Creative Coast and Pleasure Island Suvilahti-projekti. Kari Management Company Ltd Ilkka J. Kari 2004 / 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Creative Coast and Pleasure Island Suvilahti-projekti. Kari Management Company Ltd Ilkka J. Kari 2004 / 1"

Transkriptio

1 Creative Coast and Pleasure Island Suvilahti-projekti Kari Management Company Ltd Ilkka J. Kari 2004 / 1

2 Esipuhe 2 Tämän selvityksen lähtökohtana on ollut saamani toimeksianto alueen kiinteistönomistajilta ja käyttäjiltä. Alkuperäinen lähtökohta oli tietyn kiinteistökokonaisuuden ( Partekin pääkonttori, sen viereinen talo ja rakentamaton tontti ) uusien käyttömahdollisuuksien selvittäminen. Esiselvityksen jälkeen osoittautui, että kiinteistökokonaisuuden kehittämisen ja sen arvon kannalta on olennaisen tärkeää myös se, millaiseksi ympäristö kehittyy ja miten kehitystä suunnataan sekä kansallisesti että Helsingin kaupungin taholta. Osoittautui selväksi, ettei yksittäisen kiinteistön tai pienen kiinteistökokonaisuuden kehitysmahdollisuuksia ollut mahdollista analysoida riittävän laajasti ja laadukkaasti ilman kannanottoa nyt vielä jäsentymättömän ympäristön kehittymiseen. Nyt tehty selvitys kattaa sekä kiinteistökokonaisuuden kehittämisajatuksen ja profiloinnin pitkällä aikavälillä että ajatuksia alueen kehittämisestä. Selvitys painottuu Sörnäisten alueeseen, mutta ottaa kantaa myös lähialueiden rakenteeseen niin, että koko tarkastelualue on Merihaasta Arabianrantaan mukaan lukien jo rakennetun alueen vaikutukset kokonaisuuteen. Alueen kokonaisanalyysi lähtee siitä, ettei meillä ole mahdollisuutta pitää ns. bulkkituotantoa Suomessa, vaan joudumme luomaan ympäristöjä luovalle yritystoiminnalle. Luova yritystoiminta asettaa uusia erilaisia vaatimuksia kaupunkisuunnittelulle ja kaupunkirakenteelle sekä ajatuksellisesti myös kaupungin toiminnoille. Luova kaupunki on ajatuksellisesti liberaali alue, joka elää ympäri vuorokauden. Luova kaupunki ei ole asuntotai toimistolähiö. Luova kaupunki sisältää sopivassa suhteessa uutta ja vanhaa, pientä ja suurta. Sörnäisten alueella on kokonaisuutena mahdollisuudet muodostua tuollaiseksi alueeksi ja selvityksessä esitetäänkin nykyisen Hanasaaren osoittamista asumisen, viihteen ja vapaa-ajan alueeksi. Sörnäisten rantatien, Verkkosaaren ja Kyläsaaren aluetta esitetään toimisto- ja tuotantotoiminnan alueeksi ja niihin voisi sekoitta rannan puolelle asumista. Vanha tukkutori tulee säilyttää ja kehittää nykyisistä lähtökohdistaan. Sompasaaren voi osoittaa hyvätasoiseen asumiseen niin, että Hanasaaren ja Sompasaaren väliin rakennetaan venesatama ja mahdollisuus siihen, että suuretkin matkustaja-alukset voivat kiinnittyä osaan sataman laitureista. Tämä selvitys on osaltaan myöskin keskustelupuheenvuoro alueen kehittymiseen. Kiitän niitä tahoja, joiden kanssa olen voinut käydä lukemattomia keskusteluja. Erityiset kiitokset kuuluvat Sakke Järvenpäälle hänen asiantuntemuksestaan vapaa-ajan ja viihteen osalta sekä useista asiaan liittyvistä selvityksistä. Ilkka J. Kari

3 Kehityksen suunta 3 Yleisesti kehityksen suunnista Sitran tuleva yliasiamies, entinen pääministeri Esko Aho pitää Suomen menestymisen ehtona informaatiotekniikan alalla uusien huipputekniikan sovellusten kehittämistä. Ahon mukaan Suomessa ei kannata miettiä sitä, miten vanhan saa pidettyä täällä. - Sille emme voi mitään, että it-alalla kokoonpanon työpaikat siirtyvät Kiinaan ja ohjelmointi Intiaan. Nyt Suomessa olisi mietittävä sitä, miten saadaan syntymään uusia sovelluksia, sillä siinä on meidän hyvin koulutetun kansamme mahdollisuus, Aho sanoi Tampereella kansainvälisessä e-business Research Forum konferenssissa. Hän sanoi myös, että uusien luovien ratkaisujen synnyttämiseksi tarvitaan aitoa keskustelua ja yhteistyötä yritysten, yliopistojen ja julkisen hallinnon kesken. - Teknologia ei ole myöskään enää ainoa ratkaiseva menestystekijä, kun ollaan siirtymässä informaatioteknologian toiseen aaltoon, Aho sanoi. Hän oli samaa mieltä SOK:n pääjohtajan Kari Neilimon kanssa, joka painotti sitä, että nyt tarvitaan uusia innovaatioita johtamiseen ja toimintasuhteiden hoitamiseen. Suomessa pääkaupunkiseutu on ainoita alueita, jossa yhdistyvät maailmanlaajuisesti riittävän suuri väestöpohja, monipuolinen korkeakoululaitos, laajat tutkimus- ja tuotekehitysresurssit, tasokas kulttuuritarjonta ja kansainvälinen ilmapiiri. Jos tähän pystytään yhdistämään sellaisia elementtejä, jotka saavat aikaan luovuuden ilmapiirin, mahdollistaa se pääkaupunkiseudun ja sitä kautta koko suomen menestymisen kansainvälisessä kilpailussa. Tulevaisuudessa Suomen kaltaisten alueiden menestys perustuu hyvin pitkälti luovuuteen ja innovatiiviseen talouteen. Riittävää elintasoa ei Suomen kaltaisessa, markkinoista sivussa olevassa maassa, pystytä ylläpitämään massatuotantoon perustuvalla taloudella. Massatuotanto siirtyy yhä enemmän halvan työvoiman maihin. Amerikkalainen talousmaantieteen professori Richard Florida kuvaa kirjassaan The Raise of the Creative Class nykyajan menestystekijöitä. Hänen mukaansa parhaiten menestyvät sellaiset alueet, jotka onnistuvat houkuttelemaan alueelleen luovia ihmisiä. Luovat ihmiset hakeutuvat sinne, missä on suvaitsevainen ilmapiiri, rikas kulttuuritarjonta, värikäs katuelämä ja vilkas yöelämä. Helsingissä tällainen alue voisi muodostua nykyisen ydinkeskustan sekä Kallion ja Sörnäisten alueen yhdistelmänä. Tälle alueelle on mahdollista saada aikaan sekä nykyistä kaupunkirakennetta että uudisrakennettavia Suvilahden, Hanasaaren ja Sompasaaren alueita hyödyntäen. Vanhan kaupunkirakenteen kehittämisessä ja uusien suunnittelussa pitää huolehtia siitä, että alueiden rakenne muodostuu kaupunkimaiseksi ja monipuolisesti kulttuuria, yritystoimintaa ja vapaa-aikaa suosivaksi. Tämä edellyttää uudentyyppistä kaupunkisuunnittelua sekä oikeanlaisten toimintojen sijoittumisen mahdollistamista alueelle. Alueen kiinteistönomistajien ja kaupungin tulee yhdessä ryhtyä kehittämään aluetta tähän suuntaan. Tämä on myös johtava ajatus Suvilahti Business Centerin toiminta-ajatuksen luomisessa.

4 Ainutlaatuinen mahdollisuus 4 Kantakaupungin itäreunan rakentaminen on oloissamme ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää suuressa mittakaavassa ainoan todellisen kaupunkialueen jatkoksi kantakaupunkiin välittömästi liittyvää kokonaista uutta kaupunginosaa. Hanketta olisikin tarkasteltava sekä Helsingin kaupungin kehittymisen että koko maan kehittymisen kannalta ainutlaatuisena mahdollisuutena rakentaa uutta, luovaa, kansainvälistä ja ennen kaikkea elävää kaupunkia. Vastaavan kokoista - lähes kokonaan uudis- tai korjausrakennettavaa - aluetta ei oloissamme ole tulossa muutamaan suku polveen ja ainutlaatuiseksi sen tekee kiinteä yhteys Helsingin kantakaupunkiin. Helsingin kaupunkia leimaa pääkaupunkistatuksesta johtuva virastomaisuus sekä hallinnointikeskeisyys. Kantakaupunki on täynnä erilaisia virastoja, ministeriöitä sekä muita hallinnon yksiköitä. Näiden yksiköiden läsnäolo on kaikkialla aiheuttanut alueelle hieman kuollutta leimaa, asenteiden jähmeyttä ja tavallaan karkottanut luovuuden ympäriltään. Tästä hyvänä esimerkkinä on kaupunkipari Washington DC San Fransisco. Washington DC:n kaltainen hallintokaupunki on hyvin normeihin sidottu, jähmeä ja toiminnoiltaan kankea kun taas San Fransiscon kaltainen kaupunki on dynaaminen, uutta luova, erilaisuutta salliva ja ennen kaikkea elävä kaupunki. Tämän vuoksi mm. Piilaakso ja monet muut uudet asiat ovat syntyneet nimenomaan San Fransiscon alueelle. Kantakaupungin itäisen reunan suunnittelua olisikin toteutettava toiminnallisena kokonaisuutena siten, että saavutettaisiin halutut tavoitteet. Alueen suunnittelussa tulee ottaa myös huomioon viereisten alueiden luonne ja muuttumismahdollisuudet. Alueen toiminnallisuutta nyt esitettyyn suuntaan tulee selvittää tarkemmilla tutkimuksilla yhteistyössä elinkeinoelämän ja kiinteistönomistajien kanssa. Jo pelkkä tietoisuus suunnittelusta nostaa alueen profiilia ja kiinnostavuutta. Tämän suunnittelun lisäksi tulee Helsingin itäsuunnan houkuttelevuutta asumisen alueena pystyä lisäämään huomattavasti ja yhden vaihtoehdon esitetyssä ratkaisussa tuo Sompasaaren alue, joka mahdollistaa yhdistelmän korkealaatuista merenläheistä keskusta-asumista ja uutta kehittyvää innovatiivista työpaikka-aluetta kaikilla palveluilla. Hanasaaren elämys- ja viihdemaailman rakentaminen parantaa alueen houkuttelevuutta ja mahdollistaa kansainvälisen urbaanin ympäristön luomisen lähiön sijasta.

5 Alueen historiaa 5 Sörnäisten alue on historialtaan vanhaa teollisuusaluetta. Alueella ovat sijainneet kaupungin teurastamo, betonitehdas, kaasulaitos ja Kone Oy:n tehdas. Nykyisinkin alueella on vielä tuotannollista toimintaa sekä Hanasaaren voimalaitos hiilikenttineen. Alueella on ollut teollisuusstatuksesta johtuen satamatoimintaa ja alueelle on johtanut rautatie. Tälläkin hetkellä on Sompasaaressa konttisatama ja Hanasaaren satama palvelee voimalaitoksen hiilen tuontia. Alueen muutos pois perusteollisuustoiminnasta on tapahtumassa hitaasti, mutta aluetta vaivaa historiasta ja jäsentymättömästä ympäristöstä johtuen vetovoiman puute. Alueelle onkin laadittava kaupunkikokonaisuutta palveleva kehittämissuunnitelma, jotta alue ei rakennu ilman selkeää visiota ja päämäärää. Alueen kehittämisessä on huomioitava historia, viereiset alueet ja kaupungin tarvitsemat tukitoiminnat yleisemminkin.

6 Alueen kehityskuva, tilanne vuonna Suvilahti Business Center Sörnäisistä alkanut kehitys on luonut Helsingin kantakaupungin itäreunalle Hakaniemestä Arabianrantaan ulottuvan valtakunnallisesti merkittävän innovaatioja luovuuskeskittymän. Alue on pystytty luomaan kaupunkimaiseksi asumisen, viihteen, yritystoiminnan ja tuotekehityksen, kansainvälisessäkin mittakaavassa, merkittäväksi keskukseksi. Alueella on pystytty yhdistämään vanhan ja uuden rakennuskannan hyödyntäminen siten, että se suorastaan houkuttelee innovaatiotoimintaan ja viihtyisään asumiseen. Alueella on pystytty hyödyntämään taiteen ja yritystoiminnan yhteistyö siten, että siitä on muodostunut myös kansainvälinen muotoilun keskus. Alueelle on muodostunut Piilaakson tyyppinen yritysjakautuma ja siellä toimivat rinnan niin suuret kansainväliset yritykset kuin juuri toimintaansa käynnistävät yritykset, joiden toiminta on osittain tuotannollista prototyyppikehitystä. Alueelle on myös keskittynyt huomattava määrä erilaisia viihteen ja vapaa-ajan yksiköitä ja alueesta on muodostunut metropolimainen ympärivuorokauden sykkivä yhteisö. Alue on tunnettu myös kansainvälisyydestään ja suvaitsevasta ilmapiiristä.

7 Kaupunkirakenteen mahdollisuuksia 7 Kallion alue Sörnäisten alue Suvilahden alue Merihaan alue Hanasaaren alue Kruununhaan alue Sompasaaren alue Kallion alue on tunnettu pienasuntovaltaisuudestaan ja siitä, että sinne on jo osittain muodostunut luovan kulttuurin yöelämää. Sörnäisten aluetta leimaa keskeneräisen vanhan, mutta uudistuvan teollisuusalueen ilme. Sörnäisten alue on luovan kulttuurin osalta kehittymätön alue. Suvilahden alueen kehitys on vielä alkamatta ja Hanasaari sekä Sompasaari ovat energiatuotannon ja satama-toimintojen aluetta. Kaupunkirakenteellisesti olisi mahdollista, että Kallion, Sörnäisen ja Suvilahden alueiden osalta tehtäisiin tietoinen päätös kulttuuriin, taiteeseen, luovaan toimintaan ja vapaa-aikaan liittyvien toimintojen painottamisesta alueelle. Suvilahden alueen osalta tämä edellyttäisi alueen varaamista viihde-, vapaa-ajan- ja erilaisten tapahtumien alueeksi jossa yhdistyvät asuminen, työ ja vapaa-aika. Hanasaaren ja Sompasaaren alueiden osalta tämä edellyttää asutuksen painottamista näille alueille, sillä ilman pysyvää asutusta alueet eivät muodostu eläviksi vuorokauden kaikkina tunteina. Sörnäisten rantatietä reunustavien rakennusten tilavariaatiot kattavat koko kirjon korkealuokkaisesta edustustilasta pienimuotoiseen tuotannolliseen tilaan. Tämän tilavariaation olemassaolo mahdollistaa monipuolisen yritysmixin ja soveltuu sen takia edellä mainitun toimintaympäristön tuotannolliseksi rungoksi. Suvilahden säilytettävät voimalaitosrakennukset ja kaasukellot soveltuvat erinomaisesti viihteen, vapaa-ajan, messu- ja näyttelytoiminnan ja tämän alan yrityshautomotoiminnan käyttöön. Alueen kehittämisen osalta tämä linja palvelisi Helsingin kaupungin, alueen kiinteistönomistajien sekä myös koko Suomen etua. Asian eteenpäin viemiseksi on syytä perustaa projektiorganisaatio jolla on kahdenlainen tehtävä. Ensimmäinen osa tehtävää on kehityssuunnitelman laatiminen ja sen käytännön toteutuksen valvominen, toinen osa on toteuttamiseen liittyvän projektiorganisaation rakentaminen.

8 Hanasaari 8 Hanasaaren alueelle on toteutettavissa kansainvälisen tason vapaa-ajan, viihteen ja asumisen alue. Hanasaaren A-voimala on saavuttanut elinkaarensa lopun ja se purettavissa. Hiilikasa on mahdollista siirtää Salmisaaren tapaan maan alle. Sama koskee nykyistä B-voimalaa sen elinkaaren tullessa lopuilleen. Hanasaaren viehättävyyttä ja moni-ilmeisyyttä voisi parantaa kaivamalla kanava niemen poikki ja hyödyntämällä näin syntyvä vesiaihe kaupunkisuunnittelullisesti Venetsiamaisesti. Alueen mitoitus tulee toteuttaa kaupunkimaisena niin, että syntyy urbaani yhteisö eikä Latokaskimaista rivitaloaluetta. Hanasaaren käyttöä edistää myös mittavan venesataman rakentaminen sen ja Sompasaaren väliselle alueelle. Jo nyt paikalla oleva syväväylä mahdollistaa myös risteilijävierailut satamaan. Hanasaari esitetyssä muodossaan yhdessä Suvilahden vanhan voimalan messualueen kanssa luo paikalle oloissamme suurehkon matkailukeskittymän. Hanasaari Suvilahti alueen toteutuksessa tulee lähteä siitä, että alueen hotellit, ravintolat, satama, elokuvateatterit, messu- ja tapahtuma-alue, kaupat, tv- ja multimediastudiot, ostoskeskus ja kaupat yhdessä infraan kuuluvien kavavien, siltojen, puistojen, valaistuksen ja rakennuskannan kanssa yhdessä muodostavat urbaanin ympäri vuorokauden sykkivän viihtyisän keskuksen, jossa voi liikkua talvellakin. Hanasaari on tämän profiilin ansiosta erinomainen paikka matkailun ja viihteen työpaikkojen sijoittumiselle sekä urbaanille asumiselle kaupungissa, joka elää 24 tuntia vuorokaudessa.

9 Sompasaari 9 Sompasaaren alue on omiaan korkeatasoiseen merenrantaasumiseen. Niemimäisenä alue on kokonaan meren ympäröimä, mutta sen verran avomereltä suojassa, etteivät pahimmat tuulet kohdistu suoraan alueelle. Sompasaaren alueelle olisi suunniteltavissa suuri määrä asuntoja, joista olisi lähes välitön yhteys rantaan ja parhaimmillaan omaan laituripaikkaan. Sompasaaren asuntotyyppi voisi olla suurehkoa, koska lähistöllä oleva Kallion pienasuntokanta tasapainottaa alueen asuntojakautuman lähelle kaupungin normaalijakautumaa. Metroaseman läheisyys ja hyvät liikenneyhteydet sekä ydinkeskustaan ettälentokentälle ja muualle Suomeen ovat alueen etuja. Mustikkamaan läheisyys ja mahdollisuus yhdistää sillalla Sompasaari ja Mustikkamaa tuovat hyvät yhteydet virkistys- ja ulkoilualueelle. Hanasaaren alueelle rakennettava taaja viihteen, asumisen ja vapaa-ajan kaupunginosa tuo alueelle tarvittavat palvelut hyvin lyhyen matkan päähän. Hanasaaren ja Sompasaaren väliin rakennettava venesatama tuo tullessaan mahdollisuuden veneilyy sekä veneilyyn tarvittavien palveluiden tuomiseen alueelle. Satama voi toimia myös mittavana vierasvenesatamana, jolloin tarvittavat palvelut olisi saatavilla Hanasaaren vapaa-aikakeskittymästä. Satama voisi toimia syväväylän takia myös risteilyalusten pysähtymispaikkana.

10 Verkkosaari ja Kyläsaari 10 Varastokadun ja Hermannin rantakadun reunat soveltuvat erinomaisesti työpaikkarakentamiseen ja alueen pitkä rantaosuus asuntorakentamiseen. Tämä mahdollistaa työpaikkojen ja asumisen läheisyyden. Alue on liikenneyhteyksien ja merellisen sijaintinsa ansiosta erinomainen tähän tarkoitukseen. Sörnäisen ja Hanasaaren alueen palvelut ovat lyhyen kävelymatkan päässä. Alue antaa lisäresurssia sekä Sörnäisen ja Hanasaaren että Arabianrannan laajenemiseen niin, että alueesta muodostuu yhtenäinen, kaupunkimainen ja korkeatasoinen luovuuden rannikko. Alueen pitkä rantaosuus antaa suunnittelulle erinomaiset lähtökohdat ja mahdollistaa eurooppalaisen elävän ranta-alueen luomisen venesatamineen, idyllisine rantaravintoloineen ja rantabulevardeineen. Tukkutorin profiilin muuttaminen palvelemaan myös normaalia kuluttajaa ( tyyliin Chef Wotkins ) tuo alueelle uutta lisäväriä ja mahdollistaa erittäin monipuolisen pienyritysten luoman palveluvalikoiman. Alueen kaavallisen ja arkkitehtoonisen suunnittelun tulee mahdollistaa myös visuaalisesti miellyttävän ja monipuolisen kaupunkikuvan syntymisen niin, että alueen kokonaisilme viestittää kaupunkimaista viihtyisyyttä ja lämpöä katuilmeineen, rakennuksineen, värimaailmoineen ja puistoineen.

11 Suvilahden voimalan alue 11 Selvitysten mukaan pääkaupunkiseudulla on selvä puute messu- ja vapaa-ajan tilasta, joka on alle 5000 m2. Tilanpuute kohdistuu hieman Vanhan Sataman tilakokoa suurempaan ja parempien liikenneyhteyksien varrella olevaan, messu- ja jäähalleja pienempään, monikäyttötilaan. Tilalle on kysyntää pienten ja keskisuurten tapahtumien sekä nuoriso- ja muiden konserttien osalta. Tilan tulee olla muunneltava ja monipuolisen toiminnan mahdollistava. Tilojen tulee olla hyvätasoisia ja mahdollistaa mm. suurten seminaarien järjestämisen kaikkine oheispalveluineen. Suvilahden vanhan voimalan rakennuskanta mahdollistaa erinomaisesti tällaisen alueen toteuttamisen ja se on liikenneyhteyksien osalta erinomaisessa paikassa. Pääsy alueelle on sekä hyvin toimivan joukkoliikenteen että hyvien tieyhteyksien ansiosta vaivatonta. Yhdistämällä kaasukellot 1 2 kerroksien osalta ja mahdollistamalla ympärivuotinen kulku vanhaan voimalaitosrakenukseen on mahdollista luoda erittäin toimiva ja riittävän kokoinen messu- ja vapaa-ajan tila alueelle. Rakennuskanta ja niiden yhdistely mahdollistaa monimuotoisen ja monipuolisen toiminnan ja tilaisuuksien yhdistelyn. Kaasukellojen muoto mahdollistaa mm. multimediateatterin toteuttamisen ja on sitä kautta erinomainen erilaisille presentaatioja yleisötilaisuuksille, kuitenkaan tekniikka ei rajoita kaasukellon muuta käyttöä.

12 Vapaa-aika-aluen aloitus Suvilahti-Hanasaari vapaa-aika-alueen sopiva aloituskortteli on Suvilahden vanhan voimalaitoksen alue. Suvilahden vanhan voimalaitoksen jäljellä oleva rakennuskanta ja pieni lisärakentaminen mahdollistaa erittäin monipuolisen toimintakeskuksen synnyttämisen. Jotta toiminta olisi nykyajan vaatimusten mukaista, niin kulkeminen rakennuksista toisiin tulisi olla säältä suojattuja ja mahdollisuuksien mukaan lämmitettyjä. Kaasukellojen yhdistäminen mahdollistaa messukeskuksen toteuttamisen. Siihen liittyvää tuki- ja pienyritystoimintaa sekä mahdollinen alan yrityshautomotoiminta ovat sijoitettavissa kaasukellojen idänpuoleisiin rakennuksiin. Nämä rakennukset mahdollistavat tämän tyyppisen pienyrityskeskuksen ja yrityshautomon synnyttämisen. Tämä on tarpeellista Hanasaaren suuremman kokonaisuuden synnyttämiseksi. Vanhan voimalaitosrakennuksen käyttöä kokous- ja tapahtumatilana on selvitettävä yhdessä museoviranomaisten kanssa. 12 Mikäli kaasukellojen eteläpuolelle jätetään riittävän kokoinen aukio, on sitä mahdollisuus käyttää erilaisiin ulkoilmatapahtumiin kuten konsertteihin, näyttelyihin, toritapahtumiin ja talvella vaikka jääveistos- tai vastaaviin kilpailuihin. Suurten tapahtumien osalta täytyy olla mahdollisuus pysäköinnin järjestelyyn.

13 Tukkutori Tukkutori on osa suurkaupungin infraan kuuluvaa palvelutuotantoa joka mahdollistaa pienyritysten joustavan toiminnan osana kaupunkirakennetta. Tukkutorin palveluita käyttävät nimenomaan pienet kaupunkilaisten jokapäiväisiä palveluita tuottavat yritykset kuten ravintolat, yksityiset kioskit ja pienet ketjuihin kuulumattomat kaupat ja muut pienyritykset. 13 Näiden toimintaperiaatteisiin kuuluu se, että tukkutorilta noudetaan päivittäin omassa toiminnassa tarvittava materiaali. Tukkutorin siirtäminen kauemmas esikaupunkialueelle lisäisi yrittäjien asiointimatkoja ja lisäisi näin asiointiaikaa kohtuuttomasti ja vaikeuttaisi tai tekisi mahdottomaksi niiden toiminnan. Tällä olisi negatiivinen vaikutus ydinkeskustan palvelutarjontaan ja palveluvalikoimaan. Tukkutorin palveluvalikoimaa tulisikin lisätä ja vahvistaa sen palvelukykyä. Eräänä vaihtoehtona olisi pyrkiä sijoittamaan alueelle myös tavallisten kaupunkilaisten tarvitsemia pienpalveluita, kuten kodinkoneiden ja muiden päivittäisessä käytössä olevien laitteiden korjausta ja varaosien myyntiä. Tukkutorin palveluita voisi kohdistaa myös ehkä enemmän kauppahallimaisesti tavallisille kuluttajille. Tukkutorin kiinteistövalikoima mahdollistaa monenlaisen toiminnan ja tukkutorit ovat kaikissa suurkaupungeissa tärkeä osa usein unohdettua kaupungin palvelutarjonnan mahdollistavaa liiketoimintaa. Tukkutorin toiminta on myös oiva osa monipuolisen ja luovuutta sekä yritystoimintaa edistävän kaupunginosan rakennetta. Tukkutori on historian aikana syntynyt palvelemaan pienyritysten todellisia tarpeita ja sen kehittäminen on huomattavasti lopettamista tai siirtämistä parempi vaihtoehto.

14 14 Sörnäisten rantatie Sörnäisten rantatien varsi on kehittyvää, mutta vielä hieman jäsentymätöntä murrosvaiheessa olevaa ympäristöä. Alue on ajan kuluessa hitaasti muuttunut toimistovaltaisemmaksi, mutta alueella on jäljellä paljon tuotannolliseen toimintaan sopivaa tilaa. Alueen imago pohjautuu vielä vanhaan teollisuusalueen imagoon ja ei näin ollen ole ollut houkutteleva ns. valkokaulusyrityksille. Sekä Sörnäisten että Kallion alueet on luokiteltu statukseltaan kantakaupungin alempaan kvartaaliin. Imagon muuttaminen ja houkuttelevuuden lisääminen vaativat sekä yksittäisten kiinteistöjen että koko alueen sekä toimintaajatuksen ja vision että kiinteistöjen tilaratkaisujen ja toimintakonseptien kehittämistä. Alueen imagon nousu vaikuttaa olennaisesti kiinteistöjen arvoon ja arvostukseen sekä tätä kautta tuottoon. Sörnäisten rantatien kiinteistökanta omaa hyvät valmiudet sekä tilojen että toimintakonseptien kehittämiseen. Yksittäisen kiinteistön toimenpiteet eivät kuitenkaan ole riittäviä yleisen arvonnousun pohjaksi. Alueen kehittämiselle on olemassa erittäin hyvät lähtökohdat. Liikenneyhteydet ovat hyvät, joukkoliikenne toimii, alueella on olemassa valmista kehitysympäristöön sopivaa kiinteistökantaa, alueella on jo valmiiksi luovaa toimintaa, alue on kiinni kantakaupungissa ja valmista asuntokantaa on lähellä. Alueella on lisärakentamispotentiaalia.

15 Koko alueen kartta Arabianrannan alue 15 Kyläsaaren asunto- ja työpaikka-alue Verkkosaaren asunto- ja työpaikka-alue Tukkutorin kuluttajaversio Tukkutori Suvilahti Business Center ja Sörnäisten rantatien alue Suvilahden messu-, viihde- ja tapahtumakeskus Hanasaaren viihteen, vapaa-ajan, matkailun ja asumisen alue Risteily- ja venesatama Sompasaaren asuntoalue Mustikkamaan ulkoilualue Korkeasaren eläintarha

16 Toimenpide-ehdotukset kaupunkirakenteen osalta 16 Alueen kehittämisen osalta esitetään seuraavia toimenpiteitä 1 Alueen kehittämistä varten perustetaan yhteistyöryhmä 2 Alueelle laaditaan selkeä visio 3 Alueen kehittämisestä toteutetaan yksi tai useampi alueen kehittämiskilpailu 4 Alueelle laaditaan selkeä imago 5 Alueelle laaditaan osayleiskaava 6 Alueelle laaditaan selkeä markkinointisuunnitelma 7 Alueelle perustetaan toteutus- ja markkinointiyksikkö 8 Tarvittavat asemakaavamuutokset tehdään 9 Alueen toteuttaminen aloitetaan

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:25 2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 NELJÄNTIENRISTEYS Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 2 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 3 NELJÄNTIENRISTEYS

Lisätiedot

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Muumimaailma Ravintola- ja satama-alue Matkailupalveluvyöhyke SD SF SF SF CSD Market-alue 0 150 metriä Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007 NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Ympäristövirasto

Lisätiedot

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Yhteenveto työpajan kulusta ja siellä käydystä keskustelusta Elävä esikaupunki -tutkimushanke Aalto-yliopisto Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

VISIO TULLI + -ALUEESTA YHTEISTOIMINNALLINEN CHARRETTE-PROSESSI TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

VISIO TULLI + -ALUEESTA YHTEISTOIMINNALLINEN CHARRETTE-PROSESSI TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI VISIO TULLI + -ALUEESTA YHTEISTOIMINNALLINEN CHARRETTE-PROSESSI TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI 2 SUUNNITTELUHAASTEENA TAMPEREEN KESKUSTA Tampereen kaupungilla on kunnianhimoisia suunnitelmia, joiden

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja Kestävä maankäyttö Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja ISBN 978-952-457-557-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Piirrokset: Janne Harju Kuvat: Eriksson Arkkitehdit Oy,

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI: VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI 30.1.2013 Loppuraportti Sivu 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1.1. Prosessi ja vuorovaikutus... 3 1.2. Työn

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012

Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 2 Tämä kirja on Aalto-yliopistossa vuosina 2010

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN OSALIITOSTA KOSKEVA

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakentaja

Tulevaisuuden rakentaja SRV Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja SRV perustettiin vuonna 1987. Yhtiön 25 vuoteen mahtuu lukuisia innovatiivisia hankkeita. SRV loi suomalaiseen rakentamiseen

Lisätiedot