SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa Muutettu kvalt Muutettu kvalt Muutettu kvalt Muutettu Muutettu Muutettu Muutettu Muutettu Muutettu Muutettu Muutettu

2 2 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I Luku YLEISTÄ 1 Hallintosäännön soveltamisala Kaupungin toiminta-ajatus... 5 II Luku HALLINTO-ORGANISAATIO, TEHTÄVÄT, KOKOONPANO, RATKAISUVALTA 3 Yleistä Toimiala-, vastuualue-, ja tulosyksikköjako Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Omistajaohjauksen jaosto Lautakunnan yleinen ratkaisuvalta Keskusvaalilautakunta Sivistyslautakunta Musiikkiopiston johtokunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Jätelautakunta III LUKU VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA 16 Yleismääräykset Toimialajohtaja Vastuualueen esimies Viranhaltijoiden ratkaisuvalta toimialoittain Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Talousjohtaja / Talous- ja hankintajohtaja Kaavoitusarkkitehti Maanmittausinsinööri Isännöitsijä Sivistystoimi Sivistysjohtaja... 23

3 Hallintosihteeri (sivistystoimi) Rehtori/koulunjohtaja Opettajakunta ja opettajat Opiston rehtori (kansalaisopisto) Opiston rehtori (musiikkiopisto) Kirjastotoimenjohtaja Museotoimenjohtaja Kulttuurisihteeri Vapaa-aikasihteeri Varhaiskasvatusjohtaja Päivähoidon aluejohtaja ja päiväkodin johtaja Tekninen ja ympäristötoimi Tekninen johtaja Maanrakennusmestari Rakennustarkastaja Ympäristösihteeri Maaseutupäällikkö Maaseutuasiamies IV Luku HENKILÖSTÖASIAT 18 Luvun määräysten soveltaminen Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi Viran haku Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstövalinnat ja koeajasta määrääminen Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Virka- ja työvapaa Sivutoimilupa Virantoimituksesta pidättäminen Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Toimenkuvat Johtoryhmät V Luku KAUPUNGIN TALOUS 31 Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Käyttöomaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen Riskien hallinta Tarkastustoimi... 34

4 4 VI Luku KOKOUSMENETTELY 39 Luvun määräysten soveltaminen Kokous-aika ja paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksessa Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Esitys Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen VII Luku MUUT MÄÄRÄYKSET 55 Toimikunnat Tiedottaminen Kaupungin asukkaiden aloitteet Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjojen lunastus Kaupungin puhevalta Seutuyhteistyö Tulkintaerimielisyydet Voimaantulo... 41

5 5 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Voimaatulo Muutettu kvalt , , (muutokset voimaan alkaen) (muutokset voimaan alkaen) (muutokset voimaan alkaen) (muutokset voimaan alkaen) ja 45 (muutokset voimaan alkaen) (muutokset voimaan alkaen) (muutokset voimaan alkaen) (muutokset voimaan alkaen) I Luku YLEISTÄ 1 Hallintosäännön soveltamisala Hallintosäännössä määritetään Saarijärven kaupungin hallinto-organisaatio ja määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan seuraavilla säännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: - valtuuston työjärjestys - tarkastussääntö - hallinnon, talouden ja valvonnan ohjeet - konserniohjeet Kaupungin hallinnosta vastaavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat, johtokunnat, toimikunnat ja viranhaltijat. Kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon tarkastuksesta vastaa tarkastuslautakunta. Kaupungin keskusvaalilautakunnasta ja vaalilautakunnista on säädetty erikseen. Kokousmenettelystä ja otto-oikeudesta määrätään erikseen tämän säännön VI luvussa. 2 Kaupungin toiminta-ajatus Kaupungin visio, toiminta-ajatus, arvot ja strategiset painopistealueet tarkistetaan ja tulostavoitteet asetetaan vuosittain kaupungin tavoitekortin, kuntasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tavoitteiden toteutuminen esitetään valtuustolle vuosittain toiminta- ja tilinpäätöskertomuksessa.

6 6 II Luku HALLINTO-ORGANISAATIO, TEHTÄVÄT, KOKOONPANO, RATKAISUVALTA 3 Yleistä Kaupungin hallinnosta vastaavat seuraavat toimielimet: Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, omistajaohjauksen jaosto, keskusvaalilautakunta ja vaalilautakunnat, vaalitoimikunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistyslautakunta, kulttuurilautakunta, vapaa-aikalautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, toimikunnat ja vastaavat työryhmät sekä viran- ja toimenhaltijat. Musiikkiopiston johtokunta vastaa kuntien yhteisen Pohjoisen Keski-Suomen musiikkiopiston hallinnosta. Jätelautakunta vastaa jätelain mukaisista viranomaistehtävistä ja hoitaa jätelainsäädösten mukaisia tehtäviä. 4 Toimiala-, vastuualue- ja tulosyksikköjako Kaupungin toiminnot jaetaan toimialoihin ja nämä vastuualueisiin. Vastuualueet jaetaan tarpeen mukaan tulosyksiköihin. Toimialajaosta päättää kaupunginvaltuusto. Vastuualuejaosta päättää kaupunginhallitus. Tulosyksikköjaosta päättää lautakunta. Kaupunginhallitus nimittää jokaiselle toimialalle toimialajohtajan ja hänelle sijaisen toistaiseksi. Lautakunta määrää vastuualueen ja tulosyksikön esimiehen toistaiseksi. Jos syntyy epäselvyyttä siitä, mihin toimialaan jokin toiminta, henkilö tai asia kuuluu, sen ratkaisee kaupunginjohtaja kuultuaan asianomaisia toimialajohtajia. Vastuualueiden osalta asian ratkaisee toimialajohtaja ja tulosyksikköjen osalta vastuualueen esimies kuultuaan asianomaisia esimiehiä. Kaupunginhallitus nimittää kaupunginjohtajan sijaisen. Liitteenä nro 1 on luottamushenkilöorganisaatiokaavio sekä viranhaltijaorganisaatiokaavio. 5 Kaupunginvaltuusto 1. Tehtävät Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalain 13 :n mukaisesti valtuusto: 1. päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista;

7 2. päättää hallinnon järjestämisen perusteista; 3. päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman; 4. päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista; 5. päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista; 6. päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta; 7. valitsee jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä; 8. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, 9. valitsee tilintarkastajat; 10. hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta; 11. päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista Kokoonpano Kaupunginvaltuustoon valitaan kunnallisvaaleilla 35 varsinaista valtuutettua ja varavaltuutettuja kuntalaissa säädetty määrä. 3. Ratkaisuvalta Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto ratkaisee kuntalain ja erityislakien mukaiset kunnalliseen itsehallintoon kuuluvat asiat ellei niitä ole delegoitu muille toimielimille tai viranhaltijoille. 6 Kaupunginhallitus 1. Tehtävät Kuntalaissa ja muussa lainsäädännössä mainittujen kaupunginhallitukselle kuuluvien tehtävien lisäksi hallitus 1.1. johtaa kaupungin hallintoa ja valvoo toiminnan laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta 1.2. johtaa ja valvoo 1) omistajaohjausyksikköä ja sen vastuuryhmiä 2) konserniyhtiöiden toimintaa 3) arkistotointa 1.3. hoitaa tehtävät, joita ei ole määrätty muulle toimielimelle tai antaa ne muun toimielimen hoidettavaksi 1.4. vastaa, että kaupunki täyttää MRL 20 velvollisuudet. Keskushallinto huolehtii kaupunginhallituksen asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta.

8 8 2. Kokoonpano Kaupunginhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kaupunginhallitus valitsee edustajansa lautakuntiin lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa ja keskusvaalilautakuntaa. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivat vastuuryhmät kehittäminen ja hallinto, kiinteistöt ja maankäyttö, omarahoitusosuudet, tukipalvelut. Kaupunginhallituksen alaisia vastuualueita ovat: työllisyys, kehittäminen, keskushallinto, vaalit, tarkastus, kaavoitus, tontti- ja karttapalvelut, metsät, muut kiinteistöt, asunnot, SoTe-palvelut, palo- ja pelastuspalvelut, hallinnon tukipalvelut, tekniset tukipalvelut, tilaaja. 3. Ratkaisuvalta Kaupunginhallitus päättää 3.1. asioista, jotka ovat tarpeen kaupungin toiminnan turvaamiseksi ja kaupunginhallitukselle määrättyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, 3.2. toimialansa käyttösuunnitelman hyväksymisestä, 3.3. niistä hankinnoista, rakennushankkeiden hanke/esisuunnitelmista sekä sopimusten tekemisestä kaupungin puolesta, joiden arvo on suurempi kuin 1 % mutta enintään 2 % talousarviovuoden toimintakulujen yhteissummasta, 3.4. Kiinteän omaisuuden ja tarvittavien alueiden, rakennusten ja niihin liittyvien laitteiden ostamisesta, myymisestä, vuokraamisesta ja lunastamisesta niissä tapauksissa, joissa kauppa- tai lunastushinta on yli kaavoituskatsauksen ja siihen sisältyvän kaavoitusohjelman hyväksymisestä, jolloin kaavahankkeiden kaavoituspäätökset hyväksytään samalla, 3.6. vähäistä merkittävämpien asemakaavojen- ja asemakaavamuutosten kaavoituspäätösten hyväksymisestä sekä yleiskaavojen kaavoituspäätöksen hyväksymisestä, silloin kun kaavahankkeet eivät sisälly kaavoituskatsaukseen ja /tai kaavoitusohjelmaan 3.7. asemakaavan ja asemakaavamuutoksen hyväksymisestä silloin, kun se ei ole vaikutukseltaan merkittävä, (MRL 52 ) 3.8. asettaa yleiskaavaehdotukset ja vaikutuksiltaan vähäistä merkittävämmät asemakaavaehdotukset nähtäville, (MRL 65, MRA 19 ja MRA 27 ) 3.9. yleiskaavan laatimiskustannusten perimisestä maanomistajilta, (MRL 76 ) lunastusluvan hakemisesta, (MRL 99 ja MRL 100 )

9 3.11. maankäyttösopimusten korvaussummat, perusteet ja periaatteet kaavakohtaisesti, hallinnassaan olevien alueiden ja huoneistojen vuokralle antamisen perusteista ja ohjeista, rakentamiskehotuksen antamisesta ja siitä aiheutuvasta lunastamisesta, kaupungin riskien vakuuttamisesta, palkkauksen ja henkilöstöpolitiikan yleisohjeista sekä neuvottelee ja päättää virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisista asioista sekä päättää suoranaisten alaistensa vakinaisen henkilöstön peruspalkkauksesta, selityksen antamisesta valtuuston päätöksistä tehtyihin valituksiin, vapautuksen, alennuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun suorittamisesta, jollei asiasta päättäminen kuulu lautakunnalle, vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta, tarvittaessa lautakunnalle ja viranhaltijalle annettujen määrärahojen käyttövaltuuksien tarkistamisesta valtuuston asettamissa rajoissa, kaupungin luottamushenkilöiden valinnasta toimikuntiin, elinkeinojen kehittämisestä ja maaseutupalveluiden kehittämisestä, antaa lausunnon maakuntakaavasta (MRA 8 ja 13 ), 3.23 kaupunginhallituksella on oikeus hyväksyä erityisestä syystä hyödykekohtaiset poikkeukset poistosuunnitelmaan valtuuston hyväksymien poistojen alaja ylärajojen välillä 9 7 Omistajaohjauksen jaosto 1. Tehtävät Kaupunginhallituksen alaisen jaoston tehtävänä on käsitellä ja esittää tarvittaessa kaupunginhallituksen päätettäväksi kaupunkikonsernin omistajapolitiikkaan liittyvät asiat. Omistajaohjauksen jaoston tehtävänä on tiloihin liittyvä omistajapolitiikka, strategiset suuntaviivat palveluverkosta, kaavoitus ja maapolitiikka, Sote-asiat ja hankintojen sekä palvelutilausten johtaminen. Lisäksi omistajaohjauksen jaosto päättää kaupungin omistamien talous- ja puistometsien hoidosta ja puunmyynnin perusteista. Omistajaohjauksen jaosto seuraa kaupungin konserniyhtiöiden toimintaa.

10 10 2. Kokoonpano Omistajaohjauksen jaostossa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Omistajaohjauksen jaoston toimikausi on kaksi (2) vuotta. 3. Ratkaisuvalta 3.1 Omaisuuden hankinta osakkeiden ostamisesta ja myynnistä, asunto-osakkeiden ostosta ja myynnistä, päättää kaavoitettujen tai muutoin suunnitelman mukaisten tonttien tai rakennuspaikkojen myyntihinnat päättää kaavoittamattomien maa-alueiden vuokraamisesta, Kiinteän omaisuuden ja tarvittavien alueiden, rakennusten ja niihin liittyvien laitteiden ostamisesta, myymisestä, vuokraamisesta ja lunastamisesta niissä tapauksissa, joissa kauppa- tai lunastushinta on alle Maankäyttö ja kaavoitus päättää rakennuskieltojen ja toimenpiderajoitusten antamisesta ja jatkamisesta (Kiellot yleiskaavaa laadittaessa MRL 38, kiellot asemakaavaa laadittaessa MRL 53, asemakaavan oikeusvaikutukset MRL 58 ) antaa kunnan toimivaltaan kuuluvat poikkeamisluvat (MRL 171 ) antaa MRL 137 :n tarkoittaman suunnittelutarveratkaisun silloin, kun hakemuksessa ratkaistaan jaostossa myös MRL 171 :n tarkoittama poikkeamislupa suunnittelutarveratkaisun kanssa samanaikaisesti, hyväksyy vähäisten (ei vaikutuksiltaan merkittävien) asemakaavojen ja asemakaavamuutosten kaavoituspäätökset silloin, kun kaavahankkeet eivät sisälly kaavoitusohjelmaan ja/ tai kaavoituskatsaukseen asettaa MRL 62 :n ja MRA 30 :n tarkoittamalla tavalla yleiskaavaluonnokset ja vaikutuksiltaan vähäistä merkittävämmät asemakaavaluonnokset nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten, asettaa vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavaehdotuksen tai asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville (MRL 27 ) päättää kaupungin kaavoitettujen tonttien ja maa-alueiden vuokraamisesta poislukien kaavoitetut asuntotontit,

11 antaa lausunnon yleiskaavoista naapurikunnille (MRA 20 ) päättää valituksen tekemisestä kaavaa koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä tai ympäristökeskuksen (Keski-Suomen ELY - keskus) poikkeamispäätöksestä päättää etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä (etuostolaki 21 ) päättää asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista (MRL 60 ) 3.3 Asuntopalvelut antaa valtion asuntorahastolle kaupungin arava- ja korkotukilainoitusta koskevat lausunnot ja esitykset, päättää kaupungin myöntämien asuntolainojen irtisanomisesta ja ilman irtisanomista takaisin maksamisesta, päättää aravavuokratalojen oman pääoman koron suuruudesta, päättää kaupungin myöntämistä hissilainoista kaupunginvaltuuston asettamien ehtojen mukaan. 8 Lautakunnan yleinen ratkaisuvalta Lautakunnan tehtävänä on toimia niin, että valtuuston asettamat tavoitteet toteutuvat sekä seurata toimialansa konserniyhtiöiden toimintaa. Lautakunta päättää 1. niistä asioista, jotka ovat tarpeen vastuualueiden ja tulosyksikköjen toiminnan turvaamiseksi ja niille määrättyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, 2. toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista, 3. toimialansa käyttösuunnitelmasta, 4. hallinnassaan olevien alueiden ja huoneistojen vuokralle antamisen perusteista, 5. niistä hankinnoista ja sopimusten tekemisestä kaupungin puolesta, joiden arvo on suurempi kuin 0,20 %, mutta enintään 1 % kaupungin talousarvion toimintakulujen yhteissummasta sekä irtaimen omaisuuden myynnistä ja luovuttamisesta siltä osin kun tehtävää ei ole annettu viranhaltijalle, 6. toimialansa maksuista ja taksoista tai maksujen perusteista,

12 12 7. yleisohjeista vastuualueen esimiehille delegoitujen avustuksien jakamista varten, 8. alaisuudessaan olevien laitosten aukiolosta, 9. vapautuksen, alennuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun suorittamisesta toimialallaan, Lautakunta voi siirtää päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle tai toimielimelle. Mitä edellä on sanottu lautakunnasta, koskee soveltuvin osin johtokuntia. 9 Keskusvaalilautakunta 1. Tehtävät Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisvaalilain, kansanedustajain vaaleista annetun lain, presidentinvaalista annetun lain, europarlamenttivaalilain ja neuvoa antavasta kansanäänestyksestä annetun lain toimeenpanosta kaupungin alueella. 2. Kokoonpano Keskusvaalilautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi (5). Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. 3. Ratkaisuvalta Keskusvaalilautakunta ratkaisee toimielintä koskevassa lainsäädännössä sille määrätyt asiat. 10 Sivistyslautakunta 1. Tehtävät Sivistyslautakunnan tehtävänä on vastata kaupungin opetustoimesta: perusopetuksesta ja 2. asteen koulutuksesta ja olla osavastuussa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sekä kehittää kesäyliopistotoimintaa. Sivistyslautakunnan tehtävänä on myös vastata kaupungin päivähoidosta. Lautakunta päättää kansalaisopistoa koskevista asioista. Sivistyslautakunta toimii kaikkien koulujen johtokuntana. Musiikkiopistolla on oma johtokunta. 2. Kokoonpano Sivistyslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi Kannonkosken kunta valitsee lautakuntaan yhden (1) jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

13 Kannonkosken jäsen osallistuu asioiden käsittelyyn erityisopetusta ja kansalaisopistoa koskevien asioiden osalta Ratkaisuvalta Sivistyslautakunta sen lisäksi, mitä on hallintosäännön II luvun 7 :ssä määrätty 3.1 määrittää lähikoulujen rajat, 3.2 päättää opetussuunnitelmien ja koulujen opetussuunnitelmiin perustuvien suunnitelmien sekä kansalaisopiston toimintasuunnitelman hyväksymisestä, 3.3 päättää lukuvuoden työpäivistä, 3.4 päättää tuntikehyksen sijoittamisesta eri kouluihin, 3.5 päättää opetuskokeiluihin osallistumisesta, 3.6 päättää koulutuksen arviointiin liittyvästä päätöksenteosta, (perusopetuslaki 21 ja lukiolaki16 ) 3.7 päättää luvasta opetuksen aloittamiseen vuotta aikaisemmin tai myöhemmin, (PL 27 ) 3.8 päättää poissaololuvan myöntämisestä oppilaalle yli yhden kuukauden ajalle, (PL 35 ) 3.9 päättää oppilaan siirtämisestä erityisopetukseen silloin, kun huoltaja vastustaa siirtoa, 3.10 valitsee peruskoulun ja lukion toistaiseksi otettavat rehtorinviranhaltijat, apulaisrehtorit ja vararehtorit, 3.11 päättää rehtorin tehtävien hoitoa koskevien määräysten antamisesta opettajalle ja tehtävien poisottamisesta, (PL 37 :n ja LL 30 ) päättää oppilaan/opiskelijan erottamisesta määräajaksi päättää perusopetuslain ja -asetuksen mukaisen esiopetuksen järjestämispaikoista, alkamis- ja päättymispäivästä, hyväksyy esiopetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuosisuunnitelman sekä hyväksyy esiopetuksen arviointiperusteet, 3.14 päättää perusopetuslain ja -asetuksen mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laajuudesta, järjestämistavasta sekä järjestämispaikoista ja - ajasta, vahvistaa maksujen perusteet sekä hyväksyy toimintasuunnitelman ja toiminnan arviointiperusteet päättää perusopetuslain ja asetuksen mukaisista esiopetukseen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan kuuluvista tehtävistä,

14 14 11 Musiikkiopiston johtokunta 1. Tehtävät Musiikkiopiston johtokunta huolehtii Pohjoisen Keski-Suomen musiikkiopiston hallinnosta ja musiikkikasvatuksesta ja -opetuksesta toimialallaan. 2. Kokoonpano Musiikkiopiston johtokunnassa on kahdeksan (8) jäsentä, joista kolme (3) Saarijärveltä. Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. 3. Ratkaisuvalta Musiikkiopiston johtokunta sen lisäksi, mitä hallintosäännön II luvun 7 :ssä on määrätty 3.1 päättää opiston rehtorin valinnasta, 3.2 hyväksyy opetussuunnitelman, 3.3 päättää vuosittaisesta toimintasuunnitelmasta sekä kuntakohtaisten opetustuntikiintiöiden käyttösuunnitelmasta, 3.4 päättää oppilaiden valintaperusteista, 3.5 päättää oppilaan opinto-oikeuden menettämisestä määräajaksi tai kokonaan (kurinpito, opintojen laiminlyönti, lukukausimaksujen laiminlyönti). 12 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 1. Tehtävät Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on vastata kaupungin kulttuuripalveluiden, museopalveluiden, kirjastopalveluiden, liikunta- ja vapaa-aikapalveluiden sekä nuorisopalveluiden järjestämisestä. 2. Kokoonpano Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. 3. Ratkaisuvalta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sen lisäksi, mitä hallintosäännön II luvun 7 :ssä on määrätty, päättää apurahojen ja avustusten jaosta valtuuston hyväksymien määrärahojen rajoissa.

15 15 13 Tekninen lautakunta 1. Tehtävät Tekninen lautakunta toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena, väestönsuojelulain tarkoittamana viranomaisena sekä vastaa öljyvahinkojen torjunnasta. 2. Kokoonpano Teknisessä lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. 3. Ratkaisuvalta Tekninen lautakunta sen lisäksi, mitä hallintosäännön II luvun 7 :ssä on määrätty Tilapalvelujen vastuualueella / Tuottajapalvelut ( alkaen) hyväksyy hanke-/esisuunnitelmien tai muutoin määrättyjen suunnitteluperusteiden pohjalta laaditut kaupungin talonrakennushankkeiden luonnos- /pääpiirustukset ja niihin liittyvät kustannusarviot, hyväksyy rakennushankkeiden ja kunnossapitotöiden vuosityöohjelman ja yksittäiset erilliset hankkeet, päättää ulkopuolisille annettavista kiinteistöpalveluista sekä niistä perittävistä maksuista Kunnallistekniikkapalvelujen vastuualueella hyväksyy kaupungin kunnallisteknisten rakennushankkeiden esi- ja yleissuunnitelmat sekä niihin liittyvät kustannusarviot, hyväksyy katusuunnitelman ja sen muutoksen sekä päättää kadun päällysteestä, (MRL 85 ) hyväksyy puistoja ja muita yleisiä alueita koskevat suunnitelmat, (MRL 90 ) hyväksyy rakennushankkeiden ja kunnossapitotöiden vuosityöohjelman ja päättää yksittäiset erilliset hankkeet, päättää maa-ainesten myynnistä, myöntää ja jakaa yksityisteiden kunnossapidon ja rakentamisen kaupunginavustukset.

16 16 14 Ympäristölautakunta 1. Tehtävät Ympäristölautakunta toimii ympäristönsuojeluviranomaisena ja rakennusvalvontaviranomaisena sekä maa-aineslain tarkoittamana viranomaisena ja ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena. 2. Kokoonpano Ympäristölautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. 3. Ratkaisuvalta Ympäristölautakunta sen lisäksi, mitä hallintosäännön II luvun 7 :ssä on määrätty 3.1. Rakennusvalvonta toimii MRL 21 :n tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena 3.2. Ympäristönsuojelu toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 5 :n tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena niissä asioissa, jotka sisältävät hallinnollisen pakon käyttämistä, jolloin se toimii ympäristönsuojelulaissa, vesilaissa, vesihuoltolaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa tarkoitettuna ympäristönsuojeluviranomaisena, jätelain 38 :n mukaisesti jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovana viranomaisena, talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetussa asetuksessa tarkoitettuna valvontaviranomaisena, ulkoilulain mukaisena leirintäalueviranomaisena, maa-aineslain mukaisena viranomaisena.

17 17 15 Jätelautakunta 1. Tehtävät Lautakunta vastaa jätelain mukaisista viranomaistehtävistä, joissa sillä on toimivalta 2. Kokoonpano Jäteasioita käsittelevään lautakuntaan nimeää Saarijärven kaupunki, Karstulan kunta, Kannonkosken kunta, Kivijärven kunta ja Kinnulan kunta kukin yhden jäsenen ja jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Puheenjohtajana toimii Saarijärven kaupungin nimeämä jäsen. Varapuheenjohtajana toimii Karstulan kunnan nimeämä jäsen. Jäsenet nimetään neljän vuoden välein (valtuustokausi). 3. Ratkaisuvalta Lautakunta vastaa ja päättää niistä asioista, jotka jätelain (1072/93) ja siihen sen jälkeen tehtyjen muutosten mukaan kuuluvat kunnalle, seuraavien säädösten mukaisesti: - 7 :n 4 mom.:n mukaiset päätökset, mihin keräyspaikkaan jäte toimitettava - 10 :n mukaiset päätökset jätteenkuljetuksesta, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteet - 11 :n mukaiset päätökset järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä - 13 :n mukaiset päätökset jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä - 17 :n mukaiset päätökset jätteidenkäsittelymääräyksistä - 30 :n mukaiset päätökset kunnallisesta jätemaksusta - 32 :n mukaiset päätökset muistutuksista kunnallista jätemaksua vastaan - 33 :n mukaiset päätökset kunnallisen jätemaksun maksamisesta ja sen palauttamisesta. Jätemaksu maksetaan Sammakkokangas Oy:lle - 41 tietojen antaminen omalta osaltaan alueelliselle ympäristökeskukselle ja ympäristöministeriölle jätesuunnitelman laadintaa varten

18 18 III LUKU VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA 16 Yleismääräykset Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan ratkaisuvaltaa ja vastuuta siirretään viranhaltijoille siten kuin jäljempänä määrätään. Viranhaltijan toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on säädetty tai määrätty. Siirrettyä päätösvaltaa käyttäessään viranhaltijan on noudatettava toimielimen vahvistamia perusteita ja yleisiä ohjeita sekä pidettävä pöytäkirjaa / päätösluetteloa. Esteellisyystapauksissa ratkaisuvalta on siirrettävä esteettömälle viranhaltijalle, viranhaltijan sijaiselle tai esimiehelle. 1. Toimialajohtaja 1.1. vastaa toimialallaan organisaation johtamisesta strategisten päämäärien ja taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, 1.2. päättää hankinnoista ja sopimuksista joiden loppusumma on enintään 0,2 % talousarviovuoden toimintakulujen yhteissummasta, 1.3. päättää toimialan vastuualueiden välisestä työvoiman käytöstä, 1.4. vastaa kaupunginhallituksen päätösten täytäntöönpanosta toimialallaan, 1.5. seuraa niiden toimialansa kuntayhtymien ja yhteisöjen toimintaa, joissa kaupunki on jäsenenä, 1.6. myöntää suoranaisten alaistensa vuosilomat, 1.7. päättää suoranaisten alaistensa osallistumisesta koulutukseen, 1.8. vahvistaa suoranaisten alaistensa virkasuhteeseen ottamisen, mikäli lääkärintodistus on varaukseton, 1.9. päättää niistä asioista, jotka toimielin on toimivaltansa nojalla siirtänyt hänen ratkaistavakseen, päättää irtaimen omaisuuden myymisestä kaupunginhallituksen määrittelemien periaatteiden mukaisesti, päättää oman auton käyttöoikeuden myöntämisestä toimialansa henkilöstölle, määrää suoranaisten alaistensa virkamatkojen ja virantoimitusmatkojen suorittamisesta,

19 1.13. määrää tarvittaessa suoranaisen alaisensa viranhaltijat ja sopivat työsuhteisten kanssa lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöstä sekä varallaolosta, terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä päättää korvauksen ja vahingonkorvauksen myöntämisestä kaupunginhallituksen antamien valtuuksien rajoissa, vastaa tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä sekä valtionosuuksien ja - avustusten hakemisesta sekä tarvittaessa esityksestä oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiseksi, päättää kaupungin saatavien ja kaupungille tulevien vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta kaupunginhallituksen antamien valtuuksien rajoissa, toimialajohtaja voi siirtää ratkaisuvaltaansa vastuualueen ja tulosyksikön esimiehelle Vastuualueen esimies 2.1. vastaa vastuualueellaan organisaation johtamisesta taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, 2.2. päättää hankinnoista ja sopimuksista joiden loppusumma on enintään 0,1 % talousarviovuoden toimintakulujen yhteissummasta, 2.3. ratkaisee edellä kohdissa ja mainitut asiat oman vastuualueensa osalta, 2.4. päättää tarvittaessa määrärahojen käyttösuunnitelmasta, 2.5. päättää vastuualueen sisäisestä työvoiman käytöstä, 2.6. päättää toimialansa hallinnassa olevien alueiden ja huoneistojen satunnaisesta vuokraamisesta lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti, 2.7. päättää kohdeavustusten myöntämisestä tarvittaessa, 2.8. päättää irtaimiston poistoista annettujen ohjeiden rajoissa, 2.9. päättää tulosyksikön laitosten aukioloaikojen tilapäisistä muutoksista, vastuualueen esimies voi siirtää ratkaisuvaltaansa tulosyksikön esimiehelle.

20 20 17 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta toimialoittain 1. Kaupunginhallituksen hallinnonala 1.1. Kaupunginjohtaja vastaa koko kaupungin organisaation johtamisesta strategisten päämäärien ja taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, vastaa kaupunginhallitukselle ja valtuustolle esiteltävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, päättää toimialojen välisestä henkilöstön käytöstä, päättää työryhmien asettamisesta, johtaa ja koordinoi kaupungin taloutta, taloussuunnittelua, elinkeinopolitiikkaa ja elinkeinotoimen kehitystä sekä työllisyyttä sekä seuraa yhteiskuntapolitiikan ja toimintaympäristön muutoksia, päättää toimialajohtajalle kuuluvista asioista suoranaisten alaistensa osalta, päättää hankinnoista ja sopimusten tekemisestä, joiden loppusumma on enintään 0,2 % talousarviovuoden toimintakulujen yhteissummasta, päättää käyttösuunnitelman mukaisesta määrärahojen käytöstä, edustaa tai määrää kaupungin muun viranhaltijan tai kutsuu luottamushenkilön edustamaan kaupunkia tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa, niiden yhteisöjen kokouksissa, jossa kaupunki on jäsenenä tai osakkaana sekä neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa, ellei kaupunginhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä, päättää tai määrää muun viranomaisen päättämään tiedotus-, neuvottelu-, edustus- ja koulutustilaisuuksien järjestämisestä, päättää kaupungin vaakunan käyttöoikeudesta, päättää viran tai toimen auki julistamisesta silloin, kun sen täyttäminen on kaupunginhallituksen asia, pitkäaikaisen lainan ottamisesta kaupunginvaltuuston asettamissa rajoissa talousjohtajan esittelystä, kaupunginjohtaja voi siirtää ratkaisuvaltaansa toimialajohtajille.

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 24.5.2010 muuttama, voimaantulo 1.8.2010, valtuuston 14.1.2013 muuttama, voimaantulo 1.1.2013, valtuuston 1.9.2014 muuttama, voimaantulo 1.9.2014, valtuuston

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot