SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa Muutettu kvalt Muutettu kvalt Muutettu kvalt Muutettu Muutettu Muutettu Muutettu Muutettu Muutettu Muutettu Muutettu

2 2 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I Luku YLEISTÄ 1 Hallintosäännön soveltamisala Kaupungin toiminta-ajatus... 5 II Luku HALLINTO-ORGANISAATIO, TEHTÄVÄT, KOKOONPANO, RATKAISUVALTA 3 Yleistä Toimiala-, vastuualue-, ja tulosyksikköjako Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Omistajaohjauksen jaosto Lautakunnan yleinen ratkaisuvalta Keskusvaalilautakunta Sivistyslautakunta Musiikkiopiston johtokunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Jätelautakunta III LUKU VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA 16 Yleismääräykset Toimialajohtaja Vastuualueen esimies Viranhaltijoiden ratkaisuvalta toimialoittain Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Talousjohtaja / Talous- ja hankintajohtaja Kaavoitusarkkitehti Maanmittausinsinööri Isännöitsijä Sivistystoimi Sivistysjohtaja... 23

3 Hallintosihteeri (sivistystoimi) Rehtori/koulunjohtaja Opettajakunta ja opettajat Opiston rehtori (kansalaisopisto) Opiston rehtori (musiikkiopisto) Kirjastotoimenjohtaja Museotoimenjohtaja Kulttuurisihteeri Vapaa-aikasihteeri Varhaiskasvatusjohtaja Päivähoidon aluejohtaja ja päiväkodin johtaja Tekninen ja ympäristötoimi Tekninen johtaja Maanrakennusmestari Rakennustarkastaja Ympäristösihteeri Maaseutupäällikkö Maaseutuasiamies IV Luku HENKILÖSTÖASIAT 18 Luvun määräysten soveltaminen Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi Viran haku Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstövalinnat ja koeajasta määrääminen Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Virka- ja työvapaa Sivutoimilupa Virantoimituksesta pidättäminen Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Toimenkuvat Johtoryhmät V Luku KAUPUNGIN TALOUS 31 Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Käyttöomaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen Riskien hallinta Tarkastustoimi... 34

4 4 VI Luku KOKOUSMENETTELY 39 Luvun määräysten soveltaminen Kokous-aika ja paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksessa Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Esitys Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen VII Luku MUUT MÄÄRÄYKSET 55 Toimikunnat Tiedottaminen Kaupungin asukkaiden aloitteet Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjojen lunastus Kaupungin puhevalta Seutuyhteistyö Tulkintaerimielisyydet Voimaantulo... 41

5 5 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Voimaatulo Muutettu kvalt , , (muutokset voimaan alkaen) (muutokset voimaan alkaen) (muutokset voimaan alkaen) (muutokset voimaan alkaen) ja 45 (muutokset voimaan alkaen) (muutokset voimaan alkaen) (muutokset voimaan alkaen) (muutokset voimaan alkaen) I Luku YLEISTÄ 1 Hallintosäännön soveltamisala Hallintosäännössä määritetään Saarijärven kaupungin hallinto-organisaatio ja määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan seuraavilla säännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: - valtuuston työjärjestys - tarkastussääntö - hallinnon, talouden ja valvonnan ohjeet - konserniohjeet Kaupungin hallinnosta vastaavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat, johtokunnat, toimikunnat ja viranhaltijat. Kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon tarkastuksesta vastaa tarkastuslautakunta. Kaupungin keskusvaalilautakunnasta ja vaalilautakunnista on säädetty erikseen. Kokousmenettelystä ja otto-oikeudesta määrätään erikseen tämän säännön VI luvussa. 2 Kaupungin toiminta-ajatus Kaupungin visio, toiminta-ajatus, arvot ja strategiset painopistealueet tarkistetaan ja tulostavoitteet asetetaan vuosittain kaupungin tavoitekortin, kuntasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tavoitteiden toteutuminen esitetään valtuustolle vuosittain toiminta- ja tilinpäätöskertomuksessa.

6 6 II Luku HALLINTO-ORGANISAATIO, TEHTÄVÄT, KOKOONPANO, RATKAISUVALTA 3 Yleistä Kaupungin hallinnosta vastaavat seuraavat toimielimet: Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, omistajaohjauksen jaosto, keskusvaalilautakunta ja vaalilautakunnat, vaalitoimikunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistyslautakunta, kulttuurilautakunta, vapaa-aikalautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, toimikunnat ja vastaavat työryhmät sekä viran- ja toimenhaltijat. Musiikkiopiston johtokunta vastaa kuntien yhteisen Pohjoisen Keski-Suomen musiikkiopiston hallinnosta. Jätelautakunta vastaa jätelain mukaisista viranomaistehtävistä ja hoitaa jätelainsäädösten mukaisia tehtäviä. 4 Toimiala-, vastuualue- ja tulosyksikköjako Kaupungin toiminnot jaetaan toimialoihin ja nämä vastuualueisiin. Vastuualueet jaetaan tarpeen mukaan tulosyksiköihin. Toimialajaosta päättää kaupunginvaltuusto. Vastuualuejaosta päättää kaupunginhallitus. Tulosyksikköjaosta päättää lautakunta. Kaupunginhallitus nimittää jokaiselle toimialalle toimialajohtajan ja hänelle sijaisen toistaiseksi. Lautakunta määrää vastuualueen ja tulosyksikön esimiehen toistaiseksi. Jos syntyy epäselvyyttä siitä, mihin toimialaan jokin toiminta, henkilö tai asia kuuluu, sen ratkaisee kaupunginjohtaja kuultuaan asianomaisia toimialajohtajia. Vastuualueiden osalta asian ratkaisee toimialajohtaja ja tulosyksikköjen osalta vastuualueen esimies kuultuaan asianomaisia esimiehiä. Kaupunginhallitus nimittää kaupunginjohtajan sijaisen. Liitteenä nro 1 on luottamushenkilöorganisaatiokaavio sekä viranhaltijaorganisaatiokaavio. 5 Kaupunginvaltuusto 1. Tehtävät Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalain 13 :n mukaisesti valtuusto: 1. päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista;

7 2. päättää hallinnon järjestämisen perusteista; 3. päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman; 4. päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista; 5. päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista; 6. päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta; 7. valitsee jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä; 8. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, 9. valitsee tilintarkastajat; 10. hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta; 11. päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista Kokoonpano Kaupunginvaltuustoon valitaan kunnallisvaaleilla 35 varsinaista valtuutettua ja varavaltuutettuja kuntalaissa säädetty määrä. 3. Ratkaisuvalta Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto ratkaisee kuntalain ja erityislakien mukaiset kunnalliseen itsehallintoon kuuluvat asiat ellei niitä ole delegoitu muille toimielimille tai viranhaltijoille. 6 Kaupunginhallitus 1. Tehtävät Kuntalaissa ja muussa lainsäädännössä mainittujen kaupunginhallitukselle kuuluvien tehtävien lisäksi hallitus 1.1. johtaa kaupungin hallintoa ja valvoo toiminnan laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta 1.2. johtaa ja valvoo 1) omistajaohjausyksikköä ja sen vastuuryhmiä 2) konserniyhtiöiden toimintaa 3) arkistotointa 1.3. hoitaa tehtävät, joita ei ole määrätty muulle toimielimelle tai antaa ne muun toimielimen hoidettavaksi 1.4. vastaa, että kaupunki täyttää MRL 20 velvollisuudet. Keskushallinto huolehtii kaupunginhallituksen asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta.

8 8 2. Kokoonpano Kaupunginhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kaupunginhallitus valitsee edustajansa lautakuntiin lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa ja keskusvaalilautakuntaa. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivat vastuuryhmät kehittäminen ja hallinto, kiinteistöt ja maankäyttö, omarahoitusosuudet, tukipalvelut. Kaupunginhallituksen alaisia vastuualueita ovat: työllisyys, kehittäminen, keskushallinto, vaalit, tarkastus, kaavoitus, tontti- ja karttapalvelut, metsät, muut kiinteistöt, asunnot, SoTe-palvelut, palo- ja pelastuspalvelut, hallinnon tukipalvelut, tekniset tukipalvelut, tilaaja. 3. Ratkaisuvalta Kaupunginhallitus päättää 3.1. asioista, jotka ovat tarpeen kaupungin toiminnan turvaamiseksi ja kaupunginhallitukselle määrättyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, 3.2. toimialansa käyttösuunnitelman hyväksymisestä, 3.3. niistä hankinnoista, rakennushankkeiden hanke/esisuunnitelmista sekä sopimusten tekemisestä kaupungin puolesta, joiden arvo on suurempi kuin 1 % mutta enintään 2 % talousarviovuoden toimintakulujen yhteissummasta, 3.4. Kiinteän omaisuuden ja tarvittavien alueiden, rakennusten ja niihin liittyvien laitteiden ostamisesta, myymisestä, vuokraamisesta ja lunastamisesta niissä tapauksissa, joissa kauppa- tai lunastushinta on yli kaavoituskatsauksen ja siihen sisältyvän kaavoitusohjelman hyväksymisestä, jolloin kaavahankkeiden kaavoituspäätökset hyväksytään samalla, 3.6. vähäistä merkittävämpien asemakaavojen- ja asemakaavamuutosten kaavoituspäätösten hyväksymisestä sekä yleiskaavojen kaavoituspäätöksen hyväksymisestä, silloin kun kaavahankkeet eivät sisälly kaavoituskatsaukseen ja /tai kaavoitusohjelmaan 3.7. asemakaavan ja asemakaavamuutoksen hyväksymisestä silloin, kun se ei ole vaikutukseltaan merkittävä, (MRL 52 ) 3.8. asettaa yleiskaavaehdotukset ja vaikutuksiltaan vähäistä merkittävämmät asemakaavaehdotukset nähtäville, (MRL 65, MRA 19 ja MRA 27 ) 3.9. yleiskaavan laatimiskustannusten perimisestä maanomistajilta, (MRL 76 ) lunastusluvan hakemisesta, (MRL 99 ja MRL 100 )

9 3.11. maankäyttösopimusten korvaussummat, perusteet ja periaatteet kaavakohtaisesti, hallinnassaan olevien alueiden ja huoneistojen vuokralle antamisen perusteista ja ohjeista, rakentamiskehotuksen antamisesta ja siitä aiheutuvasta lunastamisesta, kaupungin riskien vakuuttamisesta, palkkauksen ja henkilöstöpolitiikan yleisohjeista sekä neuvottelee ja päättää virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisista asioista sekä päättää suoranaisten alaistensa vakinaisen henkilöstön peruspalkkauksesta, selityksen antamisesta valtuuston päätöksistä tehtyihin valituksiin, vapautuksen, alennuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun suorittamisesta, jollei asiasta päättäminen kuulu lautakunnalle, vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta, tarvittaessa lautakunnalle ja viranhaltijalle annettujen määrärahojen käyttövaltuuksien tarkistamisesta valtuuston asettamissa rajoissa, kaupungin luottamushenkilöiden valinnasta toimikuntiin, elinkeinojen kehittämisestä ja maaseutupalveluiden kehittämisestä, antaa lausunnon maakuntakaavasta (MRA 8 ja 13 ), 3.23 kaupunginhallituksella on oikeus hyväksyä erityisestä syystä hyödykekohtaiset poikkeukset poistosuunnitelmaan valtuuston hyväksymien poistojen alaja ylärajojen välillä 9 7 Omistajaohjauksen jaosto 1. Tehtävät Kaupunginhallituksen alaisen jaoston tehtävänä on käsitellä ja esittää tarvittaessa kaupunginhallituksen päätettäväksi kaupunkikonsernin omistajapolitiikkaan liittyvät asiat. Omistajaohjauksen jaoston tehtävänä on tiloihin liittyvä omistajapolitiikka, strategiset suuntaviivat palveluverkosta, kaavoitus ja maapolitiikka, Sote-asiat ja hankintojen sekä palvelutilausten johtaminen. Lisäksi omistajaohjauksen jaosto päättää kaupungin omistamien talous- ja puistometsien hoidosta ja puunmyynnin perusteista. Omistajaohjauksen jaosto seuraa kaupungin konserniyhtiöiden toimintaa.

10 10 2. Kokoonpano Omistajaohjauksen jaostossa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Omistajaohjauksen jaoston toimikausi on kaksi (2) vuotta. 3. Ratkaisuvalta 3.1 Omaisuuden hankinta osakkeiden ostamisesta ja myynnistä, asunto-osakkeiden ostosta ja myynnistä, päättää kaavoitettujen tai muutoin suunnitelman mukaisten tonttien tai rakennuspaikkojen myyntihinnat päättää kaavoittamattomien maa-alueiden vuokraamisesta, Kiinteän omaisuuden ja tarvittavien alueiden, rakennusten ja niihin liittyvien laitteiden ostamisesta, myymisestä, vuokraamisesta ja lunastamisesta niissä tapauksissa, joissa kauppa- tai lunastushinta on alle Maankäyttö ja kaavoitus päättää rakennuskieltojen ja toimenpiderajoitusten antamisesta ja jatkamisesta (Kiellot yleiskaavaa laadittaessa MRL 38, kiellot asemakaavaa laadittaessa MRL 53, asemakaavan oikeusvaikutukset MRL 58 ) antaa kunnan toimivaltaan kuuluvat poikkeamisluvat (MRL 171 ) antaa MRL 137 :n tarkoittaman suunnittelutarveratkaisun silloin, kun hakemuksessa ratkaistaan jaostossa myös MRL 171 :n tarkoittama poikkeamislupa suunnittelutarveratkaisun kanssa samanaikaisesti, hyväksyy vähäisten (ei vaikutuksiltaan merkittävien) asemakaavojen ja asemakaavamuutosten kaavoituspäätökset silloin, kun kaavahankkeet eivät sisälly kaavoitusohjelmaan ja/ tai kaavoituskatsaukseen asettaa MRL 62 :n ja MRA 30 :n tarkoittamalla tavalla yleiskaavaluonnokset ja vaikutuksiltaan vähäistä merkittävämmät asemakaavaluonnokset nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten, asettaa vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavaehdotuksen tai asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville (MRL 27 ) päättää kaupungin kaavoitettujen tonttien ja maa-alueiden vuokraamisesta poislukien kaavoitetut asuntotontit,

11 antaa lausunnon yleiskaavoista naapurikunnille (MRA 20 ) päättää valituksen tekemisestä kaavaa koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä tai ympäristökeskuksen (Keski-Suomen ELY - keskus) poikkeamispäätöksestä päättää etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä (etuostolaki 21 ) päättää asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista (MRL 60 ) 3.3 Asuntopalvelut antaa valtion asuntorahastolle kaupungin arava- ja korkotukilainoitusta koskevat lausunnot ja esitykset, päättää kaupungin myöntämien asuntolainojen irtisanomisesta ja ilman irtisanomista takaisin maksamisesta, päättää aravavuokratalojen oman pääoman koron suuruudesta, päättää kaupungin myöntämistä hissilainoista kaupunginvaltuuston asettamien ehtojen mukaan. 8 Lautakunnan yleinen ratkaisuvalta Lautakunnan tehtävänä on toimia niin, että valtuuston asettamat tavoitteet toteutuvat sekä seurata toimialansa konserniyhtiöiden toimintaa. Lautakunta päättää 1. niistä asioista, jotka ovat tarpeen vastuualueiden ja tulosyksikköjen toiminnan turvaamiseksi ja niille määrättyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, 2. toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista, 3. toimialansa käyttösuunnitelmasta, 4. hallinnassaan olevien alueiden ja huoneistojen vuokralle antamisen perusteista, 5. niistä hankinnoista ja sopimusten tekemisestä kaupungin puolesta, joiden arvo on suurempi kuin 0,20 %, mutta enintään 1 % kaupungin talousarvion toimintakulujen yhteissummasta sekä irtaimen omaisuuden myynnistä ja luovuttamisesta siltä osin kun tehtävää ei ole annettu viranhaltijalle, 6. toimialansa maksuista ja taksoista tai maksujen perusteista,

12 12 7. yleisohjeista vastuualueen esimiehille delegoitujen avustuksien jakamista varten, 8. alaisuudessaan olevien laitosten aukiolosta, 9. vapautuksen, alennuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun suorittamisesta toimialallaan, Lautakunta voi siirtää päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle tai toimielimelle. Mitä edellä on sanottu lautakunnasta, koskee soveltuvin osin johtokuntia. 9 Keskusvaalilautakunta 1. Tehtävät Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisvaalilain, kansanedustajain vaaleista annetun lain, presidentinvaalista annetun lain, europarlamenttivaalilain ja neuvoa antavasta kansanäänestyksestä annetun lain toimeenpanosta kaupungin alueella. 2. Kokoonpano Keskusvaalilautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi (5). Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. 3. Ratkaisuvalta Keskusvaalilautakunta ratkaisee toimielintä koskevassa lainsäädännössä sille määrätyt asiat. 10 Sivistyslautakunta 1. Tehtävät Sivistyslautakunnan tehtävänä on vastata kaupungin opetustoimesta: perusopetuksesta ja 2. asteen koulutuksesta ja olla osavastuussa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sekä kehittää kesäyliopistotoimintaa. Sivistyslautakunnan tehtävänä on myös vastata kaupungin päivähoidosta. Lautakunta päättää kansalaisopistoa koskevista asioista. Sivistyslautakunta toimii kaikkien koulujen johtokuntana. Musiikkiopistolla on oma johtokunta. 2. Kokoonpano Sivistyslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi Kannonkosken kunta valitsee lautakuntaan yhden (1) jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

13 Kannonkosken jäsen osallistuu asioiden käsittelyyn erityisopetusta ja kansalaisopistoa koskevien asioiden osalta Ratkaisuvalta Sivistyslautakunta sen lisäksi, mitä on hallintosäännön II luvun 7 :ssä määrätty 3.1 määrittää lähikoulujen rajat, 3.2 päättää opetussuunnitelmien ja koulujen opetussuunnitelmiin perustuvien suunnitelmien sekä kansalaisopiston toimintasuunnitelman hyväksymisestä, 3.3 päättää lukuvuoden työpäivistä, 3.4 päättää tuntikehyksen sijoittamisesta eri kouluihin, 3.5 päättää opetuskokeiluihin osallistumisesta, 3.6 päättää koulutuksen arviointiin liittyvästä päätöksenteosta, (perusopetuslaki 21 ja lukiolaki16 ) 3.7 päättää luvasta opetuksen aloittamiseen vuotta aikaisemmin tai myöhemmin, (PL 27 ) 3.8 päättää poissaololuvan myöntämisestä oppilaalle yli yhden kuukauden ajalle, (PL 35 ) 3.9 päättää oppilaan siirtämisestä erityisopetukseen silloin, kun huoltaja vastustaa siirtoa, 3.10 valitsee peruskoulun ja lukion toistaiseksi otettavat rehtorinviranhaltijat, apulaisrehtorit ja vararehtorit, 3.11 päättää rehtorin tehtävien hoitoa koskevien määräysten antamisesta opettajalle ja tehtävien poisottamisesta, (PL 37 :n ja LL 30 ) päättää oppilaan/opiskelijan erottamisesta määräajaksi päättää perusopetuslain ja -asetuksen mukaisen esiopetuksen järjestämispaikoista, alkamis- ja päättymispäivästä, hyväksyy esiopetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuosisuunnitelman sekä hyväksyy esiopetuksen arviointiperusteet, 3.14 päättää perusopetuslain ja -asetuksen mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laajuudesta, järjestämistavasta sekä järjestämispaikoista ja - ajasta, vahvistaa maksujen perusteet sekä hyväksyy toimintasuunnitelman ja toiminnan arviointiperusteet päättää perusopetuslain ja asetuksen mukaisista esiopetukseen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan kuuluvista tehtävistä,

14 14 11 Musiikkiopiston johtokunta 1. Tehtävät Musiikkiopiston johtokunta huolehtii Pohjoisen Keski-Suomen musiikkiopiston hallinnosta ja musiikkikasvatuksesta ja -opetuksesta toimialallaan. 2. Kokoonpano Musiikkiopiston johtokunnassa on kahdeksan (8) jäsentä, joista kolme (3) Saarijärveltä. Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. 3. Ratkaisuvalta Musiikkiopiston johtokunta sen lisäksi, mitä hallintosäännön II luvun 7 :ssä on määrätty 3.1 päättää opiston rehtorin valinnasta, 3.2 hyväksyy opetussuunnitelman, 3.3 päättää vuosittaisesta toimintasuunnitelmasta sekä kuntakohtaisten opetustuntikiintiöiden käyttösuunnitelmasta, 3.4 päättää oppilaiden valintaperusteista, 3.5 päättää oppilaan opinto-oikeuden menettämisestä määräajaksi tai kokonaan (kurinpito, opintojen laiminlyönti, lukukausimaksujen laiminlyönti). 12 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 1. Tehtävät Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on vastata kaupungin kulttuuripalveluiden, museopalveluiden, kirjastopalveluiden, liikunta- ja vapaa-aikapalveluiden sekä nuorisopalveluiden järjestämisestä. 2. Kokoonpano Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. 3. Ratkaisuvalta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sen lisäksi, mitä hallintosäännön II luvun 7 :ssä on määrätty, päättää apurahojen ja avustusten jaosta valtuuston hyväksymien määrärahojen rajoissa.

15 15 13 Tekninen lautakunta 1. Tehtävät Tekninen lautakunta toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena, väestönsuojelulain tarkoittamana viranomaisena sekä vastaa öljyvahinkojen torjunnasta. 2. Kokoonpano Teknisessä lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. 3. Ratkaisuvalta Tekninen lautakunta sen lisäksi, mitä hallintosäännön II luvun 7 :ssä on määrätty Tilapalvelujen vastuualueella / Tuottajapalvelut ( alkaen) hyväksyy hanke-/esisuunnitelmien tai muutoin määrättyjen suunnitteluperusteiden pohjalta laaditut kaupungin talonrakennushankkeiden luonnos- /pääpiirustukset ja niihin liittyvät kustannusarviot, hyväksyy rakennushankkeiden ja kunnossapitotöiden vuosityöohjelman ja yksittäiset erilliset hankkeet, päättää ulkopuolisille annettavista kiinteistöpalveluista sekä niistä perittävistä maksuista Kunnallistekniikkapalvelujen vastuualueella hyväksyy kaupungin kunnallisteknisten rakennushankkeiden esi- ja yleissuunnitelmat sekä niihin liittyvät kustannusarviot, hyväksyy katusuunnitelman ja sen muutoksen sekä päättää kadun päällysteestä, (MRL 85 ) hyväksyy puistoja ja muita yleisiä alueita koskevat suunnitelmat, (MRL 90 ) hyväksyy rakennushankkeiden ja kunnossapitotöiden vuosityöohjelman ja päättää yksittäiset erilliset hankkeet, päättää maa-ainesten myynnistä, myöntää ja jakaa yksityisteiden kunnossapidon ja rakentamisen kaupunginavustukset.

16 16 14 Ympäristölautakunta 1. Tehtävät Ympäristölautakunta toimii ympäristönsuojeluviranomaisena ja rakennusvalvontaviranomaisena sekä maa-aineslain tarkoittamana viranomaisena ja ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena. 2. Kokoonpano Ympäristölautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. 3. Ratkaisuvalta Ympäristölautakunta sen lisäksi, mitä hallintosäännön II luvun 7 :ssä on määrätty 3.1. Rakennusvalvonta toimii MRL 21 :n tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena 3.2. Ympäristönsuojelu toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 5 :n tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena niissä asioissa, jotka sisältävät hallinnollisen pakon käyttämistä, jolloin se toimii ympäristönsuojelulaissa, vesilaissa, vesihuoltolaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa tarkoitettuna ympäristönsuojeluviranomaisena, jätelain 38 :n mukaisesti jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovana viranomaisena, talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetussa asetuksessa tarkoitettuna valvontaviranomaisena, ulkoilulain mukaisena leirintäalueviranomaisena, maa-aineslain mukaisena viranomaisena.

17 17 15 Jätelautakunta 1. Tehtävät Lautakunta vastaa jätelain mukaisista viranomaistehtävistä, joissa sillä on toimivalta 2. Kokoonpano Jäteasioita käsittelevään lautakuntaan nimeää Saarijärven kaupunki, Karstulan kunta, Kannonkosken kunta, Kivijärven kunta ja Kinnulan kunta kukin yhden jäsenen ja jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Puheenjohtajana toimii Saarijärven kaupungin nimeämä jäsen. Varapuheenjohtajana toimii Karstulan kunnan nimeämä jäsen. Jäsenet nimetään neljän vuoden välein (valtuustokausi). 3. Ratkaisuvalta Lautakunta vastaa ja päättää niistä asioista, jotka jätelain (1072/93) ja siihen sen jälkeen tehtyjen muutosten mukaan kuuluvat kunnalle, seuraavien säädösten mukaisesti: - 7 :n 4 mom.:n mukaiset päätökset, mihin keräyspaikkaan jäte toimitettava - 10 :n mukaiset päätökset jätteenkuljetuksesta, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteet - 11 :n mukaiset päätökset järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä - 13 :n mukaiset päätökset jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä - 17 :n mukaiset päätökset jätteidenkäsittelymääräyksistä - 30 :n mukaiset päätökset kunnallisesta jätemaksusta - 32 :n mukaiset päätökset muistutuksista kunnallista jätemaksua vastaan - 33 :n mukaiset päätökset kunnallisen jätemaksun maksamisesta ja sen palauttamisesta. Jätemaksu maksetaan Sammakkokangas Oy:lle - 41 tietojen antaminen omalta osaltaan alueelliselle ympäristökeskukselle ja ympäristöministeriölle jätesuunnitelman laadintaa varten

18 18 III LUKU VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA 16 Yleismääräykset Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan ratkaisuvaltaa ja vastuuta siirretään viranhaltijoille siten kuin jäljempänä määrätään. Viranhaltijan toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on säädetty tai määrätty. Siirrettyä päätösvaltaa käyttäessään viranhaltijan on noudatettava toimielimen vahvistamia perusteita ja yleisiä ohjeita sekä pidettävä pöytäkirjaa / päätösluetteloa. Esteellisyystapauksissa ratkaisuvalta on siirrettävä esteettömälle viranhaltijalle, viranhaltijan sijaiselle tai esimiehelle. 1. Toimialajohtaja 1.1. vastaa toimialallaan organisaation johtamisesta strategisten päämäärien ja taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, 1.2. päättää hankinnoista ja sopimuksista joiden loppusumma on enintään 0,2 % talousarviovuoden toimintakulujen yhteissummasta, 1.3. päättää toimialan vastuualueiden välisestä työvoiman käytöstä, 1.4. vastaa kaupunginhallituksen päätösten täytäntöönpanosta toimialallaan, 1.5. seuraa niiden toimialansa kuntayhtymien ja yhteisöjen toimintaa, joissa kaupunki on jäsenenä, 1.6. myöntää suoranaisten alaistensa vuosilomat, 1.7. päättää suoranaisten alaistensa osallistumisesta koulutukseen, 1.8. vahvistaa suoranaisten alaistensa virkasuhteeseen ottamisen, mikäli lääkärintodistus on varaukseton, 1.9. päättää niistä asioista, jotka toimielin on toimivaltansa nojalla siirtänyt hänen ratkaistavakseen, päättää irtaimen omaisuuden myymisestä kaupunginhallituksen määrittelemien periaatteiden mukaisesti, päättää oman auton käyttöoikeuden myöntämisestä toimialansa henkilöstölle, määrää suoranaisten alaistensa virkamatkojen ja virantoimitusmatkojen suorittamisesta,

19 1.13. määrää tarvittaessa suoranaisen alaisensa viranhaltijat ja sopivat työsuhteisten kanssa lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöstä sekä varallaolosta, terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä päättää korvauksen ja vahingonkorvauksen myöntämisestä kaupunginhallituksen antamien valtuuksien rajoissa, vastaa tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä sekä valtionosuuksien ja - avustusten hakemisesta sekä tarvittaessa esityksestä oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiseksi, päättää kaupungin saatavien ja kaupungille tulevien vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta kaupunginhallituksen antamien valtuuksien rajoissa, toimialajohtaja voi siirtää ratkaisuvaltaansa vastuualueen ja tulosyksikön esimiehelle Vastuualueen esimies 2.1. vastaa vastuualueellaan organisaation johtamisesta taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, 2.2. päättää hankinnoista ja sopimuksista joiden loppusumma on enintään 0,1 % talousarviovuoden toimintakulujen yhteissummasta, 2.3. ratkaisee edellä kohdissa ja mainitut asiat oman vastuualueensa osalta, 2.4. päättää tarvittaessa määrärahojen käyttösuunnitelmasta, 2.5. päättää vastuualueen sisäisestä työvoiman käytöstä, 2.6. päättää toimialansa hallinnassa olevien alueiden ja huoneistojen satunnaisesta vuokraamisesta lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti, 2.7. päättää kohdeavustusten myöntämisestä tarvittaessa, 2.8. päättää irtaimiston poistoista annettujen ohjeiden rajoissa, 2.9. päättää tulosyksikön laitosten aukioloaikojen tilapäisistä muutoksista, vastuualueen esimies voi siirtää ratkaisuvaltaansa tulosyksikön esimiehelle.

20 20 17 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta toimialoittain 1. Kaupunginhallituksen hallinnonala 1.1. Kaupunginjohtaja vastaa koko kaupungin organisaation johtamisesta strategisten päämäärien ja taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, vastaa kaupunginhallitukselle ja valtuustolle esiteltävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, päättää toimialojen välisestä henkilöstön käytöstä, päättää työryhmien asettamisesta, johtaa ja koordinoi kaupungin taloutta, taloussuunnittelua, elinkeinopolitiikkaa ja elinkeinotoimen kehitystä sekä työllisyyttä sekä seuraa yhteiskuntapolitiikan ja toimintaympäristön muutoksia, päättää toimialajohtajalle kuuluvista asioista suoranaisten alaistensa osalta, päättää hankinnoista ja sopimusten tekemisestä, joiden loppusumma on enintään 0,2 % talousarviovuoden toimintakulujen yhteissummasta, päättää käyttösuunnitelman mukaisesta määrärahojen käytöstä, edustaa tai määrää kaupungin muun viranhaltijan tai kutsuu luottamushenkilön edustamaan kaupunkia tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa, niiden yhteisöjen kokouksissa, jossa kaupunki on jäsenenä tai osakkaana sekä neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa, ellei kaupunginhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä, päättää tai määrää muun viranomaisen päättämään tiedotus-, neuvottelu-, edustus- ja koulutustilaisuuksien järjestämisestä, päättää kaupungin vaakunan käyttöoikeudesta, päättää viran tai toimen auki julistamisesta silloin, kun sen täyttäminen on kaupunginhallituksen asia, pitkäaikaisen lainan ottamisesta kaupunginvaltuuston asettamissa rajoissa talousjohtajan esittelystä, kaupunginjohtaja voi siirtää ratkaisuvaltaansa toimialajohtajille.

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU.. 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT. 1 2. LUKU 1 KOKOUSMENETTELY....

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KOKKOLAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.9.2012 Voimassa 1.1.2013 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Valtuuston tehtävät

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä.

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä. PUUMALAN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1/5 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan tarkoituksena on luoda fyysiset edellytykset asumiselle,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS 1 ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.9.2001 - tulee voimaan 25.9.2001 Muutettu kunnanvaltuustossa 9.12.2005, 146 - Tulee voimaan 17.1.2006 Muutettu kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUSMENETTELY 2 Luvun määräysten soveltaminen 3 Kokousaika

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 14.12.2015 Voimaan 1.1.2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 77 12.11.2004 Toiminta-ajatus ja tulosalueet 1 Sivistyskeskus huolehtii

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään.

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 HALLINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 26.1.2005 5) Voimaatulo 01.01.2002 1 Toimiala, kokoonpano ja vastuualue Rakennuslautakunnan yleisenä tehtävänä on rakennustoiminnan ja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN Voimassa oleva: 2. ORGANISAATIO -- 5 Henkilöstöorganisaatio Kunnanjohtaja johtaa koko henkilöstöorganisaatiota. Ympäristöpäällikkö, hallintopäällikkö ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Kaupunginviraston johtosääntö

Kaupunginviraston johtosääntö 1 (8) Kaupunginviraston johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä 1 Luku Soveltamisala 1 Soveltamisala Kaupungin toimintaan sovelletaan tämän säännön määräyksiä. 2 Luku Toiminta-ajatus ja johtaminen

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset Nykyinen versio KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä määrätään maakunnan päätöksenteko- ja kokous-menettelystä

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö

Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö 1 (8) Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Voimaantulo: 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 JÄMSÄN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 3 Yleistä 3 1 Säännön soveltamisala 3 Valvontatoimen

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1. - 1 - hallintosääntö Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.2015 EURAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET

Lisätiedot

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet Hallintosääntöön tehtävät muutokset - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT 2 Toimielimet Kaupungin hallinnossa ovat valtuuston, kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 18.10.2010 hyväksymä Voimaantulo 19.10.2010 Tämä hallintosääntö kumoaa valtuuston 17.3.2009 hyväksymän hallintosäännön 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2000 106 1.1.2001 Kaupunginvaltuusto on tarkistanut 30.08.2005

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ NILSIÄN KAUPUNKI 1 (8) SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 11.3.1997, 41, muutos 27.4.1999, 29, muutos 14.11.2000, 68, muutos 11.6.2002, 36, muutos 14.1.2003, 5, muutos 9.11.2004, 84, muutos 25.4.2006,

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valt. 28.1.2013 7 Voimaantulo: 1.2.2013 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja kunnan kehittämistyötä sekä koko kuntakonsernia. 2 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS... 2 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA, SEN TEHTÄVÄALUE SEKÄ JÄSENMÄÄRÄ JA ESITTELY...

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.6.2011 Voimaan 1.7.2011 2 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan yleinen tehtävä

Lisätiedot

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 ' 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 8.11.2006 81: lisäys 15 kohta 16 ja muutettu 38 Voimassa 9.11.2006

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 97 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 8 HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Liite nro 3

HALLINTOSÄÄNTÖ. Liite nro 3 HALLINTOÄÄNTÖ Liite nro 3 Hyväksytty 17.12.2007 IÄLLYLUETTELO: 1 LUKU YLEIET MÄÄRÄYKET 1 ' Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUMENETTELY 2 ' Luvun määräysten soveltaminen 3

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4. Hallintosääntö K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.2010 MUUTETTU: Valtuusto 27.9.2011 Valtuusto 26.2.2013

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos KOKEMÄEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Edelleendelegointi..... 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. L U K U Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) NASTOLAN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto: 17.1.1994 7 Voimaantulo: 1.2.1994 Muutos: Kunnanvaltuusto 12.12.1994 61 Valtuusto 25.8.1997 57 Valtuusto 24.1.2000 5 Valtuusto 17.6.2002

Lisätiedot

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö Kunnanhallituksen johtosääntö voimaan 2013 1 Sisällys LUKU KUNNANHALLITUS... 3 Tehtävät... 3 Toimikausi ja kokoonpano... 3 Esittely... 3 Päätös- ja toimintavalta... 3 LUKU KONSERNIJAOSTO... 5 5. Kunnanhallituksessa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Kuopion kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö 1 luku Kokoonpano, tehtävät ja toimivalta 1 Yleiset tehtävät 2 Kokoonpano ja toimikausi 3 Esittely Kaupunginhallitus johtaa

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 Muutettu viimeksi KV 17.6.2013 ( 4, 8, 9,10 ) Muutosten voimaantulo 1.8.2013 Muutettu viimeksi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 21.4.2015 Voimaan 1.7.2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Kaupunginhallituksen alaisen hallintokeskuksen toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.6.2014 26 HALLINTOSÄÄNTÖ

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.6.2014 26 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.6.2014 26 HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku... 3 Yleiset määräykset... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 2 luku... 4 Hallinnollinen jako, toimielimet ja ratkaisuvalta... 4 2 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot