Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi"

Transkriptio

1 VYYHTI raportti: Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi Risto Paakkonen, 2014

2 Sisällys 1 Johdanto, 2 Kohdealue ja työkuvaus, 3 Havainnot ja esimerkkikohteet 4 Muuta 5 Lähteet Liitteet: 1 Kohdeluettelo 2 Tietoja kohteista 3 Kohdekartat 4 Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi

3 1 Johdanto Vesien tilassa huomataan usein muutoksia tai parantamisen varaa ja asiat nousevatkin ajoittain keskusteluissa esille. Kiljanrannan kyläyhdistys teki kesällä 2014 kunnostushankealoitteen Pohjois Pohjanmaan ELY keskukselle vesistöjen tilan parantamisesta Kiljanjärven yläpuolisella alueella. Aloitteeseen sisältyi yhtenä toimenpiteenä maa ja metsätalouskosteikoiden paikkojen kartoittaminen ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi ja alapuolisten vesistöjen vedenlaadun parantamiseksi. Pohjois, Keski ja Etelä Pohjanmaan alueella vuosina toteutettavassa VYYHTI hankkeessa oli mahdollisuus kartoittaa Kiljanjärven valuma alueelta kosteikkokohteita. Kartoitustyö ei velvoita ketään kunnostamiseen tai muuhunkaan toimenpiteeseen, vaan sen on tarkoitus toimia apuvälineenä kaikille paikallisille, maanomistajille, asukkaille ja toimijoille sekä mahdolliselle tulevaisuudessa käynnistyvälle laajemmalle kunnostushankkeelle. 2 Kohdealue ja työkuvaus Kiljanjärven osavaluma alue kuuluu Kalajoen vesistöön, sijaiten aivan sen latvoilla. Pinta alaltaan alue on 68,68 km²:n laajuinen. Se sijaitsee pääosin Reisjärven kunnan alueella, osa vesistä tulee myös Sievin kunnan puolelta. Reisjärvi Sievi tien läheisyydessä on myös pohjavesialue, joka tulee huomioida aina tapauskohtaisesti kunnostuksia suunniteltaessa. Maankäyttömuodoista vesien äärellä löytyy asutusta, peltoviljelyä, jota on keskittyneenä etenkin vesistöjen läheisyyteen ja metsätalousaluetta on taas hieman etäämmällä ja osavaluma alueen reunoilla. Alueella löytyy valtakunnallisesti arvokasta maisema aluetta (Nikunen H M). Potentiaalisia kunnostuskohteita pyrittiin löytämään paikallisten, erilaisten toimijoiden ja asukkaiden, tietojen perusteella. Lisäksi apuna käytettiin kartta, ilmakuva ja laserkeilattua korkeusmalliaineistoa sekä aiemmin alueella tehtyä maatalouskosteikkojen yleissuunnitelmaa (Anttila 2013). Kartoitustyötä tehtiin kesä syyskuun 2014 aikana, maastokäynnit ajoittuivat heinä ja elokuulle. Kartoitustyöstä ja raportoinnista vastasi VYYHTI hankkeen kosteikkoasiantuntija Risto Paakkonen. Mahdollisuudesta ilmoittaa kohteita mukaan kartoitukseen tiedotettiin Reisjärvi lehdessä , sähköpostilla, puhelimitse sekä keskusteluissa maastossa kohdattujen henkilöiden kanssa. Lisäksi kartoitustyöstä oli lehtiartikkeli Reisjärvi lehdessä Reisjärvellä järjestettiin keskustelutilaisuus , aiheina olivat kosteikkokartoituksen lisäksi mm. kunnostushanke ja säännöstelyasiat. Tilaisuudesta tiedotettiin Reisjärvi lehdessä ja paikalla oli P Pohjanmaan ELY keskuksen asiantuntijoiden lisäksi runsas joukko paikallisia toimijoita keskustelemassa. Lehtiartikkelit keskustelutilaisuudesta olivat Reisjärvi lehdessä ja Maaselkä lehdessä Kartoitustyössä pyrittiin huomioimaan alueen maankäyttöä sekä vesistökunnostusten kustannustehokkuus. Kohteita on ensisijaisesti esitetty alueille, joille ne voisivat olla teknisesti toteutettavissa mahdollisimman pienillä kaivutöillä. Myös mahdolliset haitat muulle maankäytölle on huomioitu ja pyritty minimoimaan. Kunnostuskohteen ehdotettu rajaus saattaa joissain tapauksissa olla huomattavan laaja, jolloin tapauskohtaisesti sopivaksi mitoitettava kosteikko voi olla pienempikin ja se on mahdollista sijoittaa usein eri tavoin. Kosteikkohankkeen kokonaispinta alaan voi mahdollisesti kuulua vesi ja tulva alueiden lisäksi

4 Kartoituksen aikana löytyi noin 70 potentiaalista kunnostuskohdetta, joista suurin osa on kosteikkomahdollisuuksia. Kartoitettujen kohteiden lisäksi alueelta löytyy todennäköisesti vielä huomattava määrä muitakin mahdollisuuksia, joita tässä työssä ei havaittu. Kosteikkojen lisäksi tai sijasta on mahdollista hyödyntää myös esimerkiksi pohjakynnyksiä, pintavalutusta ja pyörreselkeytyslampia. Kuva 2: Kunnostumahdollisuuksien sijainti kohdealueella (kohteet numeroitu, nollalla merkityt kohteet ovat potentiaalisia paikkoja esimerkiksi laskeutusaltaille.) Muut menetelmät: Vaikka kosteikoilla ja muillakin kunnostuksilla on mahdollista keventää vesistön kuormitusta sekä lisätä luonnon ja ympäristön monimuotoisuutta, niin vaikuttavuutta voi lisätä myös monilla muilla keinoilla maa ja metsätalousympäristössä. Tulva aikaiseen ravinnekuormaan rantapelloilta on mahdollista vaikuttaa myös leikkaamalla tulvahuippuja ja parantamalla valuma alueen vedenpidätyskykyä. Alueella on suhteellisen suuret korkeusvaihtelut, joten pintaeroosiota on hyvä huomioida, ehkäistä ja hillitä kaikissa toimissa mahdollisuuksien mukaan. Useimmilla kunnostuksilla on mahdollista tasata virtaamia ja siten myös ehkäistä uomaeroosiota esimerkiksi pintavalutuskentin, pohjakynnyksin, virtaamasäätöpadoin ja perkauskatkoin.

5 4 Muuta huomiota Kartoituksen aikaan käytyjen keskustelujen perusteella ojien ja jokien suulla on havaittu kiintoainekuormitusta, etenkin tulvahuippuina ja sateiden jälkeen. Paikallisilla oli havaintoja myös siitä, että Kiljanjärven syvin kohta olisi madaltunut. Paikallisia kiinnosti myös olisiko pohjakynnyksellä mahdollista vaikuttaa esimerkiksi Saariveden vesipintaan kuivana aikana ja samalla helpottaa tulvaa alempana. Monissa keskusteluissa tuli esille Kotijoen tulvahaittojen helpottaminen esimerkiksi parantamalla joen purkautumiskykyä. Kiljanjärven valuma alueella on runsaasti kunnostusmahdollisuuksia ja niitä kannattaakin toteuttaa koko osavaluma alueella kokonaisvaltaisen vaikutuksen saamiseksi. Esimerkiksi Haaraojan alueella voisi olla hyvät mahdollisuudet pidättää kiintoainetta useilla kunnostuksilla, koska valuma alue on laaja ja virtaamat suuria. Veden mukana kulkeutuvaa turvetta on mahdollista hillitä ainakin Saaripuron valuma alueella ja muilla turv la, joita esiintyy etenkin koko osavaluma alueen reunamilla. Kosteikkojen lisäksi hyviä mahdollisuuksia pintavalutukseen tai hetkelliseksi puskuriksi voi löytyä esimerkiksi ojitetuilta soilta. Kaikilla, pienilläkin kunnostuksilla on merkitystä ja paikallisten yhteistyössä toteutettavilla toimilla on mahdollisuus vaikuttaa vesistöjen tilaan. Alueen runsaat korkeusvaihtelut sekä sijainti aivan Kalajoen latvoilla tarjoaa todella hyvät mahdollisuudet parantaa vesistöjen tilaa. Lähteet: Anttila, S Maatalousalueiden kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma, Reisjärvi. ISBN: Nikunen, H M Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Reisjärven Keskikylä Kangaskylä Jortikka, N. & Seppänen, M Suojavyöhykesuunnitelma, Reisjärvi ja Sievi. Raportti sisältää Maanmittauslaitoksen 11/2014 taustakartta aineistoa 1:80000 ja 1:10000, kuntajakoaineistoa 12/2014. Liitteet: 1 Kohdeluettelo 2 Tietoja kohteista 3 Kohdekartat 4 Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi

6 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista Kohdenro: Kuvausta kohteelta * merkillä esiin tuotu voisi olla hyvä kohde alkuvaiheeseen 0: Useita kartalle merkittyjä alavia kohteita, joissa löytyy potentiaalia esimerkiksi laskeutusaltaille ja hyödyntää muun toiminnan yhteydessä tai tehostaa muiden kunnostusten kokonaisuutta. Kohteista ei ole erikseen kuvauksia. 1: Juohoslahden rannassa hieman muuta maastoa alavampi notkelma pellolla, missä kosteikkomahdollisuus. Kaivamista, mahdollisesti pengertämistäkin voisi pystyä hyödyntämään. Iso osa peltoa valuma alassa, mikä ei ole kuitenkaan kovin laaja. 2: Edellisestä kohteesta noin puoli kilometriä luoteeseen löytyy alava paikka rannassa, johon pellot viettävät hieman, potentiaalia kaivaa ja ehkä pengertääkin kosteikoksi. Valuma alue ei kovin laaja, suuri osuus peltoa. 3: * Kurosenlahden rannalla alavaa peltoa, ympärillä kohteelle loivasti viettävää rinnepeltoa. Hyvin potentiaalia kosteikoksi, alavahko ja vedet kulkevat valmiiksi paikan viereltä, kohde on myös maisemallisesti hienolla paikalla. Pääosin kaivamalla tehtävä kosteikko, kaivumaita ehkä mahdollista hyödyntää korottamaan esimerkiksi ympäröivää aluetta. Noin puolet valuma alasta on peltoa. 4: Kumpulantien ja Kiljanjärven välissä alavaa peltoa aivan rannassa, vedet ohjattu vasta putken kautta. Korkeuden puolesta on potentiaalia kosteikoksi, pääosin kaivamalla. Kunnostuksia voinee jakaa myös muualle valuma alueelle. Esimerkiksi ojauomassa tai peltotien yläpuolella löytyy hyvin laskua suhteellisen lyhyellä matkalla, missä mahdollisuus kaivaa kosteikkoa pellolle. Suurin osa valuma alasta on peltoa. 5: Leppäniemessä ojan varressa alavaa, pienen kunnostuksen, kosteikon/lammen mahdollisuus. Valuma ala on hyvin pieni. Sopisi esimerkiksi muun toiminnan yhteydessä toteutettavaksi. 6: Kotijoen suulla alava paikka pellon ja joen välissä, tällä hetkellä päällä kasvaa koivumetsää. Korkeuden puolesta potentiaalia kosteikoksi kaivamalla/pengertämällä, jos valumavesiä tulee/ohjattavissa sopivasti paikalle. 7: Siiponnevantien risteyksen lähettyvillä alavaa ojanvartta Kiljanrannantien yläpuolella, kosteikkomahdollisuus tehdä pengertämällä/patoamalla/kaivamalla. Valuma alueella ei peltoja, ainoastaan metsätalouden kuivatusvesiä. Myös pohjakynnysmahdollisuuksia löytyy ojauomassa tien ja rannan välillä.

7 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista 8: Alle hehtaarin kokoinen alava paikka tien yläpuolella, metsän ja pellon rajassa. Mainio paikka kosteikolle, jos valumavesiä vaan tulee/ohjattavissa sopivasti. Peltoa arviolta noin 3,5 ha valuma alueella. Kuivatusvesien ohjaaminen tälle kohteelle parantaisi myös mahdollisuuksia kohteiden 9 ja 10 kautta virtaavien vesien kunnostamista. 9: Petäjärannalla alavaa ojan vartta, jossa pienen altaan/kosteikon mahdollisuutta kaivamalla, pohjakynnyksin tai hieman padottamallakin. Onko mahdollisuutta valuma alueen pienentämiseksi, esimerkiksi ohjaamalla osa vesistä kohteelle 8, missä enemmän tilaa? 10: Kiljanrannantien koillispuolelle on alavaa pellonreunaa, pienehkön kosteikon mahdollisuutta. Ei voine padottaa, mutta kaivumailla mahdollisuus korottaa viereisiä peltoja, jos sellaiselle tarve. Tien ja rannan välissä löytyy ojanvarressa mahdollisuuksia esimerkiksi pienille pohjakynnyksille. Aivan rannassa pienen kosteikon mahdollisuus, jos kuivatusvesiä tulee kyseiseltä paikalta, voisi sopia täydentämään muita kunnostuksia pohjakynnysten kanssa. 11: Heikinmäen ja Kiljanrannatien risteyksessä järven rannassa alavahko ala, missä korkeuden puolesta ainakin pienen kosteikon mahdollisuus kaivamalla. Valuma alueella sijaitsee myös seuraava kohde 12, myös peltopinta alaa löytyy. 12: Heikinmäellä alava ojanvarsi pellon yläpuolella, kosteikkomahdollisuus kaivamalla/pengertämällä. Virtausta hieman hillitty kivin ennen peltoa, paikalle tulee vain metsätalouden kuivatusvesiä. Alapuolen pellot on salaojitettu. 13: Levälahti: alavaa rantaa Kiljanrannantien ja järven välissä, potentiaalia pienellä kosteikolla hiljentää virtausta ennen järveä, esimerkiksi kohteen 14 kanssa yhdistelmänä. Myös pelto alavaa, missä mahdollisuus laajentaa kosteikkoa, osa laitumena, rannassa kasvaa pajua. Maisemallisesti hienolla paikalla, hyvät kulkuyhteydet. 14: Korkeusmallin perusteella paikalla mahdollisuus kosteikolle tai muulle laskeutusaltaalle pellon ja metsän rajassa. Kohteella on todennäköisesti mahdollista hyödyntää myös pengertämistä. Vain metsätalouden kuivatusvesiä tulee paikalle. 15: Kotijoen varrella on alavaa rantapeltoa Kiljanrannatien sillan yläpuolella. Kohteelle voi olla haastavaa saada johdettua reilusti kuivatusvesiä, joten ei varsinainen kosteikon paikka. Kohteella vaikuttaa siten olevan paremmin potentiaalia keventää kuormitusta esimerkiksi joen tulva alueena tai muuna kunnsotuksena. 16: Kotijoen varrella on hieman ympäröivää aluetta alavampaa rantapeltoa, missä esimerkiksi pienen kosteikon mahdollisuus kaivamalla, jos peltoaukean kuivatusvesiä onnistuu ohjata paikalle. Kaivumailla mahdollisuus korottaa muuta aluetta. Kohteella on potentiaalia myös toimia esimerkiksi joen tulva alueena. 17: Misukantien yläpuolella on alavaa ojanvartta, missä mahdollisuus tehdä kosteikkoa kaivamalla/pengertämällä, päällä kasvaa koivumetsää. Vain vähän peltoa on valuma alueella,

8 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista suurin osa metsätalouden kuivatusvesiä. Misukantien ja Kotijoen välillä on korkeusmallin mukaan ojan varressa alava paikka, missä mahdollisuus pienelle altaalle. 18: Kotijoen rannassa hieman ympäröivää aluetta alavampaa peltoa noin 0,3 ha, missä kosteikkomahdollisuutta. Voimakkaasti viettäviä rinnepeltoja, jolta olisi mahdollista kerätä vesiä, valuma ala noin 17 ha, ei valtavan suuri. 19: * Takkusentien itäpuolella on pellolla arviolta noin 0,5 ha:n alava kohta, jossa mahdollisuus kosteikolle. Pääosin kaivamalla toteutettava, kaivumailla mahdollista parantaa ympäröiviä alueita. Erinomainen kokonaisuus esimerkiksi kohteen 21 kanssa, loisi alueelle monimuotoisuutta, myös kohteella 20 voisi täydentää kokonaisuutta. Pohjavesialue huomioitava. 20: Takkusentien länsipuolella on pellon kulmassa pieni alava paikka, esimerkiksi pienemmälle altaalle, jos viereisten kohteiden kokonaisuutta halutaan täydentää. Pohjavesialue huomioitava. 21: Takkusentien itäpuolella on metsän ja pellon rajassa alavaa ojanvartta, jossa hyvä paikka laskeutusaltaalle ennen peltoja, vain metsätalouden kuivatusvesiä tulee paikalle. 22: Saarisentien luoteispuolella on jokirannassa alavaa peltoa, missä kosteikkomahdollisuus, jos ympäröivän alueen vesiä onnistuu koota paikalle, nyt osa menee putkella joelle. Katso myös läheinen kohde24, olisiko sieltä johdettavissa vesiä. Pohjavesialue huomioitava. 23: Saarisentien luoteispuolella on peltoaukealle jäänyt pieni, hieman ympäröivää maastoa alavampi kohta. Mahdollisuus pengertää/padota kosteikkoa. Kohteella ei käyty aivan vierellä. Sopisi esimerkiksi kohteen 22 kanssa muodostamaan kokonaisuuden, lisäämään tehoa ja alueen monimuotoisuutta. 24: Noin Saarisentien ja Haaraojan puolivälissä on ojan varrella ojanvartta, missä pienehkön kosteikon mahdollisuus, pellolla vedet virtaavat jo putkessa. Enimmäkseen metsätalouden kuivatusvesiä ennen suurempaa peltoaukeaa. Molemmin puolin ojaa on myös jokivarressa alavia paikkoja pellolla, missä olisi mahdollisuutta kaivaa kosteikkoa ja ohjaamalla sekä kokoamalla lähialueen kuivatusvesiä. Pohjavesialue huomioitava. Haara ja Risunevanoja: Sievintien ja pumppamon alapuolella Kotijokeen laskee noin 1300 ha:n kuivatusvedet, alueella vaikuttaa olevan hyviä mahdollisuuksia keventää vesistönkuormitusta. Alueen laajuus huomioiden on vesienkunnostus toteutettavissa esimerkiksi useamman kosteikon kokonaisuudella, jota täydentää muut kunnostusmuodot, joilla mahdollista hillitä kuormituksen lähtemistä liikkeelle. Hyvä olisi huomioida myös pintavalunnat ja pyrkiä leikkaamaan myös maksimivirtaamia. Alueella on huomioitava myös pohjavesialue. 25: Lähellä Kotijokea on Haarapuron varrelle jäänyt vanhoja mutkia, joissa kunnostusmahdollisuus esimerkiksi pyörreselkeytyslammella tai parillakin. Kohteilla muuta

9 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista kokonaisuutta täydentävä vaikutus, virtausnopeus voisi hyvin riittää sellaiseen. Ojan suulla kiintoainekuormaa purkautuu Kotijokeen ainakin silmämääräisesti tarkasteltuna. Puronsuulta hieman alavirtaan päin Kotijoen rantapelto on alavaa, joten kosteikkoa voisi olla kaivamalla rakennettavissa myös siihen. Hyvät kulkuyhteydet. Pohjavesialue huomioitava. 26: Edellisestä kohteesta 25 noin kolmesataa metriä pohjoiseen on peltojen ja Haarapuron välillä kapean kosteikon mahdollisuus, kohteella mahdollisuus hyödyntää patoamista. Vesi virtaa syvällä ojassa, valuma alueesta suuri osuus peltoa. Maa aines otettava huomioon, hienojakoista. Pohjavesialue huomioitava. 27: * Takkulammen suunnalta laskevan ojan varrella vaikuttaa olevan todella hyvä paikka kosteikolle ennen sen yhtymistä Haarapuroon. Tien vierellä alavaa ojanvartta, missä mahdollisuus kaivaa, pengertää ja padotakin. Ympäröivä maasto kohoaa lyhyellä matkalla, ei tule vaikutuksia kauas. Kiviä ei tässä näy, mutta huomioitava, koska hieman ylempänäkin niitä löytyy, mahdollisesti hyödynnettävissä kunnostuksessa. Hyvät kulkuyhteydet. 28: * Takkukorpeen menevän tien pohjoispuolella. pellon reunassa on Haarapuron varrella laserkeilausaineiston perusteella mainio kosteikkomahdollisuus, etenkin pellon koilliskulmassa, missä metsä lehtipuuvaltaista sekametsää. Ennen pellon vierelle tuloa vesi on ylempänä, mistä se on mahdollisuus johtaa metsän puolelle. Pengertämistä vaikuttaisi olevan mahdollista hyödyntää kaivamisen lisäksi. Huomattava kosteikon mitoituksessa valuma alueen laajuus, kuivanakin aikana vettä virtaa ja useamman kunnostuksen kokonaisuudella saatavissa tehoa vesienpuhdistukseen. Oja on joskus perattu, kaivumaita nosteltu metsän puolelle. 29: Risunevantien pohjoispuolella on Haarapuron varrella hieman alavampaa, missä kosteikkomahdollisuutta pidemmällä matkalla, pääosin kaivamalla toteutettava kunnostus. Kunnostuksella mahdollisuus lisätä alueelle myös monimuotoisuutta ympäristöön ja maisemaan, koko aluetta olisi mahdollista tarkastella viereiseltä mäeltä. Melkein kokonaan metsätalouden kuivatusvesiä. 30: Haarapuron varrella on muuta maastoa alavampi paikka, missä mahdollisuus kosteikolle ja esimerkiksi Pajusalmennevalta päin tulevien kuivatusvesien puhdistamiseen. Myös Pikku Haukilammelta tulevat vedet olisi mahdollisuus ohjata kohteen kautta, mutta sieltä tulevien vesien kunnostukseen voisi sopia paremmin muut menetelmät, esimerkiksi pintavalutus Ison Haukilammen läheisyydessä, sen pohjoispuolen alavalla suolla. 31: Kurjenpuronnevalta virtaavan ojan varrella alavahkoa ojanvartta metsäautotien pohjoispuolella, missä pienen kosteikon mahdollisuus enimmäkseen kaivamalla. 32: Risunevanojan varrella on mahdollisesti umpeenkasvanut lampi, jonka kohdalla mahdollisuus kunnostukselle ja keventää kuormitusta. Vedessä havaittavissa puna ruskehtavaa sakkaa, joka mahdollisesti rautasaostumaa. Korkeusmallin perusteella paikalla vaikuttaisi olevan mahdollisuus ohjata vettä ojasta kulkemaan lammen kautta palaten taas hieman lähempänä peltoa takaisin uomaansa. Ojanvarsi on kosteaa kuivanakin aikana.

10 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista Virtaamasäätöpatoja tai muuta veden ohjaamista esimerkiksi suisteella voisi harkita kosteikon lisäksi. Ojauomassa on mahdollisuuksia myös pohjakynnyksille hieman ylempänä ojan varressa, Risunevantien takanakin. Pohjavesialue huomioitava. 33: Sievintien länsipuolella on Kotijoen varrella alavampaa peltoa, missä mahdollisuus kosteikolle, jos peltopinta alaa olisi käytettävissä. Kohteen länsipuolinen alue on myös alavaa, joten korkeuden puolesta kosteikon laajentaminen onnistuisi siihen suuntaan suhteellisen helposti. Myös mahdollisuutta vesien ohjaamiseksi kohteelle 35 kannattaa harkita. 34: Ahontien eteläpuolella ojanvarsi alavaa pellon yläpuolella, mahdollisuus pengertää/padota kapeahkoa kosteikkoa. Yläpuolisella alueella ei ole peltoa. 35: Kotijoen varrella pidemmällä matkalla alavaa peltoa, vaikuttaa tulvaherkältä. Paikalla mahdollisuus tehdä yksi isompi tai vaihtoehtoisesti useampi kosteikko, miten vesiä onnistuu parhaiten ohjata paikalle, myös vedet edelliseltä kohteelta 34. Toteutusmahdollisuus pääosin kaivamalla, kaivumailla mahdollisuus korottaa muuta aluetta. 36: Kotijoen koillispuolella myös alavaa rantapeltoa pitkällä matkalla, missä mahdollisuus valita sopiva kosteikon paikka, mihin peltoaukean kuivatusvesiä onnistuu parhaiten ohjata. Toteutusmahdollisuus pääosin kaivamalla, kaivumailla mahdollisuus korottaa muuta aluetta. 37: Kotijoen koillispuolella alavaa rantapeltoa, missä on mahdollisuus kosteikolle ja alueen kuivatusvesien ohjaamiseksi paikalle. 38: * Puurumäellä on Lehtorannantien ja Kangaspäänjärven välissä alavaa peltoa, missä vaikuttaa olevan laskua järvenrantaan päin. Paikalla on potentiaalia kosteikolle kaivamalla/pengertämälläkin. Hyvä tavoitettavuus ja todella näyttävällä paikalla. Valumaalueesta on huomattava osa peltoa. 39: Rajaniemen kohdalla Kangaspäänjärveen laskevan ojan varressa vaikuttaa olevan Lehtorannantien länsipuolella laskua ja alavuutta. Korkeuden puolesta paikalla on mahdollisuus esimerkiksi kaivaa/pengertää kosteikkoa. Peltoa alle kymmenes valuma alasta. 40: * Hipporannan risteyksen vierellä on Lehtorannantien ja Kangaspäänjärven välillä entistä peltoa, missä mahdollisuus kosteikolle. Paikalla vaikuttaa olevan hyvin laskua, etenkin sähkölinjan jälkeen, missä todennäköisesti on mahdollisuus hyödyntää kaivamisen lisäksi myös pengertämistäkin. Valuma alan pinta alasta on arviolta kolmannes peltoa. 41: Kangaspäänjärven lounaisrannalla on hieman muuta maastoa alavampaa peltoa, missä mahdollisuutta kosteikolle kaivamalla. Kuivatusvedet menevät nyt putkessa. 42: Lehtorannantien molemmin puolin on alavahkoa peltoa, missä mahdollisuus pienen kosteikon mahdollisuus yhdessä tai vaikka useammassakin osassa. Toteutusmahdollisuus kaivamalla, kaivumailla mahdollisuus korottaa muita alueita. Todennäköisesti kuivatusvedet menevät nyt putkella järvelle. Hyvä tavoitettavuus ja maisemallisesti hienolla paikalla.

11 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista 43: Myllykangas: Kangaspäänjärven rannassa on korkeusmallin perusteella hieman alavampi paikka, jossa kosteikkopotentiaalia. Hieman kauempana rannasta vaikuttaisi olevan lampi, missä saattaisi olla myös potentiaalia esimerkiksi kosteikoksi. Valuma alassa ei löydy paljon peltoa. 44: Sivula: Pellon reunalla on metsämaalla hieman muuta maastoa alavampi paikka, missä pienen kosteikon mahdollisuus. Valuma ala ei ole kovin laaja, enimmäkseen metsätalouden kuivatusvesiä. 45: * jokiniemen kohdalla Vähänvedenpuron varrella on alavaa peltoa, missä kosteikkomahdollisuus kaivamalla. Kaivumailla mahdollista korottaa muita alavia kohtia pellolla. Mahdollisesti ojalla ohjattavissa peltoaukean kuivatusvesiä myös kosteikon kautta. Peltoa valuma alueessa on lähes 10 %. Hyvä tavoitettavuus ja maisemallisesti erittäin hienolla paikalla. 46: Lehtomaan kohdalla on ojan varsi alavaa, missä pienen kosteikon mahdollisuus esimerkiksi täydentämään edellisen kohteen 45 kanssa kokonaisuutta. Patoamista voisi olla mahdollista hyödyntää kaivamisen lisäksi. 47: Vähänvedenpuron reunalla alavahkoa jokirantaa, missä pienen kunnostuksen mahdollisuutta. Esimerkiksi kosteikko voisi sopia paikalle, jos peltoaukean kuivatusvesiä onnistuu ohjata sopivasti paikalle. 48: Tien ja Vähänvedenpuron välissä oikein hyvä paikka kosteikolle, alavaa. Valuma aluetta voisi olla mahdollista laajentaa hiukan johtamalla ojalla peltojen kuivatusvesiä Vähänvedenpuron vierellä. 49: Vähänveden kaakkoispuolella on alavaa peltoa lähellä Vähänvedenpuroa. Paikalla mahdollisuus pienelle kosteikolle, mikäli alueen kuvatusvesiä onnistuu ohajta sopivasti paikalle. Pääosin kunnostus olisi tehtävissä kaivamalla, kaivumailla mahdollisuus korottaa vaikka ympäröiviä peltoja. Valuma ala ei kovin suuri, joten ei tarvitsisi olla kosteikonkaan iso. Kunnostus toisi myös monipuolisuutta ympäristöön ja maisemallisestikin hienolla paikalla. Huom. Sähkölinjan alla, metsäsaarekkeen ja tien välillä on muuta ympäröivää maastoa alavampi kohta, mikä voisi tarvittaessa sopia täydentämään kokonaisuutta. 50: * Norssinjärven kaakkoispuolella alavaa rantaa, jossa on mainio kosteikkomahdollisuus yhdelle isommalle tai parille pienemmälle kosteikolle. Kasvaa isohkoa koivua. Viereiset pellot viettävät hyvin, aivan vierellä oleva reuna on hieman alavahkoa, mitä saattaisi olla mahdollista korottaa hieman kaivumailla. Kohteelle vierestä tulee vettä suurelta alalta, jonka voi pilkkoa tarvittaessa pienempiinkin, myös maatalouden kuivatusvesiä. Valuma alueella on myös hyviä kohteita täydentämään kokonaisuutta. Huom. Lokkiperäntien varrella olevat uudet pellot ei näy kartalla, mutta kasvattaa valuma alueen peltoprosenttia. Kohteita kannattaa tarkastella kaikkia parhaan kokonaisuuden löytämiseksi.

12 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista 51: * Korkeusmallin perusteella muuta maastoa alavampi paikka, missä mahdollisuus vaikka kosteikolle, jos kuivatusvesiä tulee kohteen kautta. Mahdollisuus hyödyntää pengertämistä ja patoamistakin. Olisi oiva paikka täydentämään kunnostusten kokonaisuutta esimerkiksi kohteen 50 kanssa. 52: * Korkeusmallin perusteella mainio pienen kosteikon/altaan paikka, jos kohteen kautta tulee kuivatusvesiä. Silloin sopisi esimerkiksi täydentämään vaikka kohteen 50 kanssa kokonaisuutta. 53: * Luikkonevan luoteisreunalla vaikuttaa olevan vanha lampi, missä myös pieni mahdollisuus tehdä kunnostusta täydentämään esimerkiksi muiden kohteiden kanssa kokonaisuutta. 54: * Kts. kohde 50. Samaa Norssinjärven alavaa rantaa, missä mahdollisuus kosteikolle. Kohteella useita mahdollisuuksia jakaa kuivatusvesiä kohteen 50 kanssa valuma alueiden ja peltopintaalojen mukaan. Suuret valuma alueet, joilla myös mahdollisuuksia kunnostuksille kauempanakin rannasta. 55: * Tialantien Norssinjärven puolella on alavaa ojanvartta, missä mahdollisuus pienelle kosteikolle. Sopisi täydentämään esimerkiksi kunnostusten kokonaisuutta viereisen kohteen 54 kanssa. Mahdollisuus hyödyntää patoamistakin.. 56: * Pyöriäsuon itäpuolella on alavaa metsämaata, missä on pienen kosteikon tai suuren laskeutusaltaan mahdollisuus. Voisi sopia täydentämään muita kunnostuksia ja kokonaisuutta, kuten kohdetta : * Palosuolle menevän tien pohjoispuolella on sähkölinjan alla alavaa metsämaata ojan varressa, missä korkeuden puolesta erittäin hyvä mahdollisuus kosteikolle. Kohteella mahdollisuus hyödyntää pengertämistä ja täydentää muiden kunnostusten kokonaisuutta. 58: * Kohteella vaikuttaisi olevan mahdollisuus laskeutusaltaan tai pienehkön kosteikon paikaksi. Voisi sopia esimerkiksi täydentämään muita kunnostuksia, jos tarpeen. Kustannustehokkaampi olisi tehdä kunnostus esimerkiksi kohteelle : * Korkeusmallin perusteella paikalla olisi kosteikkomahdollisuus, korkeuseroja vaikea havaita maastossa ilman mittaamista. Pääosin kaivamalla toteutettava kosteikko, hieman mahdollista hyödyntää myös pengertämistäkin. Kohteen kautta tulee maa ja metsätalouden kuivatusvesiä, peltoa on yli kymmenes valuma alasta. 60: * Vainion kohdalla on Tialantien koillispuolella alavaa ojanvartta, missä pienen kosteikon tai muun kunnostuksen mahdollisuus. Tarkasteluhetkellä virtaa vähän vettä, pieni valuma ala, joten kosteikko voi olla turhankin järeä kunnostus. Veden kuormasta riippuen kohteelle voisi sopia mainiosti myös pienet kunnostukset, pohjakynnykset tai padotkin. 61: Kohisevanpuron varsi on alavaa, kosteikkomahdollisuus esimerkiksi pellon yläpuolella. Peltojakin valuma alueella löytyy, mutta enimmäkseen metsätalouden kuivatusvesiä. Todennäköisesti kohteella on mahdollista hyödyntää myös pengertämistä ja ehkä

13 Liite 1 Kohdeluettelo kunnostusmahdollisuuksista patoamistakin. Valuma ala on aika suuri, joten myös pienemmät altaat ja muut kunnostukset valuma alueella täydentäisivät mainiosti kokonaisuutta. 62: Kohisevanpurolta reilu sata metriä luoteeseen on Tialantien yläpuolella alavassa ojanvarressa laskua hyvin. Kohteella on mahdollisuus kunnostuksille vaikka pohjakynnyksinä pidemmällä matkalla ja hieman ylempänä esimerkiksi ylisuurelle laskeutusaltaalle pohjakynnyksen kera. 63: Kohteella on potentiaalia vaikka kosteikoksi, mutta valuma ala vaikuttaa kartan mukaan pienehkölle. Kosteikko ei todennäköisesti kustannustehokas, pohjakynnykset muut pienet kunnostukset voisi sopia paremmin kohteelle. 64: Tialantien vierellä alavaa ojanvartta, missä kosteikkomahdollisuus kaivaa, pengertää, ehkä padotakin. Sateiden jälkeen vettä virtaa reilusti. Valuma alueella ei löydy peltoja. Tien ja järven välillä ei löytynyt mahdollisuutta kosteikolle. 65: Ojassa on reilusti laskua, joten sen puolesta olisi pienen kosteikon tai muun kunnostuksen mahdollisuus. kohteella mahdollisuus hyödyntää pengertämistä, huomioitava kivinen maaperä. Tarkasteluhetkellä vettä ei paljon virtaa, pitkä sateeton jakso takana. 66: Norssinjärven länsirannalla laskee rakennusten välistä pienehkö oja, missä ojan suulla on hieman alavampaa ja pienen kosteikon mahdollisuus. 67: Lompakon kohdalla on Lokkilantien länsipuolella pienen kosteikon tai suuremman laskeutusaltaan mahdollisuus. Ojan varressa on hieman muuta maastoa alavampi kohta. Kohdetta kannattanee miettiä myös edellisen kohteen 66 kanssa kokonaisuutena. 68: Saaripuron varrella on Käävänkosken kohdalla muuta maastoa alavampi paikka, missä mahdollisuus kosteikolle. Saaripuron valuma alue on laaja, turvepohjainen. Kokonaisuutta täydentää mainiosti myös muut kunnostukset, joilla turvetta on mahdollista estää liikkumasta ja samalla myös hillitä tulvahuippuja. Kohteella on todennäköisesti mahdollisuus hyödyntää myös pengertämistä. 69: Pienehkö alava paikka Saaripuron varrella, mutta valuma ala on todella laaja. Voisi soveltua pieneen kunnostukseen, esimerkiksi pohjakynnyksin täydentämään muita kunnostuksia. 70: Laajalan kohdalla Norssinjärven lounaisrannalla on alavaa peltoa, missä on kosteikkomahdollisuus. Pääosin toteutettavissa kaivamalla, kaivumailla mahdollista korottaa esimerkiksi ympäröiviä alueita. Avo ojitusta on ainakin lähempänä rantaa. Hyvä saavutettavuus ja maisemallisesti hienolla paikalla.

14 Liite 2 Tietoja kunnostusmahdollisuuksista Potentiaalinen kunnostuskohde Valuma alueen tietoja soveltuvuus esimerkiksi kartalla Nimi/paikka nimelle arvioitu pinta ala Id Pinta ala 0,5% valuma alasta peltoviljelyä maa metsä muu nro m2 ha nro ha m2 m2 ha ha % talous talous , , x , , ,8 x , , ,8 x , , ,4 x , , , x , , ,3 x , , x , , ,33 3 4, , , , , , , ~x , , x , ,49 9 9, , , x , , , ,3 x , , x , , ,3 x , , ,9 x , , ,16 2 6,3 x , , x , , ,23 2 4,3 x

15 Potentiaalinen kunnostuskohde Valuma alueen tietoja soveltuvuus esimerkiksi kartalla Nimi/paikka nimelle arvioitu pinta ala Id Pinta ala 0,5% valuma alasta peltoviljelyä maa metsä muu nro m2 ha nro ha m2 m2 ha ha % talous talous 25 Haarapuro 227 0, , x , , , ,8 x , , x , , , , x , , x , , x , , ,8 x , , x , , , ,5 x , , ,1 x , , ,3 x , , x , , ,1 x , , ,9 ~x , , ,3 x , ,29 1 1,7 x , ,32 2 3,2 x , , ,6 ~x , , , , , ,7 x , , x

16 Potentiaalinen kunnostuskohde Valuma alueen tietoja soveltuvuus esimerkiksi kartalla Nimi/paikka nimelle arvioitu pinta ala Id Pinta ala 0,5% valuma alasta peltoviljelyä maa metsä muu nro m2 ha nro ha m2 m2 ha ha % talous talous Huom! Kohteiden 50 ja 54 valuma ala yhteensä laskettu tälle riville , ,7 x , , ,7 x ,56 6 5,3 x , , , , , ,4 x , , , , , x , , ,9 x , , x , ,85 8 4,7 x , , x , , , x , , x , , x ,09 68 Saaripuro , , x , , , ,6 x x

17 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 4-6, 15 ja 16:

18 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 7-14:

19 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 36-37:

20 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 40-42, 45 ja 46:

21 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 43-44:

22 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 50-59:

23 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 60-62:

24 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 63-67:

25 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 68-69:

26 Liite 3 Kohdekartat Kohteet 68-70:

27 Liite3 Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi versio Yleistä Maanmittauslaitos (jäljempänä Lisenssinantaja) on tietoaineiston immateriaalioikeuksien haltijana myöntänyt lisenssin tietoaineiston (tai sen osan) kopioon (jäljempänä aineisto) näiden käyttöehtojen mukaan. Lisenssinsaajalla tarkoitetaan luonnollista tai juridista henkilöä, joka ottaa tämän lisenssin alaisen aineiston käyttöön. Vastaanottamalla aineiston Lisenssinsaaja hyväksyy tämän lisenssin ehdot. Lisenssinsaajan ja Lisenssinantajan välillä ei tämän lisenssin myötä synny yhteistyö- tai liikesuhdetta. 2. Lisenssin ehdot 2.1. Käyttöoikeudet Tämä on maailmanlaajuisen, maksuttoman, peruuttamattoman rinnakkaisen käyttöoikeuden myöntävä lisenssi, jonka mukaan Lisenssinsaajan vastaanottamaa aineistoa voi vapaasti: kopioida, levittää ja julkaista, muokata ja hyödyntää kaupallisesti ja ei-kaupallisesti, yhdistellä muihin tuotteisiin ja käyttää osana sovellusta tai palvelua Lisenssinsaajan velvollisuudet ja vastuut Lisenssinsaajan on aineistoa levittäessään tai aineistoa sisältävän tuotteen tai aineistoa käyttävän palvelun yhteydessä käytettyyn jakelumediaan tai -menetelmään kohtuullisesti soveltuvalla tavalla: mainittava Lisenssinantajan nimi, aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2012 aineistoa) esitettävä tämän lisenssin kopio tai linkki siihen, sekä vaadittava vastaavat maininnat luovuttaessaan kolmannelle oikeuksia aineiston kopioihin tai aineistoa sisältäviin tuotteisiin tai palveluihin ja poistettava Lisenssinantajan nimi tuotteen tai palvelun yhteydestä, mikäli Lisenssinantaja sitä vaatii. Tämän lisenssin perusteella Lisenssinsaaja ei saa aineiston käytön yhteydessä ilmaista, että Lisenssinantaja tukisi tai suosittelisi kyseistä aineiston käyttötapaa Lisenssinantajan velvollisuudet ja vastuut Lisenssinantaja vastaa, että Lisenssinantajalla on oikeus luovuttaa tämän lisenssin mukaiset oikeudet aineistoon. Aineisto on lisensoitu sellaisenaan eikä Lisenssinantaja vastaa aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, ei myönnä aineiston tai sen osien oikeellisuudelle tai ajantasaisuudelle takuuta eikä vastaa aineiston käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista ja ei ole velvollinen pitämään aineistoa jatkuvasti saatavilla eikä ilmoittamaan ennalta jakelun keskeytymisestä tai päättymisestä eikä vastaa jakelun keskeytymisestä tai päättymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 3. Sovellettava laki Tähän lisenssiin sovelletaan Suomen lakia. 4. Muutokset tähän lisenssiin Lisenssinantaja voi milloin tahansa muuttaa lisenssin ehtoja tai soveltaa aineistoon eri lisenssiä. Tämän lisenssin ehtoja sovelletaan kuitenkin edelleen niihin aineistoihin, jotka on vastaanotettu ennen lisenssin muuttumista tai vaihtumista.

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Esko Vuorinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 234/2012 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU

Lisätiedot

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ Kosteikot ovat yksi uhanalaisimmista, ja samanaikaisesti rikkaimmista, ekosysteemeistä maailmassa. Arvioiden mukaan Euroopassa vielä viime vuosisadan alussa olleista

Lisätiedot

TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 277/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma Kalavesi Konsultit Oy 1 Sisällysluettelo: 1. Tausta 3 2. Hoitosuunnitelman tarve ja tavoitteet 3 3. Alueen kuvaus 4 3.1 Kosteikkoalue 4 3.2

Lisätiedot

Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu. Yleissuunnitelma 2012

Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu. Yleissuunnitelma 2012 Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu Yleissuunnitelma 2012 Tiina Karjalainen 17.2.2012 2 Esipuhe Tämä julkaisu on syntynyt osana vuosien 2010-2012 aikana toimivaa Yhdessä

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011

Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011 Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue... 3 2 Vesiensuojelurakenteita... 4 2.1 Pohjapato...

Lisätiedot

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Piia Tuokko Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 3 2005 Hämeenlinnan kaupunki Tuokko,

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015 Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski,

Lisätiedot

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 Antti Bilund Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö

Lisätiedot

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Forssan seutu 2/2010 Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA 2 2010 Monivaikutteisten

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Juha Rouvinen

SUUNNITELMA. Juha Rouvinen LIEKSANJOEN ALUEEN KALATALOUDELLINEN TÄYDENNYSKUNNOSTUS- SUUNNITELMA SUUNNITELMA 2007 Suu Etukannen kuvat on otettu Naarajoen Käpykoskesta. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 6 2. Valuma-alueet ja jokien

Lisätiedot

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna ja Ilkka

Lisätiedot

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys 82120257 7.11.2008 Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaavaalueen hulevesiselvitys Viite

Lisätiedot

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi 3 ALUKSI Ähtävänjoen vesistö tutuksi opetuspaketti on laadittu osana EU:n aluekehitysrahaston tukemaa Ympäristöystävällinen Järviseutu hanketta. Idea koulujen käyttöön sopivasta tietopaketista syntyi jo

Lisätiedot

Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I

Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I 1 Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I Immalanjärvi Imatran kaupungin juomavesi- ja virkistyslähde Saimaan ja Vuoksen tuntumassa 1. Salpausselän kupeessa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 3/2014 Teksti: Kannen kuvat: Jenna

Lisätiedot

löytyy mm. suositusten kouluttajan

löytyy mm. suositusten kouluttajan Kunnostusojituksen vesiensuojelumenetelmät Kunnostusojitus on osa metsänkasvatusketjua turvemaiden metsissä. Ojaverkoston kunto heikkenee vähitellen ojituksesta kuluneen ajan myötä mm. ojien mataloitumism

Lisätiedot

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT REHEVÖITYMISESTÄ ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Elokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja

Lisätiedot

Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2

Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2 1 Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005. Kuvalähde: http://www.maretarium.fi

VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005. Kuvalähde: http://www.maretarium.fi VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005 Kuvalähde: http://www.maretarium.fi Pasi Kauppinen KYMENLAAKSON KALATALOUSKESKUS 2005 2 KUVAILULEHTI Kalastusalueen nimi: Vuohijärven kalastusalue

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa Ennallistajan opas. Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa. 2006 Ennallistajan opas Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Minun METSOni - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Vapaaehtoinen metsiensuojelu kannattaa METSO mahdollistaa Sisällysluettelo 3 Vapaaehtoinen metsiensuojelu

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA 1 1 Johdanto Liminganlahti ranta-alueineen, laaja peltotasanko ja Rantakylän ja Virkkulan vanhat kyläalueet muodostavat ainutlaatuisen,

Lisätiedot