Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 LOCTITE LB 8008 C5-A known as LOCTITE 8008 C5-A AS Sivu 1 / 13 KTT-no : V006.0 Viimeistelty, pvm.: Painatuspäivä: Korvaa version: KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste LOCTITE LB 8008 C5-A known as LOCTITE 8008 C5-A AS Sisältää: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Suunniteltu käyttötarkoitus: Voiteluaine 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Henkel Norden Oy Äyritie 12 A VANTAA Suomi Puh.: Hätäpuhelinnumero MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh : tai (24h) 2.1 Aineen tai seoksen luokitus KOHTA 2: Vaaran yksilöinti Aineen (CLP): Ihoärsytys kategoria 2 H315 Ärsyttää ihoa. Vakavalla silmävauriolla kategoria 1 H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. 2.2 Merkinnät Merkinnät (CLP): Varoitusmerkki: Huomiosana: Vaara

2 KTT-no: V006.0 LOCTITE LB 8008 C5-A known as LOCTITE 8008 C5-A AS Sivu 2 / 13 Vaaralauseke: Turvalauseke: H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. ***Vain kuluttajakäyttöön: P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P501 Vuodot ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.*** Turvalauseke: Ennaltaehkäisystä Turvalauseke: Pelastustoimenpiteistä P280 Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista Muut vaarat Asianmukaisesti käytettynä ei mitään. Ei täytä yhtämittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtämittaisen ja hyvin biokertyvän kriteereitä. 3.2 Seokset Kemiallinen kuvaus: Voiteluaine KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista Ilmoitus valmistusaineista CLP (EC) No 1272:n mukaisesti: Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet EY numero REACH Rek. No Sisältö Luokitus % Skin Irrit. 2; Ihon kautta H315 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3; Hengittäminen H % Asp. Tox. 1 H % Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 3 H412 H-lausunnon täydellinen teksti ja muut lyhenteet katso osa 16 "Muu informaatio". Luokittelemattomilla aineilla voi olla työperäisen altistumisen raja-arvoja. 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet Hengittäminen: Mene raikkaaseen ilmaan. Mikäli oireet jatkuvat mentävä lääkäriin. Iho: Huuhtelu juoksevalla vedellä ja saippualla. Ärsytyksen jatkuessa, ota yhteys lääkäriin. Roiskeet silmiin: Huuhdeltava heti vedellä juoksevan veden alla (10 minuutin ajan), käännyttävä erikoislääkärin puoleen.

3 KTT-no: V006.0 LOCTITE LB 8008 C5-A known as LOCTITE 8008 C5-A AS Sivu 3 / 13 Nieleminen: Huuhtele suuontelo, juo 1-2 lasia vettä, älä yritä oksentaa, ota yhteys lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet IHO: punoitus, tulehdus Roiskeet silmiin: Syövyttävää. Voi antaa pysyviä silmävaurioita (näköön vaikuttavia). 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet: Hiilidioksidi, vaahto, jauhe. Turvallisuussyistä soveltumaton sammutusaine: Ei tunneta mitään. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Tulipalossa voi vapautua hiilimonoksidia (CO), hiilidioksidia (CO2) ja typpioksidia (Nox). 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Eristävä hengityksensuojain sekä suojavarustus. Lisäohjeet: Palon sattuessa, vaaran alaiset säiliöt on jäähdytettävä suihkuttamalla vettä. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Vältettävä silmä- ja ihokosketusta. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estettävä tuotteen pääsy viemäristöön. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Pienet roiskeet pyyhitään paperipyyhkeellä ja laitetaan astiaan hävitystä varten. Suurempien vuotojen ollessa kyseessä, aine imeytetään neutraaliinimukykyiseen materiaaliin ja laitetaan umpinaiseen astiaan hävitystävarten. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso ohje kohdasta 8. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käytettävä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Vältettävä silmä- ja ihokosketusta. Pitkittynyttä tai toistuvaa ihokosketusta on vältettävä Ihokosketusta välttämällä saadaan herkistymisriski mahdollisimman pieneksi Katso ohje kohdasta 8. Yleiset hygieniatoimenpiteet: Hyviä teollisuushygienian menettelytapoja on noudatettava Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Kädet täytyy pestä ennen taukoja ja työn lopettamisen jälkeen. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Viitaten tekniseen esitteeseen.

4 KTT-no: V006.0 LOCTITE LB 8008 C5-A known as LOCTITE 8008 C5-A AS Sivu 4 / Erityinen loppukäyttö Voiteluaine KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Työperäisen altistuksen raja-arvot Pätee: Suomi Sisältö [Säännellyillä aine] Ppm mg/m 3 Arvo tyyppi Lyhytaikaine altistumiskategoria / Huomautus [KALSIUMHYDROKSIDI] [KALSIUMHYDROKSIDI] Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt raskaat nafteeniset <3 % DMSO [ÖLJYSUMU] Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt raskaat nafteeniset <3 % DMSO [ÖLJYSUMU] Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet [ÖLJYSUMU] Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet [ÖLJYSUMU] [KUPARI, HUURUT JA HIENOJAKOINEN KUPARIPÖLY (ALVEOLIJAE) (KUIN CU)] [KUPARI, METALLI (KUIN CU)] GRAFIITTI [GRAFIITTI] 5 Aikapainotettu keskiarvo 5 Aikapainotettu keskiarvo 5 Aikapainotettu keskiarvo 5 Aikapainotettu keskiarvo 5 Aikapainotettu keskiarvo 5 Aikapainotettu keskiarvo 0,1 Aikapainotettu keskiarvo 1 Aikapainotettu keskiarvo 2 Aikapainotettu keskiarvo Indikatiivinen Oikeusperusta ECTLV

5 KTT-no: V006.0 LOCTITE LB 8008 C5-A known as LOCTITE 8008 C5-A AS Sivu 5 / 13 Predicted No-Effect Concentration (PNEC): Nimi luettelosta Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet Environmental Compartment vesi (makea vesi) vesi (merivesi) Altistusaik a Arvo mg/l ppm mg/kg muut 0,49 mg/l 0,32 mg/l vesi (ajoittaiset 0,49 mg/l päästöt) Jätevedenpuhdi 3 mg/l stamo Maa 1080 mg/kg suun kautta 9,33 mg/kg Maa Jätevedenpuhdi stamo sedimentti (merivesi) vesi (makea vesi) vesi (merivesi) sedimentti (makea vesi) 230 µg/l 7,8 µg/l 5,2 µg/l 65 mg/kg 676 mg/kg 87 mg/kg Huomautuksia:

6 KTT-no: V006.0 LOCTITE LB 8008 C5-A known as LOCTITE 8008 C5-A AS Sivu 6 / 13 Derived No-Effect Level (DNEL): Nimi luettelosta Application Area Työntekijät Työntekijät Työntekijät Työntekijät Altistumis reitin Hengittämi nen Hengittämi nen Hengittämi nen Hengittämi nen dermaaline n inhalaatio inhalaatio inhalaatio dermaaline n dermaaline n dermaaline n Health Effect Akuutti/lyhytkest - paikallisesti Pitkäkestoinen altistuminen - paikallinen vaikutus Akuutti/lyhytkest - paikallisesti Pitkäkestoinen altistuminen - paikallinen vaikutus Akuutti/lyhytkest - elimistöön Akuutti/lyhytkest - elimistöön Akuutti/lyhytkest - paikallisesti Pitkäkestoinen altistuminen - paikallinen vaikutus Akuutti/lyhytkest - elimistöön Pitkäkestoinen altistuminen - elimistöön Pitkäkestoinen altistuminen - elimistöön Työntekijät inhalaatio Akuutti/lyhytkest - elimistöön Työntekijät inhalaatio Pitkäkestoinen altistuminen - paikallinen vaikutus Työntekijät inhalaatio Akuutti/lyhytkest - paikallisesti Exposure Time Arvo 4 mg/m3 1 mg/m3 4 mg/m3 1 mg/m3 273 mg/kg 20 mg/m3 1 mg/m3 1 mg/m3 273 mg/kg 137 mg/kg 137 mg/kg 20 mg/m3 1 mg/m3 1 mg/m3 Huomautuksia: Biologisen altistumisen indeksit ei 8.2 Altistumisen ehkäiseminen:

7 KTT-no: V006.0 LOCTITE LB 8008 C5-A known as LOCTITE 8008 C5-A AS Sivu 7 / 13 Hengityssuojain: Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta ja ilmanpoistosta. Jos tuotetta käytetään huonosti tuuletetuissa tiloissa, on käytettävähyväksyttyä naamaria tai hengityslaitetta, jossa on orgaanisiltahöyryiltä suojaava suodatinpatruuna Suodatintyyppi: A (EN 14387) Käsisuoja: Kemikaaleja kestävät suojakäsineet (EN 374). Soveltuvat materiaalit lyhytaikaisessa kontaktissa tai roiskeissa (Suositus: Vähintään suojaindeksi 2, vastaten > 30 minuutin läpäisyaikaa EN 374) mukaisesti:): Nitriilikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Soveltuvat materiaalit myös pitempiaikaisessa välittömässä kontaktissa (Suositus: Suojaindeksi 6, vastaten > 480 minuutin läpäisyaikaa EN 374) mukaisesti): Nitriilikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Nämä tiedot pohjautuvat kirjallisuudesta tai valmistajilta saatuihin tietoihin tai ne on johdettu analogisesti vastaavista aineista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineen käyttöikä voi käytännössä monien vaikutteiden johdosta (esim. lämpötila) olla huomattavasti lyhyempi kuin EN 374 standardissa ilmoitettu läpäisyaika. Mikäli käsineissä esiintyy kulumia, ne on vaihdettava. Silmäsuojain: Käytettävä suojalaseja. Silmäsuojaimien on täytettävä EN166 vaatimukset. Kehonsuojus: Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Suojavaatetuksen on täytettävä vaatimukset EN14605 nestemäisille roiskeille tai EN13982 pölylle. Suositus henkilökohtaiseksi suojavarusteeksi: Annetut tiedot henkilönsuojaimista ovat ohjeellisia. Yksityiskohtainen riskiarviointi pitäisi tehdä ennen tuotteen käyttämistä määrittämällä sopivat henkilönsuojaimet paikallisten olosuhteiden mukaan. Henkilönsuojaimien on täytettävä asiaankuuluvat EN standardit. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto pasta kupari Haju Mieto Hajukynnys ph Kiehumispiste Leimahduspiste Hajoamislämpötila Höyrynpaine Tiheys () Ominaispaino Viskositeetti Viskositeetti (kinemaattinen) Räjähtävyys liukoisuus(laadullinen) (Liuotin: Vesi) Jähmettymislämpötila Sulamispiste Syttyvyys Itsesyttymislämpötila Räjähdysraja Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Haihtumisnopeus Haihtumisnopeus Hapettavat ominaisuudet > 260 C (> 500 F) > 93 C (> F) < 0,6 mbar 1,3 g/cm3 Liukenematon 9.2 Muut tiedot

8 KTT-no: V006.0 LOCTITE LB 8008 C5-A known as LOCTITE 8008 C5-A AS Sivu 8 / Reaktiivisuus Reagoi voimakkaiden happojen kanssa. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa Kemiallinen stabiilisuus Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Katso kappale reaktiivisuus Vältettävät olosuhteet Määräysten mukaisessa käytössä ei hajoamista Yhteensopimattomat materiaalit Katso kappale reaktiivisuus Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilioksidit. Hiilivedyt KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Yleiset toksisuustiedot: Seos on luokiteltu perustuen olemassa oleviin aineosille annettuihin vaaratietoihin ja perustana seosten luokituskriteereille jokaisessa vaaraluokassa ja erittelyssä asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 Liite I.Asiaankuuluva saatavissa oleva terveys/ympäristötieto on luetteloitu kohdassa 3 ja annettu seuraavassa. Akuutti suutoksisuus: Saattaa aiheuttaa ruoansulatushäiriötä. Ihon ärsytys: Ärsyttää ihoa. Silmien ärsyyntyminen: Vaurioittaa vakavasti silmiä. Välitön myrkyllisyys- ruoansulatuselimet: Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet Arvotyyp pi Arvo Levitysmenetel mä Altistusai ka Tyyppi Menetelmä LD50 > mg/kg oral Rotta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) LD50 > mg/kg oral Rotta ei eritelty Välitön myrkyllisyys- hengityselimet: Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet Arvotyyp pi Arvo Levitysmenetel mä Altistusai ka Tyyppi Menetelmä LC50 > 5,53 mg/l Aerosoli 4 h Rotta OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) LC50 > 5,11 mg/l 4 h Rotta OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: Acute Toxic Class (ATC) Method)

9 KTT-no: V006.0 LOCTITE LB 8008 C5-A known as LOCTITE 8008 C5-A AS Sivu 9 / 13 Välitön myrkyllisyys- iho: Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet Arvotyyp pi Arvo Levitysmenetel mä Altistusai ka Tyyppi Menetelmä LD50 > mg/kg dermal Rotta OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) LD50 > mg/kg dermal Kani ei eritelty Ihosyövyttävyys/ihoärsytys: Tulos Altistusai ka Tyyppi Menetelmä Ärsyttävä. 4 h Kani OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Tulos Altistusai ka Tyyppi Menetelmä Category 1 (irreversible effects on the eye) Kani OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet Tulos Tutkimustyyppi / altistusreitti negatiivinen negatiivinen negatiivinen negatiivinen bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) nisäkkäiden kromosomipoikkea vuustesti in vitro bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) suun kautta: Metabolinen aktivoituminen / altistusaika Tyyppi Menetelmä kanssa ja ilman OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation kanssa ja ilman Assay) OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) kanssa ja ilman OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) Hiiri EU Method B.12 (Mutagenicity pakkosyöttö negatiivinen Rotta OECD Guideline 486 (Unscheduled DNA Synthesis (UDS) Test with Mammalian Liver Cells in vivo) KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Yleiset ekologiatiedot: Seos on luokiteltu perustuen olemassa oleviin aineosille annettuihin vaaratietoihin ja perustana seosten luokituskriteereille jokaisessa vaaraluokassa ja erittelyssä asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 Liite I.Asiaankuuluva saatavissa oleva terveys/ympäristötieto on luetteloitu kohdassa 3 ja annettu seuraavassa Myrkyllisyys Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle: Ei saa päästää viemäriin/pintaveteen/pohjaveteen.

10 KTT-no: V006.0 LOCTITE LB 8008 C5-A known as LOCTITE 8008 C5-A AS Sivu 10 / 13 Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet Arvotyyp pi Arvo Akuutti toksisuus Altistusaik a Tyyppi Menetelmä LC50 50,6 mg/l Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 49,1 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) EC50 184,57 mg/l Algae 72 h Pseudokirchnerella subcapitata OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) NOEC 48 mg/l Algae 72 h Pseudokirchnerella subcapitata OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) EC20 229,2 mg/l Bacteria 3 h activated sludge of a OECD Guideline predominantly domestic sewage 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test) NOEC 32 mg/l chronic 14 d Crangon septemspinosa OECD Guideline Daphnia 202 (Daphnia sp. Chronic Immobilisation Test) LL50 > 100 mg/l Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 > mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna ei eritelty LC 50 > 0,1-1 mg/l Fish 96 h ei eritelty OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) NOEC > 0,1-1 mg/l Fish 28 d ei eritelty OECD 210 (fish early lite stage toxicity test) EC50 > 0,1-1 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) EC50 > 0,1-1 mg/l Algae 72 h ei eritelty OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) NOEC > 0,1-1 mg/l Algae 72 h ei eritelty OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) EC50 > 0,1-1 mg/l Bacteria 3 h activated sludge OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration NOEC > 0,1-1 mg/l chronic Daphnia Inhibition Test) 21 d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) Pysyvyys ja hajoavuus Pysyvyys ja hajoavuus: Tuote ei ole biologisesti hajoava Tulos Levitysmenetelmä Hajoavuus Menetelmä Nopeasti hajoava ei eritelty > 60 % OECD 301 A - F Biokertyvyys / Liikkuvuus maaperässä Kulkeutuminen ympäristössä: Kovetetut liimat ovat kiinteitä.

11 KTT-no: V006.0 LOCTITE LB 8008 C5-A known as LOCTITE 8008 C5-A AS Sivu 11 / 13 Biokertyvyyspotentiaali: Ei tietoja käytettävissä PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet PBT/vPvB Ei täytä yhtämittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtämittaisen ja hyvin biokertyvän kriteereitä. Ei täytä yhtämittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtämittaisen ja hyvin biokertyvän kriteereitä. Ei täytä yhtämittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtämittaisen ja hyvin biokertyvän kriteereitä Muut haitalliset vaikutukset Ei tietoja käytettävissä KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Tuotteen hävittäminen: Polymerisoidaan lisäämällä aine hitaasti veteen (10:1). Hävitetään kuten veteen liukenematon myrkytön kiinteä kemikaali viemällä viralliselle kaatopaikalle tai haihduttamalla valvotuissa olosuhteissa. Toimitetaan hävitettäväksi voimassa olevien jätehuoltosäännösten mukaisesti. Tuotteesta syntyvä jätemäärä riippuu merkittävästi käyttökohteesta Puhdistamattoman pakkauksen hävittäminen: Käytön jälkeen tuotejäämiä sisältävät tuubit, pakkaukset ja pullot tulee toimittaa voimassaolevien jätehuoltomääräysten mukaisesti jätekemikaaleille osoitettuun jätehuoltopisteeseen. Pakkauksen hävittäminen viranomaisten määräysten mukaan. Jätenimike Muut liuottimet ja liuotinseokset EWC-jätenimikkeet eivät ole tuote-, vaan alkuperäkohtaisia. Valmistaja ei tästä syystä voi ilmoittaa jätenimikettä tuotteille, joita käytetään eri aloilla. Seuraavassa ilmoitettuja nimikkeitä on pidettävä suosituksena käyttäjällä.

12 KTT-no: V006.0 LOCTITE LB 8008 C5-A known as LOCTITE 8008 C5-A AS Sivu 12 / 13 KOHTA 14: Kuljetustiedot YK-numero ADR RID ADN IMDG 3082 IATA Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi ADR RID ADN IMDG IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Copper) Kuljetuksen vaaraluokka ADR RID ADN IMDG 9 IATA Pakkausryhmä ADR RID ADN IMDG IATA III Ympäristövaarat ADR RID ADN IMDG IATA P Erityiset varotoimet käyttäjälle ADR RID ADN IMDG IATA Ei vaarallista rahtia ADR/RID/ADN-määräysten mukaan. ADR/RID/ADNmääräysten kohta i koskee kuljettamista Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö VOC-pitoisuus < 3 % (EU) Kemikaaliturvallisuusarviointi A Kemiallista turvallisuusarviota ei ole tehty.

13 KTT-no: V006.0 LOCTITE LB 8008 C5-A known as LOCTITE 8008 C5-A AS Sivu 13 / 13 KOHTA 16: Muut tiedot Tuotteen etiketöinti on määritelty kappaleessa 2. Lyhenteiden täydellinen teksti koodeineen tässä turvallisuustiedotteessa seuraavasti: H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Lisätiedot: Tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme turvallisuusvaatimusten suhteen ja niiden tarkoitus ei ole kuvata tuotteen ominaisuuksia. Tärkeät muutokset tässä käyttöturvallisuustiedotteessa ovat merkitty pystyviivoilla asiakirjan vasemmassa reaunassa. Vastaava teksti on merkitty erivärisellä varjostettuun kenttään.