6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien"

Transkriptio

1 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t Kokousasian otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 58 Pöytäkirjantarkastajat 4 59 Pienryhmäkoti Penttilänpiha talo B muutos ja peruskorjaus - 5 urakoitsijan valinta 60 Lentoasemantien kunnallistekniikan suunnitelmien 6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien 8 Viinijärven keskustan vesijohdon uusimis- ja saneerausurakkaa 62 Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle 10 Liperinsalon ja Vaivion kylän jätepisteiden siirtämisestä 63 Aloite Jyri VI -alueen metsän puolesta Jatkoaikahakemus rakentamiseen Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä 16

2 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Nylund Pertti puheenjohtaja Piironen Kauko varapuheenjohtaja Kotkajuuri Kauko jäsen Lappalainen Tomi jäsen Mäkisalo Aulis jäsen Nevalainen Susanna jäsen Riikonen Tarja jäsen Räty Suvi jäsen Muut saapuvilla olleet Pitkänen Jorma khall pj Koppinen Kirsi kh edustaja Hirvonen Tommi tekninen johtaja Pitkänen Päivi osastosihteeri Poissa Hoppa Helinä jäsen Mikkanen Hannele kunnanjohtaja Allekirjoitukset Pertti Nylund puheenjohtaja Päivi Pitkänen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika Kauko Kotkajuuri pöytäkirjantarkastaja Tomi Lappalainen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Liperin kunnanvirastotalolla kokousta seuraavana päivänä klo

3 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekla 57 Teknisen johtajan päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajat Tekla 58 Teknisen johtajan päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Kauko Kotkajuuri ja Tomi Lappalainen. Päätös: Valittiin Kauko Kotkajuuri ja Tomi Lappalainen.

5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Pienryhmäkoti Penttilänpiha talo B muutos ja peruskorjaus - urakoitsijan valinta 506/ /2011 Tekla 59 Tekninen lautakunta on (40 ) hyväksynyt Liperin kirkonkylän pien ryhmä ko din TALO B:n lopulliset toteutussuunnitelmat. Tekninen osasto on päivätyllä tarjouspyynnöllä pyytänyt ko ko nais urakka tar jouk sia, käsittäen kohteen rakennustekniset, sähkötekniset ja LVIA-tekniset työt ml. sprinklauksen runkojohdon rakentaminen sekä v rakennetun TA- LO C:n sprinklaus. Kilpailua koskeva ilmoitus on julkaistu Hilmassa klo Tarjouspyynnön mukaan tarjoukset tuli jättää klo mennessä. Tarjous pyyn nön mukainen valintaperuste on tarjouspyyntöehdot täyttävien tarjoajien kes kuu des sa halvin tarjoushinta. Määräaikaan mennessä tarjouksensa olivat jättä neet avaamispöytäkirjassa mainitut kuusi eri tarjoajaa. Hallintosäännön 50 :n mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan ra ken nushank kei den pääpiirustusten ja lopullisen kustannuarvion hyväksymisestä, ra kenta mi sen suoritustavasta ja työn aloittamisen ajankohdasta, kun ta lon ra ken nushank keen koko on alle 500 k-m²/ euroa (alv 0%). Valtuusto on myöntänyt hankkeelle euron määrärahan vuodelle Liitteenä tarjousten avaamispöytäkirja Rakennuttajainsinööri Tekninen lautakunta päättää aloittaa urakkasopimukseen tähtäävät neuvottelut Ra ken nus toi mis to Eero Reijonen Oy:n kanssa. Perusteena halvin tar jous pyyn töeh dot täyttävä tarjous. Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: tarjouksen jättäneet urakoitsijat Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Hankintaoikaisu ja valitusosoitus markkinaoikeuteen Liitteet 1 Pienryhmäkoti Penttilänpiha talo B muutos ja peruskorjaus - tarjousten avaamispöytäkirja

6 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Lentoasemantien kunnallistekniikan suunnitelmien hyväksyminen 506/14.05/2014 Tekla 60 Lentoasemantien kunnallistekniikan rakentamishanketta on aloittanut vetämään Len to ase man tien vesiyhtymä. Hankkeen suunnittelun aikana on tullut tarve laajen taa vesihuoltohanke koskemaan myös 9-tien pohjoispuolista aluetta, joka on osin asumis- ja osin elinkeinoelämän käytössä. Tässä yhteydessä Len to aseman tien vesiyhtymä on vetäytynyt hankkeesta ja esittänyt kunnalle päivä tyl lä kirjeellä, että kunta rakentaa vesi- ja viemäriverkoston Lentoasemantien alu eel le. Tekninen lautakunta on esittänyt hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen määrä ra haa vuoden 2015 talousarvioon. Pohjois-Karjalan Ely-keskukselta on haettu avus tus ta haja-asutusalueiden vesihuollon toteuttamiseen. Pohjois-Karjalan Ely-keskus on päätöksellään (POKELY/1171/2014) hyväksynyt hankkeen kustannuksiksi euroa ja myöntänyt Liperin kunnalle avustusta euroa, kuitenkin enintään 25 % toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Päätöksen mukaan hanke tulee aloittaa kuuden kuukauden kuluessa päätöspäivästä sekä suorittaa loppuun mennessä. Teknisen johtajan päätöksellä , 5/2015 kunnallistekniikan suunnittelijaksi on valittu Ma ve plan Oy. Vuodelle 2015 vahvistetussa talousarviossa on varattu hankkeelle euron menomääräraha ja euron tulomääräraha. Hallintosäännön 50 kohdan d mukaan lautakunta päättää suunnitelmien ja kus tan nus ar vion hyväksymisestä sekä rakentamisen suoritustavasta ja aloit ta misen ajankohdasta vesirakennushankkeiden kustannusarvion ollessa alle euroa (alv 0 %). Suunnitelmat esitellään kokouksessa Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy Maveplan Oy:n laatimat Lentoasemantien alueen kun nallis tek ni set päivätyt suunnitelmat sekä kus tan nus ar vion euroa (alv 0 %). Hanke toteutetaan urakkakilpailun perusteella valittavan urakoitsijan toimesta vuoden 2015 aikana. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Tiedoksi: tekninen osasto

7 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Lisätietoja: Oikaisuvaatimusosoitus

8 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien Viinijärven keskustan vesijohdon uusimis- ja saneerausurakkaa 412/ /2014 Tekla Markkinaoikeus on lähettänyt kuntaan päivätyn liitteen mukaisen sitou mus- tai vastinepyynnön, jossa markkinaoikeus varaa Liperin kunnalle hankin ta yk sik kö nä tilaisuuden antaa julkisista hankinnoista annetun lain 92 :n 1 mo men tis sa tarkoitettu väliaikainen kirjallinen sitoumus siitä, ettei han kin ta päätös tä panna täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä. Jos han kin ta yk sik kö kuitenkin katsoo, ettei se voi antaa edellä tarkoitettua si tou musta, markkinaoikeus varaa hankintayksikölle tilaisuuden antaa perusteltu vastine va lit ta jan hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaista kieltämistä koskevaan vaa ti muk seen. Si tou mus tai vastine tuli toimittaa markkinaoikeudelle klo mennes sä. Teknisen osaston toimesta on isännöitsijän ja yhdyskuntainsinöörin al le kir joit tama liitteen mukainen vastine toi mi tet tu markkinaoikeudelle klo Markkinaoikeus on päätöksellään kieltänyt Liperin kuntaa väliaikaisesti tekemästä hankintasopimusta tai muutoinkaan panemasta täytäntöön Liperin kunnan teknisen lautakunnan tekemää hankintapäätöstä. Viinijärvellä on viime vuosien aikana esiintynyt lukuisia vedenjakeluun ja -laatuun liit ty viä häiriöitä, joiden poistaminen mahdollisimman pian on ensiarvoisen tärkeää. Markkinaoikeuden ilmoituksen mukaan valituksen käsittely mark ki na oi keudes sa kestää vähintään kolmesta kuuteen kuukauteen, joten hankkeen vii väs tymi nen tar koit tai si sitä, ettei hanketta voida toteuttaa tämän vuoden aikana. Hankintayksikkö voi edelleen hakea markkinaoikeudelta täytäntöönpanon sal limis ta, jos on sellaisia seikkoja joiden perusteella täytäntöönpanon kieltämisestä ai heu tui si suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat. Teknisen osaston toimesta on toimitettu markkinaoikeudelle hakemus täy täntöön pa non sallimiseksi Liitteenä Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, Laadittu vastine, Markki na oi keu den hankintapäätöksen väliaikaista täytäntöönpanon kieltoa ko ke va pää tös sekä Hakemus täytäntöönpanon sallimiseksi Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy markkinaoikeudelle annetun vastineen ja hakemuksen täy-

9 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekla 61 tän töön pa non sallimiseksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Markkinaoikeus on ratkaissut Viinijärven keskustan vesijohdon uusimisen urakoitsijan valintapäätöksestä tehdyn valituksen. Päätöksellään no 303/15 markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta. Markkinaoikeuden määräämä väliaikainen kielto raukeaa. Viinijärven keskustan vesijohdon uusimisen urakoitsijan valinnasta tehdystä päätöksestä on tehty myös oikaisuvaatimus, jonka tekninen lautakunta on käsitellyt Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai - päätös on muuten lainvastainen. Tämä päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle Urakkasopimusneuvottelu urakoitsijaksi valitun Maansiirto E. Huttunen Oy:n kanssa on käyty Liitteenä markkinaoikeuden päätös Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta merkitsee markkinaoikeuden päätöksen tiedoksi. Sopimus Viinijärven keskustan vesijohdon uusimisesta allekirjoitetaan Maansiirto E. Huttunen Oy:n kanssa. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: tekninen osasto Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Muutoksenhakukielto Liitteet 2 Markkinaoikeuden päätös Nro 303/15

10 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle Liperinsalon ja Vaivion kylän jätepisteiden siirtämisestä 310/ /2014 Tekla 62 Niinikon Erä ry on toimittanut Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle kirjeen, jos sa se toivoo jätepisteen siirtoa omistamaltaan tontilta mahdollisimman pian. Siir to pyyn nön syynä on jätepisteen väärinkäyttö ja siivottomuus. Liperin kunta on myynyt kiinteistön, jolla Vaivion jätepiste sijaitsee. Kiinteistön uu si omistaja on ilmoittanut Joensuun alueelliselle lautakunnalle, että kiin teis tössä tulee toimimaan juhlapalveluyritys, eikä ole soveliasta, että tällaisella tontilla si jait see jätepiste. Kiinteistön omistaja on pyytänyt jätepisteen siirtoa viimeistään vuo den 2015 syksyllä. Joensuun alueellinen jätelautakunta on pyytänyt Liperin kunnan teknisen osaston lausuntoa Liperinsalon ja Vaivion jätepisteiden poistamisesta ja mah dol li sesta korvaamisesta. Lausunnossa tulisi tarvittaessa esittää paikat uusille pisteille. Lau sun nos sa on lisäksi pyydetty tietoja mahdollisista jätepisteitä koskevista so pimuk sis ta ja niiden irtisanomisajoista. Lisäksi pyydetään kunnan näkemystä jä tepis tei den siirtämisen aikataulusta. Lausuntopyyntö liitteineen on nähtävänä teknisen lautakunnan kokouksessa. Valvontainsinööri: Esitän tekniselle lautakunnalle, että se antaa Liperinsalon ja Vaivion kylän jä tepis tei den siirtämisestä seuraavan lausunnon: Kunta pitää valitettavana, jos jätepisteitä joudutaan poistamaan. Toisaalta kunta ym mär tää maanomistajien toiveet, sillä usein jätepisteet ja niiden ympäristö ovat sii vot to mia, koska jätepisteet ovat väärinkäytön kohteina ja niille tuodaan jä te pisteil le kuulumattomia jätteitä. Lakkauttamisten sijasta kunta pitää jätepisteiden siirtoa parempana vaih to eh tona. Näin asiakkaille taataan kattava jätehuoltoverkosto. Lausunnon liitteenä on kak si karttaa, joihin on merkitty kunnan omistuksessa olevia kiinteistöjä (Vai vio 2 kpl ja Liperinsalo 1 kpl). Nämä kiinteistöt saattaisivat olla mahdollisia kor vaa via jätepisteiden sijoituspaikkoja. Selvityksiä mahdollisista sijoittamisen esteistä kunta ei ole näiden kiinteistöjen osalta tehnyt. Lausuntopyynnön liitteenä olevan selvityksen mukaan pääosa sekä Vaivion että Li pe rin sa lon jätepisteiden käyttäjistä on kesäasukkaita. Kohtuullista siten olisi, et tä jätepisteet voisivat vielä sijaita nykyisillä paikoillaan tulevan kesäkauden ja mah dol li nen poistaminen tai siirto tehtäisiin vasta syksyllä Tämä takaisi myös sen, että asiakkaille ehdittäisiin tiedottaa muuttuneesta tilanteesta hyvissä ajoin. Kirjallisia sopimuksia jätepisteiden sijoittamisesta ei kunnan tiedossa ole.

11 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy valvontainsinöörin esityksen. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Joensuun alueellinen jätelautakunta Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: valvontainsinööri, p Muutoksenhakukielto Liitteet 3 Liperinsalon ja Vaivion kylän jätepisteiden siirtäminen, kunnan maanomistus

12 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Aloite Jyri VI -alueen metsän puolesta 216/ /2015 Tekla 63 Palokaivontien, Korpraalintien ja Kersantintien asukkaat (104 allekirjoittajaa) ovat kun taan saapuneella kirjeellä vastustaneet Jyrinkylän Jyri VI -alueen met sä aluei den suunniteltua siemenpuiden ja muiden suurten mäntyjen poistoa, ja vedonneet Liperin kuntaa hylkäämään aiemmin tehdyn päätöksen alueen suuri ko koi sen puuston (ml. siemenpuut) koneellisesta poistosta. Kirjeen mukaan alle kir joit ta jat hyväksyvät kyllä tieheikköjen ja nuoren alikasvuston rai vaa misen/siis ti mi sen maapohjaa rikkomattomin keinoin. Allekirjoittajien mielestä tämä asuinalueen välittömässä läheisyydessä oleva ja tont tei hin rajautuva metsäalue määrittää asuinalueen luonnetta merkittävästi ja sii hen kohdistuvat suunnitellut toimenpiteet muuttavat arvostetun ja viihtyisän ym pä ris tön peruuttamattomasti huonommaksi. Allekirjoittajat vastustavat suurten mäntyjen, siemenpuiden poistoa sekä alueen met sän hoi dol lis ten toimenpiteiden tekemistä suurilla koneilla, jotka tuhoavat maa pin nan, koska nämä toimenpiteet huonontavat oleellisesti - asuinympäristön maisemallisia arvoja, jotka ovat olleet ratkaisevassa ase massa kun tontteja on varattu - alueen puistomaista luonnetta, joka on tonttien myynnin yhteydessä saadun tie don mukaan luvattu säilyttää - asuinalueen rauhaa, koska puuston poistamisen myötä lisääntyy niin ju na radan, moottoritien, kuin Ammustiellä lastausasemalle kulkevien kuorma-autojen ai heut ta ma melu sekä raskaiden kuljetusten aiheuttama pölyhaitta - metsän tuoma näkösuoja Ammustien lastausasemalle, junaradalle sekä mootto ri tiel le - nimenomaan suurten mäntyjen latvusten tuoma näkösuoja Korpraalintien ja Pa lo kai von tien välisessä notkelmassa - alueen virkistyksellistä arvoa metsän suojassa kulkevine polkuineen ja mm. Jyrin kierroksen upean patikka- ja hiihtoreitin viihtyisyyttä - rikkomattoman metsän suomaa mahdollisuutta alueen lasten tutustumiseen ja leik ki mi seen metsässä - mahdollisuutta sienestämiseen ja marjastamiseen rikkomattomassa maa pe rässä viihtyvien lajien osalta - alueen arvokasta suojaa linnuille ja pieneläimille, joiden läsnäolo osaltaan lisää alu een viihtyisyyttä. Yhdyskuntasuunnittelija: Jyri VI -alueen metsänhakkuu on Liperin kunnan metsänhoitosuunnitelman mukais ta taimikon ensiharvennusta, harvennusta ja ylispuun poistoa. Rakennustarkastaja on myöntänyt niin Jyri VI kuin muilla Jyrin alueilla teh tä vil le harvennushakkuille maisematyöluvan. Maisematyöluvan vireilletulosta on kuulutettu ennen päätöksen antamista sa no-

13 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta ma leh det Karjalainen ja Kotiseutu-uutiset Kuulutusaikana maisematyöluvasta ei saatu ainuttakaan muistutusta tai lausumaa. Hakkuut on kilpailutettu maaliskuun 2015 aikana ja niihin on valittu urakoitsija tek ni sen lautakunnan toimesta. Harvennushakkuu alueella tarkoittaa sitä, että alueelta poistetaan osa kas vamas sa olevasta taimikosta niin että metsällä on mahdollisuus kasvaa ja järeytyä. Käy tän nös sä kun latvukset/oksat ovat toisissaan kiinni on syytä harkita har vennuk sen suorittamista. Asemakaava-alueen harvennuksissa otetaan huomioon alueen kaavamääräys ja val lit se vat olosuhteet. Jyri VI asemakaava-alueella, jossa tässä tapauksessa suo ri te taan harvennusta, on merkintä VL eli lähivirkistysalue. Harvennuksen puitteis sa, toimenpiteen myötä, on katsottu että alueen käytön luonne ja - mah dol lisuu det paranee ja maisema siistiytyy. Katselmuksen perusteella alueen puusto oli osin niin sankkaa, ettei siellä paikoittain pysty liikkumaan ryteikköisyyden vuok si. Alueen pohjakasvillisuus on hyvin niukkaa osissa joissa taimikko on liian ti heää. Harvennuksella edesautetaan myös metsän pohjan elinolosuhteita. Alueella on siemenpuuasentoon jätettyjä runkoja harvakseltaan jotka met sän hoito suun ni tel man mukaan tulee poistaa kasvavalta taimikolta. Liperin kunta on dele goi nut Jyrin alueen harvennuksen metsänhoitoyhdistyksen valvontaan. Heidän kans saan käydyn keskustelun ja katselmuksen perusteella alueella on har vaksel taan siemenpuita. Kyseisen Jyri VI alueen osalta käydyn keskustelun perusteella harvennuksen toteu tuk sen yhteydessä otetaan huomioon seuraavat asiat - Vanhat huonokuntoiset koivut poistetaan, nuoret ja terveet koivut jätetään - Alueelle jätetään siemenpuita maisemapuiksi soveltuvin osin - Muu taimikon harvennus toteutetaan suunnitelman mukaan Tonttien rajoilla olevien siemenpuiden poisto tehdään harkinnan mukaan tässä vai hees sa, sillä perusteella ettei niistä myrskyolosuhteissa kaatuessaan aiheudu hait taa rakennuksille. Hiekkakankaalla olevat yksittäiset männyt ovat kaa tuessaan riski aiheuttamaan vahinkoa ulottuessaan olemassa oleviin rakennuksiin. Alueella ei ole missään vaiheessa suunniteltu avohakkuuta tai sellaista toimen pi det tä, joka vaikeuttaa virkistysalueen käyttöä, maisemaa tai metsän kas vua. Alueelle jää harvennuksen jälkeen puita. Korpraalintien alueen eteläpuolella harvennusta voidaan toteuttaa hyvin suppeas ti koska alueella on asemakaavan mukaan suojelualue (luo-alue) jossa hakkuut ei tule kysymykseen. Puuston harvennus Jyri VI -alueen ympäristössä edesauttaa puuston kasvua ja vä hen tää tuholaisvahinkoja. Ammustien ja Palokaivontien väliselllä alueella on jo nyt havaittavissa puustossa kitukasvuisuutta ytimennävertäjän vuoksi. Melu- ja pö ly hai tan osalta voidaan todeta ettei kyseisen alueen (kuvio 212) en si har vennuk sel la pitäisi käytännössä olla merkitystä.

14 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Alueen polut ja hiihtoreitit tulee vastaisuudessakin kulkemaan metsän reu nus tami na. Puuston antaman näkösuojan osalta on hyvät ja huonot puolet alueen kiinteis tö jen käytössä, toisaalta se antaa näkösuojaa mutta joissain tapauksissa se li sää alueen väärinkäyttöä muun muuassa sillä, että kiinteistön käyttö levitetään naa pu rin eli tässä tapauksessa kunnan puolelle. Alueella käytetään mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia ajouria siten että maanpinnan rikkoutuminen on mahdollisimman vähäistä. Samoja ajouria voidaan käyttää myöhemmissä metsänhoitotöissä. Lautakunta merkitsee saapueen aloitteen tiedoksi ja päättää, että hakkuussa ote taan mahdollisuuksien mukaan huomioon aloitteessa mainitut asiat. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja velvoitetaan saattamaan tämä päätös tiedok si muille aloitteen allekirjoittajille. Maisematyölupapäätös ja kuulutus nähtävillä kokouksessa Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy yhdyskuntasuunnittelijan esityksen. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: yhdyskuntasuunnittelija p Oikaisuvaatimusosoitus

15 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Jatkoaikahakemus rakentamiseen / /2015 Tekla 64 Taloykköset Oy on kuntaan saapuneella kirjeellä anonut jatkoaikaa kiin teis tön rakennusvelvoitteen täyttämiselle saakka. Kiin teis tön alkuperäisen vuokasopimuksen mukaan tontille tulee rakentaa mennessä vähintään 100 m² suuruinen asuinrakennus. Taloykköset Oy on hankkinut vuokraoikeuden kiinteistöön Edellinen vuokraoikeuden omistaja on hakenut rakentamisvelvoitteen täyt tä misel le jatkoaikaa ja sitä on teknisen johtajan tekemällä päätöksellä myön net ty saakka. Hallintosäännön 50 mukaan teknisellä joh ta jalla on oikeus myöntää jatkoaikaa rakentamisvelvoitteen täyttämiseen enintään kak si vuotta. Liiteenä jatkoaikahakemus Teknisen johtajan päätösehdotus: Esitän, että tekninen lautakunta päättää myöntää Taloykköset Oy:lle jatkoaikaa kiin teis tön rakentamisvelvoitteen täyttämiselle hakemuksen mukai ses ti saakka. perustelut: Taloykköset Oy on hankkinut vuokraoikeuden kiinteistöön Haettu jatko ai ka on kunnassa käytössä olevan kolmen vuoden rakentamisvelvoitteen mukai nen vuokraoikeuden siirtymisestä lukien. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Taloykköset Oy, maankäyttö Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Oikaisuvaatimusosoitus Liitteet 4 Jatkoaikahakemus rakentamiseen

16 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä Tekla 65 Liperin kunnan hallintosäännön 24 :n asian ottamisesta kunnanhal lituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallituksen, kunnanhallituksen pu heenjohtajan ja kunnanjoh tajan lisäksi henkilöstö- ja talousasioissa kunnankam reeri. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Säännön 25 :n mukaan kun nan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkas tamisesta ilmoi tettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen ja lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytä kirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamises ta. Seuraavat pöytäkirjat ja muistiot ilmoitetaan tekniselle lautakunnalle: 1. Vaivion vesiosuuskunnan vesihuoltotyön runkojohtourakan työmaakokous 4, Ylämyllyn hyvinvointiasema - Varolantie 3 -suunnittelu, suunnittelukokous 3, Viinijärven keskustan vesijohdon uusiminen, urakkasopimusneuvottelu Ylämyllyn Jyri VIII v asemakaavalaajennuksen kunnallistekniikan rakentaminen, työmaakokous 2, Vuoden 2015 kaavatievalaistuksen rakentaminen, aloituskokous Henkilöstöjaoston pöytäkirjanote , siivoojan tehtävien (252012, ) täyttölupien myöntäminen. 7. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjanote , hammashuollon keskittäminen Ylämyllylle. 8. Liperin Ylämyllyn hyvinvointiasema - Varolantie 3 suunnittelu, suunnittelukokous 4, Seuraavat päätökset ilmoitetaan tiedoksi tekniselle lautakunnalle: Teknisen johtajan päätökset 1-3/2015, tontinvuokraus 2/2015, tontinmyynti 4/2015, henkilöstöpäätös 44-72/2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset Yhdyskuntainisnöörin päätökset 15-30/2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset Yhdyskuntasuunnittelijan päätökset 5/2015, vuokraus 3/2015, etuosto-oikeuspäätös 14-17/2015, lupa-asiapäätökset 3/2015, ympäristöpäätös 2/2015, hankintapäätös

17 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta /2015, osoitteistopäätökset 1-18/2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset /2015, maksuajan muutos (salainen) Rakennustarkastajan päätökset , lupapäätökset ajalta /2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset Isännöitsijän päätökset 4-11/2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset Kiinteistörakennusmestarin päätökset 1-2/2015, venepaikkapäätökset 1-31/2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset Siivoustyönjohtajan päätökset /2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset Seuraavat asiat ilmoitetaan tiedoksi tekniselle lautakunnalle: 1. Tuulivoimaloita Liperin Korpivaaraan, esisuunnitteluaineisto (jaetaan kokousmateriaalin mukana). 2. Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen päätös avustuksen myöntämisestä yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin 3. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tarkistuspäätös , koskien korkotukilainapäätöksen tarkistamista (Kiinteistö Oy Liperin Konttilansalmen Hoivakoti). 4. Fingrid Oyj:n ilmoitus välisenä aikana suoritettavista johtoaukeiden raivauksista Liperin kunnan alueella. 5. Vesialueen ruoppaus (vesikasvillisuuden poisto juurineen) Oriveden Kirkkolahdessa, Niittylä 11:1 tilan edustalta. 6. Vesialueen ruoppaus (kivien poisto) Pyhäselällä, tilan Pesolansaari 19:92 edustalta. 7. Pohjois-Karjalan ely-keskuksen ilmoitus , jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa, merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 8. Vuoden 2015 tievalaistushankkeiden rakentaminen, työaikainen urakkatakaus Teknisen lautakunnan taloustilanne Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asiat tiedokseen ja päättää, ettei nii tä oteta kunta lain 51 :n no jalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

18 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 57, 58, 61, 62, 65 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (365/1995) 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 60, 63, 64 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n 2 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 60 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: LIPERIN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA Postiosoite: PL 20, LIPERI Käyntiosoite: Keskustie 10, LIPERI Telefaksi: Sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Liperin kunnan tekniselle lautakunnalle, on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan oikaisua, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi-

19 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ mitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintokäyttölain (586/1996) 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostiviestinä, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, KUOPIO Telefaksi: Sähköposti: Asiakaspalvelu: arkisin 8:00-16:15 Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Kunnallisvalitus Pykälä Hallintovalitus Pykälä Muu valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Pykälä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei ote ta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleises ti näh täväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimi tettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

20 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintokäyttölain (586/1996) 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitus on toimitettu telefaksina tai sähköpostiviestinä, alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä valitusviranomaiselle. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät LISÄTIETOJA Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIASSA Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai suun voidaan julkisis ta hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaa ti mal la hankintayksiköltä oikaisua (han kintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituk sella mark kina oi keuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mu kaisen kyn nysar von. Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat I OIKAISUOHJE Pykälät 59 Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä tön voi tehdä hankin talain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikai sun voi tehdä tarjouskilpai luun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta)

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 09.12.2016 klo 11:00-11:05 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A, 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen.

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 7.12.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä perus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 27.11.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Päätöspöytäkirja 1(5) Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Selostus asiasta Tilapalvelut kilpailutti Laajennus J2:n urakoitsijat rajoitetulla menettelyllä. Kiinto- ja rst-kalusteurakan

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Liikuntalautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :issä 10 tehtyyn päätökseen voi hakea Nurmijärven liikuntalautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava Nurmijärven

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Teknisen lautakunnan päätöksiin XX tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Yhdyskuntalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS Kokouspäivämäärä 29.6.2017 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-898 Otanmäen koulun muutostyöt päiväkodiksi rakennusurakka Hankinta sisältää Otanmäen koulun entisen lukio-osan muutostyöt päiväkotitiloiksi rakennustekniset

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 22.3.2017 65-81 114- MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET / KUNNALLISASIAT. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET / KUNNALLISASIAT. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: MUUTOKSENHAKUOHJEET/TELA MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: :t 59,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot