Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt"

Transkriptio

1 Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt Esimerkkejä liikenneväylien, vesihuoltoverkon sekä sähkö- ja tietoliikennekaapeleiden yhteensovitetusta toteutuksesta. Liikenne- ja viestintäministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Ympäristöministeriö Suomen Kuntaliitto Julkaisuja 37/2010

2 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä, että kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä on laadukkaat, turvalliset ja edulliset liikenne- ja viestintäyhteydet sekä alan yrityksillä kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet. visio Suomi on eturivin maa liikenteen ja viestinnän laadussa, tehokkuudessa ja kansainvälisessä osaamisessa. arvot Rohkeus Oikeudenmukaisuus Yhteistyö

3 Julkaisun päivämäärä Julkaisun nimi Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt Tekijät Jukka Niemelä, Prepsikka Oy Toimeksiantaja ja asettamispäivämäärä Liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto, Julkaisusarjan nimi ja numero Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 37/2010 ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (verkkojulkaisu) HARE-numero Asianumero Asiasanat Yhteisrakentaminen, liikenneväylät, tietoliikenneverkot, sähkönjakeluverkot, vesihuoltoverkosto, kaukolämpö, infra Yhteyshenkilö Juha Parantainen, liikenne- ja viestintäministeriö Muut tiedot Tiivistelmä Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta antoi kesäkuussa 2009 vahvan tukensa liikenteen, tietoliikenteen, energiahuollon ja vesihuollon verkostojen yhteisrakentamiselle. Osana yhteisrakentamisen edistämistyötä infrastruktuurin vastuuministeriöt ja Suomen Kuntaliitto ovat laatineet tämän oppaan yhteisrakentamisen hyvistä käytännöistä. Oppaan myötä tiedon yhteisrakentamisen onnistumisista ja hyvistä käytännöistä toivotaan välittyvän mahdollisimman monen alan toimijan käyttöön. Opas tarjoaa tietoa yhteisrakentamisesta saaduista kokemuksista, hyvistä käytännöistä ja saavutetuista hyödyistä. Opas on tarkoitettu liikenneväylien, tietoliikenneverkkojen, sähkönjakeluverkkojen, vesihuoltoverkoston ja kaukolämmön rakennushankkeista vastaaville päätöksentekijöille. Oppaassa on kuvattu viisi keskeisintä haastetta, jotka rajoittavat onnistuneita yhteisrakentamishankkeita. Viiden eri toimijan käytännön esimerkit osoittavat, kuinka näitä haasteita on voitettu ja kaikki hankkeisiin osallistuneet osapuolet ovat hyötyneet yhteisrakentamishankkeista. Lisäksi oppaassa on käsitelty yhteisrakentamista valtion omistamien liikenneväylien varrella sekä kuinka yhteisrakentaminen tulisi huomioida maankäytön suunnittelussa.

4 Publikationsdatum Publikation Goda förfaringssätt vid sambyggnad av infrastrukturnätverk Författare Jukka Niemelä, Prepsikka AB Tillsatt av och datum Kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, Finlands Kommunförbund, Publikationsseriens namn och nummer Kommunikationsministeriets publikationer 37/2010 Ämnesord ISSN (webbpublikation) ISBN (webbpublikation) HARE-nummer Ärendenummer Gemensam konstruktion, trafikleder, telekommunikation, nätverk, elnät, vatten pipeline, fjärrvarm, infrastruktur Kontaktperson Juha Parantainen, kommunikationsministeriet Övriga uppgifter Rapporten är på finska. Sammandrag Regeringens finanspolitiska ministerutskott gav i juni 2009 sitt stöd för sambyggnad av infrastrukturnätverk i fråga om trafikleder, telekommunikationsnät och energi- och vattenförsörjning. För att främja sambyggnaden har kommunikationsministeriet, miljöministeriet, arbetsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet samt Finlands Kommunförbund tillsammans utarbetat denna handbok om goda förfaringssätt vid sambyggnad av infrastrukturnätverk. Handboken önskas förmedla information till aktörer inom många olika branscher om lyckade erfarenheter och goda förfaringssätt vid sambyggnad. Handboken ger information om erfarenheter, goda förfaringssätt och uppnådd nytta vid sambyggnad av infrastrukturnätverk. Handboken är avsedd för beslutsfattare som arbetar med trafikleder, telekommunikations-, eldistributions- och vattenförsörjningsnät samt fjärrvärme. I handboken beskrivs fem centrala utmaningar, vilka begränsar förutsättningarna för lyckade sambyggnadsprojekt. De fem aktörer som här presenteras genom praktiska exempel visar hur dessa utmaningar har besegrats och hur alla de parter som deltagit i projekten har dragit nytta av sambyggnaden av infrastrukturnätverk. Dessutom presenteras i handboken hur sambyggnad har genomförts på trafikleder som ägs av staten samt hur sambyggnad av infrastrukturnätverk bör beaktas vid planeringen av markanvändningen.

5 Date 30 September 2010 Title of publication Best Practices on Joint Construction of Infrastructure Networks Author(s) Jukka Niemelä, Prepsikka LLC Commissioned by, date Ministry of Transport and Communications, Ministry of Agriculture and Forestry, Ministry of Employment and the Economy, Ministry of the Environment, Association of Finnish Local and Regional Authorities, April 28, Publication series and number Publications of the Ministry of Transport and Communications 37/2010 ISSN (online) ISBN (online) Reference number Keywords Joint construction, traffic routes, networks, telecommunications, power distribution, water pipelines, remote heat pipelines, infrastructure Contact person Mr. Juha Parantainen, Ministry of Transport and Communications Other information The report is in Finnish. Abstract The Cabinet Committee on Economic Policy gave strong support in 2009 on joint construction of traffic, telecommunications, energy and water distribution networks. As a part of promoting joint construction, the responsible ministries and Association of Finnish Local and Regional Authorities have formed this guide on best practices on joint construction of infrastructure networks. With the guide, the information on successful projects and best practices is expected to reach as many operators as possible within the industry. This guide provides information on experience, best practices and acquired benefits on joint construction of infrastructure networks. The guide is aimed for decision makers in traffic, telecommunications, power distribution, water pipeline and remote heat network industry. In the guide, five key limiting challenges are described. The practical examples from five different operators show ways of overcoming these challenges and gaining the benefits in joint construction. In addition, the guide provides information on joint construction in state owned traffic routes and how joint construction should be taken into notice when planning the usage of public and private properties.

6 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto Miten yhteisrakentamisen kustannussäästö muodostuu? Mitkä ovat 5 keskeisintä haastetta yhteisrakentamisessa? Vähäinen yhteistyö eri tahojen kesken Aikataulutus Rahoitus Resurssien puute Dokumentointi ja tiedonhallinta Yhteisrakentamishankkeiden käytännön esimerkkejä Joensuun kaupunki Karhunmäen asemakaava-alue Joensuun Rantakatu Toimintamallin kriittiset menestystekijät Helsingin kaupunki Suunnitteluvaihe Rakentamisen valmistelu Rakentamisvaihe Yhteisen sopimusmallin kehittäminen Vattenfallin sähkönjakeluverkko ja yhteisrakentaminen Yhteisrakentamisen tavoitteet Yhteisrakentamisprojektien kilpailutus Kokemukset ja saavutettu hyöty Kinnulan laajakaista/maakaapelointiyhteistyö Verkko-osuuskunta Kajo - kuituverkkohanke Vastuunjako vesiosuuskuntien ja Kajon välillä Valokaapeliputkisto vesihuoltoputkien kaivantoon Valokuituverkon ja vesihuoltoverkoston kustannusten jako Verkko-osuuskunta Kajon rahoitus Yhteisrakentamisen hyödyt Kajolle ja vesiosuuskunnille Rakentamisen haasteet Yhteisrakentaminen teleoperaattorin näkökulmasta Yhteisrakentaminen valtion liikenneväylien varrella Kuinka maankäytön suunnittelu tukee yhteisrakentamista? Yhteenveto Yhteiset onnistumistekijät Saavutetut hyödyt Mistä saat lisätietoa? Kiitos... 24

7 2 1. Johdanto Oletko osallisena liikenneväylien, vesijohtoverkostojen, sähkökaapelien tai tiedonsiirtokaapelien rakentamista koskevassa päätöksenteossa? Tiesitkö, että organisaatiosi voi säästää toteuttamalla verkostoja yhdessä muiden kanssa? Esimerkiksi tietoliikenneyhteyksien kokonaiskustannuksista kaivutyön osuus voi olla jopa 80 %. Kun eri verkostoja rakennetaan yhteistyössä, kaivutyön kustannukset voidaan jakaa usean eri toimijan kesken ja kaikki säästävät. Kansantalouden tasolla puhumme satojen miljoonien eurojen vuotuisista säästöistä. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta antoi kesäkuussa 2009 vahvan tukensa liikenteen, tietoliikenteen, energiahuollon ja vesihuollon verkostojen yhteisrakentamiselle. Tämän oppaan avulla voit aktivoida oman toiminta-alueesi yhteisrakentamishankkeiden osapuolia niin, että kaikki mukana olijat hyötyvät. Kerromme verkostojen yhteisrakentamisesta kertyneistä käytännön kokemuksista. Saat konkreettisia ideoita ja esimerkkejä siitä, miksi joku toimii tai ei toimi. Oppaan asiasisältö on kerätty alan toimijoilta, joilla on vankka kokemus yhteisrakentamisesta. Oppaan on laatinut Jukka Niemelä Prepsikka Oy:stä infrastruktuurin vastuuministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton toimeksiannosta. Toivomme, että tieto yhteisrakentamisen onnistumisista ja hyvistä käytännöistä oppaan myötä välittyy mahdollisimman monen alan toimijan käyttöön. Lokakuussa 2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Ympäristöministeriö Suomen Kuntaliitto

8 3 2. Miten yhteisrakentamisen kustannussäästö muodostuu? Tietoliikenneverkkojen uudisrakentamisen kustannuksista jopa 80 % on kaivukustannuksia. Kun yhteisrakentaminen toimii käytännössä, kaivukustannukset voidaan jakaa eri osapuolten kesken hyötyjä maksaa -periaatteella. Siten kukin yhteisrakentamisen osapuoli voi lähes puolittaa oman hankkeensa kustannukset, kun mukana on esimerkiksi neljä toimijaa. Yhteisrakentaminen vähentää myös ympäristölle aiheutuvia kulku- ja liikennerajoitteita. Siten myös kuntalaisten tekemät valitukset jatkuvista ja toistuvista kaivutöistä vähenevät. Jos yhteisrakentamisen periaatteita ei hyödynnetä, kaivualueen rakenteet eivät ole yksittäisen työn jälkeen enää samanlaisia ja infraomaisuuden arvo laskee. Useiden osapuolten yhteisrakentamishankkeessa on syytä ottaa huomioon yhteensovittamisen aiheuttama nopeuskerroin. Neljän samanaikaisen infran rakentaminen samaan kaivantoon, esimerkiksi vesihuoltoverkoston, kaukolämmön, sähkönjakelun ja valokaapeloinnin nopeuskerroin on noin 2. Se tarkoittaa, että yhteisrakentaminen jopa puolittaa toteutusajan verrattuna erikseen tehtyihin asennuksiin. Vastaavasti pelkän valokaapeloinnin yhteisrakentamisen taloudellinen hyöty muodostuu suuremmaksi ja suoraviivaisemmaksi, koska eri toimijoiden valokaapelit voidaan asentaa samaan kaivusyvyyteen, eikä välitäyttöä tarvitse tehdä. Jo kahden eri operaattorin yhteisrakentaminen tuo mittavat säästöt. Kun yhdessä kilpailutetaan, tarjoukset avataan ja valitaan urakoitsija, sovitaan esim. kaivukustannusten jako ja tilataan yhdellä asiakirjalla. Toimii homma tosi hyvin loppuun asti. Myös urakoitsija toimii silloin hyvin. Valvonta toimii hyvin. Hinta on kilpailukykyinen. - Fortum

9 4 Kaapelin auraus erikseen tehtävänä työnä. (Kuva Reiniko Oy) 3. Mitkä ovat 5 keskeisintä haastetta yhteisrakentamisessa? Haastatellut toimijat kertoivat samoista yhteisrakentamisen haasteista. Olemme valinneet tähän viisi mielestämme tärkeintä haastetta ja ongelmaa, joihin yhteisrakentamishankkeessa on varauduttava. Kerromme oman ratkaisuehdotuksemme jokaiseen haasteeseen. 3.1 Vähäinen yhteistyö eri tahojen kesken Vähäinen yhteistyö eri tahojen kesken tarkoittaa pääasiassa puutteellista tiedotusta omista hankkeista. Eri infrojen omistajatahot tekevät hankesuunnitelmia useiden vuosien ajalle, mutta näiden hankesuunnitelmien yhteensovitusta on toistaiseksi hyvin vähän. Yhteisrakentamisen osapuolia ovat liikenneväylien pitäjät, vesihuoltolaitokset, sähkön- ja kaasunjakelijat, kaukokylmän ja -lämmönjakelijat, teleoperaattorit ja maa-alueen omistajat.

10 5 Eri osapuolten on hyvä kokoontua säännöllisesti keskustelemaan oman toiminta-alueensa verkostojen rakennushankkeista. (Kuva Prepsikka Oy) Usein yhteistyötä yritetään aloittaa vasta siinä vaiheessa, kun aikataulussaan ensimmäinen rakennuttaja hakee maanomistajalta sijoituslupaa infralleen. Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeissa yhteistyö teleoperaattoreiden kanssa on ollut vähäistä, koska haja-asutusalueet eivät ole kaupallisille teleoperaattoreille houkuttelevia. Vanhoja pylväslinjoja korvataan mieluummin langattomilla kuin valokuituyhteyksillä niiden helpon saatavuuden ja alhaisten kustannusten vuoksi. Joensuun kaupunki on jo vuosia pitänyt säännöllisesti eri osapuolten välisiä yhteisrakentamispalavereita. Yhteisrakentamispalaverit ovat pääasiassa tiedoksi saattavia, mutta siitä on helppo siirtyä seuraavaan vaiheeseen, eli suunnitteluun ja suunnitelmien yhteensovittamiseen. Ratkaise asia esimerkiksi näin: Ole aktiivinen. Ole avoin. Tiedota. Kutsu yhteisrakentamisen eri osapuolet koolle vähintään kerran vuodessa. Pyydä heitä esittelemään kokoontumisessa seuraavien vuosien aikana tiedossa olevat hankkeet. 3.2 Aikataulutus Puutteellinen tiedotus ja vähäinen yhteistyö aiheuttavat poikkeuksetta aikataulutusongelmia. Yhteisrakentamishankkeiden toteutumisen perusedellytyksenä voidaan pitää kahta vuotta. Sitä lyhemmällä ajalla tiedoksi tulleet yhteisrakentamishankkeet ovat haasteellisia toteuttaa niin rahoituksen kuin resurssienkin vuoksi. Vaikka hanke olisi sisällytetty talousarvioon, sille ei välttämättä löydy rahoitusta. Usein myös alle yhden vuoden aikana tiedoksi saatu hanke on käytännössä mahdoton toteuttaa.

11 6 Eri osapuolilla on tyypillisesti eri aikataulutavoitteet hankkeen aloitus- ja päättymisajankohdalle. Jo suunnitteluvaiheessa on syytä korostaa eri osaprojektien aikataulujen yhteensovitusta. Aikataulutuksessa on hyvä käyttää pääsuunnittelijaa tai muuta henkilöä, jolla on riittävä kokemus ja ammattitaito vastaavista tehtävistä. Yhteisrakentamisen hyödyt voivat jäädä toteutumatta, jos hankkeen aikataulutus epäonnistuu. Ratkaise asia esimerkiksi näin: Vaadi kaikilta yhteisrakentamisen osapuolilta tavoiteaikataulu. Kutsu osapuolet aikataulun yhteensovituspalaveriin. Sopikaa kriittisistä väli- ja päätavoitteista. Yhteisrakentamiselle on hyvä valita päätilaaja tai taho, joka vastaa aikataulun toteutumisesta hankkeen aikana. Sama taho vastaa myös eri työvaiheiden yhteensovittamisesta työmailla ja valvoo materiaalilogistiikan toimivuutta. 3.3 Rahoitus Puutteellinen tiedotus, vähäinen yhteistyö ja liian tiukka aikataulu aiheuttavat poikkeuksetta rahoitusongelmia. Samana vuonna tiedoksi saatuun yhteisrakentamishankkeeseen ei ole mahdollista osallistua kuin erityistapauksissa. Onpa sitten kyseessä kuntasektori tai kaupallinen toimija - kesken budjettikauden rahoituksen saaminen on lähes mahdotonta. Seuraava budjettikausikin on haasteellista, koska toimijat ovat tehneet hankeohjelman usealle vuodelle ja varanneet rahoituksen jo tiedossa oleville hankkeille. Vaikka kunta tai joku muu kuin kaupallinen teleoperaattori olisi aktiivinen yhteisrakentamishankkeissa, valokaapeliverkolle ei välttämättä löydy maksajaa. Yhteisrakentamishankkeen päätilaajan on suositeltavaa siinä vaiheessa selvittää mahdollisuus varautua tulevaisuuden tarpeisiin ja asentaa hankkeen yhteydessä putkitus myöhempää kaapelointia varten. Putkituksena voidaan käyttää joko perinteistä, irrallisista putkista asennettavaa putkistoa tai kelalta vedettävää mikroputkistoa. Molempiin on mahdollisuus asentaa valokuitu myöhempänä ajankohtana. Valtion rahoittamissa liikenneväylähankkeissa laajakaistavalmius sisällytetään uudisrakennushankkeisiin vakiorakenteena. Vastaava menettely olisi suositeltava myös kuntien toteuttamien uusien infrahankkeiden yhteydessä. Yksityisten tahojen, esimerkiksi vesiosuuskuntien toteuttamien hankkeiden yhteydessä rahoituksen järjestäminen kuiturakentamiseen voi olla haasteellista, varsinkin jos hankkeen vaikutuspiirissä olevilla kiinteistönomistajilla ei ole yhtenäistä tahtotilaa kuituverkon tarpeellisuudesta. Valtion tukemissa vesihuoltoverkostojen laajentamishankkeissa on vuoden 2010 alusta lähtien edellytetty yhteisrakentamismahdollisuuksien selvittämistä. Tarkoituksena on varmistaa edellytykset taloudellisesti järkevälle yhteen sovitetulle toteutukselle niissä tapauksissa, joissa myös laajakaistan toteuttaminen on alueella ajankohtaista. Valtion vesihuoltotoimenpiteisiin myöntämillä avustuksilla ei kuitenkaan ole mahdollista rahoittaa kuituverkon rakentamista. Ratkaise asia esimerkiksi näin: Tiedota yhteisrakentamismahdollisuuksista mahdollisimman aikaisin. Selvitä jo suunnitteluvaiheessa hankkeen kustannukset ja kustannusten jako. Ota selvää eri rahoitusmahdollisuuksista ja tee tarvittavat hakemukset hyvissä ajoin etukäteen.

12 7 3.4 Resurssien puute Useat yhtäaikaiset oman toimialueen hankkeet voivat aiheuttaa resurssipulan. Resurssipula kohdistuu ensisijaisesti suunnittelu- ja projektiorganisaatioihin, ei urakoitsijoihin. Resurssipula ei pelkästään tarkoita rajallista henkilömäärää se voi tarkoittaa myös rajallista osaamisresurssia. Esimerkiksi yhteisrakentamishankkeen pääsuunnittelija voi olla oman osaamisalansa huippuammattilainen, mutta muiden osapuolten erityisosaamista hänellä on rajoitetusti. Siten eri osapuolten vaatimukset, aikataulutus ja yhteensovittaminen voivat olla haasteellisia. Ratkaise asia esimerkiksi näin: Varmista, että käytettävissäsi on riittävä osaamisresurssi. Käytä tarvittaessa ulkopuolisia suunnittelutoimistoja, rakennuttaja- tai projektinjohtokonsultteja. 3.5 Dokumentointi ja tiedonhallinta Yhteisrakentamishankkeiden dokumentoinnin ja tiedonhallinnan haasteet näkyvät ennen suunnittelun aloittamista ja hankkeen valmistumisen jälkeen. Käytännössä se voi tarkoittaa sitä, että olemassa olevasta infrastruktuurista ei ole dokumentointia lainkaan, tai se on hyvin suurpiirteistä. Erityisesti haja-asutusalueen verkostoista tieto on vaikeasti saatavilla. Esimerkiksi kahden eri toiminnallisen yksikön välinen reitti on piirretty katusuunnitelmaan suoralla viivalla, vaikka todellinen reitti kulkee kadunpientareella kaikkine mutkineen ja mäkineen. Toinen yleinen haaste on, että dokumentoinnissa ei ole asennuksen syvyystietoa. Syvyystiedon puuttuminen vaikeuttaa suunnittelua, koska halutussa asennussyvyydessä voi jo olla rakennettua infrastruktuuria. Kolmantena haasteena on, että yhteisrakentamishankkeista ei useinkaan kerätä kokonaisdokumentaatiota keskitettyyn paikkaan, saati samaan asiakirjaan. Ratkaise asia esimerkiksi näin: Varmista, että kaikilla osapuolilla on ajantasainen dokumentaatio olemassa olevasta infrastruktuurista ennen suunnittelun alkua. Jos kriittistä tietoa ei ole saatavilla, selvitä asia esimerkiksi maastokäynnillä, kaapelinäytöllä tai muulla tavalla. Varmista, että eri osapuolet merkitsevät omaan dokumentaatioonsa tarkan reitin mittatietoineen. Piirrätä dokumentaatiosta yksi kerrostettu pääasiakirja, josta kaikkien osapuolten dokumentaatio on nähtävissä. Määrittele dokumentaation ylläpitomenettely ja vastuuhenkilö.

13 8 Kiinteistön valokuituverkkoliittymän kaivanto. (Kuva Reiniko Oy) 4. Yhteisrakentamishankkeiden käytännön esimerkkejä Tavoite katurakentamisessa on, että rakennamme kaikki osapuolet saman ikäistä rakennetta. Kun katu tulee elinkaarensa päähän, niin myös kaikki muutkin saneeraavat verkkonsa samaan aikaan. - Vattenfall 4.1 Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki on toteuttanut hankkeitaan yhteisrakentamisen periaatteilla yli 20 vuotta. Hankkeita on vuosittain kymmeniä. Kaupungissa on päästy pitkällisen työn tuloksena kohtuulliselle tasolle hankkeiden yhteensovituksessa. Kaupungilta tulee eri osapuolille erittäin vähän kadunrakennushankkeita, joihin osapuolet eivät ehtisi mukaan. Joensuussa pidetään 1-2 kuukauden välein ns. hankevirran ohjauspalavereita, johon kaikki osapuolet osallistuvat ja tiedottavat tulevista hankkeista ja aikatauluista 6 kk 2 vuotta etukäteen.

14 9 Tyypillisesti Joensuun kaupungin hankkeissa on mukana tiealueen omistaja, vesihuoltolaitos, sähkönjakelija ja 2-3 teleoperaattoria. Kaupungin teknisen viraston aktiivisuudesta johtuen muut osapuolet eivät juurikaan ole yhteisrakentamishankkeiden vetureina Karhunmäen asemakaava-alue Karhunmäki on uusi kaava-alue, johon liittyy pieni olemassa oleva muutaman kiinteistön kylä. Kaupunki on laatinut alueelle kaavan, alue rakennetaan osissa vuosina Alueen rakentamisesta on muodostettu yhteishanke, johon eri osapuolet ovat sitoutuneet. Kadunrakennus on jaettu urakka, johon sisältyy kaikkien osapuolten maanrakennustyöt. Kadunrakennuksen yhteydessä eri osapuolet rakentavat omat verkostonsa: Vesihuoltolaitos Energialaitos Teleoperaattorit Yhteishankkeelle on määritelty päärakennuttaja ja pääsuunnittelija, joka koordinoi koko hankkeen suunnittelutyötä muiden osapuolten suunnittelijoiden kesken. Yhteisellä työmaalla tarkoitetaan rakennushanketta, jossa eri tilaajat tai näiden urakoitsijat samanaikaisesti tai peräkkäin työskentelevät kohteessa. Eri rakennuttajatahot laativat keskinäisen hankesopimuksen, jossa on määritelty rakennuskohde, eri rakennuttajatahot, pääurakoitsija ja sivu-urakoitsijat, rakennuttajien nimeämät turvallisuuskoordinaattorit, sähkötöiden turvallisuudesta vastaavat, osapuolten suoritusvelvollisuudet, yhteiset toimitukset ja urakka-aika. Käytännössä töiden yhteensovitus toteutetaan yhteisillä työmaakokouksilla, joissa on läsnä kaikki osapuolet, alistetut sivu-urakoitsijat ja valvojat. Rakentamisen aikana valvotaan myös, että päätoteuttaja täyttää omat velvoitteensa; mm. yhteinen työmaaaikataulun laadinta ja työmaan turvallisuussuunnittelu. Maanrakennustöiden osalta on laadittu yhteinen urakkaohjelma, jossa eri urakoiden sisältö ja urakoitsijoiden suoritusvelvollisuudet on kerrottu. Olemme laatineet yhteisen urakkaohjelmapohjan, jonka kaupunki sovittaa aina ko. hankkeeseen ja laittaa eri rakennuttajatahoille muokattavaksi. Tällä tavalla saamme muodostettua yhteisen urakkaohjelman. - Fortum Joensuu

15 10 Päätoteuttaja huolehtii maanalaisten rakenteiden kartoituksesta. Jos se ei tee kartoitusta itse, niin tilaa sen kaupungilta. Joensuun kaupungilla on maastotietopalveluyksikkö, joka tuottaa palveluita kaikille osapuolille. Hankkeen lopussa jokainen osapuoli tekee omat dokumentoinnit urakoitsijoiden luovuttamien loppudokumenttien perusteella. Kokonaisuutena lopputulos on laadukkaampi kuin yksittäisinä työsuorituksina tehtynä. Rakentamisesta aiheutuvat haitat saadaan minimoitua. Karhunmäen kaava-alueen sähkönjakeluverkko rakennettiin alueen välittömiin tarpeisiin. Samalla Fortum Joensuu varautui tulevaisuuden tarpeisiin mm. kaapelivarausputkituksin. Fortum Joensuun toiminta noudattaa Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausta, jolla tietoliikenne- ja muiden kaapeleiden edulliseen sijoittamiseen varaudutaan jo liikenneväylähankkeita ja maankäyttöä suunniteltaessa Joensuun Rantakatu Joensuun kaupungin tekninen virasto vastasi vuonna 2008 Rantakadun yhteisrakennuttamishankkeesta. Yhteisen työmaan osapuolina olivat teknisen viraston lisäksi Joensuun Vesi, Elisa Oyj, TeliaSonera Oyj, Telekarelia Oyj sekä kolme kiinteistöyhtiötä. Teknisen viraston tarpeina oli muuttaa kadun poikkileikkaukset, uusia pinnoitteet, liikenteenohjausjärjestelmä ja liikennevalot, uusia katuvalaistus, istutukset ja puut, hankkia osuus kaapelikanaalista, sekä siirtää kaukolämpölinjat. Joensuun Vesi uusi samassa yhteydessä kokonaan vesihuoltoverkoston ja kiinteistöjen tonttijohdot. Teleoperaattorit sijoittivat olemassa olevan televerkoston uudelleen, rakensivat uuden tele- ja kaapeliputkiverkoston ja hankkivat osuuden kaapelikanaalista. Kolme mukana ollutta kiinteistöä uusi katuun rajoittuvien kellarin seinien vesieristykset, piha-alueen pohjauksen ja pinnoitteet sekä uusivat salaojat ja rakensivat pumppaamon katualueelle. Hankkeen kokonaissisältö määriteltiin eri osapuolten välisessä tarveselvityksessä. Tarveselvityksen yhteydessä tehtiin myös päätös kaapelikanaalin rakentamisesta. Rantakadun kiinteistöjen peruskorjaustarpeet selvitettiin ja otettiin mukaan hankkeeseen. Päätöksen hankkeen sisällöstä tekivät tilaajatahot, eli omistajat. Rakennussuunnitelmat laadittiin samanaikaissuunnittelun periaatteella, jossa oli mukana tekninen virasto kadun ja vesihuollon osalta, teleoperaattorit ja kiinteistöjen palkkaamat konsultit. Jo rakennussuunnittelun luonnosvaiheessa rakennuttajat ohjasivat rakennussuunnittelua, sopivat urakkajaon ja kustannuslinjaukset mm. johtojen siirroista. Suunnitteluryhmää johti teknisen viraston nimeämä suunnittelija. Suunnittelun lopputuloksena hanke sai eri osapuolten yhteen sovitetut suunnitelmat ja työselostukset sekä koko hankkeelle yhden yhteisen turvallisuusasiakirjan. Tehokkaimmaksi tavaksi on havaittu, että kaikkiin urakoihin tehdään yhteinen urakkaohjelma, turvallisuusasiakirja ja tekniset asiakirjat. Kaikki tilaajat ja kaikki urakoitsijat allekirjoittavat alistamissopimuksen.

16 11 Päärakennuttajana toiminut tekninen virasto johti rakentamisen valmisteluja. Se laati kadunrakennusurakan tarjouspyyntöasiakirjat, kaikissa urakoissa noudatettavan yhteisen työmaan urakkaohjelman ja turvallisuusasiakirjan. Tekninen virasto asetti urakkaohjelmassa eri urakoiden välitavoitteita. Kaikki tilaajat osallistuivat rakentamisen valmisteluun. Kilpailuttamisvaiheessa tekninen virasto kilpailutti kadunrakennusurakan, joka sisälsi myös kiinteistöjen tilaamia urakkasuorituksia: Salaojien ja pumppaamojen rakentaminen Piha-alueiden rakentaminen Vesieristysurakoiden työmaapalvelut Kiinteistöt kilpailuttivat itse vesieristysurakkansa. Muiden urakoiden kilpailutuksessa saatiin myös yhteisrakentamisen etuja, kun sama urakoitsija vastasi kaikista tele- ja sähkökaapelitöistä. Urakka Urakoitsija Tilaaja Päällystysurakoitsija Lemminkäinen Oyj Tekninen virasto Katu- ja liikennevalourakoitsija Empower Oyj Tekninen virasto Sähköurakoitsija Empower Oyj Fortum Tele 1 -urakka Empower Oyj Elisa Tele 2 -urakka Empower Oyj TeliaSonera Tele 3 -urakka Empower Oyj Telekarelia Kaukolämpölinjojen muutostyöt Fortum Tekninen virasto Urakkaneuvotteluvaiheessa kaikilla tilaajilla oli mahdollisuus osallistua neuvotteluihin. Tilaajat hyväksyivät urakoitsijan urakkahinnan erittelyn ilman muutoksia, vaikka muilla tarjoajilla olisi ollut halvempiakin osahintoja. Kokemuksen mukaan pitkällä aikavälillä eri osahintojen poikkeamat ylös- ja alaspäin voivat kumota toisensa. Osahinnat on aina syytä käydä läpi. Hankintapäätöksen urakoitsijan valinnasta teki tekninen virasto. Valinnan perusteena oli hinnaltaan halvin kokonaisurakka. Yhteisen työmaan sopimuksen valmisteli tekninen virasto, jokainen tilaaja vastasi omien urakoidensa sopimustoiminnasta. Kadunrakennusurakan maksuerät menivät suoraan eri tilaajille. Teknisen viraston nimeämä päävalvoja antoi maksatusluvan, kun urakoitsijan työsuoritteet katsottiin valmistuneiksi.

17 Toimintamallin kriittiset menestystekijät Tilaajat ohjaavat hankkeita prosessijohtamisen periaatteella rakennusurakoiden elinkaaren ajan. Rakennusurakan elinkaari on tyypillisesti hankesuunnitelmasta rakennusurakan takuuajan päättymiseen. Tilaajaryhmä pitää noin 1-2 kuukauden välein hankkeiden ohjauspalavereita. Jokaiselle hankkeelle on nimettävä pääsuunnittelija, joka johtaa tilaajien antamin valtuuksin koko suunnitteluryhmää ja yhteensovittaa suunnitelmat. Osapuolten täytyy tuntea yhteisrakentamisen toimintamalli ja sisäistää tilaajaryhmän ja urakoitsijaryhmän roolit. Kriittisinä menestystekijöinä hankkeen onnistumiselle voidaan pitää tilaajien keskeistä yhteistyökykyä ja luottamusta, aikataulujen pitävyyttä, suunnitelmien valmiutta ja yhteensovitusta, sopimusteknistä ja rakennuttamisosaamista, sekä työturvallisuusosaamista. Valmiiksi kilpailutetut, yksikköhintaiset vuosiurakat vähentävät kilpailutusvaiheessa tehtävää työtä. Osapuolten on hyvä laatia valmiita sopimusmalleja eri tilanteisiin ennen hankesuunnitelman tekemistä, jolloin hankkeen aikana säästetään aikaa turhilta paperitöiltä ja voidaan keskittyä itse hankkeen tarpeisiin. Etukäteen on myös hyvä määritellä eri rakennuttajaosapuolten toiminta- ja sopimisvaltuudet. 4.2 Helsingin kaupunki Helsingin kaupunki on tehnyt vuonna 2008 kaupungin kaivutöitä teettävien virastojen ja laitosten välisen sopimuksen yhteisestä kunnallisteknisestä työmaasta. Tässä kappaleessa referoimme sopimusta ja käsittelemme sen oleellisimpia näkökohtia. Osa kappaleessa esiintyvästä tekstistä on suoria lainauksia sopimuksen sisällöstä. Sopimuksen rakenne noudattaa Kuntaliiton vuonna 2006 tekemää mallia. Malli on ladattavissa osoitteesta Sopijaosapuolina ovat Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Helsingin Energia, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Vesi (osa Helsingin seudun ympäristöpalveluita lähtien), Helsingin kaupungin liikennelaitos ja Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto. Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto käynnistää neuvottelut muiden sopijaosapuolten kanssa yhteinen työmaa -rakennushankkeiden toteutuksesta ja päätilaajan nimeämisestä. Neuvottelut käydään vuosittain talousarvion valmisteluvaiheessa. Päätilaaja sovitaan rakennushankekohtaisesti osapuolten kesken. Rakennushankkeen päätoteuttajaa voidaan vaihtaa sopijapuolten yhteisellä sopimuksella. Sopimuksen piiriin kuuluvista rakennushankkeista laaditaan yhteistyössä realistinen, riittävän yksityiskohtainen suunnittelu- ja rakentamisvaiheen aikataulu. Kaikki aikatauluihin tehtävät tarkistukset ja muutokset sovitaan yhdessä.

18 Suunnitteluvaihe Suunnitteluvaiheen tavoitteena on laatia rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset. Vaihe käynnistyy aloituskokouksessa, josta laaditaan rakennushankekohtainen suunnittelun aloituskokousmuistio. Kokouksessa sovitaan pääsuunnittelijasta, rakennushankkeen laajuudesta, keskeisiltä osin työnjaosta ja hankintavastuista. Suunnittelussa selvitetään ja ratkaistaan myös olemassa olevien johtojen, laitteiden ja rakenteiden sijainti, kunnostus- ja siirtotarpeet, uusiminen sekä vaikutukset muihin suunnitelmiin. Suunnitteluvaiheessa selvitetään myös olemassa olevien laitteiden ja rakenteiden toimintavaatimukset hankkeen aikana. Turvallisuusasiakirjaa varten eri suunnittelijat laativat kukin omalta osaltaan riskiarvion. Pääsuunnittelija kokoaa ja koordinoi riskiarviot yhteen, koko rakennushankkeen yhteiseen turvallisuusasiakirjaan. Jos rakennushankkeen suunnitteluun osallistuu kolmansia osapuolia (yksityiset, teleoperaattorit), vastaa pääsuunnittelija siitä, että nämä suunnitelmat ovat yhteensopivia rakennushankkeen muiden suunnitelmien kanssa. Suunnitelmien hyväksynnästä ja sijoitusluvasta vastaa kukin hankkeeseen ryhtyvä itse Rakentamisen valmistelu Rakentamisen valmistelussa laaditaan yhteensovitetut toteutusasiakirjat, joiden avulla rakennushankkeen sopijaosapuolten laatu- ja taloudellisuusvaatimukset saavutetaan. Yhteisen työmaan päätilaajaksi nimetty kutsuu koolle rakentamisen valmistelun aloituskokouksen, jossa kaikki osapuolet ovat läsnä. Kokouksessa sovitaan rakennushankkeen rajauksesta, toteutustavasta, aikataulusta ja erityispiirteistä sekä laaditaan näille kuvaukset. Rakennushankkeen urakkajako ja urakkarajat sovitaan yhteisesti. Hankkeen toteutuksen kaksi periaatevaihtoehtoa ovat: 1. Sopijaosapuolet laativat tarjouspyyntöasiakirjat yhdessä. Urakkaohjelma sisältää kaikkien sopijaosapuolten työt. Suoritusvelvollisuudet erotellaan omina kokonaisuuksinaan ja ne muodostavat eri osapuolten vastuualueiden rajauksen. 2. Kukin sopijaosapuoli laatii tarjouspyyntöasiakirjansa ja pyytää tarjoukset sovitun aikataulun mukaisesti. Tarjouspyynnöt sisältävät menettelyn sivuurakan alistamissopimuksen teosta. Sopijaosapuolet sitoutuvat käsittelemään tarjoukset sovitussa aikataulussa. Jos sopijaosapuolet käsittelevät tarjouksia yhdessä, yleisperiaatteena on luottamuksellisuus. Sopijaosapuolet pitävät valittujen urakoitsijaehdokkaiden kanssa urakkaneuvottelut ennen urakkasopimuksen tekemistä.

19 Rakentamisvaihe Rakentamisen toteutusorganisaatio ja päätoteuttaja sovitaan rakennushankekohtaisesti. Rakentamisessa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 sekä yhteisesti sovittuja yleisesti käytössä olevia laatuvaatimuksia ja työselostuksia. Lisäksi noudatetaan tilaajien ja tuottajien kahdenvälisiä palvelusopimuksia. Hanke voidaan toteuttaa joko yhteisenä urakkana tai erikseen hankittuna urakkana, jolloin osapuolten urakat on alistettu yhteisesti sovitulle pääurakoitsijalle. Yhteisellä työmaalla on sopijapuolten nimeämä päätoteuttaja. Päätilaaja nimeää yhteiselle työmaalle päävalvojan, joka vastaa valvonnan yhteensovittamisesta ja muiden osapuolten yhteistyöstä. Sopijapuolten erikseen tilaamissa urakoissa kukin tilaaja vastaa oman urakkansa sopimusvelvoitteiden toteutumisesta päätilaajalle ja muille sopijapuolille. Sopijapuolet voivat käyttää rakennushankkeessa rakennuttajakonsulttia, joka johtaa rakennushanketta päätilaajan edustajana tai yksittäisen sopijapuolen edustajana. Rakennuttajakonsultin mahdollinen käyttö päätilaajana sovitaan rakennushankkeittain. Kukin osapuoli asettaa omaa työtään varten teknisen valvojan Yhteisen sopimusmallin kehittäminen Sopimus yhteisestä kunnallisteknisestä työmaasta on voimassa saakka, jonka jälkeen se jatkuu vuoden kerrallaan, ellei joku sopijaosapuoli omalta osaltaan irtisano sopimusta. Osapuolet ovat sopineet, että kahden vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta kokemukset arvioidaan ja kehitetään sopimusmallia arvioinnin perusteella syksyllä Vattenfallin sähkönjakeluverkko ja yhteisrakentaminen Vattenfall on tehnyt periaatepäätöksen energiakaapeleiden sijoittamisesta maahan ilmakaapeleiden sijaan. Se tarkoittaa käytännössä, että metsissä sijaitsevat sähkönsiirtoverkon pylväslinjat siirretään vaiheittain teiden varsiin, eikä uusia ilmakaapeliverkkoja rakenneta. Yhteisen infrareitin hyödyntäminen mahdollistaa yhteisrakentamisen. -Vattenfall Vattenfallilla on jo useita referenssejä yhteisrakentamisesta. Hämeenlinna: Hämeenlinnan kaupunki, HS Vesi Oy, Vattenfall Verkko Oy, Vattenfall Lämpö Oy ja AinaCom Oy. Janakkala: Janakkalan kunta, Janakkalan Vesi, Vattenfall Verkko Oy ja AinaCom Oy. Jokioinen, Humppila (vesijohtolinja): kunnat, Vattenfall Verkko Oy ja Forssan Seudun Puhelin Oy. Hattula: Hattulan kunta, HS Vesi Oy, Vattenfall Verkko Oy ja AinaCom Oy. Tammela: Tammelan kunta, Vattenfall Verkko Oy ja Forssan Seudun Puhelin Oy. Akaa: Akaan kaupunki, Vattenfall Verkko Oy ja vesilaitos. Uurainen: Uuraisten kunta, vesilaitos, Vattenfall Verkko Oy ja TeliaSonera Oyj. Nokia: Nokian kaupunki, vesiyhtiö, Vattenfall Verkko Oy, Fortum Lämpö Oy ja Elisa Oyj. Kangasala: Kangasalan kunta, vesiyhtiö, Vattenfall Verkko Oy ja Elisa Oyj. Lempäälä: Lempäälän kunta, vesiyhtiö, Vattenfall Verkko Oy ja Elisa Oyj.

20 15 Lisäksi yhteisrakentamisesta tulevissa kohteissa on sovittu Siikalatvan ja Jyväskylän kuntien/kaupunkien kanssa. Kaikissa hankkeissa toimintatapa ja toimintaympäristö ovat olleet pääsääntöisesti samankaltaiset. Hankkeissa on ollut mukana kunta ja/tai kunnallinen vesilaitos, Vattenfallin verkkoyhtiö, teleoperaattori ja kaukolämpöyhtiö. Yhteisrakentamisella saavutetut hyödyt ovat siten myös samankaltaiset. Vattenfallin hankkeissa päätilaajana on ollut yleisimmin kunta. Jotta kunta voisi toimia päätilaajan roolissa, on sen jätettävä yksi yhteinen tarjouspyyntö kokonaisurakasta. Tarjouspyyntö edellyttää kaikilta yhteisrakentamishankkeen osapuolilta suunnitelmat, jotka pääsuunnittelija yhteensovittaa ennen tarjouspyynnön jättämistä. Kussakin hankkeessa on yksi pääurakoitsija, joka vastaa kokonaisuuden toteuttamisesta. Kaikki tilaajat vastaavat omalta osaltaan työmaavalvonnan järjestämisestä. Hanke laskutetaan aina tilaajakohtaisesti. Keskijännitekaapeli ja tietoliikennekaapeloinnin putkitus uudella asemakaava-alueella Janakkalassa. (Kuva Vattenfall Verkko Oy) Yhteisrakentamisen tavoitteet Vattenfallin tavoitteena on tehdä yhteisrakentamishankkeena kaikki uudet kaava-alueet ja saneerauskohteet, jotka kunta teettää ulkopuolisella urakoitsijalla. Tämä olisi selkeä ja yhtenäinen toimintamalli kaikkien kuntien kanssa, joissa Vattenfall toimii osapuolena. Lisäksi rakentamistavat olisivat yhtenäiset ja eri hankkeista saadut parhaat käytännöt voisi helposti tuoda muihin hankkeisiin.

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

Sopimus 1 (5) 20.1.2016

Sopimus 1 (5) 20.1.2016 Sopimus 1 (5) SOPIJAPUOLET FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum") PL 100, 00048 FORTUM, ja MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka URAKKAMUOTOKOULUTUS Torstaina 18.1.2017 Kylpylähotelli Kunnonpaikka Jaettu urakka 1. Kuvatkaa lyhyesti urakkamuotonne tyypilliset käyttökohteet ja -organisaatiot? 2. Kuvatkaa urakkamuotonne vahvuudet verrattuna

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA TILAAJIEN VÄLINEN SOPIMUS 2(16) SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMIÄ, KÄSITTEITÄ 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2. SOPIJAOSAPUOLET...5 3. OHJELMOINTI JA HANKESUUNNITTELU...5 4. SUUNNITTELU...6

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta

Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta Esityksen sisältö: HS-Veden esittely aluesaneeraushankkeiden taustaa kilpailutusmenettelyt aluesaneeraushankkeiden ominaispiirteitä HS-Veden aluesaneeraushankkeet

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2016 1 (6) 1150 Yhteinen kunnallistekninen työmaa -yhteistoimintasopimus HEL 2016-012029 T 10 05 00 Päätös Käsittely päättää hyväksyä yhteistä kunnallisteknistä työmaata

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET 2 1. YLEISTÄ Tämä ohje on teleoperaattoreiden (dna, Elisa, Finnet ja Sonera) yhteistyössä laatima ja sen tarkoituksena on

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Valokuituverkon rakentamisenaikaiset laatuvaatimukset

Valokuituverkon rakentamisenaikaiset laatuvaatimukset Valokuituverkon rakentamisenaikaiset laatuvaatimukset Laatua verkkoonseminaari 28.5.2014 VALOKAAPELIHANKE USEAN TOIMIJAN KOKONAISUUS * KÄYNNISTYS /RAHOITUS/KILPAILUTUS - Suunnittelu - Maaurakointi - Teleurakointi

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

Kiinteistön tonttijohdot. Tietoa tonttijohdoista ja niiden uusimisesta

Kiinteistön tonttijohdot. Tietoa tonttijohdoista ja niiden uusimisesta Kiinteistön tonttijohdot Tietoa tonttijohdoista ja niiden uusimisesta 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJEN TONTTIJOHDOISTA Tonttijohtoja ovat katujohtojen ja kiinteistöjen väliset johto-osuudet, ne sijaitsevat osin

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Sammutusvesisopimuksen liittyminen muihin sopimuksiin ja suunnitelmiin PALVELUSOPIMUS 1 (6) Sammutusvesisopimus

1 Johdanto. 2 Sammutusvesisopimuksen liittyminen muihin sopimuksiin ja suunnitelmiin PALVELUSOPIMUS 1 (6) Sammutusvesisopimus SAMMUTUSVESISOPIMUS Yleisen sammutusveden toimittamisen palvelusopimus Kauniaisten kaupungin, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän kesken Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja Esityksen sisältö puheenjohtaja hankkeen valmistelu-prosessissa (esivalmistelu, hallitus, isännöitsijä, projektinjohto,

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN

VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN 1 (9) VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, 00066 HSY, Opastinsilta

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Aluesaneeraushankkeet tilaajan näkökulmasta

Aluesaneeraushankkeet tilaajan näkökulmasta Aluesaneeraushankkeet tilaajan näkökulmasta Esityksen sisältö: HS-Veden esittely aluesaneeraushankkeiden taustaa kilpailutusmenettelyt aluesaneeraushankkeiden ominaispiirteitä HS-Veden aluesaneeraushankkeet

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevedet haltuun Lounais-Suomessa - seminaari Turku 17.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Hulevesien hallinta lainsäädännössä Hulevesien hallinnasta

Lisätiedot

Laajakaista kaikille tilannekatsaus

Laajakaista kaikille tilannekatsaus Laajakaista kaikille 2015 - tilannekatsaus 21.6.2011 Kajaanin kirjaston Kalevala Sali klo 12:00-14:10 Kainuun maakunta Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta kuntayhtymä, aluekehitys paula.a.karppinen@kainuu.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh ,

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh , Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi Elina Thorström, puh. 0295 342 393, elina.thorstrom@lvm.fi Laajakaistan yhteisrakentamisdirektiivin tavoitteet Alentaa laajakaistan rakentamiskustannuksia

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN ANNI VOUTILAINEN RAMBOLL FINLAND OY, VESIHUOLTO VESIHUOLTOPÄIVÄT 2015, TURKU VESIOSUUSKUNTIEN HAASTEET Suomalaisessa yhteiskunnassa on havaittu selkeitä

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Luonnos puitesopimuksesta Hämeenlinnan kaupunki. Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut. Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely

Luonnos puitesopimuksesta Hämeenlinnan kaupunki. Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut. Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely 1 Liite 4 Luonnos puitesopimuksesta 21.12.2016 Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely Valitut puitesopimuskonsultit, puitesopimus, osa alue X 1. Sopijaosapuolet Yritys A ja PL 84 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Yhteinen kunnallistekninen työmaa

Yhteinen kunnallistekninen työmaa Yhteinen kunnallistekninen työmaa Tilaajien välinen sopimus TOIMITTANUT Jyrki Paavilainen KANSIKUVA Jyrki Paavilainen ISBN 978-952-293-470-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2017 Suomen Kuntaliitto Toinen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007.

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Toimintakertomus 2011 Vesiosuuskunnan viidennen toimintakauden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Postitoimipaikka Lausunto Päiväys: 14.8.2015 Yhteyshenkilö: Samuli Hämäläinen Puhelin: 040 647 5198 Sähköposti: samuli.hamalainen@elenia.fi Fax: Varassaari Haapalahti asemakaavan

Lisätiedot

HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA

HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA SAVO-KARJALAN UUMA HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA DI Harri Jyrävä Ramboll Finland Oy, T&K Luopioinen SAVO-KARJALA UUMA HANKKEEN YHTEENVETORAPORTTI MARRASKUU 2012 1 LÄHTÖKOHTIA Savo-Karjalan

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Valokuituverkon suunnitteluilta

Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta ke 7.11.2012, klo 18:00 Ristijärven Yhteispalvelupiste, Ahontie 25 Valokuituverkon suunnitteluilta Laajakaista kaikille hanke ja sen eteneminen Kainuussa - Paula Karppinen,

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Yhteisrakentaminen, uudet viranomaistoimet ja keskitetty tietopiste

Yhteisrakentaminen, uudet viranomaistoimet ja keskitetty tietopiste Yhteisrakentaminen, uudet viranomaistoimet ja keskitetty tietopiste Energiaviraston verkkotoiminnan ajankohtaispäivä 17.6.2016 17.6.2016 91 Viestintäviraston rooli suomalaisessa yhteiskunnassa Huolehdimme

Lisätiedot

Suunnittelijan näkökulma

Suunnittelijan näkökulma Suunnittelijan näkökulma Ari Savolainen, DI Pohjois-Suomen suurin taloteknisistä asiantuntijoista muodostuva insinööritoimisto n 20 suunnittelijaa yli 250 suunniteltua putkiremonttia Ajatuksia putkiremontista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely

Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely Kuva: Lisa Voigtländer Markus Laine & Helena Leino markus.laine@uta.fi & helena.leino@uta.fi TARMO+ täydennysrakentamistyöpaja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt 1.6T Turvallisuusasiakirja Valtatien 15 (Valkealanväylä) kevyen liikenteen järjestelyt Käyräjoen kohdalla, Kouvola 18.6.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(11) Sisältö 1. Yleistä... 3 1.1 Kohteen tiedot... 3

Lisätiedot