6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien"

Transkriptio

1 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t Kokousasian otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 58 Pöytäkirjantarkastajat 4 59 Pienryhmäkoti Penttilänpiha talo B muutos ja peruskorjaus - 5 urakoitsijan valinta 60 Lentoasemantien kunnallistekniikan suunnitelmien 6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien 8 Viinijärven keskustan vesijohdon uusimis- ja saneerausurakkaa 62 Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle 10 Liperinsalon ja Vaivion kylän jätepisteiden siirtämisestä 63 Aloite Jyri VI -alueen metsän puolesta Jatkoaikahakemus rakentamiseen Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä 16

2 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Nylund Pertti puheenjohtaja Piironen Kauko varapuheenjohtaja Kotkajuuri Kauko jäsen Lappalainen Tomi jäsen Mäkisalo Aulis jäsen Nevalainen Susanna jäsen Riikonen Tarja jäsen Räty Suvi jäsen Muut saapuvilla olleet Pitkänen Jorma khall pj Koppinen Kirsi kh edustaja Hirvonen Tommi tekninen johtaja Pitkänen Päivi osastosihteeri Poissa Hoppa Helinä jäsen Mikkanen Hannele kunnanjohtaja Allekirjoitukset Pertti Nylund puheenjohtaja Päivi Pitkänen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika Kauko Kotkajuuri pöytäkirjantarkastaja Tomi Lappalainen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Liperin kunnanvirastotalolla kokousta seuraavana päivänä klo

3 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekla 57 Teknisen johtajan päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajat Tekla 58 Teknisen johtajan päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Kauko Kotkajuuri ja Tomi Lappalainen. Päätös: Valittiin Kauko Kotkajuuri ja Tomi Lappalainen.

5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Pienryhmäkoti Penttilänpiha talo B muutos ja peruskorjaus - urakoitsijan valinta 506/ /2011 Tekla 59 Tekninen lautakunta on (40 ) hyväksynyt Liperin kirkonkylän pien ryhmä ko din TALO B:n lopulliset toteutussuunnitelmat. Tekninen osasto on päivätyllä tarjouspyynnöllä pyytänyt ko ko nais urakka tar jouk sia, käsittäen kohteen rakennustekniset, sähkötekniset ja LVIA-tekniset työt ml. sprinklauksen runkojohdon rakentaminen sekä v rakennetun TA- LO C:n sprinklaus. Kilpailua koskeva ilmoitus on julkaistu Hilmassa klo Tarjouspyynnön mukaan tarjoukset tuli jättää klo mennessä. Tarjous pyyn nön mukainen valintaperuste on tarjouspyyntöehdot täyttävien tarjoajien kes kuu des sa halvin tarjoushinta. Määräaikaan mennessä tarjouksensa olivat jättä neet avaamispöytäkirjassa mainitut kuusi eri tarjoajaa. Hallintosäännön 50 :n mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan ra ken nushank kei den pääpiirustusten ja lopullisen kustannuarvion hyväksymisestä, ra kenta mi sen suoritustavasta ja työn aloittamisen ajankohdasta, kun ta lon ra ken nushank keen koko on alle 500 k-m²/ euroa (alv 0%). Valtuusto on myöntänyt hankkeelle euron määrärahan vuodelle Liitteenä tarjousten avaamispöytäkirja Rakennuttajainsinööri Tekninen lautakunta päättää aloittaa urakkasopimukseen tähtäävät neuvottelut Ra ken nus toi mis to Eero Reijonen Oy:n kanssa. Perusteena halvin tar jous pyyn töeh dot täyttävä tarjous. Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: tarjouksen jättäneet urakoitsijat Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Hankintaoikaisu ja valitusosoitus markkinaoikeuteen Liitteet 1 Pienryhmäkoti Penttilänpiha talo B muutos ja peruskorjaus - tarjousten avaamispöytäkirja

6 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Lentoasemantien kunnallistekniikan suunnitelmien hyväksyminen 506/14.05/2014 Tekla 60 Lentoasemantien kunnallistekniikan rakentamishanketta on aloittanut vetämään Len to ase man tien vesiyhtymä. Hankkeen suunnittelun aikana on tullut tarve laajen taa vesihuoltohanke koskemaan myös 9-tien pohjoispuolista aluetta, joka on osin asumis- ja osin elinkeinoelämän käytössä. Tässä yhteydessä Len to aseman tien vesiyhtymä on vetäytynyt hankkeesta ja esittänyt kunnalle päivä tyl lä kirjeellä, että kunta rakentaa vesi- ja viemäriverkoston Lentoasemantien alu eel le. Tekninen lautakunta on esittänyt hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen määrä ra haa vuoden 2015 talousarvioon. Pohjois-Karjalan Ely-keskukselta on haettu avus tus ta haja-asutusalueiden vesihuollon toteuttamiseen. Pohjois-Karjalan Ely-keskus on päätöksellään (POKELY/1171/2014) hyväksynyt hankkeen kustannuksiksi euroa ja myöntänyt Liperin kunnalle avustusta euroa, kuitenkin enintään 25 % toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Päätöksen mukaan hanke tulee aloittaa kuuden kuukauden kuluessa päätöspäivästä sekä suorittaa loppuun mennessä. Teknisen johtajan päätöksellä , 5/2015 kunnallistekniikan suunnittelijaksi on valittu Ma ve plan Oy. Vuodelle 2015 vahvistetussa talousarviossa on varattu hankkeelle euron menomääräraha ja euron tulomääräraha. Hallintosäännön 50 kohdan d mukaan lautakunta päättää suunnitelmien ja kus tan nus ar vion hyväksymisestä sekä rakentamisen suoritustavasta ja aloit ta misen ajankohdasta vesirakennushankkeiden kustannusarvion ollessa alle euroa (alv 0 %). Suunnitelmat esitellään kokouksessa Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy Maveplan Oy:n laatimat Lentoasemantien alueen kun nallis tek ni set päivätyt suunnitelmat sekä kus tan nus ar vion euroa (alv 0 %). Hanke toteutetaan urakkakilpailun perusteella valittavan urakoitsijan toimesta vuoden 2015 aikana. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Tiedoksi: tekninen osasto

7 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Lisätietoja: Oikaisuvaatimusosoitus

8 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien Viinijärven keskustan vesijohdon uusimis- ja saneerausurakkaa 412/ /2014 Tekla Markkinaoikeus on lähettänyt kuntaan päivätyn liitteen mukaisen sitou mus- tai vastinepyynnön, jossa markkinaoikeus varaa Liperin kunnalle hankin ta yk sik kö nä tilaisuuden antaa julkisista hankinnoista annetun lain 92 :n 1 mo men tis sa tarkoitettu väliaikainen kirjallinen sitoumus siitä, ettei han kin ta päätös tä panna täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä. Jos han kin ta yk sik kö kuitenkin katsoo, ettei se voi antaa edellä tarkoitettua si tou musta, markkinaoikeus varaa hankintayksikölle tilaisuuden antaa perusteltu vastine va lit ta jan hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaista kieltämistä koskevaan vaa ti muk seen. Si tou mus tai vastine tuli toimittaa markkinaoikeudelle klo mennes sä. Teknisen osaston toimesta on isännöitsijän ja yhdyskuntainsinöörin al le kir joit tama liitteen mukainen vastine toi mi tet tu markkinaoikeudelle klo Markkinaoikeus on päätöksellään kieltänyt Liperin kuntaa väliaikaisesti tekemästä hankintasopimusta tai muutoinkaan panemasta täytäntöön Liperin kunnan teknisen lautakunnan tekemää hankintapäätöstä. Viinijärvellä on viime vuosien aikana esiintynyt lukuisia vedenjakeluun ja -laatuun liit ty viä häiriöitä, joiden poistaminen mahdollisimman pian on ensiarvoisen tärkeää. Markkinaoikeuden ilmoituksen mukaan valituksen käsittely mark ki na oi keudes sa kestää vähintään kolmesta kuuteen kuukauteen, joten hankkeen vii väs tymi nen tar koit tai si sitä, ettei hanketta voida toteuttaa tämän vuoden aikana. Hankintayksikkö voi edelleen hakea markkinaoikeudelta täytäntöönpanon sal limis ta, jos on sellaisia seikkoja joiden perusteella täytäntöönpanon kieltämisestä ai heu tui si suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat. Teknisen osaston toimesta on toimitettu markkinaoikeudelle hakemus täy täntöön pa non sallimiseksi Liitteenä Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, Laadittu vastine, Markki na oi keu den hankintapäätöksen väliaikaista täytäntöönpanon kieltoa ko ke va pää tös sekä Hakemus täytäntöönpanon sallimiseksi Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy markkinaoikeudelle annetun vastineen ja hakemuksen täy-

9 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekla 61 tän töön pa non sallimiseksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Markkinaoikeus on ratkaissut Viinijärven keskustan vesijohdon uusimisen urakoitsijan valintapäätöksestä tehdyn valituksen. Päätöksellään no 303/15 markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta. Markkinaoikeuden määräämä väliaikainen kielto raukeaa. Viinijärven keskustan vesijohdon uusimisen urakoitsijan valinnasta tehdystä päätöksestä on tehty myös oikaisuvaatimus, jonka tekninen lautakunta on käsitellyt Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai - päätös on muuten lainvastainen. Tämä päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle Urakkasopimusneuvottelu urakoitsijaksi valitun Maansiirto E. Huttunen Oy:n kanssa on käyty Liitteenä markkinaoikeuden päätös Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta merkitsee markkinaoikeuden päätöksen tiedoksi. Sopimus Viinijärven keskustan vesijohdon uusimisesta allekirjoitetaan Maansiirto E. Huttunen Oy:n kanssa. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: tekninen osasto Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Muutoksenhakukielto Liitteet 2 Markkinaoikeuden päätös Nro 303/15

10 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle Liperinsalon ja Vaivion kylän jätepisteiden siirtämisestä 310/ /2014 Tekla 62 Niinikon Erä ry on toimittanut Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle kirjeen, jos sa se toivoo jätepisteen siirtoa omistamaltaan tontilta mahdollisimman pian. Siir to pyyn nön syynä on jätepisteen väärinkäyttö ja siivottomuus. Liperin kunta on myynyt kiinteistön, jolla Vaivion jätepiste sijaitsee. Kiinteistön uu si omistaja on ilmoittanut Joensuun alueelliselle lautakunnalle, että kiin teis tössä tulee toimimaan juhlapalveluyritys, eikä ole soveliasta, että tällaisella tontilla si jait see jätepiste. Kiinteistön omistaja on pyytänyt jätepisteen siirtoa viimeistään vuo den 2015 syksyllä. Joensuun alueellinen jätelautakunta on pyytänyt Liperin kunnan teknisen osaston lausuntoa Liperinsalon ja Vaivion jätepisteiden poistamisesta ja mah dol li sesta korvaamisesta. Lausunnossa tulisi tarvittaessa esittää paikat uusille pisteille. Lau sun nos sa on lisäksi pyydetty tietoja mahdollisista jätepisteitä koskevista so pimuk sis ta ja niiden irtisanomisajoista. Lisäksi pyydetään kunnan näkemystä jä tepis tei den siirtämisen aikataulusta. Lausuntopyyntö liitteineen on nähtävänä teknisen lautakunnan kokouksessa. Valvontainsinööri: Esitän tekniselle lautakunnalle, että se antaa Liperinsalon ja Vaivion kylän jä tepis tei den siirtämisestä seuraavan lausunnon: Kunta pitää valitettavana, jos jätepisteitä joudutaan poistamaan. Toisaalta kunta ym mär tää maanomistajien toiveet, sillä usein jätepisteet ja niiden ympäristö ovat sii vot to mia, koska jätepisteet ovat väärinkäytön kohteina ja niille tuodaan jä te pisteil le kuulumattomia jätteitä. Lakkauttamisten sijasta kunta pitää jätepisteiden siirtoa parempana vaih to eh tona. Näin asiakkaille taataan kattava jätehuoltoverkosto. Lausunnon liitteenä on kak si karttaa, joihin on merkitty kunnan omistuksessa olevia kiinteistöjä (Vai vio 2 kpl ja Liperinsalo 1 kpl). Nämä kiinteistöt saattaisivat olla mahdollisia kor vaa via jätepisteiden sijoituspaikkoja. Selvityksiä mahdollisista sijoittamisen esteistä kunta ei ole näiden kiinteistöjen osalta tehnyt. Lausuntopyynnön liitteenä olevan selvityksen mukaan pääosa sekä Vaivion että Li pe rin sa lon jätepisteiden käyttäjistä on kesäasukkaita. Kohtuullista siten olisi, et tä jätepisteet voisivat vielä sijaita nykyisillä paikoillaan tulevan kesäkauden ja mah dol li nen poistaminen tai siirto tehtäisiin vasta syksyllä Tämä takaisi myös sen, että asiakkaille ehdittäisiin tiedottaa muuttuneesta tilanteesta hyvissä ajoin. Kirjallisia sopimuksia jätepisteiden sijoittamisesta ei kunnan tiedossa ole.

11 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy valvontainsinöörin esityksen. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Joensuun alueellinen jätelautakunta Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: valvontainsinööri, p Muutoksenhakukielto Liitteet 3 Liperinsalon ja Vaivion kylän jätepisteiden siirtäminen, kunnan maanomistus

12 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Aloite Jyri VI -alueen metsän puolesta 216/ /2015 Tekla 63 Palokaivontien, Korpraalintien ja Kersantintien asukkaat (104 allekirjoittajaa) ovat kun taan saapuneella kirjeellä vastustaneet Jyrinkylän Jyri VI -alueen met sä aluei den suunniteltua siemenpuiden ja muiden suurten mäntyjen poistoa, ja vedonneet Liperin kuntaa hylkäämään aiemmin tehdyn päätöksen alueen suuri ko koi sen puuston (ml. siemenpuut) koneellisesta poistosta. Kirjeen mukaan alle kir joit ta jat hyväksyvät kyllä tieheikköjen ja nuoren alikasvuston rai vaa misen/siis ti mi sen maapohjaa rikkomattomin keinoin. Allekirjoittajien mielestä tämä asuinalueen välittömässä läheisyydessä oleva ja tont tei hin rajautuva metsäalue määrittää asuinalueen luonnetta merkittävästi ja sii hen kohdistuvat suunnitellut toimenpiteet muuttavat arvostetun ja viihtyisän ym pä ris tön peruuttamattomasti huonommaksi. Allekirjoittajat vastustavat suurten mäntyjen, siemenpuiden poistoa sekä alueen met sän hoi dol lis ten toimenpiteiden tekemistä suurilla koneilla, jotka tuhoavat maa pin nan, koska nämä toimenpiteet huonontavat oleellisesti - asuinympäristön maisemallisia arvoja, jotka ovat olleet ratkaisevassa ase massa kun tontteja on varattu - alueen puistomaista luonnetta, joka on tonttien myynnin yhteydessä saadun tie don mukaan luvattu säilyttää - asuinalueen rauhaa, koska puuston poistamisen myötä lisääntyy niin ju na radan, moottoritien, kuin Ammustiellä lastausasemalle kulkevien kuorma-autojen ai heut ta ma melu sekä raskaiden kuljetusten aiheuttama pölyhaitta - metsän tuoma näkösuoja Ammustien lastausasemalle, junaradalle sekä mootto ri tiel le - nimenomaan suurten mäntyjen latvusten tuoma näkösuoja Korpraalintien ja Pa lo kai von tien välisessä notkelmassa - alueen virkistyksellistä arvoa metsän suojassa kulkevine polkuineen ja mm. Jyrin kierroksen upean patikka- ja hiihtoreitin viihtyisyyttä - rikkomattoman metsän suomaa mahdollisuutta alueen lasten tutustumiseen ja leik ki mi seen metsässä - mahdollisuutta sienestämiseen ja marjastamiseen rikkomattomassa maa pe rässä viihtyvien lajien osalta - alueen arvokasta suojaa linnuille ja pieneläimille, joiden läsnäolo osaltaan lisää alu een viihtyisyyttä. Yhdyskuntasuunnittelija: Jyri VI -alueen metsänhakkuu on Liperin kunnan metsänhoitosuunnitelman mukais ta taimikon ensiharvennusta, harvennusta ja ylispuun poistoa. Rakennustarkastaja on myöntänyt niin Jyri VI kuin muilla Jyrin alueilla teh tä vil le harvennushakkuille maisematyöluvan. Maisematyöluvan vireilletulosta on kuulutettu ennen päätöksen antamista sa no-

13 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta ma leh det Karjalainen ja Kotiseutu-uutiset Kuulutusaikana maisematyöluvasta ei saatu ainuttakaan muistutusta tai lausumaa. Hakkuut on kilpailutettu maaliskuun 2015 aikana ja niihin on valittu urakoitsija tek ni sen lautakunnan toimesta. Harvennushakkuu alueella tarkoittaa sitä, että alueelta poistetaan osa kas vamas sa olevasta taimikosta niin että metsällä on mahdollisuus kasvaa ja järeytyä. Käy tän nös sä kun latvukset/oksat ovat toisissaan kiinni on syytä harkita har vennuk sen suorittamista. Asemakaava-alueen harvennuksissa otetaan huomioon alueen kaavamääräys ja val lit se vat olosuhteet. Jyri VI asemakaava-alueella, jossa tässä tapauksessa suo ri te taan harvennusta, on merkintä VL eli lähivirkistysalue. Harvennuksen puitteis sa, toimenpiteen myötä, on katsottu että alueen käytön luonne ja - mah dol lisuu det paranee ja maisema siistiytyy. Katselmuksen perusteella alueen puusto oli osin niin sankkaa, ettei siellä paikoittain pysty liikkumaan ryteikköisyyden vuok si. Alueen pohjakasvillisuus on hyvin niukkaa osissa joissa taimikko on liian ti heää. Harvennuksella edesautetaan myös metsän pohjan elinolosuhteita. Alueella on siemenpuuasentoon jätettyjä runkoja harvakseltaan jotka met sän hoito suun ni tel man mukaan tulee poistaa kasvavalta taimikolta. Liperin kunta on dele goi nut Jyrin alueen harvennuksen metsänhoitoyhdistyksen valvontaan. Heidän kans saan käydyn keskustelun ja katselmuksen perusteella alueella on har vaksel taan siemenpuita. Kyseisen Jyri VI alueen osalta käydyn keskustelun perusteella harvennuksen toteu tuk sen yhteydessä otetaan huomioon seuraavat asiat - Vanhat huonokuntoiset koivut poistetaan, nuoret ja terveet koivut jätetään - Alueelle jätetään siemenpuita maisemapuiksi soveltuvin osin - Muu taimikon harvennus toteutetaan suunnitelman mukaan Tonttien rajoilla olevien siemenpuiden poisto tehdään harkinnan mukaan tässä vai hees sa, sillä perusteella ettei niistä myrskyolosuhteissa kaatuessaan aiheudu hait taa rakennuksille. Hiekkakankaalla olevat yksittäiset männyt ovat kaa tuessaan riski aiheuttamaan vahinkoa ulottuessaan olemassa oleviin rakennuksiin. Alueella ei ole missään vaiheessa suunniteltu avohakkuuta tai sellaista toimen pi det tä, joka vaikeuttaa virkistysalueen käyttöä, maisemaa tai metsän kas vua. Alueelle jää harvennuksen jälkeen puita. Korpraalintien alueen eteläpuolella harvennusta voidaan toteuttaa hyvin suppeas ti koska alueella on asemakaavan mukaan suojelualue (luo-alue) jossa hakkuut ei tule kysymykseen. Puuston harvennus Jyri VI -alueen ympäristössä edesauttaa puuston kasvua ja vä hen tää tuholaisvahinkoja. Ammustien ja Palokaivontien väliselllä alueella on jo nyt havaittavissa puustossa kitukasvuisuutta ytimennävertäjän vuoksi. Melu- ja pö ly hai tan osalta voidaan todeta ettei kyseisen alueen (kuvio 212) en si har vennuk sel la pitäisi käytännössä olla merkitystä.

14 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Alueen polut ja hiihtoreitit tulee vastaisuudessakin kulkemaan metsän reu nus tami na. Puuston antaman näkösuojan osalta on hyvät ja huonot puolet alueen kiinteis tö jen käytössä, toisaalta se antaa näkösuojaa mutta joissain tapauksissa se li sää alueen väärinkäyttöä muun muuassa sillä, että kiinteistön käyttö levitetään naa pu rin eli tässä tapauksessa kunnan puolelle. Alueella käytetään mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia ajouria siten että maanpinnan rikkoutuminen on mahdollisimman vähäistä. Samoja ajouria voidaan käyttää myöhemmissä metsänhoitotöissä. Lautakunta merkitsee saapueen aloitteen tiedoksi ja päättää, että hakkuussa ote taan mahdollisuuksien mukaan huomioon aloitteessa mainitut asiat. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja velvoitetaan saattamaan tämä päätös tiedok si muille aloitteen allekirjoittajille. Maisematyölupapäätös ja kuulutus nähtävillä kokouksessa Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy yhdyskuntasuunnittelijan esityksen. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: yhdyskuntasuunnittelija p Oikaisuvaatimusosoitus

15 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Jatkoaikahakemus rakentamiseen / /2015 Tekla 64 Taloykköset Oy on kuntaan saapuneella kirjeellä anonut jatkoaikaa kiin teis tön rakennusvelvoitteen täyttämiselle saakka. Kiin teis tön alkuperäisen vuokasopimuksen mukaan tontille tulee rakentaa mennessä vähintään 100 m² suuruinen asuinrakennus. Taloykköset Oy on hankkinut vuokraoikeuden kiinteistöön Edellinen vuokraoikeuden omistaja on hakenut rakentamisvelvoitteen täyt tä misel le jatkoaikaa ja sitä on teknisen johtajan tekemällä päätöksellä myön net ty saakka. Hallintosäännön 50 mukaan teknisellä joh ta jalla on oikeus myöntää jatkoaikaa rakentamisvelvoitteen täyttämiseen enintään kak si vuotta. Liiteenä jatkoaikahakemus Teknisen johtajan päätösehdotus: Esitän, että tekninen lautakunta päättää myöntää Taloykköset Oy:lle jatkoaikaa kiin teis tön rakentamisvelvoitteen täyttämiselle hakemuksen mukai ses ti saakka. perustelut: Taloykköset Oy on hankkinut vuokraoikeuden kiinteistöön Haettu jatko ai ka on kunnassa käytössä olevan kolmen vuoden rakentamisvelvoitteen mukai nen vuokraoikeuden siirtymisestä lukien. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Taloykköset Oy, maankäyttö Tiedoksi: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Oikaisuvaatimusosoitus Liitteet 4 Jatkoaikahakemus rakentamiseen

16 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä Tekla 65 Liperin kunnan hallintosäännön 24 :n asian ottamisesta kunnanhal lituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallituksen, kunnanhallituksen pu heenjohtajan ja kunnanjoh tajan lisäksi henkilöstö- ja talousasioissa kunnankam reeri. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Säännön 25 :n mukaan kun nan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkas tamisesta ilmoi tettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen ja lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytä kirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamises ta. Seuraavat pöytäkirjat ja muistiot ilmoitetaan tekniselle lautakunnalle: 1. Vaivion vesiosuuskunnan vesihuoltotyön runkojohtourakan työmaakokous 4, Ylämyllyn hyvinvointiasema - Varolantie 3 -suunnittelu, suunnittelukokous 3, Viinijärven keskustan vesijohdon uusiminen, urakkasopimusneuvottelu Ylämyllyn Jyri VIII v asemakaavalaajennuksen kunnallistekniikan rakentaminen, työmaakokous 2, Vuoden 2015 kaavatievalaistuksen rakentaminen, aloituskokous Henkilöstöjaoston pöytäkirjanote , siivoojan tehtävien (252012, ) täyttölupien myöntäminen. 7. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjanote , hammashuollon keskittäminen Ylämyllylle. 8. Liperin Ylämyllyn hyvinvointiasema - Varolantie 3 suunnittelu, suunnittelukokous 4, Seuraavat päätökset ilmoitetaan tiedoksi tekniselle lautakunnalle: Teknisen johtajan päätökset 1-3/2015, tontinvuokraus 2/2015, tontinmyynti 4/2015, henkilöstöpäätös 44-72/2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset Yhdyskuntainisnöörin päätökset 15-30/2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset Yhdyskuntasuunnittelijan päätökset 5/2015, vuokraus 3/2015, etuosto-oikeuspäätös 14-17/2015, lupa-asiapäätökset 3/2015, ympäristöpäätös 2/2015, hankintapäätös

17 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta /2015, osoitteistopäätökset 1-18/2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset /2015, maksuajan muutos (salainen) Rakennustarkastajan päätökset , lupapäätökset ajalta /2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset Isännöitsijän päätökset 4-11/2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset Kiinteistörakennusmestarin päätökset 1-2/2015, venepaikkapäätökset 1-31/2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset Siivoustyönjohtajan päätökset /2015, populukseen tallennetut henkilöstöpäätökset Seuraavat asiat ilmoitetaan tiedoksi tekniselle lautakunnalle: 1. Tuulivoimaloita Liperin Korpivaaraan, esisuunnitteluaineisto (jaetaan kokousmateriaalin mukana). 2. Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen päätös avustuksen myöntämisestä yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin 3. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tarkistuspäätös , koskien korkotukilainapäätöksen tarkistamista (Kiinteistö Oy Liperin Konttilansalmen Hoivakoti). 4. Fingrid Oyj:n ilmoitus välisenä aikana suoritettavista johtoaukeiden raivauksista Liperin kunnan alueella. 5. Vesialueen ruoppaus (vesikasvillisuuden poisto juurineen) Oriveden Kirkkolahdessa, Niittylä 11:1 tilan edustalta. 6. Vesialueen ruoppaus (kivien poisto) Pyhäselällä, tilan Pesolansaari 19:92 edustalta. 7. Pohjois-Karjalan ely-keskuksen ilmoitus , jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa, merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 8. Vuoden 2015 tievalaistushankkeiden rakentaminen, työaikainen urakkatakaus Teknisen lautakunnan taloustilanne Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asiat tiedokseen ja päättää, ettei nii tä oteta kunta lain 51 :n no jalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

18 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 57, 58, 61, 62, 65 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (365/1995) 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 60, 63, 64 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n 2 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 60 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: LIPERIN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA Postiosoite: PL 20, LIPERI Käyntiosoite: Keskustie 10, LIPERI Telefaksi: Sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Liperin kunnan tekniselle lautakunnalle, on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan oikaisua, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi-

19 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ mitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintokäyttölain (586/1996) 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostiviestinä, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, KUOPIO Telefaksi: Sähköposti: Asiakaspalvelu: arkisin 8:00-16:15 Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Kunnallisvalitus Pykälä Hallintovalitus Pykälä Muu valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Pykälä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei ote ta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleises ti näh täväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimi tettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

20 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintokäyttölain (586/1996) 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitus on toimitettu telefaksina tai sähköpostiviestinä, alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä valitusviranomaiselle. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät LISÄTIETOJA Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIASSA Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai suun voidaan julkisis ta hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaa ti mal la hankintayksiköltä oikaisua (han kintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituk sella mark kina oi keuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mu kaisen kyn nysar von. Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat I OIKAISUOHJE Pykälät 59 Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä tön voi tehdä hankin talain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikai sun voi tehdä tarjouskilpai luun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 27.03.2014 klo 17:00-18:40 Paikka Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 13 Teknisten palvelujen toimialan toimintakertomus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot