alkaen. Lastenkodinkuja 1, Helsinki. Puhelin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1.2015 alkaen. Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki. Puhelin 010 680 6700. www.tela.fi"

Transkriptio

1 1 Työeläkevakuuttajien suositus ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta sekä eläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta (suositus kohta 5.) alkaen Lastenkodinkuja 1, Helsinki Puhelin

2 2 TYÖELÄKEVAKUUTTAJIEN SUOSITUS AMMATILLISEEN KUNTOUTUKSEEN LIITTYVIEN KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA SEKÄ ELÄKERATKAISUN TAI KUNTOUTUKSEN VAATIMISTA SELVITYKSISTÄ AIHEUTUVIEN KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA (kohta 5.) alkaen Yleistä korvauksista Oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen säädetään työeläkelaeissa. Ammatillisena kuntoutuksena kuntoutujalle korvataan tämän suosituksen mukaan työkokeilusta, opiskelusta ja työhön valmennuksesta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi voidaan korvata palveluntuottajan tekemistä kuntoutujan kuntoutusselvittelyyn osallistumisesta aiheutuneita kuluja. Kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset korvataan tämän suosituksen mukaisesti ja korvauksien maksaminen on harkinnanvaraista. Suosituksen kohdissa on mainittu mihin kuntoutustoimintaan ohjeiden kohtia sovelletaan. Työeläkevakuuttajat tukevat ammatillista kuntoutusta korvauksilla, jotka eivät välttämättä kata täysin kuntoutuksesta aiheutuneita todellisia kustannuksia. Tämän suosituksen soveltamisesta yksittäistapaukseen kuntoutujan tulee olla yhteydessä omaan työeläkelaitokseensa. Kuntoutusta hoitavan eläkelaitoksen tulee olla ajan tasalla kuntoutujan tilanteesta koko kuntoutuksen ajan. Erittäin tärkeätä yhteydenpito eläkelaitokseen on silloin, kun kuntoutussuunnitelma ei etene suunnitellusti. Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava eläkelaitokselle läsnäolotodistus sekä opintosuoritusote lukukausien alussa. Työkokeilun osalta työeläkevakuuttajille on toimitettava allekirjoitetut työkokeilusopimukset. Kuntoutujalle korvataan lakisääteiset välttämättömät selvitykset erillisen harkinnan pohjalta (esimerkiksi hygieniapassi, rikosrekisteriote ja hepatiittirokotus). Mikäli opinnot tai työkokeilu keskeytyvät viikoksi tai pidemmäksi yhtäjaksoiseksi ajaksi kuntoutujan tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta eläkelaitokselle. Jos ilmoitus keskeytyksestä laiminlyödään, aiheettomasti maksetut korvaukset voidaan periä takaisin. Työeläkekuntoutuksena korvataan Suomessa tapahtuvaa opiskelua ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Jos kuntoutuja kuitenkin suorittaa oppilaitoksen hyväksymän harjoittelun ulkomailla, korvataan harjoittelupaikan ja majapaikan väliset matkakulut kuten ne Suomessa olisi korvattu. Sen sijaan Suomesta harjoittelupaikalle aiheutuvia matkakustannuksia tai päivärahoja ei korvata.

3 3 1. Opiskelusta aiheutuvat kustannukset (opiskelu) Opiskelun normikorvauksella tuetaan kuntoutujan tutkintoon johtavasta opiskelusta aiheutuvia kustannuksia. Normikorvauksella katetaan muun muassa lukukausimaksuja ja oppikirjojen sekä välttämättömien opintovälineiden ja muiden opiskeluun liittyvien varusteiden hankkimisesta sekä opinto-ohjelmaan sisältyvistä retki- ja opintomatkoista aiheutuvia kustannuksia. Tutkinto- ja näyttömaksut sisältyvät normikorvaukseen. Ensimmäisen lukuvuoden normikorvaus sisältää myös korvauksen opiskelussa tarvittavan tietokoneen ja sen käytössä tarvittavien ohjelmien hankintakuluista. Normin mukaisesta korvauksesta suoritetaan puolet syyslukukauden alussa ja puolet kevätlukukauden alussa. Normikorvausta maksetaan vain siltä ajalta, jonka opiskelu tavanomaisesti kestää. Mikäli opiskelu päättyy kesken lukukauden, on kuntoutujalla oikeus täyteen normikorvaukseen lukukaudelta, jos opiskelu on kestänyt vähintään kaksi kuukautta lukukaudesta. Kuntoutujalle ei korvata koulutukseen hakeutumiseen liittyviä kustannuksia, kuten opiskelupaikan pääsykokeeseen liittyviä kustannuksia, matkoja koepaikkakunnalle, pääsykoekirjoja tai esimerkiksi opiskelupaikkaa varten tarvittavia lääkärinlausuntoja tai muita selvityksiä. 1.1 Ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai korkeakoulututkintoon johtava yli lukuvuoden kestävä opiskelu oppilaitoksessa Ammatillisissa oppilaitoksissa tai aikuiskoulutuksessa ammatillisen perus- tai korkeakoulututkinnon (alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulututkinto) suorittamisessa kuntoutujalle korvataan opetuksesta johtuvat menot normikorvauksella: o ensimmäinen lukuvuosi o toinen tai sitä seuraavat lukuvuodet Ammatilliset opinnot erityisoppilaitoksessa, oppisopimuskoulutuksessa tai tutkintoon johtavassa työhönvalmennuksessa sekä lyhytkestoinen opiskelu Kun kuntoutuja opiskelee ammatillisessa erityisoppilaitoksessa, oppisopimuskoulutuksessa tai osallistuu tutkintoon johtavaan työhönvalmennukseen, korvataan opiskelusta aiheutuvat kustannukset normikorvauksella: o ensimmäinen lukuvuosi 500 o toinen ja sitä seuraavat lukuvuodet 250 o yksi lukukausi tai lyhempi opiskelu 350

4 4 2. Asunnon ja kuntoutuspaikan väliset matkat Pääsääntöisesti kuntoutujalle korvataan vakituisen asunnon ja kuntoutuspaikan väliset matkat. Säännöllisen vähintään kuukauden kestävän opiskelun tai muun ammatillisen kuntoutusohjelman aiheuttamat päivittäiset matkakustannukset korvataan kuntoutujalle kuukausittain matkan pituuteen pohjautuvalla normikorvauksella. Asunnon ja kuntoutuspaikan väliset päivittäiset matkat korvataan, jos matkan pituus on yhteen suuntaan vähintään 10 kilometriä. Matkakulut korvataan taulukon mukaisesti, mikäli kuukauden aikana on vähintään 10 matkapäivää. Mikäli matkapäiviä on alle 10 päivää kuukaudessa, korvataan matkat puolitetun kilometrikorvauksen mukaisesti. (=puolet Verohallituksen verovapaista automatkakustannusten korvauksista vuosittain antaman päätöksen määrästä; 0,22 vuonna 2015) Maksettavia kilometrikorvauksia korvataan kuukausittain kuitenkin enintään vastaavan matkan normikorvauksen määrä. Korvaus edellyttää, että kuntoutuja toimittaa selvityksen matkan pituudesta. Välimatkat tarkistetaan työeläkevakuuttajien toimesta verkossa julkisesti saatavilla olevista reittihakupalveluista (Fonecta.fi tai google-maps). Jos työkokeilussa, työharjoittelussa tai oppisopimuskoulutuksessa oleva kuntoutuja saa työnantajaltaan palkkaa, ei matkakustannuksia yleensä korvata. Matkakustannukset ovat tällöin normaaleja verotuksessa vähennettäviä kuluja. Taulukko: Kuntoutuksen vaatimien päivittäisten matkakustannusten korvaaminen Matkan pituus/km yhteen suuntaan Meno-paluu matkan korvaus/kk Matkan pituus/km yhteen suuntaan Meno-paluu matkan korvaus/kk

5 5 3. Korvaus vieraalla paikkakunnalla asumisesta Kotimatkat korvataan kuntoutujalle, mikäli koti- ja kuntoutuspaikan välimatka on vähintään 70 kilometriä. Kuntoutujalle, jolla on asumiskustannuksia sekä koti- että kuntoutuspaikkakunta asumisestaan, korvataan lisäkustannukset kuntoutuskuukausien ajalta Verohallituksen verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen mukaisella osapäivärahalla (= 18 vuonna 2015). Korvausta tarkistetaan aina kalenterivuoden alussa. Korvauksen saaminen edellyttää, että työeläkevakuuttajalle on toimitettu kuntoutuspaikkakunnan vuokrasopimuksesta kopio. Korvausta ei makseta, mikäli oppilaitos on järjestänyt opiskelijalle maksuttoman asunnon. Muita vieraalla paikkakunnalla asumisesta tai muuttamisesta aiheutuvia kustannuksia ei korvata. Osapäivärahaa maksetaan 30 päivältä / kuukausi. Kuntoutuksen tai sen jakson alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukautta, korvaus suoritetaan vain kuntoutuspäiviltä viikonloput mukaan lukien. Korvaus suoritetaan myös joululoman ajalta. Kesän ajalta korvaukseen on oikeus mikäli opinnot tai työkokeilu jatkuvat myös kesän ajan ja samalta ajalta on oikeus kuntoutusetuuteen. Mikäli asunnosta maksettava vuokra on pienempi kuin 30 x 18 euroa, maksetaan todellinen vuokra. Alle kuukauden kestävän kuntoutusohjelman vaatiman oleskelun ajalta korvaus lisäkustannuksista on osapäivärahan suuruinen, jonka lisäksi kuntoutujalle korvataan majoittumiskuluja tositteiden perusteella enintään 100 euroa / vuorokausi. 4. Kotipaikan ja opiskelupaikkakunnan väliset matkat Opintojen vuoksi vieraalla paikkakunnalla asuvalle korvataan kotimatka alla olevan kuukausinormin mukaan, jos paikkakuntien välimatka on vähintään 70 kilometriä. Taulukko: Kotimatkakustannusten korvaus Matka yhteen suuntaan/km Alle Korvaus matkoista kerran viikossa meno-paluu/euroa/kk

6 6 Matkakustannukset korvataan kuntoutujalle normin mukaisesti riippumatta siitä, suoritetaanko matka omalla autolla vai julkisilla kulkuneuvoilla. 5. Eläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Jos eläkelaitos pyytää eläke- tai kuntoutusratkaisua varten lisäselvityksiä, korvataan niistä aiheutuneet matkakustannukset joukkoliikenteen taksan mukaisesti. Jos julkisen kulkuneuvon käyttö ei ole mahdollista puuttuvien kulkuyhteyksien tai sairauden vuoksi, korvataan matkat puolitetun kilometrikorvauksen mukaisesti (= 0,22 vuonna 2015). Matkapäivistä aiheutuneet lisäkustannukset korvataan päivärahalla ja majoittumiskorvauksella seuraavasti: Voimaantulo o Osapäivärahaa maksetaan, jos matka on kestänyt yli 6 tuntia, 18 euroa. o Kokopäivärahaa maksetaan, jos matka on kestänyt yli 10 tuntia, 40 euroa. o Päivärahaa maksetaan vain, mikäli toimenpiteistä aiheutuu lisäkustannuksia esimerkiksi ateriakustannusten muodossa. o Majoittumiskorvausta suoritetaan enintään 100 euroa matkavuorokautta kohden. Tätä ohjetta sovelletaan jälkeen toteutuvaan opiskeluun ja työkokeiluun tai kuntoutujalle on aiheutunut kustannuksia eläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä, jotka tämän ohjeen mukaan tulisi korvata.

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EROTUOMAREIDEN JA EROTUOMARITARKKAILIJOIDEN MATKUSTUSSÄÄNTÖ JA KORVAUKSET 2015

EROTUOMAREIDEN JA EROTUOMARITARKKAILIJOIDEN MATKUSTUSSÄÄNTÖ JA KORVAUKSET 2015 EROTUOMAREIDEN JA EROTUOMARITARKKAILIJOIDEN MATKUSTUSSÄÄNTÖ JA KORVAUKSET 2015 I Yleistä Tämä matkustussääntö sekä sopimus korvauksista ja palkkioista koskee Suomen Palloliiton ja Jalkapalloliiga ry:n

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Öljytuote ry:n sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON!

TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON! TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON! Tervetuloa joukkoon! Mukavaa, että olet tullut tuntiopettajaksi opistoomme. Opiston opettajan työ on mielenkiintoista ja haastavaa. Työssä tulee vastaan monia yllättäviäkin

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot