Kv liite 2. Tilinpäätös Mäntyharjun kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta"

Transkriptio

1 1 Kv liite 2 Tilinpäätös 2012 Mäntyharjun kunta

2 2 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA KUNNANJOHTAJAN KATSAUS KUNNANHALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TALOUDESSA JA TOIMINNASSA KUNNAN HENKILÖSTÖ ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ YMPÄRISTÖTEKIJÄT SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSASEMA KOKONAISTULOT- JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA OHJAUS KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT KESKEISET LIITETIEDOT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITULOSLASKELMA

3 3 3.5 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA KONSERNI TASE LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSLUVUT LUETTELOT JA SELVITYKSET TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN

4 4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Aloitus vuodelle 1012 oli haasteellinen sekä taloudellisesti että toimintaa ohjaavan lainsäädännön epäselvän tilanteen vuoksi. Vuodelle 2012 jäi kattamattomia alijäämiä noin euroa. Kuntarakenne-, Sote- ja keskiasteen koulutuksen rakenneuudistuksiin sekä kuntalain ja kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä yleinen epävarmuus on aiheuttanut lisähaasteita kunnan palvelutuotannon kehittämiselle. Lisäksi heikko yleinen taloudellinen kehitys ja pitkittynyt taantuma euroalueella on heijastunut myös Mäntyharjun kunnan tulokertymään niin valtiosta johtuvien valtionosuusleikkausten kuin yhteisöverotulon heikon kertymän muodossa. Heikoista näkymistä huolimatta on Mäntyharjun kunta pystynyt järjestämään riittävät ja laadukkaat peruspalvelut kuntalaisille. Mäntyharjun kunnan talouskehitys oli vuonna 2012 myönteinen. Alijäämät saatiin katettua ja kertynyttä ylijäämää on talousarviovuoden jälkeen euroa. Hyvään kehitykseen osasyynä on kunnassa hyvin toteutettu toimintojen uudelleen organisointityö sekä tästä johtuva maltillinen henkilöstökulukehitys. Ilman kunnallisalan työehtosopimusjärjestelyistä johtuvaa ylimääräistä noin lomapalkkavelkakirjausta olisivat henkilöstökulut vähentyneet noin prosentilla. Edelliseen tilikauteen verrattuna toimintakulut vähenivät noin 0,9 prosenttia. Tämä johtui mm. erikoissairaanhoidon menojen vähenemisestä. Tulopuolella myyntivoittojen määrä kasvoi hieman edellisestä vuodesta yhteensä eurolla, koska loma-asuntotonttien kysyntä pysyi hyvänä. Väheksymättä kuntaorganisaation omaa panostusta positiiviseen tulokseen, on muistettava se seikka, että vuodelle 2012 nostettiin kunnallisveroprosentti 19,75:teen ja lievää korotusta tehtiin myös kiinteistöveroprosentteihin. Korotukset toisaalta kompensoivat heikkoa yhteisöverotulokehitystä ja maan hallituksen hallitusohjelmassa ja kehysriihessä kunnille päätettyjä valtionosuusleikkauksia. Vuonna 2012 Mäntyharjun kunta hengähti raskaiden investointivuosien jälkeen. Investointien kokonaismäärä oli ainoastaan 1,3 milj. euroa. Päiväkoti investointi siirtyi toteutettavaksi pääosin vuodelle Hyvästä tuloksesta ja vähäisestä investointimäärästä johtuen kunnan lainasalkku keveni yhteensä noin eurolla. Kokonaislainamäärä vuoden lopussa on 15,9 milj. euroa eli euroa per asukas, joka on 100 euroa vähemmän asukasta kohti kuin edellisenä vuonna. Väestön ikääntymisestä aiheutuva sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu sekä kuntien valtionosuusleikkaukset tulevat rasittamaan taloutta jatkossakin. Talouden ennustettu kasvu ja jo päätetyt sopeutustoimet eivät riitä poistamaan sitä tosiseikkaa, että on tullut kuntasektorille jäädäkseen. Tämän vuoksi Mäntyharjun kunnassa on ennakoitu taloudellista ta ja muokattu organisaatiota mm. uudistamalla lautakuntarakennetta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sekä koulutuslautakunta yhdistettiin sivistyslautakunnaksi vuoden 2013 alusta. Samalla aloitti toimintansa myös tukipalvelulautakunta, jonka tehtävänä on tarkastella erityisesti tukipalveluiden tuottamistapaa, määrää ja laatua. Kunnan kehittymisen kannalta on tärkeää varmistaa riittävät resurssit myös tuleville investointi- ja kehittämisprojekteille. Hyvinä esimerkkeinä tällaisista hankkeista voidaan pitää elinkeinoyhtiön hallinnoimia Keskustaajaman -kehityshanketta sekä Repoveden retkeilyreitin kehittämistä.

5 5 Suuret odotukset kohdistuvat myös perusturvaorganisaation uudelleen järjestelyihin ja toimintasuunnitelmien laadintaan ja toteuttamiseen. Organisaatio tullaan tältä osin tekemään vuoden 2013 aikana. Kiitos kaikille tahoille kuluvasta vuodesta kuntalaistemme parhaaksi tehdystä työstä ja kunnan kehittämisestä. Itsenäisellä Mäntyharjulla on myönteinen kuntakuva, jota halutaan jatkossakin ylläpitää. Yhteisin ponnistuksin ja määrätietoisin päätöksin sekä toimintatapoja jatkuvasti kehittämällä menestyksen tie on rakennettavissa. kunnanjohtaja Jussi Teittinen KUNNANHALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET Varsinaisia hallinnollisia muutoksia ei tilikauden aikana tehty. Tehdyt päätökset lautakuntamuutoksista tulevat kohdistumaan vuoteen Mäntyharjun kunnan tilivelvolliset ovat: Toimielin Kunnahallitus Koulutuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Tielautakunta Rakennuslautakunta Viranhaltija kunnanjohtaja hallintojohtaja talousjohtaja tuotantopäällikkö palvelupäällikkö (toimistopalvelut) kiinteistöpäällikkö hallintojohtaja lukion rehtori Yhtenäiskoulun rehtori kansalaisopiston rehtori varhaiskasvatuksen johtaja hallintojohtaja kirjastotoimenjohtaja vapaa-aikasihteeri kulttuurisihteeri johtava lääkäri johtava sosiaalityöntekijä hoiva -ja hoitotyönjohtaja johtava hammaslääkäri tekninen johtaja kunnossapitopäällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja Tilivelvollisia ovat lisäksi kyseisten toimielinten jäsenet YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Uusi valtuusto on haastavan tehtävän edessä. Työ alkaa taloudellisesti heikkojen näkymien valossa. Epävarma taloustilanne Suomessa ja koko Euroopassa tulee todennäköisesti jatkumaan vielä pitkään. Taantuman pitkittyminen ja uusien euromaiden joutuminen erilaisten hätäapupakettien varaan aiheuttaa taloudellista epävarmuutta kaikkialla.

6 6 Maan hallitusohjelmassa edellytetään valtion velkasuhteen kääntämistä supistuvaksi hallituskauden loppuun mennessä. Valtiontalouden alijäämä on tarkoitus pitää korkeintaan prosentissa BKT:stä. Nykyisen talouskehityksen valossa tähän ei tulla pääsemään, mikä tarkoittanee sitä, että hallitus tulee toteuttamaan uusia veronkorotuksia ja menoleikkauksia. Tämä heikentää talouskasvua entisestään. Kuntasektori joutuu kattamaan tulevat valtionosuusleikkaukset joko tehokkuutta parantamalla, eli menotaloutta kiristämällä, palvelutuotantoa heikentämällä tai veronkorotuksilla. Todennäköisesti kaikki keinoja joudutaan käyttämään. Erityistä huolta aiheuttaa Mäntyharjun kunnan osalta vallitsevan työttömyysprosentin nopea kasvu. Yhtenä syynä tähän voidaan pitää teollisuuden ja rakentamisen heikkoa tilauskantaa, mutta myös sitä, että kunnan mahdollisuudet tukityöllistämiseen ovat vähentyneet merkittävästi lomaasuntomessujen huippuvuodesta, jolloin erilaisiin avustaviin tehtäviin palkattiin runsaasti henkilöstöä. Vuosi 2013 näyttää kunnan talouden näkökulmasta vielä hyvältä, mikäli menopuoli pysyy budjetissa. Suurimmat huolenaiheet kohdistuvat jälleen perusturvan alaisiin yksiköihin ja näiden palvelujen ostoihin, jossa on suurta vaihtelua eri vuosien välillä OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TALOUDESSA JA TOIMINNASSA Kunnan talous parani selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän vaikutti mm. veroprosentin nosto 19,75 prosenttiin sekä kiinteistöveroprosenttien tarkistus. Positiivista on myös se, että toimintakate parani edelliseen vuoteen verrattuna selvästi. Kunnan perusturvapalvelut siirtyivät vuoden alusta Mikkelin kaupungin järjestämisvastuulle, joka ei kuitenkaan näkynyt kunnan toiminnassa oikeastaan millään tavalla, koska itse tuotanto säilyi kunnan omana työnä. Jätehuollon järjestäminen siirrettiin vuoden alusta Kymenlaakson Jäte Oy:lle KUNNAN HENKILÖSTÖ Kunnan henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on jatkanut tippumistaan. Kunnan henkilöstön sairastavuus on viime vuosina ollut huomattavasti pienempää kuin 2000-luvulla keskimäärin. Ainakaan vielä ei voida sanoa, että työnkuormittavuus ja henkilöstön ikärakenteen vinoutuminen olisi kasvattanut sairauspoissaolojen määrää. Kunnassa on pyritty kiinnittämään huomiota esimiesten johtamiskoulutukseen ja henkilöstötaitojen kehittämiseen, jolla voi olla oma myönteinen vaikutuksensa henkilöstön poissaolojen määrään vähenemiseen.

7 7 Henkilöstömäärä on vähentynyt etenkin työllistettyjen osalta selvästi, mikä nostaa omalta osaltaan koko kunnan työttömyysprosenttia ylöspäin. Työllistämisen vähentyminen näkyy myös henkilöstökuluissa, jotka ovat pysyneet tilikaudella maltillisina. Kunnan henkilöstökertomuksessa on läpikäyty tarkemmin henkilöstöä koskevia asioita. Henkilöstön määrä Vakinainen määräaikainen työllistetty oppisopimus Yhteensä ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Kunnassa on varauduttu hyvin kohtaamaan erilaiset riskit ja epävarmuustekijät. Henkilöstö osallistuu säännöllisesti valmiussuunnitelman laadintakoulutuksiin ja näihin liittyviin harjoituksiin. Kunnan kiinteistöjen toimivuutta sähkökatkojen aikana on pyritty parantamaan varavoimakoneita hankkimalla. Kunnan yleiseen toimintaan kohdistuvat riskit jaotellaan yleensä (toiminnallisiin-, rahoitus-, vahinko- ja investointi riskeihin). Toiminnalliset riskit tiedostetaan yleisesti ja kunta käyttää laajasti vakuutuksia vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta. Kunnan kiinteistöillä on pääosin tilavuuteen perustuva täysarvovakuutus ja neliömäärään perustuva irtaimistovakuutus. Teollisuustilojen osalta vakuutukset ovat euromääräisiä. Lisäksi kunnalla on julkishallinnon vastuuvakuutus. Ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuus on haasteellista. Lyhytaikaisia sijaisuuksia hoidetaan yksiköissä omin voimin. Pitempiaikaisiin sijaisuuksiin on palkattu henkilöitä joilla ei ole em. alojen ammattikoulutusta tai ovat alan opiskelijoita. Eläkkeellä olevia kokeneita alan ammattilaisia on

8 8 myös saatu sijaisuuksiin. Yhden ammatti työntekijän työalueet aiheuttavat myös riskejä. Tiukan talouden aikoina avoimien toimien täyttäminen ei ole itsestään selvyys ja pätevien sekä kokemusta omaavien työntekijöiden saatavuus on hankalaa. Sivistyspalveluiden toimiala Riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden, kannattavuuden, asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen. Se on ennakoivaa, järjestelmällistä ja jatkuvaa organisaation päivittäistä toimintaa ja johtamista, jossa jokainen tietää oman tehtävänsä ja tavoitteensa ja niihin liittyvät laatuvaatimukset. Riskienhallinta on osa johtamista ja arkipäivän työtä ei yksittäinen projekti. Riskienhallinnan asema perustuu siihen, että se auttaa organisaatiota saavuttamaan perustavoitteensa ja turvaa ne. Toiminnalliset riskit: a) henkilöstöriskit (saatavuus, osaaminen, turvallisuus) Saatavuus Sivistyspalveluiden henkilöstön saatavuuteen liittyy pätevyyden omaavien työntekijöiden saatavuuden osalta riski. Sivistyspalveluissa on alueita, jotka ovat yhden tai muutaman työntekijän varassa, mikä aiheuttaa omat riskinsä ja työskentelyn haavoittuvuus on tällöin herkempää. Pääsääntöisesti avoimeksi tullut virka tai toimi on täytettävissä ns. normaalein rekrytointitoimin. Toki maanlaajuisesti tiettyjen henkilöstöryhmien kysyntä ja tarjonta työmarkkinoilla ei ole tasapainossa. Virat joiden täytössä on ongelmia ovat mm. erityisopettajat, liikunnan opettajat ja lastentarhanopettajat. Em. virkojen osalta ongelma Mäntyharjussa koskee lähinnä sijaishenkilöä. Saatavuus turvataan hyvillä työoloilla ja panostamalla muuhun kuin palkallisiin etuihin (mm. koulutus mahdollisuus, työn sisällön kehittäminen jne.). Osaaminen Yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja täydennyskoulutuksiin osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Henkilöstön koulutushalukkuus on sivistyspalveluissa ollut kiitettävällä tasolla. Koulutuspäiviä / henkilö on toteutunut vuonna ,96 kpl. Lisäksi OVTES:n henkilöstö osallistuu kolmeen koulutuspäivään / vuosi. Em koulutus on toteutettu pitkälti hankerahoituksen turvin. Mikäli hankerahaa ei ole käytettävissä tuo se paineita kunnan talousarvioon. Turvallisuus Henkilöstö kohtaa entistä useammin haasteellisia ja arvaamattomasti käyttäytyviä asiakkaita. Riskien tunnistaminen on tärkeää. Yksiköitä on ohjeistettu mm. välttämään riskitilanteissa yksin työskentelyä. Erilaisilla rakenteellisilla ratkaisuilla, mm. poistumisteiden huomioimisella, kameravalvonnalla ja lukituksen suunnittelulla, on pyritty pienentämään riskiä. Yksiköiden varautumissuunnittelu ja tilanteiden harjoittelu on tärkeää. Koulukeskuksen yksiköt tulisi liittää yhtenäiseen lukitus ja kaiutinjärjestelmään pikaisesti. b) tietojärjestelmien toimivuus Tietojärjestelmien ylläpito on siirretty ohjelmistotoimittajalle vuoden 2012 aikana. Toimenpide pienentää tietojärjestelmän kaatumisesta aiheutuvaa riskiä.

9 9 Vahinkoriskit: a) omaisuuteen kohdistuvat Omaisuuteen kohdistuvia riskejä ovat esim. luonnon onnettomuudet, tulipalot, vesivahingot, sähkökatkokset ja vahingonteot. Kameravalvonnan käyttöönotto on vähentänyt merkittävästi kiinteistölle ja muulle omaisuudelle aiheutettua ilkivaltaa. Yhtenäiskoululle jo toteutettu ja päiväkotiin rakennettava varavoimakone varmistaa toiminnan jatkomahdollisuuden poikkeusoloissa. b) muut riskit Toimintaan kohdistuu em. lisäksi joukko ns. yleisiä riskejä; ympäristöriskit, liikenteen aiheuttamat riskit, terveysriskit jne. Kunnan yleisessä, palvelualueen ja yksiköiden valmiussuunnitelmissa on pyritty varautumaan näihin. On perusteltua uskoa, että riski toteutuu todennäköisimmin liikenteen osalta. Kunta voi vaikuttaa kiinteistöjen piharatkaisujen osalta riskin pienentämiseen. Ostopalveluna toteutettavaan henkilöliikenteeseen kunnan vaikutusmahdollisuus on rajallinen. Perusturvapalvelujen toimiala Riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden, kannattavuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen. Se on ennakoivaa, järjestelmällistä ja jatkuvaa organisaation päivittäistä toimintaa ja johtamista, jossa jokainen tietää oman tehtävänsä ja tavoitteensa ja niihin liittyvät laatuvaatimukset. Riskienhallinta on osa johtamista ja arkipäivän työtä ei yksittäinen projekti. Riskienhallinnan asema perustuu siihen, että se auttaa organisaatiota saavuttamaan perustavoitteensa ja turvaa ne. Toiminnalliset riskit: a) henkilöriskit (saatavuus, osaaminen, turvallisuus) Saatavuus Perusturvan henkilöstön saatavuuteen liittyy pätevyyden omaavien työntekijöiden saatavuuden osalta riski. Mäntyharjun kunnan perusturvapalvelujen riskejä ovat mm. lääkärien ja koulutetun hoitohenkilöstön saatavuus. Erityisesti sairaanhoitajien saaminen akuutteihin ja lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on ollut heikkoa aktiivisesta rekrytoinnista huolimatta. Ajoittain on jouduttu käyttämään kouluttamattomia sijaisia lähinnä lähi- ja perushoitajien sijaisuuksissa. Perusturvapalveluissa on alueita, jotka ovat yhden tai muutaman työntekijän varassa, mikä aiheuttaa omat riskinsä ja työskentelyn haavoittuvuus on tällöin herkempää. Välttämättä avoimeksi tullutta virkaa tai toimea ei ole helppo täyttää. Nämä samat riskit ovat olemassa lähes maanlaajuisesti. Saatavuus turvataan hyvillä työoloilla ja oikealla palkkauksella. Sijaistaminen on järjestetty järkevällä tavalla. Tiedot eivät saisi olla yhden henkilön varassa. Työnohjaukseen tarjotaan mahdollisuus. Osaaminen Yhteiskunta muuttuu koko ajan, samoin sosiaali- ja terveydenhoitolakeihin on tullut muutoksia. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja täydennyskoulutuksiin osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Täydennyskoulutukseen kannustetaan ja koulutuksia tullaan järjestämään entistä enemmän paikallisesti ja seudullisesti (kustannus-hyöty) henkilöstön tieto-taidon ylläpitämiseksi ja

10 10 lisäämiseksi. Työnantaja huolehtii ja mahdollistaa henkilöstölle täydennyskoulutuksiin osallistumisen. Turvallisuus Perusturvapalvelujen henkilöstö kohtaa entistä useammin haasteellisia ja arvaamattomasti käyttäytyviä asiakkaita ja potilaita. Henkilökunnalle järjestetään ensiapu- ja turvallisuuskoulutusta alan ammattilaisten taholta. Turvallisuuskoulutusta järjestetään säännöllisin väliajoin erityisesti uhkaavasti käyttäytyvien henkilöiden kohtaamiseksi. Työskentelytilat ja hälytysjärjestelmät ovat asianmukaiset. Myös palo- ja pelastusharjoituksia järjestetään henkilöstölle säännöllisin väliajoin yhteistyössä palolaitoksen kanssa. Huomioidaan turvallinen ympäristö. b) tietojärjestelmien toimivuus Perusturvapalveluissa työ sisältää yhä enemmän eri tietojärjestelmien hyödyntämistä (vrt. potilasja asiakastietojen dokumentointia). Toiminnan häiriöt automaattisessa tietojen käsittelyssä vaikeuttavat laajasti palvelutuotantoa niin terveyspalveluissa kuin sosiaalipalveluissakin. Varautuminen manuaaliseen toimintaan sähkökatkosten aikana on lähes mahdotonta, koska kaksinkertaista dokumentointia ei enää tehdä. Esimerkiksi seuraavan päivän potilas- tai asiakaskohtaiset varausluettelot olisi hyvä tulostaa edellisenä päivänä, etteivät lyhyetkään tietojärjestelmäkatkokset (vrt. esim. sähkökatkokset) estä ko. päivän toimintaa. c) lainsäädännön riskit Perusturvapalveluiden lainsäädäntö muuttuu koko ajan. Henkilöstön jatkuva tietotaidon ylläpito ja edistäminen sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädännöstä on ensiarvoisen tärkeää. Tietojen tulee olla ajan tasalla, minkä kautta myös menettelytapa- ja hoitovirheet voidaan minimoida. Perusturvan henkilöstölle tulee järjestää tarvittavaa lainsäädännöllistä täydennyskoulutusta tietotaidon jatkuvan ylläpidon ja parantamisen vuoksi. Vahinkoriskit: a) omaisuuteen kohdistuvat Omaisuuteen kohdistuvia riskejä ovat esim. luonnon onnettomuudet, tulipalot, vesivahingot, sähkökatkokset. Näihin on varauduttu perusturvan valmiussuunnitelmissa. b) ympäristöriskit Mahdollisia ympäristöriskejä ovat mm. suuronnettomuudet, ydinvoimalaonnettomuudet, pandemiat. Riskeihin valmistautumista varten on tehty valmiussuunnitelmat. Teknisten palvelujen toimiala Toiminnalliset riskit: a) henkilöriskit (saatavuus, osaaminen, turvallisuus)

11 11 Saatavuus Henkilöstön saatavuus teknisten palveluiden toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin ei ole tällä hetkellä ongelma. Lyhytaikaiset sijaisuudet hoidetaan yksikön sisällä. Tilannetta voidaan parantaa mm. yhteistyöllä naapurikuntien laitosten kanssa (vesihuoltolaitos), oppisopimuskoulutuksilla, harjoittelijoiden käytöllä sekä ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla Henkilöstön saatavuuden turvaamisessa on tärkeää saada työolosuhteet ja palkkaus sellaiseksi että teknisen palvelualueen työpaikat koetaan tulevaisuudessa tavoiteltavina. Osaaminen Henkilökuntaa ohjataan koulutuksiin. Mahdollisuuksien mukaan koulutusta tullaan järjestämään myös paikallisesti, jotta mahdollisimman monet pystyisivät osallistumaan koulutustilanteeseen. Työnantaja huolehtii täydennyskoulutusmahdollisuuksien toteuttamisesta. Turvallisuus Työn ja työmatkojen turvallisuuteen liittyvät riskit pyritään tiedostamaan ja minimoimaan. Alueiden hoidossa ja rakentamisessa huomioidaan käyttäjien turvallisuus. Tietojärjestelmien toimivuus Kunnan yleisten atk-riskien lisäksi vesihuoltolaitoksella riskit liittyvät valvontaohjelmiin ja kaukovalvontaan. Vahinkoriskit: Omaisuuteen kohdistuvia riskejä ovat mm. luonnon onnettomuudet, tulipalot, vesivahingot, sähkökatkokset, ilkivalta, laitehäiriöt. Ympäristöriskejä ovat mm. suuronnettomuudet, ydinvoimalaonnettomuudet, pandemiat, käyttöveden laatuhäiriöt ja jätevedenpuhdistamon toimintahäiriöt. Näihin on pyritty mahdollisimman hyvin varautumaan YMPÄRISTÖTEKIJÄT Ympäristöä on huollettu tilinpäätösvuonna asianmukaisesti. Kaatopaikan lopettamiseen on ryhdytty jo vuonna Kaatopaikan lopettamisen on arvioitu maksavan n euroa. Lisäksi kaatopaikkavesien seurannasta muodostuu 30 vuoden ajan n euron vuotuinen kustannus. Öljyvahingon ja Asemanlammen kunnostuksen osalta on tehty jälkiseurantaa. Kaatopaikan lopettaminen tullaan tekemään vuoden 2015 loppuun mennessä. Ympäristöön kohdistuvaa riskiä tulee pienentämään jätevedenpuhdistamolle vuosina tehtävä peruskorjaus. Samalla uusitaan puhdistamon valvomo- ja sosiaalitilat.

12 12 Vesilaitoksen toimintavarmuus on ollut ajoittain heikko johtuen vähäisestä henkilöstöresurssista. Toimintavarmuutta on pyritty parantamaan erilaisilla henkilöstöjärjestelyillä. Lisäksi laajemmat sähkökatkot voivat aiheuttaa ylivuotoja vesistöön. 1.2 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnassa sisäistä valvontaa suoritetaan monella eri tasolla. Tarkastuslautakunnalla on päärooli valtuuston tahdon toteutumisen valvojana. Taloushallinnossa mm.- kassojen tarkastukset tehdään pistokokeina. Kassojen tarkastus on tehty asianmukaisesti vuosittain ja tarkastuksessa ei ole havaittu puutteita. Palvelualueiden johtajat hoitavat vastuualueittensa sisäisen valvonnan. Palvelut ja hallinto on järjestetty säädösten ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Tulostavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Kunnan talousarvion toteutumista seurataan muun muassa valtuustolle annettavien vuosikolmannesraporttien muodossa. Hankinnat on tehty hankintalain mukaisesti. Kunta on tilikauden aikana kilpailuttamisien yhteydessä joutunut yhä useammin turvautumaan asiantuntija apuun etenkin laajojen rakennushankkeiden yhteydessä. Asianajotoimistot ovat toimineet hyvänä taustatukena, kun tarjouksia on tehty, vertailtu ja perusteltu eri tahoille. 1.3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Toimintakertomuksessa kuvataan niitä olosuhteita ja tapahtumia, jotka vaikuttavat siihen millaiseksi tilikauden tulos ja taloudellinen asema muodostuvat. Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta rahoituslaskelmassa. Vertailuvuotena toimii vuosi Tuloslaskelma osoittaa siis, miten tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneisiin kuluihin. Tuloslaskelman tunnuslukujen perusteella voidaan arvioida, että vuosi 2012 oli edeltäjäänsä huomattavasti parempi talouden näkökulmasta. Mäntyharjun kunnan tuloslaskelman toimintatuottojen kokonaismäärä tilikaudella oli 7,25 milj. euroa. Toimintatuotot kasvoivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna johtuen suuremmasta myyntivoittojen määrästä. Maksutuottojen määrä säilyi samana, mutta myyntituottojen määrä pieneni, koska jätehuoltotulot/menot siirtyivät Kymenlaakson Jäte Oy:lle vuoden alusta. Toimintakulut olivat 40,5 milj. euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen oli euroa. Toimintakulujen merkittävimmät erät koostuvat henkilöstökustannuksista 19,7 milj. euroa (48 %) ja palvelujen ostoista 16,3 milj. euroa (40 %). Palvelujen ostoihin on kirjattu kaatopaikkavarausta tilikaudelta. Yhteensä kaatopaikkavarausta on nyt tehty euroa. Toimintakulut vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä euroa. Rahoituskulut olivat yhteensä euroa. Rahoituskulut kasvoivat hieman edelliseen tilikauteen verrattuna, koska lainasalkkua muokattiin siten, että painotusta siirrettiin pitkiin korkoihin sidottuihin lainoihin.

13 13 Verotulojen kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa. Kunnallisvero kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 7,8 prosenttia. Tämä johtuu tilikaudelle tehdystä veroprosentin korotuksesta. Yhteisöveron heikko kehitys kuvastaa koko maan talouden ja BKT:n heikkoa kehitystä. Kiinteistöveron kasvu johtuu pääasiassa verontarkistuksista. Verotulot jakautuvat verolajeittain seuraavasti: TP 2012 TP 2011 Muutos Muutos % Kunnallisvero , ,87 7,8 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,39-29,3 Kiinteistövero , ,23 15,7 Verotulot yhteensä , ,71 4,4 Valtionosuuksien toteuma 16,8 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen yhteensä 1,2 milj. euroa. Huomioitava on vielä, että tilikaudelle kirjautui työehtosopimusten muutoksen johdosta aikaisempaa huomattavasti suurempi lomapalkkavelkakirjaus, jonka vaikutus oli noin euroa tulosta heikentävä. Mäntyharjun kunta ei myöskään kirjannut vuodelle 2013 vielä Etelä- Savon Koulutuksen kuntayhtymän purkamisen seurauksena saatavaa tuloa yhteensä noin euroa. Tämä tulo kirjautuu vuoden 2013 tilinpäätöksen yhteydessä. Poistoja kertyi 1,26 milj. euroa. Poistojen määrä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakate kertoo jaksotettujen toimintatuottojen ja kulujen erotuksen, joka on katettava verorahoituksella ja valtionosuuksilla. Toimintakate parani huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintatuotot kattoivat noin 18 prosenttia toimintakuluista. Vuosikate kuvaa kokonaisrahoituksen riittävyyttä. Vuosikate on keskeinen luku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä investointeihin, sijoituksiin ja lainanlyhennyksiin. Kunnan tilikauden tulorahoitus riitti hyvin poistojen kattamiseen. Vuosikate oli 191 % poistoista. Tilikauden tulos oli 1,15 milj. euroa positiivinen ja alijäämät pystyttiin kattamaan. MÄNTYHARJUN KUNNAN TULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut T o i m i n t a k a t e Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut V u o s i k a t e Poistot ja arvonalentumiset T i l i k a u d e n t u l o s T i l i k a u d e n y l i- / a l i j ä ä m ä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 18 % 17 % Vuosikate / Poistot, % 191 % 3 % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä

14 14 Toiminnan rahoitus: Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki kunnan rahan lähteet ja käytöt. Rahoituslaskelma kuvaa kirjattujen liiketapahtumien vaikutusta kunnan rahavaroihin eli sitä, lisääntyivätkö vai vähenivätkö kunnan rahavarat tilikauden aikana. Tuloslaskelman tavoin rahoituslaskelma sisältää ainoastaan ne erät, jotka ovat syntyneet kunnan kannalta ulkopuolisiin yksiköin nähden. Toiminnan ja investointien rahavirta, tulorahoitus Tulorahoitus kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin eli kuinka paljon varsinainen toiminta on tuottanut tilikauden aikana rahavaroja. Toiminnan rahavirta oli 2 milj. euroa. Rahoituslaskelman investoinnit muodostuvat pysyvien vastaavien investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä luovutusvoitoista. Investointimenojen määrä oli vuonna 2012 yhteensä 1,3 milj. euroa. Pysyvien vastaavien luovutustuloja kertyi euroa. Toiminnan ja investointien erotuksena laskettu rahavirta oli tilikaudella 1,5 milj. euroa positiivinen. Investointien omahankintamenoista 193 % on katettu varsinaisen toiminnan tulorahoituksella. Lainasalkun keskikorko oli vuodenvaihteessa 2,4 prosenttia ja kiinteän/vaihtuvakorkoisen suhde salkussa oli 75 % kiinteäkorkoista ja 25 % vaihtuvakorkoista. Vuoden lopussa kunnalla oli lainaa yhteensä 15,9 milj. euroa.

15 15 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest.menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 193 % 1 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 123 % 1 % Lainanhoitokate 2,42 0,16 Kassan riittävyys, pv 19 4 Asukasmäärä Rahoituslaskelman tunnusluvut mittaavat maksuvalmiutta ja kassavarojen riittävyyttä. Investointien tulorahoitus = 100*Vuosikate/investointien omahankintameno. Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Pääomamenojen tulorahoitus = 100* Vuosikate/(investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys +lainan lyhennykset). Lainanhoitokate = (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset) = 2,42 Mäntyharju. Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman velvoitteiden hoitoon.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 HYRYNSALMEN KUNTA Toimintakertomus ja tilinpäätös Kunnanhallitus 24.3.2015 Kunnanvaltuusto 10.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Valtuusto 24.6.2014 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70 HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA Kunnanhallitus 4.4.2011 70 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.1.3 Yleinen ja oman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot