Marraskuu 2013 SEMINAARINMÄEN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marraskuu 2013 SEMINAARINMÄEN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI"

Transkriptio

1 Marraskuu 2013 SEMINAARINMÄEN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI

2 SEMINAARINMÄEN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI T F

3 ALKUSANAT Seminaarinmäen alueelle laaditaan asemakaavamuutosta, jossa tarkistetaan vanhentunutta kaava- ja suojelutilannetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on säilyttää Seminaarinmäen kulttuurihistoriallisesti sekä arkkitehtonisesti ja luontoarvojen puolesta merkittävä kokonaisuus. Tämä liikennesuunnitelma on kaavamuutoksen tarpeisiin laadittu selvitys alueen liikenteestä pysäköinnin, jalankulun ja pyöräilyn reittien sekä pyöräpysäköinnin osalta. Selvityksessä on tarkasteltu pyöräilyn pääreittejä alueen sisällä sekä kaupunginlaajuisesti, pysäköinnin ja huoltoliikenteen järjestelyjä sekä päivitetty autopaikkanormistoa, määritetty pyöräpysäköinnin kannalta tärkeimmät kehitettävät alueet ja pyöräpysäköintinormi. Työn laadinnasta ovat vastanneet projektipäällikkö Riikka Salli sekä suunnittelijat Leena Manelius, Tiina Niemi ja Juho Suolahti Ramboll Finland Oy:stä.

4 Sisällysluettelo 1. Lähtökohdat Suunnittelualue Aiemmat suunnitelmat ja selvitykset Suunnittelulle asetettuja tavoitteita 3 2. Nykytilanne Autopysäköinti Pyöräpysäköinti Jalankulun ja pyöräilyn reitit Huoltoliikenne Joukkoliikenne 9 3. Liikenteen yleissuunnitelma Autopysäköinti Pyöräpysäköinti Jalankulun ja pyöräilyn reitit Jalankulun ja pyöräilyn reittien laatuvaatimukset Huoltoliikenne yleissuunnitelmassa Suunnitelman yksityiskohtia Seminaarinaukio, kirjasto ja päärakennus Liikunta, Lozzi ja Ilokivi Uimahalli, Normaalikoulu 22 LIITTEET Liite 1 LIIKENNESUUNNITELMAKARTTA

5 1 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylässä keskustan tuntumassa rajautuen yksisuuntaiseen Seminaarinkatuun ja pääkatuina toimiviin Keskussairaalantiehen ja Voionmaankatuun. Pitkäkatu rajaa aluetta luoteispuolella ja toimii kokoojakatuna. Kaikilta kaduilta on autoliikenteen yhteys suunnittelualueelle. Suunnittelualue on esitetty kuvassa 1. Alueen mm. Alvar Aallon ja Arto Sipisen suunnittelemat rakennukset, puistoalueet ja pihat muodostavat arvokkaan rakennus- ja kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden, jota halutaan kaavamääräyksin suojella. Kuva 1 Suunnittelualueen rajaus.

6 2 1.2 Aiemmat suunnitelmat ja selvitykset Alueelle on laadittu useita suunnitelmia ja selvityksiä, jotka ovat toimineet lähtötietoina liikennesuunnitelman laadinnassa. Aluetta koskevia suunnitelmia: Seminaarinmäen jätehuollon yleissuunnitelmassa sekä suunnitelman päivityksessä määriteltiin alueen jätepisteiden sijoittumista sekä niiden ajoyhteyksiä. (Senaatti-kiinteistöt 2008 & SYK 2013) Luontoselvityksen mukaan alueella esiintyy lepakoiden ja liito-oravien asuinalueita, joiden kulkuyhteydet tulee varmistaa. Lisäksi muutamien uhanalaisten kasvilajien esiintymiä sijoittuu suunnittelualueelle. (Jyväskylän kaupunki 2009) Maisemaselvitys ja hoito-ohjelma esitti mm. arvokkailla puistoalueilla sijaitsevien pysäköintialueiden poistoa. (Senaatti-kiinteistöt 2009) Pysäköintitilanne kartoitti nykyisen pysäköinnin määriä. Pyöräpysäköinnin hankintaselostus ja nykytilanne selvityksen mukaan alueen pyöräpysäköintiä parannetaan kaksinkertaistamalla pysäköintipaikkojen määrä sekä lisäämällä runkolukittavia telineitä. (SYK & Jyväskylän yliopisto 2012) Seminaariaukion luonnossuunnitelma esitteli ajatuksen aukiomaisesta (shared space - tyyppisestä) ratkaisusta Seminaarinkadulle. (Pallasmaa 2003) Jyväskylän yliopiston liikenneturvallisuussuunnitelmassa kartoitettiin liikenteen kannalta ongelmallisimpia paikkoja Jyväskylän yliopiston kampusalueilla. (Jyväskylän yliopisto 2012) Lähialueita koskevia suunnitelmia Hippoksen pysäköinnin esiselvitys määritteli Hippoksen pysäköinti olevan tulevaisuudessa maksullista, rakenteellisesti toteutettua ja keskitettyä. (Jyväskylän kaupunki 2012a) Ruusupuiston asemakaavamuutoksen tavoitteena on täydentää Ruusupuiston julkisten rakennusten kokonaisuutta arkkitehtuuriltaan korkeatasoisella yliopistorakennuksella. Sen yhteydessä on tutkittu myös pysäköintiratkaisuja sekä jalankulun ja pyöräilyn reittejä. Jyvässeudun joukkoliikennesuunnitelman mukaan kampusalueen joukkoliikenteen palvelutaso paranee opiskelija-asumisen ja kampusten välillä kulkevan kampuslinjan avulla. (Jyväskylän kaupunki 2012b) Jyväskylän pyöräilyn (ja kävelyn) tavoiteverkko (2013) määriteltiin pää- ja aluereittien osalta Jyväskylän kaupungin alueelle. Seminaarinmäen läpi kulkee ohjeellinen aluereitin linjaus. Jyväskylän yliopiston kampusvisio, jonka Suomen yliopistokiinteistöt on laatinut, on yksi lähtökohta yliopistokampusten pitkän tähtäimen kehittämisessä. Jyväskylän keskustan liikennesuunnitelman mukaan suunnittelualueen liikennejärjestelyt tulevat pitkällä tähtäimellä muuttumaan kuvan 2 mukaisesti (Jyväskylän kaupunki 2012c). Ruusupuiston kiertoliittymä Vapaudenkadun ja Keskussairaalantien liittymässä mahdollistaa Seminaarinkadun katkaisemisen ajoneuvoliikenteeltä. Vapaudenkatu tulee toimimaan joukkoliikennepainotteisena kaksisuuntaisena katuna, jolloin Hannikaisenkadun idän suunnan pysäkki voidaan siirtää Vapaudenkadulle. Vaasankatu muutetaan kaksisuuntaiseksi pohjoispäästä ja se toimii osana keskustan kehää. Kauppakatu muutetaan shared space -kaduksi.

7 3 Kuva 2 Keskustan autoliikenneverkko tavoitetilanteessa (Jyväskylän kaupunki 2012c). 1.3 Suunnittelulle asetettuja tavoitteita Jyväskylän yliopiston kampusalueille laaditaan parhaillaan kampusvisiota. Visiossa yhtenä ajatuksena Seminaarinmäellä on autoton kampusalue, jonka mukaan kävely ja pyöräily asetetaan kulkutavoista etusijalle. Suunnitelman tavoitteet kävelylle ja pyöräilylle: Alueen sisälle määritellään kulttuuriympäristöön sopivat, sujuvat, selkeät ja turvalliset yhteydet. Suunnitelmassa otetaan huomioon tärkeimmät kaupunginlaajuiset ulkoilu- ja pyöräilyreitit keväällä 2013 valmistuvan Jyväskylän pyöräilyn (ja kävelyn) tavoiteverkon määrittelyn mukaisesti. Laadukasta, helposti saavutettavaa pyöräpysäköintiä tarjotaan riittävästi myös tulevaisuuden tarpeisiin Pyöräilyn pääreiteillä jalankulkijat pyritään erottelemaan pyöräilijöistä. Otetaan huomioon Seminaarinkadun ja Kauppakadun aukiosuunnitelmat. Jyväskylän seudulla liikennepolitiikan yhtenä päämääränä on edistää joukkoliikennettä ja sen houkuttelevuutta. Tavoitteena on kasvattaa seudun joukkoliikenteen kulkutapaosuutta nykyisestä 5 prosentista 7 prosenttiin. (Jyväskylän kaupunki 2012b) Seminaarinmäen alueen autottomuutta tukee joukkoliikenteen hyvä saavutettavuus.

8 4 Suunnitelman tavoitteet joukkoliikenteelle: Otetaan huomioon Jyvässeudun joukkoliikennesuunnitelmassa esitetty kampuslinjan suunnitelma sekä Jyväskylän keskustan liikennesuunnitelman muutokset joukkoliikenteen osalta. Autottomaan kampukseen liittyy alueen sisäisen moottoriajoneuvoliikenteen rauhoittaminen ja turvallisuuden parantaminen. Suunnitelman tavoitteet auto- ja huoltoliikenteelle: Vähennetään autojen pysäköintipaikkoja ja autoliikennettä maisemallisesti arvokkailla alueilla kampusalueen sisällä. Varmistetaan tulevan kaavan autopaikkanormin mukaisten autopaikkojen sijoittuminen alueelle. Jäsennellään olemassa olevia, säilytettäviä pysäköintialueita ja varmistetaan niille turvalliset ajoyhteydet. Vähennetään huoltoliikenteen aiheuttamia häiriöitä erottamalla jalankulun ja pyöräilyn pääreitit huoltoreiteistä, mikäli mahdollista.

9 5 2. NYKYTILANNE 2.1 Autopysäköinti Seminaarinmäen kampusalueella on nykytilanteessa yhteensä noin 550 autopaikkaa (kuva 3). Marraskuussa 2012 tehtyjen pysäköintilaskentojen perusteella käyttöasteet alueella olivat % (kuva 4). Hippoksen sorapintaisella pysäköintialueella (arvioitu määrä 157 autopaikkaa) oli laskenta-ajankohtana alikäyttöä, mutta siihen ovat vaikuttaneet uimahallin ym. rakennusten remontit. Osa pysäköintialueista oli pois käytöstä laskenta-ajankohtana. Kuva 3 Seminaarinmäen pysäköintipaikkojen määrä nykytilanteessa.

10 6 Kuva 4 Seminaarinmäen alueen autopaikkojen käyttöaste maastokäynnin perusteella. Ajoyhteydet pysäköintialueille risteävät alueen sisäisten jalankulun ja pyöräilyn kanssa monin paikoin. Sorapintaiset pysäköintialueet ovat jäsentymättömiä, niiden autopaikat on merkitty liikennemerkein. Vain asfaltoiduilla pysäköintialueilla pysäköintipaikat on merkitty maalauksin. Kaikki paikat ovat maksuttomia, mutta osa pysäköinnistä on aikarajoitettua kiekkopysäköintiä ja osa vain henkilökunnan käyttöön tarkoitettua. Pysäköintinormit ajantasakaavassa ovat seuraavat: Pitkäkatu 1 hoitopaikkojen ja henkilökunnan määrän mukaan Normaalikoulu 1ap/300 kem 2 Yo-talo 1ap/100 kem 2 Muu alue 1ap/200 kem Pyöräpysäköinti Pyöräpysäköinti on Seminaarinmäen alueella nykytilanteessa järjestymätöntä ja maastokäynnin perusteella paikkojen määrä on riittämätön. Alueella on nykytilanteessa noin 900 pyöräpysäköintipaikkaa. Pyöräpysäköinti on suurimmaksi osaksi toteutettu perhostelineillä (kuva 5). Kyseisen mallin telineessä pysäköityjen polkupyörien väli ei ole suositusten mukainen ja telinemalli voi vaurioittaa polkupyörän pinnoja. Molemmin puolin pysäköitäessä pyörien välinen etäisyys on riittävä, mutta lähes kaikki nykyiset telineet on sijoitettu rakennusten seinustoille katosten ääreen.

11 7 Kuva 5 Pyöräpysäköinti on Seminaarinmäen alueella toteutettu pääosin Lehtovuori-mallisena ns. perhostelineinä, mutta myös muita malleja löytyy alueelta. 2.3 Jalankulun ja pyöräilyn reitit Suunnittelualueen sisällä kulkee lukuisa joukko hiekkapintaisia, asfaltoituja tai polkumaisia yhteyksiä (kuva 6), joita käyttävät sekä pyöräilijät, kävelijät, huoltoliikenne että henkilöautoliikenne. Alueella sijaitsee myös Normaalikoulun alakoulu, minkä vuoksi alueella liikkuu välitunneilla sekä koulun alkamis- ja päättymisaikoina paljon koululaisia. Osa kulkuyhteyksistä liittyy alueen puistoihin ja niiden reitteihin, joiden kunnostaminen etenee alue kerrallaan. Kuva 6 Alueen sisäisten yhteyksien verkosto (Senaatti-kiinteistöt 2009). Seminaarinmäen kampusalueen läpi kulkeva Kehä Vihreä (kuva 7) on keskustaa kiertävä kulttuuri- ja viherympäristöjen verkosto. Yhteyden pohjoiseen Seminaarinmäeltä on suunniteltu tulevaisuudessa kulkevan Voionmaankadun ylittävän sillan kautta, mutta sillan toteuttamisesta tai aikataulusta ei ole tarkempia suunnitelmia.

12 8 Kuva 7 Kehä vihreä muodostaa kulttuuri- ja viherympäristöjen verkoston. Ongelmia alueen sisäisessä liikkumisessa ovat: Puutteellinen opastus Selkeät alueen sisäiset pääreitit puuttuvat Risteäminen pysäköintialueiden autoliikenteen ja huoltoliikenteen kanssa Ympäristön asettamat haasteet (kulttuurihistoria, reittien kapeus, korkeuserot) Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden konfliktit 2.4 Huoltoliikenne Jätehuollon nykyiset reitit on esitetty kuvassa 8 (SYK 2013). Tiedot kuljetusreiteistä saatiin jätehuoltoa suorittavilta yhtiöiltä. Tyhjennysväli keräyspisteillä on kerran viikossa ja kerääminen on rytmitetty siten, että alueella käydään kerran päivässä jollain keräyspisteellä. Myös muu huoltoliikenne käyttää samoja reittejä jätehuollon kanssa.

13 9 Kuva 8 Seminaarinmäen jätehuollon keräyspisteet ja tyhjennysreitit vuonna 2013 (SYK 2013). 2.5 Joukkoliikenne Seminaarinmäen joukkoliikenteen palvelutaso on erinomainen. Keskussairaalantiellä ja Voionmaankadulla tulee liikennöimään yli 200 vuoroa arkivuorokaudessa (Jyväskylän kaupunki 2012b). Suurin osa paikallisliikenteen linjoista ohittaa Seminaarinmäen alueen kävelyetäisyydeltä. Kuvassa 9 on esitetty alueen tärkeimmät pysäkit sekä joukkoliikennereitit. Jyvässeudun joukkoliikennesuunnitelmassa on esitetty opiskelijoiden aloitteesta entisen rengaslinjan muuttamista heilurilinjaksi välillä Kortepohja-Viitaniemi-Keskusta-Mattilanniemi- Kuokkala palvelemaan paremmin kampusalueiden sekä opiskelijoiden asuinalueiden välistä liikennettä. Tämän linjan Seminaarinmäkeä palvelevat pysäkit tulevat sijaitsemaan Vapaudenkadulla sekä Hannikaisenkadulla ennen Ruusupuiston kiertoliittymän rakentamista. (Jyväskylän kaupunki 2012b)

14 10 Kuva 9 Joukkoliikenteen nykyiset reitit ja pysäkit.

15 11 3. LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA 3.1 Autopysäköinti Seminaarinmäen alueen rakennusoikeudesta on toteutunut kem 2. Toteutuneen rakennusoikeuden ajantasakaavan mukainen autopaikkatarve on laskettu suunnittelualueelle Pitkäkatu 1:stä lukuun ottamatta taulukossa 1 kuvan 10 mukaisella aluejaolla. Taulukko 1 Ajantasakaavan autopaikkatarve. ALUE Rakennus kem2 määräys 1/ kaavan ap-tarve kaavan ap-tarve B ,0 D ,6 1 M ,3 H ,1 90,6 A ,6 T ,1 2 Ku ,2 20,2 3 UH+laajennus ,8 50,8 E ,4 K ,8 G ,0 R ,8 Ri ,4 4 Pa ,5 C ,0 92,8 F ,9 S ,2 Pu ,7 V ,9 O ,4 Y ,3 5 P ,0 100,4 U1+U ,1 6 L ,1 58,1 Yhteensä Yhteensä Kuva 10 Autopaikkatarpeen laskennassa käytetty aluejako.

16 12 Alueen ajantasakaavan kaavamääräyksen mukaan autopaikkatarve on yhteensä noin 415 autopaikkaa. Pitkäkatu 1:n autopaikkatarve normilla 1/200 on tämän lisäksi yhteensä 34 paikkaa. Nykyisen kaavan mukainen paikkamäärä on sijoitettavissa alueelle, vaikka autopaikkoja vähennetään maisemallisesti tärkeiltä alueilta. Suunnittelualueelle esitetään autopaikkanormiksi seuraavaa: Normaalikoulu 1 ap / 300 kem2 Uimahalli 1 ap /100 kem2 Muu alue 1 ap / 170 kem2 Autopaikkatarve kyseisellä pysäköintinormilla on taulukon 2 mukainen. Laskelman mukaan alueelle olisi kaavaluonnoksessa esitettävän autopaikkanormin mukaan sijoitettava yhteensä 529 autopaikkaa. Taulukko 2 Toteutuneen rakennusoikeuden ja esitettävän kaavamääräyksen mukainen autopaikkatarve. ALUE Rakennus kem2 määräys 1/ kaavan aptarve kaavan aptarve 1 B ,5 D ,9 M ,6 H ,2 106,6 A ,4 T ,9 2 (Normaalikoulun ala-aste) Ku ,2 20,2 3 (Uimahalli) UH+laajennus ,5 101,5 4 E ,3 K ,8 G ,3 R ,1 Ri ,5 Pa ,6 C ,6 109,1 F ,2 S ,6 V ,9 Pu ,8 O ,4 5 Y ,2 P ,9 80,8 U1+U ,7 6 L ,4 68,4 Pitkäkatu H3+H2+uudisrak ,1 40,1 Yhteensä Pysäköintinormin mukainen pysäköintipaikkamäärä on sijoitettavissa alueelle. Autopaikat sijoitetaan LPA-alueille sekä alueen sisällä sijaitseville pysäköintialueille. Liikennesuunnitelmassa esitetyt autopaikkamäärät on esitetty taulukossa 3.

17 13 Taulukko 3 Autopaikat liikennesuunnitelmassa. Alue/kohde Autopaikkoja Hippoksen LPA 105 Uimahallin LPA 142 (maanalainen ja maanpäällinen yhteensä) Pitkäkatu 1 50 Liikunnan LPA (maanalainen 104 ja maanpäällinen yhteensä) Päärakennus ja juhla-aukio 20 Liikunta 11 Opinkivi 11 Villa Rana 5 Kirjasto 45 Muut 39 Yhteensä 530 Liikuntatieteellisen vieressä olevan nykyisen pysäköintikentän kohdalle sijoitettavaan rakenteelliseen pysäköintilaitokseen mahtuu yhteensä 104 pysäköintipaikkaa. Alueella on mahdollista sijoittaa arviolta 60 autopaikkaa, mikäli maanalaista osaa ei toteuteta. Edellä esitettyjen pysäköintipaikkojen lisäksi alueella on 20 yleistä autopaikkaa Uimahallin LPA-alueella sekä Seminaarinkadulla ja Seminaarinaukiolla sijaitsevat kadunvarsipaikat. 3.2 Pyöräpysäköinti Pyöräpysäköinnin kehittämiseksi on syksyllä 2012 laadittu suunnitelman, jonka mukaan paikkojen lukumäärä kaksinkertaistuisi noin 900 paikasta 1850 paikkaan. Pysäköintipaikkojen määrä on mitoitettu RT-kortin mukaan (1 paikka 4 opiskelijaa kohti). Seminaarimäellä opiskelupaikkoja on yhteensä 7400 ja henkilökuntaa 840. (SYK & Jyväskylän yliopisto 2012) Suunnitelman mukaan pysäköintipaikkojen määrää katoksissa lisätään siten, että noin 30 % sijaitsee katoksessa ja 28 % on runkolukittavia. Pyöräpysäköintipaikkojen määrä nykytilanteessa sekä suunnitellut lisäpaikat on esitetty kuvassa 11. Osa lisäpaikoista on jo toteutettu. (SYK & Jyväskylän yliopisto 2012) Pyöräpysäköintinormiksi esitetään: Yliopiston alueelle 1 pp / 40 kem2 noin 1720 pyöräpysäköintipaikkaa. Normaalikoululle 1 pp / 40 kem2 noin 150 pyöräpysäköintipaikkaa. Uimahallille 1pp / 80 kem2 noin 130 pyöräpysäköintipaikkaa.

18 14 Kuva 11 Pyöräpysäköinnin telinepaikkojen lukumäärä nykyisin sekä 2012 tehdyn suunnitelman mukainen paikkamäärän lisäys. Pyöräpysäköinnin kehittämisen kannalta tärkeimmät alueet on ympyröity kuvassa.

19 15 Pyöräpysäköinti suunnittelualueella on suurimmaksi osaksi luonteeltaan pitkäkestoista päiväpysäköintiä sekä lyhytkestoista pysäköintiä. Pitkäkestoista pysäköintiä varten sijoitetaan pyörätelineitä pyöräilyn pääreittien yhteyteen sekä muihin kohteisiin, joissa pysäköinnin kesto vaihtelee 2 tunnista 12 tuntiin. Pysäköintipaikat on suositeltavaa kattaa ja niissä tulee olla mahdollisuus runkolukitukseen. Paikat sijoitetaan sosiaalisesti valvottuun ja hyvin valaistuun paikkaan. Pyöräpysäköintitelineiden valinnassa on otettava huomioon talvikunnossapidon vaatimukset sekä tulevat tarpeet esim. sähköpyörien lataukselle. Lyhytkestoista pysäköintiä varten suunnittelualueella tarvitaan pyörien pysäköintipaikkoja mm. ravintoloiden yhteyteen. Runkolukitusmahdollisuus on suositeltavaa, muttei välttämätöntä. 3.3 Jalankulun ja pyöräilyn reitit Jalankulun ja pyöräilyn pää- ja aluereitit suunnittelualueella ja suunnittelualueen läheisyydessä perustuvat Jyväskylän yleiskaavan yhteydessä laadittuun pyöräilyn (ja kävelyn) tavoiteverkkoon (kuva 12). Suunnittelualueen läpi kulkee kaupunkitasoinen aluereitti, joka yhdistää opiskelija-asumista yliopiston kampusalueisiin. Pääreitti on määritelty kulkevan keskustasta Yliopistonkatua ja Pitkäkatua pitkin Hippoksen puistoalueen läpi. Radan varteen on suunniteltu uutta pääpyörätieyhteyttä muun muassa Jyväskylän keskustan liikennesuunnitelmassa (Jyväskylän kaupunki 2012c). Keskussairaalantietä ja Seminaarinkatua pitkin kulkee nykyisiä pyöräteitä, mutta ne eivät kuulu pääpyörätieverkostoon. Tässä selvityksessä on määritelty Seminaarinmäen alueen sisäiset pääreitit. Sekä kaupunkitasoiset että alueen sisäiset pääreitit toteutetaan laatuvaatimuksiltaan korkeatasoisempina kuin muut reitit.

20 16 Kuva 12 Alueen nykyiset pyörätiet, pyöräilyn tavoiteverkko ja alueen sisäiset pääreitit. 3.4 Jalankulun ja pyöräilyn reittien laatuvaatimukset Suunnittelualueen pyöräilyn pää- ja aluereitit sekä alueen sisäiset pääreitit toteutetaan mahdollisuuksien mukaan jalankulusta erotettuna. Erottelu suositellaan toteutettavan erottelukaistan, taso- tai materiaalieron avulla (kuva 13). Erottelukaista mitoitetaan 0,2-2 metriä leveänä. Toteutustapa voi olla esimerkiksi kiviraita tai leveä erottelukaista, jolle voidaan sijoittaa mm. kadun kalusteita. Suositeltavia jalankulku- ja pyöräteiden leveyksiä on esitetty taulukossa 4. Nykyisellään pyöräilyyn tai kävelyyn tarkoitetut reitit eivät täysin toteuta suositusleveyksiä. Muita pääreittien laatuvaatimuksia ovat: Tasaisuus (pinnan tasaisuus, reunakivet, topografia) Turvallisuus (liittymäturvallisuus, konfliktipisteiden määrä) Loogisuus ja jatkuvuus (reitinvalinta helppoa etenkin liittymissä)

21 17 Kuva 13 Pää- ja aluereittien poikkileikkaustyyppejä, joilla pyöräilijät ja jalankulkijat on eroteltu. (Kuvan lähde: Jalankulku- ja pyöräteiden suunnitteluohjeen luonnos) Taulukko 4 Poikkileikkausten suositusleveyksiä suunnittelualueella. Käytettävä leveys riippuu kävelijöiden ja pyöräilijöiden määristä. Pääreitti Aluereitti Alueen sisäinen pääreitti Pyöräily ja jalankulku eroteltu Pyöräily 2,5-3,0 m 2,5-3,0 m 2,25-2,5 m Kävely 2,5-3,0 m 2,5-3,0 m 2-2,5 m Leveys yhteensä 5-6 m 5-6 m 4,25-5 m Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie Ei suositella Ei suositella 3-4,5 m 3.5 Huoltoliikenne yleissuunnitelmassa Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen alue on kulttuurihistoriallisesti erityisen arvokas kohde. Alueen rakennuskanta on pääosin suojeltua ja suojelutavoitteita on asetettu myös alueen maankäytölle. Seminaarinmäen ilme halutaan pitää arvokkaana ja alueella tapahtuva liikenne mahdollisimman vähäisenä. Jätehuollon osalta lähemmäksi tavoitetta voidaan päästä parantamalla jätehuollon nykytilaa. Seminaarinmäen jätehuollossa on olemassa selkeitä kehitystarpeita (kuva 14): Päätalon länsipuolella olevan keräyspisteen sijaitsee maisemallisesti ja tyhjennysliikenteen kannalta huonossa paikassa. Keräyspisteen uudelleen sijoittamista tulisi tarkastella. Mahdollista sijoituspaikan voisi hakea joko Päätalon pohjoispuolelta tai tarkastella mahdollisuutta keskittää Päätalon jätehuolto Vanhan ala-asteen, Oppion ja Lozzin keräyspisteisiin. Lozzin keittiö peruskorjataan. Korjaustöiden ajaksi ravintolakeittiö siirtyy Kirjastorakennukseen. Kirjaston jätteenkeräyspisteeseen tarvitaan tällöin enemmän keräysastioita ainakin biojätteelle.

22 18 Lozzin keittiön peruskorjauksen valmistuttua ravintolakeittiö siirtyy takaisin Lozziin. Samassa yhteydessä voisi tarkastella mahdollisuutta luopua rakennuksen länsipuolen keräyspisteestä ja keskittää jätteen keräys rakennuksen itäpuolelle. Samassa yhteydessä tulee tarkastella mahdollisuuksia rakentaa erillinen tiilinen jätekatos Lozzin käyttöön (esimerkkinä Normaalikoulun jätekatos). Yleisesti keräyspisteiden sijoittelua ja tyhjennysrytmiä muuttamalla on alueella tapahtuvaa liikennöintiä mahdollista rajoittaa. Keräyspisteiden sijoittelussa on hyvä syntyä yhteinen näkemys kampusalueen käyttäjien kanssa. Tyhjennysryhmin tarkastamista voi tilaaja vaatia jätehuoltopalveluntuottajalta. Kuva 14 Jätehuoltosuunnitelman päivityksen mukaiset suositeltavat muutokset jätteenkeräyspisteiden sijoittelussa suunnittelualueella. Jätehuollon ajoreiteistä tehtiin tarkastelu liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta. Taulukossa 5 on esitetty jätehuollon, pyöräpysäköinnin tai pyöräilyn sekä kävelyn reittien kehittämisessä huomioon otettavia tekijöitä.

23 19 Taulukko 5 Jätehuoltoreitteihin liittyviä huomioita liikenteen kannalta. Alue Huomiot Musica Huoltoajo risteää kävelyreittiä. Jäteautot joutuvat peruuttamaan ahtaassa tilassa pysäköityjen autojen lomassa sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden seassa. Pyöräpysäköinnin kehittämisessä on otettava huomioon, että huoltoajon kulku ei esty pysäköidyistä pyöristä. Kirjasto Kääntyminen pysäköintialueen päässä nykytilanteessa haastavaa suurelle 10 metriä pitkälle jäteautolle. Suuret autot joutuvat peruuttamaan pysäköintialueen läpi päästäkseen katuverkolle. Mikäli pysäköintialueen pohjoisreunaan lisätään 10 metriä pitkä lastausalue, onnistuu jäteauton kääntyminen. Etukuormausautot joutuvat todennäköisesti peruuttamaan kadulle joka tapauksessa. Kääntyviä jäteautoja varten kadun reuna on syytä varustaa matalalla reunakivellä. Oppio Ajoyhteyden toteutuksessa on otettava huomioon jäteauton kääntymissäde, esim. madalletun reunakiven avulla. ala- Normaalikoulun aste Huoltoajo toimii hyvin. Vanha Normaalikoulu / teknisen työn tilat Huoltoajo toimii kohtalaisesti. Villa Rana Ajoyhteyden toteutuksessa on otettava huomioon jäteauton kääntymissäde, esim. madalletun reunakiven avulla. Uimahalli Sisäinen pääreitti otettava huomioon sekä ala-asteen pyöräpysäköintialue ja koululaisten turvallisuus. Kääntyminen on mahdollista ilman peruutusta pyörätielle. Pinsetti Jäte- ja huoltoajo vaatii ajoyhteyden pysäköintialueen läpi. Jäteauton kulkeminen vaatii peruuttamista pysäköityjen autojen seassa, mikä aiheuttaa turvallisuusriskin. Ajoreitti risteää kaupunkitasoisen pääreitin kanssa. Liikuntatieteellinen Mahdollisen pysäköintilaitoksen suunnittelussa on otettava huomioon jätepisteen sijoittelu ja kulkuyhteydet. Ilokivi Huoltoajon on otettava huomioon aukion ylityksessä pyöräilijät ja jalankulkijat. Pyöräpysäköinnin ja jätehuollon kehittämiseen tähtäävä suunnittelu on suositeltavaa kytkeä yhteen. Lozzi Jätepisteiden yhdistämistä suositellaan, jotta autoliikenne vähenee sisäisellä pääreitillä Lozzin länsipuolella. Päärakennus Huoltoajo ja pyöräily samalla väylällä. Huoltoajo vaatii vähintään 5 metriä leveän ajoyhteyden, jotta ohittaminen on mahdollista vilkkaalla pyörätiellä.

24 Suunnitelman yksityiskohtia Seminaarinaukio, kirjasto ja päärakennus Seminaarinaukio jatkaa Jyväskylän keskustassa Kauppakadulle suunnitellun shared space kadun periaatteita: Vesikourut, pysäköintipaikat ja puut rajaavat autoilijalle tarkoitetun tilan. Poikkileikkauksessa on runsaasti tilaa jalankululle sekä muille toiminnoille. Kauppakadulla pyöräillään ajoradalla. Katu voidaan alhaisen nopeustason vuoksi ylittää mistä kohtaa tahansa. Kuva 15 Havainnekuva Kauppakadulta (Jyväskylän kaupunki 2012b) Seminaarinkadulta ohjataan pyöräliikenne Seminaarinaukion kohdalta suunnittelualueelle selvästi muusta alueesta erottuvalla pintamateriaalilla. Seminaarinaukion jatkosuunnittelussa on ratkaistava pyöräliikenteen loogiset reitit pyöräväylätyypin muutoskohdassa (ajoradalta pyörätielle siirryttäessä). Pyöräpysäköinnille varataan riittävästi tilaa aukiolta sekä rakennuksen seinustalta. Jatkosuunnittelussa tulee selvittää katoksellisen pyöräpysäköinnin sijoitusmahdollisuuksia. Mahdollinen sijoituspaikka on kirjaston pysäköintialueen Seminaarinkadun puoleinen reuna. Invapysäköintiin tarkoitetut pysäköintipaikat siirretään pysäköintialueelle pääoven edestä kuitenkin ovien läheisyyteen. Kirjaston pysäköintialueelta varataan jätepisteen läheisyydestä tilaa jäteauton kääntymiselle. Päärakennuksen suuntaan ajoneuvoliikenne käyttää pyöräliikenteen kanssa samaa väylää. Jalankulku on sijoitettu ajoradan reunalle. Jalankululle varattavaa tilaa suositellaan levennettävän nykyisestä 2,5 metristä. Järjestelyissä on otettu huomioon muistopuiden säilyminen jalkakäytävän ja ajoradan välillä, jäteauton kääntymissäde sekä leveys. Liikennejärjestelyt on esitetty kuvassa 16.

25 21 Kuva 16 Kirjaston, Seminaarinaukion sekä päärakennukselle johtavan yhteyden liikennejärjestelyt Liikunta, Lozzi ja Ilokivi Keskussairaalantieltä uimahallin suuntaan kulkee kaupunkitasolla pyöräilyn aluereitti. Aluereitin jatkuvuus aukion läpi osoitetaan opasteiden, valaistuksen tai poikkeavan materiaalin avulla. Yhteyden leventämistä tulisi harkita jatkosuunnittelussa. Reittien risteämiskohdissa tulee ottaa huomioon riittävistä näkemistä esim. kasvillisuutta poistamalla. Lozzin edustalla kävelijät ja pyöräilijät on mahdollista erotella toisistaan pintamateriaalilla tai tasoerolla. Pyöräpysäköintiä kehitetään Liikunnan edustalla olevalla aukiolla. Katoksellisen pysäköinnin sijoittamista alueelle tutkitaan jatkosuunnittelussa. Lozzin edustalle sijoitetaan uusi pyöräpysäköintialue. Ilokiven ja Lozzin välisen alueen pyöräpysäköintiä kehitetään. Samalla tulisi selvittää jätehuoltopisteiden järjestelyt ja kehittämismahdollisuudet. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden sekä jätehuollon risteämisen turvallisuus tulee varmistaa jatkosuunnittelussa. Liikennejärjestelyt on esitetty kuvassa 17.

26 22 Kuva 17 Liikunnan, Lozzin ja Ilokiven kohdan liikennejärjestelyt Uimahalli, Normaalikoulu Uimahallin edustalta kulkee kaupunkitasolla pyöräilyn pääreitti. Reitillä kävelijät ja pyöräilijät erotellaan toisistaan. Uimahallin viereen toteutetaan linja-autojen pysäköintiin ja kääntymiseen tarkoitettu alue pysäköintialueen reunalle. Pysäköintialueen läpi kulkee ajoyhteys Pitkäkatu 1:een. Pääreitin, aluereitin ja pysäköintialueen ajoyhteyksien risteämiset toteutetaan korotettuina (kuva 18). Normaalikoulun edustalle esitetään saattoliikenteelle tarkoitettua pysäköintialuetta ja levikettä. Liikennejärjestelyt on esitetty kuvassa 19. Kuva 18 Esimerkki pyörätien jatkeen toteuttamisesta korotettuna.

27 23 Kuva 19 Uimahallin sekä Normaalikoulun kohdan liikennejärjestelyt.

28 24 Lähteet: Senaatti-kiinteistöt Seminaarinmäen jätehuollon yleissuunnitelma. Seinaatti-kiinteistöt Seminaarinmäen maisemaselvitys ja hoito-ohjelma. SYK Seminaarinmäen jätehuollon yleissuunnitelman päivitys. Jyväskylän kaupunki Seminaarinmäen arvokkaat luontokohteet. Jyväskylän kaupunki. 2012a. Hippoksen pysäköinnin esiselvitys. Jyväskylän kaupunki. 2012b. Jyvässeudun joukkoliikennesuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. 2012c. Jyväskylän keskustan liikennesuunnitelma. Pysäköintitilanne SYK & Jyväskylän yliopisto Pyöräpysäköinnin hankintaselostus ja nykytilanne Pallasmaa Seminaariaukion luonnossuunnitelma. Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston liikenneturvallisuussuunnitelma

29 1-1 LIITE 1 LIIKENNESUUNNITELMAKARTTA

30 Seminaarinmäki Liikennesuunnitelma :2000 Ramboll Finland Oy

Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen. Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10.

Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen. Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10. Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10.2015 Hankkeen ydintavoitteet Parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMPÄÄLÄN KESKUSTA 2016/02/23

LEMPÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMPÄÄLÄN KESKUSTA 2016/02/23 LEMÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA YSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMÄÄLÄN KESKUSTA SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 1.1 Suunnittelualue 3. Kaava-alueen pysäköinnin mitoitus 3.1. Asemakaavaluonnoksissa käytetyt pysäköintinormit

Lisätiedot

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA Luonnos 9.6.2017 LIIKENNEVERKKO - AUTOLIIKENNE Nopeusrajoitusta alennetaan 1 Tavoitetilanteen katuverkko Hatanpään valtatie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITELMALUONNOKSET

KOULUKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITELMALUONNOKSET KOULUKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITELMALUONNOKSET 15.5.2017 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Koululaisten saattoliikenteen ja pysäköintijärjestelyjen luonnoksissa 1A-D saattoliikennealue

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun katusuunnitelmaluonnoksista

Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun katusuunnitelmaluonnoksista Helsingin Polkupyöräilijät ry KOMMENTTI PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 14.11.2014 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Juha Lahti juha.lahti@hel.fi Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun

Lisätiedot

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Asemakaavan 8559 yleisötilaisuus, 04.05.2016 04.05.2016 Katri Jokela Henkilö- ja autopaikkamäärät sekä vertailu Määrät Linnainmaankatu 120 28 12-15 14

Lisätiedot

KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014

KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014 KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014 TAUSTALLA VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET JA AJATTELUTAVAN MUUTOS 2011 Kävelyn ja pyöräilyn

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 155 13.08.2014. 155 Asianro 1298/08.00.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 155 13.08.2014. 155 Asianro 1298/08.00.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 155 Asianro 1298/08.00.00/2012 Niiralankadun katusuunnitelmamuutoksen hyväksyminen Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Taustaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) 441 Gunillankallion alueen kadut, katusuunnitelmien hyväksyminen, Laajasalo HEL 2012-009067 T 10 05 02 Päätös päätti hyväksyä Gunillantien katusuunnitelman välillä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä 28.3.2017 / TPi, TPe Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä Tutkitut liikennejärjestelyvaihtoehdot Puustellinkallion kaavoituksen aikana on tutkittu erilaisia liikennejärjestelyitä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (5) 396 Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma HEL 2014-014704 T 08 00 00 Hankenro2361_2 Esitys esitti kaupunginhallitukselle Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelman

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne...

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne... Sisältö 1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila... 1 Katuverkko ja liikennemäärä... 1 Jalankulku ja pyöräily... 2 Joukkoliikenne... 3 2. Nykyinen ja tuleva maankäyttö... 4 Kortteli 60... 6 3. Asemakaavan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Maiju Lintusaari Tero Rahkonen 8.10.2015 Sito Parhaan ympäristön tekijät Suunnittelualue Vaasa ja pyöräily 3 Keskustan saavutettavuus pyörällä 4

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA TYÖNUMERO: 20601268 JOKIOISTEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 27.6.2017 Luonnos SWECO YMPÄRISTÖ OY Muutoslista VALMIS 27.6.2017 FITONH FIOOAL FIAJOK MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA

PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA SUUNNITTELUKESKUS OY ESITYS 1 (4) Jyväskylä/ T Järvinen 09.05.2003 PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA Kestävän liikenteen mallikuntaprojektiin liittyen Suunnittelukeskus Oy:n Jyväskylän toimisto

Lisätiedot

Otaniemen keskus. Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 12.5 13.6.2014.

Otaniemen keskus. Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 12.5 13.6.2014. 1 (5) Asianumero 3224/10.02.03/2013 Aluenumero 220506 Otaniemen keskus 10. kaupunginosa, Otaniemi Korttelit 10001 tontit 10 ja 11, 10016 tontti 3, 10017, 10018 tontit 3, 7 ja osa tonttia 4, 10019 tontti

Lisätiedot

Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta

Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta Helsingin Polkupyöräilijät ry PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi LAUSUNTO Rakennustietosäätiö viljo.lukkarinen@rakennustieto.fi Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 2 LEHTISAARENTIE, NRO 29745/1, PAPINPÖYDÄNKUJA JA LP- ALUEET, NRO 29746/1, LEHDESNIITYNTIE, NRO 29747/1 JA KUUSISAARENTIE, NRO 29817/1, KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN,

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS RADAN POHJOISPUOLI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS RADAN POHJOISPUOLI FCG Finnish Consulting Group Oy Kauniaisten kaupunki KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS RADAN POHJOISPUOLI Ehdotusvaiheen vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin, jotka koskevat nähtävillä olleen kaavaehdotuksen

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Saarijärven kaupunkikeskustan täydennysrakentamisselvitys ja ideasuunnitelma

Saarijärven kaupunkikeskustan täydennysrakentamisselvitys ja ideasuunnitelma Saarijärven kaupunki 30.12.2011 Saarijärven keskustan yleiskaava Saarijärven kaupunkikeskustan täydennysrakentamisselvitys ja ideasuunnitelma RAKENNETUN YMPÄRISTÖN NYKYTILA 1. Keskustan toiminnallinen

Lisätiedot

Pohjois-Haagan ja Lassilan liikenneryhmän toiminta. Aluefoorumi 21.11.2011

Pohjois-Haagan ja Lassilan liikenneryhmän toiminta. Aluefoorumi 21.11.2011 Pohjois-Haagan ja Lassilan liikenneryhmän toiminta Aluefoorumi 21.11.2011 Liikenneryhmän tavoitteet Konkreettisia kehitysehdotuksia eri teemoista. Ehdotukset esitellään kaupungin edustajille ja muille

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Elokuu 2015 MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Päivämäärä 21.8.15 Laatija Tarkastaja Riikka Salli, Jukka Niilo-Rämä Lauri Vesanen

Lisätiedot

KOULUJEN TURVALLISET SAATTOLIIKENNEJÄRJESTELYT; ESIMERKKIRATKAISUJA

KOULUJEN TURVALLISET SAATTOLIIKENNEJÄRJESTELYT; ESIMERKKIRATKAISUJA KOULUJEN TURVALLISET SAATTOLIIKENNEJÄRJESTELYT; ESIMERKKIRATKAISUJA DI Tiina Sainio 23.5.2017 Peruskoulun liikenneturvallisuuspäivä, Turku AGENDA Miksi järjestelyihin tulee panostaa Yleiset ongelmat koulujen

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

JOENSUUN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA 21.8.2012

JOENSUUN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA 21.8.2012 JOENSUUN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA 21.8.2012 Pyöräilyseminaari 9.5.2014 ESITYKSEN SISÄLTÖ Liikennesuunnitelman päätavoitteet ja esimerkkejä liikenneratkaisuista ja muutosten perusteita. TAVOITTEISTA

Lisätiedot

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEMINAARINMÄEN KAMPUSALUEEN SUOJELUKAAVA

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEMINAARINMÄEN KAMPUSALUEEN SUOJELUKAAVA LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KATUALUEEN, 5. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 77 SEKÄ KATU-, LIIKENNE- JA VIRKISTYSALUEEN JA 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 121 SEKÄ KATU-, LIIKENNE-

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

VT 9:N RINNAKKAISYHTEYS Juvankatu - Heikkilänkatu

VT 9:N RINNAKKAISYHTEYS Juvankatu - Heikkilänkatu VT 9:N RINNAKKAISYHTEYS Juvankatu - Heikkilänkatu Aitolahdentie Johdanto Juvankadulla Kaukajärvellä ja Aitolahdentiellä Koilliskeskuksessa on todettu liikenteellisiä ongelmia, niin ruuhkautumiseen kuin

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Hyvä kaupunki työpaja Lahti YHTEENVETO

Hyvä kaupunki työpaja Lahti YHTEENVETO Hyvä kaupunki työpaja Lahti 15.11.2017 YHTEENVETO Kokonaisverkkokartat Kokonaisverkkokartat Kokonaisverkkokartat Vesijärvenkatu 1 Tulevaisuuden visio ohitustien valmistuttua 1. Toteutetaan keskustan kehä:

Lisätiedot

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Saukonpuiston koulun asemakaavahanke

Saukonpuiston koulun asemakaavahanke Saukonpuiston koulun asemakaavahanke Liikenne ja pysäköintiselvitys / Sito Sito Parhaan ympäristön tekijät Saukonpuiston kouluhanke Saukonpuistoon suunnitellun uuden päiväkodin laskennalliset matkatuotokset

Lisätiedot

Keskustan yleissuunnitelma - Liikenneverkko

Keskustan yleissuunnitelma - Liikenneverkko Keskustan yleissuunnitelma - Liikenneverkko KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA Taustalla 1) Strategian toimenpideohjelma; Keskustan yleissuunnitelma laaditaan vuoden 2014 aikana 2) Kaupunginhallituksen päätös

Lisätiedot

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ MUISTUTUS 4.2.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ Jyväskylän kaupunki suunnittelee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA SUUNNITTELUALUE JA TAUSTAA Liikennesuunnitelma palvelee yleistä keskustasuunnittelua ja kaavoitusta. Se mahdollistaa kiinteistökehittämisen pidemmällä aikajänteellä, yhteistyössä kiinteistönomistajien

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 62. kaupunginosa, Lippajärvi Osa korttelia ja katualue. Mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet

Asemakaavan muutos 62. kaupunginosa, Lippajärvi Osa korttelia ja katualue. Mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet 1 (1) Asianumero 4737/10.02.03/2015 Aluenumero 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos 62. kaupunginosa, Lippajärvi Osa korttelia 62028 ja katualue Mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet Liittyy kaupunkisuunnittelujohtajan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

SÄRKÄNNIEMEN YLEISSUUNNITELMA, LIIKENNE 19.10.2015

SÄRKÄNNIEMEN YLEISSUUNNITELMA, LIIKENNE 19.10.2015 SÄRKÄNNIEMEN YLEISSUUNNITELMA, LIIKENNE 19.10.2015 YLEISSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA LIIKENTEELLISET TAVOITTEET Rantatunnelin valmistuminen vähentää merkittävästi kaupungin länsi-itä suuntaista liikennettä.

Lisätiedot

MATKUSNIEMEN KAHVILA-RAVINTOLA

MATKUSNIEMEN KAHVILA-RAVINTOLA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus MATKUSNIEMEN KAHVILA-RAVINTOLA RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLTÖ: 1 Yleistä 2 Asemakaava 3 Rakentamistapaohjeet 4 Sijainti ja aluevaraukset

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

Siimasta verkoksi Maankäyttö, liikennejärjestelmä ja infrastruktuuri. Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Siimasta verkoksi Maankäyttö, liikennejärjestelmä ja infrastruktuuri. Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö Liikenteen tutkimuskeskus Verne Siimasta verkoksi Maankäyttö, liikennejärjestelmä ja infrastruktuuri Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö Liikenteen tutkimuskeskus Verne Pyöräilyverkon rakentaminen ei ole mahdollista ottamatta huomioon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Varpusentie METLA IV III II III METRIA III IV III HALTIA IV II. Nestekaasus. Uimarintie pp/h YYU. e=0.70. Areena. pp/h.

Varpusentie METLA IV III II III METRIA III IV III HALTIA IV II. Nestekaasus. Uimarintie pp/h YYU. e=0.70. Areena. pp/h. : -0- -0-0 -0- -0- -0- -0- - -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0-0 -0-0 -0 Hallitie Urheilutori Kenttämiehentie Uimarintie Mehtimäenaukio Kisapolku Kuntopolku Rautiaisentie Siltakatu Varpusentie

Lisätiedot

Hatanpään sairaala-alueen pysäköintiselvitys

Hatanpään sairaala-alueen pysäköintiselvitys Hatanpään sairaala-alueen pysäköintiselvitys Nykytila-analyysi Luonnos 8.6.2017 Sito Parhaan ympäristön tekijät Pysäköintiselvityksen tarkastelualue Tarkastelualue, joka jakautuu kahteen selvitysosaan:

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

puisto jaetaan osiin piha-alueiksi, lisääntyy myös tavanomaiset kerrostalojen näkyvillä olevat piharakenteet (leikkialueet, pysäköintipaikat yms.), mitkä eivät ole alueen yleisilmeeseen sopivia. Tonteille

Lisätiedot

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012 Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille Liikenteen kysymyksiä, Joensuu Ari Varonen 23.11.2012 Joensuun seutu Joensuun seudun ljs valmistui v. 2007, jonka perusteella on tehty aiesopimus vuosille

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 1 (14) Kaupunkirakenneyksikkö RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Yleissuunnitelma 2 (14) Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue 1.1 Yleistä 1.2 Kadut, LP-alue, Rantakyläntori

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelujaosto pyysi lausuntoa seuraavilta rakennusliikkeiltä, jotka kaikki jättivät lausuntonsa. Lausunnot

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku)

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) ALUSTAVA SELOSTUS A-2641 / D/3409/10.02.03.00.04/2015 1(8) SELOSTUSTIIVISTELMÄ RATKAISUN PÄÄPERIAATTEISTA Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) TAVOITTEET Asemakaavamuutos

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena

Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena Liikenne ja maankäyttö Helsinki 8.11.2015 Niko Palo, Helsingin kaupunki Haaste: Myös uusien helsinkiläisten myötä liikkuminen kehittyy tavoitteen mukaiseen

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

KORMUNIITYN ALUEEN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU, vaihe NÄKYMÄ PIHAKADULTA 1/10. "kartanonniitty"

KORMUNIITYN ALUEEN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU, vaihe NÄKYMÄ PIHAKADULTA 1/10. kartanonniitty KORMUNTYN ALUEEN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU, vaihe 1 13.10.2017 NÄKYMÄ PIHAKADULTA 1/10 KORMUNTYN ALUEEN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU, vaihe 1 13.10.2017 YLEISSUUNNITELMA JA LTTYMINEN

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013

Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013 Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013 Nykyinen ohje Ohje vuodelta 1998 Ohjetta täydennetty vuonna 2004 (Tietoa tiensuunnitteluun nro 78: Kevyen liikenteen väylät liikunnassa) 29.5.2013

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

PIISPANPORTTI, EKEN KORTTELI LEIKKIPUISTOVAIHTOEHTOJEN TARKASTELUT ULLA LOUKKAANHUHTA AAPO PIHKALA

PIISPANPORTTI, EKEN KORTTELI LEIKKIPUISTOVAIHTOEHTOJEN TARKASTELUT ULLA LOUKKAANHUHTA AAPO PIHKALA PIISPANPORTTI, EKEN KORTTELI LEIKKIPUISTOVAIHTOEHTOJEN TARKASTELUT 13.11.2013 ULLA LOUKKAANHUHTA AAPO PIHKALA LEIKKIPUISTOVAIHTOEHDOT - VAIHTOEHTO 1: METSÄ, 1260 M2 - VAIHTOEHTO 2: KALLIONREUNA, 760 M2

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Liikennepoliittiset linjaukset

Liikennepoliittiset linjaukset Liikennepoliittiset linjaukset 2013 20.12.2012 kh 9.5.2011 kv 16.5.2011 Sisältö Johdanto... 1 LAHDEN KAUPUNGIN STRATEGIA 2025 (KV 11.4.2011)... 2 LIIKENNEPOLIITTISET PÄÄMÄÄRÄT... 5 LIIKENNEPOLIITTISET

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot