Kuopio ,(+$//,172 Savo-Karjalan tiepiiri VIKING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopio 1999. 7,(+$//,172 Savo-Karjalan tiepiiri VIKING"

Transkriptio

1 7LHODLWRV 0XXWWXYLHQQRSHXVUDMRLWXVPHUNNLHQ RKMDDPLQHQ*60YHUNRQYlOLW\NVHOOl Kuopio ,(+$//,172 Savo-Karjalan tiepiiri VIKING

2 $ONXVDQDW Valtatien 17 muuttuvien nopeusrajoitusten yleissuunnitelmassa on esitetty nopeusrajoitusmerkkien ohjaamista GSM-verkon välityksellä. Mahdollisimman parhaan ohjaustavan ja järjestelmän löytämiseksi laadittiin selvitys, jossa on tarkasteltu eri mahdollisuuksia merkkien ohjaamiseksi luotettavasti ja taloudellisesti. Selvitystyön on tehnyt YSP-Yleinen Sähköpalvelu OY:ssä Juha Pykälinen ja työtä on valvonut Ari Tuomainen Tielaitoksesta. Selvityksen tekemiseen on saatu Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks -Transport) -rahoitusta. Raportti on käännetty myös englannin kielelle. Kuopiossa Tielaitos Savo-Karjalan tiepiiri

3 )RUHZRUG In the general plan of the changing speed limits of the Main Road (class I) No. 17 has been proposed the manoeuvring of the speed limit signs through the mediation of the GSM-network. In order to find out the best possible way and system of the manoeuvring a report was worked out, in which the different possibilities for the manoeuvring of the signs in a dependable and economical way have been discussed. The investigation work has been performed in the YSP-Yleinen Sähköpalvelu OY (The General Electric Service Ltd) by Mr. Juha Pykälinen and the work has been supervised by Mr. Ari Tuomainen of the Finnish National Road Administration. This study has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks Transport. In Kuopio, December 20 th, 1999 Finnish National Road Administration Savo-Karjala Region

4 TIELAITOS / HALLINTO SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TAUSTAT JÄRJESTELMIEN PERIAATTEET KAAPELOIDUT JÄRJESTELMÄT RADIOVERKKOON PERUSTUVA JÄRJESTELMÄ GSM-VERKKOON PERUSTUVAT JÄRJESTELMÄT GSM-Data SMS-Viesti GSM OPERAATTOREIDEN TARJOAMAT LISÄARVOA TUOTTAVAT PALVELUT SONERAN CONTENT GATEWAY SONERA SAFENET YHTEENVETO LÄHDETIEDOT LIITTEET... 12

5 2 Ã-2+'$172 Tässä selvitystyössä käsitellään GSM-verkossa käytettävien SMSlyhytsanomaviestien käyttämistä muuttuvien nopeusrajoitus- ja informaatiomerkkien ohjausjärjestelmien tiedonsiirtovälineenä. Viestejä käytetään Tielaitoksen Intranetverkkoon liitettyjen valvonta PC-valvomo-tietokoneiden ja ohjattavien muuttuvien merkkien välillä. Selvityksessä tarkastellaan GSM-verkon tarjoamia mahdollisuuksia, käytettäessä ohjausjärjestelmässä teollisuusstandardien mukaisia ohjaus- ja valvontalaitteita. Kyseisessä selvitystyössä käytettävät laitteet ovat olleet merkkien ohjauksen osalta ohjelmoitavia logiikoita (PLC, Programmable logic control) ja käyttäjäliittyminä on käytetty PC valvomoohjelmistoja (SCADA), joille on tehty järjestelmäkohtainen sovellusohjelmointi merkkien valvontaan ja ohjaukseen. Työssä on selvitetty minkälaisia lisäarvopalveluita on mahdollista saada GSM-operaattoreiden verkkoratkaisuista. Oleellisena osana selvitystä on standardin rajapinnan löytäminen operaattoreiden GSM/SMS-viestejä välittävään järjestelmään, jota useimmat kaupalliset valvomo-ohjelmistot tukisivat. Ã7$867$7 Nykyiset muuttuvien nopeusrajoitus- ja informaatiomerkkien ohjausjärjestelmien tietoliikenteen siirtoverkot on pääsääntöisesti toteutettu omina verkkoina joko kaapeloimalla, radioverkkona tai näiden yhdistelmänä. Tällöin verkon toiminnan valvonta ja ylläpito on jäänyt kokonaisuudessaan käyttäjien hoidettavaksi, joka on osoittautunut osassa kohteita melko työlääksi. Käytettäessä yleistä ulkoista GSM-verkkoa tietoliikenteen siirtotienä, kyseisen palvelun tarjoaja huolehtii verkon toimivuudesta, jolloin käyttäjien hoidettavaksi jää enää ohjattavat merkit ohjauslaitteineen sekä verkkoon liittymiseen tarvittavat laitteet (GSM-modeemit). Rakennuskustannukset kaapeloimalla rakennetuissa tiedonsiirtoverkoissa ovat huomattavasti korkeampia kuin radioverkossa tai GSM-verkoissa toteutetuilla järjestelmillä, silloin kun etäisyydet ohjattavien merkkien välillä ovat suuret. Radioverkon rakentamiskulut ovat myös suuremmat verrattuna GSM-verkon käyttöön, mutta sekä kaapeloidussa- ja radioverkossa tietoliikenteen käyttökulut ovat pienemmät. Omissa suljetuissa kaapeloiduissa- ja radioverkoissa ei datasiirto aiheuta suoria kustannuksia, kuten GSM-verkkoa käytettäessä, jossa jokainen SMS-viestin lähetys on maksullinen. Lisäksi GSM-verkon liittymistä peritään kuukausittain liittymän perusmaksu, mikä ei tosin ole käytännössä merkittävä kustannus. Radioverkossa on myös vuotuiset lupamaksut, mutta nekään eivät ole suuruudeltaan merkityksellisiä. Suurissa järjestelmissä (>20 merkkiä) tietoliikenteen siirtokustannukset nousevat merkittäviksi, etenkin pyrittäessä valvonnassa ja ohjauksessa reaaliaikaiseen merkkien tilojen tarkistukseen. Tilojen tarkistussykli myös vaikuttaa kus-

6 3 tannuksiin olennaisesti. Jos reaaliaikaisuuden varmentamisen kriteereitä lievennetään putoavat tietoliikenteen kulut tällöin huomattavasti. Suljetuissa verkoissa kaikki tilat ovat käytännössä reaaliaikaisia tilatietoja, jolloin merkeiltä saatavat tilatiedot päivittyvät normaaleissa olosuhteissa noin 2 60 sekunnin ajassa, riippuen siitä onko kyseessä radioverkko- vai kaapeliverkkototeutus. Tosin huonoissa radioliikenneolosuhteissa saattaa päivittymisaika kasvaa jopa useisiin minuutteihin. Kaapeloiduissa järjestelmissä, jotka on toteutettu kuparikaapeloinnilla on ilmastollisten ylijännitteiden aiheuttamat laitevauriot ja käyttökatkot osoittautuneet ongelmallisiksi. Kyseisten järjestelmien käyttövarmuutta on lisätty maadoitusmuutoksilla, sekä ylijännitesuojien lisäyksellä laitteiden dataliityntöihin. Kokemuksia lisäsuojauksien toimintaa parantavista vaikutuksista ei vielä ole laajojen järjestelmien osalta riittävästi. Tulevissa kohteissa tuleekin pyrkiä siihen, että maastoon asennettavat datakaapelit ovat valokuitukaapeleita ja merkkien ohjauksia keskitettäisiin mahdollisimman paljon. Tällöin tietoliikennelaitteiden lukumäärää saataisiin vähennettyä. Kuparikaapeloinnilla toteutetut nykyiset järjestelmät on rakennettu vuosina 1993, 1994 ja Tällöin valokaapelijärjestelmien päätelaitteet olivat kustannuksiltaan moninkertaisia nykyiseen tasoon nähden. Vuosina -93 ja -94 rakennetut järjestelmät eivät olleet aiheuttaneet suuria ongelmia ilmastollisten ylijännitteiden johdosta vuoteen -97 mennessä, joten silloin ne rakennettiin vielä kuparikaapeloimalla. Vuosina 98 ja 99 kyseisiin järjestelmiin tuli kyseisiä vaurioita huomattavasti ja sen johdosta vuonna 99 lisättiin järjestelmiin ylijännitesuojauksia, joiden vaikutukset käyvät ilmi kesän 2000 aikana. Ã-b5-(67(/0,(1Ã3(5,$$77((7 3.1 KAAPELOIDUT JÄRJESTELMÄT

7 4 Kuva 1. Kaapeloidun järjestelmän periaate. Kuvassa 1 on esitetty kaapeloidulla suljetulla verkolla toteutetun järjestelmän periaate, jossa on käytetty kommunikoinnin keskitinlogiikkaa (PLC) hallitsemaan kommunikointia merkkeihin sijoitettujen pienoislogiikoiden kanssa. Sarjaliikenteessä on käytetty RS-485 pohjaista väylää ja pidemmillä etäisyyksillä on käytetty kiinteänlinjan modeemeja, joihin data on tuotu RS-232 väylässä. Modeemeista data siirretään edelleen RS-485 väylässä, jotta useampien asemien kytkeminen väylään on mahdollistettu. Hyvät puolet: - Nopeat ja stabiilit tietoliikenneyhteydet valvomosta merkeille - Hyvät diagnostiikka ominaisuudet merkeillä - Ei suoria tietoliikennekuluja keskittimen ja merkkien välillä - Soveltuu hyvin reaaliaikaisuutta vaativiin ohjauksiin ja valvontaan - Soveltuu kohteisiin, joissa on paljon ohjattavia merkkejä lähellä toisiaan Huonot puolet: - Kalliit rakennuskustannukset, varsinkin suurilla etäisyyksillä - Kuparikaapeloidut järjestelmät herkkiä ilmastollisille ylijännitteille, valokuitutekniikalla toteutetut järjestelmät kalliita rakentaa - Joidenkin vikojen paikallistaminen usean merkin segmentistä joskus työlästä

8 5 3.2 RADIOVERKKOON PERUSTUVA JÄRJESTELMÄ Kuva 2. Radioverkon avulla toteutetun järjestelmän periaate. Kuvassa 2 on esitetty radiomodeemein toteutettu suljetun verkon järjestelmän periaate, jossa on tiedonsiirtoon käytetty kolmea eri taajuutta asemien keskinäisen häirinnän vähentämiseksi. Kommunikoinnin keskitinlogiikasta tieto on siirretty radiomodeemeille RS-232 väylässä ja kentällä vastaanottavan modeemin jälkeen RS-485 väylässä. Yhden radiomodeemin takana voi olla yksi tai useampia merkkejä, jotka on kaapeloitu RS-485 väylään, jolloin rakennuskustannuksissa on saavutettu säästöä radiomodeemien ja antennien osalta. - Rakennuskustannukset huomattavasti matalammat kuin kaapeloiduissa järjestelmissä. - Tunteettomampi ilmastollisille ylijännitteille, kuin kuparikaapeloidut järjestelmät. - Soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan reaaliaikaisuutta (huomioiden radioliikenteen hitaamman datasiirtonopeuden) - Radioliikenteessä joskus häiriöitä, jotka hidastavat tai estävät tietoliikenteen toimintaa

9 6 - Tietoliikenneyhteydet varsin hitaita, jolloin merkkien diagnostiikka ominaisuudet eivät täysin vastaa kaapeloitua järjestelmää. 3.3 GSM-VERKKOON PERUSTUVAT JÄRJESTELMÄT GSM-verkossa datan siirtämiseksi on useita eri mahdollisuuksia, joista näissä tapauksissa käsitellään loppukäyttäjän kannalta katsottuna sarjaliikennemuotoista dataa, sekä SMS-lyhytsanomaviestejä. Dataa ja SMS-viestejä voidaan siirtää valvomon ja ohjattavien merkkien välillä useilla eri tavoilla. Seuraavassa käymme läpi eri vaihtoehtoja sekä niiden ominaisuuksia. Kyseisillä järjestelmillä ei ole vielä toteutettu laajoja järjestelmiä, mutta muutamien merkkien ohjauksia on ollut käytössä jo parin vuoden ajan GSM-Data SMS-Viesti GSM-verkon välityksellä voidaan siirtää sarjamuotoista dataa 9600 bit/s nopeudella käyttämällä GSM-data liittymiä. Tällä tekniikalla voidaan välittää dataa valvomon ja liikennemerkkien välillä. Yhteydet muodostetaan valvomo- PC:hen liitetyn modeemin (tai GSM-modeemin) ja merkkeihin sijoitetun GSMmodeemin avulla. Ongelmana kyseisen tekniikan käytössä on se, että järjestelmän hallinta on melko monimutkaista silloin kun merkkejä on paljon (>10). Tämä johtuu siitä, että valvomon täytyy muodostaa yhteys aina, kun suoritetaan ohjaus tai merkin tila tarkistetaan. Myös merkkien pitää pystyä avaamaan yhteys valvomoon päin silloin, kun merkin tila muuttuu, tai siihen tulee häiriö, josta muodostetaan hälytys valvomossa (esim. kuituoptisen merkin lamppuhälytys tms.). Tietoliikenteen yhteyskulut riippuvat kyseisessä järjestelmässä siitä, miten usein järjestelmässä tehdään ohjauksia, ja myös siitä tehdäänkö ohjattaville merkeille tilantarkistuskyselyitä ja kuinka usein. GSM-dataa voidaan käyttää myös joidenkin GSM-operaattoreiden muiden datapalveluiden välityksellä siten, että esim. PC-valvomo on kytketty operaattorin dataverkon päätelaitteeseen sarjaliikennemuodossa ja operaattori huolehtii datayhteyden reitityksestä ja avauksesta valvomon ja ohjattavan merkin GSM modeemin välille. GSM-verkossa voidaan lähettää 160 alfanumeerista merkkiä pitkiä sanomia SMS-tekniikan avulla. Sanoma lähetetään GSM-operaattorin sanomanvälityskeskukselle, joka toimittaa sen lähettäjän viestin mukana ilmoittamalle vastaanottajalle. Valvomo-ohjelmien logiikkalaitteilla voidaan lähettää ja vastaanottaa viestejä käyttämällä GSM-modeemeita päätelaitteina. SMS-viestejä voidaan lähettää ja vastaanottaa samoilla laitteilla kuin siirrettäessä GSM-dataa. SMS viestien lähetyksessä voidaan hyödyntää verkkojen tarjoamaa ryhmälähetystä, jolloin sovellusohjelman ei tarvitse erikseen lähettää sanomaa jokaiselle merkille.

10 7 Viestin sisältö on sovelluskohtainen jolloin esim. viesti sp80 voi ohjata merkin näyttämään nopeutta 80 km/h. Vastaavasti merkin lähettämänä se kertoo merkin todellisen tilan. Vastaanotossa tunnistetaan lähettäjän numero, jolloin merkkejä ei voi ohjata, kuin ennalta sovituista numeroista. Samoin merkeiltä tulevista viesteistä tulkitaan lähettäjän numero, josta tunnistetaan merkki, joka viestin on lähettänyt. SMS viestiä ei voi käyttää merkkien ohjaukseen joissa merkeiltä saatavan tiedon tulee olla ehdottoman reaaliaikaista. SMS viestit eivät myöskään sovellu kohteisiin joissa on sekvensseillä ohjattuja merkkejä, joiden tilat vaikuttavat seuraavaksi ohjattaviin merkkeihin, kuten esim. avattavien siltojen yhteydessä olevat merkit. Viestit menevät normaaliolosuhteissa perille yleensä muutamassa sekunnissa, mutta jos operaattorin sanomakeskus ruuhkautuu pahoin, voi viestin perille meno kestää myös jopa useita päiviä. Sanomien priorisointi operaattoreiden sanomakeskuksissa ei ole ainakaan toistaiseksi mahdollista, mutta operaattorit tiedostavat tarpeen tällaiselle palvelulle ja todennäköisesti tulevat tarjoamaan jonkinlaista priorisointijärjestelmien viranomaiskäyttöön tulevaisuudessa. SMS viestejä käytettäessä merkkien valvontaan saadaan lisäarvoa ilman erillisiä tarkistuslähetyksiä käytettäessä operaattoreiden muiden verkkojen ominaisuuksia. Tällaisia lisäarvopalveluita tarjoaa esim. Soneran SafeNet. Ã*60ñÃ23(5$$7725(,'(1Ã7$5-2$0$7Ã/,6b$592$Ã78277$9$7Ã3$/ 9(/87 GSM operaattorit tarjoavat erityyppisiä mahdollisuuksia datan ja SMS viestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Lisäarvoa sanoman lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarjoavat esim. Soneran ylläpitämät Content Gateway ja SafeNet- palvelut, joiden ominaisuuksia tarkastelemme seuraavassa. Tavoitteena on löytää palvelu, joka tarjoaa riittävän tiedon merkkien liittymien tilasta ja johon löytyy standardiliityntä rajapinta. Rajapintaan pitäisi voida liittyä ulkoisella valvomo-ohjelmalla luotettavasti ja yksinkertaisesti siten, että jokaisessa yksilöllisessä tapauksessa ei tarvitsisi tehdä liityntää varten huomattavaa työmäärää. Tällaisista liityntärajapinnoista kaupallisten valvomo-ohjelmien kannalta yksi käyttökelpoisimmista on OPC (Ole for Process control ), joka on kehitetty juuri prosessien ohjauslaitteiden ja muiden ohjelmistojen yhteen liittämiseksi. OPC-rajapinta löytyy kaikista yleisimmistä valvomo-ohjelmistoista kuten esim. Monitor Pro (Schneider Electric), Factory Link (Beijers Electronic), WinCC (Siemens) tai InTouh (Klinkmann-Automaatio). Tällöin ei tarvitse tehdä sovelluksen ulkopuolista apuohjelmaa, mikä tulee kyseeseen, jos käytetään palveluntarjoajan palvelukirjastoja tai ActiveX-komponentteja. Operaattoreiden omat valvomo-ohjelmat, kuten esim. Soneran Mars-valvomo ei vastaa ominaisuuksiltaan sitä, mitä käyttäjät käyttöliittymältään ja sen ominaisuuksilta odottavat.

11 8 4.1 SONERAN CONTENT GATEWAY Sonera tarjoaa SMS-tekstiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen palvelua, jolla voidaan lähettää ja vastaanottamaan viestejä joko Internetin välityksellä tai Soneran datanet liittymän kautta TCP/IP-protokollalla. Tielaitoksella on mahdollista käyttää molempia yhteyskäytäntöjä. Liityntärajapintoina on ActiveX-komponentit ja C++ API kirjastot, jolloin valvomo-ohjelmat tarvitsevat lisäksi esim. Visual Basicillä tai C++ kielellä tehdyt apuohjelmat joiden välityksellä linkitetään valvomo-ohjelman ja Content Gatewayn Provider Serverin välinen tietoliikenne. APUOH- JELMA PS PROVIDER SERVER OS OPERATOR SERVER SMSC VALVOMO PC RC REMOTE CONTROL Tielaitoksen verkko Datanet Soneran verkko / Merkit Kuva 3. Content Gateway periaate. Kuvassa 3 esitetyt Tielaitoksen verkossa olevat komponentit voivat sijaita fyysisesti samassa koneessa. Järjestelmässä muodostetaan sessio valvomo-pc:n ja Content Gatewayn välille. Sessio voi sammua automaattisesti toimenpiteiden jälkeen tai asetellun ajan jälkeen. Session aikana saadut kuittaukset viestien perillemenosta kirjautuvat valvomojärjestelmään, paitsi jos viesti jää jonoon sanomakeskukseen (SMSC) odottamaan myöhempää toimitusta. Tällöin tieto tulee järjestelmälle, vasta kun merkki itse on lähettänyt viestin sanomakeskukselle takaisin. Myös tällainen viesti voi jäädä sanomakeskuksen jonoon, jolloin takaisinkytkentä tietojen reaaliaikaisuus ei ole luonnollisesti kovin luotettavaa. Content Gatewayssa ei ole mahdollista saada tietoa merkillä sijaitsevan GSMmodeemin verkossa olosta. PS (Provider server) ja RC (Remote control) ovat Soneran Content Gatewayn mukana toimittamia komponetteja. Valvomo- ja liikennöinnin apuohjelman tekee valvomo-sovelluksen tekijä. Valvomo-ohjelman sovelluskehitys ympäristönä voidaan käyttää joitain aikaisemmin mainituista valvomo-ohjelmistoista,

12 9 joilla tehdään sovellus kyseistä käyttöä varten. Tietoliikenteen apuohjelma voidaan tehdä sovelluskohtaiseksi esim. Visual Basicillä tai C-kielellä. 4.2 SONERA SAFENET Sonera tarjoaa tiedonsiirtoon SafeNet-palveluverkkoa, joka on suunniteltu erityisesti varmennettuun turvallisuuden ja valvonnan tiedonsiirtoon. Liitynnät valvomosta SafeNetiin tehdään SNS-API -palvelukirjastojen ja apuohjelman välityksellä. SafeNet ei toistaiseksi tarjoa ActiveX-komponetteja liitynnän rakentamisen apuvälineiksi. Tästä johtuen liikennöinnin apuohjelman teko on jonkin verran monimutkaisempaa, kuin Content Gatewayn tapauksessa. Safe- Net-verkon välityksellä voidaan siirtää dataa, valvontakameroiden kuvaa, lähettää SMS viestejä ja siirtää hälytyksiä. Liityntä voidaan toteuttaa mm. valinnaisen puhelinverkon välityksellä, kiinteällä modeemiyhteydellä, ISDNyhteydellä, GSM-datayhteydellä tai LAN/WAN-liitynnällä (TCP/IP). SMS viestejä lähetettäessä ja vastaanotettaessa SafeNet tarjoaa lisäarvoa Content Gatewayhin nähden mm. - Viestien perille menosta kuittaus, vaikka se tapahtuisi myöhemminkin - Tiedon GSM-modeemin tilasta, onko se kytkeytyneenä GSM-verkkoon, jolloin valvomossa voidaan generoida hälytys kun yhteysmahdollisuus merkkiin katoaa. Tällöin voidaan saada melko hyvä varmuus siitä, että merkin ohjaaminen on mahdollista, ilman tarkistus kyselyä merkiltä. Tällä saadaan vähennettyä liikennöintitarvetta huomattavasti. APUOH- JELMA SNS_API PALVELU- KIRJASTO SMSC VALVOMO PC Tielaitoksen verkko Datanet SafeNet-verkko / Merkit Kuva 4. SafeNet-verkko käytettäessä SNS_API palvelukirjastoa.

13 10 Uutena liityntäarkkitehtuurina SafeNetiin on tulossa OPC (OLE for Process Control), jonka server- tai client-optio löytyy lähes kaikista valvomoohjelmistoista valmiina. Tällöin valvomo-ohjelmiston ja SafeNetin väliin ei tarvita erillistä apuohjelmaa yhdistämiseen, vaan järjestelmät voivat kommunikoida suoraa olemassa olevilla komponenteilla. Tämä tekee järjestelmästä huomattavasti yksinkertaisemman valvomo-sovelluksen kannalta, jolloin uusien valvomoiden yhteydessä ei tarvitse tehdä erillisiä apuohjelmia. Sonera ei pysty vielä antamaan tarkkoja päivämääriä milloin kyseinen liityntärajapinta on käytettävissä (Alustava arvio 2000 aikana). Kun kyseinen liityntä on valmiina kannattaa ehdottomasti käyttää sitä liityntärajapintana. OPC-arkkitehtuurin käyttö avaa mahdollisuudet siirtää joustavasti tietoa valvomo-sovelluksesta myös muihin sovelluksiin, joita voivat olla esim. erilaiset tiedonkeruu lokitiedostot yms. Myös useiden valvomoiden järjestelmissä voidaan kerätä tietoja suoraa OPC-serveriltä jokaisen valvomon käyttöön. VALVOMO PC OPC CLIENT SAFENET / OPC SER- VER SMSC Tielaitoksen verkko Datanet SafeNet-verkko / Merkit Kuva 5. SafeNet-verkko käytettäessä OPC-rajapintaa. Ã<+7((19(72 Tällä hetkellä paras vaihtoehto merkkien ohjaukseen SMS-viesteillä on Content Gateway. SafeNet-ratkaisu muodostuu OPC-rajapinnan julkaisun myötä teknisesti paremmaksi ja monipuolisemmaksi ratkaisuksi, mutta se ei ole vielä käytettävissä. SafeNetin tuoma lisäarvo ei silloin ole kovin suuri, kun merkkien ohjauslaitteet ovat itsenäisesti toimintoja suorittavia, jolloin kaikista ohjauksista normaaliolosuhteissa saadaan vaste ohjauksien perille menosta. SafeNetin edut lähes poistuvat viimeistään silloin, kun priorisoitu sanomavälityskeskus saadaan käyttöön. Jos merkkien ohjauslogiikoina käytetään sellaisia laitteita,

14 11 joissa sarjaliikenteen käsittelymahdollisuudet ja ohjelmamuistin määrä ovat riittäviä, voidaan laitteita ohjata sanomakeskusten toimintahäiriöiden aikana GSM-data liitynnän kautta, sillä merkkien GSM-modeemit tukevat SMSviestien käsittelyn lisäksi myös datasiirto ominaisuuksia. Tällöin ohjauksien ja vasteiden välityksen luotettavuus on käytännössä SafeNetin veroinen, sillä muita dataliittymiä kuin GSM-liittymä joita SafeNet voisi käyttää hyväkseen, ei merkeille kuitenkaan tulla rakentamaan. Kustannus/hyötysuhde on Content Gateway -ratkaisussa ehdottomasti SafeNet-ratkaisua parempi yksinkertaisemman liitynnän ja käyttökustannusten johdosta. SMS-viestit ja GSM-datayhteys voidaan myös muodostaa myös siten, että valvomo PC:hen kytketään suoraa GSM-modeemi, jonka avulla välitetään SMSviestit suoraa operaattorin sanomavälityskeskuksen kautta. Tällöin sanomanvälityksestä ei saada erikseen tietoa sanomien perillemenosta vasta kun ohjattavan laitteen vasteviestistä. Järjestelmä soveltuu merkkien ohjauksiin hyvin, mutta vaati ohjaus PC:lle oman GSM-modeemin ja sen hallintaan tehdyn sovelluksen. Kustannuksiltaan ei kyseinen ratkaisu eroa oleellisesti Content Gateway - ratkaisusta. Kyseisessä ratkaisussa GSM-operaattori on vapaasti valittavissa, kunhan se tarjoaa SMS-lähetys/vastaanottopalvelut sekä dataliittymän.

15 12 /b+'(7,('27 Kaapeloidut järjestelmät: Käyttökokemukset mm. seuraavista järjestelmistä: - VT-5 Kallan siltojen kaistaohjaukset ja siltojen avaus järjestelmä - VT-7 (E18) Sääohjatun tien ohjausjärjestelmä - Imatran tulli- ja raja-aseman muuttuvien opasteiden, puomien ja liikennevalojen ohjausjärjestelmä - Sallan Tulli- ja raja-aseman muuttuvien opasteiden, puomien ja liikennevalojen ohjausjärjestelmä Radioverkkoon perustuvat järjestelmät: Käyttökokemukset - VT-1(E18) Salo Sammatti muuttuvat nopeusrajoitusmerkit GSM/SMS-ohjaukset: Eri vaihtoehtoja testataan/ vertaillaan parhaillaan demoympäristössä eri pääteja ohjauslaitteilla ja ohjelmistoilla Sonera Content Gateway: - Sonera SafeNet - OPC-OLE for Process Control - /,,77((7 - Tielaitoksen verkkoarkkitehtuurin kehitystavoite nykyisten järjestelmien osalta Tielaitos/ Ari Tuomainen Tielaitoksen radio-ohjattujenopasteiden järjestelmän kehittämiskuvaus Tielaitos / Ari Tuomainen

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR 7LHODLWRV 0XXWWXYDWQRSHXVUDMRLWXNVHWVHNlWLHQNl\W WlMLlSDOYHOHYDWQRSHXVMDOlPS WLODQl\W W Jyväskylä 2000 7,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQX.HUDODPSL0DUMD/DDYLVWR

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

TURVALLISUUS- JÄRJESTELMÄ

TURVALLISUUS- JÄRJESTELMÄ TURVALLISUUS- JÄRJESTELMÄ Jukka Routtu + -historia Osoitteellinen vuodesta 1987 edelliset keskusmallit - HHL-10,30,70,160, 320 - HHL-16,32,128,256,512 - PAK-3000, PAK-30, PAK-100 Laitteiden ja ohjelmistojen

Lisätiedot

SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT

SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT 1 9.12.2016 Mika Heikkilä Kaupunkiympäristön palvelualue TAVOITTEET JÄRJESTELMÄLLE Saada kaupungin kattava verkko, johon voidaan liittää eri valmistajien sensoreita

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

3LUNNRÃ5lPlÃ0HUMDÃ3HQWWLQHQ. Vaikutustutkimus. Kouvola ,(+$//,172 Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING

3LUNNRÃ5lPlÃ0HUMDÃ3HQWWLQHQ. Vaikutustutkimus. Kouvola ,(+$//,172 Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING 3LUNNRÃ5lPlÃ0HUMDÃ3HQWWLQHQ 7LHODLWRV 6llRKMDWXQWLHQMDWNH Vaikutustutkimus Kouvola 1998 7,(+$//,172 Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING 3LUNNRÃ5lPlÃ0HUMDÃ3HQWWLQHQ 6llRKMDWXQWLHQMDWNH Vaikutustutkimus 7LHODLWRV

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Janne Raitaniemi (Bitec Oy) Saku Rantamäki (SAMK) Aurinkoenergiajärjestelmien luonne järjestelmien odotettu elinkaari on pitkä investoinnin kannattavuus

Lisätiedot

Yleisiä tietoja CAN-verkosta. Yleistä. Lisätietoja CAN-yhtyedestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

Yleisiä tietoja CAN-verkosta. Yleistä. Lisätietoja CAN-yhtyedestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Yleistä Ohjausyksiköiden on usein vaihdettava tietoja keskenään. Perinteisesti ohjausyksiköt, joiden on kommunikoitava, liitetään suoraan toisiinsa. Jos ohjausyksikkö tarvitsee tietoja esim. ajonopeudesta

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta

Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta 1. Kysymys Tarjouspyynnössä pyydetään ilmoittamaan ylivuodon purkamisen hinta (päivähinta) ja päivystysajan

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Kouvola TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING

Kouvola TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ-DDNNRÃ0\OO\Ol 7LHODLWRV 9DOWDWLHQQRSHXGHQQl\WW WDXOX+DPLQD Kouvola 1999 TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING -DDNNRÃ0\OO\Ol 9DOWDWLHQQRSHXGHQQl\WW WDXOX+DPLQD 7LHODLWRV

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.5 Käyttö- ja asennusohje GMU331 Smart Gateway ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 Käyttö- ja asennusohje 1/7

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

Hyvä mobiilikortin käyttäjä!

Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Mobiilikortin haltijana pääset hyödyntämään AKK-Motorsportin jäsenetuja, sovelluksen karttapalvelua sekä vastaanottamaan vaihtuvia tarjouksia ja jäsenetukampanjoita. Mobiilisovellus

Lisätiedot

Radiopäätelaitteen on tarjottava gateway -toimintoa ja oltava tällä hetkellä käytössä olevaa mallia Sepura SRG 3900.

Radiopäätelaitteen on tarjottava gateway -toimintoa ja oltava tällä hetkellä käytössä olevaa mallia Sepura SRG 3900. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (7) Hankinnan yksilöinti Toimitus sisältää väestöhälyttimet valmiiksi paikalle asennettuna ja toimintakuntoisena. Laitetoimittajan tulee hoitaa kaikki hälytinmastojen kiinnityspaikkojen

Lisätiedot

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI 2.12. TIMO SUVELA KUKA OLEN? Timo Suvela lehtori, sähkö- ja automaatiotekniikka (timo.suvela@samk.fi, 044-7103275) Nykyisyys SAMK:iin

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Suurhäiriö on aina mahdollinen kuinka siihen voidaan varautua? Käyttövarmuuspäivä 26.11.2009 Suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen, Fingrid Oyj

Suurhäiriö on aina mahdollinen kuinka siihen voidaan varautua? Käyttövarmuuspäivä 26.11.2009 Suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen, Fingrid Oyj Suurhäiriö on aina mahdollinen kuinka siihen voidaan varautua? Käyttövarmuuspäivä 26.11.2009 Suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen, Fingrid Oyj 2 Suurhäiriöön varautuminen Häiriöt maailmalla Häiriöt Suomessa

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera No.1. Plug and Play IP Kamera Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera Helppo Käyttäjän ei tarvitse tietää mitään verkkotekniikasta eikä tehdä mitään asetuksia tai porttiohjauksia reitittimeen.

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA

Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

TIKU-tietopyynnön vastausohje

TIKU-tietopyynnön vastausohje TIKU-tietopyynnön vastausohje SISÄLLYSLUETTELO 1. Puhelin-, laajakaista- ja TV-palvelujen tarjontaan soveltuvan kiinteän verkon saatavuusalue 2. Puhelin-, laajakaista- ja TV-palvelujen tarjontaan soveltuvan

Lisätiedot

Elisa efax. Käyttöohje

Elisa efax. Käyttöohje Elisa efax Käyttöohje 1 Sisällysluettelo 1 Ohjeen käyttötarkoitus... 2 2 efax palvelun käytön aloittaminen... 2 3 Faksin lähettäminen... 3 4 Faksin vastaanottaminen... 4 5 Kuittaukset ja raportit... 4

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, kandidaatintyöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, kandidaatintyöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, kandidaatintyöt 20.10.2015 Kuva: Kati Molin / Shutterstock Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto on ottanut syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE SO-3393 (Mifare ) Tyylikkäästi muotoiltu etälukija taustavalaistulla kosketusnäppäimistöllä. MIFARE tyyppisille etälukutunnistimille. Vihreä, keltainen tai punainen

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu End- to- end 3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu prosessilta prosessille looginen yhteys portti verkkokerros koneelta koneelle IP-osoite peittää verkkokerroksen puutteet jos verkkopalvelu ei ole riittävän

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

Määräys liittymän estopalveluista

Määräys liittymän estopalveluista Viestintävirasto 35 R/2016 M 1 (5) Määräys liittymän estopalveluista Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 2016 Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Laundry Center Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Johdanto Monissa maissa käytettävissä oleva kokonaissähköteho on rajoitettu käytettäessä kahta kodinkonetta yhtä aikaa: -Kokonaisteho

Lisätiedot

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu 3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu End- to- end lta lle looginen yhteys portti verkkokerros koneelta koneelle I-osoite peittää verkkokerroksen puutteet jos verkkopalvelu ei ole riittävän hyvä, sitä

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

Salesforce-integraation asennus- ja käyttöohje

Salesforce-integraation asennus- ja käyttöohje Salesforce-integraation asennus- ja käyttöohje Sisällysluettelo emaileri-integraation edellyttämät objektimuutokset... 3 Jakelulista-objektin muutokset... 3 Jakelulista-objekti / Näytä emailerissa -valinnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin 19.2.2013 Kuva: Sanna Waris egradu Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön egradu-järjestelmän. Kyseessä on lopputöiden

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TOMTOM TRAFFICIN AVULLA PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TomTom on johtava liikennepalvelujen tarjoaja. TomTom valvoo, käsittelee ja toimittaa liikennetietoa itse kehittämällään teknologialla. TomTom uskoo, että

Lisätiedot

.DPHUDMlUMHVWHOPlQÃNXYDXV. Kouvola TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING

.DPHUDMlUMHVWHOPlQÃNXYDXV. Kouvola TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING ÃÃÃÃÃÃ-DDNNRÃ0\OO\Ol 7LHODLWRV 9DOWDWLHQKLUYLYDURLWXVMlUMHVWHOPl0lQW\KDUMX.DPHUDMlUMHVWHOPlQÃNXYDXV Kouvola 1999 TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING -DDNNRÃ0\OO\Ol 9DOWDWLHQÃÃKLUYLYDURLWXVMlUMHVWHOPlÃ0lQW\KDUMX.DPHUDMlUMHVWHOPlQÃNXYDXV

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Asiantuntijaseminaari 18.9.2014 Palvelukyselyn tulosten käsittely Kysely toteutettiin maaliskuussa 2014 Tulokset on raportoitu keväällä ja julkaistu verkossa: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/

Lisätiedot

Eija Lahtinen Liikenteen automaattinen mittauspiste ja kamera Vaalimaalle Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Liikenteen automaattinen mittauspiste ja kamera Vaalimaalle Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Liikenteen automaattinen mittauspiste ja kamera Vaalimaalle Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Liikenteen automaattinen mittauspiste ja kamera Vaalimaalle Kaakkois-Suomen tiepiiri

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

Asiointitilin sähköpostiintegraatio. Ratkaisukuvaus

Asiointitilin sähköpostiintegraatio. Ratkaisukuvaus sähköpostiintegraatio Ratkaisukuvaus Ratkaisun lähtökohdat Edut viranomaiselle: Yksinkertainen käyttää Käyttöönotto selkeästi helpompaa kuin WS-rajapintojen käyttöönotto Ei tarvetta viranomaisen substanssijärjestelmälle

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

Ehdotusjärjestelmä. Henri Ylikotila. Finto-projektin laajennetun projektiryhmän kokous Esityksen kalvot:

Ehdotusjärjestelmä. Henri Ylikotila. Finto-projektin laajennetun projektiryhmän kokous Esityksen kalvot: Ehdotusjärjestelmä Henri Ylikotila Finto-projektin laajennetun projektiryhmän kokous 31.5.2016 Esityksen kalvot: http://tinyurl.com/ehdotuslaapro Ehdotusjärjestelmän tavoitteita Helpottaa uusien käsitteiden

Lisätiedot

Älyliikenne ja -logistiikka yleistä hyvää vaiko pelkkää bisnestä?

Älyliikenne ja -logistiikka yleistä hyvää vaiko pelkkää bisnestä? Älyliikenne ja -logistiikka yleistä hyvää vaiko pelkkää bisnestä? Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari 2.11.2010 Johtava tutkija Pekka Leviäkangas, VTT 2 Älykäs liikenne työllistää Hallinto

Lisätiedot

Näin julkaiset dataa. Kuntien avoin data - miten liikkeelle Hami Kekkonen

Näin julkaiset dataa. Kuntien avoin data - miten liikkeelle Hami Kekkonen Näin julkaiset dataa Kuntien avoin data - miten liikkeelle 11.11.2014 Hami Kekkonen Helsinki Region Infoshare www.hri.fi Avoimen datan palvelu, datakatalogi, jossa olevia pääkaupunkiseutua tai sen osia

Lisätiedot

Tiedonvälitystekniikka 1-3 ov. Kurssin sisältö ja tavoite

Tiedonvälitystekniikka 1-3 ov. Kurssin sisältö ja tavoite Tiedonvälitystekniikka 1-3 ov Luennoitsija: Ma prof. Raimo Kantola raimo.kantola@hut.fi, SG 210 ke 10-12 Assistentti: Erik. Tutkija Mika Ilvesmäki (lynx@tct.hut.fi) Tiedotus: http://www.tct.hut.fi/opetus/s38110/...

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Turvallisuus koneautomaatiossa

Turvallisuus koneautomaatiossa Turvallisuus koneautomaatiossa Uusittu konedirektiivi ja sen soveltaminen Koneen valmistajan velvollisuudet Kone- ja pienjännitedirektiivin soveltaminen Koneyhdistelmä Koneen dokumentit ja CE -merkintä

Lisätiedot

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari 2.11.2010 Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT 2 Rakentaminen Ylläpito Hoito Operointi Lähde: The Big

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 14.10.2016 V1.2 Käyttö- ja asennusohje Neutron Smart Gateway ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 Käyttö- ja asennusohje 1/6

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Junailmoitinjärjestelmä JILMO JÄRJESTELMÄKUVAUS

Junailmoitinjärjestelmä JILMO JÄRJESTELMÄKUVAUS JILMO JIL001 Järjestelmäkuvaus.doc Versio: 1.2 2.1.2004 VERSIONHALLINTALUETTELO Laatija: Tarkastaja: Tiedosto: Arkistoviite: Hyväksynyt: Jarkko Vehkala JIL001 Järjestelmäkuvaus.doc Versio: Muutettu kohta

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Kauppakorkeakoulun opinnäytteiden käsittely eage-järjestelmässä

Kauppakorkeakoulun opinnäytteiden käsittely eage-järjestelmässä Henna Paananen, Oppimisen IT, 28.9.2016 Kauppakorkeakoulun opinnäytteiden käsittely eage-järjestelmässä Käsittelyprosessi eage-hakemuksella opiskelija toimittaa hyväksytyn opinnäytetyönsä ja siihen liittyvän

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

14. Luento: Kohti hajautettuja sulautettuja järjestelmiä. Tommi Mikkonen,

14. Luento: Kohti hajautettuja sulautettuja järjestelmiä. Tommi Mikkonen, 14. Luento: Kohti hajautettuja sulautettuja järjestelmiä Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi Agenda Johdanto Hajautettujen järjestelmien väyliä LON CAN Pienen laitteen sisäinen hajautus OpenCL Network

Lisätiedot

VIRVE-liittymähinnasto

VIRVE-liittymähinnasto VIRVE-liittymähinnasto Voimassa 1.7.2016 alkaen toistaiseksi 2 Liittymät/Sisältö Sopimusorganisaation liittymämäärä laskutetaan laskua edeltävän kuukauden suurimman liittymämäärän mukaan. Liittymämäärän

Lisätiedot

Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi

Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi Tulevaisuusfoorumi Koli 5.11.2015 Kaija Pöysti Mikä Teollinen internet? Älykkäät tehtaat tuottavat älykkäitä tuotteita ja palveluja Tuottavuuden

Lisätiedot

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JA VARASTOKIRJASTON LOWTAG-KÄYTÄNTÖ

OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JA VARASTOKIRJASTON LOWTAG-KÄYTÄNTÖ OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JA VARASTOKIRJASTON LOWTAG-KÄYTÄNTÖ Anne Kivinen & Heino Puoskari Oulun yliopiston kirjasto Tietoaineistopalvelut 15.9.2016 Kuopio, Varastokirjaston kokoelmayhdyshenkilötapaaminen

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

IMPACT 4.01.10 7.9.2015. 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus

IMPACT 4.01.10 7.9.2015. 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus Tulostanut:Pekka Vuorivirta Palvelu Alustatunnus Polku 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus Malli Tunniste FH (4) 132355236 Julkaisupäivämäärä 29.11.2013 Tunnus/Käyttö

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan nojalla. Näin ollen tavara luokitellaan CN-koodiin 8108 90 90 muuksi titaanista valmistetuksi tavaraksi.

90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan nojalla. Näin ollen tavara luokitellaan CN-koodiin 8108 90 90 muuksi titaanista valmistetuksi tavaraksi. 14.11.2014 L 329/5 (CN-koodi) Kiinteä, lieriön muotoinen, kierteitetty tuote, joka on valmistettu erittäin kovasta värikäsitellystä titaaniseoksesta ja jonka pituus on noin 12 mm. Tuotteessa on varsi,

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA KOTIPUHELIN PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus LOUNEA KOTIPUHELIN PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus 1 LOUNEA KOTIPUHELIN PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Puhepalvelu... 3 2.1.1 Puhepalvelun rajoitukset... 4 2.2 Puhelinnumerot... 5 2.3 Lankapuhelinsovitin

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

1. Tietokoneverkot ja Internet. 1. 1.Tietokoneesta tietoverkkoon. Keskuskone ja päätteet (=>-80-luvun alku) Keskuskone ja oheislaitteet

1. Tietokoneverkot ja Internet. 1. 1.Tietokoneesta tietoverkkoon. Keskuskone ja päätteet (=>-80-luvun alku) Keskuskone ja oheislaitteet 1. Tietokoneverkot ja Internet 1.1. Tietokoneesta tietoverkkoon 1.2. Tietoliikenneverkon rakenne 1.3. Siirtomedia 1.4. Tietoliikenneohjelmisto eli protokolla 1.5. Viitemallit: OSI-malli, TCP/IP-malli 1.6.

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Case VYVI-Turvaposti miten huolehditaan turvallisesta viestinnästä eri sidosryhmien kesken? Tommi Simula Tietoturvapäällikkö Valtori

Case VYVI-Turvaposti miten huolehditaan turvallisesta viestinnästä eri sidosryhmien kesken? Tommi Simula Tietoturvapäällikkö Valtori Case VYVI-Turvaposti miten huolehditaan turvallisesta viestinnästä eri sidosryhmien kesken? Tommi Simula Tietoturvapäällikkö Valtori Agenda Sähköpostin turvallisuus Yleiset käyttötapaukset VYVI Turvaposti

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.7 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 2 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE

Lisätiedot