Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi"

Transkriptio

1 Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi Terveydenhoitaja tupakoinnista vieroittumisen tukena äitiys- ja lastenneuvolassa Kati Eskelinen Hanna Lehrbäck Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveysja kasvatusalan koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Eskelinen Kati, Lehrbäck Hanna. Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi: Terveydenhoitaja tupakoinnista vieroittumisen tukena äitiys- ja lastenneuvolassa. Pieksämäki, kevät 2006, 63 s. Liitteitä 3. Diakonia- ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sosiaali- ja terveysala, terveydenhoitaja (AMK). Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten terveydenhoitajat puuttuvat odottavan äidin sekä vanhempien tupakointiin äitiys- ja lastenneuvolassa ja millaisia keinoja he käyttävät tukiessaan asiakasta vieroittumaan tupakoinnista. Opinnäytetyössä selvitettiin terveydenhoitajien oikeutta puuttua asiakkaan tupakointiin. Selvitettiin, myös millaista koulutusta tai tietoa terveydenhoitajat kaipaavat tupakasta vieroittumistyöhön. Tutkimus oli laadullinen eli kvalitatiivinen. Tutkimusaineisto kerättiin toukokuussa 2005 postikyselyllä. Kyselylomake lähetettiin 41 terveydenhoitajalle Mikkelin, Pieksämäen ja Varkauden alueelle. Vastausprosentti oli 70,7. Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisella sisällön analyysilla. Tulosten mukaan äitiysneuvolassa tupakointiin puututtiin raskauden ensikäynnillä ja jatkossa lähes joka käynnillä. Lastenneuvolassa tupakointiin puututtiin harvemmin. Tupakointiin puuttumisen keinoja olivat tupakointitilanteen kartoittaminen, asiakkaan motivaation selvittäminen, suoraan kysyminen ja kirjaaminen. Suurin osa terveydenhoitajista ei kokenut vaikeaksi puuttua tupakointiin äitiys- ja lastenneuvolassa. Terveydenhoitajat kokivat, että heillä on oikeus ja velvollisuus kysyä asiakkaan tupakoinnista, mutta asiakkaalla on itsemääräämisoikeus omaa terveyttä koskevissa asioissa. Terveydenhoitajat pitivät tärkeänä välineenä työssään keskustelua tupakointiin liittyvistä asioista, kun he tukivat perhettä vieroittumaan tupakoinnista. Terveydenhoitajat kokivat merkityksellisenä tupakoinnin vieroittumisen tukemisessa asiakkaan voimavarojen huomioinnin, kannustamisen ja positiivisen palautteen antamisen. Tutkimukseen osallistuneista terveydenhoitajista 18 oli saanut koulutusta tupakoinnista vieroittumiseen. Lisätietoa ja koulutusta kuitenkin toivoi yli puolet vastaajista (15). Lisätietoa terveydenhoitajat kokivat tarvitsevat motivoinnista, eri hoitokeinoista ja menetelmistä sekä uusista tutkimuksista. Terveyden edistämisen kannalta olisi tärkeä puuttua jo nuorten tupakointiin. Tämä edellyttää jatkuvuutta ja eri ammattihenkilöiden yhteistyötä. Tupakointi on terveyteen haitallisesti vaikuttavana tekijä, joten olisi tärkeää, että se olisi enemmän esillä terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksessa. Avainsanat: terveyden edistäminen; terveydenhoitaja; tupakoinnista vieroittuminen; äitiys- ja lastenneuvolatyö; oikeus puuttua; koulutus; tukeminen Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö, Kirjasto. Huvilakatu 31, Pieksämäki.

3 ABSTRACT Eskelinen, Kati and Lehrbäck, Hanna. Parents Benefit Child s Benefit: The Public Health Nurses supporting the Family to Withdraw from Smoking at Prenatal and Child Health Clinic. Pieksämäki, spring 2006, 63 pages, 3 appendices. Diaconia University of Applied Scienes, Pieksämäki Training Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care an Education, Bachelor of Health Care. Public Health Nurse. The aim of this thesis was to clarify how public health nurses intervene in expectant mothers and parents smoking at prenatal and child health clinics and what kind of means do they use to support the clients to withdraw from smoking. The public health nurses right to intervene in clients smoking was also established. Our aim was also to clarify what kind of training or information do public health nurses need for their work to withdraw clients from smoking. The research was qualitative. The research data was collected by mail questionnaire in May The questionnaire was sent to 41 public health nurses in Mikkeli, Pieksämäki and Varkaus. The percentage of reply was 70,7. The research data was analysed by using content analysis. The results of our research showed that public health nurses intervened in clients smoking at the first visit to the prenatal clinic and almost every visit in the future. Intervening in smoking was less at the child health clinic. The means to intervene in smoking were to explore the smoking situation, establishing client s motivation, asking directly and documentation. Major part of the public health nurses didn t find it hard to intervene in smoking. The public health nurses felt that they have the right and also the obligation to ask about the clients smoking, but still the client has the right to self-determination concerning his/her own health. An important instrument in the public health nurses work in supporting the family to withdraw from smoking was conversation about issues that relate to smoking. Public health nurses also thought that client s own resources, encouragement and giving positive feedback were significant in the support. From the public health nurses, who participated in this research, 18 had had training to withdrawing clients from smoking. Over one half of the respondents (15) still wished information and training. More information public health nurses needed on motivation, different kind of treatments and methods and also about new researches. It is important to intervene in youths smoking in benefit to the health promotion. This requires continuance and multiprofessional collaboration. Smoking is harmful and it should be more present in the training of the health care professionals. Keywords: Health Promotion; Public Health Nurse; Smoking; Withdraw from Smoking; Prenatal and Child Health Clinic Work; Right to Intervene; Support Deposited at: Diaconia Polytechnic, Pieksämäki Unit. Library. Huvilakatu 31, Pieksämäki.

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...2 ABSTRACT JOHDANTO TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA TUPAKOINTIIN PUUTTUMINEN TERVEYDENHOITAJAN TYÖSSÄ Terveyden edistäminen Tupakoinnin vähentäminen terveyden edistämisessä Terveydenhoitajan eettisyys ja oikeus puuttua tupakointiin TUPAKOINNIN VAIKUTUKSET JA NIKOTIINIRIIPPUVUUS Tupakointi Suomessa Nikotiiniriippuvuus Tupakoinnin vaikutukset terveyteen Sikiöön kohdistuvat haitat Lapseen kohdistuvat haitat Vanhempiin kohdistuvat haitat TERVEYDENHOITAJA VIEROITTUMISEN TUKENA NEUVOLASSA Tupakoinnista vieroittuminen ja muutosvaihemalli Tupakoinnista vieroittumista tukevat hoidot Nikotiinikorvaushoidot Yksilö- ja ryhmäohjaus Äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaan tupakointiin puuttuminen Terveydenhoitajan antama ohjaus ja tuki neuvolassa Haasteita tupakasta vieroittumistyöhön TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT Tutkimusaineiston kerääminen ja analyysimenetelmä Tutkimukseen osallistujat TULOKSET Tupakointiin puuttuminen äitiys- ja lastenneuvolassa Terveydenhoitajan oikeus puuttua asiakkaan tupakointiin Tupakoinnin vähentämisen ja vieroittumisen tukeminen neuvolassa Terveydenhoitajien tärkeäksi kokemat keskustelun aiheet...39

5 7.3.2 Terveydenhoitajien antama tuki neuvolassa Asiakasta motivoivat tekijät tupakoinnin lopettamisessa Terveydenhoitajan antaman tuen merkitys asiakkaalle Terveydenhoitajien tiedonhankinta ja koulutuksen tarve tupakoinnista vieroittumiseen POHDINTA Tulosten tarkastelu Opinnäytetyönprosessin kuvaus Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet...51 LÄHTEET...53 LIITTEET...56

6 1 JOHDANTO Yksilön ja yhteisön tasolla terveys on voimavaraa, hyvinvointia ja tasapainoa sosiaalisen sekä fyysisen ympäristön kanssa. Terveyden edistämisen näkökulmasta terveys syntyy ja sitä turvataan. Terveys voi heikentyä ihmisten arjen olosuhteiden, vuorovaikutuksen, elintapojen ja valintojen tuloksena. Terveyteen vaikuttavat arkiympäristön biologiset, kemialliset, fysikaaliset ja sosiaaliset ominaisuudet. Terveyteen vaikuttavat ihmisten keskinäinen sosiaalinen tuki, yhteenkuuluvuus, huolenpito ja ihmisten aineelliset sekä henkiset voimavarat. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 1.) Naisten tupakointi on kaksinkertaistunut ja miesten tupakoinnin yleisyys on puolittunut viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Suomessa on kuitenkin vielä miljoona tupakoivaa, ja se näkyy kuolleisuustilastoissa. Esimerkiksi joka kolmas syöpäsairaus aiheutuu tupakasta, ja tupakka on tärkein riskitekijä joka viidennessä sydänperäisessä kuolemassa. Noin suomalaista altistuu kotonaan tupakan savulle, joka on uhka myös lasten terveydelle. Tupakointi on uhka naisen terveydelle ja raskausaikana myös sikiölle. Lapsi on vaarassa altistua vanhempien tupakoinnin aiheuttamille haitoille. Vaikka tupakan myynti on kielletty alle 18-vuotiaille, silti 15 % 14-vuotiaista ja kolmannes 16- vuotiaista kertoo tupakoivansa päivittäin. Nuorten tupakointiin vaikuttaminen on yksi keskeinen kansanterveyttä edistävä tekijä. (Patja & Haukkala 2004, 3.) Kiinnostuksemme tämän opinnäytetyön tekemiseen syntyi nuorten ja naisten lisääntyneen tupakoinnin vuoksi. Myös raskauteen liittyvät asiat herättivät mielenkiintoa. Opinnäytetyössä päädyimme ensin tarkastelemaan raskaudenaikaisen tupakoinnin lopettamista terveydenhoitajan työn näkökulmasta. Aihetta kuitenkin laajennettiin koskemaan myös lastenneuvolatyötä. Näin saatiin näkökulmaa siihen, millaisia vaikutuksia tupakoinnilla on koko perheessä ja millaisia terveyshaittoja se aiheuttaa lapselle. Näin turvattiin myös, ettei otos jäänyt liian pieneksi, kun saatiin lisää vastaajia kyselyyn. Tutkimuksen teoriaosassa käsittelemme terveyden edistämistä ja eettisyyttä terveydenhoitajan työssä. Käymme läpi tupakoinnin vaikutuksia ja sen aiheut-

7 tamaa riippuvuutta sekä sitä, kuinka terveydenhoitaja tukee perhettä tupakasta vieroittumisessa. Terveyden edistämisen näkökulma on tärkeä, koska tupakointi on kaikkien terveydenhuollon ammattihenkilöiden yhteinen puuttumisen kohde ja se on suuri kansanterveydellinen ongelma. Toivomme, että opinnäytetyön aihe herättää kiinnostusta lukijoissa ja he saisivat uusia ideoita, kuinka terveyden edistämistyötä voisi kehittää tupakoinnista vieroittumisen osalta.

8 8 2 TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA TUPAKOINTIIN PUUTTUMINEN TERVEYDENHOITAJAN TYÖSSÄ 2.1 Terveyden edistäminen Terveyden edistämisen käsite on jo parikymmentä vuotta vanha, mutta sitä tulkitaan edelleen monella tapaa. Useimmiten sen ymmärretään tarkoittavan terveyskasvatusta, joka on yksilötasolla merkittävää, mutta vain eräs terveyden edistämisen osa-alue. Yksilötasoisen tarkastelun lisäksi terveyden edistämisen monitasoinen, laaja-alainen ja moniulotteinen hahmottaminen on haasteellista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 5.) Savola ja Koskinen-Ollonqvist (2005, 8) määrittelevät terveyden edistämisen olevan arvoihin perustuvaa tavoitteellista ja välineellistä toimintaa ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden aikaansaamiseksi sekä sairauksien ehkäisemiseksi. Terveyden edistämiseen sisältyy sekä promotiivisiä että preventiivisiä toimintamuotoja. Promotiivisella terveyden edistämisellä tarkoitetaan pyrkimystä vahvistaa yksilön ja yhteisön voimavaroja ja selviytymistä. Preventiivisellä terveyden edistämisellä taas tarkoitetaan primaari-, sekundaari- ja tertiaaripreventiota. Primaaripreventiolla pyritään vähentämään yksilön ja yhteisön alttiutta sairastua lisäämällä tietoa riskeistä ja vaikuttamalla eri riskitekijöihin. Sekundääripreventio on riskiryhmille tarkoitettua ehkäisyä ja se pyrkii ehkäisemään sairauden pahentumista poistamalla riskitekijöitä tai pienentämällä niiden vaikutusta. Tertiaaripreventio on korjaavaa ehkäisyä, millä pyritään parantamaan työ- ja toimintakykyä tai estämään niiden heikkenemistä. (Tuominen, Savola & Koskinen-Ollonqvist 2005, 6-7.) Yhteistä terveyden edistämisen toiminnalle on, että se perustuu tiettyihin arvoihin sekä filosofiaan, joita ovat muun muassa ihmisarvon ja itsenäisyyden kunnioittaminen, tarvelähtöisyys, omavoimaistaminen (empowerment), oikeudenmukaisuus, osallistaminen, kulttuurisidonnaisuus ja kestävä kehitys. Arvojen pohjalta määritellään terveyden edistämisen tavoitteet promotiivisesta sekä preventiivisestä näkökulmasta. Tulokset ovat nähtävissä terveyttä suojaavien sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vahvistumisena, elämäntapojen muutok-

9 9 sena terveellisempään suuntaan ja terveyspalvelujen kehittymisenä. Toiminnan vaikutukset ovat näkyvissä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan terveytenä ja hyvinvointina. (Savola & Koskinen-Ollonqvist 2005, 8; Tuominen ym. 2005, 6.) Terveydenhuolto ei voi kantaa yksin vastuuta terveyden edistämisestä, mutta se voi toimia asiantuntijana ja koordinoijana. Ihmiset voivat itse edistää terveyttään esim. liikkumalla, syömällä terveellisesti ja lopettamalla tupakoinnin, mutta he tarvitsevat tietoa ja tukea päätöksensä perustaksi. Terveyden edistämisessä terveydenhuollolla on lisäksi omat erityistehtävänsä, kuten väestön rokottaminen ja erilaiset neuvola- ja terveydenhoitopalvelut. Terveydenhuollon asiantuntemus on myös hyvin tärkeää sairauksien ehkäisyssä, joka on tärkeä osa terveyden edistämistä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, 28; Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 6.) Terveydenhoitaja on terveyden edistämisessä asiantuntija, jonka lähes jokainen suomalainen kohtaa elämänsä jossain vaiheessa. Viime vuosina työ- sekä perhe-elämään heijastuneet yhteiskunnalliset muutokset ja niiden vaikutukset väestön terveyteen ovat lisänneet terveydenhoitajan työmäärää ja muokanneet sen sisältöä. Asiakkaiden ongelmien monimutkaistuminen edellyttää eri asiantuntijoiden moniammatillista verkostoitumista. Terveydenhoitajalla on oltava monitieteinen tietoperusta, laaja-alainen yleisosaaminen, terveyden edistämisen erityisasiantuntemus sekä moniammatilliset työvälineet. Hyvä terveyden edistämisen asiantuntijuuteen valmentava perus- ja täydennyskoulutus, elinikäisen oppimisen asenne ja tutkiva työote on edellytyksenä työn laadukkaaseen toteutumiseen. (Jakonen, Ruoranen & Heljälä 2003.) 2.2 Tupakoinnin vähentäminen terveyden edistämisessä Keskeisenä tavoitteena Suomen tupakkalainsäädännössä on vähentää tupakointia ja tupakasta johtuvia terveyshaittoja. Uusien sukupolvien suojelu tupakalta sekä takaaminen, ettei kukaan vastoin tahtoaan altistu tupakalle, kuuluu olennaisesti tavoitteisiin. Savuton hengitysilma kuuluu jokaisen suomalaisen perusoikeuksiin. Tupakkalakia on kehitetty useaan otteeseen ja merkittävim-

10 10 mät muutokset ovat koskeneet mainontaa, ympäristön tupakansavua ja sekä tupakansavun liittämistä syöpävaarallisten aineiden joukkoon. (Patja & Haukkala 2004, 5.) Terveyspoliittiset toimenpiteet ovat edistäneet väestön tupakoimattomuutta ja elinympäristöjen savuttomuutta. Myös yhteiskunnallinen ilmapiiri on yhä selvemmin hyväksynyt tupakoimattomuuden ja savuttomat ympäristöt väestön terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksiksi. Terveysseurannat ovat osoittaneet, että vielä 1990-luvulla jatkunut myönteinen tupakkakehitys on pysähtynyt. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 11.) Altistuminen ympäristön tupakansavulle esimerkiksi kotona tai työpaikalla on 1990-luvun puolivälissä pysynyt ennallaan tai vähentynyt. Tupakkatuotteiden kokonaiskulutuksessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Tupakkapoliittisilla toimenpiteillä on seurantatietojen mukaan ollut myönteinen vaikutus. Esimerkiksi monet sairaalat ja terveydenhuollon yksiköt ovat savuttomia ja tarjoavat tupakoiville asiakkaille ja henkilökunnalle apua tupakasta vieroittumiseen. Savuttomuus ravintoloissa ei ole kuitenkaan onnistunut toivotulla tavalla. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 11.) Terveys 2015-ohjelman tavoitteeksi on asetettu, että vuotiaista nuorista alle 15 prosenttia tupakoi vuonna Tähän pyritään kansallisen nuorten terveyttä ja tupakoimattomuutta edistävän toimenpideohjelman avulla ja muun muassa peruskoulun terveystiedon tunnit antavat nuorille tietoa ja taitoa olla aloittamatta tupakointia. On myös järjestetty erilaisia kampanjoita esimerkiksi smokefree class tukemaan nuorten tupakoimattomuutta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 11.) Tupakoinnin vieroittamista käsittelevät Käypä hoito- suositukset valmistuivat vuonna Niiden käyttöönottoa tukeva koulutuksen valmistelu on meneillään. Tupakasta vieroittumista tukeva maksuton puhelinpalvelu palvelee noin 5000 soittajaa vuodessa. Internetissä on sekä aikuisille että nuorille verkkovieroituspalveluja (www.stumppi.fi ja josta saa tietoa, tukea ja keinoja tupakoinnin lopettamiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 11.)

11 11 Tupakointi on toiseksi merkittävin kuolemansyy ja merkittävin ehkäistävissä oleva kuolemansyy. Hallituksilla ja lainsäätäjillä on velvollisuus ehkäistä näitä ennenaikaisia kuolemia, mutta muidenkin yhteiskunnan toimijoiden on oltava tässä mukana. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat hyvin tärkeässä asemassa ja he voivat vaikuttaa tupakoimattomuuteen. Yksilötasolla he voivat kertoa ihmisille tupakoinnin haitoista sekä opastaa riippuvuuden voittamisessa. Yhteisötasolla ammattilaiset voivat edistää savuttomien työpaikkojen syntymistä ja parantaa tukipalveluita tupakoinnin lopettamiseksi. Yhteiskunnan tasolla he voivat antaa panoksensa kansallisille ja kansainvälisille pyrkimyksille saada tupakointi hallintaan, esimerkiksi vaikuttamalla verotukseen ja tupakoinnin vastaiseen lainsäädäntöön sekä tukemalla erilaisia ohjelmia, kuten Maailman tupakaton päivä ja Maailman terveysjärjestön tupakkasopimus. Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi toimia esimerkkeinä, joihin terveellisempi yhteiskunta pystyisi tukeutumaan. (European Network for Smoking Prevention 2005.) 2.3 Terveydenhoitajan eettisyys ja oikeus puuttua tupakointiin Terveydenhoitajan työn lähtökohtana on vahva ammattietiikka ja asiakaslähtöinen työote. Työ perustuu kaikkien ihmisarvon kunnioittamiseen, erilaisuuden hyväksymiseen, puolueettomuuteen, yksilöllisyyteen sekä asiakkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen. (Havio 2004, 14.) Lisäksi terveydenhoitajan työtä ohjaavia tärkeitä eettisiä periaatteita ovat oikeus hyvään hoitoon, hyvä ammattitaito ja yhteistyö muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. (Urjanheimo 2004, 20.) Sairaanhoitajan eettiset ohjeet ohjaavat niin sairaanhoitajia kuin muita terveydenhuollon ammattilaisia oman alan perustehtävästä yhteiskunnassa sekä työn periaatteista. Tarkoituksena on tukea terveydenhuollossa työskentelevien eettistä päätöksen tekoa heidän päivittäisessä työssään. Samoja ohjeita voi soveltaa terveydenhoitajan työhön. (Sairaanhoitajaliitto 1996.) Terveydenhoitajan työssä itsemääräämisoikeus tarkoittaa ihmisen oikeutta osallistua omaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Osallistuminen kuiten-

12 12 kin edellyttää tietoja esimerkiksi terveydestä, sairaudesta, terveyden edistämisestä ja erilaisista vaihtoehdoista sekä valintojen vaikutuksista. Näitä tietoja terveydenhoitajan tulisi välittää niin, että asiat tulevat ymmärretyiksi ja ihmiset pystyvät saamansa tiedon perusteella tekemään valintoja ja päätöksiä. (Urjanheimo 2004, 20.) Varhaisen puuttumisen käsitteelle on etsitty vaihtoehtoisia käsitteitä, jotka paremmin kuvaisivat asiaa. On ehdotettu esimerkiksi varhaista tukemista, varhaista vastuuta, puheeksi ottamista, huolehtimista ja välittämistä. Terveydenhoitajan työssä puuttuminen tarkoittaa käytännössä asiaan tarttumista heti, kun huolestuttavia merkkejä ilmenee. Aito ja vilpitön huoli on terveydenhoitajan ammattieettinen velvoite. Sen ei kuitenkaan pidä asettaa uhkia tai pelkoja ihmisen itsemääräämisoikeuden loukkaamisesta. Puuttuminen sisältää vastuunoton ja väliintulon ja se kuuluu virkatehtäviin siinä vaiheessa, kun tilanne sitä vaatii. (Laitinen 2003, 26.) Varhaisella puuttumisella pystytään ehkäisemään monien ongelmien paheneminen. Perheen tilanteesta nousevien kysymysten avulla terveydenhoitaja pyrkii ohjaamaan vanhempia pohtimaan ja ymmärtämään omaa toimintaansa ja kokemuksiaan. Vanhemmat tulevat samalla tietoisemmiksi omista voimavaroistaan, selviytymiskeinoistaan ja kyvyistään. Terveydenhoitajan roolina on kannustaa löytämään erilaisia, mahdollisesti uusia toimintatapoja, joiden avulla perhe selviytyy itse terveyteensä liittyvistä käytännön ongelmatilanteista. (Jakonen ym ) Päihdeongelman kanssa tekemisiin joutuvan terveydenhuollon ammattilaisen täytyy selvittää itselleen, miten pystyisi parhaiten olemaan hyödyksi sen ehkäisyssä ja hoidossa. Keskusteluun päihteistä tulee valmistautua henkisesti ja selvittää itselleen oma näkemys, asiakkaan ajatukset ja kokemukset sekä tosiasiat, joihin oma näkemys perustuu. (Viljainen 2003, 24.) Tupakointi ei ole yksityisasia. Moni altistuu tupakan savulle tahtomattaan. On myös muistettava, että tupakointiin puuttuminen ei rajoita yksilönvapautta ja jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen tulisi antaa ohjausta sekä tukea tupakoinnista vieroittuvalle. (Tuomainen 2004.)

13 13 3 TUPAKOINNIN VAIKUTUKSET JA NIKOTIINIRIIPPUVUUS 3.1 Tupakointi Suomessa Päivittäin tupakoivien osuus Suomen väestöstä vuonna 2004 oli 23 % eli runsas viidennes. Miehistä 27 % ja naisista 20 % tupakoi päivittäin. Satunnaisesti aikuisista tupakoi noin 7 %. Vuodesta 1980 tähän päivään, miesten tupakointi on vähentynyt ja naisten tupakointi on pysynyt lähes samalla tasolla. (Tilastokeskus 2005.) Suomessa keskimäärin 15 % raskaana olevista naisista tupakoi. Alle 19-vuotiaista raskaana olevista tupakoi 37 % ja vuotiaista 23 %. Näin ollen ongelma keskittyy nuoriin äiteihin. Erityisen selvästi raskauden aikaisessa tupakoinnissa näkyvät äitien koulutuserot: vähemmän koulutusta saaneiden ryhmässä joka neljäs tupakoi. (Patja & Haukkala 2004, 27.) Lisääntynyt nuorten naisten tupakointi voi mahdollisesti nostaa myös raskaana olevien ja pienten lasten vanhempien tupakointilukuja. Erilaiset kuormittavat ja rasittavat elämäntilanteet lisäävät nuorten ja naisten tupakointia. Raskauden aikana tupakoinnin lopettaneista äideistä osa aloittaa tupakoinnin uudelleen lapsen synnyttyä. Tämä on todennäköisempää silloin, kun lopettamisen perusteena on ollut lapsen terveys eikä äidin oma terveys. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 202.) Lasten ja nuorten tupakointi ei ole vähentynyt, vaikka koululaisiin on suunnattu vuosia valistusta. Aikuisille sairastumisen todennäköisyys on ajallisesti lähempänä, joten he suhtautuvat tupakoinnin haittoihin nuoria vakavammin. (Pietinalho 2003, 4701.) 3.2 Nikotiiniriippuvuus On tärkeää ymmärtää mistä riippuvuudessa on kysymys, jotta asiakasta voidaan auttaa. Amerikan psykiatrinen yhdistys on määritellyt päihderiippuvuu-

14 den keskeiset kriteerit, jotka tupakointi myös täyttää. Yhdistyksen mukaan kemiallinen riippuvuus edellyttää vähintään kolmen kriteerin täyttymistä: Ihmisellä on voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää ainetta. 2. Kyky kontrolloida käytön aloittamista ja lopettamista ja käytettävän annoksen määrää on heikentynyt, ja ainetta käytetään yhä useammin ja käyttöön on jatkuva halu. Lopetusyritykset epäonnistuvat. 3. Kun aineen käyttö lopetetaan tai sitä yritetään vähentää, alkavat fysiologiset vieroitusoireet. 4. Ihminen tarvitsee ainetta entistä suuremman annoksen päihtymystilan tai toivotun vaikutuksen saavuttamiseksi ja sietokyky kasvaa. 5. Käyttöön keskitytään siten, että muita mielihyvän lähteitä ja kiinnostuksen kohteita laiminlyödään ja aineen hankkimiseen, käyttämiseen ja vaikutuksesta toipumiseen käytetään paljon aikaa. 6. Ihminen käyttää ainetta jatkuvasti, vaikka tiedostaakin sen haitat. (Hildén 2004, ) Riippuvuus on siis määriteltävissä lääketieteellisesti. Suomessa nikotiiniriippuvuus on määritelty sairaudeksi vuodesta 2003 lähtien. Asiakkaan käyttäytymistä on helpompi ymmärtää kun tiedostetaan, että nikotiiniriippuvuus on fysiologinen, psykologinen ja sosiaalinen sairaus. (Hildén 2004, 25.) Nikotiiniriippuvuus on nopeasti kehittyvä ja sen voimakkuuteen vaikuttavat keskushermoston herkkyys nikotiinille sekä nikotiinin aineenvaihdunta maksassa (Käypä hoito 2002). Tupakansavussa on yli neljätuhatta eri aineosasta ja näistä sadat ovat karsinogeenisia. Riippuvuuden syntymisen kannalta keskeisin on kuitenkin nikotiini, joka on keskushermostoa stimuloiva aine. Tupakansavun sisältämät nikotiinimolekyylit saavuttavat hermosolujen reseptoreita sisältävät aivojen palkitsemis- ja oppimiskeskukset alle kymmenessä sekunnissa. Lisäaineet ja karsinogeenit tekevät tupakasta saatavan nikotiinin elimistölle helpoksi vastaanottaa ja käyttää. (Hildén 2004, 25.) Nikotiinin vaikutukset johtuvat lähinnä sen aikaansaamista muutoksista muihin aivojen välittäjäaineisiin, kuten esimerkiksi dopamiiniin, norepinefriiniin, serotoniiniin ja B-endorfiiniin. Nikotiinin vaikutuksilla tarkoitetaan esimerkiksi piris-

15 15 tymistä, hyväolontunnetta ja ruokahalun vähenemistä. Toistuva tupakansavu aiheuttaa pysyviä muutoksia hermosoluissa aivoissa. Aivot vastaanottavat nikotiinia ja tarvitsevat sitä yhä suurempia annoksia. Jo 1 2 kuukauden säännöllisen tupakoinnin jälkeen on aivoissa nähtävissä muutoksia. (Hildén 2004, ) Tupakoinnin aloittamisen ja jatkamisen taustalla on useita eri tekijöitä, kuten esimerkiksi riippuvuusalttius, persoonallisuus ja elinympäristö. Merkittävin vaaratekijä tupakoinnin aloittamisessa on ikä. Tupakointi aloitetaan länsimaissa keskimäärin 14-vuotiaana ja aloittamiseen liittyy sosiaalisia tekijöitä. (Käypä hoito 2002.) Tupakkariippuvuutta mittaava Fagerströmin testi on tunnetuin nikotiiniriippuvuustesti. Sen kuuteen kysymykseen vastaamalla selviää tupakoijan riippuvuusaste. Testistä on myös lyhyempi kahden kysymyksen versio (Huovinen 2004, 45.) Riippuvuuden arvioinnilla on merkitystä, kun tupakoija valitsee korvaushoitotuotetta. Esimerkiksi valitseeko nikotiinilaastarin tai nikotiinipurukumin. Vieroitusoireiden ilmaantuminen voi olla hyvinkin yksilöllistä. Vaikka tupakoija saisi riippuvuustestistä korkean pistemäärän, se ei aina ennakoi vaikeaa tupakoinnin lopettamista. (Vierola 2004, 324.) 3.3 Tupakoinnin vaikutukset terveyteen Sikiöön kohdistuvat haitat Yli kolmenkymmenen vuoden ajan on tiedetty, että raskaana olevan tupakointi aiheuttaa haittoja kehittyvälle sikiölle sekä on riski myös äidille (Patja & Haukkala 2004, 25; Nieminen 1999, 89). Riski ennenaikaiseen synnytykseen kasvaa ja siihen liittyy aina sikiön kohonnut kuolleisuus ja komplikaatioriski. Tupakoivat naiset saavat enemmän spontaaneja abortteja. Riski on annosvasteinen, eli mitä enemmän polttaa, sitä suurempi riski on saada erilaisia komplikaatioita. Keskenmenojen yleisyyttä on vaikea arvioida, koska kaikki eivät tule lääkärien tietoon. (Patja & Haukkala 2004, )

16 16 Odottavan äidin tupakointi pakottaa myös sikiön tupakoimaan, mutta myös äidin oleskelu savuisessa ympäristössä aiheuttaa terveysriskin sikiölle ja vastasyntyneelle. (Rautalahti 2004.) Sikiö altistuu äidin polttaessa nikotiinille, häälle ja tupakan sisältämille raskasmetalleille, jotka ovat sille vahingollisia (Nieminen 1999, 89). Tupakoivien odottavien äitien lapset syntyvät keskimäärin g pienempinä ja riski pienipainoisuudelle on kaksinkertainen (Nieminen 1999, 90; Patja & Haukkala 2004, 27). Tupakka hidastaa sikiön kasvua vaikuttamalla sen kasvuympäristöön. Veren häkäpitoisuus kasvaa ja hapenmäärä vähenee sekä äidin että sikiön kudoksissa, kun äiti tupakoi. (Patja & Haukkala 2004, 27.) Istukka ei suodata nikotiinia eikä häkää, vaan ne kulkeutuvat sikiöön altistaen sikiön jopa suuremmille nikotiinipitoisuuksille kuin tupakoivan äidin. Nikotiini imeytyy keuhkoista äidin verenkiertoon ja kulkeutuu istukan sekä napanuoran kautta sikiöön ja aiheuttaa akuutin hapen puutteen eli hypoksian (Vierola 1994, 35.) Nikotiinin poistuminen sikiöstä tapahtuu hitaasti. Nikotiinin metaboliatuotteen, kotiinin puoliintumisaika on jopa tuntia. Nikotiini supistaa sikiön verisuonia ja johtaa näin sikiön pulssin kiihtymiseen jopa sykettä minuutissa. Ultraäänellä tutkittaessa on havaittavissa, että tupakoivien äitien sikiöiden hengitysliikkeet heikkenevät. (Nieminen 1999, 89.) Lapseen kohdistuvat haitat Lapsen kehittyvä elimistö on herkkä passiivisen tupakoinnin vaikutuksille, koska sen korjaus- ja puolustusmekanismit ovat vielä vajavaiset. Lapsilla on aikuisia vähemmän mahdollisuuksia välttää pakkotupakointia. (Rautalahti 2004.) Patjan ja Haukkalan (2004, 29) mukaan savuton koti on jokaisen suomalaisen lapsen perusoikeus ennen ja jälkeen syntymän. Suomessa noin 7 9 % lapsista altistuu tupakan savulle, joka on kansainvälisesti katsottuna vähäistä. Koska valtaosa julkisista tiloista on savuttomia, lapset altistuvat pääosin kotona ja autossa. YK:n lastenoikeuksien julistuksen mukaan tupakan savulle altistumista voidaan pitää lasten oikeuksien julistuksen vastaisena.

17 17 Savulle altistuvalla lapsella on lisääntynyt riski sairastua hengitystieinfektioille, kuten korvatulehduksiin, keuhkoputkentulehduksiin ja keuhkokuumeeseen. Se myös lisää lapsen riskiä sairastua astmaan ja jo astmaa sairastavan lapsen oireita tupakan savulle altistuminen voi pahentaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 203.) Kotona tupakansavulle altistuminen lisää merkitsevästi lasten poissaoloja koulusta hengitysteiden sairauksien takia. Poissaoloja on erityisesti lapsilla, jotka sairastavat astmaa. (Vierola 2004, ) Jos työssäkäyvä isä tupakoi kotona, saa lapsi arvion mukaan vuoden aikana 30 savukkeen verran nikotiinia elimistöönsä. Jos taas kotiäiti polttaa sisällä, saa lapsi nikotiinia 50 savukkeen verran vuodessa. Molempien vanhempien tupakansavulle altistuminen tuo lapselle nikotiinia 80 savukkeen verran. Riski terveydelle on sitä suurempi mitä pienempi lapsi on. (Vierola 2004, ) Tupakointi imetysaikana lisää selkeästi lapsen riskiä sairastua ylähengitystietulehduksiin toistuvasti, sekä myös astmariski kasvaa. Alttius myöhemmin ilmeneville vaikeille kroonisille sairauksille on mahdollista. Koliikkivaivojen ja unihäiriöiden sekä myös pahoinvoinnin, vatsakipujen ja ripulin riski kasvaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 203.) Tutkimuksessa, joka on tehty 4 11-vuotiaille lapsille, on todettu tupakansavulle altistuneiden lasten maitohampaissa olevan reikiä kaksi kertaa useammin kuin niillä, jotka eivät ole altistuneet savulle. Yksinkertainen selitys tälle on se, että kariesta eli hampaiden reikiintymistä ylläpitävä streptokokkibakteeri viihtyy tupakoijan suussa, jossa on nikotiinia, ja se tarttuu lapseen esimerkiksi suukottelun välityksellä. Lapsella erittyy vähemmän sylkeä, ja hänen puolustusmekanisminsa ovat vasta kehittymässä, joten hampaiden reikiintymiskynnys on alhainen. Lapsilla, jotka altistuvat tupakansavulle, on veressään 20 % matalammat C-vitamiinipitoisuudet, kuin niillä lapsilla, joiden kotona ei tupakoida. Altistuminen laskee tämän tärkeän vastustuskykyä lisäävän vitamiinin pitoisuutta lapsilla. (Vierola 2004, ) Lasten kognitiivista kehitystä seuranneissa tutkimuksissa on eri kulttuureissa havaittu samansuuntaisia tuloksia. Vanhempien tupakoinnilla on annosvasteinen suhde lapsen riskiin kärsiä oppimiseen liittyvistä vaikeuksista.

18 Mahdollisia riskejä arvioitaessa tulisi ottaa huomioon äidin tupakoinnin kesto, tiheys ja altistumisen ajankohta. (Patja & Haukkala 2004, 28.) Vanhempiin kohdistuvat haitat Kaikilla ei ole samanlaista geneettistä taipumusta sairastua. Vaikka keskimääräistä useampi sairastuu omien tapojensa ja tottumustensa seurauksena, kaikki eivät esimerkiksi sairastu sepelvaltimotautiin rasvaisen ruoan syömisen vuoksi. Tämä pätee myös tupakoinnissa. Noin puolet tupakoivista kuolee tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin ennenaikaisesti. Haittaa tupakointi aiheuttaa kaikkialla minne savun 4000 eri ainetta pääsee. Tupakoivat ihmiset sairastavat kaksi kertaa enemmän kuin tupakoimattomat. Varhaisimmat tupakoinnin haitat näkyvät muutaman vuoden kuluttua hampaissa. Hampaiden kiille kärsii, hampaat värjäytyvät ja limakalvojen huono kunto aiheuttaa pahanhajuisen hengityksen. Myös haju- ja makuaisti heikkenee. Tupakasta löytyy myös ihoa vanhentavia tekijöitä. Tupakointi muuttaa ihon kollageenia ja rypistää ihoa. Iho voi näyttää myös kalpealta, koska nikotiini supistaa pintaverisuonia. (Pietinalho 2003, ) Tupakoinnin merkittävimpiä terveyshaittoja naisilla ilmenee keuhkoissa, mutta myös sepelvaltimotaudin ja sydänveritulpan riski kasvaa. Eniten tupakoitsijan elinikää vähentävät tupakoinnista johtuvat sydän- ja verisuonisairaudet. Tupakoinnin lopettaminen kuitenkin pienentää sydänveritulpan riskiä muutamassa vuodessa jopa lähes tupakoimattomien tasolle. Myös aivoveritulpan ja -verenvuodon riski tupakoivilla kasvaa. (Vierola 1994, 17.) Tupakointi on yksi tekijä vuosittaisen sydän- ja verisuonikomplikaation aiheuttaman kuoleman taustalla. Yksin tupakka on tekijänä noin joka viidennessä sydänkuolemassa ja osatekijänä se on yli puolissa sydänkuolemissa. Muita altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi geenit ja eläinrasvoja runsaasti sisältävä ruokavalio. (Pietinalho 2003, 4703.) Myös hedelmällisyys on naisilla sekä miehillä heikentynyt tupakoinnin seurauksena. Miehillä tupakointi vähentää potenssia. Enemmistö keskiikäisistä erektiohäiriöpotilaista tupakoi. (Pietinalho 2003, 4702.) Raskaaksi

19 tulon mahdollisuus pienenee tupakoinnin myötä ja se voi aiheuttaa myös lapsettomuutta (Vierola 1994, 17). 19 Luukadon yksi riskitekijä on tupakointi ja siihen liittyvä elämäntapa. Tupakointi häiritsee luuston kasvua sekä kasvuiässä että koko naisen elämän ajan. (Vierola 1994, 18.) Pienemmän luumassan, kevyen ominaispainon, vähemmän kuormittavan työn sekä menopaussin vaikutuksen vuoksi naisilla on suurempi riski sairastua osteoporoosiin kuin miehillä. Tupakointi aikaistaa vaihdevuosia ja lisää tätä alttiutta entisestään. Tupakointi vaikuttaa myös luun aineenvaihduntaan haitallisesti, koska se lisää luun hajoamista. (Pietinalho 2003, 4702.) Naisten kannalta merkittävimpiä tupakoinnista aiheutuvia syöpäsairauksia ovat keuhkosyöpä ja kohdunkaulansyöpä. Muutenkin tupakka on syöpäsairauksien suurin yksittäinen aiheuttaja ja riskitekijä. (Vierola 1994, 18.) Keuhkosyövistä 90 % on tupakoinnin aiheuttamia. Naisilla tautitapaukset ovat hitaasti nousussa ja miehillä taas laskussa, kun huomioidaan muutosta tupakoinnissa vuoden viiveellä. (Pietinalho 2003, 4703.) Viimeaikaisten tutkimusten mukaan naiset sairastuvat yhtä helposti ja jopa vähäisemmästä tupakointimäärästä keuhkoahtaumatautiin. Tautia on pidetty aikaisemmin miehille tyypillisempänä. Tautia ei voida parantaa, mutta lopettamalla tupakointi, se voidaan pysäyttää. (Pietinalho 2003, 4703.) 4 TERVEYDENHOITAJA VIEROITTUMISEN TUKENA NEUVOLASSA 4.1 Tupakoinnista vieroittautuminen ja muutosvaihemalli Vieroittumisyritykset ja vieroittuminen ovat miesten ja naisten keskuudessa lähes yhtä yleisiä. Vähemmän tupakoivilla ja nuoremmilla on yleensä enemmän lopettamisyrityksiä. (Huovinen 2004, 53.) Tupakasta vieroittuminen on hyvä ymmärtää aikaa vievänä käyttäytymisen muutoksena ja ponnisteluja

20 20 vaativana oppimisprosessina lopputuloksesta riippumatta. Motivoituminen lopettamiseen tupakoijien keskuudessa vaihtelee. Motivoitumista elämäntavoissa tapahtuviin muutoksiin voidaan kuvata Prochaskan ja DiClementen muutosvaihemallilla. (Käypä hoito 2002.) Muutosvaihemallin mukaan, esiharkinta- eli välinpitämättömyysvaiheessa tupakoitsija ei reagoi lopettamiskehotuksille ja hän ei ole ajatellut muuttua tai muuttaa käyttäytymistään. Hän ei vielä tiedosta ongelmaansa. Harkintavaiheessa hän alkaa miettiä tupakoimattomuuden etuja ja suhtautuu myönteisesti tupakoinnin lopettamiseen. Hän myös lukee siihen liittyvää kirjallisuutta. Olisi tärkeää että tupakoitsijaa lähestyttäisiin oikealla tavalla ja hänen annettaisiin itsensä tehdä lopettamispäätös. (Hildén 2004, ) Tupakoinnin lopettamisen tulisi lähteä tupakoivan omista lähtökohdista, koska vieroittuminen tupakasta on aina yksilöllistä. Tupakoivan monimuotoinen tukeminen sekä uusien toimivien työtapojen löytäminen on haasteellista. (Miettinen 2003, 35.) Valmistelu- eli päätöksentekovaiheessa tupakoitsija on päättänyt muuttua ja alkaa suunnitella muutosta. Hän voi olla epävarma siitä, miten hän muutoksen toteuttaa ja siten tarvitseekin tukea keinojen löytämiseen. Toimintavaiheessa tupakoitsija ottaa askelia muutoksen suuntaan. Tupakoitsija muokkaa käyttäytymistään ja on hyvin altis stressille. Hän voi kaivata hyvin paljon ulkopuolista tukea. Henkilön päihteidenkäyttö ja siihen liittyvät uskomukset muuttuvat tässä vaiheessa. Pysyvän tupakoimattomuuden eli ylläpitovaiheessa on tupakointi loppunut ja tavoitteena on ylläpitää tupakoimattomuutta. Keskeistä tässä vaiheessa on tiedostaa riskitilanteet ja vahvistaa vaihtoehtoista käyttäytymistä. (Hildén 2004,34.) Tulokset vieroitushoitojen vaikuttavuudesta ovat suuntaa-antavia ja kaikista vieroitushoidoista ei ole suomalaisia tutkimuksia. Suomalaiset tupakoijat yrittävät lopettaa tupakoinnin noin 3 4 kertaa ennen kuin onnistuvat siinä pysyvästi. Kolme neljästä aloittaa tupakoinnin uudelleen kolmen kuukauden kuluessa. (Käypä hoito 2002.) Tupakoinnin vaaroilla pelottelu tehoaa yleensä huonosti. Terveysmainonta eli tupakoimattomuuden ja tupakoinnin lopettamisen hyödyistä puhuminen saat-

TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen

TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen Tiina Peksiev Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma

Lisätiedot

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN Mari Tami Opinnäytetyö Kesäkuu 2013 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Päivitetty Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Julkaistu ensimmäisen

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille Kettunen Tiina Pulliainen Laura Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa

Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa Haastattelu työterveyshoitajille Marjatta Hagelin Pro gradu tutkielma Hoitotiede Preventiivinen hoitotiede Itä-Suomen

Lisätiedot

SYDÄMEN ASIALLA Ohjausmateriaali II Tupakoinnin ja stressin vaikutus sydänterveyteen

SYDÄMEN ASIALLA Ohjausmateriaali II Tupakoinnin ja stressin vaikutus sydänterveyteen Leena Pekonen ja Riikka Väisänen SYDÄMEN ASIALLA Ohjausmateriaali II Tupakoinnin ja stressin vaikutus sydänterveyteen Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Marraskuu

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI

TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI Tutkimus Pieksämäen ja Pieksänmaan 8- luokkalaisten tyttöjen päihteidenkäytöstä Kati Hanhonen Sari Itkonen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty heidän tuekseen. Opas käsittelee tupakoinnin terveysvaikutuksia, mutta ennen kaikkea siinä pohditaan tupakoinnin lopettamista:

Lisätiedot

Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa

Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa Käsityksiä ja kokemuksia tupakoinnista raskauden aikana Suomen Syöpäyhdistys ry 1 ODOTUKSEN ONNEA, TUPAKOINNIN TUSKAA Kustantaja: Suomen Syöpäyhdistys ry Ulkoasu ja

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Tupakoimattomana ammattiin

Tupakoimattomana ammattiin Anna-Ester Liimatainen-Lamberg (toim.) Tupakoimattomana ammattiin opas tupakoimattomuuden edistämistyöhön ammatillisissa oppilaitoksissa Opetushallitus 2000 1 Sisällys Lukijalle 3 1. Uusi tupakkalaki:

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos. Ehkäisypillereitä hakevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden tupakointi

Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos. Ehkäisypillereitä hakevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden tupakointi Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Ehkäisypillereitä hakevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden tupakointi Pro gradu -tutkielma Pirjo Mukari Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Elokuu 2005

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAINEN RAVITSEMUS JA RAVITSEMUSNEUVONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA

RASKAUDENAIKAINEN RAVITSEMUS JA RAVITSEMUSNEUVONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA Tiia Aalto RASKAUDENAIKAINEN RAVITSEMUS JA RAVITSEMUSNEUVONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA Sosiaali- ja terveysala 2012 1 ALKUSANAT Opinnäytetyö on toteutettu Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä,

Lisätiedot

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Panu Hirvonen Janne Röntynen POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö Huhtikuu

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA

TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA Mielenkiinnon kohteena XXY-pojat Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Lahdensivu 11.05.2011 Helena Lauer OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

EVÄITÄ ELMERILLE. Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä

EVÄITÄ ELMERILLE. Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä EVÄITÄ ELMERILLE Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä Tuula Kaittovuori Katja Kuoppala Päättötyö Kevät 2000 Diakoniaammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus Taru Lillberg TOIMIVAT LAITOSKATKAISUHOITOKÄYTÄNNÖT LAHDEN, KOUVOLAN JA KOTKAN KATKAISUHOITOASEMILLA

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Opinnäytetyö LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Johanna Tuominen Kirsi Ylikännö Hoitotyön koulutusohjelma Turun ammattikorkeakoulu: Opinnäytetyön tiivistelmä Terveysala, hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

äidin Kaikki savuttoman vauvat tahtovat

äidin Kaikki savuttoman vauvat tahtovat Kaikki vauvat tahtovat savuttoman äidin Tämä on opaskirja sinulle, joka taistelet päästäksesi irti tupakasta, koska suunnittelet raskautta tai olet jo raskaana. 2 Jokainen äiti haluaa lapselleen luonnollisesti

Lisätiedot

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ Lätti Sinikka Väänänen Riikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

MANUAALI DVD. Tupakka. DVD ehkäisevään päihdetyöhön nuorten kanssa työtä tekeville

MANUAALI DVD. Tupakka. DVD ehkäisevään päihdetyöhön nuorten kanssa työtä tekeville MANUAALI Tupakka DVD DVD ehkäisevään päihdetyöhön nuorten kanssa työtä tekeville SISÄLLYSLUETTELO 1.) MISTÄ ON KYSE? Johdanto Mikä on Ainemaatio-kilpailu? Preventiimi 2.) DVD:N TARKOITUS Miksi DVD on tehty?

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia.

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Tänään on oikea päivä Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Lopettaminen kannattaa aina! Tupakoinnin lopettaminen on mahdollista riippumatta siitä, kuinka kauan tai kuinka paljon olet tupakoinut.

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN

RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN Heidi Sipilä Alina Tuomisaari Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina Noora Oinonen Anna-Stiina Ylimaa Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot