Toimintakertomus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2008"

Transkriptio

1 Toimintakertomus JOHDANTO Tampereen yliopiston tieteentekijöiden vuoden 2008 toiminnassa näkyivät yliopistoon tulossa olevat muutokset. Keskeisin kysymys oli tulossa oleva yliopistolakiuudistus, joka toteutuessaan tulee muuttamaan niin yliopiston hallintoa kuin työehtoja. Keskeisimpiä kysymyksiä olivat kysymykset yliopiston työntekijöiden mahdollisuuksista osallistua tulevaisuudessakin yliopiston päätöksentekoon sekä suunnitelmat muuttaa palvelusuhteeksi työsuhde nykyisen virkasuhteen sijaan. Yliopistolain ohella tattelaiset keskustelivat ja ottivat kantaa niin yliopistoallianssin hallintomalliin kuin työajankohdentamiseen. Tatten toimintavuosi 2008 oli aiempaan tapaan vilkas ja monipuolinen ja vakavan edunvalvonnan ohella myös virkistäydyttiin yhdessä. 2. EDUNVALVONTA Tatte valvoi jäsentensä etuja osallistumalla valtakunnallisesti TTL:n toimintaan. Alueellisesti edunvalvontaa kehitettiin osallistumalla yliopistoallianssin henkilöstöfoorumin toimintaan. Paikallisesti tattelaiset vaikuttivat. Paikallisesti tattelaiset vaikuttivat sekä toimimalla yliopiston hallinnon kaikilla tasoilla että näkymällä kannanotoillaan ja toiminnallaan koko yliopistoyhteisössä.. Yliopistolain uudistaminen Vuoden 2008 keskeisin puheen ja huolenkin aihe oli yliopistolain uudistus. Lain valmistelusta keväällä tihkuneet tiedot, nostivat esiin kysymyksen siitä, miten turvataan henkilökunnan vaikutusmahdollisuudet tulevaisuudessa. Tattelaiset seurasivat aktiivisesti yliopistolain valmistelua ja oli mukana liiton yliopistolaki-työryhmässä. Tatte järjesti Uljas uusi yliopisto -seminaarin Väinö Linna -salissa, joka osoittautui liian pieneksi, sillä tilaisuuteen osallistui yli sata ihmistä. Osa kuulijoista joutuikin istumaan lattialla. Keskustelutilaisuuden puhujina olivat rehtori Krista Varantola (TaY), vararehtori Paul Andersson (TTY), Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Anna-Mari Huhtinen, TTL:n yliopistolakityöryhmän puheenjohtaja, lehtori Petri Koikkalainen (LaY) ja yliassistentti Jussi Kivistö (TaY). Seminaari tilaisuuden juonsi Sinikka Torkkola. Seminaari osoitti, että keskustelulle oli selvästi tarvetta, kun yliopistot ja järjestöt laativat lausuntoja yliopistolakiesityksestä. Osa kritiikistä oli ennestään tuttua: lain uudistamisen aikataulu on liian tiukka ja henkilöstöä ei ole kuultu riittävästi lain valmisteluvaiheessa. Monella näyttää olevan sellainen käsitys, että laki ajetaan läpi eduskunnan kiireellisellä aikataululla, tapahtui mitä hyvänsä. Tatten kotisivuilla julkaistiin myös yliopistouudistus-blogi, joka jäi keskusteluanniltaan kuitenkin vaisuksi. 1

2 Tatten lausunnossa uudesta yliopistolaista todettiin uuden lain vaarantavan yliopiston nykyisen kollegiaalisen päätöksenteon tavan sekä perustuslain takaaman tutkimuksen ja opetuksen vapauden. Konkreettisia muutoksia lakiin esitettiin seuraavasti: - Yliopiston hallituksessa tulisi olla enintään kolmannes ulkopuolisia jäseniä. - Yliopistokollegion aseman vahvistamista siten, että sen tehtäviin kuuluvat keskeisimmät yliopistohallinnolliset tehtävät kuten rehtorin valinta ja johtosäännöstä päättäminen. - Yliopiston palvelussuhteen tulee olla jatkossakin virkasuhde, sillä virkasuhteessa oleva työntekijä toimii virkavastuulla, mikä antaa työntekijälle työsuhdetta vahvemman tuen edustaa tiedettä ja toimia korkeatasoisen, tutkimukseen perustuva ylimmän opetuksen edun mukaisesti. - Henkilöstön valintaa ja kelpoisuusvaatimuksia koskevat määritykset olisi syytä säätää asetustasolla, jotta yliopistojen kelpoisuusvaatimukset noudattavat samoja periaatteita, jolloin henkilöstön valinta ja kelpoisuuden arviointi pysyvät vertailukelpoisina. - Määräaikaisuuden perusteeksi kirjattu pätevöityminen poistetaan laista, sillä lakiluonnoksen määräaikaisuuden perustelut ovat epämääräisiä ja vaarana on, että laki lisääkin määräaikaisten määrää eikä vähennä sitä, kuten julkilausuttu tavoite on aiemmin ollut. Yliopistolain muutoksen vaikutukset näkyivät konkreettisesti Tampereen yliopiston hallinnossa jo loppuvuodesta 2008, jolloin esitettiin ylipiston vaalijohtosäännön muuttamista. Tatte totesi lausunnossaan muutosesityksessä muun muassa: Vaalijohtosäännön muutos olisi mielekästä tehdä samalla, kun yliopiston johtosääntö uudistetaan meneillään olevan yliopistolakiprosessin aikana. Uudistuksia suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon, että muutostarpeiden kokonaisuutta osataan arvioida vasta sitten, kun uusi yliopistolaki on hyväksytty eduskunnassa. Tatten edustaja sekä Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ja Tampereen yliopiston henkilöstöyhdistyksen edustajat nostivat muutosesityksen keskusteluun yliopiston hallituksen kokouksessa, mutta eivät vieneet asiaa äänestykseen.. Työajankohdentaminen Tampereen yliopistotyönantaja otti käyttöön työajankohdentamisjärjestelmä SoleTM:n alkuvuodesta Kohdentamisjärjestelmän ohjeistus ja käytännön sovellus oli ristiriidassa voimassa olevan työehtosopimuksen kanssa. Sopimuksen mukaan 1600 tunnin kokonaistyöaikaa tekevien työn seuranta perustuu työn tuloksiin eikä aikaan. Tämän mukaan työajankohdentamista voidaan edellyttää vain kerran lukukaudessa. Kohdentamisjärjestelmä herätti sekä tattelaisissa että koko yliopistoyhteisössä vilkasta keskustelua ja kritiikkiä. Tatte perusti keskustelufoorumiksi blogin (toimintakertomuksen liite 1.) ja kirjoitti aiheesta Aikalaiseen. Kevätvuosikokouksessa valmisteltiin myös kannanotto. Tatte järjesti aiheesta kaksi keskustelutilaisuutta. Keskustakampuksella 1.4. puhumassa olivat JUKOn neuvottelupäällikkö Arja Vehmas, yliopiston laskentapäällikkö Päivi Mäntysaari, pääluottamusmies Tapio Rissanen ja 3T ry:n puheenjohtaja Heikki Huttunen. Kaupin kampuksen tilaisuudessa 2.4. puhumassa olivat TTL:n toiminnanjohtaja Eeva Rantala, yliopiston laskentapäällikkö Päivi Mäntysaari ja pääluottamusmies Tapio Rissanen. Luottamusmies ja puheenjohtaja neuvottelivat asiasta myös yliopiston hallintojohtajan ja talouspäällikön kanssa. Tatte oli yhteydessä asiasta myös Jukoon ja TTL:n. Sosiaali- ja työttömyysturva 2

3 Tutkijoiden oikeus työttömyysturvaan oli edelleen keskeinen edunvalvontatehtävä. Tatte oli aktiivisesti yhteydessä sekä Tampereen työvoimatoimistoon että Akavan Tampereen työvoimatoimikunnan jäseneen Petri Partaseen. Yhteydenotoista ja työministerin keväällä lähettämästä ohjekirjeestä työttömyysturvalain soveltaminen tieteen ja taiteen tekijöihin eräissä tilanteissa ( ) huolimatta tutkijoilla oli edelleen vaikeuksia saada työttömyyskorvausta. Apurahalta työttömäksi jäänyt tutkija pyritään tulkitsemaan omassa työssään työllistyväksi. Samoin väitöskirjaa tekeviltä tutkijoilta on pyritty epäämään oikeus työttömyysturvaan määrittelemällä heidät päätoimisiksi opiskelijoiksi. Paikallisesti olennaista on, että työvoimatoimikuntien työntekijäedustajilla on selvä käsitys siitä, ettei apuraha tee tutkijasta omassa työssään työllistyvää eikä väitöskirjan tekeminen tee tutkijasta päätoimista opiskelijaa. Tatte, luottamusmiehet ja erityisesti liitto auttoivat ongelmia kohdanneita jäseniä uudelleen käsittelypyyntöjen ja valitusten tekemisessä. TTL ja Tattekin apurahatutkijoiden sosiaaliturvan eteen tehty pitkäaikainen työ tuotti tulosta. Apurahatutkijoiden sosiaaliturvaa parantava laki astui voimaan Uudistus merkitsee, että myös apurahakausilta kertyy eläkettä. Apurahan saajat saavat oikeuden myös sairauspäivärahaan. Eläke- ja muut sosiaaliturvamaksuista huolehtii apurahan saaja itse. Sosiaaliturvan teknisestä toteutuksesta huolehtii MYEL. Tasa-arvo Tattella on edustaja yliopiston tasa-arvotoimikunnassa. Vuoden aikana tasa-arvotoimikunta pyrki tukemaan yksikkökohtaista tasa-arvosuunnittelua koulutustilaisuuksilla. Tasa-arvosuunnitelmista ei ole vielä kattavaa tietoa, mutta niillä pyritään ohjaamaan yliopistossa tehtävää tasa-arvotyötä siihen suuntaan, että niissä otettaisiin huomioimaan yksiköiden erityispiirteisiin liittyvät asiat. Edelleen keskeisenä haasteena yliopiston tasolla oli palkkakartoitus: henkilöstö- ja lakiasiain osasto kyllä teki palkkavertailua, ja sen tuloksia esiteltiin laitosten tasa-arvovastaaville keväällä 2008, mutta analyysi jäi puuttumaan. Palkkaerojen syitä pitäisi pystyä selvittämään siten, että eroihin liittyvät avoimet kysymykset saisivat edes tyydyttävän vastauksen. Allianssiyliopiston henkilöstöfoorumi Alkuvuonna Tampereen yliopiston hallitukseen tuli päätettäväksi yliopistoallianssin hallintomalli. Esitetyssä mallissa yliopistoallianssin hallitus olisi poikennut nykyisestä kolmikantaa perustuvasta yliopistohallinnosta. Henkilöstöjärjestöjen ja ylioppilaskuntien kannanotto saatiin aikaan nopeasti. Kannanotossa todettiin muun muassa: Allianssia suunnitellut työryhmä esitteli työnsä tulokset yliopistojen henkilöstöille ja tiedotusvälineille tammikuun kolmannella viikolla. Suunnittelutyöryhmän esityksenä on, että allianssia johtaa hallitus. Sen kokoonpanoksi esitetään kolmea rehtoria, neljää ulkopuolista sekä kolmea muuta yliopistojen hallituksien nimeämää henkilöä. Nykyistä yliopistojen päätöksenteossa noudatettua kolmikantaa, joka takaa professoreille, muun henkilöstön edustajille ja opiskelijoille edustuksen yliopistopäätöksenteon kaikilla tasoilla, ei noudateta allianssin hallitusta muodostettaessa. Yliopisto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tieteellinen merkitys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus perustuvat henkilöstön ja opiskelijoiden osaamiselle. Allianssiyhteistyön onnistumisen edellytys on, että näiden ryhmien laaja-alainen asiantuntemus yliopistotyöstä ja opiskelusta on edustettuna allianssin johtotyössä. Allianssin asioista päätetään yliopistojen hallituksissa, joissa opiskelijoilla ja henkilöstöllä on edustus. Avoimen ja harkitun 3

4 päätöksenteon takaamiseksi samojen ryhmien tulee olla edustettuna myös toimielimessä, joka valmistelee allianssia koskevat päätökset. Kannanoton allekirjoittaneet yhdistykset ja ylioppilaskunnat olivat Tampereen teknillisen yliopiston lehtorit ry, Tampereen tekniikan tieteentekijät ry, Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys ry, Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta, Tampereen yliopiston lehtorien yhdistys ry, Tampereen yliopiston tieteentekijät ry, Tampereen yliopistolaiset JHL ry, Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys ry, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Jyväskylän yliopiston lehtoriyhdistys ry, Jyväskylän yliopiston tieteentekijät ry, Jyväskylän yliopiston ammattiosasto JYTT ry, Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistys JYHY ry, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, hallituksen puheenjohtaja. Kannanotto lähetettiin kaikille kolmelle yliopistolle. Tampereen yliopiston hallituksen kokouksessa sovittiin, että hallintomalli muutetaan vastaamaan kolmikantaan perustuvaa hallintoa. Näin myös tehtiin. Sopimuksen mukaan edustajat hallitukseen saivat tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta sekä opiskelijat että professorit. Tatte toimi aloitteellisesti yliopistoallianssin henkilöstöjärjestöjen yhteistyön tiivistämisen puolesta. Jyväskylässä pidettiin allianssiyliopistojen henkilökuntafoorumin. Allianssiyliopistojen henkilöstöfoorumin ensimmäisinä edustajina yliopistoallianssin hallitukseen ovat menossa tutkija Matti Vesa Volanen Jyväskylän yliopiston tieteentekijöistä ja professori Eero Ropo Tampereen yliopiston professorien yhdistyksestä. Muina jäseninä henkilöstöfoorumin ensimmäiseen työvaliokuntaan valittiin Saija Kyllönen Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistyksestä, Sari Peltonen Tampereen tekniikan tieteentekijöistä, Pekka Laine Jyväskylän yliopiston ammattiosastosta, Leena Heino Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistyksestä ja Anne Koski Tampereen yliopiston tieteentekijöistä. Allianssifoorumin työvaliokunnassa olivat Matti Vesa Volanen (Jytte) edusti tutkijoita, opettajia ja muuta henkilökuntaa ja Eero Ropo (Professoriliiton Tampereen yhdistys) professoreita yliopistoallianssin hallituksessa. Yhteistyösopimus valmistui allekirjoitettavaksi joulukuussa Edunvalvonta yliopiston sisällä Vuonna 2008 yliopiston hallituksessa jäseninä olivat Pekka Rantanen ja Ulla Aatsinki ( asti) ja varajäseninä Sinikka Torkkola sekä Tapio Rissanen. Yliopiston hallituksessa suunnitteilla oleva yliopistolaki puhutti paljon. Suurta ihmetystä pitkin vuotta herätti se, että Suomen hallitus haluaa yliopistojen hallituksiin ulkopuolisten enemmistön. Rehtori Krista Varantolan mukaan linjauksen perusteluja on useaan otteeseen kysytty OPM:stä ja muiltakin tahoilta. Varantolan mukaan saatu vastaus on, että linjauksen takana on vahva poliittinen tahto. Yliopistolain kommentointi yliopiston hallituksessa oli varsin samansuuntaista kuin monissa muissakin lausunnoissa: johtamisjärjestelyjä pidettiin epämääräisinä. Tampereen yliopisto ehdotti myös, että harkinnanvaraisen strategisen rahoituksen osuus olisi pienempi kuin mitä on ollut suunnitteilla, koska harkinnanvarainen rahoitus on hankalasti yhdistettävissä pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen yliopistojen kehittämiseen. Pelkoa hallituksessa herätti myös se, että vaikka autonomiaa ollaan lisäämässä, niin mahdollista on myös se, että OPM:n ohjaus tulee entisestään tiukentumaan. Uuden strategian ja johtosäännön valmisteleminen aloitettiin vuoden 2008 lopussa. Molemmissa valmisteluissa oli mukana Tatten edustajia, strategiaryhmässä Pekka Rantanen ja johtosääntöryhmässä Sinikka Torkkola. Strategia- ja johtosääntötyö jatkuu vuonna Keskeisiä asioita Tattelle ovat sekä edustuksellisuuden puolustaminen yliopiston hallinnossa että päätöksenteon avoimuuden korostaminen, jotta hierarkkinen linjaorganisaatiomalli ei lamauta yliopiston henkilöstön asiantuntijuuden erityisyyttä yliopiston toiminnassa. Yliopisto on joutunut syömään siirtomäärärahoja toiminnan ylläpitämisessä ja joissakin yksiköissä on tullut tappioita, 4

5 joita on jouduttu paikkailemaankin. Yliopiston henkilöstön sairaspoissaolot kasvoivat vuodesta 2007 vuoteen %. Asiaan pitää jatkossa kiinnittää erityistä huomiota, koska yliopistosektorin muutosvauhti on ollut niin nopeaa ja säntäilevääkin. Suuria eroja eri henkilöstöryhmien välillä on olemassa, mutta on luultavaa, että kaikki opettajat tai tutkijat eivät välttämättä ilmoita sairaspoissaoloista, mikä tekee tilastoinnista hieman epäluotettavaa. Yhteistoimintaneuvosto Yhteistoimintaneuvosto kokoontui vuoden 2008 aikana ainoastaan kolme kertaa. Ensimmäinen kokous pidettiin ja kokouksen asialistan merkittävin asia oli Tampereen yliopiston strategian toteuttamissuunnitelma vuosiksi (Tampereen yliopiston toiminta- ja Yhteistoimintaneuvosto kokoontui vuoden 2008 aikana ainoastaan kolme kertaa. Ensimmäinen kokous pidettiin ja kokouksen asialistan merkittävin asia oli Tampereen yliopiston strategian toteuttamissuunnitelma vuosiksi (Tampereen yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelma). Tähän liittyi useita laajahkoja asiakirjoja: tulossopimus, Seinäjoen yliopistokeskusta koskevat suunnitelmat sekä yliopistoallianssiraportti. YT-neuvoston toinen kokous pidettiin ja tässä kokouksessa agendan tärkeimmät asiat olivat virkojen ja tehtävien täyttökielto (rehtorin päätös 5.9., joka oli jo jaettu tiedoksi yliopiston eri yksikköihin) sekä TYT:ssa aloitetut yt-neuvottelut/henkilöstön vähentäminen Hämeenlinnan ja Seinäjoen täydennyskoulutuksen toimipisteissä. Kokouksessa annettiin myös TPK/TAY-Palvelut Oy:n tilannekatsaus. Lisäasiana kokouksessa (7 ) keskusteltiin ehdotuksesta TayJS:n ja TayVaaliJS:n muuttamisesta/vararehtorien valinta vaalikollegiolta yliopiston hallitukselle. Ehdotus yliopiston johtosäännön ja vaalijohtosäännön muuttamisesta otettiin siis kokouksessa esille lisäasiana, josta oli tiedotettu yhteistoimintaneuvoston jäsenille sähköpostitse Materiaali jaettiin vasta kokouksessa. Järjestöjen edustajat kritisoivat tapaa, jolla asia otettiin esille, samoin kireätä aikataulua. Asia ei kuitenkaan kuulunut YT-neuvoston päätettäviin asioihin, joten siitä ei voitu kuin keskustella. Keskustelun jälkeen merkittiin yhteistoimintaneuvoston tiedoksi ehdotus TayJS:n ja TayVJS:n muuttamisesta niin, että vararehtorien valinta siirretään vaalikollegiolta hallitukselle. Asia tuli sitten hallituksen käsittelyyn perjantaina Vuoden 2008 kolmas ja viimeinen kokous pidettiin ja tässä kokouksessa esityslistalla olivat hallitukselle annettava esitys toimintamenomäärärahoista vuodelle 2009 sekä esitys yhteistoimintaneuvottelujen päättämisestä/tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut (työnantajan esitys). Lisäksi esillä oli TPK/TAY-Palvelut Oy:n tilannekatsaus aiheeseen liittyvine materiaaleineen. Liitteet toimitetaan usein kovin myöhään YT-neuvoston jäsenille, joten niihin ei useinkaan ole aikaa paneutua kunnolla. Joissakin tapauksissa paperit tai osa niistä annetaan vasta kokouksessa. Tätä neuvoston jäsenet kritisoivat usein. Luottamusmiesasiat ja palkkaedunvalvonta Vuonna 2008 JUKO ry:n luottamusmiehinä ovat toimineet pääluottamusmies Tapio Rissanen, keskustakampuksen opetus- ja tutkimushenkilöstön luottamusmies Keijo Rantanen, kirjasto- ja hallintohenkilöstön luottamusmies Sari Hyttinen sekä Kaupin kampuksen opetus ja tutkimushenkilöstön luottamusmies Jarkko Valjakka (Latte ry.). Kuluneena vuonna professorien ja lehtoreiden pääluottamusmies ja luottamusmies luopuivat toimestaan, ja JUKO:n 5

6 jäljellejääneet luottamusmiehet joutuivat hoitamaan myös näiden henkilöstöryhmien edunvalvontaa. YPJ-ohjausryhmän tattelaisena jäsenenä toimi Tapio Rissanen, opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointiryhmän jäsenenä Minna Leinonen, varajäsenenään Sinikka Torkkola, ja muun henkilöstön arviointiryhmän jäsenenä Sari Hyttinen, varajäsenenään Aniita Ahlholm-Kannisto (INA ry.). Luottamusmiestoiminnassa painottuivat yliopistojen palkkausjärjestelmään (YPJ) liittyvät asiat, määräaikaisten virkasuhteiden perustelujen tarkistaminen ja yhä enenevässä määrin myös tekijänoikeuskysymykset. YPJ-asioista esillä ovat olleet mm. työtehtävien vaativuustason luokituksen käytön perusteet, erityisesti opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmän alimmilla tasoilla ja tasoilla 6 8, sekä opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen kuvausten kirjavuus ja niiden parempi ohjeistaminen jatkossa. YPJ-asioiden käsittelyyn ovat osallistuneet luottamusmiehet ja aryjen jäsenet. Luottamusmies- ja palkkaedunvalvonnassa Tatten edunvalvojat ovat toimineet kiinteässä yhteistyössä TTL:n ja JUKOn kanssa. Tatten kannanotot Henkilöstöjärjestöjen ja ylioppilaskuntien yhteiskannanotto: Edustuksellisuus taattava Sisä- Suomen yliopistoallianssin hallituksessa Kannanotossa olivat mukana Tampereen teknillisen yliopiston lehtorit ry, Tampereen tekniikan tieteentekijät ry, Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys ry, Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta, Tampereen yliopiston lehtorien yhdistys ry, Tampereen yliopiston tieteentekijät ry, Tampereen yliopistolaiset JHL ry, Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys ry, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Jyväskylän yliopiston lehtoriyhdistys ry, Jyväskylän yliopiston tieteentekijät ry, Jyväskylän yliopiston ammattiosasto JYTT ry, Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistys JYHY ry, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, hallituksen puheenjohtaja - Kannanotto työajan kohdentamisesta Lausunto neliportaisesta tutkijanurasta Lausunto opettajien vuosittaisesta työsuunnitelmasta Lausunto yliopistolain ja siihen liittyvän lainsäädännön kokonaisuudistuksesta Lausunto Tampereen yliopiston vaalijohtosäännön muuttamisesta JÄSENISTÖ Jäsenmäärä ja -hankinta Liitto ilmoittaa Tatten virallisen jäsenmäärän vuosittain 1.1. ja virallinen jäsenmäärä 2009 on lähes sama kuin vuotta aikaisemmin eli 560. Silti ei pidä tehdä sellaista johtopäätöstä, ettei Tatten jäsenmäärän kehitys olisi ollut hyvä. Vuonna 2008 jäsenrekrytoinnin kannalta oli suuri haaste, että jäsenmaksurästejä ei ollut karhuttu sitten vuoden Tähän oli syynä se, että Tatte odotti TTL:n sähköisen jäsenrekisterin valmistumista ja liiton siihen oheispalveluksi lupaaman jäsenmaksukarhuamisen alkamista. Kun oheispalvelu ei käynnistynyt 2007 aikana, Tatte päätti karhuta rästissä olevia jäsenmaksuja itse toukokuussa Jäsensihteerin karhuamisoperaation tuloksena eronneeksi todettiin lokakuussa yhteensä 29 jäsentä. Näistä 5 maksoi loppuvuoden kuluessa rästinsä ja jatkoi jäsenyyttään. Osa rästiläisistä on hoitanut maksunsa suoraan liiton informoimatta yhdistystä, jolloin heidän jäsenyytensä on aktivoitunut ilman yhdistyksen erillistä päätöstä. Uusia jäseniä liittyi kaiken kaikkiaan 54 ja yhdistyksestä erosi 6

7 karhuprosessiin liittymättä 34 jäsentä. Jäsenmäärän pysyminen samana turvasi Tattelle liitossa täsmälleen saman liittokokouspaikkamäärän kuin aikaisemminkin. Tatteen liittymisessä merkille pantavaa vuonna 2008 oli erityisesti ulkomaalaisten tutkijoiden ja opettajien aktivoituminen. Lokakuussa yhdistykseen liittyneistä enemmistö oli ulkomaalaisia. Ulkomaalaisten aktivoituminen näkyi vuoden kuluessa siten, että uuteen hallitukseen tuli ulkomaalaisvastaava ja Tatte tuli entistä tietoisemmiksi englanninkielisen rekrytointimateriaalin ja rekrytointitilaisuuksien tarpeesta. Tattessa päärekrytointitapa on yliopistoyhteisössä näkyminen ja rekrytointimateriaalin esillä pito kaikissa tilaisuuksissa. Tämän lisäksi Tatte järjesti rekrytointitalkoot, jossa kaikille niille tutkija, assistentti ja yliassistentti nimikkeellä yliopiston osoitteistossa oleville, jotka eivät olleet Tatten jäseniä, postitettiin sisäpostissa rekrytointikirje ja Tatten esite. Talkoot aiheuttivat selvän liittymispiikin pienellä viiveellä. Joulukuussa Tatteen liittyi peräti 13 uutta jäsentä. Tatte teki maaliskuussa jäsenselvityksen jäsenistön osoite- ja yliopiston puhelinluettelotietojen pohjalta. Selvityksen mukaan tattelaisista 60 % on naisia ja 40 % miehiä. Nimen perusteella ulkomaalaisia jäsenistä on n. 5 %. Tampereella ja sen naapurikunnissa jäsenistä asuu 80 %. Vain 60 prosentilla jäsenistä oli työhuone yliopistolla. Loput tattelaiset joko ovat työssä muualla, työskentelevät kotona tai ovat virkavapaalla tai työttöminä. Valtaosa työhuoneellisista tattelaisista työskentelee keskustakampuksella (72 %). Kaupin kampuksella työskentelee 18 % ja vielä ennen Sähkökorttelin kiinteistön käyttöönottoa yliopiston monissa vuokrakiinteistössä 11 % (rebel baset). Jäsenselvityksen toteutti Tapio Rissanen. Sisufos-palkinto Sisufos-palkinnolla muistetaan niitä Tampereen yliopiston tieteentekijöiden jäseniä, jotka ovat saaneet väitöskirjansa valmiiksi pätkätöistä ja työttömyysjaksoista huolimatta. Tampereella akateemisen alan tutkijoiden ja opettajien työttömyys on jo pitkään ollut maamme korkein, ja TATTE haluaa kiinnittää Sisufos-palkinnolla huomiota tieteentekijöiden heikentyneeseen toimeentuloon. Väitöskirjan jälkeenkään tutkijan elämä ei helpotu, vaan monet jatkavat tutkimuksen tekemistä pätkätöillä ja erilaisilla apurahoilla. Palkinto on arvoltaan 2000 euroa ja siihen kuuluu myös sisua symboloiva kivi, jota koristaa palkinnosta muistuttava laatta. Vuoden 2008 Sisufos-palkinto myönnettiin YTT Svetlana Pastille, sisukkaalle paluumuuttajalle, joka joutui opettelemana kaksi uutta kieltä tohtorin tutkintoa varten. Palkinto jaettiin Tatten vapputapahtuman yhteydessä Pasti sai väitöskirjansa valmiiksi apurahojen ja määräaikaisten työsuhteiden turvin. Mukaan mahtui myös lyhyt työttömyysjakso. Lisähaastetta väitöskirjan tekoon toi se, että Murmanskissa toimittajana työskennellyt Pasti osasi vain venäjää muuttaessaan perheensä kanssa Tampereelle Pastin tiedotusopin väitöskirja The Changing Profession of a Journalist in Russia tarkastettiin loppuvuodesta Väitöskirjassaan Pasti tutki sitä, miten toimittajat ovat kokeneet journalistin ammatin muuttuneen Venäjällä. 4. YHDISTYKSEN HALLINTO Vuoden 2007 syyskokouksessa yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Torkkola. Hallituksen muut jäsenet olivat: varapuheenjohtaja Pekka Rantanen, varajäsen Ulla Aatsinki sihteeri Marko Helenius, varajäsen Minna Nikunen 7

8 taloudenhoitaja Hanna Rautajoki, varajäsen Pia Vuolanto jäsensihteeri Anne Koski, varajäsen Tapio Rissanen tiedotusvastaava Marjo Kolehmainen, varajäsen Jutta Suoranta palkkaus- ja tasa-arvovastaava Minna Leinonen, varajäsen Otto Auranen virkistysvastaava Olli Sotamaa, varajäsen Jiri Nieminen asiantuntija Elinita Mäki, varalla Reeta Pöyhtäri asiantuntija Anne Mäntynen, varalla Eleni Berki Vuoden aikana hallitus kokoontui 15 kertaa. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 26. maaliskuuta ja syyskokous 20. marraskuuta. Edunvalvontatehtävät Luottamusmiehet: pääluottamusmiehenä Tapio Rissanen, opetus- ja tutkimushenkilökunnan luottamusmiehenä keskustakampuksella Keijo Rantanen ja hallintohenkilökunnan luottamusmiehenä Sari Hyttinen Yliopiston hallitus: Pekka Rantanen, varajäsenenä Sinikka Torkkola, Ulla Aatsinki, varajäsenenä Tapio Rissanen asti. Aatsingin tilalle yliopiston hallitukseen tuli II-kiintiön seuraavalla vertausluvulla ollut Tayhyn vaaliliiton edustaja Kirsi-Marja Yhteistoimintaneuvoston jäsenet: Sari Hyttinen, varalla Hanna Rautajoki YPJ-ohjausryhmä: Tapio Rissanen YPJ:n opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointiryhmä: Minna Leinonen, varajäsen Sinikka Torkkola YPJ:n muun henkilöstön arviointiryhmä: Sari Hyttinen, varajäsenenä Aniita Alholm-Kannisto (INA) Työsuojeluneuvosto: Pekka Rantanen Henkilöstön kehittämistoimikunta: Pia Vuolanto Tasa-arvotoimikunta: Minna Leinonen Vaalilautakunta: Hanna Rautajoki, ei kokoontunut 2008 Yliopiston strategiatyöryhmä: Pekka Rantanen Yliopiston johtosääntötyöryhmä: Sinikka Torkkola (kaikkien henkilöstöjärjestöjen edustaja) Edustajat Tieteentekijöiden liiton ja Akavan toimielimissä sekä muissa ay-elimissä TTL:n hallitus: Sinikka Torkkola, varajäsen Olli Sotamaa TTL:n vaalivaliokunta: Anne Koski (puheenjohtaja) TTL:n arviointityöryhmien jäsenten verkosto, jossa jäseninä Minna Leinonen, Sari Hyttinen ja Sinikka Torkkola TTL:n järjestötyöryhmä: Olli Sotamaa Yliopistouudistustyöryhmä: Pekka Rantanen, varajäsen Anne Koski TTL:n liittokokousedustajat: Sinikka Torkkola, Pekka Rantanen, Marko Helenius, Marjo Kolehmainen, Olli Sotamaa, Anne Koski, Minna Leinonen, Elinita Mäki ja Anne Mäntynen. Varaliittokokousedustajat: Hanna Rautajoki, Ulla Aatsinki, Tapio Rissanen, Minna Nikunen, Jiri Nieminen, Jutta Suoranta, Elena Berki, Reeta Pöyhtäri, Otto Auranen, Pia Vuolanto Akavan aluetoimikunta: Riikka Kivimäki Allianssiyliopistojen henkilöstöfoorumin työvaliokunnan jäsen ja tiedotusvastaava: Anne Koski 5. YHDISTYKSEN TALOUS Tatten taloudellinen tulos oli vuonna 2008 ylijäämäinen (3800 e), vaikka budjetti oli laadittu reilusti alijäämäiseksi. Positiivinen tulos selittyy kolmella tavalla. Suurin budjettirasite talousarviossa koitui 8

9 www-sivuston uudistamisesta, jolle rahaa varattiin 4000 euroa. Anne Kosken hyvän pohjatyön ansiosta todelliset uudistuksesta johtuvat kulut vain jäivät kymmenesosaan (400 e) suunnitellusta summasta. Toinen osa-alue, jossa rahaa kului vähemmän kuin suunniteltiin, olivat edunvalvontaan ja jäsenrekrytointiin liittyvät jäsentilaisuudet. Joitakin tilaisuuksia päätettiin siirtää vuoden 2009 puolelle meneillään olevien lakiuudistusten aikataulun vuoksi. Ja kolmantena tekijänä ylijäämään vaikuttaa miltei 2000 eurolla nousseet jäsenmaksutuotot, mikä kertoo jäsenrekrytoinnin (näkyminen, karhukirjeet, kirjekampanja) onnistumisesta. Jäsenmaksutuottojen tuntuvaa kasvua voidaan pitää onnistumisena koko yhdistyksen jatkuvuuden ja kehittymisen kannalta. Tatten talous on pääosin jäsenmaksutuottojen varassa ja tuottojen nousu tarjoaa lisää resursseja toiminnan uudistamiselle ja kehittämiselle ajan tarpeita vastaavaksi. Myös Tatten sijoitukset (rahasto ja määräaikaistili) tuottivat vuonna 2008 kohtalaisesti. Taloudellisen laskusuhdanteen kurimuksessa rahaston tuotto jäi 0-tasolle, mutta sitä vastoin määräaikaistili poiki n. 700 euroa korkotuottoa. Määräaikaistili päätettiin syyskuussa uusia vuodella eteenpäin. Koska Tattella ei ole rahalle aivan akuuttia tarvetta, myös rahasto päätettiin jättää odottamaan taloudellisen tilanteen kohentumista ja siitä seuraavaa arvonnousua. 6. VIESTINTÄ Yleistä Vuoden 2008 aikana merkittävin panostus viestinnän saralla oli mittava kotisivu-uudistus ja painopisteen siirtyminen sähköiseen viestintään. Tatten sähköpostilista säilyi merkittävänä viestintäkanavana, mutta oleellisin informaatio pyrittiin tarjoamaan nimenomaan kotisivujen kautta. Sähköpostilistan ja kotisivujen kautta tiedotettiin aktiivisesti Tatten toiminnasta. Koko jäsenistöön pidettiin yhteyttä keväällä ilmestyneellä jäsentiedotteella ja syksyllä lähetetyllä jäsenkirjeellä. Kevättiedotteen toimitti Marjo Kolehmainen. Vuoden aikana Tatten esitteestä otettiin uudistettu painos syksyllä 2008 ja kirjanmerkistä otettiin neljäs painos ennen vapputapahtumaa. Tatten tilaisuuksia mainostettiin Pekka Rantasen tekemillä julisteilla sekä ilmoituksilla Acatiimissa ja Aikalaisessa. Tatte tiedotti tapahtumistaan vuoden aikana lähettämällä neljä tiedotetta. Lisäksi lähetettiin yksi mediakutsu. Vuoden aikana Tatten tapahtumata näkyivät julkisuudessa, ainakin Sisufos-palkinto uutisoitiin Helsingin Sanomissa. Medianäkyvyys Rantanen, Pekka: Valuviat kuntoon lakiehdotuksesta uudeksi yliopistolaiksi. Acatiimi 7/2008. Torkkola, Sinikka: Edunvalvontaa yli rajojen. Acatiimi 4/2008. Torkkola, Sinikka: Työajankohdennuksessa ei kuunneltu työntekijöitä. Aikalainen 6/2008. Tutkijanuran porrasmalli selkeyttää ja rajoittaa, Aikalainen 8/2008: Haastateltu puheenjohtaja Sinikka Torkkolaa. Valta välttelee yliopistoa, Aikalainen 14/2008: Juttu Tatten järjestämästä yliopistolakiseminaarista. Tampereen yliopiston sisäisellä Iiris-tiedotuskanavalla olivat vuonna 2008 seuraavat tiedotteet: - Huippututkija-paitoja Tattesta, tammikuu

10 - Tatten kevätkokous 26. maaliskuuta Laternassa, maaliskuu Vuosikokouksen lisäksi jutussa kerrotaan Tatten työajankohdentamisesta kertovan blogin avaamisesta - Ehdota Sisufos-palkinnon saajaa, maaliskuu Tatten vapputapahtuma tiistaina 29.4., huhtikuu Yliopistolaiset hallinnollisen käskytyksen kohteina. Tampereen yliopiston tieteentekijät huolissaan yliopiston kehittämisen ehdoista. Uutinen Tatten kannanotosta, huhtikuu Yliopistoallianssin henkilöstöjärjestöt yhteistyöhön, kesäkuu Tatten säännöt muuttuivat: kokouskutsut jatkossa sähköisesti. Uutinen Tatten sääntömuutoksesta ja kotisivu-uudistuksesta, marraskuu Tatten syyskokous , marraskuu Mitä yliopistouudistusmerkitsee allianssiyliopistoille? Ennakkouutinen allianssin luottamusmiespäivistä, joulukuu Kotisivu-uudistus Tatte otti kesän aikana käyttöön sähköisen julkaisujärjestelmän, johon kuuluvat julkiset kotisivut, jäsenille tarkoitettu extranet sekä hallituksen toimistoksi tarkoitettu extranet. Tässä yhteydessä Tatten paperinen jäsentiedote lopetti toistaiseksi ilmestymisensä entisessä muodossa. Uudistusprosessia edelsi maaliskuussa toteutettu jäsenistön viestintätottumuksia koskenut sähköinen jäsenkysely. Kyselyn perusteella tattelaiset saavat tietoa Tattesta ja ay-asioista tasavahvasti paperitiedotteesta ja sähköpostilistalta, mutta kotisivuillakin kävi 86 prosenttia vastanneista. Kyselyn laativat Marjo Kolehmainen, Jutta Suoranta ja Marko Helenius yhdessä Tapio Rissasen kanssa, joka laati sähköisen kyselylomakkeen yliopiston tarjoamaa palvelua käyttäen. Rissanen analysoi tulokset ja kirjoitti niistä yhteenvedon Kotisivu-uudistuksen päämotiiveina olivat päivittämisen helpottuminen, mahdollisuus käydä jäsenten kanssa sisäisiä keskusteluja ilman julkisuutta ja rakentaa sähköistä yhteisöllisyyttä sekä mahdollisuus järkeistää hallituksen toimintaa sähköisten kokoustoimintojen ja sähköisen arkiston avulla. Yhtenä vaikuttimena oli myös se, että tattelaiset-sähköpostilistalle oli liittynyt alle puolet Tatten jäsenistä. Ajateltiin, että palveluja ja sisäpiiritietoa sisältävät jäsensivut houkuttelisivat useampia jäseniä hankkimaan alustalle tunnukset, sitä kautta liittymään sähköpostilistalle ja seuraamaan aktiivisemmin Tatten toimintaa. Valtaosa uusista jäsenistä ottaakin nykyisin tunnukset jäsensivuille. Uudet kotisivut otettiin käyttöön syyskuussa ennen Uusi uljas yliopisto -tapahtumaa, jossa uudistetut sivut lanseerattiin yleisölle. Julkaisujärjestelmistä Tatte päätyi ostamaan Optinet Oy:n Yhdistysavainpalvelun. Kotisivuuudistuksesta vastuussa olevan työryhmään kuuluivat Marko Helenius, Marjo Kolehmainen, Jutta Suoranta ja puheenjohtajana toiminut Anne Koski. Työryhmässä Koski vastasi kotisivujen informaatioarkkitehtuurista, navigaatiosta ja sivupohjien koostamisesta, yhteydenpidosta Optinetiin, käyttökoulutuksesta hallituksen jäsenille sekä pääkäyttäjänä tunnushallinnosta. Sisältöjen päivittämisen koordinoinnista vastasivat Kolehmainen ja Suoranta, Helenius taas päivitti hallituksen asiakirjat hallituksen extranettiin. Kesän aikana lähes kaikki hallituksen jäsenet päivittävät omia postejaan koskevat osiot sekä julkiselle että jäsensivuille, mitä on pidettävä mittavana ponnistuksena. Samassa yhteydessä uudistettiin kotisivujen julkinen ilme. Graafinen suunnittelu tilattiin Minna Höltältä Optinetin kautta. Optinetin palveluun eivät sisältyneet domain- ja sähköpostipalvelut, jotka Tatte ostaa edelleen Nebulalta. Sivujen pääkäyttäjäksi jäi Anne Koski. Optinetin palvelu oli Tattelle vuoden 2008 ilmaista, koska Tattesta tuli yhtiölle uuden palvelun pilottiasiakas. 10

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Tatten toimintakertomus vuodelta 2014

Tatten toimintakertomus vuodelta 2014 Tatten toimintakertomus vuodelta 2014 1. Yleistä Edunvalvonnassa yliopistolla korostui Tampere3:ksi nimetty Tampereella toimivan kolmen korkeakoulun yhteistyö, josta vuoden loppua kohden alettiin puhua

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja koskeva

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Taitto: Samuli Maxenius Piirrokset: Ella Villiina Makkonen Kannen kuva: Turun ylioppilastalo A Sisällys Johdanto 4 Organisaatio

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Autokatsastajat Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Puheenjohtaja 1/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6

Lisätiedot

Toimitus: Takuu-Säätiö viestintä, Provia Viestintä, Kuvitukset: Mirkka Hietanen, Graafinen suunnittelu: Mervi Nygård, Duo oy

Toimitus: Takuu-Säätiö viestintä, Provia Viestintä, Kuvitukset: Mirkka Hietanen, Graafinen suunnittelu: Mervi Nygård, Duo oy VUOSIKERTOMUS 2010 2 Sisällys Hallituksen puheenjohtajalta 3 Toiminnanjohtajan katsaus 4 Juhlavuoden tapahtumat 7 20-vuotisjuhla 8 Velkatori-tapahtuma 18 Takaus ja perintä 20 Neuvontaa velkalinjassa 23

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. kevät 2013

PÖYTÄKIRJA. kevät 2013 PÖYTÄKIRJA kevät 2013 PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry PÖYTÄKIRJA 1 (69) Sisällysluettelo Pöytäkirja... 2 Osallistujaluettelo... 59 Esityslista... 62 Puheenjohtaja Ann Selinin puhe... 63 Edustajiston

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Yt-lailla paremmaksi!

Yt-lailla paremmaksi! 1 2014 Vuokralainen ja vuokranantaja sivu 12 Yt-lailla paremmaksi! Yhteistoiminta kehittämisen välineenä Päätoimittaja/ Huvudredaktör Satu Henttonen Toimitus Anne Nordström anne.nordstrom@pardia.fi GSM

Lisätiedot

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja Tietoväki vuotta Yksin voi tehdä monia asioita edunvalvonta on yhteistyötä! 2 I Tietoväki 3 / 2010 Tietoväki 3 / 2010 I 3 4 Puheenjohtajan palsta: Onnea 40-vuotias Tietoväki! Päätoimittaja Pirjo Salo Toimitus

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Toimintakertomus on myös ns. vuosikertomus ja tässä on kuvattuna toimintaamme normaalikäytäntöä laajemmin sisällöin.

Toimintakertomus on myös ns. vuosikertomus ja tässä on kuvattuna toimintaamme normaalikäytäntöä laajemmin sisällöin. AMMATILLISET ERITYISOPETTAJAT RY TOIMINTAKERTOMUS kulunut toimintakausi 2013-2014 on ollut yhdistyksen kolmaskymmeneskuudes. Yhdistys on perustettu 21.1.1987, jota ennen se toimi AOL:ssä Ammatillisten

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 2(19) YLEISKATSAUS OPTIMI RY:N TOIMINTAVUOTEEN 2013 Yleistä. Vuonna 2013 Optimin toiminnassa oli jatkuvuutta, sillä jopa kahdeksan hallituksen jäsentä oli edellisestä hallituksesta.

Lisätiedot

Valtuuston vaalikokous

Valtuuston vaalikokous 2/2009 Valtuuston vaalikokous Liiton kultaiset ansiomerkit Eläketyöryhmän selvitys Säästötoimet Talven liikuntatapahtumia Pääkirjoitus Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2009 Julkilausuma Helsingissä huhtikuun

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta KY Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Sisällys Pääsihteerin tervehdys 6 Mikä KY on? 8 Edustajisto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 YLEISTÄ Vuosi 2003 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n kuudes toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot