6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien"

Transkriptio

1 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t Kokousasian otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 58 Pöytäkirjantarkastajat 4 59 Pienryhmäkoti Penttilänpiha talo B muutos ja peruskorjaus - 5 urakoitsijan valinta 60 Lentoasemantien kunnallistekniikan suunnitelmien 6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien 8 Viinijärven keskustan vesijohdon uusimis- ja saneerausurakkaa 62 Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle 10 Liperinsalon ja Vaivion kylän jätepisteiden siirtämisestä 63 Aloite Jyri VI -alueen metsän puolesta Jatkoaikahakemus rakentamiseen Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä 16

2 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Nylund Pertti puheenjohtaja Piironen Kauko varapuheenjohtaja Kotkajuuri Kauko jäsen Lappalainen Tomi jäsen Mäkisalo Aulis jäsen Nevalainen Susanna jäsen Riikonen Tarja jäsen Räty Suvi jäsen Muut saapuvilla olleet Pitkänen Jorma khall pj Koppinen Kirsi kh edustaja Hirvonen Tommi tekninen johtaja Pitkänen Päivi osastosihteeri Poissa Hoppa Helinä jäsen Mikkanen Hannele kunnanjohtaja Allekirjoitukset Pertti Nylund puheenjohtaja Päivi Pitkänen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika Kauko Kotkajuuri pöytäkirjantarkastaja Tomi Lappalainen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Liperin kunnanvirastotalolla kokousta seuraavana päivänä klo

3 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekla 57 Teknisen johtajan päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajat Tekla 58 Teknisen johtajan päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Kauko Kotkajuuri ja Tomi Lappalainen. Päätös: Valittiin Kauko Kotkajuuri ja Tomi Lappalainen.

5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Pienryhmäkoti Penttilänpiha talo B muutos ja peruskorjaus - urakoitsijan valinta 506/ /2011 Tekla 59 Tekninen lautakunta on (40 ) hyväksynyt Liperin kirkonkylän pien ryhmä ko din TALO B:n lopulliset toteutussuunnitelmat. Tekninen osasto on päivätyllä tarjouspyynnöllä pyytänyt ko ko nais urakka tar jouk sia, käsittäen kohteen rakennustekniset, sähkötekniset ja LVIA-tekniset työt ml. sprinklauksen runkojohdon rakentaminen sekä v rakennetun TA- LO C:n sprinklaus. Kilpailua koskeva ilmoitus on julkaistu Hilmassa klo Tarjouspyynnön mukaan tarjoukset tuli jättää klo mennessä. Tarjous pyyn nön mukainen valintaperuste on tarjouspyyntöehdot täyttävien tarjoajien kes kuu des sa halvin tarjoushinta. Määräaikaan mennessä tarjouksensa olivat jättä neet avaamispöytäkirjassa mainitut kuusi eri tarjoajaa. Hallintosäännön 50 :n mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan ra ken nushank kei den pääpiirustusten ja lopullisen kustannuarvion hyväksymisestä, ra kenta mi sen suoritustavasta ja työn aloittamisen ajankohdasta, kun ta lon ra ken nushank keen koko on alle 500 k-m²/ euroa (alv 0%). Valtuusto on myöntänyt hankkeelle euron määrärahan vuodelle Liitteenä tarjousten avaamispöytäkirja Rakennuttajainsinööri Tekninen lautakunta päättää aloittaa urakkasopimukseen tähtäävät neuvottelut Ra ken nus toi mis to Eero Reijonen Oy:n kanssa. Perusteena halvin tar jous pyyn töeh dot täyttävä tarjous. Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: tarjouksen jättäneet urakoitsijat Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Hankintaoikaisu ja valitusosoitus markkinaoikeuteen Liitteet 1 Pienryhmäkoti Penttilänpiha talo B muutos ja peruskorjaus - tarjousten avaamispöytäkirja

6 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Lentoasemantien kunnallistekniikan suunnitelmien hyväksyminen 506/14.05/2014 Tekla 60 Lentoasemantien kunnallistekniikan rakentamishanketta on aloittanut vetämään Len to ase man tien vesiyhtymä. Hankkeen suunnittelun aikana on tullut tarve laajen taa vesihuoltohanke koskemaan myös 9-tien pohjoispuolista aluetta, joka on osin asumis- ja osin elinkeinoelämän käytössä. Tässä yhteydessä Len to aseman tien vesiyhtymä on vetäytynyt hankkeesta ja esittänyt kunnalle päivä tyl lä kirjeellä, että kunta rakentaa vesi- ja viemäriverkoston Lentoasemantien alu eel le. Tekninen lautakunta on esittänyt hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen määrä ra haa vuoden 2015 talousarvioon. Pohjois-Karjalan Ely-keskukselta on haettu avus tus ta haja-asutusalueiden vesihuollon toteuttamiseen. Pohjois-Karjalan Ely-keskus on päätöksellään (POKELY/1171/2014) hyväksynyt hankkeen kustannuksiksi euroa ja myöntänyt Liperin kunnalle avustusta euroa, kuitenkin enintään 25 % toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Päätöksen mukaan hanke tulee aloittaa kuuden kuukauden kuluessa päätöspäivästä sekä suorittaa loppuun mennessä. Teknisen johtajan päätöksellä , 5/2015 kunnallistekniikan suunnittelijaksi on valittu Ma ve plan Oy. Vuodelle 2015 vahvistetussa talousarviossa on varattu hankkeelle euron menomääräraha ja euron tulomääräraha. Hallintosäännön 50 kohdan d mukaan lautakunta päättää suunnitelmien ja kus tan nus ar vion hyväksymisestä sekä rakentamisen suoritustavasta ja aloit ta misen ajankohdasta vesirakennushankkeiden kustannusarvion ollessa alle euroa (alv 0 %). Suunnitelmat esitellään kokouksessa Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy Maveplan Oy:n laatimat Lentoasemantien alueen kun nallis tek ni set päivätyt suunnitelmat sekä kus tan nus ar vion euroa (alv 0 %). Hanke toteutetaan urakkakilpailun perusteella valittavan urakoitsijan toimesta vuoden 2015 aikana. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Tiedoksi: tekninen osasto

7 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Lisätietoja: Oikaisuvaatimusosoitus

8 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien Viinijärven keskustan vesijohdon uusimis- ja saneerausurakkaa 412/ /2014 Tekla Markkinaoikeus on lähettänyt kuntaan päivätyn liitteen mukaisen sitou mus- tai vastinepyynnön, jossa markkinaoikeus varaa Liperin kunnalle hankin ta yk sik kö nä tilaisuuden antaa julkisista hankinnoista annetun lain 92 :n 1 mo men tis sa tarkoitettu väliaikainen kirjallinen sitoumus siitä, ettei han kin ta päätös tä panna täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä. Jos han kin ta yk sik kö kuitenkin katsoo, ettei se voi antaa edellä tarkoitettua si tou musta, markkinaoikeus varaa hankintayksikölle tilaisuuden antaa perusteltu vastine va lit ta jan hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaista kieltämistä koskevaan vaa ti muk seen. Si tou mus tai vastine tuli toimittaa markkinaoikeudelle klo mennes sä. Teknisen osaston toimesta on isännöitsijän ja yhdyskuntainsinöörin al le kir joit tama liitteen mukainen vastine toi mi tet tu markkinaoikeudelle klo Markkinaoikeus on päätöksellään kieltänyt Liperin kuntaa väliaikaisesti tekemästä hankintasopimusta tai muutoinkaan panemasta täytäntöön Liperin kunnan teknisen lautakunnan tekemää hankintapäätöstä. Viinijärvellä on viime vuosien aikana esiintynyt lukuisia vedenjakeluun ja -laatuun liit ty viä häiriöitä, joiden poistaminen mahdollisimman pian on ensiarvoisen tärkeää. Markkinaoikeuden ilmoituksen mukaan valituksen käsittely mark ki na oi keudes sa kestää vähintään kolmesta kuuteen kuukauteen, joten hankkeen vii väs tymi nen tar koit tai si sitä, ettei hanketta voida toteuttaa tämän vuoden aikana. Hankintayksikkö voi edelleen hakea markkinaoikeudelta täytäntöönpanon sal limis ta, jos on sellaisia seikkoja joiden perusteella täytäntöönpanon kieltämisestä ai heu tui si suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat. Teknisen osaston toimesta on toimitettu markkinaoikeudelle hakemus täy täntöön pa non sallimiseksi Liitteenä Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, Laadittu vastine, Markki na oi keu den hankintapäätöksen väliaikaista täytäntöönpanon kieltoa ko ke va pää tös sekä Hakemus täytäntöönpanon sallimiseksi Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy markkinaoikeudelle annetun vastineen ja hakemuksen täy-

9 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekla 61 tän töön pa non sallimiseksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Markkinaoikeus on ratkaissut Viinijärven keskustan vesijohdon uusimisen urakoitsijan valintapäätöksestä tehdyn valituksen. Päätöksellään no 303/15 markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta. Markkinaoikeuden määräämä väliaikainen kielto raukeaa. Viinijärven keskustan vesijohdon uusimisen urakoitsijan valinnasta tehdystä päätöksestä on tehty myös oikaisuvaatimus, jonka tekninen lautakunta on käsitellyt Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai - päätös on muuten lainvastainen. Tämä päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle Urakkasopimusneuvottelu urakoitsijaksi valitun Maansiirto E. Huttunen Oy:n kanssa on käyty Liitteenä markkinaoikeuden päätös Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta merkitsee markkinaoikeuden päätöksen tiedoksi. Sopimus Viinijärven keskustan vesijohdon uusimisesta allekirjoitetaan Maansiirto E. Huttunen Oy:n kanssa. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: tekninen osasto Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Muutoksenhakukielto Liitteet 2 Markkinaoikeuden päätös Nro 303/15

10 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle Liperinsalon ja Vaivion kylän jätepisteiden siirtämisestä 310/ /2014 Tekla 62 Niinikon Erä ry on toimittanut Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle kirjeen, jos sa se toivoo jätepisteen siirtoa omistamaltaan tontilta mahdollisimman pian. Siir to pyyn nön syynä on jätepisteen väärinkäyttö ja siivottomuus. Liperin kunta on myynyt kiinteistön, jolla Vaivion jätepiste sijaitsee. Kiinteistön uu si omistaja on ilmoittanut Joensuun alueelliselle lautakunnalle, että kiin teis tössä tulee toimimaan juhlapalveluyritys, eikä ole soveliasta, että tällaisella tontilla si jait see jätepiste. Kiinteistön omistaja on pyytänyt jätepisteen siirtoa viimeistään vuo den 2015 syksyllä. Joensuun alueellinen jätelautakunta on pyytänyt Liperin kunnan teknisen osaston lausuntoa Liperinsalon ja Vaivion jätepisteiden poistamisesta ja mah dol li sesta korvaamisesta. Lausunnossa tulisi tarvittaessa esittää paikat uusille pisteille. Lau sun nos sa on lisäksi pyydetty tietoja mahdollisista jätepisteitä koskevista so pimuk sis ta ja niiden irtisanomisajoista. Lisäksi pyydetään kunnan näkemystä jä tepis tei den siirtämisen aikataulusta. Lausuntopyyntö liitteineen on nähtävänä teknisen lautakunnan kokouksessa. Valvontainsinööri: Esitän tekniselle lautakunnalle, että se antaa Liperinsalon ja Vaivion kylän jä tepis tei den siirtämisestä seuraavan lausunnon: Kunta pitää valitettavana, jos jätepisteitä joudutaan poistamaan. Toisaalta kunta ym mär tää maanomistajien toiveet, sillä usein jätepisteet ja niiden ympäristö ovat sii vot to mia, koska jätepisteet ovat väärinkäytön kohteina ja niille tuodaan jä te pisteil le kuulumattomia jätteitä. Lakkauttamisten sijasta kunta pitää jätepisteiden siirtoa parempana vaih to eh tona. Näin asiakkaille taataan kattava jätehuoltoverkosto. Lausunnon liitteenä on kak si karttaa, joihin on merkitty kunnan omistuksessa olevia kiinteistöjä (Vai vio 2 kpl ja Liperinsalo 1 kpl). Nämä kiinteistöt saattaisivat olla mahdollisia kor vaa via jätepisteiden sijoituspaikkoja. Selvityksiä mahdollisista sijoittamisen esteistä kunta ei ole näiden kiinteistöjen osalta tehnyt. Lausuntopyynnön liitteenä olevan selvityksen mukaan pääosa sekä Vaivion että Li pe rin sa lon jätepisteiden käyttäjistä on kesäasukkaita. Kohtuullista siten olisi, et tä jätepisteet voisivat vielä sijaita nykyisillä paikoillaan tulevan kesäkauden ja mah dol li nen poistaminen tai siirto tehtäisiin vasta syksyllä Tämä takaisi myös sen, että asiakkaille ehdittäisiin tiedottaa muuttuneesta tilanteesta hyvissä ajoin. Kirjallisia sopimuksia jätepisteiden sijoittamisesta ei kunnan tiedossa ole.

11 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy valvontainsinöörin esityksen. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Joensuun alueellinen jätelautakunta Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: valvontainsinööri, p Muutoksenhakukielto Liitteet 3 Liperinsalon ja Vaivion kylän jätepisteiden siirtäminen, kunnan maanomistus

12 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Aloite Jyri VI -alueen metsän puolesta 216/ /2015 Tekla 63 Palokaivontien, Korpraalintien ja Kersantintien asukkaat (104 allekirjoittajaa) ovat kun taan saapuneella kirjeellä vastustaneet Jyrinkylän Jyri VI -alueen met sä aluei den suunniteltua siemenpuiden ja muiden suurten mäntyjen poistoa, ja vedonneet Liperin kuntaa hylkäämään aiemmin tehdyn päätöksen alueen suuri ko koi sen puuston (ml. siemenpuut) koneellisesta poistosta. Kirjeen mukaan alle kir joit ta jat hyväksyvät kyllä tieheikköjen ja nuoren alikasvuston rai vaa misen/siis ti mi sen maapohjaa rikkomattomin keinoin. Allekirjoittajien mielestä tämä asuinalueen välittömässä läheisyydessä oleva ja tont tei hin rajautuva metsäalue määrittää asuinalueen luonnetta merkittävästi ja sii hen kohdistuvat suunnitellut toimenpiteet muuttavat arvostetun ja viihtyisän ym pä ris tön peruuttamattomasti huonommaksi. Allekirjoittajat vastustavat suurten mäntyjen, siemenpuiden poistoa sekä alueen met sän hoi dol lis ten toimenpiteiden tekemistä suurilla koneilla, jotka tuhoavat maa pin nan, koska nämä toimenpiteet huonontavat oleellisesti - asuinympäristön maisemallisia arvoja, jotka ovat olleet ratkaisevassa ase massa kun tontteja on varattu - alueen puistomaista luonnetta, joka on tonttien myynnin yhteydessä saadun tie don mukaan luvattu säilyttää - asuinalueen rauhaa, koska puuston poistamisen myötä lisääntyy niin ju na radan, moottoritien, kuin Ammustiellä lastausasemalle kulkevien kuorma-autojen ai heut ta ma melu sekä raskaiden kuljetusten aiheuttama pölyhaitta - metsän tuoma näkösuoja Ammustien lastausasemalle, junaradalle sekä mootto ri tiel le - nimenomaan suurten mäntyjen latvusten tuoma näkösuoja Korpraalintien ja Pa lo kai von tien välisessä notkelmassa - alueen virkistyksellistä arvoa metsän suojassa kulkevine polkuineen ja mm. Jyrin kierroksen upean patikka- ja hiihtoreitin viihtyisyyttä - rikkomattoman metsän suomaa mahdollisuutta alueen lasten tutustumiseen ja leik ki mi seen metsässä - mahdollisuutta sienestämiseen ja marjastamiseen rikkomattomassa maa pe rässä viihtyvien lajien osalta - alueen arvokasta suojaa linnuille ja pieneläimille, joiden läsnäolo osaltaan lisää alu een viihtyisyyttä. Yhdyskuntasuunnittelija: Jyri VI -alueen metsänhakkuu on Liperin kunnan metsänhoitosuunnitelman mukais ta taimikon ensiharvennusta, harvennusta ja ylispuun poistoa. Rakennustarkastaja on myöntänyt niin Jyri VI kuin muilla Jyrin alueilla teh tä vil le harvennushakkuille maisematyöluvan. Maisematyöluvan vireilletulosta on kuulutettu ennen päätöksen antamista sa no-

13 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta ma leh det Karjalainen ja Kotiseutu-uutiset Kuulutusaikana maisematyöluvasta ei saatu ainuttakaan muistutusta tai lausumaa. Hakkuut on kilpailutettu maaliskuun 2015 aikana ja niihin on valittu urakoitsija tek ni sen lautakunnan toimesta. Harvennushakkuu alueella tarkoittaa sitä, että alueelta poistetaan osa kas vamas sa olevasta taimikosta niin että metsällä on mahdollisuus kasvaa ja järeytyä. Käy tän nös sä kun latvukset/oksat ovat toisissaan kiinni on syytä harkita har vennuk sen suorittamista. Asemakaava-alueen harvennuksissa otetaan huomioon alueen kaavamääräys ja val lit se vat olosuhteet. Jyri VI asemakaava-alueella, jossa tässä tapauksessa suo ri te taan harvennusta, on merkintä VL eli lähivirkistysalue. Harvennuksen puitteis sa, toimenpiteen myötä, on katsottu että alueen käytön luonne ja - mah dol lisuu det paranee ja maisema siistiytyy. Katselmuksen perusteella alueen puusto oli osin niin sankkaa, ettei siellä paikoittain pysty liikkumaan ryteikköisyyden vuok si. Alueen pohjakasvillisuus on hyvin niukkaa osissa joissa taimikko on liian ti heää. Harvennuksella edesautetaan myös metsän pohjan elinolosuhteita. Alueella on siemenpuuasentoon jätettyjä runkoja harvakseltaan jotka met sän hoito suun ni tel man mukaan tulee poistaa kasvavalta taimikolta. Liperin kunta on dele goi nut Jyrin alueen harvennuksen metsänhoitoyhdistyksen valvontaan. Heidän kans saan käydyn keskustelun ja katselmuksen perusteella alueella on har vaksel taan siemenpuita. Kyseisen Jyri VI alueen osalta käydyn keskustelun perusteella harvennuksen toteu tuk sen yhteydessä otetaan huomioon seuraavat asiat - Vanhat huonokuntoiset koivut poistetaan, nuoret ja terveet koivut jätetään - Alueelle jätetään siemenpuita maisemapuiksi soveltuvin osin - Muu taimikon harvennus toteutetaan suunnitelman mukaan Tonttien rajoilla olevien siemenpuiden poisto tehdään harkinnan mukaan tässä vai hees sa, sillä perusteella ettei niistä myrskyolosuhteissa kaatuessaan aiheudu hait taa rakennuksille. Hiekkakankaalla olevat yksittäiset männyt ovat kaa tuessaan riski aiheuttamaan vahinkoa ulottuessaan olemassa oleviin rakennuksiin. Alueella ei ole missään vaiheessa suunniteltu avohakkuuta tai sellaista toimen pi det tä, joka vaikeuttaa virkistysalueen käyttöä, maisemaa tai metsän kas vua. Alueelle jää harvennuksen jälkeen puita. Korpraalintien alueen eteläpuolella harvennusta voidaan toteuttaa hyvin suppeas ti koska alueella on asemakaavan mukaan suojelualue (luo-alue) jossa hakkuut ei tule kysymykseen. Puuston harvennus Jyri VI -alueen ympäristössä edesauttaa puuston kasvua ja vä hen tää tuholaisvahinkoja. Ammustien ja Palokaivontien väliselllä alueella on jo nyt havaittavissa puustossa kitukasvuisuutta ytimennävertäjän vuoksi. Melu- ja pö ly hai tan osalta voidaan todeta ettei kyseisen alueen (kuvio 212) en si har vennuk sel la pitäisi käytännössä olla merkitystä.

14 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Alueen polut ja hiihtoreitit tulee vastaisuudessakin kulkemaan metsän reu nus tami na. Puuston antaman näkösuojan osalta on hyvät ja huonot puolet alueen kiinteis tö jen käytössä, toisaalta se antaa näkösuojaa mutta joissain tapauksissa se li sää alueen väärinkäyttöä muun muuassa sillä, että kiinteistön käyttö levitetään naa pu rin eli tässä tapauksessa kunnan puolelle. Alueella käytetään mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia ajouria siten että maanpinnan rikkoutuminen on mahdollisimman vähäistä. Samoja ajouria voidaan käyttää myöhemmissä metsänhoitotöissä. Lautakunta merkitsee saapueen aloitteen tiedoksi ja päättää, että hakkuussa ote taan mahdollisuuksien mukaan huomioon aloitteessa mainitut asiat. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja velvoitetaan saattamaan tämä päätös tiedok si muille aloitteen allekirjoittajille. Maisematyölupapäätös ja kuulutus nähtävillä kokouksessa Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy yhdyskuntasuunnittelijan esityksen. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: yhdyskuntasuunnittelija p Oikaisuvaatimusosoitus

15 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Jatkoaikahakemus rakentamiseen / /2015 Tekla 64 Taloykköset Oy on kuntaan saapuneella kirjeellä anonut jatkoaikaa kiin teis tön rakennusvelvoitteen täyttämiselle saakka. Kiin teis tön alkuperäisen vuokasopimuksen mukaan tontille tulee rakentaa mennessä vähintään 100 m² suuruinen asuinrakennus. Taloykköset Oy on hankkinut vuokraoikeuden kiinteistöön Edellinen vuokraoikeuden omistaja on hakenut rakentamisvelvoitteen täyt tä misel le jatkoaikaa ja sitä on teknisen johtajan tekemällä päätöksellä myön net ty saakka. Hallintosäännön 50 mukaan teknisellä joh ta jalla on oikeus myöntää jatkoaikaa rakentamisvelvoitteen täyttämiseen enintään kak si vuotta. Liiteenä jatkoaikahakemus Teknisen johtajan päätösehdotus: Esitän, että tekninen lautakunta päättää myöntää Taloykköset Oy:lle jatkoaikaa kiin teis tön rakentamisvelvoitteen täyttämiselle hakemuksen mukai ses ti saakka. perustelut: Taloykköset Oy on hankkinut vuokraoikeuden kiinteistöön Haettu jatko ai ka on kunnassa käytössä olevan kolmen vuoden rakentamisvelvoitteen mukai nen vuokraoikeuden siirtymisestä lukien. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Taloykköset Oy, maankäyttö Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Oikaisuvaatimusosoitus Liitteet 4 Jatkoaikahakemus rakentamiseen

16 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä Tekla 65 Liperin kunnan hallintosäännön 24 :n asian ottamisesta kunnanhal lituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallituksen, kunnanhallituksen pu heenjohtajan ja kunnanjoh tajan lisäksi henkilöstö- ja talousasioissa kunnankam reeri. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Säännön 25 :n mukaan kun nan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkas tamisesta ilmoi tettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen ja lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytä kirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamises ta. Seuraavat pöytäkirjat ja muistiot ilmoitetaan tekniselle lautakunnalle: 1. Vaivion vesiosuuskunnan vesihuoltotyön runkojohtourakan työmaakokous 4, Ylämyllyn hyvinvointiasema - Varolantie 3 -suunnittelu, suunnittelukokous 3, Viinijärven keskustan vesijohdon uusiminen, urakkasopimusneuvottelu Ylämyllyn Jyri VIII v asemakaavalaajennuksen kunnallistekniikan rakentaminen, työmaakokous 2, Vuoden 2015 kaavatievalaistuksen rakentaminen, aloituskokous Henkilöstöjaoston pöytäkirjanote , siivoojan tehtävien (252012, ) täyttölupien myöntäminen. 7. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjanote , hammashuollon keskittäminen Ylämyllylle. 8. Liperin Ylämyllyn hyvinvointiasema - Varolantie 3 suunnittelu, suunnittelukokous 4, Seuraavat päätökset ilmoitetaan tiedoksi tekniselle lautakunnalle: Teknisen johtajan päätökset 1-3/2015, tontinvuokraus 2/2015, tontinmyynti 4/2015, henkilöstöpäätös 44-72/2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset Yhdyskuntainisnöörin päätökset 15-30/2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset Yhdyskuntasuunnittelijan päätökset 5/2015, vuokraus 3/2015, etuosto-oikeuspäätös 14-17/2015, lupa-asiapäätökset 3/2015, ympäristöpäätös 2/2015, hankintapäätös

17 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta /2015, osoitteistopäätökset 1-18/2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset /2015, maksuajan muutos (salainen) Rakennustarkastajan päätökset , lupapäätökset ajalta /2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset Isännöitsijän päätökset 4-11/2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset Kiinteistörakennusmestarin päätökset 1-2/2015, venepaikkapäätökset 1-31/2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset Siivoustyönjohtajan päätökset /2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset Seuraavat asiat ilmoitetaan tiedoksi tekniselle lautakunnalle: 1. Tuulivoimaloita Liperin Korpivaaraan, esisuunnitteluaineisto (jaetaan kokousmateriaalin mukana). 2. Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen päätös avustuksen myöntämisestä yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin 3. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tarkistuspäätös , koskien korkotukilainapäätöksen tarkistamista (Kiinteistö Oy Liperin Konttilansalmen Hoivakoti). 4. Fingrid Oyj:n ilmoitus välisenä aikana suoritettavista johtoaukeiden raivauksista Liperin kunnan alueella. 5. Vesialueen ruoppaus (vesikasvillisuuden poisto juurineen) Oriveden Kirkkolahdessa, Niittylä 11:1 tilan edustalta. 6. Vesialueen ruoppaus (kivien poisto) Pyhäselällä, tilan Pesolansaari 19:92 edustalta. 7. Pohjois-Karjalan ely-keskuksen ilmoitus , jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa, merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 8. Vuoden 2015 tievalaistushankkeiden rakentaminen, työaikainen urakkatakaus Teknisen lautakunnan taloustilanne Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asiat tiedokseen ja päättää, ettei nii tä oteta kunta lain 51 :n no jalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

18 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 57, 58, 61, 62, 65 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (365/1995) 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 60, 63, 64 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n 2 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 60 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: LIPERIN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA Postiosoite: PL 20, LIPERI Käyntiosoite: Keskustie 10, LIPERI Telefaksi: Sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Liperin kunnan tekniselle lautakunnalle, on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan oikaisua, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi-

19 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ mitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintokäyttölain (586/1996) 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostiviestinä, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, KUOPIO Telefaksi: Sähköposti: Asiakaspalvelu: arkisin 8:00-16:15 Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Kunnallisvalitus Pykälä Hallintovalitus Pykälä Muu valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Pykälä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei ote ta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleises ti näh täväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimi tettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

20 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintokäyttölain (586/1996) 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitus on toimitettu telefaksina tai sähköpostiviestinä, alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä valitusviranomaiselle. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät LISÄTIETOJA Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIASSA Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai suun voidaan julkisis ta hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaa ti mal la hankintayksiköltä oikaisua (han kintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituk sella mark kina oi keuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mu kaisen kyn nysar von. Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat I OIKAISUOHJE Pykälät 59 Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä tön voi tehdä hankin talain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikai sun voi tehdä tarjouskilpai luun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT Joensuun seudullinen joukkoliikennejaosto 1.12.2016

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymäkokous Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 16.12.2015 1-7 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SIIKALATVAN KUNTA Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 22.10.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 2 Helsingin kaavoituskatsauksen 2014 postijakelun tilaaminen HEL 2014-005868 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hallinto-osaston viestintäyksikön esityksestä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 09.02.2016 klo18:00-18:12 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 8 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 67 Tarkastuslautakunta 10.12.2014 AIKA 10.12.2014 klo 10:00-12:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Digitaalisten elokuvateatterilaitteitten hankinta Savoy-teatteriin HEL 2016-002536 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Savoy-teatteriin Oy Kino-Foto

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 25/2015 30.07.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 25/2015 30.07.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 68 HKL:n varikoiden ja asuinkiinteistöjen talvipuhtaanapidon tilaaminen optiokaudelle 2015-2016 HEL 2014-011481 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. toimitusjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot