Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa Tiehallinnon selvityksiä 7/2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa Tiehallinnon selvityksiä 7/2005"

Transkriptio

1 Antti Ruotoistenmäki Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa Tiehallinnon selvityksiä 7/2005

2 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa 1 Antti Ruotoistenmäki Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa Tiehallinnon selvityksiä 7/2005 Tiehallinto Helsinki 2005

3 2 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa Kannen kuvat: Automaattinen vauriomittari, Lennart Borg, VTI Maatutka, Roadscanners Oy Pudotuspainolaite, Juha-Matti Vainio, Tieliikelaitos ISSN ISBN TIEH Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN ISBN TIEH v Edita Prima Oy Helsinki 2005 Julkaisua myy/saatavana: Faksi Puhelin TIEHALLINTO Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

4 Kuntotiedon Antti Ruotoistenmäki: käyttö tie- Kuntotiedon ja katuverkon käyttö ylläpidon tie- ja päätöksenteossa katuverkon ylläpidon päätöksenteossa. 3 Helsinki Tiehallinto. Tiehallinnon selvityksiä 7/ s. + liitt. 89 s. ISSN , ISBN , TIEH Asiasanat: Kuntomittaukset, tien kunto, päätöksenteko, ylläpito Aiheluokka: 01, 33, 70 TIIVISTELMÄ Tien tai kadun rappeutuminen ilmenee sen pituus- ja poikkisuuntaisena epätasaisuutena sekä pinnan rikkoutumisena. Kuntotieto hankitaan tien pituusja poikkiprofiilista, vaurioituneisuudesta ja rakenteen kunnosta eri päätöksentekotasoille: rahoitustarpeiden perusteluun ja strateginen ohjaukseen sekä ylläpitotöiden ohjelmointiin ja hankintaan. Eri päätöksentekotasoilla kuntotieto esitetään erilaisia mutta keskenään yhteensopivia muuttujia käyttäen. Kuntotieto hankitaan ensisijaisesti ylläpidon ohjelmoinnin tarpeisiin, mistä se yleistetään rahoitustarpeiden perustelua ja strategista päätöksentekoa varten. Ylläpidon hankintaa varten mitataan tarkat kuntotiedot valituista kohteista. Mittaustiedot muunnetaan analysointia varten esimerkiksi logaritmimuunnosta käyttäen siten, että niiden jakauma vastaa mahdollisimman hyvin normaalijakaumaa. Mitattu tie- tai katuverkko jaetaan homogeenisiin osuuksiin jatkoanalyysiä varten. Rahoitustarpeiden perustelussa ja strategisessa päätöksenteossa tie- tai katuverkon kunto esitetään jakaumina, käyttäen mitattuja kuntomuuttujia tai niistä laskettua kuntoluokitusta. Ylläpidon ohjelmoinnissa kohteet on valittava kunnossapidosta tien- tai kadunpitäjälle sekä käyttäjille koituviin hyötyihin perustuen esimerkiksi monitavoiteoptimointia käyttäen. Suunnittelua varten kohteen yksityiskohtaiset kuntotiedot tulee esittää jatkuvina tien pituussuunnassa. Kuntomittauksiin liittyy aina mittaustekniikasta, mittaajista ja mittaushetkellä vallitsevista olosuhteista aiheutuvaa vaihtelua. Mittausepävarmuus tulee huomioida käytettäessä kuntotietoa kullakin päätöksentekotasolla. Laadunvarmistusmittauksilla varmistutaan mittalaitteiden yhdenmukaisuudesta, toistettavuudesta ja pysyvyydestä.

5 4 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa

6 Kuntotiedon Antti Ruotoistenmäki: käyttö tie- Användning ja katuverkon av ylläpidon tillståndsinformation päätöksenteossa vid beslutsfattning av vägoch gatunätets underhåll. Helsingfors Vägförvaltningen. Vägförvaltningens utredningar 5 7/ s. + bilagor 89 s. ISSN , ISBN , TIEH Nyckelord: Vägytemätningar, vägens tillstånd, beslutsfattning, underhåll SAMMANFATTNING Nedbrytningen av en väg eller gata visar sig i ojämnheter i vägens längd- och tvärriktning och ytsprickor. Information om vägens tillstånd med avseende på vägens längd- och tvärprofil, vägskador och konstruktionens skick förmedlas till olika beslutsfattare. Beslutsfattarna har därmed ett underlag för motivering av finansieringsbehov och för strategisk styrning samt för programmering och upphandling av underhållsåtgärder. Information om vägens tillstånd presenteras i olika form på olika beslutsfattarnivåer, men med användande av sinsemellan kompatibla variabler. Informationen behövs i första hand för programmering av underhåll och presenteras i en allmännare form för motiveringen av finansieringsbehov och för det strategiska beslutsfattandet. Upphandlingen av underhåll förutsätter noggrant uppmätta uppgifter om vägskick på utvalda sträckor. Mätdata modifieras för analysering t.ex. med användande av en logaritmisk transformation och fördelningen av datan bör så långt som möjligt motsvara normalfördelningen. Det undersökta väg- eller gatunätet indelas i homogena sträckor för vidareanalys. I motiveringarna för finansieringsbehov och för det strategiska beslutsfattandet framställs väg- eller gatunätets tillstånd som fördelningar, varvid man använder sig av uppmätta variabler för vägkvalitet eller därpå baserad klassificering av vägens tillstånd. När det gäller programmering av underhåll bör objekten väljas på basis av de fördelar de ger för väg- eller gatuhållaren samt för användarna, t.ex. genom användning av flermålsoptimering. Med tanke på planeringen krävs fortgående detaljuppgifter om vägtillståndet för objektet i vägens längdriktning. Mätning av vägens tillstånd är alltid förknippad med variationer beroende på mätteknik, mätpersonal och rådande förhållanden. Osäkerhet i mätningen bör beaktas då uppgifterna används på olika beslutsfattarnivåer. Genom kvalitetssäkringsmätningar kan man säkerställa mätutrustningars enhetlighet, repeterbarhet och stabilitet.

7 6 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa

8 Kuntotiedon Antti Ruotoistenmäki: käyttö tie- Use ja katuverkon of Condition ylläpidon Data in päätöksenteossa Road Maintenance Decision-making. 7 Helsinki Finnish Road Administration. Finnra Reports 7/ p. + app. 89 p. ISSN , ISBN , TIEH Keywords: Road condition, condition assessment, decision-making, maintenance ABSTRACT Road condition, or rather its decay, is manifested in the unevenness of the surface profile and cracking of the surface layer. Information about the longitudinal and transversal surface profile, surface cracking and the structural condition should be obtained for use in the following three levels of road maintenance decision-making, as defined in this report: strategic planning and fund allocation, maintenance works programming and the procurement of maintenance works. Road condition information is presented using different but mutually compatible variables at the various levels of decision-making. The information is gathered primarily for the purpose of programming maintenance works. It is then summarised for strategic planning and fund allocation. For the procurement of maintenance works, detailed condition data is measured from selected sites. The measured condition data is transformed so that its distribution resembles the normal distribution as closely as possible. The measured road or street network is divided into homogeneous subsections for subsequent analysis. At the strategic planning and fund allocation level, the road or street network condition is presented using distributions of measured condition variables or a condition classification calculated thereof. At the works programming phase, the sections for maintenance are selected based on the agency and user benefits resulting from the works. For this purpose, the use of multiobjective optimisation methods is introduced. For the designing of maintenance works, the detailed data of the road condition is needed, and it is presented continuously along the length of the road. Road condition measurements always vary due to measuring equipment, the personnel using the equipment and the conditions prevailing at the time of measurement. This uncertainty needs to be addressed when using the condition data at different levels of decision-making. Quality control measurements are used for ensuring the repeatability, reproducibility and stability of the equipment.

9 8 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa

10 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa 9 ALKUSANAT Tieverkon kuntotiedon kehittäminen on Tekesin Infra-teknologiaohjelmaan kuuluva tutkimusprojekti, joka alkoi ja päättyy Projektin päätoteuttaja on Helsingin kauppakorkeakoulun (HKKK) Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät. Muita toteuttajia ovat Inframan Oy, Al-Engineering Oy ja Roadscanners Oy. Projektin päärahoittaja on Tekes ja muut rahoittajat ovat Tieliikelaitos, Tiehallinto, Helsingin kaupunki ja Asfalttiliitto. Tutkimusprojektin johtoryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana Vesa Laitinen (Asfalttiliitto ry./lemminkäinen Oyj), varapuheenjohtajana Arto Kuskelin (Tieliikelaitos), Pekka Isoniemi (Helsingin kaupunki), Hanna Järvenpää (Lohja Rudus Oy), Antti Kanto (HKKK), Osmo Rasimus (Tekes), Tuomas Toivonen (Tiehallinto), Antti Tuomainen (Lohjan kaupunki) sekä sihteerinä Antti Ruotoistenmäki (HKKK). Projektin työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Arto Kuskelin, Vesa Männistö (Inframan Oy), Pertti Virtala (Tiehallinto) sekä sihteerinä Antti Ruotoistenmäki. Tutkimus jakautuu kolmeen vaiheeseen: nykytilaselvitys, mittausmenetelmien kehittäminen ja mittausprosessin analysointi. Aiemmin projektin internet-sivuilla (http://hkkk.fi/methods/tiekunto) on julkaistu kaksi työraporttia: Nykytilaselvitys sekä Päätöksenteossa käytettävä kuntotieto ja Kuntotiedon hankinta , joista ensimmäinen sisältää projektin ensimmäisen vaiheen ja toinen projektin toisen ja kolmannen vaiheen tulokset kunkin raportin julkaisupäivään mennessä. Tämä on projektin loppuraportti, johon on sisällytetty molemmat mainitut työraportit sekä projektissa niiden julkaisemisen jälkeen tehty työ. Tämän loppuraportin on pääosin kirjoittanut Antti Ruotoistenmäki. Antti Kanto Helsingin kauppakorkeakoulusta on toiminut projektin vastuullisena johtajana osallistuen mm. kuntotiedon laatua koskevan luvun kirjoittamiseen sekä yhdessä Tomi Seppälän (HKKK) kanssa tämän raportin liitteenä olevien tieteellisten julkaisujen valmisteluun ja kirjoittamiseen. Jaakko Dietrich, Ville Lähde ja Vesa Männistö Inframan Oy:stä ovat osallistuneet strategisessa päätöksenteossa ja ohjelmoinnissa käytettävää kuntotietoa sekä kuntotiedon laatua koskevissa luvuissa raportoituun työhön ja raportin kirjoittamiseen. Homogeenisten osuuksien laskentaa käsittelevän osuuden työhön osallistui Fridtjof Thomas (Väg- och trafikinstitut, VTI), joka on myös kirjoittanut liitteenä 4 olevan työraportin. Hänen kirjoittamansa tekstin pohjalta on muokattu mittaustietojen muuntamista käsittelevä luku. Tätä työtä varten on haastateltu lukuisia henkilöitä, jotka on lueteltu liitteessä 1. Heidän lisäkseen projektin aikana on käyty keskusteluja useiden muiden henkilöiden kanssa, mm. projektiin liittyvänä tutkijanvaihtona Johan Langin (Vägverket/ Kungliga Tekniska Högskolan) kanssa. Tämän raportin sisältämiä asioita on käsitelty myös projektin workshopeissa, joihin ovat osallistuneet projektin johtoryhmän ja työvaliokunnan jäsenten lisäksi Anssi Lampinen (Al-Engineering Oy) ja Timo Saarenketo (Roadscanners Oy). Heidän lisäkseen mm. Jari Pihlajamäki (Finnmap Infra Oy) ja Taina Rantanen (A-Tie Oy) ovat antaneet arvokkaita kommentteja raporttiin. Helsingissä tammikuussa 2005 Tiehallinto

11 10 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa

12 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa 11 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 13 2 TAVOITTEET 15 3 TIEN JA KADUN RAPPEUTUMINEN 16 4 KUNTOMITTAUKSET Kuntotiedot Tien pituus- ja poikkiprofiilin mittaus Tasaisuusmittauksen historiaa Tien pituus- ja poikkiprofiilin mittaus Tien pituusprofiilista laskettavat tunnusluvut Tien poikkiprofiilista laskettavat tunnusluvut Tien pituus- ja poikkiprofiilitiedon yhdistäminen Vaurioiden mittaus Visuaalinen inventointi Automaattinen vauriomittaus Tien pinnan taipumien mittaus Pudotuspainolaitemittaus Taipumamittausten hyödyntäminen Maatutkamittaus Muut mittaukset ja tiedonkeruu 43 5 KUNTOTIEDON KÄYTTÖ PÄÄTÖKSENTEOSSA Päätöksentekotasot Kuntotiedon hankinta Kuntotiedon markkinoiden muutokset Tien- ja kadunpidon tavoitteet Kuntotietojen edustavuus Mittausten laajuus ja mittauskierto Katujen erityispiirteet Tien- ja kadunpitäjien yhteistyö ja organisatoriset kysymykset Mittaustietojen muuntaminen Jako homogeenisiin osuuksiin Jako homogeenisiin osuuksiin mitattujen kuntotietojen perusteella Lopullinen jako homogeenisiin osuuksiin Kuntotiedon esittäminen ja tiedon varastointi Kuntotiedon esittäminen Tiedon varastointi Rahoitustarpeiden perustelu ja strateginen ohjaus Määritelmiä Kuntoluokitus Ylläpitotoimenpiteiden ohjelmointi Ylläpidon hankinta Ylläpidon hankintastrategioiden muutokset Kuntotieto suunnittelun lähtötietona Toimivuusvaatimukset ylläpitourakoissa 77

13 12 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa 5.9 Kuntotiedon laatu Kuntotiedon vaihtelun syyt Kuntomittausten laadunvarmistus 82 6 YHTEENVETO 87 7 TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN JA JATKOTOIMENPITEET 89 8 KIRJALLISUUS 92 9 LIITTEET 97

14 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa 13 JOHDANTO 1 JOHDANTO Toimiva liikennejärjestelmä mahdollistaa teollisuuden tarvitsemien kuljetusten tehokkaan hoitamisen sekä kansalaisten sujuvan ja turvallisen liikkumisen. Liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen on kuluneina vuosikymmeninä investoitu Suomessa suuria rahasummia. Liikenneverkkojen arvo onkin merkittävä, mitattuna sekä niiden rakentamiseen ja ylläpitoon tarvittavilla pääomilla että niiden kansantaloudellisella merkityksellä. Olemassaolevien liikenneverkkojen ylläpidon merkitys korostuu entisestään uuden infrastruktuurin rakentamisen ohella. Tässä tutkimuksessa keskitytään tie- ja katuverkon ylläpitoa koskevassa päätöksenteossa tarvittavaan kuntotietoon liittyviin kysymyksiin: mitä ja millaista kuntotietoa tarkasteltavasta tie- tai katuverkosta eri päätöksentekotasoilla tarvitaan ja miten se kannattaa hankkia? Kuntotiedon markkinat ovat mm. tien- ja kadunpitäjien organisaatiomuutosten myötä muuttumassa. Tien- ja kadunpitäjä on useimmiten julkishallinnollinen virasto. Ylläpitotyöt toteuttaa joko valtion tai kunnan liikelaitos tai yksityinen yritys. Kuntotiedon mittaajat ovat tien- ja kadunpitäjistä erillisiä, usein yksityisiä organisaatioita, jotka paitsi mittaavat myös käsittelevät mittaustietoa, vievät sitä rekistereihin ja analysoivat sitä. Esimerkiksi Tiehallinto on kehittämässä kuntotiedon hankintaprosessiaan ylläpidon hankintaprosessien ohella ja niitä tukien aiempaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Kuntasektorilla katuverkon kuntotiedon käyttö ylläpidon päätöksenteossa on ollut hajanaista, mikäli kuntotietoa ylipäänsä on käytetty. Myös katujen ylläpidon urakoinnin kehittyessä aiempaa laajempien urakkakokonaisuuksien suuntaan niiden lähtötietona tullaan tarvitsemaan selkeästi määritelty tieto katuverkon kuntotilasta. Sekä tilaajan että urakoitsijan on myös pystyttävä arvioimaan ylläpidon hyötyjä, mm. sillä saavutettavaa kuntotilan parantumista. Kuntotiedon merkityksen myös kuntien katuverkon ylläpitoa koskevan strategisen päätöksenteon tukena odotetaan näin ollen kasvavan. Erityisesti kuntasektorilla on odotettavissa, että useat keskikokoiset kunnat yhteistyössä hankkivat kuntotiedon hallinnan ulkopuoliselta taholta. Tässä työssä käsitellään päällystettyjä teitä ja katuja. Tien tai kadun kunnolla tarkoitetaan sen päällysteiden ja rakenteiden kuntoa. Tien tai kadun geometriaan ei voida merkittävästi vaikuttaa ylläpitotoimin, joten esimerkiksi mutkaisuus ja mäkisyys rajautuvat kuntokäsitteen ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa ei myöskään selvitetä tiestön päivittäisen hoidon (esim. talvihoito sekä varusteiden ja laitteiden hoito) vaikutuksia tiestön kuntoon ja liikennöitävyyteen. Kuntomittauksissa keskitytään tien tai kadun pinnalta normaalin liikennevirran seassa tehtäviin ainetta rikkomattomiin mittauksiin. Luvussa 2 on esitetty projektin kokonaistavoitteet ja kunkin työvaiheen erityiset tavoitteet. Luvussa 3 on kuvattu tien ja kadun rappeutumismekanismia. Luvussa 4 on kuvattu nykyisin käytössä olevat tien ja kadun kunnon mittausmenetelmät luokiteltuna tien pituus- ja poikkiprofiilin, tien vaurioituneisuuden sekä tien rakenteen kestävyyden mittauksiin. Luvussa 5.1 esitetty tarkastelukehikko tien ja kadun ylläpitoa koskevaan päätöksentekoon liittyvistä päätöksen-tekotasoista. Muissa luvun 5 alaluvuissa kuvataan minkälaista kuntotietoa (mitä muuttujia, miten mitattuna ja laskettuna) kukin toimija tietyssä päätöksentekotilanteessa tarvitsee sekä miten tämä kuntotieto hankitaan. Luvussa 6

15 14 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa JOHDANTO on esitetty yhteenveto projektin keskeisistä tuloksista ja luvussa 7 suositukset jatkotoimenpiteiksi. Johdannon lopuksi totean, että olen kirjoittanut tämän raportin olettaen lukijoiden omaavan perustiedot kuntomittauksista ja kuntotiedon käytöstä ylläpidon päätöksenteossa. Pyrin tekstissä esittämään mittaus- ja tulosten käsittelymenetelmien keskeiset piirteet siten, että esittämäni tulokset ja ehdotukset ovat perusteltuja. Koska tämän raportin aihepiiri on hyvin laaja, kunkin aiheen yksityiskohtainen käsittely johtaisi tämän raportin tarpeettomaan laajentamiseen. Tarvittaessa pyrin ohjaamaan lukijan yksityiskohtaisen tiedon lähteille.

16 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa 15 TAVOITTEET 2 TAVOITTEET Tämän tutkimuksen tavoitteena on vastata projektin lähtökohtana olleisiin kysymyksiin: Miten kuntotiedon hankinta- ja hyödyntämisprosessia kehittämällä pystytään parhaiten parantamaan ymmärrystä ylläpidon taloudellisista vaikutuksista? Millä kuntomuuttujilla kuvataan parhaiten tien ja kadun kunnon vaikutuksia tien- ja kadunpitäjille, käyttäjille ja urakoitsijoille? Miten kuntotiedon hankintaa tulee kehittää, jotta voidaan tuottaa laadukasta kuntotietoa tehokkaasti? Näiden perusteella määritettiin kunkin työvaiheen erityiset tavoitteet: Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin nykytilaselvitys, jossa kartoitettiin olemassa olevat tien ja kadun kunnon mittausmenetelmät, niiden puutteet ja vahvuudet sekä luotiin tarkastelukehikko, jolla havainnollistetaan päätöksentekotasoja ja toimijoita. Tutkimuksen toisen vaiheen tavoitteena oli selvittää mitä muuttujia toimijoiden kannattaa käyttää eri päätöksentekotilanteissa. Kolmannen vaiheen tavoitteena oli kuvata kuntotiedon hankinnan prosessi kunkin toimijan kannalta eri päätöksentekotasoilla.

17 16 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa TIEN JA KADUN RAPPEUTUMINEN 3 TIEN JA KADUN RAPPEUTUMINEN Tien tai kadun pinnan ja rakenteen kunto rappeutuu liikenne- ja ilmastorasituksen ja painumisen vaikutuksesta ajan myötä. Tätä on havainnollistettu kuvassa 1. Tien rakenteen huono kunto ilmenee tien pinnan kunnon huonontumisena. Toimimaton kuivatus vaikuttaa rakenteen ja sitä kautta tien pinnan kuntoon. Tien käyttäjä havaitsee ainoastaan tien pinnan kunnon, jonka huonontuminen ei vielä kerro sitä, onko ongelma tien pinnassa vai syvemmällä rakenteessa tai pohjamaassa. Tie- tai katuverkon ylläpitäjän on huolehdittava myös tien rakenteen kunnosta. Tien pinnan kunto Tien käyttäjä ja ympäristö Liikenne Ilmasto Pohjamaa Tien rakenteen kunto Ikä Kuivatuksen kunto Ylläpitäjä Kuva1. Tiehen kohdistuvat rasitukset ja vaikutukset tien kuntoon (Modifioitu lähteestä Lang 2003). Tien tai kadun rappeutuminen ilmenee sen pituus- ja poikkisuuntaisena epätasaisuutena sekä päällysteen vaurioitumisena. Rappeutumista aiheuttavat liikenne- ja ilmastorasitus, näiden yhteisvaikutus sekä alusrakenteen painumat. Rappeutumiseen vaikuttavat pohjamaan ja rakennekerrosten sekä päällysteen ominaisuudet. Rappeutuminen vaikuttaa tien tai kadun käyttäjiin ja aiheuttaa lopulta päällysteen ja/tai rakenteen ylläpitotarpeen. Tien tai kadun rappeutuminen on monimutkainen prosessi, jossa eri rasitus- ja ominaisuustekijät vaikuttavat toisiinsa. Näin ollen myös mitatut kuntomuuttujat korreloivat keskenään. Seuraavassa kuvataan tien ja kadun rappeutumisprosessia ja eri tekijöiden välisiä riippuvuuksia. Tien pituussuuntainen epätasaisuus on merkittävin ajomukavuuteen ja ajokustannuksiin vaikuttava tekijä. Se aiheutuu pääasiassa epätasaisista routanousuista ja alusrakenteen painumisesta. Toissijaisena syynä on liikennekuormitus. Keväällä, rakenteen sulaessa, routaepätasaisuudet aiheuttavat dynaamisia kuormituslisiä, jolloin sulavaan päällysrakenteeseen syntyy helposti pysyviä muodonmuutoksia. Pituussuuntaista epätasaisuutta esiintyy usein myös alusrakenteen ollessa heikko (turve, savi) tai alusrakenteen materiaalin laadun vaihdellessa voimakkaasti, jolloin ajan myötä syntyy epätasaisia painumia.

18 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa 17 TIEN JA KADUN RAPPEUTUMINEN Raskaan liikenteen määrä ja päällysrakenteen yläosan ominaisuudet vaikuttavat pituussuuntaisen epätasaisuuden lisääntymiseen (Belt et al. 2000, Spoof & Petäjä 2000). Tien poikkisuuntainen epätasaisuus ilmenee vilkasliikenteisillä teillä urautumisena, joka aiheutuu päällysteen kulumisesta sekä päällysteen ja rakennekerrosten sekä pohjamaan deformaatiosta. Päällyste kuluu pääsääntöisesti talvella nastarenkaiden vaikutuksesta. Suurin osa rakennekerrosten ja pohjamaan deformaatiosta tapahtuu keväällä roudan sulamisaikaan. Lisäksi päällyste deformoituu kesällä raskaan liikenteen vaikutuksesta. Urautuminen lisää tien pituussuuntaista epätasaisuutta melko vähän, koska urasyvyys kasvaa lähes samalla tavalla tien pituussuunnassa. Erityisesti vähäliikenteisillä teillä rakennekerrosten pysyvien muodonmuutosten lisäksi tien poikkileikkaus latistuu. Latistumista aiheuttavat roudan aiheuttama deformaatio, rakenteen painuminen sekä kapeilla jyrkkäluiskaisilla teillä liikennekuormitus. Rakenteen pysyvät muodonmuutokset ja poikkileikkauksen latistuminen aiheuttavat tien poikkisuuntaista epätasaisuutta ja muuttavat tien poikkikaltevuutta. Muusta kuin urautumisesta aiheutuva tien poikkisuuntainen epätasaisuus lisää myös tien pituussuuntaista epätasaisuutta, koska poikkisuuntaisen epätasaisuuden kehittyminen on tien pituussuunnassa satunnaista. Tien tai kadun vaurioitumiseen on useita syitä ja tien kuntoa arvioitaessa eri syistä aiheutuva vaurioituminen tulee eritellä. Liikenne vaurioittaa tietä pääasiassa ajourissa. Toistuvat pyöräkuormat aiheuttavat metallien väsymiseen verrattavan päällysteen väsymisen, joka ilmenee päällysteen alareunasta alkavana ylöspäin etenevänä halkeiluna. Aiempaa suurempien akselipainojen ja rengaspaineiden vaikutuksesta erityisesti paksujen päällystekerrosten halkeilu alkaa myös päällysteen pinnasta ja etenee alaspäin. Ajouriin ilmestyy pituusja poikkihalkeamia, jotka lisääntyessään kehittyvät verkkohalkeiluksi. Verkkohalkeilua voi esiintyä myös päällysteen reunassa sen murtuessa. Routavauriot ilmenevät yleensä laajoina halkeamina koko tien alueella. Pohjamaan ja tierakenteen sisältämä vesi laajenee jäätyessään. Mitä suurempia routanousut ovat, sitä epätasaisempia ne yleensä myös ovat. Epätasainen routanousu aiheuttaa päällysteen rikkoutumista sekä rakennekerrosten ja pohjamaan pysyviä muodonmuutoksia ja sekoittumista keskenään. Roudan sulaessa tien rakennekerrokset tilapäisesti pehmenevät ja niiden kyky vastustaa liikennerasitusta heikkenee, jolloin tierakenne ei enää jaa kuormitusta oletetulla tavalla ja muodonmuutoksia syntyy pohjamaassa saakka. Väsymisvaurioitumisen kiihtymisen lisäksi liikenteen aiheuttamat pysyvät muodonmuutokset rakennekerroksissa ja pohjamaassa lisääntyvät. Päällyste vaurioituu myös mm. asfalttimassan lajittumisen seurauksena ja pintaan ilmestyy reikiä ja purkaumia. Tilannetta on erityisesti eteläisessä Suomessa talvella pahentanut lämmin ja kostea sää sekä lämpötilan vaihtelu 0 C molemmin puolin. Kosteus ja uriin seisomaan jäävä vesi antaa renkaan ylityksestä iskun päällysteen heikkoihin kohtiin ja käynnistää murtumisen (Tiehallinto 2005). Kovat pakkaset puolestaan aiheuttavat tien poikkisuuntaisia yleensä koko ajoradan yli ulottuvia pakkaskatkoja. Tällöin päällyste murtuu säännöllisin välein tien pituussuunnassa kylmään päällysteeseen aiheutuvien jännitysten ylittäessä päällysteen lujuuden.

19 18 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa TIEN JA KADUN RAPPEUTUMINEN Päällysteen vaurioituessa se ei enää toimi kuormituksia jakavana jäykkänä laattana. Tällöin liikennekuormituksen aiheuttamat jännitykset ja muodonmuutokset tierakenteessa ja pohjamaassa kasvavat. Rakenteen samalla heikentyessä siihen tunkeutuvan veden vaikutuksesta yhä suurempi osa muodonmuutoksista jää pysyviksi. Liikenne- ja ilmastorasituksen yhteisvaikutus kiihdyttää tien rappeutumista. Päällystevauriot eivät yleensä aiheuta liikenneturvallisuusriskiä eivätkä muutenkaan vaikuta merkittävästi tien käyttäjien kustannuksiin. Vaurioitunut tie kuitenkin muuttuu epätasaiseksi ja menettää kantavuuttaan ehjään rakenteeseen verrattuna ja vaurioituminen kiihtyy. Tien tai kadun rappeutuminen paitsi aiheuttaa kunnostustarpeen, vaikuttaa tien tai kadun käyttäjiin. Tieliikenteen ajokustannusten perusarvot on esitetty julkaisussa (Tiehallinto 2001a). Tiestön kunnon huonontuminen lisää ajoneuvo- ja aikakustannuksia. Yleensä, ja erityisesti huonolla säällä, tien tai kadun kunnon huonontuminen myös kasvattaa onnettomuusriskiä ajouriin kertyvän veden vuoksi ja aiheuttaa siten onnettomuuskustannuksia yhteiskunnalle. Tien tai kadun kunnon huonontuminen kuitenkin myös alentaa ajonopeuksia ja saattaa siten joissakin oloissa jopa pienentää onnettomuusriskiä. Liikenteen yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia arvioitaessa ei kuitenkaan ole järkevää, että tien tai kadun kunnon huonontuminen tuottaa yhteiskunnallisia hyötyjä. Liikenteen ympäristökustannukset ovat pääasiassa pakokaasupäästöjen aiheuttamia vahinkoja ihmisten ja luonnon hyvinvoinnille (Tielaitos 1999). Tien tai kadun kunnon muuttuminen vaikuttaa yleensä hyvin vähän polttoaineenkulutuksen mukaan muuttuviin päästökustannuksiin (Kalliokoski & Ruotoistenmäki 2000). Merkittävimmin päästöihin vaikuttavat ajoneuvotekniikka ja tien tai kadun ominaisuuksista sen geometria (mutkaisuus ja mäkisyys). Tien tai kadun pituus- ja poikkisuuntaisen epätasaisuuden sekä erityisesti näiden yhdessä aiheuttamien tärinöiden ja heilahtelujen tiedetään vaikuttavan tien käyttäjien ajomukavuuteen ja jopa terveyteen. Tien tai kadun kuntoa kuvaavia muuttujia kehitettäessä tuleekin pyrkiä siihen, että ne kuvaavat mahdollisimman hyvin tien tai kadun kunnon vaikutuksia paitsi tien tai kadun käyttäjien suoriin kustannuksiin, myös tien tai kadun käyttäjien hyvinvointiin. Kehittämisen lähtökohdaksi voidaan ottaa esimerkiksi ISO-standardissa (whole-body vibrations, 2631) määritelty ihmisen tärinänsietokyky. Katujen rappeutumista ja ylläpitotarvetta arvioitaessa on lisäksi huomioitava katuun liittyvät muut rakenteet, erityisesti kaapelit ja putkijohdot. Ne rakentaa ja ylläpitää eri taho kuin kadun päällysrakenteet, usein myös eri aikaan. Katuja joudutaan paikkaamaan ja päällystämään kaivantotöiden takia, vaikka kadun päällysteen ja/tai rakenteen kunto ei sitä edellyttäisikään. Tämä aiheuttaa yksittäisten epätasaisuuksien lisäksi sen, että rakenteen eri kohtien kestävyys on erilainen, vaikka kaivantojen täyttö ja tiivistys tehdäänkin huolellisesti.

20 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa 19 KUNTOMITTAUKSET 4 KUNTOMITTAUKSET 4.1 Kuntotiedot Tien tai kadun pinnan ja rakenteen kunnon mittaamiseksi on käytettävissä lukuisa määrä erilaisia mittalaitteita ja menetelmiä, jotka tuottavat paljon erilaisia kuntomuuttujia. Kuntotietoa käsitellään tässä raportissa luokiteltuna seuraaviin kolmeen luokkaan: Tien pituus- ja poikkiprofiili; Tien vaurioituneisuus; sekä Tien rakenteen kestävyys. Kutakin näistä käsittelen lyhyesti myöhemmin tässä alaluvussa sekä tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. Tämän luokittelun ulkopuolelle tien pinnan kunnon mittauksista jää esimerkiksi kitkamittaus, jota Suomessa käytetään yleisesti talvihoidon laadunseurannassa, mutta vain poikkeustapauksissa päällysteiden kunnon seurannassa. Päällysteet ovat yleensä nastarenkaiden käytön ansiosta niin karkeita, että liikenneturvallisuuden kannalta riittävästä kitkasta ei tarvitse erikseen varmistua. Mikäli kuitenkin nastarenkaiden käyttö vähenisi merkittävästi, kitkamittausten tarve päällysteiden kunnon seurannassa tulisi erikseen selvittää. Suorien kitkamittausten sijaan tie- tai katuverkon kitkaominaisuudet kannattanee jatkossa selvittää palvelutasomittaus (PTM) -autolla mitattavista päällysteen karkeusominaisuuksista (VTI 2002a). Internetistä on saatavilla useita samantapaisia, painotuksiltaan hieman toisistaan poikkeavia yhteenvetoja tien tai kadun kuntomuuttujista ja niiden mittaamisesta. Usein ne ovat osana laajempaa sivustoa, jolla selostetaan ylläpidon ohjausta, ylläpitotoimenpiteiden valintaa ja suunnittelua, laadunvalvontaa jne. Eräs käyttökelpoinen yhteenveto kuntomittauksista on Washingtonin osavaltion tiehallinnon verkkosivuilla (WSDOT 2005). Se on tosin tehty sikäläisestä näkökulmasta ja käsittelee myös muuttujia, laitteita ja mittausmenetelmiä, jotka eivät meillä ole relevantteja. Tien pituus- ja poikkiprofiili Tien tai kadun pituus- ja poikkiprofiili voidaan mitata usealla eri tavalla, joita on seuraavassa lueteltu monimutkaisimmasta yksinkertaisimpaan: palvelutasomittaus (PTM) -auto, ajoneuvon vasteeseen perustuvat mittarit (mm. Roadmaster), profiilipalkki, Dipstick-profilometri ja vaaitseminen. Tässä työssä käsitellään normaalilla tai lähes normaalilla ajonopeudella liikennevirran seassa tehtäviä mittauksia eli PTM-autoa ja ajoneuvon vasteeseen perustuvia mittareita. Muut menetelmät (profiilipalkki, dipstick ja vaaitseminen) soveltuvat lähinnä hitautensa vuoksi käytettäväksi yksittäisissä kohteissa esimerkiksi tutkimustarkoituksiin. Laserprofilometrillä (profiilipalkki) profiili mitataan palkkiin kiinnitetyllä laserilla, joka kulkee molemmista päistään maahan tuettua mittauspalkkia pitkin. Mittauspalkin ja siis mitattavan profiilin pituus on yleensä muutama metri. Profiilipisteet luetaan yleensä millimetrin välein, mutta väli voi

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma (VOH)

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma (VOH) Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma (VOH) Vuosiraportti 2003 Tiehallinnon selvityksiä 22/2004 Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma (VOH) Vuosiraportti 2003 Tiehallinnon selvityksiä 22/2004 Tiehallinto

Lisätiedot

KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN

KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 17 Espoo, 22.11.2001 KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN Kuormituskertaluku Päällysteen väsymiskriteeri

Lisätiedot

Kannattaako kannukaatosaumaus?

Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannattaako kannukaatosaumaus? 1 Birgitta Puurunen Kannattaako kannukaatosaumaus? Sisäisiä julkaisuja 28/2003 Tiehallinto Helsinki 2003 2 Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannen kuvat: Markku Seppänen ISSN

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelka

Liikenneväylien korjausvelka 42 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA ÄIJÖ PERTTI VIRTALA Liikenneväylien korjausvelka LASKENTAMALLIN KEHITYS JA TESTAUS 7 Juha Äijö, Pertti Virtala Liikenneväylien korjausvelka Laskentamallin

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Liikennejärjestelmän taloudellisuuden tutkimusohjelma Loppuraportti

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Liikennejärjestelmän taloudellisuuden tutkimusohjelma Loppuraportti 09 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Liikennejärjestelmän taloudellisuuden tutkimusohjelma Loppuraportti Liikennejärjestelmän taloudellisuuden tutkimusohjelma Loppuraportti Liikenneviraston

Lisätiedot

Rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvät tietotarpeet. Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli Rantala

Rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvät tietotarpeet. Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli Rantala 12 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli Rantala Rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvät tietotarpeet Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli

Lisätiedot

Väyläomaisuuden arvon laskennan kehittäminen ja hyväksikäyttö. Sisäisiä julkaisuja 31/2005

Väyläomaisuuden arvon laskennan kehittäminen ja hyväksikäyttö. Sisäisiä julkaisuja 31/2005 Väyläomaisuuden arvon laskennan kehittäminen ja hyväksikäyttö Sisäisiä julkaisuja 31/2005 Väyläomaisuuden arvon laskennan kehittäminen ja hyväksikäyttö Väyläomaisuuden arvon laskennan kehittäminen ja

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS SUOMEN INFRASTRUKTUURI- PÄÄOMA: TIET. Sakari Uimonen

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS SUOMEN INFRASTRUKTUURI- PÄÄOMA: TIET. Sakari Uimonen VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 436 SUOMEN INFRASTRUKTUURI- PÄÄOMA: TIET Sakari Uimonen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 27 Tutkimuksen

Lisätiedot

KELIRIKON TAKIA ASETETTAVIEN PAINORAJOITUSTEN HYÖDYT JA HAITAT

KELIRIKON TAKIA ASETETTAVIEN PAINORAJOITUSTEN HYÖDYT JA HAITAT TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto KELIRIKON TAKIA ASETETTAVIEN PAINORAJOITUSTEN HYÖDYT JA HAITAT Hanne Strandvall Diplomityö, joka on tehty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen liikenteen väylillä

Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen liikenteen väylillä Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen VOH 2.16 Tiehallinnon selvityksiä 39/2006 Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen VOH 2.16 Tiehallinnon selvityksiä 39/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 Kannen kuva: Yleiset

Lisätiedot

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien

Lisätiedot

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus IVAR-ohjelmiston käyttöopas Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 Kansi: Tiehallinto ISBN 951-803-066-9 TIEH 2100020-03 ISBN 951-803-067-7 TIEH 2100020-v-03 Multiprint Oy Vaasa 2003 Julkaisua

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VILLE HAAKANA ANTTI KALLIAINEN PAULI KOLISOJA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VILLE HAAKANA ANTTI KALLIAINEN PAULI KOLISOJA 18 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VILLE HAAKANA ANTTI KALLIAINEN PAULI KOLISOJA Raskaista ajoneuvoista tierumpuihin kohdistuvat rasitukset Ville Haakana, Antti Kalliainen, Pauli Kolisoja

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TIMO CRONVALL PASI KRÅKNÄS TOMMI TURKKA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TIMO CRONVALL PASI KRÅKNÄS TOMMI TURKKA 41 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TIMO CRONVALL PASI KRÅKNÄS TOMMI TURKKA Laserkeilauksen käyttö liikennetunneleiden kunnossapidon hallinnassa Timo Cronvall, Pasi Kråknäs, Tommi Turkka

Lisätiedot

Tieliikenteen matka-aikasäästöjen arvo Tiehallinnon selvityksiä 6/2004

Tieliikenteen matka-aikasäästöjen arvo Tiehallinnon selvityksiä 6/2004 Juha Tervonen ja Jukka Ristikartano Tieliikenteen matka-aikasäästöjen arvo Tiehallinnon selvityksiä 6/2004 Tievalaistuksen vähentämisen vaikutus onnettomuuksiin 1 Juha Tervonen ja Jukka Ristikartano Tieliikenteen

Lisätiedot

Talvihoidon toimintalinjat

Talvihoidon toimintalinjat Talvihoidon toimintalinjat Talvihoidon toimintalinjat Toiminta- ja suunnitelma-asiakirjat Tiehallinto Helsinki 2008 Kannen kuvat: Olli Penttinen ISBN ISBN 978-952-221-097-5 TIEH 1000199-08 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Priorisointi vaikuttavuuden perusteella

Priorisointi vaikuttavuuden perusteella 9 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ HEIKKI METSÄRANTA PEKKA MILD INNA BERG Priorisointi vaikuttavuuden perusteella AJATTELUMALLI LIIKENTEEN SUUNNITELMIIN JA OHJELMIIN Heikki Metsäranta,

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2005 Liikenne. Tavarankuljetusten riskianalyysimenetelmän kehittäminen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2005 Liikenne. Tavarankuljetusten riskianalyysimenetelmän kehittäminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2005 Liikenne Tavarankuljetusten riskianalyysimenetelmän kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 28.2.2005

Lisätiedot

3/2012. Äärimmäiset sääolosuhteet vaativat liikennejärjestelmältä paljon. Liikenteen kestävyys on määrä- ja laatukysymys

3/2012. Äärimmäiset sääolosuhteet vaativat liikennejärjestelmältä paljon. Liikenteen kestävyys on määrä- ja laatukysymys 3/2012 3/2012 2 4 Liikenteen kestävyys on määrä- ja laatukysymys Tutkimus auttaa varautumaan ilmaston vaihteluihin ja muutokseen 41 44 Äärimmäiset sääolosuhteet vaativat liikennejärjestelmältä paljon TransEco

Lisätiedot

Menetelmäkuvaus TPPT 13

Menetelmäkuvaus TPPT 13 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 13 Espoo, 5.12.2001 TIEN RAKENNEKERROSTUTKIMUKSET Antenni Leena Korkiala-Tanttu Heikki Onninen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ MARKKU HAGSTRÖM JULIA ILLMAN AKI PESOLA JUHA VANHANEN YLVA GILBERT

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ MARKKU HAGSTRÖM JULIA ILLMAN AKI PESOLA JUHA VANHANEN YLVA GILBERT 38 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ MARKKU HAGSTRÖM JULIA ILLMAN AKI PESOLA JUHA VANHANEN YLVA GILBERT Tien- ja radanpidon hiilijalanjälki 1 Markku Hagström, Julia Illman, Aki Pesola,

Lisätiedot

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1772 Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt Liisa 95 -laskentajärjestelmä Kari Mäkelä & Heikki Kanner VTT Yhdyskuntatekniikka Juhani Laurikko VTT Energia VALTION

Lisätiedot

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 10/2009 Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen

Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen Pasi Metsäpuro, Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki ja Jorma Mäntynen 1-2011 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Kestävä kehitys

Lisätiedot

Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ - Vuosiraportti 2010

Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ - Vuosiraportti 2010 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04847-11 Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ - Vuosiraportti 2010 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Kimmo Erkkilä, Petri Laine, Matti Ahtiainen, Nils-Olof Nylund, Paula

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JOUNI PAAVILAINEN ARTTU-MATTI MATINLAURI

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JOUNI PAAVILAINEN ARTTU-MATTI MATINLAURI 55 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JOUNI PAAVILAINEN ARTTU-MATTI MATINLAURI Rautatieliikenteen täsmällisyystiedon jalostaminen kehittyneen data-analytiikan keinoin Jouni Paavilainen,

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Oona-Lina Koskela. Ratojen elinkaariajattelu ja ratahankkeiden kannattavuuslaskennan

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Oona-Lina Koskela. Ratojen elinkaariajattelu ja ratahankkeiden kannattavuuslaskennan 08 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Oona-Lina Koskela Ratojen elinkaariajattelu ja ratahankkeiden kannattavuuslaskennan ongelmat Oona-Lina Koskela Ratojen elinkaariajattelu ja ratahankkeiden

Lisätiedot