FINNAIRIN MATKUSTAMOTURVAOHJEEN KÄÄNNÖS KANSAINVÄLISELLE VIITTOMISELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINNAIRIN MATKUSTAMOTURVAOHJEEN KÄÄNNÖS KANSAINVÄLISELLE VIITTOMISELLE"

Transkriptio

1 FINNAIRIN MATKUSTAMOTURVAOHJEEN KÄÄNNÖS KANSAINVÄLISELLE VIITTOMISELLE Leena Rauhamäki Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki ( AMK )

2 TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK) Rauhamäki Leena Matkustamoturvaohjeen käännös kansainväliselle viittomiselle Turku sivua ja 5 liitettä ja 1 videoliite Opinnäytetyöni koostuu kahdesta osasta. Työni tuotos on Finnairin matkustamoturvaohjeesta tehty käännös kansainväliselle viittomiselle. Käännös turvaohjeesta on työssäni VHS kasetilla liitteenä. Käännöksessä käytin mallina Eugene A. Nidan dynaamista ekvivalenssi teoriaa. Tein myös kyselytutkimuksen Suomessa asuville kuuroille. Tutkimuksessa selvitin mitä kuurot ajattelevat Finnairin tämänhetkisestä turvaohjeesta ja onko kuuroilla tarvetta viittomakieliselle turvaohjeelle. Aiheeni on ajankohtainen ja kiinnostava, koska Yhdysvaltoihin kohdistuneen terrori-iskun jälkeen lentoturvallisuuteen on kiinnitetty enemmän huomiota. Työni aineistona on ollut Finnairin A-320 TURVAVIDEO ja kyselykaavakkeilla keräämäni aineisto. Kyselykaavakkeet lähetin kuurojen yhdistyksien kautta yhteensä 150 Suomessa asuvalle kuurolle keväällä Kyselykaavakkeista saatujen tulosten perusteella puolet vastaajista haluaisi nähdä turvaohjeet viitottuna, koska se lisää turvallisuuden tunnetta tai osa kuuroista matkustajista ei ymmärrä kirjoitettuja ohjeita. Videolla oleva käännös on pituudeltaan alle kolme minuuttia. Käännöksessä käytän kansainvälisten viittomien lisäksi pantomiimia ja suomalaista viittomakieltä sekä sormitusta. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet ymmärtävät kansainvälistä viittomista. Käännös on mahdollisesti jäämässä Finnairin käyttöön. Asiasanat: kääntäminen, ilmailu, tulkkaus, viittomakieli, kansainvälinen viittominen Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö

3 ABSTRACT The Diaconia Polytehnics, Turku Unit Degree Programme in Sign Language Interpretation Sign Lanquage Interpreter (AMK) Rauhamäki Leena Safety instructions translation to international signing Turku pages, 5 appendices, 1 video appendice The aim of the present final thesis was to make a video translation about Finnair s cabin safety instructions for Deaf passengers using international Sign. International Sign is a mimic and universal lingua franca used by the Deaf among themselves in their intercultural encounter. Finnair was cooperating with the accomplishing of the thesis by providing information about the safety instructions. This present thesis is probably going to be used in Finnair. There are two main sections in this present thesis. The first section deals with the process of translating. The actual signed version of the translation in international sign is introduced there. The second section deals with the survey research in with the opinions of Finnish Deaf people were inquired with special emphasis on the need of signed instructions in the aeroplanes. The theory used for the purpose of the present thesis is Eugene Nida s dynamic equivalence theory. The method of the study is qualitative. In the second section the structured survey technique was used, and150 questionaries were send to different Deaf Clubs. 53 answer sheets were send back, and they form the data of the second section. The translation section of the thesis was produced in form of a VHS tape. The length of the tape is about two minutes. The results of the survey section pointed out that half of the Deaf participants wanted to see signed instructions, and they felt that such a version of the instructions contributed to their sense of safety as well as made the instructions easier to access. The written Finnish text is the second language of the Deaf population, and many Deaf people prefer the use of Sign Language in getting the instructions. Keywords: Aviation, International Sign, Interpreting, Sign Language, Signs The thesis is stored at the Diaconia Polytecnic Turku Unit

4 SISÄLLYS 1. JOHDANTO.5 2. TUTKIMUKSEN TAVOITE SUOMALAINEN VIITTOMAKIELI KÄÄNNOKSEN TAUSTALLA Yleistä tietoa viittomakielestä Kansainvälinen viittominen VIITOTUN KÄÄNNÖKSEN TEORIAA AINEISTON KERUUMENETELMÄT KÄÄNNÖKSEN VAIHEET Käännösprosessista Uudella käännösmallilla kääntäminen Käännöksen kuvaus videolle Käännöksen arviointi TUTKIMUKSEN TULOKSET POHDINTA. 26 LÄHTEET LIITTEET 32 Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Opinnäytetyön kyselykaavake Kyselykaavakkeen saatekirje Finnairin matkustamoturvaohje kirjoitettuna Finnairin tekstin selkokielinen versio Käännöksen glossit Käännösvideo

5 1 JOHDANTO Opinnäytetyöni aiheena on Finnairin matkustamoturvaohjeiden käännös kansainväliselle viittomiselle. Työhöni kuuluu sekä käännös, joka on videona liitteenä, että tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä Suomessa asuvat kuurot ajattelevat tämän hetkisestä matkustamoturvaohjeesta. Aiheeni keksin opinnäytetyötä käsittelevällä oppitunnilla. Keskustelin opinnäytetyöni aiheesta miesystäväni kanssa, joka on valmistumassa Finnairin lentäjäksi. Hän kannusti minua markkinoimaan ideaani Finnairille. Maaliskuussa 2003 olin Finnairilla esittelemässä opinnäytetyöni pohjaideaa. Matkustamoturvallisuuspäällikkö Sami Sievän kanssa keskusteltuani opinnäytetyöni muodoksi tuli Finnairin tarpeen mukaan käännös kansainväliselle viittomiselle. Kansainvälinen viittominen on kuurojen kansainvälisissä tapaamisissa ja matkoillakin käyttämä keinotekoinen kommunikointitapa. Käännöksen eteenpäin markkinoimiseksi ja asian selvittämiseksi muille, työhön oli hyvä myös liittää tutkimus tai kattava kartoitus siitä, mitä Suomessa asuvat kuurot ajattelevat turvallisuusohjeiden käännöksen tarpeellisuudesta. Olisin voinut vielä lopuksi tarkistuttaa käännökseni kansainvälistä viittomista osaavalla viittomakielentulkilla, mutta tähän ei aikani riittänyt. Olen kirjoittanut käännöksessä käyttämäni viittomat liitteeksi, eli glossannut käännökseni. Katso Liite 5. Käännöksen Glossit. Aihe on ajankohtainen Yhdysvalloissa sijainneen World Trade Centeriin kohdistuneen terrori-iskun vuoksi. Ennen syyskuun 11. päivää 2001, käännös ei varmaankaan olisi niin helposti tullut mieleeni. Työni käsittelee osin samaa aihetta, kuin Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikössä 2003 tehty Mari Lindholmin opinnäytetyö. Mari Lindholmin työn aiheena oli erityisryhmät matkailuyritysten asiakkaina.

6 6 2 TUTKIMUKSEN TAVOITE Tutkimuksellani haluan selvittää, mikä on kansainväliselle viittomisellelle tehdyn matkustamoturvallisuusohjeen käännöksen tarve ja halusin tutkia myös, mitä mahdollisia muita erikoistoiveita lentomatkailussa on kuurolla matkustajalla. Kyselykaavakkeella saadut tulokset ovat hyvänä perusteluna varsinaisen käännöksen tarpeellisuudelle. Tutkimukseni hypoteesina, eli tuloksen oletuksena oli, että kuurot haluavat viittomakielisen käännöksen lentoturvaohjeista. Kyselyllä selvitän muun muassa, kuinka usein suomalaiset kuurot matkustavat lentäen. Samoin selvitän, miten he tällä hetkellä ymmärtävät turvallisuusohjeet. Tavoitteenani on myös selvittää muita mahdollisia ongelmakohtia kuurolla on lentomatkustamisessa. Kaavakkeessa olen yrittänyt saada mahdollisimman hyvin selville ne mahdolliset ongelmakohdat, joita kuuro matkustaja ei ymmärrä turvaohjeesta. Pohdintaosuudessa vertaan kaavakkeella saamiani tietoja siihen, mitä matkustajien on Finnairin mukaan ehdottaman tärkeä tietää turvaohjeista ennen lentoa. Aistivammaisille henkilöille, joita ovat kuurot, kuurosokeat, kuulovammaiset, sokeat ja näkövammaiset, tiedonsaanti matkailussa voi olla ongelmallista. Syinä tähän ovat muun muassa opasteiden liian pienet tekstit tai niiden värien kontrastit ovat epäselviä. (Lindholm 2003, 31.) Tätä kohtaa voi myös soveltaa kuurosokeiden lentomatkailuun. Vaikka he näkevätkin ja kuulevatkin osittain, miten käy kun kone esimerkiksi alkaa täyttyä savulla. Kuinka kirkkaat ovat lattiassa tai sen lähellä olevat valot, jotka johtavat poistumistielle. Lattiassa olevien valojen kirkkaus on suunniteltu normaalisti näkevien kannalta (Keskinarkaus ).

7 7 3 SUOMALAINEN VIITTOMAKIELI KÄÄNNÖKSEN TAUSTALLA Ne lukijat, jotka ovat jo perehtyneet suomalaiseen viittomakieleen ja viittomakielen eroavuuteen puhutuista kielistä, voivat siirtyä lukuun 3.2 kansainvälinen viittominen, tai lukuun 4. käännöksen teoriatausta. Ihmisten välinen viestintä perustuu ensisijaisesti ääneen ja sen kuulemiseen. Luonnollisella kielellä tarkoitetaan ihmisen arkiviestinnässä käyttämiä kieliä. Kaikkina aikoina on ollut ihmisiä, joille äänellinen viestintä on toissijaista, koska he eivät voi kuulla sitä. Suomessa noin 5000 henkilöä käyttää viittomakieltä, sekä maassamme on yhteensä eriasteisesta kuulovammasta kärsivää henkilöä. Suomalainen viittomakieli, kuten kaikki kuurojen käyttämät viestintäjärjestelmät tuotetaan eleillä, ilmeillä ja vastaanotetaan näköaistin avulla. (Rissanen 1985, 5.) Kuitenkin on olemassa myös viittomakielen kirjoitusjärjestelmiä. Näissä järjestelmissä viittomat kuvataan erilaisilla käden ja sormien merkeillä, lisäksi viittoman paikka ja ilme on kuvattu kirjoitusmerkkiin. Suomessa ensimmäinen kuurojen yhdistys perustettiin Turkuun vuonna Kuurot kokoontuivat yhdistyksessä aluksi esimerkiksi keskustelemaan ja oppimaan toisiltaan. Kuurojen yhdistyksien syntyyn vaikuttivat muun muassa yhteinen kieli, yhteiset koulukokemukset ja vierauden tuntu kuulevien parissa. (Wallvik 2001, 213.) 3.1. Yleistä tietoa viittomakielestä Ensimmäiset maininnat kuuroista löytyvät Egyptistä ja Mesopotamiasta, jotka olivat ensimmäiset sivistyneet yhteiskunnat. Kirjoitettua tietoa kuuroista löytyy 1700-luvulta ekr. babylonialaisesta laista. (Wallvik 2001, 7.) Viitotuilla kielillä tarkoitetaan eri puolella maailmaa kuurojen yhteisöissä kehittyneitä viittomakieliä. Viittomakielet perustuvat käsien, kasvojen ja vartalon liikkeiden käyttämiseen viestin tuottamisessa. (Malm & Östman 2000, 9 12.) Yksi viittoma koostuu neljästä eri elementistä. Nämä ovat käsimuoto, viittoman paikka, liike ja orientaatio. Käsimuodolla tarkoitetaan sormien lukumäärää ja asentoa viittoman aikana. Viittoman paik-

8 8 ka tarkoittaa kohtaa, joko kosketuksena vartalolla tai viittoman tuottamista vartalon edessä tai sivulla. Liike tarkoittaa käden liikettä viittoman aikana. Orientaatio on kämmenen suunta viittomassa. (Suomalaisen viittomakielen perussanakirja 1998.) Viittomakielet eivät ole tekokieliä, eli niitä ei ole kehitetty kuurojen apuvälineiksi, vaan ne ovat syntyneet kuurojen yhteisöissä. Viittomakieltä eivät käytä vain kuurot, vaan myös heidän kuulevat lähimmäisensä. Suomalaisten kuurojen vanhempien kuulevat lapset oppivat suomen kielen toisena, vieraana kielenä. Viittomakieliselle henkilölle opetetaan suomea lukemista ja lukemaan oppimista varten. (Malm & Östman 2000, 9 12.) Kuurojen vanhempien kuulevan lapsen pitää ensin oppia suomen kieli, jotta hän voi sitä käyttää. Viittomakielet ovat eri maissa erilaisia, eivätkä ne noudata puhuttujen kielien kielisukulaisuuksia. Esimerkiksi Englannissa käytettävä viittomakieli eroaa Amerikassa käytettävästä viittomakielestä. Merkittävin piirre, joka erottaa viittomakielen muista kielistä ja henkisistä toiminnoista, on sen ainutlaatuinen tapa käyttää tilaa kielellisesti, sanastollisesti, kieliopillisesti ja lauserakenteellisesti. Se mikä puheessa on etenevää, ajallisesti peräkkäistä on viittomakielessä paljon samanaikaista, rinnakkaista ja monitasoista. (Sacks 1992, 109.) 3.2. Kansainvälinen viittominen Viittomakieli ei ole kansainvälinen kieli. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö erimaalaiset kuurot voi kommunikoida vieraskielisen kanssa. On syntynyt viittomistapa, joka ei ole kieli vaan yhdistelmä eri viittomakielille yhteisiä rakenteellisia piirteitä ja amerikkalaisen viittomakielen viittomia. (Malm & Östman 2000, 19.) Tätä kommunikaatiotapaa kutsutaan kansainväliseksi viittomiseksi. Vuonna 1900 Pariisin kuurojen kongressissa Suomalainen Julius Hirn ehdotti yhtenäisen kansainvälisen viittomisen luomista. Suunnitelmana oli, että jokaisesta maasta yksi henkilö kerää kasaan maansa viittomia, jotka lähetetään seuraavaan kongressiin. Tavoitteena oli yhtenäistää eri maiden viittomakielet, laatia viittomakielen käsikirja ja luoda kansainväliset sormiaakkoset. Suunnitelma ei kuitenkaan onnistunut. (Walvik 2001, 247.)

9 9 Kansainvälisestä viittomisesta voidaan käyttää nimeä Gestuno. Kansainvälinen viittominen ei ole kieli, vaan kuurojen kommunikointitapa. Kansainvälistä viittomista kuurot käyttävät esimerkiksi WFD, World Federation of the Deaf (Kuurojen Maailmanliiton Kokouksissa) tai CISS:n Comittee International des Sports des Sourds (Kansainvälinen Kuurojen Urheiluliitto) tapaamisissa tai matkoilla tavatessaan uusia kuuroja. Maailmassa on noin 5000 puhuttua kieltä ja 1000 eri viittomakieltä. Kansainvälisessä viittomisessa ei ole mitään kielioppisääntöjä, eikä mitään rajoja käyttää kieltä. Tavoitteena on vain tulla ymmärretyksi ja ymmärtää muita. Kuurojen on helppo ymmärtää toisiaan, koska he elävät samantyylisessä kulttuurissa ja heillä on vahva yhteenkuuluvuuden tunne. Kahden erimaalaisen kuuron kommunikointi onnistuu, kun molemmat keksivät tilanteeseen sopivia uusia viittomia tai käyttävät tilanteeseen sopivia oman maansa viittomia. Uusia viittomia keksiessä voi vapaasti improvisoida. Kansainvälisessä viittomisessa kannattaa selittää asioita mahdollisimman tarkkaan. (Tiainen ). Esimerkiksi aivan kuin ei muistaisi jotain sanaa ja sitä pitää kuvailla mahdollisimman tarkasti (Allshop & Woll & Brauti 1994, 181). Moodyn mukaan kansainvälisestä viittomisesta voidaan löytää kolme erilaista tapaa luoda viittomia. Yksi on lainata viittomia oman maansa viittomakielestä, toinen on pantomiimi ja kolmas tapa on etsiä viittomia kansainvälisen viittomisen sanakirjasta. (Allshop & Woll & Brauti 1994, 172.) Tärkeintä kansainvälisessä viittomisessa on ilmeiden käyttö ja asian esittäminen niin, että kuulevakin voisi sen ymmärtää. Tavoitteena on esittää viittomistoa. Kaikki keinot ovat sallittuja, esimerkiksi värien kertomisessa voi näyttää tarkoittamaansa väriä. Myös visuaalisuus yleensä ja tilankäyttö sekä kuvailu ovat oleellisia osia kansainvälisen viittomisen rakenteessa. Kielessä on tavoitteena jättää kaikki turhat asiat pois. Kannattaa viittoa mahdollisimman rauhallisesti ja selvästi. (Tiainen )

10 10 4 VIITOTUN KÄÄNNÖKSEN TEORIAA Lähes kaikki käännösteorioita käsittelevä kirjallisuus sisälsi vain puhuttujen kielten kääntämistä, mutta näitä ajatuksia voi hyvin käyttää myös viittomakielelle kääntämisessä. Jo varhain on huomattu yksi kääntämisen perusongelma, nimittäin jos tekstiä käännetään sanatarkasti, kärsii lauseiden tyyli ja usein myös asian ymmärrettävyys. Jos taas ollaan tekstille, eli ajatukselle tai sisällölle uskollisia, muuttuu käännöksen muoto. (Reiss & Vermeer 1986, 24.) Tavoitteenani on kääntää tekstin tarkoitus, kuitenkin yritän säilyttää käännöksessäni tekstin vastaavan tyylin. Kääntäjä ei tarjoa enempää tai vähempää informaatiota käännöksessään kuin lähdetekstin tuottaja; hän tarjoaa samaa informaatiota toisella tavalla. (Reiss & Vermeer 1986, 70.) Käännöksessäni tarjoan informaation viitotussa muodossa. Sisällöltään käännös vastaa alkuperäistä tekstiä. Sanasta sanaan käännöstä käytettiin aikoinaan Raamatun kääntämisessä, koska sanoja ja niiden järjestystä pidettiin pyhinä, joten niihin ei haluttu tai niihin ei voitu koskea. Nykyisin on vallalla niin sanottu viestivä kääntäminen, jossa lähdekielinen informaatiotarjous välitetään kohdekielen keinoin imitoivana informaatiotarjouksena. Tällaisesta käännöksestä ei ainakaan kielen perusteella heti näe, että se on käännös. (Reiss & Vermeer 1986, ) Käännöstieteessä on kiistattomasti todistettu, että jos kymmenen henkilöä kääntää esimerkiksi saman runon, tulee runosta kymmenen eri versiota. (Bassnet 1995, 44.) Käännökseni kansainväliselle viittomiselle on vain yksi vaihtoehto. Käännöksen tuotos on vain hioutunut sitä viittoessani nykyiseen muotoonsa. Jonkun toisen henkilön viittoessa tuotos voi olla hyvinkin erilainen. Käännös ei ole pelkästään kielellinen, vaan aina myös kulttuurinen käännös. Tulkkauksen ja kääntämisen ero on se että, tulkkausta, sen toimintaa ei voi korjata. Käännöstä voi muokata, kun kohdetekstiä tuotettaessa verrataan sitä lähdetekstiin. (Reiss &Vermeer

11 , 9 10). Muokkasin käännöstäni useaan otteeseen ennen sen varsinaista lopullista muotoa. Muokkaamisella tarkoitan käännöksen viittomista videolle, sen analysointia, kommentointia ja korjaamista. Kaikki alkuperäisessä tekstissä olevat asiat oli mainittava, mutta asian idean tai tarkoituksen kääntäminen viittomille oli joissain kohdissa haastavaa. Käännöstä analysoin enemmän luvussa 6.4. Kääntämisen teoriaa käsitelleitä kirjoja on ollut runsaasti tarjolla. Nämä teokset kuitenkin ovat käsitelleet enemmän tekstin kääntämistä. Löysin kirjoista myös tietoa tulkkaamisen teoriasta. Mitään käännösteoriaa ei löytynyt, joka käsittelisi kirjallisen aineksen kääntämistä viittomakielelle. Viittomakielen Lehtori Terhi Rissanen esitteli aivan uuden käännösmallin, jolla viittomakielisen käännösmateriaalin valmistaminen olisi mahdollista. Tätä asiaa käsittelen opinnäytteeni video-osion kääntämistä käsittelevässä luvussa 6.2. Kääntäjä ei ole käännösautomaatti, vaan kääntäjä on kaksikielisen viestinnän asiantuntija (Vehmas-Lehto 1999, 19). Kääntäminen vieraalta kieleltä toiselle vieraalle kielelle on hyvin harvinaista, varsinkin kun kohdekieli, eli kieli jolle käännetään, ei varsinaisesti ole edes kieli. Yleensä kääntäjä kääntää vieraasta kielestä äidinkieleen. Eugene A. Nidan käännösteoria dynaaminen ekvivalenssi sopii työni kääntämisen metodiksi. Dynaamisen ekvivalenssin perusideana on, että käännöksen arvoa ei mitata pelkän lähtötekstin ja käännöksen suhteen perusteella, vaan arviointi kohdistetaan tekstin ja kielen ulkopuolelle. Kielen ulkoisena tekijänä ovat Nidalla käännöksen vastaanottajan reaktiot. Jos käännöksen vastaanottajan reaktiot vastaavat oleellisin osin lähtötekstin vastaanottajan reaktioita, käännös on lähtötekstin ekvivalentti, eli vastaava käännös. (Vehmas-Lehto 1999, 56.) Nida erottaa toisistaan kaksi ekvivalenssi-tyyppiä edellä mainitun dynaamisen ja muodollisen ekvivalenssin. Muodollinen ekvivalenssi kiinnittää huomiota itse viestiin, muotoon ja sisältöön. Tästä käytetään myös nimeä selittävä kääntäminen. Tarkoituksena muodollisessa ekvivalenssissa on auttaa lukijaa ymmärtämään mahdollisimman paljon lähtötekstin kontekstista. (Bassnett 1995, ) Nidan teoriaa vastaan on kuitenkin olemassa skoposteoria. Kreikan kielen sana skopos merkitsee tavoitetta, tai päämäärää (Reiss & Vermeer 1986, 55). Skoposteorian mukaan käännöksen ei tarvitse olla ekvivalentti, pääasia on että se on hyvä. (Vehmas-Lehto1999, 92.) Millainen sitten on hyvä käännös.

12 12 Tavoitteenani on saada aikaan viitottu käännös, joka aiheuttaa käännöksen kohdekielisessä katsojassa saman reaktion, kuin lähtökielisessä katsojassa. Käännökseni nojaa Eugene A. Nidan dynaamisen ekvivalenssin teoriaan. Käytän termiä katsoja, koska käännös on suunnattu viittomakieliselle yleisölle. Käännöksen katsottuaan matkustajat tietävät, kuinka hätätilanteessa tulee toimia.

13 13 5 AINEISTONKERUUMENETELMÄ Opinnäytetyöni aineistonkeruumenetelmänä on kyselykaavake. Kaavake on liitteenä työn lopussa. Liite 1. Opinnäytetyön kyselykaavake. Kaavakkeella sain tarvittavan materiaalin tutkimusta varten ja perustelut käännösvideon tarpeellisuudelle. Kyselykaavakkeella tavoitin parhaiten mahdollisimman monta vastaajaa, mahdollisimman lyhyessä ajassa. Toinen mahdollinen aineistonkeruumenetelmä olisi ollut haastattelu. Haastattelu sopii menetelmäksi paremmin, jos tavoitteenani olisi ollut tavoittaa vain muutama vastaaja ja saada heiltä kattavat vastaukset. Haastattelu ei ole tähän tilanteeseen tarpeeksi kattava tutkimusmenetelmä. Kaavakkeen tarkoituksena on kartoittaa muun muassa, miten kuurot tällä hetkellä ymmärtävät lentokoneessa olevan turvallisuusohjeen, ja tarvitaanko turvaohjeesta viittomakielistä käännöstä. Työni on laadullinen tutkimus, vaikka siihen liittyykin määrällinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen ongelmana on ihmisten tapa vastata kyselyyn siten, miten he ehkä olettavat olevan paras tapa. Usein laadullisiin kyselyihin ei vastata rehellisesti, vaan niin kuin tutkimuksen tekijän mielestä olisi paras. Vältin tämän vastaustavan laatiessani kaavakkeen kysymyksiä. Tein kysymyksistä mahdollisimman neutraaleja, en avoimia kysymyksiä. Suunnittelin kyselylomakkeeksi kaavakkeen, joka sisälsi sekä avoimia että strukturoituja kysymyksiä. Kyselykaavakkeet lähetin kuurojen yhdistyksille eri puolelle Suomea saadakseni kattavat tutkimustulokset. Kyselykaavakkeen kielelliset - ja visuaalisuuteen liittyvät ongelmat selvitin testaamalla kaavaketta yhdellä viittomakielisellä kuurolla. Kyselykaavake ja saatekirje ovat työn lopussa liitteinä. Liite 1. Opinnäytetyön kyselykaavake ja Liite 2. Kyselykaavakkeen saatekirje. Kyselykaavakkeet lähetin postitse yhdessä kirjekuoressa kuurojenyhdistykseen. Samaan kuoreen laitoin jokaiselle yhdistykselle yhden palautuskuoren, ohjeet kyselyiden palauttamisesta ja saatekirjeen jokaiselle vastaajalle. Toimintatapani vaati kuurojenyhdistyksiltä yhteistyöhalukkuutta.

14 14 Postitin kyselykaavakkeita yhteensä 130 kappaletta 12:een eri kuurojen yhdistykseen. Vastauksia sain takaisin 53 kappaletta. Vastauksia tuli Lappeenrannasta, Espoosta, Kotkasta, Kajaanista, Turusta, Helsingin alueelta ja Seinäjoelta. Pohjoisin kuurojenyhdistys, mistä vastauksia sain, oli Kajaani. Lähetin kyselyitä myös Muonioon, Ouluun ja Rovaniemelle. Rovaniemen kuurojenyhdistyksen osoite oli virheellinen, eivätkä kaavakkeet menneet perille. Oulusta ja Muoniosta ei palautunut yhtään kaavaketta. Olisin halunnut selvittää myös sen, vaikuttaako asuinpaikka kuurojen matkailuun. Nyt vastaukset painottuvat Etelä-Suomeen.

15 15 6 KÄÄNNÖKSEN VAIHEET Aloitin kyselykaavakkeisiin tulevien kysymysten keräämisen ja suunnittleun kesällä Keräsin lentomatkustamista käsittelevää kirjallisuutta ja käännösteorioita käsitteleviä kirjoja. Lentomatkailuteoksista kokosin mielestäni tärkeimpiä, yleisimpiä aiheita ja muokkasin ne kyselykaavakkeeseen sopiviksi kysymyksiksi. Lento-onnettomuudessa kuolleista 1/3 kuolee, koska he eivät tiedä miten hätätilanteessa olisi pitänyt toimia. Olen miettinyt tätä lausetta siksi, että haluaisin tietää, kuinka asia on tutkittu. Brownin teoksessa mainitaan, että on kolme kertaa suurempi todennäköisyys saada vaurioita onnettomuudessa, jos ei ole lukenut turvallisuusohjetta. (Brown 1989, 345.) Tutkimuksen mukaan lentomatkustaja voi myös itse vaikuttaa omaan turvallisuuteensa. Käsimatkatavaroita kannattaa ottaa mahdollisimman vähän, lennolla kannattaa käyttää jatkuvasti turvavyötä ja tutustua koneen turvalaitteisiin. (Kinnunen 2001,158.) Finnairin Cabin Safety Manual -käsikirjassa on erittäin tarkat ohjeet siitä, mitä matkustajille pitää kertoa ennen lennolle lähtöä. Cabin Safety manual sisältää myös ohjeet vammaisten istumapaikkojen valinnasta koneessa. Ohjeiden mukaan vammaisia ei tule sijoittaa ovien tai varauloskäyntien viereen, jotta he eivät tukkisi varauloskäyntiä mahdollisessa hätätilanteessa (Cabin safety manual 1997). Ennen koneen lähtöä matkustajille on kerrottava seuraavat asiat: käsimatkatavaroiden säilytys, elektronisten laitteiden käyttäminen lennon aikana, mukaan lukien matkapuhelimet, turvaohjekortin sijainti ja sen sisältö. (Cabin safety manual 1997.) EXIT- paikoilla istuvien tulee pystyä siirtymään nopeasti syrjään hätätilanteen sattuessa. Näillä paikoilla istuvien tulee varmasti pystyä auttamaan muita matkustajia mahdollisessa hätätilanteessa. (Lindholm 2003, 38.) Kuuron tulisi ilmoittaa kuulovammastaan jo matkaa varatessaan. Varaukseen merkitty koodi DEAF tulostuu matkustajalistaan, jonka perusteella lentohenkilökunta tietää millä paikalla kuuro matkustaja istuu ja osaa näin huomioida hänet esimerkiksi poikkeustilanteessa. Finnairilla on myös tapana, että lentohenkilökunta käy näyttämässä koneen turvaohjeen kuulovammaiselle matkustajalle istuintaskussa olevan oppaan avulla. ( Lentoyhtiöiden tunnisteet. Ilmailulaitoksen WWW-sivu ) Finnairin matkustamoturvallisuuspäällikkö Sami Sievä ker-

16 16 toi, että siiven kohdalla olevalla EXIT -paikalla saa istua ainoastaan henkilö, joka puhuu yhteistä kieltä henkilökunnan kanssa ja suostuu hätätilanteessa avustamaan henkilökuntaa ja avaamaan varauloskäynnin hätätilanteessa (Sievä ). Erilaiset vammat rajoittavat liikkumista, kommunikointia ja aistimista. Nämä vammat vaikuttavat siihen, kuinka paljon erityisjärjestelyjä henkilö tarvitsee matkustaakseen. (Lindholm 2003, 30). Finnair on alkanut rajoittaa kuurosokeiden lentomatkailua ilman avustajaa. Esimerkiksi kuuro ei kuule kuulutuksia, ja jos tulee pakkolaskutilanne, kuurosokea jää muiden jalkoihin, eikä pysty pelastautumaan. (Reinboth 2004.) Sievän mukaan täysin kuurosokea ei voi tulla Finnairin koneeseen yksin, vaan tarvitsee saattajan. Mikäli henkilö ei ollenkaan näe, eikä kuule, henkilökunnalla ei ole mitään keinoa kommunikoida hänen kanssaan normaalisti eikä hätätilanteessa. Sievä selventää, että asia ei ole aivan näin yksiselitteinen, vaan kuurosokeat matkustajatapaukset käsitellään erikseen ja arvioinnin mahdollisesta saattajan tarpeesta tekee Ema (Emergency Medical Assistance) Group. (Sievä ). 6.1 Käännösprosessista Käännösprosessi alkoi tutustumalla kansainvälisen viittomisen sanakirjaan. Kyseisessä kuvasanakirjassa oli viittomat kuvina ja kirjoitettuna englanniksi ja ranskaksi. Ensin kirjoitin videolta kuulemani suomenkielisen matkustamoturvaohjeen tekstille ja tämän jälkeen käänsin tekstin englanniksi. Seuraavaksi ryhdyin etsimään kansainvälisen viittomisen kuvasanakirjasta tekstin tyyliin sopivimpia, keskeisimpiä ja olennaisimpia viittomavastineita. Huomasin kuitenkin, ettei sanakirjassa ole läheskään kaikkia tarvitsemiani viittomia, joten jouduin käyttämään paljon kuvailua ja mimiikkaa käännöksessäni. Käännöksen muokkaamisessa minua auttoivat opettaja Jaana Aaltonen ja lisäksi sain käännösapua Kuurojen Maailman Liiton pääsihteeriltä Carol-lee Aquilinelta, viittomakielen lehtori Marko Vuoriheimolta ja lehtori ja kansanvälisen viittomisen tulkki Lorna Allsopilta (University of Bristol). Samaan aikaan muokkasin kirjoittamaani tekstiä osin viittomakielen lehtori Terhi Rissasen ohjeen mukaan. Tavoitteenani on saada nämä kaksi toimintatapaa sulautettua yhdeksi toimivaksi käännökseksi. Tästä toimintamallista on enemmän tietoa seuraavassa osiossa.

17 Uudella käännösmallilla kääntäminen Tekstin kääntämisen aloitin kirjoittamalla matkustamoturvaohjeen tekstin sanatarkasti suomeksi. Seuraava vaihe oli tekstin muuttaminen selkokielelle. Finnairin turvavideon teksti ja siitä tehty selkokielinen teksti ovat työni lopussa liitteinä. Katso Liite 3. Finnairin matkustamoturvaohje kirjoitettuna ja Liite 4. Finnairin tekstin selkokielinen versio. Tämän jälkeen kirjoitin selkokielisen tekstin isoilla kirjaimilla ja muokkasin sitä viittomakielisempään tyyliin sopivaksi. Viittomakielinen tyyli tarkoittaa sitä, että siirsin verbit lauseen loppuun ja turhat sanat, eli esimerkiksi konjunktiot jätettiin tässä vaiheessa pois. Sitten aloitin viittomaan tekstiä ja muokkaamaan viittomakielisemmäksi edellisessä kappaleessa mainittujen henkilöiden avulla. 6.3 Käännöksen kuvaus videolle Koska käännökseni on videomateriaalia, päätin soveltaa työhöni koulussa oppimaani tvtulkkauksen teoriaa muun muassa kuvauskulmiin ja paikannuksiin. Myös vaatetus kuvaustilanteessa oli huomioitava. Vaateiden väreiksi on tv-tulkkauksessa suositeltu vihreää, ruskeaa tai viininpunaista. Kuvakulman on oltava etuviistosta, koska silloin paikantaminen eteen ja taakse erottuu paremmin. Tulkkausasento pitää miettiä tarkkaan tekniikan takia. Viittomakielen kuvaaminen eroaa tavallisesta puheen ja kuvan kuvaamisesta. Kuvatessa on käytettävä voimakkaita valoja. Viittoessa viittojan vartalolle ja taustalle muodostuu varjoja, jos valoja ei ole asennettu oikein. Kuvaamisessa minua auttoi medianomiopiskelija Jukka Hyyppä. Myös kolmiulotteisen viittomisen muuttaminen kaksiulotteiseksi kuvaksi on mietittävä etukäteen. Joidenkin viittomien suuntaa on muutettava siksi, että niiden suunnat ja viittomat erottuisivat ruudussa paremmin. Myöskin katse on pidettävä koko ajan kamerassa, jolloin katsella paikantaminen on rajoitettua. Myöntö- ja kieltolauseissa pää on pidettävä paikallaan ja käytettävä vain viittomaa. Viittomatila tv-ruudussa on huomioitava. Viittomia ei voi viedä paljoa sivuille, ylös tai alas.

18 Käännöksen arviointi Käännösteoriaksi valitsin E. A. Nidan dynaamisen ekvivalenssin. Tällä käännösteorialla tulee parhaiten esille käännökseni tarkoitus: saada kohdetekstin vastaanottajissa samanlainen reaktio, kuin lähdetekstin vastaanottajissa. Eli vastaanottaja osaa toimia lentokoneessa hätätilassa oikein. Käännökseni lähtökieli on suomi ja kohdekieli on kansainvälinen viittominen. Alkuperäisen Finnairin turvavideon pituus oli yli kolme minuuttia. Käännökseni lopullinen pituus on vähän yli kaksi minuuttia. Allshopin, Wollin ja Brauti tekemästä taulukosta, jossa vertaillaan viittojan omalla viittomakielellään tuottaman ja kansainvälisellä viittomisella tuottamansa saman kertomuksen pituutta huomataan, että kaikilla koehenkilöillä kansainvälinen tuotos kertomuksesta oli huomattavasti pidempi. (Allshop & Woll & Brauti 1994,179). Käännöksen oli Finnairin toiveen mukaan oltava mahdollisimman lyhyt, mieluiten alkuperäistä videota lyhyempi, siksi käännökseni pituus on päinvastainen edelliseen tietoon verrattuna. Käännöstä viittoessani kuva piti rajata vyötäröstä ylöspäin, siten että kuvan yläreunaan jää riittävästi tilaa viittomien tekemiselle. Jouduin kuitenkin viittomaan esimerkiksi OVI ja EXIT viittoman normaalia alempana juuri rajaamisen takia. Käsimuotoja piti miettiä muotoa kuvaavissa viittomissa, esimerkiksi OVI viittoma on isommalla käsimuodolla kuin hätäpoistumistien vieressä oleva KYLTTI viittoman käsimuoto. Samoin EXIT kyltti ja turvavyön valotaulun muodon kuvaamisen käsimuotoja oli harkittava tarkkaan. Edellä mainittuja viittomia piti pohtia, koska kaikki edellä mainitut viittomat kuvaavat jotain neliön muotoista esinettä tai asiaa. Käsimuotojen vaihtelulla sain esineistä visuaalisesti erikokoisia. Myöskin eri käsimuodon käyttäminen helpottaa asioiden ja tavaroiden erottamista toisistaan. Esimerkiksi erehtyminen voisi tapahtua kohdassa, jossa EXIT kyltin valon sammuminen aiheuttaisi elektronisten laitteiden käytön sallimisen. Alkuperäistä tekstin lauserakennetta piti muuttaa viittomakieleen sopivammaksi. Tekstin kohdassa pelastusliivit ovat tuolin alla liivi puetaan päälle ja täytetään vasta koneen ulkopuolella. Viitotussa käännöksessä pelastusliivit puetaan päälle, tämän jälkeen

19 19 mennään hätäpoistumistielle, täytetään liivi juuri ennen koneesta poistumista. Katso Liite 5. Käännöksen glossit ja Liite 3. Finnairin matkustamoturvaohje kirjoitettuna. Tällöin viitottu lausejärjestys etenee loogisessa aikajärjestyksessä. Alkuperäisessä turvavideossa puhujan tyyli on rauhallinen, miellyttävä ja asiallinen. Yritin viittomisessani tavoittaa samanlaista tyyliä. Viiton kuitenkin reippaasti aikarajoituksen takia. Ilmeiden käyttäminen on aika hillittyä, ainoastaan muutamissa kohdissa ilmeet vahvistavat välittämääni viestiä huolestuneisuudesta. Samoin käytän päänpudistuksia viestin vahvistamiseksi, vaikka pään liikkeitä tv-tulkkauksessa ei suositella.

20 20 7. TUTKIMUKSEN TULOKSET Kyselyyni vastanneiden ikäjakauma oli 21-vuotiaista yli 61-vuotiaisiin. Suurin osa vastaajista oli vuotiaita. Kuuroja vastaajia oli 38 henkilöä, kuurosokeita 3 ja huonokuuloisia 4. Kuuroutuneita ei vastaajien joukossa ollut. Kahdeksan oli jättänyt kysymykseen vastaamatta. Lähes kaikki vastaajat olivat tutustuneet turvaohjeisiin. Vain kolme vastaajista ei ollut tutustunut ohjeisiin ennen matkalle lähtöään. 32 vastaajaa tutustuu turvaohjeisiin lukemalla ohjeet tuolin taskussa olevasta paperista, vastaavasti 21 katsoo matkustamohenkilökunnan esittämät ohjeet. 15 vastaajaa tutustuu ohjeisiin molemmilla tavoilla. Lisäksi 20 vastaajaa katsoo vielä ohjeet koneessa olevalta tv-ruudulta, jos koneessa on tähän mahdollisuus. Tämänhetkiset turvaohjeet olivat 17 vastaajan mielestä täysin ymmärrettävät. Yhdentoista mielestä ohjeita ei ymmärrä. Neljä oli jättänyt vastaamatta ja yksi ilmoitti olevansa kaksikielinen. Tähän kysymykseen vastasi yhteensä 47 henkilöä. Heistä 35:n mielestä turvaohjeessa oli jokin kohta, mitä he eivät ymmärtäneet. Yhteensä yhdeksän vastaajaa ei tiennyt kuinka pelastusliivejä tai happinaamaria tulee käyttää. Hätätilanteessa toimiminen ja poistumisteiden sijainnit olivat molemmat seitsemälle vastaajalle epäselviä. Samoin seitsemän mielestä turvaohjeet eivät ole heidän mielestään kovin selkeät. Viisi vastaajaa ilmoitti, että ei ymmärrä ohjeita.

Pelkkä kääntäminen ei riitä. Näkemyksiä laulujen tulkkauksesta

Pelkkä kääntäminen ei riitä. Näkemyksiä laulujen tulkkauksesta Pelkkä kääntäminen ei riitä Näkemyksiä laulujen tulkkauksesta Laura Hurme ja Anni Kervinen Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Länsi, Turku Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki

Lisätiedot

HUUMORIN KÄÄNTÄMINEN VIITTOMAKIELELLE NÄYTELMÄSSÄ IDEAPARKKI

HUUMORIN KÄÄNTÄMINEN VIITTOMAKIELELLE NÄYTELMÄSSÄ IDEAPARKKI HUUMORIN KÄÄNTÄMINEN VIITTOMAKIELELLE NÄYTELMÄSSÄ IDEAPARKKI Niina Lehtinen ja Sanni Niemelä Opinnäytetyö, kevät 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Länsi, Turku Viittomakielentulkin koulutusohjelma

Lisätiedot

VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS LASTENKIRJASTA OTTO JA KEIJUVAUVA SADUT JA KUVAKIRJAT VIITTOMAKIELISEN LAPSEN ELÄMÄSSÄ

VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS LASTENKIRJASTA OTTO JA KEIJUVAUVA SADUT JA KUVAKIRJAT VIITTOMAKIELISEN LAPSEN ELÄMÄSSÄ VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS LASTENKIRJASTA OTTO JA KEIJUVAUVA SADUT JA KUVAKIRJAT VIITTOMAKIELISEN LAPSEN ELÄMÄSSÄ Jertta Kangas Essi Miettinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia ammattikorkeakoulu, Turun

Lisätiedot

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA Mari Lindholm Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK) TIIVIS TELMÄ Mari Lindholm

Lisätiedot

1. JOHDANTO Kuurosokealla on oikeus olla yhteiskuntamme tasavertainen jäsen. Hänellä on oikeus opiskeluun ja työhön, harrastamiseen, perheeseen ja yhteistoimintaan ihmisten kanssa. Kuurosokealla on oikeus

Lisätiedot

Internet lentokoneessa

Internet lentokoneessa Internet lentokoneessa Ylimaula, Esa 2012 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Elektroninen liiketoiminta Internet lentokoneessa Esa Ylimaula Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Pro gradu -tutkielma Teollinen muotoilu Kevät 2014 Laura Lahdenperä Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Työn nimi: Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Tekijä:

Lisätiedot

s u o m e n v i i t t o m a k i e l e n t u l k i t r y 04 2013

s u o m e n v i i t t o m a k i e l e n t u l k i t r y 04 2013 k i e l i s i lta s u o m e n v i i t t o m a k i e l e n t u l k i t r y 04 2013 2 Kielisilta issn 1797-4739 Julkaisija Suomen Viittomakielen Tulkit ry Toimitus Kielisilta c/o Loimo, Hitsaajankatu 1 as

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HILJAISEEN RAPORTOINTIIN. Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle

HILJAISEEN RAPORTOINTIIN. Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle HILJAISEEN RAPORTOINTIIN Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle Sinikka Pesonen Opinnäytetyö Kevät 2010 Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN

Lisätiedot

KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa

KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa Hanna Kolvanki Opinnäytetyötyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma Medianomi

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Peru-opas suomalaisille vaihto-opiskelijoille. Anu-Riikka Turunen, Ann-Christine Weck

Peru-opas suomalaisille vaihto-opiskelijoille. Anu-Riikka Turunen, Ann-Christine Weck Peru-opas suomalaisille vaihto-opiskelijoille Anu-Riikka Turunen, Ann-Christine Weck Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Matkailun koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Anu-Riikka Turunen,

Lisätiedot

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta Jenni Isomettä Opinnäytetyö Joulukuu 2012 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA

KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Elina Elisabet Pelkkikangas KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Vanhempien ja päiväkotihenkilökunnan kokemuksia erityistarpeisen lapsen sopeutumisesta päivähoitoon Sosiaali- ja terveysala 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Sini Hakkarainen & Henna Koljonen 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Lisätiedot

LUONNOLLISTEN KIELTEN KÄÄNTÄMINEN JA KONEKÄÄNNÖS. Taustaa, teoriaa ja menetelmiä

LUONNOLLISTEN KIELTEN KÄÄNTÄMINEN JA KONEKÄÄNNÖS. Taustaa, teoriaa ja menetelmiä Elina I. López LUONNOLLISTEN KIELTEN KÄÄNTÄMINEN JA KONEKÄÄNNÖS Taustaa, teoriaa ja menetelmiä Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 25.02.2010 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Lisätiedot

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Toni Kettukangas YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma

Lisätiedot

Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän

Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Sosiaalialan koulutusohjelma Satu Pentti ja Elina Vättö Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsikerhoihin Opinnäytetyö 2013

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

KUvITTELE KÄYTÄ MIELIKUvAA

KUvITTELE KÄYTÄ MIELIKUvAA Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 4, 2012 Marjukka Nisula KUvITTELE KÄYTÄ MIELIKUvAA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 4, 2012 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU tekijät

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Mari Törmälä Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot