TURVALLISUUSOHJELEHTI 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSOHJELEHTI 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen"

Transkriptio

1 Sivu: 1 / 8 01 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Kauppanimike: * Description * Phosphoric acid, C8-12(even-numbered) linear alkyl esters Artikkelinumero: PD065 CAS-numero: * not assigned yet EY-numero: * Rekisteröintinumero * Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen / valmisteen käyttö Antistatic agent Kuitujen ja synteettisten aineiden lisäaineet Emulgaattori Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja/toimittaja:. STEPAN EUROPE S.A.S Chemin Jongkind CS CEDEX VOREPPE CEDEX tel : (33) fax : (33) Tietoja antaa: Hätäpuhelinnumero: 8:00-17:00 : STEPAN EUROPE, Tel :+33(0) Poison information Centre / Department of Clinical Pharmacology Haartmanjnkatu HELSINKI Tel : ( )(9) Fax : ( )(9) Vaaran yksilöinti Aineen tai seoksen luokitus Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti GHS05 Skin Corr. 1B - H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. * Eye Dam. 1 - H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. * Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 1999/45/EY mukaisesti C Syövyttävä * R 34 * Syövyttävää. Merkinnät Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Varoitusmerkit (jatkuu sivulla 2)

2 Sivu: 2 / 8 (jatkuu sivulla 1) GHS05 Huomiosana Vaara Vaaralausekkeet H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P264 Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. * P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P501 Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. Muut vaarat PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT: vpvb: * 03 Koostumus ja tiedot aineosista Kemialliset ominaisuudet: Aineet CAS-nro. nimike * Phosphoric acid, C8-12(even-numbered) linear alkylesters 04 Ensiaputoimenpiteet Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleisohjeet: Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi. Hengitettyä: Huolehdittava riittävästä raittiin ilman saannista; käännyttävä varmuuden vuoksi lääkärin puoleen. Ihokosketuksessa: Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin. Käännyttävä lääkärin puoleen, mikäli iho on jatkuvasti ärsyyntynyt. Aineen päästyä silmiin: Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Käännyttävä heti lääkärin puoleen. Nieltyä: Saatettava lääkärin hoitoon. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 05 Palontorjuntatoimenpiteet Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet: CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla. Turvallisuussyistä sopimattomat sammutusaineet: Täysi vesisuihku Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat (jatkuu sivulla 3)

3 Sivu: 3 / 8 Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia. Tulipalossa voi vapautua: Hiilimonoksidia (CO) Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erikoinen suojavarustus: Käytettävä ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta. (jatkuu sivulla 2) 06 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Käytettävä suojavarustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla. Höyryjen/pölyn/aerosolien vaikutusta vastaan suojauduttava hengityssuojaimella. Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Estettävä pääsy viemäreihin tai vesistöihin. Estettävä leviäminen (esim. patoamalla tai öljysululla). Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho). Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti. Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. 07 Käsittely ja varastointi Käsittely: Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Huolehdittava hyvästä tuuletuksesta/imusta työpaikalla. Vältettävä aerosolin muodostusta. Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin. Palo- ja räjähdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteitä ei tarvita. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointi: Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset: Estettävä varmalla tavalla tunkeutuminen maaperään. Yhteisvarastointiohjeet: Säilytettävä hyvin suljetuissa säiliöissä viileässä ja kuivassa paikassa. Lisätietoja varastointiehtoihin: Suojattava pakkaselta. Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina. Erityinen loppukäyttö 08 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7. Valvontaa koskevat muuttujat DNEL WORKERS * Long term exposure - systemic effects, Inhalation : DNEL = 7,4 mg/m3 * Long term exposure - systemic effects, Dermal : DNEL = 1,05 mg/kg/day DNEL GENERAL POPULATION * Long term exposure - systemic effects, Inhalation : DNEL = 1,31 mg/m3 * Long term exposure - systemic effects, Dermal : DNEL = 0,375 mg/kg/day * Long term exposure - systemic effects, Oral : DNEL = 0,417 mg/kg/day PNEC WATER * PNEC (freshwater): 5,62 µg/l (jatkuu sivulla 4)

4 Sivu: 4 / 8 * PNEC (marine water): 0,562 µg/l (jatkuu sivulla 3) PNEC SEDIMENT * PNEC (freshwater) : 13,5 mg/kg sediment dw * PNEC (marine water) : 1,35 mg/kg sediment dw PNEC SOIL * PNEC (soil) : 2,7 mg/kg soil dw PNEC SEWAGE TREATMENT PLANT * PNEC (STP) : 15 mg/l * Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin: Lisäohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin. Altistumisen ehkäiseminen Henkilökohtainen suojavarustus: Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Noudatettava kemikaalien käsittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitä. Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi. Kaasuja/höyryjä/aerosoleja ei saa hengittää. Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin. "suihku- " "suihku- (simiin)." Hengityssuoja: Tilojen tuuletuksen ollessa riittämätön hengityssuojain. Hengityssuojain vain aerosolin- tai sumunmuodostuksessa. Käsisuojus: Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävää ja läpäisemätöntä. PVCmuovista valmistetut käsineet Silmäsuojus: Tiiviit suojalasit Kasvosuojain Kehosuojus: Läpäisemätön suojavaatetus Saappaat 09 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Yleiset ohjeet Olomuoto: Muoto: Nestemäinen Väri: Vaalean keltainen Haju: Alkoholimainen Hajukynnys: Ei määrätty. ph-arvo: at 20,00 C 1,8-3,2 ( 10,000 g/l water) Tilanmuutos * Sulamis- tai jäätymispiste: 11,0 C * Kiehumispiste ja kiehumisalue: 246,0 C * Leimahduspiste: 97,0 C Itsesyttymislämpötila: Tuote ei ole itsestään syttyvä. Räjähtävyys: Tuote ei ole räjähdysvaarallinen. * Tiheys: 0,9600-1, C Liukenevuus/sekoittuvuus veteen: Dispergoiva. Viskositeetti: * Dynaaminen: at 25,00 C cp (jatkuu sivulla 5)

5 Sivu: 5 / 8 10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Kemiallinen stabiilisuus * Stabiili ympäristön lämpötilassa. (jatkuu sivulla 4) Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: Ei saa kuumentaa termisen hajaantumisen estämiseksi. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vältettävät olosuhteet Yhteensopimattomat materiaalit: * Vaaralliset reaktiot Reagoi kevytmetallien kanssa kosteassa muodostaen vetyä. Vaaralliset hajoamistuotteet: Fosforioksidit (esim. P2O5) Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi 11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Akuutti myrkyllisyys: Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:. * Phosphoric acid, C8-12(even-numbered) linear alkyl * esters * Oraali, DL50: 2500 mg/kg (rat) Ensisijainen ärsyttävä vaikutus: iholla: Syövyttävä vaikutus ihoon ja limakalvoihin. silmiin: Voimakas syövyttävä vaikutus. Toksikologisia lisätietoja: Aineen nieleminen syövyttää voimakkaasti suuta ja nielua; lisäksi se voi haavoittaa ruokatorvea ja vatsaa. Toistuvan annostelun myrkyllisyys * NOAEL (oral/subacute; rat) : 250 mg/kg/day CMR-vaikutukset eli syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset cancérogénécité * not classified Mutagénicité * Not classified Toxicité pour la reproduction * Not classified 12 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Vesimyrkyllisyys: * Phosphoric acid, C8-12(even-numbered) linear alkyl * esters * CL50: 100 mg/l (fish) * CE50: 28,92 mg/l (alga) * CE50: 5,62 mg/l (daphnia) Pysyvyys ja hajoavuus * Lisätietoja: * Aine on biologisesti helposti hajotettavissa. (jatkuu sivulla 6)

6 Sivu: 6 / 8 Ekologisia lisätietoja: Yleisohjeita: Estetään pääsy pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön. PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT: vpvb: Muut haitalliset vaikutukset (jatkuu sivulla 5) 13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Suositus: Erikoiskäsiteltävä viralliset määräykset huomioon ottaen. Kierrätyksessä käännyttävä valmistajan puoleen. Ainetta ei saa päästää viemäriin tai ympäristöön. Tuote on hävitettävä hyväksytyssä ongelmajätelaitoksessa. Puhdistamattomat pakkaukset: Suositus: Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti. Pakkaus voidaan puhdistuksen jälkeen käyttää uudelleen tai materiaalia kierrättää. Jos tuotteen kierrätys ei ole mahdollista, se on hävitettävä paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti. Suositeltava puhdistusaine: Vesi, johon tarvittaessa lisätään puhdistusaineita. * 14 Kuljetustiedot UN-numero ADR IATA Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi ADR IATA Kuljetuksen vaaraluokka ADR luokka Lipuke 8 UN3265 UN3265 UN SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, ORGAANINEN, N.O.S. (ACID ALKYL PHOSPHATE) CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (ACID ALKYL PHOSPHATE) CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (ACID ALKYL PHOSPHATE) 8 (C3) Syövyttävät aineet Class Label 8 8 Syövyttävät aineet IATA Class 8 Syövyttävät aineet (jatkuu sivulla 7)

7 Sivu: 7 / 8 Label 8 (jatkuu sivulla 6) Pakkausryhmä ADR IATA Ympäristövaarat: Erityiset varotoimet käyttäjälle Varoitus: Syövyttävät aineet Kemler-luku: 80 EMS-numero: Segregation groups II II II F-A,S-B Acids Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Kuljetus/lisätietoja: Poikkeusmäärät (EQ): Rajoitetut määrät (LQ) Kuljetuskategoria 2 Tunnelirajoituskoodi: Limited quantities (LQ) Excepted quantities (EQ) UN "Model Regulation": UN 3265 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, ORGAANINEN, N.O.S. (ACID ALKYL PHOSPHATE), 8, II E2 1L E 1L E2 15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti This safety data sheet is in compliance with the Regulation (EC) N 1907/2006 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3 * Kemikaaliturvallisuusarviointi: * Kemikaaliturvallisuusarviointi tehtiin. Other data Contact point : 16 Muut tiedot Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Näyttelyalue ohjelehti: Regulatory Affairs Departement Particular information Muutokset on merkitty tähdillä *. Lyhenteet ja lyhytnimet: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) (jatkuu sivulla 8)

8 Sivu: 8 / 8 (jatkuu sivulla 7) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) : International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association ICAO: International Civil Aviation Organisation GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta