Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri."

Transkriptio

1 J a l m a r i J a a k k o l a. Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri. I. K y s y m y s P o h j o i s - S a t a k u n n a n e r ä m a i s t a m u o d o s t a a k i e l t ä m ä t t ä v a r s i n o m a p e r ä i s e n l u v u n S a t a k u n n a n v a n h i n t a a s u t u s - j a k u l t t u u r i - historiaa. J a t ä m ä o m a p e r ä i s y y s j o h t u u e h d o t t o m i s t a, v i e l ä k i n selvästi t o d e t t a v i s t a maantieteellisistä j a asutuksellisist a tekijöistä. N i i n p ä v o i h e l p o s t i h a v a i t a, e t t ä K y r ö n alue maantieteellisessä suhteessa v e r r a t t a i n s e l v ä s t i eroaa m u i n a i s e n P i r k k a l a n m a h t a v a s t a j ä r v i a l u e e s t a. M u i n a i s e n P i r k k a l a n k e s k u k s e s t a v i e v ä t n ä e t v a l t a v a t v e s i r e i t it eri i l m a n s u u n t i i n a n t a e n t ä t e n sen eräteille j a v a r s i n k i n niille, j o t k a j o h t a v a t p o h j o i s t a k o h d e n, ilmeisen s u u r p i i r t e i s y y d e n, s e l v y y d e n j a y k s i v i i v a i s u u d e n. J a s e l v y y t t ä P i r k k a l a n j a K y r ö n erävesien välillä oli o m i a a n t e h o s t a m a a n sekin, e t t ä v a l t a v ä y l ä K y r ö n v e s i r e i t i l t ä, j o l t a p ä ä s y v ä h ä i s i ä v e s i ä m y ö t e n j a p i e n e m p i e n esteiden y l i N ä s i j ä r v e l l e j a sieltä p o h j o i s e e n p ä i n t o s i n e i ollut k o k o - n a a n s u l j e t t u, j o h t i, k u t e n t u n n e t t u a, K o k e m ä e n j o e l l e. S a m a n t a p a i n e n m a a n t i e t e e l l i n e n r a j a k u i n K y r ö n e r ä k u l t t u u - rilla s u u r i n piirtein k a t s o e n on m u i n a i s e n P i r k k a l a n eräreittiä, s. o. N ä s i j ä r v e n v e s i s t ö ä, v a s t a a n o n sillä m y ö s k i n länsi- t a i p a r e m m i n s a n o t t u n a lounaispuolella. E i t a r v i t s e n ä e t k u i n v i l k a i s t a k a r t t a a v o i d a k s e e n t o d e t a, e t t ä n. s. H ä m e e n k a n g a s m u o d o s t a a p i t k ä n H ä m e e n k y r ö s t ä K a n k a a n p ä ä h ä n a s t i u l o t t u v a n v e d e n j a k a j a n tois a a l t a k a n k a a n lounais- t o i s a a l t a sen koillispuolisten v e s i e n v ä l i l l ä. I t s e s t ä ä n s e l v ä ä n ä i n ollen o n k i n, e t t ä t ä s t ä s u u r e s t a h a r j u s t a a i k a n a, jolloin v e d e t s e k ä t e i n ä e t t ä riista-alueina o l i v a t p e r i n t ä r k e i t ä, t u l i m i t ä l u o n t a i s i n intressiraja. J o s l i s ä k s i t a r k a s t a a, m i s t ä v e s i s t ö - s y s t e e m i s t ä k ä s i n oli s a a t a v i s s a m ä ä r ä ä v ä m p i o t e itse k a n k a a s e e n, niin n ä k e e heti, e t t ä m a a n t i e t e e l l i s e s t i t ä l l a i n e n v a l t a u s oli p a l j o a V r t. t ä s s ä k o h d e n l ä h e m m i n t u t k i m u s t a m m e : P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s. 64. ja s e u r. f V r t. k a n k a a s t a, s e n s u u n n a s t a j a m u o d o s t a V. O k s a s e n a r t i k k e l i a : H ä m e e n k a n g a s. S a t a k u n t a I V ss.a Satakunta

2 Jalmari Jaakkola h e l p o m p a a K y r ö s j ä r v e n o s i t t a i n k a n k a a n s u u n t a a n j a v e r r a t t a i n l ä h e l t ä sitä k u l k e v i l t a v e s i l t ä k u i n p a l j o a k a u e m p a n a j a e p ä m u k a - v a m m i n s i j a i t s e v a n K o k e m ä e n j o e n r a n t a m a i l t a p ä i n. P u h e e n a o l e v a a s i a n l a i ta lienee m ä ä r ä n n y t k i n, e t t ä k a n g a s yleisessä t a j u n n a s s a ilmeisesti j o v a r h a i n o n l a s k e t t u»kyrön» puolelle. T ä l l a i s e e n k ä s i - t y k s e e n v i i t a n n e e esim. E u r a j o e n s e u d u l t a m e r k i t s e m ä m m e p u h e e n - t a p a :»On niin a u t i o k u i n K y r ö n kangas», niissä s e l v ä s t i» K y r ö n kangas» t a r k o i t t a a s a m a a k a n g a s t a, m i t ä kirjallisuudessa o n t o t u t t u n i m i t t ä m ä ä n H ä m e e n k a n k a a k s i. E t t ä t o i s a a l t a H ä m e e n k a n g a s, t o i s a a l t a N ä s i j ä r v e n v e s i s t ö m y ö h e m m i n k i n s ä i l y v ä t s u u r i n a intressirajoina, o n l u o n n o l l i s ta j o a s u t u s v i r r a n k a n n a l t a. K u n a s u t u s maantieteellisesti o n H ä m e e n - k a n k a a n j a N ä s i j ä r v e n väliselle alueelle v o i n u t t u l l a v a i n K y r ö s - j ä r v e n eteläpuolisesta K o k e m ä e n j o e n l a a k s o s t a, niin on i l m e i s t ä, e t t ä j o itse r i n t a m a a l l a o n a l k u a a n v o i n u t t a p a h t u a intressialueiden suurpiirteinen j a k o. E i n ä e t v o i a j a t e l l a m a h d o l l i s e k s i k a a n, e t t ä K y r ö s j ä r v e n v e s i s t ö ö n p y r k i v ä t o l i s i v a t v o i n e e t t u l l a t ä n n e v a i n k ä ä n t y ä k s e e n s i t t e m m i n H ä m e e n k a n k a a n y l i l ä n t e e n (lounaaseen) p ä i n t a i s e l v e m m ä n t i e n t a r j o n a ollessa p y r k i ä k s e e n y k s i n - o m a i s e s t i t a i e t u p ä ä s s ä t ä t ä t i e t ä N ä s i j ä r v e n v e s i s t ö ö n. J a v a i k k a asiain t i l a o s i t t a i n m u u t t u i k i n s e n j ä l k e en k u n K y r ö s j ä r v e n e t e l ä - p ä ä h ä n a s e t t u i v a k i n a i s t a a s u t u s t a, niin e i sikäläisen v ä e s t ö n suink a a n t a r v i n n u t e r ä t a r p e i d e n s a t y y d y t t ä m i s e k s i l ä h t e ä»merta e d e m - m ä k s i kalaan». Sillä oli n ä e t v a r m a a n j o itse K y r ö s j ä r v e l l ä j a s i i t ä l ä h t e v i l l ä eräreiteillä s i k s i r i i t t ä v ä t j a edulliset e r ä m a a t, e t t e i p i t - k i ä s y r j ä m a t k o j a p u o l e e n p a r e m m i n k u i n t o i s e e n k a a n v o i j ä r k e v ä s t i perustella. S i t ä p a i t s i o n s e l v ä ä, e t t ä H ä m e e n k y r ö n v a r h a i s i n a s u t u s e n e m m ä n t a i v ä h e m m ä n i t s e n ä i s t y t t y ä ä n k i n oli m a a n t i e t e e l l i - sesti suuresti r i i p p u v a i n e n v a n h o i s t a r i n t a m a i s t a a n. I t s e s t ä ä n selv ä ä lisäksi on, e t t ä s i k ä l i k u i n a s u t u s - j a e r ä n k ä y n t i h a r r a s t u s k a s v a a K y r ö s j ä r v e n reitillä, s a m a i n e n h a r r a s t u s v o i m i s t u u m y ö s k i n t o i s e l t a p u o l e n H ä m e e n k a n k a a n l ä n s i p u o l e l l a j a t o i s e l t a p u o l e n N ä s i j ä r v e n reitillä. J a t a k e e n a n ä i d e n intressiteiden v o i m a p e r ä i s e s t ä n a u t i n - n o s t a oli j o niiden rinta-alueiden a s u t u k s e l l i n e n v o i m a k k u u s. S e k ä i t ä i n e n osa Y l ä - S a t a k u n n a n r i n t a m a a t a, j o k a l ä h e m m i n t u n n e t a a n P i r k k a l a n nimellä, e t t ä l ä n t i n e n osa sitä o v a t n ä e t a s u t u k s e l l i s i l l a V r t. O m a M a a V (ens. p a i n. ) s. 7. J o s e s e i k k a, e t t ä K y r ö s j ä r v e n r e i t i n a s u t u s r a u t a k a u t e n a o n e l i m e l l i s e s s ä y h t e y d e s s ä e t e l ä ä n, k u n s i t ä v a s t o i n s e n p o h j o i s p u o l e l l a o n h i a t u s, o n t ä s t ä v a k u u t - t a v a n a t o d i s t e e n a. V r t. H a c k m a n : D i e ä l t e r e E i s e n z e i t i n F i n n l a n d, k a r t t a, y n n ä S u o m e n k a r t a s t o N : o 5 0.

3 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri voimasuhteillaan varmaan verrattain helposti voineet pitää eräreittinsä puhtaina saman ja elimellisen rintamaan keskuksesta lähteneistä e r ä n k ä v i j ö i s t ä j a u u t i s a s u j a m i s t o s t a. E r ä k o n f l i k t i n k y s y m y k s e s s ä olev i l l a s i v u s t o i l l a t e k i lisäksi m a h d o t t o m a k s i K y r ö s j ä r v e n reitin k ä y t - t ä j i e n s u u r e t m a a n t i e t e e l l i s e t e d u t pohjoisessa: heillä oli h a l l u s s a a n h u o m a t t a v a s t i s u o r e m p i erätie P o h j a n l a h d e l l e k u i n h e i d ä n l ä n t i - sillä j a itäisillä s i v u s t a n a a p u r e i l l a a n. I I. M i t e n suuressa m ä ä r ä s s ä K y r ö n e r ä n k ä y n t i o n m u o d o s t u n u t edellä k u v a t t u j e n m a a n t i e t e e l l i s t e n j a a s u t u k s e l l i s t e n e d e l l y t y s t e n m u k a i s e k s i, v o i d a a n h e l p o s t i t o d e t a v e r t a a m a l l a K y r ö n e r ä o m i s t u s t a j a - a s u t u s t a v a s t a a v i i n i l m i ö i h i n sen k u m m a l l a k i n s i v u s t a l l a. N i i n p ä o n k y r ö l ä i s i l lä m u i n a i s e n P i r k k a l a n eräreitillä v e r r a t t a i n h a r v o j a e r ä k a p p a l e i t a. 500-luvun eräluettelojen m u k a a n t a v a t a a n j ä l e m p ä n ä m a i n i t u i l l a K y r ö n k y l i l l ä s e u r a a v a t e r ä p a l s t a t : J u h t i m ä k i. Tapiolahti ( T a p i o l a x ), 5 7, R u o v e d e l l ä, J ä m i n g i n - selän koillispuol., l ä h. T a p i o n k y l ä ä j a t a l o a. R i i k a l a j a S a s s i. Visuvesi (Visu insiöö), 5 5, n y k. V i s u - v e d e l l ä, R u o v e d e l l ä. R i i k a l a. Leivuniemi? l. Lemminniemi (Leijuuniemi) 5 6 4, ( L e v u n i e m i, L e m m i n n i e m i ) 56, 567, l ä h. ed., t o d e n n ä k. V i r t a i n puolella. R i i k a l a. Jähdyspohja ( J ä h d y s p o h i a ), 564 = n y k. J ä h d y s p o h j a Virroilla. K i e r i k k a l a. Vaskivesi ( V a s k i v e s i ), 5 5 = n y k. V a s k i v e s i Virroilla. E t t ä edellä m a i n i t t u m ä ä r ä e r ä k a p p a l e i t a, j o i s t a lisäksi osa, k u t e n esim. J u h t i m ä e n n u o r e n e r ä k y l ä n e r ä k a p p a l e e s e e n n ä h d e n o n a s i a n l a i t a, s a a t t a a olla m y ö h ä i s i ä, m u o d o s t a a v a i n p i e n e n m u r t o - o s a n m u i n a i s e n P i r k k a l a n e r ä o m i s t u s t a j a - a s u t u s t a, o n h e l p o s t i t o d e t - t a v i s s a, jos v e r t a a sitä k o k o m u i n a i s e n P i r k k a l a n m a h t a v a a n, j o a i k a i s e m m i n k u v a a m a a m m e e r ä o m i s t u k s e e n. 4 N i i n i k ä ä n v o i d a a n t ä m ä n t a p a i s e s s a v e r t a i l u s s a h a v a i t a, e t t ä K y r ö n v a r m a s t i t o d e t t a - v a a e r ä o m i s t u s t a t a v a t a a n v a i n m u i n a i s e n P i r k k a l a n l ä n t i s i m m ä l l ä V r t. t u t k. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s. 4. S a m. t u t k. s. 7. S a m. t u t k. s V r t. t u t k. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y ss. 9.

4

5 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 5 p o i k k e u k s e t t a a s e t t u n u t j u u r i t ä m ä n n o k a n puoliselle K o k e m ä e n - j o e n rannalle. T ä l l a i n e n a s u t u s t i l a n n e ei ole h e l p o s t i selitettävissä, j o s e d e l l y t t ä ä s e u d u n a s u k k a i l l a olleen v o i m a k k a a n p y r k i - m y k s e n j o e n y l i pohjoiseen p ä i n. S i t ä v a s t o i n y m m ä r t ä ä n y t k y s y - m y k s e s s ä o l e v a n a s u t u s t i l a n t e e n erinomaisesti, j o s o t t a a h u o m i o o n, e t t ä p i t k ä n S ä p i l ä n n i e m e n y m p ä r i l l e k i e r t y v ä K o k e m ä e n j o k i j a sen h a a r a e l m a t j a l a a j e n n u k s e t n i e m e n i t ä p u o l e l l a o v a t S ä p i l ä n n i e m e n seuduilla a s u v a l l e v ä e s t ö l l e j o a l u n p i t ä i n t a r j o n n e e t s i k s i l a a j a n j a a n t o i s a n riista- j a k a l a s t u s a l u e e n, e t t ä k ä y n t i K o k e m ä e n j o e n p o h - joispuolisille erävesille, j o n n e ei edes h u o m a t t a v a m p i a v e s i t e i t ä j o h d a, ei ole taloudellisesti k a n n a t t a n u t. T ä t e n j ä i k i n p o h j o i s - puolelle S ä p i l ä n n i e n t ä j a K o k e m ä e n j o k e a k o k e m ä k e l ä i s t e n eräintressien k a n n a l t a v e r r a t t a i n k ö y h ä j a m u u h u n k u i n e h k ä itse m e t s ä - m a i h i n j a m e t s ä s t y k s e e n n ä h d e n j o n k a t ä r k e y t e e n S ä p i l ä n n i e m e n i t ä p u o l i s e n K y t t ä l ä n j o k e s k i a j a l t a p e r i y t y n y t n i m i k i n t u n t u u v i i t - t a a v a n v e r r a t t a i n v ä h ä a n t o i n e n eräalue. K u n t ä m ä k o k e m ä k e - läisten p ä ä a s i a l l i s i n m e t s ä a l u e h e t i K y t t ä l ä n i t ä p u o l e l l a l i i t t y y siih e n a s u t u s a l u e e k s i k e l p a a m a t t o m a a n, suureen, y h t e n ä i s e e n v e s i - j a suoalueeseen, j o n k a P u u r i j ä r v i, K o r k i a s u o, K r u u n u n I s o s u o, V ä h ä - suo, K i e t t a r e e n suo, R o n k a n suo, R a i j a l a n j ä r v i, J ä r v e n suo, Ä m m ä n - suo, T o i v a r i n suo j a L a u h a n suo m u o d o s t a v a t, niin j ä i K o k e m ä e n itäpuolelle p i t k ä j a l a a j a h k o m a a n t i e t e e l l i n e n v y ö h y k e, j o n k a v a l - t a a m i s e e n K o k e m ä e n a s u t u s k e s k u k s e l l a e i o l l u t j u u r i m i n k ä ä n l a i - sia a s u t u k s e l l i s ia t a i m a a n t i e t e e l l i s iä e d e l l y t y k s i ä. A i v a n toisenlaisia o l i v a t n ä m ä s i t ä v a s t o i n H u i t t i s t e n puolelta. N i i n p ä m u o d o s t i H u i t t i s t e n p i t ä j ä n v a r s i n a i n e n p ä ä a s u t u s k e s k u s, s. o. K o k e m ä e n j o e n j a L o i m i j o en v ä l i n e n n i e m e k e, m i t ä k i i t o l l i s i m m a n asutuksellisen t u k i k o h d a n j u u r i p u h e e n a o l e v a n s u o a l u e e n v a l t a a m i s e l l e, j o t a p a i t s i huittislaisten a n t o i s a t r a n t a n i i t y t K o k e m ä e n j o e n v a r r e l l a v i e l ä m e i d ä n k i n p ä i v i n ä m m e ja ilmeisesti oli niin a i j e m m i n k i n asianl a i t a u l o t t u v a t m i l t e i k o k o s u o a l u e e n h a l k i. K i i t o l l i s i n t a h u i t t i s - laisille oli k u i t e n k i n s e s e i k k a, e t t ä heille h e t i n i i t t y a l u e i d e n t a k a a a v a u t u i K o r k i a n s u o n j a K r u u n u n I s o n s u o n v ä l i t s e e r i t t ä i n edullinen v e s i t i e P u u r i j ä r v e l l e j a t ä t ä p i t k i n K a u v a t s a l l e t ä m ä n n i m e n k i n o v a t e r ä m i e h e t h e l p o s t i v o i n e e t a n t a a alueelle, j o n k a T ä m ä n t o s i a s i a n v o i o s i t t a i n t o d e t a v i e l ä K o k e m ä e n n y k y i s e s t ä k i n a s u t u k - s e s t a. T ä ä l l ä p ä i n s i j a i t s e e, k u t e n t u n n e t t u a, K y n s i k a n g a s. N i m i e s i i n t y y j o a i k a i s i m m i s s a v e r o k i r j o i s s a m m e, m u t t a v i i t a n n e e t u s k i n s i i t ä p ä ä t t ä e n, e t t ä s e j o h t u u r u o t s a l a i s e s t a»kyttä»..» s k y t t e» - s a n a s t a, v a r s i n k a u k a i s i i n a i k o i h i n.

6 6 Jalmari Jaakkola k a u t t a k u l j e t t i i n k a u a s ja suurelle S ä ä k s j ä r v e l l e. S i k ä l i k u i n maantieteellisiä v e s i s t ö s u h t e i t a edelleen p i d e t ä ä n e r ä n k ä y n n i l l e m ä ä - r ä ä v i n ä, v o i h e l p o s t i h a v a i t a, e t t ä v e s i t i e t o l i v a t m a h d o l l i s i m m a n m i t ä t t ö m i ä S ä ä k s j ä r v e n pohjoispuolelle, m u t t a sitä k i i t o l l i s e m p ia luoteiseen p ä i n, s. o. K u l l a a n p i k k u j ä r v i l l e ja joille, m i t k ä jo itsess ä ä n k i n r i k k a i n a riista-alueina v a r m a a n a i j e m m i n, k u t e n t ä n ä p ä i v ä n ä k i n, t o i s a a l t a u l o t t u i v a t S ä ä k s j ä r v e n lähistölle s a a k k a, t o i - s a a l t a a v a s i v a t e s t e e t t ö m ä n v e s i t i e n luoteiseen p ä i n merelle, m i n k ä e r i k o i s t a a r v o a s i s ä m a a n e r ä n k ä v i j ö i l l e t u s k i n v o i t a r p e e k s i k o r o s t a a. V e s i s t ö - j a a s u t u s s u h t e i d e n ollessa sellaisia k u i n edellä o n k u v a t t u, t u l e e y h t e y s sellaisten j o a i k a i s i n y h d i s t e t t y j e n n i m i e n k u i n H v i t t i s, H v i t t i s b o f j ä r d (== A h l a i n e n ), K e i k y ä, 4 K e i k u n s a a r i, 4 K e i k v e s i, 4 S a s t a m a l a j a S a s t m o l a 5 ( = M e r i k a r v i a ) k a u t t a a l t a a n luonnolliseksi. M i t e n uskollisesti historiallisesti t o d e t t a v a t a s u t u s s u h t e e t o v a t n o u d a t t a n e e t k u v a t t u j a e d e l l y t y k s i ä, k ä y selville j o J. W. R u u t h i n v a l a i s e v a s t a S a t a k u n n a n a s u t u s o l o j a k o s k e v a s t a t u t k i m u k s e s t a. Y h d i s t ä m ä l l ä siinä m a i n i t t u i h i n t i e t o i h i n eräitä lisiä s a a m m e h u i t t i s l a i s t e n v a n h a s t a e r ä n o m i s t u k s e s t a s e u r a a v a n l a i s e n l u e t t e l o n. H u i t t i n e n. Kulkkila, 540 S ä ä k s j ä r v e n p a r t a a l l a. 6» Vaskunmaa. 7» länsipuolella. S a m p u. Joutsijarvi 587, K u l l a a l l a. Huittinen. Pyhäjärvi? 4 5 5, 9 K u l l a a l l a.» Luolajärvi? 455 9» T ä m ä n n i m i s e l i t y k s e n o l e n k u u l l u t j o p r o f. H e i k k i O j a n s u u - v a i n a j a l t a. K a u - v a t s a n m e r k i t y k s e s t ä e r ä n k u l u l l e v o i n e e o s i t t a i n s a a d a s e l i t y k s e n s ä s e k i n t o s i a s i a, e t t ä t ä ä l l ä v i i m e i s e k s i o n s ä i l y n y t e r ä n k u l u l l e n i i n p e r i n t ä r k e ä v e n e e n v a l m i s t u s t a i t o. V r t. t ä s s ä k o h d i n E f r. C a r e n i u s :» P h y s i c o - O e c o n o m i s k B e s k r i f n i n g ö f w e r H w i t t i s S o k n s. 5 :»Pä e n k a n t i C a u w a t z a C a p e l l, g j ö r e s b ä t a r t i l a f s a l u, f ö r h e l a s o k n e n s b e h o f». T ä l l ä t a h o l l a o n n. s.» S a t a k u n n a n s e l ä n» h a a r a e l m i a. V r t. A r v o V a r t i a : O t t e i t a L a v i a n p i t ä j ä n k e r t o m u k s e s t a. S a t a k u n t a I. E f r. C a r e n i u s : O e c o n o m i s k B e s k r i f n i n g e t c ss V r t. n i m i i n n ä h d e n e d. m a i n. t u t k. s V r t. K e i k y ä n j a A h l a i s t e n K e i k v e d e n y n n ä S a s t a m a l a n j a S a s t m o l a n y h d i s - t ä m i s t ä. K. K i l l i n e n : K i i n t e i t ä M u i n a i s j ä ä n n ö k s i ä U l v i l a n k i h l a k u n n a s s a. B i d r a g t i l i k ä n n e d o m a f F i n l a n d s n a t u r o c h f o l k X X X I I I s J. W. R u u t h : S a t a k u n n a n a s u t u s o l. k e s k i a j a l l a s.. 7 E s i i n t y y v i e l ä v a n h o i s s a k a r t o i s s a H u i t t i s i i n k u u l u v a n a. 8 J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s.. 9 M u s t a k i r j. s , m i s s ä n i m e t e s i i n t y v ä t m u o d o i s s a P y d h e i e r f f w e j a L o l a i e r f f w e. M y ö n n e t t ä v ä o n, e t t ä e d e l l i s e n n i m e n a l k u o s a a o n v a i k e a e h d o t t o m a l l a v a r m u u d e l l a t o d e t a. J ä l k i m m ä i n e n s i t ä v a s t o i n t a r k o i t t a a i l m e i s e s t i L u o l a j ä r v i - n i m e ä. E f r. C a r e n i u s m ä ä r i t t e l e e l ä h e m m i n n i i d e n a s e m a n :» P y h ä j ä r f w i o c h L o l a - j ä r f w i S j ö a r, b e l ä g n e, d e n f ö r r a i S ä k y l ä, o c h d e n s e d n a r e i u t m a r k e n e m e l l a n H w i t t i s, C u m o o c h U l f s b y S o k n a r». E f r. C a r e n i u s e d. m a i n. t u t k. s. 4 6.

7 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 7» Palus, 556.»» Noormarkku, 587 n y k. N o o r m a r k k u. P a l u s. Noormarkku, 5 8 9»» I V. Y h t ä edullisessa a s e m a s s a k u i n H u i t t i n e n oli K a u v a t s a n t i e t ä» n a u t i t t a v i i n erämaihin» n ä h d e n, o l i v a t v a n h a n S a s t a m a l a n, s. o. n y k y i s e n T y r v ä ä n j a K a r k u n s e u d u n a s u k k a a t h e i d ä n r i n t a m a i l t a a n l u o t e i s t a p ä i n j o h t a v i i n e r ä t e i h i n n ä h d e n. E t t e i h u i t t i s l a i s t e n eränk ä v i j ä i n v o i m a, j o k a ilmeisesti oli ensi sijassa k ä y t e t t ä v ä merelle p y r k i m i s e e n, r i i t t ä n y t vesilinjalla S ä ä k s j ä r v i M o u h i j ä r v i S u o d e n - n i e m i k a t k a i s e m a a n v a n h a n S a s t a m a l a n a s u k k a i d e n p ä ä s y ä erälle, o n niin ilmeistä, e t t e i s e k a i v a n n e e r i k o i s e m p a a p e r u s t e l u a. N i i n p ä sijaitsi m a i n i t t u vesilinja m i l t e i j o k a k o h d a l t a a n v a i n n o i n p a r i n p e n i n k u l m a n p ä ä s s ä m u i n a i s e n S a s t a m a l a n K o k e m ä e n j o e n v a r r e l l a s i j a i t s e v a s t a r i n t a - a s u t u k s e s t a j a oli t ä t e n m i l t ä k o h d a l t a h y v ä n s ä k a t k a i s t a v i s s a. E r ä l i n j a K i i k k a K i i k o i n e n K i i k o i s j ä r v i, j o n k a vieritse v i e l ä k i n v a n h a rajalinja k u l k e e, m e r k i t s e e k i n y h t ä s e l v ä ä j a v a n h a a s a s t a m a l a i s t e n l ä n t i s t ä eräseinää huittislaisia v a s t a a n k u i n linja M o u h i j ä r v i S u o d e n n i e m i L a v i a, j o n k a lähellä pohjoispuolella r a j a K y r ö ä v a s t a a n k u l k e e, k o i l l i s t a v a s t a a n. J a k u n v e t ä - m i e m m e äärilinjojen v ä l i s e t v e s i t i e h y e e t s ä ä n n ö l l i s y y d e l l ä, j o n k a m e r k i t y s t ä e i ole v ä h ä k s i a r v i o i t a v a, j o h t a v a t luoteispuoliselle eräm a a l l e j a v i i m e k ä d e s s ä L a v i a a p ä i n, niin o n t ä m ä n m a a n t i e t e e l l i - sen v ä l t t ä m ä t t ö m y y d e n p a k o s t a e r ä n k ä y n n i n k i n t ä y t y n y t s u u n - t a u t u a j u u r i t ä n n e j a l ä h i n n ä L a v i a n K a r h i j ä r v e ä k o h d e n. 4 J a K a r h i j ä r v e s t ä j o h t i saniainen l u o n t a i n e n v ä l t t ä m ä t t ö m y y s eränk ä y n t i ä edelleen l i n j a a I n h o t t u j ä r v i I s o j ä r v i s a s t a m a l a i s i l l e k i n t ä r k e ä l l e P o h j a n l a h d e l l e. M i t e n t ä y d e l l e e n e r ä v a l t a u s o n m u o d o s - t u n u t o s o i t e t t u j e n m a a n t i e t e e l l i s t e n e d e l l y t y s t e n m u k a i s e k s i, k ä y selville s e u r a a v i e n erälinjojen eräluettelosta. Linja K i i k k a - > K i i k o i n e n. J. W. R u u t h ; E d. m a i n. t u t k. s.. K u i n k a v a r h a i s i s t a o l o i s t a o n k y s y m y s, n ä k y y s i i t ä, e t t ä u l v i l a l a i s i l l a k i n j o v. 40 N o o r m a r k u s s a e s i i n t y y v a k i i n t u n u t t a v i l j e l y s t ä. V r t. M u i s t. k i r j. s. 0.» Bruka eriemarck», k u u l u u 500- luvun verokirjojen varsinaiseen erätermin o l o g i a a n. 4 E t t ä p e r i n n ä i s t i e t o k i n v a l t a v a s t i v i i t t a a j u u r i k y s y m y k s e s s ä o l e v a a n a s u t u s - s u u n t a a n, n ä k y y V a r t i a n e d e l l ä m a i n. t u t k. S a t a k u n t a I s..

8 8 Jalmari Jaakkola K i i k k a. Kuorsumajärvi ( K u o r s u m a t r ä s k ), 5 5. I l m. s a m a k u i n n y k. K u o r s u m a j ä r v i, K i i k o i s t e n j ä r v e n j a K a r h i a n j ä r v e n k e s k i v ä l i l l ä. Linja S a s t a m a l a - > K a r h i j ä r v i. T y r v ä ä? Riutta ( R u t h a ), 69. Ilmeisesti s a m a k u i n n y k. R i u t - t a l a, K a r h i j ä r v e n eteläpuolella. A l u e i l m o i t e t a a n o t e t u k s i v i l - j e l y k s e e n»hämäläisten erämaista»:»för een t i j d h seedan ä h r af T a f f w a s t e r n e s E r a m a r uptagit». Siihen n ä h d e n, e t t ä k y s y m y k - sessä o l e v a n p a i k a n etelä- j a länsipuolelle o n m e r k i t t y»torffwes S o c h e n s E r e m a», t a r k o i t e t t a n e e»hämäläisilläkin» t ä m ä n p i t ä j ä n y l ä s a t a k u n t a l a i s i a =»hämäläisiä». T y r v ä ä? Mustanoikia (Mustan åijgia), O n k a r t a l l e merk i t t y K a r h i j ä r v e n eteläpuolelle. E h k ä s a m a k u i n n y k. n ä i l l ä seud. s i j a i t s e v a M u s t a j o k i. K i i k a n o j a. Karhijärvi ( K a r h i t r ä s k ), 5 5 n y k. K a r h i j ä r v i. 5 K a i r i l a, U r m i a. Karhijärvi ( K a r h i a t r ä s k ), 55 = n y k. 5 K a r h i j ä r v i. K a i r i l a n i m i n e n k y l ä t a v a t a a n n y k. j o n k u n m a t k a a K a r h i j ä r v e n l ä n s i p ä ä s t ä pohjoiseen. V i n k k i l ä. Riihonpohja ( R i i ho p o h i a ), T a r k o i t t a a i l m e i - sesti n y k. R i i h o n l a h d e n p o h j u k k a a K a r h i j ä r v e n p o h j o i s r a n n a l l a. K u n R i i h o n l a h d e n l ä n s i p u o l e l t a l i s ä k s i t u n n e t a a n n i m e t H a u n i a j a K a l l i a l a, j o t k a V i n k k i l ä n k a n s s a k u u l u v a t s a m a a n v a n h a a n k o l m a n n e s k u n t a a n,»kallela triding», niin n ä y t t ä ä T y r v ä ä n (Kallialan) e r ä m a a a i k o i n a a n k ä s i t t ä n e e n m i l t e i k o k o K a r h i - j ä r v e n p o h j o i s r a n n a n. V a l t. a r k. N. o 0 a. M a a n m i t t. h a l i. a r k. A I. B E t t e i m a a n m i t t a r i o l e p a n n u t t o i m e e n t u t k i m u s t a s i i t ä, o l i v a t k o e r ä ä t a l u e e t t o d e l l a t ä l l ö i n v a r s i n a i s e n H ä m e e n a s u k k a i d e n h a l l u s s a, o n k a t s o t t a v a k u t a k u i n k i n v a r m a k s i. M i t e n v ä h ä n h e p a r h a i m m a s s a k a a n t a p a u k s e s s a s a i v a t s e l v i l l e p a i k a n e n t i s t ä a s u t u s t a t a i e n t i s i ä e r ä o i k e u k s i a, o s o i t t a v a t e s i m. v a n h i m m a t k a r t t a s e l i t y k s e t. V ä i n p e r i n h a r v o i n t a v a t a a n v i i t t a u s t a e d e s l u v u n k i r j a l l i s i i n l ä h t e i s i i n, j o l l a i - s i a k u i t e n k i n, k u t e n e s i t y k s e s t ä m m e t o i v o m m e k ä y v ä n s e l v i l l e, v a r m u u d e l l a o n o l l u t o l e m a s s a. J a m i s s ä m a a n m i t t a r i t o v a t y k s i t y i s k o h t a i s t a p e r i n n ä i s t i e t o a m u i s t i i n - m e r k i n n e e t, s i e l l ä e i n ä y j ä l k e ä k ä ä n s i i t ä, e t t ä v a r s i n a i s e n H ä m e e n a s u k k a i l l a o l i s i o l l u t p o h j o i s e s s a S a t a k u n n a s s a e r ä o i k e u k s i a. K u n e i v ä t m y ö s k ä ä n m e i d ä n a i k o i - h i m m e s ä i l y n e e t p e r i n n ä i s t i e d o t e i v ä t k ä e d e s l u v u n m o n e t e r ä l ä h t e e t, j o i s t a e s i m. v u o d e n 5 5 i l m o i t u k s e t n i m e n o m a a n p e r u s t u v a t j ä r j e s t e l m ä l l i s e e n, k o k o p o h - j o i s e n S a t a k u n n a n e r ä m a i t a k o s k e v a a n t u t k i m u k s e e n, t i e d ä m i t ä ä n v a r s i n a i s e n H ä m e e n e r ä o m i s t u k s e s t a t ä ä l l ä p ä i n, n i i n m i s t ä o l i s i m a a n m i t t a r i l u v u n l o p u s s a s a a n u t m o n e t i l m o i t u k s e n s a t ä k ä l ä i s i s t ä h ä m ä l ä i s i s t ä? 4 M a a n m i t t. h a l i. a r k A I. B 5 V a l t. a r k. N : o 0 a.

9 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 9 Linja K a r h i j ä r v i - > I n h o t t u j ä r v i. K a r k k u? Lassila. 6 8, 69. E t e l ä - j a itärajalle o n k a r t - t a a n m e r k i t t y :» Ö d e m a r c k s o m ä n n u ä h r o b e s a t t o c h b r u c k a s nu fortijden af Taffwastarne». V r t.»hämäläisiin» n ä h d e n a n n. sek K a l l o. Inhotta järvi (Inhoijttu t r ä s k ), 55 = n y k. I n h o t t u j ä r v i. Linja I n h o t t u j ä r v i -» I s o j ä r v i. P u k a r a. Torajärvi (Tora t r ä s k ) 5 5 = n y k. T o r a j ä r v i N o o r - m a r k u s s a. K o r t e j ä r v i. Torajärvi 66 = n y k. 4 T o r a j ä r v i. K u t a l a. Kylänjärvi 689, 5 läh. F i n p y y t ä. V a h a l a h t i. Poosjärvi 6 = n y k. 5 P o o s j ä r v i. K a l l o., Pomarkku, V i i m e m a i n i t u n v u o d e n k a r t - t a a n o n m e r k i t t y :» Ö d e m a r k s o m n u ä r o b e s a t t o c h b r u k a s n u förtijde af Taffwastarne». V r t.»hämäläisiin» n ä h d. ed. ann. sek Linja Isojärvi- >Merikarvia. J ä r v e n t a k a. Otamo 55? 8 595, = n y k. 9 O t a m o, I s o j ä r v e n pohjoispuolella. J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s. M a a n m i t t. h a l i. a r k. A I. B V a l t. a r k. N : o 0 a. 4 J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s. 4. S a a t t a a m a h d o l l i s e s t i k u u l u a e l i m e l l i s e e n y h t e y t e e n e d e l l i s e n k a n s s a. 5 R u u t h : s a m. p a i k. 6 J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s M a a n m i t t. h a l i. a r k. A I. B 8 O n h y v i n t o d e n n ä k ö i s t ä, e t t ä O t a m o e s i i n t y y n i m e t t ö m ä n ä e r ä a l u e e n a, j o v u o d e n 5 5 e r ä l u e t t e l o s s a, m i n k ä m u k a a n o l e m m e k i n t ä m ä n v u o d e n m e r k i n n e e t k o l m e l l e e r ä k a p p a l e e l l e. K a r k u n e r ä m a i d e n j o u k o s s a m a i n i t a a n n ä e t e r ä s i l m e i s e s t i y h t e i s n a u t i n n o n a l a i n e n e r ä a l u e, j o n k a o m i s t a v a t J ö n s K ä k i j a M a r t t i T a n i S e l k e e s t ä P e n t t i K i u r a l a j a J ä r v e n t a a n L a s s i. J o s e l l a i n e n h a r v i n a i n e n t o s i a s i a, e t t ä v. 5 5 k o l m e l l a k y l ä l l ä, j o t k a k a i k k i m y ö h e m m i n j u u r i O t a m o s s a e s i i n t y v ä t e r ä n o m i s t a j i n a, o n y h t e i s t ä e r ä ä, p u h u u v o i m a k k a a s t i O t a m o n h y v ä k s i. S a m a a n s u u n t a a n p u h u u m y ö s k i n e r ä n e t ä i s y y s r i n t a m a a l t a. K u n N u u p a l a n e r ä O t a m o s s a i l m o i t e t a a n o l e v a n p e n i k u l m a n p ä ä s s ä r i n t a m a a l t a j a k u n m y ö s k i n n y t k y s y m y k s e s s ä o l e v a k a r k k u - l a i n e n y h t e i s e r ä, j o n k a j o k a r k k u l a i s t e n y l e i s t e n e r ä i n t r e s s i e n k i n k a n n a l t a t ä y t y y o l l a l u o t e i s e l l a s u u n n a l l a K a r k u s t a l u k i e n, i l m o i t e t a a n o l e v a n s a m a n v ä l i m a t k a n p ä ä s s ä e m ä k y l i s t ä, n i i n e i k e r n a a s t i, v a r s i n k i n h u o m i o o n o t t a e n, e t t ä N u u p a l a j a k y s y m y k - s e s s ä o l e v a t k a r k k u l a i s e t e r ä k y l ä t o v a t s u u n n i l l e e n y h t ä k a u k a n a O t a m o s t a, m u u k u i n t ä m ä v o i n e t u l l a k y s y m y k s e e n. 9 N ä m ä v u o s i l u v u t o l e m m e t ä h ä n j a s e u r a a v i i n e r ä i l m o i t u k s i i n m e r k i n n e e t Y l ä - S a t a k u n n a n t u o m i o k i r j a n m u k a a n v : l t a 6 6 5, j o s s a v i i t a t a a n v a n n e t t u u n p ä ä t ö k s e e n j a j o s s a a n n e t a a n y k s i t y i s k o h t a i n e n s e l o n t e k o t ä k ä l ä i s i s t ä e r ä o i k e u k s i s t a : O t a m o, J a r f w e n t a k a M a t h i a e M a r t i n i, P a l v i a l a J ö n s H a r s u s, K i u r a l a M a r k u s, S ä l c h i s.

10 0 Jalmari Jaakkola K i u r a l a. Otamo 55? 595? 665. S a m. p a i k. k u i n edelläni. K i t t i l ä. Otamo 595? 665»»»» N u u p a l a Otamo 5 9 5, 665»»»» P a l v i a l a Otamo 595, 665»»»» S e l k e e Otamo 55? 5 9 5, 665»»»» S e l k e e Lautjärvi 5 5? 665 = = n y k. L a u t j ä r v i, O t a m o n pohjoispuolella. A n n e t u n e r ä l u e t t e l o n j o h d o l l a o n S a t a k u n n a n e r ä e l ä m ä s t ä t e h t ä v i s s ä erikoisen t ä r k e i t ä s e k ä p o s i t i i v i s ia e t t ä n e g a t i i v i s i a p ä ä - t e l m i ä. N i i n p ä v o i d a a n edellisessä suhteessa t o d e t a, e t t ä h u i t t i s l a i - silla o n erikoisen itsenäinen s e k ä k o k e m ä k e l ä i s t e n e t t ä s a s t a m a l a i s - t e n e r ä t e i s t ä e r o t e t t a v a e r ä t i e h y e m e r e n r a n t a a n a i v a n s a m o i n k u i n K o k e m ä e n j o e n eteläpuolella e u r a l a i s t en j a k o k e m ä k e l ä i s t e n 4 eräa l u e e t j a ilmeisesti a l k u p e r i n m y ö s k i n erätiet o l i v a t erillään toisist a a n. Y h t ä s e l v ä s t i erosi s a s t a m a l a i s t e n erätie t o i s a a l t a huittislaist e n, t o i s a a l t a k y r ö l ä i s t e n eräalueesta: edellisillä oli k o r k e i n t a a n N o o r - m a r k u n k o h d a l l a s. o. T o r a j ä r v e n - P o o s j ä r v e n reitillä ristiriitaisia intressejä, k y r ö l ä i s i s t ä e i s i t ä v a s t o i n n ä y s a s t a m a l a i s t e n v a n h a l l a E r i c h K ä k i s, K i t t i l ä A n d e r s E r i c h s s o n s, N u u p a l a, P e e r O l e f f s s o n s o c h E r i c h K a r h u s i b i d e m r ä t t a b o l s t a d h. Y l ä - S a t a k. t u o m i o k , fol. 879 j a J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s. 5. Y l ä - S a t a k. t u o m i o k , e d. m a i n. p a i k k a. N u u p a l a n e r ä n a u t i n t o n ä y t t ä ä k a i k e s t a p ä ä t t ä e n v i e l ä l u v u l l a o l l e e n t ä y - d e s s ä v o i m a s s a a n, k u t e n n ä k y y s e u r a a v a s t a, e r ä ä s e e n l u v u n k a r t t a a n m e r k i - t y s t ä s e l i t y k s e s t ä : T i l l d e n n e b y f i n n s e e n e r ä m a r c k o c h ä r b e l ä g h e n h ä r i f r å n m i j l l, u t h j U l f f s b y S o c h n b e l ä g e n, P å m a r c k b : n d. S o m u t a f f g a m : l l d h ä r u n d e r l e g h a t h a f f w e r. D e r f i n n s a l l e h a n d a t a r f f w e s k o g h o c h f i j s k i e w a t n. M a a n m i t t. h a l i. a r k. A I. M a i n i t t u n a v u o n n a t u o m i t a a n K l a u s K u r j e n a n t a m a n t u o m i o n p e r u s t e e l l a S e l k e e n M a t i l l e j a R o s s i l l e s a m a s t a, k y l ä s t ä o i k e u s v a n h a a n k a l a v e t e e n s ä V a t k e k o s k e n j a K a r v i j o e n ( V a t k e k o s k e o c K a r u e i o k ) v ä l i l l ä. J o s e s e i k k a, e t t ä m a i n i t t u j e n h e n k i - l ö j e n v a s t a p u o l e n a o l i S a s t a m a l a n M i k k o, v i i t t a a s i i h e n, e t t ä S e l k e e n M a t i n j a R o s s i n e r ä o m i s t u s s i j a i t s i S a s t a m a l a n k y l ä n i t ä i s e n ä n a a p u r i n a, s. o. n y k. L a u t j ä r v e n t i e - n o i l l a. S a m a a n s u u n t a a n p u h u u R o s s i n m a i n i t s e m i n e n e r ä n o m i s t a j a n a. Y l ä - S a t a - k u n n a n t u o m i o k i r j a a n v u o d e l t a o n n ä e t t e h t y m e r k i n t ä, j o s s a s a m a i n e n R o s s i - s u k u y n n ä e r ä i t ä S e l k e e n a s u k k a i t a m a i n i t a a n L a u t j ä r v e n e r ä m a a n o m i s t a j i n a, e n n e n - k u i n s e t u l i S e l k e e n k a r t a n o l l e. L a u t a j ä r f f w i j u h r m i n n e s w a r i t S ä l k i s ä r e r u m o c h f ö r ä n d e t b l e f s ä t e r i j, h ä f d a t a f f B r u s i u s J o h a n s s o n R å s s j, H i n d r i c k K i l k a, H i n r i c h W a i s j ( V ä i s s i) o c h C l e m e t H i j t u s å m d å b o d d e u t h j S ä l c h i s b y. U l v i l a n k ä r V a l t. a r k. N : o 6 a f o l. 9, Y l ä - S a t a k u n n a n t u o m i o k i r j a 6 6 5, f o i E t t ä e u r a l a i s e t t u l i v a t E u r a j o k e a p i t k i n m e r e n r a n n a l l e, o s o i t t a a j o E u r a - j o e n v a n h a n i m i E u r a b o m i n n e. K o k e m ä k e l ä i s t e n o i k e u k s i e n e t e l ä i s i m p i n ä k a n n a t - t a j i n a m a i n i t a a n v. 4 0 t u o m i o s s a K u i v a l a h d e n k y l ä l ä i s e t, j o t k a v i e l ä t ä n ä ä n k i n a s u v a t h e t i E u r a j o e n s u u n p o h j o i s p u o l i s e l l a r a n n i k o l l a j a t ä n n e v o i t i i n, k u t e n p e r i n - n ä i s t i e t o k i n i l m o i t t a a, t u l l a t o i s i a t e i t ä.

11 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri erätiellä edes t o d i s t e t t a v a a j ä l k e ä. T ä t ä a s i a i n t i l a a e i v o i t a n e selitt ä ä m u u t e n k u i n o l e t t a m a l l a, e t t ä n ä i d e n eräintressit o v a t s u u n t a u - t u n e e t toiselle taholle. S o p u s o i n n u s s a t ä m ä n n e g a t i i v i s e n t o s i a s i a n k a n s s a o n lisäksi v i e l ä 600-luvun l o p u s s a t a v a t t a v a j a ilmeisesti p e r i n n ä i s t i e t o o n p e r u s t u v a i l m o i t u s, e t t ä H ä m e e n k y r ö n n a u t i n t a - o i k e u s u l o t t u u K u v a s k a n k a a l l e ( K å f w a s K a n g a s ) j a p e n i k u l m a n j o k e a a l a s p ä i n lähelle M e r i k a r v i a n k i r k k o a. V a i k k a t ä m ä n t i e d o n - a n n o n ei k u t e n j ä l e m p ä n ä o s o i t a m m e t a r v i t s e k a a n k u v a t a a l k u p e r ä i s i ä e r ä n o m i s t u s - j a v i l j e l y s s u h t e i t a n y t k ä s i t e l t ä v ä n ä olev a l l a s u u n n a l l a, niin o s o i t t a a s e j o k a t a p a u k s e s s a, e t t ä H ä m e e n - k y r ö n a s u k k a a t e i v ä t m y ö h e m m i n k ä ä n ole k a t s o n e e t eräintressiensä u l o t t u n e e n s a s t a m a l a i s t e n v a n h a l l e erätielle. T ä m ä t o s i a s i a o n erik o i s e n t ä r k e ä s e n v u o k s i, e t t ä s e n e g a t i i v i s e s t i t o d i s t a a s a m a a k u i n s a s t a m a l a i s t e n erähistoria p o s i t i i v i s e l t a k a n n a l t a : M e r i k a r v i a n S a s t m o l a n j a Y l ä - S a t a k u n n a n S a s t a m a l a n elimellisen y h t e e n k u u - l u m i s e n. M u t t a edellä k u v a a m a m m e s a s t a m a l a i s t e n erätie M e r i k a r - v i a l l e on perin mielenkiintoine n toisessakin suhteessa. T ä l l ä tiellä v o i m m e n ä e t e r i t t ä i n s e l v ä s t i o s o i t t a a e r ä e l ä m ä n t o d e n n ä k ö i s e n k e h i - t y s k u l u n j a sen y k s i t y i s k o h d i s s a k i n läheisen r i i p p u v a i s u u d e n m a a n - tieteellisistä e d e l l y t y k s i s t ä. E t t ä j u u r i K a r k k u h e i t t ä ä e n s i m m ä i s e n e r ä r ö n s y n sen luoteispuolisille erämaille, on i t s e s t ä ä n s e l v ä ä, j o s k a t s o o k a r t a l l a K a r k u s t a M o u h i j ä r v e l l e v i e v ä ä v e s i r e i t t i ä. J a siinä seikassa, e t t ä j o a i k a i s e m m i s s a v e r o k i r j o i s s a n ä e m m e s e k ä M o u h i - j ä r v e n e t t ä S u o d e n i e m e n j a L a v i a n l a s k e t t a v a n K a r k k u u n, o n v a r s i n v a k u u t t a v a t o d i s t u s k i n o l e t t a m a l l e m m e tosiasialle. Mielenk i i n t o i s e m p a a k u i t e n k i n on, e t t ä e r ä r ö n s y K a r h i j ä r v e l t ä Merik a r v i a l l e n ä y t t ä ä o l e v a n j u u r i k ä s i t t e l e m ä m m e k a r k k u l a i s e n erär ö n s y n s u o r a n a i n en o r g a a n i n e n j a t k o. l u k u u n o t t a m a t t a T y r v ä ä n N u u p a l a a, jolla o n m i t ä l u o n t a i s i n v e s i r e i t t i M o u h i j ä r v e l l e p ä i n, o v a t k a i k k i s a s t a m a l a i s t e n v a r s i n a i s e t e r ä n k ä v i j ä k y l ä t k a r k k u l a i - sia j a s i j a i t s e v a t p a i k o i s s a, j o i s t a oli m i t ä l y h y i n j a h e l p o i n p ä ä s y j u u r i M o u h i j ä r v e e n p ä i n v i e t t ä v ä l l e vesireitille. J o sellaisista k y l i s t ä k u i n V a h a l a h t i, K u t a l a, K i u r a l a, J ä r v e n t a k a j a P a l v i a l a o n ollut l y h y t j a h e l p p o t i e M o u h i j ä r v e l l e p ä i n v i e t t ä v ä n v e s i r e i t i n s u u h u n. M u t t a a s u t u k s e n a s e m a a n n ä h d e n t ä y t y y k u i t e n k i n niille kylille, j o t k a s i j a i t s i v a t itse M o u h i j ä r v e l l e j a S u o d e n n i e m e l le v i e v ä n vesist ö n p a r t a a l l a, a n t a a s a s t a m a l a i s t e n e r ä e l ä m ä s s ä a i v a n erikoinen I n t i l K ä f w a s k a n g a s h ä f d a T a w e s t a K y r ö b ö n d e r, ocli u t h f ö r e ä l f w e n e e n m i j l n ä r S a t z m å h l z k y r k i a. K a r t t a v : l t a V a l t. a r k.

12 Jalmari Jaakkola m e r k i t y s. Sellaisille k y l i l l e k u i n K a l l o l l e, P u k a r a l l e, K o r t e j ä r v e l l e, K i t t i l ä l l e j a v a r s i n k i n Selkeelle, j o t k a m i l t e i t ä y d e l l e e n n ä y t t ä v ä t h a l l i t s e v a n K a r h i j ä r v e n länsipuolisia eräreittejä, o n e r ä n k ä y n t i v a r m a a n a i k o i n a a n ollut t u o t t a v i m p i a t u l o l ä h t e i t ä. J a k e h i t y s t ä h ä n s u u n t a a n o n t ä y d e l l e e n o d o t u k s e n m u k a i n e n. K u t e n e u r a - laisten j a k o k e m ä k e l ä i s t e n eräretket, e r ä m i e s t e n a s e t u t t u a k i i n t e ä s t i a s u m a a n nykimiselle E u r a j o e l l e, L u v i a l l e j a U l v i l a a n h a r v e n e v a t l o p u l t a k o k o n a a n l a k a t a k s e e n j a k u t e n h u i t t i s l a i s t e n e r ä r ö n s y P a l u k - sessa o m i s t i e r ä a l u e i t a N o o r m a r k u s s a j a t ä k ä l ä i n e n e r ä r ö n s y v u o r o s - t a a n Ahlaisissa, niin o l i v a t luonnollisesti K a r k u n l ä h i m m ä l l e eräm a a l l e s y n t y n e e t e r ä k y l ä t, j o t k a v o i m a k k a i m m i n o l i v a t t u t u s t u n e e t e r ä e l ä m ä n v i e h ä t y k s i i n j a v a a r o i h i n, o m i a a n l e v i t t ä m ä ä n e r ä v i l j e- l y s t ä y h ä k a u e m m a s läntisille saloille, sisäjärville j a v a r s i n k i n m u i s t o - t i e d o n ja historiallisten t i e t o j e n k i n m u k a a n s i i k a r i k k a a s e e n Siik a i s i in j a sen länsipuolisiin m e r e n l a h d e l m i i n j a saariin. V. M u t t a v a i k k a historiallisesti siis v o i d a a n k i n t o d i s t a a, e t t ä m u i - naisella S a s t a m a l a l l a j a n i m e n o m a a n K a r k u l l a o n o l l u t v a r s i n p u h - das erätie M e r i k a r v i a - S a s t m o l a n k o h d a l t a P o h j a n l a h d e l l e, n i i n o n k y s y m y s siitä, k u i n k a k a u a s k a r k k u l a i s t e n a l u e a l k u j a a n o n u l o t t u - n u t h e i d ä n v a r s i n a i s e n v e s i v ä y l ä n s ä p o h j o i s - t a i o i k e a s t a a n koillispuolelle s a m o i n k u i n k y s y m y s, m i s t ä v a n h a n S a s t a m a l a n j a K y r ö n v ä l i n e n suuri intressiraja o n a l k u p e r i n k ä y n y t, j ä ä n y t e n e m m ä n t a i v ä h e m m ä n a v o n a i s e k s i. L ä h i m p ä n ä o n p u h e e n a o l e v i a r a j a k y s y - m y k s i ä a r v i o i t a e s s a o l l u t o l e t t a m u s, e t t ä s a s t a m a l a i n e n alue o n suunnilleen u l o t t u n u t n y k y i s e n P o m a r k u n j a S i i k a i s t e n itärajalle, j o t e n H ä m e e n - j a P o h j a n k a n k a a n länsipuolitse v i r t a a v a n K a r v i a n j o e n l a a k s o, k u t e n n y k y ä ä n k i n, olisi k u u l u n u t H ä m e e n k y r ö n p u o l e l l e. J a, k u t e n m y ö h e m m i n o s o i t a m m e, n ä y t t ä ä H ä m e e n k y r ö n v a n h a e r ä o m i s t u s o s i t t a i n a n t a v a n t u k e a t ä m ä n t a p a i s e l le o l e t t a m u k s e l l e. S e l k e e o n j o l u v u l l a o l l u t e r i t t ä i n v o i m a k a s e r ä k y l ä, k u t e n v o i p ä ä t t ä ä s i i t ä k i n, e t t ä s e n h a l l u s s a o l i 6 m i e h e n m e t s ä ä. V r t. t u t k. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s. 0. J a s e n e r i k o i n e n m a h t a v u u s e r ä n o m i s t a j a n a i l m e n e e v i e l ä m y ö h e m m i n k i n. V r t. J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s. 5. V e r t. t ä h ä n n ä h d e n K. K i l l i s e n m u i s t i i n p a n o j a K a r v i a n j o e n s i i k a r i k k a u d e s t a. B i d r a g t i l i k ä n n e d o m a f F i n l a n d s n a t u r o c h f o l k X X X I I I s S i t e n m a i n i t a a n e s i m. k i h l a k u n t a s y y n i s s ä 0 j a p : l t ä l o k a k. v. 7 s i i a n r u n s a a s t i t u n k e u t u n e e n M e r i k a r v i a n l a h d e l l e p ä i n. E r ä ä n P o r i n V a n h a n k a r t a n o n a r k i s t o s t a t a p a a m a m m e a s i a k i r j a n m u k a a n.

13 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri M u t t a jos l ä h e m m i n p u n n i t s e e e r ä i t ä t ä k ä l ä i s i ä tosiasioita, niin h e r ä ä k i e l t ä m ä t t ä v o i m a k k a i t a e p ä i l y k s i ä H ä m e e n k y r ö s t ä p ä i n t a p a h t u - neen e r ä v a l t a u k s e n v a n h e m m u u t t a v a s t a a n n y t k ä s i t e l t ä v ä n ä olev a l l a taholla. N i i n p ä v i i t t a a t o i s a a l t a s e tosiasia, e t t ä M e r i k a r v i a - S a s t m o l a n p o h j o i s p u o l i n en m e r e n r a n n i k k o k o k o k e s k i a j a n l u e t t i i n S a t a k u n t a a n s a m o i n k u i n t o i s a a l t a s e s e i k k a, e t t e i v ä t L a p v ä ä r t i n t a l o n p o j a t v i e l ä 600-luvun l o p u l l a k a a n t i e d ä m i t ä ä n v a r m a a r a j a a M e r i k a r v i a a v a s - t a a n, e h d o t t o m a s t i siihen, e t t ä k y r ö l ä i s i l l ä ei ole o l l u t a i n a k a a n e r i k o i s e n v o i m a k k a i t a eräintressejä t ä n n e p ä i n. M u u s s a t a p a u k s e s s a niistä n ä e t olisi p i t ä n y t s ä i l y ä j o k o j o i t a k i n m u i s t o j a t a i a i n a k i n s e l v ä s t i t o d e t t a v i a intressiriitoja s a s t a m a l a i s t e n t a i l a p v ä ä r t i l ä i s t e n k a n s s a. J a t ä m ä n n e g a t i i v i s e n a s i a n l a i d a n l i s ä k s i p u h u u m y ö s k i n p a i k a l l i n e n p e r i n n ä i s t i e to t ä k ä l ä i s i ä h ä m e e n k y r ö l ä i s i n t r e s s e j ä v a s - t a a n. J. R. A s p e l i n o n n ä e t L ä p v ä ä r t i s t ä m u i s t i i n p a n n u t k e r t o m u k - sen, e t t ä sen a s u k k a i d e n entiset h a u t u u m a a t o l i v a t S a s t a m a l a s s a. T ä m ä m u i s t o t i e t o v i i t t a a k i e l t ä m ä t t ä k ä s i t e t t ä k ö ö n S a s t a m a l a siinä j o k o m u i n a i s t a S a s t a m a l a a t a i l ä h e i s t ä M e r i k a r v i a - S a s t a m a l a a t a r k o i t t a v a k s i L a p v ä ä r t i n s e u d u n m u i n a i s e e n elimelliseen y h t e y - 4 t e e n v a n h a n S a s t a m a l a n k a n s s a. K u n t o i s a a l t a m y ö s k i n t i e d ä m m e, e t t ä L a p v ä ä r t i n e n s i m m ä i n e n t u n n e t t u a s u k a s t a i a s u t u s t ä k ä l ä i - sissä» H ä m e e n metsissä» (silvis in T a v a s t i a ) v. 0 j o u t u u r i i t a a n 5 v a n h o j e n e r ä n k ä v i j ö i d e n k a n s s a, niin v o i v a t t ä k ä l ä i s e t»hämäläiset» h y v i n olla j u u r i Y l ä - S a t a k u n n a n j a l ä h i n nä S a s t a m a l a n m e t s ä - j a k a l a m i e h i ä. J a j u u r i t ä m ä n t u l k i n n a n h y v ä k s i p u h u u n i m e n - o m a a n itse v u o d e n 0 k u n i n k a a l l i n e n kirje. L a p v ä ä r t i n M i k o n ohella m a i n i t a a n siinä n ä e t A n d a r de S a s t a m a l l, j o l l a v a r m a s t i 6 t a r k o i t e t t a k o o n sitte M e r i k a r v i a - S a s t a m o l a a t a i j o t a i n m u u t a u u t i s - a s u t u s t a t ä y t y y olla y h t e y t t ä m u i n a i s e n S a s t a m a l a n k a n s s a. J a k u n l i s ä k s i eräs T e u v a n k i n a s u k a s,»tobbe d e T e u k a», m a i n i t a a n 7 V r t. t ä h ä n n ä h d e n v a n h i m p i a t i l i k i r j o j a. V r t. k a r t t a s e l i t y s t ä v : l t a V a l t. a r k. V r t. J. W. R u u t h, e d. m a i n. t u t k. s E t t ä r u u m i i t a t o s i a a n o n k u l e t e t t u p i t k i ä k i n m a t k o j a, o s o i t t a v a t m o n e t t r a d i t s i o n i t. V r t. e s i m. e r ä s t ä l o u n a i s e s t a S a t a k u n n a s t a m u i s t i i n m e r k i t s e m ä ä m m e p e r i n n ä i s t i e t o a y n n ä e s i m. P i r k k a l a s s a e s i i n t y v i ä m u i s t o j a e r ä m a i l t a t u l e v i e n r u u m i i - d e n k u l j e t t a m i s e s t a. S a t a k u n t a I I s. 4. P. A. G a d d : F ö r s ö k t i l O e c o n o m i s k B e s k r i f - n i n g ö f w e r S a t a k u n d a - H ä r a d e r s n o r r a d e l s F i n l. M e d. U r k. I s S a m. p a i k. 7 E t t ä H a u s e n i n l u k u t a v a n d e T i n k a s i j a s t a o n l u e t t a v a T i u k a l. T e u k a, k a t - s o m m e i l m e i s e k s i. E d e l l i s e n l u k u t a v a n s a a t t a i s i e n s i s i l m ä y k s e l l ä e h k ä k a t s o a o l e -

14 4 Jalmari Jaakkola y h d e s s ä edellisten kanssa a j a m a s s a y h t e i s t ä o i k e u s j u t t u a, niin v o i - d a a n h ä n e t k i n elimellisesti y h d i s t ä ä e d e l l ä m a i n i t t u i h i n uudisasukkaisiin. J a v a i k k a e i T e u v a n y h t e y d e s t ä S a s t a m a l a n k a n s s a olek a a n sellaista p e r i n n ä i s t ä t i e t o a k u i n L a p v ä ä r t i s t ä, niin t e k e e t o i - s a a l t a s e s e i k k a, e t t ä y k s i k y s y m y k s e s s ä o l e v a n e r ä r i i d a n ajajista v a r m u u d e l l a o n p a n t a v i s s a y h t e y t e e n S a s t a m a l a n k a n s s a j a t o i s a a l t a m u i s t o t i e t o, e t t ä s e s e u t u, j o l t a t o i n e n r i i d a n a j a j a m a i n i t a a n, s a m a - t e n o n ollut y h t e y d e s s ä S a s t a m a l a n k a n s s a, t o d e n n ä k ö i s e k s i, e t t ä m y ö s k i n sillä T e u v a n a s u k k a a l l a, j o k a o n y h t e n ä o s a k k a a n a p u h e e n a o l e v a s s a k e s k i a i k a m m e v a n h i m m a s s a t u n n e t u s s a eräriidassa, o n o l l u t a h d i s t a j i n a s a m a i s e n S a s t a m a l a n e r ä m i e h i ä. M u t t a t e k e m ä l l ä m m e e d e l l y t y k s e l l ä o n m u i n a i n e n S a s t a m a l a P o h j a n l a h d e n p a r t a a l l a u l o t - t u n u t h u o m a t t a v a s t i n y k y i s t ä M e r i k a r v i a a p o h j o i s e m m a k s i j a i d e m - m ä k s i. S e s e i k k a, e t t ä»meri»-sastamala a i k o i n a a n o n t o d e n n ä k ö i s e s t i u l o t t u n u t p a l j o n n y k y i s t ä ä n p o h j o i s e m m a s, t a r j o o i t s e s t ä ä n a i h e e n t a r k a s t a a, e i k ö sen alue T e u v a n e t e l ä p u o l e l l a k i n s. o. n y k y i s e n Siik a i s t e n p i t ä j ä n j a P o m a r k u n k o h d a l t a ole u l o t t u n u t k a u e m m a s i t ä ä n - päin. J a k i e l t ä m ä t t ö m i ä v i i t t e i t ä siihen s u u n t a a n, e t t ä n ä i n o n ollut asianlaita, o n olemassa. N i i n p ä o n o m i a a n h e r ä t t ä m ä ä n h u o - m i o t a, e t t ä s e k ä I n h o t t u j ä r v e s t ä K y n ä s j ä r v e l l e v i e v ä v e s i t i e s a m o i n k u i n m i l t e i k o k o m a i n i t u n j ä r v e n alue e t t ä v i e l ä p ä itse K a r v i a n j o e n s u u k i n o n j o u t u n u t s a s t a m a l a i s t e n käsiin. T ä m ä t o d i s t a a epäilem ä t t ö m ä s t i, e t t ä s a s t a m a l a i n e n»eräpaine» näillä s e u d u i n o n o l l u t v a n y h d i s t e t t ä v i s s ä l a p v ä ä r t i l ä i s e e n j o e n n i m e e n T j ö c k å, j o t a y l ä j u o k s u l t a a n n i m i t e - t ä ä n T e u v a n j o e k s i. J o s k u i t e n k i n y k s i t y i s k o h t a i s e m m i n t a r k a s t a a T j ö c k å - n i m e n v a n h i m p i a k i r j o i t u s t a p o j a, s e l l a i s i a k u i n T i u k k a, 5 4 6, 5 5, T i o c k o 5 5 4, T i o c k o o, T y o c k o 5 5 6, T i o c k ö ö 5 5, Ö f v e r t e u k 6 9, O f v e r t i ö k, Y t e r t i ö ö k 6 4 7, j. n. e., n i i n t u l e e k i e l t ä m ä t t ä s i i h e n j o h t o p ä ä t ö k s e e n, e t t ä v. 0 k i r j o i t u s t a p a a l ä h e m m i n v a s t a a T e u v a j a l ä h i n n ä o l e t e t t a v a s u o m a l a i n e n T e u k a - a s u, j o t a v u o r o s t a a n t u s k i n v o i t a n e e t ä y d e l l e e n e r o t t a a ä s k e n m a i n i t u s t a T j ö c k å - n i m e s t ä, v a i k k a ä ä n n e s u h d e t t a v ä h ä i s e n a n a l o g i a - a i n e k s e n v u o k s i o n k i n v a i k e a t ä y s i n t y y d y t t ä v ä s t i s e l i t t ä ä. E t t e i T e u k a < T e u v a m y ö s k ä ä n o l e t ä y s i n m a h d o t o n, o s o i t t a a e s i m. y l e i s e e n k ä y t e t t y J u v a - n i m i, j o k a, k u t e n t u n n e t t u a, e d e l l y t t ä ä a i k a i s e m p a a a s u a J u k a. P i t ä j ä n n i m i J u v a < J u k a l i e n e e k i n n ä i n o l l e n r i n n a s t e t t a v i s s a s u h t e e s e e n T e u v a < T e u k a. K u n n y k y ä ä n t u n n e t t u j e n T j ö c k å j a T j ö c k b y - n i m i e n s a m o i n k u i n v a n h e m p i e n n i m i - m u o t o j e n, k u t e n - t i ö k j a - t i ö ö k r i n n a l l a v o i d a a n t o d e t a m y ö s m u o t o - t e u k, o n m e i l l ä t ä s s ä a i n a k i n v i i t e, e t t ä n i m e n r u o t s a l a i s e t m u o d o t s a a t t a v a t e n s i t a v u n v o k a l i s m i i n n ä h d e n o l l a y h t e y d e s s ä T e u k a - m u o d o n k a n s s a. K - ä ä n t e e n e d u s t u s s u h t e e s s a T e u k a ~ T j ö c k å l i e n e e v u o r o s t a a n t ä y d e l l e e n v e r r a t t a v i s s a s u h t e e s e e n J u k a ~ J o k k a s, J o k i o i n e n ~ J o k k i s j. n. e. V r t. n i m e n ä ä n n e a s u u n j a e t y m o l o - g i a a n n ä h d e n K a r s t e n ; Ö s t e r b o t t n i s k a O r t n a m n I ss j a O j a n s u u : S u o m a - l a i s t a p a i k a n n i m i t u t k i m u s t a ss. 4.

15 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 5 v o i m a k k a a m p i k u i n sen v a s t a k o h d a k s i o l e t e t t a v a eräpaine H ä m e e n - k y r ö s t ä p ä i n K a r v i a n j o k e a p i t k i n. M u t t a k a r k k u l a i s e n e r ä p a i n e e n v o i m a k k u u t t a K a r v i a n j o e l l e p ä i n n ä y t t ä i s i erikoisesti o s o i t t a v a n m y ö s k i n itse K a r v i a nimi. K u t e n t u n n e t t u a, k ä y t e t ä ä n n y k y i s e n M e r i k a r v i a n ruotsalaisena v a s t i n e e n a S a s t m o l a - n i m e ä. T ä m ä a s i a i n - t i l a o n k i e l t ä m ä t t ä o m i a a n h e r ä t t ä m ä ä n i h m e t t e l y ä, m u t t a o n n ä h - d ä k s e m m e k u i t e n k i n h e l p o s t i selitettävissä. E t t ä r u o t s a l a i s e t u u t i s - a s u k k a a t, j o t k a t u l i v a t t e k e m i s i i n v a i n m e r e n r a n n i k o n k a n s s a, e i v ä t t e h n e e t t a r k e m p a a eroa niiden S a s t a m a l a n miesten, joilla oli e r ä o m a i s u u t t a, j a niiden S a s t a m a l a n e r ä m i e s t e n v ä l i l l ä, j o t k a v a i n k ä v i v ä t p y y n t i r e t k i l l ä, o n h e l p o s t i y m m ä r r e t t ä v i s s ä. E n n e n L a p - v ä ä r t i n j a T e u v a n a s u t u k s e n s y n t y m i s t ä oli S a s t a m o l a - n i m i l i s ä k s i ruotsalaisen u u t i s a s u t u k s e n k i e l e n k ä y t ö s s ä v a i k e u d e t t a u l o t e t t a - v i s s a näille alueille asti. M u t t a k u n v i i m e k s i m a i n i t u t u u t i s a s u t u k - set v o i m i s t u i v a t j a n i m i l t ä ä n k i n i t s e n ä i s t y i v ä t, j ä i l o p u l t a S a s t m o l a t a r k o i t t a m a a n v a i n n y k y i s t ä a l u e t t a a n. M e r k i l l i s i n tä k u i t e n k i n o n, e t t ä s u o m a l a i s e t n i m i t t ä v ä t S a s t m o l a a M e r i k a r v i a k s i, m i k ä n i m i j o sellaisenaan s e l v ä s t i osoittaa, e t t ä h e o v a t k a t s o n e e t K a r v i a - n i m e n p e i t t ä v ä n l a a j e m m a n a l u e e n k u i n m i t ä n y k y i s e l l ä M e r i k a r v i a l l a y m m ä r r e t ä ä n. J a j u u r i M e r i k a r v i a n meri-liite v i i t t a a k i e l t ä m ä t t ä v o i m a k k a a s t i siihen, e t t ä M e r i k a r v i a n lisäksi a j a t e l t a v a K a r v i a o n e t s i t t ä v i s s ä s i s ä m a a s t a p ä i n. J a silloin e i j ä ä jälelle m u u t a m a h d o l - l i s u u t t a k u i n e t t ä M e r i k a r v i a o n y h d i s t e t t ä v ä sellaisiin n i m i i n k u i n K a r v i a n j o k i, K a r v i a j ä r v i, K a r v i a n p i t ä j ä, j o k a m y ö s k i n t u n n e t a a n K y l ä k a r v i a n nimellä. K u n v i i m e k s i m a i n i t t u n i m i k i n l i s ä k s i osoitt a a, e t t e i s e p e i t ä k o k o K a r v i a - n i m e ä, niin s a a a j a t u s, e t t ä Meri- k a r v i a j a K y l ä k a r v i a m u o d o s t a v a t a l k u a a n y h t e n ä i s e k s i k ä s i t e t y n K a r v i a - a l u e e n, u u t t a t u k e a. K u n k a i k k i edellä m a i n i t u t K a r v i a - n i m e t lisäksi o v a t orgaanisessa, v e s i s t ö n v ä l i t t ä m ä s s ä y h t e y d e s s ä, j o n k a m e r k i t y k s e s t ä meillä sellaisissa n i m i s u k u l a i s u u k s i s s a k u i n L a p p i ~ L a p i j o k i, E u r a ~ E u r a j o k i, E u r a b o a m i n n e, K o k e m ä k i, K u m o ~ K o k e m s a a r i, K u u m i n a i n e n, K u m o b o a a, H v i t t i s H v i t t i s - bofjärd, K y r ö K y r o b o a m i n n e on l o i s t a v i a parralleeleja, niin on t ä m ä k i n o m i a a n p u h u m a a n K a r v i a - n i m e l l ä t a r k o i t e t u n a l u e e n m u i - naisen o r g a a n i s en y h t e y d e n p u o l e s t a. M u o t o a K a r v i a j o k i ( K a r v i a n j o k i ) e d e l l y t t ä v ä t e s i m. v a n h a t m u o d o t K a - r u e i o k ( k t s. j ä l e m p ä n ä ), S a t a k u n n a n k a r t a s s a n. v : l t a t a r v i t t a v a C a r v i a ä h n. V a l t. a r k. K u t e n H e i k k i O j a n s u u h u o m a u t t a a, o n i l m e i s t ä, e t t ä K a r v i a n o u r a t n i m i p e r u s t u u k a n s a n e t y m o l o g i a a n. H e i k k i O j a n s u u : S u o m a l a i s t a p a k a n n i m i t u t k i m u s t a s..

16 6 Jalmari Jaakkola M u t t a jos K a r v i a - n i m e l l ä t a r k o i t e t a a n l a a j e m p a a o r g a a n i s e s t i s y n t y n y t t ä a l u e t t a, niin o n t ä m ä n u u t i s n i m e n k e h i t y s h i s t o r i a k u t a - k u i n k i n ilmeinen. E t t e i K a r v i a j ä r v e ä j a K y l ä k a r v i a a niiden syrj ä i s e n a s e m a n v u o k s i k e r n a a s t i v o i a j a t e l l a K a r v i a n j o k i v a r r e n j a M e r i k a r v i a n a s u t u k s e n l ä h t ö k o h d a k s i, o n k a t s o t t a v a v e r r a t t a i n v a r m a k s i. S i t ä v a s t o i n e i v o i olla h u o m i o t a h e r ä t t ä m ä t t ä, e t t ä v a n - h a n S a s t a m a l a n k a i k e s t a p ä ä t t ä e n v a n h i n erätie o n v i e n y t j u u r i M e r i k a r v i a l l e, j o t e n j u u r i K a r v i a - n i m e n v a r h a i s i n m u o d o s t u m i n e n t ä ä l l ä j a sen l a a j e n t u m i n e n m e r k i t y k s e l t ä ä n k o k o sinne koillisesta p ä i n l a s k e v a a v e s i s t ö ä j a t i e n o o t a t a r k o i t t a v a k s i o n m i t ä luonnollisin. Ja jos S a s t m o l a - n i m e ä k u t e n n ä y t t ä ä t o d e n n ä k ö i s e l t ä o n P o h j a n l a h d e n r a n n i k o l l a k ä y t e t t y n y k y i s t ä ä n p o h j o i s e m m a s, niin o n K a r v i a h y v i n k i n v o i n u t m u o d o s t u a s u o m a l a i s e k s i k u l m a k u n t a - n i m e k s i k o k o K a r v i a n j o e n v e s i s t ö n p i i r t ä m ä n m a a n t i e t e e l l i s e n a l u e e n länsipuoliselle r a n t a - S a s t a m a l a l l e. M u i n a i s e n S a s t m o l a n j a m u i n a i - s en K a r v i a n v a n h a s t a i d e n t i t e e t i s t ä saisi m y ö s k i n a l u e m e r k i t y k s e l - t ä ä n s u p i s t u n e e n S a s t m o l a n j a n y k y i s e n M e r i k a r v i a n i d e n t i t e e t ti v a r s i n y k s i n k e r t a i s e n s e l i t y k s e n. S e n k ä s i t y k s e n p u o l e s t a, e t t ä K a r v i a o n s a s t a m a l a i n e n j a s i i h en n ä h d e n, e t t ä m e r i - S a s t a m a l a o n m i l t e i k o k o n a a n k a r k k u - laisten hallussa, l ä h i n n ä k a r k k u l a i n e n erä- l. u u t i s n i m i, p u h u u m y ö s - k i n itse n i m e n r a k e n n e. K a r v i a - n i m i, j o n k a eräässä a s i a k i r j a s s a v : l t a 5 5 m a i n i t a a n e s i i n t y v ä n y l i s e n S a t a k u n n a n t u o m a r i n K l a u s K u r j e n j o n a k i n v u o s i s t a a n t a m a s s a t u o m i o s s a m u o d o s s a»karueiok» ( K a r v i? l. K a r v i a j o k i? ), on n ä e t j o h d i n a i n e k s e l t a a n j u u r i K a r k u n e r ä m a i l t a t u n n e t t u a n i m i t y y p p i ä L a v i a, R a u t i a j ä r v i j. n. e. j a t a v a t a a n v a r m a a n j o k e s k i a j a l l a, k u t e n v. 546 m a i n i t t u L e m p ä ä l ä n K a r v i a n y n n ä v a r s i n a i s s u o m a l a i s e t K a r v i a i n e n n i m e t 4 o s o i t t a v a t, laajalla alueella. N i m e n j u u r e e n k i n n ä h d e n o n j o H e i k k i O j a n s u u a n t a n u t t ä y s i n t y y d y t t ä v ä n s e l i t y k s e n.»nimi K a r v i a on» k u u l u v a t h ä n e n s a n a n s a»-ia j o h t i m e l l a m u o d o s t e t t u K a r v a n i m e s t ä. V r t. t ä m ä n j o h d o s t a esim. R a u t a ~ R a u t i a, S o t k a ~ S o t k i a, N a h k a ~ N a h k i a ( l a ) j. n. e. K a r v a on m. m. s u u r e n t a l o n n i m e n ä K a r k u s s a ( L a m m e n t a k a n a ) j a t ä m ä s e i k k a o n t ä r k e ä m u i s t a a, k u n t i e d ä m m e, e t t ä M e r i k a r v i a o n j u u r i K a r k u s t a s a a n u t s u o m a l a i s e n U l v i l a n k ä r V a l t. a r k. N : o 6 a, fol. 9 N i m i o n, k u t e n s e n e s i i n t y m i n e n j o a i k a i s i m m i s s a k i n v e r o k i r j o i s s a, o s o i t t a a, v a r m a s t i k e s k i a i k a i n e n. V a l t. a r k. N : o H e i k k i O j a n s u u : S u o m a l a i s t a p a i k a n n i m i t u t k i m u s t a s..

17 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 7 a s u t u k s e n s a.» N i m e n j u u r i s a n a n k i n k a r k k u l a i s u u s o n t ä t e n ainak i n m a h d o l l i s i m m a n t o d e n n ä k ö i n e n. S a m a a n s u u n t a a n k u i n S a s t m o l a n j a K a r v i a n n i m e t p u h u u v o i m a k k a a s t i v i e l ä l u v un t ä k ä l ä i n e n e r ä o m i s t u s. T e k e m ä l l ä siitä s a m a n l a i s e n y h t e e n v e d o n k u i n edellä s a a m m e t ä k ä l ä i s i s t ä e r ä k a p p a l e i s t a s e u r a a v a n luettelon: K a l l o. Längelmäki 69. M a i n i t a a n j o tällöin a l u e e l t a a n v a k i i n - t u n e e n a j a o n r a j o i s t a a n p ä ä t t ä e n s a m a k u i n n y k. L ä n g e l m ä k i. K a r k k u? Tuunajärvi (Tutina iarfwe), 69, K y n ä s j ä r v e n koillispuolella. V. 69 k a r t a l l e m e r k i t t y : e t t n y t h e m m a n s o m f o r d o m 4 h a f v e r w a r i t T a f f w a s t a r n e s eremar. T u u n a j ä r v e n itäpuoliselle 4 alueelle o n k a r t a l l e l i s ä k s i t e h t y m e r k i n t ä : o b e s a t t o c h b r u c k a s af T a f f w a s t a r n e. V r t. h ä m ä l ä i s i s t ä ed. a n n. sel. 5 K i t t i l ä? Karviajärvi ( K a r f f u i a t r ä s k ), 5 5. O n ilmeisesti 6 7 s a m a k u i n n y k. K a r v i a j ä r v i K a r v i a l l a. E p ä t i e t o i s t a on, v o i - d a a n k o eräälle perinnäistiedolle, j o k a v i i t t a a K a r v i a n j a Meri- K a r v i a n a s u t u k s e n a l k u p e r ä i s e e n (sastamalaiseen) y h t e y t e e n, 8 a n t a a m i t ä ä n t o d i s t u s a r v o a. P a k k a l a, A l u s k y l ä? Karviajärvi ( K a r f f u ia t r ä s k ), I l m e i s e s t i n y k. K a r v i a j ä r v i. E s i t t ä m ä m m e eräluettelo t e k e e e p ä i l e m ä t t ö m ä k s i, e t t ä s a s t a - m a l a i s et t o s i a a n, k u t e n edellä o l e m m e S a s t m o l a - j a K a r v i a - n i m i e n n o j a l l a p ä ä t e l l e e t, o v a t e r ä m i e h i n ä t u n k e u t u n e e t K a r v i a n j o k e a p i t - k i n a i n a k i n K a r v i a j ä r v e l l e asti. E t t ä t ä ä l t ä edelleen tie S ä k k i j ä r v e n k a u t t a P o h j a n m a a l l e v i e v i i n v e s i i n oli l y h y t, v o i j o k a r t a l t a help o s t i t o d e t a. M e r k i l l i n en s a t t u m a, m i k ä l i s e o n v a i n sitä, l i s ä k s i on, e t t ä j u u r i S ä k k i j ä r v e n p o h j o i s p u o l i s e n I k k e l ä j ä r v e n nimessä, j o n k a y h t e y t e e n v a r m u u d e l l a o v a t p a n t a v a t m y ö s k i n n i m e t I k k e l ä n j o k i, H. O j a n s u u : E d. m a i n. t e o s j a p a i k k a. Y l ä - S a t a k u n n. t u o m i o k. v T ä l l ö i n m a i n i t t u K i r f f w i s s k a l l i j o o n i l m e i s e s t i s a m a k u i n L ä n g e l m ä e n n y k. l u o t e i s r a j a l l a t a v a t t a v a K i r v e s k a l l i o. 4 M a a n m i t t. h a l l. a r k. A I. B 5 M a h d o t o n t a t ä s s ä t a p a u k s e s s a e i l u o n n o l l i s e s t i o l e, e t t ä» h ä m ä l ä i s i l l ä» v o i d a a n t a r k o i t t a a m y ö s H ä m e e n k y r ö n a s u k k a i t a. 6 K u n e r ä k a p p a l e e n a s u t t a j i n a m a i n i t a a n E r i k j a E s k i l O r a v a i n e n j a O r a v a - n i m e ä e s i i n t y y v a i n K i t t i l ä s s ä, o l e m m e l ä h i n n ä p a n n e e t t ä m ä n k y l ä n k y s y m y k s e e n. 7 Valt. ark. N : o 0 a. 8 B i d r a g t i l i k ä n n e d o m a f F i n l a n d s n a t u r o c h f o l k X X X I I I s s I k k i n e n n i m i s e n e r ä n o m i s t a j a n m u k a a n o l e m m e p a n n e e t k y s e e n a l a i s e k s i A l u s - k y l ä n, j o s s a h e n k i l ö n i m i I k o n e s i i n t y y, m u t t a y h t ä m a h d o l l i s t a l u o n n o l l i s e s t i o n, e t t ä n i m i v o i k ä t k e y t y ä e s i m. j o n k i n s o n - p ä ä t t e i s e n n i m e n a l l e. 0 V a l t. a r k. N : o 0 a. Satakunta

18 8 Jalmari Jaakkola j a K a u h a j o e n I k k e l ä, n ä y t t ä ä o l e v a n K a r v i a - n i m e e n v e r r a t t a v a k a r k k u l a i n e n erä- l. u u t i s n i m i. K a r k k u l a i s t e n e r ä n o m i s t a j i e n l u e t t e - lossa v : l t a 55 m a i n i t a a n n ä e t j u u r i K a r v i a n j ä r v e n s e u d u l l a T a p a n i P a k k a l a n ohella M a t t i I k k i n e n (Ijckine), j o n k a j u u r i s a n a n I k k i e p ä i l e m ä t t ä t a p a a m m e I k k e l ä - n i m e n a l k u l i i t t e e n ä. I k k e l ä - n i m e n loppuliite o n n i m. v a i k e u d e t t a s e l i t e t t ä v i s s ä p a i k a n - j a h e n k i l ö - nimissä y l e i s e k s i -la, -lä j o h d a n n a i s e k s i ja s u h d e I k k i ( n e n ) ~ I k k e ( l ä ) t ä y s i n verrannollinen meillä niin yleiseen äännesuhteesee n Hirvi( nen) ~ H i r v e l ä, K u r k i ~ K u r k e l a, K u u s i (nen) ~ K u u s e l a, K ä k i ~ K ä k e l ä, K ä r k i ~ K ä r k e l ä j. n. e. S i k ä l i k u i n I k k e l ä - n i m i p e s ä l l e a n n e t a a n historiallista t o d i s t u s - a r v o a, o s o i t t a a s e m i t ä l u o n n o l l i s i m m a n e r ä t i en K a u h a j o e n v e s i s - t ö ö n. T ä ä l t ä oli p ä ä s y u s e i t a s i v u j o k i a p i t k i n l ä n t e e n p ä i n, k u t e n T e u v a a n, L a p v ä ä r t i i n j a v a i k k a p a N ä r v i j o k e a p i t k i n N ä r p i ö ö n v a r s i n h e l p p o. T ä m ä n h u o m i o o n o t t a e n t u l e e k i n K a u h a j o e n länsipuolisen a l u e e n j a l ä h i n n ä T e u v a n y h t e y s m u i n a i s e n S a s t a m a l a n k a n s s a y m m ä r r e t t ä v ä k s i. N i i n p ä s a a t t a a p u h e e n a olleiden a s u t u s - historiallisten olosuhteiden v a l l i t e s s a h y v ä l l ä s y y l l ä a s e t t a a k y s y - M e r k i l l i s t ä o n, e t t ä p e r i n n ä i s t i e t o k i n m a i n i t s e e I k k e l ä n j ä r v e n o l l e e n» h ä m ä - l ä i s t e n» ( = k a r k k u l a i s t e n ) h a l l u s s a.» T o i n e n j ä r v i, j o n k a k e h u t a a n o l l e e n h ä m ä l ä i s t e n h a l l u s s a, o n I k k e l ä n j ä r v i K a u h a j o e l l a, m i s s ä m y ö s n ä y t e t ä ä n» H ä m ä l ä i s t e n k a l a - a i t t o j a». J. R. A s p e l i n : K o k o i l e m i a M u i n a i s t u t k i n n o n a l a l t a. S u o m i, I I j a k s o, I X s. 6, n o o t t i. V a l t. a r k. N : o 0 a. H. O j a n s u u y h d i s t ä ä y h t e e n n i m e t N ä r v i j o k i ~ N ä r p i ö, r u o t s. N ä r p e s, j o s s a m y ö s e s i i n t y y N ä r v ä n i m i n e n t a l o. K u n N ä r v ä - n i m i o n v o i m a k k a a s t i s a t a k u n t a l a i - n e n e s i i n t y e n e s i m. K o k e m ä e l l ä, H a r j a v a l l a s s a j a P o r i n m a a s e u r a k u n n a s s a j a t ä s t ä p ä ä t t ä e n m y ö s v a n h a, n i i n e i s e n s i i r t y m i n e n t ä ä l t ä p o h j o i s e m m a s o l e m i t e n k ä ä n m a h d o t o n. J a m i e l e n k i i n t o i s e n a t o s i a s i a n a o n m a i n i t t a v a, e t t ä N ä r v ä e s i i n t y y j o l u v u l l a n i m e n ä H u i t t i s t e n v a n h a s s a e r ä k y l ä s s ä P a l u k s e s s a j a v i e l ä t ä ä l l ä k i n v a n - h a n j a s e l v ä s t i p e r i n n ä i s e n n o o r m a r k k u l a i s e n e r ä a l u e e n o m i s t a j a n a, j o t e n N ä r v ä - s u k u v a r m a s t i k u u l u u v a n h o i h i n P o h j a n l a h d e l l a k ä y n e i s i i n s a t a k u n t a l a i s i i n e r ä s u k u i h i n. E t t ä n i m e n o m a a n P a l u k s e s t a m y ö s k i n o l i p a l j o n l y h y e m p i j a e d u l l i s e m p i t i e k u i n K a r k u n e r ä n k ä v i j ä k e s k u k s e s t a K a r v i a n j o e l l e j a s i t ä p i t k i n p o h j o i s e e n, e i k u k a a n v o i n e a s e t t a a e p ä i l y k s e n a l a i s e k s i. P o h j a n m a a l a i s e n n i m i p e s ä n N ä r v ä N ä r v i j a s a t a - k u n t a l a i s e n N ä r v ä - p e s ä n y h t e y s o n siis e r ä h i s t o r i a l l i s e s t i h y v i n m a h d o l l i n e n, j o s - k a a n e i t ä y s i n t o d i s t e t t a v i s s a. J o s E f r. C a r e n i u k s e n v a h v a n a p e r i n n ä i s t i e t o n a m a i - n i t s e m a i l m o i t u s, e t t ä h u i t t i s l a i s e t o v a t k ä y n e e t k a u k a n a p o h j o i s i l l a k a l a r e t k i l l ä, on p a i k k a n s a p i t ä v ä, niin voinee maantieteellisasutuksellisia seikkoja silmällä pitäen t u s k i n m i k ä ä n m u u k u i n P a l u k s e l t a K a r v i a n j o e l l e v i e v ä v e s i t i e o l l a t ä l l e e r ä n k ä y n - n i l l e m a h d o l l i n e n. J a j o s t ä m ä n v a n h a n p e r i n n ä i s t i e d o n i l m o i t u k s e s s a, e t t ä r e t k i ä t e h t i i n I k a a l i s i i n, p i i l e e j o k u p a i k a l l i s h i s t o r i a l l i n e n t o t u u s, n i i n v o i t a n e e a i n a k i n a r v e l u n a e s i t t ä ä, e t t ä I k a a l i n e n o n j o k o k a n s a n e t y m o l o g i s t a t i e t ä t a i k k a p a s u o r a s - t a a n C a r e n i u k s e n k a u t t a t u l l u t j o n k i n s i t ä m u i s t u t t a v a n n i m e n, k u t e n e s i m. K a r v i a n - j o e n r e i t i l l ä n i i n r i k k a a n I k k e l ä - n i m i p e s ä n t i l a l l e.

19 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 9 m y k s e n a l a i s e k s i, e i v ä t k ö t a v a l l i s e t n i m e t s i v u u t t a a k s e m m e esim. sellaiset v e r r a t t a i n h a r v i n a i s e t k y l i e n n i m e t k u i n H o r o j a R i i p p i, joilla o n v a n h a t v a s t i n e e n s a sellaisissa nimissä k u i n v a n h a n S a s t a m a l a n H o r o y, 504, n y k. H o r o j a R i j p p i, K a r k k u, K a r k k u 546 ja R i j p p i, K a r k k u, L i e l a h t i 546 s a m o i n k u i n eräiden t a l o j e n n i m e t saa s e l i t y s t ä ä n o l e t t a m a s t a m m e i k i v a n h a s t a s a s t a m a l a i s e s t a a s u t u s v i r r a s t a. E r i k o i s e n h y v i n k ä s i t t ä ä a n n e t u n erä- j a nimihist o r i a n v a l o s s a m y ö s k i n, m i n k ä v u o k s i j o v u o d e n 0 eräriidassa T e u v a n u u t i s a s u k a s o n elimellisessä y h t e i s t o i m i n n a s s a S a s t a m a l a n A n d a r i n j a s a s t a m a l a i s i s t a a s u t u s t r a d i t s i o n e i s t a t u n n e t u n L a p - v ä ä r t i n tällöin m a i n i t u n u u t i s a s u k k a a n k a n s s a. V I. Jos edellä a n t a m a m m e k u v a u s p i t ä ä p ä ä k o h d i l t a a n p a i k k a n s a, niin o n k a r k k u l a i n e n e r ä e l ä m ä ollut s u o r a s t a a n m ä ä r ä ä v ä s e k ä K y r ö n k a n k a a n e t t ä sen p o h j o i s e n a j a t k o n a k u l k e v a n P o h j a n k a n - k a a n länsipuolella. I t s e k a n g a s o n k i n t ä t e n ilmeisesti p a l j o n s e l v e m - m i n k u i n m e i d ä n p ä i v i n ä m m e ollut sen länsi- j a i t ä p u o l i s t e n a s u t u s - v i r t a u s t e n e r o t t a j a n a. M u t t a t ä l l ä o n luonnollisesti y h t ä v ä h ä n t o d i s t e t t u, e t t ä k y r ö l ä i s i l l ä e i o l l e n k a a n o l l u t o s u u t t a k a n k a a n länsipuoliseen e r ä e l ä m ä ä n k u i n s i t ä k ä ä n, e t t ä s a s t a m a l a i n e n e r ä e l ä m ä t ä ä l l ä oli niin v o i m a k a s, e t t e i v ä t h u o m a t t a v i e n historiallisten t e k i - j ä i n v a i k u t u k s e s t a k y r ö l ä i s e t m y ö h e m m i n saaneet t ä s t ä v o i t t o a. K u n k u i t e n k i n n i i n h y v i n t ä r k e i m m ä t t ä k ä l ä i s e t n i m e t k u i n m y ö s k i n v a n h i n erä- j a a s u t u s h i s t o r ia r a t k a i s e v a s t i v i i t t a a v a t j u u r i s a s t a m a - laisen e r ä e l ä m ä n t a i a i n a k i n h u o m a t t a v a n e r ä t i en v a n h e m m u u t e e n p u h e e n a o l e v a l l a t a h o l l a, niin e i k e r n a a s t i j ä ä jälelle m u u t a m a h d o l l i - s u u t t a k u i n e t t ä H ä m e e n k y r ö s t ä p ä i n t u l e v a e r ä v a l t a u s K a r v i a n - j o e n l a a k s o s s a o n s e l i t e t t ä v i s sä j o k o a l k u p e r ä l t ä ä n k i n h a j a n a i s e k s i t a i v a s t a m y ö h e m m ä k s i i l m i ö k s i. A s i a i n t i l a n l ä h e m m ä k s i a r v i o i - m i s e k si o n k u i t e n k i n k a t s a u s K y r ö n v a n h i m p a a n e r ä h i s t o r i a a n K y r ö n k a n k a a n toisella p u o l e l l a v ä l t t ä m ä t ö n. V a r m o i n a H ä m e e n k y r ö n e r ä k a p p a l e i n a K a r v i a n j o e l l a t a i sen H e i k k i O j a n s u u : K a l l i a n s e u r a k u n n a n k e s k i a i k a i s e t k i r k o n t i l i t. S a t a k u n t a I I I s. 5. V r t. l i s ä k s i n i m e ä H o r o i, H u i t t i n e n, Ä e t s ä , H o r o i, k y l ä j a t a l o, V e s i - l a h t i , V a l t. a r k. N : o 9 7 j a H o r o n t a i v a l, S y s m ä. E t t ä H o r o i o n p o h j o i s e s s a k ä y v ä k a r k k u l a i n e n e r ä s u k u, n ä k y y n i m e n e s i i n t y m i s e s t ä e r ä n k ä v i j ä i n j o u k o s s a. V r t. t ä h ä n n ä h d e n l ä h e m m i n t u t k i m u s t a m m e s e u r a a v a a l i i t e t t ä. V a l t. a r k. N : o 9 7.

20 0 Jalmari Jaakkola länsipuolella v o i d a a n l u v u n v a n h i m m a n e r ä l u e t t e l o n m u k a a n m a i n i t a s e u r a a v a t. L a i t i l a, H e i n i j ä r v i, J ä r v e n k y l ä. Kynäsjärvi ( K y n e s t r ä s k ), 5 5. I l m e i s e s t i n y k y i n e n K y n ä s j ä r v i. K u n t ä k ä l ä i s e n e r ä k a p p a l e e n o m i s t a j a n a k a h d e n m u u n e r ä m i e h e n r i n n a l l a e s i i n t y y j u u r i eräs H ä m e e n k y r ö n L a i t i l a n a s u k a s, niin s a a t t a a K y n ä s j ä r v e n r a n n a l l a s i j a i t s e v a n L a i t i l a n k y l ä n n i m i p o l v e u - t u a j u u r i t ä s t ä u u t i s a s u k a s s u v u s t a. K i l v a k k k a l a. Venesjärvi (Vene t r ä s k ), 5 5. V a n h a n p e r i n - näistiedon m u k a a n s a m a k u i n n y k. V e n e s j ä r v i K a r v i a n j o e n länsipuolella. M y ö s k i n V e n e s j ä r v e n lähellä n y k. sijaitsevassa V e n e s k o s k e n k y l ä s s ä oli k i l v a k k a l a i s i l l a aina I s o o n v i h a a n asti eräalueita. K i l v a k k a l a. Ruhanpirtti ( R u h a n p i j r t t e ), 5 5. K u t e n m ä ä - 4 r i t e l m ä s t ä»vid en l i t e n åå h e t a n d i s K a r f f u i a n åå», n ä k y y, on e r ä o m i s t u s s i j a i n n u t K a r v i a n j o e n v a r r e l l a j a k u t e n, s e u r a a v a n e r ä k a p p a l e e n y h t e y d e s s ä k ä y selville, V e n e s j ä r v e n seuduilla. K u n p a i k a n u u t i s a s u k k a a n a m a i n i t a a n P e d e r H o n g o i J ä m i - j ä r v e l t ä, s a a t e t t a n e e n sellaiset n i m e t k u i n n y k. H o n k o j a H o n - g o n j o k i, j o n k a H o n g o n - a l k u l i i t e l ä h i n n ä v i i t a n n e e j u u r i H o n k o. H o n k o i - a s u i s e e n h e n k i l ö n i m e e n, t a v a l l a t a i toisella a s e t t a a p u h e e n a o l e v a n H o n g o i - n i m e n y h t e y t e e n. V a l t. a r k. N : o 0 a....»al d e n ä n g o c h s k o g s m a r c k, h v i l k e n V e n e s j e r v i b y a l a g nu f ö r t i d e n i n n e - h a f v a i ä l d r e t i d e r s k a l v ä r i t e n u r f i ä l s i o r d e l l e r s å k a l l a d ä r ä m a r c k K i l v a c k a l a B y i I k a l i s S o c k n t i l h ö r i g, m e n g e n o m n å g o n i f o r n a t i d e r s k i e d d r é d u c t i o n d e m f r å n d ö m d, h v i l k e t f ö r e g i f v a n d e d e n u a l l e n a s t s å s o m e n b l o t t b e r ä t t e l s e a f s i n a f ö r - f ä d e r h a d e s i g b e k a n t, f ö r m e n a n d e s d o c k f r a m d e l e s m e d v ä r c k l i g a s k i ä l o c h d o c u m e n - t e r k u n n a s å d a n t i b e v i s l e d a m e d b e g ä r a n a t d e t t a t i l s v i d a r e m å t t e i p r o t o c o l l e t i n f l y t a, s o m a n t e c k n a d e s». V e n e s j ä r v e n k a r t t a v : l t a M a a n m i t t. h a l l. a r k. A 5. M i t e n u s k o l l i s e s t i o l i k a a n n y t k y s y m y k s e s s ä o l e v a s s a t a p a u k s e s s a p o l v e s t a p o l v e e n s ä i l y n y t p e r i n n ä i s t i e t o e i v a i n i t s e i k i v a n h a s t a e r ä o m a i s u u d e s t a v a a n v i e l ä p ä s e n y l i 0 0 v u o t t a s i t t e n t a p a h t u n e e s t a» r e d u k t s i o n i s t a», s i l l ä m i t ä ä n m u u t a k u i n v u o d e n 5 5 s u u r t a e r ä r e d u k t s i o n i a e i m u i s t o t i e t o v o i n e t a r k o i t t a a. V r t. t ä h ä n j a k a h t e e n s e u r a a v a a n e r ä k a p p a l e e s e e n n ä h d e n l i s ä k s i m y ö h e m p ä n ä l a i n a a m a a m m e t u o m i o t a v : l t a 5 7. S i t e n m a i n i t a a n V e n e s k o s k e n v a s t a» v e n ä l ä i s v a l l a n» ( = I s o n v i h a n ) a i k a n a a n a s t a n e e n K i l v a k k a l a n K e s t i l t ä n. s. I s o n j a V ä h ä n s a a r e n. M a a n m i t t. h a l l. a r k. A E t t ä R u h a n p i r t t i o n n i m e l t ä ä n y h d i s t e t t ä v ä j ä l e m p ä n ä s e u r a a v a a n R u h a n - n i i t t y y n, o n n ä h d ä k s e m m e e p ä i l e m ä t ö n t ä. V a l t. a r k. N : o 0 a.

21 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri K i l v a k k a l a. Ruhanniitty ( R u h a n n i t u ), 5 7. S e l v ä s t i j ä t e edellisestä e r ä p a l s t a s t a j a erähistoriallisesti m i e l e n k i i n t o i n e n siinä suhteessa, e t t ä s e m a i n i t t u n a v u o n n a o i k e u d e l l i s t a t i e t ä n ä y t - t ä ä t u l l e e n t u o m i t u k s i t a k a i s i n n i i l tä u u t i s a s u k k a i l t a, j o i t a K a n k a a n p ä ä h ä n h a l l i t u k s e n p u o l e s t a oli sijoitettu. A s i a n m i e l e n k i i n t o i s u u d e n v u o k s i a n s a i n n e e t u o m i o m y ö s k i n s a n a m u o d o l t a a n t u l l a t u n n e t u k s i...»thå k o m f ö r r ä t t a å å s a t t e t i n g H e n r i c h H ä t ä v a r a i K i l v a c k a l a B y, N i l s G r e l s s o n, I ö n s K a n g o i i b i t. o c h K ä r d e K a n g a n t a u s b o e r o m e n ä n g i i g g i a n d e i n n o m d e s s e e f t e r s k r e f n e r å e r R e u t o m a t k a n s u t i l H a f v a n k a n d o s å t i l H a p u a n j o e n - p o l v i, t h ä d a n t i l P a t i k o s k i, t h e K i l v a c k a l a b o e r s f ö r ä l d r a r a f h e d e n h ö s t h ä g n a d t o c h b r u k a t h a f v a, h v i l k e t ä r e n d e i a g s k i ö t t i l t h e t o l f s o m i n e m d e n s å t o, f ö r s t O l o f N i l s s o n i K a r d o, I ö r a n I n g u l a, N i l s O l o f s s o n K a r d u s t, I o n s M i e t i t i s t, I ö n s S o n n u s t, I ö n s J ö n s s o n K ä k ä l ä s t, P å l T i m i, S i m o n S a r k i l a s t, E r i k O l o f s s o n L e m m a c k a l a s t, M a r t i S i m o n s s o n M a h n a l a s t, L a s s e A n d ' s K a r h i å s i s t, L a r s H e n d r i k s s o n R e u s t i a l a s t, t h e h ä r o m v i t n a d e r a n s a k a d e o c h v o r o f a s t e å t, o c h (o:at) u t i R u h a n n i t u K a n g a n t a u s b o e r h a f t i n t e t b e s k a f f a o m, u t a n K i l v a k k a l a b o e r, t y K i l v a c k a l a b o e r h a f t n å g r e r å d e s, t i l a t b ö r d a, s e d a n h v a d d e m i s t e, t h e ä n g s s t y c k, o c h K a n g a n t a u s b o e r, t h e h a f v a t h e r ö f v e r ä n g d e s s f o r u t a n. E f t e r e n s å d a n t h e r e s r a n s a k a n o c h v i t n e n d ö m d e i a g d e m R u h a n n i t u t i l K i l v a c k a l a b o e r s t a d i g o c h f a s t o b r ä t t s l i g e n h å l l a s v i d h v a r s o c h e n s f ö r m i n h ä r a d s d o m». T u o m i o m a i n i t. K y r ö n t u o m i o k. i 6 / 7 4 p e r u s t e e l l a V e n e s j ä r v e n k a r t t a s e l i t y k s e s s ä v : l t a M a a n m i t t. h a l l. a r k. A 5. T u o m i o s t a n ä k y y, e t t ä h ä m e e n k y r ö l ä i s e t, j o t k a k a t s o i v a t t ä k ä l ä i s e t o i k e u t e n s a p a k a n u u d e n a i k a i s i k s i, K a n k a a n p ä ä s t ä v i e l ä l o p p u p u o l e l l a k ä y t t i v ä t K a n k a a n t a u s - n i m e ä. T a p a a m i s - t a m m e r a j a n i m i s t ä t a r k o i t t a a s e l v ä s t i H a p u a n j o k i H a p u a n j ä r v e s t ä t u l e v a a j o k i h a a - r a a P a a t t i k o s k e n s i j a i t e s s a K a r v i a n j o e n v a r r e l l a. V r t. k a h t e e n m u u h u n r a j a p a i k k a a n n ä h d e n e d. o l l u t t a i l m o i t u s t a, j o n k a m u k a a n n e k i n r a j o i t t a v a t v a n h a n V e n e s j ä r v e n a l u e t t a. M i e l e n k i i n t o a t ä s s ä y h t e y d e s s ä a n s a i n n e v a t m y ö s k i n K a n k a a n p ä ä n k y l ä - l ä i s t e n v o i k e u k s i e n s a t u e k s i e s i t t ä m ä t t o d i s t u k s e t. T ä s s ä t a r k o i t u k s e s s a»esitt i v ä t h e K a n k a a n p ä ä n k y l ä n a l u e i s t a e n t i s i n ä a i k o i n a t e h d y n k a r t a n (»o:» f r a m t e d d e e n i ä l d r e t i d e r ö f v e r K a n g a n p ä B y s ä g o r f ö r f a t t a d c h a r t a». ) J a k u n v a s t a p u o l i o s o i t t i k a r t a n o l e v a n i l m a n v u o s i l u k u a j a n i m i ä, v ä i t t i v ä t k a n k a a n p ä ä l ä i s e t n i i d e n k u l u n e e n» k a i k e n l a i s i s s a a i k o j e n v a i h t e l o i s s a», a r v e l i v a t T u k h o l m a n m a a n m i t t a u s k o n t t o r i s s a s a a v a n s a k a r t a n u u d i s t e t u k s i j a v e t o s i v a t l i s ä k s i k u n i n g a t a r K r i s t i i n a n K a n k a a n - p ä ä n m e t s ä r a j o i s t a a n t a m a a n, ä s k e i s e s s ä t u l i p a l o s s a h ä v i n n e e s e e n t u o m i o o n j a r a j a - k i r j e e s e e n, (o:» ( K a n g a n p ä b o e r m e d p å s t å e n d e, a t e h u r u v ä l d e n o m f ö r m ä l t e g a m l a c h a r t a n g e n o m t i d e r n a s h v a r j e h a n d a o m s k i f t e n f ö r l o r a t d e s s n a m n o c h å r a t h a l, d e n s a m m e d o c k h v a d r å e r n e d e m o c h V e n e s j ä r v i e m e l l a n a n g i n g e v o r e g a n s k a t y d e l i g o c h b r u k b a r, f ö r m e n a n d e s t i l l i k a s i g i f r å n K o n g i. L a n d t m ä t e r j e C o n t o i r e t i S t o c k h o l m k u n n a ä r h å l l a d e n s a m m a r e n o v e r a d, m e d n a m n o c h å r a t h a l f ö r s e d d, d ä r j ä m t e ä f v e n l å f v a n d e l å t a u p s ö k a e t a f d e m t i l f ö r e n e i n n e h a f t D r o t n i n g C h r i s t i n e d o m o c h a l l a d e ö f r i g a r å e r s o m i n n e s l u t a a l l K a n g a n p ä B y t i l h ö r i g s k o g s m a r c k, m e n g e n o m e n f ö r n å g r a å r t i l b a k a i K a n g a n p ä B y o l y c k e l i g e n t i m a d v å d e l d f ö r l o r a d t b l i f v i t. M a a n m i t t. h a l l. a r k. A 5. N i i n k r i i t i l l i n e n k u i n v a n h o i h i n m a a r i i t a - a s i a k i r j o i h i n n ä h - d e n o n k i n o l t a v a, n i i n v o i d a a n K a n k a a n p ä ä n a s u k k a i d e n esille t u o m i e n s e i k k o j e n n o j a l l a a s e t t a a a i n a k i n k y s e e n a l a i s e k s i, e i k ö p u h e e n a o l e v a k a r t t a, j o k a j o v m a i n i t a a n» v a n h e m p i n a a i k o i n a t e h d y k s i», t o s i a a n o l e v a n h e m p i k u i n n y k y ä ä n t u n - t e m a m m e K a n k a a n p ä ä n v a n h a t k a r t a t.

22 Jalmari Jaakkola K i l v a k k a l a. Karvianparras ( K a r f u i a p a r r a s ), 670. N i i t t y, j o n k a m a i n i t a a n s i j a i t s e v a n K a n k a a n p ä ä s s ä j a j o k a n ä i n ollen v a r m a a n o n e t s i t t ä v i s s ä V e n e s j ä r v e n s e u d u l t a. K i l v a k k a l a. Petkelenmaja ( P ä t t k e l e n m a j a ), 670. S e l v ä s t i n y k y i s e n P e t k e l e e n k y l ä n edeltäjä. S a m m i. Lavasjärvi? l. Samminmaja?, ( L a x i t r ä s k? ), 5 5. V a i k k a L a v a s - j a L a x i - liitteiden y h d i s t ä m i n e n lienee äänteellisesti k a t - s o t t a v a m a h d o t t o m a k s i, t a h d o m m e k u i t e n k i n a s e t t a a n i m i e n y h t e e n k u u l u m i s e n k y s e e n a l a i s e k s i. M a h d o t o n t a n ä e t e i ole, e t t ä L a v a s j ä r v i j a»laxiträsk» o v a t j o n k i n l a i s i a s a m a a p a i k k a a t a r k o i t t a v i a r i n n a k k a i s n i m i ä, t a i e t t ä v o u d i n»laxiträsk», j o n k a alkuliitteelle e m m e ole t a v a n n e e t p a i k a n n i m i s t ö s s ä v a s t i n e t t a, o n s u o r a n a i n e n v ä ä r i n k i r j o i t u s. V a r s i n k i n t u n t u i s i v a t asialliset s e i k a t p u h u v a n L a v a s j ä r v e n j a v. 5 5 m a i n i t u n»laxiträsk»- n i m e n y h d i s t ä m i s e n p u o l e s t a. N i i n p ä o n J ä m i j ä r v e n reitti S a m m i l l e, k u t e n K i l v a k k a l a l l e k i n, m i t ä luonnollisin erätie. 4 K u n lisäksi V e n e s j ä r v e n e t ä i s y y s K i l v a k k a l a s t a i l m o i t e t a a n p e n i n k u l m a k s i j a K i l v a k k a l a n n a a p u r i k y l ä n S a m m i n e t ä i s y y s»laxi»-järvestä n i i n i k ä ä n p e n i k u l m a k s i, j a k u n l i s ä k s i» L a x i - j ä r v e n v a s t i n e e k s i o l e t t a m a m m e L a v a s j ä r v i eli S a m m i n m a j a sijaitsee j u u r i V e n e s j ä r v e n vieressä, niin t u l e e L a v a s j ä r v e n j a v. 5 5 m a i n i t u n L a x i j ä r v e n i d e n t i t e e t t i v a r s i n t o d e n n ä k ö i - seksi. J a s e s e i k k a, e t t ä v o i m a k a s j a k a i k e s t a p ä ä t t ä e n v a n h a p e r i n n ä i s t i e t o k in erikoisesti k o r o s t a a S a m m i n ja S a m m i n m a j a n 5 M a i n i t a a n K y r ö n k ä r ä j i l l ä, j o i l l a H e n r i k K e s t i K i l v a k k a l a s t a k ä y k y l ä l ä i s e n s ä N i i l o M a t i n p o j a n k a n s s a r i i t a a K a r v i a n p a r r a s - n i m i s e s t ä n i i t y s t ä. P e t k e l e n m a j a m a i n i t a a n e r ä ä s s ä o i k e u s j u t u s s a, j o s s a H e n r i k K e s t i s y y t t ä ä k y l ä l ä i s t ä ä n M a t t i E s k i l i n p o i k a a s i i t ä, e t t ä t ä m ä o t t a a U l v i l a n M e r t o l a n m i e h i ä a v u k s e e n v e d e t t ä e s s ä n u o t t a a m a i n i t u s s a k a l a v e d e s s ä. K y r ö n k ä r ä j ä t S e k i n s e i k k a, e t t ä U l v i l a n m i e h i ä l i i k k u u t ä ä l l ä p ä i n s a m o i n k u i n s e t o s i a s i a, e t t ä K i l v a k k a l a n j a n i m e n o m a a n K e s t i n e r ä o m i s t u k s i a o l i i h a n l ä h e l l ä, t e k e e e p ä i l e m ä t - t ö m ä k s i, e t t e i k y s y m y k s e s s ä v o i o l l a m u u k u i n n y k. P e t k e l e n k y l ä n t i e n o o. J o s k a r - t a l t a k a t s o o H a p u a n j o e n j a P e t k e l e n v ä l i m a t k a n p i t u u t t a, h u o m a a h e l p o s t i, e t t ä K i l v a k k a l a l l a t ä ä l l ä o n o l l u t n. p a r i n p e n i n k u l m a n p i t u i n e n j a s u u n n i l l e e n y h t ä l e v e ä e r ä a l u e, j o l l e n ä i l l ä m a i n k o r k e i n t a a n v a i n S e l k e e n» a l k u m e t s ä t», u r f j ä l l l ä n n e m p ä n ä v e t i v ä t v e r t o j a. V a l t. a r k. N : o 0 a. 4 T ä m ä n t o s i a s i a n t u e k s i v o i t a n e e h u o m a u t t a a, e t t e i m e i l l ä o l e m i t ä ä n p e r i n - n ä i s t i e t o j a t a i e r ä h i s t o r i a l i i s i a t o d i s t e i t a, j o t k a v i i t t a i s i v a t s i i h e n, e t t ä S a m m i l l a olisi ollut eräintressejä muill a tahoilla. 5 E r i k o i s e s t i k a n n a t t a n e e t ä s s ä y h t e y d e s s ä t e h o s t a a, m i t ä v a n h i m m a t k a r t t a - s e l i t y k s e t t i e t ä v ä t L a v a s j ä r v e n l. S a m m i n m a j a n a l k u p e r ä s t ä. M u i n a i s t i e t e e l l i s i s t ä h a r r a s t u k s i s t a a n m u u t e n k i n t u n n e t t u D a n. H a l l k e r t o o k a r t t a s e l i t y k s e s s ä ä n v : l t a

23 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri y h t e e n k u u l u v a i s u u t t a, o n l i s ä k s i o m i a a n h u o m a t t a v a s t i v a h v i s - t a m a a n e d e l l y t e t t y ä t o d e n n ä k ö i s y y t t ä. I k a a l i n e n. Kodesjärvi ( K o d i s t r ä s k ), 5 5. I l m e i s e s t i etäis y y d e s t ä ä n k ö p ä ä t t ä e n, j o k a i l m o i t e t a a n 8 p e n i k u l m a k s i, s a m a k u i n n y k. K o d e s j ä r v i Isojoella. V a t i a l a. Vesijärvi? Veitsijärvi? ( V e i t z i t r ä s k ), 5 5. V o i n e e äänteellisistä v a i k e u k s i s t a h u o l i m a t t a e t ä i s y y t e n s ä p u o l e s t a, j o k a i l m o i t e t a a n 0 p e n i k u l m a k s i, olla n y k y i n e n V e s i j ä r v i K o d e s j ä r v e n länsipuolella. S a m a a p ä ä t e l m ä ä t u k e e sekin, e t t ä t ä ä l l ä v. 5 5 m a i n i t a a n e r ä m i e h i n ä k o l m e Siiroi-nimistä h e n k i l ö ä, j o i d e n m u k a a n k y l ä ä k i n 600-luvulla n i m i t e t t i i n S i i r o k s i j a j o i l t a V e s i j ä r v e l l ä v i e l ä n y k y ä ä n k i n e s i i n t y v ä Siiro s e u r a a v a a.»ifrån S a m m i b y a f I k a l i s S o c k n b e r ä t t a s f ö r s t a å b o e r n e h i j t a n k o m - m i t o c h s k a l h e l a d e n n a S a m m i n m a j a e l l e r L a v a i s j æ r v i u t m a r c k i f o r n a t i d e r v a r i t e n ä r ä m a r c k t i l l f ö r e n ä m d e S a m m i b y, h v a r i g e n o m d e t o c h f ö r m o d e l i g e n ä r h å l l i t n a m n e t S a m m i n m a j a, p å d e t s ä t t n e m l i g e n, a t f ö r e n e m d e S a m m i b y a å b o e r h ä r s t ä d e s i f o r d n a t i d e r f i s k e i d k a t, h v a r e f t e r n å g o n l e m n i n g v i d L a v a s j e r v i s i ö s t r a n d ä n n u f ö r m ä r k e s, h v i l k e n å c h a r t a n u t m ä r c k t finnes». M a a n m i t t, h a l l. a r k. A 5. K e h i t y s t ä l l a i s e s t a a l k u p e r ä i s e s t ä e r ä m a j a s t a k y l ä k s i k u v a t a a n m i e l e n k i i n t o i s e l l a t a v a l l a e r ä ä s s ä a i e m m a s s a k a r t t a s e l i t y k s e s s ä v : l t a 7 5 j a a n s a i n n e e s e n v u o k s i t ä s s ä y h t e y - d e s s ä s i j a n s a.» H ä r u p p e h a f v a d e l s l ö s t f o l c k o c h i n h y s e s h i o n, d e l s o c h d e n ä r m a s t h ä r t i l a n g r ä n t s a n d e b o h l b y a r a n l a g t e n h o p m e d t o r p, s a m t t h e m t i l s e d n a r e t i d e r, u t a n n å g o n s ä r d e l e s a f s k a t t n i n g t i l K r o n a n n y t t j a d t. P å l i k a s ä t t ä r o c h d e n n a S a m m i e l l e r L a v a s j ä r v i b y t i l k o m m e n : e m e d a n t h e n, f ö r 4 5 å r t i l b a k a s r ä k n a d e, ä n n u b e s t å t t a f t r e s t y c k e n o s k a t t l a g d e f i s k a r e t o r p p, s o m l y d t i n u n d e r e n b y ä f v e n S a m m i k a l l a d b e l ä g e n u t i I k a l i s S o c h n f e m s v e n s k a m i h l h ä r i f r å n h v a r a f f ö r s t n e m d e b y o c k t a g i t s i t t n u ä g a n d e S a m m i n a m n. D e s s a t o r p p ä r o å r u p p å f r a m l e d n e L a n d s h ö f d i n g e n s H ö g v ä l b o r n e J a c o b B u r e s å r u t i j u n i i m å n a d u t f ä r d a d e b e f a l l - n i n g a f L a n d t m ä t a r e n I o n a s Ö s t r i n g r e f v a d e, h v a r v i d I ö n k e r i t o r p p ä g t I T u n n a 7 / 4 k a p p a s L a n d i å r l i g i t u t s ä d e n t i å k e r s a m t / 7 8 å h m a r s h ö b o l, K r å k a t o r p p I T u n n a 4 / 4 k a p p o r s u t s ä d e o c h / 4 å h m a r s h ö b o l o c h S a m m i t o r p p I T u n n a 9 k a p p o r s L a n d å r l i g i t u t s ä d e s a m t / 5 8 å h m a r s h ö b o l. O c h k o r t h ä r e f t e r h a f v a m e r b e m : t e t o r p p b l i f v i t t i l o r d i n a r i e K r o n o h e m m a n s a t t e o c h s k a t t l a g d e, I ö n k e r e t i l / 4 d e l s M a n t a l, K r å k a t i l / 4 M a n t a l o c h S a m m i t i l / 6 d e l s m a n t a l. H v a r e f t e r o c h f ö r n å g r a å r s e d a n s i d s t n e m n d e l ä g e n h e t s n u v a r a n d e å b o e i n l ö s t s i t t h e m m a n a f K r o n a n t i l l b o r d e ä g e n d o m». K a u a n n ä y t t ä v ä t k u i t e n k i n t ä ä l l ä s ä i l y n e e n e r ä t u n t u y n n ä m u i s t o t e r ä v a i s t o i s t a j a - t a i s t e l u i s t a :»de m å n g a t r ä t o r o c h t h ä r a f f l y t a n d e s t o r a v å l d s a m h e t e r, s o m d e t b e r ä t t e s, a t t d e s s a h e m m a n s b r u k a r e a f h v a r d e r a h ä r a d e t s k o l a h ä r u t i v i l l a m a r k e n, t h ä r e s t d e b o l i k a s o m b a k o m l i u s e t, u t ö f v a e m o t h v a r - a n n a n». M a a n m i t t, h a l l. a r k. A 5. V a l t. a r k. N : o 0 a. T o d i s t e e n a t ä s t ä v o i d a a n m a i n i t a e r ä ä n k a r k k u l a i s e n, l a p s e n t a p o s t a s y y t e t y n t y t ö n, B r i t a M a t i n t y t t ä r e n k e r t o m u s p a k o r e t k e s t ä ä n. T ä s s ä i l m o i t t a a h ä n n ä e t o l l e e n s a j o n k u n a j a n e r ä ä s s ä N ä r p i ö n p i t ä j ä n S i i r o - n i m i s e s s ä k y l ä s s ä, j o k a s i j a i t s i e r ä m a a s s a : i e e n b y S i r o b e : d j N ä r p p i s S o c h n, l i g g i a n d h e s i n u t h j w i l l m a r k e n. K a r k. k ä r. 6 /

24 4 Jalmari Jaakkola n i m i o n s a a t t a n u t p e r i y t y ä. N y t p u h e e n a o l e v a a e r ä a l u e t t a t a r k o i t t a n e e m y ö s v. 6 5 t e h d y l l e k a r t a l l e näille s e u d u i n m e r - k i t t y n i m i V e t t i j e r f v i. K i e r i k k a l a. Kauhajärvi? ( K a u h a t r ä s k ), 5 5. I l m e i s e s t i j o e t ä i s y y t e n s ä k i n p u o l e s t a, j o k a i l m o i t e t a a n 5 p e n i k u l m a k s i, s a m a k u i n n y k. K a u h a j ä r v i. K i i a l a, H ö y l ö l ä. Nummijärvi? ( N u m m i t r ä s k ), 5 5. M a h - dollisesti e t ä i s y y d e s t ä k i n p ä ä t t ä e n, j o k a i l m o i t e t a a n 5 p e n i - k u l m a k s i r i n t a m a a l t a, s a m a k u i n n y k. N u m m i j ä r v i K a r v i a - j ä r v e n luoteispuolella. S i k ä l i k u i n m a i n i t s e m i e m m e e r ä k a p p a l e i d e n l u v u n p e r u s t e e l l a s a a t t a i s i t e h d ä p ä ä t e l m i ä H ä m e e n k y r ö n e r ä k u l t t u u r i n i j ä s t ä H ä m e e n - j a P o h j a n k a n k a a n länsipuolella S a s t a m a l a n t ä k ä l ä i s e e n e r ä n k ä y n - t i i n v e r r a t t u n a n ä y t t ä i s i v a a k a e h d o t t o m a s t i k a l l i s t u v a n H ä m e e n - k y r ö n puolelle. M u t t a j o s l ä h e m m i n a n a l y s o i e s i t t ä m ä ä m m e h ä m e e n - k y r ö l ä i s t ä e r ä t i l a s t o a, niin j o h t u u k i e l t ä m ä t t ä toisenlaisiin a j a t u k - siin. E n s i m m ä i s e n ä s e i k k a n a, j o k a o n o m i a a n h e r ä t t ä m ä ä n e p ä i l y k - siä edellä k ä s i t t e l e m ä m m e h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n e r ä v a l t a u k s e n i k i - v a n h u u t t a 4 v a s t a a n, o n m a i n i t t a v a, e t t ä h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n e r ä - a l u e e t e i v ä t m i l t ä ä n k o h d a l t a t u l e l ä h e l l e k ä ä n m e r t a. T ä m ä asiaint i l a o n t u s k i n t y y d y t t ä v ä s t i s e l i t e t t ä v i s s ä m u u t e n k u i n e d e l l y t t ä - m ä l l ä, e t t ä h ä m e e n k y r ö l ä i n e n eräintressi t ä l l ä s u u n n a l l a o n j o a l u n - p i t ä i n r a j o i t t u n u t h a j a l l a o l e v i e n sisävesien v a l t a u k s e e n j a m y ö h ä i - sinä historiallisina a i k o i n a k i n s ä i l y t t ä n y t t ä m ä n a l k u p e r ä i s e n l u o n - teensa. M u t t a k u n h ä m e e n k y r ö l ä i s i l l e k i n m e r e n r a n n a t v a r m a a n olis i v a t o s o i t t a u t u n e e t y h t ä r i i s t a r i k k a i k s i k u i n s i s ä j ä r v e t, e i sille tosiasialle, e t t ä h e o v a t k a r t t a n e e t S a s t a m a l a n N ä r p i ö n m e r e n - r a n t a m a a, j ä ä k e r n a a s t i m u u t a s e l i t y s t ä k u i n e t t ä k y s e e n a l a i s e t r a n n a t o v a t H ä m e e n k y r ö s t ä p ä i n t a p a h t u n e e n e r ä v a l t a u k s e n a i k o i - h i n olleet j o v a n h e m m a n v a l t a a j a n j a l ä h i n n ä t ä l l ö i n j u u r i S a s t a m a l a n e r ä m i e s t e n hallussa. S a m a a n s u u n t a a n p u h u v a t v o i m a k k a a s t i e r ä ä t t o i s e t k i n s e i k a t. N i i n p ä e i v o i olla h u o m i o t a h e r ä t t ä m ä t t ä, e t t ä n e H ä m e e n k y r ö n V a l t. a r k. V a l t. a r k. N : o 0 a. E t t ä e r ä k a p p a l e i s t a j o t k u t, k u t e n e s i m. K i l v a k k a l a n, i l m e i s e s t i p e r u s t u v a t y h t e n ä i s e e n e r ä v a l t a u k s e e n, t o i v o m m e s e u r a a v a s t a k ä y v ä n s e l v i l l e. 4 E t t e i e d e l l ä l a i n a t u s s a v u o d e n t u o m i o s s a k ä y t e t t y s a n o n t a t a p a, e t t ä kilvakkalalaisill a» pakanuuden ajoista» l ä h t i e n oli ollut lännessä erää, ole o t e t t a v a t ä y s i n s a n a n m u k a i s e s t i, o n n ä h d ä k s e m m e l u o n n o l l i s t a.

25 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 5 k y l ä t, joilla on e r ä a l u e i t a» k a n k a a n t a u s t a l l a» s i j a i t s e v a t h u o m a t t a - v a s t i erillään t o i s i s t a a n. S i t e n n ä k e e esim. h e l p o s t i, e t t ä sellaiset e r ä n k ä v i j ä k y l ä t k u i n L a i t i l a, H e i n i j ä r v i j a K i e r i k k a l a m u o d o s t a v a t erikoisen r y h m ä n s ä H ä m e e n k y r ö n A l a s e n s e l ä n r a n t a m i l l a. T o i s e e n r y h m ä ä n e r ä n k ä v i j ä k y l i ä k u u l u v a t sellaiset I k a a l i s t e n lähiseud u n k y l ä t k u i n I k a a l i n e n, K i l v a k k a l a j a V a t i a l a. T ä s t ä r y h m ä s t ä ilmeisesti erillisen e r ä k u m p p a n u u d e n m u o d o s t a v a t eräs K i i a l a n j a eräs H ö y l ö l ä n k y l ä n a s u k a s. M i s t ä ä n y h t e n ä i s e s t ä j a o r g a a n i s e s t a r i n t a m a a n a s u t u s a l u e e s t a e i siis H ä m e e n k y r ö n k a n k a a n t a k a i n e n e r ä n k ä y n t i ole j o h d e t t a v i s s a. J a s y y n ä t ä h ä n a s i a i n t i l a a n n ä y t t ä v ä t o l e v a n eri erätiet. N i i n p ä v o i j o sellaisten H ä m e e n k y r ö n k y l i e n k u i n L a i t i l a n, H e i n i - j ä r v e n j a K i e r i k k a l a n a s e m a n p e r u s t e e l la p i t ä ä t o d e n n ä k ö i s e n ä, e t t ä h e e i v ä t ole e r ä m a i l l e e n k u l k e n e e t H ä m e e n k y r ö n t i h e i m m ä n a s u t u k s e n l ä p i p o h j o i s e e n p ä i n. S i t ä v a s t o i n o n m i t ä luonnollisinta, e t t ä h e a l u n p i t ä i n s u u n t a s i v a t e r ä h a r r a s t u k s e n s a h e t i h e i d ä n r i n t a - k y l i e n s ä t a k a a a v a u t u v i l l e neitseellisille läntisille erämaille. M u t t a a i v a n k u i n l u o n t a i s e t v e s i t i e t h o u k u t t e l i v a t n y t p u h e e n a o l e v i e n eräk y l i e n n a a p u r i k y l i ä H ä m e e n k y r ö n v e s i s t ö n i t ä p u o l e l l a y h t e i s t o i m i n - t a a n P i r k k a l a n e r ä t i e n k ä y t t ä j i e n k a n s s a, j o h t i v a t m i t ä l u o n t a i s i m - m a t v e s i t i e t sellaisia e r ä k y l i ä k u i n H e i n i j ä r v e ä, K i e r i k k a l a a j a L a i - t i l a a j a V e s a j ä r v e n v e s i s t ö ä p i t k i n J ä r v e n k y l ä ä k i n y h t e i s t o i m i n t a a n K a r k u n M o u h i j ä r v e l l ä j a S u o d e n n i e m e l l ä s i j a i t s e v i e n t ä r k e i m p i e n e r ä k y l i e n k a n s s a. E t t ä t ä l l ä erätiellä h ä m e e n k y r ö l ä i s e t k u i t e n k a a n l u k u m ä ä r ä n s ä k ä ä n p u o l e s t a e i v ä t ole v o i n e e t k i l p a i l l a K a r k u n eränk ä v i j ä i n k a n s s a, o n i t s e s t ä ä n s e l v ä ä. H e i d ä n o s u u t e n s a t ä l l ä t a h o l l a o n k i n t ä t e n o l l u t s a m a n t a p a i s t a k u i n h e i d ä n l ä h e i s i m p i e n n a a p u - riensa P i r k k a l a n e r ä m a a l l a. H e i d ä n e r ä o m i s t u k s e n s a k i n e s i m. K y n ä s - j ä r v e l l ä j o n n e h e j ä r v e n a s e m a n t a k i a o v a t h y v i n k i n v o i n e e t t u l l a k u v a t t u a k a r k k u l a i s t a e r ä t i e t ä p i t k i n s a m o i n k u i n K a u h a j ä r v e l l e k i n J o t ä m ä a i n a k i n k e s k i a j a l t a p e r i y t y v ä s a n o n t a t a p a k i n o s o i t t a a, m i n k ä s u u r e n m e r k i t y k s e n H ä m e e n k y r ö n a s u k k a a t o v a t s u u r e l l e l ä n s i p u o l i s e l l e» k a n k a a l l e» a n t a n e e t. T ä m ä n a j a t u k s e n p u o l e s t a p u h u u k o k o t ä k ä l ä i n e n e r ä e l ä m ä. N i i n p ä o l i, k u t e n m y ö h e m m i n o s o i t a m m e, e n t i s e n J ä r v e n k y l ä n O s a r a l l a e r ä ä P u k a r a l l a p ä i n ( V e s i j ä r v e l l ä? ), s a m o i n k u i n m y ö s k i n V a t s i a i s i l l a. V r t. e s i t y s t ä m m e n ä i s t ä e r ä k a p p a - l e i s t a j ä l e m p ä n ä. S a m o i n o n H ä m e e n k y r ö s s ä e l ä n y t p e r i n n ä i s t i e t o, j o n k a m u k a a n H a a p a n i e m e n t i l a V e s i j ä r v e l l ä o n a i k o i n a a n o l l u t L a i t i l a n t o r p p a n a. Y r j ö K o s k i n e n, K e r t o m u s H ä m e e n k y r ö n p i t ä j ä s t ä s S e k ä h i s t o r i a l l i s e t t o s i a s i a t e t t ä n i i d e n k a n s s a y h t ä p i t ä v ä p e r i n n ä i s t i e t o o s o i t t a v a t t ä t e n v a n h a n h ä m e e n k y r ö l ä i s e n e r ä - t i e n M o u h i j ä r v e l l e j a S u o d e n i e m e l l e v i e v i i n v e s i s t ö i h i n, j o i t a p i t k i n v u o r o s t a a n e r ä - k u m p p a n u u s j a - y r i t t e l i ä i s y y s k a r k k u l a i s t e n e r ä k y l i e n k a n s s a o l i m i t ä h e l p o i n j a l u o n - n o l l i s i n.

26 6 Jalmari Jaakkola on e d e l l y t e t y n k a r k k u l a i s e n ja h ä m e e n k y r ö l ä i s e n y h t e i s t o i m i n - n a n k a n n a l t a m i t ä h e l p o i m m i n s e l i t e t t ä v i s s ä. E r i k o i s e n s e l v ä j a edellisestä e r o t e t t a v a o n I k a a l i s t e n k y l i e n l ä n t e e n p ä i n s u u n t a u t u v a erätie. E t t ä s e o n k u l k e n u t I k a a l i s i s t a J ä m i j ä r v e l l e p ä i n v i e t t ä v ä ä v e s i s t ö ä, o n n ä h d ä k s e m m e e p ä i l e m ä - t ö n t ä. M u t t a e t t e i t ä m ä k ä ä n erätie ole l ä n n i m p ä n ä s u u n t a u t u n u t m i h i n k ä ä n y h t e n ä i s e e n maantieteelliseen u o m a a n, n ä k y y j o t ä k ä l ä i - sen e r ä o m a i s u u d e n h a j a l l i s u u d e s t a. N i i n p ä ei, k u t e n e d e m p ä n ä esit e t y s t ä K a r k u n e r ä m a a n o m i s t u k s e s t a n ä k y y, a i n a k a a n m i k ä ä n h u o m a t t a v a m p i h ä m e e n k y r ö l ä i n e n erätie V e n e s j ä r v e l t ä merelle ole h e l p o s t i ollut m a h d o l l i n e n. J o s K i l v a k k a l a n o m i s t a m a n V e n e s - j ä r v e n l u o t e i s p u o l e l la s i j a i t s e v a S a m m i n m a j a on, k u t e n p i d ä m m e t o d e n n ä k ö i s e n ä, j a k u t e n v o i m a k a s p e r i n n ä i s t i e t o k i n i l m o i t t a a, y h t e y d e s s ä K i l v a k k a l a n n a a p u r i k y l ä n S a m m i n k a n s s a, niin o n t ä m ä n eräalueen e r i l l i s y y s v a i n l i s ä t o d i s t e e n a y h t e n ä i s e n, merelle v i e v ä n h ä m e e n k y r ö l ä i s e n e r ä t i e n m a h d o t t o m u u d e s t a t ä l l ä s u u n n a l l a. Y h t e - n ä i s e m m i n n ä y t t ä v ä t s i t ä v a s t o i n I k a a l i s t e n s e u d u n eräintressit k u t e n H ä m e e n k y r ö n h a l l u s s a o l e v a t K o d e s j ä r v e n j a V e s i j ä r v e n eräalueet o s o i t t a v a t s u u n t a u t u n e e n L a p v ä ä r t i i n l a s k e v i i n j o k i i n, m u t t a k u n j u u r i l a p v ä ä r t i l ä i n e n p e r i n n ä i s t i e to n i m e n o m a a n p u h u u s a s t a m a l a i s t e n eräintressien v a n h e m m u u d e s t a t ä l l ä t a h o l l a, niin e i t ä l l e k ä ä n h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n eräreitille v o i t a n e a n t a a, a i n a k a a n m i k ä l i o n k y s y m y s h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n merelle p y r k i m i s e s t ä, e r i k o i s t a m e r k i t y s t ä. V i i m e k s i k ä s i t e l l y n e r ä t i en k e s k e i s t ä m e r k i t y s t ä o n l i s ä k s i o m i a a n v ä h e n t ä m ä ä n v i e l ä s e k i n, e t t ä k y r ö l ä i s i l l ä o n ollut k o l m a s k i n erätie l u o t e i s t a p ä i n. K u t e n e r ä l u e t t e l o s t a n ä i m m e oli n ä e t p a r i l l a K i i a l a n j a H ö y l ö l ä n a s u k k a a l l a o m a e r ä a l u e e n s a N u m m i j ä r v e l l ä. Siihen n ä h d e n, e t t ä J ä m i j ä r v e n e r ä t i e n k ä y t t ä m i n e n olisi näille N u m m i - j ä r v e l l e p y r i t t ä e s s ä m e r k i n n y t v a r s i n s u u r t a m u t k a a, n ä y t t ä ä l u o n - n o l l i s e m m a l t a, e t t ä h e o v a t k ä y t t ä n e e t s u o r i n t a t i e t ä, esim. K o v e - l a h d e n reittiä, n y t k y s y m y k s e s s ä o l e v a l l e eräalueelle p y r k i e s s ä ä n. S u u r i n piirtein o v a t siis k y r ö l ä i s t e n eri e r ä t i e t s a a n e e t a i k a a n sen, e t t ä e r ä p a i n e merelle o n k a i k k i a l ä n t e e n p ä i n v i e v i ä e r ä t e i t ä p i t - k i n j ä ä n y t v e r r a t t a i n h e i k o k s i. J a H ä m e e n k y r ö n h a j a u t u n e e l l e eräpaineelle o n K a r v i a n j o k i m u o d o s t a n u t lännessä i k ä ä n k u i n j o n - kinlaisen eräseinän. S a m a l l a k u n K a r v i a n j o k i n ä e t a n t o i s a s t a m a - laiselle e r ä n k ä y n n i l l e y h t e n ä i s e n j a m ä ä r ä ä v ä n s u u n n a n, oli s e o m i a a n K u t e n e d e l l ä e s i t e t y s t ä e r ä k a p p a l e i d e n l u e t t e l o s t a n ä k y y, o v a t k i l v a k k a l a l a i - s e t e r i k o i s e s t i k i i n t y n e e t v a i n V e n e s j ä r v e n s e u t u u n.

27 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 7 h a j o i t t a m a a n h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n intressitiet j a k o r k e i n t a a n u l o t t a - m a a n h e i d ä n e r ä h a r r a s t u k s e n s a j u u r i p u h e e n a o l e v a n j o k i u o m a n v ä l i t y k s e l l ä eräille läheisille j o e n länsipuolisille eräjärville. E t t ä h e k u i t e n k a a n m i l t ä ä n k o h d a l t a o l i s i v a t v o i n e e t k a t k a i s t a s a s t a m a - laisten K a r v i a n j o k e a p i t k i n k u l k e v a a e r ä t i e t ä t a i s a s t a m a l a i s t e n P o h j a n l a h d e l l e k o h d i s t u v i a intressejä, e i ole t o d i s t e t t a v i s s a. Y k s i n sekin s e i k k a, e t t ä h ä m e e n k y r ö l ä i n e n a s u t u s t o i m i n t a K a r v i a n j o e l l a j a l ä h i n n ä n y k. K a n k a a n p ä ä n seuduilla a l k a a v a s t a l u v u l l a, o s o i t t a a, k u i n k a m y ö h ä i s e e n e s t e e t ö n e r ä n k ä y n t i t ä t ä j o k e a y l ö s p ä i n o n ollut k a r k k u l a i s i l l e m a h d o l l i n e n. M u t t a v a i k k a K y r ö n l u v u l l a t o d e t t a v a e r ä t i l a n n e e i oleellisesti v a s t u s t a k a a n niitä j o h t o p ä ä t ö k s i ä, j o i t a edellä o l e m m e t e h n e e t s a s t a m a l a l a i s e n e r ä k u l t t u u r i n i ä s t ä H ä m e e n - j a P o h j a n k a n k a a n länsipuolella, niin m u u t t u i v a t e r ä n k ä y n t i e d e l l y t y k s e t j o k e s k i - ajalla sastamalaisille y h ä e p ä e d u l l i s e m m i k s i, kyröläisille kiitollis e m m i k s i. S i k ä l i k u i n edelliset n ä e t mahdollisesti j o 00-luvun lopulla t a p a h t u n e e n u u t i s a s u t u k s e n v u o k s i m e n e t t ä v ä t r a n t a - alueensa S u u - P o h j a s s a, h ä v i ä ä h e i l t ä m y ö s k i n t ä r k e i n h o u k u t i n v a n h o i l l e, t ä n n e p ä i n s u u n t a u t u v i l l e kaukointresseilleen. E t t ä n ä i s t ä l u o p u m i n e n e i t a p a h t u n u t i l m a n t a i s t e l u a, o s o i t t a a s e l a a j a a m a a n - tieteellistä a l u e t t a k o s k e v a j a siitä p ä t t ä e n, e t t ä asia m e n e e k u n i n k a a s e e n asti, t ä r k e ä k s i k a t s o t t u eräriita, j o k a t ä ä l l ä r i e h u u v. 00 k y n n y k s e l l ä. E t t ä t ä m ä t a i s t e l u, jossa erä- j a asutusintressit, k u t e n s a n o n t a t a v a s t a Q u a r e c u m... duci W a l d e m a r o, m a g i s p r o f i c u u m esse dinoscitur, q u o d t e r r a s u a per n o m i n e s discretos y d o n e o s e x c o l a t u r et i n h a b i t e t u r, q u a m deserta r e l i n q u a t u r n ä k y y, p a n t i i n j y r k ä s t i v a s t a k k a i n, s e k ä k o k o v a l t i o m a h d i n e t t ä erilaisten k u l t t u u r i - i n t r e s s i e n v a i k u t u k s e s t a p ä ä t t y i eräintressien lopulliseen t a p p i o o n, e i ole l a s k e t t a v a e t u p ä ä s s ä s a s t a m a l a i s t e n e r ä m i e s t e n h e i k k o u d e n s y y k s i, v a a n ensi sijassa k a t s o t t a v a s a m a n l a i - seksi v ä l t t ä m ä t t ö m ä k s i maantieteellishistorialliseksi i l m i ö k s i, j o t a m e n ä e m m e sellaisten r a n t a - a s u t u s t e n k u i n esim. E u r a j o e n U l v i l a n y n n ä sellaisten P ä i j ä n t e e n r a n t a p i t ä j i e n k u i n S y s m ä n, K u h m o i s t e n, J ä m s ä n y. m. i t s e n ä i s t y m i s e s s ä. M u t t a t ä m ä n i t s e n ä i s t y m i s e n k a u t t a m e n e t t ä v ä t v ä h i t e l l e n e i v ä t a i n o a s t a a n P o h j a n l a h d e n r a n n a l l a K u n n ä i t ä a l u e i t a k o s k e v a e r ä k i r j e o n j o v u o d e l t a 0, s a a t t a a h y v i n k i n o l l a m a h d o l l i s t a, e t t ä r i i d a n a l a i n e n u u d i s a s u t u s o n t ä ä l l ä s y n t y n y t a i n a k i n j o p a r i, k o l m e v u o t t a a i k a i s e m m i n. Finí. Med. Urk. I s. 97.

28 8 Jalmari Jaakkola s i j a i t s e v a t s a s t a m a l a i s t e n» H ä m e e n metsät» v a a n, k u t e n e s i m. T e u v a n a s u t u s o s o i t t a a, h e i d ä n s i s e m m ä t k i n e r ä m a a n s a v a r s i n a i s i n a e r ä n k ä y n t i a l u e i n a entisen m e r k i t y k s e n s ä. S a m a l l a l o p p u i m y ö s k i n K a r v i a n j o e n t ä h ä n a s t i n e n t e h t ä v ä : o l t u a a n a l u n p i t ä i n k i n s a s t a m a - laisille t ä r k e ä v a i n e r ä t i e n ä oli sen a r v o e r ä n a u t i n t o a l u e e n a näille v a r s i n v ä h ä i n e n. I h m e e i n ä i d e n u u s i e n o l o s u h t e i d e n k a n n a l t a olek a a n, e t t ä K a r v i a n j o e n l a a k s o v ä h i t e l l e n j ä ä h e i d ä n v a r s i n a i s t e n eräintressiensä u l k o p u o l e l l e j o u t u a k s e e n l o p u l t a k u t e n K a n - k a a n p ä ä n a s u t u s h i s t o r i a o s o i t t a a l ä h e m p ä n ä a s u v i l l e h ä m e e n - kyröläisille, j o i d e n intressit, m y ö h e m m i n k ä s i t t e l e m i e m m e S u u - P o h - j a a n s u u n t a u t u v i e n k a u k o i n t r e s s i e n h ä v i t e s s ä, e n t i s tä v o i m a p e r ä i - s i m p i n ä k ä ä n t y v ä t m y ö s k i n l ä n t e e n p ä i n. M a h d o l l i s t a on, e t t ä meillä H ä m e e n - j a P o h j a n k a n k a a n t e h t ä - v ä s t ä historiallisesti a l k u a a n y h t e n ä i s e n a s u t u s v i r r a n m a a n t i e t e e l l i - senä k a h d i s t a j a n a o n v a r h a i n e n p e r i n n ä i s t i e t o eräässä l u v u l l a m u i s t i i n m e r k i t y s s ä l a p p a l a i s t r a d i t s i o n i s s a. E r ä s P l a n t i n u k s e n m u i s - t i i n p a n e m a l a p p a l a i s t a r u t i e t ä ä n ä e t k e r t o a, e t t ä a s u k k a i t a P i r k k a - l a s t a j a R e n g o s t a, j o n k a p a i k a l l i s u u s m ä ä r i t t e l y n o l e m m e eräässä t u t k i m u k s e s s a m m e t u l k i n n e e t t a r k o i t t a v a n» P i r k k a l a n tienoota,» s i i r t y i H ä m e e n k a n k a a n y l i P o h j a n l a h d e n e t e l ä r a n n i k o l l e». T o i n e n l a p p a l a i s t r a d i t s i o n i e n m u i s t i i n p a n i j a N i u r e n i u s m a i n i t s ee t ä m ä n lisäksi, e t t ä n ä m ä u u t i s a s u k k a a t a s e t t u i v a t j u u r i sille P o h j a n l a h d e n rannikolle, jolla n y k y i s i n N ä r p i ö j a M u s t a s a a r i s i j a i t s e v a t. J o s k a t s o m m e v o i t a v a n v a n h a a n P i r k k a l a n s e u t u u n l a s k e a sen l ä h e i s e t s i v u s t a n a a p u r i t K a r k k u j a H ä m e e n k y r ö m i t ä t u s k i n v o i d a a n k a t s o a liian r o h k e a k s i niin t u l e e t r a d i t s i o n i historiallisesti erikoisen s e l v ä k s i j a m i e l e n k i i n t o i s e k s i.» H ä m e e n k a n k a a n metsä», j o h o n o n v e r r a t t a v i s s a j o v. 0 m a i n i t u t»metsät H ä m e e s s ä» j a j o t a edellä m o n i n p e r u s t e i n o l e m m e p i t ä n e e t v a r h a i s i m p i n a v e s i s t ö j e n j a n ä i s t ä r i i p p u v i e n a s u t u s v i r t o j e n e r o t t a j i n a, e r o t t a a m i t ä l u o n n o l l i s i m m i n toisistaan j u u r i N ä r p i ö n ja M u s t a s a a r e n a s u t u s k e s k u k s e t. S i i t ä p ä ä t t ä e n, e t t ä N ä r p i ö j o v. 48 l a s k e t a a n M u s t a s a a r e n j a P i e t a r - saaren ohella p a i k k o i h i n, joille k u n i n g a s m y ö n t ä ä erikoiset k a u p p a - V r t. t ä k ä l ä i s e e n» H ä m e e s e e n» n ä h d e n e d e l l ä n. s.» h ä m ä l ä i s i s t ä» a n n e t t u a selitystä. V r t. k y s y m y k s e s s ä o l e v i i n p e r i n n ä i s t i e t o i h i n t i e t o i h i n n ä h d e n : P i r k k a l a i s - l i i k k e e n s y n t y s. j. s e u r. E t t ä n ä m ä a s u t u s k e s k u k s e t s e k ä P o h j a n l a h t e e n n ä h d e n e t t ä m y ö s k i n s y v ä l l e s i s ä m a a h a n u l o t t u n e e n a s u t u s v i r r a n p ä ä t e k o h t i n a, o v a t k ä s i t e t t ä v ä t p a l j o a v ä l j e m - m ä s s ä m i e l e s s ä k u i n t ä h ä n a s t i y l e e n s ä o n t e h t y, o l e m m e j o a i e m m i n k o e t t a n e e t o s o i t t a a. V r t. t u t k i m u s t a P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y ss. 5 6.

29 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 9 o i k e u d e t e i sen m e r k i t y s t ä l l ö i n ole v o i n u t olla v a r s i n v ä h ä i n e n. K u n e i t ä t ä m e r k i t y s t ä liioin v o i t a n e k a t s o a m i n k ä ä n ä k k i ä v a i k u t t a - n e e n t e k i j ä n a i h e u t t a m a k s i, niin o n t ä y s i s y y p u h e e n a o l e v a n p e r i n - n ä i s t i e d o n v i i t t a u k s e n m u k a i s e s t i etsiä sille s e l i t y s t ä s e u d u n s u h- t e i s t a S a s t a m a l a a n, j o n k a erä- j a ilmeisesti k a u p p a i n t r e s s i e n k i n p ä ä t e k o h d a k s i P o h j a n l a h d e n p a r t a a l l a s e m i t ä l u o n n o l l i s i m m i n sopi. V I I. A i v a n s a m o i n k u i n l a h j o m a t t o m a t m a a n t i e t e e l l i s et s e i k a t v ä h i - tellen e r o t t i v a t l ä n n i m m ä i s e s s ä e r ä v a l t a u k s e s s a s a s t a m a l a i s t e n j a h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n eräintressit t o i s i s t a a n, m ä ä r ä s i v ä t s a m a i s e t t e k i - j ä t j o a l u n p i t ä i n H ä m e e n k y r ö n reittiä k ä y t t ä v i e n e r ä n k ä v i j ä i n o m a k s i s e k ä H ä m e e n k a n k a a n j a sen l ä n t i s e n r e u n a n e t t ä v a r s i n k i n k a n k a a n koillispuolisen alueen. E l l e m m e n ä e t o t a m u k a a n e r ä s t ä l u v u l t a p o l v e u t u v a a, k a i k e s t a p ä ä t t ä e n v ä ä r ä ä p e r i n n ä i s t i e d o n t u l k i n t a a, j o k a n ä h d ä k s e m m e a i v a n a n s i o t t a j a i l m a n m i t ä ä n p e r u s t e i t a o n p ä ä s s y t m i l t e i p ä v a k i i n t u m a a n historiallisessa k i r j a l l i s u u d e s s a m m e j a j o n k a i l m o i t u k s e n m u k a a n huittislaisilla ennen v a n h a a n olisi ollut k a l a s t u s p a i k k o j a I k a a l i s i s s a, e i ole m i t ä ä n v a r m a a m u i s t o a siitä, 4 F i n l. M e d. U r k. I s.. E f r. C a r e n i u s : e d. m a i n. t u t k. s Y. K o s k i n e n : K e r t o m u s H ä m e e n k y r ö n p i t ä j ä s t ä y. m. O t t o V ä n n i : K y r ö s j ä r v e n n y k y i n e n j a e n t i n e n o t a k s u t t u v e s i v ä y l ä. S a t a - k u n t a I I I s Ilmeist ä n ä e t on, e t t ä, v a i k k a huittislaisilla 700- luvun keskivaiheilla olisi o l l u t k i n p e r i n n ä i s t i e t o, e t t ä h e i d ä n e s i - i s i l l ä ä n o l i o l l u t k a l a s t u s p a i k k o j a I k a a l i s i s s a, t i e d o n e i t a r v i t s e m e r k i t ä, e t t ä k a l a s t a m o t o l i s i v a t o l l e e t n i m e n o m a a n n y k y i s e n I k a a l i s t e n s e u d u l l a K y r ö s j ä r v e n p a r t a a l l a.» E n t i n e n I k a a l i n e n» k u t e n C a r l s s o n s i t ä n i m i t t ä ä o l i n ä e t s e k ä l u v u l l a e t t ä j o p a l j o a e n n e m m i n a l u e e l t a a n t a v a t - t o m a n l a a j a, j o t e n s e l l a i s t e n s e u t u j e n, j o t k a s i j a i t s i v a t k a u k a n a K y r ö s j ä r v e n p a r - t a i l t a, v o i t i i n s a n o a k u u l u v a n I k a a l i s i i n. J a v a i k k a t e o r e e t t i s e s t i k a t s o e n h u i t t i s l a i s - t e n p ä ä s y S ä ä k s j ä r v e l t ä K i i k o i s t e n, M o u h i j ä r v e n j a S u o d e n i e m e n k a u t t a H ä m e e n - k a n k a a n s y r j ä ä n j a s i e l t ä k a n k a a n y l i K y r ö s j ä r v e l l e e i o l e k a a n t ä y s i n m a h d o t o n, n i i n o n m e i l l ä s e n v e r r a n t i e t o j a t ä m ä n s e u d u n e r ä e l ä m ä s t ä, e t t ä a i n a k i n m u u n l a i n e n e r ä - o i k e u s k u i n e h k ä p e r i n n ö n t a i a v i o l i i t o n k a u t t a s y n t y n y t t ä ä l l ä p ä i n o n k a t s o t t a v a k u t a k u i n k i n m a h d o t t o m a k s i. E t t ä s i t ä v a s t o i n j o k i n o s a H u i t t i s t e n v a k i n a i s i a e r ä - m i e h i ä o n e s i m. P a l u k s e n t i e n o i l l a v o i n u t y h t ä j a k s o i s t a v e s i t i e t ä k u l k i e n p o i k e t a p e r i n l ä h e i s e l l e I n h o t t u j ä r v e l l e j a t ä t e n k u l k e m a l l a K a r v i a n j o k e a y l ö s p ä i n v a i n v ä h ä n y l i p e n i k u l m a n p ä ä s t ä t o s i a a n t u l l a v a n h a n I k a a l i s t e n a l u e e l l e j a t ä ä l t ä e d e l l e e n j a t k a a m a t k a a v a i k k a p a I k k e l ä j o e l l e a s t i, o n k a t s o t t a v a, k u t e n j o e d e l l ä o l e m m e e d e l l y t t ä n e e t, s e k ä l u o n n o l l i s e k s i e t t ä j o s s a i n m ä ä r i n t o d e n n ä k ö i s e k s i k i n V r t. e s i t y s t ä m m e e d. s i v 8, n o o t t i.

30 0 Jalmari Jaakkola e t t ä m u i l l a k u i n H ä m e e n k y r ö n eräreitin k ä y t t ä j i l l ä olisi n y t p u h e e n a o l e v a l l a alueella ollut o s u u t t a e r ä v a l t a u k s e e n. T o i s a a l t a t ä m ä n n e g a t i i v i s e n tosiasian, t o i s a a l t a e r ä i d e n erähistoriallisten s e i k k o j e n n o j a l l a o n K y r ö s j ä r v e n v e s i s t ö v a r s i e n v a l - t a a m i s e e n j a a s u t t a m i s e e n n ä h d e n t e h t ä v i s s ä t ä r k e i t ä p ä ä t e l m i ä. E n s i n n ä k ä ä n e i eräluetteloissa 500-luvulla enää t a p a a t i e t o j a, j o t k a v i i t t a i s i v a t siihen, e t t ä itse K y r ö s j ä r v e n rannoilla p i t k ä ä K o v e l a h t e a l u k u u n o t t a m a t t a olisi o l l u t a i n a k a a n h u o m a t t a v a m - p i a eräalueita. S e s e i k k a, e t t ä K y r ö s j ä r v e n rannoilla j o a i k a i s i m - m i s s a k i n veroluetteloissa t a v a t a a n miltei k a i k k i m y ö h e m m i n k i n m a i - n i t u t k y l ä t s a m o i n k u i n sekin, e t t ä u s e i m m i s s a näissä e s i i n t y y p i t k ä h e n k i l ö l u e t t e l o, t e k e e p ä i n v a s t o i n e p ä i l e m ä t t ö m ä k s i, e t t ä s e k ä a s u - t u s e t t ä k y l ä t näillä m a i n o v a t v a n h o j a. J a j o s k o e t t a a etsiä selv y y t t ä k y s y m y k s e e n, m i t ä t i e t ä t ä m ä v ä e s t ö o n a s u i n p a i k o i l l e e n t u l - lut, on s e k ä a r k e o l o g i s e n l ö y t ö a i n e k s e n e t t ä a s u t u s h i s t o r i a n v a l o s s a v a i n y k s i v a s t a u s m a h d o l l i n e n : p i t k i n K y r ö s j ä r v e n v e s i s t ö n l a s k u - reittiä. H ä m e e n k y r ö n a s u t u k s e n l ä h t ö k o h t a k i n o n k y s y m y k s e s s ä olevien o l o s u h t e i d e n v a l l i t e s s a k u t a k u i n k i n ilmeinen. E t t ä s e n ä e t a i n a k i n h u o m a t t a v a l t a o s a l t a a n o n l ä h t ö i s i n v a n h a n S a s t a m a l a n seuduilta, o n k u t a k u i n k i n r i i d a t o n t a. T ä m ä asiaintila e i l u o n - nollisesti k u i t e n k a a n m i t e n k ä ä n e s t ä s i t ä m a h d o l l i s u u t t a t a i esim. n i m i s t ö s t ä p ä ä t t ä e n s u o r a s t a a n t o d e n n ä k ö i s y y t t ä, e t t ä m a i n i t t u a v e s i v ä y l ä ä m y ö t e n o n a s u k k a i t a l a a j e m m a l t a k i n y l ä s a t a k u n t a l a i s e l t a a l u e e l t a t u l l u t H ä m e e n k y r ö ö n. Milloin v a r s i n a i s e n K y r ö s j ä r v e n r a n t o j e n a s u t t a m i n e n o n a l k a - n u t, e i ole luonnollisesti t a r k a l l e e n m ä ä r i t e l t ä v i s s ä. M u t t a j o a r k e o - l o g i n e n k i n l ö y t ö a i n e s t ä ä l l ä v i i t t a a k i e l t ä m ä t t ä siihen, e t t ä t ä k ä l ä i - sen a s u t u k s e n a l k u o n v a r s i n v a n h o i l t a ajoilta. K y r ö s j ä r v e n rant o j e n e r i t t ä in o r g a a n i n e n y h t e e n k u u l u m i n e n t e k e e l i s ä k s i t o d e n n ä k ö i - seksi, e t t ä a s u t u s itse j ä r v e n l ä h i m m i l l ä r a n t a m a i l l a j o v e r r a t t a i n a i k a i s i n o n t u l l u t v o i m a k k a a k s i. J a e t t ä s e m y ö s k i n v e r r a t t a i n v a r - h a i n o n i t s e n ä i s t y n y t, n ä k y y e r i t t ä i n selvästi e r ä k u l t t u u r i s t a K y r ö s - j ä r v e e n l a s k e v i e n v e s i r e i t t i e n v a r s i l l a. K u n m e s e k ä P ä i j ä n t e e n e t t ä N ä s i j ä r v e n vesistöissä e r ä n o m i s t a j a p i t ä j i i n n ä h d e n n ä e m m e e p ä i l e m ä t t ä p e r i n t ö n ä e r ä v a l t a u k s e n ensi a j o i l t a m i t ä k i r j a v i m - Vrt. Hackmann: Die ältere Eisenzeit in Finnland, kartta. Vrt. tässä kohden: K. J. Jalkanen: Pohjois-Hämeen erämaat, asutus ja olot vuoteen 6 0, erämaaluettelo. Vrt. tähän nähden eräluetteloamme tutkimuksessa: Pirkkalaisliikkeen synty

31 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri m a t e r ä n o m i s t u s o l o t, niin o n k i e l t ä m ä t t ä t ä m ä n v a s t a k o h t a n a miel e n k i i n t o i s t a t o d e t a, e t t e i K y r ö s j ä r v e e n l a s k e v i e n v e s i r e i t t i e n p a r - t a i l l a e i eräluetteloissa t a p a a j ä l k e ä k ä ä n m u i d e n p i t ä j i e n k u i n H ä m e e n - k y r ö n e r ä o m i s t u k s e s t a. K u n m e l i s ä k s i k a i k i l l a S u o m e n e r ä m a i l l a h a v a i t s e m m e eräsiteiden s ä i l y v ä n v u o s i s a t o j a j a v i e l ä p ä k u t e n esim. p i r k k a l a i s t e n e r ä o i k e u d e t L a p i s s a o s o i t t a v a t v a r s i n p i t - k i e n k i n m a t k o j e n t a k a a, niin ansaitsee h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n e r ä k u l t - t u u r i j o y l e i s e n k i n e r ä h i s t o r i a m m e k a n n a l t a e r i k o i s t a h u o m i o t a. K u n p u h e e n a o l e v a e r ä k u l t t u u r i e i n ä e t j o sen 500-luvulla t a v a t t a - v a s t a l a a j a - a l a i s u u d e s ta p ä ä t t ä e n v o i olla nuori, o n h ä m e e n k y r ö l ä i s - t e n y k s i n o m a i n e n o s u u s sen y l l ä p i t ä m i s e s s ä y m m ä r r e t t ä v i s s ä j o k o siten, e t t ä m u i d e n e r ä n k ä v i j ä p i t ä j i e n eräsiteet t ä ä l l ä o v a t v u o s i - s a t a i n vieriessä v ä h i t e l l e n k u l u n e e t p o i k k i j a e r ä n k ä y n t i j ä ä n y t v a i n h ä m e e n k y r ö l ä i s i l l e t a i siten, e t t ä K y r ö s j ä r v e n r a n t o j e n a s u t u s j o a l u n p i t ä i n o n ollut s i k si v o i m a k a s, e t t ä s e e r ä k u l t t u u r i n s a k i n alalla o n t u l l u t y k s i n m ä ä r ä ä j ä k s i. K u t e n m y ö h e m m i n o s o i t a m m e, o n esit e t y i s t ä m a h d o l l i s u u k s i s t a e n s i n m a i n i t t u ainoa, j o k a s a a t t a a t u l l a k y s y m y k s e e n. M u t t a t ä s t ä h u o l i m a t t a e i v o i n e olla e p ä i l y s t ä siitä, e t t ä K y r ö s j ä r v e n r a n t o j e n a s u t u s o n i t s e n ä i s t y n y t a l k u p e r ä i s i s t ä e m ä a l u e i s t a a n a i n a k i n j o esihistoriallisen a j a n lopulla. I t s e s t ä ä n selv ä ä n i i n i k ä ä n on, e t t ä t ä l l ä i t s e n ä i s t y m i s e l l ä p ä ä t t y y s e k ä mielenk i i n t o i n e n e t t ä historiallisesti e r i t t ä i n t ä r k e ä j a k s o K y r ö s j ä r v e n v e s i s - t ö v a r s i e n a s u t u s h i s t o r i a a. J o k ä s i t t e l e m ä s s ä m m e K y r ö s j ä r v e n r a n t a - a l u e e n i t s e n ä i s t y m i - sessä oli v u o r o s t a a n m i t ä luonnollisin p e r u s t u s h ä m e e n k y r ö l ä i s e l l e e r ä n k ä y n n i l l e. E t t ä s e o n v e r r a t t a i n a i k a i s i n a l k a n u t, o l e m m e edellä k a t s o n e e t t o d e n m u k a i s e k s i. J a e t t ä e r ä n k ä y n t i l ä p i k o k o k e s k i a j a n säilyi y h t e n ä h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n p ä ä t u l o l ä h t e e n ä, n ä k y y l o i s t a v a s t i v i e l ä siitä e r ä o m a i s u u d e s t a, j o k a v. 5 5 s u u r t a e r ä r e d u k t s i o n i a toim e e n p a n t a e s s a o n h e i d ä n h a l l u s s a a n. K ä s i t t e l e m m e s i t ä k i n m a a n - tieteellisten n ä k ö k o h t a i n m u k a a n j a edellisen e s i t y k s e m m e järjest y s t ä s e u r a t e n a l k a m a l l a K y r ö n l o u n a i s i l t a e r ä m a i l t a, K y r ö n k a n k a a n l o u n a i s l a i d a l t a j a k u l k e m a l l a s i t t e m m i n p i t k i n K y r ö s j ä r v e n länsipohjois- j a itärannoille l a s k e v i a v e s i r e i t t e j ä. E d e l l ä siv. 0 m a i n i t u n K y n ä s j ä r v e n e r ä k a p p a l e e n j a t k o k s i v o i d a a n K y r ö n k a n k a a n k u p e e l t a s e k ä itse k a n k a a l t a e s i t t ä ä seur a a v a t e r ä n k ä v i j ä k y l ä t j a e r ä k a p p a l e e t. J ä r v e n k y l ä ( O s a r a ). Pukarajärvi? ( P u k a r a t r ä s k ), 5 5. O n n i m e l t ä ä n s a m o i n k u i n s e n k i n v u o k s i, e t t ä sen m a i n i t a a n olev a n / p e n i k. p ä ä s s ä k a n t a t i l a s t a, y h d i s t e t t ä v i s s ä H ä m e e n - V a l t. a r k. N : o 0 a.

32 Jalmari Jaakkola k y r ö n j a M o u h i j ä r v e n r a j a l t a t u n n e t t u u n P u k a r a n k y l ä ä n. K u n P u k a r a o n V e s a j ä r v e n n a a p u r i k y l ä j a k u n v i i m e k s i m a i n i t t u k y l ä v i e l ä v. 5 6 e s i i n t y y e r ä k y l ä n ä, j o s s a o n v a i n y k s i a s u k a s, e i ole m a h d o t o n t a, e t t ä V e s a j ä r v i, j o n k a j ä r v e t k i n l a s k e v a t P u k a r a a n p ä i n, o n l ä h i n n ä l a s k e t t u P u k a r a a n k u u l u - v a k s i. J o s n ä i n o n a s i a n l a i t a, v o i s i V e s a j ä r v e l l ä t a v a t t a v a n O s a r a n s e l i t t ä ä o l e v a n y h t e y d e s s ä v a n h a n, t ä ä l l ä p ä i n sijainneen O s a r a n e r ä m a a n k a n s s a. V a t s i a i n e n? Pukarajarvi. ( P u k a r a t r ä s k ), 5 5. V r t. n i m e e n n ä h d e n ed. a n n. s e l i t y s t ä. K u n t ä k ä l ä i s e n ä e r ä n o m i s t a j a n a m a i n i t a a n H e n r i k M u o t i a i n e n, saisi o l e t t a m a l l a, s a m o i n k u i n ed. e r ä k a p p a l e e s e e n n ä h d e n, P u k a r a n a l u e t t a n y k y i s t ä ä n l a a - j e m m a k s i, n y k y i s e n V e s a j ä r v e n länsipuolella t a v a t t a v a M u o - t i a i n e n y k s i n k e r t a i s i m m a n s e l i t y k s e n.?vesajärvi, (Vesaierffui), 56, N y k. V e s a j ä r v i.?alhajärvi (Alaierffui), 56, M a h d. n y k. A l h a j ä r v e n seuduilla.?taipaleensuu ( T a i p a l e s w ), 5 6, S e l v ä s t i y h t e y d e s s ä V e s i j ä r v e n j a P u k a r a n n a a p u r i k y l ä n T a i p a l e e n k a n s s a. K i l v a k k a l a. Vehuvarpe ( V e h u n a r u e ), 5 5, 5 6, S a m a k u i n n y k. V e h u v a r p e K y r ö n k a n k a a l l a. S o n t u, 8 J ä r v e n k y l ä. 8 Lehtislampi ( L e c h t i s l a m b i ), 5 5. M a i n i t a a n s i j a i t s e v a n V i c h t i s t r ä s k - j ä r v e n r a n n a l l a, m i k ä ilmeisesti o n s a m a k u i n n y k y i n e n V i h t i l ä j ä r v i, j a k ä s i t t ä v ä n k a k s i e r ä m a j a a. K u n neljän e n s i m m ä i s e n u u t i s a s u k k a a n j o u k o s s a t ä ä l l ä m a i n i t a a n N i i l o M a r t i n p o i k a K u l h i a (kirj. m y ö s : K u l h o a ), niin p o l v e u t u u V i h t i l ä j ä r v e l l ä t a v a t t a v a n K u l h u a n t a l o n n i m i v a r m a a n k i n h ä n e s t ä. S o n t u, 6 J ä r v e n k y l ä, 6 Ruanojanpirtti ( R u a n o i a n p i j r t e ), 5 5. K u n o m i s t a j i n a o v a t s a m a t h e n k i l ö t k u i n edellä m a i n i t u s s a V a l t. a r k. N : o 4. K u n e r ä p a l s t a n o m i s t a j a n a m a i n i t a a n M u o t i a i n e n - s u k u j a s e n e n s i m m ä i s e n ä u u t i s a s u k k a a n a A n d e r s M u o t i a i n e n, j o k a v. 5 5 e s i i n t y y V a t s i a i s i s s a, o l e m m e m e r - k i n n e e t s e n v i i m e m a i n i t u n k y l ä n e r ä p a l s t a k s i. V a l t. a r k. N : o 9 5. V a l t. a r k. N : o 0 a. 4 V a l t. a r k. N : o V a l t. a r k. N : o 4. 6 T o i n e n e r ä n o m i s t a j i s t a N i l s T u r c k i e s i i n t y y v. 5 5 S o n n u n, t o i n e n, M o r t h e n K u l h i a J ä r v e n k y l ä n a s u k k a a n a. V a l t. a r k. N : o V r t. h e i h i n n ä h d e n e d. a n n. s e l i t y s t ä.

33

34 4 Jalmari Jaakkola j o k a j o a l u n p i t ä i n oli o m i a a n k e s k i t t ä m ä ä n s i k ä l a i s t a e r ä v ä e s t ö ä, n ä y t t ä v ä t j o a i k a i s i n t e h n e e n siitä a s u t u s a l u e e n. N i i n p ä e s i i n t y y k i n J ä m i j ä r v i j o l u v u n ensimmäisissä v e r o k i r j o i s s a suurena, u s e i t a t a l o j a k ä s i t t ä v ä n ä k y l ä n ä. J o y k s i s t ä ä n t ä m ä s e i k k a o s o i t t a a, k u i n k a k a u k a n a oli a i k a, jolloin e r ä n k ä y n t i t ä ä l l ä oli a l k a n u t. T ä s t ä huolim a t t a o n J ä m i j ä r v e n erähistoriallinen s y n t y k u t a k u i n k i n ilmeinen. S a m o i n k u i n maantieteellisesti sen s y n t y o n ollut m a h d o l l i n e n v a i n I k a a l i s t e n l o u n a i s p u o l i s e s ta l a h d e s t a k ä s i n, p u h u u m y ö s k i n erähistoria v o i m a k k a a s t i s a m a a n s u u n t a a n. N i i n p ä n ä k y y t o i s a a l t a, e t t ä m a i n i t u n K y r ö s j ä r v e n r a n t a l a h d e n v a r t i s e t k y l ä t, k u t e n v i e l ä n y k y ä ä n v a r s i n a i s e n I k a a l i s t e n raja o s o i t t a a, o v a t s a a n e e t a l u e e n s a u l o t e t u k s i m i l t e i J ä m i j ä r v e n i t ä p ä ä h ä n j a t o i s a a l t a, e t t ä J ä m i j ä r v e n eräintressit j a u l k o m a a t e i v ä t u l o t u i t ä ä n p ä i n. N ä m ä t o s i a s i a t o v a t m i t ä h e l p o i m m i n s e l i t e t t ä v i s s ä siten, e t t ä J ä m i j ä r v e n i r t a u t u e s s a e m ä k y l i s t ä ä n n ä m ä p i d ä t t i v ä t itselleen J ä m i j ä r v e n i t ä p u o l i s e t eräj a u l k o m a a t j ä t t ä e n p u o l e s t a a n t ä m ä n erä- j a u l k o m a i d e n t a r p e e n t y y d y t e t t ä v ä k s i J ä m i j ä r v e n p o h j o i s- j a länsipuolisesta e r ä m a a s t a. Millaisena erätilanne v. 550 tienoilla J ä m i j ä r v e n reitillä esiintyy, k ä y l ä h e m m i n selville s e u r a a v a s t a eräluettelosta. K i l v a k k a l a. Luomajärvi ( L o m a t r ä s k ), 5 5. Lienee v ä l i - m a t k a n perusteella, j o k a i l m o i t e t a a n I / p e n i k u l m a k s i rintam a a l t a, y h d i s t e t t ä v i s s ä sellaiseen n i m e e n k u i n esim. L u o m a - n i e m i K i l v a k k a l a n länsipuolella. K a r h o i n e n. Jämiänmaa ( J ä m i ä n m a a ), 5 5. O n n i m e n s ä p u o l e s t a y h d i s t e t t ä v ä J ä m i - n i m i i n j a e t ä i s y y t e n s ä p u o l e s t a, j o k a i l m o i t e t a a n k a h d e k s i p e n i k u l m a k s i r i n t a m a a l t a, e t s i t t ä - v i s s ä n y k. J ä m i j ä r v e n seudulta. J ä m i j ä r v i. Valkiajärvi ( W a l c k i s Järfwi), 5 4, 550. I l m e i - sesti n y k y i n e n V a l k i a j ä r v i. J ä m i j ä r v e n länsipuolella. J ä m i j ä r v i. Ruokojärvi ( R u o c k o t r ä s k ), 5 5, ( R o k o i e r f f u j ), 56, 564. Ilmeisesti n y k y i n e n R u o k o j ä r v i K a n k a a n p ä ä s s ä. 4 V i l j a l a, I k a a l i n e n, K a r h o i n e n. Patopohjan pirtti ( P a t o p o h i a n p i j r t t e ), 5 5. M a i n i t a a n s i j a i t s e v a n V e r t t u u n j ä r v e n,»verdu träsk», p a r t a a l l a n y k. K a n k a a n p ä ä s s ä. E t t ä v i e l ä n y k y ä ä n k i n t u n n e t t u K a r h o i s m a j a, v ä h ä n V e r t t u u n j ä r v e n V a l t. a r k. N : o 0 a. K y r ö n t u o m i o k i r j a s s a 6 / 8 5 v e d o t a a n l a a m a n n i K n u u t t i E e r i k i n p o j a n j a J ö n s K n u u t i n p o j a n m a i n i t t u i n a v u o s i n a a n t a m i i n t u o m i o i h i n. V a l t. a r k. N : o 4. 4 V a l t. a r k. N : o 6 4.

35 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 5 pohjoispuolella s a a t t a a olla j ä t e k ä s i t t e l e m ä s t ä m m e e r ä k a p p a - leesta, o n m a h d o l l i s t a. V i l j a l a. Alusvesi (Alaswesi siöö), 5 5. K o s k a V i l j a l a l l a o n t o d i s t e t t a v i a eräintressejä v a i n J ä m i j ä r v e n r e i t i l l ä, o l e m m e sijoittaneet e r ä k a p p a l e e n, j o k a m a i n i t a a n o l e v a n 0 p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä k y l ä s t ä m u t t a j o n k a a s e m a a e m m e ole v o i n e e t t o d e t a, t ä h ä n. K i l v a k k a l a. Alasvesi (Alaswesi siöö), 55. V r t. t ä h ä n eräk a p p a l e e s e e n n ä h d e n, j o n k a i l m o i t e t a a n s i j a i t s e v a n p e n i k. p ä ä s s ä r i n t a m a a l t a, ed. ann. s e l i t y s t ä. K i l v a k k a l a. Venesjärvi 5 5, Ruhanpirtti, 5 5, Ruhanniitty, 5 7, Karvianparras, 670, Petkelenmaja S a m m i. Lavasjärvi l. Samminmaja 55? 4 I k a a l i n e n. Kodesjärvi, V a t i a l a. Vesijärvi V a t s i a i n e n. Hies (Hies) 55. O l e m m e s i j o i t t a n e e t e r ä k a p - p a l e e n t ä h ä n sillä perusteella, e t t ä V a t s i a i s t e n n a a p u r i k y l i l l ä o n eräintressinsä j u u r i J ä m i j ä r v e n reitillä. E r ä p a i k k a, j o n k a e t ä i s y y s r i n t a m a a l t a i l m o i t e t a a n 4 p e n i k u l m a k s i, a s e m a l t a a n meille t u n t e m a t o n. J ä m i j ä r v i. 5 Pukarolampi ( P u k a r u l a m b i ), 5 5. K u n eräk a p p a l e e n e t ä i s y y d e k s i r i n t a m a a l t a i l m o i t e t a a n 4 p e n i k u l m a a, v o i t a n e e sillä t a r k o i t t a a H o n g o n j o e n P u k a r o a, j o n k a v i e r e s s ä m y ö s k i n o n p i e n i j ä r v i. Jämijärvi? 6 Pukarolampi? (Pukara träsk), 55. Kun sen e t ä i s y y d e k s i r i n t a m a a l t a o n i l m o i t e t t u s a m a m a t k a k u i n edellisessä t a p a u k s e s s a j a k u n s e e r ä l u e t t e l o s s a k i n e s i i n t y y l ä h e l lä edellistä, o n s e k ä e r ä k a p p a l e itse e t t ä sen e m ä k y l ä h e l p o s t i s e l i t e t t ä v i s sä s a m o i k s i k u i n edellä k ä s i t t e l e m ä s s ä m m e t a p a u k - sessa. K a r t t u. 7 Pukarolampi ( P u k a r u l a m b i ), 55. Jos e r ä p a l s t a n V a l t. a r k. N : o 0 a. V r t. e d. a n n. e s i t. E t ä i s y y s s a m a k u i n V e n e s j ä r v e l l ä. 4 V r t. n ä i s t ä e r ä k a p p. e d a n n. e s i t. 5 K o n t t i - n i m e n p e r u s t e e l l a, j o k a e s i i n t y y e r ä p a l s t a n y h t e y d e s s ä, o l e m m e a s e t - t a n e e t l ä h i n n ä J ä m i j ä r v e n k y s y m y k s e e n. 6 P ö l l ö - n i m e n p e r u s t e e l l a, j o k a e s i i n t y y J ä m i j ä r v e l l ä, k a t s o m m e e r ä p a l s t a n k u u l u n e e n v i i m e k s i m a i n i t u l l e k y l ä l l e. 7 E r ä p a l s t a n o m i s t a j a J ö n s V ä n n i m a i n i t a a n v. 5 5 K a r t u n a s u k k a a n a. V a l t. a r k. N : o 9 5.

36 6 Jalmari Jaakkola e t ä i s y y s r i n t a m a a l t a, j o k a i l m o i t e t a a n p e n i k u l m a k s i r i n t a - m a a l t a, o n o i k e a, niin e i e r ä k a p p a l e v o i olla i d e n t t i n e n edellist e n k a n s s a. M a h d o l l i s t a k u i t e n k i n on, e t t ä p u h t a a k s i k i r j o i t e t - t a e s s a o n t e h t y v i r h e, j o n k a l a i s e s t a e r ä ä s t ä k o r j a u k s e s t a p ä ä t - t ä e n j u u r i k y s y m y k s e s s ä o l e v a s s a e r ä l u e t t e l o s sa on t o d i s t u s k i n. J o h t o p ä ä t ö k s e t e r ä l u e t t e l o s t a, sellaisena k u i n sen edellä o l e m - m e e s i t t ä n e e t, s o p i v a t t ä y d e l l e e n y h t e e n niiden h a v a i n t o j e n k a n s s a, j o i t a a i k a i s e m m i n o l e m m e t e h n e e t J ä m i j ä r v e n s u h t e e s t a s e n v a n h o i - h i n e m ä k y l i i n. E t t ä k a i k k e i n l ä h e i s i m m ä t e r ä m a a t k u u l u v a t e m ä - k y l i l l e, o n t ä y d e l l e e n o d o t u k s e n m u k a i s t a. S u u r e m p a a m i e l e n k i i n t o a k u i n t ä m ä s e i k k a h e r ä t t ä ä k u i t e n k i n itse J ä m i j ä r v e n e r ä o m i s t u s. J o s e tosiasia, e t t ä v a n h o i l l a K y r ö s j ä r v e n r a n n a l l a sijaitsevilla e m ä - k y l i l l ä e i ole e r ä a l u e i t a J ä m i j ä r v e n pohjoispuolella, t o d i s t a a n e g a - t i i v i s e s t i s a m o i n k u i n p o s i t i i v i s e s t i esim. sellaiset n i m e t k u i n J ä m i ä n - l u o m a, J ä m i ä n k e i d a s, J ä m i ä n j o k i, j o n k a l ä n n i m m ä i s i n h a a r a a l k a a ilmeisesti J ä m i j ä r v e n P e i j a r i s t a n i m e n s ä s a a n e e s t a P e i j a r i j ä r v e s t ä, e t t ä J ä m i j ä r v e n e r ä v a l t a u s s i n n e p ä i n o n o l l u t m a h d o l l i s i m m a n t e h o - k a s. M u t t a k u n m e t o i s a a l t a n ä e m m e, e t t ä J ä m i j ä r v e l l ä j o v. 5 4 o n o l l u t v a h v i s t e t t u j a e r ä o i k e u k s i a siitä l ä n t e e n p ä i n s i j a i t s e v a l l a V a l k i a j ä r v e l l ä, niin t o d i s t a a t ä m ä s e i k k a y h d e s s ä sen t o s i a s i a n k a n s s a, e t t ä R u o k o j ä r v i j o K u s t a a V a a s a n e r ä r e d u k t s i o n i n t a p a h d u t t u a o n t a v a l l a a n k u i n v a l m i s e r ä k y l ä, J ä m i j ä r v e n l ä n t e e n k i n p ä i n t a p a h - t u n e e n e r ä v a l t a u k s e n t e h o k k u u d e n j a v a n h u u d e n. J ä m i j ä r v i siihen k u u l u v i n e pohjoisine j a läntisine erä- j a u l k o m a i n e e n k ä s i t t ä ä k i n t ä t e n v a r m a a n v a n h i m m a n J ä m i j ä r v e n r e i t t i ä m y ö t e n t a p a h t u n e e n e r ä v a l t a u s a l u e e n. M u t t a s a m o i n k u i n H ä m e e n p i t ä j i e n e r ä v a l t a u s, s e n j ä l k e e n k u n h e i d ä n e t e l ä i s i m m ä t e r ä a l u e e n s a P ä i j ä n t e e n r a n n a l l a o l i v a t i t s e n ä i s t y n e e t, o r g a a n i s e s t i j a t k o i v a t e r ä v a l t a u s t a pohjoiselle P ä i j ä n t e e l l e y n n ä sen pohjoispuolisille reiteille, j a t k o i v a t m y ö s k i n J ä m i j ä r v e n v a n h a t e r ä k y l ä t elimellisesti e r ä v a l t a u s t a a n J ä m i - j ä r v e n e r ä m a i d e n t a k a a, j o i d e n l ä n s i p ä i t s e h e i d ä n e r ä m a a n s a u l o t t u v a t k u i n r e n k a a n a K a n k a a n p ä ä n V e r t t u u n j ä r v e s t ä V e n e s - j ä r v e l l e L a v a s j ä r v e l l e l. S a m m i n m a j a a n ja H o n g o n j o e l l e, m i s s ä eräintressit s e l v ä s t i t o d e t t a v i s t a m a a n t i e t e e l l i s i s t ä s y i s t ä h a a r a u - t u v a t t o i s a a l t a K o d e s j o e l l e j a V e s i j ä r v e l l e, t o i s a a l t a K a r v i a n j o k e a p i t k i n H o n g o n j o e l l e p ä i n. E t t ä k u v a t t u l ä n n i m m ä i n e n e r ä m a a r e n g a s m y ö s k i n K y r ö n e r ä h i s t o r i a n t a u s t a a v a s t a a n o s o i t t a u t u u n u o r e m - m a k s i k u i n r e n k a a n sisäinen, s. o. l ä h i n n ä J ä m i j ä r v e n, eräalue, s o v e l - E r ä ä n K a n g a s a l a n e r ä k a p p a l e e n e t ä i s y y d e k s i o n e s i m. m e r k i t t y p e n i k u l m a a, m i k ä m a t k a s i t t e m m i n o n k o r j a t t u 5 p e n i k u l m a k s i.

37 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 7 t u u lisäksi erikoisen h y v i n y h t e e n niiden t u l o s t e n k a n s s a, joihin edellä, k ä s i t e l l e s s ä m m e v a n h a n S a s t a m a l a n j a H ä m e e n k y r ö n reit i l t ä t a p a h t u n e e n e r ä n k ä y n n i n v a n h e m m u u t t a K a r v i a n j o e n l a a k - sossa, j o h d u i m m e. S i i r t y e s s ä m m e edellä k u v a t u l t a eräreitiltä j a sen l a s k u l a h d e l t a p o h j o i s t a k o h d e n t u l e m m e v a i n l y h y e n m a t k a n j ä l k e e n K o v e l a h d e l l e, j o t a suuren k a p e u t e n s a j a h u o m a t t a v a n p i t u u t e n s a v u o k s i t ä y t y y j ä r v i r i k k a a s s a k i n m a a s s a k u t e n m e i d ä n p i t ä ä s u o r a s t a a n harv i n a i s u u t e n a. Y h t ä m i e l e n k i i n t o i n en alue k u i n l u o n t o n s a p u o l e s t a o n K o v e - l a h t i m y ö s k i n erähistorialliselta k a n n a l t a. N i i n l ä h e l l ä a s u t t u j a s e u t u j a j a v ä k i r i k k a i t a k y l i ä k u i n s e o n k i n j a niin r i i d a t t o m a n h e l p p o k u i n k u l k u y h t e y s K y r ö s j ä r v e n e t e l ä i s e m m ä l t ä selältä sinne o n k i n, on se v i e lä l u v u n e n s i m m ä i s i s s ä v e r o k i r j o i s s a niin t ä y d e l l e e n e r ä k u l t t u u r i n v a l l a s s a, e t t e i edes sen n i m e ä niissä a s u t u s a l u e e n a t a v a t a. S e n e n s i m m ä i s e t»erämaan t a l o n p o j a t», j o i t a sinne m a i n i t a a n sijoitetuksi v. 5 5, e s i i n t y v ä t v a s t a v : d e n 56 v e r o k i r j a s s a, j o s sa N i i l o S k i n n a r i K i i a l a s t a h ä n e n a m m a t t i n i m e n s ä k i n s a a t t a a v i e l ä olla y h t e y d e s s ä e r ä m a a n r i i s t a n k a n s s a m a i n i t a a n U n n a n l a h d e n l. U n n a n n i e m e n j a M i k k o P u k k i H a a p i m a a s t a, y n n ä S i m o n S v e n i n (Soinin?) p o i k a P o h j a l a h d e n l., k u t e n sitä k a k s i v u o t t a m y ö h e m m i n n i m i t e t ä ä n, K o v e l a h d e n p o h j a n a s u k k a i n a. H a r v o i s s a p a i k o i n m a a s - s a m m e t a v a t t a n e e k i n niin lähellä r i n t a m a i t a, niin a h t a a l l a alueella j a niin m y ö h ä ä n k u i n t ä ä l l ä e r ä k u l t t u u r i v i e l ä t ä y d e s s ä k u k o i s t u k - sessaan. M i t ä siitä y k s i t y i s k o h t a i s e s t i t i e d ä m m e, n ä e m m e seuraav a s t a e r ä n o m i s t a j a - j a e r ä k a p p a l e l u e t t e l o s t a. M i e t t i n e n. Kangasjärven pirtti ( K a n g a s t r ä s k p i j r t t e ), 5 5. M a i n i t a a n s i j a i t s e v a n K o v e l a h d e l l a, p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä - k y l ä s t ä, j a lienee n ä i n ollen e t s i t t ä v i s s ä sen p u o l i v a i h e i l l a. K i i a l a. Keskiveden maja ( K e s k i u e d e n m a i j a ), 5 5. M a i n i t a a n s i j a i t s e v a n K o v e l a h d e l l a, p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä k y l ä s t ä, j a lienee t ä t e n, k u t e n n i m e s t ä k i n p ä ä t t ä e n, o l l u t suunnilleen p i t k ä n K o v e l a h d e n k e s k i p a i k k e i l l a. K a l l i o n k i e l i. Valjavaltaisten maa ( V a l i a v a l d a i s t e n m a a ), 5 5. T ä m ä n n i m e l t ä ä n a r v o i t u k s e l l i s e n e r ä p a l s t a n m a i n i t a a n sijaits e v a n K o v e l a h d e l l a, / p e n i k u l m a n p ä ä s s ä r i n t a m a a l t a. K i i a l a. Ohisten lahti (Ohistenlachti), 5 5. E r ä a l u e e n i l m o i t e - t a a n o l e v a n K o v e l a h d e l l a, / p e n i k u l m a n p ä ä s s ä K i i a l a s t a. V a l t. a r k. N : o 0 a.

38 8 Jalmari Jaakkola K i i a l a j a K a l l i o n k i e l i. Unnanlahti ( U n n a n l a c h t i ), 5 5. U n n a n n i e m i ( V i ñ i n e m i ), 56, ( V i n n a n n e m i ), I l m o i - t e t a a n s i j a i t s e v a n K o v e l a h d e l l a. k a h d e n p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä k y I ä s t ä j a o n ilmeisesti s a m a k u i n n y k y i n e n U n n a n l a h t i K o v e l a h d e n p o h j o i s p ä ä n länsipuolella. H ö y l ö l ä. Rautalahden pirtti ( R a u t a l a c h d e n p i j r t t e ), 5 5. E r ä - p a l s t a n i l m o i t e t a a n o l e v a n K o v e l a h d e l l a j a o n siten s e l v ä s t i lähellä l a h d e n p o h j u k k a a. K i i a l a. Kovelahden maja ( K o f f u e l a c h d e n m a i a ), 5 5. M a i n i - t a a n s i j a i t s e v a n K o v e l a h d e l l a, k a h d e n p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä - k y l ä s t ä j a o n t ä t e n o l l u t edellä m a i n i t u n e r ä m a j a n l ä h e i s y y d e s s ä. K i i a l a, H ö y l ö l ä. Kovelahden pohja ( K o f f u e l a c h d e n p o h i a ), 5 5, Pohjalahti ( P o h i a l a x ), 56, ( K o f f u a l a c h d e n p o h i a ), 564. E r ä p a l s t a n i l m o i t e t a a n o l e v a n k a h d e n p e n i k u l m a n p ä ä s s ä r i n t a m a a l t a j a o n t ä t e n s e l v ä s t i s i j a i n n u t n y k y i s e n K o v e - l a h d e n seuduilla. K i i a l a. 4 Kauralampi ( K a u r a l a f n b i ), 5 5. Sijaitsee K a u r a h a r j u n rinteellä P o h j a n k a n k a a n e t e l ä p u o l e l la e r ä ä n J ä m i j o e n p o h j o i s en h a a r a n l ä h d e s e u d u l l a, j o s t a l ä n t i s e m p ä ä, K o v e l a h t e e n l a s k e - v a a j o k e a p i t k i n o n v a r s i n luonnollinen tie m a i n i t u l l e lahdelle. K i i a l a 5 l. H ö y l ö l ä, R ö y h i ö? 5 Talimatka ( T a l i m a t k a ), 5 5. E r ä a l u e e n m a i n i t a a n s i j a i t s e v a n S u o m i j ä r v e l l ä (Somi t r ä s k ). T ä m ä n n i m i n e n j ä r v i sijaitsee P o h j a n k a n k a a n toisella puolella, K a r v i a n k i r k o s t a k a a k k o o n p ä i n. S a r k k i l a. Iso- ja Vähä Karviajärvi (Stor o c h K a r f v i a j ä r f w i ), E r ä p a l s t a n s a n o t a a n m a i n i t u n v u o d e n t u o m i o k i r j a s s a o l e v a n S a r k k i l a n»vanha kalastusalue»,»gamle fiskie ererum», j a sijaitsee m i k ä l i v o i p ä ä t t ä ä rajoista, j o t k a t a r k a s t i m a i n i - t a a n, S u o m i j ä r v e n j a K a r v i a j ä r v e n v ä l i m a i l l a. K i i a l a, H ö y l ö l ä. N u m m i j ä r v i 5 5. V a l t. a r k. N : o 0 ä. V a l t. a r k. N : o 4. V a l t. a r k. N : o E r ä p a l s t a n o m i s t a j a A n d e r s K i u r u n e n o n i l m e i s e s t i K i i a l a s t a. V r t. V a l t. a r k. N : o T o i n e n e r ä p a l s t a n o m i s t a j a M o r t h e n R i ö d h i m a i n i t a a n t o i s e s s a p a i k a s s a e r ä - l u e t t e l o a H ö y l ö l ä n a s u k k a a n a. V r t. k u i t. V a l t. a r k. N : o 9 5, j o s s a h ä n e s i i n t y y K i i a - l a s s a. T o i n e n e r ä n o m i s t a j a i l m e i s e s t i R ö y h i ö s t ä. 6 R a j o i n a m a i n i t a a n :» S u o m i j ä r f f u i, t e d a n t i l S u o m i j o k i, s ä t i l K a u h a s a l m i, o c h t i l S ä r k i j ä r f u i», s e d ä n t i l i K e w ä s t ä j ä r f u i o c h s e d ä n t i l A l p i m a n w i r c k a, o c h t i l K a r h u n

39 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 9 Y h t ä selväpiirteiseltä k u i n K o v e l a h d e n e r ä e l ä m ä neljine ilmeisesti v i e l ä t ä y d e s s ä k ä y t t ö k u n n o s s a olevine e r ä m a j o i n e e n l. - p i r t - teineen, n ä y t t ä ä e s i t e t y s t ä e r ä l u e t t e l o s t a p ä ä t t ä e n itse K o v e l a h d e n eräreitti. J o s n ä e t e i o t a h u o m i o o n k o l m e n, neljän k y l ä n y k s i n ä i s - eräpalstoja, n ä k e e e r ä l u e t t e l o s t a selvästi, m i t e n m ä ä r ä ä v ä a s e m a e r ä e l ä m ä s s ä K i i a l a n j a H ö y l ö l ä n k y l i l l ä o n o l l u t itse K o v e l a h d e l t a k a u k a i s e l l e N u m m i j ä r v e l l e s a a k k a. M u t t a t ä m ä n h u o m i o o n o t t a e n on i l m e i s t ä k u t e n jo edellä toisessa y h t e y d e s s ä o l e m m e k o e t t a n e e t o s o i t t a a e t t ä s a m a i s e t e r ä n k ä v i j ä k y l ä t ensin o v a t v a l l a n n e e t l ä h e i s i m m ä t eräalueet j a v a s t a e r ä t a r p e i d e n s a k a s v a e s s a u l o t t a n e e t e r ä h a r r a s t u k s e n s a e t ä i s e m m i l l e k i n erämaille. S a t t u m a n o i k k u a n ä i n ollen t u s k i n lienee e r ä e l ä m ä n l o p p u t u l o s k a a n näillä m a i n : j u u r i v a n h i m p i e n e r ä n k ä v i j ä k y l i e n, s. o. K i i a l a n ja H ö y l ö l ä n, ilmeisesti v a n h i m m i l l e - eräalueille s y n t y v ä t n ä e t K o v e l a h d e n p o h j a n ensimmäiset e r ä k y l ä t. I d y l l i s e n e r ä e l ä m ä n s ä u s k o l l i s i m m i n s ä i l y t t ä n e e n K o v e l a h d e n e r o t t a a sen suulla v a i n n i e m i t o i s e s ta h u o m a t t a v a s t a koilliseen j a pohjoiseen s u u n t a u t u v a s t a K y r ö s j ä r v e n l a h d e s t a. N i i n p a l j o n K o v e - l a h t e a l y h e m p i j a m u i t a edellä k ä s i t t e l e m i ä m m e K y r ö s j ä r v e n s u u r - l a h t i a p i e n e m p i k u i n s e o n k i n, o n siitä a l k a v a l l a eräreitillä edellä m a i n i t t u j e n rinnalla s e k ä erikoisia m a a n t i e t e e l l i s iä e t u j a e t t ä e t u - p ä ä s s ä j u u r i t ä s t ä s y y s t ä j o h t u v a a erähistoriallista mielenkiintois u u t t a. Sensijaan, e t t ä k a i k i l l a t ä h ä n a s t i k ä s i t t e l e m i l l ä m m e H ä m e e n - k y r ö n eräreiteillä o n v e r r a t t a i n läheisessä periferiassa e r ä n k ä y n n i n r a j o i t t i m e n a j a m y ö h e m p ä n ä h i l l i k k e e n ä k a n g a s, m i k ä e i a i n o a s t a a n k a u a n itse ollut sille esteeksi v a a n s a m a l l a e r ä t e i t ä p o i k i t t a v a n a v e d e n j a k a j a n a, j o l t a e i m i t ä ä n s u u r t a j a y h t e n ä i s t ä v e s i t i e t ä k u l k e n u t k a n g a r e n w i r k a, s å t i l Isoij W a r g i s t o o c h s å t i l V ä h ä W a r g i s t o, h v i l k e f ö r : n e r å å r o c h r ö ö r ä h r t e n n e e r e r u m s o m g a n g a n d e h ä f d o c h g a m b l e f i s k a n d e». K y r ö n k ä r. 6 / K u t e n S u o m i j ä r v e n j a S u o m i j o e n m a i n i n n a s t a n ä k y y, a l k a a v a n h a e r ä - a l u e v a r m u u d e l l a S u o m i j ä r v e s t ä y n n ä s i i t ä a l k a v a s t a S u o m i j o e s t a. K u t e n j o t ä s t ä s e i k a s t a n ä k y y j a k u t e n v o i p ä ä t t ä ä s e k ä K a r v i a j ä r v e n n i m e s t ä e t t ä v a r s i n k i n s i i t ä t o s i a s i a s t a, e t t ä s i e l l ä t a v a t a a n k a r k k u l a i s i a e r ä n k ä v i j ö i t ä, e i K a r v i a j ä r v i k o k o n a i - s u u d e s s a a n o l e v o i n u t k u u l u a p u h e e n a o l e v a a n e r ä p a l s t a a n, e d e l l y t t ä m ä l l ä n ä e t, e t t ä t ä k ä l a i s e n e r ä p a l s t a n i k ä m e n e e l u v u l l e. K u n a l u e k u i t e n k i n s a a t t a a o l l a n ä i n v a n h a, o n e r ä p a l s t a v o i n u t v a i n j o l t a k i n k o h d a l t a a n t o d e n n ä k ö i s e s t i K a r v i a j ä r v e n e t e l ä p ä ä s s ä t u l l a v i i m e m a i n i t u l l e j ä r v e l l e a s t i t a i s e n l ä h i s t ö ö n. T ä m ä n k ä s i t y k s e n h y v ä k s i p u h u u l i s ä k s i s e t o s i a s i a, e t t ä m u i d e n k i n K o v e l a h d e n t i e t ä k ä y t t ä v i e n e r ä - m i e s t e n l.» T a l i m a t k a n» k u l k i j a i n j u u r i S u o m i j ä r v e l t ä o n K a r v i a n j ä r v e n e t e l ä p u o l i t s e t ä y t y n y t k u l k e a j o e l l e, j o k a v e i h e i d ä t N u m m i j ä r v e l l e s. o. k a u k a i s i m m a l l e K a r v i a n t a h o l l a s i j a i t s e v a l l e e r ä a l u e e l l e e n.

40 40 Jalmari Jaakkola merelle, h a j o i t t i sen m y ö h e m m i n k i n m o n i i n sen t a k a n a o l e v i in p i k k u - vesiin, o l i v a t t ä s s ä y h t e y d e s s ä k ä s i t t e l e m ä l l ä m m e eräreitillä, j o t a l y h y y d e n v u o k s i n i m i t ä m m e P a r k a n o n reitiksi, m a a n t i e t e e l l i s e t e r ä n - k ä y n t i e d e l l y t y k s e t k a u t t a a l t a a n toisenlaiset. K a n g a s k u l k i n ä e t t ä ä l l ä m i l t ä ä n k o h d a l t a e r ä t i e t ä k a t k a i s e m a t t a y h d e n s u u n t a i s e n a sen k a n s s a j a v i e l ä p ä niin l ä h e l l ä sitä, e t t ä s e t o i s a a l t a esti p o h j o i - seen s u u n t a u t u v a n e r ä v i r r a n a i n a k a a n s a n o t t a v a m m i n h a j a a n t u - m a s t a sen y l i l ä n t t ä p ä i n m u t t a t o i s a a l t a k u i t e n k i n itse tarjosi s a m a l l a m i t ä p a r h a i m m a n j a l u o n n o l l i s i m m a n, v e s i t i e n s u u n t a i s e n t u e n j a m a a t i e n p o h j o i s t a k o h d e n. L i i k e n n e m a h d o l l i s u u d e t» P a r k a n o n reitillä» j a v a n h a n S a s t a m a l a n»kankaantaustalla» m u i s t u t t a v a t k i n t ä t e n suuresti toisiaan. E n s i n m a i n i t u l l a s u u n n a l l a k u l k i i d e m p ä n ä v e s i t i e k a n k a a n ollessa länsipuolella sille o s v i i t t a n a j a a p u t i e n ä. J ä l k i m m ä i - sellä s u u n n a l l a k u l k i l ä n n e n puolella K a r v i a n j o k i j a v ä h ä n s en i t ä - puolella k a n g a s t ä ä l l ä k i n a n t a e n erätielle e r e h t y m ä t t ö m ä n s u u n - n a n p o h j o i s t a j a k o i l l i s ta k o h d e n. M u t t a t ä s t ä y h t ä l ä i s y y d e s t ä h u o l i m a t t a oli P a r k a n o n e r ä t i e m o n i n t a v o i n v a n h a n S a s t a m a l a n e r ä t i e t ä edullisempi. A j a t e l t a - k o o n p a e n s i k s i k i n, m i t e n p a l j o a a v o n a i s e m p i, s e l v e m p i j a h e l p p o - k u l k u i s e m p i oli r e t k i itse K y r ö s j ä r v e n l a s k u r e i t i n p a r t a a l t a k u l k i t ä m ä s i t t e n j o k o n y k y i s t ä t a i o t a k s u t t u a, a i e m p a a u o m a a j a v a r s i n k i n itse K y r ö s s e l ä n t ä r k e i m m i l t ä a s u t u s k e s k u k s i l t a P a r k a n o n reitin s u u h u n v e r r a t t u n a m a t k a a n, j o k a K a r k u n e r ä m i e s t e n oli k u l e t t a v a v a i n K a r v i a n j o e n t ä r k e i m m ä l l e s o l m u k o h d a l l e, s. o. K y n ä s j ä r v e l l e t u l l a k s e e n! T a i v e r r a t t a k o o n K a r v i a n j o e n k a p e a t a u o m a a sellaisiin suuriin p e r ä k k ä i s i i n P a r k a n o n r e i t i n j ä r v e n s e l k i i n k u i n P a r k a n o j ä r v i, K a i t a i s e t, L i n n a n j ä r v i j a K a n k a r i j ä r v i! V i e l ä s u u r e m p i a o l i v a t suhteelliset m a a n t i e t e e l l i s et e d u t itse y h t e n ä i s e n P a r k a n o n reitin p ä ä t y t t y ä pohjoisessa. K a n g a s, j o k a s a s t a m a l a i s t e n eräreitillä t e k e e K a r v i a a n p ä i n i s o h k o n j a k ä y t t ä j i l l e e n e p ä m u k a v a n m u t k a n koilliseen p ä i n, l o p u l t a k o k o n a a n j ä t t ä ä k s e e n h e i d ä t K a u h a - j o e n j a sen l ä n s i p u o l i s t en j o k i e n v a r a a n, j a t k u u P a r k a n o n reitin p ä ä t y t t y ä k i n y l ö s p ä i n, heikosti t a i p u e n l ä n t t ä k o h d e n j a t ä t e n t o i - s a a l t a e s t ä en t ä ä l l ä k i n e r ä n k ä y n n i n h a j o a m i s e n l ä n t e e n p ä i n, t o i s a a l t a itse o h j a t e n sitä j ä r k ä h t ä m ä t t ä I l m a j o k e a k o h d e n. J a v e s i t i e - e d u t o v a t t ä ä l l ä k i n suunnilleen s a m a n l a i s i a k u i n P a r k a n o n reitillä. J a l a s - j o k i j a S e i n ä j o k i, j o i d e n m o n e t a l k u h a a r a t m i l t e i y h t y v ä t P a r k a n o n reitin vesiin, t ä t e n t e h d e n m e l k e i n k a i k i l t a p u h e e n a o l e v a n reitin V r t. t ä h ä n n ä h d e n : O t t o V ä n n i : K y r ö s j ä r v e n n y k y i n e n j a e n t i n e n o t a k s u t t u v e s i v ä y l ä. S a t a k u n t a I I I s s

41 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 4 p o h j o i s p ä ä s sä s i j a i t s e v i l t a j ä r v i l t ä j a l a m m i l t a s i i r t y m i s e n P o h j a n - m a a l l e j o h t a v i i n v e s i s t ö i h i n m a h d o l l i s e k s i, k u l k e v a t t ä ä l l ä k i n m i l - t e i y h d e n s u u n t a i s i n a s e k ä k e s k e n ä ä n e t t ä k a n k a a n k a n s s a y h t y ä k - seen l o p u l t a I l m a j o e n seuduilla, s. o. siellä, m i s s ä k a n k a a n t e h t ä v ä s u u n n a n o s o i t t a j a n a p ä ä t t y y, K y r ö n j o e n n i m e l l ä k o k o E t e l ä - P o h j a n - m a a n s u u r i m m a k s i P o h j a n l a h d e l l e j o h t a v a k s i v a l t a v ä y l ä k s i. M i n k ä l a i s e k s i historiallinen k e h i t y s P a r k a n o n reitillä j ä t ä m - m e sen P o h j a n m a a l l e v i e v ä n j a t k o n toiseen y h t e y t e e n o n m u o - d o s t u n u t, n ä e m m e l ä h e m m i n e r ä l u e t t e l o s t a. H e l p o t t a a k s e m m e y l e i s - s i l m ä y s t ä j a o l l a k s e m m e t ä s s ä k i n osassa e s i t y s t ä m m e m a a n t i e t e e l l i - sille tosiasioille m a h d o l l i s i m m a n u s k o l l i s ia j a a m m e t ä k ä l ä i s e t eräk a p p a l e e t k a h t e e n r y h m ä ä n : niihin, j o t k a s i j a i t s e v a t varsinaisella, pohjoiseen j o h t a v a l l a eräreitillä j a niihin, j o t k a s i j a i t s e v a t koilliseen v i e v ä l l ä reitillä L e p p ä j ä r v i R u o j ä r v i V a h o j ä r v i A u r e j ä r v i. E d e l l i s e n reitin e r ä n o m i s t a j i s t a j a e r ä k a p p a l e i s t a t u l e e k u v a s e u r a a v a n l a i s e k s i. H e i t t o l a. Heittolanmaja ( H e i t t o l a n m a i a ), 5 5. E r ä p a l s t a n i l m o i t e t a a n s i j a i t s e v a n P a r k a n o j ä r v e l l ä ( P a r k a n a t r ä s k ), P a r k a - n o n k i r k o l t a e t e l ä ä n. H e i t t o l a. Vuorijärvi (Vori t r ä s k ), 5 5 S e l v ä s t i s a m a k u i n P a r k a n o n k i r k o n länsipuolella s i j a i t s e v a V u o r i j ä r v i, j o n k a pieni j o k i y h d i s t ä ä P a r k a n o n K i r k k o j ä r v e e n. K a r t t u. Vuorijärvi, 5 5. I l m e i s e s t i s a m a k u i n edellinen. K a r t t u. Vuorijärvi (Väri t r ä s k ), 5 5. V r t. edellistä. Riitiala. Kaittainvettenjärvi (Kaittain vetten träsk), 55. Selvästi sama kuin nyk. Kaitajärvi, josta myöskin käytetään monikollista n i m e ä K a i t a i s e t. R i i t i a l a. Kuivasjärvi ( K u i f f u a t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i s a m a k u i n n y k. K u i v a s j ä r v i, luoteiseen p ä i n K a i t a j ä r v e s t ä, j o n k a p o h j o i - seen s u u h u n se e r i k o i s t a v e s i t i e t ä p i t k i n laskee. R i i t i a l a. Kuivasjärvi, 5 5. S a m a k u i n ed. R i i t i a l a. Kuivasjärvi,55.»»» P a r k a n o. Valkialampi ( V a l k i a l a m b i t r ä s k ), 5 5. T ä m ä n n i m i s t ä j ä r v e ä e m m e ole v o i n e e t t o d e t a. K u n e r ä a l u e J ö n s L a a t u n i m i - sestä u u t i s a s u k k a a s t a p ä ä t t ä e n on k u u l u n u t P a r k a n o o n, ereht y y t u s k i n suuresti, j o s e d e l l y t t ä ä sen olleen P a r k a n o s t a p o h j o i - seen p ä i n. K u n e r ä p a l s t a n e t ä i s y y d e k s i r i n t a m a a l t a i l m o i t e t a a n V a l t. a r k. N : o 0 a. S u k u e s i i n t y y j u u r i P a r k a n o s s a. V r t. V a l t. a r k. N : o 9 5 y. m.

42 4 Jalmari Jaakkola 6 silloista p e n i k u l m a a, o l e m m e sijoittaneet e r ä k a p p a l e e n K u i v a s - j ä r v e n j ä l k e e n, k o s k a t ä l l ä reitillä erikoisesti V a l k i a - l i i t e, k u t e n n ä k y y esim. n i m i s t ä V a l k i a j ä r v i, j o i s t a t o i n e n t a v a t a a n K u i v a s - j ä r v e n lounais-, t o i n e n sen pohjoispuolella, o n ollut n i m e n a n n o n p e r u s t e e n a. V r t. t o i s a a l t a k u i t e n k i n n i m e ä V a l k i a j ä r v i m y ö s N e r k o n j ä r v e n pohjoispuolella. H ö y l ö l ä. Valkialampi ( V a l k i a l a m b i ), 5 5. E r ä p a l s t a, j o k a eräluettelossa m a i n i t a a n v ä l i t t ö m ä s t i edellisen j ä l k e e n j a j o n k a i l m o i t e t a a n s i j a i t s e v a n 8 p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä k y l ä s t ä, on ilmeisesti e t s i t t ä v i s s ä s a m a l t a s e u d u l t a k u i n edellinen. K ä k e l ä? Kankarijärvi ( K a n g a r i t r ä s k ), 5 5. E h k ä n y k. K a n k a r i j ä r v i P a r k a n o n pohjoispuolella. U s k e l a. Kankarijärvi ( K a n g a r i t r ä s k ), 5 5. I l m e i s e s t i s a m a k u i n edellinen. Y l i s k y l ä. Naarmisjärvi? ( N u r m i t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i n y k. N a a r m i s j ä r v i K i h n i ö s s ä K a n k a r i j ä r v e n pohjoispuolella. A l a s k y l ä, R i i t i a l a. Naarmisjärvi? ( N u r m i j ä r v i ). 5 5 I l m e i - sesti s a m a k u i n edellinen. K a l l i o n k i e l i. Nerkonjävi (Närffuo t r ä s k ), 5 5. E r ä p a l s t a 4 ilmeisesti n y k y i s e l l ä N e r k o n j ä r v e l l ä, K i h n i ö n k a a k k o i s p u o l e l l a. K i i a l a. Nerkonjärvi, 5 5. V r t. edellistä. M i e t t i n e n. Nerkonjärvi, 5 5. V r t. edellistä. T e u v a n i e m i. Nerkonjärvi, 5 5.»» 5 T e u v a n i e m i. Nerkonjärvi, 5 5.»» 6 K ä k e l ä. Sulkujärvi ( S u l k u t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i s a m a k u i n 7 n y k. S u l k u j ä r v i K i h n i ö s s ä. K a l k u n m ä k i. Umpimatka ( U m b i m a t k a ), 5 5. M a i n i t a a n 8 Valt. ark. N : o 0 a. E r ä p a l s t a n o m i s t a j a n m u k a a n, j o n a m a i n i t a a n H e n r i c h K ä k i, o l e m m e p a n n e e t l ä h i n n ä K ä k e l ä n k y s y m y k s e e n. K u n e m m e o l e N u r m i j ä r v e ä t a v a n n e e t j a k u n s e s i i t ä p ä ä t t ä e n e t t ä, s i e l l ä m a i - n i t a a n k a k s i e r ä p a l s t a a, e i v o i n e o l l a a i v a n m i t ä t ö n, p i d ä m m e k y s y m y k s e n a l a i s e n a, e i k ö n i m i o l e k u u l t u v ä ä r i n t a i v i e r a a l t a k u u l o s t a v a N a a r m i s j ä r v i o l e t u l l u t p u h t a a k s i - k i r j o i t u k s e s s a N u r m i j ä r v e k s i. E t ä i s y y d e n k i n p u o l e s t a s o p i i N a a r m i s j ä r v i h y v i n. 4 E r ä p a l s t a n o m i s t a j a M a d z K u o r t t i e s i i n t y y v. 5 5 K a l l i o n k i e l e n a s u k k a a n a. 5 E r ä n o m i s t a j a n H e n r i k V i l l i n m u k a a n l a s k e m m e e r ä p a l s t a n T e u v a n i e m e e n. 6 E r ä n o m i s t a j a t M o r t h e n P a k a i j n e, N i l s j a O l u f f H a f f u e r i o v a t T e v a n i e m e n a s u k k a i t a. V r t. V a l t. a r k. N : o E r ä n o m i s t a j a S i g f f r e d K ä k i e s i i n t y y v. 5 5 K ä k e l ä s s ä. V r t. V a l t. a r k. N : o E r ä n o m i s t a j a n L a s s e P u r t u n m u k a a n l a s k e m m e e r ä p a l s t a n K a l k u n m ä k e e n. V r t. V a l t. a r k. N : o 9 5.

43 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 4 eräluettelossa h e t i S u l k u j ä r v e n j ä l k e e n. E t ä i s y y d e n k i n p u o l e s t a, j o k a i l m o i t e t a a n p e n i k. K a l k u n m ä e s t ä, S u l k u j ä r v e n ollessa e m ä k y l ä s t ä / p e n i k. p ä ä s s ä, s a a t t a a e r ä a l u e olla lähellä edellistä. L u e t t e l e m i e m m e, v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reitin e r ä p a l s t o j e n lisäksi t u l e e reitiltä l e p p ä j ä r v i R u o j ä r v i V a h o j ä r v i A u r e j ä r v i m u u - t a m i a e r ä k a p p a l e i t a. Sellaisia o v a t : T e v a n i e m i j a S a l o. Hankalampi? ( K a n g a n t r ä s k ), 5 5. Siitä h u o l i m a t t a, e t t ä eräluettelossa t a v a t a a n n i m i K a n g a n t r ä s k = K a n k a a n j ä r v i, p i d ä m m e t o d e n n ä k ö i s e n ä, e t t ä n i m i o n l u e t t a v a H a n g a n l a m p i. H a n k a l a m p i, j o n k a n i m i n e n j ä r v i on o l e m a s s a j a j o k a e t ä i s y y t e n s ä k i n p u o l e s t a, m i k ä i l m o i t e t a a n / p e n i k u l m a k s i e m ä k y l ä s t ä, h y v ä s t i v o i t u l l a k y s y m y k s e e n. T e v a n i e m i. Varisalmi, Varissalmi (Varisalmi), 5 5. I l m e i - sesti n y k y i n e n V a r e s s a l m i L e p p ä j ä r v e n rannalla, l ä h e l lä edellistä eräpalstaa. T ä m ä n j o h t o p ä ä t ö k s e n h y v ä k s i p u h u u s e k i n s e i k k a, e t t ä H a n k a l a m m e n u u t i s a s u k k a i n a v. 5 5 m a i n i t a a n M i k k o P a a s t o j a O l a v i M a t i n p o i k a R ö y h i ö n i e m e s t ä, s. o. s a m a t h e n k i - löt, j o t k a v. 56 e s i i n t y v ä t V a r i s a l m e n e n s i m m ä i s i n ä u u t i s - a s u k k a i n a.?juhtimäki ( J w c t i m ä k i ), 584. S a m a k u i n n y k y i n e n J u h t i m ä k i, K y r ö s j ä r v e n koillispuolella. T e v a n i e m i. Aurejärvi ( A u r e d t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i s a m a k u i n n y k y i n e n A u r e j ä r v i, J u h t i m ä e n pohjoispuolella. T e v a n i e m i. 4 A u r e j ä r v i, 5 5. V r t. edellistä. T e v a n i e m i. 5 Aurejärvi, 5 5.»» T e v a n i e m i. 6 Aurejärvi, 5 5.»» T e v a n i e m i. Aurejärvi, 5 5.»» K i i a l a. 7 Aurejärvi, 5 5.»» Riuttamäki l. -korpi. ( R i u t t a m e c k i ), 5 7, R i w t t o i k o r p i, 5 7. V a l t. a r k. N : o 0 a. V a l t. a r k. N : o 4. V r t. t u t k i m u s t. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s.. 4 E r ä n o m i s t a j a P e d r H e n r i c h s o n n e s i i n t y y v. 5 5 T e v a n i e m e s s ä. V r t. V a l t. a r k. N : o E r ä n o m i s t a j a E r i c h K i i a i n e n e s i i n t y y v. 5 5 T e v a n i e m e s s ä. V r t. V a l t. a r k. N : o E r ä n o m i s t a j a N i l s K i i a i n e m a i n i t a a n v. 5 5 T e v a n i e m e s s ä. V r t. V a l t. a r k. N : o E r ä n o m i s t a j a J ö n s J a n a c k a i l m e i s e s t i s a m a k u i n K i i a l a s t a v. 5 5 m a i n i t t u J ö n s J a n a c k a. V r t. V a l t. a r k. N:o V r t. t u t k. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s..

44 44 Jalmari Jaakkola S a m a k u i n n y k y i n e n R i u t a s k o r p i, A u r e j ä r v e n i t ä r a n n a l l a. A n n e t u s t a e r ä l u e t t e l o s t a s e l v i ä ä j o sellaisenaan p o h j o i s en eräreitin erikoisuus niihin eräreitteihin v e r r a t t u n a, joista edellä on p u h u t t u. J a e t e n k i n o n t ä m ä e r i k o i s u u s h u o m a t t a v i s s a s y r j ä y t - t ä ä k s e m m e reitin koillisen h a a r a k k e e n l. erälinjan L e p p ä j ä r v i R u o j ä r v i H a n k a l a m p i V a h o j ä r v i A u r e j ä r v i, jolla T e v a n i e m i o n y h t ä h a l l i t s e v a k u i n K i i a l a j a H ö y l ö l ä K o v e n i e m e n reitillä, v a r - sinaisella P a r k a n o n reitillä. N i i n p ä o n e r ä k a p p a l e i d e n l u k u t ä ä l l ä s u u r e m p i k u i n m i l l ä ä n m u u l l a reitillä. S a m o i n v o i e r ä l u e t t e l o n nojalla t o d e t a, e t t e i y h d e l l ä k ä ä n k y l ä l l ä t ä ä l l ä ole e r ä n k ä y n n i s s ä m i t ä ä n y l i o t e t t a v a a n e t t ä e r ä n k ä v i j ä k y l i e n l u k u m ä ä r ä t ä ä l l ä o n s u u r e m p i j a e r ä n o m i s t u s o l o t s e n v u o k s i s e k a v a m m a t k u i n edellä k ä s i t t e l e m i l l ä m m e eräreiteillä. J a m i e l e n k i i n t o i s i n t a on, e t t e i v ä t a i n o a s t a a n K y r ö s j ä r v e n r a n n a n j a l ä h i n n ä v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reit i n s u u l a h d e n k y l ä t e s i i n ny t ä ä l l ä e r ä n k ä v i j ö i n ä : y k s i n H ä m e e n k y r ö n v e s i e n k i n rantalaisilla o n t ä ä l l ä e r ä a l u e i t a j a j o p a k o k o n a i s i a j ä r v i ä, k u t e n K i h n i ö n K a n k a r i - j a S u l k u j ä r v e t. M a h d o l l i s t a o n, e t t ä eräp a l s t a t näillä j ä r v i l l ä, j o t k a t u l e v a t p e r i n lähelle S e i n ä j o e n l ä n t i - s e m m ä n h a a r a n s. o. K i h n i ö n j o e n a l k u h a a r a u t u m i a, v a r s i n k i n siihen n ä h d e n, e t t ä n e s i j a i t s e v a t m u i d e n k y s y m y k s e s s ä o l e v a n eräreitin e r ä p a l s t o j e n t a k a n a, o v a t n u o r e m p i a k u i n n ä m ä. M u t t a n ä i n k i n ollen o v a t n e m i t ä l o i s t a v i m p a n a t o d i s t e e n a siitä, e t t ä e r ä r e t k e t y k s i n v a r s i n a i s e n H ä m e e n k y r ö n k i n v e s i l t ä P a r k a n o n reitin v e s i e n p o h j o i - s i m p i i n s o p u k k o i h i n asti a i n a 550-luvulle, s. o. e r ä e l ä m ä m m e l o p u l - liseen r o m a h d u k s e e n asti, o v a t olleet t a v a l l i s i a. T ä m ä n t o t e a m i s e n s a m o i n k u i n sen s e i k a n nojalla, e t t ä P a r k a n o n reitin suu, k u t e n 500- l u v u n t ä k ä l a i s e s t ä k y l ä - j a t a l o l u v u s t a v o i p ä ä t t ä ä, o n v a r s i n t i h e ä ä n a s u t t u, e t t ä j o e n s i m m ä i s i s s ä k i n v e r o k i r j o i s s a P a r k a n o e s i i n t y y suurena k y l ä n ä j a e t t ä v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reitin e r ä m a h d o l l i s u u d e t pohjoiseen p ä i n o v a t m u u t e n k i n v a r s i n v o i m a p e r ä i s e s t i t u l l e e t k ä y - t e t y i k s i, v o i d a a n k a t s o a v a r m a k s i, e t t ä e r ä p a i n e k y s y m y k s e s s ä olev a l l a eräreitillä o n s e k ä m i e l e n k i i n t o i s e m p i e t t ä v o i m a p e r ä i s e m p i k u i n m i l l ä ä n edellä k ä s i t t e l e m ä l l ä m m e eräreitillä. J a e r ä n k ä y n n i n e r i k o i s u u d e n j a v o i m a k k u u d e n s y y k i n t ä l l ä reitillä o n k u t a k u i n k i n ilmeinen. R i k k a i t t e n erävesiensä lisäksi o n sillä n ä e t o l l u t s a m a n l a i - nen t e h t ä v ä k u i n K y r ö s j ä r v e n laskureitillä: v i i m e k s i m a i n i t t u o n j o l u o n n o s t a a n m ä ä r ä t t y v ä l i t t ä m ä ä n a l k u p e r ä i s t e n K y r ö s j ä r v e n e r ä n k ä v i j ä i n j a m y ö h e m m ä n a s u t u k s e n s u h t e i t a läheiseen j a k a u k a i - seen e t e l ä ä n, edellinen läheiseen j a k a u k a i s e e n p o h j a a n. N i i n h o u k u t t e l e v a a k u i n olisikin j o t ä s s ä y h t e y d e s s ä e s i t t ä ä v a n h a n K y r ö s j ä r v e n reitin m a h d o l l i s e t eräintressit läheiseen j a k a u -

45 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 45 k a i s e e n p o h j a a n, k ä ä n n y m m e ensin edellä i l m o i t t a m a m m e s u u n n i - t e l m a n m u k a a n K y r ö s j ä r v e n itäpuolisille eräalueille. J o p u h t a a s t i maantieteelliseltä, k a n n a l t a v o i s a n o a t ä k ä l ä i s t e n e r ä n k ä y n t i e d e l l y t y s t e n v a r s i n k i n jos v e r t a a n i i t ä m u i l l a reiteillä t o d e t t a v i i n o l e v a n v a r s i n m i t ä t t ö m i ä. E i t a r v i t s e n ä e t k u i n v i l - k a i s t a k a r t t a a v o i d a k s e e n t o d e t a, e t t ä K y r ö s j ä r v e n k a a k k o i s i m m a s t a l a h d e s t a, V i l j a k k a l a n k o h d a l t a o n v a i n n o i n p e n i k u l m a n v e r t a N ä s i - j ä r v e n l ä n n i m m ä i s e e n l a h t e e n, P e n g o n p o h j a a n. J a v a i k k a p o h j o i - s e m p a n a v ä l i m a i n i t t u j e n s u u r t e n j ä r v i e n v ä l i l l ä t u l e e k i n j o n k i n v e r - r a n s u u r e m m a k s i, e i ole k i e l l e t t ä v i s s ä, e t t ä N ä s i j ä r v i t ä ä l l ä k i n liian suuressa m ä ä r ä s s ä s u p i s t a a h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n e r ä n k ä y n t i m a h d o l l i - s u u k s i a, v a r s i n k i n k u n o t t a a h u o m i o o n, e t t ä k o k o K y r ö s - j a N ä s i - j ä r v i e n v ä l i n e n alue e i o l l u t K y r ö s j ä r v e l t ä t u l e v i e n e r ä n k ä v i j ä i n k ä y - t e t t ä v i s s ä. N ä s i j ä r v e e n l a s k e v a t p i k k u v e d e t u l o t t u v a t n ä e t s u u n n i l - leen y h t ä p a l j o n l ä n t e e n - k u i n K y r ö s j ä r v e l l e l a s k e v a t i t ä ä n p ä i n. T ä s t ä a s i a i n t i l a s t a j o h t u u P i r k k a l a n p i t ä e s s ä h u o l t a N ä s i j ä r v e n l ä n s i r a n n a n e r ä v e s i s t ä e t t ä v a i n l y h y e t K y r ö s j ä r v e e n l a s k e v a t v e s i r e i t i t j ä i v ä t h ä m e e n k y r ö l ä i s i l l e erämiehille. M i n k ä l a i s e k s i e r ä e l ä m ä tällaisella e d e l l y t y k s e l l ä m u o d o s t u i, n ä k y y l ä h e m m i n y h t e e n l i i t t ä m i s t ä m m e e r ä k a p p a l e l u e t t e l o i s t a. R ö y h i ö. Juurijärvi ( J u r i t r ä s k ), 5 5. I l m e i s e s t i s a m a k u i n n y k y i n e n J u u r i j ä r v i S i p s i ö ö n koillisesta t u l e v a n v e s i r e i t i n p a r - t a a l l a. V i l j a k k a l a. Vekarajärvi ( V e k a r a t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i s a m a k u i n n y k y i n e n V e k a r a j ä r v i Sipsiö V a l i o A i v u s j ä r v e n reitillä. S o n t u. Tulivesi ( T u l i t r ä s k ), 5 5. L ä h e l l ä edellistä. I n k u l a. Takamäki ( T a k a m ä k i ), 5 5. T ä m ä n n i m i s t ä p a i k k a a e m m e ole v o i n e e t t o d e t a. M u t t a k u n sen e t ä i s y y d e k s i e m ä - k y l ä s t ä i l m o i t e t a a n 5 p e n i k u l m a a, on se e t s i t t ä v i s s ä k o i l l i s e l ta t a h o l t a, k u t e n e d e l l i s e t k i n e r ä k a p p a l e e t. V r t. n i m e e n s e l l a i s t a t ä ä l l ä p ä i n t a v a t t a v a a n i m e ä k u i n T a k a j ä r v i, ed. m a i n. V e k a r a n - j ä r v e n p o h j o i s p u o l e l l a. K i l v a k k a l a. Keihäsjärvi ( K e h ä s t r ä s k ), 5 5. E r ä s K e i h ä j ä r v i t a v a t a a n K y r ö s j ä r v e n i t ä p u o l e l l a v ä h ä n koilliseen I n k u l a s t a. M u t t a k u n e r ä a l u e e n e t ä i s y y s e m ä k y l ä s t ä i l m o i t e t a a n 7 sillois e k s i p e n i k u l m a k s i, o n s e l v ä s t i j o k u k a u k a i s e m p i j ä r v i k y s y - m y k s e s s ä. V a i k k a K i l v a k k a l a n eräintressit i d ä s s ä p ä i n t u n t u - E r ä n o m i s t a j a E r i c h l i t u m a i n i t a a n v. 5 5 R ö y h i ö s t ä. V r t. V a l t. a r k. N. o 9 5. Valt. ark. N:o 0 a. Eränomistaja Nils Motiainen ilmeisesti Inkulasta. Vrt. Valt. ark. N:o 95.

46 46 Jalmari Jaakkola v a t k i n o u d o i l t a, o n p u h e e n a o l e v a K e i h ä s j ä r v i, v a r s i n k i n j o s k ä s i t t ä ä sen l a a j e m m a s s a m e r k i t y k s e s s ä, e h k ä y h d i s t e t t ä v i s s ä s a m a n n i m i s e e n eräalueeseen P i r k k a l a n e r ä m a a l l a. I n k u l a. Karhenmaa ( K a r h e n m a a ), 5 5. I l m e i s e s t i n y k y i s e n K a r h e j ä r v e n seudulla. V r t. seur. e r ä p a l s t a a. I n k u l a? Koivisto (Koiffwisto), 5 6, (Koiffuistä), 564. K u n t ä m ä n n i m i s e n e r ä k y l ä n u u t i s a s u k k a a n a v. 56 j a 564 m a i n i - t a a n E s k i l j a v. 5 5 K a r h e n m a a h a n s i j o i t e t a a n E s k i l B e r t i l i n - p o i k a P a k u l a s t a, e i ole m a h d o t o n t a, e t t ä t ä s s ä o n p u h e t t a s a m a s t a h e n k i l ö s t ä. J o s t ä m ä e d e l l y t y s p i t ä ä p a i k k a n s a, s a a t t a i s i K o i - v i s t o olla s a m a k u i n edellä m a i n i t t u K a r h e n m a a. S e s e i k k a, e t t ä K a r h e j ä r v e n länsipuolella t a v a t a a n K o i v i s t o - n i m i, o n o m i a a n v a h v i s t a m a a n e s i t e t t y ä o t a k s u m a a. K u n t o i s e n a u u t i s - a s u k k a a n a t ä ä l l ä v m a i n i t a a n J ö n s J a s k a r a j a J a s k a r a - n i m i v i e l ä k i n t a v a t a a n K a r h e j ä r v e n seudulla, p u h u u t ä m ä k i n s e i k k a K o i v i s t o n a s e m a a k o s k e v a n o l e t t a m u k s e m m e h y v ä k s i. I n k u l a. K a r h e j ä r v i ( K a r h i t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i n y k y i n e n K a r h e - j ä r v i. V i l j a k k a l a. R i i h i n i e m i (Riihiniemi), 5 5. N i m e ä e m m e ole v o i n e e t t o d e t a, m u t t a k u n sen e t ä i s y y s e m ä k y l ä s t ä i l m o i t e t a a n / p e n i k u l m a k s i ja se eräluettelossa m a i n i t a a n K a r h e j ä r v e n j ä l k e e n, o n s e e t s i t t ä v i s s ä läheisestä n a a p u r i s t o s t a idässä, e h k ä p ä lähellä edellistä. E t t ä e r ä k u l t t u u r i K y r ö s j ä r v e n i t ä p u o l e l l a o n j ä ä n y t h e i k o k s i, o n t ä y d e l l e e n edellä e s i t e t t y j e n t ä k ä l ä i s t e n e r ä n k ä y n t i e d e l l y t y s t e n m u k a i s t a. T ä s t ä h u o l i m a t t a o n v a i k e a t a m u o d o s t a a v a r m a a mielip i d e t t ä sen i j ä s t ä näillä m a i n. E r ä s m i e l e n k i i n t o i n e n n e g a t i i v i n e n h a v a i n t o o n k u i t e n k i n t e h t ä v i s s ä e r ä n o m i s t u k s e s t a t ä ä l l ä p ä i n : K y r ö s - j ä r v e n i t ä r a n n a n eräintressit e i v ä t ole t ä ä l l ä edes siinä m ä ä r i n k u i n o d o t t a i s i u l o t t u n e e t N ä s i j ä r v e l l e j a sen pohjoispuolisiin l a a j o i h in e r ä - vesiin. J a v a i k k a p a o t t a i s i h u o m i o o n, e t t ä o l o s u h t e e t K y r ö s j ä r v e n i t ä p u o l e l l a a i k a i s e m m i n v a r s i n k i n silloin k u n K y r ö s j ä r v i, k u t e n t o d e n n ä k ö i s t ä on, o n p u r k a u t u n u t t o i s t a l a s k u - u o m a a k u i n m e i d ä n p ä i v i n ä m m e o l i s i v a t olleet k o k o lailla toisenlaiset, niin v o i d a a n tälle m a h d o l l i s u u d e l l e t u s k i n p e r u s t a a o l e t t a m u s t a, e t t ä K y r ö s - j ä r v e n e r ä n k ä v i j ä i n v a r h a i s i m m a t k a u k o i n t r e s s i t p o h j o i s e e n s u u - r e l t a j a v i e l ä v ä h e m m ä n s u u r i m m a l t a o s a l t a olisivat t y y d y t e t y t V a l t. a r k. N : o 0 a. V a l t. a r k. N r o 4. V a l t. a r k. N : o 6 4.

47 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 47 t ä t ä t i e t ä. E n n e m m i n k i n o n t ä k ä l ä i s e n e r ä t i l a n t e e n s a m o i n k u i n P i r k k a l a n k a i k e s t a p ä ä t t ä e n v a n h o j e n, p o h j o i s e en p ä i n s u u n t a u t u - v i e n e r ä h a r r a s t u s t e n k a n n a l t a i l m e i s t ä, e t t ä N ä s i j ä r v i idässä o n ollut s a m a n l a i s e n a m a a n t i e t e e l l i s e n ä r a j a n a e r ä n k ä y n n i l l e k u i n H ä m e e n - j a P o h j a n k a n g a s K y r ö s j ä r v e n länsipuolella. Välillisesti o n N ä s i j ä r v e n v a i k u t u s s e n k a u t t a, e t t ä sen t a r j o o m a t i e p i t e n t ä ä m a t k a a E t e l ä - P o h j a n m a a l l e o l l u t s a m a k u i n k ä s i t t e l e m i e m m e l ä n t i s t e n esteiden: s a m o i n k u i n n ä m ä o n s e k i n o l l u t y h t e n ä t e k i j ä n ä o h j a a m a s s a K y r ö s - j ä r v e n reitin e r ä n k ä y n t i ä l u o n n o l l i s i n ta t i e t ä s. o. p i t k i n K y r ö s - s e l k ä ä j a v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reittiä pohjoiseen. V I I I. K y s y m y s e r ä e l ä m ä s t ä v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reitin j a t k o n a olev i l l a P o h j a n m a a n v e s i l lä m u o d o s t a a k i e l t ä m ä t t ä e r ä ä n t ä r k e i m p i ä j a v a i k e i m p i a m u t t a s a m a l l a e h h ä m i e l e n k i i n t o i s i m p i a l u k u j a S u o m e n erähistoriassa. K u n p i a k k o i n s a a n e m m e t i l a i s u u d e n y k s i t y i s k o h t a i - s e m m i n e s i t t ä ä k ä s i t y k s e m m e s i i t ä j a k u n l i s ä k s i t ä t ä a s i a a p o h t i e s - s a m m e j o u d u m m e t a v a l l a a n o t s i k o s s a i l m o i t e t u n t e h t ä v ä n u l k o - puolelle, k ä s i t t e l e m m e sitä t ä s s ä y h t e y d e s s ä v a i n s i k ä l i k u i n o n v ä l t t ä m ä t ö n t ä edellisen e s i t y k s e m m e l o p e t t a m i s e k s i. E t t ä m y ö h ä i n e n a s u t u s t i l a n n e J a l a s j o e n j a Seinäjoen s e u d u i l l a e i v ä l i t t ö m ä s t i v i i t t a a P a r k a n o n r e i t t i ä p i t k i n tulleeseen v a i k u t u k - seen, o n n ä h d ä k s e m m e e h d o t t o m a s t i m y ö n n e t t ä v ä. M u t t a t ä l l ä seikalla o n v a r s i n v ä h ä n m e r k i t y s t ä a l k u p e r ä i s i ä e r ä n k ä y n t i o l o j a näillä s e u d u i n a r v i o i t a e s s a. E i v o i n ä e t olla s u u r t a e p ä i l y s t ä siitä, e t t ä I l m a j o k i, K a u h a j o k i, J a l a s j ä r v i, K u r i k k a j a S e i n ä j o k i, j o k a, k u t e n t u n n e t t u a, a i e m m i n o n k ä s i t t ä n y t m y ö s k i n P e r ä s e i n ä j o e n, h u o m a t t a v a l t a o s a l t a o v a t m y ö h ä ä n p o h j o i s e s ta p ä i n v a l l a t t u j a u u t i s a s u t u k s i a. T o i s a a l t a t o d i s t a a u u t i s a s u t u k s e n m y ö h e m p i p o h - j a l a i n e n luonne, e t t ä eteläinen e r ä k u l t t u u r i e i J a l a s j o k e a j a Seinäj o k e a p i t k i n e t e l ä ä n p ä i n l e v i ä v ä n u u t i s a s u t u k s e n t a p a h t u e s s a ole ollut k y l l i n v o i m a k a s v a s t u s t a m a a n t ä t ä. J o k i e n l u o n t e e n h u o m i o o n o t t a e n e i t ä m ä a s i a i n t i la o l e k a a n o m i a a n o u d o s t u t t a m a a n. S e s e i k k a n ä e t, e t t ä n ä m ä j o k i l a a k s o t m y ö h ä i s i n ä a i k o i n a s o p i v a t p o h j a l a i s e l le P a l a a m m e l a a j e m m i n k y s y m y k s e e n s u u n n i t t e l e m a s s a m m e» K a l e v a l a» - k u l t - t u u r i a k o s k e v a s s a t u t k i m u k s e s s a. T o s i n s a a t t a i s i v i i t a t a s e l l a i s i i n s e l v i i n s u k u l a i s n i m i i n k u i n P o h j o i s - S a t a k u n n a n K i h n i ö, p o h j a l a i n e n K i h n i ä y. m. V r t. n i m i p e s ä ä n n ä h d e n : S u o m i I I j a k s o I X s. 6 5.

48 48 Jalmari Jaakkola a s u t u s k u l t t u u r i l l e, e i m i t e n k ä ä n t o d i s t a, e t t ä niillä v a n h a n e r ä k u l t - t u u r i n a i k a n a o n o l l u t a i n a k a a n s a n o t t a v a a m e r k i t y s t ä m u u t a k u i n e r ä t e i n ä. J a j o s m u i s t a a, e t t ä p u h e e n a o l e v a t j o e t o v a t k i n h a r v i n a i - sen j ä r v i k ö y h i ä t a i p i e n i j ä r v i s i ä j a e r ä k u l t t u u r i k a i k k i a l l a S u o m e s s a o l k o o n s i t t e n p u h e t t a v a r s i n a i s e n H ä m e e n, m u i n a i s e n P i r k k a l a n t a i edellä k ä s i t t e l e m i s t ä m m e p o h j o i s e n S a t a k u n n a n e r ä m a i s t a on m i l t e i p ä p o i k k e u k s e t t a j ä r v i - ja m e r e n r a n t a k u l t t u u r i a, niin t u l e e o l e t t a m u k s e m m e n ä i d e n j o k i e n m e r k i t y k s e s t ä l ä h i n n ä v a i n e r ä t e i n ä e n t i s t ä ä n i l m e i s e m m ä k s i. J a t ä m ä n k i n m e r k i t y k s e n s ä k a d o t t a v a t n e luonnollisesti t ä y d e l l e e n e r ä t e i d e n t a k a n a olleiden e r ä a l u e i d e n itsenäistyessä. E d e l l y t t ä m ä m m e k e h i t y s p r o s e s s i J a l a s j o e n j a Seinäjoen l a a k - soissa s a a lisäksi t u k e a paralleeleista k o k o t u n t e m a m m e l ä n s i s u o m a - laisen e r ä h i s t o r i an a l a l t a. N i i n p ä m e n e t t ä v ä t ensin eteläisen ja t o i s t a m i s e e n p o h j o i s en P ä i j ä n t e e n ja sen v e s i s t ö j e n i t s e n ä i s t y e s s ä sikäläiset erätiet v a r s i n a i s en H ä m e e n a s u k k a i l l e m e r k i t y k s e n s ä. S a m o i n k ä v i suurin piirtein k a t s o t t u n a m y ö s k i n v a n h a n P i r k k a l a n eräteille. 4 P a r h a a n a p a r a l l e e l i na l u o n n o n s u h t e i t a silmällä p i t ä e n o n k u i t e n k i n k e h i t y s K a r v i a n j o e n l a a k s o s s a, m i k ä, s e n j ä l k e e n k u n t ä k ä l ä i s e t k a r k k u l a i s e t e r ä n k ä v i j ä t o l i v a t m e n e t t ä n e e t sen t a k a n a o l e v a t e r ä e d u t, siinä m ä ä r i n k a d o t t i m e r k i t y k s e n s ä, e t t ä l o p u l t a v a n - h a t K a r v i a n j o e n l ä h d e s e u d u i l l a s i j a i t s e v a t e r ä j ä r v e t k i n u u d e n h ä m e e n k y r ö l ä i s e n e r ä h e r r u u d e n m u k a n a n ä y t t ä v ä t j o u t u n e e n uusiin käsiin. V a l l i t s e v a n a p i i r t e e n ä e r ä e l ä m ä n k e h i t y k s e s s ä v o i d a a n k i n j u u r i n ä i h i n e r ä j ä r v i i n n ä h d e n m a i n i t a, e t t ä s a m o i n k u i n n e v i i m e i - s e k s i o v a t t o d i s t e e n a v a n h o j e n s a s t a m a l a i s - j a u u d e m p i e n h ä m e e n - k y r ö l ä i s i n t r e s s i e n v a s t a k o h t a i s u u d e s t a näillä m a i n, ne ilmeisen eräa r v o n s a v u o k s i m y ö s k i n s i t k e i m m i n n ä k y v ä t olleen riidanalaisina h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n j a p o h j o i s e s t a p ä i n t u l e v a n p o h j a l a i s e n u u t i s - a s u t u k s e n välillä. 5 V r t. e r ä l u e t t e l o j a K. J. J a l k a s e n t u t k i m u k s e s s a P o h j o i s - H ä m e e n e r ä m a a t e t c. s s. 4 j a t u t k i m u k s e s s a m m e P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y ss V r t. t u t k : P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s.. V r t. e d. m a i n. t u t k. s. j a s e u r. 4 V r t. e d. m a i n. t u t k., e r. p a i k 5 V i e l ä v u o n n a 6 9 p u h u t a a n h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n v i h a s t a u u t i s a s u k k a i t a v a s t a a n K a r v i a n j o e l l a j a P a h a l u o m a s s a. E d e l l i s e n u u t i s a s u k k a a s t a s a n o t a a n : H a n ä r o c h å t h s k i l l i g e g a n g e r w o r d e n p l u n d r a t o c h s k ö f l a t, a f S k a n t z - o c h T a f w a s t k y r o - b o e r n a o c h s å m y c k e t m e e r a a t h? d h e i f r å n h o n o m t a g i t e n s ö l f r b ä g a r e j e m p t e b r e n d - w i n s p a n n a n o c h g i o r t h o n o m s t o r h e m b g å n g. J ä l k i m m ä i s e s t ä k e r r o t a a n s a m a a n t a p a a n : h a f w e r å t h s k i l l i g a g å n g e r w a r i t r u i n e r a t o c h p l u n d r a t a f S k a n t z o c h T a f w a s t - k y r ö b o e r n e. M a a n h a l i. a r k.

49 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 49 l ä h t e m ä l l ä siltä n ä k ö k a n n a l t a, e t t ä p u h e e n a olevilla eteläisen P o h j a n m a a n joilla a i k o i n a a n o n o l l u t m e r k i t y s t ä v a i n eräteinä, saad a a n m y ö s k i n luonnollinen s e l i t y s sille l ö y t ö k ö y h y y d e l l e, j o k a t ä ä l l ä a r k e o l o g i s e n t u t k i m u k s e n m u k a a n v a l l i t s e e esim. r a u t a k a u t e n a. V o i n e e n ä e t t u s k i n olla v ä h i n t ä k ä ä n e p ä i l y s t ä siitä, e t t ä t ä l l ö i n e n a s u t u s k u l t t u u r i siinä m ä ä r i n e d e l l y t t i e r ä k u l t t u u r i a, e t t ä m i s s ä v i i m e k s i m a i n i t u l t a p u u t t u i v a t e d e l l y t y k s e t, siellä e i m y ö s k ä ä n edellisellä o l l u t m i t ä ä n e l ä m ä n m a h d o l l i s u u k s i a. J o s pohjoispuolella v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reitin t o s i a a n o n ollut suuri e r ä m a a, j o n k a l u o m a a u k k o v a s t a v ä h i t e l l e n k u t e n v o i p ä ä t t ä ä v i e l ä e r ä ä s t ä v. 680 seuduilla t e h d y n k a r t t a s e l i t y k s e n i l m o i t u k s e s t a, m i s s ä m a i n i t a a n, e t t ä I l m a j o e n j a H ä m e e n k y r ö n v ä l i l l ä e i v i e l ä o l l u t m i t ä ä n v a r m a a r a j a a p a i n u u u m p e e n, niin y m m ä r t ä ä i l m a n m u u t a, m i t e n s u u r i v a r o v a i s u u s o n t a r p e e n esim. p a i k a n n i m i - j a k i e l e n t u t k i m u k s e l l e, j o t k a asutushistoriallisia tosiasioita j a m a h d o l l i s u u k s i a liian v ä h ä n h u o m i o o n o t t a e n s o v i t t e l e e t ä m ä n k a l t a i s i a s e u t u j a k ä s i t e l t ä e s s ä s a m a n l a i s t a m e t o o d i a j a p ä ä - t e l m ä v a r m u u t t a k u i n p u h u t t a e s s a alueesta, j o n k a k u l t t u u r i t o d i s - t e t t a v a s t i j a r i i d a t t o m a s t i o n i k i v a n h a. J a t ä l l a i n e n i k i v a n h a j a r i i d a t o n k u l t t u u r i a l u e o n t o s i a a n a i v a n edellä k ä s i t t e l e m ä m m e s e u d u n länsilaidalla olemassa. V a i n v ä h ä n m a t k a a luoteiseen p ä i n siitä, missä edellä e r ä t e i k s i e d e l l y t t ä m ä m m e j o e t y h t y v ä t, o n m u i n a i s t u t k i m u s t o s i a a n v o i n u t o s o i t t a a j a t ä m ä k u u l u u k i n sen k a u n i i m p i i n s a a v u t u k s i i n t ä s s ä m a a s s a v a n h a n j a r i k k a a n r a u t a k a u t i s e n k u l t t u u r i n. O n i l m e i s t ä, e t t ä t ä m ä t o s i a s i a o n v o i m a k k a a s t i v a i k u t t a n u t n ä i t ä s e u t u j a k o s k e v a a n a s u t u s h i s t o r i a a n j a a n t a n u t a i h e t t a erilaisiin h y p o t e e s e i h i n. E t t ä v a r s i n k i n m e i d ä n historiallisessa k i r j a l l i s u u d e s s a m m e v i i - m e v u o s i s a d a n l o p p u p u o l e l l a niin p e r i n y l e i n e n m u t t a sisällyks e l t ä ä n h y v i n h ä m ä r ä»heimo»-oppi eteläisen P o h j a n m a a n r u n s a i s t a m u i n a i s l ö y d ö i s t ä sai kiitollisen p o h j a n, o n luonnollista. N i i n p ä k a t - s o i k i n j o J. R. A s p e l i n ilmeiseksi, e t t ä t ä k ä l ä i s e t l ö y d ö t e d e l l y t t i v ä t v o i m a k a s t a g e r m a a n i l a i s t a a s u t u s t a s. o. p i e n t ä v i e r a s t a h e i m o a, T ä m ä n k y s y m y k s e n o i k e a k s i a r v i o i m i s e k s i r i i t t ä n e e j o h u o m a u t u s, e t t ä s e l - l a i s e t k i n r i k k a a t a s u t u s k e s k u k s e t k u i n K o k e m ä e n j o e n l a a k s o s s a j a H ä m e e s s ä s i j a i t - s e v a t o l i v a t e r i k o i s e n s u u r e s s a m ä ä r ä s s ä e r ä n k ä y n t i e d e l l y t y k s i s t ä r i i p p u v i a. M i t e n k ä olisi tällaisten olosuhteiden vallitessa itse e r ä m a a n laidassa sijaitseva v a n h a eteläp o h j a l a i n e n a s u t u s v o i n u t o l l a» e r ä v i l j e l y y n» n ä h d e n v ä l i n p i t ä m ä t ö n. P a l j o a l ä - h e m m ä s t o t u u t t a t u l e m m e k i n, j o s e d e l l y t ä m m e e r ä k a u p a n E t e l ä - P o h j a n m a a n s a - m o i n k u i n m y ö h ä i s e m m ä n p i r k k a l a i s a s u t u k s e n k i n p ä ä t u l o l ä h t e e k s i. V a l t. a r k. Satakunta 4

50 50 Jalmari Jaakkola j o k a s i t t e m m i n s a a v ä i s t y ä. A i v a n p ä i n v a s t a i s e l l e k i n k a n n a l l e o n s i t t e m m i n k o e t e t t u etsiä t o d i s t e i t a. T ä m ä n k ä s i t y k s e n m u k a a n o n n ä e t K y r ö n j o e n l a a k s o n a s u t u s a l u n p e r i n o l l u t s u o m a l a i n e n, j a itse t ä k ä l ä i s e t a s u k k a a t»kyröläiset» l. k a i n u l a i s e t s a m a n l a i n e n suor a a n a s u i n p a i k a l l e e n m e r e n t a k a a m u u t t a n u t»heimo k u i n m u u t k i n l ä n s i s u o m a l a i s et heimot», jollaisiin n i m e n o m a a n l u e t a a n»suomalaiset» j a»hämäläiset». V i e l ä p ä o n h e i m o n suhteellinen k r o n o l o g i a - k i n m u i h i n»länsisuomalaisiin heimoihin» n ä h d e n selvä:»kainulaiset o l i s i v a t v i i m e i n e n l ä n s i s u o m a l a i n e n h e i m o, j o k a m e r i t s e s i i r t y i Suomeen.» Y h t y e n J. R. A s p e l i n i n t e o r i a a n n ä h d e n o s a l t a siihen mielipiteeseen, j o n k a A. H a c k m a n o n S u o m e n v a n h e m p a a r a u t a k a u t t a k o s k e v a s s a t e o k s e s s a a n h a h m o i t e l l u t, t ä y t y y m e i d ä n k a t s o a t e o r i a a 4 eteläiselle P o h j a n m a a l l e s u o r a s t a a n t u l l e e s t a s u o m a l a i s e s t a»heimosta» k a i k i l t a k o h d i l t a a n e p ä t y y d y t t ä v ä k s i. N i i n p ä lienee j o a r k e o - logiselta k a n n a l t a s e l v ä ä, e t t ä»heimon» s i i r t y m i s t e o r i a i l m a n, e t t ä eteläpohjalaiselle r a u t a k a u d e n k u l t t u u r i l l e v o i d a a n o s o i t t a a m i t ä ä n i l m e i s t ä j a v a s t a a v a a k u l t t u u r i a I t ä m e r e n e t e l ä r a n n a n s u o m a l a i s - alueilta, o n t ä y s i n m i e l i v a l t a i n e n. N i i n i k ä ä n o n o l e t t a m u s j o a l k u - p e r i n P o h j a n m a a l l e a s e t t u n e e n h e i m o n s u o m a l a i s u u d e s t a t ä y d e s s ä ristiriidassa sen y l e i s k a r a k t e r i s t i i k a n k a n s s a, j o n k a a r k e o l o g i n e n t u t k i m u s J. R. A s p e l i n i s t a l ä h t i e n on t ä k ä l ä i s e s t ä l ö y d ö i s t ä a n t a n u t. 5 J a o n k o h a n h e l p o m p a a e d e l l y t t ä ä suupohjalaiselle k u l t t u u r i l l e s u o - m a l a i s t a l ä h t ö e t a p p i a k a u k a a I t ä m e r e n t a k a a k u i n m o n i n v e r r o i n l ä h e m m ä s t ä K o k e m ä e n j o e n l a a k s o s t a, jolla niin k a u a n k u i n v o i m m e historiaa seurata, o n ollut elimellistä y h t e y t t ä pohjoiseen päin? T a i m i t e n k ä v o i d a a n a r k e o l o g i s e s t i t o i s a a l t a v ä i t t ä ä, e t t ä»kainulaiset» o l i v a t m y ö h ä i s i n S u o m e e n t u l l u t l ä n s i s u o m a l a i n e n h e i m o j a t o i s a a l t a k u i t e n k i n k i e l t ä ä m a h d o l l i s u u s, e t t ä h e o l i s i v a t t u l l e e t K o k e m ä e n - j o e n l a a k s o s t a, sillä perusteella, e t t ä» K y r ö n j o e n s u u p u o l e n v a n h i n s u o m a l a i n e n asutus» o n y h t ä v a n h a k u i n a s u t u s S a t a k u n n a s s a j a H ä m e e s s ä k i n? Miltei v i e l ä m e r k i l l i s e m p i ä o v a t kielelliset t o d i s t e e t a l k u p e r ä i - sen s u u p o h j a l a i s e n»kainulaisheimon» h y v ä k s i. N i i n p ä o n k a t s o t t a v a e h d o t t o m a n v a r m a k s i, e t t ä k a i n u l a i s n i m i, jos s e k e r t a j o h t u u»kai- A s p e l i n : K y r ö l ä i s e t, P o h j a n m a a I s. 5. J. L a u r o s e l a : K v e e n - K a i n u l a i s k y s y m y s. H i s t. A r k. X X I I, I I. 4 s J. L a u r o s e l a, e d. m a i n. t u t k., s a m. p a i k. 4 A. H a c k m a n : D i e ä l t e r e E i s e n z e i t i n F i n l a n d s Vrt. p ä ä p i i r t e i s t ä s e l o s t u s t a m m e t ä s t ä j ä l e m p ä n ä.

51 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 5 n u u n m a a s t a» ja» m a a k u n n a n k a i n u u s t a luonnosta», ei t o d i s t a v ä h ä ä - k ä ä n»kainulaisten» o l e t e t u n i t ä m e r e n t a k a i s e n h e i m o y h t e y d e n p u o - lesta j a v o i n e e t u s k i n olla m a h d o l l i n e n k a a n m u u t e n k u i n»ylempänä» a s u v i e n n ä k ö k a n n a l t a. J a m i t e n k ä t o d i s t a i s i s e s e i k k a,»että K y r ö s s e - l ä n pohjois- s a m o i n k u i n sen e t e l ä p u o l e l l a k i n o l e v a s t a a l u e e s t a a l k u a a n o n k ä y t e t t y K y r ö n i m i t y s t ä», e t t ä k u i t e n k i n» k u m p i k i n p i t ä j ä olisi s a a n u t n i m e n s ä t o i s i s t a a n r i i p p u m a t t a»! O n h a n n ä e t p ä i v ä n s e l v ä ä, e t t ä K y r ö n i m e n s i i n ä k i n t a p a u k s e s s a, e t t ä s e olisi l u o n n o n n i m i, o n t ä y t y n y t s a a d a a l k u n s a j a m e r k i t y k s e l l i s e n j a alueellisen sisällyksensä, m i k ä luonnollisesti e d e l l y t t i s e u d u n t u n t e m u s t a, j o k o eteläisestä K y r ö s t ä t a i o l e t e t u n kainulais-»heimon» a s u i n p a i k o i l t a j a t ä - t e n elimellisesti l a i n a u t u a j o k o e t e l ä s tä pohjoiseen t a i p ä i n v a s t o i n. Y h t ä e p ä t y y d y t t ä v i k s i j ä ä v ä t y r i t y k s e t t o d i s t a a»että m a a k u n - n a n o m i n a i s i m m a t p a i k a n n i m e t o v a t sille yksinomaisia». E t t e i esim. M u s t a s a a r e n r u o t s a l a i s t u n e e l l a alueella t a v a t t a v i l l a j a m o n e s s a s u h - teessa t u r m e l t u n e i l l a nimillä, j o t k a p e r i n s u u r e k s i o s a k s i o v a t l u o n n o n - n i m i ä j a v a r m a a n t ä k ä l ä i s e s t ä s u o m a l a i s e s t a e r ä n k ä y n n i s t ä p e r i y - t y n e i t ä, v o i d a p a l j o n t o d i s t a a siitä k a i n u l a i s h e i m o s t a, j o n k a j ä l k i ä k o e t e t a a n s e l i t t ä ä K y r ö n s e u d u i l la s. o. p a l j o a s y v e m p ä n ä s i s ä m a a s s a, o n i l m e i s t ä. J a m i t ä n i m e n o m a a n P o h j a n m a a l l e o m i n a i s t a o n s e m - moisissa itse» K y r ö n p i t ä j ä s t ä» luetelluissa n i m i s s ä k u i n H a k o m ä k i, O j a n i e m i, S e l k ä m ä k i, H i i r i p e l t o, A r r a p e l t o, H e v o n k o s k i, T e r v a j o k i, P e r ä l ä, H a k o l a, P y h ä k o s k i, H a a p a k o s k i, N e n ä t t ö m ä, J a l a s j ä r v i, N ä s e l ö ö s b y, P e l t o n i e m i, S e i n ä j o k i, S a a r e n s i v u, S a v i l a h t i, S a a r e n p ä ä, R e k i p e l t o, L u m i k y l ä, M ä k i p ä ä, R e k i j o k i, y. m., joille j o k o t ä y d e l - lisiä t a i läheisiä t y y p p e j ä a i n a k i n s u u r e l t a o s a l t a j a n i m e n o m a a n S a t a k u n n a s t a p ä i n o n o s o i t e t t a v i s s a. J a j o s e i l ä h d e siitä e n n a k k o - v a a t i m u k s e s t a, e t t ä k a i k k i e n P o h j a n k y r ö n k y l ä n i m i e n p i t ä ä l ö y - t y ä j u u r i n i m e n o m a a n H ä m e e n k y r ö n k y l ä n i m i s t ö s t ä, v a a n p ä i n - 4 v a s t o i n p i t ä ä m a h d o l l i s e n a, e t t ä s e k ä H ä m e e n - e t t ä P o h j a n k y r ö n n i m i s t ö o v a t a l k u a a n l ä h i n n ä j o h d e t t a v i s s a s a m a s t a r i n t a s e u d u s t a, s. o. K y r ö s j ä r v e n l a s k u r e i t i n s u u s e u d u l t a, niin p u h u u v a n h i n j a erik o i s i n n i m i s t ö, k u t e n v a r s i n k i n h e n k i l ö n i m i s t ä j o h d e t u t k y l ä n i m e t, p a l j o a v o i m a k k a a m m i n K y r ö s r e i t i n s u u s e u d u n y n n ä H ä m e e n k y r ö n V r t. L a u r o s e l a : E d. m a i n. t u t k. s. 44. T o i v o m m e v o i v a m m e p a l a t a p i a n k a i - n u l a i s k y s y m y k s e e n k o k o n a i s u u d e s s a a n t o i s e s s a y h t e y d e s s ä. V r t. L a u r o s e l a, e d. m a i n. t u t k. s Vrt'. n i m i i n n ä h d e n, L a u r o s e l a, e d. m a i n. t u t k. s Y l i m a l k a i s i n k i n s i l m ä y s s u o m a l a i s i i n e r ä - j a u u t i s a s u t u s n i m i i n o s o i t t a a, e t t e i k a a v a m a i s e l l e k ä s i t y k s e l l e, e t t ä e r ä n k ä v i j ä k y l ä n n i m i i t s e s t ä ä n t u l i s i u u d e n e r ä - t a i u u i t i s k y l ä n n i m e k s i, s a a m u u t a k u i n h a r v o i s s a p o i k k e u s t a p a u k s i s s a t u k e a.

52 5 Jalmari Jaakkola j a P o h j a n k y r ö n elimellisen y h t e y d e n p u o l e s t a k u i n k y l ä n i m i s t ö esim. sellaisilla v a r m a s s a elimellisessä k e s k i n ä i s e s s ä y h t e y d e s s ä olleilla alueilla k u i n E u r a s s a E u r a j o e l l a, K o k e m ä e l l ä U l v i l a s s a, S a s t a m a l a s s a M e r i k a r v i a l l a j. n. e. J o s j ä t ä m m e n ä e t s e n t a p a i s et y l e i s t y y p p i s e t t a i m y ö h ä i s i l t ä t u n t u v a t n i m e t k u i n P a l o, M u r t o K o k k o, G r e k i l ä, T å r s t i l a, S w ä r t i l a, Gråssila, I v a r l a y. m., joilla o n v a s t i n e i t a m u u a l l a j a v a r s i n k i n Y l ä - S a t a k u n n a s s a, s y r j ä ä n, niin v o i - d a a n v a r s i n monelle j a, m i k ä l i m a k u m m e m y ö n n e t ä ä n o i k e a a n o s u - neeksi, erikoisen t y y p i l l i s e l l e eteläpohjalaiselle k y l ä n n i m e l l e l ö y t ä ä v a n h o j a v a s t i n e i t a j u u r i K y r ö s j ä r v e n l a s k u r e i t i n s u u n y m p ä r i s t ö l l ä t a v a t t a v a s t a h e n k i l ö n i m i s t ö s t ä. M a i n i t t a k o o n k y s y m y k s e e n t u l e - v i s t a S u u p o h j a n v a r h a i s i m m i s s a verokirjoissa e s i i n t y v i s t ä k y l ä n - n i m i s t ä sellaiset k u i n A n d i l a, K a i s i l a, Y r y s e l ä ( H y r y s e l ä ), P a l h u i j a i s (Palhojainen), K ä t i l ä, I k o i l a, K u t t i l a, ( K u u t t i l a ) Laurola, U l u i l a (Ulvila), H e i j c k o l a ( H e i k k o l a ), P å c t o i l a (Pohtoila), W a l d a r l a ( V a l t a a l a ), O r i m a l a, K a u k o i l a, T o r c k o i l a ( T o r k k o i l a ), L e m b o i j l a ( L e m p o i l a ), T o p p a r i a, T a p o i l a, J y r ä l ä, M i e m o s, V å i j t e b y, V o i t i l a, O r a v a i n e n j a j o n k u n v e r r a n m y ö h e m m i s t ä e s i m. n i m e t E k o i l a, P o s s o i l a, H ä r m ä, R u h a y. m. N ä i t ä v a s t a a v a t e d e l l y t e t y l l ä y l ä s a t a k u n t a l a i s e l l a alueella h e n k i l ö n i m e t. A n d i l a n, K y r ö, K u k k o i l a 5 4 6, A n d i l a n, P i r k k a l a, K a n k a a n t a k a, A n d i l a n, V e s i l a h t i, S o v o l a, 5 4 6, K a i s i, P i r k k a l a, M ä k i k y l ä 546, K a l d z i l a, k y l ä, T y r v ä ä 5 4 6, H y r y, V e s i l a h t i, H u h t a a 5 4 6, P a l h o, k y l ä, V e s i l a h t i, 5 4 6, P a l h u s?, k y l ä, H u i t t i n e n 546, P a l h u x e n, H u i t t i n e n, P a l u s , K ä t y, K y r ö, I k a a l i n e n 5 5 4, K æ t t o y?, K a l l i a l a, Kah i m a l a 5 4, I k o i l a, T y r v ä ä, S t o r m i l a 5 4 6, I k o n, K a r k k u, 6 5 A l u s k y l ä, I k a l i s, 5 4 6, I c k a l a i n e n, K a n g a s a l a 5 5 7, I j c k i n e n, 7 5 5, K u t t i, K y r ö, V a t s i a l a j a U r j a i n e n, 5 4 6, K u t t i l a, H u i t t i n e n N i m i e n k i r j o i t u s t a v a s s a o l e m m e l i i a n k i r j a v u u d e n e s t ä m i s e k s i s a m o i n k u i n s e n v u o k s i, e t t ä e s i t ä m m e k ä s i t y k s e m m e e t e l ä p o h j a l a i s i s t a n i m i s t ä k o h d a k k o i n y k s i - t y i s k o h t a i s e m m i n, t y y t y n e e t L a u r o s e l a n e d. m a i n. t u t k. n o u d a t t a m a a n k i r j o i t u s - t a p a a n. V a l t. a r k. N : o 9 7. V r t. l i s ä k s i e s i m. H ä m e e n k y r ö n n i m e ä H y r y l a m p i, ( M a a n m i t t. h a l l. a r k. A 7 ) j a E u r a j o e n H y r y s t e n l a a k a. S u h d e H y r y n e n ~ H y r y s e l ä o n v e r r a t t a v i s s a s e l - l a i s i i n e t e l ä p o h j a l a i s i i n s u h t e i s i i n k u i n Y l i n e n ~ Y l i s e l ä, L a u r o n e n ~ L a u r o s e l a y. m. E t t ä H y r y o n n i m e n j u u r i s a n a v o i p ä ä t t ä ä m y ö s Y l i s t a r o n H y r y l ä n i m e s t ä. 4 K y l ä n n i m i i l m e n e e v a n h e m m i s s a k i r j a a n p a n o i s s a e n i m m ä k s e e n h : l l i s e n a. 5 V a l t. a r k. N r o H e i k k i O j a n s u u : K a l l i a l a n s e u r a k u n n a n k e s k i a i k a i s e t k i r k o n t i l i t. S a t a k u n t a I I I s M a i n i t a a n K a n g a s a l a n k ä r ä j i l l ä V a l t. a r k. N : o 9 7.

53 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri , L a u r a, K a n g a s a l a, O r i v e s i 5 4 6, L a u r a i n e n, er. lähteisiä, K a n g a s a l a, O r i v e s i, L a u r o s t e n, L o i m a a, E m a u s, 546, U l u j, Ulffui j. n. e. K a l l i a l a, 4 7 9, 486, 487 y. m, U l v i l a j. n. e. K a l l i a l a 488, Ulffui, T y r v ä ä 546, U l v i l a, t u n n e t t u p i t ä j ä n n i m i, H e i c k u, K y r ö, U r j a i n e n 5 4 6, H e i c k u, K a r k k u, S a r k o l a, 546, P o c h t o i, P i r k k a l a, L i e l a h t i 546, P o c h t o i, P i r k k a l a, K a n k a a n t a k a, 5 4 6, P o c h t o i, L e m p ä ä l ä, H a i l u 5 4 6, P o c h t o i l a, L e m p ä ä l ä, 5 4 6, V a l u a r, P i r k k a l a, R i u n o j a, 546, W a l d a r j, P i r k k a l a, O t a v a l a, 546, W a l d a r i, P i r k k a l a, K o r v o l a, 546, Orais?, K y r ö, V i l j a k k a l a 546, O r a h a, K y r ö, K i i a l a 546, K a v k o y, K a w k o j. n. e., K a l l i a l a 469, 480, 4 j. n. e., K a u k o l a j. n. e. K a l l i a l a 4 7 9, 480, j. n. e., T o r k o i l a n, , K y r ö n k ä r., L e m b o i l a n, K y r ö 5 5 4, L e m b i, K y r ö, V i l - 6 j a k k a l a 546, L e m b o i, K y r ö, V i l j a k k a l a 5 4 5, L e m b o i, P i r k k a l a, 7 R i u n o j a 5 4 6, L e m p o i s, k y l ä, L e m p ä ä l ä, 546, T o p p a r, P i r k - k a l a, P i r k k a l a 546, T a p o l a, V e s i l a h t i, V e s i l a h t i, 546, T a - p o l a, K a n g a s a l a, T u r s o l a 5 4 6, I y r ä, K y r ö, I n k u l a 5 4 6, Mem o i j, P i r k k a l a, V a s t a m ä k i, 546, M e m o i l a, k y l ä, L e m p ä ä l ä, 546, M e m o i j, L e m p ä ä l ä, A h t i a l a 5 4 6, V o i j t i n e, K a n g a s a l a, T a i p a l e 5 4 6, O r a v a i n e n, K y r ö, 5 5 4, O r a v a i n e, K y r ö, K a l k u n - 8 m ä k i, 5 7, O r a v a i n e, O r a w a i j n e n n, K a r k k u, 5 5, O r a u a n, 8 8 K a r k k u, K i t t i l ä 5 4 6, O r a u a n, O r a u a, K a n g a s a l a T u r s o l a, 5 4 6, 8 E q u o s t j. n. e., K a l l i a l a 48, 487 j. n. e., E k o l a j. n. e. K a l l i a l a, 478 j. n. e., E k o l a y n, E k o l a y n e n 4 7 9, 4 8 j. n. e., Possi, P i r k k a l a, 9 L i e l a h t i 5 4 6, H æ r m e, K a l l i a l a, 5, 5 6, H e r m ä, T y r v ä ä, L o u - 0 saja, H e r m e l ä, P i r k k a l a, H a t a n p ä ä 5 4 6, R u h a n p i r t t i, R u h a n n i i t t u, 0 V a l t. a r k. N : o 9 7. V r t. v a i h t e l u u n H e i k k u ~ H e i k k o l a l u k u i s i a e s i m e r k k e j ä t y y p p i ä k a s v u ~ k a s v o. H e i k k i O j a n s u u : V i i m. m a i n. t u t k. s. 4. J o s O r i s m a l a n n i m e s s ä - l a - p ä ä t e t t ä e d e l t ä v ä - m a o n s e l i t e t t ä v i s s ä j o h d a n - n a i s a i n e k s e k s i, k u t e n O j a n s u u ( S u o m a l. p a i k a n n i m i t u t k i m u s t a ss. 6 6 ) o t a k s u u, n i i n v o i s i o l e t t a m a l l a v a i h t e l u a A u v a i n e n ~ A u v i n e n, A u v a i s ~ A u v i s, e d e l l y t t ä ä O r a i s - m u o d o l l e r i n n a k k a i s m u o d o n O r i s. T ä m ä e s i i n t y y k i n I k a a l i s t e n n i m e s s ä O r i s - j u o n e n m o i s i o. M a a n m i t t. h a l l. a r k. A 4. 4 H e i k k i O j a n s u u : V i i m. m a i n. t u t k. s V r t. n i m e ä T o r k k o l a, O r i p ä ä 4. F i n l. M e d. U r k. I I s. 8. V r t. T o r k k o - n i m e ä m y ö s K y r ö n v a n h a s s a e r ä k y l ä s s ä R i u t a s k o r v e s s a. 6 K y r ö n k ä r V a l t. a r k. N : o L e m b o i - m u o t o e s i i n t y y i l m e i s e s t i e d e l l i s e n ä v u o t e n a m a i n i t u n L e m b i - n i m e n r i n n a k k a i s m u o t o n a. V a l t. a r k. N : o 9 6 a. 8 V r t. t u t k. P i r k k a l a i s l i i k k. s y n t y s H e i k k i O j a n s u u : V i i m. m a i n. t u t k. s.. 0 V a l t. a r k. N : o 9 7. V a i h t e l u s t a P o s s i ~ P o s s o i v r t. e d. e s i m. L e m b i ~ L e m b o i y. m.

54 54 Jalmari Jaakkola 5 5, 5 7, Se s e i k k a, e t t ä eräitä edellä m a i n i t t u j a h e n k i - l ö n i m i ä t a v a t a a n v i e l ä k a u e m p a n a k i n S a t a k u n n a s s a j a H ä - m e e s s ä, e i n ä h d ä k s e m m e h e i k e n n ä o l e t t a m u s t a S u u p o h j a n v a n - h i m m a n k y l ä n i m i s t ö n j a p u h e e n a olleen v a r s i n r a j o i t e t u n j a v a n - h a n y l ä s a t a k u n t a l a i s e n h e n k i l ö n i m i s t ö n elimellisestä y h t e e n - k u u l u m i s e s t a. I h m e t t ä ei m y ö s k ä ä n ole, e t t ä niistä k a u k a i s i s t a ajoista lähtien, j o i t a k ä s i t t e l e m ä m m e n i m i y h t e y s e d e l l y t t ä ä, j o t k i n n i m e t, k u t e n e s i m. K e i j p p i l ä j a Laihia, o v a t v o i n e e t y l i s e s t ä S a t a - k u n n a s t a h ä v i t ä j a e s i i n t y v ä t, s i k ä l i k u i n n i m i a i n e h i s t o a n y k y i s i n t u n n e m m e, h u o m a t t a v a s t i l o i t o m m a l l a, k u t e n esim. K e i j p i, K o k e - m ä e n S ä p i l ä s s ä 546, K e i j p i, H u i t t i s t e n ( K a u v a t s a n ) K u l k k i l a s s a, 546, Laijhia, K i u k a i s t e n K ö y l i j o e l l a, 546, e t t ä eräille nimille, k u t e n Lijskilä ( L y y s k y l ä ), Mieltilä (Mieltylä), P e d m a l a, H e l s o l a, H i i p a k k a l a, P o u t t u l a, N a p u e, j o i s t a e r ä ä t e s i i n t y v ä t L a i h i a n p u o - 4 lella, e m m e ole v o i n e e t v i e l ä t a v a t a v a s t i n e i t a j a e t t ä p a r i n n i m e n, sellaisen k u i n H i j r å (Hiiro?) l. H y r i e ( H y y r i ä ), R i a r e c t o (Riarehto) 5 a l k u p e r ä i s t ä ä ä n n e a s u a o n v a i k e a t o d e t a. E t t e i v i i m e k s i k ä s i t e l - t y j e n v e r r a t t a i n v ä h ä l u k u i s t e n n i m i e n n o j a a n k u i t e n k a a n m i t e n k ä ä n v o i d a p e r u s t a a edes h y p o t e e s i a m i s t ä ä n v a n h a s t a»heimosta», o n p ä i v ä n s e l v ä ä j o y k s i n s i i t ä k i n s y y s t ä, e t t ä a i n a k i n y h t ä s u u r t a ellei s u o r a s t a a n s u u r e m p a a n i m i s t ö e r o a v a i s u u t t a t a v a t a a n m o n i l l a alueilla, j o i d e n historiallista j a a s u t u k s e l l i s t a y h t e y t t ä e i v o i v a k a v a s t i a s e t t a a e p ä i l y k s e n l a i s e k s i. J a o m i t u i n e n tosiasia on, e t t ä j u u r i eräisiin n ä i s t ä n i m e l t ä ä n e p ä m ä ä r ä i s i s t ä p o h j a l a i s k y l i s t ä, k u t e n e s i m. N a p u e e n, 6 j o k a j o n i m i a s u n s a k i n p u o l e s t a v o i d a a n l u k e a s a m a a n t y y p p i i n k u i n esim. H ä m e e n k y r ö n K a n a e, P i r k k a l a n V e h k u e ( V e c h k u e ), H i i p a k - k a l a a n, j o k a n i i n i k ä ä n o n j u u r i H ä m e e n k y r ö s s ä j a sen e m ä s e u d u i l l a 7 Vrt. ed. mainittuja tämännimisiä eräalueita. Kun kaikkien käsittelemiemme nimipesien»kärki» on Ylä-Satakunnassa, niin ei se seikka, että eräitä mainitsemiamme nimiä, kuten esim. Miemo, Kauko y. m. tavataan syvemmältäkin Lounais-Suomessa ja Hämeessä heikennä tekemiämme johtopäätöksiä. Maantieteellisten olojen kannalta ei näet näiden nimien kulkeutumista p o h j o i s e e n v o i a j a t e l l a k e r n a a s t i m a h d o l l i s e k s i m u u t e n k u i n K y r ö n e r ä r e i t t i ä m y ö t e n. V a l t. a r k. N : o N i m e l l e o n t u s k i n t a r v i s, k u t e n o n t e h t y, e t s i ä s k a n d i n a v i s t a v a s t i n e t t a. 5 M i k ä l i v o i s i l u o t t a a t ä h ä n k i r j o i t u s t a p a a n, olisi n i m e l l ä s e l v ä v a s t i n e H ä m e e n - k y r ö n H i i r o i s t e n n i m e s s ä. 6 M i n k ä t ä h d e n n i m e ä p i d e t ä ä n s k a n d i n a v i s p e r ä i s e n ä, o n m e i s t ä k ä s i t t ä m ä - t ö n t ä. J o h t o p ä ä t e o n n ä e t s e l v ä s t i s u o m a l a i n e n j a n i m i ä, j o i d e n j u u r i a i n e s o n h ä m ä r ä, o n n i m i s t ö s s ä, j o n k a s u o m a l a i s p e r ä i s y y t t ä e i o l e a s e t e t t u e p ä i l y k s e n a l a i s e k s i, p e r i n s u u r i m ä ä r ä. 7 N i m e n j o h t a m i s t a s k a n d i n a v i s i s t a s a n o i s t a H i + b a c k a t ä y t y y l i e v i m m i n s a - n o e n p i t ä ä k o k o l a i l l a k e i n o t e k o i s e n a j a u s k a l l e t t u n a.

55 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 55 niin perin y l e i s t ä n i m i t y y p p i ä V i l j a k k a l a, K i l v a k k a l a, L e m m a k k a l a, H i i t i k k a j. n. e., l i i t t y y v a n h o j a t a r u j a h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n e r ä t o i - m i n n a s t a. K a i k k e a v a r o v a i s u u t t a k i n a s u t u s - j a e r ä t a r i n o i h i n n ä h - den n o u d a t t a m a l l a t ä y t y y n ä e t p i t ä ä k o k o lailla k e i n o t e k o i s e n a s e l i t y s t ä, e t t ä t ä l l a i n e n t a r u j e n p a i k a l l i s e n t a m i n e n olisi s e l i t e t t ä v i s s ä v a i n K y r ö n j a H ä m e e n k y r ö n n i m i e n s a m a n l a i s u u d e s t a. E d e l l ä a n n e t u n S u u p o h j a n k y l ä n n i m i ä k o s k e v a n v e r t a i l u n rinnalla v o i d a a n v i e l ä e s i t t ä ä s e y h t ä l ä i s y y s, j o k a v a l l i t s e e e r ä i d e n k u m - m a l l a k i n t a h o l l a e s i i n t y v i e n v i e l ä l a a j e m p i a a l u e i t a t a r k o i t t a v i e n n i m i e n välillä. M i s t ä m u u a l t a s a a d a a n esim. n i i n k o m e a j a y h t ä - j a k s o i n e n linja s u u r i a l u o n n o n n i m i ä k u i n se, j o n k a sellaiset l a a j a l t i t u n n e t u t n i m e t k u i n K y r ö s k o s k i, K y r ö s j ä r v i, K y r ö n k a n g a s j a K y r ö n - j o k i m u o d o s t a v a t j a j o t a l i s ä k s i sellaiset i k i v a n h a t a s u t u s n i m e t k u i n K y r ö ( H ä m e e n k y r ö ), K y r ö ( P o h j a n m a a l l a ) j a K y r o b o a m i n n e v i e l ä v a h v i s t a v a t, v a i k k a K y r ö n e t e l ä p u o l e l t a o n k i n t a r j o n a r i k a s m ä ä r ä paralleeleja k u t e n L a p p i L a p i j o k i, E u r a ~ E u r a b o a m i n n e, K o k e - m ä k i ~ K o k e m s a a r i, K u m o ~ K u u m i n a i n e n, K u m o ~ K u m b o o a, H v i t t i s ~ H v i t t i s b o f j ä r d, S a s t a m a l a ~ S a s t m o l a ja p o h j o i s p u o l e l ta i k i v a n h a n i m i y h t e y s B i r k a l a ~ B i r k a l a b o a. E s i t t ä m ä i m m e K y r ö - n i m i e n p e i t t ä m ä n a l u e e n m o l e m m i n p u o l i n t a v a t t a v i a a n a l o g i o i t a v a s t a a n k a t s o t t u n a j ä ä e p ä i l y s, e t t ä H ä m e e n k y r ö j a P o h j a n m a a n K y r ö, K y r o b o a m i n n e e i v ä t olisi v a n h a s s a, elimellisessä y h t e y d e s s ä k e s k e n ä ä n, j o i t s e s s ä ä n t a v a t t o m a n h e i k o l l e pohjalle. J a j o s o t t a a h u o m i o o n, e t t ä v e s i t i e t K y r ö - n i m i e n p i i r t ä m ä l l ä alueella o v a t a i n a - k i n suunnilleen y h t ä edulliset k u i n sen m o l e m m i l l a s i v u s t o i l l a j a e t t ä» K y r ö n k a n g a s» n i m e n o m a a n P o h j a n m a a n K y r ö ö n k u l j e t t a e s s a m u o d o s t a a m a a t i e n, j o l l a i s t a ei ole K y r ö a l u e e n s i v u s t o i l l a ja h a r - v o i s s a p a i k o i s s a m u u a l l a k a a n m a a s s a m m e t a r j o n a, n i i n t u l e e k y - s y m y k s e s s ä o l e v a n e p ä i l y k s e n asiallinen o n t t o u s e n t i s t ä ä n i l m e i s e m - m ä k s i. J a k u n P o h j a n m a a n historia, k u t e n esim. v a n h i n v e r o t u s - historia j a m a a n ilmeisesti i k i v a n h a hallinnollinen y h t e y s S a t a k u n n a n k a n s s a n i i n i k ä ä n r a t k a i s e v a s t i p u h u v a t P o h j a n m a a n K y r ö n j a Y l ä - S a - t a k u n n a n v a n h a n elimellisen y h t e y d e n p u o l e s t a, niin e i n ä h d ä k s e m m e k y s y m y k s e s s ä olevalle e p ä i l y k s e l l e j ä ä v ä h i n t ä k ä ä n r e a a l i s t a t u k e a. E r ä ä t m u u t k i n, k y l ä ä l a a j e m p a a a l u e t t a t a r k o i t t a v a t eteläp o h j a l a i s et n i m e t s a a v a t S a t a k u n n a n j a n i m e n o m a a n Y l ä - S a t a k u n a n V r t. J. R. A s p e l i n : K o k o e l m i a m u i n a i s t u t k i n n o n a l a l t a s J. R. A s p e l i n : K y r ö l ä i s e t. P o h j a n m a a I. T ä m ä o n p i t ä j ä n v a n h i n v i r a l l i n e n m m i. V r t. F i n l. M e d. U r k. I I I s. 0 ja Must. kirj. s. 55. V r t. n i m i e n y h d i s t ä m i s e e n n ä h d e n e s i t y s t. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s. 6 6.

56 56 Jalmari Jaakkola v a n h a s t a p a i k a n - j a h e n k i l ö n i m i s t ö s t ä r i i t t ä v ä n s e l i t y k s e n. N i i n p ä v e r r a t t a k o o n v a i h t e l u u n I l m a j o k i I l m o l a n i m i j u u r i a sellaissssa nimissä k u i n I l m a r i s, 540 I l m a r i s t h n, 5 5 ( n o m i n a t i i v i s t a I l m a - rinen), k y l ä, P i r k k a l a, I l m a r i s b y, k y l ä, L o i m a a, 540, v. 66 v a n - h a n a r a j a p a i k k a n a m a i n i t t u I l m o i t a r a n (Ilmoittaren?) j e r f v i j a p a r i a H ä m e e n I l m o l a a. S a m o i n s a a t t a a v i i t a t a sellaisiin n e l j ä n n e s k u n t i a t a r k o i t t a v i i n p o h j a l a i s n i m i i n k u i n Y l i s t a r o j a A l a s t a r o ( j ä l k i m m ä i n e n m y ö s k y l ä n n i m e n ä L a p u a l l a ), j o i h i n o v a t v e r r a t t a v i s s a y l ä s a t a - k u n t a l a i s e t n i m e t T a r o, K y r ö, I k a a l i n e n, 5 5, j a t u n n e t u t j a v a n - 4 h a t A l a s t a r o j a Y l i s t a r o - n i m e t S a t a k u n n a s t a, m u i t a n i m i y h t ä l ä i - s y y k s i ä m a i n i t s e m a t t a. J o s edellä a n t a m a m m e n i m i a n a l y y s i k a t s o t a a n p ä ä p i i r t e i l t ä ä n o i k e a a n osuneeksi, niin a n t a a S u u p o h j a n v a n h i n p i t ä j ä - j a k y l ä - n i m i s t ö erikoisen m i e l e n k i i n t o i s t a a i n e h i s t o a v a n h i m p i e n t ä k ä l ä i s t e n asutusoloje n arvioimiseen. N i i n p ä n ä k y y, e t t ä S u u p o h j a n erikoisin n i m i s t ö j a v a r s i n k i n s e osa siitä, jolla o n i l m e i n e n y h t e y s v a n h a n y l ä s a t a k u n t a l a i s e n h e n k i l ö - n i m i s t ö n k a n s s a s u u r i n p i i r t e in o s u u j u u r i sille alueelle, j o k a m y ö s k i n arkeologisesti o s o i t t a u t u u e t e l ä p o h j a l a i s en k u l t t u u r i n v a r s i n a i s e k s i k e s k u s k o h d a k s i. J o t ä m ä s e i k k a v i i t t a a siihen, e t t ä k y s y m y k s e s s ä o n v a r s i n v a n h a k u l t t u u r i v a i k u t u s. J a s a m a a n s u u n t a a n p u h u u s e k i n asianlaita, e t t ä S u u p o h j a n k y l ä n i m i s t ö e i v i i t t a a v a i n H ä m e e n - k y r ö ö n e i k ä l ä h i n n ä sen pohjoisiin k y l i i n, v a a n v o i m a k k a a s t i t ä m ä n eteläosiin y n n ä l ä h i m p ä ä n r i n t a m a a h a n. T ä l l a i n e n a s i a n t i l a e i n ä e t ole v a i k e u d e t t a y m m ä r r e t t ä v i s s ä m u u t e n k u i n e d e l l y t t ä m ä l l ä, e t t ä S u u p o h j a n v a n h i n s u o m a l a i n e n n i m i s t ö o n s y n t y n y t a i k a a n, jolloin K y r ö s j ä r v e n v e s i s t ö v a r s i e n a s u t u s e i v i e l ä s a a n u t a i k a a n p o h - joiseen s u u n t a u t u v a n v e s i t i e n j a eräintressien k a t k e a m i s t a. E t t ä k a u k o - j a asutusintressit, j o i s t a S u u p o h j a l l e j a Y l ä - S a t a k u n n a l l e niin h u o m a t t a v a n s u u ri y h t e i n e n n i m i s t ö k e r t o o, k a u k a i s e e n p o h j a a n t u l i v a t K y r ö n eräreitillä a l u k s i erikoisen v o i m a k k a a s t i e t u a l a l l e, s a a lisäksi m i t ä v a i v a t t o m i m m a n m a a n t i e t e e l l i s en s e l i t y k s e n P o h j a n - lahdelle p y r k i m i s e s t ä. S a m a l l a k u n edellä a n n e t u n e s i t y k s e n m u k a a n K y r ö s j ä r v e n r a n t o j e n a s u t u k s e l l i n e n» t u k k e u t u m i n e n» o s o i t t a u t u u s e k u n d ä ä r i - V a l t. a r k. N r o 9 0. V a l t. a r k. N r o N i m i o n m i e l e n k i i n t o i n e n s e k ä s e n j o h d o s t a, e t t ä s e n n o j a l l a v o i d a a n t o d e t a y l ä s a t a k u n t a l a i n e n n i m i v a i h t e l u I l m a ~ I l m o i s a m o i n k u i n m a h d o l l i s e n - t a r - p ä ä t - t e e n s ä p u o l e s t a. M a a n m i t t. h a l i. a r k. 4 V a l t. a r k. N r o 95.

57 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 57 seksi i l m i ö k s i, k i i n t y y m i e l e n k i i n t o erikoisen v o i m a k k a a s t i siihen s u o m a l a i s e e n a s u t u s k e r ä ä n, j o k a h a r m a a s s a m u i n a i s u u d e s s a m u o d o s - t u i S u u p o h j a a n K y r ö n j o e n varrelle. J a v a r s i n k i n t u n k e u t u u r a t k a i s - t a v a k s i k y s y m y s, m i n k ä l a i s e k s i t ä k ä l ä i s e n a r k e o l o g i s en l ö y t ö a i n e k - sen j a j u u r i sen r i k k a i m m a l l e i l m e n e m i s a l u e e l l e m u o d o s t u v a n, Y l ä - S a t a k u n n a s t a t u l e v a n a s u t u k s e n k e s k i n ä i n e n s u h d e o n k ä s i t e t t ä v ä. J o s e H ä m e e n k y r ö s t ä p ä i n t u l e v a m a s s a - a s u t u s, j o s t a S u u p o h - j a n j a Y l ä - S a t a k u n n a n n i m i s t ö n y h t e y s o n t o d i s t u k s e n a, s a a t t a a e p ä i l e m ä ä n s u o m a l a i s e n a i n e k s e n e r i k o i s t a v o i m a k k u u t t a siinä a l k u - peräisessä a s u j a m i s t o s s a, j o k a i t s e s t ä ä n o n j ä t t ä n y t r i k k a i m m a n a r k e o l o g i s e n a i n e k s e n K y r ö n j o e n varrelle, v a i k k a t o i s e l t a p u o l e n e i m i k ä ä n e s t ä n e o l e t t a m a s t a, e t t ä s u o m a l a i s t e n e n s i m m ä i s e t u r a n - u u r t a j a t y h t ä p i a n o v a t ajallisesti v o i n e e t s a a p u a K o k e m ä e n j o e n v a r s i l t a K y r ö j o e l l e k u i n H ä m e e n sisävesillekin. E n n e n k u i n e s i t ä m - m e k ä s i t y k s e m m e s u o m a l a i s a s u t u k s e n s u h t e e s t a e t e l ä p o h j a l a i s e e n m u i n a i s l ö y t ö a i n e h i s t o o n, o n selostus t ä k ä l ä i s e n esihistorian t u t k i - m u s t u l o k s i s t a s i k ä l i k u i n k y k e n e m m e sellaista a n t a m a a n v ä l t - t ä m ä t ö n. J o J. R. A s p e l i n, j o k a y l e e n s ä k in a r v i o i g e r m a a n i l a i s e n k u l t - t u u r i n v a i k u t u k s e n meillä v o i m a k k a a k s i, o n h u o m a n n u t E t e l ä - P o h - j a n m a a n r a u t a k a u d e n k u l t t u u r i n erikoiseksi j a v a r s i n k i n h u o m a t - t a v a s s a m ä ä r ä s s ä g o o t t i l a i s s ä v y i s e k s i. M i n k ä l a i s i i n k a n s a l l i s u u s - olojen a r v i o i n t i i n h ä n l ö y t ö a i n e k s e n nojalla j o h t u u, o n j o e d e l l ä l y h y e s t i t u l l u t h u o m a u t e t u k s i. Y k s i t y i s k o h t a i s i m m a n j a t a r k i m m a n k u v a n t ä s t ä m e r k i l l i s e s t ä k u l t t u u r i s t a o n k u i t e n k i n a n t a n u t A. H a c k m a n edellä m o n e s s a y h t e y - dessä m a i n i t u s s a t u t k i m u k s e s s a a n. T ä s s ä h ä n h u o m a t t a v a s t i r e t u š o i J. R. Aspelinin a n t a m a a k u v a a s a m o i n k u i n h ä n e n p ä ä t e l m i ä ä n t ä k ä - läisistä k a n s a l l i s u u s o l o i s t a. V ä e s t ö o n h ä n e n e s i t y k s e n s ä m u k a a n j o a i k a i s i n v o i n u t olla s u o m a l a i s g e r m a a n i l a i s t a s e k a v ä e s t ö ä, m i k ä sitt e m m i n y h ä s u u r e m m a s s a m ä ä r ä s s ä s u o m a l a i s t u u. Sen k y s y m y k s e n k a n n a l t a, j o t a m e t ä s s ä y h t e y d e s s ä k ä s i t t e l e m - m e, e i h u o m i o e r i k o i s e m m i n k i i n n y P o h j a n m a a n r a u t a k a u d e n v a n - h e m p a a n k a u t e e n, v a i k k a H a c k m a n i n e s i t y k s e n m u k a a n v a r m a germ a a n i n e n j a l ä h i n n ä S k a n d i n a v i a s t a p ä i n t u l e v a k u l t t u u r i v a i k u t u s j o tällöin o n t o d e t t a v i s s a. S i t ä s u u r e m p a a m i e l e n k i i n t o a s i t ä v a s t o i n ansaitsee s e k e h i t y s, j o k a t ä ä l l ä t a p a h t u u l ä h i m p i n ä E t e l ä - P o h j a n - m a a n lopullista s u o m a l a i s t u m i s t a e d e l t ä v i n ä v u o s i s a t o i n a. J a k u n V r t. e d. t ä s t ä a n n. e s i t y s t ä. A. H a c k m a n : D i e ä l t e r e E i s e n z e i t i n F i n n l a n d s. 5.

58 58 Jalmari Jaakkola s e k ä A s p e l i n e t t ä H a c k m a n k a t s o v a t n. v. 700 h u o m a t t a v a k s i k ä ä n n e - k o h d a k s i, t u l e v a t k y s y m y k s e s s ä o l e v a a t a r k o i t u s t a m m e v a r t e n läh i n n ä j u u r i k u u d e s j a s e i t s e m ä s v u o s i s a t a k y s y m y k s e e n. J a j u u r i t ä n ä a i k a n a o s o i t t a u t u u eteläinen P o h j a n m a a v a r s i n r i k k a a k s i l ö y t ö - a l u e e k s e m m e. V a i k k a t ä m ä n a j a n l ö y d ö t m a a s s a m m e y l e e n s ä k i n o s o i t t a v a t»suhteellisen h y v ä ä t o i m e e n t u l o a»»koskee t ä m ä e t u - p ä ä s s ä P o h j a n m a a n k u l t t u u r i k e s k u k s i a, joissa j a l o j e n metalliesin e i d e n s e k ä h o p e o i t u j e n j a k u l l a t t u j e n k o r i s t e i d e n l u k u m ä ä r ä o n s u u - r e m p i k u i n V a r s i n a i s - S u o m e s s a j a S a t a k u n n a s s a». M u o d o l t a a n k i n o v a t n e erikoisen h u o m a t t a v i a j a v a r s i n k i n k a l l i i m m a t s k a n d i n a v i - l a i s t y y p p i s i ä. S a m o i n v i i t t a a v a t aseet S k a n d i n a v i a a n. Ja v a r - s i n k i n o n eteläisen S k a n d i n a v i a n v a i k u t u s h u o m a t t a v a. N i i n p ä u s e i s t a s e k ä P o h j a n m a a l l a e t t ä V a r s i n a i s - S u o m e s s a o l e v i s t a l ö y t ö - p a i k o i s t a t u n n e t u i l l a n. s. s i l m u k a n - t a h i l o h i k ä ä r m e n m u o t o i s i l l a soijilla o n läheisiä v a s t i n e i t a S k a n d i n a v i a s s a j a e t e n k i n G o t l a n n i s s a, Ö l a n n i s sa ja B o r n h o l m i s s a. P o h j a n m a a l a i s i a s o l i d u s l ö y t ö j ä k o s k e - v a s s a t u t k i m u k s e s s a k a t s o o H a c k m a n t o d e n n ä k ö i s e k s i, e t t ä niiden l ä h t ö p a i k k a on G o t l a n t i,»joka 6 ja 7 v u o s i s a d a l l a oli v i l k k a a s s a y h t e y d e s s ä S v e a n m a a n j a N o r l a n n i n, v ä h e m m ä s s ä m ä ä r ä s s ä m y ö s S u o m e n kanssa». E r ä ä s s ä y h t e y d e s s ä lausuu H a c k m a n lisäksi,»että toisissa P o h j a n m a a n h a u t o j e n koriste-esineissä i l m e n e v ä t erikoiset g o t l a n t i l a i s e t piirteet, j o t k a t o d e n n ä k ö i s e s t i j o h t u v a t P o h j a n m a a n j a t ä m ä n silloin r i k k a a n j a k u k o i s t a v a n s a a r e n v ä l i l l ä v a l l i n n e i s t a s u o r a n a i s i s t a suhteista». 4 M u i n a i s t u t k i m u k s e n t a r j o a m i e n t u l o s t e n p e r u s t e e l la v o i t a n e e siis E t e l ä - P o h j a n m a a t a p i t ä ä y h t e n ä t ä r k e i m m i s t ä m a a m m e t ä l l ö i - sistä t a l o u d e l l i s i s t a k e s k u k s i s t a j a j o p a suhteellisesti k a i k k e i n r i k - k a i m p a n a niistä. J a k i e l t ä m ä t t ä h u o m a t t a v a t o s i a s i a o n, e t t ä etelär u o t s a l a i n e n j a l ä h i n n ä g o t l a n t i l a i n e n v a i k u t u s t ä ä l l ä o n niin s e l v ä, e t t e i m i t ä ä n v ä l i k ä s i ä ole t a r v i s e d e l l y t t ä ä. M u t t a j o s s u o r a n a i s e t s u h t e e t o v a t v a l l i n n e e t eteläisen R u o t s i n, l ä h i n n ä G o t l a n n i n j a P o h j a n m a a n v ä l i l l ä, niin o n k a u p p a s u h t e i d e n y l l ä p i t o t u s k i n o l l u t m a h d o l l i n e n i l m a n k a u p p a k o l o n i a a t a i a i n a k i n v a k i n a i s i a k a u p p a - reitin y l l ä p i t ä j i ä. J a k u n m y ö s k i n j u u r i P o h j a n l a h d e l l a j a t o d i s - 5 A. H a c k m a n : E s i h i s t o r i a l l i s e t l ö y d ö t. S u o m e n K a r t a s t o o n N : o 50,, 5 k u u l u v a t e k s t i s A. H a c k m a n : e d. m a i n. t u t k. s. 6. A. H a c k m a n : S u o m e n s o l i d u s l ö y d ö t. H i s t. A i k a k. 9 s A. H a c k m a n : v i i m. m a i n. t u t k. S u o m e n K a r t a s t o s s a N i m i o n i l m e i s e s t i e s i i n t y n y t R a u m a n s e u d u n m e r i m i e s k i e l e s s ä, j o n k a e d u s - t a j a n a M a r t t i - h e r r a t u n t e e s e n m u o d o s s a W i o l a i s e t. M e r k i l l i s e n ä t o s i a s i a n a v o i d a a n

59 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 59 t e t t a v a s t i a i n a P o h j a n m a a l l e asti, s. o. niin k a u a s k u i n v ä l i t t ö m ä t esihistorialliset k a u p p a s u h t e e t k i n u l o t t u v a t, e t e l ä r u o t s a l a i s i s ta j a l ä h i n n ä g o t l a n t i l a i s i s t a o n k ä y t e t t y k o t o i s t a v o j o l a i s e t n i m i - t y s t ä j a n ä i d e n l ä h t ö k o h t a n a n i m i t y s t ä V o j o n m a a, m i t k ä n i m i t y k - s e t j o siitä p ä ä t t ä e n, e t t ä V o j o n m a a n v a s t i n e e n a V i r o s s a o n O j u m a a, o v a t i k i v a n h o j a, niin o n m e i l l ä k i e l e n k i n alalla m i e l e n k i i n t o i n e n p a r a l l e e l i t o d i s t u s s a m a i s e s t a P o h j a n m a a l l e a s t i u l o t t u v a s t a k a u p p a - v i r r a s t a, j o s t a E t e l ä - P o h j a n m a a n m u i n a i s l ö y t ö s u h t e e t o v a t niin k a u n o p u h e i s e n a t o d i s t e e n a. L i s ä k s i v o j o l a i s n i m i n ä h d ä k s e m m e r a t - k a i s e e k y s y m y k s e n siitä, k u t k a P o h j a n l a h d e n j a eteläisen R u o t s i n, l ä h i n n ä G o t l a n n i n v ä l i s t ä k a u p p a a o v a t p i t ä n e e t yllä. S a m o i n k u i n P o h j a n m a a n m u i n a i s l ö y d ö t v i i t t a a v a t v ä l i t t ö m i i n suhteisiin eteläis e n R u o t s i n j a l ä h i n n ä G o t l a n n i n k a n s s a, o n n ä h d ä k s e m m e m y ö s k i n P o h j a n l a h d e n r a n t a m i l l a j a l ä h i n n ä j u u r i pohjoisessa t u t u i l l e v o j o - laisille a n n e t t u s u o m a l a i n e n n i m i t u l k i t t a v i s s a v a i n siten, e t t ä s e t a r k o i t t a a e d e l l ä m a i n i t t u j e n a l u e i d en a s u k k a i t a itseänsä j a n i m e n - o m a a n m i k ä l i v o i p ä ä t t ä ä siitä, e t t ä v o j o l a i s e t j a k a u p p a t a v a l l a t a i t o i s e l l a a i n a e s i i n t y v ä t k i i n t e ä s s ä y h t e y d e s s ä k e s k e n ä n s ä s i k ä - läisiä k a u p p i a i t a. M i t ä m a h d o t o n t a n ä i n ollen olisi siinä, e t t ä n ä i t ä v o j o l a i s i a k i i n t y i m a a h a n j a l ä h i n n ä j u u r i sille alueelle, j o t a edellä eri s y i n o l e m m e e d e l l y t t ä n e e t t ä m ä n v a n h a n k a u p a n j a v o j o - n i m i - p e s ä n k e s k u s k o h d a k s i? J a k a u p u n k i e n p u u t t e e s s a t u n t u u t ä l l a i n e n m a a h a n k i i n t y m i n e n niinä k a u k a i s i n a a i k o i n a, j o i s t a n y t o n p u h e t t a, y h t ä luonnolliselta k u i n m y ö h e m m i n s a k s a l a i s k a u p p i a i d e n k i i n t y - m i n e n K o k e m ä e n j o e n l a a k s o o n. J a j o s k a n s a keskiajalla. K o k e m ä e n - j o e n l a a k s o s s a u n o h t a e n s a k s a l a i s t e n persoonalliset n i m e t a l k o i k a t - k u i t e n k i n m a i n i t a, e t t ä s a n a n ä y t t ä ä o l l e e n, s i i t ä m o n e s t a y h t e y d e s t ä p ä ä t t ä e n, j o s s a s e e s i i n t y y p o h j a n m a a l a i s e l l a L j u n g i T u o m a a n p o j a l l a, e r i k o i s e n t u t t u j u u r i P o h j a n - m a a l l a. E t t ä V o j o - s a n a n» l ö y t ö m u o d o t» t ä t e n o v a t m o n i p u o l i s i m m a t j a r i k k a i m m a t s i e l l ä, m i s s ä m u i n a i s t u t k i m u s k i n o s o i t t a a v o j o l a i s - k u l t t u u r i n m e i d ä n m a a s s a m m e r i k k a i m m a k s i j a e r i k o i s i m m a k s i, o n t u s k i n s e l i t e t t ä v i s s ä s a t t u m a k s i. M e r k i l l i s t ä m y ö s k i n o n, e t t ä V o j o n m a a o n t u n n e t t u v a i n L j u n g i T u o m a a n p o j a l l a, s. o. P o h j a n - m a a l l a. V o j o - s a n a n i k i v a n h u u s P o h j a n m a a l l a t u l e e t ä t e n h y v i n t o d e n n ä k ö i s e k s i. E t t ä a i n a k i n V o j o n m a a l l a o n j a j u u r i v o j o l a i s m u i s t o i s t a r i k k a a l l a P o h j a n - m a a l l a G o t l a n t i a l a a j e m p i m e r k i t y s, o n i l m e i s t ä. N i m e n m y ö h e m p i m u u t t u m i n e n e t e l ä r u o t s a l a i s t a k u l t t u u r i a p a r h a i n e d u s t a v i a g o t l a n t i l a i s i a t a r k o i t t a v a k s i o n t o i - s a a l t a k u i t e n k i n h y v i n l u o n n o l l i n e n. V r t. v o j o l a i s k y s y m y k s e n k ä s i t t e l y s s ä p r o f. J o o s. J. M i k k o l a n k ä s i t y s t ä : S u o - m a l a i s e n T i e d e a k a t e m i a n E s i t e l m ä t j a p ö y t ä k i r j a t s., H e i k k i O j a n s u u n a r t i k - k e l e i t a t u t k. S u o m e n k i e l e n t u t k i m u k s e n t y ö m a a l t a ss j a S u o m a l a i s t a p a i - k a n n i m i t u t k. ss V r t. n i m e n ä ä n n e s u h t e i s i i n n ä h d e n M i k k o l a n j a O j a n s u u n s e l i t y k s i ä e d. m a i n. t u t k.

60 6o Jalmari Jaakkola soa h e i t ä k o l l e k t i i v i s e l t a n ä k ö k a n n a l t a, k ä s i t t ä e n p i a n»saksa»-sanan k a u p p i a a n v a s t i n e e k s i j a k ä y t t ä e n»saksojen» t i l u k s i s t a»saksa»-nimeä j a h e i d ä n k a u p p a p a i k o i s t a a n n i m e ä»saksan kivi», n i i n m i k ä e s t ä ä o l e t t a m a s t a, e t t ä «myöskin S u o m e n j a l ä h i n n ä P o h j a n m a a n v o j o l a i s i a p a n e m a t t a p a i n o a h e i d ä n persoonallisiin n i m i i n s ä a l e t t i i n k a t s o a erilliseksi j a k o l l e k t i i v i s e k s i k o k o n a i s u u d e k s i, jolle j o k i n erik o i n e n n i m i k i n j a luonnollisiin m m t ä l l ö i n k a u p i n m e r k i t y k s e n s a a - v u t t a n e e n»vojolaisen» l.»vojolaisten» n i m e s t ä m u o d o s t e t t u l y h e n - n y s n i m i j a l ä h i n n ä j u u r i v a n h a s s a k i e l e s s ä m m e t a v a t t a v a m u i n a i s - p o h j a l a i n e n v o j o - n i m i sopi. K u t e n, läheisen k a u p p a h i s t o r i a l l i s e n p a r a l - leelin o t t a a k s e m m e, S a k s a k ä s i t e t t i i n s e k ä m a a n n i m e k s i e t t ä m y ö s a p p e l l a t i i v i s e n a s a k s a l a i s e n m e r k i t y k s e s s ä, o n m y ö s k i n v o j o n i m e ä v o i t u v a r s i n k i n v a p a a s s a runokielessä k ä y t t ä ä s e k ä a l u e t t a l. k a n - s a l l i s u u t ta m e r k i t s e v ä n ä s. o.»vuojolaisen» l. g o t l a n t i l a i s en e t t ä Vuojolaisen l.»kaupin» m e r k i t y k s e s s ä. Ja v o j o - n i m i t y k s e s t ä j o m - m a s s a k u m m a s s a m e r k i t y k s e s s ä e i a s k e l e n ä ä, v a r s i n k a a n r u n o - kielessä ole p i t k ä k o t o i s e e n V u o j o l a - l. Vuorela-nimeän. J o m - m a s s a k u m m a s s a h ä i s t ä m e r k i t y k s i s t ä m u t t a s i t ä v a s t o i n t u s k i n G o t l a n n i n m e r k i t y k s e s s ä v o i t a n e e p a r h a i n selittää m y ö s k i n sellaiset prof. K r o h n i n e d e l l y t t ä m ä t s a n a t k u i n V u o j a n v ä k i, V u o j a n pursi, ja m a h d o l l i s e s ti v u o j o n k i v i. L ä h i n n ä p o h j a l a i s e t n i m i t y k s e t v o j o l a i s e t, V o i o n m a a, j o k a edell y t t ä ä l ä h t ö a s u a V o j o y n n ä t ä m ä n runollinen j o h d a n n a i s m u o t o V u o j o l a j o h t a v a t k i e l t ä m ä t t ä m e i t ä e t s i m ä t t ä s a m a n l a i s e n P o h j a n - l a h d e n r a n n a n, l ä h i n n ä P o h j a n m a a n, j a E t e l ä - R u o t s i n, v a r s i n - k i n G o t l a n n i n, v ä l i s en k a u p p a y h t e y d e n o l e t t a m i s e e n k u i n v a n h e m - m a n r a u t a k a u d e n n u o r e m m a n j a k s o n e t e l ä p o h j a l a i s e t m u i n a i s l ö y - d ö t k i n. J a e t t ä I t ä m e r e n s u u r i m m a s t a k a u p p a k e s k u k s e s t a l ä h t e n e e t vojolaiset, s i i n ä k i n t a p a u k s e s s a, e t t ä h e e i v ä t olisi olleet E t e l ä - P o h - j a n m a a l l a l u k u m ä ä r ä l t ä ä n p e r i n v o i m a k a s aines, o v a t siellä k a u a n j a v o i m a k k a a s t i p i t ä n e e t p u o l i a n s a s a m o i n k u i n v o i n e e t j a s i k ä - V r t. V o j o n m a a n j a V u o j o l a n y h d i s t ä m i s e s t ä K. G r o t e n f e l t i n p e r u s t a v a a a r t i k k e l i a. H i s t. A r k. X X ss E t t ä s i t ä p a i t s i V o j o n m a a s t a o l i s i m u o d o s t e t t u t o i n e n -la p ä ä t t e i n e n n i m i, e i l i e n e h e l p o s t i a n a l o g i o i l l a o s o i t e t t a v i s s a, j a n i m e n o m a a n m a i t t e n n i m i s t ä k u t e n S a k s a, R u o t s i, T a n s k a, V e n ä j ä e i k ä y t e t t ä n e -la j o h d a n n a i s i a. S i t ä v a s t o i n o n m e i l l ä s e l l a i s i a m a h d o l l i s e s t i k a n s a l l i s u u t t a t a r k o i t t a v i a k o t o i s i a n i m i ä k u i n R u o t s a l a ( v r t. r u o t s a l a i n e n ), T a n s k i l a, m u t t a e i k o s k a a n a s i a n o m a i s t e n m a i d e n t a i a l u e i d e n v a p a i n a t o i s i n t o n i m i n ä. E d e l l y t y k s e l l ä, e t t ä t ä k ä l ä i s e n» V u o j o - laisen» e l i» v u o j o n» a s u i n p a i k k a a s i t ä v a s t o i n v o i t i i n n i m i t t ä ä V u o j o l a k s i, e i ole t ä l l a i - s i a a n a l o g i a - v a i k e u k s i a. K a a r l e K r o h n : K a l e v a l a n k y s y m y k s i ä I I ss. 4, 6 6. K. G r o t e n f e l t. e d 4 m a i n. a r t.

61 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 6 Iäisistä l ö y d ö i s t ä p ä ä t t ä e n n ä y t e l l e e t meikäläisiin oloihin n ä h d e n r u h t i n a a l l i s t a o s a a j a siten a n t a n e e t Vuojolaiselle, h e i d ä n r i k k a i l l e naisilleen y n n ä heidän s y m b o l i s e s t i j a k o l l e k t i i v i s e s t i k ä s i t e t y l l e Vuojolalleen erikoisen y l i m y k s e l l i s e n m a h t a v u u d e n j a r i k k a u d e n loisteen, o n n ä h d ä k s e m m e h e l p o s t i y m m ä r r e t t ä v ä ä. S i k ä l i k u i n edellä a n t a m a m m e k u v a E t e l ä - P o h j a n m a a n v a n - h e m m a n r a u t a k a u d e n n u o r e m m a s t a j a k s o s t a j a k ä s i t y k s e m m e n. s. v o j o l a i s i s t a o n o i k e a a n o s u n u t, t u l e e t ä m ä n k u l t t u u r i k a u d e n s u h d e siihen a i k a a n, j o t a E t e l ä - P o h j a n m a a n v a n h a k y l ä n i m i s t ö e d u s t a a, v e r r a t t a i n s e l v ä k s i j a y k s i n k e r t a i s e k s i. R i k a s j a sen v u o k s i erikoisen h o u k u t t e l e v a e t e l ä s t ä j a m e r i t s e t u l l u t v i e r a s m a i n e n j a l ä h i n n ä eteläruotsalais-vojolainen k u l t t u u r i j a k a u p p a v i r t a o n t ä ä l l ä t a v a n n u t sisäm a a s t a j a m a i t s e t u l e v a n k a u p a n j a e r ä n k ä y n n i n j a n i i t ä s e u r a a v a n a l i t u i s e e n t i h e n e v ä n a s u t u k s e n j a j o u t u n u t v o i m a k k a a s e e n intressij a m i k s e i l o p u l t a k a n s a l l i s t e n k i n v a s t a k o h t i e n y l l ä p i t ä m ä ä n t a i s t e - l u u n sen k a n s s a. M i t e n t ä m ä t a i s t e l u v o j o l a i s - j a»kyröläis»intressien v ä l i l l ä l o p u l l a p ä ä t t y y, n ä k y y s e l v ä s t i s e k ä v a n h a n k u l t t u u r i s e u d u n s u o m a l a i s e s t a p a i k a n n i m i s t ö s t ä, e t t ä itse a r k e o l o g i s e s t a l ö y t ö a i n e k - sesta. T ä m ä t u l e e n ä e t, k u t e n H a c k m a n o n o s o i t t a n u t, l o p u l t a selv ä s t i suomalaisluonteiseksi. T a i s t e l u t o i s a a l t a K y r ö s j ä r v e n l a s k u r e i t i n s u u n s e u d u i l t a t u l l e e n s u o m a l a i s e n a s u j a m i s t o n j a t o i s t a t i e t ä S u u p o h j a a n t u l l e e n e t u p ä ä s s ä g o o t t i l a i s e n j a l ä h i n n ä e h k ä g o t l a n t i l a i s en k o l o n i a n v ä l i l l ä p a l a u t t a a e t s i m ä t t ä m i e l e e n K a l e v a l a s t a t u n n e t u n v o i m a k k a a n j a ilmeisesti p i t k ä a i k a i s e n v a s t a k o h d a n K a l e v a l a n j a P o h j o l a n v ä l i l l ä. J a jos P o h j o l a n t i l a l l a k u t e n prof. K r o h n on t e h n y t t o d e n n ä k ö i s e k s i o n a l k u a a n o l l u t V u o j o l. V u o j o l a, j o t a v u o r o s t a a n o n v a i k e a t a erott a a g o o t t i l a i s t a k u l t t u u r i a m e i d ä n m a a s s a p a r h a i n e d u s t a v i s t a v o j o - laisista l. l ä h i n n ä g o t l a n t i l a i s i s t a, niin on, siinä t a p a u k s e s s a, e t t ä edellä k ä s i t t e l e m ä m m e E t e l ä - P o h j a n m a a n s u o m a l a i n e n v ä e s t ö v o i - d a a n o s o i t t a a K a l e v a l a n r i n t a m a i l t a tulleeksi, t ä m ä n t a i s t e l u v a n h a a P o h j a n m a a n v u o j o l a i s k u l t t u u r i a v a s t a a n m i t ä luonnollisin. Merkillisenä t o s i a s i a n a v o i d a a n k i n t o d e t a, e t t ä s e alue, jolla a i k a i s e m m i n olen o s o i t t a n u t K a l e v a l a n p ä ä s a n k a r i e n n i m i s t ö n s i j a i t s e v a n j a j o t a s e n v u o k s i e h k ä v o i s i n i m i t t ä ä K a l e v a l a n r i n t a m a a k s i, o n j u u r i E t t ä h e h a r v a l u k u i s i n a k i n o v a t v o i n e e t h a l l i t a v e r r a t t a i n v o i m a k a s t a s u o m a - l a i s a s u t u s t a k i n j a p a i n a a s i i h e n k o r k e a n k u l t t u u r i n s a l e i m a n, e i o l e k a t s o t t a v a m a h - d o t t o m a k s i. V r t. t ä h ä n n ä h d e n k i r j o i t t a j a n e s i t e l m ä ä S u o m. K i r j. S e u r. k o k o u k s e s s a k e v. 9.

62 6 Jalmari Jaakkola sen y l ä s a t a k u n t a l a i s e n a l u e e n k e s k u k s e s s a, j o l t a K y r ö n j o e n v a r r e n v a n h i n k y l ä n i m i s t ö o n lähtöisin. M y ö s k i n m e r k i l l i n e n ja, s i k ä l i k u i n v o i d a a n p ä ä t t ä ä, k a i k e s t a n i m i e t y m o l o g i o i n n i s t a j a e h k ä p ä m y ö s runollisista v a i k u t u k s i s t a v a p a a p e r i n n ä i s t i e t o Y l ä - S a t a k u n n a s t a K y r ö j o e n l a a k s o o n t a p a h t u - n e e s t a k a u p p a - j a a s u t u s v i r t a u k s e s t a s a m o i n k u i n t ä m ä n v a i k u t u k - sesta pohjoisessa k ä v i j ö i h i n l i i t t y y elimellisellä t a v a l l a edellä t e h t y i - h i n p ä ä t e l m i i n. S a m a i n e n l a p p a l a i s t r a d i t s i o n i, j o n k a edellä o l e m m e o s o i t t a n e e t v i i t t a a v a n K y r ö n k a n k a a n länsipuoliseen, N ä r p i ö n seuduille t a p a h t u n e e s e e n k a u p a n - j a e r ä n k ä y n t i i n, t i e t ä ä m y ö s k i n k e r - t o a k a u p p a - j a a s u t u s v i r r a s t a sille P o h j a n l a h d e n rannikolle, j o l l a m u i s t i i n p a n o n aikoihin M u s t a s a a r i sijaitsi. E t t ä e r ä n k ä y n t i t ä n n e e i ole o l l u t P i r k k a l a n k a a n e r ä v e s i l t ä m a h d o t o n j a e t t ä p e r i n n ä i s t i e - t o j a k i n t ä h ä n s u u n t a a n o n o l e m a s s a, o n m y ö n n e t t ä v ä. M u t t a t ä s t ä h u o l i m a t t a v o i t a n e e k a t s o a v a r m a k s i, e t t ä p u h e e n a o l e v a k a u p p a - j a a s u t u s v i r t a o n pääasiallisesti j o h t u n u t M u s t a s a a r e l l e p ä i n j u u r i»kyrön» k a n g a s t a j a K y r ö n j o k e a p i t k i n. J a a i n a k i n p a h i m m a t e p ä i - l y k s e t t ä s s ä k o h d i n h a i h t u v a t, jos m u i s t a a, e t t ä l a p p a l a i s t r a d i t - sioni t i e t ä ä p u h e e n a o l e v a n l i i k e n t e e n t a p a h t u n e e n m e t s ä t i e t ä :... v a s t a m, q u a e T a v a s t i a e dicitur... p e n e t r a s se s y l v a m, jolla s a n o n t a t a v a l l a t u s k i n v o i d a a n t a r k o i t t a a m u u t a k u i n P o h j a n - m a a l l e j o h t a v a a k a n g a s t a j a n i m e n o m a a n sitä k a n k a a n l a i t a a, j o k a l ä h i n n ä j o h t i M u s t a s a a r e l l e p ä i n. Miltei s u u r i n t a m i e l e n k i i n t o a o n k u i t e n k i n o m i a a n h e r ä t t ä m ä ä n l a p p a l a i s t r a d i t s i o n in i l m o i t u s Y l ä - S a t a k u n n a n r i n t a m a i l t a l ä h t e - neiden p o h j a n k ä v i j ä i n t a v a t t o m a s t a r i k a s t u m i s e s t a. L a p p a l a i s e n p e r i m ä t i e d o n m u k a a n h e» h a n k k i v a t m o n i a k a u p p a t a v a r o i t a, t o i v a t n i i t ä v u o s i t t a i n m u k a n a a n j a t a r j o s i v a t m a a n m i e h i l l e e n. T ä s t ä l ä h - t i e n a l k o i v a t h e ihmeellisellä t a v a l l a upeilla l o i s t a v i l l a p u v u i l l a, m a u k k a a l l a ruualla, r i k k a u k s i l l a j a koristeilla niin, e t t ä t ä s t ä h e l p o s t i v o i t i i n p ä ä t t ä ä, e t t ä h e e l i v ä t y l t ä k y l l ä i s e s s ä h y v i n v o i n n i s s a». J o s t ä m ä n p e r i n n ä i s t i e d o n a s e t t a a edellä e s i t e t t y y n historialliseen t a u s - t a a n, niin o n sen sisällys t u l k i t t a v a siten, e t t ä t o i s a a l t a v i e r a a n k a u p p a v a l l a n k u k i s t u m i n e n, t o i s a a l t a r i k k a a n»pohjanperän» k a u - p a l l i n e n j a a s u t u k s e l l i n e n v a l t a u s t o i v a l t a a j i l l e e n s a m a n l a i s e n erik o i s e n h u o m a t t a v a n taloudellisen k u k o i s t u k s e n k u i n s a m o i l t a seud u i l t a l ä h t e v ä p i r k k a l a i s v a l t a u s m y ö h e m m ä n k a u p p a h i s t o r i a l l i s e n a j a n n. s.»pirkkalaisille» ja v a r h a i s e t n. s. l a p i n r e t k e t N o r j a n r i k k a u - V r t. t u t k i m u s t. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s.. V r t. e d. m a i n. t u t k. s. 7 5.

63 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 6 d e s t a a n k u u l u i l l e l a p i n k ä v i j ö i l l e. T a l o u d e l l i s e n e l ä m ä n p a i n o p i s t e o n t ä t e n ilmeisesti s i i r t y n y t v o j o l a i s k a u p a n t ä h ä n a s t i s e l t a p ä ä n ä y t - t ä m ö l t ä e t e l ä m m ä s K o k e m ä e n j o e n l a a k s o o n j a l ä h i n n ä y l i s e n S a t a - k u n n a n t a i»kalevalan» r i n t a m a a l l e. J a t ä k ä l ä i s t ä s u u r t a t a l o u d e l - lista n o u s u a seurasi m i t ä l u o n t a i s i m m i n m y ö s k i n v o i m a k a s h e n k i n e n n o u s u a i k a. T a i m i t ä o u t o a o n siinä, e t t ä j u u r i v a n h a l l a»kalevalan» rintaseuduilla a l e t t i i n ihaillen s u h t a u t u a l o i s t a v a a n, eteläisen»pohjan» v a l l o i t u k s e e n y n n ä sen t e o i l t a a n j a m a i n e e l t a a n t u t t u i h i n e d u s - t a j i i n j a e t t ä p o h j a n k ä v i j ä i n v a n h a l l a k o t i s e u d u l l a p i a n y k s i r u n o toisen j ä l k e e n a l k a a k e r t o a v a n h o i s t a k u u l u i s i s t a»sankareista», heid ä n t o i m i s t a a n j a e l ä m ä s t ä ä n, k u n n e s l o p u l t a a i n a k i n h u o m a t t a v i m - m a t p ä ä s ä i k e e t siihen r u n o u t e e n, j o k a v i i m e v u o s i s a d a l l a»kalevalan»- n i m i s e n ä p a n t i i n k o k o o n, o l i v a t s a a n e e t a l k u n s a? K a l e v a l a k u l t t u u - rin j a K a l e v a l a n r u n o j e n s y n t y t u l e e t ä t e n K y r ö n e r ä h i s t o r i an v a l o s s a t ä y d e l l e e n p e r u s t e l l u k s i j a niiden elimellinen y h t e y s v a n h i m m a n historiallisen e l ä m ä m m e k a n s s a e n t i s t ä ä n i l m e i s e m m ä k s i. J a m i k ä s e l i t t ä ä p a r e m m i n k u i n K a l e v a l a n.»kyrön» m i e s t e n lopullinen p ä ä s y P o h j a n l a h d e l l e sen u u d e n, k a u k a i s e e n P o h j a a n s u u n t a u t u v a n v a l - l o i t u s - j a v e r o i t u s r e t k e i l y n, j o t a k a i n u l a i s e t a i n a k i n j o 800-luvulla t ä ä l l ä p ä i n h a r j o i t t a v a t j a j o k a historiallisesti sopii niin v a i v a t t o - m a s t i h e i d ä n t ä h ä n a s t i s e n r e t k e i l y n s ä j a t k o k s i s a m a l l a k u i n s e m i t ä l u o n n o l l i s i m m i n, eräiden t o i s t e n i l m i ö i d e n ohella, j o i h i n m y ö h e m - m i n p a l a a m m e, t e k e e y m m ä r r e t t ä v ä k s i n ä i h i n a i k o i h i n t a p a h t u v a n eteläpohjalaisen l ö y t ö a i n e k s e n t a v a t t o m a n ohenemisen?

64 Liitteitä.. Eräluettelo v:lta 55 V a l t i o n a r k i s t o N : o 0 a. Thenne här Boken Lijder på Alle The Eriemarcker och utmarcker s o m beseedde o c k b e s a t t e äre h ä r u d i C u m ä G å r d z L ä ä n A n n o 5 5 s o m h w a r s o k n för sig I l e n g d e n w i d e r e förmeller. B I R C K A L A S O K N N. I t e m Oluff N a i s t e n m a t k a n haffuer e t t e r i e r w m v i d Vaskiuesi siöö l i g g i a n d i s 6 miill ifråå h a n s hema o c h f a n t z t h r b o o r w m h u i l c k a thesse e f f t b ö n d r b e s i t t i a s k o l a n e J ö n s O l u f s o n aff N a i s t e n m a t k a b y P e d r L o d w i i k E s k i l l M o r t h e n s o n aff T a k a h u c h t i s I t e m hele S i k o i e r f f u i b y haffuer t i l l h o p a e t t e r i e r w m v i d Parcku siöö l i g g i a n d i s 5 miill ifrå t h e r i s b y y o c k är t h e r b o o r w m h u i l c k a t h e s s e effterscriffne s k o l a b e s i t t i a. E r i c h L a r s s o n aff I l m a r i s b y T h o m a s I a c o b s o n aff K u s e n n i e m i E r i c h J ö r n s o n aff T o i j c k o l a b y I t e m K e r s t i n T o h l o p i l a b y haffuer e t t e r i e r w m v i d Kehelax siöö l i g g i a n d. 7 miill ifrå h e n n a s h e m a n o c k f a n t z t h e r e t t b o o r w m huilck i t h b e s i t t i a skall. L a r s s S i m o s o n aff S o r a m a l t b. r I t e m Michill P a r t t a o c k E r i c k E r i c k i l a b y h a f f u a e t t e r i e r w m t i l l h o p a v e d Palowesi träsk l i g g i a n d i s 8 miill ifro theris byy o c h är t h e r e t t h b o o r w m h u i l c k i t h b e s i t t i a s k a l l Oluff S a r f f u a n a

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92 9 Jalmari Jaakkola 4. E r ä n k ä v i j ä t vuonna 555. Valtionarkisto N;o 978. T h e s s e effter haffua v a r i d h h w a r d e r ' g e d d o r e t t u i s k a t t h n e till fiskeriidh v d i K M t t z erie- A n n o m a r c k e r o c h är o p b o r i d h aff 555

93

94

95

96

97 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri Erämaatalonpojat vuonna 56. V a l t i o n a r k i s t o N : o 4.

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 Antti Bilund Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö

Lisätiedot

MUINAISTUTKIJA 4/1996

MUINAISTUTKIJA 4/1996 MUINAISTUTKIJA 4/1996 Viron rannikkoalueen asutus ja pyyntikulttuurin erikpistuminen kivikalidella. Aivar Kriiska......,... 1 < Suomen vanhemmista aluejaoista. Martti Linna... 7 K vartsiartefaktien ja

Lisätiedot

Adverbeista. Adverbin määrittely.

Adverbeista. Adverbin määrittely. Adverbeista 137 Adverbeista. Adverbin määrittely. Perinnäisistä sanaluokista adverbit kuuluvat kaikista vaikeimmin määriteltäviin. Samoin kuin muiden sanaluokkien on niidenkin määrittelemiseksi etsitty

Lisätiedot

Häme J20. Rattulan pitäjän Mierolan kylän sarkapellot u. 1749. Jokaisessa lohkossa on jokaisella kylän. Vanhaa sarkaiakoa:

Häme J20. Rattulan pitäjän Mierolan kylän sarkapellot u. 1749. Jokaisessa lohkossa on jokaisella kylän. Vanhaa sarkaiakoa: Jämsänkosken paperitehdas. 7. Elinkeinot. ämeen maakunnan pääelinkeino on: vanhoista ajoista asti ollut maanviljelys. Viljelysmaat olivat etinen alaltaan vähälännät ja sijaitsivat suurten kyläin ympärillä

Lisätiedot

Sama maisema, eri kulkijat

Sama maisema, eri kulkijat Mika Lavento ja Antti Lahelma (toim.) Sama maisema, eri kulkijat Repoveden kansallispuisto kivikaudelta 1900-luvulle Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 165 Mika Lavento ja Antti Lahelma

Lisätiedot

Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2

Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2 1 Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia. Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin

Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia. Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin Alkuperäistutkimus Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin Usean vuosikymmenen ajan Suomen alueellisten kuolleisuuserojen tärkein piirre on ollut kuolleisuuden

Lisätiedot

Suur-Suomen aate. ja Itä-Karjala

Suur-Suomen aate. ja Itä-Karjala Tarton Yliopisto Filosofian tiedekunta Itämerensuomalaisten kielten laitos Suur-Suomen aate ja Itä-Karjala Lopputyö Anastassia Trifonova Ohjaaja: Janne Saarikivi Tartto 2005 Sisällys Johdanto 4 Tutkimusongelma

Lisätiedot

HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA

HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA METSATlETEELLlSEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 40.2 COM M U N I CA TI ON ES IN STITUTI FORESTAll S FEN N IAE 40.2 HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA PEITSA MIKOLA ON THE RECENT

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1. Lintujen muuttokäyttäytymisestä... 4 2.2. Muuttoreitteihin

Lisätiedot

Suomalaisten esihistoriaa ja historiaa

Suomalaisten esihistoriaa ja historiaa 1 / 315 Ote muinaissuomalaisesta Liukko - nimen nimitutkimuksesta Suomalaisten esihistoriaa ja historiaa - mistä suomalaiset ovat tulleet - suomensukuisten väestöjen laajuus Euroopassa -lähdeaineistot;

Lisätiedot

TLIRUN TUOMIOKIRKKO VV. 1700-1 827. SISALLYS: ... I. Tehtava ja Iahteet... 77. XI11. Suomalainen ja ruotsalainen seurakunta... 337

TLIRUN TUOMIOKIRKKO VV. 1700-1 827. SISALLYS: ... I. Tehtava ja Iahteet... 77. XI11. Suomalainen ja ruotsalainen seurakunta... 337 TLIRUN TUOMIOKIRKKO VV. 1700-1 827. SISALLYS: I. Tehtava ja Iahteet... 77 I1. Tuomiokirkon hallinto... 83 I11. Tuomiokirkon talous... 94 IV. Tuomiokirkon henkilokunta... 132... V. Kirkkomuurin historia

Lisätiedot

Apuv. manttaalilt. Lehmältä. Jouselta

Apuv. manttaalilt. Lehmältä. Jouselta 91 joka vuodelta, kuinka paljon kunakin vuonna ylimääräisiä veroja suoritettiin itse kunkin veroperusteen mukaan:kuinka paljon neljänneskunnalta, verolta ja manttaalilta, jouselta j. n. e. Tämän jälkeen

Lisätiedot

1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta

1 ,.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta 1 ",.,.. :N: a.l Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyä jäsenleht i ::1.. Julkai. aija Interplanetiatit ry - Interplaneti sterna rf Pääto imittaja Aili Nurmi aho To imitussihteeri P. Teerikorpi Ki rjoitusten

Lisätiedot

Suomen kantakielten absoluuttista kronologiaa

Suomen kantakielten absoluuttista kronologiaa PETRI KALLIO Suomen kantakielten absoluuttista kronologiaa olmekymmentä vuotta sitten Mikko Korhonen julkaisi Virittäjässä artikkelinsa»suomen kantakielten kronologiaa» (Korhonen 1976), jossa esitetyt

Lisätiedot

1 Vuoden 1933 mukainen suomennos.

1 Vuoden 1933 mukainen suomennos. Yllä oleva kreikaksi ja englanniksi oleva lause on suomenkielisessä Raamatussa: Totisesti minä sanon teille; tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. 1 Näistä Jeesuksen sanoista on keskusteltu

Lisätiedot

MUINAIS TUTKIJA. 2.1992

MUINAIS TUTKIJA. 2.1992 MUINAIS TUTKIJA. 2.1992 S 1 S Ä L L Y S Kutsu kevätretkelle Ahvenanmaalle........... 1 Arkeologisen seuran vuosikertomus 1991............... 2 Mikä on keskiaika? - Knut Drake................... 3 Professori

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

LESTI E 1) 11.5.20155

LESTI E 1) 11.5.20155 LESTI IJÄRVEN KUNTA L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 1) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 17 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA 11.5.2015, VASTAA KV 28.5.20155

Lisätiedot

Itämeren lohen levinneisyyshistoria

Itämeren lohen levinneisyyshistoria Itämeren lohen levinneisyyshistoria Marja-Liisa Koljonen riista- j a k a l a t a l o u s s e l v i t y k s i ä 15/2008 RIISTA- JA KALATALOUS SELVITYKSIÄ 15/2008 Itämeren lohen levinneisyyshistoria Marja-Liisa

Lisätiedot

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Timo Cantell, Tanssin Tiedotuskeskus ja Taiteen keskustoimikunta Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-46-5 ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino

Lisätiedot

K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen.

K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen. ETELÄ-POHJANMAAN ENSIMMÄISEj\ K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen. Kyrön peltoaukea on vuosisatoja ollut maamme huomatvimpia maanviljelysalueita. Siellä ovat pitkin Kyröjokivartta

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa.

Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa. Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa. - Vuoden 1967 Kuntauudistuslain tavoitteiden toteutuminen Sauvon ja Karunan kuntaliitoksessa vuosina 1969 1988. Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

SAI SE NIMEKSEEN KATINHÄNTÄ Suomalaisten paikallistarinain syväsemantiikkaa

SAI SE NIMEKSEEN KATINHÄNTÄ Suomalaisten paikallistarinain syväsemantiikkaa SAI SE NIMEKSEEN KATINHÄNTÄ Suomalaisten paikallistarinain syväsemantiikkaa 1 Kulttuurisemioottinen topografia ja kronotopia Suomi on topohumanisoitu kansallispukuisen neidon symboliseen hahmoon, joka

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot