Jyväsk ylän k aupungink irjaston h istoriaa vuode sta 1860 Marik a Alanen 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväsk ylän k aupungink irjaston h istoriaa vuode sta 1860 Marik a Alanen 2008"

Transkriptio

1 Jyväsk ylän k aupungink irjaston h istoriaa vuode sta 1860 Marik a Alanen 2008 Jyväsk ylän k aupungink irjasto K esk i-suom en m aak untak irjasto

2 3 Lainak irjaston ensim m äiset ask eleet vuosina K ansank irjasto viinarah oi la.vuodet Kirjaston tilat 5 K ak si k irjastoa uudessa k irjastotalossa vuosina Toim ipisteitä ym päri k aupunk ia vuosina Tilak ysym ys 9 Sivuk irjastot 9 Laitosk irjasto ja k irjastoauto 10 Kirjaston toim inta 12 Vuodesta eteenpäin 12 Siirtym inen atk -järjestelm ään luvun lam a 14 Lam an jälk een 15 K irjasto nyt 17 K aavio: Lainam äärät eri vuosik ym m eninä 17 Läh teet 17 A lk uperäisläh teet 17 Kirja lisuus 17 Kuvat Tek sti: Marik a A lanen Taitto ja etuk annen k uva: Juh a H älinen 2

3 Merk ittävän suom alaisen vaik uttajan ja fennom aanin, toh tori Wolm ar Sch ildt-k ilpisen aloitteesta Jyväsk ylän säästöpank in yh teyteen perustettiin vuonna 1859 lainak irjarah asto.sen säännöissä m äärättiin, että osa pank in voittorah oista piti lah joittaa Jyväsk ylän k aupungin lainak irjasto le. Vuonna 1863 Sch ildt-k ilpinen tek i ensim m äisen k irjalah joituk sen k irjastoa varten, ja julk inen lainaustoim inta aloitettiin seuraavana vuonna.k ansank irjasto sijoitettiin ilm eisesti k ansak oulunopettajasem inaarin k irjaston pienek si ja epävira lisek si osak si, ja sen lainaustoim innasta h uoleh tivat sem inaarin oppilaat vuorote len. Ensim m äisenä k irjastonh oitajana toim i leh tori K.G.Göös. K ansank irjaston k irjavalik oim a oli aluk si h yvin suppea, m utta lainaustoim inta alk oi vilk k aana.lainaajien nim et k irjoitettiin lainausk irjaan, jossa jok aise le k irja le oli varattu om a sivu.lainaajan nim en perään lisättiin osoite, jos h enk ilö oli tuntem aton.k irjaston auk ioloajak si vak iintui sunnuntaiaam u, k osk a päivä sopi parh aiten k auem paa k irk onm enoih in tulevi le. Auk ioloaik aa yritettiin k y lä siirtää, k osk a sunnuntain auk ioloajan k atsottiin olevan liian läh e lä aam uh artauden alk am ista.täm ä ei k uitenk aan onnistunut k äytännössä. Suom en ensim m äinen lainak irjasto, Vaasan luk uk irjasto, perustettiin E nnen Jyväsk ylää k irjastoja oli jo usei la k ym m eni lä paik k ak unni la. Lainak irjaston k irjavalik oim aa k asvatettiin aina vuoteen 1875 saak k a, jo loin uusien k irjojen h ank k im inen k esk eytyi.tuo loin lainattavana oli jo noin 340 k irjaa.k äytännössä k irjavarasto k uitenk in pieneni, k osk a lainaajat eivät h uolim attom uuttaan tai epäreh e lisyyttään palauttaneet lainaam iaan k irjoja.k irjasto antoi viim eiset lainansa ilm eisesti vuonna 1877, ja sen toim inta h iipui, vaik k a m itään vira lista päätöstä toim innan lopettam isesta ei teh tyk ään.lainak irjaston h eik k o tilanne 1870-luvu la näk yi leh tik irjoituk sissa, joissa valiteltiin, että k ok o k irjastoa ei tunnu olevan olem assak aan. Esim erk ik si nim im erk k i k äsityöläissä li n. g. k irjoitti vuonna 1876 K esk i-suom i leh teen: Melk ein k aik issa m aapitäjissä puh um attak aan k aupungeista tavataan tätä nyk yä lainak irjasto ja se lainen on k aik eti tää läk in olevinaan, vaik k a ei si lä todenteo la näytä olevan m uuta k uin paljas nim i.- - en ole eläissäni m issään m uua la vielä näh nyt se laista lainak irjastoa, jok a vetäisi vertoja Jyväsk ylän lainak irjasto le.- - m enin - - lainaam aan k irjoja puh eena olevasta k irjastosta, m utta ih m eek seni näin k o- k o k irjastossa olevan 6 tai 7:n jotenk in rik k inäistä k irjaa. Vuonna 1879 Jyväsk ylään perustettiin annisk eluyh tiö, jok a sai yk sinoik euden väk ijuom ien m yyntiin. Sen voittorah at tuli k äyttää k aupunginvaltuuston m äärääm ä lä tava la yleish yödy lisiin tark oituk siin. Yh tiön ensim m äisen joh tok unnan jäsenet edustivat k aupungin sivistyneistöä, ja h e ottivat k ansank irjastoasian esi le yh tiön jak aessa voittorah ojaan ensim m äistä k ertaa. K ansank irjasto le ja luk usali le päätettiin lah joittaa 2800 m ark k aa, jok a oli m elk o pieni sum m a k ok onaisen k irjaston perustam iseen.pienestä pääom asta h uolim atta päätös k irjaston ja luk usalin perustam isesta teh tiin k evää lä 1880.K irjasto le valittiin joh tok unta, jonk a esim ieh ek si nim ettiin pastori Sch önem an. Luk usali avattiin yleisö le jo sam an vuoden k esä lä, ja se toim i k aupungin yh teisenä k ok oontum ispaik k ana.sie lä järjestettiin esim erk ik si laulu- ja soittoh arjoituk sia, sek ä om peluseuran k o- k ouk sia. Sinne tilattiin m yös k aik k i suom enk ieliset, ja m uutam a ruotsink ielinen leh ti. 3

4 Lainaustoim inta aloitettiin vasta h elm ik uussa 1881.K irjasto oli auk i vain sunnuntai-iltapäivisin, m utta silti sitä k äytti ensim m äisenä vuonna m elk ein 700 lainaajaa.ensim m äisestä painetusta k irjaluettelosta vuodelta 1882 näk yy, että k irjastossa oli lainattavissa 669 teosta m onilta eri aloilta.eniten k irjastosta löytyi k uitenk in usk onno lista k irja lisuutta, sek ä k auno- ja lastenk irja lisuutta. Uusi k ansank irjasto otettiin positiivisesti vastaan ja sitä k äytettiin ah k erasti.k irjojen k untoa k iiteltiin leh dissä, sam oin k uin luk usalin leh tivalik oim aa.lainausm äärät alk oivat k uitenk in lask ea 1880-luvun lopu la, ja k irjaston uusien k irjojen ostoon k äytetty rah asum m a pieneni noin 50 m ark k aan vuodessa.täm ä joh tui ilm eisesti siitä, että annisk eluyh tiön voittorah ojen jak am i- sessa tapah tui k esk eytyk siä, ja k irjasto joutui k äyttäm ään saam istaan rah oista suuren osan vuok ram enojen m ak sam iseen. K ansank irjastotoim inta vilk astui k ok o m aassa luvu la. K irjastonh oitaji le alettiin järjestää valtak unna lisia k ok ouk sia, ja K ansanvalistusseuran k iinnostus k irjastoasiaa k oh taan k asvoi. Jyväsk ylä pysyi tästä toim innasta k uitenk in pitk ään syrjässä, vaik k a k irjastotoim inta k aupungissa vilk astuik in. Pastori Sch önem anin jälk een k irjaston esim ieh ek si valittiin toh tori O.A.Forsström ja k irjastonh oitajak si k irk onvartija S.R yynänen. H eidän joh do laan k irjah ank innat aloitettiin uude leen, ja tam m ik uussa julk aistiin taas lainaustilastot k ah delta ede liseltä vuodelta. Tilastoih in liitetyssä innostuneessa artik k elissa todettiin, että vuoden lainausm äärät olivat o leet siih enastisista suurim m at. Seuraavilta vuosilta tilastoja ei k uitenk aan ole enää saatavi la, eik ä uusia k irjojak aan enää h ank ittu.innostus näyttää siis laim enneen. Seuraavina vuosina k irjastotoim intaa yritettiin elvyttää erilaisi la uude leenjärjestelyi lä ja k irjastonh oitajien oh jesäännöi lä.niiden m uk aan k irjastonh oitajan piti esim erk ik si teh dä joh tok unna le h ank intaeh dotuk sia lainauk sien perustee la, sek ä laatia vuosik ertom us. Myös k irjaston auk ioloaik oja uudistettiin.toim inta elpyik in luvun alussa, jo loin esim erk ik si uusien k irjojen h ank inta m uuttui säännö lisek si. Myös lainaustoim inta vilk astui;esim erk ik si vuonna lainausm äärä ylitti jo lainan rajan. Kirjasto viljam ak asiinissa.kuva vuod elta Kuva: Martti A irila 4

5 K irjaston ja luk usalin ensim m äisestä sijaintipaik asta ei ole tietoa.pysyviä tiloja k irjasto ei k uitenk aan saanut m istään, vaan se k iersi aina 1880-luvulta läh tien yk sityish enk ilöiden taloissa. K irjastotoim inta k ärsi jatk uvista h uoneistom uutoista, ja ongelm an ratk aisuk si perustettiin om a rak ennusrah asto. Se k uitenk in yh distettiin m yöh em m in k unna listalon rak ennusrah astoon, josk in liittäm isen yh teydessä k irjasto le ja luk usali le luvattiin järjestää toim itilat uudesta k unna listalosta. K unna listalo valm istui vuonna 189 9, ja k irjasto ja luk usali sijoitettiin talon ensim m äiseen k errok seen. H uoneisto oli tilava ja asianm uk aisesti k alustettu, ja k irjaston taloude linen tilanne h elpottui h uom attavasti vuok ram enojen loppuessa. K irjasto oli k uitenk in jatk uvasti k aupungin m uiden laitosten tie lä, ja se siirrettiin ensin vuonna k unna listalon alak ertaan ja vuonna vanh aan raatih uoneeseen. K irjaston toim inta oli vilk astunut niin paljon, että om a talo alk oi tuntua yh ä ajank oh taisem - m alta.k ansank irjaston joh tok unta päätti osa listua Jyväsk ylään perustetun Tietee lisen k irjaston h ank k eeseen, jonk a tark oituk sena oli m uuttaa Sem inaarink adun varre la oleva valtion viljam ak asiini k irjastotalok si.pitk än prosessin jälk een m ak asiini saatiin siirrettyä valtiolta k aupungin om istuk seen, ja sen k orjaustyöt päästiin aloittam aan m arrask uussa Vuoden k u- luttua rak ennus oli k unnossa, ja k ansank irjasto ja luk usali m uuttivat sinne yh dessä Tietee lisen k irjaston k anssa. Suurin osa rak ennuk sesta annettiin Tietee lisen k irjaston k äyttöön, eivätk ä k ansank irjasto ja luk usali saaneet k uin k ak si h uonetta ja väh än k e laritilaa.tilaa oli siis väh än, m utta k irjasto ja luk usali olivat vih doin saaneet om an toim ipaik an.k irjastotalon vih k im inen pidettiin touk ok uussa 19 16, jo loin m ak asiini luovutettiin k irjastojen joh tok untien h altuun. Vuosina k irjastotalok si m uutetussa entisessä viljam ak asiinissa toim i k ak si k irjastoa. Ym m ärrettävää on, että järjestely aih eutti aik a ajoin ongelm ia läh innä tilanpuutteen vuok si.jyväsk ylän yliopistoyh distys h alusi rak ennuk sen k ok onaan ah taudesta k ärsivän Tietee lisen k irjaston k äyttöön. Vuonna se tek i ensim m äisen k irjastotalon ostoeh dotuk sen, jota perusteltiin si lä, että k irjastotalo oli alun perin suunniteltu Tietee lise le k irjasto le, jok a k asvaessaan tarvitsisi lisää tilaa. Yliopistoyh distyk - sen tarjousta h ark ittiin k aupungin tah o la m elk ein vuoden ajan, ennen k uin asia vietiin valtuuston k äsittelyyn. Asiaa k äsiteltiin puolin ja toisin, m utta lopu linen päätös teh tiin tam m ik uussa 19 24, jo loin esitettiin, että k irjastotaloa ei tä lä k ertaa m yytäisi. Yliopistoyh distys yritti Kirjasto m uutti Sem inaarink ad un viljam ak asiiniin vuonna Kuva: Lauri Laak sovirta

6 vielä vuonna ostaa k irjastotaloa, m utta k aupunk i ei suostunut siih en si läk ään k ertaa. Tilanpuutetta ratk ottiin uusi la h uonejärjestelyi lä. Esim erk ik si k irjastotalon suuri sali ei o lut aluk si k um m ank aan k irjaston k äytössä, vaan rah apulasta k ärsivät k irjastot vuok rasivat sitä k onsertteja, taidenäyttelyitä ja lausuntailtoja varten.touk ok uussa salin vuok raam isesta k esk usteltiin, ja päätettiin, että k aupungink irjasto tarvitsisi tilan om aan k äyttöönsä, jotta sen tilanpuute h elpottaisi.o ngelm ia aih eutti k uitenk in se, että talon om istussuh teet eivät o leet täysin selvi lä: salin vuok raam inen lopetettaisiin, k unh an vain saataisiin selvi le, k uk a asiasta voisi päättää.ensik si piti siis asiak irjoista selvittää, k uk a pystyi m äärääm ään k irjastotalon k äytöstä ja h uoneiden jaosta k ah den k irjaston k esk en.selvisi, että päätösvalta oli k aupungink irjaston joh - tok unna la, jok a suoritti yh dessä Tietee lisen k irjaston h oitovaliok unnan k anssa k irjastotalon h uoneiden uude leenjaon.täm ä jak o pysyi voim assa aina vuoteen saak k a. Vuonna teh tiin m erk ittävä m uutos k aupungink irjaston järjestelyissä. Suljettu h y lyjärjestelm ä h ylättiin, ja k äyttöön otettiin avoh y lyjärjestelm ä, jo loin asiak k aat pystyivät itse h ak em aan h aluam ansa k irjat h y lystä luvun lopussa aloitettiin m yös k esk ustelu uudesta k irjastotalosta.k irjaston joh tok unta näk i tilaisuutensa k oittaneen, k un k aupunginvaltuusto perusti vuonna eri lisen rak ennusjaoston. Sen teh tävänä oli laatia suunnitelm a k aupungin virastojen ja laitosten uudisrak entam isesta seuraavien viiden vuoden aja le. Joh tok unta yritti ak tiivisesti saada k irjastotalon rak entam isen suunnitelm aan m uk aan, m utta h aaveet uudesta k irjastotalosta k aatuivat k aupungin luopuessa rak ennussuunnitelm ista lam an tak ia. K irjaston ah taat olot puh uttivat ajan leh tik irjoituk sissa. K esk isuom alaisessa uudesta k irjastotalosta k irjoitettiin h elm ik uussa 19 30: Vanh aa suljettua h y lyjärjestelm ää vuod elta Kuva: Martti A irila O n erittäin tarpee lista, että asia on otettu päiväjärjestyk seen - - on uuden k irjastotalon rak entam isk ysym ys tärk eä yleisen k irjaston k annalta k atsottuna - - k eh ittym ism ah do lisuudet lopussa - - tilanah tauden vuok si - - lainausosastoon on nyt täytynyt su loa yh teen lasten osasto sek ä aik uisten luk usaliosasto k äsik irjastoineen ja aik ak ausleh tineen.lisäk si on nyk yisessä paik assa se h uone, jota olisi nim itettävä sanom aleh ti-luk uh uoneek si, sem m oinen lok ero, jok a on suorastaan h engenvaara linen, si lä niin ah das, valoton ja tym peäilm ainen se on luk uh uoneek si. K irjaston tilanpuutteeseen oli luvassa h elpotusta, k un Tietee linen k irjasto siirtyi K asvatusopillisen k ork eak oulun k irjastok si, ja sam a la valtion om istuk seen vuonna K aupunk i k atsoi vapautuneensa velvo lisuuk sistaan Tietee listä k irjastoa k oh taan, ja se alk oi pyrk iä siih en, että uusi K asvatusopi lisen k ork eak oulun k irjasto saataisiin m uuttam aan k irjastotalosta k ok onaan pois.sotien tak ia täm ä tapah tui k uitenk in vasta syk sy lä

7 Viljam ak asiini siirtyi pelk ästään k aupungink irjaston k äyttöön vuonna Kauk o Kipon ottam a k uva vuod elta K aupungink irjasto sai k ok o viljam ak asiinin k äyttöönsä m onien vaih eiden jälk een syk sy lä Sen h a lussa oli nyt noin 509 neliöm etriä tilaa.k irjastorak ennus oli k uitenk in sok k eloinen, eik ä sie lä pystytty toteuttam aan k aik k ia h aluttuja uudistuk sia, vaik k a sitä m uok attiink in paljon.jo luvu la todettiin, että vaik k a k irjastotalo palvelee vielä tark oitustaan, tulevaisuudessa olisi välttäm ätöntä rak entaa suurem pi k irjastotalo.vuoden toim intak ertom uk sessa todetaan: k irjaston k äyttö on ede leen voim ak k aasti k asvanut - - [se on]tuonut entistä k ipeäm m in esi le k aik k ialla k irjastossa va litsevan ah tauden.tilanne k äy k estäm ättöm äk si, jos läh iaik oina ei saada aik aan jonk inlaista k ok onaisratk aisua. Tilanpuute joh tui k irjaston k äytön lisääntym isestä ja k irjam äärien k asvusta.jyväsk ylän väk iluk u k asvoi m elk oisesti sotien jälk een, k un K arjalasta m uutti siirtolaisia k aupunk iin. Vuonna asuk asluk u oli 7 400, k un se vuonna oli jo noin K irjastoa k äyttävien m äärä siis k asvoi m elk oisesti.myös k irjaston nidem äärissä tapah tui h uom attavia m uutok sia sotien jälk een.vuonna k irjaston k ok oelm aan k uului jo yli sidosta, k un niitä vielä luvun alussa oli o lut vain noin Vuonna laadittiin suunnitelm a, jossa eh dotettiin eri lisen k orttelin rak entam ista k aupungin h a lintok esk uk sek si.k irjaston sijoittam ista täh än k ortteliin h ark ittiin alusta läh tien.r atk aisua odote lessa tilanah tautta h elpotettiin erilaisi la väliaik aisratk aisui la ja k irjastotoim innan h ajauttam ise la. Esim erk ik si lastenosasto siirrettiin syk sy lä eri liseen h uoneistoon Cygnaeuk senk adu le, ja vuonna päätettiin vuok rata autoh a li K auppak adulta k irjaston opinto- 7

8 Lastenosasto siirrettiin om iin tiloih in Cygnaeuk senk ad u le Kuva sam alta vuod elta. osasto le ja leh tiluk usali le.syk sy lä pääk irjaston varastotilat puolestaan siirrettiin K auppak adu le.k irjaston toim innan h ajauttam inen k uitenk in vaik eutti k irjastopalveluiden h oitam ista. Tilat eivät m yösk ään vastanneet m oderni le k irjasto le asetettuja vaatim uk sia ja ovat suorastaan epätervee lisiä. K irjaston tilasta saatiin valituk sia jo asiak k ailtak in, ja m uualta tulleet opisk elijat ih m ettelivät k irjaston puuttee lisia oloja. Päätöstä uudesta k irjastotalosta jouduttiin odottam aan pitk ään.viim ein k esäk uussa k aupunginh a litus päätti, että uusi k irjastotalo rak ennetaan niin sanotu le K uurojen k oulun alueelle vanh an pappilan viereen. Uuden k irjastotalon rak ennusoh jelm a h yväk syttiin k aupunginvaltuustossa lok ak uussa ja k ouluh a lituk sen vah vistettua oh jelm an jouluk uussa rak ennuslupa-anom us laitettiin virei le. R ak ennuslupaa ei k uitenk aan saatu vielä seuraava le vuode le.r ak ennusoh jelm an valm istuttua k irjastotalon suunnittelutoim ik unta esitti, että k irjastotalon yh teyteen voisi rak entaa m yös työväenopiston tiloja. K evää lä järjestettiin k irjastotalon suunnitteluk ilpailu, joh on läh etettiin k aik k iaan 71 eh - dotusta.k ilpailun voittajan suunnitelm an poh jalta rak ennustoim ik unta tek i asiantuntijalausun- 8

9 tojen avu la k aupunginvaltuusto le esityk - sen k irjastotalon jatk osuunnitelm ak si.valtuusto h yväk syi esityk sen m yöh em m in syk sy lä ja luonnospiirrok set valm istuivat seuraavana vuonna. R ak entam aan päästiin m arrask uussa 19 77, ja k irjastotalo valm istui touk ok uussa Uuden k irjastotalon ovet avattiin asiak k ai le sam an vuoden h einäk uun 8.päivänä. Uusi k irjastotalo Vapaud enk ad u la avattiin Sivuk irjastoista k esk usteltiin ensim m äisen k erran joh tok unnan k ok ouk sessa touk ok uussa 19 39, jo loin k äsiteltiin tulevan esik aupunk iliitok sen aih euttam ia m uutok sia k irjaston toim innassa.päätök siä tä löin ei k uitenk aan teh ty.sotien aik ana sivuk irjastojen perustam isesta k esk usteltiin useaan otteeseen, m utta poik k euk se listen olojen vuok si ei voitu perustaa k uin yk si uusi sanom aleh tiluk usali vuonna Se sijaitsi Yrjönk atu 20:ssa, jok a vielä tuo loin k uului k antak aupunk iin. Taulum äen, Loh ik osk en ja Tourulan asuk k aat olivat jääneet ilm an k irjastoa, k osk a Taulum äen k irjasto oli siirretty alueliitok sen m yötä Palok k aan.tästä syystä Loh ik osk en Työväenyh distys läh etti k aupungi le anom uk sen m aalisk uussa 19 43, jossa pyydettiin k ok onaisen k irjaston tai k aupungink irjaston sivuosaston perustam ista Tourulaan. Anom us h yväk syttiin, ja Jyväsk ylän k aupungink irjaston ensim m äinen sivuosasto aloitti toim intansa Tourulassa m aalisk uussa K irjaston k äyttö oli vilk asta, joten sen perustam inen oli o lut tarpee linen toim enpide.tourulan sivuk irjasto m uutti Taulum äe le vuonna 19 60, ja sieltä Loh ik osk e le vuonna Tourulan sivuk irjaston tarjoam ien m yönteisten k ok em usten valossa k irjaston joh tok unta esitti k evää lä k aupunginh a lituk se le, että uusiin k ansak oulun tai lastentarh ojen rak ennuk siin varattaisiin aina tilaa m yös k irjaston sivuosastoa varten.sivuk irjastoja alettiink in perustaa k asvava la inno la. H alssila sai sivuk irjastonsa h uh tik uussa ja K ypäräm äk i m aalisk uussa Viitaniem een puolestaan perustettiin tek ni listen oppilaitosten läh eisyyteen pääosin tek - nistä k irja lisuutta sisältävä k irjasto syk sy lä Vuoden alussa k aupungink irjasto sai alueliitok sen m uk ana Jok ivarren, K eljon, Tak a-k eljon ja Tik an k irjastot h oidettavak seen.ne k aik k i toim ivat k ansak oulujen om istam issa h uoneistoissa.vuonna avattiin K ortepoh jan, ja vuonna H uh tasuon sivuk irjastot.k eltinm äen k irjasto aloitti toim intansa vuonna Säynätsalon k unta taas liitettiin Jyväsk ylän k aupunk iin vuonna , jo loin Säynätsalon k irjastosta tuli yk si k aupungink irjaston läh ik irjastoista. Jyväsk ylän k irjastoauto. Laitosk irjastotoim innan voi k atsoa alk aneen sotilassairaaloista. Ilm eisesti jo k ansalaissodan aik ana vuonna osa sem inaarin rak ennuk sista toim i sotilassairaaloina, ja k ansank irjasto lainasi teok sia sen potilai le.k irjoja lainattiin m yöh em m in m yös talvi- ja jatk osodan aik ana k aupungissa o leissa sotasairaaloissa. Lainaustoim innasta h uoleh tivat osittain k irjaston om at virk ailijat, osittain sairaaloissa työsk enne leet lotat. 9

10 K aupungin k unna lisk odeissa lainaustoim inta aloitettiin syk sy lä H äk k isen ja Mattilan k unna lisk odeista. Invalidisairaalaan (nyk yään vanh a ortopedisairaala) perustettiin lainausasem a vuonna ja K angasvuoren sairaalaan vuonna Pienten vastoink äym isten jälk een, m yös K esk ussairaalaan saatiin vuonna laitosk irjasto, jota h oiti eri linen sairaalak irjastonh oitaja.vuonna vanh usten k irjastopalvelua parannettiin avaam a la lainausasem a k ah dessa vanh aink odissa.myös joih ink in lastentarh oih in alettiin k oota siirtok ok oelm ia.syk sy lä aloitettiin puolestaan k otipalvelutyö, jonk a piiriin k uului vuoden loppuun m ennessä jo 17 h enk ilöä. K irjastoautotoim innan suunnittelem inen aloitettiin vuonna Erilaisi la h ank inta- ja reittisuunnitelm i la pyrittiin ulottam aan k irjastopalvelut m ah do lisim m an tasapuolisesti uusien läh iöiden aluei le. K irjastoauto Minna-K antti saatiin k äyttöön Suom en ensim m äinen k irjastoauto aloitti reittinsä Turussa m arrask uussa 19 76, ja sen palvelujen piiriin saatiin k aik k i k aupunginosat, joissa ei o lut sivuk irjastoa.sen viide lä eri reiti lä oli yh teensä 27 pysäh dyspaik k aa. K irjastoauton aloitettua toim intansa k irjastolautak unta päätti lopettaa Jok ivarren sivuk irjaston ja Tak a-k eljon lainausasem an. Auton suosio ylitti k aik k i etuk äteisarviot, ja jo parin k uuk auden k uluessa h uom attiin, että k irjastoauto le täytyy palk ata lisää työvoim aa. Vain pääk irjastosta ja K ortepoh jan k irjastosta annettiin enem m än lainoja k uin k irjastoautosta. Monet k irjastoautosta lainaavat olivat uusia k irjastonk äyttäjiä, joten auton avu la k irjastopalvelut saatiin ulotettua laajem m a le aluee le. K irjaston toim inta m onipuolistui luvu la. Esim erk ik si k irjastok äytön opetus lisääntyi, k un k ansak oululuok at, opettajat, opistolaiset sek ä seurojen ja yh distysten jäsenet alk oivat k äydä tutustum assa k irjaston toim intaan. K irjastossa alettiin järjestää m yös juh lapäiviin liittyviä k irjanäyttelyitä, sek ä k irjaesittelyjä ja tilaisuuk sia yleisö le.lapsi le oh jattu toim inta lisääntyi, ja k irjastossa aloitettiin esim erk ik si satuiltojen pitäm inen.h ak uteosten k äyttöä opetettiin lapsi le erilaisi la viik on k ysym ys -k ilpailui la, joiden voittaji le jaettiin k irjapalk intoja.k irjasto järjesti m yös k irjoitusk ilpailuja lapsi le ja nuori le. K irjasto alk oi luvu la k äyttää radiota ja sanom aleh distöä järjestelm ä lisesti toim intansa esittelyyn.esim erk ik si h elm ik uussa leh distön edustaji le esiteltiin k irjaston toim intaa, ja sam an vuoden touk ok uussa Jyväsk ylän radion paik a lisoh jelm assa k äytiin k irjastoa k osk eva k esk ustelu, joh on k irjastonjoh taja K aija Salm i osa listui. K evää lä järjestettiin m yös Nuorten k irjapäivät, joista läh etettiin jok a k otiin esittelyleh tinen.seuraavana vuonna k irjasto vietti 100-vuotisjuh liaan, joista leh det ja radio uutisoivat. Jyväsk ylän k irjasto pääsi m uk aan m yös Suom en television uutisk atsauk seen, jossa esiteltiin 100-vuotista k irjastoa. Syk sy lä avattiin m usiik k iosasto Cygnaeuk senk adu le sam oih in tiloih in lastenosaston k anssa. Sie lä oli k äytettävissä levysoitin, vah vistin, k uulok k eet ja k ovaääniset. Musiik k ih uoneessa pystyi k uuntelem aan m usiik k ia k uulok k ei la, ja lastenosasto la puolestaan k ovaäänisten välityk se lä.musiik k iosasto la järjestettiin loppuvuoden aik ana k olm e iltasoittoa, joissa k ävi yh teensä 13 k uulijaa.o sasto la järjestettiin m yös m usiik in esittelysarjoja, joissa k onsertinom aisesti esiteltiin k lassista m usiik k ia.väh ite len m usiik k iosaston k alustoa k asvatettiin m uun m uassa m onosoittim e la ja m agnetofoni la. Myös pop- ja jazz-levyjen h ank innat aloitettiin m uutam an vuoden k uluessa. 10

11 Vuonna siirryttiin valok uvausjärjestelm än k äyttöön lainauk sessa vanh an, k ä- sin teh tävän k irjaam isen sijaan. K irjastoon piti siis h ank k ia lainausk am era ja m ik rofilm ien luk ulaite. Sam a la vuosik ym m ene lä k irjaston toim inta laajeni entisestään, k un esim erk ik si eri ik äryh m i le suunnattua toim intaa lisättiin. Muun m uassa lapsi le järjestettiin dia-satuiltoja, nuk k eteatteriesityk siä ja -k erh oja, näytelm iä ja ask artelua.k ortepoh jan sivuk irjastossa puolestaan järjestettiin 1-vuotisjuh lan k unniak si pop-m usiik in esittelytilaisuus nuoriso le. Myös k oulujen ja k irjaston yh teistyötä lisättiin. Kam eralainausta Vapaud enk ad un uud en k irjastotalon avajaisissa Lainaajana R isto Salonen. Jyväsk ylän k aupungin pääk irjasto sai valtioneuvoston päätök se lä m aak untak irjaston teh tävät h oidettavak seen K esk i-suom en aluee la vuonna K äytännössä k irjasto oli h oitanut m aak untak irjaston teh täviä jo useam m an vuoden, m utta nyt sen asem a tunnustettiin vira lisesti. Tä löin m yös m aak untak ok oelm an k artuttam inen alk oi järjestelm ä lisesti, vaik k a aineistoa sinne oli k erätty jo aik aisem m in.k irjaston teh täväk si tuli siis k eh ittää ja tuk ea alueen yleisten k irjastojen tieto- ja k auk opalveluita, sek ä pereh dyttää alueen k irjastojen h enk ilök untaa uusiin toim intam uotoih in. Uud en k irjastotalon avajaistunnelm ia vuod elta

12 K irjaston toim intaan vaik uttivat ja luvui la siirtym inen atk -poh jaiseen järjestelm ään, sek ä Suom ea raviste lut lam a.k irjaston toim innan h oitam inen k uitenk in h elpottui uudessa k irjastotalossa, ja sen tarjoam ia palveluita pystyttiin m onipuolistam aan. Erityisesti m usiik k iosaston toim intaede lytyk set paranivat, ja k ielistudioita ja soitonh arjoitteluh uonetta k äytettiin innok k aasti.av-aineiston, eli tuo loin äänitteiden ja diasarjojen, m yöh em m in m yös videok asettien, lainaus lisääntyi voim ak k aasti ja vastaavasti k irjastossa äänitteitä k uuntelevien m äärä väh eni.näyttelytoim inta jatk ui vilk k aana, ja siih en osa listuivat m onet järjestöt ja yh distyk set. Vuonna lainaustoim inta siirrettiin pääosin aik uistenosaston lainauspisteeseen, eli sieltä k äsin alettiin h oitaa aik uisten-, lasten- ja m usiik k iosaston aineiston lainaam inen. K ok onaislainausluvut alk oivat k uitenk in lask ea luvun loppupuolella. Yk si syy täh än oli luultavasti se, että h ank intam äärärah at eivät k asvaneet, joten k irjah ank intojen m äärä pieneni esim erk ik si vuosien ja väli lä 24 Pääk irjaston toista k errosta k ortistojen aik aan vuonna prosenttia. K eh itysk ulk u k uitenk in pysäh tyi vuonna lainausten m äärän k ääntyessä taas nousuun.ede leen rajuim m in k asvoi av-aineiston lainaus. K irjastotalon k ym m envuotisjuh lissa lok ak uussa m yytiin ensim m äistä k ertaa k ok oelm asta poistettuja k irjoja.sen jälk een k irjam yynnistä tuli suosittu vuosittainen tapah tum a.k ah den viik on pik alainat otettiin k äyttöön vuoden syk sy lä varausjonojen lyh entäm isek si ja uutuusk irjojen k ierron nopeuttam isek si. K olm annessa k errok sessa sijainnut k äsik irjasto yh distettiin toisen k errok sen aik uistenosastoon vuonna , ja sam a la tietopalvelu k esk itettiin sen nyk yiseen paik k aan toiseen k errok seen. Vuonna aloitettiin suunnitelm at lainausjärjestelm än m uuttam isesta atk -poh jaisek si.alustavana ajatuk sena oli aloittaa m uutos suunnite lusta K eltinm äen sivuk irjastosta, jonk a k aavailtiin valm istuvan vuonna K ok o k irjasto oli tark oitus siirtää atk -järjestelm ään vuoteen m ennessä. Asia k uitenk in viivästyi k irjastolautak unnan poh tiessa, m ik ä atk -järjestelm ä parh aiten vastaisi tark oitustaan.viim ein vuonna k aupunginvaltuusto päätti valita k irjastojen atk -k ok onaisjärjestelm äk si Pa las-järjestelm än, jota alettiin h yödyntää h ank innassa, luetteloinnissa, lainauk senvalvonnassa ja tiedonh aussa. Sam ana vuonna k irjaston atk -poh jaisen k irjarek isterin k äyttö tuli m ah do lisek si neuvontapisteissä.k irjaston aineistoluetteloa oli siirretty säh k öiseen m uotoon k ok o luvun ajan. K irjastossa aloitettiin vuonna K esk i-suom en tietok esk uk sen toim intak ok eiluna atk -poh - jainen tietopalvelu.siinä tarjottiin k irjastonk äyttäji le tiedonh ak ua k ah desta k otim aisesta tietok annasta. Esim erk ik si K esk i-suom en aluetta k osk evaa aineistoa k oottiin K ESTIviitetietok antaan, jok a oli tark oitus pitää jatk uvasti ajan tasa la.toim intak ok eilu antoi viitteitä 12

13 k irjastonk äyttäjien tiedontarpeista, ja pyrk im yk senä oli pitää jatk uvassa k äytössä se laiset tietok annat, jotk a parh aiten vastaisivat k äyttäjien tiedontarpeita. K äytössä olevien tietok antojen m äärää k asvatettiin väh ite len. K äytännössä tietopalvelu toim i niin, että asiak k aat pystyivät jättäm ään tiedonh ak upyynnön täyttäm ä lä lom ak k een, jonk a perustee la k irjastonh oitaja tek i tietok antah ak uja k erran viik ossa.h ak uja teh tiin yk sityish enk ilöiden lisäk si m yös alueen k unnank irjastoi le, laitok si le ja järjestöi le. H ak utulok set annettiin asiak k ai le tulostee la, joh on oli lueteltu sopivia k irjoja ja leh tiartik k eleita.vuonna atk -tiedonh ak uja alettiin teh dä m yös si loin k olm annessa k errok sessa sijainneen k äsik irjaston m ik rotietok onee la.siinä tiedonh ak u k esk ittyi k uitenk in pääosin k irjastoon tu leista leh distä rak ennettuun tietok antaan. Pitk än valm isteluvaih een jälk een k irjastoon h ank ittiin k esk ustietok one ja atk -k alustoa vuonna Atk -verk k o vedettiin työväenopistoon ja k aik k iin läh ik irjastoih in. Seuraavana vuonna pääk irjastossa, K eltinm äen ja K eljonk ank aan k irjastoissa sek ä k irjastoautossa aloitettiin atk - poh jainen lainaustenvalvonta.tek nisten seik k ojen tak ia m uut läh ik irjastot eivät vielä voineet liittyä m uk aan järjestelm ään, vaan ne siirtyivät atk -poh jaiseen lainauk seen vasta vuonna Sam ana vuonna k irjastoissa otettiin k äyttöön asiak k ai le tark oitetut päätteet, joista asiak as pystyi selaam aa k irjaston aineistoluetteloa. Lainausk ortit jouduttiin uusim aan atk -järjestelm än m yötä;vanh oista pah visista k orteista luovuttiin ja tila le otettiin m uoviset viivak oodi liset k irjastok ortit.vuonna pääk irjastoon h ank ittiin ensim m äinen lainausautom aatti. Vuonna atk -poh jaista palvelua k eh itettiin h ank k im a la lisää tietok oneita ja asiak k aiden k äyttöön tark oitetut internet-yh teydet.jyväsk ylän k irjasto oli yk si ensim m äisistä yleisistä k irjastoista, jok a otti asiak k ai le tark oitetut internet-yh teydet k äyttöön.vuonna m yös k olm een suurim paan läh ik irjastoon h ank ittiin työasem a ja internet-yh teydet asiak k ai le. Sam a la k irjastoauto k ytk ettiin k irjaston tietok antaan verk k oyh teyde lä.o petusm inisteriöltä ja k aupungilta saatujen avustusten turvin pääk irjastoon h ank ittiin infotv-järjestelm ä tiedotuk seen, sek ä k ak si televisiota asiak ask äyttöön. K irjastolaitok sen k ok oelm atietok anta saatiin asiak k aiden etäk äyttöön vuonna Asiak k aat pystyivät siis selaam aan lainaustietojaan, varaam aan k irjoja, tek em ään tiedonh ak uja sek ä uusim aan lainansa k irjaston ulk opuolelta.sam ana vuonna pääk irjasto le h ank ittiin m yös uusi lainausautom aatti. Lam a näk yi k irjaston toim innassa väh enevinä taloude lisina resursseina. Sam a la k irjaston k äyttö k uitenk in lisääntyi. Esim erk ik si vuonna lainauk set k asvoivat 2,4 % ede lisestä vuodesta, ja seuraavana vuonna teh tiin jo lainaus- ja k ävijäm ääräennätyk siä. K aik en k aik k iaan lainaustoim inta k asvoi k ok o luvun aik ana läh es 40 %.Auk ioloaik oja jouduttiin väh entäm ään k aupungin säästötoim enpiteiden vuok si sulk em a la läh i- k irjastot lauantaik si. K aik en k aik k iaan Säynätsalon k irjastosta tuli Jyväsk ylän läh ik irjasto k untaliitok sessa Kuva: Maija H olm a 13

14 vuoden aik ana läh i-, laitos- ja autok irjastot olivat suljettuina yh teensä 20 viik on ajan.pääosin säästöt jouduttiin k uitenk in suuntaam aan aineiston h ank intam enoih in. Vuonna jouduttiin jo tek em ään suurem pia m uutok sia säästötoim enpiteiden tak ia.k irjastosta lak k autettiin viisi virk aa, Viitaniem en läh ik irjasto sek ä K ink om aan ja K angasvuoren sairaalan laitosk irjastot lak k autettiin ja k otipalvelutoim inta k esk eytettiin. Läh ik irjastot, k irjastoauto ja laitosk irjaston toim ipisteet pidettiin suljettuina 6 7 viik k oa, ja pääk irjasto oli k iinni k esälauantaisin.myös sen perjantain auk ioloaik aa lyh ennettiin. Säästötoim ien tak ia m yös k esk ussairaalan laitosk irjasto joutui lopetusuh an a le.vuonna k irjasto solm i K esk i-suom en sairaanh oitopiirin k untayh tym än k anssa sopim uk sen laitosk irjastotoim innan ostam isesta, eli k irjasto h uoleh tii k esk ussairaalan laitosk irjastosta k orvausta vastaan.sam ana vuonna k otipalvelutoim inta aloitettiin uudestaan. K irjalainauk set k asvoivat voim ak k aasti k ok o luvun ajan, ja vuonna ylitettiin jo k ah - den m iljoonan lainan raja.sam a la k irjaston tietok annan etäk äyttö k asvoi rajusti.internetin lisääntynyt k äyttö päätettiin h yödyntää, joten k irjaston nettisivut uusittiin k ok onaan, ja niitä alettiin k äyttää m yös ajank oh taisista asioista tiedottam iseen. Vuonna 2000 asiak k aiden tietopalveluk ysym yk siin alettiin vastata m yös säh k öpostin välityk sellä K ysy k irjastonh oitajalta -palvelun k autta.k irjastoissa asiak k aiden k äyttöön annettiin elek tronisia leh tiä sisältävä tietok anta, sek ä K esk i-suom en aluee linen tietok anta K esk i. Sam ana vuonna artik k elitietok anta Alek si siirtyi nettiin, joten se tuli k äytettäväk si k irjaston k aik ilta työasem ilta.asiak k aiden k äytössä olevi le k onei le asennettiin m yös tek stik äsittelyoh jelm ia ja niih in liitettiin tulostim ia. K irjastossa aloitettiin m yös aik uisväestö le ja seniorei le suunnattu internetin k äytön opettam inen. Kirjaston luetteloa on voinut selata internetissä vuod esta IntroActive otettiin k äyttöön vuonna Palvelu tarjoaa asiak k aa le m ah do lisuuden m äärite lä itse, m i- tä palveluita h aluaa k äyttöönsä. IntroActiven k autta asiak as voi esim erk ik si tilata säh k öpostiinsa m uistutuk sen läh estyvästä eräpäivästä, tai varatun aineiston saapum isesta. Sam a la k äyttöön otettiin m yös m o- biilipalvelut, jotk a antavat asiak k aalle m ah do lisuuden tilata esim erk ik si ilm oituk sen saapuneista varauk sista m yös tek stiviestinä. Vuonna 2003 aineiston varausjärjestelm ää parannettiin h uom attavasti, k un k aik k ien toim ipisteiden varauk set siirrettiin sam aan varausjonoon.näin varaajan k äytettävissä on k aik k i pääk irjaston ja läh ik irjastojen k appaleet h alutusta aineistosta K irjastojen yh teisjärjestelm ä, Aalto-k irjastot, perustettiin verk ostok aupunk ih ank k eeseen k uuluvien k untien k irjastojen k anssa vuonna 2004.Yh teisjärjestelm än perustajak irjastoja olivat Jyväsk ylän, Jyväsk ylän m aalaisk unnan, Luh angan, Muuram en, Suolah den, Sum iaisten, Uuraisten 14

15 ja Äänek osk en k irjastot.yh teisjärjestelm ä sai om an k otisivun, jonk a k autta pääsee h ak em aan aineistoa Aalto-k irjastojen yh teisestä tietok annasta. K äytännössä yh distym inen näk yy asiak - k aa le parantuneina tiedonh ak um ah do lisuuk sina, sek ä yh teisenä aineistotietok antana, lainaajarek isterinä ja lainaajak orttina. Vuonna 2006 Aalto-k irjastojen palveluita parannettiin vielä seutuvarauk se la. Vuonna 2005 k irjastoon h ank ittiin lisää h y lytilaa sek ä aik uisten-, että m usiik k iosasto le.sam a- na vuonna Jyväsk ylässä julistettiin Luk em a la lentoon -luk udiplom i, jonk a avu la lapsia ja nuoria h ouk ute laan luk em aan k irjaston ja k oulun yh dessä laatim ien m ielenk iintoisten suosituslistojen avu la.d iplom i sai aik aan luk uryntäyk sen k irjastoissa. K irjaston toim innan tavoitteet on laissa m ääritelty seuraavasti: k irjasto tulee edistää väestön yh täläisiä m ah do lisuuk sia sivistyk seen, k irja lisuuden ja taiteen h arrastuk seen, jatk uvaan tietojen, taitojen ja k ansalaisvalm iuk sien k eh ittäm iseen, k ansainvälistym iseen ja elinik äiseen oppim i- seen. Jyväsk ylän k aupungink irjasto on vastannut lain antam iin h aasteisiin luom a la om at strategiansa, joiden poh jalta toim intaa k eh itetään.strategioiden avu la pyritään vastaam aan asetettuih in tavoitteisiin tuottam a la valtak unna lisesti k ork eatasoisia, h elposti saavutettavia, sisä lö lisesti ja tek nisesti m onipuolisia, verk ottuneita k irjasto- ja tietopalveluja. Erityisen h uom ion k oh teina vuonna 2006 laadituissa strategioissa ovat esim erk ik si seudu lisen yh teistyön ja Aalto-k irjastojen yh teisjärjestelm än, sek ä tietojärjestelm än k eh ittäm inen, ja lasten ja nuorten k irjastopalvelujen teh ostam inen.näiden puitteissa on k eh itetty esim erk ik si seutuvarauk set, ja seutulainojen k uljetuk set, k irjaston k otisivujen ulk oasun ja sisä lön uusim inen, sek ä k irjastoauton pysäk k i- paik k ojen lisääm inen k oului la ja päiväk odei la. E nsim m äinen lainausautom aatti saatiin pääk irjastoon Kuvassa 2000-luvun m a li. 15

16 Yk si k irjaston k esk eisistä tavoitteista on k ok oelm an ajantasaisuus ja m onipuolisuus.k irjastosta poistetaan vuosittain suurin piirtein yh tä paljon k irjoja ja m uuta aineistoa k uin sinne h ank i- taan. Uutuuk sia h ank itaan m ah do lisuuk sien m uk aan, ja sam a la vanh entunutta ja väh än lainattua aineistoa poistetaan.näin k irjaston k ok oelm a pysyy tuoreena, ja vastaa asiak k aiden tarpeita.viim e vuosina tietok irja lisuuden lainaus on jonk in verran pienentynyt, m utta sam alla k aunok irja lisuuden ja av-aineiston, erityisesti dvd-levyjen lainaus on lisääntynyt.valtak unna lisesti k irjastojen lainausluvut ja k ävijäm äärät ovat pienentyneet, m utta k eh itys on o lut Jyväsk ylässä k esk im ääräistä väh äisem pää.esim erk ik si vuonna 2007 k aupungink irjaston toim i- pisteissä k ävi päivittäin noin asiak asta, joista pääk irjastossa.k irjasto on k äytetyin k ulttuuripalvelu k aupungissa. K irjastoissa on k äytössä asiak k ai le tark oitettuja tietok oneita internet- ja tek stink äsittelyk äyttöön. K irjastonk äytön ja tiedonh aun k oulutusta järjestetään päiväk otiryh m i le, k oululaisi le, opisk elijoi le ja m aah anm uuttajaryh m i le, sek ä k irjaston aik uisasiak k ai le.k irjasto on lisännyt opetustarjontaansa väh ite len.enää k äyttäjäk oulutus ei rajoitu pelk ästään k irjaston om aan tietok antaan, vaan opetusta annetaan m yös laajem m in internetin k äytöstä.aik uisväestö le on esim erk ik si järjestetty jo vuodesta 2003 eteenpäin opetusta säh k öisestä asioinnista ja verk k opalveluiden, k uten esim erk ik si säh k öpostin k äytöstä sek ä internetin tarjoam ista tiedonh ak um ah do lisuuk sista. Nyk yisessä verk ostoituneessa yh teisk unnassa k irjasto on sek ä fyysinen rak ennus että verk ossa toim iva k ok onaisuus.verk k ok irjaston k eh ittäm inen ja verk k opalveluiden tuottam inen on yk si tärk eä osa-alue k aupungink irjaston strategioissa, ja k irjaston k äyttö verk on k autta onk in lisääntynyt vuosi vuodelta.esim erk ik si vuonna 2005 verk k ok äynnit k asvoivat 37,1 %.Verk k ok irjasto tarjoaa asiak k ai le m ah do lisuuden k äyttää k irjastoa ilm an, että h eidän tarvitsee tu la fyysiseen k irjastorak ennuk seen paik an pää le. K irjastossa asiak k aat taas voivat k äyttää m onia internetistä löytyviä m ak su lisia tietok antoja. Asiak k ai le siis tarjotaan luettavak si aineistoa, jok a saattaa sijaita fyysisesti toise la puole la m aailm aa.k aupungink irjaston pyrk im yk senä onk in tarjota asiak k aiden k äytettäväk si tietok antoja, jotk a sisältävät k ok onaisia tek stejä, ei pelk k iä viitteitä.tä lä h etk e lä niitä ovat esim erk ik si verk k otietosanak irja Facta sek ä PressD isplay, jok a sisältää tuoreita digitoituja sanom aleh tiä eri puolilta m aailm aa. K irjaston h aasteet ovat lisääntyneet, k un se joutuu vastaam aan yh ä k oulutetum m an ja asiantuntevam m an asiak ask unnan tarpeisiin.asiak k aat osaavat itse h ak ea tietoa k irjaston tarjoam ista tietok annoista ja internetistä, ja h e m yös löytävät k irjastosta h aluam ansa aineiston itse. Sam a la asiak k aat m yös vaativat osaam istaan vastaavia palveluita.strategioiden avu la k irjastossa pyritään vastaam aan näih in h aasteisiin pienenevistä resursseista ja voim avarojen raja lisuudesta h uolim atta. Vaik k a asiak k aiden tiedot ja om atoim isuus ovatk in lisääntyneet, k irjasto la on ede leen tärk eä rooli tiedon jäsentäjänä ja välittäjänä. Esim erk ik si internetin tarjoam asta valtavasta tietom äärästä tulee h elpom m in läh estyttävää, k un k irjasto jäsentää sitä valm iik si. Vuoden 2009 k irjaston toim innan suuri h aaste on uusi k untaliitos, jonk a m yötä Jyväsk ylän k aupungin, K orpilah den ja m aalaisk unnan k irjastot liittyvät yh teen.muutos tulee tarjoam aan uusia m ah do lisuuk sia k irjastotoim innan k eh ittäm iseen. 16

17 Kaavio: Jyväsk ylän k aupungink irjaston k ok onaislainam äärät eri vuosik ym m eninä.kultak in vuosik ym m eneltä poim ittu esim erk k ivuosi.varh aisvuosilta tilastoja löytyy satunnaisesti. Jyväsk ylän k aupungink irjasto K esk i-suom en m aak untak irjaston strategiat K aupungink irjaston toim intak ertom uk set vuosilta K esk isuom alainen Uusi k irjastotalo Jyväsk ylän k aupunk iin. E SK ELINEN, E INO : Jyväsk ylän k aupungink irjaston vaih eita Jyväsk ylän k aupungink irjaston juh lak irja Jyväsk ylä: Jyväsk ylän k aupungin k irjastolautak unta, LAH TINEN, VEIK K O : Jyväsk ylän k ansank irjasto-olot vuosina Jyväsk ylän k aupungink irjaston juh lak irja Jyväsk ylä: Jyväsk ylän k aupungin k irjastolautak unta, PAAK K INEN, K AR I: Jyväsk ylän tietee linen k irjasto Tie yliopiston k irjastok si.jyväsk ylä: Jyväsk ylän yliopiston k irjasto, PAJU, LEENA: Jyväsk ylän vanh a k irjastotalo: rak ennush istoriik k i.o ulu: O ulun yliopisto, ULANEN, SEIJA: Jyväsk ylän m usiik k ik irjasto ja m usiik k ik irjastojen k eh itys Suom essa luvu la.[jyväsk ylä].[19 71]. AIR ILA, MAR TTI: Jyväsk ylän tietee linen k irjasto.jyväsk ylä: Jyväsk ylän yliopistoyh distys, K uvat sivui la 4 ja 6. Jyväsk ylän k aupungink irjaston k ok oelm at. K uvat sivui la 8, 9, 11, 12, 14 ja 15. K IVIMAA, O LAVI (TO IM): Jyväsk ylä.suom alaisen k ulttuurin ja teo lisuud en k aupunk i.jyväsk ylä: Gum m erus, K uvat sivui la 5 ja 7. TUO VINEN, MAR JA: Kunnank irjastosta läh ik irjastok si Säynätsalon k irjaston h istoriik k i Jyväsk ylä: Jyväsk ylän k aupungink irjasto, 2006.K uva sivu la

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

M a INHIMILLISET TEKIJÄT OHJELMISTOTUOTANNOSSA a r i k a T o i v a n e n P r o g r a d u -t u t k i e l m T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e e n j a s o v e l l e t u n m a t e m a t i i k a n

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot

MAMA-kysely 2012. Tuloksia. Koonnut Hanna Tajakka

MAMA-kysely 2012. Tuloksia. Koonnut Hanna Tajakka MAMA-kysely 212 Tuloksia Koonnut Hanna Tajakka Vastaajaprofiili 9 (65-7) vastaajaa (vastaus-% 1) Valtaosa naisia (72 %) 4-6-vuotiaita (68 %) Maisema-arkkitehdin, hortnomi-amk:n tai arkkitehdin koulutus

Lisätiedot

Gembird BTHS-001. Stereo Bluetooth kuulokemikrofoni

Gembird BTHS-001. Stereo Bluetooth kuulokemikrofoni Gembird BTHS-001 Stereo Bluetooth kuulokemikrofoni BTHS-001 Käyttöohje Ominaisuudet - Korkealaatuiset stereo kuulokkee t - Äänikom enno t - Viim eiseen numeroon soitto - Tulevaan puheluun vastaam inen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

Yleistä. Kustannusvastuun jakautumisen perusteista yleensä

Yleistä. Kustannusvastuun jakautumisen perusteista yleensä Ympäristöministeriö on varannut Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry: le tilaisuuden antaa lausuntonsa kaavojen toteuttamistoimikunnan mietinnöstä (komiteanmietintö 2002:2). Seura esittää lausuntonaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

K o ntek sti. S u u ri ker. tau s nu m e. ik ive n k atk uine n pääk irjoitus istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää. Ym päristötie toisuutta

K o ntek sti. S u u ri ker. tau s nu m e. ik ive n k atk uine n pääk irjoitus istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää. Ym päristötie toisuutta K o ntek sti 1/20 0 6 L exican vira ine n ääne nk antaja ro tau s nu m e S u u ri ker Tu ik ive n k atk uine n pääk irjoitus Ang istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää Norja aise t ja ta viurh e i

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS. Leteensuo

KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS. Leteensuo Outokumpu Oy l'-lalm:lnet sintä 010/2132/NKla/74 2132 04 KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS Hattula~ Leteensuo Tutkimuskohteen sijainti Tutkimusalue sijaitsee Hattulan klulnassa Hämeenlinnan lfl{w-puolella rautatien

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä

Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2011 1 Vammaisasiain neuvottelukunta Aika 20.12.2011 klo 14:00-15:30 Paikka Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä Läsnäolleet Paakkanen Arja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA

1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA 1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA Teollisuus (D) 1 KOKO MAA Rakentam inen (F) 15 1 Etelä-Pohjanm aa Kauppa (G) 19 21 Palvelut (H, I, K, O) 36 45 Muut 9 3 4 5 6 8 9 % 2.2.9 1 2. HENKILÖKUNNAN M

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta Miehikkälän kunnanhallitus 192 07.12.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 10 18.01.2016 Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta 61/09.091/2015 Khall 07.12.2015 192 Liite

Lisätiedot

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016 Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 RAKTMK 15 Muuntamon ja varavoimalaitteiston kilpailutus tehtiin julkisena hankin ta na Hilma-portaalissa.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Tekttltk 5.3 201 * 2 2 Kh 1.1.4.20 1 5 * 98 KU N N AL L INEN S ÄÄD Ö SK O K OELMA VES IMAKSU TAKSA

Tekttltk 5.3 201 * 2 2 Kh 1.1.4.20 1 5 * 98 KU N N AL L INEN S ÄÄD Ö SK O K OELMA VES IMAKSU TAKSA Tekttltk 5.3 201 * 2 2 Kh 1.1.4.20 1 5 * 98 KU N N AL L INEN S ÄÄD Ö SK O K OELMA VES IMAKSU TAKSA Nakki l an kunt a Voi maantul o 1.8.2015 VESI LAI TOKSEN TAKSA ( VESI NIA KSI TAK SA) SI SÄLLYSLI 1:I1

Lisätiedot

Physica 9 1. painos 1(8) 20. Varattu hiukkanen sähkö- ja magneettikentässä

Physica 9 1. painos 1(8) 20. Varattu hiukkanen sähkö- ja magneettikentässä Phyica 9 aino (8) 0 Varattu hiukkann ähkö- ja agnttikntää : 0 Varattu hiukkann ähkö- ja agnttikntää 0 a) Sähköknttä aikuttaa arattuun hiukkan oialla F = QE Poitiiiti aratull hiukkall oian uunta on ähkökntän

Lisätiedot

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t-

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t- Kristiina Miettinen yli hoi taja, Kaks 01.02.06.1983 SAIMI HENKI LUSTUHALLINTO Henkilöstöhallinnon kehittamistyön tavoitteena on ollut vaikuttaa seuraaviin tehtavakokonai suuksi i n: 1. Henkilöstön hankintaan

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 26 09.02.2016 Yhtymähallitus 37 01.03.2016. Hallintojohtajan tehtävien järjestelyt 1.3.2016 lukien 109/01.01.

Yhtymähallitus 26 09.02.2016 Yhtymähallitus 37 01.03.2016. Hallintojohtajan tehtävien järjestelyt 1.3.2016 lukien 109/01.01. Yhtymähallitus 26 09.02.2016 Yhtymähallitus 37 01.03.2016 Hallintojohtajan tehtävien järjestelyt 1.3.2016 lukien 109/01.01.03/2016 Yhall 09.02.2016 26 Valmistelija: toimitusjohtaja Leila Pekkanen, puh.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Kaupunginhallitus 366 18.11.2013 VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Kaupunginhallitus 366 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25.5.2014. Ennakkoäänestys toi mi te taan kotimaassa

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015 147 päättänyt myön tää eron Jari Lampiselle kaupunginkamreerin virasta 1.3.2016 al kaen.

Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015 147 päättänyt myön tää eron Jari Lampiselle kaupunginkamreerin virasta 1.3.2016 al kaen. Kaupunginhallitus 160 17.08.2015 Kaupunginhallitus 192 28.09.2015 Kaupunginhallitus 206 19.10.2015 Kaupunginkamreerin viran täyttäminen 176/01.01.01/2015 KHAL 160 Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Kuntayhtymän johtaja:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymän hallitus 112 19.05.2016 Kuntayhtymän hallitus 143 17.08.2016 Kuntayhtymän hallitus 160 07.09.2016 Kuntayhtymän valtuusto 32 07.09.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 215/01.00.01/2016 Kuntayhtymän

Lisätiedot

1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA

1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA 1. YRIT YST EN OSUUDET ERI T OIM IALOILLA Teollisuus (D) 11 Rakentam inen (F) 14 15 KOKO MAA Pohjois-Savo Kauppa (G) 19 0 Palvelut (H, I, K, O) 44 45 Muut 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 % 7..009 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962 N : o 4 1962 P ä ä to im itta ja C h efred ak tö r: E rk k i V u o rii p u h. tel. 19 575 T o im itu ssih teeri R e d a k tio n sse k re te ra re : O sm o Jo k in en, p u h. tel. 29 594 T alo u d e n h

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT Teknisten palvelujen ltk 100 13.05.2015 Teknisten palvelujen ltk 108 24.06.2015 Kaupunginhallitus 180 29.06.2015 Teknisten palvelujen ltk 132 09.09.2015 LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN

Lisätiedot