ESIPUHE. Työryhmä teetti konsulttityönä useita osaselvityksiä, joiden tekemistä ovat ohjanneet pienemmät työjaokset. Osaselvityksissä on mm.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIPUHE. Työryhmä teetti konsulttityönä useita osaselvityksiä, joiden tekemistä ovat ohjanneet pienemmät työjaokset. Osaselvityksissä on mm."

Transkriptio

1 ESIPUHE Liikenneministeriö asetti joukkoliikenteen esteettömyyttä ja helppokäyttöisyyttä käsittelevän työryhmän, jonka tarkoituksena oli edistää joukkoliikenteen soveltuvuutta erityisesti vammaisille, iäkkäille ja muille liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille. Työryhmän tehtävänä oli selvittää miten eri joukkoliikennemuodot ja niiden muodostamat matkaketjut mukaan lukien kalusto, palvelu, matkustajaterminaalit ja matkustajainformaatio täyttävät ne vaatimukset, joita liikkumis- ja toimimisesteisillä henkilöillä on sekä esittää suosituksia eri joukkoliikennemuotojen esteettömyyden lisäämiseksi ja liikennemuotojen yhteentoimivuuden lisäämiseksi. Työryhmän puheenjohtajana toimi ylijohtaja Harri Cavén ja sihteerinä ylitarkastaja Irja Vesanen-Nikitin liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmän jäseninä ovat olleet ylitarkastaja Sabina Lindström, liikenne- ja viestintäministeriö; ylitarkastaja Aini Kimpimäki, sosiaali- ja terveysministeriö; projektipäällikkö Kirsti Pesola, Vanhustyön keskusliitto ry.; yliarkkitehti Marttiina Fränti-Pitkäranta, ympäristöministeriö; liikenneinsinööri Kari Ojala / liikenneinsinööri Silja Siltala, Suomen Kuntaliitto; erikoissuunnittelija Jouko Kokko, Stakes; dipl.ins. Sini Puntanen / ylitarkastaja Tytti Viinikainen, Tiehallinto; kehittämispäällikkö Jarkko Varjo, Ilmailulaitos; ylitarkastaja Raili Mannila, Ratahallintokeskus; palvelupäällikkö Juha Wallin / suunnittelupäällikkö Olli Kautto, Oy Matkahuolto Ab; tuotepäällikkö Teppo Sotavalta, VR osakeyhtiö; maapalvelupäällikkö Heikki Kortekallio, Finnair Oyj; suunnitteluinsinööri Kari Liesaho, HKL / suunnitteluyksikkö; merenkulkutarkastaja Tapio Maskulin, Merenkulkula i- tos; osastopäällikkö Nina Nizovsky, Suomen Taksiliitto ry.; autoilija Päivi Virta, Suomen Palvelutaksit ry.; toimitusjohtaja Saara Remes, Bussialan Kehittämispalvelut Oy; insinööri Timo Myllymäki, Paikallisliikenneliitto ry.; liikennehallintopäällikkö Olli Sauri, Etelä- Suomen lääninhallitus; kurssisihteeri Timo Saastamoinen / aluesihteeri Olli Nordberg, Kynnys ry.; Ken Gammelgård / koulutussuunnittelija Varpu Kamppinen, Inva lidiliitto ry.; osastopäällikkö Jari Heiskanen, Kuurojen Liitto ry.; järjestöjohtaja Mirja-Liisa Rontu / järjestöjohtaja Eeva Härkänen, Kuulonhuoltoliitto ry.; lakimies Eero Vartio, Näkövammaisten Keskusliitto ry. ja filosofian tohtori Pirkko Kiviniemi, Suomen Reumaliitto ry. sekä asiantuntijana tutkija Jukka Jokiniemi, Innojok Oy. Työryhmä teetti konsulttityönä useita osaselvityksiä, joiden tekemistä ovat ohjanneet pienemmät työjaokset. Osaselvityksissä on mm.: selvitetty joukkoliikenteen terminaalien, kaluston, henkilökohtaisen palvelun ja informaation esteettömyystasoa laadittu suosituksia joukkoliikenteen parissa työskentelevän henkilöstön ammattitaidon kehittämiseksi iäkkäiden ja sekä liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden kannalta laadittu suosituksia reittilentoliikenteen esteettömyyden parantamiseksi laadittu suositukset opaskoiran kanssa matkustamisessa ja allergiaa sairastavien henk i- löiden matkustamisessa syntyviä ristiriitatilanteita varten etsitty keinoja kaukoliikenteen linja-autopalvelujen esteettömyyden lisäämiseksi laadittu suosituksia sujuvampien ja esteettömämpien matkaketjujen kehittämiseksi lisäämällä liikennemuotojen yhteentoimivuutta.

2 Työn kuluessa laaditut osaraportit sisältävät useita kehittämisehdotuksia ja -suosituksia jatkotoimenpiteiksi. Tähän raporttiin on koottu yhteen tärkeimmät ongelmat, kehittämistarpeet ja kehittämisehdotukset sekä tehty esitys keskeisistä toimenpiteistä, joiden avulla kehittämisehdotusten toteutumista voidaan edistää. Raportin on laatinut liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta Sakari Somerpalo Linea Konsultit Oy:stä. Raportin laatimiseen ovat osallistuneet myös Minna Soininen, Max Mannola ja Esko Kangas JP-Transplan Oy:stä. Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 2001 Harri Cavén osastopäällikkö, ylijohtaja

3 11 SISÄLLYS YHTEENVETO 13 1 ESTEETTÖMYYS LIIKENNEPOLITIIKASSA Kansainvälinen yhteistyö ja EU:n liikennepolitiikka Suomen liikennepolitiikka Keskeisiä toimintaperiaatteita joukkoliikenteen helppokäyttöisyyden ja esteettömyyden lisäämiseksi LIIKKUMISESTEISYYDEN MÄÄRITTELYT JA LIIKKUMISYMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT TARPEET Liikuntavammaiset henkilöt Näkövammaiset henkilöt Kuulovammaiset henkilöt Kuurosokeat henkilöt Muita liikkumisesteisiä ryhmiä Iäkkäät henkilöt NYKYTILA, TARPEET JA ONGELMAT MATKAKETJUN ERI VAIHEISSA Informaatio Nykytila Tarpeet Ongelmat Joukkoliikennevälineet Linja-autoliikenne Taksiliikenne Raideliikenne Lentoliikenne Vesiliikenne Terminaalit ja pysäkit Henkilökohtainen palvelu Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen Palveluliikenne ja matkojenyhdistelykeskukset TYÖRYHMÄN TEKEMÄT OSASELVITYKSET Joukkoliikenteen palvelutaso iäkkäiden ja liikkumisesteisten henkilöiden kannalta nykytilan kartoitus Joukkoliikenteen palvelutaso iäkkäiden ja liikkumisesteisten henkilöiden kannalta informaation kartoitus Reittilentoliikenteen esteettömyyden kehittäminen Joukkoliikenteen henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen erityisesti iäkkäiden sekä liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden kannalta...45

4 Suositukset opas- ja avustajakoiran kanssa liikkuvien matkustajien ja allergiaa sairastavien matkustajien välisiä mahdollisia ristiriitatilanteita varten Liikennemuotojen välinen yhteentoimivuus ja esteettömyys Kaukoliikenteen linja-autopalvelut TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Toimintapolitiikan lähtökohdat Keskeiset painopistealueet Toimenpide-ehdotukset esteettömyyden ja helppokäyttöisyyden lisäämiseksi joukkoliikennejärjestelmän eri osissa Liikennepolitiikka ja hallinto Esteettömyys ja helppokäyttöisyys osana joukkoliikenteen laatua Henkilökunnan koulutus ja ammattitaito sekä henkilökohtainen palvelu Informaatio Matkan maksaminen ja varaaminen Terminaalit Linja-autoliikenne Taksikalusto Palveluliikenne ja matkojenyhdistelykeskukset Rautatieliikenne Lentoliikenne Vesiliikenne Tutkimus- ja kehittämistoiminta JATKOTOIMET 70 LÄHDEKIRJALLISUUTTA 71 LIITTEET: Työryhmän teettämien osaselvitysten kehittämisehdotukset ja suositukset 1. Joukkoliikenteen palvelutaso iäkkäiden ja liikkumisesteisten henkilöiden kannalta nykytilan kartoitus, liikenneministeriön julkaisuja 10/2000: Yhteenvetotaulukko 2. Joukkoliikenteen palvelutaso iäkkäiden ja liikkumisesteisten henkilöiden kannalta informaation kartoitus, liikenneministeriön julkaisuja 11/2000: Johtopäätökset, kehittämisehdotukset ja suositukset 3. Reittilentoliikenteen esteettömyyden kehittäminen, liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 12/2001: Yhteenveto lentoliikenteessä koetuista ongelmista sekä kehittämissuosituksista 4. Joukkoliikenteen henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen erityisesti iäkkäiden sekä liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden kannalta, liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 11/2001: Henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen liittyvät suositukset 5. Suositukset opas- ja avustajakoiran kanssa liikkuvien matkustajien ja allergiaa sairastavien matkustajien välisiä mahdollisia ristiriitatilanteita varten (liikenne- ja viestintäministeriön esite 2000). 6. Liikennemuotojen välinen yhteentoimivuus ja esteettömyys, liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 22/2001: Suositukset kulkumuotojen yhteentoimivuuden ja esteettömyyden lisäämiseksi

5 13 YHTEENVETO Esteettömän liikennejärjestelmän edistäminen liittyy perustuslaissa mainittujen perusoikeuksien toteuttamiseen ja syrjimättömyyteen sekä yleiseen sosiaalisen tasa-arvon tavoitteeseen. Sosiaalista tasa-arvoa pidetään nykyään eräänä keskeisimpänä liikennepolitiikan tavoitteista. Kaikilla tulee olla oikeus ja mahdollisuus liikkua ja saavuttaa peruspalvelut ja niihin liittyvä informaatio. Taustalla ovat myös yleiset vammais- ja vanhuspolitiikan periaatteet, joiden mukaisesti kunkin hallinnonalan ja yhteiskuntasektorin tulee kehittää omia toimintojaan kaikille kansalaisille soveltuviksi. Näin edistetään parhaiten periaatteita osallisuudesta ja itsenäisestä selviytymisestä, jotka ovat vammais- ja vanhuspolitiikan kulmakivet. Joukkoliikenteen yleisen kehittämisen tavoitteena on samanaikaisesti sekä helppokäyttöisyys kaikkien potentiaalisten matkustajien kannalta että houkuttelevuus suuren yleisön osalta. Joukkoliikennejärjestelmän tarjonnan ja palvelutason tulee olla niin hyvä ja matka paikasta toiseen niin sujuva, että joukkoliikenne on kilpailukykyinen vaihtoehto henkilöautolle. Samalla matkanteon tulee olla niin helppoa ja esteetöntä, että se soveltuu kaikille väestöryhmille. Nämä kaksi lähtökohtaa tukevat toisiaan, sillä ottamalla joukkoliikenteen kehittämisessä huomioon vammaisten, iäkkäiden, pienten lasten kanssa liikkuvien ja muiden liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden tarpeet helpotetaan yleensä samalla myös kaikkien muiden matkustamista ja liikkumista. Joukkoliikenteen esteettömyyttä edistettäessä kohderyhmä onkin paljon laajempi kuin esimerkiksi kuntien vammaiskuljetuksissa. Kysymys on myös joukkoliikenteen kilpailukyvystä, sillä esteettömyydestä hyötyvä kohderyhmä edustaa huomattavaa matkustajapotentiaalia, joka on edelleen kasvamassa väestön ikääntymisen myötä. Väestön ikääntyminen on todettu erääksi liikennepolitiikan suurimmaksi haasteeksi. Se asettaa myös joukkoliikenteen palvelun, informaation ja kaluston laadulle lisää vaatimuksia. Vanhe nevan väestön myötä erilliskuljetusten tarve kasvaa, mikä johtaa yhteiskunnan maksamien kuljetuskustannusten nousuun. Kustannusten nousua voidaan pitää kurissa kehittämällä joukkoliikennettä esteettömäksi ja kaikille avoimeksi. Edellä kuvattujen periaatteiden soveltaminen merkitsee sitä, että joukkoliikenteen kehittämisessä pyritään ensisijaisesti kaikkia hyödyttäviin helppokäyttöisiin ratkaisuihin. Tärkeätä on myös huomata, että esteettömyydessä on kysymys joukkoliikennejärjestelmän käytettävyydestä kokonaisuutena. Esteettömyyskäsite sisältää siten myös esimerkiksi matkakohteen saavutettavuuden joukkoliikenteen avulla ja matkustamisen turvallisuuden. Yksityiskohtien hyvä toteuttaminen osana kokonaisuutta on erittäin tärkeää. Fyysisten olosuhteiden ja yhteystarjonnan ohella tärkeitä asioita ovat myös mm. informaatio ja henkilökunnan palvelu. Joukkoliikenteen esteettömyyden ja helppokäyttöisyyden edistäminen on osa joukkoliikenteen laadun kehittämistä. Joukkoliikenteen kokonaislaatua parantamalla matkustajamäärät kasvavat, mikä omalta osaltaan parantaa liikenteen kannattavuutta. Se puolestaan antaa ma h- dollisuuden panostaa lisää palvelun laatuun, tarjontaan ja lipputuotteiden kehittämiseen. Joukkoliikennejärjestelmän laadun parantaminen ja ovelta ovelle -matkojen sujuvuuteen panostaminen merkitsee niin infrastruktuuriin, informaatioon ja liikennejärjestelmän integrointiin liittyvien asioiden kehittämistä kuin itse liikennepalvelun ja kaluston laadun parantamista.

6 14 Työryhmä on työnsä aikana teettänyt useita osaselvityksiä, joissa on mm.: selvitetty joukkoliikenteen terminaalien, kaluston, henkilökohtaisen palvelun ja informaation palvelutasoa kohderyhmän kannalta laadittu suosituksia joukkoliikenteen parissa työskentelevän henkilöstön ammattitaidon kehittämiseksi laadittu suosituksia reittilentoliikenteen esteettömyyden parantamiseksi laadittu suositukset opaskoiran kanssa matkustamisessa ja allergiaa sairastavien henk i- löiden matkustamisessa syntyviä ristiriitatilanteita varten etsitty keinoja kaukoliikenteen linja-autopalvelujen esteettömyyden lisäämiseksi laadittu suosituksia liikennemuotojen yhteentoimivuuden kehittämiseksi kohderyhmän kannalta. Kohderyhmään kuuluvan matkustajan kannalta on tärkeää, että jokainen matkaketjun osa on toimiva. Esimerkiksi linja-automatkalla niin informaation ennen matkaa, pysäkkiympäristön kuin itse kaluston on oltava toimiva. Muussa tapauksessa matka jätetään helposti kokonaan tekemättä joukkoliikenteellä. Useat toimenpide-ehdotukset liittyvätkin toisiinsa koska kokonaisten matkaketjujen toimivuus edellyttää toimia monella taholla. Yksittäisten kehittämisehdotusten ohella työryhmä haluaa nostaa esille erityisesti seuraavat asiakokonaisuudet: Yhteistyö ja yhteinen vastuu. Joukkoliikenteen esteettömyydestä kantavat vastuun kaikki joukkoliikennepalveluiden tuottamiseen osallistuvat tahot yhdessä: liikenteen harjoittajat ja liikenteeseen liittyvien palveluiden tuottajat, liikenteen tilaajat, eri viranomaistahot sekä yhteistyötahona myös eri asiakasryhmien edustajat. Tehokas toiminta edellyttää yhteistyötä eri osapuolten välillä niin valtakunnallisella kuin paikallisella tasolla, koulutusta ja tiedotusta vastuun ymmärtämiseksi ja toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä esteettömyysnäkökulman integroimista liikennesektorin normaaliin työhön sen eri tasoilla mm. väylälaitosten ja lääninhallitusten tulostavoitteiden ja liikennejärjestelmäsuunnitelmien avulla. Esteettömyys joukkoliikenteen laadun osana. Esteettömyys ja helppokäyttöisyys nostetaan joukkoliikenteen laatutekijöiksi mm. kilpailuttamisen ehdoissa. Ostoliikenteen laatumalleja kehitetään eri osapuolten yhteistyönä. Joukkoliikennepalvelun laadun määrittelyä ja laatujärjestelmiä kehitetään siten, että ne ottavat entistä paremmin huomioon palvelujen esteettömyyden ja helppokäyttöisyyden. Asiakaspalautteen huomioon ottoa ja hyödyntämistä liikennepalvelun kehittämisessä tehostetaan Koulutus ja henkilökunnan ammattitaito. Henkilökunnan koulutusta ja ammattitaitoa kehitetään työryhmän laatiman erillisselvityksen mukaisesti. Kehittämistä tarvitaan sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa että henkilöstön täydennyskoulutuksessa. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin siten, että vammaisten tai iäkkäiden henkilöiden kohtaaminen ja palvelu on mahdollisimman luontevaa ja positiivista. Yrityksissä tapahtuvan koulutuksen tulee koskea koko henkilökuntaa ja kaikkia organisaatiotasoja, sillä palvelun laadun parantaminen edellyttää sekä palveluhenkilökunnan ammattitaitoa että yritysten johdon sitoutumista. Jotta palvelun parantamisesta saadaan mahdollisimman suuri hyöty, myös potentiaaliselle asiakaskunnalle tulee suunnata opastusta ja tutustuttamista joukkoliikenteen käyttöön.

7 15 Matkustajainformaatio. Sujuva matkustaminen edellyttää riittävää informaatiota matkan kaikissa vaiheissa matkan suunnittelusta itse matkustustapahtuman eri vaiheisiin saakka. Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on luoda edellytykset valtakunnalliselle useista yhteensopivista informaatiojärjestelmistä koostuvalle kokonaisuudelle, jossa matkustajalla on mahdollisuus saada yhden palvelun kautta ovelta ovelle - matkan informaatio. Työryhmä pitää tärkeänä, että informaation kehittämisessä otetaan aina huomioon myös kohderyhmän tarpeet. Informaation tulee olla ymmärrettävää ja sitä tulee olla saatavissa helposti eri matkustajaryhmien tarvitsemassa muodossa. Erityisesti näkö- ja kuulovammaisten informaation ja opastuksen parantamiseen on suuri tarve ja kokeiluhankkeita tarvitaan. Informaation sisällön osalta on puolestaan huolehdittava siitä, että saatavana on tieto matkaan sisältyvistä esteettömistä palveluista. Tulevaisuuden kaukoliikennelinja-auto. Kaikkien joukkoliikennemuotojen kalustoa on tarpeen kehittää entistä helppokäyttöisemmäksi. Linja-autoliikenteessä kaupungeissa käytettävä bussikalusto on nopeasti kehittynyt esteettömämmäksi, mutta kaukoliikenteen autojen esteettömyys edellyttää tehostettua kehittämistyötä. Tavoitteeksi on asetettu uudentyyppisen, esteettömän kaukoliikenteen linja-auton kehittäminen ja käyttöönotto. Linja-autokaluston kehittäminen liittyy myös pyrkimykseen hyödyntää linja-autojen kaukoliikennettä yhteiskunnan maksamissa kuljetuksissa. Linja-autoasemat. Eri joukkoliikennemuotojen terminaalien laatu vaihtelee huomattavasti. Yhtenä perussyynä tähän on terminaalien ikä. Linja-autoasemien rakennuskanta on enimmäkseen suhteellisen iäkästä eikä perusparannuksia ole laajasti tehty. Tämän vuoksi linjaautoasemien kehittäminen on tärkeää. Suurempien parantamistoimien käynnistäminen edellyttää riittäviä taloudellisia resursseja. Monien pienempien parantamistoimien toteuttaminen on kuitenkin mahdollista normaalin kiinteistöhuollon puitteissa, mutta se edellyttää puutteiden järjestelmällistä kartoituksen käynnistämistä. Linja-autopysäkit. Linja-autopysäkit ovat keskeinen osa joukkoliikenteen järjestelmää. Siksi pysäkkien laadun ja varustelutason kehittämiseen on panostettava vähintäänkin samalla tavalla kuin muun liikennejärjestelmän kehittämiseen. Pysäkkien kehittämiseen sujuvan matkaketjun osana kohdistuu suuria odotuksia sekä kaupunkiliikenteessä että kaukoliikenteessä. Pysäkkien kehittämismalleiksi on tarpeen toteuttaa hyviä esimerkkikohteita eri tyyppisistä pysäkeistä ja kokonaisista esteettömistä esimerkkilinjoista. Lentokoneeseen siirtyminen. Lentoasemille, joilla ei ole matkustajasiltoja terminaalin ja lentokoneen välillä, tulee rakentaa matkustajasiltoja tai hankkia nostolaitteita helpottamaan siirtymistä kentältä koneeseen. Niitä saattaa olla tarpeen ensin testata kokeilukohteessa. Parhaita vaihtoehtoja ovat kaikkia matkustajia hyödyttävät ratkaisut. Avustajapalvelut. Erityisenä kehittämiskohteena työryhmä haluaa nostaa esille liikkumis- ja toimimisesteisten matkustajien avustajapalvelut. Kokeiluhankkeita esitetään käynnistettäväksi mm. matkakeskuksissa ja palveluliikenteessä. Tutkimus. Ajankohtaisia tutkimusaiheita ovat mm. teknologia ja fyysinen ympäristö (esim. informaatio, liikkumisen ja toimimisen apuvälineet, joukkoliikenteen kalusto), joukkoliikennejärjestelmän osien ja suunnitelmien arviointi esteettömyyden näkökulmasta, liikenneturvallisuus, hallinnon ja lainsäädännön kehittämistarpeet sekä yleisemminkin eri väestöryhmien tasa-arvo liikkumisessa.

8 16

9 17 1 ESTEETTÖMYYS LIIKENNEPOLITIIKASSA Joukkoliikenteen helppokäyttöisyyttä ja esteettömyyttä on yhä enemmän alettu korostaa keskeisenä liikennejärjestelmän kehittämistavoitteena Euroopassa, Australiassa ja Pohjois- Amerikassa. Kukin maa on kehittänyt järjestelmäänsä ja lainsäädäntöään omista lähtökohdistaan. Pääperiaatteet ovat kuitenkin olleet yhteiset. Kansainvälinen kehitys on vaikuttanut myös suomalaisen liikennepolitiikan muotoutumiseen. Kansainvälistä yhteystyötä ja EU:n liikennepolitiikkaa on käsitelty luvussa 1.1 ja sen jälkeen Suomen liikennepolitiikkaa luvussa 1.2. Lukuun 1.3 on koottu yhteen nykyisen liikennepolitiikan mukaisia keskeisiä toimintaperiaatteita joukkoliikenteen helppokäyttöisyyden ja esteettömyyden lisäämiseksi. 1.1 Kansainvälinen yhteistyö ja EU:n liikennepolitiikka Euroopan liikenneministeriöt ovat toimineet yhteistyössä liikenneympäristön esteettömyyden edistämiseksi sekä Pohjoismaisen ministerineuvoston että Euroopan liikenneministerikonferenssin (CEMT/ECMT) puitteissa jo lähes 15 vuotta. Eurooppalaisella tasolla CEMT:n liikenneministerit, Suomen liikenneministerit mukaan lukien, ovat asiantuntijoiden yhteistyön, tutkimusten ja laajojen seminaarien pohjalta hyväksyneet useita resoluutioita (päätöslauselmia) ja suosituksia kansallisessa liikennepolitiikassa täytäntöön pantaviksi ja noudatettavaksi. Näitä on annettu useimpien eri joukkoliikennemuotojen esteettömyydestä sekä joukkoliikenteen informaatiosta. Parhaillaan CEMT:ssä on valmisteltavana aikaisempien resoluutioiden sisällyttäminen yhteen, ajanmukaisempaan Esteettömyys ja liikenne -päätöslauselmaan. Siinä painotetaan entistä enemmän kohderyhmän laajuutta. Joukkoliikenteen esteettömyyden näkökulmasta liikkumis- ja toimimisesteisyyden syynä voi olla paitsi vamma tai sairaus myös ikä ja esimerkiksi lasten tai kantamusten kanssa liikkuminen. Kysymys on paitsi perusoikeudesta myös joukkoliikenteen kilpailukyvystä, sillä näin määritelty kohderyhmä edustaa huomattavaa matkustajapotentiaalia, joka on edelleen kasvamassa väestön ikääntymisen myötä. Niin ikään va l- misteltavana on väestön ikääntymistä ja liikennettä käsittelevä suositus, jonka sisältönä on ikääntymisnäkökulman huomioon ottaminen koko liikennepolitiikan suuntaamisessa, erityisesti esteettömän ja turvallisen liikennejärjestelmän tarve. Euroopan Komission julkaisi vuonna 1996 ensimmäisen yhteisön joukkoliikenteen kehittämistä koskevan laajan kannanoton, vihreän kirjan Kansalaisten verkko. Siinä esitetään keinoja julkisen liikenteen saamiseksi houkuttelevammaksi ja käyttökelpoisemmaksi, mikä vaatii joustavuutta ja eri käyttäjien tarpeiden erityisesti iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden tarpeiden ottamista huomioon. Näin lisätään joukkoliikenteen yleistä helppokäyttöisyyttä. Eri joukkoliikennemuotojen kehittämisen ohella tärkeää on myös koko liikenneverkon toimivuuden turvaaminen esimerkiksi liityntäyhteyksien käytettävyyden osalta. Vaikka kirjassa todetaan, että joukkoliikennettä koskevista asioista tulee pääsääntöisesti päättää itsenäisesti kussakin jäsenmaassa, tulee EU:n vihreän kirjan mukaan edistää muun muassa tiedon levittämistä, tutkimuksen kehittämistä, lainsäädännön nykyaikaistamista ja standardien parantamista (mm. bussi-, raide- ja lentoliikenteen esteettömyysstandardit). EU:n toimintaa joukkoliikenteen esteettömyyden edistämiseksi tukee Amsterdamin sopimus, johon on sisällytetty mm. vammaisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän vastainen lauseke, julistus vammaisasioiden huomioonottamisen tarpeesta yhteismarkkinalainsäädännössä sekä

10 18 artikla sosiaalisen syrjäytymisen vastaisten toimintaohjelmien juridiseksi pohjaksi. Liikennesektorin esteettömyyspolitiikan taustalla ovat myös YK:n vammaisten henkilöiden yhdenvertaista kohtelua koskevat yleisohjeet. 1.2 Suomen liikennepolitiikka Esteettömän liikennejärjestelmän edistäminen liittyy perustuslain säännöksiin kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä, vammais- ja vanhuspoliittisiin periaatteisiin integraatiosta ja osallisuudesta sekä sosiaalista tasa-arvoa korostavaan liikennepolitiikkaan. Uuden perustuslain mukaan syrjintä vammaisuuden perusteella on kielletty. Perustuslaki edellyttää paitsi syrjivien käytäntöjen poistamista myös aktiivista toimintaa yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Syrjintä on nykyisin kielletty myös rikoslain mukaan. Vammais- ja vanhuspolitiikan periaatteiden mukaisesti toimintakyvyn alentumisesta aiheutuvat palvelutarpeet kohdataan eri hallinnonaloilla. Kunkin yhteiskuntasektorin tulee kehittää omia toimintojaan kaikille kansala isille soveltuviksi /esim. Kohti yhteiskuntaa kaikille - vammaispoliittinen ohjelma (STM:n julkaisuja 1995:10) ja Vanhuspolitiikkaa vuoteen Suomen vanhuspoliittisen tavoite- ja strategiatoimikunnan mietintö (komiteanmietintö 1996:1)/. Näin edistetään parhaiten ko. politiikan kulmakiviä, periaatteita osallisuudesta ja itsenäisestä selviytymisestä. Tämänsuuntainen kehitys, esimerkiksi palveluliikenteen käyttöönotto, on osoittautunut myös kustannustehokkaaksi toiminnaksi yhteiskunnan kannalta. Suomen nykyistä liikennepolitiikkaa kuvaa mm. nykyisen hallituksen (Lipposen toinen hallitus) ohjelma, jossa todetaan, että joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja soveltuvuutta eri käyttäjäryhmille lisätään kehittämällä matkakeskuksia, informaatiota ja uusia palvelumuotoja sekä vaikuttamalla lippujen hintatasoon. Ikääntyvän väestön ja vammaisten liikkumistarpeet otetaan huomioon. Lisäksi ohjelmassa todetaan, että esteettömyyden toteuttamista joukkoliikenteessä, korjausrakentamisessa sekä uuden informaatioteknologian hyödyntämisessä edistetään informaatio-ohjauksella ja tarvittaessa lainsäädännön tarkistuksilla. Nykyistä liikennepolitiikkaa kuvaa myös liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2000 laatima pitkän tähtäimen liikennepoliittinen linjaus Kohti älykästä ja kestävää liikennettä Se on tarkoitettu liikennejärjestelmän pitkän tähtäimen suunnittelun pohjaksi. Siinä liikennepolitiikan tavoitteeksi asetetaan älykäs ja kestävä liikkuminen ja kuljettaminen, jossa otetaan huomioon taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset ja kulttuuriin liittyvät näkökohdat. Valittu linjaus tarkoittaa muun muassa sitä, että liikennesektorin tulee edesauttaa ihmisten terveyden, elinolojen ja viihtyvyyden parantamista mahdollisimman oikeudenmukaisesti alueellisesti ja väestöryhmittäin. Esteetön liikennejärjestelmä on kestävän liikkumisen sosiaalisen dimension keskeinen osa. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta koskeva toimintalinja painottaa kaikkien oikeutta ja mahdollisuutta liikkua ja saavuttaa peruspalvelut ja niihin liittyvä informaatio. Liikennejärjestelmä toteutetaan siten, että myös lapset, iäkkäät ja toimimisesteiset henkilöt suoriutuvat turva l- lisesti päivittäisistä liikkumistarpeistaan ja julkisen liikenteen esteettömyyttä parannetaan. Väestön ikääntyminen on todettu erääksi liikennepolitiikan suurimmaksi haasteeksi. Ikääntyvä väestö tarvitsee hyviä joukkoliikennevälineitä ja -palveluita.

11 Keskeisiä toimintaperiaatteita joukkoliikenteen helppokäyttöisyyden ja esteettömyyden lisäämiseksi Joukkoliikenteen esteettömyyden lisäämisessä on kysymys kaikkien ihmisten tasa-arvoisesta oikeudesta liikkua ja matkustaa. Liikkumismahdollisuudet ovat merkittävä ihmisten elämänlaatuun vaikuttava tekijä. Samanaikaisesti joukkoliikenneyhteyksien ylläpito ja parantaminen edellyttää joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä entistä kilpailukykyisemmäksi ja houkuttelevammaksi suurille matkustajaryhmille. Joukkoliikenteen kehittämisen lähtökohtana onkin samanaikaisesti he lppokäyttöisyys kaikkien potentiaalisten matkustajien kannalta ja houkuttelevuus suuren yleisön osalta. Kun joukkoliikenteen kehittämisessä otetaan huomioon lasten, toimimisesteisten ja iäkkäiden henkilöiden tarpeet, samalla yleensä myös muiden matkustaminen ja liikkuminen helpottuu. Joukkoliikenteen esteettömyyden edistämistoimissa kohderyhmä onkin paljon laajempi kuin esimerkiksi kuntien vammaiskuljetuksissa (erityiskuljetukset). Koska vammaiskuljetuksiin on laissa säädetty subjektiivinen oikeus ja ne ovat suurelta osin yhteiskunnan rahoittamia, ne ovat samalla luonnollisesti myös rajoitettuja. Vammaispalvelulain mukaan rajoituksena on henkilön kyky käyttää joukkoliikennettä. Käytännössä se kuitenkin tarkoittaa lääketieteellisesti vaikeavammaiseksi määrittelyä. Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksessa joukkoliikennestrategiaksi (2000) todetaan, että on luotava edellytyksiä laajentaa lipputulojen varassa toimivan liikenteen osuutta joukkoliikenteestä. Tähän päästään lisäämällä joukkoliikenteen houk uttelevuutta ja siten matkustajamääriä. Joukkoliikenteen kokonaislaatua eli esimerkiksi liikennepalvelujen saatavuutta, tavoitettavuutta, informaatiota, matka-aikaa, matkustajapalvelua, matkustusmukavuutta, turvallisuutta ja ympäristövaikutuksia parantamalla matkustajamäärät kasvavat, mikä on omiaan parantamaan liikenteen kannattavuutta. Väestö ikääntyy, mikä asettaa joukkoliikenteen palvelun, informaation ja kaluston laadulle lisää vaatimuksia. Vanhenevan väestön myötä erilliskuljetusten tarve kasvaa, mikä johtaa yhteiskunnan maksamien kuljetuskustannusten nousuun. Kustannusten nousua voidaan pitää kurissa kehittämällä kaikille avointa joukkoliikennettä. Viranomaisten vastuulla on koulukuljetuksia sekä sosiaali- ja terveystoimen kuljetuksia suunnitellessaan ja järjestäessään selvittää ja hyödyntää kaikille avoimen joukkoliikenteen käyttömahdollisuudet. Ehdotuksessa korostetaan esteettömyyden edistämistä osana joukkoliikenteen laatua. Entistä enemmän on kiinnitettävä huomiota koko joukkoliikennejärjestelmän laadun parantamiseen ja ovelta ovelle -matkojen sujuvuuteen. Se merkitsee niin infrastruktuuriin, informaatioon ja liikennejärjestelmän integrointiin liittyvien asioiden kehittämistä kuin myös itse liikennepalvelun ja kaluston laadun parantamista. Esteettömyydessä on kysymys joukkoliikennejärjestelmän käytettävyydestä kokonaisuutena. Esteettömyyskäsite sisältää siten myös esimerkiksi matkakohteen saavutettavuuden joukkoliikenteen avulla ja matkustamisen turvallisuuden. Myös yksityiskohtien hyvä toteuttaminen on erittäin tärkeää osana kokonaisuutta. Fyysisten olosuhteiden ja yhteystarjonnan ohella tärkeitä asioita ovat myös mm. informaatio ja henkilökunnan palvelu.

12 20 Joukkoliikenteen helppokäyttöisyyttä ja esteettömyyttä on aiempina vuosina pyritty edistämään lähinnä valtionavun avulla. Valtionapua on annettu mm. junanvaunujen varustamiseen ja matalalattiabussien kehittämiseen ja niiden hankintaan. Sittemmin pääpaino on ollut kansainvälisessä ja kansallisessa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Ministeriön aiemmista laajoista alan työryhmien kannanotoista voi mainita mm. Liikuntaesteiset ja joukkoliikenne - työryhmän mietinnön (1981) sekä Kyytiä kaikille -mietinnön (1989). Alla on kuvattu toimintaperiaatteissa ja näkökulmissa tapahtuneita muutoksia: Näkökulmia ennen vammaisvarustelu erityistarpeet vammaisnäkökulma tekninen näkökulma detaljinäkökulma kalustonäkökulma joukkoliikennenäkökulma kustannusten säästönäkökulma ensin saavutettavuuskäsite vain vuorotiheytenä, liikennöintiaikana ja alueellisena kattavuutena pelkkä vammais- ja vanhuspoliittinen näkökulma (integraatio, osallisuus) pääasiassa pyörätuolin käyttäjä avustaminen normiohjaus Näkökulmia nyt suunnittelu kaikille (design for all - periaate) laatunäkökulma (mahdollistaminen: vammaiset / he l- pottaminen: iäkkäät ja lapset / houkutteleminen: suuri yleisö) toimimisesteis yysnäkökulma (huomio yksilön lääketieteellisestä viasta ympäristön toimimattomuutteen) kokonaisvaltainen näkökulma (fyysiset esteet, psyykkiset esteet, taloudelliset esteet, ajalliset esteet ym.), silti myös yksityiskohdat tärkeitä koko matkaketju (informaatio, kävely-ympäristö, terminaalit, kalusto, palvelu) ja sen osat matkan suunnittelusta matkan jälkeiseen palautteeseen asti. Puute jossain osassa voi estää koko matkan. liikennejärjestelmänäkökulma laatunäkökulma ensin saavutettavuuskäsite sisältäen myös esteettömyyden myös liikennepoliittinen näkökulma kaikki liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt (laaja käsite: vammaiset, iäkkäät, pienten lasten tai kantamusten kanssa liikkuvat jne.) mahdollisimman itsenäinen liikkuminen (henkilökohtainen palvelu tärkeää, mutta se ei saisi korvata esim. kaluston puutteita). Silti on aina olemassa tarve yksilölliselle avustamiselle (kuljetuspalvelut). kokonaisvaltainen politiikka (suunnittelu, koulutus, lainsäädäntö jne.) sekä yhteistyö ja sitouttaminen

Tämän tutkimuksen ohjaamisesta vastaavaan työjaokseen ovat kuuluneet

Tämän tutkimuksen ohjaamisesta vastaavaan työjaokseen ovat kuuluneet 2 ESIPUHE Liikenneministeriö on 7.12.1998 asettanut joukkoliikenteen esteettömyyttä ja helppokäyttöisyyttä käsittelevän työryhmän, jonka tarkoituksena on edistää joukkoliikenteen soveltuvuutta erityisesti

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA SUORITTAMISTAPA...4

TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA SUORITTAMISTAPA...4 3 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA SUORITTAMISTAPA...4 1.1 TUTKIMUKSEN TAUSTA...4 1.2 TUTKIMUKSEN ETENEMINEN JA TEKOTAPA...4 2 HENKILÖSTÖN PALVELUOSAAMISEN KEHITTÄMISTARVE...5 2.1 PALVELUOSAAMISEN KEHITTÄMISEEN

Lisätiedot

Esteetön ympäristö kaikille. Miten huomioimme ikääntyneet sekä liikkumisja toimimisesteiset tienpidossa

Esteetön ympäristö kaikille. Miten huomioimme ikääntyneet sekä liikkumisja toimimisesteiset tienpidossa Esteetön ympäristö kaikille Miten huomioimme ikääntyneet sekä liikkumisja toimimisesteiset tienpidossa Teksti: Tytti Viinikainen, Tiehallinto ja Erika Helin, Insinööritoimisto A-Tie Oy Kuvitus ja taitto:

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Marjo Rauhala-Hayes, Päivi Topo ja Anna-Liisa Salminen SITRA 172 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015 Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Toimenpideohjelma 2011 2015 Ohjelmia ja strategioita 1/2011 2 Kohti esteetöntä viestintää Toimenpideohjelma 2011 2015 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita

Lisätiedot

EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA

EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA Eduskunnan esteettömyystyöryhmä EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA 2 SISÄLLYS EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS 1. Johdanto Demokratia

Lisätiedot

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471 Tyylipaino Oy Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin tavoitteena oli lisätä osaamista ja tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä

Lisätiedot

Loppuraportti. Esteettömyysstrategia Pvm 2.6.2009. TEKNINEN KESKUS Sivu 2/44

Loppuraportti. Esteettömyysstrategia Pvm 2.6.2009. TEKNINEN KESKUS Sivu 2/44 TEKNINEN KESKUS Sivu 1/44 Passeli Oulu kaupunki kaikille Rakennetun ympäristön esteettömyysstrategia ja toimintaohjelma 2020 06/2009 TEKNINEN KESKUS Sivu 2/44 TEKNINEN KESKUS Sivu 3/44 ESIPUHE Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 2 (27) Sisältö 1 Tiivistelmä 3 2 Lähtökohta 5 3 Vammaisten henkilöiden liikkuminen perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta 6 3.1 Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta

SOSIAALITURVA. Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta Lokakuu 15/01 SOSIAALITURVA Kimppakyytejä vanhuksille ja vammaisille Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta Sosiaaliset

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Ikääntyneiden liikkuminen ja tienpito

Ikääntyneiden liikkuminen ja tienpito Ville Lehmuskoski, Kimmo Rönkä, Maarit Wiik & Riikka Kallio Ikääntyneiden liikkuminen ja tienpito Tiehallinnon selvityksiä 14/2002 Ville Lehmuskoski, Kimmo Rönkä, Maarit Wiik & Riikka Kallio Ikääntyneiden

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ VIITTEELLINEN SUUNNITELMA ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Miljöösuunnittelu Tutkintotyö Syksy 1999 Hanna Kuisma SISÄLLYS

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen. Ohjausryhmä: Aura Linnapuomi, Outi Salonlahti ja Sari Salovaara

Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen. Ohjausryhmä: Aura Linnapuomi, Outi Salonlahti ja Sari Salovaara Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen Kulttuuria kaikille -palvelun julkaisuja 2/2014 Kirjoittajat: Sini Kaartinen ja Aura Linnapuomi Ohjausryhmä: Aura Linnapuomi,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 3456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 mahdollinen kuva Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Vähemmistökieliryhmien ja vähemmistöjen yhteisölliseen viestintään liittyvä esiselvitys

Vähemmistökieliryhmien ja vähemmistöjen yhteisölliseen viestintään liittyvä esiselvitys ArviD-julkaisuja 04/2004 Minor-hanke Vähemmistökieliryhmien ja vähemmistöjen yhteisölliseen viestintään liittyvä esiselvitys Digi-tv-klusteriohjelma ArviD-julkaisuja 04/2004 Minor-hanke Vähemmistökieliryhmien

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

Kättä pidempää opas asiakaspalvelun saavutettavuuteen

Kättä pidempää opas asiakaspalvelun saavutettavuuteen Kättä pidempää opas asiakaspalvelun saavutettavuuteen Julkaisija Museovirasto Toimittaja Mikko Teräsvirta PäätoimiTTaja Minna Karvonen Piirrokset Tiina Miettinen taitto Iris Krusius isbn 978-951-616-171-9

Lisätiedot

JOHDANTO...4 2 VAMMAISUUS JA VAMMAISPOLITIIKKA...6 3 TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN, VIESTINTÄ...12 4 ESTEETTÖMYYS...14 5 ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKEMINEN...

JOHDANTO...4 2 VAMMAISUUS JA VAMMAISPOLITIIKKA...6 3 TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN, VIESTINTÄ...12 4 ESTEETTÖMYYS...14 5 ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKEMINEN... SODANKYLÄN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007 2009 SISÄLTÖ JOHDANTO...4 2 VAMMAISUUS JA VAMMAISPOLITIIKKA...6 3 TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN, VIESTINTÄ...12 4 ESTEETTÖMYYS...14 4.1 Kaavoitus ja ympäristörakentaminen...14

Lisätiedot

1. JOHDANTO Kuurosokealla on oikeus olla yhteiskuntamme tasavertainen jäsen. Hänellä on oikeus opiskeluun ja työhön, harrastamiseen, perheeseen ja yhteistoimintaan ihmisten kanssa. Kuurosokealla on oikeus

Lisätiedot