Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen"

Transkriptio

1 Sivu: 1/9 * KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Artikkelinumero: B Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. Aineen / valmisteen käyttö Roller ja kangaspuhdistin 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja/toimittaja: Prisco Europe Menenstraat 50 B8560 Wevelgem (Belgium) Tietoja antaa: Phone: +32/ Fax: +32/ Hätäpuhelinnumero: CHEMTREC (24 hr collect) * KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti GHS02 liekki Flam. Liq. 3 H226 Syttyvä neste ja höyry. GHS08 terveysvaara Carc. 2 Repr. 1B Asp. Tox. 1 H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H360 Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. GHS09 ympäristö Aquatic Chronic 2 H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. GHS07 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 2.2 Merkinnät Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan. (jatkuu sivulla 2)

2 Sivu: 2/9 Varoitusmerkit (jatkuu sivulla 1) GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 Huomiosana Vaara Vaaran määräävät komponentit etiketeissä: 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen kumeeni Vaaralausekkeet H226 Syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H360 Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. P301+P310 Tupakointi kielletty. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin. P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P405 P Muut vaarat PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT: Ei voida käyttää. vpvb: Ei voida käyttää. Varastoi lukitussa tilassa. Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisäaineita. Sisältää vaarallisia aineita: CAS: Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti EINECS: Flam. Liq. 3, H226 Repr. 1B, H360 CAS: Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas EINECS: Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H % 20-30% (jatkuu sivulla 3)

3 Sivu: 3/9 CAS: Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen EINECS: Flam. Liq. 3, H226 Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Asp. Tox. 1, H304 CAS: ,2,4-trimetyylibentseeni EINECS: Flam. Liq. 3, H226 Aquatic Chronic 2, H411 Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 CAS: kumeeni EINECS: Flam. Liq. 3, H226 Carc. 2, H351; Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 STOT SE 3, H335 CAS: ksyleeni EINECS: Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315 Lisätietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16. (jatkuu sivulla 2) 5-10% 5-10% 2,5% 2,5% KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitettynä: Tajuton pidettävä ja kuljetettava kyljellään. Ihokosketuksessa: Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin. Aineen päästyä silmiin: Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestäessä käännytään lääkärin puoleen. Nieltyä: Käännyttävä lääkärin puoleen oireiden jatkuessa. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet: CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja kestävällä vaahdolla. Turvallisuussyistä sopimattomat sammutusaineet: Täysi vesisuihku 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Tulipalotilanteessa haitallisia savuja voi olla läsnä. Erityinen suojavarustus: Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityssuojainta. * KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Käytettävä suojavarustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Estettävä pääsy viemäreihin, kellareihin ja ojiin. Jos ainetta on päässyt viemäriin tai vesistöön, ilmoitettava asianomaiselle virastolle. Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho). Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti. Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. (jatkuu sivulla 4)

4 Sivu: 4/9 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7. Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8. Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13. (jatkuu sivulla 3) KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Säilytettävä hyvin suljetuissa säiliöissä viileässä ja kuivassa paikassa. Palo- ja räjähdyssuojaohjeet: Eristettävä sytytyslähteistä - tupakanpoltto kielletty. Vältettävä iskuja ja hankautumista. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointi: Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset: Ei erikoisvaatimuksia. Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita. Lisätietoja varastointiehtoihin: Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina. 7.3 Erityinen loppukäyttö Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. * KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta Valvontaa koskevat muuttujat Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin: Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti HTP Lyhytaikaisarvo: 550 mg/m³, 100 ppm Pitkäaikaisarvo: 270 mg/m³, 50 ppm iho ,2,4-trimetyylibentseeni HTP Pitkäaikaisarvo: 100 mg/m³, 20 ppm kumeeni HTP Lyhytaikaisarvo: 250 mg/m³, 50 ppm Pitkäaikaisarvo: 100 mg/m³, 20 ppm iho ksyleeni HTP Lyhytaikaisarvo: 440 mg/m³, 100 ppm Pitkäaikaisarvo: 220 mg/m³, 50 ppm iho Aineosat - biologiset raja-arvot: ksyleeni BNV 5,0 µmol/l Altiste: virtsan Näytteenottoajankohta: Työvuoron päätyttyä Parametri: metyylihippuurihappo Lisäohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Henkilökohtainen suojavarustus: Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista. Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi. Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä. (jatkuu sivulla 5)

5 Sivu: 5/9 (jatkuu sivulla 4) Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin. Hengityssuoja: Hengityssuojaimen käyttö suositeltavaa. Käsisuojus: Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta / ainetta / valmistetta kestävää ja läpäisemätöntä. Käsinemateriaali Löytääksenne suositellun käsinemateriaalin käsitellessänne painosalin kemiaa suosittelemme käymään -sivustolla. Valitse Location (Sijainti) ja haluamasi kieli ja mene Support ( Tuki ) pudotusvalikkoon, josta valitse Safety Glove Recommendation ( Suojakäsine suositukset ). Paina nyt PDFhyperlinkkiä saadaksesi asiakirja valitsemallasi kielellä. Sopivien käsineiden valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, käsinemateriaalin kestävyyttä ei voida laskea etukäteen vaan on tarkistettava ennen käyttöä. Käsinemateriaalin läpäisyaika Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsineiden valmistajalta ja sitä tulee noudattaa. Silmäsuojus: Tiiviit suojalasit * KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Yleiset ohjeet Olomuoto: Muoto: Neste Väri: Tuotenimikkeen mukainen Haju: Tyypillinen Hajukynnys: Ei määrätty. ph-arvo: Ei määrätty. Tilanmuutos Sulamis- tai jäätymispiste: Ei määrätty. Kiehumispiste ja kiehumisalue: 145 C Leimahduspiste: 41 C Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut): Ei voida käyttää. Syttymislämpötila: 240 C Hajoamislämpötila: Ei määrätty. Itsesyttymislämpötila: Tuote ei ole itsestään syttyvä. Räjähtävyys: Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilmaseos. Räjähdysrajat: Alempi: 1,0 Vol % Ylempi: 13,1 Vol % Höyrypaine 20 C lämpötilassa: 3,6 hpa Tiheys 20 C lämpötilassa: 0,887 g/cm³ Suhteellinen tiheys Ei määrätty. Höyryntiheys: Ei määrätty. Haihtumisnopeus: Ei määrätty. (jatkuu sivulla 6)

6 Sivu: 6/9 Liukenevuus/sekoittuvuus veteen: Osittain sekoittuva. Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei määrätty. Viskositeetti: Dynaaminen: Ei voida käyttää. Kinemaattinen: Ei määrätty. Liuoteainepitoisuus: VOC (EY) 887,0 g/l 9.2 Muut tiedot Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. (jatkuu sivulla 5) KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Kemiallinen stabiilisuus Vakaa normaalioloissa. Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: Ei hajaantumista määräystenmukaisessa käytössä Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita Vältettävät olosuhteet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Vaaralliset hajoamistuotteet: Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot: Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas Oraali LD50 >5000 mg/kg (rat) Dermaali LD50 >3000 mg/kg (rab) Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen Oraali LD50 >6800 mg/kg (rat) Dermaali LD50 >3400 mg/kg (rab) Inhaloituna LC50/4 h >10,2 mg/l (rat) ,2,4-trimetyylibentseeni Oraali LD mg/kg (rat) Ensisijainen ärsyttävä vaikutus: Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Ärsyttää ihoa. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. CMR-vaikutukset eli syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. Syöpää aiheuttavat vaikutukset Epäillään aiheuttavan syöpää. Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä. Elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistuminen Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (jatkuu sivulla 7)

7 Sivu: 7/9 Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. Aspiraatiovaara Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. (jatkuu sivulla 6) * KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Vesimyrkyllisyys: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Pysyvyys ja hajoavuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Biokertyvyys Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Liikkuvuus maaperässä Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. Ekotoksiset vaikutukset: Huomautus: Myrkyllinen kaloille Ekologisia lisätietoja: Yleisohjeita: Vesistövaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistöä vaarantava Estetään pääsy pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön. Juomavesi vaaraantuu jo pienten määrien päästessä maaperään. Vesistöihin päästyään myrkyllistä kaloille ja planktonille. myrkyllinen vesieliöille 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT: Ei voida käyttää. vpvb: Ei voida käyttää Muut haitalliset vaikutukset Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Suositus: Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön. Puhdistamattomat pakkaukset: Suositus: Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti. * KOHTA 14: Kuljetustiedot 14.1 YK-numero ADR, IMDG, IATA UN Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi ADR 1993 PALAVA NESTE, N.O.S. (ei viskoosinen) (2- Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti, Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas), YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (2-methoxy-1- methylethyl acetate, aliphatic petroleum distillate (C9-11)) 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ADR luokka 3 Palavat nesteet (jatkuu sivulla 8)

8 Sivu: 8/9 Lipuke 3 IMDG, IATA (jatkuu sivulla 7) Class 3 Palavat nesteet Label Pakkausryhmä ADR, IMDG, IATA III 14.5 Ympäristövaarat: Erityistä merkintää (ADR): Symboli (kala ja puu) 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Varoitus: Palavat nesteet Kemler-luku: 30 EMS-numero: F-E,S-E Stowage Category A 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei voida käyttää. Kuljetus/lisätietoja: ADR Rajoitetut määrät (LQ) 5L Poikkeusmäärät (EQ) Koodi: E1 Enimmäisnettomäärä sisäpakkausta kohti: 30 ml Enimmäisnettomäärä ulkopakkausta kohti: 1000 ml Kuljetuskategoria 3 Tunnelirajoituskoodi: D/E IMDG Limited quantities (LQ) 5L Excepted quantities (EQ) Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml UN "Model Regulation": UN 1993 PALAVA NESTE, N.O.S. (EI VISKOOSINEN) (2-METOKSI-1-METYYLIETYYLIASETAATTI, TEOLLISUUSBENSIINI (MAAÖLJY), VETYKÄSITELTY RASKAS), 3, III, YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN * KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö Direktiivi 2012/18/EU Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I sisältäviä aineita ei ole lueteltu Seveso-luokka E2 Vaarallisuus vesiympäristölle P5c SYTTYVÄT NESTEET Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina) alemman tason vaatimukset 200 t Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina) ylemmän tason vaatimukset 500 t NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3, 5, 28, 29, 48 (jatkuu sivulla 9)

9 Sivu: 9/9 Kansalliset määräykset: Luokka osuus % NK 100,0 Vesivaarallisuusluokka: WGK 2 (Oma luokitus): vettä vaarantava Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty. (jatkuu sivulla 8) KOHTA 16: Muut tiedot Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Asiaankuuluvat lausekkeet H226 Syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H312 Haitallista joutuessaan iholle. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H332 Haitallista hengitettynä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita. H350 Saattaa aiheuttaa syöpää. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H360 Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Lyhenteet ja lyhytnimet: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative Flam. Liq. 3: Syttyvät nesteet Kategoria 3 Acute Tox. 4: Välitön myrkyllisyys Kategoria 4 Skin Irrit. 2: Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Kategoria 2 Eye Irrit. 2: Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Kategoria 2 Muta. 1B: Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Kategoria 1B Carc. 1B: Syöpää aiheuttavat vaikutukset Kategoria 1B Carc. 2: Syöpää aiheuttavat vaikutukset Kategoria 2 Carc. 2: Syöpää aiheuttavat vaikutukset Kategoria 2 Repr. 1B: Lisääntymiselle vaarallinen Kategoria 1B STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) Kategoria 3 Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara Kategoria 1 Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiympäristölle - pitkäaikainen vaara vesiympäristölle Kategoria 2 * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta