DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJAN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJAN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA"

Transkriptio

1 DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAJAN ASEMA, VASTUU JA VALTA SEURAKUNNISSA Diakoniatyön lähijohtamisen toimintamalli Kehi3ämishanke YAMK 1

2 JOHDANTO Diakoniatyön lähijohtajien asema sekä vastuun ja vallan välinen suhde ja tasapaino seurakunnissa on pirstaleinen ja täsmentymätön (Heikkinen 2008, 64-67) ei riifävän selkeäsg määritelty, säädefy kirkon lainsäädännössä eikä johtosäännössä, tutkimusgetoa myös vielä vähän Sos- ja terv. ja diakonia- alan tutkimusten mukaan lähijohtajan työnkuva on epäselvä, laajentunut, muufunut sekä paineistunut, eikä aika riitä hallinnollisiin- ja johtamistehtäviin (Gävert 2009, ; Heikkinen 2008, 4-8; Lemmetyinen 2011, ; Kauppi 2008, 65; Konu & Viitanen 2008, 65; Korpela 2008, 72; Kouvalainen 2007, 84; Reikko, Salonen, Uusitalo 2010, 12, 67-73; Vuori 2011, 14) Diakoniatyön lähijohtajien ja lähijohtamisen kehifäminen kaipaa uufa innovaagota eli lähijohtamisen toimintamallia, joka täsmentää lähijohtajuufa Tampereen hiippakunnassa ja jota voi hyödyntää myös kirkon muissa hiippakunnissa ja mahdollisesg laajemminkin 2

3 LÄHTÖKOHDAT Kohdeorganisaa:o Suomen suurin kirkon yhdeksästä hiippakunnasta eli Tampereen hiippakunta, hiippakunnan kaikki seurakunnat (n=55) ja niiden diakoniatyön työalat ja lähijohtajat (n=30) Hiippakunta on kirkollinen hallintoalue, jota johtavat piispa, tuomiokapituli ja hiippakuntavaltuusto Tuomiokapitulin tarkoituksena on vastata seurakungen työstä ja palvella niitä perustehtävän toteufamisessa sekä tukea ja ohjata seurakungen työtä kirkon uskoon ja jäsenyyteen sitoufamiseksi Päätoimijat Hankkeen vetäjä Hollolan seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Hankkeen mentori eli diakonian hiippakuntasihteeri Tampereen tuomiokapitulissa (yksi neljästä työalojen hiippakuntasihteereistä, joka vastaa diakoniatyön kehifämisestä ja työntekijöiden tukemisesta) Diakoniatyön lähijohtajat Tampereen hiippakunnassa Hankkeen vetäjän organisaago eli Hollolan seurakunta 3

4 Tampereen hiippakunta 4

5 Kirkon organisaatiokaavio 5

6 HOLLOLAN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖ ORGANISAATIOKAAVIO JOHTAVA DIAKONIATYÖNTEKIJÄ DIAKONIATYÖNTEKIJÄT DIAKONIAPAPPI HOLLOLAN KIRKKOHERRA HOLLOLAN HALLINTOKAPPALAINEN HÄMEENKOSKEN KAPPALAINEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ 6

7 TARKOITUS JA TAVOITE Tarkoitus: Ø Diakoniatyön lähijohtamisen kehifäminen ja kehifyminen Ø Diakoniatyön lähijohtajien keskinäisen jakamisen ja osallisuuden vahvistuminen Tavoite: Ø Työtä kehifävän diakoniatyön lähijohtamisen toimintamallin tekeminen, joka täsmentää lähijohtajien asemaa, vastuuta ja valtaa 7

8 TIETOPERUSTA Ø Diakoniatyö Ø Lähijohtaja ja lähijohtaminen diakoniatyössä Ø Vastuu ja valta diakoniatyön lähijohtamisessa 8

9 Diakoniatyö Diakoniatyö kuuluu kirkon perustehtäviin ja on krisglliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa palvelua (Helin, Hiilamo, Jokela 2010, 172; Suhonen 2009, 31) Diakoniatyöstä säädetään Kirkkolaissa ja täsmennetään Kirkkojärjestyksessä (KL 1:2; KJ 4:3) Diakoniatyö pyrkii aufamaan niitä, joiden hätä on suurin ja jotka jäävät muun avun ulofumafomiin (mm. Gothoni & Jantunen 2010, 60-61) Kiessling (2004, 7) kuvailee diakoniaa taidoksi jakaa elämää ja toivoa muiden kanssa Diakoniatyöllä on yhteiskunnassamme mm. puolestapuhujan, sosiaalisen pääoman antamisen, henkisen kansalaisuuden vahvistajan ja sielunhoidon rooli (Jokela 2011; Juntunen 2011; Pyykkö 2011) 9

10 Lähijohtaja ja lähijohtaminen diakoniatyössä Lähijohtaja ja lähijohtaminen ovat varsin uusia käsifeitä sos.- terv.- ja diakonia- alalla Diakoniatyön lähijohtaja on työalansa lähin esimies, jonka esimiehenä on kirkkoherra. Kirkkoherran vastuulla on järjestää diakoniatyön johtaminen parhaaksi katsomallaan tavalla (johtavan diakonian viranhalgjan mallitoimenkuva 2002) Lähijohtaja on käytännön ja arjen työnjohtaja, suunnan näyfäjä ja Gedon välifäjä, jonka alapuolella on vähintään yksi hierarkkinen taso (Aarva 2009, 98-99; Isosaari 2008, 54; Heikkinen 2008, 7-8) Lähijohtajan työ muodostuu määräyksiin ja toimivaltaan liifyvistä tehtävistä, vastuullisuufa kuvaavista toiminnoista sekä työntekijöiden ja asiakkaiden läheisyydessä tehtävästä perustyöstä. Se on myös tasapainofelua johtamisen ja substanssin välillä. (Heikkinen 2008, 7-8; Kanste 2005, 189; Niiranen & Hänninen, 2012, ; Surakka 2006, 137; Virta 2010, 35) Lähijohtaja on yhteistyönkehifäjä ja muutoksen mahdollistaja organisaagossaan, mufa kaipaa enemmän selkeyfä ja merkityksellisyyfä työhönsä, johdon vahvaa henkilökohtaista tukea sekä kollegiaalista vertaistukea (Holopainen 2012, 72; Larsson 2008, 223; Lindell 2012, 35; Murphy 2005, 135; Reikko, Salonen & Uusitalo 2010, 19; SkyF, Ljungren & Carlsson 2007, 301) 10

11 Vastuu ja valta diakoniatyön lähijohtamisessa Vastuu on vastuussa olemista ja asioiden eteenpäin viemistä, joten vastuun tulisi olla lähijohtajan tehtäväkuvassa ainakin yleisellä tasolla määritelty ja tunnustefu (Lemmetyinen 2001, ; Vuorio- Suominen 2012, 58-61). Valta puolestaan on ihmistenvälisiin suhteisiin perustuva ilmiö ja se nähdään päätösten tekemisenä, toimintaan vaikufamisena, vastuunkantamisena sekä kuulluksi tulemisena ja se konkregsoituu ihmisten arjessa erilaisina hallinnan käytänteinä. Valta ja johtaminen ovat siis toistensa edellytyksiä. (Jokela 2011, 184; Kuusela 2010, 18, 92.) Isosaaren (2008, 120) mukaan vallan näkökulmat lähijohtamisessa ovat päätösvalta ja harkinta, sekä resurssien, Gedon ja verkostojen hallinta. OrganisaaGoiden kaikkien tasojen, myös lähijohtotason, tulisi olla vastuullisia ja käyfää valtaa oikein ja oikeutefuna ollakseen vaikufavia. Tähän liifyy myös välifämisen näkökulma johtamisessa, mikä tähtää johtajan omaan tahtoon tehdä asioita vuorovaikutuksessa ja yhteisöllisesg toisten kanssa. (HiF, Miller & Colella 2009, ; Hänninen 2009, 115; Yukl 2002, 157.) Lähijohtajilla on Virtasen (2010, ) mukaan taas paljon vastuuta, mufa ei riifäväsg valtaa ja vallankäyfö mahdollisuuksia toteufaa työtään ja tehdä päätöksiä. Myöskään Kirkkojärjestys ei anna selkeitä ohjeita seurakunnan johtamis- ja vastuujärjestelmistä (Lemmetyinen 2001, ). Diakoniatyön lähijohtajan viran pitäisi selkeyfää työn suunnifelua sekä koordinoinga, koska lähijohtaja on esimiehelleen toiminta-, talous- ja raportoingvastuussa (DTL 2002; DTL 2011) 11

12 TOIMINTATUTKIMUS KEHITTÄMISMENETELMÄNÄ Osallistava ja kehi3ävä toimintatutkimus Ø Osallistava ja muutokseen pyrkivä toteufamistapa (Heikkilä, Jokinen & Nummela 2008, 26-27). Ø Uudella tavalla ymmärrefy prosessi, joka tähtää asioiden muufamiseen ja työn kehifämiseen. KehiFäminen kohdistuu ammagllisuuteen ja sosiaaliseen yhteistoimintaan. Ø Toiminnan tutkija osallistuu itse akgivisesg toimintaan ja tekee kohteessa muutokseen tähtäävän intervengon. Luonteenomaista on syklisyys, käytäntöön suuntautuminen ja ongelmakeskeisyys. (Carr & Kemmis 1983, ; Heikkinen, HuFunen & Moilanen 1999, 18; Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2008, 16-17, 19.) 12

13 Kehittämishankkeen toiminnan ja toteutuksen kulku (K.Lewin) UUSI SUUNTA SUUNNITTELU ARVIOINTI Työn kehittäminen Lähijohtamisen toimintamalli Johtopäätökset Tulokset Lähijohtajien tapaamiset x 4 Ryhmä- keskustelut Havainnointi Esikysely Kyselytutkimus REFLEKTOINTI ARVIOINTI ALKUTILANNE Lähijohtajien selkiytymätön asema, vastuu ja valta seurakunnissa AIKATAULU SUUNNITTELU TARKASTELU 13

14 KEHITTÄMISHANKKEEN AIKATAULU Syksy /2011: 1. lähijohtajien tapaaminen, jossa ryhmäkeskustelu lähijohtajan ja diakoniateologin asemasta seurakunnassa johtamisen näkökulmasta. Mentori lähefänyt ennakkokyselyn /2011: Puolistukturoidun kyselylomakkeen lähe3äminen lähijohtajille. Sitä ennen esikysely. Tulosten kirjaaminen, analysoing ja johtopäätökset Kevät : 2. lähijohtajien tapaaminen ja ryhmäkeskustelu esimiespäivässä : 3. lähijohtajien tapaaminen, jossa ryhmäkeskustelu lähijohtajien asemasta, vastuusta ja vallasta työssään. Kyselyn tulosten jakaminen. Syksy : 4. lähijohtajien tapaaminen, jossa toimintamallin esifely ja ryhmäkeskustelu lähijohtamisen kehifämisestä ja kehifymisestä. Lähijohtajien keskinäisen jakamisen ja osallisuuden vahvistuminen. 14

15 AINEISTONKERUU- JA ANALYSOINTIMENETELMÄT Lähestymistapa kvalitagivinen eli laadullinen Aineistonkeruumenetelmät Ryhmäkeskustelut ja havainnoing x 4 lähijohtajien tapaamista Puolistukturoitu webropol- kysely (n=29): taustakysymykset ja avoimet kysymykset Kyselyn avoimien kysymysten analysoingmenetelmä Aineiston luokifelu: pääluokkiin, alaluokkiin sekä vahvuuksiin ja kehifämistä kaipaaviin asioihin 15

16 KEHITTÄMISHANKKEEN ARVIOINTI KehiFämishankkeen tarkoitus ja tavoite toteutuivat, kun lähijohtajat kohtasivat toisiaan tapaamisissa, tein ja kuvasin toimintamallin ja työn kehifäminen vahvistui ja jatkuu edelleen Lähijohtaja toimi työssään johtajana, mufa samalla myös hyvin lähellä omaa perustyötään eli substanssiaan Lähijohtajan työnkuva ja rooli oli hyvin moninainen ja tasapainoileva Lähijohtaja kaipasi työlleen selkeää työnkuvaa, aikaa ja Glaa lähijohtamiselle, sovifua asemaa suhteessa esimieheen, tukea työlleen sekä vastuun ja vallan tasapainoa sekä tunnistamista ja tunnustamista Hankkeen tulokset vahvis:vat lähijohtajuuden merkitystä diakoniatyössä seurakun:en rakennemuutosten edessä 16

17 KYSELYTUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET Lähijohtajat kokivat perustehtävien runsauden haastavana yhtälönä lähijohtamistyön rinnalla Toisaalta he kokivat pysyvänsä näin myös mukana arjen kenfätyössä Selkeät ja kirjatut tehtäväkuvat olivat tärkeitä, mufa myös ylläfäville Glanteille ja uusille hallinnollisille tehtäville oli vaan löydefävä Glaa kalenterista Lähijohtajien päätehtävät nousivat työn johtamisesta, kehifämisestä ja hallinnollisista tehtävistä Lähijohtajat toivoivat asemansa olevan määritelty ja selkeä ja he toivoivat myös enemmän aikaa keskusteluun, työn tukemiseen ja Gedonkulkuun Lähijohtajien vastuu ja valta eivät aina kohdanneet: vastuuta oli annefu enemmän kuin valtaa, mufa vastuu ja valta koegin myös vaikeasg erotefaviksi. Päätöksiä tehgin myös usein yhdessä Gimin kanssa keskustellen. 17

18 KYSELYTUTKIMUSTEN JOHTOPÄÄTÖKSET jatkuu Lähijohtajat kokivat, efä työ oli avannut itsetuntemusta ja aufanut kasvamaan oman työalan johtajuudessa Oli tärkeää, efä työtä johg diakoniatyöntekijä, joka oli oman alansa substanssiosaaja! Työ koegin haastavana, innostavana ja mielenkiintoisena, mufa myös henkisesg raskaana ja kuormifavana Perustyötä oli sopivasg, joskus ehkä liikaakin Lähijohtamisen vaikeutena koegin myös se, efä jotkut työntekijät halusivat johtaa omaa työtään, eivätkä ofaa määräyksiä vastaan Lähijohtajat totesivat, efä johtaminen oli vaagva tehtävä, varsinkin hengellisessä ja henkisessä työssä Lähijohtajan tehtävä sopii henkilöille, jotka ovat valmiita antautumaan työhön! 18

19 TAPAAMISTEN JOHTOPÄÄTÖKSET Kaikkiin neljään tapaamiseen eli lähijohtajien ryhmäkeskusteluihin osallistui suurin osa Tampereen hiippakunnan diakoniatyön lähijohtajista, mikä oli ilahdufavaa TarveFa oli siis yhteiselle työn jakamiselle Tapaamiset tukivat hankkeen tarkoitusta eli lähijohtajien keskinäisen jakamisen ja osallisuuden vahvistumista ja tätä kaufa lähijohtamisen kehifämistä ja kehifymistä Tapaamiset antoivat kyselyn ohella myös lisägetoa hankkeen tavoifeen saavufamiseen eli diakoniatyön lähijohtamisen toimintamallin luomiseen ja tekemiseen 19

20 DIAKONIATYÖN LÄHIJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI 20

21 TOIMINTAMALLIN AVAUSTA eli mitkä asiat selkiyttävät lähijohtamista? Lähijohtajan oma kutsumustyö ja selkeä johtajuus Kirkkoherra kuulolla Hiippakuntasihteerin ja lähijohtaja- Gimin säännöllinen tuki työlle Perustehtävät tarpeenmukaisia ja joustavia sekä Gimin työnjako toimiva Kaikki lähijohtajan tehtävät kirjafu Asema selvitefy (suhteessa esimieheen) Vastuu hallifavissa olevaa ja viran luonteenmukaista Valtaa riifäväsg suhteessa vastuuseen 21

22 Lähijohtajan oma kutsumustyö ja selkeä johtajuus koulutus ja kehifä- minen oma persoo- nallisuus Lähijohtajan oma kutsumustyö ja selkeä johtajuus työkokemus kasvu johtajuudessa eli johtamisen palvelu- tehtävässä 22

23 Kirkkoherra kuulolla luofamus tuki Kirkkoherra kuulolla vapaus kiinnostus 23

24 Diakoniateologin tehtävät ja rooli selkeä Gimin jäsen työ- tehtävien jakaja Diakoniateologin tehtävät kirjafu ja rooli selkeä teologinen asiantungja - pappi yhteis- työntekijä 24

25 Hiippakuntasihteerin ja lähijohtajatiimin säännöllinen tuki työlle tapaamisten säännöllisyys taustatuki Hiippakuntasihteerin ja lähijohtajagimin säännöllinen tuki työlle kollegiaalinen tuki akgivisuus ja kiinnostus 25

26 Perustehtävät tarpeenmukaisia ja joustavia sekä tiimin työnjako toimiva tehtävien säännöllinen päivitys työtehtävien jakaminen Perustehtävät tarpeenmukaisia ja joustavia sekä Gimin työnjako toimiva työn kokonaisuus ajankäyfö 26

27 Kaikki lähijohtajan tehtävät kirjattu työn kokonaisuus työnkuvan selkeys Kaikki lähijohtajan tehtävät kirjafu työn rajaaminen työnjaon järkevyys 27

28 Asema selvitetty suhteessa esimieheen oman johtamis- tehtävän selkeys ja varmuus koulutus ja työkokemus Asema selvitefy luofamus ja työrauha Gedonkulku työn arvosta- minen ja kunnioifa- minen 28

29 Vastuu hallittavissa olevaa ja viranmukaista lähijohtamis - vastuun ofaminen riifävän jämäkkä johtaminen Vastuu hallifavissa olevaa ja viranmukaista vastuun tunnista- minen ja tunnusta- minen luofamuk- sellinen ilmapiiri 29

30 Valtaa riittävästi suhteessa vastuuseen vastuu ja valta tasa- painossa ei vastuuta, jos ei valtaakaan Valtaa riifäväsg suhteessa vastuuseen vastuu ja valta vaikeas: erote3avia Valtaa enemmän päätöksen - tekoon 30

31 TOIMINTAMALLIN YHTEENVETO Diakoniatyön lähijohtamisen toimintamalli antoi Givistetyn ja pelkistetyn esimerkin siitä, mikä voi aufaa lähijohtajia selviytymään paremmin omassa tehtävässään ja toimenkuvassaan diakoniatyöstä vastaavana työntekijänä Malli kuvasi myös lähijohtamisen tasapainoilua oman substanssin eli perustehtävän sekä organisaagon toiminnan ja tavoifeiden eli strategiajohtamisen välillä Mallissa painofui lähijohtajien moninainen, vaagva ja vastuullinen rooli lähijohtamistyössä, mufa erityisesg tämän tehtävän läheinen suhde omaan perustyöhön ja sen tukemiseen (Niiranen & Hänninen, 2012, ). 31

32 JATKOSUUNNITELMIA Diakoniatyön lähijohtajien tapaamiset säännöllisiksi Toimintamallin jalkaufaminen Tampereen hiippakunnan seurakungin, eri hiippakungin ja myös eri työaloille Toimintamallin markkinoing eri Glaisuuksissa ja koulutuksissa esim. diakonian tutkimuksen päivässä, kirkon esimiespäivissä, johtamisen foorumissa, tapaamisissa Työn tulosten esillä pitäminen oman ammagalan julkaisuissa ja mahdollisesg muissa julkaisuissa 32

33 JATKOTUTKIMUSAIHEET Kokemusten kerääminen lähijohtajan oman Gimin työntekijöiltä lähijohtajan roolista ja asemasta lähimpänä esimiehenä Toimintamallin jalkautumisen vaikufavuuden arvioing Tampereen hiippakunnassa ja edelleen muissa hiippakunnissa Vertailevan tutkimuksen tekeminen eri hiippakungen diakoniatyön lähijohtamisen välillä Vuosikalenterin luominen diakoniatyön lähijohtamisesta Lähijohtajien työhyvinvoinnin tukeminen ja vahvistaminen eli miten lähijohtajat itse jaksavat työssään ja säilyfävät työmogvaagonsa Lähijohtajina toimivien pappien kokemukset diakonian johtamisesta Kirkkoherran kokemukset diakoniatyön lähijohtamisesta ja onko tämä johtamisjärjestelmä aufanut kirkkoherraa omassa työssään? 33

34 LOPPUSANAT Lähijohtajat tekevät työtään hyvin yksin ja tuulisella paikalla monenlaisten muutosten ja odotusten keskellä. Oman seurakunnan esimies ja muut työtoverit ovat yhteistyössä ja kuulolla olemisessa avainasemassa, mufa lähijohtajat tarvitsevat myös kollegiaalista tukea ja verkostoja. Lähijohtajat kaipaavat säännöllistä osallisuuden vahvistamista ja yhteistä jakamista, mikä on vertaistukea parhaimmillaan (Lindell 2012, 35; Niiranen & Hänninen, 2012, 126). Samassa Glanteessa olevat kollegat ovat lähijohtajien haastavan ja pirstaleisen paikan vertaisia jakajia ja tekevät työstä ehjempää. Samalla myös työnilo, työhyvinvoing ja työssäjaksaminen kasvavat. Lähijohtamisen tulevaisuudenkuva voi olla aurinkoisempi ja seesteisempi, jos aikaa ja halua riifää lähijohtamisen toimintamallin käyföönofoon, soveltamiseen ja samalla työn edelleen kehifämiseen sekä tutkimiseen. Yhdessä olemme enemmän ja samalla myös vahvempia. 34

35 KESKEISIMMÄT LÄHTEET Sos. ja terv.alan suomalaiset ja kv- tutkimukset: väitöskirjat, pro gradut, argkkelit (Aarva 2009; Isosaari 2008; Kanste 2005; Konu & Viitanen 2008; Larsson 2008; Lindell 2012; Murphy 2005; Niiranen & Hänninen 2012; Reikko, Salonen, Uusitalo 2010; Surakka 2006; SkyF, Ljungren & Carlsson 2007; Viitanen ym. 2007; Vuori 2011; Vuorio- Suominen 2012; Virtanen 2010 ) Kirkon ja diakonia- alan suomalaiset ja kv- tutkimukset: väitöskirjat, pro gradut, argkkelit (Gothoni & Jantunen 2010; Gävert 2009; Heikkinen 2008; Helin, Hiilamo & Jokela 2010; Jokela 2011; Juntunen 2011; Pyykkö; Kiessling 2004; KeFunen 2001; Lemmetyinen 2001; Ryökäs R. 2005; RäFyä 2009; Virta 2010; Yeung 2004 ) 35

36 YHTEISTÄ POHDISKELUA Millainen on sinun työyksikkösi lähijohtamisen ja lähijohtajien asema tällä hetkellä? Onko sinulla tästä omakohtaisia kokemuksia? Miten lähijohtamista voisi kehifää ja vahvistaa omassa työyksikössäsi / omassa seurakunnassasi? Mitä diakoniatyön toimintamallista voisi soveltaa omaan työhösi / omaan seurakuntaasi? 36

37 37

Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma

Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma Lindell Marjut Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Pro gradu tutkielma Kevät 2012 Ohjaajat: Kaunonen Marja & Aho Anna Liisa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä

Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä Riitta-Liisa Mäkelä Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suuhygienisti (AMK) Suun terveydenhuolto Opinnäytetyö 26.5.2014 Tiivistelmä

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT

HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT Eva Tilander Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Syksy 2010 TIIVISTELMÄ Hoitotyön johtajien työhyvinvointia

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA 31 Kai Reikko, Kari Salonen & Ilkka Uusitalo PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Lähijohtajuus sosiaali- ja terveysalalla TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKIMUKSIA

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

OSASTONHOITAJIEN JA APULAISOSASTONHOITAJIEN KUVAUKSIA APULAISOSASTONHOITAJAN TYÖSTÄ

OSASTONHOITAJIEN JA APULAISOSASTONHOITAJIEN KUVAUKSIA APULAISOSASTONHOITAJAN TYÖSTÄ OSASTONHOITAJIEN JA APULAISOSASTONHOITAJIEN KUVAUKSIA APULAISOSASTONHOITAJAN TYÖSTÄ Nurminoro Seija Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Toukokuu

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä Marjo Kokkaret ja Päivi Nurkkala Pro gradu Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE

OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE Helsingin seurakuntayhtymä Kolmas linja 22 B 00530 Helsinki p. 09 23400 OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE ABC loppuraportti Kärkihankekoordinaattorit: Hanna Lipasti-Raulus & Kai Sadinmaa

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet ja tuotantotalous Strateginen johtaminen Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ

ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ Johannes Airaksinen ja Satu Rytkönen ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ Opinnäytetyö Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.5.2009 Tekijä(t) Johannes

Lisätiedot

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö DIAKONIATYÖ ASIAKASLÄHTÖISEMPÄNÄ UUDELLE VUOSITUHANNELLE Tutkimus Jalasjärven seurakunnan 57-61-vuotiaiden odotuksista diakonia- ja yhteiskunnallisesta työstä Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Tuula Haataja MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Kehittämistehtävä AIKOPA Ammatilliset erikoistumisopinnot Luovat työmenetelmät 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA Paula Vartiainen DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen KIRJOITTAJAT Marja-Anneli Hynynen, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan lehtori Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot