Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt"

Transkriptio

1 Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt Esimerkkejä liikenneväylien, vesihuoltoverkon sekä sähkö- ja tietoliikennekaapeleiden yhteensovitetusta toteutuksesta. Liikenne- ja viestintäministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Ympäristöministeriö Suomen Kuntaliitto Julkaisuja 37/2010

2 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä, että kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä on laadukkaat, turvalliset ja edulliset liikenne- ja viestintäyhteydet sekä alan yrityksillä kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet. visio Suomi on eturivin maa liikenteen ja viestinnän laadussa, tehokkuudessa ja kansainvälisessä osaamisessa. arvot Rohkeus Oikeudenmukaisuus Yhteistyö

3 Julkaisun päivämäärä Julkaisun nimi Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt Tekijät Jukka Niemelä, Prepsikka Oy Toimeksiantaja ja asettamispäivämäärä Liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto, Julkaisusarjan nimi ja numero Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 37/2010 ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (verkkojulkaisu) HARE-numero Asianumero Asiasanat Yhteisrakentaminen, liikenneväylät, tietoliikenneverkot, sähkönjakeluverkot, vesihuoltoverkosto, kaukolämpö, infra Yhteyshenkilö Juha Parantainen, liikenne- ja viestintäministeriö Muut tiedot Tiivistelmä Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta antoi kesäkuussa 2009 vahvan tukensa liikenteen, tietoliikenteen, energiahuollon ja vesihuollon verkostojen yhteisrakentamiselle. Osana yhteisrakentamisen edistämistyötä infrastruktuurin vastuuministeriöt ja Suomen Kuntaliitto ovat laatineet tämän oppaan yhteisrakentamisen hyvistä käytännöistä. Oppaan myötä tiedon yhteisrakentamisen onnistumisista ja hyvistä käytännöistä toivotaan välittyvän mahdollisimman monen alan toimijan käyttöön. Opas tarjoaa tietoa yhteisrakentamisesta saaduista kokemuksista, hyvistä käytännöistä ja saavutetuista hyödyistä. Opas on tarkoitettu liikenneväylien, tietoliikenneverkkojen, sähkönjakeluverkkojen, vesihuoltoverkoston ja kaukolämmön rakennushankkeista vastaaville päätöksentekijöille. Oppaassa on kuvattu viisi keskeisintä haastetta, jotka rajoittavat onnistuneita yhteisrakentamishankkeita. Viiden eri toimijan käytännön esimerkit osoittavat, kuinka näitä haasteita on voitettu ja kaikki hankkeisiin osallistuneet osapuolet ovat hyötyneet yhteisrakentamishankkeista. Lisäksi oppaassa on käsitelty yhteisrakentamista valtion omistamien liikenneväylien varrella sekä kuinka yhteisrakentaminen tulisi huomioida maankäytön suunnittelussa.

4 Publikationsdatum Publikation Goda förfaringssätt vid sambyggnad av infrastrukturnätverk Författare Jukka Niemelä, Prepsikka AB Tillsatt av och datum Kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, Finlands Kommunförbund, Publikationsseriens namn och nummer Kommunikationsministeriets publikationer 37/2010 Ämnesord ISSN (webbpublikation) ISBN (webbpublikation) HARE-nummer Ärendenummer Gemensam konstruktion, trafikleder, telekommunikation, nätverk, elnät, vatten pipeline, fjärrvarm, infrastruktur Kontaktperson Juha Parantainen, kommunikationsministeriet Övriga uppgifter Rapporten är på finska. Sammandrag Regeringens finanspolitiska ministerutskott gav i juni 2009 sitt stöd för sambyggnad av infrastrukturnätverk i fråga om trafikleder, telekommunikationsnät och energi- och vattenförsörjning. För att främja sambyggnaden har kommunikationsministeriet, miljöministeriet, arbetsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet samt Finlands Kommunförbund tillsammans utarbetat denna handbok om goda förfaringssätt vid sambyggnad av infrastrukturnätverk. Handboken önskas förmedla information till aktörer inom många olika branscher om lyckade erfarenheter och goda förfaringssätt vid sambyggnad. Handboken ger information om erfarenheter, goda förfaringssätt och uppnådd nytta vid sambyggnad av infrastrukturnätverk. Handboken är avsedd för beslutsfattare som arbetar med trafikleder, telekommunikations-, eldistributions- och vattenförsörjningsnät samt fjärrvärme. I handboken beskrivs fem centrala utmaningar, vilka begränsar förutsättningarna för lyckade sambyggnadsprojekt. De fem aktörer som här presenteras genom praktiska exempel visar hur dessa utmaningar har besegrats och hur alla de parter som deltagit i projekten har dragit nytta av sambyggnaden av infrastrukturnätverk. Dessutom presenteras i handboken hur sambyggnad har genomförts på trafikleder som ägs av staten samt hur sambyggnad av infrastrukturnätverk bör beaktas vid planeringen av markanvändningen.

5 Date 30 September 2010 Title of publication Best Practices on Joint Construction of Infrastructure Networks Author(s) Jukka Niemelä, Prepsikka LLC Commissioned by, date Ministry of Transport and Communications, Ministry of Agriculture and Forestry, Ministry of Employment and the Economy, Ministry of the Environment, Association of Finnish Local and Regional Authorities, April 28, Publication series and number Publications of the Ministry of Transport and Communications 37/2010 ISSN (online) ISBN (online) Reference number Keywords Joint construction, traffic routes, networks, telecommunications, power distribution, water pipelines, remote heat pipelines, infrastructure Contact person Mr. Juha Parantainen, Ministry of Transport and Communications Other information The report is in Finnish. Abstract The Cabinet Committee on Economic Policy gave strong support in 2009 on joint construction of traffic, telecommunications, energy and water distribution networks. As a part of promoting joint construction, the responsible ministries and Association of Finnish Local and Regional Authorities have formed this guide on best practices on joint construction of infrastructure networks. With the guide, the information on successful projects and best practices is expected to reach as many operators as possible within the industry. This guide provides information on experience, best practices and acquired benefits on joint construction of infrastructure networks. The guide is aimed for decision makers in traffic, telecommunications, power distribution, water pipeline and remote heat network industry. In the guide, five key limiting challenges are described. The practical examples from five different operators show ways of overcoming these challenges and gaining the benefits in joint construction. In addition, the guide provides information on joint construction in state owned traffic routes and how joint construction should be taken into notice when planning the usage of public and private properties.

6 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto Miten yhteisrakentamisen kustannussäästö muodostuu? Mitkä ovat 5 keskeisintä haastetta yhteisrakentamisessa? Vähäinen yhteistyö eri tahojen kesken Aikataulutus Rahoitus Resurssien puute Dokumentointi ja tiedonhallinta Yhteisrakentamishankkeiden käytännön esimerkkejä Joensuun kaupunki Karhunmäen asemakaava-alue Joensuun Rantakatu Toimintamallin kriittiset menestystekijät Helsingin kaupunki Suunnitteluvaihe Rakentamisen valmistelu Rakentamisvaihe Yhteisen sopimusmallin kehittäminen Vattenfallin sähkönjakeluverkko ja yhteisrakentaminen Yhteisrakentamisen tavoitteet Yhteisrakentamisprojektien kilpailutus Kokemukset ja saavutettu hyöty Kinnulan laajakaista/maakaapelointiyhteistyö Verkko-osuuskunta Kajo - kuituverkkohanke Vastuunjako vesiosuuskuntien ja Kajon välillä Valokaapeliputkisto vesihuoltoputkien kaivantoon Valokuituverkon ja vesihuoltoverkoston kustannusten jako Verkko-osuuskunta Kajon rahoitus Yhteisrakentamisen hyödyt Kajolle ja vesiosuuskunnille Rakentamisen haasteet Yhteisrakentaminen teleoperaattorin näkökulmasta Yhteisrakentaminen valtion liikenneväylien varrella Kuinka maankäytön suunnittelu tukee yhteisrakentamista? Yhteenveto Yhteiset onnistumistekijät Saavutetut hyödyt Mistä saat lisätietoa? Kiitos... 24

7 2 1. Johdanto Oletko osallisena liikenneväylien, vesijohtoverkostojen, sähkökaapelien tai tiedonsiirtokaapelien rakentamista koskevassa päätöksenteossa? Tiesitkö, että organisaatiosi voi säästää toteuttamalla verkostoja yhdessä muiden kanssa? Esimerkiksi tietoliikenneyhteyksien kokonaiskustannuksista kaivutyön osuus voi olla jopa 80 %. Kun eri verkostoja rakennetaan yhteistyössä, kaivutyön kustannukset voidaan jakaa usean eri toimijan kesken ja kaikki säästävät. Kansantalouden tasolla puhumme satojen miljoonien eurojen vuotuisista säästöistä. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta antoi kesäkuussa 2009 vahvan tukensa liikenteen, tietoliikenteen, energiahuollon ja vesihuollon verkostojen yhteisrakentamiselle. Tämän oppaan avulla voit aktivoida oman toiminta-alueesi yhteisrakentamishankkeiden osapuolia niin, että kaikki mukana olijat hyötyvät. Kerromme verkostojen yhteisrakentamisesta kertyneistä käytännön kokemuksista. Saat konkreettisia ideoita ja esimerkkejä siitä, miksi joku toimii tai ei toimi. Oppaan asiasisältö on kerätty alan toimijoilta, joilla on vankka kokemus yhteisrakentamisesta. Oppaan on laatinut Jukka Niemelä Prepsikka Oy:stä infrastruktuurin vastuuministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton toimeksiannosta. Toivomme, että tieto yhteisrakentamisen onnistumisista ja hyvistä käytännöistä oppaan myötä välittyy mahdollisimman monen alan toimijan käyttöön. Lokakuussa 2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Ympäristöministeriö Suomen Kuntaliitto

8 3 2. Miten yhteisrakentamisen kustannussäästö muodostuu? Tietoliikenneverkkojen uudisrakentamisen kustannuksista jopa 80 % on kaivukustannuksia. Kun yhteisrakentaminen toimii käytännössä, kaivukustannukset voidaan jakaa eri osapuolten kesken hyötyjä maksaa -periaatteella. Siten kukin yhteisrakentamisen osapuoli voi lähes puolittaa oman hankkeensa kustannukset, kun mukana on esimerkiksi neljä toimijaa. Yhteisrakentaminen vähentää myös ympäristölle aiheutuvia kulku- ja liikennerajoitteita. Siten myös kuntalaisten tekemät valitukset jatkuvista ja toistuvista kaivutöistä vähenevät. Jos yhteisrakentamisen periaatteita ei hyödynnetä, kaivualueen rakenteet eivät ole yksittäisen työn jälkeen enää samanlaisia ja infraomaisuuden arvo laskee. Useiden osapuolten yhteisrakentamishankkeessa on syytä ottaa huomioon yhteensovittamisen aiheuttama nopeuskerroin. Neljän samanaikaisen infran rakentaminen samaan kaivantoon, esimerkiksi vesihuoltoverkoston, kaukolämmön, sähkönjakelun ja valokaapeloinnin nopeuskerroin on noin 2. Se tarkoittaa, että yhteisrakentaminen jopa puolittaa toteutusajan verrattuna erikseen tehtyihin asennuksiin. Vastaavasti pelkän valokaapeloinnin yhteisrakentamisen taloudellinen hyöty muodostuu suuremmaksi ja suoraviivaisemmaksi, koska eri toimijoiden valokaapelit voidaan asentaa samaan kaivusyvyyteen, eikä välitäyttöä tarvitse tehdä. Jo kahden eri operaattorin yhteisrakentaminen tuo mittavat säästöt. Kun yhdessä kilpailutetaan, tarjoukset avataan ja valitaan urakoitsija, sovitaan esim. kaivukustannusten jako ja tilataan yhdellä asiakirjalla. Toimii homma tosi hyvin loppuun asti. Myös urakoitsija toimii silloin hyvin. Valvonta toimii hyvin. Hinta on kilpailukykyinen. - Fortum

9 4 Kaapelin auraus erikseen tehtävänä työnä. (Kuva Reiniko Oy) 3. Mitkä ovat 5 keskeisintä haastetta yhteisrakentamisessa? Haastatellut toimijat kertoivat samoista yhteisrakentamisen haasteista. Olemme valinneet tähän viisi mielestämme tärkeintä haastetta ja ongelmaa, joihin yhteisrakentamishankkeessa on varauduttava. Kerromme oman ratkaisuehdotuksemme jokaiseen haasteeseen. 3.1 Vähäinen yhteistyö eri tahojen kesken Vähäinen yhteistyö eri tahojen kesken tarkoittaa pääasiassa puutteellista tiedotusta omista hankkeista. Eri infrojen omistajatahot tekevät hankesuunnitelmia useiden vuosien ajalle, mutta näiden hankesuunnitelmien yhteensovitusta on toistaiseksi hyvin vähän. Yhteisrakentamisen osapuolia ovat liikenneväylien pitäjät, vesihuoltolaitokset, sähkön- ja kaasunjakelijat, kaukokylmän ja -lämmönjakelijat, teleoperaattorit ja maa-alueen omistajat.

10 5 Eri osapuolten on hyvä kokoontua säännöllisesti keskustelemaan oman toiminta-alueensa verkostojen rakennushankkeista. (Kuva Prepsikka Oy) Usein yhteistyötä yritetään aloittaa vasta siinä vaiheessa, kun aikataulussaan ensimmäinen rakennuttaja hakee maanomistajalta sijoituslupaa infralleen. Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeissa yhteistyö teleoperaattoreiden kanssa on ollut vähäistä, koska haja-asutusalueet eivät ole kaupallisille teleoperaattoreille houkuttelevia. Vanhoja pylväslinjoja korvataan mieluummin langattomilla kuin valokuituyhteyksillä niiden helpon saatavuuden ja alhaisten kustannusten vuoksi. Joensuun kaupunki on jo vuosia pitänyt säännöllisesti eri osapuolten välisiä yhteisrakentamispalavereita. Yhteisrakentamispalaverit ovat pääasiassa tiedoksi saattavia, mutta siitä on helppo siirtyä seuraavaan vaiheeseen, eli suunnitteluun ja suunnitelmien yhteensovittamiseen. Ratkaise asia esimerkiksi näin: Ole aktiivinen. Ole avoin. Tiedota. Kutsu yhteisrakentamisen eri osapuolet koolle vähintään kerran vuodessa. Pyydä heitä esittelemään kokoontumisessa seuraavien vuosien aikana tiedossa olevat hankkeet. 3.2 Aikataulutus Puutteellinen tiedotus ja vähäinen yhteistyö aiheuttavat poikkeuksetta aikataulutusongelmia. Yhteisrakentamishankkeiden toteutumisen perusedellytyksenä voidaan pitää kahta vuotta. Sitä lyhemmällä ajalla tiedoksi tulleet yhteisrakentamishankkeet ovat haasteellisia toteuttaa niin rahoituksen kuin resurssienkin vuoksi. Vaikka hanke olisi sisällytetty talousarvioon, sille ei välttämättä löydy rahoitusta. Usein myös alle yhden vuoden aikana tiedoksi saatu hanke on käytännössä mahdoton toteuttaa.

11 6 Eri osapuolilla on tyypillisesti eri aikataulutavoitteet hankkeen aloitus- ja päättymisajankohdalle. Jo suunnitteluvaiheessa on syytä korostaa eri osaprojektien aikataulujen yhteensovitusta. Aikataulutuksessa on hyvä käyttää pääsuunnittelijaa tai muuta henkilöä, jolla on riittävä kokemus ja ammattitaito vastaavista tehtävistä. Yhteisrakentamisen hyödyt voivat jäädä toteutumatta, jos hankkeen aikataulutus epäonnistuu. Ratkaise asia esimerkiksi näin: Vaadi kaikilta yhteisrakentamisen osapuolilta tavoiteaikataulu. Kutsu osapuolet aikataulun yhteensovituspalaveriin. Sopikaa kriittisistä väli- ja päätavoitteista. Yhteisrakentamiselle on hyvä valita päätilaaja tai taho, joka vastaa aikataulun toteutumisesta hankkeen aikana. Sama taho vastaa myös eri työvaiheiden yhteensovittamisesta työmailla ja valvoo materiaalilogistiikan toimivuutta. 3.3 Rahoitus Puutteellinen tiedotus, vähäinen yhteistyö ja liian tiukka aikataulu aiheuttavat poikkeuksetta rahoitusongelmia. Samana vuonna tiedoksi saatuun yhteisrakentamishankkeeseen ei ole mahdollista osallistua kuin erityistapauksissa. Onpa sitten kyseessä kuntasektori tai kaupallinen toimija - kesken budjettikauden rahoituksen saaminen on lähes mahdotonta. Seuraava budjettikausikin on haasteellista, koska toimijat ovat tehneet hankeohjelman usealle vuodelle ja varanneet rahoituksen jo tiedossa oleville hankkeille. Vaikka kunta tai joku muu kuin kaupallinen teleoperaattori olisi aktiivinen yhteisrakentamishankkeissa, valokaapeliverkolle ei välttämättä löydy maksajaa. Yhteisrakentamishankkeen päätilaajan on suositeltavaa siinä vaiheessa selvittää mahdollisuus varautua tulevaisuuden tarpeisiin ja asentaa hankkeen yhteydessä putkitus myöhempää kaapelointia varten. Putkituksena voidaan käyttää joko perinteistä, irrallisista putkista asennettavaa putkistoa tai kelalta vedettävää mikroputkistoa. Molempiin on mahdollisuus asentaa valokuitu myöhempänä ajankohtana. Valtion rahoittamissa liikenneväylähankkeissa laajakaistavalmius sisällytetään uudisrakennushankkeisiin vakiorakenteena. Vastaava menettely olisi suositeltava myös kuntien toteuttamien uusien infrahankkeiden yhteydessä. Yksityisten tahojen, esimerkiksi vesiosuuskuntien toteuttamien hankkeiden yhteydessä rahoituksen järjestäminen kuiturakentamiseen voi olla haasteellista, varsinkin jos hankkeen vaikutuspiirissä olevilla kiinteistönomistajilla ei ole yhtenäistä tahtotilaa kuituverkon tarpeellisuudesta. Valtion tukemissa vesihuoltoverkostojen laajentamishankkeissa on vuoden 2010 alusta lähtien edellytetty yhteisrakentamismahdollisuuksien selvittämistä. Tarkoituksena on varmistaa edellytykset taloudellisesti järkevälle yhteen sovitetulle toteutukselle niissä tapauksissa, joissa myös laajakaistan toteuttaminen on alueella ajankohtaista. Valtion vesihuoltotoimenpiteisiin myöntämillä avustuksilla ei kuitenkaan ole mahdollista rahoittaa kuituverkon rakentamista. Ratkaise asia esimerkiksi näin: Tiedota yhteisrakentamismahdollisuuksista mahdollisimman aikaisin. Selvitä jo suunnitteluvaiheessa hankkeen kustannukset ja kustannusten jako. Ota selvää eri rahoitusmahdollisuuksista ja tee tarvittavat hakemukset hyvissä ajoin etukäteen.

12 7 3.4 Resurssien puute Useat yhtäaikaiset oman toimialueen hankkeet voivat aiheuttaa resurssipulan. Resurssipula kohdistuu ensisijaisesti suunnittelu- ja projektiorganisaatioihin, ei urakoitsijoihin. Resurssipula ei pelkästään tarkoita rajallista henkilömäärää se voi tarkoittaa myös rajallista osaamisresurssia. Esimerkiksi yhteisrakentamishankkeen pääsuunnittelija voi olla oman osaamisalansa huippuammattilainen, mutta muiden osapuolten erityisosaamista hänellä on rajoitetusti. Siten eri osapuolten vaatimukset, aikataulutus ja yhteensovittaminen voivat olla haasteellisia. Ratkaise asia esimerkiksi näin: Varmista, että käytettävissäsi on riittävä osaamisresurssi. Käytä tarvittaessa ulkopuolisia suunnittelutoimistoja, rakennuttaja- tai projektinjohtokonsultteja. 3.5 Dokumentointi ja tiedonhallinta Yhteisrakentamishankkeiden dokumentoinnin ja tiedonhallinnan haasteet näkyvät ennen suunnittelun aloittamista ja hankkeen valmistumisen jälkeen. Käytännössä se voi tarkoittaa sitä, että olemassa olevasta infrastruktuurista ei ole dokumentointia lainkaan, tai se on hyvin suurpiirteistä. Erityisesti haja-asutusalueen verkostoista tieto on vaikeasti saatavilla. Esimerkiksi kahden eri toiminnallisen yksikön välinen reitti on piirretty katusuunnitelmaan suoralla viivalla, vaikka todellinen reitti kulkee kadunpientareella kaikkine mutkineen ja mäkineen. Toinen yleinen haaste on, että dokumentoinnissa ei ole asennuksen syvyystietoa. Syvyystiedon puuttuminen vaikeuttaa suunnittelua, koska halutussa asennussyvyydessä voi jo olla rakennettua infrastruktuuria. Kolmantena haasteena on, että yhteisrakentamishankkeista ei useinkaan kerätä kokonaisdokumentaatiota keskitettyyn paikkaan, saati samaan asiakirjaan. Ratkaise asia esimerkiksi näin: Varmista, että kaikilla osapuolilla on ajantasainen dokumentaatio olemassa olevasta infrastruktuurista ennen suunnittelun alkua. Jos kriittistä tietoa ei ole saatavilla, selvitä asia esimerkiksi maastokäynnillä, kaapelinäytöllä tai muulla tavalla. Varmista, että eri osapuolet merkitsevät omaan dokumentaatioonsa tarkan reitin mittatietoineen. Piirrätä dokumentaatiosta yksi kerrostettu pääasiakirja, josta kaikkien osapuolten dokumentaatio on nähtävissä. Määrittele dokumentaation ylläpitomenettely ja vastuuhenkilö.

13 8 Kiinteistön valokuituverkkoliittymän kaivanto. (Kuva Reiniko Oy) 4. Yhteisrakentamishankkeiden käytännön esimerkkejä Tavoite katurakentamisessa on, että rakennamme kaikki osapuolet saman ikäistä rakennetta. Kun katu tulee elinkaarensa päähän, niin myös kaikki muutkin saneeraavat verkkonsa samaan aikaan. - Vattenfall 4.1 Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki on toteuttanut hankkeitaan yhteisrakentamisen periaatteilla yli 20 vuotta. Hankkeita on vuosittain kymmeniä. Kaupungissa on päästy pitkällisen työn tuloksena kohtuulliselle tasolle hankkeiden yhteensovituksessa. Kaupungilta tulee eri osapuolille erittäin vähän kadunrakennushankkeita, joihin osapuolet eivät ehtisi mukaan. Joensuussa pidetään 1-2 kuukauden välein ns. hankevirran ohjauspalavereita, johon kaikki osapuolet osallistuvat ja tiedottavat tulevista hankkeista ja aikatauluista 6 kk 2 vuotta etukäteen.

14 9 Tyypillisesti Joensuun kaupungin hankkeissa on mukana tiealueen omistaja, vesihuoltolaitos, sähkönjakelija ja 2-3 teleoperaattoria. Kaupungin teknisen viraston aktiivisuudesta johtuen muut osapuolet eivät juurikaan ole yhteisrakentamishankkeiden vetureina Karhunmäen asemakaava-alue Karhunmäki on uusi kaava-alue, johon liittyy pieni olemassa oleva muutaman kiinteistön kylä. Kaupunki on laatinut alueelle kaavan, alue rakennetaan osissa vuosina Alueen rakentamisesta on muodostettu yhteishanke, johon eri osapuolet ovat sitoutuneet. Kadunrakennus on jaettu urakka, johon sisältyy kaikkien osapuolten maanrakennustyöt. Kadunrakennuksen yhteydessä eri osapuolet rakentavat omat verkostonsa: Vesihuoltolaitos Energialaitos Teleoperaattorit Yhteishankkeelle on määritelty päärakennuttaja ja pääsuunnittelija, joka koordinoi koko hankkeen suunnittelutyötä muiden osapuolten suunnittelijoiden kesken. Yhteisellä työmaalla tarkoitetaan rakennushanketta, jossa eri tilaajat tai näiden urakoitsijat samanaikaisesti tai peräkkäin työskentelevät kohteessa. Eri rakennuttajatahot laativat keskinäisen hankesopimuksen, jossa on määritelty rakennuskohde, eri rakennuttajatahot, pääurakoitsija ja sivu-urakoitsijat, rakennuttajien nimeämät turvallisuuskoordinaattorit, sähkötöiden turvallisuudesta vastaavat, osapuolten suoritusvelvollisuudet, yhteiset toimitukset ja urakka-aika. Käytännössä töiden yhteensovitus toteutetaan yhteisillä työmaakokouksilla, joissa on läsnä kaikki osapuolet, alistetut sivu-urakoitsijat ja valvojat. Rakentamisen aikana valvotaan myös, että päätoteuttaja täyttää omat velvoitteensa; mm. yhteinen työmaaaikataulun laadinta ja työmaan turvallisuussuunnittelu. Maanrakennustöiden osalta on laadittu yhteinen urakkaohjelma, jossa eri urakoiden sisältö ja urakoitsijoiden suoritusvelvollisuudet on kerrottu. Olemme laatineet yhteisen urakkaohjelmapohjan, jonka kaupunki sovittaa aina ko. hankkeeseen ja laittaa eri rakennuttajatahoille muokattavaksi. Tällä tavalla saamme muodostettua yhteisen urakkaohjelman. - Fortum Joensuu

15 10 Päätoteuttaja huolehtii maanalaisten rakenteiden kartoituksesta. Jos se ei tee kartoitusta itse, niin tilaa sen kaupungilta. Joensuun kaupungilla on maastotietopalveluyksikkö, joka tuottaa palveluita kaikille osapuolille. Hankkeen lopussa jokainen osapuoli tekee omat dokumentoinnit urakoitsijoiden luovuttamien loppudokumenttien perusteella. Kokonaisuutena lopputulos on laadukkaampi kuin yksittäisinä työsuorituksina tehtynä. Rakentamisesta aiheutuvat haitat saadaan minimoitua. Karhunmäen kaava-alueen sähkönjakeluverkko rakennettiin alueen välittömiin tarpeisiin. Samalla Fortum Joensuu varautui tulevaisuuden tarpeisiin mm. kaapelivarausputkituksin. Fortum Joensuun toiminta noudattaa Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausta, jolla tietoliikenne- ja muiden kaapeleiden edulliseen sijoittamiseen varaudutaan jo liikenneväylähankkeita ja maankäyttöä suunniteltaessa Joensuun Rantakatu Joensuun kaupungin tekninen virasto vastasi vuonna 2008 Rantakadun yhteisrakennuttamishankkeesta. Yhteisen työmaan osapuolina olivat teknisen viraston lisäksi Joensuun Vesi, Elisa Oyj, TeliaSonera Oyj, Telekarelia Oyj sekä kolme kiinteistöyhtiötä. Teknisen viraston tarpeina oli muuttaa kadun poikkileikkaukset, uusia pinnoitteet, liikenteenohjausjärjestelmä ja liikennevalot, uusia katuvalaistus, istutukset ja puut, hankkia osuus kaapelikanaalista, sekä siirtää kaukolämpölinjat. Joensuun Vesi uusi samassa yhteydessä kokonaan vesihuoltoverkoston ja kiinteistöjen tonttijohdot. Teleoperaattorit sijoittivat olemassa olevan televerkoston uudelleen, rakensivat uuden tele- ja kaapeliputkiverkoston ja hankkivat osuuden kaapelikanaalista. Kolme mukana ollutta kiinteistöä uusi katuun rajoittuvien kellarin seinien vesieristykset, piha-alueen pohjauksen ja pinnoitteet sekä uusivat salaojat ja rakensivat pumppaamon katualueelle. Hankkeen kokonaissisältö määriteltiin eri osapuolten välisessä tarveselvityksessä. Tarveselvityksen yhteydessä tehtiin myös päätös kaapelikanaalin rakentamisesta. Rantakadun kiinteistöjen peruskorjaustarpeet selvitettiin ja otettiin mukaan hankkeeseen. Päätöksen hankkeen sisällöstä tekivät tilaajatahot, eli omistajat. Rakennussuunnitelmat laadittiin samanaikaissuunnittelun periaatteella, jossa oli mukana tekninen virasto kadun ja vesihuollon osalta, teleoperaattorit ja kiinteistöjen palkkaamat konsultit. Jo rakennussuunnittelun luonnosvaiheessa rakennuttajat ohjasivat rakennussuunnittelua, sopivat urakkajaon ja kustannuslinjaukset mm. johtojen siirroista. Suunnitteluryhmää johti teknisen viraston nimeämä suunnittelija. Suunnittelun lopputuloksena hanke sai eri osapuolten yhteen sovitetut suunnitelmat ja työselostukset sekä koko hankkeelle yhden yhteisen turvallisuusasiakirjan. Tehokkaimmaksi tavaksi on havaittu, että kaikkiin urakoihin tehdään yhteinen urakkaohjelma, turvallisuusasiakirja ja tekniset asiakirjat. Kaikki tilaajat ja kaikki urakoitsijat allekirjoittavat alistamissopimuksen.

16 11 Päärakennuttajana toiminut tekninen virasto johti rakentamisen valmisteluja. Se laati kadunrakennusurakan tarjouspyyntöasiakirjat, kaikissa urakoissa noudatettavan yhteisen työmaan urakkaohjelman ja turvallisuusasiakirjan. Tekninen virasto asetti urakkaohjelmassa eri urakoiden välitavoitteita. Kaikki tilaajat osallistuivat rakentamisen valmisteluun. Kilpailuttamisvaiheessa tekninen virasto kilpailutti kadunrakennusurakan, joka sisälsi myös kiinteistöjen tilaamia urakkasuorituksia: Salaojien ja pumppaamojen rakentaminen Piha-alueiden rakentaminen Vesieristysurakoiden työmaapalvelut Kiinteistöt kilpailuttivat itse vesieristysurakkansa. Muiden urakoiden kilpailutuksessa saatiin myös yhteisrakentamisen etuja, kun sama urakoitsija vastasi kaikista tele- ja sähkökaapelitöistä. Urakka Urakoitsija Tilaaja Päällystysurakoitsija Lemminkäinen Oyj Tekninen virasto Katu- ja liikennevalourakoitsija Empower Oyj Tekninen virasto Sähköurakoitsija Empower Oyj Fortum Tele 1 -urakka Empower Oyj Elisa Tele 2 -urakka Empower Oyj TeliaSonera Tele 3 -urakka Empower Oyj Telekarelia Kaukolämpölinjojen muutostyöt Fortum Tekninen virasto Urakkaneuvotteluvaiheessa kaikilla tilaajilla oli mahdollisuus osallistua neuvotteluihin. Tilaajat hyväksyivät urakoitsijan urakkahinnan erittelyn ilman muutoksia, vaikka muilla tarjoajilla olisi ollut halvempiakin osahintoja. Kokemuksen mukaan pitkällä aikavälillä eri osahintojen poikkeamat ylös- ja alaspäin voivat kumota toisensa. Osahinnat on aina syytä käydä läpi. Hankintapäätöksen urakoitsijan valinnasta teki tekninen virasto. Valinnan perusteena oli hinnaltaan halvin kokonaisurakka. Yhteisen työmaan sopimuksen valmisteli tekninen virasto, jokainen tilaaja vastasi omien urakoidensa sopimustoiminnasta. Kadunrakennusurakan maksuerät menivät suoraan eri tilaajille. Teknisen viraston nimeämä päävalvoja antoi maksatusluvan, kun urakoitsijan työsuoritteet katsottiin valmistuneiksi.

17 Toimintamallin kriittiset menestystekijät Tilaajat ohjaavat hankkeita prosessijohtamisen periaatteella rakennusurakoiden elinkaaren ajan. Rakennusurakan elinkaari on tyypillisesti hankesuunnitelmasta rakennusurakan takuuajan päättymiseen. Tilaajaryhmä pitää noin 1-2 kuukauden välein hankkeiden ohjauspalavereita. Jokaiselle hankkeelle on nimettävä pääsuunnittelija, joka johtaa tilaajien antamin valtuuksin koko suunnitteluryhmää ja yhteensovittaa suunnitelmat. Osapuolten täytyy tuntea yhteisrakentamisen toimintamalli ja sisäistää tilaajaryhmän ja urakoitsijaryhmän roolit. Kriittisinä menestystekijöinä hankkeen onnistumiselle voidaan pitää tilaajien keskeistä yhteistyökykyä ja luottamusta, aikataulujen pitävyyttä, suunnitelmien valmiutta ja yhteensovitusta, sopimusteknistä ja rakennuttamisosaamista, sekä työturvallisuusosaamista. Valmiiksi kilpailutetut, yksikköhintaiset vuosiurakat vähentävät kilpailutusvaiheessa tehtävää työtä. Osapuolten on hyvä laatia valmiita sopimusmalleja eri tilanteisiin ennen hankesuunnitelman tekemistä, jolloin hankkeen aikana säästetään aikaa turhilta paperitöiltä ja voidaan keskittyä itse hankkeen tarpeisiin. Etukäteen on myös hyvä määritellä eri rakennuttajaosapuolten toiminta- ja sopimisvaltuudet. 4.2 Helsingin kaupunki Helsingin kaupunki on tehnyt vuonna 2008 kaupungin kaivutöitä teettävien virastojen ja laitosten välisen sopimuksen yhteisestä kunnallisteknisestä työmaasta. Tässä kappaleessa referoimme sopimusta ja käsittelemme sen oleellisimpia näkökohtia. Osa kappaleessa esiintyvästä tekstistä on suoria lainauksia sopimuksen sisällöstä. Sopimuksen rakenne noudattaa Kuntaliiton vuonna 2006 tekemää mallia. Malli on ladattavissa osoitteesta Sopijaosapuolina ovat Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Helsingin Energia, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Vesi (osa Helsingin seudun ympäristöpalveluita lähtien), Helsingin kaupungin liikennelaitos ja Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto. Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto käynnistää neuvottelut muiden sopijaosapuolten kanssa yhteinen työmaa -rakennushankkeiden toteutuksesta ja päätilaajan nimeämisestä. Neuvottelut käydään vuosittain talousarvion valmisteluvaiheessa. Päätilaaja sovitaan rakennushankekohtaisesti osapuolten kesken. Rakennushankkeen päätoteuttajaa voidaan vaihtaa sopijapuolten yhteisellä sopimuksella. Sopimuksen piiriin kuuluvista rakennushankkeista laaditaan yhteistyössä realistinen, riittävän yksityiskohtainen suunnittelu- ja rakentamisvaiheen aikataulu. Kaikki aikatauluihin tehtävät tarkistukset ja muutokset sovitaan yhdessä.

18 Suunnitteluvaihe Suunnitteluvaiheen tavoitteena on laatia rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset. Vaihe käynnistyy aloituskokouksessa, josta laaditaan rakennushankekohtainen suunnittelun aloituskokousmuistio. Kokouksessa sovitaan pääsuunnittelijasta, rakennushankkeen laajuudesta, keskeisiltä osin työnjaosta ja hankintavastuista. Suunnittelussa selvitetään ja ratkaistaan myös olemassa olevien johtojen, laitteiden ja rakenteiden sijainti, kunnostus- ja siirtotarpeet, uusiminen sekä vaikutukset muihin suunnitelmiin. Suunnitteluvaiheessa selvitetään myös olemassa olevien laitteiden ja rakenteiden toimintavaatimukset hankkeen aikana. Turvallisuusasiakirjaa varten eri suunnittelijat laativat kukin omalta osaltaan riskiarvion. Pääsuunnittelija kokoaa ja koordinoi riskiarviot yhteen, koko rakennushankkeen yhteiseen turvallisuusasiakirjaan. Jos rakennushankkeen suunnitteluun osallistuu kolmansia osapuolia (yksityiset, teleoperaattorit), vastaa pääsuunnittelija siitä, että nämä suunnitelmat ovat yhteensopivia rakennushankkeen muiden suunnitelmien kanssa. Suunnitelmien hyväksynnästä ja sijoitusluvasta vastaa kukin hankkeeseen ryhtyvä itse Rakentamisen valmistelu Rakentamisen valmistelussa laaditaan yhteensovitetut toteutusasiakirjat, joiden avulla rakennushankkeen sopijaosapuolten laatu- ja taloudellisuusvaatimukset saavutetaan. Yhteisen työmaan päätilaajaksi nimetty kutsuu koolle rakentamisen valmistelun aloituskokouksen, jossa kaikki osapuolet ovat läsnä. Kokouksessa sovitaan rakennushankkeen rajauksesta, toteutustavasta, aikataulusta ja erityispiirteistä sekä laaditaan näille kuvaukset. Rakennushankkeen urakkajako ja urakkarajat sovitaan yhteisesti. Hankkeen toteutuksen kaksi periaatevaihtoehtoa ovat: 1. Sopijaosapuolet laativat tarjouspyyntöasiakirjat yhdessä. Urakkaohjelma sisältää kaikkien sopijaosapuolten työt. Suoritusvelvollisuudet erotellaan omina kokonaisuuksinaan ja ne muodostavat eri osapuolten vastuualueiden rajauksen. 2. Kukin sopijaosapuoli laatii tarjouspyyntöasiakirjansa ja pyytää tarjoukset sovitun aikataulun mukaisesti. Tarjouspyynnöt sisältävät menettelyn sivuurakan alistamissopimuksen teosta. Sopijaosapuolet sitoutuvat käsittelemään tarjoukset sovitussa aikataulussa. Jos sopijaosapuolet käsittelevät tarjouksia yhdessä, yleisperiaatteena on luottamuksellisuus. Sopijaosapuolet pitävät valittujen urakoitsijaehdokkaiden kanssa urakkaneuvottelut ennen urakkasopimuksen tekemistä.

19 Rakentamisvaihe Rakentamisen toteutusorganisaatio ja päätoteuttaja sovitaan rakennushankekohtaisesti. Rakentamisessa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 sekä yhteisesti sovittuja yleisesti käytössä olevia laatuvaatimuksia ja työselostuksia. Lisäksi noudatetaan tilaajien ja tuottajien kahdenvälisiä palvelusopimuksia. Hanke voidaan toteuttaa joko yhteisenä urakkana tai erikseen hankittuna urakkana, jolloin osapuolten urakat on alistettu yhteisesti sovitulle pääurakoitsijalle. Yhteisellä työmaalla on sopijapuolten nimeämä päätoteuttaja. Päätilaaja nimeää yhteiselle työmaalle päävalvojan, joka vastaa valvonnan yhteensovittamisesta ja muiden osapuolten yhteistyöstä. Sopijapuolten erikseen tilaamissa urakoissa kukin tilaaja vastaa oman urakkansa sopimusvelvoitteiden toteutumisesta päätilaajalle ja muille sopijapuolille. Sopijapuolet voivat käyttää rakennushankkeessa rakennuttajakonsulttia, joka johtaa rakennushanketta päätilaajan edustajana tai yksittäisen sopijapuolen edustajana. Rakennuttajakonsultin mahdollinen käyttö päätilaajana sovitaan rakennushankkeittain. Kukin osapuoli asettaa omaa työtään varten teknisen valvojan Yhteisen sopimusmallin kehittäminen Sopimus yhteisestä kunnallisteknisestä työmaasta on voimassa saakka, jonka jälkeen se jatkuu vuoden kerrallaan, ellei joku sopijaosapuoli omalta osaltaan irtisano sopimusta. Osapuolet ovat sopineet, että kahden vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta kokemukset arvioidaan ja kehitetään sopimusmallia arvioinnin perusteella syksyllä Vattenfallin sähkönjakeluverkko ja yhteisrakentaminen Vattenfall on tehnyt periaatepäätöksen energiakaapeleiden sijoittamisesta maahan ilmakaapeleiden sijaan. Se tarkoittaa käytännössä, että metsissä sijaitsevat sähkönsiirtoverkon pylväslinjat siirretään vaiheittain teiden varsiin, eikä uusia ilmakaapeliverkkoja rakenneta. Yhteisen infrareitin hyödyntäminen mahdollistaa yhteisrakentamisen. -Vattenfall Vattenfallilla on jo useita referenssejä yhteisrakentamisesta. Hämeenlinna: Hämeenlinnan kaupunki, HS Vesi Oy, Vattenfall Verkko Oy, Vattenfall Lämpö Oy ja AinaCom Oy. Janakkala: Janakkalan kunta, Janakkalan Vesi, Vattenfall Verkko Oy ja AinaCom Oy. Jokioinen, Humppila (vesijohtolinja): kunnat, Vattenfall Verkko Oy ja Forssan Seudun Puhelin Oy. Hattula: Hattulan kunta, HS Vesi Oy, Vattenfall Verkko Oy ja AinaCom Oy. Tammela: Tammelan kunta, Vattenfall Verkko Oy ja Forssan Seudun Puhelin Oy. Akaa: Akaan kaupunki, Vattenfall Verkko Oy ja vesilaitos. Uurainen: Uuraisten kunta, vesilaitos, Vattenfall Verkko Oy ja TeliaSonera Oyj. Nokia: Nokian kaupunki, vesiyhtiö, Vattenfall Verkko Oy, Fortum Lämpö Oy ja Elisa Oyj. Kangasala: Kangasalan kunta, vesiyhtiö, Vattenfall Verkko Oy ja Elisa Oyj. Lempäälä: Lempäälän kunta, vesiyhtiö, Vattenfall Verkko Oy ja Elisa Oyj.

20 15 Lisäksi yhteisrakentamisesta tulevissa kohteissa on sovittu Siikalatvan ja Jyväskylän kuntien/kaupunkien kanssa. Kaikissa hankkeissa toimintatapa ja toimintaympäristö ovat olleet pääsääntöisesti samankaltaiset. Hankkeissa on ollut mukana kunta ja/tai kunnallinen vesilaitos, Vattenfallin verkkoyhtiö, teleoperaattori ja kaukolämpöyhtiö. Yhteisrakentamisella saavutetut hyödyt ovat siten myös samankaltaiset. Vattenfallin hankkeissa päätilaajana on ollut yleisimmin kunta. Jotta kunta voisi toimia päätilaajan roolissa, on sen jätettävä yksi yhteinen tarjouspyyntö kokonaisurakasta. Tarjouspyyntö edellyttää kaikilta yhteisrakentamishankkeen osapuolilta suunnitelmat, jotka pääsuunnittelija yhteensovittaa ennen tarjouspyynnön jättämistä. Kussakin hankkeessa on yksi pääurakoitsija, joka vastaa kokonaisuuden toteuttamisesta. Kaikki tilaajat vastaavat omalta osaltaan työmaavalvonnan järjestämisestä. Hanke laskutetaan aina tilaajakohtaisesti. Keskijännitekaapeli ja tietoliikennekaapeloinnin putkitus uudella asemakaava-alueella Janakkalassa. (Kuva Vattenfall Verkko Oy) Yhteisrakentamisen tavoitteet Vattenfallin tavoitteena on tehdä yhteisrakentamishankkeena kaikki uudet kaava-alueet ja saneerauskohteet, jotka kunta teettää ulkopuolisella urakoitsijalla. Tämä olisi selkeä ja yhtenäinen toimintamalli kaikkien kuntien kanssa, joissa Vattenfall toimii osapuolena. Lisäksi rakentamistavat olisivat yhtenäiset ja eri hankkeista saadut parhaat käytännöt voisi helposti tuoda muihin hankkeisiin.

Yhteinen työmaa kadunrakennushankkeissa

Yhteinen työmaa kadunrakennushankkeissa Usean tilaajan Yhteinen työmaa kadunrakennushankkeissa Esimerkkityömaana Rantakatu 2008 Koulutus Jouko Tolvanen Insinööri, tie- ja vesirakennustekniikka 1971 Insinööri, talonrakennustekniikka 19971 RAPS-koulutus

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Yhteisrakentamista koskevan kyselyn yhteenveto. Yhteisrakentamisseminaari

Yhteisrakentamista koskevan kyselyn yhteenveto. Yhteisrakentamisseminaari Yhteisrakentamista koskevan kyselyn yhteenveto Yhteisrakentamisseminaari 18.5.2017 Esityksen sisältö Yleistä kartoituksesta Kokemukset hankkeista: hyödyt Kokemukset hankkeista: haasteet Tulevat suunnitelmat

Lisätiedot

Infrarakentamisen yhteishankkeet HKR:ssa

Infrarakentamisen yhteishankkeet HKR:ssa Infrarakentamisen yhteishankkeet HKR:ssa Osmo Torvinen HKR katu- ja puisto-osasto Helsingin kaupungin hankinnat -seminaari 1 Kaduilla tehtävät työt ovat rakennusviraston töitä. Helsingin kaupungin hankinnat

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA

SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA SUOSITUS 13.3.2013 SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA Suositus on Sähkö- ja teleyhteistyöneuvottelukunnan (STYNK) hyväksymä 1 SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Yhteisrakentamista Helsingin mallilla

Yhteisrakentamista Helsingin mallilla Yhteisrakentamista Helsingin mallilla Yhteinen kunnallistekninen työmaa on yhteistoimintaa jatkuvana prosessina Usean toimijan yhteinen hankeohjelmointi, suunnittelu ja toteutus Yhteisrakentamisesta sopimusohjaukselliseen

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA SOPIMUSMALLIN PÄIVITYS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA SOPIMUSMALLIN PÄIVITYS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA SOPIMUSMALLIN PÄIVITYS KUNTIEN TEKNISEN JOHDON PÄIVÄT 20.11.2015 TAMPERE 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti

Lisätiedot

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ.

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ. SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN Projektin tilannekatsaus Matti Ojala Projektin tavoite - Projektin tavoitteena on laatia työkalu (tarkastuslista), jonka avulla vesihuollon suunnittelun eri

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 3 Valvonta... 3 4 Vastaanotto... 4 5 Suoriteseuranta... 4 6 Laskutus ja kokouskäytännöt...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Valokuituverkon rakentamisenaikaiset laatuvaatimukset

Valokuituverkon rakentamisenaikaiset laatuvaatimukset Valokuituverkon rakentamisenaikaiset laatuvaatimukset Laatua verkkoonseminaari 28.5.2014 VALOKAAPELIHANKE USEAN TOIMIJAN KOKONAISUUS * KÄYNNISTYS /RAHOITUS/KILPAILUTUS - Suunnittelu - Maaurakointi - Teleurakointi

Lisätiedot

VESIHUOLTOLINJOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Vesihuolto 2015 päivät, 21.5.2015 Karin Lepola VESIHUOLTOLAITOSTEN KEHITTÄMISRAHASTON HANKE

VESIHUOLTOLINJOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Vesihuolto 2015 päivät, 21.5.2015 Karin Lepola VESIHUOLTOLAITOSTEN KEHITTÄMISRAHASTON HANKE VESIHUOLTOLINJOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Vesihuolto 2015 päivät, 21.5.2015 Karin Lepola VESIHUOLTOLAITOSTEN KEHITTÄMISRAHASTON HANKE Kuopion Veden hanke alkoi 5/2014 Raportti julkaistiin VVY:n sivuilla

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset periaatteet Hanke-esittely Keskustelua Tilaisuuden päättäminen

Lisätiedot

Sopimus 1 (5) 20.1.2016

Sopimus 1 (5) 20.1.2016 Sopimus 1 (5) SOPIJAPUOLET FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum") PL 100, 00048 FORTUM, ja MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,

Lisätiedot

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka URAKKAMUOTOKOULUTUS Torstaina 18.1.2017 Kylpylähotelli Kunnonpaikka Jaettu urakka 1. Kuvatkaa lyhyesti urakkamuotonne tyypilliset käyttökohteet ja -organisaatiot? 2. Kuvatkaa urakkamuotonne vahvuudet verrattuna

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA TILAAJIEN VÄLINEN SOPIMUS 2(16) SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMIÄ, KÄSITTEITÄ 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2. SOPIJAOSAPUOLET...5 3. OHJELMOINTI JA HANKESUUNNITTELU...5 4. SUUNNITTELU...6

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 26.11.2015 klo 12.00. Asiantuntijan kuuleminen ja kirjallinen asiantuntijalausunto

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 26.11.2015 klo 12.00. Asiantuntijan kuuleminen ja kirjallinen asiantuntijalausunto Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 26.11.2015 klo 12.00 Asiantuntijan kuuleminen ja kirjallinen asiantuntijalausunto Saimaan Kuitu Oy toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen Asia: HE 116/2015 vp Hallituksen

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy SIVU-URAKAN ALISTAMINEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy RAKENNUSURAKAN OSAURAKKASOPIMUKSET vakiosopimukset Urakkasopimus, jossa YSE 98 sopimusehtoina Alistettuna Alistamattomana Pienurakkasopimus

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

Tarveselvityksestä takuuaikaan

Tarveselvityksestä takuuaikaan Korjausrakentaminen 2017- tapahtuma Tarveselvityksestä takuuaikaan 7.2.2017 Kari Uusikukka Sisällysluettelo 1. Tarveselvitys + esiselvitykset 2. Hankesuunnittelu 3. Toteutussuunnittelu 4. Rakentamisen

Lisätiedot

MAANTIEN 3932 PARANTAMINEN VÄLILLÄ JOUTSENO-RAVATTILA, Lappeenranta

MAANTIEN 3932 PARANTAMINEN VÄLILLÄ JOUTSENO-RAVATTILA, Lappeenranta SOPIMUSLUONNOS 1 (5) 23.10.2012 280/2012/KAS/11 MAANTIEN 3932 PARANTAMINEN VÄLILLÄ JOUTSENO-RAVATTILA, Lappeenranta Sopimus toteutuskustannusten jaosta ja kohteen rakentamisesta Ravattilan koulun kohdalla

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VALOKUITUKAAPELOINTIPROJEKTI 2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VALOKUITUKAAPELOINTIPROJEKTI 2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VALOKUITUKAAPELOINTIPROJEKTI 2016 PROJEKTISUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Määrittely 2 1.1 Taustaa 2 1.2 Tavoitteet ja toimintamalli 2 1.2.1 Tilaajan tavoitteet 2 1.2.2 Toimittajan

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2016 1 (6) 1150 Yhteinen kunnallistekninen työmaa -yhteistoimintasopimus HEL 2016-012029 T 10 05 00 Päätös Käsittely päättää hyväksyä yhteistä kunnallisteknistä työmaata

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

Taloyhtiö 2014 tapahtumassa

Taloyhtiö 2014 tapahtumassa Taloyhtiö 2014 tapahtumassa Ryhmäkorjaushanke Case Porvoo Näsin alue Tom Lindborg Rakennuttamis- ja valvontapalvelut Yksikön päällikkö Case Porvoo 3 taloyhtiötä, 1960-1970 luvulta 15 kerrostaloa, 3-9 kerrosta

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Jyväskylä 8.8.2014 Leena Kaanaa Ympäristösi parhaat tekijät 2 Laadukas valaistus Pitkä elinikä, kestää aikaa ja kulutusta Kestävät ja toimivat materiaalit Muotoilu, ulkonäkö,

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Laajakaista kaikille. Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö WWW.LVM.FI 11.5.2009 1

Laajakaista kaikille. Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö WWW.LVM.FI 11.5.2009 1 Laajakaista kaikille Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Haja-asutusalueiden 200 milj. laajakaistahankkeen työllistävyys Vaikutukset työllisyyteen Nopeat laajakaistayhteydet kaikkien ulottuvilla

Lisätiedot

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän suunnittelu ja hankinta

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän suunnittelu ja hankinta Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän suunnittelu ja hankinta Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi AGENDA 1. Orbion Consulting 2. Kohde, lähtötilanne

Lisätiedot

Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta

Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta Esityksen sisältö: HS-Veden esittely aluesaneeraushankkeiden taustaa kilpailutusmenettelyt aluesaneeraushankkeiden ominaispiirteitä HS-Veden aluesaneeraushankkeet

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot. Riikka Oinonen, toimitusjohtaja

RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot. Riikka Oinonen, toimitusjohtaja Sivu 1 / 3 RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN Tilaaja Tilaajan edustaja Rakennuttaja Rakennuttajan edustaja ja valvoja Pääurakan sisältö Kiinteistö Oy PL 13, Keskuskatu 3 77601 Suonenjoki

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

Kaivun syvyys metreinä maanpinnasta: Toivottu näyttöaika: Lähestymiskartta kaivupaikalle (ilman kaapeleita) TM35FIN:

Kaivun syvyys metreinä maanpinnasta: Toivottu näyttöaika: Lähestymiskartta kaivupaikalle (ilman kaapeleita) TM35FIN: KARTTAOTE KL706376 s. 1/8 Lähestymiskartta kaivupaikalle (ilman kaapeleita) Mittakaava 1:8000 TM35FIN: 273041.75 6963445.76 Kaivupaikka: Pappilantie 13, 60800 Ilmajoki, Suomi Kaivaja: Harri Valtari, Ilmajoen

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005 1. Yleistä Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunnalle vuosi 2005 oli vilkkaan rakentamisen aikaa. Toisaaalta osuuskunnan jo valmistuneilla alueilla

Lisätiedot

Suositus tietoliikenneyhteyksien sijoittamisesta yksityisteiden varsille

Suositus tietoliikenneyhteyksien sijoittamisesta yksityisteiden varsille Suositus tietoliikenneyhteyksien sijoittamisesta yksityisteiden varsille Suosituksen taustaa Viestintämarkkinalainsäädäntö sekä maankäyttö- ja rakennuslaki oikeuttavat sijoittamaan yhdyskuntateknisiksi

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys 1/6 Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Joensuun Yrityskiinteistöt Oy Asia ja sen selvitys Tarjouspyyntö 138671 Joensuun GREEN PARK SMART ENERGY NET - Toteutettavuusselvitys

Lisätiedot

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake 2, Hintatarjous Orimattilan kaupunki Orimattilan kaupunki Orimattilan kaupunki Tekninen palvelukeskus Tekninen Tekninen palvelukeskus

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, 12.9.2013, Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä

Lisätiedot

Valokuituverkon rakentamisenaikaiset laatuvaatimukset

Valokuituverkon rakentamisenaikaiset laatuvaatimukset Valokuituverkon rakentamisenaikaiset laatuvaatimukset Laatua verkkoonseminaari 28.5.2014 VALOKAAPELIHANKE USEAN TOIMIJAN KOKONAISUUS * KÄYNNISTYS /RAHOITUS/KILPAILUTUS - Suunnittelu - Maaurakointi - Teleurakointi

Lisätiedot

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013 Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013 PERUSTETTU 1999 JÄSENIÄ 1.12.2012 191 KPL LIITTYMIÄ 104 KPL TOIMINTA VAPAAEHTOISPOHJAISTA OSK OSUUSMAKSU 84,09 VEDEN MYYNTI 2011 18 000 M 3 LIIKEVAIHTO 2011 63 000 LAINAT

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET 2 1. YLEISTÄ Tämä ohje on teleoperaattoreiden (dna, Elisa, Finnet ja Sonera) yhteistyössä laatima ja sen tarkoituksena on

Lisätiedot

KARTTAOTE KL s. 1/8 PAPERIKOKO A :32:23. Lähestymiskartta kaivupaikalle (ilman kaapeleita) TM35FIN:

KARTTAOTE KL s. 1/8 PAPERIKOKO A :32:23. Lähestymiskartta kaivupaikalle (ilman kaapeleita) TM35FIN: KARTTAOTE KL751879 s. 1/8 Lähestymiskartta kaivupaikalle (ilman kaapeleita) Mittakaava 1:6000 TM35FIN: 273850.52 6962178.61 Kaivupaikka: Varikontie 2, 60800 Ilmajoki, Suomi Kaivaja: Jari Alatalo, Ilmajoen

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

AINA TALOKAAPELI. 1 Aina Talokaapeli kuparikaapelilla

AINA TALOKAAPELI. 1 Aina Talokaapeli kuparikaapelilla 1(6) AINA TALOKAAPELI Aina Talokaapeli mahdollistaa kiinteistön sisäverkon yhdistämisen yleiseen televerkkoon joko kuparisella maakaapelilla, optisella kaapelilla tai erityistapauksissa (ha-asutusalueet)

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Lappeenrannassa: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Etelä-Karjalan Osuuspankin auditorio, 1.10.2014 Mikko Tarri, hallituksen puheenjohtaja Julkisivuyhdistys r.y. Julkisivusaneeraus.

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN SEPÄNKANNAS III ASEMAKAAVA-ALUE KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PROJEKTISUUNNITELMA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN SEPÄNKANNAS III ASEMAKAAVA-ALUE KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PROJEKTISUUNNITELMA (6) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN SEPÄNKANNAS III ASEMAKAAVA-ALUE KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PROJEKTISUUNNITELMA Tekijä(t) Ari Luomala Päiväys: v..0 pvm. 9.5.20 2 SISÄLLYSLUETTELO Määrittelyt...3.

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko

Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko PYHÄNET OY Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko Hanne Nivala 31.1.2014 Tässä raportissa on kuvattu Haapajärven kaupungin tietoliikenneinfrastruktuurin tilannetta ja esitetty arvioita koko

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Keski-Suomi 3.10.2011

Keski-Suomi 3.10.2011 Keski-Suomi Keski-Suomi, miksi Kuuskaista tarjosi? Samanlainen tilanne kuin Kuusiokunnissa 2000-luvun alussa => 10 vuoden kokemus Suuri kokonaisuus säästää kustannuksia Yhteisrakentaminen Suurempi asiakasmassa

Lisätiedot

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1. Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.2015 Pauli Pullinen, liikenne- ja viestintäministeriö Ajankohtaista

Lisätiedot

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA LIEKSA LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA 7.6.2010 Lieksa 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Yhteishankkeessa mukana olleet kohteet As Oy Saarenaura Saarenvainionkatu 11 valm. 1970 As Oy Saarenkarhi Saarenvainionkatu 13 valm. 1971 As Oy Saarenkuokka

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1.

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1. Kuntatekniikan keskus 21.1.2013 1(10) KORTTI NRO 1 UUDISRAKENTAMINEN / KADUT, AUKIOT, PUISTOT JA KÄYTÄVÄT TILAUSKÄYTÄNTÖ JA SUUNNITTELUAIKA Työ käsittää valaistussuunnitelman sekä siihen liittyvän sähkösuunnitelman

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄ INFO 13.11.2014. Tonttijohtojen kaivutyöt. Sami Sillstén, Vesihuolto/Verkko-osasto 13.11.2014

ISÄNNÖITSIJÄ INFO 13.11.2014. Tonttijohtojen kaivutyöt. Sami Sillstén, Vesihuolto/Verkko-osasto 13.11.2014 ISÄNNÖITSIJÄ INFO 13.11.2014 Tonttijohtojen kaivutyöt Sami Sillstén, Vesihuolto/Verkko-osasto 13.11.2014 Verkostopituudet Espoo Helsinki Vantaan Kauniainen Yhteensä Vesijohdot 925 1191 748 39 2903 Jäte-/sekavesiviemärit

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

Yhteinen kunnallistekninen työmaa

Yhteinen kunnallistekninen työmaa Yhteinen kunnallistekninen työmaa Tilaajien välinen sopimus TOIMITTANUT Jyrki Paavilainen KANSIKUVA Jyrki Paavilainen ISBN 978-952-293-470-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2017 Suomen Kuntaliitto Toinen

Lisätiedot