Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi"

Transkriptio

1 VYYHTI raportti: Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi Risto Paakkonen, 2014

2 Sisällys 1 Johdanto, 2 Kohdealue ja työkuvaus, 3 Havainnot ja esimerkkikohteet 4 Muuta 5 Lähteet Liitteet: 1 Kohdeluettelo 2 Tietoja kohteista 3 Kohdekartat 4 Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi

3 1 Johdanto Vesien tilassa huomataan usein muutoksia tai parantamisen varaa ja asiat nousevatkin ajoittain keskusteluissa esille. Kiljanrannan kyläyhdistys teki kesällä 2014 kunnostushankealoitteen Pohjois Pohjanmaan ELY keskukselle vesistöjen tilan parantamisesta Kiljanjärven yläpuolisella alueella. Aloitteeseen sisältyi yhtenä toimenpiteenä maa ja metsätalouskosteikoiden paikkojen kartoittaminen ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi ja alapuolisten vesistöjen vedenlaadun parantamiseksi. Pohjois, Keski ja Etelä Pohjanmaan alueella vuosina toteutettavassa VYYHTI hankkeessa oli mahdollisuus kartoittaa Kiljanjärven valuma alueelta kosteikkokohteita. Kartoitustyö ei velvoita ketään kunnostamiseen tai muuhunkaan toimenpiteeseen, vaan sen on tarkoitus toimia apuvälineenä kaikille paikallisille, maanomistajille, asukkaille ja toimijoille sekä mahdolliselle tulevaisuudessa käynnistyvälle laajemmalle kunnostushankkeelle. 2 Kohdealue ja työkuvaus Kiljanjärven osavaluma alue kuuluu Kalajoen vesistöön, sijaiten aivan sen latvoilla. Pinta alaltaan alue on 68,68 km²:n laajuinen. Se sijaitsee pääosin Reisjärven kunnan alueella, osa vesistä tulee myös Sievin kunnan puolelta. Reisjärvi Sievi tien läheisyydessä on myös pohjavesialue, joka tulee huomioida aina tapauskohtaisesti kunnostuksia suunniteltaessa. Maankäyttömuodoista vesien äärellä löytyy asutusta, peltoviljelyä, jota on keskittyneenä etenkin vesistöjen läheisyyteen ja metsätalousaluetta on taas hieman etäämmällä ja osavaluma alueen reunoilla. Alueella löytyy valtakunnallisesti arvokasta maisema aluetta (Nikunen H M). Potentiaalisia kunnostuskohteita pyrittiin löytämään paikallisten, erilaisten toimijoiden ja asukkaiden, tietojen perusteella. Lisäksi apuna käytettiin kartta, ilmakuva ja laserkeilattua korkeusmalliaineistoa sekä aiemmin alueella tehtyä maatalouskosteikkojen yleissuunnitelmaa (Anttila 2013). Kartoitustyötä tehtiin kesä syyskuun 2014 aikana, maastokäynnit ajoittuivat heinä ja elokuulle. Kartoitustyöstä ja raportoinnista vastasi VYYHTI hankkeen kosteikkoasiantuntija Risto Paakkonen. Mahdollisuudesta ilmoittaa kohteita mukaan kartoitukseen tiedotettiin Reisjärvi lehdessä , sähköpostilla, puhelimitse sekä keskusteluissa maastossa kohdattujen henkilöiden kanssa. Lisäksi kartoitustyöstä oli lehtiartikkeli Reisjärvi lehdessä Reisjärvellä järjestettiin keskustelutilaisuus , aiheina olivat kosteikkokartoituksen lisäksi mm. kunnostushanke ja säännöstelyasiat. Tilaisuudesta tiedotettiin Reisjärvi lehdessä ja paikalla oli P Pohjanmaan ELY keskuksen asiantuntijoiden lisäksi runsas joukko paikallisia toimijoita keskustelemassa. Lehtiartikkelit keskustelutilaisuudesta olivat Reisjärvi lehdessä ja Maaselkä lehdessä Kartoitustyössä pyrittiin huomioimaan alueen maankäyttöä sekä vesistökunnostusten kustannustehokkuus. Kohteita on ensisijaisesti esitetty alueille, joille ne voisivat olla teknisesti toteutettavissa mahdollisimman pienillä kaivutöillä. Myös mahdolliset haitat muulle maankäytölle on huomioitu ja pyritty minimoimaan. Kunnostuskohteen ehdotettu rajaus saattaa joissain tapauksissa olla huomattavan laaja, jolloin tapauskohtaisesti sopivaksi mitoitettava kosteikko voi olla pienempikin ja se on mahdollista sijoittaa usein eri tavoin. Kosteikkohankkeen kokonaispinta alaan voi mahdollisesti kuulua vesi ja tulva alueiden lisäksi

4 Kartoituksen aikana löytyi noin 70 potentiaalista kunnostuskohdetta, joista suurin osa on kosteikkomahdollisuuksia. Kartoitettujen kohteiden lisäksi alueelta löytyy todennäköisesti vielä huomattava määrä muitakin mahdollisuuksia, joita tässä työssä ei havaittu. Kosteikkojen lisäksi tai sijasta on mahdollista hyödyntää myös esimerkiksi pohjakynnyksiä, pintavalutusta ja pyörreselkeytyslampia. Kuva 2: Kunnostumahdollisuuksien sijainti kohdealueella (kohteet numeroitu, nollalla merkityt kohteet ovat potentiaalisia paikkoja esimerkiksi laskeutusaltaille.) Muut menetelmät: Vaikka kosteikoilla ja muillakin kunnostuksilla on mahdollista keventää vesistön kuormitusta sekä lisätä luonnon ja ympäristön monimuotoisuutta, niin vaikuttavuutta voi lisätä myös monilla muilla keinoilla maa ja metsätalousympäristössä. Tulva aikaiseen ravinnekuormaan rantapelloilta on mahdollista vaikuttaa myös leikkaamalla tulvahuippuja ja parantamalla valuma alueen vedenpidätyskykyä. Alueella on suhteellisen suuret korkeusvaihtelut, joten pintaeroosiota on hyvä huomioida, ehkäistä ja hillitä kaikissa toimissa mahdollisuuksien mukaan. Useimmilla kunnostuksilla on mahdollista tasata virtaamia ja siten myös ehkäistä uomaeroosiota esimerkiksi pintavalutuskentin, pohjakynnyksin, virtaamasäätöpadoin ja perkauskatkoin.

5 4 Muuta huomiota Kartoituksen aikaan käytyjen keskustelujen perusteella ojien ja jokien suulla on havaittu kiintoainekuormitusta, etenkin tulvahuippuina ja sateiden jälkeen. Paikallisilla oli havaintoja myös siitä, että Kiljanjärven syvin kohta olisi madaltunut. Paikallisia kiinnosti myös olisiko pohjakynnyksellä mahdollista vaikuttaa esimerkiksi Saariveden vesipintaan kuivana aikana ja samalla helpottaa tulvaa alempana. Monissa keskusteluissa tuli esille Kotijoen tulvahaittojen helpottaminen esimerkiksi parantamalla joen purkautumiskykyä. Kiljanjärven valuma alueella on runsaasti kunnostusmahdollisuuksia ja niitä kannattaakin toteuttaa koko osavaluma alueella kokonaisvaltaisen vaikutuksen saamiseksi. Esimerkiksi Haaraojan alueella voisi olla hyvät mahdollisuudet pidättää kiintoainetta useilla kunnostuksilla, koska valuma alue on laaja ja virtaamat suuria. Veden mukana kulkeutuvaa turvetta on mahdollista hillitä ainakin Saaripuron valuma alueella ja muilla turv la, joita esiintyy etenkin koko osavaluma alueen reunamilla. Kosteikkojen lisäksi hyviä mahdollisuuksia pintavalutukseen tai hetkelliseksi puskuriksi voi löytyä esimerkiksi ojitetuilta soilta. Kaikilla, pienilläkin kunnostuksilla on merkitystä ja paikallisten yhteistyössä toteutettavilla toimilla on mahdollisuus vaikuttaa vesistöjen tilaan. Alueen runsaat korkeusvaihtelut sekä sijainti aivan Kalajoen latvoilla tarjoaa todella hyvät mahdollisuudet parantaa vesistöjen tilaa. Lähteet: Anttila, S Maatalousalueiden kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma, Reisjärvi. ISBN: Nikunen, H M Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Reisjärven Keskikylä Kangaskylä Jortikka, N. & Seppänen, M Suojavyöhykesuunnitelma, Reisjärvi ja Sievi. Raportti sisältää Maanmittauslaitoksen 11/2014 taustakartta aineistoa 1:80000 ja 1:10000, kuntajakoaineistoa 12/2014. Liitteet: 1 Kohdeluettelo 2 Tietoja kohteista 3 Kohdekartat 4 Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi

6 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista Kohdenro: Kuvausta kohteelta * merkillä esiin tuotu voisi olla hyvä kohde alkuvaiheeseen 0: Useita kartalle merkittyjä alavia kohteita, joissa löytyy potentiaalia esimerkiksi laskeutusaltaille ja hyödyntää muun toiminnan yhteydessä tai tehostaa muiden kunnostusten kokonaisuutta. Kohteista ei ole erikseen kuvauksia. 1: Juohoslahden rannassa hieman muuta maastoa alavampi notkelma pellolla, missä kosteikkomahdollisuus. Kaivamista, mahdollisesti pengertämistäkin voisi pystyä hyödyntämään. Iso osa peltoa valuma alassa, mikä ei ole kuitenkaan kovin laaja. 2: Edellisestä kohteesta noin puoli kilometriä luoteeseen löytyy alava paikka rannassa, johon pellot viettävät hieman, potentiaalia kaivaa ja ehkä pengertääkin kosteikoksi. Valuma alue ei kovin laaja, suuri osuus peltoa. 3: * Kurosenlahden rannalla alavaa peltoa, ympärillä kohteelle loivasti viettävää rinnepeltoa. Hyvin potentiaalia kosteikoksi, alavahko ja vedet kulkevat valmiiksi paikan viereltä, kohde on myös maisemallisesti hienolla paikalla. Pääosin kaivamalla tehtävä kosteikko, kaivumaita ehkä mahdollista hyödyntää korottamaan esimerkiksi ympäröivää aluetta. Noin puolet valuma alasta on peltoa. 4: Kumpulantien ja Kiljanjärven välissä alavaa peltoa aivan rannassa, vedet ohjattu vasta putken kautta. Korkeuden puolesta on potentiaalia kosteikoksi, pääosin kaivamalla. Kunnostuksia voinee jakaa myös muualle valuma alueelle. Esimerkiksi ojauomassa tai peltotien yläpuolella löytyy hyvin laskua suhteellisen lyhyellä matkalla, missä mahdollisuus kaivaa kosteikkoa pellolle. Suurin osa valuma alasta on peltoa. 5: Leppäniemessä ojan varressa alavaa, pienen kunnostuksen, kosteikon/lammen mahdollisuus. Valuma ala on hyvin pieni. Sopisi esimerkiksi muun toiminnan yhteydessä toteutettavaksi. 6: Kotijoen suulla alava paikka pellon ja joen välissä, tällä hetkellä päällä kasvaa koivumetsää. Korkeuden puolesta potentiaalia kosteikoksi kaivamalla/pengertämällä, jos valumavesiä tulee/ohjattavissa sopivasti paikalle. 7: Siiponnevantien risteyksen lähettyvillä alavaa ojanvartta Kiljanrannantien yläpuolella, kosteikkomahdollisuus tehdä pengertämällä/patoamalla/kaivamalla. Valuma alueella ei peltoja, ainoastaan metsätalouden kuivatusvesiä. Myös pohjakynnysmahdollisuuksia löytyy ojauomassa tien ja rannan välillä.

7 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista 8: Alle hehtaarin kokoinen alava paikka tien yläpuolella, metsän ja pellon rajassa. Mainio paikka kosteikolle, jos valumavesiä vaan tulee/ohjattavissa sopivasti. Peltoa arviolta noin 3,5 ha valuma alueella. Kuivatusvesien ohjaaminen tälle kohteelle parantaisi myös mahdollisuuksia kohteiden 9 ja 10 kautta virtaavien vesien kunnostamista. 9: Petäjärannalla alavaa ojan vartta, jossa pienen altaan/kosteikon mahdollisuutta kaivamalla, pohjakynnyksin tai hieman padottamallakin. Onko mahdollisuutta valuma alueen pienentämiseksi, esimerkiksi ohjaamalla osa vesistä kohteelle 8, missä enemmän tilaa? 10: Kiljanrannantien koillispuolelle on alavaa pellonreunaa, pienehkön kosteikon mahdollisuutta. Ei voine padottaa, mutta kaivumailla mahdollisuus korottaa viereisiä peltoja, jos sellaiselle tarve. Tien ja rannan välissä löytyy ojanvarressa mahdollisuuksia esimerkiksi pienille pohjakynnyksille. Aivan rannassa pienen kosteikon mahdollisuus, jos kuivatusvesiä tulee kyseiseltä paikalta, voisi sopia täydentämään muita kunnostuksia pohjakynnysten kanssa. 11: Heikinmäen ja Kiljanrannatien risteyksessä järven rannassa alavahko ala, missä korkeuden puolesta ainakin pienen kosteikon mahdollisuus kaivamalla. Valuma alueella sijaitsee myös seuraava kohde 12, myös peltopinta alaa löytyy. 12: Heikinmäellä alava ojanvarsi pellon yläpuolella, kosteikkomahdollisuus kaivamalla/pengertämällä. Virtausta hieman hillitty kivin ennen peltoa, paikalle tulee vain metsätalouden kuivatusvesiä. Alapuolen pellot on salaojitettu. 13: Levälahti: alavaa rantaa Kiljanrannantien ja järven välissä, potentiaalia pienellä kosteikolla hiljentää virtausta ennen järveä, esimerkiksi kohteen 14 kanssa yhdistelmänä. Myös pelto alavaa, missä mahdollisuus laajentaa kosteikkoa, osa laitumena, rannassa kasvaa pajua. Maisemallisesti hienolla paikalla, hyvät kulkuyhteydet. 14: Korkeusmallin perusteella paikalla mahdollisuus kosteikolle tai muulle laskeutusaltaalle pellon ja metsän rajassa. Kohteella on todennäköisesti mahdollista hyödyntää myös pengertämistä. Vain metsätalouden kuivatusvesiä tulee paikalle. 15: Kotijoen varrella on alavaa rantapeltoa Kiljanrannatien sillan yläpuolella. Kohteelle voi olla haastavaa saada johdettua reilusti kuivatusvesiä, joten ei varsinainen kosteikon paikka. Kohteella vaikuttaa siten olevan paremmin potentiaalia keventää kuormitusta esimerkiksi joen tulva alueena tai muuna kunnsotuksena. 16: Kotijoen varrella on hieman ympäröivää aluetta alavampaa rantapeltoa, missä esimerkiksi pienen kosteikon mahdollisuus kaivamalla, jos peltoaukean kuivatusvesiä onnistuu ohjata paikalle. Kaivumailla mahdollisuus korottaa muuta aluetta. Kohteella on potentiaalia myös toimia esimerkiksi joen tulva alueena. 17: Misukantien yläpuolella on alavaa ojanvartta, missä mahdollisuus tehdä kosteikkoa kaivamalla/pengertämällä, päällä kasvaa koivumetsää. Vain vähän peltoa on valuma alueella,

8 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista suurin osa metsätalouden kuivatusvesiä. Misukantien ja Kotijoen välillä on korkeusmallin mukaan ojan varressa alava paikka, missä mahdollisuus pienelle altaalle. 18: Kotijoen rannassa hieman ympäröivää aluetta alavampaa peltoa noin 0,3 ha, missä kosteikkomahdollisuutta. Voimakkaasti viettäviä rinnepeltoja, jolta olisi mahdollista kerätä vesiä, valuma ala noin 17 ha, ei valtavan suuri. 19: * Takkusentien itäpuolella on pellolla arviolta noin 0,5 ha:n alava kohta, jossa mahdollisuus kosteikolle. Pääosin kaivamalla toteutettava, kaivumailla mahdollista parantaa ympäröiviä alueita. Erinomainen kokonaisuus esimerkiksi kohteen 21 kanssa, loisi alueelle monimuotoisuutta, myös kohteella 20 voisi täydentää kokonaisuutta. Pohjavesialue huomioitava. 20: Takkusentien länsipuolella on pellon kulmassa pieni alava paikka, esimerkiksi pienemmälle altaalle, jos viereisten kohteiden kokonaisuutta halutaan täydentää. Pohjavesialue huomioitava. 21: Takkusentien itäpuolella on metsän ja pellon rajassa alavaa ojanvartta, jossa hyvä paikka laskeutusaltaalle ennen peltoja, vain metsätalouden kuivatusvesiä tulee paikalle. 22: Saarisentien luoteispuolella on jokirannassa alavaa peltoa, missä kosteikkomahdollisuus, jos ympäröivän alueen vesiä onnistuu koota paikalle, nyt osa menee putkella joelle. Katso myös läheinen kohde24, olisiko sieltä johdettavissa vesiä. Pohjavesialue huomioitava. 23: Saarisentien luoteispuolella on peltoaukealle jäänyt pieni, hieman ympäröivää maastoa alavampi kohta. Mahdollisuus pengertää/padota kosteikkoa. Kohteella ei käyty aivan vierellä. Sopisi esimerkiksi kohteen 22 kanssa muodostamaan kokonaisuuden, lisäämään tehoa ja alueen monimuotoisuutta. 24: Noin Saarisentien ja Haaraojan puolivälissä on ojan varrella ojanvartta, missä pienehkön kosteikon mahdollisuus, pellolla vedet virtaavat jo putkessa. Enimmäkseen metsätalouden kuivatusvesiä ennen suurempaa peltoaukeaa. Molemmin puolin ojaa on myös jokivarressa alavia paikkoja pellolla, missä olisi mahdollisuutta kaivaa kosteikkoa ja ohjaamalla sekä kokoamalla lähialueen kuivatusvesiä. Pohjavesialue huomioitava. Haara ja Risunevanoja: Sievintien ja pumppamon alapuolella Kotijokeen laskee noin 1300 ha:n kuivatusvedet, alueella vaikuttaa olevan hyviä mahdollisuuksia keventää vesistönkuormitusta. Alueen laajuus huomioiden on vesienkunnostus toteutettavissa esimerkiksi useamman kosteikon kokonaisuudella, jota täydentää muut kunnostusmuodot, joilla mahdollista hillitä kuormituksen lähtemistä liikkeelle. Hyvä olisi huomioida myös pintavalunnat ja pyrkiä leikkaamaan myös maksimivirtaamia. Alueella on huomioitava myös pohjavesialue. 25: Lähellä Kotijokea on Haarapuron varrelle jäänyt vanhoja mutkia, joissa kunnostusmahdollisuus esimerkiksi pyörreselkeytyslammella tai parillakin. Kohteilla muuta

9 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista kokonaisuutta täydentävä vaikutus, virtausnopeus voisi hyvin riittää sellaiseen. Ojan suulla kiintoainekuormaa purkautuu Kotijokeen ainakin silmämääräisesti tarkasteltuna. Puronsuulta hieman alavirtaan päin Kotijoen rantapelto on alavaa, joten kosteikkoa voisi olla kaivamalla rakennettavissa myös siihen. Hyvät kulkuyhteydet. Pohjavesialue huomioitava. 26: Edellisestä kohteesta 25 noin kolmesataa metriä pohjoiseen on peltojen ja Haarapuron välillä kapean kosteikon mahdollisuus, kohteella mahdollisuus hyödyntää patoamista. Vesi virtaa syvällä ojassa, valuma alueesta suuri osuus peltoa. Maa aines otettava huomioon, hienojakoista. Pohjavesialue huomioitava. 27: * Takkulammen suunnalta laskevan ojan varrella vaikuttaa olevan todella hyvä paikka kosteikolle ennen sen yhtymistä Haarapuroon. Tien vierellä alavaa ojanvartta, missä mahdollisuus kaivaa, pengertää ja padotakin. Ympäröivä maasto kohoaa lyhyellä matkalla, ei tule vaikutuksia kauas. Kiviä ei tässä näy, mutta huomioitava, koska hieman ylempänäkin niitä löytyy, mahdollisesti hyödynnettävissä kunnostuksessa. Hyvät kulkuyhteydet. 28: * Takkukorpeen menevän tien pohjoispuolella. pellon reunassa on Haarapuron varrella laserkeilausaineiston perusteella mainio kosteikkomahdollisuus, etenkin pellon koilliskulmassa, missä metsä lehtipuuvaltaista sekametsää. Ennen pellon vierelle tuloa vesi on ylempänä, mistä se on mahdollisuus johtaa metsän puolelle. Pengertämistä vaikuttaisi olevan mahdollista hyödyntää kaivamisen lisäksi. Huomattava kosteikon mitoituksessa valuma alueen laajuus, kuivanakin aikana vettä virtaa ja useamman kunnostuksen kokonaisuudella saatavissa tehoa vesienpuhdistukseen. Oja on joskus perattu, kaivumaita nosteltu metsän puolelle. 29: Risunevantien pohjoispuolella on Haarapuron varrella hieman alavampaa, missä kosteikkomahdollisuutta pidemmällä matkalla, pääosin kaivamalla toteutettava kunnostus. Kunnostuksella mahdollisuus lisätä alueelle myös monimuotoisuutta ympäristöön ja maisemaan, koko aluetta olisi mahdollista tarkastella viereiseltä mäeltä. Melkein kokonaan metsätalouden kuivatusvesiä. 30: Haarapuron varrella on muuta maastoa alavampi paikka, missä mahdollisuus kosteikolle ja esimerkiksi Pajusalmennevalta päin tulevien kuivatusvesien puhdistamiseen. Myös Pikku Haukilammelta tulevat vedet olisi mahdollisuus ohjata kohteen kautta, mutta sieltä tulevien vesien kunnostukseen voisi sopia paremmin muut menetelmät, esimerkiksi pintavalutus Ison Haukilammen läheisyydessä, sen pohjoispuolen alavalla suolla. 31: Kurjenpuronnevalta virtaavan ojan varrella alavahkoa ojanvartta metsäautotien pohjoispuolella, missä pienen kosteikon mahdollisuus enimmäkseen kaivamalla. 32: Risunevanojan varrella on mahdollisesti umpeenkasvanut lampi, jonka kohdalla mahdollisuus kunnostukselle ja keventää kuormitusta. Vedessä havaittavissa puna ruskehtavaa sakkaa, joka mahdollisesti rautasaostumaa. Korkeusmallin perusteella paikalla vaikuttaisi olevan mahdollisuus ohjata vettä ojasta kulkemaan lammen kautta palaten taas hieman lähempänä peltoa takaisin uomaansa. Ojanvarsi on kosteaa kuivanakin aikana.

10 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista Virtaamasäätöpatoja tai muuta veden ohjaamista esimerkiksi suisteella voisi harkita kosteikon lisäksi. Ojauomassa on mahdollisuuksia myös pohjakynnyksille hieman ylempänä ojan varressa, Risunevantien takanakin. Pohjavesialue huomioitava. 33: Sievintien länsipuolella on Kotijoen varrella alavampaa peltoa, missä mahdollisuus kosteikolle, jos peltopinta alaa olisi käytettävissä. Kohteen länsipuolinen alue on myös alavaa, joten korkeuden puolesta kosteikon laajentaminen onnistuisi siihen suuntaan suhteellisen helposti. Myös mahdollisuutta vesien ohjaamiseksi kohteelle 35 kannattaa harkita. 34: Ahontien eteläpuolella ojanvarsi alavaa pellon yläpuolella, mahdollisuus pengertää/padota kapeahkoa kosteikkoa. Yläpuolisella alueella ei ole peltoa. 35: Kotijoen varrella pidemmällä matkalla alavaa peltoa, vaikuttaa tulvaherkältä. Paikalla mahdollisuus tehdä yksi isompi tai vaihtoehtoisesti useampi kosteikko, miten vesiä onnistuu parhaiten ohjata paikalle, myös vedet edelliseltä kohteelta 34. Toteutusmahdollisuus pääosin kaivamalla, kaivumailla mahdollisuus korottaa muuta aluetta. 36: Kotijoen koillispuolella myös alavaa rantapeltoa pitkällä matkalla, missä mahdollisuus valita sopiva kosteikon paikka, mihin peltoaukean kuivatusvesiä onnistuu parhaiten ohjata. Toteutusmahdollisuus pääosin kaivamalla, kaivumailla mahdollisuus korottaa muuta aluetta. 37: Kotijoen koillispuolella alavaa rantapeltoa, missä on mahdollisuus kosteikolle ja alueen kuivatusvesien ohjaamiseksi paikalle. 38: * Puurumäellä on Lehtorannantien ja Kangaspäänjärven välissä alavaa peltoa, missä vaikuttaa olevan laskua järvenrantaan päin. Paikalla on potentiaalia kosteikolle kaivamalla/pengertämälläkin. Hyvä tavoitettavuus ja todella näyttävällä paikalla. Valumaalueesta on huomattava osa peltoa. 39: Rajaniemen kohdalla Kangaspäänjärveen laskevan ojan varressa vaikuttaa olevan Lehtorannantien länsipuolella laskua ja alavuutta. Korkeuden puolesta paikalla on mahdollisuus esimerkiksi kaivaa/pengertää kosteikkoa. Peltoa alle kymmenes valuma alasta. 40: * Hipporannan risteyksen vierellä on Lehtorannantien ja Kangaspäänjärven välillä entistä peltoa, missä mahdollisuus kosteikolle. Paikalla vaikuttaa olevan hyvin laskua, etenkin sähkölinjan jälkeen, missä todennäköisesti on mahdollisuus hyödyntää kaivamisen lisäksi myös pengertämistäkin. Valuma alan pinta alasta on arviolta kolmannes peltoa. 41: Kangaspäänjärven lounaisrannalla on hieman muuta maastoa alavampaa peltoa, missä mahdollisuutta kosteikolle kaivamalla. Kuivatusvedet menevät nyt putkessa. 42: Lehtorannantien molemmin puolin on alavahkoa peltoa, missä mahdollisuus pienen kosteikon mahdollisuus yhdessä tai vaikka useammassakin osassa. Toteutusmahdollisuus kaivamalla, kaivumailla mahdollisuus korottaa muita alueita. Todennäköisesti kuivatusvedet menevät nyt putkella järvelle. Hyvä tavoitettavuus ja maisemallisesti hienolla paikalla.

11 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista 43: Myllykangas: Kangaspäänjärven rannassa on korkeusmallin perusteella hieman alavampi paikka, jossa kosteikkopotentiaalia. Hieman kauempana rannasta vaikuttaisi olevan lampi, missä saattaisi olla myös potentiaalia esimerkiksi kosteikoksi. Valuma alassa ei löydy paljon peltoa. 44: Sivula: Pellon reunalla on metsämaalla hieman muuta maastoa alavampi paikka, missä pienen kosteikon mahdollisuus. Valuma ala ei ole kovin laaja, enimmäkseen metsätalouden kuivatusvesiä. 45: * jokiniemen kohdalla Vähänvedenpuron varrella on alavaa peltoa, missä kosteikkomahdollisuus kaivamalla. Kaivumailla mahdollista korottaa muita alavia kohtia pellolla. Mahdollisesti ojalla ohjattavissa peltoaukean kuivatusvesiä myös kosteikon kautta. Peltoa valuma alueessa on lähes 10 %. Hyvä tavoitettavuus ja maisemallisesti erittäin hienolla paikalla. 46: Lehtomaan kohdalla on ojan varsi alavaa, missä pienen kosteikon mahdollisuus esimerkiksi täydentämään edellisen kohteen 45 kanssa kokonaisuutta. Patoamista voisi olla mahdollista hyödyntää kaivamisen lisäksi. 47: Vähänvedenpuron reunalla alavahkoa jokirantaa, missä pienen kunnostuksen mahdollisuutta. Esimerkiksi kosteikko voisi sopia paikalle, jos peltoaukean kuivatusvesiä onnistuu ohjata sopivasti paikalle. 48: Tien ja Vähänvedenpuron välissä oikein hyvä paikka kosteikolle, alavaa. Valuma aluetta voisi olla mahdollista laajentaa hiukan johtamalla ojalla peltojen kuivatusvesiä Vähänvedenpuron vierellä. 49: Vähänveden kaakkoispuolella on alavaa peltoa lähellä Vähänvedenpuroa. Paikalla mahdollisuus pienelle kosteikolle, mikäli alueen kuvatusvesiä onnistuu ohajta sopivasti paikalle. Pääosin kunnostus olisi tehtävissä kaivamalla, kaivumailla mahdollisuus korottaa vaikka ympäröiviä peltoja. Valuma ala ei kovin suuri, joten ei tarvitsisi olla kosteikonkaan iso. Kunnostus toisi myös monipuolisuutta ympäristöön ja maisemallisestikin hienolla paikalla. Huom. Sähkölinjan alla, metsäsaarekkeen ja tien välillä on muuta ympäröivää maastoa alavampi kohta, mikä voisi tarvittaessa sopia täydentämään kokonaisuutta. 50: * Norssinjärven kaakkoispuolella alavaa rantaa, jossa on mainio kosteikkomahdollisuus yhdelle isommalle tai parille pienemmälle kosteikolle. Kasvaa isohkoa koivua. Viereiset pellot viettävät hyvin, aivan vierellä oleva reuna on hieman alavahkoa, mitä saattaisi olla mahdollista korottaa hieman kaivumailla. Kohteelle vierestä tulee vettä suurelta alalta, jonka voi pilkkoa tarvittaessa pienempiinkin, myös maatalouden kuivatusvesiä. Valuma alueella on myös hyviä kohteita täydentämään kokonaisuutta. Huom. Lokkiperäntien varrella olevat uudet pellot ei näy kartalla, mutta kasvattaa valuma alueen peltoprosenttia. Kohteita kannattaa tarkastella kaikkia parhaan kokonaisuuden löytämiseksi.

12 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista 51: * Korkeusmallin perusteella muuta maastoa alavampi paikka, missä mahdollisuus vaikka kosteikolle, jos kuivatusvesiä tulee kohteen kautta. Mahdollisuus hyödyntää pengertämistä ja patoamistakin. Olisi oiva paikka täydentämään kunnostusten kokonaisuutta esimerkiksi kohteen 50 kanssa. 52: * Korkeusmallin perusteella mainio pienen kosteikon/altaan paikka, jos kohteen kautta tulee kuivatusvesiä. Silloin sopisi esimerkiksi täydentämään vaikka kohteen 50 kanssa kokonaisuutta. 53: * Luikkonevan luoteisreunalla vaikuttaa olevan vanha lampi, missä myös pieni mahdollisuus tehdä kunnostusta täydentämään esimerkiksi muiden kohteiden kanssa kokonaisuutta. 54: * Kts. kohde 50. Samaa Norssinjärven alavaa rantaa, missä mahdollisuus kosteikolle. Kohteella useita mahdollisuuksia jakaa kuivatusvesiä kohteen 50 kanssa valuma alueiden ja peltopintaalojen mukaan. Suuret valuma alueet, joilla myös mahdollisuuksia kunnostuksille kauempanakin rannasta. 55: * Tialantien Norssinjärven puolella on alavaa ojanvartta, missä mahdollisuus pienelle kosteikolle. Sopisi täydentämään esimerkiksi kunnostusten kokonaisuutta viereisen kohteen 54 kanssa. Mahdollisuus hyödyntää patoamistakin.. 56: * Pyöriäsuon itäpuolella on alavaa metsämaata, missä on pienen kosteikon tai suuren laskeutusaltaan mahdollisuus. Voisi sopia täydentämään muita kunnostuksia ja kokonaisuutta, kuten kohdetta : * Palosuolle menevän tien pohjoispuolella on sähkölinjan alla alavaa metsämaata ojan varressa, missä korkeuden puolesta erittäin hyvä mahdollisuus kosteikolle. Kohteella mahdollisuus hyödyntää pengertämistä ja täydentää muiden kunnostusten kokonaisuutta. 58: * Kohteella vaikuttaisi olevan mahdollisuus laskeutusaltaan tai pienehkön kosteikon paikaksi. Voisi sopia esimerkiksi täydentämään muita kunnostuksia, jos tarpeen. Kustannustehokkaampi olisi tehdä kunnostus esimerkiksi kohteelle : * Korkeusmallin perusteella paikalla olisi kosteikkomahdollisuus, korkeuseroja vaikea havaita maastossa ilman mittaamista. Pääosin kaivamalla toteutettava kosteikko, hieman mahdollista hyödyntää myös pengertämistäkin. Kohteen kautta tulee maa ja metsätalouden kuivatusvesiä, peltoa on yli kymmenes valuma alasta. 60: * Vainion kohdalla on Tialantien koillispuolella alavaa ojanvartta, missä pienen kosteikon tai muun kunnostuksen mahdollisuus. Tarkasteluhetkellä virtaa vähän vettä, pieni valuma ala, joten kosteikko voi olla turhankin järeä kunnostus. Veden kuormasta riippuen kohteelle voisi sopia mainiosti myös pienet kunnostukset, pohjakynnykset tai padotkin. 61: Kohisevanpuron varsi on alavaa, kosteikkomahdollisuus esimerkiksi pellon yläpuolella. Peltojakin valuma alueella löytyy, mutta enimmäkseen metsätalouden kuivatusvesiä. Todennäköisesti kohteella on mahdollista hyödyntää myös pengertämistä ja ehkä

13 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista patoamistakin. Valuma ala on aika suuri, joten myös pienemmät altaat ja muut kunnostukset valuma alueella täydentäisivät mainiosti kokonaisuutta. 62: Kohisevanpurolta reilu sata metriä luoteeseen on Tialantien yläpuolella alavassa ojanvarressa laskua hyvin. Kohteella on mahdollisuus kunnostuksille vaikka pohjakynnyksinä pidemmällä matkalla ja hieman ylempänä esimerkiksi ylisuurelle laskeutusaltaalle pohjakynnyksen kera. 63: Kohteella on potentiaalia vaikka kosteikoksi, mutta valuma ala vaikuttaa kartan mukaan pienehkölle. Kosteikko ei todennäköisesti kustannustehokas, pohjakynnykset muut pienet kunnostukset voisi sopia paremmin kohteelle. 64: Tialantien vierellä alavaa ojanvartta, missä kosteikkomahdollisuus kaivaa, pengertää, ehkä padotakin. Sateiden jälkeen vettä virtaa reilusti. Valuma alueella ei löydy peltoja. Tien ja järven välillä ei löytynyt mahdollisuutta kosteikolle. 65: Ojassa on reilusti laskua, joten sen puolesta olisi pienen kosteikon tai muun kunnostuksen mahdollisuus. kohteella mahdollisuus hyödyntää pengertämistä, huomioitava kivinen maaperä. Tarkasteluhetkellä vettä ei paljon virtaa, pitkä sateeton jakso takana. 66: Norssinjärven länsirannalla laskee rakennusten välistä pienehkö oja, missä ojan suulla on hieman alavampaa ja pienen kosteikon mahdollisuus. 67: Lompakon kohdalla on Lokkilantien länsipuolella pienen kosteikon tai suuremman laskeutusaltaan mahdollisuus. Ojan varressa on hieman muuta maastoa alavampi kohta. Kohdetta kannattanee miettiä myös edellisen kohteen 66 kanssa kokonaisuutena. 68: Saaripuron varrella on Käävänkosken kohdalla muuta maastoa alavampi paikka, missä mahdollisuus kosteikolle. Saaripuron valuma alue on laaja, turvepohjainen. Kokonaisuutta täydentää mainiosti myös muut kunnostukset, joilla turvetta on mahdollista estää liikkumasta ja samalla myös hillitä tulvahuippuja. Kohteella on todennäköisesti mahdollisuus hyödyntää myös pengertämistä. 69: Pienehkö alava paikka Saaripuron varrella, mutta valuma ala on todella laaja. Voisi soveltua pieneen kunnostukseen, esimerkiksi pohjakynnyksin täydentämään muita kunnostuksia. 70: Laajalan kohdalla Norssinjärven lounaisrannalla on alavaa peltoa, missä on kosteikkomahdollisuus. Pääosin toteutettavissa kaivamalla, kaivumailla mahdollista korottaa esimerkiksi ympäröiviä alueita. Avo ojitusta on ainakin lähempänä rantaa. Hyvä saavutettavuus ja maisemallisesti hienolla paikalla.

14 Liite 2 Tietoja kunnostusmahdollisuuksista Potentiaalinen kunnostuskohde Valuma alueen tietoja soveltuvuus esimerkiksi kartalla Nimi/paikka nimelle arvioitu pinta ala Id Pinta ala 0,5% valuma alasta peltoviljelyä maa metsä muu nro m2 ha nro ha m2 m2 ha ha % talous talous , , x , , ,8 x , , ,8 x , , ,4 x , , , x , , ,3 x , , x , , ,33 3 4, , , , , , , ~x , , x , ,49 9 9, , , x , , , ,3 x , , x , , ,3 x , , ,9 x , , ,16 2 6,3 x , , x , , ,23 2 4,3 x

15 Potentiaalinen kunnostuskohde Valuma alueen tietoja soveltuvuus esimerkiksi kartalla Nimi/paikka nimelle arvioitu pinta ala Id Pinta ala 0,5% valuma alasta peltoviljelyä maa metsä muu nro m2 ha nro ha m2 m2 ha ha % talous talous 25 Haarapuro 227 0, , x , , , ,8 x , , x , , , , x , , x , , x , , ,8 x , , x , , , ,5 x , , ,1 x , , ,3 x , , x , , ,1 x , , ,9 ~x , , ,3 x , ,29 1 1,7 x , ,32 2 3,2 x , , ,6 ~x , , , , , ,7 x , , x

16 Potentiaalinen kunnostuskohde Valuma alueen tietoja soveltuvuus esimerkiksi kartalla Nimi/paikka nimelle arvioitu pinta ala Id Pinta ala 0,5% valuma alasta peltoviljelyä maa metsä muu nro m2 ha nro ha m2 m2 ha ha % talous talous Huom! Kohteiden 50 ja 54 valuma ala yhteensä laskettu tälle riville , ,7 x , , ,7 x ,56 6 5,3 x , , , , , ,4 x , , , , , x , , ,9 x , , x , ,85 8 4,7 x , , x , , , x , , x , , x ,09 68 Saaripuro , , x , , , ,6 x x

17 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 4-6, 15 ja 16:

18 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 7-14:

19 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 36-37:

20 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 40-42, 45 ja 46:

21 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 43-44:

22 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 50-59:

23 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 60-62:

24 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 63-67:

25 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 68-69:

26 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 68-70:

27 Liite3 Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi versio Yleistä Maanmittauslaitos (jäljempänä Lisenssinantaja) on tietoaineiston immateriaalioikeuksien haltijana myöntänyt lisenssin tietoaineiston (tai sen osan) kopioon (jäljempänä aineisto) näiden käyttöehtojen mukaan. Lisenssinsaajalla tarkoitetaan luonnollista tai juridista henkilöä, joka ottaa tämän lisenssin alaisen aineiston käyttöön. Vastaanottamalla aineiston Lisenssinsaaja hyväksyy tämän lisenssin ehdot. Lisenssinsaajan ja Lisenssinantajan välillä ei tämän lisenssin myötä synny yhteistyö- tai liikesuhdetta. 2. Lisenssin ehdot 2.1. Käyttöoikeudet Tämä on maailmanlaajuisen, maksuttoman, peruuttamattoman rinnakkaisen käyttöoikeuden myöntävä lisenssi, jonka mukaan Lisenssinsaajan vastaanottamaa aineistoa voi vapaasti: kopioida, levittää ja julkaista, muokata ja hyödyntää kaupallisesti ja ei-kaupallisesti, yhdistellä muihin tuotteisiin ja käyttää osana sovellusta tai palvelua Lisenssinsaajan velvollisuudet ja vastuut Lisenssinsaajan on aineistoa levittäessään tai aineistoa sisältävän tuotteen tai aineistoa käyttävän palvelun yhteydessä käytettyyn jakelumediaan tai -menetelmään kohtuullisesti soveltuvalla tavalla: mainittava Lisenssinantajan nimi, aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2012 aineistoa) esitettävä tämän lisenssin kopio tai linkki siihen, sekä vaadittava vastaavat maininnat luovuttaessaan kolmannelle oikeuksia aineiston kopioihin tai aineistoa sisältäviin tuotteisiin tai palveluihin ja poistettava Lisenssinantajan nimi tuotteen tai palvelun yhteydestä, mikäli Lisenssinantaja sitä vaatii. Tämän lisenssin perusteella Lisenssinsaaja ei saa aineiston käytön yhteydessä ilmaista, että Lisenssinantaja tukisi tai suosittelisi kyseistä aineiston käyttötapaa Lisenssinantajan velvollisuudet ja vastuut Lisenssinantaja vastaa, että Lisenssinantajalla on oikeus luovuttaa tämän lisenssin mukaiset oikeudet aineistoon. Aineisto on lisensoitu sellaisenaan eikä Lisenssinantaja vastaa aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, ei myönnä aineiston tai sen osien oikeellisuudelle tai ajantasaisuudelle takuuta eikä vastaa aineiston käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista ja ei ole velvollinen pitämään aineistoa jatkuvasti saatavilla eikä ilmoittamaan ennalta jakelun keskeytymisestä tai päättymisestä eikä vastaa jakelun keskeytymisestä tai päättymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 3. Sovellettava laki Tähän lisenssiin sovelletaan Suomen lakia. 4. Muutokset tähän lisenssiin Lisenssinantaja voi milloin tahansa muuttaa lisenssin ehtoja tai soveltaa aineistoon eri lisenssiä. Tämän lisenssin ehtoja sovelletaan kuitenkin edelleen niihin aineistoihin, jotka on vastaanotettu ennen lisenssin muuttumista tai vaihtumista.

Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista

Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista Kommentteja Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120227lausun/name.jsp 1. Näkemyksiä

Lisätiedot

Kohde-ehdotusten esittely ja alueiden erityispiirteet: Rutumin alue

Kohde-ehdotusten esittely ja alueiden erityispiirteet: Rutumin alue Kohde-ehdotusten esittely ja alueiden erityispiirteet: Rutumin alue Rutumin alueella eniten korkeuseroja Lukuisia pohjapatoehdotuksia ja mahdollisuuksia luoda toimivia kokonaisuuksia Kaikkien varsinaisten

Lisätiedot

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 272/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 SOMPASEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2007 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Taipaleenjärvi...

Lisätiedot

KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA VUOHENOJA, LIETO

KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA VUOHENOJA, LIETO Eriika Lundström, Anni Karhunen, Ilkka Myllyoja KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA VUOHENOJA, LIETO 1. Yleistä Luontaiset kosteikot ovat vähentyneet tehostuneen kuivatuksen ja ojituksen kautta. Kosteikot edistävät

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu

Maa- ja metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu Maa- ja metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu Työryhmän II kokous 13.1.2014 Nuorisokeskus Oivanki Teemu Ulvi, SYKE Kati Häkkilä, SYKE Yleissuunnitelman sisältö maatalouden osalta Maatalouskosteikkojen

Lisätiedot

Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013. Tarja Stenman 1

Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013. Tarja Stenman 1 Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013 1 Kosteikot yleensä Kosteikkoja on Suomen maapinta-alasta noin 25 % Kosteikkoja ovat esimerkiksi märät maa-alueet, suot, matalat järvet ja merialueet sekä

Lisätiedot

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus.

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus. Hulevesitarkastelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus talvi 2015 v.2 SISÄLLYS Hulevesien hallinta 2 Kaavoitettavan alueen sijainti 2 Valuma-alue 3 Hulevedet kaava-alueella 4 Hulevesimäärät 5-6 1 HULEVESIEN

Lisätiedot

URAJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELU- TOIMENPITEET

URAJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELU- TOIMENPITEET URAJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELU- TOIMENPITEET Sisällysluettelo URAJÄRVEN VALUMA-ALUE... 3 Tiivistelmä... 4 Kohteet osavaluma-alueittain... 5 Palolahden ojan valuma-alue... 5 Muurojan valuma-alue...

Lisätiedot

PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET

PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET Piennar valtaoja, vesistö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot/viljelytapa ja ympäristöehdot: Vesistöjen ja valtaojien varsilla oleville peltolohkoille on jätettävä

Lisätiedot

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA Clean Watersin tarina alkaa Vapo Oy:n turvetuotannosta, jonka myötä on suunniteltu ja toteutettu suuri määrä vesienkäsittelyratkaisuja: noin 1000 laskeutusallasta

Lisätiedot

Metsätalouden vesiensuojelupäivät Kolilla Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsätalouden vesiensuojelupäivät Kolilla Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Metsätalouden vesiensuojelupäivät 22.-23.9.2015 Kolilla Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Kemera-laki Uusi kemera-laki on määräaikainen ja voimassa 1.6.2015-31.12.2020 Tukijärjestelmän

Lisätiedot

Metsätalous ja vesiensuojelu. Sisältö noudattaa Suomen metsäkeskuksen Isojoella järjestämän FRESHABIT LIFE IP hankkeen yleisötilaisuuden sisältöä.

Metsätalous ja vesiensuojelu. Sisältö noudattaa Suomen metsäkeskuksen Isojoella järjestämän FRESHABIT LIFE IP hankkeen yleisötilaisuuden sisältöä. Metsätalous ja vesiensuojelu Sisältö noudattaa Suomen metsäkeskuksen Isojoella järjestämän FRESHABIT LIFE IP hankkeen yleisötilaisuuden sisältöä. 1 Uuronluoma Hukanluoma Kärkiluoma Riitaluoma Lohiluoma

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi 2011. Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Lappeenrannan Yritystila Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Maastokartta, tutkimusalue,

Lisätiedot

Hahmajoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma v. 2010

Hahmajoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma v. 2010 Hahmajoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma v. 2010 Hollola 3/2011 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Hahmajoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma

Lisätiedot

Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset

Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset 4.6.2014, Hämeenlinna Petra Korkiakoski Sivu 1 4.6.2014 Petra Korkiakoski, OPET-hanke OPET - Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus

Lisätiedot

Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa

Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa Valtakunnallisesti kattavaa laserkeilausaineistoa ei vielä ole. Kaltevuusmallit perustuvat tällä hetkellä digitaalisen korkeusmallin

Lisätiedot

Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012

Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012 Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012 Lisätietoa TASO-hankkeen sivuilta: www.ymparisto.fi/ksu/taso - muokattavat omavalvontalomakkeet - tiivistetyt vesiensuojelusuositukset - diaesitykset

Lisätiedot

LIITE 1 PANUMAJÄRVEN VESIENHOITOHANKE, PUDASJÄRVI

LIITE 1 PANUMAJÄRVEN VESIENHOITOHANKE, PUDASJÄRVI 1 (10) PANUMAJÄRVEN VESIENHOITOHANKE, PUDASJÄRVI LIITE 1 Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on vähentää Panumajärveen tulevaa metsätalouden etenkin metsäojituksen aiheuttamaa vesistökuormitusta.

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi 27.09.2010 MUISTUTUS Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/200/04.08/2010

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon

YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon Maarit Satomaa Maisema- ja ympäristöasiantuntija ProAgria Oulu/ Maa- ja kotitalousnaiset 13.1.2014 Kuusamo Maiseman- ja luonnonhoito osana viljelijän

Lisätiedot

HIRVIJOEN SUOJAVYÖHYKKEIDEN JA KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA

HIRVIJOEN SUOJAVYÖHYKKEIDEN JA KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA HIRVIJOEN SUOJAVYÖHYKKEIDEN JA KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen 25.4.2012 1 YLEISSUUNNITTELU MMM rahoittaa, suunniteltu vuodesta 1999 joka vuosi yksi

Lisätiedot

MONIVAIKUTTEISET KOSTEIKOT -TOIMINTA JA MERKITYS. Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen

MONIVAIKUTTEISET KOSTEIKOT -TOIMINTA JA MERKITYS. Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen MONIVAIKUTTEISET KOSTEIKOT -TOIMINTA JA MERKITYS Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen 8.12.2011 MIKSI KOSTEIKKOJA? vesiensuojelutoimia pitää tehdä, vedet eivät ole kunnossa, kosteikko

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila * ~~I!Qf!!T!!.fll _L--..._ ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET ~ TAIDOLLA VUODESTA 1988 Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot....

Lisätiedot

Beat 1 Rostad ja Sanden

Beat 1 Rostad ja Sanden Beat 1 Rostad ja Sanden Rostad. Oikea ranta. Rostad on kalastusalueen ylin pooli ja on pituudeltaan noin 500 metriä. Se on luonteeltaan hitaasti virtaavaa syvää nivaa kosken yläpuolella. Täällä ranta on

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi

VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi 1 VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Pirkanmaan liitto 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännöksen kuvaus...

Lisätiedot

Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys esimerkkinä vesienhoidon toteuttamisesta

Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys esimerkkinä vesienhoidon toteuttamisesta Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys esimerkkinä vesienhoidon toteuttamisesta Keskustelutilaisuus Kitkajärven tilasta ja tarpeista Hotelli Kirikeskus, Posio 27.11.2012 Birger Ylisaukko-oja sihteeri Monipuolista

Lisätiedot

peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma

peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma Ravinnehuuhtoumien muodostuminen peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma alueelta Tuloksia vedenlaadun seurannasta RaHa hankkeessa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry RaHahankkeen

Lisätiedot

VYYHTI II -hankkeen Aloitustilaisuus. Maarit Satomaa ProAgria Oulu

VYYHTI II -hankkeen Aloitustilaisuus. Maarit Satomaa ProAgria Oulu VYYHTI II -hankkeen Aloitustilaisuus Maarit Satomaa ProAgria Oulu 05.04.2016 Hae VYYHTI II pilottialueeksi tule mukaan luomaan vesienhoidon verkostoa ja hyviä käytäntöjä Pilottialuehaku 2016 - Koko valuma-aluetta

Lisätiedot

Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa

Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa Liite 17.12.2007 64. vuosikerta Numero 3 Sivu 5 Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa Markku Puustinen, Suomen ympäristökeskus Kosteikot pidättävät tehokkaasti pelloilta valtaojiin

Lisätiedot

Veikö syksyn sateet ravinteet mennessään?

Veikö syksyn sateet ravinteet mennessään? Veikö syksyn sateet ravinteet mennessään? - Tuloksia vedenlaadun seurannasta RaHahankkeessa Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Esityksen sisältö Vedenlaadun seuranta

Lisätiedot

LITTOISTENJÄRVEN POHJOISPUOLISELTA JÄRVELÄN KOSTEIKOLTA LÄH- TEVÄN VEDEN SEKÄ LITTOISTENJÄRVEEN LASKEVIEN KAHDEN OJAN VE- DENLAATUTUTKIMUS 11.6.

LITTOISTENJÄRVEN POHJOISPUOLISELTA JÄRVELÄN KOSTEIKOLTA LÄH- TEVÄN VEDEN SEKÄ LITTOISTENJÄRVEEN LASKEVIEN KAHDEN OJAN VE- DENLAATUTUTKIMUS 11.6. 1(2) 30.6.2015 LITTOISTENJÄRVEN POHJOISPUOLISELTA JÄRVELÄN KOSTEIKOLTA LÄH- TEVÄN VEDEN SEKÄ LITTOISTENJÄRVEEN LASKEVIEN KAHDEN OJAN VE- DENLAATUTUTKIMUS 11.6.2015 1 Yleistä Littoistenjärven pohjoispuolella

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on vähentää Korkattijärveen tulevaa metsätalouden etenkin metsäojituksen aiheuttamaa

Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on vähentää Korkattijärveen tulevaa metsätalouden etenkin metsäojituksen aiheuttamaa 1(9) KORKATTIJÄRVEN VESIENHOITOHANKE, HAAPAVESI Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on vähentää Korkattijärveen tulevaa metsätalouden etenkin metsäojituksen aiheuttamaa vesistökuormitusta. Hankealueen

Lisätiedot

Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa

Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa Kunnostusojitusten vesiensuojelupäivä 16.4.2013 16.4.2013 Esityksen sisältö Milloin on tehtävä ilmoitus ojituksesta Mitä ilmoituksen tulee sisältää Vesilain mukaan

Lisätiedot

Selvitys Kotijoen purkautumiskykyä heikentävistä tekijöistä (Kotijoen mittaus, HEC-RAS mallinnus ja arviot toimenpiteistä)

Selvitys Kotijoen purkautumiskykyä heikentävistä tekijöistä (Kotijoen mittaus, HEC-RAS mallinnus ja arviot toimenpiteistä) Sivu 1 / 4 Selvitys Kotijoen purkautumiskykyä heikentävistä tekijöistä (Kotijoen mittaus, HEC-RAS mallinnus ja arviot toimenpiteistä) 1. Yleistä Kiljanrannan kyläyhdistys ry on tilannut Maveplan Oy:ltä

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

Evijärvi Joensuu 1 ja 3 Maakaapelilinjojen tarkkuusinventointi 2014

Evijärvi Joensuu 1 ja 3 Maakaapelilinjojen tarkkuusinventointi 2014 1 Evijärvi Joensuu 1 ja 3 Maakaapelilinjojen tarkkuusinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Elenia Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 4 Joensuu 1...

Lisätiedot

PIELAVESI Sulkavajärven rantayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2004

PIELAVESI Sulkavajärven rantayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2004 1 PIELAVESI Sulkavajärven rantayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2004 Timo Jussila Kustantaja: Pielaveden kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Täydennysinventointi lokakuussa 2004...

Lisätiedot

Valtatie 4:n uuden Iin ohikulkutien aluevaraussuunnitelmaan liittyvä arkeologinen inventointi Iijoen pohjoispuolella

Valtatie 4:n uuden Iin ohikulkutien aluevaraussuunnitelmaan liittyvä arkeologinen inventointi Iijoen pohjoispuolella .\ \ 1 \ 1 1 Valtatie 4:n uuden Iin ohikulkutien aluevaraussuunnitelmaan liittyvä arkeologinen inventointi Iijoen pohjoispuolella 22.-24.10.2010 Kulttuurintutkijain Osuuskunta Aura Sami Viljanmaa 2010

Lisätiedot

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079 Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011 Työnro 416079 MAAPERÄ- JA HULEVESISELVITYS KORTEKUMPU, KANGASALA SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...

Lisätiedot

HANKKEEN KUVAUS 29.4.2015

HANKKEEN KUVAUS 29.4.2015 Pihlavanlahden niitot ja pintaruoppaus 2015 1(5) KAUKAISEMPAA HISTORIAA Kokemäenjoen suu on siirtynyt vuosisatojen kuluessa länttä kohti. Joen suu oli Kivinin Kahaluodon kapeikon kohdalla noin sata vuotta

Lisätiedot

Vesistökunnostusten nykytilanne ja toimenpidetarpeet

Vesistökunnostusten nykytilanne ja toimenpidetarpeet Vesistökunnostusten nykytilanne ja toimenpidetarpeet Vesien kunnostusstrategian (YM 2013) visio Vesienhoitosuunnitelmissa mainittuja kunnostuksia toteutetaan monitavoitteisesti niin, että joissa, järvissä

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET FCG Finnish Consulting Group Oy Tampereen kaupunki 1 (1) PISPALAN KEVÄTLÄHTEET MAASTOTYÖ Kuva 1 Lähteiden sijainti kartalla Pispalan kevätlähteiden kartoitus suoritettiin 20.4.2011, 3.5.2011 ja 27.5.2011.

Lisätiedot

Iso-Lamujärven alustava pohjapatolaskelma

Iso-Lamujärven alustava pohjapatolaskelma Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Iso-Lamujärven alustava pohjapatolaskelma 28.9.2015 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä www.leiviska.fi 2 Sisällysluettelo 1 ASETETTU TAVOITE... 3 2 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA AINEISTO...

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen Maanviljelijöiden/ ÖSP:n näkökulmasta. Mats Nylund

Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen Maanviljelijöiden/ ÖSP:n näkökulmasta. Mats Nylund Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen Maanviljelijöiden/ ÖSP:n näkökulmasta Mats Nylund Maanviljelyn vesiensuojelun tulevaisuudennäkymät Suomalaiseen maanviljelyyn kohdistuu sekä kansallisia

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Salon Järvelän kosteikon perustaminen Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi www.riista.fi

Lisätiedot

Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä. IV kokous Nuorisokeskus Oivanki Teemu Ulvi ja Kati Häkkilä

Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä. IV kokous Nuorisokeskus Oivanki Teemu Ulvi ja Kati Häkkilä Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä IV kokous 16.12.2014 Nuorisokeskus Oivanki Teemu Ulvi ja Kati Häkkilä Asialista 1. Edellisen kokouksen muistio 2. Verkkokoekalastusten tulokset

Lisätiedot

LUMO-suunnittelu ja maatalouden vesiensuojelu Kyyvedellä

LUMO-suunnittelu ja maatalouden vesiensuojelu Kyyvedellä LUMO-suunnittelu ja maatalouden vesiensuojelu Kyyvedellä Kalle Hellström 22.2.2012 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue - vesienhoitosuunnitelma

Lisätiedot

kosteikkojen suunnitteluun suunnitteluohjeita (mitoitus tehty vähän samaan tapaan Ojitus on muuttanut turpeen ominaisuuksia (hapettunut)

kosteikkojen suunnitteluun suunnitteluohjeita (mitoitus tehty vähän samaan tapaan Ojitus on muuttanut turpeen ominaisuuksia (hapettunut) Suunnittelu- ja mitoitusohjeita ojitettujen kosteikkojen suunnitteluun Björn Klöve (Oulun yliopisto) Taustaa Ojitetuillet ill kosteikoille ill ei ole olemassa mitoitus- ja suunnitteluohjeita (mitoitus

Lisätiedot

VYYHTI II hanke

VYYHTI II hanke VYYHTI II hanke 2016-2018 Projektipäällikkö Riina Rahkila ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Kuva Arto Lehto Kuva Arto Lehto Paikallisissa kunnostushankkeissa tarvitaan Yhteinen tahtotila

Lisätiedot

ALAKÖNKÄÄN KOSKIMAISEMA. Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys

ALAKÖNKÄÄN KOSKIMAISEMA. Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys ALAKÖNKÄÄN KOSKIMAISEMA Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys Kunta: Utsjoki Pinta-ala: 780,1 ha Maisemaseutu: Pohjois-Lapin tunturiseutu

Lisätiedot

Joen määritelmä. Joella tarkoitetaan virtaavan veden vesistöä. Joen valuma-alue on vähintään 100 km 2.

Joen määritelmä. Joella tarkoitetaan virtaavan veden vesistöä. Joen valuma-alue on vähintään 100 km 2. Joet ja kunnostus Joen määritelmä Joella tarkoitetaan virtaavan veden vesistöä. Joen valuma-alue on vähintään 100 km 2. Valuma-alueella tarkoitetaan aluetta, jolta vedet kerääntyvät samaan vesistöön. Jokiekosysteemin

Lisätiedot

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Kartat...

Lisätiedot

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma Alueen nykytila Suunnittelualue on Sulan osayleiskaava-alue, joka on pinta-alaltaan n. 510 hehtaaria. Alueesta noin hieman alle 200 ha on asemakaavoitettu asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Kaavoittamattomat

Lisätiedot

HAUSJÄRVI VANTAA HOKANMÄKI

HAUSJÄRVI VANTAA HOKANMÄKI HAUSJÄRVI VANTAA HOKANMÄKI Röykkiöalueen tarkastus 18.8.2006 FM Juha Ruohonen Riihimäen kaupunginmuseo Hausjärvi Vantaa Hokanmäki tarkastuksen kohde: röykkiöt > viljelyröykkiöt (?) kohteen ajoitus: historiallinen

Lisätiedot

Kunnostusojitustarve, ojituksen aiheuttama kuormitus ja vesiensuojelu Hannu Hökkä Metla/Rovaniemi

Kunnostusojitustarve, ojituksen aiheuttama kuormitus ja vesiensuojelu Hannu Hökkä Metla/Rovaniemi Kunnostusojitustarve, ojituksen aiheuttama kuormitus ja vesiensuojelu Hannu Hökkä Metla/ Kunnostusojitustarve Pohjois-Suomessa VMI11 (2009-2013): kunnostustarve on 117000 ha/v, josta Pohjois-Suomessa 45%,

Lisätiedot

Suometsän hoito. Kemera-koulutus

Suometsän hoito. Kemera-koulutus Suometsän hoito Kemera-koulutus Suometsän hoito Tarkastelua kokonaisvaltaisesti aikanaan ojitetun alueen kunnostusojitustarvetta, ravinnetilannetta, kulkuyhteyksien järjestämistä ja metsien hoitoa sekä

Lisätiedot

Maanmuokkauksen vesiensuojelun omavalvonta

Maanmuokkauksen vesiensuojelun omavalvonta Maanmuokkauksen vesiensuojelun omavalvonta Materiaalit Metsätalouden vesiensuojelusuositusten kouluttajanaineisto sekä koulutuspäivien materiaalit löytyvät Tapion ja TASO-hankkeen sivuilta: Metsätalouden

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

Päijänrannan asemakaava

Päijänrannan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JÄMSÄN KAUPUNKI Päijänrannan asemakaava Hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.6.2014 P17610 Hulevesiselvitys 1 (8) Antti Smolander 2.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hack the budget - kehittäjätapaaminen VM Markku Huttunen

Hack the budget - kehittäjätapaaminen VM Markku Huttunen Hack the budget - kehittäjätapaaminen VM 26.5.2016 Markku Huttunen EU:n vaikutus avoimeen dataan - Vielä vuonna 1999 Tilastokeskuksen piti erikseen perustella se, että StatFin-tietokanta avattiin verkossa

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Torttijärven alue sijaitsee Pirkanmaalla, Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä

Lisätiedot

Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila

Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila 1 Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Tilaaja: Ympäristösuunnittelu Oy / UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3

Lisätiedot

Kosteikot vesienhoidossa

Kosteikot vesienhoidossa Kosteikot vesienhoidossa Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus SYKE Kosteikko Vesiperäinen maa-alue, joka on pysyvästi tai ainakin suurimman osan vuodesta veden peittämä Vesi- ja rantakasvillisuutta

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Pienvedet ja uusi vesilaki. tulkinnat pienvesien suojelusta. Sinikka Rantalainen

Pienvedet ja uusi vesilaki. tulkinnat pienvesien suojelusta. Sinikka Rantalainen Pienvedet ja uusi vesilaki tulkinnat pienvesien suojelusta Sinikka Rantalainen Vantaan pienvesiselvitys 2009 Jatkotoimenpiteet: 1. Järjestetään inventointitietojen hallinnointi ja päivitysvastuu sekä muodostetaan

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Seppo Lamppu tmi 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

MAASTOSELVITYS KOURAJOEN KALATALOUDEL- LISISTA KUNNOSTUSMAHDOLLISUUKSISTA

MAASTOSELVITYS KOURAJOEN KALATALOUDEL- LISISTA KUNNOSTUSMAHDOLLISUUKSISTA MAASTOSELVITYS KOURAJOEN KALATALOUDEL- LISISTA KUNNOSTUSMAHDOLLISUUKSISTA Mikko Känkänen 2011 1 JOHDANTO... 3 2 VESISTÖN KUVAUS... 3 3 KALASTO JA VIRKISTYSKÄYTTÖ... 3 4 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 5 TULOKSET...

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke)

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke) Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke) 29.10.2012, Hämeenlinna Sivu 1 30.10.2012 OPET-hankkeen esittely, Petra Korkiakoski Esityksen sisältö OPET-hankkeen taustat ja tavoitteet

Lisätiedot

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAISEMALLINEN SELVITYS LINIKKALAN OSAYLEISKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAAKIRJAKARTAT 1660-70-LUKU Linikkalan osayleiskaava-alueen

Lisätiedot

Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Iisalmen kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005

SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005 SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005 M U S E O V I R A S T 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Inventointialue 1 3. Inventointihavainnot 2 4. Yhteenveto 2 5. Löydöt 3

Lisätiedot

Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Tilaaja: Ympäristösuunnittelu Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Arkistolähteet:...

Lisätiedot

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta inventoitavasta alueesta 4 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset 5 Kartta alueelle tehdyistä koekuopista 6 Valokuvat 7 Negatiiviluettelo

Lisätiedot

Vesistöjen tila ja kuormituksen kestokyky

Vesistöjen tila ja kuormituksen kestokyky Vesistöjen tila ja kuormituksen kestokyky Antton Keto ja Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus Vesikeskus Maankuivatus- ja vesiensuojeluseminaari Salaojakeskus & BSAG 26.5.2016 Suitian linna Esityksen

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Jäälin vesien hoito. VYYHTI-työpaja Liminka 28.11.2013. Birger Ylisaukko-oja Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys

Jäälin vesien hoito. VYYHTI-työpaja Liminka 28.11.2013. Birger Ylisaukko-oja Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys KIIMINGIN JÄÄLIN VESIENHOITOYHDISTYS RY Jäälin vesien hoito VYYHTI-työpaja Liminka 28.11.2013 Birger Ylisaukko-oja vesienhoitoyhdistys Monipuolista vesienhoitoa Yhdistys perustettu keväällä 2011 Tavoite:

Lisätiedot

ENONKOSKI Käkötaipale-Valkeislahti Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi v Timo Jussila Hannu Poutiainen

ENONKOSKI Käkötaipale-Valkeislahti Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi v Timo Jussila Hannu Poutiainen 1 ENONKOSKI Käkötaipale-Valkeislahti Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi v. 2011 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: UPM / Sulkavan Palvelut Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot...

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Vesijärven valumaalueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma

Päijät-Hämeen Vesijärven valumaalueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 08 2009 Päijät-Hämeen Vesijärven valumaalueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Asikkala, Hollola, Lahti Markku Meronen Hämeenlinna 2009 HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS HÄMEEN

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

Lahti Teivaanrinne. Sotahistoriallisten kohteiden inventointi kaava-alueella

Lahti Teivaanrinne. Sotahistoriallisten kohteiden inventointi kaava-alueella Lahti Teivaanrinne Sotahistoriallisten kohteiden inventointi kaava-alueella Eetu Sorvali Lahden kaupunginmuseo Päijät-Hämeen maakuntamuseo 2010 Sisällysluettelo 1. Arkisto- ja rekisteritiedot... 2 2. Johdanto...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila 1 LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat...

Lisätiedot

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Hannu Poutiainen Tilaaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Tutkimus... 4 Havainnot ja yhteenveto...

Lisätiedot

Muistio Pieksämäen seudun vesienhoidon järjestelypalaverista

Muistio Pieksämäen seudun vesienhoidon järjestelypalaverista Muistio Pieksämäen seudun vesienhoidon järjestelypalaverista Aika ja paikka: 25.9.2012, klo 13.00 14.30 Tapani Mähösen huone, Kanttila, Pieksämäki Läsnäolijat: Tapani Mähö, Hanna Kakriai, Timo Kauppi,

Lisätiedot

Löytökohta kuvan keskellä. Asuinpaikan maastoa itään.

Löytökohta kuvan keskellä. Asuinpaikan maastoa itään. 10 HÄMEENKYRÖ 69 PITKÄSUO Mjtunnus: Rauh.lk: 2 Ajoitus: Laji: kivikautinen: myöhäisneoliittinen asuinpaikka Koordin: N: 6835 696 E: 310 434 Z: 139 ±1 m X: 6833 500 Y: 2469 682 P: 6838 564 I: 3310 528 Tutkijat:

Lisätiedot

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen Ilmatieteen laitos 22.9.2016 IL Dnro 46/400/2016 2(5) Terminologiaa Keskituuli Tuulen

Lisätiedot

Vesistön tarkkailu ja ongelmien tunnistaminen, mistä tietoa on saatavilla. Sini Olin, Liisa Hämäläinen ja Matti Lindholm Suomen ympäristökeskus

Vesistön tarkkailu ja ongelmien tunnistaminen, mistä tietoa on saatavilla. Sini Olin, Liisa Hämäläinen ja Matti Lindholm Suomen ympäristökeskus Vesistön tarkkailu ja ongelmien tunnistaminen, mistä tietoa on saatavilla Sini Olin, Liisa Hämäläinen ja Matti Lindholm Suomen ympäristökeskus Sisällysluettelo Vesistön tarkkailu ja ongelmien tunnistaminen

Lisätiedot