Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja"

Transkriptio

1 Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1

2 3 Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Opas nuorten yrittäjyyskasvatuksen edistämisestä ja tukemisesta EU:n rakennerahastojen avulla

3 4 Tämä opas on Euroopan komission tuottama ja perustuu tietoihin, joita on saatu lukuisien alalla toteutettujen hankkeiden ja tutkimusten yhteydessä. Euroopan komission virkamiehet ovat ohjanneet oppaan laatimista, mutta siinä esitetyt näkemykset eivät välttämättä edusta Euroopan komission kantaa. Lisätietoja: Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto Yksikkö D.1: Yrittäjyys 2020 Sähköposti: Www-sivut: Tämä opas on käännetty useille Euroopan unionin kielille. Käännökset ovat saatavilla verkosta. Tämän oppaan tarkoituksena on välittää tietoa EU:n rakennerahastojen käytöstä. Oppaan julkaisija tai laatijat eivät kuitenkaan ole oikeudellisesti vastuussa oppaassa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai kattavuudesta. EU:n rakennerahastojen käyttöä koskevat yksittäiset hakemukset on aina arvioitava niiden sääntöjen mukaan, jotka ovat voimassa hakemuksen jättämispäivänä kyseisessä maassa. Tämä opas on osa laajempaa sarjaa. Tähän mennessä on julkaistu seuraavat oppaat: Nro 1: Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Nro 2: Standardien hyödyntäminen kasvun, kilpailukyvyn ja innovoinnin tukemisessa Nro 3: Liiketoimintojen siirron helpottaminen Nro 4: Opas palvelualan innovoinnista. Nro 5: Small Business Act -aloitteen täytäntöönpano aluetasolla Nro 6: Rakennerahastot pk-yritysten ja yrittäjyyspolitiikan tukena OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei ole vastuussa siitä, miten tässä julkaisussa olevia tietoja käytetään, eikä mahdollisista virheistä, joita julkaisussa voi esiintyä huolellisesta valmistelusta ja tarkastamisesta huolimatta. Tämä julkaisu ei välttämättä edusta Euroopan komission näkemystä tai kantaa. Luxemburg: Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimisto, ISBN DOI /56601 Euroopan unioni, Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan, ellei muuta ole ilmoitettu. Kolmannen osapuolen tekijänoikeudella nimenomaisesti suojatun aineiston käyttöä/jäljentämistä varten on saatava lupa tekijänoikeuden haltijalta/haltijoilta.

4 5 Esipuhe Saatavana on näyttöä siitä, että yrittäjähenkisen ajattelutavan kehittäminen on tärkeä osa endogeenista kasvua ja välttämätöntä paikallisen ja alueellisen kestävän kehityksen ja sosiaalisen koheesion kannalta. Nykyään tiedetään yleisesti, että opetuksella ja koulutuksella voidaan edistää yrittäjille ominaisia ajattelu- ja toimintatapoja. Laaja-alaiset taidot, kuten luovuus, aloitteellisuus ja yrittäjähenkisyys, auttavat nuoria kehittämään valmiuksiaan ajatella luovasti ja innovoida, ennakoida, toimia joustavasti ja itsenäisesti, hallita projekteja ja saavuttaa tuloksia. Yrittäjyyskoulutuksen myönteisistä vaikutuksista on saavana entistä enemmän näyttöä. Yrittäjyyskasvatusohjelmiin osallistuvat nuoret oppivat suhtautumaan asioihin yrittäjähenkisemmin, saavat nopeammin työpaikan opintojensa jälkeen, perustavat enemmän yrityksiä ja luovat näin enemmän työpaikkoja. Yrittäjyysohjelmat tarjoavat erinomaisen tilaisuuden luoda yhteyksiä koulutusjärjestelmien ja paikallisen talouden välille, sillä ne perustuvat projektityöskentelyyn ja oikeiden yrittäjien vapaaehtoiseen osallistumiseen. Opiskelijat, jotka luovat kontakteja paikalliseen elinkeinoelämään, jäävät muita todennäköisemmin opintojensa jälkeen kotiseudulleen tai kotimaahansa joko paikallisten yritysten työntekijöiksi tai yrittäjiksi. Näistä syistä suosittelemme tätä opasta päättäjille ja kaikille paikalliseen kehittämiseen osallistuville. Kannustamme teitä tekemään toimintaohjelmissanne yrittäjyyskasvatusta ja -koulutusta koskevia aloitteita ja hyödyntämään kaikkia EU:n tarjoamia resursseja. Antonio TAJANI Euroopan komission varapuheenjohtaja Teollisuus ja yritystoiminta Johannes HAHN Euroopan komission jäsen Aluepolitiikka LászlÓ ANDOR Euroopan komission jäsen Työllisyys, sosiaaliasiat ja sosiaalinen osallisuus

5 6

6 7 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä Oppaan tarkoitus Poliittinen tausta Tuloksekkaiden toimintaperiaatteiden ja käytännön toimien kehittäminen: edistyksen tukeminen hyviä käytäntöjä noudattamalla Tilannekatsaus: epätasainen tilanne yrittäjyyskoulutuksessa Johdanto Yrittäjyyskoulutuksen tavoitteet Tavoitteena yhteinen toimenpidelogiikka Yrittäjyyskoulutuksen nykykäytäntöjen keskeiset piirteet Kansallisten poliittisten toimien tarve Nykytilanne kansallisten strategioiden kehittämisen alalla Etenemismalli yhteistyön ja johdonmukaisuuden lisäämiseksi Etenemismallin syy ja tarkoitus Mallin rakenne ja sisältö Mallia koskeva yhteenveto Yleiset tavoitteet Keskeiset vaiheet Mallin vaikutukset: etenemiseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet Rahoitus Tavoitteiden ja indikaattorien määrittely Opetusmenetelmät Etenemismahdollisuudet Arviointi, validointi ja tunnustaminen Siirtyminen opintojen parista yrittäjäksi Opettajien kouluttaminen ja osallistuminen Yritysten järjestelmällinen osallistuminen Yksityisten yhdistysten ja organisaatioiden järjestelmällinen osallistuminen Paikallis- ja alueviranomaisten, kansallisten viranomaisten ja Euroopan komission rooli Tuloksekkaiden toimintaperiaatteiden ja käytännön toimien kehittäminen: edistyksen tukeminen hyviä käytäntöjä noudattamalla Johdanto Kansallisen strategian keskeiset osatekijät Kansallisen toimintakehyksen laatiminen: Tuloksekkaiden käytännön toimien kehittäminen Opettajat ratkaisevana menestystekijänä Yhteistyö yritysten, yksityisten yhdistysten ja organisaatioiden kanssa Paikallis- ja alueviranomaisten aktiivisen roolin kehittäminen Tuloksekkaan yrittäjyyskoulutuksen tarjoaminen oppilaitoksissa alueellisen ja paikallisen yrittäjyyskasva tusjärjestelmän rakentaminen Toimintasuunnitelman vieminen eteenpäin Johdanto Vaikutukset menettelytapoihin EU mahdollistajana: muutosten ja ohjelmien tukeminen Tehtävät ja vastuut EU:n tasolla... 61

7 6 Luettelo toimenpiteistä eurooppalaista yrittäjyyskasvatusta koskeva Oslon toimintasuunnitelma Esimerkkejä hyvistä käytännöistä Tanskan yrittäjyyssäätiö (Fonden for entreprenørskab) Koulujen ja yritysten välinen toimintaohjelma TF-Fest-messut Oppilasyritysohjelma Yrittäjän ajokortti Lucy et Valentin créent leur entreprise! (Lucy ja Valentin perustavat oman yrityksen!) Yrittäjyyskasvatus Kitzbühelin kesäyliopistossa Unternehmergymnasium Bayern Baijerin yrittäjyyspainotteinen lukio Yrittäjyyden edistämisohjelma Øresund Entrepreneurship Academy (Øresundin yrittäjyysakatemia)... 78

8 9 Tiivistelmä 1.1 Oppaan tarkoitus Rakennerahastoilla erityisesti Euroopan sosiaalirahastolla (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahastolla (EAKR) on tärkeä tehtävä tukea konkreettisia hankkeita, joilla pyritään lisäämään nuorten yrittäjähenkistä ajattelu- ja suhtautumistapaa ja yrittäjäosaamista. Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa tätä mahdollisuutta ei ole kuitenkaan toistaiseksi vielä hyödynnetty täysin. Tämän asiakirjan tarkoituksena on sen vuoksi esitellä hyödyllisiä toimia, joita voitaisiin toteuttaa kaikissa maissa ja kaikilla alueilla EU:n rakennerahastojen tuella. Oppaassa: a) esitetään yleiset syyt yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen antamiseen EU:ssa ja kuvataan asiaa koskeva yleinen tilanne b) esitetään yrittäjyyskasvatuspolitiikan eri vaiheiden kehittämisen ja täytäntöönpanon etenemistä kuvaava malli c) luetellaan useita esimerkkejä hyvistä käytännöistä rakennerahastojen toimenpideohjelmiin sisällytettävien hankkeiden inspiroimiseksi. Näitä esimerkkejä annetaan sekä luvun 4 havainnollistavissa ruuduissa että liitteessä. Tämä opas perustuu pääasiassa työhön, jota komissio on tehnyt viimeisten viiden vuoden ajan tiiviissä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa kouluissa ja yliopistoissa annettavan yrittäjyyskasvatuksen ja koulutuksen edistämiseksi ja erityisesti tämän alan kansallisten strategioiden täytäntöönpanon tukemiseksi. 1.2 Poliittinen tausta Yrittäjyyden kehittäminen ja edistäminen ovat olleet EU:n ja jäsenvaltioiden strategisia poliittisia tavoitteita monen vuoden ajan, ja niiden merkitys on kasvanut ajan mittaan, kun Euroopan komissio ja yksittäiset jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toteuttamaan monenlaisia toimenpiteitä. Niistä tärkeimpiin kuuluu muun muassa yrittäjyyskulttuurin vahvistaminen ja EU:n kansalaisten, etenkin nuorten, yrittäjähenkisen ajattelutavan kehittäminen. Opetuksen ja koulutuksen rooli on tässä keskeinen. Kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden pitäisi voida saada yrittäjyyskasvatusta ja koulutusta, jota pitäisi

9 10 tarjota kaikenlaisissa oppilaitoksissa ja kaikilla koulutustasoilla. Eurooppa strategiassa korostetaan, että luovuus, innovointi ja yrittäjyys on otettava keskeiseksi osaksi opetussuunnitelmia, ja esitetään monia toimia EU:n yrittäjyys- ja innovointivalmiuksien vapauttamiseksi hyödyntäen lippulaivahankkeita. Niitä ovat Nuoret liikkeellä aloite, uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma sekä Innovaatiounioni-hanke. Lisäksi koulutuksen ja kulttuurin pääosaston työohjelmassa (Koulutus 2020) yhtenä neljästä strategisesta tavoitteesta on innovoinnin ja luovuuden myös yrittäjyyden edistäminen kaikilla opetuksen ja koulutuksen tasoilla. 1 Vuonna 2008 kehitystä vauhditti ja yrittäjyyskasvatusta vahvisti eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva Small Business Act -aloite (SBA), jossa todettiin seuraavaa: Koulutusjärjestelmässä ja erityisesti opetussuunnitelmissa ei keskitytä riittävästi yrittäjyyteen eivätkä ne tarjoa yrittäjien tarvitsemia perusvalmiuksia. Lapset voivat oppia ymmärtämään yrittäjyyden arvon jo heti koulunkäynnin aloitettuaan. SBA:n periaatteessa I todettiin, että kiinnostusta yrittämiseen ja yrittäjätaitoja on tuettava, ja kehotettiin erityisesti jäsenvaltioita edistämään innovatiivista ja yrittäjyyttä suosivaa ajattelutapaa nuorison keskuudessa sisällyttämällä yrittäjyys avaintaidoksi opetussuunnitelmiin, erityisesti toisen asteen yleissivistävässä koulutuksessa, ja varmistamaan, että se otetaan asianmukaisesti huomioon oppimateriaalissa varmistamaan, että yrittäjyyden merkitys otetaan asianmukaisesti huomioon opettajien koulutuksessa lisäämään yhteistyötä yritysmaailman kanssa, jotta kaikilla tasoilla voidaan kehittää järjestelmällisiä strategioita yrittäjyyskasvatusta varten. Eurooppalaisessa viitekehyksessä todetaan, että yrittäjyys ja aloitekyky ovat yksi kahdeksasta elinikäisen oppimisen avaintaidosta, joiden hallintaa itsensä toteuttaminen, sosiaalinen osallisuus, aktiivinen kansalaisuus ja työllistettävyys osaamistaloudessa edellyttävät kansalaisilta. Eurooppalaisen viitekehyksen määritelmän mukaan avaintaidolla yrittäjyys ja aloitekyky tarkoitetaan yksilöiden kykyä muuntaa ideat toiminnaksi. Siihen sisältyy luovuutta, innovointia ja riskinottoa sekä kyky suunnitella ja toteuttaa projekteja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä tukee yksilöitä heidän jokapäiväisessä elämässään kotona ja yhteiskunnassa ja sen lisäksi auttaa heitä työpaikalla olemaan tietoisia työnsä laajemmasta kehyksestä ja hyödyntämään tilaisuuksia. Se on myös perusta erityistaidoille ja tiedolle, joita tarvitsevat sosiaalista tai kaupallista yritystoimintaa käynnistävät tai siihen osallistuvat henkilöt. Tähän pitäisi sisältyä tieto eettisistä arvoista ja sen pitäisi edistää hyvää hallintotapaa. Koulutuksen vaikutuksesta yksilöiden yrittäjähenkeen sekä yhteiskuntaan ja talouteen on saatavana entistä enemmän näyttöä. Maat tai alueet, joilla on vakiintunut yrittäjyyskasvatusstrategia, pystyvät jo mittaamaan toimiensa tuloksia. Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston hiljattain tilaaman tutkimuksen tulokset yliopistojen yrittäjyysohjelmien vaikutuksesta osoittavat selvästi, että yrittäjyyskoulutuksella voidaan saada aikaan muutosta. Yrittäjyysohjelmiin ja toimenpiteisiin osallistuneet nuoret ajattelevat ja toimivat muita yrittäjähenkisemmin, he saavat työpaikan nopeammin opintojensa jälkeen, pystyvät innovoimaan enemmän työntekijöinä yrityksen palveluksessa ja perustavat itse enemmän yrityksiä. Tämän asiakirjan tärkeimmät lähteet ovat seuraavat: - komission vuonna 2007 julkaiseman eurooppalaista yrittäjyyskasvatusta koskevan Oslon toimintasuunnitelman ( Oslo Agenda for Entrepreneurship Education in Europe ) suositukset - päättäjien ja keskeisten sidosryhmien kanssa vuonna järjestettyjen viiden korkean tason paneelikeskusteluryhmän tulokset 1 Katso

10 11 - kahden aiheesta Teacher Education in Entrepreneurship (yrittäjyyskasvatus opettajankoulutuksessa) vuonna 2011 järjestetyn symposiumin tulokset - eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevaan Small Business Act -aloitteeseen (SBA) liittyvien hyvien käytäntöjen tietokanta. Raportissa annetaan tietoa yrittäjyyskoulutuksen nykytilanteesta erityisesti yrittäjyyskasvatusstrategioiden kehittämisen ja toteuttamisen osalta luodaan kehys yrittäjyyskoulutuksen alueen kartoittamista, strategian laatimista sekä painopisteiden asettamista ja toimien toteuttamista varten käyttämällä paneelikeskustelujen pohjalta laadittua etenemismallia annetaan hyvien käytäntöjen toteutusohjeita, jotka auttavat tarttumaan etenemismallin keskeisiin alueisiin annetaan suosituksia kaikentasoisista toimenpiteistä EU:n jäsenvaltioissa ja niiden alueilla tapahtuvan kehityksen tukemiseksi. 1.3 Tuloksekkaiden toimintaperiaatteiden ja käytännön toimien kehittäminen: edistyksen tukeminen hyviä käytäntöjä noudattamalla Koska yrittäjyyskasvatus vaihtelee suuresti EU:n eri jäsenvaltioiden kesken, tarvitaan järjestelmällisempiä lähestymistapoja, joilla varmistetaan, että yrittäjyyskasvatusta on tarjolla jokaisessa oppilaitoksessa jokaiselle opiskelijalle. Yrittäjyyskasvatusjärjestelmien kaikkia osa-alueita on kehitettävä. Raportissa vastataan tähän tarpeeseen esittämällä jäsenvaltioita ja alan sidosryhmiä auttava etenemismalli. Malli muodostaa käsitekehyksen, jonka pohjalta voidaan määrittää toimenpiteiden painopisteet sekä rakennuspalikat, joita toimijat voivat toteuttaa. Malli käsittää neljä peräkkäistä vaihetta strategiaa edeltävästä vaiheesta valtavirtaistamiseen, ja siinä esitetään tarkkaan, mitä toimia kansallisen strategian ja toimintakehyksen laatiminen edellyttää ja mitä toimia koulujen, opettajien sekä kansallisten ja alueellisten viranomaisten ja yritysten, yksityisten yhdistysten ja organisaatioiden on toteutettava. Mallilla pyritään muuttamaan käsitteitä niin, ettei yrittäjyyskoulutuksessa ole enää kyse vain siitä, miten liiketoimintaa harjoitetaan, vaan kaikkiin elämänaloihin sovellettavien taitojen hankkimisesta ja soveltamisesta opiskeluun, ja ettei yrittäjyyskasvatus ole enää pelkkä opetussuunnitelman lisäosa, jota tarjotaan lähinnä keskiasteen oppilaitoksissa, vaan keskeinen osa opetussuunnitelmaa kaikilla koulutustasoilla siihen, että kaikki keskeiset sidosryhmät kehittävät yhteisen kansallisen vision, joka käsittää oppimistulokset, -tavoitteet ja -indikaattorit sekä mekanismit ministeriöiden välisen yhteistyön parantamiseksi ja työmarkkinaosapuolten osallistumisen lisäämiseksi siihen, että opettajat, oppilaitokset ja paikalliset yritykset saavat keskeisen tehtävän kehittää aiempaa järjestelmällisempiä ja kestävämpiä menetelmiä. Tässä työssä niillä on tukenaan yksityisiä yhdistyksiä ja organisaatioita sekä paikallisia, alueellisia ja kansallisia tuki-infrastruktuureita, joihin kuuluu opettajankoulutusta, opetusresursseja ja välineitä, mekanismeja hyvien käytäntöjen jakamiseksi sekä klustereita ja kumppanuuksia. Yrittäjyyskasvatusstrategian kehittämisen ja täytäntöönpanon monilta osa-alueilta on jo saatavana esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Sidosryhmien auttamiseksi raportissa kuvaillaan, mitä ihanteellisen strategian pitäisi sisältää. Strategiassa pitäisi käsitellä eri ministeriöiden osallistumista, sidosryhmien kuulemista tai jopa mukaan ottamista strategian laaja-alaisen vastaanoton turvaamiseksi, keskeisten taitojen sisällyttämistä koko kansalliseen opetussuunnitelmaan, korkean tason strategisia tavoitteita, hyvien käytäntöjen levittämistä, opettajankoulutusta, etenemismahdollisuuksia ja rahoitusta.

11 12 Raportissa käsitellään myös yksityiskohtaisesti etenemismallin viidellä eri osa-alueella toteutettavia keskeisiä toimia ja tuodaan esiin olemassa olevia hyviä käytäntöjä, joista voi olla apua kehitystyöhön. 1. Kansallisen toimintakehyksen laatiminen: Vaikka opetusministeriöt kantavatkin yleensä päävastuun, myös valtiovarainministeriöt sekä yritystoiminnasta ja kaupasta vastaavat ministeriöt ovat avainasemassa. Lisäksi ministeriöiden työn koordinointi on menestyksen kannalta ratkaisevan tärkeää. Sidosryhmät ja työmarkkinaosapuolet on hyvin tärkeää ottaa työhön mukaan, ja tähän tähtäävissä toimissa on otettava huomioon niiden erilaiset taustat, näkökulmat ja taidot. 2. Opettajat ratkaisevana menestystekijänä: Opettajat tarvitsevat oikeanlaista tukea: luotettavaa tutkimusta, jonka avulla ymmärretään opettajien käsitykset yrittäjyyskoulutuksesta ja tavat lähestyä aihetta, tehokasta opettajankoulutusta sekä perustutkintokoulutusta että jatkokoulutusta, jatkuvaa tukea, kuten työkaluja hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi, materiaali-, työkalu-, menetelmä- ja resurssipankkeja sekä tehokkaita tukiverkostoja. 3. Yritysten, yksityisten yhdistysten ja organisaatioiden ottaminen mukaan: Yrityksistä opiskelijat saavat oppimisen kannalta välttämättömiä tosielämän esimerkkejä ja kokemuksia, jotka perustuvat vierailujen tekemiseen, työkokemuksen hankkimiseen, tapaustutkimuksiin ja roolimalleihin. Lisäksi yritykset tukevat yksityisten yhdistysten ja organisaatioiden, kuten Junior Achievement Young Enterprisen (JA-YE) ja EUROPE- Nin työtä. Tällaiset yhdistykset ja organisaatiot tarjoavat tärkeitä mahdollisuuksia käytännönläheiseen ja kokemusperäiseen oppimiseen, joka liittyy esimerkiksi mini- ja virtuaaliyritysten toiminnan harjoittamiseen. 4. Aktiivisen roolin antaminen alue- ja paikallisviranomaisille: Alue- ja paikallisviranomaiset voivat kehittää kouluille ja opettajille tukitoimenpiteitä, ja niillä on ainutlaatuiset edellytykset ottaa johtava asema oppilaitosklustereiden kehittämisen sekä oppilaitosten ja yritysten välisten kontaktien luomisen alalla. Ne voivat myös varmistaa, että yrittäjyyskasvatus sisällytetään muihin paikallisiin tai alueellisiin strategioihin, kuten sosiaalialaa (esimerkiksi nuorisoa) ja talouskehitystä koskeviin strategioihin. 5. Tuloksekkaan yrittäjyyskoulutuksen tarjoaminen oppilaitoksissa alueellisen ja paikallisen yrittäjyyskasvatusjärjestelmän rakentaminen: Etenemismallilla pyritään viime kädessä siihen, että kaikki oppilaitokset kaikilla tasoilla osallistuvat yrittäjyyskoulutuksen antamiseen niin, että eri koulutustasojen ja koulutustyyppien välillä on selvä yhteys ja että paikallisissa yrittäjyyskasvatusjärjestelmissä kehitetään laajempia yhteyksiä. Tämä voidaan aloittaa siitä, että oppilaitokset laativat omat johdonmukaiset tapansa lähestyä yrittäjyyskasvatusta, kehittävät oppimisympäristöjä kokemusperäistä oppimista varten ja luovat sitten laajempia yhteyksiä muodostamalla klustereita ja kumppanuksia.

12 13 Tilannekatsaus: Epätasainen tilanne yrittäjyyskoulutuksessa Luvun 2 keskeiset näkökohdat Jäsenvaltioiden välillä vallitsee laaja yhteisymmärrys yrittäjyyskoulutuksen tavoitteista: sen pitäisi kehittää sekä yleisiä valmiuksia, kuten itseluottamusta, sopeutuvuutta ja luovuutta, että liiketoimintaosaamista. Tällä hetkellä koulutusjärjestelmissä tarjotaan yrittäjyyskasvatusta yleensä yleisen opetussuunnitelman lisäosana ylemmän perusasteen koulutukseen asti, ja keskiasteelta eteenpäin sen voi valita osaksi erillistä ainetta, kuten kaupan alan tai taloustieteen opintoja. Käytännöt vaihtelevat suuresti eri puolilla Eurooppaa. Tarjontaa kehitetään eniten alhaalta ylöspäin eikä aihetta käsitellä järjestelmällisesti opetusohjelmissa. Opettajat ja oppilaitokset ovat keskeisiä toimijoita: yksilön mahdollisuudet saada laadukasta yrittäjyyskasvatusta ovat riippuneet pitkälti opetushenkilökunnan innosta ja kyvystä taata oikeat resurssit. Yksityiset yritykset ja voittoa tavoittelemattomat järjestöt, kuten Junior Achievement Young Enterprise (JA-YE) ovat myös keskeisessä asemassa: ne tarjoavat resursseja opettajille sekä todellisia käytännönläheisiä kokemuksia. Alue- ja paikallisviranomaisten rooli vaihtelee suuresti, mutta viranomaiset voivat toimia keskeisessä asemassa prosessin edistäjinä. Yrittäjyyskoulutuksen muuttaminen opetussuunnitelman ylimääräisestä lisäosasta keskeiseksi osaksi opetussuunnitelmaa tuo mukanaan: opetusmenetelmien muutoksia: kokemusperäistä oppimista käytetään enemmän, ja opettajat saavat uuden valmentajan/ valvojan roolin, mikä auttaa opiskelijoita itsenäistymään ja suhtautumaan omaan koulutukseensa aloitteellisesti oppimisympäristön muutoksia: opiskelijat siirtyvät luokkahuoneista todellisiin yrityksiin, ja oppilaitosten sisäinen hierarkia vähenee keskeisen tehtävän valtionjohdolle: vain se voi saada aikaan yrittäjyyskoulutuk-

13 14 sen laajuudessa ja laadussa tarvittavan muutoksen. Eri maat ovat edenneet tähän mennessä hyvin eri tavoin strategian kehittämisessä ja toteuttamisessa. Joillakin mailla on yrittäjyyskasvatusstrategioita, kun taas joissakin maissa on kehitetty yrittäjyyskasvatuspolitiikkaa muilla keinoilla, erityisesti osana kansallisia opetussuunnitelmia. Osa maista on yhä suunnitteluvaiheessa. Useimmiten yrittäjyyskasvatuspolitiikalla pyritään tarjoamaan laaja toimintakehys ja antamaan joskus täytäntöönpanovastuuta muille elimille, kuten valtion virastoille tai yksityisille yhdistyksille ja organisaatioille. Tavoitteiden asettamisessa edistyksen seuraamiseksi sekä oppimisvaatimuksissa on käytännössä suuria eroja. Jäsenvaltioiden on yleisesti hyvin tärkeää juurruttaa yrittäjyyskasvatus osaksi opetusohjelmiaan ja tehostaa sen toteutusta. 2.1 Johdanto Tässä luvussa käsitellään yrittäjyyskoulutuksen nykytilannetta. Tilanne on kaiken kaikkiaan hyvin epätasainen: maiden, kuntien, oppilaitosten ja jopa yksittäisten luokkien ja opettajien välillä on suuria eroja. Luku jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä tarkastellaan nykyisen politiikan mukaisen ja käytännössä toteutetun yrittäjyyskoulutuksen tavoitteita. Tältä pohjalta voidaan muodostaa ja esitellä yrittäjyyskoulutuksen yleinen toimenpidelogiikka, johon toiminta tällä hetkellä perustuu. Luvun toisessa osassa luodaan yleiskatsaus yrittäjyyskoulutuksen nykykäytäntöjen keskeisiin piirteisiin ja käsitellään eri toimijoiden roolia yrittäjyyskoulutukseen liittyvissä prosesseissa. Kolmas osa perustuu kahteen ensimmäiseen osaan, joiden pohjalta siinä käsitellään sitä, mitä toimenpiteitä on toteutettava kansallisella tasolla. Merkittävää on se, että analyysi osoittaa, että jäsenvaltioiden kesken vallitsee yhteisymmärrys siitä, mitä yrittäjyyskoulutuksella pyritään saavuttamaan, mitä tämä tarkoittaa sen nykyisen toteutuksen kannalta ja mitä muutoksia tarvitaan, jotta koulutusjärjestelmät voisivat täyttää odotukset. 2.2 Yrittäjyyskoulutuksen tavoitteet Luvussa 1 todettiin yrittäjyyskoulutuksen olevan nykyisin tärkeä painopiste valtionjohdon toimissa koko Euroopassa. Sitä pidetään tärkeänä osana monenlaista politiikkaa, jolla pyritään tukemaan laajemman, vahvemman ja elinvoimaisemman toimintaympäristön kehittämistä pienyrityksille. Se sisältyy keskeisesti yhteen SBA-aloitteen kymmenestä periaatteesta ja tukee useita muita periaatteita. Seuraavassa tarkastellaan sitä, miten yrittäjyyskoulutuksella pyritään tarkalleen vaikuttamaan. EU:n politiikan kehityskulku osoittaa, että yrittäjyyskoulutuksella, sellaisena kuin se ilmenee nykyään politiikassa ja käytännön toimissa, voidaan saada aikaan monenlaisia vaikutuksia. Sen katsotaan ennen kaikkea voivan lisätä yrittäjähenkistä ajattelutapaa nuorten eurooppalaisten keskuudessa, kasvattaa uusien yritysten määrää ja parantaa niiden selviytymisedellytyksiä sekä lisätä pk-yritysten kasvua ja innovointia ja parantaa siten niiden työllistämismahdollisuuksia keskipitkällä aikavälillä. Yrittäjyyskoulutuksella on kuitenkin katsottu 1990-luvun loppupuolelta alkaen olevan yhä useampia laajoja vaikutuksia: se on liitetty esimerkiksi eurooppalaisten väestöryhmien luovuuden ja innovatiivisuuden kasvuun sekä sosiaalisen koheesion ja aktiivisen kansalaisuuden lisääntymiseen, sillä se parantaa itsetuntoa ja lisää riippumattomuutta ja sopeutumiskykyä (minkä vuoksi sillä on keskeinen rooli nuorisopolitiikassa). Nykyisellä yrittäjyyskoulutuksella pyritään kehittämään kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden, myös aikuisopiskelijoiden, yrittäjätaitoja. Kun tämä yrittäjähenkisten yksilöiden joukko kasvaa, osa heistä saattaa hyvinkin perustaa oman yrityksen, mutta kaikilla on paremmat edellytykset vastata työmarkkinoiden kasvaviin mukautumiskykyvaatimuksiin. Yrittäjyyskasvatus parantaa osaltaan myös yleistä käsitystä yrityksistä ja yrittäjistä ja muuttaa

14 15 koko väestön suhtautumistapaa yrittäjyyteen myönteisempään suuntaan. Ihmiset voivat saada yleisesti aiempaa paremmat edellytykset vaikuttaa yhteiskuntaan myönteisesti aktiivisella kansalaistoiminnalla. Tämä on tietysti hyvin laaja-alainen päämäärä ja edellyttää huomattavaa työtä kaikentasoisilta päättäjiltä, jotta asiaan käydään käsiksi, se ymmärretään ja sen pohjalta kehitetään realistista politiikkaa ja käytännön toimia. Kaaviossa 2.1 esitetään taitotyypit, jotka yhdessä muodostavat yrittäjyyskoulutuksen toivotut tulokset. Yrittäjyyskoulutuksessa on pohjimmiltaan kyse ideoiden muuntamisesta teoiksi ja siten luovuudesta, innovoinnista ja riskinotosta, mutta myös kyvystä jäsentää, suunnitella ja hallita näitä prosesseja. Osaaminen Talouden ja työelämän ymmärtäminen Kyky huomata mahdollisuuksia Liiketoimintaetiikan ymmärtäminen Käsitys yrityksen perustamisesta ja siihen liittyvistä prosesseista (esimerkiksi tuotanto, hallinto, markkinointi) Taidot Kyky oma-aloitteiseen työskentelyyn ja tiimityöhön Vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen ja arviointi Riskinarviointi Projektisuunnittelu ja projektinhallinta Taloushallinto Neuvotteleminen ja edustaminen Toimien toteuttaminen ideoiden pohjalta Luovuus, innovointi, riskinotto Aloitteellisuus, ennakoivuus, itsenäisyys, sitkeys, luovuus, innovointi, motivaatio saavuttaa tavoitteet, vastuullisuus (myös sosiaalisen vastuun kantaminen / hyvä kansalaisuus), johtaminen Suhtautumistavat / henkilökohtaiset ominaisuudet Lähteet: HRLP:n keskustelut, Euroopan komission määrittämät elinikäisen oppimisen avaintaidot. Kaavio 2.1 Yrittäjyyskoulutuksen avaintaidot ja tulokset. 2.3 Tavoitteena yhteinen toimenpidelogiikka Edellä käsitellyt tavoitteet muotoillaan jäsenvaltioissa sanoiksi monin eri tavoin. Kuten jäljempänä käy ilmi, ne tuodaan joskus selvästi esiin kehitteillä olevissa yrittäjyysstrategioissa, mutta yleisten kehysten keskeisinä osina ne useimmiten luultavasti ilmenevät yhtä lailla epäsuoraan yksittäisissä luokkahuoneissa tehtävässä käytännön kenttätyössä. Tämän valossa on katsottu voitavan muotoilla näihin yhteisiin näkemyksiin perustuva toimenpidelogiikka.

15 16 Kaavio 2.2 Yrittäjyyskoulutuksen toimenpidelogiikka. Yleiset vaikutukset Sosiaalisen koheesion lisääntyminen Yritysten tuottavuuden ja innovatiivisuuden lisääntyminen Uusyritysten määrän kasvu ja elinkelpoisuuden lisääntyminen sekä pk-yritysten työllistämismahdollisuuksien paraneminen Välittömät vaikutukset Aktiivisen kansalaisuuden lisääntyminen Työvoiman luovuuden ja sopeutumiskyvyn lisääntyminen Potentiaalisten yrittäjien määrän kasvu Tulokset Itseluottamuksen vahvistuminen ja motivaation kasvu Yksilöiden sopeutumiskyvyn ja luovuuden lisääntyminen Myönteisempi suhtautuminen riskinottoon Liikkeenjohtotaitojen paraneminen Seuraukset Keskeisten yrittäjätaitojen kehittyminen Erityisten liikkeenjohtotaitojen kehittyminen Toimet Avaintaitojen opettamisen ja oppimisen sisällyttäminen kaikkeen opetukseen ja koulutukseen Liikkeenjohtoon liittyvien taitojen ja osaamisen opettaminen ja oppiminen Kaavio 2.2 Yrittäjyyskoulutuksen toimenpidelogiikka. Yrittäjyyskoulutuksessa voidaan noudattaa kaksiosaista lähestymistapaa niiden toimenpiteiden osalta, joilla näitä tuloksia saavutetaan nyt tai tulevaisuudessa: i) Se voidaan valtavirtaistaa opetussuunnitelmiin kaikilla tasoilla, jolloin siinä keskitytään ensisijaisesti yleistaitoihin, kuten luovuuteen, aloitekykyyn ja itseluottamukseen. ii) Sitä voidaan myös opettaa osana erillistä ainetta, useimmiten keskiasteen opinnoista eteenpäin. Tällöin siinä keskitytään voimakkaammin hankkimaan taitoja ja tietoja ja opettelemaan asioita, jotka liittyvät yrityksen perustamiseen ja sen liiketoiminnan harjoittamiseen. Tällainen opetus on useimmiten valinnaista eikä kuulu pakollisena osana opetussuunnitelmaan. Opetuksen ja koulutuksen varhaisvuodet voivat näin luoda perustan yrittäjätaidoille, joiden varaan voidaan rakentaa myöhemmin täsmällisempää liiketoimintaosaamista. Jotta yrittäjyyskoulutuksessa voidaan noudattaa jäsenneltyä ja järjestelmällistä lähestymistapaa ja jotta näin voidaan varmistaa sen laaja-alainen vastaanotto, se on valtavirtaistettava osaksi yleistä opetusta ja koulutusta. Tämä tuo puolestaan mukanaan merkittäviä muutoksia sekä opetukseen että oppimiseen. Yrittäjyyskoulutuksen muuttaminen opetussuunnitelman ulkopuolisesta lisäosasta, jossa keskitytään perinteisesti liiketoiminnan harjoittamiseen, opetussuunnitelman keskeiseksi osaksi, jossa käsitellään myös laaja-alaisesti yrittäjätaitoja ja -valmiuksia, edellyttää nimittäin opetusjärjestelmän yleisen mallin muuttamista. Tämä koskee varsinkin tilanteita, joissa yrittäjyyskasvatus on juurrutettava yleissivistäviin/akateemisiin opintopolkuihin ja joissa käytetään tällä hetkellä perinteisempiä opetusmenetelmiä. Kaikissa vaiheissa on ratkaisevan tärkeää hyödyntää perinteisten opetusmenetelmien sijaan kokemusperäistä oppimista. Kaaviossa 2.1 esitettyjen taitojen kehittyminen edellyttää paitsi opetusmenetelmien muuttamista myös sopivien opetusympäristöjen kehittämistä vaihtoehtoina perinteiselle tarjon-

16 17 nalle. Tärkeintä on se, mitä opetetaan, ja ennen kaikkea se, miten asia opetetaan. Olennaista on erityisesti kokemusperäinen oppiminen sekä opettajien ja oppilaiden perinteisten hierarkiasuhteiden muuttaminen, niin että opettajasta tulee pikemminkin valmentaja ja/tai valvoja. Tällaisten menetelmien ansiosta opiskelijat itsenäistyvät ja heidän aloitekykynsä kehittyy oppimisen myötä. Menetelmät vahvistavat opiskelijoiden valmiuksia kehittää keskeisiä yrittäjätaitojaan sekä oppimisympäristöä, erityisesti viemällä oppilaat perinteisestä luokkahuoneympäristöstä luomaan yhteyksiä paikallisyhteisöön ja hankkimaan kokemuksia oikeista yrityksistä sekä tarjoamalla opiskeluympäristön, jossa hierarkkiset suhteet eivät ole yhtä voimakkaita. Siksi huomiota on kiinnitettävä teoreettisen ja käytännön osaamisen oikeanlaisen yhdistelmän hankkimiseen sekä liike-elämän ja oppilaitosten välisten esteiden poistamiseen. Painopiste on siirrettävä pois perinteisistä menetelmistä siihen, että ihmiset voivat kokeilla ja oppia itse itsestään. Avuksi on, jos tällaiset muutokset vastaavat monissa maissa koulutusalalla vallitsevia suuntauksia. Joissakin maissa tämä epäilemättä edellyttää kuitenkin merkittävää koulutuspolitiikan ja koulutusalan käytäntöjen muutosta. Yrittäjyyskasvatus kattaa siis laajan alueen, sikäli kuin kyse on toivotuista tuloksista ja keinoista niiden saavuttamiseksi. On pohdittava tarkkaan, miten pitkäaikainen ja suurelta osin melko radikaalikin muutosprosessi aloitetaan, määrittämällä painopisteet ja saavutettavissa olevat välitavoitteet. 2.4 Yrittäjyyskoulutuksen nykykäytäntöjen keskeiset piirteet Yksi yrittäjyyskoulutuksen huomattavimmista piirteistä on se, että käytännöt vaihtelevat Euroopassa voimakkaasti sekä maiden välillä että niiden sisällä ja jopa yksittäisten oppilaitosten tasolla riippumatta siitä, onko kyseessä koulu, ammattikoulu vai yliopisto, sekä ennen kaikkea opettajien välillä. Tämä kertoo siitä, että nykyistä yrittäjyyskasvatusta on kehitetty pääasiassa alhaalta ylöspäin niin, että valtio on vaikuttanut siihen hyvin vähän. Nämä erot johtuvat osaksi siitä, että käsitykset ja tulkinnat yrittäjyyskoulutuksesta vaihtelevat. Tämä on odotettavissa oleva asia, sillä useimmissa maissa ei ole vielä yhteistä ja/tai virallista näkemystä siitä, mitä sillä odotetaan saavutettavan. Tilanne kertoo myös laajemmasta kontekstista ja kulttuuriseikoista, jotka voivat olla sekä haasteita että mahdollisuuksia. Jäsenvaltioiden erilaiset tavat suhtautua yrittäjyyteen sekä niiden kansantalouksien rakenne- ja luonne-erot voivat olla merkittäviä tekijöitä. Esimerkiksi Ruotsissa, missä kansalaiset ovat perinteisesti suhtautuneet ajatukseen oman yrityksen perustamisesta vastahakoisesti ja missä taloutta hallitsevat suuret yritykset ja suuri julkinen sektori, on laadittu yrittäjyyskasvatusstrategia. Mitä näiden yleisten seikkojen perusteella voidaan sitten sanoa Euroopan maiden nykykäytäntöjen yksityiskohdista? Koska järjestelmä on ensinnäkin perustunut pitkälti vapaaehtoisuuteen, opettajat ovat usein toimineet keskeisessä roolissa, tehneet yrittäjyyskoulutuksen antamista koskevat aloitteet ja kehittäneet nykyiset käytännöt. Tilanne on tämä myös maissa, joissa yrittäjyyskasvatustarjonnan voidaan sanoa olevan laajinta ja kehittynyttä, kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa 2 ennen keskushallinnon toteuttamaa viimeaikaista muutosta. Toiseksi yrittäjyyskasvatusta ei ole yleensä käsitelty opetussuunnitelmissa järjestelmällisesti. Sen sijaan se on yleensä opetusohjelman ulkopuolista toimintaa, jota järjestetään yleisen opetuksen lisänä ja joka perustuu yksittäisten opettajien ja oppilaitosten kiinnostukseen asiaa kohtaan. Tämä on johtanut seuraaviin asioihin: i) Koulutuksessa on keskitytty yleensä asioihin, jotka liittyvät lähinnä siihen, miten yritykset toimivat, tai pyritty antamaan opiskelijoille yleinen käsitys työelämästä, sen sijaan, että heitä olisi ohjattu hankkimaan yleistaitoja, jotka liittyvät sinällään yrittäjyyteen. ii) Koulutuksessa on tarjottu mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä yritysten kanssa eikä niinkään mahdollisuuksia kehit- 2 Katso esimerkiksi Bennett R. J. ja McCoshan A. (1993), Enterprise and Human Resource Development: Local Capacity Building.

17 18 tää luovuuden ja riskinoton kaltaisia taitoja. iii) Koulutusta ei ole arvioitu osana yleistä opetusohjelmaa, vaan opettajat ja oppilaitokset ovat tukeutuneet sen sijaan talon sisäisiin palkintoihin ja tunnustuksiin tai osallistuneet kilpailuihin, joita hyvin tunnetut organisaatiot, kuten Junior Achievement Young Enterprise (JA-YE), järjestävät yleisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Koska kolmanneksi yrittäjyyskasvatusta ei käsitellä systemaattisesti, opettajat ovat käyttäneet työnsä tukena monenlaisia resursseja, jotka ovat hyvin usein yksityisyritysten ja/tai voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kehittämiä ja tarjoamia (lisätietoja jäljempänä). Opettajien käyttämiä lähestymistapoja, menetelmiä ja työkaluja ovat muun muassa liiketoimintatilanteiden virtuaaliset simulaatiot, käytännönläheisten, konkreettisten kokemusten hankkiminen liiketoiminnasta sekä yrityspäivät/yritysviikot, joiden aikana opiskelijat ideoivat, toteuttavat toimenpiteitä, esimerkiksi tekevät markkinatutkimusta, sekä suunnittelevat ja kehittävät harjoitustuotteita tai palveluja. Kaikissa näissä tapauksissa yrittäjyyskasvatus tarjoaa vaihtoehtoisia menetelmiä valtavirtaa edustaville opetuskäytännöille. Neljänneksi yksityisillä yhdistyksillä ja organisaatioilla on merkittävä asema. Niistä näkyvimpiä ovat seuraavat kansainvälistä toimintaa harjoittavat organisaatiot: JA-YE, joka auttaa nuoria ymmärtämään taloutta järjestämällä heille konkreettisia kokemuksia sekä liiketoiminta- ja talouskoulutusohjelmia. Ohjelmat on tarkoitettu 6 25-vuotiaille ja niitä toteutetaan kumppanuussuhteessa paikallisten yritysten ja koulujen kanssa. EUROPEN, harjoitteluyritysten verkosto, joka tukee, koordinoi ja kehittää palveluja, joilla edistetään oppimista simuloidussa liiketoimintaympäristössä. EUROPENin tavoitteena on edistää tiedonvaihtoa, tarjota jäsenilleen innovatiivisia koulutusvälineitä, tuoda esiin harjoitteluyrityksen käsitettä ja edustaa jäsenistöään eri hallintotasoilla ja yksityisissä instituutioissa. JADE, joka edistää (korkeakoulutuksen alalla) Euroopassa opiskelijavetoisten yritysten (junior enterprises) kehittämistä toteuttamalla eurooppalaisia hankkeita ja tarjoamalla puitteet kansainvälistä opiskelua koskevalle kansainväliselle yhteistyölle. Se järjestää kansainvälisiä kongresseja ja tapaamisia, joilla edistetään tietojen ja kokemusten vaihtoa ja kulttuurien keskinäistä ymmärrystä ja tuodaan esiin eurooppalaista ajatusta. JADE-verkostossa on tällä hetkellä jäsentä 11:stä EU:n jäsenvaltiosta, ja siinä on mukana 150 opiskelijavetoista yritystä. Eri maissa toimii myös monia kansallisia ja alueellisia yhdistyksiä, joiden tehtävät ja toimintamallit vaihtelevat. Nämä organisaatiot ovat kasvaneet suuriksi ja vakiinnuttaneet asemansa viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, ja ne tarjoavat valmiita ohjelmia oppilaitoksille ja opettajille. Ne vaikuttavat olevan erityisen hyödyllinen resurssi yrittäjyyskoulutuksen kehittämiseen maissa, joissa oppilaitosten ja liike-elämän väliset yhteydet ovat vähäisiä tai niitä ei ole perinteisesti lainkaan, varsinkin entisissä kommunistimaissa. Ne mahdollistavat yleisesti alhaalta ylöspäin etenevät toimintatavat, jotka tavallaan suojelevat paikallisia käytäntöjä kansallisen politiikan arvaamattomilta muutoksilta ja turvaavat näin jatkuvuuden. Viidenneksi opettajat voivat järjestää oppilaitoksissa ohjelmia ja simulaatioita, mutta vain yritykset voivat tarjota opiskelijoille todellisia ja konkreettisia käytännön kokemuksia yrittämisestä. Valitettavasti maiden välillä ja jopa maiden sisällä on suuria eroja siinä, kuinka paljon oppilaitosten käytettävissä on yrityksiä, jotka haluavat tukea ja pystyvät tukemaan yrittäjyyskasvatusta. Se, miten oppilaitokset ja opettajat onnistuvat luomaan yhteyksiä paikallisiin yrityksiin, on usein onnekkaiden yhteensattumien varassa. Yhteyden taustalla ovat usein yksittäiset vanhemmat. Joillakin alueilla oppilaitosten ja yritysten vuorovaikutus on kuitenkin jäsentynyttä ja formalisoitunutta: oppilaitokset muodostavat kumppanuussuhteita yritysten kanssa, mahdollisesti kuntien johdolla, ja yhteistyöhön

18 19 osallistuu myös paikallisia liike-elämän organisaatioita (kuten kauppakamareita). Yrityksille osallistuminen on merkittävä sitoumus, ja motivaation lähteenä on usein tunne yrityksen yhteiskuntavastuusta. Monissa maissa monet pienyritykset haluaisivat auttaa, mutta niillä ei ole aikaa pitkäaikaiseen sitoumukseen. Kuudenneksi maissa, joilla ei ole kansallista politiikkaa, alue- ja paikallisviranomaiset voivat edistää merkittävällä tavalla yrittäjyyskasvatusta: ne voivat edistää yrittäjyyskoulutuksen antamista oppilaitoksissa sekä oppilaitosten ja yritysten välisten yhteyksien luomista, kuten edellä todettiin, toimimalla välikäsinä, resurssikeskuksina jne. Vaikka kunnilla onkin usein opetuksen ja koulutuksen alalla lakisääteisiä tehtäviä, tämä ei takaa, että yrittäjyyskasvatus on osa paikallista politiikkaa 3. Lisäksi yrittäjyyskoulutuksessa on eroja eri koulutustasojen ja -tyyppien välillä. Edellä esitetty tilanne on tavallisin perusasteen ja ylemmän perusasteen koulutuksessa. Näissä vaiheissa yrittäjyyskasvatus on tyypillisesti opetussuunnitelman ulkopuolista toimintaa, joka käsittää usein vierailuja yrityksiin tai työnantajien vierailuja kouluihin ja jolla tähdätään yleensä työelämän ymmärtämiseen. Määrätietoisemmat toimet tai hankkeet, joihin sisältyy esimerkiksi pienoisyritystoimintaa, ovat harvinaisia. Yrittäjyyskasvatus on yleisesti ottaen vähäisintä perusasteen opetuksessa. Myös ylemmän perusasteen koulutuksessa yrittäjyyskasvatus on opetussuunnitelman ulkopuolista toimintaa, mutta valinnaisten opintojen merkitys kasvaa ja yrittäjyys voi olla tärkeä osa kaupallisia tai taloudellisia aineita. Myös oikeasta yrityksestä tai pienoisyrityksestä saatava kokemusperäinen oppiminen on merkittävässä asemassa. Koulujen tarjoamassa ammatillisessa peruskoulutuksessa (IVET) 4 yrittäjyyskasvatus on usein osa opetussuunnitelmaa ja taloustieteen ja liiketalouden opintoja. Korkeakoulutuksessa yrittäjyys on erityinen aine joissakin alemmissa ja ylemmissä korkeakoulututkinnoissa, kuten taloustieteen ja liiketaloustieteen alalla, ja siihen keskitytään enenevässä määrin myös jatkotutkinnoissa. Jotkin korkeakoulut tarjoavat myös mahdollisuuden erikoistua yrittäjyyteen, ja joissakin maissa joihinkin korkeakouluihin on perustettu yrittäjyyskeskuksia. Korkeakoulujen haasteena on varmistaa, että yrittäjätaitoja opetetaan kaikilla kursseilla. 2.5 Kansallisten poliittisten toimien tarve Edellä kuvattu epätasainen tilanne on kuin kumpuileva maisema, jolla on kaksi puolta. Yhtäältä on selvää, etteivät jäsenvaltiot aloita missään nimessä tyhjästä. Kumpuilevaan maisemaan kuuluu niin hedelmällisiä tasankoja kuin karuja aavikoitakin. Toimintaa on paljon. Osa siitä on kunnianhimoista, ja tilanne muuttuukin jatkuvasti. Suuntana on muutos parempaan kohti laaja-alaisempia käytäntöjä. Koska toisaalta käytännöt vaihtelevat ja perustuvat pitkälti vapaaehtoisuuteen, yksittäisen opiskelijan mahdollisuudet osallistua yrittäjyyskoulutukseen ovat pitkälti sattuman varassa. Koska nykykäytännöt ovat luonteeltaan hyvin sattumanvaraisia ja epäjärjestelmällisiä, yrittäjyyskoulutuksen laatu ja asiantuntevuus riippuu (a) siitä, sattuuko opiskelijan oppilaitoksessa olemaan opettaja ja/tai rehtori, joka haluaa järjestää ja pystyy järjestämään yrittäjyyskasvatusta, ja/tai (b) siitä, pystyvätkö opettajat luomaan yhteyksiä paikallisiin yrityksiin, jotka haluavat tarjota ja pystyvät tarjoamaan oppimismahdollisuuksia. Vaikka viime vuosina oppilaitosten ja opettajien on ollut yhä helpompaa saada materiaaleja ja tietoa hyvistä käytännöistä yrittäjyyskasvatusta varten, monet seikat voivat edelleen muodostaa esteitä. Valtioiden on puututtava juuri näihin esteisiin. Lisäksi asiassa edistyneiden maiden kokemusten perusteella näyttää siltä, että vaikka yrittäjyyskasvatusta voidaankin kehittää 3 Vastuut vaihtelevat merkittävästi. Esimerkiksi joissakin maissa paikallisviranomaisilla on valta vaikuttaa opetussuunnitelmiin, kun taas toisissa maissa niiden valta voi olla hyvinkin vähäistä ja rajoittua esimerkiksi vain koulurakennuksiin ja muuhun henkilöstöön kuin opetushenkilökuntaan. 4 Koulujen tarjoaman ammatillisen peruskoulutuksen aloittamisikä vaihtelee EU:n jäsenvaltioissa.

19 20 alhaalta ylöspäin, vain valtionjohto voi saada aikaan yrittäjyyskoulutuksen laajuudessa ja laadussa tarvittavan muutoksen sekä koulutusjärjestelmien yleisen mallin muutoksen. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa valtio toteutti vuonna 2003 kampanjan, jota ennen yrittäjyyskasvatusta oli noin 20 vuoden ajan kehitetty pitkälti alhaalta ylöspäin 5. Kampanja nosti kuitenkin yrittäjyyskasvatusta tarjoavien koulujen osuutta noin 10 prosentista 90 prosenttiin viidessä vuodessa eli vuoteen 2008 mennessä 6. Kansallisilla poliittisilla toimilla voidaan i) torjua yleisesti annettavan ja asiantuntevan yrittäjyyskoulutuksen esteitä ii) asettaa strateginen painopiste ja osoittaa strateginen suunta iii) lisätä toiminnan johdonmukaisuutta ja kehittää sen rakennetta. Kun jäsenvaltiot aloittavat lähtötilanteesta, jossa toimintaa on suhteellisen vähän, valtion toimilla on erityisen tärkeää kehittää toiminnan johdonmukaisuutta ja rakennetta. Millainen on sitten EU:n jäsenvaltioiden nykytilanne strategioiden kehittämisen alalla? 2.6 Nykytilanne kansallisten strategioiden kehittämisen alalla Eri maat ovat edenneet tähän mennessä strategian kehittämisessä hyvin eri tavoin: noin kolmasosa on laatinut erityisen kansallisen yrittäjyyskasvatusstrategian erillisen asiakirjan muotoon. 7. Monissa maissa strategioita valmistellaan parhaillaan. Tältä osin yksi tuore myönteinen esimerkki on Tanska, jossa neljä ministeriötä otti vuonna 2009 käyttöön kansallisen yrittäjyyskasvatusstrategian. Muutamassa maassa yrittäjyyskasvatus on osa kansallista opetussuunnitelmaa (esimerkiksi Suomessa) tai yrittäjyyskasvatusta ei käsitellä kansallisesti, sillä hallintojärjestelmä on pitkälti hajautettu (esimerkiksi Saksassa). Varta vasten laadittujen tai riippumattomien yrittäjyyskasvatusstrategioiden sisällöstä voidaan todeta, että monilla strategioilla luodaan kehys, jonka puitteissa muut sidosryhmät, kuten paikallis- tai alueviranomaiset taikka oppilaitokset ja opettajat laativat yksityiskohtaisempia täytäntöönpanosuunnitelmia. Tällöin kansalliset viranomaiset koordinoivat strategisesti varsinaisen kehitys- ja täytäntöönpanotyön tekevien muiden viranomaisten ja sidosryhmien työtä. Hyvä esimerkki tällaisesta lähestymistavasta on Ruotsin kansallinen strategia. Muutamissa esimerkeissä jäsenvaltioiden yrittäjyyskasvatuspolitiikka on johtanut tarkempien strategisten toimintasuunnitelmien kehittämiseen. Esimerkiksi Belgiassa hallitus hyväksyi vuonna 2006 Ondernemend Onderwijs -nimisen suunnitelman eli Flanderin yrittäjyyskasvatusta koskevan toimintasuunnitelman. Flanderin suunnitelma käsittää täsmällisiä toimia ja aikataulun ( ) sekä tiettyihin toimenpiteisiin kohdennetut määrärahat. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi oppilaitosten ja yritysten välisten sillanrakennushankkeiden kehittäminen sekä koululaisten tai opiskelijoiden harjoitusyritysten tai varjoyritysten perustaminen. 8 Varat ohjataan suoraan oppilaitoksille ja/tai välikätenä toimiville organisaatioille. Kansallisilla strategioilla on niiden luonteeseen katsomatta usein yhteisiä piirteitä. Yleinen suuntaus on se, että kansallisissa opetussuunnitelmissa siirrytään sisällön painottamisesta taitojen painottamiseen. Tämä tarjoaa uuden mahdollisuuden saada oppilaitokset suhtautumaan yrittäjyyteen avaintaitona. Strategioissa tarkastellaan yrittäjyyskasvatusta usein laajasta näkökulmasta. Siispä Norjassa pohditaan paitsi sitä, miten yrittäjiksi haluavia voidaan tukea, myös sitä, miten jo työelämässä toimivat voivat omaksua työssään yrittäjähenkisen ajattelutavan tai mi- 5 Katso esimerkiksi Bennett R. J. ja McCoshan A. (1993), Enterprise and Human Resource Development: Local Capacity Building. 6 Yhdistyneen kuningaskunnan valtiovarainministeriö (2008), Enterprise: Unlocking the UK s talent. gov.uk. 7 Kertomus Towards Greater Cooperation and Coherence in Entrepreneurship Education, Euroopan komissio 2010.

20 21 ten ihmiset voivat olla aktiivisia kansalaisia ja tuottaa yhteiskunnassaan innovaatioita. Kun asiaa lähestytään tällä tavalla, yrittäjyyskoulutuksessa katsotaan olevan pohjimmiltaan kyse yksilöiden henkilökohtaisten ominaisuuksien ja asenteiden kehittämisestä (mikä käsittää esimerkiksi aloitteellisuuden, innovatiivisuuden ja luovuuden, riskienottokyvyn ja itseluottamuksen). Myös Ruotsin kansallisessa strategiassa sana yrittäjyys tulkitaan laajasti: yrittäjyys nähdään dynaamisena ja sosiaalisena prosessina, jossa yksilöt tunnistavat yksin tai yhteistyössä mahdollisuuksia ja kehittävät niiden pohjalta ideoistaan käytännönläheisiä tai tavoitteellisia toimenpiteitä sosiaalisessa, kulttuurisessa tai taloudellisessa toimintaympäristössä joskin ohjelman nimenomaisena tavoitteena on lisätä uusien yritysten määrää. Useimmissa kansallisissa strategioissa mainitaan nimenomaisesti, miten tärkeää on yhdistää yrittäjyyskasvatus kansallisiin tutkintojen viitekehyksiin (National Qualifications Frameworks, NQF). Samoin Alankomaiden, Norjan, Portugalin ja Ruotsin kaltaisten maiden strategioissa korostetaan opettajankoulutusohjelmien kehittämistä, arvioinnin ja sertifioinnin keskeistä asemaa luotaessa yhteyksiä kansallisiin tutkintojen viitekehyksiin sekä keskeisten sidosryhmien roolia täytäntöönpanon eri tasoilla. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita Itävalta, jossa valmistellaan parhaillaan kansallista opettajankoulutusstrategiaa. Strategiassa määritellään perustutkintoon johtavan koulutuksen aikaiset ohjelmat yrittäjyyteen ja liikkeenjohtoon erikoistuu neljä yliopistoa (Graz, Wien, Innsbruck, Linz) työuran aikaiset ohjelmat symposiumeissa, työpajoissa ja seminaareissa säännöllisesti annettava opettajankoulutus 9 ammatillinen täydennyskoulutus Kitzbühelin kesäyliopisto tarjoaa toisen asteen yrittäjyyskasvatusta, jossa keskitytään konkreettisiin harjoituksiin, välineisiin ja menetelmiin. Strategioiden välillä on myös muutamia huomattavia eroja. Yksi tärkeä seikka liittyy siihen, missä määrin täytäntöönpanon edistymisen mittaamiseksi asetetaan tavoitteita ja kehitetään indikaattoreita. Esimerkiksi Ruotsin strategia, joka muodostaa laajan toimintakehyksen, ei sisällä erityisiä tavoitteita tai indikaattoreita. Sen sijaan Belgiassa Flanderissa suunnitelman tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu aktiivisesti esimerkiksi seuraavalla tavalla: Flanders District of Creativity -niminen organisaatio on lanseerannut vaikutusten arvioimiseksi EFFECTO-tutkimuksen, jossa keskitytään paikallisessa toisen asteen koulutuksessa oleviin nuoriin, jotka ovat osallistuneet yrittäjyyskoulutukseen. 03-Loep: Entrepreneurial Spirit Magnifying Glass (Yrittäjähengen suurennuslasi) on seulontaväline, jolla voidaan mitata, missä määrin koulutushankkeilla kehitetään yrittäjähenkeä. ENTRE-peili on itsearviointiväline, jonka avulla yksilöt voivat arvioida omien yrittäjätaitojensa kehitystä. 10 Eroja ilmenee myös siinä, miten sitovia oppimisvaatimuksia opetussuunnitelmaan kuuluvalle yrittäjyyskoulutukselle asetetaan. Vaikka jotkin kansalliset strategiat ovatkin varsin yksityiskohtaisia, tarvittavat täytäntöönpanotoimet eritellään pääasiassa hajanaisella tavalla. Tämä vahvistaa, että käynnistetty prosessi on tärkeä ja että Euroopan komissio voi toimia merkittävässä asemassa kehityksen vauhdittajana. Vastaavasti jäsenvaltioiden on toteutettava merkittäviä lisätoimia yrittäjyyskoulutuksen juurruttamiseksi ja sen toteutuksen syventämiseksi kansallisella tasolla. 8 On huomattava, ettei olemassa ole koko suunnitelman kattavia määrärahoja on%20enterprise%20education-flanders.pdf

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta KUOPION YLIOPISTO Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta Pro

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Suosituksia päättäjille

Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Suosituksia päättäjille Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Suosituksia päättäjille Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Suosituksia päättäjille Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 23 Laura Huttunen AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 23 Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Laatijat: Marion Keil, Badrudin Amershi, Stephen Holmes, Hans Jablonski, Erika Lüthi, Kazuma Matoba, Angelika Plett ja Kailash von Unruh (International Society

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi

Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi PISA 2006 -VIITEKEHYS P rogramme for I nternational S tudent A ssessment Programme for International Student Assessment Luonnontieteiden,

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke Eila Jussila, Jouni Hytönen, Hannele Salminen (toim.) Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MÄKELÄ, PÄIVI SAGLAMER, SANNI OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ YRITTÄJYYSKASVATUKSEN YHTEYDESTÄ NUORTEN ELÄMÄNHALLINTATAITOJEN KEHITTYMISEEN Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

NUORTEN YRITTÄJYYSINTOA UUDELLAMAALLA

NUORTEN YRITTÄJYYSINTOA UUDELLAMAALLA Teemu Rantanen, Anneli Rantanen, Pertti Vuorinen, Eeva Järveläinen & Mari-Anne Lehtola NUORTEN YRITTÄJYYSINTOA UUDELLAMAALLA Tutkimus nuorten yrittäjyyshalukkuudesta, yrittäjyyskasvatuksesta sekä EER 2012

Lisätiedot

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA 14.3.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 76/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) LAUSUNNOT EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA 486. TÄYSISTUNTO 16. JA 17. TAMMIKUUTA 2013 Euroopan talous-

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI Arviointi 7/98 OPETUSHALLITUS 1998 Opetushallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-0271-2 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella. (Viittaus: 517741LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) Tämä julkaisu käsittelee aihetta ainoastaan tekijän näkökulmasta

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus

e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus SIVU 1 Vastuuvapauslauseke Euroopan komissio tai kuka tahansa komission nimissä toimiva henkilö eivät ole vastuussa seuraavassa annettujen

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot