JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN liite MIRKA ROTOLA-PUKKILAN ANOMUS OSITTAISESTA HOITOVAPAASTA liite PERHEASIAN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTAJA ANSSI TIETÄVÄISEN SIVUTOIMI ILMOITUS liite VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN (TYÖALAJOHTAJA) VIRANTÄYTTÖ liite PERHENEUVOJA JARI KEKÄLEEN ANOMUS OSITTAISESTA VIRKAVAPAASTA liite TIEDOKSI liite KIRJANPITÄJÄN TEHTÄVÄKUVAN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS Vesa Koivisto kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.

2 KIRKKONEUVOSTO 4/2014 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Muut osallistujat Heli Alaja Henry Berg sijalla Arvi Kekäläinen Arne Graeffe Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen Pekka Luuk Brita Peltokoski Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Jukka Virkki Jarkko Åström Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Jouko Porkka, kirkkovaltuuston pj Matti Auranen, kirkkovaltuuston vpj. Hanna Warro, hallintosihteeri Allekirjoitukset Vesa Koivisto Hanna Warro puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2014 Järvenpäässä / 2014 tarkastus Jukka Virkki Jarkko Åström Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. Todistaa Hanna Warro hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Onniteltiin kirkkoneuston jäsentä Pekka Lappalaista merkkipäivän johdosta. Alkuhartauden piti Arvi Kekäläinen. (seuraavalla kerralla Arne Graeffe). Laulettin virsi LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsui koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on toimitettu Pj:n esitys: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 67 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 68 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin vuorojärjestelmän mukaisesti Jukka Virkki Jarkko Åström Kn 68 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 69 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Lisäys Sykettä ja Sinfoniaa toimintakertomus tiedoksi asioihin. Jukka Virkki esittää iltakouluun aiheen Kn 69 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

4 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto MIRKA ROTOLA-PUKKILAN ANOMUS OSITTAISESTA HOITOVAPAASTA Diakoniatyöntekijä Mirka Rotola-Pukkila anoo (liite nro 70) osittaista hoitovapaata perusopetuksessa aloittavan lapsen (s ) hoitamiseksi alkaen. Työajan lyhennys on pääsääntöisesti tarkoitus toteuttaa lyhentämällä päivittäistä työaikaa kuuteen tuntiin, kuitenkin joustavasti niin, että työaika on keskimäärin 120 tuntia. Osittainen hoitovapaa loppuu Toimenhaltijan perhevapaista on voimassa, mitä työsopimuslain (55/2001) 4 luvussa säädetään. Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Työntekijän on tehtävä työnantajalle esitys osittaisesta hoitovapaasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. ( /533) Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla. Työnantaja voi kieltäytyä sopimasta vapaasta tai antamasta sitä vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työn järjestelyillä. Työnantajan on esitettävä työntekijälle selvitys kieltäytymisensä perusteena olevista seikoista. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Mirka Rotola-Pukkilalle osittaista hoitovapaata anomuksensa mukaisesti, viikkotyöaika on 30 t eli 83 % diakonian kokonaistyöajasta ajalle Kn 70 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

5 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTAJA ANSSI TIETÄVÄISEN SIVUTOIMI-ILMOITUS Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Anssi Tietäväinen on osoittanut kirkkoneuvostolle seuraavan ilmoituksen (liite nro 71): Ilmoitan, että teen sivutoimenani vähäisiä määriä työnohjausta, konsultointia, koulutusta ja terapiaa. En käytä sivutoimeni harjoittamiseen päätoimisen virkani työaikaa. Virkasäännön mukaan, jos sivutoimiluvasta ei päätä tuomiokapituli, siitä päättää viran täyttävä viranomainen. Virkamiehen sivutoimiluvasta säädetään Valtion virkamieslaki (750/1994) 18 sekä Kirkkolaki (1008/2012) 30. KL 30 Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla.

6 Kirkkoneuvosto 4/ Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan peruuttamista. Koska tässä tapauksessa ei käytetä sivutoimen hoitamiseen työaikaa, riittää ilmoitus sivutoimiluvan myöntävälle viranomaiselle. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee Anssi Tietäväisen ilmoituksen sivutoimesta tiedoksi. Kn 71 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

7 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN (TYÖALAJOHTAJA) VIRANTÄYTTÖ Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt että johtavan lapsityönohjaajan virka täytetään. Samassa kokouksessa esitettiin kirkkovaltuustolle, että lapsityönohjaajan nimike muutetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan nimikkeeksi, minkä kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan Samoin päätettiin, että varhaiskasvatuksen ohjaaja toimii lastenohjaajien esimiehenä kasvatuksen työalajohtaja (varhaiskasvatus) - nimikkeellä. Kasvatuksen työalajohtajan tehtävien edellytykseksi päätettiin johtamiskokemus sekä johtamiskoulutus tai sitoutuminen johtamiskoulutuksen osallistumiseen Kirkkoneuvoston kokouksessaan päätti kasvatuksen operatiivisen johtamisen organisoinnista. Kasvatustyötä johdetaan kahden johtavan viranhaltijan tiiviinä yhteistyönä. He luovat esimiestyölle, työnjaolle ja käytännön toiminnalle mahdollisimman yhdenmukaiset toimintatavat sekä suunnittelevat ja johtavat yhteiset kokoukset sopimansa työnjaon mukaisesti. Toinen johtava viranhaltija toimii nuorisotyöntekijöiden, perhetyöntekijän sekä kasvatuksen sihteerin ja toinen lapsityönohjaajan ja lastenohjaajien lähiesimiehenä. Kirkkoneuvoston päätettävänä olevan varhaiskasvatuksen ohjaajien virkojen johtosäännön mukaan kasvatuksen työalajohtajana (varhaiskasvatus) toimivan varhaiskasvatusohjaajan tehtävänä on mm. - johtaa, kehittää ja toteuttaa seurakunnan varhaiskasvatusta yhdessä kasvatuksen työalajohtajan (nuoriso- ja rippikoulutyö) kanssa sekä yhteistyössä työalateologin, muiden työntekijöiden sekä kasvatustyön vastaavan toimielimen kanssa - toimia varhaiskasvatuksen ohjaajan, lastenohjaajien ja palkkiotoimisten perhekerhon ohjaajien lähiesimiehenä Varhaiskasvatusohjaajan viran pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus/ kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot (Piispainkokouksen päätös ). Samoin piispainkokouksen kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta annetun päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 110) mukaisen tutkinnon suorittanut on kelpoinen tähän virkaan (Piispainkokouksen päätös ( / 5 ).

8 Kirkkoneuvosto 4/ Kasvatuksen työalajohtajana toimivalta varhaiskasvatusohjaajalta edellytetään johtamiskokemusta sekä johtamiskoulutusta tai sitoutumista johtamiskoulutukseen osallistumiseen.. Viran vaativuusryhmä on 602 (peruspalkka 3117,77 e/kk). Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä KL 6:16 :n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys ja KL 6:33 :ssä mainittu rikosrekisterilain 6 :n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Virka täytetään alkaen. Virassa on kuuden kuukauden (6 kk) koeaika. Rekrytointisuunnitelma: hakuaika , haastattelut tiistaina klo alkaen ja kirkkoneuvoston päätös Varhaiskasvatusohjaajan viran hakuilmoitus on liitteenä nro 36. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1. julistaa varhaiskasvatuksen työalajohtajan viran haettavaksi (virka täytetään alkaen) edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja työvoimatoimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla. 2. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, kasvatuksen työalajohtaja (nuoriso ja rippikoulutyö) James Cox, lapsi- ja perhetyön pappi Anu Sorjonen, kasvatusjohtokunnan edustaja ja kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa. 3. valitsee neuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään. Kn 36 Päätös: Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti ********** Kohta 3. Arne Graeffe ehdotti haastatteluryhmään Arvi Kekäläistä Jukka Virkki ehdotti Terttu Sihvola - Rauttua Ehdotetut edustajat valittiin yksimielisesti Varhaiskasvatuksen ohjaajan (työalajohtaja) virka oli avoimessa haussa klo saakka. Määräaikaan mennessä hakemuksia vastaanotettiin yhteensä 9 kappaletta, yksi hakemus saapui myöhässä. Viran pätevyysvaatimukset täyttyivät neljällä hakijalla, jotka kaikki kutsuttiin haastatteluun Haastatteluun kutsuttujen hakemukset liitteinä. (liitteet nro 72 a, b, c, d)

9 Kirkkoneuvosto 4/ Työryhmä haastatteli hakijat seuraavassa järjestyksessä: - Palmgren Iia - Nissinen Riina - Makkonen Terhi - Toivonen Minna Haastattelutyöryhmä päätyi esittämään varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan Iia Palmgrenia. Perustelut Iia Palmgrenin valinnalle -selkeä näkemys haettavasta tehtävästä ja sen haasteista -hyvä tuntemus työympäristöstä ja verkostoista kunnallisella sektorilla -kokemusta esimiestyöstä, jossa osoittanut sopivuutensa työalajohtajan tehtävään -parhaiten sujunut haastattelu Haastattelutyöryhmä ei esitä varalle ketään hakijoista. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää, 1. että Järvenpään seurakunnan varhaiskasvatuksen ohjaajan (työalajohtaja) virkaan valitaan alkaen Iia Palmgren esittelytekstissä esitettyjen perustelujen mukaisesti. 2. että Iia Palmgrenin ei ole tarpeen esittää hyväksyttävää KL 6:16 :n mukaista terveydentilaa koskevaa selvitystä eikä KL 6:33 :ssä mainittua rikosrekisterilain 6 :n 2 mom. mukaista rikosrekisteriotetta, koska hän on esittänyt kyseisen selvityksen ja otteen lapsityönohjaajan määräaikaiseen virkaan valinnan yhteydessä. 3. että virassa on 6 kuukauden koeaika 4. että, virkapaikka on Kirkkopiha, Kirkkotie että, viran pääasialliset tehtävät ovat johtaa, kehittää ja toteuttaa seurakunnan varhaiskasvatusta yhdessä kasvatuksen työalajohtajan (nuoriso- ja rippikoulutyö) kanssa sekä yhteistyössä työalateologin, muiden työntekijöiden sekä kasvatustyön vastaavan toimielimen kanssa. Samoin toimia varhaiskasvatuksen ohjaajan, lastenohjaajien ja palkkiotoimisten perhekerhon ohjaajien lähiesimiehenä. Tehtävät ovat määritelty tarkemmin varhaiskasvatuksen ohjaajien virkojen johtosäännössä. 6. että, virka kuuluu vaativuusryhmään 602 ja peruspalkka on 3117,77 e/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 5. päivä 7. että, virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan

10 Kirkkoneuvosto 4/ Kn 72 Päätös: Esitys (kohdat 1-7) hyväksyttiin yksimielisesti

11 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto PERHENEUVOJA JARI KEKÄLEEN ANOMUS OSITTAISESTA VIRKAVAPAASTA Perheneuvoja Jari Kekäle on jättänyt kirkkoneuvostolle seuraavan anomuksen (liite nro 73a): Anon osittaista virkavapaata (80 %, työaika) väliselle ajalle. Viikkotuntimääräni olisi tällöin 29 tuntia. Viiden vuoden kokemukseni pohjalta työssä jaksamiseni on ollut paljon parempaa tällä järjestelyllä ja kaikki ovat näin voittaneet, erityisesti minä ja asiakkaani ja siten myös työnantaja. Työaikani tekisin edelleen pääsääntöisesti maanantaista torstaihin, ja edelleen olisi mukana yksi iltavastaanottoaika, kuten tähänkin asti. Pnk:n johtaja Anssi Tietäväinen puoltaa anomusta (liite nro 73b): Puollan perheneuvoja Jari Kekäleen osittaista virkavapautta sillä ehdolla, että jäljelle jäävään 20 % työaikaan palkataan sijainen. Perheasiain neuvottelukeskuksessa on ollut vastaavalla tavalla järjestetty osittainen virkavapaus ja sijaisuus jo useamman vuoden ajan. Käytäntö on toiminut hyvin ja mielestäni sitä voidaan jatkaa. Esitän siis, että vastaavaa sijaisuutta jo aiemmin hoitanut psykologi, perheterapeutti Heli Koivulehto palkataan perheneuvoja Jari Kekäleen osa-aikaisuuden sijaiseksi Heli Koivulehdon työaika on 20 % eli 7 tuntia 15 minuuttia viikossa. Pääsääntöinen työpäivä on keskiviikko. Viran vaativuusryhmä on 601 ja peruspalkka on 2973,41 (josta 20 % on 594,68 ). Seurakunnassa hyväksytty virkavapauksien periaatelinjaus ei ota kantaa osittaisiin virkavapauksiin. Periaatelinjauksen yleisiä periaatteita ovat mm: - Virka-/työvapaan vaikutukset työalaan ja mahdollisen työtiimin työskentelyyn? - Miten tehtävät hoidetaan virka- ja työvapaan aikana? - Millainen henkilöstötilanne työyhteisössä on? - Virkavapaus myönnetään pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan. Noihin kysymyksiin on vastaus esimiehen puoltavassa lausunnossa. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Jari Kekäleelle osittaista virkavapaata (työaika 80 %, 29 viikkotuntia) Kn 73 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

12 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto TIEDOKSI 1. KIERTOKIRJEET 11/2014 Esitykset ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2014 ja seurakuntatyön kunniamerkkien saajiksi 12/2014 Vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: kohdasta Yleiskirjeet ESITYKSET EHDOKKAIKSI SUOMEN PIPLIASEURAN RY:N HALLITUKSEN VAALIA VARTEN (liite nro 74/2a ja b) 3. SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT JA MUISTIOT Kasvatusjohtokunta Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Kasvatusjohtokunnan edustaja varhaiskasvatuksenohjaajan haastatteluryhmään Muutos päätökseen opintoavustusten hakemisesta ja myöntämisestä 2013 Muut mahdolliset asiat Tiedoksi Oikaisuvaatimusosoitus Kokouksen päättäminen 4. JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot joulukuu 2013 maaliskuu 2014 lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä, liite nro 74/4. 5. VEROTILITYKSET KUUKAUSITTAIN (liite nro 74/5) 6. JÄSENTILASTOT (liite nro 74/6) 7. SYKETTÄ JA SINFONIAA TOIMINTAKERTOMUS (liite nro 74/7a,b,c) 8. JUKKA VIRKIN ESITYS AIHEEKSI KIRKKONEUVOSTON ILTAKOULUUN Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen. Kn 74 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

13 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto KIRJANPITÄJÄN TEHTÄVÄKUVAN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN Kirkkoneuvosto on päätöksillään vuonna 2013 irtisanonut vuosia sairauslomalla olleen taloustoimiston toimistosihteerin virassa olleen henkilön ja talousarvion 2014 säästötoimien yhtenä osana päättänyt , ettei taloustoimiston sijaisena olleen määräaikaisen toimistosihteerin määräaikaista virkasuhdetta jatketa jälkeen. Taloustoimiston henkilökunta on yhdessä kasvatuksen ja diakonian toimistosihteerin kanssa pitänyt palavereita, joissa on laadittu uusi tapa toimia ja jaettu tehtäviä uudelleen, jotta uudesta tilanteesta selvitään. Pääosa aiemmin taloustoimiston toimistosihteerin tehtävistä on siirretty kirjapitäjälle. Kirjanpitäjä Anneli Viljamaalle on laadittu uusi tehtävänkuvaus, jossa huomioidaan muuttuneet tehtävät ja vaativuuskriteerit. Tehtäväkuvaus on liitteenä nro _75. KirVESTES:n 38 Palkkausperusteiden muutokset 1 mom. mukaan jos tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, tehtävälle 32 :n mukaisesti määritettyä vaativuusryhmää ja peruspalkkaa muutetaan vaativuuden muutosta vastaavasti. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa kirjanpitäjä Anneli Viljamaan vaativuusryhmäksi 502 ja peruspalkaksi 2324,93 euroa alkaen. Kn 75 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

14 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kn 76 Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut) Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kn 77 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.2.2012 klo 18.30-21.41 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 42 Kokouksen avaus 76 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 422014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 422014 klo 1700-1930 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen kirkkoherra, puheenjohtaja Terttu Lehtola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.5.2012 klo 17.00 18.50 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 20.5.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 20.5.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.5.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 25.5.-26.6.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 20.5.2013 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot