HUOVI-ESITTELY. VAHTI Riskienhallintaseminaari (Julkinen versio)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOVI-ESITTELY. VAHTI Riskienhallintaseminaari 7.11.2013. (Julkinen versio)"

Transkriptio

1 HUOVI-ESITTELY VAHTI Riskienhallintaseminaari (Julkinen versio)

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä HUOVI on? Hallinnon HUOVI-pilotointi ( ) Eräitä HUOVIn suomia mahdollisuuksia 2

3 HUOVIN TARKOITUS JA KÄYTTÄJÄT 1/2 HUOVI-portaali tukee huoltovarmuuskriittisiä toimijoita vakaviin häiriöihin ja poikkeusoloihin varautumisessa liiketoiminnan toimintavarmuutta parantamalla. Portaalin kautta huoltovarmuuskriittisille toimijoille tarjotaan mm. työkaluja, ohjeita ja koulutusta riskienhallinnan ja jatkuvuudenhallinnan kehittämiseen. Lisäksi portaalin kautta viestitään huoltovarmuusorganisaation ajankohtaisista asioista. HUOVI-portaalin käyttäjiä ovat huoltovarmuuden kannalta kriittisten yritysten ja organisaatioiden varautumisesta vastaavat henkilöt sekä huoltovarmuusorganisaation henkilöt ja eri viranomaisten edustajat. 3

4 HUOVIN TARKOITUS JA KÄYTTÄJÄT 2/2 Alun perin tehty strategisen tason suunnittelun työkalujen alustaksi (jatkuvuudenhallinnan näkökulma) Erilaisissa pilottihankkeissa välitetään myös operatiivista tietoa (reaaliaikaisesti) Kuntapuolella käyttöönotto menossa Helsingin kaupungilla Valtionhallinnon pilotit alkaneet syyskuussa (10 kpl) 4

5 TURVALLINEN ALUSTA Ollut tuotantokäytössä syksystä 2010 lähtien Auditoitu Korotetulle tietoturvatasolle (ST3) NCSA akkreditointi keväällä 2014 HUOVI-alustalle on mahdollista toteuttaa erilaisia sovelluksia tarpeiden mukaan Edistynyt ja turvallinen käyttäjien- ja pääsynhallinta valmiina 5

6 HUOVIN YHTEINEN VIESTINTÄ Ylittää hallinnon raja-aidat Yhteiset, jaetut alueet Uutiset, dokumentit, kalenterit, kommentointi Kaksisuuntaisuus, kollaboraatio Monenkeskisyys 6

7 HUOVIN TURVALLISET TYÖALUEET Luottamukselliseen tiedon välitykseen Vain nimetyt käyttäjät tietoisia Edes portaalin pääkäyttäjä ei näe sisältöjä Ilmoitukset uudesta sisällöstä ( /sms) Työryhmien, hankkeiden, harjoitusten jne. käyttöön Sisäiseen tiedotukseen Kaksisuuntaisuus, ryhmän sisäinen vuorovaikutus Todella helppoa perustaa uusia 7

8 HALLINNAN TYÖKALUJA HUOVIn käyttäjä- ja organisaatiotietojen hallinta Lisäksi yksinkertainen asiakasrekisteri Tulossa: VARMA-työkalu Tulossa: Riskianalyysi/hallinta -työkalu Tulossa: VAP-anomusten hallinta 8

9 HUOVIN VARMA-TYÖKALU VARMAn taustalla häiriökortti-ajatus Häiriötilanteisiin liittyvien toimijoiden tiedot Yhteystiedot (oletustiedot tai häiriökohtaiset) Toimintasuunnitelmat (häiriökohtaiset) Nähdään omat ja muiden suunnitellut tehtävät, mahdollistaa yhteensovittamisen ja toimien koordinoinnin etukäteen Häiriötilanteessa tarvittavat yhteystiedot valmiina Samaa matriisia voi käyttää eri tasoilla Häiriötilanteisiin varautumisen työkalu 9

10 VARMAN PIKANÄKYMÄT (LUONNOS) HÄIRIÖ X TOIMIJA Y YT TS YT TS Pelastustoiminta Laaja sähkökatko Poliisi Lämmönjakeluhäir Sotilasviranom. Pandemia Terveysviranom Vedenjakeluhäir Tekninen toimi Talousveden kelv. Sosiaaliviranom Kasvi/eläinepidem Ilmatieteen laitos Ydinonnettomuus Liikennevirasto Vaarall.aineet Ympäristöterv Laaja myrskytuho Vesilaitos Vakava tulva

11 VARMAN TARKKA NÄKYMÄ (LUONNOS) Yhteydet kaikkiin toimijoihin: Sal. SMS SMS On-line HÄIRIÖ Z TOIMINTASUUNNITELMA/TEHTÄVÄ Pelastustoiminta Nimi: Paavo Palomies Puhelin: VIRVE: (04552) WWW: Muokkaa >> Sal. SMS SMS On-line Viesti- ja johtokeskusten miehittäminen. Tilanteen koordinointi ja toimivaltaisten viranomaisten koollekutsuminen. Yhteydenpidon varmistaminen kuntien ja muiden toimijoiden kesken. Tilannekuvan kokoaminen ja välittäminen ylemmille tahoille sekä yhteistyökumppaneille Tiedotuksesta huolehtiminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Resurssien koordinointi ja lisäresurssien hankinta. Viranomaistiedotteiden ja mahdollisten hätätiedotteiden laatiminen. Tarvittavien virka-apupyyntöjen tekeminen. Hälytysyhteyksi en varmistaminen. Mahdollisten väestönevakuointien suunnittelu Muokkaa >> Poliisi Nimi: Pekka Poliisi Puhelin: VIRVE: (04552) WWW: Muokkaa >> Sotilasviranomainen Nimi: Keijo Kenraali Sal. SMS SMS On-line Sal. SMS SMS Muokkaa >> Virka- ja työvoima-avun toteuttaminen pyyntöjen mukaisesti. Annettavan avun erityispiirteitä: - Mahdollisuus asettaa itsenäiseen toimintaan 11

12 HUOVIN TILANNEKUVIA Pitkäaikainen, strategisen tason TIKU Kypsyysanalyysien tulos Jatkuvuudenhallinta, kyberturvallisuus, jne. Akuutit tilannekuvat, erilaisia STO III -pilotteja VO-TIKU Viranomaisten tiedot + infran häiriötiedot (kartta) TTVV Turvallisuustiedon jakaminen yritysten ja viranomaisten kesken 12

13 HUOLTOVARMUUDEN TILANNEKUVA HUOVIssa on yrityksille Kypsyysanalyysi-työkalu Jatkuvuudenhallinnan menettelyjen itsearviointiin Tiedot luottamuksellisia Poolikohtaiset keskiarvot, benchmarking Löydetään kehityskohteita, vuosittainen seuranta Yrityksissä, mutta myös pooleissa toiminnan kehityksen apuna 19/24 poolissa tilannekuva vuonna 2012 (edellisvuonna 13/24 kpl) Sama työkalu on tulossa kuntien käyttöön Helsingin kaupungin käyttöönotto-projekti parhaillaan käynnissä Sekä valtionhallintoon, pilotit alkaneet syksyllä

14 KYPSYYSANALYYSIN SISÄLLÖN VANKKA PERUSTA Euroopan laatupalkinto, EFQM, kehys (vrt. CAF) European Foundation for Quality Management EFQM, kehys Maturiteettimalli, CMM (vrt. TTT, KATAKRI jne.) Capability Maturity Model Toiminnan jatkuvuudenhallinnan standardi ISO Societal security - Guideline for incident preparedness and operational continuity management Vuodesta 2007 asti toimineet toimialakohtaiset (24 poolia) työpajat takaavat kypsyyskysymysten laadun. 14

15 5.4.1 Sähkön saatavuus Liiketoiminta on riippuvainen sähkön saatavuudesta. Sähkön saantihäiriöön reagoidaan. Tarve parantaa sähkön saatavuutta turvaavia järjestelyjä (esim. varavoima) saattaa olla tiedostettu. Liiketoiminnan sähkönsaannin häiriöt on tunnistettu ja niiden vaikutuksia on kartoitettu. Sähkön saantihäiriön aikana toimitaan ennalta sovitun toimintatavan mukaisesti. Varavoimalla turvattavat prosessit, järjestelmät ja laitteet on tunnistettu. Tiedostetaan häiriötilanteessa suorittamatta jäävien tehtävien merkitys liiketoiminnalle (sisäisille tai ulkoisille asiakkaille). Liiketoiminnan sähkönsaannin häiriöt on luokiteltu ja niiden vaikutukset liiketoiminnalle (sisäiset ja ulkoiset asiakkaat) on arvioitu. Kriittisten toimintaympäristöjen sähkön saantihäiriöiden hallinta on vastuutettu ja ohjeistettu. Prosessien, järjestelmien ja laitteiden sähkönsyöttö on kahdennettu, varajärjestelyt suunniteltu ja varavoiman käyttö ohjeistettu. Varavoiman riittävyyttä prosessien, järjestelmien ja laitteiden hallittuun alasajoon testataan. Sähkön saannin varmistaminen on kuvattu jatkuvuussuunnitelmassa ja huomioitu jatkuvuussuunnitelman testauksessa ja päivityksissä. Vastaava häiriö pyritään jatkossa ehkäisemään. Jatkuvuussuunnitelma ohjaa toimintaa sähkönsaannin häiriöissä. Suunnitelmaan on dokumentoitu toteutetut, testatut ja käynnistettävät kriittisten toimintaympäristöjen prosessien, järjestelmien ja laitteiden sähkönsaannin varmistavat varajärjestelyt. Varajärjestelyjen riittävyys ja toimivuus on varmistettu säännöllisesti harjoituksilla. Harjoitusten tulokset huomioidaan sähkön saatavuuden kehittämisessä. Häiriön aikaansaanut syy pyritään poistamaan välittömästi. Sähkön saantihäiriöiden (ml. kriisit) luokittelu ja niiden liiketoimintavaikutusten (sisäiset ja ulkoiset asiakkaat) arviointi tehdään vuosittain osana toiminnan suunnittelua. Kriittisten toimintaympäristöjen prosessien, järjestelmien ja laitteiden sähkönsaannin varajärjestelyjen toimivuus ja riittävyys varmistetaan säännöllisesti harjoituksilla ja auditoinneilla. Harjoitukset ovat todentaneet palautumisen häiriöistä normaalitilanteeseen olevan sujuvaa. Harjoitusten ja auditointien tulokset huomioidaan sähkön saatavuuden kehittämisessä. Arvioinnit osoittavat, että säännöllinen sähkön saantihäiriöiden (ml. kriisit) luokittelu ja liiketoimintavaikutusten (sisäiset ja ulkoiset asiakkaat) arviointi tukevat jatkuvuudenhallinnan kehittämistä ja vähentävät häiriöistä aiheutuvia kustannuksia. 15

16 16

17 TILANNEKUVA, ESIMERKKI 5.2 PALVELUTUOTANTO / TUOTANTO Pooli Y Tavoite vs. tilanne! 17

18 ANALYYSITYÖKALUN LAAJENNUKSIA Julkaistu toukokuussa 2013 Sähkönjakelijoiden varautumisvalvonta tilannekuva Kaukolämpöyhtiöiden varautumisvalvonta tilannekuva Poolitoiminnan kypsyysanalyysi tilannekuva Julkaistu Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpanon seuranta Tulevaisuudessa Rataverkon toimijoiden varautumisvelvoitteen seuranta (TRAFI) Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS 2010) seuranta KATAKRI v

19 VIRANOMAISTEN JA ELINKEINOELÄMÄN YHTEINEN TILANNEKUVA PILOTTI ( VO-TIKU ) Sisäisen turvallisuuden III ohjelman osana valmisteltiin viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteinen yritysturvallisuusstrategia. Strategian osana esitettiin viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteisen turvallisuustilannekuvan kokoamista Huoltovarmuuskeskuksen HUOVI-portaaliin. Toimenpide numero

20 HUOVI-PORTAALI ON TOIMIVA KANAVA JAKAA VIRANOMAISTEN TIEDOTTEITA JA JULKAISUJA HUOVI-portaali mahdollistaa viranomaistiedotteiden ja julkaisujen jakamisen portaalin käyttäjille, jolloin portaali voi toimia yhtenä viranomaisen viestintäkanavana. Lisäksi portaalin kommentointityökalu mahdollistaa palautteen lähettämisen suoraan kommenttina dokumenttiin. Lisäksi yrityskäyttäjät voivat ottaa suoraan yhteyttä ko. viranomaiseen niin halutessaan. (yhteystiedot löytyvät tiedotteista) Kukin viranomainen päättää julkaistavasta aineistostaan (esim. tilannekuvaraportit). Aineistot sijoitetaan portaalin etusivulle, jolloin ne ovat kaikkien portaalin käyttäjien luettavissa. 20

21 VO-TIKU, YHTEISTOIMINNAN HYÖDYT Yhteistoiminta lisää viranomaisten ja huoltovarmuusorganisaation välistä yhteistyötä tukee viranomaisten viestintää elinkeinoelämän toimijoille vahvistaa elinkeinoelämän kykyä varautua häiriöihin ja uhkiin. 21

22 TARKENNETUT TAVOITTEET HANKKEELLE Viranomaisten tilannekuvaraporttien hyödyllisyys pilottiin osallistuvissa yrityksissä: Tavoitteen arvioida viranomaisten julkaisemien raporttien hyödyllisyyttä (raporttien julkaisutiheys jne.) pilottiyrityksissä (koottujen tietojen käyttötarvetta) Tavoitteena saada kommentteja huoltovarmuusorganisaation eri aloilta Tavoitteena saada palautetta viranomaisilta yhteistoiminnan tarpeista ja odotuksista Keinoina HUOVI-portaalin toiminnallisuus, sähköpostiviestit ja työpajat HUOVI portaalin käytössä testataan: Tavoitteena arvioida viranomaisraporttien käytettävyyttä ja löytyvyyttä Tavoitteena arvioida HUOVIn kommentointi toimintoa kommenttien keruuna ja niihin vastaamisena (kaksisuuntaisuus) Tavoitteena on tunnistaa käytännön yhteistyön (viranomaiset, elinkeinoelämä ja HVK) kehittämistarpeita. 22

23 NÄIN LÖYDÄT VO-TIKUN HUOVISTA Klikkaa kohtaa Tilannekuva HUOVIn etusivulla 23

24 TYÖPAJAT 2013 Teema 1 ( ): Pilotoinnin tavoitteet Oikeusministeriö Korruptio Keskusrikospoliisi Yrityksiin kohdistuva rikollisuus Elinkeinoelämänkeskusliitto Miten yritykset voivat tuottaa tietoa viranomaisten suuntaan? Teema 2 ( ): Tietoturvan tilannekuva - Miten suomalainen vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistyömalli voidaan säilyttää kiristyvän regulaation puristuksessa? Viranomaisen näkökulma Operaattorin näkökulma Loppukäyttäjän näkökulma Teema 3 ( ) Kansainvälinen ulottuvuus yrityksen tilannekuvassa Alustukset YLE ja DHL Teema 4 ( klo 9-12) Turvallisuustilannekuvan muodostaminen yrityksessä Työpajan ohjelma tarkentuu vielä ja se lähetetään ilmoittautuneille. Ilmoittautumiset marraskuun työpajaan mennessä. 24

25 VO-TIKU -HANKKEEN TIEDONTUOTTAJAT Mukana: VNtike SM VIVI KRP SUPO Liikennevirasto OM tulli UM Poha Liittymässä mukaan: Trafi Ilmatieteen laitos Yritykset 25

26 VO-TIKU -SISÄLLÖT Muodoltaan ja kiireellisyydeltään kahdenlaista sisältöä: 1. Usein päivittyvää Automaattisia RSS-syötteitä 2. Ajoittaisia katsauksia/analyysejä PDF-muotoisia Luokittelultaan kahdenlaista sisältöä: 1. Julkista Saatavilla muualtakin 2. Luokiteltua, esim. ST IV Käyttö rajoitettu Ei julkisesti saatavilla Yksi esitystapa + yhdestä paikasta kaikki! HUOVI-portaali on auditoitu korotetulle titutasolle, joten sallittuna ST III Luottamuksellinen 26

27 VO-TIKU, SISÄLLÖN LÖYTYMINEN Ilmoitukset uudesta sisällöstä Sähköposti / SMS Syöte-kohtaiset Haku-toiminnallisuus Kattaa kaiken sisällön, jota käyttäjällä on oikeus nähdä 27

28 VO-TIKU, ULKOASU Käyttäjän itse muokattavissa Jatkokehitys meneillään 28

29 VO-TIKU, TULEVAISUUS Häiriökartat (parhaillaan toteutuksessa) Sähköverkot Televerkot Säätila VARMAn häiriötilanteet Paikkatietojen muut mahdollisuudet Tilannekuva-tapahtumien laajennukset Tarkempi maantieteellinen paikka Prioriteetti, merkityksellisyys? Asiasanat, tagit tms. Omat suodatukset, haku-agentit tms.? Käyttäjien (yritykset, viranomaiset) tarpeista lähdetään! 29

30 TURVALLISUUSTIEDON VÄLITYSVERKOSTO -PILOTTI Turvallisuuden parantaminen ja tehokas ongelmien ratkaisu edellyttävät eri toimijoiden yhteisesti sopimaa ja ajoittamaa toimintaa. Tavoite: luoda tehokas tiedonvälitysverkosto kaupan ja viranomaisten välille. Hanke toteuttaa Sisäisen turvallisuuden ohjelman, Turvallisempi huomen, tavoitteita parantaa kauppakeskusten turvallisuutta ja tehostaa tiedonvaihtoa. 30

31 TTVV-PILOTTI Verkoston on tarkoitus välittää merkityksellistä turvallisuustietoa mahdollisimman tehokkaasti ja automaattisesti. Verkostossa välitetään sekä ennalta estävää että reaaliaikaista turvallisuustietoa. Johtoajatus: Ei vain strategia, suunnitelma tai selvitys, vaan käytännön toimintaa! Pilotin alueena on Tampere. 31

32 TTVV-PILOTTI Tiedonvälityksen verkosto, jonka jäsenet ovat valikoituneet tietyn turvallisuusteeman mukaan Potentiaalisia uhan kohteita Uhan torjujia julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta Asiantuntijajäseniä Pilotin teema: Päivittäistavarakaupan rikosten ja häiriöiden torjunta. 32

33 TTVV-PILOTIN TOIMIJAT Hanke toteutetaan Pirkanmaan Turvallisuusklusterin osaamisverkostona Turvallisuustiedon välitysverkoston hankeryhmän muodostavat: Pirkanmaan poliisilaitos Poliisiammattikorkeakoulu Polamk Pirkanmaan aluepelastuslaitos Pirkanmaan hätäkeskus Kesko Oyj Pirkanmaan Osuuskauppa Suomen Lähikauppa Oy Securitas Oy Pirkanmaan yrittäjät Huoltovarmuuskeskus 33

34 TTVV, VERKOSTOMALLI Tiedonvälitys toimijoiden solmukohtien välillä yhteisesti sovitulla tavalla ja solmuista organisaatioiden omiin aliverkostoihin omien järjestelmien kautta. Solmu = Verkoston jäsenen tiedonvälityksen ja analysoinnin keskus Aliverkosto = Toimijan oma sisäinen tiedonvälitysverkosto, jossa tieto viestitään solmun ja esim. toimijan eri toimipisteiden välillä 34

35 TURVALLISUUSTIEDON VÄLITYSVERKOSTO HUOVI: - salattu www - sähköposti - tekstiviesti Solmu D ALIVERKOSTO Toimipiste 1 Aliverkosto: - toimijan omat välineet Solmu C HUOVI Solmu B Solmu A Toimipiste 3 Toimipiste 2 35

36 TTVV, HYÖTYJÄ Tehostuneen tiedonvaihdon avulla voidaan lisätä turvallisuudentunnetta, ennalta estää rikoksia, häiriöitä ja onnettomuuksia. Tiedonvaihto lisää kiinnijäämisriskiä, tehostaa rikosten selvittämistä ja siitä uskotaan olevan myös taloudellista hyötyä. 36

37 37

38 ESIMERKKI 1/2 Todellinen tapahtumailmoitus Huovissa: TAPAHTUMA-AIKA TAPAHTUMAPAIKKA [kaupan nimi peitetty] ANASTETTU TUOTE / TUOTERYHMÄ Yrittivät varastaa [elektroniikkatuote peitetty] TEKIJÄ 1 [tuntomerkit peitetty] TEKIJÄ 2 [tuntomerkit peitetty] TEKIJÄ 3 [tuntomerkit peitetty] AUTO [kuvaus, reknro peitetty] TEKOTAPA [kuvaus peitetty] 38

39 ESIMERKKI 2/2 Lisätty kommentti myöhemmin: Samat tekijät, samana iltana, [toisessa kaupassa]. Otettu kiinni kahden [tuotteen] varastamisesta. Huovi-viesti tavoitti [kaupan] vartijat ja he havaitsivat hetken kuluttua tuntomerkkeihin sopivan miehen ja aloittivat seurannan. Nopeasta Huovi-viestistä oli ratkaiseva hyöty tässä keississä!

40 TTVV VS. VO-TIKU Alueellinen pilotti Sisältö nähtävissä: Rajattu käyttäjäjoukko Sisältö: Käyttäjien (TTVV solmujen) itse tuottamaa Valtakunnallinen pilotti Sisältö nähtävissä: Kaikki portaalin käyttäjät Sisältö: Eri viranomaisten tuottamaa (pääasiassa) 40

41 HAVAINTO: SAMAT TARPEET KAIKILLA Myös kunnilla ja hallinnossa on samat tarpeet Samat välineet toimisivat suoraan Herännyt kova halu ottaa käyttöön Helsingin kaupungin käyttöönotto käynnissä Muiden kuntien malli kehitteillä HallintoHUOVI: pilotointi

42 HALLINNON HUOVI-PILOTOINTI, TAUSTAA Valtiovarainministeriöllä ohjausvastuu julkisen hallinnon tietoturvasta (YTS 2010) VM asettaa ja ylläpitää tähän tarvittavat toimielimet (VnP, Vahti 7/2009) Ohjaa myös valtionhallinnon kyberturvallisuutta (Suomen kyberturvallisuusstrategia 2013) SecICT-hanke HallintoHUOVI ( GovHUOVI ) 42

43 HALLINNON HUOVI-PILOTOINTI VM + HVK sopimus elokuussa 2013 Pilotointi alkoi syyskuussa 2013, etenee koko ajan Kokemuksia kerätään 2014 Palvelun omistaja on VM:n SecICT-toiminto SecICT-hankkeen tiedotuskanava Tietoturvallisuuden tilannekuvan koonti/esitys Kyberturvallisuusstrategian jalkautuksen arviointi Hallinnonalojen / virastojen omat tarpeet 43

44 HALLINNON HUOVI-PILOTOINTI Mukana useita ministeriöitä ja virastoja VM, SM, UM, PLM, TEM, OM, MMMtike, VNK, VRK, PRH, ViVi, Valvira, VK Tulossa 5 lisää? SecICT-seminaari HallintoHUOVIn ensimmäinen työpaja HVK tukee hallinnonalan/yksikön käyttöönottoa 44

45 SecICT-hanke, painopisteet Valtion johto Valtiovarainministeriön ICT-varautumisen, tietoturvallisuuden ja kyberturvallisuuden ohjaus Vntike tilannekuva 1. Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto (VM:n alainen toiminto) Keskeisiin valtion toimintoihin kohdistuvien vakavien tietoturvapoikkeamien ennaltaehkäisy ja valvonta. Vakavien, laajojen ja poikkihallinnollista yhteistyötä vaativien tietoturvatapahtumien koordinointi. Valtion toiminnan kannalta keskeisen tietoturvallisuuden tilannekuvan kokoaminen ja jakaminen. Ministeriöt turvallisuusviranomaiset, Vntike, muut turvallisuutta valvovat tai ohjaavat. 2. Valtion tietoturvallisuuden tilannekuva Valtion tietoturvallisuuden tilanneportaali GovHUOVI TARKENTUU Muut tilannekuvat Valtion ICT-palvelukeskusten asiakkaat Muut julkisen hallinnon ICT-palvelukeskusten asiakkaat Muut keskeiset toimijat (kunnat, kaupungit, HVK-kriittiset toimijat jne.) Viestintäviraston tilannekuva Valtion ICT-palvelukeskusten tietoturvatoiminta Muiden julkisen hallinnon palvelukeskusten tietoturvatoimijat 3. Viestintäviraston GovCERT-palvelut Muut valtion tietoturvapalvelut Tietoturvaraportointi Tiedon hyödyntäminen Keskeinen tietoturvayhteistyö Kirsi Janhunen, JulkICT

46 HALLINTOHUOVIN MAHDOLLISUUKSIA Useiden hallinnonalojen yhteinen käyttö Yhteiset tilannekuvat Hallinnonalojen sisäiset tilannekuvat Viestintä ja kriisiviestintä Sisäinen / välinen / sidosryhmät Ennakointi / akuutti Harjoitusten suunnittelu ja toteutus Varautumisen suunnittelu/koordinointi Riskianalyysi/hallinta Teknisesti turvallinen (auditoitu, korotettu taso) 46

47 ESIMERKKI: TILANNEKUVA HALLINNONALOJEN KYBERTURVALLISUUSTOIMENPITEISTÄ Virastojen / yksiköiden tilannekuva Hallinnonalakohtainen tilannekuva PLM / TK: Kyberturvallisuuden tila: hallinnonalojen tilannekuvat Muita: TT-tasot, YTS, KATAKRI 47

48 HALLINTOHUOVIN MAHDOLLISUUKSIA YHTEISKUNNAN TURVALLISUUS/VARAUTUMINEN Pitkänaikainen strategisen tason tiku (johtamisen ja kehittämisen) Hallinnonala 1 Hallinnonala 2 VNK: Hallinnonala 3 VM/TORI/VIP: Hallinnonala 4: PLM / TK : Kyberturvallisuustoimenpiteiden arviointi (sovellus) kybertiku kybertiku kybertiku KyberTIKU YTS strategisten toimenpiteiden arviointi (sovellus) Arvio Arvio Arvio YTSTIKU Tietoturvallisuustoimenpiteiden arviointi (sovellus) Arvio Arvio TituTIKU Arvio ICT-VARE / KATAKRI / VAHTI toimenpiteiden arviointi (sovellus) Arvio Arvio ICTTIKU Arvio Viestintä ja kriisiviestintä (erityisesti hankealueiden käyttö) Viestit / tiedotteet Valtiojohdon Vi Viestit / tiedotteet Viestit / tiedotteet Harjoitusten suunnittelu ja toteutus (erityisesti hankealueiden käyttö) Harjoitustoimenpiteet Valtiojohdon Vi Harjoitustoimenpiteet Harjoitustoimenpiteet = Tilannekuva (keskiarvo) hallinnonalan omien yksiköiden vastauksista 48 = Tilannekuva (keskiarvo) kaikkien hallinnonalojen vastauksista (c) Tuija Kyrölä

49 KIITOS Huoltovarmuuskeskus Pohjoinen Makasiinikatu 7 A Helsinki, Finland Tel Fax (09)

HUOVI-portaali. Huoltovarmuustoiminnan uusi painopiste: toiminnallinen huoltovarmuus

HUOVI-portaali. Huoltovarmuustoiminnan uusi painopiste: toiminnallinen huoltovarmuus Miten yrityksesi toiminta jatkuu, kun sähkönsaannissa on pitkäkestoinen katko tietoliikenneyhteydet ovat poikki myrskyn vuoksi tuotantokiinteistö tuhoutuu tulipalossa tärkeimmän raaka-ainetoimittajan tai

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN. Tietoturva Nyt! Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma

TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN. Tietoturva Nyt! Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN Tietoturva Nyt! 4.11.2015 Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain tarkoituksena on

Lisätiedot

HUOVI-PORTAALI. KUJA-koulutus Helsinki 30.10.2015 TÄMÄ ON JULKINEN VERSIO. HUOVISTA LÖYTYY TÄYSVERSIO, JOSSA ON MUKANA TÄSTÄ POISTETUT 23 DIAA.

HUOVI-PORTAALI. KUJA-koulutus Helsinki 30.10.2015 TÄMÄ ON JULKINEN VERSIO. HUOVISTA LÖYTYY TÄYSVERSIO, JOSSA ON MUKANA TÄSTÄ POISTETUT 23 DIAA. HUOVI-PORTAALI KUJA-koulutus Helsinki TÄMÄ ON JULKINEN VERSIO. HUOVISTA LÖYTYY TÄYSVERSIO, JOSSA ON MUKANA TÄSTÄ POISTETUT 23 DIAA. TILAISUUDEN OHJELMA Tilaisuuden avaus klo 12.00 Jatkuvuudenhallinnan

Lisätiedot

HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE

HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE HUOLTOVARMUUSORGANISAATION TYÖKALU JOHTAJA TUIJA KYRÖLÄ Kevät 2013 Johtaja Tuija Kyrölä 1 PALVELUNA KUNNALLE & VARAUTUMISEN VERKOSTO VIRTUAALINEN KOHTAAMISPAIKKA,

Lisätiedot

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) 20.5.2014 Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Hankkeen tausta Esityksen sisältö Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

KUNTALIITTO 11.6.2013 HUOVI-PORTAALI: TYÖKALUJA JATKUVUUDENHALLINNAN PARANTAMISEKSI. Johtaja Tuija KyröläTuija Kyrölä, KTL

KUNTALIITTO 11.6.2013 HUOVI-PORTAALI: TYÖKALUJA JATKUVUUDENHALLINNAN PARANTAMISEKSI. Johtaja Tuija KyröläTuija Kyrölä, KTL KUNTALIITTO 11.6.2013 HUOVI-PORTAALI: TYÖKALUJA JATKUVUUDENHALLINNAN PARANTAMISEKSI Johtaja Tuija KyröläTuija Kyrölä, KTL 1 HVO Mikä on HUOVI-portaali? Esimerkkejä kypsyysanalyysin kysymyksistä Miten eteenpäin?

Lisätiedot

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP)

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta Lapin TIVA:n alueseminaari 24.9.2009 Rovaniemi JVP:n ohje valmius-suunnitelman

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

HUOVI verkoston sähköinen työympäristö. Sähköinen työpöytä -seminaari 29.04.2010 Tutkimuspäällikkö Hannu Sivonen

HUOVI verkoston sähköinen työympäristö. Sähköinen työpöytä -seminaari 29.04.2010 Tutkimuspäällikkö Hannu Sivonen HUOVI verkoston sähköinen työympäristö Sähköinen työpöytä -seminaari 29.04.2010 Tutkimuspäällikkö Hannu Sivonen 1 Esityksen sisältö Huoltovarmuus Huoltovarmuusorganisaatio HUOVI-portaali, huoltovarmuusorganisaation

Lisätiedot

Luottamusta lisäämässä. Toimintasuunnitelma 2014 2016

Luottamusta lisäämässä. Toimintasuunnitelma 2014 2016 Luottamusta lisäämässä Toimintasuunnitelma 2014 2016 Toimintasuunnitelma Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen visio on, että Kyberturvallisuuskeskuksesta kehittyy entistä monipuolisempia tietoturvapalveluita

Lisätiedot

Ajankohtaista JulkICT:stä Kirsi Janhunen VAHTI-päivä

Ajankohtaista JulkICT:stä Kirsi Janhunen VAHTI-päivä Ajankohtaista JulkICT:stä 13.9.2016 Kirsi Janhunen VAHTI-päivä Aiheet Julkisen hallinnon verkosto vakaviin ja laajoihin häiriötilanteisiin VAHTI-sivusto uudistuu Tietoturvan kasijako uudistuu uudeksi hallintarakenteeksi

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

Katsaus tieto- ja kyberturvallisuuden tilanteeseen. Aku Hilve JUHTA

Katsaus tieto- ja kyberturvallisuuden tilanteeseen. Aku Hilve JUHTA Katsaus tieto- ja kyberturvallisuuden tilanteeseen Aku Hilve 5.2.2014 JUHTA Tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaus valtionhallinnossa Ohjaus JulkICT Yhteiset palvelut Palveluntarjoajat (VIP/Valtori, ViVi,

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Helsingin valmiussuunnitelma

Helsingin valmiussuunnitelma Helsingin valmiussuunnitelma Rakennusviraston toiminnan jatkuvuudenhallinta SKTY syyspäivät 21.10.2014 Timo Rytkönen Kaupungin valmiussuunnittelu Valmiuslaki (22.7.1991/1080) 40 : kunnan tulee valmiussuunnitelmin

Lisätiedot

CERT-CIP seminaari 20.11.2008

CERT-CIP seminaari 20.11.2008 CERT-CIP seminaari 20.11.2008 Johtaja Veli-Pekka Kuparinen Viestintävirasto Helsinki 24.11.2008 1 Huoltovarmuusorganisaatio 01.07.2008 Huoltovarmuuskeskuksen hallitus TEM nimittänyt 11 jäsentä 4 yksityiseltä

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

Suomen kuntien vuoden 2015 tieto- ja kyberturvallisuutta koskeva kysely Tervetuloa vastaamaan kyselyyn!

Suomen kuntien vuoden 2015 tieto- ja kyberturvallisuutta koskeva kysely Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! 1(16) Suomen kuntien vuoden 2015 tieto- ja kyberturvallisuutta koskeva kysely Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Arvoisa vastaaja, Tällä kyselyllä selvitetään Suomen kuntien tieto- ja kyberturvallisuuden

Lisätiedot

Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Kansallinen CIP-seminaari. Jani Arnell Vanhempi tietoturva-asiantuntija CERT-FI

Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Kansallinen CIP-seminaari. Jani Arnell Vanhempi tietoturva-asiantuntija CERT-FI Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille Kansallinen CIP-seminaari Turvaluokiteltu IV VIRANOMAISKÄYTT YTTÖ JulkL (621/1999) 24.1 :n 7 k Jani Arnell Vanhempi tietoturva-asiantuntija CERT-FI

Lisätiedot

Luottamusta lisäämässä

Luottamusta lisäämässä Luottamusta lisäämässä Kyberturvallisuuskeskus Kyberturvallisuuskeskus aloitti toimintansa osana Viestintävirastoa 1.1.2014. Se vahvistaa Viestintäviraston jo vuodesta 2001 lähtien hoitamia tietoturvatehtäviä.

Lisätiedot

LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU. Kimmo Manni

LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU. Kimmo Manni LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU Kimmo Manni SUOMEN ERILLISVERKOT OY:N PERINTEISET TOIMINNOT - Viranomaisradioverkko VIRVEn operaattori - Yksittäisten turvallisuusviranomaisten erillisjärjestelmien

Lisätiedot

VIRTU ja tietoturvatasot

VIRTU ja tietoturvatasot 1 VIRTU ja tietoturvatasot VIRTU/HAKA seminaari 3.2.2010 Erja Kinnunen VK/VIP VIPin palvelut Tietoturvallisuuden viitekehys valtionhallinnossa Ei tietoturvallisuutta koskevaa erillislakia Valtioneuvoston

Lisätiedot

VALVO JA VARAUDU PAHIMPAAN

VALVO JA VARAUDU PAHIMPAAN VALVO JA VARAUDU PAHIMPAAN Erkki Sivonen Senior Account Manager Nordic LAN&WAN Communication erkki.sivonen@lanwan.fi 5/13/2015 5/13/2015 5/13/2015 1.10.2013 UUSI SÄHKÖMARKKINALAKI JATKUVUUDENHALLINNAN

Lisätiedot

Kyberturvallisuus julkisen hallinnon digitalisoinnissa

Kyberturvallisuus julkisen hallinnon digitalisoinnissa Kyberturvallisuus julkisen hallinnon digitalisoinnissa 3.11.2016 Tuija Kuusisto Julkisen hallinnon ICT-osasto Sisältö Mitä on mahdollista turvata digitalisoitaessa? Toimijaverkostojen johtamisen luokittelu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU Anne-Kaarina Lyytinen Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Terveysvalvonnan johdon iltapäivä

Lisätiedot

Ajankohtaista Virtu-palvelussa

Ajankohtaista Virtu-palvelussa Ajankohtaista Virtu-palvelussa Haka- ja Virtu -seminaari 9.2.2011 Tapani Puisto, Valtion IT-palvelukeskus Keitä olemme? Mikä on Valtion IT-palvelukeskus? Mitä palveluja tarjoamme? - Valtion IT-palvelukeskus

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIT Valmiuspäällikkö Aili Kähkönen. Elintarvikehuoltosektorin poolit

ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIT Valmiuspäällikkö Aili Kähkönen. Elintarvikehuoltosektorin poolit ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIT Valmiuspäällikkö Aili Kähkönen Elintarvikehuoltosektorin poolit Alkutuotanto pooli Kauppa- ja jakelupooli Elintarviketeollisuuspooli KOVAtoimikunta 14 aluetta Toimikunta

Lisätiedot

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Valmistautunut on varautunut Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Toiminnan jatkuvuudenhallinta: Huoltovarmuusorganisaation uudet

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

Laatua ja tehoa toimintaan

Laatua ja tehoa toimintaan Laatua ja tehoa toimintaan Tietoturvallisuus osana laatua Kuntamarkkinat 12.9.2013 Aapo Immonen, Senior Manager, FCG konsultointi Oy 5.9.2013 Page 1 Sisältö Tavoitteet Tietoturvallisuutta ohjaavat tekijät

Lisätiedot

VAHTI-tilannekatsaus sekä VAHTI 2/2015 Ohje salauskäytännöistä -tilaisuus ICT-toimittajille

VAHTI-tilannekatsaus sekä VAHTI 2/2015 Ohje salauskäytännöistä -tilaisuus ICT-toimittajille VAHTI-tilannekatsaus sekä VAHTI 2/2015 Ohje salauskäytännöistä -tilaisuus ICT-toimittajille 15.3.2016 Kimmo Rousku VAHTI Tilaisuuden ohjelma 2 Tervetuloa! Yksikön päällikkö, VAHTIn puheenjohtaja Aku Hilve

Lisätiedot

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishankkeen (SecICT) tilannekatsaus. Kimmo Janhunen 2.4.2014 SecICT-hankepäällikkö

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishankkeen (SecICT) tilannekatsaus. Kimmo Janhunen 2.4.2014 SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishankkeen (SecICT) tilannekatsaus Kimmo Janhunen 2.4.2014 SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto (SecICT) Perustettava

Lisätiedot

Jatkuvuuden varmistaminen

Jatkuvuuden varmistaminen Jatkuvuuden varmistaminen kriittisessä ympäristössä SADe-ohjelman tietosuoja- ja tietoturvailtapäivä 26.11.2014 Aku Hilve http: ://www.capitolhillblue.com/node/47903/060413internet 2 Varautumisella ymmärretään

Lisätiedot

KRIITTISEN TELEINFRASTRUKTUURIN TURVAAMINEN

KRIITTISEN TELEINFRASTRUKTUURIN TURVAAMINEN KRIITTISEN TELEINFRASTRUKTUURIN TURVAAMINEN VIRVE-päivä 19.3.2013 Toimitusjohtaja Ilkka Kananen 1. Miksi Suomessa tarvitaan huoltovarmuutta? 2. Mihin huoltovarmuus perustuu? 3. Miten huoltovarmuutta turvataan?

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa Valtorin tietoturvaseminaari 2.4.2014 Pekka Ristimäki Johtava asiantuntija, CISM, CISSP, CRISC Valtori / Tietoturvapalvelut Mikä on hallintajärjestelmä?

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuusklusteri Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuustoimijoita Työterveyslaitos Tukes Tekes Aluehallintovirasto Suomen punainen risti

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Tulosohjaus-hanke Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Pilotin esitys 16.10. Tulosohjauksen kehittämisen

Lisätiedot

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Valmistautunut on varautunut Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Toiminnan jatkuvuudenhallinta: HUOVI-portaali jatkuvuussuunnittelun

Lisätiedot

ICT kehitysnäkymät. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8.10.2015 Ylitarkastaja Teemu Luukko

ICT kehitysnäkymät. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8.10.2015 Ylitarkastaja Teemu Luukko ICT kehitysnäkymät Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8.10.2015 Ylitarkastaja Teemu Luukko 2 Mikä ICT? Digitaalisuus Kyber IoT LTE, MKR PRS.. Vaatii pohjalle yhteiset toimintatavat ja -ratkaisut 3 4 5 ICT:n

Lisätiedot

Abuse-seminaari 12.9.2006

Abuse-seminaari 12.9.2006 Abuse-seminaari Abuse-seminaari 12.9.2006 9.30-10.00 Kahvi 10.00-10.15 Tervetuliaissanat ja seminaarin työjärjestyksen esittely Erka Koivunen, Viestintävirasto 10.15-11.00 Internet Abuse -toiminnot teleyrityksessä

Lisätiedot

VARAUTUMINEN SOPIMUKSIN KYBERTURVALLISUUSUHKIIN Varautumispäällikkö Erkki Räsänen Huoltovarmuuskeskus, Infrastruktuuriosasto

VARAUTUMINEN SOPIMUKSIN KYBERTURVALLISUUSUHKIIN Varautumispäällikkö Erkki Räsänen Huoltovarmuuskeskus, Infrastruktuuriosasto VARAUTUMINEN SOPIMUKSIN KYBERTURVALLISUUSUHKIIN Varautumispäällikkö Erkki Räsänen Huoltovarmuuskeskus, Infrastruktuuriosasto HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen

Lisätiedot

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia Kirkot kriisien kohtaajina 25.3.2009 Valtiosihteeri Risto Volanen Suomen valtion kriisistrategia TURVALLISUUSTILANTEET JA UHKAMALLIT: YETT Normaaliolot Häiriötilanteet Poikkeusolot Uhkat tietojärjestelmille

Lisätiedot

5.9.2011. Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, kokoushuone 229.

5.9.2011. Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, kokoushuone 229. 5.9.2011 YRITYSTURVALLISUUDEN KANSALLINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika 15.8.2011 klo 14.00 15.30 Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, kokoushuone 229. Läsnä Ritva Viljanen, SM, puheenjohtaja Hollmén Jyrki,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS 22.5.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö Avauspuheenvuoro Ylijohtaja Håkan Mattlin KOULUTUS, TIEDE JA KULTTUURI KOHDEALUEEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖN

Lisätiedot

Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari

Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari Kokeilutoiminnoilla irti esteistä ja tieto jakoon Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari 2.12.2015 Hyvin kokeiltu on puoliksi tehty! 5-10 kokeilua Seuranta:

Lisätiedot

Yrityksen jatkuvuussuunnitelma

Yrityksen jatkuvuussuunnitelma Yrityksen jatkuvuussuunnitelma TIVA:n alueseminaari Ari Väisänen, Ernst & Young Oy Luennoitsijan taustaa Partner and Practice leader of IT Risk and assurance Services, Ernst & Young, 2007-2002-2007 IT-tarkastus

Lisätiedot

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Jatkuvuussuunniteluohje hvk-yrityksille. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP)

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Jatkuvuussuunniteluohje hvk-yrityksille. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Jatkuvuussuunniteluohje hvk-yrityksille Etelä-Suomen TIVA:n toimikuntien alueseminaari 10.11.2009 Helsinki JVP:n ohje valmiussuunnitelman

Lisätiedot

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus Yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen on valtiovallan keskeisimpiä tehtäviä ja yhteiskunnan elintärkeät

Lisätiedot

evare Valtionhallinnon ICT-varautumisen kehittäminen

evare Valtionhallinnon ICT-varautumisen kehittäminen evare Valtionhallinnon ICT-varautumisen kehittäminen ITJORY 10.6.2009 kalevi.halonen@vm.fi evare hanke VM:n 17.2.2009 asettama Valtionhallinnon ICTvarautumisen kehittämishanke (VM 11:04/2006) Toimikausi

Lisätiedot

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Petri Murtomäki turvallisuusklusterin koordinaattori Tampereen ammattikorkeakoulu

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Petri Murtomäki turvallisuusklusterin koordinaattori Tampereen ammattikorkeakoulu Pirkanmaan turvallisuusklusteri Petri Murtomäki turvallisuusklusterin koordinaattori Tampereen ammattikorkeakoulu Taustaa Pirkanmaan Turvallisuusklusteri on syntynyt maakuntajohtaja Esa Halmeen aloitteesta

Lisätiedot

Valtorin tietoturvapalvelut ja VAHTI yhteistyö. Valtorin asiakaspäivä Johtava asiantuntija Pekka Ristimäki

Valtorin tietoturvapalvelut ja VAHTI yhteistyö. Valtorin asiakaspäivä Johtava asiantuntija Pekka Ristimäki Valtorin tietoturvapalvelut ja VAHTI yhteistyö Valtorin asiakaspäivä Johtava asiantuntija Pekka Ristimäki Tietoturvapalvelut Pekka Ristimäki Johtava asiantuntija Valtion yhteiset tietoturvapalvelut: -Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä. Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys. 6.10.2005 Gilbert Appelgren

Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä. Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys. 6.10.2005 Gilbert Appelgren Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys 6.10.2005 Gilbert Appelgren 1 Esityksen pääkohdat Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Kokonaisturvallisuuden yhteistoiminta esimerkkinä Hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnan ohjausjärjestelmä & Välittämisen koodi

Kokonaisturvallisuuden yhteistoiminta esimerkkinä Hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnan ohjausjärjestelmä & Välittämisen koodi Kokonaisturvallisuuden yhteistoiminta esimerkkinä Hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnan ohjausjärjestelmä & Välittämisen koodi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos 10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos Kuntien valmiussuunnittelun ja toiminnan tukeminen Etelä-Savon valmius ja turvallisuustyöryhmä

Lisätiedot

Virtu tietoturvallisuus. Virtu seminaari 18.3.2014

Virtu tietoturvallisuus. Virtu seminaari 18.3.2014 Virtu tietoturvallisuus Virtu seminaari 18.3.2014 Sisältö Virtu edistää tietoturvallisuutta Tietoturvallisuus Valtorin palveluissa Tietoturvavaatimukset luottamusverkostoon liityttäessä 2 Kertakirjautuminen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö kyberturvallisuudessa. Johtaja Kirsi Karlamaa

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö kyberturvallisuudessa. Johtaja Kirsi Karlamaa Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö kyberturvallisuudessa Tietoturvaloukkausten käsittelyn tukeminen Kyberturvallisuuskeskus toimii kansallisena tietoturvaloukkausilmoitusten ja vika- ja häiriöilmoitusten

Lisätiedot

Kyberturvallisuuden tila Suomessa Jarkko Saarimäki Johtaja

Kyberturvallisuuden tila Suomessa Jarkko Saarimäki Johtaja Kyberturvallisuuden tila Suomessa Jarkko Saarimäki Johtaja Jarkko Saarimäki, johtaja 16.6.2016 1 Jarkko Saarimäki, johtaja 16.6.2016 2 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/towards-5g Useita limittäisiä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET Valtionhallinnon johdonfoorumin aamukahvit 13.5.2016 Juha Sarkio, Katju Holkeri, Ari Holopainen Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto PARANNETAAN JOHTAMISTA JA TOIMEENPANOA TAVOITE:

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu

Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu Kuntien varautumisseminaari 19.3.2013 Pasi Vainio riskienhallintapäällikkö Porin kaupunki Pitkä Uhkat sähkökatko Arvio, miten uhka vaikuttaa

Lisätiedot

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Suunnitelma 1 (9) 2.6.2015 VALTIONHALLINNON TIETO- JA KYBERTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Hyväksytty VAHTIn kokouksessa 2.6.2015 Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001

Lisätiedot

Seuraavaksi: VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, VM: Tietoturvallisuuden ja varautumisen roolit valtionhallinnossa

Seuraavaksi: VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, VM: Tietoturvallisuuden ja varautumisen roolit valtionhallinnossa Seuraavaksi: VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, VM: Tietoturvallisuuden ja varautumisen roolit valtionhallinnossa Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Tietoturvallisuuden ja

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

Kyberturvallisuus ja finanssialaan kohdistuvat kyberuhat. Tomi Hasu Kyberturvallisuuskeskus

Kyberturvallisuus ja finanssialaan kohdistuvat kyberuhat. Tomi Hasu Kyberturvallisuuskeskus Kyberturvallisuus ja finanssialaan kohdistuvat kyberuhat Tomi Hasu Kyberturvallisuuskeskus 6.10.2015 1 Kyberturvallisuutta vai tietoturvallisuutta? Tietoturvallisuus koskee tietojärjestelmien ja verkkojen

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä Liite 2. Alustava projektisuunnitelma JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä 16.10.2013 Versio: 0.4 Laatija: Kirsi Pispa 1 Sisältö

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

VnP: Palvelut ja tiedot käytössä. Luonnos v O-P Rissanen

VnP: Palvelut ja tiedot käytössä. Luonnos v O-P Rissanen VnP: Palvelut ja tiedot käytössä Luonnos v 0.45 10.9.2013 O-P Rissanen Periaatepäätöksen tavoitteet Yhdistää tehdyt esitykset ja päätökset yhdeksi kokonaisuudeksi sekä kuvata ja tarvittaessa linjata niitä

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI 2010 2012 Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut Ajotapakoulutus Pysäköintipalvelut Joukkoliikenne

Lisätiedot

Sähköi sen pal l tietototurvatason arviointi

Sähköi sen pal l tietototurvatason arviointi Sähköisen palvelun l tietototurvatason arviointi Kirsi Janhunen Arviointia tehdään monesta syystä Itsearviointi Sisäinen arviointi Sisäinen tarkastus Vertaisarviointi Ulkoinen arviointi Lähtökohtana usein

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

PÄIVITTÄISTAVARAHUOLLON JÄRJESTELYT KUNNISSA

PÄIVITTÄISTAVARAHUOLLON JÄRJESTELYT KUNNISSA PÄIVITTÄISTAVARAHUOLLON JÄRJESTELYT KUNNISSA Varautumisen opintopäivät 2013: Kansanhuollosta päivittäistavarahuoltoon Varautuminen elintarvikehuollon häiriöihin Hämeenlinna 3.-4.10.2013 Johtaja Taina Rautio

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuolto 2015-2040 Haasteet Pirkanmaalla 22.10.2015, Pirkanmaan ELY-keskuksen auditorio Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN KRIISINHALLINTA - ENNAKOINTI JA VARAUTUMINEN SEKÄ KRIISIN AIKANA TAPAHTUVA TOIMINTA 20.10.2014 LAHTI

KUNTATEKNIIKAN KRIISINHALLINTA - ENNAKOINTI JA VARAUTUMINEN SEKÄ KRIISIN AIKANA TAPAHTUVA TOIMINTA 20.10.2014 LAHTI KUNTATEKNIIKAN KRIISINHALLINTA - ENNAKOINTI JA VARAUTUMINEN SEKÄ KRIISIN AIKANA TAPAHTUVA TOIMINTA 20.10.2014 LAHTI Johtaja Tuija KyröläTuija Kyrölä, KTL 1 KÄSITELTÄVIÄ ASIOITA Jatkuvuudenhallinnan haasteista

Lisätiedot

Viestintäviraston tilannekuvajärjestelmät. Timo Lehtimäki Tulosalueen johtaja Internet ja tietoturva/viestintävirasto

Viestintäviraston tilannekuvajärjestelmät. Timo Lehtimäki Tulosalueen johtaja Internet ja tietoturva/viestintävirasto Viestintäviraston tilannekuvajärjestelmät Timo Lehtimäki Tulosalueen johtaja Internet ja tietoturva/viestintävirasto Tilannekuva?! Mikä/mitä on tilannekuva? Kuva viestintäverkkojen tietoturvallisuustilanteesta,

Lisätiedot

Ajankohtaista huoltovarmuudesta - tavoitteet - organisaatio - toiminta

Ajankohtaista huoltovarmuudesta - tavoitteet - organisaatio - toiminta Ajankohtaista huoltovarmuudesta - tavoitteet - organisaatio - toiminta SPEK Varautumisseminaari 2.12.2009 Ilkka Kananen Huoltovarmuuden turvaamisen periaatteet Väestön toimeentulon, maan talouselämän ja

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Pelastustoimi 2007-2012 Vuosi 2007 Pelastustoimi vahvasti hallitusohjelmaan Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano Lääkäri- ja pelastushelikopteriselvitys Selonteko hätäkeskusuudistuksesta Väestön

Lisätiedot

VAHTIn toiminta 2015-2016

VAHTIn toiminta 2015-2016 VAHTIn toiminta 2015-2016 8.12.2015 Kimmo Rousku, VAHTI-pääsihteeri VAHTI Esityksessäni Kyber- tietoturvallisuus? Case esimerkki VAHTIn toiminta 2015 Mitä aiomme tehdä 2016? TODO-lista VAHTI-päivä - 10.12.2015

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot