Creative Coast and Pleasure Island Suvilahti-projekti. Kari Management Company Ltd Ilkka J. Kari 2004 / 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Creative Coast and Pleasure Island Suvilahti-projekti. Kari Management Company Ltd Ilkka J. Kari 2004 / 1"

Transkriptio

1 Creative Coast and Pleasure Island Suvilahti-projekti Kari Management Company Ltd Ilkka J. Kari 2004 / 1

2 Esipuhe 2 Tämän selvityksen lähtökohtana on ollut saamani toimeksianto alueen kiinteistönomistajilta ja käyttäjiltä. Alkuperäinen lähtökohta oli tietyn kiinteistökokonaisuuden ( Partekin pääkonttori, sen viereinen talo ja rakentamaton tontti ) uusien käyttömahdollisuuksien selvittäminen. Esiselvityksen jälkeen osoittautui, että kiinteistökokonaisuuden kehittämisen ja sen arvon kannalta on olennaisen tärkeää myös se, millaiseksi ympäristö kehittyy ja miten kehitystä suunnataan sekä kansallisesti että Helsingin kaupungin taholta. Osoittautui selväksi, ettei yksittäisen kiinteistön tai pienen kiinteistökokonaisuuden kehitysmahdollisuuksia ollut mahdollista analysoida riittävän laajasti ja laadukkaasti ilman kannanottoa nyt vielä jäsentymättömän ympäristön kehittymiseen. Nyt tehty selvitys kattaa sekä kiinteistökokonaisuuden kehittämisajatuksen ja profiloinnin pitkällä aikavälillä että ajatuksia alueen kehittämisestä. Selvitys painottuu Sörnäisten alueeseen, mutta ottaa kantaa myös lähialueiden rakenteeseen niin, että koko tarkastelualue on Merihaasta Arabianrantaan mukaan lukien jo rakennetun alueen vaikutukset kokonaisuuteen. Alueen kokonaisanalyysi lähtee siitä, ettei meillä ole mahdollisuutta pitää ns. bulkkituotantoa Suomessa, vaan joudumme luomaan ympäristöjä luovalle yritystoiminnalle. Luova yritystoiminta asettaa uusia erilaisia vaatimuksia kaupunkisuunnittelulle ja kaupunkirakenteelle sekä ajatuksellisesti myös kaupungin toiminnoille. Luova kaupunki on ajatuksellisesti liberaali alue, joka elää ympäri vuorokauden. Luova kaupunki ei ole asuntotai toimistolähiö. Luova kaupunki sisältää sopivassa suhteessa uutta ja vanhaa, pientä ja suurta. Sörnäisten alueella on kokonaisuutena mahdollisuudet muodostua tuollaiseksi alueeksi ja selvityksessä esitetäänkin nykyisen Hanasaaren osoittamista asumisen, viihteen ja vapaa-ajan alueeksi. Sörnäisten rantatien, Verkkosaaren ja Kyläsaaren aluetta esitetään toimisto- ja tuotantotoiminnan alueeksi ja niihin voisi sekoitta rannan puolelle asumista. Vanha tukkutori tulee säilyttää ja kehittää nykyisistä lähtökohdistaan. Sompasaaren voi osoittaa hyvätasoiseen asumiseen niin, että Hanasaaren ja Sompasaaren väliin rakennetaan venesatama ja mahdollisuus siihen, että suuretkin matkustaja-alukset voivat kiinnittyä osaan sataman laitureista. Tämä selvitys on osaltaan myöskin keskustelupuheenvuoro alueen kehittymiseen. Kiitän niitä tahoja, joiden kanssa olen voinut käydä lukemattomia keskusteluja. Erityiset kiitokset kuuluvat Sakke Järvenpäälle hänen asiantuntemuksestaan vapaa-ajan ja viihteen osalta sekä useista asiaan liittyvistä selvityksistä. Ilkka J. Kari

3 Kehityksen suunta 3 Yleisesti kehityksen suunnista Sitran tuleva yliasiamies, entinen pääministeri Esko Aho pitää Suomen menestymisen ehtona informaatiotekniikan alalla uusien huipputekniikan sovellusten kehittämistä. Ahon mukaan Suomessa ei kannata miettiä sitä, miten vanhan saa pidettyä täällä. - Sille emme voi mitään, että it-alalla kokoonpanon työpaikat siirtyvät Kiinaan ja ohjelmointi Intiaan. Nyt Suomessa olisi mietittävä sitä, miten saadaan syntymään uusia sovelluksia, sillä siinä on meidän hyvin koulutetun kansamme mahdollisuus, Aho sanoi Tampereella kansainvälisessä e-business Research Forum konferenssissa. Hän sanoi myös, että uusien luovien ratkaisujen synnyttämiseksi tarvitaan aitoa keskustelua ja yhteistyötä yritysten, yliopistojen ja julkisen hallinnon kesken. - Teknologia ei ole myöskään enää ainoa ratkaiseva menestystekijä, kun ollaan siirtymässä informaatioteknologian toiseen aaltoon, Aho sanoi. Hän oli samaa mieltä SOK:n pääjohtajan Kari Neilimon kanssa, joka painotti sitä, että nyt tarvitaan uusia innovaatioita johtamiseen ja toimintasuhteiden hoitamiseen. Suomessa pääkaupunkiseutu on ainoita alueita, jossa yhdistyvät maailmanlaajuisesti riittävän suuri väestöpohja, monipuolinen korkeakoululaitos, laajat tutkimus- ja tuotekehitysresurssit, tasokas kulttuuritarjonta ja kansainvälinen ilmapiiri. Jos tähän pystytään yhdistämään sellaisia elementtejä, jotka saavat aikaan luovuuden ilmapiirin, mahdollistaa se pääkaupunkiseudun ja sitä kautta koko suomen menestymisen kansainvälisessä kilpailussa. Tulevaisuudessa Suomen kaltaisten alueiden menestys perustuu hyvin pitkälti luovuuteen ja innovatiiviseen talouteen. Riittävää elintasoa ei Suomen kaltaisessa, markkinoista sivussa olevassa maassa, pystytä ylläpitämään massatuotantoon perustuvalla taloudella. Massatuotanto siirtyy yhä enemmän halvan työvoiman maihin. Amerikkalainen talousmaantieteen professori Richard Florida kuvaa kirjassaan The Raise of the Creative Class nykyajan menestystekijöitä. Hänen mukaansa parhaiten menestyvät sellaiset alueet, jotka onnistuvat houkuttelemaan alueelleen luovia ihmisiä. Luovat ihmiset hakeutuvat sinne, missä on suvaitsevainen ilmapiiri, rikas kulttuuritarjonta, värikäs katuelämä ja vilkas yöelämä. Helsingissä tällainen alue voisi muodostua nykyisen ydinkeskustan sekä Kallion ja Sörnäisten alueen yhdistelmänä. Tälle alueelle on mahdollista saada aikaan sekä nykyistä kaupunkirakennetta että uudisrakennettavia Suvilahden, Hanasaaren ja Sompasaaren alueita hyödyntäen. Vanhan kaupunkirakenteen kehittämisessä ja uusien suunnittelussa pitää huolehtia siitä, että alueiden rakenne muodostuu kaupunkimaiseksi ja monipuolisesti kulttuuria, yritystoimintaa ja vapaa-aikaa suosivaksi. Tämä edellyttää uudentyyppistä kaupunkisuunnittelua sekä oikeanlaisten toimintojen sijoittumisen mahdollistamista alueelle. Alueen kiinteistönomistajien ja kaupungin tulee yhdessä ryhtyä kehittämään aluetta tähän suuntaan. Tämä on myös johtava ajatus Suvilahti Business Centerin toiminta-ajatuksen luomisessa.

4 Ainutlaatuinen mahdollisuus 4 Kantakaupungin itäreunan rakentaminen on oloissamme ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää suuressa mittakaavassa ainoan todellisen kaupunkialueen jatkoksi kantakaupunkiin välittömästi liittyvää kokonaista uutta kaupunginosaa. Hanketta olisikin tarkasteltava sekä Helsingin kaupungin kehittymisen että koko maan kehittymisen kannalta ainutlaatuisena mahdollisuutena rakentaa uutta, luovaa, kansainvälistä ja ennen kaikkea elävää kaupunkia. Vastaavan kokoista - lähes kokonaan uudis- tai korjausrakennettavaa - aluetta ei oloissamme ole tulossa muutamaan suku polveen ja ainutlaatuiseksi sen tekee kiinteä yhteys Helsingin kantakaupunkiin. Helsingin kaupunkia leimaa pääkaupunkistatuksesta johtuva virastomaisuus sekä hallinnointikeskeisyys. Kantakaupunki on täynnä erilaisia virastoja, ministeriöitä sekä muita hallinnon yksiköitä. Näiden yksiköiden läsnäolo on kaikkialla aiheuttanut alueelle hieman kuollutta leimaa, asenteiden jähmeyttä ja tavallaan karkottanut luovuuden ympäriltään. Tästä hyvänä esimerkkinä on kaupunkipari Washington DC San Fransisco. Washington DC:n kaltainen hallintokaupunki on hyvin normeihin sidottu, jähmeä ja toiminnoiltaan kankea kun taas San Fransiscon kaltainen kaupunki on dynaaminen, uutta luova, erilaisuutta salliva ja ennen kaikkea elävä kaupunki. Tämän vuoksi mm. Piilaakso ja monet muut uudet asiat ovat syntyneet nimenomaan San Fransiscon alueelle. Kantakaupungin itäisen reunan suunnittelua olisikin toteutettava toiminnallisena kokonaisuutena siten, että saavutettaisiin halutut tavoitteet. Alueen suunnittelussa tulee ottaa myös huomioon viereisten alueiden luonne ja muuttumismahdollisuudet. Alueen toiminnallisuutta nyt esitettyyn suuntaan tulee selvittää tarkemmilla tutkimuksilla yhteistyössä elinkeinoelämän ja kiinteistönomistajien kanssa. Jo pelkkä tietoisuus suunnittelusta nostaa alueen profiilia ja kiinnostavuutta. Tämän suunnittelun lisäksi tulee Helsingin itäsuunnan houkuttelevuutta asumisen alueena pystyä lisäämään huomattavasti ja yhden vaihtoehdon esitetyssä ratkaisussa tuo Sompasaaren alue, joka mahdollistaa yhdistelmän korkealaatuista merenläheistä keskusta-asumista ja uutta kehittyvää innovatiivista työpaikka-aluetta kaikilla palveluilla. Hanasaaren elämys- ja viihdemaailman rakentaminen parantaa alueen houkuttelevuutta ja mahdollistaa kansainvälisen urbaanin ympäristön luomisen lähiön sijasta.

5 Alueen historiaa 5 Sörnäisten alue on historialtaan vanhaa teollisuusaluetta. Alueella ovat sijainneet kaupungin teurastamo, betonitehdas, kaasulaitos ja Kone Oy:n tehdas. Nykyisinkin alueella on vielä tuotannollista toimintaa sekä Hanasaaren voimalaitos hiilikenttineen. Alueella on ollut teollisuusstatuksesta johtuen satamatoimintaa ja alueelle on johtanut rautatie. Tälläkin hetkellä on Sompasaaressa konttisatama ja Hanasaaren satama palvelee voimalaitoksen hiilen tuontia. Alueen muutos pois perusteollisuustoiminnasta on tapahtumassa hitaasti, mutta aluetta vaivaa historiasta ja jäsentymättömästä ympäristöstä johtuen vetovoiman puute. Alueelle onkin laadittava kaupunkikokonaisuutta palveleva kehittämissuunnitelma, jotta alue ei rakennu ilman selkeää visiota ja päämäärää. Alueen kehittämisessä on huomioitava historia, viereiset alueet ja kaupungin tarvitsemat tukitoiminnat yleisemminkin.

6 Alueen kehityskuva, tilanne vuonna Suvilahti Business Center Sörnäisistä alkanut kehitys on luonut Helsingin kantakaupungin itäreunalle Hakaniemestä Arabianrantaan ulottuvan valtakunnallisesti merkittävän innovaatioja luovuuskeskittymän. Alue on pystytty luomaan kaupunkimaiseksi asumisen, viihteen, yritystoiminnan ja tuotekehityksen, kansainvälisessäkin mittakaavassa, merkittäväksi keskukseksi. Alueella on pystytty yhdistämään vanhan ja uuden rakennuskannan hyödyntäminen siten, että se suorastaan houkuttelee innovaatiotoimintaan ja viihtyisään asumiseen. Alueella on pystytty hyödyntämään taiteen ja yritystoiminnan yhteistyö siten, että siitä on muodostunut myös kansainvälinen muotoilun keskus. Alueelle on muodostunut Piilaakson tyyppinen yritysjakautuma ja siellä toimivat rinnan niin suuret kansainväliset yritykset kuin juuri toimintaansa käynnistävät yritykset, joiden toiminta on osittain tuotannollista prototyyppikehitystä. Alueelle on myös keskittynyt huomattava määrä erilaisia viihteen ja vapaa-ajan yksiköitä ja alueesta on muodostunut metropolimainen ympärivuorokauden sykkivä yhteisö. Alue on tunnettu myös kansainvälisyydestään ja suvaitsevasta ilmapiiristä.

7 Kaupunkirakenteen mahdollisuuksia 7 Kallion alue Sörnäisten alue Suvilahden alue Merihaan alue Hanasaaren alue Kruununhaan alue Sompasaaren alue Kallion alue on tunnettu pienasuntovaltaisuudestaan ja siitä, että sinne on jo osittain muodostunut luovan kulttuurin yöelämää. Sörnäisten aluetta leimaa keskeneräisen vanhan, mutta uudistuvan teollisuusalueen ilme. Sörnäisten alue on luovan kulttuurin osalta kehittymätön alue. Suvilahden alueen kehitys on vielä alkamatta ja Hanasaari sekä Sompasaari ovat energiatuotannon ja satama-toimintojen aluetta. Kaupunkirakenteellisesti olisi mahdollista, että Kallion, Sörnäisen ja Suvilahden alueiden osalta tehtäisiin tietoinen päätös kulttuuriin, taiteeseen, luovaan toimintaan ja vapaa-aikaan liittyvien toimintojen painottamisesta alueelle. Suvilahden alueen osalta tämä edellyttäisi alueen varaamista viihde-, vapaa-ajan- ja erilaisten tapahtumien alueeksi jossa yhdistyvät asuminen, työ ja vapaa-aika. Hanasaaren ja Sompasaaren alueiden osalta tämä edellyttää asutuksen painottamista näille alueille, sillä ilman pysyvää asutusta alueet eivät muodostu eläviksi vuorokauden kaikkina tunteina. Sörnäisten rantatietä reunustavien rakennusten tilavariaatiot kattavat koko kirjon korkealuokkaisesta edustustilasta pienimuotoiseen tuotannolliseen tilaan. Tämän tilavariaation olemassaolo mahdollistaa monipuolisen yritysmixin ja soveltuu sen takia edellä mainitun toimintaympäristön tuotannolliseksi rungoksi. Suvilahden säilytettävät voimalaitosrakennukset ja kaasukellot soveltuvat erinomaisesti viihteen, vapaa-ajan, messu- ja näyttelytoiminnan ja tämän alan yrityshautomotoiminnan käyttöön. Alueen kehittämisen osalta tämä linja palvelisi Helsingin kaupungin, alueen kiinteistönomistajien sekä myös koko Suomen etua. Asian eteenpäin viemiseksi on syytä perustaa projektiorganisaatio jolla on kahdenlainen tehtävä. Ensimmäinen osa tehtävää on kehityssuunnitelman laatiminen ja sen käytännön toteutuksen valvominen, toinen osa on toteuttamiseen liittyvän projektiorganisaation rakentaminen.

8 Hanasaari 8 Hanasaaren alueelle on toteutettavissa kansainvälisen tason vapaa-ajan, viihteen ja asumisen alue. Hanasaaren A-voimala on saavuttanut elinkaarensa lopun ja se purettavissa. Hiilikasa on mahdollista siirtää Salmisaaren tapaan maan alle. Sama koskee nykyistä B-voimalaa sen elinkaaren tullessa lopuilleen. Hanasaaren viehättävyyttä ja moni-ilmeisyyttä voisi parantaa kaivamalla kanava niemen poikki ja hyödyntämällä näin syntyvä vesiaihe kaupunkisuunnittelullisesti Venetsiamaisesti. Alueen mitoitus tulee toteuttaa kaupunkimaisena niin, että syntyy urbaani yhteisö eikä Latokaskimaista rivitaloaluetta. Hanasaaren käyttöä edistää myös mittavan venesataman rakentaminen sen ja Sompasaaren väliselle alueelle. Jo nyt paikalla oleva syväväylä mahdollistaa myös risteilijävierailut satamaan. Hanasaari esitetyssä muodossaan yhdessä Suvilahden vanhan voimalan messualueen kanssa luo paikalle oloissamme suurehkon matkailukeskittymän. Hanasaari Suvilahti alueen toteutuksessa tulee lähteä siitä, että alueen hotellit, ravintolat, satama, elokuvateatterit, messu- ja tapahtuma-alue, kaupat, tv- ja multimediastudiot, ostoskeskus ja kaupat yhdessä infraan kuuluvien kavavien, siltojen, puistojen, valaistuksen ja rakennuskannan kanssa yhdessä muodostavat urbaanin ympäri vuorokauden sykkivän viihtyisän keskuksen, jossa voi liikkua talvellakin. Hanasaari on tämän profiilin ansiosta erinomainen paikka matkailun ja viihteen työpaikkojen sijoittumiselle sekä urbaanille asumiselle kaupungissa, joka elää 24 tuntia vuorokaudessa.

9 Sompasaari 9 Sompasaaren alue on omiaan korkeatasoiseen merenrantaasumiseen. Niemimäisenä alue on kokonaan meren ympäröimä, mutta sen verran avomereltä suojassa, etteivät pahimmat tuulet kohdistu suoraan alueelle. Sompasaaren alueelle olisi suunniteltavissa suuri määrä asuntoja, joista olisi lähes välitön yhteys rantaan ja parhaimmillaan omaan laituripaikkaan. Sompasaaren asuntotyyppi voisi olla suurehkoa, koska lähistöllä oleva Kallion pienasuntokanta tasapainottaa alueen asuntojakautuman lähelle kaupungin normaalijakautumaa. Metroaseman läheisyys ja hyvät liikenneyhteydet sekä ydinkeskustaan ettälentokentälle ja muualle Suomeen ovat alueen etuja. Mustikkamaan läheisyys ja mahdollisuus yhdistää sillalla Sompasaari ja Mustikkamaa tuovat hyvät yhteydet virkistys- ja ulkoilualueelle. Hanasaaren alueelle rakennettava taaja viihteen, asumisen ja vapaa-ajan kaupunginosa tuo alueelle tarvittavat palvelut hyvin lyhyen matkan päähän. Hanasaaren ja Sompasaaren väliin rakennettava venesatama tuo tullessaan mahdollisuuden veneilyy sekä veneilyyn tarvittavien palveluiden tuomiseen alueelle. Satama voi toimia myös mittavana vierasvenesatamana, jolloin tarvittavat palvelut olisi saatavilla Hanasaaren vapaa-aikakeskittymästä. Satama voisi toimia syväväylän takia myös risteilyalusten pysähtymispaikkana.

10 Verkkosaari ja Kyläsaari 10 Varastokadun ja Hermannin rantakadun reunat soveltuvat erinomaisesti työpaikkarakentamiseen ja alueen pitkä rantaosuus asuntorakentamiseen. Tämä mahdollistaa työpaikkojen ja asumisen läheisyyden. Alue on liikenneyhteyksien ja merellisen sijaintinsa ansiosta erinomainen tähän tarkoitukseen. Sörnäisen ja Hanasaaren alueen palvelut ovat lyhyen kävelymatkan päässä. Alue antaa lisäresurssia sekä Sörnäisen ja Hanasaaren että Arabianrannan laajenemiseen niin, että alueesta muodostuu yhtenäinen, kaupunkimainen ja korkeatasoinen luovuuden rannikko. Alueen pitkä rantaosuus antaa suunnittelulle erinomaiset lähtökohdat ja mahdollistaa eurooppalaisen elävän ranta-alueen luomisen venesatamineen, idyllisine rantaravintoloineen ja rantabulevardeineen. Tukkutorin profiilin muuttaminen palvelemaan myös normaalia kuluttajaa ( tyyliin Chef Wotkins ) tuo alueelle uutta lisäväriä ja mahdollistaa erittäin monipuolisen pienyritysten luoman palveluvalikoiman. Alueen kaavallisen ja arkkitehtoonisen suunnittelun tulee mahdollistaa myös visuaalisesti miellyttävän ja monipuolisen kaupunkikuvan syntymisen niin, että alueen kokonaisilme viestittää kaupunkimaista viihtyisyyttä ja lämpöä katuilmeineen, rakennuksineen, värimaailmoineen ja puistoineen.

11 Suvilahden voimalan alue 11 Selvitysten mukaan pääkaupunkiseudulla on selvä puute messu- ja vapaa-ajan tilasta, joka on alle 5000 m2. Tilanpuute kohdistuu hieman Vanhan Sataman tilakokoa suurempaan ja parempien liikenneyhteyksien varrella olevaan, messu- ja jäähalleja pienempään, monikäyttötilaan. Tilalle on kysyntää pienten ja keskisuurten tapahtumien sekä nuoriso- ja muiden konserttien osalta. Tilan tulee olla muunneltava ja monipuolisen toiminnan mahdollistava. Tilojen tulee olla hyvätasoisia ja mahdollistaa mm. suurten seminaarien järjestämisen kaikkine oheispalveluineen. Suvilahden vanhan voimalan rakennuskanta mahdollistaa erinomaisesti tällaisen alueen toteuttamisen ja se on liikenneyhteyksien osalta erinomaisessa paikassa. Pääsy alueelle on sekä hyvin toimivan joukkoliikenteen että hyvien tieyhteyksien ansiosta vaivatonta. Yhdistämällä kaasukellot 1 2 kerroksien osalta ja mahdollistamalla ympärivuotinen kulku vanhaan voimalaitosrakenukseen on mahdollista luoda erittäin toimiva ja riittävän kokoinen messu- ja vapaa-ajan tila alueelle. Rakennuskanta ja niiden yhdistely mahdollistaa monimuotoisen ja monipuolisen toiminnan ja tilaisuuksien yhdistelyn. Kaasukellojen muoto mahdollistaa mm. multimediateatterin toteuttamisen ja on sitä kautta erinomainen erilaisille presentaatioja yleisötilaisuuksille, kuitenkaan tekniikka ei rajoita kaasukellon muuta käyttöä.

12 Vapaa-aika-aluen aloitus Suvilahti-Hanasaari vapaa-aika-alueen sopiva aloituskortteli on Suvilahden vanhan voimalaitoksen alue. Suvilahden vanhan voimalaitoksen jäljellä oleva rakennuskanta ja pieni lisärakentaminen mahdollistaa erittäin monipuolisen toimintakeskuksen synnyttämisen. Jotta toiminta olisi nykyajan vaatimusten mukaista, niin kulkeminen rakennuksista toisiin tulisi olla säältä suojattuja ja mahdollisuuksien mukaan lämmitettyjä. Kaasukellojen yhdistäminen mahdollistaa messukeskuksen toteuttamisen. Siihen liittyvää tuki- ja pienyritystoimintaa sekä mahdollinen alan yrityshautomotoiminta ovat sijoitettavissa kaasukellojen idänpuoleisiin rakennuksiin. Nämä rakennukset mahdollistavat tämän tyyppisen pienyrityskeskuksen ja yrityshautomon synnyttämisen. Tämä on tarpeellista Hanasaaren suuremman kokonaisuuden synnyttämiseksi. Vanhan voimalaitosrakennuksen käyttöä kokous- ja tapahtumatilana on selvitettävä yhdessä museoviranomaisten kanssa. 12 Mikäli kaasukellojen eteläpuolelle jätetään riittävän kokoinen aukio, on sitä mahdollisuus käyttää erilaisiin ulkoilmatapahtumiin kuten konsertteihin, näyttelyihin, toritapahtumiin ja talvella vaikka jääveistos- tai vastaaviin kilpailuihin. Suurten tapahtumien osalta täytyy olla mahdollisuus pysäköinnin järjestelyyn.

13 Tukkutori Tukkutori on osa suurkaupungin infraan kuuluvaa palvelutuotantoa joka mahdollistaa pienyritysten joustavan toiminnan osana kaupunkirakennetta. Tukkutorin palveluita käyttävät nimenomaan pienet kaupunkilaisten jokapäiväisiä palveluita tuottavat yritykset kuten ravintolat, yksityiset kioskit ja pienet ketjuihin kuulumattomat kaupat ja muut pienyritykset. 13 Näiden toimintaperiaatteisiin kuuluu se, että tukkutorilta noudetaan päivittäin omassa toiminnassa tarvittava materiaali. Tukkutorin siirtäminen kauemmas esikaupunkialueelle lisäisi yrittäjien asiointimatkoja ja lisäisi näin asiointiaikaa kohtuuttomasti ja vaikeuttaisi tai tekisi mahdottomaksi niiden toiminnan. Tällä olisi negatiivinen vaikutus ydinkeskustan palvelutarjontaan ja palveluvalikoimaan. Tukkutorin palveluvalikoimaa tulisikin lisätä ja vahvistaa sen palvelukykyä. Eräänä vaihtoehtona olisi pyrkiä sijoittamaan alueelle myös tavallisten kaupunkilaisten tarvitsemia pienpalveluita, kuten kodinkoneiden ja muiden päivittäisessä käytössä olevien laitteiden korjausta ja varaosien myyntiä. Tukkutorin palveluita voisi kohdistaa myös ehkä enemmän kauppahallimaisesti tavallisille kuluttajille. Tukkutorin kiinteistövalikoima mahdollistaa monenlaisen toiminnan ja tukkutorit ovat kaikissa suurkaupungeissa tärkeä osa usein unohdettua kaupungin palvelutarjonnan mahdollistavaa liiketoimintaa. Tukkutorin toiminta on myös oiva osa monipuolisen ja luovuutta sekä yritystoimintaa edistävän kaupunginosan rakennetta. Tukkutori on historian aikana syntynyt palvelemaan pienyritysten todellisia tarpeita ja sen kehittäminen on huomattavasti lopettamista tai siirtämistä parempi vaihtoehto.

14 14 Sörnäisten rantatie Sörnäisten rantatien varsi on kehittyvää, mutta vielä hieman jäsentymätöntä murrosvaiheessa olevaa ympäristöä. Alue on ajan kuluessa hitaasti muuttunut toimistovaltaisemmaksi, mutta alueella on jäljellä paljon tuotannolliseen toimintaan sopivaa tilaa. Alueen imago pohjautuu vielä vanhaan teollisuusalueen imagoon ja ei näin ollen ole ollut houkutteleva ns. valkokaulusyrityksille. Sekä Sörnäisten että Kallion alueet on luokiteltu statukseltaan kantakaupungin alempaan kvartaaliin. Imagon muuttaminen ja houkuttelevuuden lisääminen vaativat sekä yksittäisten kiinteistöjen että koko alueen sekä toimintaajatuksen ja vision että kiinteistöjen tilaratkaisujen ja toimintakonseptien kehittämistä. Alueen imagon nousu vaikuttaa olennaisesti kiinteistöjen arvoon ja arvostukseen sekä tätä kautta tuottoon. Sörnäisten rantatien kiinteistökanta omaa hyvät valmiudet sekä tilojen että toimintakonseptien kehittämiseen. Yksittäisen kiinteistön toimenpiteet eivät kuitenkaan ole riittäviä yleisen arvonnousun pohjaksi. Alueen kehittämiselle on olemassa erittäin hyvät lähtökohdat. Liikenneyhteydet ovat hyvät, joukkoliikenne toimii, alueella on olemassa valmista kehitysympäristöön sopivaa kiinteistökantaa, alueella on jo valmiiksi luovaa toimintaa, alue on kiinni kantakaupungissa ja valmista asuntokantaa on lähellä. Alueella on lisärakentamispotentiaalia.

15 Koko alueen kartta Arabianrannan alue 15 Kyläsaaren asunto- ja työpaikka-alue Verkkosaaren asunto- ja työpaikka-alue Tukkutorin kuluttajaversio Tukkutori Suvilahti Business Center ja Sörnäisten rantatien alue Suvilahden messu-, viihde- ja tapahtumakeskus Hanasaaren viihteen, vapaa-ajan, matkailun ja asumisen alue Risteily- ja venesatama Sompasaaren asuntoalue Mustikkamaan ulkoilualue Korkeasaren eläintarha

16 Toimenpide-ehdotukset kaupunkirakenteen osalta 16 Alueen kehittämisen osalta esitetään seuraavia toimenpiteitä 1 Alueen kehittämistä varten perustetaan yhteistyöryhmä 2 Alueelle laaditaan selkeä visio 3 Alueen kehittämisestä toteutetaan yksi tai useampi alueen kehittämiskilpailu 4 Alueelle laaditaan selkeä imago 5 Alueelle laaditaan osayleiskaava 6 Alueelle laaditaan selkeä markkinointisuunnitelma 7 Alueelle perustetaan toteutus- ja markkinointiyksikkö 8 Tarvittavat asemakaavamuutokset tehdään 9 Alueen toteuttaminen aloitetaan

20.1.2012 KALASATAMA. 20.1.2012 Hannu Asikainen 1

20.1.2012 KALASATAMA. 20.1.2012 Hannu Asikainen 1 20.1.2012 KALASATAMA 20.1.2012 Hannu Asikainen 1 Helsingin aluerakentamisprojektit 2011 HELSINKI URBAN PROJECTS v.2009-- 35 000 asukasta 10 000 työpaikkaa v. 2008-2025 15 000 asukasta v. 2008-2035 12 000

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA

HELSINGIN YLEISKAAVA HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi ja miten yleiskaava tehdään Marja Piimies 26.11.2012 HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi yleiskaava on tarpeen tehdä Toimintaympäristön muuttuminen Väestö kasvaa - kaavavaranto on loppumassa

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 Mänttä-Vilppulan kehityskuva Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT Rakennemallivaihtoehtojen kautta etsitään Mänttä-Vilppulalle paras mahdollinen tulevaisuuden aluerakenne

Lisätiedot

KALASATAMA 7.2.2014. 7.2.2014 Hannu Asikainen 1

KALASATAMA 7.2.2014. 7.2.2014 Hannu Asikainen 1 KALASATAMA 7.2.2014 7.2.2014 Hannu Asikainen 1 Kalasatama numeroina 20 000 asukasta 8 000 työpaikkaa noin 1 100 asuntoa valmistunut noin 1 700 asukasta 7.2.2014 Hannu Asikainen 2 Sörnäistenniemi 7.2.2014

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

HÄMEENTIE 11 Sörnäinen - HELSINKI

HÄMEENTIE 11 Sörnäinen - HELSINKI HÄMEENTIE 11 Sörnäinen - HELSINKI HÄMEENTIE 11 3 SIJAINTI, YHTEYDET & PALVELUT Saavutettavuudeltaan Hämeentie 11 hakee vertaistaan: Hämeentie on Lahden ja Porvoon moottoriteille johtava valtakatu Valmis

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1 Rakennemallin mitoitus Varsinainen tarkastelu kahden vaihtoehdon välillä, joissa kummassakin pohjana valittu yhdyskuntarakenne (VE 1 + VE 3) Alenevan kehityksen trendi

Lisätiedot

KALASATAMA 24.9.2014. 24.9.2014 Hannu Asikainen 1

KALASATAMA 24.9.2014. 24.9.2014 Hannu Asikainen 1 KALASATAMA 24.9.2014 24.9.2014 Hannu Asikainen 1 Kalasatama rakentamisaika 20 30 vuotta 20 000 asukasta 8 000 työpaikkaa Asuminen 1 000 000 k-m2 toimitilat 390 000 k-m2 palvelut 45 000 k-m2 24.9.2014 Hannu

Lisätiedot

Wood City. Kokonainen kortteli täynnä uniikkia designia ja urbaania yhteisöllisyyttä Jätkäsaaressa, keskellä Helsinkiä.

Wood City. Kokonainen kortteli täynnä uniikkia designia ja urbaania yhteisöllisyyttä Jätkäsaaressa, keskellä Helsinkiä. Wood City Kokonainen kortteli täynnä uniikkia designia ja urbaania yhteisöllisyyttä Jätkäsaaressa, keskellä Helsinkiä. Puun moderni paluu Wood City on näyttävä nyky- ja puuarkkitehtuurin taidonnäyte ja

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke MAL-VERKOSTON TAPAAMINEN 14.5.2014 Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu Tullin alueen visiotyö

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

05.11.2009 YIT Rakennus Oy Juhani Ylitolonen

05.11.2009 YIT Rakennus Oy Juhani Ylitolonen YIT Rakennus Oy Juhani Ylitolonen Matkailutulon triplaus Kemin kaupungin ja YIT:n yhteistyö SARIUS Palvelut 600 m Keskussairaala Kirkko Koulut, oppilaitokset Päiväkoti Kulttuurikeskus Kauppatori Terveyspysäkki

Lisätiedot

Maankäytön kuvaus Turun raitiotien yleissuunnitelman vaihtoehtovertailussa 10.1.2014

Maankäytön kuvaus Turun raitiotien yleissuunnitelman vaihtoehtovertailussa 10.1.2014 Maankäytön kuvaus Turun raitiotien yleissuunnitelman vaihtoehtovertailussa 10.1.2014 10.1.2014 1 (9) Sisällys 1 Lähtökohdat ja työn tarkoitus... 2 2 Alueiden raitiotiesidonnaisuus... 2 3 Tulokset... 5

Lisätiedot

KALASATAMAN by Lindström Invest

KALASATAMAN by Lindström Invest Kumm eli MAN ström Invest Lindström Invest Oy Lautatarhankatu 6 00580 Helsinki puh. 09 2514 6100 www.lindstrominvest.fi Haluatko työskennellä täyden palvelun Business Parkissa? Ainutlaatuiset ja viihtyisät

Lisätiedot

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Pasilan studiot Median & luovien alojen keskus Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Suomalainen elokuvateollisuus hyötyy tästä ihan varmasti. Tässä kannattaa olla mukana

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8.

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM RAUMAN KAUPUNKI STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU 27.8.2010 www.eriarc.fi 1 JOHDANTO 1.1 Selvitysalue Selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

HYY Kiinteistöjen toiminta

HYY Kiinteistöjen toiminta 1 HYY Kiinteistöjen toiminta HYY Kiinteistöjen yritystoiminta on pitkäjänteistä kiinteistöihin ja osakehuoneistoihin sijoittamista sekä niiden kehittämistä ja ylläpitoa. HYY Kiinteistöillä on vakaa asema

Lisätiedot

Seutukierros 8.9.2015

Seutukierros 8.9.2015 Seutukierros 8.9.2015 Kuhmoisten kunnan strategia 2014 - Pieni on kaunista Visio: Kuhmoinen on kolmen maakunnan rajalla oleva vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille läheinen kunta, jossa on hyvä olla tehdä

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Sijoitu Kempeleeseen

Sijoitu Kempeleeseen Sijoitu Kempeleeseen Kempeleessä olet Pohjois-Suomen paalupaikalla Kempele sijaitsee keskellä 250 000 asukkaan kaupunkiseutua, kymmenen kilometrin päässä Oulusta. Lähellä on matkustajamääriltään Suomen

Lisätiedot

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO s 3-5 PERUSTIEDOT s 6-8 MUUNNELTAVAT TILAT s 9-11 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Valimon uusi toimitilakokonaisuus sijoittuu

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Tulevaisuuden asuminen. Marja Piimies 21.1.2013 HELSINGIN YLEISKAAVA

HELSINGIN YLEISKAAVA. Tulevaisuuden asuminen. Marja Piimies 21.1.2013 HELSINGIN YLEISKAAVA HELSINGIN YLEISKAAVA Tulevaisuuden asuminen Marja Piimies 21.1.2013 HELSINGIN YLEISKAAVA Suunnittelu- ja selvityshankkeet: tarkasteluja eri mittakaavatasolla koko Helsingin alueella Aikataulu 21.1.2013

Lisätiedot

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5. Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.2015 Keurusselän luoteisrannan aluekehittämissuunnitelma Invest in Keuruu

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN

HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN Aluearkkitehti Ilmari Mattila puh. 044-5772726 TAUSTAA Honkajoen Pesämäen monitoimialueelle on toteutettu isot kehittämistoimet vuosien

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

K A N S A L L I S M U S E O N

K A N S A L L I S M U S E O N M e t r o p o l i a A M K M u o t o i l u n i n n o v a a t i o p r o j e k t i 2 0 1 5 K A N S A L L I S M U S E O N E e v a T e r ä v ä S i s u s t u s a r k k i t e h t u u r i 1 6. 1 0. 2 0 1 5 B

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Vantaan matkailun kuulumisia Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Kohti elinvoimapolitiikkaa Terveen kaupungin keskeinen tavoite ja menestyksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TA P I O K A N G A S A H O 2 6. 1 0. 2 0 11 L Ä H TÖ KO H DAT S U UNNIT TE LUA LU E Lähdin suunnittelussa liikkeelle tutkimalla pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Rovaniemi Lapin pääkaupunki

Rovaniemi Lapin pääkaupunki Rovaniemi Lapin pääkaupunki Asukasmäärä ylitti 60 000 vuonna 2010, 31.12.2011 yht. 60 626 asukasta Lisäksi tuhansia opiskelijoita 2,3 % väestöstä maahanmuuttajia, 89 eri kansallisuutta Kaupungin pinta-ala

Lisätiedot

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava.

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Kiinteistö-Tapiola Oy Ajaton klassikko Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Pääkonttoritason toimitila Tapiolassa jo tänään huomisen arvoalueella Tapiolan Aura

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Käpylän elävä keskipiste

Käpylän elävä keskipiste Käpylän elävä keskipiste Käpylän elävä keskus Amerin talona tunnettu Mäkelänkatu 91 uudistuu. Siitä tulee viihtyisä ja inhimillisen kokoinen kaupunginosan keskus. Kiinteistössä on tilaa erilaisille toimijoille:

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Miten suomalaiset haluavat asua - ja miten vaatimuksiin vastataan?

Miten suomalaiset haluavat asua - ja miten vaatimuksiin vastataan? Miten suomalaiset haluavat asua - ja miten vaatimuksiin vastataan? Asuntomarkkinat 2011 20.1.2011 Aija Staffans Aalto-yliopisto Arkkitehtuurin laitos IDENTITEETTI PALVELUT JA YHTEYDET SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila

Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila Mitä nyt ehdotetaan? 22.10.2007 1 Ohjelma Esitys: Malmi luontoharrastajan näkökulmasta Taustaa Sijainti ja Tapanila-Seuran kannanotot Uusin esitys MLY:n ehdotus Keskustelua

Lisätiedot

Korkean rakentamisen haasteita case Kalasatama

Korkean rakentamisen haasteita case Kalasatama Korkean rakentamisen haasteita case Kalasatama RAKENTAVASTI ERILAINEN 17.11.2011 / RIL Reijo Harmaajärvi 1 Rakennushankkeen toteutuksen organisointi, vastuunjako ja tiedonkulku 2 Liiketoiminta-alueet Hankekehittäminen

Lisätiedot

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Aaltoa kulttuurimatkaillen Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Alvar Aalto Seinäjoella Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista.

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

Keskustan kehittyminen on Jämsän menestymisen avainkysymys. Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa

Keskustan kehittyminen on Jämsän menestymisen avainkysymys. Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa 1 Jämsän kaupunki/kuvapankki Jämsän kaupunki/kuvapankki Keskustan kehittyminen on Jämsän menestymisen avainkysymys 2 Kaupunkimainen, vetovoimainen, elävä keskusta Jämsän vetovoimatekijöitä tulee korostaa

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Fiksu Kalasatama. Joustava, kokeilujen kautta kehittyvä avointa dataa hyödyntävä kaupunkirakentamisen mallialue

Fiksu Kalasatama. Joustava, kokeilujen kautta kehittyvä avointa dataa hyödyntävä kaupunkirakentamisen mallialue Fiksu Kalasatama Joustava, kokeilujen kautta kehittyvä avointa dataa hyödyntävä kaupunkirakentamisen mallialue Avointa kaupunkia rakentamassa 4.9.2013 Pekka Koponen 21.5.2013 Hannu Asikainen 2 Kalasatama

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

www.jarvisaimaanpalvelut.fi 050 132 1234 Kauppatie 1, 58700 Sulkava

www.jarvisaimaanpalvelut.fi 050 132 1234 Kauppatie 1, 58700 Sulkava Sisällys 1. Perus ja tunnistetiedot... 3 1.1. Tunnistetiedot... 3 1.2. Kaavaalueen sijainti... 3 1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2. Tiivistelmä... 4 2.1. Kaavaprosessin vaiheet... 4 2.2. Asemakaava...

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä Rakennuttajan kokemuksia ASUNTOSÄÄTIÖ - Perustettiin vuonna 1951 rakennuttamaan Tapiola Perustajajärjestöt Väestöliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto SAK

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Vanha Suurtori. Vapaan tilan sydän 2015. Vallaton visio Benito Casagranden hengessä

Vanha Suurtori. Vapaan tilan sydän 2015. Vallaton visio Benito Casagranden hengessä Vanha Suurtori Vapaan tilan sydän 2015 Vallaton visio Benito Casagranden hengessä 1 Katseet tulevaisuuteen Kaupunki laajenee ja kehittyy. Tätä kehitystä täytyy ohjata dynaaminen ympäristökäsitys. Asioita

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040. Rakennemallien kuvaukset

Mäntsälän maankäytön visio 2040. Rakennemallien kuvaukset Mäntsälän maankäytön visio 2040 Rakennemallien kuvaukset 1 Sisällysluettelo 1 Rakennemallien kuvaukset... 3 1.1 Kaikilla mausteilla... 4 1.2 Pikkukaupunki... 6 1.3 Nykymalliin... 8 2 Vaikutusten arviointi...virhe.

Lisätiedot

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA 26.11.2012 Yleiskaavan aloituspamaus 14.1.2013 Väestönkasvu 21.1.2013 Asuminen 4.2.2013 Liikenne 25.2.2013 Virkistys- ja vapaa-aika 4.3.2013 Elinkeinot ja kilpailukyky

Lisätiedot

KOKEMUKSIA HÄMEENLINNASTA. Veikko Syyrakki 26.11.2009

KOKEMUKSIA HÄMEENLINNASTA. Veikko Syyrakki 26.11.2009 KOKEMUKSIA HÄMEENLINNASTA Veikko Syyrakki 26.11.2009 ALUE Linna ympäristöineen Koilliskulma Verkatehdas ja keskustan rannat Asema ja radanvarsialueet Aulanko Lähtökohdat Opastus Hoito ja käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Gaselli. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä

Kiinteistö Oy Gaselli. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa Toimitilaa Helsingin ytimessä 1 Merkittävä osa Helsingin rakennushistoriaa Helsingissä elettiin 1880-luvulla voimakkaan rakentamisen aikaa. Esplanadista

Lisätiedot

Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä

Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä EKOTEHOKAS TOIMIstoTALO KEILANIEMEssä www.keilaranta.fi Uusi, aidosti muunneltava toimistokokonaisuus Keilaranta :ssä sijaitsee lähimpänä Keilaniemen tulevaa metroasemaa. Viihtyisiä tiloja sekä pienille

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin Taide ja kulttuuri ovat hyvinvoinnin perusta kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskunnallisessa muutoksessa. Taide ja kulttuuri ovat perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille

Lisätiedot

Kuva: Riitta Yrjänheikki. Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013

Kuva: Riitta Yrjänheikki. Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013 Kuva: Riitta Yrjänheikki Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013 Rakennemalliehdotus - YHDISTELMÄMALLI Tärkeää vahvistaa Ylitornion sijaintiin perustuvia kehittämismahdollisuuksia (kauppa,

Lisätiedot

Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto. M Saari 8.1.2013

Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto. M Saari 8.1.2013 Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto M Saari Matinkylän keskuksen kehittäminen keskeisiä asioita Metron tulo vahvistaa Ison Omenan ja Metrokeskuksen muodostamaa kaupallista keskusta Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin Taide ja kulttuuri ovat hyvinvoinnin perusta KULTTUURILLA ON KESKEINEN ASEMA yhteiskunnallisessa muutoksessa. Taide ja kulttuuri ovat perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille

Lisätiedot

Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon

Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon Avaa ovet varasto- ja logistiikkatilaan osoitteessa Äimäkuja 6, Oulu. TERMINAALIT 2,5 KM KESKUSTA 3,5 KM ORITKARIN SATAMA 1 KM LIMINGANTIE 700 M POIKKIMAANTIE

Lisätiedot

SATO StudioKoti. Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti. 10.6.2015 SATO StudioKoti

SATO StudioKoti. Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti. 10.6.2015 SATO StudioKoti SATO StudioKoti 1 Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti SATO StudioKoti pähkinänkuoressa 2 500 /kk Räätälöidyt sisustusratkaisut Hyvin varustellut yhteiset tilat Ison asunnon toiminnallisuus Mistä ajatus

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE. Tiivistelmä

KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE. Tiivistelmä KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE Tiivistelmä Strategisen maankäytön palvelut 8.6.2015 Kuopion strategia vuoteen 2020 Kuopion kasvusopimus Kuopion väestöennuste vuoteen 2030 Kaupunkirakennesuunnitelma

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Tapahtumien Hämeenlinna

Tapahtumien Hämeenlinna Tapahtumien Hämeenlinna 20.1.2015 www.linnan.fi Linnan Kehityksen tavoitteena on hankkia kaupunkiin isoja tapahtumia Haemme aktiivisesti kaupunkiin erityyppisiä isoja tapahtumia: Isojen yritysten vuositilaisuudet,

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Kehittämisjohtaja Olli Isotalo RAKLI: Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen Finlandiatalo 5.3.2015 Espoo toteuttaa Helsingin seudun MAL-sopimusta

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät 1 55000 Elinkeinorakenne on muuttunut: Uudet työpaikat

Lisätiedot

Sää- ja ilmastolähtöinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen, 6.3.2013 Espoon kaupunkisuunittelukeskus / Torsti Hokkanen

Sää- ja ilmastolähtöinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen, 6.3.2013 Espoon kaupunkisuunittelukeskus / Torsti Hokkanen FINNOO ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNNAN KAUPUNGINOSA Sää- ja ilmastolähtöinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen, 6.3.2013 Espoon kaupunkisuunittelukeskus / Torsti Hokkanen Finnoo kartalla HKI 12 km Finnoo

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin Taide ja kulttuuri ovat hyvinvoinnin perusta kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskunnallisessa muutoksessa. Taide ja kulttuuri ovat perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille

Lisätiedot

Saimaan maakunta. I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme

Saimaan maakunta. I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme Etelä-Savo Saimaan maakunta I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme I Meidän n maakuntamme Järvi-Suomen sydämessä Ainutlaatuinen Saimaa, Suomen suurin sisävesistö. 300

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA. Tulevaisuusmallin kartat 13.1.2014

KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA. Tulevaisuusmallin kartat 13.1.2014 KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA Tulevaisuusmallin kartat 13.1.2014 KAUHAVAN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA TULEVAISUUSMALLI Vt 19 ja sen varren sekä profiililtaan erilaisten

Lisätiedot

Juuret syvällä Pirkanmaassa jo vuodesta 1901. Pira-päivät 2012 Tommi Terho

Juuret syvällä Pirkanmaassa jo vuodesta 1901. Pira-päivät 2012 Tommi Terho Juuret syvällä Pirkanmaassa jo vuodesta 1901 Pira-päivät 2012 Tommi Terho Pirkanmaan Osuuskaupan toiminta-ajatus Palvelujen ja etujen tuottaminen sitoutuneille asiakasomistajille Arvot olemme asiakasta

Lisätiedot

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio Tahkon matkailustrategia Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio VK Aholansaari Joonas Kokkonen: Viimeiset kiusaukset Paavo Ruotsalainen Tahko on lähellä Helsinki Tahko 435

Lisätiedot

Verkostoidu Porin seudulla -hanke

Verkostoidu Porin seudulla -hanke Itämeren laaja-alaisin teollisuuspuisto Satamatoimintaa hyödyntävälle Teollisuudelle Kaupalle Logistiikka-alan yrityksille Rakentuu olemassa olevan teollisuuden ja teollisuusklustereiden ympärille Satakunta

Lisätiedot

Veneiden talvisäilytyksen kehittäminen. TYT / SITO Liikuntapalvelut Kimmo Leivo

Veneiden talvisäilytyksen kehittäminen. TYT / SITO Liikuntapalvelut Kimmo Leivo Veneiden talvisäilytyksen kehittäminen TYT / SITO Liikuntapalvelut Kimmo Leivo Venesäilytyksen kehittäminen Mahdollisuustutkinta ja kehittämissuunnittelu on tehty TYT:n ja SITO:n Liikuntatoimen yhteistyönä

Lisätiedot

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Nurmijärvi Klaukkala Tuusula Kivistö Tikkurila Myyrmäki Pasila Helsinki Visio Kasvun keskus metropolialueella Hotelli ja toimistoja Bussiterminaali Hypermarketit

Lisätiedot

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys MAL Kuntayhteistyö 17.3.2011 Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys Kommenttipuheenvuoro elinkeinoelämän roolista MAL yhteistyössä Pauli Korkiakoski, Cursor Oy Selvityksen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke TAMPEREEN ASEMANSEUDUN HANKEKOKONAISUUS Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tullin alueen visiotyö Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu

Lisätiedot

Tukiverkostoon yhdessä tulevaisuuspäivä 24.4.2015. Merja Toijonen, ennakointiasiantuntija

Tukiverkostoon yhdessä tulevaisuuspäivä 24.4.2015. Merja Toijonen, ennakointiasiantuntija Tukiverkostoon yhdessä tulevaisuuspäivä 24.4.2015 Merja Toijonen, ennakointiasiantuntija 27.4.2015 Maapallon megatrendit ja Suomi Digitalisaatio ja robottitekniikan laajamittainen käyttöönotto uuden teollistamisen

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot