EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20) Kunnanhallitus Aika klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen estynyt 238, poistui klo :n aikana Kuivamäki Maria jäsen Lehtonen Harri puheenjohtaja Lähteenmäki Simo 2. varapuheenjohtaja Vainio Maaret jäsen Virta Jukka jäsen poistui klo :n aikana Mäkitalo Esa jäsen Kyllöinen Päivi jäsen Vihervuori Juhani 1. varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Kalli Timo valtuuston puheenjohtaja Virtanen Kari valtuuston 1. vpj Perttu Jouko valtuuston 2. vpj estynyt 238 Lahtinen Matti kunnanjohtaja, esittelijä Jantunen Antti apulaiskunnanjohtaja Aalto Johanna hallinto- ja henkilöstöpääll. Rupponen Kari talousjohtaja Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t Allekirjoitukset Harri Lehtonen puheenjohtaja Johanna Aalto pöytäkir janpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Virta ja Esa Mäkitalo. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Jukka Virta pöytäkirjantarkastaja 241 saakka, poistui 242:n aikana Esa Mäkitalo Simo Lähteenmäki pöytäkirjantarkastajana 242 lukien

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20) Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa maanantaina klo Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20) Käsitellyt asiat Sivu 233 Edustajan nimeäminen Satakunnan korkeakoulusäätiön valtuuskuntaan 4 toimikaudelle Vuoden 2013 yrittäjän valinta Vuoden 2013 nuoren yrittäjän valinta Nimikemuutokset, tekniset palvelut Kirjastovirkailijan nimikkeen muuttaminen kirjastonhoitajan nimikkeeksi Euran pääkirjastossa 238 Kauttuan Ruukinpuiston alueen matkailu- ja palvelutoiminnan esiselvitys- ja kehittämissuunnitelman laatimista koskeva hanke 239 Satakuntaliiton talousarvio 2014 ja -suunnitelmaehdotus Selvitys vuoden 2012 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista Vuoden 2013 talousarvion lisämäärärahat Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma Talouskatsaus Ilmoitusasiat 19

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20) Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen Satakunnan korkeakoulusäätiön valtuuskuntaan toimikaudelle / /2013 Khall 233 Satakunnan korkeakoulusäätiö tukee yliopistollisen opetuksen ja tieteelli sen tutkimustyön kehittämistä Satakunnassa. Satakunnan korkeakoulusäätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 20 ja enintään 50 jäsentä. Jäsenten toi mikausi on neljä kalenterivuotta. Valtuuskunta kokoontuu vuosittain kevät kokoukseen toukokuussa ja syyskokoukseen marraskuussa, ja valitsee toi mikautensa ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohta jan ja varapuheenjohtajan. Valtuuskunnan jäsenille ei suoriteta kokous palkkio ta, mutta heidän kohtuulliset matkakulunsa korvataan. Valtuuskunta valitsee säätiön hallituksen, johon kuuluu 5-9 valtuuskunnan toimikautta vastaavaksi ajaksi kerrallaan valittavaa jäsentä, joille kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Säätiön hallitus edustaa säätiötä se kä hoitaa sen asioita ja omaisuutta. Hallitus valitsee keskuudestaan pu heenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Satakunnan korkeakoulusäätiön pyytää kirjeellään Euran kun taa ni meä mään yh den(1) edustajan Satakunnan korkeakoulusäätiön val tuuskuntaan seu raa valle toi mikaudelle v Esitys pyydetään men nessä. Toimikaudella Euran kunnan edustajana on ollut sivistystoi menjohtaja Teija Vuohijoki. Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto, puh Kunnanhallitus nimeää Satakunnan korkeakoulusäätiön valtuuskuntaan toimikaudelle kunnan edustajaksi sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoen.

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20) Kunnanhallitus Vuoden 2013 yrittäjän valinta 976/ /2013 Khall 234 Euran Yrittäjät ry ja Kiukaisten Yrittäjät ry tekevät syksyn 2013 kokouksessaan kunnanhallitukselle esityksen Vuoden yrittäjä -palkinnon saa jas ta. Yhdistysten ehdotus esitellään kunnanhallituksen kokouksessa. Vuoden yrittäjä palkitaan Eurassa tänä vuonna 36. kerran. Toimialoittain on palkittu jalostusalan, siis teollisuuden ja rakentamisen yrittäjiä 19 kertaa sekä kaupan ja muun palvelualan yrittäjiä 16 kertaa. Vuoden yrittäjä -palkinnon kriteereinä on käytetty mm. seuraavia: - yrityksen työllistämien henkilöiden määrä ja yrityksen työllisyyskehi tys - yrityksen harkittu kasvu ja laajentuminen - yrityksen toimialueen laajennus - yrityksen taloudelliset tunnusluvut sekä - yritystoiminnan tuoma lisäarvo paikkakunnan imagolle Vuoden 2013 yrittäjä julkistetaan yrittäjäjuhlassa, joka pidetään Tilausravintola Ruukin Helmessä. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kunnanhallitus päättää nimetä Vuoden 2013 yrittäjän.

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20) Kunnanhallitus Vuoden 2013 nuoren yrittäjän valinta 976/ /2013 Khall 235 Euran Yrittäjät ry ja Kiukaisten Yrittäjät ry tekevät syksyn 2013 kokouksessaan kunnanhallitukselle esityksen Vuoden nuori yrittäjä -palkin non saa jas ta. Yhdistysten ehdotus esitellään kunnanhallituksen kokouk sessa. Vuoden nuori yrittäjä palkitaan Eurassa tänä vuonna 10. kerran. Palkinnon avulla tuodaan esille nuoria, menestyneitä yrittäjiä sekä kannustetaan paikkakunnalla yrittäjinä toimivia sekä yritystoimintaa harkitsevia. Kunnanhallitus on vuonna 2003 hyväksynyt seuraavat vuoden nuoren yrit täjän ohjeelliset valintaperusteet: - yrittäjä on täyttänyt mielellään enintään 35 vuotta - yritys on toiminut vähintään kolme vuotta, mutta ehkä enintään 10 vuotta - yritys on palkittavan itsensä perustama - yrityksen tulee mielellään työllistää yrittäjän lisäksi vähintään yhden vieraan henkilön - yrityksen valmistamien/myymien tuotteiden ja/tai palvelujen markkina-alue on suhteellisen laaja - yritys on kannattava Vuoden 2013 nuori yrittäjä julkistetaan yrittäjäjuhlassa, joka pidetään Tilausravintola Ruukin Helmessä. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kunnanhallitus ei nimeä Vuoden 2013 nuorta yrittäjää.

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20) Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Nimikemuutokset, tekniset palvelut 680/ /2013 Tekla Siivoojan toimien muuttaminen laitoshuoltajan toimiksi Siivouspalveluissa on tällä hetkellä siivoojien ja laitoshuoltajien toimia. Ko. toimien tehtävät ovat samankaltaisia ja toimiin vaadittava koulutus on lai toshuoltajan ammattitutkino. Nimikkeiden yhtenäistämiseksi esitetään, et tä siivoojan toimet muutetaan laitoshuoltajan toimiksi. Nimikemuutoksilla ei ole vaikutusta palkkaan. Toimistosihteerin nimikkeen muutos osastosihteeriksi Osastosihteerinä toimiminen edellyttää koko teknisten palvelujen toimintakentän tuntemista. Osastosihteerillä on oleellinen rooli osaston toimintojen jokapäiväisessä organisoinnissa ja kehittämisessä. Teknisten palvelujen toimistosihteerien sijaisuus ja muut poikkeustilanteista johtuvat järjestelyt ratkaistaan osastosihteerin kokoonkutsumassa toimistosihteerien palave reissa. Osas to sih teeri toi mii tek ni sen lau ta kun nan sih tee ri nä ja vas taa yh dessä tu losalu een joh ta jan kanssa sii tä, et tä asiat tu le vat oi kea-ai kai sesti käsitte lyyn.nykyis ten tehtä vien, jot ka jo pää piirteis sään kat tavat myös osastosih teerin tehtävät, lisäksi osasto sih teerin vas tuulla on so pi mushallin nan pää käyttäjä tehtävät ja viran haltija päätösten val mistelu. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kim mo Haapanen, puh. (02) ja siivouspäällikkö Virpi Lilja, puh. (044) Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että - siivoojan toimet muutetaan laitoshuoltajan toimiksi. Muutos ei vaikuta palkkaukseen. - toimistosihteeri Seija Tuomisen nimike muutetaan osastosihteeriksi alkaen. Samasta ajankohdasta lukien hänen tehtäväkohtaista palkkaansa korotetaan 100 :lla. Tekninen lautakunta: Toimistosihteeri Seija Tuominen poistui tämän asian käsittelyn ajaksi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. _ Khall 236 Hallintosäännön 37 :n mukaan nimikkeiden muuttamisesta päättää kunnanhallitus. Hallinto- ja henkilöstöpäällikölle on toimitettu kirjalliset suostumukset niiltä siivoojan toimessa olevilta henkilöiltä, joiden nimikkeiden muutta mis ta asia kos kee. Nimikemuutoksella ei ole kustannusvaikutusta. Toimistohenkilöstön väliportaan esimiehen/osastosihteerin tointa/nimike-

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20) Tekninen lautakunta Kunnanhallitus muutosta kos ke van lin jauk sen te ke mi sestä hallinto- ja henkilöstöpäällikkö on tiedus tellut kan nat kunnanjohtajalta, apulaiskunnanjohtajalta sekä tu los alueiden joh ta jien kan ta isom milta alueil ta on myös tie dos sa. Saatujen kannanottojen perusteella ei ehdoteta perustettavaksi tu los alue kohtaisia toi mis to työn esi miesteh tä viä. Myös toisilla tulosalueilla ovat esit täneet näkemyksenään, että tulevat esittämään vastaavien toimien perus tamista, mikäli teknisiin palveluihin perustetaan (tai muutetaan nimikkeel tään) toi mis tohen ki lös tön vä li por taan esimiehen/osastosihteerin toimi. Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto, p Kunnanhallitus päättää, että siivoojan toimen nimikkeet muutetaan nimikkeeltään laitoshuoltajan toimiksi lukien; ja että esitettyä teknisten palveluiden toimistosihteerin tointa ei muuteta nimik keeltään osastosihteerin toimeksi.

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Kunnanhallitus Kirjastovirkailijan nimikkeen muuttaminen kirjastonhoitajan nimikkeeksi Euran pääkirjastossa 936/ /2013 Kuvala Euran kirjastopalveluissa työskentelee päätoimisesti 2 kirjastonhoitajaa, 4,5 kirjastovirkailijaa ja kirjastotoimenjohtaja, jonka palvelut myydään Köy liön ja Säkylän kunnille. Vakinaisia työntekijöitä on 7,2 htv. Lisäksi kirjas tossa on jatkuvasti töitä kahdelle määräaikaiselle virkailijalle. Päävastuu mm. kokoelmaja markkinointityöstä on pääkirjastolla. Opetus- ja kulttuuriministeriön antamien yleisten kirjastojen laatusuositus ten mukaan kirjaston palvelun laatua turvaa hyvien kokoelmien ja tilojen ohella riittävä henkilöstömäärä, korkeatasoinen osaaminen, määrätietoi nen kehittämistyö ja johtaminen. Henkilöstön koulutustaso ja -rakenne pi täisi olla lainsäädännön edellyttämiä (ks.liite: Kirjastoasetus 406/2013 4). Kirjaston strategisiin tavoitteisiin on kirjattu sellaiset erikoistehtävät kuten esim. lastenkirjastotyö, senioripalvelut, kouluyhteistyö, verkkopalvelut ja e-aineisto, joihin tarvitaan koulutettuja asiantuntijoita. Henkilökunnan markkinointi-, tapahtumatuotanto- ja projektiosaamista tarvitaan myös ajan mukaisten palvelujen kehittämiseen. Vuoden 2012 alussa toinen määräaikaisista virkailijoista vakinaistettiin vuosia täyttämättömänä olevaan toimeen. Tähän toimenkuvaan kuuluvat lukuisat itsenäistä työotetta vaativat asiantuntijatehtävät: asiakaspalvelun lisäksi aikuisten osaston kokoelmatyö hankintoineen ja luettelointeineen, opastus- ja opetustehtävät eri asiakasryhmille, kirjaston aukioloista, tapah tumista ym. tiedottaminen, kotisivun ja facebookin päivitys, lehti-ilmoitus ten ja puffien teko, näyttelyiden ja tapahtumien järjestäminen ym. asiantuntija tehtävät. Tehtävää hoitavalla virkailijalla on sekä kieltenopettajan että kir jastonhoita jan pätevyys sekä vahva ammatti- ja erityisosaaminen, joten esitetään, et tä hänen nimikkeensä muutetaan kirjastonhoitajan nimikkeek si. Hän on antanut kirjallisen suostumuksensa nimikkeen muutokseen. Virkailijan ja kirjastonhoitajan tehtäväkohtaisen palkan erotus on noin 210 euroa/kk. Nimikkeen muutoksen kustannusvaikutus sivukuluineen on noin 3400 euroa /v. Valmistelu- ja lisätiedot: kirjastotoimenjohtaja Sarianna Koivisto, puh Hallinto- ja talouspäällikkö: Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että asiantuntijatehtävissä toimivan kirjastovirkailijan nimike muutetaan kirjastonhoi tajan nimikkeeksi. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta: hyväksyttiin yksimielisesti.

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Kunnanhallitus Khall 237 Hallintosäännön 37 :n mukaan nimikkeiden muuttamisesta päättää kunnanhallitus. Kirjastovirkailijan hinnoittelukohta on KVTES mukaan 02KIR040, jossa vähimmäisperuspalkka on määrältään 1811,95. Kirjastonhoitajan, jolla on kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys, peruspalkka on KVTES/02KIR030, jossa vähimmäisperuspalkka on 2104,18. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta on esittänyt nimikkeen muutosta. Asi an valmistelussa on tuotu esiin kirjastotoimeen liittyvät toiminnalliset syyt nimikemuutoksen toteuttamiseen. Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johan na Aalto, Kunnanhallitus päättää hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan eh dotuksen ja muuttaa asiantuntijatehtävissä kelpoisuusehtojen mukaisella pätevyydellä toimivan kirjastovirkailijan toimen nimikkeen kir jastonhoitajan nimik keeksi. Kunnanjohtajan kokouksessa muuttama päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää käsitellä asian vuoden 2014 talousarvioesityksen yhteydessä.

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20) Kunnanhallitus Kauttuan Ruukinpuiston alueen matkailu- ja palvelutoiminnan esiselvitys- ja kehittämissuunnitelman laatimista koskeva hanke 986/ / / /2013 Khall 238 Ruukinpuiston alueen toimijoiden avoin yhteistyöryhmä on vuoden 2013 aikana kokoontunut kolme kertaa keskustelemaan mm. alueen kehittämi sestä ja esiin on tullut mahdollisuuksien selvittäminen alueen matkailu- ja palvelutoiminnan yhteisen esi sel vi tyk sen laatimiseksi. Toi mi jat ovat yh teis työs sä valmistelleet ha ke musta, jossa ku va taan niitä han ke toi minto ja, joi den pe rusteella ehdo te taan laadit tavaksi pit kä kestoi nen, vuo det kat tava matkailu- ja palve lutoi minnan esi sel vitys suunni tel ma Kauttuan Ruu kinpuistolle. Laadittavaksi ehdote taan mm. kartoitus, jo ka kattaa matkailun ja palvelutoi minnan yleisten edelly tysten sel vit tämi sen, toiminnan sisältöjen ke hittämi sen sekä ympäris tön kehittä mi sen. Satakunnan alueellisessa maaseudun kehittämisstrategiassa on todettu, että matkailun yhteistä tahtotilaa ja organisointia on rakennettu vuoden 2012 aikana Satakuntaliitossa toteutetulla strategiatyöllä. Sata kunnassa sijaitsevien valtakunnallisesti jo tunnettujen kohteiden Yyterin, Jämin, Vanhan Rauman sekä suurten tapahtumien lisäksi Satakunnassa on todettu olevan olemassa myös kehittyvien kärkituotteiden joukko, joilla olisi potentiaalia kehittyä valtakunnallisesti tunnetuiksi matkailutuotteiksi. Näitä ovat muun muassa kansallispuistot (uusimpana Selkämeren kansal lispuisto), arkkitehtuuri, kartanot, ruukit, Pyhäjärviseutu sekä Kokemäenjo keen liittyvät uudet tuotteet. Kauttuan Ruukinpuistolla on useita liittymiä alueellisen maaseudun kehittämisstrategiaan, sillä se kattaa edellä mainituista mahdollisuuksista käsit teet "arkkitehtuuri"," kartanot", "ruukit" ja "Pyhäjärviseutu". Esiselvityssuun nitelman laatimisessa voidaan linjata Kauttuan Ruukinpuistoon liittyvät suunnitelmat myös yhteen Satakunnan matkailua koskevien suunnitelmien kans sa. Esiselvityksen/kehittämissuunnitelman mahdollisia rahoittajatahoja on kartoitettu. Mm. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa vuosille on linjattu, että elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja yritystoiminnan lisääminen sekä kehittäminen ovat merkittäviä mahdollisuuksia toimeentulon parantamiseksi ja työpaikkojen lisäämiseksi maaseudulla. Ohjelmassa pyritään tähän sekä tukemalla ja kannustamalla jo toimivia yri tyksiä kehittämään ja parantamaan kilpailukykyään että edistämällä uusien yritysten perustamista. Hankehakemuksen jättäminen olisi mahdollista Satakunnan ELY-keskuk selle tai Pyhäjärviseutu ry:lle. Esiselvityshankkeen suunniteltu suuruus on euroa. Hankkeen sisältöä ja rahoitusmahdollisuuksia selvitetään tarkemmin kokouksessa. Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto, p , kulttuuritoimenjohtaja Sirpa Wahlqvist ja yrityskehittäjä Harri Virén

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20) Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää, että Euran kunta toimii hakijana Kauttuan Ruukinpuiston alueen matkailu- ja palvelutoimijoiden yhtei sessä hankkeessa. Hakemus ja tarkempi han kesuunnitelma valmistellaan virkatyönä. Kunnanhallituksen jäsen Eija Helander-Nieminen ja valtuuston 2. puheenjohtaja Jouko Perttu poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20) Kunnanhallitus Satakuntaliiton talousarvio 2014 ja -suunnitelmaehdotus / /2013 Khall 239 Satakuntaliiton maakuntahallitus on hyväksynyt luonnoksen Satakuntaliiton vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi, josta pyydetään Satakuntaliiton perussopimuksen 22 :än mukaisesti jäsenkuntien lausunto. Liiton taloudellinen toiminta jakautuu talousarviossa kuntien maksuosuuk siin rahoitettavaan varsinaiseen toimintaan sekä pääosin muulla rahoituk sella rahoitettavaan projektitoimintaan. Satakuntaliiton toimintamenot ovat vuonna 2014 ehdotuksen mukaan euroa (kasvu 0,36 %). Kuntien maksuosuudet kasvavat ehdotuksen mukaan noin 1,85 %. Euran kunnan maksuosuudeksi arvioidaan euroa (v eu roa), joten kasvua on noin 5,1 %. Kuntien maksuosuudet määräytyvät kunnallisveron ja yhteisöveron osuuk sien suhteessa. Suunnitelmakauden keskeisiä painopisteitä ovat: - maakuntaohjelman hyväksyminen ja toteuttaminen, - maakunnan edunvalvonnan tehostaminen - maakuntakaavan toteuttamisen edistäminen - vaihemaakuntakaavojen laadinta - EU-ohjelmien toteuttaminen ja uuden EU-rakennerahastokauden käyn nistäminen - Central Baltic -ohjelman valmistelu ja käynnistäminen - alueellinen kulttuuritoiminnan koordinointi aluekehityslain mukaisesti - kansainvälistymisen edistäminen - kuntayhteistyön tiivistäminen - liiton oman toiminnan kehittäminen Esityslistan liitteenä on ote maakuntahallituksen pöytäkirjasta ja ehdotus Satakuntaliiton talousarvioksi 2014 ja taloussuunnitelmaksi Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskj Antti Jantunen, puh Kunnanhallitus ilmoittaa, että Euran kunnalla ei ole huomautettavaa toiminnan tai talouden osalta maakuntahallituksen esitykseen Satakuntaliiton talousarvioksi 2014 ja taloussuunnitelmaksi vuosille

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20) Kunnanhallitus Selvitys vuoden 2012 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista 636/ /2013 Khall 240 Kuntajohtamisen tulosalueella vastuualueen "Talous"sitovana tavoit tee na on "Arviointikertomuksen perusteella hallintokuinnissa tehtyjen toimenpitei den raportointi hallitukselle syyskuun loppuun mennessä ja valtuustolle tie doksi lokakuussa." Lokakuussa ei pidetty valtuuston kokousta, joten asiaa käsitellään mar raskuun valtuuston kokouksessa. Vuoden 2012 arvioinitkertomuksessa on esitetty eräitä huomautuksia lä hinnä tavoitteiden toteutumiseen liittyen. Kunnanhallitus ja asianomaiset lautakunnat ovat valmistelleet arviointiker tomuksen perusteella selvityksen toimenpiteistä, joihin on ryhdytty kerto muksessa esitettyjen huomautusten johdosta. Selvityksistä koottu yhteenveto on esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanhallitus merkitsee selvitykset tiedoksi ja toimittaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle se kä tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle.

15 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20) Kunnanhallitus Vuoden 2013 talousarvion lisämäärärahat 617/ /2013 Khall 241 Vuoden 2013 talousarvion lisämäärärahaesitykset on pyydetty toimitta maan kunnanhallitukselle mennessä. Saatujen esitysten mukaan tulosalueiden lisämäärärahapyynnöt ovat käyttömenojen osalta yhteensä euroa ja toimintatuottojen lisäys euroa. Toimintakulujen vähennys perusturvan osalta on euroa, joten kokonaisuudessaan toimintakulujen lisäystarve on esitysten mukaan euroa. Verotulojen osalta talousarviovarausta on lisätty euroa ve ro hal linnon ennusteen mukaisesti. Valtionosuudet on pidetty ennallaan, kos ka oppilasmäärät ovat kokonaisuutena pysyneet viime vuoden tasolla. Investointimäärärahoja on esitetty lisättäväksi euroa niille projekteille, joiden määrärahavaraus ei riitä. Osa talousarvion investointikohteille varatuista määrärahoista jää käyttämättä. Määrärahasiirtoja ei kuitenkaan tässä yhteydessä ole tehty. Määrärahalisäysten jälkeen talousarvion ulkoiset toimintatuotot ovat euroa ja toimintakulut euroa. Muutosten jälkeen vuoden 2013 talousarvion vuosikate on euroa ja tilikauden yli jäämä euroa. Mahdollinen alijäämä katetaan tarvittaessa lisälainoituksella. Talousar vion val tuus toon nähden sitovana lainamääränä on 23,0 milj. euroa vuo den lo pussa. Tulosalueiden lisämäärärahaesitykset ja ehdotus talousarvion muutoksista on esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanhallitus hyväkyy talousarviomuutokset ja esittää ne edelleen val tuuston hyväksyt täväksi.

16 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20) Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma / /2013 Khall 242 Vuoden 2014 talousarvioehdotukset on käsitelty lautakunnissa men nes sä. Talousarvioehdotusten mukaan toimintatuottojen määrä oli 10,7 milj. euroa ja toimintakulut 76,9 milj. euroa. Vuoden 2012 tilinpäätök seen verrattuna menokasvu olisi 5,0 % ja toimintatuottojen kasvu 3,5 %. Vuoden 2013 talousarvion tarkistukset huomioon otettuna toimintakulujen muutos vuoteen 2014 olisi 1,5 %. Kuntaliiton kuntakohtaisen verotuloennusteen mukaan verokertymä olisi 42,9 milj. euroa, missä on lisäystä 6,3 % vuoden 2012 tilinpäätökseen ver rattuna ja -1,5 % vuoden 2013 arvioituun verotulokertymään. Valtionosuuksia arvioidaan tämän hetken tietojen mukaan kertyvän 24,1 milj. euroa, 0,8 % vähemmän kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä ja 0,1 % vähemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Kasvavan investointimäärän vuoksi korkomenoja arvioidaan kertyvän (korkotaso 2 %) euroa. Keväällä annettujen valmisteluohjeiden ja valtuuston talousarvioseminaa rin perusteella on johtoryhmässä käyty keskustelua siitä, miten menot saadaan mitoitettua sellaiselle tasolle että talous saadaan tasapainoon, kun verotulot kasvavat erityisen hitaasti tai peräti vähenevät ja valtion osuudet käyttäytyvät samalla tavalla. Tasapainotilaa ei lautakuntien valmistelun perusteella saavutettu. Sen jälkeen tuloslaskelma näytti 2,9 milj. euron alijäämää. Johtoryhmän kokouksessa annettiin kunnanjohtajan ja talous johtajan tehtäväksi laatia tulosaluekohtaiset kehykset. Tavoitteena on saa da talousarvion tuloslaskelman mukainen alijäämä 1,6 milj.euron tasolle. Tulosalueiden talousarvioehdotusten perusteella annettiin tulosalueille kehykset, joiden tuloksena vuoden 2014 talousarvion tuloslaskelmassa vuo sikate on euroa ja alijäämä euroa. Jatkovalmisteluohjeeksi annettiin lisäksi liitteen mukainen teksti ja tulos aluekohtainen ulkoiset menot ja tulot käsittävä kehys. Investointimenot mitoitettiin yhteisesti euroksi ja investointitu loiksi euroa. Talousarvion muutoksille annettiin valmisteluaikaa saakka. Talousarvion valmistelutilanne esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa. Kunnanhallitus päättää sen jälkeen jatkovalmistelusta. Tässä vaiheessa on syytä keskustella myös vv taloussuunni telmavuosien toimintatuottojen ja -kulujen tasosta, veroprosenteista, inves toin-

17 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20) Kunnanhallitus neista ja lainakannan suuruudesta. Talousarvion valmistelussa on tarkasteltava siten koko kolmen vuoden jak soa ja sovittava niistä toimenpiteistä, joilla kunnan talous saadaan pidettyä kohtuullisen terveellä tasolla. Minimivaatimus on että vuosina ei saa tulla esityslistan liitteenä olevan kehyslaskelman mukaisia alijäämiä, jotta lainakanta ei kasva kunnan kantokykyyn nähden liian suureksi ja poistot kyetään kattamaan vuosikatteella. Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanhallitus päättää talousarviovalmistelun jatkotoimista ja antaa sitä kos kevat valmis telu ohjeet kokouksessa esitettävän talousarvio tilanteen perusteella. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Simo Lähteenmäki kokouksesta pois läh teneen Jukka Vir ran ti lal le.

18 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20) Kunnanhallitus Talouskatsaus / /2013 Khall 243 Katsauksessa tarkastellaan keskeisiä kulu- ja tuottoeriä, tuloslaskelmaa, lainakantaa sekä verokertymää. Talouskatsaus sisältää myös tulosennusteen vuodelle Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen ajalta tiedoksi ja antaa sen tiedoksi myös valtuustolle.

19 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20) Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Hallintokuntien pöytäkirjat: - kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat: - Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Satakuntaliitto, maakuntahallitus Ely-keskuksen tarkastuspöytäkirjat; Lännen Koneurakointi Oy:n ilmoitus suon otta misesta turvetuotantoon Euran kunnan Hinnerjoen kylässä, Anttilan suolla, tila Anttilansuo RN:o 7: Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n kokouskutsu Väestörekisterikeskuksen tiedote ; Väestötietojärjestel män pysyvän rakennustun nuksen käyttöönoton siirtäminen. 6. Aluehallintovirasto , sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet ; Äitienpäivän kunniamerkkiesitykset vuodelle Ely-keskuksen päätös ; Luonnonsuojelulain 72 a :n mukainen päätös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittämisestä ja alueen metsän käsittelystä. 8. Opetus- ja kulttuuriministeriö ; Koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. 9. Satakunnan sairaanhoitopiirin seminaari Liite. 10. Satakuntaliitto ; Kutsu Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmään.- Euran, Köyliön ja Säkylän sekä Pohjois-Satakunnan seudun kuntien yhteinen kuntadustaja on kj Teijo Mäenpää (kj Seppo Saa rinen). 11. Kunnanjohtajan, apulaiskunnanjohtajan, hallinto- ja henkilöstöpäällikön, talousjohtajan ja ruokapalvelupäällikön viranhaltijapäätöspöytäkirjat aj Ajankohtaiskatsaus. Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus Merkittiin tiedoksi.

20 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (20) OIKAISUVAATIMUSOHJE Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän töönpanoa. Pykälät 234, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei seuraavassa kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainittui hin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran kunnanhallitukselle. Pykälät 233, 236, 237 Oikaisuvaatimusviranomainen Euran kunnanhallitus Käyntiosoite: Sorkkistentie 10 Postiosoite: PL 22, EURA sähköposti: puh fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaati van ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta, postiosoi te ja puhelinnumero. Liitetään pöytäkirjaan

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) Kunnanhallitus Aika 23.06.2014 klo 16:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 18.10

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) Valtuusto Aika 16.12.2013 klo 18:00-20:43 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Ansio Teemu Anttila Tarja Arvola Hannu Hakala Manu Heikkilä Hannu Helander-Nieminen

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 12.04.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.04.2010 maanantai kello 14.00-19.02 PAIKKA Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot