Lausunto 1 (8) Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto PL VALTIONEUVOSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto 1 (8) 26.5.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO"

Transkriptio

1 Lausunto 1 (8) Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto PL VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne , TEM/877/ /2014 HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ ENERGIATEHOKKUUSLAIKSI Suomen Kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto otsikossa mainitusta laista. Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio. Kiinteistöliittoon kuuluu 23 alueellista kiinteistöyhdistystä, joiden jäsenkunta muodostuu pääasiallisesti asuntoosakeyhtiöistä. Kiinteistöliiton jäsenistöön kuuluu myös vuokrataloyhtiöitä. Alueellisten kiinteistöyhdistysten jäsenistöön kuuluu yhteensä yli asunto- tai kiinteistöosakeyhtiötä. Lisäksi Kiinteistöliittoon kuuluu Suomen Vuokranantajat ry., jossa on jäseninä yli yksityishenkilöä tai muuta tahoa, jotka vuokraavat asuin- ja liikehuoneistojaan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä. Jäsenkuntamme piiriin kuuluu arviolta noin 2 miljoonaa suomalaista. Yleistä Lakiehdotuksessa ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki. Energiatehokkuuslailla säädettäisiin pakollisista yrityksen energiakatselmuksista, energian mittaamisesta ja laskutuksesta sekä kustannushyötyanalyysistä sähkön ja lämmön tehokkaan yhteistuotannon hyödyntämiseksi. Luonnosta on valmisteltu energiatehokkuusdirektiivin (EED) kansallista täytäntöönpanoa varten. Esityksen tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta ja edistää loppukäyttäjien energian tehokasta ja säästäväistä käyttöä. Kiinteistöliitto pitää tärkeänä energiatehokkuuden parantamista kaikilla yhteiskuntamme osa-alueilla. Energiatehokkuuden parantamisessa on kuitenkin aina otettava huomioon panos-tuotos-suhde ja lainsäädännöllä ei saa ohjata toteuttamaan kustannustehottomia toimenpiteitä.

2 Lausunto 2 (8) Energiatehokkuuslain perustelut 3 Määritelmät, energian vähittäismyyjä Kiinteistöjen omistajat, esimerkiksi asunto-osakeyhtiöt osakkaineen, ovat jo nyt sitoutuneita asumisen ja rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen sekä vapaaehtoisesti että rakennuksiin liittyvien energiatehokkuusmääräysten kautta. Näin he pystyvät omalta osaltaan pitämään kurissa energiakustannusten osuutta asumiskustannuksissa ja huolehtimaan turvallisesta, terveellisestä ja viihtyisästä asumisesta. Lakiehdotus on pääpiirteissään hyvä. Pidämme mittaukseen ja laskutukseen liittyviä kohtia huolellisesti valmisteltuina, joissa on otettu huomioon suomalaiset rakennuksiin ja asumiseen liittyvät erityispiirteet ja aidosti kustannustehokkaat toimenpiteet. Seuraavassa on esitetty muutamat huomiomme perustelumuistioon ja yksittäisiin lain kohtiin liittyen. Kiinteistöliitto esittää, että lakiehdotuksen perusteluissa olevaa energian vähittäismyynti- kohtaa täsmennettäisiin vielä asunto-osakeyhtiöiden osalta, jotta kävisi selkeämmin ilmi, ettei asunto-osakeyhtiöitä pidetä energian vähittäismyyjinä. Ehdotamme lisättäväksi perusteluihin maininnan asuntoosakeyhtiöistä seuraavasti: Vähittäismyyjinä ei pidettäisi muun muassa ei-ammattimaisesti polttopuita myyviä tahoja, asunto-osakeyhtiöitä taikka sellaisia liikehuoneistojen- tai huoneenvuokraustoimintaa harjoittavia yrityksiä, jotka ostavat kiinteistölleen sähköä ja myyvät tai jyvittävät sen vuokralaisilleen. Asuntokohtainen lämpöenergianmittaus ja lämmityskustannusten jakolaitteet Asuntokohtaista lämpöenergian mittaamista tai lämmityskustannusten jakolaitteita kannattavat tahot perustelevat näkemystään sillä, että ratkaisut motivoivat asukkaita muuttamaan omia käyttötottumuksiaan siten, että lämmitysenergiaa säästyy. Olemme lakiehdotuksen kanssa samaa mieltä, ettei asuntokohtainen lämpöenergian mittaus tai lämmityskustannusten jakolaitteet ole kustannustehokas tapa edistää energiatehokkuutta Suomessa. Näin ollen ei ole olemassa mitään säädöstarpeita asuntokohtaisen lämpöenergian mittauksen tai lämmityskustannusten jakolaitteiden suhteen. Katsomme myös, että Suomi täyttää energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) velvoitteet, koska on osoitettu jäsenvaltiotasolla asuntokohtaisen lämpöenergian mittauksen ja lämmityskustannusten jakolaitteiden olevan kustannustehottomia toimenpiteitä.

3 Lausunto 3 (8) Varsinaisen lämpöenergiakulutuksen mittauksen toteuttaminen ei ole energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) antamien reunaehtojen puitteissa teknisesti mahdollista olemassa olevissa rakennuksissa kuin uusittaessa koko rakennuksen lämmitysverkosto. Tällaisia tilanteita tapahtuu hyvin harvoin rakennuskannassamme, koska lämmitysverkoston tekninen käyttöikä on hyvin pitkä. Tehtyjen taloudellisten tarkastelujen 1 perusteella asuntokohtainen lämpöenergian mittaaminen muuttuu Suomessa kannattavaksi vasta, jos mittaaminen saa aikaan asuinrivitaloissa yli 30 % ja asuinkerrostaloissa yli 45 % säästön lämmitysenergiankulutuksessa. Tällaisia säästöjä ei ole kuitenkaan mahdollista saavuttaa missään olosuhteissa pelkillä käyttötottumusten muutoksilla. Uudisrakentamisessa ei ole tarpeen lisätä kustannuspaineita asuntokohtaisella lämpöenergian mittaamisella. Lisäksi on huomioitava, että uudisrakentamisessa ollaan siirtymässä seuraavien vuosien aikana kohti lähes nollaenergiarakentamista. Tällöin asuntokohtaisen tarkan mittausjärjestelmän toteuttaminen on hankalaa, koska mitattavat lämpötilaerot ja vesivirrat ovat pieniä, eli kulutettavan lämpöenergian määrä on alhainen. Uudisrakentamisessa on kuitenkin tärkeää kiinnittää huomiota rakennustason mittausvalmiuksiin erityisesti asuinrakennusten sähkönkulutuksen alamittausten osalta. Tehdyissä tutkimuksissa ja selvityksissä on esitetty lämmitysenergiankulutuksen pudonneen % asuntokohtaisen lämpöenergian mittauksen ja erityisesti lämmityskustannusten jakolaitteiden seurauksena. Useat tutkimuksista on toteutettu muualla kuin Suomessa 2,3,4. Suomessa tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että asuntokohtaisen lämpöenergian laskutuksen tuoma säästöpotentiaali on alle 10 % 5,6. Esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä ei voida suoraan siirtää Suomen oloihin. Tanskalaisessa selvityksessä todetaan, että realistinen arvio asuntokohtaisen kulutuksen mittaamisen säästöpotentiaaliksi on % 2. Tanskalaisessa selvityksessä on verrattu 1 Selvitys huoneistokohtaisten lämpömäärämittareiden ja lämmityskustannusten jakolaitteiden käytön edellytyksistä Suomessa VTT. 2 Gullev, L. Poulsen, M The installation of meters leads to permanent changes in consumer behavior. News from DBDH 3/ Felsmann, C. Schmidt, J Auswirkungen der verbrauchsabhängigen Abrechnung in Abhängigkeit von der energetischen Gebäudequalität. Technische Universität Dresden. 4 Abrahamsson, N Individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Svenska förutsättningar i jämförelse med erfarenheter från Tyskland och Danmark. Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet. Examensarbete Aho, T., Rantamäki, J. & Sormunen, T Huoneistokohtaisen mittauksen ja laskutuksen vaikutus energian ja veden kulutukseen. VTT Tiedotteita TM. Huoneistokohtainen lämmitysenergian mittaus ja laskutus Kauppa ja teollisuusministeriö. Energiaosasto. Tutkimuksia D:

4 Lausunto 4 (8) lämmitysenergiankulutusta ennen ja jälkeen investoinnin. Lämmitysenergian kulutus sisältää sekä tilojen että lämpimän käyttöveden lämmittämisen. Osa säästöstä lieneekin syntynyt lämpimän käyttöveden kulutuksen pienentymisestä. Suomessa tehtyjen selvitysten perusteella asuntokohtaisella vedenmittauksella 7, joka on Suomessa lähtökohtaisena vaatimuksena uudisrakentamisessa ja käyttövesiputkistojen uusimisen yhteydessä, on saavutettu 3-9 % säästö lämmitysenergiankulutuksessa. Näin ollen voidaan arvioida pelkän tilojen lämmityksen säästöpotentiaalin olevan tanskalaisessa selvityksessä suuruusluokkaa 6-14 % eli keskimäärin enintään noin 10 %. Saksalaisessa 8 tuoreessa tutkimuksessa on hyödynnetty kulutustietoja, mutta varsinaiset tarkastelut ihmisten käyttötottumusten merkityksestä on toteutettu laskennallisesti simuloimalla. Tarkasteluissa on otettu huomioon sisäilman lämpötila ja ikkunatuuletuksen käyttö. Tutkimuksessa esitetään, että esimerkiksi lämmityskustannusten jakolaitteilla saavutettaisiin noin 20 % säästö lämmitysenergiankulutuksessa, kun ihmiset muuttaisivat käyttötottumuksiaan. Ihmisten tulisi tällöin pystyä alentamaan oman huoneistonsa sisälämpötilaa n. kahdella asteella ja vähentää ikkunatuuletusta n. 40 %. Sivuhuomautuksena on lisäksi todettava, että kyseisessä saksalaisessa tutkimuksessa säästäväisenä kotitaloutena pidetään sellaista, jonka asunnon sisälämpötila on 14,5-16,5 C ja ilmanvaihdon määrä on olematon. Todetta koon, että tämän tyyppinen ajatusmalli ei vastaa edes energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) määritelmää energiatehokkuudesta, jossa on otettava huomioon energian käytöllä aikaan saatava tuotos (sisäilmasto). Energiansäästöä ei saa lähteä hakemaan heikentämällä sisäilmastoa eli asumisterveyttä tai viihtyvyyttä. Suurin osa suomalaisista on kuitenkin tyytyväisiä sisälämpötilaan C ja hallittua ilmanvaihtoa tarvitaan sekä rakennuksen että ihmisten hyvin voinnin takaamiseksi. Suomessa n. kahden asteen sisälämpötilan alentaminen tarkoittaa noin 10 % säästöä lämmitysenergian kulutuksessa 9. Ilmanvaihdon ja ilmanvaihtotekniikan osalta Suomi on maailman kehittyneimpiä maita. Suomessa lämmityskaudella ikkunatuuletuksen tarve on erittäin vähäinen, kun sekä ilmanvaihto- että lämmitysjärjestelmä toimivat oikein. Näin ollen Suomessa asuntokohtaisella lämmön mittaamisella tai lämmityskustannusten jakolaitteilla ei pystyttäisi merkittävästi vähentämään ikkunatuuletusta ja tätä kautta 7 Huoneistokohtaisten vesimittareiden käyttö ja vaikutukset rakennusten energiankulutukseen Ympäristöministeriö. Työryhmämuistio. 8 Felsmann, C. Schmidt, J Auswirkungen der verbrauchsabhängigen Abrechnung in Abhängigkeit von der energetischen Gebäudequalität. Technische Universität Dresden. 9 Motiva, energiaeksperttimateriaali. uden_parantaminen/sopivat_sisalampotilat

5 Lausunto 5 (8) lämmitysenergiankulutusta. Saksalaistutkimuksen tulosten pohjalta johdettuna suomalainen säästöpotentiaali jäisi maksimissaan noin 10 %. VTT:n tekemän selvityksen 10 mukaan 10 % säästöllä ei pystyttäisi kattamaan lämmityskustannusten jakolaitteista syntyviä vuosittaisia kustannuksia ja toimenpidettä ei voida pitää missään tilanteessa kustannustehokkaana. VTT:n laskelmien 10 mukaan tarvittaisiin asuinkerrostaloissa yli 21 % säästö lämmitysenergiankulutuksessa ja asuinrivitaloissa yli 14 % säästö, jotta lämmityskustannusten jakolaitteet olisivat taloudellisesti järkevä investointi. Kuten edellä on osoitettu, käyttötottumuksen muutoksilla, jotka vähentäisivät tilojen lämmitysenergian kulutusta, ei pystytä Suomessa saamaan aikaan tarvittavaa säästöä. On lisäksi hyvä pitää mielessä, että asuntokohtaisen lämpöenergianmittauksen tai patterikohtaisten lämmityskustannusten jakolaitteiden piiriin lämmitysenergian kokonaiskulutuksesta jäisi tyypillisesti vain % % lämmitysenergian kokonaiskulutuksesta olisi lämpimän käyttöveden kulutuksesta ja yhteistilojen lämmityksestä aiheutuvaa, joiden kustannukset katettaisiin asunto-osakeyhtiöissä mahdollisilla vesimaksuilla ja hoitovastikkeella. Energian tehokkaan käytön kannalta on olennaista, että koko rakennuksen lämmitysjärjestelmä on tasapainossa ja sen säädöt ovat kohdallaan ei se mitataanko tai jaetaanko lämmityskustannuksia asuntokohtaisesti. On myös muistettava, että Suomessa patteriverkostossa kiertävän lämmitysveden säätö tapahtuu aina keskitetysti lämmitysjärjestelmän automatiikan avulla mahdollisimman matalalle tasolle ulkolämpötilan mukaan. Lisäksi käytännössä katsoen kaikissa pattereissa on termostaattiset patteriventtiilit, joiden avulla voidaan hyödyntää sisäisiä lämpökuormia ja myös säätää sisälämpötilaa tietyissä rajoissa. Jos esimerkiksi asunto-osakeyhtiöissä päätettäisiin laskea sisäilman lämpötiloja kahdella asteella, ei siihen tarvita patterikohtaisia lämmityskustannusten jakolaitteita, vaan ainoastaan lämmityksen säätökäyrän muuttamista automatiikan avulla ilman minkäänlaisia investointeja laitteisiin. Asuntokohtainen lämmönmittaus tai patterikohtaiset lämmityskustannusten jakolaitteet voivat myös ohjata asukkaita toteuttamaan vääriä energiansäästötoimenpiteitä asunnoissa, esimerkiksi tukkimalla ilmanvaihdon korvaus- ja poistoilmaventtiilejä. Tällainen toiminta sekoittaa koko ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan, heikentää sisäilman laatua ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa home- ja kosteusongelmia. Asuntokohtainen lämmönmittaus tai patterikohtaiset lämmityskustannusten jakolaitteiden tarpeellisuutta ei myöskään voi perustella reilun pelin hengellä. Olemassa olevissa rakennuksissa liittyy hyvin paljon epävarmuutta 10 Selvitys huoneistokohtaisten lämpömäärämittareiden ja lämmityskustannusten jakolaitteiden käytön edellytyksistä Suomessa VTT.

6 Lausunto 6 (8) Asunto-osakeyhtiölain vastikesääntelystä asuntokohtaisen lämmönkulutuksen arviointiin. Esimerkiksi huoneistojen väliset seinät eivät ole lämmöneristettyjä, joten omaa asuntoa on hyvin helppo pitää lämpöisenä naapurin maksamalla lämmöllä. Korjauskertoimien määrittäminen eri huoneistoille ei ole yksinkertaista eikä yksiselitteistä, jolloin kustannusten jakaminen jää hyvin tulkinnanvaraiseksi. Lämmityskustannusten jakolaitteiden käytölle on myös rajoitteensa. Esimerkiksi raitisilmaradiaattoreiden yhteydessä niitä ei voida käyttää. Myös patteriverkoston lämpötilatasot on oltava oikeat, jotta niitä voidaan hyödyntää. Yhtenä erittäin merkittävänä asiana on huomattava, etteivät lämmityskustannusten jakolaitteet täytä laisinkaan mittauslaitteen määritelmää ja näin ollen niihin liittyviä vaatimuksia ei ole harmonisoitu EU-tasolla. Energiatehokkuusdirektiivin tavoitteita ja tavoitteiden saavuttamismahdollisuuksia on myös tarkasteltava voimassa olevan asuntoosakeyhtiölain ( /1599) valossa. Asunto-osakeyhtiön perustoiminta-ajatuksena on, että yhtiön käyttöön ja ylläpitoon liittyvä kustannukset jaetaan osakkeenomistajien katettavaksi yhtiöjärjestyksestä ilmenevillä vastikeperusteilla. Tyypillisesti yhtiöissä on käytössä hoito- sekä pääomavastike. Veden kustannukset jaetaan yhtiöissä yleensä erillisellä vesivastikkeella (henkilölukuun perustuvalla tai todelliseen kulutukseen perustuvalla). Jollei vedelle ole määritetty erillistä vastikeperustetta, jaetaan veden käyttöön liittyvän kustannukset osakkaiden vastattavaksi hoitovastikeperusteisesti. Sama koskee kaikkia muitakin vastikkeeseen sisältyviä hyödykkeitä tms. Jos hyödykkeen osalta yhtiöjärjestyksessä ei ole erillistä vastikeperustetta, peritään kulut hoitovastikeperusteisesti. Yhtiöoikeudessa vallitsee vahva ns. lisämaksukiellon periaate. Mahdollisten lisäpanosvelvoitteiden on perustuttava yhtiöjärjestysmääräykseen. Asuntoosakeyhtiössä tyypillistä lisämaksuvelvoitetta edustavat vastikkeet. Yhtiöjärjestykseen kirjatut vastikeperusteet nauttivat lähtökohtaisesti laajaa suojaa. Vastikeperusteiden muuttaminen (vastikeperusteen poistaminen tai lisääminen) edellyttää pääsääntöisesti 2/3 määräenemmistöpäätöksen (tai yhtiöjärjestyksessä olevan tiukemman määräenemmistöpäätöksen) lisäksi niiden osakkaiden suostumuksen, joiden maksuperuste muutoksen johdosta kasvaa. Tähän vastikeperusteiden muuttamista koskevaan pääsääntöön on kaksi poikkeusta: - Veden osalta yhtiöjärjestyksen vastikeperustetta voidaan muuttaa tavallisella enemmistöpäätöksellä siten, että vastikkeen perusteeksi otetaan muun perusteen tilalle luotettavasti mitattavissa oleva veden todellinen kulutus.

7 Lausunto 7 (8) - Määräenemmistöllä (yllä viitattu 2/3 tai yhtiöjärjestyksessä kirjattu tiukempi määräenemmistö) vastikeperustetta voidaan muuttaa silloin kun vastikkeen perusteeksi otetaan muun perusteen tilalle luotettavasti mitattavissa tai arvioitavissa oleva hyödykkeen todellinen kulutus. Kuten sanottu, asunto-osakeyhtiölain sääntely turvaa osakkaiden luottamuksensuojaa yhtiöjärjestyksen ja sen vastikemääräysten pysyvyyteen. Pidämme nykylaissa olevaa sääntelyratkaisua perusteltuna. Vain jos kyse on hyödykkeestä, jota voidaan luotettavasti mitata tai arvioida, voidaan yhtiön yhtiöjärjestystä muuttaa helpotetusti eli määräenemmistöpäätöksellä ilman niiden osakkaiden erillissuostumuksia, joiden maksuvelvoite muutoksen johdosta kasvaisi. Kuten edellä esitetyistä perusteluistamme ilmenee, patterikohtaiset lämmönjakolaitteet tai asuntokohtaiset lämmönmittauslaitteet eivät nähdäksemme luotettavasti mittaa lämmityksen kulutusta. Lämmitystä koskevien vastikeperusteiden muuttaminen perustumaan näiden laitteiden mittaustulokseen ei siten nähdäksemme onnistu poikkeamasäännöksellä. Jos laitteet otettaisiin yhtiössä käyttöön ja haluttaisiin muuttaa vastikeperuste mittarointiin perustuvaksi, edellyttäisi päätös määräenemmistöpäätöksen lisäksi niiden osakkaiden erillissuostumuksen, joiden maksuvelvoite kasvaisi. Erityisesti asunto-osakeyhtiölle aiheutuvien kustannusten velkomisesta Pidämme erittäin perusteltuna sitä seikkaa, että VTT:n selvityksessä 11 nostetaan esiin myös mittariperusteiseen laskuttamiseen liittyvät hallinnolliset kustannukset (selvityksessä isännöintipalkkiot). Kuten edellä tässä lausunnossa on todettu, asunto-osakeyhtiön kustannukset katetaan osakkeenomistajilta perittävillä vastikkeilla. Yhtiö toimii vastikkeiden ja muiden käyttökorvausten suhteen normaalina velkojana, jonka tulee voida viime kädessä osoittaa toteen velkomus, velan eräpäivä sekä velallisen maksuviivästys. Asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa säädetty hallintaanottomenettely tarjoaa yhtiölle erityisen pakkokeinon vastikelaiminlyöntejä vastaan. Olennaisten vastikerästien tapauksessa huoneisto-osakkeet voidaan ottaa yhtiön hallintaan enintään 3 vuodeksi. Velkojan velvoitteet asunto-osakeyhtiölaissa säädetty erityinen pakkokeino edellyttävät käytännössä sitä, että yhtiö suorittaa vastikkeiden kohdentamisen osakkaille ja huolehtii vastike-erien laskuttamisesta. Vastikkeiden laskutus on asunto-osakeyhtiön kannalta perusteltua keskittää samalle toimijalle. Tyypillisesti yhtiön puolesta vastikelaskelmat ja -laskut laatii isännöitsijä. Hallinnollinen kulu on nähdäksemme erittäin perusteltua ottaa huomioon 11 Selvitys huoneistokohtaisten lämpömäärämittareiden ja lämmityskustannusten jakolaitteiden käytön edellytyksistä Suomessa VTT.

8 Lausunto 8 (8) tarkasteltaessa energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanoon liittyviä velvoitteita. 3 Määritelmät 20 Rakennuksen lämpöenergiamittari Kiinteistöliitto ehdottaa, että määritelmiin lisätään käsite lämmistysjärjestelmä. Esitämme lämmitysjärjestelmän määritelmäksi seuraavaa: Lämmitysjärjestelmällä tarkoitetaan kiinteistön lämmittämiseen käytettyä laitteistokokonaisuutta sisältäen muun muassa lämmöntuottolaitteiston, lämpöjohtoverkoston, lämmönluovuttimet ja mahdolliset lämpösäiliöt/-varastot. Ehdotamme korvattavaksi kyseisessä pykälässä ja siihen liittyvissä yksityiskohtaisissa perusteluissa termin rakennus sanalla kiinteistö. Tällöin pykälän teksti muuttuisi muotoon: Jos kiinteistöön toimitetaan lämpöä tai jäähdytystä kaukolämmitysverkosta tai usealle kiinteistölle tai usealle kiinteistölle sijaitsevalle rakennukselle yhteisestä keskitetystä lähteestä, kaukolämmön toimituspisteeseen, kiinteistön lämmönvaihtimeen tai lämmön toimituspisteeseen on asennettava lämpöenergiamittari silloin, kun lämmitysjärjestelmä uusitaan tai kyse on uuteen kiinteistöön sijoitettavasta uudesta liittymästä. Tämä selkeyttäisi kohdan tulkintaa suhteessa energiatehokkuuslain soveltamisalaan. Lisäksi se varmistaisi, että lämpöenergiamittaukseen kuuluisi myös itse rakennuksen ulkopuolella, mutta osana kiinteistöä tapahtuva lämpöenergiankulutus, esimerkiksi piha-alueiden sulana pito kaukolämmöllä. Annamme tarvittaessa lisätietoja lausunnostamme. SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY Petri Pylsy Jenni Hupli Jukka Kero energia-asiantuntija päälakimies, VT pääekonomisti

edellytyksistä Suomessa

edellytyksistä Suomessa VTT-CR-07573-13 19.11.2013 Selvitys huoneistokohtaisten lämpömäärämittareiden ja lämmityskustannusten jakolaitteiden käytön edellytyksistä Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön Raportin nimi Selvitys

Lisätiedot

Huoneistokohtaisten vesimittareiden käyttö ja vaikutukset rakennusten energiankulutukseen

Huoneistokohtaisten vesimittareiden käyttö ja vaikutukset rakennusten energiankulutukseen 15.6.2009 Työryhmämuistio Huoneistokohtaisten vesimittareiden käyttö ja vaikutukset rakennusten energiankulutukseen 2 Esipuhe Rakennusten energiansäästöllä ja energiatehokkuuden parantamisella on suuri

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Lausunto 1 (11) YM/600/2012 31.5.2012. Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO. Viite: Lausuntopyyntönne 19.04.

Lausunto 1 (11) YM/600/2012 31.5.2012. Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO. Viite: Lausuntopyyntönne 19.04. Lausunto 1 (11) Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne 19.04.2012, LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSESTA JA RAKENNUKSEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

1 (5) 13.7.2011. Työ- ja elinkeinoministeriö Outi Kumpuvaara. Kommenttipyyntönne 07.07.2011 EHDOTUS ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIKSI

1 (5) 13.7.2011. Työ- ja elinkeinoministeriö Outi Kumpuvaara. Kommenttipyyntönne 07.07.2011 EHDOTUS ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIKSI 1 (5) 13.7.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Outi Kumpuvaara Kommenttipyyntönne 07.07.2011 EHDOTUS ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIKSI kiittää mahdollisuudesta kommentoida ehdotusta energiatehokkuusdirektiiviksi.

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 4 / 2013 JOULUKUU LEHTIKIERTO HALLITUKSESSA / / / / /

POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 4 / 2013 JOULUKUU LEHTIKIERTO HALLITUKSESSA / / / / / KIINTEISTÖVIESTI POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 4 / 2013 JOULUKUU Katso kutsu takakannesta LEHTIKIERTO HALLITUKSESSA / / / / / Osakkaiden tahto määrää kiinteistön kunnon I s. 2 Taloyhtiön

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

Yleistä sähköisten rekisterien ja sähköisen asioinnin lisäämisestä

Yleistä sähköisten rekisterien ja sähköisen asioinnin lisäämisestä Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti kirjaamo.ym@ymparisto.fi pirjo.saksa@ym.fi jaakko.wegelius@conversatum.fi

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Talvi 2009-2010. Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan.

Talvi 2009-2010. Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Rakentaja.fi Talvi 2009-2010 Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Tilaa sivustolta veloituksetta Taloyhtiö-lehti kaikille

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 4 / 2013 JOULUKUU LEHTIKIERTO HALLITUKSESSA / / / / /

POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 4 / 2013 JOULUKUU LEHTIKIERTO HALLITUKSESSA / / / / / KIINTEISTÖVIESTI POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 4 / 2013 JOULUKUU Katso kutsu takakannesta LEHTIKIERTO HALLITUKSESSA / / / / / Osakkaiden tahto määrää kiinteistön kunnon I s. 2

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Gaia Consulting Oy Iivo Vehviläinen Mikko Halonen Anna Kumpulainen Juha Vanhanen Esipuhe Maailman johtavista ilmastotutkijoista koostuvan

Lisätiedot

Energiatodistukset käytännössä

Energiatodistukset käytännössä Energiatodistukset käytännössä Petri Pylsy, DI Energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto ry petri.pylsy@kiinteistöliitto.fi Mauri Marttila, YTM Tutkimusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry mauri.marttila@kiinteistöliitto.fi

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 4 / 2013 JOULUKUU LEHTIKIERTO HALLITUKSESSA / / / / /

ETELÄ-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 4 / 2013 JOULUKUU LEHTIKIERTO HALLITUKSESSA / / / / / KIINTEISTÖVIESTI ETELÄ-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 4 / 2013 JOULUKUU Katso kutsu takakannesta LEHTIKIERTO HALLITUKSESSA / / / / / Osakkaiden tahto määrää kiinteistön kunnon I s. 2 Taloyhtiön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uudistus, joka edistää

Lisätiedot

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset 2/2011 Energian käyttö ja säästötoimet taloyhtiössä Vuoden 2011 korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 8.4.2011 Kotitalousvähennys Kuka maksaa vian selvittämiskustannukset? Käännetty arvonlisävero

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot

Näytesivut. Yleiset säännökset. 1 Kunnossapitovastuun jako ja kunnossapito-oikeus

Näytesivut. Yleiset säännökset. 1 Kunnossapitovastuun jako ja kunnossapito-oikeus 4 Kunnossapito Asunto-osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajien väliset riidat siitä, kummalle kuuluu kunnossapitovastuu tietyn rakennuksen osan korjaamisesta, ovat varsin yleisiä. Yksi keskeisistä asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 2 14 viesti Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Vastike ja käyttökorvaus ovat eri asioita s. 14 Liitto laati ohjeen rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU

POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU KIINTEISTÖVIESTI POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU KIINTEISTÖVIESTI KIINTEISTÖVIESTI POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU POHJOIS-SAVON

Lisätiedot