DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJAN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJAN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA"

Transkriptio

1 DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJAN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA Diakoniatyön lähijohtamisen toimintamalli Kehi3ämishanke YAMK 1

2 JOHDANTO Diakoniatyön lähijohtajien asema sekä vastuun ja vallan välinen suhde ja tasapaino seurakunnissa on pirstaleinen ja täsmentymätön (Heikkinen 2008, 64-67) ei riifävän selkeäsg määritelty, säädefy kirkon lainsäädännössä eikä johtosäännössä, tutkimusgetoa myös vielä vähän Sos- ja terv. ja diakonia- alan tutkimusten mukaan lähijohtajan työnkuva on epäselvä, laajentunut, muufunut sekä paineistunut, eikä aika riitä hallinnollisiin- ja johtamistehtäviin (Gävert 2009, ; Heikkinen 2008, 4-8; Lemmetyinen 2011, ; Kauppi 2008, 65; Konu & Viitanen 2008, 65; Korpela 2008, 72; Kouvalainen 2007, 84; Reikko, Salonen, Uusitalo 2010, 12, 67-73; Vuori 2011, 14) Diakoniatyön lähijohtajien ja lähijohtamisen kehifäminen kaipaa uufa innovaagota eli lähijohtamisen toimintamallia, joka täsmentää lähijohtajuufa Tampereen hiippakunnassa ja jota voi hyödyntää myös kirkon muissa hiippakunnissa ja mahdollisesg laajemminkin 2

3 LÄHTÖKOHDAT Kohdeorganisaa:o Suomen suurin kirkon yhdeksästä hiippakunnasta eli Tampereen hiippakunta, hiippakunnan kaikki seurakunnat (n=55) ja niiden diakoniatyön työalat ja lähijohtajat (n=30) Hiippakunta on kirkollinen hallintoalue, jota johtavat piispa, tuomiokapituli ja hiippakuntavaltuusto Tuomiokapitulin tarkoituksena on vastata seurakungen työstä ja palvella niitä perustehtävän toteufamisessa sekä tukea ja ohjata seurakungen työtä kirkon uskoon ja jäsenyyteen sitoufamiseksi Päätoimijat Hankkeen vetäjä Hollolan seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Hankkeen mentori eli diakonian hiippakuntasihteeri Tampereen tuomiokapitulissa (yksi neljästä työalojen hiippakuntasihteereistä, joka vastaa diakoniatyön kehifämisestä ja työntekijöiden tukemisesta) Diakoniatyön lähijohtajat Tampereen hiippakunnassa Hankkeen vetäjän organisaago eli Hollolan seurakunta 3

4 Tampereen hiippakunta 4

5 Kirkon organisaatiokaavio 5

6 HOLLOLAN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖ ORGANISAATIOKAAVIO JOHTAVA DIAKONIATYÖNTEKIJÄ DIAKONIATYÖNTEKIJÄT DIAKONIAPAPPI HOLLOLAN KIRKKOHERRA HOLLOLAN HALLINTOKAPPALAINEN HÄMEENKOSKEN KAPPALAINEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ 6

7 TARKOITUS JA TAVOITE Tarkoitus: Ø Diakoniatyön lähijohtamisen kehifäminen ja kehifyminen Ø Diakoniatyön lähijohtajien keskinäisen jakamisen ja osallisuuden vahvistuminen Tavoite: Ø Työtä kehifävän diakoniatyön lähijohtamisen toimintamallin tekeminen, joka täsmentää lähijohtajien asemaa, vastuuta ja valtaa 7

8 TIETOPERUSTA Ø Diakoniatyö Ø Lähijohtaja ja lähijohtaminen diakoniatyössä Ø Vastuu ja valta diakoniatyön lähijohtamisessa 8

9 Diakoniatyö Diakoniatyö kuuluu kirkon perustehtäviin ja on krisglliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa palvelua (Helin, Hiilamo, Jokela 2010, 172; Suhonen 2009, 31) Diakoniatyöstä säädetään Kirkkolaissa ja täsmennetään Kirkkojärjestyksessä (KL 1:2; KJ 4:3) Diakoniatyö pyrkii aufamaan niitä, joiden hätä on suurin ja jotka jäävät muun avun ulofumafomiin (mm. Gothoni & Jantunen 2010, 60-61) Kiessling (2004, 7) kuvailee diakoniaa taidoksi jakaa elämää ja toivoa muiden kanssa Diakoniatyöllä on yhteiskunnassamme mm. puolestapuhujan, sosiaalisen pääoman antamisen, henkisen kansalaisuuden vahvistajan ja sielunhoidon rooli (Jokela 2011; Juntunen 2011; Pyykkö 2011) 9

10 Lähijohtaja ja lähijohtaminen diakoniatyössä Lähijohtaja ja lähijohtaminen ovat varsin uusia käsifeitä sos.- terv.- ja diakonia- alalla Diakoniatyön lähijohtaja on työalansa lähin esimies, jonka esimiehenä on kirkkoherra. Kirkkoherran vastuulla on järjestää diakoniatyön johtaminen parhaaksi katsomallaan tavalla (johtavan diakonian viranhalgjan mallitoimenkuva 2002) Lähijohtaja on käytännön ja arjen työnjohtaja, suunnan näyfäjä ja Gedon välifäjä, jonka alapuolella on vähintään yksi hierarkkinen taso (Aarva 2009, 98-99; Isosaari 2008, 54; Heikkinen 2008, 7-8) Lähijohtajan työ muodostuu määräyksiin ja toimivaltaan liifyvistä tehtävistä, vastuullisuufa kuvaavista toiminnoista sekä työntekijöiden ja asiakkaiden läheisyydessä tehtävästä perustyöstä. Se on myös tasapainofelua johtamisen ja substanssin välillä. (Heikkinen 2008, 7-8; Kanste 2005, 189; Niiranen & Hänninen, 2012, ; Surakka 2006, 137; Virta 2010, 35) Lähijohtaja on yhteistyönkehifäjä ja muutoksen mahdollistaja organisaagossaan, mufa kaipaa enemmän selkeyfä ja merkityksellisyyfä työhönsä, johdon vahvaa henkilökohtaista tukea sekä kollegiaalista vertaistukea (Holopainen 2012, 72; Larsson 2008, 223; Lindell 2012, 35; Murphy 2005, 135; Reikko, Salonen & Uusitalo 2010, 19; SkyF, Ljungren & Carlsson 2007, 301) 10

11 Vastuu ja valta diakoniatyön lähijohtamisessa Vastuu on vastuussa olemista ja asioiden eteenpäin viemistä, joten vastuun tulisi olla lähijohtajan tehtäväkuvassa ainakin yleisellä tasolla määritelty ja tunnustefu (Lemmetyinen 2001, ; Vuorio- Suominen 2012, 58-61). Valta puolestaan on ihmistenvälisiin suhteisiin perustuva ilmiö ja se nähdään päätösten tekemisenä, toimintaan vaikufamisena, vastuunkantamisena sekä kuulluksi tulemisena ja se konkregsoituu ihmisten arjessa erilaisina hallinnan käytänteinä. Valta ja johtaminen ovat siis toistensa edellytyksiä. (Jokela 2011, 184; Kuusela 2010, 18, 92.) Isosaaren (2008, 120) mukaan vallan näkökulmat lähijohtamisessa ovat päätösvalta ja harkinta, sekä resurssien, Gedon ja verkostojen hallinta. OrganisaaGoiden kaikkien tasojen, myös lähijohtotason, tulisi olla vastuullisia ja käyfää valtaa oikein ja oikeutefuna ollakseen vaikufavia. Tähän liifyy myös välifämisen näkökulma johtamisessa, mikä tähtää johtajan omaan tahtoon tehdä asioita vuorovaikutuksessa ja yhteisöllisesg toisten kanssa. (HiF, Miller & Colella 2009, ; Hänninen 2009, 115; Yukl 2002, 157.) Lähijohtajilla on Virtasen (2010, ) mukaan taas paljon vastuuta, mufa ei riifäväsg valtaa ja vallankäyfö mahdollisuuksia toteufaa työtään ja tehdä päätöksiä. Myöskään Kirkkojärjestys ei anna selkeitä ohjeita seurakunnan johtamis- ja vastuujärjestelmistä (Lemmetyinen 2001, ). Diakoniatyön lähijohtajan viran pitäisi selkeyfää työn suunnifelua sekä koordinoinga, koska lähijohtaja on esimiehelleen toiminta-, talous- ja raportoingvastuussa (DTL 2002; DTL 2011) 11

12 TOIMINTATUTKIMUS KEHITTÄMISMENETELMÄNÄ Osallistava ja kehi3ävä toimintatutkimus Ø Osallistava ja muutokseen pyrkivä toteufamistapa (Heikkilä, Jokinen & Nummela 2008, 26-27). Ø Uudella tavalla ymmärrefy prosessi, joka tähtää asioiden muufamiseen ja työn kehifämiseen. KehiFäminen kohdistuu ammagllisuuteen ja sosiaaliseen yhteistoimintaan. Ø Toiminnan tutkija osallistuu itse akgivisesg toimintaan ja tekee kohteessa muutokseen tähtäävän intervengon. Luonteenomaista on syklisyys, käytäntöön suuntautuminen ja ongelmakeskeisyys. (Carr & Kemmis 1983, ; Heikkinen, HuFunen & Moilanen 1999, 18; Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2008, 16-17, 19.) 12

13 Kehittämishankkeen toiminnan ja toteutuksen kulku (K.Lewin) UUSI SUUNTA SUUNNITTELU ARVIOINTI Työn kehittäminen Lähijohtamisen toimintamalli Johtopäätökset Tulokset Lähijohtajien tapaamiset x 4 Ryhmä- keskustelut Havainnointi Esikysely Kyselytutkimus REFLEKTOINTI ARVIOINTI ALKUTILANNE Lähijohtajien selkiytymätön asema, vastuu ja valta seurakunnissa AIKATAULU SUUNNITTELU TARKASTELU 13

14 KEHITTÄMISHANKKEEN AIKATAULU Syksy /2011: 1. lähijohtajien tapaaminen, jossa ryhmäkeskustelu lähijohtajan ja diakoniateologin asemasta seurakunnassa johtamisen näkökulmasta. Mentori lähefänyt ennakkokyselyn /2011: Puolistukturoidun kyselylomakkeen lähe3äminen lähijohtajille. Sitä ennen esikysely. Tulosten kirjaaminen, analysoing ja johtopäätökset Kevät : 2. lähijohtajien tapaaminen ja ryhmäkeskustelu esimiespäivässä : 3. lähijohtajien tapaaminen, jossa ryhmäkeskustelu lähijohtajien asemasta, vastuusta ja vallasta työssään. Kyselyn tulosten jakaminen. Syksy : 4. lähijohtajien tapaaminen, jossa toimintamallin esifely ja ryhmäkeskustelu lähijohtamisen kehifämisestä ja kehifymisestä. Lähijohtajien keskinäisen jakamisen ja osallisuuden vahvistuminen. 14

15 AINEISTONKERUU- JA ANALYSOINTIMENETELMÄT Lähestymistapa kvalitagivinen eli laadullinen Aineistonkeruumenetelmät Ryhmäkeskustelut ja havainnoing x 4 lähijohtajien tapaamista Puolistukturoitu webropol- kysely (n=29): taustakysymykset ja avoimet kysymykset Kyselyn avoimien kysymysten analysoingmenetelmä Aineiston luokifelu: pääluokkiin, alaluokkiin sekä vahvuuksiin ja kehifämistä kaipaaviin asioihin 15

16 KEHITTÄMISHANKKEEN ARVIOINTI KehiFämishankkeen tarkoitus ja tavoite toteutuivat, kun lähijohtajat kohtasivat toisiaan tapaamisissa, tein ja kuvasin toimintamallin ja työn kehifäminen vahvistui ja jatkuu edelleen Lähijohtaja toimi työssään johtajana, mufa samalla myös hyvin lähellä omaa perustyötään eli substanssiaan Lähijohtajan työnkuva ja rooli oli hyvin moninainen ja tasapainoileva Lähijohtaja kaipasi työlleen selkeää työnkuvaa, aikaa ja Glaa lähijohtamiselle, sovifua asemaa suhteessa esimieheen, tukea työlleen sekä vastuun ja vallan tasapainoa sekä tunnistamista ja tunnustamista Hankkeen tulokset vahvis:vat lähijohtajuuden merkitystä diakoniatyössä seurakun:en rakennemuutosten edessä 16

17 KYSELYTUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET Lähijohtajat kokivat perustehtävien runsauden haastavana yhtälönä lähijohtamistyön rinnalla Toisaalta he kokivat pysyvänsä näin myös mukana arjen kenfätyössä Selkeät ja kirjatut tehtäväkuvat olivat tärkeitä, mufa myös ylläfäville Glanteille ja uusille hallinnollisille tehtäville oli vaan löydefävä Glaa kalenterista Lähijohtajien päätehtävät nousivat työn johtamisesta, kehifämisestä ja hallinnollisista tehtävistä Lähijohtajat toivoivat asemansa olevan määritelty ja selkeä ja he toivoivat myös enemmän aikaa keskusteluun, työn tukemiseen ja Gedonkulkuun Lähijohtajien vastuu ja valta eivät aina kohdanneet: vastuuta oli annefu enemmän kuin valtaa, mufa vastuu ja valta koegin myös vaikeasg erotefaviksi. Päätöksiä tehgin myös usein yhdessä Gimin kanssa keskustellen. 17

18 KYSELYTUTKIMUSTEN JOHTOPÄÄTÖKSET jatkuu Lähijohtajat kokivat, efä työ oli avannut itsetuntemusta ja aufanut kasvamaan oman työalan johtajuudessa Oli tärkeää, efä työtä johg diakoniatyöntekijä, joka oli oman alansa substanssiosaaja! Työ koegin haastavana, innostavana ja mielenkiintoisena, mufa myös henkisesg raskaana ja kuormifavana Perustyötä oli sopivasg, joskus ehkä liikaakin Lähijohtamisen vaikeutena koegin myös se, efä jotkut työntekijät halusivat johtaa omaa työtään, eivätkä ofaa määräyksiä vastaan Lähijohtajat totesivat, efä johtaminen oli vaagva tehtävä, varsinkin hengellisessä ja henkisessä työssä Lähijohtajan tehtävä sopii henkilöille, jotka ovat valmiita antautumaan työhön! 18

19 TAPAAMISTEN JOHTOPÄÄTÖKSET Kaikkiin neljään tapaamiseen eli lähijohtajien ryhmäkeskusteluihin osallistui suurin osa Tampereen hiippakunnan diakoniatyön lähijohtajista, mikä oli ilahdufavaa TarveFa oli siis yhteiselle työn jakamiselle Tapaamiset tukivat hankkeen tarkoitusta eli lähijohtajien keskinäisen jakamisen ja osallisuuden vahvistumista ja tätä kaufa lähijohtamisen kehifämistä ja kehifymistä Tapaamiset antoivat kyselyn ohella myös lisägetoa hankkeen tavoifeen saavufamiseen eli diakoniatyön lähijohtamisen toimintamallin luomiseen ja tekemiseen 19

20 DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI 20

21 TOIMINTAMALLIN AVAUSTA eli mitkä asiat selkiyttävät lähijohtamista? Lähijohtajan oma kutsumustyö ja selkeä johtajuus Kirkkoherra kuulolla Hiippakuntasihteerin ja lähijohtaja- Gimin säännöllinen tuki työlle Perustehtävät tarpeenmukaisia ja joustavia sekä Gimin työnjako toimiva Kaikki lähijohtajan tehtävät kirjafu Asema selvitefy (suhteessa esimieheen) Vastuu hallifavissa olevaa ja viran luonteenmukaista Valtaa riifäväsg suhteessa vastuuseen 21

22 Lähijohtajan oma kutsumustyö ja selkeä johtajuus koulutus ja kehifä- minen oma persoo- nallisuus Lähijohtajan oma kutsumustyö ja selkeä johtajuus työkokemus kasvu johtajuudessa eli johtamisen palvelu- tehtävässä 22

23 Kirkkoherra kuulolla luofamus tuki Kirkkoherra kuulolla vapaus kiinnostus 23

24 Diakoniateologin tehtävät ja rooli selkeä Gimin jäsen työ- tehtävien jakaja Diakoniateologin tehtävät kirjafu ja rooli selkeä teologinen asiantungja - pappi yhteis- työntekijä 24

25 Hiippakuntasihteerin ja lähijohtajatiimin säännöllinen tuki työlle tapaamisten säännöllisyys taustatuki Hiippakuntasihteerin ja lähijohtajagimin säännöllinen tuki työlle kollegiaalinen tuki akgivisuus ja kiinnostus 25

26 Perustehtävät tarpeenmukaisia ja joustavia sekä tiimin työnjako toimiva tehtävien säännöllinen päivitys työtehtävien jakaminen Perustehtävät tarpeenmukaisia ja joustavia sekä Gimin työnjako toimiva työn kokonaisuus ajankäyfö 26

27 Kaikki lähijohtajan tehtävät kirjattu työn kokonaisuus työnkuvan selkeys Kaikki lähijohtajan tehtävät kirjafu työn rajaaminen työnjaon järkevyys 27

28 Asema selvitetty suhteessa esimieheen oman johtamis- tehtävän selkeys ja varmuus koulutus ja työkokemus Asema selvitefy luofamus ja työrauha Gedonkulku työn arvosta- minen ja kunnioifa- minen 28

29 Vastuu hallittavissa olevaa ja viranmukaista lähijohtamis - vastuun ofaminen riifävän jämäkkä johtaminen Vastuu hallifavissa olevaa ja viranmukaista vastuun tunnista- minen ja tunnusta- minen luofamuk- sellinen ilmapiiri 29

30 Valtaa riittävästi suhteessa vastuuseen vastuu ja valta tasa- painossa ei vastuuta, jos ei valtaakaan Valtaa riifäväsg suhteessa vastuuseen vastuu ja valta vaikeas: erote3avia Valtaa enemmän päätöksen - tekoon 30

31 TOIMINTAMALLIN YHTEENVETO Diakoniatyön lähijohtamisen toimintamalli antoi Givistetyn ja pelkistetyn esimerkin siitä, mikä voi aufaa lähijohtajia selviytymään paremmin omassa tehtävässään ja toimenkuvassaan diakoniatyöstä vastaavana työntekijänä Malli kuvasi myös lähijohtamisen tasapainoilua oman substanssin eli perustehtävän sekä organisaagon toiminnan ja tavoifeiden eli strategiajohtamisen välillä Mallissa painofui lähijohtajien moninainen, vaagva ja vastuullinen rooli lähijohtamistyössä, mufa erityisesg tämän tehtävän läheinen suhde omaan perustyöhön ja sen tukemiseen (Niiranen & Hänninen, 2012, ). 31

32 JATKOSUUNNITELMIA Diakoniatyön lähijohtajien tapaamiset säännöllisiksi Toimintamallin jalkaufaminen Tampereen hiippakunnan seurakungin, eri hiippakungin ja myös eri työaloille Toimintamallin markkinoing eri Glaisuuksissa ja koulutuksissa esim. diakonian tutkimuksen päivässä, kirkon esimiespäivissä, johtamisen foorumissa, tapaamisissa Työn tulosten esillä pitäminen oman ammagalan julkaisuissa ja mahdollisesg muissa julkaisuissa 32

33 JATKOTUTKIMUSAIHEET Kokemusten kerääminen lähijohtajan oman Gimin työntekijöiltä lähijohtajan roolista ja asemasta lähimpänä esimiehenä Toimintamallin jalkautumisen vaikufavuuden arvioing Tampereen hiippakunnassa ja edelleen muissa hiippakunnissa Vertailevan tutkimuksen tekeminen eri hiippakungen diakoniatyön lähijohtamisen välillä Vuosikalenterin luominen diakoniatyön lähijohtamisesta Lähijohtajien työhyvinvoinnin tukeminen ja vahvistaminen eli miten lähijohtajat itse jaksavat työssään ja säilyfävät työmogvaagonsa Lähijohtajina toimivien pappien kokemukset diakonian johtamisesta Kirkkoherran kokemukset diakoniatyön lähijohtamisesta ja onko tämä johtamisjärjestelmä aufanut kirkkoherraa omassa työssään? 33

34 LOPPUSANAT Lähijohtajat tekevät työtään hyvin yksin ja tuulisella paikalla monenlaisten muutosten ja odotusten keskellä. Oman seurakunnan esimies ja muut työtoverit ovat yhteistyössä ja kuulolla olemisessa avainasemassa, mufa lähijohtajat tarvitsevat myös kollegiaalista tukea ja verkostoja. Lähijohtajat kaipaavat säännöllistä osallisuuden vahvistamista ja yhteistä jakamista, mikä on vertaistukea parhaimmillaan (Lindell 2012, 35; Niiranen & Hänninen, 2012, 126). Samassa Glanteessa olevat kollegat ovat lähijohtajien haastavan ja pirstaleisen paikan vertaisia jakajia ja tekevät työstä ehjempää. Samalla myös työnilo, työhyvinvoing ja työssäjaksaminen kasvavat. Lähijohtamisen tulevaisuudenkuva voi olla aurinkoisempi ja seesteisempi, jos aikaa ja halua riifää lähijohtamisen toimintamallin käyföönofoon, soveltamiseen ja samalla työn edelleen kehifämiseen sekä tutkimiseen. Yhdessä olemme enemmän ja samalla myös vahvempia. 34

35 KESKEISIMMÄT LÄHTEET Sos. ja terv.alan suomalaiset ja kv- tutkimukset: väitöskirjat, pro gradut, argkkelit (Aarva 2009; Isosaari 2008; Kanste 2005; Konu & Viitanen 2008; Larsson 2008; Lindell 2012; Murphy 2005; Niiranen & Hänninen 2012; Reikko, Salonen, Uusitalo 2010; Surakka 2006; SkyF, Ljungren & Carlsson 2007; Viitanen ym. 2007; Vuori 2011; Vuorio- Suominen 2012; Virtanen 2010 ) Kirkon ja diakonia- alan suomalaiset ja kv- tutkimukset: väitöskirjat, pro gradut, argkkelit (Gothoni & Jantunen 2010; Gävert 2009; Heikkinen 2008; Helin, Hiilamo & Jokela 2010; Jokela 2011; Juntunen 2011; Pyykkö; Kiessling 2004; KeFunen 2001; Lemmetyinen 2001; Ryökäs R. 2005; RäFyä 2009; Virta 2010; Yeung 2004 ) 35

36 YHTEISTÄ POHDISKELUA Millainen on sinun työyksikkösi lähijohtamisen ja lähijohtajien asema tällä hetkellä? Onko sinulla tästä omakohtaisia kokemuksia? Miten lähijohtamista voisi kehifää ja vahvistaa omassa työyksikössäsi / omassa seurakunnassasi? Mitä diakoniatyön toimintamallista voisi soveltaa omaan työhösi / omaan seurakuntaasi? 36

37 37

DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJIEN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA

DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJIEN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJIEN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA Diakoniatyön lähijohtamisen toimintamalli LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Alueelliset keskusrekisterit Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Kirkkohallituksen täysistunnon linjaus Tavoite, että kirkonkirjojen rekisterinpitäjiä tulevaisuudessa ovat alueelliset keskusrekisterit, jotka

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

Luokan aikuisten yhteistoiminta

Luokan aikuisten yhteistoiminta Luokan aikuisten yhteistoiminta Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4. 2013 KT, ohjaava opettaja Marjatta Mikola, KM, erityisluokanopettaja Sirpa Jokinen Avaimia hyvään työyhteisöön: Arvostus,

Lisätiedot

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen 12.12.2007 PIISPANTARKASTUKSEN TARKOITUS Piispantarkastuksen pitäminen perustuu KJ 18: 4-8 annettuihin määräyksiin. Niiden lisäksi Helsingin hiippakunnassa

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS ENTISTÄ TIETOISEMPAAN JOHTAJUUTEEN!

ESIMIESVALMENNUS ENTISTÄ TIETOISEMPAAN JOHTAJUUTEEN! ESIMIESVALMENNUS ENTISTÄ TIETOISEMPAAN JOHTAJUUTEEN! Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! HYVÄ JOHTAJA JA ESIMIES! Tarvitsetko ajan ja paikan, missä voit tutkia

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella. Esitys Anne Kerälä

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella. Esitys Anne Kerälä Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella Esitys Anne Kerälä 15.11.2012 Opinnäytetyöni liittyy Lapsen hyvä arkihankkeeseen ja tarkemmin Koillismaan hankekuntien

Lisätiedot

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Laura Huhtinen-Hildén, FT, MuM 6/2/15 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Kulttuurinen vanhustyö on näkökulma,

Lisätiedot

Koulutuksen rooli MLL:n toiminnassa

Koulutuksen rooli MLL:n toiminnassa Koulutus rullaa!!! / 110516/ Alma / MLL Koulutuksen rooli MLL:n toiminnassa Lapset ensin. Koulutuksen rooli MLL:n perustehtävän toteuttamisessa Koulutus on mahdollisuus ja keino varmistaa sekä vapaaehtoistemme

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kehittämisrakenteen seminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä Webropol kysely

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

ENtiStä tietoisempaan JoHtaJUUtEEN! Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein woimavara!

ENtiStä tietoisempaan JoHtaJUUtEEN! Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein woimavara! ENtiStä tietoisempaan JoHtaJUUtEEN! Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein woimavara! Hyvä JoHtaJa Ja ESimiES! tarvitsetko ajan ja paikan, missä voit tutkia johtamisen ilmiöitä?

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

VERTAISRYHMÄMENTOROINTI HANKKEEN JUURRUTTAMISEN MENETELMÄNÄ

VERTAISRYHMÄMENTOROINTI HANKKEEN JUURRUTTAMISEN MENETELMÄNÄ VERTAISRYHMÄMENTOROINTI HANKKEEN JUURRUTTAMISEN MENETELMÄNÄ Lapsen hyvä arki 2 hanke Kallion ja Selänteen peruspalvelukuntayhtymät Maria Myllymäki Varhaiskasvatuksen opiskelija Oulun yliopisto Mentorointi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 14.1.2014 klo 17.00 18.45 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors Sirpa Vaittinen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi TKI ja YAMK tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi 10.3.2016 YAMK koulutusvastaava Katja Heikkinen, TtT, sh Sisällys Johdatus MyAMK TKI kolmikanta Mentorointi OKM hankkeesta Yhteenveto TKI YAMK

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Verkostomalli näkövammaisten vertaisryhmäverkoston kehittämisestä Koordinaattorin rooli organisoinnissa, koulutuksessa,.. Uusien vapaaehtoisryhmien

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ Tuija Vidgren 23.2.2015 GeroMetro verkosto (Socca) Käytäntötutkimuksen päivässä esittelemässä vanhustyöhön liittyviä

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006)

HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006) HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006) Projektityö on ollut osa Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamista 2005-2007 Projektin

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen Pedagoginen johtaminen Pedagogisten johtajien koulutus 30.10.2006 Pedagoginen johtaminen Opetustoiminnan tukeminen Yhteisöllisyyden muodostumisen tukeminen Tavoite I Tavoite II Oppimisen edistäminen Laadukas

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikot 16.6.2015 2 Varikon tavoitteet Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen Köyhyyden torjuminen

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain

AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE

Lisätiedot

Miten kuntia ja alueita voidaan tukea muutostyössä? Terttu Pakarinen

Miten kuntia ja alueita voidaan tukea muutostyössä? Terttu Pakarinen Miten kuntia ja alueita voidaan tukea muutostyössä? Terttu Pakarinen 11.1.2016 Toimintaympäristön muutosvoimakkuuden kasvu 1970 Staa9suus 1980 Säännöllisyys 1990 Kompleksisuus 2000- Epäjatkuvuus Yllätyksellinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Vaivaako vasu? Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja laadun kehittäminen EDUCA Elisa Helin Opetushallitus

Vaivaako vasu? Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja laadun kehittäminen EDUCA Elisa Helin Opetushallitus Vaivaako vasu? Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja laadun kehittäminen EDUCA 27.1.2017 Elisa Helin Opetushallitus Matkaa voi jatkaa vain sieltä, missä ollaan nyt. Ei sieltä, missä ei olla enää. Vain

Lisätiedot

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Pieni seurakuntasali, Järvikyläntie 3 Vaala Läsnä Bisi Eeva Haapavirta Katri Kalliokoski Ismo Kantola Ossi Kemppainen

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

OYS:n Kuntoutusosaston terapiahenkilöstön työnkuva

OYS:n Kuntoutusosaston terapiahenkilöstön työnkuva OYS:n Kuntoutusosaston terapiahenkilöstön työnkuva Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa -juhlakonferenssi 22. 23.9.2016 Anne Pietikäinen skj15 Kehittämistyö Kehittämistyö on työ, jossa yhdistetään

Lisätiedot

Esitykseni perustuu pääosin

Esitykseni perustuu pääosin Opetustoiminnan johtaminen osana Helsingin yliopiston akateemisten johtajien työnkuvaa. Anne Nevgi 17.3.2009 Esitykseni perustuu pääosin Maija Viitasalo: pro gradu tutkielma: Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa Tuulikki Venninen

Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa Tuulikki Venninen Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa 2010 1. Lapset tulevat t kuulluksi k Oletko valmis kuulemaan lapsia? Työskenteletkö tkö niin, että se mahdollistaa kuulemisen? Onko tiimisi yleisenä toimintatapana

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää?

Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää? Keskustelukahvila 14.10.-16.12.201310 16 12 2013 Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää? Työryhmä kehittäjätyöntekijä suunnittelija kokemusasiantuntija Sosiaalityönopiskelija Alkutilanne: suunnittelussa

Lisätiedot

PL HELSINKI ESITYSLISTA p

PL HELSINKI ESITYSLISTA p 22.8.2013 1 (9) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. 09 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2013 Kokousaika: Tiistai 27.8.2013 kello 18.00 Paikka: Alppilan kirkko, Kotkankatu 2 (HUOM paikka) Jäsenet:

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN

OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN Piispantarkastuksen perusta ja tarkoitus Piispantarkastus on vanha perinne. Sen avulla piispa on pitänyt yhteyttä hiippakuntansa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maria Kaisa Aula 28.1.2016 Kirkollisen johtamisen forum - Vantaa Seurakuntien (hallinnollinen) toimintaympäristö

Lisätiedot

parasta aikaa päiväkodissa

parasta aikaa päiväkodissa parasta aikaa päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto 2006 varhaiskasvatuksen laadun ydin on vuorovaikutuksessa lapsen kehitystä ja oppimista edistävät lapsen kiinnostus, uteliaisuus ja virittäytyneisyys

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Yleistä. Kirkon organisaatio. Organisaatiojärjestelmä. Hyväksytty AKIn valtuuston kokouksessa KIRKKOPOLIITTISET LINJAUKSET

Yleistä. Kirkon organisaatio. Organisaatiojärjestelmä. Hyväksytty AKIn valtuuston kokouksessa KIRKKOPOLIITTISET LINJAUKSET Hyväksytty AKIn valtuuston kokouksessa 14. 15.11.2016 KIRKKOPOLIITTISET LINJAUKSET Yleistä Kirkon organisaatio Kirkon organisaatiojärjestelmää ollaan uudistamassa. Uudistuksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia

Lisätiedot

Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote

Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote Voimavaralähtöinen, aktivoiva ja kuntouttava työote Pia Vähäkangas, TtT Sosiaali- ja terveysjohtaja, Pietarsaaren alue Erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asiantuntija, GeroFuture Kohti

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 18.00 21.15 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana Georg

Lisätiedot