WERKASALON SUKUTERVEISET. Wrkasalor. Kitå! korjnssiwt...6. sisältöä. Sulukide sa vielä. slkuseur! kirj ntrtekijädö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WERKASALON SUKUTERVEISET. Wrkasalor. Kitå! korjnssiwt...6. sisältöä. Sulukide sa vielä. slkuseur! kirj ntrtekijädö...-... 12"

Transkriptio

1 WRKASALON SUKUTRVIST SUKUSURÄT\ JASNLHTI 4 Mh3nti, Huhlkuu 2001 sisältöä Ajankohtåista...,.,...2 Sulukide sa vielä Viirejå ja pö)tästddaaeja Verk6alon suku verkkoon Sukus urln uud t kujeet? S uran hdutus Wihåndin kouluistå...,...,...:l Kitå! korjnssiwt...6 slkuseur! kirj ntrtekijädö Sukuseu..tr töiiå ur*åih..., Yrjö Juhorpoik! V rkasålod låst n asuiqaikkojå...,...16 Wrkasalor

2 Ajankohtaista Snknkirja. sravielä. Otayhteyttli Hallituksen jäsenistj llkk lai Pekka Ve*saloon. Myös f,ln, Kotilllh on kirjoja vielä nyytåvenä. Kirjdn hinla on länå vuonna 300,00 nrl + postikulut (ensi vuo den hinb onkin sittcn jo euioha). lnan ldytiiii!u Isänniin viircjäja pöyttut!trdlrftja on vielä seualla vanstossa. viidn on 50 x 400cn kokoinen (8 9 notiin rankoon)ja makse 320,00trfi. srandd rin hinta on 170,00 nk. Hinlun lisåtå:h poslitusku lul. Tilaulsel voi lähcnäå seum sihtee.iue. Samuli Sipo.ma on vielii luvannul tuloslaå henklöiden sipolvirrulujaniitåhaluaville. sipol vnaulun nuodosta ja sulupolvien niifistå voi so pia Slmulinkanssa. Sanulin löytåä puhelinella nu SukutiedNto pyritään pitnoåän!jatr tls!lla, nutt! s. vlltii jokaiselta hi nan lktiivisuutta. Kiias$ olelim rietojen kdiiäminen on omistunut lna Kotila. sinnitkäällä työllå. Jona tuollaista u6knla ei lnitsisi kenentiiän tulelaisuude$a tehdä. voi jokainen seumta sukdnsa lapahtunio laihilmp:insdssmn, ja kenoa nuntokista seu! si]r. teerille. Ki.ja$a on di syisrä vnhcitä, jotla korje taan sukutiedostoon kunhan niisui saadaan h toa. Muutoksetja korjaukset olisi hwä saada kirjallisem (?osti tåi såhl6posri), silloin parcmnjn välleläån lösräja lotccsta oval leretulleila. Siwt löy.]ryäl aeinebrn v$w gdea la gt a.ti /su kb /w ka s alo.'iuol ta gencaloeian siniha lö}!t myös nielenkiintoistå tieloa sukutntkimulccsra, csinerkiki Vihmin (ja mride.li. suålarticn) vanhoja knkonknjoja. Sukuknjassakh csiteltyä. krusikynsentilluvulla iehtyjä hop isia sukukorrjr ei tållå helkellt ole saalalissa, nnno muutåmistå ltselyislä pai:ilelldn hållklgita ostajia olisi. Korujcn himal nippuvat teelenäväsä nijiiråstå ja niidcn sumniitågel hint!' aiol pienellä tilausmäårållä (alle I0 L?l) ovat: 250, nk tunrmeulå(pinsi) 50, mk 200,00 100,00 mk Hinnat halpenevol noin 40%. jos tilausnähå ryyd?jme kertomåm, milii koruja olnitle halukkaib noillå hitroilh nanltimam. Seunn sihteen Marjatla verkasalo keråä riedot haluklaisla korujen ostsjisla. Tänä kysely ei vielä ole edcs cnnal&otilaus, halukkaiqiin otelad yht t'ii:i sittcn kun åsia tene tilauksiin astija hi.ra tiedelijtu tårkcmin. ([ava Sukntiedoston hoidon vasruita ollaan läriestäniissä uudeslmn, jolen tietoje. nuutokser kcnotaar Jnsenmaksui tulevlt mlksuun, Tänä. lchdcn nutana piniisi olla valnil tilisiifto nalsun nalsaniseksi. Jäscnmaksun loi nakraa ilnan lilisiitoakin: 50,00 marktm Vihannin Osuspankin tilillc ja riesti-osad tiedoksi ninenne F verkas,lon suku ilncstyy verkkoon ja tå voiteena on saada siitä yksi keskustelunja tiedotra nisen väline. Snnn rim t-srv j:isenten toireidennukaisiksi kohtuullgedhelposli. jo&n kaikenlais t ehdotnts tja vinkit sivujen sisål Sukuseuran kaipaåmia asioita: 'Muuloketslvo3srsulutiedo$oorpÄivitertåvik i tiedot sihteerille ' sukukorujr brhlvat 3ukul.iset tiedor sih-. Ideoitr seu.rn tointnnd kehlttdnilekri - kdkmteluyhteytsiå håiin*so jäseniin.

3 Sukuseuran uudet kujeet? Mime t*ij! sulajuililla semnne saavutti alkuhistoriesa odolctuimm tåvoitleen: Vdkaslon lalonpoikaissuro laihe t julkaistiii ki.jatra. Teos tlmyyiiinsulujun lajåe.natkotilauksinahetiliki 300 *appaletta,ja nlyti o.jatkunut isaisesri. \ielii kelm nalua]me kjitdiä kirjaloinikutåa ja heidiir awsiajiam t bdysrå ryöstii. Kirjatoinikulrm nootlon, sipomam Smuli ånsaitsee erityist kiitok t tekmäsujiin u6kat! ja siilii sirkeydesre, jolla hiin rehriviinsä vei komem pååtökseen. S osemn hallituksesa vaihtui kolnejtuertii kesän sulolokoulsessa. SaBn puheenjohtåja $- buli Sipo.na4 rahasronloiraja lma Kotila sekä Leena Kuonbhto halusivat siityå sum rivijås -.iki. Ooneki heitll or lupa kiiyltää tåuståtukena ja ieuvojiia seucn toinimssa smulija lma ovat olleet hallituksenjåseniå koho seum yndeksiin no den olehassa olon ajm. Molmat lupantuivat I{ F tohad ond nåkemyksemä nåislä yhdeksiisti wo deskan. iköhtu lonela Laikki yndessä toiraa hei dånlin tinkeiiksi!:ikemiaiån asioita: ynteyd npiioa selne jåsqt n kesketr sekå suwn rierojo keiiä Oma kauleni puneerjohiajana llkoi viime kesiin sukjrokoulsse. Kotdltsdi Sukusew toimi!- nasia suphtuu sula!,äivillä käynleihid sekä ktjaioimikman jiisen$'reo. SeLm hallin*so lyöskentelystå minulb i silloin ollut mintåådlaisla mieli kuve. Onnm iänä ulden homm opiskelua, mur la om ki tallilll$ese on detoa volnihaja tåus taltå lö}!y tukea ja neuvoja tehrlivien suorittami- SUM yksi njapyrkti on siis sawrenu. Seumva ei,äy. muda suu a tied tåih. Sunsrå smta' vu tietoa päilit tå:in olendss olevm sro tieio siiii nu&aa ku uutla smdm. Uurenå elmentti!ä sedd toiminlas or tulossa i.lme! siwt, jotka löytraät osoift estå w.genealolia fi/ snku drknälot. Nuo sint eiväl knirenlm tjiui lehteä, nutta ovat vamaolin yk3i rapa piiåå ylieytiå seud. jåseniin ja suknlahiin. Tä$å lehdesså or viide kesiinä valitun bau! luksn jåserten ynteystiedoi. eidjin kdssd voi keskusteua ja neille voi esnijä toiveita son toinim$ta. Odolme ynieyde.ortoja. Seuran hallitus (09) r Frnnu (08) 28, (08) 281lr6 PtuliICeehi (08) Vanhatie 72 A s (03) 233 rl8 M!rj. Labri (08) 284?42 (08) kkiRonppaimr (08)? erkti.rcnplar&asuoalssalri:

4 Ima Kotila Wihannin kouluista KIRKONKI'I,ÄN KOULU ''Laillis ssa ljasa kuulntetussa auksunnhsa (nuulol<aupa$a) tadoniid 2s päivånå huhtikuuta 1893, wähimån waalivaue, wihamin tmsakontuhuonem ja ybden op ttåje huoneen salv&dism ja wälikatoo panon. Työ on tehråvå ketvollista ja wanibva kddeua påällii. sekä wmus wåninritån kolnelle tumålla. Refiä tul e klrmda käin sivut vamalla ja hollfitla. Riislhren noiåls scum myös liitii salro tont, hia. Niskain ja paf ruin väliä l net i ja välikaltoon!iina." Tuloksena oli, eträ!ähifrnån tarjoulcen teki ryömies tuho Aali 275 tr*. Nåin a&oi Vinånnin en simäisen knn.allhen ka.saloulun rakentaninen. Tähån asti koulu oli loini.ut muissa riloissa. Töiii vallotuan aselclriid ro'mikunla, joda t htävijnä oli "valvoa enii kaikli tulee hraåsti kntyå ja hanllii kutuan kust nnutsella taiken nimellisen aineen. Ovetja ikluai rilatam Oulu nilkri vdraalt!, jos Toinikunalle luvattiinheidiinvaatinapaltta muna edelllrftiin dii ryöt tulevat rånän kesån ja Blven aikad baäsli tehdyilsi. Koulu valmistui ripeåsti. Syksyllä 1895 sietlä voitiin alkäo koulu.pito uusissa luoneissa, Ukopuolelta sc oli vielä keskenedinen, sillä seur&vma vuonna laiteniin ulkowori, nnna sitä emer riivat- LIsÄÄ KoULUJÄ Knnnalhlautåkuman kokoukse$a Luklarin Puusiellissa kokoonrui suui joukko!irå, jän isiintiä jå sieuå kesknstclliin laurakuman chdonrlsesla kuulutukser nulmq habava&o kmtalåi, set petuslla vie knkonlvlån koulu lisäksi koulul Alpuan ja KoN nblåiin (llveskorpi), nji "kaillii en nu.nen tulisi käydä kå.satoulussa oppinassa ne sum sti ralpeeuisei ticrcet j a hneet joila sicll ä opd råan." Asia ltllå [y!in ]lm:ineftiin, mutia huo lmåolisenitenk ikkinkenraniselnionem.sillå oli nyös Bkemctiava lain nåtu:iiinå knkohefrn puutellitseumkmrmnneja Saloisiin, hiinrutsur volvat nousta niin suuitsi, citä se voi vicdä peri katoon. Muitå asiasrahm kesknsleltiin. Mimeid ruli påätökseki, nä pent tåm nänå ka*si 'ylbiiisenpåå kdsäkouluå" jos valtiolta saadaan avustush 2000 nrtlaa tumallehin koululle sekä le.nuf puitå tihimäsri k uuun n hästå, joitå påäteltiin alanaisesri moa j! joka toini uskoniin t(malln, PÅÅTös KouLLrt[.RxrsTÄ Asia l?ihti eten niiän site!, enii oli ko, kous vihmnin kesanoutulla,jome oli tnllul myös kmsaloulufn tarkåstaja iltosofim misten J. Hös- De. nsiksi otettii. kibineldt lq/lien sijaj i ja kouldikäist n lastcn lnklbätuå. Asioa hdkinuaan tnliiin siibd tuloks*., edi kunta ja rad nelj:iån konlnpii.iin: Kmronkylän, Alpum, Kotuenkyth ja Hera Kuvemöön oikeuden päätökseltå eloi tlille hyaåkstmain 7. 10,1899. Asia pååtettijn silloin näin, nnnå siirijåi kaiv temd erinielisd/do siden ja riiytyi 146 jåd*- liiä kokous. Se kuulutetriin silren vi'neiseeiiåltc liiallisesti: kanicna smuntåina kirtoss! ja lisiiksi oli lukkdh asnnnon oveen nanlauuna ihonus. Aluksi Iueftiin H m Kuvenöörin påätös ja hlaiilsyninen Däistii l(oulupiir istå. "Mntta koska sdotussa Kuvenöörin piiät6ks sså näiiråuiån kutalo kous uudell en låillis$sa jdd*l'ks$ä kå],ten:iviik si. Tiinii! lauseojobdostå tu&tuuå selked asia vtr oa&si ja oikcaksi, jora nörimiilti suuin osa ko kouksessa domad ryblyi, enji Alpuan kyläue ynnä Lunin Lsih kdssa. yksi tmsaloulupaikkå miiä råtrllhiin Ma&le ralon tykö, josla ei tule 5 kilo metd pxonnäsri kuin tuiki naoistaja vii[älutui sistalaloisra.,sillälisaiylsollä etrii opettajavoimiåja koulu[uoneiråhkemelaan tarpeen nukm., Näil ne isåmål päiiniväl. Tiisså MaaBle iykö nå o! Låki laloa jå nunt nia nöklejä. Lminet såsdi siihen nnee noin 45 tiloner.iåja smoin Al puasta. Mutra siinä viiden knonetrin vinllisessa koulmålkassa olisi pysyty. vaikka s oli6i sided nelkoin kåikila. Koulnja tåsitsi mkenraa kuiten,

5 kin vain yksi, sehijn ti$ä oli taikd latm. Asia moi åih srykrm. Vaihtoehtoin. oli tiinii ykli lodn tai ona koulu Alpud ja Luimetsiiån. aäniätiin ldkniin äyrien ison ialon isånnillä oli snurdpi?iinivalia kuin m6kn Dieteliä, Måmlm kouln sai 178 iirniåja siri vastas oli 105 iiänlå. So liihde! påätettiin!.hdä "nörin anonus Hera Kuvan6önle oikeude! tehdli yksi koulu ralon Ia niin liilti aons liiklcelle. LI'MIMDISÄN KOI'LU Luinels&et nousivat kuitokin kålin&n ja Itihet ftiin Pyön:isdi valitlamd asiasta ja lms reln oli ttii Luinetsålin tulisi nim (flsakoulujen Hmr Tdksraja vastusti ehdo! tomsti tåii Maanlm Sime olisi lullut 192 oppilsl4 joka o. ehdoftomnti liid sudi bmrå. Näin aia nlkesi lstetr kamålta omellisesti. Aikaå rä$ä oli loluut niin paljon, nli p:iåtös tiislå Näin LMim biiädldr tuli (ru koulu. Koulun paitkå hni Änni Lmianon nelle. Valtiolra motriin 8000 IMtm kuoletnlainajap,iåt ftiin, enit h ti laine satb ruvetäd nke arlm, e&åjo sylsylri Näin vållettiin tuha tuona. Kylälåist n!åätökse$ä punuiåm llåmdld naasiå. Koulu on tuitedkh rakemettd rudlän Piiålös oli: "(ai*ki nkemusvårkii neliiåan sielti niste ditii nalvimalla se." Toukokuussa I900oliienryeonNvaltiolt 5000ndkmlainaia Loulnå våria. KoulN nlcnianis6ta teki ha1vi6- nm rfjouben Mauu Kmelli Nivålata. Ratmnu noui kovu mdnda. Sen oli nä?irå olla siinå miiii.in vålnis 1.9,1901, enii voidran aloina koulupito. Openåjrlsi våliniin misopenajå. valtiolra tulevan pdkd listlii kla malsoi 150 mdkkaa vuodssa nhalalkkaaja lisål$i 5 hehtolitaa rukii la, sdd v mn sekii oppilaidm sis?iällnjoi tusbhoista puol.t. vapa asuio ja låd!ö ssti oli pa[.kaetula ja kafnala ALPUÄ JÄI JÄLKN Mufia dtli Alpua. Koulupaikta oli valinu :ikliliin onistanålle ikldin kålldue, nutla tudballa olivat rå$ä loppdeet raååt ja koulupidettii! vielåtusiå tukahuoness. Seik*lilu Mamlfl kflssa p:iåttyi nåin I nsen lalpioo!. Alpuslsiset eivst omm koulutal KOR\.NKYLÅ

6 Samuli Siponmaa Kirjan korjaussivut sinilla on torjaujcia ja tiiyde.nykiä sulaknjan tiedosto-osaon. Aivm samaa lonnia kdin Gunheruksella oli. neillä ei löyfntt. Knldr voi byödrltiiä nåiti nieleisellään lavalla. KUMMALLISISA OHILMISTOHARMJA Ak tekniikka yl ensäja tietotone ohjelmisioineen oval sulakirjan ico$a aivah ra&isdan tirkeiti apulbgi!. Aina ne ei!ät klitenkmn loini toivotulla lavalla. Sukuohjelnhto 8.0:n nulaan on liiietry toiminro, joka rekeejälkipolvitauluish ekstnhdosloja, Tälhi set tiedostot void&n sitten käsitellä tekstinkåsiltelyohjelmilla jie. Tällaisla mnunostiedostoa kiytime kin sitten sukutiedosto ose tehdssäme, Tdkiståe$ani lauluia huonain ftsiki. eltå toist sataa henti löii. jotka kaikli olivat puolisoido rannempia, puuttui tiedostorulosml$esra, Käsiryönij lisåsjn sino p!u! tuvat henkilöt. Muub vnhetoinintoa ohflmien yhtehtyö$ä m sinen huonannutken, Mallta,r?,t,,a ler siona låbetinne ki.jame tiedot Cumduks. kirjapainoon, Kuitenken des oikoluku ei ollui paljasta Ticdosron henkilöille taulujen välille oli aivm satutuahille hentilöille lisäyiynlt matiksi kirjanpitäjä. Muura ybleisui nåillå virheellisillå tiedoilla ei ole kuin se, en?i kaitti videtiedot ovt puoliso. tictoja, ja enji vihkimaiåika on ouut lietojen mukda. Seuraavasa taulujei nuned js henkilönind nih$ nchhlöisrä. iotka nilhisen vnheellgo amrtin oliv* sadeet: Yraden 20AA rrk jrhlbökett nh.n- Me I ke I dpii paihotrc rat d trkrtuj oa sekilenasa Liisaja ijo Sala.

7 r{ kel F*kni 0!i Ksio Iskko sid{iri du 3) sft}of r03r37e vtr. tu Joh.tuee dr Gj vdo \ Ltr, Bd! r.) sfmf Puors Pnko Amctr dio 1e a iefl Mclbt6 vilnclurn ^!o Karjo is 'r.ih aol F Nriit Pckaoid. ^6oh. I(dn srsd. aljta svlmn :r.3 1rs3 xeljo lohole /dl sb.ry v u Mdl vc&"!ro (ijri Riid Mmr &&rq åutu 16e) sf$6t 9.51e' vc.iti Ätbu. one;i; Pqorj$ vcro J0hituq r 7.Dr3 Hrh. r3brci oo.virt.riiå. rrni hr-mrj rtind.n. eodqd 1930 bgl TitnDe! (!jå[i!o s.ppo tohlde Tndue!. slnvnt rwd Johmi M,. snmi e.12!02 (uonu ir 6 itnt: renou lier (i'o &ob. r^rju s7 Jeo Ädolf a]lda. rsdu 66. v ftid M{ni,{!ob (iii R.diih uh&d MaDliicrirä nulh 10 sc vrjd H&Den wj],rq 30.r0.r330 bukia Kuo[d,7Jie+ Ähclsu Miis.lidjj:.?uoliso 20 vl. xaita Ten a I-uhrdo di, Tiii 33 rbr \6uD KouJouGoirt; Plor,u Jue turh' sdoda,13 r!3 y$dd 5lNlll 231],d ^urollriqihj;. vob md.. P-srd Mdö sdof, n rerj.u v. tonlm. &ådg sidndää. $lmtr 22.'1.rr40Ärelosri YrM.Lb6d - - Lakha tn td ltora rulakirjah \ ih n

8 v rrnk dcs nfuh oi Juho louo MLH4 bdu 3r. n,4ri. r.e.1e61 vfrod sr9nf r3.7.r9r9 vibnd. rhevildii. vmh!u!! vdnö J4b!P L6so F Id. sud rddo adu &0. v ^.n.-ln. Miklat.0i roho Yiö Mkkcl4 nub 343) srenr 12.'o1t33 \rihsd. roid,'dir. PNriso Pdd.}.M.i.Ml*elasFqn't 2.r.466 hudiki. K*iqd of.hir. M. Jfr ru;do (dd Kyeh Hcllu Mjrdc!. duru 89. syltror u. ocvr. Miklda (nd Ami $ MRd4 ldu 344). slnenf ' hddso jrs4 c6.6.r99r,r.ree4) Hcilo Rold n Als vr. ^trr M'i ruhl.ho G,id Krlil i Hrr{i rnkkdi, huru 332. sftlrl,9'61963 vihin; soljnillsnan Puorro Jomå Juhmi sjskol ees *k lsko tqh{rr si,loh n Ptcu v M-3 kma Milrda 0!i rovo Yiö Mikkri, 'qrq 348. sftfl Lrsrrrisolkbo hioli. Prcriso Rlijo sfenrr r 12.1e31 hndclfin. G66ei 1136 Fd sdeor,. T dq 347. r m 4 sf6 rls{tuk4 opdan ' M.ri!.{.r.i Jqn'ni s:ur.rr sfelf L ktltra nr ta atatu:ukuhqan röhtn.

9 u. lduri xircft s.rlor' (,ni M,rt. MrLLrå åqlq 3,1{). srq!'t j!d!öö4 iddjt. Arlesrie &d sgi'!r*esj! ldrelonas)lrfrll5'a1'03 Y4ö or oujra srilraf,0.4ioir Ämik milj. s.tr.h, sf9!y, n. olj9. sdob $lqlyr rsrm m. Y46 o.!.d oul Fr Jdo vqidlo uur! rr3). sfqlf r52.4r4. M,5!ri.qr Pdo ridl M!i.I.Lbhvfrl''21'413q virrid sy,9ny' 23.11s63 ftun n sble1 r$bl vdclu4 Jdo at6, Iira Lkohr tobta) tqr. n w 19tt l4ttu i4t4i4 A4sj4 I A4P 6,,44i tel ' / x'i'4 d6da}'a:o i' id.yrffi' 'ätbelr \.'r PNlr xd.riin. R'ivio Gr P,qri vciklo Rai'io bulu 1156). synqnrr sqqhrcllidji. Puorkok Jqr'rni Msniiei e37 r.uitn Maftirtn n Maj1 Lkr Mrdrl Juho?*k Ms]d6 srgnf Mn.r Mrdr Mdo., syigof vlhedrrskdpi'kuonm43'1943' vck Johmd o nr SFsyr mj.b.rdo.qienf t!2 vrrud xwrlod K6nd ro3.re70. fuoii$mrdd^do'sinol'vih]ty l

10 u. e Jdd sipoddn auå &d qdu 1276). sf!r Puorirc,ri. Tb Bhl.fu He u l3ro J.,l{ko xiihar. (isi tu5d Hdm.d Ljrmll uuru 1340). sfttrf ouhijd r{psjbi rsioera. 'e53 Jdro Psrso ^t. Ätur'r HodL H$kiJd n $ i so6a A!dn. sd Johle4 ub.a stnenrr Jd rcpd usklirci. stneltl "ed lrdlo u6bim'. sfeltl

11 eddöq jolden tletoihin on mnåri ai itmesatnyr tliniäriinen kirjdptdjt. (von korj,r. kirjad) cyd ]ry7,io!]d'lr4'ds synrynyr 3.t 1 r966 vih4li llpur Taulu370'l,r!.rMrii drsslosftyn Trnb! 34. \4ai Mar*err Hdppi Sydqnyr r 7 3. r 967 lnad Mebloudonnhia T{nu 339. f,ur den Sdili Sy4.}r Kunnoinen. urtrii sfgnyi 6 x.1356 s sydryiy' 10 r 0. r e42 vihånii. LaimussdDnndibja Tauru 42s. Påiyi Mlrrr ii hd. sftynlr r 95 9 seindt oki. r.'n!$5 sdjr oh.rrrkota syntynyl t0.1 rc57viholi. ohjelmoijå. rrolu 45e sridj L lrxmk!,ra sftlrn t3.6let6 vibmri tnn ,r4 vihmri alpd. s syitynyr l4.3.t95rransita.keidiå synqn)r I L vihhr!. Mnniljelijd. rauru 4e2. Rrij. reucno srko syn\rr1s.t2.te56\nheri. ben nytu Heinota ja nyöhemii MenbnlajaHdlals srryiyr I snkrjoki ralo['r.d, P,avdrq Lapjnb/]ä, Mehbn ii bqrpln peh]olairyn ab såk ii rita q jmka jårken rdmies, hm,rlishubr rmru s)r vnj, xndm r,i'ir.n s r syntynn 27.9.tc.15 så,]6måki Luhpii:iujkkö. r'du 5rr. Mrijr r,iim Ldmm sfrynn 16.3.t e32 pjel'vsi. Trnlu 5l0. Suson!Mondr Synrynn2r.7.t3lr peloh. Tauru s43. S.rn Mr4l piippo Syrtnyi t 2 6. r 93s Outu rikoissnanhoihia. rruru5i.r sirprhrmclm,mnr sf nn l0.2.t953kuuffo Diplomi.insinööi. rruln 5.6. jj! Plura lttdnere roikjo sydryn/ 6 r. r e62 oulujokj rjkoi$neohoibja. ft trru ssr. Båi'ddh Gd N.rr Kry.zkr sy{yiyr 19,J. I 949 r,uoli Btrsko. Ldåk.di Truru 539. Hir**r Hdini rtnrr syngiyr r r r 1954 PDmls y yryt 24.t 1.r 9j9 vibflri. Tneydeihojråia rruru 603. tr.ktri Juhoryor!, Äijårå nyi's Åtlilli strlo synqhy' 2 5 r 325 \4 -u nnan r.h"oh.ardr. Ändrå s, on! fhhj.nry2-rr3.r\its1nrd.\rr 3ro i roniklö.er. tpuj. Äi]åtss3d \yri'!ho' rroli,en sms kyrto &jvikon ritalta m 7. ( mdemil, aniå vfkasrto, puoli$ilb sms vnhe ) fi sfrynyi r er2 Hetsidtii Ko'iblousFhja. r.du d3 MrF-Likr s.llimn 7.3 I c65 oulu sfbrr12.5.1e11 Luokeopchjå rmru 636. Mrj.,Linr Mdsm synlfyr r7 I t.le4e oub. ytioppil*ne*onomj ftu b ar sirpr Likr Tuurikh Rrub! srnrynt r \nh'nri. F rrr t6 2.re2r nsfjä'i, Ravinbh-4ul.in.n rrdr 613. airi Mi.jan r6rdtkckr sfbrn 25.e I e20. yniynrrr.r2.l963 ubjiei su*u*ija saatiin jltlapaikate *idapainola hfyti,tt oj.in eli etllkda påifänal

12 Samuli Siponmaa Sukuseura kirj antekij änä Lupanduin kenonan lä$ä ldhdessä!l jo tu tuksi tul1een snlakirjanne rekolaiheista. Kirjd ösipuheessa kiijatl siiiinsäja lrj! rkri liin kirjoitus tirjln siluilla 133 l5l kertoo oleeui sen sukuseu.ln alkutaipaleelta i niistli sen enenpåå. Ta*oitukseni on keftoa sukus6tl ja knjasta aivan onia nuniikuviani ja aivan omasta n:i- Sukuseura n tunnhhut kesäuä l99l nseiini mit nläiir erilyisesti verkdalolais ksi, I'an lias V plysi ni nuajuontlnaanensinmäisdisukujuhle Tiesinsukulaisuuteni, nutta en noteemnt siti sn kumormin Tiesin silloin niin Lain n rkin, enå kuulu sanalla Becniosuudclla no.ccn muulunldr sdtuu. Suhauduinvåhänihnclcllonjanoueskell nvainoni kiinnostuk*m omhtå sulajuuisrae. nsinmåiscsså sukujnhlassa oli noin 200 sutulaisla, joista tukafl ci Mtcnui kåiktia läsnåolijoita. Junhsa oli tumelmaa, kokous pääni p ruslm sulnsouan ja nallhäämö&in bli&syniin. lör'ryi alulsi helposti asia$a jo aikakennin kiimostdnena, mulra sinen nind&in valiniin ilneisesti siitä staslä, enä oli. ollut äiinessä koko pä1!än. men tuon l päiv:in ilba huona sn olevmi sukuseunn puheenjohtåja. Kun lias lalilliin seumsihteeriksi, en hätåänrynyt, vam ar velin, enä dimi on sellainen lavallind. yhdistys,jossa sihtden tekee kaiken työn Niin olikin ja.ii. kävi kin. lltas puursi yli kaikkio odofuksieni. Hänellå.li unhaa perua dyils ltk muoroinen riedosro,johon hiin oli tutkimalla kerånnrt noin 1500 henlilön tiedor. Tulkoon tå$ä sanotuksi sekin, enei useiden tuhansifl ihnislen henkilötielojen järjeståninen slhneen jäiestykseen, nisså niilå kiioiss! nylq,hin esitetiån, olhi mahdollhla ilnfl atkn apua. Tieto suvusta lisääntyy Sitiineidån atk-tiedosloa alettii!yhleisvoimir kartuna4 sulahamilil valift ii! tietojen keriiåjiä jne. Sanoihin ailoihin tilanih Marklu Kuoribndoltå tu*inus Vcrkasalojen tul miscsta Vinantiin ja ascr Ku oii piiädyq onam suvu tmraisijlsi I803 sftyrtt Yrjö Julolpoikr, päälcftiin ctsiä kbikki hånenjältclåiscnså. dcs kaiu.ia Y.jö Junonpojan lpsi!,joiue oli srntf ljälkoläisiä, ei luolloin tunnettu. Prriftiin kuitnki! clsimåiin jokaisdn lap sen jålkeläisisui yhdys[ontilö, jokå keråisi l(oto onan suhnamffa hcnlilöt ti dostoon. Asia ei ol lut dvm nebpo, nuna omeksi lna Kotila, jok! oli selviträn,,t ensin Lihm sulaidm (I'uolisoineen jå puolisoiden vmlcnpiicen yli 2400 he.kilöå), etsi tåi lokosi osin suuitöisesti vielii lseiden tuhmsier itmislcn liedol nuhla Alunaltaen puluttiin, enä pidiime jonki.laisena Bjm kind otettåvissa reksreissä siläj eddne kirjoit! anikkelcita eikä natriklelinonåisiå tietoja nyr elåvistå vaikuttajisra. Tiedosron snälle tierysti tllletime paljobri., nuna jätinne ie julkahensrta. silrå p rimne lla olt onål perusteensa: elme olisi se, n el mitii?in rdapuolisuutta. Kedsi]me rietoja vmboista asioista. hankinme jiikelåhlietoja ja Kuorilehlo tu&i toisaalla vannoja asiar.njoja Knjan il aikoihin ninu! hamitti, etten voinut onien pedeheittemme rakia tehdä lmstå s llaisla kehujuttuå, iinkä hån olgi alsaimut. Tiedostoh nyöhempänå yllåpitijänå tiedån. enii h:iner tiedo$ lon kermdiseo kä)atinånså tunlimäairå on nelinu- Uusi työnjako lias halusi ynden kolnivuotiskautcnsa jätkeen anlaa sihtee.in tehtåvär pois ja keskiriyä riodostoon. Hån jäi seuån hallih*seer liatsch sih teeriys p:inttyi siis noder I 994 kokoulccsa j a ti e doston hoidosta hii! luopui t sä1lä I 996. Pärj äil li in litenlil jotenlin ja sioita boidoltiin. Minulle oli lans mut kuva-arkiston lekcdircn, joto. nieluilin Lava-dkislon työläyden talia lopcnåa punenjoh tajuukni yht en kåuteer ja lcskiriyä våi. kuva ar kistonkartuttamiseer.puh rii.jokirjasbrii, jatc dosntr oli lårttuut noin rcljiiiin tuhanteen henulöön. Kuvia oli tuo oin, vuom 1996, tohla såle uudel leen kuvattnina ja dkisroituinå. Nyr kuvia on yli kol,ac satåa ja knjasa on niislä.oin luolet. Said ne lialsclra vuodcn 1996 loplupuolella hänen tal lcntzmmsa ticdor paperilla peihelauluiksi tulostet tuim. Tiedot siis säilyiväi. vaikka tiedoslon hoitljaa Kellhismi pelkäsri:in.eprokuvaajda ja puheenjohrajm loppui siihen. Keräsin jostair edersi-

13 & itseed, bantin sulatiedoslon tekemheen sovel tuve o[jelnran ti toko.eseni ja rupesin opettele- Dm sukutiedosbn r kemistil. Opin aåhitellen ninkji ninitin ja sihä yhteydesså muun ohessa senkjn, cnii llaislen tielokmlaohjelmien pahen hyödyn sa olcdala bryin tarkkajajohdonnukainen. omai.koisia rnieitli ei tietysli suurikun ta.kl'aus voi slää ja odoiinkin, nii knjm ilmesrrmhen jälkeen posrilaatitkodtulviivnicilnoitulsia.vnheiläiöyrtikin (odottuadi vähclmiio). mutt! uskon. eftii cnin osa lulijoidc. lör'liinistii virhetuå tåi puultehro i ole tullnt viclå iicloonil Tiedosto kunnossa Tallensii nsin sit de neljä hrhatia jå siiten l mm jå osin nuidentin keråiinåt kol,niscn tuiaila henkilötieloa ( nt1?4r5 bentilöä tieloineor ). Mui r,ldn tietoja oli pap n aja hentilötieioinh y[distetyinä tiedostossa. Silt n rupesi kaninmaksi l?ihtöstoillad nemeen Klsrmvd suhnaeåsta löytrräån innokaslå viikeä, jole oli seivästi imostunun! MrånaM apuam ja kulim. Melkoinen osa sjitå natenaålistå ön nyl sukuknjåsa. Paavolan Heilaloisrakin piäsliin kirjoitt ftm joråii. Tieroa etsitti in j a s&tii n en hisista läbteislä j a nonenlaisi l- ra sukukhiha. l&!del!99eb!!!r!!o1e]lb tiin tinåtoimiranb ia Kuoniehdoltå oli luolloinjo aluslladti sbtu luplus ul ottla tulkinuksensa I 800 lunua eläneeseen Yrjö Juhonpoikaan ja hiinen låp Kirjatoimikunta Seum hallitus wlilsi ki{ltoiniluta$ lätellå loisiaan asuvia ibmisi:i ( IrF rklilä, Kaisu Mikkelä, M&kl'a Verkasalo ja Pekka Verk6alo). Kaisu Klcn tii oli lupautunut sumittelendn tnj$ ulkoasmja milu tehdiviiked tuli toinia yhdyshenkilö!å iallinrben ja toinilamm välillå.?ian toi mimm alusa iuonåsi! laitenkin, enli tehtilvtil'avolscd olikin tullul plojekinvetlijiio homa. to$ kn turtui meko yksinåiselii, kun roimilamm jokåiscllå jäscncuå oli iyöt hlävånsä ja nuut liien- Kokoomuimc sii?inöllisesli ja pidime vii tonloppubin*in, suumincliime knjd mgon, aikaraululimmc rchtävät F jaoim iöiti. Suui! tokmdi hankalnus oli siinä, ettei meiuå ollut kuslanlu palkanm viikeä. Kb ci ollut oiia, cilä ninuta ollut lapaehtoism työloiirh liiskuiksi, polkåsin *oko ajan, enelme pysy ascnmissmo aikatauluissa. Tultrjallaki. oli lail(eulcia onm aiklnse kdssa. Lopulta kevåållä 2000 kai*li rupesi vrt tositoiniin. lrja laisi t hdii kuulausilaupaua tliysiä työpäiviå. Krjan sisåltöå tulkiessm huomaar te nuiden loinikuntalagten työn jäljet. Koko kirjaloinikunta toini sitten loppujen lopuksi hfin kiinteåsti ja tohiinsa rcjåten. Ida teki vielå suurcnja rd!fl trön oikoluwd kanssa. llnan hånen amaftitaitoistå olettae me olisimc joutdneet suiitr [al]{aluuiciir Kiitos kauiislaulkoasula laulnu Kais Klenetille Kuwavaaryön i ensii viselle loppusuonue od seki4 enji viil&oa cmcn kiian ilnestynistii olle$ani kaupssa kåmyktiini soi: kirjapaim lqsyi, eiri nikii kura tul e esilehteer vasiasin, etiei siinen tnle midiiin kuvm vam s puldas sininen, minld Kaisu Klem fti on nåiiritelltt. KOKMUKSN RINTAÄANLLA Omaan takkiini tarttunutta Miläuisläjäi kjrjm ohella liäteo? MiUi sa.oi sinniille, jo&asuuh.itlelevalvastavanlahtakirjd. Ilselldi suui. anti bisi olla se, etui nåin seltetsti kuidka ankaraa liimä oli lsooluwlla ja pitkäån lielä yuosisadalla. J:nkyfilivån enhisiksi osoidrutuivalsilloiset elåmisen ehdot nykysuonalaiseen elämianverettma. \'t6i esinerkki: Kushlva Verksalo muuti pqhdlen 2?.9.18?2, sih syksyllå kiinykelien aikm. Vihamin llveskoraen Aholasla, joka od ona lapsuudenlotini, Joroisten kumm RuokojåNen Lrlå:in talootr nunerc 3. Silloin ei noslettu tavarcila auloon ja buutettu S& von låpi påivåså uuteen kotiin. Kuilta nonla päi v:iå lie nuuttonatka h*ospelissä kesliil}a, ei tiedeti, nutta se tiedeliiiin, ettii tasan laulausi tuon nuutd jålkeen Kuslaåva symytti [du, Norilma]si Ammattilainen asialle Suhknjaa sumiitclevim ncnvoish dlamm nuistiiictojd uloftmaftomnsa olcval asiat olmaliitn&ijfl lyöki. M idiin tnja$amc Kuorilcldor tu&imus on paimvinra dcloaircaia. Opir sclkcäsri scn, dii knja$a csilcft:i!ät tapantunal ja laajemmt hch[lökuvaulser olisi tyvä csinää åikalenten så hisbnafish råstaa vnte.. Ainatin ni.ulta puul lui sclvä lieloja taju aikalausien e.ilaisuulsista. Opittu ja kouluissa oper llu historiatiero eli sitä

14 'kirjaelädiånså aivoissaniondsalokdossatr,eiki sillä ollut yhleydi triihin sukulaisiin, joira neid,in titi esitellå sukutnjme luhijoill Nt1 näin jälkeen päin oln ajatellut, enä nofisa tirjanne jutuissa olisi omu aikakaulensa tausia voinut olla sel vennin 6il. Iopa amaltitulkijållc olisin nylq/i sen detinyksed valo$a valmh csitiäniiän lisä! tåv:iksi tulkinustekstin oh e..ikakand n tleistä hisbnaa esiniiviiä ainesla encnmä., kuin mitä sit?i Knjasame on silti nielesrjni kaksi hy!äå esi ne*kiå tiillaisist lausroja sisälrävästt lavsta esi! tiå vanloja sioila. nsinmåinen on h.ti kidd alu$ sa oleva vdksalor aikajaialla ja toinen on siwlt! 215 altava k riomus Anna verkaalosil. Vapaaehtoiset voimavarat Jos sukutirjaa t bdåän vapa&htohi. voininja lakea on vijhävaniren yhdisrys. kiy ne&o vmti sanoin kuin meid:in kålir löytly vain pienijoulko lekjjöitj, joille tulee kiirc. Tois&lta nå]auiä nyös silui, enä rahanldn kanssa t hdyisså prcjekehsa töidenkaautnishaikalallun loppupuolellelapahtuu, jalokn vastuuhenkilö repii hiuksiåan ja soiltetee Suraseuån penranisestå ttnjan ila6qriseen Lalui jokseentin lsd yhdeksän noita. Sc on lyhyt aika, eild olisi kddiiiån ollut nandollisra yksin lchdä iuollaisra unltaa noin lyhyessä ajå$a. Monim ihnisten!åpaa dka on kirjmo iekemiseen!n ole enån nissään seuahcssa as nassa, enå voisin vnalhesli kiituiä kai*lia ha.kteesa nulo na olleila. Kiitån siis epävnållisesiil Kuka minä olen? ds sukuturkimulsen ja rällaisdn kirjdkin ai, ka&sdnisen idea on siinä, enä keråliiän ybreen de, dotsukulaisntaja löydeniiin kodlreetrinmkin yhteys heihin. Minulle kcrryi disiä suvusla påljon tieto4 emalta tutut sulalaiset palasivat el?inåäni, lukuisa joukkotunlenationiasulalaisimi tuli tutuiksenija yksi linlki vihahrilaisiin s oihin tani tuia nel}o tlrklcm peranrksi. Palain hyvin voimaeldsti juurilleni ja iicd:in nlhtä pdennin, kuka minå olen. Toivon. etui kirjamme lulija voisi edes josain ndiirin nut a sanm, sillä yhteiskunnssme ja låmiis såmno on nylqrisin nolia piineitii, jotk! ovat onisn vimnnuttanåan neiti sukuyhleisöisuime. Mistä lähtökohta? Julka'sewe kirjm lalaiser sukukirld idea on dna se, ettii liihderäån josrain tihlönenkilöslä nykyhe*eer päh. Liihtöhmkilö, kantaisä rai -äiti kannattd valitå tlillaheen kaikti j:iltelåisei kana vdn sdkujulkahnun sellaiselta edgwdeltå, enei jälketitt n etsindi muodostu liifl lovaksi uråtak si. Me ftindim 1303 syntrreslä Yrjö Jntonpo jasta, joll rö],tyi kidmne nestynifm mmres Jos rodella haluaa tieti:i kuka mhä olm, pirit lsiä divflnenpiinsa päid. Kirjastanne pääsee nod alkuu. nne julkaisset kaittia qitolvitie loja, nitli beillä on tiedosto$m. Vain kålsi su knpolv a emd Yrjö JuhonpoiL& on luotettavsti tud.ifiu, nulla edislii suhrhmistå on hwinldn oi ksa lietoa jopa kau ndd kui! 1600-luwlle. Ne tiedor loi kura lahdsa saada tä',nöönsä lai ninii voidm esituiå suwn yhteisi$ä lilaisuutshsa. Tiedosloa voisi kartunåa simekin påin, nut a kun jokahella julkaisenallåme lapsikarraalla juuret jakamhrvåt kahlalle, or na[dononuus esinaiå ki{an nuodossa suulle joukolle kail&iå onia esipolvi- Lopuksi Sattuipa tli$å åstettäin, enä ha Korila, pnkäaikainen yhleistyökudppmini. soiiteli j otain tiedoe toasi& jå tolesime olcvanne sululaisia myös Paattuloiden (tåi laakloloiden) kaun!. Kun tinä u&tålme We*rsolon kanssa on nyt heunriinlt, Ima eldoni. etr?i letusbisime Paåkkrloidetr suluseuan ja r.kisime rjrjån. Markkn Kuorilehtokin on sitii kaulta Diin ettå ammattitutkijakin olisi omasta takaa. l iktipuh*ksi sen molemt Huobasin kuiienldn puhuvui nijrelle nyös &pdåist4 joiia isoäilini oli jajolla laåscn cpänen olleen sukuy[te]'tdi sulnlai, siitri, Tilukiir, joista yksi tuli åapmellc värtksi Tiirkeinrä olisi läuä he&ellai, enii miin vdlåsalor snvm nuultuva! nykygel pern -ja henknö tiedor tulisivat tiedostob hoitåjan ulottuville ja kir Kuko lahmsa t?istå nuisteluslani atre sen. etl en 6iiä nanskeie vainoni sulatulkinulselle. Toi votm SukuseMUe dqestystii ja iniostustå työn ja&miseenl ni! osa va.loiståkinjajo nåiu$mne olevisra dioisr.jäi julkaisenaila. Huuronerkin

15 lma Kotila Sukuseuran töitä urakalla Kuntalvella l99i ko too.tui viiden hensen iynmå lcrkasaloja ensim nähtä kcfiaa Hielalan kanttiin kokoukseen, oli lälrtökohlana lias Ve*a salon idca: jålestetåänkö sukukokous ensi kes:inä. Ja ku kaikki tuntui lsian hyvåkyvän, niin nonen runnin kcskustelun jel kccn lopputuloksena oli påälös piuiä sukukokous juhannuk$n jiilkeisenä lauanraina ja sunnuntaina. Jo alusta asti oli ajatus enä pcrustclaan sukuseura, mnna sc cnä sukutiedot tulcvat kirjaksi, tuli puheeks!a$a nosia myöhenni.. nsimmåiset!uodel kondallani o1i paremmin sollaisra hiljaheloa. Sitten lan aloin keliirä Liism sulahem lictoja. tuli siitä pitenpiai kainen protekti. Tein sitä useanman vdoden aikana, silläjoskus olin niin!äsyn'l koko homam etili pidinni&iiihin pauseja. M raoli siinå ilon aiheita kin,sain nlin innoslrmeiia auttåjia jotka selviltivät Iahipnnnsä tiebja ja anroivat osonrcita. Tietojr kedlessi huonasin heti alu$a, enii knjeellii tama ei b1hi. vaslauksia eijoko tuuut, tai ne viipyiväl pithiån. Siis puhelimella. Km kcllo nrli l?, niin aloin soitella Tämäaikakandestakin sta$ tii: ihmisiä sai silloin paftnni. kiiini ja einei leikkea halvenman hinnan tåla Kaikki televisiosarjat jåi katsonatta. i ole lierox nitå tapahtui kotikadulla ja olihan siel lä j okin samalaj utul in. säin tsin tiete.knr toisten kalsomisii, nutu vain,hui kerallam. lefehtii esi niemekodin kuvakuinsanoe.i ava ki.jb ja astu koriin. Tunlui $lta eltä mne bnneer Ia ni sitien? Muistin eltå sieua [pdston laa likossa on nosia odotianut peualakniam pllanen ja kansanonainen rislipistomalli. Nyt s on jo pöy dållä valmiina. Siiben tuli kolne Detrie kllmend scniin levem kuvioll. Tiillä kaistettiin nielesså pyö Ticrojahm piliiisi paiiviniili jalkuvasri ruleria rät dcmysknjoja vanen. Minusi1 olisi suobvaa. edä jo kaincn piuigi kirjaa suwssaan tlpahtune(ta nuu

16 I g. i! I e., v/. '5. 'g -å å,../ a,/ 5,f = c '6! å i!: /a I 3 e ;! 3 z ts: c 2 1 å a 3 e ; ii:lr,s -å '/> \ 3)l gr I s i a I I : å 9 - g s - 3 a 3 I!!.9 q: c :! ui

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä

Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2011 1 Vammaisasiain neuvottelukunta Aika 20.12.2011 klo 14:00-15:30 Paikka Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä Läsnäolleet Paakkanen Arja

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 21 Tarkastuslautakunta 30.03.2016 Aika 30.03.2016 klo 16:00-19:00 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 3 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0031 Helsinki www.oph.fi/verkkokauppa

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot