Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen"

Transkriptio

1 Sivu: 1/10 * KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Artikkelinumero: A3910 CAS-numero: EY-numero: Indeksinumero: Rekisteröintinumero XXXX 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttöala SU3 Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa Prosessiluokka PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa PROC9 Aineen tai seoksen siirtäminen pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) PROC15 Käyttö laboratorioreagenssina Ympäristöpäästökategoria ERC2 Formulointi seoksessa ERC4 Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC6a Välituotteiden käyttö ERC6b Reagoivien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC7 Käyttönesteiden käyttö teollisuustoimipaikassa ERC8a Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC8b Reaktiivisten valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC8d Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC9a Käyttönesteiden laaja sisäkäyttö Aineen / valmisteen käyttö Molecular biology Biochemistry Analyysireagenssi Laboratory chemical 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja/toimittaja: AppliChem GmbH Tel.: +49 (0) Ottoweg 4 Fax.: +49 (0) D Darmstadt Tietoja antaa: Dept. Compliance 1.4 Hätäpuhelinnumero: +49(0) (Inside normal buisness hours) (jatkuu sivulla 2)

2 Sivu: 2/10 (jatkuu sivulla 1) * KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Met. Corr.1 H290 Voi syövyttää metalleja. Skin Corr. 1A H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. 2.2 Merkinnät Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Aine on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan. Varoitusmerkit GHS05 Huomiosana Vaara Vaaralausekkeet H290 Voi syövyttää metalleja. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. P321 Erityishoitoa tarvitaan (katso pakkauksen merkinnöissä). P405 P Muut vaarat PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT:Ei voida käyttää. vpvb: Ei voida käyttää. Varastoi lukitussa tilassa. Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1 Kemialliset ominaisuudet: Aineet CAS-nro. nimike Natriumhydroksidi Tunnistusnumero(t) EY-numero: Indeksinumero: KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleisohjeet: Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi. Käännyttävä heti lääkärin puoleen. Hengitettynä: Huolehdittava raittiin ilman saannista. Saatettava lääkärin hoitoon. Tajuton pidettävä ja kuljetettava kyljellään. (jatkuu sivulla 3)

3 Sivu: 3/10 (jatkuu sivulla 2) Ihokosketuksessa: Pestävä runsaalla vedellä. Haudottava polyetyleeniglykoli 400: lla. Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi. Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin. Aineen päästyä silmiin: Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Käännyttävä heti lääkärin puoleen. Nieltyä: Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vettä. Ei saa yrittää neutralisoida. Käännyttävä heti lääkärin puoleen. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet: Palontorjuntatoimenpiteet ympäristöä vastaavasti. In adaption to materials stored in the immediate neighbourhood. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Palamaton. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityinen suojavarustus: Ihon suojaamiseksi on pidettävä suojaväli ja käytettävä sopivaa suojavaatetusta Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityssuojainta. Lisätiedot Saastunut sammutusvesi on kerättävä erikseen, sitä ei saa päästää viemäristöön. Palojätteet ja saastunut sammutusvesi on hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Vältettävä pölyn muodostumista. Vältettävä pölyn hengittäminen. Käytettävä suojavarustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla. Vältettävä kosketusta aineen kanssa. Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Otettava talteen mekaanisesti. Avoid generation of dusts. Käytettävä neutralointiaineitta. Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti. Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. Saastunut alue puhdistetaan. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7. Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8. Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Hyvä pölynpoisto. (jatkuu sivulla 4)

4 Sivu: 4/10 Pöly, jota ei voida välttää, on puhdistettava säännöllisesti. Palo- ja räjähdyssuojaohjeet: Tuote ei pala. (jatkuu sivulla 3) 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointi: Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset: Ei alumiini-, tina- eikä sinkkiastioissa. Lattiat suunniteltava lipeää kestäviksi. Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita. Lisätietoja varastointiehtoihin: Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina. Astiat saadaan avata vain paikallisen imun alla. Säilytettävä lukittuna tai vain asiantuntijoiden tai näiden valtuutettujen saatavilla. Suositeltava varastointilämpötila: Room Temperature Varastoluokka: 8 B 7.3 Erityinen loppukäyttö Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta Valvontaa koskevat muuttujat Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin: Natriumhydroksidi HTP Kattoarvo: 2 mg/m³ Lisäohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Henkilökohtainen suojavarustus: Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista. Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi. Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä. Likaantunut vaatetus puhdistetaan imulla, ei saa puhaltaa eikä harjata. Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin. Hengityssuoja: Hengityksensuojaus tarpeellinen, jos pölyjä muodostuu Suodin P3 Käsisuojus: Suojakäsineet Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävää ja läpäisemätöntä. Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen. Käsinemateriaali Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Käsinemateriaalin läpäisyaika Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava. Pitkäaikaiseen kosketukseen soveltuvat suojakäsineet seuraavista materiaaleista: Nitriilikumi Suositeltava materiaalinpaksuus: 0,11 mm Läpäisevyyden arvo: taso 480 min Roiskesuojaukseen soveltuvat suojakäsineet seuraavista materiaaleista: Nitriilikumi Suositeltava materiaalinpaksuus: 0,11 mm (jatkuu sivulla 5)

5 Sivu: 5/10 Läpäisevyyden arvo: taso 480 min Silmäsuojus: (jatkuu sivulla 4) Tiiviit suojalasit Kehosuojus: Työsuojavaatetus Protective clothing should be selected specifically for the working place, depending on concentration and quantity of the hazourdous substances handled. * KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Yleiset ohjeet Olomuoto: Muoto: Kiinteä Väri: Valkoinen Haju: Hajuton Hajukynnys: Ei määrätty. ph-arvo: 14 Tilanmuutos Sulamis- tai jäätymispiste: C Kiehumispiste ja kiehumisalue: C Leimahduspiste: Ei voida käyttää. Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut): Aine ei ole syttyvä. Hajoamislämpötila: Ei määrätty. Itsesyttymislämpötila: Ei määrätty. Räjähtävyys: Tuote ei ole räjähdysvaarallinen. Räjähdysrajat: Alempi: Ylempi: Ei määrätty. Ei määrätty. Höyrypaine 800 C lämpötilassa: 3,5 hpa Tiheys 20 C lämpötilassa: 1,99 g/cm³ Tilavuuspaino: 1 kg/m³ Suhteellinen tiheys Ei määrätty. Höyryntiheys: Ei voida käyttää. Haihtumisnopeus: Ei voida käyttää. Liukenevuus/sekoittuvuus veteen 20 C lämpötilassa: 1090 g/l Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei määrätty. Viskositeetti: Dynaaminen: Ei voida käyttää. Kinemaattinen: Ei voida käyttää. 9.2 Muut tiedot Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. (jatkuu sivulla 6)

6 Sivu: 6/10 (jatkuu sivulla 5) 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: Ei hajaantumista määräystenmukaisessa käytössä Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Räjähdysvaara seuraavan kanssa: metallit kevytmetallit: Hydrogen may form upon contact with metals (danger of explosion!). Voimakas reaktio seuraavien aineiden kanssa: hapot, nitriilit, - jauheena, ammoniumyhdisteet, syanidit, magnesium, argaaniset typpiyhdisteet, orgaaniset palavat aineet, fenolit ja hapetettavissa olevat aineet Vältettävät olosuhteet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Vaaralliset hajoamistuotteet: In the event of fire: See chapter 5 Lisätietoja: hygroscopic Incompatible with: metals metal alloys messinki, alumiini, sinkki, tina, erilaiset muovit varous plastics KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot: Quantitative data on the toxicological effect of this product are not available. Ensisijainen ärsyttävä vaikutus: Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. CMR-vaikutukset eli syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Syöpää aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. * KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Vesimyrkyllisyys: Quantitative data on the ecological effect of the product are not available. Testitapa Väkevyys Menetelmä Arvostus EC mg/l (fish) EC50/48 h 40,4 mg/l (daphnia magna) 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Biokertyvyys Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. (jatkuu sivulla 7)

7 Sivu: 7/10 (jatkuu sivulla 6) 12.4 Liikkuvuus maaperässä Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. Ekologisia lisätietoja: Yleisohjeita: Ei saa päästää ohentamatta tai neutraloimatta viemäriin eikä vedenottoaltaaseen. Isompien määrien huuhtominen viemäristöön tai vesistöön voi aiheuttaa ph-arvon kohoamisen. Korkea ph-arvo vahingoittaa vesieliöitä. Käyttötiivisteen ohentaminen laskee ph-arvoa huomattavasti niin, että tuotteen käytön jälkeen viemäristöön huuhdottavalla jätevedellä on vain heikosti haitallinen vaikutus vesistöihin. Vesistövaarallisuusluokka 1 (listaluokitus): lievästi vesistöä vaarantava Ei saa päästää juomaveteen, jäteveteen eikä maahan PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT:Ei voida käyttää. vpvb: Ei voida käyttää Muut haitalliset vaikutukset Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Suositus: Kemikaalit on hävitettävä kansallisten määräysten mukaisesti. Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön. Puhdistamattomat pakkaukset: Suositus: Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti. Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, on hävitettävä samalla tavalla kuin niiden sisältämä aine. Suositeltava puhdistusaine: Vesi, johon tarvittaessa lisätään puhdistusaineita. KOHTA 14: Kuljetustiedot 14.1 YK-numero ADR, IMDG, IATA UN Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi ADR NATRIUMHYDROKSIDI, KIINTEÄ IMDG, IATA SODIUM HYDROXIDE, SOLID 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ADR luokka 8 (C6) Syövyttävät aineet Lipuke 8 IMDG, IATA Class 8 Syövyttävät aineet Label Pakkausryhmä ADR, IMDG, IATA II (jatkuu sivulla 8)

8 Sivu: 8/10 (jatkuu sivulla 7) 14.5 Ympäristövaarat: Ei voida käyttää Erityiset varotoimet käyttäjälle Varoitus: Syövyttävät aineet Kemler-luku: 80 EMS-numero: F-A,S-B Segregation groups Alkalis Stowage Category A Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei voida käyttää. Kuljetus/lisätietoja: Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 15 kg On cargo aircraft only: 50 kg ADR Rajoitetut määrät (LQ) 1 kg Poikkeusmäärät (EQ) Koodi: E2 Enimmäisnettomäärä sisäpakkausta kohti: 30 g Enimmäisnettomäärä ulkopakkausta kohti: 500 g Kuljetuskategoria 2 Tunnelirajoituskoodi: E IMDG Limited quantities (LQ) 1 kg Excepted quantities (EQ) Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 g Maximum net quantity per outer packaging: 500 g UN "Model Regulation": UN 1823 NATRIUMHYDROKSIDI, KIINTEÄ, 8, II KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Direktiivi 2012/18/EU Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE IAine ei sisälly 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointi tehtiin. KOHTA 16: Muut tiedot Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Näyttelyalue ohjelehti: Dept. Compliance Lyhenteet ja lyhytnimet: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative Met. Corr.1: Metalleja syövyttävät aineet ja seokset Kategoria 1 Skin Corr. 1A: Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Kategoria 1A (jatkuu sivulla 9)

9 Sivu: 9/10 * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta (jatkuu sivulla 8) Liite: altistusskenaario Altistusskenaarion lyhyt kuvaus Formulation and packing/repacking of substances and mixtures Käyttöala SU3 Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa Prosessiluokka PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa PROC9 Aineen tai seoksen siirtäminen pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) PROC15 Käyttö laboratorioreagenssina Ympäristöpäästöluokka ERC2 Formulointi seoksessa ERC4 Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC6a Välituotteiden käyttö ERC6b Reagoivien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC7 Käyttönesteiden käyttö teollisuustoimipaikassa ERC8a Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC8b Reaktiivisten valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC8d Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC9a Käyttönesteiden laaja sisäkäyttö Altistusskenaariossa huomioitujen toimintojen/menetelmien kuvaus Katso käyttöturvallisuustiedotteen liitteen osa 1 Käyttöehdot Kesto ja tiheys 5 työpäivää/viikko. Fysikaaliset ominaisuudet Fysikaalinen olotila Kiinteä Aineen pitoisuus seoksessa Puhdas aine. Käytetty määrä aikaa tai työtä kohti 1 tonnia päivässä Muut käyttöehdot Muut käyttöehdot, joissa vaikutusta ympäristön altistukselle Erikoistoimenpiteitä ei tarvita. Muut käyttöehdot, joilla on vaikutusta työtekijöiden altistukseen Vältä aineen joutumista silmiin Vältä aineen joutumista iholle. Käyttö sisätiloissa. Käyttö ulkotiloissa. Muut käyttöehdot, joilla on vaikutusta kuluttajan altistukseen Erikoistoimenpiteitä ei tarvita. Muut käyttöehdot, joilla on vaikutusta kuluttajan altistukseen tuotteen käyttökaaren aikana Ei sovellu Riskienhallintatoimenpiteet Työntekijän suoja Järjestelytoimenpiteet Erikoistoimenpiteitä ei tarvita. Tekniset suojaustoimenpiteet Työstökoneissa huolehdittava sopivasta pölynimusta. Henkilökohtaiset suojaustoimenpiteet Pölyä/savua/sumua ei saa hengittää. Vältettävä ihokosketusta. Vältettävä kosketusta silmiin. Tiiviit suojalasit Suojakäsineet Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävää ja läpäisemätöntä. Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen. Toimenpiteet kuluttajan suojelemiseksi Huolehdi tuotteen riittävistä merkinnöistä. (jatkuu sivulla 10)

10 Sivu: 10/10 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä ja puhdistusohjeet Vesi Ennen jäteveden johtamista puhdistamoon on se yleensä neutraloitava. Jätehuoltotoimenpiteet Varmista, että jätteet kerätään ja säilytetään. Jätehuoltomenetelmät Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön. Jätelajit Osittain tyhjennettyjä ja puhdistamattomia pakkauksia. Altistusennuste Työntekijä (suun kautta) Laskettu arvo on pienempi kuin DNEL-arvo. Työntekijä (hengityksen kautta) Laskettu arvo on pienempi kuin DNEL-arvo. Kuluttaja Ei merkittävää tämän altistusskenaarion osalta. Ohjeet jälkikäyttäjälle Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. (jatkuu sivulla 9)