Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi"

Transkriptio

1 VYYHTI raportti: Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi Risto Paakkonen, 2014

2 Sisällys 1 Johdanto, 2 Kohdealue ja työkuvaus, 3 Havainnot ja esimerkkikohteet 4 Muuta 5 Lähteet Liitteet: 1 Kohdeluettelo 2 Tietoja kohteista 3 Kohdekartat 4 Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi

3 1 Johdanto Vesien tilassa huomataan usein muutoksia tai parantamisen varaa ja asiat nousevatkin ajoittain keskusteluissa esille. Kiljanrannan kyläyhdistys teki kesällä 2014 kunnostushankealoitteen Pohjois Pohjanmaan ELY keskukselle vesistöjen tilan parantamisesta Kiljanjärven yläpuolisella alueella. Aloitteeseen sisältyi yhtenä toimenpiteenä maa ja metsätalouskosteikoiden paikkojen kartoittaminen ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi ja alapuolisten vesistöjen vedenlaadun parantamiseksi. Pohjois, Keski ja Etelä Pohjanmaan alueella vuosina toteutettavassa VYYHTI hankkeessa oli mahdollisuus kartoittaa Kiljanjärven valuma alueelta kosteikkokohteita. Kartoitustyö ei velvoita ketään kunnostamiseen tai muuhunkaan toimenpiteeseen, vaan sen on tarkoitus toimia apuvälineenä kaikille paikallisille, maanomistajille, asukkaille ja toimijoille sekä mahdolliselle tulevaisuudessa käynnistyvälle laajemmalle kunnostushankkeelle. 2 Kohdealue ja työkuvaus Kiljanjärven osavaluma alue kuuluu Kalajoen vesistöön, sijaiten aivan sen latvoilla. Pinta alaltaan alue on 68,68 km²:n laajuinen. Se sijaitsee pääosin Reisjärven kunnan alueella, osa vesistä tulee myös Sievin kunnan puolelta. Reisjärvi Sievi tien läheisyydessä on myös pohjavesialue, joka tulee huomioida aina tapauskohtaisesti kunnostuksia suunniteltaessa. Maankäyttömuodoista vesien äärellä löytyy asutusta, peltoviljelyä, jota on keskittyneenä etenkin vesistöjen läheisyyteen ja metsätalousaluetta on taas hieman etäämmällä ja osavaluma alueen reunoilla. Alueella löytyy valtakunnallisesti arvokasta maisema aluetta (Nikunen H M). Potentiaalisia kunnostuskohteita pyrittiin löytämään paikallisten, erilaisten toimijoiden ja asukkaiden, tietojen perusteella. Lisäksi apuna käytettiin kartta, ilmakuva ja laserkeilattua korkeusmalliaineistoa sekä aiemmin alueella tehtyä maatalouskosteikkojen yleissuunnitelmaa (Anttila 2013). Kartoitustyötä tehtiin kesä syyskuun 2014 aikana, maastokäynnit ajoittuivat heinä ja elokuulle. Kartoitustyöstä ja raportoinnista vastasi VYYHTI hankkeen kosteikkoasiantuntija Risto Paakkonen. Mahdollisuudesta ilmoittaa kohteita mukaan kartoitukseen tiedotettiin Reisjärvi lehdessä , sähköpostilla, puhelimitse sekä keskusteluissa maastossa kohdattujen henkilöiden kanssa. Lisäksi kartoitustyöstä oli lehtiartikkeli Reisjärvi lehdessä Reisjärvellä järjestettiin keskustelutilaisuus , aiheina olivat kosteikkokartoituksen lisäksi mm. kunnostushanke ja säännöstelyasiat. Tilaisuudesta tiedotettiin Reisjärvi lehdessä ja paikalla oli P Pohjanmaan ELY keskuksen asiantuntijoiden lisäksi runsas joukko paikallisia toimijoita keskustelemassa. Lehtiartikkelit keskustelutilaisuudesta olivat Reisjärvi lehdessä ja Maaselkä lehdessä Kartoitustyössä pyrittiin huomioimaan alueen maankäyttöä sekä vesistökunnostusten kustannustehokkuus. Kohteita on ensisijaisesti esitetty alueille, joille ne voisivat olla teknisesti toteutettavissa mahdollisimman pienillä kaivutöillä. Myös mahdolliset haitat muulle maankäytölle on huomioitu ja pyritty minimoimaan. Kunnostuskohteen ehdotettu rajaus saattaa joissain tapauksissa olla huomattavan laaja, jolloin tapauskohtaisesti sopivaksi mitoitettava kosteikko voi olla pienempikin ja se on mahdollista sijoittaa usein eri tavoin. Kosteikkohankkeen kokonaispinta alaan voi mahdollisesti kuulua vesi ja tulva alueiden lisäksi

4 Kartoituksen aikana löytyi noin 70 potentiaalista kunnostuskohdetta, joista suurin osa on kosteikkomahdollisuuksia. Kartoitettujen kohteiden lisäksi alueelta löytyy todennäköisesti vielä huomattava määrä muitakin mahdollisuuksia, joita tässä työssä ei havaittu. Kosteikkojen lisäksi tai sijasta on mahdollista hyödyntää myös esimerkiksi pohjakynnyksiä, pintavalutusta ja pyörreselkeytyslampia. Kuva 2: Kunnostumahdollisuuksien sijainti kohdealueella (kohteet numeroitu, nollalla merkityt kohteet ovat potentiaalisia paikkoja esimerkiksi laskeutusaltaille.) Muut menetelmät: Vaikka kosteikoilla ja muillakin kunnostuksilla on mahdollista keventää vesistön kuormitusta sekä lisätä luonnon ja ympäristön monimuotoisuutta, niin vaikuttavuutta voi lisätä myös monilla muilla keinoilla maa ja metsätalousympäristössä. Tulva aikaiseen ravinnekuormaan rantapelloilta on mahdollista vaikuttaa myös leikkaamalla tulvahuippuja ja parantamalla valuma alueen vedenpidätyskykyä. Alueella on suhteellisen suuret korkeusvaihtelut, joten pintaeroosiota on hyvä huomioida, ehkäistä ja hillitä kaikissa toimissa mahdollisuuksien mukaan. Useimmilla kunnostuksilla on mahdollista tasata virtaamia ja siten myös ehkäistä uomaeroosiota esimerkiksi pintavalutuskentin, pohjakynnyksin, virtaamasäätöpadoin ja perkauskatkoin.

5 4 Muuta huomiota Kartoituksen aikaan käytyjen keskustelujen perusteella ojien ja jokien suulla on havaittu kiintoainekuormitusta, etenkin tulvahuippuina ja sateiden jälkeen. Paikallisilla oli havaintoja myös siitä, että Kiljanjärven syvin kohta olisi madaltunut. Paikallisia kiinnosti myös olisiko pohjakynnyksellä mahdollista vaikuttaa esimerkiksi Saariveden vesipintaan kuivana aikana ja samalla helpottaa tulvaa alempana. Monissa keskusteluissa tuli esille Kotijoen tulvahaittojen helpottaminen esimerkiksi parantamalla joen purkautumiskykyä. Kiljanjärven valuma alueella on runsaasti kunnostusmahdollisuuksia ja niitä kannattaakin toteuttaa koko osavaluma alueella kokonaisvaltaisen vaikutuksen saamiseksi. Esimerkiksi Haaraojan alueella voisi olla hyvät mahdollisuudet pidättää kiintoainetta useilla kunnostuksilla, koska valuma alue on laaja ja virtaamat suuria. Veden mukana kulkeutuvaa turvetta on mahdollista hillitä ainakin Saaripuron valuma alueella ja muilla turv la, joita esiintyy etenkin koko osavaluma alueen reunamilla. Kosteikkojen lisäksi hyviä mahdollisuuksia pintavalutukseen tai hetkelliseksi puskuriksi voi löytyä esimerkiksi ojitetuilta soilta. Kaikilla, pienilläkin kunnostuksilla on merkitystä ja paikallisten yhteistyössä toteutettavilla toimilla on mahdollisuus vaikuttaa vesistöjen tilaan. Alueen runsaat korkeusvaihtelut sekä sijainti aivan Kalajoen latvoilla tarjoaa todella hyvät mahdollisuudet parantaa vesistöjen tilaa. Lähteet: Anttila, S Maatalousalueiden kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma, Reisjärvi. ISBN: Nikunen, H M Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Reisjärven Keskikylä Kangaskylä Jortikka, N. & Seppänen, M Suojavyöhykesuunnitelma, Reisjärvi ja Sievi. Raportti sisältää Maanmittauslaitoksen 11/2014 taustakartta aineistoa 1:80000 ja 1:10000, kuntajakoaineistoa 12/2014. Liitteet: 1 Kohdeluettelo 2 Tietoja kohteista 3 Kohdekartat 4 Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi

6 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista Kohdenro: Kuvausta kohteelta * merkillä esiin tuotu voisi olla hyvä kohde alkuvaiheeseen 0: Useita kartalle merkittyjä alavia kohteita, joissa löytyy potentiaalia esimerkiksi laskeutusaltaille ja hyödyntää muun toiminnan yhteydessä tai tehostaa muiden kunnostusten kokonaisuutta. Kohteista ei ole erikseen kuvauksia. 1: Juohoslahden rannassa hieman muuta maastoa alavampi notkelma pellolla, missä kosteikkomahdollisuus. Kaivamista, mahdollisesti pengertämistäkin voisi pystyä hyödyntämään. Iso osa peltoa valuma alassa, mikä ei ole kuitenkaan kovin laaja. 2: Edellisestä kohteesta noin puoli kilometriä luoteeseen löytyy alava paikka rannassa, johon pellot viettävät hieman, potentiaalia kaivaa ja ehkä pengertääkin kosteikoksi. Valuma alue ei kovin laaja, suuri osuus peltoa. 3: * Kurosenlahden rannalla alavaa peltoa, ympärillä kohteelle loivasti viettävää rinnepeltoa. Hyvin potentiaalia kosteikoksi, alavahko ja vedet kulkevat valmiiksi paikan viereltä, kohde on myös maisemallisesti hienolla paikalla. Pääosin kaivamalla tehtävä kosteikko, kaivumaita ehkä mahdollista hyödyntää korottamaan esimerkiksi ympäröivää aluetta. Noin puolet valuma alasta on peltoa. 4: Kumpulantien ja Kiljanjärven välissä alavaa peltoa aivan rannassa, vedet ohjattu vasta putken kautta. Korkeuden puolesta on potentiaalia kosteikoksi, pääosin kaivamalla. Kunnostuksia voinee jakaa myös muualle valuma alueelle. Esimerkiksi ojauomassa tai peltotien yläpuolella löytyy hyvin laskua suhteellisen lyhyellä matkalla, missä mahdollisuus kaivaa kosteikkoa pellolle. Suurin osa valuma alasta on peltoa. 5: Leppäniemessä ojan varressa alavaa, pienen kunnostuksen, kosteikon/lammen mahdollisuus. Valuma ala on hyvin pieni. Sopisi esimerkiksi muun toiminnan yhteydessä toteutettavaksi. 6: Kotijoen suulla alava paikka pellon ja joen välissä, tällä hetkellä päällä kasvaa koivumetsää. Korkeuden puolesta potentiaalia kosteikoksi kaivamalla/pengertämällä, jos valumavesiä tulee/ohjattavissa sopivasti paikalle. 7: Siiponnevantien risteyksen lähettyvillä alavaa ojanvartta Kiljanrannantien yläpuolella, kosteikkomahdollisuus tehdä pengertämällä/patoamalla/kaivamalla. Valuma alueella ei peltoja, ainoastaan metsätalouden kuivatusvesiä. Myös pohjakynnysmahdollisuuksia löytyy ojauomassa tien ja rannan välillä.

7 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista 8: Alle hehtaarin kokoinen alava paikka tien yläpuolella, metsän ja pellon rajassa. Mainio paikka kosteikolle, jos valumavesiä vaan tulee/ohjattavissa sopivasti. Peltoa arviolta noin 3,5 ha valuma alueella. Kuivatusvesien ohjaaminen tälle kohteelle parantaisi myös mahdollisuuksia kohteiden 9 ja 10 kautta virtaavien vesien kunnostamista. 9: Petäjärannalla alavaa ojan vartta, jossa pienen altaan/kosteikon mahdollisuutta kaivamalla, pohjakynnyksin tai hieman padottamallakin. Onko mahdollisuutta valuma alueen pienentämiseksi, esimerkiksi ohjaamalla osa vesistä kohteelle 8, missä enemmän tilaa? 10: Kiljanrannantien koillispuolelle on alavaa pellonreunaa, pienehkön kosteikon mahdollisuutta. Ei voine padottaa, mutta kaivumailla mahdollisuus korottaa viereisiä peltoja, jos sellaiselle tarve. Tien ja rannan välissä löytyy ojanvarressa mahdollisuuksia esimerkiksi pienille pohjakynnyksille. Aivan rannassa pienen kosteikon mahdollisuus, jos kuivatusvesiä tulee kyseiseltä paikalta, voisi sopia täydentämään muita kunnostuksia pohjakynnysten kanssa. 11: Heikinmäen ja Kiljanrannatien risteyksessä järven rannassa alavahko ala, missä korkeuden puolesta ainakin pienen kosteikon mahdollisuus kaivamalla. Valuma alueella sijaitsee myös seuraava kohde 12, myös peltopinta alaa löytyy. 12: Heikinmäellä alava ojanvarsi pellon yläpuolella, kosteikkomahdollisuus kaivamalla/pengertämällä. Virtausta hieman hillitty kivin ennen peltoa, paikalle tulee vain metsätalouden kuivatusvesiä. Alapuolen pellot on salaojitettu. 13: Levälahti: alavaa rantaa Kiljanrannantien ja järven välissä, potentiaalia pienellä kosteikolla hiljentää virtausta ennen järveä, esimerkiksi kohteen 14 kanssa yhdistelmänä. Myös pelto alavaa, missä mahdollisuus laajentaa kosteikkoa, osa laitumena, rannassa kasvaa pajua. Maisemallisesti hienolla paikalla, hyvät kulkuyhteydet. 14: Korkeusmallin perusteella paikalla mahdollisuus kosteikolle tai muulle laskeutusaltaalle pellon ja metsän rajassa. Kohteella on todennäköisesti mahdollista hyödyntää myös pengertämistä. Vain metsätalouden kuivatusvesiä tulee paikalle. 15: Kotijoen varrella on alavaa rantapeltoa Kiljanrannatien sillan yläpuolella. Kohteelle voi olla haastavaa saada johdettua reilusti kuivatusvesiä, joten ei varsinainen kosteikon paikka. Kohteella vaikuttaa siten olevan paremmin potentiaalia keventää kuormitusta esimerkiksi joen tulva alueena tai muuna kunnsotuksena. 16: Kotijoen varrella on hieman ympäröivää aluetta alavampaa rantapeltoa, missä esimerkiksi pienen kosteikon mahdollisuus kaivamalla, jos peltoaukean kuivatusvesiä onnistuu ohjata paikalle. Kaivumailla mahdollisuus korottaa muuta aluetta. Kohteella on potentiaalia myös toimia esimerkiksi joen tulva alueena. 17: Misukantien yläpuolella on alavaa ojanvartta, missä mahdollisuus tehdä kosteikkoa kaivamalla/pengertämällä, päällä kasvaa koivumetsää. Vain vähän peltoa on valuma alueella,

8 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista suurin osa metsätalouden kuivatusvesiä. Misukantien ja Kotijoen välillä on korkeusmallin mukaan ojan varressa alava paikka, missä mahdollisuus pienelle altaalle. 18: Kotijoen rannassa hieman ympäröivää aluetta alavampaa peltoa noin 0,3 ha, missä kosteikkomahdollisuutta. Voimakkaasti viettäviä rinnepeltoja, jolta olisi mahdollista kerätä vesiä, valuma ala noin 17 ha, ei valtavan suuri. 19: * Takkusentien itäpuolella on pellolla arviolta noin 0,5 ha:n alava kohta, jossa mahdollisuus kosteikolle. Pääosin kaivamalla toteutettava, kaivumailla mahdollista parantaa ympäröiviä alueita. Erinomainen kokonaisuus esimerkiksi kohteen 21 kanssa, loisi alueelle monimuotoisuutta, myös kohteella 20 voisi täydentää kokonaisuutta. Pohjavesialue huomioitava. 20: Takkusentien länsipuolella on pellon kulmassa pieni alava paikka, esimerkiksi pienemmälle altaalle, jos viereisten kohteiden kokonaisuutta halutaan täydentää. Pohjavesialue huomioitava. 21: Takkusentien itäpuolella on metsän ja pellon rajassa alavaa ojanvartta, jossa hyvä paikka laskeutusaltaalle ennen peltoja, vain metsätalouden kuivatusvesiä tulee paikalle. 22: Saarisentien luoteispuolella on jokirannassa alavaa peltoa, missä kosteikkomahdollisuus, jos ympäröivän alueen vesiä onnistuu koota paikalle, nyt osa menee putkella joelle. Katso myös läheinen kohde24, olisiko sieltä johdettavissa vesiä. Pohjavesialue huomioitava. 23: Saarisentien luoteispuolella on peltoaukealle jäänyt pieni, hieman ympäröivää maastoa alavampi kohta. Mahdollisuus pengertää/padota kosteikkoa. Kohteella ei käyty aivan vierellä. Sopisi esimerkiksi kohteen 22 kanssa muodostamaan kokonaisuuden, lisäämään tehoa ja alueen monimuotoisuutta. 24: Noin Saarisentien ja Haaraojan puolivälissä on ojan varrella ojanvartta, missä pienehkön kosteikon mahdollisuus, pellolla vedet virtaavat jo putkessa. Enimmäkseen metsätalouden kuivatusvesiä ennen suurempaa peltoaukeaa. Molemmin puolin ojaa on myös jokivarressa alavia paikkoja pellolla, missä olisi mahdollisuutta kaivaa kosteikkoa ja ohjaamalla sekä kokoamalla lähialueen kuivatusvesiä. Pohjavesialue huomioitava. Haara ja Risunevanoja: Sievintien ja pumppamon alapuolella Kotijokeen laskee noin 1300 ha:n kuivatusvedet, alueella vaikuttaa olevan hyviä mahdollisuuksia keventää vesistönkuormitusta. Alueen laajuus huomioiden on vesienkunnostus toteutettavissa esimerkiksi useamman kosteikon kokonaisuudella, jota täydentää muut kunnostusmuodot, joilla mahdollista hillitä kuormituksen lähtemistä liikkeelle. Hyvä olisi huomioida myös pintavalunnat ja pyrkiä leikkaamaan myös maksimivirtaamia. Alueella on huomioitava myös pohjavesialue. 25: Lähellä Kotijokea on Haarapuron varrelle jäänyt vanhoja mutkia, joissa kunnostusmahdollisuus esimerkiksi pyörreselkeytyslammella tai parillakin. Kohteilla muuta

9 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista kokonaisuutta täydentävä vaikutus, virtausnopeus voisi hyvin riittää sellaiseen. Ojan suulla kiintoainekuormaa purkautuu Kotijokeen ainakin silmämääräisesti tarkasteltuna. Puronsuulta hieman alavirtaan päin Kotijoen rantapelto on alavaa, joten kosteikkoa voisi olla kaivamalla rakennettavissa myös siihen. Hyvät kulkuyhteydet. Pohjavesialue huomioitava. 26: Edellisestä kohteesta 25 noin kolmesataa metriä pohjoiseen on peltojen ja Haarapuron välillä kapean kosteikon mahdollisuus, kohteella mahdollisuus hyödyntää patoamista. Vesi virtaa syvällä ojassa, valuma alueesta suuri osuus peltoa. Maa aines otettava huomioon, hienojakoista. Pohjavesialue huomioitava. 27: * Takkulammen suunnalta laskevan ojan varrella vaikuttaa olevan todella hyvä paikka kosteikolle ennen sen yhtymistä Haarapuroon. Tien vierellä alavaa ojanvartta, missä mahdollisuus kaivaa, pengertää ja padotakin. Ympäröivä maasto kohoaa lyhyellä matkalla, ei tule vaikutuksia kauas. Kiviä ei tässä näy, mutta huomioitava, koska hieman ylempänäkin niitä löytyy, mahdollisesti hyödynnettävissä kunnostuksessa. Hyvät kulkuyhteydet. 28: * Takkukorpeen menevän tien pohjoispuolella. pellon reunassa on Haarapuron varrella laserkeilausaineiston perusteella mainio kosteikkomahdollisuus, etenkin pellon koilliskulmassa, missä metsä lehtipuuvaltaista sekametsää. Ennen pellon vierelle tuloa vesi on ylempänä, mistä se on mahdollisuus johtaa metsän puolelle. Pengertämistä vaikuttaisi olevan mahdollista hyödyntää kaivamisen lisäksi. Huomattava kosteikon mitoituksessa valuma alueen laajuus, kuivanakin aikana vettä virtaa ja useamman kunnostuksen kokonaisuudella saatavissa tehoa vesienpuhdistukseen. Oja on joskus perattu, kaivumaita nosteltu metsän puolelle. 29: Risunevantien pohjoispuolella on Haarapuron varrella hieman alavampaa, missä kosteikkomahdollisuutta pidemmällä matkalla, pääosin kaivamalla toteutettava kunnostus. Kunnostuksella mahdollisuus lisätä alueelle myös monimuotoisuutta ympäristöön ja maisemaan, koko aluetta olisi mahdollista tarkastella viereiseltä mäeltä. Melkein kokonaan metsätalouden kuivatusvesiä. 30: Haarapuron varrella on muuta maastoa alavampi paikka, missä mahdollisuus kosteikolle ja esimerkiksi Pajusalmennevalta päin tulevien kuivatusvesien puhdistamiseen. Myös Pikku Haukilammelta tulevat vedet olisi mahdollisuus ohjata kohteen kautta, mutta sieltä tulevien vesien kunnostukseen voisi sopia paremmin muut menetelmät, esimerkiksi pintavalutus Ison Haukilammen läheisyydessä, sen pohjoispuolen alavalla suolla. 31: Kurjenpuronnevalta virtaavan ojan varrella alavahkoa ojanvartta metsäautotien pohjoispuolella, missä pienen kosteikon mahdollisuus enimmäkseen kaivamalla. 32: Risunevanojan varrella on mahdollisesti umpeenkasvanut lampi, jonka kohdalla mahdollisuus kunnostukselle ja keventää kuormitusta. Vedessä havaittavissa puna ruskehtavaa sakkaa, joka mahdollisesti rautasaostumaa. Korkeusmallin perusteella paikalla vaikuttaisi olevan mahdollisuus ohjata vettä ojasta kulkemaan lammen kautta palaten taas hieman lähempänä peltoa takaisin uomaansa. Ojanvarsi on kosteaa kuivanakin aikana.

10 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista Virtaamasäätöpatoja tai muuta veden ohjaamista esimerkiksi suisteella voisi harkita kosteikon lisäksi. Ojauomassa on mahdollisuuksia myös pohjakynnyksille hieman ylempänä ojan varressa, Risunevantien takanakin. Pohjavesialue huomioitava. 33: Sievintien länsipuolella on Kotijoen varrella alavampaa peltoa, missä mahdollisuus kosteikolle, jos peltopinta alaa olisi käytettävissä. Kohteen länsipuolinen alue on myös alavaa, joten korkeuden puolesta kosteikon laajentaminen onnistuisi siihen suuntaan suhteellisen helposti. Myös mahdollisuutta vesien ohjaamiseksi kohteelle 35 kannattaa harkita. 34: Ahontien eteläpuolella ojanvarsi alavaa pellon yläpuolella, mahdollisuus pengertää/padota kapeahkoa kosteikkoa. Yläpuolisella alueella ei ole peltoa. 35: Kotijoen varrella pidemmällä matkalla alavaa peltoa, vaikuttaa tulvaherkältä. Paikalla mahdollisuus tehdä yksi isompi tai vaihtoehtoisesti useampi kosteikko, miten vesiä onnistuu parhaiten ohjata paikalle, myös vedet edelliseltä kohteelta 34. Toteutusmahdollisuus pääosin kaivamalla, kaivumailla mahdollisuus korottaa muuta aluetta. 36: Kotijoen koillispuolella myös alavaa rantapeltoa pitkällä matkalla, missä mahdollisuus valita sopiva kosteikon paikka, mihin peltoaukean kuivatusvesiä onnistuu parhaiten ohjata. Toteutusmahdollisuus pääosin kaivamalla, kaivumailla mahdollisuus korottaa muuta aluetta. 37: Kotijoen koillispuolella alavaa rantapeltoa, missä on mahdollisuus kosteikolle ja alueen kuivatusvesien ohjaamiseksi paikalle. 38: * Puurumäellä on Lehtorannantien ja Kangaspäänjärven välissä alavaa peltoa, missä vaikuttaa olevan laskua järvenrantaan päin. Paikalla on potentiaalia kosteikolle kaivamalla/pengertämälläkin. Hyvä tavoitettavuus ja todella näyttävällä paikalla. Valumaalueesta on huomattava osa peltoa. 39: Rajaniemen kohdalla Kangaspäänjärveen laskevan ojan varressa vaikuttaa olevan Lehtorannantien länsipuolella laskua ja alavuutta. Korkeuden puolesta paikalla on mahdollisuus esimerkiksi kaivaa/pengertää kosteikkoa. Peltoa alle kymmenes valuma alasta. 40: * Hipporannan risteyksen vierellä on Lehtorannantien ja Kangaspäänjärven välillä entistä peltoa, missä mahdollisuus kosteikolle. Paikalla vaikuttaa olevan hyvin laskua, etenkin sähkölinjan jälkeen, missä todennäköisesti on mahdollisuus hyödyntää kaivamisen lisäksi myös pengertämistäkin. Valuma alan pinta alasta on arviolta kolmannes peltoa. 41: Kangaspäänjärven lounaisrannalla on hieman muuta maastoa alavampaa peltoa, missä mahdollisuutta kosteikolle kaivamalla. Kuivatusvedet menevät nyt putkessa. 42: Lehtorannantien molemmin puolin on alavahkoa peltoa, missä mahdollisuus pienen kosteikon mahdollisuus yhdessä tai vaikka useammassakin osassa. Toteutusmahdollisuus kaivamalla, kaivumailla mahdollisuus korottaa muita alueita. Todennäköisesti kuivatusvedet menevät nyt putkella järvelle. Hyvä tavoitettavuus ja maisemallisesti hienolla paikalla.

11 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista 43: Myllykangas: Kangaspäänjärven rannassa on korkeusmallin perusteella hieman alavampi paikka, jossa kosteikkopotentiaalia. Hieman kauempana rannasta vaikuttaisi olevan lampi, missä saattaisi olla myös potentiaalia esimerkiksi kosteikoksi. Valuma alassa ei löydy paljon peltoa. 44: Sivula: Pellon reunalla on metsämaalla hieman muuta maastoa alavampi paikka, missä pienen kosteikon mahdollisuus. Valuma ala ei ole kovin laaja, enimmäkseen metsätalouden kuivatusvesiä. 45: * jokiniemen kohdalla Vähänvedenpuron varrella on alavaa peltoa, missä kosteikkomahdollisuus kaivamalla. Kaivumailla mahdollista korottaa muita alavia kohtia pellolla. Mahdollisesti ojalla ohjattavissa peltoaukean kuivatusvesiä myös kosteikon kautta. Peltoa valuma alueessa on lähes 10 %. Hyvä tavoitettavuus ja maisemallisesti erittäin hienolla paikalla. 46: Lehtomaan kohdalla on ojan varsi alavaa, missä pienen kosteikon mahdollisuus esimerkiksi täydentämään edellisen kohteen 45 kanssa kokonaisuutta. Patoamista voisi olla mahdollista hyödyntää kaivamisen lisäksi. 47: Vähänvedenpuron reunalla alavahkoa jokirantaa, missä pienen kunnostuksen mahdollisuutta. Esimerkiksi kosteikko voisi sopia paikalle, jos peltoaukean kuivatusvesiä onnistuu ohjata sopivasti paikalle. 48: Tien ja Vähänvedenpuron välissä oikein hyvä paikka kosteikolle, alavaa. Valuma aluetta voisi olla mahdollista laajentaa hiukan johtamalla ojalla peltojen kuivatusvesiä Vähänvedenpuron vierellä. 49: Vähänveden kaakkoispuolella on alavaa peltoa lähellä Vähänvedenpuroa. Paikalla mahdollisuus pienelle kosteikolle, mikäli alueen kuvatusvesiä onnistuu ohajta sopivasti paikalle. Pääosin kunnostus olisi tehtävissä kaivamalla, kaivumailla mahdollisuus korottaa vaikka ympäröiviä peltoja. Valuma ala ei kovin suuri, joten ei tarvitsisi olla kosteikonkaan iso. Kunnostus toisi myös monipuolisuutta ympäristöön ja maisemallisestikin hienolla paikalla. Huom. Sähkölinjan alla, metsäsaarekkeen ja tien välillä on muuta ympäröivää maastoa alavampi kohta, mikä voisi tarvittaessa sopia täydentämään kokonaisuutta. 50: * Norssinjärven kaakkoispuolella alavaa rantaa, jossa on mainio kosteikkomahdollisuus yhdelle isommalle tai parille pienemmälle kosteikolle. Kasvaa isohkoa koivua. Viereiset pellot viettävät hyvin, aivan vierellä oleva reuna on hieman alavahkoa, mitä saattaisi olla mahdollista korottaa hieman kaivumailla. Kohteelle vierestä tulee vettä suurelta alalta, jonka voi pilkkoa tarvittaessa pienempiinkin, myös maatalouden kuivatusvesiä. Valuma alueella on myös hyviä kohteita täydentämään kokonaisuutta. Huom. Lokkiperäntien varrella olevat uudet pellot ei näy kartalla, mutta kasvattaa valuma alueen peltoprosenttia. Kohteita kannattaa tarkastella kaikkia parhaan kokonaisuuden löytämiseksi.

12 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista 51: * Korkeusmallin perusteella muuta maastoa alavampi paikka, missä mahdollisuus vaikka kosteikolle, jos kuivatusvesiä tulee kohteen kautta. Mahdollisuus hyödyntää pengertämistä ja patoamistakin. Olisi oiva paikka täydentämään kunnostusten kokonaisuutta esimerkiksi kohteen 50 kanssa. 52: * Korkeusmallin perusteella mainio pienen kosteikon/altaan paikka, jos kohteen kautta tulee kuivatusvesiä. Silloin sopisi esimerkiksi täydentämään vaikka kohteen 50 kanssa kokonaisuutta. 53: * Luikkonevan luoteisreunalla vaikuttaa olevan vanha lampi, missä myös pieni mahdollisuus tehdä kunnostusta täydentämään esimerkiksi muiden kohteiden kanssa kokonaisuutta. 54: * Kts. kohde 50. Samaa Norssinjärven alavaa rantaa, missä mahdollisuus kosteikolle. Kohteella useita mahdollisuuksia jakaa kuivatusvesiä kohteen 50 kanssa valuma alueiden ja peltopintaalojen mukaan. Suuret valuma alueet, joilla myös mahdollisuuksia kunnostuksille kauempanakin rannasta. 55: * Tialantien Norssinjärven puolella on alavaa ojanvartta, missä mahdollisuus pienelle kosteikolle. Sopisi täydentämään esimerkiksi kunnostusten kokonaisuutta viereisen kohteen 54 kanssa. Mahdollisuus hyödyntää patoamistakin.. 56: * Pyöriäsuon itäpuolella on alavaa metsämaata, missä on pienen kosteikon tai suuren laskeutusaltaan mahdollisuus. Voisi sopia täydentämään muita kunnostuksia ja kokonaisuutta, kuten kohdetta : * Palosuolle menevän tien pohjoispuolella on sähkölinjan alla alavaa metsämaata ojan varressa, missä korkeuden puolesta erittäin hyvä mahdollisuus kosteikolle. Kohteella mahdollisuus hyödyntää pengertämistä ja täydentää muiden kunnostusten kokonaisuutta. 58: * Kohteella vaikuttaisi olevan mahdollisuus laskeutusaltaan tai pienehkön kosteikon paikaksi. Voisi sopia esimerkiksi täydentämään muita kunnostuksia, jos tarpeen. Kustannustehokkaampi olisi tehdä kunnostus esimerkiksi kohteelle : * Korkeusmallin perusteella paikalla olisi kosteikkomahdollisuus, korkeuseroja vaikea havaita maastossa ilman mittaamista. Pääosin kaivamalla toteutettava kosteikko, hieman mahdollista hyödyntää myös pengertämistäkin. Kohteen kautta tulee maa ja metsätalouden kuivatusvesiä, peltoa on yli kymmenes valuma alasta. 60: * Vainion kohdalla on Tialantien koillispuolella alavaa ojanvartta, missä pienen kosteikon tai muun kunnostuksen mahdollisuus. Tarkasteluhetkellä virtaa vähän vettä, pieni valuma ala, joten kosteikko voi olla turhankin järeä kunnostus. Veden kuormasta riippuen kohteelle voisi sopia mainiosti myös pienet kunnostukset, pohjakynnykset tai padotkin. 61: Kohisevanpuron varsi on alavaa, kosteikkomahdollisuus esimerkiksi pellon yläpuolella. Peltojakin valuma alueella löytyy, mutta enimmäkseen metsätalouden kuivatusvesiä. Todennäköisesti kohteella on mahdollista hyödyntää myös pengertämistä ja ehkä

13 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista patoamistakin. Valuma ala on aika suuri, joten myös pienemmät altaat ja muut kunnostukset valuma alueella täydentäisivät mainiosti kokonaisuutta. 62: Kohisevanpurolta reilu sata metriä luoteeseen on Tialantien yläpuolella alavassa ojanvarressa laskua hyvin. Kohteella on mahdollisuus kunnostuksille vaikka pohjakynnyksinä pidemmällä matkalla ja hieman ylempänä esimerkiksi ylisuurelle laskeutusaltaalle pohjakynnyksen kera. 63: Kohteella on potentiaalia vaikka kosteikoksi, mutta valuma ala vaikuttaa kartan mukaan pienehkölle. Kosteikko ei todennäköisesti kustannustehokas, pohjakynnykset muut pienet kunnostukset voisi sopia paremmin kohteelle. 64: Tialantien vierellä alavaa ojanvartta, missä kosteikkomahdollisuus kaivaa, pengertää, ehkä padotakin. Sateiden jälkeen vettä virtaa reilusti. Valuma alueella ei löydy peltoja. Tien ja järven välillä ei löytynyt mahdollisuutta kosteikolle. 65: Ojassa on reilusti laskua, joten sen puolesta olisi pienen kosteikon tai muun kunnostuksen mahdollisuus. kohteella mahdollisuus hyödyntää pengertämistä, huomioitava kivinen maaperä. Tarkasteluhetkellä vettä ei paljon virtaa, pitkä sateeton jakso takana. 66: Norssinjärven länsirannalla laskee rakennusten välistä pienehkö oja, missä ojan suulla on hieman alavampaa ja pienen kosteikon mahdollisuus. 67: Lompakon kohdalla on Lokkilantien länsipuolella pienen kosteikon tai suuremman laskeutusaltaan mahdollisuus. Ojan varressa on hieman muuta maastoa alavampi kohta. Kohdetta kannattanee miettiä myös edellisen kohteen 66 kanssa kokonaisuutena. 68: Saaripuron varrella on Käävänkosken kohdalla muuta maastoa alavampi paikka, missä mahdollisuus kosteikolle. Saaripuron valuma alue on laaja, turvepohjainen. Kokonaisuutta täydentää mainiosti myös muut kunnostukset, joilla turvetta on mahdollista estää liikkumasta ja samalla myös hillitä tulvahuippuja. Kohteella on todennäköisesti mahdollisuus hyödyntää myös pengertämistä. 69: Pienehkö alava paikka Saaripuron varrella, mutta valuma ala on todella laaja. Voisi soveltua pieneen kunnostukseen, esimerkiksi pohjakynnyksin täydentämään muita kunnostuksia. 70: Laajalan kohdalla Norssinjärven lounaisrannalla on alavaa peltoa, missä on kosteikkomahdollisuus. Pääosin toteutettavissa kaivamalla, kaivumailla mahdollista korottaa esimerkiksi ympäröiviä alueita. Avo ojitusta on ainakin lähempänä rantaa. Hyvä saavutettavuus ja maisemallisesti hienolla paikalla.

14 Liite 2 Tietoja kunnostusmahdollisuuksista Potentiaalinen kunnostuskohde Valuma alueen tietoja soveltuvuus esimerkiksi kartalla Nimi/paikka nimelle arvioitu pinta ala Id Pinta ala 0,5% valuma alasta peltoviljelyä maa metsä muu nro m2 ha nro ha m2 m2 ha ha % talous talous , , x , , ,8 x , , ,8 x , , ,4 x , , , x , , ,3 x , , x , , ,33 3 4, , , , , , , ~x , , x , ,49 9 9, , , x , , , ,3 x , , x , , ,3 x , , ,9 x , , ,16 2 6,3 x , , x , , ,23 2 4,3 x

15 Potentiaalinen kunnostuskohde Valuma alueen tietoja soveltuvuus esimerkiksi kartalla Nimi/paikka nimelle arvioitu pinta ala Id Pinta ala 0,5% valuma alasta peltoviljelyä maa metsä muu nro m2 ha nro ha m2 m2 ha ha % talous talous 25 Haarapuro 227 0, , x , , , ,8 x , , x , , , , x , , x , , x , , ,8 x , , x , , , ,5 x , , ,1 x , , ,3 x , , x , , ,1 x , , ,9 ~x , , ,3 x , ,29 1 1,7 x , ,32 2 3,2 x , , ,6 ~x , , , , , ,7 x , , x

16 Potentiaalinen kunnostuskohde Valuma alueen tietoja soveltuvuus esimerkiksi kartalla Nimi/paikka nimelle arvioitu pinta ala Id Pinta ala 0,5% valuma alasta peltoviljelyä maa metsä muu nro m2 ha nro ha m2 m2 ha ha % talous talous Huom! Kohteiden 50 ja 54 valuma ala yhteensä laskettu tälle riville , ,7 x , , ,7 x ,56 6 5,3 x , , , , , ,4 x , , , , , x , , ,9 x , , x , ,85 8 4,7 x , , x , , , x , , x , , x ,09 68 Saaripuro , , x , , , ,6 x x

17 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 4-6, 15 ja 16:

18 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 7-14:

19 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 36-37:

20 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 40-42, 45 ja 46:

21 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 43-44:

22 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 50-59:

23 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 60-62:

24 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 63-67:

25 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 68-69:

26 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 68-70:

27 Liite3 Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi versio Yleistä Maanmittauslaitos (jäljempänä Lisenssinantaja) on tietoaineiston immateriaalioikeuksien haltijana myöntänyt lisenssin tietoaineiston (tai sen osan) kopioon (jäljempänä aineisto) näiden käyttöehtojen mukaan. Lisenssinsaajalla tarkoitetaan luonnollista tai juridista henkilöä, joka ottaa tämän lisenssin alaisen aineiston käyttöön. Vastaanottamalla aineiston Lisenssinsaaja hyväksyy tämän lisenssin ehdot. Lisenssinsaajan ja Lisenssinantajan välillä ei tämän lisenssin myötä synny yhteistyö- tai liikesuhdetta. 2. Lisenssin ehdot 2.1. Käyttöoikeudet Tämä on maailmanlaajuisen, maksuttoman, peruuttamattoman rinnakkaisen käyttöoikeuden myöntävä lisenssi, jonka mukaan Lisenssinsaajan vastaanottamaa aineistoa voi vapaasti: kopioida, levittää ja julkaista, muokata ja hyödyntää kaupallisesti ja ei-kaupallisesti, yhdistellä muihin tuotteisiin ja käyttää osana sovellusta tai palvelua Lisenssinsaajan velvollisuudet ja vastuut Lisenssinsaajan on aineistoa levittäessään tai aineistoa sisältävän tuotteen tai aineistoa käyttävän palvelun yhteydessä käytettyyn jakelumediaan tai -menetelmään kohtuullisesti soveltuvalla tavalla: mainittava Lisenssinantajan nimi, aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2012 aineistoa) esitettävä tämän lisenssin kopio tai linkki siihen, sekä vaadittava vastaavat maininnat luovuttaessaan kolmannelle oikeuksia aineiston kopioihin tai aineistoa sisältäviin tuotteisiin tai palveluihin ja poistettava Lisenssinantajan nimi tuotteen tai palvelun yhteydestä, mikäli Lisenssinantaja sitä vaatii. Tämän lisenssin perusteella Lisenssinsaaja ei saa aineiston käytön yhteydessä ilmaista, että Lisenssinantaja tukisi tai suosittelisi kyseistä aineiston käyttötapaa Lisenssinantajan velvollisuudet ja vastuut Lisenssinantaja vastaa, että Lisenssinantajalla on oikeus luovuttaa tämän lisenssin mukaiset oikeudet aineistoon. Aineisto on lisensoitu sellaisenaan eikä Lisenssinantaja vastaa aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, ei myönnä aineiston tai sen osien oikeellisuudelle tai ajantasaisuudelle takuuta eikä vastaa aineiston käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista ja ei ole velvollinen pitämään aineistoa jatkuvasti saatavilla eikä ilmoittamaan ennalta jakelun keskeytymisestä tai päättymisestä eikä vastaa jakelun keskeytymisestä tai päättymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 3. Sovellettava laki Tähän lisenssiin sovelletaan Suomen lakia. 4. Muutokset tähän lisenssiin Lisenssinantaja voi milloin tahansa muuttaa lisenssin ehtoja tai soveltaa aineistoon eri lisenssiä. Tämän lisenssin ehtoja sovelletaan kuitenkin edelleen niihin aineistoihin, jotka on vastaanotettu ennen lisenssin muuttumista tai vaihtumista.

LIITE 5. KOSTEIKKOHTEIDEN KUVAUS. PERUSTETTAVAT KOSTEIKKOKOHTEET (kuvaus Paakkonen 2014)

LIITE 5. KOSTEIKKOHTEIDEN KUVAUS. PERUSTETTAVAT KOSTEIKKOKOHTEET (kuvaus Paakkonen 2014) LIITE 5. KOSTEIKKOHTEIDEN KUVAUS PERUSTETTAVAT KOSTEIKKOKOHTEET (kuvaus Paakkonen 2014) 3: Kurosenlahden rannalla alavaa peltoa, ympärillä kohteelle loivasti viettävää rinnepeltoa. Hyvin potentiaalia kosteikoksi,

Lisätiedot

Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista

Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista Kommentteja Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120227lausun/name.jsp 1. Näkemyksiä

Lisätiedot

KIRNULANOJA 1 - VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ

KIRNULANOJA 1 - VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ 1 (5) KIRNULANOJA 1 - VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ Hankkeen tavoitteet Hanke on osa Liminkaojan valuma-alueen kunnostusta, jonka tavoitteena on vesiensuojelun parantaminen ja metsäojitustoiminnan

Lisätiedot

Kohde-ehdotusten esittely ja alueiden erityispiirteet: Rutumin alue

Kohde-ehdotusten esittely ja alueiden erityispiirteet: Rutumin alue Kohde-ehdotusten esittely ja alueiden erityispiirteet: Rutumin alue Rutumin alueella eniten korkeuseroja Lukuisia pohjapatoehdotuksia ja mahdollisuuksia luoda toimivia kokonaisuuksia Kaikkien varsinaisten

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen valuma-aluetason vesienhallinta. OK Ojat kuntoon

Kokonaisvaltainen valuma-aluetason vesienhallinta. OK Ojat kuntoon Kokonaisvaltainen valuma-aluetason vesienhallinta OK Ojat kuntoon Ruoka, työllisyys, puhtaat vedet ja puhdas ympäristö Kokonaisvaltainen vesienhallinta Kokonaisvaltainen vesienhallinta koostuu toimenpiteistä

Lisätiedot

Metsätalouden vesiensuojelu

Metsätalouden vesiensuojelu Metsätalouden vesiensuojelu Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon retkeily Karstulassa, 28.8.2012 Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sisältö Mistä metsätalouden vesistökuormitus

Lisätiedot

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 272/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 SOMPASEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

VESISTÖJEN TILA JA KUNNOSTUS KOULUTUSILTA. Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet

VESISTÖJEN TILA JA KUNNOSTUS KOULUTUSILTA. Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet VESISTÖJEN TILA JA KUNNOSTUS KOULUTUSILTA Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet 26.1.2011 Henri Vaarala suunnittelija Pyhäjärvi-instituutti 1 TAVOITTEENA ULKOISEN RAVINNEKUORMITUSKEN VÄHENTÄMINEN Ei

Lisätiedot

ONKAMAANJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

ONKAMAANJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA ONKAMAANJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 282/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 ONKAMAANJÄRVEN

Lisätiedot

KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA VUOHENOJA, LIETO

KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA VUOHENOJA, LIETO Eriika Lundström, Anni Karhunen, Ilkka Myllyoja KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA VUOHENOJA, LIETO 1. Yleistä Luontaiset kosteikot ovat vähentyneet tehostuneen kuivatuksen ja ojituksen kautta. Kosteikot edistävät

Lisätiedot

Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely

Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely Vesiensuojelu metsätaloudessa 15.3.2013 15.3.2013 Ojituksesta ilmoittaminen Vesilain (587/2011) 5 luvun 6 Kirjallinen ilmoitus ELY-keskukselle Postiosoite:

Lisätiedot

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 FT Samuel Vaneeckhout TAUSTA Muinaisjäännösselvityksen tavoitteena oli selvittää muinaisjäännösrekisteriin kuuluvia kohteita UPM:n

Lisätiedot

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2007 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Taipaleenjärvi...

Lisätiedot

RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA

RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA TOIMENPIDESELITYS 29.9.2014 Heli Kanerva-Lehto, Jussi Niemi, Heidi Nurminen 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelualueen kuvaus Paskajärvi sijaitsee

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life Kiuruvesi, Lahnasen kosteikko

Kotiseutukosteikko Life Kiuruvesi, Lahnasen kosteikko Kotiseutukosteikko Life Kiuruvesi, Lahnasen kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Piirrokset: Jari Kostet, Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -

Lisätiedot

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Samuel Vaneeckhout Aura OK Työn suorittaja: FT Samuel Vaneeckhout (Osuuskunta Aura) Työn tilaaja: Rautalammin kunta Kenttätyöajankohta:

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

Epoon asemakaavan luontoselvitys

Epoon asemakaavan luontoselvitys Epoon asemakaavan luontoselvitys Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 Lotta Raunio 1. Johdanto Tämä luontoselvitys koostuu olemassa olevan tiedon kokoamisesta sekä maastokäynneistä ja se

Lisätiedot

53 Kalajoen vesistöalue

53 Kalajoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 125(196) 53 Kalajoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 4 247 km 2 Järvisyys 1,8 % Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) nro 34, Siiponjoki nro 35, Hamari jokisuu Vesistönro

Lisätiedot

Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013. Tarja Stenman 1

Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013. Tarja Stenman 1 Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013 1 Kosteikot yleensä Kosteikkoja on Suomen maapinta-alasta noin 25 % Kosteikkoja ovat esimerkiksi märät maa-alueet, suot, matalat järvet ja merialueet sekä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu

Maa- ja metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu Maa- ja metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu Työryhmän II kokous 13.1.2014 Nuorisokeskus Oivanki Teemu Ulvi, SYKE Kati Häkkilä, SYKE Yleissuunnitelman sisältö maatalouden osalta Maatalouskosteikkojen

Lisätiedot

MÄRKJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

MÄRKJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA MÄRKJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 261/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 MÄRKJÄRVEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

Pientareet Suojakaistat Suojavyöhykkeet

Pientareet Suojakaistat Suojavyöhykkeet Pientareet Suojakaistat Suojavyöhykkeet Tämä kuvasarja erilaisista pientareista, suojakaistoista ja -vyöhykkeistä on koottu viljelijöiden toivomuksesta. Peltolohkoilla tarvittavista maataloustukien vaatimusten

Lisätiedot

Selvitys Kotijoen purkautumiskykyä heikentävistä tekijöistä (Kotijoen mittaus, HEC-RAS mallinnus ja arviot toimenpiteistä)

Selvitys Kotijoen purkautumiskykyä heikentävistä tekijöistä (Kotijoen mittaus, HEC-RAS mallinnus ja arviot toimenpiteistä) Sivu 1 / 4 Selvitys Kotijoen purkautumiskykyä heikentävistä tekijöistä (Kotijoen mittaus, HEC-RAS mallinnus ja arviot toimenpiteistä) 1. Yleistä Kiljanrannan kyläyhdistys ry on tilannut Maveplan Oy:ltä

Lisätiedot

Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT

Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Lakien ja säädösten noudattaminen pienvesien lähiympäristöissä

Lisätiedot

Liite 1 Metsäojitusilmoituslomake

Liite 1 Metsäojitusilmoituslomake Nimi Osoite Postinumero ja postitoimipaikka Vastuuorganisaatio Puh. Sähköposti HANKKEEN YLEISTIEDOT JA SIJAINTI Sijaintikunta Hankkeen numero Kaupunginosan/kylän nimi Vastuuorganisaatio ja/tai Kemera-nro

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 22.11.2011 Antti Kosonen 25.11.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Maarit Satomaa ja Riina Rahkila ProAgria Oulu/ Oulun maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Maarit Satomaa ja Riina Rahkila ProAgria Oulu/ Oulun maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Maarit Satomaa ja Riina Rahkila ProAgria Oulu/ Oulun maa- ja kotitalousnaiset 19.09.2017 VESISTÖT JA YMPÄRISTÖ YHDESSÄ HYVÄÄN TILAAN Piipsjärvi VYYHTI II hankkeen pilottialueena VESISTÖT

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti SAVIPONNIN KOSTEIKON (2,5 HA) TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET Kosteikon

Lisätiedot

Espoonjoen kunnostuksen YS ja vesilain mukainen lupahakemus

Espoonjoen kunnostuksen YS ja vesilain mukainen lupahakemus Espoonjoen kunnostuksen YS ja vesilain mukainen lupahakemus Yleisötilaisuus 12.9.2016 Toimenpiteet, yleinen Ympäristösi parhaat tekijät 2 Toimenpide ehdotukset Toimenpiteiden päämäärät: Uoman vedenjohtokyvyn

Lisätiedot

URAJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELU- TOIMENPITEET

URAJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELU- TOIMENPITEET URAJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELU- TOIMENPITEET Sisällysluettelo URAJÄRVEN VALUMA-ALUE... 3 Tiivistelmä... 4 Kohteet osavaluma-alueittain... 5 Palolahden ojan valuma-alue... 5 Muurojan valuma-alue...

Lisätiedot

Metsätalous ja vesiensuojelu. Sisältö noudattaa Suomen metsäkeskuksen Isojoella järjestämän FRESHABIT LIFE IP hankkeen yleisötilaisuuden sisältöä.

Metsätalous ja vesiensuojelu. Sisältö noudattaa Suomen metsäkeskuksen Isojoella järjestämän FRESHABIT LIFE IP hankkeen yleisötilaisuuden sisältöä. Metsätalous ja vesiensuojelu Sisältö noudattaa Suomen metsäkeskuksen Isojoella järjestämän FRESHABIT LIFE IP hankkeen yleisötilaisuuden sisältöä. 1 Uuronluoma Hukanluoma Kärkiluoma Riitaluoma Lohiluoma

Lisätiedot

Nutrinflow-hanke. Loviisanjoen valuma-aluekunnostus

Nutrinflow-hanke. Loviisanjoen valuma-aluekunnostus Nutrinflow-hanke Loviisanjoen valuma-aluekunnostus Nutrinflow-hankkeen taustaa Hanke on kansainvälinen Cenral Baltic Interreg hanke (WWW.centralbaltic.eu ). Pääasiallinen tavoite on lisätä luonnonvarojen

Lisätiedot

Hahmajoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma v. 2010

Hahmajoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma v. 2010 Hahmajoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma v. 2010 Hollola 3/2011 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Hahmajoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma

Lisätiedot

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA Clean Watersin tarina alkaa Vapo Oy:n turvetuotannosta, jonka myötä on suunniteltu ja toteutettu suuri määrä vesienkäsittelyratkaisuja: noin 1000 laskeutusallasta

Lisätiedot

Vesienhoitohankkeita Kalajoen vesistöalueella. Kalajoki Laura Liuska

Vesienhoitohankkeita Kalajoen vesistöalueella. Kalajoki Laura Liuska Vesienhoitohankkeita Kalajoen vesistöalueella Kalajoki 20.11.2017 Laura Liuska Kalajoen tavoitetila vuoteen 2030 Tavoitteet Kalajoen tilan parantamiseksi Hyvä ekologinen tila Virkistyskäytön parantaminen

Lisätiedot

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus.

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus. Hulevesitarkastelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus talvi 2015 v.2 SISÄLLYS Hulevesien hallinta 2 Kaavoitettavan alueen sijainti 2 Valuma-alue 3 Hulevedet kaava-alueella 4 Hulevesimäärät 5-6 1 HULEVESIEN

Lisätiedot

PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET

PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET Piennar valtaoja, vesistö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot/viljelytapa ja ympäristöehdot: Vesistöjen ja valtaojien varsilla oleville peltolohkoille on jätettävä

Lisätiedot

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys 2015 Espoon kaupunki Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 10.11.2015 Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Miljöforskning Yrjölä Ab Alv. rek. PL 62 Postbox 62 Kaupparekisteri

Lisätiedot

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 1 KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 Hannu Poutiainen, Hans-Peter Schulz, Timo Jussila Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartoitustyö...

Lisätiedot

Lohjan Kirmusjärven laskuojien kunnostuksen esiselvitys

Lohjan Kirmusjärven laskuojien kunnostuksen esiselvitys KIRMUSJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY Lohjan Kirmusjärven laskuojien kunnostuksen esiselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 541446-P22887 Raportti 1 Puustinen Tomi Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset

Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset 4.6.2014, Hämeenlinna Petra Korkiakoski Sivu 1 4.6.2014 Petra Korkiakoski, OPET-hanke OPET - Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus

Lisätiedot

Liite 2. Toimenpidealueiden kuvaukset

Liite 2. Toimenpidealueiden kuvaukset Liite 2. Toimenpidealueiden kuvaukset Toimenpidealue 1 kuuluu salmi/kannas-tyyppisiin tutkimusalueisiin ja alueen vesipinta-ala on 13,0 ha. Alue on osa isompaa merenlahtea (kuva 1). Suolapitoisuus oli

Lisätiedot

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Maastokartta, tutkimusalue,

Lisätiedot

Kunnosta lähivetesi -koulutus

Kunnosta lähivetesi -koulutus Kunnosta lähivetesi -koulutus Suomen metsäkeskus Läntinen palvelualue / Pirkanmaa Elinkeinopäällikkö Ari Lähteenmäki Palvelualueet 1. Pohjoinen palvelualue 2. Itäinen palvelualue 3. Läntinen palvelualue

Lisätiedot

MONIVAIKUTTEISET KOSTEIKOT -TOIMINTA JA MERKITYS. Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen

MONIVAIKUTTEISET KOSTEIKOT -TOIMINTA JA MERKITYS. Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen MONIVAIKUTTEISET KOSTEIKOT -TOIMINTA JA MERKITYS Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen 8.12.2011 MIKSI KOSTEIKKOJA? vesiensuojelutoimia pitää tehdä, vedet eivät ole kunnossa, kosteikko

Lisätiedot

Metsätalouden vesiensuojelupäivät Kolilla Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsätalouden vesiensuojelupäivät Kolilla Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Metsätalouden vesiensuojelupäivät 22.-23.9.2015 Kolilla Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Kemera-laki Uusi kemera-laki on määräaikainen ja voimassa 1.6.2015-31.12.2020 Tukijärjestelmän

Lisätiedot

Kosteikon suunnitteleminen: Rakennepiirrokset ja mitoitus

Kosteikon suunnitteleminen: Rakennepiirrokset ja mitoitus Kosteikon suunnitteleminen: Rakennepiirrokset ja mitoitus Tuen vaatimukset Valuma-alueelta löydyttävä vähintään 10 % peltoa Kosteikon ja jo olemassa olevien kosteikkojen yhteispinta-ala vähintään 0,5 %

Lisätiedot

Valuma alueen kunnostussuunnittelu

Valuma alueen kunnostussuunnittelu 14.6.2017 Hanna Alajoki Valuma alueen kunnostussuunnittelu Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Mikä on valuma alue ja mitä hyötyä on sinne suunnattavista toimenpiteistä? Vesi virtaa kaikkialta

Lisätiedot

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi 2011. Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Lappeenrannan Yritystila Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Salaojamenetelmien vertailu MTT Ruukki 2009. Rahkasuo syyskuu 2009

Salaojamenetelmien vertailu MTT Ruukki 2009. Rahkasuo syyskuu 2009 Salaojamenetelmien vertailu MTT Ruukki 2009 Rahkasuo syyskuu 2009 Suosituimmat ojitusmenetelmät Suomessa 2,2 milj. ha maatalousmaata, joista Salaojitus n. 1,3 milj. ha (59%) Säätösalaojitus Säätökastelu

Lisätiedot

Gaula Flyfishing Lodge - Alueet

Gaula Flyfishing Lodge - Alueet Gaula Flyfishing Lodge - Alueet Beat 1 Rostad, Sanden Rostad. Oikea ranta. Rostad on kalastusalueen ylin pooli ja on pituudeltaan noin 500 metriä. Se on luonteeltaan hitaasti virtaavaa syvää nivaa kosken

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

Kohdevaluma-alueet, yleissuunnitelmat ja mallikohteet

Kohdevaluma-alueet, yleissuunnitelmat ja mallikohteet Kohdevaluma-alueet, yleissuunnitelmat ja mallikohteet Kuva: Petra Korkiakoski Sivu 1 15.11.2013 Esityksen sisältö Valuma-aluetason suunnitelmien sisältö Ojien inventointi ja kunnostustarpeen arviointi

Lisätiedot

Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa

Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa Valtakunnallisesti kattavaa laserkeilausaineistoa ei vielä ole. Kaltevuusmallit perustuvat tällä hetkellä digitaalisen korkeusmallin

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 16UEC0035 1 Lemminkäinen Infra Oy 29.10.2012 Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan ala- ja yläpuolelta Alhonmäen alueella, Siikajoki SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 1.

Lisätiedot

TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 277/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

Pälkäne Tommolan puhdistamo muinaisjäännösinventointi 2012 Hannu Poutiainen Johanna Stenberg

Pälkäne Tommolan puhdistamo muinaisjäännösinventointi 2012 Hannu Poutiainen Johanna Stenberg 1 Pälkäne Tommolan puhdistamo muinaisjäännösinventointi 2012 Hannu Poutiainen Johanna Stenberg Kustantaja: Pälkäneen kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Kartat... 3 Inventointi... 4 Havainnot...

Lisätiedot

LIITE 1 PANUMAJÄRVEN VESIENHOITOHANKE, PUDASJÄRVI

LIITE 1 PANUMAJÄRVEN VESIENHOITOHANKE, PUDASJÄRVI 1 (10) PANUMAJÄRVEN VESIENHOITOHANKE, PUDASJÄRVI LIITE 1 Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on vähentää Panumajärveen tulevaa metsätalouden etenkin metsäojituksen aiheuttamaa vesistökuormitusta.

Lisätiedot

Juuka Raholanjärvi Itälahden tilan ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa

Juuka Raholanjärvi Itälahden tilan ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Juuka Raholanjärvi Itälahden tilan ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Olavi Kainulainen / FCG suunnittelu ja tekniikka Oy 2 Sisältö Perustiedot...

Lisätiedot

HIRVIJOEN SUOJAVYÖHYKKEIDEN JA KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA

HIRVIJOEN SUOJAVYÖHYKKEIDEN JA KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA HIRVIJOEN SUOJAVYÖHYKKEIDEN JA KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen 25.4.2012 1 YLEISSUUNNITTELU MMM rahoittaa, suunniteltu vuodesta 1999 joka vuosi yksi

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS

HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS 18.11.011 YLEISTÄ Kuva 1. Kaava-alue ilmakuvassa. Ilmakuvaan on yhdistetty maastomalli maaston korostamiseksi. Jokikylän yleiskaavan kaava-alue on

Lisätiedot

Vesilahti Naarvanjoen suun pohjoispuolisen asemakaava-alueen muinaisjäännnösinventointi 2009

Vesilahti Naarvanjoen suun pohjoispuolisen asemakaava-alueen muinaisjäännnösinventointi 2009 1 Vesilahti Naarvanjoen suun pohjoispuolisen asemakaava-alueen muinaisjäännnösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Vesilahden kunta Sisältö: Perustiedot... 1 Inventointi... 2 Kartat... 2 Kuvia...

Lisätiedot

LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN KAUTTA TEMMESJOKEEN

LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN KAUTTA TEMMESJOKEEN Vastaanottaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Alustava selvitys Päivämäärä 10.10.2014 Viite 1510007427 RUUKINKOSKEN POHJAPADON VAIKUTUS MANKI- LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on vähentää Korkattijärveen tulevaa metsätalouden etenkin metsäojituksen aiheuttamaa

Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on vähentää Korkattijärveen tulevaa metsätalouden etenkin metsäojituksen aiheuttamaa 1(9) KORKATTIJÄRVEN VESIENHOITOHANKE, HAAPAVESI Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on vähentää Korkattijärveen tulevaa metsätalouden etenkin metsäojituksen aiheuttamaa vesistökuormitusta. Hankealueen

Lisätiedot

Pukkiselän ja Luusjoen valuma-alueen metsätalouden vesiensuojelu

Pukkiselän ja Luusjoen valuma-alueen metsätalouden vesiensuojelu 1 (13) Pukkiselän ja Luusjoen valuma-alueen metsätalouden vesiensuojelu - toteutustyöt Pukkiselän alue on maakunnallisesti arvokas lintuvesi, jota uhkaa umpeenkasvu ja ruovikoituminen. Alue kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan

Lisätiedot

KIRNULANOJA 2 VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ

KIRNULANOJA 2 VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ 1 (16) KIRNULANOJA 2 VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ Hankkeen tavoitteet Hanke on osa Liminkaojan valuma alueen kunnostusta, jonka tavoitteena on vesiensuojelun parantaminen ja ojitustoiminnan aiheuttamien

Lisätiedot

Toimenpiteiden toteutumisen edistyminen, poimintoja Pohjois-Pohjanmaalta. Maatalous, metsätalous, kunnostukset

Toimenpiteiden toteutumisen edistyminen, poimintoja Pohjois-Pohjanmaalta. Maatalous, metsätalous, kunnostukset Toimenpiteiden toteutumisen edistyminen, poimintoja Pohjois-Pohjanmaalta Maatalous, metsätalous, kunnostukset 1 Maatalouden toimenpiteet Ympäristösitoumuksia 89 % peltoalasta hieman laskua edellisestä

Lisätiedot

+77.75 +77.91 +77.97 +77.70 +77.93 +78.03 +77.95 +81.03 56.25 76.25 +77.82 +77.79 +78.27 +77.78. Op+76.60 +77.95 +77.63 +77.77 +77.

+77.75 +77.91 +77.97 +77.70 +77.93 +78.03 +77.95 +81.03 56.25 76.25 +77.82 +77.79 +78.27 +77.78. Op+76.60 +77.95 +77.63 +77.77 +77. +77.93 +77.94 Rummunharja+78.42 78.73 +78.49Op+76.57 +78.7 +77.82 +77.85 +77.93 6 1 Uoma 6a+77.75 +78.17 +77.91 +78.12 7 2 1 8 3 2 9 +77.57 Eristysoja +81.3 +78.3 Op+76.3 +77.95 +77.65 +77.68 +77.66 +77.82

Lisätiedot

Yhteistyömalleja vesien tilan parantamiseen

Yhteistyömalleja vesien tilan parantamiseen Yhteistyömalleja vesien tilan parantamiseen Projektipäällikkö Riina Rahkila ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Kuva Arto Lehto VYYHTI II -hankkeessa keskeistä Paikallisten kunnostajien tukeminen

Lisätiedot

Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012

Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012 Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012 Lisätietoa TASO-hankkeen sivuilta: www.ymparisto.fi/ksu/taso - muokattavat omavalvontalomakkeet - tiivistetyt vesiensuojelusuositukset - diaesitykset

Lisätiedot

VYYHTI II -hankkeen Aloitustilaisuus. Maarit Satomaa ProAgria Oulu

VYYHTI II -hankkeen Aloitustilaisuus. Maarit Satomaa ProAgria Oulu VYYHTI II -hankkeen Aloitustilaisuus Maarit Satomaa ProAgria Oulu 05.04.2016 Hae VYYHTI II pilottialueeksi tule mukaan luomaan vesienhoidon verkostoa ja hyviä käytäntöjä Pilottialuehaku 2016 - Koko valuma-aluetta

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Kosteikon perustaminen ja hoito Edistetään vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta huoltamalla perustettua kosteikkoa Alueelle, jossa peltoa on yli

Lisätiedot

Kunnostusojituksen vesiensuojelumenetelmät. Samuli Joensuu Karstula

Kunnostusojituksen vesiensuojelumenetelmät. Samuli Joensuu Karstula Kunnostusojituksen vesiensuojelumenetelmät Samuli Joensuu 8.6.2012 Karstula Vesiensuojelu turvemaiden hakkuissa Turvemaiden hakkuissa käytetään mahdollisimman vähän maastovaurioita aiheuttavaa kalustoa

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa

Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa Liite 17.12.2007 64. vuosikerta Numero 3 Sivu 5 Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa Markku Puustinen, Suomen ympäristökeskus Kosteikot pidättävät tehokkaasti pelloilta valtaojiin

Lisätiedot

Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys esimerkkinä vesienhoidon toteuttamisesta

Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys esimerkkinä vesienhoidon toteuttamisesta Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys esimerkkinä vesienhoidon toteuttamisesta Keskustelutilaisuus Kitkajärven tilasta ja tarpeista Hotelli Kirikeskus, Posio 27.11.2012 Birger Ylisaukko-oja sihteeri Monipuolista

Lisätiedot

YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon

YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon Maarit Satomaa Maisema- ja ympäristöasiantuntija ProAgria Oulu/ Maa- ja kotitalousnaiset 13.1.2014 Kuusamo Maiseman- ja luonnonhoito osana viljelijän

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8016 Saarvalampi ja sen lähimetsät, Lieksa, Pohjois-Karjala

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8016 Saarvalampi ja sen lähimetsät, Lieksa, Pohjois-Karjala Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 8016 Saarvalampi ja sen lähimetsät, Lieksa, Pohjois-Karjala Sijainti Kohde sijaitsee Lieksan luoteisosassa, vain 0,5 km

Lisätiedot

VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi

VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi 1 VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Pirkanmaan liitto 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännöksen kuvaus...

Lisätiedot

Parkano Vatusen ja Pahkalan kaavamuutosalueiden muinaisjäännösinventointi 2012

Parkano Vatusen ja Pahkalan kaavamuutosalueiden muinaisjäännösinventointi 2012 1 Parkano Vatusen ja Pahkalan kaavamuutosalueiden muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Parkanon kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Muinaisjäännös... 4 PARKANO

Lisätiedot

Juha Laasonen 26.8.2013

Juha Laasonen 26.8.2013 1 (6) LOHIJÄRVEN MAAPADON MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS V.. PTL 19.2 MUKAINEN YHTEENVETO EDELLISEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSEN JÄLKEEN TEHDYISTÄ TÖISTÄ, TARKASTUKSISTA JA MITTAUKSISTA SEKÄ ALUSTAVA ARVIO PADON KUNNOSTA

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS

PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tulvariskiselvitys Päivämäärä 5.2.2016, päivitetty 9.10.2017 Viite 1510016776 PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS RIIHIMÄEN

Lisätiedot

Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016

Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016 1 Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhat

Lisätiedot

Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa

Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa Kunnostusojitusten vesiensuojelupäivä 16.4.2013 16.4.2013 Esityksen sisältö Milloin on tehtävä ilmoitus ojituksesta Mitä ilmoituksen tulee sisältää Vesilain mukaan

Lisätiedot

KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Varpu Mikola 2009 Sisältö Maisemanhoidon tavoitteet 3 Maisemanhoidon painopisteet 5 Maisemanhoitotoimenpiteet 6 Viljelymaisema 6 Avoimena

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi 27.09.2010 MUISTUTUS Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/200/04.08/2010

Lisätiedot

Evijärvi Joensuu 1 ja 3 Maakaapelilinjojen tarkkuusinventointi 2014

Evijärvi Joensuu 1 ja 3 Maakaapelilinjojen tarkkuusinventointi 2014 1 Evijärvi Joensuu 1 ja 3 Maakaapelilinjojen tarkkuusinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Elenia Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 4 Joensuu 1...

Lisätiedot

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila * ~~I!Qf!!T!!.fll _L--..._ ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET ~ TAIDOLLA VUODESTA 1988 Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot....

Lisätiedot

Beat 1 Rostad ja Sanden

Beat 1 Rostad ja Sanden Beat 1 Rostad ja Sanden Rostad. Oikea ranta. Rostad on kalastusalueen ylin pooli ja on pituudeltaan noin 500 metriä. Se on luonteeltaan hitaasti virtaavaa syvää nivaa kosken yläpuolella. Täällä ranta on

Lisätiedot

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Kosteikot ovat pysyvästi ja tulva-alueet mahdollisesti vain osan vuotta veden peittämiä alueita, joiden tavoitteena on hidastaa vesien virtaamaa sekä

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

LITTOISTENJÄRVEN POHJOISPUOLISELTA JÄRVELÄN KOSTEIKOLTA LÄH- TEVÄN VEDEN SEKÄ LITTOISTENJÄRVEEN LASKEVIEN KAHDEN OJAN VE- DENLAATUTUTKIMUS 11.6.

LITTOISTENJÄRVEN POHJOISPUOLISELTA JÄRVELÄN KOSTEIKOLTA LÄH- TEVÄN VEDEN SEKÄ LITTOISTENJÄRVEEN LASKEVIEN KAHDEN OJAN VE- DENLAATUTUTKIMUS 11.6. 1(2) 30.6.2015 LITTOISTENJÄRVEN POHJOISPUOLISELTA JÄRVELÄN KOSTEIKOLTA LÄH- TEVÄN VEDEN SEKÄ LITTOISTENJÄRVEEN LASKEVIEN KAHDEN OJAN VE- DENLAATUTUTKIMUS 11.6.2015 1 Yleistä Littoistenjärven pohjoispuolella

Lisätiedot

Vesistö ja keskivedenkorkeus. Jari Hakala, SYKE, Vesikeskus, Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus,

Vesistö ja keskivedenkorkeus. Jari Hakala, SYKE, Vesikeskus, Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus, Vesistö ja keskivedenkorkeus Jari Hakala, SYKE, Vesikeskus, Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus, 7.4.2017 Sisältö Vesistö Rantaviiva Keskivesi Näiden keskinäiset yhteydet 2 Vesistö Vesilain 1. luvun

Lisätiedot

KANNUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

KANNUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA KANNUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 287/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 KANNUSJÄRVEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelman Raportti 7.12.2015 7.12.2015 1 (5) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1

Lisätiedot

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen KUULUTUS VARELY/3982/2016 18.1.2018 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien Motellin pohjavesialueen kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot