Puhas Oy. Y-tunnus Tasekirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puhas Oy. Y-tunnus 1067047-0. Tasekirja 1.1.2014 -"

Transkriptio

1 Puhas Oy Y-tunnus Tasekirja

2 Puhas Oy Jokikatu Joensuu Kotipaikka Joensuu Y-tunnus Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase 7-8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot Kirjapitoaineisto 15 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 16 Tilintarkastuskertomus 17 Tilinpäätöksen laati ja: Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy / TaH e-laskentayksikkö Tasekirja (KPL 3:8.1 ) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 ) ja tilikauden tositeaineisto vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 ). Tämä tasekirja on säilytettävä asti.

3 Jäteyhtiöiden yhteinen hankinta, Leppävirralle suunniteltu Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitos, kilpai markkinaoikeuteen. Riikinvoima Oy:n selvityksissä havaittiin, että julkisessa hankinnassa oli tehty Toiminta Puhas Oy:ksi. Tilikausi oli yhtiön kahdeksastoista. to Oy:n nimellä, ja sen varsinainen toiminta alkoi Yhtiön nimi vaihdettiin joulukuussa 2011 pailutuksessa loppusuoralla ollut laitostoimittaja, Andritz Oy, teki hankintapäätöksestä valituksen Puhas Oy perustettiin , merkittiin kaupparekisteriin Joensuun Seudun Jätehuol lutettiin vuoden 2013 aikana. Päätös laitostoimittajasta tehtiin marraskuussa 2013, mutta toinen kil helmikuussa Aluehallintovirasto antoi päätöksensä joulukuussa. Päätöksen mukaan vanhojen kuksen nykyisen täyttöal ueen vedet käsitellä Joensuun Veden puhdistamossa. Selvitystyö valmistui telmä. Joulukuussa 2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy aloitti selvitykset siitä, voidaanko jätekes keskusteluiden perusteella päätettiin selvittää, löytyykö vesille jokin muu parempi puhdistusmene Jätekeskuksen nykyiselle vesienkäsittelyprosessille haettiin peruskorjauslupaa vuonna Ke juurakkopuhdistamot asteittain. Työt keskeytettiin, koska aluehallintoviraston kanssa käytyjen väällä 2010 aloitettiin juurakkopuhdistamojen peruskorjaustyöt, ja tarkoituksena oli korjata kaikki toimitettiin Kajaanin Romu Oy:lle ja akut Stena Recycling Oy:lle. tamana. Vaarallisten jätteiden kuljetus-ja käsittelypalvelut hoidettiin Ekokem Oy:n kanssa. Metallit Yhtiö jatkoi käytöstä poistettujen sähkölaitteiden vastaanottotoimintaa tuottajayhteisöjen kustan kentamaan jäteasema lähivuosien aikana. Jäteasemien rakentaminen tuo samanlaiset jätehuolto taan vain sellaiset jätteet, joita ei pystytä hyödyntämään. tellaan asemalla asiakkaan toimesta hyötyjakeisiin, ja kaatopaikalle sijoitettavaan jätteeseen laite palvelut jokaiseen osakaskuntaan ja niillä pyritään parempaan jätteiden hyötykäyttöön. Jätteet laji Toiminta-alueen toinen jäteasema valmistui Kontiolahdelle. Jokaiseen osakaskuntaan tullaan ra teet energiahyödynnettäväksi Riikinvoiman Leppävirran ekovoimala itokselle Vuonna 2016 hallissa aloitetaan myös sekajätteen siirtokuormaus rekkoihin, jotka vievät jät mausasemat bio- ja sekajätteelle. Biojätteen siirtokuormaus siirtyy ulkokentältä halliin keväällä koneellisesti yritysjätteitä materiaali- ja energiahyötykäyttöön. Halliin rakennettiin siirtokuor Kontiosuon jätekeskukseen rakennettiin jätteiden lajittelu- ja siirtokuormaushalli. Hallissa lajitellaan on 80 % se oli jo 75 %. Nousu oli huikea, mutta kehitystyötä jatketaan edelleen ja vuoden 2015 tavoite na 2013 pienkuormien lajittelukentälle tulevien jätteiden hyötykäyttö oli vain vajaa 51 %, vuonna Jätteiden lajittelutoiminnan kehittämistä jatkettiin Kontiosuon jätekeskuksella. Henkilö-ja pakettiautolla tuotavien jätteiden lajittelua kehitettiin nostamalla lajiteltavien jakeiden määrää. Kun vuon Ekovoimalaitoksen rakentaminen alkoi lokakuussa. Maansiirtotyöt valmistuivat loppu ta oli lähes valmis uudelleen päätettäväksi. Uusi hankintapäätös ekovoimalaitoksesta tehtiin Oy:n euron oikeudenkäyntikulut. Markkinaoikeusvalitukset selvisivät juuri, kun uusi hankin maksi, ja markkinaolkeus jätti sen tutkimatta. Riikinvoima Oy joutui kuitenkin korvaamaan Andritz Oy:lle oikeudenkäyntikuluja euroa. Ratkaisusta johtuen Andritz Oy:n valitus kävi tarpeetto keudesta tuli päätös; se katsoi, että Riikinvoima Oy keskeytti hankinnan täysin oikeutetusti. Tämän johdosta Foster Wheeler Energia Oy:n valitus hylättiin, ja se velvoitettiin korvaamaan Riikinvoima tuu kesällä vuodesta, ja pohjan raudoitustöitä päästiin aloittamaan jo ennen vuoden vaihdetta. Laitos valmis Riikinvoima Oy aloitti uuden hankinnan valmistelun keväällä Heinäkuun alussa markkinaoi lupaa uuden hankinnan käynnistämiseen. Uusi kilpailutuslupa tuli nopeasti, mutta uutta hankintapäätöstä ei saanut tehdä ennen kuin valitukset markkinaoikeudessa olivat käsitelty. litti aiheettomasta keskeytyksestä markkinaoikeuteen. Riikinvoima Oy pyysi markkinaoikeudelta virhe. Hankinta keskeytettiin, ja sen jälkeen toinen laitostoimittaja, FosterWheeler Energia Oy, va Hallituksen toimintakertomus 2014

4 setta ekopisteille tai vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyspisteille. Taajama-alueiden ker teastiat. rostalojen sekajäteastioissa oli vieläkin erittäin paljon biojätettä, vaikka pihoista löytyi myös biojä noin neljännes roskapussien sisällöstä oli jätettä, jonka kotitaloudet olisivat voineet viedä veloituk paljon parannettavaa. Vuoden 2014 lajitteluselvitykset osoittivat, että jätteiden lajittelu kotitalouk sissa ei ole parantunut edellisestä vuodesta. Näytteet sisälsivät edelleen paljon hyötyjätteitä, ja Kesällä 2013 tehdyn jätteiden lajitteluselvityksen perusteella alueellamme oli jätteiden lajittelussa vuoden 2016 loppuun mennessä. tamaan näille vesille tasausaltaan, pumppaamon ja siirtoputkiston Joensuun Veden pumppaamolle läjitysalueiden laimeille suotovesille voidaan edelleen käyttää ruokovesipuhdistamoa, mutta nykyi sen läjitysalueen suotovedet täytyy johtaa Joensuun Vedelle puhdistettavaksi. Yhtiö joutuu raken Yhtiön rahoitusrakenne ja maksuvalmius olivat hyvät. Yhtiön perustamisasiakirjojen ja jätelain mu lymaksuilla sekä muilla tuloilla. kaisesti yhtiö pystyi kattamaan kaikki toiminnasta aiheutuvat kulut keräämillään kuljetus- ja käsitte Poistot (iooo ) Talouden tunnusluvut Investoinnit (iooo ) Oman pääoman tuotto 16,4 6,2 12,4 Omavaraisuusaste % 78,9 71,9 68,2 Liikevaihto (iooo ) Liikevoitto (iooo ) % Liikevoitto liikevaihdosta 16,4 9,6 14,4 nen. Kontiosuon jätekeskuksen pienkuormien lajittelukentän toimintaa kehitettiin ja uudistettiin investoimalla sen laitteisiin ja kalusteisiin. tiolahden jäteasema n ja Kontiosuon jätekeskuksen siirtokuormaus- ja lajitteluaseman rakentami Yhtiön nettoinvestointien kokonaismäärä oli euroa. Suurimmat investoinnit olivat Kon muodostui euroa. kuksessa tonnia. Jäteveroja tilitettiin valtiolle euroa. Yhtiön tilikauderi voitoksi Vuoden 2014 liikevaihto oli euroa. Kaikkiaan jätteitä vastaanotettiin Kontiosuon jätekes Talous Yhtiö tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien kokonaishallintaa. kiinteällä hinnalla. sen rakentamisen viivästyminen ei tule myöskään aiheuttamaan lisäkuluja, koska hankinta on tehty tus astuu voimaan Yhtiö joutuu hakemaan poikkeuslupaa kaatopaikkauksen jatkamista suunnitellusta aikataulusta, vuoden 2016 alusta. Orgaanisen jätteen kaatopaikkausta rajoittava ase varten vuodelle 2016, mutta tästä ei aiheudu lisäkustannuksia jätteen käsittelylle. Ekovoimalaitok Leppävirralle suunniteltu Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitos tulee viivästymään noin puoli vuotta Arvio merkittävimmistä riskeistä omainen kiristäisi lajitteluvelvoitteita jätehuoltomääräyksiin. Jätteiden lajitteluneuvontaan tullaan kulumis- ja korroosio-ongelmia, jotka kasvattavat kustannuksia. Yhtiö toivoo, että jätehuoltoviran oleva lasi, metalli, biojäte, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet aiheuttavat polttolaitoksessa suuria hentää sen tehollista lämpöarvoa ja heikentää polttokelpoisuutta. Poltettavan jätteen joukossa jäteneuvojan keväällä panostamaan seuraavan kahden vuoden aikana normaalia enemmän; yhtiö palkkaa määräaikaisen Jätteenpolton myötä lajittelun merkitys korostuu entisestään. Jätteen suuri kosteuspitoisuus vä 2

5 O jätehuollon kehittäminen toiminta-alueella kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti O loppusijoitettavan jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Ympäristöpäämäärämme ovat Ympäristövastuu Palkat la palkkiot (iooo e) Henkilöstön määrä keskimäärin i8 i8 i8 Henkilöstötunnusluvut Henkilökuntaa yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 18 henkilöä. Henkilöstö tehostetaan kiristämällä lajitteluvaatimuksia edelleen. Asiakkaita opastetaan lajittelemaan jätteet Kontiosuon jätekeskukseen ja fäteasemille tuotujen jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttöä rakennuksen pystytys ja kesällä painelaiteasenn ukset. Ekovoimala itos valmistuu kesällä Jät teiden siirtokuljetuksista fäteyhtiöistä ekovoimalaitokseen teetetään tutkimus. Tutkimuksessa sel vitetään millaisilla siirtokuormausasemien sijoitteluilla, autokokoluokilla ja kuljetuskonttiratkaisuilla saadaan optimaaliset siirtokustannukset. Riikinvoima Oy:n vuosi alkaa ekovoimalaitoksen pohjan valutöillä. Myöhemmin keväällä aloitetaan Toiminta vuonna 2015 sittain kirjanpidossa pakollisen jälkihoitovarauksen. Lisäksi yhtiö on antanut Pohjois-Karjalan ELY keskukselle ympäristöluvan mukaisen vakuuden, euroa. Yhtiö on varautunut ympäristölupien mukaisiin kaatopaikan jälkihoitovelvoitteisiin tekemällä vuo Kaatopaikkakaasu, tuotto Nm3 Hajuvalitukset o 1 2 kpl Veden kulutus m3 Sähkön kulutus MWh Suotoveden fosforipitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä 0,2 0,15 0,19 mg/l Suotoveden kiintoainepitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä mg/l Suotoveden BOD-pitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä 5 8,9 mg/l Suotoveden typpipitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä mgil Kaatopaikkakaasu, hyötykäyttöön MWh Metaanituotto (FOD-menetelmä) t CH YmpristötunnusIuvut Yksikkö kaksi hajuvalitusta. kailuohjelman mukaisesti. Näytteenottokustannukset olivat noin euroa. Vuoden aikana tuli Valuma- ja suotovesiä tarkkailtiin Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen hyväksymän tark nettu päätös Lisäksi Pohjois-Karjalan ympäristökeskus on antanut viisi muutoslupaa: jätetäytön korkeuden muutos (2013), sekä vesien johtaminen ja käsittely (2014). myöntämään ympäristölupaan. Kontiosuon jätekeskuksen seuranta- ja tarkkailuohjelmasta on an kaatopaikan pintarakenteet (2009), biojätteiden siirtokuormaus (2009), välipohjan rakenne (201 o), Kontiosuon jätekeskuksen toiminta perustuu Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen lä tavalla. O jätejakeiden hyötykäytön lisääminen O jätteet käsitellään ympäristövaikutuksiltaan parhaalla ja teknisesti sekä taloudellisesti järkeväl 3

6 4 jo niiden syntypaikalla eri hyötyjakeisiin. Ensi vuoden tavoitteena on, että jätekeskuksen pienkuor mien lajittelukentälle tulevista jätteistä saadaan hyötykäyttöön 8o %. Yhtiö rakentaa jokaiseen osakaskuntaan jäteasemat lähivuosina, yhden vuosittain. Seuraava jä teasema rakennetaan Ilomantsiin. Kontiosuon jätekeskukseen rakennetaan uusi rekkavaaka. Vaa kaa tarvitaan, kun vuonna 2016 alkaa sekajätteen kuljetukset Leppävirran ekovoimalaitokselle. Itä-Suomen jäteyhtiöiden yhteistä neuvontahanketta jatketaan. Vuonna 2015 tehdään yhteinen asiakaslehti, kalenteri, neuvontaoppaita, nettisivujen kehitystä sekä yhteistyötä kouluihin ja viran omaisiin. Uusi jäteneuvoja aloittaa kotitalouksien, kuntien, yritysten, koulujen ja oppilaitosten jäteneuvon nan sekä järjestää jäteneuvontakampanjoita. Talous vuonna 2015 Liikevaihdon on arvioitu olevan vuonna 2015 noin euroa, josta jäteveron (55 /t) osuus on noin milj. euroa. Jätevero nousi vuoden 2015 alusta 50 /t -> 55 /t. Kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden ja yritysjätteiden vastaanottohinnat pysyvät kuitenkin seka-, bio- ja rakennus jätteen osalta samoina kuin vuonna Yhtiö ei halunnut korottaa hintoja tänä vuonna. Seuraa vina vuosina yhtiön investoinnit tulevat olemaan niin raskaita, että vastaanottohintoja joudutaan tarkistamaan. Investointirahaa on varattu ekovoimalaitoshankkeeseen euroa. Lisäksi investointirahaa on varattu llomantsin jäteaseman rakentamiseen noin euroa, uuteen rekkavaakaan noin euroa sekä koneiden ja kaluston hankintaan noin euroa. Henkilöstö vuonna 2015 Jätteenkäsittelyyn liittyvissä tehtävissä tullaan lähivuosien aikana käyttämään enemmän ostopalve lua kustannustehokkuuden parantamiseksi. Vuosille tullaan palkkaamaan määräaikainen jäteneuvoja. Kaatopaikkakielto on tulossa vuonna 2016 ja Riikinvoiman ekovoimalaitos valmistuu vuonna 2016, joten jätteiden lajittelua materiaali-ja energiahyötykäyttöön on tehostettava. Tähän murrosvaiheeseen tarvitaan jäteneuvojaa tekemään valistustyötä ja järjestämään erilaisia lajittelu kampanjoita. Hallinto Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat: Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset vara jäsenet Pentti Keskisalo, pj Joensuu Alpo Kontkanen Joensuu Hanna Suhonen, vpj Joensuu Suvi Korpela Joensuu Eila Heinonen Joensuu Eveliina Reponen Joensuu Asko Puhakka Joensuu Markku Roth Joensuu Risto Ikonen Joensuu Elli Järvinen Joensuu Tommi Hirvonen Liperi Jarmo Hakkarainen Polvijärvi Eero Pölönen Kontiolahti Jari Puhakka Ilomantsi Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Oy AudiarevAb, päävastuullisina tilintarkastajina KHT, JHTT Aimo Hukkamäki (vastuunalainen varsinainen) ja HTM, JHTT Lilja Koskelo (varsinainen). Yhtiön varatilintarkastajaksi valittiin KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela ja HTM, JHTT Aki Rusanen. Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat:

7 5 Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen seuraavat varsinaiset jäsenet: Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Pentti Keskisalo, pj Joensuu Alpo Kontkanen Joensuu Hanna Suhonen, vpj Joensuu Suvi Korpela Joensuu Eila Heinonen Joensuu Eveliina Reponen Joensuu Asko Puhakka Joensuu Markku Roth Joensuu Risto Ikonen Joensuu Elli Järvinen Joensuu Tommi Hirvonen Liperi Jarmo Hakkarainen Polvijärvi Eero Pölönen Kontiolahti Jari Puhakka llomantsi Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö BDO Oy, päävastuullisina tilintarkastajina KHT Pasi Tuuva (vastuunalainen varsinainen) ja HTM, JHTT Luja Koskelo (varsinainen). Yhtiön varatilin tarkastajaksi valittiin KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela ja HTM, JHTTAki Rusanen. Toimitusjohtajana on ollut Jarmo Junttanen. Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta, ja tilikauden voitto euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan voittojen ja tappioiden tilille. Osakkeet ja osakkaat Yhtiön osakepääomasta ja osakkeista merkittiin kaikki ,26 euroa perustamiskokouksessa. Osakkaina on viisi kuntaa, joilla on yhteensä 1000 osaketta. Joensuun kaupunki on yhtiön suurin osakas (685 osaketta/68,5 %). Näin yhtiö on samalla Joensuun kaupunkikonserniin kuuluva tytäryh tiö.

8 TULOSLASKELMA TILIKAUDEN VOITTO , ,20 Tuloverot , ,43 S1IRTOJAJA VEROJA , ,63 VOITTO ENNEN TILINPÄÄlÖS VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERJA , ,63 Muut korko- ja rahoitus tuotot , ,25 Korko- ja muut rahoitus kulut ,06-31, , ,36 LIIKEVOITTO / TAPPIO , ,27 Poistot ja arvonalentuiniset Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut , ,98 Muut henkilösivukulut , ,01 Ulkopuoliset palvelut , ,95 Liiketoiminnan muut tuotot 424,62 0,00 Materiaalit ja palvelut Palkat ja paikkiot , ,35 Suunnitelman mukaiset poistot , ,57 Liiketoimiiman muut kulut , ,40 Rahoitus tuotot ja -kulut LIIKEVAIHTO , ,53 PUHAS OY 6

9 PUHAS OY 7 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Xineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Rakennukset ja rakenneiniat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hvödykkeet Keskeneräiset käyttöom.hankinnat )ineelliset hvödykkeer yhteensä , , , , , , , , , , , ,56 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksistä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Sijoitukset yhteensä 18497, , , , ,60 424, , ,46 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhvraikuset Mvvntisaamiset , ,37 Saainiset saman konsernin yrityksiltä Liunasaamiset , ,22 Nlyvnrisaamiset ,27 [09 556,35 Saamiset onustusyhtevsyrirksi1tä , , , ,29 Lainasaamiset , ,00 Siirtosaamiset , ,94 Saamiset yhteensä , ,60 Rahoitusarvopapcrit Omar osakkeet tai osuudet ,fl0 Rahat ja pankkisaarniset , ,12 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,72 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,74

10 PUHAS OY 8 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,26 Edellisten tilikausien voitto , ,07 Tjlikauden voitto , ,20 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,53 VARAUKSET i\lut pakolliset varaukset Jälkihoitovaraus , ,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,80 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat 95, ,62 Ostovelat omistusyhteysyrityksille , ,49 Muut velat , ,93 Siirtovelat , ,37 Lvhvtaikainen yhteensä , ,21 VIERAS PAAOMA YHTEENSÄ , ,21 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,74

11 150 PUHAS OY 9 RAHOITLJSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: MYYNNISTÄ SAADUT MAKSUT , ,35 MAKSUT LIIKETOIMINNAN KULUISTA , ,86 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA , ,49 MAKSETUT KOROT JA MAKSUT MUISTA LIIKETOIMINNAN ,06-31,89 SAADUT KOROT LHkETOIMINNASTA , ,25 MAKSETUT VÄLITTÖMÄT VEROT ,43 RAHAVIRTA ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,42 LIIKETOIMINNAN SATUNNAISISTA ERISTÄ JOHTUVA RAHAVIRTA (NETTO) 0,00 0,00 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) , ,42 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: INVESTOINNIT AINEELLISIIN JAAINEETTOMIIN HYÖDYKKEISIIN , ,65 AINEELLISTEN JAAINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 620,00 0,00 MYÖNNETYT LAINAT ,00 0,00 INVESTOINNIT MUIHIN SIJOITUKSIIN , ,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) , ,65 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 0,00 0,00 RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C) , ,77 RAHAVARAT , , , , , ,77

12 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 10 Yhö kuuluu konserniin, jonka ernoyhteisö on Joensuun kaupunki. Konsernia koskevat tihnpäätösasiakirjat ovat saatavissa osoitteessa Torikatu 17, 8010(1 Joensuu. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Kävttöomaisuus on aktivoitu vi1ittömäin hankintamenoon. Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 2014 Perittäviin jätteenkäsittelvmaksuihin sisältyvät jätevero-osuudet on kirjattu liikevaihtoon. Jäteverolain mukaiset maksertavat jiireverot on kirjattu Inketoirninnan muihin kuluihin. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liikevaihdon jakautuminen Myyntituotot Järjestetty jätteenkuljetus , ,06 Jiitteiden vastaanotto , ,53 Perusmaksut , ,30 Muut mvvntituotot , ,64 LIIKEVAIHTO , ,53 Liikevaihdon jakautuminen lakisääteiseen ja markkinaehtoiseen toimintaan 2014 Tulot Menot Tulos Lakisääteinen toiminta , , ,53 Markkinaehtoinen toiminta , ,55 339,97 Yhteensä , , ,50 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöoin.iriyyriuvoitor 424,62 0,00 Liiketoiminnan muut kulut Luottotappiot , ,52 Jätevero , ,00 Jälkihoitovaraus , ,00 Muut erät , , , ,40 Tilintarkastajien palkkiot/kht-vhteisö BDO Oy Ernst&Young Oy Thniarkastus 98» ,00 Muut palvelut 5 722,60 558,00 Yhteensi 6 709, ,00

13 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta 3 520, , , , , ,25 Korko- ja muut rahoituskulut Muille 1 347,06 31,89 Suunnitelman mukaiset poistot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,47 Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöornaisuuderi hankintainenosta ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaan. Poistoprosentit perustuvat käyttöomaisuuden laskettuun taloudelliseen käyttöikään. Poistoajat ja menetelmät ovat seuraavat: , , , ,57 Aineelliset hyödykkeet Huolto- ja toirnistorakennukset Varastorakennukset Varastorakennelmat ja kaatopai1 4 % 7 % 20 O/ kaasun talteenotto Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta Koneet ja kalusto 25 o/ Menoj äännöspoisto Menoj äännöspoisto Menoj äännöspoisto Tasapoisto I\/Ienoj äännöspoisto Pienkalustoa, jonka taloudellinen käyttöikä on enmtään.3 vuotta tai jonka hankintameno on enintään 850 euroa on kirjattu vuosikuluih.in 32,399,28 euroa. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Poistarnaton hankrntameno 1.1. Lisavkset tilikauden aikana \7iihennykser tili.kauden aikana Tilikauden poisto Poistainaton hankintaineno , ,85-195, , , , ,01 0, , ,93 Kirjanpitoarvo , ,93 Koneet ja kalusto Poi sta on ton hankintameno tsavkset tihkauden aikana [ilikauden poisto Poistamaton liankintamutio Kirjanpitoarvo , , , , , , , , , ,02

14 Muut aineelliset hyödykkeet Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset 1ikauden aikana Tilikauden ponto Poistamaton hankintameno , , , , , , , ,94 Kirjanpitoarvo , ,94 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset dhkauden aikana Vähennvkset tilikauden aikana Poistamaton hankintarneno Kirjanpitoarvo , , , , , , , , , ,67 Sijoitukset Osuudet ornistusyhteysyrityksissä Biokvrnppi Oy:n osakkeet Muut saarniset Larnasaamiset Biokvrnppi Oy:ltä Lainasaarniset Riikinvoirna lv Muut saarniset 18497, , , , ,00 0, , , , ,86 Saamiset omistusyhteysyrityksihä Biokvrnppi Oy , ,72 Saaniiset konsernilta I.ainasaatriset Joensuun kai ipungilta Iylyvntisaanuset Saamiset Pitkäaikainen Muut sijoitukset Lyhytaikainen Muut siirtosaamiset \luut surinsiairuset , , , , , , , , , , , , , ,94

15 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 13 Oma pääoma Osakepääoma 1.1. Osakepääoma , , , ,26 Vapaa oma pääoma 1.1. Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vapaa oma pääoma , , , , , ,27 Varaukset Muut pakolliset varaukset J älkihoitovaraus , ,00 Varaus on Kontiosuon jätekeskuksen nykyisen jätetäyttöalueen sulkemista ja koko jätekeskus alueen j älkihoitotöitä varten. Vieras pääoma Velat konsernille Ostovelat 95, ,62 Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat ornistusyhteysyntyk , ,49 Muut siirtovelat Tulovero Muut siirtovelat konsernille , ,00 286,76 0, , ,00 Selvitys yhtiön osakepohjasta Kunkin osakkeen nimellisarvo on ruhatkuusisataakahdeksankymmnentäyksi ja kahdeksankymmentäkahdeksan (1681,88) euroa. Yritys Omistus- Aänivalta- Niinellis osuus- /o osuus-% kpl arvo, Ilomantsi 6,9 6, ,67 Joensuu 68,5 68, ,29 Kontiolahti 9,4 9, ,65 Liperi 10,1 10, ,81 Polvijärvi 5,1 5, Osakepääoma on täysin maksettu , ,26

16 Palkat , ,35 Yhteensä , ,34 Eläkekulut , ,98 Muut henkilöstökulut , , Tilikauden suoriteperusteiset palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut lakisääteiset henkilöstösivukulur: Jätevakuus Yntyskiinnitvs Nordea) , ,00 Muut omasta puolesta annetut vakuudet VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVA LIITETIETO 1-lenkilöstön keskimääräinen lukumäärä

17 Avaava PUHASOY 15 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Ostoreskontra sähköisessä muodossa Myyntireskontrat sähköisessä muodossa/puhas Oy:n, Jätekukko Oy:n ja PTTK Oy/Tahe-Iask.yks.hoitamat Palkkakortisto ATK-tulosteena ja palkkalaskenta sähk.muodossa Päivä-ja pääkirja sähköisessä muodossa Käyttöomaisuus sähköisessä muodossa Tositelajit Raindance tase Pankki Ostot Oma ksut Myyntilaskut Muistiotositteet Komtos Populus Palkat Raindance ja Populus -tositteet sähk.muodossa

18 Puhas Oy O14 16 Hallituksen ja toimitusjohtajan allekirjoitukset Joensuussa 18. pn helmikuuta c /Pentti Keskisalo Hanna Suhonen Eila Heinonen Tommi Hirvonen Risto Ikonen Asko Puhakka Eero Pälönen / 4 Jrmo Junttanen toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus Joensuussa 3c/ 2015 BDOOy_> Pasi Tuuva KHT LII ja Koskelo HTM,JHTT

19 IBtc Keskus 023 / O Faksi C Vjttriernenranta Heis nki TILINTARKASTUSKERTOMUS Puhas Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Puhas Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudetta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja Ultetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. HalLitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvotiisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet ti lintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamn-ie tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laimintyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä Luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeelusen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Joensuussa 30. maaliskuuta 2015 BDO Oy, KHTyhteisö Pasi Tuuva KHT Lilja Koskelo HTM, JHTT 800 0, a Iirrnted 8abitty cornpan> incorporeted n FinL3nd Domicde: Helsinki, 8usness ). is a member of 8D0 International Lmited. UK cn3an Irmited by guarantee. and forms part of the international 8)0 network cf indeperldent member firms.

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Puhas Oy. Tasekirja. Y-tunnus 1067047-0 1.1.2013 -

Puhas Oy. Tasekirja. Y-tunnus 1067047-0 1.1.2013 - Puhas Oy Y-tunnus 1067047-0 1.1.2013 - Tasekirja 31.12.2013 Puhas Oy Jokikatu 7 80220 Joensuu Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1067047-0 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Elite Yhteisöpalvelut Oy TASEKIRJA

Elite Yhteisöpalvelut Oy TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDEL TA 1.1. - 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7 Joensuun Pysäkötnti Oy Y-tunnus 0347890-7 Taseki rja 1.L2013 31.12.2013 Toimintakertomus ja tiiinpätös tilikaudelta 11. 31.12.2013 Y-tunnus 0347890-7 Kotipaikka Joensuu 80100 Joensuu Tämä tasekirja on

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Puhas Oy:n varsinainen yhtiökokous / /2015

Kaupunginhallitus Puhas Oy:n varsinainen yhtiökokous / /2015 Kaupunginhallitus 181 20.04.2015 Puhas Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2015 5599/00.00.01/2015 KH 181 Puhas Oy:n varsinainen yhtiökokous on kutsuttu koolle tiistaina 28.4.2015 klo 12.00 yhtiön toimitiloihin

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös t:,?i J.. i*i Joensuun Ravirata Oy Tilinpäätös 31.12.2016 Y-tu nn us 0365190-9 Ravi rata Joensuu Tasekirja 31.12.2016 Tasekirja ja-eritteyt 31.12.2026 Tositeaineisto 31.12.2022 Knjanpitolurjat 31.12.2026

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2054342-4 TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Kuhilas Oy Tulliportinkatu 37 C, PL 3010 70701 KUOPIO 1 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Sivu Kansi 1 Sisällysluettelo 2 Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot