VALTION IT-PALVELUKESKUKSEN TOIMINTOJEN SIJAINTISELVITYS; LAUSUNTOYH- TEENVETO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "18.8.2008 VALTION IT-PALVELUKESKUKSEN TOIMINTOJEN SIJAINTISELVITYS; LAUSUNTOYH- TEENVETO"

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Hallinnon kehittämisosasto Lasse Skog LAUSUNTOYHTEEN- VETOLUONNOS liite 2b VALTION IT-PALVELUKESKUKSEN TOIMINTOJEN SIJAINTISELVITYS; LAUSUNTOYH- TEENVETO Tässä lausuntoyhteenvedossa on esitetty Valtion IT-palvelukeskuksen perustamiseen liittyvän toiminnan sijaintiselvityksen lausuntoprosessi ja sen tulosten yhteenveto. Lausuntoyhteenvedossa on ensin kuvattu lausuntoprosessin toteutus, sen jälkeen yleistä lausunnoista ja lausunnot sijaintiselvityksen valmisteluprosessiin ja käytettyyn arviointimenettelyyn liittyen. Tämän jälkeen esitetään lausunnoissa esilletuodut yksityiskohtaisemmat seikat arviointimallin rakenteen mukaisesti aluepoliittisten tavoitteiden toteutumisen, henkilöstövoimavarojen saatavuuden sekä toiminnan kustannusten osalta. Viimeisenä on esitetty yhteenveto lausuntoprosessin tuloksena huomioonotettavista seikoista sekä jatkotoimenpiteistä. 1. Lausuntoprosessin toteutus Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa laatimastaan vertailumuistiosta koskien Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan sijaintivaihtoehdoista. Vertailumuistiossa on kuvattu Valtion IT-palvelukeskuksen perustamisen taustoja ja aikataulu, perustettavan palvelukeskuksen tehtäviä, osaamisvaatimuksia ja resurssitarvetta, sijaintiselvityksen valmisteluprosessia, vaihtoehtoisten toiminnan sijaintipaikkakuntien keskinäiseen vertailuun sovellettu arviointimalli sekä kaupunkikohtaiset arviointimallin kriteerien mukaiset arvioinnit. Vertailumuistion lopputuloksena oli paikkakuntien välinen vertailu arviointimalliin perustuen. Lausuntopyyntö osoitettiin vertailussa olleille kaupungeille, joita olivat Joensuun kaupunki, Kajaanin kaupunki, Kuopion kaupunki, Lappeenrannan kaupunki sekä Oulun kaupunki. Valtiovarainministeriö pyysi kaupunkeja ottamaan kantaa sijoituspaikkavaihtoehtojen vertailumuistion sisältöön, tietoihin ja niiden oikeellisuuteen ja esittämään tarvittaessa tarkennuksia. Valtiovarainministeriö pyysi myös kannanottoa siihen, miten valtion IT-palvelukeskuksen toiminnassa tarvittavien henkilöstövoimavarojen saatavuus toteutuisi ao. paikkakunnan osalta. Lausuntopyynnössä annettiin mahdollisuus esittää myös muita mahdollisia havaintoja muistioon liittyen. Lausunnot saatiin määräaikaan klo 16 mennessä kaikilta kaupungeilta. 2. Yleistä lausunnoista ja lausunnot valmisteluprosessin ja arviointimenettelyyn liittyen Lausunnoissa todetaan, että käytetty arviointimenettely ja arviointikriteerit ovat tarkoituksenmukaisia ja oikein painotettuja. Lisäksi lausunnoissa on esitetty tarkennuksia kunkin kaupungin osalta arviointitekijäkohtaisesti koskien pääosin korkeakoulusta ja ammattikorkeakouluista valmistuvien määriä sekä paikkakunnan IT-alan työmarkkinaa kuvaavia tietoja.

2 2 (7) Keskeisimmät tarkentamista vaativat tiedot liittyvät kaupallisten korkeakoulututkintojen jakaantumiseen Joensuun, Kuopion ja Lappeenrannan yliopistojen välillä sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijamääriin. Syntyvälle Itä-Suomen yliopistolle, johon Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyvät vuonna 2010, tulee kauppatieteellinen tutkinnonanto-oikeus, jota näillä yliopistoilla ei tällä hetkellä ole, vaan tutkinnot annetaan Lappeenrannasta, vaikkakin opiskelijoita on Lappeenrannan lisäksi merkittävällä määrällä sekä Joensuussa että Kuopiossa. Lausunnoissa esitettiin myös näkökohtia maantieteellisen sijainnin vaikutuksesta matkustusaikoihin sekä raideliikenteeseen tulevia parannuksia. Lausunnoissa on myös tuotu esille paikkakunnan valintaa puoltavista seikoista paikkakunnan ja sen lähialueen kehittämisen ja aluepolitiikan näkökulmasta, paikkakunnalla olevien valtionhallinnon työpaikkojen kehityksen näkökulmasta sekä valtion toimintojen alueellistamisen kohdentumisesta paikkakunnalle suhteessa muuhun maahan. Joensuun kaupunki on todennut valmistelusta, että arviointikriteerit ovat oikeat ja niiden perusteella voidaan tehdä toimiva sijaintipaikkaratkaisu joka turvaa Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan käynnistymisen ja kehittymisen myös pitkällä aikavälillä. Yhteenvedossaan Joensuun kaupunki toteaa, että Edellä esitettyjen tietojen pohjalta katsomme, että Joensuu täyttää arviointiperusteet parhaiten. Kajaanin kaupunki lausuu Avoin toimintatapa VIP- toiminnan sijoittamisessa on hyvä ja antaa mahdollisuuden alueiden ja valtionhallinnon vuoropuhelulle. Toimintatapa tulisi ottaa laajasti käyttöön koko valtionhallinnossa. Sijoittamisselvitykseen liittyvä vertailumuistio on laadittu hyvin ja asiat tiiviisti esittäen. Yhteenvedossa Kajaanin kaupunki lausuu: Valtiovarainministeriön laatimassa vertailumuistiossa olevan arvioinnin sekä edellä esitettyjen seikkojen perusteella Kajaanin kaupunki esittää, että Valtion IT-palvelukeskus tulisi sijoittaa ensisijaisesti Kajaaniin, toissijaisesti Kajaaniin ja Ouluun yhdessä. Kuopion kaupunki toteaa, että Tehdyn selvityksen osa-alueet ja niiden perustelut ovat yleispiirteissään oikein asetettuja. Tärkeimmäksi tavoitteeksi on nostettu henkilöstövoimavarojen saatavuus, jonka merkitys VIP:n sijoittumiselle on keskeinen. Yhteenvetona Kuopion kaupunki lausuu: Henkilöstövoimavarojen saatavuuden osalta esitetyt tarkennukset osoittavat Kuopion olevan kilpailukykyisin sijaintipaikka Valtion IT-palvelukeskuksen toimipaikaksi ja Kuopion kaupungin houkuttelevuus sekä mahdollisuus puolisotyöpaikkojen saamiseen ovat etuja, joita selvityksessä ei ole huomioitu. Lappeenrannan kaupunki on todennut, että IT-palvelukeskuksen sijoittamiselvityksen vertailumuistio on valmisteltu asianmukaisesti ja huolella valituin arviointiperustein ja kriteerein. Lappeenrannan kaupunki toteaa yhteenvetona, että Lappeenrannan kaupunki on valtion IT-palvelukeskuksen vertailumuistion perusteella paras. Henkilöstövoimavarojen saatavuus toteutuu Lappeenrannassa erittäin hyvin. Painavat aluepoliittiset syyt puoltavat Lappeenrannan valintaa ja Lappeenrannan kaupunki esittääkin, että valtioneuvosto päättäisi nimetä Lappeenrannan IT-palvelukeskuksen sijaintipaikaksi. Oulun kaupunki toteaa, että Yleisesti ottaen vertailumuistio on laadittu perusteellisesti ja monipuolisesti. Positiivista on, että pohjoissuomalainen näkökulma on huomioitu myös Oulu-Kajaani yhteistyöajatuksen kannalta vaikkakin sen toteuttaminen käytännössä olisi haasteellista. Yhteenvetona Oulun kaupunki esit-

3 tää: Pohjoissuomalaisesta näkökulmasta katsottuna Oulu tarjoaisi Valtion ITpalvelukeskukselle parhaan mahdollisen toimintaympäristön sekä koko valtion organisaation uudistamismahdollisuuden ottaen huomioon alueellistamisella tavoiteltavien tuottavuushyötyjen toteutumisen. 3. Lausunnot aluepoliittisten tavoitteiden toteutumisen osalta Tässä kappaleessa kuvataan yksityiskohtaisemmin kaupunkien lausuntoja aluepoliittisten tavoitteiden toteutumisen osalta ao. paikkakunnalla. 3 (7) Joensuun kaupunki toteaa, että sen asema heikentynyt vuoteen 2007 verrattuna mm. siitä syystä, että Perloksen toiminnan loppuminen näkyy kokonaisuudessaan vasta vuonna Joensuun työttömyysaste on ,3% (vertailumuistiossa 14,3%). Joensuun aiempi hyvä työllisyyskehitys on ollut suurelta osin Perloksen kasvun ansiota, jonka tuotannon lopettaminen aiheuttaa paljon vaikeuksia Joensuun talousalueen työmarkkinoilla. Joensuussa on ollut myös negatiivinen väestökehitys parin viime vuoden aikana. Kajaanin kaupunki nostaa esille kaupungin metsäteollisuuden rakennemuutoksen sisältäen sekä henkilöstösupistuksia että tuotantoseisakkeja Kajaanin paperitehtaalla. Kajaanin mukaan valtion toimintojen sijoittamisessa tulisi myös ottaa huomioon sijoituspaikkakunnan klusterikehityksen tukeminen: Valtion ITpalvelukeskuksen toimintojen sijoittamisella Kajaaniin voitaisiin saada aikaan myönteinen IT-alan kehityskierre, joka tukisi sekä valtion toiminnan kehittymisedellytyksiä että paikallista yritystoimintaa. Kajaanin kaupunki korostaa sitä, että IT-ala on yksi alueen kehittämisen strategisista painopisteistä, johon on suunnattu paljon resursseja. Kajaani toteaa, että samanlaista myönteistä kehitysvaikutusta ei saada aikaan suurella paikkakunnalla. Kajaani on oikein asetettu aluepoliittisten tavoitteiden vertailussa ensimmäiseksi. Kuopion kaupunki toteaa, että selvitys osoittaa oikein valtion työpaikkojen määrän Kuopiossa. Kuopio viittaa siihen, että valtion tuottavuusohjelman vaikutukset tulevat kohdistumaan voimakkaimmin niihin paikkakuntiin, joilla on nykyisin runsaasti valtion työpaikkoja. Kuopiossa olisi hyvät mahdollisuudet valtion sisäisille työpaikkajärjestelyille Valtion IT-palvelukeskuksen kannalta. Kuopio korostaa myös sitä, että keskuskaupungin lisäksi tulisi tarkastella myös ympäröivää maakuntaa. Pohjois-Savossa väestön ja työpaikkojen määrän kehitys on ollut pitkään laskeva. Toimintojen sijoittaminen Kuopioon parantaisi myös koko maakunnan kehityskuvaa liikenneyhteyksien parantuessa. Kuopio toteaa, että alueellistamisratkaisut eivät ole juurikaan kohdistuneet Kuopioon, mitä näkökohtaa selvityksessä ei ole tuotu esille. Lappeenrannan kaupunki toteaa, että se kuuluu siihen alueeseen Kaakkois- Suomea, joka on kärsinyt jo vuosikymmenien ajan teollisuuden rakennemuutoksista ja maakunnan väestö- ja työpaikkakehitys on jäänyt selvästi jälkeen koko maan kehityksestä, mm. viidensadan teollisen työpaikan leikkauspäätökset UPM:n, Polan ja Portin tuotantolaitosten osalta ovat vaikuttaneet tähän viimeisen vuoden aikana. Lappeenranta toteaa myös, että maakuntaan ei ole toistaiseksi kohdistunut merkittäviä alueellistamispäätöksiä ja valtion työpaikkojen määrä suhteessa väkilukuun onkin Lappeenrannassa pienin vertailukaupungeista. Lappeenranta korostaa, että aluepoliittiset perusteet Lappeenrannan osalta ovat vieläkin painavammat kuin mihin vertailumuistiossa on päädytty.

4 4 (7) Oulun kaupunki toteaa, että sen työttömyysaste on pysytellyt jatkuvasti yli valtakunnallisen keskiarvon. Etenkin nuorisotyöttömyys on Oulun seudulla suurta. Oulu viittaa myös siihen, että se on menettänyt Suomen kaupungeista eniten (250 kpl) valtion työpaikkoja vuosina Lisäksi Oulussa on tapahtunut raju rakennemuutos IT-sektorin työpaikkojen vähenemisen myötä vaikkakin suurilta yksittäisiltä irtisanomisilta on toistaiseksi vältytty. Tuotanto- ja kehitystyötä on siirtynyt alueella runsain mitoin halvemman kustannustason maihin. Uusimmat vähennysuutiset tulivat Kemiralta elokuun alussa. 4. Lausunnot henkilöstövoimavarojen saatavuuden osalta Tässä kappaleessa kuvataan yksityiskohtaisemmin kaupunkien lausuntoja henkilöstövoimavarojen saatavuuden osalta ao. paikkakunnalla. Joensuun kaupunki toteaa, että opiskelijapaikkojen määrien ja valmistuneiden määriä on tarkennettava Joensuun, Kuopion ja Lappeenrannan osalta perustuen siihen, että vaikka tutkinnonanto-oikeus kauppatieteellisissä aineissa on Lappeenrannan yliopistolla niin opiskelijoita on tosiasiallisesti sekä Joensuussa että Kuopiossa. Itä-Suomen yliopistolle on tulossa tutkinnonanto-oikeus kauppatieteissä 2010 alusta, johon yhdistyvät sekä Joensuun että Kuopion yliopistot. Joensuun mukaan luonnontieteiden ja kauppatieteiden opiskelijoita Joensuun yliopistossa on 2323, sisältäen metsätieteet. Taloustieteistä vuonna 2007 on valmistunut yhteensä 76 henkilöä ja luonnontieteistä ml. metsätieteet valmistuneita on ollut 251. Valmistuneitten lukumäärät sisältävät kaikki tutkintoasteet. Joensuu esittää myös tietotekniikkaopiskelijoiden lukumääriä Joensuun yliopistossa. Kajaanin kaupunki painottaa Oulun yliopiston tietojenkäsittelylaitoksen Kajaanin yksikön opetustoiminnan kehittämistä ja laajentamista, joka vastaisi Valtion ITpalvelukeskuksen tarpeita sekä jatkuvaa opetus- ja tutkimusyhteistyötä Oulun ja Kajaanin yksiköiden kesken. Oulusta valmistuu vuosittain yli sata tietojenkäsittelyalan osaajaa, joista huomattava osa sijoittuu Oulun, Kajaanin ja muiden Pohjois-Suomen keskusten alueelle. Kajaani korjaa ammattikorkeakoulun tietotekniikan alan opiskelijamääräksi 260. Lisäksi Kajaani tarkentaa alan yritysten ja työntekijöiden lukumääriä suuremmiksi kuin vertailumuistiossa oli esitetty, jotka olivat Kainuun IT-poolin volyymitietoja. Kajaani korostaa, että Kainuussa työskentelee henkilöä tietohallinnon johto- ja korkeatasoisissa asiantuntijatehtävissä. Tämä muodostaisi hyvän rekrytointipohjan Valtion IT-palvelukeskukselle, jonka lisäksi Kajaanin seudulle on ollut viime vuosina IT-alan paikkoihin runsaasti hyvätasoisia pääsääntöisesti paluumuuttoa kaavailevia hakijoita muualta Suomesta. Kajaani korostaa myös sitä, että Valtion IT-palvelukeskuksen sijoittaminen Kajaaniin vahvistaisi IT-alan koulutuksen saaneitten paikkakunnalle jäämistä Kajaanista lähdetään edelleen työn perässä muualle Suomeen. Kokonaisuutena Kajaanin kaupunki arvioi, että henkilöstövoimavarojen saatavuus on Kajaanin alueella Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kannalta riittävä. Kuopion kaupunki toteaa, että Kuopiossa annettavan kauppatieteellisen koulutuksen tutkinnonanto-oikeus on Lappeenrannan yliopistolla. Täten tiedot opiskelijamääristä ja valmistuneista vaativat tarkentamista. Kuopion yliopistossa kauppatieteitä opiskelee tällä hetkellä n. 514 opiskelijaa vuosittaisen sisäänoton ollessa 70 opiskelijaa. Hakijoita on huomattavasti enemmän, 222 henkilöä vuonna Valmistuneita on ollut vuosina yhteensä 159 henkilöä ja valmistuvien määrä on kasvussa. Kuopio viittaa myös 2010 alusta syntyvään Itä-Suomen yliopiston perustamiseen, jolle syntyy tutkinnonanto-oikeus myös kauppatieteiden osalta. Ammattikorkeakoulua koskevat tiedot ovat oikein.

5 5 (7) Lappeenrannan kaupunki toteaa, että yliopisto ja ammattikorkeakoulu tuottavat vuosittain runsaasti koulutettuja osaajia tietotekniikan alalla ja maakunnan haasteena on, että nämä osaajat sijoittuisivat paikallisille työmarkkinoille sen sijaan, että heistä useat muuttavat valmistuttuaan pääkaupunkiseudulle. Lappeenranta korostaa, että maakuntaan jäi vuonna 2007 yliopiston tietotekniikan koulutusohjelman valmistuneista 33% ja suuri osa valmistuvista (55-80%) on ilmaissut haluavansa jäädä Lappeenrannan seudulle asumaan. Myös paluumuutosta ollaan kiinnostuneita, mikäli haasteellista työtä on tarjolla. Lappeenrannassa on toimivat IT-alan työmarkkinat ja alan yritykset ovat kiitelleet henkilöstön rekrytointimahdollisuuksia. Myös alan yrityshautomotoiminta on ollut aktiivista. Lappeenranta korostaa alueella olevaa toimivaa tekniikan ja talouden koulutuksen yhdistävää opetustoimintaa. Lappeenranta toteaa myös, että alueella on runsaasti IT-alan työnhakijoita. Lappeenranta toteaa myös olevansa maakuntakeskuksena hyvin houkutteleva työpaikka. Oulun kaupunki esittää, että ennen sijoituspaikan varmistamista tulisi selvittää nykyisten valtion IT-työntekijöiden halukkuus siirtyä eri vaihtoehtopaikkakunnille, koska Valtion IT-palvelukeskuksen tavoitteena on rekrytoida 2/3 henkilökunnastaan nykyisestä valtion IT-henkilökunnasta. Nyt vertailussa ei näy, millä paikkakunnalla siirtohalukkuus toteutuisi parhaiten. 5. Lausunnot toiminnan kustannusten arvioinnista Tässä kappaleessa kuvataan yksityiskohtaisemmin kaupunkien lausuntoja toiminnan kustannusten arvioinnista ao. paikkakunnan osalta. Joensuun kaupunki toteaa, että raideliikenteen matka-aika on väliaikaisesti pidempi ratatöiden takia, sama koskee muita vertailupaikkakuntia. Joensuu viittaa myös tarjolla olevien Joensuun tiedepuiston tilojen synergiaetuihin Kajaanin kaupunki viittaa valtionhallinnon palvelukeskusten monipaikkakuntaisuuteen ja toteaa, että nykyaikaisilla etäneuvotteluratkaisuilla voidaan vähentää paikkakuntien välistä matkustustarvetta ja näin hallita palvelutoiminnan kustannuksia. Oulun kaupunki toteaa, että on eriarvoista antaa merkittävästi pisteitä kaupunkien välisessä vertailussa sillä perusteella, missä paikkakunta maantieteellisesti sijaitsee. Valtion IT-palvelukeskuksen tapauksessa Oulu saa ao. osiossa huonoimmat pisteet lähinnä matkakustannusten takia. Oulu korostaa alueellaan olevaa valmista IT-infrastruktuuria, joka tarjoaisi ainutlaatuiset puitteet toimia. Oulu toteaa myös, että vertailussa ei ole riittävästi painotettu oleellisten alihankintayritysten sijaintia kohdepaikkakunnalla., joka alentaa huomattavasti toiminnan kustannuksia. Oulu toteaa, että Oulussa on käytössä samat valtion palkkaluokat kuin muuallakin Suomessa, palkkatason ollessa muutoin huomattavasti Helsinkiä tai muuta Etelä-Suomea alhaisempi. 6. Muita lausunnoissa esilletuotuja näkökohtia Tässä kappaleessa kuvataan kaupunkien lausunnoissaan esilletuomia muita näkökohtia Valtion IT-palvelukeskuksen sijaintipaikan valintaan liittyen. Joensuun kaupunki viittaa saataviin synergiaetuihin Joensuun tiedepuiston tiloissa joissa on laajalti koulutustoimintaa sekä muita alan toimijoita sekä juuri toimin-

6 tansa aloittanut Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy, joka hoitaa alueen kuntien ja kuntayhtymien tietohallintopalvelut. Joensuun kaupunki on valmis avustamaan tulevaa henkilöstöä näiden tarvitsemien palveluiden ja asumisen suhteen. 6 (7) Kajaanin kaupunki viittaa lausunnossaan JulkIT- yhteistyöhön, johon Kajaanin kaupungin mukaan on hyvät edellytykset käytännön tasolla, kun Kainuussa toimii Kainuun maakuntayhtymän tietohallintoyksikkö, joka vastaa maakunnassa hallinnon ja palvelutuotannon tietojärjestelmistä. Em. yksiköllä on laaja kokemus kuntasektorin tietojärjestelmien yhteensovittamisesta ja kehittämisestä ja yhteistyö- ja synergiamahdollisuuksia on lukuisia. Kajaani lausuu vertailumuistiossa esitetystä Kajaanin ja Oulun yhdistelmästä ja toteaa sen olevan varteenotettava ja toteuttamiskelpoinen Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan sijoittamismalli. Kajaani viittaa mm. kaupunkien väliseen tiiviiseen yhteistyöhön sekä kehityskäytävään, jossa liikkuu jatkuvasti ICT-alan korkeakoulutasoista osaamista sekä yritystoiminnan osaamista. Kajaani viittaa myös Oulun yliopiston Kajaaniin sijoitettuun kampukseen ja tämän opetus- ja tutkimusyhteistyöhön Oulun kampuksen kanssa. Kuopion kaupunki esittää, että tarkastelussa huomioitaisiin myös sijaintipaikkakunnan houkuttelevuus henkilöstön alueelle muuttamisen näkökulmasta. Kuopio toteaa, että se on yksi imagotutkimuksen mukaan suosituimmista muuttokohteista ja täten voi tarjota paremmin myös puolisotyöpaikkoja. Lappeenrannan kaupunki toteaa, että kaupunki on valmis avustamaan Valtion IT-palvelukeskuksen perustamisessa mm. rekrytointipalveluiden ja toimitilojen järjestämisessä. Lisäksi yhteistyö yliopiston ja ammattikorkeakoulun sekä sähköisten palvelujen kehittämistä toteuttavan Lappeenranta Innovation Oy:n kanssa tarjoavat hyvän alueellisen kumppanuuden. Oulun kaupunki toteaa, että pohjoissuomalaisesta näkökulmasta katsottuna Oulu tarjoaisi Valtion IT-palvelukeskukselle parhaan mahdollisen toimintaympäristön sekä koko valtion organisaation uudistamismahdollisuuden ottaen huomioon alueellistamisella tavoiteltavien tuottavuushyötyjen toteutumisen. 7. Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet Valtiovarainministeriön saamien lausuntojen johdosta sijoittamisselvitystä tarkennetaan kaupunkien lausuntojen pohjalta ja tarkennetaan selvityksen taustatietoja. Tässä yhteydessä on syytä todeta selvityksessä ja vertailussa käytettyjen yliopistotasoisten valmistuneiden ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden määristä, että ne ovat luonteeltaan indikatiivisia. Käsitteet eivät välttämättä ole yhteismitallisia ja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintaa on useammalla paikkakunnalla, jotka eivät välttämättä ole samaa työssäkäyntialuetta. Sijoittamisselvityksessä laadittua arviointimallia voidaan pitää onnistuneena ja sen kolmen kriteerin keskinäisiä painotuksia riittävän oikeina. Aluepoliittisten tavoitteiden toteutumisen osalta voidaan todeta, vaikka taustatietoja tarkennetaankin, että vertailumuistiossa esitetty paikkakuntien keskinäinen järjestys on oikeanlainen huomioiden myös Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan sijoittamisen vaikutukset alueen kehitykseen, jotka pienemmällä paikkakunnalla ovat merkittävämmät kuin suuremmalla paikkakunnalla.

7 7 (7) Henkilöstövoimavarojen saatavuuden osalta taustatietoja tarkennetaan lausunnoissa esitetyillä. Todettakoon, että lausuntojenkin perusteella kukin paikkakunta kykenee tarjoamaan pitemmällä aikavälillä riittävän osaamispohjan Valtion ITpalvelukeskuksen toiminnalle. Paikkakuntien välillä on kuitenkin eroja siinä, miten nopeasti tätä osaamista voidaan saada Valtion IT-palvelukeskuksen käyttöön ja toisaalta siinä, miten laajasta potentiaalista Valtion IT-palvelukeskus voi henkilökuntaansa rekrytoida. Lisäksi on syytä huomioida paikkakunnalla olevan valtion IT-henkilöstön määrä potentiaalisena Valtion IT-palvelukeskukseen siirtyvänä henkilöstönä. Joensuun ja Kuopion yliopistoilla on kauppatieteellisen alan opiskelijatuotantoa, mikä on ollut tiedossa arviointia tehtäessä, vaikkakaan se ei ilmennyt vertailumuistion lukumäärätiedoista. Valtiovarainministeriö valmistelee vertailumuistion, lausuntojen ja tämän lausuntoyhteenvedon pohjalta Valtiovarainministeriön esityksen Valtion ITpalvelukeskuksen sijaintipaikkakunnaksi. Esityksestä pyydetään lausunto alueellistamisen koordinaatioryhmältä jonka käsittelyn pohjalta Valtiovarainministeriö päättää toiminnan sijoittamisesta.

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin toimintaympäristökuvaus Toimintaympäristön muutoshaasteet Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin toimintaympäristön

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta

Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta Pvm 24.11.2010 Dnro 41/040/2010 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta

Lisätiedot

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys Kuva: Anniina Korpi Osaamiskehitys Osaamiskehityksen keskeiset nostot Porin seudun korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (36,4 %) väestöstä oli suurista ja keskisuurista kaupunkiseuduista alhaisin.

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

Kauhavan alueen työmarkkinoiden kehitys ja alueen vahvojen toimialojen potentiaali

Kauhavan alueen työmarkkinoiden kehitys ja alueen vahvojen toimialojen potentiaali Kauhavan alueen työmarkkinoiden kehitys ja alueen vahvojen toimialojen potentiaali 9.10.2013 Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto marko.rossinen@etela-pohjanmaa.fi Esityksen keskeinen sisältö - Kauhavan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien kumppanuusselvitys

Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien kumppanuusselvitys 15.10.2010 Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien kumppanuusselvitys Toimintaympäristön muutoshaasteet Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien toimintaympäristön muutokseen vaikuttavat lukuisat tekijät. Kaupunkien

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina 2011-2015 Vuosina 2010-2014 valmistuneet Suunnittelija Outi Suorsa Kaikkien vastavalmistuneiden työpaikkojen sijaintimaakunnat (f. = 2553) 25 20 21 19,2

Lisätiedot

Alueellisen toiminnan strategia

Alueellisen toiminnan strategia Alueellisen toiminnan strategia Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeen sidosryhmäfoorumi 10.6.2014 Ilkka P. Laurila, kehitysjohtaja 23.6.2014 1 Lähtökohta Toimintaa lähes 40 paikkakunnalla - Laaja verkosto

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Juankosken ja n kaupungin toimintaympäristöselvitys (213) Toimintaympäristön muutoshaasteet Juankosken ja n kaupunkien toimintaympäristön muutokseen

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Yritysympäristöllä on merkitystä Lahti Business Region Kari Salmi

Yritysympäristöllä on merkitystä Lahti Business Region Kari Salmi Yritysympäristöllä on merkitystä Lahti Business Region Kari Salmi Hallituksen puheenjohtaja, Ladec Oy Johtaja, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus LADEC Oy Syntyi vuoden 2013 alussa Lahden tiede- ja

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) 1535/9520/2010 1 (4) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Masku-hanke.

Lisätiedot

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva ALLI Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Keskiössä Suomen aluerakenne siis mikä? Palvelut Aluerakenteella e a tarkoitetaan väestön ja asumisen, tö työpaikkojen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 IITIN KUNNAN MAAKUNNANVAIHTOESITYKSEN HYLKÄÄMINEN (VM/2013/00.01.01.00/2011) Iitin kunnan esitys Maakuntajakolaki

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Merikarvia Siikainen Pomarkku Lavia Pori Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Toimintaympäristön muutokset Porin selvitysalue 28.2.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Harjavalta Kokemäki Lavia

Lisätiedot

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto 15-vuotiaat vuosina 2008 ja 2020 2 410 1 898-21,3

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Työllisyys

Toimintaympäristö: Työllisyys Toimintaympäristö: Työllisyys Tampere 24.3.2009 Jenni Kallio Prosenttia 31.12. 14,0-19,4 (13) 11,0-13,9 (25) 8,0-10,9 (32) 6,0-7,9 (20) 3,6-5,9 (13) Työllisyys 2008 % 25,0 22,5 Työttömyys kääntyi nousuun

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Sotilasläänin EsikuntaLausunto 1 (5) Henkilöstöosasto OULU 1232/73/2009 3.11.2009 MF36863

Pohjois-Suomen Sotilasläänin EsikuntaLausunto 1 (5) Henkilöstöosasto OULU 1232/73/2009 3.11.2009 MF36863 Pohjois-Suomen Sotilasläänin EsikuntaLausunto 1 (5) Henkilöstöosasto 1232/73/2009 3.11.2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Kainuun maakunta -kuntayhtymän lausuntopyyntö, asiakirja Dnro

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1748/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala hankealue 42 (Nurmes) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013 SEEK/jp SEINÄJOKI PERÄSEINÄJOKI Seinäjoki + Peräseinäjoki + Nurmo ja Ylistaro 31.12.2004 1.1.2005 1.1.2009 Asukkaita 32.000 35.939 57.000 Työpaikkoja 19.206

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

Työmarkkinoilla on tilaa kaikille!

Työmarkkinoilla on tilaa kaikille! Työmarkkinoilla on tilaa kaikille! Kokemus esiin 50+ -loppuseminaari Monitoimikeskus LUMO 22.4. 2015 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Ikääntyvän työntekijän työuran turvaamisen haasteet Osaamisen murros

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön alustava esitys vuoden 2016 koulutustarjonnaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön alustava esitys vuoden 2016 koulutustarjonnaksi Keskustelun avaus - koulutustarjonnan alueelliset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriön alustava esitys vuoden 2016 koulutustarjonnaksi 1. Johdanto Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi kirjeellään

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007

Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007 Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari Kuopio 29.8.2007 Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007 Risto-Pekka Happonen Selvitysmies Taustaa selvitystyölle

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

ITÄ-SUOMI ALLI -aluefoorumi. Jussi Huttunen

ITÄ-SUOMI ALLI -aluefoorumi. Jussi Huttunen ITÄ-SUOMI ALLI -aluefoorumi Jussi Huttunen 20.11.2013 2013 MIHIN SUUNTAAN JA MITEN SUOMEN ALUERAKENNETTA JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄ TULISI KEHITTÄÄ laatia Suomen uusi kehityskuva? o Kun edellinen kysymys

Lisätiedot

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Uusi Valtion lupa ja valvontavirasto Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 30.3.2017 Margit Päätalo Johtaja, PohjoisSuomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS Siilinjärvi luo hyvinvointia asukkaille elämän eri vaiheissa laadukkailla peruspalveluilla ja viihtyisällä elinympäristöllä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa

Lisätiedot

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Esittely 2015 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET Suomessa on 14 yliopistoa Yliopistokeskuksia 6 alueilla joilla ei ole omaa yliopistoa mutta usean yliopiston toimintaa: Kajaani Kokkola

Lisätiedot

Vahvat peruskunnat -hanke

Vahvat peruskunnat -hanke Vahvat peruskunnat -hanke Signe Jauhiainen 22.5.2012 Tutkimuskysymykset Syntyykö kuntaliitoksissa elinvoimaisia peruskuntia? Ovatko kunnat elinvoimaisia myös tulevaisuudessa? Millaisia vaikutuksia liitoksilla

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

KAMK:sta Suomen tekevin ammattikorkeakoulu. Yhteistyöseminaari Kaukametsä. Kaupunginjohtaja Jari Tolonen

KAMK:sta Suomen tekevin ammattikorkeakoulu. Yhteistyöseminaari Kaukametsä. Kaupunginjohtaja Jari Tolonen KAMK:sta Suomen tekevin ammattikorkeakoulu Yhteistyöseminaari 25.11.2010 Kaukametsä Kaupunginjohtaja Jari Tolonen 1 YLEISTÄ Kainuun alueen ainoa korkeakoulutasoisen osaavan työvoiman tuottaja AMK:sta koulutuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Tilaisuuden avaus Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Tilaisuuden avaus Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Tilaisuuden avaus Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Satakunnan ELY-keskus, Marja Karvonen 16.9. 2013 1 1990 1991 1992 1993 1994 199 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI KESKI-SUOMEN LIITON STRATEGIASEMINAARI JA KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI 6.9.2013 Kimmo Vähäjylkkä Aluejohtaja, AIRIX Ympäristö Strategista maankäytön suunnittelua / KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Lisätiedot

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus 13.6.2017 13.6.2017 Hankkeen taustaa Valtuustoaloite Kainuussa pitkään jatkanut negatiivinen muuttotase vaatii erityistoimenpiteitä tilanteen

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2014

Yliopistokoulutus 2014 Koulutus 25 Yliopistokoulutus 2 Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Sote-tuotantoalue analyysi vaihtoehdoista. Savonlinnan kaupunki

Sote-tuotantoalue analyysi vaihtoehdoista. Savonlinnan kaupunki Sote-tuotantoalue analyysi vaihtoehdoista Savonlinnan kaupunki Toiminnallis-taloudellinen analyysi Savonlinnan keskussairaalassa on noin 650 työpaikkaa. jo 400 työpaikan väheneminen merkitsisi yhteensä

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 1.12.2015 1355/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Anna Kuusala

Anna Kuusala Anna Kuusala Tarkoituksena oli selvittää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisen yhteistyön nykyistä laajuutta tekniikan alan koulutuksessa sekä tulevia yhteistyösuunnitelmia korkeakouluissa. Korkeakoulujen

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1749/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala hankealue 43 (Outokumpu) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Liite 3. Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta

Liite 3. Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta Liite 3 Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta Turun kaupungin tavoitteena on omalla toiminnallaan sekä yhteistyössä yliopistojen ja muiden kumppanien kanssa kehittää toimintaympäristöä

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille Perusturvalautakunta 65 23.08.2016 Kunnanhallitus 205 05.09.2016 Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2017-2019 Petu 23.08.2016 65 Vaalijalan kuntayhtymä pyytää 31.8.2016

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 Mänttä-Vilppulan kehityskuva Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT Rakennemallivaihtoehtojen kautta etsitään Mänttä-Vilppulalle paras mahdollinen tulevaisuuden aluerakenne

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Merikarvia Siikainen Pomarkku Lavia Pori Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Toimintaympäristön muutokset Porin selvitysalue 23.2.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Harjavalta Kokemäki Lavia

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Joensuun selvitysalue yhdessä

Joensuun selvitysalue yhdessä Toimintaympäristön muutokset Joensuun selvitysalue yhdessä 27.6.2013 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus Työlliset Työttömyys Pendelöinti Verotettavat tulot

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pyhännän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouko Nissinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Kasvupalvelujen valmistelutilanne. Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut Työryhmien yhteiskokoontuminen

Kasvupalvelujen valmistelutilanne. Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut Työryhmien yhteiskokoontuminen Kasvupalvelujen valmistelutilanne Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut 24.1.2018 Työryhmien yhteiskokoontuminen Aluekehitys- ja kasvupalvelulain luonnos 3.10.2017 Lain viimeistely on alkanut,

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

TESTIPISTE - Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus

TESTIPISTE - Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus TESTIPISTE - Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet 1.Keskitetyn ja säännöllisen alkutestaustoiminnan järjestäminen pääkaupunkiseudulla Testauksen

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.5. klo 9.00 Työttömyys pysytteli kuussa kutakuinkin vuoden takaisella tasolla Kainuussa Työvoiman kysyntä piristyi selvästi,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot