Jyväsk ylän k aupungink irjaston h istoriaa vuode sta 1860 Marik a Alanen 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväsk ylän k aupungink irjaston h istoriaa vuode sta 1860 Marik a Alanen 2008"

Transkriptio

1 Jyväsk ylän k aupungink irjaston h istoriaa vuode sta 1860 Marik a Alanen 2008 Jyväsk ylän k aupungink irjasto K esk i-suom en m aak untak irjasto

2 3 Lainak irjaston ensim m äiset ask eleet vuosina K ansank irjasto viinarah oi la.vuodet Kirjaston tilat 5 K ak si k irjastoa uudessa k irjastotalossa vuosina Toim ipisteitä ym päri k aupunk ia vuosina Tilak ysym ys 9 Sivuk irjastot 9 Laitosk irjasto ja k irjastoauto 10 Kirjaston toim inta 12 Vuodesta eteenpäin 12 Siirtym inen atk -järjestelm ään luvun lam a 14 Lam an jälk een 15 K irjasto nyt 17 K aavio: Lainam äärät eri vuosik ym m eninä 17 Läh teet 17 A lk uperäisläh teet 17 Kirja lisuus 17 Kuvat Tek sti: Marik a A lanen Taitto ja etuk annen k uva: Juh a H älinen 2

3 Merk ittävän suom alaisen vaik uttajan ja fennom aanin, toh tori Wolm ar Sch ildt-k ilpisen aloitteesta Jyväsk ylän säästöpank in yh teyteen perustettiin vuonna 1859 lainak irjarah asto.sen säännöissä m äärättiin, että osa pank in voittorah oista piti lah joittaa Jyväsk ylän k aupungin lainak irjasto le. Vuonna 1863 Sch ildt-k ilpinen tek i ensim m äisen k irjalah joituk sen k irjastoa varten, ja julk inen lainaustoim inta aloitettiin seuraavana vuonna.k ansank irjasto sijoitettiin ilm eisesti k ansak oulunopettajasem inaarin k irjaston pienek si ja epävira lisek si osak si, ja sen lainaustoim innasta h uoleh tivat sem inaarin oppilaat vuorote len. Ensim m äisenä k irjastonh oitajana toim i leh tori K.G.Göös. K ansank irjaston k irjavalik oim a oli aluk si h yvin suppea, m utta lainaustoim inta alk oi vilk k aana.lainaajien nim et k irjoitettiin lainausk irjaan, jossa jok aise le k irja le oli varattu om a sivu.lainaajan nim en perään lisättiin osoite, jos h enk ilö oli tuntem aton.k irjaston auk ioloajak si vak iintui sunnuntaiaam u, k osk a päivä sopi parh aiten k auem paa k irk onm enoih in tulevi le. Auk ioloaik aa yritettiin k y lä siirtää, k osk a sunnuntain auk ioloajan k atsottiin olevan liian läh e lä aam uh artauden alk am ista.täm ä ei k uitenk aan onnistunut k äytännössä. Suom en ensim m äinen lainak irjasto, Vaasan luk uk irjasto, perustettiin E nnen Jyväsk ylää k irjastoja oli jo usei la k ym m eni lä paik k ak unni la. Lainak irjaston k irjavalik oim aa k asvatettiin aina vuoteen 1875 saak k a, jo loin uusien k irjojen h ank k im inen k esk eytyi.tuo loin lainattavana oli jo noin 340 k irjaa.k äytännössä k irjavarasto k uitenk in pieneni, k osk a lainaajat eivät h uolim attom uuttaan tai epäreh e lisyyttään palauttaneet lainaam iaan k irjoja.k irjasto antoi viim eiset lainansa ilm eisesti vuonna 1877, ja sen toim inta h iipui, vaik k a m itään vira lista päätöstä toim innan lopettam isesta ei teh tyk ään.lainak irjaston h eik k o tilanne 1870-luvu la näk yi leh tik irjoituk sissa, joissa valiteltiin, että k ok o k irjastoa ei tunnu olevan olem assak aan. Esim erk ik si nim im erk k i k äsityöläissä li n. g. k irjoitti vuonna 1876 K esk i-suom i leh teen: Melk ein k aik issa m aapitäjissä puh um attak aan k aupungeista tavataan tätä nyk yä lainak irjasto ja se lainen on k aik eti tää läk in olevinaan, vaik k a ei si lä todenteo la näytä olevan m uuta k uin paljas nim i.- - en ole eläissäni m issään m uua la vielä näh nyt se laista lainak irjastoa, jok a vetäisi vertoja Jyväsk ylän lainak irjasto le.- - m enin - - lainaam aan k irjoja puh eena olevasta k irjastosta, m utta ih m eek seni näin k o- k o k irjastossa olevan 6 tai 7:n jotenk in rik k inäistä k irjaa. Vuonna 1879 Jyväsk ylään perustettiin annisk eluyh tiö, jok a sai yk sinoik euden väk ijuom ien m yyntiin. Sen voittorah at tuli k äyttää k aupunginvaltuuston m äärääm ä lä tava la yleish yödy lisiin tark oituk siin. Yh tiön ensim m äisen joh tok unnan jäsenet edustivat k aupungin sivistyneistöä, ja h e ottivat k ansank irjastoasian esi le yh tiön jak aessa voittorah ojaan ensim m äistä k ertaa. K ansank irjasto le ja luk usali le päätettiin lah joittaa 2800 m ark k aa, jok a oli m elk o pieni sum m a k ok onaisen k irjaston perustam iseen.pienestä pääom asta h uolim atta päätös k irjaston ja luk usalin perustam isesta teh tiin k evää lä 1880.K irjasto le valittiin joh tok unta, jonk a esim ieh ek si nim ettiin pastori Sch önem an. Luk usali avattiin yleisö le jo sam an vuoden k esä lä, ja se toim i k aupungin yh teisenä k ok oontum ispaik k ana.sie lä järjestettiin esim erk ik si laulu- ja soittoh arjoituk sia, sek ä om peluseuran k o- k ouk sia. Sinne tilattiin m yös k aik k i suom enk ieliset, ja m uutam a ruotsink ielinen leh ti. 3

4 Lainaustoim inta aloitettiin vasta h elm ik uussa 1881.K irjasto oli auk i vain sunnuntai-iltapäivisin, m utta silti sitä k äytti ensim m äisenä vuonna m elk ein 700 lainaajaa.ensim m äisestä painetusta k irjaluettelosta vuodelta 1882 näk yy, että k irjastossa oli lainattavissa 669 teosta m onilta eri aloilta.eniten k irjastosta löytyi k uitenk in usk onno lista k irja lisuutta, sek ä k auno- ja lastenk irja lisuutta. Uusi k ansank irjasto otettiin positiivisesti vastaan ja sitä k äytettiin ah k erasti.k irjojen k untoa k iiteltiin leh dissä, sam oin k uin luk usalin leh tivalik oim aa.lainausm äärät alk oivat k uitenk in lask ea 1880-luvun lopu la, ja k irjaston uusien k irjojen ostoon k äytetty rah asum m a pieneni noin 50 m ark k aan vuodessa.täm ä joh tui ilm eisesti siitä, että annisk eluyh tiön voittorah ojen jak am i- sessa tapah tui k esk eytyk siä, ja k irjasto joutui k äyttäm ään saam istaan rah oista suuren osan vuok ram enojen m ak sam iseen. K ansank irjastotoim inta vilk astui k ok o m aassa luvu la. K irjastonh oitaji le alettiin järjestää valtak unna lisia k ok ouk sia, ja K ansanvalistusseuran k iinnostus k irjastoasiaa k oh taan k asvoi. Jyväsk ylä pysyi tästä toim innasta k uitenk in pitk ään syrjässä, vaik k a k irjastotoim inta k aupungissa vilk astuik in. Pastori Sch önem anin jälk een k irjaston esim ieh ek si valittiin toh tori O.A.Forsström ja k irjastonh oitajak si k irk onvartija S.R yynänen. H eidän joh do laan k irjah ank innat aloitettiin uude leen, ja tam m ik uussa julk aistiin taas lainaustilastot k ah delta ede liseltä vuodelta. Tilastoih in liitetyssä innostuneessa artik k elissa todettiin, että vuoden lainausm äärät olivat o leet siih enastisista suurim m at. Seuraavilta vuosilta tilastoja ei k uitenk aan ole enää saatavi la, eik ä uusia k irjojak aan enää h ank ittu.innostus näyttää siis laim enneen. Seuraavina vuosina k irjastotoim intaa yritettiin elvyttää erilaisi la uude leenjärjestelyi lä ja k irjastonh oitajien oh jesäännöi lä.niiden m uk aan k irjastonh oitajan piti esim erk ik si teh dä joh tok unna le h ank intaeh dotuk sia lainauk sien perustee la, sek ä laatia vuosik ertom us. Myös k irjaston auk ioloaik oja uudistettiin.toim inta elpyik in luvun alussa, jo loin esim erk ik si uusien k irjojen h ank inta m uuttui säännö lisek si. Myös lainaustoim inta vilk astui;esim erk ik si vuonna lainausm äärä ylitti jo lainan rajan. Kirjasto viljam ak asiinissa.kuva vuod elta Kuva: Martti A irila 4

5 K irjaston ja luk usalin ensim m äisestä sijaintipaik asta ei ole tietoa.pysyviä tiloja k irjasto ei k uitenk aan saanut m istään, vaan se k iersi aina 1880-luvulta läh tien yk sityish enk ilöiden taloissa. K irjastotoim inta k ärsi jatk uvista h uoneistom uutoista, ja ongelm an ratk aisuk si perustettiin om a rak ennusrah asto. Se k uitenk in yh distettiin m yöh em m in k unna listalon rak ennusrah astoon, josk in liittäm isen yh teydessä k irjasto le ja luk usali le luvattiin järjestää toim itilat uudesta k unna listalosta. K unna listalo valm istui vuonna 189 9, ja k irjasto ja luk usali sijoitettiin talon ensim m äiseen k errok seen. H uoneisto oli tilava ja asianm uk aisesti k alustettu, ja k irjaston taloude linen tilanne h elpottui h uom attavasti vuok ram enojen loppuessa. K irjasto oli k uitenk in jatk uvasti k aupungin m uiden laitosten tie lä, ja se siirrettiin ensin vuonna k unna listalon alak ertaan ja vuonna vanh aan raatih uoneeseen. K irjaston toim inta oli vilk astunut niin paljon, että om a talo alk oi tuntua yh ä ajank oh taisem - m alta.k ansank irjaston joh tok unta päätti osa listua Jyväsk ylään perustetun Tietee lisen k irjaston h ank k eeseen, jonk a tark oituk sena oli m uuttaa Sem inaarink adun varre la oleva valtion viljam ak asiini k irjastotalok si.pitk än prosessin jälk een m ak asiini saatiin siirrettyä valtiolta k aupungin om istuk seen, ja sen k orjaustyöt päästiin aloittam aan m arrask uussa Vuoden k u- luttua rak ennus oli k unnossa, ja k ansank irjasto ja luk usali m uuttivat sinne yh dessä Tietee lisen k irjaston k anssa. Suurin osa rak ennuk sesta annettiin Tietee lisen k irjaston k äyttöön, eivätk ä k ansank irjasto ja luk usali saaneet k uin k ak si h uonetta ja väh än k e laritilaa.tilaa oli siis väh än, m utta k irjasto ja luk usali olivat vih doin saaneet om an toim ipaik an.k irjastotalon vih k im inen pidettiin touk ok uussa 19 16, jo loin m ak asiini luovutettiin k irjastojen joh tok untien h altuun. Vuosina k irjastotalok si m uutetussa entisessä viljam ak asiinissa toim i k ak si k irjastoa. Ym m ärrettävää on, että järjestely aih eutti aik a ajoin ongelm ia läh innä tilanpuutteen vuok si.jyväsk ylän yliopistoyh distys h alusi rak ennuk sen k ok onaan ah taudesta k ärsivän Tietee lisen k irjaston k äyttöön. Vuonna se tek i ensim m äisen k irjastotalon ostoeh dotuk sen, jota perusteltiin si lä, että k irjastotalo oli alun perin suunniteltu Tietee lise le k irjasto le, jok a k asvaessaan tarvitsisi lisää tilaa. Yliopistoyh distyk - sen tarjousta h ark ittiin k aupungin tah o la m elk ein vuoden ajan, ennen k uin asia vietiin valtuuston k äsittelyyn. Asiaa k äsiteltiin puolin ja toisin, m utta lopu linen päätös teh tiin tam m ik uussa 19 24, jo loin esitettiin, että k irjastotaloa ei tä lä k ertaa m yytäisi. Yliopistoyh distys yritti Kirjasto m uutti Sem inaarink ad un viljam ak asiiniin vuonna Kuva: Lauri Laak sovirta

6 vielä vuonna ostaa k irjastotaloa, m utta k aupunk i ei suostunut siih en si läk ään k ertaa. Tilanpuutetta ratk ottiin uusi la h uonejärjestelyi lä. Esim erk ik si k irjastotalon suuri sali ei o lut aluk si k um m ank aan k irjaston k äytössä, vaan rah apulasta k ärsivät k irjastot vuok rasivat sitä k onsertteja, taidenäyttelyitä ja lausuntailtoja varten.touk ok uussa salin vuok raam isesta k esk usteltiin, ja päätettiin, että k aupungink irjasto tarvitsisi tilan om aan k äyttöönsä, jotta sen tilanpuute h elpottaisi.o ngelm ia aih eutti k uitenk in se, että talon om istussuh teet eivät o leet täysin selvi lä: salin vuok raam inen lopetettaisiin, k unh an vain saataisiin selvi le, k uk a asiasta voisi päättää.ensik si piti siis asiak irjoista selvittää, k uk a pystyi m äärääm ään k irjastotalon k äytöstä ja h uoneiden jaosta k ah den k irjaston k esk en.selvisi, että päätösvalta oli k aupungink irjaston joh - tok unna la, jok a suoritti yh dessä Tietee lisen k irjaston h oitovaliok unnan k anssa k irjastotalon h uoneiden uude leenjaon.täm ä jak o pysyi voim assa aina vuoteen saak k a. Vuonna teh tiin m erk ittävä m uutos k aupungink irjaston järjestelyissä. Suljettu h y lyjärjestelm ä h ylättiin, ja k äyttöön otettiin avoh y lyjärjestelm ä, jo loin asiak k aat pystyivät itse h ak em aan h aluam ansa k irjat h y lystä luvun lopussa aloitettiin m yös k esk ustelu uudesta k irjastotalosta.k irjaston joh tok unta näk i tilaisuutensa k oittaneen, k un k aupunginvaltuusto perusti vuonna eri lisen rak ennusjaoston. Sen teh tävänä oli laatia suunnitelm a k aupungin virastojen ja laitosten uudisrak entam isesta seuraavien viiden vuoden aja le. Joh tok unta yritti ak tiivisesti saada k irjastotalon rak entam isen suunnitelm aan m uk aan, m utta h aaveet uudesta k irjastotalosta k aatuivat k aupungin luopuessa rak ennussuunnitelm ista lam an tak ia. K irjaston ah taat olot puh uttivat ajan leh tik irjoituk sissa. K esk isuom alaisessa uudesta k irjastotalosta k irjoitettiin h elm ik uussa 19 30: Vanh aa suljettua h y lyjärjestelm ää vuod elta Kuva: Martti A irila O n erittäin tarpee lista, että asia on otettu päiväjärjestyk seen - - on uuden k irjastotalon rak entam isk ysym ys tärk eä yleisen k irjaston k annalta k atsottuna - - k eh ittym ism ah do lisuudet lopussa - - tilanah tauden vuok si - - lainausosastoon on nyt täytynyt su loa yh teen lasten osasto sek ä aik uisten luk usaliosasto k äsik irjastoineen ja aik ak ausleh tineen.lisäk si on nyk yisessä paik assa se h uone, jota olisi nim itettävä sanom aleh ti-luk uh uoneek si, sem m oinen lok ero, jok a on suorastaan h engenvaara linen, si lä niin ah das, valoton ja tym peäilm ainen se on luk uh uoneek si. K irjaston tilanpuutteeseen oli luvassa h elpotusta, k un Tietee linen k irjasto siirtyi K asvatusopillisen k ork eak oulun k irjastok si, ja sam a la valtion om istuk seen vuonna K aupunk i k atsoi vapautuneensa velvo lisuuk sistaan Tietee listä k irjastoa k oh taan, ja se alk oi pyrk iä siih en, että uusi K asvatusopi lisen k ork eak oulun k irjasto saataisiin m uuttam aan k irjastotalosta k ok onaan pois.sotien tak ia täm ä tapah tui k uitenk in vasta syk sy lä

7 Viljam ak asiini siirtyi pelk ästään k aupungink irjaston k äyttöön vuonna Kauk o Kipon ottam a k uva vuod elta K aupungink irjasto sai k ok o viljam ak asiinin k äyttöönsä m onien vaih eiden jälk een syk sy lä Sen h a lussa oli nyt noin 509 neliöm etriä tilaa.k irjastorak ennus oli k uitenk in sok k eloinen, eik ä sie lä pystytty toteuttam aan k aik k ia h aluttuja uudistuk sia, vaik k a sitä m uok attiink in paljon.jo luvu la todettiin, että vaik k a k irjastotalo palvelee vielä tark oitustaan, tulevaisuudessa olisi välttäm ätöntä rak entaa suurem pi k irjastotalo.vuoden toim intak ertom uk sessa todetaan: k irjaston k äyttö on ede leen voim ak k aasti k asvanut - - [se on]tuonut entistä k ipeäm m in esi le k aik k ialla k irjastossa va litsevan ah tauden.tilanne k äy k estäm ättöm äk si, jos läh iaik oina ei saada aik aan jonk inlaista k ok onaisratk aisua. Tilanpuute joh tui k irjaston k äytön lisääntym isestä ja k irjam äärien k asvusta.jyväsk ylän väk iluk u k asvoi m elk oisesti sotien jälk een, k un K arjalasta m uutti siirtolaisia k aupunk iin. Vuonna asuk asluk u oli 7 400, k un se vuonna oli jo noin K irjastoa k äyttävien m äärä siis k asvoi m elk oisesti.myös k irjaston nidem äärissä tapah tui h uom attavia m uutok sia sotien jälk een.vuonna k irjaston k ok oelm aan k uului jo yli sidosta, k un niitä vielä luvun alussa oli o lut vain noin Vuonna laadittiin suunnitelm a, jossa eh dotettiin eri lisen k orttelin rak entam ista k aupungin h a lintok esk uk sek si.k irjaston sijoittam ista täh än k ortteliin h ark ittiin alusta läh tien.r atk aisua odote lessa tilanah tautta h elpotettiin erilaisi la väliaik aisratk aisui la ja k irjastotoim innan h ajauttam ise la. Esim erk ik si lastenosasto siirrettiin syk sy lä eri liseen h uoneistoon Cygnaeuk senk adu le, ja vuonna päätettiin vuok rata autoh a li K auppak adulta k irjaston opinto- 7

8 Lastenosasto siirrettiin om iin tiloih in Cygnaeuk senk ad u le Kuva sam alta vuod elta. osasto le ja leh tiluk usali le.syk sy lä pääk irjaston varastotilat puolestaan siirrettiin K auppak adu le.k irjaston toim innan h ajauttam inen k uitenk in vaik eutti k irjastopalveluiden h oitam ista. Tilat eivät m yösk ään vastanneet m oderni le k irjasto le asetettuja vaatim uk sia ja ovat suorastaan epätervee lisiä. K irjaston tilasta saatiin valituk sia jo asiak k ailtak in, ja m uualta tulleet opisk elijat ih m ettelivät k irjaston puuttee lisia oloja. Päätöstä uudesta k irjastotalosta jouduttiin odottam aan pitk ään.viim ein k esäk uussa k aupunginh a litus päätti, että uusi k irjastotalo rak ennetaan niin sanotu le K uurojen k oulun alueelle vanh an pappilan viereen. Uuden k irjastotalon rak ennusoh jelm a h yväk syttiin k aupunginvaltuustossa lok ak uussa ja k ouluh a lituk sen vah vistettua oh jelm an jouluk uussa rak ennuslupa-anom us laitettiin virei le. R ak ennuslupaa ei k uitenk aan saatu vielä seuraava le vuode le.r ak ennusoh jelm an valm istuttua k irjastotalon suunnittelutoim ik unta esitti, että k irjastotalon yh teyteen voisi rak entaa m yös työväenopiston tiloja. K evää lä järjestettiin k irjastotalon suunnitteluk ilpailu, joh on läh etettiin k aik k iaan 71 eh - dotusta.k ilpailun voittajan suunnitelm an poh jalta rak ennustoim ik unta tek i asiantuntijalausun- 8

9 tojen avu la k aupunginvaltuusto le esityk - sen k irjastotalon jatk osuunnitelm ak si.valtuusto h yväk syi esityk sen m yöh em m in syk sy lä ja luonnospiirrok set valm istuivat seuraavana vuonna. R ak entam aan päästiin m arrask uussa 19 77, ja k irjastotalo valm istui touk ok uussa Uuden k irjastotalon ovet avattiin asiak k ai le sam an vuoden h einäk uun 8.päivänä. Uusi k irjastotalo Vapaud enk ad u la avattiin Sivuk irjastoista k esk usteltiin ensim m äisen k erran joh tok unnan k ok ouk sessa touk ok uussa 19 39, jo loin k äsiteltiin tulevan esik aupunk iliitok sen aih euttam ia m uutok sia k irjaston toim innassa.päätök siä tä löin ei k uitenk aan teh ty.sotien aik ana sivuk irjastojen perustam isesta k esk usteltiin useaan otteeseen, m utta poik k euk se listen olojen vuok si ei voitu perustaa k uin yk si uusi sanom aleh tiluk usali vuonna Se sijaitsi Yrjönk atu 20:ssa, jok a vielä tuo loin k uului k antak aupunk iin. Taulum äen, Loh ik osk en ja Tourulan asuk k aat olivat jääneet ilm an k irjastoa, k osk a Taulum äen k irjasto oli siirretty alueliitok sen m yötä Palok k aan.tästä syystä Loh ik osk en Työväenyh distys läh etti k aupungi le anom uk sen m aalisk uussa 19 43, jossa pyydettiin k ok onaisen k irjaston tai k aupungink irjaston sivuosaston perustam ista Tourulaan. Anom us h yväk syttiin, ja Jyväsk ylän k aupungink irjaston ensim m äinen sivuosasto aloitti toim intansa Tourulassa m aalisk uussa K irjaston k äyttö oli vilk asta, joten sen perustam inen oli o lut tarpee linen toim enpide.tourulan sivuk irjasto m uutti Taulum äe le vuonna 19 60, ja sieltä Loh ik osk e le vuonna Tourulan sivuk irjaston tarjoam ien m yönteisten k ok em usten valossa k irjaston joh tok unta esitti k evää lä k aupunginh a lituk se le, että uusiin k ansak oulun tai lastentarh ojen rak ennuk siin varattaisiin aina tilaa m yös k irjaston sivuosastoa varten.sivuk irjastoja alettiink in perustaa k asvava la inno la. H alssila sai sivuk irjastonsa h uh tik uussa ja K ypäräm äk i m aalisk uussa Viitaniem een puolestaan perustettiin tek ni listen oppilaitosten läh eisyyteen pääosin tek - nistä k irja lisuutta sisältävä k irjasto syk sy lä Vuoden alussa k aupungink irjasto sai alueliitok sen m uk ana Jok ivarren, K eljon, Tak a-k eljon ja Tik an k irjastot h oidettavak seen.ne k aik k i toim ivat k ansak oulujen om istam issa h uoneistoissa.vuonna avattiin K ortepoh jan, ja vuonna H uh tasuon sivuk irjastot.k eltinm äen k irjasto aloitti toim intansa vuonna Säynätsalon k unta taas liitettiin Jyväsk ylän k aupunk iin vuonna , jo loin Säynätsalon k irjastosta tuli yk si k aupungink irjaston läh ik irjastoista. Jyväsk ylän k irjastoauto. Laitosk irjastotoim innan voi k atsoa alk aneen sotilassairaaloista. Ilm eisesti jo k ansalaissodan aik ana vuonna osa sem inaarin rak ennuk sista toim i sotilassairaaloina, ja k ansank irjasto lainasi teok sia sen potilai le.k irjoja lainattiin m yöh em m in m yös talvi- ja jatk osodan aik ana k aupungissa o leissa sotasairaaloissa. Lainaustoim innasta h uoleh tivat osittain k irjaston om at virk ailijat, osittain sairaaloissa työsk enne leet lotat. 9

10 K aupungin k unna lisk odeissa lainaustoim inta aloitettiin syk sy lä H äk k isen ja Mattilan k unna lisk odeista. Invalidisairaalaan (nyk yään vanh a ortopedisairaala) perustettiin lainausasem a vuonna ja K angasvuoren sairaalaan vuonna Pienten vastoink äym isten jälk een, m yös K esk ussairaalaan saatiin vuonna laitosk irjasto, jota h oiti eri linen sairaalak irjastonh oitaja.vuonna vanh usten k irjastopalvelua parannettiin avaam a la lainausasem a k ah dessa vanh aink odissa.myös joih ink in lastentarh oih in alettiin k oota siirtok ok oelm ia.syk sy lä aloitettiin puolestaan k otipalvelutyö, jonk a piiriin k uului vuoden loppuun m ennessä jo 17 h enk ilöä. K irjastoautotoim innan suunnittelem inen aloitettiin vuonna Erilaisi la h ank inta- ja reittisuunnitelm i la pyrittiin ulottam aan k irjastopalvelut m ah do lisim m an tasapuolisesti uusien läh iöiden aluei le. K irjastoauto Minna-K antti saatiin k äyttöön Suom en ensim m äinen k irjastoauto aloitti reittinsä Turussa m arrask uussa 19 76, ja sen palvelujen piiriin saatiin k aik k i k aupunginosat, joissa ei o lut sivuk irjastoa.sen viide lä eri reiti lä oli yh teensä 27 pysäh dyspaik k aa. K irjastoauton aloitettua toim intansa k irjastolautak unta päätti lopettaa Jok ivarren sivuk irjaston ja Tak a-k eljon lainausasem an. Auton suosio ylitti k aik k i etuk äteisarviot, ja jo parin k uuk auden k uluessa h uom attiin, että k irjastoauto le täytyy palk ata lisää työvoim aa. Vain pääk irjastosta ja K ortepoh jan k irjastosta annettiin enem m än lainoja k uin k irjastoautosta. Monet k irjastoautosta lainaavat olivat uusia k irjastonk äyttäjiä, joten auton avu la k irjastopalvelut saatiin ulotettua laajem m a le aluee le. K irjaston toim inta m onipuolistui luvu la. Esim erk ik si k irjastok äytön opetus lisääntyi, k un k ansak oululuok at, opettajat, opistolaiset sek ä seurojen ja yh distysten jäsenet alk oivat k äydä tutustum assa k irjaston toim intaan. K irjastossa alettiin järjestää m yös juh lapäiviin liittyviä k irjanäyttelyitä, sek ä k irjaesittelyjä ja tilaisuuk sia yleisö le.lapsi le oh jattu toim inta lisääntyi, ja k irjastossa aloitettiin esim erk ik si satuiltojen pitäm inen.h ak uteosten k äyttöä opetettiin lapsi le erilaisi la viik on k ysym ys -k ilpailui la, joiden voittaji le jaettiin k irjapalk intoja.k irjasto järjesti m yös k irjoitusk ilpailuja lapsi le ja nuori le. K irjasto alk oi luvu la k äyttää radiota ja sanom aleh distöä järjestelm ä lisesti toim intansa esittelyyn.esim erk ik si h elm ik uussa leh distön edustaji le esiteltiin k irjaston toim intaa, ja sam an vuoden touk ok uussa Jyväsk ylän radion paik a lisoh jelm assa k äytiin k irjastoa k osk eva k esk ustelu, joh on k irjastonjoh taja K aija Salm i osa listui. K evää lä järjestettiin m yös Nuorten k irjapäivät, joista läh etettiin jok a k otiin esittelyleh tinen.seuraavana vuonna k irjasto vietti 100-vuotisjuh liaan, joista leh det ja radio uutisoivat. Jyväsk ylän k irjasto pääsi m uk aan m yös Suom en television uutisk atsauk seen, jossa esiteltiin 100-vuotista k irjastoa. Syk sy lä avattiin m usiik k iosasto Cygnaeuk senk adu le sam oih in tiloih in lastenosaston k anssa. Sie lä oli k äytettävissä levysoitin, vah vistin, k uulok k eet ja k ovaääniset. Musiik k ih uoneessa pystyi k uuntelem aan m usiik k ia k uulok k ei la, ja lastenosasto la puolestaan k ovaäänisten välityk se lä.musiik k iosasto la järjestettiin loppuvuoden aik ana k olm e iltasoittoa, joissa k ävi yh teensä 13 k uulijaa.o sasto la järjestettiin m yös m usiik in esittelysarjoja, joissa k onsertinom aisesti esiteltiin k lassista m usiik k ia.väh ite len m usiik k iosaston k alustoa k asvatettiin m uun m uassa m onosoittim e la ja m agnetofoni la. Myös pop- ja jazz-levyjen h ank innat aloitettiin m uutam an vuoden k uluessa. 10

11 Vuonna siirryttiin valok uvausjärjestelm än k äyttöön lainauk sessa vanh an, k ä- sin teh tävän k irjaam isen sijaan. K irjastoon piti siis h ank k ia lainausk am era ja m ik rofilm ien luk ulaite. Sam a la vuosik ym m ene lä k irjaston toim inta laajeni entisestään, k un esim erk ik si eri ik äryh m i le suunnattua toim intaa lisättiin. Muun m uassa lapsi le järjestettiin dia-satuiltoja, nuk k eteatteriesityk siä ja -k erh oja, näytelm iä ja ask artelua.k ortepoh jan sivuk irjastossa puolestaan järjestettiin 1-vuotisjuh lan k unniak si pop-m usiik in esittelytilaisuus nuoriso le. Myös k oulujen ja k irjaston yh teistyötä lisättiin. Kam eralainausta Vapaud enk ad un uud en k irjastotalon avajaisissa Lainaajana R isto Salonen. Jyväsk ylän k aupungin pääk irjasto sai valtioneuvoston päätök se lä m aak untak irjaston teh tävät h oidettavak seen K esk i-suom en aluee la vuonna K äytännössä k irjasto oli h oitanut m aak untak irjaston teh täviä jo useam m an vuoden, m utta nyt sen asem a tunnustettiin vira lisesti. Tä löin m yös m aak untak ok oelm an k artuttam inen alk oi järjestelm ä lisesti, vaik k a aineistoa sinne oli k erätty jo aik aisem m in.k irjaston teh täväk si tuli siis k eh ittää ja tuk ea alueen yleisten k irjastojen tieto- ja k auk opalveluita, sek ä pereh dyttää alueen k irjastojen h enk ilök untaa uusiin toim intam uotoih in. Uud en k irjastotalon avajaistunnelm ia vuod elta

12 K irjaston toim intaan vaik uttivat ja luvui la siirtym inen atk -poh jaiseen järjestelm ään, sek ä Suom ea raviste lut lam a.k irjaston toim innan h oitam inen k uitenk in h elpottui uudessa k irjastotalossa, ja sen tarjoam ia palveluita pystyttiin m onipuolistam aan. Erityisesti m usiik k iosaston toim intaede lytyk set paranivat, ja k ielistudioita ja soitonh arjoitteluh uonetta k äytettiin innok k aasti.av-aineiston, eli tuo loin äänitteiden ja diasarjojen, m yöh em m in m yös videok asettien, lainaus lisääntyi voim ak k aasti ja vastaavasti k irjastossa äänitteitä k uuntelevien m äärä väh eni.näyttelytoim inta jatk ui vilk k aana, ja siih en osa listuivat m onet järjestöt ja yh distyk set. Vuonna lainaustoim inta siirrettiin pääosin aik uistenosaston lainauspisteeseen, eli sieltä k äsin alettiin h oitaa aik uisten-, lasten- ja m usiik k iosaston aineiston lainaam inen. K ok onaislainausluvut alk oivat k uitenk in lask ea luvun loppupuolella. Yk si syy täh än oli luultavasti se, että h ank intam äärärah at eivät k asvaneet, joten k irjah ank intojen m äärä pieneni esim erk ik si vuosien ja väli lä 24 Pääk irjaston toista k errosta k ortistojen aik aan vuonna prosenttia. K eh itysk ulk u k uitenk in pysäh tyi vuonna lainausten m äärän k ääntyessä taas nousuun.ede leen rajuim m in k asvoi av-aineiston lainaus. K irjastotalon k ym m envuotisjuh lissa lok ak uussa m yytiin ensim m äistä k ertaa k ok oelm asta poistettuja k irjoja.sen jälk een k irjam yynnistä tuli suosittu vuosittainen tapah tum a.k ah den viik on pik alainat otettiin k äyttöön vuoden syk sy lä varausjonojen lyh entäm isek si ja uutuusk irjojen k ierron nopeuttam isek si. K olm annessa k errok sessa sijainnut k äsik irjasto yh distettiin toisen k errok sen aik uistenosastoon vuonna , ja sam a la tietopalvelu k esk itettiin sen nyk yiseen paik k aan toiseen k errok seen. Vuonna aloitettiin suunnitelm at lainausjärjestelm än m uuttam isesta atk -poh jaisek si.alustavana ajatuk sena oli aloittaa m uutos suunnite lusta K eltinm äen sivuk irjastosta, jonk a k aavailtiin valm istuvan vuonna K ok o k irjasto oli tark oitus siirtää atk -järjestelm ään vuoteen m ennessä. Asia k uitenk in viivästyi k irjastolautak unnan poh tiessa, m ik ä atk -järjestelm ä parh aiten vastaisi tark oitustaan.viim ein vuonna k aupunginvaltuusto päätti valita k irjastojen atk -k ok onaisjärjestelm äk si Pa las-järjestelm än, jota alettiin h yödyntää h ank innassa, luetteloinnissa, lainauk senvalvonnassa ja tiedonh aussa. Sam ana vuonna k irjaston atk -poh jaisen k irjarek isterin k äyttö tuli m ah do lisek si neuvontapisteissä.k irjaston aineistoluetteloa oli siirretty säh k öiseen m uotoon k ok o luvun ajan. K irjastossa aloitettiin vuonna K esk i-suom en tietok esk uk sen toim intak ok eiluna atk -poh - jainen tietopalvelu.siinä tarjottiin k irjastonk äyttäji le tiedonh ak ua k ah desta k otim aisesta tietok annasta. Esim erk ik si K esk i-suom en aluetta k osk evaa aineistoa k oottiin K ESTIviitetietok antaan, jok a oli tark oitus pitää jatk uvasti ajan tasa la.toim intak ok eilu antoi viitteitä 12

13 k irjastonk äyttäjien tiedontarpeista, ja pyrk im yk senä oli pitää jatk uvassa k äytössä se laiset tietok annat, jotk a parh aiten vastaisivat k äyttäjien tiedontarpeita. K äytössä olevien tietok antojen m äärää k asvatettiin väh ite len. K äytännössä tietopalvelu toim i niin, että asiak k aat pystyivät jättäm ään tiedonh ak upyynnön täyttäm ä lä lom ak k een, jonk a perustee la k irjastonh oitaja tek i tietok antah ak uja k erran viik ossa.h ak uja teh tiin yk sityish enk ilöiden lisäk si m yös alueen k unnank irjastoi le, laitok si le ja järjestöi le. H ak utulok set annettiin asiak k ai le tulostee la, joh on oli lueteltu sopivia k irjoja ja leh tiartik k eleita.vuonna atk -tiedonh ak uja alettiin teh dä m yös si loin k olm annessa k errok sessa sijainneen k äsik irjaston m ik rotietok onee la.siinä tiedonh ak u k esk ittyi k uitenk in pääosin k irjastoon tu leista leh distä rak ennettuun tietok antaan. Pitk än valm isteluvaih een jälk een k irjastoon h ank ittiin k esk ustietok one ja atk -k alustoa vuonna Atk -verk k o vedettiin työväenopistoon ja k aik k iin läh ik irjastoih in. Seuraavana vuonna pääk irjastossa, K eltinm äen ja K eljonk ank aan k irjastoissa sek ä k irjastoautossa aloitettiin atk - poh jainen lainaustenvalvonta.tek nisten seik k ojen tak ia m uut läh ik irjastot eivät vielä voineet liittyä m uk aan järjestelm ään, vaan ne siirtyivät atk -poh jaiseen lainauk seen vasta vuonna Sam ana vuonna k irjastoissa otettiin k äyttöön asiak k ai le tark oitetut päätteet, joista asiak as pystyi selaam aa k irjaston aineistoluetteloa. Lainausk ortit jouduttiin uusim aan atk -järjestelm än m yötä;vanh oista pah visista k orteista luovuttiin ja tila le otettiin m uoviset viivak oodi liset k irjastok ortit.vuonna pääk irjastoon h ank ittiin ensim m äinen lainausautom aatti. Vuonna atk -poh jaista palvelua k eh itettiin h ank k im a la lisää tietok oneita ja asiak k aiden k äyttöön tark oitetut internet-yh teydet.jyväsk ylän k irjasto oli yk si ensim m äisistä yleisistä k irjastoista, jok a otti asiak k ai le tark oitetut internet-yh teydet k äyttöön.vuonna m yös k olm een suurim paan läh ik irjastoon h ank ittiin työasem a ja internet-yh teydet asiak k ai le. Sam a la k irjastoauto k ytk ettiin k irjaston tietok antaan verk k oyh teyde lä.o petusm inisteriöltä ja k aupungilta saatujen avustusten turvin pääk irjastoon h ank ittiin infotv-järjestelm ä tiedotuk seen, sek ä k ak si televisiota asiak ask äyttöön. K irjastolaitok sen k ok oelm atietok anta saatiin asiak k aiden etäk äyttöön vuonna Asiak k aat pystyivät siis selaam aan lainaustietojaan, varaam aan k irjoja, tek em ään tiedonh ak uja sek ä uusim aan lainansa k irjaston ulk opuolelta.sam ana vuonna pääk irjasto le h ank ittiin m yös uusi lainausautom aatti. Lam a näk yi k irjaston toim innassa väh enevinä taloude lisina resursseina. Sam a la k irjaston k äyttö k uitenk in lisääntyi. Esim erk ik si vuonna lainauk set k asvoivat 2,4 % ede lisestä vuodesta, ja seuraavana vuonna teh tiin jo lainaus- ja k ävijäm ääräennätyk siä. K aik en k aik k iaan lainaustoim inta k asvoi k ok o luvun aik ana läh es 40 %.Auk ioloaik oja jouduttiin väh entäm ään k aupungin säästötoim enpiteiden vuok si sulk em a la läh i- k irjastot lauantaik si. K aik en k aik k iaan Säynätsalon k irjastosta tuli Jyväsk ylän läh ik irjasto k untaliitok sessa Kuva: Maija H olm a 13

14 vuoden aik ana läh i-, laitos- ja autok irjastot olivat suljettuina yh teensä 20 viik on ajan.pääosin säästöt jouduttiin k uitenk in suuntaam aan aineiston h ank intam enoih in. Vuonna jouduttiin jo tek em ään suurem pia m uutok sia säästötoim enpiteiden tak ia.k irjastosta lak k autettiin viisi virk aa, Viitaniem en läh ik irjasto sek ä K ink om aan ja K angasvuoren sairaalan laitosk irjastot lak k autettiin ja k otipalvelutoim inta k esk eytettiin. Läh ik irjastot, k irjastoauto ja laitosk irjaston toim ipisteet pidettiin suljettuina 6 7 viik k oa, ja pääk irjasto oli k iinni k esälauantaisin.myös sen perjantain auk ioloaik aa lyh ennettiin. Säästötoim ien tak ia m yös k esk ussairaalan laitosk irjasto joutui lopetusuh an a le.vuonna k irjasto solm i K esk i-suom en sairaanh oitopiirin k untayh tym än k anssa sopim uk sen laitosk irjastotoim innan ostam isesta, eli k irjasto h uoleh tii k esk ussairaalan laitosk irjastosta k orvausta vastaan.sam ana vuonna k otipalvelutoim inta aloitettiin uudestaan. K irjalainauk set k asvoivat voim ak k aasti k ok o luvun ajan, ja vuonna ylitettiin jo k ah - den m iljoonan lainan raja.sam a la k irjaston tietok annan etäk äyttö k asvoi rajusti.internetin lisääntynyt k äyttö päätettiin h yödyntää, joten k irjaston nettisivut uusittiin k ok onaan, ja niitä alettiin k äyttää m yös ajank oh taisista asioista tiedottam iseen. Vuonna 2000 asiak k aiden tietopalveluk ysym yk siin alettiin vastata m yös säh k öpostin välityk sellä K ysy k irjastonh oitajalta -palvelun k autta.k irjastoissa asiak k aiden k äyttöön annettiin elek tronisia leh tiä sisältävä tietok anta, sek ä K esk i-suom en aluee linen tietok anta K esk i. Sam ana vuonna artik k elitietok anta Alek si siirtyi nettiin, joten se tuli k äytettäväk si k irjaston k aik ilta työasem ilta.asiak k aiden k äytössä olevi le k onei le asennettiin m yös tek stik äsittelyoh jelm ia ja niih in liitettiin tulostim ia. K irjastossa aloitettiin m yös aik uisväestö le ja seniorei le suunnattu internetin k äytön opettam inen. Kirjaston luetteloa on voinut selata internetissä vuod esta IntroActive otettiin k äyttöön vuonna Palvelu tarjoaa asiak k aa le m ah do lisuuden m äärite lä itse, m i- tä palveluita h aluaa k äyttöönsä. IntroActiven k autta asiak as voi esim erk ik si tilata säh k öpostiinsa m uistutuk sen läh estyvästä eräpäivästä, tai varatun aineiston saapum isesta. Sam a la k äyttöön otettiin m yös m o- biilipalvelut, jotk a antavat asiak k aalle m ah do lisuuden tilata esim erk ik si ilm oituk sen saapuneista varauk sista m yös tek stiviestinä. Vuonna 2003 aineiston varausjärjestelm ää parannettiin h uom attavasti, k un k aik k ien toim ipisteiden varauk set siirrettiin sam aan varausjonoon.näin varaajan k äytettävissä on k aik k i pääk irjaston ja läh ik irjastojen k appaleet h alutusta aineistosta K irjastojen yh teisjärjestelm ä, Aalto-k irjastot, perustettiin verk ostok aupunk ih ank k eeseen k uuluvien k untien k irjastojen k anssa vuonna 2004.Yh teisjärjestelm än perustajak irjastoja olivat Jyväsk ylän, Jyväsk ylän m aalaisk unnan, Luh angan, Muuram en, Suolah den, Sum iaisten, Uuraisten 14

15 ja Äänek osk en k irjastot.yh teisjärjestelm ä sai om an k otisivun, jonk a k autta pääsee h ak em aan aineistoa Aalto-k irjastojen yh teisestä tietok annasta. K äytännössä yh distym inen näk yy asiak - k aa le parantuneina tiedonh ak um ah do lisuuk sina, sek ä yh teisenä aineistotietok antana, lainaajarek isterinä ja lainaajak orttina. Vuonna 2006 Aalto-k irjastojen palveluita parannettiin vielä seutuvarauk se la. Vuonna 2005 k irjastoon h ank ittiin lisää h y lytilaa sek ä aik uisten-, että m usiik k iosasto le.sam a- na vuonna Jyväsk ylässä julistettiin Luk em a la lentoon -luk udiplom i, jonk a avu la lapsia ja nuoria h ouk ute laan luk em aan k irjaston ja k oulun yh dessä laatim ien m ielenk iintoisten suosituslistojen avu la.d iplom i sai aik aan luk uryntäyk sen k irjastoissa. K irjaston toim innan tavoitteet on laissa m ääritelty seuraavasti: k irjasto tulee edistää väestön yh täläisiä m ah do lisuuk sia sivistyk seen, k irja lisuuden ja taiteen h arrastuk seen, jatk uvaan tietojen, taitojen ja k ansalaisvalm iuk sien k eh ittäm iseen, k ansainvälistym iseen ja elinik äiseen oppim i- seen. Jyväsk ylän k aupungink irjasto on vastannut lain antam iin h aasteisiin luom a la om at strategiansa, joiden poh jalta toim intaa k eh itetään.strategioiden avu la pyritään vastaam aan asetettuih in tavoitteisiin tuottam a la valtak unna lisesti k ork eatasoisia, h elposti saavutettavia, sisä lö lisesti ja tek nisesti m onipuolisia, verk ottuneita k irjasto- ja tietopalveluja. Erityisen h uom ion k oh teina vuonna 2006 laadituissa strategioissa ovat esim erk ik si seudu lisen yh teistyön ja Aalto-k irjastojen yh teisjärjestelm än, sek ä tietojärjestelm än k eh ittäm inen, ja lasten ja nuorten k irjastopalvelujen teh ostam inen.näiden puitteissa on k eh itetty esim erk ik si seutuvarauk set, ja seutulainojen k uljetuk set, k irjaston k otisivujen ulk oasun ja sisä lön uusim inen, sek ä k irjastoauton pysäk k i- paik k ojen lisääm inen k oului la ja päiväk odei la. E nsim m äinen lainausautom aatti saatiin pääk irjastoon Kuvassa 2000-luvun m a li. 15

16 Yk si k irjaston k esk eisistä tavoitteista on k ok oelm an ajantasaisuus ja m onipuolisuus.k irjastosta poistetaan vuosittain suurin piirtein yh tä paljon k irjoja ja m uuta aineistoa k uin sinne h ank i- taan. Uutuuk sia h ank itaan m ah do lisuuk sien m uk aan, ja sam a la vanh entunutta ja väh än lainattua aineistoa poistetaan.näin k irjaston k ok oelm a pysyy tuoreena, ja vastaa asiak k aiden tarpeita.viim e vuosina tietok irja lisuuden lainaus on jonk in verran pienentynyt, m utta sam alla k aunok irja lisuuden ja av-aineiston, erityisesti dvd-levyjen lainaus on lisääntynyt.valtak unna lisesti k irjastojen lainausluvut ja k ävijäm äärät ovat pienentyneet, m utta k eh itys on o lut Jyväsk ylässä k esk im ääräistä väh äisem pää.esim erk ik si vuonna 2007 k aupungink irjaston toim i- pisteissä k ävi päivittäin noin asiak asta, joista pääk irjastossa.k irjasto on k äytetyin k ulttuuripalvelu k aupungissa. K irjastoissa on k äytössä asiak k ai le tark oitettuja tietok oneita internet- ja tek stink äsittelyk äyttöön. K irjastonk äytön ja tiedonh aun k oulutusta järjestetään päiväk otiryh m i le, k oululaisi le, opisk elijoi le ja m aah anm uuttajaryh m i le, sek ä k irjaston aik uisasiak k ai le.k irjasto on lisännyt opetustarjontaansa väh ite len.enää k äyttäjäk oulutus ei rajoitu pelk ästään k irjaston om aan tietok antaan, vaan opetusta annetaan m yös laajem m in internetin k äytöstä.aik uisväestö le on esim erk ik si järjestetty jo vuodesta 2003 eteenpäin opetusta säh k öisestä asioinnista ja verk k opalveluiden, k uten esim erk ik si säh k öpostin k äytöstä sek ä internetin tarjoam ista tiedonh ak um ah do lisuuk sista. Nyk yisessä verk ostoituneessa yh teisk unnassa k irjasto on sek ä fyysinen rak ennus että verk ossa toim iva k ok onaisuus.verk k ok irjaston k eh ittäm inen ja verk k opalveluiden tuottam inen on yk si tärk eä osa-alue k aupungink irjaston strategioissa, ja k irjaston k äyttö verk on k autta onk in lisääntynyt vuosi vuodelta.esim erk ik si vuonna 2005 verk k ok äynnit k asvoivat 37,1 %.Verk k ok irjasto tarjoaa asiak k ai le m ah do lisuuden k äyttää k irjastoa ilm an, että h eidän tarvitsee tu la fyysiseen k irjastorak ennuk seen paik an pää le. K irjastossa asiak k aat taas voivat k äyttää m onia internetistä löytyviä m ak su lisia tietok antoja. Asiak k ai le siis tarjotaan luettavak si aineistoa, jok a saattaa sijaita fyysisesti toise la puole la m aailm aa.k aupungink irjaston pyrk im yk senä onk in tarjota asiak k aiden k äytettäväk si tietok antoja, jotk a sisältävät k ok onaisia tek stejä, ei pelk k iä viitteitä.tä lä h etk e lä niitä ovat esim erk ik si verk k otietosanak irja Facta sek ä PressD isplay, jok a sisältää tuoreita digitoituja sanom aleh tiä eri puolilta m aailm aa. K irjaston h aasteet ovat lisääntyneet, k un se joutuu vastaam aan yh ä k oulutetum m an ja asiantuntevam m an asiak ask unnan tarpeisiin.asiak k aat osaavat itse h ak ea tietoa k irjaston tarjoam ista tietok annoista ja internetistä, ja h e m yös löytävät k irjastosta h aluam ansa aineiston itse. Sam a la asiak k aat m yös vaativat osaam istaan vastaavia palveluita.strategioiden avu la k irjastossa pyritään vastaam aan näih in h aasteisiin pienenevistä resursseista ja voim avarojen raja lisuudesta h uolim atta. Vaik k a asiak k aiden tiedot ja om atoim isuus ovatk in lisääntyneet, k irjasto la on ede leen tärk eä rooli tiedon jäsentäjänä ja välittäjänä. Esim erk ik si internetin tarjoam asta valtavasta tietom äärästä tulee h elpom m in läh estyttävää, k un k irjasto jäsentää sitä valm iik si. Vuoden 2009 k irjaston toim innan suuri h aaste on uusi k untaliitos, jonk a m yötä Jyväsk ylän k aupungin, K orpilah den ja m aalaisk unnan k irjastot liittyvät yh teen.muutos tulee tarjoam aan uusia m ah do lisuuk sia k irjastotoim innan k eh ittäm iseen. 16

17 Kaavio: Jyväsk ylän k aupungink irjaston k ok onaislainam äärät eri vuosik ym m eninä.kultak in vuosik ym m eneltä poim ittu esim erk k ivuosi.varh aisvuosilta tilastoja löytyy satunnaisesti. Jyväsk ylän k aupungink irjasto K esk i-suom en m aak untak irjaston strategiat K aupungink irjaston toim intak ertom uk set vuosilta K esk isuom alainen Uusi k irjastotalo Jyväsk ylän k aupunk iin. E SK ELINEN, E INO : Jyväsk ylän k aupungink irjaston vaih eita Jyväsk ylän k aupungink irjaston juh lak irja Jyväsk ylä: Jyväsk ylän k aupungin k irjastolautak unta, LAH TINEN, VEIK K O : Jyväsk ylän k ansank irjasto-olot vuosina Jyväsk ylän k aupungink irjaston juh lak irja Jyväsk ylä: Jyväsk ylän k aupungin k irjastolautak unta, PAAK K INEN, K AR I: Jyväsk ylän tietee linen k irjasto Tie yliopiston k irjastok si.jyväsk ylä: Jyväsk ylän yliopiston k irjasto, PAJU, LEENA: Jyväsk ylän vanh a k irjastotalo: rak ennush istoriik k i.o ulu: O ulun yliopisto, ULANEN, SEIJA: Jyväsk ylän m usiik k ik irjasto ja m usiik k ik irjastojen k eh itys Suom essa luvu la.[jyväsk ylä].[19 71]. AIR ILA, MAR TTI: Jyväsk ylän tietee linen k irjasto.jyväsk ylä: Jyväsk ylän yliopistoyh distys, K uvat sivui la 4 ja 6. Jyväsk ylän k aupungink irjaston k ok oelm at. K uvat sivui la 8, 9, 11, 12, 14 ja 15. K IVIMAA, O LAVI (TO IM): Jyväsk ylä.suom alaisen k ulttuurin ja teo lisuud en k aupunk i.jyväsk ylä: Gum m erus, K uvat sivui la 5 ja 7. TUO VINEN, MAR JA: Kunnank irjastosta läh ik irjastok si Säynätsalon k irjaston h istoriik k i Jyväsk ylä: Jyväsk ylän k aupungink irjasto, 2006.K uva sivu la

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 1 Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 2 Kustantaja Nakkilan kunta / kunnankirjasto Nakkila Painopaikka: Multiprint 2013 ISBN 978-952-68053-0-6 (nid.)

Lisätiedot

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 Marraskuu 17/01 SOSIAALITURVA Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 17/2001 89. vsk Tässä numerossa

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO.

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO. Koski as. kyläyhdistys ry Numero 1/2014 29.1.2014 KOSKEN KAIKU AJANKOHTAISTA Hyvä lukijä, Kä dessä si on uunituore päikällislehti, jokä kättää postinumeroälueen 25560. Lehteä julkäisee Koski äs. kylä yhdistys,

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 11.2.2015 LUONTOPALSTA. Hei kyla la inen

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 11.2.2015 LUONTOPALSTA. Hei kyla la inen Koski as. kyläyhdistys ry 1/2015 11.2.2015 KOSKEN KAIKU Hei kyla la inen Olemme taas saaneet nauttia talven riemuista, kelia on ollut joka la hto o n ja viela varmaan jotain ylla tyksia saadaan kokea,

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 1 18/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Vapaaehtoistoiminta lääkettä yksinäisyyteen

SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 1 18/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Vapaaehtoistoiminta lääkettä yksinäisyyteen SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 1 Marraskuu 18/01 SOSIAALITURVA Vapaaehtoistoiminta lääkettä yksinäisyyteen SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 18/2001 89. vsk Tässä numerossa Ilmestyy

Lisätiedot

Nuorisopalvelut 2010. Nuorten palveluopas. www.nurmijarvi.fi

Nuorisopalvelut 2010. Nuorten palveluopas. www.nurmijarvi.fi Nuorisopalvelut 2010 Nuorten palveluopas www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ ASUMINEN 2 INTERNET 7 OPISKELU 11 TYÖELÄMÄ 24 OMA TALOUS 38 TERVEYS 40 SOSIAALIPALVELUT 48 POLIISIN PALVELUT JA OIKEUDENKÄYNTI 53 VAPAA-AIKA

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Yt-neuvottelut puhuttavat työterveysvastaanotoilla Sisätautien vuodeosasto Raisiosta A-sairaalaan

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan al km o k th lutaa taas kuohumaan oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan Heinävetisen perimätiedon mukaan kirjai lija u ni Aho

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA

PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA Sisällysluettelo 3 4 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 27 28 30 34 37 38 41 42 44 45 46 47 Phuksikapteenin päiväkäsky Fuksimajurin tervehdys Oltermannin terveiset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. VISION VDT 4040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3242879

Käyttöoppaasi. VISION VDT 4040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3242879 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta

1 ,.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta 1 ",.,.. :N: a.l Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyä jäsenleht i ::1.. Julkai. aija Interplanetiatit ry - Interplaneti sterna rf Pääto imittaja Aili Nurmi aho To imitussihteeri P. Teerikorpi Ki rjoitusten

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

www.kotosalla.kuolajarvi.fi

www.kotosalla.kuolajarvi.fi 1 www.kotosalla.kuolajarvi.fi Seimen keskellä valo hohtaa, Joulun lämpöön se meidät johtaa. 2 Pääkirjoitus Kulkee kuin kuningas, vaeltaa kuin valtaherra arvoitus tunnetaan eri puolilla Suomea. Kuka on

Lisätiedot

Kaikki palvelut saman katon alta!

Kaikki palvelut saman katon alta! 1 JULKAISIJA LIONS CLUB MARTTILA 2012 Kaikki palvelut saman katon alta!.fi OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen.

K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen. ETELÄ-POHJANMAAN ENSIMMÄISEj\ K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen. Kyrön peltoaukea on vuosisatoja ollut maamme huomatvimpia maanviljelysalueita. Siellä ovat pitkin Kyröjokivartta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SOS. -DEM. NAISLIITO N XXIV EDUSTAJAKOKOUKSEN KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ LOKAKUUN 30 JA 31 PÄIVINÄ 1965. Liitteenä:

PÖYTÄKIRJA SOS. -DEM. NAISLIITO N XXIV EDUSTAJAKOKOUKSEN KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ LOKAKUUN 30 JA 31 PÄIVINÄ 1965. Liitteenä: SOS. -DEM. NAISLIITO N XXIV EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ LOKAKUUN 30 JA 31 PÄIVINÄ 1965 TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO KIRJASTO *1290645226* 329.14-055.2(480) Sos.dem Naiset 2 K

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI EMPOWERING CARE Lastensuojeluyksiköissä asuvien tyttöjen kouluttaminen toimimaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kesäkuu 2013 EMPOWERING CARE. Empowering girls in residential

Lisätiedot

Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä

Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä Säätytalon peruskorjauksen yhteydessä 1990-luvun alussa alkoi yhä useammin kuulua kannanottoja, etteivät tieteelliset seurat sopisikaan enää entistä ehompaan

Lisätiedot

PALVELUT PYÖRILLÄ LIIKKUVIEN PALVELUJEN KEHITYSVAIHEITA

PALVELUT PYÖRILLÄ LIIKKUVIEN PALVELUJEN KEHITYSVAIHEITA PALVELUT PYÖRILLÄ LIIKKUVIEN PALVELUJEN KEHITYSVAIHEITA Jussi Lehtonen Autosta asiakkaille tarjottavat palvelut eivät ole uusi keksintö. Maassamme on ajanut myymäläautoja jo yli 70 vuotta, pankkiautoja

Lisätiedot

UHANALAISEN KIELEN ELVYTYS: Esimerkkinä inarinsaame

UHANALAISEN KIELEN ELVYTYS: Esimerkkinä inarinsaame Katsaukset UHANALAISEN KIELEN ELVYTYS: Esimerkkinä inarinsaame MARJA-LIISA OLTHUIS narinsaame on luokiteltu kansainvälisesti erittäin uhanalaiseksi kieleksi, ja sitä on aktiivisesti ryhdytty elvyttämään

Lisätiedot

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1 V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0 Osa-aikatyö helpottaa elämää Lapsiperheissä rahat tiukilla 11 Koulukiusaamista voi ehkäistä 1 Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen vuosikerta Päätoimittaja

Lisätiedot