STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ"

Transkriptio

1 Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 15/2012

2 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja A 15/2012 Taru Kuosmanen Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA tutkielma Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki 2012

3 Tampereen kaupunki Konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Tietotuotanto ja laadunarviointi Aleksis Kiven katu C PL Tampere puh faksi Taru Kuosmanen ja Tampereen kaupunki Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy Tampere 2012 ISBN ISSN-L ISSN (Painettu) ISSN X (Verkkojulkaisu)

4 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa on tarkasteltu Tampereen kaupungin Tampere virtaa kaupunkistrategiaa ja lasten ja nuorten palvelustrategiaa strategisen johtamisen välineinä lasten ja nuorten palvelujen järjestämisessä, tilaamisessa ja tuottamisessa. Painopiste tutkimuksessa on palvelujen järjestämisessä ja tilaamisessa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on Pasi-Heikki Ranniston (2005) väitöskirjassaan esittämät strategisen johtamisen keskeiset koulukunnat sekä strategisen johtamisen tiimalasi-malli ja Markku Sotaraudan (1996) väitöskirjassaan esittämä teoria pehmeästä strategiasta. Tutkimuksen keskeisen empiirisen aineiston muodostaa lasten ja nuorten palveluista päättäville luottamushenkilöille sekä kyseisten palvelujen keskeisille virkamiehille sekä tilaajan että kaupungin oman tuotannon osalta suunnattu kysely. Aineistoa syvennettiin avainhenkilöiden teemahaastatteluilla. Tutkimus sijoittuu siten sekä kvantitatiiviseen (ns. pienten lukujen aineisto) että kvalitatiiviseen tutkimuskenttään. Tutkimus osoittaa kaupunkistrategian ja palvelustrategian onnistuneen ohjaamaan lasten ja nuorten palvelujen järjestämistä, tilaamista ja tuottamista. Suhteessa strategisiin koulukuntiin kaupungin strategiatyössä on elementtejä klassisesta strategiasta, mutta uuden toimintamallin myötä on entistä enemmän menty pehmeän strategiaprosessin suuntaan. Tiimalasi-mallin avulla voidaan pitkälti kuvata myös Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen strategiaprosessia. Tutkimus nostaa lasten ja nuorten palvelujen strategisiksi kehittämiskohteiksi ehkäisevän työn, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen, palveluprosessit, sähköiset palvelut ja perheiden roolin vahvistamisen. Tutkimuksen perusteella tulisi selkeyttää eri tahojen roolia strategiaprosessin aikana sekä kehittää osallistumismahdollisuuksia. Tutkimus asettaa jossain määrin kyseenalaiseksi johtokuntien roolin suhteessa oman tuotannon strategiseen johtamiseen. Strategioiden ja niitä lähellä olevien asiakirjojen sisällön ja määrän osalta olisi syytä tehdä perusteellinen arviointi lähtökohtana kaupunkistrategialle asetetut tavoitteet: selkeys, yksinkertaisuus, linjaavuus ja innostavuus.

5

6 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 1 JOHDANTO Osallistuminen ja vuoropuhelun laajuus Strategian näkyminen päivittäisessä johtamisessa Toimintaympäristön muutoksiin reagoiminen TAMPEREEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLIN UUDISTUS TUTKIMUSALUSTANA Tampereen toimintamallin uudistus Tampereen kaupungin strateginen johtamisjärjestelmä Kaupunkistrategia Palvelustrategiat Tuotantostrategiat Strategioiden seuranta ja raportointi Sopimusohjaus TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET JA TEOREETTINEN VIITEKEHYS Strategia käsitteenä ja toimintana Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Klassinen vs. pehmeä strategia Tiimalasimalli TUTKIMUSTEHTÄVÄN TÄSMENTÄMINEN JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen sijoittuminen tutkimuskenttään Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoite Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät Kyselyn ja haastattelujen teemat TUTKIMUKSEN TULOKSET Taustatiedot Strategioiden kyky ohjata toimintaa Strategiaprosessin arviointi Osallistuminen strategiaprosessiin Tieto päätöksenteon tukena Virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteistyö Tilaajan ja tuottajan yhteistyö Lasten ja nuorten palvelujen strategiset tavoitteet arjessa Lasten ja nuorten palvelujen kehittäminä osana palvelustrategiaa Strategisten tavoitteiden toteutuminen ja merkityksellisyys JOHTOPÄÄTÖKSET KEHITTÄMISEHDOTUKSET LÄHTEET... 68

7

8 1 JOHDANTO Tämä kehittämistehtävä keskittyy kaupunki- ja palvelustrategian tarkasteluun johtamisen välineenä Tampereen kaupungissa, erityisesti lasten ja nuorten palveluissa. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella lasten ja nuorten palvelujen järjestämistä, tilaamista ja tuottamista osana uudistettua strategiaa. Tampereen kaupunkistrategia suuntaa palvelujen järjestämisen entistä vahvemmin asiakaslähtöisyyteen, ehkäiseviin palveluihin, yhteisöllisyyteen, taloudellisuuteen, tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Strategian rakentamisessa on lähdetty osallistavasta suunnittelusta ja ympäristönäkökohtien huomioimisesta. Kaupunkistrategian linjauksia noudattaen nämä samat elementit ovat mukana myös lasten ja nuorten palvelujen palvelustrategiassa. Koska Tampere virtaa kaupunkistrategia on ensimmäinen uuden toimintamallin aikana luotu kaupunkistrategia ja lasten ja nuorten palvelujen palvelustrategia on samoin ensimmäinen laatuaan, on niiden onnistuneisuutta strategisen johtamisen elementteinä syytä tarkastella ja arvioida tarkemmin. Tältä pohjalta strategista johtamisjärjestelmää on mahdollista kehittää tulevina vuosina. Painopisteenä tutkimusaiheen osalta on lasten ja nuorten palvelustrategiaa koskevan työprosessin ja strategian toteutumisen arviointi. Kostiaisen (2002, 36 37, 284) mukaan tutkimuksen tavoitteena voi olla sen ymmärtäminen, mitä on tapahtunut, tapahtuneen käsitteellistäminen ja sen jälkeen asian jakaminen muiden kanssa laajemman ymmärryksen saavuttamiseksi. Tällöin kyse on reaktiivisesta arvioinnista. Tutkijan roolina ulkopuolisen tarkkailijan ohella voi olla toimiminen osallisena itse prosessissa. Osallistujan rooli auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään tutkimuskohdetta ja kohdistamaan huomion erilaisiin asioihin kuin aikaisemmin. Tutkijan rooli muuttuu tuolloin enemmän proaktiiviseksi. Tutkijan velvollisuutena on sitoutua siihen tietoon, jota tutkimus tuottaa ja niihin kysymyksiin, joko omaa näkemystä myötääviin tai vastakkaisiin, joita tutkimus nostaa esiin. Valittu tutkimusaihe liittyy lasten ja nuorten palvelujen tilaajapäällikön tehtävääni läheisesti. Tilaajapäälliköt ovat mukana kaupunkistrategian valmistelusta vastanneessa strategiatyöryhmässä. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan esittelijänä tilaajapäälliköllä on vastuu lasten ja nuorten palveluja koskevan palvelustrategian valmistelusta. Tutkimustyö muodostuu siten myös henkilökohtaiseksi oppimisprosessiksi. Strategiaprosessia, strategian sisältöä ja sen jalkautumista käytännön toimintaan voidaan arvioida hyvin eri näkökulmista. Tämän tutkimuksen lähtökohtana on tarkastella strategiaa osallistumisen ja vuoropuhelun, päivittäisen johtamisen ja toimintaympäristön muutoksiin reagoimisen näkökulmista. Tämä näkökulma ei ole perinteisesti ollut vahva julkisella sektorilla, joka yleensä on enemmän jälkeenpäin pyrkinyt korjaamaan havaittuja epäkohtia palvelujärjestelmässä. Kehittämistehtävässä tutkimusongelmaksi muodostuu se, kuinka Tampereen kaupungin uusi Tampere virtaa -kaupunkistrategia ja lasten ja nuorten palvelustrategia toimivat johtamisen välineinä lasten ja nuorten palvelujen järjestämisessä, tilaamisessa ja tuottamisessa. Tutkimuksessa selvitetään, miten lasten ja nuorten palveluja koskevien strategisten tavoitteiden jalkauttamisessa on Tampereella onnistuttu ja kuinka kaupunkistrategian ja lasten ja nuorten palvelustrategian strategiaprosesseja tulisi kehittää lasten ja nuorten palvelujen näkökulmasta. Tutkimus myös tuottaa lisää tietoa siihen, miten lasten ja nuorten hyvinvointia ja palveluja koskevia strategisia tavoitteita tulisi jatkossa Tampereella kehittää.

9 2 1.1 Osallistuminen ja vuoropuhelun laajuus Tampere virtaa -kaupunkistrategiaa edelsi vuonna 2005 kaupunkistrategiaprosessi. Tässä yhteydessä strategiaprosessilla tarkoitetaan kaupunkistrategian valmistelutyötä ja menettelyä, jolla strategia toteutettiin. Tällöin uutta toimintamallia vasta pilotoitiin joillakin toimialoilla. Ensimmäinen uuden toimintamallin mukainen strategiaprosessi käynnistyi vuoden 2009 alkaessa ja uuden valtuuston aloittaessa toimikautensa. Ensimmäisenä tehtävänä oli edellisen strategiatyön pohjalta arvioida prosessin kehittämistarpeita. Aiempaa prosessia pidettiin tiiviinä ja nopeana, mistä johtuen prosessia arvioitiin kovin virkamiesvetoiseksi. Haasteeksi tuli laajentaa osallistujaryhmää, vahvistaa valtuutettujen roolia sekä tuoda henkilöstölle ja kuntalaisille uusia osallistumisen mahdollisuuksia mm. sähköisiä kanavia hyödyntäen, mikä oli tavoitteena myös koko Tampereen kaupungin toimintamallin uudistamisessa. Kaupunkistrategian työprosessiin osallistuvien tahojen määrittely vaati Tampereella tarkentamista aiempaan prosessiin verrattuna. Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja sen suunnitelujaosto osallistuivat työhön. Valtuuston seminaareja kehitettiin ja monipuolistettiin ulkopuolisten konsulttien tuella. Valtuustoryhmien roolia vahvistettiin ja niiden tehtäväksi tuli työstää strategiaa seminaarien ja kokousten välillä. Virkamiehistä työhön osallistui tilaajapäälliköistä ja konsernihallinnon päälliköistä koostuva strategiatyöryhmä sekä koko prosessin suunnittelusta vastaava suunnitteluryhmä. Nämä ryhmät toimivat strategiayksikön johdolla. Henkilöstön, kuntalaisten ja erilaisten sidosryhmien osallistuminen mahdollistettiin mm. teemaryhmätyöskentelyjen, keskustelutilaisuuksien, kyselyjen ja strategialuonnosten esittelyn ja kommentointimahdollisuuksien kautta. Kaupungin intranet-sivuilla oli henkilöstölle avoimia mahdollisuuksia osallistua työhön ja kuntalaisille tarjottiin mahdollisuuksia osallistua internetissä. Lasten ja nuorten palvelustrategiaprosessia ja siihen osallistuneita tahoja on kuvattu tarkemmin kohdassa Eri toimijoiden roolit strategiaprosessissa eroavat toisistaan. Kuntaorganisaatiossa on edelleen usein niin, että poliittiset päätöksentekijät saavat ennen omaa kannanottoaan eteensä strategian, joka on hyvin pitkälle jo valmisteltu. Rannisto (2005, 100) kysyykin aiheellisesti, ovatko he silloin todella osallistuneet strategiakokonaisuuteen? Strategian käytäntöön vienti edellyttää myös tulkintaa. Mikäli strategiaprosessiin ei ole ollut osallisena, on myös oikeiden, alkuperäistä tarkoitusta vastaavien tulkintojen tekeminen vaikeaa. Perustelut osallistujaryhmän laajentamiseksi ja valtuuston roolin vahvistamiseksi olivat tässäkin valossa Tampereella olemassa. Tätä kokemusta hyödynnettiin myös palvelustrategiaprosessia suunniteltaessa. Kuntakentällä, perinteisessä tavassa toimia, valtuutettujen tai lautakunnan jäsenten laista tuleva strateginen johtamistehtävä on usein ohuella pohjalla ja tätä haluttiin välttää. Lisäksi eri intressiryhmiä ja poliittisia ryhmiä edustavien yhteinen strateginen johtajuus on jo sinällään haasteellinen tehtävä. Haveri (1994, 212) nostaa toisaalta esiin näkökulman, jonka mukaan, mitä enemmän strategiaprosessiin osallistuu eri tahoja, sitä yleisemmälle tasolla strategiat jäävät. Strategiaprosessi on tänä päivänä useissa kunnissa muutoksessa. Strategian luomiseen osallistuu yhä suurempi joukko, mikä merkitsee käytävän vuoropuhelun lisääntymistä. Tämä osaltaan edistää strategian siirtymistä osaksi jokaisen organisaatiossa työskentelevän perustehtävää. Strategian tulisi näkyä mm. kehityskeskusteluissa. Toimiessaan strategiaprosessi onkin jatkuva prosessi, ei määräajoin tehtävä erillinen työ.

10 3 Kaikkiaan Tampereen toimintamallin uudistuksen voi katsoa ilmentävän suuntausta hierarkioista kohti verkostoihin perustuvaa neuvottelusysteemiä. Tämä tarkoittaa, että suunnittelu ja ohjaus eivät tapahdu ylhäältä alas, vaan hallinnon eri tasojen välisenä jatkuvana vuoropuheluna. Haasteena uudessa tilanteessa on toisaalta strategisten vapauksien lisääntyminen samaan aikaan kun epävarmuus yhteiskunnassa ja kansainvälisillä markkinoilla on lisääntynyt heijastuen myös kuntasektorille. Verkostoihin perustuva neuvottelusysteemi ei välttämättä ohjaa kuntaa toimimaan sen kokonaisedun näkökulmasta, vaan se mahdollistaa eri yksiköiden osaoptimoinnin. Asetelma korostaa vahvan strategian tarvetta yksiköiden ohjaamiseksi toimimaan yhteisten tavoitteiden suuntaan. (ks. Sotarauta 1996, 8090.) Organisaatioissa johtaminen, strategia, prosessit, laatu, kehityskeskustelut, oppiminen ja työhyvinvointi nähdään kuitenkin usein omina kokonaisuuksina, eikä niiden keskinäistä riippuvuussuhdetta oivalleta. Yllättävän harva osaa suoralta kädeltä vastata kysymykseen, mikä on organisaationi strategia ja mitä se merkitsee minulle käytännössä. Parhaimmillaan taas jokainen organisaatiossa osaa vastata kysymykseen, miten strategia toteutuu työssäni. (Åhman & Runola 2006, ) Strategian sisäistämiseen ja toteuttamiseen osana jokaisen perustehtävää liittyy kyky tunnistaa asiakkaat ja tuntea heidän tarpeensa. Se edellyttää myös yhteisiä, sovittuja pelisääntöjä, joiden kautta strategia elää muuallakin kuin paperilla. Strategian toteutuksen avainasioita on menestyksen mittareiden tunnistaminen ja innovatiivinen ilmapiiri sekä ihmisten kokemus oman työn merkityksellisyydestä ja työn arvostamisesta. (Åhman & Runola 2006, 51.) Strategian viestintään tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota ja sitä tulisi yksinkertaistaa. Tätä kautta strategiasta on mahdollista viestiä yhä laajemmalle. Samalla organisaation eri tahojen sitoutuminen strategiaan kasvaa. Tulevaisuusskenaariot ja skenaariotyöskentelyyn osallistuminen ovat yhä olennaisempi osa strategista prosessia. Strategian tulisikin olla kaikkien asia, ei vain johdon keskinäinen ponnistus. Organisaation, myös kunnan, menestymisen edellytys on strateginen kyky uudenlaiseen ajatteluun. (Åhman & Runola 2006, ) 1.2 Strategian näkyminen päivittäisessä johtamisessa Kunnissa päätöksenteko on useiden toimijoiden vastuulla. Demokraattinen johtaminen tuo aina omat vivahteensa strategiseen johtamiseen, sillä myös strategia voidaan ilmaista eri tavoin. Useimmiten strategiassa on kyse tietoisesta suunnitelmasta, jossa linjataan tulevan kehittämisen suuntaviivat. Toisaalta strategia on jatkuva prosessi, jossa jatkuvat suuret ja pienet päätökset suuntaavat strategiaa uudestaan. Kunnassa vapausasteet voidaan jakaa muodollisiin ja todellisiin strategisiin vapausasteisiin. Näihin vaikuttavat valtion ja kuntien välinen suhde, lainsäädäntö, hallinnon käytännöt sekä kuntien kyky toimia annettujen vapausasteiden sisällä. (Sotarauta 1996, 12 17, ) Strateginen johtaminen voidaan määritellä myös tietoiseksi käyttäytymiseksi, jolla pyritään asetettuihin tavoitteisiin. Strategiseen johtamiseen sisältyy strategian määrittely, tulkinta ja toteutus. Organisaatiot tarvitsevat strategiaa useista eri syistä. Sen avulla organisaatio asettaa itselleen suunnan. Ilman strategiaa organisaatiosta muodostuu yksilöiden joukko, jossa jokaisella on oma suuntansa. Strategia antaa organisaation olemassa ololle yhteisen tarkoituksen. Toisaalta strategia voi aiheuttaa sen, että organisaatio keskittyy tiettyyn rajattuun ja harkittuun tarkoitukseen, jolloin organisaation ky-

11 4 ky huomioida ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja reagoida niihin, voi heiketä (vrt. varautuminen talouden nopeisiin muutoksiin). (Rannisto 2005, ) Johtamisen alueella onnistunut strategia merkitsee kokonaisuuksien ymmärtämistä, haasteita, merkityksellisyyttä, perusteltuja päätöksiä, toimintaa, oppimismahdollisuuksia, tavoitteiden saavuttamista ja ihmisten osaamisen hyödyntämistä sekä selkeää päämäärätietoista toimintaa (Åhman & Runola 2006, 113). Kunnissa strateginen johtaminen yleistyi toimintaympäristön ja epäselvän tulevaisuuden hallinnan menetelmänä. Vasta myöhemmin siitä on tullut myös palvelutuotannon ohjausjärjestelmä. (Määttä 2009,99.) Ranniston (2005, ) mukaan kunnan strategisen johtamisen mallia voidaan kuvata tiimalasina, jossa ratkaistaan koko mallin toimivuus. Kunnan ylin johto ja virkamiehet ovat vastuussa strategian valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Parhaimmillaan malli toimii siten, että valmistelussa huomioidaan sekä luottamushenkilöiden vaihtoehtoisiin mahdollisuuksiin perustuvat strategiset valinnat että työntekijöiden kohtaamat tilanteet. Toimiessaan valinnat palaavat tiimalasin kaulan läpi työntekijöiden operatiiviseksi toiminnaksi. Tampere virtaa strategiaprosessia käynnistettäessä asetettiin tavoitteeksi selkeyttää strategista johtamisjärjestelmää kirkastamalla sen ohjausvaikutusta. Kaupunkistrategian tulee tukea siten sekä tilaaja tuottajamallia että pormestarimallia. Uudeksi elementiksi Tampere virtaa strategian myötä nousi pormestariohjelman linjauksien näkyminen kaupunkistrategian sisällöissä vaikuttaen sitä kautta jokapäiväiseen johtamiseen. Strategia voidaan nähdä tulevaisuuden näkemisenä ja tekemisenä, jossa julkisella sektorilla poliittinen päätöksentekijä aina viime kädessä ratkaisee onnistumista koskevat ja muovaavat sisältö valinnat. Virkamiesten tehtävänä on osallistua aktiivisesti erilaisten vaihtoehtojen järjestämiseen ja niistä käytävään keskusteluun. Tähän haastaa erityisesti tulevaisuuden julkinen hallinto, joka edellyttää aiempaa laaja-alaisempaa, ennakoivampaa ja erilaistavampaa johtamisotetta. Strategisen liikkumavaran täysimääräinen hyödyntäminen on perustettava poliittisen johdon ja virkamiesjohdon hyvään yhteistyöhön ja toimivaan vuorovaikutukseen, jossa molempien osapuolten on toimittava strategisesti omasta roolistaan käsin. Tässä asetelmassa strategiaprosessin on haastettava myös julkisen organisaation muut toimijat pohtimaan ja arvioimaan omaa panosta ja roolia strategian toteuttamisessa. Keskeistä strategian onnistumiselle on organisaation avoimuus sekä laaja-alaiseen keskusteluun ja vaikuttamiseen rohkaiseminen. (Määttä & Ojala 1999, 8-36, ) Kokonaisuutena kaupunkistrategialla on useita, johtamiseen liittyviä keskeisiä liittymäpintoja: palvelustrategiaprosessi, talousarvioprosessi, kestävän kehityksen tavoitteiden asettaminen, henkilöstöohjelman laadinta ja tuotantostrategioiden päivitys. Kaupunkistrategiassa tavoitellaan uuden toimintamallin myötä perinteisten vastakkainasettelujen rikkomista. Asiakaslähtöisyys ja tehokkuus, innovatiivisuus ja riskienhallinta, synergiat ja joustavuus sekä perinteiset ja sähköiset toimintamallit ovat strategiassa esillä rinnakkain, eivät toisiaan poissulkevina tekijöinä. Lähtökohtina näiden tulisi näkyä myös päivittäisessä johtamisessa. (ks. Hannus 2004, 14.)

12 5 1.3 Toimintaympäristön muutoksiin reagoiminen Määtän ja Ojalan (1999, 38 39) mukaan strategiatyössä on huomattava, että menneisyyden jatkuvuuksiin perustuvat ennustamismenetelmät eivät enää tämän päivän nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa ole riittäviä tulevaisuuden hahmottamisen keinoja. Strategia vastaa tulevaisuuden haasteisiin, mutta tulevaisuutta voidaan eri organisaatioissa katsoa eri tavoin. Passiiviset toimijat ajattelevat, että tulevaisuus on ennalta määrätty ja organisaatio voi vain sopeutua tilanteeseen. Näissä organisaatioissa strateginen liikkumavaran tarve nähdään vähäiseksi ja strategialle ei juuri nähdä tarvetta. Tulevaisuuteen sopeutujat ennakoivat tulevaa oletuksella menneisyyden trendien jatkumisesta samansuuntaisina tulevaisuudessa. Sopeutujat tunnustavat strategian tarpeen. Tulevaisuuden tekemisestä lähtevä ajattelu lähtee siitä, että tulevaisuus on luotavissa ja kaikki tehty vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuudesta muotoutuu. Näiden organisaatioiden toimintatapa on ennakoiva ja itsenäistä strategista liikkumavaraa sisältävä. Strategia nähdään välttämättömänä osana tulevaisuuden tekemistä. Sotaraudan (1996, 71 75) mukaan uudenlainen ongelman ympärille organisoituminen johtaa uusiin pysyviin rakenteisiin, jolloin ollaan hitaasti liukumassa takaisin kohti epävarmuuden hallinnointia. Jos kokoonpanot elävät ja muuttuvat tilanteiden mukana, voi tilanne synnyttää epäselvyyden hallinnan sisäistäneitä toimijoita. Strateginen kuntamalli perustuu uudenlaiseen ajatteluun, jossa lähtökohtana on ymmärtää ja hyväksyä laaja erilaisten toimijoiden joukko, joilla kullakin on omat tehtävänsä ja tavoitteensa. Tässä mallissa ei ole kyse esimerkiksi oma tuotanto vs. yksityistäminen asetelmasta, vaan useiden erilaisten mallien rinnakkaisesta käytöstä. Strateginen kuntamalli antaa kunnalle mahdollisuuden nojautua uusiin toimintatapoihin. Kunta voi vaikuttaa muihin toimijoihin, jotta nämä laajentaisivat toimintaansa. Kunta voi auttaa palvelujen käyttäjiä hakeutumaan myös muihin kuin kunnan tuottamiin palveluihin. Kunta voi etsiä uusia resursseja muista organisaatioista, solmia yhteistoimintasopimuksia tai tehdä itse strategisia ratkaisuja koskien palvelujen järjestämistä. Keskeistä on ylittää keskustelussa joko-tai ajattelu ja kyetä näkemään erilaisten mahdollisuuksien kirjo mm. palvelujen järjestämisessä. Tätä tapaa vastata tulevaisuuden haasteisiin ja reagoida toimintaympäristön muutoksiin Tampereella tavoitellaan toimintamallin uudistuksella, vaikka käytännösä edelleen usein haasteena on päästä joko tai keskustelusta sekä että ajatteluun. Nykyinen taloudellinen tilanne on asettanut omat haasteensa strategian uudistamiselle. Sotarauta (1996, 40) viittaa kuntien strategiatyötä arvioidessaan 1990-luvun alun lamaan ja toteaa, että epävarmuus talouden pohjan kestävyydestä tulee olemaan jatkuvaa ja taloudellisesti hyvät ja huonot ajat saattavat vaihdella nopeastikin. Tasaisen kehityksen uralle paluuseen ei voi luottaa, mikä merkitsee, että taloudelliseen ahdinkoon on osattava varautua jatkuvasti, myös hyvinä aikoina. Epäselvyyden hallinnassa on Sotaraudan (1996) mukaan keskeistä luoda perinteisen kuntaorganisaation resurssien riittävyyden rinnalle runsas talousympäristö eli useiden neuvottelu- ja yhteistyökykyisten organisaatioiden yhteistyön verkosto. Viime vuosina kunnissa on vallinnut usko jatkuvaan kasvuun. Kun 1990-luvun alun lamasta oli mennyt riittävästi aikaa, alkoi yleinen usko jatkuvaan talouden kasvuun saada jälleen tilaa kuntahallinnossa ja päätöksenteossa. Tämä johti siihen, että poliittinen huomio kohdistui resurssien jakamiseen samalla, kun olemassa olevia rakenteita ja toimintoja ei juurikaan kyseenalaistettu. (ks. Sotarauta 1996, 55.)

13 6 Tampereella toimintamallin uudistuksella on pyritty kiinnittämään huomio rakenteiden ja toimintojen uudistamiseen. Prosessin edetessä kuitenkin on osin unohdettu, että uudistustyön tulee olla jatkuva prosessi, ei kertaluonteinen muutaman vuoden projekti. Vuonna 2009 alkanut taloudellinen lama muistutti siitä, kuinka rakenteiden uudistamiseen on oltava valmis koko ajan ja työtä on jatkettava aina asiakasrajapinnalle saakka. Haasteellisesta lähtökohdasta huolimatta kuntasuunnittelua ja strategiatyötä leimaa tyypillisesti varovaisuus. Luovuudelle, rohkeudelle ja uskallukselle tehdä muutoksia on usein liian vähän tilaa. (ks. Sotarauta 1996, 61.) Muutos ja epävarmuus tulisi kyetä ottamaan vallitsevaksi olotilaksi kuntakentällä, jossa tasaiset kaudet ovat muodostuneet poikkeuksiksi jatkuvassa muutosten syklissä. Tällöin strateginen järjestelmä on rakennettava dynaamiseksi ja joustavaksi, jolloin siirtyminen tilasta toiseen ei edellytä aina yhtä suurta murroksen aikaa. (Sotarauta 1996, 123.) Mielenkiintoista onkin tarkastella, onko Tampereen strategisesta johtamisjärjestelmästä saatu aikaan joustavasti toimintaympäristön muutoksiin reagoiva. Lasten ja nuorten palveluissa keskeisimmät toimintaympäristön muutokset talouden ohella liittyvät lasten ja nuorten määrän vaihteluihin kaupunkitasolla ja alueellisesti, lainsäädännössä tapahtuviin muutoksiin sekä palveluissa tapahtuvaan siirtymään perus- ja erityispalvelujen (erityisen tuen) välillä. 2 TAMPEREEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLIN UUDISTUS TUTKIMUSALUSTANA 2.1 Tampereen toimintamallin uudistus Tampereen kaupunki uudisti koko toimintamallinsa vuoden 2007 alusta. Uudistusta on luonnehdittu yhdeksi radikaaleimmista suomalaisessa kunnallishallinnossa luvulla. Tampereen mallissa on nähty tulevaisuuden kunnan pilottimalli. Luonteeltaan uudistus on ollut laaja ja se on sisältänyt osia, joiden myötä perinteisen tavan johtaa kuntia on arveltu voivan muuttua perusteiltaan voimakkaasti. (Stenvall ja Airaksinen 2009, 13, ) Tampereen toimintamallin uudistuksen lähtökohtana voi pitää lokakuussa 2001 hyväksyttyä kaupunkistrategiaa. Strategian perustavoitteena oli varmistaa kaupungin päätöksentekokyky myös tulevaisuudessa. Taustalla oli näkemys suurista haasteista: väestörakenteen ja palvelutarpeiden muutos sekä henkilöstön eläköityminen. Päätöksentekokyvyn varmistamiseksi vuonna 2002 käynnistettiin kaupungin toimintamallin ja johtamisjärjestelmän uudistamishanke. Hankkeen yleisenä tavoitteena oli rakentaa sellainen järjestelmä, jonka avulla tulevaisuuden haasteisiin voitaisiin vastata. Uudistukselle asetettiin tavoitteeksi poliittisen päätöksenteon vahvistaminen, palvelutuotannon tehostaminen ja strategisen johtamisen kehittäminen. (Stenvall ja Airaksinen 2009, 21; Kallio, Martikainen, Meklin, Rajala ja Tammi 2006, 86.) Poliittisen päätöksenteon vahvistamisella tavoiteltiin kaupunginvaltuuston strategisen ohjausvallan kasvattamista. Poliittisen johtamisen ja virkamiesjohtamisen välille haluttiin tehdä selkeämpi työnjako. Myös tilaajan ja tuottajan tehtävien eriyttäminen asetettiin tavoitteeksi. Tampereella toimintamallin uudistuksen kolmeksi kärjeksi nousivat pormestarimalli, tilaaja tuottajamalli ja prosessimalli. Ajatus palvelutuotannon tehostamisesta ja asiakaslähtöisyyden lisäämisestä ohjasivat toimintamallin kehittämistä. Välineiksi nähtiin prosessiajattelun toteuttaminen palvelujen järjestämisessä sekä uusien poikkihallinnollisten toimintamallien luominen. Myös kunnallinen tapa tuottaa palvelut pitkälti itse asetettiin kyseenalaiseksi ja vaihtoehtoisten palvelujen tuotantotapojen et-

14 7 siminen asetettiin yhdeksi tavoitteeksi. Tilaajan ja tuottajan tehtävien eriyttämisellä haluttiin osaltaan tukea tämän tavoitteen toteutumista. Stenvallin ja Airaksisen (2009, 20 21) mukaan Tampereen malliin liittyy erilaisista teoriataustoista kumpuavia sovelluksia. Esimerkiksi pormestariutta ja poliittista johtajuutta vahvistavat mallit kytkeytyvät keskusteluun paikallishallinnon kansanvaltaisesta johtamisesta. Tilaaja tuottajamalli taas kytkeytyy teoreettisesti uuteen julkisjohtamiseen (New Public Management) ja markkinamaisten mallien hyödyntämiseen toiminnan tehostamisessa. New Public Management (NPM) korostaa taloudellisuutta, tehokkuutta, johtamisen persoonaa ja vastuuta. Käytännössä NPM näkyy vahvana strategisena johtamisena. (Rannisto 2005, 4, 11). New Public Managementin nousu alkoi jo 1980-luvulla. NPM on saanut aikaan lukuisia uudistuksia julkisella sektorilla. Sen ominaispiirteiksi voi mainita huomion keskittymisen panosten sijasta tuotoksiin, organisaation näkemisen löyhinä tuotantoketjuina sopimuksin sovittavissa prosesseissa, tuottajien ja tilaajien erottamisen omiin rooleihin, kilpailun avaamisena ja laajojen tuottajaorganisaatioiden pilkkomisena, palvelujen käyttäjien valinnanmahdollisuuksien laajentamisena sekä budjetoinnin hajauttamisena ja vallan siirtämisenä linjaesimiehille. NPM:n kritisoijien mielestä julkisen sektorin työntekijät edustavat yhteistä hyvää, jonka alistaminen markkinavoimille saattaa kääntyä itseään vastaan sen vuoksi, että tehokkuus ja laatu eivät työntekijöiden mielessä kohtaa. (Rannisto 2005, ) Toimintamallin uudistamisessa prosessijohtaminen sekä asiakaslähtöisyyden korostaminen kiinnittyvät liiketaloudellisiin asiakkaan merkitystä korostaviin malleihin (customer relationship management, CRM) sekä palautteen hyödyntämisen ja jatkuvan parantamisen kautta laatuajatteluun ja laatujohtamiseen (Stenvall ja Airaksinen 2009, 20 21). Yritysmaailmassa CRM merkitsee asiakkaan näkemistä yrityksen resurssina, kuten henkilöstö, varallisuus, tuotteet ja yrityskulttuuri. Myynnin maksimoimiseksi asiakkaiden tarpeet pyritään kartoittamaan mahdollisimman perusteellisesti. Apuna käytetään segmentointia eli asiakkaiden jaottelua myynnin kannalta otollisiin kohderyhmiin. Tämä on yksi asiakkuudenhallinnan työkaluista. Segmentoinnissa erotetaan toisistaan erilaiset asiakasryhmät. Jaon perustana käytetään asiakkaasta saatavilla olevia tietoja: mitä tuotteita asiakas ostaa, kuinka paljon ja kauanko asiakassuhde on kestänyt. Syntyvää kuvaa voidaan täydentää eri lähteistä saatavilla muilla, mm. demografisilla, tiedoilla. Segmentointi perustuu historiatietoon, mikä on myös sen heikkous. Se kertoo mitä tapahtui eilen, mutta ei sitä, mitä tapahtuu nyt ja seuraavaksi. Asiakaslähtöiset yritykset pyrkivätkin tutustumaan asiakkaidensa arkielämään ja käymään näiden kanssa jatkuvaa vuoropuhelua eri kanavien välityksellä. Näitä kanavia ovat esimerkiksi viestintä, asiakastilaisuudet, tukipalvelut, valitusten ja palautteen käsittely sekä asiakastyytyväisyystutkimukset. (http://fi.wikipedia.org/wiki/asiakkuudenhallinta) Strategisen johtamisen vahvistamiseksi Tampereella tehtiin linjaukset konsernijohtamisen uudistamisesta ja omistajaohjauksen vahvistamisesta. Toimintamallin uudistus tuli voimaan koko kaupunkiorganisaatiossa vuoden 2007 alussa. Vuosina uudistuksen yhtä osaa eli tilaaja-tuottajamallia kokeiltiin päivähoidossa ja perusopetuksessa sekä kaupunkiympäristön kehittämisessä. Uuteen toimintamalliin mentiin vanhalla kaupunkistrategialla, joka ei kaikilta osin uuteen malliin sopinut. Tilaaja tuottajamallin myötä, osana kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, kaupungin oma tuotanto työsti kaupunkistrategiaan nojaavia tuotanto-

15 8 strategioitaan. Kaikkien tuotantoalueitten osalta tuotantostrategioita ei kuitenkaan tuolloin vielä valmisteltu. Samaan aikaan tilaajan keskeisiksi asiakirjoiksi muodostuivat lautakuntakohtaiset palvelujen hankintasuunnitelmat. Käytännön kokemukset osoittivat pian, että hankintasuunnitelmat jäivät liian ohuiksi asiakirjoiksi linjaten lähinnä palvelujen hankintaa: keneltä palveluja tilataan omalta tuotannolta vai ulkopuoliselta palvelutuotannolta. Palvelujen kehittämistä ja palveluverkkoa koskevat teemat eivät näiden suunnitelmien myötä nousseet riittävän vahvasti esille. Kaupunkistrategia ohjasi myös tilaajan toimintaa, mutta toisaalta sen päämäärät ja tavoitteet tuntuivat vaativan ydinprosessi- ja lautakuntakohtaisia täsmennyksiä. Tältä pohjalta syntyi tarve kehittää tilaajan oma strategisen johtamisen väline. Tämä sai myöhemmin nimekseen palvelustrategia, jolla haluttiin korostaa palvelujen järjestämistä ja nostaa tuotantotapalinjausten rinnalle vahvasti kuntalaisille järjestettävien palvelujen sisältöjä koskevat linjaukset. Palvelustrategioita on Tampereen kaupungissa kuusi eli yhtä monta kuin kaupungissa on ydinprosesseja ja niiden palvelujen järjestämisestä vastaavia lautakuntia. Palvelustrategioiden myötä kaupunkistrategian tavoitteiden määrää vähennettiin ja yksityiskohtaiset palvelujen järjestämistä ja hankintaa koskevat tavoitteet vietiin palvelustrategioihin. Kaupungin oma tuotanto säilytti tuotantostrategiansa. Niitä on uudistettu ja täsmennetty kaupunkistrategian ja palvelustrategioiden hyväksymisen jälkeen ja kaikki tuotantoalueet ovat valmistelleet omat tuotantostrategiansa. KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Suunnittelujaosto Henkilöstöjaosto Konsernipalvelut Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus KONSERNIHALLINTO Hallinto- ja henkilöstöryhmä Hyvinvointi- Kaupunkikehitysryhmä palvelujen tuotannon Talous- ja strategiaryhmä ohjaus Liiketoiminnan ohjaus PORMESTARI Tilaajaryhmä TILAAJALAUTAKUNNAT HYVINVOINTIPALVELUT JOHTOKUNNAT LIIKELAITOKSET JOHTOKUNNAT Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Ikäihmisten palvelujen lautakunta Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta apulaispormestari apulaispormestari Sopimus Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Päivähoito ja perusopetus Tampereen Ateria Tampereen Infratuotanto Tampereen Kaupunkiliikenne Tampereen Logistiikka Osaamis- ja elinkeinolautakunta Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Yhdyskuntalautakunta apulaispormestari apulaispormestari Toisen asteen koulutus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sara Hildénin taidemuseo Tampereen Tietotekniikkakeskus Tampereen Tilakeskus Tampereen Vesi Tullinkulman Työterveys Tampereen Aluepelastuslaitos TYTÄRYHTIÖT JA -YHTEISÖT Kuvio 1: Tampereen kaupungin organisaatio 2011

16 9 2.2 Tampereen kaupungin strateginen johtamisjärjestelmä Tampereen kaupungin strateginen johtamisjärjestelmä koostuu kaupunkistrategiasta ja sitä täydentävästä henkilöstöohjelmasta, talousarviosta, palvelustrategioista ja tilaajan vuosisuunnitelmista, tuotantostrategioista ja tuottajan vuosisuunnitelmista sekä tilaajan ja tuottajan välisistä palvelusopimuksista. Strateginen johtamisjärjestelmä on kuvattu myöhemmin kaaviona. (Tampere virtaa kaupunkistrategia , 6.) Strategiseen johtamisjärjestelmään liittyvät edellisten asiakirjojen lisäksi erilaiset strategian toteuttamisen välineet: tulos- ja kehityskeskustelut, johtoryhmätyöskentely ja tulospalkkiojärjestelmä. Myös pormestariohjelma on kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti huomioitu kaupunkistrategian valmistelussa. Pormestariohjelma sisältää poliittisia linjauksia, joiden onnistumista mitataan kunnallisvaaleissa. Kaupunkistrategia puolestaan on valtuuston yhteinen näkemys kaupungin kehittämisen linjauksista ja tavoitteista. (Tampere virtaa kaupunkistrategia , 6.) KAUPUNKISTRATEGIA HENKILÖSTÖOHJELMA TALOUSARVIO PALVELUSTRATEGIAT TILAAJAN VUOSISUUNNITELMAT PALVELUSOPIMUKSET TUOTANTOSTRATEGIAT TUOTTAJIEN VUOSISUUNNITELMAT Kuvio 2: Tampereen kaupungin strateginen johtamisjärjestelmä Kaupunkistrategia Kaupunkistrategia on kaupunginvaltuuston hyväksymä, ylin toimintaa ohjaava asiakirja. Se on kaupunkiorganisaation johtamisen väline, jonka tavoitteita toteutetaan osana vuosittain hyväksyttävää talousarviota. Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet perustuvat kaupunkistrategian valtuustokauden tavoitteisiin. (Tampere virtaa kaupunkistrategia , 27.) Tampereen uuden kaupunkistrategian laadintaprosessi käynnistyi valtuustokauden alussa Työtä edelsi valtuuston itsearviointi, jonka mukaan uuden strategian tuli olla selkeä, yksinkertainen, linjaava ja innostava. Strategiaprosessilta toivottiin vuorovaikutteisuutta ja luottamushenkilöiden aktiivista osallistumista. Strategiaprosessin käynnistyessä kaupungin taloudellinen tilanne alkoi heiketä nopeasti, mikä otettiin kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti huomioon strategian valmistelussa. (Tampere virtaa kaupunkistrategia , 7.)

17 10 Tampereen kaupunkistrategia on vuodesta 2001 rakennettu Balanced Scorecard mallille, jonka kehittivät Robert S. Kaplan ja David P. Norton vuonna BSC yhdistää perinteisen tavan tarkastella yrityksen menestystä toteutuneen talouden näkökulmasta tulevaisuuden tarkasteluun asiakkaiden, tarvikkeiden, työntekijöiden, prosessien, teknologian ja innovaatioiden näkökulmista. BSC-mallissa tavoitteet ja mittarit johdetaan organisaation visiosta ja strategisista päämääristä. Niitä tarkastellaan suhteessa asiakkaisiin, talouteen, kasvuun ja kehitykseen sekä prosesseihin. BSC korostaa tavoitteiden ja mittareiden omaksumista organisaation kaikilla tasoilla. Työntekijöiden on ymmärrettävä päätöstensä ja toimenpiteidensä taloudelliset seuraamukset ja ylimmän johdon on ymmärrettävä pitkäntähtäimen talouden menestystekijät. BSC on enemmän kuin esitys taloudellisista ja ei-taloudellisista mittareista. Se on ylhäältä alas menevä prosessi, jonka aikana organisaation missio ja strategia pilkotaan mitattaviin tavoitteisiin ja mittareihin. BSC:tä voidaan hyödyntää strategisen johtamisen järjestelmänä, jonka avulla strategia jalkautetaan pitkän tähtäimen tavoitteista konkreettiseksi toiminnaksi. (Kaplan & Norton 1996, 9 10.) BSC-malli levisi nopeasti yrityksiin ensin strategisena mittaristona, sitten johtamisjärjestelmänä. Julkisen sektorin osalta todettiin, että sellaisenaan malli ei siellä toimi. Suomessa Hallinnon kehittämiskeskus (HAUS) käynnisti vuonna 1997 oman kehitystyönsä konseptin muokkaamiseksi julkiselle sektorille soveltuvaksi (Määttä & Ojala 1999 Tasapainoinen onnistuminen). BSC:n keskeinen lähtökohta on muuntaa visio ja strategia konkreettisiksi tavoitteiksi ja mittareiksi. Ajassa BSC on kehittynyt mittausjärjestelmästä strategiseksi johtamisjärjestelmäksi, joka muodostuu neljästä osasta: 1) vision ja strategian selkiyttäminen, 2) strategisten tavoitteiden viestittäminen, 3) suunnittelu, tavoitteen asettelu ja strategisten aloitteiden suuntaaminen sekä 4) strategisen palautteen ja oppimisen korostaminen. (Määttä & Ojala 1999, ) Vision ja strategian selkiyttämisellä haetaan johdon yhteistä ymmärrystä halutuista tavoitteista sekä sitoutumista tavoitteiden saavuttamisen. Tampereella toimintamallin uudistaminen on uudistanut myös johtoa, joten strategiatyöllä on osaltaan sitoutettu johtoa yhteiseen päämäärän löytymiseen ja sitä kohti työskentelyyn. Toisaalta strategisten tavoitteiden viestintä läpi koko organisaation on olennaista kokonaisvaltaisen sitoutumisen saavuttamiseksi ja tavoitteiden saamiseksi käytäntöön. Kaplan ja Norton ovatkin todenneet, että BSC:llä on suurin merkitys silloin, kun sitä käytetään muutosprosessin edistäjänä. Sellaisenaan BSC tarjoaa seuranta- ja raportointijärjestelmän, joka mahdollistaa strategian toteutumisen arvioinnin, strategian päivittämisen ja oppimisen. BSC on ennen muuta tapa toteuttaa strategia johto määrittelee vision ja strategian ja BSC on väline, joka kääntää ne mitattaviksi tavoitteiksi. Käytännössä BSC on jäsentynyt neljän eri näkökulman kautta: talous, asiakas, prosessi ja oppiminen. (Määttä & Ojala 1999, , vrt. Åhman & Runola 2006) Tampere virtaa kaupunkistrategia perustuu Balanced Scorecard mallille. BSC:n keskeinen osa, tuloskortit, on edelleen kaupunkistrategiassa mukana. Toisaalta Tampere virtaa kaupunkistrategiaan on tehty puhtaasta BSC-mallista kaupunginvaltuuston linjausten mukaiset pelkistykset. Esimerkiksi arviointikriteerit eivät nykyisessä strategiassa ole käytössä. Tavoite mittari tavoitetaso on mukana edelleen, vaikkakin tavoitetasojen määrittelyssä erityisesti hyvinvointipalvelujen osalta on ollut haasteita. Aiemmin on käynyt niin, että pyrkimys BSC-mallin puhtaaseen toteuttamiseen on kahlinnut strategiatyötä liikaa. Kaupunkistrategiaa uudistettaessa keskustelu BSC-mallista on keväällä 2009 jätetty sivummalle ja käytettävää termistöä on muokattu, mm. val-

18 11 tuustokauden tavoitteista johdetaan suoraan vuosittaiset tavoitetasot. Aiemmin käytössä olivat myös valtuustokauden painopisteet, mikä puolestaan ei tullut BSC:stä. Myös tämä osa on nyt jätetty pois. BSC tarjoaa jatkossakin hyvän pohjan strategian seurannalle ja raportoinnille. Strategisessa johtamisessa on nostettu olennaiseksi se, mitä halutaan aikaansaada ja miten tavoitteisiin päästään. Tuloskorttien avulla puolestaan voidaan pitkän aikavälin tavoitteet tuoda lähemmäksi vuositasolle. Toimintamallin uudistus aiheutti tarpeen uudistaa myös kaupungin strategista johtamisjärjestelmää sekä itse kaupunkistrategiaa ja sen työstämiseen liittyvää prosessia. visio toim intaperiaatteet TAMPERE VIRTAA Sujuvan elämän suuri kaupunki vastuullisesti kehityksen kärjessä HYVÄ PALVELU YHDESSÄ TEKEMINEN VASTUULLISUUS ALOITTEELLISUUS näkökulm at Kuntalainen ja hyvinvointi E linvoim a ja kilpailukyky Kaupunkirakenne ja ym p äristö S isäinen toim inta ja johtaminen Painopiste ennaltaehkäisyssä ja asiakaslähtöisyydessä sekä toimintakyvyn, yhteisöllisyyden ja moniarvoisuuden vahvistamisessa Painopiste vetovoiman vahvistamisessa, kansainvälisyydessä ja jatkuvassa uusiutumisessa Painopiste eheässä kaupunkirakenteessa ja ilmastonmuutoksen hillitsem isessä Painopiste hyvässä johtamisessa, tuottavuuden lisäämisessä ja vakaassa taloudessa strategiset pääm äärät 1. Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut 2. Asiakaslähtöiset palvelut toim ivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla 3. Yhä useammalla kuntalaisella on m ahdollisu u s asua kotona tai kodinomaisessa ym päristössä 4. Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen ja omaehtoinen ja yhteisöllinen toim inta on lisääntynyt 5. Tampere on vetovoimainen kansainvälinen yritysym päristö ja kulttuurikaupunki 6. Tampere on korkeatasoisen koulutuksen ja tutkim uksen keskittym ä 7. Kaupunkiseutua rakennetaan kokonaisuutena yhdessä naapurikuntien kanssa 8. Kaupunkirakenne on ehyt ja tiivis ja keskusta on elävä 9. Joukkoliikenne on sujuvin vaihtoehto 10. Elinym päristöt ovat laadukkaita ja monimuotoisia 11. Energiankäyttö on tehokasta ja uusiutuvien energialähteiden osuus on kasvanut 12. Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta valtuustokauden tavoitteet 44 tavoitetta valtuustokaudelle Kuvio 3: Tampere virtaa kaupunkistrategian rakenne Palvelustrategiat Palvelustrategiat ovat tilaajalautakuntien hyväksymiä strategisia asiakirjoja, jotka konkretisoivat kaupunkistrategian linjauksia kunkin lautakunnan osalta. Palvelustrategiat myös linjaavat sitä, mistä palvelut hankitaan. Palvelustrategioiden tavoitteet ilmenevät vuosittain tilaajan vuosisuunnitelmassa. (Tampere virtaa kaupunkistrategia , 27.) Palvelustrategiat ovat yksi uuden toimintamallin myötä syntynyt innovaatio. Lautakuntakohtaisten palvelustrategioiden lopullinen sisältö ja rakenne voi vaihdella ydinprosesseittain, mutta perusrunko on kuitenkin kaikilla sama. Palvelustrategian alussa määritellään strategian rooli ja tehtävät. Palvelustrategialla on tiivis yhteys lautakunnan päätöksentekoon ja sitä edeltävään valmisteluun. Taustan palvelustrategialle antaa kaupunkistrategia. Palvelustrategiassa kuvataan myös palveluiden nykytila sekä toimintaympäristön haasteet nyt ja tulevaisuudessa. Tässäkin lähtökohtana ovat kaupunkistrategiassa määritellyt haasteet ja niiden vaikutukset palvelutarpeeseen.

19 12 Kaupunkistrategian toimintaperiaatteista on johdettu palvelustrategian arvot, visio ja toimintaperiaatteet ja ydinprosessikohtainen palvelujen järjestämisen tavoitetila. Palvelustrategiassa tavoitteet on asetettu lautakunnan kahdelle seuraavalle toimikaudelle eli käytännössä seuraavalle neljälle vuodelle. Samaan aikaan palveluita koskevien, kaupunkistrategiastakin johdettujen linjausten ja visiointien on oltava pidemmälle tulevaisuuteen tähtääviä ja noudateltava tässä kohtaa uudistuneen kaupunkistrategian aikajännettä Varsinaisessa strategisten tavoitteiden osiossa palvelustrategiaan sisällytetään kaupunkistrategiasta suoraan johdettavat, ydinprosesseja koskevat valtuustokauden tavoitteet, vuositavoitteet ja mittarit. Muiden tavoitteiden osalta painopiste on erityisesti palvelujen hankinnassa, koska näitä tavoitteita ei juurikaan tulla asettamaan kaupunkistrategiassa. Palvelustrategiaa koskeva seuranta ja raportointi on kytketty talousarvio- ja sopimus-/hankintaprosessiin. Taulukko 1: Lasten ja nuorten palvelujen 1. palvelustrategiaprosessi vuonna 2009 Joulukuu 2008 Tammikuu 2009 Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Syyskuu Strategiatiimin (lasten ja nuorten palvelujen tilaajatiimi) ensimmäinen kokous Kaupunkistrategia- ja palvelustrategiatyö alkaa. Tilaajan johtoryhmä: palvelutarpeidenperuslinjaukset Kaupunginvaltuuston tulevaisuusseminaari. Lapsiperheiden ja nuorten palvelutarpeet - asiakasilta Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan koulutus, strategiatyön käynnistäminen lautakunnan jäsenten kanssa. Strategiatyöpaja: strategiatiimi. Strategiatyöpaja: tuotantojohtajat, tuotantoyksiköiden päälliköt ja muun palvelutuotannon edustajat yhdessä tilaajan kanssa. Palvelustrategiakysely kuntalaisille verkkoon. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari. Palvelutarveselvitys hyväksytty, lautakunta ja kaupunginhallituksen suunnittelujaosto. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan talousarvio- ja strategiaseminaari Kaupunkistrategiakysely kuntalaisille verkossa. Strategiatyöpaja: strategiatiimi. Lasten ja nuorten palvelujen tilaajatiimin kehittämispäivä, keskeinen teema palvelustrategia. Konsernihallinnon laajennetun johtoryhmän talousarvioja strategiaseminaari. Palvelustrategian alustavat tavoitteet lähetekeskustelussa lautakunnassa. Kaupunginhallitus antaa talousarviokehyksen vuodelle Tarjouspyynnöt tuotannolle. Palvelustrategian tavoitteiden hyväksyminen talousarvion käsittelyn yhteydessä lautakunnassa.

20 Tuotantostrategiat Tuotantostrategiat ovat johtokuntien hyväksymiä tuotantoalueiden ja liikelaitosten strategisen johtamisen välineitä. Tämä tutkimus ei keskity tuotantostrategioiden tarkasteluun, mutta osana koko kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, on oleellista tuoda myös ne tarkasteluun. Tuotantostrategioihin on kirjattu ne keskeiset tavat, joilla tuotantoa kehitetään ja kaupunkistrategian, palvelustrategioiden, henkilöstöohjelman ja tuottavuusohjelman linjauksiin vastataan. Tuottajan vuosisuunnitelmassa tarkennetaan toimet, joilla tuotantostrategioita ja palvelustrategioita toteutetaan. (Tampere virtaa kaupunkistrategia , 27.) Tuotantostrategioiden valmistelu aloitettiin syksyllä 2009 kaupunkistrategian ja palvelustrategioiden hyväksymisen jälkeen. Tuotantostrategioiden laadinnalle asetettiin tavoitteeksi pyrkimys liiketoimintalähtöisyyteen, jonka tuli näkyä suhteessa asiakkuuksien, prosessien, henkilöstön ja talouden tarkasteluun. Kaupunkistrategiasta tuotantostrategioihin tuotiin toimintaperiaatteet. Aikajänne tuotantostrategioilla on kaupunkistrategiaa lyhyempi, noin neljä vuotta. Tuotantostrategioiden laadintaan ovat osallistuneet johtoryhmät ja johtokunnat. Työntekijöitä on prosessin aikana kuultu eri tavoin riippuen tuotantoalueesta Strategioiden seuranta ja raportointi Tampereen kaupungin strategiaraportoinnista ja strategian seurannasta on määrätty konserniohjeessa Kaupunki- ja palvelustrategioiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain osana toiminnan ja talouden raportointia. Kaupunkistrategiasta raportoidaan valtuustolle ja palvelustrategioista siitä päättävälle lautakunnalle. Tuotantostrategioiden toteutumisesta on raportoitava vähintään kerran vuodessa strategian hyväksyneelle johtokunnalle. Palvelustrategioiden ja tuotantostrategioiden raportointikäytännöt ovat tässä vaiheessa vielä moninaiset ja yhtenäisiä tarkemman tason käytäntöjä ei näiltä osin ole olemassa. Pääasiallisena käytäntönä on raportointi kolme kertaa vuodessa molempien osalta, mutta sisällöissä on lautakunta- ja johtokuntakohtaisia eroja. Kaupunkistrategian raportoinnista puolestaan on olemassa tarkka ohjeistus. Tampere virtaa kaupunkistrategiaa toteutettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2010 talousarvion toiminnallisilla tavoitteilla. Kaupunginvaltuusto asetti marraskuussa 2009 hyväksymässään talousarviossa 49 suoraan kaupunkistrategiasta johdettua sitovaa toiminnallista tavoitetta. Pormestari vastuutti talousarvion toiminnalliset tavoitteet päätöksellään. Vastuuhenkilöiden tehtävänä on varmistaa tavoitteiden toteuttaminen ja seuranta sekä raportoida tavoitteiden toteutumisesta talous- ja strategiaryhmälle. Vastuuhenkilöt ovat voineet halutessaan delegoida em. tehtävät asioista vastaaville viranhaltijoille. Kaupunkistrategiasta suoraan johdetuista tavoitteista raportoidaan kolmannesvuosittain valtuustolle. Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille kaupunkistrategiassa asetetuista tavoitteista raportoidaan valtuustolle vain koko vuoden osalta. Toteutumatietoihin kirjataan tavoitteen eteneminen kyseisellä ajanjaksolla, etenemisen eteen tehdyt toimenpiteet sekä tarvittavat vertailutiedot (esim. edellisen vuoden vastaava ajankohta). Toteutumatietojen oheen kirjataan myös vastuuhenkilön oma arvio tavoitteen toteutumisesta. Toteutumatiedot käsitellään vastuuhenkilöiden omissa johtoryhmissä. Strategiaraportti käsitellään konsernin johtoryhmässä, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa kolmannesvuosittain.

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 13/2011

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot

Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot Jari Stenvall, Jenni Airaksinen Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot Acta nro 211 Jari Stenvall, Jenni Airaksinen Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Vilttiketjuja vai ammattilaisia?

Vilttiketjuja vai ammattilaisia? Sitran selvityksiä 40 Vilttiketjuja vai ammattilaisia? Tuotannon johtaminen Tampereen ja Oulun kaupungeissa Miika Mielityinen 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 4 Tiivistelmä 5 1 Johdanto 6 2 Tilaaja-tuottajamallin

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Olavi Kallio Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

SISÄINEN LASKUTUS TUKI VAI TAAKKA

SISÄINEN LASKUTUS TUKI VAI TAAKKA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu SISÄINEN LASKUTUS TUKI VAI TAAKKA case: Tampereen kaupungin tukipalvelut Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja:

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille Oppaan sivuilla seikkailevat ILMI ja ATSO. He ovat kuntapäättäjiä ja joutuvat tehtävissään tarkastelemaan monipuolisesti

Lisätiedot

TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA

TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Eeva Torppa-Saarinen TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 2/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Ville Sariola 2012 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot