HENKILÖYHTIÖIDEN VEROSUUNNITTELUKEINOT KÄYTÄNNÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖYHTIÖIDEN VEROSUUNNITTELUKEINOT KÄYTÄNNÖSSÄ"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos HENKILÖYHTIÖIDEN VEROSUUNNITTELUKEINOT KÄYTÄNNÖSSÄ Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu tutkielma Huhtikuu 2009 Ohjaaja: Eeva Mari Ihantola Mirja Nissen

2 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos; yrityksen taloustiede, laskentatoimi Tekijä: NISSEN, MIRJA Tutkielman nimi: Henkilöyhtiöiden verosuunnittelukeinot käytännössä Pro gradu tutkielma: 67 sivua, 16 liitesivua Aika: Huhtikuu 2009 Avainsanat: henkilöyhtiöt, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, verosuunnittelu, tuloksenjärjestely, nettovarallisuus Henkilöyhtiöissä yhtiömiesten verotus liittyy hyvin läheisesti yrityksen tulokseen ja tilinpäätössuunnitteluun. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat verotuksessa laskentasubjekteja, eli ne eivät ole itsenäisiä verovelvollisia, vaan niiden elinkeinotoiminnan tulos jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten henkilökohtaisessa verotuksessa. Verotettavan tulon pohjana on yrityksen kirjanpidollinen tulos, ja taseen pohjalta laskettava nettovarallisuus määrää sen, kuinka tämä tulo verotetaan. Sekä tuloksentasauskeinoilla että nettovarallisuuden suunnittelulla voidaan täten lähtökohtaisesti ajatella olevan suuri merkitys henkilöyhtiön osakkaille. Verosuunnittelun tavoitteena on tavallisesti verojen määrän tai ajoituksen säätely. Ansiotulon progressiivisen verotuksen vuoksi tasainen tai vuosittain tasaisesti kasvava verotettava tulo on yhtiömiesten kannalta verotuksellisesti edullisinta. Yrityksen kannattaa siis pyrkiä tasaamaan tulostaan eri vuosien välillä. Keinoja tuloksen tasaamiseen ovat muun muassa kirjanpidon ja verotuksen poistoeron hyödyntäminen ja vapaaehtoiset varaukset. Tulojen kasvaessa pääomatuloa verotetaan huomattavasti ansiotuloa kevyemmin. Tästä syystä yrityksen omistajien pyrkimyksenä voi olla pääomatulo osuuden lisääminen nettovarallisuutta kasvattamalla. Vastaavasti yritystulo osuuden muodostuessa suuren nettovarallisuuden vuoksi kokonaan pääomatuloksi, voi pyrkimyksenä olla nettovarallisuuden pienentäminen. Tutkimuksessa tutkittiin henkilöyhtiöiden verosuunnittelukeinojen käyttöä kyselyn avulla. Kyselyyn vastasi 120 tilitoimiston edustajaa asiakasyritystensä tietojen perusteella loppuvuodesta Vastaajat pitivät tärkeimpänä tuloksenjärjestelykeinona toimintavarausta, jota oli myös käytetty eniten kohdeaineistossa. Muista elinkeinoverolain sallimista varauksista ainoastaan jälleenhankintavarausta oli käytetty. Pieni osa vastaajista piti tärkeänä myös palkanmaksun ja poistoeron käyttämistä tulossuunnittelukeinoina. Nettovarallisuuteen oli pyritty vaikuttamaan alle puolessa kohdeyrityksistä. Noin kolmannes yrityksistä oli pyrkinyt lisäämään pääomatulon määrää kasvattamalla nettovarallisuutta, ja noin kymmenen prosentin tavoite oli ollut päinvastainen eli pääomatulon määrän vähentäminen. Eri keinoista vaikuttaa nettovarallisuuteen oli yleisimmin käytetty palkanmaksun lisäämistä ja vähentämistä.

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen oletukset, keskeiset käsitteet ja rajaukset Tutkimusmetodit ja tutkimuksen kulku YHTIÖMIEHEN TULO OSUUS JA SEN VEROTTAMINEN Henkilöyhtiön jaettavan yritystulon laskeminen kirjanpidon tuloksesta Yritystulon jakaminen yhtiömiehille Nettovarallisuuden laskeminen Yhtiömiestason vähennykset Tulo osuuden verottaminen VEROSUUNNITTELUKEINOT HENKILÖYHTIÖISSÄ Tuloksenjärjestelykeinot Poistot Vapaaehtoiset varaukset Toimintavaraus Jälleenhankintavaraus Takuuvaraus Osatuloutus Kiinteiden menojen ja korkomenojen aktivointi Potentiaalinen kuluvarasto Kuluvaraston käyttöjärjestys Nettovarallisuuden suunnittelu ja tulon nostaminen yrityksestä Tuloksellinen toiminta Poistojen vaikutus nettovarallisuuteen Pääomasijoitukset yhtiöön Palkanmaksu vs. yksityisotot Lainat ja vuokrausjärjestelyt Yhtiön ja osakkaan välisistä oikeustoimista Yhteenveto luvusta 3 ja kytkentä empiiriseen osuuteen VEROSUUNNITTELUKEINOJEN KÄYTTÖ HENKILÖYHTIÖISSÄ Kyselyn tausta ja toteuttaminen Aineiston käsittely ja analysointi Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti Tulokset Aineiston kuvaus Tuloksenjärjestelykeinojen käyttö kohdeyrityksissä Nettovarallisuuden suunnittelu kohdeyrityksissä Varojennostotavat kohdeyrityksissä...57

4 5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET...60 LÄHTEET...64 LIITE 1: LIITETAULUKOT LIITE 2: KYSELYLOMAKE...78

5 KÄYTETYT LYHENTEET AKYL Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 1988/389 ArvL Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 2005/1142 EVL Laki elinkeinotulon verottamisesta 1968/360 KILA Kirjanpitolautakunta KPL Kirjanpitolaki 1997/1336 TVL Tuloverolaki 1992/1535 VML Laki verotusmenettelystä 1995/1558 YEL Yrittäjän eläkelaki 2006/1272

6 6 1 JOHDANTO Henkilöyhtiöissä yhtiömiesten verotus liittyy hyvin läheisesti yrityksen tulokseen ja tilinpäätössuunnitteluun. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat verotuksessa laskentasubjekteja, eli ne eivät ole itsenäisiä verovelvollisia, vaan niiden elinkeinotoiminnan tulos jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten henkilökohtaisessa verotuksessa (TVL 16 ). Elinkeinotoiminnan verotettava tulo muodostetaan yrityksen kirjanpidollisen tuloksen pohjalta, jolloin verosuunnittelussakin on otettava huomioon myös kirjanpidolliset näkökohdat (Tomperi 2007, 68). Laki elinkeinotulon verottamisesta edellyttää pääsääntöisesti, että verotuksessa huomioitavaksi vaadittavia tuottoja ja kuluja vastaavat kirjaukset on tehty myös yrityksen kirjanpitoon (EVL 54, ks. myös EVL 19 ja EVL 28 ). Koska yrityksen kirjanpidollinen tulos on verotettavan tulon lähtökohtana, on verojen suunnittelussakin lähdettävä liikkeelle yritykselle optimaalisen tuloksen eli tavoitetuloksen määrittämisestä (Penttilä 2003, 356). Jarmo Leppiniemi muistuttaa kuitenkin kirjassaan Tilinpäätös ja verosuunnittelu (2005), että tuloksen lisäksi elinkeinoverotuksessa on otettava huomioon myös yrityksen nettovarallisuus, joka lasketaan yrityksen varojen ja velkojen erotuksena. Tämän varallisuuden perusteella tulo nimittäin jaetaan ansio ja pääomatuloksi yhtiön osakkaan verotuksessa (Leppiniemi 2005, 363). Verotettavan tulon pohjana on siis yrityksen kirjanpidollinen tulos, ja nettovarallisuus määrää sen, kuinka tämä tulo verotetaan. Sekä tuloksentasauskeinoilla että nettovarallisuuden suunnittelulla voidaan täten lähtökohtaisesti ajatella olevan suuri merkitys henkilöyhtiön osakkaille. Lähes 40 % Suomen noin yrityksestä toimii osakeyhtiömuodossa. Henkilöyhtiöitä on Suomessa yli , eli noin joka kymmenes maassamme toimivista yrityksistä on joko avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. (www.prh.fi 1 ) Vuoden 2005 verouudistuksen jälkeen monien pienyritysten kohdalla henkilöyhtiö voi osoittautua verotuksellisesti osakeyhtiötä edullisemmaksi toimintamuodoksi. Näin on erityisesti pienillä 1 Patentti ja rekisterihallitus: Yritysten lukumäärät kaupparekisterissä, <http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/tietopalvelut/yritystenlkm/lkm.html>

7 7 tulotasoilla. (Niskakangas, Tikka, Honkavaara, Helminen, Lunden, Laitinen, Räbinä, Leppiniemi, Kiviranta, Ranta Lassila, Mattila, Raunio & Äimä 2005, 126) Tästä syystä henkilöyhtiöiden verosuunnittelukeinojen tutkiminen on tärkeää ja perusteltua. Henkilöyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, mutta itsenäisyys ei ole kuitenkaan täydellistä. Vaikka henkilöyhtiön varallisuus on erillinen yhtiömiesten varallisuuksista, ovat vastuunalaiset yhtiömiehet kuitenkin henkilökohtaisesti (henkilökohtaisella varallisuudellaan) vastuussa yhtiön sitoumuksista. (Villa 2002, 22 23, 26) Henkilöyhtiöiden yhtiömiehet maksavat henkilökohtaisesti verot osuudestaan yhtymän tulokseen. Tällöin tuloksentasaus ja verosuunnittelukeinojen tunnistaminen on ratkaisevassa asemassa, jotta yhtiömiesten verorasitus ei kohoaisi kohtuuttoman suureksi. Taulukko 1. Vuoden 2009 valtion tuloveroasteikko (www.vero.fi 2 ) Verotettava Vero alarajan ansiotulo, euroa kohdalla, euroa , , , ,5 Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, % Ansiotulon progressiivisen verotuksen (taulukko 1) vuoksi tasainen tai vuosittain tasaisesti kasvava verotettava tulo on yhtiömiesten kannalta verotuksellisesti edullisinta (Tomperi 2007, 183). Yrityksen kannattaa siis pyrkiä tasaamaan tulostaan eri vuosien välillä. Ansiotulojen vero on pääomatulojen 28 %:n verokantaa korkeampi tulojen noustessa yli euron vuonna 2009 (www.veronmaksajat.fi 3 ). Tähän rajaan asti yhtiömiehen kannattaa siis nostaa ansiotuloa, ja ylimeneviltä osin pääomatulo on edullisempi tulolaji. Koska tulojen kasvaessa pääomatuloa verotetaan huomattavasti ansiotuloa kevyemmin, voi yrityksen omistajien pyrkimyksenä olla pääomatulo osuuden lisääminen nettovarallisuutta kasvattamalla. Vastaavasti yritystulo osuuden muodos 2 Verohallinto: Vuoden 2009 valtion tuloveroasteikko <http://www.vero.fi/default.asp? article=7629&domain=vero_main&path=5,40,90&language=fin>. 3 Verohallinto: Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö / Tuloverotus: Ohjeita uudelle yritykselle <http://www.veronmaksajat.fi/fi FI/tutkimuksetjatilastot/tuloverotus/palkansaajanveroaste2009/>.

8 8 tuessa suuren nettovarallisuuden vuoksi kokonaan pääomatuloksi, voi pyrkimyksenä olla nettovarallisuuden pienentäminen. (Penttilä 2003, 358) 1.1 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkielman tutkimusongelma on seuraava: Missä määrin ja millä tavoin henkilöyhtiöissä pyritään vaikuttamaan yhtiömiesten verorasitukseen tuloksentasauskeinojen ja nettovarallisuuden avulla? Tutkimusongelma jakaantuu seuraaviin alaongelmiin: Millä keinoilla henkilöyhtiön tulokseen ja nettovarallisuuteen on mahdollista vaikuttaa? Mitä keinoja henkilöyhtiöissä käytetään tuloksenjärjestelyyn ja nettovarallisuuden säätelyyn ja kuinka tärkeäksi nämä keinot koetaan? Onko verosuunnittelukeinojen käyttö tai tärkeys riippuvainen yrityksen koosta tai yhtiömuodosta? Millä tavoilla vastuunalaiset yhtiömiehet nostavat varoja yrityksestä? Tutkimuksen tavoitteena on selvittää verosuunnittelukeinojen käyttöä henkilöyhtiöissä. Tähän tavoitteeseen liittyen tutkielman ensimmäinen puolisko pyrkii luomaan selkeän kuvan henkilöyhtiöiden käytössä olevista tuloksenjärjestelykeinoista sekä niiden vaikutuksesta yhtiön tulokseen ja sitä kautta yhtiömiesten verotukseen. Lisäksi selvitetään miten eri tuloksenjärjestelykeinot vaikuttavat yrityksen nettovarallisuuteen ja millä muilla tavoilla nettovarallisuuden määrään pystytään vaikuttamaan. Tutkielman toinen osa käsittelee verosuunnittelukeinojen käyttöä henkilöyhtiöissä. Tarkoituksena on selvittää kyselyn avulla mitä verosuunnittelukeinoja henkilöyhtiöissä käytetään ja kuinka tärkeiksi keinot koetaan. Lisäksi tutkitaan mahdollisia riippuvuussuhteita tai eroja pienten ja suurten henkilöyhtiöiden sekä eri verosuunnittelukeinojen välillä. Tarkoitus on myös tutkia eroja avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden

9 9 välillä sekä selvittää, millä tavoilla vastuunalaiset yhtiömiehet nostavat varoja yrityksestä. 1.2 Tutkimuksen oletukset, keskeiset käsitteet ja rajaukset Verosuunnittelu tarkoittaa veroseuraamusten huomioon ottamista eri toimintavaihtoehtojen edullisuusvertailussa, jolloin tarkoituksena on selvittää eri toimenpiteiden veroseuraamukset ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan verojen määrään ja ajoitukseen (Tuominen & Linnakangas 1995, 21). Aila Virtasen väitöskirjassaan esittämän tulkinnan mukaan hyväksyttävässä verosuunnittelussa yhdistyy lain noudattaminen sekä yrityksen edun ajaminen. Väitöskirjaa varten haastatellut laskenta alan ammattilaiset kertoivat ottavansa verotuksen huomioon kaikissa yritystoiminnan tilanteissa. Tavoitteena he kertoivat olevan tehdä asiat lain mukaisesti, mutta myös yrityksen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. (Virtanen 2002, 82 83) Tilinpäätöstä kutsutaan kriittiseksi silloin, kun tavoitetulokseen ei ole mahdollista päästä käytössä olevin tuloksenjärjestelykeinoin. Tulos joudutaan tällöin näyttämään tavoitteisiin nähden joko liian suurena tai liian pienenä. (Leppiniemi &Walden 2009) Penttilän (2003, 358) mukaan tilinpäätös voi olla kriittinen paitsi tuloksen, myös nettovarallisuuden suhteen. Yleensä tilinpäätös on nettovarallisuuden suhteen kriittinen siten, että nettovarallisuutta on vähemmän kuin haluttaisiin. Kuluvarastoksi nimitetään niitä keinoja, jotka yrityksellä on käytettävissään tavoitetulokseen pääsemiseksi. Nimitys on oikeastaan hieman harhaanjohtava, sillä kuluvarasto voi pitää sisällään kulukirjaamismahdollisuuksien lisäksi myös tuottoihin liittyvää harkintavaltaa. (Leppiniemi 1981, 52) Henkilöyhtiöksi kutsutaan yhteenliittymää, jossa kaksi tai useampi harjoittaa elinkeinoa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi (Villa 2002, 22). Tässä tutkielmassa henkilöyhtiöllä tarkoitetaan avointa yhtiötä (Ay) ja kommandiittiyhtiötä (Ky). Tutkielma käsittelee tuloverotukseen liittyvää verosuunnittelua, ja tutkimuksessa oletetaan, että kyseessä on toiminnassa olevan yrityksen normaali 12 kuukauden mittainen tilikausi. Tutkielmassa ei tämän vuoksi oteta kantaa yritysmuodon valintaan tai vero

10 10 suunnitteluun yrityksen aloitus tai lopetusvaiheessa. Tutkielmasta rajautuvat näin pois myös tietyt erityistilanteet, kuten yritysjärjestelyt sekä sukupolvenvaihdokset. Myös arvonlisäverotus jää tutkielman ulkopuolelle. Suomessa verovelvollisen tulot voivat kertyä kolmesta eri tulolähteestä: elinkeinotoiminnan tulolähde, maatalouden tulolähde ja henkilökohtaisten tulojen (muut tulot) tulolähde (Metsä Ketelä 2000, 73). Jokaisessa tulolähteessä tulo lasketaan erikseen eivätkä eri tulolähteiden tulokset tai tappiot ole kuitattavissa keskenään. Elinkeinotoimintaa harjoittavan yrityksen tulot koostuvat yleensä pääasiassa elinkeinotoiminnan tulolähteestä. Henkilökohtaisen tulolähteen tuloa on esimerkiksi kokonaan ulkopuoliselle vuokratusta kiinteistöstä saatu vuokratulo. (Engblom, Vanhanen, Ojala, Haavisto, Keskinen & Kääriäinen 2001, ) Selvemmän kokonaiskuvan luomiseksi tutkielman teoriaosuudessa oletetaan, jollei toisin mainita, että yrityksen tulos on kokonaisuudessa elinkeinotoiminnan tuloa ja varat elinkeinotoiminnan varoja. Maatalouden tuloksen laskeminen ja verottaminen tapahtuu samankaltaisesti kuin elinkeinotoiminnan tulon kohdalla myöhemmin selostetaan. Muun toiminnan tulos jaetaan niin ikään yhtiömiehille verotettavaksi. Tämä tulo osuus on saajalleen kuitenkin kokonaisuudessaan pääomatuloa. (TVL 16 ja 40 ) Koska tutkielmasta on rajattu pois maatalouden sekä muun toiminnan tulon laskeminen ja verottaminen, ei tutkielmassa perehdytä myöskään tulolähdejakoon liittyvään problematiikkaan. Tulojen veronalaisuutta ja menojen vähennyskelpoisuutta käsitellään vain lyhyesti verotettavan tuloksen laskennan yhteydessä. Tutkielma käsittelee verosuunnittelukeinoja henkilöyhtiöiden yhtiömiesten näkökulmasta. Tutkielmassa yhtiömiehellä tarkoitetaan luonnollista henkilöä ja kuolinpesää, joka toimii henkilöyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä. Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen yhtiöstä saama tulo osuus lasketaan usein kaavamaisesti tiettynä prosenttina sijoitetulle pääomalle, ja tämä tulo on saajalleen 20 %:n tuottomäärään asti (yleensä kokonaisuudessaan) pääomatuloa riippumatta yrityksen nettovarallisuudesta

11 11 (Järvenoja 1999, 106; TVL 40 ). Äänettömän yhtiömiehen verorasitus pysyy siis käytännössä samana vuodesta toiseen, ja siihen pystyy vaikuttamaan vain hyvin rajallisesti tuloksentasauskeinojen ja nettovarallisuuden avulla. Tästä syystä tutkielma ei erikseen paneudu äänettömän yhtiömiehen verosuunnitteluun. Yritykset henkilöyhtiöiden osakkaina eivät maksa tulo osuuksistaan välittömästi veroa, vaan tulo osuudet ovat niille veronalaisia tuottoja, jotka otetaan huomioon osana kyseisen yrityksen kokonaistulosta. Riittävän kuluvaraston avulla tulo osuuden verovaikutukset on mahdollista eliminoida jopa kokonaan osakasyrityksen tilinpäätöksessä. Yrityksillä ei myöskään tapahdu henkilöosakkaiden tapaan jakoa ansio ja pääomatuloon. Tästä syystä tutkielma rajataan koskemaan sellaisia henkilöyhtiöitä, joissa on osakkaina ainoastaan luonnollisia henkilöitä ja/tai kuolinpesiä. Tutkielmassa ei perehdytä IFRS/IAS standardien kantoihin eri verosuunnittelukeinoista. Tutkimus lähtee oletuksesta, että nykyisellään IFRS tilinpäätöksen laatii varsin pieni osa tutkimuksen kohteena olevista luonnollisten henkilöiden omistamista henkilöyhtiöistä. Myös konserniyhtiöt rajataan samasta syystä tutkimuksen ulkopuolelle. 1.3 Tutkimusmetodit ja tutkimuksen kulku Tutkielmassa on tarkoitus tarkastella verosuunnittelukeinoja ensin lainsäädännön ja alan kirjallisuuden pohjalta. Tutkielman teoriaosuuden aineisto koostuu pääosin alan asiantuntijoiden kirjoittamasta kirjallisuudesta ja ajantasaisesta lainsäädännöstä. Keskeisimpiä tutkimusaiheeseen liittyviä lakeja ovat tuloverolaki, laki elinkeinotulojen verottamisesta (jäljempänä myös elinkeinoverolaki), laki varojen arvostamisesta verotuksessa ja kirjanpitolaki. Myös aiheeseen liittyvä kirjallisuus pohjautuu hyvin pitkälti lakitekstiin ja lakien tulkintoihin. Empiirisessä osiossa syvennytään tarkemmin tutkimusongelmaan. Empiirinen osa toteutettiin tilitoimistoille suunnattuna kyselytutkimuksena, jossa tilitoimisto vastasi

12 12 kysymyksiin yhden asiakasyrityksensä tietojen perusteella. Kysely laadittiin lähdekirjallisuudesta saatujen tietojen pohjalta, ja saadut vastaukset analysoitiin tilastollisin menetelmin. Positivistinen tutkimus pyrkii selittämään ja ennustamaan ilmiöitä empiirisen datan avulla (Ryan, Scapens & Theobald 2002, ). Neilimo ja Näsi ovat jaotelleet yrityksen taloustieteissä käytettävät tutkimusotteet käsiteanalyyttiseen, nomoteettiseen, päätöksentekometodologiseen ja toiminta analyyttiseen. Näistä nomoteettisen tutkimusotteen taustalla vaikuttaa positivismi sekä tavoite löytää selityksiä ja lainalaisuuksia yleensä empiirisen aineiston avulla. Toiminta analyyttisellä tutkimusotteella sen sijaan pyritään syvällisesti ymmärtämään ja tulkitsemaan yleensä harvoja tutkimuskohteita. Päätöksentekometodologista tutkimusotetta käytetään ongelmanratkaisumetodien kehittämiseen, ja käsiteanalyyttisen tutkimuksen metodina on ajattelun metodi. (Neilimo & Näsi 1980) Neilimon ja Näsin esittämistä tutkimusotteista tässä tutkielmassa on eniten nomoteettisen tutkimusotteen piirteitä. Nomoteettisen tutkimusotteen päämetodeja ovat hypoteettis deduktiivinen versio, induktiivisempi versio ja kokeellinen versio. Tämän tutkimuksen päämetodi muistuttaa hypoteettis deduktiivista versiota, jossa tutkimus lähtee teoriasta ja päätyy empiirisen materiaalin kautta käsitteellisen ja empiirisen puolen rinnakkaisasetteluun. (Näsi 1981) Johdannon jälkeen toisessa ja kolmannessa pääluvussa esitetään tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Toinen luku käsittelee henkilöyhtiön yhtiömiehen tulo osuuden laskemista ja verottamista. Tulo osuuden laskeminen esitetään pääpiirteittäin yrityksen kirjanpidon tuloksen pohjalta. Luvussa esitellään lisäksi nettovarallisuuden laskeminen osana tulo osuuden jakamista ansio ja pääomatuloon sekä tulo osuudesta ja nettovarallisuudesta tehtävät yhtiömiestason vähennykset. Kolmannessa luvussa käsitellään verosuunnittelua. Omina alalukuinaan esitellään eri tuloksenjärjestelykeinoja sekä mahdollisuuksia vaikuttaa nettovarallisuuden määrään. Tuloksenjärjestelykeinojen osalta esitellään elinkeinoverolain sallimia keinoja, joilla

13 13 yhtiömiesten verorasitusta voidaan pyrkiä alentamaan. Luvussa tullaan ottamaan lyhyesti kantaa myös kuluvaraston käyttöjärjestykseen sekä veronkiertoa koskeviin kysymyksiin. Nettovarallisuuden osalta perehdytään nettovarallisuuden suunnitteluun tuomalla esille muutamia keskeisimpiä tapoja, joilla nettovarallisuuteen voidaan vaikuttaa. Luvussa esitellään myös joitakin vaihtoehtoisia tapoja, joilla yhtiömies voi saada tuloa yhtiöstä. Neljännessä pääluvussa kuvataan empiirisen osuuden toteutus. Luvussa kerrotaan tutkimusaineiston keruusta ja käsittelystä sekä otetaan kantaa tutkimuksen reliabiliteettiin ja validiteettiin. Lisäksi neljännessä luvussa kuvataan kerätty tutkimusaineisto pääpiirteittäin ja esitetään tutkimustulokset. Viimeisessä luvussa esitetään tutkimustulosten pohjalta tehtävät johtopäätökset sekä loppuyhteenveto.

14 14 2 YHTIÖMIEHEN TULO OSUUS JA SEN VEROTTAMINEN Tässä luvussa esitetään pääpiirteittäin henkilöyhtiön yhtiömiehen tulo osuuden laskeminen ja verottaminen. Verotettavan tulo osuuden laskennassa pohjana käytetään yrityksen kirjanpidon tulosta, ja tulo osuus jaetaan ansio ja pääomatulo osuuteen yrityksen nettovarallisuuden avulla. Sekä yhtiömiehen tulo osuuteen että osuuteen yrityksen nettovarallisuudesta tehdään verotuksen yhteydessä lisäksi yhtiömiestason vähennyksiä. Henkilöyhtiön verotettava tulos lasketaan elinkeinoverolain mukaan ja verotetaan tuloverolain mukaan (Andersson & Ikkala 2005, 15). 2.1 Henkilöyhtiön jaettavan yritystulon laskeminen kirjanpidon tuloksesta Tuloverolain 16 :n mukaan henkilöyhtiö ei ole itsenäinen verovelvollinen. Yhtiölle vahvistettu elinkeinotoiminnan tulos jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten henkilökohtaisessa verotuksessa. Tulo tulee toisin sanoen verotettavaksi vain kertaalleen yhtiömiesten tuloina. Nostettua voitto osuutta ei veroteta erikseen. (Metsä Ketelä 2000, 77) Ennen tuloksen jakamista siitä vähennetään yhtymälle vahvistetut aikaisempien verovuosien elinkeinotoiminnan tappiot (tappiontasaus). Tappiot vahvistetaan siis yhtymälle eikä niitä jaeta yhtiömiehille, ei edes silloin, kun yritys lopettaa toimintansa (Tomperi 2007, 69). Tuloverolain 119 :n mukaan tappiot vähennetään verovuotta seuraavan kymmenen vuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa syntyy. Tappioiden vähennysoikeus menetetään kuitenkin, jos yli puolet henkilöyhtiön omistusosuuksista on vaihtanut omistajaa verovuoden aikana (Koponen 2005, 79). Yrityksen kirjanpito ja verotus on kytketty yhteen verotusmenettelylain 1:3 :llä, jonka mukaan kalenterivuonna päättyneet tilikaudet muodostavat verovuoden. Elinkeinoverolain 54 puolestaan liittää kirjanpidon ja verotuksen tiiviisti yhteen menojen

15 15 vähennyskelpoisuuden osalta. Säännös sitoo kirjanpitoon vaihto ja sijoitusomaisuuden hankintamenon, varausten ja poistojen vähennysoikeuden. (Leppiniemi & Leppiniemi 2001, ) Kirjanpitolain 5:4 :n valmistusasteen mukaisesta tulouttamisesta on lisäksi elinkeinoverolaissa oma säännöksensä (EVL 19 ), samoin kuin kurssivoitoista ja tappioista (EVL 26 ). Verotuksessa tehtävän vähennyksen edellytyksenä on pääsääntöisesti se, että vastaava määrä on vähennetty myös kirjanpidossa. Tällä halutaan estää jaettavissa olevan voiton muodostuminen ilman verotettavan tulon lisäystä. (Leppiniemi & Leppiniemi 2001, 235) Vähentämisellä ja tekemisellä tarkoitetaan elinkeinoverolain säännöksissä nimenomaan tulosvaikutteista käsittelyä kirjanpidossa eikä esimerkiksi vain liitetietona esittämistä (Niskakangas ym. 2005, 372). Koska verotus perustuu olennaisesti kirjanpidosta saataville tiedoille, tulee kirjanpidon olla luotettava. Jos kirjanpitoa ei ole pidetty tai se on epäluotettava, voidaan verotus toteuttaa arvioverotuksena, mikä on kirjanpitovelvolliselle yleensä hyvin epäedullista. Epäluotettavuuden merkkinä voidaan pitää esimerkiksi kassatilin kreditsaldoisuutta. (Leppiniemi & Walden 2009; VML 27 ) Mikäli henkilöyhtiön kirjanpito on luotettava, lähtee osakkaiden verotettavan tulon laskeminen kirjanpidollisen tuloksen laskemisesta. Tämä tapahtuu siis kirjanpitolain säännösten mukaan. (Tikka 1995, 52) Elinkeinotoiminnan verotettava tulo muodostuu yrityksen veronalaisten tuottojen ja vähennyskelpoisten kulujen erotuksena. Tuloslaskelman näyttämää tulosta oikaistaan näin ollen seuraavasti (mukaillen Tomperi 2007, 68): +/ Tuloslaskelman voitto/tappio + Kuluiksi kirjatut verotuksessa vähennyskelvottomat menot Tuotoiksi kirjatut verotuksessa verovapaat tulot +/ Jaksotuksesta johtuvat erot +/ Muut oikaisut = Verovuoden verotettava tulo Vahvistetut tappiot = Jaettava yritystulo

16 16 Pääsääntönä voidaan todeta, että kaikki yritystoiminnassa rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot ovat veronalaisia. Veronalaisia tuloja ovat myös muun muassa yritystoimintaa varten saadut avustukset julkisyhteisöiltä sekä korvaukset, jotka on saatu kertymättä jääneen tulon sijasta. Tuloja eivät kuitenkaan ole pääomasijoitukset sekä pääomasijoituksen luonteiset erät, joihin liittyy takaisinmaksuvelvollisuus, esimerkkinä palautettavat liittymismaksut (Andersson & Ikkala 2005, 69 76; Tomperi 2007, 74). Velan anteeksiannosta syntyvä etu voidaan katsoa verovapaaksi velallisyritykselle, jos velkojan saaminen on ollut luopumishetkellä arvoton. Koska henkilöyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön sitoumuksista, henkilöyhtiöiden osalta saamista voidaan pitää arvottomana vasta, kun sekä yritys että sen vastuunalaiset yhtiömiehet on todettu maksukyvyttömiksi. (Engblom ym. 2001, ) Elinkeinoverolain 7 :n mukaan vähennyskelpoisia ovat tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset. Huomiota on kiinnitettävä siis tulonhankkimistarkoitukseen; meno on vähennyskelpoinen, vaikka se ei todellisuudessa olisi tuottanutkaan tuloa. Kokonaan vähennyskelvottomia menoja ovat muun muassa sakot ja muut sanktionluontoiset seuraamukset, palautettavat liittymismaksut sekä ne menot, jotka kohdistuvat verovapaan tulon hankkimiseen. Edustusmenoista 50 % on verotuksessa vähennyskelvottomia. (EVL 16 ja 8 ) Kirjanpitolain 5:14 :n mukaisia vastaisia menoja ja menetyksiä (pakollinen varaus) ei pääsääntöisesti saa vähentää verotuksessa (Leppiniemi 2005, ). Luonnollisesti myöskään yhtiömiesten yksityistalouden menot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia (Koponen 2005, 37). Elinkeinotoimintaa varten nostetun velan korko on lähtökohtaisesti verotuksessa vähennyskelpoinen. Kuitenkin henkilöyhtiön oman pääoman muodostuessa yksityisottojen johdosta negatiiviseksi, osan velasta katsotaan käytetyksi yksityismenojen rahoittamiseen, ja korkokin on tältä osin vähennyskelvoton. Tällöin myös muut lainaan liittyvät kulut voidaan katsoa vähennyskelvottomiksi. (Tomperi 2007, 89 91)

17 17 Tulojen ja menojen jaksottamisen osalta elinkeinoverolaki ja kirjanpitolaki ovat pääosin yhtenevät. Kirjanpitolain 5:1 :n mukaan tilikaudelle kuuluvat tulot kirjataan tuotoiksi tuloslaskelmaan. Elinkeinoverolain 3 :n mukaan veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot jaksotetaan asianomaisten verovuosien tuotoiksi ja kuluksi. EVL 19 :ssä tarkennetaan vielä verovuoden tuottojen määritelmää sanoen, että "tulo on sen verovuoden tuottoa, jonka aikana se on saatu rahana, saamisena tai muuna rahanarvoisena etuna". Menojen osalta kirjanpitolaki toteuttaa meno tulon kohdalle periaatetta (KPL 5:1 ). Myös elinkeinoverolain jaksottamissäännöksissä (yleissäännös 22 yhdessä vaihto ja käyttöomaisuuden jaksottamista koskevien 28 :n ja 30 :n kanssa) on havaittavissa sama periaate. (Tikka 1995, 15 16, ks. myös Andersson & Ikkala 2005, 52) Merkitykseltään vähäiset erät voidaan elinkeinoverolain mukaan kuitenkin ilmoittaa maksuperusteisesti, mikä vastaa kirjanpitolain 3:4 :n mukaista maksuperusteisten erien käsittelyä. Jaksotuseron kirjanpidon ja verotuksen välillä saattaa kuitenkin aiheuttaa esimerkiksi kirjanpitolain 5:14 :n mukainen pakollinen varaus, joka realisoitumattomana ei ole vielä verotuksessa vähennyskelpoinen (Fredriksson, Havukainen, Hilmola, Ilkka, Laitinen, Luoma, Mikkola, Mäkinen, Nevalainen, Ojala, Saari, Termäs, Tikka, Virtanen & Vuorio 2008, 326). Tyypillisesti jaksotuseroa syntyy myös suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuspoistojen eriaikaisuudesta. Tulojen osalta jaksotuseroa saattaa syntyä ennakkoon saaduista koroista, vuokrista tai muista ajan kulumisen perusteella määräytyvistä tuloista, jotka kirjataan suoriteperusteisesti kirjanpitoon. Elinkeinoverolain 20 :n mukaan vähintään kahteen verovuoden jälkeiseen vuoteen kohdistuvat ajan kulumisen perusteella määräytyvät tulot on mahdollista jaksottaa. Jaksottaminen edellyttää kuitenkin verovelvollisen vaatimusta, jolloin verotuksessa on mahdollista myös kassaperusteinen tuloutus. (Leppiniemi 1981, 21) Käytännössä vaatimukseksi jaksottamisesta katsottaneen tulon merkitseminen veroilmoituslomakkeelle suoriteperusteen mukaisesti.

18 18 Edellä esitetyn laskelman mukaisia muita oikaisuja voivat olla liikekirjanpidon tuotoista puuttuvat veronalaiset erät sekä liikekirjanpidon kuluista puuttuvat vähennyskelpoiset erät. Käytännössä näitä esiintynee melko harvoin muuten kuin kirjanpitovirheen seurauksena. Yleisesti ottaen kirjanpidossa tehdyn ratkaisun voidaan pitkälti katsoa osoittavan verovelvollisen tarkoitusta. Esimerkiksi kirjanpidosta puuttuvia eriä voi olla vaikea saada hyväksyttyä verotuksessa. (Eerola, Holla, Holmström, Jokela, Juusela, Järvenoja, Kellas, Lepistö, Paronen, Sandelin, Soikkeli, Torkkel, Tunturi & Vuorilehto 2005, 86) Tämä seikka korostaa myös osaltaan kirjanpidon ja verotuksen kiinteää yhteyttä. 2.2 Yritystulon jakaminen yhtiömiehille Edellä esitetyn laskelman tuloksena saatu jaettava yritystulo jaetaan yhtiömiehille verotettavaksi yhtiösopimuksessa määriteltyjen jako osuuksien mukaan (Ikkala, Pallonen, Haapaniemi, Raitasuo 1997, 33). Sillä, mitä yrityksen voitosta on todellisuudessa jaettu yhtiömiehille, ei ole merkitystä verotettavaa tuloa määritettäessä (Järvenoja 1999, 103). Mikäli yhtiömiehet eivät ole sopineet voitonjaosta, jaetaan tulo osuudet lain avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (jäljempänä AKYL) mukaan. AKYL 7:4 :n mukaan kommandiittiyhtiön äänettömällä yhtiömiehellä on etuoikeus yhtiön voittoon. Tilikauden ollessa tappiollinen jaetaan tappio vastuunalaisten yhtiömiesten kesken. Yhtiön purkamisen yhteydessä tappiot voivat kuitenkin pienentää äänettömälle yhtiömiehelle palautettavaa yhtiöpanosta (Koski & Immonen 1990, 118). Vastuunalaisen yhtiömiehen osalta voitonjako perustuu yhtiöpanoksiin. Yhtiöpanoksista, jotka voivat olla rahaa, apporttiomaisuutta tai työpanoksia, sovitaan yhtiösopimuksella, jolloin yhtiömiesten panokset voivat olla myös eri suuruisia ja lajisia. (Villa 2002, ) AKYL 2:9 :n mukaan tilikauden voitosta suoritetaan yhtiömiehille ensin osuus, joka vastaa korkolain 3.2 :n mukaista korkoa heidän tilikauden alussa jäljellä olleelle yhtiöpanokselleen. Tällöin yhtiömiehen alkuperäisestä yhtiöpanoksesta on toisin sanoen vähennetty osuus mahdollisiin tappioihin ja siihen on lisätty

19 19 osuus mahdollisesta voitosta sovitun panoksen saavuttamiseksi (Villa 2002, 109). Loppuosa voitosta jaetaan tasan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken. Jako osia on mahdollista sovitella, jos tasajako on kohtuuton (Koski & Immonen 1990, 116). AKYL 2:9 :ssä ja voiton jakamista koskevassa sopimuksessa tarkoitetaan kirjanpidollisen voiton jakamista, mutta samaa jakoperustetta on päädytty käyttämään myös verotuksen pohjana (Penttilä 2003, 235). Mikäli voitto ei riitä korkolain 3.2 :n mukaisten osuuksien suorittamiseen, jaetaan voitto yhtiömiesten panosten suhteessa. Pentti Siikarla (2003, 85 87) huomauttaa AKYL:n voitonjakoa koskevien tahdonvaltaisten säädösten aiheuttavan luultavasti tulkintavaikeuksia ja riitoja esimerkiksi tilanteissa, joissa joku osakkaista on sijoittanut yhtiöön rahan tai rahanarvoisen omaisuuden sijaan henkistä pääomaa tai ei ole sijoittanut pääomapanosta lainkaan. Tästä syystä hän kehottaakin yhtiömiehiä sopimaan voiton ja tappionjaosta yhtiösopimuksessa. 2.3 Nettovarallisuuden laskeminen Tuloverolain 41 :n mukaan yrityksen nettovarallisuus lasketaan laissa varojen arvostamisesta määritellyllä tavalla. Henkilöyhtiöiden osalta laskentasäännöt löytyvät kyseisen lain 3 luvusta. Karkealla tasolla nettovarallisuus lasketaan vähentämällä elinkeinotoiminnan velat elinkeinotoiminnan varoista (Ahonen, Arpalahti, Auranen, Etholén, Helokoski, Järvenoja, Kettunen, Klemola, Kuivisto, Liede, Nikkanen, Ojala, Pulkkanen, Sneck, Tannila, Tanska, Uusitalo, Vuopala & Äärilä 2006, 34). Myös nettovarallisuus pohjautuu näin ollen tilinpäätökseen, lähinnä yrityksen taseeseen (Leppiniemi & Leppiniemi 2001, 249). Varat arvostetaan lähtökohtaisesti verotuksessa poistamattomaan hankintamenoon, saamiset ja velat nimellisarvoon. Yhtiön varoina ei pidetä saamisia yhtiömiehiltä. Rakennukset, rakennelmat tai kiinteistöt voidaan tietyin edellytyksin arvostaa verovuotta edeltävän vuoden vertailuarvoon, mikäli se on suurempi kuin verotuksessa pois

20 20 tamaton hankintameno. (ArvL 3, 8 ja 15 ) Elinkeinoverolain 53 :n mukaan kiinteistö kuuluu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, kun sitä käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti elinkeinotoimintaa edistäviin tarkoituksiin. Kiinteistö voi palvella elinkeinotoimintaa myös välillisesti esimerkiksi henkilökunnan asuinrakennuksena. (Andersson & Ikkala 2005, 50) Henkilöyhtiöiden nettovarallisuuteen lisätään 30 % verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksettujen palkkojen määrästä (TVL 41 ). Elinkeinotulolähteen nettovarallisuuslaskennassa otetaan palkkoina huomioon vain elinkeinotoiminnan palkat. Mikäli yhtiöllä on myös muuta kuin elinkeinotoiminnan tuloa, tulee elinkeinotoiminnan palkat erottaa maatalouden ja muun toiminnan palkoista. (Andersson & Ikkala 2005, 61) Palkkasumman perusteella tehtävän lisäyksen seurauksena pääomatulon osuus osakkaiden verotettavasta elinkeinotulosta kasvaa. Lisäys tehdään kaavamaisesti aina, kun palkkoja on maksettu, joten yhtiö voi vaikuttaa siihen ainoastaan palkkasummaa pienentämällä. (Koponen 2005, 177) 2.4 Yhtiömiestason vähennykset Yhtiötasolla laskettu nettovarallisuus jaetaan yhtiömiehille yhtiösopimuksessa määriteltyjen osuuksien mukaan. Yhtiömiehen osuus yrityksen varallisuuteen saattaa olla eri kuin osuus tulokseen. Tämä voi johtua esimerkiksi yhtiömiesten erilaisista työpanoksista (Penttilä 2003, 236). Tuloverolain 41 :n mukaan yhtiömiehen osuudesta henkilöyhtiön nettovarallisuuteen vähennetään yhtiön elinkeinotoiminnan varoihin kuuluva asunto, jos osakas on käyttänyt sitä omana tai perheensä asuntona. Näin ollen yhtiömies ei pysty kasvattamaan omaa pääomatulo osuuttaan sijoittamalla asuntonsa yritykseen (Ilola & Pallonen 1993, 28). Vastuunalaisen yhtiömiehen yhtiöosuuden hankkimiseksi käytetty korollinen velka vähennetään niin ikään hänen osuudestaan yhtiön varoihin. (TVL 41 )

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET Pro gradu -tutkielma Hallintotiede, erityisesti talousjohtaminen Kevät

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Tuloverotus: Case Koirahalli

Tuloverotus: Case Koirahalli Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla 2014 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla Liiketalouden

Lisätiedot

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro-gradu tutkielma Tammikuu 2008 Ohjaaja: Eeva-Mari Ihantola

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen ABC

Yrittäjän verotuksen ABC Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalous Opinnäytetyö 20.10.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC

Lisätiedot

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Laskentatoimi Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi Converting private business into limited

Lisätiedot

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Petriina Avelin-Liiri Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Opinnäytetyö

Lisätiedot

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Maa- ja elintarviketalous 32 Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Talous Maa- ja elintarviketalous 32 79 s., 2 liitettä Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Maa-

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA

TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA Pro gradu Valtiotieteellinen tiedekunta Taloustiede Milka Suomalainen Ohjaaja: Roope Uusitalo Kevät 2013 2 Sisällys

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Jokinen, Tarja Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

ELOKUVIEN ESITYSOIKEUDET ELOKUVATUOTANTOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESSÄ CAPITALIZATION OF FILM COSTS IN THE ACCOUNTING BY PRODUCERS OF FILMS 15.1.

ELOKUVIEN ESITYSOIKEUDET ELOKUVATUOTANTOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESSÄ CAPITALIZATION OF FILM COSTS IN THE ACCOUNTING BY PRODUCERS OF FILMS 15.1. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta, Laskentatoimi Kandidaatintutkielma ELOKUVIEN ESITYSOIKEUDET ELOKUVATUOTANTOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESSÄ CAPITALIZATION OF FILM COSTS IN THE ACCOUNTING

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 26/91 Camilla Gustavsson - Risto Herrala 16.12~1991 RAHOITUSVAATEIDEN VEROTUS FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF :FINLAND DISCUSSION PAPERS Suomen Pankki PL 160,

Lisätiedot

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Käsiteltävät

Lisätiedot

Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä

Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä Finanssioikeuden syventävät opinnot

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Antti Arvola YHTEISÖVEROKANNAN MUUTOKSEN VAIKUTUS SUOMALAISTEN PÖRSSIYRITYSTEN TULOKSENJÄRJESTELYYN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Antti Arvola YHTEISÖVEROKANNAN MUUTOKSEN VAIKUTUS SUOMALAISTEN PÖRSSIYRITYSTEN TULOKSENJÄRJESTELYYN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Antti Arvola YHTEISÖVEROKANNAN MUUTOKSEN VAIKUTUS SUOMALAISTEN PÖRSSIYRITYSTEN TULOKSENJÄRJESTELYYN Pro gradu tutkielma Laskentatoimen yksikkö Elokuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Vero-oikeuden perusteet

Vero-oikeuden perusteet Vero-oikeuden perusteet Matti Myrsky syyskuu 2010 1 I J O H D A N T O... 4 A VERO-OIKEUS OSANA OIKEUSJÄRJESTYKSEN SYSTEMATIIKKAA... 4 B VERON JA MAKSUN KÄSITTEET... 4 C KESKEISET SÄÄDÖKSET... 4 II VEROTUKSEN

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALLINTO JA TULOVEROTUS

KIINTEISTÖN HALLINTO JA TULOVEROTUS KIINTEISTÖN HALLINTO JA TULOVEROTUS Case: Yritys X Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Kevät 2014 Henri Simuna Lahden ammattikorkeakoulu Koulutusohjelma

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU Pro gradu-tutkielma Yritysoikeus ja -talous Niklas Visanko (250733)

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto. YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman

Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto. YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto Mikko Raussi YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E

O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Maatalousekonomia Pro Gradu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu ANSIO- JA PÄÄOMATULOT HENKILÖSTÖN PALKITSEMISESSA SEKÄ YRITTÄJÄN JA SIJOITTAJAN VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUKSINA OIKEUSKÄYTÄNNÖN VALOSSA. Laskentatoimen pro gradu

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot