DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJAN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJAN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA"

Transkriptio

1 DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJAN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA Diakoniatyön lähijohtamisen toimintamalli Kehi3ämishanke YAMK 1

2 JOHDANTO Diakoniatyön lähijohtajien asema sekä vastuun ja vallan välinen suhde ja tasapaino seurakunnissa on pirstaleinen ja täsmentymätön (Heikkinen 2008, 64-67) ei riifävän selkeäsg määritelty, säädefy kirkon lainsäädännössä eikä johtosäännössä, tutkimusgetoa myös vielä vähän Sos- ja terv. ja diakonia- alan tutkimusten mukaan lähijohtajan työnkuva on epäselvä, laajentunut, muufunut sekä paineistunut, eikä aika riitä hallinnollisiin- ja johtamistehtäviin (Gävert 2009, ; Heikkinen 2008, 4-8; Lemmetyinen 2011, ; Kauppi 2008, 65; Konu & Viitanen 2008, 65; Korpela 2008, 72; Kouvalainen 2007, 84; Reikko, Salonen, Uusitalo 2010, 12, 67-73; Vuori 2011, 14) Diakoniatyön lähijohtajien ja lähijohtamisen kehifäminen kaipaa uufa innovaagota eli lähijohtamisen toimintamallia, joka täsmentää lähijohtajuufa Tampereen hiippakunnassa ja jota voi hyödyntää myös kirkon muissa hiippakunnissa ja mahdollisesg laajemminkin 2

3 LÄHTÖKOHDAT Kohdeorganisaa:o Suomen suurin kirkon yhdeksästä hiippakunnasta eli Tampereen hiippakunta, hiippakunnan kaikki seurakunnat (n=55) ja niiden diakoniatyön työalat ja lähijohtajat (n=30) Hiippakunta on kirkollinen hallintoalue, jota johtavat piispa, tuomiokapituli ja hiippakuntavaltuusto Tuomiokapitulin tarkoituksena on vastata seurakungen työstä ja palvella niitä perustehtävän toteufamisessa sekä tukea ja ohjata seurakungen työtä kirkon uskoon ja jäsenyyteen sitoufamiseksi Päätoimijat Hankkeen vetäjä Hollolan seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Hankkeen mentori eli diakonian hiippakuntasihteeri Tampereen tuomiokapitulissa (yksi neljästä työalojen hiippakuntasihteereistä, joka vastaa diakoniatyön kehifämisestä ja työntekijöiden tukemisesta) Diakoniatyön lähijohtajat Tampereen hiippakunnassa Hankkeen vetäjän organisaago eli Hollolan seurakunta 3

4 Tampereen hiippakunta 4

5 Kirkon organisaatiokaavio 5

6 HOLLOLAN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖ ORGANISAATIOKAAVIO JOHTAVA DIAKONIATYÖNTEKIJÄ DIAKONIATYÖNTEKIJÄT DIAKONIAPAPPI HOLLOLAN KIRKKOHERRA HOLLOLAN HALLINTOKAPPALAINEN HÄMEENKOSKEN KAPPALAINEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ 6

7 TARKOITUS JA TAVOITE Tarkoitus: Ø Diakoniatyön lähijohtamisen kehifäminen ja kehifyminen Ø Diakoniatyön lähijohtajien keskinäisen jakamisen ja osallisuuden vahvistuminen Tavoite: Ø Työtä kehifävän diakoniatyön lähijohtamisen toimintamallin tekeminen, joka täsmentää lähijohtajien asemaa, vastuuta ja valtaa 7

8 TIETOPERUSTA Ø Diakoniatyö Ø Lähijohtaja ja lähijohtaminen diakoniatyössä Ø Vastuu ja valta diakoniatyön lähijohtamisessa 8

9 Diakoniatyö Diakoniatyö kuuluu kirkon perustehtäviin ja on krisglliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa palvelua (Helin, Hiilamo, Jokela 2010, 172; Suhonen 2009, 31) Diakoniatyöstä säädetään Kirkkolaissa ja täsmennetään Kirkkojärjestyksessä (KL 1:2; KJ 4:3) Diakoniatyö pyrkii aufamaan niitä, joiden hätä on suurin ja jotka jäävät muun avun ulofumafomiin (mm. Gothoni & Jantunen 2010, 60-61) Kiessling (2004, 7) kuvailee diakoniaa taidoksi jakaa elämää ja toivoa muiden kanssa Diakoniatyöllä on yhteiskunnassamme mm. puolestapuhujan, sosiaalisen pääoman antamisen, henkisen kansalaisuuden vahvistajan ja sielunhoidon rooli (Jokela 2011; Juntunen 2011; Pyykkö 2011) 9

10 Lähijohtaja ja lähijohtaminen diakoniatyössä Lähijohtaja ja lähijohtaminen ovat varsin uusia käsifeitä sos.- terv.- ja diakonia- alalla Diakoniatyön lähijohtaja on työalansa lähin esimies, jonka esimiehenä on kirkkoherra. Kirkkoherran vastuulla on järjestää diakoniatyön johtaminen parhaaksi katsomallaan tavalla (johtavan diakonian viranhalgjan mallitoimenkuva 2002) Lähijohtaja on käytännön ja arjen työnjohtaja, suunnan näyfäjä ja Gedon välifäjä, jonka alapuolella on vähintään yksi hierarkkinen taso (Aarva 2009, 98-99; Isosaari 2008, 54; Heikkinen 2008, 7-8) Lähijohtajan työ muodostuu määräyksiin ja toimivaltaan liifyvistä tehtävistä, vastuullisuufa kuvaavista toiminnoista sekä työntekijöiden ja asiakkaiden läheisyydessä tehtävästä perustyöstä. Se on myös tasapainofelua johtamisen ja substanssin välillä. (Heikkinen 2008, 7-8; Kanste 2005, 189; Niiranen & Hänninen, 2012, ; Surakka 2006, 137; Virta 2010, 35) Lähijohtaja on yhteistyönkehifäjä ja muutoksen mahdollistaja organisaagossaan, mufa kaipaa enemmän selkeyfä ja merkityksellisyyfä työhönsä, johdon vahvaa henkilökohtaista tukea sekä kollegiaalista vertaistukea (Holopainen 2012, 72; Larsson 2008, 223; Lindell 2012, 35; Murphy 2005, 135; Reikko, Salonen & Uusitalo 2010, 19; SkyF, Ljungren & Carlsson 2007, 301) 10

11 Vastuu ja valta diakoniatyön lähijohtamisessa Vastuu on vastuussa olemista ja asioiden eteenpäin viemistä, joten vastuun tulisi olla lähijohtajan tehtäväkuvassa ainakin yleisellä tasolla määritelty ja tunnustefu (Lemmetyinen 2001, ; Vuorio- Suominen 2012, 58-61). Valta puolestaan on ihmistenvälisiin suhteisiin perustuva ilmiö ja se nähdään päätösten tekemisenä, toimintaan vaikufamisena, vastuunkantamisena sekä kuulluksi tulemisena ja se konkregsoituu ihmisten arjessa erilaisina hallinnan käytänteinä. Valta ja johtaminen ovat siis toistensa edellytyksiä. (Jokela 2011, 184; Kuusela 2010, 18, 92.) Isosaaren (2008, 120) mukaan vallan näkökulmat lähijohtamisessa ovat päätösvalta ja harkinta, sekä resurssien, Gedon ja verkostojen hallinta. OrganisaaGoiden kaikkien tasojen, myös lähijohtotason, tulisi olla vastuullisia ja käyfää valtaa oikein ja oikeutefuna ollakseen vaikufavia. Tähän liifyy myös välifämisen näkökulma johtamisessa, mikä tähtää johtajan omaan tahtoon tehdä asioita vuorovaikutuksessa ja yhteisöllisesg toisten kanssa. (HiF, Miller & Colella 2009, ; Hänninen 2009, 115; Yukl 2002, 157.) Lähijohtajilla on Virtasen (2010, ) mukaan taas paljon vastuuta, mufa ei riifäväsg valtaa ja vallankäyfö mahdollisuuksia toteufaa työtään ja tehdä päätöksiä. Myöskään Kirkkojärjestys ei anna selkeitä ohjeita seurakunnan johtamis- ja vastuujärjestelmistä (Lemmetyinen 2001, ). Diakoniatyön lähijohtajan viran pitäisi selkeyfää työn suunnifelua sekä koordinoinga, koska lähijohtaja on esimiehelleen toiminta-, talous- ja raportoingvastuussa (DTL 2002; DTL 2011) 11

12 TOIMINTATUTKIMUS KEHITTÄMISMENETELMÄNÄ Osallistava ja kehi3ävä toimintatutkimus Ø Osallistava ja muutokseen pyrkivä toteufamistapa (Heikkilä, Jokinen & Nummela 2008, 26-27). Ø Uudella tavalla ymmärrefy prosessi, joka tähtää asioiden muufamiseen ja työn kehifämiseen. KehiFäminen kohdistuu ammagllisuuteen ja sosiaaliseen yhteistoimintaan. Ø Toiminnan tutkija osallistuu itse akgivisesg toimintaan ja tekee kohteessa muutokseen tähtäävän intervengon. Luonteenomaista on syklisyys, käytäntöön suuntautuminen ja ongelmakeskeisyys. (Carr & Kemmis 1983, ; Heikkinen, HuFunen & Moilanen 1999, 18; Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2008, 16-17, 19.) 12

13 Kehittämishankkeen toiminnan ja toteutuksen kulku (K.Lewin) UUSI SUUNTA SUUNNITTELU ARVIOINTI Työn kehittäminen Lähijohtamisen toimintamalli Johtopäätökset Tulokset Lähijohtajien tapaamiset x 4 Ryhmä- keskustelut Havainnointi Esikysely Kyselytutkimus REFLEKTOINTI ARVIOINTI ALKUTILANNE Lähijohtajien selkiytymätön asema, vastuu ja valta seurakunnissa AIKATAULU SUUNNITTELU TARKASTELU 13

14 KEHITTÄMISHANKKEEN AIKATAULU Syksy /2011: 1. lähijohtajien tapaaminen, jossa ryhmäkeskustelu lähijohtajan ja diakoniateologin asemasta seurakunnassa johtamisen näkökulmasta. Mentori lähefänyt ennakkokyselyn /2011: Puolistukturoidun kyselylomakkeen lähe3äminen lähijohtajille. Sitä ennen esikysely. Tulosten kirjaaminen, analysoing ja johtopäätökset Kevät : 2. lähijohtajien tapaaminen ja ryhmäkeskustelu esimiespäivässä : 3. lähijohtajien tapaaminen, jossa ryhmäkeskustelu lähijohtajien asemasta, vastuusta ja vallasta työssään. Kyselyn tulosten jakaminen. Syksy : 4. lähijohtajien tapaaminen, jossa toimintamallin esifely ja ryhmäkeskustelu lähijohtamisen kehifämisestä ja kehifymisestä. Lähijohtajien keskinäisen jakamisen ja osallisuuden vahvistuminen. 14

15 AINEISTONKERUU- JA ANALYSOINTIMENETELMÄT Lähestymistapa kvalitagivinen eli laadullinen Aineistonkeruumenetelmät Ryhmäkeskustelut ja havainnoing x 4 lähijohtajien tapaamista Puolistukturoitu webropol- kysely (n=29): taustakysymykset ja avoimet kysymykset Kyselyn avoimien kysymysten analysoingmenetelmä Aineiston luokifelu: pääluokkiin, alaluokkiin sekä vahvuuksiin ja kehifämistä kaipaaviin asioihin 15

16 KEHITTÄMISHANKKEEN ARVIOINTI KehiFämishankkeen tarkoitus ja tavoite toteutuivat, kun lähijohtajat kohtasivat toisiaan tapaamisissa, tein ja kuvasin toimintamallin ja työn kehifäminen vahvistui ja jatkuu edelleen Lähijohtaja toimi työssään johtajana, mufa samalla myös hyvin lähellä omaa perustyötään eli substanssiaan Lähijohtajan työnkuva ja rooli oli hyvin moninainen ja tasapainoileva Lähijohtaja kaipasi työlleen selkeää työnkuvaa, aikaa ja Glaa lähijohtamiselle, sovifua asemaa suhteessa esimieheen, tukea työlleen sekä vastuun ja vallan tasapainoa sekä tunnistamista ja tunnustamista Hankkeen tulokset vahvis:vat lähijohtajuuden merkitystä diakoniatyössä seurakun:en rakennemuutosten edessä 16

17 KYSELYTUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET Lähijohtajat kokivat perustehtävien runsauden haastavana yhtälönä lähijohtamistyön rinnalla Toisaalta he kokivat pysyvänsä näin myös mukana arjen kenfätyössä Selkeät ja kirjatut tehtäväkuvat olivat tärkeitä, mufa myös ylläfäville Glanteille ja uusille hallinnollisille tehtäville oli vaan löydefävä Glaa kalenterista Lähijohtajien päätehtävät nousivat työn johtamisesta, kehifämisestä ja hallinnollisista tehtävistä Lähijohtajat toivoivat asemansa olevan määritelty ja selkeä ja he toivoivat myös enemmän aikaa keskusteluun, työn tukemiseen ja Gedonkulkuun Lähijohtajien vastuu ja valta eivät aina kohdanneet: vastuuta oli annefu enemmän kuin valtaa, mufa vastuu ja valta koegin myös vaikeasg erotefaviksi. Päätöksiä tehgin myös usein yhdessä Gimin kanssa keskustellen. 17

18 KYSELYTUTKIMUSTEN JOHTOPÄÄTÖKSET jatkuu Lähijohtajat kokivat, efä työ oli avannut itsetuntemusta ja aufanut kasvamaan oman työalan johtajuudessa Oli tärkeää, efä työtä johg diakoniatyöntekijä, joka oli oman alansa substanssiosaaja! Työ koegin haastavana, innostavana ja mielenkiintoisena, mufa myös henkisesg raskaana ja kuormifavana Perustyötä oli sopivasg, joskus ehkä liikaakin Lähijohtamisen vaikeutena koegin myös se, efä jotkut työntekijät halusivat johtaa omaa työtään, eivätkä ofaa määräyksiä vastaan Lähijohtajat totesivat, efä johtaminen oli vaagva tehtävä, varsinkin hengellisessä ja henkisessä työssä Lähijohtajan tehtävä sopii henkilöille, jotka ovat valmiita antautumaan työhön! 18

19 TAPAAMISTEN JOHTOPÄÄTÖKSET Kaikkiin neljään tapaamiseen eli lähijohtajien ryhmäkeskusteluihin osallistui suurin osa Tampereen hiippakunnan diakoniatyön lähijohtajista, mikä oli ilahdufavaa TarveFa oli siis yhteiselle työn jakamiselle Tapaamiset tukivat hankkeen tarkoitusta eli lähijohtajien keskinäisen jakamisen ja osallisuuden vahvistumista ja tätä kaufa lähijohtamisen kehifämistä ja kehifymistä Tapaamiset antoivat kyselyn ohella myös lisägetoa hankkeen tavoifeen saavufamiseen eli diakoniatyön lähijohtamisen toimintamallin luomiseen ja tekemiseen 19

20 DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI 20

21 TOIMINTAMALLIN AVAUSTA eli mitkä asiat selkiyttävät lähijohtamista? Lähijohtajan oma kutsumustyö ja selkeä johtajuus Kirkkoherra kuulolla Hiippakuntasihteerin ja lähijohtaja- Gimin säännöllinen tuki työlle Perustehtävät tarpeenmukaisia ja joustavia sekä Gimin työnjako toimiva Kaikki lähijohtajan tehtävät kirjafu Asema selvitefy (suhteessa esimieheen) Vastuu hallifavissa olevaa ja viran luonteenmukaista Valtaa riifäväsg suhteessa vastuuseen 21

22 Lähijohtajan oma kutsumustyö ja selkeä johtajuus koulutus ja kehifä- minen oma persoo- nallisuus Lähijohtajan oma kutsumustyö ja selkeä johtajuus työkokemus kasvu johtajuudessa eli johtamisen palvelu- tehtävässä 22

23 Kirkkoherra kuulolla luofamus tuki Kirkkoherra kuulolla vapaus kiinnostus 23

24 Diakoniateologin tehtävät ja rooli selkeä Gimin jäsen työ- tehtävien jakaja Diakoniateologin tehtävät kirjafu ja rooli selkeä teologinen asiantungja - pappi yhteis- työntekijä 24

25 Hiippakuntasihteerin ja lähijohtajatiimin säännöllinen tuki työlle tapaamisten säännöllisyys taustatuki Hiippakuntasihteerin ja lähijohtajagimin säännöllinen tuki työlle kollegiaalinen tuki akgivisuus ja kiinnostus 25

26 Perustehtävät tarpeenmukaisia ja joustavia sekä tiimin työnjako toimiva tehtävien säännöllinen päivitys työtehtävien jakaminen Perustehtävät tarpeenmukaisia ja joustavia sekä Gimin työnjako toimiva työn kokonaisuus ajankäyfö 26

27 Kaikki lähijohtajan tehtävät kirjattu työn kokonaisuus työnkuvan selkeys Kaikki lähijohtajan tehtävät kirjafu työn rajaaminen työnjaon järkevyys 27

28 Asema selvitetty suhteessa esimieheen oman johtamis- tehtävän selkeys ja varmuus koulutus ja työkokemus Asema selvitefy luofamus ja työrauha Gedonkulku työn arvosta- minen ja kunnioifa- minen 28

29 Vastuu hallittavissa olevaa ja viranmukaista lähijohtamis - vastuun ofaminen riifävän jämäkkä johtaminen Vastuu hallifavissa olevaa ja viranmukaista vastuun tunnista- minen ja tunnusta- minen luofamuk- sellinen ilmapiiri 29

30 Valtaa riittävästi suhteessa vastuuseen vastuu ja valta tasa- painossa ei vastuuta, jos ei valtaakaan Valtaa riifäväsg suhteessa vastuuseen vastuu ja valta vaikeas: erote3avia Valtaa enemmän päätöksen - tekoon 30

31 TOIMINTAMALLIN YHTEENVETO Diakoniatyön lähijohtamisen toimintamalli antoi Givistetyn ja pelkistetyn esimerkin siitä, mikä voi aufaa lähijohtajia selviytymään paremmin omassa tehtävässään ja toimenkuvassaan diakoniatyöstä vastaavana työntekijänä Malli kuvasi myös lähijohtamisen tasapainoilua oman substanssin eli perustehtävän sekä organisaagon toiminnan ja tavoifeiden eli strategiajohtamisen välillä Mallissa painofui lähijohtajien moninainen, vaagva ja vastuullinen rooli lähijohtamistyössä, mufa erityisesg tämän tehtävän läheinen suhde omaan perustyöhön ja sen tukemiseen (Niiranen & Hänninen, 2012, ). 31

32 JATKOSUUNNITELMIA Diakoniatyön lähijohtajien tapaamiset säännöllisiksi Toimintamallin jalkaufaminen Tampereen hiippakunnan seurakungin, eri hiippakungin ja myös eri työaloille Toimintamallin markkinoing eri Glaisuuksissa ja koulutuksissa esim. diakonian tutkimuksen päivässä, kirkon esimiespäivissä, johtamisen foorumissa, tapaamisissa Työn tulosten esillä pitäminen oman ammagalan julkaisuissa ja mahdollisesg muissa julkaisuissa 32

33 JATKOTUTKIMUSAIHEET Kokemusten kerääminen lähijohtajan oman Gimin työntekijöiltä lähijohtajan roolista ja asemasta lähimpänä esimiehenä Toimintamallin jalkautumisen vaikufavuuden arvioing Tampereen hiippakunnassa ja edelleen muissa hiippakunnissa Vertailevan tutkimuksen tekeminen eri hiippakungen diakoniatyön lähijohtamisen välillä Vuosikalenterin luominen diakoniatyön lähijohtamisesta Lähijohtajien työhyvinvoinnin tukeminen ja vahvistaminen eli miten lähijohtajat itse jaksavat työssään ja säilyfävät työmogvaagonsa Lähijohtajina toimivien pappien kokemukset diakonian johtamisesta Kirkkoherran kokemukset diakoniatyön lähijohtamisesta ja onko tämä johtamisjärjestelmä aufanut kirkkoherraa omassa työssään? 33

34 LOPPUSANAT Lähijohtajat tekevät työtään hyvin yksin ja tuulisella paikalla monenlaisten muutosten ja odotusten keskellä. Oman seurakunnan esimies ja muut työtoverit ovat yhteistyössä ja kuulolla olemisessa avainasemassa, mufa lähijohtajat tarvitsevat myös kollegiaalista tukea ja verkostoja. Lähijohtajat kaipaavat säännöllistä osallisuuden vahvistamista ja yhteistä jakamista, mikä on vertaistukea parhaimmillaan (Lindell 2012, 35; Niiranen & Hänninen, 2012, 126). Samassa Glanteessa olevat kollegat ovat lähijohtajien haastavan ja pirstaleisen paikan vertaisia jakajia ja tekevät työstä ehjempää. Samalla myös työnilo, työhyvinvoing ja työssäjaksaminen kasvavat. Lähijohtamisen tulevaisuudenkuva voi olla aurinkoisempi ja seesteisempi, jos aikaa ja halua riifää lähijohtamisen toimintamallin käyföönofoon, soveltamiseen ja samalla työn edelleen kehifämiseen sekä tutkimiseen. Yhdessä olemme enemmän ja samalla myös vahvempia. 34

35 KESKEISIMMÄT LÄHTEET Sos. ja terv.alan suomalaiset ja kv- tutkimukset: väitöskirjat, pro gradut, argkkelit (Aarva 2009; Isosaari 2008; Kanste 2005; Konu & Viitanen 2008; Larsson 2008; Lindell 2012; Murphy 2005; Niiranen & Hänninen 2012; Reikko, Salonen, Uusitalo 2010; Surakka 2006; SkyF, Ljungren & Carlsson 2007; Viitanen ym. 2007; Vuori 2011; Vuorio- Suominen 2012; Virtanen 2010 ) Kirkon ja diakonia- alan suomalaiset ja kv- tutkimukset: väitöskirjat, pro gradut, argkkelit (Gothoni & Jantunen 2010; Gävert 2009; Heikkinen 2008; Helin, Hiilamo & Jokela 2010; Jokela 2011; Juntunen 2011; Pyykkö; Kiessling 2004; KeFunen 2001; Lemmetyinen 2001; Ryökäs R. 2005; RäFyä 2009; Virta 2010; Yeung 2004 ) 35

36 YHTEISTÄ POHDISKELUA Millainen on sinun työyksikkösi lähijohtamisen ja lähijohtajien asema tällä hetkellä? Onko sinulla tästä omakohtaisia kokemuksia? Miten lähijohtamista voisi kehifää ja vahvistaa omassa työyksikössäsi / omassa seurakunnassasi? Mitä diakoniatyön toimintamallista voisi soveltaa omaan työhösi / omaan seurakuntaasi? 36

37 37

DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJIEN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA

DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJIEN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJIEN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA Diakoniatyön lähijohtamisen toimintamalli LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.3.2004 42 1 Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. KL 4:1 Toteuttaakseen kirkon

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Johtajuuden uudet haasteet

Johtajuuden uudet haasteet Johtajuuden uudet haasteet Diakoniatyöntekijöiden neuvottelupäivät 28.9.2011 Oulu Riitta Helosvuori Sisältöalueet Muuttuvat toiminta-alueet Muutosjohtaminen - diakonaatti - työyhteisön hengellisyyden hoitaminen

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara!

Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! 1 Esimiesvalmennus entistä tietoisempaan johtajuuteen Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! Hyvä johtaja ja esimies! Tarvitsetko ajan ja paikan, missä voit tutkia

Lisätiedot

Opettaja pedagogisena johtajana

Opettaja pedagogisena johtajana Eeva Hujala Tampereen yliopisto Opettaja pedagogisena johtajana Potkua pedagogiikkaan Turussa 29.4.2014 Wanha wirsi Pohjanmaalta Asioiden paljous usein näköalat peittää anna silloin rohkeus syrjään kaikki

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen 12.12.2007 PIISPANTARKASTUKSEN TARKOITUS Piispantarkastuksen pitäminen perustuu KJ 18: 4-8 annettuihin määräyksiin. Niiden lisäksi Helsingin hiippakunnassa

Lisätiedot

Kokemuksia OIVAohjaajakoulutuksesta

Kokemuksia OIVAohjaajakoulutuksesta Kokemuksia OIVAohjaajakoulutuksesta 2011-2012 Esitys Kehitysvammaliiton Tikoteekin OIVALLA vuorovaikutukseen hankkeen loppuseminaarissa 9.10.2012 Irja Skogström, OIVA-ohjaaja Pohjois-Karjalan sairaanhoito-

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Päiväkodinjohtaja. lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Päiväkodinjohtaja. lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Päiväkodinjohtaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka lastentarhanopettaja Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Tehtävänä

Lisätiedot

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 MEILAHDEN SEURAKUNTA ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 1. Johtamisjärjestelmän kuvaus ja seurakuntatyön perusrakenne 2. Organisaatiorakenne: tiimit, vastuuryhmät ja johtoryhmä 3. Tiimin, tiimivastaavan, vastuuryhmän

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

VERME. 5 vuotta Seinäjoella!

VERME. 5 vuotta Seinäjoella! VERME 5 vuotta Seinäjoella! 2010 - Big Bang! Seinäjoen opettajia rekrytoitiin Vertaismentoriohjaaja-koulutukseen hyvin nopealla aikataululla Viisi lähti matkalle kohti tuntematonta Koulutuksen alussa vallitsi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS ENTISTÄ TIETOISEMPAAN JOHTAJUUTEEN!

ESIMIESVALMENNUS ENTISTÄ TIETOISEMPAAN JOHTAJUUTEEN! ESIMIESVALMENNUS ENTISTÄ TIETOISEMPAAN JOHTAJUUTEEN! Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! HYVÄ JOHTAJA JA ESIMIES! Tarvitsetko ajan ja paikan, missä voit tutkia

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Luokan aikuisten yhteistoiminta

Luokan aikuisten yhteistoiminta Luokan aikuisten yhteistoiminta Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4. 2013 KT, ohjaava opettaja Marjatta Mikola, KM, erityisluokanopettaja Sirpa Jokinen Avaimia hyvään työyhteisöön: Arvostus,

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 Kokousaika 1.3.2011 klo 18.00-21.32 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta? Havaintoja kuntauudistusten valmisteluprosessien arvioinnista ARTTU2-tutkimusohjelmassa

Tulevaisuuden kunta? Havaintoja kuntauudistusten valmisteluprosessien arvioinnista ARTTU2-tutkimusohjelmassa Tulevaisuuden kunta? Havaintoja kuntauudistusten valmisteluprosessien arvioinnista ARTTU2-tutkimusohjelmassa Kuntatalous ja -johtaminen murroksessa -aluetilaisuus Kuntalaki -kiertue 27.1.2015 Rovaniemi

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Kehityskeskustelut työhyvinvoinnin välineenä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston tapaaminen 2.10.2013

Kehityskeskustelut työhyvinvoinnin välineenä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston tapaaminen 2.10.2013 Kehityskeskustelut työhyvinvoinnin välineenä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston tapaaminen 2.10.2013 FT Nina Laine Ohjelmajohtaja, työhyvinvointi Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto

Lisätiedot

MIETTEITÄ DIAKONIABARO- METRIN ÄÄRELLÄ. Jouko Kiiski Yliopistonlehtori, dos., TT, FT Itä-Suomen yliopisto (avustaja: Esko Ryökäs)

MIETTEITÄ DIAKONIABARO- METRIN ÄÄRELLÄ. Jouko Kiiski Yliopistonlehtori, dos., TT, FT Itä-Suomen yliopisto (avustaja: Esko Ryökäs) MIETTEITÄ DIAKONIABARO- METRIN ÄÄRELLÄ Jouko Kiiski Yliopistonlehtori, dos., TT, FT Itä-Suomen yliopisto (avustaja: Esko Ryökäs) ONKO DIAKONIA TÄRKEÄÄ? Seurakuntalaisten yksi keskeisimmistä perusteita

Lisätiedot

Oikeudenmukainen johtaminen - arjen kokemuksia ja menetelmiä. Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen

Oikeudenmukainen johtaminen - arjen kokemuksia ja menetelmiä. Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen Oikeudenmukainen johtaminen - arjen kokemuksia ja menetelmiä Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen Tutkimuksen tavoitteena on kuvata oikeudenmukaisen johtamisen 1. sisältöjä 2. toteutumista lähityöyhteisössä

Lisätiedot

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen VERKOSTOISSA ON VOIMAA Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen LIIKKUVA LAPSUUS VARHAISKASVATUKSEN HANKE LASTEN ARKILIIKKUMISEN LISÄÄMISEKSI 2 LIIKKUVA LAPSUUS HANKKEEN TAUSTATIETOJA Hanke

Lisätiedot

Diakonian tutkimuksen päivä 28.11.14 Päivi Pöyhönen Tohtorikoulutettava HY Teologinen tiedekunta

Diakonian tutkimuksen päivä 28.11.14 Päivi Pöyhönen Tohtorikoulutettava HY Teologinen tiedekunta Diakonian tutkimuksen päivä 28.11.14 Päivi Pöyhönen Tohtorikoulutettava HY Teologinen tiedekunta www.helsinki.fi/yliopisto 1 Tässä esityksessä 1) Väitöskirjan kokonaisuus 2) Fokus viimeisessä osajulkaisussa:

Lisätiedot

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Laura Huhtinen-Hildén, FT, MuM 6/2/15 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Kulttuurinen vanhustyö on näkökulma,

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina HR-verkoston ideatyöpaja 2/2013 15.10.2013 henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Espoon kaupunki HR -historiaa Suomessa 1950-luvulle saakka työsuhdeasioita, rekrytointi-

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys palvelujen tuo4eistamisessa

Asiakaslähtöisyys palvelujen tuo4eistamisessa Asiakaslähtöisyys palvelujen tuo4eistamisessa Katriina Järvi Innova-on Research in Services IRIS Aalto- yliopisto Teollisuuden palveluliiketoiminta - seminaari 23.5.2013 PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Palvelujen

Lisätiedot

Koulutuksen rooli MLL:n toiminnassa

Koulutuksen rooli MLL:n toiminnassa Koulutus rullaa!!! / 110516/ Alma / MLL Koulutuksen rooli MLL:n toiminnassa Lapset ensin. Koulutuksen rooli MLL:n perustehtävän toteuttamisessa Koulutus on mahdollisuus ja keino varmistaa sekä vapaaehtoistemme

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä. Leo Glad 5.10.2011

Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä. Leo Glad 5.10.2011 Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä JÄSENISTÖN JA ASIAKKAIDEN TARPEET Palvelut PROJEKTIT Jäsenyyden vahvistaminen Hallinto ja talous Viestintä PERUSTEHTÄVÄ Julistus Kasvatus resurssit Diakonia

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kehittämisrakenteen seminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä Webropol kysely

Lisätiedot

ENtiStä tietoisempaan JoHtaJUUtEEN! Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein woimavara!

ENtiStä tietoisempaan JoHtaJUUtEEN! Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein woimavara! ENtiStä tietoisempaan JoHtaJUUtEEN! Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein woimavara! Hyvä JoHtaJa Ja ESimiES! tarvitsetko ajan ja paikan, missä voit tutkia johtamisen ilmiöitä?

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 14.1.2014 klo 17.00 18.45 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors Sirpa Vaittinen

Lisätiedot

VERTAISRYHMÄMENTOROINTI HANKKEEN JUURRUTTAMISEN MENETELMÄNÄ

VERTAISRYHMÄMENTOROINTI HANKKEEN JUURRUTTAMISEN MENETELMÄNÄ VERTAISRYHMÄMENTOROINTI HANKKEEN JUURRUTTAMISEN MENETELMÄNÄ Lapsen hyvä arki 2 hanke Kallion ja Selänteen peruspalvelukuntayhtymät Maria Myllymäki Varhaiskasvatuksen opiskelija Oulun yliopisto Mentorointi

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

MITEN PERHEPÄIVÄHOIDON PEDAGOGIIKKAA VOIDAAN JOHTAA? KT Elina Fonsén Ediva oy/tampereen yliopisto Elina.fonsen@ediva.fi

MITEN PERHEPÄIVÄHOIDON PEDAGOGIIKKAA VOIDAAN JOHTAA? KT Elina Fonsén Ediva oy/tampereen yliopisto Elina.fonsen@ediva.fi MITEN PERHEPÄIVÄHOIDON PEDAGOGIIKKAA VOIDAAN JOHTAA? KT Elina Fonsén Ediva oy/tampereen yliopisto Elina.fonsen@ediva.fi MITÄ JOHDETAAN, KUN JOHDETAAN PERHEPÄIVÄHOIDON PEDAGOGIIKKAA? Millaista on perhepäivähoidon

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 2.6.2014 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi TKI ja YAMK tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi 10.3.2016 YAMK koulutusvastaava Katja Heikkinen, TtT, sh Sisällys Johdatus MyAMK TKI kolmikanta Mentorointi OKM hankkeesta Yhteenveto TKI YAMK

Lisätiedot

HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT

HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT Lähtökohdat keskustelun ja ideoinnin pohjaksi 9.6. infotilaisuus, Tampere Jukka Järvinen ja Matti Saastamoinen Painopistealueet haku koskee: Avoimet innovaatioalustat: yhteisiä

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio)

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) Kyselyn tulokset vertailussa Sinisellä: PKKY kysely 2012 (212 vastaajaa) ja vaikeaa esimiehille

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Asiakas/ kumppanuus ja toimintaympäristö Ryhmä 1 ja 5 (opponoi) Kasvatuskumppanuuden toteutuminen vauvasta

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Yhteiseen johtajuuteen Esimerkkinä Hämeenlinnan päiväkodin johtajuuden muutos Marja-Liisa Akselin, Palvelujohtaja Lasten ja nuorten palvelut

Yhteiseen johtajuuteen Esimerkkinä Hämeenlinnan päiväkodin johtajuuden muutos Marja-Liisa Akselin, Palvelujohtaja Lasten ja nuorten palvelut Yhteiseen johtajuuteen Esimerkkinä Hämeenlinnan päiväkodin johtajuuden muutos Marja-Liisa Akselin, Palvelujohtaja Lasten ja nuorten palvelut 16.4.2015 VARHAISKASVATUKSEN STRATEGISET VALINNAT 2011-2015

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY Mistä osaamis- ja osaamistarvekartoituksessa on kysymys Yhteiskunta ja työelämän ilmiöt muuttuvat ympärillämme kovaa vauhtia. Usein joudumme kysymään ja ihmettelemään, mitä

Lisätiedot

Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa

Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa KT Ulla Soukainen, palvelupäällikkö, Turku, 22.9.2015 Varhaiskasvatuslaki (muutokset vuodelta 1973 olevaan lakiin 8.5.2015/580, voimaan 1.8.2015) 9 b Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Yleistä Kehityskeskustelut ovat yksi suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen väline. Näitä keskusteluja esimiehen ja alaisen välillä kutsutaan myös tavoite-, tulos-, arviointi-,

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

JOHTAJUUTTA ETSIMÄSSÄ. Tutkimus diakoniatyön johtamisesta Tampereen hiippakunnassa

JOHTAJUUTTA ETSIMÄSSÄ. Tutkimus diakoniatyön johtamisesta Tampereen hiippakunnassa JOHTAJUUTTA ETSIMÄSSÄ. Tutkimus diakoniatyön johtamisesta Tampereen hiippakunnassa Johanna Heikkinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Verkostomalli näkövammaisten vertaisryhmäverkoston kehittämisestä Koordinaattorin rooli organisoinnissa, koulutuksessa,.. Uusien vapaaehtoisryhmien

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

VAPAAEHTOISUUS - AMMATILLISUUS

VAPAAEHTOISUUS - AMMATILLISUUS VAPAAEHTOISUUS - AMMATILLISUUS 28.9.2011 Diakoniatyöntekijöiden neuvottelupäivät Kirkon vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke 2009-2012 Etsitään ja löydetään yhdessä seurakuntien kanssa vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit FILIP SCHEPERJANS, LT NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, HYKS TIETOJÄRJESTELMÄLÄÄKÄREIDEN ALAOSASTON JOHTOKUNNAN PJ, SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO Lääkäreiden rooli terveydenhuollon

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Lasten ja nuorten osallisuus Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Semmonen pikkunen huoli tutkimus lastensuojelun arviointikeskusteluista (1996) Lasten? Kaste / Turku 2011 Mitä

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

OSASTONHOITAJIEN KOULUTUSPÄIVÄ 12.9.2014 SALLA KOIVUNEN 12/4/14 1

OSASTONHOITAJIEN KOULUTUSPÄIVÄ 12.9.2014 SALLA KOIVUNEN 12/4/14 1 OSASTONHOITAJIEN KOULUTUSPÄIVÄ 12.9.2014 SALLA KOIVUNEN 12/4/14 1 HUS ESIMIESTYÖN MENTOROINTIOHJELMA Henkilöstön kehittämispäällikkö Salla Koivunen HUS Yhtymähallinto, Henkilöstöjohto ja Osastonhoitaja

Lisätiedot

PALMIKKO-hanke. Tukea perheille lasten kasvattamiseen v. 2013 2016

PALMIKKO-hanke. Tukea perheille lasten kasvattamiseen v. 2013 2016 PALMIKKO-hanke TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Tukea perheille lasten kasvattamiseen v. 2013 2016 sosiaali- ja terveystoimen, varhaiskasvatuksen, koulu- ja vapaa-aikatoimen, seurakuntien ja kolmannen sektorin

Lisätiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus Risto Puutio (lehtori/jy) Anna-Liisa Elo (professori/uta) Erikoispsykologi on oman sovellusalansa käytäntöjen kehittäjä, joka hyödyntää alansa tieteellistä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010 Kirkon palvelukeskushanke HeTa KiTo-teemapäivät Rovaniemi Lakimuutos Toukokuussa 2010 hyväksyttiin, että ev.lut.kirkkoon perustetaan kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus, joka palvelee kirkon talousyksiköitä.

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

Yhteisöjen periaatteista vertailua järjestöihin

Yhteisöjen periaatteista vertailua järjestöihin Matti Vuori Yhteisöjen periaatteista vertailua järjestöihin Sisällysluettelo Johdanto... 2 Järjestöt vs. yhteisöt... 2 Mutta mitä ne ovat?... 2 Ja sitten piirteiden vertailua... 3 Aikaansaavien yhteisöjen

Lisätiedot

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Pieni seurakuntasali, Järvikyläntie 3 Vaala Läsnä Bisi Eeva Haapavirta Katri Kalliokoski Ismo Kantola Ossi Kemppainen

Lisätiedot

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Moniosaaja -valmennus Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hankkeen työelämäosaamista

Lisätiedot