Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt"

Transkriptio

1 Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt Esimerkkejä liikenneväylien, vesihuoltoverkon sekä sähkö- ja tietoliikennekaapeleiden yhteensovitetusta toteutuksesta. Liikenne- ja viestintäministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Ympäristöministeriö Suomen Kuntaliitto Julkaisuja 37/2010

2 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä, että kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä on laadukkaat, turvalliset ja edulliset liikenne- ja viestintäyhteydet sekä alan yrityksillä kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet. visio Suomi on eturivin maa liikenteen ja viestinnän laadussa, tehokkuudessa ja kansainvälisessä osaamisessa. arvot Rohkeus Oikeudenmukaisuus Yhteistyö

3 Julkaisun päivämäärä Julkaisun nimi Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt Tekijät Jukka Niemelä, Prepsikka Oy Toimeksiantaja ja asettamispäivämäärä Liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto, Julkaisusarjan nimi ja numero Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 37/2010 ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (verkkojulkaisu) HARE-numero Asianumero Asiasanat Yhteisrakentaminen, liikenneväylät, tietoliikenneverkot, sähkönjakeluverkot, vesihuoltoverkosto, kaukolämpö, infra Yhteyshenkilö Juha Parantainen, liikenne- ja viestintäministeriö Muut tiedot Tiivistelmä Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta antoi kesäkuussa 2009 vahvan tukensa liikenteen, tietoliikenteen, energiahuollon ja vesihuollon verkostojen yhteisrakentamiselle. Osana yhteisrakentamisen edistämistyötä infrastruktuurin vastuuministeriöt ja Suomen Kuntaliitto ovat laatineet tämän oppaan yhteisrakentamisen hyvistä käytännöistä. Oppaan myötä tiedon yhteisrakentamisen onnistumisista ja hyvistä käytännöistä toivotaan välittyvän mahdollisimman monen alan toimijan käyttöön. Opas tarjoaa tietoa yhteisrakentamisesta saaduista kokemuksista, hyvistä käytännöistä ja saavutetuista hyödyistä. Opas on tarkoitettu liikenneväylien, tietoliikenneverkkojen, sähkönjakeluverkkojen, vesihuoltoverkoston ja kaukolämmön rakennushankkeista vastaaville päätöksentekijöille. Oppaassa on kuvattu viisi keskeisintä haastetta, jotka rajoittavat onnistuneita yhteisrakentamishankkeita. Viiden eri toimijan käytännön esimerkit osoittavat, kuinka näitä haasteita on voitettu ja kaikki hankkeisiin osallistuneet osapuolet ovat hyötyneet yhteisrakentamishankkeista. Lisäksi oppaassa on käsitelty yhteisrakentamista valtion omistamien liikenneväylien varrella sekä kuinka yhteisrakentaminen tulisi huomioida maankäytön suunnittelussa.

4 Publikationsdatum Publikation Goda förfaringssätt vid sambyggnad av infrastrukturnätverk Författare Jukka Niemelä, Prepsikka AB Tillsatt av och datum Kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, Finlands Kommunförbund, Publikationsseriens namn och nummer Kommunikationsministeriets publikationer 37/2010 Ämnesord ISSN (webbpublikation) ISBN (webbpublikation) HARE-nummer Ärendenummer Gemensam konstruktion, trafikleder, telekommunikation, nätverk, elnät, vatten pipeline, fjärrvarm, infrastruktur Kontaktperson Juha Parantainen, kommunikationsministeriet Övriga uppgifter Rapporten är på finska. Sammandrag Regeringens finanspolitiska ministerutskott gav i juni 2009 sitt stöd för sambyggnad av infrastrukturnätverk i fråga om trafikleder, telekommunikationsnät och energi- och vattenförsörjning. För att främja sambyggnaden har kommunikationsministeriet, miljöministeriet, arbetsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet samt Finlands Kommunförbund tillsammans utarbetat denna handbok om goda förfaringssätt vid sambyggnad av infrastrukturnätverk. Handboken önskas förmedla information till aktörer inom många olika branscher om lyckade erfarenheter och goda förfaringssätt vid sambyggnad. Handboken ger information om erfarenheter, goda förfaringssätt och uppnådd nytta vid sambyggnad av infrastrukturnätverk. Handboken är avsedd för beslutsfattare som arbetar med trafikleder, telekommunikations-, eldistributions- och vattenförsörjningsnät samt fjärrvärme. I handboken beskrivs fem centrala utmaningar, vilka begränsar förutsättningarna för lyckade sambyggnadsprojekt. De fem aktörer som här presenteras genom praktiska exempel visar hur dessa utmaningar har besegrats och hur alla de parter som deltagit i projekten har dragit nytta av sambyggnaden av infrastrukturnätverk. Dessutom presenteras i handboken hur sambyggnad har genomförts på trafikleder som ägs av staten samt hur sambyggnad av infrastrukturnätverk bör beaktas vid planeringen av markanvändningen.

5 Date 30 September 2010 Title of publication Best Practices on Joint Construction of Infrastructure Networks Author(s) Jukka Niemelä, Prepsikka LLC Commissioned by, date Ministry of Transport and Communications, Ministry of Agriculture and Forestry, Ministry of Employment and the Economy, Ministry of the Environment, Association of Finnish Local and Regional Authorities, April 28, Publication series and number Publications of the Ministry of Transport and Communications 37/2010 ISSN (online) ISBN (online) Reference number Keywords Joint construction, traffic routes, networks, telecommunications, power distribution, water pipelines, remote heat pipelines, infrastructure Contact person Mr. Juha Parantainen, Ministry of Transport and Communications Other information The report is in Finnish. Abstract The Cabinet Committee on Economic Policy gave strong support in 2009 on joint construction of traffic, telecommunications, energy and water distribution networks. As a part of promoting joint construction, the responsible ministries and Association of Finnish Local and Regional Authorities have formed this guide on best practices on joint construction of infrastructure networks. With the guide, the information on successful projects and best practices is expected to reach as many operators as possible within the industry. This guide provides information on experience, best practices and acquired benefits on joint construction of infrastructure networks. The guide is aimed for decision makers in traffic, telecommunications, power distribution, water pipeline and remote heat network industry. In the guide, five key limiting challenges are described. The practical examples from five different operators show ways of overcoming these challenges and gaining the benefits in joint construction. In addition, the guide provides information on joint construction in state owned traffic routes and how joint construction should be taken into notice when planning the usage of public and private properties.

6 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto Miten yhteisrakentamisen kustannussäästö muodostuu? Mitkä ovat 5 keskeisintä haastetta yhteisrakentamisessa? Vähäinen yhteistyö eri tahojen kesken Aikataulutus Rahoitus Resurssien puute Dokumentointi ja tiedonhallinta Yhteisrakentamishankkeiden käytännön esimerkkejä Joensuun kaupunki Karhunmäen asemakaava-alue Joensuun Rantakatu Toimintamallin kriittiset menestystekijät Helsingin kaupunki Suunnitteluvaihe Rakentamisen valmistelu Rakentamisvaihe Yhteisen sopimusmallin kehittäminen Vattenfallin sähkönjakeluverkko ja yhteisrakentaminen Yhteisrakentamisen tavoitteet Yhteisrakentamisprojektien kilpailutus Kokemukset ja saavutettu hyöty Kinnulan laajakaista/maakaapelointiyhteistyö Verkko-osuuskunta Kajo - kuituverkkohanke Vastuunjako vesiosuuskuntien ja Kajon välillä Valokaapeliputkisto vesihuoltoputkien kaivantoon Valokuituverkon ja vesihuoltoverkoston kustannusten jako Verkko-osuuskunta Kajon rahoitus Yhteisrakentamisen hyödyt Kajolle ja vesiosuuskunnille Rakentamisen haasteet Yhteisrakentaminen teleoperaattorin näkökulmasta Yhteisrakentaminen valtion liikenneväylien varrella Kuinka maankäytön suunnittelu tukee yhteisrakentamista? Yhteenveto Yhteiset onnistumistekijät Saavutetut hyödyt Mistä saat lisätietoa? Kiitos... 24

7 2 1. Johdanto Oletko osallisena liikenneväylien, vesijohtoverkostojen, sähkökaapelien tai tiedonsiirtokaapelien rakentamista koskevassa päätöksenteossa? Tiesitkö, että organisaatiosi voi säästää toteuttamalla verkostoja yhdessä muiden kanssa? Esimerkiksi tietoliikenneyhteyksien kokonaiskustannuksista kaivutyön osuus voi olla jopa 80 %. Kun eri verkostoja rakennetaan yhteistyössä, kaivutyön kustannukset voidaan jakaa usean eri toimijan kesken ja kaikki säästävät. Kansantalouden tasolla puhumme satojen miljoonien eurojen vuotuisista säästöistä. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta antoi kesäkuussa 2009 vahvan tukensa liikenteen, tietoliikenteen, energiahuollon ja vesihuollon verkostojen yhteisrakentamiselle. Tämän oppaan avulla voit aktivoida oman toiminta-alueesi yhteisrakentamishankkeiden osapuolia niin, että kaikki mukana olijat hyötyvät. Kerromme verkostojen yhteisrakentamisesta kertyneistä käytännön kokemuksista. Saat konkreettisia ideoita ja esimerkkejä siitä, miksi joku toimii tai ei toimi. Oppaan asiasisältö on kerätty alan toimijoilta, joilla on vankka kokemus yhteisrakentamisesta. Oppaan on laatinut Jukka Niemelä Prepsikka Oy:stä infrastruktuurin vastuuministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton toimeksiannosta. Toivomme, että tieto yhteisrakentamisen onnistumisista ja hyvistä käytännöistä oppaan myötä välittyy mahdollisimman monen alan toimijan käyttöön. Lokakuussa 2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Ympäristöministeriö Suomen Kuntaliitto

8 3 2. Miten yhteisrakentamisen kustannussäästö muodostuu? Tietoliikenneverkkojen uudisrakentamisen kustannuksista jopa 80 % on kaivukustannuksia. Kun yhteisrakentaminen toimii käytännössä, kaivukustannukset voidaan jakaa eri osapuolten kesken hyötyjä maksaa -periaatteella. Siten kukin yhteisrakentamisen osapuoli voi lähes puolittaa oman hankkeensa kustannukset, kun mukana on esimerkiksi neljä toimijaa. Yhteisrakentaminen vähentää myös ympäristölle aiheutuvia kulku- ja liikennerajoitteita. Siten myös kuntalaisten tekemät valitukset jatkuvista ja toistuvista kaivutöistä vähenevät. Jos yhteisrakentamisen periaatteita ei hyödynnetä, kaivualueen rakenteet eivät ole yksittäisen työn jälkeen enää samanlaisia ja infraomaisuuden arvo laskee. Useiden osapuolten yhteisrakentamishankkeessa on syytä ottaa huomioon yhteensovittamisen aiheuttama nopeuskerroin. Neljän samanaikaisen infran rakentaminen samaan kaivantoon, esimerkiksi vesihuoltoverkoston, kaukolämmön, sähkönjakelun ja valokaapeloinnin nopeuskerroin on noin 2. Se tarkoittaa, että yhteisrakentaminen jopa puolittaa toteutusajan verrattuna erikseen tehtyihin asennuksiin. Vastaavasti pelkän valokaapeloinnin yhteisrakentamisen taloudellinen hyöty muodostuu suuremmaksi ja suoraviivaisemmaksi, koska eri toimijoiden valokaapelit voidaan asentaa samaan kaivusyvyyteen, eikä välitäyttöä tarvitse tehdä. Jo kahden eri operaattorin yhteisrakentaminen tuo mittavat säästöt. Kun yhdessä kilpailutetaan, tarjoukset avataan ja valitaan urakoitsija, sovitaan esim. kaivukustannusten jako ja tilataan yhdellä asiakirjalla. Toimii homma tosi hyvin loppuun asti. Myös urakoitsija toimii silloin hyvin. Valvonta toimii hyvin. Hinta on kilpailukykyinen. - Fortum

9 4 Kaapelin auraus erikseen tehtävänä työnä. (Kuva Reiniko Oy) 3. Mitkä ovat 5 keskeisintä haastetta yhteisrakentamisessa? Haastatellut toimijat kertoivat samoista yhteisrakentamisen haasteista. Olemme valinneet tähän viisi mielestämme tärkeintä haastetta ja ongelmaa, joihin yhteisrakentamishankkeessa on varauduttava. Kerromme oman ratkaisuehdotuksemme jokaiseen haasteeseen. 3.1 Vähäinen yhteistyö eri tahojen kesken Vähäinen yhteistyö eri tahojen kesken tarkoittaa pääasiassa puutteellista tiedotusta omista hankkeista. Eri infrojen omistajatahot tekevät hankesuunnitelmia useiden vuosien ajalle, mutta näiden hankesuunnitelmien yhteensovitusta on toistaiseksi hyvin vähän. Yhteisrakentamisen osapuolia ovat liikenneväylien pitäjät, vesihuoltolaitokset, sähkön- ja kaasunjakelijat, kaukokylmän ja -lämmönjakelijat, teleoperaattorit ja maa-alueen omistajat.

10 5 Eri osapuolten on hyvä kokoontua säännöllisesti keskustelemaan oman toiminta-alueensa verkostojen rakennushankkeista. (Kuva Prepsikka Oy) Usein yhteistyötä yritetään aloittaa vasta siinä vaiheessa, kun aikataulussaan ensimmäinen rakennuttaja hakee maanomistajalta sijoituslupaa infralleen. Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeissa yhteistyö teleoperaattoreiden kanssa on ollut vähäistä, koska haja-asutusalueet eivät ole kaupallisille teleoperaattoreille houkuttelevia. Vanhoja pylväslinjoja korvataan mieluummin langattomilla kuin valokuituyhteyksillä niiden helpon saatavuuden ja alhaisten kustannusten vuoksi. Joensuun kaupunki on jo vuosia pitänyt säännöllisesti eri osapuolten välisiä yhteisrakentamispalavereita. Yhteisrakentamispalaverit ovat pääasiassa tiedoksi saattavia, mutta siitä on helppo siirtyä seuraavaan vaiheeseen, eli suunnitteluun ja suunnitelmien yhteensovittamiseen. Ratkaise asia esimerkiksi näin: Ole aktiivinen. Ole avoin. Tiedota. Kutsu yhteisrakentamisen eri osapuolet koolle vähintään kerran vuodessa. Pyydä heitä esittelemään kokoontumisessa seuraavien vuosien aikana tiedossa olevat hankkeet. 3.2 Aikataulutus Puutteellinen tiedotus ja vähäinen yhteistyö aiheuttavat poikkeuksetta aikataulutusongelmia. Yhteisrakentamishankkeiden toteutumisen perusedellytyksenä voidaan pitää kahta vuotta. Sitä lyhemmällä ajalla tiedoksi tulleet yhteisrakentamishankkeet ovat haasteellisia toteuttaa niin rahoituksen kuin resurssienkin vuoksi. Vaikka hanke olisi sisällytetty talousarvioon, sille ei välttämättä löydy rahoitusta. Usein myös alle yhden vuoden aikana tiedoksi saatu hanke on käytännössä mahdoton toteuttaa.

11 6 Eri osapuolilla on tyypillisesti eri aikataulutavoitteet hankkeen aloitus- ja päättymisajankohdalle. Jo suunnitteluvaiheessa on syytä korostaa eri osaprojektien aikataulujen yhteensovitusta. Aikataulutuksessa on hyvä käyttää pääsuunnittelijaa tai muuta henkilöä, jolla on riittävä kokemus ja ammattitaito vastaavista tehtävistä. Yhteisrakentamisen hyödyt voivat jäädä toteutumatta, jos hankkeen aikataulutus epäonnistuu. Ratkaise asia esimerkiksi näin: Vaadi kaikilta yhteisrakentamisen osapuolilta tavoiteaikataulu. Kutsu osapuolet aikataulun yhteensovituspalaveriin. Sopikaa kriittisistä väli- ja päätavoitteista. Yhteisrakentamiselle on hyvä valita päätilaaja tai taho, joka vastaa aikataulun toteutumisesta hankkeen aikana. Sama taho vastaa myös eri työvaiheiden yhteensovittamisesta työmailla ja valvoo materiaalilogistiikan toimivuutta. 3.3 Rahoitus Puutteellinen tiedotus, vähäinen yhteistyö ja liian tiukka aikataulu aiheuttavat poikkeuksetta rahoitusongelmia. Samana vuonna tiedoksi saatuun yhteisrakentamishankkeeseen ei ole mahdollista osallistua kuin erityistapauksissa. Onpa sitten kyseessä kuntasektori tai kaupallinen toimija - kesken budjettikauden rahoituksen saaminen on lähes mahdotonta. Seuraava budjettikausikin on haasteellista, koska toimijat ovat tehneet hankeohjelman usealle vuodelle ja varanneet rahoituksen jo tiedossa oleville hankkeille. Vaikka kunta tai joku muu kuin kaupallinen teleoperaattori olisi aktiivinen yhteisrakentamishankkeissa, valokaapeliverkolle ei välttämättä löydy maksajaa. Yhteisrakentamishankkeen päätilaajan on suositeltavaa siinä vaiheessa selvittää mahdollisuus varautua tulevaisuuden tarpeisiin ja asentaa hankkeen yhteydessä putkitus myöhempää kaapelointia varten. Putkituksena voidaan käyttää joko perinteistä, irrallisista putkista asennettavaa putkistoa tai kelalta vedettävää mikroputkistoa. Molempiin on mahdollisuus asentaa valokuitu myöhempänä ajankohtana. Valtion rahoittamissa liikenneväylähankkeissa laajakaistavalmius sisällytetään uudisrakennushankkeisiin vakiorakenteena. Vastaava menettely olisi suositeltava myös kuntien toteuttamien uusien infrahankkeiden yhteydessä. Yksityisten tahojen, esimerkiksi vesiosuuskuntien toteuttamien hankkeiden yhteydessä rahoituksen järjestäminen kuiturakentamiseen voi olla haasteellista, varsinkin jos hankkeen vaikutuspiirissä olevilla kiinteistönomistajilla ei ole yhtenäistä tahtotilaa kuituverkon tarpeellisuudesta. Valtion tukemissa vesihuoltoverkostojen laajentamishankkeissa on vuoden 2010 alusta lähtien edellytetty yhteisrakentamismahdollisuuksien selvittämistä. Tarkoituksena on varmistaa edellytykset taloudellisesti järkevälle yhteen sovitetulle toteutukselle niissä tapauksissa, joissa myös laajakaistan toteuttaminen on alueella ajankohtaista. Valtion vesihuoltotoimenpiteisiin myöntämillä avustuksilla ei kuitenkaan ole mahdollista rahoittaa kuituverkon rakentamista. Ratkaise asia esimerkiksi näin: Tiedota yhteisrakentamismahdollisuuksista mahdollisimman aikaisin. Selvitä jo suunnitteluvaiheessa hankkeen kustannukset ja kustannusten jako. Ota selvää eri rahoitusmahdollisuuksista ja tee tarvittavat hakemukset hyvissä ajoin etukäteen.

12 7 3.4 Resurssien puute Useat yhtäaikaiset oman toimialueen hankkeet voivat aiheuttaa resurssipulan. Resurssipula kohdistuu ensisijaisesti suunnittelu- ja projektiorganisaatioihin, ei urakoitsijoihin. Resurssipula ei pelkästään tarkoita rajallista henkilömäärää se voi tarkoittaa myös rajallista osaamisresurssia. Esimerkiksi yhteisrakentamishankkeen pääsuunnittelija voi olla oman osaamisalansa huippuammattilainen, mutta muiden osapuolten erityisosaamista hänellä on rajoitetusti. Siten eri osapuolten vaatimukset, aikataulutus ja yhteensovittaminen voivat olla haasteellisia. Ratkaise asia esimerkiksi näin: Varmista, että käytettävissäsi on riittävä osaamisresurssi. Käytä tarvittaessa ulkopuolisia suunnittelutoimistoja, rakennuttaja- tai projektinjohtokonsultteja. 3.5 Dokumentointi ja tiedonhallinta Yhteisrakentamishankkeiden dokumentoinnin ja tiedonhallinnan haasteet näkyvät ennen suunnittelun aloittamista ja hankkeen valmistumisen jälkeen. Käytännössä se voi tarkoittaa sitä, että olemassa olevasta infrastruktuurista ei ole dokumentointia lainkaan, tai se on hyvin suurpiirteistä. Erityisesti haja-asutusalueen verkostoista tieto on vaikeasti saatavilla. Esimerkiksi kahden eri toiminnallisen yksikön välinen reitti on piirretty katusuunnitelmaan suoralla viivalla, vaikka todellinen reitti kulkee kadunpientareella kaikkine mutkineen ja mäkineen. Toinen yleinen haaste on, että dokumentoinnissa ei ole asennuksen syvyystietoa. Syvyystiedon puuttuminen vaikeuttaa suunnittelua, koska halutussa asennussyvyydessä voi jo olla rakennettua infrastruktuuria. Kolmantena haasteena on, että yhteisrakentamishankkeista ei useinkaan kerätä kokonaisdokumentaatiota keskitettyyn paikkaan, saati samaan asiakirjaan. Ratkaise asia esimerkiksi näin: Varmista, että kaikilla osapuolilla on ajantasainen dokumentaatio olemassa olevasta infrastruktuurista ennen suunnittelun alkua. Jos kriittistä tietoa ei ole saatavilla, selvitä asia esimerkiksi maastokäynnillä, kaapelinäytöllä tai muulla tavalla. Varmista, että eri osapuolet merkitsevät omaan dokumentaatioonsa tarkan reitin mittatietoineen. Piirrätä dokumentaatiosta yksi kerrostettu pääasiakirja, josta kaikkien osapuolten dokumentaatio on nähtävissä. Määrittele dokumentaation ylläpitomenettely ja vastuuhenkilö.

13 8 Kiinteistön valokuituverkkoliittymän kaivanto. (Kuva Reiniko Oy) 4. Yhteisrakentamishankkeiden käytännön esimerkkejä Tavoite katurakentamisessa on, että rakennamme kaikki osapuolet saman ikäistä rakennetta. Kun katu tulee elinkaarensa päähän, niin myös kaikki muutkin saneeraavat verkkonsa samaan aikaan. - Vattenfall 4.1 Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki on toteuttanut hankkeitaan yhteisrakentamisen periaatteilla yli 20 vuotta. Hankkeita on vuosittain kymmeniä. Kaupungissa on päästy pitkällisen työn tuloksena kohtuulliselle tasolle hankkeiden yhteensovituksessa. Kaupungilta tulee eri osapuolille erittäin vähän kadunrakennushankkeita, joihin osapuolet eivät ehtisi mukaan. Joensuussa pidetään 1-2 kuukauden välein ns. hankevirran ohjauspalavereita, johon kaikki osapuolet osallistuvat ja tiedottavat tulevista hankkeista ja aikatauluista 6 kk 2 vuotta etukäteen.

14 9 Tyypillisesti Joensuun kaupungin hankkeissa on mukana tiealueen omistaja, vesihuoltolaitos, sähkönjakelija ja 2-3 teleoperaattoria. Kaupungin teknisen viraston aktiivisuudesta johtuen muut osapuolet eivät juurikaan ole yhteisrakentamishankkeiden vetureina Karhunmäen asemakaava-alue Karhunmäki on uusi kaava-alue, johon liittyy pieni olemassa oleva muutaman kiinteistön kylä. Kaupunki on laatinut alueelle kaavan, alue rakennetaan osissa vuosina Alueen rakentamisesta on muodostettu yhteishanke, johon eri osapuolet ovat sitoutuneet. Kadunrakennus on jaettu urakka, johon sisältyy kaikkien osapuolten maanrakennustyöt. Kadunrakennuksen yhteydessä eri osapuolet rakentavat omat verkostonsa: Vesihuoltolaitos Energialaitos Teleoperaattorit Yhteishankkeelle on määritelty päärakennuttaja ja pääsuunnittelija, joka koordinoi koko hankkeen suunnittelutyötä muiden osapuolten suunnittelijoiden kesken. Yhteisellä työmaalla tarkoitetaan rakennushanketta, jossa eri tilaajat tai näiden urakoitsijat samanaikaisesti tai peräkkäin työskentelevät kohteessa. Eri rakennuttajatahot laativat keskinäisen hankesopimuksen, jossa on määritelty rakennuskohde, eri rakennuttajatahot, pääurakoitsija ja sivu-urakoitsijat, rakennuttajien nimeämät turvallisuuskoordinaattorit, sähkötöiden turvallisuudesta vastaavat, osapuolten suoritusvelvollisuudet, yhteiset toimitukset ja urakka-aika. Käytännössä töiden yhteensovitus toteutetaan yhteisillä työmaakokouksilla, joissa on läsnä kaikki osapuolet, alistetut sivu-urakoitsijat ja valvojat. Rakentamisen aikana valvotaan myös, että päätoteuttaja täyttää omat velvoitteensa; mm. yhteinen työmaaaikataulun laadinta ja työmaan turvallisuussuunnittelu. Maanrakennustöiden osalta on laadittu yhteinen urakkaohjelma, jossa eri urakoiden sisältö ja urakoitsijoiden suoritusvelvollisuudet on kerrottu. Olemme laatineet yhteisen urakkaohjelmapohjan, jonka kaupunki sovittaa aina ko. hankkeeseen ja laittaa eri rakennuttajatahoille muokattavaksi. Tällä tavalla saamme muodostettua yhteisen urakkaohjelman. - Fortum Joensuu

15 10 Päätoteuttaja huolehtii maanalaisten rakenteiden kartoituksesta. Jos se ei tee kartoitusta itse, niin tilaa sen kaupungilta. Joensuun kaupungilla on maastotietopalveluyksikkö, joka tuottaa palveluita kaikille osapuolille. Hankkeen lopussa jokainen osapuoli tekee omat dokumentoinnit urakoitsijoiden luovuttamien loppudokumenttien perusteella. Kokonaisuutena lopputulos on laadukkaampi kuin yksittäisinä työsuorituksina tehtynä. Rakentamisesta aiheutuvat haitat saadaan minimoitua. Karhunmäen kaava-alueen sähkönjakeluverkko rakennettiin alueen välittömiin tarpeisiin. Samalla Fortum Joensuu varautui tulevaisuuden tarpeisiin mm. kaapelivarausputkituksin. Fortum Joensuun toiminta noudattaa Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausta, jolla tietoliikenne- ja muiden kaapeleiden edulliseen sijoittamiseen varaudutaan jo liikenneväylähankkeita ja maankäyttöä suunniteltaessa Joensuun Rantakatu Joensuun kaupungin tekninen virasto vastasi vuonna 2008 Rantakadun yhteisrakennuttamishankkeesta. Yhteisen työmaan osapuolina olivat teknisen viraston lisäksi Joensuun Vesi, Elisa Oyj, TeliaSonera Oyj, Telekarelia Oyj sekä kolme kiinteistöyhtiötä. Teknisen viraston tarpeina oli muuttaa kadun poikkileikkaukset, uusia pinnoitteet, liikenteenohjausjärjestelmä ja liikennevalot, uusia katuvalaistus, istutukset ja puut, hankkia osuus kaapelikanaalista, sekä siirtää kaukolämpölinjat. Joensuun Vesi uusi samassa yhteydessä kokonaan vesihuoltoverkoston ja kiinteistöjen tonttijohdot. Teleoperaattorit sijoittivat olemassa olevan televerkoston uudelleen, rakensivat uuden tele- ja kaapeliputkiverkoston ja hankkivat osuuden kaapelikanaalista. Kolme mukana ollutta kiinteistöä uusi katuun rajoittuvien kellarin seinien vesieristykset, piha-alueen pohjauksen ja pinnoitteet sekä uusivat salaojat ja rakensivat pumppaamon katualueelle. Hankkeen kokonaissisältö määriteltiin eri osapuolten välisessä tarveselvityksessä. Tarveselvityksen yhteydessä tehtiin myös päätös kaapelikanaalin rakentamisesta. Rantakadun kiinteistöjen peruskorjaustarpeet selvitettiin ja otettiin mukaan hankkeeseen. Päätöksen hankkeen sisällöstä tekivät tilaajatahot, eli omistajat. Rakennussuunnitelmat laadittiin samanaikaissuunnittelun periaatteella, jossa oli mukana tekninen virasto kadun ja vesihuollon osalta, teleoperaattorit ja kiinteistöjen palkkaamat konsultit. Jo rakennussuunnittelun luonnosvaiheessa rakennuttajat ohjasivat rakennussuunnittelua, sopivat urakkajaon ja kustannuslinjaukset mm. johtojen siirroista. Suunnitteluryhmää johti teknisen viraston nimeämä suunnittelija. Suunnittelun lopputuloksena hanke sai eri osapuolten yhteen sovitetut suunnitelmat ja työselostukset sekä koko hankkeelle yhden yhteisen turvallisuusasiakirjan. Tehokkaimmaksi tavaksi on havaittu, että kaikkiin urakoihin tehdään yhteinen urakkaohjelma, turvallisuusasiakirja ja tekniset asiakirjat. Kaikki tilaajat ja kaikki urakoitsijat allekirjoittavat alistamissopimuksen.

16 11 Päärakennuttajana toiminut tekninen virasto johti rakentamisen valmisteluja. Se laati kadunrakennusurakan tarjouspyyntöasiakirjat, kaikissa urakoissa noudatettavan yhteisen työmaan urakkaohjelman ja turvallisuusasiakirjan. Tekninen virasto asetti urakkaohjelmassa eri urakoiden välitavoitteita. Kaikki tilaajat osallistuivat rakentamisen valmisteluun. Kilpailuttamisvaiheessa tekninen virasto kilpailutti kadunrakennusurakan, joka sisälsi myös kiinteistöjen tilaamia urakkasuorituksia: Salaojien ja pumppaamojen rakentaminen Piha-alueiden rakentaminen Vesieristysurakoiden työmaapalvelut Kiinteistöt kilpailuttivat itse vesieristysurakkansa. Muiden urakoiden kilpailutuksessa saatiin myös yhteisrakentamisen etuja, kun sama urakoitsija vastasi kaikista tele- ja sähkökaapelitöistä. Urakka Urakoitsija Tilaaja Päällystysurakoitsija Lemminkäinen Oyj Tekninen virasto Katu- ja liikennevalourakoitsija Empower Oyj Tekninen virasto Sähköurakoitsija Empower Oyj Fortum Tele 1 -urakka Empower Oyj Elisa Tele 2 -urakka Empower Oyj TeliaSonera Tele 3 -urakka Empower Oyj Telekarelia Kaukolämpölinjojen muutostyöt Fortum Tekninen virasto Urakkaneuvotteluvaiheessa kaikilla tilaajilla oli mahdollisuus osallistua neuvotteluihin. Tilaajat hyväksyivät urakoitsijan urakkahinnan erittelyn ilman muutoksia, vaikka muilla tarjoajilla olisi ollut halvempiakin osahintoja. Kokemuksen mukaan pitkällä aikavälillä eri osahintojen poikkeamat ylös- ja alaspäin voivat kumota toisensa. Osahinnat on aina syytä käydä läpi. Hankintapäätöksen urakoitsijan valinnasta teki tekninen virasto. Valinnan perusteena oli hinnaltaan halvin kokonaisurakka. Yhteisen työmaan sopimuksen valmisteli tekninen virasto, jokainen tilaaja vastasi omien urakoidensa sopimustoiminnasta. Kadunrakennusurakan maksuerät menivät suoraan eri tilaajille. Teknisen viraston nimeämä päävalvoja antoi maksatusluvan, kun urakoitsijan työsuoritteet katsottiin valmistuneiksi.

17 Toimintamallin kriittiset menestystekijät Tilaajat ohjaavat hankkeita prosessijohtamisen periaatteella rakennusurakoiden elinkaaren ajan. Rakennusurakan elinkaari on tyypillisesti hankesuunnitelmasta rakennusurakan takuuajan päättymiseen. Tilaajaryhmä pitää noin 1-2 kuukauden välein hankkeiden ohjauspalavereita. Jokaiselle hankkeelle on nimettävä pääsuunnittelija, joka johtaa tilaajien antamin valtuuksin koko suunnitteluryhmää ja yhteensovittaa suunnitelmat. Osapuolten täytyy tuntea yhteisrakentamisen toimintamalli ja sisäistää tilaajaryhmän ja urakoitsijaryhmän roolit. Kriittisinä menestystekijöinä hankkeen onnistumiselle voidaan pitää tilaajien keskeistä yhteistyökykyä ja luottamusta, aikataulujen pitävyyttä, suunnitelmien valmiutta ja yhteensovitusta, sopimusteknistä ja rakennuttamisosaamista, sekä työturvallisuusosaamista. Valmiiksi kilpailutetut, yksikköhintaiset vuosiurakat vähentävät kilpailutusvaiheessa tehtävää työtä. Osapuolten on hyvä laatia valmiita sopimusmalleja eri tilanteisiin ennen hankesuunnitelman tekemistä, jolloin hankkeen aikana säästetään aikaa turhilta paperitöiltä ja voidaan keskittyä itse hankkeen tarpeisiin. Etukäteen on myös hyvä määritellä eri rakennuttajaosapuolten toiminta- ja sopimisvaltuudet. 4.2 Helsingin kaupunki Helsingin kaupunki on tehnyt vuonna 2008 kaupungin kaivutöitä teettävien virastojen ja laitosten välisen sopimuksen yhteisestä kunnallisteknisestä työmaasta. Tässä kappaleessa referoimme sopimusta ja käsittelemme sen oleellisimpia näkökohtia. Osa kappaleessa esiintyvästä tekstistä on suoria lainauksia sopimuksen sisällöstä. Sopimuksen rakenne noudattaa Kuntaliiton vuonna 2006 tekemää mallia. Malli on ladattavissa osoitteesta Sopijaosapuolina ovat Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Helsingin Energia, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Vesi (osa Helsingin seudun ympäristöpalveluita lähtien), Helsingin kaupungin liikennelaitos ja Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto. Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto käynnistää neuvottelut muiden sopijaosapuolten kanssa yhteinen työmaa -rakennushankkeiden toteutuksesta ja päätilaajan nimeämisestä. Neuvottelut käydään vuosittain talousarvion valmisteluvaiheessa. Päätilaaja sovitaan rakennushankekohtaisesti osapuolten kesken. Rakennushankkeen päätoteuttajaa voidaan vaihtaa sopijapuolten yhteisellä sopimuksella. Sopimuksen piiriin kuuluvista rakennushankkeista laaditaan yhteistyössä realistinen, riittävän yksityiskohtainen suunnittelu- ja rakentamisvaiheen aikataulu. Kaikki aikatauluihin tehtävät tarkistukset ja muutokset sovitaan yhdessä.

18 Suunnitteluvaihe Suunnitteluvaiheen tavoitteena on laatia rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset. Vaihe käynnistyy aloituskokouksessa, josta laaditaan rakennushankekohtainen suunnittelun aloituskokousmuistio. Kokouksessa sovitaan pääsuunnittelijasta, rakennushankkeen laajuudesta, keskeisiltä osin työnjaosta ja hankintavastuista. Suunnittelussa selvitetään ja ratkaistaan myös olemassa olevien johtojen, laitteiden ja rakenteiden sijainti, kunnostus- ja siirtotarpeet, uusiminen sekä vaikutukset muihin suunnitelmiin. Suunnitteluvaiheessa selvitetään myös olemassa olevien laitteiden ja rakenteiden toimintavaatimukset hankkeen aikana. Turvallisuusasiakirjaa varten eri suunnittelijat laativat kukin omalta osaltaan riskiarvion. Pääsuunnittelija kokoaa ja koordinoi riskiarviot yhteen, koko rakennushankkeen yhteiseen turvallisuusasiakirjaan. Jos rakennushankkeen suunnitteluun osallistuu kolmansia osapuolia (yksityiset, teleoperaattorit), vastaa pääsuunnittelija siitä, että nämä suunnitelmat ovat yhteensopivia rakennushankkeen muiden suunnitelmien kanssa. Suunnitelmien hyväksynnästä ja sijoitusluvasta vastaa kukin hankkeeseen ryhtyvä itse Rakentamisen valmistelu Rakentamisen valmistelussa laaditaan yhteensovitetut toteutusasiakirjat, joiden avulla rakennushankkeen sopijaosapuolten laatu- ja taloudellisuusvaatimukset saavutetaan. Yhteisen työmaan päätilaajaksi nimetty kutsuu koolle rakentamisen valmistelun aloituskokouksen, jossa kaikki osapuolet ovat läsnä. Kokouksessa sovitaan rakennushankkeen rajauksesta, toteutustavasta, aikataulusta ja erityispiirteistä sekä laaditaan näille kuvaukset. Rakennushankkeen urakkajako ja urakkarajat sovitaan yhteisesti. Hankkeen toteutuksen kaksi periaatevaihtoehtoa ovat: 1. Sopijaosapuolet laativat tarjouspyyntöasiakirjat yhdessä. Urakkaohjelma sisältää kaikkien sopijaosapuolten työt. Suoritusvelvollisuudet erotellaan omina kokonaisuuksinaan ja ne muodostavat eri osapuolten vastuualueiden rajauksen. 2. Kukin sopijaosapuoli laatii tarjouspyyntöasiakirjansa ja pyytää tarjoukset sovitun aikataulun mukaisesti. Tarjouspyynnöt sisältävät menettelyn sivuurakan alistamissopimuksen teosta. Sopijaosapuolet sitoutuvat käsittelemään tarjoukset sovitussa aikataulussa. Jos sopijaosapuolet käsittelevät tarjouksia yhdessä, yleisperiaatteena on luottamuksellisuus. Sopijaosapuolet pitävät valittujen urakoitsijaehdokkaiden kanssa urakkaneuvottelut ennen urakkasopimuksen tekemistä.

19 Rakentamisvaihe Rakentamisen toteutusorganisaatio ja päätoteuttaja sovitaan rakennushankekohtaisesti. Rakentamisessa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 sekä yhteisesti sovittuja yleisesti käytössä olevia laatuvaatimuksia ja työselostuksia. Lisäksi noudatetaan tilaajien ja tuottajien kahdenvälisiä palvelusopimuksia. Hanke voidaan toteuttaa joko yhteisenä urakkana tai erikseen hankittuna urakkana, jolloin osapuolten urakat on alistettu yhteisesti sovitulle pääurakoitsijalle. Yhteisellä työmaalla on sopijapuolten nimeämä päätoteuttaja. Päätilaaja nimeää yhteiselle työmaalle päävalvojan, joka vastaa valvonnan yhteensovittamisesta ja muiden osapuolten yhteistyöstä. Sopijapuolten erikseen tilaamissa urakoissa kukin tilaaja vastaa oman urakkansa sopimusvelvoitteiden toteutumisesta päätilaajalle ja muille sopijapuolille. Sopijapuolet voivat käyttää rakennushankkeessa rakennuttajakonsulttia, joka johtaa rakennushanketta päätilaajan edustajana tai yksittäisen sopijapuolen edustajana. Rakennuttajakonsultin mahdollinen käyttö päätilaajana sovitaan rakennushankkeittain. Kukin osapuoli asettaa omaa työtään varten teknisen valvojan Yhteisen sopimusmallin kehittäminen Sopimus yhteisestä kunnallisteknisestä työmaasta on voimassa saakka, jonka jälkeen se jatkuu vuoden kerrallaan, ellei joku sopijaosapuoli omalta osaltaan irtisano sopimusta. Osapuolet ovat sopineet, että kahden vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta kokemukset arvioidaan ja kehitetään sopimusmallia arvioinnin perusteella syksyllä Vattenfallin sähkönjakeluverkko ja yhteisrakentaminen Vattenfall on tehnyt periaatepäätöksen energiakaapeleiden sijoittamisesta maahan ilmakaapeleiden sijaan. Se tarkoittaa käytännössä, että metsissä sijaitsevat sähkönsiirtoverkon pylväslinjat siirretään vaiheittain teiden varsiin, eikä uusia ilmakaapeliverkkoja rakenneta. Yhteisen infrareitin hyödyntäminen mahdollistaa yhteisrakentamisen. -Vattenfall Vattenfallilla on jo useita referenssejä yhteisrakentamisesta. Hämeenlinna: Hämeenlinnan kaupunki, HS Vesi Oy, Vattenfall Verkko Oy, Vattenfall Lämpö Oy ja AinaCom Oy. Janakkala: Janakkalan kunta, Janakkalan Vesi, Vattenfall Verkko Oy ja AinaCom Oy. Jokioinen, Humppila (vesijohtolinja): kunnat, Vattenfall Verkko Oy ja Forssan Seudun Puhelin Oy. Hattula: Hattulan kunta, HS Vesi Oy, Vattenfall Verkko Oy ja AinaCom Oy. Tammela: Tammelan kunta, Vattenfall Verkko Oy ja Forssan Seudun Puhelin Oy. Akaa: Akaan kaupunki, Vattenfall Verkko Oy ja vesilaitos. Uurainen: Uuraisten kunta, vesilaitos, Vattenfall Verkko Oy ja TeliaSonera Oyj. Nokia: Nokian kaupunki, vesiyhtiö, Vattenfall Verkko Oy, Fortum Lämpö Oy ja Elisa Oyj. Kangasala: Kangasalan kunta, vesiyhtiö, Vattenfall Verkko Oy ja Elisa Oyj. Lempäälä: Lempäälän kunta, vesiyhtiö, Vattenfall Verkko Oy ja Elisa Oyj.

20 15 Lisäksi yhteisrakentamisesta tulevissa kohteissa on sovittu Siikalatvan ja Jyväskylän kuntien/kaupunkien kanssa. Kaikissa hankkeissa toimintatapa ja toimintaympäristö ovat olleet pääsääntöisesti samankaltaiset. Hankkeissa on ollut mukana kunta ja/tai kunnallinen vesilaitos, Vattenfallin verkkoyhtiö, teleoperaattori ja kaukolämpöyhtiö. Yhteisrakentamisella saavutetut hyödyt ovat siten myös samankaltaiset. Vattenfallin hankkeissa päätilaajana on ollut yleisimmin kunta. Jotta kunta voisi toimia päätilaajan roolissa, on sen jätettävä yksi yhteinen tarjouspyyntö kokonaisurakasta. Tarjouspyyntö edellyttää kaikilta yhteisrakentamishankkeen osapuolilta suunnitelmat, jotka pääsuunnittelija yhteensovittaa ennen tarjouspyynnön jättämistä. Kussakin hankkeessa on yksi pääurakoitsija, joka vastaa kokonaisuuden toteuttamisesta. Kaikki tilaajat vastaavat omalta osaltaan työmaavalvonnan järjestämisestä. Hanke laskutetaan aina tilaajakohtaisesti. Keskijännitekaapeli ja tietoliikennekaapeloinnin putkitus uudella asemakaava-alueella Janakkalassa. (Kuva Vattenfall Verkko Oy) Yhteisrakentamisen tavoitteet Vattenfallin tavoitteena on tehdä yhteisrakentamishankkeena kaikki uudet kaava-alueet ja saneerauskohteet, jotka kunta teettää ulkopuolisella urakoitsijalla. Tämä olisi selkeä ja yhtenäinen toimintamalli kaikkien kuntien kanssa, joissa Vattenfall toimii osapuolena. Lisäksi rakentamistavat olisivat yhtenäiset ja eri hankkeista saadut parhaat käytännöt voisi helposti tuoda muihin hankkeisiin.

Valokuitukaapeleiden rakentamisen edistäminen taajama-alueilla

Valokuitukaapeleiden rakentamisen edistäminen taajama-alueilla Valokuitukaapeleiden rakentamisen edistäminen taajama-alueilla Julkaisuja 38/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja

Lisätiedot

Laajakaistan yhteisrakentamisdirektiivi. Teknistaloudellinen selvitys

Laajakaistan yhteisrakentamisdirektiivi. Teknistaloudellinen selvitys Laajakaistan yhteisrakentamisdirektiivi Teknistaloudellinen selvitys Julkaisuja 8/2015 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot

Elinkaarimallien kansainväliset kehityssuunnat

Elinkaarimallien kansainväliset kehityssuunnat Elinkaarimallien kansainväliset kehityssuunnat Julkaisuja 27/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia

Lisätiedot

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN TEKNILLINEN TIEDEKUNTA VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN Heidi Hyppönen Diplomityö Ympäristötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatintyö,

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö

Lisätiedot

kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen

kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen Voittoja joka päivä Suomen Palloliitto Kotikenttä Jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen 2011 Esipuhe Opetusministeriön myöntämän tutkimusavustuksen turvin

Lisätiedot

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA OMAKOTILIITON OPAS 2 TERVETULOA OMAKOTILIITON OPPAAN PARIIN Tähän oppaaseen on kerätty asioita, joita taajama-alueen pientaloasukkaan on hyvä tiedostaa harkitessaan tai tehdessään toimenpiteitä laajakaistayhteyksien

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot

Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot Julkaisuja 16/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO

PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tutkintotyö Antti Toivonen PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO Työn ohjaajat Tampere 2007 Lehtori, DI Petri Murtomaa ja isännöitsijä, insinööri Anna Poutanen,

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Tekijät Seppo Alatörmänen Aimo Honkavuori Antero Isola Jussi Rantamo Jukka Rinne 2014 Kuvat Antero Isola Jussi Rantamo Fotolia.com Taitto 3D Verstas / Janne Juopperi

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Applikaatio- talouden tilanne ja kehitys Suomessa

Applikaatio- talouden tilanne ja kehitys Suomessa Applikaatiotalouden tilanne ja kehitys Suomessa Julkaisuja 7/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4 Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2 2 Kuitu kotiin asti... 4 3 Valokuitu ja sen vaihtoehdot miksi juuri kuitu eikä langaton yhteys?... 6 3.1 Mikä valokuitu ja mikä valokuituverkko?...

Lisätiedot

Julkisin varoin toteutettujen henkilökuljetusten rahoituksen ja toimintatapojen kehittäminen

Julkisin varoin toteutettujen henkilökuljetusten rahoituksen ja toimintatapojen kehittäminen Julkisin varoin toteutettujen henkilökuljetusten rahoituksen ja toimintatapojen kehittäminen Julkaisuja 11/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3. syyskuuta

Lisätiedot

Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä. Selvitys

Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä. Selvitys Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä Selvitys Julkaisuja 29/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Kehäradan toteuttamisvaihtoehdot Selvitys

Kehäradan toteuttamisvaihtoehdot Selvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 5/27 Kehäradan toteuttamisvaihtoehdot Selvitys Helsinki, 27 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 16.2.27 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kokemuksia jätevesiosuuskuntien toiminnasta Kun kaikki ei menekään ihan putkeen

Kokemuksia jätevesiosuuskuntien toiminnasta Kun kaikki ei menekään ihan putkeen Kokemuksia jätevesiosuuskuntien toiminnasta Kun kaikki ei menekään ihan putkeen Jarkko Leka, Vesa Arvonen ja Jussi Heikkinen 19.1.2015 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Viestintä... 3 3 Jätevesiosuuskunnan vaiheet...

Lisätiedot