Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri."

Transkriptio

1 J a l m a r i J a a k k o l a. Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri. I. K y s y m y s P o h j o i s - S a t a k u n n a n e r ä m a i s t a m u o d o s t a a k i e l t ä m ä t t ä v a r s i n o m a p e r ä i s e n l u v u n S a t a k u n n a n v a n h i n t a a s u t u s - j a k u l t t u u r i - historiaa. J a t ä m ä o m a p e r ä i s y y s j o h t u u e h d o t t o m i s t a, v i e l ä k i n selvästi t o d e t t a v i s t a maantieteellisistä j a asutuksellisist a tekijöistä. N i i n p ä v o i h e l p o s t i h a v a i t a, e t t ä K y r ö n alue maantieteellisessä suhteessa v e r r a t t a i n s e l v ä s t i eroaa m u i n a i s e n P i r k k a l a n m a h t a v a s t a j ä r v i a l u e e s t a. M u i n a i s e n P i r k k a l a n k e s k u k s e s t a v i e v ä t n ä e t v a l t a v a t v e s i r e i t it eri i l m a n s u u n t i i n a n t a e n t ä t e n sen eräteille j a v a r s i n k i n niille, j o t k a j o h t a v a t p o h j o i s t a k o h d e n, ilmeisen s u u r p i i r t e i s y y d e n, s e l v y y d e n j a y k s i v i i v a i s u u d e n. J a s e l v y y t t ä P i r k k a l a n j a K y r ö n erävesien välillä oli o m i a a n t e h o s t a m a a n sekin, e t t ä v a l t a v ä y l ä K y r ö n v e s i r e i t i l t ä, j o l t a p ä ä s y v ä h ä i s i ä v e s i ä m y ö t e n j a p i e n e m p i e n esteiden y l i N ä s i j ä r v e l l e j a sieltä p o h j o i s e e n p ä i n t o s i n e i ollut k o k o - n a a n s u l j e t t u, j o h t i, k u t e n t u n n e t t u a, K o k e m ä e n j o e l l e. S a m a n t a p a i n e n m a a n t i e t e e l l i n e n r a j a k u i n K y r ö n e r ä k u l t t u u - rilla s u u r i n piirtein k a t s o e n on m u i n a i s e n P i r k k a l a n eräreittiä, s. o. N ä s i j ä r v e n v e s i s t ö ä, v a s t a a n o n sillä m y ö s k i n länsi- t a i p a r e m m i n s a n o t t u n a lounaispuolella. E i t a r v i t s e n ä e t k u i n v i l k a i s t a k a r t t a a v o i d a k s e e n t o d e t a, e t t ä n. s. H ä m e e n k a n g a s m u o d o s t a a p i t k ä n H ä m e e n k y r ö s t ä K a n k a a n p ä ä h ä n a s t i u l o t t u v a n v e d e n j a k a j a n tois a a l t a k a n k a a n lounais- t o i s a a l t a sen koillispuolisten v e s i e n v ä l i l l ä. I t s e s t ä ä n s e l v ä ä n ä i n ollen o n k i n, e t t ä t ä s t ä s u u r e s t a h a r j u s t a a i k a n a, jolloin v e d e t s e k ä t e i n ä e t t ä riista-alueina o l i v a t p e r i n t ä r k e i t ä, t u l i m i t ä l u o n t a i s i n intressiraja. J o s l i s ä k s i t a r k a s t a a, m i s t ä v e s i s t ö - s y s t e e m i s t ä k ä s i n oli s a a t a v i s s a m ä ä r ä ä v ä m p i o t e itse k a n k a a s e e n, niin n ä k e e heti, e t t ä m a a n t i e t e e l l i s e s t i t ä l l a i n e n v a l t a u s oli p a l j o a V r t. t ä s s ä k o h d e n l ä h e m m i n t u t k i m u s t a m m e : P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s. 64. ja s e u r. f V r t. k a n k a a s t a, s e n s u u n n a s t a j a m u o d o s t a V. O k s a s e n a r t i k k e l i a : H ä m e e n k a n g a s. S a t a k u n t a I V ss.a Satakunta

2 Jalmari Jaakkola h e l p o m p a a K y r ö s j ä r v e n o s i t t a i n k a n k a a n s u u n t a a n j a v e r r a t t a i n l ä h e l t ä sitä k u l k e v i l t a v e s i l t ä k u i n p a l j o a k a u e m p a n a j a e p ä m u k a - v a m m i n s i j a i t s e v a n K o k e m ä e n j o e n r a n t a m a i l t a p ä i n. P u h e e n a o l e v a a s i a n l a i ta lienee m ä ä r ä n n y t k i n, e t t ä k a n g a s yleisessä t a j u n n a s s a ilmeisesti j o v a r h a i n o n l a s k e t t u»kyrön» puolelle. T ä l l a i s e e n k ä s i - t y k s e e n v i i t a n n e e esim. E u r a j o e n s e u d u l t a m e r k i t s e m ä m m e p u h e e n - t a p a :»On niin a u t i o k u i n K y r ö n kangas», niissä s e l v ä s t i» K y r ö n kangas» t a r k o i t t a a s a m a a k a n g a s t a, m i t ä kirjallisuudessa o n t o t u t t u n i m i t t ä m ä ä n H ä m e e n k a n k a a k s i. E t t ä t o i s a a l t a H ä m e e n k a n g a s, t o i s a a l t a N ä s i j ä r v e n v e s i s t ö m y ö h e m m i n k i n s ä i l y v ä t s u u r i n a intressirajoina, o n l u o n n o l l i s ta j o a s u t u s v i r r a n k a n n a l t a. K u n a s u t u s maantieteellisesti o n H ä m e e n - k a n k a a n j a N ä s i j ä r v e n väliselle alueelle v o i n u t t u l l a v a i n K y r ö s - j ä r v e n eteläpuolisesta K o k e m ä e n j o e n l a a k s o s t a, niin on i l m e i s t ä, e t t ä j o itse r i n t a m a a l l a o n a l k u a a n v o i n u t t a p a h t u a intressialueiden suurpiirteinen j a k o. E i n ä e t v o i a j a t e l l a m a h d o l l i s e k s i k a a n, e t t ä K y r ö s j ä r v e n v e s i s t ö ö n p y r k i v ä t o l i s i v a t v o i n e e t t u l l a t ä n n e v a i n k ä ä n t y ä k s e e n s i t t e m m i n H ä m e e n k a n k a a n y l i l ä n t e e n (lounaaseen) p ä i n t a i s e l v e m m ä n t i e n t a r j o n a ollessa p y r k i ä k s e e n y k s i n - o m a i s e s t i t a i e t u p ä ä s s ä t ä t ä t i e t ä N ä s i j ä r v e n v e s i s t ö ö n. J a v a i k k a asiain t i l a o s i t t a i n m u u t t u i k i n s e n j ä l k e en k u n K y r ö s j ä r v e n e t e l ä - p ä ä h ä n a s e t t u i v a k i n a i s t a a s u t u s t a, niin e i sikäläisen v ä e s t ö n suink a a n t a r v i n n u t e r ä t a r p e i d e n s a t y y d y t t ä m i s e k s i l ä h t e ä»merta e d e m - m ä k s i kalaan». Sillä oli n ä e t v a r m a a n j o itse K y r ö s j ä r v e l l ä j a s i i t ä l ä h t e v i l l ä eräreiteillä s i k s i r i i t t ä v ä t j a edulliset e r ä m a a t, e t t e i p i t - k i ä s y r j ä m a t k o j a p u o l e e n p a r e m m i n k u i n t o i s e e n k a a n v o i j ä r k e v ä s t i perustella. S i t ä p a i t s i o n s e l v ä ä, e t t ä H ä m e e n k y r ö n v a r h a i s i n a s u t u s e n e m m ä n t a i v ä h e m m ä n i t s e n ä i s t y t t y ä ä n k i n oli m a a n t i e t e e l l i - sesti suuresti r i i p p u v a i n e n v a n h o i s t a r i n t a m a i s t a a n. I t s e s t ä ä n selv ä ä lisäksi on, e t t ä s i k ä l i k u i n a s u t u s - j a e r ä n k ä y n t i h a r r a s t u s k a s v a a K y r ö s j ä r v e n reitillä, s a m a i n e n h a r r a s t u s v o i m i s t u u m y ö s k i n t o i s e l t a p u o l e n H ä m e e n k a n k a a n l ä n s i p u o l e l l a j a t o i s e l t a p u o l e n N ä s i j ä r v e n reitillä. J a t a k e e n a n ä i d e n intressiteiden v o i m a p e r ä i s e s t ä n a u t i n - n o s t a oli j o niiden rinta-alueiden a s u t u k s e l l i n e n v o i m a k k u u s. S e k ä i t ä i n e n osa Y l ä - S a t a k u n n a n r i n t a m a a t a, j o k a l ä h e m m i n t u n n e t a a n P i r k k a l a n nimellä, e t t ä l ä n t i n e n osa sitä o v a t n ä e t a s u t u k s e l l i s i l l a V r t. O m a M a a V (ens. p a i n. ) s. 7. J o s e s e i k k a, e t t ä K y r ö s j ä r v e n r e i t i n a s u t u s r a u t a k a u t e n a o n e l i m e l l i s e s s ä y h t e y d e s s ä e t e l ä ä n, k u n s i t ä v a s t o i n s e n p o h j o i s p u o l e l l a o n h i a t u s, o n t ä s t ä v a k u u t - t a v a n a t o d i s t e e n a. V r t. H a c k m a n : D i e ä l t e r e E i s e n z e i t i n F i n n l a n d, k a r t t a, y n n ä S u o m e n k a r t a s t o N : o 5 0.

3 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri voimasuhteillaan varmaan verrattain helposti voineet pitää eräreittinsä puhtaina saman ja elimellisen rintamaan keskuksesta lähteneistä e r ä n k ä v i j ö i s t ä j a u u t i s a s u j a m i s t o s t a. E r ä k o n f l i k t i n k y s y m y k s e s s ä olev i l l a s i v u s t o i l l a t e k i lisäksi m a h d o t t o m a k s i K y r ö s j ä r v e n reitin k ä y t - t ä j i e n s u u r e t m a a n t i e t e e l l i s e t e d u t pohjoisessa: heillä oli h a l l u s s a a n h u o m a t t a v a s t i s u o r e m p i erätie P o h j a n l a h d e l l e k u i n h e i d ä n l ä n t i - sillä j a itäisillä s i v u s t a n a a p u r e i l l a a n. I I. M i t e n suuressa m ä ä r ä s s ä K y r ö n e r ä n k ä y n t i o n m u o d o s t u n u t edellä k u v a t t u j e n m a a n t i e t e e l l i s t e n j a a s u t u k s e l l i s t e n e d e l l y t y s t e n m u k a i s e k s i, v o i d a a n h e l p o s t i t o d e t a v e r t a a m a l l a K y r ö n e r ä o m i s t u s t a j a - a s u t u s t a v a s t a a v i i n i l m i ö i h i n sen k u m m a l l a k i n s i v u s t a l l a. N i i n p ä o n k y r ö l ä i s i l lä m u i n a i s e n P i r k k a l a n eräreitillä v e r r a t t a i n h a r v o j a e r ä k a p p a l e i t a. 500-luvun eräluettelojen m u k a a n t a v a t a a n j ä l e m p ä n ä m a i n i t u i l l a K y r ö n k y l i l l ä s e u r a a v a t e r ä p a l s t a t : J u h t i m ä k i. Tapiolahti ( T a p i o l a x ), 5 7, R u o v e d e l l ä, J ä m i n g i n - selän koillispuol., l ä h. T a p i o n k y l ä ä j a t a l o a. R i i k a l a j a S a s s i. Visuvesi (Visu insiöö), 5 5, n y k. V i s u - v e d e l l ä, R u o v e d e l l ä. R i i k a l a. Leivuniemi? l. Lemminniemi (Leijuuniemi) 5 6 4, ( L e v u n i e m i, L e m m i n n i e m i ) 56, 567, l ä h. ed., t o d e n n ä k. V i r t a i n puolella. R i i k a l a. Jähdyspohja ( J ä h d y s p o h i a ), 564 = n y k. J ä h d y s p o h j a Virroilla. K i e r i k k a l a. Vaskivesi ( V a s k i v e s i ), 5 5 = n y k. V a s k i v e s i Virroilla. E t t ä edellä m a i n i t t u m ä ä r ä e r ä k a p p a l e i t a, j o i s t a lisäksi osa, k u t e n esim. J u h t i m ä e n n u o r e n e r ä k y l ä n e r ä k a p p a l e e s e e n n ä h d e n o n a s i a n l a i t a, s a a t t a a olla m y ö h ä i s i ä, m u o d o s t a a v a i n p i e n e n m u r t o - o s a n m u i n a i s e n P i r k k a l a n e r ä o m i s t u s t a j a - a s u t u s t a, o n h e l p o s t i t o d e t - t a v i s s a, jos v e r t a a sitä k o k o m u i n a i s e n P i r k k a l a n m a h t a v a a n, j o a i k a i s e m m i n k u v a a m a a m m e e r ä o m i s t u k s e e n. 4 N i i n i k ä ä n v o i d a a n t ä m ä n t a p a i s e s s a v e r t a i l u s s a h a v a i t a, e t t ä K y r ö n v a r m a s t i t o d e t t a - v a a e r ä o m i s t u s t a t a v a t a a n v a i n m u i n a i s e n P i r k k a l a n l ä n t i s i m m ä l l ä V r t. t u t k. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s. 4. S a m. t u t k. s. 7. S a m. t u t k. s V r t. t u t k. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y ss. 9.

4

5 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 5 p o i k k e u k s e t t a a s e t t u n u t j u u r i t ä m ä n n o k a n puoliselle K o k e m ä e n - j o e n rannalle. T ä l l a i n e n a s u t u s t i l a n n e ei ole h e l p o s t i selitettävissä, j o s e d e l l y t t ä ä s e u d u n a s u k k a i l l a olleen v o i m a k k a a n p y r k i - m y k s e n j o e n y l i pohjoiseen p ä i n. S i t ä v a s t o i n y m m ä r t ä ä n y t k y s y - m y k s e s s ä o l e v a n a s u t u s t i l a n t e e n erinomaisesti, j o s o t t a a h u o m i o o n, e t t ä p i t k ä n S ä p i l ä n n i e m e n y m p ä r i l l e k i e r t y v ä K o k e m ä e n j o k i j a sen h a a r a e l m a t j a l a a j e n n u k s e t n i e m e n i t ä p u o l e l l a o v a t S ä p i l ä n n i e m e n seuduilla a s u v a l l e v ä e s t ö l l e j o a l u n p i t ä i n t a r j o n n e e t s i k s i l a a j a n j a a n t o i s a n riista- j a k a l a s t u s a l u e e n, e t t ä k ä y n t i K o k e m ä e n j o e n p o h - joispuolisille erävesille, j o n n e ei edes h u o m a t t a v a m p i a v e s i t e i t ä j o h d a, ei ole taloudellisesti k a n n a t t a n u t. T ä t e n j ä i k i n p o h j o i s - puolelle S ä p i l ä n n i e n t ä j a K o k e m ä e n j o k e a k o k e m ä k e l ä i s t e n eräintressien k a n n a l t a v e r r a t t a i n k ö y h ä j a m u u h u n k u i n e h k ä itse m e t s ä - m a i h i n j a m e t s ä s t y k s e e n n ä h d e n j o n k a t ä r k e y t e e n S ä p i l ä n n i e m e n i t ä p u o l i s e n K y t t ä l ä n j o k e s k i a j a l t a p e r i y t y n y t n i m i k i n t u n t u u v i i t - t a a v a n v e r r a t t a i n v ä h ä a n t o i n e n eräalue. K u n t ä m ä k o k e m ä k e - läisten p ä ä a s i a l l i s i n m e t s ä a l u e h e t i K y t t ä l ä n i t ä p u o l e l l a l i i t t y y siih e n a s u t u s a l u e e k s i k e l p a a m a t t o m a a n, suureen, y h t e n ä i s e e n v e s i - j a suoalueeseen, j o n k a P u u r i j ä r v i, K o r k i a s u o, K r u u n u n I s o s u o, V ä h ä - suo, K i e t t a r e e n suo, R o n k a n suo, R a i j a l a n j ä r v i, J ä r v e n suo, Ä m m ä n - suo, T o i v a r i n suo j a L a u h a n suo m u o d o s t a v a t, niin j ä i K o k e m ä e n itäpuolelle p i t k ä j a l a a j a h k o m a a n t i e t e e l l i n e n v y ö h y k e, j o n k a v a l - t a a m i s e e n K o k e m ä e n a s u t u s k e s k u k s e l l a e i o l l u t j u u r i m i n k ä ä n l a i - sia a s u t u k s e l l i s ia t a i m a a n t i e t e e l l i s iä e d e l l y t y k s i ä. A i v a n toisenlaisia o l i v a t n ä m ä s i t ä v a s t o i n H u i t t i s t e n puolelta. N i i n p ä m u o d o s t i H u i t t i s t e n p i t ä j ä n v a r s i n a i n e n p ä ä a s u t u s k e s k u s, s. o. K o k e m ä e n j o e n j a L o i m i j o en v ä l i n e n n i e m e k e, m i t ä k i i t o l l i s i m m a n asutuksellisen t u k i k o h d a n j u u r i p u h e e n a o l e v a n s u o a l u e e n v a l t a a m i s e l l e, j o t a p a i t s i huittislaisten a n t o i s a t r a n t a n i i t y t K o k e m ä e n j o e n v a r r e l l a v i e l ä m e i d ä n k i n p ä i v i n ä m m e ja ilmeisesti oli niin a i j e m m i n k i n asianl a i t a u l o t t u v a t m i l t e i k o k o s u o a l u e e n h a l k i. K i i t o l l i s i n t a h u i t t i s - laisille oli k u i t e n k i n s e s e i k k a, e t t ä heille h e t i n i i t t y a l u e i d e n t a k a a a v a u t u i K o r k i a n s u o n j a K r u u n u n I s o n s u o n v ä l i t s e e r i t t ä i n edullinen v e s i t i e P u u r i j ä r v e l l e j a t ä t ä p i t k i n K a u v a t s a l l e t ä m ä n n i m e n k i n o v a t e r ä m i e h e t h e l p o s t i v o i n e e t a n t a a alueelle, j o n k a T ä m ä n t o s i a s i a n v o i o s i t t a i n t o d e t a v i e l ä K o k e m ä e n n y k y i s e s t ä k i n a s u t u k - s e s t a. T ä ä l l ä p ä i n s i j a i t s e e, k u t e n t u n n e t t u a, K y n s i k a n g a s. N i m i e s i i n t y y j o a i k a i s i m m i s s a v e r o k i r j o i s s a m m e, m u t t a v i i t a n n e e t u s k i n s i i t ä p ä ä t t ä e n, e t t ä s e j o h t u u r u o t s a l a i s e s t a»kyttä»..» s k y t t e» - s a n a s t a, v a r s i n k a u k a i s i i n a i k o i h i n.

6 6 Jalmari Jaakkola k a u t t a k u l j e t t i i n k a u a s ja suurelle S ä ä k s j ä r v e l l e. S i k ä l i k u i n maantieteellisiä v e s i s t ö s u h t e i t a edelleen p i d e t ä ä n e r ä n k ä y n n i l l e m ä ä - r ä ä v i n ä, v o i h e l p o s t i h a v a i t a, e t t ä v e s i t i e t o l i v a t m a h d o l l i s i m m a n m i t ä t t ö m i ä S ä ä k s j ä r v e n pohjoispuolelle, m u t t a sitä k i i t o l l i s e m p ia luoteiseen p ä i n, s. o. K u l l a a n p i k k u j ä r v i l l e ja joille, m i t k ä jo itsess ä ä n k i n r i k k a i n a riista-alueina v a r m a a n a i j e m m i n, k u t e n t ä n ä p ä i v ä n ä k i n, t o i s a a l t a u l o t t u i v a t S ä ä k s j ä r v e n lähistölle s a a k k a, t o i - s a a l t a a v a s i v a t e s t e e t t ö m ä n v e s i t i e n luoteiseen p ä i n merelle, m i n k ä e r i k o i s t a a r v o a s i s ä m a a n e r ä n k ä v i j ö i l l e t u s k i n v o i t a r p e e k s i k o r o s t a a. V e s i s t ö - j a a s u t u s s u h t e i d e n ollessa sellaisia k u i n edellä o n k u v a t t u, t u l e e y h t e y s sellaisten j o a i k a i s i n y h d i s t e t t y j e n n i m i e n k u i n H v i t t i s, H v i t t i s b o f j ä r d (== A h l a i n e n ), K e i k y ä, 4 K e i k u n s a a r i, 4 K e i k v e s i, 4 S a s t a m a l a j a S a s t m o l a 5 ( = M e r i k a r v i a ) k a u t t a a l t a a n luonnolliseksi. M i t e n uskollisesti historiallisesti t o d e t t a v a t a s u t u s s u h t e e t o v a t n o u d a t t a n e e t k u v a t t u j a e d e l l y t y k s i ä, k ä y selville j o J. W. R u u t h i n v a l a i s e v a s t a S a t a k u n n a n a s u t u s o l o j a k o s k e v a s t a t u t k i m u k s e s t a. Y h d i s t ä m ä l l ä siinä m a i n i t t u i h i n t i e t o i h i n eräitä lisiä s a a m m e h u i t t i s l a i s t e n v a n h a s t a e r ä n o m i s t u k s e s t a s e u r a a v a n l a i s e n l u e t t e l o n. H u i t t i n e n. Kulkkila, 540 S ä ä k s j ä r v e n p a r t a a l l a. 6» Vaskunmaa. 7» länsipuolella. S a m p u. Joutsijarvi 587, K u l l a a l l a. Huittinen. Pyhäjärvi? 4 5 5, 9 K u l l a a l l a.» Luolajärvi? 455 9» T ä m ä n n i m i s e l i t y k s e n o l e n k u u l l u t j o p r o f. H e i k k i O j a n s u u - v a i n a j a l t a. K a u - v a t s a n m e r k i t y k s e s t ä e r ä n k u l u l l e v o i n e e o s i t t a i n s a a d a s e l i t y k s e n s ä s e k i n t o s i a s i a, e t t ä t ä ä l l ä v i i m e i s e k s i o n s ä i l y n y t e r ä n k u l u l l e n i i n p e r i n t ä r k e ä v e n e e n v a l m i s t u s t a i t o. V r t. t ä s s ä k o h d i n E f r. C a r e n i u s :» P h y s i c o - O e c o n o m i s k B e s k r i f n i n g ö f w e r H w i t t i s S o k n s. 5 :»Pä e n k a n t i C a u w a t z a C a p e l l, g j ö r e s b ä t a r t i l a f s a l u, f ö r h e l a s o k n e n s b e h o f». T ä l l ä t a h o l l a o n n. s.» S a t a k u n n a n s e l ä n» h a a r a e l m i a. V r t. A r v o V a r t i a : O t t e i t a L a v i a n p i t ä j ä n k e r t o m u k s e s t a. S a t a k u n t a I. E f r. C a r e n i u s : O e c o n o m i s k B e s k r i f n i n g e t c ss V r t. n i m i i n n ä h d e n e d. m a i n. t u t k. s V r t. K e i k y ä n j a A h l a i s t e n K e i k v e d e n y n n ä S a s t a m a l a n j a S a s t m o l a n y h d i s - t ä m i s t ä. K. K i l l i n e n : K i i n t e i t ä M u i n a i s j ä ä n n ö k s i ä U l v i l a n k i h l a k u n n a s s a. B i d r a g t i l i k ä n n e d o m a f F i n l a n d s n a t u r o c h f o l k X X X I I I s J. W. R u u t h : S a t a k u n n a n a s u t u s o l. k e s k i a j a l l a s.. 7 E s i i n t y y v i e l ä v a n h o i s s a k a r t o i s s a H u i t t i s i i n k u u l u v a n a. 8 J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s.. 9 M u s t a k i r j. s , m i s s ä n i m e t e s i i n t y v ä t m u o d o i s s a P y d h e i e r f f w e j a L o l a i e r f f w e. M y ö n n e t t ä v ä o n, e t t ä e d e l l i s e n n i m e n a l k u o s a a o n v a i k e a e h d o t t o m a l l a v a r m u u d e l l a t o d e t a. J ä l k i m m ä i n e n s i t ä v a s t o i n t a r k o i t t a a i l m e i s e s t i L u o l a j ä r v i - n i m e ä. E f r. C a r e n i u s m ä ä r i t t e l e e l ä h e m m i n n i i d e n a s e m a n :» P y h ä j ä r f w i o c h L o l a - j ä r f w i S j ö a r, b e l ä g n e, d e n f ö r r a i S ä k y l ä, o c h d e n s e d n a r e i u t m a r k e n e m e l l a n H w i t t i s, C u m o o c h U l f s b y S o k n a r». E f r. C a r e n i u s e d. m a i n. t u t k. s. 4 6.

7 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 7» Palus, 556.»» Noormarkku, 587 n y k. N o o r m a r k k u. P a l u s. Noormarkku, 5 8 9»» I V. Y h t ä edullisessa a s e m a s s a k u i n H u i t t i n e n oli K a u v a t s a n t i e t ä» n a u t i t t a v i i n erämaihin» n ä h d e n, o l i v a t v a n h a n S a s t a m a l a n, s. o. n y k y i s e n T y r v ä ä n j a K a r k u n s e u d u n a s u k k a a t h e i d ä n r i n t a m a i l t a a n l u o t e i s t a p ä i n j o h t a v i i n e r ä t e i h i n n ä h d e n. E t t e i h u i t t i s l a i s t e n eränk ä v i j ä i n v o i m a, j o k a ilmeisesti oli ensi sijassa k ä y t e t t ä v ä merelle p y r k i m i s e e n, r i i t t ä n y t vesilinjalla S ä ä k s j ä r v i M o u h i j ä r v i S u o d e n - n i e m i k a t k a i s e m a a n v a n h a n S a s t a m a l a n a s u k k a i d e n p ä ä s y ä erälle, o n niin ilmeistä, e t t e i s e k a i v a n n e e r i k o i s e m p a a p e r u s t e l u a. N i i n p ä sijaitsi m a i n i t t u vesilinja m i l t e i j o k a k o h d a l t a a n v a i n n o i n p a r i n p e n i n k u l m a n p ä ä s s ä m u i n a i s e n S a s t a m a l a n K o k e m ä e n j o e n v a r r e l l a s i j a i t s e v a s t a r i n t a - a s u t u k s e s t a j a oli t ä t e n m i l t ä k o h d a l t a h y v ä n s ä k a t k a i s t a v i s s a. E r ä l i n j a K i i k k a K i i k o i n e n K i i k o i s j ä r v i, j o n k a vieritse v i e l ä k i n v a n h a rajalinja k u l k e e, m e r k i t s e e k i n y h t ä s e l v ä ä j a v a n h a a s a s t a m a l a i s t e n l ä n t i s t ä eräseinää huittislaisia v a s t a a n k u i n linja M o u h i j ä r v i S u o d e n n i e m i L a v i a, j o n k a lähellä pohjoispuolella r a j a K y r ö ä v a s t a a n k u l k e e, k o i l l i s t a v a s t a a n. J a k u n v e t ä - m i e m m e äärilinjojen v ä l i s e t v e s i t i e h y e e t s ä ä n n ö l l i s y y d e l l ä, j o n k a m e r k i t y s t ä e i ole v ä h ä k s i a r v i o i t a v a, j o h t a v a t luoteispuoliselle eräm a a l l e j a v i i m e k ä d e s s ä L a v i a a p ä i n, niin o n t ä m ä n m a a n t i e t e e l l i - sen v ä l t t ä m ä t t ö m y y d e n p a k o s t a e r ä n k ä y n n i n k i n t ä y t y n y t s u u n - t a u t u a j u u r i t ä n n e j a l ä h i n n ä L a v i a n K a r h i j ä r v e ä k o h d e n. 4 J a K a r h i j ä r v e s t ä j o h t i saniainen l u o n t a i n e n v ä l t t ä m ä t t ö m y y s eränk ä y n t i ä edelleen l i n j a a I n h o t t u j ä r v i I s o j ä r v i s a s t a m a l a i s i l l e k i n t ä r k e ä l l e P o h j a n l a h d e l l e. M i t e n t ä y d e l l e e n e r ä v a l t a u s o n m u o d o s - t u n u t o s o i t e t t u j e n m a a n t i e t e e l l i s t e n e d e l l y t y s t e n m u k a i s e k s i, k ä y selville s e u r a a v i e n erälinjojen eräluettelosta. Linja K i i k k a - > K i i k o i n e n. J. W. R u u t h ; E d. m a i n. t u t k. s.. K u i n k a v a r h a i s i s t a o l o i s t a o n k y s y m y s, n ä k y y s i i t ä, e t t ä u l v i l a l a i s i l l a k i n j o v. 40 N o o r m a r k u s s a e s i i n t y y v a k i i n t u n u t t a v i l j e l y s t ä. V r t. M u i s t. k i r j. s. 0.» Bruka eriemarck», k u u l u u 500- luvun verokirjojen varsinaiseen erätermin o l o g i a a n. 4 E t t ä p e r i n n ä i s t i e t o k i n v a l t a v a s t i v i i t t a a j u u r i k y s y m y k s e s s ä o l e v a a n a s u t u s - s u u n t a a n, n ä k y y V a r t i a n e d e l l ä m a i n. t u t k. S a t a k u n t a I s..

8 8 Jalmari Jaakkola K i i k k a. Kuorsumajärvi ( K u o r s u m a t r ä s k ), 5 5. I l m. s a m a k u i n n y k. K u o r s u m a j ä r v i, K i i k o i s t e n j ä r v e n j a K a r h i a n j ä r v e n k e s k i v ä l i l l ä. Linja S a s t a m a l a - > K a r h i j ä r v i. T y r v ä ä? Riutta ( R u t h a ), 69. Ilmeisesti s a m a k u i n n y k. R i u t - t a l a, K a r h i j ä r v e n eteläpuolella. A l u e i l m o i t e t a a n o t e t u k s i v i l - j e l y k s e e n»hämäläisten erämaista»:»för een t i j d h seedan ä h r af T a f f w a s t e r n e s E r a m a r uptagit». Siihen n ä h d e n, e t t ä k y s y m y k - sessä o l e v a n p a i k a n etelä- j a länsipuolelle o n m e r k i t t y»torffwes S o c h e n s E r e m a», t a r k o i t e t t a n e e»hämäläisilläkin» t ä m ä n p i t ä j ä n y l ä s a t a k u n t a l a i s i a =»hämäläisiä». T y r v ä ä? Mustanoikia (Mustan åijgia), O n k a r t a l l e merk i t t y K a r h i j ä r v e n eteläpuolelle. E h k ä s a m a k u i n n y k. n ä i l l ä seud. s i j a i t s e v a M u s t a j o k i. K i i k a n o j a. Karhijärvi ( K a r h i t r ä s k ), 5 5 n y k. K a r h i j ä r v i. 5 K a i r i l a, U r m i a. Karhijärvi ( K a r h i a t r ä s k ), 55 = n y k. 5 K a r h i j ä r v i. K a i r i l a n i m i n e n k y l ä t a v a t a a n n y k. j o n k u n m a t k a a K a r h i j ä r v e n l ä n s i p ä ä s t ä pohjoiseen. V i n k k i l ä. Riihonpohja ( R i i ho p o h i a ), T a r k o i t t a a i l m e i - sesti n y k. R i i h o n l a h d e n p o h j u k k a a K a r h i j ä r v e n p o h j o i s r a n n a l l a. K u n R i i h o n l a h d e n l ä n s i p u o l e l t a l i s ä k s i t u n n e t a a n n i m e t H a u n i a j a K a l l i a l a, j o t k a V i n k k i l ä n k a n s s a k u u l u v a t s a m a a n v a n h a a n k o l m a n n e s k u n t a a n,»kallela triding», niin n ä y t t ä ä T y r v ä ä n (Kallialan) e r ä m a a a i k o i n a a n k ä s i t t ä n e e n m i l t e i k o k o K a r h i - j ä r v e n p o h j o i s r a n n a n. V a l t. a r k. N. o 0 a. M a a n m i t t. h a l i. a r k. A I. B E t t e i m a a n m i t t a r i o l e p a n n u t t o i m e e n t u t k i m u s t a s i i t ä, o l i v a t k o e r ä ä t a l u e e t t o d e l l a t ä l l ö i n v a r s i n a i s e n H ä m e e n a s u k k a i d e n h a l l u s s a, o n k a t s o t t a v a k u t a k u i n k i n v a r m a k s i. M i t e n v ä h ä n h e p a r h a i m m a s s a k a a n t a p a u k s e s s a s a i v a t s e l v i l l e p a i k a n e n t i s t ä a s u t u s t a t a i e n t i s i ä e r ä o i k e u k s i a, o s o i t t a v a t e s i m. v a n h i m m a t k a r t t a s e l i t y k s e t. V ä i n p e r i n h a r v o i n t a v a t a a n v i i t t a u s t a e d e s l u v u n k i r j a l l i s i i n l ä h t e i s i i n, j o l l a i - s i a k u i t e n k i n, k u t e n e s i t y k s e s t ä m m e t o i v o m m e k ä y v ä n s e l v i l l e, v a r m u u d e l l a o n o l l u t o l e m a s s a. J a m i s s ä m a a n m i t t a r i t o v a t y k s i t y i s k o h t a i s t a p e r i n n ä i s t i e t o a m u i s t i i n - m e r k i n n e e t, s i e l l ä e i n ä y j ä l k e ä k ä ä n s i i t ä, e t t ä v a r s i n a i s e n H ä m e e n a s u k k a i l l a o l i s i o l l u t p o h j o i s e s s a S a t a k u n n a s s a e r ä o i k e u k s i a. K u n e i v ä t m y ö s k ä ä n m e i d ä n a i k o i - h i m m e s ä i l y n e e t p e r i n n ä i s t i e d o t e i v ä t k ä e d e s l u v u n m o n e t e r ä l ä h t e e t, j o i s t a e s i m. v u o d e n 5 5 i l m o i t u k s e t n i m e n o m a a n p e r u s t u v a t j ä r j e s t e l m ä l l i s e e n, k o k o p o h - j o i s e n S a t a k u n n a n e r ä m a i t a k o s k e v a a n t u t k i m u k s e e n, t i e d ä m i t ä ä n v a r s i n a i s e n H ä m e e n e r ä o m i s t u k s e s t a t ä ä l l ä p ä i n, n i i n m i s t ä o l i s i m a a n m i t t a r i l u v u n l o p u s s a s a a n u t m o n e t i l m o i t u k s e n s a t ä k ä l ä i s i s t ä h ä m ä l ä i s i s t ä? 4 M a a n m i t t. h a l i. a r k A I. B 5 V a l t. a r k. N : o 0 a.

9 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 9 Linja K a r h i j ä r v i - > I n h o t t u j ä r v i. K a r k k u? Lassila. 6 8, 69. E t e l ä - j a itärajalle o n k a r t - t a a n m e r k i t t y :» Ö d e m a r c k s o m ä n n u ä h r o b e s a t t o c h b r u c k a s nu fortijden af Taffwastarne». V r t.»hämäläisiin» n ä h d e n a n n. sek K a l l o. Inhotta järvi (Inhoijttu t r ä s k ), 55 = n y k. I n h o t t u j ä r v i. Linja I n h o t t u j ä r v i -» I s o j ä r v i. P u k a r a. Torajärvi (Tora t r ä s k ) 5 5 = n y k. T o r a j ä r v i N o o r - m a r k u s s a. K o r t e j ä r v i. Torajärvi 66 = n y k. 4 T o r a j ä r v i. K u t a l a. Kylänjärvi 689, 5 läh. F i n p y y t ä. V a h a l a h t i. Poosjärvi 6 = n y k. 5 P o o s j ä r v i. K a l l o., Pomarkku, V i i m e m a i n i t u n v u o d e n k a r t - t a a n o n m e r k i t t y :» Ö d e m a r k s o m n u ä r o b e s a t t o c h b r u k a s n u förtijde af Taffwastarne». V r t.»hämäläisiin» n ä h d. ed. ann. sek Linja Isojärvi- >Merikarvia. J ä r v e n t a k a. Otamo 55? 8 595, = n y k. 9 O t a m o, I s o j ä r v e n pohjoispuolella. J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s. M a a n m i t t. h a l i. a r k. A I. B V a l t. a r k. N : o 0 a. 4 J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s. 4. S a a t t a a m a h d o l l i s e s t i k u u l u a e l i m e l l i s e e n y h t e y t e e n e d e l l i s e n k a n s s a. 5 R u u t h : s a m. p a i k. 6 J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s M a a n m i t t. h a l i. a r k. A I. B 8 O n h y v i n t o d e n n ä k ö i s t ä, e t t ä O t a m o e s i i n t y y n i m e t t ö m ä n ä e r ä a l u e e n a, j o v u o d e n 5 5 e r ä l u e t t e l o s s a, m i n k ä m u k a a n o l e m m e k i n t ä m ä n v u o d e n m e r k i n n e e t k o l m e l l e e r ä k a p p a l e e l l e. K a r k u n e r ä m a i d e n j o u k o s s a m a i n i t a a n n ä e t e r ä s i l m e i s e s t i y h t e i s n a u t i n n o n a l a i n e n e r ä a l u e, j o n k a o m i s t a v a t J ö n s K ä k i j a M a r t t i T a n i S e l k e e s t ä P e n t t i K i u r a l a j a J ä r v e n t a a n L a s s i. J o s e l l a i n e n h a r v i n a i n e n t o s i a s i a, e t t ä v. 5 5 k o l m e l l a k y l ä l l ä, j o t k a k a i k k i m y ö h e m m i n j u u r i O t a m o s s a e s i i n t y v ä t e r ä n o m i s t a j i n a, o n y h t e i s t ä e r ä ä, p u h u u v o i m a k k a a s t i O t a m o n h y v ä k s i. S a m a a n s u u n t a a n p u h u u m y ö s k i n e r ä n e t ä i s y y s r i n t a m a a l t a. K u n N u u p a l a n e r ä O t a m o s s a i l m o i t e t a a n o l e v a n p e n i k u l m a n p ä ä s s ä r i n t a m a a l t a j a k u n m y ö s k i n n y t k y s y m y k s e s s ä o l e v a k a r k k u - l a i n e n y h t e i s e r ä, j o n k a j o k a r k k u l a i s t e n y l e i s t e n e r ä i n t r e s s i e n k i n k a n n a l t a t ä y t y y o l l a l u o t e i s e l l a s u u n n a l l a K a r k u s t a l u k i e n, i l m o i t e t a a n o l e v a n s a m a n v ä l i m a t k a n p ä ä s s ä e m ä k y l i s t ä, n i i n e i k e r n a a s t i, v a r s i n k i n h u o m i o o n o t t a e n, e t t ä N u u p a l a j a k y s y m y k - s e s s ä o l e v a t k a r k k u l a i s e t e r ä k y l ä t o v a t s u u n n i l l e e n y h t ä k a u k a n a O t a m o s t a, m u u k u i n t ä m ä v o i n e t u l l a k y s y m y k s e e n. 9 N ä m ä v u o s i l u v u t o l e m m e t ä h ä n j a s e u r a a v i i n e r ä i l m o i t u k s i i n m e r k i n n e e t Y l ä - S a t a k u n n a n t u o m i o k i r j a n m u k a a n v : l t a 6 6 5, j o s s a v i i t a t a a n v a n n e t t u u n p ä ä t ö k s e e n j a j o s s a a n n e t a a n y k s i t y i s k o h t a i n e n s e l o n t e k o t ä k ä l ä i s i s t ä e r ä o i k e u k s i s t a : O t a m o, J a r f w e n t a k a M a t h i a e M a r t i n i, P a l v i a l a J ö n s H a r s u s, K i u r a l a M a r k u s, S ä l c h i s.

10 0 Jalmari Jaakkola K i u r a l a. Otamo 55? 595? 665. S a m. p a i k. k u i n edelläni. K i t t i l ä. Otamo 595? 665»»»» N u u p a l a Otamo 5 9 5, 665»»»» P a l v i a l a Otamo 595, 665»»»» S e l k e e Otamo 55? 5 9 5, 665»»»» S e l k e e Lautjärvi 5 5? 665 = = n y k. L a u t j ä r v i, O t a m o n pohjoispuolella. A n n e t u n e r ä l u e t t e l o n j o h d o l l a o n S a t a k u n n a n e r ä e l ä m ä s t ä t e h t ä v i s s ä erikoisen t ä r k e i t ä s e k ä p o s i t i i v i s ia e t t ä n e g a t i i v i s i a p ä ä - t e l m i ä. N i i n p ä v o i d a a n edellisessä suhteessa t o d e t a, e t t ä h u i t t i s l a i - silla o n erikoisen itsenäinen s e k ä k o k e m ä k e l ä i s t e n e t t ä s a s t a m a l a i s - t e n e r ä t e i s t ä e r o t e t t a v a e r ä t i e h y e m e r e n r a n t a a n a i v a n s a m o i n k u i n K o k e m ä e n j o e n eteläpuolella e u r a l a i s t en j a k o k e m ä k e l ä i s t e n 4 eräa l u e e t j a ilmeisesti a l k u p e r i n m y ö s k i n erätiet o l i v a t erillään toisist a a n. Y h t ä s e l v ä s t i erosi s a s t a m a l a i s t e n erätie t o i s a a l t a huittislaist e n, t o i s a a l t a k y r ö l ä i s t e n eräalueesta: edellisillä oli k o r k e i n t a a n N o o r - m a r k u n k o h d a l l a s. o. T o r a j ä r v e n - P o o s j ä r v e n reitillä ristiriitaisia intressejä, k y r ö l ä i s i s t ä e i s i t ä v a s t o i n n ä y s a s t a m a l a i s t e n v a n h a l l a E r i c h K ä k i s, K i t t i l ä A n d e r s E r i c h s s o n s, N u u p a l a, P e e r O l e f f s s o n s o c h E r i c h K a r h u s i b i d e m r ä t t a b o l s t a d h. Y l ä - S a t a k. t u o m i o k , fol. 879 j a J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s. 5. Y l ä - S a t a k. t u o m i o k , e d. m a i n. p a i k k a. N u u p a l a n e r ä n a u t i n t o n ä y t t ä ä k a i k e s t a p ä ä t t ä e n v i e l ä l u v u l l a o l l e e n t ä y - d e s s ä v o i m a s s a a n, k u t e n n ä k y y s e u r a a v a s t a, e r ä ä s e e n l u v u n k a r t t a a n m e r k i - t y s t ä s e l i t y k s e s t ä : T i l l d e n n e b y f i n n s e e n e r ä m a r c k o c h ä r b e l ä g h e n h ä r i f r å n m i j l l, u t h j U l f f s b y S o c h n b e l ä g e n, P å m a r c k b : n d. S o m u t a f f g a m : l l d h ä r u n d e r l e g h a t h a f f w e r. D e r f i n n s a l l e h a n d a t a r f f w e s k o g h o c h f i j s k i e w a t n. M a a n m i t t. h a l i. a r k. A I. M a i n i t t u n a v u o n n a t u o m i t a a n K l a u s K u r j e n a n t a m a n t u o m i o n p e r u s t e e l l a S e l k e e n M a t i l l e j a R o s s i l l e s a m a s t a, k y l ä s t ä o i k e u s v a n h a a n k a l a v e t e e n s ä V a t k e k o s k e n j a K a r v i j o e n ( V a t k e k o s k e o c K a r u e i o k ) v ä l i l l ä. J o s e s e i k k a, e t t ä m a i n i t t u j e n h e n k i - l ö j e n v a s t a p u o l e n a o l i S a s t a m a l a n M i k k o, v i i t t a a s i i h e n, e t t ä S e l k e e n M a t i n j a R o s s i n e r ä o m i s t u s s i j a i t s i S a s t a m a l a n k y l ä n i t ä i s e n ä n a a p u r i n a, s. o. n y k. L a u t j ä r v e n t i e - n o i l l a. S a m a a n s u u n t a a n p u h u u R o s s i n m a i n i t s e m i n e n e r ä n o m i s t a j a n a. Y l ä - S a t a - k u n n a n t u o m i o k i r j a a n v u o d e l t a o n n ä e t t e h t y m e r k i n t ä, j o s s a s a m a i n e n R o s s i - s u k u y n n ä e r ä i t ä S e l k e e n a s u k k a i t a m a i n i t a a n L a u t j ä r v e n e r ä m a a n o m i s t a j i n a, e n n e n - k u i n s e t u l i S e l k e e n k a r t a n o l l e. L a u t a j ä r f f w i j u h r m i n n e s w a r i t S ä l k i s ä r e r u m o c h f ö r ä n d e t b l e f s ä t e r i j, h ä f d a t a f f B r u s i u s J o h a n s s o n R å s s j, H i n d r i c k K i l k a, H i n r i c h W a i s j ( V ä i s s i) o c h C l e m e t H i j t u s å m d å b o d d e u t h j S ä l c h i s b y. U l v i l a n k ä r V a l t. a r k. N : o 6 a f o l. 9, Y l ä - S a t a k u n n a n t u o m i o k i r j a 6 6 5, f o i E t t ä e u r a l a i s e t t u l i v a t E u r a j o k e a p i t k i n m e r e n r a n n a l l e, o s o i t t a a j o E u r a - j o e n v a n h a n i m i E u r a b o m i n n e. K o k e m ä k e l ä i s t e n o i k e u k s i e n e t e l ä i s i m p i n ä k a n n a t - t a j i n a m a i n i t a a n v. 4 0 t u o m i o s s a K u i v a l a h d e n k y l ä l ä i s e t, j o t k a v i e l ä t ä n ä ä n k i n a s u v a t h e t i E u r a j o e n s u u n p o h j o i s p u o l i s e l l a r a n n i k o l l a j a t ä n n e v o i t i i n, k u t e n p e r i n - n ä i s t i e t o k i n i l m o i t t a a, t u l l a t o i s i a t e i t ä.

11 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri erätiellä edes t o d i s t e t t a v a a j ä l k e ä. T ä t ä a s i a i n t i l a a e i v o i t a n e selitt ä ä m u u t e n k u i n o l e t t a m a l l a, e t t ä n ä i d e n eräintressit o v a t s u u n t a u - t u n e e t toiselle taholle. S o p u s o i n n u s s a t ä m ä n n e g a t i i v i s e n t o s i a s i a n k a n s s a o n lisäksi v i e l ä 600-luvun l o p u s s a t a v a t t a v a j a ilmeisesti p e r i n n ä i s t i e t o o n p e r u s t u v a i l m o i t u s, e t t ä H ä m e e n k y r ö n n a u t i n t a - o i k e u s u l o t t u u K u v a s k a n k a a l l e ( K å f w a s K a n g a s ) j a p e n i k u l m a n j o k e a a l a s p ä i n lähelle M e r i k a r v i a n k i r k k o a. V a i k k a t ä m ä n t i e d o n - a n n o n ei k u t e n j ä l e m p ä n ä o s o i t a m m e t a r v i t s e k a a n k u v a t a a l k u p e r ä i s i ä e r ä n o m i s t u s - j a v i l j e l y s s u h t e i t a n y t k ä s i t e l t ä v ä n ä olev a l l a s u u n n a l l a, niin o s o i t t a a s e j o k a t a p a u k s e s s a, e t t ä H ä m e e n - k y r ö n a s u k k a a t e i v ä t m y ö h e m m i n k ä ä n ole k a t s o n e e t eräintressiensä u l o t t u n e e n s a s t a m a l a i s t e n v a n h a l l e erätielle. T ä m ä t o s i a s i a o n erik o i s e n t ä r k e ä s e n v u o k s i, e t t ä s e n e g a t i i v i s e s t i t o d i s t a a s a m a a k u i n s a s t a m a l a i s t e n erähistoria p o s i t i i v i s e l t a k a n n a l t a : M e r i k a r v i a n S a s t m o l a n j a Y l ä - S a t a k u n n a n S a s t a m a l a n elimellisen y h t e e n k u u - l u m i s e n. M u t t a edellä k u v a a m a m m e s a s t a m a l a i s t e n erätie M e r i k a r - v i a l l e on perin mielenkiintoine n toisessakin suhteessa. T ä l l ä tiellä v o i m m e n ä e t e r i t t ä i n s e l v ä s t i o s o i t t a a e r ä e l ä m ä n t o d e n n ä k ö i s e n k e h i - t y s k u l u n j a sen y k s i t y i s k o h d i s s a k i n läheisen r i i p p u v a i s u u d e n m a a n - tieteellisistä e d e l l y t y k s i s t ä. E t t ä j u u r i K a r k k u h e i t t ä ä e n s i m m ä i s e n e r ä r ö n s y n sen luoteispuolisille erämaille, on i t s e s t ä ä n s e l v ä ä, j o s k a t s o o k a r t a l l a K a r k u s t a M o u h i j ä r v e l l e v i e v ä ä v e s i r e i t t i ä. J a siinä seikassa, e t t ä j o a i k a i s e m m i s s a v e r o k i r j o i s s a n ä e m m e s e k ä M o u h i - j ä r v e n e t t ä S u o d e n i e m e n j a L a v i a n l a s k e t t a v a n K a r k k u u n, o n v a r s i n v a k u u t t a v a t o d i s t u s k i n o l e t t a m a l l e m m e tosiasialle. Mielenk i i n t o i s e m p a a k u i t e n k i n on, e t t ä e r ä r ö n s y K a r h i j ä r v e l t ä Merik a r v i a l l e n ä y t t ä ä o l e v a n j u u r i k ä s i t t e l e m ä m m e k a r k k u l a i s e n erär ö n s y n s u o r a n a i n en o r g a a n i n e n j a t k o. l u k u u n o t t a m a t t a T y r v ä ä n N u u p a l a a, jolla o n m i t ä l u o n t a i s i n v e s i r e i t t i M o u h i j ä r v e l l e p ä i n, o v a t k a i k k i s a s t a m a l a i s t e n v a r s i n a i s e t e r ä n k ä v i j ä k y l ä t k a r k k u l a i - sia j a s i j a i t s e v a t p a i k o i s s a, j o i s t a oli m i t ä l y h y i n j a h e l p o i n p ä ä s y j u u r i M o u h i j ä r v e e n p ä i n v i e t t ä v ä l l e vesireitille. J o sellaisista k y l i s t ä k u i n V a h a l a h t i, K u t a l a, K i u r a l a, J ä r v e n t a k a j a P a l v i a l a o n ollut l y h y t j a h e l p p o t i e M o u h i j ä r v e l l e p ä i n v i e t t ä v ä n v e s i r e i t i n s u u h u n. M u t t a a s u t u k s e n a s e m a a n n ä h d e n t ä y t y y k u i t e n k i n niille kylille, j o t k a s i j a i t s i v a t itse M o u h i j ä r v e l l e j a S u o d e n n i e m e l le v i e v ä n vesist ö n p a r t a a l l a, a n t a a s a s t a m a l a i s t e n e r ä e l ä m ä s s ä a i v a n erikoinen I n t i l K ä f w a s k a n g a s h ä f d a T a w e s t a K y r ö b ö n d e r, ocli u t h f ö r e ä l f w e n e e n m i j l n ä r S a t z m å h l z k y r k i a. K a r t t a v : l t a V a l t. a r k.

12 Jalmari Jaakkola m e r k i t y s. Sellaisille k y l i l l e k u i n K a l l o l l e, P u k a r a l l e, K o r t e j ä r v e l l e, K i t t i l ä l l e j a v a r s i n k i n Selkeelle, j o t k a m i l t e i t ä y d e l l e e n n ä y t t ä v ä t h a l l i t s e v a n K a r h i j ä r v e n länsipuolisia eräreittejä, o n e r ä n k ä y n t i v a r m a a n a i k o i n a a n ollut t u o t t a v i m p i a t u l o l ä h t e i t ä. J a k e h i t y s t ä h ä n s u u n t a a n o n t ä y d e l l e e n o d o t u k s e n m u k a i n e n. K u t e n e u r a - laisten j a k o k e m ä k e l ä i s t e n eräretket, e r ä m i e s t e n a s e t u t t u a k i i n t e ä s t i a s u m a a n nykimiselle E u r a j o e l l e, L u v i a l l e j a U l v i l a a n h a r v e n e v a t l o p u l t a k o k o n a a n l a k a t a k s e e n j a k u t e n h u i t t i s l a i s t e n e r ä r ö n s y P a l u k - sessa o m i s t i e r ä a l u e i t a N o o r m a r k u s s a j a t ä k ä l ä i n e n e r ä r ö n s y v u o r o s - t a a n Ahlaisissa, niin o l i v a t luonnollisesti K a r k u n l ä h i m m ä l l e eräm a a l l e s y n t y n e e t e r ä k y l ä t, j o t k a v o i m a k k a i m m i n o l i v a t t u t u s t u n e e t e r ä e l ä m ä n v i e h ä t y k s i i n j a v a a r o i h i n, o m i a a n l e v i t t ä m ä ä n e r ä v i l j e- l y s t ä y h ä k a u e m m a s läntisille saloille, sisäjärville j a v a r s i n k i n m u i s t o - t i e d o n ja historiallisten t i e t o j e n k i n m u k a a n s i i k a r i k k a a s e e n Siik a i s i in j a sen länsipuolisiin m e r e n l a h d e l m i i n j a saariin. V. M u t t a v a i k k a historiallisesti siis v o i d a a n k i n t o d i s t a a, e t t ä m u i - naisella S a s t a m a l a l l a j a n i m e n o m a a n K a r k u l l a o n o l l u t v a r s i n p u h - das erätie M e r i k a r v i a - S a s t m o l a n k o h d a l t a P o h j a n l a h d e l l e, n i i n o n k y s y m y s siitä, k u i n k a k a u a s k a r k k u l a i s t e n a l u e a l k u j a a n o n u l o t t u - n u t h e i d ä n v a r s i n a i s e n v e s i v ä y l ä n s ä p o h j o i s - t a i o i k e a s t a a n koillispuolelle s a m o i n k u i n k y s y m y s, m i s t ä v a n h a n S a s t a m a l a n j a K y r ö n v ä l i n e n suuri intressiraja o n a l k u p e r i n k ä y n y t, j ä ä n y t e n e m m ä n t a i v ä h e m m ä n a v o n a i s e k s i. L ä h i m p ä n ä o n p u h e e n a o l e v i a r a j a k y s y - m y k s i ä a r v i o i t a e s s a o l l u t o l e t t a m u s, e t t ä s a s t a m a l a i n e n alue o n suunnilleen u l o t t u n u t n y k y i s e n P o m a r k u n j a S i i k a i s t e n itärajalle, j o t e n H ä m e e n - j a P o h j a n k a n k a a n länsipuolitse v i r t a a v a n K a r v i a n j o e n l a a k s o, k u t e n n y k y ä ä n k i n, olisi k u u l u n u t H ä m e e n k y r ö n p u o l e l l e. J a, k u t e n m y ö h e m m i n o s o i t a m m e, n ä y t t ä ä H ä m e e n k y r ö n v a n h a e r ä o m i s t u s o s i t t a i n a n t a v a n t u k e a t ä m ä n t a p a i s e l le o l e t t a m u k s e l l e. S e l k e e o n j o l u v u l l a o l l u t e r i t t ä i n v o i m a k a s e r ä k y l ä, k u t e n v o i p ä ä t t ä ä s i i t ä k i n, e t t ä s e n h a l l u s s a o l i 6 m i e h e n m e t s ä ä. V r t. t u t k. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s. 0. J a s e n e r i k o i n e n m a h t a v u u s e r ä n o m i s t a j a n a i l m e n e e v i e l ä m y ö h e m m i n k i n. V r t. J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s. 5. V e r t. t ä h ä n n ä h d e n K. K i l l i s e n m u i s t i i n p a n o j a K a r v i a n j o e n s i i k a r i k k a u d e s t a. B i d r a g t i l i k ä n n e d o m a f F i n l a n d s n a t u r o c h f o l k X X X I I I s S i t e n m a i n i t a a n e s i m. k i h l a k u n t a s y y n i s s ä 0 j a p : l t ä l o k a k. v. 7 s i i a n r u n s a a s t i t u n k e u t u n e e n M e r i k a r v i a n l a h d e l l e p ä i n. E r ä ä n P o r i n V a n h a n k a r t a n o n a r k i s t o s t a t a p a a m a m m e a s i a k i r j a n m u k a a n.

13 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri M u t t a jos l ä h e m m i n p u n n i t s e e e r ä i t ä t ä k ä l ä i s i ä tosiasioita, niin h e r ä ä k i e l t ä m ä t t ä v o i m a k k a i t a e p ä i l y k s i ä H ä m e e n k y r ö s t ä p ä i n t a p a h t u - neen e r ä v a l t a u k s e n v a n h e m m u u t t a v a s t a a n n y t k ä s i t e l t ä v ä n ä olev a l l a taholla. N i i n p ä v i i t t a a t o i s a a l t a s e tosiasia, e t t ä M e r i k a r v i a - S a s t m o l a n p o h j o i s p u o l i n en m e r e n r a n n i k k o k o k o k e s k i a j a n l u e t t i i n S a t a k u n t a a n s a m o i n k u i n t o i s a a l t a s e s e i k k a, e t t e i v ä t L a p v ä ä r t i n t a l o n p o j a t v i e l ä 600-luvun l o p u l l a k a a n t i e d ä m i t ä ä n v a r m a a r a j a a M e r i k a r v i a a v a s - t a a n, e h d o t t o m a s t i siihen, e t t ä k y r ö l ä i s i l l ä ei ole o l l u t a i n a k a a n e r i k o i s e n v o i m a k k a i t a eräintressejä t ä n n e p ä i n. M u u s s a t a p a u k s e s s a niistä n ä e t olisi p i t ä n y t s ä i l y ä j o k o j o i t a k i n m u i s t o j a t a i a i n a k i n s e l v ä s t i t o d e t t a v i a intressiriitoja s a s t a m a l a i s t e n t a i l a p v ä ä r t i l ä i s t e n k a n s s a. J a t ä m ä n n e g a t i i v i s e n a s i a n l a i d a n l i s ä k s i p u h u u m y ö s k i n p a i k a l l i n e n p e r i n n ä i s t i e to t ä k ä l ä i s i ä h ä m e e n k y r ö l ä i s i n t r e s s e j ä v a s - t a a n. J. R. A s p e l i n o n n ä e t L ä p v ä ä r t i s t ä m u i s t i i n p a n n u t k e r t o m u k - sen, e t t ä sen a s u k k a i d e n entiset h a u t u u m a a t o l i v a t S a s t a m a l a s s a. T ä m ä m u i s t o t i e t o v i i t t a a k i e l t ä m ä t t ä k ä s i t e t t ä k ö ö n S a s t a m a l a siinä j o k o m u i n a i s t a S a s t a m a l a a t a i l ä h e i s t ä M e r i k a r v i a - S a s t a m a l a a t a r k o i t t a v a k s i L a p v ä ä r t i n s e u d u n m u i n a i s e e n elimelliseen y h t e y - 4 t e e n v a n h a n S a s t a m a l a n k a n s s a. K u n t o i s a a l t a m y ö s k i n t i e d ä m m e, e t t ä L a p v ä ä r t i n e n s i m m ä i n e n t u n n e t t u a s u k a s t a i a s u t u s t ä k ä l ä i - sissä» H ä m e e n metsissä» (silvis in T a v a s t i a ) v. 0 j o u t u u r i i t a a n 5 v a n h o j e n e r ä n k ä v i j ö i d e n k a n s s a, niin v o i v a t t ä k ä l ä i s e t»hämäläiset» h y v i n olla j u u r i Y l ä - S a t a k u n n a n j a l ä h i n nä S a s t a m a l a n m e t s ä - j a k a l a m i e h i ä. J a j u u r i t ä m ä n t u l k i n n a n h y v ä k s i p u h u u n i m e n - o m a a n itse v u o d e n 0 k u n i n k a a l l i n e n kirje. L a p v ä ä r t i n M i k o n ohella m a i n i t a a n siinä n ä e t A n d a r de S a s t a m a l l, j o l l a v a r m a s t i 6 t a r k o i t e t t a k o o n sitte M e r i k a r v i a - S a s t a m o l a a t a i j o t a i n m u u t a u u t i s - a s u t u s t a t ä y t y y olla y h t e y t t ä m u i n a i s e n S a s t a m a l a n k a n s s a. J a k u n l i s ä k s i eräs T e u v a n k i n a s u k a s,»tobbe d e T e u k a», m a i n i t a a n 7 V r t. t ä h ä n n ä h d e n v a n h i m p i a t i l i k i r j o j a. V r t. k a r t t a s e l i t y s t ä v : l t a V a l t. a r k. V r t. J. W. R u u t h, e d. m a i n. t u t k. s E t t ä r u u m i i t a t o s i a a n o n k u l e t e t t u p i t k i ä k i n m a t k o j a, o s o i t t a v a t m o n e t t r a d i t s i o n i t. V r t. e s i m. e r ä s t ä l o u n a i s e s t a S a t a k u n n a s t a m u i s t i i n m e r k i t s e m ä ä m m e p e r i n n ä i s t i e t o a y n n ä e s i m. P i r k k a l a s s a e s i i n t y v i ä m u i s t o j a e r ä m a i l t a t u l e v i e n r u u m i i - d e n k u l j e t t a m i s e s t a. S a t a k u n t a I I s. 4. P. A. G a d d : F ö r s ö k t i l O e c o n o m i s k B e s k r i f - n i n g ö f w e r S a t a k u n d a - H ä r a d e r s n o r r a d e l s F i n l. M e d. U r k. I s S a m. p a i k. 7 E t t ä H a u s e n i n l u k u t a v a n d e T i n k a s i j a s t a o n l u e t t a v a T i u k a l. T e u k a, k a t - s o m m e i l m e i s e k s i. E d e l l i s e n l u k u t a v a n s a a t t a i s i e n s i s i l m ä y k s e l l ä e h k ä k a t s o a o l e -

14 4 Jalmari Jaakkola y h d e s s ä edellisten kanssa a j a m a s s a y h t e i s t ä o i k e u s j u t t u a, niin v o i - d a a n h ä n e t k i n elimellisesti y h d i s t ä ä e d e l l ä m a i n i t t u i h i n uudisasukkaisiin. J a v a i k k a e i T e u v a n y h t e y d e s t ä S a s t a m a l a n k a n s s a olek a a n sellaista p e r i n n ä i s t ä t i e t o a k u i n L a p v ä ä r t i s t ä, niin t e k e e t o i - s a a l t a s e s e i k k a, e t t ä y k s i k y s y m y k s e s s ä o l e v a n e r ä r i i d a n ajajista v a r m u u d e l l a o n p a n t a v i s s a y h t e y t e e n S a s t a m a l a n k a n s s a j a t o i s a a l t a m u i s t o t i e t o, e t t ä s e s e u t u, j o l t a t o i n e n r i i d a n a j a j a m a i n i t a a n, s a m a - t e n o n ollut y h t e y d e s s ä S a s t a m a l a n k a n s s a, t o d e n n ä k ö i s e k s i, e t t ä m y ö s k i n sillä T e u v a n a s u k k a a l l a, j o k a o n y h t e n ä o s a k k a a n a p u h e e n a o l e v a s s a k e s k i a i k a m m e v a n h i m m a s s a t u n n e t u s s a eräriidassa, o n o l l u t a h d i s t a j i n a s a m a i s e n S a s t a m a l a n e r ä m i e h i ä. M u t t a t e k e m ä l l ä m m e e d e l l y t y k s e l l ä o n m u i n a i n e n S a s t a m a l a P o h j a n l a h d e n p a r t a a l l a u l o t - t u n u t h u o m a t t a v a s t i n y k y i s t ä M e r i k a r v i a a p o h j o i s e m m a k s i j a i d e m - m ä k s i. S e s e i k k a, e t t ä»meri»-sastamala a i k o i n a a n o n t o d e n n ä k ö i s e s t i u l o t t u n u t p a l j o n n y k y i s t ä ä n p o h j o i s e m m a s, t a r j o o i t s e s t ä ä n a i h e e n t a r k a s t a a, e i k ö sen alue T e u v a n e t e l ä p u o l e l l a k i n s. o. n y k y i s e n Siik a i s t e n p i t ä j ä n j a P o m a r k u n k o h d a l t a ole u l o t t u n u t k a u e m m a s i t ä ä n - päin. J a k i e l t ä m ä t t ö m i ä v i i t t e i t ä siihen s u u n t a a n, e t t ä n ä i n o n ollut asianlaita, o n olemassa. N i i n p ä o n o m i a a n h e r ä t t ä m ä ä n h u o - m i o t a, e t t ä s e k ä I n h o t t u j ä r v e s t ä K y n ä s j ä r v e l l e v i e v ä v e s i t i e s a m o i n k u i n m i l t e i k o k o m a i n i t u n j ä r v e n alue e t t ä v i e l ä p ä itse K a r v i a n j o e n s u u k i n o n j o u t u n u t s a s t a m a l a i s t e n käsiin. T ä m ä t o d i s t a a epäilem ä t t ö m ä s t i, e t t ä s a s t a m a l a i n e n»eräpaine» näillä s e u d u i n o n o l l u t v a n y h d i s t e t t ä v i s s ä l a p v ä ä r t i l ä i s e e n j o e n n i m e e n T j ö c k å, j o t a y l ä j u o k s u l t a a n n i m i t e - t ä ä n T e u v a n j o e k s i. J o s k u i t e n k i n y k s i t y i s k o h t a i s e m m i n t a r k a s t a a T j ö c k å - n i m e n v a n h i m p i a k i r j o i t u s t a p o j a, s e l l a i s i a k u i n T i u k k a, 5 4 6, 5 5, T i o c k o 5 5 4, T i o c k o o, T y o c k o 5 5 6, T i o c k ö ö 5 5, Ö f v e r t e u k 6 9, O f v e r t i ö k, Y t e r t i ö ö k 6 4 7, j. n. e., n i i n t u l e e k i e l t ä m ä t t ä s i i h e n j o h t o p ä ä t ö k s e e n, e t t ä v. 0 k i r j o i t u s t a p a a l ä h e m m i n v a s t a a T e u v a j a l ä h i n n ä o l e t e t t a v a s u o m a l a i n e n T e u k a - a s u, j o t a v u o r o s t a a n t u s k i n v o i t a n e e t ä y d e l l e e n e r o t t a a ä s k e n m a i n i t u s t a T j ö c k å - n i m e s t ä, v a i k k a ä ä n n e s u h d e t t a v ä h ä i s e n a n a l o g i a - a i n e k s e n v u o k s i o n k i n v a i k e a t ä y s i n t y y d y t t ä v ä s t i s e l i t t ä ä. E t t e i T e u k a < T e u v a m y ö s k ä ä n o l e t ä y s i n m a h d o t o n, o s o i t t a a e s i m. y l e i s e e n k ä y t e t t y J u v a - n i m i, j o k a, k u t e n t u n n e t t u a, e d e l l y t t ä ä a i k a i s e m p a a a s u a J u k a. P i t ä j ä n n i m i J u v a < J u k a l i e n e e k i n n ä i n o l l e n r i n n a s t e t t a v i s s a s u h t e e s e e n T e u v a < T e u k a. K u n n y k y ä ä n t u n n e t t u j e n T j ö c k å j a T j ö c k b y - n i m i e n s a m o i n k u i n v a n h e m p i e n n i m i - m u o t o j e n, k u t e n - t i ö k j a - t i ö ö k r i n n a l l a v o i d a a n t o d e t a m y ö s m u o t o - t e u k, o n m e i l l ä t ä s s ä a i n a k i n v i i t e, e t t ä n i m e n r u o t s a l a i s e t m u o d o t s a a t t a v a t e n s i t a v u n v o k a l i s m i i n n ä h d e n o l l a y h t e y d e s s ä T e u k a - m u o d o n k a n s s a. K - ä ä n t e e n e d u s t u s s u h t e e s s a T e u k a ~ T j ö c k å l i e n e e v u o r o s t a a n t ä y d e l l e e n v e r r a t t a v i s s a s u h t e e s e e n J u k a ~ J o k k a s, J o k i o i n e n ~ J o k k i s j. n. e. V r t. n i m e n ä ä n n e a s u u n j a e t y m o l o - g i a a n n ä h d e n K a r s t e n ; Ö s t e r b o t t n i s k a O r t n a m n I ss j a O j a n s u u : S u o m a - l a i s t a p a i k a n n i m i t u t k i m u s t a ss. 4.

15 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 5 v o i m a k k a a m p i k u i n sen v a s t a k o h d a k s i o l e t e t t a v a eräpaine H ä m e e n - k y r ö s t ä p ä i n K a r v i a n j o k e a p i t k i n. M u t t a k a r k k u l a i s e n e r ä p a i n e e n v o i m a k k u u t t a K a r v i a n j o e l l e p ä i n n ä y t t ä i s i erikoisesti o s o i t t a v a n m y ö s k i n itse K a r v i a nimi. K u t e n t u n n e t t u a, k ä y t e t ä ä n n y k y i s e n M e r i k a r v i a n ruotsalaisena v a s t i n e e n a S a s t m o l a - n i m e ä. T ä m ä a s i a i n - t i l a o n k i e l t ä m ä t t ä o m i a a n h e r ä t t ä m ä ä n i h m e t t e l y ä, m u t t a o n n ä h - d ä k s e m m e k u i t e n k i n h e l p o s t i selitettävissä. E t t ä r u o t s a l a i s e t u u t i s - a s u k k a a t, j o t k a t u l i v a t t e k e m i s i i n v a i n m e r e n r a n n i k o n k a n s s a, e i v ä t t e h n e e t t a r k e m p a a eroa niiden S a s t a m a l a n miesten, joilla oli e r ä o m a i s u u t t a, j a niiden S a s t a m a l a n e r ä m i e s t e n v ä l i l l ä, j o t k a v a i n k ä v i v ä t p y y n t i r e t k i l l ä, o n h e l p o s t i y m m ä r r e t t ä v i s s ä. E n n e n L a p - v ä ä r t i n j a T e u v a n a s u t u k s e n s y n t y m i s t ä oli S a s t a m o l a - n i m i l i s ä k s i ruotsalaisen u u t i s a s u t u k s e n k i e l e n k ä y t ö s s ä v a i k e u d e t t a u l o t e t t a - v i s s a näille alueille asti. M u t t a k u n v i i m e k s i m a i n i t u t u u t i s a s u t u k - set v o i m i s t u i v a t j a n i m i l t ä ä n k i n i t s e n ä i s t y i v ä t, j ä i l o p u l t a S a s t m o l a t a r k o i t t a m a a n v a i n n y k y i s t ä a l u e t t a a n. M e r k i l l i s i n tä k u i t e n k i n o n, e t t ä s u o m a l a i s e t n i m i t t ä v ä t S a s t m o l a a M e r i k a r v i a k s i, m i k ä n i m i j o sellaisenaan s e l v ä s t i osoittaa, e t t ä h e o v a t k a t s o n e e t K a r v i a - n i m e n p e i t t ä v ä n l a a j e m m a n a l u e e n k u i n m i t ä n y k y i s e l l ä M e r i k a r v i a l l a y m m ä r r e t ä ä n. J a j u u r i M e r i k a r v i a n meri-liite v i i t t a a k i e l t ä m ä t t ä v o i m a k k a a s t i siihen, e t t ä M e r i k a r v i a n lisäksi a j a t e l t a v a K a r v i a o n e t s i t t ä v i s s ä s i s ä m a a s t a p ä i n. J a silloin e i j ä ä jälelle m u u t a m a h d o l - l i s u u t t a k u i n e t t ä M e r i k a r v i a o n y h d i s t e t t ä v ä sellaisiin n i m i i n k u i n K a r v i a n j o k i, K a r v i a j ä r v i, K a r v i a n p i t ä j ä, j o k a m y ö s k i n t u n n e t a a n K y l ä k a r v i a n nimellä. K u n v i i m e k s i m a i n i t t u n i m i k i n l i s ä k s i osoitt a a, e t t e i s e p e i t ä k o k o K a r v i a - n i m e ä, niin s a a a j a t u s, e t t ä Meri- k a r v i a j a K y l ä k a r v i a m u o d o s t a v a t a l k u a a n y h t e n ä i s e k s i k ä s i t e t y n K a r v i a - a l u e e n, u u t t a t u k e a. K u n k a i k k i edellä m a i n i t u t K a r v i a - n i m e t lisäksi o v a t orgaanisessa, v e s i s t ö n v ä l i t t ä m ä s s ä y h t e y d e s s ä, j o n k a m e r k i t y k s e s t ä meillä sellaisissa n i m i s u k u l a i s u u k s i s s a k u i n L a p p i ~ L a p i j o k i, E u r a ~ E u r a j o k i, E u r a b o a m i n n e, K o k e m ä k i, K u m o ~ K o k e m s a a r i, K u u m i n a i n e n, K u m o b o a a, H v i t t i s H v i t t i s - bofjärd, K y r ö K y r o b o a m i n n e on l o i s t a v i a parralleeleja, niin on t ä m ä k i n o m i a a n p u h u m a a n K a r v i a - n i m e l l ä t a r k o i t e t u n a l u e e n m u i - naisen o r g a a n i s en y h t e y d e n p u o l e s t a. M u o t o a K a r v i a j o k i ( K a r v i a n j o k i ) e d e l l y t t ä v ä t e s i m. v a n h a t m u o d o t K a - r u e i o k ( k t s. j ä l e m p ä n ä ), S a t a k u n n a n k a r t a s s a n. v : l t a t a r v i t t a v a C a r v i a ä h n. V a l t. a r k. K u t e n H e i k k i O j a n s u u h u o m a u t t a a, o n i l m e i s t ä, e t t ä K a r v i a n o u r a t n i m i p e r u s t u u k a n s a n e t y m o l o g i a a n. H e i k k i O j a n s u u : S u o m a l a i s t a p a k a n n i m i t u t k i m u s t a s..

16 6 Jalmari Jaakkola M u t t a jos K a r v i a - n i m e l l ä t a r k o i t e t a a n l a a j e m p a a o r g a a n i s e s t i s y n t y n y t t ä a l u e t t a, niin o n t ä m ä n u u t i s n i m e n k e h i t y s h i s t o r i a k u t a - k u i n k i n ilmeinen. E t t e i K a r v i a j ä r v e ä j a K y l ä k a r v i a a niiden syrj ä i s e n a s e m a n v u o k s i k e r n a a s t i v o i a j a t e l l a K a r v i a n j o k i v a r r e n j a M e r i k a r v i a n a s u t u k s e n l ä h t ö k o h d a k s i, o n k a t s o t t a v a v e r r a t t a i n v a r m a k s i. S i t ä v a s t o i n e i v o i olla h u o m i o t a h e r ä t t ä m ä t t ä, e t t ä v a n - h a n S a s t a m a l a n k a i k e s t a p ä ä t t ä e n v a n h i n erätie o n v i e n y t j u u r i M e r i k a r v i a l l e, j o t e n j u u r i K a r v i a - n i m e n v a r h a i s i n m u o d o s t u m i n e n t ä ä l l ä j a sen l a a j e n t u m i n e n m e r k i t y k s e l t ä ä n k o k o sinne koillisesta p ä i n l a s k e v a a v e s i s t ö ä j a t i e n o o t a t a r k o i t t a v a k s i o n m i t ä luonnollisin. Ja jos S a s t m o l a - n i m e ä k u t e n n ä y t t ä ä t o d e n n ä k ö i s e l t ä o n P o h j a n l a h d e n r a n n i k o l l a k ä y t e t t y n y k y i s t ä ä n p o h j o i s e m m a s, niin o n K a r v i a h y v i n k i n v o i n u t m u o d o s t u a s u o m a l a i s e k s i k u l m a k u n t a - n i m e k s i k o k o K a r v i a n j o e n v e s i s t ö n p i i r t ä m ä n m a a n t i e t e e l l i s e n a l u e e n länsipuoliselle r a n t a - S a s t a m a l a l l e. M u i n a i s e n S a s t m o l a n j a m u i n a i - s en K a r v i a n v a n h a s t a i d e n t i t e e t i s t ä saisi m y ö s k i n a l u e m e r k i t y k s e l - t ä ä n s u p i s t u n e e n S a s t m o l a n j a n y k y i s e n M e r i k a r v i a n i d e n t i t e e t ti v a r s i n y k s i n k e r t a i s e n s e l i t y k s e n. S e n k ä s i t y k s e n p u o l e s t a, e t t ä K a r v i a o n s a s t a m a l a i n e n j a s i i h en n ä h d e n, e t t ä m e r i - S a s t a m a l a o n m i l t e i k o k o n a a n k a r k k u - laisten hallussa, l ä h i n n ä k a r k k u l a i n e n erä- l. u u t i s n i m i, p u h u u m y ö s - k i n itse n i m e n r a k e n n e. K a r v i a - n i m i, j o n k a eräässä a s i a k i r j a s s a v : l t a 5 5 m a i n i t a a n e s i i n t y v ä n y l i s e n S a t a k u n n a n t u o m a r i n K l a u s K u r j e n j o n a k i n v u o s i s t a a n t a m a s s a t u o m i o s s a m u o d o s s a»karueiok» ( K a r v i? l. K a r v i a j o k i? ), on n ä e t j o h d i n a i n e k s e l t a a n j u u r i K a r k u n e r ä m a i l t a t u n n e t t u a n i m i t y y p p i ä L a v i a, R a u t i a j ä r v i j. n. e. j a t a v a t a a n v a r m a a n j o k e s k i a j a l l a, k u t e n v. 546 m a i n i t t u L e m p ä ä l ä n K a r v i a n y n n ä v a r s i n a i s s u o m a l a i s e t K a r v i a i n e n n i m e t 4 o s o i t t a v a t, laajalla alueella. N i m e n j u u r e e n k i n n ä h d e n o n j o H e i k k i O j a n s u u a n t a n u t t ä y s i n t y y d y t t ä v ä n s e l i t y k s e n.»nimi K a r v i a on» k u u l u v a t h ä n e n s a n a n s a»-ia j o h t i m e l l a m u o d o s t e t t u K a r v a n i m e s t ä. V r t. t ä m ä n j o h d o s t a esim. R a u t a ~ R a u t i a, S o t k a ~ S o t k i a, N a h k a ~ N a h k i a ( l a ) j. n. e. K a r v a on m. m. s u u r e n t a l o n n i m e n ä K a r k u s s a ( L a m m e n t a k a n a ) j a t ä m ä s e i k k a o n t ä r k e ä m u i s t a a, k u n t i e d ä m m e, e t t ä M e r i k a r v i a o n j u u r i K a r k u s t a s a a n u t s u o m a l a i s e n U l v i l a n k ä r V a l t. a r k. N : o 6 a, fol. 9 N i m i o n, k u t e n s e n e s i i n t y m i n e n j o a i k a i s i m m i s s a k i n v e r o k i r j o i s s a, o s o i t t a a, v a r m a s t i k e s k i a i k a i n e n. V a l t. a r k. N : o H e i k k i O j a n s u u : S u o m a l a i s t a p a i k a n n i m i t u t k i m u s t a s..

17 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 7 a s u t u k s e n s a.» N i m e n j u u r i s a n a n k i n k a r k k u l a i s u u s o n t ä t e n ainak i n m a h d o l l i s i m m a n t o d e n n ä k ö i n e n. S a m a a n s u u n t a a n k u i n S a s t m o l a n j a K a r v i a n n i m e t p u h u u v o i m a k k a a s t i v i e l ä l u v un t ä k ä l ä i n e n e r ä o m i s t u s. T e k e m ä l l ä siitä s a m a n l a i s e n y h t e e n v e d o n k u i n edellä s a a m m e t ä k ä l ä i s i s t ä e r ä k a p p a l e i s t a s e u r a a v a n luettelon: K a l l o. Längelmäki 69. M a i n i t a a n j o tällöin a l u e e l t a a n v a k i i n - t u n e e n a j a o n r a j o i s t a a n p ä ä t t ä e n s a m a k u i n n y k. L ä n g e l m ä k i. K a r k k u? Tuunajärvi (Tutina iarfwe), 69, K y n ä s j ä r v e n koillispuolella. V. 69 k a r t a l l e m e r k i t t y : e t t n y t h e m m a n s o m f o r d o m 4 h a f v e r w a r i t T a f f w a s t a r n e s eremar. T u u n a j ä r v e n itäpuoliselle 4 alueelle o n k a r t a l l e l i s ä k s i t e h t y m e r k i n t ä : o b e s a t t o c h b r u c k a s af T a f f w a s t a r n e. V r t. h ä m ä l ä i s i s t ä ed. a n n. sel. 5 K i t t i l ä? Karviajärvi ( K a r f f u i a t r ä s k ), 5 5. O n ilmeisesti 6 7 s a m a k u i n n y k. K a r v i a j ä r v i K a r v i a l l a. E p ä t i e t o i s t a on, v o i - d a a n k o eräälle perinnäistiedolle, j o k a v i i t t a a K a r v i a n j a Meri- K a r v i a n a s u t u k s e n a l k u p e r ä i s e e n (sastamalaiseen) y h t e y t e e n, 8 a n t a a m i t ä ä n t o d i s t u s a r v o a. P a k k a l a, A l u s k y l ä? Karviajärvi ( K a r f f u ia t r ä s k ), I l m e i s e s t i n y k. K a r v i a j ä r v i. E s i t t ä m ä m m e eräluettelo t e k e e e p ä i l e m ä t t ö m ä k s i, e t t ä s a s t a - m a l a i s et t o s i a a n, k u t e n edellä o l e m m e S a s t m o l a - j a K a r v i a - n i m i e n n o j a l l a p ä ä t e l l e e t, o v a t e r ä m i e h i n ä t u n k e u t u n e e t K a r v i a n j o k e a p i t - k i n a i n a k i n K a r v i a j ä r v e l l e asti. E t t ä t ä ä l t ä edelleen tie S ä k k i j ä r v e n k a u t t a P o h j a n m a a l l e v i e v i i n v e s i i n oli l y h y t, v o i j o k a r t a l t a help o s t i t o d e t a. M e r k i l l i n en s a t t u m a, m i k ä l i s e o n v a i n sitä, l i s ä k s i on, e t t ä j u u r i S ä k k i j ä r v e n p o h j o i s p u o l i s e n I k k e l ä j ä r v e n nimessä, j o n k a y h t e y t e e n v a r m u u d e l l a o v a t p a n t a v a t m y ö s k i n n i m e t I k k e l ä n j o k i, H. O j a n s u u : E d. m a i n. t e o s j a p a i k k a. Y l ä - S a t a k u n n. t u o m i o k. v T ä l l ö i n m a i n i t t u K i r f f w i s s k a l l i j o o n i l m e i s e s t i s a m a k u i n L ä n g e l m ä e n n y k. l u o t e i s r a j a l l a t a v a t t a v a K i r v e s k a l l i o. 4 M a a n m i t t. h a l l. a r k. A I. B 5 M a h d o t o n t a t ä s s ä t a p a u k s e s s a e i l u o n n o l l i s e s t i o l e, e t t ä» h ä m ä l ä i s i l l ä» v o i d a a n t a r k o i t t a a m y ö s H ä m e e n k y r ö n a s u k k a i t a. 6 K u n e r ä k a p p a l e e n a s u t t a j i n a m a i n i t a a n E r i k j a E s k i l O r a v a i n e n j a O r a v a - n i m e ä e s i i n t y y v a i n K i t t i l ä s s ä, o l e m m e l ä h i n n ä p a n n e e t t ä m ä n k y l ä n k y s y m y k s e e n. 7 Valt. ark. N : o 0 a. 8 B i d r a g t i l i k ä n n e d o m a f F i n l a n d s n a t u r o c h f o l k X X X I I I s s I k k i n e n n i m i s e n e r ä n o m i s t a j a n m u k a a n o l e m m e p a n n e e t k y s e e n a l a i s e k s i A l u s - k y l ä n, j o s s a h e n k i l ö n i m i I k o n e s i i n t y y, m u t t a y h t ä m a h d o l l i s t a l u o n n o l l i s e s t i o n, e t t ä n i m i v o i k ä t k e y t y ä e s i m. j o n k i n s o n - p ä ä t t e i s e n n i m e n a l l e. 0 V a l t. a r k. N : o 0 a. Satakunta

18 8 Jalmari Jaakkola j a K a u h a j o e n I k k e l ä, n ä y t t ä ä o l e v a n K a r v i a - n i m e e n v e r r a t t a v a k a r k k u l a i n e n erä- l. u u t i s n i m i. K a r k k u l a i s t e n e r ä n o m i s t a j i e n l u e t t e - lossa v : l t a 55 m a i n i t a a n n ä e t j u u r i K a r v i a n j ä r v e n s e u d u l l a T a p a n i P a k k a l a n ohella M a t t i I k k i n e n (Ijckine), j o n k a j u u r i s a n a n I k k i e p ä i l e m ä t t ä t a p a a m m e I k k e l ä - n i m e n a l k u l i i t t e e n ä. I k k e l ä - n i m e n loppuliite o n n i m. v a i k e u d e t t a s e l i t e t t ä v i s s ä p a i k a n - j a h e n k i l ö - nimissä y l e i s e k s i -la, -lä j o h d a n n a i s e k s i ja s u h d e I k k i ( n e n ) ~ I k k e ( l ä ) t ä y s i n verrannollinen meillä niin yleiseen äännesuhteesee n Hirvi( nen) ~ H i r v e l ä, K u r k i ~ K u r k e l a, K u u s i (nen) ~ K u u s e l a, K ä k i ~ K ä k e l ä, K ä r k i ~ K ä r k e l ä j. n. e. S i k ä l i k u i n I k k e l ä - n i m i p e s ä l l e a n n e t a a n historiallista t o d i s t u s - a r v o a, o s o i t t a a s e m i t ä l u o n n o l l i s i m m a n e r ä t i en K a u h a j o e n v e s i s - t ö ö n. T ä ä l t ä oli p ä ä s y u s e i t a s i v u j o k i a p i t k i n l ä n t e e n p ä i n, k u t e n T e u v a a n, L a p v ä ä r t i i n j a v a i k k a p a N ä r v i j o k e a p i t k i n N ä r p i ö ö n v a r s i n h e l p p o. T ä m ä n h u o m i o o n o t t a e n t u l e e k i n K a u h a j o e n länsipuolisen a l u e e n j a l ä h i n n ä T e u v a n y h t e y s m u i n a i s e n S a s t a m a l a n k a n s s a y m m ä r r e t t ä v ä k s i. N i i n p ä s a a t t a a p u h e e n a olleiden a s u t u s - historiallisten olosuhteiden v a l l i t e s s a h y v ä l l ä s y y l l ä a s e t t a a k y s y - M e r k i l l i s t ä o n, e t t ä p e r i n n ä i s t i e t o k i n m a i n i t s e e I k k e l ä n j ä r v e n o l l e e n» h ä m ä - l ä i s t e n» ( = k a r k k u l a i s t e n ) h a l l u s s a.» T o i n e n j ä r v i, j o n k a k e h u t a a n o l l e e n h ä m ä l ä i s t e n h a l l u s s a, o n I k k e l ä n j ä r v i K a u h a j o e l l a, m i s s ä m y ö s n ä y t e t ä ä n» H ä m ä l ä i s t e n k a l a - a i t t o j a». J. R. A s p e l i n : K o k o i l e m i a M u i n a i s t u t k i n n o n a l a l t a. S u o m i, I I j a k s o, I X s. 6, n o o t t i. V a l t. a r k. N : o 0 a. H. O j a n s u u y h d i s t ä ä y h t e e n n i m e t N ä r v i j o k i ~ N ä r p i ö, r u o t s. N ä r p e s, j o s s a m y ö s e s i i n t y y N ä r v ä n i m i n e n t a l o. K u n N ä r v ä - n i m i o n v o i m a k k a a s t i s a t a k u n t a l a i - n e n e s i i n t y e n e s i m. K o k e m ä e l l ä, H a r j a v a l l a s s a j a P o r i n m a a s e u r a k u n n a s s a j a t ä s t ä p ä ä t t ä e n m y ö s v a n h a, n i i n e i s e n s i i r t y m i n e n t ä ä l t ä p o h j o i s e m m a s o l e m i t e n k ä ä n m a h d o t o n. J a m i e l e n k i i n t o i s e n a t o s i a s i a n a o n m a i n i t t a v a, e t t ä N ä r v ä e s i i n t y y j o l u v u l l a n i m e n ä H u i t t i s t e n v a n h a s s a e r ä k y l ä s s ä P a l u k s e s s a j a v i e l ä t ä ä l l ä k i n v a n - h a n j a s e l v ä s t i p e r i n n ä i s e n n o o r m a r k k u l a i s e n e r ä a l u e e n o m i s t a j a n a, j o t e n N ä r v ä - s u k u v a r m a s t i k u u l u u v a n h o i h i n P o h j a n l a h d e l l a k ä y n e i s i i n s a t a k u n t a l a i s i i n e r ä s u k u i h i n. E t t ä n i m e n o m a a n P a l u k s e s t a m y ö s k i n o l i p a l j o n l y h y e m p i j a e d u l l i s e m p i t i e k u i n K a r k u n e r ä n k ä v i j ä k e s k u k s e s t a K a r v i a n j o e l l e j a s i t ä p i t k i n p o h j o i s e e n, e i k u k a a n v o i n e a s e t t a a e p ä i l y k s e n a l a i s e k s i. P o h j a n m a a l a i s e n n i m i p e s ä n N ä r v ä N ä r v i j a s a t a - k u n t a l a i s e n N ä r v ä - p e s ä n y h t e y s o n siis e r ä h i s t o r i a l l i s e s t i h y v i n m a h d o l l i n e n, j o s - k a a n e i t ä y s i n t o d i s t e t t a v i s s a. J o s E f r. C a r e n i u k s e n v a h v a n a p e r i n n ä i s t i e t o n a m a i - n i t s e m a i l m o i t u s, e t t ä h u i t t i s l a i s e t o v a t k ä y n e e t k a u k a n a p o h j o i s i l l a k a l a r e t k i l l ä, on p a i k k a n s a p i t ä v ä, niin voinee maantieteellisasutuksellisia seikkoja silmällä pitäen t u s k i n m i k ä ä n m u u k u i n P a l u k s e l t a K a r v i a n j o e l l e v i e v ä v e s i t i e o l l a t ä l l e e r ä n k ä y n - n i l l e m a h d o l l i n e n. J a j o s t ä m ä n v a n h a n p e r i n n ä i s t i e d o n i l m o i t u k s e s s a, e t t ä r e t k i ä t e h t i i n I k a a l i s i i n, p i i l e e j o k u p a i k a l l i s h i s t o r i a l l i n e n t o t u u s, n i i n v o i t a n e e a i n a k i n a r v e l u n a e s i t t ä ä, e t t ä I k a a l i n e n o n j o k o k a n s a n e t y m o l o g i s t a t i e t ä t a i k k a p a s u o r a s - t a a n C a r e n i u k s e n k a u t t a t u l l u t j o n k i n s i t ä m u i s t u t t a v a n n i m e n, k u t e n e s i m. K a r v i a n - j o e n r e i t i l l ä n i i n r i k k a a n I k k e l ä - n i m i p e s ä n t i l a l l e.

19 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 9 m y k s e n a l a i s e k s i, e i v ä t k ö t a v a l l i s e t n i m e t s i v u u t t a a k s e m m e esim. sellaiset v e r r a t t a i n h a r v i n a i s e t k y l i e n n i m e t k u i n H o r o j a R i i p p i, joilla o n v a n h a t v a s t i n e e n s a sellaisissa nimissä k u i n v a n h a n S a s t a m a l a n H o r o y, 504, n y k. H o r o j a R i j p p i, K a r k k u, K a r k k u 546 ja R i j p p i, K a r k k u, L i e l a h t i 546 s a m o i n k u i n eräiden t a l o j e n n i m e t saa s e l i t y s t ä ä n o l e t t a m a s t a m m e i k i v a n h a s t a s a s t a m a l a i s e s t a a s u t u s v i r r a s t a. E r i k o i s e n h y v i n k ä s i t t ä ä a n n e t u n erä- j a nimihist o r i a n v a l o s s a m y ö s k i n, m i n k ä v u o k s i j o v u o d e n 0 eräriidassa T e u v a n u u t i s a s u k a s o n elimellisessä y h t e i s t o i m i n n a s s a S a s t a m a l a n A n d a r i n j a s a s t a m a l a i s i s t a a s u t u s t r a d i t s i o n e i s t a t u n n e t u n L a p - v ä ä r t i n tällöin m a i n i t u n u u t i s a s u k k a a n k a n s s a. V I. Jos edellä a n t a m a m m e k u v a u s p i t ä ä p ä ä k o h d i l t a a n p a i k k a n s a, niin o n k a r k k u l a i n e n e r ä e l ä m ä ollut s u o r a s t a a n m ä ä r ä ä v ä s e k ä K y r ö n k a n k a a n e t t ä sen p o h j o i s e n a j a t k o n a k u l k e v a n P o h j a n k a n - k a a n länsipuolella. I t s e k a n g a s o n k i n t ä t e n ilmeisesti p a l j o n s e l v e m - m i n k u i n m e i d ä n p ä i v i n ä m m e ollut sen länsi- j a i t ä p u o l i s t e n a s u t u s - v i r t a u s t e n e r o t t a j a n a. M u t t a t ä l l ä o n luonnollisesti y h t ä v ä h ä n t o d i s t e t t u, e t t ä k y r ö l ä i s i l l ä e i o l l e n k a a n o l l u t o s u u t t a k a n k a a n länsipuoliseen e r ä e l ä m ä ä n k u i n s i t ä k ä ä n, e t t ä s a s t a m a l a i n e n e r ä e l ä m ä t ä ä l l ä oli niin v o i m a k a s, e t t e i v ä t h u o m a t t a v i e n historiallisten t e k i - j ä i n v a i k u t u k s e s t a k y r ö l ä i s e t m y ö h e m m i n saaneet t ä s t ä v o i t t o a. K u n k u i t e n k i n n i i n h y v i n t ä r k e i m m ä t t ä k ä l ä i s e t n i m e t k u i n m y ö s k i n v a n h i n erä- j a a s u t u s h i s t o r ia r a t k a i s e v a s t i v i i t t a a v a t j u u r i s a s t a m a - laisen e r ä e l ä m ä n t a i a i n a k i n h u o m a t t a v a n e r ä t i en v a n h e m m u u t e e n p u h e e n a o l e v a l l a t a h o l l a, niin e i k e r n a a s t i j ä ä jälelle m u u t a m a h d o l l i - s u u t t a k u i n e t t ä H ä m e e n k y r ö s t ä p ä i n t u l e v a e r ä v a l t a u s K a r v i a n - j o e n l a a k s o s s a o n s e l i t e t t ä v i s sä j o k o a l k u p e r ä l t ä ä n k i n h a j a n a i s e k s i t a i v a s t a m y ö h e m m ä k s i i l m i ö k s i. A s i a i n t i l a n l ä h e m m ä k s i a r v i o i - m i s e k si o n k u i t e n k i n k a t s a u s K y r ö n v a n h i m p a a n e r ä h i s t o r i a a n K y r ö n k a n k a a n toisella p u o l e l l a v ä l t t ä m ä t ö n. V a r m o i n a H ä m e e n k y r ö n e r ä k a p p a l e i n a K a r v i a n j o e l l a t a i sen H e i k k i O j a n s u u : K a l l i a n s e u r a k u n n a n k e s k i a i k a i s e t k i r k o n t i l i t. S a t a k u n t a I I I s. 5. V r t. l i s ä k s i n i m e ä H o r o i, H u i t t i n e n, Ä e t s ä , H o r o i, k y l ä j a t a l o, V e s i - l a h t i , V a l t. a r k. N : o 9 7 j a H o r o n t a i v a l, S y s m ä. E t t ä H o r o i o n p o h j o i s e s s a k ä y v ä k a r k k u l a i n e n e r ä s u k u, n ä k y y n i m e n e s i i n t y m i s e s t ä e r ä n k ä v i j ä i n j o u k o s s a. V r t. t ä h ä n n ä h d e n l ä h e m m i n t u t k i m u s t a m m e s e u r a a v a a l i i t e t t ä. V a l t. a r k. N : o 9 7.

20 0 Jalmari Jaakkola länsipuolella v o i d a a n l u v u n v a n h i m m a n e r ä l u e t t e l o n m u k a a n m a i n i t a s e u r a a v a t. L a i t i l a, H e i n i j ä r v i, J ä r v e n k y l ä. Kynäsjärvi ( K y n e s t r ä s k ), 5 5. I l m e i s e s t i n y k y i n e n K y n ä s j ä r v i. K u n t ä k ä l ä i s e n e r ä k a p p a l e e n o m i s t a j a n a k a h d e n m u u n e r ä m i e h e n r i n n a l l a e s i i n t y y j u u r i eräs H ä m e e n k y r ö n L a i t i l a n a s u k a s, niin s a a t t a a K y n ä s j ä r v e n r a n n a l l a s i j a i t s e v a n L a i t i l a n k y l ä n n i m i p o l v e u - t u a j u u r i t ä s t ä u u t i s a s u k a s s u v u s t a. K i l v a k k k a l a. Venesjärvi (Vene t r ä s k ), 5 5. V a n h a n p e r i n - näistiedon m u k a a n s a m a k u i n n y k. V e n e s j ä r v i K a r v i a n j o e n länsipuolella. M y ö s k i n V e n e s j ä r v e n lähellä n y k. sijaitsevassa V e n e s k o s k e n k y l ä s s ä oli k i l v a k k a l a i s i l l a aina I s o o n v i h a a n asti eräalueita. K i l v a k k a l a. Ruhanpirtti ( R u h a n p i j r t t e ), 5 5. K u t e n m ä ä - 4 r i t e l m ä s t ä»vid en l i t e n åå h e t a n d i s K a r f f u i a n åå», n ä k y y, on e r ä o m i s t u s s i j a i n n u t K a r v i a n j o e n v a r r e l l a j a k u t e n, s e u r a a v a n e r ä k a p p a l e e n y h t e y d e s s ä k ä y selville, V e n e s j ä r v e n seuduilla. K u n p a i k a n u u t i s a s u k k a a n a m a i n i t a a n P e d e r H o n g o i J ä m i - j ä r v e l t ä, s a a t e t t a n e e n sellaiset n i m e t k u i n n y k. H o n k o j a H o n - g o n j o k i, j o n k a H o n g o n - a l k u l i i t e l ä h i n n ä v i i t a n n e e j u u r i H o n k o. H o n k o i - a s u i s e e n h e n k i l ö n i m e e n, t a v a l l a t a i toisella a s e t t a a p u h e e n a o l e v a n H o n g o i - n i m e n y h t e y t e e n. V a l t. a r k. N : o 0 a....»al d e n ä n g o c h s k o g s m a r c k, h v i l k e n V e n e s j e r v i b y a l a g nu f ö r t i d e n i n n e - h a f v a i ä l d r e t i d e r s k a l v ä r i t e n u r f i ä l s i o r d e l l e r s å k a l l a d ä r ä m a r c k K i l v a c k a l a B y i I k a l i s S o c k n t i l h ö r i g, m e n g e n o m n å g o n i f o r n a t i d e r s k i e d d r é d u c t i o n d e m f r å n d ö m d, h v i l k e t f ö r e g i f v a n d e d e n u a l l e n a s t s å s o m e n b l o t t b e r ä t t e l s e a f s i n a f ö r - f ä d e r h a d e s i g b e k a n t, f ö r m e n a n d e s d o c k f r a m d e l e s m e d v ä r c k l i g a s k i ä l o c h d o c u m e n - t e r k u n n a s å d a n t i b e v i s l e d a m e d b e g ä r a n a t d e t t a t i l s v i d a r e m å t t e i p r o t o c o l l e t i n f l y t a, s o m a n t e c k n a d e s». V e n e s j ä r v e n k a r t t a v : l t a M a a n m i t t. h a l l. a r k. A 5. M i t e n u s k o l l i s e s t i o l i k a a n n y t k y s y m y k s e s s ä o l e v a s s a t a p a u k s e s s a p o l v e s t a p o l v e e n s ä i l y n y t p e r i n n ä i s t i e t o e i v a i n i t s e i k i v a n h a s t a e r ä o m a i s u u d e s t a v a a n v i e l ä p ä s e n y l i 0 0 v u o t t a s i t t e n t a p a h t u n e e s t a» r e d u k t s i o n i s t a», s i l l ä m i t ä ä n m u u t a k u i n v u o d e n 5 5 s u u r t a e r ä r e d u k t s i o n i a e i m u i s t o t i e t o v o i n e t a r k o i t t a a. V r t. t ä h ä n j a k a h t e e n s e u r a a v a a n e r ä k a p p a l e e s e e n n ä h d e n l i s ä k s i m y ö h e m p ä n ä l a i n a a m a a m m e t u o m i o t a v : l t a 5 7. S i t e n m a i n i t a a n V e n e s k o s k e n v a s t a» v e n ä l ä i s v a l l a n» ( = I s o n v i h a n ) a i k a n a a n a s t a n e e n K i l v a k k a l a n K e s t i l t ä n. s. I s o n j a V ä h ä n s a a r e n. M a a n m i t t. h a l l. a r k. A E t t ä R u h a n p i r t t i o n n i m e l t ä ä n y h d i s t e t t ä v ä j ä l e m p ä n ä s e u r a a v a a n R u h a n - n i i t t y y n, o n n ä h d ä k s e m m e e p ä i l e m ä t ö n t ä. V a l t. a r k. N : o 0 a.

21 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri K i l v a k k a l a. Ruhanniitty ( R u h a n n i t u ), 5 7. S e l v ä s t i j ä t e edellisestä e r ä p a l s t a s t a j a erähistoriallisesti m i e l e n k i i n t o i n e n siinä suhteessa, e t t ä s e m a i n i t t u n a v u o n n a o i k e u d e l l i s t a t i e t ä n ä y t - t ä ä t u l l e e n t u o m i t u k s i t a k a i s i n n i i l tä u u t i s a s u k k a i l t a, j o i t a K a n k a a n p ä ä h ä n h a l l i t u k s e n p u o l e s t a oli sijoitettu. A s i a n m i e l e n k i i n t o i s u u d e n v u o k s i a n s a i n n e e t u o m i o m y ö s k i n s a n a m u o d o l t a a n t u l l a t u n n e t u k s i...»thå k o m f ö r r ä t t a å å s a t t e t i n g H e n r i c h H ä t ä v a r a i K i l v a c k a l a B y, N i l s G r e l s s o n, I ö n s K a n g o i i b i t. o c h K ä r d e K a n g a n t a u s b o e r o m e n ä n g i i g g i a n d e i n n o m d e s s e e f t e r s k r e f n e r å e r R e u t o m a t k a n s u t i l H a f v a n k a n d o s å t i l H a p u a n j o e n - p o l v i, t h ä d a n t i l P a t i k o s k i, t h e K i l v a c k a l a b o e r s f ö r ä l d r a r a f h e d e n h ö s t h ä g n a d t o c h b r u k a t h a f v a, h v i l k e t ä r e n d e i a g s k i ö t t i l t h e t o l f s o m i n e m d e n s å t o, f ö r s t O l o f N i l s s o n i K a r d o, I ö r a n I n g u l a, N i l s O l o f s s o n K a r d u s t, I o n s M i e t i t i s t, I ö n s S o n n u s t, I ö n s J ö n s s o n K ä k ä l ä s t, P å l T i m i, S i m o n S a r k i l a s t, E r i k O l o f s s o n L e m m a c k a l a s t, M a r t i S i m o n s s o n M a h n a l a s t, L a s s e A n d ' s K a r h i å s i s t, L a r s H e n d r i k s s o n R e u s t i a l a s t, t h e h ä r o m v i t n a d e r a n s a k a d e o c h v o r o f a s t e å t, o c h (o:at) u t i R u h a n n i t u K a n g a n t a u s b o e r h a f t i n t e t b e s k a f f a o m, u t a n K i l v a k k a l a b o e r, t y K i l v a c k a l a b o e r h a f t n å g r e r å d e s, t i l a t b ö r d a, s e d a n h v a d d e m i s t e, t h e ä n g s s t y c k, o c h K a n g a n t a u s b o e r, t h e h a f v a t h e r ö f v e r ä n g d e s s f o r u t a n. E f t e r e n s å d a n t h e r e s r a n s a k a n o c h v i t n e n d ö m d e i a g d e m R u h a n n i t u t i l K i l v a c k a l a b o e r s t a d i g o c h f a s t o b r ä t t s l i g e n h å l l a s v i d h v a r s o c h e n s f ö r m i n h ä r a d s d o m». T u o m i o m a i n i t. K y r ö n t u o m i o k. i 6 / 7 4 p e r u s t e e l l a V e n e s j ä r v e n k a r t t a s e l i t y k s e s s ä v : l t a M a a n m i t t. h a l l. a r k. A 5. T u o m i o s t a n ä k y y, e t t ä h ä m e e n k y r ö l ä i s e t, j o t k a k a t s o i v a t t ä k ä l ä i s e t o i k e u t e n s a p a k a n u u d e n a i k a i s i k s i, K a n k a a n p ä ä s t ä v i e l ä l o p p u p u o l e l l a k ä y t t i v ä t K a n k a a n t a u s - n i m e ä. T a p a a m i s - t a m m e r a j a n i m i s t ä t a r k o i t t a a s e l v ä s t i H a p u a n j o k i H a p u a n j ä r v e s t ä t u l e v a a j o k i h a a - r a a P a a t t i k o s k e n s i j a i t e s s a K a r v i a n j o e n v a r r e l l a. V r t. k a h t e e n m u u h u n r a j a p a i k k a a n n ä h d e n e d. o l l u t t a i l m o i t u s t a, j o n k a m u k a a n n e k i n r a j o i t t a v a t v a n h a n V e n e s j ä r v e n a l u e t t a. M i e l e n k i i n t o a t ä s s ä y h t e y d e s s ä a n s a i n n e v a t m y ö s k i n K a n k a a n p ä ä n k y l ä - l ä i s t e n v o i k e u k s i e n s a t u e k s i e s i t t ä m ä t t o d i s t u k s e t. T ä s s ä t a r k o i t u k s e s s a»esitt i v ä t h e K a n k a a n p ä ä n k y l ä n a l u e i s t a e n t i s i n ä a i k o i n a t e h d y n k a r t a n (»o:» f r a m t e d d e e n i ä l d r e t i d e r ö f v e r K a n g a n p ä B y s ä g o r f ö r f a t t a d c h a r t a». ) J a k u n v a s t a p u o l i o s o i t t i k a r t a n o l e v a n i l m a n v u o s i l u k u a j a n i m i ä, v ä i t t i v ä t k a n k a a n p ä ä l ä i s e t n i i d e n k u l u n e e n» k a i k e n l a i s i s s a a i k o j e n v a i h t e l o i s s a», a r v e l i v a t T u k h o l m a n m a a n m i t t a u s k o n t t o r i s s a s a a v a n s a k a r t a n u u d i s t e t u k s i j a v e t o s i v a t l i s ä k s i k u n i n g a t a r K r i s t i i n a n K a n k a a n - p ä ä n m e t s ä r a j o i s t a a n t a m a a n, ä s k e i s e s s ä t u l i p a l o s s a h ä v i n n e e s e e n t u o m i o o n j a r a j a - k i r j e e s e e n, (o:» ( K a n g a n p ä b o e r m e d p å s t å e n d e, a t e h u r u v ä l d e n o m f ö r m ä l t e g a m l a c h a r t a n g e n o m t i d e r n a s h v a r j e h a n d a o m s k i f t e n f ö r l o r a t d e s s n a m n o c h å r a t h a l, d e n s a m m e d o c k h v a d r å e r n e d e m o c h V e n e s j ä r v i e m e l l a n a n g i n g e v o r e g a n s k a t y d e l i g o c h b r u k b a r, f ö r m e n a n d e s t i l l i k a s i g i f r å n K o n g i. L a n d t m ä t e r j e C o n t o i r e t i S t o c k h o l m k u n n a ä r h å l l a d e n s a m m a r e n o v e r a d, m e d n a m n o c h å r a t h a l f ö r s e d d, d ä r j ä m t e ä f v e n l å f v a n d e l å t a u p s ö k a e t a f d e m t i l f ö r e n e i n n e h a f t D r o t n i n g C h r i s t i n e d o m o c h a l l a d e ö f r i g a r å e r s o m i n n e s l u t a a l l K a n g a n p ä B y t i l h ö r i g s k o g s m a r c k, m e n g e n o m e n f ö r n å g r a å r t i l b a k a i K a n g a n p ä B y o l y c k e l i g e n t i m a d v å d e l d f ö r l o r a d t b l i f v i t. M a a n m i t t. h a l l. a r k. A 5. N i i n k r i i t i l l i n e n k u i n v a n h o i h i n m a a r i i t a - a s i a k i r j o i h i n n ä h - d e n o n k i n o l t a v a, n i i n v o i d a a n K a n k a a n p ä ä n a s u k k a i d e n esille t u o m i e n s e i k k o j e n n o j a l l a a s e t t a a a i n a k i n k y s e e n a l a i s e k s i, e i k ö p u h e e n a o l e v a k a r t t a, j o k a j o v m a i n i t a a n» v a n h e m p i n a a i k o i n a t e h d y k s i», t o s i a a n o l e v a n h e m p i k u i n n y k y ä ä n t u n - t e m a m m e K a n k a a n p ä ä n v a n h a t k a r t a t.

22 Jalmari Jaakkola K i l v a k k a l a. Karvianparras ( K a r f u i a p a r r a s ), 670. N i i t t y, j o n k a m a i n i t a a n s i j a i t s e v a n K a n k a a n p ä ä s s ä j a j o k a n ä i n ollen v a r m a a n o n e t s i t t ä v i s s ä V e n e s j ä r v e n s e u d u l t a. K i l v a k k a l a. Petkelenmaja ( P ä t t k e l e n m a j a ), 670. S e l v ä s t i n y k y i s e n P e t k e l e e n k y l ä n edeltäjä. S a m m i. Lavasjärvi? l. Samminmaja?, ( L a x i t r ä s k? ), 5 5. V a i k k a L a v a s - j a L a x i - liitteiden y h d i s t ä m i n e n lienee äänteellisesti k a t - s o t t a v a m a h d o t t o m a k s i, t a h d o m m e k u i t e n k i n a s e t t a a n i m i e n y h t e e n k u u l u m i s e n k y s e e n a l a i s e k s i. M a h d o t o n t a n ä e t e i ole, e t t ä L a v a s j ä r v i j a»laxiträsk» o v a t j o n k i n l a i s i a s a m a a p a i k k a a t a r k o i t t a v i a r i n n a k k a i s n i m i ä, t a i e t t ä v o u d i n»laxiträsk», j o n k a alkuliitteelle e m m e ole t a v a n n e e t p a i k a n n i m i s t ö s s ä v a s t i n e t t a, o n s u o r a n a i n e n v ä ä r i n k i r j o i t u s. V a r s i n k i n t u n t u i s i v a t asialliset s e i k a t p u h u v a n L a v a s j ä r v e n j a v. 5 5 m a i n i t u n»laxiträsk»- n i m e n y h d i s t ä m i s e n p u o l e s t a. N i i n p ä o n J ä m i j ä r v e n reitti S a m m i l l e, k u t e n K i l v a k k a l a l l e k i n, m i t ä luonnollisin erätie. 4 K u n lisäksi V e n e s j ä r v e n e t ä i s y y s K i l v a k k a l a s t a i l m o i t e t a a n p e n i n k u l m a k s i j a K i l v a k k a l a n n a a p u r i k y l ä n S a m m i n e t ä i s y y s»laxi»-järvestä n i i n i k ä ä n p e n i k u l m a k s i, j a k u n l i s ä k s i» L a x i - j ä r v e n v a s t i n e e k s i o l e t t a m a m m e L a v a s j ä r v i eli S a m m i n m a j a sijaitsee j u u r i V e n e s j ä r v e n vieressä, niin t u l e e L a v a s j ä r v e n j a v. 5 5 m a i n i t u n L a x i j ä r v e n i d e n t i t e e t t i v a r s i n t o d e n n ä k ö i - seksi. J a s e s e i k k a, e t t ä v o i m a k a s j a k a i k e s t a p ä ä t t ä e n v a n h a p e r i n n ä i s t i e t o k in erikoisesti k o r o s t a a S a m m i n ja S a m m i n m a j a n 5 M a i n i t a a n K y r ö n k ä r ä j i l l ä, j o i l l a H e n r i k K e s t i K i l v a k k a l a s t a k ä y k y l ä l ä i s e n s ä N i i l o M a t i n p o j a n k a n s s a r i i t a a K a r v i a n p a r r a s - n i m i s e s t ä n i i t y s t ä. P e t k e l e n m a j a m a i n i t a a n e r ä ä s s ä o i k e u s j u t u s s a, j o s s a H e n r i k K e s t i s y y t t ä ä k y l ä l ä i s t ä ä n M a t t i E s k i l i n p o i k a a s i i t ä, e t t ä t ä m ä o t t a a U l v i l a n M e r t o l a n m i e h i ä a v u k s e e n v e d e t t ä e s s ä n u o t t a a m a i n i t u s s a k a l a v e d e s s ä. K y r ö n k ä r ä j ä t S e k i n s e i k k a, e t t ä U l v i l a n m i e h i ä l i i k k u u t ä ä l l ä p ä i n s a m o i n k u i n s e t o s i a s i a, e t t ä K i l v a k k a l a n j a n i m e n o m a a n K e s t i n e r ä o m i s t u k s i a o l i i h a n l ä h e l l ä, t e k e e e p ä i l e m ä t - t ö m ä k s i, e t t e i k y s y m y k s e s s ä v o i o l l a m u u k u i n n y k. P e t k e l e n k y l ä n t i e n o o. J o s k a r - t a l t a k a t s o o H a p u a n j o e n j a P e t k e l e n v ä l i m a t k a n p i t u u t t a, h u o m a a h e l p o s t i, e t t ä K i l v a k k a l a l l a t ä ä l l ä o n o l l u t n. p a r i n p e n i n k u l m a n p i t u i n e n j a s u u n n i l l e e n y h t ä l e v e ä e r ä a l u e, j o l l e n ä i l l ä m a i n k o r k e i n t a a n v a i n S e l k e e n» a l k u m e t s ä t», u r f j ä l l l ä n n e m p ä n ä v e t i v ä t v e r t o j a. V a l t. a r k. N : o 0 a. 4 T ä m ä n t o s i a s i a n t u e k s i v o i t a n e e h u o m a u t t a a, e t t e i m e i l l ä o l e m i t ä ä n p e r i n - n ä i s t i e t o j a t a i e r ä h i s t o r i a l i i s i a t o d i s t e i t a, j o t k a v i i t t a i s i v a t s i i h e n, e t t ä S a m m i l l a olisi ollut eräintressejä muill a tahoilla. 5 E r i k o i s e s t i k a n n a t t a n e e t ä s s ä y h t e y d e s s ä t e h o s t a a, m i t ä v a n h i m m a t k a r t t a - s e l i t y k s e t t i e t ä v ä t L a v a s j ä r v e n l. S a m m i n m a j a n a l k u p e r ä s t ä. M u i n a i s t i e t e e l l i s i s t ä h a r r a s t u k s i s t a a n m u u t e n k i n t u n n e t t u D a n. H a l l k e r t o o k a r t t a s e l i t y k s e s s ä ä n v : l t a

23 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri y h t e e n k u u l u v a i s u u t t a, o n l i s ä k s i o m i a a n h u o m a t t a v a s t i v a h v i s - t a m a a n e d e l l y t e t t y ä t o d e n n ä k ö i s y y t t ä. I k a a l i n e n. Kodesjärvi ( K o d i s t r ä s k ), 5 5. I l m e i s e s t i etäis y y d e s t ä ä n k ö p ä ä t t ä e n, j o k a i l m o i t e t a a n 8 p e n i k u l m a k s i, s a m a k u i n n y k. K o d e s j ä r v i Isojoella. V a t i a l a. Vesijärvi? Veitsijärvi? ( V e i t z i t r ä s k ), 5 5. V o i n e e äänteellisistä v a i k e u k s i s t a h u o l i m a t t a e t ä i s y y t e n s ä p u o l e s t a, j o k a i l m o i t e t a a n 0 p e n i k u l m a k s i, olla n y k y i n e n V e s i j ä r v i K o d e s j ä r v e n länsipuolella. S a m a a p ä ä t e l m ä ä t u k e e sekin, e t t ä t ä ä l l ä v. 5 5 m a i n i t a a n e r ä m i e h i n ä k o l m e Siiroi-nimistä h e n k i l ö ä, j o i d e n m u k a a n k y l ä ä k i n 600-luvulla n i m i t e t t i i n S i i r o k s i j a j o i l t a V e s i j ä r v e l l ä v i e l ä n y k y ä ä n k i n e s i i n t y v ä Siiro s e u r a a v a a.»ifrån S a m m i b y a f I k a l i s S o c k n b e r ä t t a s f ö r s t a å b o e r n e h i j t a n k o m - m i t o c h s k a l h e l a d e n n a S a m m i n m a j a e l l e r L a v a i s j æ r v i u t m a r c k i f o r n a t i d e r v a r i t e n ä r ä m a r c k t i l l f ö r e n ä m d e S a m m i b y, h v a r i g e n o m d e t o c h f ö r m o d e l i g e n ä r h å l l i t n a m n e t S a m m i n m a j a, p å d e t s ä t t n e m l i g e n, a t f ö r e n e m d e S a m m i b y a å b o e r h ä r s t ä d e s i f o r d n a t i d e r f i s k e i d k a t, h v a r e f t e r n å g o n l e m n i n g v i d L a v a s j e r v i s i ö s t r a n d ä n n u f ö r m ä r k e s, h v i l k e n å c h a r t a n u t m ä r c k t finnes». M a a n m i t t, h a l l. a r k. A 5. K e h i t y s t ä l l a i s e s t a a l k u p e r ä i s e s t ä e r ä m a j a s t a k y l ä k s i k u v a t a a n m i e l e n k i i n t o i s e l l a t a v a l l a e r ä ä s s ä a i e m m a s s a k a r t t a s e l i t y k s e s s ä v : l t a 7 5 j a a n s a i n n e e s e n v u o k s i t ä s s ä y h t e y - d e s s ä s i j a n s a.» H ä r u p p e h a f v a d e l s l ö s t f o l c k o c h i n h y s e s h i o n, d e l s o c h d e n ä r m a s t h ä r t i l a n g r ä n t s a n d e b o h l b y a r a n l a g t e n h o p m e d t o r p, s a m t t h e m t i l s e d n a r e t i d e r, u t a n n å g o n s ä r d e l e s a f s k a t t n i n g t i l K r o n a n n y t t j a d t. P å l i k a s ä t t ä r o c h d e n n a S a m m i e l l e r L a v a s j ä r v i b y t i l k o m m e n : e m e d a n t h e n, f ö r 4 5 å r t i l b a k a s r ä k n a d e, ä n n u b e s t å t t a f t r e s t y c k e n o s k a t t l a g d e f i s k a r e t o r p p, s o m l y d t i n u n d e r e n b y ä f v e n S a m m i k a l l a d b e l ä g e n u t i I k a l i s S o c h n f e m s v e n s k a m i h l h ä r i f r å n h v a r a f f ö r s t n e m d e b y o c k t a g i t s i t t n u ä g a n d e S a m m i n a m n. D e s s a t o r p p ä r o å r u p p å f r a m l e d n e L a n d s h ö f d i n g e n s H ö g v ä l b o r n e J a c o b B u r e s å r u t i j u n i i m å n a d u t f ä r d a d e b e f a l l - n i n g a f L a n d t m ä t a r e n I o n a s Ö s t r i n g r e f v a d e, h v a r v i d I ö n k e r i t o r p p ä g t I T u n n a 7 / 4 k a p p a s L a n d i å r l i g i t u t s ä d e n t i å k e r s a m t / 7 8 å h m a r s h ö b o l, K r å k a t o r p p I T u n n a 4 / 4 k a p p o r s u t s ä d e o c h / 4 å h m a r s h ö b o l o c h S a m m i t o r p p I T u n n a 9 k a p p o r s L a n d å r l i g i t u t s ä d e s a m t / 5 8 å h m a r s h ö b o l. O c h k o r t h ä r e f t e r h a f v a m e r b e m : t e t o r p p b l i f v i t t i l o r d i n a r i e K r o n o h e m m a n s a t t e o c h s k a t t l a g d e, I ö n k e r e t i l / 4 d e l s M a n t a l, K r å k a t i l / 4 M a n t a l o c h S a m m i t i l / 6 d e l s m a n t a l. H v a r e f t e r o c h f ö r n å g r a å r s e d a n s i d s t n e m n d e l ä g e n h e t s n u v a r a n d e å b o e i n l ö s t s i t t h e m m a n a f K r o n a n t i l l b o r d e ä g e n d o m». K a u a n n ä y t t ä v ä t k u i t e n k i n t ä ä l l ä s ä i l y n e e n e r ä t u n t u y n n ä m u i s t o t e r ä v a i s t o i s t a j a - t a i s t e l u i s t a :»de m å n g a t r ä t o r o c h t h ä r a f f l y t a n d e s t o r a v å l d s a m h e t e r, s o m d e t b e r ä t t e s, a t t d e s s a h e m m a n s b r u k a r e a f h v a r d e r a h ä r a d e t s k o l a h ä r u t i v i l l a m a r k e n, t h ä r e s t d e b o l i k a s o m b a k o m l i u s e t, u t ö f v a e m o t h v a r - a n n a n». M a a n m i t t, h a l l. a r k. A 5. V a l t. a r k. N : o 0 a. T o d i s t e e n a t ä s t ä v o i d a a n m a i n i t a e r ä ä n k a r k k u l a i s e n, l a p s e n t a p o s t a s y y t e t y n t y t ö n, B r i t a M a t i n t y t t ä r e n k e r t o m u s p a k o r e t k e s t ä ä n. T ä s s ä i l m o i t t a a h ä n n ä e t o l l e e n s a j o n k u n a j a n e r ä ä s s ä N ä r p i ö n p i t ä j ä n S i i r o - n i m i s e s s ä k y l ä s s ä, j o k a s i j a i t s i e r ä m a a s s a : i e e n b y S i r o b e : d j N ä r p p i s S o c h n, l i g g i a n d h e s i n u t h j w i l l m a r k e n. K a r k. k ä r. 6 /

24 4 Jalmari Jaakkola n i m i o n s a a t t a n u t p e r i y t y ä. N y t p u h e e n a o l e v a a e r ä a l u e t t a t a r k o i t t a n e e m y ö s v. 6 5 t e h d y l l e k a r t a l l e näille s e u d u i n m e r - k i t t y n i m i V e t t i j e r f v i. K i e r i k k a l a. Kauhajärvi? ( K a u h a t r ä s k ), 5 5. I l m e i s e s t i j o e t ä i s y y t e n s ä k i n p u o l e s t a, j o k a i l m o i t e t a a n 5 p e n i k u l m a k s i, s a m a k u i n n y k. K a u h a j ä r v i. K i i a l a, H ö y l ö l ä. Nummijärvi? ( N u m m i t r ä s k ), 5 5. M a h - dollisesti e t ä i s y y d e s t ä k i n p ä ä t t ä e n, j o k a i l m o i t e t a a n 5 p e n i - k u l m a k s i r i n t a m a a l t a, s a m a k u i n n y k. N u m m i j ä r v i K a r v i a - j ä r v e n luoteispuolella. S i k ä l i k u i n m a i n i t s e m i e m m e e r ä k a p p a l e i d e n l u v u n p e r u s t e e l l a s a a t t a i s i t e h d ä p ä ä t e l m i ä H ä m e e n k y r ö n e r ä k u l t t u u r i n i j ä s t ä H ä m e e n - j a P o h j a n k a n k a a n länsipuolella S a s t a m a l a n t ä k ä l ä i s e e n e r ä n k ä y n - t i i n v e r r a t t u n a n ä y t t ä i s i v a a k a e h d o t t o m a s t i k a l l i s t u v a n H ä m e e n - k y r ö n puolelle. M u t t a j o s l ä h e m m i n a n a l y s o i e s i t t ä m ä ä m m e h ä m e e n - k y r ö l ä i s t ä e r ä t i l a s t o a, niin j o h t u u k i e l t ä m ä t t ä toisenlaisiin a j a t u k - siin. E n s i m m ä i s e n ä s e i k k a n a, j o k a o n o m i a a n h e r ä t t ä m ä ä n e p ä i l y k - siä edellä k ä s i t t e l e m ä m m e h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n e r ä v a l t a u k s e n i k i - v a n h u u t t a 4 v a s t a a n, o n m a i n i t t a v a, e t t ä h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n e r ä - a l u e e t e i v ä t m i l t ä ä n k o h d a l t a t u l e l ä h e l l e k ä ä n m e r t a. T ä m ä asiaint i l a o n t u s k i n t y y d y t t ä v ä s t i s e l i t e t t ä v i s s ä m u u t e n k u i n e d e l l y t t ä - m ä l l ä, e t t ä h ä m e e n k y r ö l ä i n e n eräintressi t ä l l ä s u u n n a l l a o n j o a l u n - p i t ä i n r a j o i t t u n u t h a j a l l a o l e v i e n sisävesien v a l t a u k s e e n j a m y ö h ä i - sinä historiallisina a i k o i n a k i n s ä i l y t t ä n y t t ä m ä n a l k u p e r ä i s e n l u o n - teensa. M u t t a k u n h ä m e e n k y r ö l ä i s i l l e k i n m e r e n r a n n a t v a r m a a n olis i v a t o s o i t t a u t u n e e t y h t ä r i i s t a r i k k a i k s i k u i n s i s ä j ä r v e t, e i sille tosiasialle, e t t ä h e o v a t k a r t t a n e e t S a s t a m a l a n N ä r p i ö n m e r e n - r a n t a m a a, j ä ä k e r n a a s t i m u u t a s e l i t y s t ä k u i n e t t ä k y s e e n a l a i s e t r a n n a t o v a t H ä m e e n k y r ö s t ä p ä i n t a p a h t u n e e n e r ä v a l t a u k s e n a i k o i - h i n olleet j o v a n h e m m a n v a l t a a j a n j a l ä h i n n ä t ä l l ö i n j u u r i S a s t a m a l a n e r ä m i e s t e n hallussa. S a m a a n s u u n t a a n p u h u v a t v o i m a k k a a s t i e r ä ä t t o i s e t k i n s e i k a t. N i i n p ä e i v o i olla h u o m i o t a h e r ä t t ä m ä t t ä, e t t ä n e H ä m e e n k y r ö n V a l t. a r k. V a l t. a r k. N : o 0 a. E t t ä e r ä k a p p a l e i s t a j o t k u t, k u t e n e s i m. K i l v a k k a l a n, i l m e i s e s t i p e r u s t u v a t y h t e n ä i s e e n e r ä v a l t a u k s e e n, t o i v o m m e s e u r a a v a s t a k ä y v ä n s e l v i l l e. 4 E t t e i e d e l l ä l a i n a t u s s a v u o d e n t u o m i o s s a k ä y t e t t y s a n o n t a t a p a, e t t ä kilvakkalalaisill a» pakanuuden ajoista» l ä h t i e n oli ollut lännessä erää, ole o t e t t a v a t ä y s i n s a n a n m u k a i s e s t i, o n n ä h d ä k s e m m e l u o n n o l l i s t a.

25 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 5 k y l ä t, joilla on e r ä a l u e i t a» k a n k a a n t a u s t a l l a» s i j a i t s e v a t h u o m a t t a - v a s t i erillään t o i s i s t a a n. S i t e n n ä k e e esim. h e l p o s t i, e t t ä sellaiset e r ä n k ä v i j ä k y l ä t k u i n L a i t i l a, H e i n i j ä r v i j a K i e r i k k a l a m u o d o s t a v a t erikoisen r y h m ä n s ä H ä m e e n k y r ö n A l a s e n s e l ä n r a n t a m i l l a. T o i s e e n r y h m ä ä n e r ä n k ä v i j ä k y l i ä k u u l u v a t sellaiset I k a a l i s t e n lähiseud u n k y l ä t k u i n I k a a l i n e n, K i l v a k k a l a j a V a t i a l a. T ä s t ä r y h m ä s t ä ilmeisesti erillisen e r ä k u m p p a n u u d e n m u o d o s t a v a t eräs K i i a l a n j a eräs H ö y l ö l ä n k y l ä n a s u k a s. M i s t ä ä n y h t e n ä i s e s t ä j a o r g a a n i s e s t a r i n t a m a a n a s u t u s a l u e e s t a e i siis H ä m e e n k y r ö n k a n k a a n t a k a i n e n e r ä n k ä y n t i ole j o h d e t t a v i s s a. J a s y y n ä t ä h ä n a s i a i n t i l a a n n ä y t t ä v ä t o l e v a n eri erätiet. N i i n p ä v o i j o sellaisten H ä m e e n k y r ö n k y l i e n k u i n L a i t i l a n, H e i n i - j ä r v e n j a K i e r i k k a l a n a s e m a n p e r u s t e e l la p i t ä ä t o d e n n ä k ö i s e n ä, e t t ä h e e i v ä t ole e r ä m a i l l e e n k u l k e n e e t H ä m e e n k y r ö n t i h e i m m ä n a s u t u k s e n l ä p i p o h j o i s e e n p ä i n. S i t ä v a s t o i n o n m i t ä luonnollisinta, e t t ä h e a l u n p i t ä i n s u u n t a s i v a t e r ä h a r r a s t u k s e n s a h e t i h e i d ä n r i n t a - k y l i e n s ä t a k a a a v a u t u v i l l e neitseellisille läntisille erämaille. M u t t a a i v a n k u i n l u o n t a i s e t v e s i t i e t h o u k u t t e l i v a t n y t p u h e e n a o l e v i e n eräk y l i e n n a a p u r i k y l i ä H ä m e e n k y r ö n v e s i s t ö n i t ä p u o l e l l a y h t e i s t o i m i n - t a a n P i r k k a l a n e r ä t i e n k ä y t t ä j i e n k a n s s a, j o h t i v a t m i t ä l u o n t a i s i m - m a t v e s i t i e t sellaisia e r ä k y l i ä k u i n H e i n i j ä r v e ä, K i e r i k k a l a a j a L a i - t i l a a j a V e s a j ä r v e n v e s i s t ö ä p i t k i n J ä r v e n k y l ä ä k i n y h t e i s t o i m i n t a a n K a r k u n M o u h i j ä r v e l l ä j a S u o d e n n i e m e l l ä s i j a i t s e v i e n t ä r k e i m p i e n e r ä k y l i e n k a n s s a. E t t ä t ä l l ä erätiellä h ä m e e n k y r ö l ä i s e t k u i t e n k a a n l u k u m ä ä r ä n s ä k ä ä n p u o l e s t a e i v ä t ole v o i n e e t k i l p a i l l a K a r k u n eränk ä v i j ä i n k a n s s a, o n i t s e s t ä ä n s e l v ä ä. H e i d ä n o s u u t e n s a t ä l l ä t a h o l l a o n k i n t ä t e n o l l u t s a m a n t a p a i s t a k u i n h e i d ä n l ä h e i s i m p i e n n a a p u - riensa P i r k k a l a n e r ä m a a l l a. H e i d ä n e r ä o m i s t u k s e n s a k i n e s i m. K y n ä s - j ä r v e l l ä j o n n e h e j ä r v e n a s e m a n t a k i a o v a t h y v i n k i n v o i n e e t t u l l a k u v a t t u a k a r k k u l a i s t a e r ä t i e t ä p i t k i n s a m o i n k u i n K a u h a j ä r v e l l e k i n J o t ä m ä a i n a k i n k e s k i a j a l t a p e r i y t y v ä s a n o n t a t a p a k i n o s o i t t a a, m i n k ä s u u r e n m e r k i t y k s e n H ä m e e n k y r ö n a s u k k a a t o v a t s u u r e l l e l ä n s i p u o l i s e l l e» k a n k a a l l e» a n t a n e e t. T ä m ä n a j a t u k s e n p u o l e s t a p u h u u k o k o t ä k ä l ä i n e n e r ä e l ä m ä. N i i n p ä o l i, k u t e n m y ö h e m m i n o s o i t a m m e, e n t i s e n J ä r v e n k y l ä n O s a r a l l a e r ä ä P u k a r a l l a p ä i n ( V e s i j ä r v e l l ä? ), s a m o i n k u i n m y ö s k i n V a t s i a i s i l l a. V r t. e s i t y s t ä m m e n ä i s t ä e r ä k a p p a - l e i s t a j ä l e m p ä n ä. S a m o i n o n H ä m e e n k y r ö s s ä e l ä n y t p e r i n n ä i s t i e t o, j o n k a m u k a a n H a a p a n i e m e n t i l a V e s i j ä r v e l l ä o n a i k o i n a a n o l l u t L a i t i l a n t o r p p a n a. Y r j ö K o s k i n e n, K e r t o m u s H ä m e e n k y r ö n p i t ä j ä s t ä s S e k ä h i s t o r i a l l i s e t t o s i a s i a t e t t ä n i i d e n k a n s s a y h t ä p i t ä v ä p e r i n n ä i s t i e t o o s o i t t a v a t t ä t e n v a n h a n h ä m e e n k y r ö l ä i s e n e r ä - t i e n M o u h i j ä r v e l l e j a S u o d e n i e m e l l e v i e v i i n v e s i s t ö i h i n, j o i t a p i t k i n v u o r o s t a a n e r ä - k u m p p a n u u s j a - y r i t t e l i ä i s y y s k a r k k u l a i s t e n e r ä k y l i e n k a n s s a o l i m i t ä h e l p o i n j a l u o n - n o l l i s i n.

26 6 Jalmari Jaakkola on e d e l l y t e t y n k a r k k u l a i s e n ja h ä m e e n k y r ö l ä i s e n y h t e i s t o i m i n - n a n k a n n a l t a m i t ä h e l p o i m m i n s e l i t e t t ä v i s s ä. E r i k o i s e n s e l v ä j a edellisestä e r o t e t t a v a o n I k a a l i s t e n k y l i e n l ä n t e e n p ä i n s u u n t a u t u v a erätie. E t t ä s e o n k u l k e n u t I k a a l i s i s t a J ä m i j ä r v e l l e p ä i n v i e t t ä v ä ä v e s i s t ö ä, o n n ä h d ä k s e m m e e p ä i l e m ä - t ö n t ä. M u t t a e t t e i t ä m ä k ä ä n erätie ole l ä n n i m p ä n ä s u u n t a u t u n u t m i h i n k ä ä n y h t e n ä i s e e n maantieteelliseen u o m a a n, n ä k y y j o t ä k ä l ä i - sen e r ä o m a i s u u d e n h a j a l l i s u u d e s t a. N i i n p ä ei, k u t e n e d e m p ä n ä esit e t y s t ä K a r k u n e r ä m a a n o m i s t u k s e s t a n ä k y y, a i n a k a a n m i k ä ä n h u o m a t t a v a m p i h ä m e e n k y r ö l ä i n e n erätie V e n e s j ä r v e l t ä merelle ole h e l p o s t i ollut m a h d o l l i n e n. J o s K i l v a k k a l a n o m i s t a m a n V e n e s - j ä r v e n l u o t e i s p u o l e l la s i j a i t s e v a S a m m i n m a j a on, k u t e n p i d ä m m e t o d e n n ä k ö i s e n ä, j a k u t e n v o i m a k a s p e r i n n ä i s t i e t o k i n i l m o i t t a a, y h t e y d e s s ä K i l v a k k a l a n n a a p u r i k y l ä n S a m m i n k a n s s a, niin o n t ä m ä n eräalueen e r i l l i s y y s v a i n l i s ä t o d i s t e e n a y h t e n ä i s e n, merelle v i e v ä n h ä m e e n k y r ö l ä i s e n e r ä t i e n m a h d o t t o m u u d e s t a t ä l l ä s u u n n a l l a. Y h t e - n ä i s e m m i n n ä y t t ä v ä t s i t ä v a s t o i n I k a a l i s t e n s e u d u n eräintressit k u t e n H ä m e e n k y r ö n h a l l u s s a o l e v a t K o d e s j ä r v e n j a V e s i j ä r v e n eräalueet o s o i t t a v a t s u u n t a u t u n e e n L a p v ä ä r t i i n l a s k e v i i n j o k i i n, m u t t a k u n j u u r i l a p v ä ä r t i l ä i n e n p e r i n n ä i s t i e to n i m e n o m a a n p u h u u s a s t a m a l a i s t e n eräintressien v a n h e m m u u d e s t a t ä l l ä t a h o l l a, niin e i t ä l l e k ä ä n h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n eräreitille v o i t a n e a n t a a, a i n a k a a n m i k ä l i o n k y s y m y s h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n merelle p y r k i m i s e s t ä, e r i k o i s t a m e r k i t y s t ä. V i i m e k s i k ä s i t e l l y n e r ä t i en k e s k e i s t ä m e r k i t y s t ä o n l i s ä k s i o m i a a n v ä h e n t ä m ä ä n v i e l ä s e k i n, e t t ä k y r ö l ä i s i l l ä o n ollut k o l m a s k i n erätie l u o t e i s t a p ä i n. K u t e n e r ä l u e t t e l o s t a n ä i m m e oli n ä e t p a r i l l a K i i a l a n j a H ö y l ö l ä n a s u k k a a l l a o m a e r ä a l u e e n s a N u m m i j ä r v e l l ä. Siihen n ä h d e n, e t t ä J ä m i j ä r v e n e r ä t i e n k ä y t t ä m i n e n olisi näille N u m m i - j ä r v e l l e p y r i t t ä e s s ä m e r k i n n y t v a r s i n s u u r t a m u t k a a, n ä y t t ä ä l u o n - n o l l i s e m m a l t a, e t t ä h e o v a t k ä y t t ä n e e t s u o r i n t a t i e t ä, esim. K o v e - l a h d e n reittiä, n y t k y s y m y k s e s s ä o l e v a l l e eräalueelle p y r k i e s s ä ä n. S u u r i n piirtein o v a t siis k y r ö l ä i s t e n eri e r ä t i e t s a a n e e t a i k a a n sen, e t t ä e r ä p a i n e merelle o n k a i k k i a l ä n t e e n p ä i n v i e v i ä e r ä t e i t ä p i t - k i n j ä ä n y t v e r r a t t a i n h e i k o k s i. J a H ä m e e n k y r ö n h a j a u t u n e e l l e eräpaineelle o n K a r v i a n j o k i m u o d o s t a n u t lännessä i k ä ä n k u i n j o n - kinlaisen eräseinän. S a m a l l a k u n K a r v i a n j o k i n ä e t a n t o i s a s t a m a - laiselle e r ä n k ä y n n i l l e y h t e n ä i s e n j a m ä ä r ä ä v ä n s u u n n a n, oli s e o m i a a n K u t e n e d e l l ä e s i t e t y s t ä e r ä k a p p a l e i d e n l u e t t e l o s t a n ä k y y, o v a t k i l v a k k a l a l a i - s e t e r i k o i s e s t i k i i n t y n e e t v a i n V e n e s j ä r v e n s e u t u u n.

27 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 7 h a j o i t t a m a a n h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n intressitiet j a k o r k e i n t a a n u l o t t a - m a a n h e i d ä n e r ä h a r r a s t u k s e n s a j u u r i p u h e e n a o l e v a n j o k i u o m a n v ä l i t y k s e l l ä eräille läheisille j o e n länsipuolisille eräjärville. E t t ä h e k u i t e n k a a n m i l t ä ä n k o h d a l t a o l i s i v a t v o i n e e t k a t k a i s t a s a s t a m a - laisten K a r v i a n j o k e a p i t k i n k u l k e v a a e r ä t i e t ä t a i s a s t a m a l a i s t e n P o h j a n l a h d e l l e k o h d i s t u v i a intressejä, e i ole t o d i s t e t t a v i s s a. Y k s i n sekin s e i k k a, e t t ä h ä m e e n k y r ö l ä i n e n a s u t u s t o i m i n t a K a r v i a n j o e l l a j a l ä h i n n ä n y k. K a n k a a n p ä ä n seuduilla a l k a a v a s t a l u v u l l a, o s o i t t a a, k u i n k a m y ö h ä i s e e n e s t e e t ö n e r ä n k ä y n t i t ä t ä j o k e a y l ö s p ä i n o n ollut k a r k k u l a i s i l l e m a h d o l l i n e n. M u t t a v a i k k a K y r ö n l u v u l l a t o d e t t a v a e r ä t i l a n n e e i oleellisesti v a s t u s t a k a a n niitä j o h t o p ä ä t ö k s i ä, j o i t a edellä o l e m m e t e h n e e t s a s t a m a l a l a i s e n e r ä k u l t t u u r i n i ä s t ä H ä m e e n - j a P o h j a n k a n k a a n länsipuolella, niin m u u t t u i v a t e r ä n k ä y n t i e d e l l y t y k s e t j o k e s k i - ajalla sastamalaisille y h ä e p ä e d u l l i s e m m i k s i, kyröläisille kiitollis e m m i k s i. S i k ä l i k u i n edelliset n ä e t mahdollisesti j o 00-luvun lopulla t a p a h t u n e e n u u t i s a s u t u k s e n v u o k s i m e n e t t ä v ä t r a n t a - alueensa S u u - P o h j a s s a, h ä v i ä ä h e i l t ä m y ö s k i n t ä r k e i n h o u k u t i n v a n h o i l l e, t ä n n e p ä i n s u u n t a u t u v i l l e kaukointresseilleen. E t t ä n ä i s t ä l u o p u m i n e n e i t a p a h t u n u t i l m a n t a i s t e l u a, o s o i t t a a s e l a a j a a m a a n - tieteellistä a l u e t t a k o s k e v a j a siitä p ä t t ä e n, e t t ä asia m e n e e k u n i n k a a s e e n asti, t ä r k e ä k s i k a t s o t t u eräriita, j o k a t ä ä l l ä r i e h u u v. 00 k y n n y k s e l l ä. E t t ä t ä m ä t a i s t e l u, jossa erä- j a asutusintressit, k u t e n s a n o n t a t a v a s t a Q u a r e c u m... duci W a l d e m a r o, m a g i s p r o f i c u u m esse dinoscitur, q u o d t e r r a s u a per n o m i n e s discretos y d o n e o s e x c o l a t u r et i n h a b i t e t u r, q u a m deserta r e l i n q u a t u r n ä k y y, p a n t i i n j y r k ä s t i v a s t a k k a i n, s e k ä k o k o v a l t i o m a h d i n e t t ä erilaisten k u l t t u u r i - i n t r e s s i e n v a i k u t u k s e s t a p ä ä t t y i eräintressien lopulliseen t a p p i o o n, e i ole l a s k e t t a v a e t u p ä ä s s ä s a s t a m a l a i s t e n e r ä m i e s t e n h e i k k o u d e n s y y k s i, v a a n ensi sijassa k a t s o t t a v a s a m a n l a i - seksi v ä l t t ä m ä t t ö m ä k s i maantieteellishistorialliseksi i l m i ö k s i, j o t a m e n ä e m m e sellaisten r a n t a - a s u t u s t e n k u i n esim. E u r a j o e n U l v i l a n y n n ä sellaisten P ä i j ä n t e e n r a n t a p i t ä j i e n k u i n S y s m ä n, K u h m o i s t e n, J ä m s ä n y. m. i t s e n ä i s t y m i s e s s ä. M u t t a t ä m ä n i t s e n ä i s t y m i s e n k a u t t a m e n e t t ä v ä t v ä h i t e l l e n e i v ä t a i n o a s t a a n P o h j a n l a h d e n r a n n a l l a K u n n ä i t ä a l u e i t a k o s k e v a e r ä k i r j e o n j o v u o d e l t a 0, s a a t t a a h y v i n k i n o l l a m a h d o l l i s t a, e t t ä r i i d a n a l a i n e n u u d i s a s u t u s o n t ä ä l l ä s y n t y n y t a i n a k i n j o p a r i, k o l m e v u o t t a a i k a i s e m m i n. Finí. Med. Urk. I s. 97.

28 8 Jalmari Jaakkola s i j a i t s e v a t s a s t a m a l a i s t e n» H ä m e e n metsät» v a a n, k u t e n e s i m. T e u v a n a s u t u s o s o i t t a a, h e i d ä n s i s e m m ä t k i n e r ä m a a n s a v a r s i n a i s i n a e r ä n k ä y n t i a l u e i n a entisen m e r k i t y k s e n s ä. S a m a l l a l o p p u i m y ö s k i n K a r v i a n j o e n t ä h ä n a s t i n e n t e h t ä v ä : o l t u a a n a l u n p i t ä i n k i n s a s t a m a - laisille t ä r k e ä v a i n e r ä t i e n ä oli sen a r v o e r ä n a u t i n t o a l u e e n a näille v a r s i n v ä h ä i n e n. I h m e e i n ä i d e n u u s i e n o l o s u h t e i d e n k a n n a l t a olek a a n, e t t ä K a r v i a n j o e n l a a k s o v ä h i t e l l e n j ä ä h e i d ä n v a r s i n a i s t e n eräintressiensä u l k o p u o l e l l e j o u t u a k s e e n l o p u l t a k u t e n K a n - k a a n p ä ä n a s u t u s h i s t o r i a o s o i t t a a l ä h e m p ä n ä a s u v i l l e h ä m e e n - kyröläisille, j o i d e n intressit, m y ö h e m m i n k ä s i t t e l e m i e m m e S u u - P o h - j a a n s u u n t a u t u v i e n k a u k o i n t r e s s i e n h ä v i t e s s ä, e n t i s tä v o i m a p e r ä i - s i m p i n ä k ä ä n t y v ä t m y ö s k i n l ä n t e e n p ä i n. M a h d o l l i s t a on, e t t ä meillä H ä m e e n - j a P o h j a n k a n k a a n t e h t ä - v ä s t ä historiallisesti a l k u a a n y h t e n ä i s e n a s u t u s v i r r a n m a a n t i e t e e l l i - senä k a h d i s t a j a n a o n v a r h a i n e n p e r i n n ä i s t i e t o eräässä l u v u l l a m u i s t i i n m e r k i t y s s ä l a p p a l a i s t r a d i t s i o n i s s a. E r ä s P l a n t i n u k s e n m u i s - t i i n p a n e m a l a p p a l a i s t a r u t i e t ä ä n ä e t k e r t o a, e t t ä a s u k k a i t a P i r k k a - l a s t a j a R e n g o s t a, j o n k a p a i k a l l i s u u s m ä ä r i t t e l y n o l e m m e eräässä t u t k i m u k s e s s a m m e t u l k i n n e e t t a r k o i t t a v a n» P i r k k a l a n tienoota,» s i i r t y i H ä m e e n k a n k a a n y l i P o h j a n l a h d e n e t e l ä r a n n i k o l l e». T o i n e n l a p p a l a i s t r a d i t s i o n i e n m u i s t i i n p a n i j a N i u r e n i u s m a i n i t s ee t ä m ä n lisäksi, e t t ä n ä m ä u u t i s a s u k k a a t a s e t t u i v a t j u u r i sille P o h j a n l a h d e n rannikolle, jolla n y k y i s i n N ä r p i ö j a M u s t a s a a r i s i j a i t s e v a t. J o s k a t s o m m e v o i t a v a n v a n h a a n P i r k k a l a n s e u t u u n l a s k e a sen l ä h e i s e t s i v u s t a n a a p u r i t K a r k k u j a H ä m e e n k y r ö m i t ä t u s k i n v o i d a a n k a t s o a liian r o h k e a k s i niin t u l e e t r a d i t s i o n i historiallisesti erikoisen s e l v ä k s i j a m i e l e n k i i n t o i s e k s i.» H ä m e e n k a n k a a n metsä», j o h o n o n v e r r a t t a v i s s a j o v. 0 m a i n i t u t»metsät H ä m e e s s ä» j a j o t a edellä m o n i n p e r u s t e i n o l e m m e p i t ä n e e t v a r h a i s i m p i n a v e s i s t ö j e n j a n ä i s t ä r i i p p u v i e n a s u t u s v i r t o j e n e r o t t a j i n a, e r o t t a a m i t ä l u o n n o l l i s i m m i n toisistaan j u u r i N ä r p i ö n ja M u s t a s a a r e n a s u t u s k e s k u k s e t. S i i t ä p ä ä t t ä e n, e t t ä N ä r p i ö j o v. 48 l a s k e t a a n M u s t a s a a r e n j a P i e t a r - saaren ohella p a i k k o i h i n, joille k u n i n g a s m y ö n t ä ä erikoiset k a u p p a - V r t. t ä k ä l ä i s e e n» H ä m e e s e e n» n ä h d e n e d e l l ä n. s.» h ä m ä l ä i s i s t ä» a n n e t t u a selitystä. V r t. k y s y m y k s e s s ä o l e v i i n p e r i n n ä i s t i e t o i h i n t i e t o i h i n n ä h d e n : P i r k k a l a i s - l i i k k e e n s y n t y s. j. s e u r. E t t ä n ä m ä a s u t u s k e s k u k s e t s e k ä P o h j a n l a h t e e n n ä h d e n e t t ä m y ö s k i n s y v ä l l e s i s ä m a a h a n u l o t t u n e e n a s u t u s v i r r a n p ä ä t e k o h t i n a, o v a t k ä s i t e t t ä v ä t p a l j o a v ä l j e m - m ä s s ä m i e l e s s ä k u i n t ä h ä n a s t i y l e e n s ä o n t e h t y, o l e m m e j o a i e m m i n k o e t t a n e e t o s o i t t a a. V r t. t u t k i m u s t a P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y ss. 5 6.

29 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 9 o i k e u d e t e i sen m e r k i t y s t ä l l ö i n ole v o i n u t olla v a r s i n v ä h ä i n e n. K u n e i t ä t ä m e r k i t y s t ä liioin v o i t a n e k a t s o a m i n k ä ä n ä k k i ä v a i k u t t a - n e e n t e k i j ä n a i h e u t t a m a k s i, niin o n t ä y s i s y y p u h e e n a o l e v a n p e r i n - n ä i s t i e d o n v i i t t a u k s e n m u k a i s e s t i etsiä sille s e l i t y s t ä s e u d u n s u h- t e i s t a S a s t a m a l a a n, j o n k a erä- j a ilmeisesti k a u p p a i n t r e s s i e n k i n p ä ä t e k o h d a k s i P o h j a n l a h d e n p a r t a a l l a s e m i t ä l u o n n o l l i s i m m i n sopi. V I I. A i v a n s a m o i n k u i n l a h j o m a t t o m a t m a a n t i e t e e l l i s et s e i k a t v ä h i - tellen e r o t t i v a t l ä n n i m m ä i s e s s ä e r ä v a l t a u k s e s s a s a s t a m a l a i s t e n j a h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n eräintressit t o i s i s t a a n, m ä ä r ä s i v ä t s a m a i s e t t e k i - j ä t j o a l u n p i t ä i n H ä m e e n k y r ö n reittiä k ä y t t ä v i e n e r ä n k ä v i j ä i n o m a k s i s e k ä H ä m e e n k a n k a a n j a sen l ä n t i s e n r e u n a n e t t ä v a r s i n k i n k a n k a a n koillispuolisen alueen. E l l e m m e n ä e t o t a m u k a a n e r ä s t ä l u v u l t a p o l v e u t u v a a, k a i k e s t a p ä ä t t ä e n v ä ä r ä ä p e r i n n ä i s t i e d o n t u l k i n t a a, j o k a n ä h d ä k s e m m e a i v a n a n s i o t t a j a i l m a n m i t ä ä n p e r u s t e i t a o n p ä ä s s y t m i l t e i p ä v a k i i n t u m a a n historiallisessa k i r j a l l i s u u d e s s a m m e j a j o n k a i l m o i t u k s e n m u k a a n huittislaisilla ennen v a n h a a n olisi ollut k a l a s t u s p a i k k o j a I k a a l i s i s s a, e i ole m i t ä ä n v a r m a a m u i s t o a siitä, 4 F i n l. M e d. U r k. I s.. E f r. C a r e n i u s : e d. m a i n. t u t k. s Y. K o s k i n e n : K e r t o m u s H ä m e e n k y r ö n p i t ä j ä s t ä y. m. O t t o V ä n n i : K y r ö s j ä r v e n n y k y i n e n j a e n t i n e n o t a k s u t t u v e s i v ä y l ä. S a t a - k u n t a I I I s Ilmeist ä n ä e t on, e t t ä, v a i k k a huittislaisilla 700- luvun keskivaiheilla olisi o l l u t k i n p e r i n n ä i s t i e t o, e t t ä h e i d ä n e s i - i s i l l ä ä n o l i o l l u t k a l a s t u s p a i k k o j a I k a a l i s i s s a, t i e d o n e i t a r v i t s e m e r k i t ä, e t t ä k a l a s t a m o t o l i s i v a t o l l e e t n i m e n o m a a n n y k y i s e n I k a a l i s t e n s e u d u l l a K y r ö s j ä r v e n p a r t a a l l a.» E n t i n e n I k a a l i n e n» k u t e n C a r l s s o n s i t ä n i m i t t ä ä o l i n ä e t s e k ä l u v u l l a e t t ä j o p a l j o a e n n e m m i n a l u e e l t a a n t a v a t - t o m a n l a a j a, j o t e n s e l l a i s t e n s e u t u j e n, j o t k a s i j a i t s i v a t k a u k a n a K y r ö s j ä r v e n p a r - t a i l t a, v o i t i i n s a n o a k u u l u v a n I k a a l i s i i n. J a v a i k k a t e o r e e t t i s e s t i k a t s o e n h u i t t i s l a i s - t e n p ä ä s y S ä ä k s j ä r v e l t ä K i i k o i s t e n, M o u h i j ä r v e n j a S u o d e n i e m e n k a u t t a H ä m e e n - k a n k a a n s y r j ä ä n j a s i e l t ä k a n k a a n y l i K y r ö s j ä r v e l l e e i o l e k a a n t ä y s i n m a h d o t o n, n i i n o n m e i l l ä s e n v e r r a n t i e t o j a t ä m ä n s e u d u n e r ä e l ä m ä s t ä, e t t ä a i n a k i n m u u n l a i n e n e r ä - o i k e u s k u i n e h k ä p e r i n n ö n t a i a v i o l i i t o n k a u t t a s y n t y n y t t ä ä l l ä p ä i n o n k a t s o t t a v a k u t a k u i n k i n m a h d o t t o m a k s i. E t t ä s i t ä v a s t o i n j o k i n o s a H u i t t i s t e n v a k i n a i s i a e r ä - m i e h i ä o n e s i m. P a l u k s e n t i e n o i l l a v o i n u t y h t ä j a k s o i s t a v e s i t i e t ä k u l k i e n p o i k e t a p e r i n l ä h e i s e l l e I n h o t t u j ä r v e l l e j a t ä t e n k u l k e m a l l a K a r v i a n j o k e a y l ö s p ä i n v a i n v ä h ä n y l i p e n i k u l m a n p ä ä s t ä t o s i a a n t u l l a v a n h a n I k a a l i s t e n a l u e e l l e j a t ä ä l t ä e d e l l e e n j a t k a a m a t k a a v a i k k a p a I k k e l ä j o e l l e a s t i, o n k a t s o t t a v a, k u t e n j o e d e l l ä o l e m m e e d e l l y t t ä n e e t, s e k ä l u o n n o l l i s e k s i e t t ä j o s s a i n m ä ä r i n t o d e n n ä k ö i s e k s i k i n V r t. e s i t y s t ä m m e e d. s i v 8, n o o t t i.

30 0 Jalmari Jaakkola e t t ä m u i l l a k u i n H ä m e e n k y r ö n eräreitin k ä y t t ä j i l l ä olisi n y t p u h e e n a o l e v a l l a alueella ollut o s u u t t a e r ä v a l t a u k s e e n. T o i s a a l t a t ä m ä n n e g a t i i v i s e n tosiasian, t o i s a a l t a e r ä i d e n erähistoriallisten s e i k k o j e n n o j a l l a o n K y r ö s j ä r v e n v e s i s t ö v a r s i e n v a l - t a a m i s e e n j a a s u t t a m i s e e n n ä h d e n t e h t ä v i s s ä t ä r k e i t ä p ä ä t e l m i ä. E n s i n n ä k ä ä n e i eräluetteloissa 500-luvulla enää t a p a a t i e t o j a, j o t k a v i i t t a i s i v a t siihen, e t t ä itse K y r ö s j ä r v e n rannoilla p i t k ä ä K o v e l a h t e a l u k u u n o t t a m a t t a olisi o l l u t a i n a k a a n h u o m a t t a v a m - p i a eräalueita. S e s e i k k a, e t t ä K y r ö s j ä r v e n rannoilla j o a i k a i s i m - m i s s a k i n veroluetteloissa t a v a t a a n miltei k a i k k i m y ö h e m m i n k i n m a i - n i t u t k y l ä t s a m o i n k u i n sekin, e t t ä u s e i m m i s s a näissä e s i i n t y y p i t k ä h e n k i l ö l u e t t e l o, t e k e e p ä i n v a s t o i n e p ä i l e m ä t t ö m ä k s i, e t t ä s e k ä a s u - t u s e t t ä k y l ä t näillä m a i n o v a t v a n h o j a. J a j o s k o e t t a a etsiä selv y y t t ä k y s y m y k s e e n, m i t ä t i e t ä t ä m ä v ä e s t ö o n a s u i n p a i k o i l l e e n t u l - lut, on s e k ä a r k e o l o g i s e n l ö y t ö a i n e k s e n e t t ä a s u t u s h i s t o r i a n v a l o s s a v a i n y k s i v a s t a u s m a h d o l l i n e n : p i t k i n K y r ö s j ä r v e n v e s i s t ö n l a s k u - reittiä. H ä m e e n k y r ö n a s u t u k s e n l ä h t ö k o h t a k i n o n k y s y m y k s e s s ä olevien o l o s u h t e i d e n v a l l i t e s s a k u t a k u i n k i n ilmeinen. E t t ä s e n ä e t a i n a k i n h u o m a t t a v a l t a o s a l t a a n o n l ä h t ö i s i n v a n h a n S a s t a m a l a n seuduilta, o n k u t a k u i n k i n r i i d a t o n t a. T ä m ä asiaintila e i l u o n - nollisesti k u i t e n k a a n m i t e n k ä ä n e s t ä s i t ä m a h d o l l i s u u t t a t a i esim. n i m i s t ö s t ä p ä ä t t ä e n s u o r a s t a a n t o d e n n ä k ö i s y y t t ä, e t t ä m a i n i t t u a v e s i v ä y l ä ä m y ö t e n o n a s u k k a i t a l a a j e m m a l t a k i n y l ä s a t a k u n t a l a i s e l t a a l u e e l t a t u l l u t H ä m e e n k y r ö ö n. Milloin v a r s i n a i s e n K y r ö s j ä r v e n r a n t o j e n a s u t t a m i n e n o n a l k a - n u t, e i ole luonnollisesti t a r k a l l e e n m ä ä r i t e l t ä v i s s ä. M u t t a j o a r k e o - l o g i n e n k i n l ö y t ö a i n e s t ä ä l l ä v i i t t a a k i e l t ä m ä t t ä siihen, e t t ä t ä k ä l ä i - sen a s u t u k s e n a l k u o n v a r s i n v a n h o i l t a ajoilta. K y r ö s j ä r v e n rant o j e n e r i t t ä in o r g a a n i n e n y h t e e n k u u l u m i n e n t e k e e l i s ä k s i t o d e n n ä k ö i - seksi, e t t ä a s u t u s itse j ä r v e n l ä h i m m i l l ä r a n t a m a i l l a j o v e r r a t t a i n a i k a i s i n o n t u l l u t v o i m a k k a a k s i. J a e t t ä s e m y ö s k i n v e r r a t t a i n v a r - h a i n o n i t s e n ä i s t y n y t, n ä k y y e r i t t ä i n selvästi e r ä k u l t t u u r i s t a K y r ö s - j ä r v e e n l a s k e v i e n v e s i r e i t t i e n v a r s i l l a. K u n m e s e k ä P ä i j ä n t e e n e t t ä N ä s i j ä r v e n vesistöissä e r ä n o m i s t a j a p i t ä j i i n n ä h d e n n ä e m m e e p ä i l e m ä t t ä p e r i n t ö n ä e r ä v a l t a u k s e n ensi a j o i l t a m i t ä k i r j a v i m - Vrt. Hackmann: Die ältere Eisenzeit in Finnland, kartta. Vrt. tässä kohden: K. J. Jalkanen: Pohjois-Hämeen erämaat, asutus ja olot vuoteen 6 0, erämaaluettelo. Vrt. tähän nähden eräluetteloamme tutkimuksessa: Pirkkalaisliikkeen synty

31 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri m a t e r ä n o m i s t u s o l o t, niin o n k i e l t ä m ä t t ä t ä m ä n v a s t a k o h t a n a miel e n k i i n t o i s t a t o d e t a, e t t e i K y r ö s j ä r v e e n l a s k e v i e n v e s i r e i t t i e n p a r - t a i l l a e i eräluetteloissa t a p a a j ä l k e ä k ä ä n m u i d e n p i t ä j i e n k u i n H ä m e e n - k y r ö n e r ä o m i s t u k s e s t a. K u n m e l i s ä k s i k a i k i l l a S u o m e n e r ä m a i l l a h a v a i t s e m m e eräsiteiden s ä i l y v ä n v u o s i s a t o j a j a v i e l ä p ä k u t e n esim. p i r k k a l a i s t e n e r ä o i k e u d e t L a p i s s a o s o i t t a v a t v a r s i n p i t - k i e n k i n m a t k o j e n t a k a a, niin ansaitsee h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n e r ä k u l t - t u u r i j o y l e i s e n k i n e r ä h i s t o r i a m m e k a n n a l t a e r i k o i s t a h u o m i o t a. K u n p u h e e n a o l e v a e r ä k u l t t u u r i e i n ä e t j o sen 500-luvulla t a v a t t a - v a s t a l a a j a - a l a i s u u d e s ta p ä ä t t ä e n v o i olla nuori, o n h ä m e e n k y r ö l ä i s - t e n y k s i n o m a i n e n o s u u s sen y l l ä p i t ä m i s e s s ä y m m ä r r e t t ä v i s s ä j o k o siten, e t t ä m u i d e n e r ä n k ä v i j ä p i t ä j i e n eräsiteet t ä ä l l ä o v a t v u o s i - s a t a i n vieriessä v ä h i t e l l e n k u l u n e e t p o i k k i j a e r ä n k ä y n t i j ä ä n y t v a i n h ä m e e n k y r ö l ä i s i l l e t a i siten, e t t ä K y r ö s j ä r v e n r a n t o j e n a s u t u s j o a l u n p i t ä i n o n ollut s i k si v o i m a k a s, e t t ä s e e r ä k u l t t u u r i n s a k i n alalla o n t u l l u t y k s i n m ä ä r ä ä j ä k s i. K u t e n m y ö h e m m i n o s o i t a m m e, o n esit e t y i s t ä m a h d o l l i s u u k s i s t a e n s i n m a i n i t t u ainoa, j o k a s a a t t a a t u l l a k y s y m y k s e e n. M u t t a t ä s t ä h u o l i m a t t a e i v o i n e olla e p ä i l y s t ä siitä, e t t ä K y r ö s j ä r v e n r a n t o j e n a s u t u s o n i t s e n ä i s t y n y t a l k u p e r ä i s i s t ä e m ä a l u e i s t a a n a i n a k i n j o esihistoriallisen a j a n lopulla. I t s e s t ä ä n selv ä ä n i i n i k ä ä n on, e t t ä t ä l l ä i t s e n ä i s t y m i s e l l ä p ä ä t t y y s e k ä mielenk i i n t o i n e n e t t ä historiallisesti e r i t t ä i n t ä r k e ä j a k s o K y r ö s j ä r v e n v e s i s - t ö v a r s i e n a s u t u s h i s t o r i a a. J o k ä s i t t e l e m ä s s ä m m e K y r ö s j ä r v e n r a n t a - a l u e e n i t s e n ä i s t y m i - sessä oli v u o r o s t a a n m i t ä luonnollisin p e r u s t u s h ä m e e n k y r ö l ä i s e l l e e r ä n k ä y n n i l l e. E t t ä s e o n v e r r a t t a i n a i k a i s i n a l k a n u t, o l e m m e edellä k a t s o n e e t t o d e n m u k a i s e k s i. J a e t t ä e r ä n k ä y n t i l ä p i k o k o k e s k i a j a n säilyi y h t e n ä h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n p ä ä t u l o l ä h t e e n ä, n ä k y y l o i s t a v a s t i v i e l ä siitä e r ä o m a i s u u d e s t a, j o k a v. 5 5 s u u r t a e r ä r e d u k t s i o n i a toim e e n p a n t a e s s a o n h e i d ä n h a l l u s s a a n. K ä s i t t e l e m m e s i t ä k i n m a a n - tieteellisten n ä k ö k o h t a i n m u k a a n j a edellisen e s i t y k s e m m e järjest y s t ä s e u r a t e n a l k a m a l l a K y r ö n l o u n a i s i l t a e r ä m a i l t a, K y r ö n k a n k a a n l o u n a i s l a i d a l t a j a k u l k e m a l l a s i t t e m m i n p i t k i n K y r ö s j ä r v e n länsipohjois- j a itärannoille l a s k e v i a v e s i r e i t t e j ä. E d e l l ä siv. 0 m a i n i t u n K y n ä s j ä r v e n e r ä k a p p a l e e n j a t k o k s i v o i d a a n K y r ö n k a n k a a n k u p e e l t a s e k ä itse k a n k a a l t a e s i t t ä ä seur a a v a t e r ä n k ä v i j ä k y l ä t j a e r ä k a p p a l e e t. J ä r v e n k y l ä ( O s a r a ). Pukarajärvi? ( P u k a r a t r ä s k ), 5 5. O n n i m e l t ä ä n s a m o i n k u i n s e n k i n v u o k s i, e t t ä sen m a i n i t a a n olev a n / p e n i k. p ä ä s s ä k a n t a t i l a s t a, y h d i s t e t t ä v i s s ä H ä m e e n - V a l t. a r k. N : o 0 a.

32 Jalmari Jaakkola k y r ö n j a M o u h i j ä r v e n r a j a l t a t u n n e t t u u n P u k a r a n k y l ä ä n. K u n P u k a r a o n V e s a j ä r v e n n a a p u r i k y l ä j a k u n v i i m e k s i m a i n i t t u k y l ä v i e l ä v. 5 6 e s i i n t y y e r ä k y l ä n ä, j o s s a o n v a i n y k s i a s u k a s, e i ole m a h d o t o n t a, e t t ä V e s a j ä r v i, j o n k a j ä r v e t k i n l a s k e v a t P u k a r a a n p ä i n, o n l ä h i n n ä l a s k e t t u P u k a r a a n k u u l u - v a k s i. J o s n ä i n o n a s i a n l a i t a, v o i s i V e s a j ä r v e l l ä t a v a t t a v a n O s a r a n s e l i t t ä ä o l e v a n y h t e y d e s s ä v a n h a n, t ä ä l l ä p ä i n sijainneen O s a r a n e r ä m a a n k a n s s a. V a t s i a i n e n? Pukarajarvi. ( P u k a r a t r ä s k ), 5 5. V r t. n i m e e n n ä h d e n ed. a n n. s e l i t y s t ä. K u n t ä k ä l ä i s e n ä e r ä n o m i s t a j a n a m a i n i t a a n H e n r i k M u o t i a i n e n, saisi o l e t t a m a l l a, s a m o i n k u i n ed. e r ä k a p p a l e e s e e n n ä h d e n, P u k a r a n a l u e t t a n y k y i s t ä ä n l a a - j e m m a k s i, n y k y i s e n V e s a j ä r v e n länsipuolella t a v a t t a v a M u o - t i a i n e n y k s i n k e r t a i s i m m a n s e l i t y k s e n.?vesajärvi, (Vesaierffui), 56, N y k. V e s a j ä r v i.?alhajärvi (Alaierffui), 56, M a h d. n y k. A l h a j ä r v e n seuduilla.?taipaleensuu ( T a i p a l e s w ), 5 6, S e l v ä s t i y h t e y d e s s ä V e s i j ä r v e n j a P u k a r a n n a a p u r i k y l ä n T a i p a l e e n k a n s s a. K i l v a k k a l a. Vehuvarpe ( V e h u n a r u e ), 5 5, 5 6, S a m a k u i n n y k. V e h u v a r p e K y r ö n k a n k a a l l a. S o n t u, 8 J ä r v e n k y l ä. 8 Lehtislampi ( L e c h t i s l a m b i ), 5 5. M a i n i t a a n s i j a i t s e v a n V i c h t i s t r ä s k - j ä r v e n r a n n a l l a, m i k ä ilmeisesti o n s a m a k u i n n y k y i n e n V i h t i l ä j ä r v i, j a k ä s i t t ä v ä n k a k s i e r ä m a j a a. K u n neljän e n s i m m ä i s e n u u t i s a s u k k a a n j o u k o s s a t ä ä l l ä m a i n i t a a n N i i l o M a r t i n p o i k a K u l h i a (kirj. m y ö s : K u l h o a ), niin p o l v e u t u u V i h t i l ä j ä r v e l l ä t a v a t t a v a n K u l h u a n t a l o n n i m i v a r m a a n k i n h ä n e s t ä. S o n t u, 6 J ä r v e n k y l ä, 6 Ruanojanpirtti ( R u a n o i a n p i j r t e ), 5 5. K u n o m i s t a j i n a o v a t s a m a t h e n k i l ö t k u i n edellä m a i n i t u s s a V a l t. a r k. N : o 4. K u n e r ä p a l s t a n o m i s t a j a n a m a i n i t a a n M u o t i a i n e n - s u k u j a s e n e n s i m m ä i s e n ä u u t i s a s u k k a a n a A n d e r s M u o t i a i n e n, j o k a v. 5 5 e s i i n t y y V a t s i a i s i s s a, o l e m m e m e r - k i n n e e t s e n v i i m e m a i n i t u n k y l ä n e r ä p a l s t a k s i. V a l t. a r k. N : o 9 5. V a l t. a r k. N : o 0 a. 4 V a l t. a r k. N : o V a l t. a r k. N : o 4. 6 T o i n e n e r ä n o m i s t a j i s t a N i l s T u r c k i e s i i n t y y v. 5 5 S o n n u n, t o i n e n, M o r t h e n K u l h i a J ä r v e n k y l ä n a s u k k a a n a. V a l t. a r k. N : o V r t. h e i h i n n ä h d e n e d. a n n. s e l i t y s t ä.

33

34 4 Jalmari Jaakkola j o k a j o a l u n p i t ä i n oli o m i a a n k e s k i t t ä m ä ä n s i k ä l a i s t a e r ä v ä e s t ö ä, n ä y t t ä v ä t j o a i k a i s i n t e h n e e n siitä a s u t u s a l u e e n. N i i n p ä e s i i n t y y k i n J ä m i j ä r v i j o l u v u n ensimmäisissä v e r o k i r j o i s s a suurena, u s e i t a t a l o j a k ä s i t t ä v ä n ä k y l ä n ä. J o y k s i s t ä ä n t ä m ä s e i k k a o s o i t t a a, k u i n k a k a u k a n a oli a i k a, jolloin e r ä n k ä y n t i t ä ä l l ä oli a l k a n u t. T ä s t ä huolim a t t a o n J ä m i j ä r v e n erähistoriallinen s y n t y k u t a k u i n k i n ilmeinen. S a m o i n k u i n maantieteellisesti sen s y n t y o n ollut m a h d o l l i n e n v a i n I k a a l i s t e n l o u n a i s p u o l i s e s ta l a h d e s t a k ä s i n, p u h u u m y ö s k i n erähistoria v o i m a k k a a s t i s a m a a n s u u n t a a n. N i i n p ä n ä k y y t o i s a a l t a, e t t ä m a i n i t u n K y r ö s j ä r v e n r a n t a l a h d e n v a r t i s e t k y l ä t, k u t e n v i e l ä n y k y ä ä n v a r s i n a i s e n I k a a l i s t e n raja o s o i t t a a, o v a t s a a n e e t a l u e e n s a u l o t e t u k s i m i l t e i J ä m i j ä r v e n i t ä p ä ä h ä n j a t o i s a a l t a, e t t ä J ä m i j ä r v e n eräintressit j a u l k o m a a t e i v ä t u l o t u i t ä ä n p ä i n. N ä m ä t o s i a s i a t o v a t m i t ä h e l p o i m m i n s e l i t e t t ä v i s s ä siten, e t t ä J ä m i j ä r v e n i r t a u t u e s s a e m ä k y l i s t ä ä n n ä m ä p i d ä t t i v ä t itselleen J ä m i j ä r v e n i t ä p u o l i s e t eräj a u l k o m a a t j ä t t ä e n p u o l e s t a a n t ä m ä n erä- j a u l k o m a i d e n t a r p e e n t y y d y t e t t ä v ä k s i J ä m i j ä r v e n p o h j o i s- j a länsipuolisesta e r ä m a a s t a. Millaisena erätilanne v. 550 tienoilla J ä m i j ä r v e n reitillä esiintyy, k ä y l ä h e m m i n selville s e u r a a v a s t a eräluettelosta. K i l v a k k a l a. Luomajärvi ( L o m a t r ä s k ), 5 5. Lienee v ä l i - m a t k a n perusteella, j o k a i l m o i t e t a a n I / p e n i k u l m a k s i rintam a a l t a, y h d i s t e t t ä v i s s ä sellaiseen n i m e e n k u i n esim. L u o m a - n i e m i K i l v a k k a l a n länsipuolella. K a r h o i n e n. Jämiänmaa ( J ä m i ä n m a a ), 5 5. O n n i m e n s ä p u o l e s t a y h d i s t e t t ä v ä J ä m i - n i m i i n j a e t ä i s y y t e n s ä p u o l e s t a, j o k a i l m o i t e t a a n k a h d e k s i p e n i k u l m a k s i r i n t a m a a l t a, e t s i t t ä - v i s s ä n y k. J ä m i j ä r v e n seudulta. J ä m i j ä r v i. Valkiajärvi ( W a l c k i s Järfwi), 5 4, 550. I l m e i - sesti n y k y i n e n V a l k i a j ä r v i. J ä m i j ä r v e n länsipuolella. J ä m i j ä r v i. Ruokojärvi ( R u o c k o t r ä s k ), 5 5, ( R o k o i e r f f u j ), 56, 564. Ilmeisesti n y k y i n e n R u o k o j ä r v i K a n k a a n p ä ä s s ä. 4 V i l j a l a, I k a a l i n e n, K a r h o i n e n. Patopohjan pirtti ( P a t o p o h i a n p i j r t t e ), 5 5. M a i n i t a a n s i j a i t s e v a n V e r t t u u n j ä r v e n,»verdu träsk», p a r t a a l l a n y k. K a n k a a n p ä ä s s ä. E t t ä v i e l ä n y k y ä ä n k i n t u n n e t t u K a r h o i s m a j a, v ä h ä n V e r t t u u n j ä r v e n V a l t. a r k. N : o 0 a. K y r ö n t u o m i o k i r j a s s a 6 / 8 5 v e d o t a a n l a a m a n n i K n u u t t i E e r i k i n p o j a n j a J ö n s K n u u t i n p o j a n m a i n i t t u i n a v u o s i n a a n t a m i i n t u o m i o i h i n. V a l t. a r k. N : o 4. 4 V a l t. a r k. N : o 6 4.

35 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 5 pohjoispuolella s a a t t a a olla j ä t e k ä s i t t e l e m ä s t ä m m e e r ä k a p p a - leesta, o n m a h d o l l i s t a. V i l j a l a. Alusvesi (Alaswesi siöö), 5 5. K o s k a V i l j a l a l l a o n t o d i s t e t t a v i a eräintressejä v a i n J ä m i j ä r v e n r e i t i l l ä, o l e m m e sijoittaneet e r ä k a p p a l e e n, j o k a m a i n i t a a n o l e v a n 0 p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä k y l ä s t ä m u t t a j o n k a a s e m a a e m m e ole v o i n e e t t o d e t a, t ä h ä n. K i l v a k k a l a. Alasvesi (Alaswesi siöö), 55. V r t. t ä h ä n eräk a p p a l e e s e e n n ä h d e n, j o n k a i l m o i t e t a a n s i j a i t s e v a n p e n i k. p ä ä s s ä r i n t a m a a l t a, ed. ann. s e l i t y s t ä. K i l v a k k a l a. Venesjärvi 5 5, Ruhanpirtti, 5 5, Ruhanniitty, 5 7, Karvianparras, 670, Petkelenmaja S a m m i. Lavasjärvi l. Samminmaja 55? 4 I k a a l i n e n. Kodesjärvi, V a t i a l a. Vesijärvi V a t s i a i n e n. Hies (Hies) 55. O l e m m e s i j o i t t a n e e t e r ä k a p - p a l e e n t ä h ä n sillä perusteella, e t t ä V a t s i a i s t e n n a a p u r i k y l i l l ä o n eräintressinsä j u u r i J ä m i j ä r v e n reitillä. E r ä p a i k k a, j o n k a e t ä i s y y s r i n t a m a a l t a i l m o i t e t a a n 4 p e n i k u l m a k s i, a s e m a l t a a n meille t u n t e m a t o n. J ä m i j ä r v i. 5 Pukarolampi ( P u k a r u l a m b i ), 5 5. K u n eräk a p p a l e e n e t ä i s y y d e k s i r i n t a m a a l t a i l m o i t e t a a n 4 p e n i k u l m a a, v o i t a n e e sillä t a r k o i t t a a H o n g o n j o e n P u k a r o a, j o n k a v i e r e s s ä m y ö s k i n o n p i e n i j ä r v i. Jämijärvi? 6 Pukarolampi? (Pukara träsk), 55. Kun sen e t ä i s y y d e k s i r i n t a m a a l t a o n i l m o i t e t t u s a m a m a t k a k u i n edellisessä t a p a u k s e s s a j a k u n s e e r ä l u e t t e l o s s a k i n e s i i n t y y l ä h e l lä edellistä, o n s e k ä e r ä k a p p a l e itse e t t ä sen e m ä k y l ä h e l p o s t i s e l i t e t t ä v i s sä s a m o i k s i k u i n edellä k ä s i t t e l e m ä s s ä m m e t a p a u k - sessa. K a r t t u. 7 Pukarolampi ( P u k a r u l a m b i ), 55. Jos e r ä p a l s t a n V a l t. a r k. N : o 0 a. V r t. e d. a n n. e s i t. E t ä i s y y s s a m a k u i n V e n e s j ä r v e l l ä. 4 V r t. n ä i s t ä e r ä k a p p. e d a n n. e s i t. 5 K o n t t i - n i m e n p e r u s t e e l l a, j o k a e s i i n t y y e r ä p a l s t a n y h t e y d e s s ä, o l e m m e a s e t - t a n e e t l ä h i n n ä J ä m i j ä r v e n k y s y m y k s e e n. 6 P ö l l ö - n i m e n p e r u s t e e l l a, j o k a e s i i n t y y J ä m i j ä r v e l l ä, k a t s o m m e e r ä p a l s t a n k u u l u n e e n v i i m e k s i m a i n i t u l l e k y l ä l l e. 7 E r ä p a l s t a n o m i s t a j a J ö n s V ä n n i m a i n i t a a n v. 5 5 K a r t u n a s u k k a a n a. V a l t. a r k. N : o 9 5.

36 6 Jalmari Jaakkola e t ä i s y y s r i n t a m a a l t a, j o k a i l m o i t e t a a n p e n i k u l m a k s i r i n t a - m a a l t a, o n o i k e a, niin e i e r ä k a p p a l e v o i olla i d e n t t i n e n edellist e n k a n s s a. M a h d o l l i s t a k u i t e n k i n on, e t t ä p u h t a a k s i k i r j o i t e t - t a e s s a o n t e h t y v i r h e, j o n k a l a i s e s t a e r ä ä s t ä k o r j a u k s e s t a p ä ä t - t ä e n j u u r i k y s y m y k s e s s ä o l e v a s s a e r ä l u e t t e l o s sa on t o d i s t u s k i n. J o h t o p ä ä t ö k s e t e r ä l u e t t e l o s t a, sellaisena k u i n sen edellä o l e m - m e e s i t t ä n e e t, s o p i v a t t ä y d e l l e e n y h t e e n niiden h a v a i n t o j e n k a n s s a, j o i t a a i k a i s e m m i n o l e m m e t e h n e e t J ä m i j ä r v e n s u h t e e s t a s e n v a n h o i - h i n e m ä k y l i i n. E t t ä k a i k k e i n l ä h e i s i m m ä t e r ä m a a t k u u l u v a t e m ä - k y l i l l e, o n t ä y d e l l e e n o d o t u k s e n m u k a i s t a. S u u r e m p a a m i e l e n k i i n t o a k u i n t ä m ä s e i k k a h e r ä t t ä ä k u i t e n k i n itse J ä m i j ä r v e n e r ä o m i s t u s. J o s e tosiasia, e t t ä v a n h o i l l a K y r ö s j ä r v e n r a n n a l l a sijaitsevilla e m ä - k y l i l l ä e i ole e r ä a l u e i t a J ä m i j ä r v e n pohjoispuolella, t o d i s t a a n e g a - t i i v i s e s t i s a m o i n k u i n p o s i t i i v i s e s t i esim. sellaiset n i m e t k u i n J ä m i ä n - l u o m a, J ä m i ä n k e i d a s, J ä m i ä n j o k i, j o n k a l ä n n i m m ä i s i n h a a r a a l k a a ilmeisesti J ä m i j ä r v e n P e i j a r i s t a n i m e n s ä s a a n e e s t a P e i j a r i j ä r v e s t ä, e t t ä J ä m i j ä r v e n e r ä v a l t a u s s i n n e p ä i n o n o l l u t m a h d o l l i s i m m a n t e h o - k a s. M u t t a k u n m e t o i s a a l t a n ä e m m e, e t t ä J ä m i j ä r v e l l ä j o v. 5 4 o n o l l u t v a h v i s t e t t u j a e r ä o i k e u k s i a siitä l ä n t e e n p ä i n s i j a i t s e v a l l a V a l k i a j ä r v e l l ä, niin t o d i s t a a t ä m ä s e i k k a y h d e s s ä sen t o s i a s i a n k a n s s a, e t t ä R u o k o j ä r v i j o K u s t a a V a a s a n e r ä r e d u k t s i o n i n t a p a h d u t t u a o n t a v a l l a a n k u i n v a l m i s e r ä k y l ä, J ä m i j ä r v e n l ä n t e e n k i n p ä i n t a p a h - t u n e e n e r ä v a l t a u k s e n t e h o k k u u d e n j a v a n h u u d e n. J ä m i j ä r v i siihen k u u l u v i n e pohjoisine j a läntisine erä- j a u l k o m a i n e e n k ä s i t t ä ä k i n t ä t e n v a r m a a n v a n h i m m a n J ä m i j ä r v e n r e i t t i ä m y ö t e n t a p a h t u n e e n e r ä v a l t a u s a l u e e n. M u t t a s a m o i n k u i n H ä m e e n p i t ä j i e n e r ä v a l t a u s, s e n j ä l k e e n k u n h e i d ä n e t e l ä i s i m m ä t e r ä a l u e e n s a P ä i j ä n t e e n r a n n a l l a o l i v a t i t s e n ä i s t y n e e t, o r g a a n i s e s t i j a t k o i v a t e r ä v a l t a u s t a pohjoiselle P ä i j ä n t e e l l e y n n ä sen pohjoispuolisille reiteille, j a t k o i v a t m y ö s k i n J ä m i j ä r v e n v a n h a t e r ä k y l ä t elimellisesti e r ä v a l t a u s t a a n J ä m i - j ä r v e n e r ä m a i d e n t a k a a, j o i d e n l ä n s i p ä i t s e h e i d ä n e r ä m a a n s a u l o t t u v a t k u i n r e n k a a n a K a n k a a n p ä ä n V e r t t u u n j ä r v e s t ä V e n e s - j ä r v e l l e L a v a s j ä r v e l l e l. S a m m i n m a j a a n ja H o n g o n j o e l l e, m i s s ä eräintressit s e l v ä s t i t o d e t t a v i s t a m a a n t i e t e e l l i s i s t ä s y i s t ä h a a r a u - t u v a t t o i s a a l t a K o d e s j o e l l e j a V e s i j ä r v e l l e, t o i s a a l t a K a r v i a n j o k e a p i t k i n H o n g o n j o e l l e p ä i n. E t t ä k u v a t t u l ä n n i m m ä i n e n e r ä m a a r e n g a s m y ö s k i n K y r ö n e r ä h i s t o r i a n t a u s t a a v a s t a a n o s o i t t a u t u u n u o r e m - m a k s i k u i n r e n k a a n sisäinen, s. o. l ä h i n n ä J ä m i j ä r v e n, eräalue, s o v e l - E r ä ä n K a n g a s a l a n e r ä k a p p a l e e n e t ä i s y y d e k s i o n e s i m. m e r k i t t y p e n i k u l m a a, m i k ä m a t k a s i t t e m m i n o n k o r j a t t u 5 p e n i k u l m a k s i.

37 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 7 t u u lisäksi erikoisen h y v i n y h t e e n niiden t u l o s t e n k a n s s a, joihin edellä, k ä s i t e l l e s s ä m m e v a n h a n S a s t a m a l a n j a H ä m e e n k y r ö n reit i l t ä t a p a h t u n e e n e r ä n k ä y n n i n v a n h e m m u u t t a K a r v i a n j o e n l a a k - sossa, j o h d u i m m e. S i i r t y e s s ä m m e edellä k u v a t u l t a eräreitiltä j a sen l a s k u l a h d e l t a p o h j o i s t a k o h d e n t u l e m m e v a i n l y h y e n m a t k a n j ä l k e e n K o v e l a h d e l l e, j o t a suuren k a p e u t e n s a j a h u o m a t t a v a n p i t u u t e n s a v u o k s i t ä y t y y j ä r v i r i k k a a s s a k i n m a a s s a k u t e n m e i d ä n p i t ä ä s u o r a s t a a n harv i n a i s u u t e n a. Y h t ä m i e l e n k i i n t o i n en alue k u i n l u o n t o n s a p u o l e s t a o n K o v e - l a h t i m y ö s k i n erähistorialliselta k a n n a l t a. N i i n l ä h e l l ä a s u t t u j a s e u t u j a j a v ä k i r i k k a i t a k y l i ä k u i n s e o n k i n j a niin r i i d a t t o m a n h e l p p o k u i n k u l k u y h t e y s K y r ö s j ä r v e n e t e l ä i s e m m ä l t ä selältä sinne o n k i n, on se v i e lä l u v u n e n s i m m ä i s i s s ä v e r o k i r j o i s s a niin t ä y d e l l e e n e r ä k u l t t u u r i n v a l l a s s a, e t t e i edes sen n i m e ä niissä a s u t u s a l u e e n a t a v a t a. S e n e n s i m m ä i s e t»erämaan t a l o n p o j a t», j o i t a sinne m a i n i t a a n sijoitetuksi v. 5 5, e s i i n t y v ä t v a s t a v : d e n 56 v e r o k i r j a s s a, j o s sa N i i l o S k i n n a r i K i i a l a s t a h ä n e n a m m a t t i n i m e n s ä k i n s a a t t a a v i e l ä olla y h t e y d e s s ä e r ä m a a n r i i s t a n k a n s s a m a i n i t a a n U n n a n l a h d e n l. U n n a n n i e m e n j a M i k k o P u k k i H a a p i m a a s t a, y n n ä S i m o n S v e n i n (Soinin?) p o i k a P o h j a l a h d e n l., k u t e n sitä k a k s i v u o t t a m y ö h e m m i n n i m i t e t ä ä n, K o v e l a h d e n p o h j a n a s u k k a i n a. H a r v o i s s a p a i k o i n m a a s - s a m m e t a v a t t a n e e k i n niin lähellä r i n t a m a i t a, niin a h t a a l l a alueella j a niin m y ö h ä ä n k u i n t ä ä l l ä e r ä k u l t t u u r i v i e l ä t ä y d e s s ä k u k o i s t u k - sessaan. M i t ä siitä y k s i t y i s k o h t a i s e s t i t i e d ä m m e, n ä e m m e seuraav a s t a e r ä n o m i s t a j a - j a e r ä k a p p a l e l u e t t e l o s t a. M i e t t i n e n. Kangasjärven pirtti ( K a n g a s t r ä s k p i j r t t e ), 5 5. M a i n i t a a n s i j a i t s e v a n K o v e l a h d e l l a, p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä - k y l ä s t ä, j a lienee n ä i n ollen e t s i t t ä v i s s ä sen p u o l i v a i h e i l l a. K i i a l a. Keskiveden maja ( K e s k i u e d e n m a i j a ), 5 5. M a i n i t a a n s i j a i t s e v a n K o v e l a h d e l l a, p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä k y l ä s t ä, j a lienee t ä t e n, k u t e n n i m e s t ä k i n p ä ä t t ä e n, o l l u t suunnilleen p i t k ä n K o v e l a h d e n k e s k i p a i k k e i l l a. K a l l i o n k i e l i. Valjavaltaisten maa ( V a l i a v a l d a i s t e n m a a ), 5 5. T ä m ä n n i m e l t ä ä n a r v o i t u k s e l l i s e n e r ä p a l s t a n m a i n i t a a n sijaits e v a n K o v e l a h d e l l a, / p e n i k u l m a n p ä ä s s ä r i n t a m a a l t a. K i i a l a. Ohisten lahti (Ohistenlachti), 5 5. E r ä a l u e e n i l m o i t e - t a a n o l e v a n K o v e l a h d e l l a, / p e n i k u l m a n p ä ä s s ä K i i a l a s t a. V a l t. a r k. N : o 0 a.

38 8 Jalmari Jaakkola K i i a l a j a K a l l i o n k i e l i. Unnanlahti ( U n n a n l a c h t i ), 5 5. U n n a n n i e m i ( V i ñ i n e m i ), 56, ( V i n n a n n e m i ), I l m o i - t e t a a n s i j a i t s e v a n K o v e l a h d e l l a. k a h d e n p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä k y I ä s t ä j a o n ilmeisesti s a m a k u i n n y k y i n e n U n n a n l a h t i K o v e l a h d e n p o h j o i s p ä ä n länsipuolella. H ö y l ö l ä. Rautalahden pirtti ( R a u t a l a c h d e n p i j r t t e ), 5 5. E r ä - p a l s t a n i l m o i t e t a a n o l e v a n K o v e l a h d e l l a j a o n siten s e l v ä s t i lähellä l a h d e n p o h j u k k a a. K i i a l a. Kovelahden maja ( K o f f u e l a c h d e n m a i a ), 5 5. M a i n i - t a a n s i j a i t s e v a n K o v e l a h d e l l a, k a h d e n p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä - k y l ä s t ä j a o n t ä t e n o l l u t edellä m a i n i t u n e r ä m a j a n l ä h e i s y y d e s s ä. K i i a l a, H ö y l ö l ä. Kovelahden pohja ( K o f f u e l a c h d e n p o h i a ), 5 5, Pohjalahti ( P o h i a l a x ), 56, ( K o f f u a l a c h d e n p o h i a ), 564. E r ä p a l s t a n i l m o i t e t a a n o l e v a n k a h d e n p e n i k u l m a n p ä ä s s ä r i n t a m a a l t a j a o n t ä t e n s e l v ä s t i s i j a i n n u t n y k y i s e n K o v e - l a h d e n seuduilla. K i i a l a. 4 Kauralampi ( K a u r a l a f n b i ), 5 5. Sijaitsee K a u r a h a r j u n rinteellä P o h j a n k a n k a a n e t e l ä p u o l e l la e r ä ä n J ä m i j o e n p o h j o i s en h a a r a n l ä h d e s e u d u l l a, j o s t a l ä n t i s e m p ä ä, K o v e l a h t e e n l a s k e - v a a j o k e a p i t k i n o n v a r s i n luonnollinen tie m a i n i t u l l e lahdelle. K i i a l a 5 l. H ö y l ö l ä, R ö y h i ö? 5 Talimatka ( T a l i m a t k a ), 5 5. E r ä a l u e e n m a i n i t a a n s i j a i t s e v a n S u o m i j ä r v e l l ä (Somi t r ä s k ). T ä m ä n n i m i n e n j ä r v i sijaitsee P o h j a n k a n k a a n toisella puolella, K a r v i a n k i r k o s t a k a a k k o o n p ä i n. S a r k k i l a. Iso- ja Vähä Karviajärvi (Stor o c h K a r f v i a j ä r f w i ), E r ä p a l s t a n s a n o t a a n m a i n i t u n v u o d e n t u o m i o k i r j a s s a o l e v a n S a r k k i l a n»vanha kalastusalue»,»gamle fiskie ererum», j a sijaitsee m i k ä l i v o i p ä ä t t ä ä rajoista, j o t k a t a r k a s t i m a i n i - t a a n, S u o m i j ä r v e n j a K a r v i a j ä r v e n v ä l i m a i l l a. K i i a l a, H ö y l ö l ä. N u m m i j ä r v i 5 5. V a l t. a r k. N : o 0 ä. V a l t. a r k. N : o 4. V a l t. a r k. N : o E r ä p a l s t a n o m i s t a j a A n d e r s K i u r u n e n o n i l m e i s e s t i K i i a l a s t a. V r t. V a l t. a r k. N : o T o i n e n e r ä p a l s t a n o m i s t a j a M o r t h e n R i ö d h i m a i n i t a a n t o i s e s s a p a i k a s s a e r ä - l u e t t e l o a H ö y l ö l ä n a s u k k a a n a. V r t. k u i t. V a l t. a r k. N : o 9 5, j o s s a h ä n e s i i n t y y K i i a - l a s s a. T o i n e n e r ä n o m i s t a j a i l m e i s e s t i R ö y h i ö s t ä. 6 R a j o i n a m a i n i t a a n :» S u o m i j ä r f f u i, t e d a n t i l S u o m i j o k i, s ä t i l K a u h a s a l m i, o c h t i l S ä r k i j ä r f u i», s e d ä n t i l i K e w ä s t ä j ä r f u i o c h s e d ä n t i l A l p i m a n w i r c k a, o c h t i l K a r h u n

39 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 9 Y h t ä selväpiirteiseltä k u i n K o v e l a h d e n e r ä e l ä m ä neljine ilmeisesti v i e l ä t ä y d e s s ä k ä y t t ö k u n n o s s a olevine e r ä m a j o i n e e n l. - p i r t - teineen, n ä y t t ä ä e s i t e t y s t ä e r ä l u e t t e l o s t a p ä ä t t ä e n itse K o v e l a h d e n eräreitti. J o s n ä e t e i o t a h u o m i o o n k o l m e n, neljän k y l ä n y k s i n ä i s - eräpalstoja, n ä k e e e r ä l u e t t e l o s t a selvästi, m i t e n m ä ä r ä ä v ä a s e m a e r ä e l ä m ä s s ä K i i a l a n j a H ö y l ö l ä n k y l i l l ä o n o l l u t itse K o v e l a h d e l t a k a u k a i s e l l e N u m m i j ä r v e l l e s a a k k a. M u t t a t ä m ä n h u o m i o o n o t t a e n on i l m e i s t ä k u t e n jo edellä toisessa y h t e y d e s s ä o l e m m e k o e t t a n e e t o s o i t t a a e t t ä s a m a i s e t e r ä n k ä v i j ä k y l ä t ensin o v a t v a l l a n n e e t l ä h e i s i m m ä t eräalueet j a v a s t a e r ä t a r p e i d e n s a k a s v a e s s a u l o t t a n e e t e r ä h a r r a s t u k s e n s a e t ä i s e m m i l l e k i n erämaille. S a t t u m a n o i k k u a n ä i n ollen t u s k i n lienee e r ä e l ä m ä n l o p p u t u l o s k a a n näillä m a i n : j u u r i v a n h i m p i e n e r ä n k ä v i j ä k y l i e n, s. o. K i i a l a n ja H ö y l ö l ä n, ilmeisesti v a n h i m m i l l e - eräalueille s y n t y v ä t n ä e t K o v e l a h d e n p o h j a n ensimmäiset e r ä k y l ä t. I d y l l i s e n e r ä e l ä m ä n s ä u s k o l l i s i m m i n s ä i l y t t ä n e e n K o v e l a h d e n e r o t t a a sen suulla v a i n n i e m i t o i s e s ta h u o m a t t a v a s t a koilliseen j a pohjoiseen s u u n t a u t u v a s t a K y r ö s j ä r v e n l a h d e s t a. N i i n p a l j o n K o v e - l a h t e a l y h e m p i j a m u i t a edellä k ä s i t t e l e m i ä m m e K y r ö s j ä r v e n s u u r - l a h t i a p i e n e m p i k u i n s e o n k i n, o n siitä a l k a v a l l a eräreitillä edellä m a i n i t t u j e n rinnalla s e k ä erikoisia m a a n t i e t e e l l i s iä e t u j a e t t ä e t u - p ä ä s s ä j u u r i t ä s t ä s y y s t ä j o h t u v a a erähistoriallista mielenkiintois u u t t a. Sensijaan, e t t ä k a i k i l l a t ä h ä n a s t i k ä s i t t e l e m i l l ä m m e H ä m e e n - k y r ö n eräreiteillä o n v e r r a t t a i n läheisessä periferiassa e r ä n k ä y n n i n r a j o i t t i m e n a j a m y ö h e m p ä n ä h i l l i k k e e n ä k a n g a s, m i k ä e i a i n o a s t a a n k a u a n itse ollut sille esteeksi v a a n s a m a l l a e r ä t e i t ä p o i k i t t a v a n a v e d e n j a k a j a n a, j o l t a e i m i t ä ä n s u u r t a j a y h t e n ä i s t ä v e s i t i e t ä k u l k e n u t k a n g a r e n w i r k a, s å t i l Isoij W a r g i s t o o c h s å t i l V ä h ä W a r g i s t o, h v i l k e f ö r : n e r å å r o c h r ö ö r ä h r t e n n e e r e r u m s o m g a n g a n d e h ä f d o c h g a m b l e f i s k a n d e». K y r ö n k ä r. 6 / K u t e n S u o m i j ä r v e n j a S u o m i j o e n m a i n i n n a s t a n ä k y y, a l k a a v a n h a e r ä - a l u e v a r m u u d e l l a S u o m i j ä r v e s t ä y n n ä s i i t ä a l k a v a s t a S u o m i j o e s t a. K u t e n j o t ä s t ä s e i k a s t a n ä k y y j a k u t e n v o i p ä ä t t ä ä s e k ä K a r v i a j ä r v e n n i m e s t ä e t t ä v a r s i n k i n s i i t ä t o s i a s i a s t a, e t t ä s i e l l ä t a v a t a a n k a r k k u l a i s i a e r ä n k ä v i j ö i t ä, e i K a r v i a j ä r v i k o k o n a i - s u u d e s s a a n o l e v o i n u t k u u l u a p u h e e n a o l e v a a n e r ä p a l s t a a n, e d e l l y t t ä m ä l l ä n ä e t, e t t ä t ä k ä l a i s e n e r ä p a l s t a n i k ä m e n e e l u v u l l e. K u n a l u e k u i t e n k i n s a a t t a a o l l a n ä i n v a n h a, o n e r ä p a l s t a v o i n u t v a i n j o l t a k i n k o h d a l t a a n t o d e n n ä k ö i s e s t i K a r v i a j ä r v e n e t e l ä p ä ä s s ä t u l l a v i i m e m a i n i t u l l e j ä r v e l l e a s t i t a i s e n l ä h i s t ö ö n. T ä m ä n k ä s i t y k s e n h y v ä k s i p u h u u l i s ä k s i s e t o s i a s i a, e t t ä m u i d e n k i n K o v e l a h d e n t i e t ä k ä y t t ä v i e n e r ä - m i e s t e n l.» T a l i m a t k a n» k u l k i j a i n j u u r i S u o m i j ä r v e l t ä o n K a r v i a n j ä r v e n e t e l ä p u o l i t s e t ä y t y n y t k u l k e a j o e l l e, j o k a v e i h e i d ä t N u m m i j ä r v e l l e s. o. k a u k a i s i m m a l l e K a r v i a n t a h o l l a s i j a i t s e v a l l e e r ä a l u e e l l e e n.

40 40 Jalmari Jaakkola merelle, h a j o i t t i sen m y ö h e m m i n k i n m o n i i n sen t a k a n a o l e v i in p i k k u - vesiin, o l i v a t t ä s s ä y h t e y d e s s ä k ä s i t t e l e m ä l l ä m m e eräreitillä, j o t a l y h y y d e n v u o k s i n i m i t ä m m e P a r k a n o n reitiksi, m a a n t i e t e e l l i s e t e r ä n - k ä y n t i e d e l l y t y k s e t k a u t t a a l t a a n toisenlaiset. K a n g a s k u l k i n ä e t t ä ä l l ä m i l t ä ä n k o h d a l t a e r ä t i e t ä k a t k a i s e m a t t a y h d e n s u u n t a i s e n a sen k a n s s a j a v i e l ä p ä niin l ä h e l l ä sitä, e t t ä s e t o i s a a l t a esti p o h j o i - seen s u u n t a u t u v a n e r ä v i r r a n a i n a k a a n s a n o t t a v a m m i n h a j a a n t u - m a s t a sen y l i l ä n t t ä p ä i n m u t t a t o i s a a l t a k u i t e n k i n itse tarjosi s a m a l l a m i t ä p a r h a i m m a n j a l u o n n o l l i s i m m a n, v e s i t i e n s u u n t a i s e n t u e n j a m a a t i e n p o h j o i s t a k o h d e n. L i i k e n n e m a h d o l l i s u u d e t» P a r k a n o n reitillä» j a v a n h a n S a s t a m a l a n»kankaantaustalla» m u i s t u t t a v a t k i n t ä t e n suuresti toisiaan. E n s i n m a i n i t u l l a s u u n n a l l a k u l k i i d e m p ä n ä v e s i t i e k a n k a a n ollessa länsipuolella sille o s v i i t t a n a j a a p u t i e n ä. J ä l k i m m ä i - sellä s u u n n a l l a k u l k i l ä n n e n puolella K a r v i a n j o k i j a v ä h ä n s en i t ä - puolella k a n g a s t ä ä l l ä k i n a n t a e n erätielle e r e h t y m ä t t ö m ä n s u u n - n a n p o h j o i s t a j a k o i l l i s ta k o h d e n. M u t t a t ä s t ä y h t ä l ä i s y y d e s t ä h u o l i m a t t a oli P a r k a n o n e r ä t i e m o n i n t a v o i n v a n h a n S a s t a m a l a n e r ä t i e t ä edullisempi. A j a t e l t a - k o o n p a e n s i k s i k i n, m i t e n p a l j o a a v o n a i s e m p i, s e l v e m p i j a h e l p p o - k u l k u i s e m p i oli r e t k i itse K y r ö s j ä r v e n l a s k u r e i t i n p a r t a a l t a k u l k i t ä m ä s i t t e n j o k o n y k y i s t ä t a i o t a k s u t t u a, a i e m p a a u o m a a j a v a r s i n k i n itse K y r ö s s e l ä n t ä r k e i m m i l t ä a s u t u s k e s k u k s i l t a P a r k a n o n reitin s u u h u n v e r r a t t u n a m a t k a a n, j o k a K a r k u n e r ä m i e s t e n oli k u l e t t a v a v a i n K a r v i a n j o e n t ä r k e i m m ä l l e s o l m u k o h d a l l e, s. o. K y n ä s j ä r v e l l e t u l l a k s e e n! T a i v e r r a t t a k o o n K a r v i a n j o e n k a p e a t a u o m a a sellaisiin suuriin p e r ä k k ä i s i i n P a r k a n o n r e i t i n j ä r v e n s e l k i i n k u i n P a r k a n o j ä r v i, K a i t a i s e t, L i n n a n j ä r v i j a K a n k a r i j ä r v i! V i e l ä s u u r e m p i a o l i v a t suhteelliset m a a n t i e t e e l l i s et e d u t itse y h t e n ä i s e n P a r k a n o n reitin p ä ä t y t t y ä pohjoisessa. K a n g a s, j o k a s a s t a m a l a i s t e n eräreitillä t e k e e K a r v i a a n p ä i n i s o h k o n j a k ä y t t ä j i l l e e n e p ä m u k a v a n m u t k a n koilliseen p ä i n, l o p u l t a k o k o n a a n j ä t t ä ä k s e e n h e i d ä t K a u h a - j o e n j a sen l ä n s i p u o l i s t en j o k i e n v a r a a n, j a t k u u P a r k a n o n reitin p ä ä t y t t y ä k i n y l ö s p ä i n, heikosti t a i p u e n l ä n t t ä k o h d e n j a t ä t e n t o i - s a a l t a e s t ä en t ä ä l l ä k i n e r ä n k ä y n n i n h a j o a m i s e n l ä n t e e n p ä i n, t o i s a a l t a itse o h j a t e n sitä j ä r k ä h t ä m ä t t ä I l m a j o k e a k o h d e n. J a v e s i t i e - e d u t o v a t t ä ä l l ä k i n suunnilleen s a m a n l a i s i a k u i n P a r k a n o n reitillä. J a l a s - j o k i j a S e i n ä j o k i, j o i d e n m o n e t a l k u h a a r a t m i l t e i y h t y v ä t P a r k a n o n reitin vesiin, t ä t e n t e h d e n m e l k e i n k a i k i l t a p u h e e n a o l e v a n reitin V r t. t ä h ä n n ä h d e n : O t t o V ä n n i : K y r ö s j ä r v e n n y k y i n e n j a e n t i n e n o t a k s u t t u v e s i v ä y l ä. S a t a k u n t a I I I s s

41 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 4 p o h j o i s p ä ä s sä s i j a i t s e v i l t a j ä r v i l t ä j a l a m m i l t a s i i r t y m i s e n P o h j a n - m a a l l e j o h t a v i i n v e s i s t ö i h i n m a h d o l l i s e k s i, k u l k e v a t t ä ä l l ä k i n m i l - t e i y h d e n s u u n t a i s i n a s e k ä k e s k e n ä ä n e t t ä k a n k a a n k a n s s a y h t y ä k - seen l o p u l t a I l m a j o e n seuduilla, s. o. siellä, m i s s ä k a n k a a n t e h t ä v ä s u u n n a n o s o i t t a j a n a p ä ä t t y y, K y r ö n j o e n n i m e l l ä k o k o E t e l ä - P o h j a n - m a a n s u u r i m m a k s i P o h j a n l a h d e l l e j o h t a v a k s i v a l t a v ä y l ä k s i. M i n k ä l a i s e k s i historiallinen k e h i t y s P a r k a n o n reitillä j ä t ä m - m e sen P o h j a n m a a l l e v i e v ä n j a t k o n toiseen y h t e y t e e n o n m u o - d o s t u n u t, n ä e m m e l ä h e m m i n e r ä l u e t t e l o s t a. H e l p o t t a a k s e m m e y l e i s - s i l m ä y s t ä j a o l l a k s e m m e t ä s s ä k i n osassa e s i t y s t ä m m e m a a n t i e t e e l l i - sille tosiasioille m a h d o l l i s i m m a n u s k o l l i s ia j a a m m e t ä k ä l ä i s e t eräk a p p a l e e t k a h t e e n r y h m ä ä n : niihin, j o t k a s i j a i t s e v a t varsinaisella, pohjoiseen j o h t a v a l l a eräreitillä j a niihin, j o t k a s i j a i t s e v a t koilliseen v i e v ä l l ä reitillä L e p p ä j ä r v i R u o j ä r v i V a h o j ä r v i A u r e j ä r v i. E d e l l i s e n reitin e r ä n o m i s t a j i s t a j a e r ä k a p p a l e i s t a t u l e e k u v a s e u r a a v a n l a i s e k s i. H e i t t o l a. Heittolanmaja ( H e i t t o l a n m a i a ), 5 5. E r ä p a l s t a n i l m o i t e t a a n s i j a i t s e v a n P a r k a n o j ä r v e l l ä ( P a r k a n a t r ä s k ), P a r k a - n o n k i r k o l t a e t e l ä ä n. H e i t t o l a. Vuorijärvi (Vori t r ä s k ), 5 5 S e l v ä s t i s a m a k u i n P a r k a n o n k i r k o n länsipuolella s i j a i t s e v a V u o r i j ä r v i, j o n k a pieni j o k i y h d i s t ä ä P a r k a n o n K i r k k o j ä r v e e n. K a r t t u. Vuorijärvi, 5 5. I l m e i s e s t i s a m a k u i n edellinen. K a r t t u. Vuorijärvi (Väri t r ä s k ), 5 5. V r t. edellistä. Riitiala. Kaittainvettenjärvi (Kaittain vetten träsk), 55. Selvästi sama kuin nyk. Kaitajärvi, josta myöskin käytetään monikollista n i m e ä K a i t a i s e t. R i i t i a l a. Kuivasjärvi ( K u i f f u a t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i s a m a k u i n n y k. K u i v a s j ä r v i, luoteiseen p ä i n K a i t a j ä r v e s t ä, j o n k a p o h j o i - seen s u u h u n se e r i k o i s t a v e s i t i e t ä p i t k i n laskee. R i i t i a l a. Kuivasjärvi, 5 5. S a m a k u i n ed. R i i t i a l a. Kuivasjärvi,55.»»» P a r k a n o. Valkialampi ( V a l k i a l a m b i t r ä s k ), 5 5. T ä m ä n n i m i s t ä j ä r v e ä e m m e ole v o i n e e t t o d e t a. K u n e r ä a l u e J ö n s L a a t u n i m i - sestä u u t i s a s u k k a a s t a p ä ä t t ä e n on k u u l u n u t P a r k a n o o n, ereht y y t u s k i n suuresti, j o s e d e l l y t t ä ä sen olleen P a r k a n o s t a p o h j o i - seen p ä i n. K u n e r ä p a l s t a n e t ä i s y y d e k s i r i n t a m a a l t a i l m o i t e t a a n V a l t. a r k. N : o 0 a. S u k u e s i i n t y y j u u r i P a r k a n o s s a. V r t. V a l t. a r k. N : o 9 5 y. m.

42 4 Jalmari Jaakkola 6 silloista p e n i k u l m a a, o l e m m e sijoittaneet e r ä k a p p a l e e n K u i v a s - j ä r v e n j ä l k e e n, k o s k a t ä l l ä reitillä erikoisesti V a l k i a - l i i t e, k u t e n n ä k y y esim. n i m i s t ä V a l k i a j ä r v i, j o i s t a t o i n e n t a v a t a a n K u i v a s - j ä r v e n lounais-, t o i n e n sen pohjoispuolella, o n ollut n i m e n a n n o n p e r u s t e e n a. V r t. t o i s a a l t a k u i t e n k i n n i m e ä V a l k i a j ä r v i m y ö s N e r k o n j ä r v e n pohjoispuolella. H ö y l ö l ä. Valkialampi ( V a l k i a l a m b i ), 5 5. E r ä p a l s t a, j o k a eräluettelossa m a i n i t a a n v ä l i t t ö m ä s t i edellisen j ä l k e e n j a j o n k a i l m o i t e t a a n s i j a i t s e v a n 8 p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä k y l ä s t ä, on ilmeisesti e t s i t t ä v i s s ä s a m a l t a s e u d u l t a k u i n edellinen. K ä k e l ä? Kankarijärvi ( K a n g a r i t r ä s k ), 5 5. E h k ä n y k. K a n k a r i j ä r v i P a r k a n o n pohjoispuolella. U s k e l a. Kankarijärvi ( K a n g a r i t r ä s k ), 5 5. I l m e i s e s t i s a m a k u i n edellinen. Y l i s k y l ä. Naarmisjärvi? ( N u r m i t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i n y k. N a a r m i s j ä r v i K i h n i ö s s ä K a n k a r i j ä r v e n pohjoispuolella. A l a s k y l ä, R i i t i a l a. Naarmisjärvi? ( N u r m i j ä r v i ). 5 5 I l m e i - sesti s a m a k u i n edellinen. K a l l i o n k i e l i. Nerkonjävi (Närffuo t r ä s k ), 5 5. E r ä p a l s t a 4 ilmeisesti n y k y i s e l l ä N e r k o n j ä r v e l l ä, K i h n i ö n k a a k k o i s p u o l e l l a. K i i a l a. Nerkonjärvi, 5 5. V r t. edellistä. M i e t t i n e n. Nerkonjärvi, 5 5. V r t. edellistä. T e u v a n i e m i. Nerkonjärvi, 5 5.»» 5 T e u v a n i e m i. Nerkonjärvi, 5 5.»» 6 K ä k e l ä. Sulkujärvi ( S u l k u t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i s a m a k u i n 7 n y k. S u l k u j ä r v i K i h n i ö s s ä. K a l k u n m ä k i. Umpimatka ( U m b i m a t k a ), 5 5. M a i n i t a a n 8 Valt. ark. N : o 0 a. E r ä p a l s t a n o m i s t a j a n m u k a a n, j o n a m a i n i t a a n H e n r i c h K ä k i, o l e m m e p a n n e e t l ä h i n n ä K ä k e l ä n k y s y m y k s e e n. K u n e m m e o l e N u r m i j ä r v e ä t a v a n n e e t j a k u n s e s i i t ä p ä ä t t ä e n e t t ä, s i e l l ä m a i - n i t a a n k a k s i e r ä p a l s t a a, e i v o i n e o l l a a i v a n m i t ä t ö n, p i d ä m m e k y s y m y k s e n a l a i s e n a, e i k ö n i m i o l e k u u l t u v ä ä r i n t a i v i e r a a l t a k u u l o s t a v a N a a r m i s j ä r v i o l e t u l l u t p u h t a a k s i - k i r j o i t u k s e s s a N u r m i j ä r v e k s i. E t ä i s y y d e n k i n p u o l e s t a s o p i i N a a r m i s j ä r v i h y v i n. 4 E r ä p a l s t a n o m i s t a j a M a d z K u o r t t i e s i i n t y y v. 5 5 K a l l i o n k i e l e n a s u k k a a n a. 5 E r ä n o m i s t a j a n H e n r i k V i l l i n m u k a a n l a s k e m m e e r ä p a l s t a n T e u v a n i e m e e n. 6 E r ä n o m i s t a j a t M o r t h e n P a k a i j n e, N i l s j a O l u f f H a f f u e r i o v a t T e v a n i e m e n a s u k k a i t a. V r t. V a l t. a r k. N : o E r ä n o m i s t a j a S i g f f r e d K ä k i e s i i n t y y v. 5 5 K ä k e l ä s s ä. V r t. V a l t. a r k. N : o E r ä n o m i s t a j a n L a s s e P u r t u n m u k a a n l a s k e m m e e r ä p a l s t a n K a l k u n m ä k e e n. V r t. V a l t. a r k. N : o 9 5.

43 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 4 eräluettelossa h e t i S u l k u j ä r v e n j ä l k e e n. E t ä i s y y d e n k i n p u o l e s t a, j o k a i l m o i t e t a a n p e n i k. K a l k u n m ä e s t ä, S u l k u j ä r v e n ollessa e m ä k y l ä s t ä / p e n i k. p ä ä s s ä, s a a t t a a e r ä a l u e olla lähellä edellistä. L u e t t e l e m i e m m e, v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reitin e r ä p a l s t o j e n lisäksi t u l e e reitiltä l e p p ä j ä r v i R u o j ä r v i V a h o j ä r v i A u r e j ä r v i m u u - t a m i a e r ä k a p p a l e i t a. Sellaisia o v a t : T e v a n i e m i j a S a l o. Hankalampi? ( K a n g a n t r ä s k ), 5 5. Siitä h u o l i m a t t a, e t t ä eräluettelossa t a v a t a a n n i m i K a n g a n t r ä s k = K a n k a a n j ä r v i, p i d ä m m e t o d e n n ä k ö i s e n ä, e t t ä n i m i o n l u e t t a v a H a n g a n l a m p i. H a n k a l a m p i, j o n k a n i m i n e n j ä r v i on o l e m a s s a j a j o k a e t ä i s y y t e n s ä k i n p u o l e s t a, m i k ä i l m o i t e t a a n / p e n i k u l m a k s i e m ä k y l ä s t ä, h y v ä s t i v o i t u l l a k y s y m y k s e e n. T e v a n i e m i. Varisalmi, Varissalmi (Varisalmi), 5 5. I l m e i - sesti n y k y i n e n V a r e s s a l m i L e p p ä j ä r v e n rannalla, l ä h e l lä edellistä eräpalstaa. T ä m ä n j o h t o p ä ä t ö k s e n h y v ä k s i p u h u u s e k i n s e i k k a, e t t ä H a n k a l a m m e n u u t i s a s u k k a i n a v. 5 5 m a i n i t a a n M i k k o P a a s t o j a O l a v i M a t i n p o i k a R ö y h i ö n i e m e s t ä, s. o. s a m a t h e n k i - löt, j o t k a v. 56 e s i i n t y v ä t V a r i s a l m e n e n s i m m ä i s i n ä u u t i s - a s u k k a i n a.?juhtimäki ( J w c t i m ä k i ), 584. S a m a k u i n n y k y i n e n J u h t i m ä k i, K y r ö s j ä r v e n koillispuolella. T e v a n i e m i. Aurejärvi ( A u r e d t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i s a m a k u i n n y k y i n e n A u r e j ä r v i, J u h t i m ä e n pohjoispuolella. T e v a n i e m i. 4 A u r e j ä r v i, 5 5. V r t. edellistä. T e v a n i e m i. 5 Aurejärvi, 5 5.»» T e v a n i e m i. 6 Aurejärvi, 5 5.»» T e v a n i e m i. Aurejärvi, 5 5.»» K i i a l a. 7 Aurejärvi, 5 5.»» Riuttamäki l. -korpi. ( R i u t t a m e c k i ), 5 7, R i w t t o i k o r p i, 5 7. V a l t. a r k. N : o 0 a. V a l t. a r k. N : o 4. V r t. t u t k i m u s t. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s.. 4 E r ä n o m i s t a j a P e d r H e n r i c h s o n n e s i i n t y y v. 5 5 T e v a n i e m e s s ä. V r t. V a l t. a r k. N : o E r ä n o m i s t a j a E r i c h K i i a i n e n e s i i n t y y v. 5 5 T e v a n i e m e s s ä. V r t. V a l t. a r k. N : o E r ä n o m i s t a j a N i l s K i i a i n e m a i n i t a a n v. 5 5 T e v a n i e m e s s ä. V r t. V a l t. a r k. N : o E r ä n o m i s t a j a J ö n s J a n a c k a i l m e i s e s t i s a m a k u i n K i i a l a s t a v. 5 5 m a i n i t t u J ö n s J a n a c k a. V r t. V a l t. a r k. N:o V r t. t u t k. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s..

44 44 Jalmari Jaakkola S a m a k u i n n y k y i n e n R i u t a s k o r p i, A u r e j ä r v e n i t ä r a n n a l l a. A n n e t u s t a e r ä l u e t t e l o s t a s e l v i ä ä j o sellaisenaan p o h j o i s en eräreitin erikoisuus niihin eräreitteihin v e r r a t t u n a, joista edellä on p u h u t t u. J a e t e n k i n o n t ä m ä e r i k o i s u u s h u o m a t t a v i s s a s y r j ä y t - t ä ä k s e m m e reitin koillisen h a a r a k k e e n l. erälinjan L e p p ä j ä r v i R u o j ä r v i H a n k a l a m p i V a h o j ä r v i A u r e j ä r v i, jolla T e v a n i e m i o n y h t ä h a l l i t s e v a k u i n K i i a l a j a H ö y l ö l ä K o v e n i e m e n reitillä, v a r - sinaisella P a r k a n o n reitillä. N i i n p ä o n e r ä k a p p a l e i d e n l u k u t ä ä l l ä s u u r e m p i k u i n m i l l ä ä n m u u l l a reitillä. S a m o i n v o i e r ä l u e t t e l o n nojalla t o d e t a, e t t e i y h d e l l ä k ä ä n k y l ä l l ä t ä ä l l ä ole e r ä n k ä y n n i s s ä m i t ä ä n y l i o t e t t a v a a n e t t ä e r ä n k ä v i j ä k y l i e n l u k u m ä ä r ä t ä ä l l ä o n s u u r e m p i j a e r ä n o m i s t u s o l o t s e n v u o k s i s e k a v a m m a t k u i n edellä k ä s i t t e l e m i l l ä m m e eräreiteillä. J a m i e l e n k i i n t o i s i n t a on, e t t e i v ä t a i n o a s t a a n K y r ö s j ä r v e n r a n n a n j a l ä h i n n ä v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reit i n s u u l a h d e n k y l ä t e s i i n ny t ä ä l l ä e r ä n k ä v i j ö i n ä : y k s i n H ä m e e n k y r ö n v e s i e n k i n rantalaisilla o n t ä ä l l ä e r ä a l u e i t a j a j o p a k o k o n a i s i a j ä r v i ä, k u t e n K i h n i ö n K a n k a r i - j a S u l k u j ä r v e t. M a h d o l l i s t a o n, e t t ä eräp a l s t a t näillä j ä r v i l l ä, j o t k a t u l e v a t p e r i n lähelle S e i n ä j o e n l ä n t i - s e m m ä n h a a r a n s. o. K i h n i ö n j o e n a l k u h a a r a u t u m i a, v a r s i n k i n siihen n ä h d e n, e t t ä n e s i j a i t s e v a t m u i d e n k y s y m y k s e s s ä o l e v a n eräreitin e r ä p a l s t o j e n t a k a n a, o v a t n u o r e m p i a k u i n n ä m ä. M u t t a n ä i n k i n ollen o v a t n e m i t ä l o i s t a v i m p a n a t o d i s t e e n a siitä, e t t ä e r ä r e t k e t y k s i n v a r s i n a i s e n H ä m e e n k y r ö n k i n v e s i l t ä P a r k a n o n reitin v e s i e n p o h j o i - s i m p i i n s o p u k k o i h i n asti a i n a 550-luvulle, s. o. e r ä e l ä m ä m m e l o p u l - liseen r o m a h d u k s e e n asti, o v a t olleet t a v a l l i s i a. T ä m ä n t o t e a m i s e n s a m o i n k u i n sen s e i k a n nojalla, e t t ä P a r k a n o n reitin suu, k u t e n 500- l u v u n t ä k ä l a i s e s t ä k y l ä - j a t a l o l u v u s t a v o i p ä ä t t ä ä, o n v a r s i n t i h e ä ä n a s u t t u, e t t ä j o e n s i m m ä i s i s s ä k i n v e r o k i r j o i s s a P a r k a n o e s i i n t y y suurena k y l ä n ä j a e t t ä v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reitin e r ä m a h d o l l i s u u d e t pohjoiseen p ä i n o v a t m u u t e n k i n v a r s i n v o i m a p e r ä i s e s t i t u l l e e t k ä y - t e t y i k s i, v o i d a a n k a t s o a v a r m a k s i, e t t ä e r ä p a i n e k y s y m y k s e s s ä olev a l l a eräreitillä o n s e k ä m i e l e n k i i n t o i s e m p i e t t ä v o i m a p e r ä i s e m p i k u i n m i l l ä ä n edellä k ä s i t t e l e m ä l l ä m m e eräreitillä. J a e r ä n k ä y n n i n e r i k o i s u u d e n j a v o i m a k k u u d e n s y y k i n t ä l l ä reitillä o n k u t a k u i n k i n ilmeinen. R i k k a i t t e n erävesiensä lisäksi o n sillä n ä e t o l l u t s a m a n l a i - nen t e h t ä v ä k u i n K y r ö s j ä r v e n laskureitillä: v i i m e k s i m a i n i t t u o n j o l u o n n o s t a a n m ä ä r ä t t y v ä l i t t ä m ä ä n a l k u p e r ä i s t e n K y r ö s j ä r v e n e r ä n k ä v i j ä i n j a m y ö h e m m ä n a s u t u k s e n s u h t e i t a läheiseen j a k a u k a i - seen e t e l ä ä n, edellinen läheiseen j a k a u k a i s e e n p o h j a a n. N i i n h o u k u t t e l e v a a k u i n olisikin j o t ä s s ä y h t e y d e s s ä e s i t t ä ä v a n h a n K y r ö s j ä r v e n reitin m a h d o l l i s e t eräintressit läheiseen j a k a u -

45 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 45 k a i s e e n p o h j a a n, k ä ä n n y m m e ensin edellä i l m o i t t a m a m m e s u u n n i - t e l m a n m u k a a n K y r ö s j ä r v e n itäpuolisille eräalueille. J o p u h t a a s t i maantieteelliseltä, k a n n a l t a v o i s a n o a t ä k ä l ä i s t e n e r ä n k ä y n t i e d e l l y t y s t e n v a r s i n k i n jos v e r t a a n i i t ä m u i l l a reiteillä t o d e t t a v i i n o l e v a n v a r s i n m i t ä t t ö m i ä. E i t a r v i t s e n ä e t k u i n v i l - k a i s t a k a r t t a a v o i d a k s e e n t o d e t a, e t t ä K y r ö s j ä r v e n k a a k k o i s i m m a s t a l a h d e s t a, V i l j a k k a l a n k o h d a l t a o n v a i n n o i n p e n i k u l m a n v e r t a N ä s i - j ä r v e n l ä n n i m m ä i s e e n l a h t e e n, P e n g o n p o h j a a n. J a v a i k k a p o h j o i - s e m p a n a v ä l i m a i n i t t u j e n s u u r t e n j ä r v i e n v ä l i l l ä t u l e e k i n j o n k i n v e r - r a n s u u r e m m a k s i, e i ole k i e l l e t t ä v i s s ä, e t t ä N ä s i j ä r v i t ä ä l l ä k i n liian suuressa m ä ä r ä s s ä s u p i s t a a h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n e r ä n k ä y n t i m a h d o l l i - s u u k s i a, v a r s i n k i n k u n o t t a a h u o m i o o n, e t t ä k o k o K y r ö s - j a N ä s i - j ä r v i e n v ä l i n e n alue e i o l l u t K y r ö s j ä r v e l t ä t u l e v i e n e r ä n k ä v i j ä i n k ä y - t e t t ä v i s s ä. N ä s i j ä r v e e n l a s k e v a t p i k k u v e d e t u l o t t u v a t n ä e t s u u n n i l - leen y h t ä p a l j o n l ä n t e e n - k u i n K y r ö s j ä r v e l l e l a s k e v a t i t ä ä n p ä i n. T ä s t ä a s i a i n t i l a s t a j o h t u u P i r k k a l a n p i t ä e s s ä h u o l t a N ä s i j ä r v e n l ä n s i r a n n a n e r ä v e s i s t ä e t t ä v a i n l y h y e t K y r ö s j ä r v e e n l a s k e v a t v e s i r e i t i t j ä i v ä t h ä m e e n k y r ö l ä i s i l l e erämiehille. M i n k ä l a i s e k s i e r ä e l ä m ä tällaisella e d e l l y t y k s e l l ä m u o d o s t u i, n ä k y y l ä h e m m i n y h t e e n l i i t t ä m i s t ä m m e e r ä k a p p a l e l u e t t e l o i s t a. R ö y h i ö. Juurijärvi ( J u r i t r ä s k ), 5 5. I l m e i s e s t i s a m a k u i n n y k y i n e n J u u r i j ä r v i S i p s i ö ö n koillisesta t u l e v a n v e s i r e i t i n p a r - t a a l l a. V i l j a k k a l a. Vekarajärvi ( V e k a r a t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i s a m a k u i n n y k y i n e n V e k a r a j ä r v i Sipsiö V a l i o A i v u s j ä r v e n reitillä. S o n t u. Tulivesi ( T u l i t r ä s k ), 5 5. L ä h e l l ä edellistä. I n k u l a. Takamäki ( T a k a m ä k i ), 5 5. T ä m ä n n i m i s t ä p a i k k a a e m m e ole v o i n e e t t o d e t a. M u t t a k u n sen e t ä i s y y d e k s i e m ä - k y l ä s t ä i l m o i t e t a a n 5 p e n i k u l m a a, on se e t s i t t ä v i s s ä k o i l l i s e l ta t a h o l t a, k u t e n e d e l l i s e t k i n e r ä k a p p a l e e t. V r t. n i m e e n s e l l a i s t a t ä ä l l ä p ä i n t a v a t t a v a a n i m e ä k u i n T a k a j ä r v i, ed. m a i n. V e k a r a n - j ä r v e n p o h j o i s p u o l e l l a. K i l v a k k a l a. Keihäsjärvi ( K e h ä s t r ä s k ), 5 5. E r ä s K e i h ä j ä r v i t a v a t a a n K y r ö s j ä r v e n i t ä p u o l e l l a v ä h ä n koilliseen I n k u l a s t a. M u t t a k u n e r ä a l u e e n e t ä i s y y s e m ä k y l ä s t ä i l m o i t e t a a n 7 sillois e k s i p e n i k u l m a k s i, o n s e l v ä s t i j o k u k a u k a i s e m p i j ä r v i k y s y - m y k s e s s ä. V a i k k a K i l v a k k a l a n eräintressit i d ä s s ä p ä i n t u n t u - E r ä n o m i s t a j a E r i c h l i t u m a i n i t a a n v. 5 5 R ö y h i ö s t ä. V r t. V a l t. a r k. N. o 9 5. Valt. ark. N:o 0 a. Eränomistaja Nils Motiainen ilmeisesti Inkulasta. Vrt. Valt. ark. N:o 95.

46 46 Jalmari Jaakkola v a t k i n o u d o i l t a, o n p u h e e n a o l e v a K e i h ä s j ä r v i, v a r s i n k i n j o s k ä s i t t ä ä sen l a a j e m m a s s a m e r k i t y k s e s s ä, e h k ä y h d i s t e t t ä v i s s ä s a m a n n i m i s e e n eräalueeseen P i r k k a l a n e r ä m a a l l a. I n k u l a. Karhenmaa ( K a r h e n m a a ), 5 5. I l m e i s e s t i n y k y i s e n K a r h e j ä r v e n seudulla. V r t. seur. e r ä p a l s t a a. I n k u l a? Koivisto (Koiffwisto), 5 6, (Koiffuistä), 564. K u n t ä m ä n n i m i s e n e r ä k y l ä n u u t i s a s u k k a a n a v. 56 j a 564 m a i n i - t a a n E s k i l j a v. 5 5 K a r h e n m a a h a n s i j o i t e t a a n E s k i l B e r t i l i n - p o i k a P a k u l a s t a, e i ole m a h d o t o n t a, e t t ä t ä s s ä o n p u h e t t a s a m a s t a h e n k i l ö s t ä. J o s t ä m ä e d e l l y t y s p i t ä ä p a i k k a n s a, s a a t t a i s i K o i - v i s t o olla s a m a k u i n edellä m a i n i t t u K a r h e n m a a. S e s e i k k a, e t t ä K a r h e j ä r v e n länsipuolella t a v a t a a n K o i v i s t o - n i m i, o n o m i a a n v a h v i s t a m a a n e s i t e t t y ä o t a k s u m a a. K u n t o i s e n a u u t i s - a s u k k a a n a t ä ä l l ä v m a i n i t a a n J ö n s J a s k a r a j a J a s k a r a - n i m i v i e l ä k i n t a v a t a a n K a r h e j ä r v e n seudulla, p u h u u t ä m ä k i n s e i k k a K o i v i s t o n a s e m a a k o s k e v a n o l e t t a m u k s e m m e h y v ä k s i. I n k u l a. K a r h e j ä r v i ( K a r h i t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i n y k y i n e n K a r h e - j ä r v i. V i l j a k k a l a. R i i h i n i e m i (Riihiniemi), 5 5. N i m e ä e m m e ole v o i n e e t t o d e t a, m u t t a k u n sen e t ä i s y y s e m ä k y l ä s t ä i l m o i t e t a a n / p e n i k u l m a k s i ja se eräluettelossa m a i n i t a a n K a r h e j ä r v e n j ä l k e e n, o n s e e t s i t t ä v i s s ä läheisestä n a a p u r i s t o s t a idässä, e h k ä p ä lähellä edellistä. E t t ä e r ä k u l t t u u r i K y r ö s j ä r v e n i t ä p u o l e l l a o n j ä ä n y t h e i k o k s i, o n t ä y d e l l e e n edellä e s i t e t t y j e n t ä k ä l ä i s t e n e r ä n k ä y n t i e d e l l y t y s t e n m u k a i s t a. T ä s t ä h u o l i m a t t a o n v a i k e a t a m u o d o s t a a v a r m a a mielip i d e t t ä sen i j ä s t ä näillä m a i n. E r ä s m i e l e n k i i n t o i n e n n e g a t i i v i n e n h a v a i n t o o n k u i t e n k i n t e h t ä v i s s ä e r ä n o m i s t u k s e s t a t ä ä l l ä p ä i n : K y r ö s - j ä r v e n i t ä r a n n a n eräintressit e i v ä t ole t ä ä l l ä edes siinä m ä ä r i n k u i n o d o t t a i s i u l o t t u n e e t N ä s i j ä r v e l l e j a sen pohjoispuolisiin l a a j o i h in e r ä - vesiin. J a v a i k k a p a o t t a i s i h u o m i o o n, e t t ä o l o s u h t e e t K y r ö s j ä r v e n i t ä p u o l e l l a a i k a i s e m m i n v a r s i n k i n silloin k u n K y r ö s j ä r v i, k u t e n t o d e n n ä k ö i s t ä on, o n p u r k a u t u n u t t o i s t a l a s k u - u o m a a k u i n m e i d ä n p ä i v i n ä m m e o l i s i v a t olleet k o k o lailla toisenlaiset, niin v o i d a a n tälle m a h d o l l i s u u d e l l e t u s k i n p e r u s t a a o l e t t a m u s t a, e t t ä K y r ö s - j ä r v e n e r ä n k ä v i j ä i n v a r h a i s i m m a t k a u k o i n t r e s s i t p o h j o i s e e n s u u - r e l t a j a v i e l ä v ä h e m m ä n s u u r i m m a l t a o s a l t a olisivat t y y d y t e t y t V a l t. a r k. N : o 0 a. V a l t. a r k. N r o 4. V a l t. a r k. N : o 6 4.

47 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 47 t ä t ä t i e t ä. E n n e m m i n k i n o n t ä k ä l ä i s e n e r ä t i l a n t e e n s a m o i n k u i n P i r k k a l a n k a i k e s t a p ä ä t t ä e n v a n h o j e n, p o h j o i s e en p ä i n s u u n t a u t u - v i e n e r ä h a r r a s t u s t e n k a n n a l t a i l m e i s t ä, e t t ä N ä s i j ä r v i idässä o n ollut s a m a n l a i s e n a m a a n t i e t e e l l i s e n ä r a j a n a e r ä n k ä y n n i l l e k u i n H ä m e e n - j a P o h j a n k a n g a s K y r ö s j ä r v e n länsipuolella. Välillisesti o n N ä s i j ä r v e n v a i k u t u s s e n k a u t t a, e t t ä sen t a r j o o m a t i e p i t e n t ä ä m a t k a a E t e l ä - P o h j a n m a a l l e o l l u t s a m a k u i n k ä s i t t e l e m i e m m e l ä n t i s t e n esteiden: s a m o i n k u i n n ä m ä o n s e k i n o l l u t y h t e n ä t e k i j ä n ä o h j a a m a s s a K y r ö s - j ä r v e n reitin e r ä n k ä y n t i ä l u o n n o l l i s i n ta t i e t ä s. o. p i t k i n K y r ö s - s e l k ä ä j a v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reittiä pohjoiseen. V I I I. K y s y m y s e r ä e l ä m ä s t ä v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reitin j a t k o n a olev i l l a P o h j a n m a a n v e s i l lä m u o d o s t a a k i e l t ä m ä t t ä e r ä ä n t ä r k e i m p i ä j a v a i k e i m p i a m u t t a s a m a l l a e h h ä m i e l e n k i i n t o i s i m p i a l u k u j a S u o m e n erähistoriassa. K u n p i a k k o i n s a a n e m m e t i l a i s u u d e n y k s i t y i s k o h t a i - s e m m i n e s i t t ä ä k ä s i t y k s e m m e s i i t ä j a k u n l i s ä k s i t ä t ä a s i a a p o h t i e s - s a m m e j o u d u m m e t a v a l l a a n o t s i k o s s a i l m o i t e t u n t e h t ä v ä n u l k o - puolelle, k ä s i t t e l e m m e sitä t ä s s ä y h t e y d e s s ä v a i n s i k ä l i k u i n o n v ä l t t ä m ä t ö n t ä edellisen e s i t y k s e m m e l o p e t t a m i s e k s i. E t t ä m y ö h ä i n e n a s u t u s t i l a n n e J a l a s j o e n j a Seinäjoen s e u d u i l l a e i v ä l i t t ö m ä s t i v i i t t a a P a r k a n o n r e i t t i ä p i t k i n tulleeseen v a i k u t u k - seen, o n n ä h d ä k s e m m e e h d o t t o m a s t i m y ö n n e t t ä v ä. M u t t a t ä l l ä seikalla o n v a r s i n v ä h ä n m e r k i t y s t ä a l k u p e r ä i s i ä e r ä n k ä y n t i o l o j a näillä s e u d u i n a r v i o i t a e s s a. E i v o i n ä e t olla s u u r t a e p ä i l y s t ä siitä, e t t ä I l m a j o k i, K a u h a j o k i, J a l a s j ä r v i, K u r i k k a j a S e i n ä j o k i, j o k a, k u t e n t u n n e t t u a, a i e m m i n o n k ä s i t t ä n y t m y ö s k i n P e r ä s e i n ä j o e n, h u o m a t t a v a l t a o s a l t a o v a t m y ö h ä ä n p o h j o i s e s ta p ä i n v a l l a t t u j a u u t i s a s u t u k s i a. T o i s a a l t a t o d i s t a a u u t i s a s u t u k s e n m y ö h e m p i p o h - j a l a i n e n luonne, e t t ä eteläinen e r ä k u l t t u u r i e i J a l a s j o k e a j a Seinäj o k e a p i t k i n e t e l ä ä n p ä i n l e v i ä v ä n u u t i s a s u t u k s e n t a p a h t u e s s a ole ollut k y l l i n v o i m a k a s v a s t u s t a m a a n t ä t ä. J o k i e n l u o n t e e n h u o m i o o n o t t a e n e i t ä m ä a s i a i n t i la o l e k a a n o m i a a n o u d o s t u t t a m a a n. S e s e i k k a n ä e t, e t t ä n ä m ä j o k i l a a k s o t m y ö h ä i s i n ä a i k o i n a s o p i v a t p o h j a l a i s e l le P a l a a m m e l a a j e m m i n k y s y m y k s e e n s u u n n i t t e l e m a s s a m m e» K a l e v a l a» - k u l t - t u u r i a k o s k e v a s s a t u t k i m u k s e s s a. T o s i n s a a t t a i s i v i i t a t a s e l l a i s i i n s e l v i i n s u k u l a i s n i m i i n k u i n P o h j o i s - S a t a k u n n a n K i h n i ö, p o h j a l a i n e n K i h n i ä y. m. V r t. n i m i p e s ä ä n n ä h d e n : S u o m i I I j a k s o I X s. 6 5.

48 48 Jalmari Jaakkola a s u t u s k u l t t u u r i l l e, e i m i t e n k ä ä n t o d i s t a, e t t ä niillä v a n h a n e r ä k u l t - t u u r i n a i k a n a o n o l l u t a i n a k a a n s a n o t t a v a a m e r k i t y s t ä m u u t a k u i n e r ä t e i n ä. J a j o s m u i s t a a, e t t ä p u h e e n a o l e v a t j o e t o v a t k i n h a r v i n a i - sen j ä r v i k ö y h i ä t a i p i e n i j ä r v i s i ä j a e r ä k u l t t u u r i k a i k k i a l l a S u o m e s s a o l k o o n s i t t e n p u h e t t a v a r s i n a i s e n H ä m e e n, m u i n a i s e n P i r k k a l a n t a i edellä k ä s i t t e l e m i s t ä m m e p o h j o i s e n S a t a k u n n a n e r ä m a i s t a on m i l t e i p ä p o i k k e u k s e t t a j ä r v i - ja m e r e n r a n t a k u l t t u u r i a, niin t u l e e o l e t t a m u k s e m m e n ä i d e n j o k i e n m e r k i t y k s e s t ä l ä h i n n ä v a i n e r ä t e i n ä e n t i s t ä ä n i l m e i s e m m ä k s i. J a t ä m ä n k i n m e r k i t y k s e n s ä k a d o t t a v a t n e luonnollisesti t ä y d e l l e e n e r ä t e i d e n t a k a n a olleiden e r ä a l u e i d e n itsenäistyessä. E d e l l y t t ä m ä m m e k e h i t y s p r o s e s s i J a l a s j o e n j a Seinäjoen l a a k - soissa s a a lisäksi t u k e a paralleeleista k o k o t u n t e m a m m e l ä n s i s u o m a - laisen e r ä h i s t o r i an a l a l t a. N i i n p ä m e n e t t ä v ä t ensin eteläisen ja t o i s t a m i s e e n p o h j o i s en P ä i j ä n t e e n ja sen v e s i s t ö j e n i t s e n ä i s t y e s s ä sikäläiset erätiet v a r s i n a i s en H ä m e e n a s u k k a i l l e m e r k i t y k s e n s ä. S a m o i n k ä v i suurin piirtein k a t s o t t u n a m y ö s k i n v a n h a n P i r k k a l a n eräteille. 4 P a r h a a n a p a r a l l e e l i na l u o n n o n s u h t e i t a silmällä p i t ä e n o n k u i t e n k i n k e h i t y s K a r v i a n j o e n l a a k s o s s a, m i k ä, s e n j ä l k e e n k u n t ä k ä l ä i s e t k a r k k u l a i s e t e r ä n k ä v i j ä t o l i v a t m e n e t t ä n e e t sen t a k a n a o l e v a t e r ä e d u t, siinä m ä ä r i n k a d o t t i m e r k i t y k s e n s ä, e t t ä l o p u l t a v a n - h a t K a r v i a n j o e n l ä h d e s e u d u i l l a s i j a i t s e v a t e r ä j ä r v e t k i n u u d e n h ä m e e n k y r ö l ä i s e n e r ä h e r r u u d e n m u k a n a n ä y t t ä v ä t j o u t u n e e n uusiin käsiin. V a l l i t s e v a n a p i i r t e e n ä e r ä e l ä m ä n k e h i t y k s e s s ä v o i d a a n k i n j u u r i n ä i h i n e r ä j ä r v i i n n ä h d e n m a i n i t a, e t t ä s a m o i n k u i n n e v i i m e i - s e k s i o v a t t o d i s t e e n a v a n h o j e n s a s t a m a l a i s - j a u u d e m p i e n h ä m e e n - k y r ö l ä i s i n t r e s s i e n v a s t a k o h t a i s u u d e s t a näillä m a i n, ne ilmeisen eräa r v o n s a v u o k s i m y ö s k i n s i t k e i m m i n n ä k y v ä t olleen riidanalaisina h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n j a p o h j o i s e s t a p ä i n t u l e v a n p o h j a l a i s e n u u t i s - a s u t u k s e n välillä. 5 V r t. e r ä l u e t t e l o j a K. J. J a l k a s e n t u t k i m u k s e s s a P o h j o i s - H ä m e e n e r ä m a a t e t c. s s. 4 j a t u t k i m u k s e s s a m m e P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y ss V r t. t u t k : P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s.. V r t. e d. m a i n. t u t k. s. j a s e u r. 4 V r t. e d. m a i n. t u t k., e r. p a i k 5 V i e l ä v u o n n a 6 9 p u h u t a a n h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n v i h a s t a u u t i s a s u k k a i t a v a s t a a n K a r v i a n j o e l l a j a P a h a l u o m a s s a. E d e l l i s e n u u t i s a s u k k a a s t a s a n o t a a n : H a n ä r o c h å t h s k i l l i g e g a n g e r w o r d e n p l u n d r a t o c h s k ö f l a t, a f S k a n t z - o c h T a f w a s t k y r o - b o e r n a o c h s å m y c k e t m e e r a a t h? d h e i f r å n h o n o m t a g i t e n s ö l f r b ä g a r e j e m p t e b r e n d - w i n s p a n n a n o c h g i o r t h o n o m s t o r h e m b g å n g. J ä l k i m m ä i s e s t ä k e r r o t a a n s a m a a n t a p a a n : h a f w e r å t h s k i l l i g a g å n g e r w a r i t r u i n e r a t o c h p l u n d r a t a f S k a n t z o c h T a f w a s t - k y r ö b o e r n e. M a a n h a l i. a r k.

49 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 49 l ä h t e m ä l l ä siltä n ä k ö k a n n a l t a, e t t ä p u h e e n a olevilla eteläisen P o h j a n m a a n joilla a i k o i n a a n o n o l l u t m e r k i t y s t ä v a i n eräteinä, saad a a n m y ö s k i n luonnollinen s e l i t y s sille l ö y t ö k ö y h y y d e l l e, j o k a t ä ä l l ä a r k e o l o g i s e n t u t k i m u k s e n m u k a a n v a l l i t s e e esim. r a u t a k a u t e n a. V o i n e e n ä e t t u s k i n olla v ä h i n t ä k ä ä n e p ä i l y s t ä siitä, e t t ä t ä l l ö i n e n a s u t u s k u l t t u u r i siinä m ä ä r i n e d e l l y t t i e r ä k u l t t u u r i a, e t t ä m i s s ä v i i m e k s i m a i n i t u l t a p u u t t u i v a t e d e l l y t y k s e t, siellä e i m y ö s k ä ä n edellisellä o l l u t m i t ä ä n e l ä m ä n m a h d o l l i s u u k s i a. J o s pohjoispuolella v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reitin t o s i a a n o n ollut suuri e r ä m a a, j o n k a l u o m a a u k k o v a s t a v ä h i t e l l e n k u t e n v o i p ä ä t t ä ä v i e l ä e r ä ä s t ä v. 680 seuduilla t e h d y n k a r t t a s e l i t y k s e n i l m o i t u k s e s t a, m i s s ä m a i n i t a a n, e t t ä I l m a j o e n j a H ä m e e n k y r ö n v ä l i l l ä e i v i e l ä o l l u t m i t ä ä n v a r m a a r a j a a p a i n u u u m p e e n, niin y m m ä r t ä ä i l m a n m u u t a, m i t e n s u u r i v a r o v a i s u u s o n t a r p e e n esim. p a i k a n n i m i - j a k i e l e n t u t k i m u k s e l l e, j o t k a asutushistoriallisia tosiasioita j a m a h d o l l i s u u k s i a liian v ä h ä n h u o m i o o n o t t a e n s o v i t t e l e e t ä m ä n k a l t a i s i a s e u t u j a k ä s i t e l t ä e s s ä s a m a n l a i s t a m e t o o d i a j a p ä ä - t e l m ä v a r m u u t t a k u i n p u h u t t a e s s a alueesta, j o n k a k u l t t u u r i t o d i s - t e t t a v a s t i j a r i i d a t t o m a s t i o n i k i v a n h a. J a t ä l l a i n e n i k i v a n h a j a r i i d a t o n k u l t t u u r i a l u e o n t o s i a a n a i v a n edellä k ä s i t t e l e m ä m m e s e u d u n länsilaidalla olemassa. V a i n v ä h ä n m a t k a a luoteiseen p ä i n siitä, missä edellä e r ä t e i k s i e d e l l y t t ä m ä m m e j o e t y h t y v ä t, o n m u i n a i s t u t k i m u s t o s i a a n v o i n u t o s o i t t a a j a t ä m ä k u u l u u k i n sen k a u n i i m p i i n s a a v u t u k s i i n t ä s s ä m a a s s a v a n h a n j a r i k k a a n r a u t a k a u t i s e n k u l t t u u r i n. O n i l m e i s t ä, e t t ä t ä m ä t o s i a s i a o n v o i m a k k a a s t i v a i k u t t a n u t n ä i t ä s e u t u j a k o s k e v a a n a s u t u s h i s t o r i a a n j a a n t a n u t a i h e t t a erilaisiin h y p o t e e s e i h i n. E t t ä v a r s i n k i n m e i d ä n historiallisessa k i r j a l l i s u u d e s s a m m e v i i - m e v u o s i s a d a n l o p p u p u o l e l l a niin p e r i n y l e i n e n m u t t a sisällyks e l t ä ä n h y v i n h ä m ä r ä»heimo»-oppi eteläisen P o h j a n m a a n r u n s a i s t a m u i n a i s l ö y d ö i s t ä sai kiitollisen p o h j a n, o n luonnollista. N i i n p ä k a t - s o i k i n j o J. R. A s p e l i n ilmeiseksi, e t t ä t ä k ä l ä i s e t l ö y d ö t e d e l l y t t i v ä t v o i m a k a s t a g e r m a a n i l a i s t a a s u t u s t a s. o. p i e n t ä v i e r a s t a h e i m o a, T ä m ä n k y s y m y k s e n o i k e a k s i a r v i o i m i s e k s i r i i t t ä n e e j o h u o m a u t u s, e t t ä s e l - l a i s e t k i n r i k k a a t a s u t u s k e s k u k s e t k u i n K o k e m ä e n j o e n l a a k s o s s a j a H ä m e e s s ä s i j a i t - s e v a t o l i v a t e r i k o i s e n s u u r e s s a m ä ä r ä s s ä e r ä n k ä y n t i e d e l l y t y k s i s t ä r i i p p u v i a. M i t e n k ä olisi tällaisten olosuhteiden vallitessa itse e r ä m a a n laidassa sijaitseva v a n h a eteläp o h j a l a i n e n a s u t u s v o i n u t o l l a» e r ä v i l j e l y y n» n ä h d e n v ä l i n p i t ä m ä t ö n. P a l j o a l ä - h e m m ä s t o t u u t t a t u l e m m e k i n, j o s e d e l l y t ä m m e e r ä k a u p a n E t e l ä - P o h j a n m a a n s a - m o i n k u i n m y ö h ä i s e m m ä n p i r k k a l a i s a s u t u k s e n k i n p ä ä t u l o l ä h t e e k s i. V a l t. a r k. Satakunta 4

50 50 Jalmari Jaakkola j o k a s i t t e m m i n s a a v ä i s t y ä. A i v a n p ä i n v a s t a i s e l l e k i n k a n n a l l e o n s i t t e m m i n k o e t e t t u etsiä t o d i s t e i t a. T ä m ä n k ä s i t y k s e n m u k a a n o n n ä e t K y r ö n j o e n l a a k s o n a s u t u s a l u n p e r i n o l l u t s u o m a l a i n e n, j a itse t ä k ä l ä i s e t a s u k k a a t»kyröläiset» l. k a i n u l a i s e t s a m a n l a i n e n suor a a n a s u i n p a i k a l l e e n m e r e n t a k a a m u u t t a n u t»heimo k u i n m u u t k i n l ä n s i s u o m a l a i s et heimot», jollaisiin n i m e n o m a a n l u e t a a n»suomalaiset» j a»hämäläiset». V i e l ä p ä o n h e i m o n suhteellinen k r o n o l o g i a - k i n m u i h i n»länsisuomalaisiin heimoihin» n ä h d e n selvä:»kainulaiset o l i s i v a t v i i m e i n e n l ä n s i s u o m a l a i n e n h e i m o, j o k a m e r i t s e s i i r t y i Suomeen.» Y h t y e n J. R. A s p e l i n i n t e o r i a a n n ä h d e n o s a l t a siihen mielipiteeseen, j o n k a A. H a c k m a n o n S u o m e n v a n h e m p a a r a u t a k a u t t a k o s k e v a s s a t e o k s e s s a a n h a h m o i t e l l u t, t ä y t y y m e i d ä n k a t s o a t e o r i a a 4 eteläiselle P o h j a n m a a l l e s u o r a s t a a n t u l l e e s t a s u o m a l a i s e s t a»heimosta» k a i k i l t a k o h d i l t a a n e p ä t y y d y t t ä v ä k s i. N i i n p ä lienee j o a r k e o - logiselta k a n n a l t a s e l v ä ä, e t t ä»heimon» s i i r t y m i s t e o r i a i l m a n, e t t ä eteläpohjalaiselle r a u t a k a u d e n k u l t t u u r i l l e v o i d a a n o s o i t t a a m i t ä ä n i l m e i s t ä j a v a s t a a v a a k u l t t u u r i a I t ä m e r e n e t e l ä r a n n a n s u o m a l a i s - alueilta, o n t ä y s i n m i e l i v a l t a i n e n. N i i n i k ä ä n o n o l e t t a m u s j o a l k u - p e r i n P o h j a n m a a l l e a s e t t u n e e n h e i m o n s u o m a l a i s u u d e s t a t ä y d e s s ä ristiriidassa sen y l e i s k a r a k t e r i s t i i k a n k a n s s a, j o n k a a r k e o l o g i n e n t u t k i m u s J. R. A s p e l i n i s t a l ä h t i e n on t ä k ä l ä i s e s t ä l ö y d ö i s t ä a n t a n u t. 5 J a o n k o h a n h e l p o m p a a e d e l l y t t ä ä suupohjalaiselle k u l t t u u r i l l e s u o - m a l a i s t a l ä h t ö e t a p p i a k a u k a a I t ä m e r e n t a k a a k u i n m o n i n v e r r o i n l ä h e m m ä s t ä K o k e m ä e n j o e n l a a k s o s t a, jolla niin k a u a n k u i n v o i m m e historiaa seurata, o n ollut elimellistä y h t e y t t ä pohjoiseen päin? T a i m i t e n k ä v o i d a a n a r k e o l o g i s e s t i t o i s a a l t a v ä i t t ä ä, e t t ä»kainulaiset» o l i v a t m y ö h ä i s i n S u o m e e n t u l l u t l ä n s i s u o m a l a i n e n h e i m o j a t o i s a a l t a k u i t e n k i n k i e l t ä ä m a h d o l l i s u u s, e t t ä h e o l i s i v a t t u l l e e t K o k e m ä e n - j o e n l a a k s o s t a, sillä perusteella, e t t ä» K y r ö n j o e n s u u p u o l e n v a n h i n s u o m a l a i n e n asutus» o n y h t ä v a n h a k u i n a s u t u s S a t a k u n n a s s a j a H ä m e e s s ä k i n? Miltei v i e l ä m e r k i l l i s e m p i ä o v a t kielelliset t o d i s t e e t a l k u p e r ä i - sen s u u p o h j a l a i s e n»kainulaisheimon» h y v ä k s i. N i i n p ä o n k a t s o t t a v a e h d o t t o m a n v a r m a k s i, e t t ä k a i n u l a i s n i m i, jos s e k e r t a j o h t u u»kai- A s p e l i n : K y r ö l ä i s e t, P o h j a n m a a I s. 5. J. L a u r o s e l a : K v e e n - K a i n u l a i s k y s y m y s. H i s t. A r k. X X I I, I I. 4 s J. L a u r o s e l a, e d. m a i n. t u t k., s a m. p a i k. 4 A. H a c k m a n : D i e ä l t e r e E i s e n z e i t i n F i n l a n d s Vrt. p ä ä p i i r t e i s t ä s e l o s t u s t a m m e t ä s t ä j ä l e m p ä n ä.

51 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 5 n u u n m a a s t a» ja» m a a k u n n a n k a i n u u s t a luonnosta», ei t o d i s t a v ä h ä ä - k ä ä n»kainulaisten» o l e t e t u n i t ä m e r e n t a k a i s e n h e i m o y h t e y d e n p u o - lesta j a v o i n e e t u s k i n olla m a h d o l l i n e n k a a n m u u t e n k u i n»ylempänä» a s u v i e n n ä k ö k a n n a l t a. J a m i t e n k ä t o d i s t a i s i s e s e i k k a,»että K y r ö s s e - l ä n pohjois- s a m o i n k u i n sen e t e l ä p u o l e l l a k i n o l e v a s t a a l u e e s t a a l k u a a n o n k ä y t e t t y K y r ö n i m i t y s t ä», e t t ä k u i t e n k i n» k u m p i k i n p i t ä j ä olisi s a a n u t n i m e n s ä t o i s i s t a a n r i i p p u m a t t a»! O n h a n n ä e t p ä i v ä n s e l v ä ä, e t t ä K y r ö n i m e n s i i n ä k i n t a p a u k s e s s a, e t t ä s e olisi l u o n n o n n i m i, o n t ä y t y n y t s a a d a a l k u n s a j a m e r k i t y k s e l l i s e n j a alueellisen sisällyksensä, m i k ä luonnollisesti e d e l l y t t i s e u d u n t u n t e m u s t a, j o k o eteläisestä K y r ö s t ä t a i o l e t e t u n kainulais-»heimon» a s u i n p a i k o i l t a j a t ä - t e n elimellisesti l a i n a u t u a j o k o e t e l ä s tä pohjoiseen t a i p ä i n v a s t o i n. Y h t ä e p ä t y y d y t t ä v i k s i j ä ä v ä t y r i t y k s e t t o d i s t a a»että m a a k u n - n a n o m i n a i s i m m a t p a i k a n n i m e t o v a t sille yksinomaisia». E t t e i esim. M u s t a s a a r e n r u o t s a l a i s t u n e e l l a alueella t a v a t t a v i l l a j a m o n e s s a s u h - teessa t u r m e l t u n e i l l a nimillä, j o t k a p e r i n s u u r e k s i o s a k s i o v a t l u o n n o n - n i m i ä j a v a r m a a n t ä k ä l ä i s e s t ä s u o m a l a i s e s t a e r ä n k ä y n n i s t ä p e r i y - t y n e i t ä, v o i d a p a l j o n t o d i s t a a siitä k a i n u l a i s h e i m o s t a, j o n k a j ä l k i ä k o e t e t a a n s e l i t t ä ä K y r ö n s e u d u i l la s. o. p a l j o a s y v e m p ä n ä s i s ä m a a s s a, o n i l m e i s t ä. J a m i t ä n i m e n o m a a n P o h j a n m a a l l e o m i n a i s t a o n s e m - moisissa itse» K y r ö n p i t ä j ä s t ä» luetelluissa n i m i s s ä k u i n H a k o m ä k i, O j a n i e m i, S e l k ä m ä k i, H i i r i p e l t o, A r r a p e l t o, H e v o n k o s k i, T e r v a j o k i, P e r ä l ä, H a k o l a, P y h ä k o s k i, H a a p a k o s k i, N e n ä t t ö m ä, J a l a s j ä r v i, N ä s e l ö ö s b y, P e l t o n i e m i, S e i n ä j o k i, S a a r e n s i v u, S a v i l a h t i, S a a r e n p ä ä, R e k i p e l t o, L u m i k y l ä, M ä k i p ä ä, R e k i j o k i, y. m., joille j o k o t ä y d e l - lisiä t a i läheisiä t y y p p e j ä a i n a k i n s u u r e l t a o s a l t a j a n i m e n o m a a n S a t a k u n n a s t a p ä i n o n o s o i t e t t a v i s s a. J a j o s e i l ä h d e siitä e n n a k k o - v a a t i m u k s e s t a, e t t ä k a i k k i e n P o h j a n k y r ö n k y l ä n i m i e n p i t ä ä l ö y - t y ä j u u r i n i m e n o m a a n H ä m e e n k y r ö n k y l ä n i m i s t ö s t ä, v a a n p ä i n - 4 v a s t o i n p i t ä ä m a h d o l l i s e n a, e t t ä s e k ä H ä m e e n - e t t ä P o h j a n k y r ö n n i m i s t ö o v a t a l k u a a n l ä h i n n ä j o h d e t t a v i s s a s a m a s t a r i n t a s e u d u s t a, s. o. K y r ö s j ä r v e n l a s k u r e i t i n s u u s e u d u l t a, niin p u h u u v a n h i n j a erik o i s i n n i m i s t ö, k u t e n v a r s i n k i n h e n k i l ö n i m i s t ä j o h d e t u t k y l ä n i m e t, p a l j o a v o i m a k k a a m m i n K y r ö s r e i t i n s u u s e u d u n y n n ä H ä m e e n k y r ö n V r t. L a u r o s e l a : E d. m a i n. t u t k. s. 44. T o i v o m m e v o i v a m m e p a l a t a p i a n k a i - n u l a i s k y s y m y k s e e n k o k o n a i s u u d e s s a a n t o i s e s s a y h t e y d e s s ä. V r t. L a u r o s e l a, e d. m a i n. t u t k. s Vrt'. n i m i i n n ä h d e n, L a u r o s e l a, e d. m a i n. t u t k. s Y l i m a l k a i s i n k i n s i l m ä y s s u o m a l a i s i i n e r ä - j a u u t i s a s u t u s n i m i i n o s o i t t a a, e t t e i k a a v a m a i s e l l e k ä s i t y k s e l l e, e t t ä e r ä n k ä v i j ä k y l ä n n i m i i t s e s t ä ä n t u l i s i u u d e n e r ä - t a i u u i t i s k y l ä n n i m e k s i, s a a m u u t a k u i n h a r v o i s s a p o i k k e u s t a p a u k s i s s a t u k e a.

52 5 Jalmari Jaakkola j a P o h j a n k y r ö n elimellisen y h t e y d e n p u o l e s t a k u i n k y l ä n i m i s t ö esim. sellaisilla v a r m a s s a elimellisessä k e s k i n ä i s e s s ä y h t e y d e s s ä olleilla alueilla k u i n E u r a s s a E u r a j o e l l a, K o k e m ä e l l ä U l v i l a s s a, S a s t a m a l a s s a M e r i k a r v i a l l a j. n. e. J o s j ä t ä m m e n ä e t s e n t a p a i s et y l e i s t y y p p i s e t t a i m y ö h ä i s i l t ä t u n t u v a t n i m e t k u i n P a l o, M u r t o K o k k o, G r e k i l ä, T å r s t i l a, S w ä r t i l a, Gråssila, I v a r l a y. m., joilla o n v a s t i n e i t a m u u a l l a j a v a r s i n k i n Y l ä - S a t a k u n n a s s a, s y r j ä ä n, niin v o i - d a a n v a r s i n monelle j a, m i k ä l i m a k u m m e m y ö n n e t ä ä n o i k e a a n o s u - neeksi, erikoisen t y y p i l l i s e l l e eteläpohjalaiselle k y l ä n n i m e l l e l ö y t ä ä v a n h o j a v a s t i n e i t a j u u r i K y r ö s j ä r v e n l a s k u r e i t i n s u u n y m p ä r i s t ö l l ä t a v a t t a v a s t a h e n k i l ö n i m i s t ö s t ä. M a i n i t t a k o o n k y s y m y k s e e n t u l e - v i s t a S u u p o h j a n v a r h a i s i m m i s s a verokirjoissa e s i i n t y v i s t ä k y l ä n - n i m i s t ä sellaiset k u i n A n d i l a, K a i s i l a, Y r y s e l ä ( H y r y s e l ä ), P a l h u i j a i s (Palhojainen), K ä t i l ä, I k o i l a, K u t t i l a, ( K u u t t i l a ) Laurola, U l u i l a (Ulvila), H e i j c k o l a ( H e i k k o l a ), P å c t o i l a (Pohtoila), W a l d a r l a ( V a l t a a l a ), O r i m a l a, K a u k o i l a, T o r c k o i l a ( T o r k k o i l a ), L e m b o i j l a ( L e m p o i l a ), T o p p a r i a, T a p o i l a, J y r ä l ä, M i e m o s, V å i j t e b y, V o i t i l a, O r a v a i n e n j a j o n k u n v e r r a n m y ö h e m m i s t ä e s i m. n i m e t E k o i l a, P o s s o i l a, H ä r m ä, R u h a y. m. N ä i t ä v a s t a a v a t e d e l l y t e t y l l ä y l ä s a t a k u n t a l a i s e l l a alueella h e n k i l ö n i m e t. A n d i l a n, K y r ö, K u k k o i l a 5 4 6, A n d i l a n, P i r k k a l a, K a n k a a n t a k a, A n d i l a n, V e s i l a h t i, S o v o l a, 5 4 6, K a i s i, P i r k k a l a, M ä k i k y l ä 546, K a l d z i l a, k y l ä, T y r v ä ä 5 4 6, H y r y, V e s i l a h t i, H u h t a a 5 4 6, P a l h o, k y l ä, V e s i l a h t i, 5 4 6, P a l h u s?, k y l ä, H u i t t i n e n 546, P a l h u x e n, H u i t t i n e n, P a l u s , K ä t y, K y r ö, I k a a l i n e n 5 5 4, K æ t t o y?, K a l l i a l a, Kah i m a l a 5 4, I k o i l a, T y r v ä ä, S t o r m i l a 5 4 6, I k o n, K a r k k u, 6 5 A l u s k y l ä, I k a l i s, 5 4 6, I c k a l a i n e n, K a n g a s a l a 5 5 7, I j c k i n e n, 7 5 5, K u t t i, K y r ö, V a t s i a l a j a U r j a i n e n, 5 4 6, K u t t i l a, H u i t t i n e n N i m i e n k i r j o i t u s t a v a s s a o l e m m e l i i a n k i r j a v u u d e n e s t ä m i s e k s i s a m o i n k u i n s e n v u o k s i, e t t ä e s i t ä m m e k ä s i t y k s e m m e e t e l ä p o h j a l a i s i s t a n i m i s t ä k o h d a k k o i n y k s i - t y i s k o h t a i s e m m i n, t y y t y n e e t L a u r o s e l a n e d. m a i n. t u t k. n o u d a t t a m a a n k i r j o i t u s - t a p a a n. V a l t. a r k. N : o 9 7. V r t. l i s ä k s i e s i m. H ä m e e n k y r ö n n i m e ä H y r y l a m p i, ( M a a n m i t t. h a l l. a r k. A 7 ) j a E u r a j o e n H y r y s t e n l a a k a. S u h d e H y r y n e n ~ H y r y s e l ä o n v e r r a t t a v i s s a s e l - l a i s i i n e t e l ä p o h j a l a i s i i n s u h t e i s i i n k u i n Y l i n e n ~ Y l i s e l ä, L a u r o n e n ~ L a u r o s e l a y. m. E t t ä H y r y o n n i m e n j u u r i s a n a v o i p ä ä t t ä ä m y ö s Y l i s t a r o n H y r y l ä n i m e s t ä. 4 K y l ä n n i m i i l m e n e e v a n h e m m i s s a k i r j a a n p a n o i s s a e n i m m ä k s e e n h : l l i s e n a. 5 V a l t. a r k. N r o H e i k k i O j a n s u u : K a l l i a l a n s e u r a k u n n a n k e s k i a i k a i s e t k i r k o n t i l i t. S a t a k u n t a I I I s M a i n i t a a n K a n g a s a l a n k ä r ä j i l l ä V a l t. a r k. N : o 9 7.

53 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri , L a u r a, K a n g a s a l a, O r i v e s i 5 4 6, L a u r a i n e n, er. lähteisiä, K a n g a s a l a, O r i v e s i, L a u r o s t e n, L o i m a a, E m a u s, 546, U l u j, Ulffui j. n. e. K a l l i a l a, 4 7 9, 486, 487 y. m, U l v i l a j. n. e. K a l l i a l a 488, Ulffui, T y r v ä ä 546, U l v i l a, t u n n e t t u p i t ä j ä n n i m i, H e i c k u, K y r ö, U r j a i n e n 5 4 6, H e i c k u, K a r k k u, S a r k o l a, 546, P o c h t o i, P i r k k a l a, L i e l a h t i 546, P o c h t o i, P i r k k a l a, K a n k a a n t a k a, 5 4 6, P o c h t o i, L e m p ä ä l ä, H a i l u 5 4 6, P o c h t o i l a, L e m p ä ä l ä, 5 4 6, V a l u a r, P i r k k a l a, R i u n o j a, 546, W a l d a r j, P i r k k a l a, O t a v a l a, 546, W a l d a r i, P i r k k a l a, K o r v o l a, 546, Orais?, K y r ö, V i l j a k k a l a 546, O r a h a, K y r ö, K i i a l a 546, K a v k o y, K a w k o j. n. e., K a l l i a l a 469, 480, 4 j. n. e., K a u k o l a j. n. e. K a l l i a l a 4 7 9, 480, j. n. e., T o r k o i l a n, , K y r ö n k ä r., L e m b o i l a n, K y r ö 5 5 4, L e m b i, K y r ö, V i l - 6 j a k k a l a 546, L e m b o i, K y r ö, V i l j a k k a l a 5 4 5, L e m b o i, P i r k k a l a, 7 R i u n o j a 5 4 6, L e m p o i s, k y l ä, L e m p ä ä l ä, 546, T o p p a r, P i r k - k a l a, P i r k k a l a 546, T a p o l a, V e s i l a h t i, V e s i l a h t i, 546, T a - p o l a, K a n g a s a l a, T u r s o l a 5 4 6, I y r ä, K y r ö, I n k u l a 5 4 6, Mem o i j, P i r k k a l a, V a s t a m ä k i, 546, M e m o i l a, k y l ä, L e m p ä ä l ä, 546, M e m o i j, L e m p ä ä l ä, A h t i a l a 5 4 6, V o i j t i n e, K a n g a s a l a, T a i p a l e 5 4 6, O r a v a i n e n, K y r ö, 5 5 4, O r a v a i n e, K y r ö, K a l k u n - 8 m ä k i, 5 7, O r a v a i n e, O r a w a i j n e n n, K a r k k u, 5 5, O r a u a n, 8 8 K a r k k u, K i t t i l ä 5 4 6, O r a u a n, O r a u a, K a n g a s a l a T u r s o l a, 5 4 6, 8 E q u o s t j. n. e., K a l l i a l a 48, 487 j. n. e., E k o l a j. n. e. K a l l i a l a, 478 j. n. e., E k o l a y n, E k o l a y n e n 4 7 9, 4 8 j. n. e., Possi, P i r k k a l a, 9 L i e l a h t i 5 4 6, H æ r m e, K a l l i a l a, 5, 5 6, H e r m ä, T y r v ä ä, L o u - 0 saja, H e r m e l ä, P i r k k a l a, H a t a n p ä ä 5 4 6, R u h a n p i r t t i, R u h a n n i i t t u, 0 V a l t. a r k. N : o 9 7. V r t. v a i h t e l u u n H e i k k u ~ H e i k k o l a l u k u i s i a e s i m e r k k e j ä t y y p p i ä k a s v u ~ k a s v o. H e i k k i O j a n s u u : V i i m. m a i n. t u t k. s. 4. J o s O r i s m a l a n n i m e s s ä - l a - p ä ä t e t t ä e d e l t ä v ä - m a o n s e l i t e t t ä v i s s ä j o h d a n - n a i s a i n e k s e k s i, k u t e n O j a n s u u ( S u o m a l. p a i k a n n i m i t u t k i m u s t a ss. 6 6 ) o t a k s u u, n i i n v o i s i o l e t t a m a l l a v a i h t e l u a A u v a i n e n ~ A u v i n e n, A u v a i s ~ A u v i s, e d e l l y t t ä ä O r a i s - m u o d o l l e r i n n a k k a i s m u o d o n O r i s. T ä m ä e s i i n t y y k i n I k a a l i s t e n n i m e s s ä O r i s - j u o n e n m o i s i o. M a a n m i t t. h a l l. a r k. A 4. 4 H e i k k i O j a n s u u : V i i m. m a i n. t u t k. s V r t. n i m e ä T o r k k o l a, O r i p ä ä 4. F i n l. M e d. U r k. I I s. 8. V r t. T o r k k o - n i m e ä m y ö s K y r ö n v a n h a s s a e r ä k y l ä s s ä R i u t a s k o r v e s s a. 6 K y r ö n k ä r V a l t. a r k. N : o L e m b o i - m u o t o e s i i n t y y i l m e i s e s t i e d e l l i s e n ä v u o t e n a m a i n i t u n L e m b i - n i m e n r i n n a k k a i s m u o t o n a. V a l t. a r k. N : o 9 6 a. 8 V r t. t u t k. P i r k k a l a i s l i i k k. s y n t y s H e i k k i O j a n s u u : V i i m. m a i n. t u t k. s.. 0 V a l t. a r k. N : o 9 7. V a i h t e l u s t a P o s s i ~ P o s s o i v r t. e d. e s i m. L e m b i ~ L e m b o i y. m.

54 54 Jalmari Jaakkola 5 5, 5 7, Se s e i k k a, e t t ä eräitä edellä m a i n i t t u j a h e n k i - l ö n i m i ä t a v a t a a n v i e l ä k a u e m p a n a k i n S a t a k u n n a s s a j a H ä - m e e s s ä, e i n ä h d ä k s e m m e h e i k e n n ä o l e t t a m u s t a S u u p o h j a n v a n - h i m m a n k y l ä n i m i s t ö n j a p u h e e n a olleen v a r s i n r a j o i t e t u n j a v a n - h a n y l ä s a t a k u n t a l a i s e n h e n k i l ö n i m i s t ö n elimellisestä y h t e e n - k u u l u m i s e s t a. I h m e t t ä ei m y ö s k ä ä n ole, e t t ä niistä k a u k a i s i s t a ajoista lähtien, j o i t a k ä s i t t e l e m ä m m e n i m i y h t e y s e d e l l y t t ä ä, j o t k i n n i m e t, k u t e n e s i m. K e i j p p i l ä j a Laihia, o v a t v o i n e e t y l i s e s t ä S a t a - k u n n a s t a h ä v i t ä j a e s i i n t y v ä t, s i k ä l i k u i n n i m i a i n e h i s t o a n y k y i s i n t u n n e m m e, h u o m a t t a v a s t i l o i t o m m a l l a, k u t e n esim. K e i j p i, K o k e - m ä e n S ä p i l ä s s ä 546, K e i j p i, H u i t t i s t e n ( K a u v a t s a n ) K u l k k i l a s s a, 546, Laijhia, K i u k a i s t e n K ö y l i j o e l l a, 546, e t t ä eräille nimille, k u t e n Lijskilä ( L y y s k y l ä ), Mieltilä (Mieltylä), P e d m a l a, H e l s o l a, H i i p a k k a l a, P o u t t u l a, N a p u e, j o i s t a e r ä ä t e s i i n t y v ä t L a i h i a n p u o - 4 lella, e m m e ole v o i n e e t v i e l ä t a v a t a v a s t i n e i t a j a e t t ä p a r i n n i m e n, sellaisen k u i n H i j r å (Hiiro?) l. H y r i e ( H y y r i ä ), R i a r e c t o (Riarehto) 5 a l k u p e r ä i s t ä ä ä n n e a s u a o n v a i k e a t o d e t a. E t t e i v i i m e k s i k ä s i t e l - t y j e n v e r r a t t a i n v ä h ä l u k u i s t e n n i m i e n n o j a a n k u i t e n k a a n m i t e n k ä ä n v o i d a p e r u s t a a edes h y p o t e e s i a m i s t ä ä n v a n h a s t a»heimosta», o n p ä i v ä n s e l v ä ä j o y k s i n s i i t ä k i n s y y s t ä, e t t ä a i n a k i n y h t ä s u u r t a ellei s u o r a s t a a n s u u r e m p a a n i m i s t ö e r o a v a i s u u t t a t a v a t a a n m o n i l l a alueilla, j o i d e n historiallista j a a s u t u k s e l l i s t a y h t e y t t ä e i v o i v a k a v a s t i a s e t t a a e p ä i l y k s e n l a i s e k s i. J a o m i t u i n e n tosiasia on, e t t ä j u u r i eräisiin n ä i s t ä n i m e l t ä ä n e p ä m ä ä r ä i s i s t ä p o h j a l a i s k y l i s t ä, k u t e n e s i m. N a p u e e n, 6 j o k a j o n i m i a s u n s a k i n p u o l e s t a v o i d a a n l u k e a s a m a a n t y y p p i i n k u i n esim. H ä m e e n k y r ö n K a n a e, P i r k k a l a n V e h k u e ( V e c h k u e ), H i i p a k - k a l a a n, j o k a n i i n i k ä ä n o n j u u r i H ä m e e n k y r ö s s ä j a sen e m ä s e u d u i l l a 7 Vrt. ed. mainittuja tämännimisiä eräalueita. Kun kaikkien käsittelemiemme nimipesien»kärki» on Ylä-Satakunnassa, niin ei se seikka, että eräitä mainitsemiamme nimiä, kuten esim. Miemo, Kauko y. m. tavataan syvemmältäkin Lounais-Suomessa ja Hämeessä heikennä tekemiämme johtopäätöksiä. Maantieteellisten olojen kannalta ei näet näiden nimien kulkeutumista p o h j o i s e e n v o i a j a t e l l a k e r n a a s t i m a h d o l l i s e k s i m u u t e n k u i n K y r ö n e r ä r e i t t i ä m y ö t e n. V a l t. a r k. N : o N i m e l l e o n t u s k i n t a r v i s, k u t e n o n t e h t y, e t s i ä s k a n d i n a v i s t a v a s t i n e t t a. 5 M i k ä l i v o i s i l u o t t a a t ä h ä n k i r j o i t u s t a p a a n, olisi n i m e l l ä s e l v ä v a s t i n e H ä m e e n - k y r ö n H i i r o i s t e n n i m e s s ä. 6 M i n k ä t ä h d e n n i m e ä p i d e t ä ä n s k a n d i n a v i s p e r ä i s e n ä, o n m e i s t ä k ä s i t t ä m ä - t ö n t ä. J o h t o p ä ä t e o n n ä e t s e l v ä s t i s u o m a l a i n e n j a n i m i ä, j o i d e n j u u r i a i n e s o n h ä m ä r ä, o n n i m i s t ö s s ä, j o n k a s u o m a l a i s p e r ä i s y y t t ä e i o l e a s e t e t t u e p ä i l y k s e n a l a i s e k s i, p e r i n s u u r i m ä ä r ä. 7 N i m e n j o h t a m i s t a s k a n d i n a v i s i s t a s a n o i s t a H i + b a c k a t ä y t y y l i e v i m m i n s a - n o e n p i t ä ä k o k o l a i l l a k e i n o t e k o i s e n a j a u s k a l l e t t u n a.

55 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 55 niin perin y l e i s t ä n i m i t y y p p i ä V i l j a k k a l a, K i l v a k k a l a, L e m m a k k a l a, H i i t i k k a j. n. e., l i i t t y y v a n h o j a t a r u j a h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n e r ä t o i - m i n n a s t a. K a i k k e a v a r o v a i s u u t t a k i n a s u t u s - j a e r ä t a r i n o i h i n n ä h - den n o u d a t t a m a l l a t ä y t y y n ä e t p i t ä ä k o k o lailla k e i n o t e k o i s e n a s e l i t y s t ä, e t t ä t ä l l a i n e n t a r u j e n p a i k a l l i s e n t a m i n e n olisi s e l i t e t t ä v i s s ä v a i n K y r ö n j a H ä m e e n k y r ö n n i m i e n s a m a n l a i s u u d e s t a. E d e l l ä a n n e t u n S u u p o h j a n k y l ä n n i m i ä k o s k e v a n v e r t a i l u n rinnalla v o i d a a n v i e l ä e s i t t ä ä s e y h t ä l ä i s y y s, j o k a v a l l i t s e e e r ä i d e n k u m - m a l l a k i n t a h o l l a e s i i n t y v i e n v i e l ä l a a j e m p i a a l u e i t a t a r k o i t t a v i e n n i m i e n välillä. M i s t ä m u u a l t a s a a d a a n esim. n i i n k o m e a j a y h t ä - j a k s o i n e n linja s u u r i a l u o n n o n n i m i ä k u i n se, j o n k a sellaiset l a a j a l t i t u n n e t u t n i m e t k u i n K y r ö s k o s k i, K y r ö s j ä r v i, K y r ö n k a n g a s j a K y r ö n - j o k i m u o d o s t a v a t j a j o t a l i s ä k s i sellaiset i k i v a n h a t a s u t u s n i m e t k u i n K y r ö ( H ä m e e n k y r ö ), K y r ö ( P o h j a n m a a l l a ) j a K y r o b o a m i n n e v i e l ä v a h v i s t a v a t, v a i k k a K y r ö n e t e l ä p u o l e l t a o n k i n t a r j o n a r i k a s m ä ä r ä paralleeleja k u t e n L a p p i L a p i j o k i, E u r a ~ E u r a b o a m i n n e, K o k e - m ä k i ~ K o k e m s a a r i, K u m o ~ K u u m i n a i n e n, K u m o ~ K u m b o o a, H v i t t i s ~ H v i t t i s b o f j ä r d, S a s t a m a l a ~ S a s t m o l a ja p o h j o i s p u o l e l ta i k i v a n h a n i m i y h t e y s B i r k a l a ~ B i r k a l a b o a. E s i t t ä m ä i m m e K y r ö - n i m i e n p e i t t ä m ä n a l u e e n m o l e m m i n p u o l i n t a v a t t a v i a a n a l o g i o i t a v a s t a a n k a t s o t t u n a j ä ä e p ä i l y s, e t t ä H ä m e e n k y r ö j a P o h j a n m a a n K y r ö, K y r o b o a m i n n e e i v ä t olisi v a n h a s s a, elimellisessä y h t e y d e s s ä k e s k e n ä ä n, j o i t s e s s ä ä n t a v a t t o m a n h e i k o l l e pohjalle. J a j o s o t t a a h u o m i o o n, e t t ä v e s i t i e t K y r ö - n i m i e n p i i r t ä m ä l l ä alueella o v a t a i n a - k i n suunnilleen y h t ä edulliset k u i n sen m o l e m m i l l a s i v u s t o i l l a j a e t t ä» K y r ö n k a n g a s» n i m e n o m a a n P o h j a n m a a n K y r ö ö n k u l j e t t a e s s a m u o d o s t a a m a a t i e n, j o l l a i s t a ei ole K y r ö a l u e e n s i v u s t o i l l a ja h a r - v o i s s a p a i k o i s s a m u u a l l a k a a n m a a s s a m m e t a r j o n a, n i i n t u l e e k y - s y m y k s e s s ä o l e v a n e p ä i l y k s e n asiallinen o n t t o u s e n t i s t ä ä n i l m e i s e m - m ä k s i. J a k u n P o h j a n m a a n historia, k u t e n esim. v a n h i n v e r o t u s - historia j a m a a n ilmeisesti i k i v a n h a hallinnollinen y h t e y s S a t a k u n n a n k a n s s a n i i n i k ä ä n r a t k a i s e v a s t i p u h u v a t P o h j a n m a a n K y r ö n j a Y l ä - S a - t a k u n n a n v a n h a n elimellisen y h t e y d e n p u o l e s t a, niin e i n ä h d ä k s e m m e k y s y m y k s e s s ä olevalle e p ä i l y k s e l l e j ä ä v ä h i n t ä k ä ä n r e a a l i s t a t u k e a. E r ä ä t m u u t k i n, k y l ä ä l a a j e m p a a a l u e t t a t a r k o i t t a v a t eteläp o h j a l a i s et n i m e t s a a v a t S a t a k u n n a n j a n i m e n o m a a n Y l ä - S a t a k u n a n V r t. J. R. A s p e l i n : K o k o e l m i a m u i n a i s t u t k i n n o n a l a l t a s J. R. A s p e l i n : K y r ö l ä i s e t. P o h j a n m a a I. T ä m ä o n p i t ä j ä n v a n h i n v i r a l l i n e n m m i. V r t. F i n l. M e d. U r k. I I I s. 0 ja Must. kirj. s. 55. V r t. n i m i e n y h d i s t ä m i s e e n n ä h d e n e s i t y s t. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s. 6 6.

56 56 Jalmari Jaakkola v a n h a s t a p a i k a n - j a h e n k i l ö n i m i s t ö s t ä r i i t t ä v ä n s e l i t y k s e n. N i i n p ä v e r r a t t a k o o n v a i h t e l u u n I l m a j o k i I l m o l a n i m i j u u r i a sellaissssa nimissä k u i n I l m a r i s, 540 I l m a r i s t h n, 5 5 ( n o m i n a t i i v i s t a I l m a - rinen), k y l ä, P i r k k a l a, I l m a r i s b y, k y l ä, L o i m a a, 540, v. 66 v a n - h a n a r a j a p a i k k a n a m a i n i t t u I l m o i t a r a n (Ilmoittaren?) j e r f v i j a p a r i a H ä m e e n I l m o l a a. S a m o i n s a a t t a a v i i t a t a sellaisiin n e l j ä n n e s k u n t i a t a r k o i t t a v i i n p o h j a l a i s n i m i i n k u i n Y l i s t a r o j a A l a s t a r o ( j ä l k i m m ä i n e n m y ö s k y l ä n n i m e n ä L a p u a l l a ), j o i h i n o v a t v e r r a t t a v i s s a y l ä s a t a - k u n t a l a i s e t n i m e t T a r o, K y r ö, I k a a l i n e n, 5 5, j a t u n n e t u t j a v a n - 4 h a t A l a s t a r o j a Y l i s t a r o - n i m e t S a t a k u n n a s t a, m u i t a n i m i y h t ä l ä i - s y y k s i ä m a i n i t s e m a t t a. J o s edellä a n t a m a m m e n i m i a n a l y y s i k a t s o t a a n p ä ä p i i r t e i l t ä ä n o i k e a a n osuneeksi, niin a n t a a S u u p o h j a n v a n h i n p i t ä j ä - j a k y l ä - n i m i s t ö erikoisen m i e l e n k i i n t o i s t a a i n e h i s t o a v a n h i m p i e n t ä k ä l ä i s t e n asutusoloje n arvioimiseen. N i i n p ä n ä k y y, e t t ä S u u p o h j a n erikoisin n i m i s t ö j a v a r s i n k i n s e osa siitä, jolla o n i l m e i n e n y h t e y s v a n h a n y l ä s a t a k u n t a l a i s e n h e n k i l ö - n i m i s t ö n k a n s s a s u u r i n p i i r t e in o s u u j u u r i sille alueelle, j o k a m y ö s k i n arkeologisesti o s o i t t a u t u u e t e l ä p o h j a l a i s en k u l t t u u r i n v a r s i n a i s e k s i k e s k u s k o h d a k s i. J o t ä m ä s e i k k a v i i t t a a siihen, e t t ä k y s y m y k s e s s ä o n v a r s i n v a n h a k u l t t u u r i v a i k u t u s. J a s a m a a n s u u n t a a n p u h u u s e k i n asianlaita, e t t ä S u u p o h j a n k y l ä n i m i s t ö e i v i i t t a a v a i n H ä m e e n - k y r ö ö n e i k ä l ä h i n n ä sen pohjoisiin k y l i i n, v a a n v o i m a k k a a s t i t ä m ä n eteläosiin y n n ä l ä h i m p ä ä n r i n t a m a a h a n. T ä l l a i n e n a s i a n t i l a e i n ä e t ole v a i k e u d e t t a y m m ä r r e t t ä v i s s ä m u u t e n k u i n e d e l l y t t ä m ä l l ä, e t t ä S u u p o h j a n v a n h i n s u o m a l a i n e n n i m i s t ö o n s y n t y n y t a i k a a n, jolloin K y r ö s j ä r v e n v e s i s t ö v a r s i e n a s u t u s e i v i e l ä s a a n u t a i k a a n p o h - joiseen s u u n t a u t u v a n v e s i t i e n j a eräintressien k a t k e a m i s t a. E t t ä k a u k o - j a asutusintressit, j o i s t a S u u p o h j a l l e j a Y l ä - S a t a k u n n a l l e niin h u o m a t t a v a n s u u ri y h t e i n e n n i m i s t ö k e r t o o, k a u k a i s e e n p o h j a a n t u l i v a t K y r ö n eräreitillä a l u k s i erikoisen v o i m a k k a a s t i e t u a l a l l e, s a a lisäksi m i t ä v a i v a t t o m i m m a n m a a n t i e t e e l l i s en s e l i t y k s e n P o h j a n - lahdelle p y r k i m i s e s t ä. S a m a l l a k u n edellä a n n e t u n e s i t y k s e n m u k a a n K y r ö s j ä r v e n r a n t o j e n a s u t u k s e l l i n e n» t u k k e u t u m i n e n» o s o i t t a u t u u s e k u n d ä ä r i - V a l t. a r k. N r o 9 0. V a l t. a r k. N r o N i m i o n m i e l e n k i i n t o i n e n s e k ä s e n j o h d o s t a, e t t ä s e n n o j a l l a v o i d a a n t o d e t a y l ä s a t a k u n t a l a i n e n n i m i v a i h t e l u I l m a ~ I l m o i s a m o i n k u i n m a h d o l l i s e n - t a r - p ä ä t - t e e n s ä p u o l e s t a. M a a n m i t t. h a l i. a r k. 4 V a l t. a r k. N r o 95.

57 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 57 seksi i l m i ö k s i, k i i n t y y m i e l e n k i i n t o erikoisen v o i m a k k a a s t i siihen s u o m a l a i s e e n a s u t u s k e r ä ä n, j o k a h a r m a a s s a m u i n a i s u u d e s s a m u o d o s - t u i S u u p o h j a a n K y r ö n j o e n varrelle. J a v a r s i n k i n t u n k e u t u u r a t k a i s - t a v a k s i k y s y m y s, m i n k ä l a i s e k s i t ä k ä l ä i s e n a r k e o l o g i s en l ö y t ö a i n e k - sen j a j u u r i sen r i k k a i m m a l l e i l m e n e m i s a l u e e l l e m u o d o s t u v a n, Y l ä - S a t a k u n n a s t a t u l e v a n a s u t u k s e n k e s k i n ä i n e n s u h d e o n k ä s i t e t t ä v ä. J o s e H ä m e e n k y r ö s t ä p ä i n t u l e v a m a s s a - a s u t u s, j o s t a S u u p o h - j a n j a Y l ä - S a t a k u n n a n n i m i s t ö n y h t e y s o n t o d i s t u k s e n a, s a a t t a a e p ä i l e m ä ä n s u o m a l a i s e n a i n e k s e n e r i k o i s t a v o i m a k k u u t t a siinä a l k u - peräisessä a s u j a m i s t o s s a, j o k a i t s e s t ä ä n o n j ä t t ä n y t r i k k a i m m a n a r k e o l o g i s e n a i n e k s e n K y r ö n j o e n varrelle, v a i k k a t o i s e l t a p u o l e n e i m i k ä ä n e s t ä n e o l e t t a m a s t a, e t t ä s u o m a l a i s t e n e n s i m m ä i s e t u r a n - u u r t a j a t y h t ä p i a n o v a t ajallisesti v o i n e e t s a a p u a K o k e m ä e n j o e n v a r s i l t a K y r ö j o e l l e k u i n H ä m e e n sisävesillekin. E n n e n k u i n e s i t ä m - m e k ä s i t y k s e m m e s u o m a l a i s a s u t u k s e n s u h t e e s t a e t e l ä p o h j a l a i s e e n m u i n a i s l ö y t ö a i n e h i s t o o n, o n selostus t ä k ä l ä i s e n esihistorian t u t k i - m u s t u l o k s i s t a s i k ä l i k u i n k y k e n e m m e sellaista a n t a m a a n v ä l t - t ä m ä t ö n. J o J. R. A s p e l i n, j o k a y l e e n s ä k in a r v i o i g e r m a a n i l a i s e n k u l t - t u u r i n v a i k u t u k s e n meillä v o i m a k k a a k s i, o n h u o m a n n u t E t e l ä - P o h - j a n m a a n r a u t a k a u d e n k u l t t u u r i n erikoiseksi j a v a r s i n k i n h u o m a t - t a v a s s a m ä ä r ä s s ä g o o t t i l a i s s ä v y i s e k s i. M i n k ä l a i s i i n k a n s a l l i s u u s - olojen a r v i o i n t i i n h ä n l ö y t ö a i n e k s e n nojalla j o h t u u, o n j o e d e l l ä l y h y e s t i t u l l u t h u o m a u t e t u k s i. Y k s i t y i s k o h t a i s i m m a n j a t a r k i m m a n k u v a n t ä s t ä m e r k i l l i s e s t ä k u l t t u u r i s t a o n k u i t e n k i n a n t a n u t A. H a c k m a n edellä m o n e s s a y h t e y - dessä m a i n i t u s s a t u t k i m u k s e s s a a n. T ä s s ä h ä n h u o m a t t a v a s t i r e t u š o i J. R. Aspelinin a n t a m a a k u v a a s a m o i n k u i n h ä n e n p ä ä t e l m i ä ä n t ä k ä - läisistä k a n s a l l i s u u s o l o i s t a. V ä e s t ö o n h ä n e n e s i t y k s e n s ä m u k a a n j o a i k a i s i n v o i n u t olla s u o m a l a i s g e r m a a n i l a i s t a s e k a v ä e s t ö ä, m i k ä sitt e m m i n y h ä s u u r e m m a s s a m ä ä r ä s s ä s u o m a l a i s t u u. Sen k y s y m y k s e n k a n n a l t a, j o t a m e t ä s s ä y h t e y d e s s ä k ä s i t t e l e m - m e, e i h u o m i o e r i k o i s e m m i n k i i n n y P o h j a n m a a n r a u t a k a u d e n v a n - h e m p a a n k a u t e e n, v a i k k a H a c k m a n i n e s i t y k s e n m u k a a n v a r m a germ a a n i n e n j a l ä h i n n ä S k a n d i n a v i a s t a p ä i n t u l e v a k u l t t u u r i v a i k u t u s j o tällöin o n t o d e t t a v i s s a. S i t ä s u u r e m p a a m i e l e n k i i n t o a s i t ä v a s t o i n ansaitsee s e k e h i t y s, j o k a t ä ä l l ä t a p a h t u u l ä h i m p i n ä E t e l ä - P o h j a n - m a a n lopullista s u o m a l a i s t u m i s t a e d e l t ä v i n ä v u o s i s a t o i n a. J a k u n V r t. e d. t ä s t ä a n n. e s i t y s t ä. A. H a c k m a n : D i e ä l t e r e E i s e n z e i t i n F i n n l a n d s. 5.

58 58 Jalmari Jaakkola s e k ä A s p e l i n e t t ä H a c k m a n k a t s o v a t n. v. 700 h u o m a t t a v a k s i k ä ä n n e - k o h d a k s i, t u l e v a t k y s y m y k s e s s ä o l e v a a t a r k o i t u s t a m m e v a r t e n läh i n n ä j u u r i k u u d e s j a s e i t s e m ä s v u o s i s a t a k y s y m y k s e e n. J a j u u r i t ä n ä a i k a n a o s o i t t a u t u u eteläinen P o h j a n m a a v a r s i n r i k k a a k s i l ö y t ö - a l u e e k s e m m e. V a i k k a t ä m ä n a j a n l ö y d ö t m a a s s a m m e y l e e n s ä k i n o s o i t t a v a t»suhteellisen h y v ä ä t o i m e e n t u l o a»»koskee t ä m ä e t u - p ä ä s s ä P o h j a n m a a n k u l t t u u r i k e s k u k s i a, joissa j a l o j e n metalliesin e i d e n s e k ä h o p e o i t u j e n j a k u l l a t t u j e n k o r i s t e i d e n l u k u m ä ä r ä o n s u u - r e m p i k u i n V a r s i n a i s - S u o m e s s a j a S a t a k u n n a s s a». M u o d o l t a a n k i n o v a t n e erikoisen h u o m a t t a v i a j a v a r s i n k i n k a l l i i m m a t s k a n d i n a v i - l a i s t y y p p i s i ä. S a m o i n v i i t t a a v a t aseet S k a n d i n a v i a a n. Ja v a r - s i n k i n o n eteläisen S k a n d i n a v i a n v a i k u t u s h u o m a t t a v a. N i i n p ä u s e i s t a s e k ä P o h j a n m a a l l a e t t ä V a r s i n a i s - S u o m e s s a o l e v i s t a l ö y t ö - p a i k o i s t a t u n n e t u i l l a n. s. s i l m u k a n - t a h i l o h i k ä ä r m e n m u o t o i s i l l a soijilla o n läheisiä v a s t i n e i t a S k a n d i n a v i a s s a j a e t e n k i n G o t l a n n i s s a, Ö l a n n i s sa ja B o r n h o l m i s s a. P o h j a n m a a l a i s i a s o l i d u s l ö y t ö j ä k o s k e - v a s s a t u t k i m u k s e s s a k a t s o o H a c k m a n t o d e n n ä k ö i s e k s i, e t t ä niiden l ä h t ö p a i k k a on G o t l a n t i,»joka 6 ja 7 v u o s i s a d a l l a oli v i l k k a a s s a y h t e y d e s s ä S v e a n m a a n j a N o r l a n n i n, v ä h e m m ä s s ä m ä ä r ä s s ä m y ö s S u o m e n kanssa». E r ä ä s s ä y h t e y d e s s ä lausuu H a c k m a n lisäksi,»että toisissa P o h j a n m a a n h a u t o j e n koriste-esineissä i l m e n e v ä t erikoiset g o t l a n t i l a i s e t piirteet, j o t k a t o d e n n ä k ö i s e s t i j o h t u v a t P o h j a n m a a n j a t ä m ä n silloin r i k k a a n j a k u k o i s t a v a n s a a r e n v ä l i l l ä v a l l i n n e i s t a s u o r a n a i s i s t a suhteista». 4 M u i n a i s t u t k i m u k s e n t a r j o a m i e n t u l o s t e n p e r u s t e e l la v o i t a n e e siis E t e l ä - P o h j a n m a a t a p i t ä ä y h t e n ä t ä r k e i m m i s t ä m a a m m e t ä l l ö i - sistä t a l o u d e l l i s i s t a k e s k u k s i s t a j a j o p a suhteellisesti k a i k k e i n r i k - k a i m p a n a niistä. J a k i e l t ä m ä t t ä h u o m a t t a v a t o s i a s i a o n, e t t ä etelär u o t s a l a i n e n j a l ä h i n n ä g o t l a n t i l a i n e n v a i k u t u s t ä ä l l ä o n niin s e l v ä, e t t e i m i t ä ä n v ä l i k ä s i ä ole t a r v i s e d e l l y t t ä ä. M u t t a j o s s u o r a n a i s e t s u h t e e t o v a t v a l l i n n e e t eteläisen R u o t s i n, l ä h i n n ä G o t l a n n i n j a P o h j a n m a a n v ä l i l l ä, niin o n k a u p p a s u h t e i d e n y l l ä p i t o t u s k i n o l l u t m a h d o l l i n e n i l m a n k a u p p a k o l o n i a a t a i a i n a k i n v a k i n a i s i a k a u p p a - reitin y l l ä p i t ä j i ä. J a k u n m y ö s k i n j u u r i P o h j a n l a h d e l l a j a t o d i s - 5 A. H a c k m a n : E s i h i s t o r i a l l i s e t l ö y d ö t. S u o m e n K a r t a s t o o n N : o 50,, 5 k u u l u v a t e k s t i s A. H a c k m a n : e d. m a i n. t u t k. s. 6. A. H a c k m a n : S u o m e n s o l i d u s l ö y d ö t. H i s t. A i k a k. 9 s A. H a c k m a n : v i i m. m a i n. t u t k. S u o m e n K a r t a s t o s s a N i m i o n i l m e i s e s t i e s i i n t y n y t R a u m a n s e u d u n m e r i m i e s k i e l e s s ä, j o n k a e d u s - t a j a n a M a r t t i - h e r r a t u n t e e s e n m u o d o s s a W i o l a i s e t. M e r k i l l i s e n ä t o s i a s i a n a v o i d a a n

59 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 59 t e t t a v a s t i a i n a P o h j a n m a a l l e asti, s. o. niin k a u a s k u i n v ä l i t t ö m ä t esihistorialliset k a u p p a s u h t e e t k i n u l o t t u v a t, e t e l ä r u o t s a l a i s i s ta j a l ä h i n n ä g o t l a n t i l a i s i s t a o n k ä y t e t t y k o t o i s t a v o j o l a i s e t n i m i - t y s t ä j a n ä i d e n l ä h t ö k o h t a n a n i m i t y s t ä V o j o n m a a, m i t k ä n i m i t y k - s e t j o siitä p ä ä t t ä e n, e t t ä V o j o n m a a n v a s t i n e e n a V i r o s s a o n O j u m a a, o v a t i k i v a n h o j a, niin o n m e i l l ä k i e l e n k i n alalla m i e l e n k i i n t o i n e n p a r a l l e e l i t o d i s t u s s a m a i s e s t a P o h j a n m a a l l e a s t i u l o t t u v a s t a k a u p p a - v i r r a s t a, j o s t a E t e l ä - P o h j a n m a a n m u i n a i s l ö y t ö s u h t e e t o v a t niin k a u n o p u h e i s e n a t o d i s t e e n a. L i s ä k s i v o j o l a i s n i m i n ä h d ä k s e m m e r a t - k a i s e e k y s y m y k s e n siitä, k u t k a P o h j a n l a h d e n j a eteläisen R u o t s i n, l ä h i n n ä G o t l a n n i n v ä l i s t ä k a u p p a a o v a t p i t ä n e e t yllä. S a m o i n k u i n P o h j a n m a a n m u i n a i s l ö y d ö t v i i t t a a v a t v ä l i t t ö m i i n suhteisiin eteläis e n R u o t s i n j a l ä h i n n ä G o t l a n n i n k a n s s a, o n n ä h d ä k s e m m e m y ö s k i n P o h j a n l a h d e n r a n t a m i l l a j a l ä h i n n ä j u u r i pohjoisessa t u t u i l l e v o j o - laisille a n n e t t u s u o m a l a i n e n n i m i t u l k i t t a v i s s a v a i n siten, e t t ä s e t a r k o i t t a a e d e l l ä m a i n i t t u j e n a l u e i d en a s u k k a i t a itseänsä j a n i m e n - o m a a n m i k ä l i v o i p ä ä t t ä ä siitä, e t t ä v o j o l a i s e t j a k a u p p a t a v a l l a t a i t o i s e l l a a i n a e s i i n t y v ä t k i i n t e ä s s ä y h t e y d e s s ä k e s k e n ä n s ä s i k ä - läisiä k a u p p i a i t a. M i t ä m a h d o t o n t a n ä i n ollen olisi siinä, e t t ä n ä i t ä v o j o l a i s i a k i i n t y i m a a h a n j a l ä h i n n ä j u u r i sille alueelle, j o t a edellä eri s y i n o l e m m e e d e l l y t t ä n e e t t ä m ä n v a n h a n k a u p a n j a v o j o - n i m i - p e s ä n k e s k u s k o h d a k s i? J a k a u p u n k i e n p u u t t e e s s a t u n t u u t ä l l a i n e n m a a h a n k i i n t y m i n e n niinä k a u k a i s i n a a i k o i n a, j o i s t a n y t o n p u h e t t a, y h t ä luonnolliselta k u i n m y ö h e m m i n s a k s a l a i s k a u p p i a i d e n k i i n t y - m i n e n K o k e m ä e n j o e n l a a k s o o n. J a j o s k a n s a keskiajalla. K o k e m ä e n - j o e n l a a k s o s s a u n o h t a e n s a k s a l a i s t e n persoonalliset n i m e t a l k o i k a t - k u i t e n k i n m a i n i t a, e t t ä s a n a n ä y t t ä ä o l l e e n, s i i t ä m o n e s t a y h t e y d e s t ä p ä ä t t ä e n, j o s s a s e e s i i n t y y p o h j a n m a a l a i s e l l a L j u n g i T u o m a a n p o j a l l a, e r i k o i s e n t u t t u j u u r i P o h j a n - m a a l l a. E t t ä V o j o - s a n a n» l ö y t ö m u o d o t» t ä t e n o v a t m o n i p u o l i s i m m a t j a r i k k a i m m a t s i e l l ä, m i s s ä m u i n a i s t u t k i m u s k i n o s o i t t a a v o j o l a i s - k u l t t u u r i n m e i d ä n m a a s s a m m e r i k k a i m m a k s i j a e r i k o i s i m m a k s i, o n t u s k i n s e l i t e t t ä v i s s ä s a t t u m a k s i. M e r k i l l i s t ä m y ö s k i n o n, e t t ä V o j o n m a a o n t u n n e t t u v a i n L j u n g i T u o m a a n p o j a l l a, s. o. P o h j a n - m a a l l a. V o j o - s a n a n i k i v a n h u u s P o h j a n m a a l l a t u l e e t ä t e n h y v i n t o d e n n ä k ö i s e k s i. E t t ä a i n a k i n V o j o n m a a l l a o n j a j u u r i v o j o l a i s m u i s t o i s t a r i k k a a l l a P o h j a n - m a a l l a G o t l a n t i a l a a j e m p i m e r k i t y s, o n i l m e i s t ä. N i m e n m y ö h e m p i m u u t t u m i n e n e t e l ä r u o t s a l a i s t a k u l t t u u r i a p a r h a i n e d u s t a v i a g o t l a n t i l a i s i a t a r k o i t t a v a k s i o n t o i - s a a l t a k u i t e n k i n h y v i n l u o n n o l l i n e n. V r t. v o j o l a i s k y s y m y k s e n k ä s i t t e l y s s ä p r o f. J o o s. J. M i k k o l a n k ä s i t y s t ä : S u o - m a l a i s e n T i e d e a k a t e m i a n E s i t e l m ä t j a p ö y t ä k i r j a t s., H e i k k i O j a n s u u n a r t i k - k e l e i t a t u t k. S u o m e n k i e l e n t u t k i m u k s e n t y ö m a a l t a ss j a S u o m a l a i s t a p a i - k a n n i m i t u t k. ss V r t. n i m e n ä ä n n e s u h t e i s i i n n ä h d e n M i k k o l a n j a O j a n s u u n s e l i t y k s i ä e d. m a i n. t u t k.

60 6o Jalmari Jaakkola soa h e i t ä k o l l e k t i i v i s e l t a n ä k ö k a n n a l t a, k ä s i t t ä e n p i a n»saksa»-sanan k a u p p i a a n v a s t i n e e k s i j a k ä y t t ä e n»saksojen» t i l u k s i s t a»saksa»-nimeä j a h e i d ä n k a u p p a p a i k o i s t a a n n i m e ä»saksan kivi», n i i n m i k ä e s t ä ä o l e t t a m a s t a, e t t ä «myöskin S u o m e n j a l ä h i n n ä P o h j a n m a a n v o j o l a i s i a p a n e m a t t a p a i n o a h e i d ä n persoonallisiin n i m i i n s ä a l e t t i i n k a t s o a erilliseksi j a k o l l e k t i i v i s e k s i k o k o n a i s u u d e k s i, jolle j o k i n erik o i n e n n i m i k i n j a luonnollisiin m m t ä l l ö i n k a u p i n m e r k i t y k s e n s a a - v u t t a n e e n»vojolaisen» l.»vojolaisten» n i m e s t ä m u o d o s t e t t u l y h e n - n y s n i m i j a l ä h i n n ä j u u r i v a n h a s s a k i e l e s s ä m m e t a v a t t a v a m u i n a i s - p o h j a l a i n e n v o j o - n i m i sopi. K u t e n, läheisen k a u p p a h i s t o r i a l l i s e n p a r a l - leelin o t t a a k s e m m e, S a k s a k ä s i t e t t i i n s e k ä m a a n n i m e k s i e t t ä m y ö s a p p e l l a t i i v i s e n a s a k s a l a i s e n m e r k i t y k s e s s ä, o n m y ö s k i n v o j o n i m e ä v o i t u v a r s i n k i n v a p a a s s a runokielessä k ä y t t ä ä s e k ä a l u e t t a l. k a n - s a l l i s u u t ta m e r k i t s e v ä n ä s. o.»vuojolaisen» l. g o t l a n t i l a i s en e t t ä Vuojolaisen l.»kaupin» m e r k i t y k s e s s ä. Ja v o j o - n i m i t y k s e s t ä j o m - m a s s a k u m m a s s a m e r k i t y k s e s s ä e i a s k e l e n ä ä, v a r s i n k a a n r u n o - kielessä ole p i t k ä k o t o i s e e n V u o j o l a - l. Vuorela-nimeän. J o m - m a s s a k u m m a s s a h ä i s t ä m e r k i t y k s i s t ä m u t t a s i t ä v a s t o i n t u s k i n G o t l a n n i n m e r k i t y k s e s s ä v o i t a n e e p a r h a i n selittää m y ö s k i n sellaiset prof. K r o h n i n e d e l l y t t ä m ä t s a n a t k u i n V u o j a n v ä k i, V u o j a n pursi, ja m a h d o l l i s e s ti v u o j o n k i v i. L ä h i n n ä p o h j a l a i s e t n i m i t y k s e t v o j o l a i s e t, V o i o n m a a, j o k a edell y t t ä ä l ä h t ö a s u a V o j o y n n ä t ä m ä n runollinen j o h d a n n a i s m u o t o V u o j o l a j o h t a v a t k i e l t ä m ä t t ä m e i t ä e t s i m ä t t ä s a m a n l a i s e n P o h j a n - l a h d e n r a n n a n, l ä h i n n ä P o h j a n m a a n, j a E t e l ä - R u o t s i n, v a r s i n - k i n G o t l a n n i n, v ä l i s en k a u p p a y h t e y d e n o l e t t a m i s e e n k u i n v a n h e m - m a n r a u t a k a u d e n n u o r e m m a n j a k s o n e t e l ä p o h j a l a i s e t m u i n a i s l ö y - d ö t k i n. J a e t t ä I t ä m e r e n s u u r i m m a s t a k a u p p a k e s k u k s e s t a l ä h t e n e e t vojolaiset, s i i n ä k i n t a p a u k s e s s a, e t t ä h e e i v ä t olisi olleet E t e l ä - P o h - j a n m a a l l a l u k u m ä ä r ä l t ä ä n p e r i n v o i m a k a s aines, o v a t siellä k a u a n j a v o i m a k k a a s t i p i t ä n e e t p u o l i a n s a s a m o i n k u i n v o i n e e t j a s i k ä - V r t. V o j o n m a a n j a V u o j o l a n y h d i s t ä m i s e s t ä K. G r o t e n f e l t i n p e r u s t a v a a a r t i k k e l i a. H i s t. A r k. X X ss E t t ä s i t ä p a i t s i V o j o n m a a s t a o l i s i m u o d o s t e t t u t o i n e n -la p ä ä t t e i n e n n i m i, e i l i e n e h e l p o s t i a n a l o g i o i l l a o s o i t e t t a v i s s a, j a n i m e n o m a a n m a i t t e n n i m i s t ä k u t e n S a k s a, R u o t s i, T a n s k a, V e n ä j ä e i k ä y t e t t ä n e -la j o h d a n n a i s i a. S i t ä v a s t o i n o n m e i l l ä s e l l a i s i a m a h d o l l i s e s t i k a n s a l l i s u u t t a t a r k o i t t a v i a k o t o i s i a n i m i ä k u i n R u o t s a l a ( v r t. r u o t s a l a i n e n ), T a n s k i l a, m u t t a e i k o s k a a n a s i a n o m a i s t e n m a i d e n t a i a l u e i d e n v a p a i n a t o i s i n t o n i m i n ä. E d e l l y t y k s e l l ä, e t t ä t ä k ä l ä i s e n» V u o j o - laisen» e l i» v u o j o n» a s u i n p a i k k a a s i t ä v a s t o i n v o i t i i n n i m i t t ä ä V u o j o l a k s i, e i ole t ä l l a i - s i a a n a l o g i a - v a i k e u k s i a. K a a r l e K r o h n : K a l e v a l a n k y s y m y k s i ä I I ss. 4, 6 6. K. G r o t e n f e l t. e d 4 m a i n. a r t.

61 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 6 Iäisistä l ö y d ö i s t ä p ä ä t t ä e n n ä y t e l l e e t meikäläisiin oloihin n ä h d e n r u h t i n a a l l i s t a o s a a j a siten a n t a n e e t Vuojolaiselle, h e i d ä n r i k k a i l l e naisilleen y n n ä heidän s y m b o l i s e s t i j a k o l l e k t i i v i s e s t i k ä s i t e t y l l e Vuojolalleen erikoisen y l i m y k s e l l i s e n m a h t a v u u d e n j a r i k k a u d e n loisteen, o n n ä h d ä k s e m m e h e l p o s t i y m m ä r r e t t ä v ä ä. S i k ä l i k u i n edellä a n t a m a m m e k u v a E t e l ä - P o h j a n m a a n v a n - h e m m a n r a u t a k a u d e n n u o r e m m a s t a j a k s o s t a j a k ä s i t y k s e m m e n. s. v o j o l a i s i s t a o n o i k e a a n o s u n u t, t u l e e t ä m ä n k u l t t u u r i k a u d e n s u h d e siihen a i k a a n, j o t a E t e l ä - P o h j a n m a a n v a n h a k y l ä n i m i s t ö e d u s t a a, v e r r a t t a i n s e l v ä k s i j a y k s i n k e r t a i s e k s i. R i k a s j a sen v u o k s i erikoisen h o u k u t t e l e v a e t e l ä s t ä j a m e r i t s e t u l l u t v i e r a s m a i n e n j a l ä h i n n ä eteläruotsalais-vojolainen k u l t t u u r i j a k a u p p a v i r t a o n t ä ä l l ä t a v a n n u t sisäm a a s t a j a m a i t s e t u l e v a n k a u p a n j a e r ä n k ä y n n i n j a n i i t ä s e u r a a v a n a l i t u i s e e n t i h e n e v ä n a s u t u k s e n j a j o u t u n u t v o i m a k k a a s e e n intressij a m i k s e i l o p u l t a k a n s a l l i s t e n k i n v a s t a k o h t i e n y l l ä p i t ä m ä ä n t a i s t e - l u u n sen k a n s s a. M i t e n t ä m ä t a i s t e l u v o j o l a i s - j a»kyröläis»intressien v ä l i l l ä l o p u l l a p ä ä t t y y, n ä k y y s e l v ä s t i s e k ä v a n h a n k u l t t u u r i s e u d u n s u o m a l a i s e s t a p a i k a n n i m i s t ö s t ä, e t t ä itse a r k e o l o g i s e s t a l ö y t ö a i n e k - sesta. T ä m ä t u l e e n ä e t, k u t e n H a c k m a n o n o s o i t t a n u t, l o p u l t a selv ä s t i suomalaisluonteiseksi. T a i s t e l u t o i s a a l t a K y r ö s j ä r v e n l a s k u r e i t i n s u u n s e u d u i l t a t u l l e e n s u o m a l a i s e n a s u j a m i s t o n j a t o i s t a t i e t ä S u u p o h j a a n t u l l e e n e t u p ä ä s s ä g o o t t i l a i s e n j a l ä h i n n ä e h k ä g o t l a n t i l a i s en k o l o n i a n v ä l i l l ä p a l a u t t a a e t s i m ä t t ä m i e l e e n K a l e v a l a s t a t u n n e t u n v o i m a k k a a n j a ilmeisesti p i t k ä a i k a i s e n v a s t a k o h d a n K a l e v a l a n j a P o h j o l a n v ä l i l l ä. J a jos P o h j o l a n t i l a l l a k u t e n prof. K r o h n on t e h n y t t o d e n n ä k ö i s e k s i o n a l k u a a n o l l u t V u o j o l. V u o j o l a, j o t a v u o r o s t a a n o n v a i k e a t a erott a a g o o t t i l a i s t a k u l t t u u r i a m e i d ä n m a a s s a p a r h a i n e d u s t a v i s t a v o j o - laisista l. l ä h i n n ä g o t l a n t i l a i s i s t a, niin on, siinä t a p a u k s e s s a, e t t ä edellä k ä s i t t e l e m ä m m e E t e l ä - P o h j a n m a a n s u o m a l a i n e n v ä e s t ö v o i - d a a n o s o i t t a a K a l e v a l a n r i n t a m a i l t a tulleeksi, t ä m ä n t a i s t e l u v a n h a a P o h j a n m a a n v u o j o l a i s k u l t t u u r i a v a s t a a n m i t ä luonnollisin. Merkillisenä t o s i a s i a n a v o i d a a n k i n t o d e t a, e t t ä s e alue, jolla a i k a i s e m m i n olen o s o i t t a n u t K a l e v a l a n p ä ä s a n k a r i e n n i m i s t ö n s i j a i t s e v a n j a j o t a s e n v u o k s i e h k ä v o i s i n i m i t t ä ä K a l e v a l a n r i n t a m a a k s i, o n j u u r i E t t ä h e h a r v a l u k u i s i n a k i n o v a t v o i n e e t h a l l i t a v e r r a t t a i n v o i m a k a s t a s u o m a - l a i s a s u t u s t a k i n j a p a i n a a s i i h e n k o r k e a n k u l t t u u r i n s a l e i m a n, e i o l e k a t s o t t a v a m a h - d o t t o m a k s i. V r t. t ä h ä n n ä h d e n k i r j o i t t a j a n e s i t e l m ä ä S u o m. K i r j. S e u r. k o k o u k s e s s a k e v. 9.

62 6 Jalmari Jaakkola sen y l ä s a t a k u n t a l a i s e n a l u e e n k e s k u k s e s s a, j o l t a K y r ö n j o e n v a r r e n v a n h i n k y l ä n i m i s t ö o n lähtöisin. M y ö s k i n m e r k i l l i n e n ja, s i k ä l i k u i n v o i d a a n p ä ä t t ä ä, k a i k e s t a n i m i e t y m o l o g i o i n n i s t a j a e h k ä p ä m y ö s runollisista v a i k u t u k s i s t a v a p a a p e r i n n ä i s t i e t o Y l ä - S a t a k u n n a s t a K y r ö j o e n l a a k s o o n t a p a h t u - n e e s t a k a u p p a - j a a s u t u s v i r t a u k s e s t a s a m o i n k u i n t ä m ä n v a i k u t u k - sesta pohjoisessa k ä v i j ö i h i n l i i t t y y elimellisellä t a v a l l a edellä t e h t y i - h i n p ä ä t e l m i i n. S a m a i n e n l a p p a l a i s t r a d i t s i o n i, j o n k a edellä o l e m m e o s o i t t a n e e t v i i t t a a v a n K y r ö n k a n k a a n länsipuoliseen, N ä r p i ö n seuduille t a p a h t u n e e s e e n k a u p a n - j a e r ä n k ä y n t i i n, t i e t ä ä m y ö s k i n k e r - t o a k a u p p a - j a a s u t u s v i r r a s t a sille P o h j a n l a h d e n rannikolle, j o l l a m u i s t i i n p a n o n aikoihin M u s t a s a a r i sijaitsi. E t t ä e r ä n k ä y n t i t ä n n e e i ole o l l u t P i r k k a l a n k a a n e r ä v e s i l t ä m a h d o t o n j a e t t ä p e r i n n ä i s t i e - t o j a k i n t ä h ä n s u u n t a a n o n o l e m a s s a, o n m y ö n n e t t ä v ä. M u t t a t ä s t ä h u o l i m a t t a v o i t a n e e k a t s o a v a r m a k s i, e t t ä p u h e e n a o l e v a k a u p p a - j a a s u t u s v i r t a o n pääasiallisesti j o h t u n u t M u s t a s a a r e l l e p ä i n j u u r i»kyrön» k a n g a s t a j a K y r ö n j o k e a p i t k i n. J a a i n a k i n p a h i m m a t e p ä i - l y k s e t t ä s s ä k o h d i n h a i h t u v a t, jos m u i s t a a, e t t ä l a p p a l a i s t r a d i t - sioni t i e t ä ä p u h e e n a o l e v a n l i i k e n t e e n t a p a h t u n e e n m e t s ä t i e t ä :... v a s t a m, q u a e T a v a s t i a e dicitur... p e n e t r a s se s y l v a m, jolla s a n o n t a t a v a l l a t u s k i n v o i d a a n t a r k o i t t a a m u u t a k u i n P o h j a n - m a a l l e j o h t a v a a k a n g a s t a j a n i m e n o m a a n sitä k a n k a a n l a i t a a, j o k a l ä h i n n ä j o h t i M u s t a s a a r e l l e p ä i n. Miltei s u u r i n t a m i e l e n k i i n t o a o n k u i t e n k i n o m i a a n h e r ä t t ä m ä ä n l a p p a l a i s t r a d i t s i o n in i l m o i t u s Y l ä - S a t a k u n n a n r i n t a m a i l t a l ä h t e - neiden p o h j a n k ä v i j ä i n t a v a t t o m a s t a r i k a s t u m i s e s t a. L a p p a l a i s e n p e r i m ä t i e d o n m u k a a n h e» h a n k k i v a t m o n i a k a u p p a t a v a r o i t a, t o i v a t n i i t ä v u o s i t t a i n m u k a n a a n j a t a r j o s i v a t m a a n m i e h i l l e e n. T ä s t ä l ä h - t i e n a l k o i v a t h e ihmeellisellä t a v a l l a upeilla l o i s t a v i l l a p u v u i l l a, m a u k k a a l l a ruualla, r i k k a u k s i l l a j a koristeilla niin, e t t ä t ä s t ä h e l p o s t i v o i t i i n p ä ä t t ä ä, e t t ä h e e l i v ä t y l t ä k y l l ä i s e s s ä h y v i n v o i n n i s s a». J o s t ä m ä n p e r i n n ä i s t i e d o n a s e t t a a edellä e s i t e t t y y n historialliseen t a u s - t a a n, niin o n sen sisällys t u l k i t t a v a siten, e t t ä t o i s a a l t a v i e r a a n k a u p p a v a l l a n k u k i s t u m i n e n, t o i s a a l t a r i k k a a n»pohjanperän» k a u - p a l l i n e n j a a s u t u k s e l l i n e n v a l t a u s t o i v a l t a a j i l l e e n s a m a n l a i s e n erik o i s e n h u o m a t t a v a n taloudellisen k u k o i s t u k s e n k u i n s a m o i l t a seud u i l t a l ä h t e v ä p i r k k a l a i s v a l t a u s m y ö h e m m ä n k a u p p a h i s t o r i a l l i s e n a j a n n. s.»pirkkalaisille» ja v a r h a i s e t n. s. l a p i n r e t k e t N o r j a n r i k k a u - V r t. t u t k i m u s t. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s.. V r t. e d. m a i n. t u t k. s. 7 5.

63 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 6 d e s t a a n k u u l u i l l e l a p i n k ä v i j ö i l l e. T a l o u d e l l i s e n e l ä m ä n p a i n o p i s t e o n t ä t e n ilmeisesti s i i r t y n y t v o j o l a i s k a u p a n t ä h ä n a s t i s e l t a p ä ä n ä y t - t ä m ö l t ä e t e l ä m m ä s K o k e m ä e n j o e n l a a k s o o n j a l ä h i n n ä y l i s e n S a t a - k u n n a n t a i»kalevalan» r i n t a m a a l l e. J a t ä k ä l ä i s t ä s u u r t a t a l o u d e l - lista n o u s u a seurasi m i t ä l u o n t a i s i m m i n m y ö s k i n v o i m a k a s h e n k i n e n n o u s u a i k a. T a i m i t ä o u t o a o n siinä, e t t ä j u u r i v a n h a l l a»kalevalan» rintaseuduilla a l e t t i i n ihaillen s u h t a u t u a l o i s t a v a a n, eteläisen»pohjan» v a l l o i t u k s e e n y n n ä sen t e o i l t a a n j a m a i n e e l t a a n t u t t u i h i n e d u s - t a j i i n j a e t t ä p o h j a n k ä v i j ä i n v a n h a l l a k o t i s e u d u l l a p i a n y k s i r u n o toisen j ä l k e e n a l k a a k e r t o a v a n h o i s t a k u u l u i s i s t a»sankareista», heid ä n t o i m i s t a a n j a e l ä m ä s t ä ä n, k u n n e s l o p u l t a a i n a k i n h u o m a t t a v i m - m a t p ä ä s ä i k e e t siihen r u n o u t e e n, j o k a v i i m e v u o s i s a d a l l a»kalevalan»- n i m i s e n ä p a n t i i n k o k o o n, o l i v a t s a a n e e t a l k u n s a? K a l e v a l a k u l t t u u - rin j a K a l e v a l a n r u n o j e n s y n t y t u l e e t ä t e n K y r ö n e r ä h i s t o r i an v a l o s s a t ä y d e l l e e n p e r u s t e l l u k s i j a niiden elimellinen y h t e y s v a n h i m m a n historiallisen e l ä m ä m m e k a n s s a e n t i s t ä ä n i l m e i s e m m ä k s i. J a m i k ä s e l i t t ä ä p a r e m m i n k u i n K a l e v a l a n.»kyrön» m i e s t e n lopullinen p ä ä s y P o h j a n l a h d e l l e sen u u d e n, k a u k a i s e e n P o h j a a n s u u n t a u t u v a n v a l - l o i t u s - j a v e r o i t u s r e t k e i l y n, j o t a k a i n u l a i s e t a i n a k i n j o 800-luvulla t ä ä l l ä p ä i n h a r j o i t t a v a t j a j o k a historiallisesti sopii niin v a i v a t t o - m a s t i h e i d ä n t ä h ä n a s t i s e n r e t k e i l y n s ä j a t k o k s i s a m a l l a k u i n s e m i t ä l u o n n o l l i s i m m i n, eräiden t o i s t e n i l m i ö i d e n ohella, j o i h i n m y ö h e m - m i n p a l a a m m e, t e k e e y m m ä r r e t t ä v ä k s i n ä i h i n a i k o i h i n t a p a h t u v a n eteläpohjalaisen l ö y t ö a i n e k s e n t a v a t t o m a n ohenemisen?

64 Liitteitä.. Eräluettelo v:lta 55 V a l t i o n a r k i s t o N : o 0 a. Thenne här Boken Lijder på Alle The Eriemarcker och utmarcker s o m beseedde o c k b e s a t t e äre h ä r u d i C u m ä G å r d z L ä ä n A n n o 5 5 s o m h w a r s o k n för sig I l e n g d e n w i d e r e förmeller. B I R C K A L A S O K N N. I t e m Oluff N a i s t e n m a t k a n haffuer e t t e r i e r w m v i d Vaskiuesi siöö l i g g i a n d i s 6 miill ifråå h a n s hema o c h f a n t z t h r b o o r w m h u i l c k a thesse e f f t b ö n d r b e s i t t i a s k o l a n e J ö n s O l u f s o n aff N a i s t e n m a t k a b y P e d r L o d w i i k E s k i l l M o r t h e n s o n aff T a k a h u c h t i s I t e m hele S i k o i e r f f u i b y haffuer t i l l h o p a e t t e r i e r w m v i d Parcku siöö l i g g i a n d i s 5 miill ifrå t h e r i s b y y o c k är t h e r b o o r w m h u i l c k a t h e s s e effterscriffne s k o l a b e s i t t i a. E r i c h L a r s s o n aff I l m a r i s b y T h o m a s I a c o b s o n aff K u s e n n i e m i E r i c h J ö r n s o n aff T o i j c k o l a b y I t e m K e r s t i n T o h l o p i l a b y haffuer e t t e r i e r w m v i d Kehelax siöö l i g g i a n d. 7 miill ifrå h e n n a s h e m a n o c k f a n t z t h e r e t t b o o r w m huilck i t h b e s i t t i a skall. L a r s s S i m o s o n aff S o r a m a l t b. r I t e m Michill P a r t t a o c k E r i c k E r i c k i l a b y h a f f u a e t t e r i e r w m t i l l h o p a v e d Palowesi träsk l i g g i a n d i s 8 miill ifro theris byy o c h är t h e r e t t h b o o r w m h u i l c k i t h b e s i t t i a s k a l l Oluff S a r f f u a n a

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92 9 Jalmari Jaakkola 4. E r ä n k ä v i j ä t vuonna 555. Valtionarkisto N;o 978. T h e s s e effter haffua v a r i d h h w a r d e r ' g e d d o r e t t u i s k a t t h n e till fiskeriidh v d i K M t t z erie- A n n o m a r c k e r o c h är o p b o r i d h aff 555

93

94

95

96

97 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri Erämaatalonpojat vuonna 56. V a l t i o n a r k i s t o N : o 4.

OSAKUNTA KOTISEUTUTUTKIMUKSIA PORVOOSSA JULKAISSUT

OSAKUNTA KOTISEUTUTUTKIMUKSIA PORVOOSSA JULKAISSUT S I S Ä L L Y S : Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri. Kirj. Jalmari Jaakkola Entisen Ulvilan pitäjän maatilat III. Kirj. Niilo J. Avellan 03 Piirteitä Lähteenojan rälssitilan vaiheista. Jälkipolvia

Lisätiedot

SATAKUNTA KOTISEUTUTUTKIMUKSIA V JULKAISSUT SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA PORVOOSSA WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖN KIRJAPAINOSSA PORVOOSSA 95 Jalmari Jaakkola. Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Kouvola Repovesikylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Kouvola Repovesikylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Kouvola Repovesikylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj / Karttaako Oy Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartat... 6 Tutkimusalueen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009 1 RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009 Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Fingrid OYj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen aika...

Lisätiedot

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 1 Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Sepänmaa Timo Jussila Tilaaja: Megatuuli Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 5 Liite museoviranomaisille:

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liite 2. Toimenpidealueiden kuvaukset

Liite 2. Toimenpidealueiden kuvaukset Liite 2. Toimenpidealueiden kuvaukset Toimenpidealue 1 kuuluu salmi/kannas-tyyppisiin tutkimusalueisiin ja alueen vesipinta-ala on 13,0 ha. Alue on osa isompaa merenlahtea (kuva 1). Suolapitoisuus oli

Lisätiedot

Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009

Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009 1 Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Plus arkkitehdit 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvia... 5 Kansikuva: rakennettavaa tonttialuetta,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013

Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 1 Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi 2011. Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Lappeenrannan Yritystila Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Laukaa Kirkkoranta Asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2013

Laukaa Kirkkoranta Asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Laukaa Kirkkoranta Asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot:... 2 Inventointi... 3 Valokuvia... 4

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN JÄRVIEN JA LAMPIEN NIMET. Jaakko Raunamaa (@helsinki.fi)

KIRKKONUMMEN JÄRVIEN JA LAMPIEN NIMET. Jaakko Raunamaa (@helsinki.fi) KIRKKONUMMEN JÄRVIEN JA LAMPIEN NIMET Jaakko Raunamaa (@helsinki.fi) MITÄ OVAT PAIKANNIMET? Syntyneet tarpeesta Kulttuuri- ja paikkasidonnaisia Suullista perinnettä ESIMERKIT NIMIEN ETYMOLOGIOINNISTA

Lisätiedot

Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Iisalmen kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Kiuruvesi Rantakylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2008

Kiuruvesi Rantakylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2008 1 Kiuruvesi Rantakylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2008 Timo Jussila Kustantaja: Kiuruveden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännökset... 4 KIURUVESI 60

Lisätiedot

15.08. Hämeenkyrö, järj. SPK/Kyröskosken Metsästysyhdistys ry. Kurssin joht. Paavo Heikkilä. Ilm. 10.08. mennessä Timo Pertta, p.

15.08. Hämeenkyrö, järj. SPK/Kyröskosken Metsästysyhdistys ry. Kurssin joht. Paavo Heikkilä. Ilm. 10.08. mennessä Timo Pertta, p. SATAKUNTA HIRV/KARH palkintotuomareiden peruskurssi 1.08. Kihniö, Järj. Satakunnan Pystykorvakerho/Mäkikylän Metsästäjät. Kurssin joht.paavo Heikkilä. Ilm 27.07. mennessä Kimmo Rintamäki, p.040-5442701

Lisätiedot

Uusikaarlepyy Värnamo II ja Smedsbacka asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Timo Sepänmaa

Uusikaarlepyy Värnamo II ja Smedsbacka asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Uusikaarlepyy Värnamo II ja Smedsbacka asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Uudenkaarlepyyn kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Pälkäne Laitikkala Katajan tilan Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Timo Jussila

Pälkäne Laitikkala Katajan tilan Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Timo Jussila 1 Pälkäne Laitikkala Katajan tilan Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot...

Lisätiedot

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi. Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila. * ~/J!f!lQ~!!!!~fl[

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi. Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila. * ~/J!f!lQ~!!!!~fl[ AILåA-lt OJ 3'-t'fl_:;"~c.. IZ. 2oC/ D M 1 RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009 Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila * ~/J!f!lQ~!!!!~fl[ ~ ARKEOLOGISET T UTKIMUKSET

Lisätiedot

Lapin lääni. Oulun lääni. Itä-Suomen lääni. Länsi-Suomen lääni. Etelä-Suomen lääni. Ahvenanmaa. Vantaa. Espoo. Kauniainen.

Lapin lääni. Oulun lääni. Itä-Suomen lääni. Länsi-Suomen lääni. Etelä-Suomen lääni. Ahvenanmaa. Vantaa. Espoo. Kauniainen. Koulun ympäristötieto 3 Karttakoe, koe 4 sivut 86 107 Oppilailla on esillä oppikirja. Suomen kartta on sivuilla 56 57. Nimi: pisteet: /24 Nähnyt: a. Nimeä Suomen läänit. b. Väritä kotiläänisi. Lapin lääni

Lisätiedot

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2007 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Taipaleenjärvi...

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila

Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila 1 Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Tilaaja: Ympäristösuunnittelu Oy / UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3

Lisätiedot

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Kartat...

Lisätiedot

Inkoo Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016

Inkoo Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016 1 Inkoo Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: Inkoon kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvia... 6 Alueen luoteisosan

Lisätiedot

Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Tilaaja: Ympäristösuunnittelu Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Arkistolähteet:...

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta inventoitavasta alueesta 4 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset 5 Kartta alueelle tehdyistä koekuopista 6 Valokuvat 7 Negatiiviluettelo

Lisätiedot

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 1 KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 Hannu Poutiainen, Hans-Peter Schulz, Timo Jussila Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartoitustyö...

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Riihimäki Herajoki 110 kv voimajohtoreitin välillä Karoliinan sähköasema - Herajoki muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa

Riihimäki Herajoki 110 kv voimajohtoreitin välillä Karoliinan sähköasema - Herajoki muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Riihimäki Herajoki 110 kv voimajohtoreitin välillä Karoliinan sähköasema - Herajoki muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Ramboll 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila 1 LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat...

Lisätiedot

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila * ~~I!Qf!!T!!.fll _L--..._ ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET ~ TAIDOLLA VUODESTA 1988 Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot....

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Parkano Vt. 3 parannusalue välillä Alaskylä vt. 23 liittymä muinaisjäännösinventointi 2011

Parkano Vt. 3 parannusalue välillä Alaskylä vt. 23 liittymä muinaisjäännösinventointi 2011 1 Parkano Vt. 3 parannusalue välillä Alaskylä vt. 23 liittymä muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Destia Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014

Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Tiina Vasko 2014 Satakunnan Museo SISÄLLYSLUETTELO Yleiskartat 2 kpl Arkisto ja rekisteritiedot Tiivistelmä 1.

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

e'cj'lzirf, rdo 21u/tCJ-~,tCU1

e'cj'lzirf, rdo 21u/tCJ-~,tCU1 e'cj'lzirf, rdo 21u/tCJ-~,tCU1 1

Lisätiedot

Tervetuloa Satakuntaan!

Tervetuloa Satakuntaan! Tervetuloa Satakuntaan! Yksi Suomen 18 maakunnasta Historiallinen maakunta, joka on mainittu ensi kerran vuonna 1331 Suomen tunnetuin historiallinen löytö hirvenpää 5000 eaa. löytyi Huittisista Sijaitsee

Lisätiedot

Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012

Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Imatran kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Hankasalmi Revontulen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2014

Hankasalmi Revontulen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Hankasalmi Revontulen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Lomakeskus Revontuli Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Kartat... 3 Inventointi... 5

Lisätiedot

ALAVUS Edesjärvien ja Patasalmen rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Edesjärvien ja Patasalmen rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Edesjärvien ja Patasalmen rantaosayleiskaava-alueiden uusien rakennuspaikkojen tarkastus 2005 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

Valkeakoski Jutikkalan itäpuolen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila

Valkeakoski Jutikkalan itäpuolen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila 1 Valkeakoski Jutikkalan itäpuolen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Valkeakosken kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Janakkala Kyöstilänharju ja Puurokorvenmäki muinaisjäännösinventointi 2011

Janakkala Kyöstilänharju ja Puurokorvenmäki muinaisjäännösinventointi 2011 1 Janakkala Kyöstilänharju ja Puurokorvenmäki muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Insinööritoimisto Matti Jokinen 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Kartat... 4

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Tampereen kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Vanha

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Hannu Poutiainen Tilaaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Tutkimus... 4 Havainnot ja yhteenveto...

Lisätiedot

Kauhajoki Suolakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014

Kauhajoki Suolakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 1 Kauhajoki Suolakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Tilaaja: Vöyrinkangas Wind Farm Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 4 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

L a u t t a s a a r i - S e u r a

L a u t t a s a a r i - S e u r a L a u t t a s a a r i - S e u r a ESITYS NIMISTÖNMUUTOKSIKSI LAUTTASAARESSA Lauttasaari-Seura ry. Lauttasaari-Seura esittää seuraavia nimistönmuutoksia Lauttasaaren alueella. Muutokset koskevat katuja,

Lisätiedot

Å,l3,d" Ir^,1 *'t ,J,\ ',.Å""'ir':l; 'J I YMPARISTOKESKUS

Å,l3,d Ir^,1 *'t ,J,\ ',.Å'ir':l; 'J I YMPARISTOKESKUS Riitta Debrunner PL 134/Tilitoimisto J.Syrjätie Ky 38701 Kankaanpää puh. 050-5736 777,02-5783 895 j uhani. syrj atie@ tilitoimistosyrj atie.fi 26.9.20t3 YMPARSTOKESKUS C)ikaisuvaatimus koskien Kankaanpään

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kolari 30 Hannukainen 2, kuvattu idästä

Kolari 30 Hannukainen 2, kuvattu idästä 14 Kolari 30 Hannukainen 2, kuvattu idästä 15 KOLARI 31 HANNUKAINEN 3 Kartta: 2714 10 x: 7495 17 y: 2498 95 z: 170 p: 7498 32 i: 3371 05 Kotivuori H 1988 inventointi Löydöt: Km 25311:5, palanutta luuta.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kauhajoki Suolakankaan tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2015

Kauhajoki Suolakankaan tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2015 1 Kauhajoki Suolakankaan tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2015 Timo Jussila Tilaaja: Vöyrinkangas Wind Farm Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 5 Perustiedot

Lisätiedot

YLÖJÄRVI Mettistön asemakaavalaajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015

YLÖJÄRVI Mettistön asemakaavalaajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 1 YLÖJÄRVI Mettistön asemakaavalaajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Timo Sepänmaa Ville Laakso Tilaaja: Ylöjärven kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Vanhoja

Lisätiedot

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 Uusikaupunki (895) Vohdensaari (472) Koivuranta 895-472-0007-0003 1 001 Talonpoikaistalo 002 Navetta 003 Sauna 004 Vaja Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevedet

Haja-asutuksen jätevedet Mitä tässä on? Itämeri-haasteen hajakuormitusseminaari, Turku 28.11.2011 - Petri Huovila ONGELMANA a) hajakuormitus = monta pistekuormittajaa, pellot ja metsät VAI b) suuret pistekuormittajat? - Helsinki,

Lisätiedot

Kylmäkoski Taipale Tarpianjoen sillan uusimishankkeen vaikutusalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Kylmäkoski Taipale Tarpianjoen sillan uusimishankkeen vaikutusalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Kylmäkoski Taipale Tarpianjoen sillan uusimishankkeen vaikutusalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Destia Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 5 Vanhat

Lisätiedot

Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998

Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998 Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998 Vuonna 1998 Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi keskittyi Änättijärven rantoihin. Kyseessä oli jatko vuonna 1987 alkaneelle inventointityölle.

Lisätiedot

Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016

Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016 1 Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhat

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kirkkonummi Hauklammen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016

Kirkkonummi Hauklammen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016 1 Kirkkonummi Hauklammen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: Jari Kajas ja Håkan Fagerström 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Vanhoja

Lisätiedot

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila 1 Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila Kustantaja: Vesilahden kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Vanha tielinja...

Lisätiedot

HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA

HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA 1. Suomusjärven kulttuuri PEPPI, JANNA, LOVIISA, MINNA 2. Kampakeraaminen kulttuuri JONNA, SALLA, ESSI, JUHANI 3. Vasarakirveskulttuuri (nuorakeraaminen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Firmaliiga Högbacka

Firmaliiga Högbacka Firmaliiga 16.5.2017 Högbacka Analyysi reittihärvelipiirrosten pohjalta A-rata 3-4: Pitkä väli, jossa oli useita eri reitinvalintavaihtoehtoja. Haasteita oli rastilta lähdössä ja toteutuksen sujuvuudessa.

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO 31.12.2008 Dnro 269/301/2008 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 928/720/2008 Lausuntopyyntö 18.11.2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio

Lisätiedot

TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2013 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Uusi rakennuspaikka 3. Rakennuspaikan kuvaus 4. Lepakot 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje Talot tonttien mukaisesti Laatu- ja ympäristöohje KIRKONVARKAUS Pursialasta lin Mikkeustasta k s e k Anttolasta Venesatama enk atu Rantareitti Jokaiselle Kirkonvarkauden asuntomessualueen osalle Suomi,

Lisätiedot

Reittiopas. Härkätie Hämeenlinnasta Turkuun. Rauno Huikari

Reittiopas. Härkätie Hämeenlinnasta Turkuun. Rauno Huikari Reittiopas Härkätie Hämeenlinnasta Turkuun Rauno Huikari Alkusanat Reittioppaan tarkoituksena on esittää ymmärrettävässä ja helposti luettavassa muodossa Hämeen Härkätien reitti valmistusajankohdan kartoilla.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Itä-Suomessa muikkuvuosiluokka 2015 keskitasoa heikompi, maan muissa osissa keskitason yläpuolella

Itä-Suomessa muikkuvuosiluokka 2015 keskitasoa heikompi, maan muissa osissa keskitason yläpuolella 1 Muikku 2015/2016 Yhteenveto muikkukantojen tilasta Itä-Suomessa muikkuvuosiluokka 2015 keskitasoa heikompi, maan muissa osissa keskitason yläpuolella Keväällä 2015 kuoriutuneista muikuista varttui keskimääräistä

Lisätiedot

Ikaalinen Sarkkila, tien 13139 parannusalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ikaalinen Sarkkila, tien 13139 parannusalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ikaalinen Sarkkila, tien 13139 parannusalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 4 Kuvia... 4 Muinaisjäännös...

Lisätiedot

Tervetuloa Satakuntaan!

Tervetuloa Satakuntaan! Tervetuloa Satakuntaan! Yksi Suomen 18 maakunnasta Historiallinen maakunta, joka on mainittu kirjallisessa lähteessä ensi kerran vuonna 1331 Suomen tunnetuin historiallinen löytö on Huittisten hirvenpää

Lisätiedot

Valkeakoski Lounaissuunnan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Valkeakoski Lounaissuunnan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Valkeakoski Lounaissuunnan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Valkeakosken kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 3 Havaintoja...

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot