Kiertokirje. IB. Koskeva matkarahoja venäjänkielen oppimista varten Keisarikunnassa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiertokirje. IB. Koskeva matkarahoja venäjänkielen oppimista varten Keisarikunnassa."

Transkriptio

1 Kiertokirje Suomen P o stih a llitu k se sta, Nro XI. IB. Koskeva matkarahoja venäjänkielen oppimista varten Keisarikunnassa. Venäjänkielen oppimista varten jaettavien matkarahojen suhteen on Keisarillinen Suomen Senaatti kesäkuun 1 päivänä 1915 julkaissut seuraavat määräykset: 1 Matkarahoja venäjänkielen oppimista varten Keisarikunnassa annetaan sekä sellaisille henkilöille, jotka ovat valtion virassa, että myöskin sellaisille, jotka valtion virkaan pyrkivät. 2 Matkarahan anomuksia venäjänkielen oppimista varten Keisarikunnassa voivat jättää koko vuoden aikana: virkamiehet siihen virastoon, jossa palvelevat tai jonka alaisia ovat, sekä sellaiset henkilöt, jotka eivät ole valtion palveluksessa, Keisarillisen Senaatin Talousosaston Kansliaan, ja on hakemuksessa mainittava, miten hakija aikoo matkarahaa käyttää. Matkarahan hakemukseen on liitettävä: 1) todistus siitä, että hakija osaa sen verran venäjänkieltä, että hän kykenee sitä sekä suusanallisesti että kirjallisesti käyttämään, joka todistus on hankittava Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston venäjänkielen professorilta tai opettajalta tai lyseon tahi niiden venäjänkielen kurssien opettajalta, jotka on perustettu Helsingin kaupunkiin niitä henkilöitä varten, jotka ovat valtion palveluksessa tai haluavat siihen valmistautua, ja 2) oikeaksi todistettu virkaluettelo tai oikeaksi todistetut jäljennökset hakijan virkatoimintaa koskevasta todistuksesta tahi, jollei hakija vielä ole ollut valtion virassa, oikeaksi vahvistetut jäljennökset tutkintotodistuksista. Se laitos, johon hakemus on jä-

2 2 tetty, lähettää sen Keisarilliseen Senaattiin, liittäen oheen lausuntonsa hakijan kyvystä ja hänen virkatoiminnastaan. 3 Stipendin suuruuden ja matkarahansaajan Keisarikunnassa oleskelemisen ajan määrää Keisarillinen Senaatti yksissä neuvoin maan Kenraalikuvernöörin kanssa. 4 Matkarahansaaja olkoon velvollinen lähtemään Keisarikuntaan viimeistäänkin yhden kuukauden kuluessa sen perästä kun hänelle on saapunut tieto stipendin antamisesta. Jos se henkilö, jolle stipendi on määrätty, ei matkusta Keisarikuntaan puheenalaisen kuukauden kuluessa, katsotaan stipendi menetetyksi. Matkarahansaajan Keisarikuntaan lähtemisen ja hänen sieltä palaamisensa päivä on asianomaisen viraston viivyttelemättä ilmotettava Senaatin Talousosaston Kansliaan» 5 Lähdettyään Keisarikuntaan olkoon matkarahansaaja velvollinen siihen virastoon, jossa hän palvelee, kirjallisesti ilmottamaan sekä mihin hän ensiksi on asettunut asumaan että myös jokaisen olopaikkansa muutoksen. Matkarahansaaja, joka ei ole valtion palveluksessa, lähettäköön vastamainitut tiedot Keisarillisen Senaatin Talousosaston Kansliaan. 6 Matkarahansaaja älköön ilman erittäin päteviä syitä keskeyttäkö Keisarikunnassa oloaan. Jos matkarahansaajan on pakko erinomaisten asianhaarain tähden ennen stipendilläoloajan loppua, vaikkapa vähäksikin aikaa, palata omaan maahan, tulee hänen hankkia siihen lupa Keisarillisen Senaatin Talousosaston Kansliasta, mutta jos se ei ole mahdollista, hetimmiten ilmottaa Kansliaan, mikä syy on vaatinut häntä palaamaan ennen tuon ajan loppua. Sitä aikaa, jonka stipendilläolo on ollut keskeytyneenä, ei lueta siihen kokonaisaikaan, minkä matkarahansaajan olisi pitänyt oleskella Keisarikunnassa. 7 - Puolet matkarahasta saadaan nostaa lähdettäessä matkalle Keisarikuntaan, sittekun matkarahansaaja on näyttänyt päällystönsä

3 antaman sekä se henkilö, joka ei ole valtion palveluksessa, Talousosaston Kanslian antaman todistuksen siitä, että hän saa heti lähteä matkalle. Matkarahan jälkimäinen puolisko lähetetään matkarahansaajan ilmottaman osotteen mukaan tahi maksetaan henkilölle, joka esiintuo matkarahansaajan antaman valtakirjan, sittekun puolet siitä ajasta on kulunut umpeen, minkä hänen on määrä oleskella Keisarikunnassa. Jos stipendi myönnetään enintään kahdeksi kuukaudeksi, niin se annetaan matkarahansaajalle itselleen yhdellä kertaa. 3 8 Keisarikunnasta palattuaan olkoon matkarahansaaja velvollinen hetimmiten suorittamaan venäjänkielen tutkinnon niissä ylempänä mainituissa venäjänkielen kursseissa, jotka on perustettu niitä henkilöitä varten, jotka ovat valtion palveluksessa tai haluavat siihen valmistautua, sekä Keisarillisen Senaatin Talousosaston Kansliaan toimittamaan mainittujen kurssien yliopettajan antaman todistuksen hänen hankkimastaan sanotun kielen taidosta. Jos matkarahansaaja on ollut määrättynä johonkin Keisarikunnan laitokseen, on hänen sitä paitsi Talousosaston Kansliaan annettava todistus virantoimituksestaan siinä virastossa, johon hän on ollut määrättynä. 9 Tutkinnon pitämisestä ja todistuksen antamisesta venäjänkielen taidosta ei kanneta tutkittavilta henkilöiltä maksua. 10. Henkilö, joka on saanut matkarahan venäjänkielen oppimista varten Keisarikunnassa, saa poissaoloaikanaan pitää koko sen palkkauksen, mikä hänelle rahasäännön mukaan on tuleva, ja sitä aikaa, minkä hän on Keisarikunnassa oleskellut, ei lueta pois koko hänen palvelusa j astansa. H Tämä päätös, paitsi ei se 10 :ssä oleva säännös, että matkarahansaaja saa pitää koko sen palkkauksen, mikä hänelle rahasäännön mukaan on tuleva, koskee myöskin niitä stipendejä, jotka Keisarillinen Senaatti on myöntänyt ennen kesäkuun 1 päivää 1915.

4 4 Mikä postitoimistoille tiedoksi täten saatetaan ilmoituksella että nämät määräykset koskevat myös hakemuksia pienten matkarahojen saamiseksi, joita Postiliallitus tätä ennen vuosittain on jakanut nuoremmille postivirkailijoille. Helsingissä, Postihallituksessa, marraskuun 2 päivänä P. Jam alainen. John P a lm gren.

5 1915. Cirkulär. Från Poststyrelsen 1 Finland. N:o XI. 13. Angående resestipendier för inhämtande af kunskap i ryska språket uti Kejsardömet. Angående resestipendier för inhämtande af kunskap i ryska språket har Kejserliga Senaten för Finland den 1 juni 1915 utfärdat följande bestämmelser: 1. Resestipendium för inhämtande af kunskap i ryska språket uti Kejsardömet må tilldelas såväl person, som är i statens tjänst anställd, som äfven kandidat till sådan tjänst. 2. Ansökningar om resestipendium för inhämtande af kunskap i ryska språket uti Kejsardömet må inlämnas under hela året: af tjänstemän till det ämbetsverk, där sökanden är anställd eller under hvilket han subordinerar, samt af personer, som icke äro i statstjänst anställda, till Ekonomiedepartementets i Kejserliga Senaten Kansli, och bör i ansökningen angifvas, huru sökanden ämnar begagna sig af stipendiet. Till ansökning om stipendium böra biläggas: 1) intyg däröfver, att sökanden känner ryska språket i sådan grad, att han äger förmåga att i tal och skrift använda detsamma, börande detta intyg vara utfärdadt af professor eller lärare i ryska språket vid Kejserliga Alexanders-Universitetet eller lärare i lyceum eller vid de i Helsingfors stad inrättade kurser i ryska språket för personer, hvilka äro i statens tjänst anställda eller önska därtill utbilda sig, och 2) bestyrkt tjänsteförteckning eller bestyrkta af skrifter af intyg öfver sökandens tjänsteverksamhet eller, därest sökanden ännu icke innehaft statstjänst, bestyrkta af skrifter af betyg öfver af honom undergångna exa-

6 6 mina. Den inrättning, till hvilken ansökan inlämnats, äger densamma järnte eget utlåtande rörande sökandens kapacitet och hans tjänsteverksamhet till Kejserliga Senaten öfverstyra. 3. Storleken af stipendium och tiden för stipendiats vistelse i Kejsardömet bestämmes af Kejserliga Senaten i samråd med Generalguvernören. 4. Stipendiat vare skyldig afresa till Kejsardömet senast en månad efter erhållen underrättelse om tilldelandet af stipendium. Afreser icke person, som tilldelats stipendium, till Kejsardömet inom ifrågavarande månad, anses stipendiet förbrutet. Om dagen för stipendiats afresa till Kejsardömet och dagen för hans återkomst därifrån äger vederbörande verk ofördröj ligen underrätta Ekonomiedepartementets i Senaten Kansli. 5- Efter afresan till Kejsardömet vare stipendiat skyldig att skriftligen underrätta det verk, där han är anställd, såväl om den af honom först utsedda vistelseorten, som äfven om hvarje ombyte af vistelseort. Stipendiat, som icke är i statstjänst anställd, äger insända ofvannämnda uppgifter till Ekonomiedepartementets i Kejserliga Senaten Kansli. 6. Stipendiat må icke utan särdeles giltiga skäl afbryta vistelsen i Kejsardömet. Är stipendiat till följd af utomordentliga omständigheter nödsakad att, om än på kort tid, innan stipendietidens utgång återvända till landet, bör han därtill utverka tillstånd af Ekonomiedepartementets i Kejserliga Senaten Kansli, men om detta icke är möjligt, ofördröj ligen underrätta Kansliet om den orsak, som påkallat hans ankomst före tidens utgång. Den tid, under hvilken vistelsen afbrutits, inberäknas icke i hela den tid, under hvilken stipendiaten bort stanna i Kejsardömet. 7. Hälften af resestipendiet lyftes vid anträdandet af resan till Kejsardömet, sedan stipendiaten företett intyg af sitt chefskap samt per-

7 son, som icke är i statstjänst anställd, af Ekonomiedepartementets Kansli däröfver, att han får omedelbart afresa. Den senare hälften af stipendiet sändes enligt af stipendiaten uppgifven adress eller utbetalas till person, som företer af stipendiaten utfärdad fullmakt, sedan lialfva den för hans vistelse i Kejsardömet bestämda tiden utgått. Tilldelas stipendium på högst två månader, utgifves detsamma åt stipendiaten personligen på en gång Efter återkomsten från Kejsardömet vare stipendiat skyldig att ofördröj ligen undergå förhör i ryska språket vid ofvannämnda kurser i ryska språket för personer, hvilka äro i statens tjänst anställda eller önska därtill utbilda sig, samt till Ekonomiedepartementets i Kejserliga Senaten Kansli inlämna af öfverläraren vid berörda kurser utfärdadt intyg, utvisande hans kunskap i sagda språk. Har stipendiat varit tillförordnad till någon institution i Kejsardömet, bör han dessutom till Ekonomiedepartementets Kansli inlämna intyg öfver sin tjänstgöring vid den institution, till hvilken han varit tillförordnad. 9. Eör verkställande af förhör och utfärdande af intyg öfver kännedom af ryska språket uppbäres af personer, som undergå förhör, ingen afgift. io. Person, som erhållit resestipendium för inhämtande af kunskap i ryska språket uti Kejsardömet, bibehåller under sin bortavaro hela den honom enligt stat tillkommande aflöning, och den tid han tillbragt i Kejsardömet af dragés icke från hela hans tjänstetid Detta beslut, med undantag af stadgandet uti 10, angående stipendiats bibehållande vid hela den honom enligt stat tillkommande aflöning, skall äga giltighet jämväl med af seende å stipendier, hvilka af Kejserliga Senaten beviljats före den 1 juni Detta varder postanstalterna till kännedom härigenom meddeladt med underrättelse tillika att dessa bestämmelser gälla äfven an-

8 8 sökningar om de mindre stipendier, hvilka Poststyrelsen härförinnan årligen utdelat åt yngre posttjenstemän. Helsingfors, å Poststyrelsen, den 2 november P. Jam alainen. John Palmgren. Helsingfors, Kejserliga Senatens tryckeri, 1915.