Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Aika klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen ja tarvittavat talousarviomuutokset 289 Korvaus opiskelijoiden ohjauksesta Lisämaan myyminen Eeva Rantalalle Kunnan etuosto-oikeuden mahdollinen käyttäminen Suo ja Kellarimäki -nimisten tilojen kaupassa 292 Jenni Rannikon eroanomus kunnan luottamustoimista Lastensuojelun sosiaaliohjaajan vakinaistaminen Asunto Oy Nakkilan Tarhakoto ja Asunto Oy Nakkilan Penttalankoto yhtiöiden talouden tervehdyttämistoimet 295 Tilapäislainan myöntäminen Asunto Oy Nakkilan Kotiportille Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos Vuoden 2014 yrittäjäpalkinto Merkkipäivien huomioiminen v Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Lautakuntien pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen ja mahdollinen otto-oikeuden ja valitusoikeuden käyttäminen 301 Ilmoitusasiat Muut esille tulevat asiat Jonna Heikkilän eroanomus sivistyslautakunnan varajäsenyydestä

2 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 16:30-19:09 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aalto Harri Puheenjohtaja 16:30-19:09 Lukka Heli Varapuheenjohtaja 16:30-19:09 Haasanen Jarkko Jäsen 16:30-19:09 Heikkilä Jonna Jäsen 16:30-19:09 Pöysti Martti Jäsen 16:30-19:09 Vettenranta Marko Jäsen 16:30-19:09 Ilomäki Kirsi Varajäsen 16:30-19:09 Poistui 295 käsittelyn ajaksi Muu Myllymaa Ilmo Valtuuston pj. 16:30-19:09 Mäkilä Keijo Valtuuston I vpj. 16:30-19:09 Sallinen Erik Valtuuston II vpj. 16:30-19:09 Sjögren Matti Vs. kunnanjohtaja 16:30-19:09 Forsten Tiina Pöytäkirjanpitäjä 16:30-19:09 Poissa Lankinen Satu Jäsen Nieminen Marko Valtuuston III vpj. Käsitellyt asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokous todettiin lail li sesti kool le kut su tuksi ja pää tös val tai seksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Lukka ja Martti Pöysti. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus (Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimilla) Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Harri Aalto Aika ja paikka Nakkila, Allekirjoitukset Heli Lukka Aika ja paikka Nakkila, klo Virka-asema Tiina Forsten Martti Pöysti Allekirjoitus vs. hallintojohtaja Tiina Forsten

3 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen ja tarvittavat talousarviomuutokset 312/04.041/2013 Kh 288 Talousarviomuutosten jälkeen, jotka valtuusto hyväksyi /43, esille tulleet tarpeelliset ta lous ar vio muu tok set on koottu yhteen siten, että talousarviovuoden 2014 kaikki tarpeelliset ta lous ar vio muu tok set tulisivat käsitellyksi talousarviovuonna. Talousarvion laskennallinen toteutumisaste on 83,33 %. Käyt tö talous tu lo jen toteutumisaste on ,6 %. Käyttötalousmenojen to teu tu mis as te on 78,2 %. Kunnanhallituksen suurimmat tulopuolen alitukset johtuvat työterveyshuollon avustuksen tuloutumisesta vasta (määräraha ) sekä siitä, että työllistämistuet ovat tuloutuneet vasta saakka. Nämä eivät siten aiheuta talousarvion muutostarvetta. Myös ruokapalvelujen tulojen alitus johtuu siitä, et tä laskutusaikataulun mukaisesti aterioita on ko. ajalta vielä las kut ta mat ta. Sen sijaan Villilä Pro -hankkeen päättyminen aiheuttaa tarpeen muuttaa sekä tulo- että menomäärärahaa. Perusturvalautakunnan toimeentuloturvan tulot ovat arvioitua pienemmät, mikä voidaan kattaa toimeentuloturvan sekä hallinto- ja sosiaalityön menoalituksilla. Sivistyslautakunnan kohdalla peruskoulujen tulot ovat arvioitua suuremmat, millä voidaan kattaa Uudistuva pedagogiikka ja sähköiset materiaalit -hankkeen ja Comenius-hankkeiden tulojen alitusta. Teknisen lautakunnan osalta toteumatilanteen ei ole katsottu aiheuttavan muutostarpeita, koska tulojen alitukset ja menojen ylitykset johtuvat lähinnä sisäisen ja ulkoisen laskutuksen aikatauluista ja tulojen ja menojen arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisina. Kirjaustilanteen mukaan perusterveydenhuollon toteutumisaste per on 82,2 % ja eri kois sai raan hoi don 85 %. Henkilöstökulujen toteutumisaste on 80,8 %, os to pal ve lu jen 79,2 %, aineitten ja tarvikkeitten 75,1 % ja avustusten 73,5 %. Talousarvion muutosesityksistä on yhteenveto esityslistan liitteenä. Esi tet ty jen talousarviomuutosten käyttötalouden menojen muutosten yh teis vai ku tus on euroa ja käyttötaloustulojen muutosten yh teis vai ku tus on euroa. Esityslistan liitteenä on toteutumisvertailu toimielimittäin ja tulosalueittain (ulkoiset/sisäiset) vuoden 2014 talousarvion muutokset (tilanne ) vuoden 2014 talousarvion määrärahojen muutosesitykset

4 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus toimialoittain ja tulosalueittain tulos- ja rahoituslaskelma Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedok seen talousarvion toteutumisen ja käyttöasteen ja hyväksyy ta lous ar vion muutokset liitteen mukaisesti. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten Puh

5 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Korvaus opiskelijoiden ohjauksesta 300/04.049/2014 Kh 289 Nakkilan kunnassa käy oppilaitosten opiskelijoita suorittamassa harjoit te lu jak so jaan kunnan eri yksiköissä. Pääasiassa harjoittelijoita on van hus ten huol los sa, päivähoidossa ja kouluissa. Harjoitteluun kuuluu opiskelijan ohjaus ja arviointi, jotka yksikön työntekijät suo rit tavat. Oppilaitos maksaa kunnalle korvausta harjoittelijoiden oh jaukses ta. Oppilaitosten maksamat korvaukset kohdistetaan sille työ yk si köl le ja kus tan nus pai kal le, jossa harjoittelu tapahtuu. Kor vauk set ovat muka na käyttötaloudessa eikä niiden käyttöä ole tällä hetkellä eri tel ty tai niistä sovittu. Päiväkodin henkilökunta on esittänyt, että opiskelijoita oh jaa vat ja ar vioi vat työntekijät saisivat tästä korvauksen joko ra ha na tai aikana. Hen ki lös tö asiain sih tee rin tekemän kyselyn perusteella naa pu ri kunnis sa (Luvia, Eurajoki, Kokemäki) ja Keski-Satakunnan ter vey denhuol lon kuntayhtymässä korvausta ei anneta rahana tai vapaana, vaan käytössä on yleisesti käytäntö korvausten käyttämisestä työ yksi kön hyvinvointiin. Oppilaitosten maksamien korvausten suuruus vaihtelee luon nol li sesti mm. harjoittelujakson pituuden mukaan. Myöskään har joit te lu paikko jen tai harjoittelijoiden määrä ei ole vakio vaan vaihtelee opis ke lijoi den omien valintojen mukaisesti. Esimerkiksi perusturvatoimen eri kus tan nus paik ko jen viime vuoden korvausten suuruus vaihtelee 176 eu ron ja 905 euron välillä ja tänä vuonna 109 euron ja 546 euron välil lä. Päiväkoti Kuperkeikassa opetuspalvelumaksuja on kirjattu viime vuo del le 109 euroa, mutta tänä vuonna on laskutettu lokakuun loppuun mennessä jo 940 euroa. Harjoittelijoiden ohjaus ja arviointi kuuluu työntekijöiden toi men kuvaan. Harjoittelijoiden ohjaus ja arviointi tapahtuu usein yh teis työssä, vaikka joku henkilökunnasta olisikin nimetty vastuuohjaajaksi. Työnantajan näkökulmasta on perusteltua, että oppilaitosten mak samien korvausten käyttö on yhdenmukaista ja mahdolliset erilaiset oh jeis ta mat to mat käytännöt esimerkiksi vapaiden antamisesta poistu vat. Asia on ollut esillä myös henkilöstötoimikunnassa. Hen ki lös tö toi mikun ta esittää yhteisenä näkemyksenään käytäntöä, jossa op pi lai tosten maksama korvaus ohjauksesta kohdistettaisiin kyseiselle työ yksi köl le käytettäväksi työyksikön yhteiseen hyvinvointiin.

6 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 1) oppilaitosten maksamat korvaukset harjoittelijoiden ohjauksesta käy te tään kyseisen työyksikön henkilökunnan yhteiseen työ hy vinvoin tiin, kuitenkin niin, että tähän käytettävä määrä työyksikössä työs ken te le vää kohti on enintään 40 euroa vuodessa. 2) uusi käytäntö koskee jälkeen saatuja korvauksia 3) henkilökunnan tulee sopia yhdessä rahojen käyttämisestä ja esittää suunnitelmansa hyväksyttäväksi työyksikön esimiehelle. Täytäntöönpano: ote: osastopäälliköt, esimiehet, taloustiimi/unkuri, hen ki lös tö toi mikun ta

7 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Lisämaan myyminen Eeva Rantalalle 311/40.400/2014 Kh 290 Eeva Rantala on varannut Vappulan alueen ohjeellisen tonttijaon mu kai sen tontin 8 korttelista 552. Rantala on nyt halukas ostamaan alu een lisämaaksi omistamaansa viereiseen rakennuspaikkaan. Ohjeel li sen tonttijaon mukainen tontti muodostuu tilasta Silmurivi RN:o 39:32 ja määräalasta Palkorivin tilasta RN:o 39:25. Tontin pinta-ala on m2. Tontin kauppahinnaksi on määritelty 2 euroa/m2 eli yh teen sä 3.416,00 euroa, minkä lisäksi maksettavaksi tulevat tie valais tuk sen ja kunnallistekniikan rakentamisesta tulevat korvaukset ar von li sä ve roi neen. Alueen asemakaava on hyväksytty 31 vuotta sitten. Alueella ei ole ol lut kysyntää rakennuspaikoista. Naapurille on myyty vas taa van lainen alue lisämaaksi omaan rakennuspaikkaansa. Esityslistan liitteenä on luonnos kauppakirjaksi ja kartta, josta il menee myytävä alue. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjan, jolla Nakkilan kunta myy Eeva Rantalalle lisämaaksi Silmurivi-nimisen tilan RN:o 39:32 ja 741 m²:n suuruisen määräalan Palkorivi-nimisestä tilasta RN:o 39:25. Täytäntöönpano: ote: Eeva Rantala, vs. hallintojohtaja, ote + kopio kauppakirjasta taloustiimi/unkuri, rakennusosasto

8 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kunnan etuosto-oikeuden mahdollinen käyttäminen Suo ja Kellarimäki -nimisten tilojen kaupassa 312/40.400/2014 Kh 291 Etuostolain 1 pykälän mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa si jait se van kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suoje lu tar koi tuk sia varten. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovu tuk sin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiin teistö jä, nämä yhdessä käsittävät neliömetriä tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren 2 ja 4 lu vun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen hen kilön puoliso; 3) ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos, tai 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Kunnanhallituksen johtosäännön 12 pykälän mukaan kun nan joh tajal la on oikeus kunnanhallituksen puolesta ratkaista asiat, jotka koske vat todistuksen antamista etuostolain perusteella siitä, milloin kunnal la kiinteistökaupassa ei ole etuosto-oikeutta. Julkinen kaupanvahvistaja on ilmoittanut seuraavasta etu os to-oi keuden piiriin kuuluvasta kiinteistön luovutuksesta: 1. kaupan kohde: Suo ( ) pinta-ala: 26,22 ha kylä: Nakkila hinta: myyjä: Lea Snäll kuolinpesä ostaja: Jari Nurminen 2. kaupan kohde: Kellarimäki ( ) pinta-ala: 5800 m² kylä: Leistilä hinta: myyjä: Mirja Boman kuolinpesä ostaja: Ville Kortelainen Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan edellä mai ni tuis sa kiinteistökaupoissa.

9 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Täytäntöönpano: lainvoimainen ote s-postilla Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

10 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Jenni Rannikon eroanomus kunnan luottamustoimista 313/01.011/2014 Kh 292 Jenni Rannikko anoo kirjeellään eroa kunnan luot ta musteh tä vis tä henkilökohtaisista syistä. Kuntalain 38 :ssä luottamustoimesta kieltäytymisestä ja erosta on sää det ty seuraavaa: "Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuot ta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luot tamus toi mes sa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luot ta mus toi mes sa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kiel täy ty mi sen hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka valittava luot ta mus hen ki lö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta pää töksen tekee valtuusto. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päät tää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myön tää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle." Jenni Rannikko on valittu seuraaviin luottamustoimiin: - sivistyslautakunnan varajäsen (varsinainen jäsen Urho Johima) - valtuuston 2. varajäsen. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että 1) valtuusto myöntää Jenni Rannikolle eron anomuksen mukaisesti kai kis ta kunnan luottamustehtävistä 2) valtuusto valitsee sivistyslautakunnan varsinaiselle jäsenelle Urho Jo hi mal le henkilökohtaisen varajäsenen Jenni Rannikon tilalle jäl jellä olevaksi toimikaudeksi 3) valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa ni meämään valtuuston 2. varajäsenen Jenni Rannikon tilalle. Täytäntöönpano: Ehdotus valtuustolle

11 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Lastensuojelun sosiaaliohjaajan vakinaistaminen 323/02.022/2014 Kh 293 Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi pyytää kirjeellään lupaa lasten suo je lun sosiaaliohjaajan vakinaistamiseen lukien. Kunnan hal li tus on päätöksellään KH 296 antanut luvan mää rä ai kai sen sosiaaliohjaajan palkkaamiseen lastensuojeluun. Mää rä ai ka täyttyy Sosiaalityössä työskentelee tällä hetkellä kaksi sosiaalityöntekijää ja kak si lastensuojelun sosiaaliohjaajaa. Perusturvajohtaja on esittänyt, et tä lastensuojelun sosiaaliohjaajan vakinaistaminen on perusteltua Nak ki lan lapsiperheiden lastensuojelutyön vaikuttavuuden ja kus tannus te hok kuu den ylläpitämiseksi. Työpanoksen arvioitiin kaksi vuotta sit ten vaikuttavan myönteisesti muun muassa las ten suo je lu asiakkuuk sien määriin. Myös ostopalveluiden tarve on vähentynyt. Sosiaaliohjaajan työkenttää on ennaltaehkäisevä työ, johon las tensuo je lu la ki velvoittaa. Myös uudistuva sosiaalihuoltolaki velvoittaa tuen organisoimista perheille mahdollisimman varhaisessa vai heessa. Varhaisella tuella voidaan ehkäistä huostaanottoja. Yhden lai tossi joi tuk sen vuosikustannukset ovat noin euroa. Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen jäsenille pe rus tur va joh tajan kirje, jossa on esitetty vakinaistamiselle tarkemmat perustelut muun muassa työn vaikuttavuuden osalta. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvajohtajan esityksen lasten suo je lun sosiaaliohjaajan vakinaistamisesta lukien nykyi sin palkkaperustein. Kunnanhallitus hyväksyi Veijo Määttäsen tehtäväkohtaiseksi pal kaksi 2.455,04 euroa kuukaudessa. Täytäntöönpano: ote: perusturvajohtaja, perusturvalautakunta, palkanlaskenta

12 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Asunto Oy Nakkilan Tarhakoto ja Asunto Oy Nakkilan Penttalankoto yhtiöiden talouden tervehdyttämistoimet 315/09.091/2014 Kh 294 Nakkilan vuokra-asuntojen strategiaan liittyen on tavoitteena ollut vä hen tää vuokra-asuntojen määrää ja muun muassa vaikuttaa muilla keinoilla yhtiöiden talouteen. Asuntoyhtiömuotoisia vuokrataloja ovat Asunto Oy Nakkilan Tarhakoto ja Asunto Oy Nakkilan Pent talan ko to, jotka ovat v ja v valmistuneita rivitaloja. Yhtiöt on rakennettu kalliiden kustannusten aikaan ja niiden pää oma ra kenne on raskas, minkä vuoksi vuokrat ovat korkeat ja kun nos sa pi to korjauk sia ei ole riittävästi pystytty hoitamaan. Näistä syistä asunnoissa on ollut vajaakäyttöä. Yhtiöiden isännöitsijältä saatujen selvitysten mukaan Val tio kont to rilta on haettu Tarhakodolle ja Penttalankodolle muutosta nykyisten yh te näis lai no jen lainaehtoihin. Valtiokonttori on päätöksellään muuttanut Asunto Oy Nakkilan Tarhakodon lainan eh toja. Ehtomuutoksen ehtoina on muun muassa, että vuokratalon omista ja ei saa periä omille varoille korkoa vuosina eikä omiin varoihin sisältyviä ns. tertiäärilainoja saa lyhentää valtion asun to lai nan laina-aikana. Nakkilan kunta on edelleen asun to-osake yh tiö lain nojalla velvollinen maksamaan tarvittaessa vastiketta yhtiöl le. Valtiokonttori hylkäsi tässä vaiheessa Asunto Oy Nakkilan Pent talan ko don hakemuksen lainaehtojen muutoksesta ja katsoi, että edelly tyk set lainaehtojen muutokselle eivät toteudu. Asunto Oy Nakkilan Tarhakodolla on tertiäärilainaa ja Asun to Oy Nakkilan Penttalankodolla ,53. Lainoista on valtuus ton päätöksen /21 mukaisesti maksettu 3 %:n vuotuis ta korkoa eli Tarhakoto ja Penttalankoto vuo dessa. Valtiokonttorin päätös edellyttää, että tätä korkoa ei peritä. Muille pää omil le ei ole maksettu osinkoa ennenkään. Asunto Oy Nakkilan Tarhakodon ja Asunto Oy Nakkilan Pent ta lanko don hallitukset esittävät, että yhtiöiden talouden ter veh dyt tä mi seksi kunta voisi tehdä lainaehtomuutosten edellyttämät päätökset molem pien yhtiöiden osalta. Esityslistan liitteenä on isännöitsijän kirje asiasta. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1) valtuusto päättää, ettei Asunto Oy Tarhakodon ja Asunto Oy

13 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Pent ta lan ko don tertiäärilainoille peritä korkoa vuosina ) valtuusto päättää, ettei muille omille varoille peritä edelleenkään tuot toa 3) valtuusto toteaa, ettei lainaehtojen mukaan tertiäärilainoja ly henne tä ennen kuin valtion asuntolaina on maksettu. Kunnanhallitus toteaa lisäksi ohjeeksi yhtiöille, että niiden talouden ti lan net ta on syytä seurata kesäkuun lopulla 2015 ja siinä yh tey dessä tulee kunnan vuokra-asuntojen markkinatilanne ja huoneistojen käyt tö as teet huomioon ottaen harkita lainaehtojen muutosten ha kemis ta uudelleen. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle, ote: isännöitsijä Eino Taulu Lisätietoja antaa: vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

14 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Tilapäislainan myöntäminen Asunto Oy Nakkilan Kotiportille 321/03.035/2014 Kh 295 Asunto Oy Nakkilan Kotiportin isännöitsijä Kirsi-Marja Auvinen on esit tä nyt kirjeessään seuraavaa: "Asunto Oy Nakkilan Kotiportti on valmistellut yhtiön hallinnon, KH:n ja KV:n päätösten mukaisesti kiinteistön purkusuunnitelman toteutusta. Asukkaat on siirretty toisiin kohteisiin ja rakennus on nyt kylmillään. Ko ko naissuun ni tel ma on tulossa kunnan käsittelyyn. Yhtiön kassa on tällä hetkellä lähes tyhjä. Vuokratuottoja ei ole enää tulos sa ja loppuvuonna tulee vielä kustannuksia, vaikka kulut on saatu mi nimiin. Purun valmistelu edellyttää haitta-ainetutkimuksia ja jätteen käyt tökel poi suu den selvittämistä. Mikäli hoidetaan v voimassa olevien sopi mus ten mukaiset pääomakustannukset kunnalle ja Satokodit Oy:lle, tarvit ta neen alijäämän kattamiseen tänä vuonna n Heti vuoden 2015 alussa on Handelsbankenin lainan loppuerä korkoineen eli n ja siihen tarvitaan tilapäisrahoitusta. Näin ollen yhtiö tarvitsee ti la päis luoto tus ta yht , mistä nostettaisiin n ja loput ensi vuo den alussa. Takaisinmaksu tapahtuu tontin myynnin tuloilla. Vuoden 2015 rakennuksen purkuun ja pääomakustannusten kattamiseen ja takaisinmaksuun varaudutaan tontin myynnistä saatavilla tuloilla. Val tiolta saatavan purkuavustuksen n maksatus edellyttää, että lisäksi saa daan kunnalta lyhytaikainen tilapäislainoitus. Tästä tehdään erikseen esi tys kokonaissuunnitelman yhteydessä. Kunnanhallitus päättänee myöntää Asunto Oy Nakkilan Kotiportille enintään euron tilapäisluoton liitteenä olevan velkakirjaluonnoksen mukai ses ti." Kunnanhallituksella on valtuuston päätöksen /32 pe rusteel la oikeus myöntää yhteisöille, joissa kunnalla on osa ke-enemmis tö tai vastaava päätösvalta, tilapäisluottoa enintään euron määrään saakka yhteistöä kohden kuitenkin niin, että ti la päisluot toa myönnetään enintään kolmelle yhteisölle ja enintään euroa. Tällä hetkellä kunnalla on kahdelle yhteisölle an nettua tilapäisluottoa eikä euromäärä ylity. Esityslistan liitteenä on luonnos tilapäisluoton velkakirjaksi. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Asunto Oy Nakkilan Kotiportille enintään euron lainan ehdolla, että 1) laina on tilapäisluotto asuntoyhtiön rahoitusaseman var mis ta miseen siihen saakka, kunnes saadaan tontinmyynnin yhteydessä ti lapäis luot to maksuun

15 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus ) laina maksetaan v takaisin, kun yhtiön tontti on myyty 3) lainan vuotuinen korko on kaksi (2 %) prosenttia ja se maksetaan lainaosuuden takaisinmaksun yhteydessä. Kirsi Ilomäki poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) esittelyn ja pää töksen teon ajaksi. Täytäntöönpano: ote: Asunto Oy Nakkilan Kotiportti/Sakipa Oy, vs. hallintojohtaja, taloustiimi/unkuri

16 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos 301/07.072/2014 Kh 296 Satakunnan koulutuskuntayhtymä on kirjeellään esittänyt jä sen kun nil leen seuraavaa: "Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunta Lavia yhdistyy Porin kaupun kiin Yhdistymisen vuoksi kuntayhtymän perussopimus pitää tar kis taa vastaamaan uutta jäsenkuntarakennetta. Muutoksen vaikutus koskee vain jäsenkunnan nimen muuttamista. Muutos ei vaikuta perussopimuksen äänivaltaperusteisiin tai pe rus pää oma osuuksiin. Perussopimuksessa jäsenkunnat on mainittu pykälissä 4 ja 8 sekä liittees sä Jäsenkuntien peruspääomat. Kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan lähettää perussopimuksen kuntayhtymän jäsenkuntien päätettäväksi. Liitteenä on yhtymähallituksen pöytäkirja ja pöytäkirjan liitteenä pe rus so pi mus eh do tus. Toivomme, että kuntayhtymän perussopimuksen muutos käsiteltäisiin kunta yh ty män jäsenkuntien valtuustoissa mennessä." Esityslistan liitteenä on ehdotettu uusi perussopimus. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Satakunnan kou lu tus kun ta yh ty män yhtymähallituksen päät tämän perussopimuksen ehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

17 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 yrittäjäpalkinto 325/06.061/2014 Kh 297 Nakkilan kunta on huomioinut nakkilalaisia yrityksiä vuodesta 1986 läh tien. Muutamina vuosina vuoden yrittäjäpalkintoa tai nuoren yrittä jän tunnustusta ei ole jaettu. Yrittäjäpalkinnon ovat saaneet: J W Suominen Oy 1986 Kulmala-Tuote Oy 1987 Nakkilan Pyörä ja Mopo Ky 1988 Nakkilan Konepaja Oy 1989 K-Market Onnipekka 1992 San-Meta Ky 1995 Reikko Oy 1997 Pyssykankaan Talouskauppa Ky 1998 Hiihtokeskus Salomonkallio Oy 1999 Lardella Oy 2000 Nakkilan Kukka 2001 Siivous ja Maalaus Rannikko Oy 2002 Kyläkauppa ja konekorjaamo M. Kähkönen 2003 Nurmen Terästyö Ky 2004 Temal Oy 2005 Nakkilan Osuuspankki 2006 Ruoppaus P. Suominen Oy 2007 Kromatek Oy 2008 Setolan Kuljetus Ky 2009 Finnmetals Oy 2010 Konttimet Ky 2011 Artista Filmi Oy/Timo Koivusalo 2012 Skandi-Steel Oy 2013 Vuonna 1997 huomioitiin ensimmäisen kerran myös nuorta in no va tiivis ta yritystä normaalin yrityspalkinnon lisäksi. Nuoren yrityksen tunnus tuk sen ovat saaneet: Meikki- ja alusasupuoti, Virpi Nurminen 1997 Fysioterapia, Taru Kivelä 1998 TSK/ Tuote Seppo Kankaanpää 1999 Nakkilan Pistaasi / Eija Unkuri 2000 T:mi Reijo Koskinen 2001 Rakennus Vesa Heikkilä Oy 2002 Villilän Kartanonrouvat Oy 2004 Oy Karltek Ltd 2005 Tilinet T:mi Anne Myllymäki 2006 Sisustus Maileena 2007

18 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Studio Satu Kukka/Satu Vilponen 2008 LVI-Energiakeskus Aro Ky 2010 Nakkilan Kuntokeskus Oy 2011 Ravintola & Pizzeria Mustavaris/T:mi Eetu Bragge 2012 Vuonna 2014 Nakkilan yrityksille jaettavien tunnustuksien va lin ta esityk sen on valmistellut yrityskehittäjä Lauri Pörsti. Perustelut esi tyksel le ovat seuraavat: Yrittäjäpalkinto: Nakkilan Sihuma Oy Yrityksen toiminta alkoi vuonna 1980 kun Veikko ja Markku Poh jonen perustivat Siltahuolto ja Maalaus V ja M Pohjonen nimisen yrityk sen. Toiminnan laajetessa perustettiin Nakkilan Sihuma Oy vuonna Siltahuolto ja Maalaus toimii edelleen omana yrityksenään, mut ta toiminta on valtaosin siirtynyt Nakkilan Sihuma Oy:lle. Yritys on erikoistunut teräs-, betoni- ja puusiltojen sekä niiden tu ki raken tei den korjaus- ja huoltotöihin, siltojen laakerihuoltoon sekä liikun ta sau mo jen ja kaiteiden korjaukseen ja vaihtoon. Tämän lisäksi toi mi alaan kuuluu myös kiinteistöjen korjaus- ja muutostyöt. Nak kilan Sihuma Oy on tullut tunnetuksi omalla erikoisalallaan. Yrityksen toi min ta-alu ee na on koko Etelä-Suomi ja suuri osa asiakaskunnasta on maakuntamme ulkopuolella. Tunnetuimpia kohteita ovat mm Helsin ki Airport Vantaa ja merkittäviä asiakkaita ovat mm Destia Oy sekä useat kaupungit ja kunnat. Omassa maakunnassamme on viime ai koi na tehty siltojen kun nos tus töi tä mm. Porissa ja Huittisissa. Nakki lan Sihuma Oy:llä on pitkä yh teis työ paikallisten alihankkijoiden kans sa mm. teräsrakenteiden ja peltitöiden osalta. Nakkilan Sihuma Oy on Markku Pohjosen ja hänen vanhempiensa omis ta ma perheyhtiö ja Markku Pohjonen on yhtiön toimitusjohtaja. Yh tiön liikevaihto on n euroa ja se työllistää 10 henkilöä. Tä män lisäksi kesän sesonkiaikana käytetään määräaikaista ja vuok ra työ voi maa. Yhtiöllä on vakiintunut ammattitaitoinen hen ki lökun ta joka on pääsääntöisesti itse koulutettu alalle. Yhtiön toiminta ja talous ollut vakaalla pohjalla myös viime vuosien aikana, jolloin ylei nen talous- ja suhdannetilanne on ollut vaikea. Lisäksi yhtiö tekee yhteistyötä muiden alan osaajien kanssa. Suomessa on lä hi vuosi na huomattava siltojen korjaustarve, joten yhtiö suhtautuu luot tavasti tulevaisuuteen. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Nakkilan kunnan vuoden 2014 yrit tä jä palkin non Nakkilan Sihuma Oy:lle.

19 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Täytäntöönpano: Asian julkistaminen palkintojen luovuttamisen jälkeen Lisätietoja antaa: Vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren puh

20 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Merkkipäivien huomioiminen v /02.026/2014 Kh 298 Kunnanhallituksen jäsenille on esityslistan liitteenä toimitettu merk kipäi vä luet te lo sekä kunnanhallituksen hyväksymä kunnan vakituisen hen ki lös tön merkkipäivien muistamista koskeva ohje, joka on tullut voi maan Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee luettelon tietoonsa saatetuksi ja nou da tetta vak si. Täytäntöönpano: Ote ja luettelo: kunnanjohtaja, osastopäälliköt, esimiehet (vir ka käyttöön)

21 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille /04.041/2014 Kh 299 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2015 talous ar vion tulosaluetasoisena ja taloussuunnitelman vuosille Kunnanhallitus ja lautakunnat jakavat tulosalueiden mää rä rahat tulosyksiköille sekä meno- ja tulolajeille oman tarveharkintansa ja menojen sitovuuden mukaan valtuuston hyväksyttyä talousarvion. Hy väk sy tyn talousarvion pohjalta lautakunnat laativat käyt tö suun nitel man, jonka kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja hyväksyy. Kun nan hal li tuk sel la on asiassa otto-oikeus. Kuntalain 65 :n mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hy väksy tään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto seu raa yhdessä tarkastuslautakunnan kanssa talousarviossa ja talous suun ni tel mas sa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Ta lous arvio vuo del le asetetaan kaikille hallintokunnille sitovia, toiminnallisia ta voit tei ta. Vuoden 2015 talousarvion mukaiset ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ovat euroa, jossa kasvua on 0,5 % vuoden 2014 muu tettuun talousarvioon nähden. Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja on yhteen sä euroa, jossa vähennystä vuoden 2014 muu tettuun talousarvioon nähden on 1,5 %. Toimintakuluista suurin erä ovat palvelujen ostot euroa, jos sa on vähennystä vuo den 2014 muutettuun talousarvioon nähden 1,6 %. Satakunnan sairaanhoitopiirin talousarvion mukaan Nakkilan kun nan menot vuonna 2015 ovat euroa. Kes ki-sa ta kunnan terveydenhuollon kuntayhtymä arvioi ta lous ar vios saan, että Nak ki lan kunnan perusterveydenhuollon menot ovat vuon na euroa. Perusterveydenhuollon sosiaalipalvelumenot ovat euroa. Toiseksi suurimman menoerän muodostavat henkilöstökulut euroa, jossa vähennystä on vuoden 2014 muutetusta talous ar vios ta 2,4 %. Kustannusten laskeminen johtuu si jais kus tannus ten alentumisesta ja henkilöstön määrän vähenemisestä. Hen kilös tö suun ni tel man mu kai nen hen ki lös tön kokonaismäärä vuonna 2014 on 266 ja hen ki lös tön määrä vuonna 2015 on 264. Suurimpia hen ki lös tö ryh miä ovat van hus ten huol lon (58), varhaiskasvatuksen (40) ja opetuksen (56) hen ki lös tö. Verotulojen määrän on arvioitu talousarviossa olevan eu roa, jossa kasvua on vuoden 2014 talousarvioon nähden 3,4 %. Kas vus ta suurin osa muodostuu tuloveroprosentin nostamisesta 20,25 %:sta 20,75 %:iin. Val tion osuu den määräksi on arvioitu

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot