Verkkopalvelun kšvijšiden, sivupyyntšjen ja vierailujen mittaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkopalvelun kšvijšiden, sivupyyntšjen ja vierailujen mittaaminen"

Transkriptio

1 TIETOTEKNIIKKA Verkkopalvelun kšvijšiden, sivupyyntšjen ja vierailujen mittaaminen TekijŠt Hannele Antikainen Vesa Kautto Markku KylŠnpŠŠ Heikki Nikulin Alkusanat TŠmŠ verkkopalvelujen mittaamiseen johdatteleva julkaisu on laadittu Suomen Mediatarkastus Oy:n vetšmšssš hankkeessa, jossa VTT Tietotekniikka on toiminut asiantuntijaorganisaationa. Projektiin osallistuivat: Alma Media Oyj Sanoma-WSOY Grey Interactive Oy Saunalahden Serveri Mainostajien Liitto Sonera Mainostoimistojen Liitto Suomen Gallup Web Oy Nedecon Network Development Taloustutkimus Oy Consulting Oyj Telia Finland Oy/Netpool Finland Oy KiitŠmme lšmpimšsti projektiryhmšš ohjauksesta ja kommenteista, joiden tuloksena tšmš verkkopalvelujen mittaamista valottava julkaisu on syntynyt. TekijŠt Esipuhe Julkaisu sisšltšš suosituksen (luku 2), joiden mukaan verkkopalvelujen mittaamisen keskeiset tunnusluvut voidaan laskea. Suositus on parhaillaan (syksy 1999) Suomen Mediatarkastuksen kšsiteltšvšnš. Verkkopalvelujen mittaamisen keskeiset tunnusluvut ovat kšvijš, sivupyyntš ja vierailu. NŠiden suositusten toivotaan yhtenšistšvšn termistšš, jota verkkopalvelujen mittaamisessa kšytetššn. Tavoitteena on, ettš mainostajille voitaisiin esittšš eri verkkopalveluista samoilla mittausperiaatteilla saatuja tunnuslukuja. TŠmŠ on yksi verkkomainontakampanjoiden suunnittelun perusedellytyksistš. Luvussa 3 perehdytššn mittausjšrjestelmiin ja luku 4 kertoo verkkopalvelujen mittaustulosten auditoinnista. Auditointi on oleellinen osa mittaustulosten syntyketjussa, sillš siinš tarkastetaan jo kertaalleen lasketut mittaustulokset. Julkaisu alkaa johdannolla verkkomainontaan (luku 1).

2 SisŠllys 1 Verkkomainonta Verkkomainonnan edut Verkkomainonnan esitysmuodot Verkkomainonnan hinnoittelu Uhkia verkkomainonnalle Suhde muihin medioihin Verkkomainonnan mittaaminen 5 2 Verkkopalvelujen mittaamisen peruskšsitteet KŠvijŠ Sivupyyntš Vierailu Muut kšsitteet 11 3 MittausjŠrjestelmŠt Lokianalysointiohjelmistot Ulkopuoliseen mittauspalvelimeen perustuvat jšrjestelmšt Aktiiviseen mittauselementtiin perustuvat jšrjestelmšt MainoshallintajŠrjestelmŠt 13 4 Verkkopalvelujen auditointi 13 5 JohtopŠŠtškset 15 Sanasto 16 Liite 1. Luettelo hakukoneista ja henkilškohtaisista roboteista. Liite 2. Verkkopalvelujen mittausta ja auditointia tarjoavia yrityksiš. 2

3 1 Verkkomainonta Vuonna 1998 verkkomainonnan volyymi Suomessa oli 22 miljoonaa markkaa. TŠllŠ summalla ostettiin pelkkiš mainospaikkoja. Jos verkkomainontaan lasketaan mukaan myyntikampanjoita varten suunnitellut WWW-palvelut, nousee summa miljoonaan markkaan. TŠmŠn luvun arvioidaan nousevan vuonna 1999 lšhes miljardiin markkaan. Vuonna 1998 bannerimainonta kasvoi 120 prosenttia ja tšmšn vuoden kolmanneksella kasvu kiihtyi 175 prosenttiin. Nopeasta kasvusta huolimatta verkkomainonnan osuus kaikesta mediamainonnasta on tšllš hetkellš vain noin prosentin luokkaa. MerkittŠvŠ ongelma mainostajan kannalta on sopivien mainospaikkojen puute. Suomessa ei ole riittšvšsti sisšllšntuottajia, joiden sivuilta voi ostaa mainospaikkoja. MyytŠviŠ mainospaikkoja tarjoavat muiden muassa ns. portaalit, kuten MTV3 tai Soneraplaza, joiden kautta suuri joukko ihmisiš aloittaa WWW-palveluiden selailun. Mainospaikkoja lšytyy myšs ammatillista tietoa tarjoavista verkkopalveluista. Kuten muullakin mainonnalla, tavoitellaan verkkomainonnallakin tunnettuuden ja nškyvyyden lisššmistš sekš myynnin edistšmistš. LisŠksi tavoitteena voi olla liikenteen aikaansaaminen yrityksen WWW-palveluun ohjaamalla kšyttšjš mainossivulta eri keinoin sinne, jolloin kšyttšjš on suorassa kontaktissa yritykseen. TŠllšin on mahdollista ohjata kšyttšjšš mainonnalla yhteydenottoon, kuten esitetilaukseen ja lisštietopyyntššn tai jopa itse myyntitilanteeseen. 1.1 Verkkomainonnan edut Mainonta verkossa tarjoaa monia etuja. Muusta mediasta poiketen verkko on mainosmediana maailmanlaajuinen. Mainonta toimii vuorokauden ympšri. Verkkomainonta voi yhdistellš useita perinteisen median esitystapoja kuten tekstiš, kuvaa, grafiikkaa, ŠŠntŠ ja videota. Sen lisšksi voidaan hyšdyntšš verkon tarjoamia interaktiivisia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat mainonnan kytkemisen sšhkšiseen kauppaan. Verkkomedia antaa mahdollisuudet toteuttaa teknisesti hyvinkin pitkšlle vietyjš viestintšratkaisuja, joiden muuttaminen kampanjan aikaisen mittauksen ja analyysin osoittamaan suuntaan on huomattavan joustavaa ja nopeaa. Verkkomainonta tarjoaa hyvšt mahdollisuudet mainossanoman kohdentamiseen ja jopa palvelun yksilšimiseen eri tyyppisille asiakkaille. KŠytšnaikaisten mittausten antamia tuloksia voidaan hyšdyntšš nopeasti median mainoskšytšn ohjaamisessa ja palvelun sisšllšn kehittšmisessš. Verkkomainonnan etuja: vuorovaikutteisuus, maailmanlaajuinen kattavuus, nopeus ja reaaliaikaisuus, voidaan tarjota vuorokauden ympšri, mainosesityksissš ei ole aikarajoituksia, monipuoliset esitystavat ja mainonnan kohdentaminen. 1.2 Verkkomainonnan esitysmuodot Yleisin verkkomainonnan muoto ovat ns. mainospainikkeet eli bannerit. Bannerit ovat johonkin tiedostomuotoon tallennettuja kuvatiedostoja. Yleisin tallennusmuoto on GIF. Bannerin klikkaaminen ohjaa kšyttšjšn mainostajan haluamaan paikkaan, esimerkiksi kotisivuille tai tuotteesta tarkempaa tietoa antavalle WWW-sivulle. Bannerimainonnan haasteena on se, ettš vain harvat klikkaavat bannereita. Tuloaan tekevšt monipuolisemmat tiedostomuodot eli ns. rich media formaatit, kuten Java-, Flash- ja 3

4 Shockwave-bannerit. NŠiden avulla voidaan toteuttaa interaktiivisia kšyttšjšn huomion heršttšviš mainoksia. Sponsoroinnissa mainostajan ja verkkomedian yhteistyš on bannerimainontaa pitkšaikaisempaa ja vaatii suunnittelua ja tapauskohtaista sopimista. Sponsoroinnin tarkoituksena on tehdš tunnetuksi sponsoroivaa yritystš sekš tuotteita ja verkkopalvelua. Etenkin Yhdysvalloissa sponsorointisopimukset ovat yleistyneet. Advertoriaalit, jotka sisšltšvšt toimitettua sisšltšš, ovat lšytšneet tiensš myšs WWW-mainontaan. Ne voidaan toteuttaa ns. pop-up-ikkunan eli advertoriaalin sisšltš esitetššn sivupyynnšn yhteydessš aukeavassa omassa selainikkunassaan. Interstitiaalit eli všlimainokset ovat puolestaan TV:n mainoskatkoihin verrattavissa olevia, joitakin sekunteja kestšviš esityksiš Ne ilmestyvšt odottamatta kšyttšjšn selainohjelman ikkunaan sivulatausten všlissš ilman, ettš kšyttšjš itse on mainoksen suhteen aktiivinen. 1.3 Verkkomainonnan hinnoittelu Verkkomainonnan hinnoittelumuodot ovat všhin erin vakiintumassa. Alkuaikojen lšhes yksinomaisesta aikaperusteisesta hinnoittelusta ollaan siirtymšssš kohti monipuolisempia kšytšntšjš, kuten mainosesityskertoihin, klikkauksiin tai palaute/toiminto perustaiseen hinnoittelu. Monipuolisemmat mainoshinnoitteluperusteet mahdollistavat sen, ettš mainostajan tarpeet ja kampanjan tavoitteet voidaan huomioida entistš paremmin. RŠŠtŠlšitŠvissŠ olevat hinnoittelumuodot ja kšytšnnšt edellyttšvšt aiempaa tarkempia tietoja median kšytšstš. TŠmŠ puolestaan edellyttšš luotettavia mittaustuloksia yksiselitteisesti mššritetyistš mittauskohteista, jotta ostaja sekš myyjš tietšvšt puhuvansa samoista asioista. 1.4 Uhkia verkkomainonnalle Tekniikan tarjoamien ylenpalttisten visualisointien, animointien ja muiden jippojen kšyttš voi johtaa siihen, ettš kšyttšjšt estšvšt niiden latautumisen selainohjelmansa ikkunaan. TŠmŠn vuoksi olisi hyvš kšyttšš yleisesti hyvšksyttyjš bannerikokoja, joiden latautumisajat eivšt modeemiyhteyksillškššn muodostu liian pitkiksi. Uutena verkkomainonnan tulevaisuutta varjostavana sovelluksena ovat ohjelmistot, jotka poistavat pyydetyiltš sivuilta bannerit ja animaatiot. KŠyttŠjŠ hyštyy aineiston karsinnasta, koska sivut latautuvat nopeammin. TŠllaiset ohjelmistot ovat todellinen uhka etenkin, jos kotikšyttšjien Internet-yhteyden puhelinkustannukset nousevat Suomessa edelleen. KehitteillŠ on myšs palvelukonsepteja, joissa kšyttšjšn identiteetti suojataan siten, ettš kšyttšjšš ei voida tunnistaa miltššn osin. Ainoa tunniste on kšyttšjšn digitaalinen "persoona", joita yhdellš kšyttšjšllš voi olla useita. Verkkomainonnan suurena etuna olevat kšyttšjšprofiilien luonti ja kšytšn yksilšity seuranta ovat yksilšnsuojalainsššdšnnšn aluetta. TŠmŠn vuoksi yksilšn kšyttšytymisestš kertova tieto on pidettšvš salassa ja yksilšnsuojaa on kunnioitettava. Erityisesti EU:n direktiiveissš on yksilšš koskevien tietojen rekisteršintiš, nšiden tietojen kšyttšš ja kšyttšjštiedolla kšytšvšš kauppaa rajoittavia mššršyksiš. EU:n direktiivin mukaisilla kansallisilla laeilla on kaikilla samansuuntainen sisšltš. EU lainsššdšntš koskee myšs EU:ssa toimivia mutta sen ulkopuolelta operoivia yrityksiš. 1.5 Suhde muihin medioihin Verkkomedian mittauksesta on toistaiseksi puuttunut perustiedon yhteismitallinen mittausmenetelmš, joka asettaisi eri verkkopalvelut samalle viivalle sekš toistensa kanssa, ettš suhteessa muuhun mediaan. TŠllaisen mittauksen avulla saadaan tiedot eri WWW-palvelujen kiinnostavuudesta mainostajan 4

5 kannalta. TŠmŠ median sisšinen vertailu auttaa mainostajaa pššttšmššn mihin WWW-palveluun ilmoituksia kannattaa laittaa. MainosvŠlineiden ja niiden yhdistelmien kšyttšminen mainonnassa edellyttšš puolestaan eri všlineiden vertailukelpoisuutta. Haettaessa mainosviestille sopivaa mediayhdistelmšš, on pšštšksentekijšillš oltava hyvš kšsitys eri medioiden všlisestš kilpailukyvystš. Vakiintuneissa medioissa mittaustavat ovat olleet jo pitkššn yleisesti hyvšksyttyjš ja niiden keskinšinen vertailukelpoisuus on kohtuullisella tasolla. Sanoma- ja aikakauslehdet tuottavat perusmittauksina tarkastettuja levikkilukuja. Lukujen oikeellisuuden takaa ulkopuolinen yksikkš, Suomen Mediatarkastus Oy. Radio- ja TV tuottavat puolestaan katsoja- ja kuulijamššriš. Eri medioiden mittaustulosten keskinšinen vertailtavuus ei mittaustapojen erilaisuuden vuoksi voi perustua pelkšstššn mittausten tuottamiin lukuarvoihin. TV:n lehdistšn ja webin antaminen lukuarvojen vertailu on viimekšdessš taitolaji, jossa numeeriset mittausarvot ovat lšhtškohtatietoa. Verkkomedian soveltuvuuden arviointi kulloiseenkin kampanjaan perustuu perusmittaustietojen yhdistšmiseen muuhun mediatietoon ja nšiden keskinšiseen arviointiin. TŠmŠn perustana on mediasuunnittelun ammattitaito. Lehti WWW Radio/TV Median perustieto Levikkitieto Sivupyyntšjen lukumššrš Katsojien tai kuulijoiden lukumššrš Lehti WWW Radio/TV Kuva 1. Mediamittauksen tavoitteena on tuottaa vertailukelpoista perustietoa eri medioista. Ajatuksena on mitata lukijoiden, katselijoiden ja WWW-palveluiden kšyttšjien mahdollisuutta nšhdš mainontaa. Puhutaan kšsitteestš Opportunity To See (OTS). WWW-palveluiden mittaamisessa sivupyyntš on nousemassa printtimedian levikkitietoihin ja TV:n katselijatietoihin verrattavaksi perussuureeksi. 1.6 Verkkomainonnan mittaaminen Osasyy verkkomainonnan odotettua hitaampaan kasvuun on se, ettš Internetin rooli mediana on vasta kehittymšssš ja vakiintuneet kšyttštavat ovat vielš haussa. Verkkomedian uutuudesta ja pienuudesta seuraa myšs se, ettš yksiselitteistš mediatutkimusta ei juurikaan ole. Ja kun vertailukelpoista tutkimustietoa on všhšn, on myyntitilanteessa vaikea esitellš median etuja, mikš vaikeuttaa median ostamista. Ostamisen tueksi tarvitaan kuitenkin tutkittua tietoa verkkomainonnan tehokkuudesta. Mainonnan ostajan nškškulmasta verkkomainonta on yksi media muiden joukossa. SitŠ ostetaan samalla tavoin kuin muutakin mediaa. SitŠkin voidaan ostaa joko suoraan medialta tai myyntiyhtišn kautta. Vakuuttaakseen ostajan, on verkkomedian muiden medioiden tapaan kyettšvš tuottamaan mainonnan ostajalle sellaisia tunnuslukuja, joiden perusteella ostopšštšksiš voidaan tehdš. Toistaiseksi tšllaisia, vakiintuneita tunnuslukuja ei ole ollut kšytettšvissš. EpŠmŠŠrŠiset kšsitteet ja toisistaan merkittšvšsti poikkeavat mittaustulokset eivšt ole olleet omiaan lisššmššn luottamusta. On- 5

6 gelma on ollut maailmanlaajuinen. Sen ratkaisemiseksi tehdššn tyštš sekš kansallisella, ettš kansainvšlisellš tasolla yhdessš mainostajien, mainos- ja mediatoimistojen, mediamittausta suorittavien yritysten, verkkopalvelujen tarjoajien sekš mittaus- ja analyysiohjelmistoja valmistavien yritysten kesken. Verkkopalvelun reaaliaikainen mittaaminen perustuu tietoihin, jotka syntyvšt kun kšyttšjš selainohjelmansa avulla vierailee verkkopalvelussa. Verkkopalvelujen reaaliaikaiseen mittaamiseen tarjolla useita erilaisia mittausmenetelmiš. NiissŠ kaikissa on kuitenkin puutteita, minkš vuoksi selainohjelman avulla tehtyjen sivupyyntšjen ja vierailujen mššršš ei pystytš tarkasti mittaamaan. Eri menetelmiin perustuvilla mittausohjelmilla ja jopa samalla mittausohjelmalla, mutta eri selainohjelman asetuksilla, saadaan erilaisia mittaustuloksia. Keskeinen syy erilaisiin mittaustuloksiin on verkkoselailun toimintaympšristš ja erityisesti selainohjelmien suosituksista poikkeavat implementaatiot. Mm. proxypalvelimet, selaimien všlimuistit ja muut selainohjelmien asetukset, tiedonsiirtoreitti InternetissŠ ja tiedonsiirtovirheet vaikuttavat mittaustuloksiin. TŠmŠn vuoksi mittaustuloksia tarkasteltaessa on aina selvitettšvš, millaisella menetelmšllš ne on laskettu. KŠyttŠjŠn tekemien sivupyyntšjen ja vierailujen mittaamisen ohella WWW-palveluiden mittaamisessa voidaan kšyttšš myšs paneelityyppistš mittaamista. NiissŠ paneelimittausta tarjoava yritys kokoaa joukon keskivertokšyttšjiš, jotka antavat itsestššn demografiset taustatiedot. YleensŠ nšmš kšyttšjšt saavat tietokoneelleen ohjelman, joka rekisterši kšyttšjšn Internet-surffailun. NŠiden tietojen avulla mainostajille voidaan periaatteessa tarjota hyvinkin yksityiskohtaista ja mainostajia kiinnostavaa tietoa siitš, millaiset ihmiset WWW-sivustoilla vieraileva. Ongelmana on kuitenkin nopeasti kasvava ja jatkuvasti muuttuva kšyttšjškunta, jota paneelin pitšisi edustaa. Jos paneeli ei ole edustava, ovat saadut tulokset kyseenalaisia. Yhdysvalloissa eri markkinatutkimusyritysten paneeleilla onkin saatu hyvin erilaisia kšvijšmššriš samalle verkkopalvelulle. TŠmŠ ei ole omiaan lisššmššn verkkomedian luottamusta mainostajien silmissš. Ongelmia aiheuttava ero TV-mittaripaneeleihin on myšs se, ettš TVkanavien lukumššrš on rajallinen, mutta WWW-sivustojen mššrš on valtava ja kasvaa koko ajan. Suomessa ei ole tšllš hetkellš paneelimittausta tarjoavia yrityksiš. SyynŠ tšhšn ovat paneelin suuret perustamiskustannukset. Ruotsiin ensimmšinen paneeli on jo syntynyt. 2. Verkkopalvelujen mittaamisen peruskšsitteet Verkkopalvelun mittaamisessa kohteena on verkkopalvelu, joka on antanut sivustonsa mittauksen mittauspalvelua tarjoavalle yritykselle. Mittaustuloksiin vaikuttaa yrityksen kšyttšmšn mittausmenetelmšn lisšksi mitattavaksi valittujen sivujen mššrš sekš joskus myšs se, kuinka mittauselementit sijoitetaan mitattaville sivuille ja millainen on mitattavien sivujen rakenne. Verkkopalvelun yllšpitšjšn vastuulla on huolehtia siitš, ettš sivuston rakenne ja mittauselementtien sijoittelu on tehty tšmšn suosituksen mukaan. Vastaavasti mittauspalveluja tarjoavan yrityksen vastuulla on se, ettš mittausjšrjestelmš toimii suosituksen mukaisesti ja mittausjšrjestelmšn rekisteršimšt tiedot on jalostettu suosituksen mukaisesti. Verkkopalvelun mittaamisessa kšytettšvšt kolme tunnuslukua ovat: kšvijš sivupyyntš vierailu NŠiden peruskšsitteiden lisšksi tšssš suosituksessa mššritellššn joukko muita verkkopalvelujen mittaamiseen liittyviš oleellisia kšsitteitš. 6

7 2.1 KŠvijŠ MŠŠritelmŠ: KŠvijŠ on jollakin menetelmšllš tunnistettu kšyttšjš. Tunnistukseen soveltuvia tekniikoita ovat tšllš hetkellš kšyttšjštunnuksen ja salasanan kšyttšminen, sekš cookie-tekniikka, jossa on otettu huomioon cookiet hylkššvien kšvijšiden laskenta. Soveltaminen: KŠyttŠjŠtunnuksen vaativissa verkkopalveluissa kšyttšjš antaa verkkopalvelulle tietoja itsestššn ja saa kšyttšjštunnuksen ja salasanan, jotka oikeuttavat jatkossa vierailemaan verkkopalvelussa. KŠyttŠjŠtunnuksen vaativissa verkkopalveluissa voidaan helposti selvittšš yhden kšvijšn tekemšt sivupyynnšt. KŠyttŠjŠ pysytššn yksilšimššn, vaikka hšn kšyttšisi palvelua eri tietokoneilta ja selainohjelmista. Mutta jos kšyttšjš rekisteršityy toiseen kertaan, esimerkiksi salasanan unohtamisen seurauksena, syntyy uusi kšvijš. KŠyttŠjŠt voidaan tunnistaa myšs cookie-tekniikan avulla. Cookie-tieto lšhetetššn kšyttšjšn tietokoneelle, kun hšn vierailee verkkopalvelussa ensimmšistš kertaa. Seuraavia sivuja pyytšessš kšyttšjšn selainohjelma ja tietokone tunnistetaan cookien avulla, sillš cookie-tieto palautuu tšllšin sen lšhettšneelle tietokoneelle. Itse kšyttšjšš ei siis tunnisteta. Jos sama kšyttšjš on yhteydessš samaan verkkopalveluun esimerkiksi kahdelta tyšpaikan tietokoneelta sekš kotitietokoneensa kahdella eri selainohjelmalla, voi verkkopalveluun syntyš neljš eri kšvijšš. Haamu-cookiet on poistettava Cookie-tietojen kšyttšmistš kšvijšn tunnistamisessa haittaa se, ettš kšyttšjš voi itse mššritellš, kuinka verkkopalveluiden lšhettšmiš cookie-tietoja kšsitellššn. Jos kšyttšjš ei hyvšksy cookie-tietojen tallentamista tietokoneelleen, saa hšn jokaisen sivupyynnšn yhteydessš uuden cookie-tiedon. Jos kšvijšiden ja vierailujen mittaaminen perustuu nšihin cookieihin, on tuloksena reilu ylimittaus. TŠmŠn vuoksi on saman kšyttšjšn synnyttšmšt, ensimmšisen sivupyynnšn jšlkeen lšhetetyt cookie-tiedot eli haamu-cookiet on poistettava. Haamu-cookieiden poistamiseen voidaan kšyttšš useita menetelmiš. PoistomenetelmissŠ on eroja, jotka voivat vaikuttaa mittaustuloksiin. TŠmŠ on pidettšvš mielessš kun eri menetelmillš saatuja kšvijšmššriš vertaillaan. Auditoinnissa tarkastetaan, ettš haamucookieiden synnyttšmšt kšvijšt ja vierailut on poistettu. Cookie-tietojen voimassaoloajaksi suositellaan mahdollisimman pitkšš aikaa, všhintššn kolmea vuotta. On kuitenkin huomattava, ettš kšyttšjšn uusiessa tietokoneensa, saa hšn uuden cookien ja on WWWpalvelun mittausjšrjestelmšlle uusi kšvijš. Uutta cookieta tarjotaan aina myšs silloin, kun kšyttšjš on syystš tai toisesta kadottanut voimassa olevat cookiet (esim. uusi kovalevy). Joissain tapauksissa uusi cookie voidaan asettaa myšs, kun kšyttšjš pšivittšš selainohjelmansa uuteen tai vain muuttaa selainohjelmansa tiettyjš asetuksia. On arvioitu, ettš cookiet hylkššvien kšvijšiden mššrš on verkkopalvelusta riippuen muutaman prosentin luokkaa. 7

8 YhteiskŠytšssŠ olevan tietokoneen selainohjelmalla voi olla lukuisia kšyttšjiš, jotka cookie-pohjaisessa tunnistamisessa tulkitaan yhdeksi kšyttšjšksi. TŠllaisia tietokoneita on tyypillisesti oppilaitoksissa, kirjastoissa ja kodeissa. On kuitenkin mahdollista antaa eri kšvijšille eri cookieita myšs silloin, kun tietokoneen kšyttš perustuu kšyttšjštunnukseen. 2.2 Sivupyyntš MŠŠritelmŠ: Sivupyyntš: Yhden tai useamman tiedoston mahdollisuus tulla nšytetyksi kšyttšjšn selaimen ikkunassa. Sivupyyntšjen laskennan periaatteena on, ettš yksi kšyttšjšn tekemš pyyntš synnyttšš yhden sivupyynnšn ja ettš vain inhimillisen kšytšn seurauksena syntyvšt sivupyynnšt lasketaan. Soveltaminen: Sivupyyntš syntyy, kun kšyttšjš kirjoittaa sivun Internet-osoitteen selaimen osoitekenttššn, tai kun hšn valitsee sivun bookmark/favorites-valikosta tai siirtyy sivulle edelliseltš WWW-sivulta valitsemallaan linkillš. LisŠksi kšyttšjš voi ladata sivuja selainohjelman painikkeiden avulla. Sivupyynnšiksi lasketaan seuraavat kšyttšjšn toimenpiteet tai selaimen painikkeiden klikkaukset: back- ja forward reload/refresh home print selainikkunan resize Jotkut selaimet eivšt tuota sivupyyntšš print- ja resize-komennoilla. TŠllŠ hetkellš (1999) Netscapen selainohjelmat tekevšt tulostus- ja resize-kšskyllš uuden sivupyynnšn. Sen sijaan Microsoftin Internet Explorer ei tee sivupyyntšš resize-kšskyllš. Explorerin tulostuskšskyllš sivupyyntš syntyy ohjelman versiosta riippuen. Sivupyyntšjen lopulliseen mššrššn ei lasketa: Automaattisella selainikkunan refresh-toiminnolla synnytettyjš sivupyyntšjš, jossa kšyttšjš ei aktiivisesti pyydš sivua. Jos automaattista refresh-toimintoa kšytetššn mitattavilla sivuilla, voidaan sivupyynnšksi laskea kšvijšš kohden vain yksi sivu, ei useampaa. Viime kšdessš on auditoinnin asia huolehtia siitš, ettš automaattisen refresh-toiminnon aiheuttamia sivupyyntšjš ei lasketa tunnuslukuihin. Kehyssivut WWW-sivun osiin jakavien kehyssivujen (framed pages) rakenne suositellaan suunniteltavaksi siten, ettš yksi kšyttšjšn yksi klikkaus synnyttšš yhden sivupyynnšn (kuva 2), ja ettš klikkauksen seurauksena oleellinen osa selaimen ikkunan sisšllšstš muuttuu. Jos kšyttšjšn tekemš klikkaus kuitenkin synnyttšš useampia kuin yhden sivupyynnšn, on nšmš sivupyynnšt poistettava julkistettavista tunnusluvuista. Kehyssivujen rakenteen muuttaminen voi olla tarpeen, jotta sivupyyntšjen mittaaminen voidaan tehdš suosituksen mukaan. Kehyssivujen rakenteesta vastaa verkkopalvelun yllšpitšjš. 8

9 GT-palvelu 1 Tilaa GT-palvelu, klikkaa tšstš 3 GT-lehti GT-raportit EsitelmŠt Tuoteuutiset Yritysuutiset 2 SŠhkšinen kirja, mediakšnnykkš, sšhkšverkko Internetin yhteysvšylšnš, digitaalinen paperi TŠssŠ esimerkkejš viestintšalan pelon ja toivon utopioista. Uhkia, mahdollisuuksia vai tekniikan helppoheikkien keksimiš mielikuvitustuotteita? Perinteinenkin julkaisuteollisuus kehittyy vauhdilla. Esimerkiksi digitaalinen painaminen mahdollistaa massaršštšlšityjen, jopa henkilškohtaisten 4 NŠytenumero 5 Palaute 6 Yhteystiedot 7 Kuva 2. Esimerkki kehyssivusta. Jotta mittaus voidaan tehdš suosituksen mukaan, suositellaan sivun rakennetta, jossa yksi kšyttšjšn suorittama klikkaus tuottaa yhden sivupyynnšn. Virheellinen, liian suuri sivupyyntšjen mššrš saadaan, jos yhdellš klikkauksella selaimen ikkunaan ladataan jutun lisšksi sivupyyntšjš aiheuttavia navigointisivuja. Kanavasivut Ns. kanaviin ohjattuja WWW-sivuja ei lasketa sivupyynnšiksi. TŠllaiset sivut tulee varustaa tunnisteella, jonka avulla ne voidaan suodattaa pois julkistettavista tunnusluvuista. Kanavasivujen asianmukainen merkintš kuuluu verkkopalvelun yllšpitšjšlle. Hakukoneet Hakukoneiden ja henkilškohtaisten hakurobottien aiheuttamia sivupyyntšjš ei lasketa sivupyynnšiksi eikš niitš pidš sisšllyttšš tunnuslukuihin. Ulkopuoliseen mittauspalvelimeen ja mittauselementtiin perustuvassa mittauksessa hakukoneet eivšt aiheuta sivupyyntšjš, jos hakukoneet eivšt hae kuvia (mittauselementti on kuva). Viime kšdessš auditoinnin tehtšvšnš on huolehtia siitš, ettš hakurobottien aiheuttamat sivupyynnšt tulevat poistetuksi tunnusluvuista. ABC Interactive julkaisee luetteloa hakukoneista ja henkilškohtaisista roboteista (liite 1). Sivupyynnšt omasta verkosta Yrityksen omasta lšhiverkosta tulevat, verkkopalvelun kehittšmiseen liittyvšt sivupyynnšt sekš verkkopalvelun mittaamisen testaukseen liittyvšt sivupyyntšjš ei lasketa sivupyynnšiksi. Vastaavasti on poistettava myšs nšin syntyneet kšvijšt ja vierailut. Muut kuin kehittšmistarkoituksessa tehdyt sivupyynnšt yrityksen omasta lšhiverkosta voidaan laskea sivupyynnšiksi. Sivupyyntš - sivulataus SivupyynnšssŠ tiedetššn, ettš sivu on lšhtenyt onnistuneesti verkkopalvelun yllšpitšjšn palvelimelta. Vastaavasti tiedetššn, ettš mittausjšrjestelmšn palvelimelta on haettu mittauselementti. SitŠ, onko sivu pyynnšn seurauksena latautunut tšydellisesti kšyttšjšn selaimen ikkunaan, ei varmuudella voida tietšš. Ei myšskššn voida tietšš, onko kšyttšjš lukenut sivun. Toki suurin osa ladatuista sivuista pšštyy selaimen ikkunaan, mutta kšyttšjš voi esimerkiksi tiedonsiirto-ongelmien vuoksi keskeyttšš sivun 9

10 latautumisen tai kšyttšjš tekee uuden sivupyynnšn esimerkiksi aktivoimalla latautumassa olevan dokumentin linkin. Verkkopalvelujen mittaamisessa suositellaan kšytettšvšksi termiš sivupyyntš, koska se vastaa tšllš hetkellš kšytšnnšn tilannetta paremmin kuin termi sivulataus. Syy on se, ettš sivulataus sisšltšš ajatuksen, ettš sivu on kokonaisuudessaan latautunut kšyttšjšn selaimen ikkunaan. Eri verkkopalveluiden sivupyyntšjš ei voi vertailla On huomattava, ettš useimmissa verkkopalveluissa palvelun tarjoaja valitsee mitattavat sivut ja ettš mitattavien sivujen mššrš vaihtelee merkittšvšsti verkkopalvelusta toiseen. TŠmŠn vuoksi sivupyyntšjen mššrš ei sovellu eri verkkopalveluiden vertailemiseen. Sivupyyntšjen mššrš ei sovellu edes saman verkkopalvelun keskinšiseen vertailemiseen eri ajanjaksoina, jos mitattavaksi valittujen sivujen lukumššrš vaihtelee. Sivupyyntšjen kokonaismššršš paremmin vertailuun sopii yksittšisen WWWsivun tunnusluvut. TŠssŠ suosituksessa esitetyistš tunnusluvuista parhaiten eri verkkopalvelujen vertailuun sopii kšvijšiden mššrš edellyttšen, ettš kšvijšmššršt on laskettu samalla menetelmšllš. Internet Explorer 3.0 aiheuttaa ongelmia Internet Explorer 3.0 (IE 3.0) selainohjelma on ongelmallinen useimpien mittausjšrjestelmien kannalta, sillš ne eivšt kykene mittaamaan kuin osan IE 3.0:lla pyydetyistš sivuista. SyynŠ on tšmšn selainohjelman version suosituksista poikkeava toteutustapa. ErŠŠssŠ mittausjšrjestelmšssš on lšhdetty laskennallisesti korjaamaan sivupyyntšjen mššršš siten, ettš ne vastaisivat paremmin todellisia sivupyyntšjš. TŠllainen sivupyyntšjen mššršn kasvattaminen ei kuitenkaan ole tšmšn suosituksen mukaista. Ongelma on pienenee koko ajan, sillš IE 3 -selainohjelman kšyttš všhenee koko ajan, kun kšyttšjšt siirtyvšt Internet Explorerin versioihin 4 ja Vierailu MŠŠritelmŠ: Vierailu on tunnistetun kšvijšn samasta verkkopalvelusta tekemien sivupyyntšjen sarja, jossa perškkšisten sivupyyntšjen všli on alle 30 minuuttia. Jotta tiedetššn, ettš sivupyynnšt ovat yksittšisen kšyttšjšn tekemiš, on kšyttšjš tunnistettava kšvijšksi (vrt. luku 2.1). Soveltaminen: Vierailun aikana kšyttšjš voi tehdš yhden tai useamman sivupyynnšn. Jos kšyttšjš pitšš selailussaan tasan tai yli 30 minuutin pituisen tauon, lasketaan tauon jšlkeen alkanut vierailu uudeksi vierailuksi. 30 minuuttia on valittu, koska se yleisimmin kšytetty ajanjakso. SyitŠ kšyttšjšn yli 30 minuutin selailutaukoon voi olla useita: kšyttšjš on poistunut tietokoneensa ŠŠrestŠ tai hšn on vieraillut muissa verkkopalveluissa. HŠn on toki voinut myšs tutustua selainikkunan sisšltššn koko ajan. KŠvijšiden tunnistamisen perustuessa cookie-tietoihin (luku 2.1) vššristyy myšs vierailujen mššrš, jos edellš mainittuja saman kšyttšjšn synnyttšmiš haamu-cookieita ei poisteta. Kuten edellš todettiin, haamu-cookiet syntyvšt silloin, kun kšyttšjš on asettanut selainohjelmansa niin, ettš hšn ei hyvšksy cookie-tietojen tallentamista tietokoneensa muistiin. Jos vierailujen laskennassa haamu-cookieita ei poisteta, on tuloksena vierailujen ylimittaus. 10

11 2.4 Muut kšsitteet Sivulataus (Page Impression) Sivulataus tarkoittaa WWW-sivun tšydellistš latautumista kšyttšjšselaimen ikkunaan. Sivulatausta edeltšš kšyttšjšn tekemš sivupyyntš. YleensŠ sivulatauksella tarkoitetaan kuitenkin sivupyyntšš. Selain Selain on tietokoneohjelma, jonka avulla kšyttšjš on yhteydessš verkkopalveluun ja lataa nšyttšruudulleen WWW-sivuja. KŠyttŠjŠ voi itse mššritellš oman selaimensa asetukset. NŠissŠ asetuksissa voidaan sivujen latautumisen nopeuttamiseksi estšš kuvien latautuminen. TŠllšin mittauspalvelut, joiden mittauselementti perustuu pieneen kuvaan, eivšt pysty rekisteršimššn sivupyyntšjš. Selain voi tallentaa kšyttšjšn viimeksi pyytšmšt WWW-sivut tietokoneen muistiin (cache). Jos kšyttšjš palaa nšille sivuille, ladataan sivu - selainohjelmasta riippuen - kšyttšjšn tietokoneen muistista, ei verkkopalvelun palvelimelta. TŠmŠ nopeuttaa sivun latautumista ja všhentšš verkon kuormitusta, mutta tuloksena voi olla sivupyyntšjen alimittaus. Cookie Cookie on tietoa, jonka palvelin lšhettšš selainohjelmalle ja jonka selainohjelma palauttaa palvelimelle joka kerta, kun selainohjelmalla ollaan uudelleen yhteydessš palvelimeen. Verkkopalvelun mittaamisessa cookie-tietoa kšytetššn kšvijšiden (selainohjelmien) tunnistamiseen. Hitti Hitti on yksi WWW-sivun sisšltšmš elementti, yleensš teksti- tai kuvatiedosto. Kun kšyttšjš pyytšš sivun selaimensa ikkunaan, syntyy kaikista WWW-sivun sisšltšmistš elementeistš - teksti, kuvat ja muut elementit - verkkopalvelun palvelimenlokiin hitti. Koska eri verkkopalveluiden sisšltšmien WWWsivujen rakenne vaihtelee, ei hitti kerro sivupyyntšjen, vierailujen tai kšvijšiden mššršš, vaan verkkopalvelusta ladattujen yksittšisten kuva-, teksti- ja muiden elementtien mššršn. Hitti ei sovellu verkkopalvelujen mittaamisen tunnusluvuksi. 3 MittausjŠrjestelmŠt Verkkopalvelun tunnuslukujen mittaamiseen on tarjolla useita vaihtoehtoja. Mittaaminen ja analysointia voidaan tehdš joko itse ja/tai se voidaan antaa kolmannen osapuolen tehtšvšksi. Jos mittaaminen annetaan kolmannen osapuolen hoidettavaksi, kriittiseksi tekijšksi voi muodostua mittausjšrjestelmšn suorituskyky, jonka pitšisi riittšš myšs silloin kun kšvijšmššršt ovat huipussaan. TŠllŠ hetkellš (syksy 1999) Suomessa kšytšssš olevat kolmansien osapuolien tarjoamat mittausjšrjestelmšt perustuvat pieneen mittauselementtiin ja siihen sidottuun cookie-tietoon (luku 3.2). Markkinoille on tulossa Javapohjaiseen aktiiviseen mittauselementtiin perustuvia jšrjestelmiš, joissa mitataan kšyttšjšn selaimella tekemiš toimenpiteitš. TŠmŠ menetelmš vaatii, ettš selainohjelmassaan hyvšksytššn Java-koodin kšyttš (luku 3.3). Mittaustulokset saadaan analysoimalla joko WWW-palvelimen tai mittauspalvelimen lokiin syntyneitš tietoja. 11

12 loki Proxypalvelin WWWpalvelin Mittauspalvelin loki Internet všlimuisti loki selain Kuva 3. Internet-ympŠristš, jossa mittausjšrjestelmšt toimivat. Lokianalysointiohjelmistoilla analysoidaan WWW-palvelimen lokiin kertyviš tietoja. Ulkopuoliseen mittauspalvelimeen perustuvassa mittausjšrjestelmšssš mittaustiedot saadaan sivulle sijoitettavan mittauselementin ja siihen sidotun cookie-tiedon avulla. Aktiiviseen mittauselementtiin perustuvissa mittausjšrjestelmissš selaimelta lšhetetššn kšyttšjšn toimenpiteistš kertovia tietoja mittauspalvelimelle Lokianalysointiohjelmistot Perinteisin vaihtoehto on on analysoida verkkopalvelun palvelimelle syntyneitš lokitietoja. TŠllaisella lokianalysointijšrjestelmšllš muutetaan lokiin kertynyt tieto havainnolliseen muotoon, minkš jšlkeen lokitietoja voidaan analysoida verkkopalvelun kehittšmiseksi. Lokinanalysointi on kuitenkin altis proxypalvelimille. Sivupyyntšjen mššrš riippuu siitš kuinka mitattavan verkkopalvelun sivujen ja sivun osien mššrittelytiedot asetetaan. NŠiden tietojen asetuksesta riippuu mm. se, ladataanko sivu tai sivun osa kšyttšjšn selaimelle mahdollisesti kšytšssš olevalta proxilta vai suoraan WWW-palvelusta. Riippuen verkkopalvelusta pelkšn lokianalysointiohjelman kšyttš ei aina riitš, vaan ilmoittajia varten tarvitaan mittaustietoja myšs riippumattomalta kolmannelta osapuolelta Ulkopuoliseen mittauspalvelimeen perustuvat jšrjestelmšt Ulkopuoliseen mittauspalvelimeen perustuvissa mittausjšrjestelmissš mitattavan palvelun WWWsivuille lisštššn mittauselementtejš. NŠmŠ mittauselementit ovat yleensš pieniš, noin 1 x 1 pikselin kokoisia kuvia, jotka ladataan sivulle mittauspalvelua tarjoavan yrityksen mittauspalvelimelta. NŠihin mittauselementteihin sidotaan kšyttšjšn selainohjelman yksilšivš cookie ja HTTP-header, joka aiheuttaa mittauselementtien vanhenemisen všlimuistista (cache), jolloin ne ladataan periaatteessa aina uudelleen. 12

Verkkopalvelun kävijöiden, sivupyyntöjen ja vierailujen mittaaminen

Verkkopalvelun kävijöiden, sivupyyntöjen ja vierailujen mittaaminen Verkkopalvelun kävijöiden, sivupyyntöjen ja vierailujen mittaaminen Suomen Mediatarkastus VTT Tietotekniikka Mainostajien Liitto 1 Mainostajien Liitto Meritullinkatu 3 D, 00170 Helsinki Puhelin (09) 6860

Lisätiedot

Projektiopas. Ideasta liiketoimintaan. Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius

Projektiopas. Ideasta liiketoimintaan. Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius Projektiopas Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius Ideasta liiketoimintaan PROJEKTIOPAS Ideasta liiketoimintaan Helsinki 2004 TŠmŠ materiaali

Lisätiedot

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11 e-business Sisällysluettelo 1. SÄHKÖPOSTI... 5 JOUKKOPOSTITUS... 5 POSTITUSLISTAT... 5 2. WWW... 7 SIVUSTOT... 7 BANNERIT... 8 ADVERTORIAALIT JA INTERSTITIAALIT... 8 3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ

Lisätiedot

1.1 Eri menetelmšt eri tarpeisiin. Sirpa Riihiaho

1.1 Eri menetelmšt eri tarpeisiin. Sirpa Riihiaho 1 1 KŠytettŠvyyden arviointi ilman kšyttšjiš Sirpa Riihiaho KŠytettŠvyyttŠ voidaan arvioida jo hyvin aikaisessa vaiheessa, kun ensimmšiset tuoteideat syntyvšt. Asiantuntijat voivat arvioida tuotteen kšytettšvyyttš

Lisätiedot

Office/2. Integroitu Taloushallintoohjelmisto. Windows:lle. Manuaali 1: Johdatus Office/2:en

Office/2. Integroitu Taloushallintoohjelmisto. Windows:lle. Manuaali 1: Johdatus Office/2:en Integroitu Taloushallintoohjelmisto Macintosh:lle ja Windows:lle Manuaali 1: Johdatus Office/2:en Asennus, TyšpšytŠ, Yritys, Tyšn aloitus, Asiakkaat, Tuotteet, ja JŠrjestelmŠ moduuli 1998 Hansa Business

Lisätiedot

digimaailma Markkinoijan digimainontaopas

digimaailma Markkinoijan digimainontaopas digimaailma Markkinoijan digimainontaopas 1 PricewaterhouseCoopers (PWC) Global Entertainment & Media Outlook Uuteen kuluttajakäyttäytymiseen kohdistuva mainonta muodostaa lähes viidenneksen globaalista

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

-opas Näin markkinoit yritystäsi internetissä.

-opas Näin markkinoit yritystäsi internetissä. -opas Näin markkinoit yritystäsi internetissä. Hakusanamainonta internetissä onnistuneen mainoksen luominen vaihe vaiheelta. Lue, miten muut yritykset ovat onnistuneet mainonnassaan Google AdWordsin avulla.

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu HAKUKONEMARKKINOINNIN TEHOKKUUS B2B JA B2C ASIAKKAILLE AUTONVUOKRAUSALALLA SUOMESSA Markkinointi Pro gradu tutkielma Syyskuu 2011 Laatija: Sasu Raikamo

Lisätiedot

Alice Ojala Annikki Hyppönen

Alice Ojala Annikki Hyppönen Alice Ojala Annikki Hyppönen 1 Copyright Teknolit Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen ilman lupaa painamalla, monistamalla, valokuvaamalla tai muulla tavoin kielletään tekijänoikeuslain (404/61,

Lisätiedot

Datan hyödyntäminen digimainonnan kohdentamisessa

Datan hyödyntäminen digimainonnan kohdentamisessa Datan hyödyntäminen digimainonnan kohdentamisessa Big Data Task Force Kesäkuu 2014 Sisällysluettelo 1. Alkusanat 3 2. Katsaus datan hyödyntämiseen ja haasteisiin 4 2.1 Miksi data on niin tärkeää? 4 2.2

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450 Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist Media ja mainonta vuoteen 2013 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2450 Media ja mainonta vuoteen 2013 Anna Viljakainen, Asta Bäck

Lisätiedot

Grandparents & Grandchildren Project Handbook to surf the Internet

Grandparents & Grandchildren Project Handbook to surf the Internet The materials and documents have been developed in the framework of a project financed by the European Community. The contents of the documents do not necessarily reflect the opinion of the EU Commission.

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

VIIMEISEN KLIKIN HARHA

VIIMEISEN KLIKIN HARHA VIIMEISEN KLIKIN HARHA Attribuutiomallinnus verkkomainonnan tuloksellisuuden mittaamisessa verkkokaupassa Liiketaloustiede, markkinoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Jarkko Antikainen Ohjaajat: KTT Heli

Lisätiedot

Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Handbok fšr installation och daglig anvšndning 750FC 12/10/99 11:44 am Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning SCA-4009522 Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Hakukoneoptimointi. Case Toijalan Vauhti ry. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012

Hakukoneoptimointi. Case Toijalan Vauhti ry. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012 Hakukoneoptimointi Case Toijalan Vauhti ry Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012 Petteri Paakkonen TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle

Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle Markkinointiviestintä murroksessa Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle Julkaisuja 36/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Digitaalisen jakelun ekosysteemit

Digitaalisen jakelun ekosysteemit 1 Digitaalisen jakelun ekosysteemit Digital Media Finland 26.11.2012 Timo Argillander, Seppo Kalli, Virpi Martikainen, Jari Muikku, Timoteus Tuovinen 2 Digitaalisia sisältöjä ja palveluita kv-markkinoille

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot