Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Aika klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen ja tarvittavat talousarviomuutokset 289 Korvaus opiskelijoiden ohjauksesta Lisämaan myyminen Eeva Rantalalle Kunnan etuosto-oikeuden mahdollinen käyttäminen Suo ja Kellarimäki -nimisten tilojen kaupassa 292 Jenni Rannikon eroanomus kunnan luottamustoimista Lastensuojelun sosiaaliohjaajan vakinaistaminen Asunto Oy Nakkilan Tarhakoto ja Asunto Oy Nakkilan Penttalankoto yhtiöiden talouden tervehdyttämistoimet 295 Tilapäislainan myöntäminen Asunto Oy Nakkilan Kotiportille Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos Vuoden 2014 yrittäjäpalkinto Merkkipäivien huomioiminen v Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Lautakuntien pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen ja mahdollinen otto-oikeuden ja valitusoikeuden käyttäminen 301 Ilmoitusasiat Muut esille tulevat asiat Jonna Heikkilän eroanomus sivistyslautakunnan varajäsenyydestä

2 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 16:30-19:09 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aalto Harri Puheenjohtaja 16:30-19:09 Lukka Heli Varapuheenjohtaja 16:30-19:09 Haasanen Jarkko Jäsen 16:30-19:09 Heikkilä Jonna Jäsen 16:30-19:09 Pöysti Martti Jäsen 16:30-19:09 Vettenranta Marko Jäsen 16:30-19:09 Ilomäki Kirsi Varajäsen 16:30-19:09 Poistui 295 käsittelyn ajaksi Muu Myllymaa Ilmo Valtuuston pj. 16:30-19:09 Mäkilä Keijo Valtuuston I vpj. 16:30-19:09 Sallinen Erik Valtuuston II vpj. 16:30-19:09 Sjögren Matti Vs. kunnanjohtaja 16:30-19:09 Forsten Tiina Pöytäkirjanpitäjä 16:30-19:09 Poissa Lankinen Satu Jäsen Nieminen Marko Valtuuston III vpj. Käsitellyt asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokous todettiin lail li sesti kool le kut su tuksi ja pää tös val tai seksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Lukka ja Martti Pöysti. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus (Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimilla) Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Harri Aalto Aika ja paikka Nakkila, Allekirjoitukset Heli Lukka Aika ja paikka Nakkila, klo Virka-asema Tiina Forsten Martti Pöysti Allekirjoitus vs. hallintojohtaja Tiina Forsten

3 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen ja tarvittavat talousarviomuutokset 312/04.041/2013 Kh 288 Talousarviomuutosten jälkeen, jotka valtuusto hyväksyi /43, esille tulleet tarpeelliset ta lous ar vio muu tok set on koottu yhteen siten, että talousarviovuoden 2014 kaikki tarpeelliset ta lous ar vio muu tok set tulisivat käsitellyksi talousarviovuonna. Talousarvion laskennallinen toteutumisaste on 83,33 %. Käyt tö talous tu lo jen toteutumisaste on ,6 %. Käyttötalousmenojen to teu tu mis as te on 78,2 %. Kunnanhallituksen suurimmat tulopuolen alitukset johtuvat työterveyshuollon avustuksen tuloutumisesta vasta (määräraha ) sekä siitä, että työllistämistuet ovat tuloutuneet vasta saakka. Nämä eivät siten aiheuta talousarvion muutostarvetta. Myös ruokapalvelujen tulojen alitus johtuu siitä, et tä laskutusaikataulun mukaisesti aterioita on ko. ajalta vielä las kut ta mat ta. Sen sijaan Villilä Pro -hankkeen päättyminen aiheuttaa tarpeen muuttaa sekä tulo- että menomäärärahaa. Perusturvalautakunnan toimeentuloturvan tulot ovat arvioitua pienemmät, mikä voidaan kattaa toimeentuloturvan sekä hallinto- ja sosiaalityön menoalituksilla. Sivistyslautakunnan kohdalla peruskoulujen tulot ovat arvioitua suuremmat, millä voidaan kattaa Uudistuva pedagogiikka ja sähköiset materiaalit -hankkeen ja Comenius-hankkeiden tulojen alitusta. Teknisen lautakunnan osalta toteumatilanteen ei ole katsottu aiheuttavan muutostarpeita, koska tulojen alitukset ja menojen ylitykset johtuvat lähinnä sisäisen ja ulkoisen laskutuksen aikatauluista ja tulojen ja menojen arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisina. Kirjaustilanteen mukaan perusterveydenhuollon toteutumisaste per on 82,2 % ja eri kois sai raan hoi don 85 %. Henkilöstökulujen toteutumisaste on 80,8 %, os to pal ve lu jen 79,2 %, aineitten ja tarvikkeitten 75,1 % ja avustusten 73,5 %. Talousarvion muutosesityksistä on yhteenveto esityslistan liitteenä. Esi tet ty jen talousarviomuutosten käyttötalouden menojen muutosten yh teis vai ku tus on euroa ja käyttötaloustulojen muutosten yh teis vai ku tus on euroa. Esityslistan liitteenä on toteutumisvertailu toimielimittäin ja tulosalueittain (ulkoiset/sisäiset) vuoden 2014 talousarvion muutokset (tilanne ) vuoden 2014 talousarvion määrärahojen muutosesitykset

4 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus toimialoittain ja tulosalueittain tulos- ja rahoituslaskelma Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedok seen talousarvion toteutumisen ja käyttöasteen ja hyväksyy ta lous ar vion muutokset liitteen mukaisesti. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten Puh

5 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Korvaus opiskelijoiden ohjauksesta 300/04.049/2014 Kh 289 Nakkilan kunnassa käy oppilaitosten opiskelijoita suorittamassa harjoit te lu jak so jaan kunnan eri yksiköissä. Pääasiassa harjoittelijoita on van hus ten huol los sa, päivähoidossa ja kouluissa. Harjoitteluun kuuluu opiskelijan ohjaus ja arviointi, jotka yksikön työntekijät suo rit tavat. Oppilaitos maksaa kunnalle korvausta harjoittelijoiden oh jaukses ta. Oppilaitosten maksamat korvaukset kohdistetaan sille työ yk si köl le ja kus tan nus pai kal le, jossa harjoittelu tapahtuu. Kor vauk set ovat muka na käyttötaloudessa eikä niiden käyttöä ole tällä hetkellä eri tel ty tai niistä sovittu. Päiväkodin henkilökunta on esittänyt, että opiskelijoita oh jaa vat ja ar vioi vat työntekijät saisivat tästä korvauksen joko ra ha na tai aikana. Hen ki lös tö asiain sih tee rin tekemän kyselyn perusteella naa pu ri kunnis sa (Luvia, Eurajoki, Kokemäki) ja Keski-Satakunnan ter vey denhuol lon kuntayhtymässä korvausta ei anneta rahana tai vapaana, vaan käytössä on yleisesti käytäntö korvausten käyttämisestä työ yksi kön hyvinvointiin. Oppilaitosten maksamien korvausten suuruus vaihtelee luon nol li sesti mm. harjoittelujakson pituuden mukaan. Myöskään har joit te lu paikko jen tai harjoittelijoiden määrä ei ole vakio vaan vaihtelee opis ke lijoi den omien valintojen mukaisesti. Esimerkiksi perusturvatoimen eri kus tan nus paik ko jen viime vuoden korvausten suuruus vaihtelee 176 eu ron ja 905 euron välillä ja tänä vuonna 109 euron ja 546 euron välil lä. Päiväkoti Kuperkeikassa opetuspalvelumaksuja on kirjattu viime vuo del le 109 euroa, mutta tänä vuonna on laskutettu lokakuun loppuun mennessä jo 940 euroa. Harjoittelijoiden ohjaus ja arviointi kuuluu työntekijöiden toi men kuvaan. Harjoittelijoiden ohjaus ja arviointi tapahtuu usein yh teis työssä, vaikka joku henkilökunnasta olisikin nimetty vastuuohjaajaksi. Työnantajan näkökulmasta on perusteltua, että oppilaitosten mak samien korvausten käyttö on yhdenmukaista ja mahdolliset erilaiset oh jeis ta mat to mat käytännöt esimerkiksi vapaiden antamisesta poistu vat. Asia on ollut esillä myös henkilöstötoimikunnassa. Hen ki lös tö toi mikun ta esittää yhteisenä näkemyksenään käytäntöä, jossa op pi lai tosten maksama korvaus ohjauksesta kohdistettaisiin kyseiselle työ yksi köl le käytettäväksi työyksikön yhteiseen hyvinvointiin.

6 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 1) oppilaitosten maksamat korvaukset harjoittelijoiden ohjauksesta käy te tään kyseisen työyksikön henkilökunnan yhteiseen työ hy vinvoin tiin, kuitenkin niin, että tähän käytettävä määrä työyksikössä työs ken te le vää kohti on enintään 40 euroa vuodessa. 2) uusi käytäntö koskee jälkeen saatuja korvauksia 3) henkilökunnan tulee sopia yhdessä rahojen käyttämisestä ja esittää suunnitelmansa hyväksyttäväksi työyksikön esimiehelle. Täytäntöönpano: ote: osastopäälliköt, esimiehet, taloustiimi/unkuri, hen ki lös tö toi mikun ta

7 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Lisämaan myyminen Eeva Rantalalle 311/40.400/2014 Kh 290 Eeva Rantala on varannut Vappulan alueen ohjeellisen tonttijaon mu kai sen tontin 8 korttelista 552. Rantala on nyt halukas ostamaan alu een lisämaaksi omistamaansa viereiseen rakennuspaikkaan. Ohjeel li sen tonttijaon mukainen tontti muodostuu tilasta Silmurivi RN:o 39:32 ja määräalasta Palkorivin tilasta RN:o 39:25. Tontin pinta-ala on m2. Tontin kauppahinnaksi on määritelty 2 euroa/m2 eli yh teen sä 3.416,00 euroa, minkä lisäksi maksettavaksi tulevat tie valais tuk sen ja kunnallistekniikan rakentamisesta tulevat korvaukset ar von li sä ve roi neen. Alueen asemakaava on hyväksytty 31 vuotta sitten. Alueella ei ole ol lut kysyntää rakennuspaikoista. Naapurille on myyty vas taa van lainen alue lisämaaksi omaan rakennuspaikkaansa. Esityslistan liitteenä on luonnos kauppakirjaksi ja kartta, josta il menee myytävä alue. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjan, jolla Nakkilan kunta myy Eeva Rantalalle lisämaaksi Silmurivi-nimisen tilan RN:o 39:32 ja 741 m²:n suuruisen määräalan Palkorivi-nimisestä tilasta RN:o 39:25. Täytäntöönpano: ote: Eeva Rantala, vs. hallintojohtaja, ote + kopio kauppakirjasta taloustiimi/unkuri, rakennusosasto

8 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kunnan etuosto-oikeuden mahdollinen käyttäminen Suo ja Kellarimäki -nimisten tilojen kaupassa 312/40.400/2014 Kh 291 Etuostolain 1 pykälän mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa si jait se van kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suoje lu tar koi tuk sia varten. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovu tuk sin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiin teistö jä, nämä yhdessä käsittävät neliömetriä tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren 2 ja 4 lu vun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen hen kilön puoliso; 3) ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos, tai 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Kunnanhallituksen johtosäännön 12 pykälän mukaan kun nan joh tajal la on oikeus kunnanhallituksen puolesta ratkaista asiat, jotka koske vat todistuksen antamista etuostolain perusteella siitä, milloin kunnal la kiinteistökaupassa ei ole etuosto-oikeutta. Julkinen kaupanvahvistaja on ilmoittanut seuraavasta etu os to-oi keuden piiriin kuuluvasta kiinteistön luovutuksesta: 1. kaupan kohde: Suo ( ) pinta-ala: 26,22 ha kylä: Nakkila hinta: myyjä: Lea Snäll kuolinpesä ostaja: Jari Nurminen 2. kaupan kohde: Kellarimäki ( ) pinta-ala: 5800 m² kylä: Leistilä hinta: myyjä: Mirja Boman kuolinpesä ostaja: Ville Kortelainen Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan edellä mai ni tuis sa kiinteistökaupoissa.

9 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Täytäntöönpano: lainvoimainen ote s-postilla Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

10 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Jenni Rannikon eroanomus kunnan luottamustoimista 313/01.011/2014 Kh 292 Jenni Rannikko anoo kirjeellään eroa kunnan luot ta musteh tä vis tä henkilökohtaisista syistä. Kuntalain 38 :ssä luottamustoimesta kieltäytymisestä ja erosta on sää det ty seuraavaa: "Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuot ta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luot tamus toi mes sa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luot ta mus toi mes sa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kiel täy ty mi sen hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka valittava luot ta mus hen ki lö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta pää töksen tekee valtuusto. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päät tää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myön tää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle." Jenni Rannikko on valittu seuraaviin luottamustoimiin: - sivistyslautakunnan varajäsen (varsinainen jäsen Urho Johima) - valtuuston 2. varajäsen. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että 1) valtuusto myöntää Jenni Rannikolle eron anomuksen mukaisesti kai kis ta kunnan luottamustehtävistä 2) valtuusto valitsee sivistyslautakunnan varsinaiselle jäsenelle Urho Jo hi mal le henkilökohtaisen varajäsenen Jenni Rannikon tilalle jäl jellä olevaksi toimikaudeksi 3) valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa ni meämään valtuuston 2. varajäsenen Jenni Rannikon tilalle. Täytäntöönpano: Ehdotus valtuustolle

11 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Lastensuojelun sosiaaliohjaajan vakinaistaminen 323/02.022/2014 Kh 293 Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi pyytää kirjeellään lupaa lasten suo je lun sosiaaliohjaajan vakinaistamiseen lukien. Kunnan hal li tus on päätöksellään KH 296 antanut luvan mää rä ai kai sen sosiaaliohjaajan palkkaamiseen lastensuojeluun. Mää rä ai ka täyttyy Sosiaalityössä työskentelee tällä hetkellä kaksi sosiaalityöntekijää ja kak si lastensuojelun sosiaaliohjaajaa. Perusturvajohtaja on esittänyt, et tä lastensuojelun sosiaaliohjaajan vakinaistaminen on perusteltua Nak ki lan lapsiperheiden lastensuojelutyön vaikuttavuuden ja kus tannus te hok kuu den ylläpitämiseksi. Työpanoksen arvioitiin kaksi vuotta sit ten vaikuttavan myönteisesti muun muassa las ten suo je lu asiakkuuk sien määriin. Myös ostopalveluiden tarve on vähentynyt. Sosiaaliohjaajan työkenttää on ennaltaehkäisevä työ, johon las tensuo je lu la ki velvoittaa. Myös uudistuva sosiaalihuoltolaki velvoittaa tuen organisoimista perheille mahdollisimman varhaisessa vai heessa. Varhaisella tuella voidaan ehkäistä huostaanottoja. Yhden lai tossi joi tuk sen vuosikustannukset ovat noin euroa. Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen jäsenille pe rus tur va joh tajan kirje, jossa on esitetty vakinaistamiselle tarkemmat perustelut muun muassa työn vaikuttavuuden osalta. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvajohtajan esityksen lasten suo je lun sosiaaliohjaajan vakinaistamisesta lukien nykyi sin palkkaperustein. Kunnanhallitus hyväksyi Veijo Määttäsen tehtäväkohtaiseksi pal kaksi 2.455,04 euroa kuukaudessa. Täytäntöönpano: ote: perusturvajohtaja, perusturvalautakunta, palkanlaskenta

12 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Asunto Oy Nakkilan Tarhakoto ja Asunto Oy Nakkilan Penttalankoto yhtiöiden talouden tervehdyttämistoimet 315/09.091/2014 Kh 294 Nakkilan vuokra-asuntojen strategiaan liittyen on tavoitteena ollut vä hen tää vuokra-asuntojen määrää ja muun muassa vaikuttaa muilla keinoilla yhtiöiden talouteen. Asuntoyhtiömuotoisia vuokrataloja ovat Asunto Oy Nakkilan Tarhakoto ja Asunto Oy Nakkilan Pent talan ko to, jotka ovat v ja v valmistuneita rivitaloja. Yhtiöt on rakennettu kalliiden kustannusten aikaan ja niiden pää oma ra kenne on raskas, minkä vuoksi vuokrat ovat korkeat ja kun nos sa pi to korjauk sia ei ole riittävästi pystytty hoitamaan. Näistä syistä asunnoissa on ollut vajaakäyttöä. Yhtiöiden isännöitsijältä saatujen selvitysten mukaan Val tio kont to rilta on haettu Tarhakodolle ja Penttalankodolle muutosta nykyisten yh te näis lai no jen lainaehtoihin. Valtiokonttori on päätöksellään muuttanut Asunto Oy Nakkilan Tarhakodon lainan eh toja. Ehtomuutoksen ehtoina on muun muassa, että vuokratalon omista ja ei saa periä omille varoille korkoa vuosina eikä omiin varoihin sisältyviä ns. tertiäärilainoja saa lyhentää valtion asun to lai nan laina-aikana. Nakkilan kunta on edelleen asun to-osake yh tiö lain nojalla velvollinen maksamaan tarvittaessa vastiketta yhtiöl le. Valtiokonttori hylkäsi tässä vaiheessa Asunto Oy Nakkilan Pent talan ko don hakemuksen lainaehtojen muutoksesta ja katsoi, että edelly tyk set lainaehtojen muutokselle eivät toteudu. Asunto Oy Nakkilan Tarhakodolla on tertiäärilainaa ja Asun to Oy Nakkilan Penttalankodolla ,53. Lainoista on valtuus ton päätöksen /21 mukaisesti maksettu 3 %:n vuotuis ta korkoa eli Tarhakoto ja Penttalankoto vuo dessa. Valtiokonttorin päätös edellyttää, että tätä korkoa ei peritä. Muille pää omil le ei ole maksettu osinkoa ennenkään. Asunto Oy Nakkilan Tarhakodon ja Asunto Oy Nakkilan Pent ta lanko don hallitukset esittävät, että yhtiöiden talouden ter veh dyt tä mi seksi kunta voisi tehdä lainaehtomuutosten edellyttämät päätökset molem pien yhtiöiden osalta. Esityslistan liitteenä on isännöitsijän kirje asiasta. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1) valtuusto päättää, ettei Asunto Oy Tarhakodon ja Asunto Oy

13 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Pent ta lan ko don tertiäärilainoille peritä korkoa vuosina ) valtuusto päättää, ettei muille omille varoille peritä edelleenkään tuot toa 3) valtuusto toteaa, ettei lainaehtojen mukaan tertiäärilainoja ly henne tä ennen kuin valtion asuntolaina on maksettu. Kunnanhallitus toteaa lisäksi ohjeeksi yhtiöille, että niiden talouden ti lan net ta on syytä seurata kesäkuun lopulla 2015 ja siinä yh tey dessä tulee kunnan vuokra-asuntojen markkinatilanne ja huoneistojen käyt tö as teet huomioon ottaen harkita lainaehtojen muutosten ha kemis ta uudelleen. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle, ote: isännöitsijä Eino Taulu Lisätietoja antaa: vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

14 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Tilapäislainan myöntäminen Asunto Oy Nakkilan Kotiportille 321/03.035/2014 Kh 295 Asunto Oy Nakkilan Kotiportin isännöitsijä Kirsi-Marja Auvinen on esit tä nyt kirjeessään seuraavaa: "Asunto Oy Nakkilan Kotiportti on valmistellut yhtiön hallinnon, KH:n ja KV:n päätösten mukaisesti kiinteistön purkusuunnitelman toteutusta. Asukkaat on siirretty toisiin kohteisiin ja rakennus on nyt kylmillään. Ko ko naissuun ni tel ma on tulossa kunnan käsittelyyn. Yhtiön kassa on tällä hetkellä lähes tyhjä. Vuokratuottoja ei ole enää tulos sa ja loppuvuonna tulee vielä kustannuksia, vaikka kulut on saatu mi nimiin. Purun valmistelu edellyttää haitta-ainetutkimuksia ja jätteen käyt tökel poi suu den selvittämistä. Mikäli hoidetaan v voimassa olevien sopi mus ten mukaiset pääomakustannukset kunnalle ja Satokodit Oy:lle, tarvit ta neen alijäämän kattamiseen tänä vuonna n Heti vuoden 2015 alussa on Handelsbankenin lainan loppuerä korkoineen eli n ja siihen tarvitaan tilapäisrahoitusta. Näin ollen yhtiö tarvitsee ti la päis luoto tus ta yht , mistä nostettaisiin n ja loput ensi vuo den alussa. Takaisinmaksu tapahtuu tontin myynnin tuloilla. Vuoden 2015 rakennuksen purkuun ja pääomakustannusten kattamiseen ja takaisinmaksuun varaudutaan tontin myynnistä saatavilla tuloilla. Val tiolta saatavan purkuavustuksen n maksatus edellyttää, että lisäksi saa daan kunnalta lyhytaikainen tilapäislainoitus. Tästä tehdään erikseen esi tys kokonaissuunnitelman yhteydessä. Kunnanhallitus päättänee myöntää Asunto Oy Nakkilan Kotiportille enintään euron tilapäisluoton liitteenä olevan velkakirjaluonnoksen mukai ses ti." Kunnanhallituksella on valtuuston päätöksen /32 pe rusteel la oikeus myöntää yhteisöille, joissa kunnalla on osa ke-enemmis tö tai vastaava päätösvalta, tilapäisluottoa enintään euron määrään saakka yhteistöä kohden kuitenkin niin, että ti la päisluot toa myönnetään enintään kolmelle yhteisölle ja enintään euroa. Tällä hetkellä kunnalla on kahdelle yhteisölle an nettua tilapäisluottoa eikä euromäärä ylity. Esityslistan liitteenä on luonnos tilapäisluoton velkakirjaksi. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Asunto Oy Nakkilan Kotiportille enintään euron lainan ehdolla, että 1) laina on tilapäisluotto asuntoyhtiön rahoitusaseman var mis ta miseen siihen saakka, kunnes saadaan tontinmyynnin yhteydessä ti lapäis luot to maksuun

15 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus ) laina maksetaan v takaisin, kun yhtiön tontti on myyty 3) lainan vuotuinen korko on kaksi (2 %) prosenttia ja se maksetaan lainaosuuden takaisinmaksun yhteydessä. Kirsi Ilomäki poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) esittelyn ja pää töksen teon ajaksi. Täytäntöönpano: ote: Asunto Oy Nakkilan Kotiportti/Sakipa Oy, vs. hallintojohtaja, taloustiimi/unkuri

16 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos 301/07.072/2014 Kh 296 Satakunnan koulutuskuntayhtymä on kirjeellään esittänyt jä sen kun nil leen seuraavaa: "Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunta Lavia yhdistyy Porin kaupun kiin Yhdistymisen vuoksi kuntayhtymän perussopimus pitää tar kis taa vastaamaan uutta jäsenkuntarakennetta. Muutoksen vaikutus koskee vain jäsenkunnan nimen muuttamista. Muutos ei vaikuta perussopimuksen äänivaltaperusteisiin tai pe rus pää oma osuuksiin. Perussopimuksessa jäsenkunnat on mainittu pykälissä 4 ja 8 sekä liittees sä Jäsenkuntien peruspääomat. Kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan lähettää perussopimuksen kuntayhtymän jäsenkuntien päätettäväksi. Liitteenä on yhtymähallituksen pöytäkirja ja pöytäkirjan liitteenä pe rus so pi mus eh do tus. Toivomme, että kuntayhtymän perussopimuksen muutos käsiteltäisiin kunta yh ty män jäsenkuntien valtuustoissa mennessä." Esityslistan liitteenä on ehdotettu uusi perussopimus. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Satakunnan kou lu tus kun ta yh ty män yhtymähallituksen päät tämän perussopimuksen ehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

17 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 yrittäjäpalkinto 325/06.061/2014 Kh 297 Nakkilan kunta on huomioinut nakkilalaisia yrityksiä vuodesta 1986 läh tien. Muutamina vuosina vuoden yrittäjäpalkintoa tai nuoren yrittä jän tunnustusta ei ole jaettu. Yrittäjäpalkinnon ovat saaneet: J W Suominen Oy 1986 Kulmala-Tuote Oy 1987 Nakkilan Pyörä ja Mopo Ky 1988 Nakkilan Konepaja Oy 1989 K-Market Onnipekka 1992 San-Meta Ky 1995 Reikko Oy 1997 Pyssykankaan Talouskauppa Ky 1998 Hiihtokeskus Salomonkallio Oy 1999 Lardella Oy 2000 Nakkilan Kukka 2001 Siivous ja Maalaus Rannikko Oy 2002 Kyläkauppa ja konekorjaamo M. Kähkönen 2003 Nurmen Terästyö Ky 2004 Temal Oy 2005 Nakkilan Osuuspankki 2006 Ruoppaus P. Suominen Oy 2007 Kromatek Oy 2008 Setolan Kuljetus Ky 2009 Finnmetals Oy 2010 Konttimet Ky 2011 Artista Filmi Oy/Timo Koivusalo 2012 Skandi-Steel Oy 2013 Vuonna 1997 huomioitiin ensimmäisen kerran myös nuorta in no va tiivis ta yritystä normaalin yrityspalkinnon lisäksi. Nuoren yrityksen tunnus tuk sen ovat saaneet: Meikki- ja alusasupuoti, Virpi Nurminen 1997 Fysioterapia, Taru Kivelä 1998 TSK/ Tuote Seppo Kankaanpää 1999 Nakkilan Pistaasi / Eija Unkuri 2000 T:mi Reijo Koskinen 2001 Rakennus Vesa Heikkilä Oy 2002 Villilän Kartanonrouvat Oy 2004 Oy Karltek Ltd 2005 Tilinet T:mi Anne Myllymäki 2006 Sisustus Maileena 2007

18 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Studio Satu Kukka/Satu Vilponen 2008 LVI-Energiakeskus Aro Ky 2010 Nakkilan Kuntokeskus Oy 2011 Ravintola & Pizzeria Mustavaris/T:mi Eetu Bragge 2012 Vuonna 2014 Nakkilan yrityksille jaettavien tunnustuksien va lin ta esityk sen on valmistellut yrityskehittäjä Lauri Pörsti. Perustelut esi tyksel le ovat seuraavat: Yrittäjäpalkinto: Nakkilan Sihuma Oy Yrityksen toiminta alkoi vuonna 1980 kun Veikko ja Markku Poh jonen perustivat Siltahuolto ja Maalaus V ja M Pohjonen nimisen yrityk sen. Toiminnan laajetessa perustettiin Nakkilan Sihuma Oy vuonna Siltahuolto ja Maalaus toimii edelleen omana yrityksenään, mut ta toiminta on valtaosin siirtynyt Nakkilan Sihuma Oy:lle. Yritys on erikoistunut teräs-, betoni- ja puusiltojen sekä niiden tu ki raken tei den korjaus- ja huoltotöihin, siltojen laakerihuoltoon sekä liikun ta sau mo jen ja kaiteiden korjaukseen ja vaihtoon. Tämän lisäksi toi mi alaan kuuluu myös kiinteistöjen korjaus- ja muutostyöt. Nak kilan Sihuma Oy on tullut tunnetuksi omalla erikoisalallaan. Yrityksen toi min ta-alu ee na on koko Etelä-Suomi ja suuri osa asiakaskunnasta on maakuntamme ulkopuolella. Tunnetuimpia kohteita ovat mm Helsin ki Airport Vantaa ja merkittäviä asiakkaita ovat mm Destia Oy sekä useat kaupungit ja kunnat. Omassa maakunnassamme on viime ai koi na tehty siltojen kun nos tus töi tä mm. Porissa ja Huittisissa. Nakki lan Sihuma Oy:llä on pitkä yh teis työ paikallisten alihankkijoiden kans sa mm. teräsrakenteiden ja peltitöiden osalta. Nakkilan Sihuma Oy on Markku Pohjosen ja hänen vanhempiensa omis ta ma perheyhtiö ja Markku Pohjonen on yhtiön toimitusjohtaja. Yh tiön liikevaihto on n euroa ja se työllistää 10 henkilöä. Tä män lisäksi kesän sesonkiaikana käytetään määräaikaista ja vuok ra työ voi maa. Yhtiöllä on vakiintunut ammattitaitoinen hen ki lökun ta joka on pääsääntöisesti itse koulutettu alalle. Yhtiön toiminta ja talous ollut vakaalla pohjalla myös viime vuosien aikana, jolloin ylei nen talous- ja suhdannetilanne on ollut vaikea. Lisäksi yhtiö tekee yhteistyötä muiden alan osaajien kanssa. Suomessa on lä hi vuosi na huomattava siltojen korjaustarve, joten yhtiö suhtautuu luot tavasti tulevaisuuteen. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Nakkilan kunnan vuoden 2014 yrit tä jä palkin non Nakkilan Sihuma Oy:lle.

19 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Täytäntöönpano: Asian julkistaminen palkintojen luovuttamisen jälkeen Lisätietoja antaa: Vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren puh

20 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Merkkipäivien huomioiminen v /02.026/2014 Kh 298 Kunnanhallituksen jäsenille on esityslistan liitteenä toimitettu merk kipäi vä luet te lo sekä kunnanhallituksen hyväksymä kunnan vakituisen hen ki lös tön merkkipäivien muistamista koskeva ohje, joka on tullut voi maan Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee luettelon tietoonsa saatetuksi ja nou da tetta vak si. Täytäntöönpano: Ote ja luettelo: kunnanjohtaja, osastopäälliköt, esimiehet (vir ka käyttöön)

21 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille /04.041/2014 Kh 299 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2015 talous ar vion tulosaluetasoisena ja taloussuunnitelman vuosille Kunnanhallitus ja lautakunnat jakavat tulosalueiden mää rä rahat tulosyksiköille sekä meno- ja tulolajeille oman tarveharkintansa ja menojen sitovuuden mukaan valtuuston hyväksyttyä talousarvion. Hy väk sy tyn talousarvion pohjalta lautakunnat laativat käyt tö suun nitel man, jonka kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja hyväksyy. Kun nan hal li tuk sel la on asiassa otto-oikeus. Kuntalain 65 :n mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hy väksy tään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto seu raa yhdessä tarkastuslautakunnan kanssa talousarviossa ja talous suun ni tel mas sa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Ta lous arvio vuo del le asetetaan kaikille hallintokunnille sitovia, toiminnallisia ta voit tei ta. Vuoden 2015 talousarvion mukaiset ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ovat euroa, jossa kasvua on 0,5 % vuoden 2014 muu tettuun talousarvioon nähden. Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja on yhteen sä euroa, jossa vähennystä vuoden 2014 muu tettuun talousarvioon nähden on 1,5 %. Toimintakuluista suurin erä ovat palvelujen ostot euroa, jos sa on vähennystä vuo den 2014 muutettuun talousarvioon nähden 1,6 %. Satakunnan sairaanhoitopiirin talousarvion mukaan Nakkilan kun nan menot vuonna 2015 ovat euroa. Kes ki-sa ta kunnan terveydenhuollon kuntayhtymä arvioi ta lous ar vios saan, että Nak ki lan kunnan perusterveydenhuollon menot ovat vuon na euroa. Perusterveydenhuollon sosiaalipalvelumenot ovat euroa. Toiseksi suurimman menoerän muodostavat henkilöstökulut euroa, jossa vähennystä on vuoden 2014 muutetusta talous ar vios ta 2,4 %. Kustannusten laskeminen johtuu si jais kus tannus ten alentumisesta ja henkilöstön määrän vähenemisestä. Hen kilös tö suun ni tel man mu kai nen hen ki lös tön kokonaismäärä vuonna 2014 on 266 ja hen ki lös tön määrä vuonna 2015 on 264. Suurimpia hen ki lös tö ryh miä ovat van hus ten huol lon (58), varhaiskasvatuksen (40) ja opetuksen (56) hen ki lös tö. Verotulojen määrän on arvioitu talousarviossa olevan eu roa, jossa kasvua on vuoden 2014 talousarvioon nähden 3,4 %. Kas vus ta suurin osa muodostuu tuloveroprosentin nostamisesta 20,25 %:sta 20,75 %:iin. Val tion osuu den määräksi on arvioitu

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2017 255 Kunnanhallitus Aika 24.04.2017 klo 15:45-15:56 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 120 Yhteistoimintasopimus Porin

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 09.05.2017 klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Arviointikertomuksen käsittely

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot