SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010"

Transkriptio

1 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki, joka kuuluu Pohjoismaiden suurimpiin pankkeihin lukeutuvaan Danske Bank konserniin. Tämä lakisääteinen tilinpäätös kattaa Sampo Pankki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan

2 Sisällys IFRS -TILINPÄÄTÖS Sampo Pankki Oyj:n toimintakertomus Konsernin tuloslaskelma 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 14 Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista 14 Segmentti-informaatio 28 Riskienhallinta 30 Muut liitetiedot: 40 Korkotuotot, netto 40 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 40 Palkkiotuotot ja -kulut 41 Sijoitustoiminnan nettotuotot 41 Liiketoiminnan muut tuotot 41 Henkilöstökulut 42 Osakeperusteiset maksut 42 Liiketoiminnan muut kulut 44 Tilintarkastuspalkkiot 44 Saamisten arvonalentumiset 45 Rahoitusvarat ja -velat 46 Rahoitusvarojen ja velkojen käyvät arvot 47 Käteiset varat 48 Rahoitusinstrumentit 49 Lainat ja muut saamiset 51 Vähennysten tili 51 Sijoitukset 52 Sijoitukset osakkuusyhtiöissä 52 Aineettomat hyödykkeet 52 Sijoituskiinteistöt 53 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 53 Muut varat 54 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat 54 Verot 55 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille 55 Liikkeeseen lasketut velkakirjat 56 Muut velat 56 Varaukset 57 Ehdolliset velat ja sitoumukset 57 Työsuhde-etuudet 58 Lähipiiritiedot 59 Oma pääoma 60 Osingot 60 SAMPO PANKKI OYJ:N ERILLISTILINPÄÄTÖS (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) Tuloslaskelma 61 Tase 62 Tilinpäätöksen liitetiedot 64 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 64 Tilinpäätöksen muut liitetiedot 65 Sampo Pankki Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle emoyhtiön voittovarojen käyttämisestä 81 Tilinpäätösmerkintä 82 Kirjanpitokirjat Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 2

3 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 2010 Konsernirakenne Sampo Pankki konserni kuuluu Danske Bank konserniin. Danske Bank konsernin emoyhtiö on Danske Bank A/S. Sampo Pankki konsernin emoyhtiö on Sampo Pankki Oyj. Sampo Pankki konserniin kuului vuoden 2010 lopussa seuraavat yhtiöt; Sampo Asuntoluottopankki Oyj, Sampo Rahastoyhtiö Oy, Kiinteistömaailma Oy, As. Oy Espoon Leppävaaran Aurinkopiha, Aurinkopihan Palvelut Oy, MB Equity Partners Oy ja MB Mezzanine Fund II Ky. Konsernirakenteen muutokset Tytäryhtiö As. Oy Kolarin Nilijänkkä fuusioitiin Sampo Pankkiin helmikuun 2010 lopussa. Danske DCR Oy lakkautettiin toukokuun 2010 lopussa. Uusi tytäryhtiö, Aurinkopihan Palvelut Oy, perustettiin elokuussa Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Sampo Pankki konserni noudattaa tilinpäätöksen laadinnassa kansainvälisiä IFRS -standardeja. Konserni ei ole muuttanut kirjanpitoperiaatteita edellisestä vuodesta. Konsernin ja emoyhtiön kirjanpitoperiaatteista kerrotaan tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Tulos Sampo Pankki-konsernin voitto ennen veroja tilikaudella 2010 oli 152,3 miljoonaa euroa (32,7 miljoonaa). Merkittävin syy tuloksen paranemiseen oli saamisten arvonalentumisten raju pieneneminen edelliseen vuoteen verrattuna. Oman pääoman tuotoksi muodostui 5,6% (0,9%) ja kulu-tuotto-suhde oli 70,3% (62,8%). Nettokorkotuotot tippuivat 321,9 miljoonaan euroon (458,9 miljoonaa). Nettopalkkiotuotot puolestaan kasvoivat 188,7 miljoonaan euroon (181,7 miljoonaa). Sampo Pankki konsernin liiketoiminnan kulut pysyivät lähes samalla tasolla kuin vertailuvuonna 438,3 miljoonaa euroa (438,0 miljoonaa). Saamisten arvonalentumisia kirjattiin 32,7 miljoonaa euroa (227,3 miljoonaa). Sopimuskohtaisten varausten lisäys oli 13,3 miljoonaa euroa ja ryhmäkohtaisia varauksia peruutettiin 5,1 miljoonaa euroa. Lopullisten luottotappioiden määrä oli 40,9 miljoonaa euroa ja luottotappioiden palautuksia kirjattiin 16,4 miljoonaa euroa. Suurin osa sopimuskohtaisista varauksista muodostui yritysasiakkaista. Tase Saamiset asiakkailta kasvoivat 658,0 miljoonalla eurolla vuoden 2009 lopusta ja niiden määrä oli ,1 miljoonaa euroa (22 658,1 miljoonaa). Talletukset asiakkailta kasvoivat 1 714,4 miljoonaa euroa edellisen vuoden lopusta ja olivat ,7 miljoonaa euroa (13 433,4 miljoonaa). Vakavaraisuus Sampo Pankki -konsernin vakavaraisuus oli 15,2 prosenttia (15,5 %) ja ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 14,1 prosenttia (14,3%). Vakavaraisuuteen luettavat omat varat olivat joulukuun lopussa yhteensä 2 698,9 miljoonaa euroa (2 580,4 miljoonaa). Konsernin riskipainotetut saamiset olivat ,2 miljoonaa euroa (16 642,7 miljoonaa). Kauden voitto verojen jälkeen on luettu ensisijaisten omien varojen vapaaseen omaan pääomaan. Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 3

4 VAKAVARAISUUS Sampo Pankki -konserni Sampo Pankki Oyj Omat varat ) ) Milj. Ensisijaiset omat varat 1) 2 499, , , ,9 Osakepääoma 106,0 106,0 106,0 106,0 Vararahasto 271,1 271,1 261,7 261,7 Pääomalaina 350,0 350,0 350,0 350,0 Vapaa oma pääoma 1 777, , , ,5 Vähemmistöosuus 2,1 0,1 0,0 0,0 Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo -6,6-7,5-6,3-7,3 Vähennykset ensisijaisista omista varoista 2) -0,6 0,0-0,6 0,0 Toissijaiset omat varat 199,1 199,7 199,1 199,7 Velat, joilla on huonompi etuoikeus 199,7 199,7 199,7 199,7 Muu toissijainen pääoma 0,0 0,0 0,0 0,0 Vähennykset toissijaisista omista varoista 2) -0,6 0,0-0,6 0,0 Omat varat yhteensä 2 698, , , ,7 Riskipainotetut saamiset ja vastuut , , , ,0 Omien varojen vähimmäisvaatimus (8% riskipainotetuista saamisista ja vastuista) 1 421, , , ,4 Luotto- ja vastapuoliriski 1 309, , , ,9 Markkinariski 20,2 25,2 20,2 25,2 Operatiivinen riski 91,7 99,3 88,8 97,3 Vakavaraisuussuhdeluku, % - omat varat yhteensä/ riskipainotetut saamiset ja vastuut 15,2 % 15,5 % 15,6 % 16,2 % - josta ensisijaiset omat varat/ riskipainotetut saamiset ja vastuut 14,1 % 14,3 % 14,4 % 14,9 % Konsernin vakavaraisuussuhde on laskettu luottolaitoslain 5 luvun ja :ien mukaisesti. Luotto-, markkina- ja operatiivisen riskien riskipainotetut saamiset ja vastuut on laskettu vakiomenetelmää käyttäen. 1) Pääomalainojen osuus ensisijaisista konsernin omista varoista on 14 % (15 %). Pääomalainojen osuus ensisijaisista Sampo Pankin omista varoista on 14 % (15 %). 2) Rahoitustarkastus on myöntänyt Sampo Pankille luottolaitostoiminnasta annetun lain 48 :n 8 momentin mukaisen poikkeusluvan olla vähentämättä omista varoista rahoituslaitossijoituksia yrityksiin, joiden pääasiallisena toimialana on sijoitustoiminta. Poikkeuslupa on voimassa asti. 3) Vertailulukuja on muutettu takausten luottovasta-arvoprosessissa ja markkinariskin laskennassa havaituista virheistä johtuen. Muutos nostaa vakavaraisuussuhdelukua aiemmin raportoidusta 14,9 %:sta 15,5 %:in. Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 4

5 Riskienhallinta Riskienhallinnan keskeinen tavoite on varmistaa pääomien riittävyys suhteessa liiketoiminnan aiheuttamiin riskeihin. Pakollisen vakavaraisuuslaskennan lisäksi Sampo Pankki konsernin riskien seurannassa käytetään taloudellisen pääoman mittareita, jotka kuvaavat eri riskien kantamiseksi tarvittavan pääoman määrää. Pääomavaatimuksen katteena on riittävästi omaa pääomaa ja pääomalainoja. Merkittävimmät Sampo Pankki -konsernin toimintaan liittyvät riskit ovat luottoriski, rahoitustaseen korkoriski sekä likviditeettiriski, operatiivinen riski ja erilaiset liiketoimintariskit kuten muutokset kilpailutilanteessa tai asiakkaiden käyttäytymisessä. Riskeistä ja riskienhallinnasta kerrotaan yksityiskohtaisesti IFRS-tilinpäätöksessä. Luottoluokitukset Sampo Pankin luottoluokituksissa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2010 aikana. Moody sin pitkä luottoluokitus Sampo Pankki Oyj:lle oli A1 vakain näkymin ja lyhyt luottoluokitus P-1 koko vuoden ajan. Moody's vahvisti luokitukset vakain näkymin Standard & Poor sin pitkä luottoluokitus Sampo Pankki Oyj:lle oli A negatiivisin näkymin ja lyhyt luokitus A-1. Hallinto Tilivuoden 2010 aikana Sampo Pankki Oyj:n hallitukseen ovat kuuluneet Peter Straarup (pj) saakka Thomas F. Borgen (pj) alkaen Sven Erik Lystbæk (vpj) saakka Per Damborg Skovhus (vpj) alkaen (vpj alkaen) Teija Andersen saakka Tonny Thierry Andersen saakka Lars Andreasen alkaen Mikael Ericson alkaen Ilkka Hallavo saakka Niels-Ulrik Mousten alkaen Esko Mäkeläinen Georg Schubiger Lars Stensgaard Mørch saakka Maija Strandberg alkaen Risto Tornivaara saakka Tilivuoden 2010 lopussa Sampo Pankki Oyj:n hallitukseen kuuluivat Thomas F. Borgen (puheenjohtaja), Per Damborg Skovhus (varapuheenjohtaja), Lars Andreasen, Mikael Ericson, Niels-Ulrik Mousten, Esko Mäkeläinen, Georg Schubiger ja Maija Strandberg. Sampo Pankki Oyj:n toimitusjohtaja on Ilkka Hallavo ja toimitusjohtajan sijainen Risto Tornivaara. Sampo Pankki Oyj:n tilintarkastajana on ollut Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Kunto Pekkala, KHT. Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä Sampo Pankki Oyj on Danske Bank A/S:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Danske Bank A/S on listayhtiö ja koko Danske Bank konsernin emoyhtiö. Danske Bank konsernin hallintotapa on tanskalaisia listayhtiöitä koskevien säädösvaatimusten ja erityisesti finanssialan yrityksiä koskevien säädösvaatimusten mukainen. Danske Bank konserni noudattaa olennaisilta osiltaan Tanskan Corporate Governance Committeen antamia hyvää hallintotapaa koskevia suosituksia. Lisätietoa Danske Bank konsernin hallintotapaa koskevista periaatteista on saatavissa Internet-osoitteesta Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 5

6 Sampo Pankki Oyj on joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskija ja julkaisee tästä johtuen seuraavan kuvauksen taloudelliseen raportointiprosessiinsa liittyvistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä. Sampo Pankissa sisäisen valvonnan avulla pyritään varmistamaan muun muassa taloudellisen raportoinnin sekä muun johdon päätöksenteossa käyttämän informaation oikeellisuus lakien ja määräysten noudattaminen sekä hallintoelinten päätösten ja muiden sisäisten sääntöjen ja menettelytapojen noudattaminen. Johto toteuttaa valvontaa vähentääkseen taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä sekä valvoakseen raportointiin liittyvien säännösten ja määräysten noudattamista. Asetettujen kontrollien avulla pyritään ennalta ehkäisemään, havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset virheet sekä vääristymät taloudellisessa raportoinnissa, mutta niiden avulla ei voida taata täyttä virheettömyyttä. Sampo Pankin hallitus arvioi säännöllisesti onko yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tekemä arvio perustuu mm. yhtiön sisäisen tarkastuksen laatimiin selvityksiin. Lisäksi hallitus saa ulkoisen tilintarkastajan raportin pankin hallinnosta ja sisäisen valvonnan tilasta. Hallitus ja toimitusjohtaja saavat säännöllisesti tietoa yhtiön taloudellisesta tilasta, säännösten ja määräysten muutoksista sekä niiden noudattamisesta konsernissa. Sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaa Danske Bank konsernin sisäisen tarkastuksen toimintaohje. Ohjeen mukaan sisäisen tarkastuksen tehtäviin kuuluu mm. varmistaa sisäisen valvonnan sekä hallinto-, laskenta- ja riskienhallintamenetelmien kontrollien riittävyyttä ja tehokkuutta. Lisäksi sisäinen tarkastus varmistaa, että raportointi on luotettavaa sekä lakeja ja määräyksiä noudatetaan asianmukaisesti. Sisäinen tarkastus tarkastaa konsernissa hyväksytyin tarkastusmenetelmin, jotka perustuvat kontrollien toimivuuden läpikäyntiin ja testaukseen. Paikallinen sisäinen tarkastus toimii yhteistyössä konsernin sisäisen tarkastuksen kanssa. Sisäinen tarkastus tekee toiminto- ja tuotekohtaisia tarkastuksia ja antaa niitä koskevia suosituksia sekä seuraa niiden toteuttamista. Sisäinen tarkastus osallistuu vuosi- ja välitilinpäätöksien tarkastamiseen sekä konsultoi ja antaa riippumattomia asiantuntijalausuntoja. Sisäinen tarkastus raportoi hallitukselle tehdyn tarkastustyön. Hallitus hyväksyy tarkastusstrategian vuosittain. Konsernin laskentaosasto arvioi myös taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä kiinnittäen huomiota erityisesti harkintaa edellyttäviin ja arvoihin perustuviin eriin, jotta näiden erien tasearvot antavat oikeaan ja riittävän kuvan. Nämä kriittiset erät käydään läpi tilinpäätöksen liitetiedoissa. Hyvä kirjanpitokäytäntö perustuu konsernissa tarkoin määriteltyihin valtuuksiin, asianmukaiseen työtehtävien jakoon, säännölliseen raportointiin sekä toimintojen läpinäkyvyyteen. Johdon sisäisessä raportoinnissa noudatetaan samoja periaatteita kuin ulkoisessa raportoinnissa ja periaatteet ovat samat koko konsernissa. Konsernin yhteinen it-järjestelmä luo pohjan kirjanpitoaineiston luotettavalle dokumentoinnille ja vähentää näin taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä. Yllä mainittujen tahojen lisäksi Sampo Pankki Oyj:ssä valvontaa suorittaa hallituksen asettama Riskikomitea, jonka puheenjohtajana toimii pankin toimitusjohtaja. Riskikomitean tarkoituksena on valvoa, että pankissa noudatetaan kaikkia hallituksen asettamia riskienhallinnan ohjeita. Sampo Pankki konsernin riskienhallinnasta voi lukea tilinpäätöksen sivulta 30. Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 6

7 Katsastuskauden jälkeiset näkymät Tiedossa ei ole olennaisia tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen. Näkymät vuodelle 2011 Markkinakorkojen odotetaan pysyvän toistaiseksi alhaisella tasolla ja pankin tuottokehityksen arvioidaan jatkuvan verraten vakaana. Saamisten arvonalentumisten odotetaan pysyvän maltillisella tasolla olettaen että talouden yleinen kehitys jatkuu myönteisenä. Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 7

8 TUNNUSLUVUT Milj Liikevaihto Korkokate % liikevaihdosta 33,6 39,0 26,7 21,0 31,3 Voitto ennen veroja %liikevaihdosta 15,9 2,8 10,1 35,4 24,8 Tuotot yhteensä 1) Liiketoiminnan kulut yhteensä 2) Kulu-tuotto-suhde 70,3 62,8 68,5 37,0 56,5 Taseen loppusumma Oma pääoma Kokonaispääoman tuotto, % 0,5 0,1 0,5 2,6 1,1 Oman pääoman tuotto, % 3) 5,6 0,9 6,9 44,8 24,5 Omavaraisuusaste, % 3) 8,3 8,2 6,8 6,8 4,5 Vakavaraisuussuhde, % 4) 15,2 15,5 14,3 15,1 11,9 Saamisten arvonalentumiset 5) Taseen ulkopuoliset sitoumukset Henkilöstö kauden aikana keskimäärin Tunnuslukujen laskemisessa on käytetty Finanssivalvonnan määräämiä laskentakaavoja ottaen huomioon kirjanpitokäytännön muutoksista johtuvat mahdolliset tuloslaskelma- ja tasenimikemuutokset. 1) Tuottoihin on luettu kulu-tuotto-suhdeluvun laskentakaavan mukaiset tuotot. Vuosien vertailutietoa on korjattu poistojen osalta. 2) Liiketoiminnan kuluihin on luettu kulu-tuotto-suhdeluvun laskentakaavan mukaiset kulut. 3) Taseen erää Pääomalainat ei ole luettu mukaan omaan pääomaan. 4) Konsernin vakavaraisuussuhde on laskettu luottolaitoslain 5 luvun ja :ien mukaisesti. Luotto- ja operatiivisen riskin riskipainotetut saamiset ja vastuut on laskettu vakiomenetelmää käyttäen. Vuosien vakavaraisuus on laskettu luottolaitoslain 12 luvun siirtymäsäännösten mahdollistamalla tavalla lain voimaan tullessa olleiden sääntöjen, vanhan luottolaitoslain 9 luvun :ien ja Rahoitustarkastuksen omien varojen laskentaa koskevan tulkinnan 3/125/2005, mukaisesti. 5) Saamisten arvonalentumisiin sisältyvät arvonalentumistappiot, niiden peruutukset, toteutuneet luottotappiot ja luottotappioiden palautukset. (-) tappioiden nettomäärä positiivinen. Tunnuslukujen laskentakaavat Liikevaihto: Kulu-tuotto-suhde: Oman pääoman tuotto % Kokonaispääoman tuotto % Omavaraisuusaste % korkotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot palkkiotuotot, arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot sekä liiketoiminnan muut tuotot henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut korkotuotot, netto + arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot + palkkiotuotot, netto + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot voitto ennen veroja +/- arvonmuutosrahaston muutos - verot oma pääoma + vähemmistöosuus (vuoden alun ja lopun keskiarvo) voitto ennen veroja +/- arvonmuutosrahaston muutos - verot taseen loppusumma (vuoden alun ja lopun keskiarvo) oma pääoma + vähemmistöosuus taseen loppusumma Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 8

9 IFRS TILINPÄÄTÖS KONSERNIN TULOSLASKELMA Milj. Liite 1-12/ /2009 Muutos Korkotuotot 1 592,5 881,7-289,2 Korkokulut 1-270,6-422,8 152,2 Nettokorkotuotot 1 321,9 458,9-136,9 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 2 55,7 9,7 46,0 Palkkiotuotot 3 253,8 237,5 16,3 Palkkiokulut 3-65,1-55,8-9,3 Sijoitustoiminnan nettotuotot 4 2,0 2,1-0,1 Liiketoiminnan muut tuotot 5 55,0 45,6 9,3 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 623,3 698,0-74,7 Henkilöstökulut 6-165,3-181,9 16,6 Liiketoiminnan muut kulut 8-273,0-256,1-16,9 Liiketoiminnan kulut yhteensä -438,3-438,0-0,3 Saamisten arvonalentumiset 10-32,7-227,3 194,6 Kauden voitto ennen veroja 152,3 32,7 119,6 Verot 24-35,1-14,3-20,8 Kauden voitto yhteensä 117,1 18,4 98,8 josta Emoyhtiön omistajien osuus 116,8 18,4 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,4 0,0 Sampo Pankki -konsernilla ei ole tuottoja eikä kuluja lopetetuista toiminnoista vuosina 2010 ja Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 9

10 LAAJA TULOSLASKELMA EURm 1-12/ /2009 Tilikauden voitto yhteensä 117,1 18,4 Tilikauden laaja tulos yhteensä 117,1 18,4 josta Emoyhtiön omistajien osuus 116,8 18,4 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,4 0,0 Tilikauden laaja tulos yhteensä 117,1 18,4 Sampo Pankki -konsernilla ei ole tuottoja, jotka tulisi ilmoittaa IAS 1 mukaisesti Laajan tuloslaskelman alla. Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 10

11 KONSERNITASE Milj. 12/ /2009 Varat Käteiset varat ,7 148,7 Kaupankäyntivarat , ,5 Lainat ja muut saamiset , ,1 Sijoitukset 17 8,0 7,5 Aineettomat hyödykkeet 19 6,6 7,5 Sijoituskiinteistöt 20 34,4 18,4 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 21 64,9 94,5 Muut varat ,6 554,0 Verosaamiset 23 22,7 31,8 Varat yhteensä , ,9 Velat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat , ,4 Kaupankäyntivelat ,2 896,9 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille , ,4 Liikkeeseen lasketut velkakirjat , ,3 Muut velat ,5 465,1 Verovelat 23 0,6 0,2 Velat yhteensä , ,4 Oma pääoma Osakepääoma ,0 106,0 Rahastot ,1 271,1 Kertyneet voittovarat , ,2 Emoyhtiön omistajien osuus 2 155, ,4 Määräysvallattomien omistajien osuus 2,1 0,1 Oma pääoma yhteensä 2 157, ,4 Oma pääoma ja velat yhteensä , ,9 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 11

12 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Määräysvallattomien Osake- Vara- Voitto- omistajien Milj. pääoma rahasto varat Yhteensä osuus Yhteensä Oma pääoma ,0 271, , ,4 1, ,6 Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä 18,4 18,4 0,0 18,4 Kaudelle kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 18,4 18,4 0,0 18,4 Osingonjako -1,1-1,1 Oma pääoma ,0 271, , ,4 0, ,4 Oma pääoma ,0 271, , ,4 0, ,4 Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä 116,8 116,8 0,4 117,1 Kaudelle kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 116,8 116,8 0,4 117,1 Osingonjako Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos 1,7 1,7 Oma pääoma ,0 271, , ,1 2, ,2 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 12

13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA EURm Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen veroja Oikaisut Osakkuusyhtiöiden tulokset -2 2 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista hyödykkeistä Saamisten arvonalentumiset Maksetut verot Muut oikaisut Yhteensä Muutokset käyttöpääomassa Käteiset varat ja vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta Kaupankäyntivarat Lainat ja -saamiset Talletukset Muut varat/velat Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten hyödykkeiden myynnit Investointien rahavirta Rahoitustoiminnan rahavirta Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset Osingot 0 1 Muutos vähemmistöosuuksissa 2-1 Rahoitustoiminnan rahavirta Rahavarat tilikauden alussa Rahavarojen muutos tilikaudella Rahavarat tilikauden lopussa Käteiset varat ja vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta Saamiset luottolaitoksilta ja keskuspankeilta, maturiteetti alle 3 kuukautta Yhteensä KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAN LIITE Yrityshankinnat 2010 Uusi tytäryhtiö Aurinkopihan Palvelut Oy hankittiin Myynnit 2010 Vuonna 2010 ei ollut myyntejä. Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 13

14 Sampo Pankki -konserni TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT YHTEENVETO MERKITTÄVISTÄ TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEISTA Sampo Pankki konserni kuuluu Danske Bank konserniin. Danske Bank konsernin tilinpäätös on laadittu EU:n komission hyväksymien kansainvälisten IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) ja kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) kyseisistä standardeista antamien tulkintojen mukaisesti. Sampo Pankki konsernin tilinpäätöksen laatimisessa on lisäksi noudatettu Suomen kirjanpitolakia sekä Suomen luottolaitostoiminnasta annetun lain, Finanssivalvonnan sekä Valtiovarainministeriön luottolaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen määräyksiä. Tilinpäätöstä laadittaessa Sampo Pankki on soveltanut kaikkia liiketoimintaansa liittyviä voimassa olleita uusia tai muutettuja standardeja ja tulkintoja kuin emoyhtiö. Tilinpäätöksen arvostamisperusta on alkuperäinen hankintameno, jota oikaistaan kunkin tase-erän arvostusperiaatteen mukaisesti käyvän arvon muutoksella, poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumistappioilla. Konsernitilinpäätös on esitetty miljoonissa euroissa, yhdellä desimaalilla, ellei muuta ilmoiteta. Liitetietojen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. MUUTOKSET KIRJANPITOPERIAATTEISSA JA ESITTÄMISTAVASSA Tilinpäätösperiaatteet ovat olennaisilta osin samat kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä, paitsi Liiketoimintojen yhdistämiset käsittelyn osalta jälkeen liiketoimintojen yhdistämisten suorat kustannukset on kirjattu tapahtumahetkellä kuluksi eikä osaksi hankintahintaa. Konsernissa ei ole ollut mainittuja liiketoimien yhdistämisiä vuonna Muutokset esittämistavassa As. Oy Espoon Leppävaaran Aurinkopiha esitetään tilikauden 2010 alusta lähtien Sijoituskiinteistöissä. Aikaisemmin tämä erä on esitetty Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden alla. Vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. Palkkiotuottoja ja kuluja koskevan liitetiedon (Liite 3) esittämistapaa on muutettu vastaamaan Danske Bank konsernin esittämistapaa. Vertailutietojen esittämistapaa on muutettu vastaavasti. STANDARDIT JA TULKINNAT JOTKA EIVÄT VIELÄ OLE VOIMASSA IASB on julkaissut useita muutoksia kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin, jotka eivät vielä ole astuneet voimaan. Myös IFRIC on antanut uusia tulkintoja, jotka eivät vielä ole voimassa. Näillä tulevilla muutoksilla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen raportointiin. Alla on listattu ne standardit ja tulkinnat, jotka todennäköisesti tulevat vaikuttamaan konsernin taloudelliseen raportointiin. IASB julkaisi lokakuussa 2010 IFRS 9, Rahoitusinstrumentit. Standardi tulee vaiheittain korvaamaan kokonaan nykyisen IAS 39 standardin. Ensimmäinen vaihe käsitteli rahoitusvarojen luokittelua ja kirjaamista sekä taseesta pois kirjaamista. Muut tulevaisuudessa julkaistavat osiot käsittelevät rahoitusinstrumenttien arvonalentumista, suojauslaskentaa ja varojen ja velkojen netottamista. IFRS 9:n (ensimmäinen vaihe) siirtymävaiheen säännökset edellyttävät standardin käyttöönottoa Tätä määräpäivää ollaan kuitenkin todennäköisesti lykkäämässä. EU on siirtänyt standardin käyttöönottoa kunnes standardin seuraavien vaiheiden sisältö on tarkemmin tiedossa. Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 14

15 IFRS 9 standardissa rahoitusvarat on arvostettu liiketoimintamallin mukaisesti, ottaen huomioon sopimusten kassavirtojen ominaisuudet, sekä mukaan lukien kytketyt johdannaiset (toisin kuin IAS 39, IFRS 9 ei vaadi kahtiajakoa). Varat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon, mikäli niitä pidetään sopimuksiin perustuvien kassavirtojen saamiseksi, ja kassavirrat ovat luonteeltaan pääomalyhennyksiä ja korkomaksuja jäljellä olevalle pääomalle. Muut varat arvostetaan käypään arvoon. Rahoitusvelkojen luokittelua ja arvostamista koskevat periaatteet eivät juurikaan ole muuttuneet IAS 39:n periaatteista. Yleisesti rahoitusvelat arvostetaan edelleenkin jaksotettuun hankintamenoon, paitsi irrotetut kytketyt johdannaiset, jotka eivät läheisesti liity pääsopimukseen. Käypään arvoon arvostettavia rahoitusvelkoja ovat johdannaiset, kaupankäyntivarasto ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat velat. Rahoitusvelkojen luottoriskin muutokseen kohdistuva osuus kirjataan kuitenkin muihin laajan tuloksen eriin ellei tämä aiheuta epäjohdonmukaisuutta tuloksen esittämisessä. IFRS 9 säilyttää IAS 39:n nykyiset ehdot taseesta pois kirjaamiselle. Konserni ei odota IFRS 9 standardin olennaisesti vaikuttavan rahoitusvarojen arvostamiseen. Rahoitusvarojen tarkka luokittelu ja arvostaminen ei ole mahdollista ennen kuin tiedetään kaikki standardiin tulevat muutokset, niiden vaikutukset kirjanpitoon sekä muutosten aikataulut. JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT LAATIMISPERIAATTEET JA ARVIOIHIN LIITTYVÄT KESKEISET EPÄVARMUUSTEKIJÄT Tilinpäätöksen laatiminen IFRS -standardien mukaisesti perustuu johdon tekemiin arvioihin ja käsityksiin tulevaisuuden tapahtumista, jotka vaikuttavat merkittävästi tilinpäätöksessä esitettäviin varoihin ja velkoihin. Harkintaa joudutaan käyttämään myös tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Luvut joihin arviot ja käsitykset eniten vaikuttavat ovat rahoitusinstrumenttien käyvät arvot arvonalentumistestit lainoille ja saamisille liikearvon arvonalentumistestit Arviot ja käsitykset perustuvat johdon hyväksyttävinä mutta luonnostaan epävarmoina ja ennustamattomina pitämiin olettamuksiin. Oletukset voivat olla epätäydellisiä tai epätarkkoja ja odottamattomia tulevaisuuden tapahtumia ja tilanteita voi tapahtua. Arviot ja käsitykset ovat vaikeasti tehtäviä ja pitävät aina sisällään epävarmuustekijöitä, jopa vakaissa makrotaloudellisissa olosuhteissa, kun ne sisältävät liiketoimia asiakkaiden ja muiden vastapuolien kanssa. Muut tahot voivat tehdä toisenlaisia arvioita. RAHOITUSINSTRUMENTTIEN KÄYVÄT ARVOT Käyvät arvot rahoitusinstrumenteille, joiden hinnat ovat määritetty toimivilla markkinoilla tai perustuvat yleisesti hyväksyttyihin arvostusmenetelmiin ja havaittavaan markkinainformaatioon eivät ole alttiita merkittäville arvioille. Käyvät arvot rahoitusinstrumenteille, jotka vain rajoitetusti perustuvat havaittavaan markkinadataan, kuten julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja tietyt joukkovelkakirjalainat, joille ei ole enää aktiivisia markkinoita, ovat arvioiden kohteena. LAINOJEN JA SAAMISTEN ARVONALENTUMISTESTIT Konserni tekee arvonalentumiskirjauksia lainoille ja saamisille, jotka tapahtuvat alkuperäisen arvonalentumistestauksen jälkeen. Arvonalentumistestit perustuvat yksilöllisen ja ryhmäkohtaisen arvonalentumistestauksen yhdistelmään ja moniin arvioihin, (mukaan lukien arviot lainoista ja lainaportfolioista, jotka ovat heikentyneet), odotetusta tulevaisuuden kassavirrasta ja vakuusarvosta. Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 15

16 LIIKEARVON MÄÄRITYS Liikearvon arvonalentumistesti tehdään vähintään kerran vuodessa. Kaikki arvonalentumistestit tehdään Danske Bank-konsernin toimesta. Arvonalentumistestaus vaatii johdolta arvioita hankittujen yksiköiden tulevaisuuden kassavirroista. Useat tekijät vaikuttavat arvoon, kuten kassavirrat, mukaan lukien diskonttokorko ja kasvu, joka riippuu reaalitalouden muutoksista, kuluttajakäyttäytymisestä, kilpailusta ja muista tekijöistä. Liikearvon arvonalentumiskirjauksia ei vaadittu vuonna KONSERNITILINPÄÄTÖS TYTÄRYHTIÖT Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Sampo Pankki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta toteutuu, kun konsernilla on yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin oikeus määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta ja konserni myös kantaa suurimman osan riskistä. Liiketoiminnan periaatteisiin liittyvä määräysvalta voidaan toteuttaa myös sopimuksin. Konsernitilinpäätös laaditaan soveltaen yhtenäisiä laadintaperiaatteita samankaltaisissa olosuhteissa toteutuviin samanlaisiin liiketoimiin ja muihin tapahtumiin. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä voitot ja tappiot eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Hankitut yritykset yhdistellään tytäryhtiöinä hankintapäivästä lähtien ja luovutetut tytäryhtiöt luovutuspäivään saakka. Tytäryhtiöiden nettovarat (varat, mukaan lukien yksilöitävät aineettomat oikeudet, vähennettynä veloilla ja ehdollisilla veloilla) arvostettuna hankinta-ajankohdan käypään arvoon, yhdistellään tilinpäätökseen hankintamenomenetelmällä. Määrä, jolla hankintameno (mukaan lukien suoraan kohdistettavissa olevat kustannukset asti) ylittää konsernin osuuden hankinnan kohteen nettomääräisestä käyvästä arvosta, käsitellään liikearvona. Liikearvo tuloutetaan hankitun yrityksen kirjanpitovaluutassa. Jos nettovarat käyvin arvoin ylittävät hankintahinnan (negatiivinen liikearvo), ylimenevä osa tuloutetaan tuloslaskelmassa hankintahetkellä. Vähemmistöille kuuluva osuus hankinnasta ei sisällä liikearvoa. OSAKKUUSYHTIÖT Osakkuusyhtiöinä käsitellään yhtiöt, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta, mutta ei valtaa määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista. Huomattava vaikutusvalta toteutuu, kun konserni omistaa prosenttia yrityksen äänivallasta. Hankintahetkellä sijoitukset osakkuusyhtiöihin kirjataan hankintamenoon, jota oikaistaan hankintaajankohdan jälkeen tapahtuvalla muutoksella konsernin osuudessa osakkuusyhtiön voitosta (tappiosta) ja muilla muutoksilla, jotka on suoraan kirjattu osakkuusyhtiön omaan pääomaan (pääomaosuusmenetelmä). Konsernin osuus yksittäisten osakkuusyhtiöiden voitosta tai tappiosta kirjataan tuloslaskelman erään Tuotot osakkuusyhtiöistä. Sijoitukset perustuvat osakkuusyhtiöiden tilinpäätöksiin, jotka on julkaistu samana päivänä kuin emoyhtiön tilinpäätös. Riippumatta olosuhteista, poikkeama ei saa olla enemmän kuin kolme kuukautta tasepäivämäärästä. Voitot ja tappiot liiketoimista konsernin ja osakkuusyhtiön välillä eliminoidaan konsernin omistusosuuden mukaisesti. ERITYISTÄ TARKOITUSTA VARTEN PERUSTETUT YKSIKÖT (SPE) Konsernilla on synteettinen arvopaperistamisjärjestely, jolla Sampo Pankki Oyj on siirtänyt luottojohdannaissopimuksilla taseessaan olevan saatavakannan luottoriskiä markkinoille. Johdannaissopimukset käsitellään konsernin tilinpäätöksessä takauksina. Järjestelyä varten on Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 16

17 perustettu erillisyksikkö Sea Fort Securities Plc, joka kattaa osan luottoriskistä. Luotot säilyvät Sampo Pankki Oyj:n taseessa. Sampo Pankki Oyj:llä ei ole määräysvaltaa tai osuutta erillisyhtiön nettovaroihin eikä erillisyhtiötä ole konsolidoitu konsernin tilinpäätökseen. SEGMENTTIRAPORTOINTI Sampo Pankki konserni koostuu useista liiketoimintayksiköistä sekä niitä avustavista tukitoiminnoista. Konsernin segmenttiraportointi perustuu pankin sisäiseen liiketoiminta-aluejakoon ja organisaatiorakenteeseen vuonna Segmenttiraportoinnissa käytetyt segmentit ovat; Pankkiliiketoiminto, Markets ja Capital. Muut toimintasegmentit, jotka eivät ylitä IFRS 8:n raja-arvoja, on sisällytetty sarakkeeseen Muut toimintasegmentit. Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu käypiin markkinahintoihin. Keskitetysti syntyneet kulut, mukaan lukien tuki- ja pääkonttoritoimintojen kulut, veloitetaan liiketoimintayksiköiltä arvioidun käyttöasteen mukaisesti tai markkinahinnoin, jos sellainen on saatavilla. Segmenttien varat ja velat ovat eriä, joita segmentti tarvitsee ylläpitääkseen toimintaansa tai jotka ovat syntyneet liiketoiminnan seurauksena. Nämä varat ja velat ovat joko suoraan kohdistettavissa tai järkevästi allokoitavissa segmenteille. Konsernitilinpäätöksessä segmenttien väliset liiketapahtumat sekä saamiset ja velat on eliminoitu. ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET LIIKETOIMET Konsernitilinpäätös laaditaan euroina, joka on konsernin kirjanpitovaluutta. Jokaisen konsernin yksikön kirjanpitovaluutta on sijaintimaan valuutta, koska valtaosa tuotoista ja kuluista kirjataan ko. maan valuutassa. Ulkomaan rahan määräiset liiketoimet muutetaan kirjanpitovaluutan määräisiksi tapahtumapäivän kurssiin. Tapahtumapäivän ja arvopäivän välisistä kurssieroista syntyvät voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan. Tilinpäätöspäivänä ulkomaan rahan määräiset rahoitusvarat ja - velat muutetaan yhtiön kirjanpitovaluutan määräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Ulkomaan rahan määräisten rahoitusvarojen ja - velkojen muuttamisesta kirjanpitovaluutan määräisiksi aiheutuvat kurssierot kirjataan valuuttakurssivoittoina tai -tappioina tuloslaskelmaan. Ulkomaan rahan määräiset muut tase-erät, jotka arvostetaan käypään arvoon, muutetaan arvostuspäivänä voimassa olevilla valuuttakursseilla. Kurssierot kirjataan käyvän arvon muutokseksi. Muut ulkomaan rahan määräiset tase-erät kirjataan tapahtumapäivän kursseilla. ULKOMAISET YKSIKÖT Suomen ulkopuolella sijaitsevien ulkomaisten yksiköiden varat ja velat muutetaan euroiksi tilinpäätöspäivän kurssilla. Tuotot ja kulut muutetaan euroiksi tapahtumapäivän kurssilla. Ulkomaisissa yksiköissä nettoinvestoinneista syntyvät kurssierot kirjataan laajaan tuloslaskelmaan. Nettoinvestoinnit sisältävät yksiköiden nettovarat ja liikearvon sekä omistukset ulkomaisissa yksiköissä pääomalainojen muodossa. Nettoinvestointien suojauksesta aiheutuvat valuuttakurssierot kirjataan myös laajaan tuloslaskelmaan. Sampo Pankki konsernilla ei ole ollut ulkomailla sijaitsevia yksiköitä tilikauden aikana. Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 17

18 TULOSLASKELMA KORKOTUOTOT JA -KULUT Rahoitusinstrumenttien korkotuotot ja -kulut jaksotetaan tasaisessa suhteessa instrumentin taseessa olevaan pääomaan ja instrumentin juoksuajalle efektiivisen koron menetelmää käyttäen. Efektiivisen koron laskemisessa huomioidaan saadut ja maksetut palkkiot, transaktiomenot sekä muut mahdolliset yli- tai alikurssit. Korkotuotot ja kulut sisältävät myös käypään arvoon arvostettujen rahoitusinstrumenttien korot. Kun rahoitusvaroihin kuuluvasta sopimuksesta kirjataan arvonalentumistappio, koron kerryttämistä jatketaan alennetulle kirjanpitosaldolle sopimuksen alkuperäisellä efektiivisellä korolla. PALKKIOTUOTOT JA -KULUT Palkkiotuotot ja kulut on jaoteltu toimintoihin ja portfolioihin perustuviin palkkioihin. Palkkiot, jotka ovat kiinteä osa rahoitusinstrumentin efektiivistä korkoa, lasketaan mukaan efektiiviseen korkoon. Tällaisia ovat mm. palkkiot lainajärjestelyistä, jotka sisältävät korvausta esimerkiksi lainanottajan taloudellisen tilanteen arvioinnista, takausten, panttien ja muiden vakuusjärjestelyjen arvioinnista ja rekisteröinnistä ja dokumentoinnista sekä luotonvarausprovisiot. Jos lainajärjestely ei toteudu sitoutumisaikana, palkkio tuloutetaan. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusinstrumenttien palkkiot ja transaktiokulut kirjataan suoraan tulokseen instrumentin alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Muita rahoituspalveluihin liittyviä palkkioita ovat palkkiot, jotka saadaan silloin, kun palvelu on suoritettu, esimerkiksi lainan hallinnoimisesta perittävät palkkiot. Palkkiot, jotka ansaitaan, kun jokin merkittävä toimenpide on toteutunut, kirjataan tulokseen toteuttamisen jälkeen. Tällaisia ovat esimerkiksi syndikointipalkkiot, jotka tuloutetaan, kun syndikointi on toteutettu. ARVOPAPERI- JA VALUUTTATOIMINNAN NETTOTUOTOT Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot sisältävät kaupankäyntivarojen ja muiden arvopapereiden toteutuneet ja toteutumattomat voitot ja tappiot sekä kurssierot ja osingot. Käyvän arvon suojauslaskennan tulosvaikutus kirjataan myös Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuottoihin. MUUT TUOTOT Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät vuokratulot ja käyttöleasingin leasing-maksut, sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset, leasing-omaisuuden myynneistä aiheutuneet tuotot sekä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot. SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT Sijoitustoiminnan nettotuotot sisältävät konsernille kuuluvan osuuden sijoitusyritysten liikevoitosta tai tappiosta. Riskipääomasijoitusten tulos huomioidaan kuitenkin arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotoissa. OSAKKUUSYRITYKSEN TAI TYTÄRYHTIÖN MYYNNISTÄ AIHEUTUNUT TUOTTO Osakkuusyhtiöiden ja konsernin tytäryhtiöiden myynnistä aiheutunut tuotto syntyy myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välisestä erosta. Mahdollinen liikearvo lasketaan kirjanpitoarvoon mukaan. Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 18

19 HENKILÖSTÖKULUT JA MUUT LIIKETOIMINNAN KULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot, joita konserni maksaa vuoden aikana tehdystä työstä, näkyvät kuluna tuloslaskelman erässä Henkilöstökulut ja muut liiketoiminnan kulut. Erässä ovat mukana palkat, bonukset, osaperusteiset maksut, lomarahat, eläkekulut sekä muut henkilöstökulut. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT Vuoteen 2008 saakka osa kannustinjärjestelmistä maksettiin osakeoptioina ja ehdollisina osakkeina. Danske Bankin osakkeita ei voi merkitä kolmeen vuoteen option myöntämispäivästä ja ne ovat ehdollisia edellyttäen sitä, ettei työntekijä irtisanoudu konsernista. Ehdolliset osakkeet ovat lunastettavissa kolmen vuoden kuluttua myöntämispäivästä lähtien edellyttäen, ettei työntekijä ole irtisanoutunut Danske Bank -konsernista. Osakeperusteisten maksujen käypä arvo määritetään niiden myöntämispäivänä ja jaksotetaan kuluksi sille ajalle, jonka aikana työnantaja on velvollinen maksun suorittamaan. Optioiden perusarvo kirjataan kuluksi option myöntämisvuonna ja option aika-arvo jaksotetaan tasaisesti optio-oikeuden myöntämisestä lunastusajan alkuun. ELÄKEJÄRJESTELYT Työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia ovat eläkkeet ja henkivakuutukset. Sampo Pankki -konsernilla ei ole etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä. Maksupohjaisista järjestelyistä merkittävin on Suomen TyEL -perusvakuutus. Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorittaa kiinteitä maksuja eläkevakuutusyhtiölle eikä sillä ole oikeudellista tai tosiasiallista velvoitetta suorittaa lisämaksuja. Maksupohjaisista järjestelyistä aiheutuvat velvoitteet kirjataan kuluksi kaudella, jota veloitus koskee. IRTISANOMISEN YHTEYDESSÄ SUORITETTAVAT ETUUDET Irtisanomiseen perustuva velvoite kirjataan velaksi, kun konserni on todistettavasti sitoutunut lopettamaan yhden tai useamman henkilön työsuhteen ennen normaalia eläkkeelle jäämisen ajankohtaa tai myöntämään irtisanomisen yhteydessä suoritettavia etuuksia vapaaehtoisen irtisanoutumisen edistämiseksi tehdyn tarjouksen seurauksena. Etuuksista ei koidu työnantajalle taloudellista hyötyä tulevaisuudessa, joten ne kirjataan välittömästi kuluksi. Myöhemmin kuin 12 kuukauden kuluttua tilinpäätöksestä erääntyvät velvoitteet diskontataan. Irtisanomisen yhteydessä suoritettavia etuuksia ovat irtisanomiseen liittyvät rahapaketit ja eläkepaketit. POISTOT JA ARVONALENTUMISET Aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä tehtävien poistojen ja arvonalentumisten lisäksi konserni kirjaa leasing-sopimusten päättymisen jälkeen myydyt leasing-hyödykkeet kuluksi kirjanpitoarvoon. LAINOJEN JA SAAMISTEN ARVONALENTUMISET Lainojen ja saamisten arvonalentumisiin sisältyvät taseen eristä Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, Saamiset luottolaitoksilta ja taseen ulkopuolisista eristä kirjatut arvonalentumistappiot, niiden peruutukset, toteutuneet luottotappiot ja palautukset. Erään sisältyy myös käypään arvoon arvostettujen lainojen ja saamisten luottoriskin muutoksesta aiheutuvat käyvän arvon muutokset. Erään sisältyy myös asiakkaan maksuvaikeuksien johdosta haltuun otetun omaisuuden arvonalentumistappiot, toteutuneet myyntitappiot ja myyntivoitot mikäli haltuun otettu omaisuus täyttää myytävissä olevien rahoitusvarojen kriteerit. Vaikka haltuun otettua omaisuutta ei aiottaisi myydä seuraavien 12 kuukauden aikana, kirjataan arvonalentumiset tähän erään. Luottotappiona Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 19

20 kirjataan myös asiakkaan puolesta maksetut perintä- ja vakuudenhoitokulut, jotka voidaan periä asiakkaalta takaisin. VEROT Arvioidut tuloverot ja laskennalliset verot verovuodelta sekä aikaisempien vuosien verojen oikaisut huomioidaan tuloslaskelmassa. Laajan tulon eriä koskevat verot huomioidaan kyseisissä tuloslaskelman erissä. Samoin suoraan osakepääomaan kirjattuja eriä koskevat verot huomioidaan osakepääomassa. Arvioidut tuloverot lasketaan voimassa olevan tuloverokannan mukaisesti. LAAJA TULOSLASKELMA Laaja tuloslaskelma sisältää liikevoiton ja muun tilikauden laajan tulon, joka voi aiheutua muuntoeroista ulkomaalaisten yksiköiden välillä, myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostamisesta sekä rahavirran suojaukseen liittyvistä eristä. KASSAVIRTALASKELMA Konserni laatii kassavirtalaskelmansa epäsuoraa esitystapaa käyttäen. Laskelma perustuu voittoon ennen veroja ja näyttää liiketoiminnan, rahoituksen ja investointien rahavirrat sekä rahavarojen muutoksen vuoden aikana. Rahavaroina käsitellään käteiset varat, joita ovat kassa ja vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta, sekä vaadittavissa maksettavat saamiset muilta pankeilta, joiden maturiteetti on alle kolme kuukautta. TASE RAHOITUSVARAT JA VELAT YLEISTÄ Rahoitusinstrumenttien ostot ja myynnit arvostetaan käypään arvoon arvopäivänä. Käypä arvo on yleensä sama kuin kauppahinta. Rahoitusinstrumenttien arvonmuutokset huomioidaan arvopäivään saakka. LUOKITTELU Rahoitusvarat luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä seuraaviin luokkiin: käypään arvoon arvostettavat kaupankäyntivarat lainat ja muut saamiset. Rahoitusvelat luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä seuraaviin luokkiin: käypään arvoon arvostettavat kaupankäyntivelat käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat muut rahoitusvelat. KÄYPÄÄN ARVOON TULOSVAIKUTTEISESTI KIRJATTAVAT RAHOITUSVARAT JA -VELAT Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia tase-eriä ovat kaupankäyntivarat ja velat sekä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvelat. Kaupankäyntivarat ja -velat Kaupankäyntivaroiksi ja veloiksi luokitellaan rahoitusvarat ja -velat, jotka hankitaan pääasiallisena tarkoituksena hyötyminen lyhyen aikavälin markkinahintojen muutoksista. Kaikki johdannaiset, Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös 2010 Sivu 20

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 Sampo Pankki Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 Sampo Pankki Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 Sampo Pankki Oyj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2009

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2009 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki,

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0).

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0). 1 SAMPO PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 9.8.2007 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2007 Konsernirakenteen muutokset Danske Bank A/S osti 1.2.2007 Sampo Pankin koko osakekannan. Tässä

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätöstiedote 31.12.2009

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätöstiedote 31.12.2009 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätöstiedote 31.12.2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki, joka kuuluu

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 Sampo Pankki Oyj 7.8.2008 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Konsernirakenteen muutokset Arvo Omaisuudenhoito Oy:n vähemmistöosuus ostettiin maaliskuussa 2008

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Tilikauden voitto oli 0,4 miljoonaa euroa (7,6). Korkokate laski 6,2 miljoonaan euroon (15,0).

Tilikauden voitto oli 0,4 miljoonaa euroa (7,6). Korkokate laski 6,2 miljoonaan euroon (15,0). SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2011 Tilikauden voitto oli 0,4 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 2,2 miljardin euron antolainakannan Kesäkuussa 2011 ja

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Saamiset asiakkailta kasvoivat 798,0 miljoonalla eurolla vuoden 2007 lopusta ja niiden määrä oli ,8 miljoonaa euroa (25 292,8).

Saamiset asiakkailta kasvoivat 798,0 miljoonalla eurolla vuoden 2007 lopusta ja niiden määrä oli ,8 miljoonaa euroa (25 292,8). SAMPO PANKKI -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 5.2.2009 Konsernirakenteen muutokset Kiinteistö Oy Salon Örninkatu 15 myytiin helmikuussa 2008 ja osakkuusyhtiö Primasoft Oy (Sampo Pankin osuus osakkeista

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tilikauden voitto oli 7,6 miljoonaa euroa (19,0). Korkokate laski 15,0 miljoonaan euroon (30,3).

Tilikauden voitto oli 7,6 miljoonaa euroa (19,0). Korkokate laski 15,0 miljoonaan euroon (30,3). SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 Tilikauden voitto oli 7,6 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Joulukuussa 2010 yhtiö

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004 1 (15) Fingrid Oyj:n IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2004 Yleistä Fingrid Oyj ottaa taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS). Aiempi raportointi on ollut

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2007 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 Tilikauden voitto oli 8,8 miljoonaa euroa Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 1,4 miljardin euron

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006

Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006 Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006 Sisältö 2 Sampo Pankki Oyj:n hallituksen toimintakertomus 8 IFRS-tilinpäätös 8 Konsernin tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 4 203 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

OKO IFRS-RAPORTOINNIN VAIKUTUKSIA OKO-KONSERNIIN

OKO IFRS-RAPORTOINNIN VAIKUTUKSIA OKO-KONSERNIIN OKO IFRS-RAPORTOINNIN VAIKUTUKSIA OKO-KONSERNIIN OKO-konserni siirtyi IFRS-tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards) vuoden 2005 alussa. Vuoden 2005 osavuosikatsaukset laaditaan

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Sampo Pankki Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Sampo Pankki Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Sampo Pankki Oyj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö)

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) Sisältö 2 Toimintakertomus 7 IFRS-tilinpäätös 7 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 10 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 Yhteenveto

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9 Tilinpäätös 1.1.2014-31.12.2014 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Sisällysluettelo Toimintakertomus 1-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9-10 Rahoituslaskelma 11 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot