Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma"

Transkriptio

1 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

2

3 Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä C: /IK

4 Julkaisija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PL Kainuu puh. (08) Kannen kuva: ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) Kajaani 2014 Paino: Kajaanin Kirjapaino Oy

5 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Yhtymävaltuusto

6 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MUUTOSTEKIJÖITÄ Lainsäädännön uudistukset Keskeiset kansalliset kehittämisohjelmat Alueelliset kehittämisohjelmat ja toimintasuunnitelmat Taloudelliset muutokset Yleinen taloudellinen kehitys Suomessa Kunnallistalouden kehitys Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kehitys Sosiaaliset muutokset Kainuun väestönkehitys, väestörakenteen muutos Kainuun työllisyys, työttömyys, huoltosuhde Teknologiset muutokset TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Talousarvion perusteita Rahoituksen muodostuminen Kuntien rahoitusosuuden kehitys Talousarvion laskentaperusteet Kuntayhtymän henkilöstö Käyttötalousyhdistelmä tulosalueittain Investoinnit Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Talousarvion sitovuus ja erityisohjeet KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON N KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSALUEITTAIN Hallinto tulosalue Keskitetyt tukipalvelut... 70

7 4.3 Perhepalvelut Sairaanhoidon palvelujen tulosalue Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Vanhuspalvelut Ympäristöterveydenhuolto LIIKELAITOKSET Kainuun Työterveys liikelaitos

8 8 1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä perustettiin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Puolangan kunta on osajäsenen, ja sen jäsenyys koskee Kainuun sairaanhoitopiiriä, kehitysvammaisten erityishuoltopiiriä ja Kainuun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin kunnat eivät itse järjestä tehtäviä sekä jäsenkuntien puolesta kuntouttavan työtoiminnan ja koulupsykologien palvelut sekä kaikki muut kuntien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta lasten päivähoitoa. Kuntayhtymä voi tuottaa toimialansa palveluita muille kunnille, kuntayhtymille ja yhteistyötahoille sopimuksin. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää jäsen- ja osajäsenkuntien puolesta muuta palvelutoimintaa ja tukipalveluita. Puolangan kunta ostaa erikoissairaanhoidon, kehitysvammahuollon erityishuoltopiirin ja ympäristöterveydenhuollon palvelut Kainuun sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymältä ulkokunnan tavoin. Muut jäsenkunnat osallistuvat kustannusten rahoitukseen perussopimuksessa sovittujen maksuosuusperusteiden mukaisesti. Kuntayhtymä tuottaa kunnille myös muita palveluita mm taloushallinnon, tietohallinnon sekä henkilöstöhallinnon palveluita. Kuntayhtymän toiminta-ajatuksena on perussopimuksen mukaan 1. edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta 2. kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja 3. toteuttaa väestön tarvitsemien palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymän toimialaan kuuluvissa tehtävissä käyttää kuntalain mukaisesti yhtymävaltuusto, jonka jäsenet kuntayhtymän jäsenkunnat valitsevat valtuustojensa toimikautta vastaavaksi ajaksi. Puolangan kunnan edustajilla on puhe- ja äänioikeus asioissa, joiden osalta Puolangan kunta on osajäsen. Kuntayhtymän hallitus päättää muista kuin valtuuston päätettäväksi määrätyistä tehtävistä. Palvelurakenneuudistus osana kuntauudistusta Kuntajakolaki on muuttunut nimikkeeltään kuntarakennelaiksi. Kuntarakennelakiin on lisätty määräaikaiset säännökset kuntarakenneuudistuksen toimeenpanosta vuosina Kuntajaon muuttamisesta säädetään kuntarakennelaissa. Lain mukaan kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntajaon muuttamisen edellytykset (4 ) täyttävää kuntien yhdistymistä säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Selvitysperusteita ovat palveluiden edellyttämä väestöpohja ( asukasta), työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdys-

9 9 kuntarakenne sekä kunnan taloudellinen tilanne. Helsingin metropolialuetta koskee erillinen selvitysperuste. Selvitysvelvollisuus Kunnan velvollisuus osallistua kuntaliitosselvitykseen määräytyy kuntarakennelain selvitysperusteiden mukaan. Selvitysvelvollisuus on laaja ja koskee käytännössä kaikkia Manner- Suomen kuntia. Kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntarakennelain 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävää kuntien yhdistymistä, mikäli yksikin kuntarakennelain 1 a luvun 4 c 4 f :ssä säädetyistä selvitysperusteista osoittaa selvitystarvetta. Vaikka yksikään selvitysperusteista ei tulisi sovellettavaksi yksittäiseen kuntaan, se ei kuitenkaan voi jättäytyä selvityksen ulkopuolelle, mikäli alueella ei muutoin ole saavutettavissa selvitysperusteet täyttävää toiminnallista kokonaisuutta. Selvitysaluetta koskeva ilmoitus ei sido kuntia sillä tavoin, että ilmoituksen ja lopullisen selvityksen tulisi koskea samaa aluetta. Kunta voi muuttaa selvitysaluetta koskevaa päätöstä ilmoituksen jälkeen. Ilmoitusten perusteella on tarkoitus muodostaa yleiskuva selvitysalueista hankkeen etenemisen arviointia varten. Yhdistymisselvityksen ja mahdollisen yhdistymisesityksen tekemisen määräaika riippuu vireillä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelusta ja hyväksymisestä. Kun järjestämislain sisältö on tiedossa, kunnilla on mahdollisuus arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja rahoitukseen liittyviä ratkaisuja suhteessa mahdollisiin kuntaliitoksiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on tullut kuntiin lausunnolle. Lausuntoaika on päättynyt Kuntien yhdistymisselvitysten määräaika on sidottu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain (sote-järjestämislaki) hyväksymiseen eduskunnassa. Selvitysten ja yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jälkeen, kun sote-järjestämislaki on hyväksytty eduskunnassa. Lähtökohtaisesti kunnilla on velvollisuus toimittaa määräaikaan mennessä kuntaliitosselvitys mutta niiden harkinnassa on, esittävätkö ne kuntaliitosta. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin arvioida kuntien tekemiä selvityksiä ja määrätä erityisen kuntajakoselvityksen toimitettavaksi, jos selvitysalueen kunnat eivät ole tehneet selvitykselle varatussa ajassa selvitysperusteiden mukaista esitystä kuntien yhdistymisestä. Valtiovarainministeriöllä on mahdollisuus määrätä erityinen kuntajakoselvitys suoritettavaksi asian laajuuden tai vaikeuden johdosta taikka muusta perustellusta syystä myös ennen selvityksille asetettavan määräajan päättymistä. Sote -järjestämislain valmistelu Palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki (nk. järjestämislaki). Järjestämislaki on valmisteltu lausunnolle kuntiin ja lausuntoaika oli saakka.

10 10 Laki sisältää ehdotuksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen keskeisiksi periaatteiksi. Ehdotukset perustuvat hallitusohjelmaan ja hallituksen vuosien kehyspäätökseen. Näiden linjausten ja lakiehdotusten perusteella kunnilla on tiedossaan sote - uudistuksen vaikutukset kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja organisointiin. Linjausten ja ehdotusten perusteella järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on viidellä Sote-alueella. Sote-alueen rahoitus kerätään kunnilta kapitaatioperusteella painotettuna ikä- ja sairastavuustekijöillä. Sote-alue voi päättää käyttää lisäksi myös muita kriteereitä. Alueita muodostettaessa kuullaan kuntia ja otetaan huomioon kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen alueellinen sote -rakenne. Ehdotuksen mukaan sote-alue toteutetaan kuntayhtymämallilla. Ehdotuksen mukaan palvelut tuottaa joko kunta tai kuntayhtymä. Sote-alueella on kuntien yhteinen toimielin, jossa on kuntien edustus. Tuottajaorganisaatio saa rahoituksen sotealueelta. Kuntayhtymässä äänivalta määräytyy kunnan asukasluvun perusteella. Maire Ahopelto Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja

11 11 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MUUTOSTEKIJÖITÄ 2.1 Lainsäädännön uudistukset STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä tulee voimaan (synnytysten osalta ). STM:n asetus on muuttunut aikaisemmasta ja esimerkiksi synnytystoiminnan jatkaminen Kainuussa vaatii erillisen luvan hakemista sosiaali- ja terveysministeriöstä. Kuntayhtymä on hakenut lupaa synnytystoiminnan jatkamiselle. Radiologian päivystys on aloitettu syyskuussa 2014 päivystysasetuksen mukaisena. Leikkaussalivalmiutta on päivitetty vastaamaan asetuksen vaatimuksia. Anestesialääkäreiden sairaalapäivystys ja tehohoito toteutuvat jo vuonna 2014 asetuksen mukaisena. Psykiatriassa päivystyksen käynnistäminen on valmisteilla vuoden 2015 alusta lukien. Päivystysasetus astuu naistentautien, synnytysten ja lastentautien osalta voimaan vuoden alusta. Naistentautien osalta on jo suunniteltu päivystysasetuksen mukaiseen valmiuteen siirtymistä loppuvuodesta 2014, mikä tulee yhtäältä lisäämään kustannuksia, mutta toisaalta toimimaan rekrytointietuna. Sosiaalihuoltolaki Uusi sosiaalihuoltolaki on tulossa voimaan alkaen, mutta kotipalvelun osalta jo alkaen (ks. HE 164/2014). Lain tarkoitus on siirtää painopistettä erityispalveluista yleispalveluihin, vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistää viranomaisten yhteistyötä. Asiakaskeskeisyyden vahvistamiseksi laissa määriteltäisiin ne tuen tarpeet, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja muuta sosiaalihuoltoa järjestetään. Asiakkailla olisi oikeus niihin palveluihin, joilla turvataan välttämätön huolenpito ja toimeentulo sekä lapsen terveys ja kehitys. Tavoitteena olisi mahdollisimman tehokas lyhytaikainen tuki. Pidempiaikaiset palvelut turvattaisiin niitä tarvitseville. Osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siirtyisi sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Tavoitteena olisi madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata tarvittava tuki perheille oikea-aikaisesti ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta olisi uusi kunnalle määritelty tehtävä. Lisäksi lapsiperheille olisi järjestettävä välttämätön kotipalvelu. Lakiuudistus tulee kasvattamaan erityisesti lyhytaikaisen kotipalvelun kysyntää. Uudessa sosiaalihuoltolaissa on myös lastensuojelulakiin ja esimerkiksi sosiaaliseen kuntoutukseen sisältyviä uudistuksia, jotka lakiesityksen perusteella voivat kasvattaa kuntien taloudellisia kustannuksia. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan Laki kokoaa yhteen aikaisemmin lainsäädännössä hajallaan olleet oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevan lainsäädännön. Laki kattaa oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ja se tulee joiltain osin lisäämään kuntien velvollisuuksia palvelujen järjestämisessä (mm. vastaava kuraattori). Kainuun soten näkökulmasta laki laajentaa hoito- ja palvelutakuuta opiskeluhuollon sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluiden pääsyssä (mm. oikeus saada palveluja, työntekijöiden tavoitettavuus). Yhteistoiminnan osalta opiskeluhuollon toteu-

12 12 tumista ja vaikuttavuutta on arvioitava koulutuksen järjestäjän kanssa. Kainuun soten järjestämisvastuulle lainsäädännön näkökulmasta kuuluvat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä koulupsykologinen palvelu (pl. Puolanka). Kainuun soten jäsenkunnat vastaavat koulukuraattoripalvelusta. Lastensuojelulaki Lapsiin kohdistuneiden pahoinpitelyrikosten selvittäminen (1009/2008) ja lastensuojelulain muuttaminen (417/2007, 29 ) astuivat voimaan Jatkossa lapsiin kohdistuneita pahoinpitelyrikoksia aletaan selvittää samalla mallilla kuin seksuaalirikoksia, minkä lisäksi valtio korvaa selvittämisestä aiheutuvat kustannukset jatkossa. Lastensuojelulain muutoksessa huomioidaan lastensuojelun laatusuosituksessa mainittu asia, joka koskee lastensuojelun piirissä olevaa lasta. Lakimuutoksen mukaan lapsen asioista vastaavan lastensuojelun sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän tulee tavata lapsi asiakassuunnitelmaan kirjattavalla tavalla riittävän usein henkilökohtaisesti. Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu laajentui koko maahan alkaen. Samalla muutettiin useita lakeja (ks. HE 186/2013) ja sosiaalihuoltolakiin lisättiin velvoite järjestää asiantuntijapalvelut tuomioistuinsovitteluun. Valtio korvaa kunnille asiantuntijapalveluiden järjestämisen. Yleisenä tavoitteena on lasten aseman parantaminen, kun sovittelua lisätään huoltajuuskiistoissa. Sovittelusta on saatu myönteisiä kokemuksia eri puolilta Suomea. Kuntouttava työtoiminta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi tulee merkittävällä tavalla muuttamaan pitkäaikaistyöttömyyden hoitamiseen liittyvää kustannusten jakoa valtion ja kuntien välillä sekä lisäämään kuntien kustannusvastuuta. Lisäksi hallituksen esityksessä säädetään nykyisen työvoiman palvelukeskustoiminnan lakisääteistämisestä ja laajentamisesta valtakunnallisesti. Kansallisesti on arvioitu, että rahoitusuudistuksen seurauksena kuntien työmarkkinatukimenot kasvavat noin 150 miljoonalla eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuudesta vastaa tällä hetkellä Kainuun soten jäsenkunnat. Mikäli kuntouttavan työtoiminnan volyymia ei onnistuta kasvattamaan vuoden 2015 aikana ja mikäli samaan aikaan valtion sekä jäsenkuntien muut työllisyystoimet säilyvät edeltävien vuosien tasolla, työmarkkinatuen rahoitusvastuun uudistus tulee merkittävästi heikentämään jäsenkuntien taloudellista tilannetta kasvavien työmarkkinatukimenojen osalta. Ympäristöterveydenhuolto Toimintaympäristön muutokset heijastuvat ympäristöterveydenhuollon tehtäviin. Kaivannaisalan yritystoiminnan ja kaivannaisteollisuuden kehitysnäkymät (Kainuun maakuntaohjelma ) vaikuttavat ympäristöterveydenhuollon tehtäviin, koska ympäristöterveydenhuolto toimii kaivosasioissa asiantuntijana omalla lainsäädännön mukaisella toimialalla. Tehtäviin kuuluu lausuntojen valmistelu, yhteistyö valvovien ja muiden viranomaisten kanssa. Lisäksi annetaan neuvontaa ja ohjausta esim. kaivovesien ja elintarvikkeiden laatuun liittyvissä asioissa.

13 13 Hallituksen rakennepoliittisessa toimenpideohjelmassa on ympäristöterveydenhuoltoa koskevina asioina mm. ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön yhtenäistäminen, maksujen korottaminen esim. valvontatyyppikohtaisella vuosimaksulla, suunnittelutavoitteiden karsiminen sekä elintarvikevalvonnan sähköisen kirjauksen toteuttaminen tietojenkeruun yhtenäistämiseksi. Tämän rakennepoliittisen ohjelman johdosta STM on asettanut työryhmän valmistelemaan asiaa. Muutokset tulevat toteutuessaan vaikuttamaan ympäristöterveydenhuollon tulosalueen tehtäviin ja toimintatapoihin. Suunnitelmakauden valvontasuunnitelmissa toteutetaan osaa em. muutoksista. Myös sähköisen kirjauksen kehittämistyöhön osallistutaan yhteistyössä keskusvirastojen kanssa Keskeiset kansalliset kehittämisohjelmat Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) on sosiaali- ja terveysministeriön pääohjelma, jonka avulla johdetaan ja uudistetaan suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Ohjelman tavoitteena on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä palvelurakenteen järjestäminen asiakasta kuunnellen. Ohjelmaan sisältyy kuusi osaohjelmaa: 1) riskiryhmille osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä, 2) toimivampia palveluja lapsille, nuorille ja lapsiperheille, 3) parempia palveluja ikäihmisille, 4) uusi palvelurakenne ja tehokkaammat peruspalvelut, 5) tieto ja tietojärjestelmät asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi, 6) johtaminen tukemaan palvelurakennetta ja työhyvinvointia. (STM 2012). Terveys kansanterveysohjelma on pitkän aikavälin terveyspoliittinen ohjelma, jonka tavoitteena on terveiden ja toimintakykyisten elinvuosien lisääminen ja väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen. Keskeisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että terveys otetaan valintoja ja päätöksiä ohjaavaksi periaatteeksi kaikilla kuntien ja valtion tehtäväalueilla. Ohjelman tavoitteet ovat mahdollisimman konkreettisia ja mitattavia. Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävä poikkihallinnollinen toimenpideohjelmassa (STM:n koordinoima, ). Toimenpideohjelmassa on useita pääteemoja, kuten eri kansalaisryhmien yhdenvertaisuuden vahvistaminen, terveyden edistäminen terveyseroja vähentämällä, työstä ja työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisy, pienituloisten aseman parantaminen, lasten ja nuorten syrjäytymisen vähentäminen, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen sekä kansalaisjärjestöjen työn vaikuttavuuden parantaminen. Ohjelmaan sisältyy myös lukuisia lainsäädäntöhankkeita. Toimenpideohjelman käytännön toimenpiteet liittyvät osittain muihin aikaisemmin mainittuihin lainsäädännön uudistamishankkeisiin tai kansallisiin kehittämisohjelmiin. Kehitysvammaisten asumisohjelman (KEHAS, ) päämääränä on, että vuoden 2020 jälkeen kukaan ei asu laitoksessa. Asumisohjelmassa on lisäksi periaatteellisia linjauksia, jotka vaikuttavat laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen. Ohjelman toimenpiteitä ovat muun muassa vammaisten henkilöiden ja heidän läheisten osallisuuden ja oikeuksien varmistaminen, vammaisten lasten oikeuksien varmistaminen, palvelujen kehittäminen, laitosasumisen lakkauttaminen sekä osaamisen varmistaminen ja hallinnonalojen välinen yhteistyö. (STM 2012:15). Kainuun sote toteuttaa ohjelmaa. Tarkemmin kohdassa 2.3. Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelmassa on linjattu omaishoidon kehittämisen strategiset tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet vuosille Ohjelma kattaa toimeksiantoso-

14 14 pimukseen perustuvan omaishoidon eli sopimusomaishoidon ja muun hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattavan omaishoidon. Ohjelmassa esitetään säädettäväksi laki sopimusomaishoidosta, jossa olisi muun muassa edellytykset, saantiperusteet, palkkioluokat ja -määrät sekä sopimusomaishoitoa tukevat palvelut. Ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat omaishoitajien keskinäisen yhdenvertaisuuden parantaminen, sitovan ja vaativan omaishoidon siirtäminen sopimusomaishoidon piiriin ja muuta omaishoitoa tuetaan sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla. Sopimusomaishoidon järjestämis- ja rahoitusmallista tullaan päättämään (vahvennettu kuntamalli tai Kelan rahoitusmalli). Tavoitteena on myös hoitopalkkioiden määritteleminen lainsäädännössä. Lisäksi kehittämisohjelmassa on useita muita tavoitteita, jotka liittyvät ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittaminen, asiakasmaksuihin, yhteistyöhön sekä järjestöjen rooleihin. Työryhmän esityksenä on, että hoitoa tarvitsevalla olisi aina subjektiivinen oikeus sopimusomaishoitoon, jos edellytykset täyttyvät. (STM 2014:2). Toteutunee lakimuutoksena seuraavalla hallituskaudella. Asiakasmaksuja koskeva uudistus (tehostettu palveluasuminen/kustannusvaikutus). Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ja sillä tulee olemaan merkittävä tuloja vähentävä kustannusvaikutus. Kunnan järjestämisvastuulla olevan palveluasumisen asiakasmaksuja koskevaa säädösvalmistelua tukeva työryhmä valmistelee paraikaa ehdotuksia asiakasmaksuja koskeviksi säädöksiksi. Työryhmä valmistelee maksujärjestelmän uudistusta sekä arvioi ns. vähimmäiskäyttövaraan liittyviä tekijöitä. 2.3 Alueelliset kehittämisohjelmat ja toimintasuunnitelmat Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on voimassa ja se päivitetään kalenterivuosittain. Suunnitelmaan tarvittavat muutokset käydään läpi kuntakierrosten yhteydessä. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus päivitetään yhteistyössä Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien kesken. Muut kehittämisohjelmat Mielellään Kainuussa kaiken ikää Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategian ( ) strategisena tavoitteena on vahvistaa taitoa, tahtoa ja rohkeutta. Strategiassa korostetaan esimerkiksi asiakasnäkökulman mukaan tarpeen mukaisten palvelujen turvaamista, asiakasta kunnioittavaa ja kannustavaa palvelua, varhaista puheeksi ottamista sekä vanhemmuuden tukemista ja lasten huomioimista palveluissa. Strategiassa on useita erilaisia toimenpideehdotuksia eri toimijoille, minkä lisäksi suunnitelmassa on sovittu seurannasta. Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on Kainuun kuntien (myös Puolanka) yhdessä laatima alueellinen suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995, 65) mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelma

15 15 tullaan päivittämään vuosille ja jatkossa se pyritään yhdistämään tiiviimmin muihin kuntien lakisääteisiin suunnitteluvelvoitteisiin. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämistä koskevien alueellisten suunnitelmien tarkentaminen ja toimeenpano Alueellisessa suunnitelmassa on tarkennettu kansallisen asumisohjelman paikallisia tavoitteita. Asumispalvelujen tarve kehitysvammaisilla henkilöillä tulee lähivuosina kasvamaan, mikä on huomioitava paikallisesti. Suunnitelmassa on kuvattu tavoitteet ja toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan kansallisten tavoitteiden toteutuminen. Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma liittyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon monin tavoin. Kainuun soten näkökulmasta kotouttamisohjelman toimenpiteet liittyvät monikieliseen tiedottamiseen sosiaali- ja terveyspalveluista, haavoittuvien ryhmien tarpeiden tunnistamiseen, työnjakoon ja yhteistyöhön sekä ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytointiin ja perehdyttämiseen. Kotouttamisohjelmassa on erityisesti tuotu esiin myös maahanmuuttotyössä tarpeellinen suvaitsevaisuuden, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien ymmärtämisen edistäminen sekä viestinnän kehittäminen. Kainuun sote on laatinut erillisen valmiussuunnitelman, jota pidetään ajan tasalla. Valmiuslain (1552/2011, 12 ) mukaan valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten, muiden valtion viranomaisten ja valtion liikelaitosten sekä kuntien, kuntayhtymien sekä muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muiden toimenpiteiden avulla varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymällä on lisäksi toimintastrategiat seuraavilla toiminta-alueilla: Kainuun ohjelma; maakuntaohjelma , maakuntasuunnitelma 2035 Kainuun kansalaisvaikuttamisen ohjelma Uusiutuva Kainuu Kainuun maakuntasuunnitelma 2025 Iän iloinen Kainuu 2030 ikääntymispoliittinen strategia Kainuun ilmastostrategia 2020 Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelmat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on laadittu toimipisteittäin. Keskussairaalan turvallisuustyöryhmän toiminta on päivitetty syksyllä 2014.

16 Taloudelliset muutokset Yleinen taloudellinen kehitys Suomessa Suomen bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna 1,2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Myös ennakolliset tuotantoluvut alkuvuodelta ovat olleet heikkoja, sillä esimerkiksi tuotannon suhdannekuvaajan työpäiväkorjattu kehitys on ollut koko kesän miinusmerkkinen edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisen heikkoa kehitys on ollut teollisuudessa ja rakentamisessa. Suomen talouden omien rakenneongelmien lisäksi yksi syy vaimeaan alkuvuoden talouskehitykseen lienee Ukrainan kriisin kärjistyminen, siitä seuranneet vastapakotteet sekä lisääntynyt epävarmuus tulevaisuudennäkymiin. Suomen Pankin tuoreimmat kasvunäkymät ja ennusteet kuvaavat maailmantalouden tilannetta seuraavasti: Viimeisen 1½ vuoden aikana luottamus kehittyneiden talouksien kasvuun on vahvistunut. Myös euroalue pääsi kasvun syrjään kiinni. Kesän 2014 aikana optimismi koki kuitenkin jälleen kerran kolauksen. Euroalueen kasvu pysähtyi toisella neljänneksellä, ja viimeaikaisten indikaattoritietojen perusteella kehitys on ollut odotettua heikompaa. Suomen Pankin syyskuun 2014 kansainvälisen talouden ennusteessa maailmantalouden kasvun arvioidaan kuluvana vuonna jäävän aiemmin ennustettua hitaammaksi. Kasvun odotetaan kuitenkin vauhdittuvan ennustejakson aikana, ja vuosia 2015 ja 2016 koskeva koko maailmantalouden kasvuennuste on pidetty ennallaan. Yhdysvalloissa talous kasvaa ennustejakson aikana noin 3 prosentin vuosivauhtia. Kiinassa kasvun ennustetaan säilyvän ripeänä, joskin hitaampana kuin aiempina vuosina. Sen sijaan EU21-alueen kasvulukuja on jouduttu pienentämään kuluvan vuoden osalta. Myös Venäjää koskevaa ennustetta on tarkistettu aiemmin arvioitua heikommaksi. Lähiaikojen heikkoja kasvunäkymiä heijastellen maailmankaupan kasvu piristyy vasta vuoden 2015 aikana. Kasvunäkymien erot näkyvät myös Suomen Pankin inflaatioennusteissa. Yhdysvalloissa inflaation ennustetaan pysyvän lähellä keskuspankin 2 prosentin hintavakaustavoitetta koko ennustejakson ajan. EU21-alueella inflaatio on ollut ½ prosentin tuntumassa. Suomen Pankin ennusteessa alueen inflaatio nopeutuu vuoden 2015 aikana yli 1 prosentin ja päätyy ennustejakson loppupuolella 1½ prosentin tuntumaan. Ennuste perustuu inflaatio-odotusten säilymiseen ankkuroituneina ja kotimaisen kysynnän asteittaiseen elpymiseen sekä siihen, että euron vahvistumisesta vuosina seurannut inflaatiota hidastava vaikutus poistuu. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänä vuonna, vaikka ennuste pitääkin sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen. Suhdannekäänne pohjautuu paljolti nettoviennin positiiviseen vaikutukseen, sillä tavaroiden ja palvelujen viennin ennakoidaan lisääntyvän 0,4 % samalla kun tuonti supistuu. Sen sijaan yksityisen kulutuksen ei ennakoida kasvavan tänä vuonna lainkaan heikkojen ostovoima- ja työllisyysnäkymien edessä. Myös investointien arvioidaan pysyvän kuluvana vuonna ala-maissa, mikä johtuu muun muassa asuinrakennusinvestointien sekä kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Monet muut ennustelaitokset, kuten esimerkiksi Aktia ja Palkansaajien tutkimuslaitos, ennakoivat kuluvalle vuodelle tyypillisesti heikompaa yksityisen kulutuksen kehitystä, minkä seurauksena BKT:n kasvu painuu miinuksen puolelle. Toteutuessaan se olisi jo kolmas perättäi-

17 17 nen negatiivisen talouskasvun vuosi. Vastaava tilanne on eletty ainoastaan 1990-alun lamavuosina. Yleisesti voidaan todeta, että kansainvälisen finanssikriisin jälkeisen ajanjakson talouskasvu tulee jäämään näillä näkymin historiallisen heikolle tasolle. Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laaja-pohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5 1,5 prosentin tuntumaan Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 prosenttia. Yksityinen kulutus kääntyy ministeriön mukaan hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitulot polkevat yhä paikallaan. Yleisen talouskehityksen piristymisen arvioidaan kuitenkin hälventävän kuluttajien kokemaa epävarmuutta. Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien piristyminen. Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia. Kasvuodotukset eri toimialoilla ovat hyvin samankaltaiset, sillä tuotannon odotetaan lisääntyvän niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin yhden prosentin paremmalle puolelle. Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttaja-hintaindeksiä arviolta noin puoli prosenttiyksikköä vuonna Tässä vaiheessa vain osa ennustelaitoksista on julkaissut kokonaistaloudellisen ennusteen vuodelle Valtiovarainministeriön ennustaa vuoden 2016 bruttokansantuotteen kasvuksi 1,4 prosenttia, ja muutkin ennusteen julkaisseet laitokset ennakoivat kyseiselle vuodelle hyvin samansuuntaista kasvua. Bruttokansantuotteen historiallisen matala kasvu ennusteajanjaksolla johtuu muun muassa väestön ikääntymisestä, tuotantorakenteen ongelmista sekä investointiasteen jo pidempään jatkuneesta voimakkaasta laskusta.

18 18 Taulukko 1. Yleinen taloudellinen tilanne Kunnallistalouden kehitys Kuntien menot vuosina Kunta-alalla saavutettiin viime vuoden loppupuolella neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisten kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskausi on voimassa asti, ja kausi koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen jakso päättyy vuoden 2015 lopussa, ja sille ajoittuu kaksi sopimuskorotusta. Pää-sääntöisesti kuluvan vuoden heinäkuuhun ajoittuneiden sopimuskorotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 0,8 %. Korotuksen talousarviovaikutus on puolet tästä eli 0,4 %. Vuonna 2015 sopimuskorotukset toteutetaan pääsääntöisesti Keskimäärin sopimuskorotuksen kustannusvaikutus on 0,4 prosenttia, mutta koska jo tänä vuonna voimaan tullutta vuosilomauudistusta rahoitettiin näistä varoista, ensi vuoden kustannusvaikutus pienenee kunta-alalla keski-määrin 0,3 prosenttiin. Tästä puolen vuoden talousarviovaikutus on 0,15 %. Palkka-kustannuksiin vaikuttaa myös 0,4 prosentin suuruinen palkkaperintö, minkä vuoksi sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuonna 2015 on noin 0,6 prosenttia. Lisäksi palkka-kustannuksiin vaikuttavat myös mahdolliset työkokemuslisien kertymät, työnantajakohtaiset ratkaisut (esim. säästöt) ja henkilöstörakenteen muutokset.

19 19 Toisen jakson sopimusratkaisusta neuvotellaan vuonna Kuntien palkkauskustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden siis varsin maltillisesti. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kunta-alan ansiotasoindeksi nousee kuluvana vuonna kuitenkin sopimuskorotusten osoittamia lukemia korkeammaksi eli 1,2 prosenttiin. Ensi vuonna ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvu-lukemissa. Koko valtakunnan tasolla kunta-alan palkkasumman muutosten arviointia vaikeuttavat tänä ja ensi vuonna kunnallisten liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen. Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailuilla markkinoilla sen tulee antaa tehtävä pääsääntöisesti osakeyhtiölle, osuuskunnalle, yhdistykselle tai säätiölle. Yhtiöittämisten myötä osa aikaisemmin kuntatalouteen liittyneistä toiminnoista siirtyy kuntatalouden ulkopuolelle. Tämä näkyy kuntatalouden kehitysarviossa useina muutoksina sekä tulo- että menopuolella. Liikelaitosten yhtiöittämisvelvoitteen ohella kunnallisten ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen on pienentänyt kuntatalouden menoja jo vuodesta 2013 lähtien. Kun vuonna 2012 kuntien tai kuntayhtymien ammattikorkeakouluja oli kymmenisen kappaletta, niin tänä vuonna niitä on jäljellä enää kolme. Vuonna 2014 kuntien palkkasumman arvioidaan vähentyvän ammattikorkeasektorilla tapahtuneiden muutosten myötä noin 130 milj. eurolla. Vuonna 2015 toteutettava ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistus poistaa viimeisetkin ammattikorkeakoulut kuntataloudesta, minkä seurauksena kuntien palkkamenot pienenevät kumulatiivisesti noin 190 milj. eurolla. Yhteensä yhtiöittämiset pienentävät kuntien palkkasummaennustetta siten, että muutosprosentti putoaa kuluvana vuonna -0,4 prosenttiin ja ensi vuonna palkkasumman arvioidaan pysyvän ennallaan. Ilman yhtiöittämisistä aiheutuvaa vähennystä palkkasumma kasvaisi molempina vuosina 0,6 1,0 prosenttia. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat sekä tänä että ensi vuonna. Kuluvana vuonna maksukevennys on voimakkaampaa, sillä sekä työttömyysvakuutusmaksu että eläkemaksu laskevat. Toisaalta kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu nousee. Keskimäärin sosiaalivakuutusmaksut kevenevät 0,4 prosenttiyksiköllä. Ensi vuonna maksutason arvioidaan laskevan 0,1 prosenttiyksiköllä. Kuntatyönantajan keskimääräinen sosiaali-vakuutusmaksujen taso suhteessa palkkasummaan säilyy tänä ja ensi vuonna noin 30 prosentissa, mutta vähitellen vuoteen 2018 mennessä maksujen arvioidaan laskevan 29,5 prosentin tuntumaan. Kuntien tulot vuosina Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat viime vuonna peräti 6,8 prosenttia, minkä seurauksena tilitysten taso nousi 20,6 mrd. euroon. Kuluvana vuonna verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Verotulojen hitaaseen kasvuun vaikuttavat myös muun muassa uuden työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Koko talouden palkkasumma kasvaa tänä vuonna hyvin vaimeasti, sillä alkuvuoden heikon kehityksen perusteella palkkasummaennuste on laskettu 0,7 prosenttiin. 2,2 prosenttia, sillä

20 20 eläketulot ja työttömyysturvaetuudet kasvavat reippaasti. Kunnallisveron tilityksiä pienentävät kuitenkin osaltaan kunnallisverotuksen vähennyksiin tehdyt perustemuutokset, kuten työtulovähennyksen ja perusvähennyksen muutokset. Kunnallisverojen kasvun arvioidaankin jäävän tänä vuonna 1,4 prosenttiin, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. Korotusten seurauksena kuntien keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi 0,36 prosenttiyksiköllä 19,74 prosenttiin. Yhteensä kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän tänä vuonna noin 18,2 miljardia euroa. Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa prosentissa, sillä palkkasummaennusteen arvioidaan nousevan yleisen talouskasvun piristymisen myötä 1,7 prosenttiin. Sopimuspalkat nousevat maltillisesti, mutta muut tekijät nostavat yleistä ansiotasoindeksiä reippaasti. Palkkasumman kasvun kiihtymisestä huolimatta kunnallisveron tilitysten ennakoidaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Keskeinen syy tilitysten vaimeaan kasvuun on kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu. Vuonna 2015 tullaan korottamaan useita vähennyksiä, kuten kunnallisverotuksen eläketulovähennystä, työtulovähennystä ja perusvähennystä. Myös uusi lapsivähennys ja valtion tuloveroasteikon kolmen alimman tulorajan korotus 1,7 prosentilla vaimentavat kunnallisveron kasvua. Kaikkien kuntien tuloveroihin vaikuttavien veroperustemuutosten yhteisvaikutukseksi vuonna 2015 arvioidaan -131 milj. euroa. Verotulomenetykset kuitenkin kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta lisäämällä kuntien valtionosuuksia. Vuonna 2014 kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 35,56 %. Yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan tänä vuonna peräti 6,0 prosentilla, jolloin sitä kertyy kunnille noin 1,39 mrd. euroa. Ensi vuonna sovellettava kuntien yhteisöveron jako-osuus nousee tämän vuoden luvusta, sillä kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 75 miljoonalla eurolla työmarkkinatukiuudistukseen liittyvien lisäkustannusten kompensoimiseksi kunnille. Yhteisöveroon on esitetty myös muita pienempiä veroperustemuutoksia, jotka tullaan kompensoimaan kunnille yhteisöveron jako-osuutta muuttamalla. Peruspalvelubudjetin ennuste kuntien osuudeksi yhteisöveron tuotosta ensi vuonna on 36,36, mutta luku täsmentyy vielä loppuvuoden aikana. Tämän hetkisessä ennusteissa on lähdetty siitä, että kunnille tilitetään yhteisöveroa vuonna 2015 kokonaisuudessaan 1,47 miljardia euroa. Tällöin yhteisövero kasvaisi 5,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntien jako-osuuden väliaikainen viiden prosenttiyksikön korotus päättyy vuonna 2016, jos asiasta ei tehdä uutta päätöstä tulevassa hallitusohjelmassa. Kiinteistöveron tilitykset nousevat kiinteistöverouudistustyön vuoksi vuonna 2014 reippaasti. Tilitysten määrän arvioidaan lisääntyvän yli 10 prosenttia, jolloin kiinteistövero kasvaa noin 1,5 mrd. euroon. Vuonna 2015 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin neljä prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna. Kuntien verotulojen arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna kokonaisuudessaan noin 2,3 %. Ensi vuonna verotulojen kasvu hieman hiipuu.

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Haapaveden kaupunginhallitus 10.11.2014 154 Haapaveden kaupunginvaltuusto 10.11.2014 44

Haapaveden kaupunginhallitus 10.11.2014 154 Haapaveden kaupunginvaltuusto 10.11.2014 44 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Haapaveden kaupunginhallitus 10.11.2014 154 Haapaveden kaupunginvaltuusto 10.11.2014 44 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Kustannusrakenne 2.0 Tutustu kotikuntasi kuntapalveluiden kustannuksiin ja vertaile toisiin kuntiin

Kustannusrakenne 2.0 Tutustu kotikuntasi kuntapalveluiden kustannuksiin ja vertaile toisiin kuntiin 1/2014 Kuntatalous pysyy kireänä Valtiontalouden kehykset 2015 2018 ja kunnat Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Johdannaissopimusten suojaavuudesta Kustannusrakenne

Lisätiedot

Isonkyrön kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Isonkyrön kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa... 4 Kuntatalous... 4 Kuntien verotulot 2014 2015... 5 Valtionosuudet... 7 Isonkyrön kunnan kehitys...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Kuntatalous 3/13. lokakuu

Kuntatalous 3/13. lokakuu Kuntatalous 3/13 Talouden epävarmuus jatkuu edelleen Rakennepoliittinen ohjelma Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kuntakohtaiset kustannustiedot julkaistaan

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 0 Talousarvio ja taloussuunnitelma - 2017 Talousarvio Taloussuunnitelma 2017 Kunnanhallitus 1.12. 341 Kunnanvaltuusto 8.12. 1 Talousarvio ja taloussuunnitelma - 2017 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia...

Lisätiedot

TERVOLA MYÖNTEISIÄ MAHDOLLISUUKSIA TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2016 2017. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.12.2014 111

TERVOLA MYÖNTEISIÄ MAHDOLLISUUKSIA TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2016 2017. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.12.2014 111 TERVOLA MYÖNTEISIÄ MAHDOLLISUUKSIA TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.12.2014 111 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 YLEISPERUSTELUT... 2 1 Organisaatio... 2 2

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 Haapaveden kaupunginvaltuusto 17.12.2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 1 YLEISOSA... 4 2 KAUPUNGIN STRATEGIA... 12

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot