HUOVI-ESITTELY. VAHTI Riskienhallintaseminaari (Julkinen versio)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOVI-ESITTELY. VAHTI Riskienhallintaseminaari 7.11.2013. (Julkinen versio)"

Transkriptio

1 HUOVI-ESITTELY VAHTI Riskienhallintaseminaari (Julkinen versio)

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä HUOVI on? Hallinnon HUOVI-pilotointi ( ) Eräitä HUOVIn suomia mahdollisuuksia 2

3 HUOVIN TARKOITUS JA KÄYTTÄJÄT 1/2 HUOVI-portaali tukee huoltovarmuuskriittisiä toimijoita vakaviin häiriöihin ja poikkeusoloihin varautumisessa liiketoiminnan toimintavarmuutta parantamalla. Portaalin kautta huoltovarmuuskriittisille toimijoille tarjotaan mm. työkaluja, ohjeita ja koulutusta riskienhallinnan ja jatkuvuudenhallinnan kehittämiseen. Lisäksi portaalin kautta viestitään huoltovarmuusorganisaation ajankohtaisista asioista. HUOVI-portaalin käyttäjiä ovat huoltovarmuuden kannalta kriittisten yritysten ja organisaatioiden varautumisesta vastaavat henkilöt sekä huoltovarmuusorganisaation henkilöt ja eri viranomaisten edustajat. 3

4 HUOVIN TARKOITUS JA KÄYTTÄJÄT 2/2 Alun perin tehty strategisen tason suunnittelun työkalujen alustaksi (jatkuvuudenhallinnan näkökulma) Erilaisissa pilottihankkeissa välitetään myös operatiivista tietoa (reaaliaikaisesti) Kuntapuolella käyttöönotto menossa Helsingin kaupungilla Valtionhallinnon pilotit alkaneet syyskuussa (10 kpl) 4

5 TURVALLINEN ALUSTA Ollut tuotantokäytössä syksystä 2010 lähtien Auditoitu Korotetulle tietoturvatasolle (ST3) NCSA akkreditointi keväällä 2014 HUOVI-alustalle on mahdollista toteuttaa erilaisia sovelluksia tarpeiden mukaan Edistynyt ja turvallinen käyttäjien- ja pääsynhallinta valmiina 5

6 HUOVIN YHTEINEN VIESTINTÄ Ylittää hallinnon raja-aidat Yhteiset, jaetut alueet Uutiset, dokumentit, kalenterit, kommentointi Kaksisuuntaisuus, kollaboraatio Monenkeskisyys 6

7 HUOVIN TURVALLISET TYÖALUEET Luottamukselliseen tiedon välitykseen Vain nimetyt käyttäjät tietoisia Edes portaalin pääkäyttäjä ei näe sisältöjä Ilmoitukset uudesta sisällöstä ( /sms) Työryhmien, hankkeiden, harjoitusten jne. käyttöön Sisäiseen tiedotukseen Kaksisuuntaisuus, ryhmän sisäinen vuorovaikutus Todella helppoa perustaa uusia 7

8 HALLINNAN TYÖKALUJA HUOVIn käyttäjä- ja organisaatiotietojen hallinta Lisäksi yksinkertainen asiakasrekisteri Tulossa: VARMA-työkalu Tulossa: Riskianalyysi/hallinta -työkalu Tulossa: VAP-anomusten hallinta 8

9 HUOVIN VARMA-TYÖKALU VARMAn taustalla häiriökortti-ajatus Häiriötilanteisiin liittyvien toimijoiden tiedot Yhteystiedot (oletustiedot tai häiriökohtaiset) Toimintasuunnitelmat (häiriökohtaiset) Nähdään omat ja muiden suunnitellut tehtävät, mahdollistaa yhteensovittamisen ja toimien koordinoinnin etukäteen Häiriötilanteessa tarvittavat yhteystiedot valmiina Samaa matriisia voi käyttää eri tasoilla Häiriötilanteisiin varautumisen työkalu 9

10 VARMAN PIKANÄKYMÄT (LUONNOS) HÄIRIÖ X TOIMIJA Y YT TS YT TS Pelastustoiminta Laaja sähkökatko Poliisi Lämmönjakeluhäir Sotilasviranom. Pandemia Terveysviranom Vedenjakeluhäir Tekninen toimi Talousveden kelv. Sosiaaliviranom Kasvi/eläinepidem Ilmatieteen laitos Ydinonnettomuus Liikennevirasto Vaarall.aineet Ympäristöterv Laaja myrskytuho Vesilaitos Vakava tulva

11 VARMAN TARKKA NÄKYMÄ (LUONNOS) Yhteydet kaikkiin toimijoihin: Sal. SMS SMS On-line HÄIRIÖ Z TOIMINTASUUNNITELMA/TEHTÄVÄ Pelastustoiminta Nimi: Paavo Palomies Puhelin: VIRVE: (04552) WWW: Muokkaa >> Sal. SMS SMS On-line Viesti- ja johtokeskusten miehittäminen. Tilanteen koordinointi ja toimivaltaisten viranomaisten koollekutsuminen. Yhteydenpidon varmistaminen kuntien ja muiden toimijoiden kesken. Tilannekuvan kokoaminen ja välittäminen ylemmille tahoille sekä yhteistyökumppaneille Tiedotuksesta huolehtiminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Resurssien koordinointi ja lisäresurssien hankinta. Viranomaistiedotteiden ja mahdollisten hätätiedotteiden laatiminen. Tarvittavien virka-apupyyntöjen tekeminen. Hälytysyhteyksi en varmistaminen. Mahdollisten väestönevakuointien suunnittelu Muokkaa >> Poliisi Nimi: Pekka Poliisi Puhelin: VIRVE: (04552) WWW: Muokkaa >> Sotilasviranomainen Nimi: Keijo Kenraali Sal. SMS SMS On-line Sal. SMS SMS Muokkaa >> Virka- ja työvoima-avun toteuttaminen pyyntöjen mukaisesti. Annettavan avun erityispiirteitä: - Mahdollisuus asettaa itsenäiseen toimintaan 11

12 HUOVIN TILANNEKUVIA Pitkäaikainen, strategisen tason TIKU Kypsyysanalyysien tulos Jatkuvuudenhallinta, kyberturvallisuus, jne. Akuutit tilannekuvat, erilaisia STO III -pilotteja VO-TIKU Viranomaisten tiedot + infran häiriötiedot (kartta) TTVV Turvallisuustiedon jakaminen yritysten ja viranomaisten kesken 12

13 HUOLTOVARMUUDEN TILANNEKUVA HUOVIssa on yrityksille Kypsyysanalyysi-työkalu Jatkuvuudenhallinnan menettelyjen itsearviointiin Tiedot luottamuksellisia Poolikohtaiset keskiarvot, benchmarking Löydetään kehityskohteita, vuosittainen seuranta Yrityksissä, mutta myös pooleissa toiminnan kehityksen apuna 19/24 poolissa tilannekuva vuonna 2012 (edellisvuonna 13/24 kpl) Sama työkalu on tulossa kuntien käyttöön Helsingin kaupungin käyttöönotto-projekti parhaillaan käynnissä Sekä valtionhallintoon, pilotit alkaneet syksyllä

14 KYPSYYSANALYYSIN SISÄLLÖN VANKKA PERUSTA Euroopan laatupalkinto, EFQM, kehys (vrt. CAF) European Foundation for Quality Management EFQM, kehys Maturiteettimalli, CMM (vrt. TTT, KATAKRI jne.) Capability Maturity Model Toiminnan jatkuvuudenhallinnan standardi ISO Societal security - Guideline for incident preparedness and operational continuity management Vuodesta 2007 asti toimineet toimialakohtaiset (24 poolia) työpajat takaavat kypsyyskysymysten laadun. 14

15 5.4.1 Sähkön saatavuus Liiketoiminta on riippuvainen sähkön saatavuudesta. Sähkön saantihäiriöön reagoidaan. Tarve parantaa sähkön saatavuutta turvaavia järjestelyjä (esim. varavoima) saattaa olla tiedostettu. Liiketoiminnan sähkönsaannin häiriöt on tunnistettu ja niiden vaikutuksia on kartoitettu. Sähkön saantihäiriön aikana toimitaan ennalta sovitun toimintatavan mukaisesti. Varavoimalla turvattavat prosessit, järjestelmät ja laitteet on tunnistettu. Tiedostetaan häiriötilanteessa suorittamatta jäävien tehtävien merkitys liiketoiminnalle (sisäisille tai ulkoisille asiakkaille). Liiketoiminnan sähkönsaannin häiriöt on luokiteltu ja niiden vaikutukset liiketoiminnalle (sisäiset ja ulkoiset asiakkaat) on arvioitu. Kriittisten toimintaympäristöjen sähkön saantihäiriöiden hallinta on vastuutettu ja ohjeistettu. Prosessien, järjestelmien ja laitteiden sähkönsyöttö on kahdennettu, varajärjestelyt suunniteltu ja varavoiman käyttö ohjeistettu. Varavoiman riittävyyttä prosessien, järjestelmien ja laitteiden hallittuun alasajoon testataan. Sähkön saannin varmistaminen on kuvattu jatkuvuussuunnitelmassa ja huomioitu jatkuvuussuunnitelman testauksessa ja päivityksissä. Vastaava häiriö pyritään jatkossa ehkäisemään. Jatkuvuussuunnitelma ohjaa toimintaa sähkönsaannin häiriöissä. Suunnitelmaan on dokumentoitu toteutetut, testatut ja käynnistettävät kriittisten toimintaympäristöjen prosessien, järjestelmien ja laitteiden sähkönsaannin varmistavat varajärjestelyt. Varajärjestelyjen riittävyys ja toimivuus on varmistettu säännöllisesti harjoituksilla. Harjoitusten tulokset huomioidaan sähkön saatavuuden kehittämisessä. Häiriön aikaansaanut syy pyritään poistamaan välittömästi. Sähkön saantihäiriöiden (ml. kriisit) luokittelu ja niiden liiketoimintavaikutusten (sisäiset ja ulkoiset asiakkaat) arviointi tehdään vuosittain osana toiminnan suunnittelua. Kriittisten toimintaympäristöjen prosessien, järjestelmien ja laitteiden sähkönsaannin varajärjestelyjen toimivuus ja riittävyys varmistetaan säännöllisesti harjoituksilla ja auditoinneilla. Harjoitukset ovat todentaneet palautumisen häiriöistä normaalitilanteeseen olevan sujuvaa. Harjoitusten ja auditointien tulokset huomioidaan sähkön saatavuuden kehittämisessä. Arvioinnit osoittavat, että säännöllinen sähkön saantihäiriöiden (ml. kriisit) luokittelu ja liiketoimintavaikutusten (sisäiset ja ulkoiset asiakkaat) arviointi tukevat jatkuvuudenhallinnan kehittämistä ja vähentävät häiriöistä aiheutuvia kustannuksia. 15

16 16

17 TILANNEKUVA, ESIMERKKI 5.2 PALVELUTUOTANTO / TUOTANTO Pooli Y Tavoite vs. tilanne! 17

18 ANALYYSITYÖKALUN LAAJENNUKSIA Julkaistu toukokuussa 2013 Sähkönjakelijoiden varautumisvalvonta tilannekuva Kaukolämpöyhtiöiden varautumisvalvonta tilannekuva Poolitoiminnan kypsyysanalyysi tilannekuva Julkaistu Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpanon seuranta Tulevaisuudessa Rataverkon toimijoiden varautumisvelvoitteen seuranta (TRAFI) Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS 2010) seuranta KATAKRI v

19 VIRANOMAISTEN JA ELINKEINOELÄMÄN YHTEINEN TILANNEKUVA PILOTTI ( VO-TIKU ) Sisäisen turvallisuuden III ohjelman osana valmisteltiin viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteinen yritysturvallisuusstrategia. Strategian osana esitettiin viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteisen turvallisuustilannekuvan kokoamista Huoltovarmuuskeskuksen HUOVI-portaaliin. Toimenpide numero

20 HUOVI-PORTAALI ON TOIMIVA KANAVA JAKAA VIRANOMAISTEN TIEDOTTEITA JA JULKAISUJA HUOVI-portaali mahdollistaa viranomaistiedotteiden ja julkaisujen jakamisen portaalin käyttäjille, jolloin portaali voi toimia yhtenä viranomaisen viestintäkanavana. Lisäksi portaalin kommentointityökalu mahdollistaa palautteen lähettämisen suoraan kommenttina dokumenttiin. Lisäksi yrityskäyttäjät voivat ottaa suoraan yhteyttä ko. viranomaiseen niin halutessaan. (yhteystiedot löytyvät tiedotteista) Kukin viranomainen päättää julkaistavasta aineistostaan (esim. tilannekuvaraportit). Aineistot sijoitetaan portaalin etusivulle, jolloin ne ovat kaikkien portaalin käyttäjien luettavissa. 20

21 VO-TIKU, YHTEISTOIMINNAN HYÖDYT Yhteistoiminta lisää viranomaisten ja huoltovarmuusorganisaation välistä yhteistyötä tukee viranomaisten viestintää elinkeinoelämän toimijoille vahvistaa elinkeinoelämän kykyä varautua häiriöihin ja uhkiin. 21

22 TARKENNETUT TAVOITTEET HANKKEELLE Viranomaisten tilannekuvaraporttien hyödyllisyys pilottiin osallistuvissa yrityksissä: Tavoitteen arvioida viranomaisten julkaisemien raporttien hyödyllisyyttä (raporttien julkaisutiheys jne.) pilottiyrityksissä (koottujen tietojen käyttötarvetta) Tavoitteena saada kommentteja huoltovarmuusorganisaation eri aloilta Tavoitteena saada palautetta viranomaisilta yhteistoiminnan tarpeista ja odotuksista Keinoina HUOVI-portaalin toiminnallisuus, sähköpostiviestit ja työpajat HUOVI portaalin käytössä testataan: Tavoitteena arvioida viranomaisraporttien käytettävyyttä ja löytyvyyttä Tavoitteena arvioida HUOVIn kommentointi toimintoa kommenttien keruuna ja niihin vastaamisena (kaksisuuntaisuus) Tavoitteena on tunnistaa käytännön yhteistyön (viranomaiset, elinkeinoelämä ja HVK) kehittämistarpeita. 22

23 NÄIN LÖYDÄT VO-TIKUN HUOVISTA Klikkaa kohtaa Tilannekuva HUOVIn etusivulla 23

24 TYÖPAJAT 2013 Teema 1 ( ): Pilotoinnin tavoitteet Oikeusministeriö Korruptio Keskusrikospoliisi Yrityksiin kohdistuva rikollisuus Elinkeinoelämänkeskusliitto Miten yritykset voivat tuottaa tietoa viranomaisten suuntaan? Teema 2 ( ): Tietoturvan tilannekuva - Miten suomalainen vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistyömalli voidaan säilyttää kiristyvän regulaation puristuksessa? Viranomaisen näkökulma Operaattorin näkökulma Loppukäyttäjän näkökulma Teema 3 ( ) Kansainvälinen ulottuvuus yrityksen tilannekuvassa Alustukset YLE ja DHL Teema 4 ( klo 9-12) Turvallisuustilannekuvan muodostaminen yrityksessä Työpajan ohjelma tarkentuu vielä ja se lähetetään ilmoittautuneille. Ilmoittautumiset marraskuun työpajaan mennessä. 24

25 VO-TIKU -HANKKEEN TIEDONTUOTTAJAT Mukana: VNtike SM VIVI KRP SUPO Liikennevirasto OM tulli UM Poha Liittymässä mukaan: Trafi Ilmatieteen laitos Yritykset 25

26 VO-TIKU -SISÄLLÖT Muodoltaan ja kiireellisyydeltään kahdenlaista sisältöä: 1. Usein päivittyvää Automaattisia RSS-syötteitä 2. Ajoittaisia katsauksia/analyysejä PDF-muotoisia Luokittelultaan kahdenlaista sisältöä: 1. Julkista Saatavilla muualtakin 2. Luokiteltua, esim. ST IV Käyttö rajoitettu Ei julkisesti saatavilla Yksi esitystapa + yhdestä paikasta kaikki! HUOVI-portaali on auditoitu korotetulle titutasolle, joten sallittuna ST III Luottamuksellinen 26

27 VO-TIKU, SISÄLLÖN LÖYTYMINEN Ilmoitukset uudesta sisällöstä Sähköposti / SMS Syöte-kohtaiset Haku-toiminnallisuus Kattaa kaiken sisällön, jota käyttäjällä on oikeus nähdä 27

28 VO-TIKU, ULKOASU Käyttäjän itse muokattavissa Jatkokehitys meneillään 28

29 VO-TIKU, TULEVAISUUS Häiriökartat (parhaillaan toteutuksessa) Sähköverkot Televerkot Säätila VARMAn häiriötilanteet Paikkatietojen muut mahdollisuudet Tilannekuva-tapahtumien laajennukset Tarkempi maantieteellinen paikka Prioriteetti, merkityksellisyys? Asiasanat, tagit tms. Omat suodatukset, haku-agentit tms.? Käyttäjien (yritykset, viranomaiset) tarpeista lähdetään! 29

30 TURVALLISUUSTIEDON VÄLITYSVERKOSTO -PILOTTI Turvallisuuden parantaminen ja tehokas ongelmien ratkaisu edellyttävät eri toimijoiden yhteisesti sopimaa ja ajoittamaa toimintaa. Tavoite: luoda tehokas tiedonvälitysverkosto kaupan ja viranomaisten välille. Hanke toteuttaa Sisäisen turvallisuuden ohjelman, Turvallisempi huomen, tavoitteita parantaa kauppakeskusten turvallisuutta ja tehostaa tiedonvaihtoa. 30

31 TTVV-PILOTTI Verkoston on tarkoitus välittää merkityksellistä turvallisuustietoa mahdollisimman tehokkaasti ja automaattisesti. Verkostossa välitetään sekä ennalta estävää että reaaliaikaista turvallisuustietoa. Johtoajatus: Ei vain strategia, suunnitelma tai selvitys, vaan käytännön toimintaa! Pilotin alueena on Tampere. 31

32 TTVV-PILOTTI Tiedonvälityksen verkosto, jonka jäsenet ovat valikoituneet tietyn turvallisuusteeman mukaan Potentiaalisia uhan kohteita Uhan torjujia julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta Asiantuntijajäseniä Pilotin teema: Päivittäistavarakaupan rikosten ja häiriöiden torjunta. 32

33 TTVV-PILOTIN TOIMIJAT Hanke toteutetaan Pirkanmaan Turvallisuusklusterin osaamisverkostona Turvallisuustiedon välitysverkoston hankeryhmän muodostavat: Pirkanmaan poliisilaitos Poliisiammattikorkeakoulu Polamk Pirkanmaan aluepelastuslaitos Pirkanmaan hätäkeskus Kesko Oyj Pirkanmaan Osuuskauppa Suomen Lähikauppa Oy Securitas Oy Pirkanmaan yrittäjät Huoltovarmuuskeskus 33

34 TTVV, VERKOSTOMALLI Tiedonvälitys toimijoiden solmukohtien välillä yhteisesti sovitulla tavalla ja solmuista organisaatioiden omiin aliverkostoihin omien järjestelmien kautta. Solmu = Verkoston jäsenen tiedonvälityksen ja analysoinnin keskus Aliverkosto = Toimijan oma sisäinen tiedonvälitysverkosto, jossa tieto viestitään solmun ja esim. toimijan eri toimipisteiden välillä 34

35 TURVALLISUUSTIEDON VÄLITYSVERKOSTO HUOVI: - salattu www - sähköposti - tekstiviesti Solmu D ALIVERKOSTO Toimipiste 1 Aliverkosto: - toimijan omat välineet Solmu C HUOVI Solmu B Solmu A Toimipiste 3 Toimipiste 2 35

36 TTVV, HYÖTYJÄ Tehostuneen tiedonvaihdon avulla voidaan lisätä turvallisuudentunnetta, ennalta estää rikoksia, häiriöitä ja onnettomuuksia. Tiedonvaihto lisää kiinnijäämisriskiä, tehostaa rikosten selvittämistä ja siitä uskotaan olevan myös taloudellista hyötyä. 36

37 37

38 ESIMERKKI 1/2 Todellinen tapahtumailmoitus Huovissa: TAPAHTUMA-AIKA TAPAHTUMAPAIKKA [kaupan nimi peitetty] ANASTETTU TUOTE / TUOTERYHMÄ Yrittivät varastaa [elektroniikkatuote peitetty] TEKIJÄ 1 [tuntomerkit peitetty] TEKIJÄ 2 [tuntomerkit peitetty] TEKIJÄ 3 [tuntomerkit peitetty] AUTO [kuvaus, reknro peitetty] TEKOTAPA [kuvaus peitetty] 38

39 ESIMERKKI 2/2 Lisätty kommentti myöhemmin: Samat tekijät, samana iltana, [toisessa kaupassa]. Otettu kiinni kahden [tuotteen] varastamisesta. Huovi-viesti tavoitti [kaupan] vartijat ja he havaitsivat hetken kuluttua tuntomerkkeihin sopivan miehen ja aloittivat seurannan. Nopeasta Huovi-viestistä oli ratkaiseva hyöty tässä keississä!

40 TTVV VS. VO-TIKU Alueellinen pilotti Sisältö nähtävissä: Rajattu käyttäjäjoukko Sisältö: Käyttäjien (TTVV solmujen) itse tuottamaa Valtakunnallinen pilotti Sisältö nähtävissä: Kaikki portaalin käyttäjät Sisältö: Eri viranomaisten tuottamaa (pääasiassa) 40

41 HAVAINTO: SAMAT TARPEET KAIKILLA Myös kunnilla ja hallinnossa on samat tarpeet Samat välineet toimisivat suoraan Herännyt kova halu ottaa käyttöön Helsingin kaupungin käyttöönotto käynnissä Muiden kuntien malli kehitteillä HallintoHUOVI: pilotointi

42 HALLINNON HUOVI-PILOTOINTI, TAUSTAA Valtiovarainministeriöllä ohjausvastuu julkisen hallinnon tietoturvasta (YTS 2010) VM asettaa ja ylläpitää tähän tarvittavat toimielimet (VnP, Vahti 7/2009) Ohjaa myös valtionhallinnon kyberturvallisuutta (Suomen kyberturvallisuusstrategia 2013) SecICT-hanke HallintoHUOVI ( GovHUOVI ) 42

43 HALLINNON HUOVI-PILOTOINTI VM + HVK sopimus elokuussa 2013 Pilotointi alkoi syyskuussa 2013, etenee koko ajan Kokemuksia kerätään 2014 Palvelun omistaja on VM:n SecICT-toiminto SecICT-hankkeen tiedotuskanava Tietoturvallisuuden tilannekuvan koonti/esitys Kyberturvallisuusstrategian jalkautuksen arviointi Hallinnonalojen / virastojen omat tarpeet 43

44 HALLINNON HUOVI-PILOTOINTI Mukana useita ministeriöitä ja virastoja VM, SM, UM, PLM, TEM, OM, MMMtike, VNK, VRK, PRH, ViVi, Valvira, VK Tulossa 5 lisää? SecICT-seminaari HallintoHUOVIn ensimmäinen työpaja HVK tukee hallinnonalan/yksikön käyttöönottoa 44

45 SecICT-hanke, painopisteet Valtion johto Valtiovarainministeriön ICT-varautumisen, tietoturvallisuuden ja kyberturvallisuuden ohjaus Vntike tilannekuva 1. Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto (VM:n alainen toiminto) Keskeisiin valtion toimintoihin kohdistuvien vakavien tietoturvapoikkeamien ennaltaehkäisy ja valvonta. Vakavien, laajojen ja poikkihallinnollista yhteistyötä vaativien tietoturvatapahtumien koordinointi. Valtion toiminnan kannalta keskeisen tietoturvallisuuden tilannekuvan kokoaminen ja jakaminen. Ministeriöt turvallisuusviranomaiset, Vntike, muut turvallisuutta valvovat tai ohjaavat. 2. Valtion tietoturvallisuuden tilannekuva Valtion tietoturvallisuuden tilanneportaali GovHUOVI TARKENTUU Muut tilannekuvat Valtion ICT-palvelukeskusten asiakkaat Muut julkisen hallinnon ICT-palvelukeskusten asiakkaat Muut keskeiset toimijat (kunnat, kaupungit, HVK-kriittiset toimijat jne.) Viestintäviraston tilannekuva Valtion ICT-palvelukeskusten tietoturvatoiminta Muiden julkisen hallinnon palvelukeskusten tietoturvatoimijat 3. Viestintäviraston GovCERT-palvelut Muut valtion tietoturvapalvelut Tietoturvaraportointi Tiedon hyödyntäminen Keskeinen tietoturvayhteistyö Kirsi Janhunen, JulkICT

46 HALLINTOHUOVIN MAHDOLLISUUKSIA Useiden hallinnonalojen yhteinen käyttö Yhteiset tilannekuvat Hallinnonalojen sisäiset tilannekuvat Viestintä ja kriisiviestintä Sisäinen / välinen / sidosryhmät Ennakointi / akuutti Harjoitusten suunnittelu ja toteutus Varautumisen suunnittelu/koordinointi Riskianalyysi/hallinta Teknisesti turvallinen (auditoitu, korotettu taso) 46

47 ESIMERKKI: TILANNEKUVA HALLINNONALOJEN KYBERTURVALLISUUSTOIMENPITEISTÄ Virastojen / yksiköiden tilannekuva Hallinnonalakohtainen tilannekuva PLM / TK: Kyberturvallisuuden tila: hallinnonalojen tilannekuvat Muita: TT-tasot, YTS, KATAKRI 47

48 HALLINTOHUOVIN MAHDOLLISUUKSIA YHTEISKUNNAN TURVALLISUUS/VARAUTUMINEN Pitkänaikainen strategisen tason tiku (johtamisen ja kehittämisen) Hallinnonala 1 Hallinnonala 2 VNK: Hallinnonala 3 VM/TORI/VIP: Hallinnonala 4: PLM / TK : Kyberturvallisuustoimenpiteiden arviointi (sovellus) kybertiku kybertiku kybertiku KyberTIKU YTS strategisten toimenpiteiden arviointi (sovellus) Arvio Arvio Arvio YTSTIKU Tietoturvallisuustoimenpiteiden arviointi (sovellus) Arvio Arvio TituTIKU Arvio ICT-VARE / KATAKRI / VAHTI toimenpiteiden arviointi (sovellus) Arvio Arvio ICTTIKU Arvio Viestintä ja kriisiviestintä (erityisesti hankealueiden käyttö) Viestit / tiedotteet Valtiojohdon Vi Viestit / tiedotteet Viestit / tiedotteet Harjoitusten suunnittelu ja toteutus (erityisesti hankealueiden käyttö) Harjoitustoimenpiteet Valtiojohdon Vi Harjoitustoimenpiteet Harjoitustoimenpiteet = Tilannekuva (keskiarvo) hallinnonalan omien yksiköiden vastauksista 48 = Tilannekuva (keskiarvo) kaikkien hallinnonalojen vastauksista (c) Tuija Kyrölä

49 KIITOS Huoltovarmuuskeskus Pohjoinen Makasiinikatu 7 A Helsinki, Finland Tel Fax (09)

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN. Tietoturva Nyt! Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma

TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN. Tietoturva Nyt! Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN Tietoturva Nyt! 4.11.2015 Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain tarkoituksena on

Lisätiedot

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) 20.5.2014 Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Hankkeen tausta Esityksen sisältö Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto

Lisätiedot

HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE

HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE HUOLTOVARMUUSORGANISAATION TYÖKALU JOHTAJA TUIJA KYRÖLÄ Kevät 2013 Johtaja Tuija Kyrölä 1 PALVELUNA KUNNALLE & VARAUTUMISEN VERKOSTO VIRTUAALINEN KOHTAAMISPAIKKA,

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP)

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta Lapin TIVA:n alueseminaari 24.9.2009 Rovaniemi JVP:n ohje valmius-suunnitelman

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Ajankohtaista JulkICT:stä Kirsi Janhunen VAHTI-päivä

Ajankohtaista JulkICT:stä Kirsi Janhunen VAHTI-päivä Ajankohtaista JulkICT:stä 13.9.2016 Kirsi Janhunen VAHTI-päivä Aiheet Julkisen hallinnon verkosto vakaviin ja laajoihin häiriötilanteisiin VAHTI-sivusto uudistuu Tietoturvan kasijako uudistuu uudeksi hallintarakenteeksi

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

Näkökulmia kokonaisturvallisuudesta - Ajankohtaista ja selonteon linjaukset - Kokonaisturvallisuus kunnassa

Näkökulmia kokonaisturvallisuudesta - Ajankohtaista ja selonteon linjaukset - Kokonaisturvallisuus kunnassa Näkökulmia kokonaisturvallisuudesta - Ajankohtaista ja selonteon linjaukset - Kokonaisturvallisuus kunnassa 20.3.2013 Yleissihteeri Vesa Valtonen (ST) vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi Kuntien varautuminen

Lisätiedot

Kieku-info Hankekatsaus Seija Friman. Tilaisuus, Esittäjä

Kieku-info Hankekatsaus Seija Friman. Tilaisuus, Esittäjä Kieku-info 25.8.2015 Hankekatsaus Seija Friman Tilaisuus, Esittäjä Vaiheen 2, tarkistuspiste 2 Käsiteltiin Kiekun strategisessa ohjausryhmässä pe 21.8. Ohjausryhmä puolsi käyttöönottoerän 6 aloittamista

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

Suomen kuntien vuoden 2015 tieto- ja kyberturvallisuutta koskeva kysely Tervetuloa vastaamaan kyselyyn!

Suomen kuntien vuoden 2015 tieto- ja kyberturvallisuutta koskeva kysely Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! 1(16) Suomen kuntien vuoden 2015 tieto- ja kyberturvallisuutta koskeva kysely Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Arvoisa vastaaja, Tällä kyselyllä selvitetään Suomen kuntien tieto- ja kyberturvallisuuden

Lisätiedot

Katsaus tieto- ja kyberturvallisuuden tilanteeseen. Aku Hilve JUHTA

Katsaus tieto- ja kyberturvallisuuden tilanteeseen. Aku Hilve JUHTA Katsaus tieto- ja kyberturvallisuuden tilanteeseen Aku Hilve 5.2.2014 JUHTA Tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaus valtionhallinnossa Ohjaus JulkICT Yhteiset palvelut Palveluntarjoajat (VIP/Valtori, ViVi,

Lisätiedot

VIRTU ja tietoturvatasot

VIRTU ja tietoturvatasot 1 VIRTU ja tietoturvatasot VIRTU/HAKA seminaari 3.2.2010 Erja Kinnunen VK/VIP VIPin palvelut Tietoturvallisuuden viitekehys valtionhallinnossa Ei tietoturvallisuutta koskevaa erillislakia Valtioneuvoston

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari 9.6.2015 Kehittämisneuvos Harri Martikainen Keskeinen toimintaympäristö SM:n tulevaisuuskatsaus

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

Kyberturvallisuus julkisen hallinnon digitalisoinnissa

Kyberturvallisuus julkisen hallinnon digitalisoinnissa Kyberturvallisuus julkisen hallinnon digitalisoinnissa 3.11.2016 Tuija Kuusisto Julkisen hallinnon ICT-osasto Sisältö Mitä on mahdollista turvata digitalisoitaessa? Toimijaverkostojen johtamisen luokittelu

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Kertakirjautumisella irti salasanojen ryteiköstä

Kertakirjautumisella irti salasanojen ryteiköstä Virtuttaako? Kertakirjautumisella irti salasanojen ryteiköstä Johtava asiantuntija Jouko Junttila Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Mikä on Kertakirjautumisratkaisu Virtu?

Lisätiedot

Turvallisuuskomitean toiminta 2015

Turvallisuuskomitean toiminta 2015 Turvallisuuskomitean toiminta 2015 HaV 1.3.2016 Yleissihteeri Tatu Mikkola Turvallisuuskomitea tehtävät ja kokoonpano Pysyvä asiantuntija VIJOHT Mantila VNK PÄÄLL Kaukanen RVL Poliisiylijohtaja Kolehmainen

Lisätiedot

Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari

Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari Kokeilutoiminnoilla irti esteistä ja tieto jakoon Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari 2.12.2015 Hyvin kokeiltu on puoliksi tehty! 5-10 kokeilua Seuranta:

Lisätiedot

Lausuntopalvelu.fi valtion virastojen lausuntomenettelyn työkaluna

Lausuntopalvelu.fi valtion virastojen lausuntomenettelyn työkaluna Lausuntopalvelu.fi valtion virastojen lausuntomenettelyn työkaluna Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tilaisuus 13.10.2016 Liisa Männistö Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU Anne-Kaarina Lyytinen Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Terveysvalvonnan johdon iltapäivä

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Jatkuvuuden varmistaminen

Jatkuvuuden varmistaminen Jatkuvuuden varmistaminen kriittisessä ympäristössä SADe-ohjelman tietosuoja- ja tietoturvailtapäivä 26.11.2014 Aku Hilve http: ://www.capitolhillblue.com/node/47903/060413internet 2 Varautumisella ymmärretään

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa Valtorin tietoturvaseminaari 2.4.2014 Pekka Ristimäki Johtava asiantuntija, CISM, CISSP, CRISC Valtori / Tietoturvapalvelut Mikä on hallintajärjestelmä?

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuusklusteri Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuustoimijoita Työterveyslaitos Tukes Tekes Aluehallintovirasto Suomen punainen risti

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015 Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä. Sisäisen

Lisätiedot

Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä. Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys. 6.10.2005 Gilbert Appelgren

Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä. Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys. 6.10.2005 Gilbert Appelgren Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys 6.10.2005 Gilbert Appelgren 1 Esityksen pääkohdat Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET Valtionhallinnon johdonfoorumin aamukahvit 13.5.2016 Juha Sarkio, Katju Holkeri, Ari Holopainen Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto PARANNETAAN JOHTAMISTA JA TOIMEENPANOA TAVOITE:

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä Liite 2. Alustava projektisuunnitelma JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä 16.10.2013 Versio: 0.4 Laatija: Kirsi Pispa 1 Sisältö

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Tilanne 30.9.2015 Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien

Lisätiedot

VAHTI-tilannekatsaus sekä VAHTI 2/2015 Ohje salauskäytännöistä -tilaisuus ICT-toimittajille

VAHTI-tilannekatsaus sekä VAHTI 2/2015 Ohje salauskäytännöistä -tilaisuus ICT-toimittajille VAHTI-tilannekatsaus sekä VAHTI 2/2015 Ohje salauskäytännöistä -tilaisuus ICT-toimittajille 15.3.2016 Kimmo Rousku VAHTI Tilaisuuden ohjelma 2 Tervetuloa! Yksikön päällikkö, VAHTIn puheenjohtaja Aku Hilve

Lisätiedot

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia Kirkot kriisien kohtaajina 25.3.2009 Valtiosihteeri Risto Volanen Suomen valtion kriisistrategia TURVALLISUUSTILANTEET JA UHKAMALLIT: YETT Normaaliolot Häiriötilanteet Poikkeusolot Uhkat tietojärjestelmille

Lisätiedot

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishankkeen (SecICT) tilannekatsaus. Kimmo Janhunen 2.4.2014 SecICT-hankepäällikkö

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishankkeen (SecICT) tilannekatsaus. Kimmo Janhunen 2.4.2014 SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishankkeen (SecICT) tilannekatsaus Kimmo Janhunen 2.4.2014 SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto (SecICT) Perustettava

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus Yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen on valtiovallan keskeisimpiä tehtäviä ja yhteiskunnan elintärkeät

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen JulkICTLab-projektihakemus v0.4 2 (6) DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö v0.4 3 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

julkinen ja yksityinen tila menevät sekaisin kulunrajoitusta ja -ohjausta ihmisille toiminta osin ympärivuorokautista asennusalustoja ja -reittejä

julkinen ja yksityinen tila menevät sekaisin kulunrajoitusta ja -ohjausta ihmisille toiminta osin ympärivuorokautista asennusalustoja ja -reittejä Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP SSTY Seminaari 19.10.2016 Kananmunan kuori suoja säätä (lämpö, kylmä, kosteus, tuuli) vastaan suoja ääntä vastaan suoja asiattomia (eläimet, ihmiset) vastaan suoja

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmähanke Tilannekatsaus. Kieku-info Martti Kallavuo

Kieku-tietojärjestelmähanke Tilannekatsaus. Kieku-info Martti Kallavuo Kieku-tietojärjestelmähanke Tilannekatsaus Kieku-info 23.9.2011 Martti Kallavuo Tähän saakka Saavutukset ja uutiset 1.8.2011 aloittanut Kieku-yksikkö VK:n pääjohtajan alaisuudessa Lasse Skogin johdolla

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

Miten Väestörekisterikeskus valmistautuu lainsäädäntöuudistukseen?

Miten Väestörekisterikeskus valmistautuu lainsäädäntöuudistukseen? Miten Väestörekisterikeskus valmistautuu lainsäädäntöuudistukseen? VAHTIn EU-tietosuoja-asetusta käsittelevän raportin julkistustilaisuus 2.6.2016 Annina Hautala, johtava asiantuntija Väestörekisterikeskus

Lisätiedot

Valtorin tietoturvapalvelut ja VAHTI yhteistyö. Valtorin asiakaspäivä Johtava asiantuntija Pekka Ristimäki

Valtorin tietoturvapalvelut ja VAHTI yhteistyö. Valtorin asiakaspäivä Johtava asiantuntija Pekka Ristimäki Valtorin tietoturvapalvelut ja VAHTI yhteistyö Valtorin asiakaspäivä Johtava asiantuntija Pekka Ristimäki Tietoturvapalvelut Pekka Ristimäki Johtava asiantuntija Valtion yhteiset tietoturvapalvelut: -Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu

Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu Kuntien varautumisseminaari 19.3.2013 Pasi Vainio riskienhallintapäällikkö Porin kaupunki Pitkä Uhkat sähkökatko Arvio, miten uhka vaikuttaa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos 10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos Kuntien valmiussuunnittelun ja toiminnan tukeminen Etelä-Savon valmius ja turvallisuustyöryhmä

Lisätiedot

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät 8.2.2017 Paljon on kysymyksiä, vähemmän vastauksia? SSTY Kyberturvallisuusseminaari 19.10.2016 Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa- alue,

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmähankkeen tilannekatsaus. Kiekun infotilaisuus Valtiokonttori Lasse Skog

Kieku-tietojärjestelmähankkeen tilannekatsaus. Kiekun infotilaisuus Valtiokonttori Lasse Skog Kieku-tietojärjestelmähankkeen tilannekatsaus Kiekun infotilaisuus Valtiokonttori Sisältö Kiekun aikatauluraami Tilannekatsaus hankkeeseen Tehtäväkierto- ja virkajärjestelymahdollisuus Kiekun aikatauluraami

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä SUOMEN SISÄINEN TURVALLISUUS UHATTUNA! TARUA VAI TOTTA? Sisäisen turvallisuuden merkitys eduskunnan lainsäädäntö- ja budjettityössä Sisäinen turvallisuus nostaa enemmän kysymyksiä, kuin on anta vastauksia

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Raportoinnin hyödyntäminen ja tiedon tuottamisen tulevaisuus Kimmo Järvinen

Raportoinnin hyödyntäminen ja tiedon tuottamisen tulevaisuus Kimmo Järvinen Raportoinnin hyödyntäminen ja tiedon tuottamisen tulevaisuus Kimmo Järvinen Kiekun raportointi Kieku-raportointi, missä mennään ja mihin mennään? - Kehittämisen viitekehys Roolit Suhde muuhun kehittämiseen

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 26.11.2015 / VM140:06/2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ

Lisätiedot

VnP: Palvelut ja tiedot käytössä. Luonnos v O-P Rissanen

VnP: Palvelut ja tiedot käytössä. Luonnos v O-P Rissanen VnP: Palvelut ja tiedot käytössä Luonnos v 0.45 10.9.2013 O-P Rissanen Periaatepäätöksen tavoitteet Yhdistää tehdyt esitykset ja päätökset yhdeksi kokonaisuudeksi sekä kuvata ja tarvittaessa linjata niitä

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Harri Martikainen kehittämisjohtaja Sisäisen turvallisuuden strategian valmistelu, Etelä-Suomen alueellinen työpaja 4.10.2016 Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

Palveluväylä tuotantoon! Marraskuun KaPA-päivä 26.11.2015. Kehittämispäällikkö Pauli Kartano / VM Hankepäällikkö Eero Konttaniemi / VRK

Palveluväylä tuotantoon! Marraskuun KaPA-päivä 26.11.2015. Kehittämispäällikkö Pauli Kartano / VM Hankepäällikkö Eero Konttaniemi / VRK Palveluväylä tuotantoon! Marraskuun KaPA-päivä 26.11.2015 Kehittämispäällikkö Pauli Kartano / VM Hankepäällikkö Eero Konttaniemi / VRK Palveluväylän tuotantokäyttö alkoi 18.11 Sitä edelsivät: º Viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö kyberturvallisuudessa. Johtaja Kirsi Karlamaa

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö kyberturvallisuudessa. Johtaja Kirsi Karlamaa Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö kyberturvallisuudessa Tietoturvaloukkausten käsittelyn tukeminen Kyberturvallisuuskeskus toimii kansallisena tietoturvaloukkausilmoitusten ja vika- ja häiriöilmoitusten

Lisätiedot

Kyberturvallisuuden tila Suomessa Jarkko Saarimäki Johtaja

Kyberturvallisuuden tila Suomessa Jarkko Saarimäki Johtaja Kyberturvallisuuden tila Suomessa Jarkko Saarimäki Johtaja Jarkko Saarimäki, johtaja 16.6.2016 1 Jarkko Saarimäki, johtaja 16.6.2016 2 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/towards-5g Useita limittäisiä

Lisätiedot

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 11.5 2016 Päivi Nurminen, VNK Esityksen agenda: Taustaa: Miksi uusi hanketietopalvelu? Tavoitteet Mikä tulee muuttumaan?

Lisätiedot

VARAUTUMINEN SOPIMUKSIN KYBERTURVALLISUUSUHKIIN Varautumispäällikkö Erkki Räsänen Huoltovarmuuskeskus, Infrastruktuuriosasto

VARAUTUMINEN SOPIMUKSIN KYBERTURVALLISUUSUHKIIN Varautumispäällikkö Erkki Räsänen Huoltovarmuuskeskus, Infrastruktuuriosasto VARAUTUMINEN SOPIMUKSIN KYBERTURVALLISUUSUHKIIN Varautumispäällikkö Erkki Räsänen Huoltovarmuuskeskus, Infrastruktuuriosasto HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen

Lisätiedot

Kyberturvallisuus ja finanssialaan kohdistuvat kyberuhat. Tomi Hasu Kyberturvallisuuskeskus

Kyberturvallisuus ja finanssialaan kohdistuvat kyberuhat. Tomi Hasu Kyberturvallisuuskeskus Kyberturvallisuus ja finanssialaan kohdistuvat kyberuhat Tomi Hasu Kyberturvallisuuskeskus 6.10.2015 1 Kyberturvallisuutta vai tietoturvallisuutta? Tietoturvallisuus koskee tietojärjestelmien ja verkkojen

Lisätiedot

Yritysturvallisuusselvitys ja Pääesikunnan kokemukset niistä

Yritysturvallisuusselvitys ja Pääesikunnan kokemukset niistä Yritysturvallisuusselvitys ja Pääesikunnan kokemukset niistä 25.10.2016 m/s Silja Serenade Insevl Pekka Ylitalo Nimi Työ Osasto Roadmap since 90's Mikä on yritysturvallisuusselvitys Uudistetun turvallisuusselvityslain

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus Hallituksen kokous Kari Pessi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus Hallituksen kokous Kari Pessi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilannekatsaus 18.7.2014 Hallituksen kokous 18.7.2015 Kari Pessi Valtorin tilannekatsaus Sisäisen tarkastajan rekrytointi Muut rekrytoinnit Siirtoprojektien

Lisätiedot

TOIMINNAN JATKUVUUDEN HALLINTA

TOIMINNAN JATKUVUUDEN HALLINTA VERSIO 1.0F 15.5.2009 TOIMINNAN JATKUVUUDEN HALLINTA Versio: 1.0F Julkaistu: 15.5.2009 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Toiminnan jatkuvuuden hallintaa koskevat suositukset... 3 3.1 Johtaminen...

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuolto 2015-2040 Haasteet Pirkanmaalla 22.10.2015, Pirkanmaan ELY-keskuksen auditorio Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5. OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto 13.5.2013 Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.2013 1 SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN

Lisätiedot

evare Valtionhallinnon ICT-varautumisen kehittäminen

evare Valtionhallinnon ICT-varautumisen kehittäminen evare Valtionhallinnon ICT-varautumisen kehittäminen ITJORY 10.6.2009 kalevi.halonen@vm.fi evare hanke VM:n 17.2.2009 asettama Valtionhallinnon ICTvarautumisen kehittämishanke (VM 11:04/2006) Toimikausi

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

SISÄINEN TURVALLISUUS KUNNASSA PAIKALLISHALLINNON NÄKÖKULMA

SISÄINEN TURVALLISUUS KUNNASSA PAIKALLISHALLINNON NÄKÖKULMA SISÄINEN TURVALLISUUS KUNNASSA PAIKALLISHALLINNON NÄKÖKULMA Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen Sisäisen turavallisuuden strategian valmistelu, Itä-Suomen alueellinen työpaja Kuopiossa 28.10.2016 NYKYTILANNE

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot