WERKASALON SUKUTERVEISET. Wrkasalor. Kitå! korjnssiwt...6. sisältöä. Sulukide sa vielä. slkuseur! kirj ntrtekijädö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WERKASALON SUKUTERVEISET. Wrkasalor. Kitå! korjnssiwt...6. sisältöä. Sulukide sa vielä. slkuseur! kirj ntrtekijädö...-... 12"

Transkriptio

1 WRKASALON SUKUTRVIST SUKUSURÄT\ JASNLHTI 4 Mh3nti, Huhlkuu 2001 sisältöä Ajankohtåista...,.,...2 Sulukide sa vielä Viirejå ja pö)tästddaaeja Verk6alon suku verkkoon Sukus urln uud t kujeet? S uran hdutus Wihåndin kouluistå...,...,...:l Kitå! korjnssiwt...6 slkuseur! kirj ntrtekijädö Sukuseu..tr töiiå ur*åih..., Yrjö Juhorpoik! V rkasålod låst n asuiqaikkojå...,...16 Wrkasalor

2 Ajankohtaista Snknkirja. sravielä. Otayhteyttli Hallituksen jäsenistj llkk lai Pekka Ve*saloon. Myös f,ln, Kotilllh on kirjoja vielä nyytåvenä. Kirjdn hinla on länå vuonna 300,00 nrl + postikulut (ensi vuo den hinb onkin sittcn jo euioha). lnan ldytiiii!u Isänniin viircjäja pöyttut!trdlrftja on vielä seualla vanstossa. viidn on 50 x 400cn kokoinen (8 9 notiin rankoon)ja makse 320,00trfi. srandd rin hinta on 170,00 nk. Hinlun lisåtå:h poslitusku lul. Tilaulsel voi lähcnäå seum sihtee.iue. Samuli Sipo.ma on vielii luvannul tuloslaå henklöiden sipolvirrulujaniitåhaluaville. sipol vnaulun nuodosta ja sulupolvien niifistå voi so pia Slmulinkanssa. Sanulin löytåä puhelinella nu SukutiedNto pyritään pitnoåän!jatr tls!lla, nutt! s. vlltii jokaiselta hi nan lktiivisuutta. Kiias$ olelim rietojen kdiiäminen on omistunut lna Kotila. sinnitkäällä työllå. Jona tuollaista u6knla ei lnitsisi kenentiiän tulelaisuude$a tehdä. voi jokainen seumta sukdnsa lapahtunio laihilmp:insdssmn, ja kenoa nuntokista seu! si]r. teerille. Ki.ja$a on di syisrä vnhcitä, jotla korje taan sukutiedostoon kunhan niisui saadaan h toa. Muutoksetja korjaukset olisi hwä saada kirjallisem (?osti tåi såhl6posri), silloin parcmnjn välleläån lösräja lotccsta oval leretulleila. Siwt löy.]ryäl aeinebrn v$w gdea la gt a.ti /su kb /w ka s alo.'iuol ta gencaloeian siniha lö}!t myös nielenkiintoistå tieloa sukutntkimulccsra, csinerkiki Vihmin (ja mride.li. suålarticn) vanhoja knkonknjoja. Sukuknjassakh csiteltyä. krusikynsentilluvulla iehtyjä hop isia sukukorrjr ei tållå helkellt ole saalalissa, nnno muutåmistå ltselyislä pai:ilelldn hållklgita ostajia olisi. Korujcn himal nippuvat teelenäväsä nijiiråstå ja niidcn sumniitågel hint!' aiol pienellä tilausmäårållä (alle I0 L?l) ovat: 250, nk tunrmeulå(pinsi) 50, mk 200,00 100,00 mk Hinnat halpenevol noin 40%. jos tilausnähå ryyd?jme kertomåm, milii koruja olnitle halukkaib noillå hitroilh nanltimam. Seunn sihteen Marjatla verkasalo keråä riedot haluklaisla korujen ostsjisla. Tänä kysely ei vielä ole edcs cnnal&otilaus, halukkaiqiin otelad yht t'ii:i sittcn kun åsia tene tilauksiin astija hi.ra tiedelijtu tårkcmin. ([ava Sukntiedoston hoidon vasruita ollaan läriestäniissä uudeslmn, jolen tietoje. nuutokser kcnotaar Jnsenmaksui tulevlt mlksuun, Tänä. lchdcn nutana piniisi olla valnil tilisiifto nalsun nalsaniseksi. Jäscnmaksun loi nakraa ilnan lilisiitoakin: 50,00 marktm Vihannin Osuspankin tilillc ja riesti-osad tiedoksi ninenne F verkas,lon suku ilncstyy verkkoon ja tå voiteena on saada siitä yksi keskustelunja tiedotra nisen väline. Snnn rim t-srv j:isenten toireidennukaisiksi kohtuullgedhelposli. jo&n kaikenlais t ehdotnts tja vinkit sivujen sisål Sukuseuran kaipaåmia asioita: 'Muuloketslvo3srsulutiedo$oorpÄivitertåvik i tiedot sihteerille ' sukukorujr brhlvat 3ukul.iset tiedor sih-. Ideoitr seu.rn tointnnd kehlttdnilekri - kdkmteluyhteytsiå håiin*so jäseniin.

3 Sukuseuran uudet kujeet? Mime t*ij! sulajuililla semnne saavutti alkuhistoriesa odolctuimm tåvoitleen: Vdkaslon lalonpoikaissuro laihe t julkaistiii ki.jatra. Teos tlmyyiiinsulujun lajåe.natkotilauksinahetiliki 300 *appaletta,ja nlyti o.jatkunut isaisesri. \ielii kelm nalua]me kjitdiä kirjaloinikutåa ja heidiir awsiajiam t bdysrå ryöstii. Kirjatoinikulrm nootlon, sipomam Smuli ånsaitsee erityist kiitok t tekmäsujiin u6kat! ja siilii sirkeydesre, jolla hiin rehriviinsä vei komem pååtökseen. S osemn hallituksesa vaihtui kolnejtuertii kesän sulolokoulsessa. SaBn puheenjohtåja $- buli Sipo.na4 rahasronloiraja lma Kotila sekä Leena Kuonbhto halusivat siityå sum rivijås -.iki. Ooneki heitll or lupa kiiyltää tåuståtukena ja ieuvojiia seucn toinimssa smulija lma ovat olleet hallituksenjåseniå koho seum yndeksiin no den olehassa olon ajm. Molmat lupantuivat I{ F tohad ond nåkemyksemä nåislä yhdeksiisti wo deskan. iköhtu lonela Laikki yndessä toiraa hei dånlin tinkeiiksi!:ikemiaiån asioita: ynteyd npiioa selne jåsqt n kesketr sekå suwn rierojo keiiä Oma kauleni puneerjohiajana llkoi viime kesiin sukjrokoulsse. Kotdltsdi Sukusew toimi!- nasia suphtuu sula!,äivillä käynleihid sekä ktjaioimikman jiisen$'reo. SeLm hallin*so lyöskentelystå minulb i silloin ollut mintåådlaisla mieli kuve. Onnm iänä ulden homm opiskelua, mur la om ki tallilll$ese on detoa volnihaja tåus taltå lö}!y tukea ja neuvoja tehrlivien suorittami- SUM yksi njapyrkti on siis sawrenu. Seumva ei,äy. muda suu a tied tåih. Sunsrå smta' vu tietoa päilit tå:in olendss olevm sro tieio siiii nu&aa ku uutla smdm. Uurenå elmentti!ä sedd toiminlas or tulossa i.lme! siwt, jotka löytraät osoift estå w.genealolia fi/ snku drknälot. Nuo sint eiväl knirenlm tjiui lehteä, nutta ovat vamaolin yk3i rapa piiåå ylieytiå seud. jåseniin ja suknlahiin. Tä$å lehdesså or viide kesiinä valitun bau! luksn jåserten ynteystiedoi. eidjin kdssd voi keskusteua ja neille voi esnijä toiveita son toinim$ta. Odolme ynieyde.ortoja. Seuran hallitus (09) r Frnnu (08) 28, (08) 281lr6 PtuliICeehi (08) Vanhatie 72 A s (03) 233 rl8 M!rj. Labri (08) 284?42 (08) kkiRonppaimr (08)? erkti.rcnplar&asuoalssalri:

4 Ima Kotila Wihannin kouluista KIRKONKI'I,ÄN KOULU ''Laillis ssa ljasa kuulntetussa auksunnhsa (nuulol<aupa$a) tadoniid 2s päivånå huhtikuuta 1893, wähimån waalivaue, wihamin tmsakontuhuonem ja ybden op ttåje huoneen salv&dism ja wälikatoo panon. Työ on tehråvå ketvollista ja wanibva kddeua påällii. sekä wmus wåninritån kolnelle tumålla. Refiä tul e klrmda käin sivut vamalla ja hollfitla. Riislhren noiåls scum myös liitii salro tont, hia. Niskain ja paf ruin väliä l net i ja välikaltoon!iina." Tuloksena oli, eträ!ähifrnån tarjoulcen teki ryömies tuho Aali 275 tr*. Nåin a&oi Vinånnin en simäisen knn.allhen ka.saloulun rakentaninen. Tähån asti koulu oli loini.ut muissa riloissa. Töiii vallotuan aselclriid ro'mikunla, joda t htävijnä oli "valvoa enii kaikli tulee hraåsti kntyå ja hanllii kutuan kust nnutsella taiken nimellisen aineen. Ovetja ikluai rilatam Oulu nilkri vdraalt!, jos Toinikunalle luvattiinheidiinvaatinapaltta muna edelllrftiin dii ryöt tulevat rånän kesån ja Blven aikad baäsli tehdyilsi. Koulu valmistui ripeåsti. Syksyllä 1895 sietlä voitiin alkäo koulu.pito uusissa luoneissa, Ukopuolelta sc oli vielä keskenedinen, sillä seur&vma vuonna laiteniin ulkowori, nnna sitä emer riivat- LIsÄÄ KoULUJÄ Knnnalhlautåkuman kokoukse$a Luklarin Puusiellissa kokoonrui suui joukko!irå, jän isiintiä jå sieuå kesknstclliin laurakuman chdonrlsesla kuulutukser nulmq habava&o kmtalåi, set petuslla vie knkonlvlån koulu lisäksi koulul Alpuan ja KoN nblåiin (llveskorpi), nji "kaillii en nu.nen tulisi käydä kå.satoulussa oppinassa ne sum sti ralpeeuisei ticrcet j a hneet joila sicll ä opd råan." Asia ltllå [y!in ]lm:ineftiin, mutia huo lmåolisenitenk ikkinkenraniselnionem.sillå oli nyös Bkemctiava lain nåtu:iiinå knkohefrn puutellitseumkmrmnneja Saloisiin, hiinrutsur volvat nousta niin suuitsi, citä se voi vicdä peri katoon. Muitå asiasrahm kesknsleltiin. Mimeid ruli påätökseki, nä pent tåm nänå ka*si 'ylbiiisenpåå kdsäkouluå" jos valtiolta saadaan avustush 2000 nrtlaa tumallehin koululle sekä le.nuf puitå tihimäsri k uuun n hästå, joitå påäteltiin alanaisesri moa j! joka toini uskoniin t(malln, PÅÅTös KouLLrt[.RxrsTÄ Asia l?ihti eten niiän site!, enii oli ko, kous vihmnin kesanoutulla,jome oli tnllul myös kmsaloulufn tarkåstaja iltosofim misten J. Hös- De. nsiksi otettii. kibineldt lq/lien sijaj i ja kouldikäist n lastcn lnklbätuå. Asioa hdkinuaan tnliiin siibd tuloks*., edi kunta ja rad nelj:iån konlnpii.iin: Kmronkylän, Alpum, Kotuenkyth ja Hera Kuvemöön oikeuden päätökseltå eloi tlille hyaåkstmain 7. 10,1899. Asia pååtettijn silloin näin, nnnå siirijåi kaiv temd erinielisd/do siden ja riiytyi 146 jåd*- liiä kokous. Se kuulutetriin silren vi'neiseeiiåltc liiallisesti: kanicna smuntåina kirtoss! ja lisiiksi oli lukkdh asnnnon oveen nanlauuna ihonus. Aluksi Iueftiin H m Kuvenöörin påätös ja hlaiilsyninen Däistii l(oulupiir istå. "Mntta koska sdotussa Kuvenöörin piiät6ks sså näiiråuiån kutalo kous uudell en låillis$sa jdd*l'ks$ä kå],ten:iviik si. Tiinii! lauseojobdostå tu&tuuå selked asia vtr oa&si ja oikcaksi, jora nörimiilti suuin osa ko kouksessa domad ryblyi, enji Alpuan kyläue ynnä Lunin Lsih kdssa. yksi tmsaloulupaikkå miiä råtrllhiin Ma&le ralon tykö, josla ei tule 5 kilo metd pxonnäsri kuin tuiki naoistaja vii[älutui sistalaloisra.,sillälisaiylsollä etrii opettajavoimiåja koulu[uoneiråhkemelaan tarpeen nukm., Näil ne isåmål päiiniväl. Tiisså MaaBle iykö nå o! Låki laloa jå nunt nia nöklejä. Lminet såsdi siihen nnee noin 45 tiloner.iåja smoin Al puasta. Mutra siinä viiden knonetrin vinllisessa koulmålkassa olisi pysyty. vaikka s oli6i sided nelkoin kåikila. Koulnja tåsitsi mkenraa kuiten,

5 kin vain yksi, sehijn ti$ä oli taikd latm. Asia moi åih srykrm. Vaihtoehtoin. oli tiinii ykli lodn tai ona koulu Alpud ja Luimetsiiån. aäniätiin ldkniin äyrien ison ialon isånnillä oli snurdpi?iinivalia kuin m6kn Dieteliä, Måmlm kouln sai 178 iirniåja siri vastas oli 105 iiänlå. So liihde! påätettiin!.hdä "nörin anonus Hera Kuvan6önle oikeude! tehdli yksi koulu ralon Ia niin liilti aons liiklcelle. LI'MIMDISÄN KOI'LU Luinels&et nousivat kuitokin kålin&n ja Itihet ftiin Pyön:isdi valitlamd asiasta ja lms reln oli ttii Luinetsålin tulisi nim (flsakoulujen Hmr Tdksraja vastusti ehdo! tomsti tåii Maanlm Sime olisi lullut 192 oppilsl4 joka o. ehdoftomnti liid sudi bmrå. Näin aia nlkesi lstetr kamålta omellisesti. Aikaå rä$ä oli loluut niin paljon, nli p:iåtös tiislå Näin LMim biiädldr tuli (ru koulu. Koulun paitkå hni Änni Lmianon nelle. Valtiolra motriin 8000 IMtm kuoletnlainajap,iåt ftiin, enit h ti laine satb ruvetäd nke arlm, e&åjo sylsylri Näin vållettiin tuha tuona. Kylälåist n!åätökse$ä punuiåm llåmdld naasiå. Koulu on tuitedkh rakemettd rudlän Piiålös oli: "(ai*ki nkemusvårkii neliiåan sielti niste ditii nalvimalla se." Toukokuussa I900oliienryeonNvaltiolt 5000ndkmlainaia Loulnå våria. KoulN nlcnianis6ta teki ha1vi6- nm rfjouben Mauu Kmelli Nivålata. Ratmnu noui kovu mdnda. Sen oli nä?irå olla siinå miiii.in vålnis 1.9,1901, enii voidran aloina koulupito. Openåjrlsi våliniin misopenajå. valtiolra tulevan pdkd listlii kla malsoi 150 mdkkaa vuodssa nhalalkkaaja lisål$i 5 hehtolitaa rukii la, sdd v mn sekii oppilaidm sis?iällnjoi tusbhoista puol.t. vapa asuio ja låd!ö ssti oli pa[.kaetula ja kafnala ALPUÄ JÄI JÄLKN Mufia dtli Alpua. Koulupaikta oli valinu :ikliliin onistanålle ikldin kålldue, nutla tudballa olivat rå$ä loppdeet raååt ja koulupidettii! vielåtusiå tukahuoness. Seik*lilu Mamlfl kflssa p:iåttyi nåin I nsen lalpioo!. Alpuslsiset eivst omm koulutal KOR\.NKYLÅ

6 Samuli Siponmaa Kirjan korjaussivut sinilla on torjaujcia ja tiiyde.nykiä sulaknjan tiedosto-osaon. Aivm samaa lonnia kdin Gunheruksella oli. neillä ei löyfntt. Knldr voi byödrltiiä nåiti nieleisellään lavalla. KUMMALLISISA OHILMISTOHARMJA Ak tekniikka yl ensäja tietotone ohjelmisioineen oval sulakirjan ico$a aivah ra&isdan tirkeiti apulbgi!. Aina ne ei!ät klitenkmn loini toivotulla lavalla. Sukuohjelnhto 8.0:n nulaan on liiietry toiminro, joka rekeejälkipolvitauluish ekstnhdosloja, Tälhi set tiedostot void&n sitten käsitellä tekstinkåsiltelyohjelmilla jie. Tällaisla mnunostiedostoa kiytime kin sitten sukutiedosto ose tehdssäme, Tdkiståe$ani lauluia huonain ftsiki. eltå toist sataa henti löii. jotka kaikli olivat puolisoido rannempia, puuttui tiedostorulosml$esra, Käsiryönij lisåsjn sino p!u! tuvat henkilöt. Muub vnhetoinintoa ohflmien yhtehtyö$ä m sinen huonannutken, Mallta,r?,t,,a ler siona låbetinne ki.jame tiedot Cumduks. kirjapainoon, Kuitenken des oikoluku ei ollui paljasta Ticdosron henkilöille taulujen välille oli aivm satutuahille hentilöille lisäyiynlt matiksi kirjanpitäjä. Muura ybleisui nåillå virheellisillå tiedoilla ei ole kuin se, en?i kaitti videtiedot ovt puoliso. tictoja, ja enji vihkimaiåika on ouut lietojen mukda. Seuraavasa taulujei nuned js henkilönind nih$ nchhlöisrä. iotka nilhisen vnheellgo amrtin oliv* sadeet: Yraden 20AA rrk jrhlbökett nh.n- Me I ke I dpii paihotrc rat d trkrtuj oa sekilenasa Liisaja ijo Sala.

7 r{ kel F*kni 0!i Ksio Iskko sid{iri du 3) sft}of r03r37e vtr. tu Joh.tuee dr Gj vdo \ Ltr, Bd! r.) sfmf Puors Pnko Amctr dio 1e a iefl Mclbt6 vilnclurn ^!o Karjo is 'r.ih aol F Nriit Pckaoid. ^6oh. I(dn srsd. aljta svlmn :r.3 1rs3 xeljo lohole /dl sb.ry v u Mdl vc&"!ro (ijri Riid Mmr &&rq åutu 16e) sf$6t 9.51e' vc.iti Ätbu. one;i; Pqorj$ vcro J0hituq r 7.Dr3 Hrh. r3brci oo.virt.riiå. rrni hr-mrj rtind.n. eodqd 1930 bgl TitnDe! (!jå[i!o s.ppo tohlde Tndue!. slnvnt rwd Johmi M,. snmi e.12!02 (uonu ir 6 itnt: renou lier (i'o &ob. r^rju s7 Jeo Ädolf a]lda. rsdu 66. v ftid M{ni,{!ob (iii R.diih uh&d MaDliicrirä nulh 10 sc vrjd H&Den wj],rq 30.r0.r330 bukia Kuo[d,7Jie+ Ähclsu Miis.lidjj:.?uoliso 20 vl. xaita Ten a I-uhrdo di, Tiii 33 rbr \6uD KouJouGoirt; Plor,u Jue turh' sdoda,13 r!3 y$dd 5lNlll 231],d ^urollriqihj;. vob md.. P-srd Mdö sdof, n rerj.u v. tonlm. &ådg sidndää. $lmtr 22.'1.rr40Ärelosri YrM.Lb6d - - Lakha tn td ltora rulakirjah \ ih n

8 v rrnk dcs nfuh oi Juho louo MLH4 bdu 3r. n,4ri. r.e.1e61 vfrod sr9nf r3.7.r9r9 vibnd. rhevildii. vmh!u!! vdnö J4b!P L6so F Id. sud rddo adu &0. v ^.n.-ln. Miklat.0i roho Yiö Mkkcl4 nub 343) srenr 12.'o1t33 \rihsd. roid,'dir. PNriso Pdd.}.M.i.Ml*elasFqn't 2.r.466 hudiki. K*iqd of.hir. M. Jfr ru;do (dd Kyeh Hcllu Mjrdc!. duru 89. syltror u. ocvr. Miklda (nd Ami $ MRd4 ldu 344). slnenf ' hddso jrs4 c6.6.r99r,r.ree4) Hcilo Rold n Als vr. ^trr M'i ruhl.ho G,id Krlil i Hrr{i rnkkdi, huru 332. sftlrl,9'61963 vihin; soljnillsnan Puorro Jomå Juhmi sjskol ees *k lsko tqh{rr si,loh n Ptcu v M-3 kma Milrda 0!i rovo Yiö Mikkri, 'qrq 348. sftfl Lrsrrrisolkbo hioli. Prcriso Rlijo sfenrr r 12.1e31 hndclfin. G66ei 1136 Fd sdeor,. T dq 347. r m 4 sf6 rls{tuk4 opdan ' M.ri!.{.r.i Jqn'ni s:ur.rr sfelf L ktltra nr ta atatu:ukuhqan röhtn.

9 u. lduri xircft s.rlor' (,ni M,rt. MrLLrå åqlq 3,1{). srq!'t j!d!öö4 iddjt. Arlesrie &d sgi'!r*esj! ldrelonas)lrfrll5'a1'03 Y4ö or oujra srilraf,0.4ioir Ämik milj. s.tr.h, sf9!y, n. olj9. sdob $lqlyr rsrm m. Y46 o.!.d oul Fr Jdo vqidlo uur! rr3). sfqlf r52.4r4. M,5!ri.qr Pdo ridl M!i.I.Lbhvfrl''21'413q virrid sy,9ny' 23.11s63 ftun n sble1 r$bl vdclu4 Jdo at6, Iira Lkohr tobta) tqr. n w 19tt l4ttu i4t4i4 A4sj4 I A4P 6,,44i tel ' / x'i'4 d6da}'a:o i' id.yrffi' 'ätbelr \.'r PNlr xd.riin. R'ivio Gr P,qri vciklo Rai'io bulu 1156). synqnrr sqqhrcllidji. Puorkok Jqr'rni Msniiei e37 r.uitn Maftirtn n Maj1 Lkr Mrdrl Juho?*k Ms]d6 srgnf Mn.r Mrdr Mdo., syigof vlhedrrskdpi'kuonm43'1943' vck Johmd o nr SFsyr mj.b.rdo.qienf t!2 vrrud xwrlod K6nd ro3.re70. fuoii$mrdd^do'sinol'vih]ty l

10 u. e Jdd sipoddn auå &d qdu 1276). sf!r Puorirc,ri. Tb Bhl.fu He u l3ro J.,l{ko xiihar. (isi tu5d Hdm.d Ljrmll uuru 1340). sfttrf ouhijd r{psjbi rsioera. 'e53 Jdro Psrso ^t. Ätur'r HodL H$kiJd n $ i so6a A!dn. sd Johle4 ub.a stnenrr Jd rcpd usklirci. stneltl "ed lrdlo u6bim'. sfeltl

11 eddöq jolden tletoihin on mnåri ai itmesatnyr tliniäriinen kirjdptdjt. (von korj,r. kirjad) cyd ]ry7,io!]d'lr4'ds synrynyr 3.t 1 r966 vih4li llpur Taulu370'l,r!.rMrii drsslosftyn Trnb! 34. \4ai Mar*err Hdppi Sydqnyr r 7 3. r 967 lnad Mebloudonnhia T{nu 339. f,ur den Sdili Sy4.}r Kunnoinen. urtrii sfgnyi 6 x.1356 s sydryiy' 10 r 0. r e42 vihånii. LaimussdDnndibja Tauru 42s. Påiyi Mlrrr ii hd. sftynlr r 95 9 seindt oki. r.'n!$5 sdjr oh.rrrkota syntynyl t0.1 rc57viholi. ohjelmoijå. rrolu 45e sridj L lrxmk!,ra sftlrn t3.6let6 vibmri tnn ,r4 vihmri alpd. s syitynyr l4.3.t95rransita.keidiå synqn)r I L vihhr!. Mnniljelijd. rauru 4e2. Rrij. reucno srko syn\rr1s.t2.te56\nheri. ben nytu Heinota ja nyöhemii MenbnlajaHdlals srryiyr I snkrjoki ralo['r.d, P,avdrq Lapjnb/]ä, Mehbn ii bqrpln peh]olairyn ab såk ii rita q jmka jårken rdmies, hm,rlishubr rmru s)r vnj, xndm r,i'ir.n s r syntynn 27.9.tc.15 så,]6måki Luhpii:iujkkö. r'du 5rr. Mrijr r,iim Ldmm sfrynn 16.3.t e32 pjel'vsi. Trnlu 5l0. Suson!Mondr Synrynn2r.7.t3lr peloh. Tauru s43. S.rn Mr4l piippo Syrtnyi t 2 6. r 93s Outu rikoissnanhoihia. rruru5i.r sirprhrmclm,mnr sf nn l0.2.t953kuuffo Diplomi.insinööi. rruln 5.6. jj! Plura lttdnere roikjo sydryn/ 6 r. r e62 oulujokj rjkoi$neohoibja. ft trru ssr. Båi'ddh Gd N.rr Kry.zkr sy{yiyr 19,J. I 949 r,uoli Btrsko. Ldåk.di Truru 539. Hir**r Hdini rtnrr syngiyr r r r 1954 PDmls y yryt 24.t 1.r 9j9 vibflri. Tneydeihojråia rruru 603. tr.ktri Juhoryor!, Äijårå nyi's Åtlilli strlo synqhy' 2 5 r 325 \4 -u nnan r.h"oh.ardr. Ändrå s, on! fhhj.nry2-rr3.r\its1nrd.\rr 3ro i roniklö.er. tpuj. Äi]åtss3d \yri'!ho' rroli,en sms kyrto &jvikon ritalta m 7. ( mdemil, aniå vfkasrto, puoli$ilb sms vnhe ) fi sfrynyi r er2 Hetsidtii Ko'iblousFhja. r.du d3 MrF-Likr s.llimn 7.3 I c65 oulu sfbrr12.5.1e11 Luokeopchjå rmru 636. Mrj.,Linr Mdsm synlfyr r7 I t.le4e oub. ytioppil*ne*onomj ftu b ar sirpr Likr Tuurikh Rrub! srnrynt r \nh'nri. F rrr t6 2.re2r nsfjä'i, Ravinbh-4ul.in.n rrdr 613. airi Mi.jan r6rdtkckr sfbrn 25.e I e20. yniynrrr.r2.l963 ubjiei su*u*ija saatiin jltlapaikate *idapainola hfyti,tt oj.in eli etllkda påifänal

12 Samuli Siponmaa Sukuseura kirj antekij änä Lupanduin kenonan lä$ä ldhdessä!l jo tu tuksi tul1een snlakirjanne rekolaiheista. Kirjd ösipuheessa kiijatl siiiinsäja lrj! rkri liin kirjoitus tirjln siluilla 133 l5l kertoo oleeui sen sukuseu.ln alkutaipaleelta i niistli sen enenpåå. Ta*oitukseni on keftoa sukus6tl ja knjasta aivan onia nuniikuviani ja aivan omasta n:i- Sukuseura n tunnhhut kesäuä l99l nseiini mit nläiir erilyisesti verkdalolais ksi, I'an lias V plysi ni nuajuontlnaanensinmäisdisukujuhle Tiesinsukulaisuuteni, nutta en noteemnt siti sn kumormin Tiesin silloin niin Lain n rkin, enå kuulu sanalla Becniosuudclla no.ccn muulunldr sdtuu. Suhauduinvåhänihnclcllonjanoueskell nvainoni kiinnostuk*m omhtå sulajuuisrae. nsinmåiscsså sukujnhlassa oli noin 200 sutulaisla, joista tukafl ci Mtcnui kåiktia läsnåolijoita. Junhsa oli tumelmaa, kokous pääni p ruslm sulnsouan ja nallhäämö&in bli&syniin. lör'ryi alulsi helposti asia$a jo aikakennin kiimostdnena, mulra sinen nind&in valiniin ilneisesti siitä staslä, enä oli. ollut äiinessä koko pä1!än. men tuon l päiv:in ilba huona sn olevmi sukuseunn puheenjohtåja. Kun lias lalilliin seumsihteeriksi, en hätåänrynyt, vam ar velin, enä dimi on sellainen lavallind. yhdistys,jossa sihtden tekee kaiken työn Niin olikin ja.ii. kävi kin. lltas puursi yli kaikkio odofuksieni. Hänellå.li unhaa perua dyils ltk muoroinen riedosro,johon hiin oli tutkimalla kerånnrt noin 1500 henlilön tiedor. Tulkoon tå$ä sanotuksi sekin, enei useiden tuhansifl ihnislen henkilötielojen järjeståninen slhneen jäiestykseen, nisså niilå kiioiss! nylq,hin esitetiån, olhi mahdollhla ilnfl atkn apua. Tieto suvusta lisääntyy Sitiineidån atk-tiedosloa alettii!yhleisvoimir kartuna4 sulahamilil valift ii! tietojen keriiåjiä jne. Sanoihin ailoihin tilanih Marklu Kuoribndoltå tu*inus Vcrkasalojen tul miscsta Vinantiin ja ascr Ku oii piiädyq onam suvu tmraisijlsi I803 sftyrtt Yrjö Julolpoikr, päälcftiin ctsiä kbikki hånenjältclåiscnså. dcs kaiu.ia Y.jö Junonpojan lpsi!,joiue oli srntf ljälkoläisiä, ei luolloin tunnettu. Prriftiin kuitnki! clsimåiin jokaisdn lap sen jålkeläisisui yhdys[ontilö, jokå keråisi l(oto onan suhnamffa hcnlilöt ti dostoon. Asia ei ol lut dvm nebpo, nuna omeksi lna Kotila, jok! oli selviträn,,t ensin Lihm sulaidm (I'uolisoineen jå puolisoiden vmlcnpiicen yli 2400 he.kilöå), etsi tåi lokosi osin suuitöisesti vielii lseiden tuhmsier itmislcn liedol nuhla Alunaltaen puluttiin, enä pidiime jonki.laisena Bjm kind otettåvissa reksreissä siläj eddne kirjoit! anikkelcita eikä natriklelinonåisiå tietoja nyr elåvistå vaikuttajisra. Tiedosron snälle tierysti tllletime paljobri., nuna jätinne ie julkahensrta. silrå p rimne lla olt onål perusteensa: elme olisi se, n el mitii?in rdapuolisuutta. Kedsi]me rietoja vmboista asioista. hankinme jiikelåhlietoja ja Kuorilehlo tu&i toisaalla vannoja asiar.njoja Knjan il aikoihin ninu! hamitti, etten voinut onien pedeheittemme rakia tehdä lmstå s llaisla kehujuttuå, iinkä hån olgi alsaimut. Tiedostoh nyöhempänå yllåpitijänå tiedån. enii h:iner tiedo$ lon kermdiseo kä)atinånså tunlimäairå on nelinu- Uusi työnjako lias halusi ynden kolnivuotiskautcnsa jätkeen anlaa sihtee.in tehtåvär pois ja keskiriyä riodostoon. Hån jäi seuån hallih*seer liatsch sih teeriys p:inttyi siis noder I 994 kokoulccsa j a ti e doston hoidosta hii! luopui t sä1lä I 996. Pärj äil li in litenlil jotenlin ja sioita boidoltiin. Minulle oli lans mut kuva-arkiston lekcdircn, joto. nieluilin Lava-dkislon työläyden talia lopcnåa punenjoh tajuukni yht en kåuteer ja lcskiriyä våi. kuva ar kistonkartuttamiseer.puh rii.jokirjasbrii, jatc dosntr oli lårttuut noin rcljiiiin tuhanteen henulöön. Kuvia oli tuo oin, vuom 1996, tohla såle uudel leen kuvattnina ja dkisroituinå. Nyr kuvia on yli kol,ac satåa ja knjasa on niislä.oin luolet. Said ne lialsclra vuodcn 1996 loplupuolella hänen tal lcntzmmsa ticdor paperilla peihelauluiksi tulostet tuim. Tiedot siis säilyiväi. vaikka tiedoslon hoitljaa Kellhismi pelkäsri:in.eprokuvaajda ja puheenjohrajm loppui siihen. Keräsin jostair edersi-

13 & itseed, bantin sulatiedoslon tekemheen sovel tuve o[jelnran ti toko.eseni ja rupesin opettele- Dm sukutiedosbn r kemistil. Opin aåhitellen ninkji ninitin ja sihä yhteydesså muun ohessa senkjn, cnii llaislen tielokmlaohjelmien pahen hyödyn sa olcdala bryin tarkkajajohdonnukainen. omai.koisia rnieitli ei tietysli suurikun ta.kl'aus voi slää ja odoiinkin, nii knjm ilmesrrmhen jälkeen posrilaatitkodtulviivnicilnoitulsia.vnheiläiöyrtikin (odottuadi vähclmiio). mutt! uskon. eftii cnin osa lulijoidc. lör'liinistii virhetuå tåi puultehro i ole tullnt viclå iicloonil Tiedosto kunnossa Tallensii nsin sit de neljä hrhatia jå siiten l mm jå osin nuidentin keråiinåt kol,niscn tuiaila henkilötieloa ( nt1?4r5 bentilöä tieloineor ). Mui r,ldn tietoja oli pap n aja hentilötieioinh y[distetyinä tiedostossa. Silt n rupesi kaninmaksi l?ihtöstoillad nemeen Klsrmvd suhnaeåsta löytrräån innokaslå viikeä, jole oli seivästi imostunun! MrånaM apuam ja kulim. Melkoinen osa sjitå natenaålistå ön nyl sukuknjåsa. Paavolan Heilaloisrakin piäsliin kirjoitt ftm joråii. Tieroa etsitti in j a s&tii n en hisista läbteislä j a nonenlaisi l- ra sukukhiha. l&!del!99eb!!!r!!o1e]lb tiin tinåtoimiranb ia Kuoniehdoltå oli luolloinjo aluslladti sbtu luplus ul ottla tulkinuksensa I 800 lunua eläneeseen Yrjö Juhonpoikaan ja hiinen låp Kirjatoimikunta Seum hallitus wlilsi ki{ltoiniluta$ lätellå loisiaan asuvia ibmisi:i ( IrF rklilä, Kaisu Mikkelä, M&kl'a Verkasalo ja Pekka Verk6alo). Kaisu Klcn tii oli lupautunut sumittelendn tnj$ ulkoasmja milu tehdiviiked tuli toinia yhdyshenkilö!å iallinrben ja toinilamm välillå.?ian toi mimm alusa iuonåsi! laitenkin, enli tehtilvtil'avolscd olikin tullul plojekinvetlijiio homa. to$ kn turtui meko yksinåiselii, kun roimilamm jokåiscllå jäscncuå oli iyöt hlävånsä ja nuut liien- Kokoomuimc sii?inöllisesli ja pidime vii tonloppubin*in, suumincliime knjd mgon, aikaraululimmc rchtävät F jaoim iöiti. Suui! tokmdi hankalnus oli siinä, ettei meiuå ollut kuslanlu palkanm viikeä. Kb ci ollut oiia, cilä ninuta ollut lapaehtoism työloiirh liiskuiksi, polkåsin *oko ajan, enelme pysy ascnmissmo aikatauluissa. Tultrjallaki. oli lail(eulcia onm aiklnse kdssa. Lopulta kevåållä 2000 kai*li rupesi vrt tositoiniin. lrja laisi t hdii kuulausilaupaua tliysiä työpäiviå. Krjan sisåltöå tulkiessm huomaar te nuiden loinikuntalagten työn jäljet. Koko kirjaloinikunta toini sitten loppujen lopuksi hfin kiinteåsti ja tohiinsa rcjåten. Ida teki vielå suurcnja rd!fl trön oikoluwd kanssa. llnan hånen amaftitaitoistå olettae me olisimc joutdneet suiitr [al]{aluuiciir Kiitos kauiislaulkoasula laulnu Kais Klenetille Kuwavaaryön i ensii viselle loppusuonue od seki4 enji viil&oa cmcn kiian ilnestynistii olle$ani kaupssa kåmyktiini soi: kirjapaim lqsyi, eiri nikii kura tul e esilehteer vasiasin, etiei siinen tnle midiiin kuvm vam s puldas sininen, minld Kaisu Klem fti on nåiiritelltt. KOKMUKSN RINTAÄANLLA Omaan takkiini tarttunutta Miläuisläjäi kjrjm ohella liäteo? MiUi sa.oi sinniille, jo&asuuh.itlelevalvastavanlahtakirjd. Ilselldi suui. anti bisi olla se, etui nåin seltetsti kuidka ankaraa liimä oli lsooluwlla ja pitkäån lielä yuosisadalla. J:nkyfilivån enhisiksi osoidrutuivalsilloiset elåmisen ehdot nykysuonalaiseen elämianverettma. \'t6i esinerkki: Kushlva Verksalo muuti pqhdlen 2?.9.18?2, sih syksyllå kiinykelien aikm. Vihamin llveskoraen Aholasla, joka od ona lapsuudenlotini, Joroisten kumm RuokojåNen Lrlå:in talootr nunerc 3. Silloin ei noslettu tavarcila auloon ja buutettu S& von låpi påivåså uuteen kotiin. Kuilta nonla päi v:iå lie nuuttonatka h*ospelissä kesliil}a, ei tiedeti, nutta se tiedeliiiin, ettii tasan laulausi tuon nuutd jålkeen Kuslaåva symytti [du, Norilma]si Ammattilainen asialle Suhknjaa sumiitclevim ncnvoish dlamm nuistiiictojd uloftmaftomnsa olcval asiat olmaliitn&ijfl lyöki. M idiin tnja$amc Kuorilcldor tu&imus on paimvinra dcloaircaia. Opir sclkcäsri scn, dii knja$a csilcft:i!ät tapantunal ja laajemmt hch[lökuvaulser olisi tyvä csinää åikalenten så hisbnafish råstaa vnte.. Ainatin ni.ulta puul lui sclvä lieloja taju aikalausien e.ilaisuulsista. Opittu ja kouluissa oper llu historiatiero eli sitä

14 'kirjaelädiånså aivoissaniondsalokdossatr,eiki sillä ollut yhleydi triihin sukulaisiin, joira neid,in titi esitellå sukutnjme luhijoill Nt1 näin jälkeen päin oln ajatellut, enä nofisa tirjanne jutuissa olisi omu aikakaulensa tausia voinut olla sel vennin 6il. Iopa amaltitulkijållc olisin nylq/i sen detinyksed valo$a valmh csitiäniiän lisä! tåv:iksi tulkinustekstin oh e..ikakand n tleistä hisbnaa esiniiviiä ainesla encnmä., kuin mitä sit?i Knjasame on silti nielesrjni kaksi hy!äå esi ne*kiå tiillaisist lausroja sisälrävästt lavsta esi! tiå vanloja sioila. nsinmåinen on h.ti kidd alu$ sa oleva vdksalor aikajaialla ja toinen on siwlt! 215 altava k riomus Anna verkaalosil. Vapaaehtoiset voimavarat Jos sukutirjaa t bdåän vapa&htohi. voininja lakea on vijhävaniren yhdisrys. kiy ne&o vmti sanoin kuin meid:in kålir löytly vain pienijoulko lekjjöitj, joille tulee kiirc. Tois&lta nå]auiä nyös silui, enä rahanldn kanssa t hdyisså prcjekehsa töidenkaautnishaikalallun loppupuolellelapahtuu, jalokn vastuuhenkilö repii hiuksiåan ja soiltetee Suraseuån penranisestå ttnjan ila6qriseen Lalui jokseentin lsd yhdeksän noita. Sc on lyhyt aika, eild olisi kddiiiån ollut nandollisra yksin lchdä iuollaisra unltaa noin lyhyessä ajå$a. Monim ihnisten!åpaa dka on kirjmo iekemiseen!n ole enån nissään seuahcssa as nassa, enå voisin vnalhesli kiituiä kai*lia ha.kteesa nulo na olleila. Kiitån siis epävnållisesiil Kuka minä olen? ds sukuturkimulsen ja rällaisdn kirjdkin ai, ka&sdnisen idea on siinä, enä keråliiän ybreen de, dotsukulaisntaja löydeniiin kodlreetrinmkin yhteys heihin. Minulle kcrryi disiä suvusla påljon tieto4 emalta tutut sulalaiset palasivat el?inåäni, lukuisa joukkotunlenationiasulalaisimi tuli tutuiksenija yksi linlki vihahrilaisiin s oihin tani tuia nel}o tlrklcm peranrksi. Palain hyvin voimaeldsti juurilleni ja iicd:in nlhtä pdennin, kuka minå olen. Toivon. etui kirjamme lulija voisi edes josain ndiirin nut a sanm, sillä yhteiskunnssme ja låmiis såmno on nylqrisin nolia piineitii, jotk! ovat onisn vimnnuttanåan neiti sukuyhleisöisuime. Mistä lähtökohta? Julka'sewe kirjm lalaiser sukukirld idea on dna se, ettii liihderäån josrain tihlönenkilöslä nykyhe*eer päh. Liihtöhmkilö, kantaisä rai -äiti kannattd valitå tlillaheen kaikti j:iltelåisei kana vdn sdkujulkahnun sellaiselta edgwdeltå, enei jälketitt n etsindi muodostu liifl lovaksi uråtak si. Me ftindim 1303 syntrreslä Yrjö Jntonpo jasta, joll rö],tyi kidmne nestynifm mmres Jos rodella haluaa tieti:i kuka mhä olm, pirit lsiä divflnenpiinsa päid. Kirjastanne pääsee nod alkuu. nne julkaisset kaittia qitolvitie loja, nitli beillä on tiedosto$m. Vain kålsi su knpolv a emd Yrjö JuhonpoiL& on luotettavsti tud.ifiu, nulla edislii suhrhmistå on hwinldn oi ksa lietoa jopa kau ndd kui! 1600-luwlle. Ne tiedor loi kura lahdsa saada tä',nöönsä lai ninii voidm esituiå suwn yhteisi$ä lilaisuutshsa. Tiedosloa voisi kartunåa simekin påin, nut a kun jokahella julkaisenallåme lapsikarraalla juuret jakamhrvåt kahlalle, or na[dononuus esinaiå ki{an nuodossa suulle joukolle kail&iå onia esipolvi- Lopuksi Sattuipa tli$å åstettäin, enä ha Korila, pnkäaikainen yhleistyökudppmini. soiiteli j otain tiedoe toasi& jå tolesime olcvanne sululaisia myös Paattuloiden (tåi laakloloiden) kaun!. Kun tinä u&tålme We*rsolon kanssa on nyt heunriinlt, Ima eldoni. etr?i letusbisime Paåkkrloidetr suluseuan ja r.kisime rjrjån. Markkn Kuorilehtokin on sitii kaulta Diin ettå ammattitutkijakin olisi omasta takaa. l iktipuh*ksi sen molemt Huobasin kuiienldn puhuvui nijrelle nyös &pdåist4 joiia isoäilini oli jajolla laåscn cpänen olleen sukuy[te]'tdi sulnlai, siitri, Tilukiir, joista yksi tuli åapmellc värtksi Tiirkeinrä olisi läuä he&ellai, enii miin vdlåsalor snvm nuultuva! nykygel pern -ja henknö tiedor tulisivat tiedostob hoitåjan ulottuville ja kir Kuko lahmsa t?istå nuisteluslani atre sen. etl en 6iiä nanskeie vainoni sulatulkinulselle. Toi votm SukuseMUe dqestystii ja iniostustå työn ja&miseenl ni! osa va.loiståkinjajo nåiu$mne olevisra dioisr.jäi julkaisenaila. Huuronerkin

15 lma Kotila Sukuseuran töitä urakalla Kuntalvella l99i ko too.tui viiden hensen iynmå lcrkasaloja ensim nähtä kcfiaa Hielalan kanttiin kokoukseen, oli lälrtökohlana lias Ve*a salon idca: jålestetåänkö sukukokous ensi kes:inä. Ja ku kaikki tuntui lsian hyvåkyvän, niin nonen runnin kcskustelun jel kccn lopputuloksena oli påälös piuiä sukukokous juhannuk$n jiilkeisenä lauanraina ja sunnuntaina. Jo alusta asti oli ajatus enä pcrustclaan sukuseura, mnna sc cnä sukutiedot tulcvat kirjaksi, tuli puheeks!a$a nosia myöhenni.. nsimmåiset!uodel kondallani o1i paremmin sollaisra hiljaheloa. Sitten lan aloin keliirä Liism sulahem lictoja. tuli siitä pitenpiai kainen protekti. Tein sitä useanman vdoden aikana, silläjoskus olin niin!äsyn'l koko homam etili pidinni&iiihin pauseja. M raoli siinå ilon aiheita kin,sain nlin innoslrmeiia auttåjia jotka selviltivät Iahipnnnsä tiebja ja anroivat osonrcita. Tietojr kedlessi huonasin heti alu$a, enii knjeellii tama ei b1hi. vaslauksia eijoko tuuut, tai ne viipyiväl pithiån. Siis puhelimella. Km kcllo nrli l?, niin aloin soitella Tämäaikakandestakin sta$ tii: ihmisiä sai silloin paftnni. kiiini ja einei leikkea halvenman hinnan tåla Kaikki televisiosarjat jåi katsonatta. i ole lierox nitå tapahtui kotikadulla ja olihan siel lä j okin samalaj utul in. säin tsin tiete.knr toisten kalsomisii, nutu vain,hui kerallam. lefehtii esi niemekodin kuvakuinsanoe.i ava ki.jb ja astu koriin. Tunlui $lta eltä mne bnneer Ia ni sitien? Muistin eltå sieua [pdston laa likossa on nosia odotianut peualakniam pllanen ja kansanonainen rislipistomalli. Nyt s on jo pöy dållä valmiina. Siiben tuli kolne Detrie kllmend scniin levem kuvioll. Tiillä kaistettiin nielesså pyö Ticrojahm piliiisi paiiviniili jalkuvasri ruleria rät dcmysknjoja vanen. Minusi1 olisi suobvaa. edä jo kaincn piuigi kirjaa suwssaan tlpahtune(ta nuu

16 I g. i! I e., v/. '5. 'g -å å,../ a,/ 5,f = c '6! å i!: /a I 3 e ;! 3 z ts: c 2 1 å a 3 e ; ii:lr,s -å '/> \ 3)l gr I s i a I I : å 9 - g s - 3 a 3 I!!.9 q: c :! ui

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä

Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2011 1 Vammaisasiain neuvottelukunta Aika 20.12.2011 klo 14:00-15:30 Paikka Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä Läsnäolleet Paakkanen Arja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 53 17.05.2016 Yhtymähallitus 63 09.06.2016 Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 17.05.2016 53 Päivystysasetuksen voimaantulo 1.1.2015

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1 Tarkastuslautakunta Kitee Aika 26.02.2013 klo 13:30-17:50 Paikka Kiteen kaupungintalo, Hellin kammari Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Karppanen Jouko

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen Perusturvalautakunta 40 24.04.2013 Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen 281/00.03.01/2013 PELA 40 Perusturvan toiminta- ja palveluorganisaatio

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Keskiviikkona 3.12.2014 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona 3.12.2014 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2014 140 Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Aika 26.11.2014 klo 16:00-18:45 tauko klo 16.50-17.20 Paikka Läsnä Harjukoti, Kotiharjuntie 10 Kouvola Luettelon mukaan Pykälät 71-75

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN LIIKKEENLUOVUTUS JA ARKEA OY:N OSAKKEIDEN OSTO

8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN LIIKKEENLUOVUTUS JA ARKEA OY:N OSAKKEIDEN OSTO Kaupunginhallitus 257 07.10.2015 Kaupunginhallitus 332 25.11.2015 Kaupunginhallitus 8 03.02.2016 8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto M01 IMN M550000 6 MODU MUIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto illys 1 Juilate,

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen)

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen) 22 788 Lotta Wennäkoski Soiva ilo Soraanolle ja ianolle (Marjo Heiskanen) 201 Coyright by the Comoser All Rights Reserved No art o this ublication may be coied or reroduced in any orm or by any means ithout

Lisätiedot

Työllisyysraportti 2014

Työllisyysraportti 2014 Kaupunginhallitus 391 17.08.2015 Työllisyysraportti 2014 679/14/07/00/2015 KH 391 Valmistelija: työllisyyspäällikkö Ilkka Rintala Johdanto Kaupungin työllisyyspalvelut kuuluvat kaupungin keskusviraston

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot