DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJAN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJAN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA"

Transkriptio

1 DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJAN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA Diakoniatyön lähijohtamisen toimintamalli Kehi3ämishanke YAMK 1

2 JOHDANTO Diakoniatyön lähijohtajien asema sekä vastuun ja vallan välinen suhde ja tasapaino seurakunnissa on pirstaleinen ja täsmentymätön (Heikkinen 2008, 64-67) ei riifävän selkeäsg määritelty, säädefy kirkon lainsäädännössä eikä johtosäännössä, tutkimusgetoa myös vielä vähän Sos- ja terv. ja diakonia- alan tutkimusten mukaan lähijohtajan työnkuva on epäselvä, laajentunut, muufunut sekä paineistunut, eikä aika riitä hallinnollisiin- ja johtamistehtäviin (Gävert 2009, ; Heikkinen 2008, 4-8; Lemmetyinen 2011, ; Kauppi 2008, 65; Konu & Viitanen 2008, 65; Korpela 2008, 72; Kouvalainen 2007, 84; Reikko, Salonen, Uusitalo 2010, 12, 67-73; Vuori 2011, 14) Diakoniatyön lähijohtajien ja lähijohtamisen kehifäminen kaipaa uufa innovaagota eli lähijohtamisen toimintamallia, joka täsmentää lähijohtajuufa Tampereen hiippakunnassa ja jota voi hyödyntää myös kirkon muissa hiippakunnissa ja mahdollisesg laajemminkin 2

3 LÄHTÖKOHDAT Kohdeorganisaa:o Suomen suurin kirkon yhdeksästä hiippakunnasta eli Tampereen hiippakunta, hiippakunnan kaikki seurakunnat (n=55) ja niiden diakoniatyön työalat ja lähijohtajat (n=30) Hiippakunta on kirkollinen hallintoalue, jota johtavat piispa, tuomiokapituli ja hiippakuntavaltuusto Tuomiokapitulin tarkoituksena on vastata seurakungen työstä ja palvella niitä perustehtävän toteufamisessa sekä tukea ja ohjata seurakungen työtä kirkon uskoon ja jäsenyyteen sitoufamiseksi Päätoimijat Hankkeen vetäjä Hollolan seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Hankkeen mentori eli diakonian hiippakuntasihteeri Tampereen tuomiokapitulissa (yksi neljästä työalojen hiippakuntasihteereistä, joka vastaa diakoniatyön kehifämisestä ja työntekijöiden tukemisesta) Diakoniatyön lähijohtajat Tampereen hiippakunnassa Hankkeen vetäjän organisaago eli Hollolan seurakunta 3

4 Tampereen hiippakunta 4

5 Kirkon organisaatiokaavio 5

6 HOLLOLAN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖ ORGANISAATIOKAAVIO JOHTAVA DIAKONIATYÖNTEKIJÄ DIAKONIATYÖNTEKIJÄT DIAKONIAPAPPI HOLLOLAN KIRKKOHERRA HOLLOLAN HALLINTOKAPPALAINEN HÄMEENKOSKEN KAPPALAINEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ 6

7 TARKOITUS JA TAVOITE Tarkoitus: Ø Diakoniatyön lähijohtamisen kehifäminen ja kehifyminen Ø Diakoniatyön lähijohtajien keskinäisen jakamisen ja osallisuuden vahvistuminen Tavoite: Ø Työtä kehifävän diakoniatyön lähijohtamisen toimintamallin tekeminen, joka täsmentää lähijohtajien asemaa, vastuuta ja valtaa 7

8 TIETOPERUSTA Ø Diakoniatyö Ø Lähijohtaja ja lähijohtaminen diakoniatyössä Ø Vastuu ja valta diakoniatyön lähijohtamisessa 8

9 Diakoniatyö Diakoniatyö kuuluu kirkon perustehtäviin ja on krisglliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa palvelua (Helin, Hiilamo, Jokela 2010, 172; Suhonen 2009, 31) Diakoniatyöstä säädetään Kirkkolaissa ja täsmennetään Kirkkojärjestyksessä (KL 1:2; KJ 4:3) Diakoniatyö pyrkii aufamaan niitä, joiden hätä on suurin ja jotka jäävät muun avun ulofumafomiin (mm. Gothoni & Jantunen 2010, 60-61) Kiessling (2004, 7) kuvailee diakoniaa taidoksi jakaa elämää ja toivoa muiden kanssa Diakoniatyöllä on yhteiskunnassamme mm. puolestapuhujan, sosiaalisen pääoman antamisen, henkisen kansalaisuuden vahvistajan ja sielunhoidon rooli (Jokela 2011; Juntunen 2011; Pyykkö 2011) 9

10 Lähijohtaja ja lähijohtaminen diakoniatyössä Lähijohtaja ja lähijohtaminen ovat varsin uusia käsifeitä sos.- terv.- ja diakonia- alalla Diakoniatyön lähijohtaja on työalansa lähin esimies, jonka esimiehenä on kirkkoherra. Kirkkoherran vastuulla on järjestää diakoniatyön johtaminen parhaaksi katsomallaan tavalla (johtavan diakonian viranhalgjan mallitoimenkuva 2002) Lähijohtaja on käytännön ja arjen työnjohtaja, suunnan näyfäjä ja Gedon välifäjä, jonka alapuolella on vähintään yksi hierarkkinen taso (Aarva 2009, 98-99; Isosaari 2008, 54; Heikkinen 2008, 7-8) Lähijohtajan työ muodostuu määräyksiin ja toimivaltaan liifyvistä tehtävistä, vastuullisuufa kuvaavista toiminnoista sekä työntekijöiden ja asiakkaiden läheisyydessä tehtävästä perustyöstä. Se on myös tasapainofelua johtamisen ja substanssin välillä. (Heikkinen 2008, 7-8; Kanste 2005, 189; Niiranen & Hänninen, 2012, ; Surakka 2006, 137; Virta 2010, 35) Lähijohtaja on yhteistyönkehifäjä ja muutoksen mahdollistaja organisaagossaan, mufa kaipaa enemmän selkeyfä ja merkityksellisyyfä työhönsä, johdon vahvaa henkilökohtaista tukea sekä kollegiaalista vertaistukea (Holopainen 2012, 72; Larsson 2008, 223; Lindell 2012, 35; Murphy 2005, 135; Reikko, Salonen & Uusitalo 2010, 19; SkyF, Ljungren & Carlsson 2007, 301) 10

11 Vastuu ja valta diakoniatyön lähijohtamisessa Vastuu on vastuussa olemista ja asioiden eteenpäin viemistä, joten vastuun tulisi olla lähijohtajan tehtäväkuvassa ainakin yleisellä tasolla määritelty ja tunnustefu (Lemmetyinen 2001, ; Vuorio- Suominen 2012, 58-61). Valta puolestaan on ihmistenvälisiin suhteisiin perustuva ilmiö ja se nähdään päätösten tekemisenä, toimintaan vaikufamisena, vastuunkantamisena sekä kuulluksi tulemisena ja se konkregsoituu ihmisten arjessa erilaisina hallinnan käytänteinä. Valta ja johtaminen ovat siis toistensa edellytyksiä. (Jokela 2011, 184; Kuusela 2010, 18, 92.) Isosaaren (2008, 120) mukaan vallan näkökulmat lähijohtamisessa ovat päätösvalta ja harkinta, sekä resurssien, Gedon ja verkostojen hallinta. OrganisaaGoiden kaikkien tasojen, myös lähijohtotason, tulisi olla vastuullisia ja käyfää valtaa oikein ja oikeutefuna ollakseen vaikufavia. Tähän liifyy myös välifämisen näkökulma johtamisessa, mikä tähtää johtajan omaan tahtoon tehdä asioita vuorovaikutuksessa ja yhteisöllisesg toisten kanssa. (HiF, Miller & Colella 2009, ; Hänninen 2009, 115; Yukl 2002, 157.) Lähijohtajilla on Virtasen (2010, ) mukaan taas paljon vastuuta, mufa ei riifäväsg valtaa ja vallankäyfö mahdollisuuksia toteufaa työtään ja tehdä päätöksiä. Myöskään Kirkkojärjestys ei anna selkeitä ohjeita seurakunnan johtamis- ja vastuujärjestelmistä (Lemmetyinen 2001, ). Diakoniatyön lähijohtajan viran pitäisi selkeyfää työn suunnifelua sekä koordinoinga, koska lähijohtaja on esimiehelleen toiminta-, talous- ja raportoingvastuussa (DTL 2002; DTL 2011) 11

12 TOIMINTATUTKIMUS KEHITTÄMISMENETELMÄNÄ Osallistava ja kehi3ävä toimintatutkimus Ø Osallistava ja muutokseen pyrkivä toteufamistapa (Heikkilä, Jokinen & Nummela 2008, 26-27). Ø Uudella tavalla ymmärrefy prosessi, joka tähtää asioiden muufamiseen ja työn kehifämiseen. KehiFäminen kohdistuu ammagllisuuteen ja sosiaaliseen yhteistoimintaan. Ø Toiminnan tutkija osallistuu itse akgivisesg toimintaan ja tekee kohteessa muutokseen tähtäävän intervengon. Luonteenomaista on syklisyys, käytäntöön suuntautuminen ja ongelmakeskeisyys. (Carr & Kemmis 1983, ; Heikkinen, HuFunen & Moilanen 1999, 18; Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2008, 16-17, 19.) 12

13 Kehittämishankkeen toiminnan ja toteutuksen kulku (K.Lewin) UUSI SUUNTA SUUNNITTELU ARVIOINTI Työn kehittäminen Lähijohtamisen toimintamalli Johtopäätökset Tulokset Lähijohtajien tapaamiset x 4 Ryhmä- keskustelut Havainnointi Esikysely Kyselytutkimus REFLEKTOINTI ARVIOINTI ALKUTILANNE Lähijohtajien selkiytymätön asema, vastuu ja valta seurakunnissa AIKATAULU SUUNNITTELU TARKASTELU 13

14 KEHITTÄMISHANKKEEN AIKATAULU Syksy /2011: 1. lähijohtajien tapaaminen, jossa ryhmäkeskustelu lähijohtajan ja diakoniateologin asemasta seurakunnassa johtamisen näkökulmasta. Mentori lähefänyt ennakkokyselyn /2011: Puolistukturoidun kyselylomakkeen lähe3äminen lähijohtajille. Sitä ennen esikysely. Tulosten kirjaaminen, analysoing ja johtopäätökset Kevät : 2. lähijohtajien tapaaminen ja ryhmäkeskustelu esimiespäivässä : 3. lähijohtajien tapaaminen, jossa ryhmäkeskustelu lähijohtajien asemasta, vastuusta ja vallasta työssään. Kyselyn tulosten jakaminen. Syksy : 4. lähijohtajien tapaaminen, jossa toimintamallin esifely ja ryhmäkeskustelu lähijohtamisen kehifämisestä ja kehifymisestä. Lähijohtajien keskinäisen jakamisen ja osallisuuden vahvistuminen. 14

15 AINEISTONKERUU- JA ANALYSOINTIMENETELMÄT Lähestymistapa kvalitagivinen eli laadullinen Aineistonkeruumenetelmät Ryhmäkeskustelut ja havainnoing x 4 lähijohtajien tapaamista Puolistukturoitu webropol- kysely (n=29): taustakysymykset ja avoimet kysymykset Kyselyn avoimien kysymysten analysoingmenetelmä Aineiston luokifelu: pääluokkiin, alaluokkiin sekä vahvuuksiin ja kehifämistä kaipaaviin asioihin 15

16 KEHITTÄMISHANKKEEN ARVIOINTI KehiFämishankkeen tarkoitus ja tavoite toteutuivat, kun lähijohtajat kohtasivat toisiaan tapaamisissa, tein ja kuvasin toimintamallin ja työn kehifäminen vahvistui ja jatkuu edelleen Lähijohtaja toimi työssään johtajana, mufa samalla myös hyvin lähellä omaa perustyötään eli substanssiaan Lähijohtajan työnkuva ja rooli oli hyvin moninainen ja tasapainoileva Lähijohtaja kaipasi työlleen selkeää työnkuvaa, aikaa ja Glaa lähijohtamiselle, sovifua asemaa suhteessa esimieheen, tukea työlleen sekä vastuun ja vallan tasapainoa sekä tunnistamista ja tunnustamista Hankkeen tulokset vahvis:vat lähijohtajuuden merkitystä diakoniatyössä seurakun:en rakennemuutosten edessä 16

17 KYSELYTUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET Lähijohtajat kokivat perustehtävien runsauden haastavana yhtälönä lähijohtamistyön rinnalla Toisaalta he kokivat pysyvänsä näin myös mukana arjen kenfätyössä Selkeät ja kirjatut tehtäväkuvat olivat tärkeitä, mufa myös ylläfäville Glanteille ja uusille hallinnollisille tehtäville oli vaan löydefävä Glaa kalenterista Lähijohtajien päätehtävät nousivat työn johtamisesta, kehifämisestä ja hallinnollisista tehtävistä Lähijohtajat toivoivat asemansa olevan määritelty ja selkeä ja he toivoivat myös enemmän aikaa keskusteluun, työn tukemiseen ja Gedonkulkuun Lähijohtajien vastuu ja valta eivät aina kohdanneet: vastuuta oli annefu enemmän kuin valtaa, mufa vastuu ja valta koegin myös vaikeasg erotefaviksi. Päätöksiä tehgin myös usein yhdessä Gimin kanssa keskustellen. 17

18 KYSELYTUTKIMUSTEN JOHTOPÄÄTÖKSET jatkuu Lähijohtajat kokivat, efä työ oli avannut itsetuntemusta ja aufanut kasvamaan oman työalan johtajuudessa Oli tärkeää, efä työtä johg diakoniatyöntekijä, joka oli oman alansa substanssiosaaja! Työ koegin haastavana, innostavana ja mielenkiintoisena, mufa myös henkisesg raskaana ja kuormifavana Perustyötä oli sopivasg, joskus ehkä liikaakin Lähijohtamisen vaikeutena koegin myös se, efä jotkut työntekijät halusivat johtaa omaa työtään, eivätkä ofaa määräyksiä vastaan Lähijohtajat totesivat, efä johtaminen oli vaagva tehtävä, varsinkin hengellisessä ja henkisessä työssä Lähijohtajan tehtävä sopii henkilöille, jotka ovat valmiita antautumaan työhön! 18

19 TAPAAMISTEN JOHTOPÄÄTÖKSET Kaikkiin neljään tapaamiseen eli lähijohtajien ryhmäkeskusteluihin osallistui suurin osa Tampereen hiippakunnan diakoniatyön lähijohtajista, mikä oli ilahdufavaa TarveFa oli siis yhteiselle työn jakamiselle Tapaamiset tukivat hankkeen tarkoitusta eli lähijohtajien keskinäisen jakamisen ja osallisuuden vahvistumista ja tätä kaufa lähijohtamisen kehifämistä ja kehifymistä Tapaamiset antoivat kyselyn ohella myös lisägetoa hankkeen tavoifeen saavufamiseen eli diakoniatyön lähijohtamisen toimintamallin luomiseen ja tekemiseen 19

20 DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI 20

21 TOIMINTAMALLIN AVAUSTA eli mitkä asiat selkiyttävät lähijohtamista? Lähijohtajan oma kutsumustyö ja selkeä johtajuus Kirkkoherra kuulolla Hiippakuntasihteerin ja lähijohtaja- Gimin säännöllinen tuki työlle Perustehtävät tarpeenmukaisia ja joustavia sekä Gimin työnjako toimiva Kaikki lähijohtajan tehtävät kirjafu Asema selvitefy (suhteessa esimieheen) Vastuu hallifavissa olevaa ja viran luonteenmukaista Valtaa riifäväsg suhteessa vastuuseen 21

22 Lähijohtajan oma kutsumustyö ja selkeä johtajuus koulutus ja kehifä- minen oma persoo- nallisuus Lähijohtajan oma kutsumustyö ja selkeä johtajuus työkokemus kasvu johtajuudessa eli johtamisen palvelu- tehtävässä 22

23 Kirkkoherra kuulolla luofamus tuki Kirkkoherra kuulolla vapaus kiinnostus 23

24 Diakoniateologin tehtävät ja rooli selkeä Gimin jäsen työ- tehtävien jakaja Diakoniateologin tehtävät kirjafu ja rooli selkeä teologinen asiantungja - pappi yhteis- työntekijä 24

25 Hiippakuntasihteerin ja lähijohtajatiimin säännöllinen tuki työlle tapaamisten säännöllisyys taustatuki Hiippakuntasihteerin ja lähijohtajagimin säännöllinen tuki työlle kollegiaalinen tuki akgivisuus ja kiinnostus 25

26 Perustehtävät tarpeenmukaisia ja joustavia sekä tiimin työnjako toimiva tehtävien säännöllinen päivitys työtehtävien jakaminen Perustehtävät tarpeenmukaisia ja joustavia sekä Gimin työnjako toimiva työn kokonaisuus ajankäyfö 26

27 Kaikki lähijohtajan tehtävät kirjattu työn kokonaisuus työnkuvan selkeys Kaikki lähijohtajan tehtävät kirjafu työn rajaaminen työnjaon järkevyys 27

28 Asema selvitetty suhteessa esimieheen oman johtamis- tehtävän selkeys ja varmuus koulutus ja työkokemus Asema selvitefy luofamus ja työrauha Gedonkulku työn arvosta- minen ja kunnioifa- minen 28

29 Vastuu hallittavissa olevaa ja viranmukaista lähijohtamis - vastuun ofaminen riifävän jämäkkä johtaminen Vastuu hallifavissa olevaa ja viranmukaista vastuun tunnista- minen ja tunnusta- minen luofamuk- sellinen ilmapiiri 29

30 Valtaa riittävästi suhteessa vastuuseen vastuu ja valta tasa- painossa ei vastuuta, jos ei valtaakaan Valtaa riifäväsg suhteessa vastuuseen vastuu ja valta vaikeas: erote3avia Valtaa enemmän päätöksen - tekoon 30

31 TOIMINTAMALLIN YHTEENVETO Diakoniatyön lähijohtamisen toimintamalli antoi Givistetyn ja pelkistetyn esimerkin siitä, mikä voi aufaa lähijohtajia selviytymään paremmin omassa tehtävässään ja toimenkuvassaan diakoniatyöstä vastaavana työntekijänä Malli kuvasi myös lähijohtamisen tasapainoilua oman substanssin eli perustehtävän sekä organisaagon toiminnan ja tavoifeiden eli strategiajohtamisen välillä Mallissa painofui lähijohtajien moninainen, vaagva ja vastuullinen rooli lähijohtamistyössä, mufa erityisesg tämän tehtävän läheinen suhde omaan perustyöhön ja sen tukemiseen (Niiranen & Hänninen, 2012, ). 31

32 JATKOSUUNNITELMIA Diakoniatyön lähijohtajien tapaamiset säännöllisiksi Toimintamallin jalkaufaminen Tampereen hiippakunnan seurakungin, eri hiippakungin ja myös eri työaloille Toimintamallin markkinoing eri Glaisuuksissa ja koulutuksissa esim. diakonian tutkimuksen päivässä, kirkon esimiespäivissä, johtamisen foorumissa, tapaamisissa Työn tulosten esillä pitäminen oman ammagalan julkaisuissa ja mahdollisesg muissa julkaisuissa 32

33 JATKOTUTKIMUSAIHEET Kokemusten kerääminen lähijohtajan oman Gimin työntekijöiltä lähijohtajan roolista ja asemasta lähimpänä esimiehenä Toimintamallin jalkautumisen vaikufavuuden arvioing Tampereen hiippakunnassa ja edelleen muissa hiippakunnissa Vertailevan tutkimuksen tekeminen eri hiippakungen diakoniatyön lähijohtamisen välillä Vuosikalenterin luominen diakoniatyön lähijohtamisesta Lähijohtajien työhyvinvoinnin tukeminen ja vahvistaminen eli miten lähijohtajat itse jaksavat työssään ja säilyfävät työmogvaagonsa Lähijohtajina toimivien pappien kokemukset diakonian johtamisesta Kirkkoherran kokemukset diakoniatyön lähijohtamisesta ja onko tämä johtamisjärjestelmä aufanut kirkkoherraa omassa työssään? 33

34 LOPPUSANAT Lähijohtajat tekevät työtään hyvin yksin ja tuulisella paikalla monenlaisten muutosten ja odotusten keskellä. Oman seurakunnan esimies ja muut työtoverit ovat yhteistyössä ja kuulolla olemisessa avainasemassa, mufa lähijohtajat tarvitsevat myös kollegiaalista tukea ja verkostoja. Lähijohtajat kaipaavat säännöllistä osallisuuden vahvistamista ja yhteistä jakamista, mikä on vertaistukea parhaimmillaan (Lindell 2012, 35; Niiranen & Hänninen, 2012, 126). Samassa Glanteessa olevat kollegat ovat lähijohtajien haastavan ja pirstaleisen paikan vertaisia jakajia ja tekevät työstä ehjempää. Samalla myös työnilo, työhyvinvoing ja työssäjaksaminen kasvavat. Lähijohtamisen tulevaisuudenkuva voi olla aurinkoisempi ja seesteisempi, jos aikaa ja halua riifää lähijohtamisen toimintamallin käyföönofoon, soveltamiseen ja samalla työn edelleen kehifämiseen sekä tutkimiseen. Yhdessä olemme enemmän ja samalla myös vahvempia. 34

35 KESKEISIMMÄT LÄHTEET Sos. ja terv.alan suomalaiset ja kv- tutkimukset: väitöskirjat, pro gradut, argkkelit (Aarva 2009; Isosaari 2008; Kanste 2005; Konu & Viitanen 2008; Larsson 2008; Lindell 2012; Murphy 2005; Niiranen & Hänninen 2012; Reikko, Salonen, Uusitalo 2010; Surakka 2006; SkyF, Ljungren & Carlsson 2007; Viitanen ym. 2007; Vuori 2011; Vuorio- Suominen 2012; Virtanen 2010 ) Kirkon ja diakonia- alan suomalaiset ja kv- tutkimukset: väitöskirjat, pro gradut, argkkelit (Gothoni & Jantunen 2010; Gävert 2009; Heikkinen 2008; Helin, Hiilamo & Jokela 2010; Jokela 2011; Juntunen 2011; Pyykkö; Kiessling 2004; KeFunen 2001; Lemmetyinen 2001; Ryökäs R. 2005; RäFyä 2009; Virta 2010; Yeung 2004 ) 35

36 YHTEISTÄ POHDISKELUA Millainen on sinun työyksikkösi lähijohtamisen ja lähijohtajien asema tällä hetkellä? Onko sinulla tästä omakohtaisia kokemuksia? Miten lähijohtamista voisi kehifää ja vahvistaa omassa työyksikössäsi / omassa seurakunnassasi? Mitä diakoniatyön toimintamallista voisi soveltaa omaan työhösi / omaan seurakuntaasi? 36

37 37

DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJIEN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA

DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJIEN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJIEN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA Diakoniatyön lähijohtamisen toimintamalli LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

sallistavuus myötätunto voimuus dialogi arvostu

sallistavuus myötätunto voimuus dialogi arvostu myötätunto voimuus 2017-2018 v orovaikutus sallistavuus TAMPEREEN HIIPPAKUNTA dialogi arvostu Johtajana Tampereen hiippakunnassa Johtajille on Tampereen hiippakunnassa tarjolla valmiita koulutuspolkuja

Lisätiedot

sallistavuus myötätunto voimuus dialogi arvostu

sallistavuus myötätunto voimuus dialogi arvostu myötätunto voimuus 2017-2018 v orovaikutus sallistavuus TAMPEREEN HIIPPAKUNTA dialogi arvostu Johtajana Tampereen hiippakunnassa Johtamisen valmennuspolku Tampereen hiippakunnassa Johtamisen valmennuspolku

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.3.2004 42 1 Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. KL 4:1 Toteuttaakseen kirkon

Lisätiedot

Millaisia rooleja ja tehtäviä on esimiehellä yhteiskehittämisessä?

Millaisia rooleja ja tehtäviä on esimiehellä yhteiskehittämisessä? Millaisia rooleja ja tehtäviä on esimiehellä yhteiskehittämisessä? Työpaja 7.11.2017 Reijo Kauppila, Muutosvalmennus Reijo Kauppila Oy Työnohjaaja, johdon valmentaja, KM, Psykodraamakouluttaja TEP reijo.kauppila@muutosvalmennus.fi,

Lisätiedot

Opettaja pedagogisena johtajana

Opettaja pedagogisena johtajana Eeva Hujala Tampereen yliopisto Opettaja pedagogisena johtajana Potkua pedagogiikkaan Turussa 29.4.2014 Wanha wirsi Pohjanmaalta Asioiden paljous usein näköalat peittää anna silloin rohkeus syrjään kaikki

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Johtajuuden uudet haasteet

Johtajuuden uudet haasteet Johtajuuden uudet haasteet Diakoniatyöntekijöiden neuvottelupäivät 28.9.2011 Oulu Riitta Helosvuori Sisältöalueet Muuttuvat toiminta-alueet Muutosjohtaminen - diakonaatti - työyhteisön hengellisyyden hoitaminen

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen 12.12.2007 PIISPANTARKASTUKSEN TARKOITUS Piispantarkastuksen pitäminen perustuu KJ 18: 4-8 annettuihin määräyksiin. Niiden lisäksi Helsingin hiippakunnassa

Lisätiedot

Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara!

Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! 1 Esimiesvalmennus entistä tietoisempaan johtajuuteen Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! Hyvä johtaja ja esimies! Tarvitsetko ajan ja paikan, missä voit tutkia

Lisätiedot

Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa

Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa Diakonian talousneuvonnan projektityöntekijä Soile Niemi Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä 14.12.2016 On osa ev.lut.

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Kokemuksia OIVAohjaajakoulutuksesta

Kokemuksia OIVAohjaajakoulutuksesta Kokemuksia OIVAohjaajakoulutuksesta 2011-2012 Esitys Kehitysvammaliiton Tikoteekin OIVALLA vuorovaikutukseen hankkeen loppuseminaarissa 9.10.2012 Irja Skogström, OIVA-ohjaaja Pohjois-Karjalan sairaanhoito-

Lisätiedot

Osaamispääoman johtaminen

Osaamispääoman johtaminen johtaminen Leenamaija Otala, ProCompetence Oy, Inc Leenamaija Otala DIGITAL COMPETENCE AND LEARNING DCL-KONFERENSSI. 3. 4.11.2009 Hämeenlinna Esityksen sisältö Osaamisesta osaamispääomaa hallinta, kehittäminen

Lisätiedot

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 MEILAHDEN SEURAKUNTA ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 1. Johtamisjärjestelmän kuvaus ja seurakuntatyön perusrakenne 2. Organisaatiorakenne: tiimit, vastuuryhmät ja johtoryhmä 3. Tiimin, tiimivastaavan, vastuuryhmän

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Alueelliset keskusrekisterit Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Kirkkohallituksen täysistunnon linjaus Tavoite, että kirkonkirjojen rekisterinpitäjiä tulevaisuudessa ovat alueelliset keskusrekisterit, jotka

Lisätiedot

VERME. 5 vuotta Seinäjoella!

VERME. 5 vuotta Seinäjoella! VERME 5 vuotta Seinäjoella! 2010 - Big Bang! Seinäjoen opettajia rekrytoitiin Vertaismentoriohjaaja-koulutukseen hyvin nopealla aikataululla Viisi lähti matkalle kohti tuntematonta Koulutuksen alussa vallitsi

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Päiväkodinjohtaja. lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Päiväkodinjohtaja. lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Päiväkodinjohtaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka lastentarhanopettaja Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Tehtävänä

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka 1-2017 Aika Torstai 26.1.2017 klo 17.15 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS ENTISTÄ TIETOISEMPAAN JOHTAJUUTEEN!

ESIMIESVALMENNUS ENTISTÄ TIETOISEMPAAN JOHTAJUUTEEN! ESIMIESVALMENNUS ENTISTÄ TIETOISEMPAAN JOHTAJUUTEEN! Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! HYVÄ JOHTAJA JA ESIMIES! Tarvitsetko ajan ja paikan, missä voit tutkia

Lisätiedot

Luokan aikuisten yhteistoiminta

Luokan aikuisten yhteistoiminta Luokan aikuisten yhteistoiminta Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4. 2013 KT, ohjaava opettaja Marjatta Mikola, KM, erityisluokanopettaja Sirpa Jokinen Avaimia hyvään työyhteisöön: Arvostus,

Lisätiedot

Oikeudenmukainen johtaminen - arjen kokemuksia ja menetelmiä. Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen

Oikeudenmukainen johtaminen - arjen kokemuksia ja menetelmiä. Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen Oikeudenmukainen johtaminen - arjen kokemuksia ja menetelmiä Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen Tutkimuksen tavoitteena on kuvata oikeudenmukaisen johtamisen 1. sisältöjä 2. toteutumista lähityöyhteisössä

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Kehityskeskustelut työhyvinvoinnin välineenä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston tapaaminen 2.10.2013

Kehityskeskustelut työhyvinvoinnin välineenä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston tapaaminen 2.10.2013 Kehityskeskustelut työhyvinvoinnin välineenä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston tapaaminen 2.10.2013 FT Nina Laine Ohjelmajohtaja, työhyvinvointi Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Turun arkkihiippakunnan ja tuomiokapitulin esittely

Turun arkkihiippakunnan ja tuomiokapitulin esittely Turun arkkihiippakunnan ja tuomiokapitulin esittely Domus capiteli TUOMIOKAPITULIKSI kutsutaan sekä Päätöksiä tekevää hallintoelintä eli KOLLEGIOTA että Hiippakunnan VIRASTOA Hoitaa yhdessä piispan kanssa

Lisätiedot

MIETTEITÄ DIAKONIABARO- METRIN ÄÄRELLÄ. Jouko Kiiski Yliopistonlehtori, dos., TT, FT Itä-Suomen yliopisto (avustaja: Esko Ryökäs)

MIETTEITÄ DIAKONIABARO- METRIN ÄÄRELLÄ. Jouko Kiiski Yliopistonlehtori, dos., TT, FT Itä-Suomen yliopisto (avustaja: Esko Ryökäs) MIETTEITÄ DIAKONIABARO- METRIN ÄÄRELLÄ Jouko Kiiski Yliopistonlehtori, dos., TT, FT Itä-Suomen yliopisto (avustaja: Esko Ryökäs) ONKO DIAKONIA TÄRKEÄÄ? Seurakuntalaisten yksi keskeisimmistä perusteita

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Ryhmien yhteenvedot Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Mitä osaamista suomalaisessa urheilussa tulisi kehittää? Vanhempien osaaminen koulujen-seurojen-lajien yhteistyö Valmennusosaaminen Valmennusosaaminen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 Kokousaika 1.3.2011 klo 18.00-21.32 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ

ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ Jonna Luhtaniemi Taija Rämä 2017 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT... 3 3 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 4 4 LOPUKSI...

Lisätiedot

Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä. Leo Glad 5.10.2011

Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä. Leo Glad 5.10.2011 Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä JÄSENISTÖN JA ASIAKKAIDEN TARPEET Palvelut PROJEKTIT Jäsenyyden vahvistaminen Hallinto ja talous Viestintä PERUSTEHTÄVÄ Julistus Kasvatus resurssit Diakonia

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Diakonian tutkimuksen päivä 28.11.14 Päivi Pöyhönen Tohtorikoulutettava HY Teologinen tiedekunta

Diakonian tutkimuksen päivä 28.11.14 Päivi Pöyhönen Tohtorikoulutettava HY Teologinen tiedekunta Diakonian tutkimuksen päivä 28.11.14 Päivi Pöyhönen Tohtorikoulutettava HY Teologinen tiedekunta www.helsinki.fi/yliopisto 1 Tässä esityksessä 1) Väitöskirjan kokonaisuus 2) Fokus viimeisessä osajulkaisussa:

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen VERKOSTOISSA ON VOIMAA Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen LIIKKUVA LAPSUUS VARHAISKASVATUKSEN HANKE LASTEN ARKILIIKKUMISEN LISÄÄMISEKSI 2 LIIKKUVA LAPSUUS HANKKEEN TAUSTATIETOJA Hanke

Lisätiedot

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo - 1 - Aika Perjantai 16.9.2016 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen Jarmo Tuominen jäsen

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys palvelujen tuo4eistamisessa

Asiakaslähtöisyys palvelujen tuo4eistamisessa Asiakaslähtöisyys palvelujen tuo4eistamisessa Katriina Järvi Innova-on Research in Services IRIS Aalto- yliopisto Teollisuuden palveluliiketoiminta - seminaari 23.5.2013 PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Palvelujen

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina HR-verkoston ideatyöpaja 2/2013 15.10.2013 henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Espoon kaupunki HR -historiaa Suomessa 1950-luvulle saakka työsuhdeasioita, rekrytointi-

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä 1.9.2017 Turku SOS- LAPSIKYLÄ VAHVISTAA LASTEN OSALLISUUTTA SOS- Lapsikylässä on vahvistettu lasten osallisuutta

Lisätiedot

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Laura Huhtinen-Hildén, FT, MuM 6/2/15 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Kulttuurinen vanhustyö on näkökulma,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 3/2012 10.4.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 23 ILMOITUSASIAT 2 24 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ. Päivitetty 2017

OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ. Päivitetty 2017 70-20-10 - OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ Päivitetty 2017 O. Ala-Nissilä, T. Kauma, J. Kröger, T. Leppänen, M. Nissén-Feldt, E. Penttilä, S. Raatikainen, I. Sankkila, L.

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Koulutuksen rooli MLL:n toiminnassa

Koulutuksen rooli MLL:n toiminnassa Koulutus rullaa!!! / 110516/ Alma / MLL Koulutuksen rooli MLL:n toiminnassa Lapset ensin. Koulutuksen rooli MLL:n perustehtävän toteuttamisessa Koulutus on mahdollisuus ja keino varmistaa sekä vapaaehtoistemme

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Seurakunta ja parantamisen eetos. Kristillisen uskon mahdollisuus ja lupaus Arto Antturi

Seurakunta ja parantamisen eetos. Kristillisen uskon mahdollisuus ja lupaus Arto Antturi Seurakunta ja parantamisen eetos Kristillisen uskon mahdollisuus ja lupaus Arto Antturi 24.3.2006 2 1. Seurakunnan ihanne Ihanneseurakunta? Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta.

Lisätiedot

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta Kyselyn ensitulokset Lape seminaari 22.8.2017 Anna Saloranta Anna Saloranta Johtamiskorkeakoulu&SOC 22.8.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Muutoskokonaisuus I: Lapsen oikeuksia vahvistava toimintakulttuuri

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen Aika 24.1.2017 klo 17.30 18.20 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta? Havaintoja kuntauudistusten valmisteluprosessien arvioinnista ARTTU2-tutkimusohjelmassa

Tulevaisuuden kunta? Havaintoja kuntauudistusten valmisteluprosessien arvioinnista ARTTU2-tutkimusohjelmassa Tulevaisuuden kunta? Havaintoja kuntauudistusten valmisteluprosessien arvioinnista ARTTU2-tutkimusohjelmassa Kuntatalous ja -johtaminen murroksessa -aluetilaisuus Kuntalaki -kiertue 27.1.2015 Rovaniemi

Lisätiedot

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Asiakas/ kumppanuus ja toimintaympäristö Ryhmä 1 ja 5 (opponoi) Kasvatuskumppanuuden toteutuminen vauvasta

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kehittämisrakenteen seminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä Webropol kysely

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 14.1.2014 klo 17.00 18.45 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors Sirpa Vaittinen

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Sinä itse. Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri

Sinä itse. Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri Sinä itse Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri Miksi esimiesarvioita tehdään? Oulun kaupunkistrategiaan on kirjattu tavoitteeksi johtamistyön tukeminen. Kaupunkistrategiaa toteutetaan

Lisätiedot

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Verkostomalli näkövammaisten vertaisryhmäverkoston kehittämisestä Koordinaattorin rooli organisoinnissa, koulutuksessa,.. Uusien vapaaehtoisryhmien

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Lasten ja nuorten osallisuus Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Semmonen pikkunen huoli tutkimus lastensuojelun arviointikeskusteluista (1996) Lasten? Kaste / Turku 2011 Mitä

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 2.6.2014 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

VERTAISRYHMÄMENTOROINTI HANKKEEN JUURRUTTAMISEN MENETELMÄNÄ

VERTAISRYHMÄMENTOROINTI HANKKEEN JUURRUTTAMISEN MENETELMÄNÄ VERTAISRYHMÄMENTOROINTI HANKKEEN JUURRUTTAMISEN MENETELMÄNÄ Lapsen hyvä arki 2 hanke Kallion ja Selänteen peruspalvelukuntayhtymät Maria Myllymäki Varhaiskasvatuksen opiskelija Oulun yliopisto Mentorointi

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

ENtiStä tietoisempaan JoHtaJUUtEEN! Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein woimavara!

ENtiStä tietoisempaan JoHtaJUUtEEN! Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein woimavara! ENtiStä tietoisempaan JoHtaJUUtEEN! Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein woimavara! Hyvä JoHtaJa Ja ESimiES! tarvitsetko ajan ja paikan, missä voit tutkia johtamisen ilmiöitä?

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Itsearviointi suunnannäyttäjänä

Itsearviointi suunnannäyttäjänä Arvioinnin moninaisuus mm. Hankkeen johtaminen, talous ja hallinto Hankkeen tulokset vs. kirjatut tavoitteet Hankkeen vaikutukset (työntekijät: mm. osaaminen, jaksaminen, työhyvinvointi, asiakkaat, organisaatio,

Lisätiedot

JOHTAJUUTTA ETSIMÄSSÄ. Tutkimus diakoniatyön johtamisesta Tampereen hiippakunnassa

JOHTAJUUTTA ETSIMÄSSÄ. Tutkimus diakoniatyön johtamisesta Tampereen hiippakunnassa JOHTAJUUTTA ETSIMÄSSÄ. Tutkimus diakoniatyön johtamisesta Tampereen hiippakunnassa Johanna Heikkinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 Oulunkylän seurakunta Seurakuntaneuvosto

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 Oulunkylän seurakunta Seurakuntaneuvosto Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantai 11.3.2013 klo 18.00 19.00 Paikka Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15 Osanottajat: jäsenet Kaisa Heininen, puheenjohtaja Raimo Anttila Irja

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

1. Kysely - tulokset Anna Saloranta Tampereen yliopisto

1. Kysely - tulokset Anna Saloranta Tampereen yliopisto 1. Kysely - tulokset Anna Saloranta Tampereen yliopisto anna.saloranta@staff.uta.fi Pippuri Kysely1 15.8.-13.9.2017 347 vastaanottajaa 93 vastaajaa Vastausprosentti 27% Mitä mitattiin? Kyselyssä oli neljä

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edellyttää oppiainerajat ylittävää yhteistyötä

Osaamisen kehittäminen edellyttää oppiainerajat ylittävää yhteistyötä OPS 2016 Yhteistyön ja luottamuksen kulttuuri Lisääntyvä yhteistyön tarve Osaamisen kehittäminen edellyttää oppiainerajat ylittävää yhteistyötä Opetuksen eheys edellyttää opettajien yhteissuunnittelua

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn yhteenveto

Henkilöstökyselyn yhteenveto 20.2.2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn yhteenveto Henkilöstö, esimiehet ja johto Yhteenveto 1/2 Työhyvinvointi on pääsääntöisesti pysynyt hyvällä tasolla edellisten toimintavuosien tapaan.

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi TKI ja YAMK tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi 10.3.2016 YAMK koulutusvastaava Katja Heikkinen, TtT, sh Sisällys Johdatus MyAMK TKI kolmikanta Mentorointi OKM hankkeesta Yhteenveto TKI YAMK

Lisätiedot

Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote

Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote Pia Vähäkangas, TtT Sosiaali- ja terveysjohtaja, Pietarsaaren alue Erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asiantuntija, GeroFuture Kohti

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka 9-2016 Aika Torstai 24.11.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 109 KOKOUKSEN AVAUS 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot