HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

2 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö- ja palveluorganisaatio 5 Henkilöstökokoukset 6 Johtoryhmä 7 Toimenkuvaukset III luku KOKOUSMENETTELY 8 Soveltaminen 9 Kokousaika ja paikka 10 Kokouksen koollekutsuminen 11 Jatkokokous 12 Varajäsenen kutsuminen 13 Kokouksen pitäminen 14 Kokouksen johtaminen 15 Tilapäinen puheenjohtaja 16 Läsnäolo toimielinten kokouksissa 17 Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä 18 Esittely 19 Esteellisyyden toteaminen 20 Äänestys ja vaalit 21 Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 22 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus 23 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen IV luku KUNNAN TALOUS 24 Talousarvion täytäntöönpano 25 Seuranta 26 Talousarvion muutokset 27 Käyttöomaisuuden myynti 28 Poistosuunnitelman hyväksyminen 29 Rahatoimen hoitaminen 30 Maksujen määrääminen ja saatavien poisto 31 Riskien hallinta V luku HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 32 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 33 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 34 Lautakunnan kokoukset 35 Lautakunnan tehtävät 36 Tilintarkastajan valinta 37 Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 38 Tilintarkastajan ilmoitukset 39 Tilintarkastuskertomus 40 Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle VI luku HENKILÖSTÖASIAT 41 Soveltaminen 42 Viran perustaminen ja lakkauttaminen 43 Henkilöstövalinnat 44 Virkavapaus ja työloma 45 Viranhaku 46 Ero ja irtisanominen 47 Henkilöstön kelpoisuusehdot 48 Kunnanhallituksen ja lautakuntien toimivalta henkilöstöasioissa 49 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa

3 3 50 Henkilökuntaneuvosto VII luku TEHTÄVÄT 51 Kunnanvaltuusto 52 Kunnanhallitus 53 Kunnan hallinnoimien projektien ohjausryhmät 54 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 55 Kunnanhallituksen toimikunnan asettaminen 56 Keskusvaalilautakunta 57 Rakennus- ja ympäristölautakunta 58 Sivistyslautakunta VIII luku VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 59 Valtuuston toiminnan järjestelyt 60 Valtuustoryhmien muodostaminen 61 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen 62 Istumajärjestys 63 Valtuutettujen aloitteet 64 Kunnanhallitukselle osoitettava kysymys 65 Kokouskutsu 66 Esityslista 67 Kokouksen tiedottaminen 68 Varavaltuutetun kutsuminen 69 Kunnanhallituksen edustus valtuuston kokouksessa 70 Kokouksen johtaminen ja tilapäinen puheenjohtaja 71 Nimenhuuto 72 Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut 73 Asioiden käsittelyjärjestys 74 Puheenvuorot 75 Puheenvuorojen käyttäminen 76 Pöydällepanoesitys 77 Esitykset 78 Äänestystapa 79 Äänestysjärjestys 80 Toivomusponsi 81 Yleiset määräykset 82 Vaalitoimituksen avustajat 83 Valtuuston vaalilautakunta 84 Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto 85 Ehdokaslistojen laatiminen 86 Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen 87 Ehdokaslistojen yhdistelmä 88 Vaalitoimitus 89 Vaalin tuloksen toteaminen ja äänestyslippujen säilyttäminen 90 Pöytäkirja, pöytäkirjan tarkastus IX luku LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT 91 Luottamushenkilön oikeus palkkioon 92 Kokouspalkkio 93 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin palkkio 94 Kokouspalkkion korottaminen 95 Puheenjohtajan vuosipalkkio 96 Toimituspäiväpalkkio 97 Keskusvaalilautakunta 98 Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta 99 Muu luottamustehtävä 100 Ansionmenetyskorvaus

4 4 101 Matkakorvaus, päiväraha tms. korvaus X luku MUUT MÄÄRÄYKSET 102 Tiedottaminen 103 Kunnan asukkaiden aloitteet 104 Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen 105 Asiakirjojen lunastus 106 Toimivallan edelleen siirtäminen 107 Sijaisjärjestys 108 Voimaatulo

5 5 Halsuan kunnan hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu: Muutettu : Voimaantulo: Soveltamisala Hallintosäännössä määrätään kunnan organisaatiosta, taloudesta sekä päätöksentekoja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: - sopimus kuntien välisestä seutukuntayhteistyöstä - arkistosääntö II LUKU KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio Kunnanhallituksessa on kahdeksan (8) jäsentä. Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Valtuusto valitsee seuraavat lautakunnat. Kullekin toimielimen jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen lukuunottamatta keskusvaalilautakuntaa, jossa varajäsenet ovat sijaantulojärjestyksessä. - sivistyslautakunta 5 - rakennus- ja ympäristölautakunta 7 - tarkastuslautakunta 4 - keskusvaalilautakunta 5 - suhteellisten vaalien vaalilautakunta 5 Lisäksi valitaan perus- ja esiopetuksen johtokunta, johon kuuluu 12 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valittavista jäsenistä kolmen (3) on edustettava koulujen henkilökuntaa siten, että kaksi heistä on opettajia ja yksi muuta henkilökuntaa. Lautakunnille ja johtokunnalle valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnat ja johtokunta valitaan valtuuston toimikaudeksi. 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat seuraavat päävastuualueet, joissa toimivat seuraavat toimielimet: 1 Hallinto- ja kehittämispalvelut - kunnanvaltuusto - kunnanhallitus - keskusvaalilautakunta - suhteellisten vaalien vaalilautakunta - tarkastuslautakunta - vaalilautakunnat ja toimikunta 2 Sivistys - sivistyslautakunta - perus- ja esiopetuksen johtokunta 3 Tekniset ja ympäristöpalvelut - rakennus- ja ympäristölautakunta Päävastuualueiden välisen tehtäväjaon yksityiskohdista määrää kunnanhallitus. 4 Henkilöstö- ja palveluorganisaatio Päävastuualueet muodostavat organisaation jota johtaa kunnanjohtaja.

6 6 Kunkin päävastuualueen alaisen toiminnan johtamisesta vastaa toimialajohtaja. Toimialajohtajan määrää kunnanhallitus. 1. Hallinto- ja kehittämispalvelujen päävastuualue - hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut - asuminen - maankäytön suunnittelu - vaalit - seutukuntayhteistyö - elinkeinot - sairaanhoito- ja peruspalvelut 2. Sivistystoimen päävastuualue - peruskoulutus - muu koulutus - päivähoito - kulttuuri - kirjasto - nuoriso- liikunta ja vapaa-aikapalvelut 3. Teknisen ja ympäristöpalvelun päävastuualue - tekniset palvelut - kunnallistekniikka - kiinteistönhuolto - liikelaitokset - liikenneväylät ja yleiset alueet - ympäristönsuojelu - rakennusvalvonta ja neuvonta Kunnanjohtaja päättää Toimialajohtaja päättää 1 Päävastuualueiden välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä. 2 Päävastuualueen toimialajohtajan ehdotuksesta päävastuualueen jakamisesta vastuualueisiin sekä 3 Päävastuualueen toimialajohtajan ehdotuksesta siitä, kuka toimii vastuualueen esimiehenä. 1 Alueensa tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä sekä avustusten hakemisesta 2 Vastuualueensa yleisestä kehittämisestä ja yhteistyöstä vastuualueen sisällä sekä tehtävien koordinoinnista kunnanhallituksen ja lautakunnan ohjeiden mukaisesti 3 Henkilöstösuunnittelusta sekä henkilöstön perehdyttämisestä tehtäviinsä ja ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä vastuualueensa henkilöstöyhteistyöstä 4 Sisäisestä tiedottamisesta sekä vastuualueensa yleisestä tiedotuksesta yhteistyössä kunnan muiden sidosryhmien kanssa 5 Hallinnonalansa huomionosoituksista Vastuualuejohtajan yleinen toimivalta 1 Päättää käyttötalouden hankinnoista ja irtaimen omaisuuden myynnistä sekä käytettäväksi luovuttamisesta, vuokrauksesta ja poistosta kunnanhallituksen tai lautakunnan määrittelemissä rajoissa, 2 Päättää vastuualueen käyttömaksuista kunnanhallituksen tai lautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti 3 Päättää vahingonkorvauksesta tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi, kunnanhallituksen tai lautakunnan vahvistamaan määrään asti 5 Henkilöstökokoukset Henkilöstökokouksia järjestetään tarvittaessa.

7 7 6 Johtoryhmä Johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja ja toimialajohtajat sekä tarvittaessa kunnanjohtajan erikseen kuultavaksi kutsumat henkilöt. Johtoryhmä vastaa tavoitteellisesta ja tuloksellisesta yhteistoiminnasta kunnan palvelujen järjestämisessä sekä toimii kunnanvaltuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa kunnanjohtajan kutsumana. 7 Toimenkuvaukset Toimenkuvauksessa määritellään henkilön asema ja hänen tehtävänsä. Toimenkuvauksen valmistelee lähin ylempi vastuuhenkilö yhteistyössä viran- tai toimenhaltijan kanssa. Uudet toimenkuvaukset hyväksyy ko. vastuualueen toimielin. III LUKU KOKOUSMENETTELY 8 Soveltaminen 9 Kokousaika ja -paikka Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 10 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat ( asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhtey-dessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti ja/tai sähköisesti. Kiireellisessä tapauksessa myös puhelimitse tai tekstiviestinä. 11 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 12 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 13 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 14 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.

8 8 15 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja vanhimman jäsenen johdolla. 16 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajilla - muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Läsnäolo-oikeus ei koske keskusvaali-, suhteellisten vaalien vaali-, vaali- ja tarkastuslautakuntaa. Perus- ja esiopetuksen johtokunnassa läsnäolo-oikeus on sivistyslautakunnan puheenjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. 17 Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. 18 Esittely Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Tarkastuslautakunnassa asiat kuitenkin päätetään puheenjohtajan esittelystä. Toimielin Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Sivistyslautakunta Esi- ja perusopetuksen johtokunta esittelijä kunnanjohtaja päivähoidon ohjaaja rakennustarkastaja ympäristösihteeri ympäristöasioissa rehtori rehtori Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Esittelijä Kunnanjohtaja Kunnanrakennusmestari Päivähoidon ohjaaja Rakennustarkastaja Ympäristösihteeri Rehtori sijainen 1. taloussihteeri 2. puhjoht 1. rakennustarkastaja 2.puhjoht 1. kunnanjohtaja 2. taloussihteeri 1. kunnanrakennusmestari 2. puhjoht 1. rakennustarkastaja 2. puhjoht 1. vararehtori 2. puhjoht Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 19 Esteellisyyden toteaminen Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 20 Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään.

9 21 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1) järjestäytymistietoina: toimielimen nimi; kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2) asian käsittelytietoina: alaotsikko; selostus asiasta; päätösehdotus; esteellisyys; tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos; vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; päätöksen toteaminen; sekä eriävä mielipide. 3) laillisuustietoina: oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjanpitäjän varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 22 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. 23 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. 9

10 10 IV LUKU KUNNAN TALOUS 24 Talousarvion täytäntöönpano Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 25 Seuranta Toimielimet raportoivat valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutumisesta ja poikkeamisista ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta neljännesvuosittain. 26 Talousarvion muutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 27 Käyttöomaisuuden myynti Käyttöomaisuuden myynnistä päättää kunnanhallitus siltä osin kuin päätösvalta ei kuulu toimialajohtajalle. 28 Poistosuunnitelman hyväksyminen Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus päättää hyödyketai hyödykelajikohtaisista poistoista valtuuston hyväksymien rajojen puitteissa. Peruskorjausinvestoinneissa määritellään kulloisenkin investoinnin jäljellä oleva poistoaika ja peruskorjauskohteena olevan hyödykkeen jäljellä oleva arvo lisätään uusinvestoinnin arvoon. 29 Rahatoimen hoitaminen Kassanhallinta on järjestettävä siten, ettei toimintoihin sitoudu tarpeettomasti pääomaa. Rahoitus, maksuliikenne ja sijoitustoiminta on hoidettava riskit halliten. Valtuusto päättää valuuttalainan ottamisesta sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltioille. 30 Maksujen määrääminen ja saatavien poisto Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kunnanhallitus. Perimättä jääneen saatavan poistamisesta tileistä päättää kunnanjohtaja. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. 31 Riskien hallinta Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.

11 11 V LUKU HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 32 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja kunkin vastuualueen johtava viranhaltija. Tarkastuslautakunta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain sekä kunnanvaltuuston hyväksymän tarkastussäännön mukaisesti. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. 33 Tarkastuslautakunnan kokoonpano Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheen-johtaja ovat valtuutettuja. 34 Tarkastuslautakunnan kokoukset Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Sihteeristä/pöytäkirjanpitäjästä päättää lautakunta. 35 Tarkastuslautakunnan tehtävät Sen lisäksi mitä kuntalain 71 ja 75 :ssä säädetään, tai hallintosäännössä määrätään, lautakunnan on Tilintarkastaja 1 seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi. 2 huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa 3 tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla 36 Tilintarkastajan valinta Kunnanvaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksistä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten vähintään yhden JHTTtilintarkastajan ja vähintään yhden JHTT-varatilintarkastajan tai yhden JHTT-yhteisön. Jos tilintarkastajia valitaan useampi kuin yksi, tilintarkastajat vastaavat kunnalle tilintarkastuksesta yhteisvastuullisesti. 37 Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa.

12 12 Tilintarkastajan ilmoitukset, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle 38 Tilintarkastajan ilmoitukset Tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Kuntalain 73 3 mom. tarkoittamat ilmoitukset lautakunnalle tehdään kirjallisina tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle. Kunnanhallitukselle annettavat ilmoitukset tehdään kirjallisena kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle. 39 Tilintarkastuskertomus Tilintarkastuskertomuksessa on kuntalain 75 :ssä mainitun lisäksi esitettävä lausunto 73 :n 1 mom. mukaisista asioista. Kertomuksessa esitetään myös muut tilintarkastajan tarpeelliseksi katsomat asiat. 40 Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle Lautakunta antaa kunnanvaltuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja kunnanhallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. VI LUKU HENKILÖSTÖASIAT 41 Soveltaminen Hallintosääntöä sovelletaan henkilöstöä koskevissa ratkaisuissa, mikäli säännökset ja virka- ja työehtosopimukset eivät muuta määrää. 42 Viran perustaminen ja lakkauttaminen Valtuusto päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kunnanhallitus perustaa ja lakkauttaa vakinaiset toimet. 43 Henkilöstövalinnat Valtuusto valitsee kunnanjohtajan. Kunnanhallitus päättää toimialajohtajien sekä muiden johtavien ja itsenäisessä asemassa olevien viran- tai toimenhaltijoiden valinnasta sekä kunnanviraston henkilökunnan valinnasta. Lautakunta päättää toimialansa muun henkilöstön valinnasta. Toimialajohtaja päättää määräaikaisen henkilöstön valinnasta oman vastuualueensa osalta. 44 Virkavapaus ja työloma Kunnanhallitus ja lautakunta päättävät alaisensa henkilöstön harkinnanvaraisesta virkavapaudesta ja työloman myöntämisestä, ellei 48 tai 49 muuta johdu. Sijaisen valitsee tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virkavapauden tai työloman. 45 Viranhaku sekä viran tai toimen täyttäminen ilman aukijulistamista Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Kunnanjohtajan viran julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Mitä viran täyttämisestä ja aukijulistamisesta on säädöksissä määrätty, sovelletaan soveltuvin osin myös toistaiseksi tehtävän työsuhteen täyttämisessä. Kunnanhallitus voi pidättää itsellään oikeuden päättää kunnan viran aukijulistamisesta.

13 13 46 Ero ja irtisanominen Irtisanomisesta ja eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. 47 Henkilöstön kelpoisuusehdot Valitseva viranomainen päättää henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta. 48 Kunnanhallituksen ja lautakuntien toimivalta henkilöstöasioissa Kunnanhallitus 1 Hyväksyy kunnan ja työntekijäjärjestöjen välillä tehdyn kunnan yhteistoimintasopimuksen 2 Päättää valitsemiensa henkilöiden osalta yli 6 kk mittaisen virkavapauden ja työloman myöntämisestä 3 Päättää kunnanjohtajan ja toimialajohtajien palkkauksesta 4 Päättää kunnanjohtajan virkavapaudesta (ehdoton oikeus) sekä enintään 6 kk:n harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämisestä. Yli 6 kk:n virkavapauden osalta päätöksen tekee kunnanvaltuusto. 5 Tekee kunnan puolesta sellaiset virka- ja työehtosopimukset, joissa päätösvalta on paikallistasolla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla. Lautakunnat ja johtokunnat 1 Päättävät valitsemiensa henkilöiden osalta yli 6 kk:n mittaisen virkavapauden ja työloman myöntämisestä 49 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Kunnanjohtaja ja toimialajohtajat ratkaisevat kukin alaisiaan koskevat henkilöstöasiat 1 Päättävät valitsemiensa henkilökunnan palkkauksesta KVTES, OVTES ja TS puitteissa 2 Vahvistavat vuosiloman 3 Myöntävät enintään 6 kk virkavapauden ja työloman sekä valitsevat siihen sijaisen 4 Antavat alaiselleen viranhaltijalle virkamatka- ja koulutusmääräyksen sekä 5 Määrää tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli- lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon 6 Päättävät henkilöstönsä työssään aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta Palkka-asiamies vastaa kunnan henkilöstöhallinnosta ja toimii kunnan palkka-asiamiehenä 1 päättää henkilökohtaisen palkan vuosisidonnaisista osista Vastuualueiden esimiehet 1 Myöntävät sellaisen enintään 6 kk virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen tai virkasäännön nojalla ehdoton oikeus. 2 Vahvistavat alaisensa henkilöstön vuosiloman. 50 Yhteistyöryhmä Työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaa varten kunnassa on yhteistyöryhmä, joka toimii myös työsuojelutoimikuntana. Yhteistyöryhmään kuuluvat työnantajan edustajina palkka-asiamies ja työsuojelupäällikkö sekä työntekijöiden edustajina neuvottelujärjestöjen edustajat sekä työsuojeluvaltuutettu. Yhteistyöryhmän esittelijänä ja sihteerinä toimii kunnanjohtaja.

14 14 VII LUKU TEHTÄVÄT 51 Kunnanvaltuusto 52 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston tehtävät määräytyvät kuntalain mukaan. Kunnanhallituksen tehtävänä on kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta ja tällöin: Hallintoa johtaessaan: 1. Huolehtia suunnittelusta ja kehittämisestä sekä antaa yleisohjeita kunnan hallintoon kuuluvista tehtävistä, kaavoituksesta, maapolitiikasta, tiedotustoiminnasta, kunnan talouden ja omaisuuden hoitamisesta, asiakirjojen säilyttämisestä ja yhteistoiminnasta 2. Seurata, ohjata ja valvoa kunnan yleistä kehitystä asetettujen tavoitteiden ja hyväksyttyjen suunnitelmien toteuttamista sekä ohjeiden, säännösten ja määräysten noudattamista 3. Huolehtia yhteistyöstä kunnan toimintaan läheisesti liittyvien yhteisöjen kanssa ja 4. Huolehtia EU-, seutukunta- ja muusta alueellisista yhteistyöstä Kunnanvaltuuston käsiteltäviä asioita valmistellessaan: 1. Huolehtia säännösten, määräysten ja suunnitelmien huomioimisesta, tarpeellisten taloudellisten ja muiden selvitysten laatimisesta ja päätösehdotusten riittävästä perustelemisesta sekä Kunnanvaltuuston päätöksiä toimeenpannessaan Kunnan etua valvoessaan 1 Antaa täytäntöönpanosta tarpeellisia määräyksiä ja yleisiä ohjeita 2 Antaa ohjeita päätösten riittävästä tiedottamisesta 3 Vastaa kunnan taloudellisten, teknisten ja henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä 1 Määrätä tarvittaessa edustaja käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan kuntaa yhteistyössä sekä tekemällä oikeustoimia 2 Antaa kunnanvaltuuston puolesta selvitys valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava 3 Seurata kuntayhtymien, kuntien edustajakokousten ja yhteislautakuntien sekä niiden laitosten ja yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena tai joita kunta on taloudellisesti tukenut sekä ohjata tai valvoa niissä olevien kunnan edustajien toimintaa Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä muutoin on määrätty tai säädetty, hallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1 Kiinteän omaisuuden vuokralle ottamista tai antamista siltä osin kun niitä ei ole siirretty muiden tehtäviin 2 Vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta, milloin se säädösten mukaan on mahdollista, 3 Päätöstä asemakaavan laatimisesta ja rakennuskiellosta sekä ei olennaisista/vähäisistä asemakaavan muutoksista, 4 Asemakaavan toteuttamista varten tarpeellisten alueiden rakennusten ja laitteiden ostamista, myymistä, vaihtamista ja lunastamista, 5 Julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan sekä keskusarkistoa ja arkistonmuodostusta johtavan viranhaltijan määräämistä, 6 Kunnan elinkeinopolitiikan yleislinjausta 7 Seutukuntatoimintaa 8 teknistä suunnittelua ja rakennuttamista

15 15 Lisäksi kunnanhallitus ratkaisee tai määrää lautakunnan tai alaisensa viranhaltijan ratkaisemaan asiat, jotka koskevat: 1 Teollisuus- tai asuin/liiketalotonttien ja muiden rakennuspaikkojen vuokraamista tai myymistä 2 Vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräysten mukaan on mahdollista 3 Kunnalle tulevien saatavien ja suoritusten vakuuksien hyväksymistä, valvomista, muuttamista tai vapauttamista, jollei toisin ole säädetty tai valtuuston päätöksestä muuta johdu 4 Aravalain mukaisten asuntolainojen vakuuksien hyväksymistä ja lainojen irtisanomista 5 Asuntotuotantolain mukaisten asuntolainojen keskinäistä etuoikeusjärjestystä 6 Elinkeinotoiminnan avusten myöntäminen 7 Vuoden yrittäjien valinta 8 Vastaa kunnan yrityspalvelutuotannon ja markkinoinnin kehittämisestä 53 Kunnan hallinnoimien projektien ohjausryhmät Kunnanhallitus nimeää rahoituspäätöksen yhteydessä kunnan hallinnoimalle hankkeelle ohjausryhmän ja nimeää kunnan henkilöstöstä vastuuhenkilön. Ohjausryhmän tehtävät määräytyvät hyväksytyn hankesuunnitelman ja kunnan antamien ohjeiden mukaan. Kokousmenettelyssä noudatetaan tämän säännön III luvun ohjeita. Ohjausryhmän pöytäkirjat toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. 54 Kunnanhallituksen toimikunnan asettaminen Toimikuntaa asetettaessaan kunnanhallitus määrittelee toimikunnan tavoitteet, tehtävät ja aikataulun. Toimikunnan jäsenten keskuudesta kunnanhallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 55 Viranhaltijoiden päätösvalta Kunnanjohtaja Tehtävät, ratkaisuvalta ja sijaisuudet Kunnanjohtajan tehtävänä on vastata kunnanvaltuuston ja hallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kuntien yhteistoiminnasta ja seutukuntayhteistyöstä, elinkeinoelämän kehittämisestä, tiedotustoiminnasta, johtoryhmän yhteistyöstä, suhdetoiminnasta sekä kunnan tytäryhtiöiden ja osakkuusyritysten toiminnan valvonnasta 1 Johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa sekä valvoa valtuuston ja hallituksen päätösten täytäntöönpanoa sekä 2 Edustaa tai määrää muun viranhaltijan tai kutsua luottamushenkilö edustamaan kuntaa neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa sekä vastata niiden järjestämisestä, jollei hallitus toisin päätä 3 Päättää kunnan etuosto-oikeuden käyttämisestä kunnanhallituksen antamissa rajoissa 4 Päättää viraston aukioloaikojen vähäisistä poikkeamisista 5 Pitkäaikaisen tai tilapäisen luoton ottaminen talousarvion puitteissa 6 Päättää maatalouden kehittämisavustusten myöntäminen talousarvion rajoissa 7 Kunnan metsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmat sekä puukaupat 8 Kunnan omistamien teollisuushallien ja muiden toimitilojen vuokralle antaminen ja ottaminen Kohtien 6-8 osalta asiat valmistellaan maaseututoimen yhteisalueen Halsuan viranhaltijan toimesta. Kunnanjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa tai viran ollessa avoinna hoitaa tehtäviä taloussihteeri ellei hallitus päätä toisin. Viran ollessa avoinna tai poissaolon kestäessä kolmea kuukautta kauemmin valtuusto voi ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan.

16 16 Taloussihteeri Taloudesta ja henkilöstöhallinnosta vastaavana viranhaltijana vastaa kunnan kunta- ja taloussuunnittelun sekä rahatoimen kehittämisestä, suunnittelusta ja toimintojen yhteensovittamisesta. Ratkaisuvalta hallinto- ja talousasioissa 1 Vahingonkorvauksen myöntäminen tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi. 2 rahavarojen sijoittaminen 3 tilapäislainojen ottaminen asetetuissa määrärajoissa 4 toimii palkka-asiamiehenä Toimistosihteeri vastaa asuntotuotannon ja isännöintipalvelujen kehittämisestä, suunnittelusta ja asiakaspalvelusta sekä liikuntasihteerin ja perintä tehtävistä sekä päättää 1 AravaL:n mukaiset kunnan asuntoviranomaisen tehtävät 2 vuokralaisten valinta kunnan omistamiin tai hallitsemiin vuokra-asuntoihin 3 Aravalainoitettujen asuntojen vuokrien vahvistaminen ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien tarkistaminen 4 Kunnan omistamien vuokrataloyhtiöiden isännöitsijän tehtävien hoito Lautakuntien yleiset tehtävät 1. Huolehtii tulosalueensa palveluiden ja ideoiden tuottamisesta kuntalaisille ja ohjaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa 2. Vastaa, että toiminta on tuloksellista ja taloudellista sekä kunnan tavoitteiden mukaista 3. Tekee esitykset talousarvioksi ja suunnitelmaksi huomioiden kunnan voimavarat ja tavoitteet 4. Hyväksyy organisaatioon sopeutuvat käyttösuunnitelmat, joilla tulosalueen määräraha ja tuloarvio jaetaan tulosyksiköihin (käyttötalousosa) ja kohteisiin (investointiosa) sekä asetetaan tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja kohteittain sekä päättää omalta osaltaan tehtävien ja määrärahojen käytöstä 5. Määrää vaalikausittain laskujen hyväksyjät ja päättää hankintamenettelystä yleisten ohjeiden mukaisesti 6. Antaa kunnanhallitukselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä kertomuksen toiminnastaan, jossa selvitetään valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä raportoi toteumasta kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti 7. Hyväksyy palvelujensa maksuperusteet 8. Päättää hallinnassaan olevien rakennusten tilapäisen käytön periaatteista 9. Vastaa osaltaan, että kunnan omaisuus on vakuutettu 10. Antaa yleisiä ohjeita ja perusteita henkilöstön päätösvallassa olevista asioista 11. Osallistuu aloitteellisesti kunnan henkilöstöhallinnon kehittämiseen ja toimii kannustavan henkilöstöpolitiikan mukaisesti 56 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta hoitaa vaalilainsäädännön ( /95) mukaiset tehtävät kunnallis-, eduskunta-, Tasavallan Presidentin ja Euroopan parlamentin edustajain vaaleissa sekä mahdollisissa kunnallisissa kansanäänestyksissä. 57 Rakennus- ja ympäristölautakunta Lautakunnan vastuualue Rakennus- ja ympäristö lautakunta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tehtävistä sekä kunnanhallituksen alaisuudessa kunnan ympäristöön ja turvallisuuteen kuuluvista tehtävistä ja niiden kehittämisestä Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualueeseen kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristön huolto, jätehuollon valvonta, huolehtia teknisestä suunnittelusta, rakennuttamisesta, liikenneväylien rakentamisesta ja kunnossapidosta, yleisten alueiden kunnossapidosta, sekä toimitilapalveluista.

17 17 Tehtävät ja toimivalta 1 Toimii kunnan maankäyttö- ja rakl:n 21 :n tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena 2 Tekee MRL:n 137 :n mukaisen suunnittelutarveratkaisun 3 Myöntää maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mukaiset poikkeusluvat 4 Toimii kunnan ympäristönsuojeluhallinnosta (64/86) 5 :n mukaisena viranomaisena 5 Toimii ympäristönsuojelulain ( /86 ) 21 :n mukaisena lupaviranomaisena siltä osin, kun tehtävää ei ole määrätty viranhaltijalle 6 Toimii maa-aineslain (555/81) 7 :n mukaisena lupaviranomaisena 7 Huolehtii rakentamisen ja maa-ainesten oton valvontatoimen asianmukaisesta järjestämisestä sekä rakentamisen neuvontatehtävistä siltä osin, kun tehtävää ei ole määrätty viranhaltijalle 8 Tielautakunnalle yksityistielain ja yleisistä teistä annetun lain säätämiä tehtäviä sekä yleistä liikenneturvallisuutta 9 kaavojen ja kaavamuutosten valmistelu Rakennus- ja ympäristölautakunnan määräämä viranhaltija ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1 Kunnan rakentamisen suunnittelua, rakennuttamista ja rakentamista 2 Työselitysten ja suunnitelmien hyväksymistä ja töiden suorittamistapaa 3 Urakka- ja suunnittelusopimuksia, suunnittelijoiden valitsemista ja urakkatarjouksia 4 Työkohteen valvojan määräämistä 5 Kunnan omistamien ja hallitsemien rakennusten ja huoneistojen tilapalveluja 6 Jätelain mukaisen jätehuollon järjestämistä 7 Maakaaren ja kiinteistömuodostamislain ym. säädösten ja päätösten mukaisia kunnan toimialaan kuuluvaa kiinteistöjen edunvalvontaa 8 Ulkopuolisille ja hallintokunnille annettavien kunnossapito-, rakentamis- ja suunnittelupalveluiden, tehtävien huoltosopimusten ja niiden korvausten perusteita Lisäksi rakennus- ja ympäristö lautakunta ratkaisee asiat, jotka koskevat 1 Ympäristöluvan myöntämistä siltä osin, kun toimivaltaa ei ole määrätty viranhaltijalle 2 Maa-ainesluvan myöntämistä siltä osin, kun toimivaltaa ei ole määrätty viranhaltijalle 3 Erilaisten katselmus- ja arviointitoimitusten suorittamista sekä niistä perittäviä maksuja 4 Rakennus- ja toimenpidelupien myöntämistä siltä osin, kun toimivaltaa ei ole määrätty viranhaltijalle 5 Maankäyttö-rakennusasetuksessa tarkoitettua katualueen haltuunottokatselmusta 6 Muita vastuualueeseen kuuluvia asioita siltä osin, kun kunnanhallituksen toimintavaltaa ei ole annettu viranhaltijoille. Viranhaltijoiden päätösvalta Rakennustarkastaja Rakennustarkastaja vastaa rakennusvalvonnan kehittämisestä, suunnittelusta ja asiakaspalvelusta. Rakennustarkastaja, sen lisäksi mitä muualla on määrätty, ratkaisee asiat, jotka koskevat 1 Rakennusluvan myöntämistä enintään kaksiasuntoiselle asuinrakennukselle, vapaa-ajan rakennukselle, maatalouden rakennukselle ja varastorakennukselle sekä kyseisten rakennusten laajentamiselle ja peruskorjaamiselle. 2 maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaisia toimenpide- ja purkamislupia sekä -ilmoituksia 3 Rakennusjärjestyksen mukaan ympäristölautakunnalle kuuluvien lupien ja suostumusten antamista lukuun ottamatta rakennuspaikan vähimmäispinta-alaa koskevia määräyksiä ja sellaisen rakennelman tai laitoksen si-

18 18 joittamista, jolla on merkittävää vaikutusta ympäristöön tai ympäröivän alueen maankäyttöön 4 Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa tarkoitetun jatkoajan ja voimassaoloajan pidentämistä 5 Pääsuunnittelijan, rakennustyön vastaavan työnjohtajan, vaikeiden rakennustöiden johtajan ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden asennustöiden vastaavan työnjohtajan hyväksymistä 6 Maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun luvan myöntämistä asemakaava-alueella suoritettaviin vähäisiin kaivamis-, tasoittamis- tai täyttämistöihin, puiden kaatamiseen tai muihin näihin verrattaviin toimenpiteisiin, lukuun ottamatta maa-ainesten ottamista 7 Rakennustyön valvonnasta ja kokoontumishuoneistojen tarkastamisesta perittävien maksujen 8 ratkaisee luvan myöntämistä johtojen, kilpien, tilapäisten mainosten ja muiden sellaisten laitteiden sijoittamiseen kunnan omistamille tai hallitsemille alueille 9 korjausavustusten myöntäminen 10 tielautakunnalle yksityistielain ja yleisistä teistä annetun lain säätämiä tehtäviä sekä yleistä liikenneturvallisuutta Kunnanrakennusmestari ratkaisee asiat, jotka koskevat 1 Urakka- ja suunnittelusopimuksia koskevia asioita lautakunnan vahvistamissa toimivaltarajoissa 2 Vähäisiä muutoksia vahvistettuihin suunnitelmiin töiden kuluessa 3 Rakennustöiden vakuuksien hyväksymistä 4 Työsuojelupäällikölle kuuluvia tehtäviä 5 Kiireellisten korjaustöiden suorittamista, mikäli vahingon estäminen ja toiminnan turvaaminen sitä edellyttävät 6 vastaa teknisten palvelujen työnjohtotehtävistä ja kunnossapidosta Ympäristösihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat 1. valtioneuvoston nitraattidirektiivin toimeenpanoa koskevan asetuksen 4 :n mukaisia ilmoituksia 2. ympäristönsuojelulain melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan (60 ), koeluonteisen toiminnan (61 ) tai poikkeuksellisen tilanteen (62 ) johdosta tehtäviä ilmoituksia 3. hyväksyy maa-aineslupien vakuudet ja määrää maa-ainesten oton valvonnasta perittävän vuotuisen valvontamaksun. 58 Sivistyslautakunta Lautakunnan vastuualueeseen kuuluvat peruskoulutus, toisen asteen koulutus, muu sivistystyö ja lasten päivähoito. Lautakunta vastaa lain ja asetusten mukaisesti perusopetuksesta, vapaasta sivistystyöstä, taiteen perusopetuksesta sekä kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen tehtävistä sekä lasten päivähoidosta. Lautakunta vastaa seuraavien lakien mukaisista tehtävistä: - perusopetuslaki ja -asetus - laki ja asetus taiteen perusopetuksesta - laki ja asetus vapaasta sivistystyöstä - laki ja asetus kunnan kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimesta - päivähoitolaki Sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, sivistyslautakunta päättää 1 perus- ja esiopetuksen opetussuunnitelmasta 2 perusopetuksen tuntijaosta 3 peruskoulussa noudatettavasta kunnan kieliohjelmasta 4 koulukuljetusten perusteista 5 koulun työpäivistä 6 toiminnan arviointiin liittyvistä päätöksistä 7 kuntakohtaisten viranhaltijoiden toimipaikan määräämisestä 8 vararehtorin ja -johtajan määräämisestä 9 kokeiluluvan hakemisesta 10 oppilaalle annettavasta erityisestä tuesta ilman huoltajan suostumusta 11 sivistystoimen toimialan avustuksista

19 19 Esi- ja perusopetuksen johtokunta Johtokuntaan kuuluu 12 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Sivistyslautakunnan puheenjohtajalla sekä kahdella oppilaskunnan valitsemalla ja johtokunnan hyväksymällä oppilasjäsenellä on oikeus olla läsnä johtokunnan kokouksessa ja käyttää siinä puhevaltaa. Oppilasedustajilla läsnäolo-oikeus vain yläkoulua koskevissa asioissa. Perus- ja esiopetuksen johtokunnan tehtävänä on päättää koulun kasvatuksen ja opetuksen kehittämisestä sekä koulun sisäisestä, kodin ja koulun sekä koulun ja ympäröivän muun yhteiskunnan välisestä yhteistyöstä ja työrauhan ylläpitämisestä. Johtokunnan ratkaisuvalta Perus- ja esiopetuksen johtokunta päättää sille laissa säädettyjen ja määrättyjen tehtävien lisäksi 1 vuosittaisesta lukuvuosisuunnitelmasta 2 oppilaan erottamisesta määräajaksi 3 antaa lausunnon koulutoimen vakinaisen henkilöstön vaalista. Viranhaltijoiden päätösvalta Rehtori/sivistysjohtaja vastaa kunnan opetustoimen kehittämisestä ja suunnittelusta sekä toimintojen yhteensovittamisesta sekä päättää 1 oppilaalle annettavasta erityisestä tuesta 2 koulumatkaedusta lautakunnan päättämin perustein 3 koulutapaturman korvaamisesta 4 pidennetyn oppivelvollisuuden määräämisestä 5 opetuksen aloittamisesta vuotta myöhemmin tai aiemmin 6 koulumatkojen ostopalvelusopimuksista 7 oppilaan opiskelun järjestämisestä poikkeuksellisesti 8 oppilaalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta 9 opetuksen julkisuuden rajoittamisesta 10 kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen edistymisen valvonan järjestämisestä 11 valitun aineen tai oppimäärän vaihtamisesta 12 yli 5 päivän poissaolon myöntämisestä oppilaalle 13 päättö- ja erotodistuksen sekä oppimäärän suorittamisesta annettavasta todistuksesta 14 vieraskuntalaisen oppilaan ottamisesta 15 opetusharjoittelijan ottamisesta 16 vapautuksen myöntämisestä opetuksesta 17 päättää toimialaansa koskevista maksuista, käyttökorvauksista ja vuokrista sekä tilojen vuokraamisesta lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti Koulun varajohtaja Päättää 1 koulun tilapäisestä käytöstä 2 myöntää oppilaalle enintään 5 päivän vapaan koulusta Kirjastonjohtaja vastaa kirjastopalveluista ja valmistelee kirjastoa koskevat asiat sivistyslautakunnalle sekä huolehtii lautakunnan kirjastoa koskevien päätösten toimeenpanosta sekä päättää 1 kirjastoaineiston hankinnasta ja poistosta 2 kirjastomaksuista lautakunnan määrittämin perustein 3 kirjaston aukioloajoista lautakunnan päättämin perustein Päivähoidon ohjaaja

20 Vastaa päivähoidon suunnittelusta, asiakaspalvelusta sekä päivähoidon kehittämisestä ja valmistelee päivähoitoa koskevat asiat sivistyslautakunnalle ja päättää 1 päivähoitolain mukaisten palvelujen antamisesta perhepäivähoidossa 2 hoitomaksujen määräämisestä perhepäivähoidossa 3 määräaikaisten perhepäivähoitajien palkkaamisesta 4 kodin hyväksymisestä perhepäiväkodiksi 5 kustannuskorvauksista erityisruokavaliossa 6 yksityisen päivähoidon valvomisesta 20 Liikuntasihteeri(toimistosihteeri) Päättää 1 liikuntapaikkojen käyttövuoroista 2 toimialaansa koskevista maksuista, käyttökorvauksista ja vuokrista sekä tilojen vuokraamisesta lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti VIII VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 59 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii taloussihteeri ellei valtuusto määrää tehtävään toista viranhaltijaa. 60 Valtuustoryhmien muodostaminen Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään valtuuston puheenjohtajalle. Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen. 61 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen Liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle. Liittymisilmoitukseen on liitettävä asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen. Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuustolle. 62 Istumajärjestys 63 Valtuutettujen aloitteet Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen mukaisesti. Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetyistä aloitteista, joita val-

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 2 3 SISÄLLYSLUETTELO YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...5 2 Yhtymäkokoukset...5 3 Nimenhuuto ja ääniluettelon vahvistaminen...5 4 Asioiden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto )

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto ) Nuorisovaltuusto 23.2.2015 11/Liite nro 1 TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto 20.3.2001 18) Nuorisovaltuuston työjärjestys on päivitetty 1.3.2012 12, voimaantulo 1.3.2012 HUITTISTEN NUORISOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kuntayhtymävaltuusto hyväksynyt 1.6.1995 1 LUKU - YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TOIMINNAN JÄRJESTELYT 1 2 VALTUUSTORYHMÄN MUODOSTAMINEN 1 3 VALTUUSTORYHMÄÄN LIITTYMINEN

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston työjärjestys

Yhtymävaltuuston työjärjestys 14.6.2005 Yhtymävaltuuston työjärjestys yh 17.5.2005 YV 14.6.2005 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (5) II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely 1 Kokousmenettely Tämän luvun 2-11 :ien kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS TAIVASSALON KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Kvalt 14.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Hyväksytty Kvalt 28.1.2010 Voimaantulo 28.1.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan

Lisätiedot

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. KANGASALAN KUNTA KANGASALAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kangasalan kunnanvaltuusto hyväksynyt 19.6.1995 42. Voimaantulo 1.7.1995. Valtuusto muuttanut 20.1.1997 6 ja 9.9.2002 48.

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69

Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69 MYNÄMÄEN KUNTA KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustonryhmän

Lisätiedot

MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Maakuntavaltuuston toiminnan järjestelyt 1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 1 II LUKU VALTUUTETUN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunginvaltuuston työjärjestys

Rovaniemen kaupunginvaltuuston työjärjestys Rovaniemen kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty kv 7.11.2005, 4 Muutettu kv 22.1.2007, 6 Muutettu kv 15.6.2009 102 Muutettu kv 14.12.2009 170 Muutettu 11.10.2010 97 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS PUNKALAITUMEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Sivu 1 Valtuuston toiminnan järjestely... 3 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 3 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.10.2001 Muutettu kv:ssa 13.9.2005 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä.

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. 1 JUUAN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty kvalt 26.6.1995 30, (muutettu 6.6.2002 12) *) Voimaantulo 1.7.1995, muutokset 6.6.2002 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 51 17 Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus-

Lisätiedot

Maakuntavaltuuston työjärjestys

Maakuntavaltuuston työjärjestys KESKI-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuuston työjärjestys Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan

TUUSNIEMEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan 1 TUUSNIEMEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 2 1 LUKU 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuustossa on puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

PADASJOEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS PADASJOEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kunnanhallitus 2.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo sivu 1. Yleiset määräykset... 1 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen...

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

INKOON KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

INKOON KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS INKOON KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty 7.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Muutettu 26.9.2002, 18 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Valtuuston järjestäytyminen 2 Valtuustoryhmät Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (6) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä Voimaantulo 21.1.2013 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja valvoa, että kaupungin

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

EURAN KUNTA Valtuusto

EURAN KUNTA Valtuusto EURAN KUNTA Valtuusto 30.1.2006 Sisällysluettelo 1 Luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt -----------------------------------------------------------------1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen--------------------------------------------------------------1

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Pyhännän valtuuston työjärjestys

Pyhännän valtuuston työjärjestys Pyhännän valtuuston työjärjestys Hyväksytty 30.9.1996 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustoryhmän muodostaminen Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

Hyväksytty Kunnanvaltuustossa Voimaantulo luku Yleiset määräykset. 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Hyväksytty Kunnanvaltuustossa Voimaantulo luku Yleiset määräykset. 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt ALAVIESKAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 18.10.1995 Voimaantulo 1.12.1995 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 3 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 3 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai

Lisätiedot

Khall liite 93 1 / 12 Kvalt liite 19 TAIPALSAAREN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Khall liite 93 1 / 12 Kvalt liite 19 TAIPALSAAREN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Khall. 3.6.2014 liite 93 1 / 12 TAIPALSAAREN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 11.6.2014 VOIMAANTULO 1.8.2014 Khall. 3.6.2014 liite 93 2 / 12 Sisällys 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty yhtymävaltuustossa.. 2005 I YLEISTÄ 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Yhtymävaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsu

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Valtuusto hyväksynyt 9.8.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. luku 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Valtuuston toiminnan

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Nakkilan kunta Voimaantulo 1.2.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 1 2 Valtuustoryhmien muodostaminen...

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS URJALAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 SISÄLLYSLUETTELO VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS... 2 I L U K U... 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 VALTUUSTON TOIMINNAN JÄRJESTELYT... 2 2 VALTUUSTORYHMÄN MUODOSTAMINEN...

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty 14.12.1995, muutettu 13.11.2008, 28.1.2013 Voimaantulo 28.1.2013 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Valtuuston työjärjestys - voimaantulo

LAPIN LIITTO Valtuuston työjärjestys - voimaantulo LAPIN LIITTO Valtuuston työjärjestys - voimaantulo 29.10.1996 LAPIN LIITON VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 2 Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 29.10.1996 Sivu 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2. luku VALTUUTETUN

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki. Kaupunginvaltuuston työjärjestys

Ylivieskan kaupunki. Kaupunginvaltuuston työjärjestys Ylivieskan kaupunki Kaupunginvaltuuston työjärjestys Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 1 3 Valtuustoryhmään liittyminen

Lisätiedot

Tällä valtuuston työjärjestyksellä kumotaan kv hyväksytty valtuuston työjärjestys.

Tällä valtuuston työjärjestyksellä kumotaan kv hyväksytty valtuuston työjärjestys. 1 ISONKYRÖN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Kvalt 13.12.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Tällä valtuuston työjärjestyksellä kumotaan kv 28.6.2011 39 hyväksytty valtuuston työjärjestys. Tämän valtuuston

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KÄRSÄMÄEN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KÄRSÄMÄEN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Kv 6.10.1995 53 Voimaantulo 1.12.1995 Muutos Kv 15.11.2004 62 Voimaantulo 1.1.2005 I LUKU - YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VALTUUSTON TOIMINNAN JÄRJESTELYT Valtuuston

Lisätiedot

Valtuustossa on 1., 2. ja 3. varapuheenjohtaja.

Valtuustossa on 1., 2. ja 3. varapuheenjohtaja. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 Voimaantulo 15.10.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty 17.1.2005 Voimaantulo 1.1.2005 Sisällysluettelo VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 5 1. Yleiset määräykset 5 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 5 2 Valtuustoryhmän muodostaminen

Lisätiedot

Kurikan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Kurikan kaupunginvaltuuston työjärjestys 1 Kurikan kaupunginvaltuuston työjärjestys Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan valtuuston työjärjestyksen. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KUUSAMON KAUPUNKI Hyväksytty: Kvalt 20.5.2002 : 31 Voimaan: Voimaan 28.5.2002 1 KUUSAMON KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Valtuuston

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Ennen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalia valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä.

Ennen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalia valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä. 1 Kunnanhallitus 19.11.2012 Kunnanvaltuusto 18.12.2012 LAPINLAHDEN KUNTA KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

HOLLOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS HOLLOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty 17.12.2012 1 luku Yleiset määräykset 1 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 1 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hall 03.11.2010 Valt 23.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 1 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

Valtuuston työjärjestys Sisällysluettelo

Valtuuston työjärjestys Sisällysluettelo Valtuuston työjärjestys Sisällysluettelo Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen 4 Istumajärjestys

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston työjärjestys

Kaupunginvaltuuston työjärjestys Kaupunginvaltuuston työjärjestys Jämsän kaupunki Yleishallinto Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.11.2008 1 Muutettu: Kaupunginvaltuusto 10.10.2011 48 2 Jämsän kaupunginvaltuuston työjärjestys 1. luku Yleiset

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa / 4

KAUHAVAN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa / 4 KAUHAVAN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.1.2013 / 4 1 Sisällys 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 luku Yleiset määräykset...1 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt...1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen...1 3 Valtuustoryhmään

Lisätiedot

PUUMALAN KUNNAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 / 7 Kunnanhallitus LIITE NRO 36 Valtuusto LIITE NRO 18

PUUMALAN KUNNAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 / 7 Kunnanhallitus LIITE NRO 36 Valtuusto LIITE NRO 18 PUUMALAN KUNNAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 / 7 Kunnanhallitus 1.10.2012 119 LIITE NRO 36 Valtuusto 5.11.2012 33 LIITE NRO 18 Valtuusto hyväksynyt 5.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS EVIJÄRVEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2009 Kunnanvaltuusto 3.11.2008 77 2 VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.4 YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Valtuuston 12 päivänä marraskuuta 2008/22 hyväksymä I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen

3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ V A L T U U S T O N T Y Ö J Ä R J E S T Y S Hyväksytty 20.3.1997 Voimaantulo 20.3.1997 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä.

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty 18.9.1997 Voimaantulo 1.10.1997 Muutos hyväksytty kvsto:ssa 26.3.2012 Muutos hyväksytty kvsto:ssa 10.12.2012 1 luku Yleiset määräykset 1

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 1.6.2011 alkaen SISÄLLYSLUETTELO

NAANTALIN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 1.6.2011 alkaen SISÄLLYSLUETTELO NAANTALIN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Yleiset määräykset 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

KH liite n:o 3/ VALT liite n:o 3/

KH liite n:o 3/ VALT liite n:o 3/ KH liite n:o 3/4.12.2012 VALT liite n:o 3/13.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 1 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA Valtuuston työjärjestys

JOKIOISTEN KUNTA Valtuuston työjärjestys JOKIOISTEN KUNTA Valtuuston työjärjestys Valt. 5.3.2013 32 JOKIOISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO V A L T U U S T O N T Y Ö J Ä R J E S T Y S... 2 I LUKUYLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt...

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KAUHAVAN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KAUHAVAN KAUPUNKI VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.11.2008 4 1 Sisällys 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt...2 2 Valtuustoryhmän

Lisätiedot

Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston TYÖJÄRJESTYS 1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston TYÖJÄRJESTYS 1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston TYÖJÄRJESTYS 1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1.luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 YHTYMÄVALTUUSTON TOIMINNAN JÄRJESTELYT Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Pieksämäen kaupunki PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestely... 1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 1 3 Valtuustoryhmään liittyminen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

ENONTEKIÖN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS ENONTEKIÖN KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty 5.7.1995 62 Voimaantulo 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt. Voimaan

KEMIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt. Voimaan 1 KEMIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt. Voimaan 1.11.2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VALTUUSTON TOIMINNAN JÄRJESTELYT Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt kesäkuun 26. päivänä ja huhtikuun 29. päivänä

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt kesäkuun 26. päivänä ja huhtikuun 29. päivänä 1 (8) 0.05/2002-00143 IISALMEN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt kesäkuun 26. päivänä 1995 92 ja huhtikuun 29. päivänä 2002 42 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Valtuuston toiminnan

Lisätiedot