Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa Tiehallinnon selvityksiä 7/2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa Tiehallinnon selvityksiä 7/2005"

Transkriptio

1 Antti Ruotoistenmäki Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa Tiehallinnon selvityksiä 7/2005

2 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa 1 Antti Ruotoistenmäki Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa Tiehallinnon selvityksiä 7/2005 Tiehallinto Helsinki 2005

3 2 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa Kannen kuvat: Automaattinen vauriomittari, Lennart Borg, VTI Maatutka, Roadscanners Oy Pudotuspainolaite, Juha-Matti Vainio, Tieliikelaitos ISSN ISBN TIEH Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN ISBN TIEH v Edita Prima Oy Helsinki 2005 Julkaisua myy/saatavana: Faksi Puhelin TIEHALLINTO Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

4 Kuntotiedon Antti Ruotoistenmäki: käyttö tie- Kuntotiedon ja katuverkon käyttö ylläpidon tie- ja päätöksenteossa katuverkon ylläpidon päätöksenteossa. 3 Helsinki Tiehallinto. Tiehallinnon selvityksiä 7/ s. + liitt. 89 s. ISSN , ISBN , TIEH Asiasanat: Kuntomittaukset, tien kunto, päätöksenteko, ylläpito Aiheluokka: 01, 33, 70 TIIVISTELMÄ Tien tai kadun rappeutuminen ilmenee sen pituus- ja poikkisuuntaisena epätasaisuutena sekä pinnan rikkoutumisena. Kuntotieto hankitaan tien pituusja poikkiprofiilista, vaurioituneisuudesta ja rakenteen kunnosta eri päätöksentekotasoille: rahoitustarpeiden perusteluun ja strateginen ohjaukseen sekä ylläpitotöiden ohjelmointiin ja hankintaan. Eri päätöksentekotasoilla kuntotieto esitetään erilaisia mutta keskenään yhteensopivia muuttujia käyttäen. Kuntotieto hankitaan ensisijaisesti ylläpidon ohjelmoinnin tarpeisiin, mistä se yleistetään rahoitustarpeiden perustelua ja strategista päätöksentekoa varten. Ylläpidon hankintaa varten mitataan tarkat kuntotiedot valituista kohteista. Mittaustiedot muunnetaan analysointia varten esimerkiksi logaritmimuunnosta käyttäen siten, että niiden jakauma vastaa mahdollisimman hyvin normaalijakaumaa. Mitattu tie- tai katuverkko jaetaan homogeenisiin osuuksiin jatkoanalyysiä varten. Rahoitustarpeiden perustelussa ja strategisessa päätöksenteossa tie- tai katuverkon kunto esitetään jakaumina, käyttäen mitattuja kuntomuuttujia tai niistä laskettua kuntoluokitusta. Ylläpidon ohjelmoinnissa kohteet on valittava kunnossapidosta tien- tai kadunpitäjälle sekä käyttäjille koituviin hyötyihin perustuen esimerkiksi monitavoiteoptimointia käyttäen. Suunnittelua varten kohteen yksityiskohtaiset kuntotiedot tulee esittää jatkuvina tien pituussuunnassa. Kuntomittauksiin liittyy aina mittaustekniikasta, mittaajista ja mittaushetkellä vallitsevista olosuhteista aiheutuvaa vaihtelua. Mittausepävarmuus tulee huomioida käytettäessä kuntotietoa kullakin päätöksentekotasolla. Laadunvarmistusmittauksilla varmistutaan mittalaitteiden yhdenmukaisuudesta, toistettavuudesta ja pysyvyydestä.

5 4 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa

6 Kuntotiedon Antti Ruotoistenmäki: käyttö tie- Användning ja katuverkon av ylläpidon tillståndsinformation päätöksenteossa vid beslutsfattning av vägoch gatunätets underhåll. Helsingfors Vägförvaltningen. Vägförvaltningens utredningar 5 7/ s. + bilagor 89 s. ISSN , ISBN , TIEH Nyckelord: Vägytemätningar, vägens tillstånd, beslutsfattning, underhåll SAMMANFATTNING Nedbrytningen av en väg eller gata visar sig i ojämnheter i vägens längd- och tvärriktning och ytsprickor. Information om vägens tillstånd med avseende på vägens längd- och tvärprofil, vägskador och konstruktionens skick förmedlas till olika beslutsfattare. Beslutsfattarna har därmed ett underlag för motivering av finansieringsbehov och för strategisk styrning samt för programmering och upphandling av underhållsåtgärder. Information om vägens tillstånd presenteras i olika form på olika beslutsfattarnivåer, men med användande av sinsemellan kompatibla variabler. Informationen behövs i första hand för programmering av underhåll och presenteras i en allmännare form för motiveringen av finansieringsbehov och för det strategiska beslutsfattandet. Upphandlingen av underhåll förutsätter noggrant uppmätta uppgifter om vägskick på utvalda sträckor. Mätdata modifieras för analysering t.ex. med användande av en logaritmisk transformation och fördelningen av datan bör så långt som möjligt motsvara normalfördelningen. Det undersökta väg- eller gatunätet indelas i homogena sträckor för vidareanalys. I motiveringarna för finansieringsbehov och för det strategiska beslutsfattandet framställs väg- eller gatunätets tillstånd som fördelningar, varvid man använder sig av uppmätta variabler för vägkvalitet eller därpå baserad klassificering av vägens tillstånd. När det gäller programmering av underhåll bör objekten väljas på basis av de fördelar de ger för väg- eller gatuhållaren samt för användarna, t.ex. genom användning av flermålsoptimering. Med tanke på planeringen krävs fortgående detaljuppgifter om vägtillståndet för objektet i vägens längdriktning. Mätning av vägens tillstånd är alltid förknippad med variationer beroende på mätteknik, mätpersonal och rådande förhållanden. Osäkerhet i mätningen bör beaktas då uppgifterna används på olika beslutsfattarnivåer. Genom kvalitetssäkringsmätningar kan man säkerställa mätutrustningars enhetlighet, repeterbarhet och stabilitet.

7 6 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa

8 Kuntotiedon Antti Ruotoistenmäki: käyttö tie- Use ja katuverkon of Condition ylläpidon Data in päätöksenteossa Road Maintenance Decision-making. 7 Helsinki Finnish Road Administration. Finnra Reports 7/ p. + app. 89 p. ISSN , ISBN , TIEH Keywords: Road condition, condition assessment, decision-making, maintenance ABSTRACT Road condition, or rather its decay, is manifested in the unevenness of the surface profile and cracking of the surface layer. Information about the longitudinal and transversal surface profile, surface cracking and the structural condition should be obtained for use in the following three levels of road maintenance decision-making, as defined in this report: strategic planning and fund allocation, maintenance works programming and the procurement of maintenance works. Road condition information is presented using different but mutually compatible variables at the various levels of decision-making. The information is gathered primarily for the purpose of programming maintenance works. It is then summarised for strategic planning and fund allocation. For the procurement of maintenance works, detailed condition data is measured from selected sites. The measured condition data is transformed so that its distribution resembles the normal distribution as closely as possible. The measured road or street network is divided into homogeneous subsections for subsequent analysis. At the strategic planning and fund allocation level, the road or street network condition is presented using distributions of measured condition variables or a condition classification calculated thereof. At the works programming phase, the sections for maintenance are selected based on the agency and user benefits resulting from the works. For this purpose, the use of multiobjective optimisation methods is introduced. For the designing of maintenance works, the detailed data of the road condition is needed, and it is presented continuously along the length of the road. Road condition measurements always vary due to measuring equipment, the personnel using the equipment and the conditions prevailing at the time of measurement. This uncertainty needs to be addressed when using the condition data at different levels of decision-making. Quality control measurements are used for ensuring the repeatability, reproducibility and stability of the equipment.

9 8 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa

10 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa 9 ALKUSANAT Tieverkon kuntotiedon kehittäminen on Tekesin Infra-teknologiaohjelmaan kuuluva tutkimusprojekti, joka alkoi ja päättyy Projektin päätoteuttaja on Helsingin kauppakorkeakoulun (HKKK) Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät. Muita toteuttajia ovat Inframan Oy, Al-Engineering Oy ja Roadscanners Oy. Projektin päärahoittaja on Tekes ja muut rahoittajat ovat Tieliikelaitos, Tiehallinto, Helsingin kaupunki ja Asfalttiliitto. Tutkimusprojektin johtoryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana Vesa Laitinen (Asfalttiliitto ry./lemminkäinen Oyj), varapuheenjohtajana Arto Kuskelin (Tieliikelaitos), Pekka Isoniemi (Helsingin kaupunki), Hanna Järvenpää (Lohja Rudus Oy), Antti Kanto (HKKK), Osmo Rasimus (Tekes), Tuomas Toivonen (Tiehallinto), Antti Tuomainen (Lohjan kaupunki) sekä sihteerinä Antti Ruotoistenmäki (HKKK). Projektin työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Arto Kuskelin, Vesa Männistö (Inframan Oy), Pertti Virtala (Tiehallinto) sekä sihteerinä Antti Ruotoistenmäki. Tutkimus jakautuu kolmeen vaiheeseen: nykytilaselvitys, mittausmenetelmien kehittäminen ja mittausprosessin analysointi. Aiemmin projektin internet-sivuilla (http://hkkk.fi/methods/tiekunto) on julkaistu kaksi työraporttia: Nykytilaselvitys sekä Päätöksenteossa käytettävä kuntotieto ja Kuntotiedon hankinta , joista ensimmäinen sisältää projektin ensimmäisen vaiheen ja toinen projektin toisen ja kolmannen vaiheen tulokset kunkin raportin julkaisupäivään mennessä. Tämä on projektin loppuraportti, johon on sisällytetty molemmat mainitut työraportit sekä projektissa niiden julkaisemisen jälkeen tehty työ. Tämän loppuraportin on pääosin kirjoittanut Antti Ruotoistenmäki. Antti Kanto Helsingin kauppakorkeakoulusta on toiminut projektin vastuullisena johtajana osallistuen mm. kuntotiedon laatua koskevan luvun kirjoittamiseen sekä yhdessä Tomi Seppälän (HKKK) kanssa tämän raportin liitteenä olevien tieteellisten julkaisujen valmisteluun ja kirjoittamiseen. Jaakko Dietrich, Ville Lähde ja Vesa Männistö Inframan Oy:stä ovat osallistuneet strategisessa päätöksenteossa ja ohjelmoinnissa käytettävää kuntotietoa sekä kuntotiedon laatua koskevissa luvuissa raportoituun työhön ja raportin kirjoittamiseen. Homogeenisten osuuksien laskentaa käsittelevän osuuden työhön osallistui Fridtjof Thomas (Väg- och trafikinstitut, VTI), joka on myös kirjoittanut liitteenä 4 olevan työraportin. Hänen kirjoittamansa tekstin pohjalta on muokattu mittaustietojen muuntamista käsittelevä luku. Tätä työtä varten on haastateltu lukuisia henkilöitä, jotka on lueteltu liitteessä 1. Heidän lisäkseen projektin aikana on käyty keskusteluja useiden muiden henkilöiden kanssa, mm. projektiin liittyvänä tutkijanvaihtona Johan Langin (Vägverket/ Kungliga Tekniska Högskolan) kanssa. Tämän raportin sisältämiä asioita on käsitelty myös projektin workshopeissa, joihin ovat osallistuneet projektin johtoryhmän ja työvaliokunnan jäsenten lisäksi Anssi Lampinen (Al-Engineering Oy) ja Timo Saarenketo (Roadscanners Oy). Heidän lisäkseen mm. Jari Pihlajamäki (Finnmap Infra Oy) ja Taina Rantanen (A-Tie Oy) ovat antaneet arvokkaita kommentteja raporttiin. Helsingissä tammikuussa 2005 Tiehallinto

11 10 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa

12 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa 11 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 13 2 TAVOITTEET 15 3 TIEN JA KADUN RAPPEUTUMINEN 16 4 KUNTOMITTAUKSET Kuntotiedot Tien pituus- ja poikkiprofiilin mittaus Tasaisuusmittauksen historiaa Tien pituus- ja poikkiprofiilin mittaus Tien pituusprofiilista laskettavat tunnusluvut Tien poikkiprofiilista laskettavat tunnusluvut Tien pituus- ja poikkiprofiilitiedon yhdistäminen Vaurioiden mittaus Visuaalinen inventointi Automaattinen vauriomittaus Tien pinnan taipumien mittaus Pudotuspainolaitemittaus Taipumamittausten hyödyntäminen Maatutkamittaus Muut mittaukset ja tiedonkeruu 43 5 KUNTOTIEDON KÄYTTÖ PÄÄTÖKSENTEOSSA Päätöksentekotasot Kuntotiedon hankinta Kuntotiedon markkinoiden muutokset Tien- ja kadunpidon tavoitteet Kuntotietojen edustavuus Mittausten laajuus ja mittauskierto Katujen erityispiirteet Tien- ja kadunpitäjien yhteistyö ja organisatoriset kysymykset Mittaustietojen muuntaminen Jako homogeenisiin osuuksiin Jako homogeenisiin osuuksiin mitattujen kuntotietojen perusteella Lopullinen jako homogeenisiin osuuksiin Kuntotiedon esittäminen ja tiedon varastointi Kuntotiedon esittäminen Tiedon varastointi Rahoitustarpeiden perustelu ja strateginen ohjaus Määritelmiä Kuntoluokitus Ylläpitotoimenpiteiden ohjelmointi Ylläpidon hankinta Ylläpidon hankintastrategioiden muutokset Kuntotieto suunnittelun lähtötietona Toimivuusvaatimukset ylläpitourakoissa 77

13 12 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa 5.9 Kuntotiedon laatu Kuntotiedon vaihtelun syyt Kuntomittausten laadunvarmistus 82 6 YHTEENVETO 87 7 TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN JA JATKOTOIMENPITEET 89 8 KIRJALLISUUS 92 9 LIITTEET 97

14 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa 13 JOHDANTO 1 JOHDANTO Toimiva liikennejärjestelmä mahdollistaa teollisuuden tarvitsemien kuljetusten tehokkaan hoitamisen sekä kansalaisten sujuvan ja turvallisen liikkumisen. Liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen on kuluneina vuosikymmeninä investoitu Suomessa suuria rahasummia. Liikenneverkkojen arvo onkin merkittävä, mitattuna sekä niiden rakentamiseen ja ylläpitoon tarvittavilla pääomilla että niiden kansantaloudellisella merkityksellä. Olemassaolevien liikenneverkkojen ylläpidon merkitys korostuu entisestään uuden infrastruktuurin rakentamisen ohella. Tässä tutkimuksessa keskitytään tie- ja katuverkon ylläpitoa koskevassa päätöksenteossa tarvittavaan kuntotietoon liittyviin kysymyksiin: mitä ja millaista kuntotietoa tarkasteltavasta tie- tai katuverkosta eri päätöksentekotasoilla tarvitaan ja miten se kannattaa hankkia? Kuntotiedon markkinat ovat mm. tien- ja kadunpitäjien organisaatiomuutosten myötä muuttumassa. Tien- ja kadunpitäjä on useimmiten julkishallinnollinen virasto. Ylläpitotyöt toteuttaa joko valtion tai kunnan liikelaitos tai yksityinen yritys. Kuntotiedon mittaajat ovat tien- ja kadunpitäjistä erillisiä, usein yksityisiä organisaatioita, jotka paitsi mittaavat myös käsittelevät mittaustietoa, vievät sitä rekistereihin ja analysoivat sitä. Esimerkiksi Tiehallinto on kehittämässä kuntotiedon hankintaprosessiaan ylläpidon hankintaprosessien ohella ja niitä tukien aiempaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Kuntasektorilla katuverkon kuntotiedon käyttö ylläpidon päätöksenteossa on ollut hajanaista, mikäli kuntotietoa ylipäänsä on käytetty. Myös katujen ylläpidon urakoinnin kehittyessä aiempaa laajempien urakkakokonaisuuksien suuntaan niiden lähtötietona tullaan tarvitsemaan selkeästi määritelty tieto katuverkon kuntotilasta. Sekä tilaajan että urakoitsijan on myös pystyttävä arvioimaan ylläpidon hyötyjä, mm. sillä saavutettavaa kuntotilan parantumista. Kuntotiedon merkityksen myös kuntien katuverkon ylläpitoa koskevan strategisen päätöksenteon tukena odotetaan näin ollen kasvavan. Erityisesti kuntasektorilla on odotettavissa, että useat keskikokoiset kunnat yhteistyössä hankkivat kuntotiedon hallinnan ulkopuoliselta taholta. Tässä työssä käsitellään päällystettyjä teitä ja katuja. Tien tai kadun kunnolla tarkoitetaan sen päällysteiden ja rakenteiden kuntoa. Tien tai kadun geometriaan ei voida merkittävästi vaikuttaa ylläpitotoimin, joten esimerkiksi mutkaisuus ja mäkisyys rajautuvat kuntokäsitteen ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa ei myöskään selvitetä tiestön päivittäisen hoidon (esim. talvihoito sekä varusteiden ja laitteiden hoito) vaikutuksia tiestön kuntoon ja liikennöitävyyteen. Kuntomittauksissa keskitytään tien tai kadun pinnalta normaalin liikennevirran seassa tehtäviin ainetta rikkomattomiin mittauksiin. Luvussa 2 on esitetty projektin kokonaistavoitteet ja kunkin työvaiheen erityiset tavoitteet. Luvussa 3 on kuvattu tien ja kadun rappeutumismekanismia. Luvussa 4 on kuvattu nykyisin käytössä olevat tien ja kadun kunnon mittausmenetelmät luokiteltuna tien pituus- ja poikkiprofiilin, tien vaurioituneisuuden sekä tien rakenteen kestävyyden mittauksiin. Luvussa 5.1 esitetty tarkastelukehikko tien ja kadun ylläpitoa koskevaan päätöksentekoon liittyvistä päätöksen-tekotasoista. Muissa luvun 5 alaluvuissa kuvataan minkälaista kuntotietoa (mitä muuttujia, miten mitattuna ja laskettuna) kukin toimija tietyssä päätöksentekotilanteessa tarvitsee sekä miten tämä kuntotieto hankitaan. Luvussa 6

15 14 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa JOHDANTO on esitetty yhteenveto projektin keskeisistä tuloksista ja luvussa 7 suositukset jatkotoimenpiteiksi. Johdannon lopuksi totean, että olen kirjoittanut tämän raportin olettaen lukijoiden omaavan perustiedot kuntomittauksista ja kuntotiedon käytöstä ylläpidon päätöksenteossa. Pyrin tekstissä esittämään mittaus- ja tulosten käsittelymenetelmien keskeiset piirteet siten, että esittämäni tulokset ja ehdotukset ovat perusteltuja. Koska tämän raportin aihepiiri on hyvin laaja, kunkin aiheen yksityiskohtainen käsittely johtaisi tämän raportin tarpeettomaan laajentamiseen. Tarvittaessa pyrin ohjaamaan lukijan yksityiskohtaisen tiedon lähteille.

16 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa 15 TAVOITTEET 2 TAVOITTEET Tämän tutkimuksen tavoitteena on vastata projektin lähtökohtana olleisiin kysymyksiin: Miten kuntotiedon hankinta- ja hyödyntämisprosessia kehittämällä pystytään parhaiten parantamaan ymmärrystä ylläpidon taloudellisista vaikutuksista? Millä kuntomuuttujilla kuvataan parhaiten tien ja kadun kunnon vaikutuksia tien- ja kadunpitäjille, käyttäjille ja urakoitsijoille? Miten kuntotiedon hankintaa tulee kehittää, jotta voidaan tuottaa laadukasta kuntotietoa tehokkaasti? Näiden perusteella määritettiin kunkin työvaiheen erityiset tavoitteet: Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin nykytilaselvitys, jossa kartoitettiin olemassa olevat tien ja kadun kunnon mittausmenetelmät, niiden puutteet ja vahvuudet sekä luotiin tarkastelukehikko, jolla havainnollistetaan päätöksentekotasoja ja toimijoita. Tutkimuksen toisen vaiheen tavoitteena oli selvittää mitä muuttujia toimijoiden kannattaa käyttää eri päätöksentekotilanteissa. Kolmannen vaiheen tavoitteena oli kuvata kuntotiedon hankinnan prosessi kunkin toimijan kannalta eri päätöksentekotasoilla.

17 16 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa TIEN JA KADUN RAPPEUTUMINEN 3 TIEN JA KADUN RAPPEUTUMINEN Tien tai kadun pinnan ja rakenteen kunto rappeutuu liikenne- ja ilmastorasituksen ja painumisen vaikutuksesta ajan myötä. Tätä on havainnollistettu kuvassa 1. Tien rakenteen huono kunto ilmenee tien pinnan kunnon huonontumisena. Toimimaton kuivatus vaikuttaa rakenteen ja sitä kautta tien pinnan kuntoon. Tien käyttäjä havaitsee ainoastaan tien pinnan kunnon, jonka huonontuminen ei vielä kerro sitä, onko ongelma tien pinnassa vai syvemmällä rakenteessa tai pohjamaassa. Tie- tai katuverkon ylläpitäjän on huolehdittava myös tien rakenteen kunnosta. Tien pinnan kunto Tien käyttäjä ja ympäristö Liikenne Ilmasto Pohjamaa Tien rakenteen kunto Ikä Kuivatuksen kunto Ylläpitäjä Kuva1. Tiehen kohdistuvat rasitukset ja vaikutukset tien kuntoon (Modifioitu lähteestä Lang 2003). Tien tai kadun rappeutuminen ilmenee sen pituus- ja poikkisuuntaisena epätasaisuutena sekä päällysteen vaurioitumisena. Rappeutumista aiheuttavat liikenne- ja ilmastorasitus, näiden yhteisvaikutus sekä alusrakenteen painumat. Rappeutumiseen vaikuttavat pohjamaan ja rakennekerrosten sekä päällysteen ominaisuudet. Rappeutuminen vaikuttaa tien tai kadun käyttäjiin ja aiheuttaa lopulta päällysteen ja/tai rakenteen ylläpitotarpeen. Tien tai kadun rappeutuminen on monimutkainen prosessi, jossa eri rasitus- ja ominaisuustekijät vaikuttavat toisiinsa. Näin ollen myös mitatut kuntomuuttujat korreloivat keskenään. Seuraavassa kuvataan tien ja kadun rappeutumisprosessia ja eri tekijöiden välisiä riippuvuuksia. Tien pituussuuntainen epätasaisuus on merkittävin ajomukavuuteen ja ajokustannuksiin vaikuttava tekijä. Se aiheutuu pääasiassa epätasaisista routanousuista ja alusrakenteen painumisesta. Toissijaisena syynä on liikennekuormitus. Keväällä, rakenteen sulaessa, routaepätasaisuudet aiheuttavat dynaamisia kuormituslisiä, jolloin sulavaan päällysrakenteeseen syntyy helposti pysyviä muodonmuutoksia. Pituussuuntaista epätasaisuutta esiintyy usein myös alusrakenteen ollessa heikko (turve, savi) tai alusrakenteen materiaalin laadun vaihdellessa voimakkaasti, jolloin ajan myötä syntyy epätasaisia painumia.

18 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa 17 TIEN JA KADUN RAPPEUTUMINEN Raskaan liikenteen määrä ja päällysrakenteen yläosan ominaisuudet vaikuttavat pituussuuntaisen epätasaisuuden lisääntymiseen (Belt et al. 2000, Spoof & Petäjä 2000). Tien poikkisuuntainen epätasaisuus ilmenee vilkasliikenteisillä teillä urautumisena, joka aiheutuu päällysteen kulumisesta sekä päällysteen ja rakennekerrosten sekä pohjamaan deformaatiosta. Päällyste kuluu pääsääntöisesti talvella nastarenkaiden vaikutuksesta. Suurin osa rakennekerrosten ja pohjamaan deformaatiosta tapahtuu keväällä roudan sulamisaikaan. Lisäksi päällyste deformoituu kesällä raskaan liikenteen vaikutuksesta. Urautuminen lisää tien pituussuuntaista epätasaisuutta melko vähän, koska urasyvyys kasvaa lähes samalla tavalla tien pituussuunnassa. Erityisesti vähäliikenteisillä teillä rakennekerrosten pysyvien muodonmuutosten lisäksi tien poikkileikkaus latistuu. Latistumista aiheuttavat roudan aiheuttama deformaatio, rakenteen painuminen sekä kapeilla jyrkkäluiskaisilla teillä liikennekuormitus. Rakenteen pysyvät muodonmuutokset ja poikkileikkauksen latistuminen aiheuttavat tien poikkisuuntaista epätasaisuutta ja muuttavat tien poikkikaltevuutta. Muusta kuin urautumisesta aiheutuva tien poikkisuuntainen epätasaisuus lisää myös tien pituussuuntaista epätasaisuutta, koska poikkisuuntaisen epätasaisuuden kehittyminen on tien pituussuunnassa satunnaista. Tien tai kadun vaurioitumiseen on useita syitä ja tien kuntoa arvioitaessa eri syistä aiheutuva vaurioituminen tulee eritellä. Liikenne vaurioittaa tietä pääasiassa ajourissa. Toistuvat pyöräkuormat aiheuttavat metallien väsymiseen verrattavan päällysteen väsymisen, joka ilmenee päällysteen alareunasta alkavana ylöspäin etenevänä halkeiluna. Aiempaa suurempien akselipainojen ja rengaspaineiden vaikutuksesta erityisesti paksujen päällystekerrosten halkeilu alkaa myös päällysteen pinnasta ja etenee alaspäin. Ajouriin ilmestyy pituusja poikkihalkeamia, jotka lisääntyessään kehittyvät verkkohalkeiluksi. Verkkohalkeilua voi esiintyä myös päällysteen reunassa sen murtuessa. Routavauriot ilmenevät yleensä laajoina halkeamina koko tien alueella. Pohjamaan ja tierakenteen sisältämä vesi laajenee jäätyessään. Mitä suurempia routanousut ovat, sitä epätasaisempia ne yleensä myös ovat. Epätasainen routanousu aiheuttaa päällysteen rikkoutumista sekä rakennekerrosten ja pohjamaan pysyviä muodonmuutoksia ja sekoittumista keskenään. Roudan sulaessa tien rakennekerrokset tilapäisesti pehmenevät ja niiden kyky vastustaa liikennerasitusta heikkenee, jolloin tierakenne ei enää jaa kuormitusta oletetulla tavalla ja muodonmuutoksia syntyy pohjamaassa saakka. Väsymisvaurioitumisen kiihtymisen lisäksi liikenteen aiheuttamat pysyvät muodonmuutokset rakennekerroksissa ja pohjamaassa lisääntyvät. Päällyste vaurioituu myös mm. asfalttimassan lajittumisen seurauksena ja pintaan ilmestyy reikiä ja purkaumia. Tilannetta on erityisesti eteläisessä Suomessa talvella pahentanut lämmin ja kostea sää sekä lämpötilan vaihtelu 0 C molemmin puolin. Kosteus ja uriin seisomaan jäävä vesi antaa renkaan ylityksestä iskun päällysteen heikkoihin kohtiin ja käynnistää murtumisen (Tiehallinto 2005). Kovat pakkaset puolestaan aiheuttavat tien poikkisuuntaisia yleensä koko ajoradan yli ulottuvia pakkaskatkoja. Tällöin päällyste murtuu säännöllisin välein tien pituussuunnassa kylmään päällysteeseen aiheutuvien jännitysten ylittäessä päällysteen lujuuden.

19 18 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa TIEN JA KADUN RAPPEUTUMINEN Päällysteen vaurioituessa se ei enää toimi kuormituksia jakavana jäykkänä laattana. Tällöin liikennekuormituksen aiheuttamat jännitykset ja muodonmuutokset tierakenteessa ja pohjamaassa kasvavat. Rakenteen samalla heikentyessä siihen tunkeutuvan veden vaikutuksesta yhä suurempi osa muodonmuutoksista jää pysyviksi. Liikenne- ja ilmastorasituksen yhteisvaikutus kiihdyttää tien rappeutumista. Päällystevauriot eivät yleensä aiheuta liikenneturvallisuusriskiä eivätkä muutenkaan vaikuta merkittävästi tien käyttäjien kustannuksiin. Vaurioitunut tie kuitenkin muuttuu epätasaiseksi ja menettää kantavuuttaan ehjään rakenteeseen verrattuna ja vaurioituminen kiihtyy. Tien tai kadun rappeutuminen paitsi aiheuttaa kunnostustarpeen, vaikuttaa tien tai kadun käyttäjiin. Tieliikenteen ajokustannusten perusarvot on esitetty julkaisussa (Tiehallinto 2001a). Tiestön kunnon huonontuminen lisää ajoneuvo- ja aikakustannuksia. Yleensä, ja erityisesti huonolla säällä, tien tai kadun kunnon huonontuminen myös kasvattaa onnettomuusriskiä ajouriin kertyvän veden vuoksi ja aiheuttaa siten onnettomuuskustannuksia yhteiskunnalle. Tien tai kadun kunnon huonontuminen kuitenkin myös alentaa ajonopeuksia ja saattaa siten joissakin oloissa jopa pienentää onnettomuusriskiä. Liikenteen yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia arvioitaessa ei kuitenkaan ole järkevää, että tien tai kadun kunnon huonontuminen tuottaa yhteiskunnallisia hyötyjä. Liikenteen ympäristökustannukset ovat pääasiassa pakokaasupäästöjen aiheuttamia vahinkoja ihmisten ja luonnon hyvinvoinnille (Tielaitos 1999). Tien tai kadun kunnon muuttuminen vaikuttaa yleensä hyvin vähän polttoaineenkulutuksen mukaan muuttuviin päästökustannuksiin (Kalliokoski & Ruotoistenmäki 2000). Merkittävimmin päästöihin vaikuttavat ajoneuvotekniikka ja tien tai kadun ominaisuuksista sen geometria (mutkaisuus ja mäkisyys). Tien tai kadun pituus- ja poikkisuuntaisen epätasaisuuden sekä erityisesti näiden yhdessä aiheuttamien tärinöiden ja heilahtelujen tiedetään vaikuttavan tien käyttäjien ajomukavuuteen ja jopa terveyteen. Tien tai kadun kuntoa kuvaavia muuttujia kehitettäessä tuleekin pyrkiä siihen, että ne kuvaavat mahdollisimman hyvin tien tai kadun kunnon vaikutuksia paitsi tien tai kadun käyttäjien suoriin kustannuksiin, myös tien tai kadun käyttäjien hyvinvointiin. Kehittämisen lähtökohdaksi voidaan ottaa esimerkiksi ISO-standardissa (whole-body vibrations, 2631) määritelty ihmisen tärinänsietokyky. Katujen rappeutumista ja ylläpitotarvetta arvioitaessa on lisäksi huomioitava katuun liittyvät muut rakenteet, erityisesti kaapelit ja putkijohdot. Ne rakentaa ja ylläpitää eri taho kuin kadun päällysrakenteet, usein myös eri aikaan. Katuja joudutaan paikkaamaan ja päällystämään kaivantotöiden takia, vaikka kadun päällysteen ja/tai rakenteen kunto ei sitä edellyttäisikään. Tämä aiheuttaa yksittäisten epätasaisuuksien lisäksi sen, että rakenteen eri kohtien kestävyys on erilainen, vaikka kaivantojen täyttö ja tiivistys tehdäänkin huolellisesti.

20 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa 19 KUNTOMITTAUKSET 4 KUNTOMITTAUKSET 4.1 Kuntotiedot Tien tai kadun pinnan ja rakenteen kunnon mittaamiseksi on käytettävissä lukuisa määrä erilaisia mittalaitteita ja menetelmiä, jotka tuottavat paljon erilaisia kuntomuuttujia. Kuntotietoa käsitellään tässä raportissa luokiteltuna seuraaviin kolmeen luokkaan: Tien pituus- ja poikkiprofiili; Tien vaurioituneisuus; sekä Tien rakenteen kestävyys. Kutakin näistä käsittelen lyhyesti myöhemmin tässä alaluvussa sekä tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. Tämän luokittelun ulkopuolelle tien pinnan kunnon mittauksista jää esimerkiksi kitkamittaus, jota Suomessa käytetään yleisesti talvihoidon laadunseurannassa, mutta vain poikkeustapauksissa päällysteiden kunnon seurannassa. Päällysteet ovat yleensä nastarenkaiden käytön ansiosta niin karkeita, että liikenneturvallisuuden kannalta riittävästä kitkasta ei tarvitse erikseen varmistua. Mikäli kuitenkin nastarenkaiden käyttö vähenisi merkittävästi, kitkamittausten tarve päällysteiden kunnon seurannassa tulisi erikseen selvittää. Suorien kitkamittausten sijaan tie- tai katuverkon kitkaominaisuudet kannattanee jatkossa selvittää palvelutasomittaus (PTM) -autolla mitattavista päällysteen karkeusominaisuuksista (VTI 2002a). Internetistä on saatavilla useita samantapaisia, painotuksiltaan hieman toisistaan poikkeavia yhteenvetoja tien tai kadun kuntomuuttujista ja niiden mittaamisesta. Usein ne ovat osana laajempaa sivustoa, jolla selostetaan ylläpidon ohjausta, ylläpitotoimenpiteiden valintaa ja suunnittelua, laadunvalvontaa jne. Eräs käyttökelpoinen yhteenveto kuntomittauksista on Washingtonin osavaltion tiehallinnon verkkosivuilla (WSDOT 2005). Se on tosin tehty sikäläisestä näkökulmasta ja käsittelee myös muuttujia, laitteita ja mittausmenetelmiä, jotka eivät meillä ole relevantteja. Tien pituus- ja poikkiprofiili Tien tai kadun pituus- ja poikkiprofiili voidaan mitata usealla eri tavalla, joita on seuraavassa lueteltu monimutkaisimmasta yksinkertaisimpaan: palvelutasomittaus (PTM) -auto, ajoneuvon vasteeseen perustuvat mittarit (mm. Roadmaster), profiilipalkki, Dipstick-profilometri ja vaaitseminen. Tässä työssä käsitellään normaalilla tai lähes normaalilla ajonopeudella liikennevirran seassa tehtäviä mittauksia eli PTM-autoa ja ajoneuvon vasteeseen perustuvia mittareita. Muut menetelmät (profiilipalkki, dipstick ja vaaitseminen) soveltuvat lähinnä hitautensa vuoksi käytettäväksi yksittäisissä kohteissa esimerkiksi tutkimustarkoituksiin. Laserprofilometrillä (profiilipalkki) profiili mitataan palkkiin kiinnitetyllä laserilla, joka kulkee molemmista päistään maahan tuettua mittauspalkkia pitkin. Mittauspalkin ja siis mitattavan profiilin pituus on yleensä muutama metri. Profiilipisteet luetaan yleensä millimetrin välein, mutta väli voi

Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa Tiehallinnon selvityksiä 7/2005

Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa Tiehallinnon selvityksiä 7/2005 Antti Ruotoistenmäki Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa Tiehallinnon selvityksiä 7/2005 Kuntotiedon käyttö tie- ja katuverkon ylläpidon päätöksenteossa 1 Antti Ruotoistenmäki

Lisätiedot

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, Roadscanners Oy

Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, Roadscanners Oy Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, FT Roadscanners Oy Lämpökameratekniikasta Eräs nopeimmin viime vuosien aikana kehittyneistä mittausteknologioista on infrapunasäteilyä

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylien hallinnan kehittäminen (VOH-2.4)

Kevyen liikenteen väylien hallinnan kehittäminen (VOH-2.4) Kevyen liikenteen väylien hallinnan kehittäminen (VOH-2.4) Vesa Männistö Inframan Oy 17.12.2003 Kevyen liikenteen väylien hallinta 1 17.12.2003 Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 2 Väylien osoitteisto...3...3...3

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Yrityksen erikoisosaamista. Laadunvalvonta

Yrityksen erikoisosaamista. Laadunvalvonta West Coast Road Masters Oy on toukokuussa 2012 Poriin perustettu tiestöalan mittaus- ja konsultointipalveluita tuottava yritys, joka toimii Suomessa sekä lähialueilla. Meillä on yli 25 vuoden kokemus kantavuusmittauksista

Lisätiedot

Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa

Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa INFRA2010 KEHITTÄMISOHJELMAN LOPPUSEMINAARI 5.11.2008 Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa SEPPO ROPPONEN, Intopii Oy Sisältö Esiselvityksen tavoitteet ja osallistujat Mitä

Lisätiedot

Palvelutasomittausten uusien tunnuslukujen käyttöönotto ja hyödyntäminen Asiasanat Aiheluokka TIIVISTELMÄ

Palvelutasomittausten uusien tunnuslukujen käyttöönotto ja hyödyntäminen Asiasanat Aiheluokka TIIVISTELMÄ Palvelutasomittausten uusien tunnuslukujen käyttöönotto ja hyödyntäminen. Helsinki 2005. Tiehallinto, Palveluiden suunnittelu. Tiehallinnon selvityksiä 50/2005. 57 s. + liitt. 7 s. ISSN 1457-9871, ISBN

Lisätiedot

Melua vaimentavien päällysteiden käyttökohteiden valintaperusteet Uudenmaan tiepiirissä

Melua vaimentavien päällysteiden käyttökohteiden valintaperusteet Uudenmaan tiepiirissä Melua vaimentavien päällysteiden käyttökohteiden valintaperusteet Uudenmaan tiepiirissä PTL33 Seminaari Melua vaimentavat päällysteet 25.10.2007 Harri Spoof, Pöyry Infra Oy Selvitystyö vuonna 2006 Hiljaisten

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEEN KARKEUSTIEDON HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET. Kati Rantanen

PÄÄLLYSTEEN KARKEUSTIEDON HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET. Kati Rantanen PÄÄLLYSTEEN KARKEUSTIEDON HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET Kati Rantanen Teknillisen korkeakoulun rakennus- ja ympäristötekniikan osastolla professori Esko Ehrolan valvonnassa tehty diplomityö, joka on jätetty

Lisätiedot

Palvelutaso tärkein matkalla kohti edullista tienpitoa

Palvelutaso tärkein matkalla kohti edullista tienpitoa Palvelutaso tärkein matkalla kohti edullista tienpitoa Ensiksi määriteltävä mitä tehdään, vasta sitten miten Vähäliikenteisellä verkolla korostuu asiakkaan kokema palvelutaso Asiakkaan tärkeäksi kokemia

Lisätiedot

SIMO, Siltojen monitorointi. Ilkka Hakola, VTT

SIMO, Siltojen monitorointi. Ilkka Hakola, VTT SIMO, Siltojen monitorointi Ilkka Hakola, VTT SIMO, Projektin yleiskatsaus SIMO projekti on TEKES rahotteinen projekti (ei mukana missään ohjelmassa), jossa on mukana 15 partneria. Projektin kokonaisbudjetti

Lisätiedot

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen TILASTOLLISTEN MUUTTUJIEN TYYPIT 1 Mitta-asteikot Tilastolliset muuttujat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: kategorisiin ja numeerisiin muuttujiin. Tämän lisäksi

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN LAATUVAATIMUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JAAKKO DIETRICH TIEMERKINTÄPÄIVÄT TURKU

TIEMERKINTÖJEN LAATUVAATIMUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JAAKKO DIETRICH TIEMERKINTÄPÄIVÄT TURKU TIEMERKINTÖJEN LAATUVAATIMUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JAAKKO DIETRICH TIEMERKINTÄPÄIVÄT TURKU 22.1.2016 TIEMERKINTÖJEN LAATUVAATIMUKSET Edellinen julkaisu vuodelta 2008 Uudet laatuvaatimukset voimassa

Lisätiedot

EPS koerakenne E18 Muurla

EPS koerakenne E18 Muurla EPS koerakenne E18 Muurla Leena Korkiala-Tanttu Aalto yliopisto Sisältö Taustaa ja tavoitteet Koekohde Kohteen suunnittelu ja rakentaminen Käyttäytyminen EPS lohkot Rakennekerrokset Pintamittaukset Johtopäätökset

Lisätiedot

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120

Lisätiedot

Hiljaisten päällysteiden kestävyys ja käyttöikä

Hiljaisten päällysteiden kestävyys ja käyttöikä Hiljaisten päällysteiden kestävyys ja käyttöikä Marko Kelkka Teknillinen korkeakoulu / tielaboratorio 25.10.2007 Melua vaimentavat päällysteet - seminaari Mitkä asiat vaikuttavat käyttöikään? Päällysteen

Lisätiedot

Korkalonkatu 18 C 3 96200 Rovaniemi. Kari Narva. Gsm 0400 309 943 kari.narva@roadconsulting.fi www.roadconsulting.fi

Korkalonkatu 18 C 3 96200 Rovaniemi. Kari Narva. Gsm 0400 309 943 kari.narva@roadconsulting.fi www.roadconsulting.fi Korkalonkatu 18 C 3 96200 Rovaniemi Kari Narva Gsm 0400 309 943 kari.narva@roadconsulting.fi www.roadconsulting.fi Perustettu v.2004 ISO 9001 sertifioitu laatujärjestelmä Henkilöstö 11 henkilöä (2011)

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

Siirto-projekti. Suositus kuntotietojen muunnoskaavoiksi

Siirto-projekti. Suositus kuntotietojen muunnoskaavoiksi Siirto-projekti Suositus kuntotietojen muunnoskaavoiksi Vanhan ja uuden uran korrelaatiokuva 30 25 uusi (mm) 20 15 10 5-40 -30-20 -10 0 10 20 30 vanha (mm) 0 Vesa Männistö Inframan Oy 12.12.2003 Siirto-projekti

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET. MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JA VUODEN 2013 VERTAILULENKKI Tiemerkintäpäivät 6.2.2014 Jaakko Dietrich

TIEMERKINTÖJEN PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET. MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JA VUODEN 2013 VERTAILULENKKI Tiemerkintäpäivät 6.2.2014 Jaakko Dietrich TIEMERKINTÖJEN PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JA VUODEN 2013 VERTAILULENKKI Tiemerkintäpäivät 6.2.2014 Jaakko Dietrich PALUUHEIJASTAVUUSMITTAREIDEN VALIDOINTI JA VERTAILUMITTAUKSET

Lisätiedot

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004 Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla Ryhmä C Aleksi Mäki 350637 Simo Simolin 354691 Mikko Puustinen 354442 1. Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Raskaiden ajoneuvojen tierakenteeseen aiheuttamat rasitukset CASE: Vähäliikenteisen tien monitorointi

Raskaiden ajoneuvojen tierakenteeseen aiheuttamat rasitukset CASE: Vähäliikenteisen tien monitorointi Raskaiden ajoneuvojen tierakenteeseen aiheuttamat rasitukset CASE: Vähäliikenteisen tien monitorointi DI Antti Kalliainen Tampereen teknillinen yliopisto Sisältö Taustaa Koekohde Mittausajoneuvo Mittaustulokset

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

KOULULIITU 10 VUOTTA VAARALLISEKSI LUOKITELTUJEN TIEOSIEN MÄÄRITTELEMINEN

KOULULIITU 10 VUOTTA VAARALLISEKSI LUOKITELTUJEN TIEOSIEN MÄÄRITTELEMINEN Image size: 7,94 cm x 25,4 cm KOULULIITU 10 VUOTTA VAARALLISEKSI LUOKITELTUJEN TIEOSIEN MÄÄRITTELEMINEN Vaarallinen tieosa Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko?

Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko? Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko? Hoidon toimivuusvaatimukset Pekka Liisanantti Sisältö YIT:n yleisiä kokemuksia hoitourakoista ja asiakirjojen toimivuudesta Toimivuusvaatimukset Palvelulupaus:

Lisätiedot

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";

Lisätiedot

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Kalle Hyvönen Työ tehty 1. joulukuuta 008, Palautettu 30. tammikuuta 009 1 Assistentti: Mika Torkkeli Tiivistelmä Laboratoriossa tehdyssä ensimmäisessä kokeessa

Lisätiedot

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o 1 / 6 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO Jokikatu 7 80220 Joensuu JOENSUN UKONLAHDEN SYVÄSATAMAN MELUMITTAUKSET TAUSTAA Mittaukset suoritettiin liittyen Ukonlahden syväsataman ympäristölupaan.

Lisätiedot

KUITUPUUN PINO- MITTAUS

KUITUPUUN PINO- MITTAUS KUITUPUUN PINO- MITTAUS Ohje KUITUPUUN PINOMITTAUS Ohje perustuu maa- ja metsätalousministeriön 16.6.1997 vahvistamaan pinomittausmenetelmän mittausohjeeseen. Ohjeessa esitettyä menetelmää sovelletaan

Lisätiedot

Päällystetyn tiestön mitattu kunto

Päällystetyn tiestön mitattu kunto TIEHALLINTO Veli Pekka Lämsä Päällystetyn tiestön mitattu kunto Tiehallinnon selvityksiä 82/2001 TIEHALLINTO Helsinki 2001 ISSN 1457-9871 ISBN 951-726-846-7 TIEH 3200728 Edita Oyj Helsinki 2001 Julkaisua

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

JATKUVATOIMISET PALUUHEIJASTUVUUSMITTARIT. MITTAUSTEN LAADUNVARMISTUS Tiemerkintäpäivät Jaakko Dietrich

JATKUVATOIMISET PALUUHEIJASTUVUUSMITTARIT. MITTAUSTEN LAADUNVARMISTUS Tiemerkintäpäivät Jaakko Dietrich JATKUVATOIMISET PALUUHEIJASTUVUUSMITTARIT MITTAUSTEN LAADUNVARMISTUS Tiemerkintäpäivät Jaakko Dietrich Jatkuvatoimiset paluuheijastuvuusmittaukset Kolme mittalaitetta, kaksi mittausten toimittajaa Kaksi

Lisätiedot

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy 9.12.2013 Helsinki Vesa Sinervo Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1313 vesa.sinervo@finnrock.fi SISÄLLYS TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT... 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Kalibrointi kalibroinnin merkitys kansainvälinen ja kansallinen mittanormaalijärjestelmä kalibroinnin määritelmä mittausjärjestelmän kalibrointivaihtoehdot

Lisätiedot

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO TILAVUUSVIRRAN MITTAUS...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 MITTAUSJÄRJESTELY

Lisätiedot

KOKEMUKSIA HILJAISISTA PÄÄLLYSTEISTÄ POHJOISMAISSA JA SUUNNITTELUPERIAATTEIDEN EROT SUOMEEN

KOKEMUKSIA HILJAISISTA PÄÄLLYSTEISTÄ POHJOISMAISSA JA SUUNNITTELUPERIAATTEIDEN EROT SUOMEEN KOKEMUKSIA HILJAISISTA PÄÄLLYSTEISTÄ POHJOISMAISSA JA SUUNNITTELUPERIAATTEIDEN EROT SUOMEEN PTL 33 seminaari 25. 10. 2007 NCC Roads Oy Pertti Peltomaa HILJAISET PÄÄLLYSTEET NORJASSA NCC Roads As MELU Norjan

Lisätiedot

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista Umpikoria pidetään yleensä vääntöjäykkänä. Avattavilla sivuseinillä varustettua umpikoria on kuitenkin pidettävä vääntöherkkänä päällirakenteena. 317 025 Scania voi valmistella ajoneuvon päällirakennetta

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

OMAISUUDEN HALLINNAN HYÖDYT JA HAASTEET. 17.2.2012 Teemu Perälä

OMAISUUDEN HALLINNAN HYÖDYT JA HAASTEET. 17.2.2012 Teemu Perälä OMAISUUDEN HALLINNAN HYÖDYT JA HAASTEET 17.2.2012 Teemu Perälä KATUOMAISUUDEN HALLINNAN MERKITYS Kuntien tämän hetken tehtävien tärkeysjärjestys: 1. Vesi- ja viemäriverkoston kunnossapito Sen tärkeydestä

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä 1 DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä JK 23.10.2007 Johdanto Harrasteroboteissa käytetään useimmiten voimanlähteenä DC-moottoria. Tämä moottorityyppi on monessa suhteessa kätevä

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 9.7.2015 PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 7.7.2015 Helsinki Lf Segersvärd Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1319 lf.segersvard@finnrock.fi 9.7.2015 SISÄLLYS TERMIT

Lisätiedot

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta TERÄSSILTAPÄIVÄT 2012, 6. 7.6.2012 Jani Meriläinen, Liikennevirasto Esityksen sisältö Lyhyet esimerkkilaskelmat FLM1, FLM3, FLM4 ja FLM5 Vanha silta Reposaaren silta

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista

Lisätiedot

PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Asfalttimassat ja päällysteet PANK- 4306 PANK ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 7.12.2011 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä

Lisätiedot

Mikä on digitaalinen suunnitelma. Petri Niemi Finnmap Infra Oy

Mikä on digitaalinen suunnitelma. Petri Niemi Finnmap Infra Oy Mikä on digitaalinen suunnitelma Petri Niemi Finnmap Infra Oy Taustaa Julkaistu 25.2.2016 23.8.2016 DIGITAALISTEN PÄÄLLYSTEURAKOIDEN TYÖPAJA 2 Digitaalinen päällystyssuunnitelma 23.8.2016 DIGITAALISTEN

Lisätiedot

Mittausepävarmuuden laskeminen

Mittausepävarmuuden laskeminen Mittausepävarmuuden laskeminen Mittausepävarmuuden laskemisesta on useita standardeja ja suosituksia Yleisimmin hyväksytty on International Organization for Standardization (ISO): Guide to the epression

Lisätiedot

DIGITRAFFIC - Yleisesittely

DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC Työpaja 3.9.2002, 12.30 16.00 Liikenne- ja viestintäministeriö MIKÄ ON DIGITRAFFIC? Digitaalinen liikenteen tietomalli, virtuaali liikenne Laskennallinen kokonaiskuva

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö.

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö. MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö timo.jaakkola@helsinki.fi Timo Jaakkola/ MetropAccess / HY / 4.2.2013 Tavoitteena 1. Menetelmä, jolla ajoaikoja voidaan mallintaa 2. Menetelmä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

KOKEMUKSET MELUA VAIMENTAVISTA PÄÄLLYSTEISTÄ

KOKEMUKSET MELUA VAIMENTAVISTA PÄÄLLYSTEISTÄ MELUA VAIMENTAVAT PÄÄLLYSTEET -SEMINAARI 28.9.2011 KOKEMUKSET MELUA VAIMENTAVISTA PÄÄLLYSTEISTÄ Ilmo Hyyppä, Destia Oy 1/9 päällysteiden historiaa Suomessa Rengasmelu, päällysteiden kulutuskestävyys Rengasmelu

Lisätiedot

Teema 3: Tilastollisia kuvia ja tunnuslukuja

Teema 3: Tilastollisia kuvia ja tunnuslukuja Teema 3: Tilastollisia kuvia ja tunnuslukuja Tilastoaineiston peruselementit: havainnot ja muuttujat havainto: yhtä havaintoyksikköä koskevat tiedot esim. henkilön vastaukset kyselylomakkeen kysymyksiin

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

Kvantitatiiviset menetelmät

Kvantitatiiviset menetelmät Kvantitatiiviset menetelmät HUOM! Tentti pidetään tiistaina.. klo 6-8 Vuorikadulla V0 ls Muuttujien muunnokset Usein empiirisen analyysin yhteydessä tulee tarve muuttaa aineiston muuttujia Esim. syntymävuoden

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylien hallinnan kehittäminen (VOH-2.4)

Kevyen liikenteen väylien hallinnan kehittäminen (VOH-2.4) Kevyen liikenteen väylien hallinnan kehittäminen (VOH-2.4) Esko Hätälä Inframan Oy 31.12.2004 Kevyen liikenteen väylien hallinta 1 31.12.2004 Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 2 Uudet muuttujat...3...3...3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Kehä II. Kohderaportti TPPT 26. Raskaasti liikennöidyt rakenteet TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001

Kehä II. Kohderaportti TPPT 26. Raskaasti liikennöidyt rakenteet TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-21 Kohderaportti TPPT 26 Espoo, 7.1.22 Kehä II Raskaasti liikennöidyt rakenteet Koerakenne Vertailurakenne h (mm) Materiaali 6 ABS h (mm) Materiaali

Lisätiedot

CLT-KOETALON TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUKSET

CLT-KOETALON TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUKSET CLT-KOETALON TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUKSET CLT-KOETALOPROJEKTI 2013 2015 EAKR-rahoitteinen kehittämisprojekti CLT-pientalon kokeellinen rakennushanke CLT-rakentamisen tiedonkeruuja esittelyhanke CLT-rakenteiden

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI. Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen

ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI. Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen LIIKENTEEN TULEVAISUUS Volvo Here FROM AUTONOMOUS DRIVING TO SNOWTONOMOUS DRIVING MIKSI AURORA? Automaattiajaminen

Lisätiedot

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02258-06 1 (2) Tilaaja IVK-Tuote Oy Helmintie 8-10 2 Jyväskylä Tilaus Tuomas Veijalainen, 9.1.2006 Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija

Lisätiedot

Opetusmateriaali. Fermat'n periaatteen esittely

Opetusmateriaali. Fermat'n periaatteen esittely Opetusmateriaali Fermat'n periaatteen esittely Hengenpelastajan tehtävässä kuvataan miten hengenpelastaja yrittää hakea nopeinta reittiä vedessä apua tarvitsevan ihmisen luo - olettaen, että hengenpelastaja

Lisätiedot

Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus

Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus Liikenneturvan selvityksiä 3/2016 Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus Antero Lammi Antero Lammi Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus Liikenneturvan selvityksiä 3/2016 Kannen kuva: Nina Mönkkönen Verkkojulkaisu

Lisätiedot

TTY FYS-1010 Fysiikan työt I AA 1.2 Sähkömittauksia Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk.

TTY FYS-1010 Fysiikan työt I AA 1.2 Sähkömittauksia Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk. TTY FYS-1010 Fysiikan työt I 14.3.2016 AA 1.2 Sähkömittauksia 253342 Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk. 246198 Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk. Sisältö 1 Johdanto 1 2 Työn taustalla oleva teoria 1 2.1 Oikeajännite-

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

Ruotsin isojen yhdistelmien kokeilut. Jorma Leskinen

Ruotsin isojen yhdistelmien kokeilut. Jorma Leskinen Ruotsin isojen yhdistelmien kokeilut Jorma Leskinen 13.11.2013 Australialainen maantiejuna: pituus 53,5 m, massa 126 t, kaivosten kuljetuksissa jopa yli 300 t 2 Ruotsin En Trave Till kokeiluauto (ETT)

Lisätiedot

Esimerkki - Näkymätön kuu

Esimerkki - Näkymätön kuu Inversio-ongelmat Inversio = käänteinen, päinvastainen Inversio-ongelmilla tarkoitetaan (suoran) ongelman ratkaisua takaperin. Arkipäiväisiä inversio-ongelmia ovat mm. lääketieteellinen röntgentomografia

Lisätiedot

Ilmatieteen laitos - Sää ja ilmasto - Ilmastotilastot - Terminen kasvukausi, määritelmät. Terminen kasvukausi ja sen ilmastoseuranta

Ilmatieteen laitos - Sää ja ilmasto - Ilmastotilastot - Terminen kasvukausi, määritelmät. Terminen kasvukausi ja sen ilmastoseuranta Page 1 of 6 Sää ja ilmasto > Ilmastotilastot > Terminen kasvukausi, määritelmät Suomen sää Paikallissää Varoitukset ja turvallisuus Sade- ja pilvialueet Sää Euroopassa Havaintoasemat Ilmastotilastot Ilman

Lisätiedot

Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila.

Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys Janne Mattila Teemu Koitto Lari Pelanne Sisällysluettelo 1. Tutkimusongelma ja tutkimuksen

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN

TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN Hyvinkää 6-7.2.2014 Harri Spoof, Pöyry CM Oy MISTÄ ON KYSE? Tiemerkintöjen toimintalinjat (Tiehallinto, 2007) asiakirjan päivitys Asiakirjan nimi muutettu, koska toimintalinja

Lisätiedot

FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa. Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia. Pertti Palo. 30.

FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa. Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia. Pertti Palo. 30. FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia Pertti Palo 30. marraskuuta 2012 Saatteeksi Näiden vastausten ei ole tarkoitus olla malleja vaan esimerkkejä.

Lisätiedot

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Ne9sivusto INFRA KUNTOON Perussisältö: KäsiFeet Teoria: - pieni vaurio = pieni kunnossapitokustannus, - iso vaurio=

Lisätiedot

MAA4 Abittikokeen vastaukset ja perusteluja 1. Määritä kuvassa olevien suorien s ja t yhtälöt. Suoran s yhtälö on = ja suoran t yhtälö on = + 2. Onko väittämä oikein vai väärin? 2.1 Suorat =5 +2 ja =5

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus 05.04.2006/J Honkanen 1 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus

Lisätiedot

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU 83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset email: ari.asp@tut.fi Huone: TG 212 puh 3115 3811 1. ESISELOSTUS Vastaanottimen yleisiä

Lisätiedot

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on 13 Pistetulo Avaruuksissa R 2 ja R 3 on totuttu puhumaan vektorien pituuksista ja vektoreiden välisistä kulmista. Kuten tavallista, näiden käsitteiden yleistäminen korkeampiulotteisiin avaruuksiin ei onnistu

Lisätiedot

SKTY:N SYYSPÄIVÄT OMAISUUDEN HALLINTA JUHA ÄIJÖ, RAMBOLL,

SKTY:N SYYSPÄIVÄT OMAISUUDEN HALLINTA JUHA ÄIJÖ, RAMBOLL, SKTY:N SYYSPÄIVÄT OMAISUUDEN HALLINTA JUHA ÄIJÖ, RAMBOLL, 11.2013 OMAISUUDEN HALLINTA KAUPUNKIOMAISUUS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ INFRASTRUKTUURI INFRAN HALLINTA TOIMINNANOHJAUS RAHOITUS KUNTAPALVELUT KUNNOSSAPITO

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

UUMA2-VUOSISEMINAARI 2013 LENTOTUHKARAKENTEIDEN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS

UUMA2-VUOSISEMINAARI 2013 LENTOTUHKARAKENTEIDEN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS UUMA2-VUOSISEMINAARI 2013 Diplomityön LENTOTUHKARAKENTEIDEN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS välikatsaus Timo Tarkkio ESITYKSEN KULKU: - Työn esittely - Koekohteet - Kohteiden tuhkarakenteet - Tehdyt tutkimukset -

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta. Yliassistentti Jussi Hakanen syksy 2010

TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta. Yliassistentti Jussi Hakanen syksy 2010 TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta Yliassistentti Jussi Hakanen jussi.hakanen@jyu.fi syksy 2010 Optimaalisuus: objektiavaruus f 2 min Z = f(s) Parhaat arvot alhaalla ja vasemmalla

Lisätiedot

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 Mittalaitetekniikka NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella

Lisätiedot

Automaattinen päällystevaurioiden mittaus (APVM)

Automaattinen päällystevaurioiden mittaus (APVM) Automaattinen päällystevaurioiden mittaus (APVM) Vauriotiedon käyttö päällystetyn tiestön ylläpidossa Tiehallinnon selvityksiä 13/2007 Tulostavoitteet Tulostavoitteet YKL YKL Rakenteellinen Rakenteellinen

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta 4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta Vaikka nykyaikaiset laskimet osaavatkin melkein kaiken muun välttämättömän paitsi kahvinkeiton, niin joskus, milloin mistäkin syystä, löytää itsensä tilanteessa,

Lisätiedot

Tiehallinnon teiden ja siltojen kunto 2002

Tiehallinnon teiden ja siltojen kunto 2002 Juho Meriläinen, Mikko Inkala, Ulf Lindström Tiehallinnon teiden ja siltojen kunto 22 Tiehallinnon selvityksiä 27/23 Juho Meriläinen, Mikko Inkala, Ulf Lindström Tiehallinnon teiden ja siltojen kunto

Lisätiedot

Mittaaminen menettely (sääntö), jolla tilastoyksikköön liitetään tiettyä ominaisuutta kuvaava luku, mittaluku.

Mittaaminen menettely (sääntö), jolla tilastoyksikköön liitetään tiettyä ominaisuutta kuvaava luku, mittaluku. 1/11 4 MITTAAMINEN Mittaaminen menettely (sääntö), jolla tilastoyksikköön liitetään tiettyä ominaisuutta kuvaava luku, mittaluku. Mittausvirhettä johtuen mittarin tarkkuudesta tai häiriötekijöistä Mittarin

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Tiemerkintöjen ohjausvaikutukset ja kestoikä

Tiemerkintöjen ohjausvaikutukset ja kestoikä Tiemerkintöjen ohjausvaikutukset ja kestoikä Ville Reihe 7.2.2010 Työn rakenne Tutkimukset ja tavoitteet Tiemerkintöjen paluuheijastavuuden kenttätutkimukset Paluuheijastavuuden käytös kesän aikana Paluuheijastavuuden

Lisätiedot

Rakennuksen lämpökuvaus

Rakennuksen lämpökuvaus Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Korvausvastuun ennustejakauma bootstrap-menetelmän avulla

Korvausvastuun ennustejakauma bootstrap-menetelmän avulla Korvausvastuun ennustejakauma bootstrap-menetelmän avulla Sari Ropponen 13.5.2009 1 Agenda Korvausvastuu vahinkovakuutuksessa Korvausvastuun arviointi Ennustevirhe Ennustejakauma Bootstrap-/simulointimenetelmä

Lisätiedot