BDO OBSERVER ONE NAME, ONE NETWORK 1/2010. Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BDO OBSERVER ONE NAME, ONE NETWORK 1/2010. Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman."

Transkriptio

1 BDO OBSERVER 1/2010 ONE NAME, ONE NETWORK Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman.

2 2 BDO Observer 1/2010 SISÄLLYS 3 BDO yhtenäistää nimensä maassa 4 Ote Verohallinnon uudesta varojen arvostamisohjeesta: yritysvarallisuuden arvostaminen 7 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 9 Tilintarkastuslautakunnan kannanotto 2/2009: johdon vahvistuskirjeet 10 Tilintarkastuksen odotuskuilu

3 BDO Observer 1/ BDO YHTENÄISTÄÄ NIMENSÄ 110 MAASSA Maailman viidenneksi suurimman tilintarkastusyhteisön BDO:n jäsenyritykset yhtenäistävät nimensä vuoden aikana. Jatkossa yrityskohtaiset nimipäätteet poistuvat käytöstä ja kaikkia tilintarkastusyhteisön yrityksiä maassa kutsutaan yksinkertaisesti nimellä BDO. Suomessa nimenvaihdoksen yhteydessä BDO Oy:öön (entinen BDO FinnPartners Oy) tullaan sulauttamaan sen tytäryhtiö BDO Lyran Oy vuoden aikana. Yhtenäisen nimen symbolisen merkityksen lisäksi muutoksella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia tilintarkastusyhteisön toimintatapoihin ja käytettävissä oleviin työkaluihin kaikissa sen jäsenmaissa. Asiakkaillemme tämä näkyy konkreettisemmin uutena graafisena ilmeenä, joka tuo muutoksia esimerkiksi BDO:n asiakirjojen, esitteiden ja verkkosivujen ulkoasuun. MIKSI MUUTIMME NIMEÄMME? Nimenmuutoksen taustalla on halumme viestiä voimakkaammin BDO:n kansainvälisyyttä ja yhtenäistä maata käsittävää verkostoamme. Pyrimme nimenmuutoksella tuomaan BDO:ta esille laadukkaana vaihtoehtona merkittävimmille kilpailijoillemme, niin kansallisissa kuin kansainvälisissä toimeksiannoissa. Vahvuutemme on edelleen suuri partneriemme lukumäärä suhteessa muuhun henkilöstöömme ja läheiset asiakassuhteet. NIMENMUUTOKSEN VAIKUTUKSET ASIAKKAILLEMME Nimenmuutos ei aiheuta muutoksia nykyisiin asiakassuhteisiimme. Yhtiökokousten tulisi jatkossa valita tilintarkastajaksi BDO Oy ja toistaiseksi voimassaolevat tilintarkastajavalinnat päivittää uutta nimeämme vastaavaksi. UUSI VISUAALINEN ILME Vuoden vaihteessa BDO päivitti myös visuaalista ilmettään. Asiakkaillemme tämä näkyy muun muassa uusina lomakkeina ja esitteinä. Uuden visuaalisen ilmeemme on suunnitellut kansainvälinen mainostoimisto Greentarget, joka on tehnyt aiemmin yhteistyötä muun muassa HSBC:n, Vodafonen ja TietoEnatorin kanssa. Avasimme myös uudet aiempaa laajemmat verkkosivut. Tarjoamme uusilla sivuillamme kattavasti tietoa palveluistamme sekä ajankohtaisia uutisia asiakkaitamme koskevista aihepiireistä mm. uudesta kirjanpito- ja verotuskäytännöstä Suomessa sekä ulkomailla. Käy tutustumassa uusiin sivuihimme osoitteessa Muutoksen yhteydessä kaikissa BDO:n jäsenmaissa otetaan käyttöön uusi Microsoftin ohjelmistoihin perustuva tilintarkastustyökalu, joka mahdollistaa aiempaa tiiviimmän yhteistyön eri maiden toimistojen välillä. Yhteisön kansainvälinen tuki ja modernit työskentelytavat tukevat työmme korkeaa laatua tuoden siten lisäarvoa asiakkaillemme.

4 4 BDO Observer 1/2010 OTE VEROHALLINNON UUDESTA VAROJEN ARVOSTAMISOHJEESTA: YRITYSVARALLISUUDEN ARVOSTAMINEN YLEISTÄ Verohallinto julkaisi loppuvuodesta kohua herättäneen uuden ohjeen varojen arvostamisesta perintö- ja lahjaverotuksessa (Dnro 746/36/2009, ). Ohjeessa kuvataan perintö- ja lahjaverotuksessa tapahtuvassa arvonmäärittämisessä yleisesti käytettäviä periaatteita, erilaisia arvonmääritysmenetelmiä sekä yksittäisten omaisuuserien käyvän arvon määrittämistä. Uusi ohje kumoaa vanhemmat alueelliset ohjeet ja sitä sovelletaan tapauksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut tai sen jälkeen. Perintö- ja lahjaverotuksessa verotuksen lähtökohtana on käypä arvon. Ohjeen mukaan käypä arvo tulee verotusta toimitettaessa aina määrittää kyseessä olevaan tapaukseen parhaiten soveltuvalla arvonmääritysmenetelmällä. Kun verotuksessa arvostamisratkaisun tekeminen on usein kaavamaista ja ratkaisun perustana oleva tietomäärä rajallinen, tulee veroviranomaisten erityisesti varmistua siitä, että arvon määrittäminen verotuksessa ei johda käypää arvoa korkeampaan arvoon. Verohallinnon mukaan, käypä arvo määritetään lähtökohtaisesti myös muussa verotuksessa ohjeen mukaisesti silloin, kun arvonmäärittämisen tavoitteena on kohteen arvostaminen sen käypään arvoon (esim. peitelty osinko). Seuraavassa on esitetty ohjeessa esitettyjä yritysvarallisuuden arvostamisen periaatteita erityisesti noteeraamattoman osakeyhtiön osakkeiden osalta. YRITYSVARALLISUUDEN ARVOSTAMINEN - LÄHTÖKOHDAT Osakeyhtiön osakkeen arvostuksen lähtökohtana on sen käypä arvo, jona pidetään osakkeen todennäköistä luovutushintaa. Ensisijaisesti käypä arvo määritetään yhtiön osakkeista maksettujen eli vertailuluovutuksissa käytettyjen kauppahintojen perusteella. Luovutuksen vertailukelpoisuudelta edellytetään, että vertailuluovutus on tapahtunut lähellä verovelvollisuuden syntyhetkeä ja luovutuksen osapuolina ovat toisistaan riippumattomat tahot vapaassa markkinatilanteessa. Lisäksi vertailukelpoisena voidaan pitää vain sellaista luovutusta, jonka jälkeen yrityksen toiminnassa tai toimintaympäristössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Vertailuluovutusten käyttö käyvän arvon määrittämisessä edellyttää markkinaehtoisuuden ja ajallisen läheisyyden lisäksi muiden käypää arvoon vaikuttavien seikkojen huomioon ottamista (esim. moniääniosakkeiden vaikutus arvoon). Jos käypää arvoa ei voida perustaa vertailuluovutuksiin, määritetään osakkeen käypä arvo yleensä yrityksen substanssiarvon ja tuottoarvon perusteella. Jos yrityksen käypä arvo voidaan kuitenkin perustaa tätä tietopohjaa laajempaan tosiasia-aineistoon, voidaan apuna käyttää myös muita arvonmäärittämismenetelmiä, kuten esimerkiksi kassavirtojen nykyarvolaskelmia. Arvostusmenetelmästä riippumatta verotuksessa yrityksen minimiarvona pidetään substanssiarvon perusteella laskettua arvoa. Osakkeen käypä arvo saadaan, kun yrityksen käypä arvo jaetaan yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Osakkeen arvon määrittämisessä ei ohjeen mukaan lähtökohtaisesti oteta huomioon osakkeen kuulumista enemmistö- tai vähemmistöosakkeisiin, osakkeiden erilajisuutta, osakkeeseen liittyvää lunastus- tai suostumuslauseketta tai muuta erityispiirrettä. Jos tällaisella seikalla on kuitenkin tosiasiassa vaikutusta osakkeen käyvän arvon muodostumiseen, voidaan tekijä perustellusta selvityksestä ottaa huomioon käyvän arvon määrittämisessä. YRITYKSEN SUBSTANSSIARVO VAROJEN JA VELKOJEN EROTUS Substanssiarvo saadaan, kun yrityksen kaikista varoista vähennetään yrityksen kaikki velat. Arvostuksen lähtökohtana on viimeksi päättyneen tilikauden tase. Jos tilikausi on päättymässä lyhyen ajan kuluessa verovelvollisuuden alkamisajankohdasta lukien, voidaan lähtökohtana pitää tulevaa tasetta. Myös osatilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaista tasetta voidaan käyttää arvostuksen perustana, edellyttäen että yhtiökokous on vahvistanut kyseisen tilinpäätöksen ennen verotuksen toimittamista. Arvostuksen perusteeksi valittua tasetta oikaistaan vastaamaan verovelvollisuuden alkamishetken varallisuustilannetta, jos tilinpäätösajankohdan ja verovelvollisuuden syntyajankohdan välisenä aikana yrityksen omaisuuden määrä on olennaisesti muuttunut.

5 BDO Observer 1/ Substanssiarvon määritys edellyttää tase-arvojen oikaisemista siten, että varat ja velat muutetaan käyvän arvon mukaisiksi. Yksittäisen varallisuuserän käypä arvo määritetään ohjeen mukaan joko tasearvon tai muun käytettävissä olevan tiedon perusteella. Kun käypä arvo perustetaan tasearvoon, lisätään tähän arvoon varallisuuserän hankintamenon kattamiseen käytetyt varaukset ja avustukset laskennallisilla poistoilla vähennettynä. Aineettomat hyödykkeet Perustamis- ja järjestelymenoja ei lueta varoiksi. Tutkimus- ja kehittämismenot sekä liikearvo (goodwill) arvostetaan tasearvoon kuten myös lähtökohtaisesti aineettomat oikeudet (immateriaalioikeudet). Merkittävät tuloa tuottavat oikeudet voidaan arvostaa tuottoarvon perusteella. Muut pitkävaikutteiset menot arvostetaan tasearvoon. Maa- ja vesialueet sekä rakennukset ja rakennelmat arvostetaan käypään arvoon (ks. ohje luku 3), kuitenkin aina vähintään tasearvoon (mukaan lukien mahdollinen arvonkorotus). Koneet ja kalusto arvostetaan lähtökohtaisesti tasearvoon. Tasearvoa korkeampaa käypää arvoa käytetään siinä tapauksessa, että yrityksen varallisuus merkittäviltä osin muodostuu hyödykkeistä, joille voidaan määrittää todennäköinen luovutushinta. Muut aineelliset hyödykkeet sekä suoritetut ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat arvostetaan tasearvoon. Sijoitukset Julkisesti noteeratun yhtiön osakkeet arvostetaan niiden käypään arvoon (pörssinoteeraus). Noteeraamattoman yhtiön osakkeet arvostetaan, kuten tässä yritysvarallisuuden arvostamisesta on esitetty. Osakkeiden arvona pidetään kuitenkin aina vähintään niiden tasearvoa silloin, kun yhtiön arvoa määritetään tilanteessa, jossa sen toimintaa on tarkoitus jatkaa. Sijoitusrahasto-osuudet arvostetaan rahastoyhtiön laskemaan ja julkaisemaan rahasto-osuuden arvoon. Osakehuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet kuten ohjeen luvussa 2.8 on selvitetty. Merkittävä yhtymäosuus arvostetaan käypään arvoon. Myös muu merkittävä osuus tai sijoitus voidaan arvostaa tasearvoa korkeampaan käypään arvoon. Muut sijoitukset arvostetaan tasearvoon. Vaihto-omaisuus arvostetaan tasearvoon lukuun ottamatta arvopapereita, jotka arvostetaan käypään arvoon. arvopaperit ja sijoitusrahasto-osuudet arvostetaan käypään arvoon, kuten edellä sijoitusten osalta on esitetty. Rahat ja pankkisaamiset arvostetaan tasearvoon. Pakolliset varaukset vähennetään varoista. Laskennallisia verovelkoja ei yleensä voida pitää velkoina, joten niitä ei lähtökohtaisesti oteta huomioon substanssiarvoa pienentävänä tekijänä. Velkana ei pääsääntöisesti pidetä myöskään sellaista laskennallista verovelkaa, joka aiheutuu omaisuuserän tasearvoa korkeamman käyvän arvon käyttämisestä yrityksen substanssiarvon laskemisessa (piilevä verovelka). Laskennallinen (piilevä) verovelka voidaan kuitenkin vähentää varoista silloin, kun verovelvollinen selvittää, että kyseinen erä tulee lähiaikoina realisoitumaan. Vieras pääoma arvostetaan tasearvoon. Osingonjakovelka luetaan vieraaseen pääomaan. YRITYKSEN TUOTTOARVO Tuottoarvon laskennassa käytetään yleensä kolmen viimeisimmän tilikauden laadittujen tuloslaskelmien mukaisia tuloksia. Jos tilikausi on päättymässä lyhyen ajan kuluessa, voidaan tuottoarvon laskemisessa käyttää päättyvältä tilikaudelta laadittua tuloslaskelmaa vanhimman tuloslaskelman sijaan. Osatilikaudelta laaditun tilinpäätöksen osoittamaa tulosta ei käytetä tuottoarvoa laskettaessa, jos tällainen tilinpäätös ei anna luotettavaa kuvaa yrityksen koko vuoden tuloksesta. Tuottoarvon perusteena olevat tulokset oikaistaan siten, että niistä poistetaan satunnaiset erät (mm. saadut ja annetut konserniavustukset, käyttöomaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot sekä lahjoitukset) sekä tilinpäätössiirrot (poistoeron ja vapaaehtoisten varausten muutokset). Tuloverot otetaan laskelmassa huomioon oikaistun tuloksen mukaisina. Tilikauden tuloksesta vähennetään lähtökohtaisesti yrittäjän laskennalliset palkkakustannukset, jos yrittäjä työskentelee yrityksessä, mutta hänelle ei ole maksettu palkkaa. Jos yrityksen tulos on laskettu 1 2 kuukaudesta poikkeavalta tilikaudelta, muutetaan tulos 1 2 kuukauden tulosta vastaavaksi. Laskelmaan mukaan otetuista tuloksista lasketaan keskiarvo, joka pääomitetaan 1 5 %:n korkokannalla. Korkokantana voidaan perustellusta syystä käyttää 1 5 prosenttia alhaisempaa (matala riski) tai korkeampaa (hyvin korkea riski) korkoa. Tuottoarvo lasketaan kaavasta: arvo = T/i, jossa T on keskimääräinen vuositulos ja i on pääomituskorkokanta. Jos yrityksen vuositulosten keskiarvoksi saadaan negatiivinen luku, pidetään tuottoarvona nollaa. Saamiset arvostetaan tasearvoon. Laskennallisia verosaamisia ei kuitenkaan lähtökohtaisesti lueta varoiksi. Rahoitusomaisuuteen sisältyvät julkisesti noteeratut

6 6 BDO Observer 1/2010 YRITYKSEN ARVO SUBSTANSSI- JA TUOTTOARVON PERUSTEELLA Ohjeen mukaan yrityksen käypä arvo määritetään tuottoarvon ja substanssiarvon perusteella yleensä seuraavasti: - jos tuottoarvo on suurempi kuin substanssiarvo, käypä arvo on tuottoarvon ja substanssiarvon keskiarvon määrä - jos substanssiarvo on suurempi (tai yhtä suuri) kuin tuottoarvo, käypä arvo on yhtiön substanssiarvon määrä. Arvon määrittämisessä on lisäksi aina otettava huomioon sekä määritettävän yrityksen toiminta että tilanne, jossa yrityksen arvoa määritetään. Toimialasta tai toiminnan luonteesta riippuen tuottoarvon painoarvo voi olla suurempi esimerkiksi silloin, kun yrityksen tulos on jatkuvasti suuri eikä tuloja ole jätetty yritykseen. Tuottoarvon painoarvo on yleensä olennaisesti suurempi ja käypä arvo voidaan määrittää myös pelkän tuottoarvon perusteella ns. ideayrityksissä, joiden arvo perustuu pääasiassa muihin tekijöihin kuin taseessa näkyviin eriin. Substanssiarvon painoarvo on puolestaan keskimääräistä suurempi ja käypä arvo voidaan tapauskohtaisesti määrittää pelkän substanssiarvon perusteella esimerkiksi silloin, kun yrityksen tuottama tulos perustuu olennaisesti yrityksen toiminnasta pois jäävän henkilön työpanokseen. Jos yrityksen nettovarallisuus on negatiivinen, mutta yrityksellä on kuitenkin tuottoarvoa ja yritystoimintaa on tarkoitus jatkaa, otetaan velkojen varat ylittävä osuus huomioon yrityksen käypää arvoa vähentävänä tekijänä, esimerkiksi siten, että substanssi- ja tuottoarvon keskiarvosta vähennetään varat ylittävä velkojen osuus. Antti Suulamo KTM

7 BDO Observer 1/ SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) yhteistyöelin Arvopaperimarkkinayhdistys ry julkaisi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin. Koodi on muutamaa koodin voimaantulojaksossa erikseen mainittua suositusta lukuun ottamatta tullut voimaan vuoden 2009 alusta lukien, jolloin se on korvannut vuonna 2003 annetun suosituksen listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Vuoden ajan voimassa olleessa koodissa on kyse päivityksestä aikaisempaan vuoden 2003 Corporate Governance ohjeistukseen ja se täydentää kotimaiseen lainsäädäntöön ja muuhun sääntelyyn pohjautuvia suomalaisten pörssiyhtiöiden hallinnointijärjestelmälle asetettuja vaatimuksia. Isoja muutoksija aikaisempaan ohjeistukseen ei ollut tarvetta tehdä, sillä vuoden 2003 suositusta on yleisesti pidetty hyvin toimivana ja lisäksi kansainvälisessä vertailussa korkeatasoisena. Kuitenkin uusi sääntely, kansainvälinen kehitys sekä tarve parantaa kansainvälisten sijoittajien tiedonsaantia Suomen corporate governance järjestelmästä kokonaisuutena ja erityisesti osakkeenomistajien oikeuksista aikaansaivat päivittämistarpeita ja johtivat uuden ohjeistuksen voimaantuloon. Koodin noudattaminen on pakollista käytännössä vain pörssissä listatuille yhtiöille. Koodin noudattaminen rakentuu Comply or Explain periaatteelle. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön on noudatettava kaikkia koodin suosituksia, mutta yksittäisestä suosituksesta voi poiketa edellyttäen, että ilmoitetaan poikkeaminen ja sen perusteet. Poikkeamisen osalta on kuitenkin muistettava, että suosituksista, jotka perustuvat pakottavaan sääntelyyn sisältyviin velvoitteisiin ei voi poiketa. Koodi on rakennettu siten, että jaksossa 1 kuvataan koodin tavoitteet, rakenne ja soveltamisala, jaksoihin sisältyvät yksittäiset suositukset ja jaksossa 1 2 on esitetty voimaantulo. Suosituksen terminologiassa termeillä selostaa, ilmoittaa ja asettaa saataville kuvataan tietojen esittämistä osakkeenomistajille yhtiön Internet-sivuilla ja julkistamisella tarkoitetaan tiedon antamista pörssitiedotteella. Seuraavassa on esitetty kokoavasti joitakin kirjoittajan näkemyksen mukaan merkityksellisiä koodiin sisältyviä suosituksia. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on julkisesti saatavissa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Internet sivuilta osoitteessa Yhtiökokousta, hallitusta, hallituksen valiokuntia ja toimitusjohtajaa koskevat suositukset ovat osioissa 2, 3, 4 ja 5. Yhtiökokousta koskeviin suosituksiin sisältyy muun muassa suositus hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan osallistumisesta yhtiökokoukseen. Kyseinen osallistumista käsittelevä suositus 3 velvoittaa toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja riittävän määrän hallituksen jäseniä osallistumaan yhtiökokoukseen. Tilintarkastajan on puolestaan oltava paikalla varsinaisessa yhtiökokouksessa. Suosituksen osalta on huomioitava, että se merkitsee tiukennusta OYL:iin ja TTL:iin verrattuna. OYL:ssa annetaan hallituksen jäsenelle ja toimitusjohtajalle oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja mainitaan, että kyseisten tahojen tulee huolehtia siitä, että osakkeenomistajan kyselyoikeus voi toteutua. TTL:ssa annetaan puolestaan tilintarkastajalle oikeus olla läsnä tilintarkastajan tehtäviin liittyviä asioita käsittelevässä yhteisön toimielimen kokouksessa. Hallitusta koskevat suositukset osiossa 3 sisältävät esimerkiksi suositukset hallituksen työjärjestyksestä, hallituksen toiminnan arvioinnista, hallituksen jäsenten riippumattomuudesta sekä hallituksen jäsenistä ilmoitettavista tiedoista. Suosituksissa 5 ja 7 selviää, että hallituksen tulee laatia toimintaansa varten kirjallinen työjärjestys ja selostaa sen keskeinen sisältö ja että hallituksen on vuosittain toteutettava toimintansa ja työskentelytapojensa arviointi. Mainittujen suositusten toteuttaminen edellyttää luonnollisesti sitä, että hallituksen toiminnalle on asetettu selkeät mitattavissa olevat tavoitteet, jotka saavat ilmauksensa työjärjestyksessä. Vuosittaisessa toiminnan arvioinnissa arvioidaan laaditun työjärjestyksen toteutumista. Työskentelytapojen arviointi on puolestaan tarpeen, jotta kehittämistarpeiden tunnistamisen myötä pystytään luomaan hallitustyöskentelystä mahdollisimman tehokasta. Suosituksessa 1 6 on käsitelty hallituksen jäsenistä ilmoitettavia henkilö ja omistustietoja ja suosituksessa 1 7 on asetettu hallituksen jäsenelle velvoite kyseisten tietojen antamiseen. Henkilötietojen osalta on ilmoitettava muun muassa keskeisimmät luottamustehtävät. Luottamustehtävien ilmoittamisesta tulee huomioida, että myös aikaisemmat luottamustehtävät, joita voidaan pitää merkityksellisinä hallituksen jäsenyyden kannalta, tulee ilmoittaa. Toimitusjohtajan osalta todettakoon, että osiossa 5 suosituksen

8 8 BDO Observer 1/ yhteydessä on kerrottu, että toimitusjohtajasta tulee nimityksen yhteydessä ilmoittaa samat henkilö ja omistustiedot kuin hallituksen jäsenistä. Osiossa 4 on käsitelty hallituksen valiokuntia. Perustamalla valiokuntia voidaan tehostaa hallituksen työskentelyä. Hallituksen jäsenistä koostuvilla valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa vaan valiokunnat ovat luonteeltaan hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita valmistelevia elimiä. Tässä esityksessä ei tarkemmin käsitellä valiokuntia koskevia suosituksia, mutta todetaan kuitenkin, että kuten suosituksesta 27 ilmenee, tarkastusvaliokunnan tehtävät on suoritettava myös sellaisissa yhtiöissä, joihin ei tarkastusvaliokuntaa ole perustettu. Koodin osio 7 käsittää palkitsemista koskevat suositukset ja osio 8 sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja sisäistä tarkastusta koskevat suositukset. Toimivalla kilpailukykyisellä palkitsemisjärjestelmällä yhdessä sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän kanssa on keskeinen merkitys hyvän hallintotavan luomiseen ja toteutumiseen pörssiyhtiöissä. Suosituksiin sisältyy palkka ja palkkioselvityksen sisältöä koskevat vaatimukset. Koodin edellyttämä selvitys on yhtenäinen esitys palkitsemisesta. Tiivistetysti voidaan sanoa, että pörssiyhtiön Internet sivuilla olevan palkka ja palkkioselvityksen tulee sisältää tiedot hallituksen jäsenten palkitsemisesta, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmän keskeisistä periaatteista ja päätöksentekojärjestyksestä, toimitusjohtajan taloudellisista etuuksista sekä hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen mahdolliseen työ tai toimisuhteeseen kuuluvista taloudellisista etuuksista vastaavalla tavalla eriteltynä kuin toimitusjohtajan osalta. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on asetettujen tavoitteiden ja päämäärien mukaista ja tehokasta, tavoitteet saavutetaan, taloudellinen ja toiminnallinen informaatio on luotettavaa ja että säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan. Jotta yhtiö voisi saavuttaa tavoitteensa, tarvitaan luonnollisesti myös toimiva riskienhallintajärjestelmä. Riskienhallintajärjestelmän avulla tavoitteiden saavuttamista uhkaavat liiketoimintariskit tunnistetaan, niiden toteutumisen todennäköisyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan ja luodaan riskeille kohdennetut hallintatoimenpiteet. Koodin suosituksissa on käsitelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteita, riskienhallinnan järjestämistä ja sisäistä tarkastusta. Suosituksen 46 mukaan yhtiön on selostettava hallituksen tiedossa olevia merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä periaatteet, joiden mukaan riskienhallinta on järjestetty. Tämän suosituksen vaatimuksen yhtiö voi esimerkiksi toteuttaa siten, että yhtiön Internet sivuilla selostetaan riskienhallinnan organisoinnin periaatteet ja viitataan keskeisimpien riskien osalta osavuosikatsausten asianomaisiin kohtiin. Hyvä johtamis ja hallintojärjestelmä edellyttää myös luotettavaa ja ajantasaista viestintää yhtiön sidosryhmille. Jaksossa 1 1 olevan suosituksen 51 mukaan yhtiön on annettava selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästään erillisenä kertomuksena tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Kyseinen suositus perustuu AML 2:6.3 ( /392). Lainkohdassa edellytetään kyseisen selvityksen antamista toimintakertomuksessa tai erillisessä kertomuksessa. Yhtiön Internet-sivuilta löytyvän kyseisen selvityksen avulla nykyiset ja potentiaaliset sijoittajat sekä muut sidosryhmät voivat muodostaa arvioita hallinto ja ohjausjärjestelmän toimivuudesta yhtiössä. Suosituksessa 51 esitetyn selvityksen sisällöstä voidaan tässä yhteydessä mainita se, että siihen tulee sisältyä muun muassa kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä. Yhtiö täyttää vaatimuksen antamalla kuvauksen konsernitason järjestelmän pääpiirteistä. Annettaessa selvitys erillisenä kertomuksena selvityksessä ja toimintakertomuksessa on oltava viittaus toisiinsa. Tilintarkastajan tehtävänä on tuolloin tarkastaa, että selvitys on annettu ja että taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Jos selvitys esitetään toimintakertomuksessa, siihen kohdistuu toimintakertomusta koskeva tilintarkastus. Lopuksi on syytä korostaa sitä, että suosituksen 51 mukainen selvitys hallinto - ja ohjausjärjestelmästä on annettava koodin voimaantuloa koskevasta pääsäännöstä poiketen tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta lukien. Petteri Kyllönen KTM

9 BDO Observer 1/ TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN KANNANOTTO 2/2009: JOHDON VAHVISTUSKIRJEET Tilintarkastuksen yleisestä valvonnasta, ohjauksesta ja kehittämisestä vastaavan Valtion tilintarkastuslautakunnan kannanoton (2/2009) perusteella on hyvän tilintarkastustavan mukaista, että tilintarkastaja pyytää yhteisön johdolta kansainvälisen tilintarkastusstandardin ISA 580 mukaisesti johdon vahvistuskirjettä (management representation letter). Elinkeinoelämän Keskusliitto ja KHT yhdistys ovat laatineet johdon kirjeestä mallin. IFAC:n Clarity projektissa 580 -tilintarkastusstandardia on uudistettu ja uudelleen muotoiltu sovellettavaksi entistä tiukemmin tilintarkastuksiin, jotka kohdistuvat tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittaviin tilinpäätöksiin, jolloin tilintarkastajan pitää pyytää johdolta uudistetun standardin mukaan nimenomaan kirjallinen vahvistusilmoitus. Ennen sitä standardissa tarkoitettuja tietoja on voitu antaa muussakin muodossa, mutta kirjallisen mallin on katsottu selkiyttävän hyvin johdon vastuuta tietyissä tilintarkastukseen liittyvissä asioissa. Tilintarkastusstandardien liitteinä on myös esimerkkimalleja käytännössä sovellettavista vahvistuskirjeistä. Johto on vastuussa siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus laaditaan kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti siten, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot tarkastuskohteen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Johdon vastuu Suomessa on yleensä määritelty yhteisölainsäädännössä eikä johdon vahvistuskirje muuta tätä edellä mainittua nykytilaa. Johdon vahvistuskirjeen laatimisen hyötyjä voidaan tarkastella eri näkökulmista. Tilintarkastajan tulee hankkia tarpeellinen määrä tilintarkastusevidenssiä, jossa kirjallista tietoa pidetään tavallisesti suullista tietoa luotettavampana ja johdon antamien tietojen dokumentoinnista osa voi olla johdon kirjeen muodossa. Yritysjohdon näkökulmasta voidaan katsoa olevan tärkeää tilintarkastusprosessin sujuvuus ja tilintarkastuksen keskittyminen olennaisiin asioihin. Lisäksi eri osapuolten välisen vastuunjaon selkiyttämisen voidaan katsoa olevan tärkeää sijoittajien näkökulmasta. Johdon vahvistuskirjeessä johto vakuuttaa antaneensa tilintarkastajalle kaiken sellaisen tiedon, jolla voi heidän käsityksensä mukaan olla olennaista merkitystä tilinpäätöksen laatimiseksi voimassaolevien säännösten mukaisesti. Johdon kirjeessä annetaan tyypillisesti sellaisia tietoja, jotka eivät käy muualta ilmi, mutta joilla voi olla merkitystä tilintarkastajalle yhtiön taloudellisen aseman arvioimisen kannalta. Johdon kirjeessä voidaan ilmoittaa seikkoja, joiden oikeellisuuden varmentaminen on vaikeaa. Tämä liittyy tilintarkastuslaissakin säädettyyn yhteisön toimielinten velvollisuuteen antaa tilintarkastajalle hänen pyytämäänsä apua ja selvitystä. Johdon kirjeen voidaan katsoa olevan osa myös tilintarkastajan ja tarkastettavan kohteen välistä kommunikointia. Johdon vahvistuskirjeen allekirjoittaa yleensä toimitusjohtaja talousjohtajan kanssa ja se päivätään tavallisesti samalle päivälle kuin tilintarkastuskertomus. Vahvistuskirjeessä johdon parhaan tietämyksensä mukaan vahvistamat kullekin tarkastuskohteelle oleelliset tiedot vaihtelevat yhteisöittäin ja tilikausittain. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi lähipiiriosapuolten tunnistaminen ja mahdolliset saldot sekä liiketapahtumat näiden kesken. Lisäksi tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi mittavat reklamaatiot, haasteet tai sopimukset ulkopuolisten tahojen kanssa. Näihin voi liittyä myös tietoja menetyksistä, muista vastuista ja olennaisista seikoista, vaikka ne olisivat syntyneet vasta tilinpäätöspäivän jälkeen. Tuukka Pelkonen KTM

10 10 BDO Observer 1/2010 TILINTARKASTUKSEN ODOTUSKUILU MITÄ KAIKKEA TILINTARKASTUKSEEN JA TILINTARKASTAJAN TYÖHÖN KUULUU? MITÄ TILINTARKASTAJALTA ODOTAT JA MITÄ TILINTARKASTAJAN LAKIEN MUKAAN TULEE TEHDÄ? MIKÄ ON ODOTUSKUILU JA VOIKO SITÄ KAVENTAA? Odotuskuilu syntyy tilintarkastustyön ja odotusten eroista. Todellisuudessa harvalla on tietoa siitä, mitä kaikkea tilintarkastukseen kuuluu ja mitä tilintarkastajalta vaaditaan. Toisaalta myöskään tilintarkastaja ei aina tiedä mitä kaikkea häneltä odotetaan. Syntyy odotuskuilu, joka saattaa johtaa epätoivottuihin tilanteisiin. Tässä artikkelissa pyritään osaltaan kaventamaan kuilua kertomalla mitä tilintarkastaja todella työkseen tekee, miksi näin tehdään ja miten odotuskuilua voitaisiin kaventaa. Todellisuudessa kuilua ei ikinä saatane kokonaan pois, eikä liene ehkä tarpeenkaan. Tilintarkastajan työlle vaatimukset ja osin ohjeet tulevat tilintarkastuslaista, joka velvoittaa tilintarkastajaa toimimaan hyvän tilintarkastustavan, eettisten säännösten ja muiden tarkastusta sääntelevien ohjeiden mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan tulkinnassa noudatetaan kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja ja -suosituksia. Tilintarkastuksen lopputuotteena yhtiö saa lain mukaan tilintarkastajalta vähintään tilintarkastuskertomuksen. Kertomuksen lisäksi tilintarkastuslain mukaan voidaan puutteista raportoida tilintarkastuspöytäkirjassa. Usein tilintarkastaja raportoi myös monin epävirallisin tavoin. Hallitukselle saatetaan antaa erilaisia muistioita tai esimerkiksi taloushallinnolle raportoida kirjallisesti pienemmistä huomioista. Raportointi voi olla myös suullista. Raportointi on usein hyödyllistä toiminnan kehittämistä varten. Pelkkä puhdas tilintarkastuskertomus ei välttämättä kaikille ole rahan ja vaivan arvoinen tuotos. Tilintarkastuksesta halutaan lisäarvoa toiminnan tueksi. Myös tilintarkastajan etujen ja halujen mukaista on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Epävirallinen raportoinnin alue on usein myös osa syy siihen, että tilintarkastuskuilu kasvaa. Odotuskuilun pienentämiseksi tulisi ennen tarkastuksen aloittamista, sopia tilintarkastajan kanssa minkälaista raportointia halutaan, missä muodossa ja kuinka usein raportteja halutaan. Kansainväliset säädökset velvoittavat tilintarkastajan nykyään sopimaan kirjallisesti tilintarkastuksen ehdoista. Toimeksiantokirje on hyvä tapa sopia asiat kirjallisesti, jotta väärinkäsityksiltä vältyttäisiin. Tilintarkastajan on tärkeää ymmärtää asiakkaan liiketoiminta ja sen ominaispiirteet tehokkaan tarkastuksen suorittamiseksi. Mitä osaavampi ja kokeneempi ammattilainen on kyseessä, sitä paremmin hän tuntee eri toimialojen erityispiirteet ja pystyy kohdentamaan tarkastuksen painopisteet olennaisiin asioihin. Tarkastajan tulee tilintarkastusstandardien mukaan ymmärtää asiakkaan liiketoiminta, määritellä liiketoiminnan riskit ja suunnitella riittävät tarkastustoimet riskien kattamiseksi. Osa toimista on sellaisia, jotka tulee tehdä vuosittain. Voi siis vaikuttaa siltä että tilintarkastaja ei muista aikaisempien vuosien asioita, mutta todellisuudessa kyse saattaakin olla siitä, että asiat on käytävä asiakkaan kanssa läpi vuosittain. Nykyaikainen tehokas tilintarkastus ei ole pelkästään tositteiden tarkastamista. Tilintarkastus on suurelta osin merkittävien asioiden, prosessien ja riskien tarkastamista. On syytä muistaa, että tilintarkastuksen pistokoeluonteisuuden sekä muiden tilintarkastuksen luontaisten rajoitteiden vuoksi on mahdollista, että joitain virheitä tai puutteita saattaa kuitenkin jäädä havaitsematta. Täydellisen varmuuden saaminen ei käytännössä ole mahdollista. Tilintarkastusta voisi hyvin ajatella kehitysprosessina, jossa vuosittain parannetaan yrityksen toimintatapoja ja raportointia yhä paremmaksi ja alati vaihtuvien normien mukaiseksi. Samalla luodaan asiakkaalle lisäarvoa tehokkaampien prosessien muodossa ja sidosryhmille yhä parempaa raportointia.

11 BDO Observer 1/ "ODOTUSKUILU SYNTYY TILINTARKASTUSTYÖN JA ODOTUSTEN EROISTA. TODELLISUUDESSA HARVALLA ON TIETOA SIITÄ, MITÄ KAIKKEA TILINTARKASTUKSEEN KUULUU JA MITÄ TILINTARKASTAJALTA VAADITAAN." Kansainväliset, ja miksei myös kotimaiset väärinkäytökset, ovat tuoneet väärinkäytösten tarkastamisen yhä konkreettisemmin osaksi myös suomalaisen yhtiön tilintarkastusta. Tilintarkastusstandardien mukaan tilintarkastajan tulee koko tilintarkastuksen ajan, kaikissa toimissaan pitää mielessä väärinkäytöksen mahdollisuus ja ottaa se tarkastuksessa myös huomioon ammatillisen skeptisyyden muodossa. Asiaa tulee tiedustella myös suoraan yhtiön johdolta. Jokainen tilintarkastajan tekemä tilintarkastustoimenpide tulee dokumentoida siten, että tarkastustoimet on jälkikäteen tarkastettavissa. Tilintarkastuksen laatua valvotaan eri toimijoiden tahoilta, jotta tilintarkastuksen laatu säilyy asetusten ja normien mukaisina. Tilintarkastuksen dokumentoinnin mielekkyydestä ja kustannuksista voidaan olla montaa eri mieltä, mutta ainoastaan siten voidaan varmistua jokaisen tarkastuksen ja tarkastajan työn laadusta. Parhaimmillaan tilintarkastus on asiakkaan ja tilintarkastajan välistä jatkuvaa molempia osapuolia hyödyntävää ja toistensa ammattitaitoa kunnioittavaa keskustelua ja argumentointia. Hyvällä yhteistyöllä saadaan aikaan oikean ja riittävän kuvan antava kaikkia sidosryhmiä palveleva tilinpäätös. Taneli Mustonen KTM

12 OTA YHTEYTTÄ BDO Oy Vattuniemenranta HELSINKI Keskus Fax TOIMITUS Päätoimittaja Hannu Riippi Antti Suulamo Taneli Mustonen Petteri Kyllönen Tuukka Pelkonen Erno Kainulainen BDO SUOMESSA - Tilintarkastus- ja neuvonantopalveluja - Palvelemme kaikkialla Suomessa - Pääkonttori Helsingissä PALVELUITAMME OVAT: - Tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut - Veropalvelut - Yritysjärjestelyt - Neuvontapalvelut BDO MAAILMALLA - 5. suurin tilintarkastusorganisaatio - Työntekijöitä yli toimistoa 110 maassa - Liikevaihto yli 3,6 miljardia euroa BDO Oy, a limited liability company incorporated in Finland, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as broad guidance only. The publication cannot be relied upon to cover specific situations and you should not act, or refrain from acting, upon the information contained therein without obtaining specific professional advice.

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tarkastusvaliokuntaa koskevia säännöksiä

Tarkastusvaliokuntaa koskevia säännöksiä www.pwc.fi Tarkastusvaliokuntaa koskevia säännöksiä Tilintarkastus direktiivin 39 artiklan implementointi Joulukuu 2015 Yleistä Tilintarkastusdirektiivin 39 artikla. Voimassa oleva säännös luottolaitoslaissa

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ

18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta... 2 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta...

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja tilintarkastuslain muutoksen 622/2016 pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 17.12.2010 Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 1. Johdanto Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut yhtiökokouskutsuja koskevan käytännön

Lisätiedot

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus Veroinfo isännöitsijöille Seija Pyrhönen, Verohallinto Sisältö Verolomake 4 uudistukset Verolomakkeen 4 täyttäminen, sivu 1 Verolomakkeen 4 täyttäminen,

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 2, 2 a, 3, 4, 12 ja 13, sellaisina kuin ne ovat, 2, 2 a, 3 ja 4 laissa 1620/2015, 12 laeissa

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 2.4.2013 2 (13) Sisältö 1. OSAKAS- JA KONSERNIRAKENNE... 4 2. TOIMIALA JA TAVOITTEET... 4 3. ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 4 4. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Keminmaan kunta. Tilintarkastus 2012

Keminmaan kunta. Tilintarkastus 2012 Tel: +358 (0)9 7711 Fax: +358 (0)20 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Ltd Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Finland Keminmaan kunta Tilintarkastus 2012 Tuula Roininen JHTT 28.5.2013 BDO

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot