Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri."

Transkriptio

1 J a l m a r i J a a k k o l a. Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri. I. K y s y m y s P o h j o i s - S a t a k u n n a n e r ä m a i s t a m u o d o s t a a k i e l t ä m ä t t ä v a r s i n o m a p e r ä i s e n l u v u n S a t a k u n n a n v a n h i n t a a s u t u s - j a k u l t t u u r i - historiaa. J a t ä m ä o m a p e r ä i s y y s j o h t u u e h d o t t o m i s t a, v i e l ä k i n selvästi t o d e t t a v i s t a maantieteellisistä j a asutuksellisist a tekijöistä. N i i n p ä v o i h e l p o s t i h a v a i t a, e t t ä K y r ö n alue maantieteellisessä suhteessa v e r r a t t a i n s e l v ä s t i eroaa m u i n a i s e n P i r k k a l a n m a h t a v a s t a j ä r v i a l u e e s t a. M u i n a i s e n P i r k k a l a n k e s k u k s e s t a v i e v ä t n ä e t v a l t a v a t v e s i r e i t it eri i l m a n s u u n t i i n a n t a e n t ä t e n sen eräteille j a v a r s i n k i n niille, j o t k a j o h t a v a t p o h j o i s t a k o h d e n, ilmeisen s u u r p i i r t e i s y y d e n, s e l v y y d e n j a y k s i v i i v a i s u u d e n. J a s e l v y y t t ä P i r k k a l a n j a K y r ö n erävesien välillä oli o m i a a n t e h o s t a m a a n sekin, e t t ä v a l t a v ä y l ä K y r ö n v e s i r e i t i l t ä, j o l t a p ä ä s y v ä h ä i s i ä v e s i ä m y ö t e n j a p i e n e m p i e n esteiden y l i N ä s i j ä r v e l l e j a sieltä p o h j o i s e e n p ä i n t o s i n e i ollut k o k o - n a a n s u l j e t t u, j o h t i, k u t e n t u n n e t t u a, K o k e m ä e n j o e l l e. S a m a n t a p a i n e n m a a n t i e t e e l l i n e n r a j a k u i n K y r ö n e r ä k u l t t u u - rilla s u u r i n piirtein k a t s o e n on m u i n a i s e n P i r k k a l a n eräreittiä, s. o. N ä s i j ä r v e n v e s i s t ö ä, v a s t a a n o n sillä m y ö s k i n länsi- t a i p a r e m m i n s a n o t t u n a lounaispuolella. E i t a r v i t s e n ä e t k u i n v i l k a i s t a k a r t t a a v o i d a k s e e n t o d e t a, e t t ä n. s. H ä m e e n k a n g a s m u o d o s t a a p i t k ä n H ä m e e n k y r ö s t ä K a n k a a n p ä ä h ä n a s t i u l o t t u v a n v e d e n j a k a j a n tois a a l t a k a n k a a n lounais- t o i s a a l t a sen koillispuolisten v e s i e n v ä l i l l ä. I t s e s t ä ä n s e l v ä ä n ä i n ollen o n k i n, e t t ä t ä s t ä s u u r e s t a h a r j u s t a a i k a n a, jolloin v e d e t s e k ä t e i n ä e t t ä riista-alueina o l i v a t p e r i n t ä r k e i t ä, t u l i m i t ä l u o n t a i s i n intressiraja. J o s l i s ä k s i t a r k a s t a a, m i s t ä v e s i s t ö - s y s t e e m i s t ä k ä s i n oli s a a t a v i s s a m ä ä r ä ä v ä m p i o t e itse k a n k a a s e e n, niin n ä k e e heti, e t t ä m a a n t i e t e e l l i s e s t i t ä l l a i n e n v a l t a u s oli p a l j o a V r t. t ä s s ä k o h d e n l ä h e m m i n t u t k i m u s t a m m e : P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s. 64. ja s e u r. f V r t. k a n k a a s t a, s e n s u u n n a s t a j a m u o d o s t a V. O k s a s e n a r t i k k e l i a : H ä m e e n k a n g a s. S a t a k u n t a I V ss.a Satakunta

2 Jalmari Jaakkola h e l p o m p a a K y r ö s j ä r v e n o s i t t a i n k a n k a a n s u u n t a a n j a v e r r a t t a i n l ä h e l t ä sitä k u l k e v i l t a v e s i l t ä k u i n p a l j o a k a u e m p a n a j a e p ä m u k a - v a m m i n s i j a i t s e v a n K o k e m ä e n j o e n r a n t a m a i l t a p ä i n. P u h e e n a o l e v a a s i a n l a i ta lienee m ä ä r ä n n y t k i n, e t t ä k a n g a s yleisessä t a j u n n a s s a ilmeisesti j o v a r h a i n o n l a s k e t t u»kyrön» puolelle. T ä l l a i s e e n k ä s i - t y k s e e n v i i t a n n e e esim. E u r a j o e n s e u d u l t a m e r k i t s e m ä m m e p u h e e n - t a p a :»On niin a u t i o k u i n K y r ö n kangas», niissä s e l v ä s t i» K y r ö n kangas» t a r k o i t t a a s a m a a k a n g a s t a, m i t ä kirjallisuudessa o n t o t u t t u n i m i t t ä m ä ä n H ä m e e n k a n k a a k s i. E t t ä t o i s a a l t a H ä m e e n k a n g a s, t o i s a a l t a N ä s i j ä r v e n v e s i s t ö m y ö h e m m i n k i n s ä i l y v ä t s u u r i n a intressirajoina, o n l u o n n o l l i s ta j o a s u t u s v i r r a n k a n n a l t a. K u n a s u t u s maantieteellisesti o n H ä m e e n - k a n k a a n j a N ä s i j ä r v e n väliselle alueelle v o i n u t t u l l a v a i n K y r ö s - j ä r v e n eteläpuolisesta K o k e m ä e n j o e n l a a k s o s t a, niin on i l m e i s t ä, e t t ä j o itse r i n t a m a a l l a o n a l k u a a n v o i n u t t a p a h t u a intressialueiden suurpiirteinen j a k o. E i n ä e t v o i a j a t e l l a m a h d o l l i s e k s i k a a n, e t t ä K y r ö s j ä r v e n v e s i s t ö ö n p y r k i v ä t o l i s i v a t v o i n e e t t u l l a t ä n n e v a i n k ä ä n t y ä k s e e n s i t t e m m i n H ä m e e n k a n k a a n y l i l ä n t e e n (lounaaseen) p ä i n t a i s e l v e m m ä n t i e n t a r j o n a ollessa p y r k i ä k s e e n y k s i n - o m a i s e s t i t a i e t u p ä ä s s ä t ä t ä t i e t ä N ä s i j ä r v e n v e s i s t ö ö n. J a v a i k k a asiain t i l a o s i t t a i n m u u t t u i k i n s e n j ä l k e en k u n K y r ö s j ä r v e n e t e l ä - p ä ä h ä n a s e t t u i v a k i n a i s t a a s u t u s t a, niin e i sikäläisen v ä e s t ö n suink a a n t a r v i n n u t e r ä t a r p e i d e n s a t y y d y t t ä m i s e k s i l ä h t e ä»merta e d e m - m ä k s i kalaan». Sillä oli n ä e t v a r m a a n j o itse K y r ö s j ä r v e l l ä j a s i i t ä l ä h t e v i l l ä eräreiteillä s i k s i r i i t t ä v ä t j a edulliset e r ä m a a t, e t t e i p i t - k i ä s y r j ä m a t k o j a p u o l e e n p a r e m m i n k u i n t o i s e e n k a a n v o i j ä r k e v ä s t i perustella. S i t ä p a i t s i o n s e l v ä ä, e t t ä H ä m e e n k y r ö n v a r h a i s i n a s u t u s e n e m m ä n t a i v ä h e m m ä n i t s e n ä i s t y t t y ä ä n k i n oli m a a n t i e t e e l l i - sesti suuresti r i i p p u v a i n e n v a n h o i s t a r i n t a m a i s t a a n. I t s e s t ä ä n selv ä ä lisäksi on, e t t ä s i k ä l i k u i n a s u t u s - j a e r ä n k ä y n t i h a r r a s t u s k a s v a a K y r ö s j ä r v e n reitillä, s a m a i n e n h a r r a s t u s v o i m i s t u u m y ö s k i n t o i s e l t a p u o l e n H ä m e e n k a n k a a n l ä n s i p u o l e l l a j a t o i s e l t a p u o l e n N ä s i j ä r v e n reitillä. J a t a k e e n a n ä i d e n intressiteiden v o i m a p e r ä i s e s t ä n a u t i n - n o s t a oli j o niiden rinta-alueiden a s u t u k s e l l i n e n v o i m a k k u u s. S e k ä i t ä i n e n osa Y l ä - S a t a k u n n a n r i n t a m a a t a, j o k a l ä h e m m i n t u n n e t a a n P i r k k a l a n nimellä, e t t ä l ä n t i n e n osa sitä o v a t n ä e t a s u t u k s e l l i s i l l a V r t. O m a M a a V (ens. p a i n. ) s. 7. J o s e s e i k k a, e t t ä K y r ö s j ä r v e n r e i t i n a s u t u s r a u t a k a u t e n a o n e l i m e l l i s e s s ä y h t e y d e s s ä e t e l ä ä n, k u n s i t ä v a s t o i n s e n p o h j o i s p u o l e l l a o n h i a t u s, o n t ä s t ä v a k u u t - t a v a n a t o d i s t e e n a. V r t. H a c k m a n : D i e ä l t e r e E i s e n z e i t i n F i n n l a n d, k a r t t a, y n n ä S u o m e n k a r t a s t o N : o 5 0.

3 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri voimasuhteillaan varmaan verrattain helposti voineet pitää eräreittinsä puhtaina saman ja elimellisen rintamaan keskuksesta lähteneistä e r ä n k ä v i j ö i s t ä j a u u t i s a s u j a m i s t o s t a. E r ä k o n f l i k t i n k y s y m y k s e s s ä olev i l l a s i v u s t o i l l a t e k i lisäksi m a h d o t t o m a k s i K y r ö s j ä r v e n reitin k ä y t - t ä j i e n s u u r e t m a a n t i e t e e l l i s e t e d u t pohjoisessa: heillä oli h a l l u s s a a n h u o m a t t a v a s t i s u o r e m p i erätie P o h j a n l a h d e l l e k u i n h e i d ä n l ä n t i - sillä j a itäisillä s i v u s t a n a a p u r e i l l a a n. I I. M i t e n suuressa m ä ä r ä s s ä K y r ö n e r ä n k ä y n t i o n m u o d o s t u n u t edellä k u v a t t u j e n m a a n t i e t e e l l i s t e n j a a s u t u k s e l l i s t e n e d e l l y t y s t e n m u k a i s e k s i, v o i d a a n h e l p o s t i t o d e t a v e r t a a m a l l a K y r ö n e r ä o m i s t u s t a j a - a s u t u s t a v a s t a a v i i n i l m i ö i h i n sen k u m m a l l a k i n s i v u s t a l l a. N i i n p ä o n k y r ö l ä i s i l lä m u i n a i s e n P i r k k a l a n eräreitillä v e r r a t t a i n h a r v o j a e r ä k a p p a l e i t a. 500-luvun eräluettelojen m u k a a n t a v a t a a n j ä l e m p ä n ä m a i n i t u i l l a K y r ö n k y l i l l ä s e u r a a v a t e r ä p a l s t a t : J u h t i m ä k i. Tapiolahti ( T a p i o l a x ), 5 7, R u o v e d e l l ä, J ä m i n g i n - selän koillispuol., l ä h. T a p i o n k y l ä ä j a t a l o a. R i i k a l a j a S a s s i. Visuvesi (Visu insiöö), 5 5, n y k. V i s u - v e d e l l ä, R u o v e d e l l ä. R i i k a l a. Leivuniemi? l. Lemminniemi (Leijuuniemi) 5 6 4, ( L e v u n i e m i, L e m m i n n i e m i ) 56, 567, l ä h. ed., t o d e n n ä k. V i r t a i n puolella. R i i k a l a. Jähdyspohja ( J ä h d y s p o h i a ), 564 = n y k. J ä h d y s p o h j a Virroilla. K i e r i k k a l a. Vaskivesi ( V a s k i v e s i ), 5 5 = n y k. V a s k i v e s i Virroilla. E t t ä edellä m a i n i t t u m ä ä r ä e r ä k a p p a l e i t a, j o i s t a lisäksi osa, k u t e n esim. J u h t i m ä e n n u o r e n e r ä k y l ä n e r ä k a p p a l e e s e e n n ä h d e n o n a s i a n l a i t a, s a a t t a a olla m y ö h ä i s i ä, m u o d o s t a a v a i n p i e n e n m u r t o - o s a n m u i n a i s e n P i r k k a l a n e r ä o m i s t u s t a j a - a s u t u s t a, o n h e l p o s t i t o d e t - t a v i s s a, jos v e r t a a sitä k o k o m u i n a i s e n P i r k k a l a n m a h t a v a a n, j o a i k a i s e m m i n k u v a a m a a m m e e r ä o m i s t u k s e e n. 4 N i i n i k ä ä n v o i d a a n t ä m ä n t a p a i s e s s a v e r t a i l u s s a h a v a i t a, e t t ä K y r ö n v a r m a s t i t o d e t t a - v a a e r ä o m i s t u s t a t a v a t a a n v a i n m u i n a i s e n P i r k k a l a n l ä n t i s i m m ä l l ä V r t. t u t k. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s. 4. S a m. t u t k. s. 7. S a m. t u t k. s V r t. t u t k. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y ss. 9.

4

5 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 5 p o i k k e u k s e t t a a s e t t u n u t j u u r i t ä m ä n n o k a n puoliselle K o k e m ä e n - j o e n rannalle. T ä l l a i n e n a s u t u s t i l a n n e ei ole h e l p o s t i selitettävissä, j o s e d e l l y t t ä ä s e u d u n a s u k k a i l l a olleen v o i m a k k a a n p y r k i - m y k s e n j o e n y l i pohjoiseen p ä i n. S i t ä v a s t o i n y m m ä r t ä ä n y t k y s y - m y k s e s s ä o l e v a n a s u t u s t i l a n t e e n erinomaisesti, j o s o t t a a h u o m i o o n, e t t ä p i t k ä n S ä p i l ä n n i e m e n y m p ä r i l l e k i e r t y v ä K o k e m ä e n j o k i j a sen h a a r a e l m a t j a l a a j e n n u k s e t n i e m e n i t ä p u o l e l l a o v a t S ä p i l ä n n i e m e n seuduilla a s u v a l l e v ä e s t ö l l e j o a l u n p i t ä i n t a r j o n n e e t s i k s i l a a j a n j a a n t o i s a n riista- j a k a l a s t u s a l u e e n, e t t ä k ä y n t i K o k e m ä e n j o e n p o h - joispuolisille erävesille, j o n n e ei edes h u o m a t t a v a m p i a v e s i t e i t ä j o h d a, ei ole taloudellisesti k a n n a t t a n u t. T ä t e n j ä i k i n p o h j o i s - puolelle S ä p i l ä n n i e n t ä j a K o k e m ä e n j o k e a k o k e m ä k e l ä i s t e n eräintressien k a n n a l t a v e r r a t t a i n k ö y h ä j a m u u h u n k u i n e h k ä itse m e t s ä - m a i h i n j a m e t s ä s t y k s e e n n ä h d e n j o n k a t ä r k e y t e e n S ä p i l ä n n i e m e n i t ä p u o l i s e n K y t t ä l ä n j o k e s k i a j a l t a p e r i y t y n y t n i m i k i n t u n t u u v i i t - t a a v a n v e r r a t t a i n v ä h ä a n t o i n e n eräalue. K u n t ä m ä k o k e m ä k e - läisten p ä ä a s i a l l i s i n m e t s ä a l u e h e t i K y t t ä l ä n i t ä p u o l e l l a l i i t t y y siih e n a s u t u s a l u e e k s i k e l p a a m a t t o m a a n, suureen, y h t e n ä i s e e n v e s i - j a suoalueeseen, j o n k a P u u r i j ä r v i, K o r k i a s u o, K r u u n u n I s o s u o, V ä h ä - suo, K i e t t a r e e n suo, R o n k a n suo, R a i j a l a n j ä r v i, J ä r v e n suo, Ä m m ä n - suo, T o i v a r i n suo j a L a u h a n suo m u o d o s t a v a t, niin j ä i K o k e m ä e n itäpuolelle p i t k ä j a l a a j a h k o m a a n t i e t e e l l i n e n v y ö h y k e, j o n k a v a l - t a a m i s e e n K o k e m ä e n a s u t u s k e s k u k s e l l a e i o l l u t j u u r i m i n k ä ä n l a i - sia a s u t u k s e l l i s ia t a i m a a n t i e t e e l l i s iä e d e l l y t y k s i ä. A i v a n toisenlaisia o l i v a t n ä m ä s i t ä v a s t o i n H u i t t i s t e n puolelta. N i i n p ä m u o d o s t i H u i t t i s t e n p i t ä j ä n v a r s i n a i n e n p ä ä a s u t u s k e s k u s, s. o. K o k e m ä e n j o e n j a L o i m i j o en v ä l i n e n n i e m e k e, m i t ä k i i t o l l i s i m m a n asutuksellisen t u k i k o h d a n j u u r i p u h e e n a o l e v a n s u o a l u e e n v a l t a a m i s e l l e, j o t a p a i t s i huittislaisten a n t o i s a t r a n t a n i i t y t K o k e m ä e n j o e n v a r r e l l a v i e l ä m e i d ä n k i n p ä i v i n ä m m e ja ilmeisesti oli niin a i j e m m i n k i n asianl a i t a u l o t t u v a t m i l t e i k o k o s u o a l u e e n h a l k i. K i i t o l l i s i n t a h u i t t i s - laisille oli k u i t e n k i n s e s e i k k a, e t t ä heille h e t i n i i t t y a l u e i d e n t a k a a a v a u t u i K o r k i a n s u o n j a K r u u n u n I s o n s u o n v ä l i t s e e r i t t ä i n edullinen v e s i t i e P u u r i j ä r v e l l e j a t ä t ä p i t k i n K a u v a t s a l l e t ä m ä n n i m e n k i n o v a t e r ä m i e h e t h e l p o s t i v o i n e e t a n t a a alueelle, j o n k a T ä m ä n t o s i a s i a n v o i o s i t t a i n t o d e t a v i e l ä K o k e m ä e n n y k y i s e s t ä k i n a s u t u k - s e s t a. T ä ä l l ä p ä i n s i j a i t s e e, k u t e n t u n n e t t u a, K y n s i k a n g a s. N i m i e s i i n t y y j o a i k a i s i m m i s s a v e r o k i r j o i s s a m m e, m u t t a v i i t a n n e e t u s k i n s i i t ä p ä ä t t ä e n, e t t ä s e j o h t u u r u o t s a l a i s e s t a»kyttä»..» s k y t t e» - s a n a s t a, v a r s i n k a u k a i s i i n a i k o i h i n.

6 6 Jalmari Jaakkola k a u t t a k u l j e t t i i n k a u a s ja suurelle S ä ä k s j ä r v e l l e. S i k ä l i k u i n maantieteellisiä v e s i s t ö s u h t e i t a edelleen p i d e t ä ä n e r ä n k ä y n n i l l e m ä ä - r ä ä v i n ä, v o i h e l p o s t i h a v a i t a, e t t ä v e s i t i e t o l i v a t m a h d o l l i s i m m a n m i t ä t t ö m i ä S ä ä k s j ä r v e n pohjoispuolelle, m u t t a sitä k i i t o l l i s e m p ia luoteiseen p ä i n, s. o. K u l l a a n p i k k u j ä r v i l l e ja joille, m i t k ä jo itsess ä ä n k i n r i k k a i n a riista-alueina v a r m a a n a i j e m m i n, k u t e n t ä n ä p ä i v ä n ä k i n, t o i s a a l t a u l o t t u i v a t S ä ä k s j ä r v e n lähistölle s a a k k a, t o i - s a a l t a a v a s i v a t e s t e e t t ö m ä n v e s i t i e n luoteiseen p ä i n merelle, m i n k ä e r i k o i s t a a r v o a s i s ä m a a n e r ä n k ä v i j ö i l l e t u s k i n v o i t a r p e e k s i k o r o s t a a. V e s i s t ö - j a a s u t u s s u h t e i d e n ollessa sellaisia k u i n edellä o n k u v a t t u, t u l e e y h t e y s sellaisten j o a i k a i s i n y h d i s t e t t y j e n n i m i e n k u i n H v i t t i s, H v i t t i s b o f j ä r d (== A h l a i n e n ), K e i k y ä, 4 K e i k u n s a a r i, 4 K e i k v e s i, 4 S a s t a m a l a j a S a s t m o l a 5 ( = M e r i k a r v i a ) k a u t t a a l t a a n luonnolliseksi. M i t e n uskollisesti historiallisesti t o d e t t a v a t a s u t u s s u h t e e t o v a t n o u d a t t a n e e t k u v a t t u j a e d e l l y t y k s i ä, k ä y selville j o J. W. R u u t h i n v a l a i s e v a s t a S a t a k u n n a n a s u t u s o l o j a k o s k e v a s t a t u t k i m u k s e s t a. Y h d i s t ä m ä l l ä siinä m a i n i t t u i h i n t i e t o i h i n eräitä lisiä s a a m m e h u i t t i s l a i s t e n v a n h a s t a e r ä n o m i s t u k s e s t a s e u r a a v a n l a i s e n l u e t t e l o n. H u i t t i n e n. Kulkkila, 540 S ä ä k s j ä r v e n p a r t a a l l a. 6» Vaskunmaa. 7» länsipuolella. S a m p u. Joutsijarvi 587, K u l l a a l l a. Huittinen. Pyhäjärvi? 4 5 5, 9 K u l l a a l l a.» Luolajärvi? 455 9» T ä m ä n n i m i s e l i t y k s e n o l e n k u u l l u t j o p r o f. H e i k k i O j a n s u u - v a i n a j a l t a. K a u - v a t s a n m e r k i t y k s e s t ä e r ä n k u l u l l e v o i n e e o s i t t a i n s a a d a s e l i t y k s e n s ä s e k i n t o s i a s i a, e t t ä t ä ä l l ä v i i m e i s e k s i o n s ä i l y n y t e r ä n k u l u l l e n i i n p e r i n t ä r k e ä v e n e e n v a l m i s t u s t a i t o. V r t. t ä s s ä k o h d i n E f r. C a r e n i u s :» P h y s i c o - O e c o n o m i s k B e s k r i f n i n g ö f w e r H w i t t i s S o k n s. 5 :»Pä e n k a n t i C a u w a t z a C a p e l l, g j ö r e s b ä t a r t i l a f s a l u, f ö r h e l a s o k n e n s b e h o f». T ä l l ä t a h o l l a o n n. s.» S a t a k u n n a n s e l ä n» h a a r a e l m i a. V r t. A r v o V a r t i a : O t t e i t a L a v i a n p i t ä j ä n k e r t o m u k s e s t a. S a t a k u n t a I. E f r. C a r e n i u s : O e c o n o m i s k B e s k r i f n i n g e t c ss V r t. n i m i i n n ä h d e n e d. m a i n. t u t k. s V r t. K e i k y ä n j a A h l a i s t e n K e i k v e d e n y n n ä S a s t a m a l a n j a S a s t m o l a n y h d i s - t ä m i s t ä. K. K i l l i n e n : K i i n t e i t ä M u i n a i s j ä ä n n ö k s i ä U l v i l a n k i h l a k u n n a s s a. B i d r a g t i l i k ä n n e d o m a f F i n l a n d s n a t u r o c h f o l k X X X I I I s J. W. R u u t h : S a t a k u n n a n a s u t u s o l. k e s k i a j a l l a s.. 7 E s i i n t y y v i e l ä v a n h o i s s a k a r t o i s s a H u i t t i s i i n k u u l u v a n a. 8 J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s.. 9 M u s t a k i r j. s , m i s s ä n i m e t e s i i n t y v ä t m u o d o i s s a P y d h e i e r f f w e j a L o l a i e r f f w e. M y ö n n e t t ä v ä o n, e t t ä e d e l l i s e n n i m e n a l k u o s a a o n v a i k e a e h d o t t o m a l l a v a r m u u d e l l a t o d e t a. J ä l k i m m ä i n e n s i t ä v a s t o i n t a r k o i t t a a i l m e i s e s t i L u o l a j ä r v i - n i m e ä. E f r. C a r e n i u s m ä ä r i t t e l e e l ä h e m m i n n i i d e n a s e m a n :» P y h ä j ä r f w i o c h L o l a - j ä r f w i S j ö a r, b e l ä g n e, d e n f ö r r a i S ä k y l ä, o c h d e n s e d n a r e i u t m a r k e n e m e l l a n H w i t t i s, C u m o o c h U l f s b y S o k n a r». E f r. C a r e n i u s e d. m a i n. t u t k. s. 4 6.

7 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 7» Palus, 556.»» Noormarkku, 587 n y k. N o o r m a r k k u. P a l u s. Noormarkku, 5 8 9»» I V. Y h t ä edullisessa a s e m a s s a k u i n H u i t t i n e n oli K a u v a t s a n t i e t ä» n a u t i t t a v i i n erämaihin» n ä h d e n, o l i v a t v a n h a n S a s t a m a l a n, s. o. n y k y i s e n T y r v ä ä n j a K a r k u n s e u d u n a s u k k a a t h e i d ä n r i n t a m a i l t a a n l u o t e i s t a p ä i n j o h t a v i i n e r ä t e i h i n n ä h d e n. E t t e i h u i t t i s l a i s t e n eränk ä v i j ä i n v o i m a, j o k a ilmeisesti oli ensi sijassa k ä y t e t t ä v ä merelle p y r k i m i s e e n, r i i t t ä n y t vesilinjalla S ä ä k s j ä r v i M o u h i j ä r v i S u o d e n - n i e m i k a t k a i s e m a a n v a n h a n S a s t a m a l a n a s u k k a i d e n p ä ä s y ä erälle, o n niin ilmeistä, e t t e i s e k a i v a n n e e r i k o i s e m p a a p e r u s t e l u a. N i i n p ä sijaitsi m a i n i t t u vesilinja m i l t e i j o k a k o h d a l t a a n v a i n n o i n p a r i n p e n i n k u l m a n p ä ä s s ä m u i n a i s e n S a s t a m a l a n K o k e m ä e n j o e n v a r r e l l a s i j a i t s e v a s t a r i n t a - a s u t u k s e s t a j a oli t ä t e n m i l t ä k o h d a l t a h y v ä n s ä k a t k a i s t a v i s s a. E r ä l i n j a K i i k k a K i i k o i n e n K i i k o i s j ä r v i, j o n k a vieritse v i e l ä k i n v a n h a rajalinja k u l k e e, m e r k i t s e e k i n y h t ä s e l v ä ä j a v a n h a a s a s t a m a l a i s t e n l ä n t i s t ä eräseinää huittislaisia v a s t a a n k u i n linja M o u h i j ä r v i S u o d e n n i e m i L a v i a, j o n k a lähellä pohjoispuolella r a j a K y r ö ä v a s t a a n k u l k e e, k o i l l i s t a v a s t a a n. J a k u n v e t ä - m i e m m e äärilinjojen v ä l i s e t v e s i t i e h y e e t s ä ä n n ö l l i s y y d e l l ä, j o n k a m e r k i t y s t ä e i ole v ä h ä k s i a r v i o i t a v a, j o h t a v a t luoteispuoliselle eräm a a l l e j a v i i m e k ä d e s s ä L a v i a a p ä i n, niin o n t ä m ä n m a a n t i e t e e l l i - sen v ä l t t ä m ä t t ö m y y d e n p a k o s t a e r ä n k ä y n n i n k i n t ä y t y n y t s u u n - t a u t u a j u u r i t ä n n e j a l ä h i n n ä L a v i a n K a r h i j ä r v e ä k o h d e n. 4 J a K a r h i j ä r v e s t ä j o h t i saniainen l u o n t a i n e n v ä l t t ä m ä t t ö m y y s eränk ä y n t i ä edelleen l i n j a a I n h o t t u j ä r v i I s o j ä r v i s a s t a m a l a i s i l l e k i n t ä r k e ä l l e P o h j a n l a h d e l l e. M i t e n t ä y d e l l e e n e r ä v a l t a u s o n m u o d o s - t u n u t o s o i t e t t u j e n m a a n t i e t e e l l i s t e n e d e l l y t y s t e n m u k a i s e k s i, k ä y selville s e u r a a v i e n erälinjojen eräluettelosta. Linja K i i k k a - > K i i k o i n e n. J. W. R u u t h ; E d. m a i n. t u t k. s.. K u i n k a v a r h a i s i s t a o l o i s t a o n k y s y m y s, n ä k y y s i i t ä, e t t ä u l v i l a l a i s i l l a k i n j o v. 40 N o o r m a r k u s s a e s i i n t y y v a k i i n t u n u t t a v i l j e l y s t ä. V r t. M u i s t. k i r j. s. 0.» Bruka eriemarck», k u u l u u 500- luvun verokirjojen varsinaiseen erätermin o l o g i a a n. 4 E t t ä p e r i n n ä i s t i e t o k i n v a l t a v a s t i v i i t t a a j u u r i k y s y m y k s e s s ä o l e v a a n a s u t u s - s u u n t a a n, n ä k y y V a r t i a n e d e l l ä m a i n. t u t k. S a t a k u n t a I s..

8 8 Jalmari Jaakkola K i i k k a. Kuorsumajärvi ( K u o r s u m a t r ä s k ), 5 5. I l m. s a m a k u i n n y k. K u o r s u m a j ä r v i, K i i k o i s t e n j ä r v e n j a K a r h i a n j ä r v e n k e s k i v ä l i l l ä. Linja S a s t a m a l a - > K a r h i j ä r v i. T y r v ä ä? Riutta ( R u t h a ), 69. Ilmeisesti s a m a k u i n n y k. R i u t - t a l a, K a r h i j ä r v e n eteläpuolella. A l u e i l m o i t e t a a n o t e t u k s i v i l - j e l y k s e e n»hämäläisten erämaista»:»för een t i j d h seedan ä h r af T a f f w a s t e r n e s E r a m a r uptagit». Siihen n ä h d e n, e t t ä k y s y m y k - sessä o l e v a n p a i k a n etelä- j a länsipuolelle o n m e r k i t t y»torffwes S o c h e n s E r e m a», t a r k o i t e t t a n e e»hämäläisilläkin» t ä m ä n p i t ä j ä n y l ä s a t a k u n t a l a i s i a =»hämäläisiä». T y r v ä ä? Mustanoikia (Mustan åijgia), O n k a r t a l l e merk i t t y K a r h i j ä r v e n eteläpuolelle. E h k ä s a m a k u i n n y k. n ä i l l ä seud. s i j a i t s e v a M u s t a j o k i. K i i k a n o j a. Karhijärvi ( K a r h i t r ä s k ), 5 5 n y k. K a r h i j ä r v i. 5 K a i r i l a, U r m i a. Karhijärvi ( K a r h i a t r ä s k ), 55 = n y k. 5 K a r h i j ä r v i. K a i r i l a n i m i n e n k y l ä t a v a t a a n n y k. j o n k u n m a t k a a K a r h i j ä r v e n l ä n s i p ä ä s t ä pohjoiseen. V i n k k i l ä. Riihonpohja ( R i i ho p o h i a ), T a r k o i t t a a i l m e i - sesti n y k. R i i h o n l a h d e n p o h j u k k a a K a r h i j ä r v e n p o h j o i s r a n n a l l a. K u n R i i h o n l a h d e n l ä n s i p u o l e l t a l i s ä k s i t u n n e t a a n n i m e t H a u n i a j a K a l l i a l a, j o t k a V i n k k i l ä n k a n s s a k u u l u v a t s a m a a n v a n h a a n k o l m a n n e s k u n t a a n,»kallela triding», niin n ä y t t ä ä T y r v ä ä n (Kallialan) e r ä m a a a i k o i n a a n k ä s i t t ä n e e n m i l t e i k o k o K a r h i - j ä r v e n p o h j o i s r a n n a n. V a l t. a r k. N. o 0 a. M a a n m i t t. h a l i. a r k. A I. B E t t e i m a a n m i t t a r i o l e p a n n u t t o i m e e n t u t k i m u s t a s i i t ä, o l i v a t k o e r ä ä t a l u e e t t o d e l l a t ä l l ö i n v a r s i n a i s e n H ä m e e n a s u k k a i d e n h a l l u s s a, o n k a t s o t t a v a k u t a k u i n k i n v a r m a k s i. M i t e n v ä h ä n h e p a r h a i m m a s s a k a a n t a p a u k s e s s a s a i v a t s e l v i l l e p a i k a n e n t i s t ä a s u t u s t a t a i e n t i s i ä e r ä o i k e u k s i a, o s o i t t a v a t e s i m. v a n h i m m a t k a r t t a s e l i t y k s e t. V ä i n p e r i n h a r v o i n t a v a t a a n v i i t t a u s t a e d e s l u v u n k i r j a l l i s i i n l ä h t e i s i i n, j o l l a i - s i a k u i t e n k i n, k u t e n e s i t y k s e s t ä m m e t o i v o m m e k ä y v ä n s e l v i l l e, v a r m u u d e l l a o n o l l u t o l e m a s s a. J a m i s s ä m a a n m i t t a r i t o v a t y k s i t y i s k o h t a i s t a p e r i n n ä i s t i e t o a m u i s t i i n - m e r k i n n e e t, s i e l l ä e i n ä y j ä l k e ä k ä ä n s i i t ä, e t t ä v a r s i n a i s e n H ä m e e n a s u k k a i l l a o l i s i o l l u t p o h j o i s e s s a S a t a k u n n a s s a e r ä o i k e u k s i a. K u n e i v ä t m y ö s k ä ä n m e i d ä n a i k o i - h i m m e s ä i l y n e e t p e r i n n ä i s t i e d o t e i v ä t k ä e d e s l u v u n m o n e t e r ä l ä h t e e t, j o i s t a e s i m. v u o d e n 5 5 i l m o i t u k s e t n i m e n o m a a n p e r u s t u v a t j ä r j e s t e l m ä l l i s e e n, k o k o p o h - j o i s e n S a t a k u n n a n e r ä m a i t a k o s k e v a a n t u t k i m u k s e e n, t i e d ä m i t ä ä n v a r s i n a i s e n H ä m e e n e r ä o m i s t u k s e s t a t ä ä l l ä p ä i n, n i i n m i s t ä o l i s i m a a n m i t t a r i l u v u n l o p u s s a s a a n u t m o n e t i l m o i t u k s e n s a t ä k ä l ä i s i s t ä h ä m ä l ä i s i s t ä? 4 M a a n m i t t. h a l i. a r k A I. B 5 V a l t. a r k. N : o 0 a.

9 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 9 Linja K a r h i j ä r v i - > I n h o t t u j ä r v i. K a r k k u? Lassila. 6 8, 69. E t e l ä - j a itärajalle o n k a r t - t a a n m e r k i t t y :» Ö d e m a r c k s o m ä n n u ä h r o b e s a t t o c h b r u c k a s nu fortijden af Taffwastarne». V r t.»hämäläisiin» n ä h d e n a n n. sek K a l l o. Inhotta järvi (Inhoijttu t r ä s k ), 55 = n y k. I n h o t t u j ä r v i. Linja I n h o t t u j ä r v i -» I s o j ä r v i. P u k a r a. Torajärvi (Tora t r ä s k ) 5 5 = n y k. T o r a j ä r v i N o o r - m a r k u s s a. K o r t e j ä r v i. Torajärvi 66 = n y k. 4 T o r a j ä r v i. K u t a l a. Kylänjärvi 689, 5 läh. F i n p y y t ä. V a h a l a h t i. Poosjärvi 6 = n y k. 5 P o o s j ä r v i. K a l l o., Pomarkku, V i i m e m a i n i t u n v u o d e n k a r t - t a a n o n m e r k i t t y :» Ö d e m a r k s o m n u ä r o b e s a t t o c h b r u k a s n u förtijde af Taffwastarne». V r t.»hämäläisiin» n ä h d. ed. ann. sek Linja Isojärvi- >Merikarvia. J ä r v e n t a k a. Otamo 55? 8 595, = n y k. 9 O t a m o, I s o j ä r v e n pohjoispuolella. J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s. M a a n m i t t. h a l i. a r k. A I. B V a l t. a r k. N : o 0 a. 4 J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s. 4. S a a t t a a m a h d o l l i s e s t i k u u l u a e l i m e l l i s e e n y h t e y t e e n e d e l l i s e n k a n s s a. 5 R u u t h : s a m. p a i k. 6 J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s M a a n m i t t. h a l i. a r k. A I. B 8 O n h y v i n t o d e n n ä k ö i s t ä, e t t ä O t a m o e s i i n t y y n i m e t t ö m ä n ä e r ä a l u e e n a, j o v u o d e n 5 5 e r ä l u e t t e l o s s a, m i n k ä m u k a a n o l e m m e k i n t ä m ä n v u o d e n m e r k i n n e e t k o l m e l l e e r ä k a p p a l e e l l e. K a r k u n e r ä m a i d e n j o u k o s s a m a i n i t a a n n ä e t e r ä s i l m e i s e s t i y h t e i s n a u t i n n o n a l a i n e n e r ä a l u e, j o n k a o m i s t a v a t J ö n s K ä k i j a M a r t t i T a n i S e l k e e s t ä P e n t t i K i u r a l a j a J ä r v e n t a a n L a s s i. J o s e l l a i n e n h a r v i n a i n e n t o s i a s i a, e t t ä v. 5 5 k o l m e l l a k y l ä l l ä, j o t k a k a i k k i m y ö h e m m i n j u u r i O t a m o s s a e s i i n t y v ä t e r ä n o m i s t a j i n a, o n y h t e i s t ä e r ä ä, p u h u u v o i m a k k a a s t i O t a m o n h y v ä k s i. S a m a a n s u u n t a a n p u h u u m y ö s k i n e r ä n e t ä i s y y s r i n t a m a a l t a. K u n N u u p a l a n e r ä O t a m o s s a i l m o i t e t a a n o l e v a n p e n i k u l m a n p ä ä s s ä r i n t a m a a l t a j a k u n m y ö s k i n n y t k y s y m y k s e s s ä o l e v a k a r k k u - l a i n e n y h t e i s e r ä, j o n k a j o k a r k k u l a i s t e n y l e i s t e n e r ä i n t r e s s i e n k i n k a n n a l t a t ä y t y y o l l a l u o t e i s e l l a s u u n n a l l a K a r k u s t a l u k i e n, i l m o i t e t a a n o l e v a n s a m a n v ä l i m a t k a n p ä ä s s ä e m ä k y l i s t ä, n i i n e i k e r n a a s t i, v a r s i n k i n h u o m i o o n o t t a e n, e t t ä N u u p a l a j a k y s y m y k - s e s s ä o l e v a t k a r k k u l a i s e t e r ä k y l ä t o v a t s u u n n i l l e e n y h t ä k a u k a n a O t a m o s t a, m u u k u i n t ä m ä v o i n e t u l l a k y s y m y k s e e n. 9 N ä m ä v u o s i l u v u t o l e m m e t ä h ä n j a s e u r a a v i i n e r ä i l m o i t u k s i i n m e r k i n n e e t Y l ä - S a t a k u n n a n t u o m i o k i r j a n m u k a a n v : l t a 6 6 5, j o s s a v i i t a t a a n v a n n e t t u u n p ä ä t ö k s e e n j a j o s s a a n n e t a a n y k s i t y i s k o h t a i n e n s e l o n t e k o t ä k ä l ä i s i s t ä e r ä o i k e u k s i s t a : O t a m o, J a r f w e n t a k a M a t h i a e M a r t i n i, P a l v i a l a J ö n s H a r s u s, K i u r a l a M a r k u s, S ä l c h i s.

10 0 Jalmari Jaakkola K i u r a l a. Otamo 55? 595? 665. S a m. p a i k. k u i n edelläni. K i t t i l ä. Otamo 595? 665»»»» N u u p a l a Otamo 5 9 5, 665»»»» P a l v i a l a Otamo 595, 665»»»» S e l k e e Otamo 55? 5 9 5, 665»»»» S e l k e e Lautjärvi 5 5? 665 = = n y k. L a u t j ä r v i, O t a m o n pohjoispuolella. A n n e t u n e r ä l u e t t e l o n j o h d o l l a o n S a t a k u n n a n e r ä e l ä m ä s t ä t e h t ä v i s s ä erikoisen t ä r k e i t ä s e k ä p o s i t i i v i s ia e t t ä n e g a t i i v i s i a p ä ä - t e l m i ä. N i i n p ä v o i d a a n edellisessä suhteessa t o d e t a, e t t ä h u i t t i s l a i - silla o n erikoisen itsenäinen s e k ä k o k e m ä k e l ä i s t e n e t t ä s a s t a m a l a i s - t e n e r ä t e i s t ä e r o t e t t a v a e r ä t i e h y e m e r e n r a n t a a n a i v a n s a m o i n k u i n K o k e m ä e n j o e n eteläpuolella e u r a l a i s t en j a k o k e m ä k e l ä i s t e n 4 eräa l u e e t j a ilmeisesti a l k u p e r i n m y ö s k i n erätiet o l i v a t erillään toisist a a n. Y h t ä s e l v ä s t i erosi s a s t a m a l a i s t e n erätie t o i s a a l t a huittislaist e n, t o i s a a l t a k y r ö l ä i s t e n eräalueesta: edellisillä oli k o r k e i n t a a n N o o r - m a r k u n k o h d a l l a s. o. T o r a j ä r v e n - P o o s j ä r v e n reitillä ristiriitaisia intressejä, k y r ö l ä i s i s t ä e i s i t ä v a s t o i n n ä y s a s t a m a l a i s t e n v a n h a l l a E r i c h K ä k i s, K i t t i l ä A n d e r s E r i c h s s o n s, N u u p a l a, P e e r O l e f f s s o n s o c h E r i c h K a r h u s i b i d e m r ä t t a b o l s t a d h. Y l ä - S a t a k. t u o m i o k , fol. 879 j a J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s. 5. Y l ä - S a t a k. t u o m i o k , e d. m a i n. p a i k k a. N u u p a l a n e r ä n a u t i n t o n ä y t t ä ä k a i k e s t a p ä ä t t ä e n v i e l ä l u v u l l a o l l e e n t ä y - d e s s ä v o i m a s s a a n, k u t e n n ä k y y s e u r a a v a s t a, e r ä ä s e e n l u v u n k a r t t a a n m e r k i - t y s t ä s e l i t y k s e s t ä : T i l l d e n n e b y f i n n s e e n e r ä m a r c k o c h ä r b e l ä g h e n h ä r i f r å n m i j l l, u t h j U l f f s b y S o c h n b e l ä g e n, P å m a r c k b : n d. S o m u t a f f g a m : l l d h ä r u n d e r l e g h a t h a f f w e r. D e r f i n n s a l l e h a n d a t a r f f w e s k o g h o c h f i j s k i e w a t n. M a a n m i t t. h a l i. a r k. A I. M a i n i t t u n a v u o n n a t u o m i t a a n K l a u s K u r j e n a n t a m a n t u o m i o n p e r u s t e e l l a S e l k e e n M a t i l l e j a R o s s i l l e s a m a s t a, k y l ä s t ä o i k e u s v a n h a a n k a l a v e t e e n s ä V a t k e k o s k e n j a K a r v i j o e n ( V a t k e k o s k e o c K a r u e i o k ) v ä l i l l ä. J o s e s e i k k a, e t t ä m a i n i t t u j e n h e n k i - l ö j e n v a s t a p u o l e n a o l i S a s t a m a l a n M i k k o, v i i t t a a s i i h e n, e t t ä S e l k e e n M a t i n j a R o s s i n e r ä o m i s t u s s i j a i t s i S a s t a m a l a n k y l ä n i t ä i s e n ä n a a p u r i n a, s. o. n y k. L a u t j ä r v e n t i e - n o i l l a. S a m a a n s u u n t a a n p u h u u R o s s i n m a i n i t s e m i n e n e r ä n o m i s t a j a n a. Y l ä - S a t a - k u n n a n t u o m i o k i r j a a n v u o d e l t a o n n ä e t t e h t y m e r k i n t ä, j o s s a s a m a i n e n R o s s i - s u k u y n n ä e r ä i t ä S e l k e e n a s u k k a i t a m a i n i t a a n L a u t j ä r v e n e r ä m a a n o m i s t a j i n a, e n n e n - k u i n s e t u l i S e l k e e n k a r t a n o l l e. L a u t a j ä r f f w i j u h r m i n n e s w a r i t S ä l k i s ä r e r u m o c h f ö r ä n d e t b l e f s ä t e r i j, h ä f d a t a f f B r u s i u s J o h a n s s o n R å s s j, H i n d r i c k K i l k a, H i n r i c h W a i s j ( V ä i s s i) o c h C l e m e t H i j t u s å m d å b o d d e u t h j S ä l c h i s b y. U l v i l a n k ä r V a l t. a r k. N : o 6 a f o l. 9, Y l ä - S a t a k u n n a n t u o m i o k i r j a 6 6 5, f o i E t t ä e u r a l a i s e t t u l i v a t E u r a j o k e a p i t k i n m e r e n r a n n a l l e, o s o i t t a a j o E u r a - j o e n v a n h a n i m i E u r a b o m i n n e. K o k e m ä k e l ä i s t e n o i k e u k s i e n e t e l ä i s i m p i n ä k a n n a t - t a j i n a m a i n i t a a n v. 4 0 t u o m i o s s a K u i v a l a h d e n k y l ä l ä i s e t, j o t k a v i e l ä t ä n ä ä n k i n a s u v a t h e t i E u r a j o e n s u u n p o h j o i s p u o l i s e l l a r a n n i k o l l a j a t ä n n e v o i t i i n, k u t e n p e r i n - n ä i s t i e t o k i n i l m o i t t a a, t u l l a t o i s i a t e i t ä.

11 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri erätiellä edes t o d i s t e t t a v a a j ä l k e ä. T ä t ä a s i a i n t i l a a e i v o i t a n e selitt ä ä m u u t e n k u i n o l e t t a m a l l a, e t t ä n ä i d e n eräintressit o v a t s u u n t a u - t u n e e t toiselle taholle. S o p u s o i n n u s s a t ä m ä n n e g a t i i v i s e n t o s i a s i a n k a n s s a o n lisäksi v i e l ä 600-luvun l o p u s s a t a v a t t a v a j a ilmeisesti p e r i n n ä i s t i e t o o n p e r u s t u v a i l m o i t u s, e t t ä H ä m e e n k y r ö n n a u t i n t a - o i k e u s u l o t t u u K u v a s k a n k a a l l e ( K å f w a s K a n g a s ) j a p e n i k u l m a n j o k e a a l a s p ä i n lähelle M e r i k a r v i a n k i r k k o a. V a i k k a t ä m ä n t i e d o n - a n n o n ei k u t e n j ä l e m p ä n ä o s o i t a m m e t a r v i t s e k a a n k u v a t a a l k u p e r ä i s i ä e r ä n o m i s t u s - j a v i l j e l y s s u h t e i t a n y t k ä s i t e l t ä v ä n ä olev a l l a s u u n n a l l a, niin o s o i t t a a s e j o k a t a p a u k s e s s a, e t t ä H ä m e e n - k y r ö n a s u k k a a t e i v ä t m y ö h e m m i n k ä ä n ole k a t s o n e e t eräintressiensä u l o t t u n e e n s a s t a m a l a i s t e n v a n h a l l e erätielle. T ä m ä t o s i a s i a o n erik o i s e n t ä r k e ä s e n v u o k s i, e t t ä s e n e g a t i i v i s e s t i t o d i s t a a s a m a a k u i n s a s t a m a l a i s t e n erähistoria p o s i t i i v i s e l t a k a n n a l t a : M e r i k a r v i a n S a s t m o l a n j a Y l ä - S a t a k u n n a n S a s t a m a l a n elimellisen y h t e e n k u u - l u m i s e n. M u t t a edellä k u v a a m a m m e s a s t a m a l a i s t e n erätie M e r i k a r - v i a l l e on perin mielenkiintoine n toisessakin suhteessa. T ä l l ä tiellä v o i m m e n ä e t e r i t t ä i n s e l v ä s t i o s o i t t a a e r ä e l ä m ä n t o d e n n ä k ö i s e n k e h i - t y s k u l u n j a sen y k s i t y i s k o h d i s s a k i n läheisen r i i p p u v a i s u u d e n m a a n - tieteellisistä e d e l l y t y k s i s t ä. E t t ä j u u r i K a r k k u h e i t t ä ä e n s i m m ä i s e n e r ä r ö n s y n sen luoteispuolisille erämaille, on i t s e s t ä ä n s e l v ä ä, j o s k a t s o o k a r t a l l a K a r k u s t a M o u h i j ä r v e l l e v i e v ä ä v e s i r e i t t i ä. J a siinä seikassa, e t t ä j o a i k a i s e m m i s s a v e r o k i r j o i s s a n ä e m m e s e k ä M o u h i - j ä r v e n e t t ä S u o d e n i e m e n j a L a v i a n l a s k e t t a v a n K a r k k u u n, o n v a r s i n v a k u u t t a v a t o d i s t u s k i n o l e t t a m a l l e m m e tosiasialle. Mielenk i i n t o i s e m p a a k u i t e n k i n on, e t t ä e r ä r ö n s y K a r h i j ä r v e l t ä Merik a r v i a l l e n ä y t t ä ä o l e v a n j u u r i k ä s i t t e l e m ä m m e k a r k k u l a i s e n erär ö n s y n s u o r a n a i n en o r g a a n i n e n j a t k o. l u k u u n o t t a m a t t a T y r v ä ä n N u u p a l a a, jolla o n m i t ä l u o n t a i s i n v e s i r e i t t i M o u h i j ä r v e l l e p ä i n, o v a t k a i k k i s a s t a m a l a i s t e n v a r s i n a i s e t e r ä n k ä v i j ä k y l ä t k a r k k u l a i - sia j a s i j a i t s e v a t p a i k o i s s a, j o i s t a oli m i t ä l y h y i n j a h e l p o i n p ä ä s y j u u r i M o u h i j ä r v e e n p ä i n v i e t t ä v ä l l e vesireitille. J o sellaisista k y l i s t ä k u i n V a h a l a h t i, K u t a l a, K i u r a l a, J ä r v e n t a k a j a P a l v i a l a o n ollut l y h y t j a h e l p p o t i e M o u h i j ä r v e l l e p ä i n v i e t t ä v ä n v e s i r e i t i n s u u h u n. M u t t a a s u t u k s e n a s e m a a n n ä h d e n t ä y t y y k u i t e n k i n niille kylille, j o t k a s i j a i t s i v a t itse M o u h i j ä r v e l l e j a S u o d e n n i e m e l le v i e v ä n vesist ö n p a r t a a l l a, a n t a a s a s t a m a l a i s t e n e r ä e l ä m ä s s ä a i v a n erikoinen I n t i l K ä f w a s k a n g a s h ä f d a T a w e s t a K y r ö b ö n d e r, ocli u t h f ö r e ä l f w e n e e n m i j l n ä r S a t z m å h l z k y r k i a. K a r t t a v : l t a V a l t. a r k.

12 Jalmari Jaakkola m e r k i t y s. Sellaisille k y l i l l e k u i n K a l l o l l e, P u k a r a l l e, K o r t e j ä r v e l l e, K i t t i l ä l l e j a v a r s i n k i n Selkeelle, j o t k a m i l t e i t ä y d e l l e e n n ä y t t ä v ä t h a l l i t s e v a n K a r h i j ä r v e n länsipuolisia eräreittejä, o n e r ä n k ä y n t i v a r m a a n a i k o i n a a n ollut t u o t t a v i m p i a t u l o l ä h t e i t ä. J a k e h i t y s t ä h ä n s u u n t a a n o n t ä y d e l l e e n o d o t u k s e n m u k a i n e n. K u t e n e u r a - laisten j a k o k e m ä k e l ä i s t e n eräretket, e r ä m i e s t e n a s e t u t t u a k i i n t e ä s t i a s u m a a n nykimiselle E u r a j o e l l e, L u v i a l l e j a U l v i l a a n h a r v e n e v a t l o p u l t a k o k o n a a n l a k a t a k s e e n j a k u t e n h u i t t i s l a i s t e n e r ä r ö n s y P a l u k - sessa o m i s t i e r ä a l u e i t a N o o r m a r k u s s a j a t ä k ä l ä i n e n e r ä r ö n s y v u o r o s - t a a n Ahlaisissa, niin o l i v a t luonnollisesti K a r k u n l ä h i m m ä l l e eräm a a l l e s y n t y n e e t e r ä k y l ä t, j o t k a v o i m a k k a i m m i n o l i v a t t u t u s t u n e e t e r ä e l ä m ä n v i e h ä t y k s i i n j a v a a r o i h i n, o m i a a n l e v i t t ä m ä ä n e r ä v i l j e- l y s t ä y h ä k a u e m m a s läntisille saloille, sisäjärville j a v a r s i n k i n m u i s t o - t i e d o n ja historiallisten t i e t o j e n k i n m u k a a n s i i k a r i k k a a s e e n Siik a i s i in j a sen länsipuolisiin m e r e n l a h d e l m i i n j a saariin. V. M u t t a v a i k k a historiallisesti siis v o i d a a n k i n t o d i s t a a, e t t ä m u i - naisella S a s t a m a l a l l a j a n i m e n o m a a n K a r k u l l a o n o l l u t v a r s i n p u h - das erätie M e r i k a r v i a - S a s t m o l a n k o h d a l t a P o h j a n l a h d e l l e, n i i n o n k y s y m y s siitä, k u i n k a k a u a s k a r k k u l a i s t e n a l u e a l k u j a a n o n u l o t t u - n u t h e i d ä n v a r s i n a i s e n v e s i v ä y l ä n s ä p o h j o i s - t a i o i k e a s t a a n koillispuolelle s a m o i n k u i n k y s y m y s, m i s t ä v a n h a n S a s t a m a l a n j a K y r ö n v ä l i n e n suuri intressiraja o n a l k u p e r i n k ä y n y t, j ä ä n y t e n e m m ä n t a i v ä h e m m ä n a v o n a i s e k s i. L ä h i m p ä n ä o n p u h e e n a o l e v i a r a j a k y s y - m y k s i ä a r v i o i t a e s s a o l l u t o l e t t a m u s, e t t ä s a s t a m a l a i n e n alue o n suunnilleen u l o t t u n u t n y k y i s e n P o m a r k u n j a S i i k a i s t e n itärajalle, j o t e n H ä m e e n - j a P o h j a n k a n k a a n länsipuolitse v i r t a a v a n K a r v i a n j o e n l a a k s o, k u t e n n y k y ä ä n k i n, olisi k u u l u n u t H ä m e e n k y r ö n p u o l e l l e. J a, k u t e n m y ö h e m m i n o s o i t a m m e, n ä y t t ä ä H ä m e e n k y r ö n v a n h a e r ä o m i s t u s o s i t t a i n a n t a v a n t u k e a t ä m ä n t a p a i s e l le o l e t t a m u k s e l l e. S e l k e e o n j o l u v u l l a o l l u t e r i t t ä i n v o i m a k a s e r ä k y l ä, k u t e n v o i p ä ä t t ä ä s i i t ä k i n, e t t ä s e n h a l l u s s a o l i 6 m i e h e n m e t s ä ä. V r t. t u t k. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s. 0. J a s e n e r i k o i n e n m a h t a v u u s e r ä n o m i s t a j a n a i l m e n e e v i e l ä m y ö h e m m i n k i n. V r t. J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s. 5. V e r t. t ä h ä n n ä h d e n K. K i l l i s e n m u i s t i i n p a n o j a K a r v i a n j o e n s i i k a r i k k a u d e s t a. B i d r a g t i l i k ä n n e d o m a f F i n l a n d s n a t u r o c h f o l k X X X I I I s S i t e n m a i n i t a a n e s i m. k i h l a k u n t a s y y n i s s ä 0 j a p : l t ä l o k a k. v. 7 s i i a n r u n s a a s t i t u n k e u t u n e e n M e r i k a r v i a n l a h d e l l e p ä i n. E r ä ä n P o r i n V a n h a n k a r t a n o n a r k i s t o s t a t a p a a m a m m e a s i a k i r j a n m u k a a n.

13 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri M u t t a jos l ä h e m m i n p u n n i t s e e e r ä i t ä t ä k ä l ä i s i ä tosiasioita, niin h e r ä ä k i e l t ä m ä t t ä v o i m a k k a i t a e p ä i l y k s i ä H ä m e e n k y r ö s t ä p ä i n t a p a h t u - neen e r ä v a l t a u k s e n v a n h e m m u u t t a v a s t a a n n y t k ä s i t e l t ä v ä n ä olev a l l a taholla. N i i n p ä v i i t t a a t o i s a a l t a s e tosiasia, e t t ä M e r i k a r v i a - S a s t m o l a n p o h j o i s p u o l i n en m e r e n r a n n i k k o k o k o k e s k i a j a n l u e t t i i n S a t a k u n t a a n s a m o i n k u i n t o i s a a l t a s e s e i k k a, e t t e i v ä t L a p v ä ä r t i n t a l o n p o j a t v i e l ä 600-luvun l o p u l l a k a a n t i e d ä m i t ä ä n v a r m a a r a j a a M e r i k a r v i a a v a s - t a a n, e h d o t t o m a s t i siihen, e t t ä k y r ö l ä i s i l l ä ei ole o l l u t a i n a k a a n e r i k o i s e n v o i m a k k a i t a eräintressejä t ä n n e p ä i n. M u u s s a t a p a u k s e s s a niistä n ä e t olisi p i t ä n y t s ä i l y ä j o k o j o i t a k i n m u i s t o j a t a i a i n a k i n s e l v ä s t i t o d e t t a v i a intressiriitoja s a s t a m a l a i s t e n t a i l a p v ä ä r t i l ä i s t e n k a n s s a. J a t ä m ä n n e g a t i i v i s e n a s i a n l a i d a n l i s ä k s i p u h u u m y ö s k i n p a i k a l l i n e n p e r i n n ä i s t i e to t ä k ä l ä i s i ä h ä m e e n k y r ö l ä i s i n t r e s s e j ä v a s - t a a n. J. R. A s p e l i n o n n ä e t L ä p v ä ä r t i s t ä m u i s t i i n p a n n u t k e r t o m u k - sen, e t t ä sen a s u k k a i d e n entiset h a u t u u m a a t o l i v a t S a s t a m a l a s s a. T ä m ä m u i s t o t i e t o v i i t t a a k i e l t ä m ä t t ä k ä s i t e t t ä k ö ö n S a s t a m a l a siinä j o k o m u i n a i s t a S a s t a m a l a a t a i l ä h e i s t ä M e r i k a r v i a - S a s t a m a l a a t a r k o i t t a v a k s i L a p v ä ä r t i n s e u d u n m u i n a i s e e n elimelliseen y h t e y - 4 t e e n v a n h a n S a s t a m a l a n k a n s s a. K u n t o i s a a l t a m y ö s k i n t i e d ä m m e, e t t ä L a p v ä ä r t i n e n s i m m ä i n e n t u n n e t t u a s u k a s t a i a s u t u s t ä k ä l ä i - sissä» H ä m e e n metsissä» (silvis in T a v a s t i a ) v. 0 j o u t u u r i i t a a n 5 v a n h o j e n e r ä n k ä v i j ö i d e n k a n s s a, niin v o i v a t t ä k ä l ä i s e t»hämäläiset» h y v i n olla j u u r i Y l ä - S a t a k u n n a n j a l ä h i n nä S a s t a m a l a n m e t s ä - j a k a l a m i e h i ä. J a j u u r i t ä m ä n t u l k i n n a n h y v ä k s i p u h u u n i m e n - o m a a n itse v u o d e n 0 k u n i n k a a l l i n e n kirje. L a p v ä ä r t i n M i k o n ohella m a i n i t a a n siinä n ä e t A n d a r de S a s t a m a l l, j o l l a v a r m a s t i 6 t a r k o i t e t t a k o o n sitte M e r i k a r v i a - S a s t a m o l a a t a i j o t a i n m u u t a u u t i s - a s u t u s t a t ä y t y y olla y h t e y t t ä m u i n a i s e n S a s t a m a l a n k a n s s a. J a k u n l i s ä k s i eräs T e u v a n k i n a s u k a s,»tobbe d e T e u k a», m a i n i t a a n 7 V r t. t ä h ä n n ä h d e n v a n h i m p i a t i l i k i r j o j a. V r t. k a r t t a s e l i t y s t ä v : l t a V a l t. a r k. V r t. J. W. R u u t h, e d. m a i n. t u t k. s E t t ä r u u m i i t a t o s i a a n o n k u l e t e t t u p i t k i ä k i n m a t k o j a, o s o i t t a v a t m o n e t t r a d i t s i o n i t. V r t. e s i m. e r ä s t ä l o u n a i s e s t a S a t a k u n n a s t a m u i s t i i n m e r k i t s e m ä ä m m e p e r i n n ä i s t i e t o a y n n ä e s i m. P i r k k a l a s s a e s i i n t y v i ä m u i s t o j a e r ä m a i l t a t u l e v i e n r u u m i i - d e n k u l j e t t a m i s e s t a. S a t a k u n t a I I s. 4. P. A. G a d d : F ö r s ö k t i l O e c o n o m i s k B e s k r i f - n i n g ö f w e r S a t a k u n d a - H ä r a d e r s n o r r a d e l s F i n l. M e d. U r k. I s S a m. p a i k. 7 E t t ä H a u s e n i n l u k u t a v a n d e T i n k a s i j a s t a o n l u e t t a v a T i u k a l. T e u k a, k a t - s o m m e i l m e i s e k s i. E d e l l i s e n l u k u t a v a n s a a t t a i s i e n s i s i l m ä y k s e l l ä e h k ä k a t s o a o l e -

14 4 Jalmari Jaakkola y h d e s s ä edellisten kanssa a j a m a s s a y h t e i s t ä o i k e u s j u t t u a, niin v o i - d a a n h ä n e t k i n elimellisesti y h d i s t ä ä e d e l l ä m a i n i t t u i h i n uudisasukkaisiin. J a v a i k k a e i T e u v a n y h t e y d e s t ä S a s t a m a l a n k a n s s a olek a a n sellaista p e r i n n ä i s t ä t i e t o a k u i n L a p v ä ä r t i s t ä, niin t e k e e t o i - s a a l t a s e s e i k k a, e t t ä y k s i k y s y m y k s e s s ä o l e v a n e r ä r i i d a n ajajista v a r m u u d e l l a o n p a n t a v i s s a y h t e y t e e n S a s t a m a l a n k a n s s a j a t o i s a a l t a m u i s t o t i e t o, e t t ä s e s e u t u, j o l t a t o i n e n r i i d a n a j a j a m a i n i t a a n, s a m a - t e n o n ollut y h t e y d e s s ä S a s t a m a l a n k a n s s a, t o d e n n ä k ö i s e k s i, e t t ä m y ö s k i n sillä T e u v a n a s u k k a a l l a, j o k a o n y h t e n ä o s a k k a a n a p u h e e n a o l e v a s s a k e s k i a i k a m m e v a n h i m m a s s a t u n n e t u s s a eräriidassa, o n o l l u t a h d i s t a j i n a s a m a i s e n S a s t a m a l a n e r ä m i e h i ä. M u t t a t e k e m ä l l ä m m e e d e l l y t y k s e l l ä o n m u i n a i n e n S a s t a m a l a P o h j a n l a h d e n p a r t a a l l a u l o t - t u n u t h u o m a t t a v a s t i n y k y i s t ä M e r i k a r v i a a p o h j o i s e m m a k s i j a i d e m - m ä k s i. S e s e i k k a, e t t ä»meri»-sastamala a i k o i n a a n o n t o d e n n ä k ö i s e s t i u l o t t u n u t p a l j o n n y k y i s t ä ä n p o h j o i s e m m a s, t a r j o o i t s e s t ä ä n a i h e e n t a r k a s t a a, e i k ö sen alue T e u v a n e t e l ä p u o l e l l a k i n s. o. n y k y i s e n Siik a i s t e n p i t ä j ä n j a P o m a r k u n k o h d a l t a ole u l o t t u n u t k a u e m m a s i t ä ä n - päin. J a k i e l t ä m ä t t ö m i ä v i i t t e i t ä siihen s u u n t a a n, e t t ä n ä i n o n ollut asianlaita, o n olemassa. N i i n p ä o n o m i a a n h e r ä t t ä m ä ä n h u o - m i o t a, e t t ä s e k ä I n h o t t u j ä r v e s t ä K y n ä s j ä r v e l l e v i e v ä v e s i t i e s a m o i n k u i n m i l t e i k o k o m a i n i t u n j ä r v e n alue e t t ä v i e l ä p ä itse K a r v i a n j o e n s u u k i n o n j o u t u n u t s a s t a m a l a i s t e n käsiin. T ä m ä t o d i s t a a epäilem ä t t ö m ä s t i, e t t ä s a s t a m a l a i n e n»eräpaine» näillä s e u d u i n o n o l l u t v a n y h d i s t e t t ä v i s s ä l a p v ä ä r t i l ä i s e e n j o e n n i m e e n T j ö c k å, j o t a y l ä j u o k s u l t a a n n i m i t e - t ä ä n T e u v a n j o e k s i. J o s k u i t e n k i n y k s i t y i s k o h t a i s e m m i n t a r k a s t a a T j ö c k å - n i m e n v a n h i m p i a k i r j o i t u s t a p o j a, s e l l a i s i a k u i n T i u k k a, 5 4 6, 5 5, T i o c k o 5 5 4, T i o c k o o, T y o c k o 5 5 6, T i o c k ö ö 5 5, Ö f v e r t e u k 6 9, O f v e r t i ö k, Y t e r t i ö ö k 6 4 7, j. n. e., n i i n t u l e e k i e l t ä m ä t t ä s i i h e n j o h t o p ä ä t ö k s e e n, e t t ä v. 0 k i r j o i t u s t a p a a l ä h e m m i n v a s t a a T e u v a j a l ä h i n n ä o l e t e t t a v a s u o m a l a i n e n T e u k a - a s u, j o t a v u o r o s t a a n t u s k i n v o i t a n e e t ä y d e l l e e n e r o t t a a ä s k e n m a i n i t u s t a T j ö c k å - n i m e s t ä, v a i k k a ä ä n n e s u h d e t t a v ä h ä i s e n a n a l o g i a - a i n e k s e n v u o k s i o n k i n v a i k e a t ä y s i n t y y d y t t ä v ä s t i s e l i t t ä ä. E t t e i T e u k a < T e u v a m y ö s k ä ä n o l e t ä y s i n m a h d o t o n, o s o i t t a a e s i m. y l e i s e e n k ä y t e t t y J u v a - n i m i, j o k a, k u t e n t u n n e t t u a, e d e l l y t t ä ä a i k a i s e m p a a a s u a J u k a. P i t ä j ä n n i m i J u v a < J u k a l i e n e e k i n n ä i n o l l e n r i n n a s t e t t a v i s s a s u h t e e s e e n T e u v a < T e u k a. K u n n y k y ä ä n t u n n e t t u j e n T j ö c k å j a T j ö c k b y - n i m i e n s a m o i n k u i n v a n h e m p i e n n i m i - m u o t o j e n, k u t e n - t i ö k j a - t i ö ö k r i n n a l l a v o i d a a n t o d e t a m y ö s m u o t o - t e u k, o n m e i l l ä t ä s s ä a i n a k i n v i i t e, e t t ä n i m e n r u o t s a l a i s e t m u o d o t s a a t t a v a t e n s i t a v u n v o k a l i s m i i n n ä h d e n o l l a y h t e y d e s s ä T e u k a - m u o d o n k a n s s a. K - ä ä n t e e n e d u s t u s s u h t e e s s a T e u k a ~ T j ö c k å l i e n e e v u o r o s t a a n t ä y d e l l e e n v e r r a t t a v i s s a s u h t e e s e e n J u k a ~ J o k k a s, J o k i o i n e n ~ J o k k i s j. n. e. V r t. n i m e n ä ä n n e a s u u n j a e t y m o l o - g i a a n n ä h d e n K a r s t e n ; Ö s t e r b o t t n i s k a O r t n a m n I ss j a O j a n s u u : S u o m a - l a i s t a p a i k a n n i m i t u t k i m u s t a ss. 4.

15 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 5 v o i m a k k a a m p i k u i n sen v a s t a k o h d a k s i o l e t e t t a v a eräpaine H ä m e e n - k y r ö s t ä p ä i n K a r v i a n j o k e a p i t k i n. M u t t a k a r k k u l a i s e n e r ä p a i n e e n v o i m a k k u u t t a K a r v i a n j o e l l e p ä i n n ä y t t ä i s i erikoisesti o s o i t t a v a n m y ö s k i n itse K a r v i a nimi. K u t e n t u n n e t t u a, k ä y t e t ä ä n n y k y i s e n M e r i k a r v i a n ruotsalaisena v a s t i n e e n a S a s t m o l a - n i m e ä. T ä m ä a s i a i n - t i l a o n k i e l t ä m ä t t ä o m i a a n h e r ä t t ä m ä ä n i h m e t t e l y ä, m u t t a o n n ä h - d ä k s e m m e k u i t e n k i n h e l p o s t i selitettävissä. E t t ä r u o t s a l a i s e t u u t i s - a s u k k a a t, j o t k a t u l i v a t t e k e m i s i i n v a i n m e r e n r a n n i k o n k a n s s a, e i v ä t t e h n e e t t a r k e m p a a eroa niiden S a s t a m a l a n miesten, joilla oli e r ä o m a i s u u t t a, j a niiden S a s t a m a l a n e r ä m i e s t e n v ä l i l l ä, j o t k a v a i n k ä v i v ä t p y y n t i r e t k i l l ä, o n h e l p o s t i y m m ä r r e t t ä v i s s ä. E n n e n L a p - v ä ä r t i n j a T e u v a n a s u t u k s e n s y n t y m i s t ä oli S a s t a m o l a - n i m i l i s ä k s i ruotsalaisen u u t i s a s u t u k s e n k i e l e n k ä y t ö s s ä v a i k e u d e t t a u l o t e t t a - v i s s a näille alueille asti. M u t t a k u n v i i m e k s i m a i n i t u t u u t i s a s u t u k - set v o i m i s t u i v a t j a n i m i l t ä ä n k i n i t s e n ä i s t y i v ä t, j ä i l o p u l t a S a s t m o l a t a r k o i t t a m a a n v a i n n y k y i s t ä a l u e t t a a n. M e r k i l l i s i n tä k u i t e n k i n o n, e t t ä s u o m a l a i s e t n i m i t t ä v ä t S a s t m o l a a M e r i k a r v i a k s i, m i k ä n i m i j o sellaisenaan s e l v ä s t i osoittaa, e t t ä h e o v a t k a t s o n e e t K a r v i a - n i m e n p e i t t ä v ä n l a a j e m m a n a l u e e n k u i n m i t ä n y k y i s e l l ä M e r i k a r v i a l l a y m m ä r r e t ä ä n. J a j u u r i M e r i k a r v i a n meri-liite v i i t t a a k i e l t ä m ä t t ä v o i m a k k a a s t i siihen, e t t ä M e r i k a r v i a n lisäksi a j a t e l t a v a K a r v i a o n e t s i t t ä v i s s ä s i s ä m a a s t a p ä i n. J a silloin e i j ä ä jälelle m u u t a m a h d o l - l i s u u t t a k u i n e t t ä M e r i k a r v i a o n y h d i s t e t t ä v ä sellaisiin n i m i i n k u i n K a r v i a n j o k i, K a r v i a j ä r v i, K a r v i a n p i t ä j ä, j o k a m y ö s k i n t u n n e t a a n K y l ä k a r v i a n nimellä. K u n v i i m e k s i m a i n i t t u n i m i k i n l i s ä k s i osoitt a a, e t t e i s e p e i t ä k o k o K a r v i a - n i m e ä, niin s a a a j a t u s, e t t ä Meri- k a r v i a j a K y l ä k a r v i a m u o d o s t a v a t a l k u a a n y h t e n ä i s e k s i k ä s i t e t y n K a r v i a - a l u e e n, u u t t a t u k e a. K u n k a i k k i edellä m a i n i t u t K a r v i a - n i m e t lisäksi o v a t orgaanisessa, v e s i s t ö n v ä l i t t ä m ä s s ä y h t e y d e s s ä, j o n k a m e r k i t y k s e s t ä meillä sellaisissa n i m i s u k u l a i s u u k s i s s a k u i n L a p p i ~ L a p i j o k i, E u r a ~ E u r a j o k i, E u r a b o a m i n n e, K o k e m ä k i, K u m o ~ K o k e m s a a r i, K u u m i n a i n e n, K u m o b o a a, H v i t t i s H v i t t i s - bofjärd, K y r ö K y r o b o a m i n n e on l o i s t a v i a parralleeleja, niin on t ä m ä k i n o m i a a n p u h u m a a n K a r v i a - n i m e l l ä t a r k o i t e t u n a l u e e n m u i - naisen o r g a a n i s en y h t e y d e n p u o l e s t a. M u o t o a K a r v i a j o k i ( K a r v i a n j o k i ) e d e l l y t t ä v ä t e s i m. v a n h a t m u o d o t K a - r u e i o k ( k t s. j ä l e m p ä n ä ), S a t a k u n n a n k a r t a s s a n. v : l t a t a r v i t t a v a C a r v i a ä h n. V a l t. a r k. K u t e n H e i k k i O j a n s u u h u o m a u t t a a, o n i l m e i s t ä, e t t ä K a r v i a n o u r a t n i m i p e r u s t u u k a n s a n e t y m o l o g i a a n. H e i k k i O j a n s u u : S u o m a l a i s t a p a k a n n i m i t u t k i m u s t a s..

16 6 Jalmari Jaakkola M u t t a jos K a r v i a - n i m e l l ä t a r k o i t e t a a n l a a j e m p a a o r g a a n i s e s t i s y n t y n y t t ä a l u e t t a, niin o n t ä m ä n u u t i s n i m e n k e h i t y s h i s t o r i a k u t a - k u i n k i n ilmeinen. E t t e i K a r v i a j ä r v e ä j a K y l ä k a r v i a a niiden syrj ä i s e n a s e m a n v u o k s i k e r n a a s t i v o i a j a t e l l a K a r v i a n j o k i v a r r e n j a M e r i k a r v i a n a s u t u k s e n l ä h t ö k o h d a k s i, o n k a t s o t t a v a v e r r a t t a i n v a r m a k s i. S i t ä v a s t o i n e i v o i olla h u o m i o t a h e r ä t t ä m ä t t ä, e t t ä v a n - h a n S a s t a m a l a n k a i k e s t a p ä ä t t ä e n v a n h i n erätie o n v i e n y t j u u r i M e r i k a r v i a l l e, j o t e n j u u r i K a r v i a - n i m e n v a r h a i s i n m u o d o s t u m i n e n t ä ä l l ä j a sen l a a j e n t u m i n e n m e r k i t y k s e l t ä ä n k o k o sinne koillisesta p ä i n l a s k e v a a v e s i s t ö ä j a t i e n o o t a t a r k o i t t a v a k s i o n m i t ä luonnollisin. Ja jos S a s t m o l a - n i m e ä k u t e n n ä y t t ä ä t o d e n n ä k ö i s e l t ä o n P o h j a n l a h d e n r a n n i k o l l a k ä y t e t t y n y k y i s t ä ä n p o h j o i s e m m a s, niin o n K a r v i a h y v i n k i n v o i n u t m u o d o s t u a s u o m a l a i s e k s i k u l m a k u n t a - n i m e k s i k o k o K a r v i a n j o e n v e s i s t ö n p i i r t ä m ä n m a a n t i e t e e l l i s e n a l u e e n länsipuoliselle r a n t a - S a s t a m a l a l l e. M u i n a i s e n S a s t m o l a n j a m u i n a i - s en K a r v i a n v a n h a s t a i d e n t i t e e t i s t ä saisi m y ö s k i n a l u e m e r k i t y k s e l - t ä ä n s u p i s t u n e e n S a s t m o l a n j a n y k y i s e n M e r i k a r v i a n i d e n t i t e e t ti v a r s i n y k s i n k e r t a i s e n s e l i t y k s e n. S e n k ä s i t y k s e n p u o l e s t a, e t t ä K a r v i a o n s a s t a m a l a i n e n j a s i i h en n ä h d e n, e t t ä m e r i - S a s t a m a l a o n m i l t e i k o k o n a a n k a r k k u - laisten hallussa, l ä h i n n ä k a r k k u l a i n e n erä- l. u u t i s n i m i, p u h u u m y ö s - k i n itse n i m e n r a k e n n e. K a r v i a - n i m i, j o n k a eräässä a s i a k i r j a s s a v : l t a 5 5 m a i n i t a a n e s i i n t y v ä n y l i s e n S a t a k u n n a n t u o m a r i n K l a u s K u r j e n j o n a k i n v u o s i s t a a n t a m a s s a t u o m i o s s a m u o d o s s a»karueiok» ( K a r v i? l. K a r v i a j o k i? ), on n ä e t j o h d i n a i n e k s e l t a a n j u u r i K a r k u n e r ä m a i l t a t u n n e t t u a n i m i t y y p p i ä L a v i a, R a u t i a j ä r v i j. n. e. j a t a v a t a a n v a r m a a n j o k e s k i a j a l l a, k u t e n v. 546 m a i n i t t u L e m p ä ä l ä n K a r v i a n y n n ä v a r s i n a i s s u o m a l a i s e t K a r v i a i n e n n i m e t 4 o s o i t t a v a t, laajalla alueella. N i m e n j u u r e e n k i n n ä h d e n o n j o H e i k k i O j a n s u u a n t a n u t t ä y s i n t y y d y t t ä v ä n s e l i t y k s e n.»nimi K a r v i a on» k u u l u v a t h ä n e n s a n a n s a»-ia j o h t i m e l l a m u o d o s t e t t u K a r v a n i m e s t ä. V r t. t ä m ä n j o h d o s t a esim. R a u t a ~ R a u t i a, S o t k a ~ S o t k i a, N a h k a ~ N a h k i a ( l a ) j. n. e. K a r v a on m. m. s u u r e n t a l o n n i m e n ä K a r k u s s a ( L a m m e n t a k a n a ) j a t ä m ä s e i k k a o n t ä r k e ä m u i s t a a, k u n t i e d ä m m e, e t t ä M e r i k a r v i a o n j u u r i K a r k u s t a s a a n u t s u o m a l a i s e n U l v i l a n k ä r V a l t. a r k. N : o 6 a, fol. 9 N i m i o n, k u t e n s e n e s i i n t y m i n e n j o a i k a i s i m m i s s a k i n v e r o k i r j o i s s a, o s o i t t a a, v a r m a s t i k e s k i a i k a i n e n. V a l t. a r k. N : o H e i k k i O j a n s u u : S u o m a l a i s t a p a i k a n n i m i t u t k i m u s t a s..

17 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 7 a s u t u k s e n s a.» N i m e n j u u r i s a n a n k i n k a r k k u l a i s u u s o n t ä t e n ainak i n m a h d o l l i s i m m a n t o d e n n ä k ö i n e n. S a m a a n s u u n t a a n k u i n S a s t m o l a n j a K a r v i a n n i m e t p u h u u v o i m a k k a a s t i v i e l ä l u v un t ä k ä l ä i n e n e r ä o m i s t u s. T e k e m ä l l ä siitä s a m a n l a i s e n y h t e e n v e d o n k u i n edellä s a a m m e t ä k ä l ä i s i s t ä e r ä k a p p a l e i s t a s e u r a a v a n luettelon: K a l l o. Längelmäki 69. M a i n i t a a n j o tällöin a l u e e l t a a n v a k i i n - t u n e e n a j a o n r a j o i s t a a n p ä ä t t ä e n s a m a k u i n n y k. L ä n g e l m ä k i. K a r k k u? Tuunajärvi (Tutina iarfwe), 69, K y n ä s j ä r v e n koillispuolella. V. 69 k a r t a l l e m e r k i t t y : e t t n y t h e m m a n s o m f o r d o m 4 h a f v e r w a r i t T a f f w a s t a r n e s eremar. T u u n a j ä r v e n itäpuoliselle 4 alueelle o n k a r t a l l e l i s ä k s i t e h t y m e r k i n t ä : o b e s a t t o c h b r u c k a s af T a f f w a s t a r n e. V r t. h ä m ä l ä i s i s t ä ed. a n n. sel. 5 K i t t i l ä? Karviajärvi ( K a r f f u i a t r ä s k ), 5 5. O n ilmeisesti 6 7 s a m a k u i n n y k. K a r v i a j ä r v i K a r v i a l l a. E p ä t i e t o i s t a on, v o i - d a a n k o eräälle perinnäistiedolle, j o k a v i i t t a a K a r v i a n j a Meri- K a r v i a n a s u t u k s e n a l k u p e r ä i s e e n (sastamalaiseen) y h t e y t e e n, 8 a n t a a m i t ä ä n t o d i s t u s a r v o a. P a k k a l a, A l u s k y l ä? Karviajärvi ( K a r f f u ia t r ä s k ), I l m e i s e s t i n y k. K a r v i a j ä r v i. E s i t t ä m ä m m e eräluettelo t e k e e e p ä i l e m ä t t ö m ä k s i, e t t ä s a s t a - m a l a i s et t o s i a a n, k u t e n edellä o l e m m e S a s t m o l a - j a K a r v i a - n i m i e n n o j a l l a p ä ä t e l l e e t, o v a t e r ä m i e h i n ä t u n k e u t u n e e t K a r v i a n j o k e a p i t - k i n a i n a k i n K a r v i a j ä r v e l l e asti. E t t ä t ä ä l t ä edelleen tie S ä k k i j ä r v e n k a u t t a P o h j a n m a a l l e v i e v i i n v e s i i n oli l y h y t, v o i j o k a r t a l t a help o s t i t o d e t a. M e r k i l l i n en s a t t u m a, m i k ä l i s e o n v a i n sitä, l i s ä k s i on, e t t ä j u u r i S ä k k i j ä r v e n p o h j o i s p u o l i s e n I k k e l ä j ä r v e n nimessä, j o n k a y h t e y t e e n v a r m u u d e l l a o v a t p a n t a v a t m y ö s k i n n i m e t I k k e l ä n j o k i, H. O j a n s u u : E d. m a i n. t e o s j a p a i k k a. Y l ä - S a t a k u n n. t u o m i o k. v T ä l l ö i n m a i n i t t u K i r f f w i s s k a l l i j o o n i l m e i s e s t i s a m a k u i n L ä n g e l m ä e n n y k. l u o t e i s r a j a l l a t a v a t t a v a K i r v e s k a l l i o. 4 M a a n m i t t. h a l l. a r k. A I. B 5 M a h d o t o n t a t ä s s ä t a p a u k s e s s a e i l u o n n o l l i s e s t i o l e, e t t ä» h ä m ä l ä i s i l l ä» v o i d a a n t a r k o i t t a a m y ö s H ä m e e n k y r ö n a s u k k a i t a. 6 K u n e r ä k a p p a l e e n a s u t t a j i n a m a i n i t a a n E r i k j a E s k i l O r a v a i n e n j a O r a v a - n i m e ä e s i i n t y y v a i n K i t t i l ä s s ä, o l e m m e l ä h i n n ä p a n n e e t t ä m ä n k y l ä n k y s y m y k s e e n. 7 Valt. ark. N : o 0 a. 8 B i d r a g t i l i k ä n n e d o m a f F i n l a n d s n a t u r o c h f o l k X X X I I I s s I k k i n e n n i m i s e n e r ä n o m i s t a j a n m u k a a n o l e m m e p a n n e e t k y s e e n a l a i s e k s i A l u s - k y l ä n, j o s s a h e n k i l ö n i m i I k o n e s i i n t y y, m u t t a y h t ä m a h d o l l i s t a l u o n n o l l i s e s t i o n, e t t ä n i m i v o i k ä t k e y t y ä e s i m. j o n k i n s o n - p ä ä t t e i s e n n i m e n a l l e. 0 V a l t. a r k. N : o 0 a. Satakunta

18 8 Jalmari Jaakkola j a K a u h a j o e n I k k e l ä, n ä y t t ä ä o l e v a n K a r v i a - n i m e e n v e r r a t t a v a k a r k k u l a i n e n erä- l. u u t i s n i m i. K a r k k u l a i s t e n e r ä n o m i s t a j i e n l u e t t e - lossa v : l t a 55 m a i n i t a a n n ä e t j u u r i K a r v i a n j ä r v e n s e u d u l l a T a p a n i P a k k a l a n ohella M a t t i I k k i n e n (Ijckine), j o n k a j u u r i s a n a n I k k i e p ä i l e m ä t t ä t a p a a m m e I k k e l ä - n i m e n a l k u l i i t t e e n ä. I k k e l ä - n i m e n loppuliite o n n i m. v a i k e u d e t t a s e l i t e t t ä v i s s ä p a i k a n - j a h e n k i l ö - nimissä y l e i s e k s i -la, -lä j o h d a n n a i s e k s i ja s u h d e I k k i ( n e n ) ~ I k k e ( l ä ) t ä y s i n verrannollinen meillä niin yleiseen äännesuhteesee n Hirvi( nen) ~ H i r v e l ä, K u r k i ~ K u r k e l a, K u u s i (nen) ~ K u u s e l a, K ä k i ~ K ä k e l ä, K ä r k i ~ K ä r k e l ä j. n. e. S i k ä l i k u i n I k k e l ä - n i m i p e s ä l l e a n n e t a a n historiallista t o d i s t u s - a r v o a, o s o i t t a a s e m i t ä l u o n n o l l i s i m m a n e r ä t i en K a u h a j o e n v e s i s - t ö ö n. T ä ä l t ä oli p ä ä s y u s e i t a s i v u j o k i a p i t k i n l ä n t e e n p ä i n, k u t e n T e u v a a n, L a p v ä ä r t i i n j a v a i k k a p a N ä r v i j o k e a p i t k i n N ä r p i ö ö n v a r s i n h e l p p o. T ä m ä n h u o m i o o n o t t a e n t u l e e k i n K a u h a j o e n länsipuolisen a l u e e n j a l ä h i n n ä T e u v a n y h t e y s m u i n a i s e n S a s t a m a l a n k a n s s a y m m ä r r e t t ä v ä k s i. N i i n p ä s a a t t a a p u h e e n a olleiden a s u t u s - historiallisten olosuhteiden v a l l i t e s s a h y v ä l l ä s y y l l ä a s e t t a a k y s y - M e r k i l l i s t ä o n, e t t ä p e r i n n ä i s t i e t o k i n m a i n i t s e e I k k e l ä n j ä r v e n o l l e e n» h ä m ä - l ä i s t e n» ( = k a r k k u l a i s t e n ) h a l l u s s a.» T o i n e n j ä r v i, j o n k a k e h u t a a n o l l e e n h ä m ä l ä i s t e n h a l l u s s a, o n I k k e l ä n j ä r v i K a u h a j o e l l a, m i s s ä m y ö s n ä y t e t ä ä n» H ä m ä l ä i s t e n k a l a - a i t t o j a». J. R. A s p e l i n : K o k o i l e m i a M u i n a i s t u t k i n n o n a l a l t a. S u o m i, I I j a k s o, I X s. 6, n o o t t i. V a l t. a r k. N : o 0 a. H. O j a n s u u y h d i s t ä ä y h t e e n n i m e t N ä r v i j o k i ~ N ä r p i ö, r u o t s. N ä r p e s, j o s s a m y ö s e s i i n t y y N ä r v ä n i m i n e n t a l o. K u n N ä r v ä - n i m i o n v o i m a k k a a s t i s a t a k u n t a l a i - n e n e s i i n t y e n e s i m. K o k e m ä e l l ä, H a r j a v a l l a s s a j a P o r i n m a a s e u r a k u n n a s s a j a t ä s t ä p ä ä t t ä e n m y ö s v a n h a, n i i n e i s e n s i i r t y m i n e n t ä ä l t ä p o h j o i s e m m a s o l e m i t e n k ä ä n m a h d o t o n. J a m i e l e n k i i n t o i s e n a t o s i a s i a n a o n m a i n i t t a v a, e t t ä N ä r v ä e s i i n t y y j o l u v u l l a n i m e n ä H u i t t i s t e n v a n h a s s a e r ä k y l ä s s ä P a l u k s e s s a j a v i e l ä t ä ä l l ä k i n v a n - h a n j a s e l v ä s t i p e r i n n ä i s e n n o o r m a r k k u l a i s e n e r ä a l u e e n o m i s t a j a n a, j o t e n N ä r v ä - s u k u v a r m a s t i k u u l u u v a n h o i h i n P o h j a n l a h d e l l a k ä y n e i s i i n s a t a k u n t a l a i s i i n e r ä s u k u i h i n. E t t ä n i m e n o m a a n P a l u k s e s t a m y ö s k i n o l i p a l j o n l y h y e m p i j a e d u l l i s e m p i t i e k u i n K a r k u n e r ä n k ä v i j ä k e s k u k s e s t a K a r v i a n j o e l l e j a s i t ä p i t k i n p o h j o i s e e n, e i k u k a a n v o i n e a s e t t a a e p ä i l y k s e n a l a i s e k s i. P o h j a n m a a l a i s e n n i m i p e s ä n N ä r v ä N ä r v i j a s a t a - k u n t a l a i s e n N ä r v ä - p e s ä n y h t e y s o n siis e r ä h i s t o r i a l l i s e s t i h y v i n m a h d o l l i n e n, j o s - k a a n e i t ä y s i n t o d i s t e t t a v i s s a. J o s E f r. C a r e n i u k s e n v a h v a n a p e r i n n ä i s t i e t o n a m a i - n i t s e m a i l m o i t u s, e t t ä h u i t t i s l a i s e t o v a t k ä y n e e t k a u k a n a p o h j o i s i l l a k a l a r e t k i l l ä, on p a i k k a n s a p i t ä v ä, niin voinee maantieteellisasutuksellisia seikkoja silmällä pitäen t u s k i n m i k ä ä n m u u k u i n P a l u k s e l t a K a r v i a n j o e l l e v i e v ä v e s i t i e o l l a t ä l l e e r ä n k ä y n - n i l l e m a h d o l l i n e n. J a j o s t ä m ä n v a n h a n p e r i n n ä i s t i e d o n i l m o i t u k s e s s a, e t t ä r e t k i ä t e h t i i n I k a a l i s i i n, p i i l e e j o k u p a i k a l l i s h i s t o r i a l l i n e n t o t u u s, n i i n v o i t a n e e a i n a k i n a r v e l u n a e s i t t ä ä, e t t ä I k a a l i n e n o n j o k o k a n s a n e t y m o l o g i s t a t i e t ä t a i k k a p a s u o r a s - t a a n C a r e n i u k s e n k a u t t a t u l l u t j o n k i n s i t ä m u i s t u t t a v a n n i m e n, k u t e n e s i m. K a r v i a n - j o e n r e i t i l l ä n i i n r i k k a a n I k k e l ä - n i m i p e s ä n t i l a l l e.

19 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 9 m y k s e n a l a i s e k s i, e i v ä t k ö t a v a l l i s e t n i m e t s i v u u t t a a k s e m m e esim. sellaiset v e r r a t t a i n h a r v i n a i s e t k y l i e n n i m e t k u i n H o r o j a R i i p p i, joilla o n v a n h a t v a s t i n e e n s a sellaisissa nimissä k u i n v a n h a n S a s t a m a l a n H o r o y, 504, n y k. H o r o j a R i j p p i, K a r k k u, K a r k k u 546 ja R i j p p i, K a r k k u, L i e l a h t i 546 s a m o i n k u i n eräiden t a l o j e n n i m e t saa s e l i t y s t ä ä n o l e t t a m a s t a m m e i k i v a n h a s t a s a s t a m a l a i s e s t a a s u t u s v i r r a s t a. E r i k o i s e n h y v i n k ä s i t t ä ä a n n e t u n erä- j a nimihist o r i a n v a l o s s a m y ö s k i n, m i n k ä v u o k s i j o v u o d e n 0 eräriidassa T e u v a n u u t i s a s u k a s o n elimellisessä y h t e i s t o i m i n n a s s a S a s t a m a l a n A n d a r i n j a s a s t a m a l a i s i s t a a s u t u s t r a d i t s i o n e i s t a t u n n e t u n L a p - v ä ä r t i n tällöin m a i n i t u n u u t i s a s u k k a a n k a n s s a. V I. Jos edellä a n t a m a m m e k u v a u s p i t ä ä p ä ä k o h d i l t a a n p a i k k a n s a, niin o n k a r k k u l a i n e n e r ä e l ä m ä ollut s u o r a s t a a n m ä ä r ä ä v ä s e k ä K y r ö n k a n k a a n e t t ä sen p o h j o i s e n a j a t k o n a k u l k e v a n P o h j a n k a n - k a a n länsipuolella. I t s e k a n g a s o n k i n t ä t e n ilmeisesti p a l j o n s e l v e m - m i n k u i n m e i d ä n p ä i v i n ä m m e ollut sen länsi- j a i t ä p u o l i s t e n a s u t u s - v i r t a u s t e n e r o t t a j a n a. M u t t a t ä l l ä o n luonnollisesti y h t ä v ä h ä n t o d i s t e t t u, e t t ä k y r ö l ä i s i l l ä e i o l l e n k a a n o l l u t o s u u t t a k a n k a a n länsipuoliseen e r ä e l ä m ä ä n k u i n s i t ä k ä ä n, e t t ä s a s t a m a l a i n e n e r ä e l ä m ä t ä ä l l ä oli niin v o i m a k a s, e t t e i v ä t h u o m a t t a v i e n historiallisten t e k i - j ä i n v a i k u t u k s e s t a k y r ö l ä i s e t m y ö h e m m i n saaneet t ä s t ä v o i t t o a. K u n k u i t e n k i n n i i n h y v i n t ä r k e i m m ä t t ä k ä l ä i s e t n i m e t k u i n m y ö s k i n v a n h i n erä- j a a s u t u s h i s t o r ia r a t k a i s e v a s t i v i i t t a a v a t j u u r i s a s t a m a - laisen e r ä e l ä m ä n t a i a i n a k i n h u o m a t t a v a n e r ä t i en v a n h e m m u u t e e n p u h e e n a o l e v a l l a t a h o l l a, niin e i k e r n a a s t i j ä ä jälelle m u u t a m a h d o l l i - s u u t t a k u i n e t t ä H ä m e e n k y r ö s t ä p ä i n t u l e v a e r ä v a l t a u s K a r v i a n - j o e n l a a k s o s s a o n s e l i t e t t ä v i s sä j o k o a l k u p e r ä l t ä ä n k i n h a j a n a i s e k s i t a i v a s t a m y ö h e m m ä k s i i l m i ö k s i. A s i a i n t i l a n l ä h e m m ä k s i a r v i o i - m i s e k si o n k u i t e n k i n k a t s a u s K y r ö n v a n h i m p a a n e r ä h i s t o r i a a n K y r ö n k a n k a a n toisella p u o l e l l a v ä l t t ä m ä t ö n. V a r m o i n a H ä m e e n k y r ö n e r ä k a p p a l e i n a K a r v i a n j o e l l a t a i sen H e i k k i O j a n s u u : K a l l i a n s e u r a k u n n a n k e s k i a i k a i s e t k i r k o n t i l i t. S a t a k u n t a I I I s. 5. V r t. l i s ä k s i n i m e ä H o r o i, H u i t t i n e n, Ä e t s ä , H o r o i, k y l ä j a t a l o, V e s i - l a h t i , V a l t. a r k. N : o 9 7 j a H o r o n t a i v a l, S y s m ä. E t t ä H o r o i o n p o h j o i s e s s a k ä y v ä k a r k k u l a i n e n e r ä s u k u, n ä k y y n i m e n e s i i n t y m i s e s t ä e r ä n k ä v i j ä i n j o u k o s s a. V r t. t ä h ä n n ä h d e n l ä h e m m i n t u t k i m u s t a m m e s e u r a a v a a l i i t e t t ä. V a l t. a r k. N : o 9 7.

20 0 Jalmari Jaakkola länsipuolella v o i d a a n l u v u n v a n h i m m a n e r ä l u e t t e l o n m u k a a n m a i n i t a s e u r a a v a t. L a i t i l a, H e i n i j ä r v i, J ä r v e n k y l ä. Kynäsjärvi ( K y n e s t r ä s k ), 5 5. I l m e i s e s t i n y k y i n e n K y n ä s j ä r v i. K u n t ä k ä l ä i s e n e r ä k a p p a l e e n o m i s t a j a n a k a h d e n m u u n e r ä m i e h e n r i n n a l l a e s i i n t y y j u u r i eräs H ä m e e n k y r ö n L a i t i l a n a s u k a s, niin s a a t t a a K y n ä s j ä r v e n r a n n a l l a s i j a i t s e v a n L a i t i l a n k y l ä n n i m i p o l v e u - t u a j u u r i t ä s t ä u u t i s a s u k a s s u v u s t a. K i l v a k k k a l a. Venesjärvi (Vene t r ä s k ), 5 5. V a n h a n p e r i n - näistiedon m u k a a n s a m a k u i n n y k. V e n e s j ä r v i K a r v i a n j o e n länsipuolella. M y ö s k i n V e n e s j ä r v e n lähellä n y k. sijaitsevassa V e n e s k o s k e n k y l ä s s ä oli k i l v a k k a l a i s i l l a aina I s o o n v i h a a n asti eräalueita. K i l v a k k a l a. Ruhanpirtti ( R u h a n p i j r t t e ), 5 5. K u t e n m ä ä - 4 r i t e l m ä s t ä»vid en l i t e n åå h e t a n d i s K a r f f u i a n åå», n ä k y y, on e r ä o m i s t u s s i j a i n n u t K a r v i a n j o e n v a r r e l l a j a k u t e n, s e u r a a v a n e r ä k a p p a l e e n y h t e y d e s s ä k ä y selville, V e n e s j ä r v e n seuduilla. K u n p a i k a n u u t i s a s u k k a a n a m a i n i t a a n P e d e r H o n g o i J ä m i - j ä r v e l t ä, s a a t e t t a n e e n sellaiset n i m e t k u i n n y k. H o n k o j a H o n - g o n j o k i, j o n k a H o n g o n - a l k u l i i t e l ä h i n n ä v i i t a n n e e j u u r i H o n k o. H o n k o i - a s u i s e e n h e n k i l ö n i m e e n, t a v a l l a t a i toisella a s e t t a a p u h e e n a o l e v a n H o n g o i - n i m e n y h t e y t e e n. V a l t. a r k. N : o 0 a....»al d e n ä n g o c h s k o g s m a r c k, h v i l k e n V e n e s j e r v i b y a l a g nu f ö r t i d e n i n n e - h a f v a i ä l d r e t i d e r s k a l v ä r i t e n u r f i ä l s i o r d e l l e r s å k a l l a d ä r ä m a r c k K i l v a c k a l a B y i I k a l i s S o c k n t i l h ö r i g, m e n g e n o m n å g o n i f o r n a t i d e r s k i e d d r é d u c t i o n d e m f r å n d ö m d, h v i l k e t f ö r e g i f v a n d e d e n u a l l e n a s t s å s o m e n b l o t t b e r ä t t e l s e a f s i n a f ö r - f ä d e r h a d e s i g b e k a n t, f ö r m e n a n d e s d o c k f r a m d e l e s m e d v ä r c k l i g a s k i ä l o c h d o c u m e n - t e r k u n n a s å d a n t i b e v i s l e d a m e d b e g ä r a n a t d e t t a t i l s v i d a r e m å t t e i p r o t o c o l l e t i n f l y t a, s o m a n t e c k n a d e s». V e n e s j ä r v e n k a r t t a v : l t a M a a n m i t t. h a l l. a r k. A 5. M i t e n u s k o l l i s e s t i o l i k a a n n y t k y s y m y k s e s s ä o l e v a s s a t a p a u k s e s s a p o l v e s t a p o l v e e n s ä i l y n y t p e r i n n ä i s t i e t o e i v a i n i t s e i k i v a n h a s t a e r ä o m a i s u u d e s t a v a a n v i e l ä p ä s e n y l i 0 0 v u o t t a s i t t e n t a p a h t u n e e s t a» r e d u k t s i o n i s t a», s i l l ä m i t ä ä n m u u t a k u i n v u o d e n 5 5 s u u r t a e r ä r e d u k t s i o n i a e i m u i s t o t i e t o v o i n e t a r k o i t t a a. V r t. t ä h ä n j a k a h t e e n s e u r a a v a a n e r ä k a p p a l e e s e e n n ä h d e n l i s ä k s i m y ö h e m p ä n ä l a i n a a m a a m m e t u o m i o t a v : l t a 5 7. S i t e n m a i n i t a a n V e n e s k o s k e n v a s t a» v e n ä l ä i s v a l l a n» ( = I s o n v i h a n ) a i k a n a a n a s t a n e e n K i l v a k k a l a n K e s t i l t ä n. s. I s o n j a V ä h ä n s a a r e n. M a a n m i t t. h a l l. a r k. A E t t ä R u h a n p i r t t i o n n i m e l t ä ä n y h d i s t e t t ä v ä j ä l e m p ä n ä s e u r a a v a a n R u h a n - n i i t t y y n, o n n ä h d ä k s e m m e e p ä i l e m ä t ö n t ä. V a l t. a r k. N : o 0 a.

21 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri K i l v a k k a l a. Ruhanniitty ( R u h a n n i t u ), 5 7. S e l v ä s t i j ä t e edellisestä e r ä p a l s t a s t a j a erähistoriallisesti m i e l e n k i i n t o i n e n siinä suhteessa, e t t ä s e m a i n i t t u n a v u o n n a o i k e u d e l l i s t a t i e t ä n ä y t - t ä ä t u l l e e n t u o m i t u k s i t a k a i s i n n i i l tä u u t i s a s u k k a i l t a, j o i t a K a n k a a n p ä ä h ä n h a l l i t u k s e n p u o l e s t a oli sijoitettu. A s i a n m i e l e n k i i n t o i s u u d e n v u o k s i a n s a i n n e e t u o m i o m y ö s k i n s a n a m u o d o l t a a n t u l l a t u n n e t u k s i...»thå k o m f ö r r ä t t a å å s a t t e t i n g H e n r i c h H ä t ä v a r a i K i l v a c k a l a B y, N i l s G r e l s s o n, I ö n s K a n g o i i b i t. o c h K ä r d e K a n g a n t a u s b o e r o m e n ä n g i i g g i a n d e i n n o m d e s s e e f t e r s k r e f n e r å e r R e u t o m a t k a n s u t i l H a f v a n k a n d o s å t i l H a p u a n j o e n - p o l v i, t h ä d a n t i l P a t i k o s k i, t h e K i l v a c k a l a b o e r s f ö r ä l d r a r a f h e d e n h ö s t h ä g n a d t o c h b r u k a t h a f v a, h v i l k e t ä r e n d e i a g s k i ö t t i l t h e t o l f s o m i n e m d e n s å t o, f ö r s t O l o f N i l s s o n i K a r d o, I ö r a n I n g u l a, N i l s O l o f s s o n K a r d u s t, I o n s M i e t i t i s t, I ö n s S o n n u s t, I ö n s J ö n s s o n K ä k ä l ä s t, P å l T i m i, S i m o n S a r k i l a s t, E r i k O l o f s s o n L e m m a c k a l a s t, M a r t i S i m o n s s o n M a h n a l a s t, L a s s e A n d ' s K a r h i å s i s t, L a r s H e n d r i k s s o n R e u s t i a l a s t, t h e h ä r o m v i t n a d e r a n s a k a d e o c h v o r o f a s t e å t, o c h (o:at) u t i R u h a n n i t u K a n g a n t a u s b o e r h a f t i n t e t b e s k a f f a o m, u t a n K i l v a k k a l a b o e r, t y K i l v a c k a l a b o e r h a f t n å g r e r å d e s, t i l a t b ö r d a, s e d a n h v a d d e m i s t e, t h e ä n g s s t y c k, o c h K a n g a n t a u s b o e r, t h e h a f v a t h e r ö f v e r ä n g d e s s f o r u t a n. E f t e r e n s å d a n t h e r e s r a n s a k a n o c h v i t n e n d ö m d e i a g d e m R u h a n n i t u t i l K i l v a c k a l a b o e r s t a d i g o c h f a s t o b r ä t t s l i g e n h å l l a s v i d h v a r s o c h e n s f ö r m i n h ä r a d s d o m». T u o m i o m a i n i t. K y r ö n t u o m i o k. i 6 / 7 4 p e r u s t e e l l a V e n e s j ä r v e n k a r t t a s e l i t y k s e s s ä v : l t a M a a n m i t t. h a l l. a r k. A 5. T u o m i o s t a n ä k y y, e t t ä h ä m e e n k y r ö l ä i s e t, j o t k a k a t s o i v a t t ä k ä l ä i s e t o i k e u t e n s a p a k a n u u d e n a i k a i s i k s i, K a n k a a n p ä ä s t ä v i e l ä l o p p u p u o l e l l a k ä y t t i v ä t K a n k a a n t a u s - n i m e ä. T a p a a m i s - t a m m e r a j a n i m i s t ä t a r k o i t t a a s e l v ä s t i H a p u a n j o k i H a p u a n j ä r v e s t ä t u l e v a a j o k i h a a - r a a P a a t t i k o s k e n s i j a i t e s s a K a r v i a n j o e n v a r r e l l a. V r t. k a h t e e n m u u h u n r a j a p a i k k a a n n ä h d e n e d. o l l u t t a i l m o i t u s t a, j o n k a m u k a a n n e k i n r a j o i t t a v a t v a n h a n V e n e s j ä r v e n a l u e t t a. M i e l e n k i i n t o a t ä s s ä y h t e y d e s s ä a n s a i n n e v a t m y ö s k i n K a n k a a n p ä ä n k y l ä - l ä i s t e n v o i k e u k s i e n s a t u e k s i e s i t t ä m ä t t o d i s t u k s e t. T ä s s ä t a r k o i t u k s e s s a»esitt i v ä t h e K a n k a a n p ä ä n k y l ä n a l u e i s t a e n t i s i n ä a i k o i n a t e h d y n k a r t a n (»o:» f r a m t e d d e e n i ä l d r e t i d e r ö f v e r K a n g a n p ä B y s ä g o r f ö r f a t t a d c h a r t a». ) J a k u n v a s t a p u o l i o s o i t t i k a r t a n o l e v a n i l m a n v u o s i l u k u a j a n i m i ä, v ä i t t i v ä t k a n k a a n p ä ä l ä i s e t n i i d e n k u l u n e e n» k a i k e n l a i s i s s a a i k o j e n v a i h t e l o i s s a», a r v e l i v a t T u k h o l m a n m a a n m i t t a u s k o n t t o r i s s a s a a v a n s a k a r t a n u u d i s t e t u k s i j a v e t o s i v a t l i s ä k s i k u n i n g a t a r K r i s t i i n a n K a n k a a n - p ä ä n m e t s ä r a j o i s t a a n t a m a a n, ä s k e i s e s s ä t u l i p a l o s s a h ä v i n n e e s e e n t u o m i o o n j a r a j a - k i r j e e s e e n, (o:» ( K a n g a n p ä b o e r m e d p å s t å e n d e, a t e h u r u v ä l d e n o m f ö r m ä l t e g a m l a c h a r t a n g e n o m t i d e r n a s h v a r j e h a n d a o m s k i f t e n f ö r l o r a t d e s s n a m n o c h å r a t h a l, d e n s a m m e d o c k h v a d r å e r n e d e m o c h V e n e s j ä r v i e m e l l a n a n g i n g e v o r e g a n s k a t y d e l i g o c h b r u k b a r, f ö r m e n a n d e s t i l l i k a s i g i f r å n K o n g i. L a n d t m ä t e r j e C o n t o i r e t i S t o c k h o l m k u n n a ä r h å l l a d e n s a m m a r e n o v e r a d, m e d n a m n o c h å r a t h a l f ö r s e d d, d ä r j ä m t e ä f v e n l å f v a n d e l å t a u p s ö k a e t a f d e m t i l f ö r e n e i n n e h a f t D r o t n i n g C h r i s t i n e d o m o c h a l l a d e ö f r i g a r å e r s o m i n n e s l u t a a l l K a n g a n p ä B y t i l h ö r i g s k o g s m a r c k, m e n g e n o m e n f ö r n å g r a å r t i l b a k a i K a n g a n p ä B y o l y c k e l i g e n t i m a d v å d e l d f ö r l o r a d t b l i f v i t. M a a n m i t t. h a l l. a r k. A 5. N i i n k r i i t i l l i n e n k u i n v a n h o i h i n m a a r i i t a - a s i a k i r j o i h i n n ä h - d e n o n k i n o l t a v a, n i i n v o i d a a n K a n k a a n p ä ä n a s u k k a i d e n esille t u o m i e n s e i k k o j e n n o j a l l a a s e t t a a a i n a k i n k y s e e n a l a i s e k s i, e i k ö p u h e e n a o l e v a k a r t t a, j o k a j o v m a i n i t a a n» v a n h e m p i n a a i k o i n a t e h d y k s i», t o s i a a n o l e v a n h e m p i k u i n n y k y ä ä n t u n - t e m a m m e K a n k a a n p ä ä n v a n h a t k a r t a t.

22 Jalmari Jaakkola K i l v a k k a l a. Karvianparras ( K a r f u i a p a r r a s ), 670. N i i t t y, j o n k a m a i n i t a a n s i j a i t s e v a n K a n k a a n p ä ä s s ä j a j o k a n ä i n ollen v a r m a a n o n e t s i t t ä v i s s ä V e n e s j ä r v e n s e u d u l t a. K i l v a k k a l a. Petkelenmaja ( P ä t t k e l e n m a j a ), 670. S e l v ä s t i n y k y i s e n P e t k e l e e n k y l ä n edeltäjä. S a m m i. Lavasjärvi? l. Samminmaja?, ( L a x i t r ä s k? ), 5 5. V a i k k a L a v a s - j a L a x i - liitteiden y h d i s t ä m i n e n lienee äänteellisesti k a t - s o t t a v a m a h d o t t o m a k s i, t a h d o m m e k u i t e n k i n a s e t t a a n i m i e n y h t e e n k u u l u m i s e n k y s e e n a l a i s e k s i. M a h d o t o n t a n ä e t e i ole, e t t ä L a v a s j ä r v i j a»laxiträsk» o v a t j o n k i n l a i s i a s a m a a p a i k k a a t a r k o i t t a v i a r i n n a k k a i s n i m i ä, t a i e t t ä v o u d i n»laxiträsk», j o n k a alkuliitteelle e m m e ole t a v a n n e e t p a i k a n n i m i s t ö s s ä v a s t i n e t t a, o n s u o r a n a i n e n v ä ä r i n k i r j o i t u s. V a r s i n k i n t u n t u i s i v a t asialliset s e i k a t p u h u v a n L a v a s j ä r v e n j a v. 5 5 m a i n i t u n»laxiträsk»- n i m e n y h d i s t ä m i s e n p u o l e s t a. N i i n p ä o n J ä m i j ä r v e n reitti S a m m i l l e, k u t e n K i l v a k k a l a l l e k i n, m i t ä luonnollisin erätie. 4 K u n lisäksi V e n e s j ä r v e n e t ä i s y y s K i l v a k k a l a s t a i l m o i t e t a a n p e n i n k u l m a k s i j a K i l v a k k a l a n n a a p u r i k y l ä n S a m m i n e t ä i s y y s»laxi»-järvestä n i i n i k ä ä n p e n i k u l m a k s i, j a k u n l i s ä k s i» L a x i - j ä r v e n v a s t i n e e k s i o l e t t a m a m m e L a v a s j ä r v i eli S a m m i n m a j a sijaitsee j u u r i V e n e s j ä r v e n vieressä, niin t u l e e L a v a s j ä r v e n j a v. 5 5 m a i n i t u n L a x i j ä r v e n i d e n t i t e e t t i v a r s i n t o d e n n ä k ö i - seksi. J a s e s e i k k a, e t t ä v o i m a k a s j a k a i k e s t a p ä ä t t ä e n v a n h a p e r i n n ä i s t i e t o k in erikoisesti k o r o s t a a S a m m i n ja S a m m i n m a j a n 5 M a i n i t a a n K y r ö n k ä r ä j i l l ä, j o i l l a H e n r i k K e s t i K i l v a k k a l a s t a k ä y k y l ä l ä i s e n s ä N i i l o M a t i n p o j a n k a n s s a r i i t a a K a r v i a n p a r r a s - n i m i s e s t ä n i i t y s t ä. P e t k e l e n m a j a m a i n i t a a n e r ä ä s s ä o i k e u s j u t u s s a, j o s s a H e n r i k K e s t i s y y t t ä ä k y l ä l ä i s t ä ä n M a t t i E s k i l i n p o i k a a s i i t ä, e t t ä t ä m ä o t t a a U l v i l a n M e r t o l a n m i e h i ä a v u k s e e n v e d e t t ä e s s ä n u o t t a a m a i n i t u s s a k a l a v e d e s s ä. K y r ö n k ä r ä j ä t S e k i n s e i k k a, e t t ä U l v i l a n m i e h i ä l i i k k u u t ä ä l l ä p ä i n s a m o i n k u i n s e t o s i a s i a, e t t ä K i l v a k k a l a n j a n i m e n o m a a n K e s t i n e r ä o m i s t u k s i a o l i i h a n l ä h e l l ä, t e k e e e p ä i l e m ä t - t ö m ä k s i, e t t e i k y s y m y k s e s s ä v o i o l l a m u u k u i n n y k. P e t k e l e n k y l ä n t i e n o o. J o s k a r - t a l t a k a t s o o H a p u a n j o e n j a P e t k e l e n v ä l i m a t k a n p i t u u t t a, h u o m a a h e l p o s t i, e t t ä K i l v a k k a l a l l a t ä ä l l ä o n o l l u t n. p a r i n p e n i n k u l m a n p i t u i n e n j a s u u n n i l l e e n y h t ä l e v e ä e r ä a l u e, j o l l e n ä i l l ä m a i n k o r k e i n t a a n v a i n S e l k e e n» a l k u m e t s ä t», u r f j ä l l l ä n n e m p ä n ä v e t i v ä t v e r t o j a. V a l t. a r k. N : o 0 a. 4 T ä m ä n t o s i a s i a n t u e k s i v o i t a n e e h u o m a u t t a a, e t t e i m e i l l ä o l e m i t ä ä n p e r i n - n ä i s t i e t o j a t a i e r ä h i s t o r i a l i i s i a t o d i s t e i t a, j o t k a v i i t t a i s i v a t s i i h e n, e t t ä S a m m i l l a olisi ollut eräintressejä muill a tahoilla. 5 E r i k o i s e s t i k a n n a t t a n e e t ä s s ä y h t e y d e s s ä t e h o s t a a, m i t ä v a n h i m m a t k a r t t a - s e l i t y k s e t t i e t ä v ä t L a v a s j ä r v e n l. S a m m i n m a j a n a l k u p e r ä s t ä. M u i n a i s t i e t e e l l i s i s t ä h a r r a s t u k s i s t a a n m u u t e n k i n t u n n e t t u D a n. H a l l k e r t o o k a r t t a s e l i t y k s e s s ä ä n v : l t a

23 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri y h t e e n k u u l u v a i s u u t t a, o n l i s ä k s i o m i a a n h u o m a t t a v a s t i v a h v i s - t a m a a n e d e l l y t e t t y ä t o d e n n ä k ö i s y y t t ä. I k a a l i n e n. Kodesjärvi ( K o d i s t r ä s k ), 5 5. I l m e i s e s t i etäis y y d e s t ä ä n k ö p ä ä t t ä e n, j o k a i l m o i t e t a a n 8 p e n i k u l m a k s i, s a m a k u i n n y k. K o d e s j ä r v i Isojoella. V a t i a l a. Vesijärvi? Veitsijärvi? ( V e i t z i t r ä s k ), 5 5. V o i n e e äänteellisistä v a i k e u k s i s t a h u o l i m a t t a e t ä i s y y t e n s ä p u o l e s t a, j o k a i l m o i t e t a a n 0 p e n i k u l m a k s i, olla n y k y i n e n V e s i j ä r v i K o d e s j ä r v e n länsipuolella. S a m a a p ä ä t e l m ä ä t u k e e sekin, e t t ä t ä ä l l ä v. 5 5 m a i n i t a a n e r ä m i e h i n ä k o l m e Siiroi-nimistä h e n k i l ö ä, j o i d e n m u k a a n k y l ä ä k i n 600-luvulla n i m i t e t t i i n S i i r o k s i j a j o i l t a V e s i j ä r v e l l ä v i e l ä n y k y ä ä n k i n e s i i n t y v ä Siiro s e u r a a v a a.»ifrån S a m m i b y a f I k a l i s S o c k n b e r ä t t a s f ö r s t a å b o e r n e h i j t a n k o m - m i t o c h s k a l h e l a d e n n a S a m m i n m a j a e l l e r L a v a i s j æ r v i u t m a r c k i f o r n a t i d e r v a r i t e n ä r ä m a r c k t i l l f ö r e n ä m d e S a m m i b y, h v a r i g e n o m d e t o c h f ö r m o d e l i g e n ä r h å l l i t n a m n e t S a m m i n m a j a, p å d e t s ä t t n e m l i g e n, a t f ö r e n e m d e S a m m i b y a å b o e r h ä r s t ä d e s i f o r d n a t i d e r f i s k e i d k a t, h v a r e f t e r n å g o n l e m n i n g v i d L a v a s j e r v i s i ö s t r a n d ä n n u f ö r m ä r k e s, h v i l k e n å c h a r t a n u t m ä r c k t finnes». M a a n m i t t, h a l l. a r k. A 5. K e h i t y s t ä l l a i s e s t a a l k u p e r ä i s e s t ä e r ä m a j a s t a k y l ä k s i k u v a t a a n m i e l e n k i i n t o i s e l l a t a v a l l a e r ä ä s s ä a i e m m a s s a k a r t t a s e l i t y k s e s s ä v : l t a 7 5 j a a n s a i n n e e s e n v u o k s i t ä s s ä y h t e y - d e s s ä s i j a n s a.» H ä r u p p e h a f v a d e l s l ö s t f o l c k o c h i n h y s e s h i o n, d e l s o c h d e n ä r m a s t h ä r t i l a n g r ä n t s a n d e b o h l b y a r a n l a g t e n h o p m e d t o r p, s a m t t h e m t i l s e d n a r e t i d e r, u t a n n å g o n s ä r d e l e s a f s k a t t n i n g t i l K r o n a n n y t t j a d t. P å l i k a s ä t t ä r o c h d e n n a S a m m i e l l e r L a v a s j ä r v i b y t i l k o m m e n : e m e d a n t h e n, f ö r 4 5 å r t i l b a k a s r ä k n a d e, ä n n u b e s t å t t a f t r e s t y c k e n o s k a t t l a g d e f i s k a r e t o r p p, s o m l y d t i n u n d e r e n b y ä f v e n S a m m i k a l l a d b e l ä g e n u t i I k a l i s S o c h n f e m s v e n s k a m i h l h ä r i f r å n h v a r a f f ö r s t n e m d e b y o c k t a g i t s i t t n u ä g a n d e S a m m i n a m n. D e s s a t o r p p ä r o å r u p p å f r a m l e d n e L a n d s h ö f d i n g e n s H ö g v ä l b o r n e J a c o b B u r e s å r u t i j u n i i m å n a d u t f ä r d a d e b e f a l l - n i n g a f L a n d t m ä t a r e n I o n a s Ö s t r i n g r e f v a d e, h v a r v i d I ö n k e r i t o r p p ä g t I T u n n a 7 / 4 k a p p a s L a n d i å r l i g i t u t s ä d e n t i å k e r s a m t / 7 8 å h m a r s h ö b o l, K r å k a t o r p p I T u n n a 4 / 4 k a p p o r s u t s ä d e o c h / 4 å h m a r s h ö b o l o c h S a m m i t o r p p I T u n n a 9 k a p p o r s L a n d å r l i g i t u t s ä d e s a m t / 5 8 å h m a r s h ö b o l. O c h k o r t h ä r e f t e r h a f v a m e r b e m : t e t o r p p b l i f v i t t i l o r d i n a r i e K r o n o h e m m a n s a t t e o c h s k a t t l a g d e, I ö n k e r e t i l / 4 d e l s M a n t a l, K r å k a t i l / 4 M a n t a l o c h S a m m i t i l / 6 d e l s m a n t a l. H v a r e f t e r o c h f ö r n å g r a å r s e d a n s i d s t n e m n d e l ä g e n h e t s n u v a r a n d e å b o e i n l ö s t s i t t h e m m a n a f K r o n a n t i l l b o r d e ä g e n d o m». K a u a n n ä y t t ä v ä t k u i t e n k i n t ä ä l l ä s ä i l y n e e n e r ä t u n t u y n n ä m u i s t o t e r ä v a i s t o i s t a j a - t a i s t e l u i s t a :»de m å n g a t r ä t o r o c h t h ä r a f f l y t a n d e s t o r a v å l d s a m h e t e r, s o m d e t b e r ä t t e s, a t t d e s s a h e m m a n s b r u k a r e a f h v a r d e r a h ä r a d e t s k o l a h ä r u t i v i l l a m a r k e n, t h ä r e s t d e b o l i k a s o m b a k o m l i u s e t, u t ö f v a e m o t h v a r - a n n a n». M a a n m i t t, h a l l. a r k. A 5. V a l t. a r k. N : o 0 a. T o d i s t e e n a t ä s t ä v o i d a a n m a i n i t a e r ä ä n k a r k k u l a i s e n, l a p s e n t a p o s t a s y y t e t y n t y t ö n, B r i t a M a t i n t y t t ä r e n k e r t o m u s p a k o r e t k e s t ä ä n. T ä s s ä i l m o i t t a a h ä n n ä e t o l l e e n s a j o n k u n a j a n e r ä ä s s ä N ä r p i ö n p i t ä j ä n S i i r o - n i m i s e s s ä k y l ä s s ä, j o k a s i j a i t s i e r ä m a a s s a : i e e n b y S i r o b e : d j N ä r p p i s S o c h n, l i g g i a n d h e s i n u t h j w i l l m a r k e n. K a r k. k ä r. 6 /

24 4 Jalmari Jaakkola n i m i o n s a a t t a n u t p e r i y t y ä. N y t p u h e e n a o l e v a a e r ä a l u e t t a t a r k o i t t a n e e m y ö s v. 6 5 t e h d y l l e k a r t a l l e näille s e u d u i n m e r - k i t t y n i m i V e t t i j e r f v i. K i e r i k k a l a. Kauhajärvi? ( K a u h a t r ä s k ), 5 5. I l m e i s e s t i j o e t ä i s y y t e n s ä k i n p u o l e s t a, j o k a i l m o i t e t a a n 5 p e n i k u l m a k s i, s a m a k u i n n y k. K a u h a j ä r v i. K i i a l a, H ö y l ö l ä. Nummijärvi? ( N u m m i t r ä s k ), 5 5. M a h - dollisesti e t ä i s y y d e s t ä k i n p ä ä t t ä e n, j o k a i l m o i t e t a a n 5 p e n i - k u l m a k s i r i n t a m a a l t a, s a m a k u i n n y k. N u m m i j ä r v i K a r v i a - j ä r v e n luoteispuolella. S i k ä l i k u i n m a i n i t s e m i e m m e e r ä k a p p a l e i d e n l u v u n p e r u s t e e l l a s a a t t a i s i t e h d ä p ä ä t e l m i ä H ä m e e n k y r ö n e r ä k u l t t u u r i n i j ä s t ä H ä m e e n - j a P o h j a n k a n k a a n länsipuolella S a s t a m a l a n t ä k ä l ä i s e e n e r ä n k ä y n - t i i n v e r r a t t u n a n ä y t t ä i s i v a a k a e h d o t t o m a s t i k a l l i s t u v a n H ä m e e n - k y r ö n puolelle. M u t t a j o s l ä h e m m i n a n a l y s o i e s i t t ä m ä ä m m e h ä m e e n - k y r ö l ä i s t ä e r ä t i l a s t o a, niin j o h t u u k i e l t ä m ä t t ä toisenlaisiin a j a t u k - siin. E n s i m m ä i s e n ä s e i k k a n a, j o k a o n o m i a a n h e r ä t t ä m ä ä n e p ä i l y k - siä edellä k ä s i t t e l e m ä m m e h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n e r ä v a l t a u k s e n i k i - v a n h u u t t a 4 v a s t a a n, o n m a i n i t t a v a, e t t ä h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n e r ä - a l u e e t e i v ä t m i l t ä ä n k o h d a l t a t u l e l ä h e l l e k ä ä n m e r t a. T ä m ä asiaint i l a o n t u s k i n t y y d y t t ä v ä s t i s e l i t e t t ä v i s s ä m u u t e n k u i n e d e l l y t t ä - m ä l l ä, e t t ä h ä m e e n k y r ö l ä i n e n eräintressi t ä l l ä s u u n n a l l a o n j o a l u n - p i t ä i n r a j o i t t u n u t h a j a l l a o l e v i e n sisävesien v a l t a u k s e e n j a m y ö h ä i - sinä historiallisina a i k o i n a k i n s ä i l y t t ä n y t t ä m ä n a l k u p e r ä i s e n l u o n - teensa. M u t t a k u n h ä m e e n k y r ö l ä i s i l l e k i n m e r e n r a n n a t v a r m a a n olis i v a t o s o i t t a u t u n e e t y h t ä r i i s t a r i k k a i k s i k u i n s i s ä j ä r v e t, e i sille tosiasialle, e t t ä h e o v a t k a r t t a n e e t S a s t a m a l a n N ä r p i ö n m e r e n - r a n t a m a a, j ä ä k e r n a a s t i m u u t a s e l i t y s t ä k u i n e t t ä k y s e e n a l a i s e t r a n n a t o v a t H ä m e e n k y r ö s t ä p ä i n t a p a h t u n e e n e r ä v a l t a u k s e n a i k o i - h i n olleet j o v a n h e m m a n v a l t a a j a n j a l ä h i n n ä t ä l l ö i n j u u r i S a s t a m a l a n e r ä m i e s t e n hallussa. S a m a a n s u u n t a a n p u h u v a t v o i m a k k a a s t i e r ä ä t t o i s e t k i n s e i k a t. N i i n p ä e i v o i olla h u o m i o t a h e r ä t t ä m ä t t ä, e t t ä n e H ä m e e n k y r ö n V a l t. a r k. V a l t. a r k. N : o 0 a. E t t ä e r ä k a p p a l e i s t a j o t k u t, k u t e n e s i m. K i l v a k k a l a n, i l m e i s e s t i p e r u s t u v a t y h t e n ä i s e e n e r ä v a l t a u k s e e n, t o i v o m m e s e u r a a v a s t a k ä y v ä n s e l v i l l e. 4 E t t e i e d e l l ä l a i n a t u s s a v u o d e n t u o m i o s s a k ä y t e t t y s a n o n t a t a p a, e t t ä kilvakkalalaisill a» pakanuuden ajoista» l ä h t i e n oli ollut lännessä erää, ole o t e t t a v a t ä y s i n s a n a n m u k a i s e s t i, o n n ä h d ä k s e m m e l u o n n o l l i s t a.

25 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 5 k y l ä t, joilla on e r ä a l u e i t a» k a n k a a n t a u s t a l l a» s i j a i t s e v a t h u o m a t t a - v a s t i erillään t o i s i s t a a n. S i t e n n ä k e e esim. h e l p o s t i, e t t ä sellaiset e r ä n k ä v i j ä k y l ä t k u i n L a i t i l a, H e i n i j ä r v i j a K i e r i k k a l a m u o d o s t a v a t erikoisen r y h m ä n s ä H ä m e e n k y r ö n A l a s e n s e l ä n r a n t a m i l l a. T o i s e e n r y h m ä ä n e r ä n k ä v i j ä k y l i ä k u u l u v a t sellaiset I k a a l i s t e n lähiseud u n k y l ä t k u i n I k a a l i n e n, K i l v a k k a l a j a V a t i a l a. T ä s t ä r y h m ä s t ä ilmeisesti erillisen e r ä k u m p p a n u u d e n m u o d o s t a v a t eräs K i i a l a n j a eräs H ö y l ö l ä n k y l ä n a s u k a s. M i s t ä ä n y h t e n ä i s e s t ä j a o r g a a n i s e s t a r i n t a m a a n a s u t u s a l u e e s t a e i siis H ä m e e n k y r ö n k a n k a a n t a k a i n e n e r ä n k ä y n t i ole j o h d e t t a v i s s a. J a s y y n ä t ä h ä n a s i a i n t i l a a n n ä y t t ä v ä t o l e v a n eri erätiet. N i i n p ä v o i j o sellaisten H ä m e e n k y r ö n k y l i e n k u i n L a i t i l a n, H e i n i - j ä r v e n j a K i e r i k k a l a n a s e m a n p e r u s t e e l la p i t ä ä t o d e n n ä k ö i s e n ä, e t t ä h e e i v ä t ole e r ä m a i l l e e n k u l k e n e e t H ä m e e n k y r ö n t i h e i m m ä n a s u t u k s e n l ä p i p o h j o i s e e n p ä i n. S i t ä v a s t o i n o n m i t ä luonnollisinta, e t t ä h e a l u n p i t ä i n s u u n t a s i v a t e r ä h a r r a s t u k s e n s a h e t i h e i d ä n r i n t a - k y l i e n s ä t a k a a a v a u t u v i l l e neitseellisille läntisille erämaille. M u t t a a i v a n k u i n l u o n t a i s e t v e s i t i e t h o u k u t t e l i v a t n y t p u h e e n a o l e v i e n eräk y l i e n n a a p u r i k y l i ä H ä m e e n k y r ö n v e s i s t ö n i t ä p u o l e l l a y h t e i s t o i m i n - t a a n P i r k k a l a n e r ä t i e n k ä y t t ä j i e n k a n s s a, j o h t i v a t m i t ä l u o n t a i s i m - m a t v e s i t i e t sellaisia e r ä k y l i ä k u i n H e i n i j ä r v e ä, K i e r i k k a l a a j a L a i - t i l a a j a V e s a j ä r v e n v e s i s t ö ä p i t k i n J ä r v e n k y l ä ä k i n y h t e i s t o i m i n t a a n K a r k u n M o u h i j ä r v e l l ä j a S u o d e n n i e m e l l ä s i j a i t s e v i e n t ä r k e i m p i e n e r ä k y l i e n k a n s s a. E t t ä t ä l l ä erätiellä h ä m e e n k y r ö l ä i s e t k u i t e n k a a n l u k u m ä ä r ä n s ä k ä ä n p u o l e s t a e i v ä t ole v o i n e e t k i l p a i l l a K a r k u n eränk ä v i j ä i n k a n s s a, o n i t s e s t ä ä n s e l v ä ä. H e i d ä n o s u u t e n s a t ä l l ä t a h o l l a o n k i n t ä t e n o l l u t s a m a n t a p a i s t a k u i n h e i d ä n l ä h e i s i m p i e n n a a p u - riensa P i r k k a l a n e r ä m a a l l a. H e i d ä n e r ä o m i s t u k s e n s a k i n e s i m. K y n ä s - j ä r v e l l ä j o n n e h e j ä r v e n a s e m a n t a k i a o v a t h y v i n k i n v o i n e e t t u l l a k u v a t t u a k a r k k u l a i s t a e r ä t i e t ä p i t k i n s a m o i n k u i n K a u h a j ä r v e l l e k i n J o t ä m ä a i n a k i n k e s k i a j a l t a p e r i y t y v ä s a n o n t a t a p a k i n o s o i t t a a, m i n k ä s u u r e n m e r k i t y k s e n H ä m e e n k y r ö n a s u k k a a t o v a t s u u r e l l e l ä n s i p u o l i s e l l e» k a n k a a l l e» a n t a n e e t. T ä m ä n a j a t u k s e n p u o l e s t a p u h u u k o k o t ä k ä l ä i n e n e r ä e l ä m ä. N i i n p ä o l i, k u t e n m y ö h e m m i n o s o i t a m m e, e n t i s e n J ä r v e n k y l ä n O s a r a l l a e r ä ä P u k a r a l l a p ä i n ( V e s i j ä r v e l l ä? ), s a m o i n k u i n m y ö s k i n V a t s i a i s i l l a. V r t. e s i t y s t ä m m e n ä i s t ä e r ä k a p p a - l e i s t a j ä l e m p ä n ä. S a m o i n o n H ä m e e n k y r ö s s ä e l ä n y t p e r i n n ä i s t i e t o, j o n k a m u k a a n H a a p a n i e m e n t i l a V e s i j ä r v e l l ä o n a i k o i n a a n o l l u t L a i t i l a n t o r p p a n a. Y r j ö K o s k i n e n, K e r t o m u s H ä m e e n k y r ö n p i t ä j ä s t ä s S e k ä h i s t o r i a l l i s e t t o s i a s i a t e t t ä n i i d e n k a n s s a y h t ä p i t ä v ä p e r i n n ä i s t i e t o o s o i t t a v a t t ä t e n v a n h a n h ä m e e n k y r ö l ä i s e n e r ä - t i e n M o u h i j ä r v e l l e j a S u o d e n i e m e l l e v i e v i i n v e s i s t ö i h i n, j o i t a p i t k i n v u o r o s t a a n e r ä - k u m p p a n u u s j a - y r i t t e l i ä i s y y s k a r k k u l a i s t e n e r ä k y l i e n k a n s s a o l i m i t ä h e l p o i n j a l u o n - n o l l i s i n.

26 6 Jalmari Jaakkola on e d e l l y t e t y n k a r k k u l a i s e n ja h ä m e e n k y r ö l ä i s e n y h t e i s t o i m i n - n a n k a n n a l t a m i t ä h e l p o i m m i n s e l i t e t t ä v i s s ä. E r i k o i s e n s e l v ä j a edellisestä e r o t e t t a v a o n I k a a l i s t e n k y l i e n l ä n t e e n p ä i n s u u n t a u t u v a erätie. E t t ä s e o n k u l k e n u t I k a a l i s i s t a J ä m i j ä r v e l l e p ä i n v i e t t ä v ä ä v e s i s t ö ä, o n n ä h d ä k s e m m e e p ä i l e m ä - t ö n t ä. M u t t a e t t e i t ä m ä k ä ä n erätie ole l ä n n i m p ä n ä s u u n t a u t u n u t m i h i n k ä ä n y h t e n ä i s e e n maantieteelliseen u o m a a n, n ä k y y j o t ä k ä l ä i - sen e r ä o m a i s u u d e n h a j a l l i s u u d e s t a. N i i n p ä ei, k u t e n e d e m p ä n ä esit e t y s t ä K a r k u n e r ä m a a n o m i s t u k s e s t a n ä k y y, a i n a k a a n m i k ä ä n h u o m a t t a v a m p i h ä m e e n k y r ö l ä i n e n erätie V e n e s j ä r v e l t ä merelle ole h e l p o s t i ollut m a h d o l l i n e n. J o s K i l v a k k a l a n o m i s t a m a n V e n e s - j ä r v e n l u o t e i s p u o l e l la s i j a i t s e v a S a m m i n m a j a on, k u t e n p i d ä m m e t o d e n n ä k ö i s e n ä, j a k u t e n v o i m a k a s p e r i n n ä i s t i e t o k i n i l m o i t t a a, y h t e y d e s s ä K i l v a k k a l a n n a a p u r i k y l ä n S a m m i n k a n s s a, niin o n t ä m ä n eräalueen e r i l l i s y y s v a i n l i s ä t o d i s t e e n a y h t e n ä i s e n, merelle v i e v ä n h ä m e e n k y r ö l ä i s e n e r ä t i e n m a h d o t t o m u u d e s t a t ä l l ä s u u n n a l l a. Y h t e - n ä i s e m m i n n ä y t t ä v ä t s i t ä v a s t o i n I k a a l i s t e n s e u d u n eräintressit k u t e n H ä m e e n k y r ö n h a l l u s s a o l e v a t K o d e s j ä r v e n j a V e s i j ä r v e n eräalueet o s o i t t a v a t s u u n t a u t u n e e n L a p v ä ä r t i i n l a s k e v i i n j o k i i n, m u t t a k u n j u u r i l a p v ä ä r t i l ä i n e n p e r i n n ä i s t i e to n i m e n o m a a n p u h u u s a s t a m a l a i s t e n eräintressien v a n h e m m u u d e s t a t ä l l ä t a h o l l a, niin e i t ä l l e k ä ä n h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n eräreitille v o i t a n e a n t a a, a i n a k a a n m i k ä l i o n k y s y m y s h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n merelle p y r k i m i s e s t ä, e r i k o i s t a m e r k i t y s t ä. V i i m e k s i k ä s i t e l l y n e r ä t i en k e s k e i s t ä m e r k i t y s t ä o n l i s ä k s i o m i a a n v ä h e n t ä m ä ä n v i e l ä s e k i n, e t t ä k y r ö l ä i s i l l ä o n ollut k o l m a s k i n erätie l u o t e i s t a p ä i n. K u t e n e r ä l u e t t e l o s t a n ä i m m e oli n ä e t p a r i l l a K i i a l a n j a H ö y l ö l ä n a s u k k a a l l a o m a e r ä a l u e e n s a N u m m i j ä r v e l l ä. Siihen n ä h d e n, e t t ä J ä m i j ä r v e n e r ä t i e n k ä y t t ä m i n e n olisi näille N u m m i - j ä r v e l l e p y r i t t ä e s s ä m e r k i n n y t v a r s i n s u u r t a m u t k a a, n ä y t t ä ä l u o n - n o l l i s e m m a l t a, e t t ä h e o v a t k ä y t t ä n e e t s u o r i n t a t i e t ä, esim. K o v e - l a h d e n reittiä, n y t k y s y m y k s e s s ä o l e v a l l e eräalueelle p y r k i e s s ä ä n. S u u r i n piirtein o v a t siis k y r ö l ä i s t e n eri e r ä t i e t s a a n e e t a i k a a n sen, e t t ä e r ä p a i n e merelle o n k a i k k i a l ä n t e e n p ä i n v i e v i ä e r ä t e i t ä p i t - k i n j ä ä n y t v e r r a t t a i n h e i k o k s i. J a H ä m e e n k y r ö n h a j a u t u n e e l l e eräpaineelle o n K a r v i a n j o k i m u o d o s t a n u t lännessä i k ä ä n k u i n j o n - kinlaisen eräseinän. S a m a l l a k u n K a r v i a n j o k i n ä e t a n t o i s a s t a m a - laiselle e r ä n k ä y n n i l l e y h t e n ä i s e n j a m ä ä r ä ä v ä n s u u n n a n, oli s e o m i a a n K u t e n e d e l l ä e s i t e t y s t ä e r ä k a p p a l e i d e n l u e t t e l o s t a n ä k y y, o v a t k i l v a k k a l a l a i - s e t e r i k o i s e s t i k i i n t y n e e t v a i n V e n e s j ä r v e n s e u t u u n.

27 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 7 h a j o i t t a m a a n h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n intressitiet j a k o r k e i n t a a n u l o t t a - m a a n h e i d ä n e r ä h a r r a s t u k s e n s a j u u r i p u h e e n a o l e v a n j o k i u o m a n v ä l i t y k s e l l ä eräille läheisille j o e n länsipuolisille eräjärville. E t t ä h e k u i t e n k a a n m i l t ä ä n k o h d a l t a o l i s i v a t v o i n e e t k a t k a i s t a s a s t a m a - laisten K a r v i a n j o k e a p i t k i n k u l k e v a a e r ä t i e t ä t a i s a s t a m a l a i s t e n P o h j a n l a h d e l l e k o h d i s t u v i a intressejä, e i ole t o d i s t e t t a v i s s a. Y k s i n sekin s e i k k a, e t t ä h ä m e e n k y r ö l ä i n e n a s u t u s t o i m i n t a K a r v i a n j o e l l a j a l ä h i n n ä n y k. K a n k a a n p ä ä n seuduilla a l k a a v a s t a l u v u l l a, o s o i t t a a, k u i n k a m y ö h ä i s e e n e s t e e t ö n e r ä n k ä y n t i t ä t ä j o k e a y l ö s p ä i n o n ollut k a r k k u l a i s i l l e m a h d o l l i n e n. M u t t a v a i k k a K y r ö n l u v u l l a t o d e t t a v a e r ä t i l a n n e e i oleellisesti v a s t u s t a k a a n niitä j o h t o p ä ä t ö k s i ä, j o i t a edellä o l e m m e t e h n e e t s a s t a m a l a l a i s e n e r ä k u l t t u u r i n i ä s t ä H ä m e e n - j a P o h j a n k a n k a a n länsipuolella, niin m u u t t u i v a t e r ä n k ä y n t i e d e l l y t y k s e t j o k e s k i - ajalla sastamalaisille y h ä e p ä e d u l l i s e m m i k s i, kyröläisille kiitollis e m m i k s i. S i k ä l i k u i n edelliset n ä e t mahdollisesti j o 00-luvun lopulla t a p a h t u n e e n u u t i s a s u t u k s e n v u o k s i m e n e t t ä v ä t r a n t a - alueensa S u u - P o h j a s s a, h ä v i ä ä h e i l t ä m y ö s k i n t ä r k e i n h o u k u t i n v a n h o i l l e, t ä n n e p ä i n s u u n t a u t u v i l l e kaukointresseilleen. E t t ä n ä i s t ä l u o p u m i n e n e i t a p a h t u n u t i l m a n t a i s t e l u a, o s o i t t a a s e l a a j a a m a a n - tieteellistä a l u e t t a k o s k e v a j a siitä p ä t t ä e n, e t t ä asia m e n e e k u n i n k a a s e e n asti, t ä r k e ä k s i k a t s o t t u eräriita, j o k a t ä ä l l ä r i e h u u v. 00 k y n n y k s e l l ä. E t t ä t ä m ä t a i s t e l u, jossa erä- j a asutusintressit, k u t e n s a n o n t a t a v a s t a Q u a r e c u m... duci W a l d e m a r o, m a g i s p r o f i c u u m esse dinoscitur, q u o d t e r r a s u a per n o m i n e s discretos y d o n e o s e x c o l a t u r et i n h a b i t e t u r, q u a m deserta r e l i n q u a t u r n ä k y y, p a n t i i n j y r k ä s t i v a s t a k k a i n, s e k ä k o k o v a l t i o m a h d i n e t t ä erilaisten k u l t t u u r i - i n t r e s s i e n v a i k u t u k s e s t a p ä ä t t y i eräintressien lopulliseen t a p p i o o n, e i ole l a s k e t t a v a e t u p ä ä s s ä s a s t a m a l a i s t e n e r ä m i e s t e n h e i k k o u d e n s y y k s i, v a a n ensi sijassa k a t s o t t a v a s a m a n l a i - seksi v ä l t t ä m ä t t ö m ä k s i maantieteellishistorialliseksi i l m i ö k s i, j o t a m e n ä e m m e sellaisten r a n t a - a s u t u s t e n k u i n esim. E u r a j o e n U l v i l a n y n n ä sellaisten P ä i j ä n t e e n r a n t a p i t ä j i e n k u i n S y s m ä n, K u h m o i s t e n, J ä m s ä n y. m. i t s e n ä i s t y m i s e s s ä. M u t t a t ä m ä n i t s e n ä i s t y m i s e n k a u t t a m e n e t t ä v ä t v ä h i t e l l e n e i v ä t a i n o a s t a a n P o h j a n l a h d e n r a n n a l l a K u n n ä i t ä a l u e i t a k o s k e v a e r ä k i r j e o n j o v u o d e l t a 0, s a a t t a a h y v i n k i n o l l a m a h d o l l i s t a, e t t ä r i i d a n a l a i n e n u u d i s a s u t u s o n t ä ä l l ä s y n t y n y t a i n a k i n j o p a r i, k o l m e v u o t t a a i k a i s e m m i n. Finí. Med. Urk. I s. 97.

28 8 Jalmari Jaakkola s i j a i t s e v a t s a s t a m a l a i s t e n» H ä m e e n metsät» v a a n, k u t e n e s i m. T e u v a n a s u t u s o s o i t t a a, h e i d ä n s i s e m m ä t k i n e r ä m a a n s a v a r s i n a i s i n a e r ä n k ä y n t i a l u e i n a entisen m e r k i t y k s e n s ä. S a m a l l a l o p p u i m y ö s k i n K a r v i a n j o e n t ä h ä n a s t i n e n t e h t ä v ä : o l t u a a n a l u n p i t ä i n k i n s a s t a m a - laisille t ä r k e ä v a i n e r ä t i e n ä oli sen a r v o e r ä n a u t i n t o a l u e e n a näille v a r s i n v ä h ä i n e n. I h m e e i n ä i d e n u u s i e n o l o s u h t e i d e n k a n n a l t a olek a a n, e t t ä K a r v i a n j o e n l a a k s o v ä h i t e l l e n j ä ä h e i d ä n v a r s i n a i s t e n eräintressiensä u l k o p u o l e l l e j o u t u a k s e e n l o p u l t a k u t e n K a n - k a a n p ä ä n a s u t u s h i s t o r i a o s o i t t a a l ä h e m p ä n ä a s u v i l l e h ä m e e n - kyröläisille, j o i d e n intressit, m y ö h e m m i n k ä s i t t e l e m i e m m e S u u - P o h - j a a n s u u n t a u t u v i e n k a u k o i n t r e s s i e n h ä v i t e s s ä, e n t i s tä v o i m a p e r ä i - s i m p i n ä k ä ä n t y v ä t m y ö s k i n l ä n t e e n p ä i n. M a h d o l l i s t a on, e t t ä meillä H ä m e e n - j a P o h j a n k a n k a a n t e h t ä - v ä s t ä historiallisesti a l k u a a n y h t e n ä i s e n a s u t u s v i r r a n m a a n t i e t e e l l i - senä k a h d i s t a j a n a o n v a r h a i n e n p e r i n n ä i s t i e t o eräässä l u v u l l a m u i s t i i n m e r k i t y s s ä l a p p a l a i s t r a d i t s i o n i s s a. E r ä s P l a n t i n u k s e n m u i s - t i i n p a n e m a l a p p a l a i s t a r u t i e t ä ä n ä e t k e r t o a, e t t ä a s u k k a i t a P i r k k a - l a s t a j a R e n g o s t a, j o n k a p a i k a l l i s u u s m ä ä r i t t e l y n o l e m m e eräässä t u t k i m u k s e s s a m m e t u l k i n n e e t t a r k o i t t a v a n» P i r k k a l a n tienoota,» s i i r t y i H ä m e e n k a n k a a n y l i P o h j a n l a h d e n e t e l ä r a n n i k o l l e». T o i n e n l a p p a l a i s t r a d i t s i o n i e n m u i s t i i n p a n i j a N i u r e n i u s m a i n i t s ee t ä m ä n lisäksi, e t t ä n ä m ä u u t i s a s u k k a a t a s e t t u i v a t j u u r i sille P o h j a n l a h d e n rannikolle, jolla n y k y i s i n N ä r p i ö j a M u s t a s a a r i s i j a i t s e v a t. J o s k a t s o m m e v o i t a v a n v a n h a a n P i r k k a l a n s e u t u u n l a s k e a sen l ä h e i s e t s i v u s t a n a a p u r i t K a r k k u j a H ä m e e n k y r ö m i t ä t u s k i n v o i d a a n k a t s o a liian r o h k e a k s i niin t u l e e t r a d i t s i o n i historiallisesti erikoisen s e l v ä k s i j a m i e l e n k i i n t o i s e k s i.» H ä m e e n k a n k a a n metsä», j o h o n o n v e r r a t t a v i s s a j o v. 0 m a i n i t u t»metsät H ä m e e s s ä» j a j o t a edellä m o n i n p e r u s t e i n o l e m m e p i t ä n e e t v a r h a i s i m p i n a v e s i s t ö j e n j a n ä i s t ä r i i p p u v i e n a s u t u s v i r t o j e n e r o t t a j i n a, e r o t t a a m i t ä l u o n n o l l i s i m m i n toisistaan j u u r i N ä r p i ö n ja M u s t a s a a r e n a s u t u s k e s k u k s e t. S i i t ä p ä ä t t ä e n, e t t ä N ä r p i ö j o v. 48 l a s k e t a a n M u s t a s a a r e n j a P i e t a r - saaren ohella p a i k k o i h i n, joille k u n i n g a s m y ö n t ä ä erikoiset k a u p p a - V r t. t ä k ä l ä i s e e n» H ä m e e s e e n» n ä h d e n e d e l l ä n. s.» h ä m ä l ä i s i s t ä» a n n e t t u a selitystä. V r t. k y s y m y k s e s s ä o l e v i i n p e r i n n ä i s t i e t o i h i n t i e t o i h i n n ä h d e n : P i r k k a l a i s - l i i k k e e n s y n t y s. j. s e u r. E t t ä n ä m ä a s u t u s k e s k u k s e t s e k ä P o h j a n l a h t e e n n ä h d e n e t t ä m y ö s k i n s y v ä l l e s i s ä m a a h a n u l o t t u n e e n a s u t u s v i r r a n p ä ä t e k o h t i n a, o v a t k ä s i t e t t ä v ä t p a l j o a v ä l j e m - m ä s s ä m i e l e s s ä k u i n t ä h ä n a s t i y l e e n s ä o n t e h t y, o l e m m e j o a i e m m i n k o e t t a n e e t o s o i t t a a. V r t. t u t k i m u s t a P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y ss. 5 6.

29 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 9 o i k e u d e t e i sen m e r k i t y s t ä l l ö i n ole v o i n u t olla v a r s i n v ä h ä i n e n. K u n e i t ä t ä m e r k i t y s t ä liioin v o i t a n e k a t s o a m i n k ä ä n ä k k i ä v a i k u t t a - n e e n t e k i j ä n a i h e u t t a m a k s i, niin o n t ä y s i s y y p u h e e n a o l e v a n p e r i n - n ä i s t i e d o n v i i t t a u k s e n m u k a i s e s t i etsiä sille s e l i t y s t ä s e u d u n s u h- t e i s t a S a s t a m a l a a n, j o n k a erä- j a ilmeisesti k a u p p a i n t r e s s i e n k i n p ä ä t e k o h d a k s i P o h j a n l a h d e n p a r t a a l l a s e m i t ä l u o n n o l l i s i m m i n sopi. V I I. A i v a n s a m o i n k u i n l a h j o m a t t o m a t m a a n t i e t e e l l i s et s e i k a t v ä h i - tellen e r o t t i v a t l ä n n i m m ä i s e s s ä e r ä v a l t a u k s e s s a s a s t a m a l a i s t e n j a h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n eräintressit t o i s i s t a a n, m ä ä r ä s i v ä t s a m a i s e t t e k i - j ä t j o a l u n p i t ä i n H ä m e e n k y r ö n reittiä k ä y t t ä v i e n e r ä n k ä v i j ä i n o m a k s i s e k ä H ä m e e n k a n k a a n j a sen l ä n t i s e n r e u n a n e t t ä v a r s i n k i n k a n k a a n koillispuolisen alueen. E l l e m m e n ä e t o t a m u k a a n e r ä s t ä l u v u l t a p o l v e u t u v a a, k a i k e s t a p ä ä t t ä e n v ä ä r ä ä p e r i n n ä i s t i e d o n t u l k i n t a a, j o k a n ä h d ä k s e m m e a i v a n a n s i o t t a j a i l m a n m i t ä ä n p e r u s t e i t a o n p ä ä s s y t m i l t e i p ä v a k i i n t u m a a n historiallisessa k i r j a l l i s u u d e s s a m m e j a j o n k a i l m o i t u k s e n m u k a a n huittislaisilla ennen v a n h a a n olisi ollut k a l a s t u s p a i k k o j a I k a a l i s i s s a, e i ole m i t ä ä n v a r m a a m u i s t o a siitä, 4 F i n l. M e d. U r k. I s.. E f r. C a r e n i u s : e d. m a i n. t u t k. s Y. K o s k i n e n : K e r t o m u s H ä m e e n k y r ö n p i t ä j ä s t ä y. m. O t t o V ä n n i : K y r ö s j ä r v e n n y k y i n e n j a e n t i n e n o t a k s u t t u v e s i v ä y l ä. S a t a - k u n t a I I I s Ilmeist ä n ä e t on, e t t ä, v a i k k a huittislaisilla 700- luvun keskivaiheilla olisi o l l u t k i n p e r i n n ä i s t i e t o, e t t ä h e i d ä n e s i - i s i l l ä ä n o l i o l l u t k a l a s t u s p a i k k o j a I k a a l i s i s s a, t i e d o n e i t a r v i t s e m e r k i t ä, e t t ä k a l a s t a m o t o l i s i v a t o l l e e t n i m e n o m a a n n y k y i s e n I k a a l i s t e n s e u d u l l a K y r ö s j ä r v e n p a r t a a l l a.» E n t i n e n I k a a l i n e n» k u t e n C a r l s s o n s i t ä n i m i t t ä ä o l i n ä e t s e k ä l u v u l l a e t t ä j o p a l j o a e n n e m m i n a l u e e l t a a n t a v a t - t o m a n l a a j a, j o t e n s e l l a i s t e n s e u t u j e n, j o t k a s i j a i t s i v a t k a u k a n a K y r ö s j ä r v e n p a r - t a i l t a, v o i t i i n s a n o a k u u l u v a n I k a a l i s i i n. J a v a i k k a t e o r e e t t i s e s t i k a t s o e n h u i t t i s l a i s - t e n p ä ä s y S ä ä k s j ä r v e l t ä K i i k o i s t e n, M o u h i j ä r v e n j a S u o d e n i e m e n k a u t t a H ä m e e n - k a n k a a n s y r j ä ä n j a s i e l t ä k a n k a a n y l i K y r ö s j ä r v e l l e e i o l e k a a n t ä y s i n m a h d o t o n, n i i n o n m e i l l ä s e n v e r r a n t i e t o j a t ä m ä n s e u d u n e r ä e l ä m ä s t ä, e t t ä a i n a k i n m u u n l a i n e n e r ä - o i k e u s k u i n e h k ä p e r i n n ö n t a i a v i o l i i t o n k a u t t a s y n t y n y t t ä ä l l ä p ä i n o n k a t s o t t a v a k u t a k u i n k i n m a h d o t t o m a k s i. E t t ä s i t ä v a s t o i n j o k i n o s a H u i t t i s t e n v a k i n a i s i a e r ä - m i e h i ä o n e s i m. P a l u k s e n t i e n o i l l a v o i n u t y h t ä j a k s o i s t a v e s i t i e t ä k u l k i e n p o i k e t a p e r i n l ä h e i s e l l e I n h o t t u j ä r v e l l e j a t ä t e n k u l k e m a l l a K a r v i a n j o k e a y l ö s p ä i n v a i n v ä h ä n y l i p e n i k u l m a n p ä ä s t ä t o s i a a n t u l l a v a n h a n I k a a l i s t e n a l u e e l l e j a t ä ä l t ä e d e l l e e n j a t k a a m a t k a a v a i k k a p a I k k e l ä j o e l l e a s t i, o n k a t s o t t a v a, k u t e n j o e d e l l ä o l e m m e e d e l l y t t ä n e e t, s e k ä l u o n n o l l i s e k s i e t t ä j o s s a i n m ä ä r i n t o d e n n ä k ö i s e k s i k i n V r t. e s i t y s t ä m m e e d. s i v 8, n o o t t i.

30 0 Jalmari Jaakkola e t t ä m u i l l a k u i n H ä m e e n k y r ö n eräreitin k ä y t t ä j i l l ä olisi n y t p u h e e n a o l e v a l l a alueella ollut o s u u t t a e r ä v a l t a u k s e e n. T o i s a a l t a t ä m ä n n e g a t i i v i s e n tosiasian, t o i s a a l t a e r ä i d e n erähistoriallisten s e i k k o j e n n o j a l l a o n K y r ö s j ä r v e n v e s i s t ö v a r s i e n v a l - t a a m i s e e n j a a s u t t a m i s e e n n ä h d e n t e h t ä v i s s ä t ä r k e i t ä p ä ä t e l m i ä. E n s i n n ä k ä ä n e i eräluetteloissa 500-luvulla enää t a p a a t i e t o j a, j o t k a v i i t t a i s i v a t siihen, e t t ä itse K y r ö s j ä r v e n rannoilla p i t k ä ä K o v e l a h t e a l u k u u n o t t a m a t t a olisi o l l u t a i n a k a a n h u o m a t t a v a m - p i a eräalueita. S e s e i k k a, e t t ä K y r ö s j ä r v e n rannoilla j o a i k a i s i m - m i s s a k i n veroluetteloissa t a v a t a a n miltei k a i k k i m y ö h e m m i n k i n m a i - n i t u t k y l ä t s a m o i n k u i n sekin, e t t ä u s e i m m i s s a näissä e s i i n t y y p i t k ä h e n k i l ö l u e t t e l o, t e k e e p ä i n v a s t o i n e p ä i l e m ä t t ö m ä k s i, e t t ä s e k ä a s u - t u s e t t ä k y l ä t näillä m a i n o v a t v a n h o j a. J a j o s k o e t t a a etsiä selv y y t t ä k y s y m y k s e e n, m i t ä t i e t ä t ä m ä v ä e s t ö o n a s u i n p a i k o i l l e e n t u l - lut, on s e k ä a r k e o l o g i s e n l ö y t ö a i n e k s e n e t t ä a s u t u s h i s t o r i a n v a l o s s a v a i n y k s i v a s t a u s m a h d o l l i n e n : p i t k i n K y r ö s j ä r v e n v e s i s t ö n l a s k u - reittiä. H ä m e e n k y r ö n a s u t u k s e n l ä h t ö k o h t a k i n o n k y s y m y k s e s s ä olevien o l o s u h t e i d e n v a l l i t e s s a k u t a k u i n k i n ilmeinen. E t t ä s e n ä e t a i n a k i n h u o m a t t a v a l t a o s a l t a a n o n l ä h t ö i s i n v a n h a n S a s t a m a l a n seuduilta, o n k u t a k u i n k i n r i i d a t o n t a. T ä m ä asiaintila e i l u o n - nollisesti k u i t e n k a a n m i t e n k ä ä n e s t ä s i t ä m a h d o l l i s u u t t a t a i esim. n i m i s t ö s t ä p ä ä t t ä e n s u o r a s t a a n t o d e n n ä k ö i s y y t t ä, e t t ä m a i n i t t u a v e s i v ä y l ä ä m y ö t e n o n a s u k k a i t a l a a j e m m a l t a k i n y l ä s a t a k u n t a l a i s e l t a a l u e e l t a t u l l u t H ä m e e n k y r ö ö n. Milloin v a r s i n a i s e n K y r ö s j ä r v e n r a n t o j e n a s u t t a m i n e n o n a l k a - n u t, e i ole luonnollisesti t a r k a l l e e n m ä ä r i t e l t ä v i s s ä. M u t t a j o a r k e o - l o g i n e n k i n l ö y t ö a i n e s t ä ä l l ä v i i t t a a k i e l t ä m ä t t ä siihen, e t t ä t ä k ä l ä i - sen a s u t u k s e n a l k u o n v a r s i n v a n h o i l t a ajoilta. K y r ö s j ä r v e n rant o j e n e r i t t ä in o r g a a n i n e n y h t e e n k u u l u m i n e n t e k e e l i s ä k s i t o d e n n ä k ö i - seksi, e t t ä a s u t u s itse j ä r v e n l ä h i m m i l l ä r a n t a m a i l l a j o v e r r a t t a i n a i k a i s i n o n t u l l u t v o i m a k k a a k s i. J a e t t ä s e m y ö s k i n v e r r a t t a i n v a r - h a i n o n i t s e n ä i s t y n y t, n ä k y y e r i t t ä i n selvästi e r ä k u l t t u u r i s t a K y r ö s - j ä r v e e n l a s k e v i e n v e s i r e i t t i e n v a r s i l l a. K u n m e s e k ä P ä i j ä n t e e n e t t ä N ä s i j ä r v e n vesistöissä e r ä n o m i s t a j a p i t ä j i i n n ä h d e n n ä e m m e e p ä i l e m ä t t ä p e r i n t ö n ä e r ä v a l t a u k s e n ensi a j o i l t a m i t ä k i r j a v i m - Vrt. Hackmann: Die ältere Eisenzeit in Finnland, kartta. Vrt. tässä kohden: K. J. Jalkanen: Pohjois-Hämeen erämaat, asutus ja olot vuoteen 6 0, erämaaluettelo. Vrt. tähän nähden eräluetteloamme tutkimuksessa: Pirkkalaisliikkeen synty

31 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri m a t e r ä n o m i s t u s o l o t, niin o n k i e l t ä m ä t t ä t ä m ä n v a s t a k o h t a n a miel e n k i i n t o i s t a t o d e t a, e t t e i K y r ö s j ä r v e e n l a s k e v i e n v e s i r e i t t i e n p a r - t a i l l a e i eräluetteloissa t a p a a j ä l k e ä k ä ä n m u i d e n p i t ä j i e n k u i n H ä m e e n - k y r ö n e r ä o m i s t u k s e s t a. K u n m e l i s ä k s i k a i k i l l a S u o m e n e r ä m a i l l a h a v a i t s e m m e eräsiteiden s ä i l y v ä n v u o s i s a t o j a j a v i e l ä p ä k u t e n esim. p i r k k a l a i s t e n e r ä o i k e u d e t L a p i s s a o s o i t t a v a t v a r s i n p i t - k i e n k i n m a t k o j e n t a k a a, niin ansaitsee h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n e r ä k u l t - t u u r i j o y l e i s e n k i n e r ä h i s t o r i a m m e k a n n a l t a e r i k o i s t a h u o m i o t a. K u n p u h e e n a o l e v a e r ä k u l t t u u r i e i n ä e t j o sen 500-luvulla t a v a t t a - v a s t a l a a j a - a l a i s u u d e s ta p ä ä t t ä e n v o i olla nuori, o n h ä m e e n k y r ö l ä i s - t e n y k s i n o m a i n e n o s u u s sen y l l ä p i t ä m i s e s s ä y m m ä r r e t t ä v i s s ä j o k o siten, e t t ä m u i d e n e r ä n k ä v i j ä p i t ä j i e n eräsiteet t ä ä l l ä o v a t v u o s i - s a t a i n vieriessä v ä h i t e l l e n k u l u n e e t p o i k k i j a e r ä n k ä y n t i j ä ä n y t v a i n h ä m e e n k y r ö l ä i s i l l e t a i siten, e t t ä K y r ö s j ä r v e n r a n t o j e n a s u t u s j o a l u n p i t ä i n o n ollut s i k si v o i m a k a s, e t t ä s e e r ä k u l t t u u r i n s a k i n alalla o n t u l l u t y k s i n m ä ä r ä ä j ä k s i. K u t e n m y ö h e m m i n o s o i t a m m e, o n esit e t y i s t ä m a h d o l l i s u u k s i s t a e n s i n m a i n i t t u ainoa, j o k a s a a t t a a t u l l a k y s y m y k s e e n. M u t t a t ä s t ä h u o l i m a t t a e i v o i n e olla e p ä i l y s t ä siitä, e t t ä K y r ö s j ä r v e n r a n t o j e n a s u t u s o n i t s e n ä i s t y n y t a l k u p e r ä i s i s t ä e m ä a l u e i s t a a n a i n a k i n j o esihistoriallisen a j a n lopulla. I t s e s t ä ä n selv ä ä n i i n i k ä ä n on, e t t ä t ä l l ä i t s e n ä i s t y m i s e l l ä p ä ä t t y y s e k ä mielenk i i n t o i n e n e t t ä historiallisesti e r i t t ä i n t ä r k e ä j a k s o K y r ö s j ä r v e n v e s i s - t ö v a r s i e n a s u t u s h i s t o r i a a. J o k ä s i t t e l e m ä s s ä m m e K y r ö s j ä r v e n r a n t a - a l u e e n i t s e n ä i s t y m i - sessä oli v u o r o s t a a n m i t ä luonnollisin p e r u s t u s h ä m e e n k y r ö l ä i s e l l e e r ä n k ä y n n i l l e. E t t ä s e o n v e r r a t t a i n a i k a i s i n a l k a n u t, o l e m m e edellä k a t s o n e e t t o d e n m u k a i s e k s i. J a e t t ä e r ä n k ä y n t i l ä p i k o k o k e s k i a j a n säilyi y h t e n ä h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n p ä ä t u l o l ä h t e e n ä, n ä k y y l o i s t a v a s t i v i e l ä siitä e r ä o m a i s u u d e s t a, j o k a v. 5 5 s u u r t a e r ä r e d u k t s i o n i a toim e e n p a n t a e s s a o n h e i d ä n h a l l u s s a a n. K ä s i t t e l e m m e s i t ä k i n m a a n - tieteellisten n ä k ö k o h t a i n m u k a a n j a edellisen e s i t y k s e m m e järjest y s t ä s e u r a t e n a l k a m a l l a K y r ö n l o u n a i s i l t a e r ä m a i l t a, K y r ö n k a n k a a n l o u n a i s l a i d a l t a j a k u l k e m a l l a s i t t e m m i n p i t k i n K y r ö s j ä r v e n länsipohjois- j a itärannoille l a s k e v i a v e s i r e i t t e j ä. E d e l l ä siv. 0 m a i n i t u n K y n ä s j ä r v e n e r ä k a p p a l e e n j a t k o k s i v o i d a a n K y r ö n k a n k a a n k u p e e l t a s e k ä itse k a n k a a l t a e s i t t ä ä seur a a v a t e r ä n k ä v i j ä k y l ä t j a e r ä k a p p a l e e t. J ä r v e n k y l ä ( O s a r a ). Pukarajärvi? ( P u k a r a t r ä s k ), 5 5. O n n i m e l t ä ä n s a m o i n k u i n s e n k i n v u o k s i, e t t ä sen m a i n i t a a n olev a n / p e n i k. p ä ä s s ä k a n t a t i l a s t a, y h d i s t e t t ä v i s s ä H ä m e e n - V a l t. a r k. N : o 0 a.

32 Jalmari Jaakkola k y r ö n j a M o u h i j ä r v e n r a j a l t a t u n n e t t u u n P u k a r a n k y l ä ä n. K u n P u k a r a o n V e s a j ä r v e n n a a p u r i k y l ä j a k u n v i i m e k s i m a i n i t t u k y l ä v i e l ä v. 5 6 e s i i n t y y e r ä k y l ä n ä, j o s s a o n v a i n y k s i a s u k a s, e i ole m a h d o t o n t a, e t t ä V e s a j ä r v i, j o n k a j ä r v e t k i n l a s k e v a t P u k a r a a n p ä i n, o n l ä h i n n ä l a s k e t t u P u k a r a a n k u u l u - v a k s i. J o s n ä i n o n a s i a n l a i t a, v o i s i V e s a j ä r v e l l ä t a v a t t a v a n O s a r a n s e l i t t ä ä o l e v a n y h t e y d e s s ä v a n h a n, t ä ä l l ä p ä i n sijainneen O s a r a n e r ä m a a n k a n s s a. V a t s i a i n e n? Pukarajarvi. ( P u k a r a t r ä s k ), 5 5. V r t. n i m e e n n ä h d e n ed. a n n. s e l i t y s t ä. K u n t ä k ä l ä i s e n ä e r ä n o m i s t a j a n a m a i n i t a a n H e n r i k M u o t i a i n e n, saisi o l e t t a m a l l a, s a m o i n k u i n ed. e r ä k a p p a l e e s e e n n ä h d e n, P u k a r a n a l u e t t a n y k y i s t ä ä n l a a - j e m m a k s i, n y k y i s e n V e s a j ä r v e n länsipuolella t a v a t t a v a M u o - t i a i n e n y k s i n k e r t a i s i m m a n s e l i t y k s e n.?vesajärvi, (Vesaierffui), 56, N y k. V e s a j ä r v i.?alhajärvi (Alaierffui), 56, M a h d. n y k. A l h a j ä r v e n seuduilla.?taipaleensuu ( T a i p a l e s w ), 5 6, S e l v ä s t i y h t e y d e s s ä V e s i j ä r v e n j a P u k a r a n n a a p u r i k y l ä n T a i p a l e e n k a n s s a. K i l v a k k a l a. Vehuvarpe ( V e h u n a r u e ), 5 5, 5 6, S a m a k u i n n y k. V e h u v a r p e K y r ö n k a n k a a l l a. S o n t u, 8 J ä r v e n k y l ä. 8 Lehtislampi ( L e c h t i s l a m b i ), 5 5. M a i n i t a a n s i j a i t s e v a n V i c h t i s t r ä s k - j ä r v e n r a n n a l l a, m i k ä ilmeisesti o n s a m a k u i n n y k y i n e n V i h t i l ä j ä r v i, j a k ä s i t t ä v ä n k a k s i e r ä m a j a a. K u n neljän e n s i m m ä i s e n u u t i s a s u k k a a n j o u k o s s a t ä ä l l ä m a i n i t a a n N i i l o M a r t i n p o i k a K u l h i a (kirj. m y ö s : K u l h o a ), niin p o l v e u t u u V i h t i l ä j ä r v e l l ä t a v a t t a v a n K u l h u a n t a l o n n i m i v a r m a a n k i n h ä n e s t ä. S o n t u, 6 J ä r v e n k y l ä, 6 Ruanojanpirtti ( R u a n o i a n p i j r t e ), 5 5. K u n o m i s t a j i n a o v a t s a m a t h e n k i l ö t k u i n edellä m a i n i t u s s a V a l t. a r k. N : o 4. K u n e r ä p a l s t a n o m i s t a j a n a m a i n i t a a n M u o t i a i n e n - s u k u j a s e n e n s i m m ä i s e n ä u u t i s a s u k k a a n a A n d e r s M u o t i a i n e n, j o k a v. 5 5 e s i i n t y y V a t s i a i s i s s a, o l e m m e m e r - k i n n e e t s e n v i i m e m a i n i t u n k y l ä n e r ä p a l s t a k s i. V a l t. a r k. N : o 9 5. V a l t. a r k. N : o 0 a. 4 V a l t. a r k. N : o V a l t. a r k. N : o 4. 6 T o i n e n e r ä n o m i s t a j i s t a N i l s T u r c k i e s i i n t y y v. 5 5 S o n n u n, t o i n e n, M o r t h e n K u l h i a J ä r v e n k y l ä n a s u k k a a n a. V a l t. a r k. N : o V r t. h e i h i n n ä h d e n e d. a n n. s e l i t y s t ä.

33

34 4 Jalmari Jaakkola j o k a j o a l u n p i t ä i n oli o m i a a n k e s k i t t ä m ä ä n s i k ä l a i s t a e r ä v ä e s t ö ä, n ä y t t ä v ä t j o a i k a i s i n t e h n e e n siitä a s u t u s a l u e e n. N i i n p ä e s i i n t y y k i n J ä m i j ä r v i j o l u v u n ensimmäisissä v e r o k i r j o i s s a suurena, u s e i t a t a l o j a k ä s i t t ä v ä n ä k y l ä n ä. J o y k s i s t ä ä n t ä m ä s e i k k a o s o i t t a a, k u i n k a k a u k a n a oli a i k a, jolloin e r ä n k ä y n t i t ä ä l l ä oli a l k a n u t. T ä s t ä huolim a t t a o n J ä m i j ä r v e n erähistoriallinen s y n t y k u t a k u i n k i n ilmeinen. S a m o i n k u i n maantieteellisesti sen s y n t y o n ollut m a h d o l l i n e n v a i n I k a a l i s t e n l o u n a i s p u o l i s e s ta l a h d e s t a k ä s i n, p u h u u m y ö s k i n erähistoria v o i m a k k a a s t i s a m a a n s u u n t a a n. N i i n p ä n ä k y y t o i s a a l t a, e t t ä m a i n i t u n K y r ö s j ä r v e n r a n t a l a h d e n v a r t i s e t k y l ä t, k u t e n v i e l ä n y k y ä ä n v a r s i n a i s e n I k a a l i s t e n raja o s o i t t a a, o v a t s a a n e e t a l u e e n s a u l o t e t u k s i m i l t e i J ä m i j ä r v e n i t ä p ä ä h ä n j a t o i s a a l t a, e t t ä J ä m i j ä r v e n eräintressit j a u l k o m a a t e i v ä t u l o t u i t ä ä n p ä i n. N ä m ä t o s i a s i a t o v a t m i t ä h e l p o i m m i n s e l i t e t t ä v i s s ä siten, e t t ä J ä m i j ä r v e n i r t a u t u e s s a e m ä k y l i s t ä ä n n ä m ä p i d ä t t i v ä t itselleen J ä m i j ä r v e n i t ä p u o l i s e t eräj a u l k o m a a t j ä t t ä e n p u o l e s t a a n t ä m ä n erä- j a u l k o m a i d e n t a r p e e n t y y d y t e t t ä v ä k s i J ä m i j ä r v e n p o h j o i s- j a länsipuolisesta e r ä m a a s t a. Millaisena erätilanne v. 550 tienoilla J ä m i j ä r v e n reitillä esiintyy, k ä y l ä h e m m i n selville s e u r a a v a s t a eräluettelosta. K i l v a k k a l a. Luomajärvi ( L o m a t r ä s k ), 5 5. Lienee v ä l i - m a t k a n perusteella, j o k a i l m o i t e t a a n I / p e n i k u l m a k s i rintam a a l t a, y h d i s t e t t ä v i s s ä sellaiseen n i m e e n k u i n esim. L u o m a - n i e m i K i l v a k k a l a n länsipuolella. K a r h o i n e n. Jämiänmaa ( J ä m i ä n m a a ), 5 5. O n n i m e n s ä p u o l e s t a y h d i s t e t t ä v ä J ä m i - n i m i i n j a e t ä i s y y t e n s ä p u o l e s t a, j o k a i l m o i t e t a a n k a h d e k s i p e n i k u l m a k s i r i n t a m a a l t a, e t s i t t ä - v i s s ä n y k. J ä m i j ä r v e n seudulta. J ä m i j ä r v i. Valkiajärvi ( W a l c k i s Järfwi), 5 4, 550. I l m e i - sesti n y k y i n e n V a l k i a j ä r v i. J ä m i j ä r v e n länsipuolella. J ä m i j ä r v i. Ruokojärvi ( R u o c k o t r ä s k ), 5 5, ( R o k o i e r f f u j ), 56, 564. Ilmeisesti n y k y i n e n R u o k o j ä r v i K a n k a a n p ä ä s s ä. 4 V i l j a l a, I k a a l i n e n, K a r h o i n e n. Patopohjan pirtti ( P a t o p o h i a n p i j r t t e ), 5 5. M a i n i t a a n s i j a i t s e v a n V e r t t u u n j ä r v e n,»verdu träsk», p a r t a a l l a n y k. K a n k a a n p ä ä s s ä. E t t ä v i e l ä n y k y ä ä n k i n t u n n e t t u K a r h o i s m a j a, v ä h ä n V e r t t u u n j ä r v e n V a l t. a r k. N : o 0 a. K y r ö n t u o m i o k i r j a s s a 6 / 8 5 v e d o t a a n l a a m a n n i K n u u t t i E e r i k i n p o j a n j a J ö n s K n u u t i n p o j a n m a i n i t t u i n a v u o s i n a a n t a m i i n t u o m i o i h i n. V a l t. a r k. N : o 4. 4 V a l t. a r k. N : o 6 4.

35 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 5 pohjoispuolella s a a t t a a olla j ä t e k ä s i t t e l e m ä s t ä m m e e r ä k a p p a - leesta, o n m a h d o l l i s t a. V i l j a l a. Alusvesi (Alaswesi siöö), 5 5. K o s k a V i l j a l a l l a o n t o d i s t e t t a v i a eräintressejä v a i n J ä m i j ä r v e n r e i t i l l ä, o l e m m e sijoittaneet e r ä k a p p a l e e n, j o k a m a i n i t a a n o l e v a n 0 p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä k y l ä s t ä m u t t a j o n k a a s e m a a e m m e ole v o i n e e t t o d e t a, t ä h ä n. K i l v a k k a l a. Alasvesi (Alaswesi siöö), 55. V r t. t ä h ä n eräk a p p a l e e s e e n n ä h d e n, j o n k a i l m o i t e t a a n s i j a i t s e v a n p e n i k. p ä ä s s ä r i n t a m a a l t a, ed. ann. s e l i t y s t ä. K i l v a k k a l a. Venesjärvi 5 5, Ruhanpirtti, 5 5, Ruhanniitty, 5 7, Karvianparras, 670, Petkelenmaja S a m m i. Lavasjärvi l. Samminmaja 55? 4 I k a a l i n e n. Kodesjärvi, V a t i a l a. Vesijärvi V a t s i a i n e n. Hies (Hies) 55. O l e m m e s i j o i t t a n e e t e r ä k a p - p a l e e n t ä h ä n sillä perusteella, e t t ä V a t s i a i s t e n n a a p u r i k y l i l l ä o n eräintressinsä j u u r i J ä m i j ä r v e n reitillä. E r ä p a i k k a, j o n k a e t ä i s y y s r i n t a m a a l t a i l m o i t e t a a n 4 p e n i k u l m a k s i, a s e m a l t a a n meille t u n t e m a t o n. J ä m i j ä r v i. 5 Pukarolampi ( P u k a r u l a m b i ), 5 5. K u n eräk a p p a l e e n e t ä i s y y d e k s i r i n t a m a a l t a i l m o i t e t a a n 4 p e n i k u l m a a, v o i t a n e e sillä t a r k o i t t a a H o n g o n j o e n P u k a r o a, j o n k a v i e r e s s ä m y ö s k i n o n p i e n i j ä r v i. Jämijärvi? 6 Pukarolampi? (Pukara träsk), 55. Kun sen e t ä i s y y d e k s i r i n t a m a a l t a o n i l m o i t e t t u s a m a m a t k a k u i n edellisessä t a p a u k s e s s a j a k u n s e e r ä l u e t t e l o s s a k i n e s i i n t y y l ä h e l lä edellistä, o n s e k ä e r ä k a p p a l e itse e t t ä sen e m ä k y l ä h e l p o s t i s e l i t e t t ä v i s sä s a m o i k s i k u i n edellä k ä s i t t e l e m ä s s ä m m e t a p a u k - sessa. K a r t t u. 7 Pukarolampi ( P u k a r u l a m b i ), 55. Jos e r ä p a l s t a n V a l t. a r k. N : o 0 a. V r t. e d. a n n. e s i t. E t ä i s y y s s a m a k u i n V e n e s j ä r v e l l ä. 4 V r t. n ä i s t ä e r ä k a p p. e d a n n. e s i t. 5 K o n t t i - n i m e n p e r u s t e e l l a, j o k a e s i i n t y y e r ä p a l s t a n y h t e y d e s s ä, o l e m m e a s e t - t a n e e t l ä h i n n ä J ä m i j ä r v e n k y s y m y k s e e n. 6 P ö l l ö - n i m e n p e r u s t e e l l a, j o k a e s i i n t y y J ä m i j ä r v e l l ä, k a t s o m m e e r ä p a l s t a n k u u l u n e e n v i i m e k s i m a i n i t u l l e k y l ä l l e. 7 E r ä p a l s t a n o m i s t a j a J ö n s V ä n n i m a i n i t a a n v. 5 5 K a r t u n a s u k k a a n a. V a l t. a r k. N : o 9 5.

36 6 Jalmari Jaakkola e t ä i s y y s r i n t a m a a l t a, j o k a i l m o i t e t a a n p e n i k u l m a k s i r i n t a - m a a l t a, o n o i k e a, niin e i e r ä k a p p a l e v o i olla i d e n t t i n e n edellist e n k a n s s a. M a h d o l l i s t a k u i t e n k i n on, e t t ä p u h t a a k s i k i r j o i t e t - t a e s s a o n t e h t y v i r h e, j o n k a l a i s e s t a e r ä ä s t ä k o r j a u k s e s t a p ä ä t - t ä e n j u u r i k y s y m y k s e s s ä o l e v a s s a e r ä l u e t t e l o s sa on t o d i s t u s k i n. J o h t o p ä ä t ö k s e t e r ä l u e t t e l o s t a, sellaisena k u i n sen edellä o l e m - m e e s i t t ä n e e t, s o p i v a t t ä y d e l l e e n y h t e e n niiden h a v a i n t o j e n k a n s s a, j o i t a a i k a i s e m m i n o l e m m e t e h n e e t J ä m i j ä r v e n s u h t e e s t a s e n v a n h o i - h i n e m ä k y l i i n. E t t ä k a i k k e i n l ä h e i s i m m ä t e r ä m a a t k u u l u v a t e m ä - k y l i l l e, o n t ä y d e l l e e n o d o t u k s e n m u k a i s t a. S u u r e m p a a m i e l e n k i i n t o a k u i n t ä m ä s e i k k a h e r ä t t ä ä k u i t e n k i n itse J ä m i j ä r v e n e r ä o m i s t u s. J o s e tosiasia, e t t ä v a n h o i l l a K y r ö s j ä r v e n r a n n a l l a sijaitsevilla e m ä - k y l i l l ä e i ole e r ä a l u e i t a J ä m i j ä r v e n pohjoispuolella, t o d i s t a a n e g a - t i i v i s e s t i s a m o i n k u i n p o s i t i i v i s e s t i esim. sellaiset n i m e t k u i n J ä m i ä n - l u o m a, J ä m i ä n k e i d a s, J ä m i ä n j o k i, j o n k a l ä n n i m m ä i s i n h a a r a a l k a a ilmeisesti J ä m i j ä r v e n P e i j a r i s t a n i m e n s ä s a a n e e s t a P e i j a r i j ä r v e s t ä, e t t ä J ä m i j ä r v e n e r ä v a l t a u s s i n n e p ä i n o n o l l u t m a h d o l l i s i m m a n t e h o - k a s. M u t t a k u n m e t o i s a a l t a n ä e m m e, e t t ä J ä m i j ä r v e l l ä j o v. 5 4 o n o l l u t v a h v i s t e t t u j a e r ä o i k e u k s i a siitä l ä n t e e n p ä i n s i j a i t s e v a l l a V a l k i a j ä r v e l l ä, niin t o d i s t a a t ä m ä s e i k k a y h d e s s ä sen t o s i a s i a n k a n s s a, e t t ä R u o k o j ä r v i j o K u s t a a V a a s a n e r ä r e d u k t s i o n i n t a p a h d u t t u a o n t a v a l l a a n k u i n v a l m i s e r ä k y l ä, J ä m i j ä r v e n l ä n t e e n k i n p ä i n t a p a h - t u n e e n e r ä v a l t a u k s e n t e h o k k u u d e n j a v a n h u u d e n. J ä m i j ä r v i siihen k u u l u v i n e pohjoisine j a läntisine erä- j a u l k o m a i n e e n k ä s i t t ä ä k i n t ä t e n v a r m a a n v a n h i m m a n J ä m i j ä r v e n r e i t t i ä m y ö t e n t a p a h t u n e e n e r ä v a l t a u s a l u e e n. M u t t a s a m o i n k u i n H ä m e e n p i t ä j i e n e r ä v a l t a u s, s e n j ä l k e e n k u n h e i d ä n e t e l ä i s i m m ä t e r ä a l u e e n s a P ä i j ä n t e e n r a n n a l l a o l i v a t i t s e n ä i s t y n e e t, o r g a a n i s e s t i j a t k o i v a t e r ä v a l t a u s t a pohjoiselle P ä i j ä n t e e l l e y n n ä sen pohjoispuolisille reiteille, j a t k o i v a t m y ö s k i n J ä m i j ä r v e n v a n h a t e r ä k y l ä t elimellisesti e r ä v a l t a u s t a a n J ä m i - j ä r v e n e r ä m a i d e n t a k a a, j o i d e n l ä n s i p ä i t s e h e i d ä n e r ä m a a n s a u l o t t u v a t k u i n r e n k a a n a K a n k a a n p ä ä n V e r t t u u n j ä r v e s t ä V e n e s - j ä r v e l l e L a v a s j ä r v e l l e l. S a m m i n m a j a a n ja H o n g o n j o e l l e, m i s s ä eräintressit s e l v ä s t i t o d e t t a v i s t a m a a n t i e t e e l l i s i s t ä s y i s t ä h a a r a u - t u v a t t o i s a a l t a K o d e s j o e l l e j a V e s i j ä r v e l l e, t o i s a a l t a K a r v i a n j o k e a p i t k i n H o n g o n j o e l l e p ä i n. E t t ä k u v a t t u l ä n n i m m ä i n e n e r ä m a a r e n g a s m y ö s k i n K y r ö n e r ä h i s t o r i a n t a u s t a a v a s t a a n o s o i t t a u t u u n u o r e m - m a k s i k u i n r e n k a a n sisäinen, s. o. l ä h i n n ä J ä m i j ä r v e n, eräalue, s o v e l - E r ä ä n K a n g a s a l a n e r ä k a p p a l e e n e t ä i s y y d e k s i o n e s i m. m e r k i t t y p e n i k u l m a a, m i k ä m a t k a s i t t e m m i n o n k o r j a t t u 5 p e n i k u l m a k s i.

37 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 7 t u u lisäksi erikoisen h y v i n y h t e e n niiden t u l o s t e n k a n s s a, joihin edellä, k ä s i t e l l e s s ä m m e v a n h a n S a s t a m a l a n j a H ä m e e n k y r ö n reit i l t ä t a p a h t u n e e n e r ä n k ä y n n i n v a n h e m m u u t t a K a r v i a n j o e n l a a k - sossa, j o h d u i m m e. S i i r t y e s s ä m m e edellä k u v a t u l t a eräreitiltä j a sen l a s k u l a h d e l t a p o h j o i s t a k o h d e n t u l e m m e v a i n l y h y e n m a t k a n j ä l k e e n K o v e l a h d e l l e, j o t a suuren k a p e u t e n s a j a h u o m a t t a v a n p i t u u t e n s a v u o k s i t ä y t y y j ä r v i r i k k a a s s a k i n m a a s s a k u t e n m e i d ä n p i t ä ä s u o r a s t a a n harv i n a i s u u t e n a. Y h t ä m i e l e n k i i n t o i n en alue k u i n l u o n t o n s a p u o l e s t a o n K o v e - l a h t i m y ö s k i n erähistorialliselta k a n n a l t a. N i i n l ä h e l l ä a s u t t u j a s e u t u j a j a v ä k i r i k k a i t a k y l i ä k u i n s e o n k i n j a niin r i i d a t t o m a n h e l p p o k u i n k u l k u y h t e y s K y r ö s j ä r v e n e t e l ä i s e m m ä l t ä selältä sinne o n k i n, on se v i e lä l u v u n e n s i m m ä i s i s s ä v e r o k i r j o i s s a niin t ä y d e l l e e n e r ä k u l t t u u r i n v a l l a s s a, e t t e i edes sen n i m e ä niissä a s u t u s a l u e e n a t a v a t a. S e n e n s i m m ä i s e t»erämaan t a l o n p o j a t», j o i t a sinne m a i n i t a a n sijoitetuksi v. 5 5, e s i i n t y v ä t v a s t a v : d e n 56 v e r o k i r j a s s a, j o s sa N i i l o S k i n n a r i K i i a l a s t a h ä n e n a m m a t t i n i m e n s ä k i n s a a t t a a v i e l ä olla y h t e y d e s s ä e r ä m a a n r i i s t a n k a n s s a m a i n i t a a n U n n a n l a h d e n l. U n n a n n i e m e n j a M i k k o P u k k i H a a p i m a a s t a, y n n ä S i m o n S v e n i n (Soinin?) p o i k a P o h j a l a h d e n l., k u t e n sitä k a k s i v u o t t a m y ö h e m m i n n i m i t e t ä ä n, K o v e l a h d e n p o h j a n a s u k k a i n a. H a r v o i s s a p a i k o i n m a a s - s a m m e t a v a t t a n e e k i n niin lähellä r i n t a m a i t a, niin a h t a a l l a alueella j a niin m y ö h ä ä n k u i n t ä ä l l ä e r ä k u l t t u u r i v i e l ä t ä y d e s s ä k u k o i s t u k - sessaan. M i t ä siitä y k s i t y i s k o h t a i s e s t i t i e d ä m m e, n ä e m m e seuraav a s t a e r ä n o m i s t a j a - j a e r ä k a p p a l e l u e t t e l o s t a. M i e t t i n e n. Kangasjärven pirtti ( K a n g a s t r ä s k p i j r t t e ), 5 5. M a i n i t a a n s i j a i t s e v a n K o v e l a h d e l l a, p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä - k y l ä s t ä, j a lienee n ä i n ollen e t s i t t ä v i s s ä sen p u o l i v a i h e i l l a. K i i a l a. Keskiveden maja ( K e s k i u e d e n m a i j a ), 5 5. M a i n i t a a n s i j a i t s e v a n K o v e l a h d e l l a, p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä k y l ä s t ä, j a lienee t ä t e n, k u t e n n i m e s t ä k i n p ä ä t t ä e n, o l l u t suunnilleen p i t k ä n K o v e l a h d e n k e s k i p a i k k e i l l a. K a l l i o n k i e l i. Valjavaltaisten maa ( V a l i a v a l d a i s t e n m a a ), 5 5. T ä m ä n n i m e l t ä ä n a r v o i t u k s e l l i s e n e r ä p a l s t a n m a i n i t a a n sijaits e v a n K o v e l a h d e l l a, / p e n i k u l m a n p ä ä s s ä r i n t a m a a l t a. K i i a l a. Ohisten lahti (Ohistenlachti), 5 5. E r ä a l u e e n i l m o i t e - t a a n o l e v a n K o v e l a h d e l l a, / p e n i k u l m a n p ä ä s s ä K i i a l a s t a. V a l t. a r k. N : o 0 a.

38 8 Jalmari Jaakkola K i i a l a j a K a l l i o n k i e l i. Unnanlahti ( U n n a n l a c h t i ), 5 5. U n n a n n i e m i ( V i ñ i n e m i ), 56, ( V i n n a n n e m i ), I l m o i - t e t a a n s i j a i t s e v a n K o v e l a h d e l l a. k a h d e n p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä k y I ä s t ä j a o n ilmeisesti s a m a k u i n n y k y i n e n U n n a n l a h t i K o v e l a h d e n p o h j o i s p ä ä n länsipuolella. H ö y l ö l ä. Rautalahden pirtti ( R a u t a l a c h d e n p i j r t t e ), 5 5. E r ä - p a l s t a n i l m o i t e t a a n o l e v a n K o v e l a h d e l l a j a o n siten s e l v ä s t i lähellä l a h d e n p o h j u k k a a. K i i a l a. Kovelahden maja ( K o f f u e l a c h d e n m a i a ), 5 5. M a i n i - t a a n s i j a i t s e v a n K o v e l a h d e l l a, k a h d e n p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä - k y l ä s t ä j a o n t ä t e n o l l u t edellä m a i n i t u n e r ä m a j a n l ä h e i s y y d e s s ä. K i i a l a, H ö y l ö l ä. Kovelahden pohja ( K o f f u e l a c h d e n p o h i a ), 5 5, Pohjalahti ( P o h i a l a x ), 56, ( K o f f u a l a c h d e n p o h i a ), 564. E r ä p a l s t a n i l m o i t e t a a n o l e v a n k a h d e n p e n i k u l m a n p ä ä s s ä r i n t a m a a l t a j a o n t ä t e n s e l v ä s t i s i j a i n n u t n y k y i s e n K o v e - l a h d e n seuduilla. K i i a l a. 4 Kauralampi ( K a u r a l a f n b i ), 5 5. Sijaitsee K a u r a h a r j u n rinteellä P o h j a n k a n k a a n e t e l ä p u o l e l la e r ä ä n J ä m i j o e n p o h j o i s en h a a r a n l ä h d e s e u d u l l a, j o s t a l ä n t i s e m p ä ä, K o v e l a h t e e n l a s k e - v a a j o k e a p i t k i n o n v a r s i n luonnollinen tie m a i n i t u l l e lahdelle. K i i a l a 5 l. H ö y l ö l ä, R ö y h i ö? 5 Talimatka ( T a l i m a t k a ), 5 5. E r ä a l u e e n m a i n i t a a n s i j a i t s e v a n S u o m i j ä r v e l l ä (Somi t r ä s k ). T ä m ä n n i m i n e n j ä r v i sijaitsee P o h j a n k a n k a a n toisella puolella, K a r v i a n k i r k o s t a k a a k k o o n p ä i n. S a r k k i l a. Iso- ja Vähä Karviajärvi (Stor o c h K a r f v i a j ä r f w i ), E r ä p a l s t a n s a n o t a a n m a i n i t u n v u o d e n t u o m i o k i r j a s s a o l e v a n S a r k k i l a n»vanha kalastusalue»,»gamle fiskie ererum», j a sijaitsee m i k ä l i v o i p ä ä t t ä ä rajoista, j o t k a t a r k a s t i m a i n i - t a a n, S u o m i j ä r v e n j a K a r v i a j ä r v e n v ä l i m a i l l a. K i i a l a, H ö y l ö l ä. N u m m i j ä r v i 5 5. V a l t. a r k. N : o 0 ä. V a l t. a r k. N : o 4. V a l t. a r k. N : o E r ä p a l s t a n o m i s t a j a A n d e r s K i u r u n e n o n i l m e i s e s t i K i i a l a s t a. V r t. V a l t. a r k. N : o T o i n e n e r ä p a l s t a n o m i s t a j a M o r t h e n R i ö d h i m a i n i t a a n t o i s e s s a p a i k a s s a e r ä - l u e t t e l o a H ö y l ö l ä n a s u k k a a n a. V r t. k u i t. V a l t. a r k. N : o 9 5, j o s s a h ä n e s i i n t y y K i i a - l a s s a. T o i n e n e r ä n o m i s t a j a i l m e i s e s t i R ö y h i ö s t ä. 6 R a j o i n a m a i n i t a a n :» S u o m i j ä r f f u i, t e d a n t i l S u o m i j o k i, s ä t i l K a u h a s a l m i, o c h t i l S ä r k i j ä r f u i», s e d ä n t i l i K e w ä s t ä j ä r f u i o c h s e d ä n t i l A l p i m a n w i r c k a, o c h t i l K a r h u n

39 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 9 Y h t ä selväpiirteiseltä k u i n K o v e l a h d e n e r ä e l ä m ä neljine ilmeisesti v i e l ä t ä y d e s s ä k ä y t t ö k u n n o s s a olevine e r ä m a j o i n e e n l. - p i r t - teineen, n ä y t t ä ä e s i t e t y s t ä e r ä l u e t t e l o s t a p ä ä t t ä e n itse K o v e l a h d e n eräreitti. J o s n ä e t e i o t a h u o m i o o n k o l m e n, neljän k y l ä n y k s i n ä i s - eräpalstoja, n ä k e e e r ä l u e t t e l o s t a selvästi, m i t e n m ä ä r ä ä v ä a s e m a e r ä e l ä m ä s s ä K i i a l a n j a H ö y l ö l ä n k y l i l l ä o n o l l u t itse K o v e l a h d e l t a k a u k a i s e l l e N u m m i j ä r v e l l e s a a k k a. M u t t a t ä m ä n h u o m i o o n o t t a e n on i l m e i s t ä k u t e n jo edellä toisessa y h t e y d e s s ä o l e m m e k o e t t a n e e t o s o i t t a a e t t ä s a m a i s e t e r ä n k ä v i j ä k y l ä t ensin o v a t v a l l a n n e e t l ä h e i s i m m ä t eräalueet j a v a s t a e r ä t a r p e i d e n s a k a s v a e s s a u l o t t a n e e t e r ä h a r r a s t u k s e n s a e t ä i s e m m i l l e k i n erämaille. S a t t u m a n o i k k u a n ä i n ollen t u s k i n lienee e r ä e l ä m ä n l o p p u t u l o s k a a n näillä m a i n : j u u r i v a n h i m p i e n e r ä n k ä v i j ä k y l i e n, s. o. K i i a l a n ja H ö y l ö l ä n, ilmeisesti v a n h i m m i l l e - eräalueille s y n t y v ä t n ä e t K o v e l a h d e n p o h j a n ensimmäiset e r ä k y l ä t. I d y l l i s e n e r ä e l ä m ä n s ä u s k o l l i s i m m i n s ä i l y t t ä n e e n K o v e l a h d e n e r o t t a a sen suulla v a i n n i e m i t o i s e s ta h u o m a t t a v a s t a koilliseen j a pohjoiseen s u u n t a u t u v a s t a K y r ö s j ä r v e n l a h d e s t a. N i i n p a l j o n K o v e - l a h t e a l y h e m p i j a m u i t a edellä k ä s i t t e l e m i ä m m e K y r ö s j ä r v e n s u u r - l a h t i a p i e n e m p i k u i n s e o n k i n, o n siitä a l k a v a l l a eräreitillä edellä m a i n i t t u j e n rinnalla s e k ä erikoisia m a a n t i e t e e l l i s iä e t u j a e t t ä e t u - p ä ä s s ä j u u r i t ä s t ä s y y s t ä j o h t u v a a erähistoriallista mielenkiintois u u t t a. Sensijaan, e t t ä k a i k i l l a t ä h ä n a s t i k ä s i t t e l e m i l l ä m m e H ä m e e n - k y r ö n eräreiteillä o n v e r r a t t a i n läheisessä periferiassa e r ä n k ä y n n i n r a j o i t t i m e n a j a m y ö h e m p ä n ä h i l l i k k e e n ä k a n g a s, m i k ä e i a i n o a s t a a n k a u a n itse ollut sille esteeksi v a a n s a m a l l a e r ä t e i t ä p o i k i t t a v a n a v e d e n j a k a j a n a, j o l t a e i m i t ä ä n s u u r t a j a y h t e n ä i s t ä v e s i t i e t ä k u l k e n u t k a n g a r e n w i r k a, s å t i l Isoij W a r g i s t o o c h s å t i l V ä h ä W a r g i s t o, h v i l k e f ö r : n e r å å r o c h r ö ö r ä h r t e n n e e r e r u m s o m g a n g a n d e h ä f d o c h g a m b l e f i s k a n d e». K y r ö n k ä r. 6 / K u t e n S u o m i j ä r v e n j a S u o m i j o e n m a i n i n n a s t a n ä k y y, a l k a a v a n h a e r ä - a l u e v a r m u u d e l l a S u o m i j ä r v e s t ä y n n ä s i i t ä a l k a v a s t a S u o m i j o e s t a. K u t e n j o t ä s t ä s e i k a s t a n ä k y y j a k u t e n v o i p ä ä t t ä ä s e k ä K a r v i a j ä r v e n n i m e s t ä e t t ä v a r s i n k i n s i i t ä t o s i a s i a s t a, e t t ä s i e l l ä t a v a t a a n k a r k k u l a i s i a e r ä n k ä v i j ö i t ä, e i K a r v i a j ä r v i k o k o n a i - s u u d e s s a a n o l e v o i n u t k u u l u a p u h e e n a o l e v a a n e r ä p a l s t a a n, e d e l l y t t ä m ä l l ä n ä e t, e t t ä t ä k ä l a i s e n e r ä p a l s t a n i k ä m e n e e l u v u l l e. K u n a l u e k u i t e n k i n s a a t t a a o l l a n ä i n v a n h a, o n e r ä p a l s t a v o i n u t v a i n j o l t a k i n k o h d a l t a a n t o d e n n ä k ö i s e s t i K a r v i a j ä r v e n e t e l ä p ä ä s s ä t u l l a v i i m e m a i n i t u l l e j ä r v e l l e a s t i t a i s e n l ä h i s t ö ö n. T ä m ä n k ä s i t y k s e n h y v ä k s i p u h u u l i s ä k s i s e t o s i a s i a, e t t ä m u i d e n k i n K o v e l a h d e n t i e t ä k ä y t t ä v i e n e r ä - m i e s t e n l.» T a l i m a t k a n» k u l k i j a i n j u u r i S u o m i j ä r v e l t ä o n K a r v i a n j ä r v e n e t e l ä p u o l i t s e t ä y t y n y t k u l k e a j o e l l e, j o k a v e i h e i d ä t N u m m i j ä r v e l l e s. o. k a u k a i s i m m a l l e K a r v i a n t a h o l l a s i j a i t s e v a l l e e r ä a l u e e l l e e n.

40 40 Jalmari Jaakkola merelle, h a j o i t t i sen m y ö h e m m i n k i n m o n i i n sen t a k a n a o l e v i in p i k k u - vesiin, o l i v a t t ä s s ä y h t e y d e s s ä k ä s i t t e l e m ä l l ä m m e eräreitillä, j o t a l y h y y d e n v u o k s i n i m i t ä m m e P a r k a n o n reitiksi, m a a n t i e t e e l l i s e t e r ä n - k ä y n t i e d e l l y t y k s e t k a u t t a a l t a a n toisenlaiset. K a n g a s k u l k i n ä e t t ä ä l l ä m i l t ä ä n k o h d a l t a e r ä t i e t ä k a t k a i s e m a t t a y h d e n s u u n t a i s e n a sen k a n s s a j a v i e l ä p ä niin l ä h e l l ä sitä, e t t ä s e t o i s a a l t a esti p o h j o i - seen s u u n t a u t u v a n e r ä v i r r a n a i n a k a a n s a n o t t a v a m m i n h a j a a n t u - m a s t a sen y l i l ä n t t ä p ä i n m u t t a t o i s a a l t a k u i t e n k i n itse tarjosi s a m a l l a m i t ä p a r h a i m m a n j a l u o n n o l l i s i m m a n, v e s i t i e n s u u n t a i s e n t u e n j a m a a t i e n p o h j o i s t a k o h d e n. L i i k e n n e m a h d o l l i s u u d e t» P a r k a n o n reitillä» j a v a n h a n S a s t a m a l a n»kankaantaustalla» m u i s t u t t a v a t k i n t ä t e n suuresti toisiaan. E n s i n m a i n i t u l l a s u u n n a l l a k u l k i i d e m p ä n ä v e s i t i e k a n k a a n ollessa länsipuolella sille o s v i i t t a n a j a a p u t i e n ä. J ä l k i m m ä i - sellä s u u n n a l l a k u l k i l ä n n e n puolella K a r v i a n j o k i j a v ä h ä n s en i t ä - puolella k a n g a s t ä ä l l ä k i n a n t a e n erätielle e r e h t y m ä t t ö m ä n s u u n - n a n p o h j o i s t a j a k o i l l i s ta k o h d e n. M u t t a t ä s t ä y h t ä l ä i s y y d e s t ä h u o l i m a t t a oli P a r k a n o n e r ä t i e m o n i n t a v o i n v a n h a n S a s t a m a l a n e r ä t i e t ä edullisempi. A j a t e l t a - k o o n p a e n s i k s i k i n, m i t e n p a l j o a a v o n a i s e m p i, s e l v e m p i j a h e l p p o - k u l k u i s e m p i oli r e t k i itse K y r ö s j ä r v e n l a s k u r e i t i n p a r t a a l t a k u l k i t ä m ä s i t t e n j o k o n y k y i s t ä t a i o t a k s u t t u a, a i e m p a a u o m a a j a v a r s i n k i n itse K y r ö s s e l ä n t ä r k e i m m i l t ä a s u t u s k e s k u k s i l t a P a r k a n o n reitin s u u h u n v e r r a t t u n a m a t k a a n, j o k a K a r k u n e r ä m i e s t e n oli k u l e t t a v a v a i n K a r v i a n j o e n t ä r k e i m m ä l l e s o l m u k o h d a l l e, s. o. K y n ä s j ä r v e l l e t u l l a k s e e n! T a i v e r r a t t a k o o n K a r v i a n j o e n k a p e a t a u o m a a sellaisiin suuriin p e r ä k k ä i s i i n P a r k a n o n r e i t i n j ä r v e n s e l k i i n k u i n P a r k a n o j ä r v i, K a i t a i s e t, L i n n a n j ä r v i j a K a n k a r i j ä r v i! V i e l ä s u u r e m p i a o l i v a t suhteelliset m a a n t i e t e e l l i s et e d u t itse y h t e n ä i s e n P a r k a n o n reitin p ä ä t y t t y ä pohjoisessa. K a n g a s, j o k a s a s t a m a l a i s t e n eräreitillä t e k e e K a r v i a a n p ä i n i s o h k o n j a k ä y t t ä j i l l e e n e p ä m u k a v a n m u t k a n koilliseen p ä i n, l o p u l t a k o k o n a a n j ä t t ä ä k s e e n h e i d ä t K a u h a - j o e n j a sen l ä n s i p u o l i s t en j o k i e n v a r a a n, j a t k u u P a r k a n o n reitin p ä ä t y t t y ä k i n y l ö s p ä i n, heikosti t a i p u e n l ä n t t ä k o h d e n j a t ä t e n t o i - s a a l t a e s t ä en t ä ä l l ä k i n e r ä n k ä y n n i n h a j o a m i s e n l ä n t e e n p ä i n, t o i s a a l t a itse o h j a t e n sitä j ä r k ä h t ä m ä t t ä I l m a j o k e a k o h d e n. J a v e s i t i e - e d u t o v a t t ä ä l l ä k i n suunnilleen s a m a n l a i s i a k u i n P a r k a n o n reitillä. J a l a s - j o k i j a S e i n ä j o k i, j o i d e n m o n e t a l k u h a a r a t m i l t e i y h t y v ä t P a r k a n o n reitin vesiin, t ä t e n t e h d e n m e l k e i n k a i k i l t a p u h e e n a o l e v a n reitin V r t. t ä h ä n n ä h d e n : O t t o V ä n n i : K y r ö s j ä r v e n n y k y i n e n j a e n t i n e n o t a k s u t t u v e s i v ä y l ä. S a t a k u n t a I I I s s

41 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 4 p o h j o i s p ä ä s sä s i j a i t s e v i l t a j ä r v i l t ä j a l a m m i l t a s i i r t y m i s e n P o h j a n - m a a l l e j o h t a v i i n v e s i s t ö i h i n m a h d o l l i s e k s i, k u l k e v a t t ä ä l l ä k i n m i l - t e i y h d e n s u u n t a i s i n a s e k ä k e s k e n ä ä n e t t ä k a n k a a n k a n s s a y h t y ä k - seen l o p u l t a I l m a j o e n seuduilla, s. o. siellä, m i s s ä k a n k a a n t e h t ä v ä s u u n n a n o s o i t t a j a n a p ä ä t t y y, K y r ö n j o e n n i m e l l ä k o k o E t e l ä - P o h j a n - m a a n s u u r i m m a k s i P o h j a n l a h d e l l e j o h t a v a k s i v a l t a v ä y l ä k s i. M i n k ä l a i s e k s i historiallinen k e h i t y s P a r k a n o n reitillä j ä t ä m - m e sen P o h j a n m a a l l e v i e v ä n j a t k o n toiseen y h t e y t e e n o n m u o - d o s t u n u t, n ä e m m e l ä h e m m i n e r ä l u e t t e l o s t a. H e l p o t t a a k s e m m e y l e i s - s i l m ä y s t ä j a o l l a k s e m m e t ä s s ä k i n osassa e s i t y s t ä m m e m a a n t i e t e e l l i - sille tosiasioille m a h d o l l i s i m m a n u s k o l l i s ia j a a m m e t ä k ä l ä i s e t eräk a p p a l e e t k a h t e e n r y h m ä ä n : niihin, j o t k a s i j a i t s e v a t varsinaisella, pohjoiseen j o h t a v a l l a eräreitillä j a niihin, j o t k a s i j a i t s e v a t koilliseen v i e v ä l l ä reitillä L e p p ä j ä r v i R u o j ä r v i V a h o j ä r v i A u r e j ä r v i. E d e l l i s e n reitin e r ä n o m i s t a j i s t a j a e r ä k a p p a l e i s t a t u l e e k u v a s e u r a a v a n l a i s e k s i. H e i t t o l a. Heittolanmaja ( H e i t t o l a n m a i a ), 5 5. E r ä p a l s t a n i l m o i t e t a a n s i j a i t s e v a n P a r k a n o j ä r v e l l ä ( P a r k a n a t r ä s k ), P a r k a - n o n k i r k o l t a e t e l ä ä n. H e i t t o l a. Vuorijärvi (Vori t r ä s k ), 5 5 S e l v ä s t i s a m a k u i n P a r k a n o n k i r k o n länsipuolella s i j a i t s e v a V u o r i j ä r v i, j o n k a pieni j o k i y h d i s t ä ä P a r k a n o n K i r k k o j ä r v e e n. K a r t t u. Vuorijärvi, 5 5. I l m e i s e s t i s a m a k u i n edellinen. K a r t t u. Vuorijärvi (Väri t r ä s k ), 5 5. V r t. edellistä. Riitiala. Kaittainvettenjärvi (Kaittain vetten träsk), 55. Selvästi sama kuin nyk. Kaitajärvi, josta myöskin käytetään monikollista n i m e ä K a i t a i s e t. R i i t i a l a. Kuivasjärvi ( K u i f f u a t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i s a m a k u i n n y k. K u i v a s j ä r v i, luoteiseen p ä i n K a i t a j ä r v e s t ä, j o n k a p o h j o i - seen s u u h u n se e r i k o i s t a v e s i t i e t ä p i t k i n laskee. R i i t i a l a. Kuivasjärvi, 5 5. S a m a k u i n ed. R i i t i a l a. Kuivasjärvi,55.»»» P a r k a n o. Valkialampi ( V a l k i a l a m b i t r ä s k ), 5 5. T ä m ä n n i m i s t ä j ä r v e ä e m m e ole v o i n e e t t o d e t a. K u n e r ä a l u e J ö n s L a a t u n i m i - sestä u u t i s a s u k k a a s t a p ä ä t t ä e n on k u u l u n u t P a r k a n o o n, ereht y y t u s k i n suuresti, j o s e d e l l y t t ä ä sen olleen P a r k a n o s t a p o h j o i - seen p ä i n. K u n e r ä p a l s t a n e t ä i s y y d e k s i r i n t a m a a l t a i l m o i t e t a a n V a l t. a r k. N : o 0 a. S u k u e s i i n t y y j u u r i P a r k a n o s s a. V r t. V a l t. a r k. N : o 9 5 y. m.

42 4 Jalmari Jaakkola 6 silloista p e n i k u l m a a, o l e m m e sijoittaneet e r ä k a p p a l e e n K u i v a s - j ä r v e n j ä l k e e n, k o s k a t ä l l ä reitillä erikoisesti V a l k i a - l i i t e, k u t e n n ä k y y esim. n i m i s t ä V a l k i a j ä r v i, j o i s t a t o i n e n t a v a t a a n K u i v a s - j ä r v e n lounais-, t o i n e n sen pohjoispuolella, o n ollut n i m e n a n n o n p e r u s t e e n a. V r t. t o i s a a l t a k u i t e n k i n n i m e ä V a l k i a j ä r v i m y ö s N e r k o n j ä r v e n pohjoispuolella. H ö y l ö l ä. Valkialampi ( V a l k i a l a m b i ), 5 5. E r ä p a l s t a, j o k a eräluettelossa m a i n i t a a n v ä l i t t ö m ä s t i edellisen j ä l k e e n j a j o n k a i l m o i t e t a a n s i j a i t s e v a n 8 p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä k y l ä s t ä, on ilmeisesti e t s i t t ä v i s s ä s a m a l t a s e u d u l t a k u i n edellinen. K ä k e l ä? Kankarijärvi ( K a n g a r i t r ä s k ), 5 5. E h k ä n y k. K a n k a r i j ä r v i P a r k a n o n pohjoispuolella. U s k e l a. Kankarijärvi ( K a n g a r i t r ä s k ), 5 5. I l m e i s e s t i s a m a k u i n edellinen. Y l i s k y l ä. Naarmisjärvi? ( N u r m i t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i n y k. N a a r m i s j ä r v i K i h n i ö s s ä K a n k a r i j ä r v e n pohjoispuolella. A l a s k y l ä, R i i t i a l a. Naarmisjärvi? ( N u r m i j ä r v i ). 5 5 I l m e i - sesti s a m a k u i n edellinen. K a l l i o n k i e l i. Nerkonjävi (Närffuo t r ä s k ), 5 5. E r ä p a l s t a 4 ilmeisesti n y k y i s e l l ä N e r k o n j ä r v e l l ä, K i h n i ö n k a a k k o i s p u o l e l l a. K i i a l a. Nerkonjärvi, 5 5. V r t. edellistä. M i e t t i n e n. Nerkonjärvi, 5 5. V r t. edellistä. T e u v a n i e m i. Nerkonjärvi, 5 5.»» 5 T e u v a n i e m i. Nerkonjärvi, 5 5.»» 6 K ä k e l ä. Sulkujärvi ( S u l k u t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i s a m a k u i n 7 n y k. S u l k u j ä r v i K i h n i ö s s ä. K a l k u n m ä k i. Umpimatka ( U m b i m a t k a ), 5 5. M a i n i t a a n 8 Valt. ark. N : o 0 a. E r ä p a l s t a n o m i s t a j a n m u k a a n, j o n a m a i n i t a a n H e n r i c h K ä k i, o l e m m e p a n n e e t l ä h i n n ä K ä k e l ä n k y s y m y k s e e n. K u n e m m e o l e N u r m i j ä r v e ä t a v a n n e e t j a k u n s e s i i t ä p ä ä t t ä e n e t t ä, s i e l l ä m a i - n i t a a n k a k s i e r ä p a l s t a a, e i v o i n e o l l a a i v a n m i t ä t ö n, p i d ä m m e k y s y m y k s e n a l a i s e n a, e i k ö n i m i o l e k u u l t u v ä ä r i n t a i v i e r a a l t a k u u l o s t a v a N a a r m i s j ä r v i o l e t u l l u t p u h t a a k s i - k i r j o i t u k s e s s a N u r m i j ä r v e k s i. E t ä i s y y d e n k i n p u o l e s t a s o p i i N a a r m i s j ä r v i h y v i n. 4 E r ä p a l s t a n o m i s t a j a M a d z K u o r t t i e s i i n t y y v. 5 5 K a l l i o n k i e l e n a s u k k a a n a. 5 E r ä n o m i s t a j a n H e n r i k V i l l i n m u k a a n l a s k e m m e e r ä p a l s t a n T e u v a n i e m e e n. 6 E r ä n o m i s t a j a t M o r t h e n P a k a i j n e, N i l s j a O l u f f H a f f u e r i o v a t T e v a n i e m e n a s u k k a i t a. V r t. V a l t. a r k. N : o E r ä n o m i s t a j a S i g f f r e d K ä k i e s i i n t y y v. 5 5 K ä k e l ä s s ä. V r t. V a l t. a r k. N : o E r ä n o m i s t a j a n L a s s e P u r t u n m u k a a n l a s k e m m e e r ä p a l s t a n K a l k u n m ä k e e n. V r t. V a l t. a r k. N : o 9 5.

43 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 4 eräluettelossa h e t i S u l k u j ä r v e n j ä l k e e n. E t ä i s y y d e n k i n p u o l e s t a, j o k a i l m o i t e t a a n p e n i k. K a l k u n m ä e s t ä, S u l k u j ä r v e n ollessa e m ä k y l ä s t ä / p e n i k. p ä ä s s ä, s a a t t a a e r ä a l u e olla lähellä edellistä. L u e t t e l e m i e m m e, v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reitin e r ä p a l s t o j e n lisäksi t u l e e reitiltä l e p p ä j ä r v i R u o j ä r v i V a h o j ä r v i A u r e j ä r v i m u u - t a m i a e r ä k a p p a l e i t a. Sellaisia o v a t : T e v a n i e m i j a S a l o. Hankalampi? ( K a n g a n t r ä s k ), 5 5. Siitä h u o l i m a t t a, e t t ä eräluettelossa t a v a t a a n n i m i K a n g a n t r ä s k = K a n k a a n j ä r v i, p i d ä m m e t o d e n n ä k ö i s e n ä, e t t ä n i m i o n l u e t t a v a H a n g a n l a m p i. H a n k a l a m p i, j o n k a n i m i n e n j ä r v i on o l e m a s s a j a j o k a e t ä i s y y t e n s ä k i n p u o l e s t a, m i k ä i l m o i t e t a a n / p e n i k u l m a k s i e m ä k y l ä s t ä, h y v ä s t i v o i t u l l a k y s y m y k s e e n. T e v a n i e m i. Varisalmi, Varissalmi (Varisalmi), 5 5. I l m e i - sesti n y k y i n e n V a r e s s a l m i L e p p ä j ä r v e n rannalla, l ä h e l lä edellistä eräpalstaa. T ä m ä n j o h t o p ä ä t ö k s e n h y v ä k s i p u h u u s e k i n s e i k k a, e t t ä H a n k a l a m m e n u u t i s a s u k k a i n a v. 5 5 m a i n i t a a n M i k k o P a a s t o j a O l a v i M a t i n p o i k a R ö y h i ö n i e m e s t ä, s. o. s a m a t h e n k i - löt, j o t k a v. 56 e s i i n t y v ä t V a r i s a l m e n e n s i m m ä i s i n ä u u t i s - a s u k k a i n a.?juhtimäki ( J w c t i m ä k i ), 584. S a m a k u i n n y k y i n e n J u h t i m ä k i, K y r ö s j ä r v e n koillispuolella. T e v a n i e m i. Aurejärvi ( A u r e d t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i s a m a k u i n n y k y i n e n A u r e j ä r v i, J u h t i m ä e n pohjoispuolella. T e v a n i e m i. 4 A u r e j ä r v i, 5 5. V r t. edellistä. T e v a n i e m i. 5 Aurejärvi, 5 5.»» T e v a n i e m i. 6 Aurejärvi, 5 5.»» T e v a n i e m i. Aurejärvi, 5 5.»» K i i a l a. 7 Aurejärvi, 5 5.»» Riuttamäki l. -korpi. ( R i u t t a m e c k i ), 5 7, R i w t t o i k o r p i, 5 7. V a l t. a r k. N : o 0 a. V a l t. a r k. N : o 4. V r t. t u t k i m u s t. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s.. 4 E r ä n o m i s t a j a P e d r H e n r i c h s o n n e s i i n t y y v. 5 5 T e v a n i e m e s s ä. V r t. V a l t. a r k. N : o E r ä n o m i s t a j a E r i c h K i i a i n e n e s i i n t y y v. 5 5 T e v a n i e m e s s ä. V r t. V a l t. a r k. N : o E r ä n o m i s t a j a N i l s K i i a i n e m a i n i t a a n v. 5 5 T e v a n i e m e s s ä. V r t. V a l t. a r k. N : o E r ä n o m i s t a j a J ö n s J a n a c k a i l m e i s e s t i s a m a k u i n K i i a l a s t a v. 5 5 m a i n i t t u J ö n s J a n a c k a. V r t. V a l t. a r k. N:o V r t. t u t k. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s..

44 44 Jalmari Jaakkola S a m a k u i n n y k y i n e n R i u t a s k o r p i, A u r e j ä r v e n i t ä r a n n a l l a. A n n e t u s t a e r ä l u e t t e l o s t a s e l v i ä ä j o sellaisenaan p o h j o i s en eräreitin erikoisuus niihin eräreitteihin v e r r a t t u n a, joista edellä on p u h u t t u. J a e t e n k i n o n t ä m ä e r i k o i s u u s h u o m a t t a v i s s a s y r j ä y t - t ä ä k s e m m e reitin koillisen h a a r a k k e e n l. erälinjan L e p p ä j ä r v i R u o j ä r v i H a n k a l a m p i V a h o j ä r v i A u r e j ä r v i, jolla T e v a n i e m i o n y h t ä h a l l i t s e v a k u i n K i i a l a j a H ö y l ö l ä K o v e n i e m e n reitillä, v a r - sinaisella P a r k a n o n reitillä. N i i n p ä o n e r ä k a p p a l e i d e n l u k u t ä ä l l ä s u u r e m p i k u i n m i l l ä ä n m u u l l a reitillä. S a m o i n v o i e r ä l u e t t e l o n nojalla t o d e t a, e t t e i y h d e l l ä k ä ä n k y l ä l l ä t ä ä l l ä ole e r ä n k ä y n n i s s ä m i t ä ä n y l i o t e t t a v a a n e t t ä e r ä n k ä v i j ä k y l i e n l u k u m ä ä r ä t ä ä l l ä o n s u u r e m p i j a e r ä n o m i s t u s o l o t s e n v u o k s i s e k a v a m m a t k u i n edellä k ä s i t t e l e m i l l ä m m e eräreiteillä. J a m i e l e n k i i n t o i s i n t a on, e t t e i v ä t a i n o a s t a a n K y r ö s j ä r v e n r a n n a n j a l ä h i n n ä v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reit i n s u u l a h d e n k y l ä t e s i i n ny t ä ä l l ä e r ä n k ä v i j ö i n ä : y k s i n H ä m e e n k y r ö n v e s i e n k i n rantalaisilla o n t ä ä l l ä e r ä a l u e i t a j a j o p a k o k o n a i s i a j ä r v i ä, k u t e n K i h n i ö n K a n k a r i - j a S u l k u j ä r v e t. M a h d o l l i s t a o n, e t t ä eräp a l s t a t näillä j ä r v i l l ä, j o t k a t u l e v a t p e r i n lähelle S e i n ä j o e n l ä n t i - s e m m ä n h a a r a n s. o. K i h n i ö n j o e n a l k u h a a r a u t u m i a, v a r s i n k i n siihen n ä h d e n, e t t ä n e s i j a i t s e v a t m u i d e n k y s y m y k s e s s ä o l e v a n eräreitin e r ä p a l s t o j e n t a k a n a, o v a t n u o r e m p i a k u i n n ä m ä. M u t t a n ä i n k i n ollen o v a t n e m i t ä l o i s t a v i m p a n a t o d i s t e e n a siitä, e t t ä e r ä r e t k e t y k s i n v a r s i n a i s e n H ä m e e n k y r ö n k i n v e s i l t ä P a r k a n o n reitin v e s i e n p o h j o i - s i m p i i n s o p u k k o i h i n asti a i n a 550-luvulle, s. o. e r ä e l ä m ä m m e l o p u l - liseen r o m a h d u k s e e n asti, o v a t olleet t a v a l l i s i a. T ä m ä n t o t e a m i s e n s a m o i n k u i n sen s e i k a n nojalla, e t t ä P a r k a n o n reitin suu, k u t e n 500- l u v u n t ä k ä l a i s e s t ä k y l ä - j a t a l o l u v u s t a v o i p ä ä t t ä ä, o n v a r s i n t i h e ä ä n a s u t t u, e t t ä j o e n s i m m ä i s i s s ä k i n v e r o k i r j o i s s a P a r k a n o e s i i n t y y suurena k y l ä n ä j a e t t ä v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reitin e r ä m a h d o l l i s u u d e t pohjoiseen p ä i n o v a t m u u t e n k i n v a r s i n v o i m a p e r ä i s e s t i t u l l e e t k ä y - t e t y i k s i, v o i d a a n k a t s o a v a r m a k s i, e t t ä e r ä p a i n e k y s y m y k s e s s ä olev a l l a eräreitillä o n s e k ä m i e l e n k i i n t o i s e m p i e t t ä v o i m a p e r ä i s e m p i k u i n m i l l ä ä n edellä k ä s i t t e l e m ä l l ä m m e eräreitillä. J a e r ä n k ä y n n i n e r i k o i s u u d e n j a v o i m a k k u u d e n s y y k i n t ä l l ä reitillä o n k u t a k u i n k i n ilmeinen. R i k k a i t t e n erävesiensä lisäksi o n sillä n ä e t o l l u t s a m a n l a i - nen t e h t ä v ä k u i n K y r ö s j ä r v e n laskureitillä: v i i m e k s i m a i n i t t u o n j o l u o n n o s t a a n m ä ä r ä t t y v ä l i t t ä m ä ä n a l k u p e r ä i s t e n K y r ö s j ä r v e n e r ä n k ä v i j ä i n j a m y ö h e m m ä n a s u t u k s e n s u h t e i t a läheiseen j a k a u k a i - seen e t e l ä ä n, edellinen läheiseen j a k a u k a i s e e n p o h j a a n. N i i n h o u k u t t e l e v a a k u i n olisikin j o t ä s s ä y h t e y d e s s ä e s i t t ä ä v a n h a n K y r ö s j ä r v e n reitin m a h d o l l i s e t eräintressit läheiseen j a k a u -

45 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 45 k a i s e e n p o h j a a n, k ä ä n n y m m e ensin edellä i l m o i t t a m a m m e s u u n n i - t e l m a n m u k a a n K y r ö s j ä r v e n itäpuolisille eräalueille. J o p u h t a a s t i maantieteelliseltä, k a n n a l t a v o i s a n o a t ä k ä l ä i s t e n e r ä n k ä y n t i e d e l l y t y s t e n v a r s i n k i n jos v e r t a a n i i t ä m u i l l a reiteillä t o d e t t a v i i n o l e v a n v a r s i n m i t ä t t ö m i ä. E i t a r v i t s e n ä e t k u i n v i l - k a i s t a k a r t t a a v o i d a k s e e n t o d e t a, e t t ä K y r ö s j ä r v e n k a a k k o i s i m m a s t a l a h d e s t a, V i l j a k k a l a n k o h d a l t a o n v a i n n o i n p e n i k u l m a n v e r t a N ä s i - j ä r v e n l ä n n i m m ä i s e e n l a h t e e n, P e n g o n p o h j a a n. J a v a i k k a p o h j o i - s e m p a n a v ä l i m a i n i t t u j e n s u u r t e n j ä r v i e n v ä l i l l ä t u l e e k i n j o n k i n v e r - r a n s u u r e m m a k s i, e i ole k i e l l e t t ä v i s s ä, e t t ä N ä s i j ä r v i t ä ä l l ä k i n liian suuressa m ä ä r ä s s ä s u p i s t a a h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n e r ä n k ä y n t i m a h d o l l i - s u u k s i a, v a r s i n k i n k u n o t t a a h u o m i o o n, e t t ä k o k o K y r ö s - j a N ä s i - j ä r v i e n v ä l i n e n alue e i o l l u t K y r ö s j ä r v e l t ä t u l e v i e n e r ä n k ä v i j ä i n k ä y - t e t t ä v i s s ä. N ä s i j ä r v e e n l a s k e v a t p i k k u v e d e t u l o t t u v a t n ä e t s u u n n i l - leen y h t ä p a l j o n l ä n t e e n - k u i n K y r ö s j ä r v e l l e l a s k e v a t i t ä ä n p ä i n. T ä s t ä a s i a i n t i l a s t a j o h t u u P i r k k a l a n p i t ä e s s ä h u o l t a N ä s i j ä r v e n l ä n s i r a n n a n e r ä v e s i s t ä e t t ä v a i n l y h y e t K y r ö s j ä r v e e n l a s k e v a t v e s i r e i t i t j ä i v ä t h ä m e e n k y r ö l ä i s i l l e erämiehille. M i n k ä l a i s e k s i e r ä e l ä m ä tällaisella e d e l l y t y k s e l l ä m u o d o s t u i, n ä k y y l ä h e m m i n y h t e e n l i i t t ä m i s t ä m m e e r ä k a p p a l e l u e t t e l o i s t a. R ö y h i ö. Juurijärvi ( J u r i t r ä s k ), 5 5. I l m e i s e s t i s a m a k u i n n y k y i n e n J u u r i j ä r v i S i p s i ö ö n koillisesta t u l e v a n v e s i r e i t i n p a r - t a a l l a. V i l j a k k a l a. Vekarajärvi ( V e k a r a t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i s a m a k u i n n y k y i n e n V e k a r a j ä r v i Sipsiö V a l i o A i v u s j ä r v e n reitillä. S o n t u. Tulivesi ( T u l i t r ä s k ), 5 5. L ä h e l l ä edellistä. I n k u l a. Takamäki ( T a k a m ä k i ), 5 5. T ä m ä n n i m i s t ä p a i k k a a e m m e ole v o i n e e t t o d e t a. M u t t a k u n sen e t ä i s y y d e k s i e m ä - k y l ä s t ä i l m o i t e t a a n 5 p e n i k u l m a a, on se e t s i t t ä v i s s ä k o i l l i s e l ta t a h o l t a, k u t e n e d e l l i s e t k i n e r ä k a p p a l e e t. V r t. n i m e e n s e l l a i s t a t ä ä l l ä p ä i n t a v a t t a v a a n i m e ä k u i n T a k a j ä r v i, ed. m a i n. V e k a r a n - j ä r v e n p o h j o i s p u o l e l l a. K i l v a k k a l a. Keihäsjärvi ( K e h ä s t r ä s k ), 5 5. E r ä s K e i h ä j ä r v i t a v a t a a n K y r ö s j ä r v e n i t ä p u o l e l l a v ä h ä n koilliseen I n k u l a s t a. M u t t a k u n e r ä a l u e e n e t ä i s y y s e m ä k y l ä s t ä i l m o i t e t a a n 7 sillois e k s i p e n i k u l m a k s i, o n s e l v ä s t i j o k u k a u k a i s e m p i j ä r v i k y s y - m y k s e s s ä. V a i k k a K i l v a k k a l a n eräintressit i d ä s s ä p ä i n t u n t u - E r ä n o m i s t a j a E r i c h l i t u m a i n i t a a n v. 5 5 R ö y h i ö s t ä. V r t. V a l t. a r k. N. o 9 5. Valt. ark. N:o 0 a. Eränomistaja Nils Motiainen ilmeisesti Inkulasta. Vrt. Valt. ark. N:o 95.

46 46 Jalmari Jaakkola v a t k i n o u d o i l t a, o n p u h e e n a o l e v a K e i h ä s j ä r v i, v a r s i n k i n j o s k ä s i t t ä ä sen l a a j e m m a s s a m e r k i t y k s e s s ä, e h k ä y h d i s t e t t ä v i s s ä s a m a n n i m i s e e n eräalueeseen P i r k k a l a n e r ä m a a l l a. I n k u l a. Karhenmaa ( K a r h e n m a a ), 5 5. I l m e i s e s t i n y k y i s e n K a r h e j ä r v e n seudulla. V r t. seur. e r ä p a l s t a a. I n k u l a? Koivisto (Koiffwisto), 5 6, (Koiffuistä), 564. K u n t ä m ä n n i m i s e n e r ä k y l ä n u u t i s a s u k k a a n a v. 56 j a 564 m a i n i - t a a n E s k i l j a v. 5 5 K a r h e n m a a h a n s i j o i t e t a a n E s k i l B e r t i l i n - p o i k a P a k u l a s t a, e i ole m a h d o t o n t a, e t t ä t ä s s ä o n p u h e t t a s a m a s t a h e n k i l ö s t ä. J o s t ä m ä e d e l l y t y s p i t ä ä p a i k k a n s a, s a a t t a i s i K o i - v i s t o olla s a m a k u i n edellä m a i n i t t u K a r h e n m a a. S e s e i k k a, e t t ä K a r h e j ä r v e n länsipuolella t a v a t a a n K o i v i s t o - n i m i, o n o m i a a n v a h v i s t a m a a n e s i t e t t y ä o t a k s u m a a. K u n t o i s e n a u u t i s - a s u k k a a n a t ä ä l l ä v m a i n i t a a n J ö n s J a s k a r a j a J a s k a r a - n i m i v i e l ä k i n t a v a t a a n K a r h e j ä r v e n seudulla, p u h u u t ä m ä k i n s e i k k a K o i v i s t o n a s e m a a k o s k e v a n o l e t t a m u k s e m m e h y v ä k s i. I n k u l a. K a r h e j ä r v i ( K a r h i t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i n y k y i n e n K a r h e - j ä r v i. V i l j a k k a l a. R i i h i n i e m i (Riihiniemi), 5 5. N i m e ä e m m e ole v o i n e e t t o d e t a, m u t t a k u n sen e t ä i s y y s e m ä k y l ä s t ä i l m o i t e t a a n / p e n i k u l m a k s i ja se eräluettelossa m a i n i t a a n K a r h e j ä r v e n j ä l k e e n, o n s e e t s i t t ä v i s s ä läheisestä n a a p u r i s t o s t a idässä, e h k ä p ä lähellä edellistä. E t t ä e r ä k u l t t u u r i K y r ö s j ä r v e n i t ä p u o l e l l a o n j ä ä n y t h e i k o k s i, o n t ä y d e l l e e n edellä e s i t e t t y j e n t ä k ä l ä i s t e n e r ä n k ä y n t i e d e l l y t y s t e n m u k a i s t a. T ä s t ä h u o l i m a t t a o n v a i k e a t a m u o d o s t a a v a r m a a mielip i d e t t ä sen i j ä s t ä näillä m a i n. E r ä s m i e l e n k i i n t o i n e n n e g a t i i v i n e n h a v a i n t o o n k u i t e n k i n t e h t ä v i s s ä e r ä n o m i s t u k s e s t a t ä ä l l ä p ä i n : K y r ö s - j ä r v e n i t ä r a n n a n eräintressit e i v ä t ole t ä ä l l ä edes siinä m ä ä r i n k u i n o d o t t a i s i u l o t t u n e e t N ä s i j ä r v e l l e j a sen pohjoispuolisiin l a a j o i h in e r ä - vesiin. J a v a i k k a p a o t t a i s i h u o m i o o n, e t t ä o l o s u h t e e t K y r ö s j ä r v e n i t ä p u o l e l l a a i k a i s e m m i n v a r s i n k i n silloin k u n K y r ö s j ä r v i, k u t e n t o d e n n ä k ö i s t ä on, o n p u r k a u t u n u t t o i s t a l a s k u - u o m a a k u i n m e i d ä n p ä i v i n ä m m e o l i s i v a t olleet k o k o lailla toisenlaiset, niin v o i d a a n tälle m a h d o l l i s u u d e l l e t u s k i n p e r u s t a a o l e t t a m u s t a, e t t ä K y r ö s - j ä r v e n e r ä n k ä v i j ä i n v a r h a i s i m m a t k a u k o i n t r e s s i t p o h j o i s e e n s u u - r e l t a j a v i e l ä v ä h e m m ä n s u u r i m m a l t a o s a l t a olisivat t y y d y t e t y t V a l t. a r k. N : o 0 a. V a l t. a r k. N r o 4. V a l t. a r k. N : o 6 4.

47 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 47 t ä t ä t i e t ä. E n n e m m i n k i n o n t ä k ä l ä i s e n e r ä t i l a n t e e n s a m o i n k u i n P i r k k a l a n k a i k e s t a p ä ä t t ä e n v a n h o j e n, p o h j o i s e en p ä i n s u u n t a u t u - v i e n e r ä h a r r a s t u s t e n k a n n a l t a i l m e i s t ä, e t t ä N ä s i j ä r v i idässä o n ollut s a m a n l a i s e n a m a a n t i e t e e l l i s e n ä r a j a n a e r ä n k ä y n n i l l e k u i n H ä m e e n - j a P o h j a n k a n g a s K y r ö s j ä r v e n länsipuolella. Välillisesti o n N ä s i j ä r v e n v a i k u t u s s e n k a u t t a, e t t ä sen t a r j o o m a t i e p i t e n t ä ä m a t k a a E t e l ä - P o h j a n m a a l l e o l l u t s a m a k u i n k ä s i t t e l e m i e m m e l ä n t i s t e n esteiden: s a m o i n k u i n n ä m ä o n s e k i n o l l u t y h t e n ä t e k i j ä n ä o h j a a m a s s a K y r ö s - j ä r v e n reitin e r ä n k ä y n t i ä l u o n n o l l i s i n ta t i e t ä s. o. p i t k i n K y r ö s - s e l k ä ä j a v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reittiä pohjoiseen. V I I I. K y s y m y s e r ä e l ä m ä s t ä v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reitin j a t k o n a olev i l l a P o h j a n m a a n v e s i l lä m u o d o s t a a k i e l t ä m ä t t ä e r ä ä n t ä r k e i m p i ä j a v a i k e i m p i a m u t t a s a m a l l a e h h ä m i e l e n k i i n t o i s i m p i a l u k u j a S u o m e n erähistoriassa. K u n p i a k k o i n s a a n e m m e t i l a i s u u d e n y k s i t y i s k o h t a i - s e m m i n e s i t t ä ä k ä s i t y k s e m m e s i i t ä j a k u n l i s ä k s i t ä t ä a s i a a p o h t i e s - s a m m e j o u d u m m e t a v a l l a a n o t s i k o s s a i l m o i t e t u n t e h t ä v ä n u l k o - puolelle, k ä s i t t e l e m m e sitä t ä s s ä y h t e y d e s s ä v a i n s i k ä l i k u i n o n v ä l t t ä m ä t ö n t ä edellisen e s i t y k s e m m e l o p e t t a m i s e k s i. E t t ä m y ö h ä i n e n a s u t u s t i l a n n e J a l a s j o e n j a Seinäjoen s e u d u i l l a e i v ä l i t t ö m ä s t i v i i t t a a P a r k a n o n r e i t t i ä p i t k i n tulleeseen v a i k u t u k - seen, o n n ä h d ä k s e m m e e h d o t t o m a s t i m y ö n n e t t ä v ä. M u t t a t ä l l ä seikalla o n v a r s i n v ä h ä n m e r k i t y s t ä a l k u p e r ä i s i ä e r ä n k ä y n t i o l o j a näillä s e u d u i n a r v i o i t a e s s a. E i v o i n ä e t olla s u u r t a e p ä i l y s t ä siitä, e t t ä I l m a j o k i, K a u h a j o k i, J a l a s j ä r v i, K u r i k k a j a S e i n ä j o k i, j o k a, k u t e n t u n n e t t u a, a i e m m i n o n k ä s i t t ä n y t m y ö s k i n P e r ä s e i n ä j o e n, h u o m a t t a v a l t a o s a l t a o v a t m y ö h ä ä n p o h j o i s e s ta p ä i n v a l l a t t u j a u u t i s a s u t u k s i a. T o i s a a l t a t o d i s t a a u u t i s a s u t u k s e n m y ö h e m p i p o h - j a l a i n e n luonne, e t t ä eteläinen e r ä k u l t t u u r i e i J a l a s j o k e a j a Seinäj o k e a p i t k i n e t e l ä ä n p ä i n l e v i ä v ä n u u t i s a s u t u k s e n t a p a h t u e s s a ole ollut k y l l i n v o i m a k a s v a s t u s t a m a a n t ä t ä. J o k i e n l u o n t e e n h u o m i o o n o t t a e n e i t ä m ä a s i a i n t i la o l e k a a n o m i a a n o u d o s t u t t a m a a n. S e s e i k k a n ä e t, e t t ä n ä m ä j o k i l a a k s o t m y ö h ä i s i n ä a i k o i n a s o p i v a t p o h j a l a i s e l le P a l a a m m e l a a j e m m i n k y s y m y k s e e n s u u n n i t t e l e m a s s a m m e» K a l e v a l a» - k u l t - t u u r i a k o s k e v a s s a t u t k i m u k s e s s a. T o s i n s a a t t a i s i v i i t a t a s e l l a i s i i n s e l v i i n s u k u l a i s n i m i i n k u i n P o h j o i s - S a t a k u n n a n K i h n i ö, p o h j a l a i n e n K i h n i ä y. m. V r t. n i m i p e s ä ä n n ä h d e n : S u o m i I I j a k s o I X s. 6 5.

48 48 Jalmari Jaakkola a s u t u s k u l t t u u r i l l e, e i m i t e n k ä ä n t o d i s t a, e t t ä niillä v a n h a n e r ä k u l t - t u u r i n a i k a n a o n o l l u t a i n a k a a n s a n o t t a v a a m e r k i t y s t ä m u u t a k u i n e r ä t e i n ä. J a j o s m u i s t a a, e t t ä p u h e e n a o l e v a t j o e t o v a t k i n h a r v i n a i - sen j ä r v i k ö y h i ä t a i p i e n i j ä r v i s i ä j a e r ä k u l t t u u r i k a i k k i a l l a S u o m e s s a o l k o o n s i t t e n p u h e t t a v a r s i n a i s e n H ä m e e n, m u i n a i s e n P i r k k a l a n t a i edellä k ä s i t t e l e m i s t ä m m e p o h j o i s e n S a t a k u n n a n e r ä m a i s t a on m i l t e i p ä p o i k k e u k s e t t a j ä r v i - ja m e r e n r a n t a k u l t t u u r i a, niin t u l e e o l e t t a m u k s e m m e n ä i d e n j o k i e n m e r k i t y k s e s t ä l ä h i n n ä v a i n e r ä t e i n ä e n t i s t ä ä n i l m e i s e m m ä k s i. J a t ä m ä n k i n m e r k i t y k s e n s ä k a d o t t a v a t n e luonnollisesti t ä y d e l l e e n e r ä t e i d e n t a k a n a olleiden e r ä a l u e i d e n itsenäistyessä. E d e l l y t t ä m ä m m e k e h i t y s p r o s e s s i J a l a s j o e n j a Seinäjoen l a a k - soissa s a a lisäksi t u k e a paralleeleista k o k o t u n t e m a m m e l ä n s i s u o m a - laisen e r ä h i s t o r i an a l a l t a. N i i n p ä m e n e t t ä v ä t ensin eteläisen ja t o i s t a m i s e e n p o h j o i s en P ä i j ä n t e e n ja sen v e s i s t ö j e n i t s e n ä i s t y e s s ä sikäläiset erätiet v a r s i n a i s en H ä m e e n a s u k k a i l l e m e r k i t y k s e n s ä. S a m o i n k ä v i suurin piirtein k a t s o t t u n a m y ö s k i n v a n h a n P i r k k a l a n eräteille. 4 P a r h a a n a p a r a l l e e l i na l u o n n o n s u h t e i t a silmällä p i t ä e n o n k u i t e n k i n k e h i t y s K a r v i a n j o e n l a a k s o s s a, m i k ä, s e n j ä l k e e n k u n t ä k ä l ä i s e t k a r k k u l a i s e t e r ä n k ä v i j ä t o l i v a t m e n e t t ä n e e t sen t a k a n a o l e v a t e r ä e d u t, siinä m ä ä r i n k a d o t t i m e r k i t y k s e n s ä, e t t ä l o p u l t a v a n - h a t K a r v i a n j o e n l ä h d e s e u d u i l l a s i j a i t s e v a t e r ä j ä r v e t k i n u u d e n h ä m e e n k y r ö l ä i s e n e r ä h e r r u u d e n m u k a n a n ä y t t ä v ä t j o u t u n e e n uusiin käsiin. V a l l i t s e v a n a p i i r t e e n ä e r ä e l ä m ä n k e h i t y k s e s s ä v o i d a a n k i n j u u r i n ä i h i n e r ä j ä r v i i n n ä h d e n m a i n i t a, e t t ä s a m o i n k u i n n e v i i m e i - s e k s i o v a t t o d i s t e e n a v a n h o j e n s a s t a m a l a i s - j a u u d e m p i e n h ä m e e n - k y r ö l ä i s i n t r e s s i e n v a s t a k o h t a i s u u d e s t a näillä m a i n, ne ilmeisen eräa r v o n s a v u o k s i m y ö s k i n s i t k e i m m i n n ä k y v ä t olleen riidanalaisina h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n j a p o h j o i s e s t a p ä i n t u l e v a n p o h j a l a i s e n u u t i s - a s u t u k s e n välillä. 5 V r t. e r ä l u e t t e l o j a K. J. J a l k a s e n t u t k i m u k s e s s a P o h j o i s - H ä m e e n e r ä m a a t e t c. s s. 4 j a t u t k i m u k s e s s a m m e P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y ss V r t. t u t k : P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s.. V r t. e d. m a i n. t u t k. s. j a s e u r. 4 V r t. e d. m a i n. t u t k., e r. p a i k 5 V i e l ä v u o n n a 6 9 p u h u t a a n h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n v i h a s t a u u t i s a s u k k a i t a v a s t a a n K a r v i a n j o e l l a j a P a h a l u o m a s s a. E d e l l i s e n u u t i s a s u k k a a s t a s a n o t a a n : H a n ä r o c h å t h s k i l l i g e g a n g e r w o r d e n p l u n d r a t o c h s k ö f l a t, a f S k a n t z - o c h T a f w a s t k y r o - b o e r n a o c h s å m y c k e t m e e r a a t h? d h e i f r å n h o n o m t a g i t e n s ö l f r b ä g a r e j e m p t e b r e n d - w i n s p a n n a n o c h g i o r t h o n o m s t o r h e m b g å n g. J ä l k i m m ä i s e s t ä k e r r o t a a n s a m a a n t a p a a n : h a f w e r å t h s k i l l i g a g å n g e r w a r i t r u i n e r a t o c h p l u n d r a t a f S k a n t z o c h T a f w a s t - k y r ö b o e r n e. M a a n h a l i. a r k.

49 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 49 l ä h t e m ä l l ä siltä n ä k ö k a n n a l t a, e t t ä p u h e e n a olevilla eteläisen P o h j a n m a a n joilla a i k o i n a a n o n o l l u t m e r k i t y s t ä v a i n eräteinä, saad a a n m y ö s k i n luonnollinen s e l i t y s sille l ö y t ö k ö y h y y d e l l e, j o k a t ä ä l l ä a r k e o l o g i s e n t u t k i m u k s e n m u k a a n v a l l i t s e e esim. r a u t a k a u t e n a. V o i n e e n ä e t t u s k i n olla v ä h i n t ä k ä ä n e p ä i l y s t ä siitä, e t t ä t ä l l ö i n e n a s u t u s k u l t t u u r i siinä m ä ä r i n e d e l l y t t i e r ä k u l t t u u r i a, e t t ä m i s s ä v i i m e k s i m a i n i t u l t a p u u t t u i v a t e d e l l y t y k s e t, siellä e i m y ö s k ä ä n edellisellä o l l u t m i t ä ä n e l ä m ä n m a h d o l l i s u u k s i a. J o s pohjoispuolella v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reitin t o s i a a n o n ollut suuri e r ä m a a, j o n k a l u o m a a u k k o v a s t a v ä h i t e l l e n k u t e n v o i p ä ä t t ä ä v i e l ä e r ä ä s t ä v. 680 seuduilla t e h d y n k a r t t a s e l i t y k s e n i l m o i t u k s e s t a, m i s s ä m a i n i t a a n, e t t ä I l m a j o e n j a H ä m e e n k y r ö n v ä l i l l ä e i v i e l ä o l l u t m i t ä ä n v a r m a a r a j a a p a i n u u u m p e e n, niin y m m ä r t ä ä i l m a n m u u t a, m i t e n s u u r i v a r o v a i s u u s o n t a r p e e n esim. p a i k a n n i m i - j a k i e l e n t u t k i m u k s e l l e, j o t k a asutushistoriallisia tosiasioita j a m a h d o l l i s u u k s i a liian v ä h ä n h u o m i o o n o t t a e n s o v i t t e l e e t ä m ä n k a l t a i s i a s e u t u j a k ä s i t e l t ä e s s ä s a m a n l a i s t a m e t o o d i a j a p ä ä - t e l m ä v a r m u u t t a k u i n p u h u t t a e s s a alueesta, j o n k a k u l t t u u r i t o d i s - t e t t a v a s t i j a r i i d a t t o m a s t i o n i k i v a n h a. J a t ä l l a i n e n i k i v a n h a j a r i i d a t o n k u l t t u u r i a l u e o n t o s i a a n a i v a n edellä k ä s i t t e l e m ä m m e s e u d u n länsilaidalla olemassa. V a i n v ä h ä n m a t k a a luoteiseen p ä i n siitä, missä edellä e r ä t e i k s i e d e l l y t t ä m ä m m e j o e t y h t y v ä t, o n m u i n a i s t u t k i m u s t o s i a a n v o i n u t o s o i t t a a j a t ä m ä k u u l u u k i n sen k a u n i i m p i i n s a a v u t u k s i i n t ä s s ä m a a s s a v a n h a n j a r i k k a a n r a u t a k a u t i s e n k u l t t u u r i n. O n i l m e i s t ä, e t t ä t ä m ä t o s i a s i a o n v o i m a k k a a s t i v a i k u t t a n u t n ä i t ä s e u t u j a k o s k e v a a n a s u t u s h i s t o r i a a n j a a n t a n u t a i h e t t a erilaisiin h y p o t e e s e i h i n. E t t ä v a r s i n k i n m e i d ä n historiallisessa k i r j a l l i s u u d e s s a m m e v i i - m e v u o s i s a d a n l o p p u p u o l e l l a niin p e r i n y l e i n e n m u t t a sisällyks e l t ä ä n h y v i n h ä m ä r ä»heimo»-oppi eteläisen P o h j a n m a a n r u n s a i s t a m u i n a i s l ö y d ö i s t ä sai kiitollisen p o h j a n, o n luonnollista. N i i n p ä k a t - s o i k i n j o J. R. A s p e l i n ilmeiseksi, e t t ä t ä k ä l ä i s e t l ö y d ö t e d e l l y t t i v ä t v o i m a k a s t a g e r m a a n i l a i s t a a s u t u s t a s. o. p i e n t ä v i e r a s t a h e i m o a, T ä m ä n k y s y m y k s e n o i k e a k s i a r v i o i m i s e k s i r i i t t ä n e e j o h u o m a u t u s, e t t ä s e l - l a i s e t k i n r i k k a a t a s u t u s k e s k u k s e t k u i n K o k e m ä e n j o e n l a a k s o s s a j a H ä m e e s s ä s i j a i t - s e v a t o l i v a t e r i k o i s e n s u u r e s s a m ä ä r ä s s ä e r ä n k ä y n t i e d e l l y t y k s i s t ä r i i p p u v i a. M i t e n k ä olisi tällaisten olosuhteiden vallitessa itse e r ä m a a n laidassa sijaitseva v a n h a eteläp o h j a l a i n e n a s u t u s v o i n u t o l l a» e r ä v i l j e l y y n» n ä h d e n v ä l i n p i t ä m ä t ö n. P a l j o a l ä - h e m m ä s t o t u u t t a t u l e m m e k i n, j o s e d e l l y t ä m m e e r ä k a u p a n E t e l ä - P o h j a n m a a n s a - m o i n k u i n m y ö h ä i s e m m ä n p i r k k a l a i s a s u t u k s e n k i n p ä ä t u l o l ä h t e e k s i. V a l t. a r k. Satakunta 4

50 50 Jalmari Jaakkola j o k a s i t t e m m i n s a a v ä i s t y ä. A i v a n p ä i n v a s t a i s e l l e k i n k a n n a l l e o n s i t t e m m i n k o e t e t t u etsiä t o d i s t e i t a. T ä m ä n k ä s i t y k s e n m u k a a n o n n ä e t K y r ö n j o e n l a a k s o n a s u t u s a l u n p e r i n o l l u t s u o m a l a i n e n, j a itse t ä k ä l ä i s e t a s u k k a a t»kyröläiset» l. k a i n u l a i s e t s a m a n l a i n e n suor a a n a s u i n p a i k a l l e e n m e r e n t a k a a m u u t t a n u t»heimo k u i n m u u t k i n l ä n s i s u o m a l a i s et heimot», jollaisiin n i m e n o m a a n l u e t a a n»suomalaiset» j a»hämäläiset». V i e l ä p ä o n h e i m o n suhteellinen k r o n o l o g i a - k i n m u i h i n»länsisuomalaisiin heimoihin» n ä h d e n selvä:»kainulaiset o l i s i v a t v i i m e i n e n l ä n s i s u o m a l a i n e n h e i m o, j o k a m e r i t s e s i i r t y i Suomeen.» Y h t y e n J. R. A s p e l i n i n t e o r i a a n n ä h d e n o s a l t a siihen mielipiteeseen, j o n k a A. H a c k m a n o n S u o m e n v a n h e m p a a r a u t a k a u t t a k o s k e v a s s a t e o k s e s s a a n h a h m o i t e l l u t, t ä y t y y m e i d ä n k a t s o a t e o r i a a 4 eteläiselle P o h j a n m a a l l e s u o r a s t a a n t u l l e e s t a s u o m a l a i s e s t a»heimosta» k a i k i l t a k o h d i l t a a n e p ä t y y d y t t ä v ä k s i. N i i n p ä lienee j o a r k e o - logiselta k a n n a l t a s e l v ä ä, e t t ä»heimon» s i i r t y m i s t e o r i a i l m a n, e t t ä eteläpohjalaiselle r a u t a k a u d e n k u l t t u u r i l l e v o i d a a n o s o i t t a a m i t ä ä n i l m e i s t ä j a v a s t a a v a a k u l t t u u r i a I t ä m e r e n e t e l ä r a n n a n s u o m a l a i s - alueilta, o n t ä y s i n m i e l i v a l t a i n e n. N i i n i k ä ä n o n o l e t t a m u s j o a l k u - p e r i n P o h j a n m a a l l e a s e t t u n e e n h e i m o n s u o m a l a i s u u d e s t a t ä y d e s s ä ristiriidassa sen y l e i s k a r a k t e r i s t i i k a n k a n s s a, j o n k a a r k e o l o g i n e n t u t k i m u s J. R. A s p e l i n i s t a l ä h t i e n on t ä k ä l ä i s e s t ä l ö y d ö i s t ä a n t a n u t. 5 J a o n k o h a n h e l p o m p a a e d e l l y t t ä ä suupohjalaiselle k u l t t u u r i l l e s u o - m a l a i s t a l ä h t ö e t a p p i a k a u k a a I t ä m e r e n t a k a a k u i n m o n i n v e r r o i n l ä h e m m ä s t ä K o k e m ä e n j o e n l a a k s o s t a, jolla niin k a u a n k u i n v o i m m e historiaa seurata, o n ollut elimellistä y h t e y t t ä pohjoiseen päin? T a i m i t e n k ä v o i d a a n a r k e o l o g i s e s t i t o i s a a l t a v ä i t t ä ä, e t t ä»kainulaiset» o l i v a t m y ö h ä i s i n S u o m e e n t u l l u t l ä n s i s u o m a l a i n e n h e i m o j a t o i s a a l t a k u i t e n k i n k i e l t ä ä m a h d o l l i s u u s, e t t ä h e o l i s i v a t t u l l e e t K o k e m ä e n - j o e n l a a k s o s t a, sillä perusteella, e t t ä» K y r ö n j o e n s u u p u o l e n v a n h i n s u o m a l a i n e n asutus» o n y h t ä v a n h a k u i n a s u t u s S a t a k u n n a s s a j a H ä m e e s s ä k i n? Miltei v i e l ä m e r k i l l i s e m p i ä o v a t kielelliset t o d i s t e e t a l k u p e r ä i - sen s u u p o h j a l a i s e n»kainulaisheimon» h y v ä k s i. N i i n p ä o n k a t s o t t a v a e h d o t t o m a n v a r m a k s i, e t t ä k a i n u l a i s n i m i, jos s e k e r t a j o h t u u»kai- A s p e l i n : K y r ö l ä i s e t, P o h j a n m a a I s. 5. J. L a u r o s e l a : K v e e n - K a i n u l a i s k y s y m y s. H i s t. A r k. X X I I, I I. 4 s J. L a u r o s e l a, e d. m a i n. t u t k., s a m. p a i k. 4 A. H a c k m a n : D i e ä l t e r e E i s e n z e i t i n F i n l a n d s Vrt. p ä ä p i i r t e i s t ä s e l o s t u s t a m m e t ä s t ä j ä l e m p ä n ä.

51 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 5 n u u n m a a s t a» ja» m a a k u n n a n k a i n u u s t a luonnosta», ei t o d i s t a v ä h ä ä - k ä ä n»kainulaisten» o l e t e t u n i t ä m e r e n t a k a i s e n h e i m o y h t e y d e n p u o - lesta j a v o i n e e t u s k i n olla m a h d o l l i n e n k a a n m u u t e n k u i n»ylempänä» a s u v i e n n ä k ö k a n n a l t a. J a m i t e n k ä t o d i s t a i s i s e s e i k k a,»että K y r ö s s e - l ä n pohjois- s a m o i n k u i n sen e t e l ä p u o l e l l a k i n o l e v a s t a a l u e e s t a a l k u a a n o n k ä y t e t t y K y r ö n i m i t y s t ä», e t t ä k u i t e n k i n» k u m p i k i n p i t ä j ä olisi s a a n u t n i m e n s ä t o i s i s t a a n r i i p p u m a t t a»! O n h a n n ä e t p ä i v ä n s e l v ä ä, e t t ä K y r ö n i m e n s i i n ä k i n t a p a u k s e s s a, e t t ä s e olisi l u o n n o n n i m i, o n t ä y t y n y t s a a d a a l k u n s a j a m e r k i t y k s e l l i s e n j a alueellisen sisällyksensä, m i k ä luonnollisesti e d e l l y t t i s e u d u n t u n t e m u s t a, j o k o eteläisestä K y r ö s t ä t a i o l e t e t u n kainulais-»heimon» a s u i n p a i k o i l t a j a t ä - t e n elimellisesti l a i n a u t u a j o k o e t e l ä s tä pohjoiseen t a i p ä i n v a s t o i n. Y h t ä e p ä t y y d y t t ä v i k s i j ä ä v ä t y r i t y k s e t t o d i s t a a»että m a a k u n - n a n o m i n a i s i m m a t p a i k a n n i m e t o v a t sille yksinomaisia». E t t e i esim. M u s t a s a a r e n r u o t s a l a i s t u n e e l l a alueella t a v a t t a v i l l a j a m o n e s s a s u h - teessa t u r m e l t u n e i l l a nimillä, j o t k a p e r i n s u u r e k s i o s a k s i o v a t l u o n n o n - n i m i ä j a v a r m a a n t ä k ä l ä i s e s t ä s u o m a l a i s e s t a e r ä n k ä y n n i s t ä p e r i y - t y n e i t ä, v o i d a p a l j o n t o d i s t a a siitä k a i n u l a i s h e i m o s t a, j o n k a j ä l k i ä k o e t e t a a n s e l i t t ä ä K y r ö n s e u d u i l la s. o. p a l j o a s y v e m p ä n ä s i s ä m a a s s a, o n i l m e i s t ä. J a m i t ä n i m e n o m a a n P o h j a n m a a l l e o m i n a i s t a o n s e m - moisissa itse» K y r ö n p i t ä j ä s t ä» luetelluissa n i m i s s ä k u i n H a k o m ä k i, O j a n i e m i, S e l k ä m ä k i, H i i r i p e l t o, A r r a p e l t o, H e v o n k o s k i, T e r v a j o k i, P e r ä l ä, H a k o l a, P y h ä k o s k i, H a a p a k o s k i, N e n ä t t ö m ä, J a l a s j ä r v i, N ä s e l ö ö s b y, P e l t o n i e m i, S e i n ä j o k i, S a a r e n s i v u, S a v i l a h t i, S a a r e n p ä ä, R e k i p e l t o, L u m i k y l ä, M ä k i p ä ä, R e k i j o k i, y. m., joille j o k o t ä y d e l - lisiä t a i läheisiä t y y p p e j ä a i n a k i n s u u r e l t a o s a l t a j a n i m e n o m a a n S a t a k u n n a s t a p ä i n o n o s o i t e t t a v i s s a. J a j o s e i l ä h d e siitä e n n a k k o - v a a t i m u k s e s t a, e t t ä k a i k k i e n P o h j a n k y r ö n k y l ä n i m i e n p i t ä ä l ö y - t y ä j u u r i n i m e n o m a a n H ä m e e n k y r ö n k y l ä n i m i s t ö s t ä, v a a n p ä i n - 4 v a s t o i n p i t ä ä m a h d o l l i s e n a, e t t ä s e k ä H ä m e e n - e t t ä P o h j a n k y r ö n n i m i s t ö o v a t a l k u a a n l ä h i n n ä j o h d e t t a v i s s a s a m a s t a r i n t a s e u d u s t a, s. o. K y r ö s j ä r v e n l a s k u r e i t i n s u u s e u d u l t a, niin p u h u u v a n h i n j a erik o i s i n n i m i s t ö, k u t e n v a r s i n k i n h e n k i l ö n i m i s t ä j o h d e t u t k y l ä n i m e t, p a l j o a v o i m a k k a a m m i n K y r ö s r e i t i n s u u s e u d u n y n n ä H ä m e e n k y r ö n V r t. L a u r o s e l a : E d. m a i n. t u t k. s. 44. T o i v o m m e v o i v a m m e p a l a t a p i a n k a i - n u l a i s k y s y m y k s e e n k o k o n a i s u u d e s s a a n t o i s e s s a y h t e y d e s s ä. V r t. L a u r o s e l a, e d. m a i n. t u t k. s Vrt'. n i m i i n n ä h d e n, L a u r o s e l a, e d. m a i n. t u t k. s Y l i m a l k a i s i n k i n s i l m ä y s s u o m a l a i s i i n e r ä - j a u u t i s a s u t u s n i m i i n o s o i t t a a, e t t e i k a a v a m a i s e l l e k ä s i t y k s e l l e, e t t ä e r ä n k ä v i j ä k y l ä n n i m i i t s e s t ä ä n t u l i s i u u d e n e r ä - t a i u u i t i s k y l ä n n i m e k s i, s a a m u u t a k u i n h a r v o i s s a p o i k k e u s t a p a u k s i s s a t u k e a.

52 5 Jalmari Jaakkola j a P o h j a n k y r ö n elimellisen y h t e y d e n p u o l e s t a k u i n k y l ä n i m i s t ö esim. sellaisilla v a r m a s s a elimellisessä k e s k i n ä i s e s s ä y h t e y d e s s ä olleilla alueilla k u i n E u r a s s a E u r a j o e l l a, K o k e m ä e l l ä U l v i l a s s a, S a s t a m a l a s s a M e r i k a r v i a l l a j. n. e. J o s j ä t ä m m e n ä e t s e n t a p a i s et y l e i s t y y p p i s e t t a i m y ö h ä i s i l t ä t u n t u v a t n i m e t k u i n P a l o, M u r t o K o k k o, G r e k i l ä, T å r s t i l a, S w ä r t i l a, Gråssila, I v a r l a y. m., joilla o n v a s t i n e i t a m u u a l l a j a v a r s i n k i n Y l ä - S a t a k u n n a s s a, s y r j ä ä n, niin v o i - d a a n v a r s i n monelle j a, m i k ä l i m a k u m m e m y ö n n e t ä ä n o i k e a a n o s u - neeksi, erikoisen t y y p i l l i s e l l e eteläpohjalaiselle k y l ä n n i m e l l e l ö y t ä ä v a n h o j a v a s t i n e i t a j u u r i K y r ö s j ä r v e n l a s k u r e i t i n s u u n y m p ä r i s t ö l l ä t a v a t t a v a s t a h e n k i l ö n i m i s t ö s t ä. M a i n i t t a k o o n k y s y m y k s e e n t u l e - v i s t a S u u p o h j a n v a r h a i s i m m i s s a verokirjoissa e s i i n t y v i s t ä k y l ä n - n i m i s t ä sellaiset k u i n A n d i l a, K a i s i l a, Y r y s e l ä ( H y r y s e l ä ), P a l h u i j a i s (Palhojainen), K ä t i l ä, I k o i l a, K u t t i l a, ( K u u t t i l a ) Laurola, U l u i l a (Ulvila), H e i j c k o l a ( H e i k k o l a ), P å c t o i l a (Pohtoila), W a l d a r l a ( V a l t a a l a ), O r i m a l a, K a u k o i l a, T o r c k o i l a ( T o r k k o i l a ), L e m b o i j l a ( L e m p o i l a ), T o p p a r i a, T a p o i l a, J y r ä l ä, M i e m o s, V å i j t e b y, V o i t i l a, O r a v a i n e n j a j o n k u n v e r r a n m y ö h e m m i s t ä e s i m. n i m e t E k o i l a, P o s s o i l a, H ä r m ä, R u h a y. m. N ä i t ä v a s t a a v a t e d e l l y t e t y l l ä y l ä s a t a k u n t a l a i s e l l a alueella h e n k i l ö n i m e t. A n d i l a n, K y r ö, K u k k o i l a 5 4 6, A n d i l a n, P i r k k a l a, K a n k a a n t a k a, A n d i l a n, V e s i l a h t i, S o v o l a, 5 4 6, K a i s i, P i r k k a l a, M ä k i k y l ä 546, K a l d z i l a, k y l ä, T y r v ä ä 5 4 6, H y r y, V e s i l a h t i, H u h t a a 5 4 6, P a l h o, k y l ä, V e s i l a h t i, 5 4 6, P a l h u s?, k y l ä, H u i t t i n e n 546, P a l h u x e n, H u i t t i n e n, P a l u s , K ä t y, K y r ö, I k a a l i n e n 5 5 4, K æ t t o y?, K a l l i a l a, Kah i m a l a 5 4, I k o i l a, T y r v ä ä, S t o r m i l a 5 4 6, I k o n, K a r k k u, 6 5 A l u s k y l ä, I k a l i s, 5 4 6, I c k a l a i n e n, K a n g a s a l a 5 5 7, I j c k i n e n, 7 5 5, K u t t i, K y r ö, V a t s i a l a j a U r j a i n e n, 5 4 6, K u t t i l a, H u i t t i n e n N i m i e n k i r j o i t u s t a v a s s a o l e m m e l i i a n k i r j a v u u d e n e s t ä m i s e k s i s a m o i n k u i n s e n v u o k s i, e t t ä e s i t ä m m e k ä s i t y k s e m m e e t e l ä p o h j a l a i s i s t a n i m i s t ä k o h d a k k o i n y k s i - t y i s k o h t a i s e m m i n, t y y t y n e e t L a u r o s e l a n e d. m a i n. t u t k. n o u d a t t a m a a n k i r j o i t u s - t a p a a n. V a l t. a r k. N : o 9 7. V r t. l i s ä k s i e s i m. H ä m e e n k y r ö n n i m e ä H y r y l a m p i, ( M a a n m i t t. h a l l. a r k. A 7 ) j a E u r a j o e n H y r y s t e n l a a k a. S u h d e H y r y n e n ~ H y r y s e l ä o n v e r r a t t a v i s s a s e l - l a i s i i n e t e l ä p o h j a l a i s i i n s u h t e i s i i n k u i n Y l i n e n ~ Y l i s e l ä, L a u r o n e n ~ L a u r o s e l a y. m. E t t ä H y r y o n n i m e n j u u r i s a n a v o i p ä ä t t ä ä m y ö s Y l i s t a r o n H y r y l ä n i m e s t ä. 4 K y l ä n n i m i i l m e n e e v a n h e m m i s s a k i r j a a n p a n o i s s a e n i m m ä k s e e n h : l l i s e n a. 5 V a l t. a r k. N r o H e i k k i O j a n s u u : K a l l i a l a n s e u r a k u n n a n k e s k i a i k a i s e t k i r k o n t i l i t. S a t a k u n t a I I I s M a i n i t a a n K a n g a s a l a n k ä r ä j i l l ä V a l t. a r k. N : o 9 7.

53 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri , L a u r a, K a n g a s a l a, O r i v e s i 5 4 6, L a u r a i n e n, er. lähteisiä, K a n g a s a l a, O r i v e s i, L a u r o s t e n, L o i m a a, E m a u s, 546, U l u j, Ulffui j. n. e. K a l l i a l a, 4 7 9, 486, 487 y. m, U l v i l a j. n. e. K a l l i a l a 488, Ulffui, T y r v ä ä 546, U l v i l a, t u n n e t t u p i t ä j ä n n i m i, H e i c k u, K y r ö, U r j a i n e n 5 4 6, H e i c k u, K a r k k u, S a r k o l a, 546, P o c h t o i, P i r k k a l a, L i e l a h t i 546, P o c h t o i, P i r k k a l a, K a n k a a n t a k a, 5 4 6, P o c h t o i, L e m p ä ä l ä, H a i l u 5 4 6, P o c h t o i l a, L e m p ä ä l ä, 5 4 6, V a l u a r, P i r k k a l a, R i u n o j a, 546, W a l d a r j, P i r k k a l a, O t a v a l a, 546, W a l d a r i, P i r k k a l a, K o r v o l a, 546, Orais?, K y r ö, V i l j a k k a l a 546, O r a h a, K y r ö, K i i a l a 546, K a v k o y, K a w k o j. n. e., K a l l i a l a 469, 480, 4 j. n. e., K a u k o l a j. n. e. K a l l i a l a 4 7 9, 480, j. n. e., T o r k o i l a n, , K y r ö n k ä r., L e m b o i l a n, K y r ö 5 5 4, L e m b i, K y r ö, V i l - 6 j a k k a l a 546, L e m b o i, K y r ö, V i l j a k k a l a 5 4 5, L e m b o i, P i r k k a l a, 7 R i u n o j a 5 4 6, L e m p o i s, k y l ä, L e m p ä ä l ä, 546, T o p p a r, P i r k - k a l a, P i r k k a l a 546, T a p o l a, V e s i l a h t i, V e s i l a h t i, 546, T a - p o l a, K a n g a s a l a, T u r s o l a 5 4 6, I y r ä, K y r ö, I n k u l a 5 4 6, Mem o i j, P i r k k a l a, V a s t a m ä k i, 546, M e m o i l a, k y l ä, L e m p ä ä l ä, 546, M e m o i j, L e m p ä ä l ä, A h t i a l a 5 4 6, V o i j t i n e, K a n g a s a l a, T a i p a l e 5 4 6, O r a v a i n e n, K y r ö, 5 5 4, O r a v a i n e, K y r ö, K a l k u n - 8 m ä k i, 5 7, O r a v a i n e, O r a w a i j n e n n, K a r k k u, 5 5, O r a u a n, 8 8 K a r k k u, K i t t i l ä 5 4 6, O r a u a n, O r a u a, K a n g a s a l a T u r s o l a, 5 4 6, 8 E q u o s t j. n. e., K a l l i a l a 48, 487 j. n. e., E k o l a j. n. e. K a l l i a l a, 478 j. n. e., E k o l a y n, E k o l a y n e n 4 7 9, 4 8 j. n. e., Possi, P i r k k a l a, 9 L i e l a h t i 5 4 6, H æ r m e, K a l l i a l a, 5, 5 6, H e r m ä, T y r v ä ä, L o u - 0 saja, H e r m e l ä, P i r k k a l a, H a t a n p ä ä 5 4 6, R u h a n p i r t t i, R u h a n n i i t t u, 0 V a l t. a r k. N : o 9 7. V r t. v a i h t e l u u n H e i k k u ~ H e i k k o l a l u k u i s i a e s i m e r k k e j ä t y y p p i ä k a s v u ~ k a s v o. H e i k k i O j a n s u u : V i i m. m a i n. t u t k. s. 4. J o s O r i s m a l a n n i m e s s ä - l a - p ä ä t e t t ä e d e l t ä v ä - m a o n s e l i t e t t ä v i s s ä j o h d a n - n a i s a i n e k s e k s i, k u t e n O j a n s u u ( S u o m a l. p a i k a n n i m i t u t k i m u s t a ss. 6 6 ) o t a k s u u, n i i n v o i s i o l e t t a m a l l a v a i h t e l u a A u v a i n e n ~ A u v i n e n, A u v a i s ~ A u v i s, e d e l l y t t ä ä O r a i s - m u o d o l l e r i n n a k k a i s m u o d o n O r i s. T ä m ä e s i i n t y y k i n I k a a l i s t e n n i m e s s ä O r i s - j u o n e n m o i s i o. M a a n m i t t. h a l l. a r k. A 4. 4 H e i k k i O j a n s u u : V i i m. m a i n. t u t k. s V r t. n i m e ä T o r k k o l a, O r i p ä ä 4. F i n l. M e d. U r k. I I s. 8. V r t. T o r k k o - n i m e ä m y ö s K y r ö n v a n h a s s a e r ä k y l ä s s ä R i u t a s k o r v e s s a. 6 K y r ö n k ä r V a l t. a r k. N : o L e m b o i - m u o t o e s i i n t y y i l m e i s e s t i e d e l l i s e n ä v u o t e n a m a i n i t u n L e m b i - n i m e n r i n n a k k a i s m u o t o n a. V a l t. a r k. N : o 9 6 a. 8 V r t. t u t k. P i r k k a l a i s l i i k k. s y n t y s H e i k k i O j a n s u u : V i i m. m a i n. t u t k. s.. 0 V a l t. a r k. N : o 9 7. V a i h t e l u s t a P o s s i ~ P o s s o i v r t. e d. e s i m. L e m b i ~ L e m b o i y. m.

54 54 Jalmari Jaakkola 5 5, 5 7, Se s e i k k a, e t t ä eräitä edellä m a i n i t t u j a h e n k i - l ö n i m i ä t a v a t a a n v i e l ä k a u e m p a n a k i n S a t a k u n n a s s a j a H ä - m e e s s ä, e i n ä h d ä k s e m m e h e i k e n n ä o l e t t a m u s t a S u u p o h j a n v a n - h i m m a n k y l ä n i m i s t ö n j a p u h e e n a olleen v a r s i n r a j o i t e t u n j a v a n - h a n y l ä s a t a k u n t a l a i s e n h e n k i l ö n i m i s t ö n elimellisestä y h t e e n - k u u l u m i s e s t a. I h m e t t ä ei m y ö s k ä ä n ole, e t t ä niistä k a u k a i s i s t a ajoista lähtien, j o i t a k ä s i t t e l e m ä m m e n i m i y h t e y s e d e l l y t t ä ä, j o t k i n n i m e t, k u t e n e s i m. K e i j p p i l ä j a Laihia, o v a t v o i n e e t y l i s e s t ä S a t a - k u n n a s t a h ä v i t ä j a e s i i n t y v ä t, s i k ä l i k u i n n i m i a i n e h i s t o a n y k y i s i n t u n n e m m e, h u o m a t t a v a s t i l o i t o m m a l l a, k u t e n esim. K e i j p i, K o k e - m ä e n S ä p i l ä s s ä 546, K e i j p i, H u i t t i s t e n ( K a u v a t s a n ) K u l k k i l a s s a, 546, Laijhia, K i u k a i s t e n K ö y l i j o e l l a, 546, e t t ä eräille nimille, k u t e n Lijskilä ( L y y s k y l ä ), Mieltilä (Mieltylä), P e d m a l a, H e l s o l a, H i i p a k k a l a, P o u t t u l a, N a p u e, j o i s t a e r ä ä t e s i i n t y v ä t L a i h i a n p u o - 4 lella, e m m e ole v o i n e e t v i e l ä t a v a t a v a s t i n e i t a j a e t t ä p a r i n n i m e n, sellaisen k u i n H i j r å (Hiiro?) l. H y r i e ( H y y r i ä ), R i a r e c t o (Riarehto) 5 a l k u p e r ä i s t ä ä ä n n e a s u a o n v a i k e a t o d e t a. E t t e i v i i m e k s i k ä s i t e l - t y j e n v e r r a t t a i n v ä h ä l u k u i s t e n n i m i e n n o j a a n k u i t e n k a a n m i t e n k ä ä n v o i d a p e r u s t a a edes h y p o t e e s i a m i s t ä ä n v a n h a s t a»heimosta», o n p ä i v ä n s e l v ä ä j o y k s i n s i i t ä k i n s y y s t ä, e t t ä a i n a k i n y h t ä s u u r t a ellei s u o r a s t a a n s u u r e m p a a n i m i s t ö e r o a v a i s u u t t a t a v a t a a n m o n i l l a alueilla, j o i d e n historiallista j a a s u t u k s e l l i s t a y h t e y t t ä e i v o i v a k a v a s t i a s e t t a a e p ä i l y k s e n l a i s e k s i. J a o m i t u i n e n tosiasia on, e t t ä j u u r i eräisiin n ä i s t ä n i m e l t ä ä n e p ä m ä ä r ä i s i s t ä p o h j a l a i s k y l i s t ä, k u t e n e s i m. N a p u e e n, 6 j o k a j o n i m i a s u n s a k i n p u o l e s t a v o i d a a n l u k e a s a m a a n t y y p p i i n k u i n esim. H ä m e e n k y r ö n K a n a e, P i r k k a l a n V e h k u e ( V e c h k u e ), H i i p a k - k a l a a n, j o k a n i i n i k ä ä n o n j u u r i H ä m e e n k y r ö s s ä j a sen e m ä s e u d u i l l a 7 Vrt. ed. mainittuja tämännimisiä eräalueita. Kun kaikkien käsittelemiemme nimipesien»kärki» on Ylä-Satakunnassa, niin ei se seikka, että eräitä mainitsemiamme nimiä, kuten esim. Miemo, Kauko y. m. tavataan syvemmältäkin Lounais-Suomessa ja Hämeessä heikennä tekemiämme johtopäätöksiä. Maantieteellisten olojen kannalta ei näet näiden nimien kulkeutumista p o h j o i s e e n v o i a j a t e l l a k e r n a a s t i m a h d o l l i s e k s i m u u t e n k u i n K y r ö n e r ä r e i t t i ä m y ö t e n. V a l t. a r k. N : o N i m e l l e o n t u s k i n t a r v i s, k u t e n o n t e h t y, e t s i ä s k a n d i n a v i s t a v a s t i n e t t a. 5 M i k ä l i v o i s i l u o t t a a t ä h ä n k i r j o i t u s t a p a a n, olisi n i m e l l ä s e l v ä v a s t i n e H ä m e e n - k y r ö n H i i r o i s t e n n i m e s s ä. 6 M i n k ä t ä h d e n n i m e ä p i d e t ä ä n s k a n d i n a v i s p e r ä i s e n ä, o n m e i s t ä k ä s i t t ä m ä - t ö n t ä. J o h t o p ä ä t e o n n ä e t s e l v ä s t i s u o m a l a i n e n j a n i m i ä, j o i d e n j u u r i a i n e s o n h ä m ä r ä, o n n i m i s t ö s s ä, j o n k a s u o m a l a i s p e r ä i s y y t t ä e i o l e a s e t e t t u e p ä i l y k s e n a l a i s e k s i, p e r i n s u u r i m ä ä r ä. 7 N i m e n j o h t a m i s t a s k a n d i n a v i s i s t a s a n o i s t a H i + b a c k a t ä y t y y l i e v i m m i n s a - n o e n p i t ä ä k o k o l a i l l a k e i n o t e k o i s e n a j a u s k a l l e t t u n a.

55 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 55 niin perin y l e i s t ä n i m i t y y p p i ä V i l j a k k a l a, K i l v a k k a l a, L e m m a k k a l a, H i i t i k k a j. n. e., l i i t t y y v a n h o j a t a r u j a h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n e r ä t o i - m i n n a s t a. K a i k k e a v a r o v a i s u u t t a k i n a s u t u s - j a e r ä t a r i n o i h i n n ä h - den n o u d a t t a m a l l a t ä y t y y n ä e t p i t ä ä k o k o lailla k e i n o t e k o i s e n a s e l i t y s t ä, e t t ä t ä l l a i n e n t a r u j e n p a i k a l l i s e n t a m i n e n olisi s e l i t e t t ä v i s s ä v a i n K y r ö n j a H ä m e e n k y r ö n n i m i e n s a m a n l a i s u u d e s t a. E d e l l ä a n n e t u n S u u p o h j a n k y l ä n n i m i ä k o s k e v a n v e r t a i l u n rinnalla v o i d a a n v i e l ä e s i t t ä ä s e y h t ä l ä i s y y s, j o k a v a l l i t s e e e r ä i d e n k u m - m a l l a k i n t a h o l l a e s i i n t y v i e n v i e l ä l a a j e m p i a a l u e i t a t a r k o i t t a v i e n n i m i e n välillä. M i s t ä m u u a l t a s a a d a a n esim. n i i n k o m e a j a y h t ä - j a k s o i n e n linja s u u r i a l u o n n o n n i m i ä k u i n se, j o n k a sellaiset l a a j a l t i t u n n e t u t n i m e t k u i n K y r ö s k o s k i, K y r ö s j ä r v i, K y r ö n k a n g a s j a K y r ö n - j o k i m u o d o s t a v a t j a j o t a l i s ä k s i sellaiset i k i v a n h a t a s u t u s n i m e t k u i n K y r ö ( H ä m e e n k y r ö ), K y r ö ( P o h j a n m a a l l a ) j a K y r o b o a m i n n e v i e l ä v a h v i s t a v a t, v a i k k a K y r ö n e t e l ä p u o l e l t a o n k i n t a r j o n a r i k a s m ä ä r ä paralleeleja k u t e n L a p p i L a p i j o k i, E u r a ~ E u r a b o a m i n n e, K o k e - m ä k i ~ K o k e m s a a r i, K u m o ~ K u u m i n a i n e n, K u m o ~ K u m b o o a, H v i t t i s ~ H v i t t i s b o f j ä r d, S a s t a m a l a ~ S a s t m o l a ja p o h j o i s p u o l e l ta i k i v a n h a n i m i y h t e y s B i r k a l a ~ B i r k a l a b o a. E s i t t ä m ä i m m e K y r ö - n i m i e n p e i t t ä m ä n a l u e e n m o l e m m i n p u o l i n t a v a t t a v i a a n a l o g i o i t a v a s t a a n k a t s o t t u n a j ä ä e p ä i l y s, e t t ä H ä m e e n k y r ö j a P o h j a n m a a n K y r ö, K y r o b o a m i n n e e i v ä t olisi v a n h a s s a, elimellisessä y h t e y d e s s ä k e s k e n ä ä n, j o i t s e s s ä ä n t a v a t t o m a n h e i k o l l e pohjalle. J a j o s o t t a a h u o m i o o n, e t t ä v e s i t i e t K y r ö - n i m i e n p i i r t ä m ä l l ä alueella o v a t a i n a - k i n suunnilleen y h t ä edulliset k u i n sen m o l e m m i l l a s i v u s t o i l l a j a e t t ä» K y r ö n k a n g a s» n i m e n o m a a n P o h j a n m a a n K y r ö ö n k u l j e t t a e s s a m u o d o s t a a m a a t i e n, j o l l a i s t a ei ole K y r ö a l u e e n s i v u s t o i l l a ja h a r - v o i s s a p a i k o i s s a m u u a l l a k a a n m a a s s a m m e t a r j o n a, n i i n t u l e e k y - s y m y k s e s s ä o l e v a n e p ä i l y k s e n asiallinen o n t t o u s e n t i s t ä ä n i l m e i s e m - m ä k s i. J a k u n P o h j a n m a a n historia, k u t e n esim. v a n h i n v e r o t u s - historia j a m a a n ilmeisesti i k i v a n h a hallinnollinen y h t e y s S a t a k u n n a n k a n s s a n i i n i k ä ä n r a t k a i s e v a s t i p u h u v a t P o h j a n m a a n K y r ö n j a Y l ä - S a - t a k u n n a n v a n h a n elimellisen y h t e y d e n p u o l e s t a, niin e i n ä h d ä k s e m m e k y s y m y k s e s s ä olevalle e p ä i l y k s e l l e j ä ä v ä h i n t ä k ä ä n r e a a l i s t a t u k e a. E r ä ä t m u u t k i n, k y l ä ä l a a j e m p a a a l u e t t a t a r k o i t t a v a t eteläp o h j a l a i s et n i m e t s a a v a t S a t a k u n n a n j a n i m e n o m a a n Y l ä - S a t a k u n a n V r t. J. R. A s p e l i n : K o k o e l m i a m u i n a i s t u t k i n n o n a l a l t a s J. R. A s p e l i n : K y r ö l ä i s e t. P o h j a n m a a I. T ä m ä o n p i t ä j ä n v a n h i n v i r a l l i n e n m m i. V r t. F i n l. M e d. U r k. I I I s. 0 ja Must. kirj. s. 55. V r t. n i m i e n y h d i s t ä m i s e e n n ä h d e n e s i t y s t. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s. 6 6.

56 56 Jalmari Jaakkola v a n h a s t a p a i k a n - j a h e n k i l ö n i m i s t ö s t ä r i i t t ä v ä n s e l i t y k s e n. N i i n p ä v e r r a t t a k o o n v a i h t e l u u n I l m a j o k i I l m o l a n i m i j u u r i a sellaissssa nimissä k u i n I l m a r i s, 540 I l m a r i s t h n, 5 5 ( n o m i n a t i i v i s t a I l m a - rinen), k y l ä, P i r k k a l a, I l m a r i s b y, k y l ä, L o i m a a, 540, v. 66 v a n - h a n a r a j a p a i k k a n a m a i n i t t u I l m o i t a r a n (Ilmoittaren?) j e r f v i j a p a r i a H ä m e e n I l m o l a a. S a m o i n s a a t t a a v i i t a t a sellaisiin n e l j ä n n e s k u n t i a t a r k o i t t a v i i n p o h j a l a i s n i m i i n k u i n Y l i s t a r o j a A l a s t a r o ( j ä l k i m m ä i n e n m y ö s k y l ä n n i m e n ä L a p u a l l a ), j o i h i n o v a t v e r r a t t a v i s s a y l ä s a t a - k u n t a l a i s e t n i m e t T a r o, K y r ö, I k a a l i n e n, 5 5, j a t u n n e t u t j a v a n - 4 h a t A l a s t a r o j a Y l i s t a r o - n i m e t S a t a k u n n a s t a, m u i t a n i m i y h t ä l ä i - s y y k s i ä m a i n i t s e m a t t a. J o s edellä a n t a m a m m e n i m i a n a l y y s i k a t s o t a a n p ä ä p i i r t e i l t ä ä n o i k e a a n osuneeksi, niin a n t a a S u u p o h j a n v a n h i n p i t ä j ä - j a k y l ä - n i m i s t ö erikoisen m i e l e n k i i n t o i s t a a i n e h i s t o a v a n h i m p i e n t ä k ä l ä i s t e n asutusoloje n arvioimiseen. N i i n p ä n ä k y y, e t t ä S u u p o h j a n erikoisin n i m i s t ö j a v a r s i n k i n s e osa siitä, jolla o n i l m e i n e n y h t e y s v a n h a n y l ä s a t a k u n t a l a i s e n h e n k i l ö - n i m i s t ö n k a n s s a s u u r i n p i i r t e in o s u u j u u r i sille alueelle, j o k a m y ö s k i n arkeologisesti o s o i t t a u t u u e t e l ä p o h j a l a i s en k u l t t u u r i n v a r s i n a i s e k s i k e s k u s k o h d a k s i. J o t ä m ä s e i k k a v i i t t a a siihen, e t t ä k y s y m y k s e s s ä o n v a r s i n v a n h a k u l t t u u r i v a i k u t u s. J a s a m a a n s u u n t a a n p u h u u s e k i n asianlaita, e t t ä S u u p o h j a n k y l ä n i m i s t ö e i v i i t t a a v a i n H ä m e e n - k y r ö ö n e i k ä l ä h i n n ä sen pohjoisiin k y l i i n, v a a n v o i m a k k a a s t i t ä m ä n eteläosiin y n n ä l ä h i m p ä ä n r i n t a m a a h a n. T ä l l a i n e n a s i a n t i l a e i n ä e t ole v a i k e u d e t t a y m m ä r r e t t ä v i s s ä m u u t e n k u i n e d e l l y t t ä m ä l l ä, e t t ä S u u p o h j a n v a n h i n s u o m a l a i n e n n i m i s t ö o n s y n t y n y t a i k a a n, jolloin K y r ö s j ä r v e n v e s i s t ö v a r s i e n a s u t u s e i v i e l ä s a a n u t a i k a a n p o h - joiseen s u u n t a u t u v a n v e s i t i e n j a eräintressien k a t k e a m i s t a. E t t ä k a u k o - j a asutusintressit, j o i s t a S u u p o h j a l l e j a Y l ä - S a t a k u n n a l l e niin h u o m a t t a v a n s u u ri y h t e i n e n n i m i s t ö k e r t o o, k a u k a i s e e n p o h j a a n t u l i v a t K y r ö n eräreitillä a l u k s i erikoisen v o i m a k k a a s t i e t u a l a l l e, s a a lisäksi m i t ä v a i v a t t o m i m m a n m a a n t i e t e e l l i s en s e l i t y k s e n P o h j a n - lahdelle p y r k i m i s e s t ä. S a m a l l a k u n edellä a n n e t u n e s i t y k s e n m u k a a n K y r ö s j ä r v e n r a n t o j e n a s u t u k s e l l i n e n» t u k k e u t u m i n e n» o s o i t t a u t u u s e k u n d ä ä r i - V a l t. a r k. N r o 9 0. V a l t. a r k. N r o N i m i o n m i e l e n k i i n t o i n e n s e k ä s e n j o h d o s t a, e t t ä s e n n o j a l l a v o i d a a n t o d e t a y l ä s a t a k u n t a l a i n e n n i m i v a i h t e l u I l m a ~ I l m o i s a m o i n k u i n m a h d o l l i s e n - t a r - p ä ä t - t e e n s ä p u o l e s t a. M a a n m i t t. h a l i. a r k. 4 V a l t. a r k. N r o 95.

57 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 57 seksi i l m i ö k s i, k i i n t y y m i e l e n k i i n t o erikoisen v o i m a k k a a s t i siihen s u o m a l a i s e e n a s u t u s k e r ä ä n, j o k a h a r m a a s s a m u i n a i s u u d e s s a m u o d o s - t u i S u u p o h j a a n K y r ö n j o e n varrelle. J a v a r s i n k i n t u n k e u t u u r a t k a i s - t a v a k s i k y s y m y s, m i n k ä l a i s e k s i t ä k ä l ä i s e n a r k e o l o g i s en l ö y t ö a i n e k - sen j a j u u r i sen r i k k a i m m a l l e i l m e n e m i s a l u e e l l e m u o d o s t u v a n, Y l ä - S a t a k u n n a s t a t u l e v a n a s u t u k s e n k e s k i n ä i n e n s u h d e o n k ä s i t e t t ä v ä. J o s e H ä m e e n k y r ö s t ä p ä i n t u l e v a m a s s a - a s u t u s, j o s t a S u u p o h - j a n j a Y l ä - S a t a k u n n a n n i m i s t ö n y h t e y s o n t o d i s t u k s e n a, s a a t t a a e p ä i l e m ä ä n s u o m a l a i s e n a i n e k s e n e r i k o i s t a v o i m a k k u u t t a siinä a l k u - peräisessä a s u j a m i s t o s s a, j o k a i t s e s t ä ä n o n j ä t t ä n y t r i k k a i m m a n a r k e o l o g i s e n a i n e k s e n K y r ö n j o e n varrelle, v a i k k a t o i s e l t a p u o l e n e i m i k ä ä n e s t ä n e o l e t t a m a s t a, e t t ä s u o m a l a i s t e n e n s i m m ä i s e t u r a n - u u r t a j a t y h t ä p i a n o v a t ajallisesti v o i n e e t s a a p u a K o k e m ä e n j o e n v a r s i l t a K y r ö j o e l l e k u i n H ä m e e n sisävesillekin. E n n e n k u i n e s i t ä m - m e k ä s i t y k s e m m e s u o m a l a i s a s u t u k s e n s u h t e e s t a e t e l ä p o h j a l a i s e e n m u i n a i s l ö y t ö a i n e h i s t o o n, o n selostus t ä k ä l ä i s e n esihistorian t u t k i - m u s t u l o k s i s t a s i k ä l i k u i n k y k e n e m m e sellaista a n t a m a a n v ä l t - t ä m ä t ö n. J o J. R. A s p e l i n, j o k a y l e e n s ä k in a r v i o i g e r m a a n i l a i s e n k u l t - t u u r i n v a i k u t u k s e n meillä v o i m a k k a a k s i, o n h u o m a n n u t E t e l ä - P o h - j a n m a a n r a u t a k a u d e n k u l t t u u r i n erikoiseksi j a v a r s i n k i n h u o m a t - t a v a s s a m ä ä r ä s s ä g o o t t i l a i s s ä v y i s e k s i. M i n k ä l a i s i i n k a n s a l l i s u u s - olojen a r v i o i n t i i n h ä n l ö y t ö a i n e k s e n nojalla j o h t u u, o n j o e d e l l ä l y h y e s t i t u l l u t h u o m a u t e t u k s i. Y k s i t y i s k o h t a i s i m m a n j a t a r k i m m a n k u v a n t ä s t ä m e r k i l l i s e s t ä k u l t t u u r i s t a o n k u i t e n k i n a n t a n u t A. H a c k m a n edellä m o n e s s a y h t e y - dessä m a i n i t u s s a t u t k i m u k s e s s a a n. T ä s s ä h ä n h u o m a t t a v a s t i r e t u š o i J. R. Aspelinin a n t a m a a k u v a a s a m o i n k u i n h ä n e n p ä ä t e l m i ä ä n t ä k ä - läisistä k a n s a l l i s u u s o l o i s t a. V ä e s t ö o n h ä n e n e s i t y k s e n s ä m u k a a n j o a i k a i s i n v o i n u t olla s u o m a l a i s g e r m a a n i l a i s t a s e k a v ä e s t ö ä, m i k ä sitt e m m i n y h ä s u u r e m m a s s a m ä ä r ä s s ä s u o m a l a i s t u u. Sen k y s y m y k s e n k a n n a l t a, j o t a m e t ä s s ä y h t e y d e s s ä k ä s i t t e l e m - m e, e i h u o m i o e r i k o i s e m m i n k i i n n y P o h j a n m a a n r a u t a k a u d e n v a n - h e m p a a n k a u t e e n, v a i k k a H a c k m a n i n e s i t y k s e n m u k a a n v a r m a germ a a n i n e n j a l ä h i n n ä S k a n d i n a v i a s t a p ä i n t u l e v a k u l t t u u r i v a i k u t u s j o tällöin o n t o d e t t a v i s s a. S i t ä s u u r e m p a a m i e l e n k i i n t o a s i t ä v a s t o i n ansaitsee s e k e h i t y s, j o k a t ä ä l l ä t a p a h t u u l ä h i m p i n ä E t e l ä - P o h j a n - m a a n lopullista s u o m a l a i s t u m i s t a e d e l t ä v i n ä v u o s i s a t o i n a. J a k u n V r t. e d. t ä s t ä a n n. e s i t y s t ä. A. H a c k m a n : D i e ä l t e r e E i s e n z e i t i n F i n n l a n d s. 5.

58 58 Jalmari Jaakkola s e k ä A s p e l i n e t t ä H a c k m a n k a t s o v a t n. v. 700 h u o m a t t a v a k s i k ä ä n n e - k o h d a k s i, t u l e v a t k y s y m y k s e s s ä o l e v a a t a r k o i t u s t a m m e v a r t e n läh i n n ä j u u r i k u u d e s j a s e i t s e m ä s v u o s i s a t a k y s y m y k s e e n. J a j u u r i t ä n ä a i k a n a o s o i t t a u t u u eteläinen P o h j a n m a a v a r s i n r i k k a a k s i l ö y t ö - a l u e e k s e m m e. V a i k k a t ä m ä n a j a n l ö y d ö t m a a s s a m m e y l e e n s ä k i n o s o i t t a v a t»suhteellisen h y v ä ä t o i m e e n t u l o a»»koskee t ä m ä e t u - p ä ä s s ä P o h j a n m a a n k u l t t u u r i k e s k u k s i a, joissa j a l o j e n metalliesin e i d e n s e k ä h o p e o i t u j e n j a k u l l a t t u j e n k o r i s t e i d e n l u k u m ä ä r ä o n s u u - r e m p i k u i n V a r s i n a i s - S u o m e s s a j a S a t a k u n n a s s a». M u o d o l t a a n k i n o v a t n e erikoisen h u o m a t t a v i a j a v a r s i n k i n k a l l i i m m a t s k a n d i n a v i - l a i s t y y p p i s i ä. S a m o i n v i i t t a a v a t aseet S k a n d i n a v i a a n. Ja v a r - s i n k i n o n eteläisen S k a n d i n a v i a n v a i k u t u s h u o m a t t a v a. N i i n p ä u s e i s t a s e k ä P o h j a n m a a l l a e t t ä V a r s i n a i s - S u o m e s s a o l e v i s t a l ö y t ö - p a i k o i s t a t u n n e t u i l l a n. s. s i l m u k a n - t a h i l o h i k ä ä r m e n m u o t o i s i l l a soijilla o n läheisiä v a s t i n e i t a S k a n d i n a v i a s s a j a e t e n k i n G o t l a n n i s s a, Ö l a n n i s sa ja B o r n h o l m i s s a. P o h j a n m a a l a i s i a s o l i d u s l ö y t ö j ä k o s k e - v a s s a t u t k i m u k s e s s a k a t s o o H a c k m a n t o d e n n ä k ö i s e k s i, e t t ä niiden l ä h t ö p a i k k a on G o t l a n t i,»joka 6 ja 7 v u o s i s a d a l l a oli v i l k k a a s s a y h t e y d e s s ä S v e a n m a a n j a N o r l a n n i n, v ä h e m m ä s s ä m ä ä r ä s s ä m y ö s S u o m e n kanssa». E r ä ä s s ä y h t e y d e s s ä lausuu H a c k m a n lisäksi,»että toisissa P o h j a n m a a n h a u t o j e n koriste-esineissä i l m e n e v ä t erikoiset g o t l a n t i l a i s e t piirteet, j o t k a t o d e n n ä k ö i s e s t i j o h t u v a t P o h j a n m a a n j a t ä m ä n silloin r i k k a a n j a k u k o i s t a v a n s a a r e n v ä l i l l ä v a l l i n n e i s t a s u o r a n a i s i s t a suhteista». 4 M u i n a i s t u t k i m u k s e n t a r j o a m i e n t u l o s t e n p e r u s t e e l la v o i t a n e e siis E t e l ä - P o h j a n m a a t a p i t ä ä y h t e n ä t ä r k e i m m i s t ä m a a m m e t ä l l ö i - sistä t a l o u d e l l i s i s t a k e s k u k s i s t a j a j o p a suhteellisesti k a i k k e i n r i k - k a i m p a n a niistä. J a k i e l t ä m ä t t ä h u o m a t t a v a t o s i a s i a o n, e t t ä etelär u o t s a l a i n e n j a l ä h i n n ä g o t l a n t i l a i n e n v a i k u t u s t ä ä l l ä o n niin s e l v ä, e t t e i m i t ä ä n v ä l i k ä s i ä ole t a r v i s e d e l l y t t ä ä. M u t t a j o s s u o r a n a i s e t s u h t e e t o v a t v a l l i n n e e t eteläisen R u o t s i n, l ä h i n n ä G o t l a n n i n j a P o h j a n m a a n v ä l i l l ä, niin o n k a u p p a s u h t e i d e n y l l ä p i t o t u s k i n o l l u t m a h d o l l i n e n i l m a n k a u p p a k o l o n i a a t a i a i n a k i n v a k i n a i s i a k a u p p a - reitin y l l ä p i t ä j i ä. J a k u n m y ö s k i n j u u r i P o h j a n l a h d e l l a j a t o d i s - 5 A. H a c k m a n : E s i h i s t o r i a l l i s e t l ö y d ö t. S u o m e n K a r t a s t o o n N : o 50,, 5 k u u l u v a t e k s t i s A. H a c k m a n : e d. m a i n. t u t k. s. 6. A. H a c k m a n : S u o m e n s o l i d u s l ö y d ö t. H i s t. A i k a k. 9 s A. H a c k m a n : v i i m. m a i n. t u t k. S u o m e n K a r t a s t o s s a N i m i o n i l m e i s e s t i e s i i n t y n y t R a u m a n s e u d u n m e r i m i e s k i e l e s s ä, j o n k a e d u s - t a j a n a M a r t t i - h e r r a t u n t e e s e n m u o d o s s a W i o l a i s e t. M e r k i l l i s e n ä t o s i a s i a n a v o i d a a n

59 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 59 t e t t a v a s t i a i n a P o h j a n m a a l l e asti, s. o. niin k a u a s k u i n v ä l i t t ö m ä t esihistorialliset k a u p p a s u h t e e t k i n u l o t t u v a t, e t e l ä r u o t s a l a i s i s ta j a l ä h i n n ä g o t l a n t i l a i s i s t a o n k ä y t e t t y k o t o i s t a v o j o l a i s e t n i m i - t y s t ä j a n ä i d e n l ä h t ö k o h t a n a n i m i t y s t ä V o j o n m a a, m i t k ä n i m i t y k - s e t j o siitä p ä ä t t ä e n, e t t ä V o j o n m a a n v a s t i n e e n a V i r o s s a o n O j u m a a, o v a t i k i v a n h o j a, niin o n m e i l l ä k i e l e n k i n alalla m i e l e n k i i n t o i n e n p a r a l l e e l i t o d i s t u s s a m a i s e s t a P o h j a n m a a l l e a s t i u l o t t u v a s t a k a u p p a - v i r r a s t a, j o s t a E t e l ä - P o h j a n m a a n m u i n a i s l ö y t ö s u h t e e t o v a t niin k a u n o p u h e i s e n a t o d i s t e e n a. L i s ä k s i v o j o l a i s n i m i n ä h d ä k s e m m e r a t - k a i s e e k y s y m y k s e n siitä, k u t k a P o h j a n l a h d e n j a eteläisen R u o t s i n, l ä h i n n ä G o t l a n n i n v ä l i s t ä k a u p p a a o v a t p i t ä n e e t yllä. S a m o i n k u i n P o h j a n m a a n m u i n a i s l ö y d ö t v i i t t a a v a t v ä l i t t ö m i i n suhteisiin eteläis e n R u o t s i n j a l ä h i n n ä G o t l a n n i n k a n s s a, o n n ä h d ä k s e m m e m y ö s k i n P o h j a n l a h d e n r a n t a m i l l a j a l ä h i n n ä j u u r i pohjoisessa t u t u i l l e v o j o - laisille a n n e t t u s u o m a l a i n e n n i m i t u l k i t t a v i s s a v a i n siten, e t t ä s e t a r k o i t t a a e d e l l ä m a i n i t t u j e n a l u e i d en a s u k k a i t a itseänsä j a n i m e n - o m a a n m i k ä l i v o i p ä ä t t ä ä siitä, e t t ä v o j o l a i s e t j a k a u p p a t a v a l l a t a i t o i s e l l a a i n a e s i i n t y v ä t k i i n t e ä s s ä y h t e y d e s s ä k e s k e n ä n s ä s i k ä - läisiä k a u p p i a i t a. M i t ä m a h d o t o n t a n ä i n ollen olisi siinä, e t t ä n ä i t ä v o j o l a i s i a k i i n t y i m a a h a n j a l ä h i n n ä j u u r i sille alueelle, j o t a edellä eri s y i n o l e m m e e d e l l y t t ä n e e t t ä m ä n v a n h a n k a u p a n j a v o j o - n i m i - p e s ä n k e s k u s k o h d a k s i? J a k a u p u n k i e n p u u t t e e s s a t u n t u u t ä l l a i n e n m a a h a n k i i n t y m i n e n niinä k a u k a i s i n a a i k o i n a, j o i s t a n y t o n p u h e t t a, y h t ä luonnolliselta k u i n m y ö h e m m i n s a k s a l a i s k a u p p i a i d e n k i i n t y - m i n e n K o k e m ä e n j o e n l a a k s o o n. J a j o s k a n s a keskiajalla. K o k e m ä e n - j o e n l a a k s o s s a u n o h t a e n s a k s a l a i s t e n persoonalliset n i m e t a l k o i k a t - k u i t e n k i n m a i n i t a, e t t ä s a n a n ä y t t ä ä o l l e e n, s i i t ä m o n e s t a y h t e y d e s t ä p ä ä t t ä e n, j o s s a s e e s i i n t y y p o h j a n m a a l a i s e l l a L j u n g i T u o m a a n p o j a l l a, e r i k o i s e n t u t t u j u u r i P o h j a n - m a a l l a. E t t ä V o j o - s a n a n» l ö y t ö m u o d o t» t ä t e n o v a t m o n i p u o l i s i m m a t j a r i k k a i m m a t s i e l l ä, m i s s ä m u i n a i s t u t k i m u s k i n o s o i t t a a v o j o l a i s - k u l t t u u r i n m e i d ä n m a a s s a m m e r i k k a i m m a k s i j a e r i k o i s i m m a k s i, o n t u s k i n s e l i t e t t ä v i s s ä s a t t u m a k s i. M e r k i l l i s t ä m y ö s k i n o n, e t t ä V o j o n m a a o n t u n n e t t u v a i n L j u n g i T u o m a a n p o j a l l a, s. o. P o h j a n - m a a l l a. V o j o - s a n a n i k i v a n h u u s P o h j a n m a a l l a t u l e e t ä t e n h y v i n t o d e n n ä k ö i s e k s i. E t t ä a i n a k i n V o j o n m a a l l a o n j a j u u r i v o j o l a i s m u i s t o i s t a r i k k a a l l a P o h j a n - m a a l l a G o t l a n t i a l a a j e m p i m e r k i t y s, o n i l m e i s t ä. N i m e n m y ö h e m p i m u u t t u m i n e n e t e l ä r u o t s a l a i s t a k u l t t u u r i a p a r h a i n e d u s t a v i a g o t l a n t i l a i s i a t a r k o i t t a v a k s i o n t o i - s a a l t a k u i t e n k i n h y v i n l u o n n o l l i n e n. V r t. v o j o l a i s k y s y m y k s e n k ä s i t t e l y s s ä p r o f. J o o s. J. M i k k o l a n k ä s i t y s t ä : S u o - m a l a i s e n T i e d e a k a t e m i a n E s i t e l m ä t j a p ö y t ä k i r j a t s., H e i k k i O j a n s u u n a r t i k - k e l e i t a t u t k. S u o m e n k i e l e n t u t k i m u k s e n t y ö m a a l t a ss j a S u o m a l a i s t a p a i - k a n n i m i t u t k. ss V r t. n i m e n ä ä n n e s u h t e i s i i n n ä h d e n M i k k o l a n j a O j a n s u u n s e l i t y k s i ä e d. m a i n. t u t k.

60 6o Jalmari Jaakkola soa h e i t ä k o l l e k t i i v i s e l t a n ä k ö k a n n a l t a, k ä s i t t ä e n p i a n»saksa»-sanan k a u p p i a a n v a s t i n e e k s i j a k ä y t t ä e n»saksojen» t i l u k s i s t a»saksa»-nimeä j a h e i d ä n k a u p p a p a i k o i s t a a n n i m e ä»saksan kivi», n i i n m i k ä e s t ä ä o l e t t a m a s t a, e t t ä «myöskin S u o m e n j a l ä h i n n ä P o h j a n m a a n v o j o l a i s i a p a n e m a t t a p a i n o a h e i d ä n persoonallisiin n i m i i n s ä a l e t t i i n k a t s o a erilliseksi j a k o l l e k t i i v i s e k s i k o k o n a i s u u d e k s i, jolle j o k i n erik o i n e n n i m i k i n j a luonnollisiin m m t ä l l ö i n k a u p i n m e r k i t y k s e n s a a - v u t t a n e e n»vojolaisen» l.»vojolaisten» n i m e s t ä m u o d o s t e t t u l y h e n - n y s n i m i j a l ä h i n n ä j u u r i v a n h a s s a k i e l e s s ä m m e t a v a t t a v a m u i n a i s - p o h j a l a i n e n v o j o - n i m i sopi. K u t e n, läheisen k a u p p a h i s t o r i a l l i s e n p a r a l - leelin o t t a a k s e m m e, S a k s a k ä s i t e t t i i n s e k ä m a a n n i m e k s i e t t ä m y ö s a p p e l l a t i i v i s e n a s a k s a l a i s e n m e r k i t y k s e s s ä, o n m y ö s k i n v o j o n i m e ä v o i t u v a r s i n k i n v a p a a s s a runokielessä k ä y t t ä ä s e k ä a l u e t t a l. k a n - s a l l i s u u t ta m e r k i t s e v ä n ä s. o.»vuojolaisen» l. g o t l a n t i l a i s en e t t ä Vuojolaisen l.»kaupin» m e r k i t y k s e s s ä. Ja v o j o - n i m i t y k s e s t ä j o m - m a s s a k u m m a s s a m e r k i t y k s e s s ä e i a s k e l e n ä ä, v a r s i n k a a n r u n o - kielessä ole p i t k ä k o t o i s e e n V u o j o l a - l. Vuorela-nimeän. J o m - m a s s a k u m m a s s a h ä i s t ä m e r k i t y k s i s t ä m u t t a s i t ä v a s t o i n t u s k i n G o t l a n n i n m e r k i t y k s e s s ä v o i t a n e e p a r h a i n selittää m y ö s k i n sellaiset prof. K r o h n i n e d e l l y t t ä m ä t s a n a t k u i n V u o j a n v ä k i, V u o j a n pursi, ja m a h d o l l i s e s ti v u o j o n k i v i. L ä h i n n ä p o h j a l a i s e t n i m i t y k s e t v o j o l a i s e t, V o i o n m a a, j o k a edell y t t ä ä l ä h t ö a s u a V o j o y n n ä t ä m ä n runollinen j o h d a n n a i s m u o t o V u o j o l a j o h t a v a t k i e l t ä m ä t t ä m e i t ä e t s i m ä t t ä s a m a n l a i s e n P o h j a n - l a h d e n r a n n a n, l ä h i n n ä P o h j a n m a a n, j a E t e l ä - R u o t s i n, v a r s i n - k i n G o t l a n n i n, v ä l i s en k a u p p a y h t e y d e n o l e t t a m i s e e n k u i n v a n h e m - m a n r a u t a k a u d e n n u o r e m m a n j a k s o n e t e l ä p o h j a l a i s e t m u i n a i s l ö y - d ö t k i n. J a e t t ä I t ä m e r e n s u u r i m m a s t a k a u p p a k e s k u k s e s t a l ä h t e n e e t vojolaiset, s i i n ä k i n t a p a u k s e s s a, e t t ä h e e i v ä t olisi olleet E t e l ä - P o h - j a n m a a l l a l u k u m ä ä r ä l t ä ä n p e r i n v o i m a k a s aines, o v a t siellä k a u a n j a v o i m a k k a a s t i p i t ä n e e t p u o l i a n s a s a m o i n k u i n v o i n e e t j a s i k ä - V r t. V o j o n m a a n j a V u o j o l a n y h d i s t ä m i s e s t ä K. G r o t e n f e l t i n p e r u s t a v a a a r t i k k e l i a. H i s t. A r k. X X ss E t t ä s i t ä p a i t s i V o j o n m a a s t a o l i s i m u o d o s t e t t u t o i n e n -la p ä ä t t e i n e n n i m i, e i l i e n e h e l p o s t i a n a l o g i o i l l a o s o i t e t t a v i s s a, j a n i m e n o m a a n m a i t t e n n i m i s t ä k u t e n S a k s a, R u o t s i, T a n s k a, V e n ä j ä e i k ä y t e t t ä n e -la j o h d a n n a i s i a. S i t ä v a s t o i n o n m e i l l ä s e l l a i s i a m a h d o l l i s e s t i k a n s a l l i s u u t t a t a r k o i t t a v i a k o t o i s i a n i m i ä k u i n R u o t s a l a ( v r t. r u o t s a l a i n e n ), T a n s k i l a, m u t t a e i k o s k a a n a s i a n o m a i s t e n m a i d e n t a i a l u e i d e n v a p a i n a t o i s i n t o n i m i n ä. E d e l l y t y k s e l l ä, e t t ä t ä k ä l ä i s e n» V u o j o - laisen» e l i» v u o j o n» a s u i n p a i k k a a s i t ä v a s t o i n v o i t i i n n i m i t t ä ä V u o j o l a k s i, e i ole t ä l l a i - s i a a n a l o g i a - v a i k e u k s i a. K a a r l e K r o h n : K a l e v a l a n k y s y m y k s i ä I I ss. 4, 6 6. K. G r o t e n f e l t. e d 4 m a i n. a r t.

61 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 6 Iäisistä l ö y d ö i s t ä p ä ä t t ä e n n ä y t e l l e e t meikäläisiin oloihin n ä h d e n r u h t i n a a l l i s t a o s a a j a siten a n t a n e e t Vuojolaiselle, h e i d ä n r i k k a i l l e naisilleen y n n ä heidän s y m b o l i s e s t i j a k o l l e k t i i v i s e s t i k ä s i t e t y l l e Vuojolalleen erikoisen y l i m y k s e l l i s e n m a h t a v u u d e n j a r i k k a u d e n loisteen, o n n ä h d ä k s e m m e h e l p o s t i y m m ä r r e t t ä v ä ä. S i k ä l i k u i n edellä a n t a m a m m e k u v a E t e l ä - P o h j a n m a a n v a n - h e m m a n r a u t a k a u d e n n u o r e m m a s t a j a k s o s t a j a k ä s i t y k s e m m e n. s. v o j o l a i s i s t a o n o i k e a a n o s u n u t, t u l e e t ä m ä n k u l t t u u r i k a u d e n s u h d e siihen a i k a a n, j o t a E t e l ä - P o h j a n m a a n v a n h a k y l ä n i m i s t ö e d u s t a a, v e r r a t t a i n s e l v ä k s i j a y k s i n k e r t a i s e k s i. R i k a s j a sen v u o k s i erikoisen h o u k u t t e l e v a e t e l ä s t ä j a m e r i t s e t u l l u t v i e r a s m a i n e n j a l ä h i n n ä eteläruotsalais-vojolainen k u l t t u u r i j a k a u p p a v i r t a o n t ä ä l l ä t a v a n n u t sisäm a a s t a j a m a i t s e t u l e v a n k a u p a n j a e r ä n k ä y n n i n j a n i i t ä s e u r a a v a n a l i t u i s e e n t i h e n e v ä n a s u t u k s e n j a j o u t u n u t v o i m a k k a a s e e n intressij a m i k s e i l o p u l t a k a n s a l l i s t e n k i n v a s t a k o h t i e n y l l ä p i t ä m ä ä n t a i s t e - l u u n sen k a n s s a. M i t e n t ä m ä t a i s t e l u v o j o l a i s - j a»kyröläis»intressien v ä l i l l ä l o p u l l a p ä ä t t y y, n ä k y y s e l v ä s t i s e k ä v a n h a n k u l t t u u r i s e u d u n s u o m a l a i s e s t a p a i k a n n i m i s t ö s t ä, e t t ä itse a r k e o l o g i s e s t a l ö y t ö a i n e k - sesta. T ä m ä t u l e e n ä e t, k u t e n H a c k m a n o n o s o i t t a n u t, l o p u l t a selv ä s t i suomalaisluonteiseksi. T a i s t e l u t o i s a a l t a K y r ö s j ä r v e n l a s k u r e i t i n s u u n s e u d u i l t a t u l l e e n s u o m a l a i s e n a s u j a m i s t o n j a t o i s t a t i e t ä S u u p o h j a a n t u l l e e n e t u p ä ä s s ä g o o t t i l a i s e n j a l ä h i n n ä e h k ä g o t l a n t i l a i s en k o l o n i a n v ä l i l l ä p a l a u t t a a e t s i m ä t t ä m i e l e e n K a l e v a l a s t a t u n n e t u n v o i m a k k a a n j a ilmeisesti p i t k ä a i k a i s e n v a s t a k o h d a n K a l e v a l a n j a P o h j o l a n v ä l i l l ä. J a jos P o h j o l a n t i l a l l a k u t e n prof. K r o h n on t e h n y t t o d e n n ä k ö i s e k s i o n a l k u a a n o l l u t V u o j o l. V u o j o l a, j o t a v u o r o s t a a n o n v a i k e a t a erott a a g o o t t i l a i s t a k u l t t u u r i a m e i d ä n m a a s s a p a r h a i n e d u s t a v i s t a v o j o - laisista l. l ä h i n n ä g o t l a n t i l a i s i s t a, niin on, siinä t a p a u k s e s s a, e t t ä edellä k ä s i t t e l e m ä m m e E t e l ä - P o h j a n m a a n s u o m a l a i n e n v ä e s t ö v o i - d a a n o s o i t t a a K a l e v a l a n r i n t a m a i l t a tulleeksi, t ä m ä n t a i s t e l u v a n h a a P o h j a n m a a n v u o j o l a i s k u l t t u u r i a v a s t a a n m i t ä luonnollisin. Merkillisenä t o s i a s i a n a v o i d a a n k i n t o d e t a, e t t ä s e alue, jolla a i k a i s e m m i n olen o s o i t t a n u t K a l e v a l a n p ä ä s a n k a r i e n n i m i s t ö n s i j a i t s e v a n j a j o t a s e n v u o k s i e h k ä v o i s i n i m i t t ä ä K a l e v a l a n r i n t a m a a k s i, o n j u u r i E t t ä h e h a r v a l u k u i s i n a k i n o v a t v o i n e e t h a l l i t a v e r r a t t a i n v o i m a k a s t a s u o m a - l a i s a s u t u s t a k i n j a p a i n a a s i i h e n k o r k e a n k u l t t u u r i n s a l e i m a n, e i o l e k a t s o t t a v a m a h - d o t t o m a k s i. V r t. t ä h ä n n ä h d e n k i r j o i t t a j a n e s i t e l m ä ä S u o m. K i r j. S e u r. k o k o u k s e s s a k e v. 9.

62 6 Jalmari Jaakkola sen y l ä s a t a k u n t a l a i s e n a l u e e n k e s k u k s e s s a, j o l t a K y r ö n j o e n v a r r e n v a n h i n k y l ä n i m i s t ö o n lähtöisin. M y ö s k i n m e r k i l l i n e n ja, s i k ä l i k u i n v o i d a a n p ä ä t t ä ä, k a i k e s t a n i m i e t y m o l o g i o i n n i s t a j a e h k ä p ä m y ö s runollisista v a i k u t u k s i s t a v a p a a p e r i n n ä i s t i e t o Y l ä - S a t a k u n n a s t a K y r ö j o e n l a a k s o o n t a p a h t u - n e e s t a k a u p p a - j a a s u t u s v i r t a u k s e s t a s a m o i n k u i n t ä m ä n v a i k u t u k - sesta pohjoisessa k ä v i j ö i h i n l i i t t y y elimellisellä t a v a l l a edellä t e h t y i - h i n p ä ä t e l m i i n. S a m a i n e n l a p p a l a i s t r a d i t s i o n i, j o n k a edellä o l e m m e o s o i t t a n e e t v i i t t a a v a n K y r ö n k a n k a a n länsipuoliseen, N ä r p i ö n seuduille t a p a h t u n e e s e e n k a u p a n - j a e r ä n k ä y n t i i n, t i e t ä ä m y ö s k i n k e r - t o a k a u p p a - j a a s u t u s v i r r a s t a sille P o h j a n l a h d e n rannikolle, j o l l a m u i s t i i n p a n o n aikoihin M u s t a s a a r i sijaitsi. E t t ä e r ä n k ä y n t i t ä n n e e i ole o l l u t P i r k k a l a n k a a n e r ä v e s i l t ä m a h d o t o n j a e t t ä p e r i n n ä i s t i e - t o j a k i n t ä h ä n s u u n t a a n o n o l e m a s s a, o n m y ö n n e t t ä v ä. M u t t a t ä s t ä h u o l i m a t t a v o i t a n e e k a t s o a v a r m a k s i, e t t ä p u h e e n a o l e v a k a u p p a - j a a s u t u s v i r t a o n pääasiallisesti j o h t u n u t M u s t a s a a r e l l e p ä i n j u u r i»kyrön» k a n g a s t a j a K y r ö n j o k e a p i t k i n. J a a i n a k i n p a h i m m a t e p ä i - l y k s e t t ä s s ä k o h d i n h a i h t u v a t, jos m u i s t a a, e t t ä l a p p a l a i s t r a d i t - sioni t i e t ä ä p u h e e n a o l e v a n l i i k e n t e e n t a p a h t u n e e n m e t s ä t i e t ä :... v a s t a m, q u a e T a v a s t i a e dicitur... p e n e t r a s se s y l v a m, jolla s a n o n t a t a v a l l a t u s k i n v o i d a a n t a r k o i t t a a m u u t a k u i n P o h j a n - m a a l l e j o h t a v a a k a n g a s t a j a n i m e n o m a a n sitä k a n k a a n l a i t a a, j o k a l ä h i n n ä j o h t i M u s t a s a a r e l l e p ä i n. Miltei s u u r i n t a m i e l e n k i i n t o a o n k u i t e n k i n o m i a a n h e r ä t t ä m ä ä n l a p p a l a i s t r a d i t s i o n in i l m o i t u s Y l ä - S a t a k u n n a n r i n t a m a i l t a l ä h t e - neiden p o h j a n k ä v i j ä i n t a v a t t o m a s t a r i k a s t u m i s e s t a. L a p p a l a i s e n p e r i m ä t i e d o n m u k a a n h e» h a n k k i v a t m o n i a k a u p p a t a v a r o i t a, t o i v a t n i i t ä v u o s i t t a i n m u k a n a a n j a t a r j o s i v a t m a a n m i e h i l l e e n. T ä s t ä l ä h - t i e n a l k o i v a t h e ihmeellisellä t a v a l l a upeilla l o i s t a v i l l a p u v u i l l a, m a u k k a a l l a ruualla, r i k k a u k s i l l a j a koristeilla niin, e t t ä t ä s t ä h e l p o s t i v o i t i i n p ä ä t t ä ä, e t t ä h e e l i v ä t y l t ä k y l l ä i s e s s ä h y v i n v o i n n i s s a». J o s t ä m ä n p e r i n n ä i s t i e d o n a s e t t a a edellä e s i t e t t y y n historialliseen t a u s - t a a n, niin o n sen sisällys t u l k i t t a v a siten, e t t ä t o i s a a l t a v i e r a a n k a u p p a v a l l a n k u k i s t u m i n e n, t o i s a a l t a r i k k a a n»pohjanperän» k a u - p a l l i n e n j a a s u t u k s e l l i n e n v a l t a u s t o i v a l t a a j i l l e e n s a m a n l a i s e n erik o i s e n h u o m a t t a v a n taloudellisen k u k o i s t u k s e n k u i n s a m o i l t a seud u i l t a l ä h t e v ä p i r k k a l a i s v a l t a u s m y ö h e m m ä n k a u p p a h i s t o r i a l l i s e n a j a n n. s.»pirkkalaisille» ja v a r h a i s e t n. s. l a p i n r e t k e t N o r j a n r i k k a u - V r t. t u t k i m u s t. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s.. V r t. e d. m a i n. t u t k. s. 7 5.

63 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 6 d e s t a a n k u u l u i l l e l a p i n k ä v i j ö i l l e. T a l o u d e l l i s e n e l ä m ä n p a i n o p i s t e o n t ä t e n ilmeisesti s i i r t y n y t v o j o l a i s k a u p a n t ä h ä n a s t i s e l t a p ä ä n ä y t - t ä m ö l t ä e t e l ä m m ä s K o k e m ä e n j o e n l a a k s o o n j a l ä h i n n ä y l i s e n S a t a - k u n n a n t a i»kalevalan» r i n t a m a a l l e. J a t ä k ä l ä i s t ä s u u r t a t a l o u d e l - lista n o u s u a seurasi m i t ä l u o n t a i s i m m i n m y ö s k i n v o i m a k a s h e n k i n e n n o u s u a i k a. T a i m i t ä o u t o a o n siinä, e t t ä j u u r i v a n h a l l a»kalevalan» rintaseuduilla a l e t t i i n ihaillen s u h t a u t u a l o i s t a v a a n, eteläisen»pohjan» v a l l o i t u k s e e n y n n ä sen t e o i l t a a n j a m a i n e e l t a a n t u t t u i h i n e d u s - t a j i i n j a e t t ä p o h j a n k ä v i j ä i n v a n h a l l a k o t i s e u d u l l a p i a n y k s i r u n o toisen j ä l k e e n a l k a a k e r t o a v a n h o i s t a k u u l u i s i s t a»sankareista», heid ä n t o i m i s t a a n j a e l ä m ä s t ä ä n, k u n n e s l o p u l t a a i n a k i n h u o m a t t a v i m - m a t p ä ä s ä i k e e t siihen r u n o u t e e n, j o k a v i i m e v u o s i s a d a l l a»kalevalan»- n i m i s e n ä p a n t i i n k o k o o n, o l i v a t s a a n e e t a l k u n s a? K a l e v a l a k u l t t u u - rin j a K a l e v a l a n r u n o j e n s y n t y t u l e e t ä t e n K y r ö n e r ä h i s t o r i an v a l o s s a t ä y d e l l e e n p e r u s t e l l u k s i j a niiden elimellinen y h t e y s v a n h i m m a n historiallisen e l ä m ä m m e k a n s s a e n t i s t ä ä n i l m e i s e m m ä k s i. J a m i k ä s e l i t t ä ä p a r e m m i n k u i n K a l e v a l a n.»kyrön» m i e s t e n lopullinen p ä ä s y P o h j a n l a h d e l l e sen u u d e n, k a u k a i s e e n P o h j a a n s u u n t a u t u v a n v a l - l o i t u s - j a v e r o i t u s r e t k e i l y n, j o t a k a i n u l a i s e t a i n a k i n j o 800-luvulla t ä ä l l ä p ä i n h a r j o i t t a v a t j a j o k a historiallisesti sopii niin v a i v a t t o - m a s t i h e i d ä n t ä h ä n a s t i s e n r e t k e i l y n s ä j a t k o k s i s a m a l l a k u i n s e m i t ä l u o n n o l l i s i m m i n, eräiden t o i s t e n i l m i ö i d e n ohella, j o i h i n m y ö h e m - m i n p a l a a m m e, t e k e e y m m ä r r e t t ä v ä k s i n ä i h i n a i k o i h i n t a p a h t u v a n eteläpohjalaisen l ö y t ö a i n e k s e n t a v a t t o m a n ohenemisen?

64 Liitteitä.. Eräluettelo v:lta 55 V a l t i o n a r k i s t o N : o 0 a. Thenne här Boken Lijder på Alle The Eriemarcker och utmarcker s o m beseedde o c k b e s a t t e äre h ä r u d i C u m ä G å r d z L ä ä n A n n o 5 5 s o m h w a r s o k n för sig I l e n g d e n w i d e r e förmeller. B I R C K A L A S O K N N. I t e m Oluff N a i s t e n m a t k a n haffuer e t t e r i e r w m v i d Vaskiuesi siöö l i g g i a n d i s 6 miill ifråå h a n s hema o c h f a n t z t h r b o o r w m h u i l c k a thesse e f f t b ö n d r b e s i t t i a s k o l a n e J ö n s O l u f s o n aff N a i s t e n m a t k a b y P e d r L o d w i i k E s k i l l M o r t h e n s o n aff T a k a h u c h t i s I t e m hele S i k o i e r f f u i b y haffuer t i l l h o p a e t t e r i e r w m v i d Parcku siöö l i g g i a n d i s 5 miill ifrå t h e r i s b y y o c k är t h e r b o o r w m h u i l c k a t h e s s e effterscriffne s k o l a b e s i t t i a. E r i c h L a r s s o n aff I l m a r i s b y T h o m a s I a c o b s o n aff K u s e n n i e m i E r i c h J ö r n s o n aff T o i j c k o l a b y I t e m K e r s t i n T o h l o p i l a b y haffuer e t t e r i e r w m v i d Kehelax siöö l i g g i a n d. 7 miill ifrå h e n n a s h e m a n o c k f a n t z t h e r e t t b o o r w m huilck i t h b e s i t t i a skall. L a r s s S i m o s o n aff S o r a m a l t b. r I t e m Michill P a r t t a o c k E r i c k E r i c k i l a b y h a f f u a e t t e r i e r w m t i l l h o p a v e d Palowesi träsk l i g g i a n d i s 8 miill ifro theris byy o c h är t h e r e t t h b o o r w m h u i l c k i t h b e s i t t i a s k a l l Oluff S a r f f u a n a

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92 9 Jalmari Jaakkola 4. E r ä n k ä v i j ä t vuonna 555. Valtionarkisto N;o 978. T h e s s e effter haffua v a r i d h h w a r d e r ' g e d d o r e t t u i s k a t t h n e till fiskeriidh v d i K M t t z erie- A n n o m a r c k e r o c h är o p b o r i d h aff 555

93

94

95

96

97 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri Erämaatalonpojat vuonna 56. V a l t i o n a r k i s t o N : o 4.

OSAKUNTA KOTISEUTUTUTKIMUKSIA PORVOOSSA JULKAISSUT

OSAKUNTA KOTISEUTUTUTKIMUKSIA PORVOOSSA JULKAISSUT S I S Ä L L Y S : Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri. Kirj. Jalmari Jaakkola Entisen Ulvilan pitäjän maatilat III. Kirj. Niilo J. Avellan 03 Piirteitä Lähteenojan rälssitilan vaiheista. Jälkipolvia

Lisätiedot

SATAKUNTA KOTISEUTUTUTKIMUKSIA V JULKAISSUT SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA PORVOOSSA WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖN KIRJAPAINOSSA PORVOOSSA 95 Jalmari Jaakkola. Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 1 Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Sepänmaa Timo Jussila Tilaaja: Megatuuli Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 5 Liite museoviranomaisille:

Lisätiedot

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009 1 RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009 Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Fingrid OYj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen aika...

Lisätiedot

Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009

Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009 1 Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Plus arkkitehdit 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvia... 5 Kansikuva: rakennettavaa tonttialuetta,

Lisätiedot

Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013

Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 1 Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

Liite 2. Toimenpidealueiden kuvaukset

Liite 2. Toimenpidealueiden kuvaukset Liite 2. Toimenpidealueiden kuvaukset Toimenpidealue 1 kuuluu salmi/kannas-tyyppisiin tutkimusalueisiin ja alueen vesipinta-ala on 13,0 ha. Alue on osa isompaa merenlahtea (kuva 1). Suolapitoisuus oli

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN JÄRVIEN JA LAMPIEN NIMET. Jaakko Raunamaa (@helsinki.fi)

KIRKKONUMMEN JÄRVIEN JA LAMPIEN NIMET. Jaakko Raunamaa (@helsinki.fi) KIRKKONUMMEN JÄRVIEN JA LAMPIEN NIMET Jaakko Raunamaa (@helsinki.fi) MITÄ OVAT PAIKANNIMET? Syntyneet tarpeesta Kulttuuri- ja paikkasidonnaisia Suullista perinnettä ESIMERKIT NIMIEN ETYMOLOGIOINNISTA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Iisalmen kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

15.08. Hämeenkyrö, järj. SPK/Kyröskosken Metsästysyhdistys ry. Kurssin joht. Paavo Heikkilä. Ilm. 10.08. mennessä Timo Pertta, p.

15.08. Hämeenkyrö, järj. SPK/Kyröskosken Metsästysyhdistys ry. Kurssin joht. Paavo Heikkilä. Ilm. 10.08. mennessä Timo Pertta, p. SATAKUNTA HIRV/KARH palkintotuomareiden peruskurssi 1.08. Kihniö, Järj. Satakunnan Pystykorvakerho/Mäkikylän Metsästäjät. Kurssin joht.paavo Heikkilä. Ilm 27.07. mennessä Kimmo Rintamäki, p.040-5442701

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Lapin lääni. Oulun lääni. Itä-Suomen lääni. Länsi-Suomen lääni. Etelä-Suomen lääni. Ahvenanmaa. Vantaa. Espoo. Kauniainen.

Lapin lääni. Oulun lääni. Itä-Suomen lääni. Länsi-Suomen lääni. Etelä-Suomen lääni. Ahvenanmaa. Vantaa. Espoo. Kauniainen. Koulun ympäristötieto 3 Karttakoe, koe 4 sivut 86 107 Oppilailla on esillä oppikirja. Suomen kartta on sivuilla 56 57. Nimi: pisteet: /24 Nähnyt: a. Nimeä Suomen läänit. b. Väritä kotiläänisi. Lapin lääni

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Laukaa Kirkkoranta Asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2013

Laukaa Kirkkoranta Asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Laukaa Kirkkoranta Asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot:... 2 Inventointi... 3 Valokuvia... 4

Lisätiedot

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2007 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Taipaleenjärvi...

Lisätiedot

Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Tilaaja: Ympäristösuunnittelu Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Arkistolähteet:...

Lisätiedot

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta inventoitavasta alueesta 4 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset 5 Kartta alueelle tehdyistä koekuopista 6 Valokuvat 7 Negatiiviluettelo

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila 1 LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila * ~~I!Qf!!T!!.fll _L--..._ ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET ~ TAIDOLLA VUODESTA 1988 Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot....

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Valkeakoski Jutikkalan itäpuolen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila

Valkeakoski Jutikkalan itäpuolen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila 1 Valkeakoski Jutikkalan itäpuolen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Valkeakosken kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014

Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Tiina Vasko 2014 Satakunnan Museo SISÄLLYSLUETTELO Yleiskartat 2 kpl Arkisto ja rekisteritiedot Tiivistelmä 1.

Lisätiedot

ALAVUS Edesjärvien ja Patasalmen rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Edesjärvien ja Patasalmen rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Edesjärvien ja Patasalmen rantaosayleiskaava-alueiden uusien rakennuspaikkojen tarkastus 2005 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Tervetuloa Satakuntaan!

Tervetuloa Satakuntaan! Tervetuloa Satakuntaan! Yksi Suomen 18 maakunnasta Historiallinen maakunta, joka on mainittu ensi kerran vuonna 1331 Suomen tunnetuin historiallinen löytö hirvenpää 5000 eaa. löytyi Huittisista Sijaitsee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 1 KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 Hannu Poutiainen, Hans-Peter Schulz, Timo Jussila Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartoitustyö...

Lisätiedot

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 Uusikaupunki (895) Vohdensaari (472) Koivuranta 895-472-0007-0003 1 001 Talonpoikaistalo 002 Navetta 003 Sauna 004 Vaja Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Ikaalinen Sarkkila, tien 13139 parannusalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ikaalinen Sarkkila, tien 13139 parannusalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ikaalinen Sarkkila, tien 13139 parannusalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 4 Kuvia... 4 Muinaisjäännös...

Lisätiedot

YLÖJÄRVI Mettistön asemakaavalaajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015

YLÖJÄRVI Mettistön asemakaavalaajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 1 YLÖJÄRVI Mettistön asemakaavalaajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Timo Sepänmaa Ville Laakso Tilaaja: Ylöjärven kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Vanhoja

Lisätiedot

Kauhajoki Suolakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014

Kauhajoki Suolakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 1 Kauhajoki Suolakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Tilaaja: Vöyrinkangas Wind Farm Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 4 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kauhajoki Suolakankaan tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2015

Kauhajoki Suolakankaan tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2015 1 Kauhajoki Suolakankaan tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2015 Timo Jussila Tilaaja: Vöyrinkangas Wind Farm Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 5 Perustiedot

Lisätiedot

Kolari 30 Hannukainen 2, kuvattu idästä

Kolari 30 Hannukainen 2, kuvattu idästä 14 Kolari 30 Hannukainen 2, kuvattu idästä 15 KOLARI 31 HANNUKAINEN 3 Kartta: 2714 10 x: 7495 17 y: 2498 95 z: 170 p: 7498 32 i: 3371 05 Kotivuori H 1988 inventointi Löydöt: Km 25311:5, palanutta luuta.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012

Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Imatran kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998

Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998 Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998 Vuonna 1998 Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi keskittyi Änättijärven rantoihin. Kyseessä oli jatko vuonna 1987 alkaneelle inventointityölle.

Lisätiedot

Rauh.lk: 1 Paikka ei ole tutkimusalueella, mutta aivan sen liepeillä.

Rauh.lk: 1 Paikka ei ole tutkimusalueella, mutta aivan sen liepeillä. 66 MUONIO 10 KIRKKOPAHTA Rauh.lk: 1 Paikka ei ole tutkimusalueella, mutta aivan sen liepeillä. ajoittamaton palvonta: seita Kartta: 2714 11 x: 7501 22 y: 2493 22 z: 230 p: 7504 64 i: 3365 62 Pakasaivoon

Lisätiedot

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila 1 Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila Kustantaja: Vesilahden kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Vanha tielinja...

Lisätiedot

L a u t t a s a a r i - S e u r a

L a u t t a s a a r i - S e u r a L a u t t a s a a r i - S e u r a ESITYS NIMISTÖNMUUTOKSIKSI LAUTTASAARESSA Lauttasaari-Seura ry. Lauttasaari-Seura esittää seuraavia nimistönmuutoksia Lauttasaaren alueella. Muutokset koskevat katuja,

Lisätiedot

20.8. 31.12.2013 SATAKUNTA

20.8. 31.12.2013 SATAKUNTA Koko kauden kestävät kokeet: Hirvenhaukkukoe HIRV 20.8. 31.12.2013 SATAKUNTA Järj. Ikaalisten Seudun Kennelkerho ry./ Satakunnan Pystykorvakerho ry. Ylituomareina kaikki Satakunnan Kennelpiirin ylituomarit.

Lisätiedot

HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA

HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA 1. Suomusjärven kulttuuri PEPPI, JANNA, LOVIISA, MINNA 2. Kampakeraaminen kulttuuri JONNA, SALLA, ESSI, JUHANI 3. Vasarakirveskulttuuri (nuorakeraaminen

Lisätiedot

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Hannu Poutiainen Tilaaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Tutkimus... 4 Havainnot ja yhteenveto...

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Tampereen kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Vanha

Lisätiedot

Å,l3,d" Ir^,1 *'t ,J,\ ',.Å""'ir':l; 'J I YMPARISTOKESKUS

Å,l3,d Ir^,1 *'t ,J,\ ',.Å'ir':l; 'J I YMPARISTOKESKUS Riitta Debrunner PL 134/Tilitoimisto J.Syrjätie Ky 38701 Kankaanpää puh. 050-5736 777,02-5783 895 j uhani. syrj atie@ tilitoimistosyrj atie.fi 26.9.20t3 YMPARSTOKESKUS C)ikaisuvaatimus koskien Kankaanpään

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valkeakoski Lounaissuunnan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Valkeakoski Lounaissuunnan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Valkeakoski Lounaissuunnan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Valkeakosken kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 3 Havaintoja...

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Itä-ja keskieurooppalaisten kuusialkuperien menestyminen Etelä-Suomessa. Jaakko Napola Luke, Haapastensyrjä Metsätaimitarhapäivät 20.-21.1.

Itä-ja keskieurooppalaisten kuusialkuperien menestyminen Etelä-Suomessa. Jaakko Napola Luke, Haapastensyrjä Metsätaimitarhapäivät 20.-21.1. Itä-ja keskieurooppalaisten kuusialkuperien menestyminen Etelä-Suomessa Jaakko Napola Luke, Haapastensyrjä Metsätaimitarhapäivät 20.-21.1.2015 Julkaisu Napola, Jaakko. 2014. Itä-ja keskieurooppalaisten

Lisätiedot

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 FT Samuel Vaneeckhout TAUSTA Muinaisjäännösselvityksen tavoitteena oli selvittää muinaisjäännösrekisteriin kuuluvia kohteita UPM:n

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Jalasjärven kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Paikannuskartat... 3 Maastokarttaote... 4 Maakirjakarttaote...

Lisätiedot

Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010.

Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010. 1 Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010. Timo Jussila Kustantaja: Tammisaaren Energia 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen aika...

Lisätiedot

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol KAUPUNGINHALLITUS 263 15.06.2015 Poikkeamislupa/Koma Oy 339/10.1003.100300/2015 KH 263 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkalan lausunto 29.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija Jaana

Lisätiedot

YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2. Kaavaluonnos 17.11.2014

YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2. Kaavaluonnos 17.11.2014 YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2 Kaavaluonnos 17.11.2014 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaavaa.

Lisätiedot

Hirvensalmi Itäisten osien rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010.

Hirvensalmi Itäisten osien rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010. 1 Hirvensalmi Itäisten osien rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010. Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Hirvensalmen kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2013 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Uusi rakennuspaikka 3. Rakennuspaikan kuvaus 4. Lepakot 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje Talot tonttien mukaisesti Laatu- ja ympäristöohje KIRKONVARKAUS Pursialasta lin Mikkeustasta k s e k Anttolasta Venesatama enk atu Rantareitti Jokaiselle Kirkonvarkauden asuntomessualueen osalle Suomi,

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Maastokartta, tutkimusalue,

Lisätiedot

Ilomantsi Ruhkarannan ranta-asemakaavan alueen muinaisjäännösinventointi 2010.

Ilomantsi Ruhkarannan ranta-asemakaavan alueen muinaisjäännösinventointi 2010. 1 Ilomantsi Ruhkarannan ranta-asemakaavan alueen muinaisjäännösinventointi 2010. Timo Jussila Kustantaja: Ilomantsin kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 4 Suojelukohteet...

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011

Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011 1 Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011 Laskelmat aallonkorkeuksista alueella Hernesaaren alue on aallonkon laskennan kannalta hankala alue, koska sinne pääsee

Lisätiedot

LIITE 5. Arkeologinen inventointi Hikiä Forssa 400 + 110 kv:n. voimajohtohankkeen alueella. Vesa Laulumaa 2008

LIITE 5. Arkeologinen inventointi Hikiä Forssa 400 + 110 kv:n. voimajohtohankkeen alueella. Vesa Laulumaa 2008 1 Arkeologinen inventointi Hikiä Forssa 400 + 110 kv:n voimajohtohankkeen alueella Vesa Laulumaa 2008 Sisällys Johdanto 2 Inventointialue 2 Työnkulku ja tulokset 3 Kommenteja voimalinjan alueella sijaitsevista

Lisätiedot

Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013

Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013 Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013 Tiina Vasko 2013 Satakunnan Museo 2 SISÄLLYSLUETTELO Arkisto- ja rekisteritiedot Tiivistelmä Sijaintikartta Linjakartta

Lisätiedot

Hirviniemi HIRVINIEMI

Hirviniemi HIRVINIEMI Hirviniemi HIRVINIEMI 62 09,3' N 29 09,5' E Kaunis niemenkärki pitkän ja kapean järvenselän etelärannalla. Kallioiden vieressä pieni ja viihtyisä lahden poukama. Lisäksi kalliossa on kiinnityslenkit. Satamaan

Lisätiedot

Itä-Suomessa muikkuvuosiluokka 2015 keskitasoa heikompi, maan muissa osissa keskitason yläpuolella

Itä-Suomessa muikkuvuosiluokka 2015 keskitasoa heikompi, maan muissa osissa keskitason yläpuolella 1 Muikku 2015/2016 Yhteenveto muikkukantojen tilasta Itä-Suomessa muikkuvuosiluokka 2015 keskitasoa heikompi, maan muissa osissa keskitason yläpuolella Keväällä 2015 kuoriutuneista muikuista varttui keskimääräistä

Lisätiedot

Askola Monninkylä voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2011.

Askola Monninkylä voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2011. 1 Askola Monninkylä voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2011. Timo Jussila Kustantaja: Kymenlaakson Sähköverkko Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Yleiskartta... 7 Vanhat

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

VIRRAT Killinkoski asemakaavan muutos- ja laajennusalueen. muinaisjäännösinventointi 2009

VIRRAT Killinkoski asemakaavan muutos- ja laajennusalueen. muinaisjäännösinventointi 2009 1 VIRRAT Killinkoski asemakaavan muutos- ja laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen, Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot...

Lisätiedot

Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

* ffik!ilf?ql;!!!!!flt

* ffik!ilf?ql;!!!!!flt ARKfOL. Of. '33!/5~12. 1006 M 1 Naantali Neste Oil Oyj:n jalostamon laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2008 Tapani Rostedt * ffik!ilf?ql;!!!!!flt _L---_ ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET ~ T.-.IDOLL.-. VUODEST.-.

Lisätiedot

Tampere Kalliojärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Tampere Kalliojärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Tampere Kalliojärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Hannu Poutiainen Jasse Tiilikkala Tilaaja: Finsilva Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Lähtötiedot... 3 Inventointi... 3 Tulos...

Lisätiedot

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Seppo Lamppu tmi 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY Sastamalan kaupunki Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 8.10.2014 Laatinut: Kulttuuriympäristöpalvelut

Lisätiedot

Siikajoki-Liminka voimajohtolinjausten muinaisjäännösten täydennysinventointi Siikajoella ja Limingassa 2010.

Siikajoki-Liminka voimajohtolinjausten muinaisjäännösten täydennysinventointi Siikajoella ja Limingassa 2010. 1 Siikajoki-Liminka voimajohtolinjausten muinaisjäännösten täydennysinventointi Siikajoella ja Limingassa 2010. Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Fingrid Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10...

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10... Page 1 of 2 alueraportti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Purmojärven rantayleiskaavaan liittyvä inventointi KAUHAVA PURMOJÄRVI (KORTESJÄRVI) PURMOJÄRVEN KYLÄNRAITTI pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 001/HTA/08

Lisätiedot

Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi Tapani Rostedt Timo Jussila * M~~~Q!-!!!!L~

Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi Tapani Rostedt Timo Jussila * M~~~Q!-!!!!L~ 1 Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Tapani Rostedt Timo Jussila * M~~~Q!-!!!!L~ ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET TAIDOLLA VUODESTA 1988 Kustantaja: Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

LAUKAA Vanha Laukaantie Vehniän kylän kohdalla

LAUKAA Vanha Laukaantie Vehniän kylän kohdalla I N V E N T O I N T I R A P O R T T I LAUKAA Vanha Laukaantie Vehniän kylän kohdalla Historiallisen ajan tielinjan arkistotutkimus KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT ESA MIKKOLA 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Keskustaajaman osayleiskaava 2030 inventoinnin v. 2014 täydennys Hyväristönmäen osa-alueelta Timo Jussila Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Sisältö Perustiedot...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Marjamäen asemakaava ja asemakaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015

LEMPÄÄLÄ Marjamäen asemakaava ja asemakaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015 1 LEMPÄÄLÄ Marjamäen asemakaava ja asemakaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Ylöjärvi Kuru Poikelisjärvi, Heinuu, Pitkäjärvi, Ahvenlammi. Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2011

Ylöjärvi Kuru Poikelisjärvi, Heinuu, Pitkäjärvi, Ahvenlammi. Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ylöjärvi Kuru Poikelisjärvi, Heinuu, Pitkäjärvi, Ahvenlammi Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Metsähallitus / Laatumaa 2 Sisältö: Kansikuva:

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot