SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010"

Transkriptio

1 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki, joka kuuluu Pohjoismaiden suurimpiin pankkeihin lukeutuvaan Danske Bank konserniin. Tämä lakisääteinen tilinpäätös kattaa Sampo Pankki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan

2 Sisällys IFRS -TILINPÄÄTÖS Sampo Pankki Oyj:n toimintakertomus Konsernin tuloslaskelma 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 14 Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista 14 Segmentti-informaatio 28 Riskienhallinta 30 Muut liitetiedot: 40 Korkotuotot, netto 40 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 40 Palkkiotuotot ja -kulut 41 Sijoitustoiminnan nettotuotot 41 Liiketoiminnan muut tuotot 41 Henkilöstökulut 42 Osakeperusteiset maksut 42 Liiketoiminnan muut kulut 44 Tilintarkastuspalkkiot 44 Saamisten arvonalentumiset 45 Rahoitusvarat ja -velat 46 Rahoitusvarojen ja velkojen käyvät arvot 47 Käteiset varat 48 Rahoitusinstrumentit 49 Lainat ja muut saamiset 51 Vähennysten tili 51 Sijoitukset 52 Sijoitukset osakkuusyhtiöissä 52 Aineettomat hyödykkeet 52 Sijoituskiinteistöt 53 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 53 Muut varat 54 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat 54 Verot 55 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille 55 Liikkeeseen lasketut velkakirjat 56 Muut velat 56 Varaukset 57 Ehdolliset velat ja sitoumukset 57 Työsuhde-etuudet 58 Lähipiiritiedot 59 Oma pääoma 60 Osingot 60 SAMPO PANKKI OYJ:N ERILLISTILINPÄÄTÖS (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) Tuloslaskelma 61 Tase 62 Tilinpäätöksen liitetiedot 64 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 64 Tilinpäätöksen muut liitetiedot 65 Sampo Pankki Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle emoyhtiön voittovarojen käyttämisestä 81 Tilinpäätösmerkintä 82 Kirjanpitokirjat Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 2

3 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 2010 Konsernirakenne Sampo Pankki konserni kuuluu Danske Bank konserniin. Danske Bank konsernin emoyhtiö on Danske Bank A/S. Sampo Pankki konsernin emoyhtiö on Sampo Pankki Oyj. Sampo Pankki konserniin kuului vuoden 2010 lopussa seuraavat yhtiöt; Sampo Asuntoluottopankki Oyj, Sampo Rahastoyhtiö Oy, Kiinteistömaailma Oy, As. Oy Espoon Leppävaaran Aurinkopiha, Aurinkopihan Palvelut Oy, MB Equity Partners Oy ja MB Mezzanine Fund II Ky. Konsernirakenteen muutokset Tytäryhtiö As. Oy Kolarin Nilijänkkä fuusioitiin Sampo Pankkiin helmikuun 2010 lopussa. Danske DCR Oy lakkautettiin toukokuun 2010 lopussa. Uusi tytäryhtiö, Aurinkopihan Palvelut Oy, perustettiin elokuussa Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Sampo Pankki konserni noudattaa tilinpäätöksen laadinnassa kansainvälisiä IFRS -standardeja. Konserni ei ole muuttanut kirjanpitoperiaatteita edellisestä vuodesta. Konsernin ja emoyhtiön kirjanpitoperiaatteista kerrotaan tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Tulos Sampo Pankki-konsernin voitto ennen veroja tilikaudella 2010 oli 152,3 miljoonaa euroa (32,7 miljoonaa). Merkittävin syy tuloksen paranemiseen oli saamisten arvonalentumisten raju pieneneminen edelliseen vuoteen verrattuna. Oman pääoman tuotoksi muodostui 5,6% (0,9%) ja kulu-tuotto-suhde oli 70,3% (62,8%). Nettokorkotuotot tippuivat 321,9 miljoonaan euroon (458,9 miljoonaa). Nettopalkkiotuotot puolestaan kasvoivat 188,7 miljoonaan euroon (181,7 miljoonaa). Sampo Pankki konsernin liiketoiminnan kulut pysyivät lähes samalla tasolla kuin vertailuvuonna 438,3 miljoonaa euroa (438,0 miljoonaa). Saamisten arvonalentumisia kirjattiin 32,7 miljoonaa euroa (227,3 miljoonaa). Sopimuskohtaisten varausten lisäys oli 13,3 miljoonaa euroa ja ryhmäkohtaisia varauksia peruutettiin 5,1 miljoonaa euroa. Lopullisten luottotappioiden määrä oli 40,9 miljoonaa euroa ja luottotappioiden palautuksia kirjattiin 16,4 miljoonaa euroa. Suurin osa sopimuskohtaisista varauksista muodostui yritysasiakkaista. Tase Saamiset asiakkailta kasvoivat 658,0 miljoonalla eurolla vuoden 2009 lopusta ja niiden määrä oli ,1 miljoonaa euroa (22 658,1 miljoonaa). Talletukset asiakkailta kasvoivat 1 714,4 miljoonaa euroa edellisen vuoden lopusta ja olivat ,7 miljoonaa euroa (13 433,4 miljoonaa). Vakavaraisuus Sampo Pankki -konsernin vakavaraisuus oli 15,2 prosenttia (15,5 %) ja ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 14,1 prosenttia (14,3%). Vakavaraisuuteen luettavat omat varat olivat joulukuun lopussa yhteensä 2 698,9 miljoonaa euroa (2 580,4 miljoonaa). Konsernin riskipainotetut saamiset olivat ,2 miljoonaa euroa (16 642,7 miljoonaa). Kauden voitto verojen jälkeen on luettu ensisijaisten omien varojen vapaaseen omaan pääomaan. Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 3

4 VAKAVARAISUUS Sampo Pankki -konserni Sampo Pankki Oyj Omat varat ) ) Milj. Ensisijaiset omat varat 1) 2 499, , , ,9 Osakepääoma 106,0 106,0 106,0 106,0 Vararahasto 271,1 271,1 261,7 261,7 Pääomalaina 350,0 350,0 350,0 350,0 Vapaa oma pääoma 1 777, , , ,5 Vähemmistöosuus 2,1 0,1 0,0 0,0 Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo -6,6-7,5-6,3-7,3 Vähennykset ensisijaisista omista varoista 2) -0,6 0,0-0,6 0,0 Toissijaiset omat varat 199,1 199,7 199,1 199,7 Velat, joilla on huonompi etuoikeus 199,7 199,7 199,7 199,7 Muu toissijainen pääoma 0,0 0,0 0,0 0,0 Vähennykset toissijaisista omista varoista 2) -0,6 0,0-0,6 0,0 Omat varat yhteensä 2 698, , , ,7 Riskipainotetut saamiset ja vastuut , , , ,0 Omien varojen vähimmäisvaatimus (8% riskipainotetuista saamisista ja vastuista) 1 421, , , ,4 Luotto- ja vastapuoliriski 1 309, , , ,9 Markkinariski 20,2 25,2 20,2 25,2 Operatiivinen riski 91,7 99,3 88,8 97,3 Vakavaraisuussuhdeluku, % - omat varat yhteensä/ riskipainotetut saamiset ja vastuut 15,2 % 15,5 % 15,6 % 16,2 % - josta ensisijaiset omat varat/ riskipainotetut saamiset ja vastuut 14,1 % 14,3 % 14,4 % 14,9 % Konsernin vakavaraisuussuhde on laskettu luottolaitoslain 5 luvun ja :ien mukaisesti. Luotto-, markkina- ja operatiivisen riskien riskipainotetut saamiset ja vastuut on laskettu vakiomenetelmää käyttäen. 1) Pääomalainojen osuus ensisijaisista konsernin omista varoista on 14 % (15 %). Pääomalainojen osuus ensisijaisista Sampo Pankin omista varoista on 14 % (15 %). 2) Rahoitustarkastus on myöntänyt Sampo Pankille luottolaitostoiminnasta annetun lain 48 :n 8 momentin mukaisen poikkeusluvan olla vähentämättä omista varoista rahoituslaitossijoituksia yrityksiin, joiden pääasiallisena toimialana on sijoitustoiminta. Poikkeuslupa on voimassa asti. 3) Vertailulukuja on muutettu takausten luottovasta-arvoprosessissa ja markkinariskin laskennassa havaituista virheistä johtuen. Muutos nostaa vakavaraisuussuhdelukua aiemmin raportoidusta 14,9 %:sta 15,5 %:in. Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 4

5 Riskienhallinta Riskienhallinnan keskeinen tavoite on varmistaa pääomien riittävyys suhteessa liiketoiminnan aiheuttamiin riskeihin. Pakollisen vakavaraisuuslaskennan lisäksi Sampo Pankki konsernin riskien seurannassa käytetään taloudellisen pääoman mittareita, jotka kuvaavat eri riskien kantamiseksi tarvittavan pääoman määrää. Pääomavaatimuksen katteena on riittävästi omaa pääomaa ja pääomalainoja. Merkittävimmät Sampo Pankki -konsernin toimintaan liittyvät riskit ovat luottoriski, rahoitustaseen korkoriski sekä likviditeettiriski, operatiivinen riski ja erilaiset liiketoimintariskit kuten muutokset kilpailutilanteessa tai asiakkaiden käyttäytymisessä. Riskeistä ja riskienhallinnasta kerrotaan yksityiskohtaisesti IFRS-tilinpäätöksessä. Luottoluokitukset Sampo Pankin luottoluokituksissa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2010 aikana. Moody sin pitkä luottoluokitus Sampo Pankki Oyj:lle oli A1 vakain näkymin ja lyhyt luottoluokitus P-1 koko vuoden ajan. Moody's vahvisti luokitukset vakain näkymin Standard & Poor sin pitkä luottoluokitus Sampo Pankki Oyj:lle oli A negatiivisin näkymin ja lyhyt luokitus A-1. Hallinto Tilivuoden 2010 aikana Sampo Pankki Oyj:n hallitukseen ovat kuuluneet Peter Straarup (pj) saakka Thomas F. Borgen (pj) alkaen Sven Erik Lystbæk (vpj) saakka Per Damborg Skovhus (vpj) alkaen (vpj alkaen) Teija Andersen saakka Tonny Thierry Andersen saakka Lars Andreasen alkaen Mikael Ericson alkaen Ilkka Hallavo saakka Niels-Ulrik Mousten alkaen Esko Mäkeläinen Georg Schubiger Lars Stensgaard Mørch saakka Maija Strandberg alkaen Risto Tornivaara saakka Tilivuoden 2010 lopussa Sampo Pankki Oyj:n hallitukseen kuuluivat Thomas F. Borgen (puheenjohtaja), Per Damborg Skovhus (varapuheenjohtaja), Lars Andreasen, Mikael Ericson, Niels-Ulrik Mousten, Esko Mäkeläinen, Georg Schubiger ja Maija Strandberg. Sampo Pankki Oyj:n toimitusjohtaja on Ilkka Hallavo ja toimitusjohtajan sijainen Risto Tornivaara. Sampo Pankki Oyj:n tilintarkastajana on ollut Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Kunto Pekkala, KHT. Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä Sampo Pankki Oyj on Danske Bank A/S:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Danske Bank A/S on listayhtiö ja koko Danske Bank konsernin emoyhtiö. Danske Bank konsernin hallintotapa on tanskalaisia listayhtiöitä koskevien säädösvaatimusten ja erityisesti finanssialan yrityksiä koskevien säädösvaatimusten mukainen. Danske Bank konserni noudattaa olennaisilta osiltaan Tanskan Corporate Governance Committeen antamia hyvää hallintotapaa koskevia suosituksia. Lisätietoa Danske Bank konsernin hallintotapaa koskevista periaatteista on saatavissa Internet-osoitteesta Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 5

6 Sampo Pankki Oyj on joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskija ja julkaisee tästä johtuen seuraavan kuvauksen taloudelliseen raportointiprosessiinsa liittyvistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä. Sampo Pankissa sisäisen valvonnan avulla pyritään varmistamaan muun muassa taloudellisen raportoinnin sekä muun johdon päätöksenteossa käyttämän informaation oikeellisuus lakien ja määräysten noudattaminen sekä hallintoelinten päätösten ja muiden sisäisten sääntöjen ja menettelytapojen noudattaminen. Johto toteuttaa valvontaa vähentääkseen taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä sekä valvoakseen raportointiin liittyvien säännösten ja määräysten noudattamista. Asetettujen kontrollien avulla pyritään ennalta ehkäisemään, havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset virheet sekä vääristymät taloudellisessa raportoinnissa, mutta niiden avulla ei voida taata täyttä virheettömyyttä. Sampo Pankin hallitus arvioi säännöllisesti onko yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tekemä arvio perustuu mm. yhtiön sisäisen tarkastuksen laatimiin selvityksiin. Lisäksi hallitus saa ulkoisen tilintarkastajan raportin pankin hallinnosta ja sisäisen valvonnan tilasta. Hallitus ja toimitusjohtaja saavat säännöllisesti tietoa yhtiön taloudellisesta tilasta, säännösten ja määräysten muutoksista sekä niiden noudattamisesta konsernissa. Sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaa Danske Bank konsernin sisäisen tarkastuksen toimintaohje. Ohjeen mukaan sisäisen tarkastuksen tehtäviin kuuluu mm. varmistaa sisäisen valvonnan sekä hallinto-, laskenta- ja riskienhallintamenetelmien kontrollien riittävyyttä ja tehokkuutta. Lisäksi sisäinen tarkastus varmistaa, että raportointi on luotettavaa sekä lakeja ja määräyksiä noudatetaan asianmukaisesti. Sisäinen tarkastus tarkastaa konsernissa hyväksytyin tarkastusmenetelmin, jotka perustuvat kontrollien toimivuuden läpikäyntiin ja testaukseen. Paikallinen sisäinen tarkastus toimii yhteistyössä konsernin sisäisen tarkastuksen kanssa. Sisäinen tarkastus tekee toiminto- ja tuotekohtaisia tarkastuksia ja antaa niitä koskevia suosituksia sekä seuraa niiden toteuttamista. Sisäinen tarkastus osallistuu vuosi- ja välitilinpäätöksien tarkastamiseen sekä konsultoi ja antaa riippumattomia asiantuntijalausuntoja. Sisäinen tarkastus raportoi hallitukselle tehdyn tarkastustyön. Hallitus hyväksyy tarkastusstrategian vuosittain. Konsernin laskentaosasto arvioi myös taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä kiinnittäen huomiota erityisesti harkintaa edellyttäviin ja arvoihin perustuviin eriin, jotta näiden erien tasearvot antavat oikeaan ja riittävän kuvan. Nämä kriittiset erät käydään läpi tilinpäätöksen liitetiedoissa. Hyvä kirjanpitokäytäntö perustuu konsernissa tarkoin määriteltyihin valtuuksiin, asianmukaiseen työtehtävien jakoon, säännölliseen raportointiin sekä toimintojen läpinäkyvyyteen. Johdon sisäisessä raportoinnissa noudatetaan samoja periaatteita kuin ulkoisessa raportoinnissa ja periaatteet ovat samat koko konsernissa. Konsernin yhteinen it-järjestelmä luo pohjan kirjanpitoaineiston luotettavalle dokumentoinnille ja vähentää näin taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä. Yllä mainittujen tahojen lisäksi Sampo Pankki Oyj:ssä valvontaa suorittaa hallituksen asettama Riskikomitea, jonka puheenjohtajana toimii pankin toimitusjohtaja. Riskikomitean tarkoituksena on valvoa, että pankissa noudatetaan kaikkia hallituksen asettamia riskienhallinnan ohjeita. Sampo Pankki konsernin riskienhallinnasta voi lukea tilinpäätöksen sivulta 30. Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 6

7 Katsastuskauden jälkeiset näkymät Tiedossa ei ole olennaisia tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen. Näkymät vuodelle 2011 Markkinakorkojen odotetaan pysyvän toistaiseksi alhaisella tasolla ja pankin tuottokehityksen arvioidaan jatkuvan verraten vakaana. Saamisten arvonalentumisten odotetaan pysyvän maltillisella tasolla olettaen että talouden yleinen kehitys jatkuu myönteisenä. Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 7

8 TUNNUSLUVUT Milj Liikevaihto Korkokate % liikevaihdosta 33,6 39,0 26,7 21,0 31,3 Voitto ennen veroja %liikevaihdosta 15,9 2,8 10,1 35,4 24,8 Tuotot yhteensä 1) Liiketoiminnan kulut yhteensä 2) Kulu-tuotto-suhde 70,3 62,8 68,5 37,0 56,5 Taseen loppusumma Oma pääoma Kokonaispääoman tuotto, % 0,5 0,1 0,5 2,6 1,1 Oman pääoman tuotto, % 3) 5,6 0,9 6,9 44,8 24,5 Omavaraisuusaste, % 3) 8,3 8,2 6,8 6,8 4,5 Vakavaraisuussuhde, % 4) 15,2 15,5 14,3 15,1 11,9 Saamisten arvonalentumiset 5) Taseen ulkopuoliset sitoumukset Henkilöstö kauden aikana keskimäärin Tunnuslukujen laskemisessa on käytetty Finanssivalvonnan määräämiä laskentakaavoja ottaen huomioon kirjanpitokäytännön muutoksista johtuvat mahdolliset tuloslaskelma- ja tasenimikemuutokset. 1) Tuottoihin on luettu kulu-tuotto-suhdeluvun laskentakaavan mukaiset tuotot. Vuosien vertailutietoa on korjattu poistojen osalta. 2) Liiketoiminnan kuluihin on luettu kulu-tuotto-suhdeluvun laskentakaavan mukaiset kulut. 3) Taseen erää Pääomalainat ei ole luettu mukaan omaan pääomaan. 4) Konsernin vakavaraisuussuhde on laskettu luottolaitoslain 5 luvun ja :ien mukaisesti. Luotto- ja operatiivisen riskin riskipainotetut saamiset ja vastuut on laskettu vakiomenetelmää käyttäen. Vuosien vakavaraisuus on laskettu luottolaitoslain 12 luvun siirtymäsäännösten mahdollistamalla tavalla lain voimaan tullessa olleiden sääntöjen, vanhan luottolaitoslain 9 luvun :ien ja Rahoitustarkastuksen omien varojen laskentaa koskevan tulkinnan 3/125/2005, mukaisesti. 5) Saamisten arvonalentumisiin sisältyvät arvonalentumistappiot, niiden peruutukset, toteutuneet luottotappiot ja luottotappioiden palautukset. (-) tappioiden nettomäärä positiivinen. Tunnuslukujen laskentakaavat Liikevaihto: Kulu-tuotto-suhde: Oman pääoman tuotto % Kokonaispääoman tuotto % Omavaraisuusaste % korkotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot palkkiotuotot, arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot sekä liiketoiminnan muut tuotot henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut korkotuotot, netto + arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot + palkkiotuotot, netto + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot voitto ennen veroja +/- arvonmuutosrahaston muutos - verot oma pääoma + vähemmistöosuus (vuoden alun ja lopun keskiarvo) voitto ennen veroja +/- arvonmuutosrahaston muutos - verot taseen loppusumma (vuoden alun ja lopun keskiarvo) oma pääoma + vähemmistöosuus taseen loppusumma Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 8

9 IFRS TILINPÄÄTÖS KONSERNIN TULOSLASKELMA Milj. Liite 1-12/ /2009 Muutos Korkotuotot 1 592,5 881,7-289,2 Korkokulut 1-270,6-422,8 152,2 Nettokorkotuotot 1 321,9 458,9-136,9 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 2 55,7 9,7 46,0 Palkkiotuotot 3 253,8 237,5 16,3 Palkkiokulut 3-65,1-55,8-9,3 Sijoitustoiminnan nettotuotot 4 2,0 2,1-0,1 Liiketoiminnan muut tuotot 5 55,0 45,6 9,3 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 623,3 698,0-74,7 Henkilöstökulut 6-165,3-181,9 16,6 Liiketoiminnan muut kulut 8-273,0-256,1-16,9 Liiketoiminnan kulut yhteensä -438,3-438,0-0,3 Saamisten arvonalentumiset 10-32,7-227,3 194,6 Kauden voitto ennen veroja 152,3 32,7 119,6 Verot 24-35,1-14,3-20,8 Kauden voitto yhteensä 117,1 18,4 98,8 josta Emoyhtiön omistajien osuus 116,8 18,4 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,4 0,0 Sampo Pankki -konsernilla ei ole tuottoja eikä kuluja lopetetuista toiminnoista vuosina 2010 ja Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 9

10 LAAJA TULOSLASKELMA EURm 1-12/ /2009 Tilikauden voitto yhteensä 117,1 18,4 Tilikauden laaja tulos yhteensä 117,1 18,4 josta Emoyhtiön omistajien osuus 116,8 18,4 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,4 0,0 Tilikauden laaja tulos yhteensä 117,1 18,4 Sampo Pankki -konsernilla ei ole tuottoja, jotka tulisi ilmoittaa IAS 1 mukaisesti Laajan tuloslaskelman alla. Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 10

11 KONSERNITASE Milj. 12/ /2009 Varat Käteiset varat ,7 148,7 Kaupankäyntivarat , ,5 Lainat ja muut saamiset , ,1 Sijoitukset 17 8,0 7,5 Aineettomat hyödykkeet 19 6,6 7,5 Sijoituskiinteistöt 20 34,4 18,4 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 21 64,9 94,5 Muut varat ,6 554,0 Verosaamiset 23 22,7 31,8 Varat yhteensä , ,9 Velat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat , ,4 Kaupankäyntivelat ,2 896,9 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille , ,4 Liikkeeseen lasketut velkakirjat , ,3 Muut velat ,5 465,1 Verovelat 23 0,6 0,2 Velat yhteensä , ,4 Oma pääoma Osakepääoma ,0 106,0 Rahastot ,1 271,1 Kertyneet voittovarat , ,2 Emoyhtiön omistajien osuus 2 155, ,4 Määräysvallattomien omistajien osuus 2,1 0,1 Oma pääoma yhteensä 2 157, ,4 Oma pääoma ja velat yhteensä , ,9 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 11

12 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Määräysvallattomien Osake- Vara- Voitto- omistajien Milj. pääoma rahasto varat Yhteensä osuus Yhteensä Oma pääoma ,0 271, , ,4 1, ,6 Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä 18,4 18,4 0,0 18,4 Kaudelle kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 18,4 18,4 0,0 18,4 Osingonjako -1,1-1,1 Oma pääoma ,0 271, , ,4 0, ,4 Oma pääoma ,0 271, , ,4 0, ,4 Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä 116,8 116,8 0,4 117,1 Kaudelle kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 116,8 116,8 0,4 117,1 Osingonjako Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos 1,7 1,7 Oma pääoma ,0 271, , ,1 2, ,2 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 12

13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA EURm Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen veroja Oikaisut Osakkuusyhtiöiden tulokset -2 2 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista hyödykkeistä Saamisten arvonalentumiset Maksetut verot Muut oikaisut Yhteensä Muutokset käyttöpääomassa Käteiset varat ja vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta Kaupankäyntivarat Lainat ja -saamiset Talletukset Muut varat/velat Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten hyödykkeiden myynnit Investointien rahavirta Rahoitustoiminnan rahavirta Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset Osingot 0 1 Muutos vähemmistöosuuksissa 2-1 Rahoitustoiminnan rahavirta Rahavarat tilikauden alussa Rahavarojen muutos tilikaudella Rahavarat tilikauden lopussa Käteiset varat ja vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta Saamiset luottolaitoksilta ja keskuspankeilta, maturiteetti alle 3 kuukautta Yhteensä KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAN LIITE Yrityshankinnat 2010 Uusi tytäryhtiö Aurinkopihan Palvelut Oy hankittiin Myynnit 2010 Vuonna 2010 ei ollut myyntejä. Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 13

14 Sampo Pankki -konserni TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT YHTEENVETO MERKITTÄVISTÄ TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEISTA Sampo Pankki konserni kuuluu Danske Bank konserniin. Danske Bank konsernin tilinpäätös on laadittu EU:n komission hyväksymien kansainvälisten IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) ja kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) kyseisistä standardeista antamien tulkintojen mukaisesti. Sampo Pankki konsernin tilinpäätöksen laatimisessa on lisäksi noudatettu Suomen kirjanpitolakia sekä Suomen luottolaitostoiminnasta annetun lain, Finanssivalvonnan sekä Valtiovarainministeriön luottolaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen määräyksiä. Tilinpäätöstä laadittaessa Sampo Pankki on soveltanut kaikkia liiketoimintaansa liittyviä voimassa olleita uusia tai muutettuja standardeja ja tulkintoja kuin emoyhtiö. Tilinpäätöksen arvostamisperusta on alkuperäinen hankintameno, jota oikaistaan kunkin tase-erän arvostusperiaatteen mukaisesti käyvän arvon muutoksella, poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumistappioilla. Konsernitilinpäätös on esitetty miljoonissa euroissa, yhdellä desimaalilla, ellei muuta ilmoiteta. Liitetietojen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. MUUTOKSET KIRJANPITOPERIAATTEISSA JA ESITTÄMISTAVASSA Tilinpäätösperiaatteet ovat olennaisilta osin samat kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä, paitsi Liiketoimintojen yhdistämiset käsittelyn osalta jälkeen liiketoimintojen yhdistämisten suorat kustannukset on kirjattu tapahtumahetkellä kuluksi eikä osaksi hankintahintaa. Konsernissa ei ole ollut mainittuja liiketoimien yhdistämisiä vuonna Muutokset esittämistavassa As. Oy Espoon Leppävaaran Aurinkopiha esitetään tilikauden 2010 alusta lähtien Sijoituskiinteistöissä. Aikaisemmin tämä erä on esitetty Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden alla. Vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. Palkkiotuottoja ja kuluja koskevan liitetiedon (Liite 3) esittämistapaa on muutettu vastaamaan Danske Bank konsernin esittämistapaa. Vertailutietojen esittämistapaa on muutettu vastaavasti. STANDARDIT JA TULKINNAT JOTKA EIVÄT VIELÄ OLE VOIMASSA IASB on julkaissut useita muutoksia kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin, jotka eivät vielä ole astuneet voimaan. Myös IFRIC on antanut uusia tulkintoja, jotka eivät vielä ole voimassa. Näillä tulevilla muutoksilla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen raportointiin. Alla on listattu ne standardit ja tulkinnat, jotka todennäköisesti tulevat vaikuttamaan konsernin taloudelliseen raportointiin. IASB julkaisi lokakuussa 2010 IFRS 9, Rahoitusinstrumentit. Standardi tulee vaiheittain korvaamaan kokonaan nykyisen IAS 39 standardin. Ensimmäinen vaihe käsitteli rahoitusvarojen luokittelua ja kirjaamista sekä taseesta pois kirjaamista. Muut tulevaisuudessa julkaistavat osiot käsittelevät rahoitusinstrumenttien arvonalentumista, suojauslaskentaa ja varojen ja velkojen netottamista. IFRS 9:n (ensimmäinen vaihe) siirtymävaiheen säännökset edellyttävät standardin käyttöönottoa Tätä määräpäivää ollaan kuitenkin todennäköisesti lykkäämässä. EU on siirtänyt standardin käyttöönottoa kunnes standardin seuraavien vaiheiden sisältö on tarkemmin tiedossa. Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 14

15 IFRS 9 standardissa rahoitusvarat on arvostettu liiketoimintamallin mukaisesti, ottaen huomioon sopimusten kassavirtojen ominaisuudet, sekä mukaan lukien kytketyt johdannaiset (toisin kuin IAS 39, IFRS 9 ei vaadi kahtiajakoa). Varat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon, mikäli niitä pidetään sopimuksiin perustuvien kassavirtojen saamiseksi, ja kassavirrat ovat luonteeltaan pääomalyhennyksiä ja korkomaksuja jäljellä olevalle pääomalle. Muut varat arvostetaan käypään arvoon. Rahoitusvelkojen luokittelua ja arvostamista koskevat periaatteet eivät juurikaan ole muuttuneet IAS 39:n periaatteista. Yleisesti rahoitusvelat arvostetaan edelleenkin jaksotettuun hankintamenoon, paitsi irrotetut kytketyt johdannaiset, jotka eivät läheisesti liity pääsopimukseen. Käypään arvoon arvostettavia rahoitusvelkoja ovat johdannaiset, kaupankäyntivarasto ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat velat. Rahoitusvelkojen luottoriskin muutokseen kohdistuva osuus kirjataan kuitenkin muihin laajan tuloksen eriin ellei tämä aiheuta epäjohdonmukaisuutta tuloksen esittämisessä. IFRS 9 säilyttää IAS 39:n nykyiset ehdot taseesta pois kirjaamiselle. Konserni ei odota IFRS 9 standardin olennaisesti vaikuttavan rahoitusvarojen arvostamiseen. Rahoitusvarojen tarkka luokittelu ja arvostaminen ei ole mahdollista ennen kuin tiedetään kaikki standardiin tulevat muutokset, niiden vaikutukset kirjanpitoon sekä muutosten aikataulut. JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT LAATIMISPERIAATTEET JA ARVIOIHIN LIITTYVÄT KESKEISET EPÄVARMUUSTEKIJÄT Tilinpäätöksen laatiminen IFRS -standardien mukaisesti perustuu johdon tekemiin arvioihin ja käsityksiin tulevaisuuden tapahtumista, jotka vaikuttavat merkittävästi tilinpäätöksessä esitettäviin varoihin ja velkoihin. Harkintaa joudutaan käyttämään myös tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Luvut joihin arviot ja käsitykset eniten vaikuttavat ovat rahoitusinstrumenttien käyvät arvot arvonalentumistestit lainoille ja saamisille liikearvon arvonalentumistestit Arviot ja käsitykset perustuvat johdon hyväksyttävinä mutta luonnostaan epävarmoina ja ennustamattomina pitämiin olettamuksiin. Oletukset voivat olla epätäydellisiä tai epätarkkoja ja odottamattomia tulevaisuuden tapahtumia ja tilanteita voi tapahtua. Arviot ja käsitykset ovat vaikeasti tehtäviä ja pitävät aina sisällään epävarmuustekijöitä, jopa vakaissa makrotaloudellisissa olosuhteissa, kun ne sisältävät liiketoimia asiakkaiden ja muiden vastapuolien kanssa. Muut tahot voivat tehdä toisenlaisia arvioita. RAHOITUSINSTRUMENTTIEN KÄYVÄT ARVOT Käyvät arvot rahoitusinstrumenteille, joiden hinnat ovat määritetty toimivilla markkinoilla tai perustuvat yleisesti hyväksyttyihin arvostusmenetelmiin ja havaittavaan markkinainformaatioon eivät ole alttiita merkittäville arvioille. Käyvät arvot rahoitusinstrumenteille, jotka vain rajoitetusti perustuvat havaittavaan markkinadataan, kuten julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja tietyt joukkovelkakirjalainat, joille ei ole enää aktiivisia markkinoita, ovat arvioiden kohteena. LAINOJEN JA SAAMISTEN ARVONALENTUMISTESTIT Konserni tekee arvonalentumiskirjauksia lainoille ja saamisille, jotka tapahtuvat alkuperäisen arvonalentumistestauksen jälkeen. Arvonalentumistestit perustuvat yksilöllisen ja ryhmäkohtaisen arvonalentumistestauksen yhdistelmään ja moniin arvioihin, (mukaan lukien arviot lainoista ja lainaportfolioista, jotka ovat heikentyneet), odotetusta tulevaisuuden kassavirrasta ja vakuusarvosta. Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 15

16 LIIKEARVON MÄÄRITYS Liikearvon arvonalentumistesti tehdään vähintään kerran vuodessa. Kaikki arvonalentumistestit tehdään Danske Bank-konsernin toimesta. Arvonalentumistestaus vaatii johdolta arvioita hankittujen yksiköiden tulevaisuuden kassavirroista. Useat tekijät vaikuttavat arvoon, kuten kassavirrat, mukaan lukien diskonttokorko ja kasvu, joka riippuu reaalitalouden muutoksista, kuluttajakäyttäytymisestä, kilpailusta ja muista tekijöistä. Liikearvon arvonalentumiskirjauksia ei vaadittu vuonna KONSERNITILINPÄÄTÖS TYTÄRYHTIÖT Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Sampo Pankki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta toteutuu, kun konsernilla on yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin oikeus määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta ja konserni myös kantaa suurimman osan riskistä. Liiketoiminnan periaatteisiin liittyvä määräysvalta voidaan toteuttaa myös sopimuksin. Konsernitilinpäätös laaditaan soveltaen yhtenäisiä laadintaperiaatteita samankaltaisissa olosuhteissa toteutuviin samanlaisiin liiketoimiin ja muihin tapahtumiin. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä voitot ja tappiot eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Hankitut yritykset yhdistellään tytäryhtiöinä hankintapäivästä lähtien ja luovutetut tytäryhtiöt luovutuspäivään saakka. Tytäryhtiöiden nettovarat (varat, mukaan lukien yksilöitävät aineettomat oikeudet, vähennettynä veloilla ja ehdollisilla veloilla) arvostettuna hankinta-ajankohdan käypään arvoon, yhdistellään tilinpäätökseen hankintamenomenetelmällä. Määrä, jolla hankintameno (mukaan lukien suoraan kohdistettavissa olevat kustannukset asti) ylittää konsernin osuuden hankinnan kohteen nettomääräisestä käyvästä arvosta, käsitellään liikearvona. Liikearvo tuloutetaan hankitun yrityksen kirjanpitovaluutassa. Jos nettovarat käyvin arvoin ylittävät hankintahinnan (negatiivinen liikearvo), ylimenevä osa tuloutetaan tuloslaskelmassa hankintahetkellä. Vähemmistöille kuuluva osuus hankinnasta ei sisällä liikearvoa. OSAKKUUSYHTIÖT Osakkuusyhtiöinä käsitellään yhtiöt, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta, mutta ei valtaa määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista. Huomattava vaikutusvalta toteutuu, kun konserni omistaa prosenttia yrityksen äänivallasta. Hankintahetkellä sijoitukset osakkuusyhtiöihin kirjataan hankintamenoon, jota oikaistaan hankintaajankohdan jälkeen tapahtuvalla muutoksella konsernin osuudessa osakkuusyhtiön voitosta (tappiosta) ja muilla muutoksilla, jotka on suoraan kirjattu osakkuusyhtiön omaan pääomaan (pääomaosuusmenetelmä). Konsernin osuus yksittäisten osakkuusyhtiöiden voitosta tai tappiosta kirjataan tuloslaskelman erään Tuotot osakkuusyhtiöistä. Sijoitukset perustuvat osakkuusyhtiöiden tilinpäätöksiin, jotka on julkaistu samana päivänä kuin emoyhtiön tilinpäätös. Riippumatta olosuhteista, poikkeama ei saa olla enemmän kuin kolme kuukautta tasepäivämäärästä. Voitot ja tappiot liiketoimista konsernin ja osakkuusyhtiön välillä eliminoidaan konsernin omistusosuuden mukaisesti. ERITYISTÄ TARKOITUSTA VARTEN PERUSTETUT YKSIKÖT (SPE) Konsernilla on synteettinen arvopaperistamisjärjestely, jolla Sampo Pankki Oyj on siirtänyt luottojohdannaissopimuksilla taseessaan olevan saatavakannan luottoriskiä markkinoille. Johdannaissopimukset käsitellään konsernin tilinpäätöksessä takauksina. Järjestelyä varten on Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 16

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 Sisällys IFRS -TILINPÄÄTÖS Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2012... 3 Konsernin laaja tuloslaskelma... 10 Konsernitase... 11 Konsernin oman

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö)

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) Sisältö 2 Toimintakertomus 7 IFRS-tilinpäätös 7 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 10 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 Yhteenveto

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 DANSKE BANK OYJ -KONSERNI

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 DANSKE BANK OYJ -KONSERNI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 DANSKE BANK OYJ -KONSERNI SISÄLLYS IFRS-TILINPÄÄTÖS JOHDON RAPORTTI Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2014... 3 Konsernin tunnusluvut... 11 Hallinnointiperiaatteet...12

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ -KONSERNI

DANSKE BANK OYJ -KONSERNI DANSKE BANK OYJ -KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2014 Danske Bank Oyj on osa Danske Bank -konsernia, joka on johtavia toimijoita Pohjoismaiden pankkimarkkinoilla. Danske Bank Oyj on Suomen kolmanneksi suurin

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 31.8.2014

KHT-TUTKINTO 31.8.2014 1(73) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 31.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 2, 3 286,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 4 8,9 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista

Lisätiedot

9. Tuloverot 10. Laskennalliset verot. 15. Osakekohtainen tulos. 11. Aineettomat hyödykkeet

9. Tuloverot 10. Laskennalliset verot. 15. Osakekohtainen tulos. 11. Aineettomat hyödykkeet Tilinpäätös Sisällys Konsernin tuloslaskelma 124 Konsernin laaja tuloslaskelma 125 Konsernitase 126 Konsernin rahavirtalaskelma 127 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 128 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot

Tornator Oyj TASEKIRJA 31.12.2012

Tornator Oyj TASEKIRJA 31.12.2012 Tornator Oyj TASEKIRJA 31.12.2012 Tornator Oyj:n toimintakertomus 2012 Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 82,9 miljoonaa euroa (77,7). Pääosa liikevaihdosta muodostui puunmyyntituloista 89

Lisätiedot

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12 Vuosikertomus 2014 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 ifrs-tilinpäätös 2014 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Yrityksen perustiedot Elisa-konserni ( Elisa tai yhtiö ) harjoittaa teletoimintaa tarjoten tietoliikenteen palveluja Suomessa ja valituilla kansainvälisillä markkina-alueilla. Konsernin emoyhtiö on Elisa

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot