Eurooppalainen menettelyohjeisto kunnallisille tai alueellisille luottamushenkilöille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalainen menettelyohjeisto kunnallisille tai alueellisille luottamushenkilöille"

Transkriptio

1 Eurooppalainen menettelyohjeisto kunnallisille tai alueellisille luottamushenkilöille Johdanto Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi, korostaen että kunnalliset ja alueelliset luottamushenkilöt suorittavat velvollisuutensa lain määrittelemissä puitteissa sekä valitsijakunnan heille antaman toimeksiannon mukaisesti, ja että he ovat tilivelvollisia koko kunnan tai alueen väestölle mukaan lukien ne äänestäjät, jotka eivät heitä äänestäneet; katsoen että kunnioitus valitsijakunnan toimeksiantoa kohtaan kulkee käsi kädessä eettisten normien kunnioituksen kanssa; tuntien syvää huolta lisääntyneistä oikeusskandaaleista, joissa virassa olleet poliittiset edustajat ovat syyllistyneet rikoksiin ja huomauttaen etteivät kunnalliset ja alueelliset luottamushenkilöt ole sellaisten rikosten yläpuolella; vakuuttuneena että kunnallisten ja alueellisten luottamushenkilöiden menettelyohjeistojen käyttöönotto sallii luottamuksen kasvaa kansalaisten ja kunnallis- sekä alueellisten poliitikkojen välille; vakuuttuneena luottamussuhteen välttämättömyydestä luottamushenkilöiden tehokkaan viranhoidon kannalta; huomauttaen että menettelyohjeistoilla täydennetään lainsäädäntöä yhä useammin eri aloilla kuten kaupankäynnissä, pankkitoiminnassa ja hallinnossa; uskoen että kunnallisilla ja alueellisilla luottamushenkilöillä on velvollisuus ryhtyä vastaaviin toimiin omilla lukuisilla vastuualueillaan; vakuuttuneena että määrittelemällä kunnallisten ja alueellisten luottamushenkilöiden eettiset velvoitteet menettelyohjeiston muodossa selkeytetään heidän roolinsa ja velvollisuutensa, sekä vahvistetaan noiden velvollisuuksien merkitystä; vakuuttuneena että kyseisen ohjeiston täytyy sisältää niin täydellisesti kuin mahdollista luottamushenkilötyön koko kuva; korostaen että menettelyohjeiden sisältämiä eettisiä perusteita on kunnioitettava; huomauttaen että koko kansalaisyhteiskunnan täytyy olla mukana palautettaessa luottamuksen ilmapiiriä ja korostaen tiedotusvälineiden sekä kansalaisten itsensä roolia tässä suhteessa; painottaen ettei velvoitteita voida asettaa antamatta takeita siitä, että kunnallisten ja alueellisten luottamushenkilöiden on mahdollista täyttää velvollisuutensa ja palauttaen tässä yhteydessä mieliin asiaankuuluvat säännöt Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjasta sekä Euroopan alueellisen itsehallinnon peruskirjan luonnoksesta;

2 ottaen huomioon voimassa olevan lainsäädännön jäsenmaissa ja asiaankuuluvan kansainvälisellä tasolla tehtävän työn, ehdottaa seuraavaa menettelyohjeistoa kunnallisille ja alueellisille luottamushenkilöille: Osa I Soveltamisala 1 Luottamushenkilön määrittely Tässä ohjeistossa termi luottamushenkilö tarkoittaa ketä tahansa alueellisen tai kunnallisen toimeksiannon saanutta poliitikkoa, joka on valtuutettu virkaansa suorilla kansanvaaleilla tai valtuuston vaaleilla. 2 Tehtävien määrittely Tässä ohjeistossa termi tehtävät tarkoittaa vaaleilla annettua toimeksiantoa ja kaikkia niitä tehtäviä joita luottamushenkilö suorittaa toteuttaessaan toimeksiantoaan. 3 Ohjeiston tarkoitus Tämän ohjeiston tarkoitus on eritellä luottamushenkilöiltä velvollisuuksiensa hoidossa odotettavat käyttäytymisnormit, ja saattaa kansalaisille tiedoksi se käyttäytymistaso, jota heillä on oikeus odottaa luottamushenkilöiltään. Osa II Periaatteet 4 Lain ensisijaisuus ja yleinen etu Luottamushenkilöt ovat viranhaltijoita lain alaisuudessa ja heidän täytyy joka hetki toimia lain mukaisesti. Suorittaessaan tehtäviään on luottamushenkilöiden palveltava yleistä etua, eikä yksinomaan henkilökohtaista etuaan suoraan taikka välillisesti, eikä yksilöiden tai niiden muodostamien ryhmien yksityistä etua tarkoituksenaan hyötyä niistä suoraan tai välillisesti. 5 Toimeksiannon täyttämisen päämäärät Luottamushenkilöiden on sitouduttava suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja avoimesti sekä valmiina tekemään selkoa päätöksistään. 6 - Toimeksiannon täyttämisen rajoitteet Suorittaessaan tehtäviään luottamushenkilön on kunnioitettava niin muiden poliittisten luottamushenkilöiden kuin virkamiestenkin toimivaltuuksia ja valtaoikeuksia. Heidän ei pidä kannustaa tai avustaa ketään toista poliittista edustajaa tai virkamiestä rikkomaan tässä mainittuja periaatteita tehtäviään suorittaessaan.

3 Osa III Erityiset velvollisuudet Luku I Virantäyttö 7 Vaalikampanjoita koskevat säännöt Ehdokkaiden on pyrittävä vaalikampanjoissaan antamaan tietoa ja perusteluja poliittisista ohjelmistaan. Ehdokkaiden ei pidä yrittää hankkia ääniä itselleen millään muulla keinoin kuin vakuuttavalla perustelulla ja keskustelulla. Erityisesti heidän on pidättäydyttävä yrityksistä saada ääniä muita ehdokkaita herjaamalla, väkivalloin ja/tai uhkailulla, vaaliluetteloita ja/tai äänestystuloksia peukaloimalla, tai palveluksia myöntämällä tai lupaamalla. Luku II Virassa olo 8 Suosikkikielto Luottamushenkilöiden ei pidä toimia eikä käyttää virkansa suomia valtuuksia yksilöiden tai ryhmien yksityisten etujen hyväksi tarkoituksenaan hyötyä niistä suoraan tai välillisesti. 9 Kielto käyttää toimivaltaa omaksi edukseen Luottamushenkilöiden ei pidä toimia eikä käyttää virkansa suomia valtuuksia ajaakseen omia yksityisiä tai henkilökohtaisia etujaan suoraan tai välillisesti. 10 Eturistiriita Kun luottamushenkilöillä on alueellisen tai kunnallisen valtuuston tai toimeenpanoelinten käsittelyssä olevissa asioissa suora tai välillinen henkilökohtainen etu, niin on heidän sitouduttava tekemään kyseiset edut tiettäväksi ennen neuvonpitoa ja äänestystä. Luottamushenkilöiden on kieltäydyttävä kaikista neuvonpidoista ja äänestyksistä koskien kysymyksiä, joissa heillä on suora tai välillinen henkilökohtainen etu kyseessä. 11 Rajoitus kahden tai useamman samanaikaisen toimen harjoittamiselle Luottamushenkilöiden on noudatettava kaikkia voimassaolevia sääntöjä, joilla pyritään rajoittamaan kahden tai useamman samanaikaisen poliittisen toimen harjoittamista. Luottamushenkilöiden ei pidä harjoittaa muuta poliittisia tointa sen estäessä heidän luottamushenkilöiden tehtäviensä hoitoa. Eikä heillä pidä olla mitään tehtävää, toimeksiantoa, ammattia tai virkaa, joka pitää sisällään heidän omien luottamustehtäviensä valvontaa, tai jonka valvonta kuuluu heidän luottamustehtäviinsä. 12 Harkintavallan käyttö Käyttäessään harkintavaltaansa luottamushenkilöiden ei pidä suoda itselleen mitään suoraa tai välillistä henkilökohtaista hyötyä, eikä millekään yksilölle tai ryhmälle etuuksia tarkoituksenaan hyötyä niistä suoraan tai välillisesti. Jokaisesta päätöksestä on annettava yksityiskohtaiset perustelut eritellen kaikki kriteerit joihin se perustuu, ja erityisesti soveltuvat säännöt ja asetukset, sekä miten päätös niitä noudattaa. Sääntöjen ja asetusten puuttuessa päätöksen perustelujen on sisällettävä osioita, joilla osoitetaan sen kohtuullisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdensopivuus yleisen edun kanssa.

4 13 Korruptiokielto Suorittaessaan tehtäviään luottamushenkilöiden on pidättäydyttävä kaikesta menettelystä, joka voimassa olevan kansallisen tai kansainvälisen rikoslain mukaan tulkitaan aktiiviseksi tai passiiviseksi lahjonnaksi. 14 Talousarvion ja varainhoidon kurinalaisuuden tarkkailu Luottamushenkilöiden on sitouduttava tarkkailemaan talousarvion ja varainhoidon kurinalaisuutta, jolla taataan julkisten rahojen asianmukainen käyttö siten kuin se asiaankuuluvassa kansallisessa lainsäädännössä määritellään. Täyttäessään velvollisuuksiaan luottamushenkilöiden ei pidä kavaltaa julkisia varoja ja/tai avustuksia. Heidän ei pidä tehdä mitään, mikä voisi johtaa julkisten varojen ja/tai avustusten käyttämiseen suoraan tai välillisesti henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Luku III Virasta luopuminen 15 Kielto hankkia tiettyjä toimia Suorittaessaan tehtäviään luottamushenkilöiden ei pidä ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin suodakseen itselleen henkilökohtaista ammatillista hyötyä luottamustoimiensa päättymisen jälkeen: - yksityisissä tai julkisyhteisöissä, joita he valvoivat suorittaessaan tehtäviään; - yksityisissä tai julkisyhteisöissä, joiden kanssa he solmivat sopimussuhteita suorittaessaan tehtäviään; - yksityisissä tai julkisyhteisöissä, jotka perustettiin heidän virkakautensa aikana ja heidän haltuunsa uskottujen valtuuksien nojalla. Osa IV Valvonnan keinot Luku I Virantäyttö 16 Kampanjakulujen rajoitus ja ilmoitus Ehdokkaiden on pidettävä vaalikampanjoidensa rahankäyttö kohtuuden rajoissa. Heidän on tunnollisesti mukauduttava kaikkiin voimassa olevien sääntöjen edellyttämiin toimenpiteisiin koskien kampanjarahoituksen tulojen lähteen ja määrän, sekä kulujensa luonteen ja määrän julkistamista. Voimassa olevien sääntöjen puuttuessa heidän on toimitettava nämä tiedot pyynnöstä. Luku II Virassa olo 17 Etujen julkituominen Luottamushenkilöiden on tunnollisesti mukauduttava kaikkiin voimassa olevien sääntöjen edellyttämiin toimenpiteisiin koskien luottamushenkilöiden suorien tai välillisten etujen, muiden toimeksiantojen, toimien tai ammattien, tai varallisuuden muutoksien julkistamista tai valvomista. Aihetta koskevien sääntöjen puuttuessa heidän on toimitettava kyseiset tiedot pyynnöstä. 18 Sisäisten ja ulkoisten valvontatoimenpiteiden noudattaminen Suorittaessaan tehtäviään luottamushenkilöiden ei pidä vaikeuttaa mitään sisäisiä tai ulkoisia valvontatoimenpiteitä, joita asianomainen viranomainen asianmukaisella oikeutuksella ja avoimuudella saattaa tehdä.

5 Heidän on tunnollisesti mukauduttava kaikkiin kyseisten viranomaisten välittömästi toimeenpantaviin tai lopullisiin päätöksiin. Antaessaan perusteluja valvonnan alaisille toimilleen ja päätöksilleen on heidän tuotava esille valvontatoimenpiteiden olemassaolo sekä erityisesti niitä toteuttavat toimivaltaiset viranomaiset. Osa V Suhteet yleisöön 19 Päätösten perustelut ja julkistaminen Luottamushenkilöt ovat tilivelvollisia koko paikalliselle yhteisölle läpi toimikautensa. Luottamushenkilöiden on annettava yksityiskohtaiset perustelut jokaisesta tekemästään päätöksestä eritellen kaikki kriteerit joihin päätös perustuu, ja erityisesti soveltuvat säännöt ja asetukset sekä osoitettava miten päätös niitä noudattaa. Kyseisen tiedon ollessa luottamuksellista on selitettävä salassapidon syyt. Luottamushenkilöiden on tunnollisesti vastattava kaikkiin yleisön esittämiin pyyntöihin koskien heidän tehtäviensä hoitoa, toimintansa perusteita, tai heidän vastuualueeseensa kuuluvien palvelujen ja osastojen toimintaa. Heidän on suosittava ja edistettävä kaikkia toimenpiteitä, jotka kannustavat avoimuuteen koskien heidän valtuuksiaan sekä niiden käyttöä, ja heidän vastuualueeseensa kuuluvien palvelujen ja osastojen toimintaa. Osa VI Suhteet kunnan hallintohenkilöstöön 20 Nimitykset Luottamushenkilöiden on sitouduttava estämään hallinnollisen henkilökunnan nimittäminen sen perustuessa muille kuin tunnustettujen ansioiden tai ammatillisten kykyjen periaatteille ja/tai muille tarkoitusperille kuin osaston tarpeille. Henkilöstön nimitys- tai ylennysasioissa luottamushenkilöiden on tehtävä tasapuolinen, perusteltu päätös asiaankuuluvalla tunnollisuudella. 21 Arvonanto kunnan hallintohenkilöstöä kohtaan Suorittaessaan tehtäviään luottamushenkilöiden on kunnioitettava kunnan hallintohenkilöstön roolia olla luottamushenkilöiden palveluksessa vailla ennakkoluuloja heidän hierarkkisen toimivaltansa oikeutettua käyttöä kohtaan. Heidän ei pidä pyytää tai vaatia virkamiehiä ryhtymään mihinkään toimenpiteisiin tai niiden laiminlyönteihin joilla saadaan henkilökohtaista suoria tai välillisiä etuja, tai hyödytetään yksilöitä tai ryhmiä tarkoituksena hyötyä siitä suoraan tai välillisesti. 22 Kunnan hallintohenkilöstön kehittäminen Suorittaessaan tehtäviään luottamushenkilöiden on taattava heidän palveluksessaan olevien kunnallishallinnon virkamiesten roolien ja tehtävien täysimittainen edistäminen. Heidän on suosittava ja edistettävä kaikkia toimenpiteitä, jotka kannustavat parannuksiin heidän vastuualueeseensa kuuluvien palvelujen ja osastojen toimintatehokkuudessa sekä asianomaisen henkilöstön motivaatiossa.

6 Osa VII Suhteet tiedotusvälineisiin 23 Luottamushenkilöiden on vastattava tunnollisesti, rehellisesti ja täysinäisesti kaikkiin tiedotusvälineiden esittämiin tiedusteluihin koskien luottamustehtävien hoitoa, mutta heidän ei pidä kertoa luottamuksellisia tietoja, eikä tietoja luottamushenkilöiden tai kolmansien osapuolten yksityiselämästä. Heidän on suosittava ja edistettävä kaikkia toimenpiteitä, jotka kannustavat heidän valtuuksiensa, tehtäviensä hoidon sekä heidän vastuualueeseensa kuuluvien palvelujen ja osastojen toiminnan uutisointia. Osa VIII Tiedotus, tiedonlevittäminen ja tietoisuuden edistäminen 24 Ohjeiston levittäminen luottamushenkilöille Luottamushenkilöiden on sitouduttava takaamaan että he ovat lukeneet ja sisäistäneet tämän ohjeiston normit sekä säännökset joihin tässä viitataan, ja heidän on tuotava julki halunsa toimia ohjeiston normien mukaisesti. 25 Ohjeiston levittäminen yleisölle, kunnan hallintohenkilöstölle ja tiedotusvälineille Luottamushenkilöiden on suosittava ja edistettävä kaikkia toimenpiteitä, jotka kannustavat tämän ohjeiston levittämistä hallintohenkilöstölle, yleisölle ja tiedotusvälineille, ja joilla edistetään kyseisten henkilöiden tietoisuutta sen sisältämistä periaatteista. Lähteet: Alkuperäinen teksti: ja selvitysmuistio: Neuvoston päätös tekstin kääntämisestä ei-virallisille kielille:

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910017

Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910017 KÄÄNNÖS Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910017 Eurooppalainen YLEISSOPIMUS kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi Euroopan neuvoston

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 1 HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVAT OHJEET (15.1.2009) 1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND Julkaisija: Suomen YK-liitto Töölöntorinkatu 2b, 4. krs 00260 Helsinki www.ykliitto.fi

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot