Puhas Oy. Y-tunnus Tasekirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puhas Oy. Y-tunnus 1067047-0. Tasekirja 1.1.2014 -"

Transkriptio

1 Puhas Oy Y-tunnus Tasekirja

2 Puhas Oy Jokikatu Joensuu Kotipaikka Joensuu Y-tunnus Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase 7-8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot Kirjapitoaineisto 15 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 16 Tilintarkastuskertomus 17 Tilinpäätöksen laati ja: Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy / TaH e-laskentayksikkö Tasekirja (KPL 3:8.1 ) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 ) ja tilikauden tositeaineisto vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 ). Tämä tasekirja on säilytettävä asti.

3 Jäteyhtiöiden yhteinen hankinta, Leppävirralle suunniteltu Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitos, kilpai markkinaoikeuteen. Riikinvoima Oy:n selvityksissä havaittiin, että julkisessa hankinnassa oli tehty Toiminta Puhas Oy:ksi. Tilikausi oli yhtiön kahdeksastoista. to Oy:n nimellä, ja sen varsinainen toiminta alkoi Yhtiön nimi vaihdettiin joulukuussa 2011 pailutuksessa loppusuoralla ollut laitostoimittaja, Andritz Oy, teki hankintapäätöksestä valituksen Puhas Oy perustettiin , merkittiin kaupparekisteriin Joensuun Seudun Jätehuol lutettiin vuoden 2013 aikana. Päätös laitostoimittajasta tehtiin marraskuussa 2013, mutta toinen kil helmikuussa Aluehallintovirasto antoi päätöksensä joulukuussa. Päätöksen mukaan vanhojen kuksen nykyisen täyttöal ueen vedet käsitellä Joensuun Veden puhdistamossa. Selvitystyö valmistui telmä. Joulukuussa 2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy aloitti selvitykset siitä, voidaanko jätekes keskusteluiden perusteella päätettiin selvittää, löytyykö vesille jokin muu parempi puhdistusmene Jätekeskuksen nykyiselle vesienkäsittelyprosessille haettiin peruskorjauslupaa vuonna Ke juurakkopuhdistamot asteittain. Työt keskeytettiin, koska aluehallintoviraston kanssa käytyjen väällä 2010 aloitettiin juurakkopuhdistamojen peruskorjaustyöt, ja tarkoituksena oli korjata kaikki toimitettiin Kajaanin Romu Oy:lle ja akut Stena Recycling Oy:lle. tamana. Vaarallisten jätteiden kuljetus-ja käsittelypalvelut hoidettiin Ekokem Oy:n kanssa. Metallit Yhtiö jatkoi käytöstä poistettujen sähkölaitteiden vastaanottotoimintaa tuottajayhteisöjen kustan kentamaan jäteasema lähivuosien aikana. Jäteasemien rakentaminen tuo samanlaiset jätehuolto taan vain sellaiset jätteet, joita ei pystytä hyödyntämään. tellaan asemalla asiakkaan toimesta hyötyjakeisiin, ja kaatopaikalle sijoitettavaan jätteeseen laite palvelut jokaiseen osakaskuntaan ja niillä pyritään parempaan jätteiden hyötykäyttöön. Jätteet laji Toiminta-alueen toinen jäteasema valmistui Kontiolahdelle. Jokaiseen osakaskuntaan tullaan ra teet energiahyödynnettäväksi Riikinvoiman Leppävirran ekovoimala itokselle Vuonna 2016 hallissa aloitetaan myös sekajätteen siirtokuormaus rekkoihin, jotka vievät jät mausasemat bio- ja sekajätteelle. Biojätteen siirtokuormaus siirtyy ulkokentältä halliin keväällä koneellisesti yritysjätteitä materiaali- ja energiahyötykäyttöön. Halliin rakennettiin siirtokuor Kontiosuon jätekeskukseen rakennettiin jätteiden lajittelu- ja siirtokuormaushalli. Hallissa lajitellaan on 80 % se oli jo 75 %. Nousu oli huikea, mutta kehitystyötä jatketaan edelleen ja vuoden 2015 tavoite na 2013 pienkuormien lajittelukentälle tulevien jätteiden hyötykäyttö oli vain vajaa 51 %, vuonna Jätteiden lajittelutoiminnan kehittämistä jatkettiin Kontiosuon jätekeskuksella. Henkilö-ja pakettiautolla tuotavien jätteiden lajittelua kehitettiin nostamalla lajiteltavien jakeiden määrää. Kun vuon Ekovoimalaitoksen rakentaminen alkoi lokakuussa. Maansiirtotyöt valmistuivat loppu ta oli lähes valmis uudelleen päätettäväksi. Uusi hankintapäätös ekovoimalaitoksesta tehtiin Oy:n euron oikeudenkäyntikulut. Markkinaoikeusvalitukset selvisivät juuri, kun uusi hankin maksi, ja markkinaolkeus jätti sen tutkimatta. Riikinvoima Oy joutui kuitenkin korvaamaan Andritz Oy:lle oikeudenkäyntikuluja euroa. Ratkaisusta johtuen Andritz Oy:n valitus kävi tarpeetto keudesta tuli päätös; se katsoi, että Riikinvoima Oy keskeytti hankinnan täysin oikeutetusti. Tämän johdosta Foster Wheeler Energia Oy:n valitus hylättiin, ja se velvoitettiin korvaamaan Riikinvoima tuu kesällä vuodesta, ja pohjan raudoitustöitä päästiin aloittamaan jo ennen vuoden vaihdetta. Laitos valmis Riikinvoima Oy aloitti uuden hankinnan valmistelun keväällä Heinäkuun alussa markkinaoi lupaa uuden hankinnan käynnistämiseen. Uusi kilpailutuslupa tuli nopeasti, mutta uutta hankintapäätöstä ei saanut tehdä ennen kuin valitukset markkinaoikeudessa olivat käsitelty. litti aiheettomasta keskeytyksestä markkinaoikeuteen. Riikinvoima Oy pyysi markkinaoikeudelta virhe. Hankinta keskeytettiin, ja sen jälkeen toinen laitostoimittaja, FosterWheeler Energia Oy, va Hallituksen toimintakertomus 2014

4 setta ekopisteille tai vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyspisteille. Taajama-alueiden ker teastiat. rostalojen sekajäteastioissa oli vieläkin erittäin paljon biojätettä, vaikka pihoista löytyi myös biojä noin neljännes roskapussien sisällöstä oli jätettä, jonka kotitaloudet olisivat voineet viedä veloituk paljon parannettavaa. Vuoden 2014 lajitteluselvitykset osoittivat, että jätteiden lajittelu kotitalouk sissa ei ole parantunut edellisestä vuodesta. Näytteet sisälsivät edelleen paljon hyötyjätteitä, ja Kesällä 2013 tehdyn jätteiden lajitteluselvityksen perusteella alueellamme oli jätteiden lajittelussa vuoden 2016 loppuun mennessä. tamaan näille vesille tasausaltaan, pumppaamon ja siirtoputkiston Joensuun Veden pumppaamolle läjitysalueiden laimeille suotovesille voidaan edelleen käyttää ruokovesipuhdistamoa, mutta nykyi sen läjitysalueen suotovedet täytyy johtaa Joensuun Vedelle puhdistettavaksi. Yhtiö joutuu raken Yhtiön rahoitusrakenne ja maksuvalmius olivat hyvät. Yhtiön perustamisasiakirjojen ja jätelain mu lymaksuilla sekä muilla tuloilla. kaisesti yhtiö pystyi kattamaan kaikki toiminnasta aiheutuvat kulut keräämillään kuljetus- ja käsitte Poistot (iooo ) Talouden tunnusluvut Investoinnit (iooo ) Oman pääoman tuotto 16,4 6,2 12,4 Omavaraisuusaste % 78,9 71,9 68,2 Liikevaihto (iooo ) Liikevoitto (iooo ) % Liikevoitto liikevaihdosta 16,4 9,6 14,4 nen. Kontiosuon jätekeskuksen pienkuormien lajittelukentän toimintaa kehitettiin ja uudistettiin investoimalla sen laitteisiin ja kalusteisiin. tiolahden jäteasema n ja Kontiosuon jätekeskuksen siirtokuormaus- ja lajitteluaseman rakentami Yhtiön nettoinvestointien kokonaismäärä oli euroa. Suurimmat investoinnit olivat Kon muodostui euroa. kuksessa tonnia. Jäteveroja tilitettiin valtiolle euroa. Yhtiön tilikauderi voitoksi Vuoden 2014 liikevaihto oli euroa. Kaikkiaan jätteitä vastaanotettiin Kontiosuon jätekes Talous Yhtiö tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien kokonaishallintaa. kiinteällä hinnalla. sen rakentamisen viivästyminen ei tule myöskään aiheuttamaan lisäkuluja, koska hankinta on tehty tus astuu voimaan Yhtiö joutuu hakemaan poikkeuslupaa kaatopaikkauksen jatkamista suunnitellusta aikataulusta, vuoden 2016 alusta. Orgaanisen jätteen kaatopaikkausta rajoittava ase varten vuodelle 2016, mutta tästä ei aiheudu lisäkustannuksia jätteen käsittelylle. Ekovoimalaitok Leppävirralle suunniteltu Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitos tulee viivästymään noin puoli vuotta Arvio merkittävimmistä riskeistä omainen kiristäisi lajitteluvelvoitteita jätehuoltomääräyksiin. Jätteiden lajitteluneuvontaan tullaan kulumis- ja korroosio-ongelmia, jotka kasvattavat kustannuksia. Yhtiö toivoo, että jätehuoltoviran oleva lasi, metalli, biojäte, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet aiheuttavat polttolaitoksessa suuria hentää sen tehollista lämpöarvoa ja heikentää polttokelpoisuutta. Poltettavan jätteen joukossa jäteneuvojan keväällä panostamaan seuraavan kahden vuoden aikana normaalia enemmän; yhtiö palkkaa määräaikaisen Jätteenpolton myötä lajittelun merkitys korostuu entisestään. Jätteen suuri kosteuspitoisuus vä 2

5 O jätehuollon kehittäminen toiminta-alueella kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti O loppusijoitettavan jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Ympäristöpäämäärämme ovat Ympäristövastuu Palkat la palkkiot (iooo e) Henkilöstön määrä keskimäärin i8 i8 i8 Henkilöstötunnusluvut Henkilökuntaa yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 18 henkilöä. Henkilöstö tehostetaan kiristämällä lajitteluvaatimuksia edelleen. Asiakkaita opastetaan lajittelemaan jätteet Kontiosuon jätekeskukseen ja fäteasemille tuotujen jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttöä rakennuksen pystytys ja kesällä painelaiteasenn ukset. Ekovoimala itos valmistuu kesällä Jät teiden siirtokuljetuksista fäteyhtiöistä ekovoimalaitokseen teetetään tutkimus. Tutkimuksessa sel vitetään millaisilla siirtokuormausasemien sijoitteluilla, autokokoluokilla ja kuljetuskonttiratkaisuilla saadaan optimaaliset siirtokustannukset. Riikinvoima Oy:n vuosi alkaa ekovoimalaitoksen pohjan valutöillä. Myöhemmin keväällä aloitetaan Toiminta vuonna 2015 sittain kirjanpidossa pakollisen jälkihoitovarauksen. Lisäksi yhtiö on antanut Pohjois-Karjalan ELY keskukselle ympäristöluvan mukaisen vakuuden, euroa. Yhtiö on varautunut ympäristölupien mukaisiin kaatopaikan jälkihoitovelvoitteisiin tekemällä vuo Kaatopaikkakaasu, tuotto Nm3 Hajuvalitukset o 1 2 kpl Veden kulutus m3 Sähkön kulutus MWh Suotoveden fosforipitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä 0,2 0,15 0,19 mg/l Suotoveden kiintoainepitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä mg/l Suotoveden BOD-pitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä 5 8,9 mg/l Suotoveden typpipitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä mgil Kaatopaikkakaasu, hyötykäyttöön MWh Metaanituotto (FOD-menetelmä) t CH YmpristötunnusIuvut Yksikkö kaksi hajuvalitusta. kailuohjelman mukaisesti. Näytteenottokustannukset olivat noin euroa. Vuoden aikana tuli Valuma- ja suotovesiä tarkkailtiin Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen hyväksymän tark nettu päätös Lisäksi Pohjois-Karjalan ympäristökeskus on antanut viisi muutoslupaa: jätetäytön korkeuden muutos (2013), sekä vesien johtaminen ja käsittely (2014). myöntämään ympäristölupaan. Kontiosuon jätekeskuksen seuranta- ja tarkkailuohjelmasta on an kaatopaikan pintarakenteet (2009), biojätteiden siirtokuormaus (2009), välipohjan rakenne (201 o), Kontiosuon jätekeskuksen toiminta perustuu Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen lä tavalla. O jätejakeiden hyötykäytön lisääminen O jätteet käsitellään ympäristövaikutuksiltaan parhaalla ja teknisesti sekä taloudellisesti järkeväl 3

6 4 jo niiden syntypaikalla eri hyötyjakeisiin. Ensi vuoden tavoitteena on, että jätekeskuksen pienkuor mien lajittelukentälle tulevista jätteistä saadaan hyötykäyttöön 8o %. Yhtiö rakentaa jokaiseen osakaskuntaan jäteasemat lähivuosina, yhden vuosittain. Seuraava jä teasema rakennetaan Ilomantsiin. Kontiosuon jätekeskukseen rakennetaan uusi rekkavaaka. Vaa kaa tarvitaan, kun vuonna 2016 alkaa sekajätteen kuljetukset Leppävirran ekovoimalaitokselle. Itä-Suomen jäteyhtiöiden yhteistä neuvontahanketta jatketaan. Vuonna 2015 tehdään yhteinen asiakaslehti, kalenteri, neuvontaoppaita, nettisivujen kehitystä sekä yhteistyötä kouluihin ja viran omaisiin. Uusi jäteneuvoja aloittaa kotitalouksien, kuntien, yritysten, koulujen ja oppilaitosten jäteneuvon nan sekä järjestää jäteneuvontakampanjoita. Talous vuonna 2015 Liikevaihdon on arvioitu olevan vuonna 2015 noin euroa, josta jäteveron (55 /t) osuus on noin milj. euroa. Jätevero nousi vuoden 2015 alusta 50 /t -> 55 /t. Kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden ja yritysjätteiden vastaanottohinnat pysyvät kuitenkin seka-, bio- ja rakennus jätteen osalta samoina kuin vuonna Yhtiö ei halunnut korottaa hintoja tänä vuonna. Seuraa vina vuosina yhtiön investoinnit tulevat olemaan niin raskaita, että vastaanottohintoja joudutaan tarkistamaan. Investointirahaa on varattu ekovoimalaitoshankkeeseen euroa. Lisäksi investointirahaa on varattu llomantsin jäteaseman rakentamiseen noin euroa, uuteen rekkavaakaan noin euroa sekä koneiden ja kaluston hankintaan noin euroa. Henkilöstö vuonna 2015 Jätteenkäsittelyyn liittyvissä tehtävissä tullaan lähivuosien aikana käyttämään enemmän ostopalve lua kustannustehokkuuden parantamiseksi. Vuosille tullaan palkkaamaan määräaikainen jäteneuvoja. Kaatopaikkakielto on tulossa vuonna 2016 ja Riikinvoiman ekovoimalaitos valmistuu vuonna 2016, joten jätteiden lajittelua materiaali-ja energiahyötykäyttöön on tehostettava. Tähän murrosvaiheeseen tarvitaan jäteneuvojaa tekemään valistustyötä ja järjestämään erilaisia lajittelu kampanjoita. Hallinto Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat: Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset vara jäsenet Pentti Keskisalo, pj Joensuu Alpo Kontkanen Joensuu Hanna Suhonen, vpj Joensuu Suvi Korpela Joensuu Eila Heinonen Joensuu Eveliina Reponen Joensuu Asko Puhakka Joensuu Markku Roth Joensuu Risto Ikonen Joensuu Elli Järvinen Joensuu Tommi Hirvonen Liperi Jarmo Hakkarainen Polvijärvi Eero Pölönen Kontiolahti Jari Puhakka Ilomantsi Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Oy AudiarevAb, päävastuullisina tilintarkastajina KHT, JHTT Aimo Hukkamäki (vastuunalainen varsinainen) ja HTM, JHTT Lilja Koskelo (varsinainen). Yhtiön varatilintarkastajaksi valittiin KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela ja HTM, JHTT Aki Rusanen. Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat:

7 5 Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen seuraavat varsinaiset jäsenet: Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Pentti Keskisalo, pj Joensuu Alpo Kontkanen Joensuu Hanna Suhonen, vpj Joensuu Suvi Korpela Joensuu Eila Heinonen Joensuu Eveliina Reponen Joensuu Asko Puhakka Joensuu Markku Roth Joensuu Risto Ikonen Joensuu Elli Järvinen Joensuu Tommi Hirvonen Liperi Jarmo Hakkarainen Polvijärvi Eero Pölönen Kontiolahti Jari Puhakka llomantsi Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö BDO Oy, päävastuullisina tilintarkastajina KHT Pasi Tuuva (vastuunalainen varsinainen) ja HTM, JHTT Luja Koskelo (varsinainen). Yhtiön varatilin tarkastajaksi valittiin KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela ja HTM, JHTTAki Rusanen. Toimitusjohtajana on ollut Jarmo Junttanen. Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta, ja tilikauden voitto euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan voittojen ja tappioiden tilille. Osakkeet ja osakkaat Yhtiön osakepääomasta ja osakkeista merkittiin kaikki ,26 euroa perustamiskokouksessa. Osakkaina on viisi kuntaa, joilla on yhteensä 1000 osaketta. Joensuun kaupunki on yhtiön suurin osakas (685 osaketta/68,5 %). Näin yhtiö on samalla Joensuun kaupunkikonserniin kuuluva tytäryh tiö.

8 TULOSLASKELMA TILIKAUDEN VOITTO , ,20 Tuloverot , ,43 S1IRTOJAJA VEROJA , ,63 VOITTO ENNEN TILINPÄÄlÖS VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERJA , ,63 Muut korko- ja rahoitus tuotot , ,25 Korko- ja muut rahoitus kulut ,06-31, , ,36 LIIKEVOITTO / TAPPIO , ,27 Poistot ja arvonalentuiniset Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut , ,98 Muut henkilösivukulut , ,01 Ulkopuoliset palvelut , ,95 Liiketoiminnan muut tuotot 424,62 0,00 Materiaalit ja palvelut Palkat ja paikkiot , ,35 Suunnitelman mukaiset poistot , ,57 Liiketoimiiman muut kulut , ,40 Rahoitus tuotot ja -kulut LIIKEVAIHTO , ,53 PUHAS OY 6

9 PUHAS OY 7 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Xineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Rakennukset ja rakenneiniat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hvödykkeet Keskeneräiset käyttöom.hankinnat )ineelliset hvödykkeer yhteensä , , , , , , , , , , , ,56 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksistä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Sijoitukset yhteensä 18497, , , , ,60 424, , ,46 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhvraikuset Mvvntisaamiset , ,37 Saainiset saman konsernin yrityksiltä Liunasaamiset , ,22 Nlyvnrisaamiset ,27 [09 556,35 Saamiset onustusyhtevsyrirksi1tä , , , ,29 Lainasaamiset , ,00 Siirtosaamiset , ,94 Saamiset yhteensä , ,60 Rahoitusarvopapcrit Omar osakkeet tai osuudet ,fl0 Rahat ja pankkisaarniset , ,12 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,72 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,74

10 PUHAS OY 8 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,26 Edellisten tilikausien voitto , ,07 Tjlikauden voitto , ,20 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,53 VARAUKSET i\lut pakolliset varaukset Jälkihoitovaraus , ,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,80 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat 95, ,62 Ostovelat omistusyhteysyrityksille , ,49 Muut velat , ,93 Siirtovelat , ,37 Lvhvtaikainen yhteensä , ,21 VIERAS PAAOMA YHTEENSÄ , ,21 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,74

11 150 PUHAS OY 9 RAHOITLJSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: MYYNNISTÄ SAADUT MAKSUT , ,35 MAKSUT LIIKETOIMINNAN KULUISTA , ,86 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA , ,49 MAKSETUT KOROT JA MAKSUT MUISTA LIIKETOIMINNAN ,06-31,89 SAADUT KOROT LHkETOIMINNASTA , ,25 MAKSETUT VÄLITTÖMÄT VEROT ,43 RAHAVIRTA ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,42 LIIKETOIMINNAN SATUNNAISISTA ERISTÄ JOHTUVA RAHAVIRTA (NETTO) 0,00 0,00 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) , ,42 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: INVESTOINNIT AINEELLISIIN JAAINEETTOMIIN HYÖDYKKEISIIN , ,65 AINEELLISTEN JAAINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 620,00 0,00 MYÖNNETYT LAINAT ,00 0,00 INVESTOINNIT MUIHIN SIJOITUKSIIN , ,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) , ,65 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 0,00 0,00 RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C) , ,77 RAHAVARAT , , , , , ,77

12 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 10 Yhö kuuluu konserniin, jonka ernoyhteisö on Joensuun kaupunki. Konsernia koskevat tihnpäätösasiakirjat ovat saatavissa osoitteessa Torikatu 17, 8010(1 Joensuu. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Kävttöomaisuus on aktivoitu vi1ittömäin hankintamenoon. Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 2014 Perittäviin jätteenkäsittelvmaksuihin sisältyvät jätevero-osuudet on kirjattu liikevaihtoon. Jäteverolain mukaiset maksertavat jiireverot on kirjattu Inketoirninnan muihin kuluihin. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liikevaihdon jakautuminen Myyntituotot Järjestetty jätteenkuljetus , ,06 Jiitteiden vastaanotto , ,53 Perusmaksut , ,30 Muut mvvntituotot , ,64 LIIKEVAIHTO , ,53 Liikevaihdon jakautuminen lakisääteiseen ja markkinaehtoiseen toimintaan 2014 Tulot Menot Tulos Lakisääteinen toiminta , , ,53 Markkinaehtoinen toiminta , ,55 339,97 Yhteensä , , ,50 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöoin.iriyyriuvoitor 424,62 0,00 Liiketoiminnan muut kulut Luottotappiot , ,52 Jätevero , ,00 Jälkihoitovaraus , ,00 Muut erät , , , ,40 Tilintarkastajien palkkiot/kht-vhteisö BDO Oy Ernst&Young Oy Thniarkastus 98» ,00 Muut palvelut 5 722,60 558,00 Yhteensi 6 709, ,00

13 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta 3 520, , , , , ,25 Korko- ja muut rahoituskulut Muille 1 347,06 31,89 Suunnitelman mukaiset poistot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,47 Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöornaisuuderi hankintainenosta ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaan. Poistoprosentit perustuvat käyttöomaisuuden laskettuun taloudelliseen käyttöikään. Poistoajat ja menetelmät ovat seuraavat: , , , ,57 Aineelliset hyödykkeet Huolto- ja toirnistorakennukset Varastorakennukset Varastorakennelmat ja kaatopai1 4 % 7 % 20 O/ kaasun talteenotto Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta Koneet ja kalusto 25 o/ Menoj äännöspoisto Menoj äännöspoisto Menoj äännöspoisto Tasapoisto I\/Ienoj äännöspoisto Pienkalustoa, jonka taloudellinen käyttöikä on enmtään.3 vuotta tai jonka hankintameno on enintään 850 euroa on kirjattu vuosikuluih.in 32,399,28 euroa. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Poistarnaton hankrntameno 1.1. Lisavkset tilikauden aikana \7iihennykser tili.kauden aikana Tilikauden poisto Poistainaton hankintaineno , ,85-195, , , , ,01 0, , ,93 Kirjanpitoarvo , ,93 Koneet ja kalusto Poi sta on ton hankintameno tsavkset tihkauden aikana [ilikauden poisto Poistamaton liankintamutio Kirjanpitoarvo , , , , , , , , , ,02

14 Muut aineelliset hyödykkeet Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset 1ikauden aikana Tilikauden ponto Poistamaton hankintameno , , , , , , , ,94 Kirjanpitoarvo , ,94 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset dhkauden aikana Vähennvkset tilikauden aikana Poistamaton hankintarneno Kirjanpitoarvo , , , , , , , , , ,67 Sijoitukset Osuudet ornistusyhteysyrityksissä Biokvrnppi Oy:n osakkeet Muut saarniset Larnasaamiset Biokvrnppi Oy:ltä Lainasaarniset Riikinvoirna lv Muut saarniset 18497, , , , ,00 0, , , , ,86 Saamiset omistusyhteysyrityksihä Biokvrnppi Oy , ,72 Saaniiset konsernilta I.ainasaatriset Joensuun kai ipungilta Iylyvntisaanuset Saamiset Pitkäaikainen Muut sijoitukset Lyhytaikainen Muut siirtosaamiset \luut surinsiairuset , , , , , , , , , , , , , ,94

15 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 13 Oma pääoma Osakepääoma 1.1. Osakepääoma , , , ,26 Vapaa oma pääoma 1.1. Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vapaa oma pääoma , , , , , ,27 Varaukset Muut pakolliset varaukset J älkihoitovaraus , ,00 Varaus on Kontiosuon jätekeskuksen nykyisen jätetäyttöalueen sulkemista ja koko jätekeskus alueen j älkihoitotöitä varten. Vieras pääoma Velat konsernille Ostovelat 95, ,62 Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat ornistusyhteysyntyk , ,49 Muut siirtovelat Tulovero Muut siirtovelat konsernille , ,00 286,76 0, , ,00 Selvitys yhtiön osakepohjasta Kunkin osakkeen nimellisarvo on ruhatkuusisataakahdeksankymmnentäyksi ja kahdeksankymmentäkahdeksan (1681,88) euroa. Yritys Omistus- Aänivalta- Niinellis osuus- /o osuus-% kpl arvo, Ilomantsi 6,9 6, ,67 Joensuu 68,5 68, ,29 Kontiolahti 9,4 9, ,65 Liperi 10,1 10, ,81 Polvijärvi 5,1 5, Osakepääoma on täysin maksettu , ,26

16 Palkat , ,35 Yhteensä , ,34 Eläkekulut , ,98 Muut henkilöstökulut , , Tilikauden suoriteperusteiset palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut lakisääteiset henkilöstösivukulur: Jätevakuus Yntyskiinnitvs Nordea) , ,00 Muut omasta puolesta annetut vakuudet VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVA LIITETIETO 1-lenkilöstön keskimääräinen lukumäärä

17 Avaava PUHASOY 15 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Ostoreskontra sähköisessä muodossa Myyntireskontrat sähköisessä muodossa/puhas Oy:n, Jätekukko Oy:n ja PTTK Oy/Tahe-Iask.yks.hoitamat Palkkakortisto ATK-tulosteena ja palkkalaskenta sähk.muodossa Päivä-ja pääkirja sähköisessä muodossa Käyttöomaisuus sähköisessä muodossa Tositelajit Raindance tase Pankki Ostot Oma ksut Myyntilaskut Muistiotositteet Komtos Populus Palkat Raindance ja Populus -tositteet sähk.muodossa

18 Puhas Oy O14 16 Hallituksen ja toimitusjohtajan allekirjoitukset Joensuussa 18. pn helmikuuta c /Pentti Keskisalo Hanna Suhonen Eila Heinonen Tommi Hirvonen Risto Ikonen Asko Puhakka Eero Pälönen / 4 Jrmo Junttanen toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus Joensuussa 3c/ 2015 BDOOy_> Pasi Tuuva KHT LII ja Koskelo HTM,JHTT

19 IBtc Keskus 023 / O Faksi C Vjttriernenranta Heis nki TILINTARKASTUSKERTOMUS Puhas Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Puhas Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudetta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja Ultetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. HalLitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvotiisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet ti lintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamn-ie tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laimintyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä Luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeelusen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Joensuussa 30. maaliskuuta 2015 BDO Oy, KHTyhteisö Pasi Tuuva KHT Lilja Koskelo HTM, JHTT 800 0, a Iirrnted 8abitty cornpan> incorporeted n FinL3nd Domicde: Helsinki, 8usness ). is a member of 8D0 International Lmited. UK cn3an Irmited by guarantee. and forms part of the international 8)0 network cf indeperldent member firms.

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 214 Toimitusjohtajan katsaus ESP jatkoi jo neljättä vuotta valokuituverkon rakentamista eri puolille perinteistä toimialuetta sekä Punkalaitumella. Investoinnit

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 KOAS Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Kauppakatu 11 A, 40100 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus 0174752-8 1.1.2013-31.12.2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 Tuloslaskelma Laurantis Pharma -konserni Rahayksikkö EUR 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 327,10 0,00

Lisätiedot

VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 VASKILUODON VOIMA OY 31.12.2014 SISALLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta 201 4 Sivunumero Hallituksen toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2012 1 Ekokem-konserni Tuloslaskelma 5 tase 6 rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 tase 10 rahoituslaskelma 12 Ekokem-konsernin liitetiedot

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 212 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212 Hallituksen toimintakertomus 212 1 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 Tase 1 Rahoituslaskelma 12

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 00180 Helsinki TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Helsinki 2005438-0 Kotipaikka: Y-tunnus:

ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 00180 Helsinki TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Helsinki 2005438-0 Kotipaikka: Y-tunnus: ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 18 Helsinki Kotipaikka: Y-tunnus: Helsinki 25438- TASEKIRJA 1.1.214-31.12.214 Tämä tasekirja on säilytett iv l 31-12'224 asti Tilinpäätöksen toteutti: Online Accounting

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot