Puhas Oy. Y-tunnus Tasekirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puhas Oy. Y-tunnus 1067047-0. Tasekirja 1.1.2014 -"

Transkriptio

1 Puhas Oy Y-tunnus Tasekirja

2 Puhas Oy Jokikatu Joensuu Kotipaikka Joensuu Y-tunnus Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase 7-8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot Kirjapitoaineisto 15 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 16 Tilintarkastuskertomus 17 Tilinpäätöksen laati ja: Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy / TaH e-laskentayksikkö Tasekirja (KPL 3:8.1 ) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 ) ja tilikauden tositeaineisto vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 ). Tämä tasekirja on säilytettävä asti.

3 Jäteyhtiöiden yhteinen hankinta, Leppävirralle suunniteltu Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitos, kilpai markkinaoikeuteen. Riikinvoima Oy:n selvityksissä havaittiin, että julkisessa hankinnassa oli tehty Toiminta Puhas Oy:ksi. Tilikausi oli yhtiön kahdeksastoista. to Oy:n nimellä, ja sen varsinainen toiminta alkoi Yhtiön nimi vaihdettiin joulukuussa 2011 pailutuksessa loppusuoralla ollut laitostoimittaja, Andritz Oy, teki hankintapäätöksestä valituksen Puhas Oy perustettiin , merkittiin kaupparekisteriin Joensuun Seudun Jätehuol lutettiin vuoden 2013 aikana. Päätös laitostoimittajasta tehtiin marraskuussa 2013, mutta toinen kil helmikuussa Aluehallintovirasto antoi päätöksensä joulukuussa. Päätöksen mukaan vanhojen kuksen nykyisen täyttöal ueen vedet käsitellä Joensuun Veden puhdistamossa. Selvitystyö valmistui telmä. Joulukuussa 2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy aloitti selvitykset siitä, voidaanko jätekes keskusteluiden perusteella päätettiin selvittää, löytyykö vesille jokin muu parempi puhdistusmene Jätekeskuksen nykyiselle vesienkäsittelyprosessille haettiin peruskorjauslupaa vuonna Ke juurakkopuhdistamot asteittain. Työt keskeytettiin, koska aluehallintoviraston kanssa käytyjen väällä 2010 aloitettiin juurakkopuhdistamojen peruskorjaustyöt, ja tarkoituksena oli korjata kaikki toimitettiin Kajaanin Romu Oy:lle ja akut Stena Recycling Oy:lle. tamana. Vaarallisten jätteiden kuljetus-ja käsittelypalvelut hoidettiin Ekokem Oy:n kanssa. Metallit Yhtiö jatkoi käytöstä poistettujen sähkölaitteiden vastaanottotoimintaa tuottajayhteisöjen kustan kentamaan jäteasema lähivuosien aikana. Jäteasemien rakentaminen tuo samanlaiset jätehuolto taan vain sellaiset jätteet, joita ei pystytä hyödyntämään. tellaan asemalla asiakkaan toimesta hyötyjakeisiin, ja kaatopaikalle sijoitettavaan jätteeseen laite palvelut jokaiseen osakaskuntaan ja niillä pyritään parempaan jätteiden hyötykäyttöön. Jätteet laji Toiminta-alueen toinen jäteasema valmistui Kontiolahdelle. Jokaiseen osakaskuntaan tullaan ra teet energiahyödynnettäväksi Riikinvoiman Leppävirran ekovoimala itokselle Vuonna 2016 hallissa aloitetaan myös sekajätteen siirtokuormaus rekkoihin, jotka vievät jät mausasemat bio- ja sekajätteelle. Biojätteen siirtokuormaus siirtyy ulkokentältä halliin keväällä koneellisesti yritysjätteitä materiaali- ja energiahyötykäyttöön. Halliin rakennettiin siirtokuor Kontiosuon jätekeskukseen rakennettiin jätteiden lajittelu- ja siirtokuormaushalli. Hallissa lajitellaan on 80 % se oli jo 75 %. Nousu oli huikea, mutta kehitystyötä jatketaan edelleen ja vuoden 2015 tavoite na 2013 pienkuormien lajittelukentälle tulevien jätteiden hyötykäyttö oli vain vajaa 51 %, vuonna Jätteiden lajittelutoiminnan kehittämistä jatkettiin Kontiosuon jätekeskuksella. Henkilö-ja pakettiautolla tuotavien jätteiden lajittelua kehitettiin nostamalla lajiteltavien jakeiden määrää. Kun vuon Ekovoimalaitoksen rakentaminen alkoi lokakuussa. Maansiirtotyöt valmistuivat loppu ta oli lähes valmis uudelleen päätettäväksi. Uusi hankintapäätös ekovoimalaitoksesta tehtiin Oy:n euron oikeudenkäyntikulut. Markkinaoikeusvalitukset selvisivät juuri, kun uusi hankin maksi, ja markkinaolkeus jätti sen tutkimatta. Riikinvoima Oy joutui kuitenkin korvaamaan Andritz Oy:lle oikeudenkäyntikuluja euroa. Ratkaisusta johtuen Andritz Oy:n valitus kävi tarpeetto keudesta tuli päätös; se katsoi, että Riikinvoima Oy keskeytti hankinnan täysin oikeutetusti. Tämän johdosta Foster Wheeler Energia Oy:n valitus hylättiin, ja se velvoitettiin korvaamaan Riikinvoima tuu kesällä vuodesta, ja pohjan raudoitustöitä päästiin aloittamaan jo ennen vuoden vaihdetta. Laitos valmis Riikinvoima Oy aloitti uuden hankinnan valmistelun keväällä Heinäkuun alussa markkinaoi lupaa uuden hankinnan käynnistämiseen. Uusi kilpailutuslupa tuli nopeasti, mutta uutta hankintapäätöstä ei saanut tehdä ennen kuin valitukset markkinaoikeudessa olivat käsitelty. litti aiheettomasta keskeytyksestä markkinaoikeuteen. Riikinvoima Oy pyysi markkinaoikeudelta virhe. Hankinta keskeytettiin, ja sen jälkeen toinen laitostoimittaja, FosterWheeler Energia Oy, va Hallituksen toimintakertomus 2014

4 setta ekopisteille tai vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyspisteille. Taajama-alueiden ker teastiat. rostalojen sekajäteastioissa oli vieläkin erittäin paljon biojätettä, vaikka pihoista löytyi myös biojä noin neljännes roskapussien sisällöstä oli jätettä, jonka kotitaloudet olisivat voineet viedä veloituk paljon parannettavaa. Vuoden 2014 lajitteluselvitykset osoittivat, että jätteiden lajittelu kotitalouk sissa ei ole parantunut edellisestä vuodesta. Näytteet sisälsivät edelleen paljon hyötyjätteitä, ja Kesällä 2013 tehdyn jätteiden lajitteluselvityksen perusteella alueellamme oli jätteiden lajittelussa vuoden 2016 loppuun mennessä. tamaan näille vesille tasausaltaan, pumppaamon ja siirtoputkiston Joensuun Veden pumppaamolle läjitysalueiden laimeille suotovesille voidaan edelleen käyttää ruokovesipuhdistamoa, mutta nykyi sen läjitysalueen suotovedet täytyy johtaa Joensuun Vedelle puhdistettavaksi. Yhtiö joutuu raken Yhtiön rahoitusrakenne ja maksuvalmius olivat hyvät. Yhtiön perustamisasiakirjojen ja jätelain mu lymaksuilla sekä muilla tuloilla. kaisesti yhtiö pystyi kattamaan kaikki toiminnasta aiheutuvat kulut keräämillään kuljetus- ja käsitte Poistot (iooo ) Talouden tunnusluvut Investoinnit (iooo ) Oman pääoman tuotto 16,4 6,2 12,4 Omavaraisuusaste % 78,9 71,9 68,2 Liikevaihto (iooo ) Liikevoitto (iooo ) % Liikevoitto liikevaihdosta 16,4 9,6 14,4 nen. Kontiosuon jätekeskuksen pienkuormien lajittelukentän toimintaa kehitettiin ja uudistettiin investoimalla sen laitteisiin ja kalusteisiin. tiolahden jäteasema n ja Kontiosuon jätekeskuksen siirtokuormaus- ja lajitteluaseman rakentami Yhtiön nettoinvestointien kokonaismäärä oli euroa. Suurimmat investoinnit olivat Kon muodostui euroa. kuksessa tonnia. Jäteveroja tilitettiin valtiolle euroa. Yhtiön tilikauderi voitoksi Vuoden 2014 liikevaihto oli euroa. Kaikkiaan jätteitä vastaanotettiin Kontiosuon jätekes Talous Yhtiö tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien kokonaishallintaa. kiinteällä hinnalla. sen rakentamisen viivästyminen ei tule myöskään aiheuttamaan lisäkuluja, koska hankinta on tehty tus astuu voimaan Yhtiö joutuu hakemaan poikkeuslupaa kaatopaikkauksen jatkamista suunnitellusta aikataulusta, vuoden 2016 alusta. Orgaanisen jätteen kaatopaikkausta rajoittava ase varten vuodelle 2016, mutta tästä ei aiheudu lisäkustannuksia jätteen käsittelylle. Ekovoimalaitok Leppävirralle suunniteltu Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitos tulee viivästymään noin puoli vuotta Arvio merkittävimmistä riskeistä omainen kiristäisi lajitteluvelvoitteita jätehuoltomääräyksiin. Jätteiden lajitteluneuvontaan tullaan kulumis- ja korroosio-ongelmia, jotka kasvattavat kustannuksia. Yhtiö toivoo, että jätehuoltoviran oleva lasi, metalli, biojäte, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet aiheuttavat polttolaitoksessa suuria hentää sen tehollista lämpöarvoa ja heikentää polttokelpoisuutta. Poltettavan jätteen joukossa jäteneuvojan keväällä panostamaan seuraavan kahden vuoden aikana normaalia enemmän; yhtiö palkkaa määräaikaisen Jätteenpolton myötä lajittelun merkitys korostuu entisestään. Jätteen suuri kosteuspitoisuus vä 2

5 O jätehuollon kehittäminen toiminta-alueella kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti O loppusijoitettavan jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Ympäristöpäämäärämme ovat Ympäristövastuu Palkat la palkkiot (iooo e) Henkilöstön määrä keskimäärin i8 i8 i8 Henkilöstötunnusluvut Henkilökuntaa yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 18 henkilöä. Henkilöstö tehostetaan kiristämällä lajitteluvaatimuksia edelleen. Asiakkaita opastetaan lajittelemaan jätteet Kontiosuon jätekeskukseen ja fäteasemille tuotujen jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttöä rakennuksen pystytys ja kesällä painelaiteasenn ukset. Ekovoimala itos valmistuu kesällä Jät teiden siirtokuljetuksista fäteyhtiöistä ekovoimalaitokseen teetetään tutkimus. Tutkimuksessa sel vitetään millaisilla siirtokuormausasemien sijoitteluilla, autokokoluokilla ja kuljetuskonttiratkaisuilla saadaan optimaaliset siirtokustannukset. Riikinvoima Oy:n vuosi alkaa ekovoimalaitoksen pohjan valutöillä. Myöhemmin keväällä aloitetaan Toiminta vuonna 2015 sittain kirjanpidossa pakollisen jälkihoitovarauksen. Lisäksi yhtiö on antanut Pohjois-Karjalan ELY keskukselle ympäristöluvan mukaisen vakuuden, euroa. Yhtiö on varautunut ympäristölupien mukaisiin kaatopaikan jälkihoitovelvoitteisiin tekemällä vuo Kaatopaikkakaasu, tuotto Nm3 Hajuvalitukset o 1 2 kpl Veden kulutus m3 Sähkön kulutus MWh Suotoveden fosforipitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä 0,2 0,15 0,19 mg/l Suotoveden kiintoainepitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä mg/l Suotoveden BOD-pitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä 5 8,9 mg/l Suotoveden typpipitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä mgil Kaatopaikkakaasu, hyötykäyttöön MWh Metaanituotto (FOD-menetelmä) t CH YmpristötunnusIuvut Yksikkö kaksi hajuvalitusta. kailuohjelman mukaisesti. Näytteenottokustannukset olivat noin euroa. Vuoden aikana tuli Valuma- ja suotovesiä tarkkailtiin Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen hyväksymän tark nettu päätös Lisäksi Pohjois-Karjalan ympäristökeskus on antanut viisi muutoslupaa: jätetäytön korkeuden muutos (2013), sekä vesien johtaminen ja käsittely (2014). myöntämään ympäristölupaan. Kontiosuon jätekeskuksen seuranta- ja tarkkailuohjelmasta on an kaatopaikan pintarakenteet (2009), biojätteiden siirtokuormaus (2009), välipohjan rakenne (201 o), Kontiosuon jätekeskuksen toiminta perustuu Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen lä tavalla. O jätejakeiden hyötykäytön lisääminen O jätteet käsitellään ympäristövaikutuksiltaan parhaalla ja teknisesti sekä taloudellisesti järkeväl 3

6 4 jo niiden syntypaikalla eri hyötyjakeisiin. Ensi vuoden tavoitteena on, että jätekeskuksen pienkuor mien lajittelukentälle tulevista jätteistä saadaan hyötykäyttöön 8o %. Yhtiö rakentaa jokaiseen osakaskuntaan jäteasemat lähivuosina, yhden vuosittain. Seuraava jä teasema rakennetaan Ilomantsiin. Kontiosuon jätekeskukseen rakennetaan uusi rekkavaaka. Vaa kaa tarvitaan, kun vuonna 2016 alkaa sekajätteen kuljetukset Leppävirran ekovoimalaitokselle. Itä-Suomen jäteyhtiöiden yhteistä neuvontahanketta jatketaan. Vuonna 2015 tehdään yhteinen asiakaslehti, kalenteri, neuvontaoppaita, nettisivujen kehitystä sekä yhteistyötä kouluihin ja viran omaisiin. Uusi jäteneuvoja aloittaa kotitalouksien, kuntien, yritysten, koulujen ja oppilaitosten jäteneuvon nan sekä järjestää jäteneuvontakampanjoita. Talous vuonna 2015 Liikevaihdon on arvioitu olevan vuonna 2015 noin euroa, josta jäteveron (55 /t) osuus on noin milj. euroa. Jätevero nousi vuoden 2015 alusta 50 /t -> 55 /t. Kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden ja yritysjätteiden vastaanottohinnat pysyvät kuitenkin seka-, bio- ja rakennus jätteen osalta samoina kuin vuonna Yhtiö ei halunnut korottaa hintoja tänä vuonna. Seuraa vina vuosina yhtiön investoinnit tulevat olemaan niin raskaita, että vastaanottohintoja joudutaan tarkistamaan. Investointirahaa on varattu ekovoimalaitoshankkeeseen euroa. Lisäksi investointirahaa on varattu llomantsin jäteaseman rakentamiseen noin euroa, uuteen rekkavaakaan noin euroa sekä koneiden ja kaluston hankintaan noin euroa. Henkilöstö vuonna 2015 Jätteenkäsittelyyn liittyvissä tehtävissä tullaan lähivuosien aikana käyttämään enemmän ostopalve lua kustannustehokkuuden parantamiseksi. Vuosille tullaan palkkaamaan määräaikainen jäteneuvoja. Kaatopaikkakielto on tulossa vuonna 2016 ja Riikinvoiman ekovoimalaitos valmistuu vuonna 2016, joten jätteiden lajittelua materiaali-ja energiahyötykäyttöön on tehostettava. Tähän murrosvaiheeseen tarvitaan jäteneuvojaa tekemään valistustyötä ja järjestämään erilaisia lajittelu kampanjoita. Hallinto Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat: Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset vara jäsenet Pentti Keskisalo, pj Joensuu Alpo Kontkanen Joensuu Hanna Suhonen, vpj Joensuu Suvi Korpela Joensuu Eila Heinonen Joensuu Eveliina Reponen Joensuu Asko Puhakka Joensuu Markku Roth Joensuu Risto Ikonen Joensuu Elli Järvinen Joensuu Tommi Hirvonen Liperi Jarmo Hakkarainen Polvijärvi Eero Pölönen Kontiolahti Jari Puhakka Ilomantsi Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Oy AudiarevAb, päävastuullisina tilintarkastajina KHT, JHTT Aimo Hukkamäki (vastuunalainen varsinainen) ja HTM, JHTT Lilja Koskelo (varsinainen). Yhtiön varatilintarkastajaksi valittiin KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela ja HTM, JHTT Aki Rusanen. Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat:

7 5 Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen seuraavat varsinaiset jäsenet: Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Pentti Keskisalo, pj Joensuu Alpo Kontkanen Joensuu Hanna Suhonen, vpj Joensuu Suvi Korpela Joensuu Eila Heinonen Joensuu Eveliina Reponen Joensuu Asko Puhakka Joensuu Markku Roth Joensuu Risto Ikonen Joensuu Elli Järvinen Joensuu Tommi Hirvonen Liperi Jarmo Hakkarainen Polvijärvi Eero Pölönen Kontiolahti Jari Puhakka llomantsi Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö BDO Oy, päävastuullisina tilintarkastajina KHT Pasi Tuuva (vastuunalainen varsinainen) ja HTM, JHTT Luja Koskelo (varsinainen). Yhtiön varatilin tarkastajaksi valittiin KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela ja HTM, JHTTAki Rusanen. Toimitusjohtajana on ollut Jarmo Junttanen. Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta, ja tilikauden voitto euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan voittojen ja tappioiden tilille. Osakkeet ja osakkaat Yhtiön osakepääomasta ja osakkeista merkittiin kaikki ,26 euroa perustamiskokouksessa. Osakkaina on viisi kuntaa, joilla on yhteensä 1000 osaketta. Joensuun kaupunki on yhtiön suurin osakas (685 osaketta/68,5 %). Näin yhtiö on samalla Joensuun kaupunkikonserniin kuuluva tytäryh tiö.

8 TULOSLASKELMA TILIKAUDEN VOITTO , ,20 Tuloverot , ,43 S1IRTOJAJA VEROJA , ,63 VOITTO ENNEN TILINPÄÄlÖS VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERJA , ,63 Muut korko- ja rahoitus tuotot , ,25 Korko- ja muut rahoitus kulut ,06-31, , ,36 LIIKEVOITTO / TAPPIO , ,27 Poistot ja arvonalentuiniset Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut , ,98 Muut henkilösivukulut , ,01 Ulkopuoliset palvelut , ,95 Liiketoiminnan muut tuotot 424,62 0,00 Materiaalit ja palvelut Palkat ja paikkiot , ,35 Suunnitelman mukaiset poistot , ,57 Liiketoimiiman muut kulut , ,40 Rahoitus tuotot ja -kulut LIIKEVAIHTO , ,53 PUHAS OY 6

9 PUHAS OY 7 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Xineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Rakennukset ja rakenneiniat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hvödykkeet Keskeneräiset käyttöom.hankinnat )ineelliset hvödykkeer yhteensä , , , , , , , , , , , ,56 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksistä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Sijoitukset yhteensä 18497, , , , ,60 424, , ,46 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhvraikuset Mvvntisaamiset , ,37 Saainiset saman konsernin yrityksiltä Liunasaamiset , ,22 Nlyvnrisaamiset ,27 [09 556,35 Saamiset onustusyhtevsyrirksi1tä , , , ,29 Lainasaamiset , ,00 Siirtosaamiset , ,94 Saamiset yhteensä , ,60 Rahoitusarvopapcrit Omar osakkeet tai osuudet ,fl0 Rahat ja pankkisaarniset , ,12 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,72 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,74

10 PUHAS OY 8 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,26 Edellisten tilikausien voitto , ,07 Tjlikauden voitto , ,20 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,53 VARAUKSET i\lut pakolliset varaukset Jälkihoitovaraus , ,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,80 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat 95, ,62 Ostovelat omistusyhteysyrityksille , ,49 Muut velat , ,93 Siirtovelat , ,37 Lvhvtaikainen yhteensä , ,21 VIERAS PAAOMA YHTEENSÄ , ,21 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,74

11 150 PUHAS OY 9 RAHOITLJSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: MYYNNISTÄ SAADUT MAKSUT , ,35 MAKSUT LIIKETOIMINNAN KULUISTA , ,86 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA , ,49 MAKSETUT KOROT JA MAKSUT MUISTA LIIKETOIMINNAN ,06-31,89 SAADUT KOROT LHkETOIMINNASTA , ,25 MAKSETUT VÄLITTÖMÄT VEROT ,43 RAHAVIRTA ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,42 LIIKETOIMINNAN SATUNNAISISTA ERISTÄ JOHTUVA RAHAVIRTA (NETTO) 0,00 0,00 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) , ,42 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: INVESTOINNIT AINEELLISIIN JAAINEETTOMIIN HYÖDYKKEISIIN , ,65 AINEELLISTEN JAAINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 620,00 0,00 MYÖNNETYT LAINAT ,00 0,00 INVESTOINNIT MUIHIN SIJOITUKSIIN , ,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) , ,65 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 0,00 0,00 RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C) , ,77 RAHAVARAT , , , , , ,77

12 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 10 Yhö kuuluu konserniin, jonka ernoyhteisö on Joensuun kaupunki. Konsernia koskevat tihnpäätösasiakirjat ovat saatavissa osoitteessa Torikatu 17, 8010(1 Joensuu. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Kävttöomaisuus on aktivoitu vi1ittömäin hankintamenoon. Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 2014 Perittäviin jätteenkäsittelvmaksuihin sisältyvät jätevero-osuudet on kirjattu liikevaihtoon. Jäteverolain mukaiset maksertavat jiireverot on kirjattu Inketoirninnan muihin kuluihin. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liikevaihdon jakautuminen Myyntituotot Järjestetty jätteenkuljetus , ,06 Jiitteiden vastaanotto , ,53 Perusmaksut , ,30 Muut mvvntituotot , ,64 LIIKEVAIHTO , ,53 Liikevaihdon jakautuminen lakisääteiseen ja markkinaehtoiseen toimintaan 2014 Tulot Menot Tulos Lakisääteinen toiminta , , ,53 Markkinaehtoinen toiminta , ,55 339,97 Yhteensä , , ,50 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöoin.iriyyriuvoitor 424,62 0,00 Liiketoiminnan muut kulut Luottotappiot , ,52 Jätevero , ,00 Jälkihoitovaraus , ,00 Muut erät , , , ,40 Tilintarkastajien palkkiot/kht-vhteisö BDO Oy Ernst&Young Oy Thniarkastus 98» ,00 Muut palvelut 5 722,60 558,00 Yhteensi 6 709, ,00

13 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta 3 520, , , , , ,25 Korko- ja muut rahoituskulut Muille 1 347,06 31,89 Suunnitelman mukaiset poistot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,47 Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöornaisuuderi hankintainenosta ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaan. Poistoprosentit perustuvat käyttöomaisuuden laskettuun taloudelliseen käyttöikään. Poistoajat ja menetelmät ovat seuraavat: , , , ,57 Aineelliset hyödykkeet Huolto- ja toirnistorakennukset Varastorakennukset Varastorakennelmat ja kaatopai1 4 % 7 % 20 O/ kaasun talteenotto Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta Koneet ja kalusto 25 o/ Menoj äännöspoisto Menoj äännöspoisto Menoj äännöspoisto Tasapoisto I\/Ienoj äännöspoisto Pienkalustoa, jonka taloudellinen käyttöikä on enmtään.3 vuotta tai jonka hankintameno on enintään 850 euroa on kirjattu vuosikuluih.in 32,399,28 euroa. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Poistarnaton hankrntameno 1.1. Lisavkset tilikauden aikana \7iihennykser tili.kauden aikana Tilikauden poisto Poistainaton hankintaineno , ,85-195, , , , ,01 0, , ,93 Kirjanpitoarvo , ,93 Koneet ja kalusto Poi sta on ton hankintameno tsavkset tihkauden aikana [ilikauden poisto Poistamaton liankintamutio Kirjanpitoarvo , , , , , , , , , ,02

14 Muut aineelliset hyödykkeet Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset 1ikauden aikana Tilikauden ponto Poistamaton hankintameno , , , , , , , ,94 Kirjanpitoarvo , ,94 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset dhkauden aikana Vähennvkset tilikauden aikana Poistamaton hankintarneno Kirjanpitoarvo , , , , , , , , , ,67 Sijoitukset Osuudet ornistusyhteysyrityksissä Biokvrnppi Oy:n osakkeet Muut saarniset Larnasaamiset Biokvrnppi Oy:ltä Lainasaarniset Riikinvoirna lv Muut saarniset 18497, , , , ,00 0, , , , ,86 Saamiset omistusyhteysyrityksihä Biokvrnppi Oy , ,72 Saaniiset konsernilta I.ainasaatriset Joensuun kai ipungilta Iylyvntisaanuset Saamiset Pitkäaikainen Muut sijoitukset Lyhytaikainen Muut siirtosaamiset \luut surinsiairuset , , , , , , , , , , , , , ,94

15 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 13 Oma pääoma Osakepääoma 1.1. Osakepääoma , , , ,26 Vapaa oma pääoma 1.1. Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vapaa oma pääoma , , , , , ,27 Varaukset Muut pakolliset varaukset J älkihoitovaraus , ,00 Varaus on Kontiosuon jätekeskuksen nykyisen jätetäyttöalueen sulkemista ja koko jätekeskus alueen j älkihoitotöitä varten. Vieras pääoma Velat konsernille Ostovelat 95, ,62 Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat ornistusyhteysyntyk , ,49 Muut siirtovelat Tulovero Muut siirtovelat konsernille , ,00 286,76 0, , ,00 Selvitys yhtiön osakepohjasta Kunkin osakkeen nimellisarvo on ruhatkuusisataakahdeksankymmnentäyksi ja kahdeksankymmentäkahdeksan (1681,88) euroa. Yritys Omistus- Aänivalta- Niinellis osuus- /o osuus-% kpl arvo, Ilomantsi 6,9 6, ,67 Joensuu 68,5 68, ,29 Kontiolahti 9,4 9, ,65 Liperi 10,1 10, ,81 Polvijärvi 5,1 5, Osakepääoma on täysin maksettu , ,26

16 Palkat , ,35 Yhteensä , ,34 Eläkekulut , ,98 Muut henkilöstökulut , , Tilikauden suoriteperusteiset palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut lakisääteiset henkilöstösivukulur: Jätevakuus Yntyskiinnitvs Nordea) , ,00 Muut omasta puolesta annetut vakuudet VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVA LIITETIETO 1-lenkilöstön keskimääräinen lukumäärä

17 Avaava PUHASOY 15 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Ostoreskontra sähköisessä muodossa Myyntireskontrat sähköisessä muodossa/puhas Oy:n, Jätekukko Oy:n ja PTTK Oy/Tahe-Iask.yks.hoitamat Palkkakortisto ATK-tulosteena ja palkkalaskenta sähk.muodossa Päivä-ja pääkirja sähköisessä muodossa Käyttöomaisuus sähköisessä muodossa Tositelajit Raindance tase Pankki Ostot Oma ksut Myyntilaskut Muistiotositteet Komtos Populus Palkat Raindance ja Populus -tositteet sähk.muodossa

18 Puhas Oy O14 16 Hallituksen ja toimitusjohtajan allekirjoitukset Joensuussa 18. pn helmikuuta c /Pentti Keskisalo Hanna Suhonen Eila Heinonen Tommi Hirvonen Risto Ikonen Asko Puhakka Eero Pälönen / 4 Jrmo Junttanen toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus Joensuussa 3c/ 2015 BDOOy_> Pasi Tuuva KHT LII ja Koskelo HTM,JHTT

19 IBtc Keskus 023 / O Faksi C Vjttriernenranta Heis nki TILINTARKASTUSKERTOMUS Puhas Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Puhas Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudetta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja Ultetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. HalLitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvotiisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet ti lintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamn-ie tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laimintyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä Luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeelusen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Joensuussa 30. maaliskuuta 2015 BDO Oy, KHTyhteisö Pasi Tuuva KHT Lilja Koskelo HTM, JHTT 800 0, a Iirrnted 8abitty cornpan> incorporeted n FinL3nd Domicde: Helsinki, 8usness ). is a member of 8D0 International Lmited. UK cn3an Irmited by guarantee. and forms part of the international 8)0 network cf indeperldent member firms.

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7 Joensuun Pysäkötnti Oy Y-tunnus 0347890-7 Taseki rja 1.L2013 31.12.2013 Toimintakertomus ja tiiinpätös tilikaudelta 11. 31.12.2013 Y-tunnus 0347890-7 Kotipaikka Joensuu 80100 Joensuu Tämä tasekirja on

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Puhas Oy:n varsinainen yhtiökokous / /2015

Kaupunginhallitus Puhas Oy:n varsinainen yhtiökokous / /2015 Kaupunginhallitus 181 20.04.2015 Puhas Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2015 5599/00.00.01/2015 KH 181 Puhas Oy:n varsinainen yhtiökokous on kutsuttu koolle tiistaina 28.4.2015 klo 12.00 yhtiön toimitiloihin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy Muuntamontie 6 Joensuu Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy TILINPÄÄTÖS 6.8.2016 31.12.2016 Sisältö sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Liitetiedot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Ruohonjuuri Oy Y-tunnus Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS TASEKIRJA

Ruohonjuuri Oy Y-tunnus Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS TASEKIRJA Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS 0510981-4 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 SISÄLTÖ SIVU T o i m i n t a k e r t o m u s 1 Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2015

Finda - Vuosikertomus 2015 1/30 2/30 FINDA OY:N HALLITUS Esa Haavisto, puheenjohtaja. Syntynyt 1949. Ekonomi. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Kotipaikka Helsinki. Kari Ollila,

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus Toimintakertomus Kuhilaan hallitus vuonna Tase

SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus Toimintakertomus Kuhilaan hallitus vuonna Tase VUOSIKERTOMUS 2015 SISÄLLYSLUETTELO 5... Toimitusjohtajan katsaus 6... Toimintakertomus 9... Kuhilaan hallitus vuonna 2015 11... Tase 13... Tuloslaskelma 14... Tilinpäätöksen liitetiedot 16... Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Saimaa Capital Oy L//7 7. Tilinpäätös osatilikaudelta Tilinpäätös on säilytettävä asti

Saimaa Capital Oy L//7 7. Tilinpäätös osatilikaudelta Tilinpäätös on säilytettävä asti L//7 7 Saimaa Capital Oy Tilinpäätös osatilikaudelta 1.1. - 30.9.2016 Tilinpäätös on säilytettävä 31.72.2026 asti Osoite: Savilahdentie 6 B, 4. krs Y-tunnus: 2327859-6 70210 Kuopio Kotipaikka: Mikkeil

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Cleantech Invest Oyj

Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 2005438-0 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Online

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy TASEKIRJA 31.12.2011

Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy TASEKIRJA 31.12.2011 TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO sivu Toimintakertomus 1-2 Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6-8 Allekirjoitukset 9 Tilinpäätösmerkintä 9 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot