Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/ Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona klo Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila Pentti Kiiski Hannu Roms Timo pj Autelo Asko Korpela Raija Saario Anne Hacklin Seija Kurunmäki Pentti Savinko Aimo Havukorpi Mari Leikkaa Esa Sistonen Pertti Helminen Vilja Litja Tuovi Säiläkivi Paavo Jalava Paula Neuvonen Mirja-Liisa Vikgren Senja Jokela Hanna vpj Nieminen Kristiina Välimäki Esa Kaartinen Kyösti Nieminen Pekka Väre Katriina Kaarto Rakel Pietilä Markku Yli-Rosti Mikko Kallio Ulla Pietiläinen Timo Poissaolevat jäsenet Hägglund-Viljanen Pia tilalla Pietilä Markku Häkkinen Johanna tilalla Väre Katriina Laitinen Tiina ei varajäsentä Pousar Päivi tilalla Kaartinen Kyösti Wilen Eila tilalla Savinko Aimo Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Anne Saario ja Esa Välimäki Tarkistus suoritetaan ma Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Allekirjoitukset Puheenjohtaja Timo Roms Pykälät Pöytäkirjanpitäjä Tapio Yliluoma Pöytäkirjan tarkistajat Anne Saario Esa Välimäki

2 Kirkkovaltuusto 3/ KV 23 asia n:o 1 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Timo Roms avasi kokouksen. Pentti Kurunmäki piti alkuhartauden. Alkuhartauden aiheena oli psalmi 74:21 (Älä salli sorretun kääntyä pois apua saamatta, kurja ja köyhä ylistäkööt sinun nimeäsi.). Alkuhartauden päätteeksi veisattiin virrestä 575 säkeet 3-4. NIMENHUUTO: Suoritettiin nimenhuuto. Saapuvilla oli 28 varsinaista ja 4 varavaltuutettua eli yhteensä 32 valtuutettua. Luettelo osallistujista on kokouspöytäkirjan ensimmäisellä sivulla. KV 24 asia n:o 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ 8:5,2). Esityslista liitteineen on toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kokousta (KV:n työjärjestys 8,2 ). Kokouskutsu asialuetteloineen ja esityslista on lähetetty Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet kirkkovaltuuston jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4,1). Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kirkkovaltuusto 3/ KV 25 asia n:o 3 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4,1 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anne Saario ja Esa Välimäki. KV 26 asia n:o 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus (KV:n työjärjestys 9 ). Kirkkovaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä (KV:n työjärjestys 1,1 ). Esitys: Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Esityslistan asioiden lisäksi päätettiin, kirkkovaltuutettu Pertti Sistosen aloitteesta, käsitellä vaalilautakunnan kokoonpano pykälän 36 kohdalla.

4 Kirkkovaltuusto 3/ KV 27 asia n:o 5 VIRKOJEN PERUSTAMINEN VIHDIN SEURAKUNNASSA Kirkkoneuvosto Virkasuhteessa suoritettavaa tehtävää varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa virkasuhteeseen määräajaksi myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virka. Kirkkolaki 6 luku 1. Virat perustaa kirkkovaltuusto määräenemmistöllä. KL 9 luku 1 ja 3. Viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista annetaan tämän lain säännösten ja virkaehtosopimuksen määräysten lisäksi tarpeelliset täydentävät säännökset ja määräykset kirkkojärjestyksessä taikka työnantajan antamissa ohje- tai johtosäännöissä. Kirkkolaki 6 luku 5. Kirkkolain 6 luvun 14 :n mukaan virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai työnantajan päättämä erityinen kelpoisuus, jollei tämän lain nojalla toisin säädetä. Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään tai työnantaja perustellusta syystä yksittäistapauksessa niin päättää. Kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä säädettyjen alistettavien ohjesääntöjen lisäksi voi seurakunta hyväksyä johtosääntöjä toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden toiminnan sekä seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi. Kirkkojärjestys 7 luku 1. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa. Kirkkolaki 9 luku 1 pykälä. Kirkkovaltuusto siis hyväksyy johtosäännöt.

5 Kirkkovaltuusto 3/ KV 27 Työsopimussuhteiselle työntekijälle tehdään työsopimus. Viranhaltijalle annettiin aikaisemmin valintapäätöksestä ote kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston pöytäkirjasta. Tämä pöytäkirjanote oli samalla virkamääräys. Pappien ja kanttorien osalta virkamääräykset antaa tuomiokapituli. Kirkkolain 6 luvun 18 :ssä on uusi säädös viranhoitomääräyksestä ja selvityksestä virkasuhteen ehdoista. Viranhaltijalle on annettava viipymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimitukseen ottamista pöytäkirjanote tai muu kirjallinen viranhoitomääräys. Tämän lisäksi työnantajan on annettava viranhaltijalle vähintään kuukauden kestävässä virkasuhteessa selvitys keskeisistä virkasuhteen ehdoista, jolleivät ne ilmene annetusta viranhoitomääräyksestä. Selvitys on annettava viimeistään ensimmäisen täyden palkanmaksukauden päättymiseen mennessä, ja siitä tulee ilmetä ainakin: 1) virkanimike; 2) virkasuhteen kestoaika; 3) mahdollinen määräaikaisuuden peruste; 4) mahdollinen koeaika; 5) virkapaikka virkasuhteen alussa; 6) virantoimituksen alkamisajankohta; 7) pääasialliset tehtävät tai niiden määräytymisperuste; 8) palkkauksen perusteet sekä palkanmaksukausi; 9) osa-aikaisen virkasuhteen säännöllinen työaika tai, jos viranhaltijaan ei sovelleta työaikaa, työmäärän suhteellinen osuus täydestä työmäärästä; 10) vuosiloman määräytyminen. Vihdin seurakunnassa on uudelle viranhaltijalle annettu lukien liitteen mukainen selvitys palvelussuhteen keskeisistä ehdoista. Kumotussa virkasäännössä oli seuraava maininta viran palkkauksesta. Perustaessaan uuden viran kirkkovaltuusto päättää viran palkkauksesta. Kirkkolaissa tai järjestyksessä ei ole mainintaa viran palkkauksesta. Seurakunnan rahaliikenne perustuu kirkkovaltuuston vahvistamaan talousarvioon ja taloussääntöön. KL 15 luku 2. Siksi on luontevaa, että samalla kun virka perustetaan päätetään myös viran palkkauksesta.

6 Kirkkovaltuusto 3/ KV 27 Kirkkolaissa ja järjestyksessä ei ole suoraan sanottu mitä asioita viranhaltijoiden johtosäännöissä on oltava. Kirkkolain 6 luvun 18 pykälässä oleva luettelo antaa viitteitä siitä, mitkä seikat tulisi vähitään käydä selville virkaa perustettaessa. Kaikkia luettelon asioita ei voi ottaa suoraan johtosääntöön, koska osa asioista on sellaisia jotka selviävät usein vasta viranhaltijan valinnan jälkeen (esim. virantoimituksen alkamisajankohta). Seurakunnan kannalta on hyvä jos johtosääntö on tarpeeksi joustava. Joustavuutta tarvitaan esim. työtehtävien muuttuessa. Kirkon palkkausjärjestelmässä on käytössä tehtävänkuvauslomake, liite. Tehtävänkuvaus tarkistetaan vuosittain työntekijän ja esimiehen käymissä keskusteluissa. Mikäli tarkistus antaa aihetta palkkauksen muutokseen käsitellään palkkausmuutokset kirkkoneuvostossa. Kirkkoneuvoston päätösvaltaa rajaa vahvistettu talousarvio. Suuntaus seurakunnissa on, että työn yksityiskohdista sovitaan tehtävänkuvauksissa ja esimiesten antamissa työmääräyksissä. Johtosääntöön kirjataan vain ne asiat, jotka kirkkolain ja järjesteyksen mukaan on pakko kirjata viran johtosääntöön.

7 Kirkkovaltuusto 3/ KV 27 Virka- ja työsuhteen eroja. Virkasuhde Työsuhde Virka viraksi perustettu tehtäväkokonaisuus virka on olemassa kunnes lakkautetaan Toimia ei ole olemassa, eikä niitä voi perustaa työsuhde on olemassa vain työsuhteen ajan Virkasuhde, työsuhde Julkisoikeudellinen palvelussuhde Yksityisoikeudellinen sopimussuhde Palvelussuhteen luonne Alistussuhde; perustuu viranhaltijan suostumukseen Sopimussuhde tasaveroisten osapuolten välillä Muotomääräykset rekrytoinnissa Haettavaksi julistaminen Lähtökohta: julistettava aina haettavaksi Työnantaja harkitsee rekrytointitavan; ei aukijulistamispakkoa Esimerkkejä poikkeuksista haettavaksi julistamisesta sijaisuus; avoin virka työn tarjoaminen irtisanotulle siirto toiseen virkaan ei normeja; työnantaja harkitsee Kelpoisuusvaatimukset sitovat valinnassa: mm. laki, piispainkokouksen päätös, viran johtosääntö Yksipuolinen viranhoitomääräys (taustana viranhaltijan suostumus) Työnantajan määräyksellä ( > viranhaltijan irtisanomisoikeus) Ei sitovia kelpoisuuksia > poikkeus, jos laissa määräys (esim. terveydenhuoltohenkilöstö) Yhteinen sopimus (työsopimus) Virka/työsuhteen syntyminen Virka / työvelvollisuuksien Sopimalla ( > työnantajan irtisano muuttaminen mismahdollisuus jos ei sopimusta) Normipohja KL, KJ, viran johtosääntö, VES Työsopimuslaki, työsopimus, TES Oikeussuojatie Hallinnollinen lainkäyttömenettely: Yksityisoikeudellinen oikeussuojatie: oikaisu > hallinto oikeus > KHO Käräjäoikeus > HO > KKO (työtuomioistuin) (työtuomioistuin) Seurakunnan ei ole pakko hyväksyä viranhaltijalle johtosääntöä jos viran nimike, pääasialliset tehtävät ja pätevyysvaatimukset ilmenevät kirkkovaltuuston päätöksestä. Silloin kun viranhaltijalle delegoidaan päätösvaltaa tulee tämä olla mainittu johtosäännössä. Vähimmäistaso on siis, että johtosääntö on ainoastaan esim. johtavilla viranhaltijoilla. Johtosääntöön ei tarvitse laittaa niitä asioita, jotka on jo mainittu kirkkolaissa tai järjestyksessä. Olennaisiin asioihin keskittyvä johtosääntö helpottaa asioiden hallinnointia.

8 Kirkkovaltuusto 3/ KV 27 Esitys: Talousjohtaja esittää, että Vihdin seurakunnassa noudatetaan virkojen perustamisissa seuraavia periaatteita. Viralle tehdään johtosääntö kun viran voimassaoloaika on enemmän kuin yksi vuosi tai kun viralle delegoidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa. Pakollisia asioita viran johtosäännössä ovat - viran nimike - virkasuhteen kestoaika (toistainen tai määräaikainen) - viran alkamisen ajankohta (virantäyttö voi tapahtua myöhemminkin) - viran pääasialliset tehtävät - viran kokoaikaisuus tai osa-aikaisuus - viran kelpoisuusvaatimukset - viralle delegoidut päätösvalta-asiat, ellei asia selviä jostain toisesta kirkkovaltuuston hyväksymästä ohje- tai johtosäännöstä. Viran johtosääntöön voidaan laittaa muitakin hyväksi nähtyjä asioita tarpeen mukaan. Viran perustamisen yhteydessä on johtosääntöasioiden lisäksi päätettävä kirkkovaltuustossa ainakin seuraavista asioista - viran palkkaus Kirkkoneuvosto päättää muista kirkkolain 6 luvun 18 :n mukaisista virkasuhteen ehdoista kirkkolain ja järjestyksen puitteissa. Virkojen täytöstä on maininta kirkkoneuvoston ohjesäännössä. Kirkon palkkausjärjestelmän mukaisen palkan vaativuusryhmän vahvistaa kirkkoneuvosto. Vaativuusryhmä perustuu tehtävänkuvaukseen. Työntekijän esimies voi tehdä muutoksia tehtävänkuvaukseen mikäli viran tai työsuhteen luonne ei muutu olennaisesti alkuperäisestä tehtävänkuvauksesta. Viran palkkausmuutokset hyväksyy kirkkoneuvosto samoin suuremmat muutokset tehtävänkuvauksen sisältöön elleivät muutokset ole ristiriidassa viran johtosäännön kanssa. Asia annetaan kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 Kirkkovaltuusto 3/ KV 27 KIRKKOVALTUUSTO Asian käsittely: Valtuutettu Pertti Sistonen kertoi kokouksessa seurakunnan jäsenyyden merkityksestä riippuen siitä onko työntekijä työsopimussuhteinen vai virkasuhteinen. Pertti Sistonen esitti, että virkojen johtosääntöihin lisättäisiin kirkkolain- ja järjestyksen pykäläviittaukset. Näin työntekijän olisi helpompi tutkia mihin johtosääntö perustuu ja mitä johtosääntö velvoittaa. Pertti Sistosen esitystä ei kannatettu. Kirkkovaltuusto hyväksyi virkojen perustamisen periaatteet yksimielisesti.

10 Kirkkovaltuusto 3/ KV 28 asia n:o 6 TEKNISEN ISÄNNÖITSIJÄN VIRAN JOHTOSÄÄNTÖ Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuustonpäätös Erityisammattimiehen virkanimike on lukien tekninen isännöitsijä. Viran palkkaus määräytyy lukien vaativuusryhmän 502 vähimmäispalkan ja 12 % vuosisidonnaisen palkanosan mukaan. Erityisen perusteen maksaminen loppuu Erityisammattimiehen voimaan tullut johtosääntö liitteenä. Esitys: Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen teknisen isännöitsijän viran johtosäännön ja antaa asian kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. KIRKKOVALTUUSTO Asian käsittely: Pertti Sistonen esitti, että johtosäännön kelpoisuusvaatimuskohta olisi seuraava: Sen lisäksi mitä kirkkolaissa ja järjestyksessä määrätään viran kelpoisuusvaatimuksesta on viran kelpoisuusvaatimuksena soveltuva ammatillinen rakennusalan tutkinto tai vastaava ammatillinen osaaminen ja työkokemus. Pertti Sistosen esitystä ei kannatettu. Todettiin, että kirkkolain ja kirkkojärjestyksen määräyksiä on noudatettava siitä huolimatta onko asiasta mainittu viran johtosäännössä. Kirkkovaltuusto hyväksyi teknisen isännöitsijän viran johtosäännön yksimielisesti.

11 Kirkkovaltuusto 3/ KV 29 asia n:o 7 PERHETYÖNOHJAAJAN VIRAN JOHTOSÄÄNTÖ Kirkkoneuvosto Ehdotus: Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen perhetyönohjaajan viran johtosäännön ja antaa johtosäännön kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto hyväksyi perhetyönohjaajan viran johtosäännön yksimielisesti.

12 Kirkkovaltuusto 3/ KV 30 asia n:o 8 TALOUSSUUNNITTELIJAN VIRAN JOHTOSÄÄNTÖ Kirkkoneuvosto Vihdin seurakunnan taloussihteerin johtosääntö, liite on hyväksytty kirkkovaltuustossa Tällöin virkanimikkeenä oli toimistosihteeri. Virkanimike muutettiin taloussihteeriksi. Taloussihteerin palkkaus on ollut vaativuusryhmän 502 vähimmäispalkan suuruinen (peruspalkkana 2 253,75 euroa kuukaudessa + vuosisidonnainen palkanosa) Viran pääasialliset tehtävät nykyään: Kirjanpidon kokonaisvaltainen hoitaminen tilinpäätöstaitoisesti sekä hallinnolliset sihteerintehtävät. Taloushallinnon tehtävät: Kirjanpitoon kuuluvat tehtävät (kirjanpitoaineiston kokonaisuuden kokoaminen ja täsmäytys, tilinpäätöksen laatiminen, käyttöomaisuuskirjanpidosta huolehtiminen sekä hautainhoito ym. erilliskatteisten rahastojen kirjanpidosta huolehtiminen. Talousarvion ja toimintasuunnitelmien laadinta talousjohtajan ohjeiden mukaisesti. Sisäisestä laskennasta huolehtiminen. Kirjanpitoaineiston arkistoinnista huolehtiminen omalta osaltaan. Seurakunnan maksuliikenteestä huolehtiminen toimistosihteerin ja palkkakirjanpitäjän vuosilomien aikana. Talouteen liittyvien tilastojen ja ilmoitusten laadinta (veroilmoitukset, Kirkkohallituksen tilastot, arvonlisäverotilitykset). Henkilöstöhallinnon tehtävät Palkkakirjanpitäjän sijaisena toimiminen tarvittaessa ja palkanlaskenta sijaisuusaikoina erityisesti kuukausipalkat. Luottamushenkilörekisterin ylläpito. Yleishallinnon tehtävät: Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston esityslistojen ja pöytäkirjan laadinta, lähetys ja päätösten täytäntöönpanoa talousjohtajan ja kirkkoherran ohjeiden mukaisesti. Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjojen arkistointi.

13 Kirkkovaltuusto 3/ KV 30 Toimistotehtävien suorittaminen taloustoimistossa: Talousjohtajan erillisprojektien tehtävissä avustaminen (tietojen etsintää, taulukkojen laadintaa yms.). Taloussihteerin tehtävät lukien Nykyisten tehtävien lisäksi talousihteerin tehtäviin lisätään Talousjohtajan viransijaisena toimiminen Talousjohtajan sijaisena toimiminen tarvittaessa talousjohtajan vuosilomien ym. virkavapauksien aikana sekä silloin kun talousjohtajan virassa ei ole viranhaltijaa. Taloustoimiston lähiesimiehenä toimiminen. Taloussihteeri vastaa taloustoimistoston tehtävien hoitamisesta talousjohtajan ohjeiden mukaisesti ja talousjohtajan alaisuudessa. Yhteyshenkilönä toimiminen Kirkon palvelukeskukseen päin Taloussihteerillä tulee olemaan keskeinen rooli Kirkon palvelukeskuksen käyttöönotossa. Taloussihteeri on mm. Vihdin seurakunnan yhteyshenkilö Kirkon palvelukeskukseen päin. Taloussihteeri huolehtii tietojen siirrosta ja konversioista Kipaan. Taloussihteeri huolehtii taloustoimiston muun henkilökunnan avustuksella myös seurakunnan henkilöstön koulutuksesta Kipan järjestelmiin. Henkilöstösihteerin tehtävät Taloussihteeri valmistelee talousjohtajan ohjeistuksella vaativia henkilöstöhallinnon projekteja. Näitä projekteja ovat mm. harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto, henkilöstön työnkuvien kehittämiset ja työyhteisön kehityshankkeet.

14 Kirkkovaltuusto 3/ KV 30 Taloussihteerin uuteen johtosääntöön ei laiteta yksityiskohtaisia työtehtäviä vaan isompia asiakokonaisuuksia. Työn yksityiskohtaista sisältöä muutetaan tarpeen mukaan tilanteiden muuttuessa. Työnkuvassa huomioidaan myös palkkaus ja työssäjaksaminen. Esitys: Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen taloussihteerin viran johtosäännön ja antaa asian kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 503 mukainen. (Vaativuusryhmän 503 vähimmäispalkka ,02 e/kk) Kirkkoneuvosto päätti, että talousihteerin johtosääntöä valmistellaan vielä mm. virkanimikeen osalta Kirkkoneuvosto Viran tehtävät liittyvät suurimmalta osin taloushallintoon. Virkanimikkeen muutos taloussuunnittelijaksi kuvaa tehtävän uutta luonnetta paremmin. Taloussuunnittelija valmistelee vaativivia talous-henkilöstö- ja hallintoasioita. Kipan (Kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen) myötä tehtävissä korostuu kirjanpidon raporttien tulkinta, tarkistus ja taloushallinnon käytännön asioiden kehittäminen. Esitys: Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen taloussuunnittelijan viran johtosäännön ja antaa johtosäännön kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto hyväksyi taloussuunnittelijan viran johtosäännön yksimielisesti.

15 Kirkkovaltuusto 3/ KV 31 asia n:o 9 VIHDIN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kirkkoneuvosto Talousjohtaja on käynyt kesäkuussa johtavien työntekijöiden kanssa keskustelut vuoden 2015 talousarviotoiveista. Kiinteistötyöntekijöiltä on kerätty kiinteistöihin liittyviä talousarvioehdotuksia. Talousjohtaja on tehnyt alustavan investointisuunnitelman. Vuoden 2015 talousarvio perustuu kirkkovaltuuston hyväksymään taloussuunnitelmaan vuosille Talousarvion 2015 valmistelun lähtökohtana on ollut, että 1) toimintatuottoja tulee n euroa 2) toimintakuluja on n euroa 3) tarvikkeiden ja palvelusten käyttömäärärahat ovat mahdollisimman todenmukaisia (Ei yli- tai alibudjetointia) 4) henkilöstön kokonaismäärä pysyy ennallaan 5) kirkollisveroprosentti on 1,50 6) poistojen määrä n euroa lisäksi käyttötalousmenoissa on varaus yllättäviin isompiin korjauksiin e. 7) rahastointitavoite tulevien vuosien menoille on n euroa. Yhteenveto talousarviosta liitteenä. Esitys: Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun vuoden 2015 talousarviosta. Talousarvio annetaan lähetekeskustelun jälkeen työmuodoille ja johtokunnille lopullista valmistelua varten. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti ja antoi seuraavat ohjeet vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelmien laatimiseksi: 1) Seurakunnan taloudellinen tilanne on parantunut. Vihdin ja Suomen yleinen taloustilanne on vaikea lähivuosina. Tämän vuoksi seurakunnan on pidättäydyttävä uusista menoista, jotta seurakunnan talous on tasapainossa tulevaisuudessakin. 2) Investoinneista toteutetaan vain välttämättömimmät. 3) Investoinneissa keskitytään olemassa olevien rakennusten peruskorjauksiin. Samalla mietitään mistä rakennuksista voidaan luopua. Investointien toteutusajankohdat lykätään mikäli mahdollista tuleviin vuosiin. 4) Toimintamäärärahat pyritään pitämään nykyisellä tasolla.

16 Kirkkovaltuusto 3/ KV 31 Kirkkoneuvosto Talousjohtaja kertoo kokouksessa talousarvion valmistelun etenemisestä ja Vihdin seurakunnan taloustilanteesta. Esitys: Asian käsittely: Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto jatkaa heinäkuun kokouksessa aloitettua keskustelua vuoden 2015 talousarvion periaatteista. Talousjohtaja esitteli vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja alustavat taloussuunnitelmat vuosille Tulos- ja rahoituslaskelma, investointisuunnitema ja tase-ennusteet liitteenä. Talousarviossa on osoitettu riittävästi määrärahoja seurakunnan toimintaan ja rakennusten ylläpitoon. Osa vuodelle 2015 esitetyistä hankinnoista voidaan toteuttaa jo vuoden 2014 aikana. Tällaisia hankintoja ovat esim. vihkiraamatut, liturgiset tekstiilit ja leirikeskuksen uudet patjat. Seurakunnan haasteena on rakennusten korjaukset ja investointien laittaminen tärkeysjärjestykseen. Rakennusten korjaustarpeita on tullut esille kesän 2014 aikana. Rakennusten kuntotarkastukset tuovat todennäköisesti esille lisää korjaustarpeita. Rakennusten korjausesitykset sisältyvät valmisteilla olevaan kiinteistöstrategian rakennusosioon. Investointiosan hyväksyminen rakennushankkeittain on käytännössä vaikea tehdä syksyllä 2014, koska rakennusen kuntoselvitysten valmistelu vie aikaa. Vuodelle 2015 on esitetty investointina ainoastaan Riuttarannan leirikeskuksen rakennusprojektien loppuunsaattaminen. Vuodelle 2016 esitetään Vihdin siunauskappelin lämmitysjärjestelmän ja sähköjen peruskorjausta, kirkkoherranviraston toimitilan turvallisuuden parantamista ja leirikeskuksen keittiön laajennuksen suunnittelua. Vuoden 2017 investointimenoina ovat Vihdin hautausmaan valaistus ja sähkösaneerauksen suunnittelu, Vihtijärven kappelin lämmitysjärjestelmän parantaminen, Nummelan seurakuntakeskuksen piha-alueiden ehostus ja Riuttarannan leirikeskuksen keittiön laajennustyöt. Investointimenoissa on keskitytty vain kaikkein välttämättömimpiin investointeihin.

17 Kirkkovaltuusto 3/ KV 31 Talousarvion valmistelu etenee siten, että työmuodot käsittelevät talousarviota ja toimintasuunnitelmia syys-lokakuussa johtokunnissa. Talousarvioehdotuksesta käydään kirkkovaltuustossa lähetekeskustelu syyskuussa Näin kirkkovaltuutetuilla on mahdollisuus vaikuttaa talousarvion valmisteluun. Syksyllä 2014 pohditaan hyväksytäänkö investointiosa kokonaismäärärahana, jota käytetään erillispäätösten mukaan vai osoitetaanko määrärahat jo heti kohdennetuille investointimenoille. Kokonaismääräraha antaisi raamit investoinneille ja kirkkoneuvoston esityksille toteutettavista hankkeista tilanteessa, jossa rakennusten korjauskustannukset ovat vielä selvitettävänä. Kirkkovaltuusto tekisi kokonaismäärärahamallissakin päätökset siitä mitkä kohteet korjataan tai mitä hankitaan minäkin vuonna. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti talousarvioraamit ja valmisteluprosessin yllä olevien liitteiden ja selvitysten mukaisesti. KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti talousarvioraamit ja valmisteluprosessin etenemisen. Kokouksessa tuotiin esille seuraavia talouteen ja toimintaan liittyviä huomioita - kiinteistöjen korjauskuluja on tulevaisuudessakin runsaasti - toiveena, että Vihtijärven kappeliin johtava tie päälystettäisiin - kirkollisveron tuottoon liittyy paljon riskitekijöitä mm. Suomen talouden kehitys ja jäsenmäärä - seurakunnan toiminta on hyvää ja monipuolista. Laadukas toiminta tarvitsee myös resursseja (määrärahoja) - Kirkkovaltuuston ja neuvoston jäsenet tarvitsevat lisää tietoa seurakunnan sisäisestä rakennemuutoksesta eli johtokuntajärjestelmästä luopumisesta ja työryhmien perustamisesta. Todettiin, että asiaa on valmisteltu mutta päätöksiä ei ole tehty. - Päätettiin pitää marraskuussa kokous, jossa käsitellään Vihdin seurakunnan rakennemuutosta. Kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

18 Kirkkovaltuusto 3/ KV 32 asia n:o 10 RIUTTARANNAN RANTASAUNAN JA KOKOUSTILAN KUSTANNUSARVIO JA HANKINTAPÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto Riuttarannan rantasaunan ja leirikeskuksen jätevesien puhdistusjärjestelmästä on saatu uudet tarjoukset. Talousjohtaja tuo kokoukseen tarjousten yhteenvedon. Esitys: Talousjohtajan esitys annetaan kokouksessa. Asian käsittely: Riuttarannan rantasaunan rakentaminen on päätetty toteuttaa projektinjohtopalveluna. Sauna- ja kokoustilarakennuksen rakentamisesta on pyydetty urakkatarjoukset. Saatujen tarjousten perusteella muodostuu rantasauna- ja kokoustilarakennuksen sekä piha-alueiden kokonaiskustannukseksi n euroa. Kustannusten jakautuminen Suunnittelu ja luvat n e. Rakennuttamispalvelut n e. Maanrakennustyöt n e, josta pihatöiden osuus e. Talopaketti ja ulkopinnat n e. Sähkö, ilmastointi, putkityöt, lämmitys ja sisätyöt n e. Lisätyövaraus n Rantasauna- ja kokoustilarakennus yhteensä n euroa. Vihdin seurakunta pyysi tarjoukset kokonaisurakkana keväällä Tällöin rantasauna- ja kokoustilarakennuksen hinnaksi muodostui n euroa. Kun kustannuksiin otetaan huomioon myös suunnittelu, rakennuttamispalvelut ja piha-alueiden kunnostus sekä lisätyövaraus e olisi rantasauna- ja kokoustilarakennuksen kokonaiskustannukset olleet yhteensä n euroa Projektinjohtopalveluna toteutus on siten n euroa halvempi. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt rantasauna- ja kokoustilarakennuksen rakennushankkeelle yhteensä euron määrärahan vuodelle 2014.

19 Kirkkovaltuusto 3/ KV 32 Talousarvion määrärahat eivät ylity vuonna 2014, vaikka rakennushankkeeseen ryhdyttäisiin syyskuussa 2014, koska maksueristä vuodelle 2014 ajoittuu arviolta n euroa. Rakennushanke on kuitenkin kalliimpi mikä on ollut talousarvion lähtökohta. Kirkkovaltuuston talousarviopäätöksessä ei tullut riittävän hyvin esille mikä on koko hankkeen kustannusarvio. Kustannusarvioita oli vaikea arvioida talousarvion laadinnan yhteydessä, koska rakennuksen suunnittelua tehtiin vielä alkuvuonna 2014 ja ensimmäiset tarjouspyynnöt tulivat keväällä Kokonaiskustannukset ajoittuvat kolmen vuoden ajalle. Taloussuunnitelmien alkuperäinen kokonaiskustannusarvio jakautui seuraavasti: v suunnittelua n e v rakennuksen teko n e ja v piha-alueiden teko n e Yhteensä n e. Tarjousten ja kustannuslaskennan perusteella muodostuu rakennuksen kokonaiskustannukseksi n e. Kokonaiskustannusarvio on siten n euroa ja 11 % alkuperäistä kalliimpi. Tämän vuoksi hankkeen jatkamiselle on hyvä saada kirkkovaltuuston lupa. Hankkeen jatkamislupa tarkoittaa käytännössä sitä, että kirkkovaltuusto hyväksyy kokonaiskustannusarvion ja ottaa tarvittavan määrärahan myös vuoden 2015 talousarvioon. Rantasauna- kokoustilarakennuksen hankintapäätökset Rakennushankkeen toteutus projektinjohtopalveluna tarkoittaa sitä, että työt jaetaan pienempiin osiin ja suoritetaan useita kilpailutuksia. Tarjouksia pyydetään ensin isommista kokonaisuuksista esim. rakennuksen kaikista sähkötöistä. Tarjousten vertailussa voi tulla esille, että seurakunnan etu olisi jakaa työ vielä pienempiin osaurakkoihin. Tai tarjoaja on voinut käsittää tarjouksen väärin ja tarjous on siten virheellinen. Tällöin pyydetään tarvittaessa uudet tarjoukset. Kilpailutuksia käydään syksyn aikana eivätkä kirkkoneuvoston kokoukset osu välttämättä rakennushankkeen etenemisen kannalta oikeaan aikaan. Jotta työt etenisivät joutuisasti, tarvitaan joustoa hankintapäätösten tekemiseen.

20 Kirkkovaltuusto 3/ KV 32 Käytännön kannalta tarkoituksenmukaista on, että kirkkoneuvosto valitsee isommista urakkakokonaisuuksista 2-3 ehdokasta, joiden kanssa käydään jatkoneuvottelut. Talousjohtaja puolestaan valitsee neuvottelujen perusteella varsinaisen urakoitsijan. Alle euron urakoista hankintapäätöksen tekee talousjohtaja. Talousjohtajan päätöksentekoa sitoo kokonaiskustannusarvio. Kokouksessa annettu talousjohtajan esitys: Isompia urakkakokonaisuuksia ovat rakennuksen elementtitoimittajan valinta, maanrakennusurakka, sähköurakka, ilmastointiurakka, putkiurakka ja lämmitysjärjestelmäurakka. Isompien urakkakokonaisuuksien hankinta-arvo ylittää euroa. Tämän vuoksi talousjohtajalle olisi myönnettävä tilapäinen hankintarajan ylitys rakennushankkeen ajaksi. Talousjohtaja esittää, että 1) rantasauna- ja kokoustilarakennuksen rakennushanketta jatketaan. 2) kirkkovaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio euroa. 3) Rakennushankkeelle varataan syksyn 2014 aikana täsmentyvä määräraha vuoden 2015 talousarvioon 4) kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle talousjohtajan hankintarajan korottamista rantasauna- kokoustilarakennuksen rakennushankkeen ajaksi. Hankintarajana euroa. Yli euron hankinnassa on hankinta-asiaa käsiteltävä ensin kirkkoneuvostossa yllä olevan selvityksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.. KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen yksimielisesti. Lisäyksenä päätettiin kirjata pöytäkirjaan Paavo Säiläkiven esityksestä, että rakennuksen rakentamisen valvontaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Projektinjohtopalveluna toteutettu rakennushanke on vaativa erityisesti urakkarajojen kohdalla, jolloin rakennushankkeen koordinointi ja työn valvonta on erityisen haastavaa.

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Paikka ja aika Seurakuntatalo, torstai 9.10.2014 klo 18.00 21.30. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia poistui pykälän

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 9.1.2013 kello 16.30-17.35 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 24 Kokouksen avaaminen 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2.

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: HH S S-S PÖYTÄKIRJA 2 /26.5.2015/ 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika tiistai 26.5.2015 klo 18.00 19.32 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 2-2015 Aika 19.02.2015 kello 18.30 21.15 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi x Varapuheenjohtaja Lilja Lasse x Jäsenet

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 43 Kokouksen avaaminen 44 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot