Toimintakertomus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2008"

Transkriptio

1 Toimintakertomus JOHDANTO Tampereen yliopiston tieteentekijöiden vuoden 2008 toiminnassa näkyivät yliopistoon tulossa olevat muutokset. Keskeisin kysymys oli tulossa oleva yliopistolakiuudistus, joka toteutuessaan tulee muuttamaan niin yliopiston hallintoa kuin työehtoja. Keskeisimpiä kysymyksiä olivat kysymykset yliopiston työntekijöiden mahdollisuuksista osallistua tulevaisuudessakin yliopiston päätöksentekoon sekä suunnitelmat muuttaa palvelusuhteeksi työsuhde nykyisen virkasuhteen sijaan. Yliopistolain ohella tattelaiset keskustelivat ja ottivat kantaa niin yliopistoallianssin hallintomalliin kuin työajankohdentamiseen. Tatten toimintavuosi 2008 oli aiempaan tapaan vilkas ja monipuolinen ja vakavan edunvalvonnan ohella myös virkistäydyttiin yhdessä. 2. EDUNVALVONTA Tatte valvoi jäsentensä etuja osallistumalla valtakunnallisesti TTL:n toimintaan. Alueellisesti edunvalvontaa kehitettiin osallistumalla yliopistoallianssin henkilöstöfoorumin toimintaan. Paikallisesti tattelaiset vaikuttivat. Paikallisesti tattelaiset vaikuttivat sekä toimimalla yliopiston hallinnon kaikilla tasoilla että näkymällä kannanotoillaan ja toiminnallaan koko yliopistoyhteisössä.. Yliopistolain uudistaminen Vuoden 2008 keskeisin puheen ja huolenkin aihe oli yliopistolain uudistus. Lain valmistelusta keväällä tihkuneet tiedot, nostivat esiin kysymyksen siitä, miten turvataan henkilökunnan vaikutusmahdollisuudet tulevaisuudessa. Tattelaiset seurasivat aktiivisesti yliopistolain valmistelua ja oli mukana liiton yliopistolaki-työryhmässä. Tatte järjesti Uljas uusi yliopisto -seminaarin Väinö Linna -salissa, joka osoittautui liian pieneksi, sillä tilaisuuteen osallistui yli sata ihmistä. Osa kuulijoista joutuikin istumaan lattialla. Keskustelutilaisuuden puhujina olivat rehtori Krista Varantola (TaY), vararehtori Paul Andersson (TTY), Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Anna-Mari Huhtinen, TTL:n yliopistolakityöryhmän puheenjohtaja, lehtori Petri Koikkalainen (LaY) ja yliassistentti Jussi Kivistö (TaY). Seminaari tilaisuuden juonsi Sinikka Torkkola. Seminaari osoitti, että keskustelulle oli selvästi tarvetta, kun yliopistot ja järjestöt laativat lausuntoja yliopistolakiesityksestä. Osa kritiikistä oli ennestään tuttua: lain uudistamisen aikataulu on liian tiukka ja henkilöstöä ei ole kuultu riittävästi lain valmisteluvaiheessa. Monella näyttää olevan sellainen käsitys, että laki ajetaan läpi eduskunnan kiireellisellä aikataululla, tapahtui mitä hyvänsä. Tatten kotisivuilla julkaistiin myös yliopistouudistus-blogi, joka jäi keskusteluanniltaan kuitenkin vaisuksi. 1

2 Tatten lausunnossa uudesta yliopistolaista todettiin uuden lain vaarantavan yliopiston nykyisen kollegiaalisen päätöksenteon tavan sekä perustuslain takaaman tutkimuksen ja opetuksen vapauden. Konkreettisia muutoksia lakiin esitettiin seuraavasti: - Yliopiston hallituksessa tulisi olla enintään kolmannes ulkopuolisia jäseniä. - Yliopistokollegion aseman vahvistamista siten, että sen tehtäviin kuuluvat keskeisimmät yliopistohallinnolliset tehtävät kuten rehtorin valinta ja johtosäännöstä päättäminen. - Yliopiston palvelussuhteen tulee olla jatkossakin virkasuhde, sillä virkasuhteessa oleva työntekijä toimii virkavastuulla, mikä antaa työntekijälle työsuhdetta vahvemman tuen edustaa tiedettä ja toimia korkeatasoisen, tutkimukseen perustuva ylimmän opetuksen edun mukaisesti. - Henkilöstön valintaa ja kelpoisuusvaatimuksia koskevat määritykset olisi syytä säätää asetustasolla, jotta yliopistojen kelpoisuusvaatimukset noudattavat samoja periaatteita, jolloin henkilöstön valinta ja kelpoisuuden arviointi pysyvät vertailukelpoisina. - Määräaikaisuuden perusteeksi kirjattu pätevöityminen poistetaan laista, sillä lakiluonnoksen määräaikaisuuden perustelut ovat epämääräisiä ja vaarana on, että laki lisääkin määräaikaisten määrää eikä vähennä sitä, kuten julkilausuttu tavoite on aiemmin ollut. Yliopistolain muutoksen vaikutukset näkyivät konkreettisesti Tampereen yliopiston hallinnossa jo loppuvuodesta 2008, jolloin esitettiin ylipiston vaalijohtosäännön muuttamista. Tatte totesi lausunnossaan muutosesityksessä muun muassa: Vaalijohtosäännön muutos olisi mielekästä tehdä samalla, kun yliopiston johtosääntö uudistetaan meneillään olevan yliopistolakiprosessin aikana. Uudistuksia suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon, että muutostarpeiden kokonaisuutta osataan arvioida vasta sitten, kun uusi yliopistolaki on hyväksytty eduskunnassa. Tatten edustaja sekä Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ja Tampereen yliopiston henkilöstöyhdistyksen edustajat nostivat muutosesityksen keskusteluun yliopiston hallituksen kokouksessa, mutta eivät vieneet asiaa äänestykseen.. Työajankohdentaminen Tampereen yliopistotyönantaja otti käyttöön työajankohdentamisjärjestelmä SoleTM:n alkuvuodesta Kohdentamisjärjestelmän ohjeistus ja käytännön sovellus oli ristiriidassa voimassa olevan työehtosopimuksen kanssa. Sopimuksen mukaan 1600 tunnin kokonaistyöaikaa tekevien työn seuranta perustuu työn tuloksiin eikä aikaan. Tämän mukaan työajankohdentamista voidaan edellyttää vain kerran lukukaudessa. Kohdentamisjärjestelmä herätti sekä tattelaisissa että koko yliopistoyhteisössä vilkasta keskustelua ja kritiikkiä. Tatte perusti keskustelufoorumiksi blogin (toimintakertomuksen liite 1.) ja kirjoitti aiheesta Aikalaiseen. Kevätvuosikokouksessa valmisteltiin myös kannanotto. Tatte järjesti aiheesta kaksi keskustelutilaisuutta. Keskustakampuksella 1.4. puhumassa olivat JUKOn neuvottelupäällikkö Arja Vehmas, yliopiston laskentapäällikkö Päivi Mäntysaari, pääluottamusmies Tapio Rissanen ja 3T ry:n puheenjohtaja Heikki Huttunen. Kaupin kampuksen tilaisuudessa 2.4. puhumassa olivat TTL:n toiminnanjohtaja Eeva Rantala, yliopiston laskentapäällikkö Päivi Mäntysaari ja pääluottamusmies Tapio Rissanen. Luottamusmies ja puheenjohtaja neuvottelivat asiasta myös yliopiston hallintojohtajan ja talouspäällikön kanssa. Tatte oli yhteydessä asiasta myös Jukoon ja TTL:n. Sosiaali- ja työttömyysturva 2

3 Tutkijoiden oikeus työttömyysturvaan oli edelleen keskeinen edunvalvontatehtävä. Tatte oli aktiivisesti yhteydessä sekä Tampereen työvoimatoimistoon että Akavan Tampereen työvoimatoimikunnan jäseneen Petri Partaseen. Yhteydenotoista ja työministerin keväällä lähettämästä ohjekirjeestä työttömyysturvalain soveltaminen tieteen ja taiteen tekijöihin eräissä tilanteissa ( ) huolimatta tutkijoilla oli edelleen vaikeuksia saada työttömyyskorvausta. Apurahalta työttömäksi jäänyt tutkija pyritään tulkitsemaan omassa työssään työllistyväksi. Samoin väitöskirjaa tekeviltä tutkijoilta on pyritty epäämään oikeus työttömyysturvaan määrittelemällä heidät päätoimisiksi opiskelijoiksi. Paikallisesti olennaista on, että työvoimatoimikuntien työntekijäedustajilla on selvä käsitys siitä, ettei apuraha tee tutkijasta omassa työssään työllistyvää eikä väitöskirjan tekeminen tee tutkijasta päätoimista opiskelijaa. Tatte, luottamusmiehet ja erityisesti liitto auttoivat ongelmia kohdanneita jäseniä uudelleen käsittelypyyntöjen ja valitusten tekemisessä. TTL ja Tattekin apurahatutkijoiden sosiaaliturvan eteen tehty pitkäaikainen työ tuotti tulosta. Apurahatutkijoiden sosiaaliturvaa parantava laki astui voimaan Uudistus merkitsee, että myös apurahakausilta kertyy eläkettä. Apurahan saajat saavat oikeuden myös sairauspäivärahaan. Eläke- ja muut sosiaaliturvamaksuista huolehtii apurahan saaja itse. Sosiaaliturvan teknisestä toteutuksesta huolehtii MYEL. Tasa-arvo Tattella on edustaja yliopiston tasa-arvotoimikunnassa. Vuoden aikana tasa-arvotoimikunta pyrki tukemaan yksikkökohtaista tasa-arvosuunnittelua koulutustilaisuuksilla. Tasa-arvosuunnitelmista ei ole vielä kattavaa tietoa, mutta niillä pyritään ohjaamaan yliopistossa tehtävää tasa-arvotyötä siihen suuntaan, että niissä otettaisiin huomioimaan yksiköiden erityispiirteisiin liittyvät asiat. Edelleen keskeisenä haasteena yliopiston tasolla oli palkkakartoitus: henkilöstö- ja lakiasiain osasto kyllä teki palkkavertailua, ja sen tuloksia esiteltiin laitosten tasa-arvovastaaville keväällä 2008, mutta analyysi jäi puuttumaan. Palkkaerojen syitä pitäisi pystyä selvittämään siten, että eroihin liittyvät avoimet kysymykset saisivat edes tyydyttävän vastauksen. Allianssiyliopiston henkilöstöfoorumi Alkuvuonna Tampereen yliopiston hallitukseen tuli päätettäväksi yliopistoallianssin hallintomalli. Esitetyssä mallissa yliopistoallianssin hallitus olisi poikennut nykyisestä kolmikantaa perustuvasta yliopistohallinnosta. Henkilöstöjärjestöjen ja ylioppilaskuntien kannanotto saatiin aikaan nopeasti. Kannanotossa todettiin muun muassa: Allianssia suunnitellut työryhmä esitteli työnsä tulokset yliopistojen henkilöstöille ja tiedotusvälineille tammikuun kolmannella viikolla. Suunnittelutyöryhmän esityksenä on, että allianssia johtaa hallitus. Sen kokoonpanoksi esitetään kolmea rehtoria, neljää ulkopuolista sekä kolmea muuta yliopistojen hallituksien nimeämää henkilöä. Nykyistä yliopistojen päätöksenteossa noudatettua kolmikantaa, joka takaa professoreille, muun henkilöstön edustajille ja opiskelijoille edustuksen yliopistopäätöksenteon kaikilla tasoilla, ei noudateta allianssin hallitusta muodostettaessa. Yliopisto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tieteellinen merkitys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus perustuvat henkilöstön ja opiskelijoiden osaamiselle. Allianssiyhteistyön onnistumisen edellytys on, että näiden ryhmien laaja-alainen asiantuntemus yliopistotyöstä ja opiskelusta on edustettuna allianssin johtotyössä. Allianssin asioista päätetään yliopistojen hallituksissa, joissa opiskelijoilla ja henkilöstöllä on edustus. Avoimen ja harkitun 3

4 päätöksenteon takaamiseksi samojen ryhmien tulee olla edustettuna myös toimielimessä, joka valmistelee allianssia koskevat päätökset. Kannanoton allekirjoittaneet yhdistykset ja ylioppilaskunnat olivat Tampereen teknillisen yliopiston lehtorit ry, Tampereen tekniikan tieteentekijät ry, Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys ry, Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta, Tampereen yliopiston lehtorien yhdistys ry, Tampereen yliopiston tieteentekijät ry, Tampereen yliopistolaiset JHL ry, Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys ry, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Jyväskylän yliopiston lehtoriyhdistys ry, Jyväskylän yliopiston tieteentekijät ry, Jyväskylän yliopiston ammattiosasto JYTT ry, Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistys JYHY ry, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, hallituksen puheenjohtaja. Kannanotto lähetettiin kaikille kolmelle yliopistolle. Tampereen yliopiston hallituksen kokouksessa sovittiin, että hallintomalli muutetaan vastaamaan kolmikantaan perustuvaa hallintoa. Näin myös tehtiin. Sopimuksen mukaan edustajat hallitukseen saivat tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta sekä opiskelijat että professorit. Tatte toimi aloitteellisesti yliopistoallianssin henkilöstöjärjestöjen yhteistyön tiivistämisen puolesta. Jyväskylässä pidettiin allianssiyliopistojen henkilökuntafoorumin. Allianssiyliopistojen henkilöstöfoorumin ensimmäisinä edustajina yliopistoallianssin hallitukseen ovat menossa tutkija Matti Vesa Volanen Jyväskylän yliopiston tieteentekijöistä ja professori Eero Ropo Tampereen yliopiston professorien yhdistyksestä. Muina jäseninä henkilöstöfoorumin ensimmäiseen työvaliokuntaan valittiin Saija Kyllönen Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistyksestä, Sari Peltonen Tampereen tekniikan tieteentekijöistä, Pekka Laine Jyväskylän yliopiston ammattiosastosta, Leena Heino Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistyksestä ja Anne Koski Tampereen yliopiston tieteentekijöistä. Allianssifoorumin työvaliokunnassa olivat Matti Vesa Volanen (Jytte) edusti tutkijoita, opettajia ja muuta henkilökuntaa ja Eero Ropo (Professoriliiton Tampereen yhdistys) professoreita yliopistoallianssin hallituksessa. Yhteistyösopimus valmistui allekirjoitettavaksi joulukuussa Edunvalvonta yliopiston sisällä Vuonna 2008 yliopiston hallituksessa jäseninä olivat Pekka Rantanen ja Ulla Aatsinki ( asti) ja varajäseninä Sinikka Torkkola sekä Tapio Rissanen. Yliopiston hallituksessa suunnitteilla oleva yliopistolaki puhutti paljon. Suurta ihmetystä pitkin vuotta herätti se, että Suomen hallitus haluaa yliopistojen hallituksiin ulkopuolisten enemmistön. Rehtori Krista Varantolan mukaan linjauksen perusteluja on useaan otteeseen kysytty OPM:stä ja muiltakin tahoilta. Varantolan mukaan saatu vastaus on, että linjauksen takana on vahva poliittinen tahto. Yliopistolain kommentointi yliopiston hallituksessa oli varsin samansuuntaista kuin monissa muissakin lausunnoissa: johtamisjärjestelyjä pidettiin epämääräisinä. Tampereen yliopisto ehdotti myös, että harkinnanvaraisen strategisen rahoituksen osuus olisi pienempi kuin mitä on ollut suunnitteilla, koska harkinnanvarainen rahoitus on hankalasti yhdistettävissä pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen yliopistojen kehittämiseen. Pelkoa hallituksessa herätti myös se, että vaikka autonomiaa ollaan lisäämässä, niin mahdollista on myös se, että OPM:n ohjaus tulee entisestään tiukentumaan. Uuden strategian ja johtosäännön valmisteleminen aloitettiin vuoden 2008 lopussa. Molemmissa valmisteluissa oli mukana Tatten edustajia, strategiaryhmässä Pekka Rantanen ja johtosääntöryhmässä Sinikka Torkkola. Strategia- ja johtosääntötyö jatkuu vuonna Keskeisiä asioita Tattelle ovat sekä edustuksellisuuden puolustaminen yliopiston hallinnossa että päätöksenteon avoimuuden korostaminen, jotta hierarkkinen linjaorganisaatiomalli ei lamauta yliopiston henkilöstön asiantuntijuuden erityisyyttä yliopiston toiminnassa. Yliopisto on joutunut syömään siirtomäärärahoja toiminnan ylläpitämisessä ja joissakin yksiköissä on tullut tappioita, 4

5 joita on jouduttu paikkailemaankin. Yliopiston henkilöstön sairaspoissaolot kasvoivat vuodesta 2007 vuoteen %. Asiaan pitää jatkossa kiinnittää erityistä huomiota, koska yliopistosektorin muutosvauhti on ollut niin nopeaa ja säntäilevääkin. Suuria eroja eri henkilöstöryhmien välillä on olemassa, mutta on luultavaa, että kaikki opettajat tai tutkijat eivät välttämättä ilmoita sairaspoissaoloista, mikä tekee tilastoinnista hieman epäluotettavaa. Yhteistoimintaneuvosto Yhteistoimintaneuvosto kokoontui vuoden 2008 aikana ainoastaan kolme kertaa. Ensimmäinen kokous pidettiin ja kokouksen asialistan merkittävin asia oli Tampereen yliopiston strategian toteuttamissuunnitelma vuosiksi (Tampereen yliopiston toiminta- ja Yhteistoimintaneuvosto kokoontui vuoden 2008 aikana ainoastaan kolme kertaa. Ensimmäinen kokous pidettiin ja kokouksen asialistan merkittävin asia oli Tampereen yliopiston strategian toteuttamissuunnitelma vuosiksi (Tampereen yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelma). Tähän liittyi useita laajahkoja asiakirjoja: tulossopimus, Seinäjoen yliopistokeskusta koskevat suunnitelmat sekä yliopistoallianssiraportti. YT-neuvoston toinen kokous pidettiin ja tässä kokouksessa agendan tärkeimmät asiat olivat virkojen ja tehtävien täyttökielto (rehtorin päätös 5.9., joka oli jo jaettu tiedoksi yliopiston eri yksikköihin) sekä TYT:ssa aloitetut yt-neuvottelut/henkilöstön vähentäminen Hämeenlinnan ja Seinäjoen täydennyskoulutuksen toimipisteissä. Kokouksessa annettiin myös TPK/TAY-Palvelut Oy:n tilannekatsaus. Lisäasiana kokouksessa (7 ) keskusteltiin ehdotuksesta TayJS:n ja TayVaaliJS:n muuttamisesta/vararehtorien valinta vaalikollegiolta yliopiston hallitukselle. Ehdotus yliopiston johtosäännön ja vaalijohtosäännön muuttamisesta otettiin siis kokouksessa esille lisäasiana, josta oli tiedotettu yhteistoimintaneuvoston jäsenille sähköpostitse Materiaali jaettiin vasta kokouksessa. Järjestöjen edustajat kritisoivat tapaa, jolla asia otettiin esille, samoin kireätä aikataulua. Asia ei kuitenkaan kuulunut YT-neuvoston päätettäviin asioihin, joten siitä ei voitu kuin keskustella. Keskustelun jälkeen merkittiin yhteistoimintaneuvoston tiedoksi ehdotus TayJS:n ja TayVJS:n muuttamisesta niin, että vararehtorien valinta siirretään vaalikollegiolta hallitukselle. Asia tuli sitten hallituksen käsittelyyn perjantaina Vuoden 2008 kolmas ja viimeinen kokous pidettiin ja tässä kokouksessa esityslistalla olivat hallitukselle annettava esitys toimintamenomäärärahoista vuodelle 2009 sekä esitys yhteistoimintaneuvottelujen päättämisestä/tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut (työnantajan esitys). Lisäksi esillä oli TPK/TAY-Palvelut Oy:n tilannekatsaus aiheeseen liittyvine materiaaleineen. Liitteet toimitetaan usein kovin myöhään YT-neuvoston jäsenille, joten niihin ei useinkaan ole aikaa paneutua kunnolla. Joissakin tapauksissa paperit tai osa niistä annetaan vasta kokouksessa. Tätä neuvoston jäsenet kritisoivat usein. Luottamusmiesasiat ja palkkaedunvalvonta Vuonna 2008 JUKO ry:n luottamusmiehinä ovat toimineet pääluottamusmies Tapio Rissanen, keskustakampuksen opetus- ja tutkimushenkilöstön luottamusmies Keijo Rantanen, kirjasto- ja hallintohenkilöstön luottamusmies Sari Hyttinen sekä Kaupin kampuksen opetus ja tutkimushenkilöstön luottamusmies Jarkko Valjakka (Latte ry.). Kuluneena vuonna professorien ja lehtoreiden pääluottamusmies ja luottamusmies luopuivat toimestaan, ja JUKO:n 5

6 jäljellejääneet luottamusmiehet joutuivat hoitamaan myös näiden henkilöstöryhmien edunvalvontaa. YPJ-ohjausryhmän tattelaisena jäsenenä toimi Tapio Rissanen, opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointiryhmän jäsenenä Minna Leinonen, varajäsenenään Sinikka Torkkola, ja muun henkilöstön arviointiryhmän jäsenenä Sari Hyttinen, varajäsenenään Aniita Ahlholm-Kannisto (INA ry.). Luottamusmiestoiminnassa painottuivat yliopistojen palkkausjärjestelmään (YPJ) liittyvät asiat, määräaikaisten virkasuhteiden perustelujen tarkistaminen ja yhä enenevässä määrin myös tekijänoikeuskysymykset. YPJ-asioista esillä ovat olleet mm. työtehtävien vaativuustason luokituksen käytön perusteet, erityisesti opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmän alimmilla tasoilla ja tasoilla 6 8, sekä opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen kuvausten kirjavuus ja niiden parempi ohjeistaminen jatkossa. YPJ-asioiden käsittelyyn ovat osallistuneet luottamusmiehet ja aryjen jäsenet. Luottamusmies- ja palkkaedunvalvonnassa Tatten edunvalvojat ovat toimineet kiinteässä yhteistyössä TTL:n ja JUKOn kanssa. Tatten kannanotot Henkilöstöjärjestöjen ja ylioppilaskuntien yhteiskannanotto: Edustuksellisuus taattava Sisä- Suomen yliopistoallianssin hallituksessa Kannanotossa olivat mukana Tampereen teknillisen yliopiston lehtorit ry, Tampereen tekniikan tieteentekijät ry, Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys ry, Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta, Tampereen yliopiston lehtorien yhdistys ry, Tampereen yliopiston tieteentekijät ry, Tampereen yliopistolaiset JHL ry, Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys ry, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Jyväskylän yliopiston lehtoriyhdistys ry, Jyväskylän yliopiston tieteentekijät ry, Jyväskylän yliopiston ammattiosasto JYTT ry, Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistys JYHY ry, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, hallituksen puheenjohtaja - Kannanotto työajan kohdentamisesta Lausunto neliportaisesta tutkijanurasta Lausunto opettajien vuosittaisesta työsuunnitelmasta Lausunto yliopistolain ja siihen liittyvän lainsäädännön kokonaisuudistuksesta Lausunto Tampereen yliopiston vaalijohtosäännön muuttamisesta JÄSENISTÖ Jäsenmäärä ja -hankinta Liitto ilmoittaa Tatten virallisen jäsenmäärän vuosittain 1.1. ja virallinen jäsenmäärä 2009 on lähes sama kuin vuotta aikaisemmin eli 560. Silti ei pidä tehdä sellaista johtopäätöstä, ettei Tatten jäsenmäärän kehitys olisi ollut hyvä. Vuonna 2008 jäsenrekrytoinnin kannalta oli suuri haaste, että jäsenmaksurästejä ei ollut karhuttu sitten vuoden Tähän oli syynä se, että Tatte odotti TTL:n sähköisen jäsenrekisterin valmistumista ja liiton siihen oheispalveluksi lupaaman jäsenmaksukarhuamisen alkamista. Kun oheispalvelu ei käynnistynyt 2007 aikana, Tatte päätti karhuta rästissä olevia jäsenmaksuja itse toukokuussa Jäsensihteerin karhuamisoperaation tuloksena eronneeksi todettiin lokakuussa yhteensä 29 jäsentä. Näistä 5 maksoi loppuvuoden kuluessa rästinsä ja jatkoi jäsenyyttään. Osa rästiläisistä on hoitanut maksunsa suoraan liiton informoimatta yhdistystä, jolloin heidän jäsenyytensä on aktivoitunut ilman yhdistyksen erillistä päätöstä. Uusia jäseniä liittyi kaiken kaikkiaan 54 ja yhdistyksestä erosi 6

7 karhuprosessiin liittymättä 34 jäsentä. Jäsenmäärän pysyminen samana turvasi Tattelle liitossa täsmälleen saman liittokokouspaikkamäärän kuin aikaisemminkin. Tatteen liittymisessä merkille pantavaa vuonna 2008 oli erityisesti ulkomaalaisten tutkijoiden ja opettajien aktivoituminen. Lokakuussa yhdistykseen liittyneistä enemmistö oli ulkomaalaisia. Ulkomaalaisten aktivoituminen näkyi vuoden kuluessa siten, että uuteen hallitukseen tuli ulkomaalaisvastaava ja Tatte tuli entistä tietoisemmiksi englanninkielisen rekrytointimateriaalin ja rekrytointitilaisuuksien tarpeesta. Tattessa päärekrytointitapa on yliopistoyhteisössä näkyminen ja rekrytointimateriaalin esillä pito kaikissa tilaisuuksissa. Tämän lisäksi Tatte järjesti rekrytointitalkoot, jossa kaikille niille tutkija, assistentti ja yliassistentti nimikkeellä yliopiston osoitteistossa oleville, jotka eivät olleet Tatten jäseniä, postitettiin sisäpostissa rekrytointikirje ja Tatten esite. Talkoot aiheuttivat selvän liittymispiikin pienellä viiveellä. Joulukuussa Tatteen liittyi peräti 13 uutta jäsentä. Tatte teki maaliskuussa jäsenselvityksen jäsenistön osoite- ja yliopiston puhelinluettelotietojen pohjalta. Selvityksen mukaan tattelaisista 60 % on naisia ja 40 % miehiä. Nimen perusteella ulkomaalaisia jäsenistä on n. 5 %. Tampereella ja sen naapurikunnissa jäsenistä asuu 80 %. Vain 60 prosentilla jäsenistä oli työhuone yliopistolla. Loput tattelaiset joko ovat työssä muualla, työskentelevät kotona tai ovat virkavapaalla tai työttöminä. Valtaosa työhuoneellisista tattelaisista työskentelee keskustakampuksella (72 %). Kaupin kampuksella työskentelee 18 % ja vielä ennen Sähkökorttelin kiinteistön käyttöönottoa yliopiston monissa vuokrakiinteistössä 11 % (rebel baset). Jäsenselvityksen toteutti Tapio Rissanen. Sisufos-palkinto Sisufos-palkinnolla muistetaan niitä Tampereen yliopiston tieteentekijöiden jäseniä, jotka ovat saaneet väitöskirjansa valmiiksi pätkätöistä ja työttömyysjaksoista huolimatta. Tampereella akateemisen alan tutkijoiden ja opettajien työttömyys on jo pitkään ollut maamme korkein, ja TATTE haluaa kiinnittää Sisufos-palkinnolla huomiota tieteentekijöiden heikentyneeseen toimeentuloon. Väitöskirjan jälkeenkään tutkijan elämä ei helpotu, vaan monet jatkavat tutkimuksen tekemistä pätkätöillä ja erilaisilla apurahoilla. Palkinto on arvoltaan 2000 euroa ja siihen kuuluu myös sisua symboloiva kivi, jota koristaa palkinnosta muistuttava laatta. Vuoden 2008 Sisufos-palkinto myönnettiin YTT Svetlana Pastille, sisukkaalle paluumuuttajalle, joka joutui opettelemana kaksi uutta kieltä tohtorin tutkintoa varten. Palkinto jaettiin Tatten vapputapahtuman yhteydessä Pasti sai väitöskirjansa valmiiksi apurahojen ja määräaikaisten työsuhteiden turvin. Mukaan mahtui myös lyhyt työttömyysjakso. Lisähaastetta väitöskirjan tekoon toi se, että Murmanskissa toimittajana työskennellyt Pasti osasi vain venäjää muuttaessaan perheensä kanssa Tampereelle Pastin tiedotusopin väitöskirja The Changing Profession of a Journalist in Russia tarkastettiin loppuvuodesta Väitöskirjassaan Pasti tutki sitä, miten toimittajat ovat kokeneet journalistin ammatin muuttuneen Venäjällä. 4. YHDISTYKSEN HALLINTO Vuoden 2007 syyskokouksessa yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Torkkola. Hallituksen muut jäsenet olivat: varapuheenjohtaja Pekka Rantanen, varajäsen Ulla Aatsinki sihteeri Marko Helenius, varajäsen Minna Nikunen 7

8 taloudenhoitaja Hanna Rautajoki, varajäsen Pia Vuolanto jäsensihteeri Anne Koski, varajäsen Tapio Rissanen tiedotusvastaava Marjo Kolehmainen, varajäsen Jutta Suoranta palkkaus- ja tasa-arvovastaava Minna Leinonen, varajäsen Otto Auranen virkistysvastaava Olli Sotamaa, varajäsen Jiri Nieminen asiantuntija Elinita Mäki, varalla Reeta Pöyhtäri asiantuntija Anne Mäntynen, varalla Eleni Berki Vuoden aikana hallitus kokoontui 15 kertaa. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 26. maaliskuuta ja syyskokous 20. marraskuuta. Edunvalvontatehtävät Luottamusmiehet: pääluottamusmiehenä Tapio Rissanen, opetus- ja tutkimushenkilökunnan luottamusmiehenä keskustakampuksella Keijo Rantanen ja hallintohenkilökunnan luottamusmiehenä Sari Hyttinen Yliopiston hallitus: Pekka Rantanen, varajäsenenä Sinikka Torkkola, Ulla Aatsinki, varajäsenenä Tapio Rissanen asti. Aatsingin tilalle yliopiston hallitukseen tuli II-kiintiön seuraavalla vertausluvulla ollut Tayhyn vaaliliiton edustaja Kirsi-Marja Yhteistoimintaneuvoston jäsenet: Sari Hyttinen, varalla Hanna Rautajoki YPJ-ohjausryhmä: Tapio Rissanen YPJ:n opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointiryhmä: Minna Leinonen, varajäsen Sinikka Torkkola YPJ:n muun henkilöstön arviointiryhmä: Sari Hyttinen, varajäsenenä Aniita Alholm-Kannisto (INA) Työsuojeluneuvosto: Pekka Rantanen Henkilöstön kehittämistoimikunta: Pia Vuolanto Tasa-arvotoimikunta: Minna Leinonen Vaalilautakunta: Hanna Rautajoki, ei kokoontunut 2008 Yliopiston strategiatyöryhmä: Pekka Rantanen Yliopiston johtosääntötyöryhmä: Sinikka Torkkola (kaikkien henkilöstöjärjestöjen edustaja) Edustajat Tieteentekijöiden liiton ja Akavan toimielimissä sekä muissa ay-elimissä TTL:n hallitus: Sinikka Torkkola, varajäsen Olli Sotamaa TTL:n vaalivaliokunta: Anne Koski (puheenjohtaja) TTL:n arviointityöryhmien jäsenten verkosto, jossa jäseninä Minna Leinonen, Sari Hyttinen ja Sinikka Torkkola TTL:n järjestötyöryhmä: Olli Sotamaa Yliopistouudistustyöryhmä: Pekka Rantanen, varajäsen Anne Koski TTL:n liittokokousedustajat: Sinikka Torkkola, Pekka Rantanen, Marko Helenius, Marjo Kolehmainen, Olli Sotamaa, Anne Koski, Minna Leinonen, Elinita Mäki ja Anne Mäntynen. Varaliittokokousedustajat: Hanna Rautajoki, Ulla Aatsinki, Tapio Rissanen, Minna Nikunen, Jiri Nieminen, Jutta Suoranta, Elena Berki, Reeta Pöyhtäri, Otto Auranen, Pia Vuolanto Akavan aluetoimikunta: Riikka Kivimäki Allianssiyliopistojen henkilöstöfoorumin työvaliokunnan jäsen ja tiedotusvastaava: Anne Koski 5. YHDISTYKSEN TALOUS Tatten taloudellinen tulos oli vuonna 2008 ylijäämäinen (3800 e), vaikka budjetti oli laadittu reilusti alijäämäiseksi. Positiivinen tulos selittyy kolmella tavalla. Suurin budjettirasite talousarviossa koitui 8

9 www-sivuston uudistamisesta, jolle rahaa varattiin 4000 euroa. Anne Kosken hyvän pohjatyön ansiosta todelliset uudistuksesta johtuvat kulut vain jäivät kymmenesosaan (400 e) suunnitellusta summasta. Toinen osa-alue, jossa rahaa kului vähemmän kuin suunniteltiin, olivat edunvalvontaan ja jäsenrekrytointiin liittyvät jäsentilaisuudet. Joitakin tilaisuuksia päätettiin siirtää vuoden 2009 puolelle meneillään olevien lakiuudistusten aikataulun vuoksi. Ja kolmantena tekijänä ylijäämään vaikuttaa miltei 2000 eurolla nousseet jäsenmaksutuotot, mikä kertoo jäsenrekrytoinnin (näkyminen, karhukirjeet, kirjekampanja) onnistumisesta. Jäsenmaksutuottojen tuntuvaa kasvua voidaan pitää onnistumisena koko yhdistyksen jatkuvuuden ja kehittymisen kannalta. Tatten talous on pääosin jäsenmaksutuottojen varassa ja tuottojen nousu tarjoaa lisää resursseja toiminnan uudistamiselle ja kehittämiselle ajan tarpeita vastaavaksi. Myös Tatten sijoitukset (rahasto ja määräaikaistili) tuottivat vuonna 2008 kohtalaisesti. Taloudellisen laskusuhdanteen kurimuksessa rahaston tuotto jäi 0-tasolle, mutta sitä vastoin määräaikaistili poiki n. 700 euroa korkotuottoa. Määräaikaistili päätettiin syyskuussa uusia vuodella eteenpäin. Koska Tattella ei ole rahalle aivan akuuttia tarvetta, myös rahasto päätettiin jättää odottamaan taloudellisen tilanteen kohentumista ja siitä seuraavaa arvonnousua. 6. VIESTINTÄ Yleistä Vuoden 2008 aikana merkittävin panostus viestinnän saralla oli mittava kotisivu-uudistus ja painopisteen siirtyminen sähköiseen viestintään. Tatten sähköpostilista säilyi merkittävänä viestintäkanavana, mutta oleellisin informaatio pyrittiin tarjoamaan nimenomaan kotisivujen kautta. Sähköpostilistan ja kotisivujen kautta tiedotettiin aktiivisesti Tatten toiminnasta. Koko jäsenistöön pidettiin yhteyttä keväällä ilmestyneellä jäsentiedotteella ja syksyllä lähetetyllä jäsenkirjeellä. Kevättiedotteen toimitti Marjo Kolehmainen. Vuoden aikana Tatten esitteestä otettiin uudistettu painos syksyllä 2008 ja kirjanmerkistä otettiin neljäs painos ennen vapputapahtumaa. Tatten tilaisuuksia mainostettiin Pekka Rantasen tekemillä julisteilla sekä ilmoituksilla Acatiimissa ja Aikalaisessa. Tatte tiedotti tapahtumistaan vuoden aikana lähettämällä neljä tiedotetta. Lisäksi lähetettiin yksi mediakutsu. Vuoden aikana Tatten tapahtumata näkyivät julkisuudessa, ainakin Sisufos-palkinto uutisoitiin Helsingin Sanomissa. Medianäkyvyys Rantanen, Pekka: Valuviat kuntoon lakiehdotuksesta uudeksi yliopistolaiksi. Acatiimi 7/2008. Torkkola, Sinikka: Edunvalvontaa yli rajojen. Acatiimi 4/2008. Torkkola, Sinikka: Työajankohdennuksessa ei kuunneltu työntekijöitä. Aikalainen 6/2008. Tutkijanuran porrasmalli selkeyttää ja rajoittaa, Aikalainen 8/2008: Haastateltu puheenjohtaja Sinikka Torkkolaa. Valta välttelee yliopistoa, Aikalainen 14/2008: Juttu Tatten järjestämästä yliopistolakiseminaarista. Tampereen yliopiston sisäisellä Iiris-tiedotuskanavalla olivat vuonna 2008 seuraavat tiedotteet: - Huippututkija-paitoja Tattesta, tammikuu

10 - Tatten kevätkokous 26. maaliskuuta Laternassa, maaliskuu Vuosikokouksen lisäksi jutussa kerrotaan Tatten työajankohdentamisesta kertovan blogin avaamisesta - Ehdota Sisufos-palkinnon saajaa, maaliskuu Tatten vapputapahtuma tiistaina 29.4., huhtikuu Yliopistolaiset hallinnollisen käskytyksen kohteina. Tampereen yliopiston tieteentekijät huolissaan yliopiston kehittämisen ehdoista. Uutinen Tatten kannanotosta, huhtikuu Yliopistoallianssin henkilöstöjärjestöt yhteistyöhön, kesäkuu Tatten säännöt muuttuivat: kokouskutsut jatkossa sähköisesti. Uutinen Tatten sääntömuutoksesta ja kotisivu-uudistuksesta, marraskuu Tatten syyskokous , marraskuu Mitä yliopistouudistusmerkitsee allianssiyliopistoille? Ennakkouutinen allianssin luottamusmiespäivistä, joulukuu Kotisivu-uudistus Tatte otti kesän aikana käyttöön sähköisen julkaisujärjestelmän, johon kuuluvat julkiset kotisivut, jäsenille tarkoitettu extranet sekä hallituksen toimistoksi tarkoitettu extranet. Tässä yhteydessä Tatten paperinen jäsentiedote lopetti toistaiseksi ilmestymisensä entisessä muodossa. Uudistusprosessia edelsi maaliskuussa toteutettu jäsenistön viestintätottumuksia koskenut sähköinen jäsenkysely. Kyselyn perusteella tattelaiset saavat tietoa Tattesta ja ay-asioista tasavahvasti paperitiedotteesta ja sähköpostilistalta, mutta kotisivuillakin kävi 86 prosenttia vastanneista. Kyselyn laativat Marjo Kolehmainen, Jutta Suoranta ja Marko Helenius yhdessä Tapio Rissasen kanssa, joka laati sähköisen kyselylomakkeen yliopiston tarjoamaa palvelua käyttäen. Rissanen analysoi tulokset ja kirjoitti niistä yhteenvedon Kotisivu-uudistuksen päämotiiveina olivat päivittämisen helpottuminen, mahdollisuus käydä jäsenten kanssa sisäisiä keskusteluja ilman julkisuutta ja rakentaa sähköistä yhteisöllisyyttä sekä mahdollisuus järkeistää hallituksen toimintaa sähköisten kokoustoimintojen ja sähköisen arkiston avulla. Yhtenä vaikuttimena oli myös se, että tattelaiset-sähköpostilistalle oli liittynyt alle puolet Tatten jäsenistä. Ajateltiin, että palveluja ja sisäpiiritietoa sisältävät jäsensivut houkuttelisivat useampia jäseniä hankkimaan alustalle tunnukset, sitä kautta liittymään sähköpostilistalle ja seuraamaan aktiivisemmin Tatten toimintaa. Valtaosa uusista jäsenistä ottaakin nykyisin tunnukset jäsensivuille. Uudet kotisivut otettiin käyttöön syyskuussa ennen Uusi uljas yliopisto -tapahtumaa, jossa uudistetut sivut lanseerattiin yleisölle. Julkaisujärjestelmistä Tatte päätyi ostamaan Optinet Oy:n Yhdistysavainpalvelun. Kotisivuuudistuksesta vastuussa olevan työryhmään kuuluivat Marko Helenius, Marjo Kolehmainen, Jutta Suoranta ja puheenjohtajana toiminut Anne Koski. Työryhmässä Koski vastasi kotisivujen informaatioarkkitehtuurista, navigaatiosta ja sivupohjien koostamisesta, yhteydenpidosta Optinetiin, käyttökoulutuksesta hallituksen jäsenille sekä pääkäyttäjänä tunnushallinnosta. Sisältöjen päivittämisen koordinoinnista vastasivat Kolehmainen ja Suoranta, Helenius taas päivitti hallituksen asiakirjat hallituksen extranettiin. Kesän aikana lähes kaikki hallituksen jäsenet päivittävät omia postejaan koskevat osiot sekä julkiselle että jäsensivuille, mitä on pidettävä mittavana ponnistuksena. Samassa yhteydessä uudistettiin kotisivujen julkinen ilme. Graafinen suunnittelu tilattiin Minna Höltältä Optinetin kautta. Optinetin palveluun eivät sisältyneet domain- ja sähköpostipalvelut, jotka Tatte ostaa edelleen Nebulalta. Sivujen pääkäyttäjäksi jäi Anne Koski. Optinetin palvelu oli Tattelle vuoden 2008 ilmaista, koska Tattesta tuli yhtiölle uuden palvelun pilottiasiakas. 10

11 7. VIRKISTYSTAPAHTUMAT Kevätvuosikokouksen yhteydessä järjestettiin teatteriretki Tampereen Teatterin näytökseen Kohti kylmempää. Ilmoittautuneita oli ennätysmäiset 50. Leea Klemolan ja Klaus Klemolan kehuttu uutuusnäytelmä jäi kuitenkin kyseisenä päivänä esittämättä sairastapauksen vuoksi. Koska teatteri tarjoutui vaihtamaan lunastetut liput myöhempiin näytöksiin ja muihin TT:n näytelmiin, virkistystapahtuma oli lopulta kuitenkin suurimman osan kohdalla onnistunut. Syysvuosikokouksen jälkeen piipahdettiin taas teatteriin. Ylioppilasteatterin syyskauden avanneen Paavo Haavikon tekstiin perustuneen Kullervon tarinan näki 14 tattelaista. Tekstin nykypäivän Tampereelle tuonut Lasse Forsgrenin ohjaus todettiin haastavaksi, mutta samalla oivaltavaksi. Pikkujoulut järjestettiin lukukauden jo lähestyessä loppuaan maanantaina Varalan urheiluopiston ranta-saunalla. Iltaa vietettiin syöden, juoden ja ajatuksia vaihtaen. Uskaliaimmat uskaltautuivat saunan rohkaisemina pulahtamaan hyiseen Pyhäjärveen. Paikalla olleille 13 hengelle tarjottiin kunnon iltapala sekä saunajuomat. Perinteinen tietovisakin tietysti kisailtiin. Tatte järjesti perinteisen vapputapahtuman yliopiston kampusalueella. Hyvä sää ja mukaansatempaava Lemmenpyssyjen musiikki houkutteli Pinni B -rakennuksen amfiteatterille iltapäivän aikana arviolta n. 400 ihmistä. Tilaisuudessa tarjottiin simaa ja munkkeja sekä myytiin suosittuja Huippututkija- ja Pätkätyössä-paitoja. Tilaisuudessa jaettiin runsaasti Tatten esitteitä, joiden avulla esiteltiin kiinnostuneille yhdistyksen toimintaa. Vapputapahtumassa myönnettiin Sisufos-palkinto Svetlana Pastille, joka selvitti kiitospuheessaan tutkijanuransa moninaisia vaiheita. Vapputapahtuman kustannukset ylittivät tänä vuonna budjetoidun summan, johtuen lähinnä tarjoilujen hinnan ja määrän noususta, ja musiikkiosuuden pidentämisestä. Satsaus loistavaan musiikkiin maksoi itsensä kuitenkin takaisin, houkutellen paikalle paljon opiskelijoita ja tuoden tapahtumalle lisää näyttävyyttä ja Tattelle lisää näkyvyyttä tulevan polven silmissä. 11

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry VUOSIKOKOUS. Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna

HPK Kannattajat ry VUOSIKOKOUS. Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna VUOSIKOKOUS Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna 10.08.2016 1. Kokouksen avaus Kokous alkoi klo 18:00. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Marko Hoikkala valittiin

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella.

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella. PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 3/2015 AIKA: 15.4.2015 klo 19.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän ry:n toimisto Mannerheimintie 3 B, 5.kerros Asta Tukiainen, puheenjohtaja Laura Linnove, varapuheenjohtaja Tiia

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta UUSI HALLITUS Kokous 01/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 3 Yliopiston rehtorin valinta 4 Muut asiat 3210 2211 1 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: Soittonumero 0800 136 716, PIN 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ Vuosi 2010 alkoi ELY- keskusten uudistuksella. Tehtäviä hoitamaan Hämeen ELYssä tuli uusia henkilöitä ja organisoituminen vei runsaasti aikaa.

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015

PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015 PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015 Paikka: Wanha Karhunmäki, Lapua Aika: 14.11.2015 1. Kokouksen avaus Hallituksen jäsen Joni Riste avasi

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Iltakoulussa 17.9.2009 Työjärjestyksen tila Ensimmäinen luonnos laadittu keväällä yhdistyvissä ylioppilaskunnissa Käsitelty viime iltakoulussa Pöydällä jokunen muutosesitys Muutosesitykset

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015

ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015 ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen Liikunta

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot