Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Aika klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen ja tarvittavat talousarviomuutokset 289 Korvaus opiskelijoiden ohjauksesta Lisämaan myyminen Eeva Rantalalle Kunnan etuosto-oikeuden mahdollinen käyttäminen Suo ja Kellarimäki -nimisten tilojen kaupassa 292 Jenni Rannikon eroanomus kunnan luottamustoimista Lastensuojelun sosiaaliohjaajan vakinaistaminen Asunto Oy Nakkilan Tarhakoto ja Asunto Oy Nakkilan Penttalankoto yhtiöiden talouden tervehdyttämistoimet 295 Tilapäislainan myöntäminen Asunto Oy Nakkilan Kotiportille Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos Vuoden 2014 yrittäjäpalkinto Merkkipäivien huomioiminen v Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Lautakuntien pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen ja mahdollinen otto-oikeuden ja valitusoikeuden käyttäminen 301 Ilmoitusasiat Muut esille tulevat asiat Jonna Heikkilän eroanomus sivistyslautakunnan varajäsenyydestä

2 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 16:30-19:09 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aalto Harri Puheenjohtaja 16:30-19:09 Lukka Heli Varapuheenjohtaja 16:30-19:09 Haasanen Jarkko Jäsen 16:30-19:09 Heikkilä Jonna Jäsen 16:30-19:09 Pöysti Martti Jäsen 16:30-19:09 Vettenranta Marko Jäsen 16:30-19:09 Ilomäki Kirsi Varajäsen 16:30-19:09 Poistui 295 käsittelyn ajaksi Muu Myllymaa Ilmo Valtuuston pj. 16:30-19:09 Mäkilä Keijo Valtuuston I vpj. 16:30-19:09 Sallinen Erik Valtuuston II vpj. 16:30-19:09 Sjögren Matti Vs. kunnanjohtaja 16:30-19:09 Forsten Tiina Pöytäkirjanpitäjä 16:30-19:09 Poissa Lankinen Satu Jäsen Nieminen Marko Valtuuston III vpj. Käsitellyt asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokous todettiin lail li sesti kool le kut su tuksi ja pää tös val tai seksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Lukka ja Martti Pöysti. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus (Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimilla) Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Harri Aalto Aika ja paikka Nakkila, Allekirjoitukset Heli Lukka Aika ja paikka Nakkila, klo Virka-asema Tiina Forsten Martti Pöysti Allekirjoitus vs. hallintojohtaja Tiina Forsten

3 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen ja tarvittavat talousarviomuutokset 312/04.041/2013 Kh 288 Talousarviomuutosten jälkeen, jotka valtuusto hyväksyi /43, esille tulleet tarpeelliset ta lous ar vio muu tok set on koottu yhteen siten, että talousarviovuoden 2014 kaikki tarpeelliset ta lous ar vio muu tok set tulisivat käsitellyksi talousarviovuonna. Talousarvion laskennallinen toteutumisaste on 83,33 %. Käyt tö talous tu lo jen toteutumisaste on ,6 %. Käyttötalousmenojen to teu tu mis as te on 78,2 %. Kunnanhallituksen suurimmat tulopuolen alitukset johtuvat työterveyshuollon avustuksen tuloutumisesta vasta (määräraha ) sekä siitä, että työllistämistuet ovat tuloutuneet vasta saakka. Nämä eivät siten aiheuta talousarvion muutostarvetta. Myös ruokapalvelujen tulojen alitus johtuu siitä, et tä laskutusaikataulun mukaisesti aterioita on ko. ajalta vielä las kut ta mat ta. Sen sijaan Villilä Pro -hankkeen päättyminen aiheuttaa tarpeen muuttaa sekä tulo- että menomäärärahaa. Perusturvalautakunnan toimeentuloturvan tulot ovat arvioitua pienemmät, mikä voidaan kattaa toimeentuloturvan sekä hallinto- ja sosiaalityön menoalituksilla. Sivistyslautakunnan kohdalla peruskoulujen tulot ovat arvioitua suuremmat, millä voidaan kattaa Uudistuva pedagogiikka ja sähköiset materiaalit -hankkeen ja Comenius-hankkeiden tulojen alitusta. Teknisen lautakunnan osalta toteumatilanteen ei ole katsottu aiheuttavan muutostarpeita, koska tulojen alitukset ja menojen ylitykset johtuvat lähinnä sisäisen ja ulkoisen laskutuksen aikatauluista ja tulojen ja menojen arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisina. Kirjaustilanteen mukaan perusterveydenhuollon toteutumisaste per on 82,2 % ja eri kois sai raan hoi don 85 %. Henkilöstökulujen toteutumisaste on 80,8 %, os to pal ve lu jen 79,2 %, aineitten ja tarvikkeitten 75,1 % ja avustusten 73,5 %. Talousarvion muutosesityksistä on yhteenveto esityslistan liitteenä. Esi tet ty jen talousarviomuutosten käyttötalouden menojen muutosten yh teis vai ku tus on euroa ja käyttötaloustulojen muutosten yh teis vai ku tus on euroa. Esityslistan liitteenä on toteutumisvertailu toimielimittäin ja tulosalueittain (ulkoiset/sisäiset) vuoden 2014 talousarvion muutokset (tilanne ) vuoden 2014 talousarvion määrärahojen muutosesitykset

4 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus toimialoittain ja tulosalueittain tulos- ja rahoituslaskelma Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedok seen talousarvion toteutumisen ja käyttöasteen ja hyväksyy ta lous ar vion muutokset liitteen mukaisesti. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten Puh

5 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Korvaus opiskelijoiden ohjauksesta 300/04.049/2014 Kh 289 Nakkilan kunnassa käy oppilaitosten opiskelijoita suorittamassa harjoit te lu jak so jaan kunnan eri yksiköissä. Pääasiassa harjoittelijoita on van hus ten huol los sa, päivähoidossa ja kouluissa. Harjoitteluun kuuluu opiskelijan ohjaus ja arviointi, jotka yksikön työntekijät suo rit tavat. Oppilaitos maksaa kunnalle korvausta harjoittelijoiden oh jaukses ta. Oppilaitosten maksamat korvaukset kohdistetaan sille työ yk si köl le ja kus tan nus pai kal le, jossa harjoittelu tapahtuu. Kor vauk set ovat muka na käyttötaloudessa eikä niiden käyttöä ole tällä hetkellä eri tel ty tai niistä sovittu. Päiväkodin henkilökunta on esittänyt, että opiskelijoita oh jaa vat ja ar vioi vat työntekijät saisivat tästä korvauksen joko ra ha na tai aikana. Hen ki lös tö asiain sih tee rin tekemän kyselyn perusteella naa pu ri kunnis sa (Luvia, Eurajoki, Kokemäki) ja Keski-Satakunnan ter vey denhuol lon kuntayhtymässä korvausta ei anneta rahana tai vapaana, vaan käytössä on yleisesti käytäntö korvausten käyttämisestä työ yksi kön hyvinvointiin. Oppilaitosten maksamien korvausten suuruus vaihtelee luon nol li sesti mm. harjoittelujakson pituuden mukaan. Myöskään har joit te lu paikko jen tai harjoittelijoiden määrä ei ole vakio vaan vaihtelee opis ke lijoi den omien valintojen mukaisesti. Esimerkiksi perusturvatoimen eri kus tan nus paik ko jen viime vuoden korvausten suuruus vaihtelee 176 eu ron ja 905 euron välillä ja tänä vuonna 109 euron ja 546 euron välil lä. Päiväkoti Kuperkeikassa opetuspalvelumaksuja on kirjattu viime vuo del le 109 euroa, mutta tänä vuonna on laskutettu lokakuun loppuun mennessä jo 940 euroa. Harjoittelijoiden ohjaus ja arviointi kuuluu työntekijöiden toi men kuvaan. Harjoittelijoiden ohjaus ja arviointi tapahtuu usein yh teis työssä, vaikka joku henkilökunnasta olisikin nimetty vastuuohjaajaksi. Työnantajan näkökulmasta on perusteltua, että oppilaitosten mak samien korvausten käyttö on yhdenmukaista ja mahdolliset erilaiset oh jeis ta mat to mat käytännöt esimerkiksi vapaiden antamisesta poistu vat. Asia on ollut esillä myös henkilöstötoimikunnassa. Hen ki lös tö toi mikun ta esittää yhteisenä näkemyksenään käytäntöä, jossa op pi lai tosten maksama korvaus ohjauksesta kohdistettaisiin kyseiselle työ yksi köl le käytettäväksi työyksikön yhteiseen hyvinvointiin.

6 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 1) oppilaitosten maksamat korvaukset harjoittelijoiden ohjauksesta käy te tään kyseisen työyksikön henkilökunnan yhteiseen työ hy vinvoin tiin, kuitenkin niin, että tähän käytettävä määrä työyksikössä työs ken te le vää kohti on enintään 40 euroa vuodessa. 2) uusi käytäntö koskee jälkeen saatuja korvauksia 3) henkilökunnan tulee sopia yhdessä rahojen käyttämisestä ja esittää suunnitelmansa hyväksyttäväksi työyksikön esimiehelle. Täytäntöönpano: ote: osastopäälliköt, esimiehet, taloustiimi/unkuri, hen ki lös tö toi mikun ta

7 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Lisämaan myyminen Eeva Rantalalle 311/40.400/2014 Kh 290 Eeva Rantala on varannut Vappulan alueen ohjeellisen tonttijaon mu kai sen tontin 8 korttelista 552. Rantala on nyt halukas ostamaan alu een lisämaaksi omistamaansa viereiseen rakennuspaikkaan. Ohjeel li sen tonttijaon mukainen tontti muodostuu tilasta Silmurivi RN:o 39:32 ja määräalasta Palkorivin tilasta RN:o 39:25. Tontin pinta-ala on m2. Tontin kauppahinnaksi on määritelty 2 euroa/m2 eli yh teen sä 3.416,00 euroa, minkä lisäksi maksettavaksi tulevat tie valais tuk sen ja kunnallistekniikan rakentamisesta tulevat korvaukset ar von li sä ve roi neen. Alueen asemakaava on hyväksytty 31 vuotta sitten. Alueella ei ole ol lut kysyntää rakennuspaikoista. Naapurille on myyty vas taa van lainen alue lisämaaksi omaan rakennuspaikkaansa. Esityslistan liitteenä on luonnos kauppakirjaksi ja kartta, josta il menee myytävä alue. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjan, jolla Nakkilan kunta myy Eeva Rantalalle lisämaaksi Silmurivi-nimisen tilan RN:o 39:32 ja 741 m²:n suuruisen määräalan Palkorivi-nimisestä tilasta RN:o 39:25. Täytäntöönpano: ote: Eeva Rantala, vs. hallintojohtaja, ote + kopio kauppakirjasta taloustiimi/unkuri, rakennusosasto

8 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kunnan etuosto-oikeuden mahdollinen käyttäminen Suo ja Kellarimäki -nimisten tilojen kaupassa 312/40.400/2014 Kh 291 Etuostolain 1 pykälän mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa si jait se van kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suoje lu tar koi tuk sia varten. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovu tuk sin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiin teistö jä, nämä yhdessä käsittävät neliömetriä tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren 2 ja 4 lu vun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen hen kilön puoliso; 3) ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos, tai 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Kunnanhallituksen johtosäännön 12 pykälän mukaan kun nan joh tajal la on oikeus kunnanhallituksen puolesta ratkaista asiat, jotka koske vat todistuksen antamista etuostolain perusteella siitä, milloin kunnal la kiinteistökaupassa ei ole etuosto-oikeutta. Julkinen kaupanvahvistaja on ilmoittanut seuraavasta etu os to-oi keuden piiriin kuuluvasta kiinteistön luovutuksesta: 1. kaupan kohde: Suo ( ) pinta-ala: 26,22 ha kylä: Nakkila hinta: myyjä: Lea Snäll kuolinpesä ostaja: Jari Nurminen 2. kaupan kohde: Kellarimäki ( ) pinta-ala: 5800 m² kylä: Leistilä hinta: myyjä: Mirja Boman kuolinpesä ostaja: Ville Kortelainen Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan edellä mai ni tuis sa kiinteistökaupoissa.

9 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Täytäntöönpano: lainvoimainen ote s-postilla Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

10 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Jenni Rannikon eroanomus kunnan luottamustoimista 313/01.011/2014 Kh 292 Jenni Rannikko anoo kirjeellään eroa kunnan luot ta musteh tä vis tä henkilökohtaisista syistä. Kuntalain 38 :ssä luottamustoimesta kieltäytymisestä ja erosta on sää det ty seuraavaa: "Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuot ta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luot tamus toi mes sa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luot ta mus toi mes sa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kiel täy ty mi sen hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka valittava luot ta mus hen ki lö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta pää töksen tekee valtuusto. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päät tää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myön tää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle." Jenni Rannikko on valittu seuraaviin luottamustoimiin: - sivistyslautakunnan varajäsen (varsinainen jäsen Urho Johima) - valtuuston 2. varajäsen. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että 1) valtuusto myöntää Jenni Rannikolle eron anomuksen mukaisesti kai kis ta kunnan luottamustehtävistä 2) valtuusto valitsee sivistyslautakunnan varsinaiselle jäsenelle Urho Jo hi mal le henkilökohtaisen varajäsenen Jenni Rannikon tilalle jäl jellä olevaksi toimikaudeksi 3) valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa ni meämään valtuuston 2. varajäsenen Jenni Rannikon tilalle. Täytäntöönpano: Ehdotus valtuustolle

11 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Lastensuojelun sosiaaliohjaajan vakinaistaminen 323/02.022/2014 Kh 293 Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi pyytää kirjeellään lupaa lasten suo je lun sosiaaliohjaajan vakinaistamiseen lukien. Kunnan hal li tus on päätöksellään KH 296 antanut luvan mää rä ai kai sen sosiaaliohjaajan palkkaamiseen lastensuojeluun. Mää rä ai ka täyttyy Sosiaalityössä työskentelee tällä hetkellä kaksi sosiaalityöntekijää ja kak si lastensuojelun sosiaaliohjaajaa. Perusturvajohtaja on esittänyt, et tä lastensuojelun sosiaaliohjaajan vakinaistaminen on perusteltua Nak ki lan lapsiperheiden lastensuojelutyön vaikuttavuuden ja kus tannus te hok kuu den ylläpitämiseksi. Työpanoksen arvioitiin kaksi vuotta sit ten vaikuttavan myönteisesti muun muassa las ten suo je lu asiakkuuk sien määriin. Myös ostopalveluiden tarve on vähentynyt. Sosiaaliohjaajan työkenttää on ennaltaehkäisevä työ, johon las tensuo je lu la ki velvoittaa. Myös uudistuva sosiaalihuoltolaki velvoittaa tuen organisoimista perheille mahdollisimman varhaisessa vai heessa. Varhaisella tuella voidaan ehkäistä huostaanottoja. Yhden lai tossi joi tuk sen vuosikustannukset ovat noin euroa. Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen jäsenille pe rus tur va joh tajan kirje, jossa on esitetty vakinaistamiselle tarkemmat perustelut muun muassa työn vaikuttavuuden osalta. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvajohtajan esityksen lasten suo je lun sosiaaliohjaajan vakinaistamisesta lukien nykyi sin palkkaperustein. Kunnanhallitus hyväksyi Veijo Määttäsen tehtäväkohtaiseksi pal kaksi 2.455,04 euroa kuukaudessa. Täytäntöönpano: ote: perusturvajohtaja, perusturvalautakunta, palkanlaskenta

12 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Asunto Oy Nakkilan Tarhakoto ja Asunto Oy Nakkilan Penttalankoto yhtiöiden talouden tervehdyttämistoimet 315/09.091/2014 Kh 294 Nakkilan vuokra-asuntojen strategiaan liittyen on tavoitteena ollut vä hen tää vuokra-asuntojen määrää ja muun muassa vaikuttaa muilla keinoilla yhtiöiden talouteen. Asuntoyhtiömuotoisia vuokrataloja ovat Asunto Oy Nakkilan Tarhakoto ja Asunto Oy Nakkilan Pent talan ko to, jotka ovat v ja v valmistuneita rivitaloja. Yhtiöt on rakennettu kalliiden kustannusten aikaan ja niiden pää oma ra kenne on raskas, minkä vuoksi vuokrat ovat korkeat ja kun nos sa pi to korjauk sia ei ole riittävästi pystytty hoitamaan. Näistä syistä asunnoissa on ollut vajaakäyttöä. Yhtiöiden isännöitsijältä saatujen selvitysten mukaan Val tio kont to rilta on haettu Tarhakodolle ja Penttalankodolle muutosta nykyisten yh te näis lai no jen lainaehtoihin. Valtiokonttori on päätöksellään muuttanut Asunto Oy Nakkilan Tarhakodon lainan eh toja. Ehtomuutoksen ehtoina on muun muassa, että vuokratalon omista ja ei saa periä omille varoille korkoa vuosina eikä omiin varoihin sisältyviä ns. tertiäärilainoja saa lyhentää valtion asun to lai nan laina-aikana. Nakkilan kunta on edelleen asun to-osake yh tiö lain nojalla velvollinen maksamaan tarvittaessa vastiketta yhtiöl le. Valtiokonttori hylkäsi tässä vaiheessa Asunto Oy Nakkilan Pent talan ko don hakemuksen lainaehtojen muutoksesta ja katsoi, että edelly tyk set lainaehtojen muutokselle eivät toteudu. Asunto Oy Nakkilan Tarhakodolla on tertiäärilainaa ja Asun to Oy Nakkilan Penttalankodolla ,53. Lainoista on valtuus ton päätöksen /21 mukaisesti maksettu 3 %:n vuotuis ta korkoa eli Tarhakoto ja Penttalankoto vuo dessa. Valtiokonttorin päätös edellyttää, että tätä korkoa ei peritä. Muille pää omil le ei ole maksettu osinkoa ennenkään. Asunto Oy Nakkilan Tarhakodon ja Asunto Oy Nakkilan Pent ta lanko don hallitukset esittävät, että yhtiöiden talouden ter veh dyt tä mi seksi kunta voisi tehdä lainaehtomuutosten edellyttämät päätökset molem pien yhtiöiden osalta. Esityslistan liitteenä on isännöitsijän kirje asiasta. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1) valtuusto päättää, ettei Asunto Oy Tarhakodon ja Asunto Oy

13 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Pent ta lan ko don tertiäärilainoille peritä korkoa vuosina ) valtuusto päättää, ettei muille omille varoille peritä edelleenkään tuot toa 3) valtuusto toteaa, ettei lainaehtojen mukaan tertiäärilainoja ly henne tä ennen kuin valtion asuntolaina on maksettu. Kunnanhallitus toteaa lisäksi ohjeeksi yhtiöille, että niiden talouden ti lan net ta on syytä seurata kesäkuun lopulla 2015 ja siinä yh tey dessä tulee kunnan vuokra-asuntojen markkinatilanne ja huoneistojen käyt tö as teet huomioon ottaen harkita lainaehtojen muutosten ha kemis ta uudelleen. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle, ote: isännöitsijä Eino Taulu Lisätietoja antaa: vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

14 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Tilapäislainan myöntäminen Asunto Oy Nakkilan Kotiportille 321/03.035/2014 Kh 295 Asunto Oy Nakkilan Kotiportin isännöitsijä Kirsi-Marja Auvinen on esit tä nyt kirjeessään seuraavaa: "Asunto Oy Nakkilan Kotiportti on valmistellut yhtiön hallinnon, KH:n ja KV:n päätösten mukaisesti kiinteistön purkusuunnitelman toteutusta. Asukkaat on siirretty toisiin kohteisiin ja rakennus on nyt kylmillään. Ko ko naissuun ni tel ma on tulossa kunnan käsittelyyn. Yhtiön kassa on tällä hetkellä lähes tyhjä. Vuokratuottoja ei ole enää tulos sa ja loppuvuonna tulee vielä kustannuksia, vaikka kulut on saatu mi nimiin. Purun valmistelu edellyttää haitta-ainetutkimuksia ja jätteen käyt tökel poi suu den selvittämistä. Mikäli hoidetaan v voimassa olevien sopi mus ten mukaiset pääomakustannukset kunnalle ja Satokodit Oy:lle, tarvit ta neen alijäämän kattamiseen tänä vuonna n Heti vuoden 2015 alussa on Handelsbankenin lainan loppuerä korkoineen eli n ja siihen tarvitaan tilapäisrahoitusta. Näin ollen yhtiö tarvitsee ti la päis luoto tus ta yht , mistä nostettaisiin n ja loput ensi vuo den alussa. Takaisinmaksu tapahtuu tontin myynnin tuloilla. Vuoden 2015 rakennuksen purkuun ja pääomakustannusten kattamiseen ja takaisinmaksuun varaudutaan tontin myynnistä saatavilla tuloilla. Val tiolta saatavan purkuavustuksen n maksatus edellyttää, että lisäksi saa daan kunnalta lyhytaikainen tilapäislainoitus. Tästä tehdään erikseen esi tys kokonaissuunnitelman yhteydessä. Kunnanhallitus päättänee myöntää Asunto Oy Nakkilan Kotiportille enintään euron tilapäisluoton liitteenä olevan velkakirjaluonnoksen mukai ses ti." Kunnanhallituksella on valtuuston päätöksen /32 pe rusteel la oikeus myöntää yhteisöille, joissa kunnalla on osa ke-enemmis tö tai vastaava päätösvalta, tilapäisluottoa enintään euron määrään saakka yhteistöä kohden kuitenkin niin, että ti la päisluot toa myönnetään enintään kolmelle yhteisölle ja enintään euroa. Tällä hetkellä kunnalla on kahdelle yhteisölle an nettua tilapäisluottoa eikä euromäärä ylity. Esityslistan liitteenä on luonnos tilapäisluoton velkakirjaksi. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Asunto Oy Nakkilan Kotiportille enintään euron lainan ehdolla, että 1) laina on tilapäisluotto asuntoyhtiön rahoitusaseman var mis ta miseen siihen saakka, kunnes saadaan tontinmyynnin yhteydessä ti lapäis luot to maksuun

15 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus ) laina maksetaan v takaisin, kun yhtiön tontti on myyty 3) lainan vuotuinen korko on kaksi (2 %) prosenttia ja se maksetaan lainaosuuden takaisinmaksun yhteydessä. Kirsi Ilomäki poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) esittelyn ja pää töksen teon ajaksi. Täytäntöönpano: ote: Asunto Oy Nakkilan Kotiportti/Sakipa Oy, vs. hallintojohtaja, taloustiimi/unkuri

16 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos 301/07.072/2014 Kh 296 Satakunnan koulutuskuntayhtymä on kirjeellään esittänyt jä sen kun nil leen seuraavaa: "Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunta Lavia yhdistyy Porin kaupun kiin Yhdistymisen vuoksi kuntayhtymän perussopimus pitää tar kis taa vastaamaan uutta jäsenkuntarakennetta. Muutoksen vaikutus koskee vain jäsenkunnan nimen muuttamista. Muutos ei vaikuta perussopimuksen äänivaltaperusteisiin tai pe rus pää oma osuuksiin. Perussopimuksessa jäsenkunnat on mainittu pykälissä 4 ja 8 sekä liittees sä Jäsenkuntien peruspääomat. Kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan lähettää perussopimuksen kuntayhtymän jäsenkuntien päätettäväksi. Liitteenä on yhtymähallituksen pöytäkirja ja pöytäkirjan liitteenä pe rus so pi mus eh do tus. Toivomme, että kuntayhtymän perussopimuksen muutos käsiteltäisiin kunta yh ty män jäsenkuntien valtuustoissa mennessä." Esityslistan liitteenä on ehdotettu uusi perussopimus. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Satakunnan kou lu tus kun ta yh ty män yhtymähallituksen päät tämän perussopimuksen ehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

17 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 yrittäjäpalkinto 325/06.061/2014 Kh 297 Nakkilan kunta on huomioinut nakkilalaisia yrityksiä vuodesta 1986 läh tien. Muutamina vuosina vuoden yrittäjäpalkintoa tai nuoren yrittä jän tunnustusta ei ole jaettu. Yrittäjäpalkinnon ovat saaneet: J W Suominen Oy 1986 Kulmala-Tuote Oy 1987 Nakkilan Pyörä ja Mopo Ky 1988 Nakkilan Konepaja Oy 1989 K-Market Onnipekka 1992 San-Meta Ky 1995 Reikko Oy 1997 Pyssykankaan Talouskauppa Ky 1998 Hiihtokeskus Salomonkallio Oy 1999 Lardella Oy 2000 Nakkilan Kukka 2001 Siivous ja Maalaus Rannikko Oy 2002 Kyläkauppa ja konekorjaamo M. Kähkönen 2003 Nurmen Terästyö Ky 2004 Temal Oy 2005 Nakkilan Osuuspankki 2006 Ruoppaus P. Suominen Oy 2007 Kromatek Oy 2008 Setolan Kuljetus Ky 2009 Finnmetals Oy 2010 Konttimet Ky 2011 Artista Filmi Oy/Timo Koivusalo 2012 Skandi-Steel Oy 2013 Vuonna 1997 huomioitiin ensimmäisen kerran myös nuorta in no va tiivis ta yritystä normaalin yrityspalkinnon lisäksi. Nuoren yrityksen tunnus tuk sen ovat saaneet: Meikki- ja alusasupuoti, Virpi Nurminen 1997 Fysioterapia, Taru Kivelä 1998 TSK/ Tuote Seppo Kankaanpää 1999 Nakkilan Pistaasi / Eija Unkuri 2000 T:mi Reijo Koskinen 2001 Rakennus Vesa Heikkilä Oy 2002 Villilän Kartanonrouvat Oy 2004 Oy Karltek Ltd 2005 Tilinet T:mi Anne Myllymäki 2006 Sisustus Maileena 2007

18 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Studio Satu Kukka/Satu Vilponen 2008 LVI-Energiakeskus Aro Ky 2010 Nakkilan Kuntokeskus Oy 2011 Ravintola & Pizzeria Mustavaris/T:mi Eetu Bragge 2012 Vuonna 2014 Nakkilan yrityksille jaettavien tunnustuksien va lin ta esityk sen on valmistellut yrityskehittäjä Lauri Pörsti. Perustelut esi tyksel le ovat seuraavat: Yrittäjäpalkinto: Nakkilan Sihuma Oy Yrityksen toiminta alkoi vuonna 1980 kun Veikko ja Markku Poh jonen perustivat Siltahuolto ja Maalaus V ja M Pohjonen nimisen yrityk sen. Toiminnan laajetessa perustettiin Nakkilan Sihuma Oy vuonna Siltahuolto ja Maalaus toimii edelleen omana yrityksenään, mut ta toiminta on valtaosin siirtynyt Nakkilan Sihuma Oy:lle. Yritys on erikoistunut teräs-, betoni- ja puusiltojen sekä niiden tu ki raken tei den korjaus- ja huoltotöihin, siltojen laakerihuoltoon sekä liikun ta sau mo jen ja kaiteiden korjaukseen ja vaihtoon. Tämän lisäksi toi mi alaan kuuluu myös kiinteistöjen korjaus- ja muutostyöt. Nak kilan Sihuma Oy on tullut tunnetuksi omalla erikoisalallaan. Yrityksen toi min ta-alu ee na on koko Etelä-Suomi ja suuri osa asiakaskunnasta on maakuntamme ulkopuolella. Tunnetuimpia kohteita ovat mm Helsin ki Airport Vantaa ja merkittäviä asiakkaita ovat mm Destia Oy sekä useat kaupungit ja kunnat. Omassa maakunnassamme on viime ai koi na tehty siltojen kun nos tus töi tä mm. Porissa ja Huittisissa. Nakki lan Sihuma Oy:llä on pitkä yh teis työ paikallisten alihankkijoiden kans sa mm. teräsrakenteiden ja peltitöiden osalta. Nakkilan Sihuma Oy on Markku Pohjosen ja hänen vanhempiensa omis ta ma perheyhtiö ja Markku Pohjonen on yhtiön toimitusjohtaja. Yh tiön liikevaihto on n euroa ja se työllistää 10 henkilöä. Tä män lisäksi kesän sesonkiaikana käytetään määräaikaista ja vuok ra työ voi maa. Yhtiöllä on vakiintunut ammattitaitoinen hen ki lökun ta joka on pääsääntöisesti itse koulutettu alalle. Yhtiön toiminta ja talous ollut vakaalla pohjalla myös viime vuosien aikana, jolloin ylei nen talous- ja suhdannetilanne on ollut vaikea. Lisäksi yhtiö tekee yhteistyötä muiden alan osaajien kanssa. Suomessa on lä hi vuosi na huomattava siltojen korjaustarve, joten yhtiö suhtautuu luot tavasti tulevaisuuteen. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Nakkilan kunnan vuoden 2014 yrit tä jä palkin non Nakkilan Sihuma Oy:lle.

19 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Täytäntöönpano: Asian julkistaminen palkintojen luovuttamisen jälkeen Lisätietoja antaa: Vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren puh

20 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Merkkipäivien huomioiminen v /02.026/2014 Kh 298 Kunnanhallituksen jäsenille on esityslistan liitteenä toimitettu merk kipäi vä luet te lo sekä kunnanhallituksen hyväksymä kunnan vakituisen hen ki lös tön merkkipäivien muistamista koskeva ohje, joka on tullut voi maan Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee luettelon tietoonsa saatetuksi ja nou da tetta vak si. Täytäntöönpano: Ote ja luettelo: kunnanjohtaja, osastopäälliköt, esimiehet (vir ka käyttöön)

21 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille /04.041/2014 Kh 299 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2015 talous ar vion tulosaluetasoisena ja taloussuunnitelman vuosille Kunnanhallitus ja lautakunnat jakavat tulosalueiden mää rä rahat tulosyksiköille sekä meno- ja tulolajeille oman tarveharkintansa ja menojen sitovuuden mukaan valtuuston hyväksyttyä talousarvion. Hy väk sy tyn talousarvion pohjalta lautakunnat laativat käyt tö suun nitel man, jonka kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja hyväksyy. Kun nan hal li tuk sel la on asiassa otto-oikeus. Kuntalain 65 :n mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hy väksy tään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto seu raa yhdessä tarkastuslautakunnan kanssa talousarviossa ja talous suun ni tel mas sa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Ta lous arvio vuo del le asetetaan kaikille hallintokunnille sitovia, toiminnallisia ta voit tei ta. Vuoden 2015 talousarvion mukaiset ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ovat euroa, jossa kasvua on 0,5 % vuoden 2014 muu tettuun talousarvioon nähden. Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja on yhteen sä euroa, jossa vähennystä vuoden 2014 muu tettuun talousarvioon nähden on 1,5 %. Toimintakuluista suurin erä ovat palvelujen ostot euroa, jos sa on vähennystä vuo den 2014 muutettuun talousarvioon nähden 1,6 %. Satakunnan sairaanhoitopiirin talousarvion mukaan Nakkilan kun nan menot vuonna 2015 ovat euroa. Kes ki-sa ta kunnan terveydenhuollon kuntayhtymä arvioi ta lous ar vios saan, että Nak ki lan kunnan perusterveydenhuollon menot ovat vuon na euroa. Perusterveydenhuollon sosiaalipalvelumenot ovat euroa. Toiseksi suurimman menoerän muodostavat henkilöstökulut euroa, jossa vähennystä on vuoden 2014 muutetusta talous ar vios ta 2,4 %. Kustannusten laskeminen johtuu si jais kus tannus ten alentumisesta ja henkilöstön määrän vähenemisestä. Hen kilös tö suun ni tel man mu kai nen hen ki lös tön kokonaismäärä vuonna 2014 on 266 ja hen ki lös tön määrä vuonna 2015 on 264. Suurimpia hen ki lös tö ryh miä ovat van hus ten huol lon (58), varhaiskasvatuksen (40) ja opetuksen (56) hen ki lös tö. Verotulojen määrän on arvioitu talousarviossa olevan eu roa, jossa kasvua on vuoden 2014 talousarvioon nähden 3,4 %. Kas vus ta suurin osa muodostuu tuloveroprosentin nostamisesta 20,25 %:sta 20,75 %:iin. Val tion osuu den määräksi on arvioitu

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.1.2016 Nro 1/2016 AIKA Ke27.1.2016 klo 16.30 19.35 PAI KKA Virastotalo, lounashuoneen kabinetti LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani Oksman

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ Tiistai klo Marttilan kunnankirjasto

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ Tiistai klo Marttilan kunnankirjasto MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 28 KOKOUSAIKA Tiistai 13.12.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnankirjasto Jäsen (x) Ritva Laine, puheenjohtaja (x) Liisa Grönroos

Lisätiedot