Verkkopalvelun kšvijšiden, sivupyyntšjen ja vierailujen mittaaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkopalvelun kšvijšiden, sivupyyntšjen ja vierailujen mittaaminen"

Transkriptio

1 TIETOTEKNIIKKA Verkkopalvelun kšvijšiden, sivupyyntšjen ja vierailujen mittaaminen TekijŠt Hannele Antikainen Vesa Kautto Markku KylŠnpŠŠ Heikki Nikulin Alkusanat TŠmŠ verkkopalvelujen mittaamiseen johdatteleva julkaisu on laadittu Suomen Mediatarkastus Oy:n vetšmšssš hankkeessa, jossa VTT Tietotekniikka on toiminut asiantuntijaorganisaationa. Projektiin osallistuivat: Alma Media Oyj Sanoma-WSOY Grey Interactive Oy Saunalahden Serveri Mainostajien Liitto Sonera Mainostoimistojen Liitto Suomen Gallup Web Oy Nedecon Network Development Taloustutkimus Oy Consulting Oyj Telia Finland Oy/Netpool Finland Oy KiitŠmme lšmpimšsti projektiryhmšš ohjauksesta ja kommenteista, joiden tuloksena tšmš verkkopalvelujen mittaamista valottava julkaisu on syntynyt. TekijŠt Esipuhe Julkaisu sisšltšš suosituksen (luku 2), joiden mukaan verkkopalvelujen mittaamisen keskeiset tunnusluvut voidaan laskea. Suositus on parhaillaan (syksy 1999) Suomen Mediatarkastuksen kšsiteltšvšnš. Verkkopalvelujen mittaamisen keskeiset tunnusluvut ovat kšvijš, sivupyyntš ja vierailu. NŠiden suositusten toivotaan yhtenšistšvšn termistšš, jota verkkopalvelujen mittaamisessa kšytetššn. Tavoitteena on, ettš mainostajille voitaisiin esittšš eri verkkopalveluista samoilla mittausperiaatteilla saatuja tunnuslukuja. TŠmŠ on yksi verkkomainontakampanjoiden suunnittelun perusedellytyksistš. Luvussa 3 perehdytššn mittausjšrjestelmiin ja luku 4 kertoo verkkopalvelujen mittaustulosten auditoinnista. Auditointi on oleellinen osa mittaustulosten syntyketjussa, sillš siinš tarkastetaan jo kertaalleen lasketut mittaustulokset. Julkaisu alkaa johdannolla verkkomainontaan (luku 1).

2 SisŠllys 1 Verkkomainonta Verkkomainonnan edut Verkkomainonnan esitysmuodot Verkkomainonnan hinnoittelu Uhkia verkkomainonnalle Suhde muihin medioihin Verkkomainonnan mittaaminen 5 2 Verkkopalvelujen mittaamisen peruskšsitteet KŠvijŠ Sivupyyntš Vierailu Muut kšsitteet 11 3 MittausjŠrjestelmŠt Lokianalysointiohjelmistot Ulkopuoliseen mittauspalvelimeen perustuvat jšrjestelmšt Aktiiviseen mittauselementtiin perustuvat jšrjestelmšt MainoshallintajŠrjestelmŠt 13 4 Verkkopalvelujen auditointi 13 5 JohtopŠŠtškset 15 Sanasto 16 Liite 1. Luettelo hakukoneista ja henkilškohtaisista roboteista. Liite 2. Verkkopalvelujen mittausta ja auditointia tarjoavia yrityksiš. 2

3 1 Verkkomainonta Vuonna 1998 verkkomainonnan volyymi Suomessa oli 22 miljoonaa markkaa. TŠllŠ summalla ostettiin pelkkiš mainospaikkoja. Jos verkkomainontaan lasketaan mukaan myyntikampanjoita varten suunnitellut WWW-palvelut, nousee summa miljoonaan markkaan. TŠmŠn luvun arvioidaan nousevan vuonna 1999 lšhes miljardiin markkaan. Vuonna 1998 bannerimainonta kasvoi 120 prosenttia ja tšmšn vuoden kolmanneksella kasvu kiihtyi 175 prosenttiin. Nopeasta kasvusta huolimatta verkkomainonnan osuus kaikesta mediamainonnasta on tšllš hetkellš vain noin prosentin luokkaa. MerkittŠvŠ ongelma mainostajan kannalta on sopivien mainospaikkojen puute. Suomessa ei ole riittšvšsti sisšllšntuottajia, joiden sivuilta voi ostaa mainospaikkoja. MyytŠviŠ mainospaikkoja tarjoavat muiden muassa ns. portaalit, kuten MTV3 tai Soneraplaza, joiden kautta suuri joukko ihmisiš aloittaa WWW-palveluiden selailun. Mainospaikkoja lšytyy myšs ammatillista tietoa tarjoavista verkkopalveluista. Kuten muullakin mainonnalla, tavoitellaan verkkomainonnallakin tunnettuuden ja nškyvyyden lisššmistš sekš myynnin edistšmistš. LisŠksi tavoitteena voi olla liikenteen aikaansaaminen yrityksen WWW-palveluun ohjaamalla kšyttšjš mainossivulta eri keinoin sinne, jolloin kšyttšjš on suorassa kontaktissa yritykseen. TŠllšin on mahdollista ohjata kšyttšjšš mainonnalla yhteydenottoon, kuten esitetilaukseen ja lisštietopyyntššn tai jopa itse myyntitilanteeseen. 1.1 Verkkomainonnan edut Mainonta verkossa tarjoaa monia etuja. Muusta mediasta poiketen verkko on mainosmediana maailmanlaajuinen. Mainonta toimii vuorokauden ympšri. Verkkomainonta voi yhdistellš useita perinteisen median esitystapoja kuten tekstiš, kuvaa, grafiikkaa, ŠŠntŠ ja videota. Sen lisšksi voidaan hyšdyntšš verkon tarjoamia interaktiivisia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat mainonnan kytkemisen sšhkšiseen kauppaan. Verkkomedia antaa mahdollisuudet toteuttaa teknisesti hyvinkin pitkšlle vietyjš viestintšratkaisuja, joiden muuttaminen kampanjan aikaisen mittauksen ja analyysin osoittamaan suuntaan on huomattavan joustavaa ja nopeaa. Verkkomainonta tarjoaa hyvšt mahdollisuudet mainossanoman kohdentamiseen ja jopa palvelun yksilšimiseen eri tyyppisille asiakkaille. KŠytšnaikaisten mittausten antamia tuloksia voidaan hyšdyntšš nopeasti median mainoskšytšn ohjaamisessa ja palvelun sisšllšn kehittšmisessš. Verkkomainonnan etuja: vuorovaikutteisuus, maailmanlaajuinen kattavuus, nopeus ja reaaliaikaisuus, voidaan tarjota vuorokauden ympšri, mainosesityksissš ei ole aikarajoituksia, monipuoliset esitystavat ja mainonnan kohdentaminen. 1.2 Verkkomainonnan esitysmuodot Yleisin verkkomainonnan muoto ovat ns. mainospainikkeet eli bannerit. Bannerit ovat johonkin tiedostomuotoon tallennettuja kuvatiedostoja. Yleisin tallennusmuoto on GIF. Bannerin klikkaaminen ohjaa kšyttšjšn mainostajan haluamaan paikkaan, esimerkiksi kotisivuille tai tuotteesta tarkempaa tietoa antavalle WWW-sivulle. Bannerimainonnan haasteena on se, ettš vain harvat klikkaavat bannereita. Tuloaan tekevšt monipuolisemmat tiedostomuodot eli ns. rich media formaatit, kuten Java-, Flash- ja 3

4 Shockwave-bannerit. NŠiden avulla voidaan toteuttaa interaktiivisia kšyttšjšn huomion heršttšviš mainoksia. Sponsoroinnissa mainostajan ja verkkomedian yhteistyš on bannerimainontaa pitkšaikaisempaa ja vaatii suunnittelua ja tapauskohtaista sopimista. Sponsoroinnin tarkoituksena on tehdš tunnetuksi sponsoroivaa yritystš sekš tuotteita ja verkkopalvelua. Etenkin Yhdysvalloissa sponsorointisopimukset ovat yleistyneet. Advertoriaalit, jotka sisšltšvšt toimitettua sisšltšš, ovat lšytšneet tiensš myšs WWW-mainontaan. Ne voidaan toteuttaa ns. pop-up-ikkunan eli advertoriaalin sisšltš esitetššn sivupyynnšn yhteydessš aukeavassa omassa selainikkunassaan. Interstitiaalit eli všlimainokset ovat puolestaan TV:n mainoskatkoihin verrattavissa olevia, joitakin sekunteja kestšviš esityksiš Ne ilmestyvšt odottamatta kšyttšjšn selainohjelman ikkunaan sivulatausten všlissš ilman, ettš kšyttšjš itse on mainoksen suhteen aktiivinen. 1.3 Verkkomainonnan hinnoittelu Verkkomainonnan hinnoittelumuodot ovat všhin erin vakiintumassa. Alkuaikojen lšhes yksinomaisesta aikaperusteisesta hinnoittelusta ollaan siirtymšssš kohti monipuolisempia kšytšntšjš, kuten mainosesityskertoihin, klikkauksiin tai palaute/toiminto perustaiseen hinnoittelu. Monipuolisemmat mainoshinnoitteluperusteet mahdollistavat sen, ettš mainostajan tarpeet ja kampanjan tavoitteet voidaan huomioida entistš paremmin. RŠŠtŠlšitŠvissŠ olevat hinnoittelumuodot ja kšytšnnšt edellyttšvšt aiempaa tarkempia tietoja median kšytšstš. TŠmŠ puolestaan edellyttšš luotettavia mittaustuloksia yksiselitteisesti mššritetyistš mittauskohteista, jotta ostaja sekš myyjš tietšvšt puhuvansa samoista asioista. 1.4 Uhkia verkkomainonnalle Tekniikan tarjoamien ylenpalttisten visualisointien, animointien ja muiden jippojen kšyttš voi johtaa siihen, ettš kšyttšjšt estšvšt niiden latautumisen selainohjelmansa ikkunaan. TŠmŠn vuoksi olisi hyvš kšyttšš yleisesti hyvšksyttyjš bannerikokoja, joiden latautumisajat eivšt modeemiyhteyksillškššn muodostu liian pitkiksi. Uutena verkkomainonnan tulevaisuutta varjostavana sovelluksena ovat ohjelmistot, jotka poistavat pyydetyiltš sivuilta bannerit ja animaatiot. KŠyttŠjŠ hyštyy aineiston karsinnasta, koska sivut latautuvat nopeammin. TŠllaiset ohjelmistot ovat todellinen uhka etenkin, jos kotikšyttšjien Internet-yhteyden puhelinkustannukset nousevat Suomessa edelleen. KehitteillŠ on myšs palvelukonsepteja, joissa kšyttšjšn identiteetti suojataan siten, ettš kšyttšjšš ei voida tunnistaa miltššn osin. Ainoa tunniste on kšyttšjšn digitaalinen "persoona", joita yhdellš kšyttšjšllš voi olla useita. Verkkomainonnan suurena etuna olevat kšyttšjšprofiilien luonti ja kšytšn yksilšity seuranta ovat yksilšnsuojalainsššdšnnšn aluetta. TŠmŠn vuoksi yksilšn kšyttšytymisestš kertova tieto on pidettšvš salassa ja yksilšnsuojaa on kunnioitettava. Erityisesti EU:n direktiiveissš on yksilšš koskevien tietojen rekisteršintiš, nšiden tietojen kšyttšš ja kšyttšjštiedolla kšytšvšš kauppaa rajoittavia mššršyksiš. EU:n direktiivin mukaisilla kansallisilla laeilla on kaikilla samansuuntainen sisšltš. EU lainsššdšntš koskee myšs EU:ssa toimivia mutta sen ulkopuolelta operoivia yrityksiš. 1.5 Suhde muihin medioihin Verkkomedian mittauksesta on toistaiseksi puuttunut perustiedon yhteismitallinen mittausmenetelmš, joka asettaisi eri verkkopalvelut samalle viivalle sekš toistensa kanssa, ettš suhteessa muuhun mediaan. TŠllaisen mittauksen avulla saadaan tiedot eri WWW-palvelujen kiinnostavuudesta mainostajan 4

5 kannalta. TŠmŠ median sisšinen vertailu auttaa mainostajaa pššttšmššn mihin WWW-palveluun ilmoituksia kannattaa laittaa. MainosvŠlineiden ja niiden yhdistelmien kšyttšminen mainonnassa edellyttšš puolestaan eri všlineiden vertailukelpoisuutta. Haettaessa mainosviestille sopivaa mediayhdistelmšš, on pšštšksentekijšillš oltava hyvš kšsitys eri medioiden všlisestš kilpailukyvystš. Vakiintuneissa medioissa mittaustavat ovat olleet jo pitkššn yleisesti hyvšksyttyjš ja niiden keskinšinen vertailukelpoisuus on kohtuullisella tasolla. Sanoma- ja aikakauslehdet tuottavat perusmittauksina tarkastettuja levikkilukuja. Lukujen oikeellisuuden takaa ulkopuolinen yksikkš, Suomen Mediatarkastus Oy. Radio- ja TV tuottavat puolestaan katsoja- ja kuulijamššriš. Eri medioiden mittaustulosten keskinšinen vertailtavuus ei mittaustapojen erilaisuuden vuoksi voi perustua pelkšstššn mittausten tuottamiin lukuarvoihin. TV:n lehdistšn ja webin antaminen lukuarvojen vertailu on viimekšdessš taitolaji, jossa numeeriset mittausarvot ovat lšhtškohtatietoa. Verkkomedian soveltuvuuden arviointi kulloiseenkin kampanjaan perustuu perusmittaustietojen yhdistšmiseen muuhun mediatietoon ja nšiden keskinšiseen arviointiin. TŠmŠn perustana on mediasuunnittelun ammattitaito. Lehti WWW Radio/TV Median perustieto Levikkitieto Sivupyyntšjen lukumššrš Katsojien tai kuulijoiden lukumššrš Lehti WWW Radio/TV Kuva 1. Mediamittauksen tavoitteena on tuottaa vertailukelpoista perustietoa eri medioista. Ajatuksena on mitata lukijoiden, katselijoiden ja WWW-palveluiden kšyttšjien mahdollisuutta nšhdš mainontaa. Puhutaan kšsitteestš Opportunity To See (OTS). WWW-palveluiden mittaamisessa sivupyyntš on nousemassa printtimedian levikkitietoihin ja TV:n katselijatietoihin verrattavaksi perussuureeksi. 1.6 Verkkomainonnan mittaaminen Osasyy verkkomainonnan odotettua hitaampaan kasvuun on se, ettš Internetin rooli mediana on vasta kehittymšssš ja vakiintuneet kšyttštavat ovat vielš haussa. Verkkomedian uutuudesta ja pienuudesta seuraa myšs se, ettš yksiselitteistš mediatutkimusta ei juurikaan ole. Ja kun vertailukelpoista tutkimustietoa on všhšn, on myyntitilanteessa vaikea esitellš median etuja, mikš vaikeuttaa median ostamista. Ostamisen tueksi tarvitaan kuitenkin tutkittua tietoa verkkomainonnan tehokkuudesta. Mainonnan ostajan nškškulmasta verkkomainonta on yksi media muiden joukossa. SitŠ ostetaan samalla tavoin kuin muutakin mediaa. SitŠkin voidaan ostaa joko suoraan medialta tai myyntiyhtišn kautta. Vakuuttaakseen ostajan, on verkkomedian muiden medioiden tapaan kyettšvš tuottamaan mainonnan ostajalle sellaisia tunnuslukuja, joiden perusteella ostopšštšksiš voidaan tehdš. Toistaiseksi tšllaisia, vakiintuneita tunnuslukuja ei ole ollut kšytettšvissš. EpŠmŠŠrŠiset kšsitteet ja toisistaan merkittšvšsti poikkeavat mittaustulokset eivšt ole olleet omiaan lisššmššn luottamusta. On- 5

6 gelma on ollut maailmanlaajuinen. Sen ratkaisemiseksi tehdššn tyštš sekš kansallisella, ettš kansainvšlisellš tasolla yhdessš mainostajien, mainos- ja mediatoimistojen, mediamittausta suorittavien yritysten, verkkopalvelujen tarjoajien sekš mittaus- ja analyysiohjelmistoja valmistavien yritysten kesken. Verkkopalvelun reaaliaikainen mittaaminen perustuu tietoihin, jotka syntyvšt kun kšyttšjš selainohjelmansa avulla vierailee verkkopalvelussa. Verkkopalvelujen reaaliaikaiseen mittaamiseen tarjolla useita erilaisia mittausmenetelmiš. NiissŠ kaikissa on kuitenkin puutteita, minkš vuoksi selainohjelman avulla tehtyjen sivupyyntšjen ja vierailujen mššršš ei pystytš tarkasti mittaamaan. Eri menetelmiin perustuvilla mittausohjelmilla ja jopa samalla mittausohjelmalla, mutta eri selainohjelman asetuksilla, saadaan erilaisia mittaustuloksia. Keskeinen syy erilaisiin mittaustuloksiin on verkkoselailun toimintaympšristš ja erityisesti selainohjelmien suosituksista poikkeavat implementaatiot. Mm. proxypalvelimet, selaimien všlimuistit ja muut selainohjelmien asetukset, tiedonsiirtoreitti InternetissŠ ja tiedonsiirtovirheet vaikuttavat mittaustuloksiin. TŠmŠn vuoksi mittaustuloksia tarkasteltaessa on aina selvitettšvš, millaisella menetelmšllš ne on laskettu. KŠyttŠjŠn tekemien sivupyyntšjen ja vierailujen mittaamisen ohella WWW-palveluiden mittaamisessa voidaan kšyttšš myšs paneelityyppistš mittaamista. NiissŠ paneelimittausta tarjoava yritys kokoaa joukon keskivertokšyttšjiš, jotka antavat itsestššn demografiset taustatiedot. YleensŠ nšmš kšyttšjšt saavat tietokoneelleen ohjelman, joka rekisterši kšyttšjšn Internet-surffailun. NŠiden tietojen avulla mainostajille voidaan periaatteessa tarjota hyvinkin yksityiskohtaista ja mainostajia kiinnostavaa tietoa siitš, millaiset ihmiset WWW-sivustoilla vieraileva. Ongelmana on kuitenkin nopeasti kasvava ja jatkuvasti muuttuva kšyttšjškunta, jota paneelin pitšisi edustaa. Jos paneeli ei ole edustava, ovat saadut tulokset kyseenalaisia. Yhdysvalloissa eri markkinatutkimusyritysten paneeleilla onkin saatu hyvin erilaisia kšvijšmššriš samalle verkkopalvelulle. TŠmŠ ei ole omiaan lisššmššn verkkomedian luottamusta mainostajien silmissš. Ongelmia aiheuttava ero TV-mittaripaneeleihin on myšs se, ettš TVkanavien lukumššrš on rajallinen, mutta WWW-sivustojen mššrš on valtava ja kasvaa koko ajan. Suomessa ei ole tšllš hetkellš paneelimittausta tarjoavia yrityksiš. SyynŠ tšhšn ovat paneelin suuret perustamiskustannukset. Ruotsiin ensimmšinen paneeli on jo syntynyt. 2. Verkkopalvelujen mittaamisen peruskšsitteet Verkkopalvelun mittaamisessa kohteena on verkkopalvelu, joka on antanut sivustonsa mittauksen mittauspalvelua tarjoavalle yritykselle. Mittaustuloksiin vaikuttaa yrityksen kšyttšmšn mittausmenetelmšn lisšksi mitattavaksi valittujen sivujen mššrš sekš joskus myšs se, kuinka mittauselementit sijoitetaan mitattaville sivuille ja millainen on mitattavien sivujen rakenne. Verkkopalvelun yllšpitšjšn vastuulla on huolehtia siitš, ettš sivuston rakenne ja mittauselementtien sijoittelu on tehty tšmšn suosituksen mukaan. Vastaavasti mittauspalveluja tarjoavan yrityksen vastuulla on se, ettš mittausjšrjestelmš toimii suosituksen mukaisesti ja mittausjšrjestelmšn rekisteršimšt tiedot on jalostettu suosituksen mukaisesti. Verkkopalvelun mittaamisessa kšytettšvšt kolme tunnuslukua ovat: kšvijš sivupyyntš vierailu NŠiden peruskšsitteiden lisšksi tšssš suosituksessa mššritellššn joukko muita verkkopalvelujen mittaamiseen liittyviš oleellisia kšsitteitš. 6

7 2.1 KŠvijŠ MŠŠritelmŠ: KŠvijŠ on jollakin menetelmšllš tunnistettu kšyttšjš. Tunnistukseen soveltuvia tekniikoita ovat tšllš hetkellš kšyttšjštunnuksen ja salasanan kšyttšminen, sekš cookie-tekniikka, jossa on otettu huomioon cookiet hylkššvien kšvijšiden laskenta. Soveltaminen: KŠyttŠjŠtunnuksen vaativissa verkkopalveluissa kšyttšjš antaa verkkopalvelulle tietoja itsestššn ja saa kšyttšjštunnuksen ja salasanan, jotka oikeuttavat jatkossa vierailemaan verkkopalvelussa. KŠyttŠjŠtunnuksen vaativissa verkkopalveluissa voidaan helposti selvittšš yhden kšvijšn tekemšt sivupyynnšt. KŠyttŠjŠ pysytššn yksilšimššn, vaikka hšn kšyttšisi palvelua eri tietokoneilta ja selainohjelmista. Mutta jos kšyttšjš rekisteršityy toiseen kertaan, esimerkiksi salasanan unohtamisen seurauksena, syntyy uusi kšvijš. KŠyttŠjŠt voidaan tunnistaa myšs cookie-tekniikan avulla. Cookie-tieto lšhetetššn kšyttšjšn tietokoneelle, kun hšn vierailee verkkopalvelussa ensimmšistš kertaa. Seuraavia sivuja pyytšessš kšyttšjšn selainohjelma ja tietokone tunnistetaan cookien avulla, sillš cookie-tieto palautuu tšllšin sen lšhettšneelle tietokoneelle. Itse kšyttšjšš ei siis tunnisteta. Jos sama kšyttšjš on yhteydessš samaan verkkopalveluun esimerkiksi kahdelta tyšpaikan tietokoneelta sekš kotitietokoneensa kahdella eri selainohjelmalla, voi verkkopalveluun syntyš neljš eri kšvijšš. Haamu-cookiet on poistettava Cookie-tietojen kšyttšmistš kšvijšn tunnistamisessa haittaa se, ettš kšyttšjš voi itse mššritellš, kuinka verkkopalveluiden lšhettšmiš cookie-tietoja kšsitellššn. Jos kšyttšjš ei hyvšksy cookie-tietojen tallentamista tietokoneelleen, saa hšn jokaisen sivupyynnšn yhteydessš uuden cookie-tiedon. Jos kšvijšiden ja vierailujen mittaaminen perustuu nšihin cookieihin, on tuloksena reilu ylimittaus. TŠmŠn vuoksi on saman kšyttšjšn synnyttšmšt, ensimmšisen sivupyynnšn jšlkeen lšhetetyt cookie-tiedot eli haamu-cookiet on poistettava. Haamu-cookieiden poistamiseen voidaan kšyttšš useita menetelmiš. PoistomenetelmissŠ on eroja, jotka voivat vaikuttaa mittaustuloksiin. TŠmŠ on pidettšvš mielessš kun eri menetelmillš saatuja kšvijšmššriš vertaillaan. Auditoinnissa tarkastetaan, ettš haamucookieiden synnyttšmšt kšvijšt ja vierailut on poistettu. Cookie-tietojen voimassaoloajaksi suositellaan mahdollisimman pitkšš aikaa, všhintššn kolmea vuotta. On kuitenkin huomattava, ettš kšyttšjšn uusiessa tietokoneensa, saa hšn uuden cookien ja on WWWpalvelun mittausjšrjestelmšlle uusi kšvijš. Uutta cookieta tarjotaan aina myšs silloin, kun kšyttšjš on syystš tai toisesta kadottanut voimassa olevat cookiet (esim. uusi kovalevy). Joissain tapauksissa uusi cookie voidaan asettaa myšs, kun kšyttšjš pšivittšš selainohjelmansa uuteen tai vain muuttaa selainohjelmansa tiettyjš asetuksia. On arvioitu, ettš cookiet hylkššvien kšvijšiden mššrš on verkkopalvelusta riippuen muutaman prosentin luokkaa. 7

8 YhteiskŠytšssŠ olevan tietokoneen selainohjelmalla voi olla lukuisia kšyttšjiš, jotka cookie-pohjaisessa tunnistamisessa tulkitaan yhdeksi kšyttšjšksi. TŠllaisia tietokoneita on tyypillisesti oppilaitoksissa, kirjastoissa ja kodeissa. On kuitenkin mahdollista antaa eri kšvijšille eri cookieita myšs silloin, kun tietokoneen kšyttš perustuu kšyttšjštunnukseen. 2.2 Sivupyyntš MŠŠritelmŠ: Sivupyyntš: Yhden tai useamman tiedoston mahdollisuus tulla nšytetyksi kšyttšjšn selaimen ikkunassa. Sivupyyntšjen laskennan periaatteena on, ettš yksi kšyttšjšn tekemš pyyntš synnyttšš yhden sivupyynnšn ja ettš vain inhimillisen kšytšn seurauksena syntyvšt sivupyynnšt lasketaan. Soveltaminen: Sivupyyntš syntyy, kun kšyttšjš kirjoittaa sivun Internet-osoitteen selaimen osoitekenttššn, tai kun hšn valitsee sivun bookmark/favorites-valikosta tai siirtyy sivulle edelliseltš WWW-sivulta valitsemallaan linkillš. LisŠksi kšyttšjš voi ladata sivuja selainohjelman painikkeiden avulla. Sivupyynnšiksi lasketaan seuraavat kšyttšjšn toimenpiteet tai selaimen painikkeiden klikkaukset: back- ja forward reload/refresh home print selainikkunan resize Jotkut selaimet eivšt tuota sivupyyntšš print- ja resize-komennoilla. TŠllŠ hetkellš (1999) Netscapen selainohjelmat tekevšt tulostus- ja resize-kšskyllš uuden sivupyynnšn. Sen sijaan Microsoftin Internet Explorer ei tee sivupyyntšš resize-kšskyllš. Explorerin tulostuskšskyllš sivupyyntš syntyy ohjelman versiosta riippuen. Sivupyyntšjen lopulliseen mššrššn ei lasketa: Automaattisella selainikkunan refresh-toiminnolla synnytettyjš sivupyyntšjš, jossa kšyttšjš ei aktiivisesti pyydš sivua. Jos automaattista refresh-toimintoa kšytetššn mitattavilla sivuilla, voidaan sivupyynnšksi laskea kšvijšš kohden vain yksi sivu, ei useampaa. Viime kšdessš on auditoinnin asia huolehtia siitš, ettš automaattisen refresh-toiminnon aiheuttamia sivupyyntšjš ei lasketa tunnuslukuihin. Kehyssivut WWW-sivun osiin jakavien kehyssivujen (framed pages) rakenne suositellaan suunniteltavaksi siten, ettš yksi kšyttšjšn yksi klikkaus synnyttšš yhden sivupyynnšn (kuva 2), ja ettš klikkauksen seurauksena oleellinen osa selaimen ikkunan sisšllšstš muuttuu. Jos kšyttšjšn tekemš klikkaus kuitenkin synnyttšš useampia kuin yhden sivupyynnšn, on nšmš sivupyynnšt poistettava julkistettavista tunnusluvuista. Kehyssivujen rakenteen muuttaminen voi olla tarpeen, jotta sivupyyntšjen mittaaminen voidaan tehdš suosituksen mukaan. Kehyssivujen rakenteesta vastaa verkkopalvelun yllšpitšjš. 8

9 GT-palvelu 1 Tilaa GT-palvelu, klikkaa tšstš 3 GT-lehti GT-raportit EsitelmŠt Tuoteuutiset Yritysuutiset 2 SŠhkšinen kirja, mediakšnnykkš, sšhkšverkko Internetin yhteysvšylšnš, digitaalinen paperi TŠssŠ esimerkkejš viestintšalan pelon ja toivon utopioista. Uhkia, mahdollisuuksia vai tekniikan helppoheikkien keksimiš mielikuvitustuotteita? Perinteinenkin julkaisuteollisuus kehittyy vauhdilla. Esimerkiksi digitaalinen painaminen mahdollistaa massaršštšlšityjen, jopa henkilškohtaisten 4 NŠytenumero 5 Palaute 6 Yhteystiedot 7 Kuva 2. Esimerkki kehyssivusta. Jotta mittaus voidaan tehdš suosituksen mukaan, suositellaan sivun rakennetta, jossa yksi kšyttšjšn suorittama klikkaus tuottaa yhden sivupyynnšn. Virheellinen, liian suuri sivupyyntšjen mššrš saadaan, jos yhdellš klikkauksella selaimen ikkunaan ladataan jutun lisšksi sivupyyntšjš aiheuttavia navigointisivuja. Kanavasivut Ns. kanaviin ohjattuja WWW-sivuja ei lasketa sivupyynnšiksi. TŠllaiset sivut tulee varustaa tunnisteella, jonka avulla ne voidaan suodattaa pois julkistettavista tunnusluvuista. Kanavasivujen asianmukainen merkintš kuuluu verkkopalvelun yllšpitšjšlle. Hakukoneet Hakukoneiden ja henkilškohtaisten hakurobottien aiheuttamia sivupyyntšjš ei lasketa sivupyynnšiksi eikš niitš pidš sisšllyttšš tunnuslukuihin. Ulkopuoliseen mittauspalvelimeen ja mittauselementtiin perustuvassa mittauksessa hakukoneet eivšt aiheuta sivupyyntšjš, jos hakukoneet eivšt hae kuvia (mittauselementti on kuva). Viime kšdessš auditoinnin tehtšvšnš on huolehtia siitš, ettš hakurobottien aiheuttamat sivupyynnšt tulevat poistetuksi tunnusluvuista. ABC Interactive julkaisee luetteloa hakukoneista ja henkilškohtaisista roboteista (liite 1). Sivupyynnšt omasta verkosta Yrityksen omasta lšhiverkosta tulevat, verkkopalvelun kehittšmiseen liittyvšt sivupyynnšt sekš verkkopalvelun mittaamisen testaukseen liittyvšt sivupyyntšjš ei lasketa sivupyynnšiksi. Vastaavasti on poistettava myšs nšin syntyneet kšvijšt ja vierailut. Muut kuin kehittšmistarkoituksessa tehdyt sivupyynnšt yrityksen omasta lšhiverkosta voidaan laskea sivupyynnšiksi. Sivupyyntš - sivulataus SivupyynnšssŠ tiedetššn, ettš sivu on lšhtenyt onnistuneesti verkkopalvelun yllšpitšjšn palvelimelta. Vastaavasti tiedetššn, ettš mittausjšrjestelmšn palvelimelta on haettu mittauselementti. SitŠ, onko sivu pyynnšn seurauksena latautunut tšydellisesti kšyttšjšn selaimen ikkunaan, ei varmuudella voida tietšš. Ei myšskššn voida tietšš, onko kšyttšjš lukenut sivun. Toki suurin osa ladatuista sivuista pšštyy selaimen ikkunaan, mutta kšyttšjš voi esimerkiksi tiedonsiirto-ongelmien vuoksi keskeyttšš sivun 9

10 latautumisen tai kšyttšjš tekee uuden sivupyynnšn esimerkiksi aktivoimalla latautumassa olevan dokumentin linkin. Verkkopalvelujen mittaamisessa suositellaan kšytettšvšksi termiš sivupyyntš, koska se vastaa tšllš hetkellš kšytšnnšn tilannetta paremmin kuin termi sivulataus. Syy on se, ettš sivulataus sisšltšš ajatuksen, ettš sivu on kokonaisuudessaan latautunut kšyttšjšn selaimen ikkunaan. Eri verkkopalveluiden sivupyyntšjš ei voi vertailla On huomattava, ettš useimmissa verkkopalveluissa palvelun tarjoaja valitsee mitattavat sivut ja ettš mitattavien sivujen mššrš vaihtelee merkittšvšsti verkkopalvelusta toiseen. TŠmŠn vuoksi sivupyyntšjen mššrš ei sovellu eri verkkopalveluiden vertailemiseen. Sivupyyntšjen mššrš ei sovellu edes saman verkkopalvelun keskinšiseen vertailemiseen eri ajanjaksoina, jos mitattavaksi valittujen sivujen lukumššrš vaihtelee. Sivupyyntšjen kokonaismššršš paremmin vertailuun sopii yksittšisen WWWsivun tunnusluvut. TŠssŠ suosituksessa esitetyistš tunnusluvuista parhaiten eri verkkopalvelujen vertailuun sopii kšvijšiden mššrš edellyttšen, ettš kšvijšmššršt on laskettu samalla menetelmšllš. Internet Explorer 3.0 aiheuttaa ongelmia Internet Explorer 3.0 (IE 3.0) selainohjelma on ongelmallinen useimpien mittausjšrjestelmien kannalta, sillš ne eivšt kykene mittaamaan kuin osan IE 3.0:lla pyydetyistš sivuista. SyynŠ on tšmšn selainohjelman version suosituksista poikkeava toteutustapa. ErŠŠssŠ mittausjšrjestelmšssš on lšhdetty laskennallisesti korjaamaan sivupyyntšjen mššršš siten, ettš ne vastaisivat paremmin todellisia sivupyyntšjš. TŠllainen sivupyyntšjen mššršn kasvattaminen ei kuitenkaan ole tšmšn suosituksen mukaista. Ongelma on pienenee koko ajan, sillš IE 3 -selainohjelman kšyttš všhenee koko ajan, kun kšyttšjšt siirtyvšt Internet Explorerin versioihin 4 ja Vierailu MŠŠritelmŠ: Vierailu on tunnistetun kšvijšn samasta verkkopalvelusta tekemien sivupyyntšjen sarja, jossa perškkšisten sivupyyntšjen všli on alle 30 minuuttia. Jotta tiedetššn, ettš sivupyynnšt ovat yksittšisen kšyttšjšn tekemiš, on kšyttšjš tunnistettava kšvijšksi (vrt. luku 2.1). Soveltaminen: Vierailun aikana kšyttšjš voi tehdš yhden tai useamman sivupyynnšn. Jos kšyttšjš pitšš selailussaan tasan tai yli 30 minuutin pituisen tauon, lasketaan tauon jšlkeen alkanut vierailu uudeksi vierailuksi. 30 minuuttia on valittu, koska se yleisimmin kšytetty ajanjakso. SyitŠ kšyttšjšn yli 30 minuutin selailutaukoon voi olla useita: kšyttšjš on poistunut tietokoneensa ŠŠrestŠ tai hšn on vieraillut muissa verkkopalveluissa. HŠn on toki voinut myšs tutustua selainikkunan sisšltššn koko ajan. KŠvijšiden tunnistamisen perustuessa cookie-tietoihin (luku 2.1) vššristyy myšs vierailujen mššrš, jos edellš mainittuja saman kšyttšjšn synnyttšmiš haamu-cookieita ei poisteta. Kuten edellš todettiin, haamu-cookiet syntyvšt silloin, kun kšyttšjš on asettanut selainohjelmansa niin, ettš hšn ei hyvšksy cookie-tietojen tallentamista tietokoneensa muistiin. Jos vierailujen laskennassa haamu-cookieita ei poisteta, on tuloksena vierailujen ylimittaus. 10

11 2.4 Muut kšsitteet Sivulataus (Page Impression) Sivulataus tarkoittaa WWW-sivun tšydellistš latautumista kšyttšjšselaimen ikkunaan. Sivulatausta edeltšš kšyttšjšn tekemš sivupyyntš. YleensŠ sivulatauksella tarkoitetaan kuitenkin sivupyyntšš. Selain Selain on tietokoneohjelma, jonka avulla kšyttšjš on yhteydessš verkkopalveluun ja lataa nšyttšruudulleen WWW-sivuja. KŠyttŠjŠ voi itse mššritellš oman selaimensa asetukset. NŠissŠ asetuksissa voidaan sivujen latautumisen nopeuttamiseksi estšš kuvien latautuminen. TŠllšin mittauspalvelut, joiden mittauselementti perustuu pieneen kuvaan, eivšt pysty rekisteršimššn sivupyyntšjš. Selain voi tallentaa kšyttšjšn viimeksi pyytšmšt WWW-sivut tietokoneen muistiin (cache). Jos kšyttšjš palaa nšille sivuille, ladataan sivu - selainohjelmasta riippuen - kšyttšjšn tietokoneen muistista, ei verkkopalvelun palvelimelta. TŠmŠ nopeuttaa sivun latautumista ja všhentšš verkon kuormitusta, mutta tuloksena voi olla sivupyyntšjen alimittaus. Cookie Cookie on tietoa, jonka palvelin lšhettšš selainohjelmalle ja jonka selainohjelma palauttaa palvelimelle joka kerta, kun selainohjelmalla ollaan uudelleen yhteydessš palvelimeen. Verkkopalvelun mittaamisessa cookie-tietoa kšytetššn kšvijšiden (selainohjelmien) tunnistamiseen. Hitti Hitti on yksi WWW-sivun sisšltšmš elementti, yleensš teksti- tai kuvatiedosto. Kun kšyttšjš pyytšš sivun selaimensa ikkunaan, syntyy kaikista WWW-sivun sisšltšmistš elementeistš - teksti, kuvat ja muut elementit - verkkopalvelun palvelimenlokiin hitti. Koska eri verkkopalveluiden sisšltšmien WWWsivujen rakenne vaihtelee, ei hitti kerro sivupyyntšjen, vierailujen tai kšvijšiden mššršš, vaan verkkopalvelusta ladattujen yksittšisten kuva-, teksti- ja muiden elementtien mššršn. Hitti ei sovellu verkkopalvelujen mittaamisen tunnusluvuksi. 3 MittausjŠrjestelmŠt Verkkopalvelun tunnuslukujen mittaamiseen on tarjolla useita vaihtoehtoja. Mittaaminen ja analysointia voidaan tehdš joko itse ja/tai se voidaan antaa kolmannen osapuolen tehtšvšksi. Jos mittaaminen annetaan kolmannen osapuolen hoidettavaksi, kriittiseksi tekijšksi voi muodostua mittausjšrjestelmšn suorituskyky, jonka pitšisi riittšš myšs silloin kun kšvijšmššršt ovat huipussaan. TŠllŠ hetkellš (syksy 1999) Suomessa kšytšssš olevat kolmansien osapuolien tarjoamat mittausjšrjestelmšt perustuvat pieneen mittauselementtiin ja siihen sidottuun cookie-tietoon (luku 3.2). Markkinoille on tulossa Javapohjaiseen aktiiviseen mittauselementtiin perustuvia jšrjestelmiš, joissa mitataan kšyttšjšn selaimella tekemiš toimenpiteitš. TŠmŠ menetelmš vaatii, ettš selainohjelmassaan hyvšksytššn Java-koodin kšyttš (luku 3.3). Mittaustulokset saadaan analysoimalla joko WWW-palvelimen tai mittauspalvelimen lokiin syntyneitš tietoja. 11

12 loki Proxypalvelin WWWpalvelin Mittauspalvelin loki Internet všlimuisti loki selain Kuva 3. Internet-ympŠristš, jossa mittausjšrjestelmšt toimivat. Lokianalysointiohjelmistoilla analysoidaan WWW-palvelimen lokiin kertyviš tietoja. Ulkopuoliseen mittauspalvelimeen perustuvassa mittausjšrjestelmšssš mittaustiedot saadaan sivulle sijoitettavan mittauselementin ja siihen sidotun cookie-tiedon avulla. Aktiiviseen mittauselementtiin perustuvissa mittausjšrjestelmissš selaimelta lšhetetššn kšyttšjšn toimenpiteistš kertovia tietoja mittauspalvelimelle Lokianalysointiohjelmistot Perinteisin vaihtoehto on on analysoida verkkopalvelun palvelimelle syntyneitš lokitietoja. TŠllaisella lokianalysointijšrjestelmšllš muutetaan lokiin kertynyt tieto havainnolliseen muotoon, minkš jšlkeen lokitietoja voidaan analysoida verkkopalvelun kehittšmiseksi. Lokinanalysointi on kuitenkin altis proxypalvelimille. Sivupyyntšjen mššrš riippuu siitš kuinka mitattavan verkkopalvelun sivujen ja sivun osien mššrittelytiedot asetetaan. NŠiden tietojen asetuksesta riippuu mm. se, ladataanko sivu tai sivun osa kšyttšjšn selaimelle mahdollisesti kšytšssš olevalta proxilta vai suoraan WWW-palvelusta. Riippuen verkkopalvelusta pelkšn lokianalysointiohjelman kšyttš ei aina riitš, vaan ilmoittajia varten tarvitaan mittaustietoja myšs riippumattomalta kolmannelta osapuolelta Ulkopuoliseen mittauspalvelimeen perustuvat jšrjestelmšt Ulkopuoliseen mittauspalvelimeen perustuvissa mittausjšrjestelmissš mitattavan palvelun WWWsivuille lisštššn mittauselementtejš. NŠmŠ mittauselementit ovat yleensš pieniš, noin 1 x 1 pikselin kokoisia kuvia, jotka ladataan sivulle mittauspalvelua tarjoavan yrityksen mittauspalvelimelta. NŠihin mittauselementteihin sidotaan kšyttšjšn selainohjelman yksilšivš cookie ja HTTP-header, joka aiheuttaa mittauselementtien vanhenemisen všlimuistista (cache), jolloin ne ladataan periaatteessa aina uudelleen. 12

13 NŠillŠ jšrjestelmillš mittaus epšonnistuu, jos kšyttšjš on kytkenyt selaimestaan kuvien lataamisen pois pššltš Aktiiviseen mittauselementtiin perustuvat jšrjestelmšt Selainohjelmassa aktiiviseen mittauselementtiin perustuvissa mittausjšrjestelmissš mitataan kšyttšjšn selainohjelmassa suorittamia toimintoja, joiden tiedot lšhetetššn mittauspalvelimelle. NŠissŠ jšrjestelmissš WWW-sivuille lisštššn aktiivinen elementti, ohjelmakoodi, joka voi olla esimerkiksi Javaappletti tai myšs Active-X-kontrolli. Kun tšllainen sivu ladataan kšyttšjšn selaimen ikkunaan, ohjelmakoodi aktivoituu ja lšhettšš tiedon kšyttšjšn tekemšstš sivupyynnšstš mittauspalvelimelle. TŠmŠ tekniikka antaa mahdollisuuden myšs todellisten sivunlukuaikojen mittaamiseen rekisteršimšllš aika, jonka Java-appletti oli aktiivinen. TŠllaiset mittausjšrjestelmšt eivšt kuitenkaan toimi, jos Javan kšyttšminen selainohjelmassa on estetty MainoshallintajŠrjestelmŠt MainoshallintajŠrjestelmŠt eivšt ole varsinaisia mittausjšrjestelmiš, mutta usein niissš on sovellettu samaa tekniikkaa. MainoshallintajŠrjestelmŠllŠ hallitaan mainostilaa tarjoavien sivujen muodostamaa kokonaisuutta. MainoshallintajŠrjestelmŠn yllšpitšjš ostaa mainospaikkoja eri WWW-medioista ja kierršttšš nšillš mainospaikoilla asiakkaittensa mainoksia. TŠssŠ kierrštyksessš kšytetššn erilaisia kriteerejš, kuten kellonaika, domain-tyyppi, maantieteellinen sijainti, kšyttšjšn tietokoneen kšyttšjšrjestelmš jne. MainoshallintajŠrjestelmissŠ mainos tulee WWW-sivulle mainoshallintajšrjestelmšn palvelinkoneelta. TŠssŠ mielessš se toimii samalla periaatteella kuin mittausjšrjestelmšn mittauselementti. Toisin sanoen mainokseen liittyy cookie ja sen asetukset on mššritelty siten, ettš mainosta ei pitšisi voida ladata WWW-sivulle proxy-palvelimelta tai selaimen muistista, vaan se ladataan kšyttšjšn selaimeen mainospalvelimelta. Mainoskampanjan jšlkeen mainoshallintajšrjestelmšstš saadaan yhteenvetotiedot, mm. kuinka monta kertaa mainosta on nšytetty ja kuinka monta WWW-palvelun kšvijšš (selaimen kšyttšjšš) nški ilmoituksen. Jos WWW-sivulla on yksi mainospaikka, pitšisi ko. sivun mainosesitysten mššrš olla sama kuin kyseisen sivun sivupyyntšjen mššrš. Sivupyyntšjen tarkka ja oikein tapahtuva mittaaminen on oleellista, sillš nykyisin yleisin laskutusperuste on mainoksen nšyttškertojen mššrš. MainoshallintajŠrjestelmissŠ, kuten mittausjšrjestelmissš, kšyttšjšn tunnistaminen perustuu cookien kšyttššn. 4 Verkkopalvelujen auditointi Verkkopalvelujen mittaamiseen liittyy oleellisesti mittaustulosten auditointi. Auditoinnissa vahvistetaan se, ettš verkkopalvelun mittaustulokset on saatu noudattaen yleisesti hyvšksyttyjš suosituksia. Roolijako mittaamisen ja auditoinnin všlillš on selvš: mittaaminen on erotettava auditoinnista. MittausjŠrjestelmŠn tehtšvš on tuottaa mittaustietoa. Auditoinnissa puolestaan tarkastetaan mittaustiedon oikeellisuus ja korjataan lukuja yleisisiš suosituksia vastaaviksi. Moniin maihin on syntynyt verkkopalveluiden auditointia tarjoavia yrityksiš. YleensŠ auditoinnissa tarkastetaan verkkopalvelun lokitietojen perusteella laskettuja sivupyyntšjš, joskus myšs kšvijšitš ja vierailuja. Periaatteiltaan auditointia voidaan verrata tilintarkastukseen. SitŠ voidaan verrata myšs lehtien levikintarkastukseen, joka sekin on auditointia. Levikintarkastusta varten lehti kokoaa Suomen Mediatarkastuksen laatimien ohjeiden mukaisesti tiedot, joiden paikkansapitšvyys varmistetaan. Kuten muissakin mainostuloja ansaitsevissa medioissa, on ulkopuolisen tahon suorittama auditointi tarpeen myšs verkkopalveluissa. 13

14 Auditoinnissa periaatteeksi on vakiintunut laskea inhimillisen kšytšn seurauksena syntyneet tapahtumat. Sen sijaan hakurobottien ja kanavien aiheuttamat sivupyynnšt, kšvijšt ja vierailut poistetaan julkistettavista luvuista viimeistššn auditointivaiheessa. Suurimmat erot mittaustulosten ja auditoitujen mittaustulosten všlillš on todettu syntyvšn juuri hakurobottien aiheuttamista sivupyynnšistš. Osana auditointiin kuuluu myšs auditoitavan WWW-palvelun toiminnan ja sisšllšn seurata. Jos WWWpalvelu on suunniteltu siten, ettš se vaikeuttaa mittaamista ja auditointia, voidaan palvelun tarjoaja jopa velvoittaa muuttamaan WWW-sivustoansa siten, ettš mittaus ja auditointi voidaan suorittaa. WWWpalveluiden seurantaan auditointiorganisaatiolla on kšytšssššn tarkoitukseen suunniteltuja tietokoneohjelmia. Kuva 4. Amerikkalaisen I/PRO:n nškemys mittaus- ja auditointiprosessista. Mittaustiedot lšhetetššn pšivittšin I/PRO:lle (Netline-palvelu). Kuukausittain tapahtuvan auditoinnin perustana ovat mittaustulokset, jotka auditoija kšy tutkii ja korjaa auditointiraportin laatimista varten (I/Audit-palvelu). I/PRO:a on kritisoitu mittaajan ja auditoija roolien sekoittamisesta. KŠytŠnnšssŠ verkkopalveluiden mittaaminen ja auditointi on osoittautunut vaikeaksi. Olemassa olevista suosituksista huolimatta tilanne on monissa maissa se, ettš vain sivupyynnšt mitataan, auditoidaan ja julkistetaan. Vierailujen ja kšvijšiden mššriš ei juurikaan raportoida. Auditointiraportti sisšltšš yleensš selostuksen auditoinnista, arvion kšytšssš olevasta mittausmenetelmšstš sekš vahvistetut mittaustiedot. Auditointiraportit ilmestyvšt yleensš kuukausittain. KŠytŠnnšn ongelmaksi auditoinnissa on muodostumassa yhš suuremmiksi kasvavat lokitiedostot, joiden analysointi vaatii runsaasti tietokonekapasiteettia. TŠstŠ syystš auditoinnissa ollaan siirtymšssš onlinetyyppiseen analysointiin, jossa analysointia tehdššn jatkuvasti ilman, ettš valtavia lokitiedostoja tallennetaan. Toinen kšytšnnšn vaihtoehto on analysoida lokinšytteitš. Yhdysvalloissa on tšllš hetkellš kolme auditointia suorittavaa organisaatiota. Euroopan maissa auditointiorganisaatioita on mm. Ruotsissa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Espanjassa. Suomessa Suomen 14

15 Mediatarkastus suunnittelee auditointipalvelujen aloittamista. NŠillŠ nškymin auditoinnin piiriin tulevat sekš mittausjšrjestelmšt ettš verkkopalvelut. 5 JohtopŠŠtškset Internetin mahdollisuudet reaaliaikaisena ja vuorovaikutteisena mainosmediana huomattiin nopeasti. Mutta potentiaalistaan huolimatta WWW on edelleen suhteellisen kypsymštšn media, ja mainostajille tarjoillaan mitš erilaisimpia ja jopa ristiriitaisia lukuja, joiden perusteella median tehokkuutta on vaikea arvioida. WWW-median pitšš kuitenkin pystyš tarjoamaan tietoa, joiden perusteella mainostaja pystyy tekemššn mediavalintoja. WWW-median ostaminen vaatii, ettš myšs mainostaja perehtyy verkkopalvelujen mittaamisen peruskšsitteisiin, sivupyyntšihin, kšvijšihin ja vierailuihin. Mainostajien on aina syytš selvittšš, onko verkkopalvelusta julkistetut kšvijšt, sivupyynnšt ja vierailut laskettu tšmšn kšsikirjan suosituksen mukaan ja missš kohdin suosituksesta on poikettu. On myšs hyvš tiedostaa se, ettš Internetin luonteesta johtuen aivan tarkkoja sivupyyntšjen, kšvijšiden ja vierailujen mššriš ei voida saada. SyynŠ tšhšn on verkkoselailun toimintaympšristš, erityisesti Internetin toimintaperiaate ja jatkuvasti muuttuva kuormitustilanne sekš selainohjelmien toisistaan poikkeavat toteutustavat. Nykyiset mittausmenetelmšt tuottavat kuitenkin luotettavia ja erittšin kšyttškelpoisia tunnuslukuja. Parhaiten eri verkkopalveluiden vertailuun soveltuu kšvijšiden mššrš. Aivan viime aikoina myšs vierailun kesto ja sivunlukuajat ovat alkaneet kiinnostaa mainostajia, sillš pidemmšn vierailun aikana kšvijšlle ehditššn esittšš enemmšn bannereita ja muuta verkkomainontaa. LisŠksi vierailun kesto kertoo verkkopalvelun sisšllšn laadusta sekš kšvijšiden uskollisuudesta. Sivunlukuajan mittaamiseen ei ole kuitenkaan vielš syntynyt vakiintunutta kšytšntšš. Mediamaailmassa vakiintuneiden periaatteiden mukaan WWW-palveluiden mittaaminen suositellaan annettavaksi mittauspalvelua tarjoavalle yritykselle, vaikka WWW-media pystyy itsekin mittaamaan omaa toimintaansa. Joka tapauksessa WWW-median vastuulla on se, ettš mittausjšrjestelmšn vaatimat mittauselementit on sijoitettu WWW-sivuille oikein ja ettš sivuston rakenne ei estš suosituksen mukaista mittaamista. Mittaustulosten luotettavuus paranee edelleen, kun Suomeen saadaan auditointi. Suomen Mediatarkastus Oy suunnittelee sekš mittausjšrjestelmien ettš verkkopalveluiden auditointia. Auditoinnissa varmistetaan mm. se, ettš luvut eivšt sisšllš haamu-cookieiden asettamisesta syntyneitš olemattomia kšvijšitš ja vierailuja. Vastaavasti auditoinnissa tarkastetaan, ettš sivupyynnšissš on mukana vain inhimillisen kšytšn seurauksena syntyneet sivupyynnšt. Auditoinnissa mainostajat ovat avainsemassa vaatimalla verkkopalveluista auditoituja lukuja. Ongelmana verkkomedioiden auditoinnissa on kuitenkin sen kustannukset. Kustannuksia syntyy, sillš verkkopalvelun auditointi ei ole yksinkertainen tehtšvš. PerinteisestihŠn media on maksanut tšllaiset kulut, mutta ainakaan nykyisillš verkkomainonnan volyymeillš ei tšllaisia kustannuksia kateta. Mutta toisaalta verkkomainonnan nykyistš voimakkaampi kasvu vaatisi sen, ettš mainostajat saavat kšyttššnsš lukuja, joihin voi varmasti luottaa. 15

16 Sanasto Cookie Cookie on tietoa, jonka palvelin lšhettšš selainohjelmalle ja jonka selainohjelma palauttaa palvelimelle joka kerta, kun selainohjelmalla ollaan uudelleen yhteydessš palvelimeen. Cookie-tietoa voidaan soveltaa monella tavalla. Verkkopalvelun mittaamisessa cookie-tietoa kšytetššn kšvijšiden (selainohjelmien) tunnistamiseen. Hitti Hitti on yksi WWW-sivun sisšltšmš elementti, yleensš teksti- tai kuvatiedosto. Kun kšyttšjš pyytšš sivun selaimensa ikkunaan, syntyy kaikista WWW-sivun sisšltšmistš elementeistš - teksti, kuvat ja muut elementit - verkkopalvelun palvelimen lokiin hitti. Koska eri verkkopalveluiden sisšltšmien WWW-sivujen rakenne vaihtelee, ei hitti kerro sivupyyntšjen, vierailujen tai kšvijšiden mššršš, vaan verkkopalvelusta ladattujen yksittšisten kuva-, teksti- ja muiden elementtien mššršn. Hitti ei sovellu verkkopalvelujen mittaamisen tunnusluvuksi. HTML Hypertext Markup Language. WWW-dokumenttien koodauskieli. HTTP HTTP eli Hypertext Transfer Protocol on Internetin yhteyskšytšntš, joka siirtšš www-sivut palvelimelta kšyttšjšn selaimen ikkunaan. HTTP-header mššrittelee asetukset, joita sivujen siirtšmisessš suositellaan noudatettavaksi. Java Sunin kehittšmš ohjelmointikieli, jolla tehdyt ohjelmat toimivat periaatteessa kaikilla laitealustoilla. JavaScript on puolestaan Netscapen kehittšmš HTML-kielen laajennus. KŠyttŠjŠ KŠyttŠjŠ on WWW-selaimellaan sivupyyntšjš tekevš henkilš. Kun verkkopalvelu tunnistaa kšyttšjšn jollain tekniikalla, voidaan kšyttšjš laskea verkkopalvelun kšvijšksi. KŠvijŠ KŠvijŠ on jollain menetelmšllš tunnistettu kšyttšjš. Tunnistukseen soveltuvia tekniikoita ovat cookiet tai kšyttšjš tunnuksen ja salasanan kšyttš. Cookeja kšytettšessš tunnistetaan kšyttšjšn selain. Loki Loki on tiedosto, johon palvelimen tapahtumat kirjautuvat. Mittauselementti Usein palvelinpohjaisissa mittausjšrjestelmissš mittauselementtinš kšytetty pieni kuva, joka ladataan kšyttšjšn pyytšmšn WWW-sivun ikkunaan mittauspalvelimelta. Mittauselementti sijoitetaan yleensš WWW-sivun alkuun. 16

17 Palomuuri Palomuuri on ratkaisu, jossa yrityksen paikallinen verkko ei turvallisuussyistš nšy ulkopuolisille. Palomuurin asetuksista riippuen kaikki organisaation tekemšt sivupyynnšt voivat olla peršisin yhdestš verkko-osoitteesta riippumatta siitš, kuinka moni kšyttšjš sivuja selaimellaan pyytšš. Palomuurilla voidaan estšš myšs Java- ja muiden ohjelmakoodien suorittaminen palomuurin takana olevissa selaimissa. Proxy-palvelin Proxy on palvelin, jonka toimii suosittujen WWW-sivujen varastona. Jos kšyttšjšn selaimelleen pyytšmš sivu lšytyy proxyn všlimuistista (cache), ladataan tšmš sivu, mikš tapahtuu nopeammin kuin jos sivu haettaisiin alkuperšiseltš palvelimelta. TŠmŠ johtaa siihen, ettš alkuperšisellš palvelimella ei ole tietoa nšistš sivulatauksista. Proxy-palvelimen asetuksilla voidaan vaikuttaa siihen, mitš tietoa sen kautta voi kulkea. Internet-operaattorien proxy-palvelimia kšytetššn siten, ettš asiakkaan verkko-osoite muuttuu kšyttškerrasta toiseen. TŠmŠn vuoksi IP-osoitteen avulla kšyttšjšš ei voida tunnistaa luotettavasti. Refresh SivupyyntšjŠ voidaan generoida automaattisesti ns. refresh-toiminnon avulla ilman, ettš kšyttšjš tekee sivupyyntšš. TŠmŠ tapahtuu HTML-dokumentin head-osassa olevien tietojen perusteella. NŠissŠ tiedoissa mššritellššn mikš sivu kšyttšjšn selaimen ikkunaan ladataan. Samoin mššritellššn milloin uuden sivun lataaminen aloitetaan. TŠllaisia ratkaisuja voidaan kšyttšš verkkopalvelun aloitussivulla, jonka latautumisen jšlkeen kšyttšjš saa automaattisesti selaimensa ikkunaan uuden sivun. NŠitŠ automaattisesti generoituvia sivuja ei lasketa sivupyynnšiksi. Selain Selain eli selainohjelma on tietokoneohjelma, jonka avulla kšyttšjš on yhteydessš verkkopalveluun ja lataa WWW-sivuja. KŠyttŠjŠ voi itse mššritellš oman selaimensa asetukset. HŠn voi mm. estšš kuvien latautumisen sivujen latautumisen nopeuttamiseksi. Selain voi tallentaa kšyttšjšn viimeksi pyytšmšt WWW-sivut tietokoneen muistiin. Jos kšyttšjš palaa nšille sivuille, voidaan sivu ladata joko kšyttšjšn tietokoneen muistista tai verkkopalvelun palvelimelta. NŠiden sivujen selailuun voidaan kšyttšš selaimen back- ja forward-painikkeita. Reload- ja refresh-painikkeilla kšyttšjš voi puolestaan ladata WWW-palvelimelta sivun uudestaan selaimensa ikkunaan. Sivu Sivu eli WWW-sivu on HTML-koodattua tekstiš ja muita elementtejš, jotka kšytetššn kšyttšjšn selaimen ikkunassa kšyttšjšn mššrittelemillš selainasetuksilla. Verkkopalvelut eli WWW-sivustot ovat kokoelma tšllaisia WWW-sivuja. WWW-sivujen mahdollisia elementtejš ovat teksti, kuvat sekš multimediaelementit, kuten ŠŠnitiedostot ja videokuvatiedostot sekš selaimessa suoritettava ohjelmakoodi (Java, JavaScript, Active-X) ja tyylilomakkeet.verkkopalvelun mittausmenetelmšstš riippuen WWWsivun osana voi olla myšs mittauselementti. WWW-sivulla on yksikšsitteinen verkko-osoite eli URL (Universal Resource Locator). Sivupyyntš (Page Request) SivupyynnšssŠ (Page Request) yhdellš tai useammalla tiedostolla on mahdollisuus tulla nšytetyksi kšyttšjšn WWW-selaimen ikkunassa. Sivupyyntš rekisteršidššn mittausohjelmiston avulla. Sivupyyntš syntyy, kun selaimen kšyttšjš pyytšš WWW-sivuja selaimensa ikkunaan. Ajatuksena on, ettš kšyttšjšn tekemš yksi klikkaus voi synnyttšš vain yhden sivupyynnšn. 17

18 Sivulataus (Page Impression) Sivulataus tarkoittaa HTML-sivun tšydellistš latautumista kšyttšjš selaimen ikkunaan. Sivulatausta edeltšš kšyttšjšn tekemš sivupyyntš. Sivunlukuaika Sivunlukuajan mittaamiseen ei ole syntynyt vakiintunutta kšytšntšš. TŠllŠ hetkellš Java-pohjaiseen aktiiviseen mittauselementtiin perustuvalla mittausjšrjestelmšllš pysytššn rekisteršimššn sivunlatauksen aloitusajankohta sekš aika, jolloin sivulta siirrytššn toiselle sivulle. Tulokseksi saadaan sivunlukuaika. Laskemalla yhteen aika, jonka kšvijš viettšš saman verkkopalvelun eri sivuilla, saadaan vierailun kesto. Useimmiten sivunlukuaika joudutaan mššrittelemššn perškkšisten sivupyyntšjen všlisenš aikana. Riippuen kšvijšn verkossa liikkumisen tavasta tšmš antaa yleensš kšyttškelpoisen arvion sivunlukuajasta. Ongelmia tuottaa kuitenkin mm. viimeiseksi pyydetyn sivun lukuajan mššritteleminen, koska tietoa tšmšn sivun lukemisen lopettamisesta ei saada. Myšs jos kšvijš poistuu joksikin ajaksi verkkopalvelusta muille sivustoille ja palaa myšhemmin takaisin, voi poissaoloaika tulla lasketuksi mukaan sivunlukuaikaan. Seurauksena siis voivat olla liian suuret sivunlukuajat. Viimeisen sivun lukuajan mššrittelemiseksi on ehdotettu useita kšytšntšjš, kuten: viimeiselle sivulle ei lasketa lainkaan lukuaikaa, viimeisen sivun lukuaika on 5 minuuttia, viimeisen sivun lukuajaksi mššritellššn muiden sivujen keskimššršinen lukuaika. Koska yhtenšistš kšytšntšš ei ole, on aina selvitettšvš kuinka mahdolliset sivunlukuajat on laskettu ja arvioitava kuinka luotettavia luvut voivat olla. Verkkopalvelu Verkkopalvelu eli WWW-sivusto on koostuu WWW-sivuista. Vierailu Vierailu on sivulatauspyyntšjen sarja, jonka kšyttšjš tekee edellyttšen, ettš perškkšisten sivupyyntšjen všli on alle 30 minuuttia. 18

19 Liite 1. Luettelo hakukoneista ja henkilškohtaisista roboteista. (http://www.abcinteractiveaudits.com/guide/robots.html) Hakukoneet (tilanne ) activeagent aesir alkalinebot altavista anzwerscrawl arachnet architextspider autonomy backrub bbn-webbot checktime compass contentadvisor customcrawl cyber 411 cyber411 cybermapper collector siphon excitespider ezresult headend hotwired ia_archive infoseek robot infoseek Sidewin infoseek sidewinder infoseek_robot ipswitch_whatsup iron33 jumpstation keynote link.alert linkbot lycos - birdlite lycos monitoring robot lycos spider lycos_spider mailcast metabustador netlink momspider ncn-ultraseek netrecorder ninsunspider noasurf open text index open text site crawler opentext/otwr opentextsitecrawler oti_robot oti_spider paperboy permansurfer ping plus rbse savvysearch scooter scoutget slurp stuff testur1 tecor robi urlcheck urlck verity vspider webcheck webcrawler webindex wget wisewire worm ync Henkilškohtaiset hakukoneet (tilanne ) address rover adobepsdspider agentname ahoy alphaconnect ananzi anarchiecrawler anderson consulting answerchase ant fresco arach arachnoidea arachnophilia aretha aspider auresys autoftp auto-proxy downloader autoseek avantgo backweb big brother bigwave libgreg bizbot black widow blackwidow bordermanager bpftp btg's webtool bullseye buzz cactvs chemistry spide californiabrownspider canon-webrecord cartographer castanet tuner charlotte checkbot checkurl cherrypicker churl coast webmaster cognagent coldfusion conceptbot crescent cs-hkust wise cxwebot cyberdog cyberjack cyberpilotpro cyberspyder datachannel channelmanager dbf.spider desktop news detective devsoft deweb(c) katalog/index digmarc cgireader digout4u dnfocus_seeder download downtown dvorak page retrieval dvorak websearch ebsco url checker ecatch echo echoping ei*net eirgrabber eit link verifier eit-link-verifier-robot eleetftp emacs-w3 wolf emc web hopper enigma 19 eurospider eventconsole excalibur internet spider extractorpro e-zinedatabaseadd ezinesdatabase fetch ffagenttechnolog fgc wwwgrab fido fischer fish fish-search-robot flashnavi flashsite fletcher fly folio_retriever folio4 freeloader fulcrumfind webscanner funnelweb furet gais robot get get_http_file getbot geturl gizmo gnw-web-stat go-ahead-got-it gofetch Googlebot googlebot go!zilla grab-a-site gulliver hamahakki happybot

20 harvest harvest cache hcat headdump heraspider hgrepurl hi (html index) hku www octopus hotjava hp openview/network node manager hp web printsmart htdig html_analyzer htmlgobble httpaccessor httpdown http-library hyper-decontextualizer ibeam ibm_network_dispatcher ibm_planetwide ibm-spidey ibot ifox98 incywincy infogist infolink infonavirobot Inforia Quest Inforia+Quest+97 Inforian Quest Inforian+Quest inforover infospiders infostack infotray insite intelliagent internet angel internet ninja investor ticker inwebstigator ipbot ispi israeli-search iti spider jangoweb libgreg javelink jazzsoft jcrawler jobot joebot justpop3 justview kilroy kit-fireball klink libertech-rover likse linecker linkalarm linklint linklooker linkscan linksweeper linkwalker lmcospider surfsaver surfwatchspider symantec notify internet session tarantula tarspider tcl w3 lmtasspider localeyes sputnik mac wwwworm mag-net magnifi magpie major submit mapuccino mastercard bytewatcher mata hari matchlogicautosubmitter mcbot memoweb mercator metacrawler microsoft url control microsoft_site_analyst microsoft_webmapper minebot mirago mister pix mobot monitor monster morning paper motor moviefinder-crawler moxilla Mozilla 2.0 mozilla/ispi ms frontpage msie 4.0 crawler msiecrawler muscat mybot mycnnspider myownrobot naughtyrobot navroad ncn-sweeper nearsite net_vampire netattach metbrief-light netcarta_cyberpilot netcarta_webmapper netcaster netdelivery netjet netmechanic netmind-minder netpim netscape-catalog newsspace nhse web forager nicerspro nomad northstar nutscrape nwi robot nzexplorer offline explorer ogspider okware_robot ontop openfind openurl orbitalwebindexer teleport templeton the informant t-h-u-n-d-e-r-s-t-o-n-e titan tkwww 20 pack rat pagesentry PageWatch parasite patric peregrinator perf-trak perman surfer pfsubmitbot pgp key agent phantom philips-websearch pioneer pita plumtreewebaccessor poacher pointcast internet fetch agent powerloader powermapper powermarks powernet processor python raleighrobot raveler redalert resume robot robot francoroute robotagent roverbot safetynet samslapper sandbot scanner scour.net crawler secret agent senrigan sg-scout shai'hulud simmany simonespider simulbrowse site server sitemap sitesnagger sitesweeper sitetech rover sitetech-rover skycache slowbot snoop_spidey_spide spanner spider spike sproxy spry wizard spyder3 squid cache squirrel starsweeper statfetcher stress summit site validator summycrawler superbot supersnooper surfbot surfgopher tooter top10contactbot transceive travel-finder trawler turboexplorer

Suositus verkkopalvelun kävijöiden, sivupyyntöjen ja vierailujen mittaamiseksi

Suositus verkkopalvelun kävijöiden, sivupyyntöjen ja vierailujen mittaamiseksi TIETOTEKNIIKKA Suositus verkkopalvelun kävijöiden, sivupyyntöjen ja vierailujen mittaamiseksi Dokumentin tila: ehdotus suositukseksi 9.9.1999 Tekijät Hannele Antikainen Vesa Kautto Markku Kylänpää Heikki

Lisätiedot

Verkkopalvelun kävijöiden, sivupyyntöjen ja vierailujen mittaaminen

Verkkopalvelun kävijöiden, sivupyyntöjen ja vierailujen mittaaminen Verkkopalvelun kävijöiden, sivupyyntöjen ja vierailujen mittaaminen Suomen Mediatarkastus VTT Tietotekniikka Mainostajien Liitto 1 Mainostajien Liitto Meritullinkatu 3 D, 00170 Helsinki Puhelin (09) 6860

Lisätiedot

Kohti korkeaa viewabilityä

Kohti korkeaa viewabilityä Kohti korkeaa viewabilityä Näin varmistamme, että mainonta oikeasti näkyy Miikka Rahikainen, Digital Manager / Dagmar Johanna Vartiainen, Johtaja digimainonnan palvelut ja kehitys / Alma Media Seuraavan

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

KŠytettŠvyystestauksen muunnelmia

KŠytettŠvyystestauksen muunnelmia KŠytettŠvyystestauksen muunnelmia Sirpa Riihiaho Teknillinen korkeakoulu PL 5400, 02015 TKK Sirpa.Riihiaho@hut.fi TIIVISTELM KŠytettŠvyyden arviointia tarvitaan mittaamaan tuotekehitysprosessin etenemistš

Lisätiedot

TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN

TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN YLEISTÄ LUENNOT (8 H) & TYÖPAJA (2 H) YHTEYSTIEDOT ville.salminen@oulu.fi VÄLINEET Tekstieditori Mieluummin Windowsin Notepad kuin esimerkiksi Microsoft Word

Lisätiedot

Hankintavalmennus Vaasa 2.4.2014

Hankintavalmennus Vaasa 2.4.2014 Hankintavalmennus Vaasa 2.4.2014 Sähköinen tarjouspalvelu Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaali on ilmainen palvelu toimittajille, josta he löytävät oman paikkakuntansa hankintatoimen julkaisemia tarjouspyyntöjä

Lisätiedot

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa WWW ja tietokannat WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa tekstiä, kuvia, hyperlinkkejä Staattiset sivut kirjoitettu kerran, muuttaminen käsin ongelmana pysyminen ajantasalla Ylläpito hankalaa,

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOKONEESI

PÄIVITÄ TIETOKONEESI PÄIVITÄ TIETOKONEESI SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi PÄIVITÄ TIETOKONEESI 2(16) Sisällys 1. Mihin päivityksiä tarvitaan?... 3 1.1. Windowsin

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

Innocent drinks Cookie Policy

Innocent drinks Cookie Policy Innocent drinks Cookie Policy Tässä evästekäytännössä kuvaillaan erilaisia evästeitä, joita saatetaan käyttää innocentin omistamalla ja kontrolloimalla sivustolla, jolta olet saapunut tähän evästekäytäntöön

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

MARKKINAMIES KÄYTTÖOHJE

MARKKINAMIES KÄYTTÖOHJE MARKKINAMIES KÄYTTÖOHJE Copyright Autovista Oy. All rights reserved. Page 1 of 9 Sisällysluettelo AUTOVISTA MARKKINAMIES... 3 HINTALAPUT JA ESITTEET... 3 VAIHTOAUTOVARASTO... 3 TOIMINNOT... 4 VARASTOLISTAUS...

Lisätiedot

Mainonnanhallinta Käyttöopastus. Aineiston lisäys. Olli Erjanti Mediareaktori

Mainonnanhallinta Käyttöopastus. Aineiston lisäys. Olli Erjanti Mediareaktori Mainonnanhallinta Käyttöopastus Aineiston lisäys EmediateAd 3.6 Olli Erjanti Oppaassa käydään läpi seuraavaa: Kuva-aineiston lisäys (gif) Flash-aineiston lisäys Tägiaineiston lisäys Tämä opas on suunnattu

Lisätiedot

SUUNNITTELU 1. L MMITT V N IKKUNAHANKKEEN ETENEMINEN

SUUNNITTELU 1. L MMITT V N IKKUNAHANKKEEN ETENEMINEN SUUNNITTELU 1. L MMITT V N IKKUNAHANKKEEN ETENEMINEN EGlas Oy valmistaa lšmmittšviš eristyslasielementtejš. EGlasin toimitukseen kuuluu itse lšmmittšvš eristyslasielementti (kaksin tai- kolminkertainen)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

www.citroenkerho.fi Edellinen päivitys: 10.08.2010-06:10 Raportin aikaväli: Kuukausi Elo 2010

www.citroenkerho.fi Edellinen päivitys: 10.08.2010-06:10 Raportin aikaväli: Kuukausi Elo 2010 Statistiikat:: www.citroenkerho.fi Edellinen päivitys: 10.08.2010-06:10 Raportin aikaväli: Kuukausi 2010 Yhteenveto Raportin aikaväli Kuukausi 2010 Ensimmäinen vierailu 01.08.2010-00:01 Viimeisin vierailu

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset...

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset... - 1 - Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10 Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2 Yleistä... 2 Laitteistovaatimukset... 2 Sisäänkirjautuminen... 2 Uloskirjautuminen... 3

Lisätiedot

MARKKINOINTI MAINOSTOIMISTO. Puh

MARKKINOINTI MAINOSTOIMISTO. Puh MARKKINOINTI FACEBOOK-MAINONTA 1/5 Facebook-mainonnan hinnanmuodustus Facebook-mainonta hinnoitellaan huutokauppaperiaatteella. Jos mainostaja A tarjoaa 0,5 euroa ja mainostaja B 0,6 euroa, niin Facebook

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun

Lisätiedot

Aikakauslehtien Ylivoimapankki Vesa Väisänen IROResearch Oy

Aikakauslehtien Ylivoimapankki Vesa Väisänen IROResearch Oy Aikakauslehtien Ylivoimapankki 31.1.2007 Vesa Väisänen IROResearch Oy Medioiden tekemien mainonnan vaikuttavuustutkimusten merkitys Kvalitatiivinen tutkimus medioiden tekemien mainonnan vaikuttavuustutkimusten

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Nokia Kartat -käyttöohje

Nokia Kartat -käyttöohje Nokia Kartat -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Tietoja Nokia Kartat -palvelusta 3 Tarkastele sijaintiasi ja selaa karttaa 3 Etsi paikka 4 Etsi lähialueen paikkoja 4 Lisää paikkaan valokuva 5 Tallenna

Lisätiedot

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto CEREMP-järjestelmän käyttöönotto Ohje energian tukkumarkkinoiden markkinaosapuolille CEREMP-järjestelmän käyttöönottoon ja markkinaosapuolen ensimmäisen vaiheen rekisteröintiin Versio 1.0 Mikä on CEREMP?

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI Käyttöohje HERE Maps 1.0. painos FI HERE Maps HERE Maps näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille. Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla

Lisätiedot

Laadukas data ja kohdentamisen hyöty mainoskampanjoissa

Laadukas data ja kohdentamisen hyöty mainoskampanjoissa Laadukas data ja kohdentamisen hyöty mainoskampanjoissa 5,4 miljoonaa eri selainta Alman verkostossa per viikko ALMA BIG DATA Kymmeniä verkkopalveluita 80% verkoston tavoittavuus suomalaisista #2 verkosto

Lisätiedot

1 www-sivujen teko opetuksessa

1 www-sivujen teko opetuksessa RäsSe, Tekniikka/Kuopio Sivu 1 1 www-sivujen teko opetuksessa 1.1 Yleistä Mitä materiaalia verkkoon? Tyypillisesti verkossa oleva materiaali on html-tiedostoja. Näitä tiedostoja tehdään jollakin editorilla

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöohje toimikuntien ja muiden valmistelu- ja päätöksentekoelinten jäsenille

Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöohje toimikuntien ja muiden valmistelu- ja päätöksentekoelinten jäsenille Verkkoasioinnin käyttöohje 10.2.2011 v1.0 FI Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöohje toimikuntien ja muiden valmistelu- ja päätöksentekoelinten jäsenille Tämä ohje koskee lokakuun 2010 haussa käyttöönotettua

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Internet viestintä- ja kauppakanavana Timo Laapotti / F4U - Foto For You f4u@f4u.fi http://f4u.fi/mlykl/ 27.5.2008 Tietoverkko Tietoverkossa on yhteen kytkettyjä tietokoneita.

Lisätiedot

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

Tavallisen videomainoksen sijasta Ruudussa voidaan mainostauolla esittää dynaamisia spotteja.

Tavallisen videomainoksen sijasta Ruudussa voidaan mainostauolla esittää dynaamisia spotteja. RUUTU DYNAAMINEN SPOTTI TEKNISET OHJEET Versio 1.0 Yleistä Tavallisen videomainoksen sijasta Ruudussa voidaan mainostauolla esittää dynaamisia spotteja. Dynaamiset spotit ovat flash mainoksia, jotka mahdollistavat

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 5/8: Mediaelementit Edellinen

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 1 (11) Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 2 (11) 1 Johdanto... 3 2 Silverlight sovellukset... 3 2.1 Windows... 3 2.1.1 Microsoft Silverlight... 3 2.1.2 Tablet-laitteet... 4 2.1.3 Selaimet...

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

AINEISTOJEN TEKNINEN OHJEISTUS 2009

AINEISTOJEN TEKNINEN OHJEISTUS 2009 AINEISTOJEN TEKNINEN OHJEISTUS 2009 VERKKOMAINONTA Esa Verkkomedia noudattaa verkkomainonnassa alan yleisiä standardeja. Bannerimainokset voidaan toimittaa jpg-, gif-, html- tai flash-muodoissa. Lisäksi

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

My easyfairs -palvelun käyttö

My easyfairs -palvelun käyttö My easyfairs A palvelun käyttö Page 1 My easyfairs -palvelun käyttö Näytteilleasettajien opas My easyfairs A palvelun käyttö Page 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 3 LOGON JA OSASTONIMEN LISÄÄMINEN... 5 YRITYSTIETOJEN

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Ohje sähköiseen osallistumiseen

Ohje sähköiseen osallistumiseen Ohje sähköiseen osallistumiseen Kepan kevätkokouksessa käytetään Adobe Connect -sovellusta, joka mahdollistaa sähköisen osallistumisen kokouksiin. Kokoukseen osallistutaan henkilökohtaisella Adobe Connect

Lisätiedot

Firefox 29 ja uudemmat

Firefox 29 ja uudemmat s. 1/6 Firefox 29 ja uudemmat Tietoturvan takia on aina käytettävä uusinta saatavilla olevaa selainversiota! Selainpäivitykset tapahtuvat yleensä automaattisesti, mutta jos järjestelmä ehdottaa päivitystä,

Lisätiedot

1 of 6 1.11.2006 20:58

1 of 6 1.11.2006 20:58 Takaisin valikkoon Statistiikat:: www.fbsk.info Edellinen päivitys: 02.11. - 01:02 Kausi: OK Milloin: Kuka: Navigaatio: Viittaajat: Muut: Raportti kuukausittain Raportti kuukauden ajalta Viikonpäivät Tunnit

Lisätiedot

1.1 Eri menetelmšt eri tarpeisiin. Sirpa Riihiaho

1.1 Eri menetelmšt eri tarpeisiin. Sirpa Riihiaho 1 1 KŠytettŠvyyden arviointi ilman kšyttšjiš Sirpa Riihiaho KŠytettŠvyyttŠ voidaan arvioida jo hyvin aikaisessa vaiheessa, kun ensimmšiset tuoteideat syntyvšt. Asiantuntijat voivat arvioida tuotteen kšytettšvyyttš

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Office/2. Integroitu Taloushallintoohjelmisto. Windows:lle. Manuaali 1: Johdatus Office/2:en

Office/2. Integroitu Taloushallintoohjelmisto. Windows:lle. Manuaali 1: Johdatus Office/2:en Integroitu Taloushallintoohjelmisto Macintosh:lle ja Windows:lle Manuaali 1: Johdatus Office/2:en Asennus, TyšpšytŠ, Yritys, Tyšn aloitus, Asiakkaat, Tuotteet, ja JŠrjestelmŠ moduuli 1998 Hansa Business

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen)

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen) Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje Mikko 18.4.2016 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset 1 (5) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.5 12.2.2014 Mikko

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut Ohjelmointikurssin järjestäminen Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin MOOC-kurssimateriaalin avulla 15.4.2016 1 Linkki Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0024 Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Tiedote 1/2011 18.2.2011

Mediamainonnan muutosmittari. Tiedote 1/2011 18.2.2011 Mediamainonnan muutosmittari Tiedote 1/2011 18.2.2011 Copyright TNS 2011 Ajankohtaista Uusi mainosvuosi 2011 on jo hyvässä vauhdissa ja vuoden ensimmäiset mainospanostustiedot raportoidaan viikolla 8.

Lisätiedot

Yleinen huomautus: Suomi

Yleinen huomautus: Suomi Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkššn hakujšrjestelmššn eikš lšhettšš elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, ŠŠnittŠmŠllŠ tai muulla tavalla

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Kuinka aloitat kumppanuusmainonnan sivustollasi

Kuinka aloitat kumppanuusmainonnan sivustollasi Kuinka aloitat kumppanuusmainonnan sivustollasi Kuka voi tehdä kumppanuusmarkkinointia Kumppanuusmarkkinointia (affiliate marketing) voi tehdä kuka tahansa yksityishenkilö tai yritys. Jotta voit ryhtyä

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

HTTP-välityspalvelimen käyttö tapahtumien keräämiseen

HTTP-välityspalvelimen käyttö tapahtumien keräämiseen HTTP-välityspalvelimen käyttö tapahtumien keräämiseen Tero Tähtinen Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Diplomityöesitelmä 29.11.2004 1 Johdanto Diplomityössä

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Tiedostojen siirto ja FTP - 1

Tiedostojen siirto ja FTP - 1 Tiedostojen siirto ja FTP Tiedonsiirto Sibelius-Akatemian hakemistosi ja jonkun muun koneen välillä (esim. kotikoneesi) Taustaa FTP on lyhenne sanoista File Transfer Protocol. Se on yhteystapa jolla siirretään

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Petri Ilmonen. Internet selkokielellä

Petri Ilmonen. Internet selkokielellä Petri Ilmonen Internet selkokielellä 139 banneri Internetsivulla oleva mainos. Bannerissa on yleensä jokin kuva. Se toimii usein linkkinä toiselle sivulle. Se voi olla pysty- tai vaakasuuntainen. e-lippu

Lisätiedot

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen s. 1/5 Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen Yleistä Internetissä on paljon hyödyllisiä ilmaisohjelmia, jotka voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Osa ohjelmista löytyy suomenkielisiltä sivuilta,

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun 1. Saat sähköpostiin ilmoituksen arvioinnista ja linkin arviointisivulle (sivu 1). 2. Työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n yhtiökokous. Kai Telanne, toimitusjohtaja

Alma Media Oyj:n yhtiökokous. Kai Telanne, toimitusjohtaja Alma Media Oyj:n yhtiökokous Kai Telanne, toimitusjohtaja 1 Esityksen sisältö Uutisvuosi 2009 Toimintaympäristö 2009 Alma Media vaikeassa markkinatilanteessa Tulos 2009 Alma Media tänään Strategia tulevaan

Lisätiedot

Helsingin yliopisto TietojenkŠsittelytieteen laitos Ubicomp Ð tulevaisuudenkuvako? -seminaari Ohjaaja FT Lea Kutvonen

Helsingin yliopisto TietojenkŠsittelytieteen laitos Ubicomp Ð tulevaisuudenkuvako? -seminaari Ohjaaja FT Lea Kutvonen Helsingin yliopisto TietojenkŠsittelytieteen laitos Ubicomp Ð tulevaisuudenkuvako? -seminaari Ohjaaja FT Lea Kutvonen ADAPTIIVISET SOVELLUKSET Laatinut: Gitta Lehto Tallennettu: 6.11.2000 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com RakentajaNuuskija Tuotekuvaus Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat melbamail@melbagroup.com Sisällysluettelo RakentajaNuuskija...1 Kaksi näkökulmaa...1 Rakentaja-asiakkaalle tärkeät kokonaiskustannukset...1

Lisätiedot

ipad-mainokset Yleisiä ohjeita ja tekniikka lyhyesti www.richie.fi

ipad-mainokset Yleisiä ohjeita ja tekniikka lyhyesti www.richie.fi ipad-mainokset Yleisiä ohjeita ja tekniikka lyhyesti www.richie.fi Koko sivun ipad-mainoksissa yhdistyvät uusien teknologioiden ja printtimainonnan parhaat ominaisuudet: Koko sivun mainos ei keskeytä,

Lisätiedot

DESKTOP Hinnasto voimassa alkaen 5.10.2015. Hinnat bruttohintoja / cpm

DESKTOP Hinnasto voimassa alkaen 5.10.2015. Hinnat bruttohintoja / cpm DESKTOP Hinnasto voimassa alkaen 5.10.2015. Hinnat bruttohintoja / cpm Yläparaati Yläparaati+ DT Panorama Panorama+ DT Jättiboksi A4 boksi Pid. Megasuurtaulu Tarrakulma IL etusivu 24 30 12 18 7 10 5 IL

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Toimita nämä mainosmuodot 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua: JPG, GIF, PNG, Flash ja kolmannen osapuolen tagin takaa ladattavat aineistot

Toimita nämä mainosmuodot 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua: JPG, GIF, PNG, Flash ja kolmannen osapuolen tagin takaa ladattavat aineistot Onlineaineisto Onlineaineiston toimitus: onlinetrafiikki@aller.fi Toimita nämä mainosmuodot 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua: JPG, GIF, PNG, Flash ja kolmannen osapuolen tagin takaa ladattavat aineistot

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick.

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick. Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa CEO, Teemu Neiglick. Omnicom MediaGroup Finland: ToinenPHD, OMD Finland & Ainoa Resolution

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

CCLEANER LATAAMINEN JA ASENTAMINEN

CCLEANER LATAAMINEN JA ASENTAMINEN CCLEANER LATAAMINEN JA ASENTAMINEN Tämän ohjeen avulla lataat ja asennat CCleaner-ohjelman omalle tietokoneellesi. Ohje opastaa sinua vaihe vaiheelta eteenpäin, käytitpä sitten Internet Exploreria, Google

Lisätiedot

Entiteetit erotetaan muusta tekstistä & ja puolipiste. esim. copyright-merkki näkyy sivulla

Entiteetit erotetaan muusta tekstistä & ja puolipiste. esim. copyright-merkki näkyy sivulla 1 ENTITEETIT Tehtävä 1. Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät käyttävät erilaisia merkkijärjestelmiä ja varsinkin Internetin alkutaipaleella aiheutti sen, että jotkut merkit eivät näkyneet kaikilla oikein.

Lisätiedot

Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä

Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä ISO 9001 -sertifioitu Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä TNS Gallup Oy Huhtikuu 2010 Digital Consumers Online 2010 Consumers Online kertoo tiivistetysti viimeisimmät tiedot suomalaisten

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi?

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Internetin hyödyt ja vaarat Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Linkit Chrome https://www.google.com/intl/fi/chrome/browser/ Firefox http://www.mozilla.org/fi/ Opera http://www.opera.com/fi Vertailu

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Projektiopas. Ideasta liiketoimintaan. Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius

Projektiopas. Ideasta liiketoimintaan. Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius Projektiopas Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius Ideasta liiketoimintaan PROJEKTIOPAS Ideasta liiketoimintaan Helsinki 2004 TŠmŠ materiaali

Lisätiedot