VALTION IT-PALVELUKESKUKSEN TOIMINTOJEN SIJAINTISELVITYS; LAUSUNTOYH- TEENVETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "18.8.2008 VALTION IT-PALVELUKESKUKSEN TOIMINTOJEN SIJAINTISELVITYS; LAUSUNTOYH- TEENVETO"

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Hallinnon kehittämisosasto Lasse Skog LAUSUNTOYHTEEN- VETOLUONNOS liite 2b VALTION IT-PALVELUKESKUKSEN TOIMINTOJEN SIJAINTISELVITYS; LAUSUNTOYH- TEENVETO Tässä lausuntoyhteenvedossa on esitetty Valtion IT-palvelukeskuksen perustamiseen liittyvän toiminnan sijaintiselvityksen lausuntoprosessi ja sen tulosten yhteenveto. Lausuntoyhteenvedossa on ensin kuvattu lausuntoprosessin toteutus, sen jälkeen yleistä lausunnoista ja lausunnot sijaintiselvityksen valmisteluprosessiin ja käytettyyn arviointimenettelyyn liittyen. Tämän jälkeen esitetään lausunnoissa esilletuodut yksityiskohtaisemmat seikat arviointimallin rakenteen mukaisesti aluepoliittisten tavoitteiden toteutumisen, henkilöstövoimavarojen saatavuuden sekä toiminnan kustannusten osalta. Viimeisenä on esitetty yhteenveto lausuntoprosessin tuloksena huomioonotettavista seikoista sekä jatkotoimenpiteistä. 1. Lausuntoprosessin toteutus Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa laatimastaan vertailumuistiosta koskien Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan sijaintivaihtoehdoista. Vertailumuistiossa on kuvattu Valtion IT-palvelukeskuksen perustamisen taustoja ja aikataulu, perustettavan palvelukeskuksen tehtäviä, osaamisvaatimuksia ja resurssitarvetta, sijaintiselvityksen valmisteluprosessia, vaihtoehtoisten toiminnan sijaintipaikkakuntien keskinäiseen vertailuun sovellettu arviointimalli sekä kaupunkikohtaiset arviointimallin kriteerien mukaiset arvioinnit. Vertailumuistion lopputuloksena oli paikkakuntien välinen vertailu arviointimalliin perustuen. Lausuntopyyntö osoitettiin vertailussa olleille kaupungeille, joita olivat Joensuun kaupunki, Kajaanin kaupunki, Kuopion kaupunki, Lappeenrannan kaupunki sekä Oulun kaupunki. Valtiovarainministeriö pyysi kaupunkeja ottamaan kantaa sijoituspaikkavaihtoehtojen vertailumuistion sisältöön, tietoihin ja niiden oikeellisuuteen ja esittämään tarvittaessa tarkennuksia. Valtiovarainministeriö pyysi myös kannanottoa siihen, miten valtion IT-palvelukeskuksen toiminnassa tarvittavien henkilöstövoimavarojen saatavuus toteutuisi ao. paikkakunnan osalta. Lausuntopyynnössä annettiin mahdollisuus esittää myös muita mahdollisia havaintoja muistioon liittyen. Lausunnot saatiin määräaikaan klo 16 mennessä kaikilta kaupungeilta. 2. Yleistä lausunnoista ja lausunnot valmisteluprosessin ja arviointimenettelyyn liittyen Lausunnoissa todetaan, että käytetty arviointimenettely ja arviointikriteerit ovat tarkoituksenmukaisia ja oikein painotettuja. Lisäksi lausunnoissa on esitetty tarkennuksia kunkin kaupungin osalta arviointitekijäkohtaisesti koskien pääosin korkeakoulusta ja ammattikorkeakouluista valmistuvien määriä sekä paikkakunnan IT-alan työmarkkinaa kuvaavia tietoja.

2 2 (7) Keskeisimmät tarkentamista vaativat tiedot liittyvät kaupallisten korkeakoulututkintojen jakaantumiseen Joensuun, Kuopion ja Lappeenrannan yliopistojen välillä sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijamääriin. Syntyvälle Itä-Suomen yliopistolle, johon Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyvät vuonna 2010, tulee kauppatieteellinen tutkinnonanto-oikeus, jota näillä yliopistoilla ei tällä hetkellä ole, vaan tutkinnot annetaan Lappeenrannasta, vaikkakin opiskelijoita on Lappeenrannan lisäksi merkittävällä määrällä sekä Joensuussa että Kuopiossa. Lausunnoissa esitettiin myös näkökohtia maantieteellisen sijainnin vaikutuksesta matkustusaikoihin sekä raideliikenteeseen tulevia parannuksia. Lausunnoissa on myös tuotu esille paikkakunnan valintaa puoltavista seikoista paikkakunnan ja sen lähialueen kehittämisen ja aluepolitiikan näkökulmasta, paikkakunnalla olevien valtionhallinnon työpaikkojen kehityksen näkökulmasta sekä valtion toimintojen alueellistamisen kohdentumisesta paikkakunnalle suhteessa muuhun maahan. Joensuun kaupunki on todennut valmistelusta, että arviointikriteerit ovat oikeat ja niiden perusteella voidaan tehdä toimiva sijaintipaikkaratkaisu joka turvaa Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan käynnistymisen ja kehittymisen myös pitkällä aikavälillä. Yhteenvedossaan Joensuun kaupunki toteaa, että Edellä esitettyjen tietojen pohjalta katsomme, että Joensuu täyttää arviointiperusteet parhaiten. Kajaanin kaupunki lausuu Avoin toimintatapa VIP- toiminnan sijoittamisessa on hyvä ja antaa mahdollisuuden alueiden ja valtionhallinnon vuoropuhelulle. Toimintatapa tulisi ottaa laajasti käyttöön koko valtionhallinnossa. Sijoittamisselvitykseen liittyvä vertailumuistio on laadittu hyvin ja asiat tiiviisti esittäen. Yhteenvedossa Kajaanin kaupunki lausuu: Valtiovarainministeriön laatimassa vertailumuistiossa olevan arvioinnin sekä edellä esitettyjen seikkojen perusteella Kajaanin kaupunki esittää, että Valtion IT-palvelukeskus tulisi sijoittaa ensisijaisesti Kajaaniin, toissijaisesti Kajaaniin ja Ouluun yhdessä. Kuopion kaupunki toteaa, että Tehdyn selvityksen osa-alueet ja niiden perustelut ovat yleispiirteissään oikein asetettuja. Tärkeimmäksi tavoitteeksi on nostettu henkilöstövoimavarojen saatavuus, jonka merkitys VIP:n sijoittumiselle on keskeinen. Yhteenvetona Kuopion kaupunki lausuu: Henkilöstövoimavarojen saatavuuden osalta esitetyt tarkennukset osoittavat Kuopion olevan kilpailukykyisin sijaintipaikka Valtion IT-palvelukeskuksen toimipaikaksi ja Kuopion kaupungin houkuttelevuus sekä mahdollisuus puolisotyöpaikkojen saamiseen ovat etuja, joita selvityksessä ei ole huomioitu. Lappeenrannan kaupunki on todennut, että IT-palvelukeskuksen sijoittamiselvityksen vertailumuistio on valmisteltu asianmukaisesti ja huolella valituin arviointiperustein ja kriteerein. Lappeenrannan kaupunki toteaa yhteenvetona, että Lappeenrannan kaupunki on valtion IT-palvelukeskuksen vertailumuistion perusteella paras. Henkilöstövoimavarojen saatavuus toteutuu Lappeenrannassa erittäin hyvin. Painavat aluepoliittiset syyt puoltavat Lappeenrannan valintaa ja Lappeenrannan kaupunki esittääkin, että valtioneuvosto päättäisi nimetä Lappeenrannan IT-palvelukeskuksen sijaintipaikaksi. Oulun kaupunki toteaa, että Yleisesti ottaen vertailumuistio on laadittu perusteellisesti ja monipuolisesti. Positiivista on, että pohjoissuomalainen näkökulma on huomioitu myös Oulu-Kajaani yhteistyöajatuksen kannalta vaikkakin sen toteuttaminen käytännössä olisi haasteellista. Yhteenvetona Oulun kaupunki esit-

3 tää: Pohjoissuomalaisesta näkökulmasta katsottuna Oulu tarjoaisi Valtion ITpalvelukeskukselle parhaan mahdollisen toimintaympäristön sekä koko valtion organisaation uudistamismahdollisuuden ottaen huomioon alueellistamisella tavoiteltavien tuottavuushyötyjen toteutumisen. 3. Lausunnot aluepoliittisten tavoitteiden toteutumisen osalta Tässä kappaleessa kuvataan yksityiskohtaisemmin kaupunkien lausuntoja aluepoliittisten tavoitteiden toteutumisen osalta ao. paikkakunnalla. 3 (7) Joensuun kaupunki toteaa, että sen asema heikentynyt vuoteen 2007 verrattuna mm. siitä syystä, että Perloksen toiminnan loppuminen näkyy kokonaisuudessaan vasta vuonna Joensuun työttömyysaste on ,3% (vertailumuistiossa 14,3%). Joensuun aiempi hyvä työllisyyskehitys on ollut suurelta osin Perloksen kasvun ansiota, jonka tuotannon lopettaminen aiheuttaa paljon vaikeuksia Joensuun talousalueen työmarkkinoilla. Joensuussa on ollut myös negatiivinen väestökehitys parin viime vuoden aikana. Kajaanin kaupunki nostaa esille kaupungin metsäteollisuuden rakennemuutoksen sisältäen sekä henkilöstösupistuksia että tuotantoseisakkeja Kajaanin paperitehtaalla. Kajaanin mukaan valtion toimintojen sijoittamisessa tulisi myös ottaa huomioon sijoituspaikkakunnan klusterikehityksen tukeminen: Valtion ITpalvelukeskuksen toimintojen sijoittamisella Kajaaniin voitaisiin saada aikaan myönteinen IT-alan kehityskierre, joka tukisi sekä valtion toiminnan kehittymisedellytyksiä että paikallista yritystoimintaa. Kajaanin kaupunki korostaa sitä, että IT-ala on yksi alueen kehittämisen strategisista painopisteistä, johon on suunnattu paljon resursseja. Kajaani toteaa, että samanlaista myönteistä kehitysvaikutusta ei saada aikaan suurella paikkakunnalla. Kajaani on oikein asetettu aluepoliittisten tavoitteiden vertailussa ensimmäiseksi. Kuopion kaupunki toteaa, että selvitys osoittaa oikein valtion työpaikkojen määrän Kuopiossa. Kuopio viittaa siihen, että valtion tuottavuusohjelman vaikutukset tulevat kohdistumaan voimakkaimmin niihin paikkakuntiin, joilla on nykyisin runsaasti valtion työpaikkoja. Kuopiossa olisi hyvät mahdollisuudet valtion sisäisille työpaikkajärjestelyille Valtion IT-palvelukeskuksen kannalta. Kuopio korostaa myös sitä, että keskuskaupungin lisäksi tulisi tarkastella myös ympäröivää maakuntaa. Pohjois-Savossa väestön ja työpaikkojen määrän kehitys on ollut pitkään laskeva. Toimintojen sijoittaminen Kuopioon parantaisi myös koko maakunnan kehityskuvaa liikenneyhteyksien parantuessa. Kuopio toteaa, että alueellistamisratkaisut eivät ole juurikaan kohdistuneet Kuopioon, mitä näkökohtaa selvityksessä ei ole tuotu esille. Lappeenrannan kaupunki toteaa, että se kuuluu siihen alueeseen Kaakkois- Suomea, joka on kärsinyt jo vuosikymmenien ajan teollisuuden rakennemuutoksista ja maakunnan väestö- ja työpaikkakehitys on jäänyt selvästi jälkeen koko maan kehityksestä, mm. viidensadan teollisen työpaikan leikkauspäätökset UPM:n, Polan ja Portin tuotantolaitosten osalta ovat vaikuttaneet tähän viimeisen vuoden aikana. Lappeenranta toteaa myös, että maakuntaan ei ole toistaiseksi kohdistunut merkittäviä alueellistamispäätöksiä ja valtion työpaikkojen määrä suhteessa väkilukuun onkin Lappeenrannassa pienin vertailukaupungeista. Lappeenranta korostaa, että aluepoliittiset perusteet Lappeenrannan osalta ovat vieläkin painavammat kuin mihin vertailumuistiossa on päädytty.

4 4 (7) Oulun kaupunki toteaa, että sen työttömyysaste on pysytellyt jatkuvasti yli valtakunnallisen keskiarvon. Etenkin nuorisotyöttömyys on Oulun seudulla suurta. Oulu viittaa myös siihen, että se on menettänyt Suomen kaupungeista eniten (250 kpl) valtion työpaikkoja vuosina Lisäksi Oulussa on tapahtunut raju rakennemuutos IT-sektorin työpaikkojen vähenemisen myötä vaikkakin suurilta yksittäisiltä irtisanomisilta on toistaiseksi vältytty. Tuotanto- ja kehitystyötä on siirtynyt alueella runsain mitoin halvemman kustannustason maihin. Uusimmat vähennysuutiset tulivat Kemiralta elokuun alussa. 4. Lausunnot henkilöstövoimavarojen saatavuuden osalta Tässä kappaleessa kuvataan yksityiskohtaisemmin kaupunkien lausuntoja henkilöstövoimavarojen saatavuuden osalta ao. paikkakunnalla. Joensuun kaupunki toteaa, että opiskelijapaikkojen määrien ja valmistuneiden määriä on tarkennettava Joensuun, Kuopion ja Lappeenrannan osalta perustuen siihen, että vaikka tutkinnonanto-oikeus kauppatieteellisissä aineissa on Lappeenrannan yliopistolla niin opiskelijoita on tosiasiallisesti sekä Joensuussa että Kuopiossa. Itä-Suomen yliopistolle on tulossa tutkinnonanto-oikeus kauppatieteissä 2010 alusta, johon yhdistyvät sekä Joensuun että Kuopion yliopistot. Joensuun mukaan luonnontieteiden ja kauppatieteiden opiskelijoita Joensuun yliopistossa on 2323, sisältäen metsätieteet. Taloustieteistä vuonna 2007 on valmistunut yhteensä 76 henkilöä ja luonnontieteistä ml. metsätieteet valmistuneita on ollut 251. Valmistuneitten lukumäärät sisältävät kaikki tutkintoasteet. Joensuu esittää myös tietotekniikkaopiskelijoiden lukumääriä Joensuun yliopistossa. Kajaanin kaupunki painottaa Oulun yliopiston tietojenkäsittelylaitoksen Kajaanin yksikön opetustoiminnan kehittämistä ja laajentamista, joka vastaisi Valtion ITpalvelukeskuksen tarpeita sekä jatkuvaa opetus- ja tutkimusyhteistyötä Oulun ja Kajaanin yksiköiden kesken. Oulusta valmistuu vuosittain yli sata tietojenkäsittelyalan osaajaa, joista huomattava osa sijoittuu Oulun, Kajaanin ja muiden Pohjois-Suomen keskusten alueelle. Kajaani korjaa ammattikorkeakoulun tietotekniikan alan opiskelijamääräksi 260. Lisäksi Kajaani tarkentaa alan yritysten ja työntekijöiden lukumääriä suuremmiksi kuin vertailumuistiossa oli esitetty, jotka olivat Kainuun IT-poolin volyymitietoja. Kajaani korostaa, että Kainuussa työskentelee henkilöä tietohallinnon johto- ja korkeatasoisissa asiantuntijatehtävissä. Tämä muodostaisi hyvän rekrytointipohjan Valtion IT-palvelukeskukselle, jonka lisäksi Kajaanin seudulle on ollut viime vuosina IT-alan paikkoihin runsaasti hyvätasoisia pääsääntöisesti paluumuuttoa kaavailevia hakijoita muualta Suomesta. Kajaani korostaa myös sitä, että Valtion IT-palvelukeskuksen sijoittaminen Kajaaniin vahvistaisi IT-alan koulutuksen saaneitten paikkakunnalle jäämistä Kajaanista lähdetään edelleen työn perässä muualle Suomeen. Kokonaisuutena Kajaanin kaupunki arvioi, että henkilöstövoimavarojen saatavuus on Kajaanin alueella Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kannalta riittävä. Kuopion kaupunki toteaa, että Kuopiossa annettavan kauppatieteellisen koulutuksen tutkinnonanto-oikeus on Lappeenrannan yliopistolla. Täten tiedot opiskelijamääristä ja valmistuneista vaativat tarkentamista. Kuopion yliopistossa kauppatieteitä opiskelee tällä hetkellä n. 514 opiskelijaa vuosittaisen sisäänoton ollessa 70 opiskelijaa. Hakijoita on huomattavasti enemmän, 222 henkilöä vuonna Valmistuneita on ollut vuosina yhteensä 159 henkilöä ja valmistuvien määrä on kasvussa. Kuopio viittaa myös 2010 alusta syntyvään Itä-Suomen yliopiston perustamiseen, jolle syntyy tutkinnonanto-oikeus myös kauppatieteiden osalta. Ammattikorkeakoulua koskevat tiedot ovat oikein.

5 5 (7) Lappeenrannan kaupunki toteaa, että yliopisto ja ammattikorkeakoulu tuottavat vuosittain runsaasti koulutettuja osaajia tietotekniikan alalla ja maakunnan haasteena on, että nämä osaajat sijoittuisivat paikallisille työmarkkinoille sen sijaan, että heistä useat muuttavat valmistuttuaan pääkaupunkiseudulle. Lappeenranta korostaa, että maakuntaan jäi vuonna 2007 yliopiston tietotekniikan koulutusohjelman valmistuneista 33% ja suuri osa valmistuvista (55-80%) on ilmaissut haluavansa jäädä Lappeenrannan seudulle asumaan. Myös paluumuutosta ollaan kiinnostuneita, mikäli haasteellista työtä on tarjolla. Lappeenrannassa on toimivat IT-alan työmarkkinat ja alan yritykset ovat kiitelleet henkilöstön rekrytointimahdollisuuksia. Myös alan yrityshautomotoiminta on ollut aktiivista. Lappeenranta korostaa alueella olevaa toimivaa tekniikan ja talouden koulutuksen yhdistävää opetustoimintaa. Lappeenranta toteaa myös, että alueella on runsaasti IT-alan työnhakijoita. Lappeenranta toteaa myös olevansa maakuntakeskuksena hyvin houkutteleva työpaikka. Oulun kaupunki esittää, että ennen sijoituspaikan varmistamista tulisi selvittää nykyisten valtion IT-työntekijöiden halukkuus siirtyä eri vaihtoehtopaikkakunnille, koska Valtion IT-palvelukeskuksen tavoitteena on rekrytoida 2/3 henkilökunnastaan nykyisestä valtion IT-henkilökunnasta. Nyt vertailussa ei näy, millä paikkakunnalla siirtohalukkuus toteutuisi parhaiten. 5. Lausunnot toiminnan kustannusten arvioinnista Tässä kappaleessa kuvataan yksityiskohtaisemmin kaupunkien lausuntoja toiminnan kustannusten arvioinnista ao. paikkakunnan osalta. Joensuun kaupunki toteaa, että raideliikenteen matka-aika on väliaikaisesti pidempi ratatöiden takia, sama koskee muita vertailupaikkakuntia. Joensuu viittaa myös tarjolla olevien Joensuun tiedepuiston tilojen synergiaetuihin Kajaanin kaupunki viittaa valtionhallinnon palvelukeskusten monipaikkakuntaisuuteen ja toteaa, että nykyaikaisilla etäneuvotteluratkaisuilla voidaan vähentää paikkakuntien välistä matkustustarvetta ja näin hallita palvelutoiminnan kustannuksia. Oulun kaupunki toteaa, että on eriarvoista antaa merkittävästi pisteitä kaupunkien välisessä vertailussa sillä perusteella, missä paikkakunta maantieteellisesti sijaitsee. Valtion IT-palvelukeskuksen tapauksessa Oulu saa ao. osiossa huonoimmat pisteet lähinnä matkakustannusten takia. Oulu korostaa alueellaan olevaa valmista IT-infrastruktuuria, joka tarjoaisi ainutlaatuiset puitteet toimia. Oulu toteaa myös, että vertailussa ei ole riittävästi painotettu oleellisten alihankintayritysten sijaintia kohdepaikkakunnalla., joka alentaa huomattavasti toiminnan kustannuksia. Oulu toteaa, että Oulussa on käytössä samat valtion palkkaluokat kuin muuallakin Suomessa, palkkatason ollessa muutoin huomattavasti Helsinkiä tai muuta Etelä-Suomea alhaisempi. 6. Muita lausunnoissa esilletuotuja näkökohtia Tässä kappaleessa kuvataan kaupunkien lausunnoissaan esilletuomia muita näkökohtia Valtion IT-palvelukeskuksen sijaintipaikan valintaan liittyen. Joensuun kaupunki viittaa saataviin synergiaetuihin Joensuun tiedepuiston tiloissa joissa on laajalti koulutustoimintaa sekä muita alan toimijoita sekä juuri toimin-

6 tansa aloittanut Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy, joka hoitaa alueen kuntien ja kuntayhtymien tietohallintopalvelut. Joensuun kaupunki on valmis avustamaan tulevaa henkilöstöä näiden tarvitsemien palveluiden ja asumisen suhteen. 6 (7) Kajaanin kaupunki viittaa lausunnossaan JulkIT- yhteistyöhön, johon Kajaanin kaupungin mukaan on hyvät edellytykset käytännön tasolla, kun Kainuussa toimii Kainuun maakuntayhtymän tietohallintoyksikkö, joka vastaa maakunnassa hallinnon ja palvelutuotannon tietojärjestelmistä. Em. yksiköllä on laaja kokemus kuntasektorin tietojärjestelmien yhteensovittamisesta ja kehittämisestä ja yhteistyö- ja synergiamahdollisuuksia on lukuisia. Kajaani lausuu vertailumuistiossa esitetystä Kajaanin ja Oulun yhdistelmästä ja toteaa sen olevan varteenotettava ja toteuttamiskelpoinen Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan sijoittamismalli. Kajaani viittaa mm. kaupunkien väliseen tiiviiseen yhteistyöhön sekä kehityskäytävään, jossa liikkuu jatkuvasti ICT-alan korkeakoulutasoista osaamista sekä yritystoiminnan osaamista. Kajaani viittaa myös Oulun yliopiston Kajaaniin sijoitettuun kampukseen ja tämän opetus- ja tutkimusyhteistyöhön Oulun kampuksen kanssa. Kuopion kaupunki esittää, että tarkastelussa huomioitaisiin myös sijaintipaikkakunnan houkuttelevuus henkilöstön alueelle muuttamisen näkökulmasta. Kuopio toteaa, että se on yksi imagotutkimuksen mukaan suosituimmista muuttokohteista ja täten voi tarjota paremmin myös puolisotyöpaikkoja. Lappeenrannan kaupunki toteaa, että kaupunki on valmis avustamaan Valtion IT-palvelukeskuksen perustamisessa mm. rekrytointipalveluiden ja toimitilojen järjestämisessä. Lisäksi yhteistyö yliopiston ja ammattikorkeakoulun sekä sähköisten palvelujen kehittämistä toteuttavan Lappeenranta Innovation Oy:n kanssa tarjoavat hyvän alueellisen kumppanuuden. Oulun kaupunki toteaa, että pohjoissuomalaisesta näkökulmasta katsottuna Oulu tarjoaisi Valtion IT-palvelukeskukselle parhaan mahdollisen toimintaympäristön sekä koko valtion organisaation uudistamismahdollisuuden ottaen huomioon alueellistamisella tavoiteltavien tuottavuushyötyjen toteutumisen. 7. Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet Valtiovarainministeriön saamien lausuntojen johdosta sijoittamisselvitystä tarkennetaan kaupunkien lausuntojen pohjalta ja tarkennetaan selvityksen taustatietoja. Tässä yhteydessä on syytä todeta selvityksessä ja vertailussa käytettyjen yliopistotasoisten valmistuneiden ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden määristä, että ne ovat luonteeltaan indikatiivisia. Käsitteet eivät välttämättä ole yhteismitallisia ja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintaa on useammalla paikkakunnalla, jotka eivät välttämättä ole samaa työssäkäyntialuetta. Sijoittamisselvityksessä laadittua arviointimallia voidaan pitää onnistuneena ja sen kolmen kriteerin keskinäisiä painotuksia riittävän oikeina. Aluepoliittisten tavoitteiden toteutumisen osalta voidaan todeta, vaikka taustatietoja tarkennetaankin, että vertailumuistiossa esitetty paikkakuntien keskinäinen järjestys on oikeanlainen huomioiden myös Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan sijoittamisen vaikutukset alueen kehitykseen, jotka pienemmällä paikkakunnalla ovat merkittävämmät kuin suuremmalla paikkakunnalla.

7 7 (7) Henkilöstövoimavarojen saatavuuden osalta taustatietoja tarkennetaan lausunnoissa esitetyillä. Todettakoon, että lausuntojenkin perusteella kukin paikkakunta kykenee tarjoamaan pitemmällä aikavälillä riittävän osaamispohjan Valtion ITpalvelukeskuksen toiminnalle. Paikkakuntien välillä on kuitenkin eroja siinä, miten nopeasti tätä osaamista voidaan saada Valtion IT-palvelukeskuksen käyttöön ja toisaalta siinä, miten laajasta potentiaalista Valtion IT-palvelukeskus voi henkilökuntaansa rekrytoida. Lisäksi on syytä huomioida paikkakunnalla olevan valtion IT-henkilöstön määrä potentiaalisena Valtion IT-palvelukeskukseen siirtyvänä henkilöstönä. Joensuun ja Kuopion yliopistoilla on kauppatieteellisen alan opiskelijatuotantoa, mikä on ollut tiedossa arviointia tehtäessä, vaikkakaan se ei ilmennyt vertailumuistion lukumäärätiedoista. Valtiovarainministeriö valmistelee vertailumuistion, lausuntojen ja tämän lausuntoyhteenvedon pohjalta Valtiovarainministeriön esityksen Valtion ITpalvelukeskuksen sijaintipaikkakunnaksi. Esityksestä pyydetään lausunto alueellistamisen koordinaatioryhmältä jonka käsittelyn pohjalta Valtiovarainministeriö päättää toiminnan sijoittamisesta.

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 IITIN KUNNAN MAAKUNNANVAIHTOESITYKSEN HYLKÄÄMINEN (VM/2013/00.01.01.00/2011) Iitin kunnan esitys Maakuntajakolaki

Lisätiedot

Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien kumppanuusselvitys

Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien kumppanuusselvitys 15.10.2010 Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien kumppanuusselvitys Toimintaympäristön muutoshaasteet Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien toimintaympäristön muutokseen vaikuttavat lukuisat tekijät. Kaupunkien

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Juankosken ja n kaupungin toimintaympäristöselvitys (213) Toimintaympäristön muutoshaasteet Juankosken ja n kaupunkien toimintaympäristön muutokseen

Lisätiedot

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva ALLI Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Keskiössä Suomen aluerakenne siis mikä? Palvelut Aluerakenteella e a tarkoitetaan väestön ja asumisen, tö työpaikkojen

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina 2011-2015 Vuosina 2010-2014 valmistuneet Suunnittelija Outi Suorsa Kaikkien vastavalmistuneiden työpaikkojen sijaintimaakunnat (f. = 2553) 25 20 21 19,2

Lisätiedot

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto 15-vuotiaat vuosina 2008 ja 2020 2 410 1 898-21,3

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Tilaisuuden avaus Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Tilaisuuden avaus Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Tilaisuuden avaus Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Satakunnan ELY-keskus, Marja Karvonen 16.9. 2013 1 1990 1991 1992 1993 1994 199 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI KESKI-SUOMEN LIITON STRATEGIASEMINAARI JA KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI 6.9.2013 Kimmo Vähäjylkkä Aluejohtaja, AIRIX Ympäristö Strategista maankäytön suunnittelua / KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Esittely 2015 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET Suomessa on 14 yliopistoa Yliopistokeskuksia 6 alueilla joilla ei ole omaa yliopistoa mutta usean yliopiston toimintaa: Kajaani Kokkola

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1749/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala hankealue 43 (Outokumpu) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pyhännän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouko Nissinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi

ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi ARENE tiedotustilaisuus 23.4.2010 - Helsinki Vesa Saarikoski YHTÄÄLTÄ: RAKENTAKAA

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jonna Nieminen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Johanna Kiiskilä 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 14.12.2012 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1771/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Tampere 1.3.2007 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ/ Tarmo Mykkänen/ as /1.3.2007

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Joensuun selvitysalue yhdessä

Joensuun selvitysalue yhdessä Toimintaympäristön muutokset Joensuun selvitysalue yhdessä 27.6.2013 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus Työlliset Työttömyys Pendelöinti Verotettavat tulot

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ L 0-09- 2016 se~ lc?~i. 6b ~( 6 Kyläsaarenkuja 2 00580 Helsinki Kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriö Pl33 00023 Valtioneuvosto Hei, ohessa käyttöönne n lausunto Jausuntopyyntöönne

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Antti Turunen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Liisa Vuorio 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - kl 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi Nimi - kl 5. Onko vastaaja

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.5. klo 9.00 Työttömyys pysytteli kuussa kutakuinkin vuoden takaisella tasolla Kainuussa Työvoiman kysyntä piristyi selvästi,

Lisätiedot

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Hallituksen tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille Perusturvalautakunta 65 23.08.2016 Kunnanhallitus 205 05.09.2016 Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2017-2019 Petu 23.08.2016 65 Vaalijalan kuntayhtymä pyytää 31.8.2016

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE. Aluehallinnon aluejakotyöryhmän väliraportti

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE. Aluehallinnon aluejakotyöryhmän väliraportti ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallinnon aluejakotyöryhmän väliraportti 18.6.2008 Sisällysluettelo Työryhmän tausta ja tehtävät... 2 Aluejakotyöryhmän työskentely... 3 Valtion aluejaotuksissa huomioon

Lisätiedot

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle Sisältö Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen Heli Kurikka Tutkija 1. Taustaa 2. Yliopistojen ryhmittely 3. Valmistuneiden alueellisen sijoittumisen piirteitä eri yliopistoista eri aloilta

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Asiantuntijat: Lotta Mikkola hallintojohtaja, klo 15.00-15.13/79

Asiantuntijat: Lotta Mikkola hallintojohtaja, klo 15.00-15.13/79 OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 14.03.2016 80 Kaupunginhallitus Pöytäkirja n:o 8/2016 Aika: 14.03.2016 klo 15.00 15.45 Paikka: Kaupunginhallituksen sali Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Juha Rostedt, puheenjohtaja

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee

Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee Työvoimapula vai työpula? Lehtitietojen valossa työvoimapula on jo yritysten arkipäivää. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2007 www.tek.fi DIA-kunnan työllisyyskatsaus I-2007: Työttömyyden lasku voimistunut huomattavasti, Etelä-Suomi ja Häme työllisyyden

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän

Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän avulla Eero Vaissi Maisema-seminaari 6.2.2013 Lausunnolla olevasta laista Rakennelakiluonnos lähetettiin kuntiin lausunnolle 22.11.2012 ja lausuntoaika päättyy

Lisätiedot

https://www.webropolsurveys.com/answer/surveysummary.aspx?sdid=fin

https://www.webropolsurveys.com/answer/surveysummary.aspx?sdid=fin Sida 1 av 9 Lausuntopyyntökysely 3110/00.04.00/2016 Vastausaika 10:28:29 FIN Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 9356/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 9356/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 4 Asianro 9356/00.01.00/2013 Lausunto pelastustoimen aluejaosta ja pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisoinnista Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja Kevään yhteishaku 2016 Turun AMK:n ilastoja Viestintäpalvelut 19.5.2016 Taustatietoa Tiedot hakijoista perustuvat OPH:n vipunen.fi -palvelussa julkaistuihin tilastoihin. Kevään 2016 yhteishaun osalta tiedot

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Korkeakoulujen KOTA -seminaari 17.9.2014 Ismo Kinnunen Oulun ammattikorkeakoulu Kehittämisen ja päätöksenteon tulee perustua tosiasioihin.

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Alueiden kehittämisen strategiasta 2010 luvulla Alueiden rakennemuutos voimistuu luvulla

Alueiden kehittämisen strategiasta 2010 luvulla Alueiden rakennemuutos voimistuu luvulla Alueiden kehittämisen strategiasta 2010 luvulla Alueiden rakennemuutos voimistuu 2010 -luvulla Veijo KAVONIUS Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö 3.2.2010 Aluestrategia 2020 työ Valmistuu

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

Aluehallintovirasto/Selvityspyyntö Kemin kaupungin päiväkotien varhaiskasvatuksen ryhmien muodostamisesta

Aluehallintovirasto/Selvityspyyntö Kemin kaupungin päiväkotien varhaiskasvatuksen ryhmien muodostamisesta Koulutuslautakunta 12 25.02.2016 Aluehallintovirasto/Selvityspyyntö Kemin kaupungin päiväkotien varhaiskasvatuksen ryhmien muodostamisesta 81/12.06.01/2016 Koulutuslautakunta 25.02.2016 12 Valmistelu:

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Seutulogistiikan kilpailutekijät. Jari Jokinen INLONU06A2

Seutulogistiikan kilpailutekijät. Jari Jokinen INLONU06A2 Seutulogistiikan kilpailutekijät Jari Jokinen INLONU6A Työ käsittelee seutulogistiikan kilpailutekijöitä. Työn tavoite on tutkimustulosten perusteella verrata (benchmarkata) Forssan seutua muihin, ottaa

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 167 00 opiskelijaa vuonna 013 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 167 00

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KEHITYS OSANA YHTEISKUNTAA JA KORKEAKOULULAITOSTA. Matti Salo

OULUN YLIOPISTON KEHITYS OSANA YHTEISKUNTAA JA KORKEAKOULULAITOSTA. Matti Salo OULUN YLIOPISTON KEHITYS OSANA YHTEISKUNTAA JA KORKEAKOULULAITOSTA Matti Salo Nordea-ilta 22.4.2015 OY:N KEHITYSVAIHEET LAAJASSA YHTEISKUNNALLISESSA JA KORKEAKOULUPOLIITTISESSA KONTEKSTISSA Tarkastelunäkökulmat

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 9.3.2016 1767/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta 1

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Maaseutuvirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaakko Rinne 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus 24.4.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on vahvoihin kuntiin perustuva, pääsääntöisesti kaksitasoinen integroitu sosiaali-

Lisätiedot

PORIN SEUDUN KILPAILUKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA

PORIN SEUDUN KILPAILUKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA PORIN SEUDUN KILPAILUKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro 27.8.2013 Kunnille on annettu historiallinen mahdollisuus seutukunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseen

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen profilointihankkeiden tulosten julkistamistilaisuus 25.3.2015. Tapio Kosunen

Koulutuksen ja tutkimuksen profilointihankkeiden tulosten julkistamistilaisuus 25.3.2015. Tapio Kosunen Koulutuksen ja tutkimuksen profilointihankkeiden tulosten julkistamistilaisuus 25.3.2015 Tapio Kosunen Korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmän uudistamisen tuoretta tietopohjaa Kansainvälisten korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Tutkimus/tm 7.5.2003 Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien lukumäärä maaliskuun 2003 lopussa oli 1217 henkilöä ja työttömyysaste 2,6 prosenttia. Vuoden aikana

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jan Schugk 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot