HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

2 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö- ja palveluorganisaatio 5 Henkilöstökokoukset 6 Johtoryhmä 7 Toimenkuvaukset III luku KOKOUSMENETTELY 8 Soveltaminen 9 Kokousaika ja paikka 10 Kokouksen koollekutsuminen 11 Jatkokokous 12 Varajäsenen kutsuminen 13 Kokouksen pitäminen 14 Kokouksen johtaminen 15 Tilapäinen puheenjohtaja 16 Läsnäolo toimielinten kokouksissa 17 Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä 18 Esittely 19 Esteellisyyden toteaminen 20 Äänestys ja vaalit 21 Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 22 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus 23 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen IV luku KUNNAN TALOUS 24 Talousarvion täytäntöönpano 25 Seuranta 26 Talousarvion muutokset 27 Käyttöomaisuuden myynti 28 Poistosuunnitelman hyväksyminen 29 Rahatoimen hoitaminen 30 Maksujen määrääminen ja saatavien poisto 31 Riskien hallinta V luku HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 32 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 33 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 34 Lautakunnan kokoukset 35 Lautakunnan tehtävät 36 Tilintarkastajan valinta 37 Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 38 Tilintarkastajan ilmoitukset 39 Tilintarkastuskertomus 40 Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle VI luku HENKILÖSTÖASIAT 41 Soveltaminen 42 Viran perustaminen ja lakkauttaminen 43 Henkilöstövalinnat 44 Virkavapaus ja työloma 45 Viranhaku 46 Ero ja irtisanominen 47 Henkilöstön kelpoisuusehdot 48 Kunnanhallituksen ja lautakuntien toimivalta henkilöstöasioissa 49 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa

3 3 50 Henkilökuntaneuvosto VII luku TEHTÄVÄT 51 Kunnanvaltuusto 52 Kunnanhallitus 53 Kunnan hallinnoimien projektien ohjausryhmät 54 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 55 Kunnanhallituksen toimikunnan asettaminen 56 Keskusvaalilautakunta 57 Rakennus- ja ympäristölautakunta 58 Sivistyslautakunta VIII luku VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 59 Valtuuston toiminnan järjestelyt 60 Valtuustoryhmien muodostaminen 61 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen 62 Istumajärjestys 63 Valtuutettujen aloitteet 64 Kunnanhallitukselle osoitettava kysymys 65 Kokouskutsu 66 Esityslista 67 Kokouksen tiedottaminen 68 Varavaltuutetun kutsuminen 69 Kunnanhallituksen edustus valtuuston kokouksessa 70 Kokouksen johtaminen ja tilapäinen puheenjohtaja 71 Nimenhuuto 72 Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut 73 Asioiden käsittelyjärjestys 74 Puheenvuorot 75 Puheenvuorojen käyttäminen 76 Pöydällepanoesitys 77 Esitykset 78 Äänestystapa 79 Äänestysjärjestys 80 Toivomusponsi 81 Yleiset määräykset 82 Vaalitoimituksen avustajat 83 Valtuuston vaalilautakunta 84 Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto 85 Ehdokaslistojen laatiminen 86 Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen 87 Ehdokaslistojen yhdistelmä 88 Vaalitoimitus 89 Vaalin tuloksen toteaminen ja äänestyslippujen säilyttäminen 90 Pöytäkirja, pöytäkirjan tarkastus IX luku LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT 91 Luottamushenkilön oikeus palkkioon 92 Kokouspalkkio 93 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin palkkio 94 Kokouspalkkion korottaminen 95 Puheenjohtajan vuosipalkkio 96 Toimituspäiväpalkkio 97 Keskusvaalilautakunta 98 Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta 99 Muu luottamustehtävä 100 Ansionmenetyskorvaus

4 4 101 Matkakorvaus, päiväraha tms. korvaus X luku MUUT MÄÄRÄYKSET 102 Tiedottaminen 103 Kunnan asukkaiden aloitteet 104 Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen 105 Asiakirjojen lunastus 106 Toimivallan edelleen siirtäminen 107 Sijaisjärjestys 108 Voimaatulo

5 5 Halsuan kunnan hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu: Muutettu : Voimaantulo: Soveltamisala Hallintosäännössä määrätään kunnan organisaatiosta, taloudesta sekä päätöksentekoja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: - sopimus kuntien välisestä seutukuntayhteistyöstä - arkistosääntö II LUKU KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio Kunnanhallituksessa on kahdeksan (8) jäsentä. Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Valtuusto valitsee seuraavat lautakunnat. Kullekin toimielimen jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen lukuunottamatta keskusvaalilautakuntaa, jossa varajäsenet ovat sijaantulojärjestyksessä. - sivistyslautakunta 5 - rakennus- ja ympäristölautakunta 7 - tarkastuslautakunta 4 - keskusvaalilautakunta 5 - suhteellisten vaalien vaalilautakunta 5 Lisäksi valitaan perus- ja esiopetuksen johtokunta, johon kuuluu 12 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valittavista jäsenistä kolmen (3) on edustettava koulujen henkilökuntaa siten, että kaksi heistä on opettajia ja yksi muuta henkilökuntaa. Lautakunnille ja johtokunnalle valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnat ja johtokunta valitaan valtuuston toimikaudeksi. 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat seuraavat päävastuualueet, joissa toimivat seuraavat toimielimet: 1 Hallinto- ja kehittämispalvelut - kunnanvaltuusto - kunnanhallitus - keskusvaalilautakunta - suhteellisten vaalien vaalilautakunta - tarkastuslautakunta - vaalilautakunnat ja toimikunta 2 Sivistys - sivistyslautakunta - perus- ja esiopetuksen johtokunta 3 Tekniset ja ympäristöpalvelut - rakennus- ja ympäristölautakunta Päävastuualueiden välisen tehtäväjaon yksityiskohdista määrää kunnanhallitus. 4 Henkilöstö- ja palveluorganisaatio Päävastuualueet muodostavat organisaation jota johtaa kunnanjohtaja.

6 6 Kunkin päävastuualueen alaisen toiminnan johtamisesta vastaa toimialajohtaja. Toimialajohtajan määrää kunnanhallitus. 1. Hallinto- ja kehittämispalvelujen päävastuualue - hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut - asuminen - maankäytön suunnittelu - vaalit - seutukuntayhteistyö - elinkeinot - sairaanhoito- ja peruspalvelut 2. Sivistystoimen päävastuualue - peruskoulutus - muu koulutus - päivähoito - kulttuuri - kirjasto - nuoriso- liikunta ja vapaa-aikapalvelut 3. Teknisen ja ympäristöpalvelun päävastuualue - tekniset palvelut - kunnallistekniikka - kiinteistönhuolto - liikelaitokset - liikenneväylät ja yleiset alueet - ympäristönsuojelu - rakennusvalvonta ja neuvonta Kunnanjohtaja päättää Toimialajohtaja päättää 1 Päävastuualueiden välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä. 2 Päävastuualueen toimialajohtajan ehdotuksesta päävastuualueen jakamisesta vastuualueisiin sekä 3 Päävastuualueen toimialajohtajan ehdotuksesta siitä, kuka toimii vastuualueen esimiehenä. 1 Alueensa tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä sekä avustusten hakemisesta 2 Vastuualueensa yleisestä kehittämisestä ja yhteistyöstä vastuualueen sisällä sekä tehtävien koordinoinnista kunnanhallituksen ja lautakunnan ohjeiden mukaisesti 3 Henkilöstösuunnittelusta sekä henkilöstön perehdyttämisestä tehtäviinsä ja ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä vastuualueensa henkilöstöyhteistyöstä 4 Sisäisestä tiedottamisesta sekä vastuualueensa yleisestä tiedotuksesta yhteistyössä kunnan muiden sidosryhmien kanssa 5 Hallinnonalansa huomionosoituksista Vastuualuejohtajan yleinen toimivalta 1 Päättää käyttötalouden hankinnoista ja irtaimen omaisuuden myynnistä sekä käytettäväksi luovuttamisesta, vuokrauksesta ja poistosta kunnanhallituksen tai lautakunnan määrittelemissä rajoissa, 2 Päättää vastuualueen käyttömaksuista kunnanhallituksen tai lautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti 3 Päättää vahingonkorvauksesta tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi, kunnanhallituksen tai lautakunnan vahvistamaan määrään asti 5 Henkilöstökokoukset Henkilöstökokouksia järjestetään tarvittaessa.

7 7 6 Johtoryhmä Johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja ja toimialajohtajat sekä tarvittaessa kunnanjohtajan erikseen kuultavaksi kutsumat henkilöt. Johtoryhmä vastaa tavoitteellisesta ja tuloksellisesta yhteistoiminnasta kunnan palvelujen järjestämisessä sekä toimii kunnanvaltuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa kunnanjohtajan kutsumana. 7 Toimenkuvaukset Toimenkuvauksessa määritellään henkilön asema ja hänen tehtävänsä. Toimenkuvauksen valmistelee lähin ylempi vastuuhenkilö yhteistyössä viran- tai toimenhaltijan kanssa. Uudet toimenkuvaukset hyväksyy ko. vastuualueen toimielin. III LUKU KOKOUSMENETTELY 8 Soveltaminen 9 Kokousaika ja -paikka Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 10 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat ( asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhtey-dessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti ja/tai sähköisesti. Kiireellisessä tapauksessa myös puhelimitse tai tekstiviestinä. 11 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 12 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 13 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 14 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.

8 8 15 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja vanhimman jäsenen johdolla. 16 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajilla - muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Läsnäolo-oikeus ei koske keskusvaali-, suhteellisten vaalien vaali-, vaali- ja tarkastuslautakuntaa. Perus- ja esiopetuksen johtokunnassa läsnäolo-oikeus on sivistyslautakunnan puheenjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. 17 Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. 18 Esittely Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Tarkastuslautakunnassa asiat kuitenkin päätetään puheenjohtajan esittelystä. Toimielin Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Sivistyslautakunta Esi- ja perusopetuksen johtokunta esittelijä kunnanjohtaja päivähoidon ohjaaja rakennustarkastaja ympäristösihteeri ympäristöasioissa rehtori rehtori Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Esittelijä Kunnanjohtaja Kunnanrakennusmestari Päivähoidon ohjaaja Rakennustarkastaja Ympäristösihteeri Rehtori sijainen 1. taloussihteeri 2. puhjoht 1. rakennustarkastaja 2.puhjoht 1. kunnanjohtaja 2. taloussihteeri 1. kunnanrakennusmestari 2. puhjoht 1. rakennustarkastaja 2. puhjoht 1. vararehtori 2. puhjoht Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 19 Esteellisyyden toteaminen Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 20 Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään.

9 21 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1) järjestäytymistietoina: toimielimen nimi; kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2) asian käsittelytietoina: alaotsikko; selostus asiasta; päätösehdotus; esteellisyys; tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos; vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; päätöksen toteaminen; sekä eriävä mielipide. 3) laillisuustietoina: oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjanpitäjän varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 22 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. 23 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. 9

10 10 IV LUKU KUNNAN TALOUS 24 Talousarvion täytäntöönpano Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 25 Seuranta Toimielimet raportoivat valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutumisesta ja poikkeamisista ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta neljännesvuosittain. 26 Talousarvion muutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 27 Käyttöomaisuuden myynti Käyttöomaisuuden myynnistä päättää kunnanhallitus siltä osin kuin päätösvalta ei kuulu toimialajohtajalle. 28 Poistosuunnitelman hyväksyminen Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus päättää hyödyketai hyödykelajikohtaisista poistoista valtuuston hyväksymien rajojen puitteissa. Peruskorjausinvestoinneissa määritellään kulloisenkin investoinnin jäljellä oleva poistoaika ja peruskorjauskohteena olevan hyödykkeen jäljellä oleva arvo lisätään uusinvestoinnin arvoon. 29 Rahatoimen hoitaminen Kassanhallinta on järjestettävä siten, ettei toimintoihin sitoudu tarpeettomasti pääomaa. Rahoitus, maksuliikenne ja sijoitustoiminta on hoidettava riskit halliten. Valtuusto päättää valuuttalainan ottamisesta sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltioille. 30 Maksujen määrääminen ja saatavien poisto Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kunnanhallitus. Perimättä jääneen saatavan poistamisesta tileistä päättää kunnanjohtaja. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. 31 Riskien hallinta Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.

11 11 V LUKU HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 32 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja kunkin vastuualueen johtava viranhaltija. Tarkastuslautakunta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain sekä kunnanvaltuuston hyväksymän tarkastussäännön mukaisesti. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. 33 Tarkastuslautakunnan kokoonpano Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheen-johtaja ovat valtuutettuja. 34 Tarkastuslautakunnan kokoukset Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Sihteeristä/pöytäkirjanpitäjästä päättää lautakunta. 35 Tarkastuslautakunnan tehtävät Sen lisäksi mitä kuntalain 71 ja 75 :ssä säädetään, tai hallintosäännössä määrätään, lautakunnan on Tilintarkastaja 1 seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi. 2 huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa 3 tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla 36 Tilintarkastajan valinta Kunnanvaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksistä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten vähintään yhden JHTTtilintarkastajan ja vähintään yhden JHTT-varatilintarkastajan tai yhden JHTT-yhteisön. Jos tilintarkastajia valitaan useampi kuin yksi, tilintarkastajat vastaavat kunnalle tilintarkastuksesta yhteisvastuullisesti. 37 Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa.

12 12 Tilintarkastajan ilmoitukset, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle 38 Tilintarkastajan ilmoitukset Tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Kuntalain 73 3 mom. tarkoittamat ilmoitukset lautakunnalle tehdään kirjallisina tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle. Kunnanhallitukselle annettavat ilmoitukset tehdään kirjallisena kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle. 39 Tilintarkastuskertomus Tilintarkastuskertomuksessa on kuntalain 75 :ssä mainitun lisäksi esitettävä lausunto 73 :n 1 mom. mukaisista asioista. Kertomuksessa esitetään myös muut tilintarkastajan tarpeelliseksi katsomat asiat. 40 Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle Lautakunta antaa kunnanvaltuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja kunnanhallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. VI LUKU HENKILÖSTÖASIAT 41 Soveltaminen Hallintosääntöä sovelletaan henkilöstöä koskevissa ratkaisuissa, mikäli säännökset ja virka- ja työehtosopimukset eivät muuta määrää. 42 Viran perustaminen ja lakkauttaminen Valtuusto päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kunnanhallitus perustaa ja lakkauttaa vakinaiset toimet. 43 Henkilöstövalinnat Valtuusto valitsee kunnanjohtajan. Kunnanhallitus päättää toimialajohtajien sekä muiden johtavien ja itsenäisessä asemassa olevien viran- tai toimenhaltijoiden valinnasta sekä kunnanviraston henkilökunnan valinnasta. Lautakunta päättää toimialansa muun henkilöstön valinnasta. Toimialajohtaja päättää määräaikaisen henkilöstön valinnasta oman vastuualueensa osalta. 44 Virkavapaus ja työloma Kunnanhallitus ja lautakunta päättävät alaisensa henkilöstön harkinnanvaraisesta virkavapaudesta ja työloman myöntämisestä, ellei 48 tai 49 muuta johdu. Sijaisen valitsee tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virkavapauden tai työloman. 45 Viranhaku sekä viran tai toimen täyttäminen ilman aukijulistamista Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Kunnanjohtajan viran julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Mitä viran täyttämisestä ja aukijulistamisesta on säädöksissä määrätty, sovelletaan soveltuvin osin myös toistaiseksi tehtävän työsuhteen täyttämisessä. Kunnanhallitus voi pidättää itsellään oikeuden päättää kunnan viran aukijulistamisesta.

13 13 46 Ero ja irtisanominen Irtisanomisesta ja eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. 47 Henkilöstön kelpoisuusehdot Valitseva viranomainen päättää henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta. 48 Kunnanhallituksen ja lautakuntien toimivalta henkilöstöasioissa Kunnanhallitus 1 Hyväksyy kunnan ja työntekijäjärjestöjen välillä tehdyn kunnan yhteistoimintasopimuksen 2 Päättää valitsemiensa henkilöiden osalta yli 6 kk mittaisen virkavapauden ja työloman myöntämisestä 3 Päättää kunnanjohtajan ja toimialajohtajien palkkauksesta 4 Päättää kunnanjohtajan virkavapaudesta (ehdoton oikeus) sekä enintään 6 kk:n harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämisestä. Yli 6 kk:n virkavapauden osalta päätöksen tekee kunnanvaltuusto. 5 Tekee kunnan puolesta sellaiset virka- ja työehtosopimukset, joissa päätösvalta on paikallistasolla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla. Lautakunnat ja johtokunnat 1 Päättävät valitsemiensa henkilöiden osalta yli 6 kk:n mittaisen virkavapauden ja työloman myöntämisestä 49 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Kunnanjohtaja ja toimialajohtajat ratkaisevat kukin alaisiaan koskevat henkilöstöasiat 1 Päättävät valitsemiensa henkilökunnan palkkauksesta KVTES, OVTES ja TS puitteissa 2 Vahvistavat vuosiloman 3 Myöntävät enintään 6 kk virkavapauden ja työloman sekä valitsevat siihen sijaisen 4 Antavat alaiselleen viranhaltijalle virkamatka- ja koulutusmääräyksen sekä 5 Määrää tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli- lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon 6 Päättävät henkilöstönsä työssään aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta Palkka-asiamies vastaa kunnan henkilöstöhallinnosta ja toimii kunnan palkka-asiamiehenä 1 päättää henkilökohtaisen palkan vuosisidonnaisista osista Vastuualueiden esimiehet 1 Myöntävät sellaisen enintään 6 kk virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen tai virkasäännön nojalla ehdoton oikeus. 2 Vahvistavat alaisensa henkilöstön vuosiloman. 50 Yhteistyöryhmä Työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaa varten kunnassa on yhteistyöryhmä, joka toimii myös työsuojelutoimikuntana. Yhteistyöryhmään kuuluvat työnantajan edustajina palkka-asiamies ja työsuojelupäällikkö sekä työntekijöiden edustajina neuvottelujärjestöjen edustajat sekä työsuojeluvaltuutettu. Yhteistyöryhmän esittelijänä ja sihteerinä toimii kunnanjohtaja.

14 14 VII LUKU TEHTÄVÄT 51 Kunnanvaltuusto 52 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston tehtävät määräytyvät kuntalain mukaan. Kunnanhallituksen tehtävänä on kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta ja tällöin: Hallintoa johtaessaan: 1. Huolehtia suunnittelusta ja kehittämisestä sekä antaa yleisohjeita kunnan hallintoon kuuluvista tehtävistä, kaavoituksesta, maapolitiikasta, tiedotustoiminnasta, kunnan talouden ja omaisuuden hoitamisesta, asiakirjojen säilyttämisestä ja yhteistoiminnasta 2. Seurata, ohjata ja valvoa kunnan yleistä kehitystä asetettujen tavoitteiden ja hyväksyttyjen suunnitelmien toteuttamista sekä ohjeiden, säännösten ja määräysten noudattamista 3. Huolehtia yhteistyöstä kunnan toimintaan läheisesti liittyvien yhteisöjen kanssa ja 4. Huolehtia EU-, seutukunta- ja muusta alueellisista yhteistyöstä Kunnanvaltuuston käsiteltäviä asioita valmistellessaan: 1. Huolehtia säännösten, määräysten ja suunnitelmien huomioimisesta, tarpeellisten taloudellisten ja muiden selvitysten laatimisesta ja päätösehdotusten riittävästä perustelemisesta sekä Kunnanvaltuuston päätöksiä toimeenpannessaan Kunnan etua valvoessaan 1 Antaa täytäntöönpanosta tarpeellisia määräyksiä ja yleisiä ohjeita 2 Antaa ohjeita päätösten riittävästä tiedottamisesta 3 Vastaa kunnan taloudellisten, teknisten ja henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä 1 Määrätä tarvittaessa edustaja käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan kuntaa yhteistyössä sekä tekemällä oikeustoimia 2 Antaa kunnanvaltuuston puolesta selvitys valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava 3 Seurata kuntayhtymien, kuntien edustajakokousten ja yhteislautakuntien sekä niiden laitosten ja yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena tai joita kunta on taloudellisesti tukenut sekä ohjata tai valvoa niissä olevien kunnan edustajien toimintaa Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä muutoin on määrätty tai säädetty, hallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1 Kiinteän omaisuuden vuokralle ottamista tai antamista siltä osin kun niitä ei ole siirretty muiden tehtäviin 2 Vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta, milloin se säädösten mukaan on mahdollista, 3 Päätöstä asemakaavan laatimisesta ja rakennuskiellosta sekä ei olennaisista/vähäisistä asemakaavan muutoksista, 4 Asemakaavan toteuttamista varten tarpeellisten alueiden rakennusten ja laitteiden ostamista, myymistä, vaihtamista ja lunastamista, 5 Julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan sekä keskusarkistoa ja arkistonmuodostusta johtavan viranhaltijan määräämistä, 6 Kunnan elinkeinopolitiikan yleislinjausta 7 Seutukuntatoimintaa 8 teknistä suunnittelua ja rakennuttamista

15 15 Lisäksi kunnanhallitus ratkaisee tai määrää lautakunnan tai alaisensa viranhaltijan ratkaisemaan asiat, jotka koskevat: 1 Teollisuus- tai asuin/liiketalotonttien ja muiden rakennuspaikkojen vuokraamista tai myymistä 2 Vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräysten mukaan on mahdollista 3 Kunnalle tulevien saatavien ja suoritusten vakuuksien hyväksymistä, valvomista, muuttamista tai vapauttamista, jollei toisin ole säädetty tai valtuuston päätöksestä muuta johdu 4 Aravalain mukaisten asuntolainojen vakuuksien hyväksymistä ja lainojen irtisanomista 5 Asuntotuotantolain mukaisten asuntolainojen keskinäistä etuoikeusjärjestystä 6 Elinkeinotoiminnan avusten myöntäminen 7 Vuoden yrittäjien valinta 8 Vastaa kunnan yrityspalvelutuotannon ja markkinoinnin kehittämisestä 53 Kunnan hallinnoimien projektien ohjausryhmät Kunnanhallitus nimeää rahoituspäätöksen yhteydessä kunnan hallinnoimalle hankkeelle ohjausryhmän ja nimeää kunnan henkilöstöstä vastuuhenkilön. Ohjausryhmän tehtävät määräytyvät hyväksytyn hankesuunnitelman ja kunnan antamien ohjeiden mukaan. Kokousmenettelyssä noudatetaan tämän säännön III luvun ohjeita. Ohjausryhmän pöytäkirjat toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. 54 Kunnanhallituksen toimikunnan asettaminen Toimikuntaa asetettaessaan kunnanhallitus määrittelee toimikunnan tavoitteet, tehtävät ja aikataulun. Toimikunnan jäsenten keskuudesta kunnanhallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 55 Viranhaltijoiden päätösvalta Kunnanjohtaja Tehtävät, ratkaisuvalta ja sijaisuudet Kunnanjohtajan tehtävänä on vastata kunnanvaltuuston ja hallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kuntien yhteistoiminnasta ja seutukuntayhteistyöstä, elinkeinoelämän kehittämisestä, tiedotustoiminnasta, johtoryhmän yhteistyöstä, suhdetoiminnasta sekä kunnan tytäryhtiöiden ja osakkuusyritysten toiminnan valvonnasta 1 Johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa sekä valvoa valtuuston ja hallituksen päätösten täytäntöönpanoa sekä 2 Edustaa tai määrää muun viranhaltijan tai kutsua luottamushenkilö edustamaan kuntaa neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa sekä vastata niiden järjestämisestä, jollei hallitus toisin päätä 3 Päättää kunnan etuosto-oikeuden käyttämisestä kunnanhallituksen antamissa rajoissa 4 Päättää viraston aukioloaikojen vähäisistä poikkeamisista 5 Pitkäaikaisen tai tilapäisen luoton ottaminen talousarvion puitteissa 6 Päättää maatalouden kehittämisavustusten myöntäminen talousarvion rajoissa 7 Kunnan metsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmat sekä puukaupat 8 Kunnan omistamien teollisuushallien ja muiden toimitilojen vuokralle antaminen ja ottaminen Kohtien 6-8 osalta asiat valmistellaan maaseututoimen yhteisalueen Halsuan viranhaltijan toimesta. Kunnanjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa tai viran ollessa avoinna hoitaa tehtäviä taloussihteeri ellei hallitus päätä toisin. Viran ollessa avoinna tai poissaolon kestäessä kolmea kuukautta kauemmin valtuusto voi ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan.

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot