Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 1 / 22 KTT-o : V011.0 Viimeistelty, pvm.: Paiatuspäivä: Korvaa versio: KOHTA 1: Aiee tai seokse ja yhtiö tai yritykse tuistetiedot 1.1 Tuotetuiste LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV 1.2 Aiee tai seokse merkitykselliset tuistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Suuiteltu käyttötarkoitus: Akryyliliima 1.3 Käyttöturvallisuustiedottee toimittaja tiedot Hekel Norde Oy Äyritie 12 A VANTAA Suomi Puh.: Hätäpuheliumero MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsiki : Puh : tai (24h) 2.1 Aiee tai seokse luokitus KOHTA 2: Vaara yksilöiti Aiee (CLP): Ihosyövyttävyys kategoria 1A H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Ihoa herkistävä kategoria 1 H317 Voi aiheuttaa allergise ihoreaktio. Elikohtaie myrkyllisyys - kerta-altistumie kategoria 3 H335 Saattaa aiheuttaa hegitysteide ärsytystä. Elikohtaie: Hegitysteide ärsytys Vesiympäristölle aiheutuvat välittömät vaarat kategoria 1 H400 Erittäi myrkyllistä vesieliöille. Vesiympäristölle aiheutuvat krooiset vaarat kategoria 1 H410 Erittäi myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 2.2 Merkiät 2.3. Muut vaarat Ku äitä tuotteita kovetetaa UV- säteillä, o huolehdittava siitä,ettei iho tai etteivät varsikaa silmät joudu alttiiksi suoralle taiheijastuvalle säteilylle, koska säteily pitkäaikaisvaikutukset voivatolla vaarallisia. Ei täytä yhtämittaise, biokertyvyyde ja toksisuude,hyvi yhtämittaise ja hyvi biokertyvä kriteereitä.

2 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 2 / Seokset Kemiallie kuvaus: Ultraviolettiliima KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aieosista

3 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 3 / 22 Ilmoitus valmistusaieista CLP (EC) No 1272: mukaisesti: trimetyylibetsoyyli)fosfiiioksidi EY umero REACH Rek. No Sisältö Luokitus % Ski Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 Ski Ses. 1B H317 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chroic 1 H % Ski Irrit. 2 H315 Ski Ses. 1 H317 Eye Irrit. 2 H < 10 % Aquatic Chroic 3 H < 10 % Flam. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4; Suu kautta H302 Acute Tox. 4; Iho kautta H312 Ski Corr. 1A H314 Acute Tox. 4; Hegittämie H332 STOT SE 3 H335 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chroic 2 H < 5 % Ski Ses. 1 H317 Eye Irrit. 2 H < 3 % Eye Dam. 1 H < 3 % Repr. 2 H361f Aquatic Chroic 2 H411 Ski Ses. 1B H ,1- < 1 % Acute Tox. 4; Suu kautta H302 Acute Tox. 3; Iho kautta H311 Acute Tox. 4; Hegittämie H332 Ski Corr. 1A H ,1- < 1 % Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chroic 1 H410 Flam. Sol. 2 H228 Eye Irrit. 2 H319

4 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 4 / 22 H-lausuo täydellie teksti ja muut lyheteet katso osa 16 "Muu iformaatio". Luokittelemattomilla aieilla voi olla työperäise altistumise raja-arvoja. 4.1 Esiaputoimepiteide kuvaus KOHTA 4: Esiaputoimepiteet Hegittämie: Mee raikkaasee ilmaa. Mikäli oireet jatkuvat metävä lääkärii. Iho: Huuhtelu juoksevalla vedellä ja saippualla. Ärsytykse jatkuessa, ota yhteys lääkärii. Roiskeet silmii: Huuhdeltava heti vedellä juokseva vede alla (10 miuuti aja), kääyttävä erikoislääkäri puolee. Nielemie: Huuhtele suuotelo, juo 1-2 lasia vettä, älä yritä oksetaa, ota yhteys lääkärii. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyeet Aiheuttaa syövytystä. HENGITYS: ärsytys, yskimie, hegitysvaikeudet, puristava tue riassa. IHO: ihottuma, okkosihottuma. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitötä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Katso kohta: Esiaputoimepiteide kuvaus 5.1 Sammutusaieet Sopivat sammutusaieet: Hiilidioksidi, vaahto, jauhe. Turvallisuussyistä soveltumato sammutusaie: Vesisuorasuihku KOHTA 5: Palotorjutatoimepiteet 5.2 Aieesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Tulipalossa voi vapautua hiilimooksidia (CO), hiilidioksidia (CO2) ja typpioksidia (Nox). 5.3 Palotorjutaa koskevat ohjeet Eristävä hegityksesuojai sekä suojavarustus. Lisäohjeet: Palo sattuessa, vaara alaiset säiliöt o jäähdytettävä suihkuttamalla vettä. KOHTA 6: Toimepiteet oettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimepiteet, hekilösuojaimet ja meettely hätätilateessa Vältettävä aiee pääsyä iholle ja silmii. Käytettävä suojavarustusta. Kerätää taltee kuivaa, muodostaa vede kassa liukkaa päällystee. 6.2 Ympäristöö kohdistuvat varotoimet Ei saa päästää viemärii/pitavetee/pohjavetee. 6.3 Suojaraketeita ja puhdistusta koskevat meetelmät ja -välieet Pieet roiskeet pyyhitää paperipyyhkeellä ja laitetaa astiaa hävitystä varte. Suurempie vuotoje ollessa kyseessä, aie imeytetää eutraaliiimukykyisee materiaalii ja laitetaa umpiaisee astiaa hävitystävarte.

5 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 5 / Viittaukset muihi kohtii Katso ohje kohdasta 8. KOHTA 7: Käsittely ja varastoiti 7.1 Turvallise käsittely edellyttämät toimepiteet Käytettävä aioastaa hyvi ilmastoiduissa tiloissa. Vältettävä silmä- ja ihokosketusta. Pitkittyyttä tai toistuvaa ihokosketusta o vältettävä Ihokosketusta välttämällä saadaa herkistymisriski mahdollisimma pieeksi Katso ohje kohdasta 8. Yleiset hygieiatoimepiteet: Hyviä teollisuushygieia meettelytapoja o oudatettava Syömie, juomie ja tupakoiti kielletty kemikaalia käytettäessä. Kädet täytyy pestä ee taukoja ja työ lopettamise jälkee. 7.2 Turvallise varastoii edellyttämät olosuhteet, mukaa luettuia yhteesopimattomuudet Säilytä alkuperäispakkauksessa 8-21 C:ssa, älä palauta jääöksiä astioihi, koska likaatumie voi lyhetää irtotuottee kestoaikaa. 7.3 Erityie loppukäyttö Akryyliliima KOHTA 8: Altistumise ehkäisemie ja hekilösuojaimet 8.1 Valvotaa koskevat muuttujat Työperäise altistukse raja-arvot Pätee: Suomi Sisältö [Sääellyillä aie] Ppm mg/m 3 Arvo tyyppi Lyhytaikaie altistumiskategoria / Huomautus [AKRYYLIHAPPO] [AKRYYLIHAPPO] [METAKRYYLIHAPPO] Lyhytaikaise altistumise raja (STEL): 2 6 Aikapaiotettu keskiarvo (TWA): Aikapaiotettu keskiarvo (TWA): Tuettu haitallie pitoisuus (Liite 1). Tuettu haitallie pitoisuus (Liite 1). Tuettu haitallie pitoisuus (Liite 1). Oikeusperusta FN_OEL FN_OEL FN_OEL

6 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 6 / 22 Predicted No-Effect Cocetratio (PNEC): Nimi luettelosta Evirometal Compartmet Altistusaik a mg/l ppm muut vesi (makea 0,00092 mg/l vesi) vesi (merivesi) 0, mg/l Jätevedepuhdi 2 mg/l stamo vesi (ajoittaiset päästöt) 0,00704 mg/l (makea vesi) 0,145 (merivesi) 0,0145 Maa 0,0285 vesi (makea 0,482 mg/l vesi) vesi (merivesi) 0,482 mg/l Jätevedepuhdi 10 mg/l stamo vesi (ajoittaiset päästöt) 1 mg/l 3,79 (makea vesi) 3,79 (merivesi) Maa 0,476 vesi (makea vesi) 4,66 µg/l Maa 0,118 Jätevedepuhdi stamo 2,45 mg/l (makea vesi) 0,604 vesi (makea 0,003 mg/l vesi) vesi (merivesi) 0,0003 mg/l vesi (ajoittaiset 0,0013 mg/l päästöt) Jätevedepuhdi stamo 0,9 mg/l (makea vesi) 0,0236 (merivesi) 0,00236 Maa 1 suu kautta 0,0023 Saalistaja 0,03 g/kg vesi (makea 0,904 mg/l vesi) vesi (merivesi) 0,904 mg/l Jätevedepuhdi 10 mg/l stamo vesi (ajoittaiset päästöt) 0,972 mg/l 6,28 (makea vesi) 6,28 (merivesi) Maa 0,727 vesi (makea 1 mg/l Arvo Huomautuksia:

7 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 7 / 22 Dipheyl-2,4,6-trimethylbezoyl phosphie oxide Dipheyl-2,4,6-trimethylbezoyl phosphie oxide Dipheyl-2,4,6-trimethylbezoyl phosphie oxide Dipheyl-2,4,6-trimethylbezoyl phosphie oxide Dipheyl-2,4,6-trimethylbezoyl phosphie oxide Dipheyl-2,4,6-trimethylbezoyl phosphie oxide vesi) vesi (merivesi) vesi (ajoittaiset päästöt) Maa Jätevedepuhdi stamo (makea vesi) (merivesi) vesi (makea vesi) 0,13 3,6 0,36 0,1 mg/l 1 mg/l 10 mg/l 0,00353 mg/l vesi (merivesi) 0, mg/l vesi (ajoittaiset päästöt) (makea vesi) (merivesi) 0,29 0,029 Maa 0,0557 vesi (makea vesi) vesi (merivesi) Jätevedepuhdi stamo vesi (ajoittaiset päästöt) Maa 1,2 0,0353 mg/l 0,82 mg/l 0,82 mg/l 10 mg/l 0,82 mg/l

8 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 8 / 22 Derived No-Effect Level (DNEL): Nimi luettelosta Applicatio Area Altistumis reiti Health Effect Pitkäkestoie altistumie - elimistöö suu kautta Pitkäkestoie altistumie - elimistöö Hegittämi e Hegittämi e Pitkäkestoie altistumie - elimistöö Pitkäkestoie altistumie - elimistöö Pitkäkestoie altistumie - elimistöö Pitkäkestoie altistumie - elimistöö Pitkäkestoie altistumie - elimistöö suu kautta Pitkäkestoie altistumie - elimistöö Pitkäkestoie altistumie - elimistöö Pitkäkestoie altistumie - elimistöö ihalaatio Pitkäkestoie altistumie - paikallie vaikutus ihalaatio Akuutti/lyhytkest oie altistumie - paikallisesti ihalaatio ihalaatio Hegittämi e Akuutti/lyhytkest oie altistumie - paikallisesti Akuutti/lyhytkest oie altistumie - paikallisesti Akuutti/lyhytkest oie altistumie - paikallisesti Pitkäkestoie altistumie - paikallie vaikutus Pitkäkestoie altistumie - elimistöö Pitkäkestoie altistumie - elimistöö Exposure Time Arvo 1,39 paiokiloa kohti 0,83 paiokiloa kohti 0,83 paiokiloa kohti 1,3 paiokiloa kohti 4,9 mg/m3 0,83 paiokiloa kohti 2,9 mg/m3 0,83 paiokiloa kohti 1,04 0,625 paiokiloa kohti 30 mg/m3 30 mg/m3 1 mg/cm2 1 mg/cm2 3,6 mg/m3 3,6 mg/m3 4,2 paiokiloa kohti 14,7 mg/m3 Huomautuksia:

9 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 9 / 22 Dipheyl-2,4,6-trimethylbezoyl phosphie oxide Dipheyl-2,4,6-trimethylbezoyl phosphie oxide Pitkäkestoie altistumie - elimistöö Hegittämi Pitkäkestoie e altistumie - elimistöö suu kautta Pitkäkestoie altistumie - elimistöö Hegittämi e Hegittämi e Hegittämi e Hegittämi e Hegittämi e Hegittämi e Hegittämi e Akuutti/lyhytkest oie altistumie - elimistöö Akuutti/lyhytkest oie altistumie - elimistöö Pitkäkestoie altistumie - elimistöö Pitkäkestoie altistumie - elimistöö Pitkäkestoie altistumie - elimistöö Pitkäkestoie altistumie - elimistöö Pitkäkestoie altistumie - paikallie vaikutus Pitkäkestoie altistumie - elimistöö Pitkäkestoie altistumie - elimistöö Pitkäkestoie altistumie - paikallie vaikutus Pitkäkestoie altistumie - elimistöö Pitkäkestoie altistumie - elimistöö 2,5 paiokiloa kohti 8,8 mg/m3 2,5 paiokiloa kohti 21 paiokiloa kohti 147 mg/m3 21 paiokiloa kohti 147 mg/m3 3,5 mg/m mg/m3 29,6 mg/m3 4,25 paiokiloa kohti 6,55 mg/m3 6,3 mg/m3 2,55 paiokiloa kohti Biologise altistumise ideksit ei 8.2 Altistumise ehkäisemie: Ohjeita tekiste laitteistoje muodostamisee: UV-lamppu o suuiteltava, aseettava ja sitä o käytettävä site, etteivät iho ja silmät joudu alttiiksi hajasäteilylle

10 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 10 / 22 Hegityssuojai: Jos tuotetta käytetää huoosti tuuletetuissa tiloissa, o käytettävähyväksyttyä aamaria tai hegityslaitetta, jossa o orgaaisiltahöyryiltä suojaava suodatipatruua Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta ja ilmapoistosta. Suodatityyppi: A (EN 14387) Käsisuoja: Kemikaaleja kestävät suojakäsieet (EN 374). Soveltuvat materiaalit lyhytaikaisessa kotaktissa tai roiskeissa (Suositus: Vähitää suojaideksi 2, vastate > 30 miuuti läpäisyaikaa EN 374) mukaisesti:): Nitriilikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Soveltuvat materiaalit myös pitempiaikaisessa välittömässä kotaktissa (Suositus: Suojaideksi 6, vastate > 480 miuuti läpäisyaikaa EN 374) mukaisesti): Nitriilikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Nämä tiedot pohjautuvat kirjallisuudesta tai valmistajilta saatuihi tietoihi tai e o johdettu aalogisesti vastaavista aieista. O huomioitava, että kemikaalisuojakäsiee käyttöikä voi käytäössä moie vaikutteide johdosta (esim. lämpötila) olla huomattavasti lyhyempi kui EN 374 stadardissa ilmoitettu läpäisyaika. Mikäli käsieissä esiityy kulumia, e o vaihdettava. Silmäsuojai: Käytettävä sivusuojallisia tai kemikaalie käsittelyy tarkoitettuja suojalaseja roiskevaara ollessa ilmeie. Silmäsuojaimie o täytettävä EN166 vaatimukset. Kehosuojus: Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Suojavaatetukse o täytettävä vaatimukset EN14605 estemäisille roiskeille tai EN13982 pölylle. Suositus hekilökohtaiseksi suojavarusteeksi: Aetut tiedot hekilösuojaimista ovat ohjeellisia. Yksityiskohtaie riskiarvioiti pitäisi tehdä ee tuottee käyttämistä määrittämällä sopivat hekilösuojaimet paikalliste olosuhteide mukaa. Hekilösuojaimie o täytettävä asiaakuuluvat EN stadardit. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset omiaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusomiaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Nestemäie valkoie Haju Ärsyttävä. Hajukyys ph Kiehumispiste Leimahduspiste Hajoamislämpötila Höyrypaie (24 C (75.2 F)) Höyrypaie (50 C (122 F)) Tiheys () Omiaispaio Viskositeetti Viskositeetti (kiemaattie) Räjähtävyys liukoisuus(laadullie) (Liuoti: Vesi) liukoisuus(laadullie) (Liuoti: Asetoi) Jähmettymislämpötila Sulamispiste Syttyvyys Itsesyttymislämpötila Räjähdysraja Jakautumiskerroi: -oktaoli/vesi Haihtumisopeus Haihtumisopeus Hapettavat omiaisuudet ei määritetty > 140 C (> 284 F) 87,8 C ( F); Tagliabue closed cup < 13 mbar < 300 mbar 1,024 g/cm3 heikko ei määritetty

11 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 11 / Muut tiedot Reaktiivisuus Reaktio pelkistimie kassa Kemiallie stabiilisuus Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa Vaaralliste reaktioide mahdollisuus Katso kappale reaktiivisuus Vältettävät olosuhteet Suojattava välittömältä aurigovalolta. Vältä kotaktia happoihi ja hapettimii Yhteesopimattomat materiaalit Katso kappale reaktiivisuus Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilioksidit KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista KOHTA 11: Myrkyllisyytee liittyvät tiedot Yleiset toksisuustiedot: Seos o luokiteltu perustue olemassa olevii aieosille aettuihi vaaratietoihi ja perustaa seoste luokituskriteereille jokaisessa vaaraluokassa ja erittelyssä asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 Liite I.Asiaakuuluva saatavissa oleva terveys/ympäristötieto o luetteloitu kohdassa 3 ja aettu seuraavassa. Elikohtaie myrkyllisyys kerta-altistumie: Saattaa aiheuttaa hegitysteide ärsytystä. Akuutti suutoksisuus: Saattaa aiheuttaa ruoasulatushäiriötä. Iho ärsytys: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Silmie ärsyytymie: Syövyttävä. Vältettävä silmäkotaktia. Altistumie: Voi aiheuttaa allergise ihoreaktio.

12 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 12 / 22 Välitö myrkyllisyys- ruoasulatuselimet: 2- Hydroksietyylimetakrylaa tti Hydroksipropyylimetakry laatti epoksipropoksi)propyylitr imetoksisilaai trimetyylibetsoyyli)fosfii ioksidi Arvotyyp Arvo Levitysmeetel Altistusai Tyyppi Meetelmä pi mä ka LD oral Rotta ei eritelty LD50 > oral Rotta ei eritelty LD oral Rotta ei eritelty LD oral Rotta BASF Test LD50 > oral Rotta OECD Guidelie 401 (Acute Oral Toxicity) LD oral Rotta OECD Guidelie 401 (Acute Oral Toxicity) LD50 > oral Rotta OECD Guidelie 401 (Acute Oral Toxicity) LD oral Rotta OECD Guidelie 401 (Acute Oral Toxicity) LD50 >= oral Rotta Limit Test Välitö myrkyllisyys- hegityselimet: epoksipropoksi)propyylitr imetoksisilaai Arvotyyp pi Arvo Levitysmeetel mä Altistusai ka Tyyppi Meetelmä LC50 > 5,1 mg/l Höyry. 4 h Rotta OECD Guidelie 403 (Acute Ihalatio Toxicity) Acute 11 mg/l höyry Asiatutija päätös toxicity estimate (ATE) LC50 > 5,3 mg/l Aerosoli 4 h Rotta OECD Guidelie 403 (Acute Ihalatio Toxicity) LC50 > 3,6 mg/l Aerosoli 4 h Rotta OECD Guidelie 403 (Acute Ihalatio Toxicity)

13 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 13 / 22 Välitö myrkyllisyys- iho: 2- Hydroksietyylimetakrylaa tti Hydroksipropyylimetakry laatti epoksipropoksi)propyylitr imetoksisilaai trimetyylibetsoyyli)fosfii ioksidi Arvotyyp Arvo Levitysmeetel Altistusai Tyyppi Meetelmä pi mä ka LD50 > dermal Kai ei eritelty LD50 > dermal Kai ei eritelty LD50 > dermal Kai ei eritelty Acute toxicity estimate (ATE) dermal Asiatutija päätös LD50 > Kai OECD Guidelie 402 (Acute Dermal Toxicity) LD50 > dermal Kai ei eritelty LD dermal Kai OECD Guidelie 402 (Acute Dermal Toxicity) LD50 > dermal Rotta OECD Guidelie 402 (Acute Dermal Toxicity) Acute toxicity estimate (ATE) Ihosyövyttävyys/ihoärsytys: LD dermal Asiatutija päätös Kai Ihotoksisuus Seulota Hydroksipropyylimetakry laatti epoksipropoksi)propyylitr imetoksisilaai trimetyylibetsoyyli)fosfii ioksidi Tulos Altistusai ka Tyyppi Meetelmä Ärsyttävä. Kai OECD Guidelie 404 (Acute Dermal Irritatio / Corrosio) mildly irritatig Kai OECD Guidelie 404 (Acute Dermal Irritatio / Corrosio) voimakkaasti syövyttävä 3 mi Kai OECD Guidelie 404 (Acute Dermal Irritatio / Corrosio) ei ärsyttävä 24 h Kai Draize testi ei ärsyttävä 24 h Kai OECD Guidelie 404 (Acute Dermal Irritatio / Corrosio) ei ärsyttävä 24 h Kai ei eritelty Category 1A (corrosive) 4 h Kai OECD Guidelie 404 (Acute Dermal Irritatio / Corrosio) ei ärsyttävä 4 h Kai OECD Guidelie 404 (Acute Dermal Irritatio / Corrosio)

14 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 14 / 22 Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: epoksipropoksi)propyylitr imetoksisilaai trimetyylibetsoyyli)fosfii ioksidi Tulos Altistusai ka Tyyppi Meetelmä Syövyttävä 21 d Kai BASF Test voimakkaasti ärsyttävä 20 s Kai OECD Guidelie 405 (Acute Eye Irritatio / Corrosio) ei ärsyttävä Kai ei eritelty Category I Kai Draize testi Ärsyttävä. 24 h Kai OECD Guidelie 405 (Acute Eye Irritatio / Corrosio) Hegitysteide tai iho herkistymie: epoksipropoksi)propyylitr imetoksisilaai trimetyylibetsoyyli)fosfii ioksidi herkistävä ei herkistävä ei herkistävä ei herkistävä herkistävä ei herkistävä Tulos Testityyp pi Hiiri, paikalliste imusolmu kkeide testi (LLNA) Marsu, maksimoi ti testi Ski paitig test Buehleri testi Hiiri, paikalliste imusolmu kkeide testi (LLNA) Buehleri testi Tyyppi Hiiri Marsu Marsu Marsu Hiiri Marsu Meetelmä OECD Guidelie 429 (Ski Sesitisatio: Local Lymph Node Assay) OECD Guidelie 406 (Ski Sesitisatio) ei eritelty OECD Guidelie 406 (Ski Sesitisatio) OECD Guidelie 429 (Ski Sesitisatio: Local Lymph Node Assay) OECD Guidelie 406 (Ski Sesitisatio)

15 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 15 / 22 Sukusoluje perimää vaurioittavat vaikutukset: 2- Hydroksietyylimetakrylaa tti Hydroksipropyylimetakry laatti Hydroksipropyylimetakry laatti epoksipropoksi)propyylitr imetoksisilaai epoksipropoksi)propyylitr imetoksisilaai trimetyylibetsoyyli)fosfii ioksidi Tulos Tutkimustyyppi / altistusreitti egatiivie positiivie egatiivie bacterial reverse mutatio assay (e.g Ames test) isäkkäide kromosomipoikkea vuustesti i vitro bacterial reverse mutatio assay (e.g Metabolie aktivoitumie / altistusaika Tyyppi Meetelmä kassa ja ilma OECD Guidelie 471 (Bacterial Reverse Mutatio Assay) kassa ja ilma OECD Guidelie 473 (I vitro Mammalia Chromosome Aberratio kassa ja ilma OECD Guidelie 471 (Bacterial Reverse Mutatio Assay) Ames test) egatiivie kassa ja ilma OECD Guidelie 476 (I vitro Mammalia Cell Gee Mutatio egatiivie egatiivie egatiivie egatiivie egatiivie A mutageic potetial ca ot be excluded. A mutageic potetial ca ot be excluded. egatiivie egatiivie egatiivie egatiivie isäkkäide kromosomipoikkea vuustesti i vitro bacterial reverse mutatio assay (e.g Ames test) bacterial reverse mutatio assay (e.g Ames test) isäkässoluje geeimutaatio aalyysi suu kautta: pakkosyöttö isäkässoluje geeimutaatio aalyysi bacterial reverse mutatio assay (e.g Ames test) isäkkäide kromosomipoikkea vuustesti i vitro isäkässoluje geeimutaatio aalyysi bacterial reverse mutatio assay (e.g Ames test) kassa ja ilma kassa ja ilma OECD Guidelie 473 (I vitro Mammalia Chromosome Aberratio ei eritelty kassa ja ilma OECD Guidelie 471 (Bacterial Reverse Mutatio Assay) kassa ja ilma OECD Guidelie 476 (I vitro Mammalia Cell Gee Mutatio Rotta OECD Guidelie 474 (Mammalia Erythrocyte Microucleus kassa ja ilma OECD Guidelie 476 (I vitro Mammalia Cell Gee Mutatio Hiiri OECD Guidelie 474 (Mammalia Erythrocyte Microucleus kassa ja ilma OECD Guidelie 471 (Bacterial Reverse Mutatio Assay) kassa ja ilma OECD Guidelie 473 (I vitro Mammalia Chromosome Aberratio kassa ja ilma OECD Guidelie 476 (I vitro Mammalia Cell Gee Mutatio kassa ja ilma OECD Guidelie 471 (Bacterial Reverse Mutatio Assay) egatiivie Sisäähegitys Hiiri OECD Guidelie 478 (Geetic Toxicology: Rodet Domiat Lethal egatiivie suu kautta: pakkosyöttö Hiiri OECD Guidelie 474 (Mammalia Erythrocyte Microucleus Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Hydroksipropyylimetakry laatti Tulos Tyyppi Sex AltistusaikaFr equecy of treatmet Rotta Uros 2 years (102 weeks) 6 hours/day, 5 days/week Levitysme etelmä Meetelmä ihalaatio OECD Guidelie 451 (Carciogeicity Studies)

16 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 16 / 22 Lisäätymiselle vaaralliset vaikutukset: Vaaralliset aieet. Hydroksipropyylimetakry laatti Tulos / luokitus Tyyppi Altistusaika Tyyppi Meetelmä NOAEL P = 25 NOAEL F1 = 500 NOAEL P = 400 suu kautta: pakkosyöttö kahde sukupolve tutkimus suu kautta: pakkosyöttö util oe day before sacrifice Rotta OECD Guidelie 421 (Reproductio / Developmetal Toxicity Screeig Rotta OECD Guidelie 416 (Two- Geeratio Reproductio Toxicity Study) Toistuvasta aoksesta johtuva myrkyllisyys Hydroksipropyylimetakry laatti epoksipropoksi)propyylitr imetoksisilaai epoksipropoksi)propyylitr imetoksisilaai trimetyylibetsoyyli)fosfii ioksidi Tulos NOAEL=300 NOAEL=500 NOAEL=0,225 NOAEL=100 LOAEL=1.000 Levitysme etelmä suu kautta: pakkosyöttö suullisesti: ei eritelty Sisäähegit ys suu kautta: pakkosyöttö suu kautta: pakkosyöttö Altistumisaika/toist umistiheys Tyyppi Meetelmä Rotta OECD Guidelie 422 (Combied Repeated Dose Toxicity Study with the Reproductio / Developmetal Toxicity Screeig 28 d Rotta OECD Guidelie 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity i Rodets) 14 d Rotta OECD Guidelie 412 (Repeated Dose Ihalatio Toxicity: 28/14-Day) 3 m5 d/w Rotta OECD Guidelie 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity i Rodets) 28 daysdaily Rotta OECD Guidelie 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity i Rodets) KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Yleiset ekologiatiedot: Seos o luokiteltu perustue olemassa olevii aieosille aettuihi vaaratietoihi ja perustaa seoste luokituskriteereille jokaisessa vaaraluokassa ja erittelyssä asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 Liite I.Asiaakuuluva saatavissa oleva terveys/ympäristötieto o luetteloitu kohdassa 3 ja aettu seuraavassa Myrkyllisyys Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle: Erittäi myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Ei saa päästää viemärii/pitavetee/pohjavetee.

17 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 17 / 22 Arvotyyp pi Arvo Akuutti toksisuus Altistusaik a Tyyppi Meetelmä LC50 0,704 mg/l Fish 96 h Daio rerio OECD Guidelie 203 (Fish, Acute Toxicity EC50 1 mg/l Daphia 48 h Daphia maga OECD Guidelie 202 (Daphia sp. Acute Immobilisatio NOEC 0,405 mg/l Algae 72 h Pseudokircherella subcapitata OECD Guidelie Ihibitio EC50 1,98 mg/l Algae 72 h Pseudokircherella subcapitata OECD Guidelie Ihibitio NOEC 0,092 mg/l chroic 21 d Daphia maga OECD 211 Daphia (Daphia maga, Reproductio LC mg/l Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guidelie 203 (Fish, Acute Toxicity EC mg/l Daphia 48 h Daphia maga OECD Guidelie 202 (Daphia sp. Acute Immobilisatio EC mg/l Algae 72 h Seleastrum capricorutum (ew ame: Pseudokircherella subcapitata) NOEC 160 mg/l Algae 72 h Seleastrum capricorutum (ew ame: Pseudokircherella subcapitata) OECD Guidelie Ihibitio OECD Guidelie Ihibitio EC0 > mg/l Bacteria 16 h ot specified NOEC 24,1 mg/l chroic Daphia 21 d Daphia maga OECD 211 (Daphia maga, Reproductio LC50 1,79 mg/l Fish 96 h Daio rerio OECD Guidelie 203 (Fish, Acute Toxicity EC50 1,1 mg/l Daphia 48 h Daphia maga OECD Guidelie 202 (Daphia sp. Acute Immobilisatio EC50 2,66 mg/l Algae 96 h Pseudokircherella subcapitata OECD Guidelie Ihibitio NOEC 0,254 mg/l Algae 96 h Pseudokircherella subcapitata OECD Guidelie Ihibitio NOEC 0,233 mg/l chroic Daphia 21 d Daphia maga OECD 211 (Daphia maga, Reproductio LC50 27 mg/l Fish 96 h Salmo gairderi (ew ame: Ocorhychus mykiss) EC10 0,03 mg/l Algae 72 h Sceedesmus subspicatus (ew ame: Desmodesmus subspicatus) EC50 0,13 mg/l Algae 72 h Sceedesmus subspicatus (ew ame: Desmodesmus subspicatus) EPA OTS (Fish Acute Toxicity OECD Guidelie Ihibitio OECD Guidelie Ihibitio EC10 41 mg/l Bacteria 16 h ot specified NOEC 19 mg/l chroic Daphia 21 d Daphia maga EPA OTS (Daphid Chroic Toxicity LC mg/l Fish 48 h Leuciscus idus melaotus DIN EC50 > 143 mg/l Daphia 48 h Daphia maga OECD Guidelie 202 (Daphia sp. Acute Immobilisatio

18 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 18 / 22 epoksipropoksi)propyylitrimet oksisilaai epoksipropoksi)propyylitrimet oksisilaai epoksipropoksi)propyylitrimet oksisilaai epoksipropoksi)propyylitrimet oksisilaai epoksipropoksi)propyylitrimet oksisilaai trimetyylibetsoyyli)fosfiiiok sidi trimetyylibetsoyyli)fosfiiiok sidi trimetyylibetsoyyli)fosfiiiok sidi trimetyylibetsoyyli)fosfiiiok sidi EC50 > 97,2 mg/l Algae 72 h Pseudokircherella subcapitata OECD Guidelie Ihibitio NOEC > 97,2 mg/l Algae 72 h Pseudokircherella subcapitata OECD Guidelie Ihibitio EC mg/l Bacteria 16 h ot specified NOEC 45,2 mg/l chroic Daphia 21 d Daphia maga OECD 211 (Daphia maga, Reproductio LC50 55 mg/l Fish 96 h Cyprius carpio EU Method C.1 (Acute Toxicity for Fish) LC mg/l Daphia 48 h Simocephalus vetulus OECD Guidelie 202 (Daphia sp. Acute Immobilisatio ErC mg/l Algae 7 d Aabaea flos-aquae OECD Guidelie Ihibitio EC10 40 mg/l Algae 7 d Aabaea flos-aquae OECD Guidelie Ihibitio EC mg/l Bacteria 5 h ot specified NOEC >= 100 mg/l chroic Daphia 21 d Daphia maga OECD 211 (Daphia maga, Reproductio LC50 > 1-10 mg/l Fish 48 h Oryzias latipes OECD Guidelie 203 (Fish, Acute Toxicity EC50 > mg/l Daphia 48 h Daphia maga OECD Guidelie 202 (Daphia sp. Acute Immobilisatio EC50 > mg/l Algae 72 h OECD Guidelie Ihibitio EC50 > mg/l Bacteria 30 mi OECD Guidelie 209 (Activated Sludge, Respiratio Ihibitio LC50 85 mg/l Fish 96 h Salmo gairderi (ew ame: Ocorhychus mykiss) EPA OTS (Fish Acute Toxicity EC50 > 130 mg/l Daphia 48 h Daphia maga EPA OTS (Aquatic Ivertebrate Acute Toxicity Test, Freshwater Daphids) NOEC 8,2 mg/l Algae 72 h Seleastrum capricorutum (ew ame: Pseudokircherella subcapitata) EC50 45 mg/l Algae 72 h Seleastrum capricorutum (ew ame: Pseudokircherella subcapitata) OECD Guidelie Ihibitio OECD Guidelie Ihibitio EC mg/l Bacteria 17 h ot specified LC50 0,72 mg/l Fish 96 h Brachydaio rerio (ew ame: Daio rerio) OECD Guidelie 203 (Fish, Acute Toxicity EC50 22 mg/l Daphia 48 h Daphia maga OECD Guidelie 202 (Daphia sp. Acute Immobilisatio

19 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 19 / 22 NOEC mg/l Algae 72 h Sceedesmus subspicatus (ew ame: Desmodesmus subspicatus) EC50 > mg/l Algae 72 h Sceedesmus subspicatus (ew ame: Desmodesmus OECD Guidelie Ihibitio OECD Guidelie Ihibitio subspicatus) EC mg/l Bacteria 3 h OECD Guidelie 209 (Activated Sludge, Respiratio Ihibitio Pysyvyys ja hajoavuus Pysyvyys ja hajoavuus: Tuote ei ole biologisesti hajoava ei tietoja 72,9 % OECD Guidelie 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle helposti biohajoava aerobie % OECD Guidelie 301 C (Ready Biodegradability: Modified MITI Test (I)) helposti biohajoava aerobie 70 % OECD Guidelie 310 (Ready BiodegradabilityCO2 i Sealed Vessels (Headspace helposti biohajoava aerobie 81 % OECD Guidelie 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle luoossa hajoava aerobie 100 % OECD Guidelie 302 B (Iheret biodegradability: Zah- Welles/EMPA helposti biohajoava aerobie 94,2 % OECD Guidelie 301 E (Ready biodegradability: Modified OECD Screeig epoksipropoksi)propyylitrimet oksisilaai trimetyylibetsoyyli)fosfiiiok sidi Biokertyvyys / Liikkuvuus maaperässä Kulkeutumie ympäristössä: Kovetetut liimat ovat kiiteitä. Biokertyvyyspotetiaali: Ei tietoja käytettävissä Tulos Levitysmeetelmä Hajoavuus Meetelmä Ei helposti biohajoava. aerobie 37 % OECD Guidelie 301 A (ew versio) (Ready Biodegradability: DOC Die Away < 20 % OECD Guidelie 301 F (Ready Biodegradability: Maometric Respirometry luoossa hajoava aerobie 100 % OECD Guidelie 302 B (Iheret biodegradability: Zah- Welles/EMPA helposti biohajoava aerobie 86 % OECD Guidelie 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle aerobie 5 % OECD Guidelie 301 F (Ready Biodegradability: Maometric Respirometry LogPow Biologie kertyvyystekijä (BCF) Altistusaika Tyyppi Lämpötila Meetelmä

20 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 20 / 22 epoksipropoksi)propyylitrimet oksisilaai 4,52 OECD Guidelie 117 (Partitio Coefficiet (octaol / water), HPLC Method) 5,09 OECD Guidelie 117 (Partitio Coefficiet (octaol / water), HPLC Method) 3,16 ei eritelty 0,46 25 C OECD Guidelie 107 (Partitio Coefficiet (octaol / water), Shake Flask Method) 0,97 20 C ei eritelty 0,5 20 C QSAR (Quatitative Structure Activity Relatioship) 0,93 22 C OECD Guidelie 107 (Partitio Coefficiet (octaol / water), Shake Flask Method) 4,35 ei eritelty PBT- ja vpvb-arvioii tulokset trimetyylibetsoyyli)fosfiiioksidi PBT/vPvB Ei täytä yhtämittaise, biokertyvyyde ja toksisuude,hyvi yhtämittaise ja hyvi biokertyvä kriteereitä. Ei täytä yhtämittaise, biokertyvyyde ja toksisuude,hyvi yhtämittaise ja hyvi biokertyvä kriteereitä. Ei täytä yhtämittaise, biokertyvyyde ja toksisuude,hyvi yhtämittaise ja hyvi biokertyvä kriteereitä. Ei täytä yhtämittaise, biokertyvyyde ja toksisuude,hyvi yhtämittaise ja hyvi biokertyvä kriteereitä. Ei täytä yhtämittaise, biokertyvyyde ja toksisuude,hyvi yhtämittaise ja hyvi biokertyvä kriteereitä. Ei täytä yhtämittaise, biokertyvyyde ja toksisuude,hyvi yhtämittaise ja hyvi biokertyvä kriteereitä. Ei täytä yhtämittaise, biokertyvyyde ja toksisuude,hyvi yhtämittaise ja hyvi biokertyvä kriteereitä. Ei täytä yhtämittaise, biokertyvyyde ja toksisuude,hyvi yhtämittaise ja hyvi biokertyvä kriteereitä Muut haitalliset vaikutukset Ei tietoja käytettävissä KOHTA 13: Jätteide käsittelyy liittyvät äkökohdat Jätteide käsittelymeetelmät Tuottee hävittämie: Keräys ja luovutus uusiomateriaaliyritykselle tai hyväksytylle jätteidepoistolaitokselle. Toimitetaa hävitettäväksi voimassa olevie jätehuoltosääöste mukaisesti. Tuotteesta sytyvä jätemäärä riippuu merkittävästi käyttökohteesta Voidaa paikallisia määräyksiä oudattae hävittää kuallisessa jätevesihuollossa. Puhdistamattoma pakkaukse hävittämie: Käytö jälkee tuotejäämiä sisältävät tuubit, pakkaukset ja pullot tulee toimittaa voimassaolevie jätehuoltomääräyste mukaisesti jätekemikaaleille osoitettuu jätehuoltopisteesee. Jäteimike jäteliimat ja tiivisteet, jotka sisältävät orgaaisia liuottimia ja muita vaarallisia aieita EWC-jäteimikkeet eivät ole tuote-, vaa alkuperäkohtaisia. Valmistaja ei tästä syystä voi ilmoittaa jäteimikettä tuotteille, joita käytetää eri aloilla. Seuraavassa ilmoitettuja imikkeitä o pidettävä suosituksea käyttäjällä.

21 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 21 / 22 KOHTA 14: Kuljetustiedot YK-umero ADR 3082 RID 3082 ADN 3082 IMDG 3082 IATA Kuljetuksessa käytettävä virallie imi ADR RID ADN IMDG IATA YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S. () YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S. () YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S. () ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Isoboryl acrylate) Evirometally hazardous substace, liquid,.o.s. (Isoboryl acrylate) Kuljetukse vaaraluokka ADR 9 RID 9 ADN 9 IMDG 9 IATA Pakkausryhmä ADR RID ADN IMDG IATA III III III III III Ympäristövaarat ADR RID ADN IMDG IATA Ei voida käyttää. Ei voida käyttää. Ei voida käyttää. P Ei voida käyttää Erityiset varotoimet käyttäjälle ADR RID ADN IMDG IATA Ei voida käyttää. Tuelirajoituskoodi: (E) Ei voida käyttää. Ei voida käyttää. Ei voida käyttää. Ei voida käyttää. Tämä kappalee kuljetusluokitukset koskevat yleisesti pakattua ja irtotavaraa. Kuljetusastioille, joide ettomäärä o korkeitaa 5 l estemäisiä aieita tai ettomassa korkeitaa 5 kg kiiteitä aieita yksittäistä pakkausta tai sisäpakkausta kohde, voidaa soveltaa poikkeuksia EM 375 (ADR), 197 (IATA), 969 (IMDG), mistä johtue pakatu tavara kuljetusluokitus voi olla poikkeava Kuljetus irtolastia Marpol-sopimukse II liittee ja IBC-sääöstö mukaisesti Ei voida käyttää.

22 KTT-o: V011.0 LOCTITE AA 3494 LC kow as LOCTITE 3494 VIS/UV Sivu 22 / 22 KOHTA 15: Laisäädätöä koskevat tiedot Nimeomaisesti aietta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösääökset tai -laisäädätö VOC-pitoisuus 5,00-10,00 % (EU) Kemikaaliturvallisuusarvioiti A Kemiallista turvallisuusarviota ei ole tehty. KOHTA 16: Muut tiedot Tuottee etiketöiti o määritelty kappaleessa 2. Lyheteide täydellie teksti koodeiee tässä turvallisuustiedotteessa seuraavasti: H226 Syttyvä este ja höyry. H228 Syttyvä kiiteä aie. H302 Haitallista ieltyä. H311 Myrkyllistä joutuessaa iholle. H312 Haitallista joutuessaa iholle. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergise ihoreaktio. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H332 Haitallista hegitettyä. H335 Saattaa aiheuttaa hegitysteide ärsytystä. H361f Epäillää heiketävä hedelmällisyyttä. H400 Erittäi myrkyllistä vesieliöille. H410 Erittäi myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Lisätiedot: Tiedot perustuvat tämähetkisee tietämykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme turvallisuusvaatimuste suhtee ja iide tarkoitus ei ole kuvata tuottee omiaisuuksia. Tärkeät muutokset tässä käyttöturvallisuustiedotteessa ovat merkitty pystyviivoilla asiakirja vasemmassa reauassa. Vastaava teksti o merkitty erivärisellä varjostettuu kettää.