Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611"

Transkriptio

1 Tutkimusraportti Ahveniston koulu, rakennus E Projekti

2 Sisältö Sisältö Tutkimuskohde ja lähtötiedot Yleistiedot Tehtävä ja työn rajaus Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteet Tutkimuksessa käytetty kirjallisuus ja erityissanojen selitys Alapohja- ja sokkelirakenteet Selvitys rakennetyypistä ja sen toiminnasta Aistinvaraiset havainnot ja päätelmät Ulko- ja väliseinärakenteet Selvitys rakennetyypistä ja sen toiminnasta Aistinvaraiset havainnot Rakenneavaukset Mikrobitutkimukset Liittyvät rakenneosat Yläpohjarakenteet Selvitys rakennetyypeistä ja niiden toiminnasta Aistinvaraiset havainnot ja rakenneavaukset Vesikatteen kunto Vaipparakenteiden ilmatiiveysmittaus ja lämpökuvaus Tutkimuksen tavoite Tulokset Sisäilman laatu- ja olosuhdemittaukset Sisäilman paine-ero-, hiilidioksidi- ja lämpötilamittaukset Sisäilmanäytteet Andersen-keräimellä Rakennuksen ilmanvaihto Ilmanvaihtokoneet Ilmanvaihtokanavat varusteineen ja kanavareitit Päätelaitteet ja ilmanjakotapa Rakennusautomaatio,ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteet Yhteenveto ja johtopäätökset Sisäilman laatuun ja rakennuksen säilyvyyteen vaikuttavat vauriot Suositeltavat korjaustoimenpiteet, rakennetekniikka Toimenpide-ehdotukset, LVI-tekniikka...29 Liitteet Liite 1 Kuntotutkimuskartat Liite 2 Mikrobi-analyysivastaukset materiaaleista Liite 3 Sisäilmanäytteiden analyysivastaukset Liite 4 Mineraalivillalaskennan tulokset Liite 5 LVI-tekniset kartat ja tutkimusliitteet 2/ Ahveniston koulu, rakennus E

3 TIIVISTELMÄ Tämä raportti on rakennetekninen selvitys Hämeenlinnan Ahveniston koulun E-rakennuksesta. Tutkimus on tarkoitettu Hämeenlinnan tilapalveluyksikön sekä korjaussuunnittelijoiden käyttöön. Raportin tarkoitus on tukea teknisesti tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaihetta. Korjaustapasuositukset ovat annettu niin, että kustannuksista saadaan alustava käsitys erikseen laaditun määräluettelon ja tilaohjelman avulla. Ne eivät sisälly tähän raporttiin. Rakennuksen pääasialliset ongelmat kohdistuvat yläpohjarakenteisiin sekä ulkoseinän ja yläpohjan välisten liittymäosien tiiveyspuutteisiin. Seuraavilla tekijöillä on vaikutusta yläpohjarakenteiden kosteusfysikaaliseen toimintaan ja tietyissä tapauksissa myös sisäilman laatuun: Pulpettilappeista kumpikaan lape ei tuuletu kunnolla ylä- eikä alapäästään. Erityisen huono tilanne on lappeiden yläpäissä, joissa tuuletusreitti on kokonaan jäänyt tekemättä. IV-konehuone on pulpettilappeessa kiinni, ja tuuletusta ei ole järjestetty korvaavilla ratkaisuilla silloin, kun IV-konehuonetta on rakennettu Nämä tekijät ovat rakennuksen pitkäaikaisen toimivuuden kannalta keskeisimmät. Rakennus tutkittiin lämpökamerakuvauksin ja painekokein. Tulosten perusteella kokonaistiiveys on kohtuullisella tasolla, mutta yläpohja- ulkoseinäliittymät vuotavat selkeästi. Lisäksi sähkökaapin putkiläpivienti on suorassa yhteydessä maanalaiseen putkikanaaliin. Nämä ilmavuotokohdat suositellaan korjattavaksi tiivistämällä. Otettujen sisäilmanäytteiden ja materiaalitutkimusten perusteella ei ole epäiltävissä, että rakenteissa olisi piileviä kosteusvaurioita. Myöskään aistinvaraiset tarkastelut eivät antaneet tällaisia viitteitä. Kokonaisuudessaan runkorakenteet ovat terveet ja kosteusvaihteluvälit normaalilla tasolla. IV-järjestelmässä havaittiin pölyä lämmityspatterin otsapinnoissa ja IV-kammioissa. Myös lumella havaittiin olevan pääsy IV-suodatinkammioon. Nämä seikat heikentävät sisätiloihin johdettavan ilman laatua. Lumen pääsy koneen sisälle on hyvä estää, ja lisäksi järjestelmää ehdotetaan puhdistettavaksi. Rakenneteknisenä ongelmana havaittiin, että yläpohjan pohjoispäädyn lape oli taipunut jonkin verran, ja pelti oli painumisesta osin lommoilla. Koska myös konesaumat ovat vääntyilleet, tämä voi pitkällä aikavälillä heikentää ko. vesikatteen vedenpitävyyttä. Yhteenvetona todetaan, että rakennuksessa on puutteita, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun. Erityisesti tuuletus- ja tiiveysongelmien korjaamisella rakennuksen vaurioitumisriskiä voidaan merkittävästi pienentää. Teknisen tarkastelun perusteella rakennukselle ei tarvitse asettaa käyttö- tai tilakohtaisia oleskelurajoituksia. Tutkimuksen jatkotoimenpiteenä ehdotetaan salaojien kuvaamista sekä sokkelirakenteen vedeneristeratkaisujen toimivuutta ja kuntoarviota. WSP Finland Oy Markus Fränti DI, tutkimusinsinööri Janne Lehtimäki ins. (AMK), yksikönpäällikkö 3/ Ahveniston koulu, rakennus E

4 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot 1.1 Yleistiedot Tilaaja Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Raatihuoneenkatu 9, 2. krs PL Hämeenlinna Petri Ylämurto, Mika Metsäalho Kohde Ahveniston koulu, rakennus E Turuntie Hämeenlinna Tutkimuksen kohteena on 1960-luvulla rakennettu Ahveniston koulukiinteistöön kuuluva rakennus E, jota on peruskorjattu 2000-luvulla. Rakennus on yksikerroksinen, ja sen kantavana rakenteena toimivat teräspilarit sekä tiili - / puurunkoiset ulko- ja väliseinät. Kiinteistössä työskennellään arkipäivisin. Rakennuksessa ei ole iltakäyttöä. Kuva 1. Rakennus E, pohjapiirustus. 1.2 Tehtävä ja työn rajaus Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää rakennuksen nykykunto ja arvioida sen korjaustarvetta. Esitietojen perusteella kohteessa työskentelevällä henkilökunnalla on ollut oireilua, joka voi olla rakennuksesta peräisin olevaa ja viitata sisäilmaongelmaan. Tutkimustehtävässä pyrittiin selvittämään teknisellä tasolla, onko rakennus terveellinen ja turvallinen siellä työskenteleville käyttäjille. Tavoitteena oli saada teknisellä tasolla selvyys kaikkien rakenteiden rakennusfysikaalisesta toiminnasta ja toimintaa häiritsevistä tekijöistä. 4/ Ahveniston koulu, rakennus E

5 Tutkimus rajautuu ainoastaan tekniseen tarkasteluun, eikä se ota kantaa siihen, millaisia haittavaikutuksia eriasteisilla löydetyillä rakennusvirheillä tai vaurioilla on henkilöterveyden näkökulmasta. Näihin ongelmiin pystyy luotettavasti vastaamaan ainoastaan terveydenalan asiantuntija. Rakenteiden vaurioitumista tutkittiin mikrobi- ja rakennusfysikaalisella tasolla aistinvaraisesti, laboratorionäyttein, rakennekosteusmittauksin sekä rakenneavauksin. Tehtävän luonteen vuoksi ei tutkimuksia voitu rajata koskemaan vain tiettyjä alueita, vaan jokainen rakennuksen tila on tutkimuksen yhteydessä ainakin aistinvaraisesti tarkastettu. Tutkimustulokset ja niistä tehdyt havainnot ovat kirjattuna tähän raporttiin. Kohteen rakennetekninen selvitys/tutkimus sisältää: - Rakenneavauksia seinärakenteisiin - Pintakosteuskartoitus maanvastaisiin rakenteisiin - Huonetilojen olosuhdemittaukset (hiilidioksidi, paine-ero ja lämpötila) - Mikrobitutkimukset - Rakennetyyppiselvitykset ja rakennusfysikaalinen yleisarviointi kaikkiin vaippaosiin - Ilmatiiveystutkimus ja lämpökamerakuvaus - Sisäilmanäytteitä Andersen-keräimellä - Korjaussuositukset kiireellisyysjärjestyksessä Kenttätutkimukset kohteessa suoritettiin talvella Rakenneteknisen tutkimuksen suoritti DI Markus Fränti. Avustavana tutkijana toimi Ins. (AMK) Katri Eerola. LVI-kartoituksen suoritti Ins. (AMK) Tommi Paasivirta. 1.3 Tutkimuksen luotettavuus Tutkittavien rakenteiden kunnosta saatiin varsin hyvä käsitys. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta puutteina voidaan mainita seuraavat asiat: Näytteenotto ja mittaukset tehdään otantana ja niihin liittyy kunkin menetelmän mukaisesti epävarmuutta. Eri mittaukset edustavat sen hetkisten olosuhteiden tilannetta. Sisäilmanäytteitä on kerätty vasta yhden kerran. On mahdollista, että näyteuusinnat antavat eriäviä tuloksia kun nyt saadut tulokset osoittavat. Luotettava näytteenottomäärä olisi noin 3-5 krt / tutkittava tila. 1.4 Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteet Kosteustekniset havainnot perustuvat taulukossa 1 esitettyihin laitekokoonpanoihin. Mittauslaitteet kalibroidaan vuosittain. Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteet ja viimeisimmät kalibrointiajat Mittalaite Rotronic AG Hygroclip SC04 -anturit Rotronic AG:n Hygropalm-näyttölaite Gann Hydrotest LG2+ B50 mittapää Gann Hydrotest LG2 Käyttötarkoitus Rakennekosteusmittaukset Rakennekosteusmittaukset Pintakosteusmittaukset Puun kosteuspitoisuudet (paino-%) Viimeisin kalibrointi 1/2015 1/ / /2014 5/ Ahveniston koulu, rakennus E

6 1.5 Tutkimuksessa käytetty kirjallisuus ja erityissanojen selitys Mikrobianalyysien tulosten tulkinnassa on käytetty Sisäilmayhdistyksen Asumisterveysopasta (2009). Mikrobinäytteiden tulosten tulkinta perustuu ohjeissa annettuihin viitearvoihin. Kosteusvaurioindikaattori: Suhteellinen kosteus: Tarkoitetaan tutkimuksen yhteydessä sieniä, viruksia tai bakteereja, joiden esiintyminen vaurioitumattomissa rakenteissa on harvinaista. Ilman tai materiaalin huokosten ilmatilassa olevan vesihöyryn / vesimäärän suhde tietyssä lämpötilassa. Ilmaistaan merkinnällä RH %. Absoluuttinen kosteus: Ilman tai materiaalin kosteussisältö yksikkönä g/m 3 Diffuusio: Kapillaarisuus: Kosteuden siirtymismuoto, jossa kosteus siirtyy vesihöyryn osapaineerojen vaikutuksesta alemman pitoisuuden suuntaan tasoittaen väkevyyseron. Materiaalin kyky (ollessaan kosketuksissa veden kanssa) imeä vettä itseensä ja kuljettaa sitä. Kapillaarisuus tapahtuu yleensä kaikkiin suuntiin, myös painovoimaa vastakkaiseen suuntaan. 6/ Ahveniston koulu, rakennus E

7 2 Alapohja- ja sokkelirakenteet 1.1. Selvitys rakennetyypistä ja sen toiminnasta Käytettävissä olleiden suunnitelma-asiakirjojen ja aistinvaraisten havaintojen perusteella rakennus on perustettu jatkuvien seinäanturoiden varaan. Anturat on viety ilmeisesti roudattomaan syvyyteen ja valettu perusmaan varaan. Sokkelit ovat paikalla valettuja, mm paksuja betonirakenteita. Tiiliulkoseinien kohdalla on sokkelihalkaisu. Lähtötietojen perusteella rakennus on salaojitettu. Rakennuksen alapohja on maanvastainen. Alla on esitetty alapohjan rakennetyyppi. Kuva 2. Alkuperäinen alapohjatyyppi. Käytettävissä olleiden suunnitelma-asiakirjojen perusteella rakennuksen alapohja- ja sokkelirakenteisiin ei ole peruskorjauksen yhteydessä tehty merkittäviä korjauksia Aistinvaraiset havainnot ja päätelmät Rakennuksen sisäpuolelta tehdyt havainnot Rakennuksessa E ei aistinvaraisesti ollut havaittavissa selkeitä kosteusvaurioitumisen jälkiä, kuten pintarakennevaurioita. Pintamateriaaleissa ja pinnoitteissa oli lieviä mekaanisia, tilojen käyttöön liittyviä vaurioita. Pääosin alapohjan tilapinnat olivat ehjiä ja hyväkuntoisia sekä hyvin kiinni alustassaan. Kotitalousluokkaan johtavassa käytävässä on sähkökaappi, jonka kohdalla maanvastaiseen alapohjarakenteeseen on tehty aukko läpivientejä / talotekniikkaa varten. Aukon kohdalla oli tutkimushetkellä aistittavissa lievä maakellarimainen haju sekä ilmavirtausta sisätiloihin päin. Tietyissä paineolosuhteissa ilmavirran mukana sisäilmaan voi kulkeutua epäpuhtauksia ja mahdollisesti maaperässä olevia mikrobeja. 7/ Ahveniston koulu, rakennus E

8 Kuva 3. Yleiskuva kotitalousluokasta. Kuva 4. Sähkökaapin kohdalla alapohjan läpivientejä. Tästä on suora yhteys sisäilmaan. Rakennuksen ulkopuolelta tehdyt havainnot Piha-alue, maanpinnan kallistukset ja vedenpoistojärjestelmät Rakennusta ympäröi osin asfaltoitu, osin nurmipintainen piha-alue. Asfaltin ja sokkelin välissä on käytetty betonikiveystä, ja nurmikon ja sokkelin välissä on n. 0,5 metrin levyinen sorakaistale. Sisäänkäyntien edustalla on käytetty betonilaatoitusta. Maanpinnan kallistukset ovat rakennuksen ympärillä pääosin melko loivat. Paikoin kosteutta pääsee kerääntymään rakennuksen läheisyyteen asfalttipinnalle sekä sokkelia reunustavalla betonikiveykselle, mikä näkyy sammal- ja muuna orgaanisena kasvustona. Etelänpuoleisin pääsisäänkäynnin nurkkauksessa rakennuksen sokkelikorkeus on hyvin matala, ja kiveykseltä roiskuvat vedet ovat vaurioittaneet puu-ulkoverhouksen alaosaa. Sisäänkäyntien välissä on rakennuksen läheisyydessä syvennys, jossa on pensasistutuksia. Syvennykseen kerääntyy helposti esimerkiksi tuiskuavaa lunta, joka sulaessaan lisää kohdan kosteusrasitusta. Istutukset myös heikentävät seinäpinnan / seinärakenteen kuivumista ja tuulettuvuutta. Syvennyksen kohdalla on myös syöksytorvi sekä rännikaivo, joka oli tukkeutuu helposti pensaiden lehdistä. Kuva 5. Sisäänkäyntien välinen istutussyvennys kerää kosteutta ja pensaat heikentävät seinärakenteen tuulettuvuutta. Kuva 6. Kiveykseltä roiskuva vesi lisää seinän alaosien verhouksen kosteusrasitusta. 8/ Ahveniston koulu, rakennus E

9 Sokkelirakenteet Sokkelirakenteissa on aistinvaraisesti havaittavissa vähäisiä pinnoitevaurioita, jotka johtuvat kosteusrasituksesta / pinnoitteen ikääntymisestä. Sokkelirakenteiden aistinvaraisessa tarkastuksessa havaittiin myös, että kattovedet ohjautuvat pääosin sadevesiviemäröintiin. Poikkeuksena on rakennuksen itäjulkisivulla yksittäinen syöksytorvi, josta puuttuu poistoputki. Tällä kohdalla syöksytorvesta poistuva vesi on kastellut sokkelirakennetta, mikä näkyy paikallisena orgaanisena kasvustona. Jatkuva kosteusrasitus lisää betonirakenteen pakkasvaurioriskiä. Kuva 7. Sokkelin pinnoitevaurioita. Kuva 8. Syöksytorven alaosasta puuttuu poistoputki. Sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa, vierustäyttöjen materiaalia ja salaojien kuntoa ei tässä tutkimuksessa ole kartoitettu. Pintakosteusmittaukset Pintakosteudet mitattiin rakennuksen maanvastaisesta alapohjarakenteesta kaikista tiloista laajalla otannalla. Tämä tutkimusmenetelmä antoi ensisijaisesti tietoa pintakosteusarvoista verrattuna mittalaitteen valmistajan ilmoittamiin referenssiarvoihin sekä kosteuden vaihteluvälistä verrattuna kuivana pidettyyn referenssipisteeseen. Yleisesti pintakosteuksien osalta voidaan todeta seuraavaa: Pintakosteusmittaustulokset ovat pääosin normaalilla tasolla (p=55 70). Pintakosteusmittausten lukemat ovat koholla pienellä alueella opetuskeittiössä E117 (p=85 95), luokassa E105 (p=80 85) sekä oppilaseteisessä E102 (p=85 90) Pintakosteusmittausten perusteella alapohjarakenteisiin ei kohdistu merkittävää ulkopuolista kosteusrasitusta. 9/ Ahveniston koulu, rakennus E

10 2. Ulko- ja väliseinärakenteet 2.1. Selvitys rakennetyypistä ja sen toiminnasta Rakennuksen ulkoseinät ovat pääosin puurunkoisia, lomalautaverhottuja seiniä. Eteläpäädyssä sekä länsijulkisivun pohjoisosassa ulkoseinä on tiilirakenteinen. Alla on esitetty ulkoseinien rakennetyypit. Rakennetyyppi US 1 perustuu rakenneavausten yhteydessä havaittuihin ja dokumentoituihin rakennekerroksiin. Rakennetyypistä on kaksi hieman toisistaan poikkeavaa toteutusta: erona on lämmöneristekerros, joka on joko yhtenäinen n. 150 mm paksuinen tai joka koostuu kahdesta erillisestä lämmöneristeestä ( mm). Myös runkotolppa on seinien alaosissa paikoin 50 x100 mm ja paikoin 50 x 150 mm. Rakennetyyppi US 2 perustuu käytettävissä olleisiin suunnitelma-asiakirjoihin. Kuva 9. US 1. Puurunkoinen ulkoseinä. Kuva 10. Tiiliulkoseinä, US 2. Käytettävissä olleiden lähtötietojen / suunnitelma-asiakirjojen perusteella puurunkoisiin ulkoseiniin kohdistettiin seuraavat toimenpiteet peruskorjauksen (2006) yhteydessä: ulkoseinien avaus ja runkotolppien uusiminen alajuoksujen uusiminen (painekyllästetty puu, alle bitumikaista) lämmöneristeen uusiminen uusi sisäpuolinen lisäkoolaus ja lämmöneriste uuden höyrynsulun asentaminen uusi sisäpuolisen levytys lomalautojen uusiminen 10/ Ahveniston koulu, rakennus E

11 Rakenneavausten yhteydessä havaittiin seuraavat poikkeamat suunnitelmiin verrattuna: lomalautojen alla ei ole vinolaudoitusta vaan tuulensuojalevy 25 mm lämmöneristekerrosten välissä ei ole vinolaudoitusta varsinainen alajuoksu ja sisäpuolisen lisäkoolauksen alapuu ovat samalla tasolla (vrt. korjausdetaljit) höyrynsulku on heti sisäpuolisen kipsilevyn ulkopuolella kipsilevyn alaosaa ei kitattu lattialiitoksessa 2.2. Aistinvaraiset havainnot Rakennuksen julkisivujen lomalautapinnat ovat aistinvaraisesti tarkasteltuna melko hyvässä kunnossa. Lautojen maalipinnat ovat pääosin ehjät ja maalin tartunta alustaan on aistinvaraisesti tarkasteltuna hyvä. Rakennuksen pääsisäänkäynnin katoksessa maali hilseilee lievästi, ja yksittäisissä kohdissa sisäänkäyntien läheisyydessä alimmissa puuosissa on lievää kosteuden aiheuttamaa orgaanista kasvustoa. Tiiliulkoseinät ovat kohtalaisessa kunnossa. Itse tiilet ovat aistinvaraisten havaintojen perusteella suurelta osin melko hyväkuntoisia, mutta paikoin tiilissä esiintyy pinnan lohkeilua ja muita vaurioita. Vauriot keskittyvät seinien yläosiin ja päätyihin, joissa kosteusrasitus on kohonnut räystäspellityksiin ja sadevedenpoistojärjestelmään liittyvien puutteiden takia. Kosteusrasitetuimmilla kohdilla tiilien pinnalla ja laastisaumoissa on orgaanista kasvustoa. Tiilien saumat ovat myös paikoin rapautuneet. Tästä johtuen kosteutta voi kerääntyä saumakohtiin, mikä osaltaan edistää myös tiilien vaurioitumista. Paikoin muutamia pisimmälle vaurioituneita tiiliä on myös vaihdettu.. Kuva 11. Tiilipinnalle valuu sadevettä räystäskourun epätiiviin päätykappaleen takia. Kuva 12. Lomalautapinnat ovat pääosin melko hyvässä kunnossa Rakenneavaukset Rakennuksen alapohjaliittymää tutkittiin viidellä rakennuksen ulkopuolelta tehdyllä rakenneavauksella. Rakenneavaukset toteutettiin tekemällä n. 500 mm x 500 mm kokoisia avauksia seinän alaosiin mahdollisimman lähelle alapohjaliittymiä. Rakenneavausten yhteydessä dokumentointiin todettujen rakennekerrosten paksuudet, otettiin lämmöneristekerroksesta materiaalinäytteitä mikrobianalyysia varten ja arvioitiin seinärakennetta aistinvaraisesti. 11/ Ahveniston koulu, rakennus E

12 Rakenneavauskohdissa ulkoseinän puurakenteet olivat kuivia ja hyväkuntoisia, ja lämmöneristeenä toimiva mineraalivilla kuivaa ja pääosin puhdasta, vain ulkopinnalla havaittiin lievää ilmavuotojen aiheuttamaa tummentumaa. Avauskohdilla ei havaittu mikrobiperäiseen vaurioitumiseen viittaavaa hajua. Ulkoseinärakenteen höyrynsulun kuntoa ja sen liittymistä alapohja- ja ikkunarakenteisiin selvitettiin rakenneavausten yhteydessä sekä rakennuksen sisäpuolelta otantana poistamalla jalka- ja ikkunalistaa. Havaintojen perusteella höyrynsulussa on yksittäisiä reikiä, jotka eivät muodosta merkittäviä ilmavuotoreittejä rakennuksen sisätiloihin. Höyrynsulun liittymiä alapohja- ja ikkunarakenteisiin ei ole toteutettu asianmukaisesti tiivistämällä, vaan muovi on katkaistu sisäpuolisen kipsilevyn reunojen tasolle. Paikoin kipsilevyn ja valmiin lattiarakenteen välissä on selkeä rako, jonka mahdollistaa ilmavuodot seinärakenteesta sisätiloihin tietyissä paineolosuhteissa (alipaine). Kokonaisuutena jatkuvalla, noin 2 cm raolla on jo selkeä vaikutus rakennuksen ilmatiiveyteen. Kyseistä ongelmaa ei ole opetuskeittiöissä E115 ja E117, joissa lattiapinnoite on nostettu tiiviisti seinän kipsilevytystä vasten. Kuva 13. Ulkoseinän rakenneavaus RAK 2. Puurakenteet ja lämmöneriste olivat kuivia ja hyväkuntoisia. Kuva 14. Ulkoseinän ja alapohjan liitos on epätiivis. (Ks. punainen nuoli) 2.4. Mikrobitutkimukset Rakennuksen ulkoseinärakenteista otettiin rakenneavausten yhteydessä 8 rakennusmateriaalinäytettä mikrobianalyysia varten. Mikrobitutkimuksien avulla selvitettiin seinärakenteiden eristetilan kosteusteknistä toimintaa ja rakenteen tuulettumiskykyä pitkällä aikavälillä. Seinäeristeessä on lähes aina kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa, vaikka rakenteen tuuletusteknisessä toiminnassa ei ole puutteita. Asumisterveysoppaan 2009 mukaisia raja-arvoja ei suoranaisesti voi käyttää, koska villaeristeellä ja hengitysilmalla ei ole suoranaista ilmayhteyttä. Tämä tekijä on huomioitu tuloksia tulkittaessa. Taulukkoon 2 on koottu laboratorion vaurioviitteellä olevat mikrobitulkinnat. Kuntotutkijan tulosten tulkinta huomioi laboratorionäytteiden tulkinnasta poiketen myös vaurion merkityksen sisäilman laadun kannalta (Ks.Tulosten tulkinta). Työterveyslaitoksen käyttämät vaurioviiteluokat ovat seuraavat: 1. Ei viitettä vauriosta: Ei mikrobikasvua tai kosteusvauriolajeja 2. Viite vaurioon: Normaalista poikkeava määrä kosteusvauriolajeja 3. Vahva viite vaurioon: Selkeästi poikkeava määrä kosteusvauriolajeja 4. Lajisto epätavanomainen: Lajisto ei ole tyypillinen Asumisterveysohjeen tunnistemikrobi / lajistoa ei tunnistettu. 12/ Ahveniston koulu, rakennus E

13 5. Viittaa bakteerikasvuun: Yhteenlasketut bakteerimäärät (cfu/m³) ylittävät normaalin puhtaan Taulukko 2. Ulkoseinän mikrobinäytteiden analyysivastaukset laboratorion vaurioviitteellä Näyte nro. Rakenne Materiaali Havainnot M2 Ulkoseinä Mineraalivilla M3 Ulkoseinä Mineraalivilla M4 Ulkoseinä Mineraalivilla M5 Ulkoseinä ikkunaliitos M6 Ulkoseinä Mineraalivilla M7 Ulkoseinä ikkunaliitos M8 Ulkoseinä Mineraalivilla Seinän keskiosa, puhdas ja kuiva näyte Alajuoksun yläpuolinen näyte. Kuiva, ilmavuodon aiheuttamaa tummumaa Alajuoksun yläpuolinen näyte. Kuiva, ilmavuodon aiheuttamaa tummumaa Laboratorion vaurioviite ei viitettä vauriosta ei viitettä vauriosta ei viitettä vauriosta Tervattu rive Näyte ikkunan alakarmin alta ei viitettä vauriosta Alajuoksun yläpuolinen näyte. Kuiva, ilmavuodon aiheuttamaa tummumaa vahva viite vauriosta Tervattu rive Näyte ikkunan alakarmin alta ei viitettä vauriosta Näyte seinän keskiosasta, eriste puhdas ja kuiva ei viitettä vauriosta Tulosten tulkinta Analyysivastausten tuloksista ei ole osoitettavissa, että rakenteissa olisi kosteusvauriota, joka olisi edennyt mikrobitasolle. Näytteessä M6 esiintyy poikkeuksellisen suuri pitoisuus sisäilmassa tyypillistä kosteusvaurioindikaattoria Penicilliumia. Tämä on rakenteissa tyypillinen mikrobi silloin, kun vaipan läpi tapahtuu merkittäviä lämpö- ja ilmavuotoja. Rakennuksen ollessa pysyvästi alipaineinen, tutkimuksessa löydettyjä Penicillium-määriä ei tulisi rakenteiden sisältä löytyä. Koska muut näytteet eivät anna vastaavia suuria lajistolöytöjä, todetaan kyseisen näytteen olevan ilmavuotoalueella. Lajiston ollessa näin kapea-alainen, ei tämän homelajin perusteella tule tehdä kosteusvauriotulkintaa Liittyvät rakenneosat Liittyvillä rakenneosilla tarkoitetaan tässä yhteydessä ikkuna- ja ovirakenteita. Ne tutkittiin rakennuksen osalta aistinvaraisesti niin, että noin 1/3 ikkunoiden kokonaismäärästä on kartoitettu. Loput ikkunoista on tutkittu vain yleisellä tasolla. Ovirakenteiden tutkimukseen kuuluvat kaikki ulko-ovirakenteet. Ikkunarakenteet Rakennuksen ikkunat ovat osin alkuperäisiä, sisäänaukeavia kolmipuitteisia kolmilasisia puuikkunoita (MSK), osin uusittuja kolmilasisia puu-alumiini-ikkunoita (MSE). Joissakin alkuperäisissä ikkunoissa on uusittu tuuletusikkuna. Lisäksi rakennuksessa on kiinteitä, kolmilasisella kiinteällä umpiolasielementillä lasitettuja ikkunoita (MEK). Alkuperäisten ikkunoiden yleiskunto on kohtalainen, ja niiden listoissa ja puitteissa on havaittavissa pinnoitevaurioita. Ikkunoiden kittaukset ovat pääosin kovettuneita ja haljenneita. Vesipeltien kallistus ja ulottuma seinärakenteen ulkopuolelle ovat kohtalaiset / riittävät, mutta pellin liitos ikkunarakenteeseen on paikoin epätiivis, mikä lisää ikkunarakenteen kosteusrasitusta. Lisäksi ikkunoiden tiivistyksessä on käytetty paikoin (ainakin alakarmin tiivistyksessä) käytetty luonnonkuidusta tehtyä tervattua rivettä. 13/ Ahveniston koulu, rakennus E

14 Uusitut puu-alumiini-ikkunat ovat pääosin hyväkuntoisia. Puuosat ja maalipinnoitteet ovat ehjiä, ja vesipeltien kallistukset ja ulottuma seinärakenteen ulkopuolelle ovat kohtalaiset / riittävät. Uusien kiinteiden ikkunoiden puutteet liittyvät vesipellin puutteelliseen kallistukseen. Ovirakenteet Rakennuksen ovet ovat alkuperäisiä potkupellillä ja lasilla varustettuja puuovia. Ovirakenteissa ei havaittu puutteita tai vikoja, jotka olisivat niiden toiminnan kannalta merkittäviä. 14/ Ahveniston koulu, rakennus E

15 3. Yläpohjarakenteet 3.1. Selvitys rakennetyypeistä ja niiden toiminnasta Rakennuksen E yläpohjan kantavana rakenteena toimivat osin puiset kattoristikot ja osin puiset levykannattajat. Lämmöneristeenä on käytetty puhallusvillaa, purua ja palavillaa. Rakennekerrosten väleissä on käytetty tervapaperia tai ilmansulkupaperia. Vesikate on lähtötietojen perusteella uusittu peruskorjauksen yhteydessä konesaumatuksi peltikatteeksi. Samaan aikaan vesikatolle on rakennettu IV-konehuone. Rakennusfysikaalisesti yläpohjarakenne on suunniteltu toimivaksi painovoimaisella ilmanvaihdolla. Vesikatolta on ulkopuolinen sadevedenpoisto sadevesikourujen ja syöksytorvien avulla. Kouruissa tai syöksyissä ei havaintojen mukaan ole lämmityskaapeleita. Alla olevat rakennetyypit perustuvat käytettävissä olleisiin suunnitelma-asiakirjoihin sekä rakenneavauksiin. Kuva 15. Korkeampi pulpetti. Kuva 16. Matalampi pulpetti. 15/ Ahveniston koulu, rakennus E

16 3.2. Aistinvaraiset havainnot ja rakenneavaukset Aistinvaraisesti havaittiin, että pohjoispäädyn lape on taipunut keskeltä jonkin useita senttejä. Parhaiten asian huomaa vesikatteelle syntyneistä painaumista ja vääntyneistä konesauman kohdista. Painuman havaitsee myös sivuräystäslinjalta, mutta sivuräystäissä ei ole tapahtunut liikkumista. Tutkimuksen perusteella ei pystytty osoittamaan, onko pääpalkisto taipunut alaspäin, vai onko katon oikaisulaudoituksessa tapahtunut liikettä. Symmetrinen painuma viittaisi siihen, että pääkannattajat ovat taipuneet. Kuva 17. Vesikatto on notkollaan keskiosastaan. Päädyissä taipumaa ei juuri havaittu. Kuva 18. Vesikate on lommoilla alueilta, ja konesauman pystyosissa voi havaita taipumasta aiheutunutta vääntyilyä Rakennuksen vesikatto- ja yläpohjarakenteeseen tehtiin kolme rakenneavausta ulkoapäin. Yksi rakenneavaus tehtiin matalamman pulpettiosan räystäsrakenteeseen, yksi avaus harjan suuntaiseen pulpettiin ja yksi avaus pohjoispäädyn pulpettiin. Rakenneavausten yhteydessä dokumentointiin todettujen rakennekerrosten paksuudet ja havainnoitiin rakenteen kuntoa ja eristetilan tuulettuvuutta. Rakennusfysikaalista toimintaa tutkittiin aistinvaraisesti. Vesikaton matalamman pulpettiosan kantavana rakenteena toimivat kattoristikot. Puurakenteiden pinnoissa ei räystään rakenneavauskohdassa havaittu kosteuskertymää eikä tummumia. Eristetilan tuulettuvuus on erittäin heikko, sillä räystään läheisyyteen kasaantunut puhallusvilla tukkii lähes täysin räystään kautta tapahtuvan tuuletuksen. Lappeen yläpäässä, pulpettien liitoksessa, ei ole lainkaan tuuletusrakoa. Matalampi pulpettiosa ei myöskään tuuletu harjan suunnassa, sillä puuristikkorakenteet ulottuvat vesikatteen umpilaudoitukseen asti. Eteläpäädyssä ei ole tuuletusventtiiliä ja pohjoispuolella matalampi lape päättyy harjaa kohtisuoraan vastaan kulkevaan pulpettiosioon. Havaitut puutteet olivat kokonaisuudessaan merkittäviä, ja niillä on heikentävä vaikutus rakenteiden kosteusfysikaalisen toimintaan sekä pitkällä aikavälillä myös sisäilman laatuun. Alla kuvatussa leikkauksessa on osoitettu sekä räystäs- että pulpettiosien tuuletusongelmat. Kuvan ongelmien lisäksi tulee huomata, että tuulettuvuutta heikentää myös katolla oleva IV-konehuone, joka on pulpetin kohdalla. Korjaussuunnittelussa tämä tulee ottaa erikseen huomioon (Ks. Kuva 19). 16/ Ahveniston koulu, rakennus E

17 Kuva 19. Rakenneleikkaus pulpettikatosta ja sen tuuletusteknisistä ongelmista Kuva 20. IV-konehuone on tuulettumattoman harjapulpetin kohdalla, ja on huomioitava suunniteltaessa yläpohjan tuuletusparannuksessa. Kuva 21. Päätypulpetti on vastaavalla tavalla laudoitettu umpeen, eikä tuuletusreittiä ole. 17/ Ahveniston koulu, rakennus E

18 Kuva 22. Ristikkorakenteinen yläpohja, rakenneavaus räystäältä. Kuva 23. Pohjoispäädyn pulpettirakenne. Puurakenteet ovat kuivia ja hyväkuntoisia, mutta eristetilan tuulettuvuus on melko heikko. Harjan suuntaiseen pulpettiin tehtiin yksi rakenneavaus. Tällä kohtaa yläpohjan kantavana rakenteena ovat levykannattajat, jotka ovat molemmilta puolilta vinolaudoitetut. Puurakenteet ovat kuivia ja terveen oloisia, ja rakenteen ongelmat tuulettuvuuden suhteen ovat hyvin samankaltaisia kuin ristikkorakenteisen yläpohjan kohdalla Vesikatteen kunto Vesikate tarkastettiin aistinvaraisesti keväällä Koko kattorakenne on IV-konehuonetta lukuun ottamatta toteutettu konesaumattuna peltikatteena. IV-konehuoneen päällä on bitumikermi. Tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että ainoastaan sisääntulokatoksen vesikate on kunnoltaan heikko ja maalipinta kulunut. Pohjoispäädyn painumaa lukuun ottamatta puutteita ei muutoin katteella havaittu. Kuva 24. Sisääntulokatoksen kattorakenne on kunnoltaan heikko. Kuva 25. Bitumihuopakermi on kunnoltaan erinomainen, ja työnjälki moitteetonta. 18/ Ahveniston koulu, rakennus E

19 4. Vaipparakenteiden ilmatiiveysmittaus ja lämpökuvaus 4.1. Tutkimuksen tavoite Vaipparakenteiden ilmatiiveydellä on suuri merkitys siihen, kuinka paljon hallitsematonta ilmanvaihtoa tapahtuu rakenteiden läpi. Tavoitteena on mahdollisimman vähäinen vuotoilmanvaihto, jolloin tiiveysarvon n 50 tulisi olla korkeintaan 4 1/h. Usein vuotoilmavirta vaipparakenteiden läpi ilmenee aistinvaraiaattaa esiintyä vain jaksottaisesti vaihdellen esimerkiksi sään mukaan. Ilmatiiveysmittaus suoritettiin käyttäen koneellista alipaineistusta välillä ( )Pa ja yhtäaikaista lämpökuvausta. Ennen mittausta vesikatolta ja IV-konehuoneesta suljettiin poisto ja tuloilmakanavayhteys ulkotilaan Tulokset Ilmatiiveyskokeen numeeriset tulokset olivat seuraavat: n.50 -luku= 5,3 1/h q.50 -luku =6,6 m³/hm² Tutkimustuloksista voidaan numeerisesti ja suoritetun lämpökamerakuvauksen avulla päätellä, että rakennuksen ilmatiiveydessä on lieviä puutteita. Samassa pihapiirissä olevaan päärakennukseen verraten tulokset ovat huomattavasti paremmat. Vuodot keskittyvät pääsoin yläpohjaan ja yläpohjan ja seinän liittymäosiin. Seinärakenteissa ja alapohjaliittymissä vuodot ovat paikallisia ja pistemäisiä. Suurin yksittäinen alapohjan ilmavuoto havaittiin sähköpääkeskuksesta, jossa maanvarainen kaapelikanavakouru on suorassa yhteydessä sisäilman kanssa. Riski maaperäbakteerien sisään kulkeutumiselle on tässä tapauksessa merkittävä. Alla olevissa kuvissa on näytetty tiivistettävä alapohjaliitos. Kuva 26. Rakennukseen tulee korvausilmaa putkikanavasta. Kuva 27. Stillkuva epätiiveyskohdasta. Yläpohjarakenteen ja ulkoseinäliittymäosien ilmatiiveys on merkittävin rakennuksen kokonaisilmatiiveyden kannalta. Rakenteen tuuletustekniset puutteet yläpohjan ja seinän liittymissä lisäävät riskiä siihen, että hengitysilmaan pääsee mikrobeja vuotoilman seurauksena. Riskiä on tarkemmin selvitetty sisäilmanäyttein kappaleessa 5. Alla olevassa kuvassa on osoitettu, miten heikko ilmanpitävyys rakenneliittymissä ilmeni lämpökamerakuvauksessa. Rakennevuotojen koot vaihtelevat tiloittain, mutta päätyrakenteiden ja yläpohjan väliset liitokset edustivat ilmanpitävyystarkastelussa heikointa osaa. 19/ Ahveniston koulu, rakennus E

20 Kuva 28. Seinän ja yläpohjan välinen liitos vuotaa rakenteiden läpi ilmaa sisäänpäin. Kuva 29. Sama liitoskohta stillkuvana. Erikoisin havainto lämpökuvauksessa oli myös keskellä yläpohjaa olevat ilmatiiveyskohdat. Ilmeisesti höyrynsulkumuovissa on paikoitellen saumojen aukeamisia tai asennusvirheitä, josta alla olevissa kuvissa esitetyt siniset alueet johtuvat Rakenteen pintalämpötila on selvästi alentunut vuotojen vuoksi. Siksi ne näkyvät lievänä pintarakenteiden levysaumojen rakoiluna samalla tavoin, kuten yläpohjaseinäliitoksissakin. Kuva 30. Keskellä kattorakennetta olevia lämpö- ja ilmavuotokohtia. Kuva 31. Kattorakennetta stillkuvana. 20/ Ahveniston koulu, rakennus E

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Tutkimusraportti. HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti 306736

Tutkimusraportti. HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti 306736 Tutkimusraportti HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6 Projekti 306736 30.04.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 5 1.3 Tutkimuksessa

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS Sweco Rakennetekniikka Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Finnmap Consulting Oy VAT FI08711659 Reg.no: 0871165-9

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, päärakennus Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, päärakennus Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611 Tutkimusraportti Ahveniston koulu, päärakennus Projekti 306611 10.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 5 1.1 Yleistiedot... 5 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 6 1.3 Tutkimuksen luotettavuus...

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

Tutkimusraportti. HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti 306736

Tutkimusraportti. HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti 306736 Tutkimusraportti HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6 Projekti 306736 29.04.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 5 1.3 Tutkimuksessa

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko

Lisätiedot

Luolajan ala-aste (puukoulu), Vesitie 14, Hämeenlinna

Luolajan ala-aste (puukoulu), Vesitie 14, Hämeenlinna Lausunto 07.11.2014 1/3 Linnan Tilapalvelut, Hämeenlinna Laatija: Tommi Paasivirta, Luolajan ala-aste (puukoulu), Vesitie 14, Hämeenlinna Lähtötilanne ja seurantamittausten tarkoitus Koulun luokkatilojen

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

www.nexonconsulting.fi

www.nexonconsulting.fi TARHAPUISTON KOULU Havukoskenkatu 9 01360 VANTAA www.nexonconsulting.fi 8.5.2009 LÄMPÖTILAONGELMIEN RAKENNETEKNISET TUTKIMUKSET Sivu 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT...3 1.1. KOHTEEN TIEDOT...3 1.2.

Lisätiedot

Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta

Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta Helena Rintala ja Teija Meklin Sisäilmastoseminaari 13.3.2014 Taustaa qpcr (kvantitatiivinen PCR) on nopea menetelmä mikrobien toteamiseen Käytetty paljon

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI

MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI Sivu 1 / 9 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen tilaaja... 2 2. Tiivistelmä... 2 3.

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi LAUSUNTO 1 (5) RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi Tässä lausunnossa arvioidaan Röylän koulu- ja päiväkotirakennuksen nykyinen terveellisyys. Rakennuksissa on tehty sekä kuntoarvio

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa. 539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Infotilaisuudet 6.5.2015 Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmatutkimukset 28.11.2014.

Lisätiedot

Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015

Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015 As Oy Juhannusaamu c/o Realco Tikkurila Oy Unikkotie 13 01300 Vantaa Raportti Kohde: As Oy Juhannusaamu Juhannustie 2 G Helsinki Tilaaja: Realco Tapani Ollila p. 0400 444 106 Toimeksianto: Kosteuskartoitus

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa 01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE:

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014 52182.38 17.1.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Nummen koulu, Kylätie

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija TIIVISTELMÄ Simonmetsän päiväkodissa, Raatetie 25, 01350 Vantaa tehtiin kosteusvauriokartoitus loka-marraskuussa 2004. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä toimialalta kaupunginarkkitehti

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5)

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5) 1 (5) Kuva 1. Toimistosiiven itäpää ja korkeamman korjaamosiiven pohjoispääty. Kuva 4. Vesi vuotaa kuvassa keskellä näkyvän kellon päälle. Vuoto on peräisin ylemmältä katolta, ei ylösnostosta. Kuva 2.

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA IV-Special Oy 13.12.2011 IV-kuntotutkimus Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus: 0207

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun tekniset

Kartanonkosken koulun tekniset Kartanonkosken koulun tekniset selvitykset Infotilaisuudet koulun henkilökunnalle ja oppilaiden huoltajille Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Osittainen kuntotutkimus Tekijä: Sisäilmatalo Kärki Oy Ajankohta:

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys.

Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Rakennusterveysasiantuntijan koulutusohjelman opinnäytetyö. 23.9.2015 Marko Koivisto Sirate Group Oy Sisäilmastoselvityksen lähtökohdat, toimeksianto

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET...

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila

Lisätiedot

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Mikrobi-ilmanäytteet Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus-

Lisätiedot

HYK, Viertokatu 1, Hämeenlinna. Ilmanvaihtojärjestelmä, kuntotutkimus 31.3.2014. projekti 305669/100

HYK, Viertokatu 1, Hämeenlinna. Ilmanvaihtojärjestelmä, kuntotutkimus 31.3.2014. projekti 305669/100 HYK, Viertokatu 1, Hämeenlinna Ilmanvaihtojärjestelmä, kuntotutkimus projekti 305669/100 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ... 1 2 TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ JA MENETELMÄT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Asiakirjatilanne...

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI. Ruunumyllyntie 33 13210 Hämeenlinna PROJEKTI: 305669/ 150

RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI. Ruunumyllyntie 33 13210 Hämeenlinna PROJEKTI: 305669/ 150 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI Ruunumyllyntie 33 13210 Hämeenlinna PROJEKTI: 305669/ 150 RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.9.2014 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TIIVISTELMÄ Tämä raportti on

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ruununmyllyn ala-aste Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306373

Tutkimusraportti. Ruununmyllyn ala-aste Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306373 Tutkimusraportti Ruununmyllyn ala-aste Projekti 306373 16.12.2014 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1. Yleistiedot... 4 1.2. Tehtävä ja työn rajaus... 5 1.3. Tutkimuksen luotettavuus...

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta).

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). Kuva Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). 2,4 2,3 00 5 35 Mittausalue 3 min 4 3 Tuuletusluukun reunasta tapahtuu ilmavuotoa, joka saattaa aiheuttaa kosteuden

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta 9.10.

Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta 9.10. TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto 9.10.2012 Korjausrakentaminen ja Tutkimus Hiidenkiven peruskoulu TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA 14.9.2012 IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 KOHDETIEDOT...

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA 30.6.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS OIREILUTILOISSA HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos.

Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos. LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 RUOKASALI Kuva 1 Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos. -3,8 19,4 Referenssipiste R 15,7 84 - Mittausalue 2 min 13 72 3 Mittausalue 3 min 13,1 73

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 27.5.2014 Päärakennus, valmistunut v. 1980 Navettarakennus, valmistunut 1900- luvun alkupuolella Terhi Markkula, Hanna Tuovinen, Vahanen

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS - TOMI LEVOLA - Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkoti sijaitsee 1920-luvulla

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, uusitut ikkunat TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(11) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT... 3

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA 10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2

Lisätiedot

Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin.

Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin. KOIVUKOTI 1, VANTAA LÄMPÖKUVAUSLIITE LÄMPÖKUVAUS Kattovuotojen kuntoselvitys, Koivukoti 1, Vantaa Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin.

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 29.6.202 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Petri Ylämurto Raatihuoneenkatu 9, PL 84 30 Hämeenlinna Sähköposti: petri.ylamurto@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Hätilän koulu, Viertokatu,

Lisätiedot

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

PUKINMÄEN PERUSKOULU Kenttäkuja 12

PUKINMÄEN PERUSKOULU Kenttäkuja 12 PUKINMÄEN PERUSKOULU Kenttäkuja 12 TUTKIMUSSELOSTUS Liikuntasaliosan ulkoseinien tutkimukset 10.2.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 / 14 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo

Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Referaatti: CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista simulointia apuna

Lisätiedot

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA RAPORTTI Sivu 1 / 6 HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ,

Lisätiedot

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi TIIVISTELMÄ Ryhmäperhepäiväkoti Okariina, Vantaa, märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Arto Alanko Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Päiväkodin märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys

Lisätiedot

LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO

LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO Sivunumero: 1/11 LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO SISÄILMANLAADUN MITTAUS Tutkimusselostus 15.11.2013 Kai Kylliäinen 0405623222 Sivunumero: 2/11 Kohde: Toimeksianto: LYCEIPARKENS SKOLAN

Lisätiedot

Hiilidioksidimittausraportti

Hiilidioksidimittausraportti Hiilidioksidimittausraportti 60 m2 kerrostalohuoneisto koneellinen poistoilmanvaihto Korvausilmaventtiileinä 2 kpl Biobe Thermoplus 60 (kuvassa) Ongelmat: Ilman tunkkaisuus, epäily korkeista hiilidioksidipitoisuuksista

Lisätiedot

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO T9003 Tutkimusraportti 1(9) sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUSKOHDE... 2 2 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 2.1 Rakenteiden tutkimukset... 3 2.2 Mikrobit... 3 2.3 Kosteusmittaukset...

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen

Lisätiedot

Käytävä: - Käytävältä ei havaittu vauriojälkiä / kohonneita kosteusarvoja pintakosteuden ilmaisimella.

Käytävä: - Käytävältä ei havaittu vauriojälkiä / kohonneita kosteusarvoja pintakosteuden ilmaisimella. KIINTEISTÖCONTROL OY www.vahinkopalvelu.com Raportti Tuomas Konsala Puh: 044-556 1132 Sertifikaatti Nro VTT-C-9740-24-13 tuomas.konsala@vahinkopalvelu.com Osoite: Talvitie 10 B106,B104 20610 Turku Asukas:

Lisätiedot