6 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET"

Transkriptio

1 6 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Finchi Innovation Center Ltd:n sisäisen omistuksen eliminoinnissa syntyvä konsernipassiiva on kohdennettu pakollisiin varauksiin johtuen tytäryrityksen toimintaan liittyvistä vastuista. Konsernin sisäiset liiketapahtumat ja keskinäiset velat ja saatavat on eliminoitu. Ulkomaisen tytäryhtiön tilinpäätöserät on muutettu euroiksi Euroopan keskuspankin noteeraamaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisesta syntyneet kurssierot ja ulkomaisten tytäryritysten omien pääomien muuntamisesta syntyvät muuntoerot kirjataan edellisten tilikausien kertyneiden voittovarojen erään (käyttörahasto). Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty: Finpro USA Inc., kotipaikka Delaware, Yhdysvallat Finchi Innovation Center Ltd, Shanghai, Kiina Finpro Oy, Helsinki, Suomi Varsinaisen toiminnan jakautuminen kansainvälistymistoimintaan ja invest-in toimintaan Invest In Finland säätiön toiminta fuusioitiin Finpron ry:n toimintaan Tuloslaskennassa esitämme invest-in toiminnan kulut ja saaman valtionavun ajalta Säätiö on tehnyt oman tilinpäätöksensä kaudelta Asiakasprojektien kirjausperiaatteet Finpron asiakasprojekteista menot on kirjattu kuluksi suoriteperusteisesti tilikaudelle. Finpro ry:n projektilaskutus ja valtionapu jaksotetaan tulokseen projektin toteutumisasteen mukaan. Projektin toteutumisaste määritellään joko vertaamalla tehtyä työtä arvioituun työmäärään tai toteutuneiden menojen osuutta arvioituihin kokonaismenoihin. Asiakasprojektien tuotot esitetään tuloslaskelmassa rivillä Palvelutuotot. Projektituotot sisältävät vientiverkostohankkeiden tuotot ja Muina tuottoina esitetään asiakasprojektien edelleenlaskutetut kulut. Vientiverkostohankkeet ovat vienninedistämishankkeita, joiden kustannuksiin työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt niihin osallistuneille yrityksille yrityskohtaista kansainvälistymistukea. Tuki on kanavoitu yrityksille järjestäjäorganisaatioiden, kuten Finpro ry:n kautta. Tuki on tilinpäätöksessä huomioitu kuluja vähentävänä projektin toteutuneiden menojen suhteessa projektin arvioituihin kokonaismenoihin. Shanghain maailmannäyttely toteutui vuonna 2010 ja projekti on päättynyt ja tilitetty työ- ja elinkeinoministeriölle Maailmannäyttelyprojektin tuotot, kulut ja valtionapu on käsitelty vuoden 2012 tilinpäätöksessä - kuten aikaisemmissakin tilinpäätöksissä - oman erillisen otsikon alla ennen Finpro ry:n operatiivista tulosta. Avustusten käsittely Finpro ry:n kasainvälistymistoiminnoille työ- ja elinkeinoministeriön myöntämän yleisavustuksen määräytymisperusteet on kokonaisuudessaan täytetty. Koko myönnetty avustus on kirjattu tuloslaskelmaan kohtaan Yleisavustus

2 Yleisavustuksen lisäksi Finpro ry:n kansainvälistymistoiminnot saa hankekohtaista julkista rahoitusta projektiluonteisiin kehityshankkeisiin. Nämä erillisavustukset esitetään yhtenäisesti bruttomääräisenä omana tuloslaskelmarivinään Hankekohtaiset erillisavustukset. Invest-in toimintaan myönnetty valtionapu näkyy tuloslaskelmassa hankekohtaisina erillisavustuksina ja kohdassa Yleisavustus. Myönnetystä yleisavustuksesta käyttämättä tilikaudella jää ,83 euroa. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoarvoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Finpro ry:n käyttöomaisuushankinnat on kirjattu kuluksi pääsääntöisesti 25 prosentin menojäännöspoistoin. Käyttöomaisuudessa olevien atk-laitteiden poistot on laskettu kolmen vuoden tasapoistoina teknis-taloudellisen käyttöajan perusteella. Muihin pitkävaikutteisiin menoihin on aktivoitu projektinhallintajärjestelmä ja sen käyttöönottotyö ja henkilöstötietojärjestelmä ja sen käyttöönottomenot. Järjestelmät poistetaan viiden vuoden tasapoistoin. Muut aineelliset hyödykkeet on kirjattu kuluksi viiden vuoden tasapoistoin. Sijoitukset Sijoitukset ovat ulkopuolisen salkunhoitajan hoidettavana. Sijoituksista saadut tuotot ja kulut on kirjattu tuloslaskelmassa sijoitustoiminnan tuottoihin ja kuluihin. Sijoitukset on taseessa esitetty pysyvien vastaavien sijoitusosakkeissa ja -osuuksissa. Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkina-arvoon, ja niiden kirjanpitoarvo ei ylitä tilinpäätöshetken markkina-arvoa. Muut osakkeet ja osuudet eivät sisälly salkunhoitajan sijoitussalkkuun ja on arvostettu hankintamenoon. Eläkevastuut Lakisääteinen eläkevastuu on hoidettu eläkevakuutusyhtiössä ja kirjattu eläkevakuutusyhtiön laskelmien ja veloitusten mukaisesti. Vientikeskusverkostossa työskentelevän paikalta palkatun henkilöstön eläketurva on järjestetty paikallisen käytännön mukaisesti. Valuuttamääräiset saamiset, velat ja rahavarat Finpron lyhytaikaiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi Euroopan keskuspankin noteeraamaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Finpro ry käyttää valuuttatermiinejä lähinnä suojatakseen dollarimääräisien ostojen rahavirtoja kiinteiden kulujen budjetoinnissa käytetylle dollarikurssin tasolle. Termiinisopimuksia ei arvosteta tilinpäätöksessä käypään arvoon

3 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT A B C D E F HENKILÖSTÖKULUT Palkat , , , ,85 Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot , , , ,21 Eläkekulut , , , ,80 Muut henkilösivukulut , , , ,97 Yhteensä , , , ,83 HENKILÖSTÖKULUT INVEST IN FINLAND Palkat ,28 0, ,28 0,00 Eläkekulut ,85 0, ,85 0,00 Muut henkilösivukulut ,65 0, ,65 0,00 Yhteensä Invest In Finland ,78 0, ,78 0,00 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Finpro ry, kotimaa 161,00 132,00 161,00 132,00 Invest In Finland, kotimaa 13,00 0,00 13,00 0,00 Finpro ry, ulkomaat (sis. Finpro USA Inc) 207,00 218,00 199,00 210,00 Invest In Finland, ulkomaat 2,00 0,00 2,00 0,00 Finchi Ltd 6,00 6,00 0,00 0,00 Yhteensä 389,00 356,00 375,00 342,00 MUUT KULUT Tilintarkastajien palkkiot PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastus , , , ,00 Tilintarkastajien lausunnot , , , ,00 Veroneuvonta 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut palvelut 6 906, , , ,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Tuotot Osinkotuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Korkotuotot , , , ,56 Yhteensä , , , ,56 Kulut Muut rahoituskulut 8 839, , , ,66 Yhteensä 8 839, , , ,66 Rahoitustoiminta yhteensä , , ,50-629,10 MAAILMANNÄYTTELYN MYYNTITUOTOT Projektituotot , , , ,00 Muut Myyntituotot , , , , , , , ,00 MAAILMANNÄYTTELYN KULUT Paviljonkiin liittyvät kulut , , , ,54 Henkilöstökulut 0, ,16 0, ,16 Muut kulut , , , ,30 Yhteensä , , , ,00 MAAILMANNÄYTTELYN AVUSTUKSET Työ- ja elinkeinoministeriö , , , ,00 Opetusministeriö 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,

4 1. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT G SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA KULUT Tuotot Osinkotuotot , , , ,16 Arvonalennusten palautus ,93 0, ,93 0,00 Myyntivoitot , , , ,56 Yhteensä , , , ,72 Kulut Myyntitappiot , , , ,74 Arvonalennukset 0, ,07 0, ,07 Hoitokulut 30,00 58,00 30,00 58,00 Yhteensä , , , ,81 Sijoitustoiminta yhteensä , , , ,

5 2. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT A MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Kirjanpitoarvo 1.1. ilman valuuttaa , , , ,82 Kirjanpitoarvo , , , ,82 Valuuttakurssien vaikutukset -102, ,73 0,00 0,00 Lisäykset , , ,61 0,00 Tilikauden poistot , , , ,27 Kirjanpitoarvo , , , ,55 B KONEET JA KALUSTO Kirjanpitoarvo 1.1. ilman valuuttaa , , , ,89 Kirjanpitoarvo , , , ,89 Valuuttakurssien vaikutukset -337, ,84 0,00 0,00 Lisäykset , , , ,67 Myynnit , , , ,44 Kirjanpitoarvo ennen poistoja , , , ,12 Tilikauden poistot , , , ,07 Kirjanpitoarvo , , , ,05 C SIJOITUSOSAKKEET JA -OSUUDET Kirjanpitoarvo , , , ,62 Hankinnat , , , ,29 Myynnit , , , ,84 Arvonalennusten muutos , , , ,07 Kirjanpitoarvo , , , ,00 Osakkeet ja osuudet, joiden kirjanpitoarvot alittavat markkina-arvot Markkina-arvo , , , ,00 Vastaava kirjanpitoarvo , , , ,29 Erotus , , , ,71 Osakkeet ja osuudet, joiden kirjanpitoarvot ylittävät markkina-arvot Markkina-arvo , , , ,71 Vastaava kirjanpitoarvo , , , ,06 Erotus , , , ,35 Kirjanpitoarvojen ja markkina-arvojen erotus yhteensä , , , ,64 D MUUT OSAKKEET JA OSUUDET Kirjanpitoarvo , , , ,31 Hankinnat 0,00 800,00 0,00 800,00 Myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,

6 2. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT E MUUT SAAMISET Saaminen Finpro USA Inciltä 0,00 0, , ,40 Muut saamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut saamiset yhteensä 0,00 0, , ,40 F SIIRTOSAAMISET Ennakkomaksut, kotimaa , , , ,78 Ennakkomaksut, vientikeskukset , , , ,99 Vuokra- ym. takuut, vientikeskukset , , , ,38 Vuokratakuu Finchi Ltd ,86 0, , ,96 Palkkaennakot ja muut lyh.aik. saamiset , , , ,98 Projektien ennakkokulut , , , ,63 Siirtosaamiset Maailmannäyttely 0, ,86 0, ,86 Siirtosaamiset yhteensä , , , ,

7 3. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT G H I J K L M 70-VUOTISJUHLARAHASTO Pääoma , , , ,05 Maksetut apurahat -707,97 0,00-707,97 0,00 Korkotuotot 369,35 463,24 369,35 463,24 Pääoma , , , ,29 KÄYTTÖRAHASTO Saldo 1.1. ilman valuuttaa , , , ,01 Saldo , , , ,01 Muuntoeron muutos , ,06 0,00 0,00 Ed. tilikauden yli- /alijäämä , , , ,54 Saldo , , , ,55 EDELLISTEN TILIKAUSIEN ALIJÄÄMÄ Saldo 1.1. ilman valuuttaa Saldo , ,63 0,00 0,00 Muuntoeron muutos Ed. tilikauden yli- /alijäämä , ,98 0,00 0,00 Saldo , ,61 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Saldo , , , ,54 Siirto käyttörahastoon , , , ,54 Siirto edellisten tilikausien alijäämään , ,86 0,00 0,00 Ed. tilikausin kurssieroa 0,00 Tilikauden yli- /alijäämä 1 427, , , ,81 Saldo , , , ,81 PAKOLLISET VARAUKSET Finchi Ltd varaus tilojen palauttamiseksi , ,80 0,00 0,00 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT ALV-velka , , , ,21 Veronpidätykset , , , ,00 Sotuvelka , , , ,06 Verovelka , ,22 0,00 0,00 Lyhytaikaiset velat rahalaitoksille 0, ,75 0, ,75 Muut lyhytaikaiset velat yhtensä , , , ,02 SIIRTOVELAT Lomapalkat , , , ,00 Muut henkilöstökulujaksotukset , , , ,31 Muut jaksotukset, kotimaa , , , ,22 Muut jaksotukset, vientikeskukset , , , ,69 Saadut vuokra- ym. takuut , ,90 0,00 0,00 Projektien ennakkotuotot , , , ,14 Siirtovelat Maailmannäyttely 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirtovelat yhteensä , , , ,

8 4. VASTUUSITOUMUKSET VASTUUSITOUMUKSET Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,16 Myöhemmin maksettavat , , , ,04 Leasingvastuut yhteensä , , , ,20 5. RAHOITUSJOHDANNAISET Tilinpäätöshetkellä avoimet valuuttatermiinit Nimellisarvo , , , ,57 Käypä arvo , , , ,

9 8 EHDOTUS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa, että Finpro ry:n tilivuoden alijäämä ,19 siirretään käyttörahastoon. 9 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä 20. maaliskuuta 2013 Harri Kerminen, pj Tapani Järvinen, vpj Kirsi Eräkangas Esko Hamilo Pekka Heikonen Janne Känkänen Mika Lahikainen Pekka Soini Kari Häyrinen, toimitusjohtaja 10 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 20. maaliskuuta 2013 PricewaterhouseCoopers Oy KHT yhteisö Merja Lindh KHT

10 11 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Tasekirja, sidottuna vihkona Pääkirja, sähköisessä muodossa Päiväkirjat, sähköisessä muodossa Tositteet: - kassatositteet aikajärjestyksessä paperitositteina - vientikeskusten kirjanpitotositteet sähköisessä muodossa, osa paperitositteina - ostolaskut sähköisessä muodossa - myyntilaskukopiot aikajärjestyksessä paperitositteina - korjaustositteet aikajärjestyksessä paperitositteina - matkalaskut liitteineen sähköisessä muodossa Finpron asema työ- ja elinkeinoministeriön nimeämänä SGEI toimijana (Services of General Economic Interest yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun tuottajana) vuodesta 2008 lähtien edellyttää kirjanpitomateriaalin säilyttämistä EU:n vaatiman 10 vuoden ajan.

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Itella Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön ja osakeyhtiölain mukaisesti. Tuloutusperiaatteet ja liikevaihto Tuotot tavaroiden (ml. postimerkit)

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2012. Y-tunnus 1743630-2

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2012. Y-tunnus 1743630-2 T A S E K I R J A 30.6.2012 Y-tunnus 1743630-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1 Konserni Tuloslaskelma konserni 4 Tase konserni 5

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 20 Tilintarkastuskertomus 27 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 Tuloslaskelma Laurantis Pharma -konserni Rahayksikkö EUR 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 327,10 0,00

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 51 886 935,86 50 344 920,26 Korvaukset muilta järjestöiltä 7 872 116,79 8 808 549,92 Lainauskorvaus

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007 Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.5.2006-30.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.5.2006-30.4.2007

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku

Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku Inlook-konserni VUOSIKERTOMUS 2009-2010 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Inlook Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina joulukuun 9. päivänä 2010 klo 16.00 Inlook Group Oy:n toimitiloissa,

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Tasekirja 1 (38) Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Tasekirja 2 (38) Sisällys Toimintakertomus... 3 Johdon katsaus... 3 Toiminta ja tulokset... 4 Voimavarat... 11 Arvio

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot