Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Pääkaupunkiseudun 1/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Pääkaupunkiseudun 1/2014"

Transkriptio

1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Pääkaupunkiseudun 1/2014

2 Parhaita esimerkkejä tarjolla Esipuhe Osana pääkaupunkiseudun ilmastostrategian seurantaa HSY kokoaa puolivuosittain Pääkaupunkiseudun ilmas to t ekoja -katsauksen. Katsauksessa esitellään kaupunkien esiin nostamia parhaita esimerkkejä siitä, miten pääkau punkiseudun kaupunkien sekä HSL:n ja HSY:n ilmastotyö on edennyt eri sektoreilla. Kaupunkien ympäristötoimien asiantuntijat ovat vastanneet kaupunkiensa parhaiden ilmastotoimien kokoamisesta ja esille nostamisesta kaupunkien eri toimialoilta. HSY:ssä seutu- ja ympäristötiedon tulosalue vastaa koko pääkaupunkiseudun katsauksen kokoamisesta. Katsauksessa esitellyt toimet ovat vuoden 2014 alkupuolen merkittävimpiä ilmastotekoja. Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian mukaisten parhaiden ilmastotoimien näkyvyyttä vahvistetaan vuona 2015 HSY:n verkkosivujen uudistuksen yhteydessä. Irma Karjalainen tulosaluejohtaja HSY Yhteyshenkilöinä tämän julkaisun ilmastoesimerkkien kokoamisessa ja täydentämisessä omissa organisaatiois saan ovat toimineet Auni Haapala, Kimmo Heinonen, Petteri Huuska, Pälvi Holopainen, Mira Jarkko, Elina Järvelä, Timo Kuusiola, Katri Kuusinen, Mia Malin ja Jari Viinanen Helsingin kaupungilta, Visa Koivu, Niina Laasonen, Sari Soini ja Tuija Stambej Espoon kaupungilta, Tina Kristiansson, Leena Maidell, Anna Sjövall, Kimmo Viljamaa ja Pirkko Väänänen Vantaan kaupungilta, Anna-Lena Granlund-Blomfelt Kauniaisten kaupungilta sekä Anna Planting ja Veera Lehto HSL:stä. HSY:ssä katsauksen kokoamisesta ovat vastanneet Miia Riihimäki ja Päivi Laurén.

3 Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt vähenivät vuonna 2013 lähes kolme prosenttia Helsingin seudun ympäristöpalveluiden laskemien, ennakkotiedoista tarkentuneiden tulosten mukaan pääkaupunkiseudulla syntyi vuonna 2013 kasvi huonekaasupäästöjä 5,6 miljoonaa hiilidioksidi ekvivalentti tonnia. Päästöt vähenivät lähes kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mikä on suurin vähennys neljään vuoteen. Laskeva kehitys on kuitenkin tavoitteisiin nähden hidasta. Vuonna 2013 kulutussähkön ja kaukolämmön päästöt vä he ni vät, ja myös liikenteessä päästöt olivat ennakkotietojen perusteella edellisvuotta selvästi pienemmät. Kaukolämmön osuus kokonaispäästöistä oli 42 prosenttia ja muun lämmityksen 12 prosenttia. Liikenne aiheutti päästöistä noin neljänneksen ja kulutussähkö vajaat 20 prosenttia. Muiden sektorien päästöt ovat verraten pienet (kuva alla). Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tarkistettuna tavoitteena on vähentää päästöjä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Nykyisellä loivasti laskevalla kehityksellä tähän ei päästä. Riittävät päästövähennykset edellyttävät vähäpäästöisiä polttoaineita kaukolämmöntuotannossa ja uusia ratkaisuja liikenteessä khk-päästöt (1000 t CO 2 -ekv.) % 18 % -20 % tavoite Nykyinen kehitys 1000 Hiilineutraali Osuus päästöistä pääkaupunkiseutu 42 % vuosi Kaukolämpö Kulutussähkö Öljylämmitys Sähkölämmitys Teollisuus ja työkoneet Liikenne Jätteiden käsittely Maatalous Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöjen kehitys

4 Liikenne Kehärata kaupunkirata, joka yhdistää Kehärata muodostaa joukkoliikenteen tärkeän runko yhteyden Vantaan kosken asemalta lentoaseman kautta Tikkurilaan. Kaupunkiradan rakentaminen on käynnissä ja se otetaan käyttöön heinäkuussa Kehärata on 18 kilometriä pitkä, poikittainen raideyhteys. Se yhdistää monet seudun asuin- ja työpaikka-alueet sekä parantaa merkittävästi pääkaupunkiseudun joukkoliikennetarjontaa. Samalla se on raide yhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle, mihin matka taittuu puolessa tunnissa Helsingin keskustasta. Kehäradalle tulee ensimmäisessä vaiheessa viisi uutta asemaa: Lentoaseman ja Aviapoliksen tunneliasemat sekä Vehkalan, Kivistön ja Leinelän pintaasemat. Ensimmäinen Kehäradan kahdesta uudesta tunneliasemasta valmistui huhtikuussa Neljänkymmenen metrin syvyydessä sijaitseva Vantaan Aviapolis on samalla Suomen ensimmäinen täysin maan alla sijaitseva rautatieasema. Kehäradan uudet asemat ja hyvin suunniteltu liityntäliikenne parantavat pääkaupunkiseudun liikenteen sujuvuutta. Rata tarjoaa junavaihtoehdon uusille alueille ja yhteysväleille. Erityi sesti Vantaan sisäisen moottoriajoneuvoliikenteen odotetaan vähenevän. Kehärata-projekti kytkeytyy tiiviisti Tikkurilan asemaseudun kehitykseen projektiin, joka on osa Tikkurilan keskustauudistusta. Tikkurilaan rakentuu lähivuosina satoja uusia asuntoja sekä liike- ja toimistotilaa, mikä osaltaan tiivistää yhdyskuntarakennetta sekä lisää julkisen raideliikenteen käyttöä. Myös muita olemassa olevia ja uusia asemanseutuja kehitetään aktiivisesti työpaikka- ja asuinalueina, mikä mahdollistaa kehäradan maksimaalisen hyödyntämisen. Länsimetron jatko varmistui Valtio päätti elokuussa 2014 rahoittaa Länsimetron jatkamista Matinkylästä Kivenlahteen. Päätös Länsi metron jatkamisesta tukee raideliikenteeseen perus tuvaa kaupunkirakennetta. Rakentamistyö päässee käyntiin jo loppuvuonna Joukkoliikenne muuttuu päästöttömäksi Kehäradalle on selvä tarve. Kuva: HSY/Kai Widell HSL julkaisi kesäkuussa 2014 uuden, vuoteen 2025 ulottuvan strategian. Keskeisiä tavoitteita ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kasvu sekä joukkoliikenteen päästöjen vähentäminen. Eri

5 joukkoliikennemuodoista raideliikenne on jo päästötöntä, koska se tuotetaan vesisähköllä. Raideliikenteen osuutta liikenteestä on tarkoitus kasvattaa tulevaisuudessa. Muita päästövähennyskeinoja ovat sähköbussien määrän kasvattaminen ja biodieselin käyttö. Tavoitteena on, että liityntäbusseista sähkökäyttöisiä on yksi prosentti vuonna 2015, 10 prosenttia vuonna 2020 ja 30 prosenttia vuonna Liikenne tuottaa HSL-alueen kasvihuonekaasupäästöistä noin neljänneksen. Joukkoliikenteen osuus liikenteen kokonaispäästöistä on pääkaupunkiseudulla kuitenkin vain noin 10 prosenttia. Henkilöautot tuottavat liikenteen päästöistä noin 60 prosenttia ja tavaraliikenne loput 30 prosenttia. Vuonna 2013 CO 2 -päästöttömiä matkoja HSL:n liikenteestä oli 49 prosenttia. HSL kannustaa viisaaseen liikkumiseen HSL kannustaa ihmisiä kestävien kulkutapojen pariin liikkumisen ohjauksen keinoin. Tärkeimmät kohderyhmät ovat työpaikat ja koulut. HSL tekee työpaikoille maksuttomia neuvontakäyntejä viisaan liikkumisen mahdollisuuksista, kuten työsuhdematkalipusta, sähköisistä infopalveluista, liityntäpysäköinnistä, kimppakyydeistä ja pyöräilystä. Viisaan liikkumisen edistämiseksi HSL:ssä on myös kehitetty Kulkutapalaskuria ja Työmatkalaskuria sekä käynnistetty kummikouluohjelma. HSL:ssä on kevään ja kesän aikana työstetty selainpohjaisia sovelluksia, Kulkutapalaskuria ja Työmatkalaskuria, jotka valmistuvat syksyllä Työmatkalaskuri tuottaa mm. toimipaikkakohtaiset tiedot siitä, miten työntekijät tulevat töihin, miten heidän liikkumisensa olisi muutettavissa kestävämmäksi sekä liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvää palautetta. Tietojen pohjalta työnantaja voi tehdä työmatkaliikkumissuunnitelman, joka on konkreettinen suunnitelma toimenpiteistä, joilla työnantaja pyrkii viisasta liikkumista edistämään. HSL käynnisti vuoden 2014 alussa kummikouluohjelman. Ohjelmaan valitaan vuosittain kymmenen koulua, joille tehdään liikkumissuunnitelma. Oppilaat ovat vahvasti mukana liikkumissuunnitelman tekemisessä. Lisäksi koulut voivat tilata HSL:n Matkakummin pitämään viisaan liikkumisen oppitunteja. Kevätkaudella 2014 opastusta sai yli 700 päiväkotilasta ja koululaista. HSL-alueen joukkoliikenteen luotettavuus on parantunut HSL arvioi joukkoliikenteen luotettavuutta erilaisilla mittareilla. Luotettavuutta seurataan niin toteutuneiden lähtöjen osalta kuin matkustajille ja asukkaille suunnatuilla tutkimuksilla. Sekä matkustajien että asukkaiden mielestä joukkoliikenteen luotettavuus on parantunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Uusimman asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan joukkoliikenteen täsmällisyys on parantunut kahden vuoden tarkastelujakson aikana 11 prosenttia. Asukkaiden tyytyväisyyden kasvu on ollut vielä tätäkin selkeämpää, vuonna 2013 luotettavuuteen tyytyväisiä asukkaita oli 24 prosenttia enemmän kuin verrokkivuonna Toteutuneita lähtöjä tarkastelemalla havaitaan, että erityisesti junaliikenteen luotettavuus on parantunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Myös muiden liikennemuotojen luotettavuus on kehittynyt parempaan suuntaan. Joukkoliikenteen luotettavuuden parantuminen on useiden osatekijöiden summa. Joukkoliikenteen luotettavuuden kasvuun on vaikuttanut viime vuosien sujuvampi talviliikenne. Vuonna 2011 myös seutuliikenteen aikataulusuunnittelussa käyttöön otettu Hastus-järjestelmä on helpottanut ajoaikojen suunnittelua ja parantanut näin joukkoliikenteen luotettavuutta. Vähäpäästöisten henkilöautojen pysäköintietuus jatkuu Helsingissä Helsingin kaupunki kannustaa vähäpäästöisten autojen hankintaan jatkamalla edelleen vähäpäästöisten henkilöautojen pysäköintietuutta. Vähäpäästöisille henkilöautoille on jo keväästä 2011 lähtien myönnetty 50 prosentin alennus pysäköintimaksuista. Kriteerit alennuksen saamiselle muuttuivat hieman heinäkuussa 2014 vastaamaan henkilöautojen energiamerkintää. Uusien kriteerien mukaan bensiini- ja dieselautojen (hybridit mukaan lukien) hiilidioksidipäästöjen on oltava enintään 100 g/km ja kaasu- ja etanoliautojen hiilidioksidipäästöjen enintään 150 g/km. Lisäksi säänneltyjen päästöjen taso autoissa pitää olla vähintään Euro 5 -tasoa. Vain täyssähköautot sekä täysin sähkökäyttöiset mopoautot on luokiteltu suoraan vähäpäästöisiksi. Pysäköintialennuksen saa, jos auto täyttää Helsingin kaupungin asettamat päästökriteerit. Etu koskee myös muita kuin helsinkiläisiä. Saadakseen alennuksen autoilijan tulee maksaa pysäköintinsä matkapuhelimella tai ajoneuvokohtaisella pysäköintilaitteella. Etuuden saa myös, kun lunastaa asukas- tai yrityspysäköintitunnuksen. Pysäköintialennuksen saa käyttöön rakennusviraston asiakaspalvelusta.

6 Sähkönkulutus Espoon sähkönkulutus laskenut Espoossa asukasta kohden laskettu sähkönkulutus on laskussa. Yksityinen sähkönkulutus oli vuonna 2013 edellisvuoden tasolla, mutta palvelujen ja julkisen sektorin sähkönkulutus pieneni. Sähkönkulu tuksen pienentyminen näkyi selvästi myös kasvihuonekaasupäästöissä. Helsingin energiankulutus laski kolme prosenttia vuonna 2013 Helsingin kaupunki kulutti vuonna 2013 kolme prosenttia vähemmän energiaa kuin vuonna Energiakulutuksen laskun taustalla on lämmin talvi, mutta myös kaupungin pitkäjänteinen työ energian säästämiseksi. Energiankulutuksen laskennassa on huomioitu Helsingin kaupungin vuokra-asunnot, julkiset rakennukset, joukkoliikenne, valaistus ja muu julkinen energiankäyttö, jotka kuluttivat energiaa yhteensä gigawattitunnin verran. Asukasta kohden laskettuna kaupungin toimintojen energiankulutus on laskenut tasaisesti vuodesta 2006 lähtien. Asukasta kohden kulutus on vähentynyt 18 prosenttia samaan aikaan kun helsinkiläisten määrä on kasvanut 8 prosenttia. Tämä selittyy sillä, että helsinkiläisten määrä kasvaa julkista rakennuskantaa huomattavasti nopeammin. Espoon Finnoo voitti Tekesin Fiksu Energia -palkinnon Espoo on asettanut Finnoon uudelle kaupunginosalle tavoitteen toimia kestävän kehityksen esimerkkialueena. Espoo haluaa tukea kotimaisen teollisuuden vientitoimintaa niin, että se saa Finnoossa toteuttaa riittävän referenssiarvon omaavia cleantech-kohteita ja ratkaisuja. Finnooseen suunnitellut uudet energiaratkaisut, kuten matalalämpöinen lämmönjako, kulutushuippujen leikkaamiseksi tehtävät toimet sekä energiapaaluilla varustetut pääkadut, voittivat Tekesin järjestämän Fiksu Energia -palkinnon.

7 Kuva: Janne Käpylehto

8 Rakennukset Espoon kaupungin tilakeskus mukana energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen keskittyvässä hankkeessa Espoon kaupungin tilakeskus on mukana Nezerhankkeessa, jossa päämääränä on luoda kriteerit lähes nollaenergiakorjauksille ja selvittää niiden taloudellinen kannattavuus perinteisiin korjaustapoihin verrattuna. Hankkeen tavoitteena on saada konkreettisia ohjeita siihen, mihin asioihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota energiatehokkaassa korjausrakentamisessa. Espoossa keskitytään päivä kotien ja koulujen korjauksiin. Hankkeen vetovastuu on VTT:llä. Mukana on tutkimuslaitoksia ja kaupunkeja Suomen lisäksi Ruotsista, Hollannista, Romaniasta ja Espanjasta. Vantaan lähes nollaenergiapäiväkodin konsepti on valmistunut Vantaalla on valmistunut lähes nollaenergiapäiväkodin konsepti. Lähes nollaenergiarakennus on Vantaan määritelmän mukaan toimiva, arkkitehtonisesti ja teknisesti laadukas, kustannustehokas ja helposti ylläpidettävä rakennus. Vuosina toteutetun kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda monistettava, lähes nollaenergiapäiväkodin konsepti. Tavoitteena oli myös energiatehokkaan rakennuksen tavoitekokonaisuuden hallinta kestävän rakentamisen standardin avulla, kustannusten hallinta sekä innovaatioiden mahdollistaminen hankkeiden eri vaiheissa.

9 Sähköisen huoltokirjan käyttöönotto tehostaa kiinteistökohtaista seurantaa Espoossa Espoon kaupungin tilakeskus on ottanut käyttöön sähköisen huoltokirjajärjestelmän lokakuussa Järjestelmän käyttö mahdollistaa koko kiinteistökannan rakennuskohtaisten teknisten tietojen ja toimenpiteiden reaaliaikaisen seurannan. Sähköinen huoltokirja helpottaa myös määräaikaisten tarkastusten ja huoltojen valvontaa. Espoon Energiatietopalvelulle kansainvälinen innovaatiopalkinto Espoon kaupungin kehittämä Energiatietopalvelu voitti kansainvälisessä Vuoden laatuinnovaatio -kilpailussa vastuullisten innovaatioiden sarjan. Energiapalvelu on selainpohjainen energiamuotojen vertailupalvelu uusiutuvaan energiaan siirtymistä harkitseville. Palvelussa tarjotaan asukkaille ja Espoon alueen toimijoille tausta- ja kustannustietoa oman päätöksenteon tueksi. Espoonlahtea. Kuva HSY/Kai Widell

10 Kuntaliitto palkitsi Vantaan kaupungin ilmastotyön Vantaan kaupungin tilakeskus on saanut Kuntaliiton myöntämän palkinnon energianhallintatyöstään. Vantaan kaupungin rakennusautomaatiohankintojen yhteydessä kilpailuttamassa energianhallinnassa keskitytään energiankäytön vähentämiseen ja tehostamiseen ensisijaisesti olemassa olevaa tekniikkaa hyödyntäen 15 eri rakennuksessa. Hankkeessa on kesäkuun loppuun 2014 mennessä säästetty energiaa noin euron edestä. Kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty noin 2,3 miljoonaa kg. Hankkeeseen kuuluvien rakennusten säästöt ovat lämpöpuolella olleet n. 30 % ja sähköenergian säästöt n. 23 % vertailutasoon nähden. Suomen ensimmäinen sähkövarasto Viikin ympäristötaloon Suomen ensimmäinen kiinteistöön asennettava tuotantokäytössä oleva akkuvarasto asennettiin keväällä 2014 Helsingin ympäristökeskuksen ja yliopiston käytössä olevaan Viikin ympäristötaloon. Siemensin toimittama akkuvarasto varastoi kiinteistössä tuotettua aurinkosähköä, tasaa kulutushuippuja ja mahdollistaa sähköautojen älylatauksen. Älylataus tarkoittaa muun muassa sitä, että kulutushuippujen aikana sähköautojen lataus voidaan tehdä sähkövarastosta ja samalla vähennetään sähköverkon rasitusta. Varastosta on mahdollista myydä sähköä myös verkkoon. Akkuvaraston asentaminen on osa Tekesin EVEohjelmaa. Ohjelman kautta pyritään edistämään sähköautoilua. Tähän liittyvät myös sähkövarastot, koska sähköautot voivat tulevaisuudessa toimia osittain samoin kuin sähkövarastot. Ensimmäinen Espoon KETS-tavoitetason täyttävä koulukohde valmistui Espoonlahden koulu ja lukio on ensimmäinen Espoon itselleen asettaman KETS-energiatehokkuustavoitteen täyttänyt peruskorjattu kohde. Tavoitetaso perustuu kuntien energiatehokkuussopimuksessa (KETS) Espoolle asetettuun energiansäästötavoitteeseen. Peruskorjauksen tavoitteena oli vähentää koulun lämmitysenergiankulutusta 50 prosentilla ja sähköenergiankulutusta 15 prosentilla verrattuna kulutukseen ennen korjausta. Näihin tavoitteisiin päästiin arkkitehtuurisin ratkaisuin, tehokkaalla tilankäytöllä, hyvällä lämmöneristyksellä ja rakennuksen tiiviydellä sekä energiatehokkaalla ilmanvaihdolla. Koulurakennuksen lämmittämiseen sekä jäähdytystä vaativien tilojen jäähdyttämiseen käytetään geoenergiaa. Lisäksi koulurakennuksessa hyödynnetään aurinkoenergiaa aurinkopaneelien avulla. Villa Elfvikin luontotalo siirtyy maalämpöön Villa Elfvikin luontotalossa Espoossa otetaan käyttöön maalämpö kesällä Villa Elfvikissä tullaan jatkossa esittelemään maalämpöhanketta vierailijoille sekä kertomaan, mitä tulee ottaa huomioon vanhan talon energiaratkaisua uudistettaessa. Espoon kaupungille puurakentamisen edistämisohjelma Espoon kaupungin puurakentamisen edistämisohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa. Puurakentamisen nähdään Espoossa lisäävän rakentamisen tarkoituksenmukaisuutta, kilpailukykyisyyttä, edullisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Ohjelma vaikuttaa vuosina Espoo kasvaa keskimäärin 4000 hengellä vuodessa, joten rakentamista riittää. Tilaamalla puurakenteisia kouluja, päiväkoteja, vanhusten elä ja asu -keskuksia, asuntoja ja siltoja yhä järjestelmällisemmin, Espoo vaikuttaa markkinoiden volyymiin. Näin sekä puurakentamiselle että materiaalien välille syntyy toimivat markkinat. Työ- ja elinkeinoministeriön, Aalto-yliopiston ja Espoon kaupungin reilut kaksi vuotta sitten aloittamassa yhteistyössä puurakentamisen osaamista ja menetelmiä on kehitetty yhdessä teollisuuden kanssa. Muun muassa Otaniemen, Keilaniemen ja Tapiolan kehittämiselle on asetettu tavoitteita, joiden mukaisesti alueille on tarkoitus kehittää modernia suomalaista puurakentamista.

11 Energiatehokkaan Espoon Asunnot Oy:n kiinteistöihin uusiutuvaa energiaa Espoon Asunnot Oy on saavuttanut energiatehokkuus sopimuksen (VAETS) vuodelle 2016 asetetut tavoitteet. Uusi kunnianhimoisempi tavoite on asetettu loppukaudeksi. Espoon Asunnot on muuttanut kaikki kolme öljylämmityskohdettaan maalämpöön. Neljässä uudessa kiinteistössä on otettu käyttöön maa- ja aurinkolämmön yhdistelmä kohteen energian tuottamiseksi. Kolmeen vanhaan kiinteistöön on asennettu poistoilmalämpöpumppu, jolla otetaan lämpö talteen poistoilmasta ja siirretään se kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen. Lisäksi Espoon Asunnot Oy:n vuokraasuntokohteiden vedensäästökalusteiden asennusprojekti on saatu tuloksellisesti päätökseen. Veden kulutus kiinteistöissä väheni yli 15 prosenttia. Espoonlahtea. Kuva HSY/Kai Widell

12 Hankinnat, kulutus ja jätteet Kotitalouksien sekajätteet energiaksi, muiden jätelajien kierrätys jatkuu Tänä vuonna jätteiden hyödyntäminen tehostuu enti sestään, sillä HSY on alkanut kuljettaa kotitalouksien sekajätettä hyödynnettäväksi Vantaan Energian jätevoimalaan keväästä 2014 lähtien. Muiden jätteiden kierrätys jatkuu edelleen. Voimala on ollut koekäytössä, ja se otettiin virallisesti käyttöön syksyllä. Voimalassa sekajätteestä tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä. Jätevoimalan käynnistymisen ansiosta pääkaupunkiseudulla saavutetaan valtakunnallinen energiahyödyntämistavoite kotitalousjätteen osalta, kun vähintään 30 prosenttia kotitalouksien jätteestä hyödynnetään energiantuotannossa. Syntypaikkalajittelu ja muiden jätteiden kierrätys jatkuvat ennallaan. Uudessa jätevoimalassa käsitellään ne kodeissa syntyvät jätteet, joita ei pystytä kierrättämään materiaalina. Jätevoimalassa poltetaan pääasiassa pääkaupunkiseudun asukkaiden ja Länsi-Uudenmaan alueen asukkaiden kotitalouksien sekajätettä. Sekajäte muutetaan kaukolämmöksi ja sähköksi, joten jätteiden hyödyntäminen tehostuu entisestään. Jätevoimala tulee tuottamaan sähköä 600 GWh ja lämpöä 920 GWh vuodessa. Voimalan myötä Vantaan kaukolämpötuotannon kasvihuonekaasupäästöt vähenevät noin 30 %. Kierrätyskelpoisten jätteiden, kuten lasin ja metallin lajittelu pois sekajätteestä on tärkeää, koska lasi ja metalli ovat arvokkaita raaka-aineita, joiden uusiokäytöllä säästetään luonnonvaroja. Toinen tärkeä syy lasin ja metallin lajittelulle on se, että ne eivät pala, joten ne lisäävät poltossa syntyvän kuonan määrää. Jätevoimalan käyttöönoton myötä päättyy asukkaiden sekajätteiden kaatopaikkakäsittely Ämmässuolla. HSY selvittää parhaillaan mahdollisuuksia luoda jätteenkäsittelykeskuksesta uusi seudullinen materiaalitehokkuutta edistävä ekoteollisuuskeskus. Ekoteollisuuskeskuksessa HSY:n omien toimintojen välittömään läheisyyteen pyritään synnyttämään kumppanuuksiin ja yritysyhteistyöhön perustuvaa uutta tuotantoa, palveluita ja jätemateriaalien jalostusta. Vantaan Energian verkkosivuilla voit seurata rakennustyön etenemistä webkameran kuvista. Kuva: Vantaan Energia, Olli-Pekka Orpo HSY hyödyntää uusia keinoja biojätteen käsittelyn kehittämiseksi HSY rakentaa vuoden 2014 aikana Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen biokaasulaitoksen. Tavoitteena on biojätteen ympäristöystävällisempi käsittely sekä hygieeninen ja korkealaatuinen lopputuote. Biojätteen kompostointia ja mädätystä hyödyntävä käsittely on nykyiseen pelkkään kompos tointiin verrattuna ympäristöystävällisempi ratkaisu. Biokaasulaitos on osa HSY:n biojätteen käsittelykokonaisuutta, jossa yhdistetään mädätyksen ja kompostoinnin parhaat puolet niin sanotulla osavirtaprosessilla. Valmistuessaan laitos pystyy

13 käsittelemään vuosittain tonnia biojätettä, mädätykseen tästä ohjataan vuosittain tonnia. Biojätteen kompostoinnissa osa typestä ja energiasta vapautuu ilmaan, kun taas mädätysprosessissa biojätteen sisältämää typpeä ja energiaa on mahdollista ottaa talteen. Biokaasu hyödynnetään sähköksi voimalaitoksessa. HSL palkittiin kestävää kehitystä edistävistä hankinnoista HSL palkittiin Motivan Kestävä julkinen hankkija kilpailussa ympäristöasioiden suunnitelmallisesta huomioon ottamisesta hankinnoissa. Joukkoliikennehankinnoissa on onnistuttu yhdistämään innovatiivisuus ja ympäristöasiat ja tätä kautta saatu liikenteeseen vähäpäästöistä bussikalustoa. 60 % Suomen julkisesta liikenteestä ajetaan HSL:n alueella. Tämän vuoksi liikennöitsijöiden tekemillä kalustovalinnoilla on merkittävä vaikutus julkisen liikenteen aiheuttamiin päästöihin Suomessa. Kuva: HSY / WSP HSY:n neljäs Sortti-asema valmistuu Vantaan Ruskeasantaan syksyllä 2015 HSY rakentaa Vantaan Ruskeasantaan uuden Sorttiaseman täydentämään jätteiden vastaanottopalveluja. HSY:n neljäs Sortti-asema valmistuu syyskuussa Uudessa Sortti-asemassa on otettu huomioon ympä ristöasiat. Rakennusmateriaaleina käytetään laadukkaita kierrätysmateriaaleja. Rakennuksiin tehdään viherkatot, jotka ovat osa hulevesien käsittelyjärjestelmää. Hulevedet eli maanpintaa pitkin valuvat sadevedet käsitellään luonnonmukaisesti. Rakennusten lämmityksessä hyödynnetään aurinkoenergiaa, ja tulevaisuudessa asemalla pyritään hyödyntämään myös maalämpöä. Vantaa palkittiin edistyksellisestä ESCO-hankinnasta Vantaan 14 kiinteistöä koskeva ESCO-hankinta palkittiin Motivan kestävä julkinen hankkija kilpailussa. Palkinnon perusteluina oli ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen hankinnoissa ja kestävän kehityksen edistäminen. Esco-hankinta on edennyt toteutusvaiheeseen. Investoinnit on tehty kuuteen kiinteistöön ja kolme on työn alla. Säästöjä päästään todentamaan vielä tämän vuoden puolella. Van taal la palkittiin päiväkoteja ja kouluja ruoka-aiheisessa EkoTeko -kilpailussa Vantaalaisten päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten Pöytä on katettu -ekotekokilpailuun otti osaa 42 yksikköä lukuvuonna Kilpailussa tavoiteltiin ruuan arvostuksen lisäämistä, ruokahävikin määrän vähentämistä sekä viihtyisän ja rauhallisen ruokahetken kehittämistä päivähoidon ja koulutyön lomassa. Voittajat palkittiin toukokuussa Vantaan kaupungintalolla. Joka toinen vuosi järjestettävä EkoTeko-kilpailu edistää ympäristövastuullista toimintaa. Tänä lukuvuonna kilpailu järjestettiin kolmatta kertaa. HSY myönsi K-market Sorsakivelle Vuoden Petraaja palkinnon HSY myönsi Vuoden Petraaja palkinnon Espoossa toimivalle K-market Sorsakivelle. Palkinnolla annetaan tunnustusta yritykselle tai yhteisölle, joka on pystynyt merkittävästi vähentämään omassa toiminnassa syntyvän jätteen määrää ja on esimerkillinen jätteen vähentäjä omalla toimialallaan. HSY jakoi palkinnon Helsingin seudun ilmastoseminaarissa, joka järjestettiin vuoden 2014 tammikuussa. Palkinnon saanut kauppa panostaa jätteen vähentämiseen. K-market Sorsakiven kokonaisjätemäärä on ollut useana vuonna päivittäistavarakaupan toimialalla pienin sekä liikevaihtoon että henkilömäärään suhteutettuna. Yrityksessä on vähennetty jätteen määrää useilla eri toimilla. Vuoden Petraaja 2013 valittiin noin 550 palvelualan ja teollisuuden toimipaikan joukosta.

14 Energiantuotanto Helsinkiin kohoaa Suomen toiseksi suurin aurinkovoimala Helsingin Energia on alkanut rakentaa alkuvuodesta Suvilahteen aurinkovoimalaitosta. Laitoksesta tulee toiseksi suurin aurinkovoimala koko maassa. Voimalan myötä aurinkosähkön tuotanto kasvaa Suomessa noin kymmenen prosenttia. Uusi voimalaitos tuottaa vuodessa arviolta kilowattituntia, mikä vastaa noin 130 kerrostalokaksion sähkönkulutusta vuodessa. Yhteensä aurinkopaneeleita tulee kappaletta. Voimalaitosinvestointi maksaa noin euroa, ja se rahoitetaan Ympäristöpenni-varoilla. Suvilahden aurinkovoimala on Helenin ensimmäinen suuri kokeilu aurinkoenergian tuotannossa. Energiayhtiö on lupautunut lisäämään tuotantoa kysynnän mukaan. Aurinkosähkön myytiin kiinnostuneille nimikkopaneeleina, jonka tuotannon ostaja saa käyttöönsä kuukausimaksua vastaan. Paneelien tuotanto hyvite tään sähkölaskussa. Kysyntä oli suurta, ja aurin kovoimalan paneeliosuudet myytiin loppuun kolmessa päivässä. Tuota-sahkoa/Aurinkovoimala/ Helsingin Energia valmistautuu polttamaan pellettejä hiilen seassa Salmisaaressa Helsingin Energia valmistautuu pelletin polton aloittamiseen Salmisaaren voimalaitoksessa vuoden 2014 lopulla. Salmisaaren voimalassa ryhdytään polttamaan puupellettiä kivihiilen joukossa 5 7 prosentin osuudella. Myös Hanasaaren voimalaitokselle rakennetaan vastaavanlainen järjestelmä, mutta siellä odotetaan vielä viranomaislupia rakentamisen aloittamiseen.

15 Kuva: Helsingin Energia Yleiset keinot Kivistössä tähdätään kestävän elämäntavan edistämiseen Vantaan Kivistön uuden asuinalueen suunnittelussa sovelletaan brittiläistä One Planet Living -konseptia ensimmäistä kertaa Suomessa. Sen tavoitteena on tehdä kestävä elämäntapa ja resurssiviisas elämä mukavaksi, edulliseksi ja helpoksi. One Planet Living -malli tarkoittaa kymmenen ekologisuuteen ja hyvinvointiin tähtäävän periaatteen noudattamista niin kaavoituksessa, rakentamisessa kuin alueen palvelujen suunnittelussa. Tavoitteena on mm. vähentää hiilidioksidipäästöjä ja jätteen määrää, suosia lähiruokaa, paikallisia raaka-aineita ja säilyttää luonnon monimuotoisuutta. Vantaan Kivistöön jo tehdyt suunnitelmat tukevat mallin toteutumista. Esimerkiksi lähiliikenne hoituu kestävästi pyöräillen ja raiteilla, kun kehärata valmistuu kesällä Rakennuksista tehdään energiatehokkaita, rakennusmateriaalit valitaan elinkaariajattelun perusteella kestävästi ja asuinkortteleiden jätehuolto hoidetaan keskitetysti jäteputkikeräysjärjestelmällä. Hulevesiä hallitaan luonnonmukaisesti muun muassa viherkattojen avulla. Lisäksi Kivistössä on tutkittu mahdollisuuksia asentaa uuden kauppakeskuksen katolle aurinkopaneeleita ja käyttää kaupan kylmälaitteiden tuottamaa lauhdelämpöä hyödyksi lämmityksessä. vantaa_fi/101/0/kivistossa_tahdataan_ kestavan_elamantavan_edistamiseen

16 Helsinki palkitsi energiansäästökilpailun voittajat Helsingin kaupungin energiansäästöneuvottelukunta on palkinnut Mellunkylä-Vuosaaren leikkipuistoyksikön, Staran Toimitilat -yksikön ja Maatullin alaasteen vuosittaisessa energiansäästökilpailussaan. Lisäksi Staran tietohallintoyksikkö ja Ympäristökeskus saivat kunniamaininnan. Ensimmäinen palkinto, arvoltaan 5000 euroa, myönnettiin leikkipuistoyksikkö Mellunkylä- Vuosaarelle. Yksikön seitsemän leikkipuistoa ovat toteuttaneet useita erilaisia energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä omassa arkitoiminnassaan sekä ympäröivän yhteisön aktivoinnissa ja opastamisessa. Toinen palkinto (3000 euroa) myönnettiin Staran Toimitilat -yksikölle. Staran Toimitilat on onnistunut pitkäjänteisellä energiatehokkuuden huomioinnilla pienentämään yhdeksän käytössään olevan kiinteistön energiankulutusta merkittävästi. Energiankulutus on vähentynyt jo monta vuotta peräkkäin, ja kilpailuajan energiansäästö oli siitä huolimatta edelleen huomattava. Loka-joulukuussa 2013 lämpöä säästyi 18 % (377 MWh) ja sähköä 14,5 % (141 MWh) verrattuna kolmen edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Staralla on ollut käytössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä vuodesta 2013, joka on tehostanut ympäristöasioiden huomioimista entisestään. Kolmas palkinto, arvoltaan 2000 euroa, myönnettiin Maatullin ala-asteelle. Maatullin ala-asteen henkilöstö on huomioinut energiatehokkuuden ja ympäristöasiat monella tavalla koulun arjessa jo pitkään. Koulussa mm. vältetään sähkölaitteiden ja ilmanvaihdon tarpeetonta käyttöä, seurataan ja analysoidaan muutoksia energiankäytössä ja sisälämpötiloissa sekä tilastoidaan henkilöstön liikkumistapoja. Ala-asteelle on myös hankittu energiatehokkaampia keittiölaitteita ja valaisimia sekä panostettu oman osaamisen kehittämiseen. Energiansäästökilpailussa kunniamaininnan saivat lisäksi Staran tietohallintoyksikkö ja Ympäristökeskus. Pääkaupunkiseudun hiilinielut on selvitetty Helsingin, Espoon ja Vantaan hiilitase eli metsiin, peltoihin ja muihin viheralueisiin sitoutuneen hiilen määrä sekä hiilivaraston muutos vuoden aikana on laskettu ensimmäistä kertaa. Hiilitasekartoituksen pohjalta on tehty myös hiilitaselaskuri osana Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnitteluun -hanketta. Tulosten mukaan Espoon hiilivarasto ja sen vuosittainen kasvu oli suurempi kuin muissa pääkaupunkiseudun kunnissa, mikä johtui metsien suuremmasta osuudesta. Vuotuinen kasvu oli noin 20 % kaupungin vuosittaisista kasvihuonekaasupäästöistä. Juuri metsät ovat parhaita hiilinieluja, kun taas pellot ja puistot sekä muut viheralueet sitovat hiiltä vähemmän. Helsingissä laskennan positiivinen tulos osoittaa, että tällä hetkellä kaupungin metsät kasvavat hyvin ja sitovat hiiltä. Helsingin luonto sitoo tällä hetkellä 35 miljoonaa kiloa hiiltä vuosittain, joka vastaa noin kaupunkilaisen keskimääräisiä vuosittaisia päästöjä. Jos Helsinki onnistuisi vähentämään päästöjään 95 prosenttia ja samalla kasvattamaan hiilinielunsa 1,5-kertaisiksi, hiilitase olisi tasapainossa. Kaupungeissa hiilinielujen säilyttämiseen ja lisääntymiseen voidaan vaikuttaa maankäytön suunnittelulla. Maankäytön suunnittelijoiden työtä helpottamaan ILKKA-hankkeessa kehitettiin laskentatyökalu, jonka avulla voidaan arvioida tietyn alueen maankäytön muutoksesta aiheutuvan kasvillisuuden ja maaperän hiilivarastojen muutos sekä puurakentamisen vaikutus. Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Lahden kaupungeille laadittu hiilitasekartoitus ja sen pohjalta muodostettu hiilitaselaskuri tehtiin osana Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnitteluun -hanketta, jossa edistetään ilmastonmuutoksen huomioonottavaa kaupunkisuunnittelua. Hiilitaselaskuri on ladattavissa osoitteessa: Hiilitasekartoituksen tulokset ovat saatavina myös rasterimuotoisena paikkatietoaineistona.

17 Kuvassa pääkaupunkiseudun hiilinielut. Karttakuvan lähde: ILKKA-hankkeen loppurarportti. Lue lisää: ILKKA_Kuntien-hiilitasekartoitus_osa_1_final.pdf

18 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Viherkerrointyökalu ohjaa tonttien viherpinta-alan kasvattamiseen Helsinki, Vantaa ja HSY ovat mukana hankkeessa, jossa on kehitetty Etelä-Suomen olosuhteisiin soveltuva viherkerrointyökalu tonttien viherpinta-alan kasvattamiseen. Työkalun tarkoituksena on auttaa asemakaavoittajia ja suunnittelijoita suunnittelemaan tontista ja sen rakennuksista mahdollisimman ekologisesti toimiva kokonaisuus osana tiivistä ja ilmastonkestävää kaupunkia. Tontilla oleva viherpinta-ala eli kasvillisuus ja sen peittämät pinnat auttavat hulevesien hallinnassa, sitovat hiilidioksidia ja ilmansaasteita, viilentävät rakennetun ympäristön lämpösaarekkeita ja lisäävät kaupunkitilan viihtyisyyttä. Tonteilla olevan viher pinta-alan hyödyntäminen on tärkeä toimenpide ilmastonmuutoksen vaikutuksiin vastaamisessa, mikä korostuu erityisesti kaupunkien tiivistyessä. Viherkerrointyökalulla alueelle määritellään tavoiteviherpinta-ala, joka voidaan joustavasti toteuttaa käyttämällä vapaavalintaisia ja pisteytettyjä viherelementtejä kuten istutettavia puita, viherkattoja tai nurmea. Vastaavia viherkerroinmenetelmiä on hyödynnetty menestyksellisesti mm. Berliinin, Malmön, Seattlen ja Toronton kaupungeissa. Viherkerroinmenetelmä kehitettiin osana Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnitteluun -hanketta, jossa edistetään ilmastonmuutoksen huomioonottavaa kaupunkisuunnittelua. Vantaa teki asukkaille ohjeen tulvien varalta Vantaan kaupunki on tehnyt asukkailleen ohjeen tulvien varalta. Ohjeessa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten tulviin voi varautua sekä miten tulee toimia tulvan noustessa, tulvatilanteessa ja tulvan jälkeen. Vantaalla pahimmat tulva-alueet ovat Vantaanjoen varrella Luoteis-Vantaalla Lapinkylän, Seutulan ja Riipilän alueilla sekä Keravanjoen varrella Koillis- Vantaalla Nikinmäen ja Jokivarren välissä. Tulvia voi Vantaalla esiintyä monin paikoin muuallakin. Kuvaaja: Saara Pellikka

19 Tapahtumia ja kampanjoita Äänentoiston ja valaistuksen vaatima sähkö syntyi, kun yleisö polki erikoisvalmisteisia kuntopyöriä ja sähköä tuottavaa vanhanmallista ompelukonetta. Keikkojen aikana tehoa kului noin wattia ja tämän pystyi tuottamaan noin neljä polkijaa yhtäaikaisella polkemisella. HSY ja kaupungit osallistuivat tapahtumaan myös sammuttamalla valoja omissa toimipisteissään. Peseydy hyvin, mutta älä lotraa! Ilmastoinfon 30 sekuntia riittää -kampanja uusittiin keväällä 2014 Urheiluhallit Oy:n uimahalleissa, toukokuussa Vantaan kaupungin uimahalleissa ja kesäkuussa 2014 Helsingin Uimastadionilla. Kampanjan tarkoituksena on kiinnittää uimahallissa kävijöiden huomiota siihen, että peseydytään hyvin, mutta suihkussa ei lotrata tarpeettomasti. Aurinkosähköä kotiin -kampanja Ilmastoinfo järjesti Aurinkosähköä kotiin -kampanjan edistääkseen aurinkosähköjärjestelmien leviämistä pääkaupunkiseudulla. Kampanjassa oli mahdollista vertailla eri toimittajien laitteistoja sekä saada tietoa aurinkosähköstä. Pääkaupunkiseudulla ensimmäistä kertaa järjestetty kampanja uusitaan keväällä Pyörää polkemalla sähköt Earth Hour -tapahtumaan Vuosittainen maailman suurin ilmastotapahtuma, Earth Hour sammutti valoja ympäri maailmaa WWF, Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja Ilmastoinfo järjestivät tapahtuman yhteydessä Kampissa Hiilivapaa Earth Hour -keikan, jonka kaikki sähkö tuotettiin polkemalla. Kierrätystehdas-tapahtuma Ilmastoinfo, HSY, HSL ja Helsingin Energia antoivat sijoitusneuvontaa ja jakoivat säästövinkkejä arjen valinnoista, liikkumisesta, ruoasta, energiasta ja kuluttamisesta Kierrätystehdas-tapahtumassa huhtikuussa Kierrätystehdas-tapahtuma järjestettiin Kaapelitehtaalla seitsemättä kertaa ja kävijöitä oli viikonlopun aikana HSL ja Ilmastoinfo mukana Pyöräilyviikon tapahtumissa HSL kampanjoi kestävien liikkumistapojen puolesta valtakunnallisella pyöräilyviikolla HSL kampanjoi pyöräilyn puolesta pyöräilyaiheisilla julisteilla sekä huputtamalla polkupyörän satuloita satulasuojilla Leppävaaran ja Tikkurilan juna-asemilla sekä Helsingin päärautatieasemalla. Pyöräilyviikon kunniaksi HSL järjesti myös kahden retkipolkupyörän arvonnan sekä valitsi vuoden työmatkapyöräilijäksi Berner Oy:llä työskentelevän Eevastiina Merlinin.

20 002 Kierrätystanssit Narinkkatorilla Helsinki-päivänä klo Tanssittajina: Tapiolan viihdeorkesteri Purkkiorjat HUOM! Tanssiasut ja asusteet myynnissä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen teltalla! Vapaa pääsy! Tanssin ohessa voit piipahtaa infopisteellä, jossa HSY kertoo kodin jätteiden lajittelusta ja Helsingin ympäristökeskus energiansäästöstä. Kierrätystanssit Some-kampanjan voittajakuva: #SyytäPyöräillä Tapahtumajuliste Ilmastoinfo järjesti kaksi tapahtumaa Pyöräilyviikolla, Helsingissä Kannelmäessä ja Vantaan kaupunkijuhlilla Tikkurilassa. Tapahtumissa sai kokeilla sähkö- ja tavarapyörää. Viikon näkyvyyttä edisti some-kampanjat #SyytäPyöräillä ja #hyviäuutisiapyöräilijästä, joihin monet julkisuuden henkilötkin osallistuivat. matkakorttia ja kahden viikon maksutonta kokeiluaikaa. Tämän vuoden kampanja suunnattiin erityisesti keski-ikäisille ja senioreille, joiden joukkoliikenteen käyttö on selvästi vähäisempää kuin muiden ikäryhmien. Kierrätystanssit Narinkkatorilla Pyöräilyviikko on Pyöräilykuntien verkosto ry:n ja Motiva Oy:n järjestämä kampanja, jonka aikana järjestetään paljon tapahtumia pyöräilystä kiinnostuneille eri paikkakunnilla. HSL kampanjoi keski-ikäisiä joukkoliikenteeseen HSL uusi keväällä 2014 menestyksekkään, edelli senä keväänä järjestetyn kampanjansa, jossa tarjotaan joukkoliikenteen uusille asiakkaille HSY ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestivät Kierrätystanssit Narinkkatorilla Helsinkipäivänä Tansseja tahditti Tapiolan viihdeorkesteri sekä Purkkiorjat-yhtye, joka soittaa kierrätysmateriaaleista itse tehdyillä soittimilla. HSY ja YMK jakoivat tapahtuman aikana tietoa lajittelusta ja energiansäästöstä. Paikalla oli myös Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen pop up -myymälä, josta oli mahdollista ostaa pikkurahalla tanssiin sopivia asusteita. Kannen kuva: HSY/ Hannu Bask Helsingin seudun ympäristöpalvelut PL 100, HSY, Opastinsilta 6 A, Helsinki Puh , Fax , Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HRM, Semaforbron 6 A, Helsingfors Tfn , Fax , 10/2014

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Ilmastokatsaus Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Tammikuu joulukuu 2012

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Ilmastokatsaus Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Tammikuu joulukuu 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Ilmastokatsaus Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Tammikuu joulukuu 2012 Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna

Lisätiedot

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖKESKUS VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 4 1 Johdanto 6 2 Vantaan kaupunkiorganisaatio 7 3 Vantaan ekologinen kestävyys 9 4. Yleinen kehitys

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 199, 21 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tampere CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99

Lisätiedot

Ilmastotyön saavutukset. - Ilmastokumppanit 2012

Ilmastotyön saavutukset. - Ilmastokumppanit 2012 Ilmastotyön saavutukset - Ilmastokumppanit 2012 Ilmastokumppanit 2012 Helsinki suuntaa kohti ilmastoviisaampaa pääkaupunkia...1 Sitoumuksista tekoihin...2 Ilmastokumppanit 2012...4 Ilmastotyön saavutukset

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme

HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme LISÄTIETOA www.stadinilmasto.fi www.hel.fi/ymk jari.viinanen@hel.fi HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA kertoo, kuinka Helsingistä

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Sipoon sovellus Alkuperäinen raportti: KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010 (laatija Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hausjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013

Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 Ilmastokumppanit 2013 Alkusanat...1 Tiivistelmä...2 Ilmastokumppanit organisaatioittain 2013...4 Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 ISBN 978-952-272-783-1

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto 1 Vuosikertomus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto isältö Toimitusjohtajan katsaus Puhtaasti parempaa arkea Vesihuolto Jätehuolto Seutu-

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN JÄTE PALAA VIHDOIN. Sekajätteestä energiaa Vantaalla. Säästöt vaativat tilakeskusta priorisoimaan, Virpi Ekholm sanoo.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN JÄTE PALAA VIHDOIN. Sekajätteestä energiaa Vantaalla. Säästöt vaativat tilakeskusta priorisoimaan, Virpi Ekholm sanoo. ALANSA YKKÖNEN 3/2014 Säästöt vaativat tilakeskusta priorisoimaan, Virpi Ekholm sanoo. sivu 40 Hinku-verkosto tuo tulosta ja houkuttaa uusia kuntia sivu 16 Tietomallit auttavat kuntia ylläpitotiedon hallinnassa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖ KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ERI ALUETASOILLA LIIKENNE MAANKÄYTTÖ SÄHKÖNKULUTUS RAKENNUKSET: LÄMMITYS,

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti 2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puh. (09) 4766 4444 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Seutuhallinto JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Joensuun kaupunkiseudun ilmastostrategian valmisteluryhmä 10.12.2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään

Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut,

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot