SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa Muutettu kvalt Muutettu kvalt Muutettu kvalt Muutettu Muutettu Muutettu Muutettu Muutettu Muutettu Muutettu Muutettu

2 2 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I Luku YLEISTÄ 1 Hallintosäännön soveltamisala Kaupungin toiminta-ajatus... 5 II Luku HALLINTO-ORGANISAATIO, TEHTÄVÄT, KOKOONPANO, RATKAISUVALTA 3 Yleistä Toimiala-, vastuualue-, ja tulosyksikköjako Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Omistajaohjauksen jaosto Lautakunnan yleinen ratkaisuvalta Keskusvaalilautakunta Sivistyslautakunta Musiikkiopiston johtokunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Jätelautakunta III LUKU VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA 16 Yleismääräykset Toimialajohtaja Vastuualueen esimies Viranhaltijoiden ratkaisuvalta toimialoittain Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Talousjohtaja / Talous- ja hankintajohtaja Kaavoitusarkkitehti Maanmittausinsinööri Isännöitsijä Sivistystoimi Sivistysjohtaja... 23

3 Hallintosihteeri (sivistystoimi) Rehtori/koulunjohtaja Opettajakunta ja opettajat Opiston rehtori (kansalaisopisto) Opiston rehtori (musiikkiopisto) Kirjastotoimenjohtaja Museotoimenjohtaja Kulttuurisihteeri Vapaa-aikasihteeri Varhaiskasvatusjohtaja Päivähoidon aluejohtaja ja päiväkodin johtaja Tekninen ja ympäristötoimi Tekninen johtaja Maanrakennusmestari Rakennustarkastaja Ympäristösihteeri Maaseutupäällikkö Maaseutuasiamies IV Luku HENKILÖSTÖASIAT 18 Luvun määräysten soveltaminen Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi Viran haku Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstövalinnat ja koeajasta määrääminen Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Virka- ja työvapaa Sivutoimilupa Virantoimituksesta pidättäminen Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Toimenkuvat Johtoryhmät V Luku KAUPUNGIN TALOUS 31 Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Käyttöomaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen Riskien hallinta Tarkastustoimi... 34

4 4 VI Luku KOKOUSMENETTELY 39 Luvun määräysten soveltaminen Kokous-aika ja paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksessa Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Esitys Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen VII Luku MUUT MÄÄRÄYKSET 55 Toimikunnat Tiedottaminen Kaupungin asukkaiden aloitteet Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjojen lunastus Kaupungin puhevalta Seutuyhteistyö Tulkintaerimielisyydet Voimaantulo... 41

5 5 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Voimaatulo Muutettu kvalt , , (muutokset voimaan alkaen) (muutokset voimaan alkaen) (muutokset voimaan alkaen) (muutokset voimaan alkaen) ja 45 (muutokset voimaan alkaen) (muutokset voimaan alkaen) (muutokset voimaan alkaen) (muutokset voimaan alkaen) I Luku YLEISTÄ 1 Hallintosäännön soveltamisala Hallintosäännössä määritetään Saarijärven kaupungin hallinto-organisaatio ja määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan seuraavilla säännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: - valtuuston työjärjestys - tarkastussääntö - hallinnon, talouden ja valvonnan ohjeet - konserniohjeet Kaupungin hallinnosta vastaavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat, johtokunnat, toimikunnat ja viranhaltijat. Kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon tarkastuksesta vastaa tarkastuslautakunta. Kaupungin keskusvaalilautakunnasta ja vaalilautakunnista on säädetty erikseen. Kokousmenettelystä ja otto-oikeudesta määrätään erikseen tämän säännön VI luvussa. 2 Kaupungin toiminta-ajatus Kaupungin visio, toiminta-ajatus, arvot ja strategiset painopistealueet tarkistetaan ja tulostavoitteet asetetaan vuosittain kaupungin tavoitekortin, kuntasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tavoitteiden toteutuminen esitetään valtuustolle vuosittain toiminta- ja tilinpäätöskertomuksessa.

6 6 II Luku HALLINTO-ORGANISAATIO, TEHTÄVÄT, KOKOONPANO, RATKAISUVALTA 3 Yleistä Kaupungin hallinnosta vastaavat seuraavat toimielimet: Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, omistajaohjauksen jaosto, keskusvaalilautakunta ja vaalilautakunnat, vaalitoimikunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistyslautakunta, kulttuurilautakunta, vapaa-aikalautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, toimikunnat ja vastaavat työryhmät sekä viran- ja toimenhaltijat. Musiikkiopiston johtokunta vastaa kuntien yhteisen Pohjoisen Keski-Suomen musiikkiopiston hallinnosta. Jätelautakunta vastaa jätelain mukaisista viranomaistehtävistä ja hoitaa jätelainsäädösten mukaisia tehtäviä. 4 Toimiala-, vastuualue- ja tulosyksikköjako Kaupungin toiminnot jaetaan toimialoihin ja nämä vastuualueisiin. Vastuualueet jaetaan tarpeen mukaan tulosyksiköihin. Toimialajaosta päättää kaupunginvaltuusto. Vastuualuejaosta päättää kaupunginhallitus. Tulosyksikköjaosta päättää lautakunta. Kaupunginhallitus nimittää jokaiselle toimialalle toimialajohtajan ja hänelle sijaisen toistaiseksi. Lautakunta määrää vastuualueen ja tulosyksikön esimiehen toistaiseksi. Jos syntyy epäselvyyttä siitä, mihin toimialaan jokin toiminta, henkilö tai asia kuuluu, sen ratkaisee kaupunginjohtaja kuultuaan asianomaisia toimialajohtajia. Vastuualueiden osalta asian ratkaisee toimialajohtaja ja tulosyksikköjen osalta vastuualueen esimies kuultuaan asianomaisia esimiehiä. Kaupunginhallitus nimittää kaupunginjohtajan sijaisen. Liitteenä nro 1 on luottamushenkilöorganisaatiokaavio sekä viranhaltijaorganisaatiokaavio. 5 Kaupunginvaltuusto 1. Tehtävät Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalain 13 :n mukaisesti valtuusto: 1. päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista;

7 2. päättää hallinnon järjestämisen perusteista; 3. päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman; 4. päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista; 5. päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista; 6. päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta; 7. valitsee jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä; 8. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, 9. valitsee tilintarkastajat; 10. hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta; 11. päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista Kokoonpano Kaupunginvaltuustoon valitaan kunnallisvaaleilla 35 varsinaista valtuutettua ja varavaltuutettuja kuntalaissa säädetty määrä. 3. Ratkaisuvalta Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto ratkaisee kuntalain ja erityislakien mukaiset kunnalliseen itsehallintoon kuuluvat asiat ellei niitä ole delegoitu muille toimielimille tai viranhaltijoille. 6 Kaupunginhallitus 1. Tehtävät Kuntalaissa ja muussa lainsäädännössä mainittujen kaupunginhallitukselle kuuluvien tehtävien lisäksi hallitus 1.1. johtaa kaupungin hallintoa ja valvoo toiminnan laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta 1.2. johtaa ja valvoo 1) omistajaohjausyksikköä ja sen vastuuryhmiä 2) konserniyhtiöiden toimintaa 3) arkistotointa 1.3. hoitaa tehtävät, joita ei ole määrätty muulle toimielimelle tai antaa ne muun toimielimen hoidettavaksi 1.4. vastaa, että kaupunki täyttää MRL 20 velvollisuudet. Keskushallinto huolehtii kaupunginhallituksen asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta.

8 8 2. Kokoonpano Kaupunginhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kaupunginhallitus valitsee edustajansa lautakuntiin lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa ja keskusvaalilautakuntaa. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivat vastuuryhmät kehittäminen ja hallinto, kiinteistöt ja maankäyttö, omarahoitusosuudet, tukipalvelut. Kaupunginhallituksen alaisia vastuualueita ovat: työllisyys, kehittäminen, keskushallinto, vaalit, tarkastus, kaavoitus, tontti- ja karttapalvelut, metsät, muut kiinteistöt, asunnot, SoTe-palvelut, palo- ja pelastuspalvelut, hallinnon tukipalvelut, tekniset tukipalvelut, tilaaja. 3. Ratkaisuvalta Kaupunginhallitus päättää 3.1. asioista, jotka ovat tarpeen kaupungin toiminnan turvaamiseksi ja kaupunginhallitukselle määrättyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, 3.2. toimialansa käyttösuunnitelman hyväksymisestä, 3.3. niistä hankinnoista, rakennushankkeiden hanke/esisuunnitelmista sekä sopimusten tekemisestä kaupungin puolesta, joiden arvo on suurempi kuin 1 % mutta enintään 2 % talousarviovuoden toimintakulujen yhteissummasta, 3.4. Kiinteän omaisuuden ja tarvittavien alueiden, rakennusten ja niihin liittyvien laitteiden ostamisesta, myymisestä, vuokraamisesta ja lunastamisesta niissä tapauksissa, joissa kauppa- tai lunastushinta on yli kaavoituskatsauksen ja siihen sisältyvän kaavoitusohjelman hyväksymisestä, jolloin kaavahankkeiden kaavoituspäätökset hyväksytään samalla, 3.6. vähäistä merkittävämpien asemakaavojen- ja asemakaavamuutosten kaavoituspäätösten hyväksymisestä sekä yleiskaavojen kaavoituspäätöksen hyväksymisestä, silloin kun kaavahankkeet eivät sisälly kaavoituskatsaukseen ja /tai kaavoitusohjelmaan 3.7. asemakaavan ja asemakaavamuutoksen hyväksymisestä silloin, kun se ei ole vaikutukseltaan merkittävä, (MRL 52 ) 3.8. asettaa yleiskaavaehdotukset ja vaikutuksiltaan vähäistä merkittävämmät asemakaavaehdotukset nähtäville, (MRL 65, MRA 19 ja MRA 27 ) 3.9. yleiskaavan laatimiskustannusten perimisestä maanomistajilta, (MRL 76 ) lunastusluvan hakemisesta, (MRL 99 ja MRL 100 )

9 3.11. maankäyttösopimusten korvaussummat, perusteet ja periaatteet kaavakohtaisesti, hallinnassaan olevien alueiden ja huoneistojen vuokralle antamisen perusteista ja ohjeista, rakentamiskehotuksen antamisesta ja siitä aiheutuvasta lunastamisesta, kaupungin riskien vakuuttamisesta, palkkauksen ja henkilöstöpolitiikan yleisohjeista sekä neuvottelee ja päättää virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisista asioista sekä päättää suoranaisten alaistensa vakinaisen henkilöstön peruspalkkauksesta, selityksen antamisesta valtuuston päätöksistä tehtyihin valituksiin, vapautuksen, alennuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun suorittamisesta, jollei asiasta päättäminen kuulu lautakunnalle, vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta, tarvittaessa lautakunnalle ja viranhaltijalle annettujen määrärahojen käyttövaltuuksien tarkistamisesta valtuuston asettamissa rajoissa, kaupungin luottamushenkilöiden valinnasta toimikuntiin, elinkeinojen kehittämisestä ja maaseutupalveluiden kehittämisestä, antaa lausunnon maakuntakaavasta (MRA 8 ja 13 ), 3.23 kaupunginhallituksella on oikeus hyväksyä erityisestä syystä hyödykekohtaiset poikkeukset poistosuunnitelmaan valtuuston hyväksymien poistojen alaja ylärajojen välillä 9 7 Omistajaohjauksen jaosto 1. Tehtävät Kaupunginhallituksen alaisen jaoston tehtävänä on käsitellä ja esittää tarvittaessa kaupunginhallituksen päätettäväksi kaupunkikonsernin omistajapolitiikkaan liittyvät asiat. Omistajaohjauksen jaoston tehtävänä on tiloihin liittyvä omistajapolitiikka, strategiset suuntaviivat palveluverkosta, kaavoitus ja maapolitiikka, Sote-asiat ja hankintojen sekä palvelutilausten johtaminen. Lisäksi omistajaohjauksen jaosto päättää kaupungin omistamien talous- ja puistometsien hoidosta ja puunmyynnin perusteista. Omistajaohjauksen jaosto seuraa kaupungin konserniyhtiöiden toimintaa.

10 10 2. Kokoonpano Omistajaohjauksen jaostossa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Omistajaohjauksen jaoston toimikausi on kaksi (2) vuotta. 3. Ratkaisuvalta 3.1 Omaisuuden hankinta osakkeiden ostamisesta ja myynnistä, asunto-osakkeiden ostosta ja myynnistä, päättää kaavoitettujen tai muutoin suunnitelman mukaisten tonttien tai rakennuspaikkojen myyntihinnat päättää kaavoittamattomien maa-alueiden vuokraamisesta, Kiinteän omaisuuden ja tarvittavien alueiden, rakennusten ja niihin liittyvien laitteiden ostamisesta, myymisestä, vuokraamisesta ja lunastamisesta niissä tapauksissa, joissa kauppa- tai lunastushinta on alle Maankäyttö ja kaavoitus päättää rakennuskieltojen ja toimenpiderajoitusten antamisesta ja jatkamisesta (Kiellot yleiskaavaa laadittaessa MRL 38, kiellot asemakaavaa laadittaessa MRL 53, asemakaavan oikeusvaikutukset MRL 58 ) antaa kunnan toimivaltaan kuuluvat poikkeamisluvat (MRL 171 ) antaa MRL 137 :n tarkoittaman suunnittelutarveratkaisun silloin, kun hakemuksessa ratkaistaan jaostossa myös MRL 171 :n tarkoittama poikkeamislupa suunnittelutarveratkaisun kanssa samanaikaisesti, hyväksyy vähäisten (ei vaikutuksiltaan merkittävien) asemakaavojen ja asemakaavamuutosten kaavoituspäätökset silloin, kun kaavahankkeet eivät sisälly kaavoitusohjelmaan ja/ tai kaavoituskatsaukseen asettaa MRL 62 :n ja MRA 30 :n tarkoittamalla tavalla yleiskaavaluonnokset ja vaikutuksiltaan vähäistä merkittävämmät asemakaavaluonnokset nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten, asettaa vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavaehdotuksen tai asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville (MRL 27 ) päättää kaupungin kaavoitettujen tonttien ja maa-alueiden vuokraamisesta poislukien kaavoitetut asuntotontit,

11 antaa lausunnon yleiskaavoista naapurikunnille (MRA 20 ) päättää valituksen tekemisestä kaavaa koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä tai ympäristökeskuksen (Keski-Suomen ELY - keskus) poikkeamispäätöksestä päättää etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä (etuostolaki 21 ) päättää asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista (MRL 60 ) 3.3 Asuntopalvelut antaa valtion asuntorahastolle kaupungin arava- ja korkotukilainoitusta koskevat lausunnot ja esitykset, päättää kaupungin myöntämien asuntolainojen irtisanomisesta ja ilman irtisanomista takaisin maksamisesta, päättää aravavuokratalojen oman pääoman koron suuruudesta, päättää kaupungin myöntämistä hissilainoista kaupunginvaltuuston asettamien ehtojen mukaan. 8 Lautakunnan yleinen ratkaisuvalta Lautakunnan tehtävänä on toimia niin, että valtuuston asettamat tavoitteet toteutuvat sekä seurata toimialansa konserniyhtiöiden toimintaa. Lautakunta päättää 1. niistä asioista, jotka ovat tarpeen vastuualueiden ja tulosyksikköjen toiminnan turvaamiseksi ja niille määrättyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, 2. toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista, 3. toimialansa käyttösuunnitelmasta, 4. hallinnassaan olevien alueiden ja huoneistojen vuokralle antamisen perusteista, 5. niistä hankinnoista ja sopimusten tekemisestä kaupungin puolesta, joiden arvo on suurempi kuin 0,20 %, mutta enintään 1 % kaupungin talousarvion toimintakulujen yhteissummasta sekä irtaimen omaisuuden myynnistä ja luovuttamisesta siltä osin kun tehtävää ei ole annettu viranhaltijalle, 6. toimialansa maksuista ja taksoista tai maksujen perusteista,

12 12 7. yleisohjeista vastuualueen esimiehille delegoitujen avustuksien jakamista varten, 8. alaisuudessaan olevien laitosten aukiolosta, 9. vapautuksen, alennuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun suorittamisesta toimialallaan, Lautakunta voi siirtää päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle tai toimielimelle. Mitä edellä on sanottu lautakunnasta, koskee soveltuvin osin johtokuntia. 9 Keskusvaalilautakunta 1. Tehtävät Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisvaalilain, kansanedustajain vaaleista annetun lain, presidentinvaalista annetun lain, europarlamenttivaalilain ja neuvoa antavasta kansanäänestyksestä annetun lain toimeenpanosta kaupungin alueella. 2. Kokoonpano Keskusvaalilautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi (5). Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. 3. Ratkaisuvalta Keskusvaalilautakunta ratkaisee toimielintä koskevassa lainsäädännössä sille määrätyt asiat. 10 Sivistyslautakunta 1. Tehtävät Sivistyslautakunnan tehtävänä on vastata kaupungin opetustoimesta: perusopetuksesta ja 2. asteen koulutuksesta ja olla osavastuussa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sekä kehittää kesäyliopistotoimintaa. Sivistyslautakunnan tehtävänä on myös vastata kaupungin päivähoidosta. Lautakunta päättää kansalaisopistoa koskevista asioista. Sivistyslautakunta toimii kaikkien koulujen johtokuntana. Musiikkiopistolla on oma johtokunta. 2. Kokoonpano Sivistyslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi Kannonkosken kunta valitsee lautakuntaan yhden (1) jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

13 Kannonkosken jäsen osallistuu asioiden käsittelyyn erityisopetusta ja kansalaisopistoa koskevien asioiden osalta Ratkaisuvalta Sivistyslautakunta sen lisäksi, mitä on hallintosäännön II luvun 7 :ssä määrätty 3.1 määrittää lähikoulujen rajat, 3.2 päättää opetussuunnitelmien ja koulujen opetussuunnitelmiin perustuvien suunnitelmien sekä kansalaisopiston toimintasuunnitelman hyväksymisestä, 3.3 päättää lukuvuoden työpäivistä, 3.4 päättää tuntikehyksen sijoittamisesta eri kouluihin, 3.5 päättää opetuskokeiluihin osallistumisesta, 3.6 päättää koulutuksen arviointiin liittyvästä päätöksenteosta, (perusopetuslaki 21 ja lukiolaki16 ) 3.7 päättää luvasta opetuksen aloittamiseen vuotta aikaisemmin tai myöhemmin, (PL 27 ) 3.8 päättää poissaololuvan myöntämisestä oppilaalle yli yhden kuukauden ajalle, (PL 35 ) 3.9 päättää oppilaan siirtämisestä erityisopetukseen silloin, kun huoltaja vastustaa siirtoa, 3.10 valitsee peruskoulun ja lukion toistaiseksi otettavat rehtorinviranhaltijat, apulaisrehtorit ja vararehtorit, 3.11 päättää rehtorin tehtävien hoitoa koskevien määräysten antamisesta opettajalle ja tehtävien poisottamisesta, (PL 37 :n ja LL 30 ) päättää oppilaan/opiskelijan erottamisesta määräajaksi päättää perusopetuslain ja -asetuksen mukaisen esiopetuksen järjestämispaikoista, alkamis- ja päättymispäivästä, hyväksyy esiopetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuosisuunnitelman sekä hyväksyy esiopetuksen arviointiperusteet, 3.14 päättää perusopetuslain ja -asetuksen mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laajuudesta, järjestämistavasta sekä järjestämispaikoista ja - ajasta, vahvistaa maksujen perusteet sekä hyväksyy toimintasuunnitelman ja toiminnan arviointiperusteet päättää perusopetuslain ja asetuksen mukaisista esiopetukseen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan kuuluvista tehtävistä,

14 14 11 Musiikkiopiston johtokunta 1. Tehtävät Musiikkiopiston johtokunta huolehtii Pohjoisen Keski-Suomen musiikkiopiston hallinnosta ja musiikkikasvatuksesta ja -opetuksesta toimialallaan. 2. Kokoonpano Musiikkiopiston johtokunnassa on kahdeksan (8) jäsentä, joista kolme (3) Saarijärveltä. Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. 3. Ratkaisuvalta Musiikkiopiston johtokunta sen lisäksi, mitä hallintosäännön II luvun 7 :ssä on määrätty 3.1 päättää opiston rehtorin valinnasta, 3.2 hyväksyy opetussuunnitelman, 3.3 päättää vuosittaisesta toimintasuunnitelmasta sekä kuntakohtaisten opetustuntikiintiöiden käyttösuunnitelmasta, 3.4 päättää oppilaiden valintaperusteista, 3.5 päättää oppilaan opinto-oikeuden menettämisestä määräajaksi tai kokonaan (kurinpito, opintojen laiminlyönti, lukukausimaksujen laiminlyönti). 12 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 1. Tehtävät Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on vastata kaupungin kulttuuripalveluiden, museopalveluiden, kirjastopalveluiden, liikunta- ja vapaa-aikapalveluiden sekä nuorisopalveluiden järjestämisestä. 2. Kokoonpano Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. 3. Ratkaisuvalta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sen lisäksi, mitä hallintosäännön II luvun 7 :ssä on määrätty, päättää apurahojen ja avustusten jaosta valtuuston hyväksymien määrärahojen rajoissa.

15 15 13 Tekninen lautakunta 1. Tehtävät Tekninen lautakunta toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena, väestönsuojelulain tarkoittamana viranomaisena sekä vastaa öljyvahinkojen torjunnasta. 2. Kokoonpano Teknisessä lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. 3. Ratkaisuvalta Tekninen lautakunta sen lisäksi, mitä hallintosäännön II luvun 7 :ssä on määrätty Tilapalvelujen vastuualueella / Tuottajapalvelut ( alkaen) hyväksyy hanke-/esisuunnitelmien tai muutoin määrättyjen suunnitteluperusteiden pohjalta laaditut kaupungin talonrakennushankkeiden luonnos- /pääpiirustukset ja niihin liittyvät kustannusarviot, hyväksyy rakennushankkeiden ja kunnossapitotöiden vuosityöohjelman ja yksittäiset erilliset hankkeet, päättää ulkopuolisille annettavista kiinteistöpalveluista sekä niistä perittävistä maksuista Kunnallistekniikkapalvelujen vastuualueella hyväksyy kaupungin kunnallisteknisten rakennushankkeiden esi- ja yleissuunnitelmat sekä niihin liittyvät kustannusarviot, hyväksyy katusuunnitelman ja sen muutoksen sekä päättää kadun päällysteestä, (MRL 85 ) hyväksyy puistoja ja muita yleisiä alueita koskevat suunnitelmat, (MRL 90 ) hyväksyy rakennushankkeiden ja kunnossapitotöiden vuosityöohjelman ja päättää yksittäiset erilliset hankkeet, päättää maa-ainesten myynnistä, myöntää ja jakaa yksityisteiden kunnossapidon ja rakentamisen kaupunginavustukset.

16 16 14 Ympäristölautakunta 1. Tehtävät Ympäristölautakunta toimii ympäristönsuojeluviranomaisena ja rakennusvalvontaviranomaisena sekä maa-aineslain tarkoittamana viranomaisena ja ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena. 2. Kokoonpano Ympäristölautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. 3. Ratkaisuvalta Ympäristölautakunta sen lisäksi, mitä hallintosäännön II luvun 7 :ssä on määrätty 3.1. Rakennusvalvonta toimii MRL 21 :n tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena 3.2. Ympäristönsuojelu toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 5 :n tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena niissä asioissa, jotka sisältävät hallinnollisen pakon käyttämistä, jolloin se toimii ympäristönsuojelulaissa, vesilaissa, vesihuoltolaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa tarkoitettuna ympäristönsuojeluviranomaisena, jätelain 38 :n mukaisesti jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovana viranomaisena, talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetussa asetuksessa tarkoitettuna valvontaviranomaisena, ulkoilulain mukaisena leirintäalueviranomaisena, maa-aineslain mukaisena viranomaisena.

17 17 15 Jätelautakunta 1. Tehtävät Lautakunta vastaa jätelain mukaisista viranomaistehtävistä, joissa sillä on toimivalta 2. Kokoonpano Jäteasioita käsittelevään lautakuntaan nimeää Saarijärven kaupunki, Karstulan kunta, Kannonkosken kunta, Kivijärven kunta ja Kinnulan kunta kukin yhden jäsenen ja jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Puheenjohtajana toimii Saarijärven kaupungin nimeämä jäsen. Varapuheenjohtajana toimii Karstulan kunnan nimeämä jäsen. Jäsenet nimetään neljän vuoden välein (valtuustokausi). 3. Ratkaisuvalta Lautakunta vastaa ja päättää niistä asioista, jotka jätelain (1072/93) ja siihen sen jälkeen tehtyjen muutosten mukaan kuuluvat kunnalle, seuraavien säädösten mukaisesti: - 7 :n 4 mom.:n mukaiset päätökset, mihin keräyspaikkaan jäte toimitettava - 10 :n mukaiset päätökset jätteenkuljetuksesta, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteet - 11 :n mukaiset päätökset järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä - 13 :n mukaiset päätökset jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä - 17 :n mukaiset päätökset jätteidenkäsittelymääräyksistä - 30 :n mukaiset päätökset kunnallisesta jätemaksusta - 32 :n mukaiset päätökset muistutuksista kunnallista jätemaksua vastaan - 33 :n mukaiset päätökset kunnallisen jätemaksun maksamisesta ja sen palauttamisesta. Jätemaksu maksetaan Sammakkokangas Oy:lle - 41 tietojen antaminen omalta osaltaan alueelliselle ympäristökeskukselle ja ympäristöministeriölle jätesuunnitelman laadintaa varten

18 18 III LUKU VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA 16 Yleismääräykset Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan ratkaisuvaltaa ja vastuuta siirretään viranhaltijoille siten kuin jäljempänä määrätään. Viranhaltijan toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on säädetty tai määrätty. Siirrettyä päätösvaltaa käyttäessään viranhaltijan on noudatettava toimielimen vahvistamia perusteita ja yleisiä ohjeita sekä pidettävä pöytäkirjaa / päätösluetteloa. Esteellisyystapauksissa ratkaisuvalta on siirrettävä esteettömälle viranhaltijalle, viranhaltijan sijaiselle tai esimiehelle. 1. Toimialajohtaja 1.1. vastaa toimialallaan organisaation johtamisesta strategisten päämäärien ja taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, 1.2. päättää hankinnoista ja sopimuksista joiden loppusumma on enintään 0,2 % talousarviovuoden toimintakulujen yhteissummasta, 1.3. päättää toimialan vastuualueiden välisestä työvoiman käytöstä, 1.4. vastaa kaupunginhallituksen päätösten täytäntöönpanosta toimialallaan, 1.5. seuraa niiden toimialansa kuntayhtymien ja yhteisöjen toimintaa, joissa kaupunki on jäsenenä, 1.6. myöntää suoranaisten alaistensa vuosilomat, 1.7. päättää suoranaisten alaistensa osallistumisesta koulutukseen, 1.8. vahvistaa suoranaisten alaistensa virkasuhteeseen ottamisen, mikäli lääkärintodistus on varaukseton, 1.9. päättää niistä asioista, jotka toimielin on toimivaltansa nojalla siirtänyt hänen ratkaistavakseen, päättää irtaimen omaisuuden myymisestä kaupunginhallituksen määrittelemien periaatteiden mukaisesti, päättää oman auton käyttöoikeuden myöntämisestä toimialansa henkilöstölle, määrää suoranaisten alaistensa virkamatkojen ja virantoimitusmatkojen suorittamisesta,

19 1.13. määrää tarvittaessa suoranaisen alaisensa viranhaltijat ja sopivat työsuhteisten kanssa lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöstä sekä varallaolosta, terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä päättää korvauksen ja vahingonkorvauksen myöntämisestä kaupunginhallituksen antamien valtuuksien rajoissa, vastaa tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä sekä valtionosuuksien ja - avustusten hakemisesta sekä tarvittaessa esityksestä oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiseksi, päättää kaupungin saatavien ja kaupungille tulevien vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta kaupunginhallituksen antamien valtuuksien rajoissa, toimialajohtaja voi siirtää ratkaisuvaltaansa vastuualueen ja tulosyksikön esimiehelle Vastuualueen esimies 2.1. vastaa vastuualueellaan organisaation johtamisesta taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, 2.2. päättää hankinnoista ja sopimuksista joiden loppusumma on enintään 0,1 % talousarviovuoden toimintakulujen yhteissummasta, 2.3. ratkaisee edellä kohdissa ja mainitut asiat oman vastuualueensa osalta, 2.4. päättää tarvittaessa määrärahojen käyttösuunnitelmasta, 2.5. päättää vastuualueen sisäisestä työvoiman käytöstä, 2.6. päättää toimialansa hallinnassa olevien alueiden ja huoneistojen satunnaisesta vuokraamisesta lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti, 2.7. päättää kohdeavustusten myöntämisestä tarvittaessa, 2.8. päättää irtaimiston poistoista annettujen ohjeiden rajoissa, 2.9. päättää tulosyksikön laitosten aukioloaikojen tilapäisistä muutoksista, vastuualueen esimies voi siirtää ratkaisuvaltaansa tulosyksikön esimiehelle.

20 20 17 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta toimialoittain 1. Kaupunginhallituksen hallinnonala 1.1. Kaupunginjohtaja vastaa koko kaupungin organisaation johtamisesta strategisten päämäärien ja taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, vastaa kaupunginhallitukselle ja valtuustolle esiteltävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, päättää toimialojen välisestä henkilöstön käytöstä, päättää työryhmien asettamisesta, johtaa ja koordinoi kaupungin taloutta, taloussuunnittelua, elinkeinopolitiikkaa ja elinkeinotoimen kehitystä sekä työllisyyttä sekä seuraa yhteiskuntapolitiikan ja toimintaympäristön muutoksia, päättää toimialajohtajalle kuuluvista asioista suoranaisten alaistensa osalta, päättää hankinnoista ja sopimusten tekemisestä, joiden loppusumma on enintään 0,2 % talousarviovuoden toimintakulujen yhteissummasta, päättää käyttösuunnitelman mukaisesta määrärahojen käytöstä, edustaa tai määrää kaupungin muun viranhaltijan tai kutsuu luottamushenkilön edustamaan kaupunkia tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa, niiden yhteisöjen kokouksissa, jossa kaupunki on jäsenenä tai osakkaana sekä neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa, ellei kaupunginhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä, päättää tai määrää muun viranomaisen päättämään tiedotus-, neuvottelu-, edustus- ja koulutustilaisuuksien järjestämisestä, päättää kaupungin vaakunan käyttöoikeudesta, päättää viran tai toimen auki julistamisesta silloin, kun sen täyttäminen on kaupunginhallituksen asia, pitkäaikaisen lainan ottamisesta kaupunginvaltuuston asettamissa rajoissa talousjohtajan esittelystä, kaupunginjohtaja voi siirtää ratkaisuvaltaansa toimialajohtajille.

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (6) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä Voimaantulo 21.1.2013 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja valvoa, että kaupungin

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU.. 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT. 1 2. LUKU 1 KOKOUSMENETTELY....

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (5) II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely 1 Kokousmenettely Tämän luvun 2-11 :ien kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimen

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KOKKOLAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.9.2012 Voimassa 1.1.2013 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Valtuuston tehtävät

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu kvalt 13.12.2010 60 Muutettu kvalt

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS 1 ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.9.2001 - tulee voimaan 25.9.2001 Muutettu kunnanvaltuustossa 9.12.2005, 146 - Tulee voimaan 17.1.2006 Muutettu kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan hyväksymä ja täydentämä / 59 Hallintosäännön vaatimat muutokset, sivistyslautakunta / 81

Sivistyslautakunnan hyväksymä ja täydentämä / 59 Hallintosäännön vaatimat muutokset, sivistyslautakunta / 81 Sivistyslautakunnan toimivalta Sivistyslautakunnan hyväksymä ja täydentämä 16.9.2015/ 59 Hallintosäännön vaatimat muutokset, sivistyslautakunta 10.10.2017/ 81 Sisällys Sivistyslautakunnan tehtävät ja toimivalta

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 18.5.2009 1999/nro 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN KESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sivistystoimen lautakunnan alaisen sivistystoimen keskuksen toimintaan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 14.12.2015 Voimaan 1.1.2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUSMENETTELY 2 Luvun määräysten soveltaminen 3 Kokousaika

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä.

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä. PUUMALAN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1/5 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan tarkoituksena on luoda fyysiset edellytykset asumiselle,

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 16.11.2009 1997/nro 4 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.3.2016 hyväksymä Voimaantulo 1.5.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-,

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 77 12.11.2004 Toiminta-ajatus ja tulosalueet 1 Sivistyskeskus huolehtii

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään.

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 HALLINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

Ei muutosta. 2 Kokousmenettely. Ei muutosta. Ei muutosta

Ei muutosta. 2 Kokousmenettely. Ei muutosta. Ei muutosta Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

Sen lisäksi mitä muuten on säädetty ja määrätty, kaupunginhallitus päättää seuraavista asioista:

Sen lisäksi mitä muuten on säädetty ja määrätty, kaupunginhallitus päättää seuraavista asioista: Karkkilan kaupungin hallintosääntö Muutosehdotus Lisäykset tummennettuna, poistettavat yliviivattuna. 9 Kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimiala sekä erityinen ratkaisuvalta Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN Voimassa oleva: 2. ORGANISAATIO -- 5 Henkilöstöorganisaatio Kunnanjohtaja johtaa koko henkilöstöorganisaatiota. Ympäristöpäällikkö, hallintopäällikkö ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset Nykyinen versio KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä määrätään maakunnan päätöksenteko- ja kokous-menettelystä

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 18.10.2010 hyväksymä Voimaantulo 19.10.2010 Tämä hallintosääntö kumoaa valtuuston 17.3.2009 hyväksymän hallintosäännön 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Kaupunginviraston johtosääntö

Kaupunginviraston johtosääntö 1 (8) Kaupunginviraston johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä 1 Luku Soveltamisala 1 Soveltamisala Kaupungin toimintaan sovelletaan tämän säännön määräyksiä. 2 Luku Toiminta-ajatus ja johtaminen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 9.5.2005 1997/nro 7 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 ' Liikunta- ja nuorisolautakunnan alaisen palvelukeskuksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1. - 1 - hallintosääntö Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.2015 EURAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET

Lisätiedot