ALL RIGHTS RESERVED? Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden immateriaalioikeusjulkaisu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALL RIGHTS RESERVED? Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden immateriaalioikeusjulkaisu"

Transkriptio

1

2 ALL RIGHTS RESERVED? Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden immateriaalioikeusjulkaisu SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus 2 Kamppailuja tekijänoikeuden luonteesta 3 Kuka määrää tietoyhteiskunnassa? 4 Voiko siemenen omistaa? 5 Kalliit lääkkeet ovat tappava ongelma 6 Vaihtoehtoja yhtiövaltaiselle innovaatiojärjestelmälle 6 World Summit on Information Society yhdistää erilaiset toimijat 7 Creative Commons - vaihtoehto nykyiselle tekijänoikeusjärjestelmälle 8 Fanielokuva Star Wreck luottaa verkkoyhteisön voimaan 9 Anarkistinen arkistonhoitaja - Rick Prelingerin haastattelu 10 Avustajasopimukset polkevat tekijänoikeuksia 11 Vertaisverkot tekijänoikeuskeskustelussa 12 Mediateollisuuden kädenjälki näkyy tekijänoikeuslakiesityksessä 13 Kirjoja tekijänoikeuslaista- ja kulttuurista 13 Hiphop on sämpläysurheilua 14 Mikä ViNO? 15 Wu Ming: Tämä vallankumous on kasvoton 16 PÄÄKIRJOITUS yhteisöllinen tuotanto ja yksityiset kahleet Immateriaalioikeudet ovat aineettomaan tuotantoon liittyviä oikeuksia, jotka takaavat tekijälle oikeuden määrätä teostensa käytöstä. Tunnetuimpia näistä ovat yksittäistä teosta koskeva tekijänoikeus ja keksintöjen käyttöä liiketoiminnassa koskeva patenttioikeus. Molempiin sisältyy erikseen säädettyjä ehtoja ja poikkeuksia. Immateriaalioikeusjärjestelmä perustuu kahdelle lähtökohdalle. Ensinnäkin on ajateltu, että taiteen- ja tieteentekijöillä on eräänlainen luontainen, omistusoikeuteen rinnastettava oikeus teokseensa. Lisäksi järjestelmän on nähty edistävän taiteiden ja tieteiden kehitystä tavalla, joka hyödyntää lopulta koko yhteiskuntaa. Ajatusmallit ovat tietyn yhteiskunnallisen tilanteen tuotosta. Immateriaalioikeusjärjestelmä luotiin aikana, jolloin yksittäinen teos oli kiinteässä yhteydessä tekijän persoonaan. Lisäksi järjestelmä suunniteltiin palvelemaan yhteiskuntaa, joka perustui ensisijassa konkreettisten ja materiaalisten hyödykkeiden tuotannolle. Lähtökohdat ovat tänä päivänä ongelmallisia. Teoksilla on usein suuri joukko tekijöitä, ja niiden oikeudet omistaa yritys tai muu tuotantoa hallinnoiva taho. Toisaalta nyky-yhteiskunta perustuu paljolti informaatiolle, joka on luonteeltaan toisenlaista kuin materia. Kun tavaroiden maailmaa leimaavat niukkuuden lait, tietoa voidaan monistaa rajattomasti. Luovan työn luonnetta koskevan muutoksen ymmärtää helposti, kun vertaa perinteistä maalausta tietokoneohjelmaan. Digitaaliteknologia on tehnyt informaation jakamisen ja muokkaamisen helpoksi. Samalla tietoa on pyritty yksityistämään. Monet suuryritykset perustavat liiketoimintansa sen hallinnalle. Maailman kauppajärjestö WTO:n TRIPS-sopimus sallii elollisen materiaalin ja lääkkeiden tuotepatentoinnin kaikkialla maailmassa. Kehitys näyttää johtavan siihen, että immateriaalioikeuksia arvotetaan tulevaisuudessa ennen kaikkea niiden kauppapoliittisen merkityksen takia. Tämän vuoksi All rights reserved? -julkaisu pyrkii herättämään keskustelua tiedon omistamisen seurauksista. Lisäksi julkaisu tarjoaa esimerkkejä jakamiselle ja yhteisöllisyydelle perustuvista tuotantomuodoista. On aika poistaa kahleet, joilla perinteinen immateriaalioikeusjärjestelmä elämäämme kontrolloi. Antti Tietäväinen Päätoimittaja: Antti Tietäväinen / ] Tekninen yhteyshenkilö / lehtien tilaukset: Tapio Laakso / ] Taitto: Visa Knuuttila Web-master: Juho Vuori Kirjoittajat: Kai Kimppa, Niklas Vainio, Miia Toikka, Tapio Laakso, Marko Ulvila, Simo Salmela, Antti Tietäväinen, Carrie McLaren, Olli-Poika Parviainen, Petri Hannini, Jyrki J.J. Kasvi, Herkko Hietanen, Markus Drake. Kiitokset: Veera Luoma-Aho, Elina Mikola, Stay Free! magazine. Julkaisija: Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO). Julkaisun verkkoversio: Julkaisua on tukenut kulttuuriyhdistys Vastedes ry. 2 ALL RIGHTS RESERVED?

3 kamppailuja tekijänoikeuden luonteesta Immateriaalioikeusjärjestelmien historiaa ja oikeutettavuutta läpi aikojen. Immateriaalioikeuskeskustelua leimaa usein kysymys siitä, kenellä lopulta on oikeus tietoon. Tässä keskustelussa viitataan usein perinteisiin filosofisiin oikeutusteorioihin. Voidaan kuitenkin kysyä, ovatko nykyiset immateriaalioikeudet enää perusteltavissa perinteisten oikeutusteorioiden kautta? Tekijänoikeuden ja patentin lyhyt historia Maailman ensimmäinen patenttilaki hyväksyttiin Venetsiassa vuonna luvun lopun aineetonta tuotantoa koskevien lakien ensisijainen tarkoitus ei kuitenkaan ollut innovaatioiden turvaaminen. Sen sijaan niiden avulla pyrittiin kannustamaan sijoittajia ja ammattilaisia siirtymään uusille toimialoille, ja näin kehittämään yhteiskuntaa yksinvaltiaiden ja teollisuuden edustajien tahtomaan suuntaan luvun lopulla Venetsiassa vakiintui myös käytäntö, joka takasi tilaajan suojan teetetyille maalauksille. Suoja turvasi sen, ettei samanlaista maalausta voitu enää teettää muille tilaajille. Itse tekijää suojaava tekijänoikeuslaki sai kuitenkin odottaa vielä parisataa vuotta. Ensimmäisenä tämäntyylisenä tekijänoikeuslakina pidetään The Statute of Queen Anne -säädöstä, joka astui voimaan Iso-Britanniassa vuonna luvun lopulla tekijänoikeuslaki rantautui Yhdysvaltoihin. Lakia säädettäessä yksilönvapautta korostavat liberalistiset ja yhteiskunnan kokonaisetua korostavat utilitaristiset näkemykset ottivat voimakkaasti yhteen. Lopulta maan perustuslakiin kirjattiin vuonna 1787 säädös, joka takasi keksijöille määräaikaisen yksinoikeuden innovaatioihin. Säädöstä perusteltiin yhteiskunnan kokonaisedulla luvun lopulla myös Euroopassa vakiintui ajatus, jonka mukaan luovan työn tekijöitä tuli kannustaa takaamalla näille yksinoikeus töihinsä. Keskeisiä sopimuksia olivat Pariisin (1883) ja Bernin yleissopimukset (1886), joista edellinen käsitteli patenttioikeuksia ja jälkimmäinen tekijänoikeuksia. Huomattavaa on, että Yhdysvallat vastusti pitkään yleisiä tekijänoikeussopimuksia. Vasta vuonna 1891 tekijänoikeussuoja ulotettiin, edes muodollisesti, Yhdysvalloissa tekijänoikeuslain alaista materiaalia tuottaviin muiden maiden kansalaisiin. Yhdysvallat ei myöskään sitoutunut Pariisin eikä Bernin yleissopimuksiin ennen 1900-luvun loppupuolta. Immateriaalioikeuksien loso- nen perusta Patentteja ja tekijänoikeuksia on perinteisesti pyritty oikeuttamaan kolmen filosofisen näkökannan avulla. Näistä käytetään nimiä liberalistinen, velvollisuuseettinen ja seurauseettinen oikeutustapa. Immateriaalioikeuksien liberalistinen oikeutus pohjautuu John Locken ( ) omistusoikeuden työteoriaan. Sen mukaisesti löytämämme tai keksimämme asia päätyy omaisuudeksemme, kun sekoitamme siihen työpanostamme. Locken mukaan olisi mieletöntä ajatella, että emme omistaisi työmme tuloksia. Velvollisuuseettinen eli deontologinen peruste nojautuu Ranskan vallankumouksen (1792) periaatteisiin. Tekijänoikeuslailla pyrittiin suojaamaan kirjailijaa, taiteilijaa tai keksijää, jonka nähtiin luovan työnsä tyhjästä. Tämän vuoksi tekijällä ajateltiin olevan luontainen omistusoikeus työnsä tuotokseen. Valistusajan tekijänoikeuslainsäädäntö perustui paljolti tälle ajattelutavalle. Seurauseettinen eli utilitaristinen peruste korostaa yhteiskunnan, ja myöhemmin yhteiskuntien, kokonaisetua. Sen mukaan rajoitetun monopoliaseman takaaminen muun muassa keksijöille kannustaa innovaatioita, joiden nähdään pitkällä tähtäimellä parantavan kaikkien kansalaisten hyvinvointia. Perinteisten oikeutustapojen kritiikkiä Immateriaalioikeuksien perinteiset oikeutustavat ovat monessa mielessä ongelmallisia. Osa ongelmista liittyy perusteluihin sisäisesti. Toiset ongelmat taas johtuvat siitä, että lainsäädännön perusteet luotiin hyvin erilaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Puhuttaessa immateriaalioikeuksien liberalistisesta oikeutustavasta tulee ottaa huomioon se, mihin John Locke omistusoikeuden työteoriaa tarvitsi. Locke oli huolissaan rajallisten resurssien epäoikeudenmukaisesta jakautumisesta, minkä vuoksi hän kääntyi kannattamaan yksilöllistä työtä korostavaa oikeutusteoriaa. Toisin kuin materiaaliset tuotokset, ei immateriaalinen ole rajallista. Tätä kuvaa afrikkalainen sananlasku: Kun kaksi tyttöä kohtasi toisensa ja vaihtoi leluja, molemmat palasivat kotiin yhden lelun kanssa. Kun kaksi viisasta naista kohtasivat toisensa ja vaihtoivat ajatuksia, palasi kumpikin kotiin kahden ajatuksen kanssa. Immateriaalinen ei täten ole poissulkevaa, eivätkä siihen päde materiaalista maailmaa leimaavat niukkuuden lait. Velvollisuuseettisen oikeutustavan eräs keskeinen ongelma on, ettei se ota huomioon käyttäjän tai kuluttajan oikeuksia. Erääksi ongelmaksi nykyisessä tekijänoikeusjärjestelmässä on koettu se, että kuluttajia ei oteta huomioon päämäärinä sinänsä, vaan ensisijaisesti rahantekovälineinä. Seurauseettisen näkökulman ongelmaksi muodostuu se, ettei yhteiskunnan kokonaisetua voida todistaa yksiselitteisesti. Esimerkiksi lääkepatenttien kohdalla voidaan kysyä, ovatko halvat lääkkeet tärkeämpiä kuin patenttilisensseistä saatavat tutkimus- ja kehitysresurssit. Valtaosa seurauseettisistä immateriaalioikeusjärjestelmää puolustavista argumenteista on itsessään vain esimerkkejä. Meillä ei myöskään ole mahdollisuutta testata maailmankaikkeutta, jossa immateriaalioikeuksia ei myönnettäisi. Tämän vuoksi argumentin todistustaakka sille, joka väittää jonkin lähtötilanteesta poikkeavan toimintatavan parantavan tilannetta. Aineettoman omistamisen ihmeellisyys Brittisäveltäjä Mike Battin albumilla Classical Graffiti on A Minute s Silence -sävellys. Tämä on John Cage Trustin edustajien mukaan selvä kopio Cagen teoksesta, joka Battin kappaleen tavoin koostuu hiljaisuudesta. Lopulta Batt sovitteli jutun kuusinumeroisella rahasummalla. Maailman kansoja yksityisomaisuuden hävittämiseen kutsuva Kansainvälinen on edelleen tekijänoikeuden alainen. Ranskalainen elokuvantekijä sai sakot, koska hänen elokuvansa hahmo vihelteli Kansainvälistä ilman, että asianmukaista korvausta oli suoritettu F.W. Murnaun klassikkoelokuva Nosferatu (1922) perustuu löyhästi Bram Stokerin romaaniin Dracula (1897). Stokerin leski onnistui vuonna 1925 ajamaan läpi säädöksen, joka vaati elokuvan kaikkien kopioiden hävittämistä. Muutama laiton kopio elokuvasta kuitenkin säilyi lesken kuolemaan asti, minkä jälkeen elokuvaroviot lopetettiin. Kiitos piraateille! Marx Brothers halusi tehdä parodian elokuvasta Casablanca, mikä sai elokuvan oikeudet omistavan Warner Brothersin uhkaamaan tekijöitä oikeustoimilla. Marx Brothers vastasi tähän humoristisella kirjeellä, jossa ryhmä kertoi olleensa veljeksiä pidemmän aikaa kuin Warner Brothers. Jos ette luovu syytteistä, haastamme teidät oikeuteen veljekset-sanan luvattomasta käytöstä, huumorikvartetti totesi. A Night in Casablanca julkaistiin vuonna Eiffel-tornin uusi yövalaistus on tekijänoikeuden suojaama. Tämän vuoksi tornia pyörittävä yritys väittää, että valaistusta tornista otetut valokuvatovat heidän tekijänoikeutensa alaisia. Klassiset oikeutusteoriat 2oooluvulla Perinteiset immateriaalioikeuksien perusteet, joihin kuitenkin edelleenkin usein nojataan, tuntuvat monilta osin epäpäteviltä. Vielä ongelmallisemmaksi ne muodostuvat, kun niitä pohditaan nykyisen yritys- ja tuotantorakenteen kautta. Nykymaailmassa aineettoman tuotannon tuottaja on tyypillisesti yrityksen työntekijä eikä valistusajan myyttinen innovoija, joka keksii tyhjästä Suuria Ajatuksia tai luo Mahtavia Taideteoksia. Näistä lähtökohdista perinteiset immateriaalioikeuksien oikeutustavat kuulostavat monessa yhteydessä lähinnä tyhjien tynnyrien kolinalta. Immateriaalioikeusjärjestelmiä on aikojen saatossa rakennettu hyvin erilaisten filosofisten ajatusmallien varaan. Immateriaalioikeudet eivät näin ollen ole mikään luonnonlaki, vaan niitä voidaan muuttaa ja niistä voidaan tarvittaessa jopa luopua. Kai Kimppa Kirjoittaja työskentelee lehtorina Turun yliopiston informaatioteknologian laitoksella ja valmistelee väitöskirjaansa ohjelmistoihin ja muuhun digitaalisesti levitettävään materiaaliin liittyvien immateriaalioikeuksien oikeutettavuudesta. ALL RIGHTS RESERVED? 3

4 kuka määrää tietoyhteiskunnassa? Vapaassa yhteiskunnassa tarvitaan vapaita ohjelmistoja. Yhteiskunnan tietokoneistuessa kysymys tiedon ja tietokoneohjelmistojen omistamisesta tulee keskeisemmäksi. Tänä päivänä yhä useammat yhteiskunnan toiminnot lepäävät tietojärjestelmien varassa. Siksi on hyvin olennaista, kenen ehdoilla niitä rakennetaan ja kuka määrää niiden toiminnasta. Kasvavassa määrin tämä määräysoikeus on siirtymässä ylikansallisille yrityksille. Suurten yritysten kaupalliset ohjelmat ovat usein omistettuja ohjelmistoja. Niiden ja vapaiden ohjelmistojen eroa voi havainnollistaa autovertauksella. Kukaan tuskin haluaa autoa, jonka konepeltiä ei saa auki ja jonka korjaaminen ei onnistu. Suurella innolla kuitenkin hankitaan tietokoneohjelmia, joihin pätee sama periaate - niiden virheitä ei voi korjata tai edes korjauttaa. Suljetun lähdekoodin ohjelmat julkishallinnossa Tietokoneohjelmat ovat työkaluja, mutta omalaatuisia sellaisia. Ne omistavat usein joku muu. Usein tämä myös sanelee, mitä näillä työkaluilla voi tehdä. Omistettuja ohjelmistoja ei esimerkiksi saa lainata, kopioida tai muuttaa. Muuttaminen on myös käytännössä mahdotonta, sillä tähän tarvitaan ohjelman lähdekoodi. Ohjelman käyttäjän on näin ollen tyydyttävä siihen, millaiseksi ohjelmistoyritys on tuotteensa tehnyt. Julkinen hallinto on digitalisoitumassa nopeaa vauhtia. Tämä lisää riskiä, jota omistettujen ohjelmistojen käyttö virastoissa aiheuttaa. Miten voidaan käsitellä luottamuksellisia tietoja tietojärjestelmissä, joiden toimintaa, virheettömyyttä ja luotettavuutta ei voida tarkistaa? Voiko yhteiskunta luottaa tietojärjestelmiin, joiden toiminnan ja rakenteen tuntevat vain jonkin yrityksen työntekijät? Yhteiskunnan järjestelmät avoimiksi Mitä keskeisempi rooli tietojärjestelmillä yhteiskunnassa on, sen olennaisempaa on, millä periaatteilla, minkä arvomaailman mukaisesti ja ketä kuunnellen kun ohjelmistot rakennetaan. Päättäessään mitä tallennusformaattia ohjelma tukee, ohjelmiston valmistaja määrää, minkä ohjelmien tai järjestelmien kanssa tietokone voi kommunikoida. Jos käytettyyn formaattiin liittyy patentti tai sen koodi on salattua, kilpailevan ohjelmiston tekeminen on erittäin hankalaa. Valtaosa Suomen julkishallinnosta käyttää Microsoft Office -ohjelmistoja, joiden tallennusformaatit (Word, Excel) ovat salaisia. Tämän vuoksi tiedostojen toimintaa ja luotettavuutta ei voi varmistaa, eikä tallennusformaatteja muuttaa. Koska hallinto ei voi ottaa vastaan avoimissa formaateissa tallennettuja tiedostoja, ovat kansalaiset pakotettuja käyttämään tietyn yrityksen, tässä tapauksessa Microsoftin, ohjelmistoja. Yksinoikeus estää yhteistyön Tietokoneohjelmien käyttöä ja levittämistä alettiin rajoittaa 70-luvulla. Kaikki ohjelmoijat eivät kuitenkaan hyväksyneet tätä, mistä syntyi vapaiden ohjelmistojen (free software) liike. Tätä tukevat ohjelmoijat antavat kaikille luvan käyttää, kopioida ja muuttaa työnsä tuloksia. Toimintatavan perustelu on poliittinen: Koska digitaalisesta informaatiosta voi tehdä rajattoman määrän kopioita ilman, että kukaan menettää mitään, on yhteiskunnallisten resurssien väärinkäyttöä kieltää olemassa olevien ohjelmien käyttö johonkin tarpeeseen tai uuden ohjelman osana. Tekijänoikeuslain kiellot edistävät free software -aktivistien mukaan yksityistä etua ja estävät ihmisten yhteistyön. Tästä syystä liikettä tukevat ohjelmoijat ja yritykset julkaisevat ohjelmansa lähdekoodin vapaasti internetissä. Avoin yhteistyö tietojärjestelmien pohjaksi Vapaat ohjelmistot teki tunnetuksi Linux-järjestelmäydin, jonka kehittämisen Linus Torvalds aloitti 90-luvun alussa. Vuonna 1998 alettiin puhua avoimesta lähdekoodista (open source). Samoihin aikoihin tietokoneyritykset kuten IBM, Sun Microsystems, Netscape ja Red Hat huomasivat, että uuden teknologian myötä ohjelmistoliiketoiminta oli muuttumassa. Yksinoikeudella myytävän ohjelmistotuotteen sijaan nämä yritykset perustivat liiketoimintansa osaamisen ja palveluiden myynnille. Vapaita ohjelmistoja tehdään yhteistyössä käyttäjien ja eri kehittäjätahojen kanssa. Tämä tuo ohjelmiston ympärille enemmän resursseja, kuin mihin useimmilla yrityksillä on varaa. Esimerkiksi Debian GNU/Linux -käyttöjärjestelmää kehittää yli tuhat vapaaehtoista ympäri maailmaa. Linux-ytimen toteutukseen puolestaan on osallistunut satoja ohjelmoijia. On huomattu, että avoimen lähdekoodin kehitysmalli on vallitsevaa tapaa parempi monessa suhteessa. Kehitysmalli näyttää tuottavan laadukkaita ohjelmistoja, joita saa käyttää ilmaiseksi. Vapaita ohjelmistoja voi myös muokata erityistarpeisiin sopiviksi. Tämä on havaittu hyödylliseksi erityisesti kehitysmaissa, joiden kieli- ja erikoistarpeet ovat usein erilaiset kuin kehittyneillä mailla. Suomen hallinto vapautuu hitaasti Monet kaupungit ja valtiot ovat lisäämässä vapaiden ohjelmistojen käyttöä kustannus-, avoimuus- tai r i i p p u m a t t o m u u s p e r u s t e i l l a. Esimerkiksi München aikoo vaihtaa julkisen hallinnon tietokonetta toimimaan vapailla ohjelmistoilla. Brasilia suunnittelee hanketta, joka koskisi konetta. Vuonna 2003 Intian presidentti puhui avoimen lähdekoodin tärkeydestä Intian tietoyhteiskuntakehitykselle. Euroopan unionin komissio on puolestaan perustanut Open Source Observatory -hankkeen tukemaan vapaiden ohjelmistojen käyttöä EU:n alueella. EU on myös julkaissut asiaan liittyviä suosituksia. Suomessa kehitys on ollut hitaampaa. Vuonna 2003 Valtiovarainministeriö julkaisi työryhmämuistion, jossa suositeltiin avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttämistä joissakin valtionhallinnon tietojärjestelmähankinnoissa. Muistion perusteita olivat hallinnon avoimuus ja mahdollisuus kilpailuttaa paremmin järjestelmän eri osien toteutusta. Oikeusministeriö puolestaan harkitsee siirtymistä vapaaseen OpenOfficeohjelmistoon. Kehitys on kuitenkin hyvin hidasta. Vaikka Suomi usein ylpeilee olevansa Linus Torvaldsin kotimaa, vapaiden ohjelmistojen käytön suhteen Suomi on kehitysmaa. Vapaissa ohjelmistoissa on demokraattista ja taloudellista potentiaalia, johon Suomen kannattaisi tarttua ajoissa. Niklas Vainio Kirjoittaja toimii tutkijana Tampereen yliopiston Hypermedialaboratoriossa. Orwell ekotietoyhteiskunnassa Tietotekniikan yleistyminen ja talouden painopisteen siirtyminen tietotalouteen lupaavat ekologisempaa ja demokraattisempaa yhteiskuntaa. Puhutaan weblogien kansalaiskeskustelua vilkastuttavasta vaikutuksesta, verkkovaaleista, etätyöstä ja immateriaaliseen tuotantoon perustuvasta ekotietoyhteiskunnasta. Tietotekniikalla on kuitenkin kahtalainen luonne. Toisaalta se vapauttaa meitä ajan ja paikan rajoituksista. Toisaalta tekniikka mahdollistaa sen, että meitä voidaan valvoa ja kontrolloida tehokkaasti. Oikeustieteilijä Lawrence Lessigin onkin huomauttanut, että koodi on eräänlainen laki. Tietokoneohjelmien rakenne määrittää sitä, miten ja kenen kanssa saamme ja voimme toimia virtuaalisessa ympäristössä. Kun tietotekniikkayritysten taloudellinen merkitys on kasvanut, on niille alettu siirtää poliittista valtaa. Tuore esimerkki on EU:n ohjelmistopatentit salliva direktiiviehdotus, jonka valmistelussa on kuunneltu pääsääntöisesti vain ohjelmistoteollisuuden suuryhtiötä. Vastaavasti Suomen uudessa tekijänoikeuslaissa ollaan antamassa tekijänoikeusjärjestöille oikeus saada tietoonsa muun muassa musiikkitiedostoja verkossa jakavien ihmisten henkilötiedot. Tämä oikeus on perinteisesti kuulunut poliisille. Mitä enemmän toimintamme digitalisoituu, sitä enemmän olemme koodin ja sen tekijöiden armoilla. EU:ssa käsitellään tällä hetkellä puitepäätösesitystä, joka velvoittaisi internet- ja puhelinoperaattorit tallentamaan kaikki yhteystiedot asiakkaittensa puheluista, tekstiviesteistä, sähköposteista ja käynneistä verkkosivuilla. Ensi kertaa maailmanhistoriassa yksityistä viestintää kyetään näin tehokkaasti seuraamaan. Näitä mahdollisuuksia Orwell ei osannut edes aavistaa. Niklas Vainio Kalifornialainen tietokoneohjelmoija Daniel Wallace on haastanut vapaita ohjelmistoja tukevan Free Software Foundationin oikeuteen kilpailun vääristämisestä ja markkinahäiriön tuottamisesta. Syytteessään Wallace totesi: Vapaiden ohjelmistojen käytön lisääntyminen polkee alas tietokoneohjelmien hintoja. Free Software Foundation heikentää näin mahdollisuuksiani ansaita elantoni ohjelmoijana. Kommunismin uhka näyttelee usein keskeistä roolia yhdysvaltalaisessa retoriikassa. Tähän vetosi myös Microsoftin pääjohtaja Steve Ballmer yhtiön talousanalyytikkojen tapaamisessa puhuessaan Linuxista Microsoftin tuotteiden kilpailijana. Linux on kova kilpailija. Sillä ei ole takanaan yhtiötä eikä yhtenäistä kehityssuunnitelmaa. Tavallaan Linux kumpuaa maasta ja sillä on kommunistinen luonne. Ihmiset rakastavat Linuxia sen ilmaisuuden takia, Ballmer kommentoi. 4 ALL RIGHTS RESERVED?

5 henrik kastenskov / kepan arkisto v o i ko s i e m e n e n o mista a? Patentit ja kasvinjalostusoikeudet leviävät nopeasti Afrikassa. Paikallisen viljelijän näkökulmasta omistusoikeus tietoon tuntuu käsittämättömältä. Mitä kasvinjalostukseen tulee, pienviljelijät ovat Afrikan tärkeimpiä ja kyvykkäimpiä keksijöitä. Se kasvilajikkeiden runsaus, jonka varaan kotitalouksien ruokaturva maanosassa rakentuu, on viljelijöiden perinteisten käytäntöjen ja kollektiivisen kekseliäisyyden tulosta. Suuri osa kasvinjalostajista on naisia: onhan noin 70 prosenttia ruoasta Afrikassa naisten tuottamaa. Heillä on taito valita siemenet, jotka parhaiten soveltuvat erilaisiin maaperätyyppeihin ja kasvuolosuhteisiin ja joilla on toivottuja ominaisuuksia, kuten kasvitautien vastustuskykyä, kuivuuden kestävyyttä ja hyvä varastoitavuutta. Afrikkalaisten viljelijöiden arvioidaan olevan 90-prosenttisesti riippuvaisia omista ja yhteisöjensä tuottamista siemenistä. Erityisesti ruokakasveissa virallisen sektorin kasvinjalostuksen merkitys on toistaiseksi erittäin vähäinen. Esimerkiksi Ugandassa virallinen sektori tuottaa vain yhden prosentin pavunsiemenistä, ja Eteläisessä Afrikassa viljelijöiden oma siementuotanto kattaa prosenttia, durran, hirssin sekä palko-, juuri- ja mukulakasvien viljelystä. Myös ensisijaisesti kaupallisiin tarkoituksiin viljeltävien kasvilajien kuten maissin kohdalla pienviljelijät ovat useissa maissa sekä pääasiallisia siementen tuottajia. Suuryhtiöt hallitsevat siemenbisnestä Kuten kaikkialla maailmassa, harvoja afrikkalaisfirmoja lukuun ottamatta yksityisen sektorin kasvinjalostusta Afrikassa hallitsee kourallinen ylikansallisia yhtiöitä. Kuusi yritystä hallitsee 30 prosenttia maailman siemenmarkkinoista. Samojen yritysten hallussa on 98 prosenttia geenimuunneltujen lajikkeiden patenteista. Viime vuosiin saakka ylikansallisen siemenbisneksen kiinnostus Afrikkaa kohtaan on ollut vähäistä. Geeniteknologian sovellusten käyttöönotto on kuitenkin muuttanut tilanteen. Analyytikkojen mukaan geenimuunnellut lajikkeet voisivat kasvattaa Saharan eteläpuolisen Afrikan toistaiseksi vaatimattomien kylvösiemenmarkkinoiden arvoa jopa 50 prosentilla. Jos geenimuunnellut lajikkeet otettaisiin laajasti viljelyyn, se merkitsisi kaupallisen siementuotannon osuuden räjähdysmäistä kasvua. Vaikka siemenyhtiöt markkinoivat itseään hyväntekijöinä ja esittävät omistamansa kasvinjalostusteknologian vastauksena Afrikan nälkäongelmaan, ei niillä ole aikomusta antaa keksintöjään käyttöön ilmaiseksi. Yritykset haluavat yksinoikeudet siemeniinsä, ja siksi ne painostavat Afrikan valtioita ottamaan käyttöön kasvilajikkeita koskevan suojajärjestelmän. Patentit ja kasvinjalostusoikeudet leviävät nopeasti Kasvinjalostusta on harjoitettu vuosituhansia, mutta siihen liitetyt teollis- ja tekijänoikeudet ovat varsin tuore keksintö luvun puolivälissä eräät teollisuusmaat alkoivat myöntää rajoitettuja kasvinjalostajanoikeuksia, joilla taataan uuden lajikkeen kehittäjälle kaupallinen monopoli keksintöönsä. Afrikkalaisia viljelijöitä kasvinjalostajanoikeudet eivät tue eivätkä suojaa luvun alussa nämä alun perin erityisesti maataloutta varten rakennetut suojajärjestelmät ovat alkaneet muistuttaa yhä Kehitysmaita koskevista kasvinjalostajanoikeus- ja patenttihakemuksista 97 prosenttia on ylikansallisten yhtiöiden tekemiä. enemmän patentteja, sillä ne ulottavat lajikkeen jalostajan monopolin myös viljelijän pelloille. Lajikkeen omistajalla on valta määritellä, kuinka lajikkeen tuotannon ja myynnin tulee tapahtua. Viljelijät menettävät näin oikeutensa varastoida, kylvää tai luovuttaa eteenpäin siemeniä omasta sadostaan. Kun maa luo kasvinjalostajanoikeuksien koskevan lainsäädännön, kansainvälinen siemenbisnes valtaa nopeasti sen kylvösiemenmarkkinat. Kehitysmaita koskevista kasvinjalostajanoikeus- ja patenttihakemuksista 97 prosenttia on ylikansallisten yhtiöiden tekemiä. Keniassa kasvilajikkeiden suojajärjestelmä tuli voimaan vuonna 1994, ja nyt 90 prosenttia maassa käytettävistä kaupallisten vihannesten siemenistä on tuontitavaraa. Myös kasvinjalostajanoikeushakemusten jättäjät tulevat yli 90-prosenttisesti maan ulkopuolelta. Immateriaalioikeuksien puolustajat väittävät, että kasvinjalostajanoikeudet parantavat ruokaturvaa kannustamalla parempien lajikkeiden kehittelyä. Tähän mennessä kasvinjalostajanoikeudet näyttävät kuitenkin tukeneen enemmän Eurooppaan vietävien leikkokukkalajikkeiden kehittelyä kuin Afrikan ruokaturvaa. Keniassa vain yksi 136:sta hakemuksesta vuoden 1997 jälkeen on ollut ruokakasvia koskeva puolet on liittynyt ruusuihin. Tiedon omistaminen ei kuulu afrikkalaiseen perinteeseen Esimerkki Zimbabwesta kertoo, kuinka käsittämättömiltä siemenyhtiöiden vaatimukset lajikkeiden ja siementen omistusoikeuksista näyttävät afrikkalaisten perinteiden näkökulmasta. Intermediate Technology Development Group -järjestön Blessing Butaumocho kertoo kotikylästään, jossa jokaisen viljelijän velvollisuus on säästää osa sadostaan seuraavan vuoden kylvöä varten. Tarpeen tullen viljelijä saa siemeniä sukulaisiltaan tai naapureiltaan, aina ilmaiseksi. Yhteisössä uskotaan, ettei siemenen antajaa pidä edes kiittää, muuten siemen ei idä. Siemenen oikea omistaja on maan henki, sen antanut viljelijä pelkkä hoitaja. Rahatalouden tultua yhteisöön siementen luovutukseen on alettu joissakin tapauksissa liittää myös maksusuorituksia. Korvausta peritään kuitenkin vain siitä työstä ja ajasta, joka siemenen tuottamiseen on käytetty. Ajatus rojalteista on yhteisössäni täysin vieras. Lähinnä siihen voisi verrata vuotuista uhrilahjaa, jonka jokainen kyläläinen suorittaa kiitokseksi maalle, Blessing Butaumocho toteaa. Miia Toikka Kirjoittaja työskentelee Kehitysyhteistyön palvelukeskuksessa Ruokaaika-kampanjan (www.ruoka-aika.net/) koordinaattorina. Kampanjan tavoitteena on nostaa kuluttajan tietoisuutta valintojensa globaaleista vaikutuksista, sekä vaikuttaa Suomen hallitukseen, jotta se pyrkisi muuttamaan kansainvälistä kauppajärjestelmää oikeudenmukaisemmaksi. Lähde: Devlin Kuyek: Intellectual Property Rights in African Agriculture: Implications for Small Farmers. GRAIN, August 2002 ALL RIGHTS RESERVED? 5

6 vaihtoehtoja yhtiövaltaiselle innovaatiojärjestelmälle Tiedon tuotannossa ja hallinnassa on löydettävissä kaksi perinnettä. Yhtäällä ovat avoimuuden käytännöt, joissa yhteisöllisyys ja jakaminen ovat keskeisiä piirteitä. Toisaalla ovat rajoittavat perinteet, jotka ilmenevät tänä päivänä ennen kaikkea yhtiöiden pyrkimyksissä tiedon omistamiseen ja hallintaan. Ensimmäistä innovaatiojärjestelmää voidaan kutsua kansanvaltaiseksi. Sen lähtökohtia ovat avoimuus, vapaus ja yhteisöllinen tiedontuotanto. Kansainvaltaisessa innovaatiojärjestelmässä luovuus kumpuaa muilta opituista asioista. Työtä motivoi tekemisen ilo ja tiedon jalostamisen tuoma tyydytys. Yhteisöllinen tiedontuotanto avaa mahdollisuuksia Kansanvaltaista innovaatiojärjestelmää on sovellettu monilla aloilla. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita kasvinjalostustyö, jota maanviljelijäyhteisöt ovat vuosituhansien aikana tehneet saavuttaakseen kestävän ruokaturvan. Toiminnassa on noudatettu varovaisuusperiaatetta suhteessa luontoon ja ihmisiin. Maanviljelijäyhteisöjen toimintaa voidaan auttaa modernin teknologian ja julkisen rahoituksen avulla. Teknologiaa voidaan käyttää hyväksi, kun pyritään jatkamaan perinteiden parhaita piirteitä. Julkisen rahoituksen avulla puolestaan on mahdollista rakentaa moniarvoinen ja keskenään kilpailevien toimijoiden verkosto, jonka tulokset ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Julkishallinnon aktiivista osallistumista on ehdotettu ratkaisuksi myös lääkehuollon ongelmiin. Sen avulla kansanterveyden kannalta keskeisten lääkkeiden kehittelijöille saataisiin kanavoitua rahoitusta kilpailevien välittäjäorganisaatioiden kautta. Kehitetyt lääkkeet olisivat vapaasti valmistettavissa. Uuden teknologian kehityksen ja käytön kannalta tärkeitä kansanvaltaisia innovaatiota ovat avoimet standardit. Näistä kirkkain esimerkki on internetin www-ympäristö, jonka luoja Tim Berners-Lee kehitti webin perusmääritykset helpottaakseen viestintää omassa työympäristössään. Toimivat perusmäärityksen luotuaan Berners-Lee antoi ne vapaaseen käyttöön. Ohjelmoijien yhteisöt puolestaan ovat synnyttäneet vapaita tietokoneohjelmia. Free Software Foundationin kehittämä General Public Licence jäsensi tämän tuotannon merkittäväksi vaihtoehdoksi kaupalliselle ohjelmistokehitykselle. GPL sallii ohjelmiston vapaan käytön ja muokkaamiseen sillä ehdolla, että myös muunneltu versio julkaistaan lisenssin alla. Keksintö on mahdollistanut sellaiset ohjelmat kuten Linux, Mozilla Firefox/Thunderbird ja OpenOffice. Tieteellisen julkaisujen avaamiseksi on syntynyt avoimen julkaisutoiminnan (open access) kanavia. Nämä internet-julkaisut ovat lukijalle ilmaisia ja tarjoavat vaihtoehdon kaupallisille aikakausikirjoille. Open access -kanavien rahoitus perustuu julkiseen tukeen, julkaisevilta kirjoittajilta perittäviin maksuihin ja lahjoituksiin. Monet avoimista julkaisuista ovat saavuttaneet merkittävän aseman, ja niiden lukijamäärät kasvavat voimakkaasti. Myös yksittäiset luovan työn tekijät ovat alkaneet vapauttaa tekstejään ja teoksiaan muiden käytettäväksi. Tällä tavoin syntyvien tekstien merkittävin luomus on vapaa internet-tietosanakirja Wikipedia. Kohti kansanvaltaista innovaatiojärjestelmää Kansanvaltainen informaatioyhteiskunta vaatii uudenlaisia innovaatiojärjestelmiä. Niillä vaikutetaan siihen, miten uutta tietoa syntyy ja miten sen käyttöönotto tapahtuu. Nyt vallalla oleva yhtiövaltainen innovaatiojärjestelmä tuottaa uusia keksintöjä ja uutta teknologiaa, mutta sen sovellukset eivät vastaa ihmiskunnan tarpeita. Lisäksi yhtiövaltainen innovaatiojärjestelmä aiheuttaa ongelmia erityisesti kolmannen maailman väestölle. Kansanvaltaisen ja yhtiövaltaisen innovaatiojärjestelmien eroja voi havainnollistaa alla olevalla taulukolla: Innovaatiotoiminnan Kansanvaltainen Yhtiövaltainen. Tavoite yleinen etu taloudellinen voitto omistajille Rahoitus julkinen yksityinen, yhtiöt Toteutus Tulokset Suhde kuluttajaan avoin, moninainen ja kilpailutettu vapaasti käytettävissä (public domain, copyleft) vapaa, riippumaton, yhteistyöhakuinen suljettu, monopolistinen, kilpailua rajoittava yhtiön yksinoikeus (patentti, copyright) sidottu yhtiöön, markkinointihakuinen Suhde perinteiseen tietoon arvostettu, palkitseva peitelty, käyttö korvauksetta Suhde elolliseen vaaliva, kehittävä, varovaisuutta noudattava omistava, muunteleva, riskejä ottava Niillä yhteiskunnan alueilla, jotka ovat elämän vaalimisen ja laadun kannalta olennaisia, tulisi siirtyä mahdollisimman nopeasti kansanvaltaiseen innovaatiojärjestelmään. Tällaisia ovat ennen kaikkea kansanterveys, ruokahuolto ja asiatiedonvälitys. Marko Ulvila Kirjoittaja on tamperelainen koti-isä ja kansalaisaktiivi. Artikkeli perustuu Marko Ulvilan Network Institute for Global Democratisation -järjestölle laatimaan raporttiin. Se on luettavissa järjestön www-sivuilla: kalliit lääkkeet ovat tappava ongelma Patenttipohjaisen lääkejärjestelmä ongelmia voitaisiin ratkoa julkisen rahoituksen avulla. Kalliit lääkkeet ovat maailman köyhälle enemmistölle tappava ongelma. Ne ovat ongelma jopa länsimaisen hyvinvointivaltion terveydenhuoltojärjestelmän rahoitukselle. Uusien lääkkeiden kehittäminen on kallista. Rahoitus on hoidettu patenttijärjestelmän avulla yksityisten yhtiöiden kautta. Mutta onko järjestelmässä mitään järkeä? Kelan lääkekorvaustilasto kertoo julkisen terveydenhuollon rahoituskriisistä yhden puolen. Maksetut korvaukset lähes kolminkertaistuivat vuosien välisenä aikana. Korvauksia maksetaan lähes miljardi euroa. Kehitysmaille ja köyhille, joilla ei ole julkista terveydenhuoltoa tai sairausvakuutusta, kalliit lääkkeet ovat katastrofi. Tilannetta pahentaa lääkekehityksen keskittyminen ratkomaan ainoastaan maksukykyisten ongelmia. Yhdeksääkymmentä prosenttia väestöstä koskeviin terveys-ongelmiin kohdistetaan ainoastaan 10 prosenttia lääkekehitykseen käytetystä rahasta. 6 ALL RIGHTS RESERVED? Patentoitua lääkebisnestä Lääkkeiden kehittäminen on kallista, mutta valmistaminen halpaa. Patenttijärjestelmä takaa lääkepatentin haltijalle monopolioikeuden lääkkeen valmistamiseen ja myyntiin 20 vuodeksi. Näin lääkkeen kehittäjä saa sijoittamansa pääoman korkojen kanssa takaisin. Patenttien tarjoaman monopoliaseman hyväksymistä perustellaan sillä, että ainoastaan patenttien takaamat voitot ovat riittävä kannustin sijoittaa tutkimukseen. Maailman kauppajärjestön WTO:n piirissä laadittu immateriaalioikeuksia koskeva TRIPS-sopimus velvoittaa kaikkia WTO:n jäsenmaita takaamaan vahvan patenttisuojan. Lääketeollisuuden kannalta tilanne on erinomainen. Yhdysvaltalaisen kuluttajajärjestö Public Citizenin raportin mukaan suurimpien yhtiöiden Fortune 500 -listan lääkeyhtiöiden voitot ovat jo vuosikymmeniä olleet selvästi listan keskiarvoa suurempia. Teollisuus myös puolustaa voittojaan suurella rahalla. Vuosina lääketeollisuus käytti 262 miljoonaa dollaria yhdysvaltalaisten päättäjien lobbaamisen. Suomessakin lääketeollisuuden suhteet lääkäreihin ja apteekkeihin ovat herättäneet keskustelua. Uusi lääkesopimus? Tim Hubbard (Head of Human Genome Analysis at the Wellcome Trust Sanger Institute, UK) ja James Love (Director of the Consumer Project on Technology, Washington) työskentelevät kokonaan uuden kansainvälisen sopimuksen luomiseksi. Sopimus takaisi edullisten lääkkeiden saannin sekä järkevän lääkekehityksen. Hubbard ja Love arvostelevat patenttipohjaista järjestelmää kalliiksi ja tehottomaksi. Heidän mukaansa järjestelmä nostaa lääkkeiden hintoja globaalilla tasolla vähintään 300 miljardilla dollarilla. Ainoastaan 10 prosenttia lääkkeen hinnasta menee uusien lääkkeiden kehittämiseen, ja kolme neljäsosaa uusista lääkkeistä ei sisällä oleellisia parannuksia verrattuna aiemmin saatavilla olleisiin. Hubbard ja Love myös pelkäävät kasvavan patenttimäärän olevan jatkossa uusien innovaatioiden tiellä. Hubbardin ja Loven esittämän uuden sopimusjärjestelmän ydin on, että jokainen valtio olisi velvollinen rahoittamaan lääkekehitystä bruttokansantuotteeseen sidotulla vuotuisella summalla. Rahoitusmekanismin valtio saisi valita itse. Vanha patenttipohjainen järjestelmä olisi siis edelleen mahdollista säilyttää alueellisesti siellä, missä näin päätettäisiin tehdä. Oleellista on, että sopimus mahdollistaisi lääkepatenttien lakkauttamisen ja vaikka kaikkien käytettyjen lääkkeiden korvaamisen halvemmilla geneerisillä kopiolääkkeillä. Lääkkeet halpenisivat, mutta vapaamatkustajan ongelmaa ei olisi, koska valtio on sitoutunut lääkekehityksen rahoittamiseen esimerkiksi vapaan lähdekoodin metodilla. Tapio Laakso Kirjoittaja on patenttiasioista kiinnostunut yhteiskuntatieteiden opiskelija. Lisää aiheesta:

AHTO APAJALAHTI KAJ SOTALA JOKAPIRAATINOIKEUS. Pamfletti. Barrikadi-sarja No 16 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI

AHTO APAJALAHTI KAJ SOTALA JOKAPIRAATINOIKEUS. Pamfletti. Barrikadi-sarja No 16 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI Jokapiraatinoikeus AHTO APAJALAHTI KAJ SOTALA JOKAPIRAATINOIKEUS Pamfletti Barrikadi-sarja No 16 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI Ahto Apajalahti & Kaj Sotala & Pulitzer Oy ISBN 978-951-0-36468-0

Lisätiedot

The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen

The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen Stuart Hamilton and Darren Moon The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen Yhteenveto Internetin kasvun huima vauhti sen jälkeen, kun ensimmäinen web-selain otettiin käyttöön

Lisätiedot

VAPAAMMISTA KIRJALLISTEN JA TAITEELLISTEN TEOSTEN LISENSSIEHDOISTA. (Über Freien Licensvertrage für Scriftliche und Kunstliche Werk)

VAPAAMMISTA KIRJALLISTEN JA TAITEELLISTEN TEOSTEN LISENSSIEHDOISTA. (Über Freien Licensvertrage für Scriftliche und Kunstliche Werk) VAPAAMMISTA KIRJALLISTEN JA TAITEELLISTEN TEOSTEN LISENSSIEHDOISTA (Über Freien Licensvertrage für Scriftliche und Kunstliche Werk) Mikko Välimäki, OTK, tutkija, Helsinki Institute for Information Technology

Lisätiedot

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet P.O. Box 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 University of Helsinki Finland tel + 358 9 191 22 766 telefax + 358 9 191 22 762 email: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden

Lisätiedot

Sanna Marttila & Laura Sillanpää

Sanna Marttila & Laura Sillanpää Sanna Marttila & Laura Sillanpää Tämän oppaan käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 -lisenssi (CC BY- 4.0). Lisenssi on saatavilla osoitteessa: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 SUOMEN TUNNETUIMMAT VÄRIT ON PATENTOITU SIVU 14 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN

Lisätiedot

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus kepan taustaselvitykset n:o 31 kepa s working papers n:o 31 Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus Huomioita kehitysrahoituksen uudistamisesta teppo eskelinen & ville-pekka sorsa (2010) YTT Teppo

Lisätiedot

Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e

Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e Henrik Ingo www.avoinelama.fi (cc) Henrik Ingo 2005 Painopaikka: Otamedia, Espoo Kansi: Henrik Ingo Taitto ja ulkoasu: Henrik Ingo Internet: www.avoinelama.fi

Lisätiedot

Teollis- ja. tekijänoikeudet

Teollis- ja. tekijänoikeudet ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Verkkotunnus Olennanen osa tavaramerkkiä Mauri Pekkarinen Panosta suojaamisen osaamiseen Teollis- ja N:o 2. Toukokuu 2009

Lisätiedot

Kehityksen kestävä rahoitus Ville-Pekka Sorsa (toim.)

Kehityksen kestävä rahoitus Ville-Pekka Sorsa (toim.) Ville-Pekka Sorsa (toim.) ATTAC 2007 Kehityksen kestävä rahoitus Ville-Pekka Sorsa (toim.) Attac 2007 Kansi ja taitto: Konsta Huusko Copyright 2007 Ville-Pekka Sorsa / Attac ry Julkaisija: Attac ry PL

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus.

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Käsilläolevassa kirjassa pureudutaan rikkaiden ja köyhien maiden välisiin suhteisiin ekologisen velan käsitteen näkökulmasta. Lähtökohtana

Lisätiedot

Radikaalisti avoin yhteiskunta

Radikaalisti avoin yhteiskunta Radikaalisti avoin yhteiskunta Vihreiden tietoyhteiskuntapoliittinen ohjelma Viimeistelemätön versio: ohjelmalle tehdään vielä kielenhuolto ja lisätään termien selityksiä 1 Hyväksytty puoluevaltuuskunnassa

Lisätiedot

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Sari Stenvall-Virtanen, Mikko Grönlund, Aarne Norberg, Veijo Pönni ja Timo E. Toivonen Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Luovan Suomen julkaisuja 4. Luova Suomi

Lisätiedot

Maailma 2015. Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan?

Maailma 2015. Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan? Maailma 2015 Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan? Raportti 2 2009 Ajatuspaja e2, some rights reserved. Lisätietoa Creative Commons -lisenssistä: www.creativecommons.fi ISBN 978-952-67200-8-1

Lisätiedot

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Ville Rantanen Helsinki 2003 1. Johdanto 1.1. Tutkimuksen tavoite Informaatio on nykyään tärkeä vaurauden lähde. Oikeudesta tietoon taistellaan hankkimalla erilaisia immateriaalioikeuksia.

Lisätiedot

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2369. Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2369. Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2369 Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2369 Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja

Lisätiedot

Estejuoksu luovaan Suomeen

Estejuoksu luovaan Suomeen polemia Tarja Cronberg Estejuoksu luovaan Suomeen KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Estejuoksu luovaan Suomeen Tarja Cronberg Estejuoksu luovaan Suomeen kaks kunnallisalan kehittämissäätiö ESTEJUOKSU

Lisätiedot

Johdatus osallistumistalouteen - internetin uusia taloudellisia toimintaympäristöjä

Johdatus osallistumistalouteen - internetin uusia taloudellisia toimintaympäristöjä TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Johdatus osallistumistalouteen - internetin uusia taloudellisia toimintaympäristöjä 1 KARI A. HINTIKKA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

KUPPI KUUMAA KAHVI JA MUUT RAAKA-AINEET MAAILMANMARKKINOIDEN ARMOILLA

KUPPI KUUMAA KAHVI JA MUUT RAAKA-AINEET MAAILMANMARKKINOIDEN ARMOILLA KUPPI KUUMAA KAHVI JA MUUT RAAKA-AINEET MAAILMANMARKKINOIDEN ARMOILLA ISMOPYKÄLÄINEN KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUKSEN JULKAISUSARJA 48 Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen julkaisusarja 48. ISBN 951-8925-70-4

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

TEM raportteja 24/2011

TEM raportteja 24/2011 TEM raportteja 24/2011 Patentti- ja teknologiamarkkinat ja niiden toimijat Jussi Heikkilä Innovaatio-osasto Raportti Elokuu 2011 Patentti- ja teknologiamarkkinat ja niiden toimijat Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

TTIP-sopimuksen tavoitteet ja kritiikki: Onko huoleen syytä?

TTIP-sopimuksen tavoitteet ja kritiikki: Onko huoleen syytä? TTIP-sopimuksen tavoitteet ja kritiikki: Onko huoleen syytä? TTIP-sopimuksen tavoitteet ja kritiikki: Onko huoleen syytä? Copyright 2015 Marko Juutinen Suomen Attac on vuonna 2001 perustettu kansalaisjärjestö,

Lisätiedot

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT?

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT? Sisällys ALUKSI 2 1. THINK TANKIEN LYHYT HISTORIA 4 1.1 KEHITYS YHDYSVALLOISSA 4 1.2 KEHITYS EUROOPASSA 6 1.3 KEHITYS SUOMESSA 7 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 2.1 LÄHTÖASETELMA

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot