Toimintakertomus 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2008"

Transkriptio

1 Toimintakertomus JOHDANTO Tampereen yliopiston tieteentekijöiden vuoden 2008 toiminnassa näkyivät yliopistoon tulossa olevat muutokset. Keskeisin kysymys oli tulossa oleva yliopistolakiuudistus, joka toteutuessaan tulee muuttamaan niin yliopiston hallintoa kuin työehtoja. Keskeisimpiä kysymyksiä olivat kysymykset yliopiston työntekijöiden mahdollisuuksista osallistua tulevaisuudessakin yliopiston päätöksentekoon sekä suunnitelmat muuttaa palvelusuhteeksi työsuhde nykyisen virkasuhteen sijaan. Yliopistolain ohella tattelaiset keskustelivat ja ottivat kantaa niin yliopistoallianssin hallintomalliin kuin työajankohdentamiseen. Tatten toimintavuosi 2008 oli aiempaan tapaan vilkas ja monipuolinen ja vakavan edunvalvonnan ohella myös virkistäydyttiin yhdessä. 2. EDUNVALVONTA Tatte valvoi jäsentensä etuja osallistumalla valtakunnallisesti TTL:n toimintaan. Alueellisesti edunvalvontaa kehitettiin osallistumalla yliopistoallianssin henkilöstöfoorumin toimintaan. Paikallisesti tattelaiset vaikuttivat. Paikallisesti tattelaiset vaikuttivat sekä toimimalla yliopiston hallinnon kaikilla tasoilla että näkymällä kannanotoillaan ja toiminnallaan koko yliopistoyhteisössä.. Yliopistolain uudistaminen Vuoden 2008 keskeisin puheen ja huolenkin aihe oli yliopistolain uudistus. Lain valmistelusta keväällä tihkuneet tiedot, nostivat esiin kysymyksen siitä, miten turvataan henkilökunnan vaikutusmahdollisuudet tulevaisuudessa. Tattelaiset seurasivat aktiivisesti yliopistolain valmistelua ja oli mukana liiton yliopistolaki-työryhmässä. Tatte järjesti Uljas uusi yliopisto -seminaarin Väinö Linna -salissa, joka osoittautui liian pieneksi, sillä tilaisuuteen osallistui yli sata ihmistä. Osa kuulijoista joutuikin istumaan lattialla. Keskustelutilaisuuden puhujina olivat rehtori Krista Varantola (TaY), vararehtori Paul Andersson (TTY), Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Anna-Mari Huhtinen, TTL:n yliopistolakityöryhmän puheenjohtaja, lehtori Petri Koikkalainen (LaY) ja yliassistentti Jussi Kivistö (TaY). Seminaari tilaisuuden juonsi Sinikka Torkkola. Seminaari osoitti, että keskustelulle oli selvästi tarvetta, kun yliopistot ja järjestöt laativat lausuntoja yliopistolakiesityksestä. Osa kritiikistä oli ennestään tuttua: lain uudistamisen aikataulu on liian tiukka ja henkilöstöä ei ole kuultu riittävästi lain valmisteluvaiheessa. Monella näyttää olevan sellainen käsitys, että laki ajetaan läpi eduskunnan kiireellisellä aikataululla, tapahtui mitä hyvänsä. Tatten kotisivuilla julkaistiin myös yliopistouudistus-blogi, joka jäi keskusteluanniltaan kuitenkin vaisuksi. 1

2 Tatten lausunnossa uudesta yliopistolaista todettiin uuden lain vaarantavan yliopiston nykyisen kollegiaalisen päätöksenteon tavan sekä perustuslain takaaman tutkimuksen ja opetuksen vapauden. Konkreettisia muutoksia lakiin esitettiin seuraavasti: - Yliopiston hallituksessa tulisi olla enintään kolmannes ulkopuolisia jäseniä. - Yliopistokollegion aseman vahvistamista siten, että sen tehtäviin kuuluvat keskeisimmät yliopistohallinnolliset tehtävät kuten rehtorin valinta ja johtosäännöstä päättäminen. - Yliopiston palvelussuhteen tulee olla jatkossakin virkasuhde, sillä virkasuhteessa oleva työntekijä toimii virkavastuulla, mikä antaa työntekijälle työsuhdetta vahvemman tuen edustaa tiedettä ja toimia korkeatasoisen, tutkimukseen perustuva ylimmän opetuksen edun mukaisesti. - Henkilöstön valintaa ja kelpoisuusvaatimuksia koskevat määritykset olisi syytä säätää asetustasolla, jotta yliopistojen kelpoisuusvaatimukset noudattavat samoja periaatteita, jolloin henkilöstön valinta ja kelpoisuuden arviointi pysyvät vertailukelpoisina. - Määräaikaisuuden perusteeksi kirjattu pätevöityminen poistetaan laista, sillä lakiluonnoksen määräaikaisuuden perustelut ovat epämääräisiä ja vaarana on, että laki lisääkin määräaikaisten määrää eikä vähennä sitä, kuten julkilausuttu tavoite on aiemmin ollut. Yliopistolain muutoksen vaikutukset näkyivät konkreettisesti Tampereen yliopiston hallinnossa jo loppuvuodesta 2008, jolloin esitettiin ylipiston vaalijohtosäännön muuttamista. Tatte totesi lausunnossaan muutosesityksessä muun muassa: Vaalijohtosäännön muutos olisi mielekästä tehdä samalla, kun yliopiston johtosääntö uudistetaan meneillään olevan yliopistolakiprosessin aikana. Uudistuksia suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon, että muutostarpeiden kokonaisuutta osataan arvioida vasta sitten, kun uusi yliopistolaki on hyväksytty eduskunnassa. Tatten edustaja sekä Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ja Tampereen yliopiston henkilöstöyhdistyksen edustajat nostivat muutosesityksen keskusteluun yliopiston hallituksen kokouksessa, mutta eivät vieneet asiaa äänestykseen.. Työajankohdentaminen Tampereen yliopistotyönantaja otti käyttöön työajankohdentamisjärjestelmä SoleTM:n alkuvuodesta Kohdentamisjärjestelmän ohjeistus ja käytännön sovellus oli ristiriidassa voimassa olevan työehtosopimuksen kanssa. Sopimuksen mukaan 1600 tunnin kokonaistyöaikaa tekevien työn seuranta perustuu työn tuloksiin eikä aikaan. Tämän mukaan työajankohdentamista voidaan edellyttää vain kerran lukukaudessa. Kohdentamisjärjestelmä herätti sekä tattelaisissa että koko yliopistoyhteisössä vilkasta keskustelua ja kritiikkiä. Tatte perusti keskustelufoorumiksi blogin (toimintakertomuksen liite 1.) ja kirjoitti aiheesta Aikalaiseen. Kevätvuosikokouksessa valmisteltiin myös kannanotto. Tatte järjesti aiheesta kaksi keskustelutilaisuutta. Keskustakampuksella 1.4. puhumassa olivat JUKOn neuvottelupäällikkö Arja Vehmas, yliopiston laskentapäällikkö Päivi Mäntysaari, pääluottamusmies Tapio Rissanen ja 3T ry:n puheenjohtaja Heikki Huttunen. Kaupin kampuksen tilaisuudessa 2.4. puhumassa olivat TTL:n toiminnanjohtaja Eeva Rantala, yliopiston laskentapäällikkö Päivi Mäntysaari ja pääluottamusmies Tapio Rissanen. Luottamusmies ja puheenjohtaja neuvottelivat asiasta myös yliopiston hallintojohtajan ja talouspäällikön kanssa. Tatte oli yhteydessä asiasta myös Jukoon ja TTL:n. Sosiaali- ja työttömyysturva 2

3 Tutkijoiden oikeus työttömyysturvaan oli edelleen keskeinen edunvalvontatehtävä. Tatte oli aktiivisesti yhteydessä sekä Tampereen työvoimatoimistoon että Akavan Tampereen työvoimatoimikunnan jäseneen Petri Partaseen. Yhteydenotoista ja työministerin keväällä lähettämästä ohjekirjeestä työttömyysturvalain soveltaminen tieteen ja taiteen tekijöihin eräissä tilanteissa ( ) huolimatta tutkijoilla oli edelleen vaikeuksia saada työttömyyskorvausta. Apurahalta työttömäksi jäänyt tutkija pyritään tulkitsemaan omassa työssään työllistyväksi. Samoin väitöskirjaa tekeviltä tutkijoilta on pyritty epäämään oikeus työttömyysturvaan määrittelemällä heidät päätoimisiksi opiskelijoiksi. Paikallisesti olennaista on, että työvoimatoimikuntien työntekijäedustajilla on selvä käsitys siitä, ettei apuraha tee tutkijasta omassa työssään työllistyvää eikä väitöskirjan tekeminen tee tutkijasta päätoimista opiskelijaa. Tatte, luottamusmiehet ja erityisesti liitto auttoivat ongelmia kohdanneita jäseniä uudelleen käsittelypyyntöjen ja valitusten tekemisessä. TTL ja Tattekin apurahatutkijoiden sosiaaliturvan eteen tehty pitkäaikainen työ tuotti tulosta. Apurahatutkijoiden sosiaaliturvaa parantava laki astui voimaan Uudistus merkitsee, että myös apurahakausilta kertyy eläkettä. Apurahan saajat saavat oikeuden myös sairauspäivärahaan. Eläke- ja muut sosiaaliturvamaksuista huolehtii apurahan saaja itse. Sosiaaliturvan teknisestä toteutuksesta huolehtii MYEL. Tasa-arvo Tattella on edustaja yliopiston tasa-arvotoimikunnassa. Vuoden aikana tasa-arvotoimikunta pyrki tukemaan yksikkökohtaista tasa-arvosuunnittelua koulutustilaisuuksilla. Tasa-arvosuunnitelmista ei ole vielä kattavaa tietoa, mutta niillä pyritään ohjaamaan yliopistossa tehtävää tasa-arvotyötä siihen suuntaan, että niissä otettaisiin huomioimaan yksiköiden erityispiirteisiin liittyvät asiat. Edelleen keskeisenä haasteena yliopiston tasolla oli palkkakartoitus: henkilöstö- ja lakiasiain osasto kyllä teki palkkavertailua, ja sen tuloksia esiteltiin laitosten tasa-arvovastaaville keväällä 2008, mutta analyysi jäi puuttumaan. Palkkaerojen syitä pitäisi pystyä selvittämään siten, että eroihin liittyvät avoimet kysymykset saisivat edes tyydyttävän vastauksen. Allianssiyliopiston henkilöstöfoorumi Alkuvuonna Tampereen yliopiston hallitukseen tuli päätettäväksi yliopistoallianssin hallintomalli. Esitetyssä mallissa yliopistoallianssin hallitus olisi poikennut nykyisestä kolmikantaa perustuvasta yliopistohallinnosta. Henkilöstöjärjestöjen ja ylioppilaskuntien kannanotto saatiin aikaan nopeasti. Kannanotossa todettiin muun muassa: Allianssia suunnitellut työryhmä esitteli työnsä tulokset yliopistojen henkilöstöille ja tiedotusvälineille tammikuun kolmannella viikolla. Suunnittelutyöryhmän esityksenä on, että allianssia johtaa hallitus. Sen kokoonpanoksi esitetään kolmea rehtoria, neljää ulkopuolista sekä kolmea muuta yliopistojen hallituksien nimeämää henkilöä. Nykyistä yliopistojen päätöksenteossa noudatettua kolmikantaa, joka takaa professoreille, muun henkilöstön edustajille ja opiskelijoille edustuksen yliopistopäätöksenteon kaikilla tasoilla, ei noudateta allianssin hallitusta muodostettaessa. Yliopisto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tieteellinen merkitys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus perustuvat henkilöstön ja opiskelijoiden osaamiselle. Allianssiyhteistyön onnistumisen edellytys on, että näiden ryhmien laaja-alainen asiantuntemus yliopistotyöstä ja opiskelusta on edustettuna allianssin johtotyössä. Allianssin asioista päätetään yliopistojen hallituksissa, joissa opiskelijoilla ja henkilöstöllä on edustus. Avoimen ja harkitun 3

4 päätöksenteon takaamiseksi samojen ryhmien tulee olla edustettuna myös toimielimessä, joka valmistelee allianssia koskevat päätökset. Kannanoton allekirjoittaneet yhdistykset ja ylioppilaskunnat olivat Tampereen teknillisen yliopiston lehtorit ry, Tampereen tekniikan tieteentekijät ry, Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys ry, Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta, Tampereen yliopiston lehtorien yhdistys ry, Tampereen yliopiston tieteentekijät ry, Tampereen yliopistolaiset JHL ry, Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys ry, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Jyväskylän yliopiston lehtoriyhdistys ry, Jyväskylän yliopiston tieteentekijät ry, Jyväskylän yliopiston ammattiosasto JYTT ry, Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistys JYHY ry, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, hallituksen puheenjohtaja. Kannanotto lähetettiin kaikille kolmelle yliopistolle. Tampereen yliopiston hallituksen kokouksessa sovittiin, että hallintomalli muutetaan vastaamaan kolmikantaan perustuvaa hallintoa. Näin myös tehtiin. Sopimuksen mukaan edustajat hallitukseen saivat tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta sekä opiskelijat että professorit. Tatte toimi aloitteellisesti yliopistoallianssin henkilöstöjärjestöjen yhteistyön tiivistämisen puolesta. Jyväskylässä pidettiin allianssiyliopistojen henkilökuntafoorumin. Allianssiyliopistojen henkilöstöfoorumin ensimmäisinä edustajina yliopistoallianssin hallitukseen ovat menossa tutkija Matti Vesa Volanen Jyväskylän yliopiston tieteentekijöistä ja professori Eero Ropo Tampereen yliopiston professorien yhdistyksestä. Muina jäseninä henkilöstöfoorumin ensimmäiseen työvaliokuntaan valittiin Saija Kyllönen Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistyksestä, Sari Peltonen Tampereen tekniikan tieteentekijöistä, Pekka Laine Jyväskylän yliopiston ammattiosastosta, Leena Heino Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistyksestä ja Anne Koski Tampereen yliopiston tieteentekijöistä. Allianssifoorumin työvaliokunnassa olivat Matti Vesa Volanen (Jytte) edusti tutkijoita, opettajia ja muuta henkilökuntaa ja Eero Ropo (Professoriliiton Tampereen yhdistys) professoreita yliopistoallianssin hallituksessa. Yhteistyösopimus valmistui allekirjoitettavaksi joulukuussa Edunvalvonta yliopiston sisällä Vuonna 2008 yliopiston hallituksessa jäseninä olivat Pekka Rantanen ja Ulla Aatsinki ( asti) ja varajäseninä Sinikka Torkkola sekä Tapio Rissanen. Yliopiston hallituksessa suunnitteilla oleva yliopistolaki puhutti paljon. Suurta ihmetystä pitkin vuotta herätti se, että Suomen hallitus haluaa yliopistojen hallituksiin ulkopuolisten enemmistön. Rehtori Krista Varantolan mukaan linjauksen perusteluja on useaan otteeseen kysytty OPM:stä ja muiltakin tahoilta. Varantolan mukaan saatu vastaus on, että linjauksen takana on vahva poliittinen tahto. Yliopistolain kommentointi yliopiston hallituksessa oli varsin samansuuntaista kuin monissa muissakin lausunnoissa: johtamisjärjestelyjä pidettiin epämääräisinä. Tampereen yliopisto ehdotti myös, että harkinnanvaraisen strategisen rahoituksen osuus olisi pienempi kuin mitä on ollut suunnitteilla, koska harkinnanvarainen rahoitus on hankalasti yhdistettävissä pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen yliopistojen kehittämiseen. Pelkoa hallituksessa herätti myös se, että vaikka autonomiaa ollaan lisäämässä, niin mahdollista on myös se, että OPM:n ohjaus tulee entisestään tiukentumaan. Uuden strategian ja johtosäännön valmisteleminen aloitettiin vuoden 2008 lopussa. Molemmissa valmisteluissa oli mukana Tatten edustajia, strategiaryhmässä Pekka Rantanen ja johtosääntöryhmässä Sinikka Torkkola. Strategia- ja johtosääntötyö jatkuu vuonna Keskeisiä asioita Tattelle ovat sekä edustuksellisuuden puolustaminen yliopiston hallinnossa että päätöksenteon avoimuuden korostaminen, jotta hierarkkinen linjaorganisaatiomalli ei lamauta yliopiston henkilöstön asiantuntijuuden erityisyyttä yliopiston toiminnassa. Yliopisto on joutunut syömään siirtomäärärahoja toiminnan ylläpitämisessä ja joissakin yksiköissä on tullut tappioita, 4

5 joita on jouduttu paikkailemaankin. Yliopiston henkilöstön sairaspoissaolot kasvoivat vuodesta 2007 vuoteen %. Asiaan pitää jatkossa kiinnittää erityistä huomiota, koska yliopistosektorin muutosvauhti on ollut niin nopeaa ja säntäilevääkin. Suuria eroja eri henkilöstöryhmien välillä on olemassa, mutta on luultavaa, että kaikki opettajat tai tutkijat eivät välttämättä ilmoita sairaspoissaoloista, mikä tekee tilastoinnista hieman epäluotettavaa. Yhteistoimintaneuvosto Yhteistoimintaneuvosto kokoontui vuoden 2008 aikana ainoastaan kolme kertaa. Ensimmäinen kokous pidettiin ja kokouksen asialistan merkittävin asia oli Tampereen yliopiston strategian toteuttamissuunnitelma vuosiksi (Tampereen yliopiston toiminta- ja Yhteistoimintaneuvosto kokoontui vuoden 2008 aikana ainoastaan kolme kertaa. Ensimmäinen kokous pidettiin ja kokouksen asialistan merkittävin asia oli Tampereen yliopiston strategian toteuttamissuunnitelma vuosiksi (Tampereen yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelma). Tähän liittyi useita laajahkoja asiakirjoja: tulossopimus, Seinäjoen yliopistokeskusta koskevat suunnitelmat sekä yliopistoallianssiraportti. YT-neuvoston toinen kokous pidettiin ja tässä kokouksessa agendan tärkeimmät asiat olivat virkojen ja tehtävien täyttökielto (rehtorin päätös 5.9., joka oli jo jaettu tiedoksi yliopiston eri yksikköihin) sekä TYT:ssa aloitetut yt-neuvottelut/henkilöstön vähentäminen Hämeenlinnan ja Seinäjoen täydennyskoulutuksen toimipisteissä. Kokouksessa annettiin myös TPK/TAY-Palvelut Oy:n tilannekatsaus. Lisäasiana kokouksessa (7 ) keskusteltiin ehdotuksesta TayJS:n ja TayVaaliJS:n muuttamisesta/vararehtorien valinta vaalikollegiolta yliopiston hallitukselle. Ehdotus yliopiston johtosäännön ja vaalijohtosäännön muuttamisesta otettiin siis kokouksessa esille lisäasiana, josta oli tiedotettu yhteistoimintaneuvoston jäsenille sähköpostitse Materiaali jaettiin vasta kokouksessa. Järjestöjen edustajat kritisoivat tapaa, jolla asia otettiin esille, samoin kireätä aikataulua. Asia ei kuitenkaan kuulunut YT-neuvoston päätettäviin asioihin, joten siitä ei voitu kuin keskustella. Keskustelun jälkeen merkittiin yhteistoimintaneuvoston tiedoksi ehdotus TayJS:n ja TayVJS:n muuttamisesta niin, että vararehtorien valinta siirretään vaalikollegiolta hallitukselle. Asia tuli sitten hallituksen käsittelyyn perjantaina Vuoden 2008 kolmas ja viimeinen kokous pidettiin ja tässä kokouksessa esityslistalla olivat hallitukselle annettava esitys toimintamenomäärärahoista vuodelle 2009 sekä esitys yhteistoimintaneuvottelujen päättämisestä/tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut (työnantajan esitys). Lisäksi esillä oli TPK/TAY-Palvelut Oy:n tilannekatsaus aiheeseen liittyvine materiaaleineen. Liitteet toimitetaan usein kovin myöhään YT-neuvoston jäsenille, joten niihin ei useinkaan ole aikaa paneutua kunnolla. Joissakin tapauksissa paperit tai osa niistä annetaan vasta kokouksessa. Tätä neuvoston jäsenet kritisoivat usein. Luottamusmiesasiat ja palkkaedunvalvonta Vuonna 2008 JUKO ry:n luottamusmiehinä ovat toimineet pääluottamusmies Tapio Rissanen, keskustakampuksen opetus- ja tutkimushenkilöstön luottamusmies Keijo Rantanen, kirjasto- ja hallintohenkilöstön luottamusmies Sari Hyttinen sekä Kaupin kampuksen opetus ja tutkimushenkilöstön luottamusmies Jarkko Valjakka (Latte ry.). Kuluneena vuonna professorien ja lehtoreiden pääluottamusmies ja luottamusmies luopuivat toimestaan, ja JUKO:n 5

6 jäljellejääneet luottamusmiehet joutuivat hoitamaan myös näiden henkilöstöryhmien edunvalvontaa. YPJ-ohjausryhmän tattelaisena jäsenenä toimi Tapio Rissanen, opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointiryhmän jäsenenä Minna Leinonen, varajäsenenään Sinikka Torkkola, ja muun henkilöstön arviointiryhmän jäsenenä Sari Hyttinen, varajäsenenään Aniita Ahlholm-Kannisto (INA ry.). Luottamusmiestoiminnassa painottuivat yliopistojen palkkausjärjestelmään (YPJ) liittyvät asiat, määräaikaisten virkasuhteiden perustelujen tarkistaminen ja yhä enenevässä määrin myös tekijänoikeuskysymykset. YPJ-asioista esillä ovat olleet mm. työtehtävien vaativuustason luokituksen käytön perusteet, erityisesti opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmän alimmilla tasoilla ja tasoilla 6 8, sekä opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen kuvausten kirjavuus ja niiden parempi ohjeistaminen jatkossa. YPJ-asioiden käsittelyyn ovat osallistuneet luottamusmiehet ja aryjen jäsenet. Luottamusmies- ja palkkaedunvalvonnassa Tatten edunvalvojat ovat toimineet kiinteässä yhteistyössä TTL:n ja JUKOn kanssa. Tatten kannanotot Henkilöstöjärjestöjen ja ylioppilaskuntien yhteiskannanotto: Edustuksellisuus taattava Sisä- Suomen yliopistoallianssin hallituksessa Kannanotossa olivat mukana Tampereen teknillisen yliopiston lehtorit ry, Tampereen tekniikan tieteentekijät ry, Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys ry, Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta, Tampereen yliopiston lehtorien yhdistys ry, Tampereen yliopiston tieteentekijät ry, Tampereen yliopistolaiset JHL ry, Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys ry, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Jyväskylän yliopiston lehtoriyhdistys ry, Jyväskylän yliopiston tieteentekijät ry, Jyväskylän yliopiston ammattiosasto JYTT ry, Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistys JYHY ry, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, hallituksen puheenjohtaja - Kannanotto työajan kohdentamisesta Lausunto neliportaisesta tutkijanurasta Lausunto opettajien vuosittaisesta työsuunnitelmasta Lausunto yliopistolain ja siihen liittyvän lainsäädännön kokonaisuudistuksesta Lausunto Tampereen yliopiston vaalijohtosäännön muuttamisesta JÄSENISTÖ Jäsenmäärä ja -hankinta Liitto ilmoittaa Tatten virallisen jäsenmäärän vuosittain 1.1. ja virallinen jäsenmäärä 2009 on lähes sama kuin vuotta aikaisemmin eli 560. Silti ei pidä tehdä sellaista johtopäätöstä, ettei Tatten jäsenmäärän kehitys olisi ollut hyvä. Vuonna 2008 jäsenrekrytoinnin kannalta oli suuri haaste, että jäsenmaksurästejä ei ollut karhuttu sitten vuoden Tähän oli syynä se, että Tatte odotti TTL:n sähköisen jäsenrekisterin valmistumista ja liiton siihen oheispalveluksi lupaaman jäsenmaksukarhuamisen alkamista. Kun oheispalvelu ei käynnistynyt 2007 aikana, Tatte päätti karhuta rästissä olevia jäsenmaksuja itse toukokuussa Jäsensihteerin karhuamisoperaation tuloksena eronneeksi todettiin lokakuussa yhteensä 29 jäsentä. Näistä 5 maksoi loppuvuoden kuluessa rästinsä ja jatkoi jäsenyyttään. Osa rästiläisistä on hoitanut maksunsa suoraan liiton informoimatta yhdistystä, jolloin heidän jäsenyytensä on aktivoitunut ilman yhdistyksen erillistä päätöstä. Uusia jäseniä liittyi kaiken kaikkiaan 54 ja yhdistyksestä erosi 6

7 karhuprosessiin liittymättä 34 jäsentä. Jäsenmäärän pysyminen samana turvasi Tattelle liitossa täsmälleen saman liittokokouspaikkamäärän kuin aikaisemminkin. Tatteen liittymisessä merkille pantavaa vuonna 2008 oli erityisesti ulkomaalaisten tutkijoiden ja opettajien aktivoituminen. Lokakuussa yhdistykseen liittyneistä enemmistö oli ulkomaalaisia. Ulkomaalaisten aktivoituminen näkyi vuoden kuluessa siten, että uuteen hallitukseen tuli ulkomaalaisvastaava ja Tatte tuli entistä tietoisemmiksi englanninkielisen rekrytointimateriaalin ja rekrytointitilaisuuksien tarpeesta. Tattessa päärekrytointitapa on yliopistoyhteisössä näkyminen ja rekrytointimateriaalin esillä pito kaikissa tilaisuuksissa. Tämän lisäksi Tatte järjesti rekrytointitalkoot, jossa kaikille niille tutkija, assistentti ja yliassistentti nimikkeellä yliopiston osoitteistossa oleville, jotka eivät olleet Tatten jäseniä, postitettiin sisäpostissa rekrytointikirje ja Tatten esite. Talkoot aiheuttivat selvän liittymispiikin pienellä viiveellä. Joulukuussa Tatteen liittyi peräti 13 uutta jäsentä. Tatte teki maaliskuussa jäsenselvityksen jäsenistön osoite- ja yliopiston puhelinluettelotietojen pohjalta. Selvityksen mukaan tattelaisista 60 % on naisia ja 40 % miehiä. Nimen perusteella ulkomaalaisia jäsenistä on n. 5 %. Tampereella ja sen naapurikunnissa jäsenistä asuu 80 %. Vain 60 prosentilla jäsenistä oli työhuone yliopistolla. Loput tattelaiset joko ovat työssä muualla, työskentelevät kotona tai ovat virkavapaalla tai työttöminä. Valtaosa työhuoneellisista tattelaisista työskentelee keskustakampuksella (72 %). Kaupin kampuksella työskentelee 18 % ja vielä ennen Sähkökorttelin kiinteistön käyttöönottoa yliopiston monissa vuokrakiinteistössä 11 % (rebel baset). Jäsenselvityksen toteutti Tapio Rissanen. Sisufos-palkinto Sisufos-palkinnolla muistetaan niitä Tampereen yliopiston tieteentekijöiden jäseniä, jotka ovat saaneet väitöskirjansa valmiiksi pätkätöistä ja työttömyysjaksoista huolimatta. Tampereella akateemisen alan tutkijoiden ja opettajien työttömyys on jo pitkään ollut maamme korkein, ja TATTE haluaa kiinnittää Sisufos-palkinnolla huomiota tieteentekijöiden heikentyneeseen toimeentuloon. Väitöskirjan jälkeenkään tutkijan elämä ei helpotu, vaan monet jatkavat tutkimuksen tekemistä pätkätöillä ja erilaisilla apurahoilla. Palkinto on arvoltaan 2000 euroa ja siihen kuuluu myös sisua symboloiva kivi, jota koristaa palkinnosta muistuttava laatta. Vuoden 2008 Sisufos-palkinto myönnettiin YTT Svetlana Pastille, sisukkaalle paluumuuttajalle, joka joutui opettelemana kaksi uutta kieltä tohtorin tutkintoa varten. Palkinto jaettiin Tatten vapputapahtuman yhteydessä Pasti sai väitöskirjansa valmiiksi apurahojen ja määräaikaisten työsuhteiden turvin. Mukaan mahtui myös lyhyt työttömyysjakso. Lisähaastetta väitöskirjan tekoon toi se, että Murmanskissa toimittajana työskennellyt Pasti osasi vain venäjää muuttaessaan perheensä kanssa Tampereelle Pastin tiedotusopin väitöskirja The Changing Profession of a Journalist in Russia tarkastettiin loppuvuodesta Väitöskirjassaan Pasti tutki sitä, miten toimittajat ovat kokeneet journalistin ammatin muuttuneen Venäjällä. 4. YHDISTYKSEN HALLINTO Vuoden 2007 syyskokouksessa yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Torkkola. Hallituksen muut jäsenet olivat: varapuheenjohtaja Pekka Rantanen, varajäsen Ulla Aatsinki sihteeri Marko Helenius, varajäsen Minna Nikunen 7

8 taloudenhoitaja Hanna Rautajoki, varajäsen Pia Vuolanto jäsensihteeri Anne Koski, varajäsen Tapio Rissanen tiedotusvastaava Marjo Kolehmainen, varajäsen Jutta Suoranta palkkaus- ja tasa-arvovastaava Minna Leinonen, varajäsen Otto Auranen virkistysvastaava Olli Sotamaa, varajäsen Jiri Nieminen asiantuntija Elinita Mäki, varalla Reeta Pöyhtäri asiantuntija Anne Mäntynen, varalla Eleni Berki Vuoden aikana hallitus kokoontui 15 kertaa. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 26. maaliskuuta ja syyskokous 20. marraskuuta. Edunvalvontatehtävät Luottamusmiehet: pääluottamusmiehenä Tapio Rissanen, opetus- ja tutkimushenkilökunnan luottamusmiehenä keskustakampuksella Keijo Rantanen ja hallintohenkilökunnan luottamusmiehenä Sari Hyttinen Yliopiston hallitus: Pekka Rantanen, varajäsenenä Sinikka Torkkola, Ulla Aatsinki, varajäsenenä Tapio Rissanen asti. Aatsingin tilalle yliopiston hallitukseen tuli II-kiintiön seuraavalla vertausluvulla ollut Tayhyn vaaliliiton edustaja Kirsi-Marja Yhteistoimintaneuvoston jäsenet: Sari Hyttinen, varalla Hanna Rautajoki YPJ-ohjausryhmä: Tapio Rissanen YPJ:n opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointiryhmä: Minna Leinonen, varajäsen Sinikka Torkkola YPJ:n muun henkilöstön arviointiryhmä: Sari Hyttinen, varajäsenenä Aniita Alholm-Kannisto (INA) Työsuojeluneuvosto: Pekka Rantanen Henkilöstön kehittämistoimikunta: Pia Vuolanto Tasa-arvotoimikunta: Minna Leinonen Vaalilautakunta: Hanna Rautajoki, ei kokoontunut 2008 Yliopiston strategiatyöryhmä: Pekka Rantanen Yliopiston johtosääntötyöryhmä: Sinikka Torkkola (kaikkien henkilöstöjärjestöjen edustaja) Edustajat Tieteentekijöiden liiton ja Akavan toimielimissä sekä muissa ay-elimissä TTL:n hallitus: Sinikka Torkkola, varajäsen Olli Sotamaa TTL:n vaalivaliokunta: Anne Koski (puheenjohtaja) TTL:n arviointityöryhmien jäsenten verkosto, jossa jäseninä Minna Leinonen, Sari Hyttinen ja Sinikka Torkkola TTL:n järjestötyöryhmä: Olli Sotamaa Yliopistouudistustyöryhmä: Pekka Rantanen, varajäsen Anne Koski TTL:n liittokokousedustajat: Sinikka Torkkola, Pekka Rantanen, Marko Helenius, Marjo Kolehmainen, Olli Sotamaa, Anne Koski, Minna Leinonen, Elinita Mäki ja Anne Mäntynen. Varaliittokokousedustajat: Hanna Rautajoki, Ulla Aatsinki, Tapio Rissanen, Minna Nikunen, Jiri Nieminen, Jutta Suoranta, Elena Berki, Reeta Pöyhtäri, Otto Auranen, Pia Vuolanto Akavan aluetoimikunta: Riikka Kivimäki Allianssiyliopistojen henkilöstöfoorumin työvaliokunnan jäsen ja tiedotusvastaava: Anne Koski 5. YHDISTYKSEN TALOUS Tatten taloudellinen tulos oli vuonna 2008 ylijäämäinen (3800 e), vaikka budjetti oli laadittu reilusti alijäämäiseksi. Positiivinen tulos selittyy kolmella tavalla. Suurin budjettirasite talousarviossa koitui 8

9 www-sivuston uudistamisesta, jolle rahaa varattiin 4000 euroa. Anne Kosken hyvän pohjatyön ansiosta todelliset uudistuksesta johtuvat kulut vain jäivät kymmenesosaan (400 e) suunnitellusta summasta. Toinen osa-alue, jossa rahaa kului vähemmän kuin suunniteltiin, olivat edunvalvontaan ja jäsenrekrytointiin liittyvät jäsentilaisuudet. Joitakin tilaisuuksia päätettiin siirtää vuoden 2009 puolelle meneillään olevien lakiuudistusten aikataulun vuoksi. Ja kolmantena tekijänä ylijäämään vaikuttaa miltei 2000 eurolla nousseet jäsenmaksutuotot, mikä kertoo jäsenrekrytoinnin (näkyminen, karhukirjeet, kirjekampanja) onnistumisesta. Jäsenmaksutuottojen tuntuvaa kasvua voidaan pitää onnistumisena koko yhdistyksen jatkuvuuden ja kehittymisen kannalta. Tatten talous on pääosin jäsenmaksutuottojen varassa ja tuottojen nousu tarjoaa lisää resursseja toiminnan uudistamiselle ja kehittämiselle ajan tarpeita vastaavaksi. Myös Tatten sijoitukset (rahasto ja määräaikaistili) tuottivat vuonna 2008 kohtalaisesti. Taloudellisen laskusuhdanteen kurimuksessa rahaston tuotto jäi 0-tasolle, mutta sitä vastoin määräaikaistili poiki n. 700 euroa korkotuottoa. Määräaikaistili päätettiin syyskuussa uusia vuodella eteenpäin. Koska Tattella ei ole rahalle aivan akuuttia tarvetta, myös rahasto päätettiin jättää odottamaan taloudellisen tilanteen kohentumista ja siitä seuraavaa arvonnousua. 6. VIESTINTÄ Yleistä Vuoden 2008 aikana merkittävin panostus viestinnän saralla oli mittava kotisivu-uudistus ja painopisteen siirtyminen sähköiseen viestintään. Tatten sähköpostilista säilyi merkittävänä viestintäkanavana, mutta oleellisin informaatio pyrittiin tarjoamaan nimenomaan kotisivujen kautta. Sähköpostilistan ja kotisivujen kautta tiedotettiin aktiivisesti Tatten toiminnasta. Koko jäsenistöön pidettiin yhteyttä keväällä ilmestyneellä jäsentiedotteella ja syksyllä lähetetyllä jäsenkirjeellä. Kevättiedotteen toimitti Marjo Kolehmainen. Vuoden aikana Tatten esitteestä otettiin uudistettu painos syksyllä 2008 ja kirjanmerkistä otettiin neljäs painos ennen vapputapahtumaa. Tatten tilaisuuksia mainostettiin Pekka Rantasen tekemillä julisteilla sekä ilmoituksilla Acatiimissa ja Aikalaisessa. Tatte tiedotti tapahtumistaan vuoden aikana lähettämällä neljä tiedotetta. Lisäksi lähetettiin yksi mediakutsu. Vuoden aikana Tatten tapahtumata näkyivät julkisuudessa, ainakin Sisufos-palkinto uutisoitiin Helsingin Sanomissa. Medianäkyvyys Rantanen, Pekka: Valuviat kuntoon lakiehdotuksesta uudeksi yliopistolaiksi. Acatiimi 7/2008. Torkkola, Sinikka: Edunvalvontaa yli rajojen. Acatiimi 4/2008. Torkkola, Sinikka: Työajankohdennuksessa ei kuunneltu työntekijöitä. Aikalainen 6/2008. Tutkijanuran porrasmalli selkeyttää ja rajoittaa, Aikalainen 8/2008: Haastateltu puheenjohtaja Sinikka Torkkolaa. Valta välttelee yliopistoa, Aikalainen 14/2008: Juttu Tatten järjestämästä yliopistolakiseminaarista. Tampereen yliopiston sisäisellä Iiris-tiedotuskanavalla olivat vuonna 2008 seuraavat tiedotteet: - Huippututkija-paitoja Tattesta, tammikuu

10 - Tatten kevätkokous 26. maaliskuuta Laternassa, maaliskuu Vuosikokouksen lisäksi jutussa kerrotaan Tatten työajankohdentamisesta kertovan blogin avaamisesta - Ehdota Sisufos-palkinnon saajaa, maaliskuu Tatten vapputapahtuma tiistaina 29.4., huhtikuu Yliopistolaiset hallinnollisen käskytyksen kohteina. Tampereen yliopiston tieteentekijät huolissaan yliopiston kehittämisen ehdoista. Uutinen Tatten kannanotosta, huhtikuu Yliopistoallianssin henkilöstöjärjestöt yhteistyöhön, kesäkuu Tatten säännöt muuttuivat: kokouskutsut jatkossa sähköisesti. Uutinen Tatten sääntömuutoksesta ja kotisivu-uudistuksesta, marraskuu Tatten syyskokous , marraskuu Mitä yliopistouudistusmerkitsee allianssiyliopistoille? Ennakkouutinen allianssin luottamusmiespäivistä, joulukuu Kotisivu-uudistus Tatte otti kesän aikana käyttöön sähköisen julkaisujärjestelmän, johon kuuluvat julkiset kotisivut, jäsenille tarkoitettu extranet sekä hallituksen toimistoksi tarkoitettu extranet. Tässä yhteydessä Tatten paperinen jäsentiedote lopetti toistaiseksi ilmestymisensä entisessä muodossa. Uudistusprosessia edelsi maaliskuussa toteutettu jäsenistön viestintätottumuksia koskenut sähköinen jäsenkysely. Kyselyn perusteella tattelaiset saavat tietoa Tattesta ja ay-asioista tasavahvasti paperitiedotteesta ja sähköpostilistalta, mutta kotisivuillakin kävi 86 prosenttia vastanneista. Kyselyn laativat Marjo Kolehmainen, Jutta Suoranta ja Marko Helenius yhdessä Tapio Rissasen kanssa, joka laati sähköisen kyselylomakkeen yliopiston tarjoamaa palvelua käyttäen. Rissanen analysoi tulokset ja kirjoitti niistä yhteenvedon Kotisivu-uudistuksen päämotiiveina olivat päivittämisen helpottuminen, mahdollisuus käydä jäsenten kanssa sisäisiä keskusteluja ilman julkisuutta ja rakentaa sähköistä yhteisöllisyyttä sekä mahdollisuus järkeistää hallituksen toimintaa sähköisten kokoustoimintojen ja sähköisen arkiston avulla. Yhtenä vaikuttimena oli myös se, että tattelaiset-sähköpostilistalle oli liittynyt alle puolet Tatten jäsenistä. Ajateltiin, että palveluja ja sisäpiiritietoa sisältävät jäsensivut houkuttelisivat useampia jäseniä hankkimaan alustalle tunnukset, sitä kautta liittymään sähköpostilistalle ja seuraamaan aktiivisemmin Tatten toimintaa. Valtaosa uusista jäsenistä ottaakin nykyisin tunnukset jäsensivuille. Uudet kotisivut otettiin käyttöön syyskuussa ennen Uusi uljas yliopisto -tapahtumaa, jossa uudistetut sivut lanseerattiin yleisölle. Julkaisujärjestelmistä Tatte päätyi ostamaan Optinet Oy:n Yhdistysavainpalvelun. Kotisivuuudistuksesta vastuussa olevan työryhmään kuuluivat Marko Helenius, Marjo Kolehmainen, Jutta Suoranta ja puheenjohtajana toiminut Anne Koski. Työryhmässä Koski vastasi kotisivujen informaatioarkkitehtuurista, navigaatiosta ja sivupohjien koostamisesta, yhteydenpidosta Optinetiin, käyttökoulutuksesta hallituksen jäsenille sekä pääkäyttäjänä tunnushallinnosta. Sisältöjen päivittämisen koordinoinnista vastasivat Kolehmainen ja Suoranta, Helenius taas päivitti hallituksen asiakirjat hallituksen extranettiin. Kesän aikana lähes kaikki hallituksen jäsenet päivittävät omia postejaan koskevat osiot sekä julkiselle että jäsensivuille, mitä on pidettävä mittavana ponnistuksena. Samassa yhteydessä uudistettiin kotisivujen julkinen ilme. Graafinen suunnittelu tilattiin Minna Höltältä Optinetin kautta. Optinetin palveluun eivät sisältyneet domain- ja sähköpostipalvelut, jotka Tatte ostaa edelleen Nebulalta. Sivujen pääkäyttäjäksi jäi Anne Koski. Optinetin palvelu oli Tattelle vuoden 2008 ilmaista, koska Tattesta tuli yhtiölle uuden palvelun pilottiasiakas. 10

11 7. VIRKISTYSTAPAHTUMAT Kevätvuosikokouksen yhteydessä järjestettiin teatteriretki Tampereen Teatterin näytökseen Kohti kylmempää. Ilmoittautuneita oli ennätysmäiset 50. Leea Klemolan ja Klaus Klemolan kehuttu uutuusnäytelmä jäi kuitenkin kyseisenä päivänä esittämättä sairastapauksen vuoksi. Koska teatteri tarjoutui vaihtamaan lunastetut liput myöhempiin näytöksiin ja muihin TT:n näytelmiin, virkistystapahtuma oli lopulta kuitenkin suurimman osan kohdalla onnistunut. Syysvuosikokouksen jälkeen piipahdettiin taas teatteriin. Ylioppilasteatterin syyskauden avanneen Paavo Haavikon tekstiin perustuneen Kullervon tarinan näki 14 tattelaista. Tekstin nykypäivän Tampereelle tuonut Lasse Forsgrenin ohjaus todettiin haastavaksi, mutta samalla oivaltavaksi. Pikkujoulut järjestettiin lukukauden jo lähestyessä loppuaan maanantaina Varalan urheiluopiston ranta-saunalla. Iltaa vietettiin syöden, juoden ja ajatuksia vaihtaen. Uskaliaimmat uskaltautuivat saunan rohkaisemina pulahtamaan hyiseen Pyhäjärveen. Paikalla olleille 13 hengelle tarjottiin kunnon iltapala sekä saunajuomat. Perinteinen tietovisakin tietysti kisailtiin. Tatte järjesti perinteisen vapputapahtuman yliopiston kampusalueella. Hyvä sää ja mukaansatempaava Lemmenpyssyjen musiikki houkutteli Pinni B -rakennuksen amfiteatterille iltapäivän aikana arviolta n. 400 ihmistä. Tilaisuudessa tarjottiin simaa ja munkkeja sekä myytiin suosittuja Huippututkija- ja Pätkätyössä-paitoja. Tilaisuudessa jaettiin runsaasti Tatten esitteitä, joiden avulla esiteltiin kiinnostuneille yhdistyksen toimintaa. Vapputapahtumassa myönnettiin Sisufos-palkinto Svetlana Pastille, joka selvitti kiitospuheessaan tutkijanuransa moninaisia vaiheita. Vapputapahtuman kustannukset ylittivät tänä vuonna budjetoidun summan, johtuen lähinnä tarjoilujen hinnan ja määrän noususta, ja musiikkiosuuden pidentämisestä. Satsaus loistavaan musiikkiin maksoi itsensä kuitenkin takaisin, houkutellen paikalle paljon opiskelijoita ja tuoden tapahtumalle lisää näyttävyyttä ja Tattelle lisää näkyvyyttä tulevan polven silmissä. 11

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN Hallitusneuvos Eerikki Nurmi 30.5.2008 Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOLAIN UUDISTAMISEN AIKATAULUTUS Yliopistolain uudistamisen keskeiset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö - työaikalaki Yleistä

Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö - työaikalaki Yleistä Professoriliitto Lausunto 30.08.2017 Asia: TEM/1225/00.04.01/2016 Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö työaikalaki Yleistä Onko ehdotettu uusi työaikalaki mielestänne hyväksyttävissä? Yleiset

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006 1(5) Aika 12.10.2006 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Tieteentekijöiden liiton lausunto hallituksen esityksestä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi (HE 73/2017 vp)

Tieteentekijöiden liiton lausunto hallituksen esityksestä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi (HE 73/2017 vp) Helsinki 5.10.2017 Eduskunnan sivistysvaliokunta Asia: Tieteentekijöiden liiton lausunto hallituksen esityksestä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi (HE 73/2017 vp) Lausunnon pääkohdat

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry VUOSIKOKOUS. Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna

HPK Kannattajat ry VUOSIKOKOUS. Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna VUOSIKOKOUS Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna 10.08.2016 1. Kokouksen avaus Kokous alkoi klo 18:00. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Marko Hoikkala valittiin

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella.

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella. PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 3/2015 AIKA: 15.4.2015 klo 19.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän ry:n toimisto Mannerheimintie 3 B, 5.kerros Asta Tukiainen, puheenjohtaja Laura Linnove, varapuheenjohtaja Tiia

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Muistio Korkeakoulujen yrittäjyysfoorumin johtoryhmän kokouksesta

Muistio Korkeakoulujen yrittäjyysfoorumin johtoryhmän kokouksesta 1 Muistio Korkeakoulujen yrittäjyysfoorumin johtoryhmän kokouksesta Paikka: Tampere, TAMK Läsnä: Pertti Kinnunen, puheenjohtaja, Peer Haataja, Markus Sjölund, Esa Pellikainen, Sinikka Seppänen, Noora Bergroth-Rantanen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ Hämeen TE-toimisto on toiminut uudessa muodossaan kaksi vuotta. Toteutettujen uudistusten käyttöönotto on edelleen keskeneräinen. Henkilöstö

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 oli yhdistyksen 76. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

Sihteeri: Olli Nuutinen, puh. 3648,

Sihteeri: Olli Nuutinen, puh. 3648, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 2/2009 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Asia: laitosneuvoston kokous Aika: tiistai 10.2.2009 klo 9.00 Paikka: MaB 305 Läsnä: Jäsen Asiat: Varajäsen Asiat: Professori

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012 Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012 Aika: 23.10.2012 klo 16:00 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. Osallistujat: Läsnä: Olli-Pekka Sartanen puheenjohtaja Suvi

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017. AIKA: , klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017. AIKA: , klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 10.2.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017 AIKA: 14.2.2017, klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Matias Kassala, hallituksen

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 YLEISTÄ

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 YLEISTÄ THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 YLEISTÄ Hämeen TE-toimisto aloitti v. 2013 toimintansa. Toimiston hallinnollinen paikka sijaitsee Lahdessa. Toimipaikat ovat Lahti, Hämeenlinna, Heinola,

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Kirjaston tehtävä... 2 2 Hallinto... 2 3 Johtokunnan vastuut ja tehtävät... 2 4 Johtokunnan

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ Vuosi 2010 alkoi ELY- keskusten uudistuksella. Tehtäviä hoitamaan Hämeen ELYssä tuli uusia henkilöitä ja organisoituminen vei runsaasti aikaa.

Lisätiedot

Tatten toimintakertomus vuodelta 2013

Tatten toimintakertomus vuodelta 2013 Tatten toimintakertomus vuodelta 2013 1. Johdanto Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n vuoden 2013 toiminnan painopisteenä oli tutkijoiden ja opettajien edunvalvonta. Henkilöstön ja opiskelijoiden

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

MaA Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

MaA Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta MaA103 1.12.2015 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Hallinnon opiskelijaedustaja (halloped). Kaikkien kausi alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017 Jokaisella

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 8/2013. Kokous: Keskiviikko klo Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 8/2013. Kokous: Keskiviikko klo Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32. 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 8/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 13.00 Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Läsnä: Professori Jorma Rantanen Viestintäjohtaja Merja Haverinen Professori

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot