Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri."

Transkriptio

1 J a l m a r i J a a k k o l a. Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri. I. K y s y m y s P o h j o i s - S a t a k u n n a n e r ä m a i s t a m u o d o s t a a k i e l t ä m ä t t ä v a r s i n o m a p e r ä i s e n l u v u n S a t a k u n n a n v a n h i n t a a s u t u s - j a k u l t t u u r i - historiaa. J a t ä m ä o m a p e r ä i s y y s j o h t u u e h d o t t o m i s t a, v i e l ä k i n selvästi t o d e t t a v i s t a maantieteellisistä j a asutuksellisist a tekijöistä. N i i n p ä v o i h e l p o s t i h a v a i t a, e t t ä K y r ö n alue maantieteellisessä suhteessa v e r r a t t a i n s e l v ä s t i eroaa m u i n a i s e n P i r k k a l a n m a h t a v a s t a j ä r v i a l u e e s t a. M u i n a i s e n P i r k k a l a n k e s k u k s e s t a v i e v ä t n ä e t v a l t a v a t v e s i r e i t it eri i l m a n s u u n t i i n a n t a e n t ä t e n sen eräteille j a v a r s i n k i n niille, j o t k a j o h t a v a t p o h j o i s t a k o h d e n, ilmeisen s u u r p i i r t e i s y y d e n, s e l v y y d e n j a y k s i v i i v a i s u u d e n. J a s e l v y y t t ä P i r k k a l a n j a K y r ö n erävesien välillä oli o m i a a n t e h o s t a m a a n sekin, e t t ä v a l t a v ä y l ä K y r ö n v e s i r e i t i l t ä, j o l t a p ä ä s y v ä h ä i s i ä v e s i ä m y ö t e n j a p i e n e m p i e n esteiden y l i N ä s i j ä r v e l l e j a sieltä p o h j o i s e e n p ä i n t o s i n e i ollut k o k o - n a a n s u l j e t t u, j o h t i, k u t e n t u n n e t t u a, K o k e m ä e n j o e l l e. S a m a n t a p a i n e n m a a n t i e t e e l l i n e n r a j a k u i n K y r ö n e r ä k u l t t u u - rilla s u u r i n piirtein k a t s o e n on m u i n a i s e n P i r k k a l a n eräreittiä, s. o. N ä s i j ä r v e n v e s i s t ö ä, v a s t a a n o n sillä m y ö s k i n länsi- t a i p a r e m m i n s a n o t t u n a lounaispuolella. E i t a r v i t s e n ä e t k u i n v i l k a i s t a k a r t t a a v o i d a k s e e n t o d e t a, e t t ä n. s. H ä m e e n k a n g a s m u o d o s t a a p i t k ä n H ä m e e n k y r ö s t ä K a n k a a n p ä ä h ä n a s t i u l o t t u v a n v e d e n j a k a j a n tois a a l t a k a n k a a n lounais- t o i s a a l t a sen koillispuolisten v e s i e n v ä l i l l ä. I t s e s t ä ä n s e l v ä ä n ä i n ollen o n k i n, e t t ä t ä s t ä s u u r e s t a h a r j u s t a a i k a n a, jolloin v e d e t s e k ä t e i n ä e t t ä riista-alueina o l i v a t p e r i n t ä r k e i t ä, t u l i m i t ä l u o n t a i s i n intressiraja. J o s l i s ä k s i t a r k a s t a a, m i s t ä v e s i s t ö - s y s t e e m i s t ä k ä s i n oli s a a t a v i s s a m ä ä r ä ä v ä m p i o t e itse k a n k a a s e e n, niin n ä k e e heti, e t t ä m a a n t i e t e e l l i s e s t i t ä l l a i n e n v a l t a u s oli p a l j o a V r t. t ä s s ä k o h d e n l ä h e m m i n t u t k i m u s t a m m e : P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s. 64. ja s e u r. f V r t. k a n k a a s t a, s e n s u u n n a s t a j a m u o d o s t a V. O k s a s e n a r t i k k e l i a : H ä m e e n k a n g a s. S a t a k u n t a I V ss.a Satakunta

2 Jalmari Jaakkola h e l p o m p a a K y r ö s j ä r v e n o s i t t a i n k a n k a a n s u u n t a a n j a v e r r a t t a i n l ä h e l t ä sitä k u l k e v i l t a v e s i l t ä k u i n p a l j o a k a u e m p a n a j a e p ä m u k a - v a m m i n s i j a i t s e v a n K o k e m ä e n j o e n r a n t a m a i l t a p ä i n. P u h e e n a o l e v a a s i a n l a i ta lienee m ä ä r ä n n y t k i n, e t t ä k a n g a s yleisessä t a j u n n a s s a ilmeisesti j o v a r h a i n o n l a s k e t t u»kyrön» puolelle. T ä l l a i s e e n k ä s i - t y k s e e n v i i t a n n e e esim. E u r a j o e n s e u d u l t a m e r k i t s e m ä m m e p u h e e n - t a p a :»On niin a u t i o k u i n K y r ö n kangas», niissä s e l v ä s t i» K y r ö n kangas» t a r k o i t t a a s a m a a k a n g a s t a, m i t ä kirjallisuudessa o n t o t u t t u n i m i t t ä m ä ä n H ä m e e n k a n k a a k s i. E t t ä t o i s a a l t a H ä m e e n k a n g a s, t o i s a a l t a N ä s i j ä r v e n v e s i s t ö m y ö h e m m i n k i n s ä i l y v ä t s u u r i n a intressirajoina, o n l u o n n o l l i s ta j o a s u t u s v i r r a n k a n n a l t a. K u n a s u t u s maantieteellisesti o n H ä m e e n - k a n k a a n j a N ä s i j ä r v e n väliselle alueelle v o i n u t t u l l a v a i n K y r ö s - j ä r v e n eteläpuolisesta K o k e m ä e n j o e n l a a k s o s t a, niin on i l m e i s t ä, e t t ä j o itse r i n t a m a a l l a o n a l k u a a n v o i n u t t a p a h t u a intressialueiden suurpiirteinen j a k o. E i n ä e t v o i a j a t e l l a m a h d o l l i s e k s i k a a n, e t t ä K y r ö s j ä r v e n v e s i s t ö ö n p y r k i v ä t o l i s i v a t v o i n e e t t u l l a t ä n n e v a i n k ä ä n t y ä k s e e n s i t t e m m i n H ä m e e n k a n k a a n y l i l ä n t e e n (lounaaseen) p ä i n t a i s e l v e m m ä n t i e n t a r j o n a ollessa p y r k i ä k s e e n y k s i n - o m a i s e s t i t a i e t u p ä ä s s ä t ä t ä t i e t ä N ä s i j ä r v e n v e s i s t ö ö n. J a v a i k k a asiain t i l a o s i t t a i n m u u t t u i k i n s e n j ä l k e en k u n K y r ö s j ä r v e n e t e l ä - p ä ä h ä n a s e t t u i v a k i n a i s t a a s u t u s t a, niin e i sikäläisen v ä e s t ö n suink a a n t a r v i n n u t e r ä t a r p e i d e n s a t y y d y t t ä m i s e k s i l ä h t e ä»merta e d e m - m ä k s i kalaan». Sillä oli n ä e t v a r m a a n j o itse K y r ö s j ä r v e l l ä j a s i i t ä l ä h t e v i l l ä eräreiteillä s i k s i r i i t t ä v ä t j a edulliset e r ä m a a t, e t t e i p i t - k i ä s y r j ä m a t k o j a p u o l e e n p a r e m m i n k u i n t o i s e e n k a a n v o i j ä r k e v ä s t i perustella. S i t ä p a i t s i o n s e l v ä ä, e t t ä H ä m e e n k y r ö n v a r h a i s i n a s u t u s e n e m m ä n t a i v ä h e m m ä n i t s e n ä i s t y t t y ä ä n k i n oli m a a n t i e t e e l l i - sesti suuresti r i i p p u v a i n e n v a n h o i s t a r i n t a m a i s t a a n. I t s e s t ä ä n selv ä ä lisäksi on, e t t ä s i k ä l i k u i n a s u t u s - j a e r ä n k ä y n t i h a r r a s t u s k a s v a a K y r ö s j ä r v e n reitillä, s a m a i n e n h a r r a s t u s v o i m i s t u u m y ö s k i n t o i s e l t a p u o l e n H ä m e e n k a n k a a n l ä n s i p u o l e l l a j a t o i s e l t a p u o l e n N ä s i j ä r v e n reitillä. J a t a k e e n a n ä i d e n intressiteiden v o i m a p e r ä i s e s t ä n a u t i n - n o s t a oli j o niiden rinta-alueiden a s u t u k s e l l i n e n v o i m a k k u u s. S e k ä i t ä i n e n osa Y l ä - S a t a k u n n a n r i n t a m a a t a, j o k a l ä h e m m i n t u n n e t a a n P i r k k a l a n nimellä, e t t ä l ä n t i n e n osa sitä o v a t n ä e t a s u t u k s e l l i s i l l a V r t. O m a M a a V (ens. p a i n. ) s. 7. J o s e s e i k k a, e t t ä K y r ö s j ä r v e n r e i t i n a s u t u s r a u t a k a u t e n a o n e l i m e l l i s e s s ä y h t e y d e s s ä e t e l ä ä n, k u n s i t ä v a s t o i n s e n p o h j o i s p u o l e l l a o n h i a t u s, o n t ä s t ä v a k u u t - t a v a n a t o d i s t e e n a. V r t. H a c k m a n : D i e ä l t e r e E i s e n z e i t i n F i n n l a n d, k a r t t a, y n n ä S u o m e n k a r t a s t o N : o 5 0.

3 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri voimasuhteillaan varmaan verrattain helposti voineet pitää eräreittinsä puhtaina saman ja elimellisen rintamaan keskuksesta lähteneistä e r ä n k ä v i j ö i s t ä j a u u t i s a s u j a m i s t o s t a. E r ä k o n f l i k t i n k y s y m y k s e s s ä olev i l l a s i v u s t o i l l a t e k i lisäksi m a h d o t t o m a k s i K y r ö s j ä r v e n reitin k ä y t - t ä j i e n s u u r e t m a a n t i e t e e l l i s e t e d u t pohjoisessa: heillä oli h a l l u s s a a n h u o m a t t a v a s t i s u o r e m p i erätie P o h j a n l a h d e l l e k u i n h e i d ä n l ä n t i - sillä j a itäisillä s i v u s t a n a a p u r e i l l a a n. I I. M i t e n suuressa m ä ä r ä s s ä K y r ö n e r ä n k ä y n t i o n m u o d o s t u n u t edellä k u v a t t u j e n m a a n t i e t e e l l i s t e n j a a s u t u k s e l l i s t e n e d e l l y t y s t e n m u k a i s e k s i, v o i d a a n h e l p o s t i t o d e t a v e r t a a m a l l a K y r ö n e r ä o m i s t u s t a j a - a s u t u s t a v a s t a a v i i n i l m i ö i h i n sen k u m m a l l a k i n s i v u s t a l l a. N i i n p ä o n k y r ö l ä i s i l lä m u i n a i s e n P i r k k a l a n eräreitillä v e r r a t t a i n h a r v o j a e r ä k a p p a l e i t a. 500-luvun eräluettelojen m u k a a n t a v a t a a n j ä l e m p ä n ä m a i n i t u i l l a K y r ö n k y l i l l ä s e u r a a v a t e r ä p a l s t a t : J u h t i m ä k i. Tapiolahti ( T a p i o l a x ), 5 7, R u o v e d e l l ä, J ä m i n g i n - selän koillispuol., l ä h. T a p i o n k y l ä ä j a t a l o a. R i i k a l a j a S a s s i. Visuvesi (Visu insiöö), 5 5, n y k. V i s u - v e d e l l ä, R u o v e d e l l ä. R i i k a l a. Leivuniemi? l. Lemminniemi (Leijuuniemi) 5 6 4, ( L e v u n i e m i, L e m m i n n i e m i ) 56, 567, l ä h. ed., t o d e n n ä k. V i r t a i n puolella. R i i k a l a. Jähdyspohja ( J ä h d y s p o h i a ), 564 = n y k. J ä h d y s p o h j a Virroilla. K i e r i k k a l a. Vaskivesi ( V a s k i v e s i ), 5 5 = n y k. V a s k i v e s i Virroilla. E t t ä edellä m a i n i t t u m ä ä r ä e r ä k a p p a l e i t a, j o i s t a lisäksi osa, k u t e n esim. J u h t i m ä e n n u o r e n e r ä k y l ä n e r ä k a p p a l e e s e e n n ä h d e n o n a s i a n l a i t a, s a a t t a a olla m y ö h ä i s i ä, m u o d o s t a a v a i n p i e n e n m u r t o - o s a n m u i n a i s e n P i r k k a l a n e r ä o m i s t u s t a j a - a s u t u s t a, o n h e l p o s t i t o d e t - t a v i s s a, jos v e r t a a sitä k o k o m u i n a i s e n P i r k k a l a n m a h t a v a a n, j o a i k a i s e m m i n k u v a a m a a m m e e r ä o m i s t u k s e e n. 4 N i i n i k ä ä n v o i d a a n t ä m ä n t a p a i s e s s a v e r t a i l u s s a h a v a i t a, e t t ä K y r ö n v a r m a s t i t o d e t t a - v a a e r ä o m i s t u s t a t a v a t a a n v a i n m u i n a i s e n P i r k k a l a n l ä n t i s i m m ä l l ä V r t. t u t k. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s. 4. S a m. t u t k. s. 7. S a m. t u t k. s V r t. t u t k. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y ss. 9.

4

5 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 5 p o i k k e u k s e t t a a s e t t u n u t j u u r i t ä m ä n n o k a n puoliselle K o k e m ä e n - j o e n rannalle. T ä l l a i n e n a s u t u s t i l a n n e ei ole h e l p o s t i selitettävissä, j o s e d e l l y t t ä ä s e u d u n a s u k k a i l l a olleen v o i m a k k a a n p y r k i - m y k s e n j o e n y l i pohjoiseen p ä i n. S i t ä v a s t o i n y m m ä r t ä ä n y t k y s y - m y k s e s s ä o l e v a n a s u t u s t i l a n t e e n erinomaisesti, j o s o t t a a h u o m i o o n, e t t ä p i t k ä n S ä p i l ä n n i e m e n y m p ä r i l l e k i e r t y v ä K o k e m ä e n j o k i j a sen h a a r a e l m a t j a l a a j e n n u k s e t n i e m e n i t ä p u o l e l l a o v a t S ä p i l ä n n i e m e n seuduilla a s u v a l l e v ä e s t ö l l e j o a l u n p i t ä i n t a r j o n n e e t s i k s i l a a j a n j a a n t o i s a n riista- j a k a l a s t u s a l u e e n, e t t ä k ä y n t i K o k e m ä e n j o e n p o h - joispuolisille erävesille, j o n n e ei edes h u o m a t t a v a m p i a v e s i t e i t ä j o h d a, ei ole taloudellisesti k a n n a t t a n u t. T ä t e n j ä i k i n p o h j o i s - puolelle S ä p i l ä n n i e n t ä j a K o k e m ä e n j o k e a k o k e m ä k e l ä i s t e n eräintressien k a n n a l t a v e r r a t t a i n k ö y h ä j a m u u h u n k u i n e h k ä itse m e t s ä - m a i h i n j a m e t s ä s t y k s e e n n ä h d e n j o n k a t ä r k e y t e e n S ä p i l ä n n i e m e n i t ä p u o l i s e n K y t t ä l ä n j o k e s k i a j a l t a p e r i y t y n y t n i m i k i n t u n t u u v i i t - t a a v a n v e r r a t t a i n v ä h ä a n t o i n e n eräalue. K u n t ä m ä k o k e m ä k e - läisten p ä ä a s i a l l i s i n m e t s ä a l u e h e t i K y t t ä l ä n i t ä p u o l e l l a l i i t t y y siih e n a s u t u s a l u e e k s i k e l p a a m a t t o m a a n, suureen, y h t e n ä i s e e n v e s i - j a suoalueeseen, j o n k a P u u r i j ä r v i, K o r k i a s u o, K r u u n u n I s o s u o, V ä h ä - suo, K i e t t a r e e n suo, R o n k a n suo, R a i j a l a n j ä r v i, J ä r v e n suo, Ä m m ä n - suo, T o i v a r i n suo j a L a u h a n suo m u o d o s t a v a t, niin j ä i K o k e m ä e n itäpuolelle p i t k ä j a l a a j a h k o m a a n t i e t e e l l i n e n v y ö h y k e, j o n k a v a l - t a a m i s e e n K o k e m ä e n a s u t u s k e s k u k s e l l a e i o l l u t j u u r i m i n k ä ä n l a i - sia a s u t u k s e l l i s ia t a i m a a n t i e t e e l l i s iä e d e l l y t y k s i ä. A i v a n toisenlaisia o l i v a t n ä m ä s i t ä v a s t o i n H u i t t i s t e n puolelta. N i i n p ä m u o d o s t i H u i t t i s t e n p i t ä j ä n v a r s i n a i n e n p ä ä a s u t u s k e s k u s, s. o. K o k e m ä e n j o e n j a L o i m i j o en v ä l i n e n n i e m e k e, m i t ä k i i t o l l i s i m m a n asutuksellisen t u k i k o h d a n j u u r i p u h e e n a o l e v a n s u o a l u e e n v a l t a a m i s e l l e, j o t a p a i t s i huittislaisten a n t o i s a t r a n t a n i i t y t K o k e m ä e n j o e n v a r r e l l a v i e l ä m e i d ä n k i n p ä i v i n ä m m e ja ilmeisesti oli niin a i j e m m i n k i n asianl a i t a u l o t t u v a t m i l t e i k o k o s u o a l u e e n h a l k i. K i i t o l l i s i n t a h u i t t i s - laisille oli k u i t e n k i n s e s e i k k a, e t t ä heille h e t i n i i t t y a l u e i d e n t a k a a a v a u t u i K o r k i a n s u o n j a K r u u n u n I s o n s u o n v ä l i t s e e r i t t ä i n edullinen v e s i t i e P u u r i j ä r v e l l e j a t ä t ä p i t k i n K a u v a t s a l l e t ä m ä n n i m e n k i n o v a t e r ä m i e h e t h e l p o s t i v o i n e e t a n t a a alueelle, j o n k a T ä m ä n t o s i a s i a n v o i o s i t t a i n t o d e t a v i e l ä K o k e m ä e n n y k y i s e s t ä k i n a s u t u k - s e s t a. T ä ä l l ä p ä i n s i j a i t s e e, k u t e n t u n n e t t u a, K y n s i k a n g a s. N i m i e s i i n t y y j o a i k a i s i m m i s s a v e r o k i r j o i s s a m m e, m u t t a v i i t a n n e e t u s k i n s i i t ä p ä ä t t ä e n, e t t ä s e j o h t u u r u o t s a l a i s e s t a»kyttä»..» s k y t t e» - s a n a s t a, v a r s i n k a u k a i s i i n a i k o i h i n.

6 6 Jalmari Jaakkola k a u t t a k u l j e t t i i n k a u a s ja suurelle S ä ä k s j ä r v e l l e. S i k ä l i k u i n maantieteellisiä v e s i s t ö s u h t e i t a edelleen p i d e t ä ä n e r ä n k ä y n n i l l e m ä ä - r ä ä v i n ä, v o i h e l p o s t i h a v a i t a, e t t ä v e s i t i e t o l i v a t m a h d o l l i s i m m a n m i t ä t t ö m i ä S ä ä k s j ä r v e n pohjoispuolelle, m u t t a sitä k i i t o l l i s e m p ia luoteiseen p ä i n, s. o. K u l l a a n p i k k u j ä r v i l l e ja joille, m i t k ä jo itsess ä ä n k i n r i k k a i n a riista-alueina v a r m a a n a i j e m m i n, k u t e n t ä n ä p ä i v ä n ä k i n, t o i s a a l t a u l o t t u i v a t S ä ä k s j ä r v e n lähistölle s a a k k a, t o i - s a a l t a a v a s i v a t e s t e e t t ö m ä n v e s i t i e n luoteiseen p ä i n merelle, m i n k ä e r i k o i s t a a r v o a s i s ä m a a n e r ä n k ä v i j ö i l l e t u s k i n v o i t a r p e e k s i k o r o s t a a. V e s i s t ö - j a a s u t u s s u h t e i d e n ollessa sellaisia k u i n edellä o n k u v a t t u, t u l e e y h t e y s sellaisten j o a i k a i s i n y h d i s t e t t y j e n n i m i e n k u i n H v i t t i s, H v i t t i s b o f j ä r d (== A h l a i n e n ), K e i k y ä, 4 K e i k u n s a a r i, 4 K e i k v e s i, 4 S a s t a m a l a j a S a s t m o l a 5 ( = M e r i k a r v i a ) k a u t t a a l t a a n luonnolliseksi. M i t e n uskollisesti historiallisesti t o d e t t a v a t a s u t u s s u h t e e t o v a t n o u d a t t a n e e t k u v a t t u j a e d e l l y t y k s i ä, k ä y selville j o J. W. R u u t h i n v a l a i s e v a s t a S a t a k u n n a n a s u t u s o l o j a k o s k e v a s t a t u t k i m u k s e s t a. Y h d i s t ä m ä l l ä siinä m a i n i t t u i h i n t i e t o i h i n eräitä lisiä s a a m m e h u i t t i s l a i s t e n v a n h a s t a e r ä n o m i s t u k s e s t a s e u r a a v a n l a i s e n l u e t t e l o n. H u i t t i n e n. Kulkkila, 540 S ä ä k s j ä r v e n p a r t a a l l a. 6» Vaskunmaa. 7» länsipuolella. S a m p u. Joutsijarvi 587, K u l l a a l l a. Huittinen. Pyhäjärvi? 4 5 5, 9 K u l l a a l l a.» Luolajärvi? 455 9» T ä m ä n n i m i s e l i t y k s e n o l e n k u u l l u t j o p r o f. H e i k k i O j a n s u u - v a i n a j a l t a. K a u - v a t s a n m e r k i t y k s e s t ä e r ä n k u l u l l e v o i n e e o s i t t a i n s a a d a s e l i t y k s e n s ä s e k i n t o s i a s i a, e t t ä t ä ä l l ä v i i m e i s e k s i o n s ä i l y n y t e r ä n k u l u l l e n i i n p e r i n t ä r k e ä v e n e e n v a l m i s t u s t a i t o. V r t. t ä s s ä k o h d i n E f r. C a r e n i u s :» P h y s i c o - O e c o n o m i s k B e s k r i f n i n g ö f w e r H w i t t i s S o k n s. 5 :»Pä e n k a n t i C a u w a t z a C a p e l l, g j ö r e s b ä t a r t i l a f s a l u, f ö r h e l a s o k n e n s b e h o f». T ä l l ä t a h o l l a o n n. s.» S a t a k u n n a n s e l ä n» h a a r a e l m i a. V r t. A r v o V a r t i a : O t t e i t a L a v i a n p i t ä j ä n k e r t o m u k s e s t a. S a t a k u n t a I. E f r. C a r e n i u s : O e c o n o m i s k B e s k r i f n i n g e t c ss V r t. n i m i i n n ä h d e n e d. m a i n. t u t k. s V r t. K e i k y ä n j a A h l a i s t e n K e i k v e d e n y n n ä S a s t a m a l a n j a S a s t m o l a n y h d i s - t ä m i s t ä. K. K i l l i n e n : K i i n t e i t ä M u i n a i s j ä ä n n ö k s i ä U l v i l a n k i h l a k u n n a s s a. B i d r a g t i l i k ä n n e d o m a f F i n l a n d s n a t u r o c h f o l k X X X I I I s J. W. R u u t h : S a t a k u n n a n a s u t u s o l. k e s k i a j a l l a s.. 7 E s i i n t y y v i e l ä v a n h o i s s a k a r t o i s s a H u i t t i s i i n k u u l u v a n a. 8 J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s.. 9 M u s t a k i r j. s , m i s s ä n i m e t e s i i n t y v ä t m u o d o i s s a P y d h e i e r f f w e j a L o l a i e r f f w e. M y ö n n e t t ä v ä o n, e t t ä e d e l l i s e n n i m e n a l k u o s a a o n v a i k e a e h d o t t o m a l l a v a r m u u d e l l a t o d e t a. J ä l k i m m ä i n e n s i t ä v a s t o i n t a r k o i t t a a i l m e i s e s t i L u o l a j ä r v i - n i m e ä. E f r. C a r e n i u s m ä ä r i t t e l e e l ä h e m m i n n i i d e n a s e m a n :» P y h ä j ä r f w i o c h L o l a - j ä r f w i S j ö a r, b e l ä g n e, d e n f ö r r a i S ä k y l ä, o c h d e n s e d n a r e i u t m a r k e n e m e l l a n H w i t t i s, C u m o o c h U l f s b y S o k n a r». E f r. C a r e n i u s e d. m a i n. t u t k. s. 4 6.

7 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 7» Palus, 556.»» Noormarkku, 587 n y k. N o o r m a r k k u. P a l u s. Noormarkku, 5 8 9»» I V. Y h t ä edullisessa a s e m a s s a k u i n H u i t t i n e n oli K a u v a t s a n t i e t ä» n a u t i t t a v i i n erämaihin» n ä h d e n, o l i v a t v a n h a n S a s t a m a l a n, s. o. n y k y i s e n T y r v ä ä n j a K a r k u n s e u d u n a s u k k a a t h e i d ä n r i n t a m a i l t a a n l u o t e i s t a p ä i n j o h t a v i i n e r ä t e i h i n n ä h d e n. E t t e i h u i t t i s l a i s t e n eränk ä v i j ä i n v o i m a, j o k a ilmeisesti oli ensi sijassa k ä y t e t t ä v ä merelle p y r k i m i s e e n, r i i t t ä n y t vesilinjalla S ä ä k s j ä r v i M o u h i j ä r v i S u o d e n - n i e m i k a t k a i s e m a a n v a n h a n S a s t a m a l a n a s u k k a i d e n p ä ä s y ä erälle, o n niin ilmeistä, e t t e i s e k a i v a n n e e r i k o i s e m p a a p e r u s t e l u a. N i i n p ä sijaitsi m a i n i t t u vesilinja m i l t e i j o k a k o h d a l t a a n v a i n n o i n p a r i n p e n i n k u l m a n p ä ä s s ä m u i n a i s e n S a s t a m a l a n K o k e m ä e n j o e n v a r r e l l a s i j a i t s e v a s t a r i n t a - a s u t u k s e s t a j a oli t ä t e n m i l t ä k o h d a l t a h y v ä n s ä k a t k a i s t a v i s s a. E r ä l i n j a K i i k k a K i i k o i n e n K i i k o i s j ä r v i, j o n k a vieritse v i e l ä k i n v a n h a rajalinja k u l k e e, m e r k i t s e e k i n y h t ä s e l v ä ä j a v a n h a a s a s t a m a l a i s t e n l ä n t i s t ä eräseinää huittislaisia v a s t a a n k u i n linja M o u h i j ä r v i S u o d e n n i e m i L a v i a, j o n k a lähellä pohjoispuolella r a j a K y r ö ä v a s t a a n k u l k e e, k o i l l i s t a v a s t a a n. J a k u n v e t ä - m i e m m e äärilinjojen v ä l i s e t v e s i t i e h y e e t s ä ä n n ö l l i s y y d e l l ä, j o n k a m e r k i t y s t ä e i ole v ä h ä k s i a r v i o i t a v a, j o h t a v a t luoteispuoliselle eräm a a l l e j a v i i m e k ä d e s s ä L a v i a a p ä i n, niin o n t ä m ä n m a a n t i e t e e l l i - sen v ä l t t ä m ä t t ö m y y d e n p a k o s t a e r ä n k ä y n n i n k i n t ä y t y n y t s u u n - t a u t u a j u u r i t ä n n e j a l ä h i n n ä L a v i a n K a r h i j ä r v e ä k o h d e n. 4 J a K a r h i j ä r v e s t ä j o h t i saniainen l u o n t a i n e n v ä l t t ä m ä t t ö m y y s eränk ä y n t i ä edelleen l i n j a a I n h o t t u j ä r v i I s o j ä r v i s a s t a m a l a i s i l l e k i n t ä r k e ä l l e P o h j a n l a h d e l l e. M i t e n t ä y d e l l e e n e r ä v a l t a u s o n m u o d o s - t u n u t o s o i t e t t u j e n m a a n t i e t e e l l i s t e n e d e l l y t y s t e n m u k a i s e k s i, k ä y selville s e u r a a v i e n erälinjojen eräluettelosta. Linja K i i k k a - > K i i k o i n e n. J. W. R u u t h ; E d. m a i n. t u t k. s.. K u i n k a v a r h a i s i s t a o l o i s t a o n k y s y m y s, n ä k y y s i i t ä, e t t ä u l v i l a l a i s i l l a k i n j o v. 40 N o o r m a r k u s s a e s i i n t y y v a k i i n t u n u t t a v i l j e l y s t ä. V r t. M u i s t. k i r j. s. 0.» Bruka eriemarck», k u u l u u 500- luvun verokirjojen varsinaiseen erätermin o l o g i a a n. 4 E t t ä p e r i n n ä i s t i e t o k i n v a l t a v a s t i v i i t t a a j u u r i k y s y m y k s e s s ä o l e v a a n a s u t u s - s u u n t a a n, n ä k y y V a r t i a n e d e l l ä m a i n. t u t k. S a t a k u n t a I s..

8 8 Jalmari Jaakkola K i i k k a. Kuorsumajärvi ( K u o r s u m a t r ä s k ), 5 5. I l m. s a m a k u i n n y k. K u o r s u m a j ä r v i, K i i k o i s t e n j ä r v e n j a K a r h i a n j ä r v e n k e s k i v ä l i l l ä. Linja S a s t a m a l a - > K a r h i j ä r v i. T y r v ä ä? Riutta ( R u t h a ), 69. Ilmeisesti s a m a k u i n n y k. R i u t - t a l a, K a r h i j ä r v e n eteläpuolella. A l u e i l m o i t e t a a n o t e t u k s i v i l - j e l y k s e e n»hämäläisten erämaista»:»för een t i j d h seedan ä h r af T a f f w a s t e r n e s E r a m a r uptagit». Siihen n ä h d e n, e t t ä k y s y m y k - sessä o l e v a n p a i k a n etelä- j a länsipuolelle o n m e r k i t t y»torffwes S o c h e n s E r e m a», t a r k o i t e t t a n e e»hämäläisilläkin» t ä m ä n p i t ä j ä n y l ä s a t a k u n t a l a i s i a =»hämäläisiä». T y r v ä ä? Mustanoikia (Mustan åijgia), O n k a r t a l l e merk i t t y K a r h i j ä r v e n eteläpuolelle. E h k ä s a m a k u i n n y k. n ä i l l ä seud. s i j a i t s e v a M u s t a j o k i. K i i k a n o j a. Karhijärvi ( K a r h i t r ä s k ), 5 5 n y k. K a r h i j ä r v i. 5 K a i r i l a, U r m i a. Karhijärvi ( K a r h i a t r ä s k ), 55 = n y k. 5 K a r h i j ä r v i. K a i r i l a n i m i n e n k y l ä t a v a t a a n n y k. j o n k u n m a t k a a K a r h i j ä r v e n l ä n s i p ä ä s t ä pohjoiseen. V i n k k i l ä. Riihonpohja ( R i i ho p o h i a ), T a r k o i t t a a i l m e i - sesti n y k. R i i h o n l a h d e n p o h j u k k a a K a r h i j ä r v e n p o h j o i s r a n n a l l a. K u n R i i h o n l a h d e n l ä n s i p u o l e l t a l i s ä k s i t u n n e t a a n n i m e t H a u n i a j a K a l l i a l a, j o t k a V i n k k i l ä n k a n s s a k u u l u v a t s a m a a n v a n h a a n k o l m a n n e s k u n t a a n,»kallela triding», niin n ä y t t ä ä T y r v ä ä n (Kallialan) e r ä m a a a i k o i n a a n k ä s i t t ä n e e n m i l t e i k o k o K a r h i - j ä r v e n p o h j o i s r a n n a n. V a l t. a r k. N. o 0 a. M a a n m i t t. h a l i. a r k. A I. B E t t e i m a a n m i t t a r i o l e p a n n u t t o i m e e n t u t k i m u s t a s i i t ä, o l i v a t k o e r ä ä t a l u e e t t o d e l l a t ä l l ö i n v a r s i n a i s e n H ä m e e n a s u k k a i d e n h a l l u s s a, o n k a t s o t t a v a k u t a k u i n k i n v a r m a k s i. M i t e n v ä h ä n h e p a r h a i m m a s s a k a a n t a p a u k s e s s a s a i v a t s e l v i l l e p a i k a n e n t i s t ä a s u t u s t a t a i e n t i s i ä e r ä o i k e u k s i a, o s o i t t a v a t e s i m. v a n h i m m a t k a r t t a s e l i t y k s e t. V ä i n p e r i n h a r v o i n t a v a t a a n v i i t t a u s t a e d e s l u v u n k i r j a l l i s i i n l ä h t e i s i i n, j o l l a i - s i a k u i t e n k i n, k u t e n e s i t y k s e s t ä m m e t o i v o m m e k ä y v ä n s e l v i l l e, v a r m u u d e l l a o n o l l u t o l e m a s s a. J a m i s s ä m a a n m i t t a r i t o v a t y k s i t y i s k o h t a i s t a p e r i n n ä i s t i e t o a m u i s t i i n - m e r k i n n e e t, s i e l l ä e i n ä y j ä l k e ä k ä ä n s i i t ä, e t t ä v a r s i n a i s e n H ä m e e n a s u k k a i l l a o l i s i o l l u t p o h j o i s e s s a S a t a k u n n a s s a e r ä o i k e u k s i a. K u n e i v ä t m y ö s k ä ä n m e i d ä n a i k o i - h i m m e s ä i l y n e e t p e r i n n ä i s t i e d o t e i v ä t k ä e d e s l u v u n m o n e t e r ä l ä h t e e t, j o i s t a e s i m. v u o d e n 5 5 i l m o i t u k s e t n i m e n o m a a n p e r u s t u v a t j ä r j e s t e l m ä l l i s e e n, k o k o p o h - j o i s e n S a t a k u n n a n e r ä m a i t a k o s k e v a a n t u t k i m u k s e e n, t i e d ä m i t ä ä n v a r s i n a i s e n H ä m e e n e r ä o m i s t u k s e s t a t ä ä l l ä p ä i n, n i i n m i s t ä o l i s i m a a n m i t t a r i l u v u n l o p u s s a s a a n u t m o n e t i l m o i t u k s e n s a t ä k ä l ä i s i s t ä h ä m ä l ä i s i s t ä? 4 M a a n m i t t. h a l i. a r k A I. B 5 V a l t. a r k. N : o 0 a.

9 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 9 Linja K a r h i j ä r v i - > I n h o t t u j ä r v i. K a r k k u? Lassila. 6 8, 69. E t e l ä - j a itärajalle o n k a r t - t a a n m e r k i t t y :» Ö d e m a r c k s o m ä n n u ä h r o b e s a t t o c h b r u c k a s nu fortijden af Taffwastarne». V r t.»hämäläisiin» n ä h d e n a n n. sek K a l l o. Inhotta järvi (Inhoijttu t r ä s k ), 55 = n y k. I n h o t t u j ä r v i. Linja I n h o t t u j ä r v i -» I s o j ä r v i. P u k a r a. Torajärvi (Tora t r ä s k ) 5 5 = n y k. T o r a j ä r v i N o o r - m a r k u s s a. K o r t e j ä r v i. Torajärvi 66 = n y k. 4 T o r a j ä r v i. K u t a l a. Kylänjärvi 689, 5 läh. F i n p y y t ä. V a h a l a h t i. Poosjärvi 6 = n y k. 5 P o o s j ä r v i. K a l l o., Pomarkku, V i i m e m a i n i t u n v u o d e n k a r t - t a a n o n m e r k i t t y :» Ö d e m a r k s o m n u ä r o b e s a t t o c h b r u k a s n u förtijde af Taffwastarne». V r t.»hämäläisiin» n ä h d. ed. ann. sek Linja Isojärvi- >Merikarvia. J ä r v e n t a k a. Otamo 55? 8 595, = n y k. 9 O t a m o, I s o j ä r v e n pohjoispuolella. J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s. M a a n m i t t. h a l i. a r k. A I. B V a l t. a r k. N : o 0 a. 4 J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s. 4. S a a t t a a m a h d o l l i s e s t i k u u l u a e l i m e l l i s e e n y h t e y t e e n e d e l l i s e n k a n s s a. 5 R u u t h : s a m. p a i k. 6 J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s M a a n m i t t. h a l i. a r k. A I. B 8 O n h y v i n t o d e n n ä k ö i s t ä, e t t ä O t a m o e s i i n t y y n i m e t t ö m ä n ä e r ä a l u e e n a, j o v u o d e n 5 5 e r ä l u e t t e l o s s a, m i n k ä m u k a a n o l e m m e k i n t ä m ä n v u o d e n m e r k i n n e e t k o l m e l l e e r ä k a p p a l e e l l e. K a r k u n e r ä m a i d e n j o u k o s s a m a i n i t a a n n ä e t e r ä s i l m e i s e s t i y h t e i s n a u t i n n o n a l a i n e n e r ä a l u e, j o n k a o m i s t a v a t J ö n s K ä k i j a M a r t t i T a n i S e l k e e s t ä P e n t t i K i u r a l a j a J ä r v e n t a a n L a s s i. J o s e l l a i n e n h a r v i n a i n e n t o s i a s i a, e t t ä v. 5 5 k o l m e l l a k y l ä l l ä, j o t k a k a i k k i m y ö h e m m i n j u u r i O t a m o s s a e s i i n t y v ä t e r ä n o m i s t a j i n a, o n y h t e i s t ä e r ä ä, p u h u u v o i m a k k a a s t i O t a m o n h y v ä k s i. S a m a a n s u u n t a a n p u h u u m y ö s k i n e r ä n e t ä i s y y s r i n t a m a a l t a. K u n N u u p a l a n e r ä O t a m o s s a i l m o i t e t a a n o l e v a n p e n i k u l m a n p ä ä s s ä r i n t a m a a l t a j a k u n m y ö s k i n n y t k y s y m y k s e s s ä o l e v a k a r k k u - l a i n e n y h t e i s e r ä, j o n k a j o k a r k k u l a i s t e n y l e i s t e n e r ä i n t r e s s i e n k i n k a n n a l t a t ä y t y y o l l a l u o t e i s e l l a s u u n n a l l a K a r k u s t a l u k i e n, i l m o i t e t a a n o l e v a n s a m a n v ä l i m a t k a n p ä ä s s ä e m ä k y l i s t ä, n i i n e i k e r n a a s t i, v a r s i n k i n h u o m i o o n o t t a e n, e t t ä N u u p a l a j a k y s y m y k - s e s s ä o l e v a t k a r k k u l a i s e t e r ä k y l ä t o v a t s u u n n i l l e e n y h t ä k a u k a n a O t a m o s t a, m u u k u i n t ä m ä v o i n e t u l l a k y s y m y k s e e n. 9 N ä m ä v u o s i l u v u t o l e m m e t ä h ä n j a s e u r a a v i i n e r ä i l m o i t u k s i i n m e r k i n n e e t Y l ä - S a t a k u n n a n t u o m i o k i r j a n m u k a a n v : l t a 6 6 5, j o s s a v i i t a t a a n v a n n e t t u u n p ä ä t ö k s e e n j a j o s s a a n n e t a a n y k s i t y i s k o h t a i n e n s e l o n t e k o t ä k ä l ä i s i s t ä e r ä o i k e u k s i s t a : O t a m o, J a r f w e n t a k a M a t h i a e M a r t i n i, P a l v i a l a J ö n s H a r s u s, K i u r a l a M a r k u s, S ä l c h i s.

10 0 Jalmari Jaakkola K i u r a l a. Otamo 55? 595? 665. S a m. p a i k. k u i n edelläni. K i t t i l ä. Otamo 595? 665»»»» N u u p a l a Otamo 5 9 5, 665»»»» P a l v i a l a Otamo 595, 665»»»» S e l k e e Otamo 55? 5 9 5, 665»»»» S e l k e e Lautjärvi 5 5? 665 = = n y k. L a u t j ä r v i, O t a m o n pohjoispuolella. A n n e t u n e r ä l u e t t e l o n j o h d o l l a o n S a t a k u n n a n e r ä e l ä m ä s t ä t e h t ä v i s s ä erikoisen t ä r k e i t ä s e k ä p o s i t i i v i s ia e t t ä n e g a t i i v i s i a p ä ä - t e l m i ä. N i i n p ä v o i d a a n edellisessä suhteessa t o d e t a, e t t ä h u i t t i s l a i - silla o n erikoisen itsenäinen s e k ä k o k e m ä k e l ä i s t e n e t t ä s a s t a m a l a i s - t e n e r ä t e i s t ä e r o t e t t a v a e r ä t i e h y e m e r e n r a n t a a n a i v a n s a m o i n k u i n K o k e m ä e n j o e n eteläpuolella e u r a l a i s t en j a k o k e m ä k e l ä i s t e n 4 eräa l u e e t j a ilmeisesti a l k u p e r i n m y ö s k i n erätiet o l i v a t erillään toisist a a n. Y h t ä s e l v ä s t i erosi s a s t a m a l a i s t e n erätie t o i s a a l t a huittislaist e n, t o i s a a l t a k y r ö l ä i s t e n eräalueesta: edellisillä oli k o r k e i n t a a n N o o r - m a r k u n k o h d a l l a s. o. T o r a j ä r v e n - P o o s j ä r v e n reitillä ristiriitaisia intressejä, k y r ö l ä i s i s t ä e i s i t ä v a s t o i n n ä y s a s t a m a l a i s t e n v a n h a l l a E r i c h K ä k i s, K i t t i l ä A n d e r s E r i c h s s o n s, N u u p a l a, P e e r O l e f f s s o n s o c h E r i c h K a r h u s i b i d e m r ä t t a b o l s t a d h. Y l ä - S a t a k. t u o m i o k , fol. 879 j a J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s. 5. Y l ä - S a t a k. t u o m i o k , e d. m a i n. p a i k k a. N u u p a l a n e r ä n a u t i n t o n ä y t t ä ä k a i k e s t a p ä ä t t ä e n v i e l ä l u v u l l a o l l e e n t ä y - d e s s ä v o i m a s s a a n, k u t e n n ä k y y s e u r a a v a s t a, e r ä ä s e e n l u v u n k a r t t a a n m e r k i - t y s t ä s e l i t y k s e s t ä : T i l l d e n n e b y f i n n s e e n e r ä m a r c k o c h ä r b e l ä g h e n h ä r i f r å n m i j l l, u t h j U l f f s b y S o c h n b e l ä g e n, P å m a r c k b : n d. S o m u t a f f g a m : l l d h ä r u n d e r l e g h a t h a f f w e r. D e r f i n n s a l l e h a n d a t a r f f w e s k o g h o c h f i j s k i e w a t n. M a a n m i t t. h a l i. a r k. A I. M a i n i t t u n a v u o n n a t u o m i t a a n K l a u s K u r j e n a n t a m a n t u o m i o n p e r u s t e e l l a S e l k e e n M a t i l l e j a R o s s i l l e s a m a s t a, k y l ä s t ä o i k e u s v a n h a a n k a l a v e t e e n s ä V a t k e k o s k e n j a K a r v i j o e n ( V a t k e k o s k e o c K a r u e i o k ) v ä l i l l ä. J o s e s e i k k a, e t t ä m a i n i t t u j e n h e n k i - l ö j e n v a s t a p u o l e n a o l i S a s t a m a l a n M i k k o, v i i t t a a s i i h e n, e t t ä S e l k e e n M a t i n j a R o s s i n e r ä o m i s t u s s i j a i t s i S a s t a m a l a n k y l ä n i t ä i s e n ä n a a p u r i n a, s. o. n y k. L a u t j ä r v e n t i e - n o i l l a. S a m a a n s u u n t a a n p u h u u R o s s i n m a i n i t s e m i n e n e r ä n o m i s t a j a n a. Y l ä - S a t a - k u n n a n t u o m i o k i r j a a n v u o d e l t a o n n ä e t t e h t y m e r k i n t ä, j o s s a s a m a i n e n R o s s i - s u k u y n n ä e r ä i t ä S e l k e e n a s u k k a i t a m a i n i t a a n L a u t j ä r v e n e r ä m a a n o m i s t a j i n a, e n n e n - k u i n s e t u l i S e l k e e n k a r t a n o l l e. L a u t a j ä r f f w i j u h r m i n n e s w a r i t S ä l k i s ä r e r u m o c h f ö r ä n d e t b l e f s ä t e r i j, h ä f d a t a f f B r u s i u s J o h a n s s o n R å s s j, H i n d r i c k K i l k a, H i n r i c h W a i s j ( V ä i s s i) o c h C l e m e t H i j t u s å m d å b o d d e u t h j S ä l c h i s b y. U l v i l a n k ä r V a l t. a r k. N : o 6 a f o l. 9, Y l ä - S a t a k u n n a n t u o m i o k i r j a 6 6 5, f o i E t t ä e u r a l a i s e t t u l i v a t E u r a j o k e a p i t k i n m e r e n r a n n a l l e, o s o i t t a a j o E u r a - j o e n v a n h a n i m i E u r a b o m i n n e. K o k e m ä k e l ä i s t e n o i k e u k s i e n e t e l ä i s i m p i n ä k a n n a t - t a j i n a m a i n i t a a n v. 4 0 t u o m i o s s a K u i v a l a h d e n k y l ä l ä i s e t, j o t k a v i e l ä t ä n ä ä n k i n a s u v a t h e t i E u r a j o e n s u u n p o h j o i s p u o l i s e l l a r a n n i k o l l a j a t ä n n e v o i t i i n, k u t e n p e r i n - n ä i s t i e t o k i n i l m o i t t a a, t u l l a t o i s i a t e i t ä.

11 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri erätiellä edes t o d i s t e t t a v a a j ä l k e ä. T ä t ä a s i a i n t i l a a e i v o i t a n e selitt ä ä m u u t e n k u i n o l e t t a m a l l a, e t t ä n ä i d e n eräintressit o v a t s u u n t a u - t u n e e t toiselle taholle. S o p u s o i n n u s s a t ä m ä n n e g a t i i v i s e n t o s i a s i a n k a n s s a o n lisäksi v i e l ä 600-luvun l o p u s s a t a v a t t a v a j a ilmeisesti p e r i n n ä i s t i e t o o n p e r u s t u v a i l m o i t u s, e t t ä H ä m e e n k y r ö n n a u t i n t a - o i k e u s u l o t t u u K u v a s k a n k a a l l e ( K å f w a s K a n g a s ) j a p e n i k u l m a n j o k e a a l a s p ä i n lähelle M e r i k a r v i a n k i r k k o a. V a i k k a t ä m ä n t i e d o n - a n n o n ei k u t e n j ä l e m p ä n ä o s o i t a m m e t a r v i t s e k a a n k u v a t a a l k u p e r ä i s i ä e r ä n o m i s t u s - j a v i l j e l y s s u h t e i t a n y t k ä s i t e l t ä v ä n ä olev a l l a s u u n n a l l a, niin o s o i t t a a s e j o k a t a p a u k s e s s a, e t t ä H ä m e e n - k y r ö n a s u k k a a t e i v ä t m y ö h e m m i n k ä ä n ole k a t s o n e e t eräintressiensä u l o t t u n e e n s a s t a m a l a i s t e n v a n h a l l e erätielle. T ä m ä t o s i a s i a o n erik o i s e n t ä r k e ä s e n v u o k s i, e t t ä s e n e g a t i i v i s e s t i t o d i s t a a s a m a a k u i n s a s t a m a l a i s t e n erähistoria p o s i t i i v i s e l t a k a n n a l t a : M e r i k a r v i a n S a s t m o l a n j a Y l ä - S a t a k u n n a n S a s t a m a l a n elimellisen y h t e e n k u u - l u m i s e n. M u t t a edellä k u v a a m a m m e s a s t a m a l a i s t e n erätie M e r i k a r - v i a l l e on perin mielenkiintoine n toisessakin suhteessa. T ä l l ä tiellä v o i m m e n ä e t e r i t t ä i n s e l v ä s t i o s o i t t a a e r ä e l ä m ä n t o d e n n ä k ö i s e n k e h i - t y s k u l u n j a sen y k s i t y i s k o h d i s s a k i n läheisen r i i p p u v a i s u u d e n m a a n - tieteellisistä e d e l l y t y k s i s t ä. E t t ä j u u r i K a r k k u h e i t t ä ä e n s i m m ä i s e n e r ä r ö n s y n sen luoteispuolisille erämaille, on i t s e s t ä ä n s e l v ä ä, j o s k a t s o o k a r t a l l a K a r k u s t a M o u h i j ä r v e l l e v i e v ä ä v e s i r e i t t i ä. J a siinä seikassa, e t t ä j o a i k a i s e m m i s s a v e r o k i r j o i s s a n ä e m m e s e k ä M o u h i - j ä r v e n e t t ä S u o d e n i e m e n j a L a v i a n l a s k e t t a v a n K a r k k u u n, o n v a r s i n v a k u u t t a v a t o d i s t u s k i n o l e t t a m a l l e m m e tosiasialle. Mielenk i i n t o i s e m p a a k u i t e n k i n on, e t t ä e r ä r ö n s y K a r h i j ä r v e l t ä Merik a r v i a l l e n ä y t t ä ä o l e v a n j u u r i k ä s i t t e l e m ä m m e k a r k k u l a i s e n erär ö n s y n s u o r a n a i n en o r g a a n i n e n j a t k o. l u k u u n o t t a m a t t a T y r v ä ä n N u u p a l a a, jolla o n m i t ä l u o n t a i s i n v e s i r e i t t i M o u h i j ä r v e l l e p ä i n, o v a t k a i k k i s a s t a m a l a i s t e n v a r s i n a i s e t e r ä n k ä v i j ä k y l ä t k a r k k u l a i - sia j a s i j a i t s e v a t p a i k o i s s a, j o i s t a oli m i t ä l y h y i n j a h e l p o i n p ä ä s y j u u r i M o u h i j ä r v e e n p ä i n v i e t t ä v ä l l e vesireitille. J o sellaisista k y l i s t ä k u i n V a h a l a h t i, K u t a l a, K i u r a l a, J ä r v e n t a k a j a P a l v i a l a o n ollut l y h y t j a h e l p p o t i e M o u h i j ä r v e l l e p ä i n v i e t t ä v ä n v e s i r e i t i n s u u h u n. M u t t a a s u t u k s e n a s e m a a n n ä h d e n t ä y t y y k u i t e n k i n niille kylille, j o t k a s i j a i t s i v a t itse M o u h i j ä r v e l l e j a S u o d e n n i e m e l le v i e v ä n vesist ö n p a r t a a l l a, a n t a a s a s t a m a l a i s t e n e r ä e l ä m ä s s ä a i v a n erikoinen I n t i l K ä f w a s k a n g a s h ä f d a T a w e s t a K y r ö b ö n d e r, ocli u t h f ö r e ä l f w e n e e n m i j l n ä r S a t z m å h l z k y r k i a. K a r t t a v : l t a V a l t. a r k.

12 Jalmari Jaakkola m e r k i t y s. Sellaisille k y l i l l e k u i n K a l l o l l e, P u k a r a l l e, K o r t e j ä r v e l l e, K i t t i l ä l l e j a v a r s i n k i n Selkeelle, j o t k a m i l t e i t ä y d e l l e e n n ä y t t ä v ä t h a l l i t s e v a n K a r h i j ä r v e n länsipuolisia eräreittejä, o n e r ä n k ä y n t i v a r m a a n a i k o i n a a n ollut t u o t t a v i m p i a t u l o l ä h t e i t ä. J a k e h i t y s t ä h ä n s u u n t a a n o n t ä y d e l l e e n o d o t u k s e n m u k a i n e n. K u t e n e u r a - laisten j a k o k e m ä k e l ä i s t e n eräretket, e r ä m i e s t e n a s e t u t t u a k i i n t e ä s t i a s u m a a n nykimiselle E u r a j o e l l e, L u v i a l l e j a U l v i l a a n h a r v e n e v a t l o p u l t a k o k o n a a n l a k a t a k s e e n j a k u t e n h u i t t i s l a i s t e n e r ä r ö n s y P a l u k - sessa o m i s t i e r ä a l u e i t a N o o r m a r k u s s a j a t ä k ä l ä i n e n e r ä r ö n s y v u o r o s - t a a n Ahlaisissa, niin o l i v a t luonnollisesti K a r k u n l ä h i m m ä l l e eräm a a l l e s y n t y n e e t e r ä k y l ä t, j o t k a v o i m a k k a i m m i n o l i v a t t u t u s t u n e e t e r ä e l ä m ä n v i e h ä t y k s i i n j a v a a r o i h i n, o m i a a n l e v i t t ä m ä ä n e r ä v i l j e- l y s t ä y h ä k a u e m m a s läntisille saloille, sisäjärville j a v a r s i n k i n m u i s t o - t i e d o n ja historiallisten t i e t o j e n k i n m u k a a n s i i k a r i k k a a s e e n Siik a i s i in j a sen länsipuolisiin m e r e n l a h d e l m i i n j a saariin. V. M u t t a v a i k k a historiallisesti siis v o i d a a n k i n t o d i s t a a, e t t ä m u i - naisella S a s t a m a l a l l a j a n i m e n o m a a n K a r k u l l a o n o l l u t v a r s i n p u h - das erätie M e r i k a r v i a - S a s t m o l a n k o h d a l t a P o h j a n l a h d e l l e, n i i n o n k y s y m y s siitä, k u i n k a k a u a s k a r k k u l a i s t e n a l u e a l k u j a a n o n u l o t t u - n u t h e i d ä n v a r s i n a i s e n v e s i v ä y l ä n s ä p o h j o i s - t a i o i k e a s t a a n koillispuolelle s a m o i n k u i n k y s y m y s, m i s t ä v a n h a n S a s t a m a l a n j a K y r ö n v ä l i n e n suuri intressiraja o n a l k u p e r i n k ä y n y t, j ä ä n y t e n e m m ä n t a i v ä h e m m ä n a v o n a i s e k s i. L ä h i m p ä n ä o n p u h e e n a o l e v i a r a j a k y s y - m y k s i ä a r v i o i t a e s s a o l l u t o l e t t a m u s, e t t ä s a s t a m a l a i n e n alue o n suunnilleen u l o t t u n u t n y k y i s e n P o m a r k u n j a S i i k a i s t e n itärajalle, j o t e n H ä m e e n - j a P o h j a n k a n k a a n länsipuolitse v i r t a a v a n K a r v i a n j o e n l a a k s o, k u t e n n y k y ä ä n k i n, olisi k u u l u n u t H ä m e e n k y r ö n p u o l e l l e. J a, k u t e n m y ö h e m m i n o s o i t a m m e, n ä y t t ä ä H ä m e e n k y r ö n v a n h a e r ä o m i s t u s o s i t t a i n a n t a v a n t u k e a t ä m ä n t a p a i s e l le o l e t t a m u k s e l l e. S e l k e e o n j o l u v u l l a o l l u t e r i t t ä i n v o i m a k a s e r ä k y l ä, k u t e n v o i p ä ä t t ä ä s i i t ä k i n, e t t ä s e n h a l l u s s a o l i 6 m i e h e n m e t s ä ä. V r t. t u t k. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s. 0. J a s e n e r i k o i n e n m a h t a v u u s e r ä n o m i s t a j a n a i l m e n e e v i e l ä m y ö h e m m i n k i n. V r t. J. W. R u u t h : e d. m a i n. t u t k. s. 5. V e r t. t ä h ä n n ä h d e n K. K i l l i s e n m u i s t i i n p a n o j a K a r v i a n j o e n s i i k a r i k k a u d e s t a. B i d r a g t i l i k ä n n e d o m a f F i n l a n d s n a t u r o c h f o l k X X X I I I s S i t e n m a i n i t a a n e s i m. k i h l a k u n t a s y y n i s s ä 0 j a p : l t ä l o k a k. v. 7 s i i a n r u n s a a s t i t u n k e u t u n e e n M e r i k a r v i a n l a h d e l l e p ä i n. E r ä ä n P o r i n V a n h a n k a r t a n o n a r k i s t o s t a t a p a a m a m m e a s i a k i r j a n m u k a a n.

13 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri M u t t a jos l ä h e m m i n p u n n i t s e e e r ä i t ä t ä k ä l ä i s i ä tosiasioita, niin h e r ä ä k i e l t ä m ä t t ä v o i m a k k a i t a e p ä i l y k s i ä H ä m e e n k y r ö s t ä p ä i n t a p a h t u - neen e r ä v a l t a u k s e n v a n h e m m u u t t a v a s t a a n n y t k ä s i t e l t ä v ä n ä olev a l l a taholla. N i i n p ä v i i t t a a t o i s a a l t a s e tosiasia, e t t ä M e r i k a r v i a - S a s t m o l a n p o h j o i s p u o l i n en m e r e n r a n n i k k o k o k o k e s k i a j a n l u e t t i i n S a t a k u n t a a n s a m o i n k u i n t o i s a a l t a s e s e i k k a, e t t e i v ä t L a p v ä ä r t i n t a l o n p o j a t v i e l ä 600-luvun l o p u l l a k a a n t i e d ä m i t ä ä n v a r m a a r a j a a M e r i k a r v i a a v a s - t a a n, e h d o t t o m a s t i siihen, e t t ä k y r ö l ä i s i l l ä ei ole o l l u t a i n a k a a n e r i k o i s e n v o i m a k k a i t a eräintressejä t ä n n e p ä i n. M u u s s a t a p a u k s e s s a niistä n ä e t olisi p i t ä n y t s ä i l y ä j o k o j o i t a k i n m u i s t o j a t a i a i n a k i n s e l v ä s t i t o d e t t a v i a intressiriitoja s a s t a m a l a i s t e n t a i l a p v ä ä r t i l ä i s t e n k a n s s a. J a t ä m ä n n e g a t i i v i s e n a s i a n l a i d a n l i s ä k s i p u h u u m y ö s k i n p a i k a l l i n e n p e r i n n ä i s t i e to t ä k ä l ä i s i ä h ä m e e n k y r ö l ä i s i n t r e s s e j ä v a s - t a a n. J. R. A s p e l i n o n n ä e t L ä p v ä ä r t i s t ä m u i s t i i n p a n n u t k e r t o m u k - sen, e t t ä sen a s u k k a i d e n entiset h a u t u u m a a t o l i v a t S a s t a m a l a s s a. T ä m ä m u i s t o t i e t o v i i t t a a k i e l t ä m ä t t ä k ä s i t e t t ä k ö ö n S a s t a m a l a siinä j o k o m u i n a i s t a S a s t a m a l a a t a i l ä h e i s t ä M e r i k a r v i a - S a s t a m a l a a t a r k o i t t a v a k s i L a p v ä ä r t i n s e u d u n m u i n a i s e e n elimelliseen y h t e y - 4 t e e n v a n h a n S a s t a m a l a n k a n s s a. K u n t o i s a a l t a m y ö s k i n t i e d ä m m e, e t t ä L a p v ä ä r t i n e n s i m m ä i n e n t u n n e t t u a s u k a s t a i a s u t u s t ä k ä l ä i - sissä» H ä m e e n metsissä» (silvis in T a v a s t i a ) v. 0 j o u t u u r i i t a a n 5 v a n h o j e n e r ä n k ä v i j ö i d e n k a n s s a, niin v o i v a t t ä k ä l ä i s e t»hämäläiset» h y v i n olla j u u r i Y l ä - S a t a k u n n a n j a l ä h i n nä S a s t a m a l a n m e t s ä - j a k a l a m i e h i ä. J a j u u r i t ä m ä n t u l k i n n a n h y v ä k s i p u h u u n i m e n - o m a a n itse v u o d e n 0 k u n i n k a a l l i n e n kirje. L a p v ä ä r t i n M i k o n ohella m a i n i t a a n siinä n ä e t A n d a r de S a s t a m a l l, j o l l a v a r m a s t i 6 t a r k o i t e t t a k o o n sitte M e r i k a r v i a - S a s t a m o l a a t a i j o t a i n m u u t a u u t i s - a s u t u s t a t ä y t y y olla y h t e y t t ä m u i n a i s e n S a s t a m a l a n k a n s s a. J a k u n l i s ä k s i eräs T e u v a n k i n a s u k a s,»tobbe d e T e u k a», m a i n i t a a n 7 V r t. t ä h ä n n ä h d e n v a n h i m p i a t i l i k i r j o j a. V r t. k a r t t a s e l i t y s t ä v : l t a V a l t. a r k. V r t. J. W. R u u t h, e d. m a i n. t u t k. s E t t ä r u u m i i t a t o s i a a n o n k u l e t e t t u p i t k i ä k i n m a t k o j a, o s o i t t a v a t m o n e t t r a d i t s i o n i t. V r t. e s i m. e r ä s t ä l o u n a i s e s t a S a t a k u n n a s t a m u i s t i i n m e r k i t s e m ä ä m m e p e r i n n ä i s t i e t o a y n n ä e s i m. P i r k k a l a s s a e s i i n t y v i ä m u i s t o j a e r ä m a i l t a t u l e v i e n r u u m i i - d e n k u l j e t t a m i s e s t a. S a t a k u n t a I I s. 4. P. A. G a d d : F ö r s ö k t i l O e c o n o m i s k B e s k r i f - n i n g ö f w e r S a t a k u n d a - H ä r a d e r s n o r r a d e l s F i n l. M e d. U r k. I s S a m. p a i k. 7 E t t ä H a u s e n i n l u k u t a v a n d e T i n k a s i j a s t a o n l u e t t a v a T i u k a l. T e u k a, k a t - s o m m e i l m e i s e k s i. E d e l l i s e n l u k u t a v a n s a a t t a i s i e n s i s i l m ä y k s e l l ä e h k ä k a t s o a o l e -

14 4 Jalmari Jaakkola y h d e s s ä edellisten kanssa a j a m a s s a y h t e i s t ä o i k e u s j u t t u a, niin v o i - d a a n h ä n e t k i n elimellisesti y h d i s t ä ä e d e l l ä m a i n i t t u i h i n uudisasukkaisiin. J a v a i k k a e i T e u v a n y h t e y d e s t ä S a s t a m a l a n k a n s s a olek a a n sellaista p e r i n n ä i s t ä t i e t o a k u i n L a p v ä ä r t i s t ä, niin t e k e e t o i - s a a l t a s e s e i k k a, e t t ä y k s i k y s y m y k s e s s ä o l e v a n e r ä r i i d a n ajajista v a r m u u d e l l a o n p a n t a v i s s a y h t e y t e e n S a s t a m a l a n k a n s s a j a t o i s a a l t a m u i s t o t i e t o, e t t ä s e s e u t u, j o l t a t o i n e n r i i d a n a j a j a m a i n i t a a n, s a m a - t e n o n ollut y h t e y d e s s ä S a s t a m a l a n k a n s s a, t o d e n n ä k ö i s e k s i, e t t ä m y ö s k i n sillä T e u v a n a s u k k a a l l a, j o k a o n y h t e n ä o s a k k a a n a p u h e e n a o l e v a s s a k e s k i a i k a m m e v a n h i m m a s s a t u n n e t u s s a eräriidassa, o n o l l u t a h d i s t a j i n a s a m a i s e n S a s t a m a l a n e r ä m i e h i ä. M u t t a t e k e m ä l l ä m m e e d e l l y t y k s e l l ä o n m u i n a i n e n S a s t a m a l a P o h j a n l a h d e n p a r t a a l l a u l o t - t u n u t h u o m a t t a v a s t i n y k y i s t ä M e r i k a r v i a a p o h j o i s e m m a k s i j a i d e m - m ä k s i. S e s e i k k a, e t t ä»meri»-sastamala a i k o i n a a n o n t o d e n n ä k ö i s e s t i u l o t t u n u t p a l j o n n y k y i s t ä ä n p o h j o i s e m m a s, t a r j o o i t s e s t ä ä n a i h e e n t a r k a s t a a, e i k ö sen alue T e u v a n e t e l ä p u o l e l l a k i n s. o. n y k y i s e n Siik a i s t e n p i t ä j ä n j a P o m a r k u n k o h d a l t a ole u l o t t u n u t k a u e m m a s i t ä ä n - päin. J a k i e l t ä m ä t t ö m i ä v i i t t e i t ä siihen s u u n t a a n, e t t ä n ä i n o n ollut asianlaita, o n olemassa. N i i n p ä o n o m i a a n h e r ä t t ä m ä ä n h u o - m i o t a, e t t ä s e k ä I n h o t t u j ä r v e s t ä K y n ä s j ä r v e l l e v i e v ä v e s i t i e s a m o i n k u i n m i l t e i k o k o m a i n i t u n j ä r v e n alue e t t ä v i e l ä p ä itse K a r v i a n j o e n s u u k i n o n j o u t u n u t s a s t a m a l a i s t e n käsiin. T ä m ä t o d i s t a a epäilem ä t t ö m ä s t i, e t t ä s a s t a m a l a i n e n»eräpaine» näillä s e u d u i n o n o l l u t v a n y h d i s t e t t ä v i s s ä l a p v ä ä r t i l ä i s e e n j o e n n i m e e n T j ö c k å, j o t a y l ä j u o k s u l t a a n n i m i t e - t ä ä n T e u v a n j o e k s i. J o s k u i t e n k i n y k s i t y i s k o h t a i s e m m i n t a r k a s t a a T j ö c k å - n i m e n v a n h i m p i a k i r j o i t u s t a p o j a, s e l l a i s i a k u i n T i u k k a, 5 4 6, 5 5, T i o c k o 5 5 4, T i o c k o o, T y o c k o 5 5 6, T i o c k ö ö 5 5, Ö f v e r t e u k 6 9, O f v e r t i ö k, Y t e r t i ö ö k 6 4 7, j. n. e., n i i n t u l e e k i e l t ä m ä t t ä s i i h e n j o h t o p ä ä t ö k s e e n, e t t ä v. 0 k i r j o i t u s t a p a a l ä h e m m i n v a s t a a T e u v a j a l ä h i n n ä o l e t e t t a v a s u o m a l a i n e n T e u k a - a s u, j o t a v u o r o s t a a n t u s k i n v o i t a n e e t ä y d e l l e e n e r o t t a a ä s k e n m a i n i t u s t a T j ö c k å - n i m e s t ä, v a i k k a ä ä n n e s u h d e t t a v ä h ä i s e n a n a l o g i a - a i n e k s e n v u o k s i o n k i n v a i k e a t ä y s i n t y y d y t t ä v ä s t i s e l i t t ä ä. E t t e i T e u k a < T e u v a m y ö s k ä ä n o l e t ä y s i n m a h d o t o n, o s o i t t a a e s i m. y l e i s e e n k ä y t e t t y J u v a - n i m i, j o k a, k u t e n t u n n e t t u a, e d e l l y t t ä ä a i k a i s e m p a a a s u a J u k a. P i t ä j ä n n i m i J u v a < J u k a l i e n e e k i n n ä i n o l l e n r i n n a s t e t t a v i s s a s u h t e e s e e n T e u v a < T e u k a. K u n n y k y ä ä n t u n n e t t u j e n T j ö c k å j a T j ö c k b y - n i m i e n s a m o i n k u i n v a n h e m p i e n n i m i - m u o t o j e n, k u t e n - t i ö k j a - t i ö ö k r i n n a l l a v o i d a a n t o d e t a m y ö s m u o t o - t e u k, o n m e i l l ä t ä s s ä a i n a k i n v i i t e, e t t ä n i m e n r u o t s a l a i s e t m u o d o t s a a t t a v a t e n s i t a v u n v o k a l i s m i i n n ä h d e n o l l a y h t e y d e s s ä T e u k a - m u o d o n k a n s s a. K - ä ä n t e e n e d u s t u s s u h t e e s s a T e u k a ~ T j ö c k å l i e n e e v u o r o s t a a n t ä y d e l l e e n v e r r a t t a v i s s a s u h t e e s e e n J u k a ~ J o k k a s, J o k i o i n e n ~ J o k k i s j. n. e. V r t. n i m e n ä ä n n e a s u u n j a e t y m o l o - g i a a n n ä h d e n K a r s t e n ; Ö s t e r b o t t n i s k a O r t n a m n I ss j a O j a n s u u : S u o m a - l a i s t a p a i k a n n i m i t u t k i m u s t a ss. 4.

15 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 5 v o i m a k k a a m p i k u i n sen v a s t a k o h d a k s i o l e t e t t a v a eräpaine H ä m e e n - k y r ö s t ä p ä i n K a r v i a n j o k e a p i t k i n. M u t t a k a r k k u l a i s e n e r ä p a i n e e n v o i m a k k u u t t a K a r v i a n j o e l l e p ä i n n ä y t t ä i s i erikoisesti o s o i t t a v a n m y ö s k i n itse K a r v i a nimi. K u t e n t u n n e t t u a, k ä y t e t ä ä n n y k y i s e n M e r i k a r v i a n ruotsalaisena v a s t i n e e n a S a s t m o l a - n i m e ä. T ä m ä a s i a i n - t i l a o n k i e l t ä m ä t t ä o m i a a n h e r ä t t ä m ä ä n i h m e t t e l y ä, m u t t a o n n ä h - d ä k s e m m e k u i t e n k i n h e l p o s t i selitettävissä. E t t ä r u o t s a l a i s e t u u t i s - a s u k k a a t, j o t k a t u l i v a t t e k e m i s i i n v a i n m e r e n r a n n i k o n k a n s s a, e i v ä t t e h n e e t t a r k e m p a a eroa niiden S a s t a m a l a n miesten, joilla oli e r ä o m a i s u u t t a, j a niiden S a s t a m a l a n e r ä m i e s t e n v ä l i l l ä, j o t k a v a i n k ä v i v ä t p y y n t i r e t k i l l ä, o n h e l p o s t i y m m ä r r e t t ä v i s s ä. E n n e n L a p - v ä ä r t i n j a T e u v a n a s u t u k s e n s y n t y m i s t ä oli S a s t a m o l a - n i m i l i s ä k s i ruotsalaisen u u t i s a s u t u k s e n k i e l e n k ä y t ö s s ä v a i k e u d e t t a u l o t e t t a - v i s s a näille alueille asti. M u t t a k u n v i i m e k s i m a i n i t u t u u t i s a s u t u k - set v o i m i s t u i v a t j a n i m i l t ä ä n k i n i t s e n ä i s t y i v ä t, j ä i l o p u l t a S a s t m o l a t a r k o i t t a m a a n v a i n n y k y i s t ä a l u e t t a a n. M e r k i l l i s i n tä k u i t e n k i n o n, e t t ä s u o m a l a i s e t n i m i t t ä v ä t S a s t m o l a a M e r i k a r v i a k s i, m i k ä n i m i j o sellaisenaan s e l v ä s t i osoittaa, e t t ä h e o v a t k a t s o n e e t K a r v i a - n i m e n p e i t t ä v ä n l a a j e m m a n a l u e e n k u i n m i t ä n y k y i s e l l ä M e r i k a r v i a l l a y m m ä r r e t ä ä n. J a j u u r i M e r i k a r v i a n meri-liite v i i t t a a k i e l t ä m ä t t ä v o i m a k k a a s t i siihen, e t t ä M e r i k a r v i a n lisäksi a j a t e l t a v a K a r v i a o n e t s i t t ä v i s s ä s i s ä m a a s t a p ä i n. J a silloin e i j ä ä jälelle m u u t a m a h d o l - l i s u u t t a k u i n e t t ä M e r i k a r v i a o n y h d i s t e t t ä v ä sellaisiin n i m i i n k u i n K a r v i a n j o k i, K a r v i a j ä r v i, K a r v i a n p i t ä j ä, j o k a m y ö s k i n t u n n e t a a n K y l ä k a r v i a n nimellä. K u n v i i m e k s i m a i n i t t u n i m i k i n l i s ä k s i osoitt a a, e t t e i s e p e i t ä k o k o K a r v i a - n i m e ä, niin s a a a j a t u s, e t t ä Meri- k a r v i a j a K y l ä k a r v i a m u o d o s t a v a t a l k u a a n y h t e n ä i s e k s i k ä s i t e t y n K a r v i a - a l u e e n, u u t t a t u k e a. K u n k a i k k i edellä m a i n i t u t K a r v i a - n i m e t lisäksi o v a t orgaanisessa, v e s i s t ö n v ä l i t t ä m ä s s ä y h t e y d e s s ä, j o n k a m e r k i t y k s e s t ä meillä sellaisissa n i m i s u k u l a i s u u k s i s s a k u i n L a p p i ~ L a p i j o k i, E u r a ~ E u r a j o k i, E u r a b o a m i n n e, K o k e m ä k i, K u m o ~ K o k e m s a a r i, K u u m i n a i n e n, K u m o b o a a, H v i t t i s H v i t t i s - bofjärd, K y r ö K y r o b o a m i n n e on l o i s t a v i a parralleeleja, niin on t ä m ä k i n o m i a a n p u h u m a a n K a r v i a - n i m e l l ä t a r k o i t e t u n a l u e e n m u i - naisen o r g a a n i s en y h t e y d e n p u o l e s t a. M u o t o a K a r v i a j o k i ( K a r v i a n j o k i ) e d e l l y t t ä v ä t e s i m. v a n h a t m u o d o t K a - r u e i o k ( k t s. j ä l e m p ä n ä ), S a t a k u n n a n k a r t a s s a n. v : l t a t a r v i t t a v a C a r v i a ä h n. V a l t. a r k. K u t e n H e i k k i O j a n s u u h u o m a u t t a a, o n i l m e i s t ä, e t t ä K a r v i a n o u r a t n i m i p e r u s t u u k a n s a n e t y m o l o g i a a n. H e i k k i O j a n s u u : S u o m a l a i s t a p a k a n n i m i t u t k i m u s t a s..

16 6 Jalmari Jaakkola M u t t a jos K a r v i a - n i m e l l ä t a r k o i t e t a a n l a a j e m p a a o r g a a n i s e s t i s y n t y n y t t ä a l u e t t a, niin o n t ä m ä n u u t i s n i m e n k e h i t y s h i s t o r i a k u t a - k u i n k i n ilmeinen. E t t e i K a r v i a j ä r v e ä j a K y l ä k a r v i a a niiden syrj ä i s e n a s e m a n v u o k s i k e r n a a s t i v o i a j a t e l l a K a r v i a n j o k i v a r r e n j a M e r i k a r v i a n a s u t u k s e n l ä h t ö k o h d a k s i, o n k a t s o t t a v a v e r r a t t a i n v a r m a k s i. S i t ä v a s t o i n e i v o i olla h u o m i o t a h e r ä t t ä m ä t t ä, e t t ä v a n - h a n S a s t a m a l a n k a i k e s t a p ä ä t t ä e n v a n h i n erätie o n v i e n y t j u u r i M e r i k a r v i a l l e, j o t e n j u u r i K a r v i a - n i m e n v a r h a i s i n m u o d o s t u m i n e n t ä ä l l ä j a sen l a a j e n t u m i n e n m e r k i t y k s e l t ä ä n k o k o sinne koillisesta p ä i n l a s k e v a a v e s i s t ö ä j a t i e n o o t a t a r k o i t t a v a k s i o n m i t ä luonnollisin. Ja jos S a s t m o l a - n i m e ä k u t e n n ä y t t ä ä t o d e n n ä k ö i s e l t ä o n P o h j a n l a h d e n r a n n i k o l l a k ä y t e t t y n y k y i s t ä ä n p o h j o i s e m m a s, niin o n K a r v i a h y v i n k i n v o i n u t m u o d o s t u a s u o m a l a i s e k s i k u l m a k u n t a - n i m e k s i k o k o K a r v i a n j o e n v e s i s t ö n p i i r t ä m ä n m a a n t i e t e e l l i s e n a l u e e n länsipuoliselle r a n t a - S a s t a m a l a l l e. M u i n a i s e n S a s t m o l a n j a m u i n a i - s en K a r v i a n v a n h a s t a i d e n t i t e e t i s t ä saisi m y ö s k i n a l u e m e r k i t y k s e l - t ä ä n s u p i s t u n e e n S a s t m o l a n j a n y k y i s e n M e r i k a r v i a n i d e n t i t e e t ti v a r s i n y k s i n k e r t a i s e n s e l i t y k s e n. S e n k ä s i t y k s e n p u o l e s t a, e t t ä K a r v i a o n s a s t a m a l a i n e n j a s i i h en n ä h d e n, e t t ä m e r i - S a s t a m a l a o n m i l t e i k o k o n a a n k a r k k u - laisten hallussa, l ä h i n n ä k a r k k u l a i n e n erä- l. u u t i s n i m i, p u h u u m y ö s - k i n itse n i m e n r a k e n n e. K a r v i a - n i m i, j o n k a eräässä a s i a k i r j a s s a v : l t a 5 5 m a i n i t a a n e s i i n t y v ä n y l i s e n S a t a k u n n a n t u o m a r i n K l a u s K u r j e n j o n a k i n v u o s i s t a a n t a m a s s a t u o m i o s s a m u o d o s s a»karueiok» ( K a r v i? l. K a r v i a j o k i? ), on n ä e t j o h d i n a i n e k s e l t a a n j u u r i K a r k u n e r ä m a i l t a t u n n e t t u a n i m i t y y p p i ä L a v i a, R a u t i a j ä r v i j. n. e. j a t a v a t a a n v a r m a a n j o k e s k i a j a l l a, k u t e n v. 546 m a i n i t t u L e m p ä ä l ä n K a r v i a n y n n ä v a r s i n a i s s u o m a l a i s e t K a r v i a i n e n n i m e t 4 o s o i t t a v a t, laajalla alueella. N i m e n j u u r e e n k i n n ä h d e n o n j o H e i k k i O j a n s u u a n t a n u t t ä y s i n t y y d y t t ä v ä n s e l i t y k s e n.»nimi K a r v i a on» k u u l u v a t h ä n e n s a n a n s a»-ia j o h t i m e l l a m u o d o s t e t t u K a r v a n i m e s t ä. V r t. t ä m ä n j o h d o s t a esim. R a u t a ~ R a u t i a, S o t k a ~ S o t k i a, N a h k a ~ N a h k i a ( l a ) j. n. e. K a r v a on m. m. s u u r e n t a l o n n i m e n ä K a r k u s s a ( L a m m e n t a k a n a ) j a t ä m ä s e i k k a o n t ä r k e ä m u i s t a a, k u n t i e d ä m m e, e t t ä M e r i k a r v i a o n j u u r i K a r k u s t a s a a n u t s u o m a l a i s e n U l v i l a n k ä r V a l t. a r k. N : o 6 a, fol. 9 N i m i o n, k u t e n s e n e s i i n t y m i n e n j o a i k a i s i m m i s s a k i n v e r o k i r j o i s s a, o s o i t t a a, v a r m a s t i k e s k i a i k a i n e n. V a l t. a r k. N : o H e i k k i O j a n s u u : S u o m a l a i s t a p a i k a n n i m i t u t k i m u s t a s..

17 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 7 a s u t u k s e n s a.» N i m e n j u u r i s a n a n k i n k a r k k u l a i s u u s o n t ä t e n ainak i n m a h d o l l i s i m m a n t o d e n n ä k ö i n e n. S a m a a n s u u n t a a n k u i n S a s t m o l a n j a K a r v i a n n i m e t p u h u u v o i m a k k a a s t i v i e l ä l u v un t ä k ä l ä i n e n e r ä o m i s t u s. T e k e m ä l l ä siitä s a m a n l a i s e n y h t e e n v e d o n k u i n edellä s a a m m e t ä k ä l ä i s i s t ä e r ä k a p p a l e i s t a s e u r a a v a n luettelon: K a l l o. Längelmäki 69. M a i n i t a a n j o tällöin a l u e e l t a a n v a k i i n - t u n e e n a j a o n r a j o i s t a a n p ä ä t t ä e n s a m a k u i n n y k. L ä n g e l m ä k i. K a r k k u? Tuunajärvi (Tutina iarfwe), 69, K y n ä s j ä r v e n koillispuolella. V. 69 k a r t a l l e m e r k i t t y : e t t n y t h e m m a n s o m f o r d o m 4 h a f v e r w a r i t T a f f w a s t a r n e s eremar. T u u n a j ä r v e n itäpuoliselle 4 alueelle o n k a r t a l l e l i s ä k s i t e h t y m e r k i n t ä : o b e s a t t o c h b r u c k a s af T a f f w a s t a r n e. V r t. h ä m ä l ä i s i s t ä ed. a n n. sel. 5 K i t t i l ä? Karviajärvi ( K a r f f u i a t r ä s k ), 5 5. O n ilmeisesti 6 7 s a m a k u i n n y k. K a r v i a j ä r v i K a r v i a l l a. E p ä t i e t o i s t a on, v o i - d a a n k o eräälle perinnäistiedolle, j o k a v i i t t a a K a r v i a n j a Meri- K a r v i a n a s u t u k s e n a l k u p e r ä i s e e n (sastamalaiseen) y h t e y t e e n, 8 a n t a a m i t ä ä n t o d i s t u s a r v o a. P a k k a l a, A l u s k y l ä? Karviajärvi ( K a r f f u ia t r ä s k ), I l m e i s e s t i n y k. K a r v i a j ä r v i. E s i t t ä m ä m m e eräluettelo t e k e e e p ä i l e m ä t t ö m ä k s i, e t t ä s a s t a - m a l a i s et t o s i a a n, k u t e n edellä o l e m m e S a s t m o l a - j a K a r v i a - n i m i e n n o j a l l a p ä ä t e l l e e t, o v a t e r ä m i e h i n ä t u n k e u t u n e e t K a r v i a n j o k e a p i t - k i n a i n a k i n K a r v i a j ä r v e l l e asti. E t t ä t ä ä l t ä edelleen tie S ä k k i j ä r v e n k a u t t a P o h j a n m a a l l e v i e v i i n v e s i i n oli l y h y t, v o i j o k a r t a l t a help o s t i t o d e t a. M e r k i l l i n en s a t t u m a, m i k ä l i s e o n v a i n sitä, l i s ä k s i on, e t t ä j u u r i S ä k k i j ä r v e n p o h j o i s p u o l i s e n I k k e l ä j ä r v e n nimessä, j o n k a y h t e y t e e n v a r m u u d e l l a o v a t p a n t a v a t m y ö s k i n n i m e t I k k e l ä n j o k i, H. O j a n s u u : E d. m a i n. t e o s j a p a i k k a. Y l ä - S a t a k u n n. t u o m i o k. v T ä l l ö i n m a i n i t t u K i r f f w i s s k a l l i j o o n i l m e i s e s t i s a m a k u i n L ä n g e l m ä e n n y k. l u o t e i s r a j a l l a t a v a t t a v a K i r v e s k a l l i o. 4 M a a n m i t t. h a l l. a r k. A I. B 5 M a h d o t o n t a t ä s s ä t a p a u k s e s s a e i l u o n n o l l i s e s t i o l e, e t t ä» h ä m ä l ä i s i l l ä» v o i d a a n t a r k o i t t a a m y ö s H ä m e e n k y r ö n a s u k k a i t a. 6 K u n e r ä k a p p a l e e n a s u t t a j i n a m a i n i t a a n E r i k j a E s k i l O r a v a i n e n j a O r a v a - n i m e ä e s i i n t y y v a i n K i t t i l ä s s ä, o l e m m e l ä h i n n ä p a n n e e t t ä m ä n k y l ä n k y s y m y k s e e n. 7 Valt. ark. N : o 0 a. 8 B i d r a g t i l i k ä n n e d o m a f F i n l a n d s n a t u r o c h f o l k X X X I I I s s I k k i n e n n i m i s e n e r ä n o m i s t a j a n m u k a a n o l e m m e p a n n e e t k y s e e n a l a i s e k s i A l u s - k y l ä n, j o s s a h e n k i l ö n i m i I k o n e s i i n t y y, m u t t a y h t ä m a h d o l l i s t a l u o n n o l l i s e s t i o n, e t t ä n i m i v o i k ä t k e y t y ä e s i m. j o n k i n s o n - p ä ä t t e i s e n n i m e n a l l e. 0 V a l t. a r k. N : o 0 a. Satakunta

18 8 Jalmari Jaakkola j a K a u h a j o e n I k k e l ä, n ä y t t ä ä o l e v a n K a r v i a - n i m e e n v e r r a t t a v a k a r k k u l a i n e n erä- l. u u t i s n i m i. K a r k k u l a i s t e n e r ä n o m i s t a j i e n l u e t t e - lossa v : l t a 55 m a i n i t a a n n ä e t j u u r i K a r v i a n j ä r v e n s e u d u l l a T a p a n i P a k k a l a n ohella M a t t i I k k i n e n (Ijckine), j o n k a j u u r i s a n a n I k k i e p ä i l e m ä t t ä t a p a a m m e I k k e l ä - n i m e n a l k u l i i t t e e n ä. I k k e l ä - n i m e n loppuliite o n n i m. v a i k e u d e t t a s e l i t e t t ä v i s s ä p a i k a n - j a h e n k i l ö - nimissä y l e i s e k s i -la, -lä j o h d a n n a i s e k s i ja s u h d e I k k i ( n e n ) ~ I k k e ( l ä ) t ä y s i n verrannollinen meillä niin yleiseen äännesuhteesee n Hirvi( nen) ~ H i r v e l ä, K u r k i ~ K u r k e l a, K u u s i (nen) ~ K u u s e l a, K ä k i ~ K ä k e l ä, K ä r k i ~ K ä r k e l ä j. n. e. S i k ä l i k u i n I k k e l ä - n i m i p e s ä l l e a n n e t a a n historiallista t o d i s t u s - a r v o a, o s o i t t a a s e m i t ä l u o n n o l l i s i m m a n e r ä t i en K a u h a j o e n v e s i s - t ö ö n. T ä ä l t ä oli p ä ä s y u s e i t a s i v u j o k i a p i t k i n l ä n t e e n p ä i n, k u t e n T e u v a a n, L a p v ä ä r t i i n j a v a i k k a p a N ä r v i j o k e a p i t k i n N ä r p i ö ö n v a r s i n h e l p p o. T ä m ä n h u o m i o o n o t t a e n t u l e e k i n K a u h a j o e n länsipuolisen a l u e e n j a l ä h i n n ä T e u v a n y h t e y s m u i n a i s e n S a s t a m a l a n k a n s s a y m m ä r r e t t ä v ä k s i. N i i n p ä s a a t t a a p u h e e n a olleiden a s u t u s - historiallisten olosuhteiden v a l l i t e s s a h y v ä l l ä s y y l l ä a s e t t a a k y s y - M e r k i l l i s t ä o n, e t t ä p e r i n n ä i s t i e t o k i n m a i n i t s e e I k k e l ä n j ä r v e n o l l e e n» h ä m ä - l ä i s t e n» ( = k a r k k u l a i s t e n ) h a l l u s s a.» T o i n e n j ä r v i, j o n k a k e h u t a a n o l l e e n h ä m ä l ä i s t e n h a l l u s s a, o n I k k e l ä n j ä r v i K a u h a j o e l l a, m i s s ä m y ö s n ä y t e t ä ä n» H ä m ä l ä i s t e n k a l a - a i t t o j a». J. R. A s p e l i n : K o k o i l e m i a M u i n a i s t u t k i n n o n a l a l t a. S u o m i, I I j a k s o, I X s. 6, n o o t t i. V a l t. a r k. N : o 0 a. H. O j a n s u u y h d i s t ä ä y h t e e n n i m e t N ä r v i j o k i ~ N ä r p i ö, r u o t s. N ä r p e s, j o s s a m y ö s e s i i n t y y N ä r v ä n i m i n e n t a l o. K u n N ä r v ä - n i m i o n v o i m a k k a a s t i s a t a k u n t a l a i - n e n e s i i n t y e n e s i m. K o k e m ä e l l ä, H a r j a v a l l a s s a j a P o r i n m a a s e u r a k u n n a s s a j a t ä s t ä p ä ä t t ä e n m y ö s v a n h a, n i i n e i s e n s i i r t y m i n e n t ä ä l t ä p o h j o i s e m m a s o l e m i t e n k ä ä n m a h d o t o n. J a m i e l e n k i i n t o i s e n a t o s i a s i a n a o n m a i n i t t a v a, e t t ä N ä r v ä e s i i n t y y j o l u v u l l a n i m e n ä H u i t t i s t e n v a n h a s s a e r ä k y l ä s s ä P a l u k s e s s a j a v i e l ä t ä ä l l ä k i n v a n - h a n j a s e l v ä s t i p e r i n n ä i s e n n o o r m a r k k u l a i s e n e r ä a l u e e n o m i s t a j a n a, j o t e n N ä r v ä - s u k u v a r m a s t i k u u l u u v a n h o i h i n P o h j a n l a h d e l l a k ä y n e i s i i n s a t a k u n t a l a i s i i n e r ä s u k u i h i n. E t t ä n i m e n o m a a n P a l u k s e s t a m y ö s k i n o l i p a l j o n l y h y e m p i j a e d u l l i s e m p i t i e k u i n K a r k u n e r ä n k ä v i j ä k e s k u k s e s t a K a r v i a n j o e l l e j a s i t ä p i t k i n p o h j o i s e e n, e i k u k a a n v o i n e a s e t t a a e p ä i l y k s e n a l a i s e k s i. P o h j a n m a a l a i s e n n i m i p e s ä n N ä r v ä N ä r v i j a s a t a - k u n t a l a i s e n N ä r v ä - p e s ä n y h t e y s o n siis e r ä h i s t o r i a l l i s e s t i h y v i n m a h d o l l i n e n, j o s - k a a n e i t ä y s i n t o d i s t e t t a v i s s a. J o s E f r. C a r e n i u k s e n v a h v a n a p e r i n n ä i s t i e t o n a m a i - n i t s e m a i l m o i t u s, e t t ä h u i t t i s l a i s e t o v a t k ä y n e e t k a u k a n a p o h j o i s i l l a k a l a r e t k i l l ä, on p a i k k a n s a p i t ä v ä, niin voinee maantieteellisasutuksellisia seikkoja silmällä pitäen t u s k i n m i k ä ä n m u u k u i n P a l u k s e l t a K a r v i a n j o e l l e v i e v ä v e s i t i e o l l a t ä l l e e r ä n k ä y n - n i l l e m a h d o l l i n e n. J a j o s t ä m ä n v a n h a n p e r i n n ä i s t i e d o n i l m o i t u k s e s s a, e t t ä r e t k i ä t e h t i i n I k a a l i s i i n, p i i l e e j o k u p a i k a l l i s h i s t o r i a l l i n e n t o t u u s, n i i n v o i t a n e e a i n a k i n a r v e l u n a e s i t t ä ä, e t t ä I k a a l i n e n o n j o k o k a n s a n e t y m o l o g i s t a t i e t ä t a i k k a p a s u o r a s - t a a n C a r e n i u k s e n k a u t t a t u l l u t j o n k i n s i t ä m u i s t u t t a v a n n i m e n, k u t e n e s i m. K a r v i a n - j o e n r e i t i l l ä n i i n r i k k a a n I k k e l ä - n i m i p e s ä n t i l a l l e.

19 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 9 m y k s e n a l a i s e k s i, e i v ä t k ö t a v a l l i s e t n i m e t s i v u u t t a a k s e m m e esim. sellaiset v e r r a t t a i n h a r v i n a i s e t k y l i e n n i m e t k u i n H o r o j a R i i p p i, joilla o n v a n h a t v a s t i n e e n s a sellaisissa nimissä k u i n v a n h a n S a s t a m a l a n H o r o y, 504, n y k. H o r o j a R i j p p i, K a r k k u, K a r k k u 546 ja R i j p p i, K a r k k u, L i e l a h t i 546 s a m o i n k u i n eräiden t a l o j e n n i m e t saa s e l i t y s t ä ä n o l e t t a m a s t a m m e i k i v a n h a s t a s a s t a m a l a i s e s t a a s u t u s v i r r a s t a. E r i k o i s e n h y v i n k ä s i t t ä ä a n n e t u n erä- j a nimihist o r i a n v a l o s s a m y ö s k i n, m i n k ä v u o k s i j o v u o d e n 0 eräriidassa T e u v a n u u t i s a s u k a s o n elimellisessä y h t e i s t o i m i n n a s s a S a s t a m a l a n A n d a r i n j a s a s t a m a l a i s i s t a a s u t u s t r a d i t s i o n e i s t a t u n n e t u n L a p - v ä ä r t i n tällöin m a i n i t u n u u t i s a s u k k a a n k a n s s a. V I. Jos edellä a n t a m a m m e k u v a u s p i t ä ä p ä ä k o h d i l t a a n p a i k k a n s a, niin o n k a r k k u l a i n e n e r ä e l ä m ä ollut s u o r a s t a a n m ä ä r ä ä v ä s e k ä K y r ö n k a n k a a n e t t ä sen p o h j o i s e n a j a t k o n a k u l k e v a n P o h j a n k a n - k a a n länsipuolella. I t s e k a n g a s o n k i n t ä t e n ilmeisesti p a l j o n s e l v e m - m i n k u i n m e i d ä n p ä i v i n ä m m e ollut sen länsi- j a i t ä p u o l i s t e n a s u t u s - v i r t a u s t e n e r o t t a j a n a. M u t t a t ä l l ä o n luonnollisesti y h t ä v ä h ä n t o d i s t e t t u, e t t ä k y r ö l ä i s i l l ä e i o l l e n k a a n o l l u t o s u u t t a k a n k a a n länsipuoliseen e r ä e l ä m ä ä n k u i n s i t ä k ä ä n, e t t ä s a s t a m a l a i n e n e r ä e l ä m ä t ä ä l l ä oli niin v o i m a k a s, e t t e i v ä t h u o m a t t a v i e n historiallisten t e k i - j ä i n v a i k u t u k s e s t a k y r ö l ä i s e t m y ö h e m m i n saaneet t ä s t ä v o i t t o a. K u n k u i t e n k i n n i i n h y v i n t ä r k e i m m ä t t ä k ä l ä i s e t n i m e t k u i n m y ö s k i n v a n h i n erä- j a a s u t u s h i s t o r ia r a t k a i s e v a s t i v i i t t a a v a t j u u r i s a s t a m a - laisen e r ä e l ä m ä n t a i a i n a k i n h u o m a t t a v a n e r ä t i en v a n h e m m u u t e e n p u h e e n a o l e v a l l a t a h o l l a, niin e i k e r n a a s t i j ä ä jälelle m u u t a m a h d o l l i - s u u t t a k u i n e t t ä H ä m e e n k y r ö s t ä p ä i n t u l e v a e r ä v a l t a u s K a r v i a n - j o e n l a a k s o s s a o n s e l i t e t t ä v i s sä j o k o a l k u p e r ä l t ä ä n k i n h a j a n a i s e k s i t a i v a s t a m y ö h e m m ä k s i i l m i ö k s i. A s i a i n t i l a n l ä h e m m ä k s i a r v i o i - m i s e k si o n k u i t e n k i n k a t s a u s K y r ö n v a n h i m p a a n e r ä h i s t o r i a a n K y r ö n k a n k a a n toisella p u o l e l l a v ä l t t ä m ä t ö n. V a r m o i n a H ä m e e n k y r ö n e r ä k a p p a l e i n a K a r v i a n j o e l l a t a i sen H e i k k i O j a n s u u : K a l l i a n s e u r a k u n n a n k e s k i a i k a i s e t k i r k o n t i l i t. S a t a k u n t a I I I s. 5. V r t. l i s ä k s i n i m e ä H o r o i, H u i t t i n e n, Ä e t s ä , H o r o i, k y l ä j a t a l o, V e s i - l a h t i , V a l t. a r k. N : o 9 7 j a H o r o n t a i v a l, S y s m ä. E t t ä H o r o i o n p o h j o i s e s s a k ä y v ä k a r k k u l a i n e n e r ä s u k u, n ä k y y n i m e n e s i i n t y m i s e s t ä e r ä n k ä v i j ä i n j o u k o s s a. V r t. t ä h ä n n ä h d e n l ä h e m m i n t u t k i m u s t a m m e s e u r a a v a a l i i t e t t ä. V a l t. a r k. N : o 9 7.

20 0 Jalmari Jaakkola länsipuolella v o i d a a n l u v u n v a n h i m m a n e r ä l u e t t e l o n m u k a a n m a i n i t a s e u r a a v a t. L a i t i l a, H e i n i j ä r v i, J ä r v e n k y l ä. Kynäsjärvi ( K y n e s t r ä s k ), 5 5. I l m e i s e s t i n y k y i n e n K y n ä s j ä r v i. K u n t ä k ä l ä i s e n e r ä k a p p a l e e n o m i s t a j a n a k a h d e n m u u n e r ä m i e h e n r i n n a l l a e s i i n t y y j u u r i eräs H ä m e e n k y r ö n L a i t i l a n a s u k a s, niin s a a t t a a K y n ä s j ä r v e n r a n n a l l a s i j a i t s e v a n L a i t i l a n k y l ä n n i m i p o l v e u - t u a j u u r i t ä s t ä u u t i s a s u k a s s u v u s t a. K i l v a k k k a l a. Venesjärvi (Vene t r ä s k ), 5 5. V a n h a n p e r i n - näistiedon m u k a a n s a m a k u i n n y k. V e n e s j ä r v i K a r v i a n j o e n länsipuolella. M y ö s k i n V e n e s j ä r v e n lähellä n y k. sijaitsevassa V e n e s k o s k e n k y l ä s s ä oli k i l v a k k a l a i s i l l a aina I s o o n v i h a a n asti eräalueita. K i l v a k k a l a. Ruhanpirtti ( R u h a n p i j r t t e ), 5 5. K u t e n m ä ä - 4 r i t e l m ä s t ä»vid en l i t e n åå h e t a n d i s K a r f f u i a n åå», n ä k y y, on e r ä o m i s t u s s i j a i n n u t K a r v i a n j o e n v a r r e l l a j a k u t e n, s e u r a a v a n e r ä k a p p a l e e n y h t e y d e s s ä k ä y selville, V e n e s j ä r v e n seuduilla. K u n p a i k a n u u t i s a s u k k a a n a m a i n i t a a n P e d e r H o n g o i J ä m i - j ä r v e l t ä, s a a t e t t a n e e n sellaiset n i m e t k u i n n y k. H o n k o j a H o n - g o n j o k i, j o n k a H o n g o n - a l k u l i i t e l ä h i n n ä v i i t a n n e e j u u r i H o n k o. H o n k o i - a s u i s e e n h e n k i l ö n i m e e n, t a v a l l a t a i toisella a s e t t a a p u h e e n a o l e v a n H o n g o i - n i m e n y h t e y t e e n. V a l t. a r k. N : o 0 a....»al d e n ä n g o c h s k o g s m a r c k, h v i l k e n V e n e s j e r v i b y a l a g nu f ö r t i d e n i n n e - h a f v a i ä l d r e t i d e r s k a l v ä r i t e n u r f i ä l s i o r d e l l e r s å k a l l a d ä r ä m a r c k K i l v a c k a l a B y i I k a l i s S o c k n t i l h ö r i g, m e n g e n o m n å g o n i f o r n a t i d e r s k i e d d r é d u c t i o n d e m f r å n d ö m d, h v i l k e t f ö r e g i f v a n d e d e n u a l l e n a s t s å s o m e n b l o t t b e r ä t t e l s e a f s i n a f ö r - f ä d e r h a d e s i g b e k a n t, f ö r m e n a n d e s d o c k f r a m d e l e s m e d v ä r c k l i g a s k i ä l o c h d o c u m e n - t e r k u n n a s å d a n t i b e v i s l e d a m e d b e g ä r a n a t d e t t a t i l s v i d a r e m å t t e i p r o t o c o l l e t i n f l y t a, s o m a n t e c k n a d e s». V e n e s j ä r v e n k a r t t a v : l t a M a a n m i t t. h a l l. a r k. A 5. M i t e n u s k o l l i s e s t i o l i k a a n n y t k y s y m y k s e s s ä o l e v a s s a t a p a u k s e s s a p o l v e s t a p o l v e e n s ä i l y n y t p e r i n n ä i s t i e t o e i v a i n i t s e i k i v a n h a s t a e r ä o m a i s u u d e s t a v a a n v i e l ä p ä s e n y l i 0 0 v u o t t a s i t t e n t a p a h t u n e e s t a» r e d u k t s i o n i s t a», s i l l ä m i t ä ä n m u u t a k u i n v u o d e n 5 5 s u u r t a e r ä r e d u k t s i o n i a e i m u i s t o t i e t o v o i n e t a r k o i t t a a. V r t. t ä h ä n j a k a h t e e n s e u r a a v a a n e r ä k a p p a l e e s e e n n ä h d e n l i s ä k s i m y ö h e m p ä n ä l a i n a a m a a m m e t u o m i o t a v : l t a 5 7. S i t e n m a i n i t a a n V e n e s k o s k e n v a s t a» v e n ä l ä i s v a l l a n» ( = I s o n v i h a n ) a i k a n a a n a s t a n e e n K i l v a k k a l a n K e s t i l t ä n. s. I s o n j a V ä h ä n s a a r e n. M a a n m i t t. h a l l. a r k. A E t t ä R u h a n p i r t t i o n n i m e l t ä ä n y h d i s t e t t ä v ä j ä l e m p ä n ä s e u r a a v a a n R u h a n - n i i t t y y n, o n n ä h d ä k s e m m e e p ä i l e m ä t ö n t ä. V a l t. a r k. N : o 0 a.

21 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri K i l v a k k a l a. Ruhanniitty ( R u h a n n i t u ), 5 7. S e l v ä s t i j ä t e edellisestä e r ä p a l s t a s t a j a erähistoriallisesti m i e l e n k i i n t o i n e n siinä suhteessa, e t t ä s e m a i n i t t u n a v u o n n a o i k e u d e l l i s t a t i e t ä n ä y t - t ä ä t u l l e e n t u o m i t u k s i t a k a i s i n n i i l tä u u t i s a s u k k a i l t a, j o i t a K a n k a a n p ä ä h ä n h a l l i t u k s e n p u o l e s t a oli sijoitettu. A s i a n m i e l e n k i i n t o i s u u d e n v u o k s i a n s a i n n e e t u o m i o m y ö s k i n s a n a m u o d o l t a a n t u l l a t u n n e t u k s i...»thå k o m f ö r r ä t t a å å s a t t e t i n g H e n r i c h H ä t ä v a r a i K i l v a c k a l a B y, N i l s G r e l s s o n, I ö n s K a n g o i i b i t. o c h K ä r d e K a n g a n t a u s b o e r o m e n ä n g i i g g i a n d e i n n o m d e s s e e f t e r s k r e f n e r å e r R e u t o m a t k a n s u t i l H a f v a n k a n d o s å t i l H a p u a n j o e n - p o l v i, t h ä d a n t i l P a t i k o s k i, t h e K i l v a c k a l a b o e r s f ö r ä l d r a r a f h e d e n h ö s t h ä g n a d t o c h b r u k a t h a f v a, h v i l k e t ä r e n d e i a g s k i ö t t i l t h e t o l f s o m i n e m d e n s å t o, f ö r s t O l o f N i l s s o n i K a r d o, I ö r a n I n g u l a, N i l s O l o f s s o n K a r d u s t, I o n s M i e t i t i s t, I ö n s S o n n u s t, I ö n s J ö n s s o n K ä k ä l ä s t, P å l T i m i, S i m o n S a r k i l a s t, E r i k O l o f s s o n L e m m a c k a l a s t, M a r t i S i m o n s s o n M a h n a l a s t, L a s s e A n d ' s K a r h i å s i s t, L a r s H e n d r i k s s o n R e u s t i a l a s t, t h e h ä r o m v i t n a d e r a n s a k a d e o c h v o r o f a s t e å t, o c h (o:at) u t i R u h a n n i t u K a n g a n t a u s b o e r h a f t i n t e t b e s k a f f a o m, u t a n K i l v a k k a l a b o e r, t y K i l v a c k a l a b o e r h a f t n å g r e r å d e s, t i l a t b ö r d a, s e d a n h v a d d e m i s t e, t h e ä n g s s t y c k, o c h K a n g a n t a u s b o e r, t h e h a f v a t h e r ö f v e r ä n g d e s s f o r u t a n. E f t e r e n s å d a n t h e r e s r a n s a k a n o c h v i t n e n d ö m d e i a g d e m R u h a n n i t u t i l K i l v a c k a l a b o e r s t a d i g o c h f a s t o b r ä t t s l i g e n h å l l a s v i d h v a r s o c h e n s f ö r m i n h ä r a d s d o m». T u o m i o m a i n i t. K y r ö n t u o m i o k. i 6 / 7 4 p e r u s t e e l l a V e n e s j ä r v e n k a r t t a s e l i t y k s e s s ä v : l t a M a a n m i t t. h a l l. a r k. A 5. T u o m i o s t a n ä k y y, e t t ä h ä m e e n k y r ö l ä i s e t, j o t k a k a t s o i v a t t ä k ä l ä i s e t o i k e u t e n s a p a k a n u u d e n a i k a i s i k s i, K a n k a a n p ä ä s t ä v i e l ä l o p p u p u o l e l l a k ä y t t i v ä t K a n k a a n t a u s - n i m e ä. T a p a a m i s - t a m m e r a j a n i m i s t ä t a r k o i t t a a s e l v ä s t i H a p u a n j o k i H a p u a n j ä r v e s t ä t u l e v a a j o k i h a a - r a a P a a t t i k o s k e n s i j a i t e s s a K a r v i a n j o e n v a r r e l l a. V r t. k a h t e e n m u u h u n r a j a p a i k k a a n n ä h d e n e d. o l l u t t a i l m o i t u s t a, j o n k a m u k a a n n e k i n r a j o i t t a v a t v a n h a n V e n e s j ä r v e n a l u e t t a. M i e l e n k i i n t o a t ä s s ä y h t e y d e s s ä a n s a i n n e v a t m y ö s k i n K a n k a a n p ä ä n k y l ä - l ä i s t e n v o i k e u k s i e n s a t u e k s i e s i t t ä m ä t t o d i s t u k s e t. T ä s s ä t a r k o i t u k s e s s a»esitt i v ä t h e K a n k a a n p ä ä n k y l ä n a l u e i s t a e n t i s i n ä a i k o i n a t e h d y n k a r t a n (»o:» f r a m t e d d e e n i ä l d r e t i d e r ö f v e r K a n g a n p ä B y s ä g o r f ö r f a t t a d c h a r t a». ) J a k u n v a s t a p u o l i o s o i t t i k a r t a n o l e v a n i l m a n v u o s i l u k u a j a n i m i ä, v ä i t t i v ä t k a n k a a n p ä ä l ä i s e t n i i d e n k u l u n e e n» k a i k e n l a i s i s s a a i k o j e n v a i h t e l o i s s a», a r v e l i v a t T u k h o l m a n m a a n m i t t a u s k o n t t o r i s s a s a a v a n s a k a r t a n u u d i s t e t u k s i j a v e t o s i v a t l i s ä k s i k u n i n g a t a r K r i s t i i n a n K a n k a a n - p ä ä n m e t s ä r a j o i s t a a n t a m a a n, ä s k e i s e s s ä t u l i p a l o s s a h ä v i n n e e s e e n t u o m i o o n j a r a j a - k i r j e e s e e n, (o:» ( K a n g a n p ä b o e r m e d p å s t å e n d e, a t e h u r u v ä l d e n o m f ö r m ä l t e g a m l a c h a r t a n g e n o m t i d e r n a s h v a r j e h a n d a o m s k i f t e n f ö r l o r a t d e s s n a m n o c h å r a t h a l, d e n s a m m e d o c k h v a d r å e r n e d e m o c h V e n e s j ä r v i e m e l l a n a n g i n g e v o r e g a n s k a t y d e l i g o c h b r u k b a r, f ö r m e n a n d e s t i l l i k a s i g i f r å n K o n g i. L a n d t m ä t e r j e C o n t o i r e t i S t o c k h o l m k u n n a ä r h å l l a d e n s a m m a r e n o v e r a d, m e d n a m n o c h å r a t h a l f ö r s e d d, d ä r j ä m t e ä f v e n l å f v a n d e l å t a u p s ö k a e t a f d e m t i l f ö r e n e i n n e h a f t D r o t n i n g C h r i s t i n e d o m o c h a l l a d e ö f r i g a r å e r s o m i n n e s l u t a a l l K a n g a n p ä B y t i l h ö r i g s k o g s m a r c k, m e n g e n o m e n f ö r n å g r a å r t i l b a k a i K a n g a n p ä B y o l y c k e l i g e n t i m a d v å d e l d f ö r l o r a d t b l i f v i t. M a a n m i t t. h a l l. a r k. A 5. N i i n k r i i t i l l i n e n k u i n v a n h o i h i n m a a r i i t a - a s i a k i r j o i h i n n ä h - d e n o n k i n o l t a v a, n i i n v o i d a a n K a n k a a n p ä ä n a s u k k a i d e n esille t u o m i e n s e i k k o j e n n o j a l l a a s e t t a a a i n a k i n k y s e e n a l a i s e k s i, e i k ö p u h e e n a o l e v a k a r t t a, j o k a j o v m a i n i t a a n» v a n h e m p i n a a i k o i n a t e h d y k s i», t o s i a a n o l e v a n h e m p i k u i n n y k y ä ä n t u n - t e m a m m e K a n k a a n p ä ä n v a n h a t k a r t a t.

22 Jalmari Jaakkola K i l v a k k a l a. Karvianparras ( K a r f u i a p a r r a s ), 670. N i i t t y, j o n k a m a i n i t a a n s i j a i t s e v a n K a n k a a n p ä ä s s ä j a j o k a n ä i n ollen v a r m a a n o n e t s i t t ä v i s s ä V e n e s j ä r v e n s e u d u l t a. K i l v a k k a l a. Petkelenmaja ( P ä t t k e l e n m a j a ), 670. S e l v ä s t i n y k y i s e n P e t k e l e e n k y l ä n edeltäjä. S a m m i. Lavasjärvi? l. Samminmaja?, ( L a x i t r ä s k? ), 5 5. V a i k k a L a v a s - j a L a x i - liitteiden y h d i s t ä m i n e n lienee äänteellisesti k a t - s o t t a v a m a h d o t t o m a k s i, t a h d o m m e k u i t e n k i n a s e t t a a n i m i e n y h t e e n k u u l u m i s e n k y s e e n a l a i s e k s i. M a h d o t o n t a n ä e t e i ole, e t t ä L a v a s j ä r v i j a»laxiträsk» o v a t j o n k i n l a i s i a s a m a a p a i k k a a t a r k o i t t a v i a r i n n a k k a i s n i m i ä, t a i e t t ä v o u d i n»laxiträsk», j o n k a alkuliitteelle e m m e ole t a v a n n e e t p a i k a n n i m i s t ö s s ä v a s t i n e t t a, o n s u o r a n a i n e n v ä ä r i n k i r j o i t u s. V a r s i n k i n t u n t u i s i v a t asialliset s e i k a t p u h u v a n L a v a s j ä r v e n j a v. 5 5 m a i n i t u n»laxiträsk»- n i m e n y h d i s t ä m i s e n p u o l e s t a. N i i n p ä o n J ä m i j ä r v e n reitti S a m m i l l e, k u t e n K i l v a k k a l a l l e k i n, m i t ä luonnollisin erätie. 4 K u n lisäksi V e n e s j ä r v e n e t ä i s y y s K i l v a k k a l a s t a i l m o i t e t a a n p e n i n k u l m a k s i j a K i l v a k k a l a n n a a p u r i k y l ä n S a m m i n e t ä i s y y s»laxi»-järvestä n i i n i k ä ä n p e n i k u l m a k s i, j a k u n l i s ä k s i» L a x i - j ä r v e n v a s t i n e e k s i o l e t t a m a m m e L a v a s j ä r v i eli S a m m i n m a j a sijaitsee j u u r i V e n e s j ä r v e n vieressä, niin t u l e e L a v a s j ä r v e n j a v. 5 5 m a i n i t u n L a x i j ä r v e n i d e n t i t e e t t i v a r s i n t o d e n n ä k ö i - seksi. J a s e s e i k k a, e t t ä v o i m a k a s j a k a i k e s t a p ä ä t t ä e n v a n h a p e r i n n ä i s t i e t o k in erikoisesti k o r o s t a a S a m m i n ja S a m m i n m a j a n 5 M a i n i t a a n K y r ö n k ä r ä j i l l ä, j o i l l a H e n r i k K e s t i K i l v a k k a l a s t a k ä y k y l ä l ä i s e n s ä N i i l o M a t i n p o j a n k a n s s a r i i t a a K a r v i a n p a r r a s - n i m i s e s t ä n i i t y s t ä. P e t k e l e n m a j a m a i n i t a a n e r ä ä s s ä o i k e u s j u t u s s a, j o s s a H e n r i k K e s t i s y y t t ä ä k y l ä l ä i s t ä ä n M a t t i E s k i l i n p o i k a a s i i t ä, e t t ä t ä m ä o t t a a U l v i l a n M e r t o l a n m i e h i ä a v u k s e e n v e d e t t ä e s s ä n u o t t a a m a i n i t u s s a k a l a v e d e s s ä. K y r ö n k ä r ä j ä t S e k i n s e i k k a, e t t ä U l v i l a n m i e h i ä l i i k k u u t ä ä l l ä p ä i n s a m o i n k u i n s e t o s i a s i a, e t t ä K i l v a k k a l a n j a n i m e n o m a a n K e s t i n e r ä o m i s t u k s i a o l i i h a n l ä h e l l ä, t e k e e e p ä i l e m ä t - t ö m ä k s i, e t t e i k y s y m y k s e s s ä v o i o l l a m u u k u i n n y k. P e t k e l e n k y l ä n t i e n o o. J o s k a r - t a l t a k a t s o o H a p u a n j o e n j a P e t k e l e n v ä l i m a t k a n p i t u u t t a, h u o m a a h e l p o s t i, e t t ä K i l v a k k a l a l l a t ä ä l l ä o n o l l u t n. p a r i n p e n i n k u l m a n p i t u i n e n j a s u u n n i l l e e n y h t ä l e v e ä e r ä a l u e, j o l l e n ä i l l ä m a i n k o r k e i n t a a n v a i n S e l k e e n» a l k u m e t s ä t», u r f j ä l l l ä n n e m p ä n ä v e t i v ä t v e r t o j a. V a l t. a r k. N : o 0 a. 4 T ä m ä n t o s i a s i a n t u e k s i v o i t a n e e h u o m a u t t a a, e t t e i m e i l l ä o l e m i t ä ä n p e r i n - n ä i s t i e t o j a t a i e r ä h i s t o r i a l i i s i a t o d i s t e i t a, j o t k a v i i t t a i s i v a t s i i h e n, e t t ä S a m m i l l a olisi ollut eräintressejä muill a tahoilla. 5 E r i k o i s e s t i k a n n a t t a n e e t ä s s ä y h t e y d e s s ä t e h o s t a a, m i t ä v a n h i m m a t k a r t t a - s e l i t y k s e t t i e t ä v ä t L a v a s j ä r v e n l. S a m m i n m a j a n a l k u p e r ä s t ä. M u i n a i s t i e t e e l l i s i s t ä h a r r a s t u k s i s t a a n m u u t e n k i n t u n n e t t u D a n. H a l l k e r t o o k a r t t a s e l i t y k s e s s ä ä n v : l t a

23 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri y h t e e n k u u l u v a i s u u t t a, o n l i s ä k s i o m i a a n h u o m a t t a v a s t i v a h v i s - t a m a a n e d e l l y t e t t y ä t o d e n n ä k ö i s y y t t ä. I k a a l i n e n. Kodesjärvi ( K o d i s t r ä s k ), 5 5. I l m e i s e s t i etäis y y d e s t ä ä n k ö p ä ä t t ä e n, j o k a i l m o i t e t a a n 8 p e n i k u l m a k s i, s a m a k u i n n y k. K o d e s j ä r v i Isojoella. V a t i a l a. Vesijärvi? Veitsijärvi? ( V e i t z i t r ä s k ), 5 5. V o i n e e äänteellisistä v a i k e u k s i s t a h u o l i m a t t a e t ä i s y y t e n s ä p u o l e s t a, j o k a i l m o i t e t a a n 0 p e n i k u l m a k s i, olla n y k y i n e n V e s i j ä r v i K o d e s j ä r v e n länsipuolella. S a m a a p ä ä t e l m ä ä t u k e e sekin, e t t ä t ä ä l l ä v. 5 5 m a i n i t a a n e r ä m i e h i n ä k o l m e Siiroi-nimistä h e n k i l ö ä, j o i d e n m u k a a n k y l ä ä k i n 600-luvulla n i m i t e t t i i n S i i r o k s i j a j o i l t a V e s i j ä r v e l l ä v i e l ä n y k y ä ä n k i n e s i i n t y v ä Siiro s e u r a a v a a.»ifrån S a m m i b y a f I k a l i s S o c k n b e r ä t t a s f ö r s t a å b o e r n e h i j t a n k o m - m i t o c h s k a l h e l a d e n n a S a m m i n m a j a e l l e r L a v a i s j æ r v i u t m a r c k i f o r n a t i d e r v a r i t e n ä r ä m a r c k t i l l f ö r e n ä m d e S a m m i b y, h v a r i g e n o m d e t o c h f ö r m o d e l i g e n ä r h å l l i t n a m n e t S a m m i n m a j a, p å d e t s ä t t n e m l i g e n, a t f ö r e n e m d e S a m m i b y a å b o e r h ä r s t ä d e s i f o r d n a t i d e r f i s k e i d k a t, h v a r e f t e r n å g o n l e m n i n g v i d L a v a s j e r v i s i ö s t r a n d ä n n u f ö r m ä r k e s, h v i l k e n å c h a r t a n u t m ä r c k t finnes». M a a n m i t t, h a l l. a r k. A 5. K e h i t y s t ä l l a i s e s t a a l k u p e r ä i s e s t ä e r ä m a j a s t a k y l ä k s i k u v a t a a n m i e l e n k i i n t o i s e l l a t a v a l l a e r ä ä s s ä a i e m m a s s a k a r t t a s e l i t y k s e s s ä v : l t a 7 5 j a a n s a i n n e e s e n v u o k s i t ä s s ä y h t e y - d e s s ä s i j a n s a.» H ä r u p p e h a f v a d e l s l ö s t f o l c k o c h i n h y s e s h i o n, d e l s o c h d e n ä r m a s t h ä r t i l a n g r ä n t s a n d e b o h l b y a r a n l a g t e n h o p m e d t o r p, s a m t t h e m t i l s e d n a r e t i d e r, u t a n n å g o n s ä r d e l e s a f s k a t t n i n g t i l K r o n a n n y t t j a d t. P å l i k a s ä t t ä r o c h d e n n a S a m m i e l l e r L a v a s j ä r v i b y t i l k o m m e n : e m e d a n t h e n, f ö r 4 5 å r t i l b a k a s r ä k n a d e, ä n n u b e s t å t t a f t r e s t y c k e n o s k a t t l a g d e f i s k a r e t o r p p, s o m l y d t i n u n d e r e n b y ä f v e n S a m m i k a l l a d b e l ä g e n u t i I k a l i s S o c h n f e m s v e n s k a m i h l h ä r i f r å n h v a r a f f ö r s t n e m d e b y o c k t a g i t s i t t n u ä g a n d e S a m m i n a m n. D e s s a t o r p p ä r o å r u p p å f r a m l e d n e L a n d s h ö f d i n g e n s H ö g v ä l b o r n e J a c o b B u r e s å r u t i j u n i i m å n a d u t f ä r d a d e b e f a l l - n i n g a f L a n d t m ä t a r e n I o n a s Ö s t r i n g r e f v a d e, h v a r v i d I ö n k e r i t o r p p ä g t I T u n n a 7 / 4 k a p p a s L a n d i å r l i g i t u t s ä d e n t i å k e r s a m t / 7 8 å h m a r s h ö b o l, K r å k a t o r p p I T u n n a 4 / 4 k a p p o r s u t s ä d e o c h / 4 å h m a r s h ö b o l o c h S a m m i t o r p p I T u n n a 9 k a p p o r s L a n d å r l i g i t u t s ä d e s a m t / 5 8 å h m a r s h ö b o l. O c h k o r t h ä r e f t e r h a f v a m e r b e m : t e t o r p p b l i f v i t t i l o r d i n a r i e K r o n o h e m m a n s a t t e o c h s k a t t l a g d e, I ö n k e r e t i l / 4 d e l s M a n t a l, K r å k a t i l / 4 M a n t a l o c h S a m m i t i l / 6 d e l s m a n t a l. H v a r e f t e r o c h f ö r n å g r a å r s e d a n s i d s t n e m n d e l ä g e n h e t s n u v a r a n d e å b o e i n l ö s t s i t t h e m m a n a f K r o n a n t i l l b o r d e ä g e n d o m». K a u a n n ä y t t ä v ä t k u i t e n k i n t ä ä l l ä s ä i l y n e e n e r ä t u n t u y n n ä m u i s t o t e r ä v a i s t o i s t a j a - t a i s t e l u i s t a :»de m å n g a t r ä t o r o c h t h ä r a f f l y t a n d e s t o r a v å l d s a m h e t e r, s o m d e t b e r ä t t e s, a t t d e s s a h e m m a n s b r u k a r e a f h v a r d e r a h ä r a d e t s k o l a h ä r u t i v i l l a m a r k e n, t h ä r e s t d e b o l i k a s o m b a k o m l i u s e t, u t ö f v a e m o t h v a r - a n n a n». M a a n m i t t, h a l l. a r k. A 5. V a l t. a r k. N : o 0 a. T o d i s t e e n a t ä s t ä v o i d a a n m a i n i t a e r ä ä n k a r k k u l a i s e n, l a p s e n t a p o s t a s y y t e t y n t y t ö n, B r i t a M a t i n t y t t ä r e n k e r t o m u s p a k o r e t k e s t ä ä n. T ä s s ä i l m o i t t a a h ä n n ä e t o l l e e n s a j o n k u n a j a n e r ä ä s s ä N ä r p i ö n p i t ä j ä n S i i r o - n i m i s e s s ä k y l ä s s ä, j o k a s i j a i t s i e r ä m a a s s a : i e e n b y S i r o b e : d j N ä r p p i s S o c h n, l i g g i a n d h e s i n u t h j w i l l m a r k e n. K a r k. k ä r. 6 /

24 4 Jalmari Jaakkola n i m i o n s a a t t a n u t p e r i y t y ä. N y t p u h e e n a o l e v a a e r ä a l u e t t a t a r k o i t t a n e e m y ö s v. 6 5 t e h d y l l e k a r t a l l e näille s e u d u i n m e r - k i t t y n i m i V e t t i j e r f v i. K i e r i k k a l a. Kauhajärvi? ( K a u h a t r ä s k ), 5 5. I l m e i s e s t i j o e t ä i s y y t e n s ä k i n p u o l e s t a, j o k a i l m o i t e t a a n 5 p e n i k u l m a k s i, s a m a k u i n n y k. K a u h a j ä r v i. K i i a l a, H ö y l ö l ä. Nummijärvi? ( N u m m i t r ä s k ), 5 5. M a h - dollisesti e t ä i s y y d e s t ä k i n p ä ä t t ä e n, j o k a i l m o i t e t a a n 5 p e n i - k u l m a k s i r i n t a m a a l t a, s a m a k u i n n y k. N u m m i j ä r v i K a r v i a - j ä r v e n luoteispuolella. S i k ä l i k u i n m a i n i t s e m i e m m e e r ä k a p p a l e i d e n l u v u n p e r u s t e e l l a s a a t t a i s i t e h d ä p ä ä t e l m i ä H ä m e e n k y r ö n e r ä k u l t t u u r i n i j ä s t ä H ä m e e n - j a P o h j a n k a n k a a n länsipuolella S a s t a m a l a n t ä k ä l ä i s e e n e r ä n k ä y n - t i i n v e r r a t t u n a n ä y t t ä i s i v a a k a e h d o t t o m a s t i k a l l i s t u v a n H ä m e e n - k y r ö n puolelle. M u t t a j o s l ä h e m m i n a n a l y s o i e s i t t ä m ä ä m m e h ä m e e n - k y r ö l ä i s t ä e r ä t i l a s t o a, niin j o h t u u k i e l t ä m ä t t ä toisenlaisiin a j a t u k - siin. E n s i m m ä i s e n ä s e i k k a n a, j o k a o n o m i a a n h e r ä t t ä m ä ä n e p ä i l y k - siä edellä k ä s i t t e l e m ä m m e h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n e r ä v a l t a u k s e n i k i - v a n h u u t t a 4 v a s t a a n, o n m a i n i t t a v a, e t t ä h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n e r ä - a l u e e t e i v ä t m i l t ä ä n k o h d a l t a t u l e l ä h e l l e k ä ä n m e r t a. T ä m ä asiaint i l a o n t u s k i n t y y d y t t ä v ä s t i s e l i t e t t ä v i s s ä m u u t e n k u i n e d e l l y t t ä - m ä l l ä, e t t ä h ä m e e n k y r ö l ä i n e n eräintressi t ä l l ä s u u n n a l l a o n j o a l u n - p i t ä i n r a j o i t t u n u t h a j a l l a o l e v i e n sisävesien v a l t a u k s e e n j a m y ö h ä i - sinä historiallisina a i k o i n a k i n s ä i l y t t ä n y t t ä m ä n a l k u p e r ä i s e n l u o n - teensa. M u t t a k u n h ä m e e n k y r ö l ä i s i l l e k i n m e r e n r a n n a t v a r m a a n olis i v a t o s o i t t a u t u n e e t y h t ä r i i s t a r i k k a i k s i k u i n s i s ä j ä r v e t, e i sille tosiasialle, e t t ä h e o v a t k a r t t a n e e t S a s t a m a l a n N ä r p i ö n m e r e n - r a n t a m a a, j ä ä k e r n a a s t i m u u t a s e l i t y s t ä k u i n e t t ä k y s e e n a l a i s e t r a n n a t o v a t H ä m e e n k y r ö s t ä p ä i n t a p a h t u n e e n e r ä v a l t a u k s e n a i k o i - h i n olleet j o v a n h e m m a n v a l t a a j a n j a l ä h i n n ä t ä l l ö i n j u u r i S a s t a m a l a n e r ä m i e s t e n hallussa. S a m a a n s u u n t a a n p u h u v a t v o i m a k k a a s t i e r ä ä t t o i s e t k i n s e i k a t. N i i n p ä e i v o i olla h u o m i o t a h e r ä t t ä m ä t t ä, e t t ä n e H ä m e e n k y r ö n V a l t. a r k. V a l t. a r k. N : o 0 a. E t t ä e r ä k a p p a l e i s t a j o t k u t, k u t e n e s i m. K i l v a k k a l a n, i l m e i s e s t i p e r u s t u v a t y h t e n ä i s e e n e r ä v a l t a u k s e e n, t o i v o m m e s e u r a a v a s t a k ä y v ä n s e l v i l l e. 4 E t t e i e d e l l ä l a i n a t u s s a v u o d e n t u o m i o s s a k ä y t e t t y s a n o n t a t a p a, e t t ä kilvakkalalaisill a» pakanuuden ajoista» l ä h t i e n oli ollut lännessä erää, ole o t e t t a v a t ä y s i n s a n a n m u k a i s e s t i, o n n ä h d ä k s e m m e l u o n n o l l i s t a.

25 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 5 k y l ä t, joilla on e r ä a l u e i t a» k a n k a a n t a u s t a l l a» s i j a i t s e v a t h u o m a t t a - v a s t i erillään t o i s i s t a a n. S i t e n n ä k e e esim. h e l p o s t i, e t t ä sellaiset e r ä n k ä v i j ä k y l ä t k u i n L a i t i l a, H e i n i j ä r v i j a K i e r i k k a l a m u o d o s t a v a t erikoisen r y h m ä n s ä H ä m e e n k y r ö n A l a s e n s e l ä n r a n t a m i l l a. T o i s e e n r y h m ä ä n e r ä n k ä v i j ä k y l i ä k u u l u v a t sellaiset I k a a l i s t e n lähiseud u n k y l ä t k u i n I k a a l i n e n, K i l v a k k a l a j a V a t i a l a. T ä s t ä r y h m ä s t ä ilmeisesti erillisen e r ä k u m p p a n u u d e n m u o d o s t a v a t eräs K i i a l a n j a eräs H ö y l ö l ä n k y l ä n a s u k a s. M i s t ä ä n y h t e n ä i s e s t ä j a o r g a a n i s e s t a r i n t a m a a n a s u t u s a l u e e s t a e i siis H ä m e e n k y r ö n k a n k a a n t a k a i n e n e r ä n k ä y n t i ole j o h d e t t a v i s s a. J a s y y n ä t ä h ä n a s i a i n t i l a a n n ä y t t ä v ä t o l e v a n eri erätiet. N i i n p ä v o i j o sellaisten H ä m e e n k y r ö n k y l i e n k u i n L a i t i l a n, H e i n i - j ä r v e n j a K i e r i k k a l a n a s e m a n p e r u s t e e l la p i t ä ä t o d e n n ä k ö i s e n ä, e t t ä h e e i v ä t ole e r ä m a i l l e e n k u l k e n e e t H ä m e e n k y r ö n t i h e i m m ä n a s u t u k s e n l ä p i p o h j o i s e e n p ä i n. S i t ä v a s t o i n o n m i t ä luonnollisinta, e t t ä h e a l u n p i t ä i n s u u n t a s i v a t e r ä h a r r a s t u k s e n s a h e t i h e i d ä n r i n t a - k y l i e n s ä t a k a a a v a u t u v i l l e neitseellisille läntisille erämaille. M u t t a a i v a n k u i n l u o n t a i s e t v e s i t i e t h o u k u t t e l i v a t n y t p u h e e n a o l e v i e n eräk y l i e n n a a p u r i k y l i ä H ä m e e n k y r ö n v e s i s t ö n i t ä p u o l e l l a y h t e i s t o i m i n - t a a n P i r k k a l a n e r ä t i e n k ä y t t ä j i e n k a n s s a, j o h t i v a t m i t ä l u o n t a i s i m - m a t v e s i t i e t sellaisia e r ä k y l i ä k u i n H e i n i j ä r v e ä, K i e r i k k a l a a j a L a i - t i l a a j a V e s a j ä r v e n v e s i s t ö ä p i t k i n J ä r v e n k y l ä ä k i n y h t e i s t o i m i n t a a n K a r k u n M o u h i j ä r v e l l ä j a S u o d e n n i e m e l l ä s i j a i t s e v i e n t ä r k e i m p i e n e r ä k y l i e n k a n s s a. E t t ä t ä l l ä erätiellä h ä m e e n k y r ö l ä i s e t k u i t e n k a a n l u k u m ä ä r ä n s ä k ä ä n p u o l e s t a e i v ä t ole v o i n e e t k i l p a i l l a K a r k u n eränk ä v i j ä i n k a n s s a, o n i t s e s t ä ä n s e l v ä ä. H e i d ä n o s u u t e n s a t ä l l ä t a h o l l a o n k i n t ä t e n o l l u t s a m a n t a p a i s t a k u i n h e i d ä n l ä h e i s i m p i e n n a a p u - riensa P i r k k a l a n e r ä m a a l l a. H e i d ä n e r ä o m i s t u k s e n s a k i n e s i m. K y n ä s - j ä r v e l l ä j o n n e h e j ä r v e n a s e m a n t a k i a o v a t h y v i n k i n v o i n e e t t u l l a k u v a t t u a k a r k k u l a i s t a e r ä t i e t ä p i t k i n s a m o i n k u i n K a u h a j ä r v e l l e k i n J o t ä m ä a i n a k i n k e s k i a j a l t a p e r i y t y v ä s a n o n t a t a p a k i n o s o i t t a a, m i n k ä s u u r e n m e r k i t y k s e n H ä m e e n k y r ö n a s u k k a a t o v a t s u u r e l l e l ä n s i p u o l i s e l l e» k a n k a a l l e» a n t a n e e t. T ä m ä n a j a t u k s e n p u o l e s t a p u h u u k o k o t ä k ä l ä i n e n e r ä e l ä m ä. N i i n p ä o l i, k u t e n m y ö h e m m i n o s o i t a m m e, e n t i s e n J ä r v e n k y l ä n O s a r a l l a e r ä ä P u k a r a l l a p ä i n ( V e s i j ä r v e l l ä? ), s a m o i n k u i n m y ö s k i n V a t s i a i s i l l a. V r t. e s i t y s t ä m m e n ä i s t ä e r ä k a p p a - l e i s t a j ä l e m p ä n ä. S a m o i n o n H ä m e e n k y r ö s s ä e l ä n y t p e r i n n ä i s t i e t o, j o n k a m u k a a n H a a p a n i e m e n t i l a V e s i j ä r v e l l ä o n a i k o i n a a n o l l u t L a i t i l a n t o r p p a n a. Y r j ö K o s k i n e n, K e r t o m u s H ä m e e n k y r ö n p i t ä j ä s t ä s S e k ä h i s t o r i a l l i s e t t o s i a s i a t e t t ä n i i d e n k a n s s a y h t ä p i t ä v ä p e r i n n ä i s t i e t o o s o i t t a v a t t ä t e n v a n h a n h ä m e e n k y r ö l ä i s e n e r ä - t i e n M o u h i j ä r v e l l e j a S u o d e n i e m e l l e v i e v i i n v e s i s t ö i h i n, j o i t a p i t k i n v u o r o s t a a n e r ä - k u m p p a n u u s j a - y r i t t e l i ä i s y y s k a r k k u l a i s t e n e r ä k y l i e n k a n s s a o l i m i t ä h e l p o i n j a l u o n - n o l l i s i n.

26 6 Jalmari Jaakkola on e d e l l y t e t y n k a r k k u l a i s e n ja h ä m e e n k y r ö l ä i s e n y h t e i s t o i m i n - n a n k a n n a l t a m i t ä h e l p o i m m i n s e l i t e t t ä v i s s ä. E r i k o i s e n s e l v ä j a edellisestä e r o t e t t a v a o n I k a a l i s t e n k y l i e n l ä n t e e n p ä i n s u u n t a u t u v a erätie. E t t ä s e o n k u l k e n u t I k a a l i s i s t a J ä m i j ä r v e l l e p ä i n v i e t t ä v ä ä v e s i s t ö ä, o n n ä h d ä k s e m m e e p ä i l e m ä - t ö n t ä. M u t t a e t t e i t ä m ä k ä ä n erätie ole l ä n n i m p ä n ä s u u n t a u t u n u t m i h i n k ä ä n y h t e n ä i s e e n maantieteelliseen u o m a a n, n ä k y y j o t ä k ä l ä i - sen e r ä o m a i s u u d e n h a j a l l i s u u d e s t a. N i i n p ä ei, k u t e n e d e m p ä n ä esit e t y s t ä K a r k u n e r ä m a a n o m i s t u k s e s t a n ä k y y, a i n a k a a n m i k ä ä n h u o m a t t a v a m p i h ä m e e n k y r ö l ä i n e n erätie V e n e s j ä r v e l t ä merelle ole h e l p o s t i ollut m a h d o l l i n e n. J o s K i l v a k k a l a n o m i s t a m a n V e n e s - j ä r v e n l u o t e i s p u o l e l la s i j a i t s e v a S a m m i n m a j a on, k u t e n p i d ä m m e t o d e n n ä k ö i s e n ä, j a k u t e n v o i m a k a s p e r i n n ä i s t i e t o k i n i l m o i t t a a, y h t e y d e s s ä K i l v a k k a l a n n a a p u r i k y l ä n S a m m i n k a n s s a, niin o n t ä m ä n eräalueen e r i l l i s y y s v a i n l i s ä t o d i s t e e n a y h t e n ä i s e n, merelle v i e v ä n h ä m e e n k y r ö l ä i s e n e r ä t i e n m a h d o t t o m u u d e s t a t ä l l ä s u u n n a l l a. Y h t e - n ä i s e m m i n n ä y t t ä v ä t s i t ä v a s t o i n I k a a l i s t e n s e u d u n eräintressit k u t e n H ä m e e n k y r ö n h a l l u s s a o l e v a t K o d e s j ä r v e n j a V e s i j ä r v e n eräalueet o s o i t t a v a t s u u n t a u t u n e e n L a p v ä ä r t i i n l a s k e v i i n j o k i i n, m u t t a k u n j u u r i l a p v ä ä r t i l ä i n e n p e r i n n ä i s t i e to n i m e n o m a a n p u h u u s a s t a m a l a i s t e n eräintressien v a n h e m m u u d e s t a t ä l l ä t a h o l l a, niin e i t ä l l e k ä ä n h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n eräreitille v o i t a n e a n t a a, a i n a k a a n m i k ä l i o n k y s y m y s h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n merelle p y r k i m i s e s t ä, e r i k o i s t a m e r k i t y s t ä. V i i m e k s i k ä s i t e l l y n e r ä t i en k e s k e i s t ä m e r k i t y s t ä o n l i s ä k s i o m i a a n v ä h e n t ä m ä ä n v i e l ä s e k i n, e t t ä k y r ö l ä i s i l l ä o n ollut k o l m a s k i n erätie l u o t e i s t a p ä i n. K u t e n e r ä l u e t t e l o s t a n ä i m m e oli n ä e t p a r i l l a K i i a l a n j a H ö y l ö l ä n a s u k k a a l l a o m a e r ä a l u e e n s a N u m m i j ä r v e l l ä. Siihen n ä h d e n, e t t ä J ä m i j ä r v e n e r ä t i e n k ä y t t ä m i n e n olisi näille N u m m i - j ä r v e l l e p y r i t t ä e s s ä m e r k i n n y t v a r s i n s u u r t a m u t k a a, n ä y t t ä ä l u o n - n o l l i s e m m a l t a, e t t ä h e o v a t k ä y t t ä n e e t s u o r i n t a t i e t ä, esim. K o v e - l a h d e n reittiä, n y t k y s y m y k s e s s ä o l e v a l l e eräalueelle p y r k i e s s ä ä n. S u u r i n piirtein o v a t siis k y r ö l ä i s t e n eri e r ä t i e t s a a n e e t a i k a a n sen, e t t ä e r ä p a i n e merelle o n k a i k k i a l ä n t e e n p ä i n v i e v i ä e r ä t e i t ä p i t - k i n j ä ä n y t v e r r a t t a i n h e i k o k s i. J a H ä m e e n k y r ö n h a j a u t u n e e l l e eräpaineelle o n K a r v i a n j o k i m u o d o s t a n u t lännessä i k ä ä n k u i n j o n - kinlaisen eräseinän. S a m a l l a k u n K a r v i a n j o k i n ä e t a n t o i s a s t a m a - laiselle e r ä n k ä y n n i l l e y h t e n ä i s e n j a m ä ä r ä ä v ä n s u u n n a n, oli s e o m i a a n K u t e n e d e l l ä e s i t e t y s t ä e r ä k a p p a l e i d e n l u e t t e l o s t a n ä k y y, o v a t k i l v a k k a l a l a i - s e t e r i k o i s e s t i k i i n t y n e e t v a i n V e n e s j ä r v e n s e u t u u n.

27 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 7 h a j o i t t a m a a n h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n intressitiet j a k o r k e i n t a a n u l o t t a - m a a n h e i d ä n e r ä h a r r a s t u k s e n s a j u u r i p u h e e n a o l e v a n j o k i u o m a n v ä l i t y k s e l l ä eräille läheisille j o e n länsipuolisille eräjärville. E t t ä h e k u i t e n k a a n m i l t ä ä n k o h d a l t a o l i s i v a t v o i n e e t k a t k a i s t a s a s t a m a - laisten K a r v i a n j o k e a p i t k i n k u l k e v a a e r ä t i e t ä t a i s a s t a m a l a i s t e n P o h j a n l a h d e l l e k o h d i s t u v i a intressejä, e i ole t o d i s t e t t a v i s s a. Y k s i n sekin s e i k k a, e t t ä h ä m e e n k y r ö l ä i n e n a s u t u s t o i m i n t a K a r v i a n j o e l l a j a l ä h i n n ä n y k. K a n k a a n p ä ä n seuduilla a l k a a v a s t a l u v u l l a, o s o i t t a a, k u i n k a m y ö h ä i s e e n e s t e e t ö n e r ä n k ä y n t i t ä t ä j o k e a y l ö s p ä i n o n ollut k a r k k u l a i s i l l e m a h d o l l i n e n. M u t t a v a i k k a K y r ö n l u v u l l a t o d e t t a v a e r ä t i l a n n e e i oleellisesti v a s t u s t a k a a n niitä j o h t o p ä ä t ö k s i ä, j o i t a edellä o l e m m e t e h n e e t s a s t a m a l a l a i s e n e r ä k u l t t u u r i n i ä s t ä H ä m e e n - j a P o h j a n k a n k a a n länsipuolella, niin m u u t t u i v a t e r ä n k ä y n t i e d e l l y t y k s e t j o k e s k i - ajalla sastamalaisille y h ä e p ä e d u l l i s e m m i k s i, kyröläisille kiitollis e m m i k s i. S i k ä l i k u i n edelliset n ä e t mahdollisesti j o 00-luvun lopulla t a p a h t u n e e n u u t i s a s u t u k s e n v u o k s i m e n e t t ä v ä t r a n t a - alueensa S u u - P o h j a s s a, h ä v i ä ä h e i l t ä m y ö s k i n t ä r k e i n h o u k u t i n v a n h o i l l e, t ä n n e p ä i n s u u n t a u t u v i l l e kaukointresseilleen. E t t ä n ä i s t ä l u o p u m i n e n e i t a p a h t u n u t i l m a n t a i s t e l u a, o s o i t t a a s e l a a j a a m a a n - tieteellistä a l u e t t a k o s k e v a j a siitä p ä t t ä e n, e t t ä asia m e n e e k u n i n k a a s e e n asti, t ä r k e ä k s i k a t s o t t u eräriita, j o k a t ä ä l l ä r i e h u u v. 00 k y n n y k s e l l ä. E t t ä t ä m ä t a i s t e l u, jossa erä- j a asutusintressit, k u t e n s a n o n t a t a v a s t a Q u a r e c u m... duci W a l d e m a r o, m a g i s p r o f i c u u m esse dinoscitur, q u o d t e r r a s u a per n o m i n e s discretos y d o n e o s e x c o l a t u r et i n h a b i t e t u r, q u a m deserta r e l i n q u a t u r n ä k y y, p a n t i i n j y r k ä s t i v a s t a k k a i n, s e k ä k o k o v a l t i o m a h d i n e t t ä erilaisten k u l t t u u r i - i n t r e s s i e n v a i k u t u k s e s t a p ä ä t t y i eräintressien lopulliseen t a p p i o o n, e i ole l a s k e t t a v a e t u p ä ä s s ä s a s t a m a l a i s t e n e r ä m i e s t e n h e i k k o u d e n s y y k s i, v a a n ensi sijassa k a t s o t t a v a s a m a n l a i - seksi v ä l t t ä m ä t t ö m ä k s i maantieteellishistorialliseksi i l m i ö k s i, j o t a m e n ä e m m e sellaisten r a n t a - a s u t u s t e n k u i n esim. E u r a j o e n U l v i l a n y n n ä sellaisten P ä i j ä n t e e n r a n t a p i t ä j i e n k u i n S y s m ä n, K u h m o i s t e n, J ä m s ä n y. m. i t s e n ä i s t y m i s e s s ä. M u t t a t ä m ä n i t s e n ä i s t y m i s e n k a u t t a m e n e t t ä v ä t v ä h i t e l l e n e i v ä t a i n o a s t a a n P o h j a n l a h d e n r a n n a l l a K u n n ä i t ä a l u e i t a k o s k e v a e r ä k i r j e o n j o v u o d e l t a 0, s a a t t a a h y v i n k i n o l l a m a h d o l l i s t a, e t t ä r i i d a n a l a i n e n u u d i s a s u t u s o n t ä ä l l ä s y n t y n y t a i n a k i n j o p a r i, k o l m e v u o t t a a i k a i s e m m i n. Finí. Med. Urk. I s. 97.

28 8 Jalmari Jaakkola s i j a i t s e v a t s a s t a m a l a i s t e n» H ä m e e n metsät» v a a n, k u t e n e s i m. T e u v a n a s u t u s o s o i t t a a, h e i d ä n s i s e m m ä t k i n e r ä m a a n s a v a r s i n a i s i n a e r ä n k ä y n t i a l u e i n a entisen m e r k i t y k s e n s ä. S a m a l l a l o p p u i m y ö s k i n K a r v i a n j o e n t ä h ä n a s t i n e n t e h t ä v ä : o l t u a a n a l u n p i t ä i n k i n s a s t a m a - laisille t ä r k e ä v a i n e r ä t i e n ä oli sen a r v o e r ä n a u t i n t o a l u e e n a näille v a r s i n v ä h ä i n e n. I h m e e i n ä i d e n u u s i e n o l o s u h t e i d e n k a n n a l t a olek a a n, e t t ä K a r v i a n j o e n l a a k s o v ä h i t e l l e n j ä ä h e i d ä n v a r s i n a i s t e n eräintressiensä u l k o p u o l e l l e j o u t u a k s e e n l o p u l t a k u t e n K a n - k a a n p ä ä n a s u t u s h i s t o r i a o s o i t t a a l ä h e m p ä n ä a s u v i l l e h ä m e e n - kyröläisille, j o i d e n intressit, m y ö h e m m i n k ä s i t t e l e m i e m m e S u u - P o h - j a a n s u u n t a u t u v i e n k a u k o i n t r e s s i e n h ä v i t e s s ä, e n t i s tä v o i m a p e r ä i - s i m p i n ä k ä ä n t y v ä t m y ö s k i n l ä n t e e n p ä i n. M a h d o l l i s t a on, e t t ä meillä H ä m e e n - j a P o h j a n k a n k a a n t e h t ä - v ä s t ä historiallisesti a l k u a a n y h t e n ä i s e n a s u t u s v i r r a n m a a n t i e t e e l l i - senä k a h d i s t a j a n a o n v a r h a i n e n p e r i n n ä i s t i e t o eräässä l u v u l l a m u i s t i i n m e r k i t y s s ä l a p p a l a i s t r a d i t s i o n i s s a. E r ä s P l a n t i n u k s e n m u i s - t i i n p a n e m a l a p p a l a i s t a r u t i e t ä ä n ä e t k e r t o a, e t t ä a s u k k a i t a P i r k k a - l a s t a j a R e n g o s t a, j o n k a p a i k a l l i s u u s m ä ä r i t t e l y n o l e m m e eräässä t u t k i m u k s e s s a m m e t u l k i n n e e t t a r k o i t t a v a n» P i r k k a l a n tienoota,» s i i r t y i H ä m e e n k a n k a a n y l i P o h j a n l a h d e n e t e l ä r a n n i k o l l e». T o i n e n l a p p a l a i s t r a d i t s i o n i e n m u i s t i i n p a n i j a N i u r e n i u s m a i n i t s ee t ä m ä n lisäksi, e t t ä n ä m ä u u t i s a s u k k a a t a s e t t u i v a t j u u r i sille P o h j a n l a h d e n rannikolle, jolla n y k y i s i n N ä r p i ö j a M u s t a s a a r i s i j a i t s e v a t. J o s k a t s o m m e v o i t a v a n v a n h a a n P i r k k a l a n s e u t u u n l a s k e a sen l ä h e i s e t s i v u s t a n a a p u r i t K a r k k u j a H ä m e e n k y r ö m i t ä t u s k i n v o i d a a n k a t s o a liian r o h k e a k s i niin t u l e e t r a d i t s i o n i historiallisesti erikoisen s e l v ä k s i j a m i e l e n k i i n t o i s e k s i.» H ä m e e n k a n k a a n metsä», j o h o n o n v e r r a t t a v i s s a j o v. 0 m a i n i t u t»metsät H ä m e e s s ä» j a j o t a edellä m o n i n p e r u s t e i n o l e m m e p i t ä n e e t v a r h a i s i m p i n a v e s i s t ö j e n j a n ä i s t ä r i i p p u v i e n a s u t u s v i r t o j e n e r o t t a j i n a, e r o t t a a m i t ä l u o n n o l l i s i m m i n toisistaan j u u r i N ä r p i ö n ja M u s t a s a a r e n a s u t u s k e s k u k s e t. S i i t ä p ä ä t t ä e n, e t t ä N ä r p i ö j o v. 48 l a s k e t a a n M u s t a s a a r e n j a P i e t a r - saaren ohella p a i k k o i h i n, joille k u n i n g a s m y ö n t ä ä erikoiset k a u p p a - V r t. t ä k ä l ä i s e e n» H ä m e e s e e n» n ä h d e n e d e l l ä n. s.» h ä m ä l ä i s i s t ä» a n n e t t u a selitystä. V r t. k y s y m y k s e s s ä o l e v i i n p e r i n n ä i s t i e t o i h i n t i e t o i h i n n ä h d e n : P i r k k a l a i s - l i i k k e e n s y n t y s. j. s e u r. E t t ä n ä m ä a s u t u s k e s k u k s e t s e k ä P o h j a n l a h t e e n n ä h d e n e t t ä m y ö s k i n s y v ä l l e s i s ä m a a h a n u l o t t u n e e n a s u t u s v i r r a n p ä ä t e k o h t i n a, o v a t k ä s i t e t t ä v ä t p a l j o a v ä l j e m - m ä s s ä m i e l e s s ä k u i n t ä h ä n a s t i y l e e n s ä o n t e h t y, o l e m m e j o a i e m m i n k o e t t a n e e t o s o i t t a a. V r t. t u t k i m u s t a P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y ss. 5 6.

29 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 9 o i k e u d e t e i sen m e r k i t y s t ä l l ö i n ole v o i n u t olla v a r s i n v ä h ä i n e n. K u n e i t ä t ä m e r k i t y s t ä liioin v o i t a n e k a t s o a m i n k ä ä n ä k k i ä v a i k u t t a - n e e n t e k i j ä n a i h e u t t a m a k s i, niin o n t ä y s i s y y p u h e e n a o l e v a n p e r i n - n ä i s t i e d o n v i i t t a u k s e n m u k a i s e s t i etsiä sille s e l i t y s t ä s e u d u n s u h- t e i s t a S a s t a m a l a a n, j o n k a erä- j a ilmeisesti k a u p p a i n t r e s s i e n k i n p ä ä t e k o h d a k s i P o h j a n l a h d e n p a r t a a l l a s e m i t ä l u o n n o l l i s i m m i n sopi. V I I. A i v a n s a m o i n k u i n l a h j o m a t t o m a t m a a n t i e t e e l l i s et s e i k a t v ä h i - tellen e r o t t i v a t l ä n n i m m ä i s e s s ä e r ä v a l t a u k s e s s a s a s t a m a l a i s t e n j a h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n eräintressit t o i s i s t a a n, m ä ä r ä s i v ä t s a m a i s e t t e k i - j ä t j o a l u n p i t ä i n H ä m e e n k y r ö n reittiä k ä y t t ä v i e n e r ä n k ä v i j ä i n o m a k s i s e k ä H ä m e e n k a n k a a n j a sen l ä n t i s e n r e u n a n e t t ä v a r s i n k i n k a n k a a n koillispuolisen alueen. E l l e m m e n ä e t o t a m u k a a n e r ä s t ä l u v u l t a p o l v e u t u v a a, k a i k e s t a p ä ä t t ä e n v ä ä r ä ä p e r i n n ä i s t i e d o n t u l k i n t a a, j o k a n ä h d ä k s e m m e a i v a n a n s i o t t a j a i l m a n m i t ä ä n p e r u s t e i t a o n p ä ä s s y t m i l t e i p ä v a k i i n t u m a a n historiallisessa k i r j a l l i s u u d e s s a m m e j a j o n k a i l m o i t u k s e n m u k a a n huittislaisilla ennen v a n h a a n olisi ollut k a l a s t u s p a i k k o j a I k a a l i s i s s a, e i ole m i t ä ä n v a r m a a m u i s t o a siitä, 4 F i n l. M e d. U r k. I s.. E f r. C a r e n i u s : e d. m a i n. t u t k. s Y. K o s k i n e n : K e r t o m u s H ä m e e n k y r ö n p i t ä j ä s t ä y. m. O t t o V ä n n i : K y r ö s j ä r v e n n y k y i n e n j a e n t i n e n o t a k s u t t u v e s i v ä y l ä. S a t a - k u n t a I I I s Ilmeist ä n ä e t on, e t t ä, v a i k k a huittislaisilla 700- luvun keskivaiheilla olisi o l l u t k i n p e r i n n ä i s t i e t o, e t t ä h e i d ä n e s i - i s i l l ä ä n o l i o l l u t k a l a s t u s p a i k k o j a I k a a l i s i s s a, t i e d o n e i t a r v i t s e m e r k i t ä, e t t ä k a l a s t a m o t o l i s i v a t o l l e e t n i m e n o m a a n n y k y i s e n I k a a l i s t e n s e u d u l l a K y r ö s j ä r v e n p a r t a a l l a.» E n t i n e n I k a a l i n e n» k u t e n C a r l s s o n s i t ä n i m i t t ä ä o l i n ä e t s e k ä l u v u l l a e t t ä j o p a l j o a e n n e m m i n a l u e e l t a a n t a v a t - t o m a n l a a j a, j o t e n s e l l a i s t e n s e u t u j e n, j o t k a s i j a i t s i v a t k a u k a n a K y r ö s j ä r v e n p a r - t a i l t a, v o i t i i n s a n o a k u u l u v a n I k a a l i s i i n. J a v a i k k a t e o r e e t t i s e s t i k a t s o e n h u i t t i s l a i s - t e n p ä ä s y S ä ä k s j ä r v e l t ä K i i k o i s t e n, M o u h i j ä r v e n j a S u o d e n i e m e n k a u t t a H ä m e e n - k a n k a a n s y r j ä ä n j a s i e l t ä k a n k a a n y l i K y r ö s j ä r v e l l e e i o l e k a a n t ä y s i n m a h d o t o n, n i i n o n m e i l l ä s e n v e r r a n t i e t o j a t ä m ä n s e u d u n e r ä e l ä m ä s t ä, e t t ä a i n a k i n m u u n l a i n e n e r ä - o i k e u s k u i n e h k ä p e r i n n ö n t a i a v i o l i i t o n k a u t t a s y n t y n y t t ä ä l l ä p ä i n o n k a t s o t t a v a k u t a k u i n k i n m a h d o t t o m a k s i. E t t ä s i t ä v a s t o i n j o k i n o s a H u i t t i s t e n v a k i n a i s i a e r ä - m i e h i ä o n e s i m. P a l u k s e n t i e n o i l l a v o i n u t y h t ä j a k s o i s t a v e s i t i e t ä k u l k i e n p o i k e t a p e r i n l ä h e i s e l l e I n h o t t u j ä r v e l l e j a t ä t e n k u l k e m a l l a K a r v i a n j o k e a y l ö s p ä i n v a i n v ä h ä n y l i p e n i k u l m a n p ä ä s t ä t o s i a a n t u l l a v a n h a n I k a a l i s t e n a l u e e l l e j a t ä ä l t ä e d e l l e e n j a t k a a m a t k a a v a i k k a p a I k k e l ä j o e l l e a s t i, o n k a t s o t t a v a, k u t e n j o e d e l l ä o l e m m e e d e l l y t t ä n e e t, s e k ä l u o n n o l l i s e k s i e t t ä j o s s a i n m ä ä r i n t o d e n n ä k ö i s e k s i k i n V r t. e s i t y s t ä m m e e d. s i v 8, n o o t t i.

30 0 Jalmari Jaakkola e t t ä m u i l l a k u i n H ä m e e n k y r ö n eräreitin k ä y t t ä j i l l ä olisi n y t p u h e e n a o l e v a l l a alueella ollut o s u u t t a e r ä v a l t a u k s e e n. T o i s a a l t a t ä m ä n n e g a t i i v i s e n tosiasian, t o i s a a l t a e r ä i d e n erähistoriallisten s e i k k o j e n n o j a l l a o n K y r ö s j ä r v e n v e s i s t ö v a r s i e n v a l - t a a m i s e e n j a a s u t t a m i s e e n n ä h d e n t e h t ä v i s s ä t ä r k e i t ä p ä ä t e l m i ä. E n s i n n ä k ä ä n e i eräluetteloissa 500-luvulla enää t a p a a t i e t o j a, j o t k a v i i t t a i s i v a t siihen, e t t ä itse K y r ö s j ä r v e n rannoilla p i t k ä ä K o v e l a h t e a l u k u u n o t t a m a t t a olisi o l l u t a i n a k a a n h u o m a t t a v a m - p i a eräalueita. S e s e i k k a, e t t ä K y r ö s j ä r v e n rannoilla j o a i k a i s i m - m i s s a k i n veroluetteloissa t a v a t a a n miltei k a i k k i m y ö h e m m i n k i n m a i - n i t u t k y l ä t s a m o i n k u i n sekin, e t t ä u s e i m m i s s a näissä e s i i n t y y p i t k ä h e n k i l ö l u e t t e l o, t e k e e p ä i n v a s t o i n e p ä i l e m ä t t ö m ä k s i, e t t ä s e k ä a s u - t u s e t t ä k y l ä t näillä m a i n o v a t v a n h o j a. J a j o s k o e t t a a etsiä selv y y t t ä k y s y m y k s e e n, m i t ä t i e t ä t ä m ä v ä e s t ö o n a s u i n p a i k o i l l e e n t u l - lut, on s e k ä a r k e o l o g i s e n l ö y t ö a i n e k s e n e t t ä a s u t u s h i s t o r i a n v a l o s s a v a i n y k s i v a s t a u s m a h d o l l i n e n : p i t k i n K y r ö s j ä r v e n v e s i s t ö n l a s k u - reittiä. H ä m e e n k y r ö n a s u t u k s e n l ä h t ö k o h t a k i n o n k y s y m y k s e s s ä olevien o l o s u h t e i d e n v a l l i t e s s a k u t a k u i n k i n ilmeinen. E t t ä s e n ä e t a i n a k i n h u o m a t t a v a l t a o s a l t a a n o n l ä h t ö i s i n v a n h a n S a s t a m a l a n seuduilta, o n k u t a k u i n k i n r i i d a t o n t a. T ä m ä asiaintila e i l u o n - nollisesti k u i t e n k a a n m i t e n k ä ä n e s t ä s i t ä m a h d o l l i s u u t t a t a i esim. n i m i s t ö s t ä p ä ä t t ä e n s u o r a s t a a n t o d e n n ä k ö i s y y t t ä, e t t ä m a i n i t t u a v e s i v ä y l ä ä m y ö t e n o n a s u k k a i t a l a a j e m m a l t a k i n y l ä s a t a k u n t a l a i s e l t a a l u e e l t a t u l l u t H ä m e e n k y r ö ö n. Milloin v a r s i n a i s e n K y r ö s j ä r v e n r a n t o j e n a s u t t a m i n e n o n a l k a - n u t, e i ole luonnollisesti t a r k a l l e e n m ä ä r i t e l t ä v i s s ä. M u t t a j o a r k e o - l o g i n e n k i n l ö y t ö a i n e s t ä ä l l ä v i i t t a a k i e l t ä m ä t t ä siihen, e t t ä t ä k ä l ä i - sen a s u t u k s e n a l k u o n v a r s i n v a n h o i l t a ajoilta. K y r ö s j ä r v e n rant o j e n e r i t t ä in o r g a a n i n e n y h t e e n k u u l u m i n e n t e k e e l i s ä k s i t o d e n n ä k ö i - seksi, e t t ä a s u t u s itse j ä r v e n l ä h i m m i l l ä r a n t a m a i l l a j o v e r r a t t a i n a i k a i s i n o n t u l l u t v o i m a k k a a k s i. J a e t t ä s e m y ö s k i n v e r r a t t a i n v a r - h a i n o n i t s e n ä i s t y n y t, n ä k y y e r i t t ä i n selvästi e r ä k u l t t u u r i s t a K y r ö s - j ä r v e e n l a s k e v i e n v e s i r e i t t i e n v a r s i l l a. K u n m e s e k ä P ä i j ä n t e e n e t t ä N ä s i j ä r v e n vesistöissä e r ä n o m i s t a j a p i t ä j i i n n ä h d e n n ä e m m e e p ä i l e m ä t t ä p e r i n t ö n ä e r ä v a l t a u k s e n ensi a j o i l t a m i t ä k i r j a v i m - Vrt. Hackmann: Die ältere Eisenzeit in Finnland, kartta. Vrt. tässä kohden: K. J. Jalkanen: Pohjois-Hämeen erämaat, asutus ja olot vuoteen 6 0, erämaaluettelo. Vrt. tähän nähden eräluetteloamme tutkimuksessa: Pirkkalaisliikkeen synty

31 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri m a t e r ä n o m i s t u s o l o t, niin o n k i e l t ä m ä t t ä t ä m ä n v a s t a k o h t a n a miel e n k i i n t o i s t a t o d e t a, e t t e i K y r ö s j ä r v e e n l a s k e v i e n v e s i r e i t t i e n p a r - t a i l l a e i eräluetteloissa t a p a a j ä l k e ä k ä ä n m u i d e n p i t ä j i e n k u i n H ä m e e n - k y r ö n e r ä o m i s t u k s e s t a. K u n m e l i s ä k s i k a i k i l l a S u o m e n e r ä m a i l l a h a v a i t s e m m e eräsiteiden s ä i l y v ä n v u o s i s a t o j a j a v i e l ä p ä k u t e n esim. p i r k k a l a i s t e n e r ä o i k e u d e t L a p i s s a o s o i t t a v a t v a r s i n p i t - k i e n k i n m a t k o j e n t a k a a, niin ansaitsee h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n e r ä k u l t - t u u r i j o y l e i s e n k i n e r ä h i s t o r i a m m e k a n n a l t a e r i k o i s t a h u o m i o t a. K u n p u h e e n a o l e v a e r ä k u l t t u u r i e i n ä e t j o sen 500-luvulla t a v a t t a - v a s t a l a a j a - a l a i s u u d e s ta p ä ä t t ä e n v o i olla nuori, o n h ä m e e n k y r ö l ä i s - t e n y k s i n o m a i n e n o s u u s sen y l l ä p i t ä m i s e s s ä y m m ä r r e t t ä v i s s ä j o k o siten, e t t ä m u i d e n e r ä n k ä v i j ä p i t ä j i e n eräsiteet t ä ä l l ä o v a t v u o s i - s a t a i n vieriessä v ä h i t e l l e n k u l u n e e t p o i k k i j a e r ä n k ä y n t i j ä ä n y t v a i n h ä m e e n k y r ö l ä i s i l l e t a i siten, e t t ä K y r ö s j ä r v e n r a n t o j e n a s u t u s j o a l u n p i t ä i n o n ollut s i k si v o i m a k a s, e t t ä s e e r ä k u l t t u u r i n s a k i n alalla o n t u l l u t y k s i n m ä ä r ä ä j ä k s i. K u t e n m y ö h e m m i n o s o i t a m m e, o n esit e t y i s t ä m a h d o l l i s u u k s i s t a e n s i n m a i n i t t u ainoa, j o k a s a a t t a a t u l l a k y s y m y k s e e n. M u t t a t ä s t ä h u o l i m a t t a e i v o i n e olla e p ä i l y s t ä siitä, e t t ä K y r ö s j ä r v e n r a n t o j e n a s u t u s o n i t s e n ä i s t y n y t a l k u p e r ä i s i s t ä e m ä a l u e i s t a a n a i n a k i n j o esihistoriallisen a j a n lopulla. I t s e s t ä ä n selv ä ä n i i n i k ä ä n on, e t t ä t ä l l ä i t s e n ä i s t y m i s e l l ä p ä ä t t y y s e k ä mielenk i i n t o i n e n e t t ä historiallisesti e r i t t ä i n t ä r k e ä j a k s o K y r ö s j ä r v e n v e s i s - t ö v a r s i e n a s u t u s h i s t o r i a a. J o k ä s i t t e l e m ä s s ä m m e K y r ö s j ä r v e n r a n t a - a l u e e n i t s e n ä i s t y m i - sessä oli v u o r o s t a a n m i t ä luonnollisin p e r u s t u s h ä m e e n k y r ö l ä i s e l l e e r ä n k ä y n n i l l e. E t t ä s e o n v e r r a t t a i n a i k a i s i n a l k a n u t, o l e m m e edellä k a t s o n e e t t o d e n m u k a i s e k s i. J a e t t ä e r ä n k ä y n t i l ä p i k o k o k e s k i a j a n säilyi y h t e n ä h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n p ä ä t u l o l ä h t e e n ä, n ä k y y l o i s t a v a s t i v i e l ä siitä e r ä o m a i s u u d e s t a, j o k a v. 5 5 s u u r t a e r ä r e d u k t s i o n i a toim e e n p a n t a e s s a o n h e i d ä n h a l l u s s a a n. K ä s i t t e l e m m e s i t ä k i n m a a n - tieteellisten n ä k ö k o h t a i n m u k a a n j a edellisen e s i t y k s e m m e järjest y s t ä s e u r a t e n a l k a m a l l a K y r ö n l o u n a i s i l t a e r ä m a i l t a, K y r ö n k a n k a a n l o u n a i s l a i d a l t a j a k u l k e m a l l a s i t t e m m i n p i t k i n K y r ö s j ä r v e n länsipohjois- j a itärannoille l a s k e v i a v e s i r e i t t e j ä. E d e l l ä siv. 0 m a i n i t u n K y n ä s j ä r v e n e r ä k a p p a l e e n j a t k o k s i v o i d a a n K y r ö n k a n k a a n k u p e e l t a s e k ä itse k a n k a a l t a e s i t t ä ä seur a a v a t e r ä n k ä v i j ä k y l ä t j a e r ä k a p p a l e e t. J ä r v e n k y l ä ( O s a r a ). Pukarajärvi? ( P u k a r a t r ä s k ), 5 5. O n n i m e l t ä ä n s a m o i n k u i n s e n k i n v u o k s i, e t t ä sen m a i n i t a a n olev a n / p e n i k. p ä ä s s ä k a n t a t i l a s t a, y h d i s t e t t ä v i s s ä H ä m e e n - V a l t. a r k. N : o 0 a.

32 Jalmari Jaakkola k y r ö n j a M o u h i j ä r v e n r a j a l t a t u n n e t t u u n P u k a r a n k y l ä ä n. K u n P u k a r a o n V e s a j ä r v e n n a a p u r i k y l ä j a k u n v i i m e k s i m a i n i t t u k y l ä v i e l ä v. 5 6 e s i i n t y y e r ä k y l ä n ä, j o s s a o n v a i n y k s i a s u k a s, e i ole m a h d o t o n t a, e t t ä V e s a j ä r v i, j o n k a j ä r v e t k i n l a s k e v a t P u k a r a a n p ä i n, o n l ä h i n n ä l a s k e t t u P u k a r a a n k u u l u - v a k s i. J o s n ä i n o n a s i a n l a i t a, v o i s i V e s a j ä r v e l l ä t a v a t t a v a n O s a r a n s e l i t t ä ä o l e v a n y h t e y d e s s ä v a n h a n, t ä ä l l ä p ä i n sijainneen O s a r a n e r ä m a a n k a n s s a. V a t s i a i n e n? Pukarajarvi. ( P u k a r a t r ä s k ), 5 5. V r t. n i m e e n n ä h d e n ed. a n n. s e l i t y s t ä. K u n t ä k ä l ä i s e n ä e r ä n o m i s t a j a n a m a i n i t a a n H e n r i k M u o t i a i n e n, saisi o l e t t a m a l l a, s a m o i n k u i n ed. e r ä k a p p a l e e s e e n n ä h d e n, P u k a r a n a l u e t t a n y k y i s t ä ä n l a a - j e m m a k s i, n y k y i s e n V e s a j ä r v e n länsipuolella t a v a t t a v a M u o - t i a i n e n y k s i n k e r t a i s i m m a n s e l i t y k s e n.?vesajärvi, (Vesaierffui), 56, N y k. V e s a j ä r v i.?alhajärvi (Alaierffui), 56, M a h d. n y k. A l h a j ä r v e n seuduilla.?taipaleensuu ( T a i p a l e s w ), 5 6, S e l v ä s t i y h t e y d e s s ä V e s i j ä r v e n j a P u k a r a n n a a p u r i k y l ä n T a i p a l e e n k a n s s a. K i l v a k k a l a. Vehuvarpe ( V e h u n a r u e ), 5 5, 5 6, S a m a k u i n n y k. V e h u v a r p e K y r ö n k a n k a a l l a. S o n t u, 8 J ä r v e n k y l ä. 8 Lehtislampi ( L e c h t i s l a m b i ), 5 5. M a i n i t a a n s i j a i t s e v a n V i c h t i s t r ä s k - j ä r v e n r a n n a l l a, m i k ä ilmeisesti o n s a m a k u i n n y k y i n e n V i h t i l ä j ä r v i, j a k ä s i t t ä v ä n k a k s i e r ä m a j a a. K u n neljän e n s i m m ä i s e n u u t i s a s u k k a a n j o u k o s s a t ä ä l l ä m a i n i t a a n N i i l o M a r t i n p o i k a K u l h i a (kirj. m y ö s : K u l h o a ), niin p o l v e u t u u V i h t i l ä j ä r v e l l ä t a v a t t a v a n K u l h u a n t a l o n n i m i v a r m a a n k i n h ä n e s t ä. S o n t u, 6 J ä r v e n k y l ä, 6 Ruanojanpirtti ( R u a n o i a n p i j r t e ), 5 5. K u n o m i s t a j i n a o v a t s a m a t h e n k i l ö t k u i n edellä m a i n i t u s s a V a l t. a r k. N : o 4. K u n e r ä p a l s t a n o m i s t a j a n a m a i n i t a a n M u o t i a i n e n - s u k u j a s e n e n s i m m ä i s e n ä u u t i s a s u k k a a n a A n d e r s M u o t i a i n e n, j o k a v. 5 5 e s i i n t y y V a t s i a i s i s s a, o l e m m e m e r - k i n n e e t s e n v i i m e m a i n i t u n k y l ä n e r ä p a l s t a k s i. V a l t. a r k. N : o 9 5. V a l t. a r k. N : o 0 a. 4 V a l t. a r k. N : o V a l t. a r k. N : o 4. 6 T o i n e n e r ä n o m i s t a j i s t a N i l s T u r c k i e s i i n t y y v. 5 5 S o n n u n, t o i n e n, M o r t h e n K u l h i a J ä r v e n k y l ä n a s u k k a a n a. V a l t. a r k. N : o V r t. h e i h i n n ä h d e n e d. a n n. s e l i t y s t ä.

33

34 4 Jalmari Jaakkola j o k a j o a l u n p i t ä i n oli o m i a a n k e s k i t t ä m ä ä n s i k ä l a i s t a e r ä v ä e s t ö ä, n ä y t t ä v ä t j o a i k a i s i n t e h n e e n siitä a s u t u s a l u e e n. N i i n p ä e s i i n t y y k i n J ä m i j ä r v i j o l u v u n ensimmäisissä v e r o k i r j o i s s a suurena, u s e i t a t a l o j a k ä s i t t ä v ä n ä k y l ä n ä. J o y k s i s t ä ä n t ä m ä s e i k k a o s o i t t a a, k u i n k a k a u k a n a oli a i k a, jolloin e r ä n k ä y n t i t ä ä l l ä oli a l k a n u t. T ä s t ä huolim a t t a o n J ä m i j ä r v e n erähistoriallinen s y n t y k u t a k u i n k i n ilmeinen. S a m o i n k u i n maantieteellisesti sen s y n t y o n ollut m a h d o l l i n e n v a i n I k a a l i s t e n l o u n a i s p u o l i s e s ta l a h d e s t a k ä s i n, p u h u u m y ö s k i n erähistoria v o i m a k k a a s t i s a m a a n s u u n t a a n. N i i n p ä n ä k y y t o i s a a l t a, e t t ä m a i n i t u n K y r ö s j ä r v e n r a n t a l a h d e n v a r t i s e t k y l ä t, k u t e n v i e l ä n y k y ä ä n v a r s i n a i s e n I k a a l i s t e n raja o s o i t t a a, o v a t s a a n e e t a l u e e n s a u l o t e t u k s i m i l t e i J ä m i j ä r v e n i t ä p ä ä h ä n j a t o i s a a l t a, e t t ä J ä m i j ä r v e n eräintressit j a u l k o m a a t e i v ä t u l o t u i t ä ä n p ä i n. N ä m ä t o s i a s i a t o v a t m i t ä h e l p o i m m i n s e l i t e t t ä v i s s ä siten, e t t ä J ä m i j ä r v e n i r t a u t u e s s a e m ä k y l i s t ä ä n n ä m ä p i d ä t t i v ä t itselleen J ä m i j ä r v e n i t ä p u o l i s e t eräj a u l k o m a a t j ä t t ä e n p u o l e s t a a n t ä m ä n erä- j a u l k o m a i d e n t a r p e e n t y y d y t e t t ä v ä k s i J ä m i j ä r v e n p o h j o i s- j a länsipuolisesta e r ä m a a s t a. Millaisena erätilanne v. 550 tienoilla J ä m i j ä r v e n reitillä esiintyy, k ä y l ä h e m m i n selville s e u r a a v a s t a eräluettelosta. K i l v a k k a l a. Luomajärvi ( L o m a t r ä s k ), 5 5. Lienee v ä l i - m a t k a n perusteella, j o k a i l m o i t e t a a n I / p e n i k u l m a k s i rintam a a l t a, y h d i s t e t t ä v i s s ä sellaiseen n i m e e n k u i n esim. L u o m a - n i e m i K i l v a k k a l a n länsipuolella. K a r h o i n e n. Jämiänmaa ( J ä m i ä n m a a ), 5 5. O n n i m e n s ä p u o l e s t a y h d i s t e t t ä v ä J ä m i - n i m i i n j a e t ä i s y y t e n s ä p u o l e s t a, j o k a i l m o i t e t a a n k a h d e k s i p e n i k u l m a k s i r i n t a m a a l t a, e t s i t t ä - v i s s ä n y k. J ä m i j ä r v e n seudulta. J ä m i j ä r v i. Valkiajärvi ( W a l c k i s Järfwi), 5 4, 550. I l m e i - sesti n y k y i n e n V a l k i a j ä r v i. J ä m i j ä r v e n länsipuolella. J ä m i j ä r v i. Ruokojärvi ( R u o c k o t r ä s k ), 5 5, ( R o k o i e r f f u j ), 56, 564. Ilmeisesti n y k y i n e n R u o k o j ä r v i K a n k a a n p ä ä s s ä. 4 V i l j a l a, I k a a l i n e n, K a r h o i n e n. Patopohjan pirtti ( P a t o p o h i a n p i j r t t e ), 5 5. M a i n i t a a n s i j a i t s e v a n V e r t t u u n j ä r v e n,»verdu träsk», p a r t a a l l a n y k. K a n k a a n p ä ä s s ä. E t t ä v i e l ä n y k y ä ä n k i n t u n n e t t u K a r h o i s m a j a, v ä h ä n V e r t t u u n j ä r v e n V a l t. a r k. N : o 0 a. K y r ö n t u o m i o k i r j a s s a 6 / 8 5 v e d o t a a n l a a m a n n i K n u u t t i E e r i k i n p o j a n j a J ö n s K n u u t i n p o j a n m a i n i t t u i n a v u o s i n a a n t a m i i n t u o m i o i h i n. V a l t. a r k. N : o 4. 4 V a l t. a r k. N : o 6 4.

35 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 5 pohjoispuolella s a a t t a a olla j ä t e k ä s i t t e l e m ä s t ä m m e e r ä k a p p a - leesta, o n m a h d o l l i s t a. V i l j a l a. Alusvesi (Alaswesi siöö), 5 5. K o s k a V i l j a l a l l a o n t o d i s t e t t a v i a eräintressejä v a i n J ä m i j ä r v e n r e i t i l l ä, o l e m m e sijoittaneet e r ä k a p p a l e e n, j o k a m a i n i t a a n o l e v a n 0 p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä k y l ä s t ä m u t t a j o n k a a s e m a a e m m e ole v o i n e e t t o d e t a, t ä h ä n. K i l v a k k a l a. Alasvesi (Alaswesi siöö), 55. V r t. t ä h ä n eräk a p p a l e e s e e n n ä h d e n, j o n k a i l m o i t e t a a n s i j a i t s e v a n p e n i k. p ä ä s s ä r i n t a m a a l t a, ed. ann. s e l i t y s t ä. K i l v a k k a l a. Venesjärvi 5 5, Ruhanpirtti, 5 5, Ruhanniitty, 5 7, Karvianparras, 670, Petkelenmaja S a m m i. Lavasjärvi l. Samminmaja 55? 4 I k a a l i n e n. Kodesjärvi, V a t i a l a. Vesijärvi V a t s i a i n e n. Hies (Hies) 55. O l e m m e s i j o i t t a n e e t e r ä k a p - p a l e e n t ä h ä n sillä perusteella, e t t ä V a t s i a i s t e n n a a p u r i k y l i l l ä o n eräintressinsä j u u r i J ä m i j ä r v e n reitillä. E r ä p a i k k a, j o n k a e t ä i s y y s r i n t a m a a l t a i l m o i t e t a a n 4 p e n i k u l m a k s i, a s e m a l t a a n meille t u n t e m a t o n. J ä m i j ä r v i. 5 Pukarolampi ( P u k a r u l a m b i ), 5 5. K u n eräk a p p a l e e n e t ä i s y y d e k s i r i n t a m a a l t a i l m o i t e t a a n 4 p e n i k u l m a a, v o i t a n e e sillä t a r k o i t t a a H o n g o n j o e n P u k a r o a, j o n k a v i e r e s s ä m y ö s k i n o n p i e n i j ä r v i. Jämijärvi? 6 Pukarolampi? (Pukara träsk), 55. Kun sen e t ä i s y y d e k s i r i n t a m a a l t a o n i l m o i t e t t u s a m a m a t k a k u i n edellisessä t a p a u k s e s s a j a k u n s e e r ä l u e t t e l o s s a k i n e s i i n t y y l ä h e l lä edellistä, o n s e k ä e r ä k a p p a l e itse e t t ä sen e m ä k y l ä h e l p o s t i s e l i t e t t ä v i s sä s a m o i k s i k u i n edellä k ä s i t t e l e m ä s s ä m m e t a p a u k - sessa. K a r t t u. 7 Pukarolampi ( P u k a r u l a m b i ), 55. Jos e r ä p a l s t a n V a l t. a r k. N : o 0 a. V r t. e d. a n n. e s i t. E t ä i s y y s s a m a k u i n V e n e s j ä r v e l l ä. 4 V r t. n ä i s t ä e r ä k a p p. e d a n n. e s i t. 5 K o n t t i - n i m e n p e r u s t e e l l a, j o k a e s i i n t y y e r ä p a l s t a n y h t e y d e s s ä, o l e m m e a s e t - t a n e e t l ä h i n n ä J ä m i j ä r v e n k y s y m y k s e e n. 6 P ö l l ö - n i m e n p e r u s t e e l l a, j o k a e s i i n t y y J ä m i j ä r v e l l ä, k a t s o m m e e r ä p a l s t a n k u u l u n e e n v i i m e k s i m a i n i t u l l e k y l ä l l e. 7 E r ä p a l s t a n o m i s t a j a J ö n s V ä n n i m a i n i t a a n v. 5 5 K a r t u n a s u k k a a n a. V a l t. a r k. N : o 9 5.

36 6 Jalmari Jaakkola e t ä i s y y s r i n t a m a a l t a, j o k a i l m o i t e t a a n p e n i k u l m a k s i r i n t a - m a a l t a, o n o i k e a, niin e i e r ä k a p p a l e v o i olla i d e n t t i n e n edellist e n k a n s s a. M a h d o l l i s t a k u i t e n k i n on, e t t ä p u h t a a k s i k i r j o i t e t - t a e s s a o n t e h t y v i r h e, j o n k a l a i s e s t a e r ä ä s t ä k o r j a u k s e s t a p ä ä t - t ä e n j u u r i k y s y m y k s e s s ä o l e v a s s a e r ä l u e t t e l o s sa on t o d i s t u s k i n. J o h t o p ä ä t ö k s e t e r ä l u e t t e l o s t a, sellaisena k u i n sen edellä o l e m - m e e s i t t ä n e e t, s o p i v a t t ä y d e l l e e n y h t e e n niiden h a v a i n t o j e n k a n s s a, j o i t a a i k a i s e m m i n o l e m m e t e h n e e t J ä m i j ä r v e n s u h t e e s t a s e n v a n h o i - h i n e m ä k y l i i n. E t t ä k a i k k e i n l ä h e i s i m m ä t e r ä m a a t k u u l u v a t e m ä - k y l i l l e, o n t ä y d e l l e e n o d o t u k s e n m u k a i s t a. S u u r e m p a a m i e l e n k i i n t o a k u i n t ä m ä s e i k k a h e r ä t t ä ä k u i t e n k i n itse J ä m i j ä r v e n e r ä o m i s t u s. J o s e tosiasia, e t t ä v a n h o i l l a K y r ö s j ä r v e n r a n n a l l a sijaitsevilla e m ä - k y l i l l ä e i ole e r ä a l u e i t a J ä m i j ä r v e n pohjoispuolella, t o d i s t a a n e g a - t i i v i s e s t i s a m o i n k u i n p o s i t i i v i s e s t i esim. sellaiset n i m e t k u i n J ä m i ä n - l u o m a, J ä m i ä n k e i d a s, J ä m i ä n j o k i, j o n k a l ä n n i m m ä i s i n h a a r a a l k a a ilmeisesti J ä m i j ä r v e n P e i j a r i s t a n i m e n s ä s a a n e e s t a P e i j a r i j ä r v e s t ä, e t t ä J ä m i j ä r v e n e r ä v a l t a u s s i n n e p ä i n o n o l l u t m a h d o l l i s i m m a n t e h o - k a s. M u t t a k u n m e t o i s a a l t a n ä e m m e, e t t ä J ä m i j ä r v e l l ä j o v. 5 4 o n o l l u t v a h v i s t e t t u j a e r ä o i k e u k s i a siitä l ä n t e e n p ä i n s i j a i t s e v a l l a V a l k i a j ä r v e l l ä, niin t o d i s t a a t ä m ä s e i k k a y h d e s s ä sen t o s i a s i a n k a n s s a, e t t ä R u o k o j ä r v i j o K u s t a a V a a s a n e r ä r e d u k t s i o n i n t a p a h d u t t u a o n t a v a l l a a n k u i n v a l m i s e r ä k y l ä, J ä m i j ä r v e n l ä n t e e n k i n p ä i n t a p a h - t u n e e n e r ä v a l t a u k s e n t e h o k k u u d e n j a v a n h u u d e n. J ä m i j ä r v i siihen k u u l u v i n e pohjoisine j a läntisine erä- j a u l k o m a i n e e n k ä s i t t ä ä k i n t ä t e n v a r m a a n v a n h i m m a n J ä m i j ä r v e n r e i t t i ä m y ö t e n t a p a h t u n e e n e r ä v a l t a u s a l u e e n. M u t t a s a m o i n k u i n H ä m e e n p i t ä j i e n e r ä v a l t a u s, s e n j ä l k e e n k u n h e i d ä n e t e l ä i s i m m ä t e r ä a l u e e n s a P ä i j ä n t e e n r a n n a l l a o l i v a t i t s e n ä i s t y n e e t, o r g a a n i s e s t i j a t k o i v a t e r ä v a l t a u s t a pohjoiselle P ä i j ä n t e e l l e y n n ä sen pohjoispuolisille reiteille, j a t k o i v a t m y ö s k i n J ä m i j ä r v e n v a n h a t e r ä k y l ä t elimellisesti e r ä v a l t a u s t a a n J ä m i - j ä r v e n e r ä m a i d e n t a k a a, j o i d e n l ä n s i p ä i t s e h e i d ä n e r ä m a a n s a u l o t t u v a t k u i n r e n k a a n a K a n k a a n p ä ä n V e r t t u u n j ä r v e s t ä V e n e s - j ä r v e l l e L a v a s j ä r v e l l e l. S a m m i n m a j a a n ja H o n g o n j o e l l e, m i s s ä eräintressit s e l v ä s t i t o d e t t a v i s t a m a a n t i e t e e l l i s i s t ä s y i s t ä h a a r a u - t u v a t t o i s a a l t a K o d e s j o e l l e j a V e s i j ä r v e l l e, t o i s a a l t a K a r v i a n j o k e a p i t k i n H o n g o n j o e l l e p ä i n. E t t ä k u v a t t u l ä n n i m m ä i n e n e r ä m a a r e n g a s m y ö s k i n K y r ö n e r ä h i s t o r i a n t a u s t a a v a s t a a n o s o i t t a u t u u n u o r e m - m a k s i k u i n r e n k a a n sisäinen, s. o. l ä h i n n ä J ä m i j ä r v e n, eräalue, s o v e l - E r ä ä n K a n g a s a l a n e r ä k a p p a l e e n e t ä i s y y d e k s i o n e s i m. m e r k i t t y p e n i k u l m a a, m i k ä m a t k a s i t t e m m i n o n k o r j a t t u 5 p e n i k u l m a k s i.

37 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 7 t u u lisäksi erikoisen h y v i n y h t e e n niiden t u l o s t e n k a n s s a, joihin edellä, k ä s i t e l l e s s ä m m e v a n h a n S a s t a m a l a n j a H ä m e e n k y r ö n reit i l t ä t a p a h t u n e e n e r ä n k ä y n n i n v a n h e m m u u t t a K a r v i a n j o e n l a a k - sossa, j o h d u i m m e. S i i r t y e s s ä m m e edellä k u v a t u l t a eräreitiltä j a sen l a s k u l a h d e l t a p o h j o i s t a k o h d e n t u l e m m e v a i n l y h y e n m a t k a n j ä l k e e n K o v e l a h d e l l e, j o t a suuren k a p e u t e n s a j a h u o m a t t a v a n p i t u u t e n s a v u o k s i t ä y t y y j ä r v i r i k k a a s s a k i n m a a s s a k u t e n m e i d ä n p i t ä ä s u o r a s t a a n harv i n a i s u u t e n a. Y h t ä m i e l e n k i i n t o i n en alue k u i n l u o n t o n s a p u o l e s t a o n K o v e - l a h t i m y ö s k i n erähistorialliselta k a n n a l t a. N i i n l ä h e l l ä a s u t t u j a s e u t u j a j a v ä k i r i k k a i t a k y l i ä k u i n s e o n k i n j a niin r i i d a t t o m a n h e l p p o k u i n k u l k u y h t e y s K y r ö s j ä r v e n e t e l ä i s e m m ä l t ä selältä sinne o n k i n, on se v i e lä l u v u n e n s i m m ä i s i s s ä v e r o k i r j o i s s a niin t ä y d e l l e e n e r ä k u l t t u u r i n v a l l a s s a, e t t e i edes sen n i m e ä niissä a s u t u s a l u e e n a t a v a t a. S e n e n s i m m ä i s e t»erämaan t a l o n p o j a t», j o i t a sinne m a i n i t a a n sijoitetuksi v. 5 5, e s i i n t y v ä t v a s t a v : d e n 56 v e r o k i r j a s s a, j o s sa N i i l o S k i n n a r i K i i a l a s t a h ä n e n a m m a t t i n i m e n s ä k i n s a a t t a a v i e l ä olla y h t e y d e s s ä e r ä m a a n r i i s t a n k a n s s a m a i n i t a a n U n n a n l a h d e n l. U n n a n n i e m e n j a M i k k o P u k k i H a a p i m a a s t a, y n n ä S i m o n S v e n i n (Soinin?) p o i k a P o h j a l a h d e n l., k u t e n sitä k a k s i v u o t t a m y ö h e m m i n n i m i t e t ä ä n, K o v e l a h d e n p o h j a n a s u k k a i n a. H a r v o i s s a p a i k o i n m a a s - s a m m e t a v a t t a n e e k i n niin lähellä r i n t a m a i t a, niin a h t a a l l a alueella j a niin m y ö h ä ä n k u i n t ä ä l l ä e r ä k u l t t u u r i v i e l ä t ä y d e s s ä k u k o i s t u k - sessaan. M i t ä siitä y k s i t y i s k o h t a i s e s t i t i e d ä m m e, n ä e m m e seuraav a s t a e r ä n o m i s t a j a - j a e r ä k a p p a l e l u e t t e l o s t a. M i e t t i n e n. Kangasjärven pirtti ( K a n g a s t r ä s k p i j r t t e ), 5 5. M a i n i t a a n s i j a i t s e v a n K o v e l a h d e l l a, p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä - k y l ä s t ä, j a lienee n ä i n ollen e t s i t t ä v i s s ä sen p u o l i v a i h e i l l a. K i i a l a. Keskiveden maja ( K e s k i u e d e n m a i j a ), 5 5. M a i n i t a a n s i j a i t s e v a n K o v e l a h d e l l a, p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä k y l ä s t ä, j a lienee t ä t e n, k u t e n n i m e s t ä k i n p ä ä t t ä e n, o l l u t suunnilleen p i t k ä n K o v e l a h d e n k e s k i p a i k k e i l l a. K a l l i o n k i e l i. Valjavaltaisten maa ( V a l i a v a l d a i s t e n m a a ), 5 5. T ä m ä n n i m e l t ä ä n a r v o i t u k s e l l i s e n e r ä p a l s t a n m a i n i t a a n sijaits e v a n K o v e l a h d e l l a, / p e n i k u l m a n p ä ä s s ä r i n t a m a a l t a. K i i a l a. Ohisten lahti (Ohistenlachti), 5 5. E r ä a l u e e n i l m o i t e - t a a n o l e v a n K o v e l a h d e l l a, / p e n i k u l m a n p ä ä s s ä K i i a l a s t a. V a l t. a r k. N : o 0 a.

38 8 Jalmari Jaakkola K i i a l a j a K a l l i o n k i e l i. Unnanlahti ( U n n a n l a c h t i ), 5 5. U n n a n n i e m i ( V i ñ i n e m i ), 56, ( V i n n a n n e m i ), I l m o i - t e t a a n s i j a i t s e v a n K o v e l a h d e l l a. k a h d e n p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä k y I ä s t ä j a o n ilmeisesti s a m a k u i n n y k y i n e n U n n a n l a h t i K o v e l a h d e n p o h j o i s p ä ä n länsipuolella. H ö y l ö l ä. Rautalahden pirtti ( R a u t a l a c h d e n p i j r t t e ), 5 5. E r ä - p a l s t a n i l m o i t e t a a n o l e v a n K o v e l a h d e l l a j a o n siten s e l v ä s t i lähellä l a h d e n p o h j u k k a a. K i i a l a. Kovelahden maja ( K o f f u e l a c h d e n m a i a ), 5 5. M a i n i - t a a n s i j a i t s e v a n K o v e l a h d e l l a, k a h d e n p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä - k y l ä s t ä j a o n t ä t e n o l l u t edellä m a i n i t u n e r ä m a j a n l ä h e i s y y d e s s ä. K i i a l a, H ö y l ö l ä. Kovelahden pohja ( K o f f u e l a c h d e n p o h i a ), 5 5, Pohjalahti ( P o h i a l a x ), 56, ( K o f f u a l a c h d e n p o h i a ), 564. E r ä p a l s t a n i l m o i t e t a a n o l e v a n k a h d e n p e n i k u l m a n p ä ä s s ä r i n t a m a a l t a j a o n t ä t e n s e l v ä s t i s i j a i n n u t n y k y i s e n K o v e - l a h d e n seuduilla. K i i a l a. 4 Kauralampi ( K a u r a l a f n b i ), 5 5. Sijaitsee K a u r a h a r j u n rinteellä P o h j a n k a n k a a n e t e l ä p u o l e l la e r ä ä n J ä m i j o e n p o h j o i s en h a a r a n l ä h d e s e u d u l l a, j o s t a l ä n t i s e m p ä ä, K o v e l a h t e e n l a s k e - v a a j o k e a p i t k i n o n v a r s i n luonnollinen tie m a i n i t u l l e lahdelle. K i i a l a 5 l. H ö y l ö l ä, R ö y h i ö? 5 Talimatka ( T a l i m a t k a ), 5 5. E r ä a l u e e n m a i n i t a a n s i j a i t s e v a n S u o m i j ä r v e l l ä (Somi t r ä s k ). T ä m ä n n i m i n e n j ä r v i sijaitsee P o h j a n k a n k a a n toisella puolella, K a r v i a n k i r k o s t a k a a k k o o n p ä i n. S a r k k i l a. Iso- ja Vähä Karviajärvi (Stor o c h K a r f v i a j ä r f w i ), E r ä p a l s t a n s a n o t a a n m a i n i t u n v u o d e n t u o m i o k i r j a s s a o l e v a n S a r k k i l a n»vanha kalastusalue»,»gamle fiskie ererum», j a sijaitsee m i k ä l i v o i p ä ä t t ä ä rajoista, j o t k a t a r k a s t i m a i n i - t a a n, S u o m i j ä r v e n j a K a r v i a j ä r v e n v ä l i m a i l l a. K i i a l a, H ö y l ö l ä. N u m m i j ä r v i 5 5. V a l t. a r k. N : o 0 ä. V a l t. a r k. N : o 4. V a l t. a r k. N : o E r ä p a l s t a n o m i s t a j a A n d e r s K i u r u n e n o n i l m e i s e s t i K i i a l a s t a. V r t. V a l t. a r k. N : o T o i n e n e r ä p a l s t a n o m i s t a j a M o r t h e n R i ö d h i m a i n i t a a n t o i s e s s a p a i k a s s a e r ä - l u e t t e l o a H ö y l ö l ä n a s u k k a a n a. V r t. k u i t. V a l t. a r k. N : o 9 5, j o s s a h ä n e s i i n t y y K i i a - l a s s a. T o i n e n e r ä n o m i s t a j a i l m e i s e s t i R ö y h i ö s t ä. 6 R a j o i n a m a i n i t a a n :» S u o m i j ä r f f u i, t e d a n t i l S u o m i j o k i, s ä t i l K a u h a s a l m i, o c h t i l S ä r k i j ä r f u i», s e d ä n t i l i K e w ä s t ä j ä r f u i o c h s e d ä n t i l A l p i m a n w i r c k a, o c h t i l K a r h u n

39 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 9 Y h t ä selväpiirteiseltä k u i n K o v e l a h d e n e r ä e l ä m ä neljine ilmeisesti v i e l ä t ä y d e s s ä k ä y t t ö k u n n o s s a olevine e r ä m a j o i n e e n l. - p i r t - teineen, n ä y t t ä ä e s i t e t y s t ä e r ä l u e t t e l o s t a p ä ä t t ä e n itse K o v e l a h d e n eräreitti. J o s n ä e t e i o t a h u o m i o o n k o l m e n, neljän k y l ä n y k s i n ä i s - eräpalstoja, n ä k e e e r ä l u e t t e l o s t a selvästi, m i t e n m ä ä r ä ä v ä a s e m a e r ä e l ä m ä s s ä K i i a l a n j a H ö y l ö l ä n k y l i l l ä o n o l l u t itse K o v e l a h d e l t a k a u k a i s e l l e N u m m i j ä r v e l l e s a a k k a. M u t t a t ä m ä n h u o m i o o n o t t a e n on i l m e i s t ä k u t e n jo edellä toisessa y h t e y d e s s ä o l e m m e k o e t t a n e e t o s o i t t a a e t t ä s a m a i s e t e r ä n k ä v i j ä k y l ä t ensin o v a t v a l l a n n e e t l ä h e i s i m m ä t eräalueet j a v a s t a e r ä t a r p e i d e n s a k a s v a e s s a u l o t t a n e e t e r ä h a r r a s t u k s e n s a e t ä i s e m m i l l e k i n erämaille. S a t t u m a n o i k k u a n ä i n ollen t u s k i n lienee e r ä e l ä m ä n l o p p u t u l o s k a a n näillä m a i n : j u u r i v a n h i m p i e n e r ä n k ä v i j ä k y l i e n, s. o. K i i a l a n ja H ö y l ö l ä n, ilmeisesti v a n h i m m i l l e - eräalueille s y n t y v ä t n ä e t K o v e l a h d e n p o h j a n ensimmäiset e r ä k y l ä t. I d y l l i s e n e r ä e l ä m ä n s ä u s k o l l i s i m m i n s ä i l y t t ä n e e n K o v e l a h d e n e r o t t a a sen suulla v a i n n i e m i t o i s e s ta h u o m a t t a v a s t a koilliseen j a pohjoiseen s u u n t a u t u v a s t a K y r ö s j ä r v e n l a h d e s t a. N i i n p a l j o n K o v e - l a h t e a l y h e m p i j a m u i t a edellä k ä s i t t e l e m i ä m m e K y r ö s j ä r v e n s u u r - l a h t i a p i e n e m p i k u i n s e o n k i n, o n siitä a l k a v a l l a eräreitillä edellä m a i n i t t u j e n rinnalla s e k ä erikoisia m a a n t i e t e e l l i s iä e t u j a e t t ä e t u - p ä ä s s ä j u u r i t ä s t ä s y y s t ä j o h t u v a a erähistoriallista mielenkiintois u u t t a. Sensijaan, e t t ä k a i k i l l a t ä h ä n a s t i k ä s i t t e l e m i l l ä m m e H ä m e e n - k y r ö n eräreiteillä o n v e r r a t t a i n läheisessä periferiassa e r ä n k ä y n n i n r a j o i t t i m e n a j a m y ö h e m p ä n ä h i l l i k k e e n ä k a n g a s, m i k ä e i a i n o a s t a a n k a u a n itse ollut sille esteeksi v a a n s a m a l l a e r ä t e i t ä p o i k i t t a v a n a v e d e n j a k a j a n a, j o l t a e i m i t ä ä n s u u r t a j a y h t e n ä i s t ä v e s i t i e t ä k u l k e n u t k a n g a r e n w i r k a, s å t i l Isoij W a r g i s t o o c h s å t i l V ä h ä W a r g i s t o, h v i l k e f ö r : n e r å å r o c h r ö ö r ä h r t e n n e e r e r u m s o m g a n g a n d e h ä f d o c h g a m b l e f i s k a n d e». K y r ö n k ä r. 6 / K u t e n S u o m i j ä r v e n j a S u o m i j o e n m a i n i n n a s t a n ä k y y, a l k a a v a n h a e r ä - a l u e v a r m u u d e l l a S u o m i j ä r v e s t ä y n n ä s i i t ä a l k a v a s t a S u o m i j o e s t a. K u t e n j o t ä s t ä s e i k a s t a n ä k y y j a k u t e n v o i p ä ä t t ä ä s e k ä K a r v i a j ä r v e n n i m e s t ä e t t ä v a r s i n k i n s i i t ä t o s i a s i a s t a, e t t ä s i e l l ä t a v a t a a n k a r k k u l a i s i a e r ä n k ä v i j ö i t ä, e i K a r v i a j ä r v i k o k o n a i - s u u d e s s a a n o l e v o i n u t k u u l u a p u h e e n a o l e v a a n e r ä p a l s t a a n, e d e l l y t t ä m ä l l ä n ä e t, e t t ä t ä k ä l a i s e n e r ä p a l s t a n i k ä m e n e e l u v u l l e. K u n a l u e k u i t e n k i n s a a t t a a o l l a n ä i n v a n h a, o n e r ä p a l s t a v o i n u t v a i n j o l t a k i n k o h d a l t a a n t o d e n n ä k ö i s e s t i K a r v i a j ä r v e n e t e l ä p ä ä s s ä t u l l a v i i m e m a i n i t u l l e j ä r v e l l e a s t i t a i s e n l ä h i s t ö ö n. T ä m ä n k ä s i t y k s e n h y v ä k s i p u h u u l i s ä k s i s e t o s i a s i a, e t t ä m u i d e n k i n K o v e l a h d e n t i e t ä k ä y t t ä v i e n e r ä - m i e s t e n l.» T a l i m a t k a n» k u l k i j a i n j u u r i S u o m i j ä r v e l t ä o n K a r v i a n j ä r v e n e t e l ä p u o l i t s e t ä y t y n y t k u l k e a j o e l l e, j o k a v e i h e i d ä t N u m m i j ä r v e l l e s. o. k a u k a i s i m m a l l e K a r v i a n t a h o l l a s i j a i t s e v a l l e e r ä a l u e e l l e e n.

40 40 Jalmari Jaakkola merelle, h a j o i t t i sen m y ö h e m m i n k i n m o n i i n sen t a k a n a o l e v i in p i k k u - vesiin, o l i v a t t ä s s ä y h t e y d e s s ä k ä s i t t e l e m ä l l ä m m e eräreitillä, j o t a l y h y y d e n v u o k s i n i m i t ä m m e P a r k a n o n reitiksi, m a a n t i e t e e l l i s e t e r ä n - k ä y n t i e d e l l y t y k s e t k a u t t a a l t a a n toisenlaiset. K a n g a s k u l k i n ä e t t ä ä l l ä m i l t ä ä n k o h d a l t a e r ä t i e t ä k a t k a i s e m a t t a y h d e n s u u n t a i s e n a sen k a n s s a j a v i e l ä p ä niin l ä h e l l ä sitä, e t t ä s e t o i s a a l t a esti p o h j o i - seen s u u n t a u t u v a n e r ä v i r r a n a i n a k a a n s a n o t t a v a m m i n h a j a a n t u - m a s t a sen y l i l ä n t t ä p ä i n m u t t a t o i s a a l t a k u i t e n k i n itse tarjosi s a m a l l a m i t ä p a r h a i m m a n j a l u o n n o l l i s i m m a n, v e s i t i e n s u u n t a i s e n t u e n j a m a a t i e n p o h j o i s t a k o h d e n. L i i k e n n e m a h d o l l i s u u d e t» P a r k a n o n reitillä» j a v a n h a n S a s t a m a l a n»kankaantaustalla» m u i s t u t t a v a t k i n t ä t e n suuresti toisiaan. E n s i n m a i n i t u l l a s u u n n a l l a k u l k i i d e m p ä n ä v e s i t i e k a n k a a n ollessa länsipuolella sille o s v i i t t a n a j a a p u t i e n ä. J ä l k i m m ä i - sellä s u u n n a l l a k u l k i l ä n n e n puolella K a r v i a n j o k i j a v ä h ä n s en i t ä - puolella k a n g a s t ä ä l l ä k i n a n t a e n erätielle e r e h t y m ä t t ö m ä n s u u n - n a n p o h j o i s t a j a k o i l l i s ta k o h d e n. M u t t a t ä s t ä y h t ä l ä i s y y d e s t ä h u o l i m a t t a oli P a r k a n o n e r ä t i e m o n i n t a v o i n v a n h a n S a s t a m a l a n e r ä t i e t ä edullisempi. A j a t e l t a - k o o n p a e n s i k s i k i n, m i t e n p a l j o a a v o n a i s e m p i, s e l v e m p i j a h e l p p o - k u l k u i s e m p i oli r e t k i itse K y r ö s j ä r v e n l a s k u r e i t i n p a r t a a l t a k u l k i t ä m ä s i t t e n j o k o n y k y i s t ä t a i o t a k s u t t u a, a i e m p a a u o m a a j a v a r s i n k i n itse K y r ö s s e l ä n t ä r k e i m m i l t ä a s u t u s k e s k u k s i l t a P a r k a n o n reitin s u u h u n v e r r a t t u n a m a t k a a n, j o k a K a r k u n e r ä m i e s t e n oli k u l e t t a v a v a i n K a r v i a n j o e n t ä r k e i m m ä l l e s o l m u k o h d a l l e, s. o. K y n ä s j ä r v e l l e t u l l a k s e e n! T a i v e r r a t t a k o o n K a r v i a n j o e n k a p e a t a u o m a a sellaisiin suuriin p e r ä k k ä i s i i n P a r k a n o n r e i t i n j ä r v e n s e l k i i n k u i n P a r k a n o j ä r v i, K a i t a i s e t, L i n n a n j ä r v i j a K a n k a r i j ä r v i! V i e l ä s u u r e m p i a o l i v a t suhteelliset m a a n t i e t e e l l i s et e d u t itse y h t e n ä i s e n P a r k a n o n reitin p ä ä t y t t y ä pohjoisessa. K a n g a s, j o k a s a s t a m a l a i s t e n eräreitillä t e k e e K a r v i a a n p ä i n i s o h k o n j a k ä y t t ä j i l l e e n e p ä m u k a v a n m u t k a n koilliseen p ä i n, l o p u l t a k o k o n a a n j ä t t ä ä k s e e n h e i d ä t K a u h a - j o e n j a sen l ä n s i p u o l i s t en j o k i e n v a r a a n, j a t k u u P a r k a n o n reitin p ä ä t y t t y ä k i n y l ö s p ä i n, heikosti t a i p u e n l ä n t t ä k o h d e n j a t ä t e n t o i - s a a l t a e s t ä en t ä ä l l ä k i n e r ä n k ä y n n i n h a j o a m i s e n l ä n t e e n p ä i n, t o i s a a l t a itse o h j a t e n sitä j ä r k ä h t ä m ä t t ä I l m a j o k e a k o h d e n. J a v e s i t i e - e d u t o v a t t ä ä l l ä k i n suunnilleen s a m a n l a i s i a k u i n P a r k a n o n reitillä. J a l a s - j o k i j a S e i n ä j o k i, j o i d e n m o n e t a l k u h a a r a t m i l t e i y h t y v ä t P a r k a n o n reitin vesiin, t ä t e n t e h d e n m e l k e i n k a i k i l t a p u h e e n a o l e v a n reitin V r t. t ä h ä n n ä h d e n : O t t o V ä n n i : K y r ö s j ä r v e n n y k y i n e n j a e n t i n e n o t a k s u t t u v e s i v ä y l ä. S a t a k u n t a I I I s s

41 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 4 p o h j o i s p ä ä s sä s i j a i t s e v i l t a j ä r v i l t ä j a l a m m i l t a s i i r t y m i s e n P o h j a n - m a a l l e j o h t a v i i n v e s i s t ö i h i n m a h d o l l i s e k s i, k u l k e v a t t ä ä l l ä k i n m i l - t e i y h d e n s u u n t a i s i n a s e k ä k e s k e n ä ä n e t t ä k a n k a a n k a n s s a y h t y ä k - seen l o p u l t a I l m a j o e n seuduilla, s. o. siellä, m i s s ä k a n k a a n t e h t ä v ä s u u n n a n o s o i t t a j a n a p ä ä t t y y, K y r ö n j o e n n i m e l l ä k o k o E t e l ä - P o h j a n - m a a n s u u r i m m a k s i P o h j a n l a h d e l l e j o h t a v a k s i v a l t a v ä y l ä k s i. M i n k ä l a i s e k s i historiallinen k e h i t y s P a r k a n o n reitillä j ä t ä m - m e sen P o h j a n m a a l l e v i e v ä n j a t k o n toiseen y h t e y t e e n o n m u o - d o s t u n u t, n ä e m m e l ä h e m m i n e r ä l u e t t e l o s t a. H e l p o t t a a k s e m m e y l e i s - s i l m ä y s t ä j a o l l a k s e m m e t ä s s ä k i n osassa e s i t y s t ä m m e m a a n t i e t e e l l i - sille tosiasioille m a h d o l l i s i m m a n u s k o l l i s ia j a a m m e t ä k ä l ä i s e t eräk a p p a l e e t k a h t e e n r y h m ä ä n : niihin, j o t k a s i j a i t s e v a t varsinaisella, pohjoiseen j o h t a v a l l a eräreitillä j a niihin, j o t k a s i j a i t s e v a t koilliseen v i e v ä l l ä reitillä L e p p ä j ä r v i R u o j ä r v i V a h o j ä r v i A u r e j ä r v i. E d e l l i s e n reitin e r ä n o m i s t a j i s t a j a e r ä k a p p a l e i s t a t u l e e k u v a s e u r a a v a n l a i s e k s i. H e i t t o l a. Heittolanmaja ( H e i t t o l a n m a i a ), 5 5. E r ä p a l s t a n i l m o i t e t a a n s i j a i t s e v a n P a r k a n o j ä r v e l l ä ( P a r k a n a t r ä s k ), P a r k a - n o n k i r k o l t a e t e l ä ä n. H e i t t o l a. Vuorijärvi (Vori t r ä s k ), 5 5 S e l v ä s t i s a m a k u i n P a r k a n o n k i r k o n länsipuolella s i j a i t s e v a V u o r i j ä r v i, j o n k a pieni j o k i y h d i s t ä ä P a r k a n o n K i r k k o j ä r v e e n. K a r t t u. Vuorijärvi, 5 5. I l m e i s e s t i s a m a k u i n edellinen. K a r t t u. Vuorijärvi (Väri t r ä s k ), 5 5. V r t. edellistä. Riitiala. Kaittainvettenjärvi (Kaittain vetten träsk), 55. Selvästi sama kuin nyk. Kaitajärvi, josta myöskin käytetään monikollista n i m e ä K a i t a i s e t. R i i t i a l a. Kuivasjärvi ( K u i f f u a t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i s a m a k u i n n y k. K u i v a s j ä r v i, luoteiseen p ä i n K a i t a j ä r v e s t ä, j o n k a p o h j o i - seen s u u h u n se e r i k o i s t a v e s i t i e t ä p i t k i n laskee. R i i t i a l a. Kuivasjärvi, 5 5. S a m a k u i n ed. R i i t i a l a. Kuivasjärvi,55.»»» P a r k a n o. Valkialampi ( V a l k i a l a m b i t r ä s k ), 5 5. T ä m ä n n i m i s t ä j ä r v e ä e m m e ole v o i n e e t t o d e t a. K u n e r ä a l u e J ö n s L a a t u n i m i - sestä u u t i s a s u k k a a s t a p ä ä t t ä e n on k u u l u n u t P a r k a n o o n, ereht y y t u s k i n suuresti, j o s e d e l l y t t ä ä sen olleen P a r k a n o s t a p o h j o i - seen p ä i n. K u n e r ä p a l s t a n e t ä i s y y d e k s i r i n t a m a a l t a i l m o i t e t a a n V a l t. a r k. N : o 0 a. S u k u e s i i n t y y j u u r i P a r k a n o s s a. V r t. V a l t. a r k. N : o 9 5 y. m.

42 4 Jalmari Jaakkola 6 silloista p e n i k u l m a a, o l e m m e sijoittaneet e r ä k a p p a l e e n K u i v a s - j ä r v e n j ä l k e e n, k o s k a t ä l l ä reitillä erikoisesti V a l k i a - l i i t e, k u t e n n ä k y y esim. n i m i s t ä V a l k i a j ä r v i, j o i s t a t o i n e n t a v a t a a n K u i v a s - j ä r v e n lounais-, t o i n e n sen pohjoispuolella, o n ollut n i m e n a n n o n p e r u s t e e n a. V r t. t o i s a a l t a k u i t e n k i n n i m e ä V a l k i a j ä r v i m y ö s N e r k o n j ä r v e n pohjoispuolella. H ö y l ö l ä. Valkialampi ( V a l k i a l a m b i ), 5 5. E r ä p a l s t a, j o k a eräluettelossa m a i n i t a a n v ä l i t t ö m ä s t i edellisen j ä l k e e n j a j o n k a i l m o i t e t a a n s i j a i t s e v a n 8 p e n i k u l m a n p ä ä s s ä e m ä k y l ä s t ä, on ilmeisesti e t s i t t ä v i s s ä s a m a l t a s e u d u l t a k u i n edellinen. K ä k e l ä? Kankarijärvi ( K a n g a r i t r ä s k ), 5 5. E h k ä n y k. K a n k a r i j ä r v i P a r k a n o n pohjoispuolella. U s k e l a. Kankarijärvi ( K a n g a r i t r ä s k ), 5 5. I l m e i s e s t i s a m a k u i n edellinen. Y l i s k y l ä. Naarmisjärvi? ( N u r m i t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i n y k. N a a r m i s j ä r v i K i h n i ö s s ä K a n k a r i j ä r v e n pohjoispuolella. A l a s k y l ä, R i i t i a l a. Naarmisjärvi? ( N u r m i j ä r v i ). 5 5 I l m e i - sesti s a m a k u i n edellinen. K a l l i o n k i e l i. Nerkonjävi (Närffuo t r ä s k ), 5 5. E r ä p a l s t a 4 ilmeisesti n y k y i s e l l ä N e r k o n j ä r v e l l ä, K i h n i ö n k a a k k o i s p u o l e l l a. K i i a l a. Nerkonjärvi, 5 5. V r t. edellistä. M i e t t i n e n. Nerkonjärvi, 5 5. V r t. edellistä. T e u v a n i e m i. Nerkonjärvi, 5 5.»» 5 T e u v a n i e m i. Nerkonjärvi, 5 5.»» 6 K ä k e l ä. Sulkujärvi ( S u l k u t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i s a m a k u i n 7 n y k. S u l k u j ä r v i K i h n i ö s s ä. K a l k u n m ä k i. Umpimatka ( U m b i m a t k a ), 5 5. M a i n i t a a n 8 Valt. ark. N : o 0 a. E r ä p a l s t a n o m i s t a j a n m u k a a n, j o n a m a i n i t a a n H e n r i c h K ä k i, o l e m m e p a n n e e t l ä h i n n ä K ä k e l ä n k y s y m y k s e e n. K u n e m m e o l e N u r m i j ä r v e ä t a v a n n e e t j a k u n s e s i i t ä p ä ä t t ä e n e t t ä, s i e l l ä m a i - n i t a a n k a k s i e r ä p a l s t a a, e i v o i n e o l l a a i v a n m i t ä t ö n, p i d ä m m e k y s y m y k s e n a l a i s e n a, e i k ö n i m i o l e k u u l t u v ä ä r i n t a i v i e r a a l t a k u u l o s t a v a N a a r m i s j ä r v i o l e t u l l u t p u h t a a k s i - k i r j o i t u k s e s s a N u r m i j ä r v e k s i. E t ä i s y y d e n k i n p u o l e s t a s o p i i N a a r m i s j ä r v i h y v i n. 4 E r ä p a l s t a n o m i s t a j a M a d z K u o r t t i e s i i n t y y v. 5 5 K a l l i o n k i e l e n a s u k k a a n a. 5 E r ä n o m i s t a j a n H e n r i k V i l l i n m u k a a n l a s k e m m e e r ä p a l s t a n T e u v a n i e m e e n. 6 E r ä n o m i s t a j a t M o r t h e n P a k a i j n e, N i l s j a O l u f f H a f f u e r i o v a t T e v a n i e m e n a s u k k a i t a. V r t. V a l t. a r k. N : o E r ä n o m i s t a j a S i g f f r e d K ä k i e s i i n t y y v. 5 5 K ä k e l ä s s ä. V r t. V a l t. a r k. N : o E r ä n o m i s t a j a n L a s s e P u r t u n m u k a a n l a s k e m m e e r ä p a l s t a n K a l k u n m ä k e e n. V r t. V a l t. a r k. N : o 9 5.

43 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 4 eräluettelossa h e t i S u l k u j ä r v e n j ä l k e e n. E t ä i s y y d e n k i n p u o l e s t a, j o k a i l m o i t e t a a n p e n i k. K a l k u n m ä e s t ä, S u l k u j ä r v e n ollessa e m ä k y l ä s t ä / p e n i k. p ä ä s s ä, s a a t t a a e r ä a l u e olla lähellä edellistä. L u e t t e l e m i e m m e, v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reitin e r ä p a l s t o j e n lisäksi t u l e e reitiltä l e p p ä j ä r v i R u o j ä r v i V a h o j ä r v i A u r e j ä r v i m u u - t a m i a e r ä k a p p a l e i t a. Sellaisia o v a t : T e v a n i e m i j a S a l o. Hankalampi? ( K a n g a n t r ä s k ), 5 5. Siitä h u o l i m a t t a, e t t ä eräluettelossa t a v a t a a n n i m i K a n g a n t r ä s k = K a n k a a n j ä r v i, p i d ä m m e t o d e n n ä k ö i s e n ä, e t t ä n i m i o n l u e t t a v a H a n g a n l a m p i. H a n k a l a m p i, j o n k a n i m i n e n j ä r v i on o l e m a s s a j a j o k a e t ä i s y y t e n s ä k i n p u o l e s t a, m i k ä i l m o i t e t a a n / p e n i k u l m a k s i e m ä k y l ä s t ä, h y v ä s t i v o i t u l l a k y s y m y k s e e n. T e v a n i e m i. Varisalmi, Varissalmi (Varisalmi), 5 5. I l m e i - sesti n y k y i n e n V a r e s s a l m i L e p p ä j ä r v e n rannalla, l ä h e l lä edellistä eräpalstaa. T ä m ä n j o h t o p ä ä t ö k s e n h y v ä k s i p u h u u s e k i n s e i k k a, e t t ä H a n k a l a m m e n u u t i s a s u k k a i n a v. 5 5 m a i n i t a a n M i k k o P a a s t o j a O l a v i M a t i n p o i k a R ö y h i ö n i e m e s t ä, s. o. s a m a t h e n k i - löt, j o t k a v. 56 e s i i n t y v ä t V a r i s a l m e n e n s i m m ä i s i n ä u u t i s - a s u k k a i n a.?juhtimäki ( J w c t i m ä k i ), 584. S a m a k u i n n y k y i n e n J u h t i m ä k i, K y r ö s j ä r v e n koillispuolella. T e v a n i e m i. Aurejärvi ( A u r e d t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i s a m a k u i n n y k y i n e n A u r e j ä r v i, J u h t i m ä e n pohjoispuolella. T e v a n i e m i. 4 A u r e j ä r v i, 5 5. V r t. edellistä. T e v a n i e m i. 5 Aurejärvi, 5 5.»» T e v a n i e m i. 6 Aurejärvi, 5 5.»» T e v a n i e m i. Aurejärvi, 5 5.»» K i i a l a. 7 Aurejärvi, 5 5.»» Riuttamäki l. -korpi. ( R i u t t a m e c k i ), 5 7, R i w t t o i k o r p i, 5 7. V a l t. a r k. N : o 0 a. V a l t. a r k. N : o 4. V r t. t u t k i m u s t. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s.. 4 E r ä n o m i s t a j a P e d r H e n r i c h s o n n e s i i n t y y v. 5 5 T e v a n i e m e s s ä. V r t. V a l t. a r k. N : o E r ä n o m i s t a j a E r i c h K i i a i n e n e s i i n t y y v. 5 5 T e v a n i e m e s s ä. V r t. V a l t. a r k. N : o E r ä n o m i s t a j a N i l s K i i a i n e m a i n i t a a n v. 5 5 T e v a n i e m e s s ä. V r t. V a l t. a r k. N : o E r ä n o m i s t a j a J ö n s J a n a c k a i l m e i s e s t i s a m a k u i n K i i a l a s t a v. 5 5 m a i n i t t u J ö n s J a n a c k a. V r t. V a l t. a r k. N:o V r t. t u t k. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s..

44 44 Jalmari Jaakkola S a m a k u i n n y k y i n e n R i u t a s k o r p i, A u r e j ä r v e n i t ä r a n n a l l a. A n n e t u s t a e r ä l u e t t e l o s t a s e l v i ä ä j o sellaisenaan p o h j o i s en eräreitin erikoisuus niihin eräreitteihin v e r r a t t u n a, joista edellä on p u h u t t u. J a e t e n k i n o n t ä m ä e r i k o i s u u s h u o m a t t a v i s s a s y r j ä y t - t ä ä k s e m m e reitin koillisen h a a r a k k e e n l. erälinjan L e p p ä j ä r v i R u o j ä r v i H a n k a l a m p i V a h o j ä r v i A u r e j ä r v i, jolla T e v a n i e m i o n y h t ä h a l l i t s e v a k u i n K i i a l a j a H ö y l ö l ä K o v e n i e m e n reitillä, v a r - sinaisella P a r k a n o n reitillä. N i i n p ä o n e r ä k a p p a l e i d e n l u k u t ä ä l l ä s u u r e m p i k u i n m i l l ä ä n m u u l l a reitillä. S a m o i n v o i e r ä l u e t t e l o n nojalla t o d e t a, e t t e i y h d e l l ä k ä ä n k y l ä l l ä t ä ä l l ä ole e r ä n k ä y n n i s s ä m i t ä ä n y l i o t e t t a v a a n e t t ä e r ä n k ä v i j ä k y l i e n l u k u m ä ä r ä t ä ä l l ä o n s u u r e m p i j a e r ä n o m i s t u s o l o t s e n v u o k s i s e k a v a m m a t k u i n edellä k ä s i t t e l e m i l l ä m m e eräreiteillä. J a m i e l e n k i i n t o i s i n t a on, e t t e i v ä t a i n o a s t a a n K y r ö s j ä r v e n r a n n a n j a l ä h i n n ä v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reit i n s u u l a h d e n k y l ä t e s i i n ny t ä ä l l ä e r ä n k ä v i j ö i n ä : y k s i n H ä m e e n k y r ö n v e s i e n k i n rantalaisilla o n t ä ä l l ä e r ä a l u e i t a j a j o p a k o k o n a i s i a j ä r v i ä, k u t e n K i h n i ö n K a n k a r i - j a S u l k u j ä r v e t. M a h d o l l i s t a o n, e t t ä eräp a l s t a t näillä j ä r v i l l ä, j o t k a t u l e v a t p e r i n lähelle S e i n ä j o e n l ä n t i - s e m m ä n h a a r a n s. o. K i h n i ö n j o e n a l k u h a a r a u t u m i a, v a r s i n k i n siihen n ä h d e n, e t t ä n e s i j a i t s e v a t m u i d e n k y s y m y k s e s s ä o l e v a n eräreitin e r ä p a l s t o j e n t a k a n a, o v a t n u o r e m p i a k u i n n ä m ä. M u t t a n ä i n k i n ollen o v a t n e m i t ä l o i s t a v i m p a n a t o d i s t e e n a siitä, e t t ä e r ä r e t k e t y k s i n v a r s i n a i s e n H ä m e e n k y r ö n k i n v e s i l t ä P a r k a n o n reitin v e s i e n p o h j o i - s i m p i i n s o p u k k o i h i n asti a i n a 550-luvulle, s. o. e r ä e l ä m ä m m e l o p u l - liseen r o m a h d u k s e e n asti, o v a t olleet t a v a l l i s i a. T ä m ä n t o t e a m i s e n s a m o i n k u i n sen s e i k a n nojalla, e t t ä P a r k a n o n reitin suu, k u t e n 500- l u v u n t ä k ä l a i s e s t ä k y l ä - j a t a l o l u v u s t a v o i p ä ä t t ä ä, o n v a r s i n t i h e ä ä n a s u t t u, e t t ä j o e n s i m m ä i s i s s ä k i n v e r o k i r j o i s s a P a r k a n o e s i i n t y y suurena k y l ä n ä j a e t t ä v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reitin e r ä m a h d o l l i s u u d e t pohjoiseen p ä i n o v a t m u u t e n k i n v a r s i n v o i m a p e r ä i s e s t i t u l l e e t k ä y - t e t y i k s i, v o i d a a n k a t s o a v a r m a k s i, e t t ä e r ä p a i n e k y s y m y k s e s s ä olev a l l a eräreitillä o n s e k ä m i e l e n k i i n t o i s e m p i e t t ä v o i m a p e r ä i s e m p i k u i n m i l l ä ä n edellä k ä s i t t e l e m ä l l ä m m e eräreitillä. J a e r ä n k ä y n n i n e r i k o i s u u d e n j a v o i m a k k u u d e n s y y k i n t ä l l ä reitillä o n k u t a k u i n k i n ilmeinen. R i k k a i t t e n erävesiensä lisäksi o n sillä n ä e t o l l u t s a m a n l a i - nen t e h t ä v ä k u i n K y r ö s j ä r v e n laskureitillä: v i i m e k s i m a i n i t t u o n j o l u o n n o s t a a n m ä ä r ä t t y v ä l i t t ä m ä ä n a l k u p e r ä i s t e n K y r ö s j ä r v e n e r ä n k ä v i j ä i n j a m y ö h e m m ä n a s u t u k s e n s u h t e i t a läheiseen j a k a u k a i - seen e t e l ä ä n, edellinen läheiseen j a k a u k a i s e e n p o h j a a n. N i i n h o u k u t t e l e v a a k u i n olisikin j o t ä s s ä y h t e y d e s s ä e s i t t ä ä v a n h a n K y r ö s j ä r v e n reitin m a h d o l l i s e t eräintressit läheiseen j a k a u -

45 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 45 k a i s e e n p o h j a a n, k ä ä n n y m m e ensin edellä i l m o i t t a m a m m e s u u n n i - t e l m a n m u k a a n K y r ö s j ä r v e n itäpuolisille eräalueille. J o p u h t a a s t i maantieteelliseltä, k a n n a l t a v o i s a n o a t ä k ä l ä i s t e n e r ä n k ä y n t i e d e l l y t y s t e n v a r s i n k i n jos v e r t a a n i i t ä m u i l l a reiteillä t o d e t t a v i i n o l e v a n v a r s i n m i t ä t t ö m i ä. E i t a r v i t s e n ä e t k u i n v i l - k a i s t a k a r t t a a v o i d a k s e e n t o d e t a, e t t ä K y r ö s j ä r v e n k a a k k o i s i m m a s t a l a h d e s t a, V i l j a k k a l a n k o h d a l t a o n v a i n n o i n p e n i k u l m a n v e r t a N ä s i - j ä r v e n l ä n n i m m ä i s e e n l a h t e e n, P e n g o n p o h j a a n. J a v a i k k a p o h j o i - s e m p a n a v ä l i m a i n i t t u j e n s u u r t e n j ä r v i e n v ä l i l l ä t u l e e k i n j o n k i n v e r - r a n s u u r e m m a k s i, e i ole k i e l l e t t ä v i s s ä, e t t ä N ä s i j ä r v i t ä ä l l ä k i n liian suuressa m ä ä r ä s s ä s u p i s t a a h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n e r ä n k ä y n t i m a h d o l l i - s u u k s i a, v a r s i n k i n k u n o t t a a h u o m i o o n, e t t ä k o k o K y r ö s - j a N ä s i - j ä r v i e n v ä l i n e n alue e i o l l u t K y r ö s j ä r v e l t ä t u l e v i e n e r ä n k ä v i j ä i n k ä y - t e t t ä v i s s ä. N ä s i j ä r v e e n l a s k e v a t p i k k u v e d e t u l o t t u v a t n ä e t s u u n n i l - leen y h t ä p a l j o n l ä n t e e n - k u i n K y r ö s j ä r v e l l e l a s k e v a t i t ä ä n p ä i n. T ä s t ä a s i a i n t i l a s t a j o h t u u P i r k k a l a n p i t ä e s s ä h u o l t a N ä s i j ä r v e n l ä n s i r a n n a n e r ä v e s i s t ä e t t ä v a i n l y h y e t K y r ö s j ä r v e e n l a s k e v a t v e s i r e i t i t j ä i v ä t h ä m e e n k y r ö l ä i s i l l e erämiehille. M i n k ä l a i s e k s i e r ä e l ä m ä tällaisella e d e l l y t y k s e l l ä m u o d o s t u i, n ä k y y l ä h e m m i n y h t e e n l i i t t ä m i s t ä m m e e r ä k a p p a l e l u e t t e l o i s t a. R ö y h i ö. Juurijärvi ( J u r i t r ä s k ), 5 5. I l m e i s e s t i s a m a k u i n n y k y i n e n J u u r i j ä r v i S i p s i ö ö n koillisesta t u l e v a n v e s i r e i t i n p a r - t a a l l a. V i l j a k k a l a. Vekarajärvi ( V e k a r a t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i s a m a k u i n n y k y i n e n V e k a r a j ä r v i Sipsiö V a l i o A i v u s j ä r v e n reitillä. S o n t u. Tulivesi ( T u l i t r ä s k ), 5 5. L ä h e l l ä edellistä. I n k u l a. Takamäki ( T a k a m ä k i ), 5 5. T ä m ä n n i m i s t ä p a i k k a a e m m e ole v o i n e e t t o d e t a. M u t t a k u n sen e t ä i s y y d e k s i e m ä - k y l ä s t ä i l m o i t e t a a n 5 p e n i k u l m a a, on se e t s i t t ä v i s s ä k o i l l i s e l ta t a h o l t a, k u t e n e d e l l i s e t k i n e r ä k a p p a l e e t. V r t. n i m e e n s e l l a i s t a t ä ä l l ä p ä i n t a v a t t a v a a n i m e ä k u i n T a k a j ä r v i, ed. m a i n. V e k a r a n - j ä r v e n p o h j o i s p u o l e l l a. K i l v a k k a l a. Keihäsjärvi ( K e h ä s t r ä s k ), 5 5. E r ä s K e i h ä j ä r v i t a v a t a a n K y r ö s j ä r v e n i t ä p u o l e l l a v ä h ä n koilliseen I n k u l a s t a. M u t t a k u n e r ä a l u e e n e t ä i s y y s e m ä k y l ä s t ä i l m o i t e t a a n 7 sillois e k s i p e n i k u l m a k s i, o n s e l v ä s t i j o k u k a u k a i s e m p i j ä r v i k y s y - m y k s e s s ä. V a i k k a K i l v a k k a l a n eräintressit i d ä s s ä p ä i n t u n t u - E r ä n o m i s t a j a E r i c h l i t u m a i n i t a a n v. 5 5 R ö y h i ö s t ä. V r t. V a l t. a r k. N. o 9 5. Valt. ark. N:o 0 a. Eränomistaja Nils Motiainen ilmeisesti Inkulasta. Vrt. Valt. ark. N:o 95.

46 46 Jalmari Jaakkola v a t k i n o u d o i l t a, o n p u h e e n a o l e v a K e i h ä s j ä r v i, v a r s i n k i n j o s k ä s i t t ä ä sen l a a j e m m a s s a m e r k i t y k s e s s ä, e h k ä y h d i s t e t t ä v i s s ä s a m a n n i m i s e e n eräalueeseen P i r k k a l a n e r ä m a a l l a. I n k u l a. Karhenmaa ( K a r h e n m a a ), 5 5. I l m e i s e s t i n y k y i s e n K a r h e j ä r v e n seudulla. V r t. seur. e r ä p a l s t a a. I n k u l a? Koivisto (Koiffwisto), 5 6, (Koiffuistä), 564. K u n t ä m ä n n i m i s e n e r ä k y l ä n u u t i s a s u k k a a n a v. 56 j a 564 m a i n i - t a a n E s k i l j a v. 5 5 K a r h e n m a a h a n s i j o i t e t a a n E s k i l B e r t i l i n - p o i k a P a k u l a s t a, e i ole m a h d o t o n t a, e t t ä t ä s s ä o n p u h e t t a s a m a s t a h e n k i l ö s t ä. J o s t ä m ä e d e l l y t y s p i t ä ä p a i k k a n s a, s a a t t a i s i K o i - v i s t o olla s a m a k u i n edellä m a i n i t t u K a r h e n m a a. S e s e i k k a, e t t ä K a r h e j ä r v e n länsipuolella t a v a t a a n K o i v i s t o - n i m i, o n o m i a a n v a h v i s t a m a a n e s i t e t t y ä o t a k s u m a a. K u n t o i s e n a u u t i s - a s u k k a a n a t ä ä l l ä v m a i n i t a a n J ö n s J a s k a r a j a J a s k a r a - n i m i v i e l ä k i n t a v a t a a n K a r h e j ä r v e n seudulla, p u h u u t ä m ä k i n s e i k k a K o i v i s t o n a s e m a a k o s k e v a n o l e t t a m u k s e m m e h y v ä k s i. I n k u l a. K a r h e j ä r v i ( K a r h i t r ä s k ), 5 5. S e l v ä s t i n y k y i n e n K a r h e - j ä r v i. V i l j a k k a l a. R i i h i n i e m i (Riihiniemi), 5 5. N i m e ä e m m e ole v o i n e e t t o d e t a, m u t t a k u n sen e t ä i s y y s e m ä k y l ä s t ä i l m o i t e t a a n / p e n i k u l m a k s i ja se eräluettelossa m a i n i t a a n K a r h e j ä r v e n j ä l k e e n, o n s e e t s i t t ä v i s s ä läheisestä n a a p u r i s t o s t a idässä, e h k ä p ä lähellä edellistä. E t t ä e r ä k u l t t u u r i K y r ö s j ä r v e n i t ä p u o l e l l a o n j ä ä n y t h e i k o k s i, o n t ä y d e l l e e n edellä e s i t e t t y j e n t ä k ä l ä i s t e n e r ä n k ä y n t i e d e l l y t y s t e n m u k a i s t a. T ä s t ä h u o l i m a t t a o n v a i k e a t a m u o d o s t a a v a r m a a mielip i d e t t ä sen i j ä s t ä näillä m a i n. E r ä s m i e l e n k i i n t o i n e n n e g a t i i v i n e n h a v a i n t o o n k u i t e n k i n t e h t ä v i s s ä e r ä n o m i s t u k s e s t a t ä ä l l ä p ä i n : K y r ö s - j ä r v e n i t ä r a n n a n eräintressit e i v ä t ole t ä ä l l ä edes siinä m ä ä r i n k u i n o d o t t a i s i u l o t t u n e e t N ä s i j ä r v e l l e j a sen pohjoispuolisiin l a a j o i h in e r ä - vesiin. J a v a i k k a p a o t t a i s i h u o m i o o n, e t t ä o l o s u h t e e t K y r ö s j ä r v e n i t ä p u o l e l l a a i k a i s e m m i n v a r s i n k i n silloin k u n K y r ö s j ä r v i, k u t e n t o d e n n ä k ö i s t ä on, o n p u r k a u t u n u t t o i s t a l a s k u - u o m a a k u i n m e i d ä n p ä i v i n ä m m e o l i s i v a t olleet k o k o lailla toisenlaiset, niin v o i d a a n tälle m a h d o l l i s u u d e l l e t u s k i n p e r u s t a a o l e t t a m u s t a, e t t ä K y r ö s - j ä r v e n e r ä n k ä v i j ä i n v a r h a i s i m m a t k a u k o i n t r e s s i t p o h j o i s e e n s u u - r e l t a j a v i e l ä v ä h e m m ä n s u u r i m m a l t a o s a l t a olisivat t y y d y t e t y t V a l t. a r k. N : o 0 a. V a l t. a r k. N r o 4. V a l t. a r k. N : o 6 4.

47 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 47 t ä t ä t i e t ä. E n n e m m i n k i n o n t ä k ä l ä i s e n e r ä t i l a n t e e n s a m o i n k u i n P i r k k a l a n k a i k e s t a p ä ä t t ä e n v a n h o j e n, p o h j o i s e en p ä i n s u u n t a u t u - v i e n e r ä h a r r a s t u s t e n k a n n a l t a i l m e i s t ä, e t t ä N ä s i j ä r v i idässä o n ollut s a m a n l a i s e n a m a a n t i e t e e l l i s e n ä r a j a n a e r ä n k ä y n n i l l e k u i n H ä m e e n - j a P o h j a n k a n g a s K y r ö s j ä r v e n länsipuolella. Välillisesti o n N ä s i j ä r v e n v a i k u t u s s e n k a u t t a, e t t ä sen t a r j o o m a t i e p i t e n t ä ä m a t k a a E t e l ä - P o h j a n m a a l l e o l l u t s a m a k u i n k ä s i t t e l e m i e m m e l ä n t i s t e n esteiden: s a m o i n k u i n n ä m ä o n s e k i n o l l u t y h t e n ä t e k i j ä n ä o h j a a m a s s a K y r ö s - j ä r v e n reitin e r ä n k ä y n t i ä l u o n n o l l i s i n ta t i e t ä s. o. p i t k i n K y r ö s - s e l k ä ä j a v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reittiä pohjoiseen. V I I I. K y s y m y s e r ä e l ä m ä s t ä v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reitin j a t k o n a olev i l l a P o h j a n m a a n v e s i l lä m u o d o s t a a k i e l t ä m ä t t ä e r ä ä n t ä r k e i m p i ä j a v a i k e i m p i a m u t t a s a m a l l a e h h ä m i e l e n k i i n t o i s i m p i a l u k u j a S u o m e n erähistoriassa. K u n p i a k k o i n s a a n e m m e t i l a i s u u d e n y k s i t y i s k o h t a i - s e m m i n e s i t t ä ä k ä s i t y k s e m m e s i i t ä j a k u n l i s ä k s i t ä t ä a s i a a p o h t i e s - s a m m e j o u d u m m e t a v a l l a a n o t s i k o s s a i l m o i t e t u n t e h t ä v ä n u l k o - puolelle, k ä s i t t e l e m m e sitä t ä s s ä y h t e y d e s s ä v a i n s i k ä l i k u i n o n v ä l t t ä m ä t ö n t ä edellisen e s i t y k s e m m e l o p e t t a m i s e k s i. E t t ä m y ö h ä i n e n a s u t u s t i l a n n e J a l a s j o e n j a Seinäjoen s e u d u i l l a e i v ä l i t t ö m ä s t i v i i t t a a P a r k a n o n r e i t t i ä p i t k i n tulleeseen v a i k u t u k - seen, o n n ä h d ä k s e m m e e h d o t t o m a s t i m y ö n n e t t ä v ä. M u t t a t ä l l ä seikalla o n v a r s i n v ä h ä n m e r k i t y s t ä a l k u p e r ä i s i ä e r ä n k ä y n t i o l o j a näillä s e u d u i n a r v i o i t a e s s a. E i v o i n ä e t olla s u u r t a e p ä i l y s t ä siitä, e t t ä I l m a j o k i, K a u h a j o k i, J a l a s j ä r v i, K u r i k k a j a S e i n ä j o k i, j o k a, k u t e n t u n n e t t u a, a i e m m i n o n k ä s i t t ä n y t m y ö s k i n P e r ä s e i n ä j o e n, h u o m a t t a v a l t a o s a l t a o v a t m y ö h ä ä n p o h j o i s e s ta p ä i n v a l l a t t u j a u u t i s a s u t u k s i a. T o i s a a l t a t o d i s t a a u u t i s a s u t u k s e n m y ö h e m p i p o h - j a l a i n e n luonne, e t t ä eteläinen e r ä k u l t t u u r i e i J a l a s j o k e a j a Seinäj o k e a p i t k i n e t e l ä ä n p ä i n l e v i ä v ä n u u t i s a s u t u k s e n t a p a h t u e s s a ole ollut k y l l i n v o i m a k a s v a s t u s t a m a a n t ä t ä. J o k i e n l u o n t e e n h u o m i o o n o t t a e n e i t ä m ä a s i a i n t i la o l e k a a n o m i a a n o u d o s t u t t a m a a n. S e s e i k k a n ä e t, e t t ä n ä m ä j o k i l a a k s o t m y ö h ä i s i n ä a i k o i n a s o p i v a t p o h j a l a i s e l le P a l a a m m e l a a j e m m i n k y s y m y k s e e n s u u n n i t t e l e m a s s a m m e» K a l e v a l a» - k u l t - t u u r i a k o s k e v a s s a t u t k i m u k s e s s a. T o s i n s a a t t a i s i v i i t a t a s e l l a i s i i n s e l v i i n s u k u l a i s n i m i i n k u i n P o h j o i s - S a t a k u n n a n K i h n i ö, p o h j a l a i n e n K i h n i ä y. m. V r t. n i m i p e s ä ä n n ä h d e n : S u o m i I I j a k s o I X s. 6 5.

48 48 Jalmari Jaakkola a s u t u s k u l t t u u r i l l e, e i m i t e n k ä ä n t o d i s t a, e t t ä niillä v a n h a n e r ä k u l t - t u u r i n a i k a n a o n o l l u t a i n a k a a n s a n o t t a v a a m e r k i t y s t ä m u u t a k u i n e r ä t e i n ä. J a j o s m u i s t a a, e t t ä p u h e e n a o l e v a t j o e t o v a t k i n h a r v i n a i - sen j ä r v i k ö y h i ä t a i p i e n i j ä r v i s i ä j a e r ä k u l t t u u r i k a i k k i a l l a S u o m e s s a o l k o o n s i t t e n p u h e t t a v a r s i n a i s e n H ä m e e n, m u i n a i s e n P i r k k a l a n t a i edellä k ä s i t t e l e m i s t ä m m e p o h j o i s e n S a t a k u n n a n e r ä m a i s t a on m i l t e i p ä p o i k k e u k s e t t a j ä r v i - ja m e r e n r a n t a k u l t t u u r i a, niin t u l e e o l e t t a m u k s e m m e n ä i d e n j o k i e n m e r k i t y k s e s t ä l ä h i n n ä v a i n e r ä t e i n ä e n t i s t ä ä n i l m e i s e m m ä k s i. J a t ä m ä n k i n m e r k i t y k s e n s ä k a d o t t a v a t n e luonnollisesti t ä y d e l l e e n e r ä t e i d e n t a k a n a olleiden e r ä a l u e i d e n itsenäistyessä. E d e l l y t t ä m ä m m e k e h i t y s p r o s e s s i J a l a s j o e n j a Seinäjoen l a a k - soissa s a a lisäksi t u k e a paralleeleista k o k o t u n t e m a m m e l ä n s i s u o m a - laisen e r ä h i s t o r i an a l a l t a. N i i n p ä m e n e t t ä v ä t ensin eteläisen ja t o i s t a m i s e e n p o h j o i s en P ä i j ä n t e e n ja sen v e s i s t ö j e n i t s e n ä i s t y e s s ä sikäläiset erätiet v a r s i n a i s en H ä m e e n a s u k k a i l l e m e r k i t y k s e n s ä. S a m o i n k ä v i suurin piirtein k a t s o t t u n a m y ö s k i n v a n h a n P i r k k a l a n eräteille. 4 P a r h a a n a p a r a l l e e l i na l u o n n o n s u h t e i t a silmällä p i t ä e n o n k u i t e n k i n k e h i t y s K a r v i a n j o e n l a a k s o s s a, m i k ä, s e n j ä l k e e n k u n t ä k ä l ä i s e t k a r k k u l a i s e t e r ä n k ä v i j ä t o l i v a t m e n e t t ä n e e t sen t a k a n a o l e v a t e r ä e d u t, siinä m ä ä r i n k a d o t t i m e r k i t y k s e n s ä, e t t ä l o p u l t a v a n - h a t K a r v i a n j o e n l ä h d e s e u d u i l l a s i j a i t s e v a t e r ä j ä r v e t k i n u u d e n h ä m e e n k y r ö l ä i s e n e r ä h e r r u u d e n m u k a n a n ä y t t ä v ä t j o u t u n e e n uusiin käsiin. V a l l i t s e v a n a p i i r t e e n ä e r ä e l ä m ä n k e h i t y k s e s s ä v o i d a a n k i n j u u r i n ä i h i n e r ä j ä r v i i n n ä h d e n m a i n i t a, e t t ä s a m o i n k u i n n e v i i m e i - s e k s i o v a t t o d i s t e e n a v a n h o j e n s a s t a m a l a i s - j a u u d e m p i e n h ä m e e n - k y r ö l ä i s i n t r e s s i e n v a s t a k o h t a i s u u d e s t a näillä m a i n, ne ilmeisen eräa r v o n s a v u o k s i m y ö s k i n s i t k e i m m i n n ä k y v ä t olleen riidanalaisina h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n j a p o h j o i s e s t a p ä i n t u l e v a n p o h j a l a i s e n u u t i s - a s u t u k s e n välillä. 5 V r t. e r ä l u e t t e l o j a K. J. J a l k a s e n t u t k i m u k s e s s a P o h j o i s - H ä m e e n e r ä m a a t e t c. s s. 4 j a t u t k i m u k s e s s a m m e P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y ss V r t. t u t k : P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s.. V r t. e d. m a i n. t u t k. s. j a s e u r. 4 V r t. e d. m a i n. t u t k., e r. p a i k 5 V i e l ä v u o n n a 6 9 p u h u t a a n h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n v i h a s t a u u t i s a s u k k a i t a v a s t a a n K a r v i a n j o e l l a j a P a h a l u o m a s s a. E d e l l i s e n u u t i s a s u k k a a s t a s a n o t a a n : H a n ä r o c h å t h s k i l l i g e g a n g e r w o r d e n p l u n d r a t o c h s k ö f l a t, a f S k a n t z - o c h T a f w a s t k y r o - b o e r n a o c h s å m y c k e t m e e r a a t h? d h e i f r å n h o n o m t a g i t e n s ö l f r b ä g a r e j e m p t e b r e n d - w i n s p a n n a n o c h g i o r t h o n o m s t o r h e m b g å n g. J ä l k i m m ä i s e s t ä k e r r o t a a n s a m a a n t a p a a n : h a f w e r å t h s k i l l i g a g å n g e r w a r i t r u i n e r a t o c h p l u n d r a t a f S k a n t z o c h T a f w a s t - k y r ö b o e r n e. M a a n h a l i. a r k.

49 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 49 l ä h t e m ä l l ä siltä n ä k ö k a n n a l t a, e t t ä p u h e e n a olevilla eteläisen P o h j a n m a a n joilla a i k o i n a a n o n o l l u t m e r k i t y s t ä v a i n eräteinä, saad a a n m y ö s k i n luonnollinen s e l i t y s sille l ö y t ö k ö y h y y d e l l e, j o k a t ä ä l l ä a r k e o l o g i s e n t u t k i m u k s e n m u k a a n v a l l i t s e e esim. r a u t a k a u t e n a. V o i n e e n ä e t t u s k i n olla v ä h i n t ä k ä ä n e p ä i l y s t ä siitä, e t t ä t ä l l ö i n e n a s u t u s k u l t t u u r i siinä m ä ä r i n e d e l l y t t i e r ä k u l t t u u r i a, e t t ä m i s s ä v i i m e k s i m a i n i t u l t a p u u t t u i v a t e d e l l y t y k s e t, siellä e i m y ö s k ä ä n edellisellä o l l u t m i t ä ä n e l ä m ä n m a h d o l l i s u u k s i a. J o s pohjoispuolella v a r s i n a i s e n P a r k a n o n reitin t o s i a a n o n ollut suuri e r ä m a a, j o n k a l u o m a a u k k o v a s t a v ä h i t e l l e n k u t e n v o i p ä ä t t ä ä v i e l ä e r ä ä s t ä v. 680 seuduilla t e h d y n k a r t t a s e l i t y k s e n i l m o i t u k s e s t a, m i s s ä m a i n i t a a n, e t t ä I l m a j o e n j a H ä m e e n k y r ö n v ä l i l l ä e i v i e l ä o l l u t m i t ä ä n v a r m a a r a j a a p a i n u u u m p e e n, niin y m m ä r t ä ä i l m a n m u u t a, m i t e n s u u r i v a r o v a i s u u s o n t a r p e e n esim. p a i k a n n i m i - j a k i e l e n t u t k i m u k s e l l e, j o t k a asutushistoriallisia tosiasioita j a m a h d o l l i s u u k s i a liian v ä h ä n h u o m i o o n o t t a e n s o v i t t e l e e t ä m ä n k a l t a i s i a s e u t u j a k ä s i t e l t ä e s s ä s a m a n l a i s t a m e t o o d i a j a p ä ä - t e l m ä v a r m u u t t a k u i n p u h u t t a e s s a alueesta, j o n k a k u l t t u u r i t o d i s - t e t t a v a s t i j a r i i d a t t o m a s t i o n i k i v a n h a. J a t ä l l a i n e n i k i v a n h a j a r i i d a t o n k u l t t u u r i a l u e o n t o s i a a n a i v a n edellä k ä s i t t e l e m ä m m e s e u d u n länsilaidalla olemassa. V a i n v ä h ä n m a t k a a luoteiseen p ä i n siitä, missä edellä e r ä t e i k s i e d e l l y t t ä m ä m m e j o e t y h t y v ä t, o n m u i n a i s t u t k i m u s t o s i a a n v o i n u t o s o i t t a a j a t ä m ä k u u l u u k i n sen k a u n i i m p i i n s a a v u t u k s i i n t ä s s ä m a a s s a v a n h a n j a r i k k a a n r a u t a k a u t i s e n k u l t t u u r i n. O n i l m e i s t ä, e t t ä t ä m ä t o s i a s i a o n v o i m a k k a a s t i v a i k u t t a n u t n ä i t ä s e u t u j a k o s k e v a a n a s u t u s h i s t o r i a a n j a a n t a n u t a i h e t t a erilaisiin h y p o t e e s e i h i n. E t t ä v a r s i n k i n m e i d ä n historiallisessa k i r j a l l i s u u d e s s a m m e v i i - m e v u o s i s a d a n l o p p u p u o l e l l a niin p e r i n y l e i n e n m u t t a sisällyks e l t ä ä n h y v i n h ä m ä r ä»heimo»-oppi eteläisen P o h j a n m a a n r u n s a i s t a m u i n a i s l ö y d ö i s t ä sai kiitollisen p o h j a n, o n luonnollista. N i i n p ä k a t - s o i k i n j o J. R. A s p e l i n ilmeiseksi, e t t ä t ä k ä l ä i s e t l ö y d ö t e d e l l y t t i v ä t v o i m a k a s t a g e r m a a n i l a i s t a a s u t u s t a s. o. p i e n t ä v i e r a s t a h e i m o a, T ä m ä n k y s y m y k s e n o i k e a k s i a r v i o i m i s e k s i r i i t t ä n e e j o h u o m a u t u s, e t t ä s e l - l a i s e t k i n r i k k a a t a s u t u s k e s k u k s e t k u i n K o k e m ä e n j o e n l a a k s o s s a j a H ä m e e s s ä s i j a i t - s e v a t o l i v a t e r i k o i s e n s u u r e s s a m ä ä r ä s s ä e r ä n k ä y n t i e d e l l y t y k s i s t ä r i i p p u v i a. M i t e n k ä olisi tällaisten olosuhteiden vallitessa itse e r ä m a a n laidassa sijaitseva v a n h a eteläp o h j a l a i n e n a s u t u s v o i n u t o l l a» e r ä v i l j e l y y n» n ä h d e n v ä l i n p i t ä m ä t ö n. P a l j o a l ä - h e m m ä s t o t u u t t a t u l e m m e k i n, j o s e d e l l y t ä m m e e r ä k a u p a n E t e l ä - P o h j a n m a a n s a - m o i n k u i n m y ö h ä i s e m m ä n p i r k k a l a i s a s u t u k s e n k i n p ä ä t u l o l ä h t e e k s i. V a l t. a r k. Satakunta 4

50 50 Jalmari Jaakkola j o k a s i t t e m m i n s a a v ä i s t y ä. A i v a n p ä i n v a s t a i s e l l e k i n k a n n a l l e o n s i t t e m m i n k o e t e t t u etsiä t o d i s t e i t a. T ä m ä n k ä s i t y k s e n m u k a a n o n n ä e t K y r ö n j o e n l a a k s o n a s u t u s a l u n p e r i n o l l u t s u o m a l a i n e n, j a itse t ä k ä l ä i s e t a s u k k a a t»kyröläiset» l. k a i n u l a i s e t s a m a n l a i n e n suor a a n a s u i n p a i k a l l e e n m e r e n t a k a a m u u t t a n u t»heimo k u i n m u u t k i n l ä n s i s u o m a l a i s et heimot», jollaisiin n i m e n o m a a n l u e t a a n»suomalaiset» j a»hämäläiset». V i e l ä p ä o n h e i m o n suhteellinen k r o n o l o g i a - k i n m u i h i n»länsisuomalaisiin heimoihin» n ä h d e n selvä:»kainulaiset o l i s i v a t v i i m e i n e n l ä n s i s u o m a l a i n e n h e i m o, j o k a m e r i t s e s i i r t y i Suomeen.» Y h t y e n J. R. A s p e l i n i n t e o r i a a n n ä h d e n o s a l t a siihen mielipiteeseen, j o n k a A. H a c k m a n o n S u o m e n v a n h e m p a a r a u t a k a u t t a k o s k e v a s s a t e o k s e s s a a n h a h m o i t e l l u t, t ä y t y y m e i d ä n k a t s o a t e o r i a a 4 eteläiselle P o h j a n m a a l l e s u o r a s t a a n t u l l e e s t a s u o m a l a i s e s t a»heimosta» k a i k i l t a k o h d i l t a a n e p ä t y y d y t t ä v ä k s i. N i i n p ä lienee j o a r k e o - logiselta k a n n a l t a s e l v ä ä, e t t ä»heimon» s i i r t y m i s t e o r i a i l m a n, e t t ä eteläpohjalaiselle r a u t a k a u d e n k u l t t u u r i l l e v o i d a a n o s o i t t a a m i t ä ä n i l m e i s t ä j a v a s t a a v a a k u l t t u u r i a I t ä m e r e n e t e l ä r a n n a n s u o m a l a i s - alueilta, o n t ä y s i n m i e l i v a l t a i n e n. N i i n i k ä ä n o n o l e t t a m u s j o a l k u - p e r i n P o h j a n m a a l l e a s e t t u n e e n h e i m o n s u o m a l a i s u u d e s t a t ä y d e s s ä ristiriidassa sen y l e i s k a r a k t e r i s t i i k a n k a n s s a, j o n k a a r k e o l o g i n e n t u t k i m u s J. R. A s p e l i n i s t a l ä h t i e n on t ä k ä l ä i s e s t ä l ö y d ö i s t ä a n t a n u t. 5 J a o n k o h a n h e l p o m p a a e d e l l y t t ä ä suupohjalaiselle k u l t t u u r i l l e s u o - m a l a i s t a l ä h t ö e t a p p i a k a u k a a I t ä m e r e n t a k a a k u i n m o n i n v e r r o i n l ä h e m m ä s t ä K o k e m ä e n j o e n l a a k s o s t a, jolla niin k a u a n k u i n v o i m m e historiaa seurata, o n ollut elimellistä y h t e y t t ä pohjoiseen päin? T a i m i t e n k ä v o i d a a n a r k e o l o g i s e s t i t o i s a a l t a v ä i t t ä ä, e t t ä»kainulaiset» o l i v a t m y ö h ä i s i n S u o m e e n t u l l u t l ä n s i s u o m a l a i n e n h e i m o j a t o i s a a l t a k u i t e n k i n k i e l t ä ä m a h d o l l i s u u s, e t t ä h e o l i s i v a t t u l l e e t K o k e m ä e n - j o e n l a a k s o s t a, sillä perusteella, e t t ä» K y r ö n j o e n s u u p u o l e n v a n h i n s u o m a l a i n e n asutus» o n y h t ä v a n h a k u i n a s u t u s S a t a k u n n a s s a j a H ä m e e s s ä k i n? Miltei v i e l ä m e r k i l l i s e m p i ä o v a t kielelliset t o d i s t e e t a l k u p e r ä i - sen s u u p o h j a l a i s e n»kainulaisheimon» h y v ä k s i. N i i n p ä o n k a t s o t t a v a e h d o t t o m a n v a r m a k s i, e t t ä k a i n u l a i s n i m i, jos s e k e r t a j o h t u u»kai- A s p e l i n : K y r ö l ä i s e t, P o h j a n m a a I s. 5. J. L a u r o s e l a : K v e e n - K a i n u l a i s k y s y m y s. H i s t. A r k. X X I I, I I. 4 s J. L a u r o s e l a, e d. m a i n. t u t k., s a m. p a i k. 4 A. H a c k m a n : D i e ä l t e r e E i s e n z e i t i n F i n l a n d s Vrt. p ä ä p i i r t e i s t ä s e l o s t u s t a m m e t ä s t ä j ä l e m p ä n ä.

51 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 5 n u u n m a a s t a» ja» m a a k u n n a n k a i n u u s t a luonnosta», ei t o d i s t a v ä h ä ä - k ä ä n»kainulaisten» o l e t e t u n i t ä m e r e n t a k a i s e n h e i m o y h t e y d e n p u o - lesta j a v o i n e e t u s k i n olla m a h d o l l i n e n k a a n m u u t e n k u i n»ylempänä» a s u v i e n n ä k ö k a n n a l t a. J a m i t e n k ä t o d i s t a i s i s e s e i k k a,»että K y r ö s s e - l ä n pohjois- s a m o i n k u i n sen e t e l ä p u o l e l l a k i n o l e v a s t a a l u e e s t a a l k u a a n o n k ä y t e t t y K y r ö n i m i t y s t ä», e t t ä k u i t e n k i n» k u m p i k i n p i t ä j ä olisi s a a n u t n i m e n s ä t o i s i s t a a n r i i p p u m a t t a»! O n h a n n ä e t p ä i v ä n s e l v ä ä, e t t ä K y r ö n i m e n s i i n ä k i n t a p a u k s e s s a, e t t ä s e olisi l u o n n o n n i m i, o n t ä y t y n y t s a a d a a l k u n s a j a m e r k i t y k s e l l i s e n j a alueellisen sisällyksensä, m i k ä luonnollisesti e d e l l y t t i s e u d u n t u n t e m u s t a, j o k o eteläisestä K y r ö s t ä t a i o l e t e t u n kainulais-»heimon» a s u i n p a i k o i l t a j a t ä - t e n elimellisesti l a i n a u t u a j o k o e t e l ä s tä pohjoiseen t a i p ä i n v a s t o i n. Y h t ä e p ä t y y d y t t ä v i k s i j ä ä v ä t y r i t y k s e t t o d i s t a a»että m a a k u n - n a n o m i n a i s i m m a t p a i k a n n i m e t o v a t sille yksinomaisia». E t t e i esim. M u s t a s a a r e n r u o t s a l a i s t u n e e l l a alueella t a v a t t a v i l l a j a m o n e s s a s u h - teessa t u r m e l t u n e i l l a nimillä, j o t k a p e r i n s u u r e k s i o s a k s i o v a t l u o n n o n - n i m i ä j a v a r m a a n t ä k ä l ä i s e s t ä s u o m a l a i s e s t a e r ä n k ä y n n i s t ä p e r i y - t y n e i t ä, v o i d a p a l j o n t o d i s t a a siitä k a i n u l a i s h e i m o s t a, j o n k a j ä l k i ä k o e t e t a a n s e l i t t ä ä K y r ö n s e u d u i l la s. o. p a l j o a s y v e m p ä n ä s i s ä m a a s s a, o n i l m e i s t ä. J a m i t ä n i m e n o m a a n P o h j a n m a a l l e o m i n a i s t a o n s e m - moisissa itse» K y r ö n p i t ä j ä s t ä» luetelluissa n i m i s s ä k u i n H a k o m ä k i, O j a n i e m i, S e l k ä m ä k i, H i i r i p e l t o, A r r a p e l t o, H e v o n k o s k i, T e r v a j o k i, P e r ä l ä, H a k o l a, P y h ä k o s k i, H a a p a k o s k i, N e n ä t t ö m ä, J a l a s j ä r v i, N ä s e l ö ö s b y, P e l t o n i e m i, S e i n ä j o k i, S a a r e n s i v u, S a v i l a h t i, S a a r e n p ä ä, R e k i p e l t o, L u m i k y l ä, M ä k i p ä ä, R e k i j o k i, y. m., joille j o k o t ä y d e l - lisiä t a i läheisiä t y y p p e j ä a i n a k i n s u u r e l t a o s a l t a j a n i m e n o m a a n S a t a k u n n a s t a p ä i n o n o s o i t e t t a v i s s a. J a j o s e i l ä h d e siitä e n n a k k o - v a a t i m u k s e s t a, e t t ä k a i k k i e n P o h j a n k y r ö n k y l ä n i m i e n p i t ä ä l ö y - t y ä j u u r i n i m e n o m a a n H ä m e e n k y r ö n k y l ä n i m i s t ö s t ä, v a a n p ä i n - 4 v a s t o i n p i t ä ä m a h d o l l i s e n a, e t t ä s e k ä H ä m e e n - e t t ä P o h j a n k y r ö n n i m i s t ö o v a t a l k u a a n l ä h i n n ä j o h d e t t a v i s s a s a m a s t a r i n t a s e u d u s t a, s. o. K y r ö s j ä r v e n l a s k u r e i t i n s u u s e u d u l t a, niin p u h u u v a n h i n j a erik o i s i n n i m i s t ö, k u t e n v a r s i n k i n h e n k i l ö n i m i s t ä j o h d e t u t k y l ä n i m e t, p a l j o a v o i m a k k a a m m i n K y r ö s r e i t i n s u u s e u d u n y n n ä H ä m e e n k y r ö n V r t. L a u r o s e l a : E d. m a i n. t u t k. s. 44. T o i v o m m e v o i v a m m e p a l a t a p i a n k a i - n u l a i s k y s y m y k s e e n k o k o n a i s u u d e s s a a n t o i s e s s a y h t e y d e s s ä. V r t. L a u r o s e l a, e d. m a i n. t u t k. s Vrt'. n i m i i n n ä h d e n, L a u r o s e l a, e d. m a i n. t u t k. s Y l i m a l k a i s i n k i n s i l m ä y s s u o m a l a i s i i n e r ä - j a u u t i s a s u t u s n i m i i n o s o i t t a a, e t t e i k a a v a m a i s e l l e k ä s i t y k s e l l e, e t t ä e r ä n k ä v i j ä k y l ä n n i m i i t s e s t ä ä n t u l i s i u u d e n e r ä - t a i u u i t i s k y l ä n n i m e k s i, s a a m u u t a k u i n h a r v o i s s a p o i k k e u s t a p a u k s i s s a t u k e a.

52 5 Jalmari Jaakkola j a P o h j a n k y r ö n elimellisen y h t e y d e n p u o l e s t a k u i n k y l ä n i m i s t ö esim. sellaisilla v a r m a s s a elimellisessä k e s k i n ä i s e s s ä y h t e y d e s s ä olleilla alueilla k u i n E u r a s s a E u r a j o e l l a, K o k e m ä e l l ä U l v i l a s s a, S a s t a m a l a s s a M e r i k a r v i a l l a j. n. e. J o s j ä t ä m m e n ä e t s e n t a p a i s et y l e i s t y y p p i s e t t a i m y ö h ä i s i l t ä t u n t u v a t n i m e t k u i n P a l o, M u r t o K o k k o, G r e k i l ä, T å r s t i l a, S w ä r t i l a, Gråssila, I v a r l a y. m., joilla o n v a s t i n e i t a m u u a l l a j a v a r s i n k i n Y l ä - S a t a k u n n a s s a, s y r j ä ä n, niin v o i - d a a n v a r s i n monelle j a, m i k ä l i m a k u m m e m y ö n n e t ä ä n o i k e a a n o s u - neeksi, erikoisen t y y p i l l i s e l l e eteläpohjalaiselle k y l ä n n i m e l l e l ö y t ä ä v a n h o j a v a s t i n e i t a j u u r i K y r ö s j ä r v e n l a s k u r e i t i n s u u n y m p ä r i s t ö l l ä t a v a t t a v a s t a h e n k i l ö n i m i s t ö s t ä. M a i n i t t a k o o n k y s y m y k s e e n t u l e - v i s t a S u u p o h j a n v a r h a i s i m m i s s a verokirjoissa e s i i n t y v i s t ä k y l ä n - n i m i s t ä sellaiset k u i n A n d i l a, K a i s i l a, Y r y s e l ä ( H y r y s e l ä ), P a l h u i j a i s (Palhojainen), K ä t i l ä, I k o i l a, K u t t i l a, ( K u u t t i l a ) Laurola, U l u i l a (Ulvila), H e i j c k o l a ( H e i k k o l a ), P å c t o i l a (Pohtoila), W a l d a r l a ( V a l t a a l a ), O r i m a l a, K a u k o i l a, T o r c k o i l a ( T o r k k o i l a ), L e m b o i j l a ( L e m p o i l a ), T o p p a r i a, T a p o i l a, J y r ä l ä, M i e m o s, V å i j t e b y, V o i t i l a, O r a v a i n e n j a j o n k u n v e r r a n m y ö h e m m i s t ä e s i m. n i m e t E k o i l a, P o s s o i l a, H ä r m ä, R u h a y. m. N ä i t ä v a s t a a v a t e d e l l y t e t y l l ä y l ä s a t a k u n t a l a i s e l l a alueella h e n k i l ö n i m e t. A n d i l a n, K y r ö, K u k k o i l a 5 4 6, A n d i l a n, P i r k k a l a, K a n k a a n t a k a, A n d i l a n, V e s i l a h t i, S o v o l a, 5 4 6, K a i s i, P i r k k a l a, M ä k i k y l ä 546, K a l d z i l a, k y l ä, T y r v ä ä 5 4 6, H y r y, V e s i l a h t i, H u h t a a 5 4 6, P a l h o, k y l ä, V e s i l a h t i, 5 4 6, P a l h u s?, k y l ä, H u i t t i n e n 546, P a l h u x e n, H u i t t i n e n, P a l u s , K ä t y, K y r ö, I k a a l i n e n 5 5 4, K æ t t o y?, K a l l i a l a, Kah i m a l a 5 4, I k o i l a, T y r v ä ä, S t o r m i l a 5 4 6, I k o n, K a r k k u, 6 5 A l u s k y l ä, I k a l i s, 5 4 6, I c k a l a i n e n, K a n g a s a l a 5 5 7, I j c k i n e n, 7 5 5, K u t t i, K y r ö, V a t s i a l a j a U r j a i n e n, 5 4 6, K u t t i l a, H u i t t i n e n N i m i e n k i r j o i t u s t a v a s s a o l e m m e l i i a n k i r j a v u u d e n e s t ä m i s e k s i s a m o i n k u i n s e n v u o k s i, e t t ä e s i t ä m m e k ä s i t y k s e m m e e t e l ä p o h j a l a i s i s t a n i m i s t ä k o h d a k k o i n y k s i - t y i s k o h t a i s e m m i n, t y y t y n e e t L a u r o s e l a n e d. m a i n. t u t k. n o u d a t t a m a a n k i r j o i t u s - t a p a a n. V a l t. a r k. N : o 9 7. V r t. l i s ä k s i e s i m. H ä m e e n k y r ö n n i m e ä H y r y l a m p i, ( M a a n m i t t. h a l l. a r k. A 7 ) j a E u r a j o e n H y r y s t e n l a a k a. S u h d e H y r y n e n ~ H y r y s e l ä o n v e r r a t t a v i s s a s e l - l a i s i i n e t e l ä p o h j a l a i s i i n s u h t e i s i i n k u i n Y l i n e n ~ Y l i s e l ä, L a u r o n e n ~ L a u r o s e l a y. m. E t t ä H y r y o n n i m e n j u u r i s a n a v o i p ä ä t t ä ä m y ö s Y l i s t a r o n H y r y l ä n i m e s t ä. 4 K y l ä n n i m i i l m e n e e v a n h e m m i s s a k i r j a a n p a n o i s s a e n i m m ä k s e e n h : l l i s e n a. 5 V a l t. a r k. N r o H e i k k i O j a n s u u : K a l l i a l a n s e u r a k u n n a n k e s k i a i k a i s e t k i r k o n t i l i t. S a t a k u n t a I I I s M a i n i t a a n K a n g a s a l a n k ä r ä j i l l ä V a l t. a r k. N : o 9 7.

53 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri , L a u r a, K a n g a s a l a, O r i v e s i 5 4 6, L a u r a i n e n, er. lähteisiä, K a n g a s a l a, O r i v e s i, L a u r o s t e n, L o i m a a, E m a u s, 546, U l u j, Ulffui j. n. e. K a l l i a l a, 4 7 9, 486, 487 y. m, U l v i l a j. n. e. K a l l i a l a 488, Ulffui, T y r v ä ä 546, U l v i l a, t u n n e t t u p i t ä j ä n n i m i, H e i c k u, K y r ö, U r j a i n e n 5 4 6, H e i c k u, K a r k k u, S a r k o l a, 546, P o c h t o i, P i r k k a l a, L i e l a h t i 546, P o c h t o i, P i r k k a l a, K a n k a a n t a k a, 5 4 6, P o c h t o i, L e m p ä ä l ä, H a i l u 5 4 6, P o c h t o i l a, L e m p ä ä l ä, 5 4 6, V a l u a r, P i r k k a l a, R i u n o j a, 546, W a l d a r j, P i r k k a l a, O t a v a l a, 546, W a l d a r i, P i r k k a l a, K o r v o l a, 546, Orais?, K y r ö, V i l j a k k a l a 546, O r a h a, K y r ö, K i i a l a 546, K a v k o y, K a w k o j. n. e., K a l l i a l a 469, 480, 4 j. n. e., K a u k o l a j. n. e. K a l l i a l a 4 7 9, 480, j. n. e., T o r k o i l a n, , K y r ö n k ä r., L e m b o i l a n, K y r ö 5 5 4, L e m b i, K y r ö, V i l - 6 j a k k a l a 546, L e m b o i, K y r ö, V i l j a k k a l a 5 4 5, L e m b o i, P i r k k a l a, 7 R i u n o j a 5 4 6, L e m p o i s, k y l ä, L e m p ä ä l ä, 546, T o p p a r, P i r k - k a l a, P i r k k a l a 546, T a p o l a, V e s i l a h t i, V e s i l a h t i, 546, T a - p o l a, K a n g a s a l a, T u r s o l a 5 4 6, I y r ä, K y r ö, I n k u l a 5 4 6, Mem o i j, P i r k k a l a, V a s t a m ä k i, 546, M e m o i l a, k y l ä, L e m p ä ä l ä, 546, M e m o i j, L e m p ä ä l ä, A h t i a l a 5 4 6, V o i j t i n e, K a n g a s a l a, T a i p a l e 5 4 6, O r a v a i n e n, K y r ö, 5 5 4, O r a v a i n e, K y r ö, K a l k u n - 8 m ä k i, 5 7, O r a v a i n e, O r a w a i j n e n n, K a r k k u, 5 5, O r a u a n, 8 8 K a r k k u, K i t t i l ä 5 4 6, O r a u a n, O r a u a, K a n g a s a l a T u r s o l a, 5 4 6, 8 E q u o s t j. n. e., K a l l i a l a 48, 487 j. n. e., E k o l a j. n. e. K a l l i a l a, 478 j. n. e., E k o l a y n, E k o l a y n e n 4 7 9, 4 8 j. n. e., Possi, P i r k k a l a, 9 L i e l a h t i 5 4 6, H æ r m e, K a l l i a l a, 5, 5 6, H e r m ä, T y r v ä ä, L o u - 0 saja, H e r m e l ä, P i r k k a l a, H a t a n p ä ä 5 4 6, R u h a n p i r t t i, R u h a n n i i t t u, 0 V a l t. a r k. N : o 9 7. V r t. v a i h t e l u u n H e i k k u ~ H e i k k o l a l u k u i s i a e s i m e r k k e j ä t y y p p i ä k a s v u ~ k a s v o. H e i k k i O j a n s u u : V i i m. m a i n. t u t k. s. 4. J o s O r i s m a l a n n i m e s s ä - l a - p ä ä t e t t ä e d e l t ä v ä - m a o n s e l i t e t t ä v i s s ä j o h d a n - n a i s a i n e k s e k s i, k u t e n O j a n s u u ( S u o m a l. p a i k a n n i m i t u t k i m u s t a ss. 6 6 ) o t a k s u u, n i i n v o i s i o l e t t a m a l l a v a i h t e l u a A u v a i n e n ~ A u v i n e n, A u v a i s ~ A u v i s, e d e l l y t t ä ä O r a i s - m u o d o l l e r i n n a k k a i s m u o d o n O r i s. T ä m ä e s i i n t y y k i n I k a a l i s t e n n i m e s s ä O r i s - j u o n e n m o i s i o. M a a n m i t t. h a l l. a r k. A 4. 4 H e i k k i O j a n s u u : V i i m. m a i n. t u t k. s V r t. n i m e ä T o r k k o l a, O r i p ä ä 4. F i n l. M e d. U r k. I I s. 8. V r t. T o r k k o - n i m e ä m y ö s K y r ö n v a n h a s s a e r ä k y l ä s s ä R i u t a s k o r v e s s a. 6 K y r ö n k ä r V a l t. a r k. N : o L e m b o i - m u o t o e s i i n t y y i l m e i s e s t i e d e l l i s e n ä v u o t e n a m a i n i t u n L e m b i - n i m e n r i n n a k k a i s m u o t o n a. V a l t. a r k. N : o 9 6 a. 8 V r t. t u t k. P i r k k a l a i s l i i k k. s y n t y s H e i k k i O j a n s u u : V i i m. m a i n. t u t k. s.. 0 V a l t. a r k. N : o 9 7. V a i h t e l u s t a P o s s i ~ P o s s o i v r t. e d. e s i m. L e m b i ~ L e m b o i y. m.

54 54 Jalmari Jaakkola 5 5, 5 7, Se s e i k k a, e t t ä eräitä edellä m a i n i t t u j a h e n k i - l ö n i m i ä t a v a t a a n v i e l ä k a u e m p a n a k i n S a t a k u n n a s s a j a H ä - m e e s s ä, e i n ä h d ä k s e m m e h e i k e n n ä o l e t t a m u s t a S u u p o h j a n v a n - h i m m a n k y l ä n i m i s t ö n j a p u h e e n a olleen v a r s i n r a j o i t e t u n j a v a n - h a n y l ä s a t a k u n t a l a i s e n h e n k i l ö n i m i s t ö n elimellisestä y h t e e n - k u u l u m i s e s t a. I h m e t t ä ei m y ö s k ä ä n ole, e t t ä niistä k a u k a i s i s t a ajoista lähtien, j o i t a k ä s i t t e l e m ä m m e n i m i y h t e y s e d e l l y t t ä ä, j o t k i n n i m e t, k u t e n e s i m. K e i j p p i l ä j a Laihia, o v a t v o i n e e t y l i s e s t ä S a t a - k u n n a s t a h ä v i t ä j a e s i i n t y v ä t, s i k ä l i k u i n n i m i a i n e h i s t o a n y k y i s i n t u n n e m m e, h u o m a t t a v a s t i l o i t o m m a l l a, k u t e n esim. K e i j p i, K o k e - m ä e n S ä p i l ä s s ä 546, K e i j p i, H u i t t i s t e n ( K a u v a t s a n ) K u l k k i l a s s a, 546, Laijhia, K i u k a i s t e n K ö y l i j o e l l a, 546, e t t ä eräille nimille, k u t e n Lijskilä ( L y y s k y l ä ), Mieltilä (Mieltylä), P e d m a l a, H e l s o l a, H i i p a k k a l a, P o u t t u l a, N a p u e, j o i s t a e r ä ä t e s i i n t y v ä t L a i h i a n p u o - 4 lella, e m m e ole v o i n e e t v i e l ä t a v a t a v a s t i n e i t a j a e t t ä p a r i n n i m e n, sellaisen k u i n H i j r å (Hiiro?) l. H y r i e ( H y y r i ä ), R i a r e c t o (Riarehto) 5 a l k u p e r ä i s t ä ä ä n n e a s u a o n v a i k e a t o d e t a. E t t e i v i i m e k s i k ä s i t e l - t y j e n v e r r a t t a i n v ä h ä l u k u i s t e n n i m i e n n o j a a n k u i t e n k a a n m i t e n k ä ä n v o i d a p e r u s t a a edes h y p o t e e s i a m i s t ä ä n v a n h a s t a»heimosta», o n p ä i v ä n s e l v ä ä j o y k s i n s i i t ä k i n s y y s t ä, e t t ä a i n a k i n y h t ä s u u r t a ellei s u o r a s t a a n s u u r e m p a a n i m i s t ö e r o a v a i s u u t t a t a v a t a a n m o n i l l a alueilla, j o i d e n historiallista j a a s u t u k s e l l i s t a y h t e y t t ä e i v o i v a k a v a s t i a s e t t a a e p ä i l y k s e n l a i s e k s i. J a o m i t u i n e n tosiasia on, e t t ä j u u r i eräisiin n ä i s t ä n i m e l t ä ä n e p ä m ä ä r ä i s i s t ä p o h j a l a i s k y l i s t ä, k u t e n e s i m. N a p u e e n, 6 j o k a j o n i m i a s u n s a k i n p u o l e s t a v o i d a a n l u k e a s a m a a n t y y p p i i n k u i n esim. H ä m e e n k y r ö n K a n a e, P i r k k a l a n V e h k u e ( V e c h k u e ), H i i p a k - k a l a a n, j o k a n i i n i k ä ä n o n j u u r i H ä m e e n k y r ö s s ä j a sen e m ä s e u d u i l l a 7 Vrt. ed. mainittuja tämännimisiä eräalueita. Kun kaikkien käsittelemiemme nimipesien»kärki» on Ylä-Satakunnassa, niin ei se seikka, että eräitä mainitsemiamme nimiä, kuten esim. Miemo, Kauko y. m. tavataan syvemmältäkin Lounais-Suomessa ja Hämeessä heikennä tekemiämme johtopäätöksiä. Maantieteellisten olojen kannalta ei näet näiden nimien kulkeutumista p o h j o i s e e n v o i a j a t e l l a k e r n a a s t i m a h d o l l i s e k s i m u u t e n k u i n K y r ö n e r ä r e i t t i ä m y ö t e n. V a l t. a r k. N : o N i m e l l e o n t u s k i n t a r v i s, k u t e n o n t e h t y, e t s i ä s k a n d i n a v i s t a v a s t i n e t t a. 5 M i k ä l i v o i s i l u o t t a a t ä h ä n k i r j o i t u s t a p a a n, olisi n i m e l l ä s e l v ä v a s t i n e H ä m e e n - k y r ö n H i i r o i s t e n n i m e s s ä. 6 M i n k ä t ä h d e n n i m e ä p i d e t ä ä n s k a n d i n a v i s p e r ä i s e n ä, o n m e i s t ä k ä s i t t ä m ä - t ö n t ä. J o h t o p ä ä t e o n n ä e t s e l v ä s t i s u o m a l a i n e n j a n i m i ä, j o i d e n j u u r i a i n e s o n h ä m ä r ä, o n n i m i s t ö s s ä, j o n k a s u o m a l a i s p e r ä i s y y t t ä e i o l e a s e t e t t u e p ä i l y k s e n a l a i s e k s i, p e r i n s u u r i m ä ä r ä. 7 N i m e n j o h t a m i s t a s k a n d i n a v i s i s t a s a n o i s t a H i + b a c k a t ä y t y y l i e v i m m i n s a - n o e n p i t ä ä k o k o l a i l l a k e i n o t e k o i s e n a j a u s k a l l e t t u n a.

55 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 55 niin perin y l e i s t ä n i m i t y y p p i ä V i l j a k k a l a, K i l v a k k a l a, L e m m a k k a l a, H i i t i k k a j. n. e., l i i t t y y v a n h o j a t a r u j a h ä m e e n k y r ö l ä i s t e n e r ä t o i - m i n n a s t a. K a i k k e a v a r o v a i s u u t t a k i n a s u t u s - j a e r ä t a r i n o i h i n n ä h - den n o u d a t t a m a l l a t ä y t y y n ä e t p i t ä ä k o k o lailla k e i n o t e k o i s e n a s e l i t y s t ä, e t t ä t ä l l a i n e n t a r u j e n p a i k a l l i s e n t a m i n e n olisi s e l i t e t t ä v i s s ä v a i n K y r ö n j a H ä m e e n k y r ö n n i m i e n s a m a n l a i s u u d e s t a. E d e l l ä a n n e t u n S u u p o h j a n k y l ä n n i m i ä k o s k e v a n v e r t a i l u n rinnalla v o i d a a n v i e l ä e s i t t ä ä s e y h t ä l ä i s y y s, j o k a v a l l i t s e e e r ä i d e n k u m - m a l l a k i n t a h o l l a e s i i n t y v i e n v i e l ä l a a j e m p i a a l u e i t a t a r k o i t t a v i e n n i m i e n välillä. M i s t ä m u u a l t a s a a d a a n esim. n i i n k o m e a j a y h t ä - j a k s o i n e n linja s u u r i a l u o n n o n n i m i ä k u i n se, j o n k a sellaiset l a a j a l t i t u n n e t u t n i m e t k u i n K y r ö s k o s k i, K y r ö s j ä r v i, K y r ö n k a n g a s j a K y r ö n - j o k i m u o d o s t a v a t j a j o t a l i s ä k s i sellaiset i k i v a n h a t a s u t u s n i m e t k u i n K y r ö ( H ä m e e n k y r ö ), K y r ö ( P o h j a n m a a l l a ) j a K y r o b o a m i n n e v i e l ä v a h v i s t a v a t, v a i k k a K y r ö n e t e l ä p u o l e l t a o n k i n t a r j o n a r i k a s m ä ä r ä paralleeleja k u t e n L a p p i L a p i j o k i, E u r a ~ E u r a b o a m i n n e, K o k e - m ä k i ~ K o k e m s a a r i, K u m o ~ K u u m i n a i n e n, K u m o ~ K u m b o o a, H v i t t i s ~ H v i t t i s b o f j ä r d, S a s t a m a l a ~ S a s t m o l a ja p o h j o i s p u o l e l ta i k i v a n h a n i m i y h t e y s B i r k a l a ~ B i r k a l a b o a. E s i t t ä m ä i m m e K y r ö - n i m i e n p e i t t ä m ä n a l u e e n m o l e m m i n p u o l i n t a v a t t a v i a a n a l o g i o i t a v a s t a a n k a t s o t t u n a j ä ä e p ä i l y s, e t t ä H ä m e e n k y r ö j a P o h j a n m a a n K y r ö, K y r o b o a m i n n e e i v ä t olisi v a n h a s s a, elimellisessä y h t e y d e s s ä k e s k e n ä ä n, j o i t s e s s ä ä n t a v a t t o m a n h e i k o l l e pohjalle. J a j o s o t t a a h u o m i o o n, e t t ä v e s i t i e t K y r ö - n i m i e n p i i r t ä m ä l l ä alueella o v a t a i n a - k i n suunnilleen y h t ä edulliset k u i n sen m o l e m m i l l a s i v u s t o i l l a j a e t t ä» K y r ö n k a n g a s» n i m e n o m a a n P o h j a n m a a n K y r ö ö n k u l j e t t a e s s a m u o d o s t a a m a a t i e n, j o l l a i s t a ei ole K y r ö a l u e e n s i v u s t o i l l a ja h a r - v o i s s a p a i k o i s s a m u u a l l a k a a n m a a s s a m m e t a r j o n a, n i i n t u l e e k y - s y m y k s e s s ä o l e v a n e p ä i l y k s e n asiallinen o n t t o u s e n t i s t ä ä n i l m e i s e m - m ä k s i. J a k u n P o h j a n m a a n historia, k u t e n esim. v a n h i n v e r o t u s - historia j a m a a n ilmeisesti i k i v a n h a hallinnollinen y h t e y s S a t a k u n n a n k a n s s a n i i n i k ä ä n r a t k a i s e v a s t i p u h u v a t P o h j a n m a a n K y r ö n j a Y l ä - S a - t a k u n n a n v a n h a n elimellisen y h t e y d e n p u o l e s t a, niin e i n ä h d ä k s e m m e k y s y m y k s e s s ä olevalle e p ä i l y k s e l l e j ä ä v ä h i n t ä k ä ä n r e a a l i s t a t u k e a. E r ä ä t m u u t k i n, k y l ä ä l a a j e m p a a a l u e t t a t a r k o i t t a v a t eteläp o h j a l a i s et n i m e t s a a v a t S a t a k u n n a n j a n i m e n o m a a n Y l ä - S a t a k u n a n V r t. J. R. A s p e l i n : K o k o e l m i a m u i n a i s t u t k i n n o n a l a l t a s J. R. A s p e l i n : K y r ö l ä i s e t. P o h j a n m a a I. T ä m ä o n p i t ä j ä n v a n h i n v i r a l l i n e n m m i. V r t. F i n l. M e d. U r k. I I I s. 0 ja Must. kirj. s. 55. V r t. n i m i e n y h d i s t ä m i s e e n n ä h d e n e s i t y s t. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s. 6 6.

56 56 Jalmari Jaakkola v a n h a s t a p a i k a n - j a h e n k i l ö n i m i s t ö s t ä r i i t t ä v ä n s e l i t y k s e n. N i i n p ä v e r r a t t a k o o n v a i h t e l u u n I l m a j o k i I l m o l a n i m i j u u r i a sellaissssa nimissä k u i n I l m a r i s, 540 I l m a r i s t h n, 5 5 ( n o m i n a t i i v i s t a I l m a - rinen), k y l ä, P i r k k a l a, I l m a r i s b y, k y l ä, L o i m a a, 540, v. 66 v a n - h a n a r a j a p a i k k a n a m a i n i t t u I l m o i t a r a n (Ilmoittaren?) j e r f v i j a p a r i a H ä m e e n I l m o l a a. S a m o i n s a a t t a a v i i t a t a sellaisiin n e l j ä n n e s k u n t i a t a r k o i t t a v i i n p o h j a l a i s n i m i i n k u i n Y l i s t a r o j a A l a s t a r o ( j ä l k i m m ä i n e n m y ö s k y l ä n n i m e n ä L a p u a l l a ), j o i h i n o v a t v e r r a t t a v i s s a y l ä s a t a - k u n t a l a i s e t n i m e t T a r o, K y r ö, I k a a l i n e n, 5 5, j a t u n n e t u t j a v a n - 4 h a t A l a s t a r o j a Y l i s t a r o - n i m e t S a t a k u n n a s t a, m u i t a n i m i y h t ä l ä i - s y y k s i ä m a i n i t s e m a t t a. J o s edellä a n t a m a m m e n i m i a n a l y y s i k a t s o t a a n p ä ä p i i r t e i l t ä ä n o i k e a a n osuneeksi, niin a n t a a S u u p o h j a n v a n h i n p i t ä j ä - j a k y l ä - n i m i s t ö erikoisen m i e l e n k i i n t o i s t a a i n e h i s t o a v a n h i m p i e n t ä k ä l ä i s t e n asutusoloje n arvioimiseen. N i i n p ä n ä k y y, e t t ä S u u p o h j a n erikoisin n i m i s t ö j a v a r s i n k i n s e osa siitä, jolla o n i l m e i n e n y h t e y s v a n h a n y l ä s a t a k u n t a l a i s e n h e n k i l ö - n i m i s t ö n k a n s s a s u u r i n p i i r t e in o s u u j u u r i sille alueelle, j o k a m y ö s k i n arkeologisesti o s o i t t a u t u u e t e l ä p o h j a l a i s en k u l t t u u r i n v a r s i n a i s e k s i k e s k u s k o h d a k s i. J o t ä m ä s e i k k a v i i t t a a siihen, e t t ä k y s y m y k s e s s ä o n v a r s i n v a n h a k u l t t u u r i v a i k u t u s. J a s a m a a n s u u n t a a n p u h u u s e k i n asianlaita, e t t ä S u u p o h j a n k y l ä n i m i s t ö e i v i i t t a a v a i n H ä m e e n - k y r ö ö n e i k ä l ä h i n n ä sen pohjoisiin k y l i i n, v a a n v o i m a k k a a s t i t ä m ä n eteläosiin y n n ä l ä h i m p ä ä n r i n t a m a a h a n. T ä l l a i n e n a s i a n t i l a e i n ä e t ole v a i k e u d e t t a y m m ä r r e t t ä v i s s ä m u u t e n k u i n e d e l l y t t ä m ä l l ä, e t t ä S u u p o h j a n v a n h i n s u o m a l a i n e n n i m i s t ö o n s y n t y n y t a i k a a n, jolloin K y r ö s j ä r v e n v e s i s t ö v a r s i e n a s u t u s e i v i e l ä s a a n u t a i k a a n p o h - joiseen s u u n t a u t u v a n v e s i t i e n j a eräintressien k a t k e a m i s t a. E t t ä k a u k o - j a asutusintressit, j o i s t a S u u p o h j a l l e j a Y l ä - S a t a k u n n a l l e niin h u o m a t t a v a n s u u ri y h t e i n e n n i m i s t ö k e r t o o, k a u k a i s e e n p o h j a a n t u l i v a t K y r ö n eräreitillä a l u k s i erikoisen v o i m a k k a a s t i e t u a l a l l e, s a a lisäksi m i t ä v a i v a t t o m i m m a n m a a n t i e t e e l l i s en s e l i t y k s e n P o h j a n - lahdelle p y r k i m i s e s t ä. S a m a l l a k u n edellä a n n e t u n e s i t y k s e n m u k a a n K y r ö s j ä r v e n r a n t o j e n a s u t u k s e l l i n e n» t u k k e u t u m i n e n» o s o i t t a u t u u s e k u n d ä ä r i - V a l t. a r k. N r o 9 0. V a l t. a r k. N r o N i m i o n m i e l e n k i i n t o i n e n s e k ä s e n j o h d o s t a, e t t ä s e n n o j a l l a v o i d a a n t o d e t a y l ä s a t a k u n t a l a i n e n n i m i v a i h t e l u I l m a ~ I l m o i s a m o i n k u i n m a h d o l l i s e n - t a r - p ä ä t - t e e n s ä p u o l e s t a. M a a n m i t t. h a l i. a r k. 4 V a l t. a r k. N r o 95.

57 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 57 seksi i l m i ö k s i, k i i n t y y m i e l e n k i i n t o erikoisen v o i m a k k a a s t i siihen s u o m a l a i s e e n a s u t u s k e r ä ä n, j o k a h a r m a a s s a m u i n a i s u u d e s s a m u o d o s - t u i S u u p o h j a a n K y r ö n j o e n varrelle. J a v a r s i n k i n t u n k e u t u u r a t k a i s - t a v a k s i k y s y m y s, m i n k ä l a i s e k s i t ä k ä l ä i s e n a r k e o l o g i s en l ö y t ö a i n e k - sen j a j u u r i sen r i k k a i m m a l l e i l m e n e m i s a l u e e l l e m u o d o s t u v a n, Y l ä - S a t a k u n n a s t a t u l e v a n a s u t u k s e n k e s k i n ä i n e n s u h d e o n k ä s i t e t t ä v ä. J o s e H ä m e e n k y r ö s t ä p ä i n t u l e v a m a s s a - a s u t u s, j o s t a S u u p o h - j a n j a Y l ä - S a t a k u n n a n n i m i s t ö n y h t e y s o n t o d i s t u k s e n a, s a a t t a a e p ä i l e m ä ä n s u o m a l a i s e n a i n e k s e n e r i k o i s t a v o i m a k k u u t t a siinä a l k u - peräisessä a s u j a m i s t o s s a, j o k a i t s e s t ä ä n o n j ä t t ä n y t r i k k a i m m a n a r k e o l o g i s e n a i n e k s e n K y r ö n j o e n varrelle, v a i k k a t o i s e l t a p u o l e n e i m i k ä ä n e s t ä n e o l e t t a m a s t a, e t t ä s u o m a l a i s t e n e n s i m m ä i s e t u r a n - u u r t a j a t y h t ä p i a n o v a t ajallisesti v o i n e e t s a a p u a K o k e m ä e n j o e n v a r s i l t a K y r ö j o e l l e k u i n H ä m e e n sisävesillekin. E n n e n k u i n e s i t ä m - m e k ä s i t y k s e m m e s u o m a l a i s a s u t u k s e n s u h t e e s t a e t e l ä p o h j a l a i s e e n m u i n a i s l ö y t ö a i n e h i s t o o n, o n selostus t ä k ä l ä i s e n esihistorian t u t k i - m u s t u l o k s i s t a s i k ä l i k u i n k y k e n e m m e sellaista a n t a m a a n v ä l t - t ä m ä t ö n. J o J. R. A s p e l i n, j o k a y l e e n s ä k in a r v i o i g e r m a a n i l a i s e n k u l t - t u u r i n v a i k u t u k s e n meillä v o i m a k k a a k s i, o n h u o m a n n u t E t e l ä - P o h - j a n m a a n r a u t a k a u d e n k u l t t u u r i n erikoiseksi j a v a r s i n k i n h u o m a t - t a v a s s a m ä ä r ä s s ä g o o t t i l a i s s ä v y i s e k s i. M i n k ä l a i s i i n k a n s a l l i s u u s - olojen a r v i o i n t i i n h ä n l ö y t ö a i n e k s e n nojalla j o h t u u, o n j o e d e l l ä l y h y e s t i t u l l u t h u o m a u t e t u k s i. Y k s i t y i s k o h t a i s i m m a n j a t a r k i m m a n k u v a n t ä s t ä m e r k i l l i s e s t ä k u l t t u u r i s t a o n k u i t e n k i n a n t a n u t A. H a c k m a n edellä m o n e s s a y h t e y - dessä m a i n i t u s s a t u t k i m u k s e s s a a n. T ä s s ä h ä n h u o m a t t a v a s t i r e t u š o i J. R. Aspelinin a n t a m a a k u v a a s a m o i n k u i n h ä n e n p ä ä t e l m i ä ä n t ä k ä - läisistä k a n s a l l i s u u s o l o i s t a. V ä e s t ö o n h ä n e n e s i t y k s e n s ä m u k a a n j o a i k a i s i n v o i n u t olla s u o m a l a i s g e r m a a n i l a i s t a s e k a v ä e s t ö ä, m i k ä sitt e m m i n y h ä s u u r e m m a s s a m ä ä r ä s s ä s u o m a l a i s t u u. Sen k y s y m y k s e n k a n n a l t a, j o t a m e t ä s s ä y h t e y d e s s ä k ä s i t t e l e m - m e, e i h u o m i o e r i k o i s e m m i n k i i n n y P o h j a n m a a n r a u t a k a u d e n v a n - h e m p a a n k a u t e e n, v a i k k a H a c k m a n i n e s i t y k s e n m u k a a n v a r m a germ a a n i n e n j a l ä h i n n ä S k a n d i n a v i a s t a p ä i n t u l e v a k u l t t u u r i v a i k u t u s j o tällöin o n t o d e t t a v i s s a. S i t ä s u u r e m p a a m i e l e n k i i n t o a s i t ä v a s t o i n ansaitsee s e k e h i t y s, j o k a t ä ä l l ä t a p a h t u u l ä h i m p i n ä E t e l ä - P o h j a n - m a a n lopullista s u o m a l a i s t u m i s t a e d e l t ä v i n ä v u o s i s a t o i n a. J a k u n V r t. e d. t ä s t ä a n n. e s i t y s t ä. A. H a c k m a n : D i e ä l t e r e E i s e n z e i t i n F i n n l a n d s. 5.

58 58 Jalmari Jaakkola s e k ä A s p e l i n e t t ä H a c k m a n k a t s o v a t n. v. 700 h u o m a t t a v a k s i k ä ä n n e - k o h d a k s i, t u l e v a t k y s y m y k s e s s ä o l e v a a t a r k o i t u s t a m m e v a r t e n läh i n n ä j u u r i k u u d e s j a s e i t s e m ä s v u o s i s a t a k y s y m y k s e e n. J a j u u r i t ä n ä a i k a n a o s o i t t a u t u u eteläinen P o h j a n m a a v a r s i n r i k k a a k s i l ö y t ö - a l u e e k s e m m e. V a i k k a t ä m ä n a j a n l ö y d ö t m a a s s a m m e y l e e n s ä k i n o s o i t t a v a t»suhteellisen h y v ä ä t o i m e e n t u l o a»»koskee t ä m ä e t u - p ä ä s s ä P o h j a n m a a n k u l t t u u r i k e s k u k s i a, joissa j a l o j e n metalliesin e i d e n s e k ä h o p e o i t u j e n j a k u l l a t t u j e n k o r i s t e i d e n l u k u m ä ä r ä o n s u u - r e m p i k u i n V a r s i n a i s - S u o m e s s a j a S a t a k u n n a s s a». M u o d o l t a a n k i n o v a t n e erikoisen h u o m a t t a v i a j a v a r s i n k i n k a l l i i m m a t s k a n d i n a v i - l a i s t y y p p i s i ä. S a m o i n v i i t t a a v a t aseet S k a n d i n a v i a a n. Ja v a r - s i n k i n o n eteläisen S k a n d i n a v i a n v a i k u t u s h u o m a t t a v a. N i i n p ä u s e i s t a s e k ä P o h j a n m a a l l a e t t ä V a r s i n a i s - S u o m e s s a o l e v i s t a l ö y t ö - p a i k o i s t a t u n n e t u i l l a n. s. s i l m u k a n - t a h i l o h i k ä ä r m e n m u o t o i s i l l a soijilla o n läheisiä v a s t i n e i t a S k a n d i n a v i a s s a j a e t e n k i n G o t l a n n i s s a, Ö l a n n i s sa ja B o r n h o l m i s s a. P o h j a n m a a l a i s i a s o l i d u s l ö y t ö j ä k o s k e - v a s s a t u t k i m u k s e s s a k a t s o o H a c k m a n t o d e n n ä k ö i s e k s i, e t t ä niiden l ä h t ö p a i k k a on G o t l a n t i,»joka 6 ja 7 v u o s i s a d a l l a oli v i l k k a a s s a y h t e y d e s s ä S v e a n m a a n j a N o r l a n n i n, v ä h e m m ä s s ä m ä ä r ä s s ä m y ö s S u o m e n kanssa». E r ä ä s s ä y h t e y d e s s ä lausuu H a c k m a n lisäksi,»että toisissa P o h j a n m a a n h a u t o j e n koriste-esineissä i l m e n e v ä t erikoiset g o t l a n t i l a i s e t piirteet, j o t k a t o d e n n ä k ö i s e s t i j o h t u v a t P o h j a n m a a n j a t ä m ä n silloin r i k k a a n j a k u k o i s t a v a n s a a r e n v ä l i l l ä v a l l i n n e i s t a s u o r a n a i s i s t a suhteista». 4 M u i n a i s t u t k i m u k s e n t a r j o a m i e n t u l o s t e n p e r u s t e e l la v o i t a n e e siis E t e l ä - P o h j a n m a a t a p i t ä ä y h t e n ä t ä r k e i m m i s t ä m a a m m e t ä l l ö i - sistä t a l o u d e l l i s i s t a k e s k u k s i s t a j a j o p a suhteellisesti k a i k k e i n r i k - k a i m p a n a niistä. J a k i e l t ä m ä t t ä h u o m a t t a v a t o s i a s i a o n, e t t ä etelär u o t s a l a i n e n j a l ä h i n n ä g o t l a n t i l a i n e n v a i k u t u s t ä ä l l ä o n niin s e l v ä, e t t e i m i t ä ä n v ä l i k ä s i ä ole t a r v i s e d e l l y t t ä ä. M u t t a j o s s u o r a n a i s e t s u h t e e t o v a t v a l l i n n e e t eteläisen R u o t s i n, l ä h i n n ä G o t l a n n i n j a P o h j a n m a a n v ä l i l l ä, niin o n k a u p p a s u h t e i d e n y l l ä p i t o t u s k i n o l l u t m a h d o l l i n e n i l m a n k a u p p a k o l o n i a a t a i a i n a k i n v a k i n a i s i a k a u p p a - reitin y l l ä p i t ä j i ä. J a k u n m y ö s k i n j u u r i P o h j a n l a h d e l l a j a t o d i s - 5 A. H a c k m a n : E s i h i s t o r i a l l i s e t l ö y d ö t. S u o m e n K a r t a s t o o n N : o 50,, 5 k u u l u v a t e k s t i s A. H a c k m a n : e d. m a i n. t u t k. s. 6. A. H a c k m a n : S u o m e n s o l i d u s l ö y d ö t. H i s t. A i k a k. 9 s A. H a c k m a n : v i i m. m a i n. t u t k. S u o m e n K a r t a s t o s s a N i m i o n i l m e i s e s t i e s i i n t y n y t R a u m a n s e u d u n m e r i m i e s k i e l e s s ä, j o n k a e d u s - t a j a n a M a r t t i - h e r r a t u n t e e s e n m u o d o s s a W i o l a i s e t. M e r k i l l i s e n ä t o s i a s i a n a v o i d a a n

59 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 59 t e t t a v a s t i a i n a P o h j a n m a a l l e asti, s. o. niin k a u a s k u i n v ä l i t t ö m ä t esihistorialliset k a u p p a s u h t e e t k i n u l o t t u v a t, e t e l ä r u o t s a l a i s i s ta j a l ä h i n n ä g o t l a n t i l a i s i s t a o n k ä y t e t t y k o t o i s t a v o j o l a i s e t n i m i - t y s t ä j a n ä i d e n l ä h t ö k o h t a n a n i m i t y s t ä V o j o n m a a, m i t k ä n i m i t y k - s e t j o siitä p ä ä t t ä e n, e t t ä V o j o n m a a n v a s t i n e e n a V i r o s s a o n O j u m a a, o v a t i k i v a n h o j a, niin o n m e i l l ä k i e l e n k i n alalla m i e l e n k i i n t o i n e n p a r a l l e e l i t o d i s t u s s a m a i s e s t a P o h j a n m a a l l e a s t i u l o t t u v a s t a k a u p p a - v i r r a s t a, j o s t a E t e l ä - P o h j a n m a a n m u i n a i s l ö y t ö s u h t e e t o v a t niin k a u n o p u h e i s e n a t o d i s t e e n a. L i s ä k s i v o j o l a i s n i m i n ä h d ä k s e m m e r a t - k a i s e e k y s y m y k s e n siitä, k u t k a P o h j a n l a h d e n j a eteläisen R u o t s i n, l ä h i n n ä G o t l a n n i n v ä l i s t ä k a u p p a a o v a t p i t ä n e e t yllä. S a m o i n k u i n P o h j a n m a a n m u i n a i s l ö y d ö t v i i t t a a v a t v ä l i t t ö m i i n suhteisiin eteläis e n R u o t s i n j a l ä h i n n ä G o t l a n n i n k a n s s a, o n n ä h d ä k s e m m e m y ö s k i n P o h j a n l a h d e n r a n t a m i l l a j a l ä h i n n ä j u u r i pohjoisessa t u t u i l l e v o j o - laisille a n n e t t u s u o m a l a i n e n n i m i t u l k i t t a v i s s a v a i n siten, e t t ä s e t a r k o i t t a a e d e l l ä m a i n i t t u j e n a l u e i d en a s u k k a i t a itseänsä j a n i m e n - o m a a n m i k ä l i v o i p ä ä t t ä ä siitä, e t t ä v o j o l a i s e t j a k a u p p a t a v a l l a t a i t o i s e l l a a i n a e s i i n t y v ä t k i i n t e ä s s ä y h t e y d e s s ä k e s k e n ä n s ä s i k ä - läisiä k a u p p i a i t a. M i t ä m a h d o t o n t a n ä i n ollen olisi siinä, e t t ä n ä i t ä v o j o l a i s i a k i i n t y i m a a h a n j a l ä h i n n ä j u u r i sille alueelle, j o t a edellä eri s y i n o l e m m e e d e l l y t t ä n e e t t ä m ä n v a n h a n k a u p a n j a v o j o - n i m i - p e s ä n k e s k u s k o h d a k s i? J a k a u p u n k i e n p u u t t e e s s a t u n t u u t ä l l a i n e n m a a h a n k i i n t y m i n e n niinä k a u k a i s i n a a i k o i n a, j o i s t a n y t o n p u h e t t a, y h t ä luonnolliselta k u i n m y ö h e m m i n s a k s a l a i s k a u p p i a i d e n k i i n t y - m i n e n K o k e m ä e n j o e n l a a k s o o n. J a j o s k a n s a keskiajalla. K o k e m ä e n - j o e n l a a k s o s s a u n o h t a e n s a k s a l a i s t e n persoonalliset n i m e t a l k o i k a t - k u i t e n k i n m a i n i t a, e t t ä s a n a n ä y t t ä ä o l l e e n, s i i t ä m o n e s t a y h t e y d e s t ä p ä ä t t ä e n, j o s s a s e e s i i n t y y p o h j a n m a a l a i s e l l a L j u n g i T u o m a a n p o j a l l a, e r i k o i s e n t u t t u j u u r i P o h j a n - m a a l l a. E t t ä V o j o - s a n a n» l ö y t ö m u o d o t» t ä t e n o v a t m o n i p u o l i s i m m a t j a r i k k a i m m a t s i e l l ä, m i s s ä m u i n a i s t u t k i m u s k i n o s o i t t a a v o j o l a i s - k u l t t u u r i n m e i d ä n m a a s s a m m e r i k k a i m m a k s i j a e r i k o i s i m m a k s i, o n t u s k i n s e l i t e t t ä v i s s ä s a t t u m a k s i. M e r k i l l i s t ä m y ö s k i n o n, e t t ä V o j o n m a a o n t u n n e t t u v a i n L j u n g i T u o m a a n p o j a l l a, s. o. P o h j a n - m a a l l a. V o j o - s a n a n i k i v a n h u u s P o h j a n m a a l l a t u l e e t ä t e n h y v i n t o d e n n ä k ö i s e k s i. E t t ä a i n a k i n V o j o n m a a l l a o n j a j u u r i v o j o l a i s m u i s t o i s t a r i k k a a l l a P o h j a n - m a a l l a G o t l a n t i a l a a j e m p i m e r k i t y s, o n i l m e i s t ä. N i m e n m y ö h e m p i m u u t t u m i n e n e t e l ä r u o t s a l a i s t a k u l t t u u r i a p a r h a i n e d u s t a v i a g o t l a n t i l a i s i a t a r k o i t t a v a k s i o n t o i - s a a l t a k u i t e n k i n h y v i n l u o n n o l l i n e n. V r t. v o j o l a i s k y s y m y k s e n k ä s i t t e l y s s ä p r o f. J o o s. J. M i k k o l a n k ä s i t y s t ä : S u o - m a l a i s e n T i e d e a k a t e m i a n E s i t e l m ä t j a p ö y t ä k i r j a t s., H e i k k i O j a n s u u n a r t i k - k e l e i t a t u t k. S u o m e n k i e l e n t u t k i m u k s e n t y ö m a a l t a ss j a S u o m a l a i s t a p a i - k a n n i m i t u t k. ss V r t. n i m e n ä ä n n e s u h t e i s i i n n ä h d e n M i k k o l a n j a O j a n s u u n s e l i t y k s i ä e d. m a i n. t u t k.

60 6o Jalmari Jaakkola soa h e i t ä k o l l e k t i i v i s e l t a n ä k ö k a n n a l t a, k ä s i t t ä e n p i a n»saksa»-sanan k a u p p i a a n v a s t i n e e k s i j a k ä y t t ä e n»saksojen» t i l u k s i s t a»saksa»-nimeä j a h e i d ä n k a u p p a p a i k o i s t a a n n i m e ä»saksan kivi», n i i n m i k ä e s t ä ä o l e t t a m a s t a, e t t ä «myöskin S u o m e n j a l ä h i n n ä P o h j a n m a a n v o j o l a i s i a p a n e m a t t a p a i n o a h e i d ä n persoonallisiin n i m i i n s ä a l e t t i i n k a t s o a erilliseksi j a k o l l e k t i i v i s e k s i k o k o n a i s u u d e k s i, jolle j o k i n erik o i n e n n i m i k i n j a luonnollisiin m m t ä l l ö i n k a u p i n m e r k i t y k s e n s a a - v u t t a n e e n»vojolaisen» l.»vojolaisten» n i m e s t ä m u o d o s t e t t u l y h e n - n y s n i m i j a l ä h i n n ä j u u r i v a n h a s s a k i e l e s s ä m m e t a v a t t a v a m u i n a i s - p o h j a l a i n e n v o j o - n i m i sopi. K u t e n, läheisen k a u p p a h i s t o r i a l l i s e n p a r a l - leelin o t t a a k s e m m e, S a k s a k ä s i t e t t i i n s e k ä m a a n n i m e k s i e t t ä m y ö s a p p e l l a t i i v i s e n a s a k s a l a i s e n m e r k i t y k s e s s ä, o n m y ö s k i n v o j o n i m e ä v o i t u v a r s i n k i n v a p a a s s a runokielessä k ä y t t ä ä s e k ä a l u e t t a l. k a n - s a l l i s u u t ta m e r k i t s e v ä n ä s. o.»vuojolaisen» l. g o t l a n t i l a i s en e t t ä Vuojolaisen l.»kaupin» m e r k i t y k s e s s ä. Ja v o j o - n i m i t y k s e s t ä j o m - m a s s a k u m m a s s a m e r k i t y k s e s s ä e i a s k e l e n ä ä, v a r s i n k a a n r u n o - kielessä ole p i t k ä k o t o i s e e n V u o j o l a - l. Vuorela-nimeän. J o m - m a s s a k u m m a s s a h ä i s t ä m e r k i t y k s i s t ä m u t t a s i t ä v a s t o i n t u s k i n G o t l a n n i n m e r k i t y k s e s s ä v o i t a n e e p a r h a i n selittää m y ö s k i n sellaiset prof. K r o h n i n e d e l l y t t ä m ä t s a n a t k u i n V u o j a n v ä k i, V u o j a n pursi, ja m a h d o l l i s e s ti v u o j o n k i v i. L ä h i n n ä p o h j a l a i s e t n i m i t y k s e t v o j o l a i s e t, V o i o n m a a, j o k a edell y t t ä ä l ä h t ö a s u a V o j o y n n ä t ä m ä n runollinen j o h d a n n a i s m u o t o V u o j o l a j o h t a v a t k i e l t ä m ä t t ä m e i t ä e t s i m ä t t ä s a m a n l a i s e n P o h j a n - l a h d e n r a n n a n, l ä h i n n ä P o h j a n m a a n, j a E t e l ä - R u o t s i n, v a r s i n - k i n G o t l a n n i n, v ä l i s en k a u p p a y h t e y d e n o l e t t a m i s e e n k u i n v a n h e m - m a n r a u t a k a u d e n n u o r e m m a n j a k s o n e t e l ä p o h j a l a i s e t m u i n a i s l ö y - d ö t k i n. J a e t t ä I t ä m e r e n s u u r i m m a s t a k a u p p a k e s k u k s e s t a l ä h t e n e e t vojolaiset, s i i n ä k i n t a p a u k s e s s a, e t t ä h e e i v ä t olisi olleet E t e l ä - P o h - j a n m a a l l a l u k u m ä ä r ä l t ä ä n p e r i n v o i m a k a s aines, o v a t siellä k a u a n j a v o i m a k k a a s t i p i t ä n e e t p u o l i a n s a s a m o i n k u i n v o i n e e t j a s i k ä - V r t. V o j o n m a a n j a V u o j o l a n y h d i s t ä m i s e s t ä K. G r o t e n f e l t i n p e r u s t a v a a a r t i k k e l i a. H i s t. A r k. X X ss E t t ä s i t ä p a i t s i V o j o n m a a s t a o l i s i m u o d o s t e t t u t o i n e n -la p ä ä t t e i n e n n i m i, e i l i e n e h e l p o s t i a n a l o g i o i l l a o s o i t e t t a v i s s a, j a n i m e n o m a a n m a i t t e n n i m i s t ä k u t e n S a k s a, R u o t s i, T a n s k a, V e n ä j ä e i k ä y t e t t ä n e -la j o h d a n n a i s i a. S i t ä v a s t o i n o n m e i l l ä s e l l a i s i a m a h d o l l i s e s t i k a n s a l l i s u u t t a t a r k o i t t a v i a k o t o i s i a n i m i ä k u i n R u o t s a l a ( v r t. r u o t s a l a i n e n ), T a n s k i l a, m u t t a e i k o s k a a n a s i a n o m a i s t e n m a i d e n t a i a l u e i d e n v a p a i n a t o i s i n t o n i m i n ä. E d e l l y t y k s e l l ä, e t t ä t ä k ä l ä i s e n» V u o j o - laisen» e l i» v u o j o n» a s u i n p a i k k a a s i t ä v a s t o i n v o i t i i n n i m i t t ä ä V u o j o l a k s i, e i ole t ä l l a i - s i a a n a l o g i a - v a i k e u k s i a. K a a r l e K r o h n : K a l e v a l a n k y s y m y k s i ä I I ss. 4, 6 6. K. G r o t e n f e l t. e d 4 m a i n. a r t.

61 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 6 Iäisistä l ö y d ö i s t ä p ä ä t t ä e n n ä y t e l l e e t meikäläisiin oloihin n ä h d e n r u h t i n a a l l i s t a o s a a j a siten a n t a n e e t Vuojolaiselle, h e i d ä n r i k k a i l l e naisilleen y n n ä heidän s y m b o l i s e s t i j a k o l l e k t i i v i s e s t i k ä s i t e t y l l e Vuojolalleen erikoisen y l i m y k s e l l i s e n m a h t a v u u d e n j a r i k k a u d e n loisteen, o n n ä h d ä k s e m m e h e l p o s t i y m m ä r r e t t ä v ä ä. S i k ä l i k u i n edellä a n t a m a m m e k u v a E t e l ä - P o h j a n m a a n v a n - h e m m a n r a u t a k a u d e n n u o r e m m a s t a j a k s o s t a j a k ä s i t y k s e m m e n. s. v o j o l a i s i s t a o n o i k e a a n o s u n u t, t u l e e t ä m ä n k u l t t u u r i k a u d e n s u h d e siihen a i k a a n, j o t a E t e l ä - P o h j a n m a a n v a n h a k y l ä n i m i s t ö e d u s t a a, v e r r a t t a i n s e l v ä k s i j a y k s i n k e r t a i s e k s i. R i k a s j a sen v u o k s i erikoisen h o u k u t t e l e v a e t e l ä s t ä j a m e r i t s e t u l l u t v i e r a s m a i n e n j a l ä h i n n ä eteläruotsalais-vojolainen k u l t t u u r i j a k a u p p a v i r t a o n t ä ä l l ä t a v a n n u t sisäm a a s t a j a m a i t s e t u l e v a n k a u p a n j a e r ä n k ä y n n i n j a n i i t ä s e u r a a v a n a l i t u i s e e n t i h e n e v ä n a s u t u k s e n j a j o u t u n u t v o i m a k k a a s e e n intressij a m i k s e i l o p u l t a k a n s a l l i s t e n k i n v a s t a k o h t i e n y l l ä p i t ä m ä ä n t a i s t e - l u u n sen k a n s s a. M i t e n t ä m ä t a i s t e l u v o j o l a i s - j a»kyröläis»intressien v ä l i l l ä l o p u l l a p ä ä t t y y, n ä k y y s e l v ä s t i s e k ä v a n h a n k u l t t u u r i s e u d u n s u o m a l a i s e s t a p a i k a n n i m i s t ö s t ä, e t t ä itse a r k e o l o g i s e s t a l ö y t ö a i n e k - sesta. T ä m ä t u l e e n ä e t, k u t e n H a c k m a n o n o s o i t t a n u t, l o p u l t a selv ä s t i suomalaisluonteiseksi. T a i s t e l u t o i s a a l t a K y r ö s j ä r v e n l a s k u r e i t i n s u u n s e u d u i l t a t u l l e e n s u o m a l a i s e n a s u j a m i s t o n j a t o i s t a t i e t ä S u u p o h j a a n t u l l e e n e t u p ä ä s s ä g o o t t i l a i s e n j a l ä h i n n ä e h k ä g o t l a n t i l a i s en k o l o n i a n v ä l i l l ä p a l a u t t a a e t s i m ä t t ä m i e l e e n K a l e v a l a s t a t u n n e t u n v o i m a k k a a n j a ilmeisesti p i t k ä a i k a i s e n v a s t a k o h d a n K a l e v a l a n j a P o h j o l a n v ä l i l l ä. J a jos P o h j o l a n t i l a l l a k u t e n prof. K r o h n on t e h n y t t o d e n n ä k ö i s e k s i o n a l k u a a n o l l u t V u o j o l. V u o j o l a, j o t a v u o r o s t a a n o n v a i k e a t a erott a a g o o t t i l a i s t a k u l t t u u r i a m e i d ä n m a a s s a p a r h a i n e d u s t a v i s t a v o j o - laisista l. l ä h i n n ä g o t l a n t i l a i s i s t a, niin on, siinä t a p a u k s e s s a, e t t ä edellä k ä s i t t e l e m ä m m e E t e l ä - P o h j a n m a a n s u o m a l a i n e n v ä e s t ö v o i - d a a n o s o i t t a a K a l e v a l a n r i n t a m a i l t a tulleeksi, t ä m ä n t a i s t e l u v a n h a a P o h j a n m a a n v u o j o l a i s k u l t t u u r i a v a s t a a n m i t ä luonnollisin. Merkillisenä t o s i a s i a n a v o i d a a n k i n t o d e t a, e t t ä s e alue, jolla a i k a i s e m m i n olen o s o i t t a n u t K a l e v a l a n p ä ä s a n k a r i e n n i m i s t ö n s i j a i t s e v a n j a j o t a s e n v u o k s i e h k ä v o i s i n i m i t t ä ä K a l e v a l a n r i n t a m a a k s i, o n j u u r i E t t ä h e h a r v a l u k u i s i n a k i n o v a t v o i n e e t h a l l i t a v e r r a t t a i n v o i m a k a s t a s u o m a - l a i s a s u t u s t a k i n j a p a i n a a s i i h e n k o r k e a n k u l t t u u r i n s a l e i m a n, e i o l e k a t s o t t a v a m a h - d o t t o m a k s i. V r t. t ä h ä n n ä h d e n k i r j o i t t a j a n e s i t e l m ä ä S u o m. K i r j. S e u r. k o k o u k s e s s a k e v. 9.

62 6 Jalmari Jaakkola sen y l ä s a t a k u n t a l a i s e n a l u e e n k e s k u k s e s s a, j o l t a K y r ö n j o e n v a r r e n v a n h i n k y l ä n i m i s t ö o n lähtöisin. M y ö s k i n m e r k i l l i n e n ja, s i k ä l i k u i n v o i d a a n p ä ä t t ä ä, k a i k e s t a n i m i e t y m o l o g i o i n n i s t a j a e h k ä p ä m y ö s runollisista v a i k u t u k s i s t a v a p a a p e r i n n ä i s t i e t o Y l ä - S a t a k u n n a s t a K y r ö j o e n l a a k s o o n t a p a h t u - n e e s t a k a u p p a - j a a s u t u s v i r t a u k s e s t a s a m o i n k u i n t ä m ä n v a i k u t u k - sesta pohjoisessa k ä v i j ö i h i n l i i t t y y elimellisellä t a v a l l a edellä t e h t y i - h i n p ä ä t e l m i i n. S a m a i n e n l a p p a l a i s t r a d i t s i o n i, j o n k a edellä o l e m m e o s o i t t a n e e t v i i t t a a v a n K y r ö n k a n k a a n länsipuoliseen, N ä r p i ö n seuduille t a p a h t u n e e s e e n k a u p a n - j a e r ä n k ä y n t i i n, t i e t ä ä m y ö s k i n k e r - t o a k a u p p a - j a a s u t u s v i r r a s t a sille P o h j a n l a h d e n rannikolle, j o l l a m u i s t i i n p a n o n aikoihin M u s t a s a a r i sijaitsi. E t t ä e r ä n k ä y n t i t ä n n e e i ole o l l u t P i r k k a l a n k a a n e r ä v e s i l t ä m a h d o t o n j a e t t ä p e r i n n ä i s t i e - t o j a k i n t ä h ä n s u u n t a a n o n o l e m a s s a, o n m y ö n n e t t ä v ä. M u t t a t ä s t ä h u o l i m a t t a v o i t a n e e k a t s o a v a r m a k s i, e t t ä p u h e e n a o l e v a k a u p p a - j a a s u t u s v i r t a o n pääasiallisesti j o h t u n u t M u s t a s a a r e l l e p ä i n j u u r i»kyrön» k a n g a s t a j a K y r ö n j o k e a p i t k i n. J a a i n a k i n p a h i m m a t e p ä i - l y k s e t t ä s s ä k o h d i n h a i h t u v a t, jos m u i s t a a, e t t ä l a p p a l a i s t r a d i t - sioni t i e t ä ä p u h e e n a o l e v a n l i i k e n t e e n t a p a h t u n e e n m e t s ä t i e t ä :... v a s t a m, q u a e T a v a s t i a e dicitur... p e n e t r a s se s y l v a m, jolla s a n o n t a t a v a l l a t u s k i n v o i d a a n t a r k o i t t a a m u u t a k u i n P o h j a n - m a a l l e j o h t a v a a k a n g a s t a j a n i m e n o m a a n sitä k a n k a a n l a i t a a, j o k a l ä h i n n ä j o h t i M u s t a s a a r e l l e p ä i n. Miltei s u u r i n t a m i e l e n k i i n t o a o n k u i t e n k i n o m i a a n h e r ä t t ä m ä ä n l a p p a l a i s t r a d i t s i o n in i l m o i t u s Y l ä - S a t a k u n n a n r i n t a m a i l t a l ä h t e - neiden p o h j a n k ä v i j ä i n t a v a t t o m a s t a r i k a s t u m i s e s t a. L a p p a l a i s e n p e r i m ä t i e d o n m u k a a n h e» h a n k k i v a t m o n i a k a u p p a t a v a r o i t a, t o i v a t n i i t ä v u o s i t t a i n m u k a n a a n j a t a r j o s i v a t m a a n m i e h i l l e e n. T ä s t ä l ä h - t i e n a l k o i v a t h e ihmeellisellä t a v a l l a upeilla l o i s t a v i l l a p u v u i l l a, m a u k k a a l l a ruualla, r i k k a u k s i l l a j a koristeilla niin, e t t ä t ä s t ä h e l p o s t i v o i t i i n p ä ä t t ä ä, e t t ä h e e l i v ä t y l t ä k y l l ä i s e s s ä h y v i n v o i n n i s s a». J o s t ä m ä n p e r i n n ä i s t i e d o n a s e t t a a edellä e s i t e t t y y n historialliseen t a u s - t a a n, niin o n sen sisällys t u l k i t t a v a siten, e t t ä t o i s a a l t a v i e r a a n k a u p p a v a l l a n k u k i s t u m i n e n, t o i s a a l t a r i k k a a n»pohjanperän» k a u - p a l l i n e n j a a s u t u k s e l l i n e n v a l t a u s t o i v a l t a a j i l l e e n s a m a n l a i s e n erik o i s e n h u o m a t t a v a n taloudellisen k u k o i s t u k s e n k u i n s a m o i l t a seud u i l t a l ä h t e v ä p i r k k a l a i s v a l t a u s m y ö h e m m ä n k a u p p a h i s t o r i a l l i s e n a j a n n. s.»pirkkalaisille» ja v a r h a i s e t n. s. l a p i n r e t k e t N o r j a n r i k k a u - V r t. t u t k i m u s t. P i r k k a l a i s l i i k k e e n s y n t y s.. V r t. e d. m a i n. t u t k. s. 7 5.

63 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri 6 d e s t a a n k u u l u i l l e l a p i n k ä v i j ö i l l e. T a l o u d e l l i s e n e l ä m ä n p a i n o p i s t e o n t ä t e n ilmeisesti s i i r t y n y t v o j o l a i s k a u p a n t ä h ä n a s t i s e l t a p ä ä n ä y t - t ä m ö l t ä e t e l ä m m ä s K o k e m ä e n j o e n l a a k s o o n j a l ä h i n n ä y l i s e n S a t a - k u n n a n t a i»kalevalan» r i n t a m a a l l e. J a t ä k ä l ä i s t ä s u u r t a t a l o u d e l - lista n o u s u a seurasi m i t ä l u o n t a i s i m m i n m y ö s k i n v o i m a k a s h e n k i n e n n o u s u a i k a. T a i m i t ä o u t o a o n siinä, e t t ä j u u r i v a n h a l l a»kalevalan» rintaseuduilla a l e t t i i n ihaillen s u h t a u t u a l o i s t a v a a n, eteläisen»pohjan» v a l l o i t u k s e e n y n n ä sen t e o i l t a a n j a m a i n e e l t a a n t u t t u i h i n e d u s - t a j i i n j a e t t ä p o h j a n k ä v i j ä i n v a n h a l l a k o t i s e u d u l l a p i a n y k s i r u n o toisen j ä l k e e n a l k a a k e r t o a v a n h o i s t a k u u l u i s i s t a»sankareista», heid ä n t o i m i s t a a n j a e l ä m ä s t ä ä n, k u n n e s l o p u l t a a i n a k i n h u o m a t t a v i m - m a t p ä ä s ä i k e e t siihen r u n o u t e e n, j o k a v i i m e v u o s i s a d a l l a»kalevalan»- n i m i s e n ä p a n t i i n k o k o o n, o l i v a t s a a n e e t a l k u n s a? K a l e v a l a k u l t t u u - rin j a K a l e v a l a n r u n o j e n s y n t y t u l e e t ä t e n K y r ö n e r ä h i s t o r i an v a l o s s a t ä y d e l l e e n p e r u s t e l l u k s i j a niiden elimellinen y h t e y s v a n h i m m a n historiallisen e l ä m ä m m e k a n s s a e n t i s t ä ä n i l m e i s e m m ä k s i. J a m i k ä s e l i t t ä ä p a r e m m i n k u i n K a l e v a l a n.»kyrön» m i e s t e n lopullinen p ä ä s y P o h j a n l a h d e l l e sen u u d e n, k a u k a i s e e n P o h j a a n s u u n t a u t u v a n v a l - l o i t u s - j a v e r o i t u s r e t k e i l y n, j o t a k a i n u l a i s e t a i n a k i n j o 800-luvulla t ä ä l l ä p ä i n h a r j o i t t a v a t j a j o k a historiallisesti sopii niin v a i v a t t o - m a s t i h e i d ä n t ä h ä n a s t i s e n r e t k e i l y n s ä j a t k o k s i s a m a l l a k u i n s e m i t ä l u o n n o l l i s i m m i n, eräiden t o i s t e n i l m i ö i d e n ohella, j o i h i n m y ö h e m - m i n p a l a a m m e, t e k e e y m m ä r r e t t ä v ä k s i n ä i h i n a i k o i h i n t a p a h t u v a n eteläpohjalaisen l ö y t ö a i n e k s e n t a v a t t o m a n ohenemisen?

64 Liitteitä.. Eräluettelo v:lta 55 V a l t i o n a r k i s t o N : o 0 a. Thenne här Boken Lijder på Alle The Eriemarcker och utmarcker s o m beseedde o c k b e s a t t e äre h ä r u d i C u m ä G å r d z L ä ä n A n n o 5 5 s o m h w a r s o k n för sig I l e n g d e n w i d e r e förmeller. B I R C K A L A S O K N N. I t e m Oluff N a i s t e n m a t k a n haffuer e t t e r i e r w m v i d Vaskiuesi siöö l i g g i a n d i s 6 miill ifråå h a n s hema o c h f a n t z t h r b o o r w m h u i l c k a thesse e f f t b ö n d r b e s i t t i a s k o l a n e J ö n s O l u f s o n aff N a i s t e n m a t k a b y P e d r L o d w i i k E s k i l l M o r t h e n s o n aff T a k a h u c h t i s I t e m hele S i k o i e r f f u i b y haffuer t i l l h o p a e t t e r i e r w m v i d Parcku siöö l i g g i a n d i s 5 miill ifrå t h e r i s b y y o c k är t h e r b o o r w m h u i l c k a t h e s s e effterscriffne s k o l a b e s i t t i a. E r i c h L a r s s o n aff I l m a r i s b y T h o m a s I a c o b s o n aff K u s e n n i e m i E r i c h J ö r n s o n aff T o i j c k o l a b y I t e m K e r s t i n T o h l o p i l a b y haffuer e t t e r i e r w m v i d Kehelax siöö l i g g i a n d. 7 miill ifrå h e n n a s h e m a n o c k f a n t z t h e r e t t b o o r w m huilck i t h b e s i t t i a skall. L a r s s S i m o s o n aff S o r a m a l t b. r I t e m Michill P a r t t a o c k E r i c k E r i c k i l a b y h a f f u a e t t e r i e r w m t i l l h o p a v e d Palowesi träsk l i g g i a n d i s 8 miill ifro theris byy o c h är t h e r e t t h b o o r w m h u i l c k i t h b e s i t t i a s k a l l Oluff S a r f f u a n a

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92 9 Jalmari Jaakkola 4. E r ä n k ä v i j ä t vuonna 555. Valtionarkisto N;o 978. T h e s s e effter haffua v a r i d h h w a r d e r ' g e d d o r e t t u i s k a t t h n e till fiskeriidh v d i K M t t z erie- A n n o m a r c k e r o c h är o p b o r i d h aff 555

93

94

95

96

97 Pohjois-Satakunnan vanha eräkulttuuri Erämaatalonpojat vuonna 56. V a l t i o n a r k i s t o N : o 4.

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 1 Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Sepänmaa Timo Jussila Tilaaja: Megatuuli Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 5 Liite museoviranomaisille:

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013

Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 1 Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN JÄRVIEN JA LAMPIEN NIMET. Jaakko Raunamaa (@helsinki.fi)

KIRKKONUMMEN JÄRVIEN JA LAMPIEN NIMET. Jaakko Raunamaa (@helsinki.fi) KIRKKONUMMEN JÄRVIEN JA LAMPIEN NIMET Jaakko Raunamaa (@helsinki.fi) MITÄ OVAT PAIKANNIMET? Syntyneet tarpeesta Kulttuuri- ja paikkasidonnaisia Suullista perinnettä ESIMERKIT NIMIEN ETYMOLOGIOINNISTA

Lisätiedot

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi 2011. Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Lappeenrannan Yritystila Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Iisalmen kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila

Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila 1 Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Tilaaja: Ympäristösuunnittelu Oy / UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3

Lisätiedot

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi. Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila. * ~/J!f!lQ~!!!!~fl[

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi. Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila. * ~/J!f!lQ~!!!!~fl[ AILåA-lt OJ 3'-t'fl_:;"~c.. IZ. 2oC/ D M 1 RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009 Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila * ~/J!f!lQ~!!!!~fl[ ~ ARKEOLOGISET T UTKIMUKSET

Lisätiedot

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Kartat...

Lisätiedot

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta inventoitavasta alueesta 4 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset 5 Kartta alueelle tehdyistä koekuopista 6 Valokuvat 7 Negatiiviluettelo

Lisätiedot

Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Tilaaja: Ympäristösuunnittelu Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Arkistolähteet:...

Lisätiedot

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2007 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Taipaleenjärvi...

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila 1 LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat...

Lisätiedot

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila * ~~I!Qf!!T!!.fll _L--..._ ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET ~ TAIDOLLA VUODESTA 1988 Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot....

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

ALAVUS Edesjärvien ja Patasalmen rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Edesjärvien ja Patasalmen rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Edesjärvien ja Patasalmen rantaosayleiskaava-alueiden uusien rakennuspaikkojen tarkastus 2005 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kauhajoki Suolakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014

Kauhajoki Suolakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 1 Kauhajoki Suolakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Tilaaja: Vöyrinkangas Wind Farm Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 4 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA

HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA 1. Suomusjärven kulttuuri PEPPI, JANNA, LOVIISA, MINNA 2. Kampakeraaminen kulttuuri JONNA, SALLA, ESSI, JUHANI 3. Vasarakirveskulttuuri (nuorakeraaminen

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kolari 30 Hannukainen 2, kuvattu idästä

Kolari 30 Hannukainen 2, kuvattu idästä 14 Kolari 30 Hannukainen 2, kuvattu idästä 15 KOLARI 31 HANNUKAINEN 3 Kartta: 2714 10 x: 7495 17 y: 2498 95 z: 170 p: 7498 32 i: 3371 05 Kotivuori H 1988 inventointi Löydöt: Km 25311:5, palanutta luuta.

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO 31.12.2008 Dnro 269/301/2008 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 928/720/2008 Lausuntopyyntö 18.11.2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998

Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998 Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998 Vuonna 1998 Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi keskittyi Änättijärven rantoihin. Kyseessä oli jatko vuonna 1987 alkaneelle inventointityölle.

Lisätiedot

Å,l3,d" Ir^,1 *'t ,J,\ ',.Å""'ir':l; 'J I YMPARISTOKESKUS

Å,l3,d Ir^,1 *'t ,J,\ ',.Å'ir':l; 'J I YMPARISTOKESKUS Riitta Debrunner PL 134/Tilitoimisto J.Syrjätie Ky 38701 Kankaanpää puh. 050-5736 777,02-5783 895 j uhani. syrj atie@ tilitoimistosyrj atie.fi 26.9.20t3 YMPARSTOKESKUS C)ikaisuvaatimus koskien Kankaanpään

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Tampereen kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Vanha

Lisätiedot

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Hannu Poutiainen Tilaaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Tutkimus... 4 Havainnot ja yhteenveto...

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk Sivistyslautakunta 64 17.08.2016 Kunnanhallitus 147 29.08.2016 Sivistyslautakunta 17 15.02.2017 Kunnanhallitus 30 20.02.2017 Kunnanhallitus 38 06.03.2017 38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Rauh.lk: 1 Paikka ei ole tutkimusalueella, mutta aivan sen liepeillä.

Rauh.lk: 1 Paikka ei ole tutkimusalueella, mutta aivan sen liepeillä. 66 MUONIO 10 KIRKKOPAHTA Rauh.lk: 1 Paikka ei ole tutkimusalueella, mutta aivan sen liepeillä. ajoittamaton palvonta: seita Kartta: 2714 11 x: 7501 22 y: 2493 22 z: 230 p: 7504 64 i: 3365 62 Pakasaivoon

Lisätiedot

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen Ilmatieteen laitos 22.9.2016 IL Dnro 46/400/2016 2(5) Terminologiaa Keskituuli Tuulen

Lisätiedot

Tervetuloa Satakuntaan!

Tervetuloa Satakuntaan! Tervetuloa Satakuntaan! Yksi Suomen 18 maakunnasta Historiallinen maakunta, joka on mainittu kirjallisessa lähteessä ensi kerran vuonna 1331 Suomen tunnetuin historiallinen löytö on Huittisten hirvenpää

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011

Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011 1 Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011 Laskelmat aallonkorkeuksista alueella Hernesaaren alue on aallonkon laskennan kannalta hankala alue, koska sinne pääsee

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010.

Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010. 1 Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010. Timo Jussila Kustantaja: Tammisaaren Energia 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen aika...

Lisätiedot

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Jalasjärven kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Paikannuskartat... 3 Maastokarttaote... 4 Maakirjakarttaote...

Lisätiedot

Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013

Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013 Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013 Tiina Vasko 2013 Satakunnan Museo 2 SISÄLLYSLUETTELO Arkisto- ja rekisteritiedot Tiivistelmä Sijaintikartta Linjakartta

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007 1 Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösinventointi 2007 Timo Jussila ja Hannu Poutiainen Kustantaja: Pöyry Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Paikannuskartta...

Lisätiedot

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO 9.3.2009 Dnro 269/301/2008 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 928/720/2008 Lausuntopyyntö 18.11.2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Maastokartta, tutkimusalue,

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto susitilanteesta

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto susitilanteesta 15.2.2010 Dnro 85/301/2010 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 513/444/2010 Lausuntopyyntö 4.2.2010 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä Sosiaali- ja terveyslautakunta 164 14.09.2015 Kaupunginhallitus 479 28.09.2015 Kaupunginhallitus 533 26.10.2015 Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä 501/02.07.00/2015 SosTe

Lisätiedot

Hirvensalmi Itäisten osien rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010.

Hirvensalmi Itäisten osien rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010. 1 Hirvensalmi Itäisten osien rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010. Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Hirvensalmen kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LIITE 5. Arkeologinen inventointi Hikiä Forssa 400 + 110 kv:n. voimajohtohankkeen alueella. Vesa Laulumaa 2008

LIITE 5. Arkeologinen inventointi Hikiä Forssa 400 + 110 kv:n. voimajohtohankkeen alueella. Vesa Laulumaa 2008 1 Arkeologinen inventointi Hikiä Forssa 400 + 110 kv:n voimajohtohankkeen alueella Vesa Laulumaa 2008 Sisällys Johdanto 2 Inventointialue 2 Työnkulku ja tulokset 3 Kommenteja voimalinjan alueella sijaitsevista

Lisätiedot

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10...

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10... Page 1 of 2 alueraportti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Purmojärven rantayleiskaavaan liittyvä inventointi KAUHAVA PURMOJÄRVI (KORTESJÄRVI) PURMOJÄRVEN KYLÄNRAITTI pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 001/HTA/08

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Itä-Suomessa muikkuvuosiluokka 2015 keskitasoa heikompi, maan muissa osissa keskitason yläpuolella

Itä-Suomessa muikkuvuosiluokka 2015 keskitasoa heikompi, maan muissa osissa keskitason yläpuolella 1 Muikku 2015/2016 Yhteenveto muikkukantojen tilasta Itä-Suomessa muikkuvuosiluokka 2015 keskitasoa heikompi, maan muissa osissa keskitason yläpuolella Keväällä 2015 kuoriutuneista muikuista varttui keskimääräistä

Lisätiedot

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Keskustaajaman osayleiskaava 2030 inventoinnin v. 2014 täydennys Hyväristönmäen osa-alueelta Timo Jussila Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Sisältö Perustiedot...

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi...

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

* ffik!ilf?ql;!!!!!flt

* ffik!ilf?ql;!!!!!flt ARKfOL. Of. '33!/5~12. 1006 M 1 Naantali Neste Oil Oyj:n jalostamon laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2008 Tapani Rostedt * ffik!ilf?ql;!!!!!flt _L---_ ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET ~ T.-.IDOLL.-. VUODEST.-.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Saarijärvi Rajalan teollisuusalueen ja Rajalantien eteläpuolisen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi Timo Jussila

Saarijärvi Rajalan teollisuusalueen ja Rajalantien eteläpuolisen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi Timo Jussila 1 Saarijärvi Rajalan teollisuusalueen ja Rajalantien eteläpuolisen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2007-2008 Timo Jussila Kustantaja: Saarijärven kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2

Lisätiedot

LAUKAA Vanha Laukaantie Vehniän kylän kohdalla

LAUKAA Vanha Laukaantie Vehniän kylän kohdalla I N V E N T O I N T I R A P O R T T I LAUKAA Vanha Laukaantie Vehniän kylän kohdalla Historiallisen ajan tielinjan arkistotutkimus KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT ESA MIKKOLA 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Lahti Teivaanrinne. Sotahistoriallisten kohteiden inventointi kaava-alueella

Lahti Teivaanrinne. Sotahistoriallisten kohteiden inventointi kaava-alueella Lahti Teivaanrinne Sotahistoriallisten kohteiden inventointi kaava-alueella Eetu Sorvali Lahden kaupunginmuseo Päijät-Hämeen maakuntamuseo 2010 Sisällysluettelo 1. Arkisto- ja rekisteritiedot... 2 2. Johdanto...

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi Tapani Rostedt Timo Jussila * M~~~Q!-!!!!L~

Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi Tapani Rostedt Timo Jussila * M~~~Q!-!!!!L~ 1 Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Tapani Rostedt Timo Jussila * M~~~Q!-!!!!L~ ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET TAIDOLLA VUODESTA 1988 Kustantaja: Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Seppo Lamppu tmi 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Ylöjärvi Kuru Poikelisjärvi, Heinuu, Pitkäjärvi, Ahvenlammi. Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2011

Ylöjärvi Kuru Poikelisjärvi, Heinuu, Pitkäjärvi, Ahvenlammi. Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ylöjärvi Kuru Poikelisjärvi, Heinuu, Pitkäjärvi, Ahvenlammi Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Metsähallitus / Laatumaa 2 Sisältö: Kansikuva:

Lisätiedot

Askola Monninkylä voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2011.

Askola Monninkylä voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2011. 1 Askola Monninkylä voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2011. Timo Jussila Kustantaja: Kymenlaakson Sähköverkko Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Yleiskartta... 7 Vanhat

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Siikajoki-Liminka voimajohtolinjausten muinaisjäännösten täydennysinventointi Siikajoella ja Limingassa 2010.

Siikajoki-Liminka voimajohtolinjausten muinaisjäännösten täydennysinventointi Siikajoella ja Limingassa 2010. 1 Siikajoki-Liminka voimajohtolinjausten muinaisjäännösten täydennysinventointi Siikajoella ja Limingassa 2010. Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Fingrid Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

KOUVOLA VERLA Osayleiskaavan laajennusalueen inventointi

KOUVOLA VERLA Osayleiskaavan laajennusalueen inventointi KOUVOLA VERLA Osayleiskaavan laajennusalueen inventointi Kreetta Lesell 2009 DG860:1 M U S E O V I R A S T O 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta kaava-alueesta 4 2. Alueen

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Raasepori. Raaseporin opiston asemakaava alueen arkeologinen inventointi

INVENTOINTIRAPORTTI. Raasepori. Raaseporin opiston asemakaava alueen arkeologinen inventointi INVENTOINTIRAPORTTI Raasepori Raaseporin opiston asemakaava alueen arkeologinen inventointi 24.4.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa Laulumaa

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Satakunnan vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat. Kankaanpää Heli Perttula

Satakunnan vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat. Kankaanpää Heli Perttula Satakunnan vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat Kankaanpää 22.11.211 Heli Perttula Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vesien tila -yksikkö, Vesien seuranta -ryhmä, Heli Perttula 22.11.211

Lisätiedot

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin.

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin. Johdanto Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja se on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. Maakuntakaavan seuranta perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL). Lain

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot