POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS Opinnäytetyö Maaliskuu 2009

2 OPINNÄYTETYÖ Maaliskuu 2009 Hoitotyön koulutusohjelma Tikkarinne JOENSUU p. (013) Tekijät Johanna Nykyri, Harri Suomalainen Nimeke Diabetekseen sairastuneen lapsen alkuohus Toimeksianta Pohjois-Karlan sairaanhoito- sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, lastenpoliklinikka Tiivistelmä Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, millaisia kokemuksia diabetekseen sairastuneilla lapsilla /tai heidän vanhemmillaan on saamastaan diabeteksen alkuohuksesta Pohjois-Karlan sairaanhoito- sosiaalipalvelujen kuntayhtymän osasto 10:llä. Lasten diabetes on lähes aina tyypin 1 diabetesta eli insuliinipuutosdiabetesta. Tyypin 1 diabetes on elinikäinen sairaus, joka johtuu haiman insuliinia tuottavien solujen tuhoutumisesta siitä aiheutuvasta insuliinin puutteesta. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisella lähestymistavalla lähettämällä kyselylomake 39 perheelle, jossa on vuosien aikana diabetekseen sairastunut lapsi. Keskeinen tutkimusongelma oli, oliko alkuohuksesta ollut riittävästi tukea perheiden kotona selviytymistä varten. Aineisto analysoitiin suorilla kaumilla käyttäen SPSS 16.0 tilastollista tietojenkäsittelyohjelmaa. Vastausprosentti oli 74. Lisäksi tutkimusaineistoon otettiin mukaan kaksi esitestauslomaketta. Vastaat kokivat hoitan antaman alkuohuksen erittäin positiiviseksi kaikilla osaalueilla. Alkuohus koettiin riittäväksi alkuohusta antaneet hoitat asiantunteviksi. Merkittävää kehittämistarvetta alkuohukseen ei juurikaan ilmennyt. Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että alkuohuksesta on ollut riittävästi tukea perheiden kotona selviytymistä varten. Lisäksi voidaan olettaa, että asiakkaat olivat tyytyväisiä saamaansa alkuohukseen. Jatkotutkimusaiheeksi esitetään tutkimusta, jolla tutkittaisiin hyväksi havaittu alkuohuksessa käytettäviä ohusmenetelmiä. Kieli Sivu 58 suomi Liitteet 4 Liitesivumäärä 8 Asiasanat tyypin 1 diabetes, hoidonohus, lapsi, perhe

3 THESIS March 2009 Degree Programme in Nursing Tikkarinne 9 FIN JOENSUU FINLAND Tel Authors Johanna Nykyri, Harri Suomalainen Title Initial Guidance of Children with Diabetes Commissioned by The Joint Municipal Authority for Medical and Social Services in North Karelia (PKSSK), children s policlinic Abstract The purpose of this study was to investigate child patients and their parents experiences of initial guidance on diabetes. The guidance took place at North Karelia Central Hospital, on ward 10. Diabetes in children is, almost in every case, type 1 diabetes. Type 1 diabetes is a lifelong disease that develops when the pancreas stops producing insulin and therefore causes lack of insulin in the body. The study was carried out using a quantitative method. All the data were collected by sending a questionnaire to 39 families with a child who had been diagnosed with diabetes between 2006 and The essential research problem was to determine how supportive this initial guidance had been for these families. The data were analysed by frequencies using the SPSS Statistical program. The response rate was 74%. In addition, there were two pilot forms which were added to the data. The respondents experienced that the initial guidance they had received from a nurse was very positive in all sections. Initial guidance was experienced adequate and all the nurses concerned were competent and experts. Any significant development need for initial guidance was not reported. On the basis of the study results, it can be stated that initial guidance was effective enough to support the families to cope with their child s diabetes in everyday life. In addition, it can be said that the respondents were satisfied with the initial guidance they received. In the future, it would be important to continue studies about the guidance methods that have already been proved to be good. Language Pages 58 Finnish Appendices 4 Pages of Appendices 8 Keywords type 1 diabetes, guidance, child, family

4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO DIABETES Tyypin 1 diabetes sairautena Tyypin 1 diabeteksen oireet diagnosointi Tyypin 1 diabeteksen hoito hoidon tavoitteet LAPSEN DIABETEKSEN HOIDON ALKUOHJAUS Ohus hoitotyössä Lapsi perhe ohttavana Ohusmenetelmät Vuorovaikutus ohuksessa Hoidonohuksen tarkastelua tutkimusten näkökulmasta Alkuohuksen tavoitteet Hoidon seuranta Insuliinihoito Hypoglykemia hyperglykemia Liikunta Ruokavalio Erityistilanteet TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusmenetelmä Kohderyhmä Aineiston hankinta Aineiston analysointi TUTKIMUKSEN TULOKSET Vastaajien taustatiedot Alkuohuksen toteutuminen Alkuohuksen kehittäminen POHDINTA Tutkimustulosten tarkastelua Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksen eettisyys Oppiminen ammatillinen kasvu opinnäytetyöprosessin aikana Tutkimuksen hyödynnettävyys tkotutkimusaiheet...54 LÄHTEET...55 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Toimeksiantosopimus Kyselylomake Tutkimuslupa Saatekirje

5 5 1 JOHDANTO Diabetes on nopeasti kasvava kansanterveysongelma sekä Suomessa että maailmalla (DEHKO tiivistelmä, 4). Vuoden 2006 arvioiden mukaan Suomessa oli lähes diagnosoitua hoidossa olevaa diabeetikkoa, joista yli sairasti tyypin 2 diabetesta noin tyypin 1 diabetesta (Reunanen 2006, 7 10). Tyypin 1 diabetesta sairastavia lapsia on Suomessa enemmän kuin missään muualla maailmassa. Sairastavuus nuoruustyypin diabetekseen on lisääntynyt, ilmaantuvuuden on arvioitu kasvavan noin kolme prosenttia vuodessa. (Niemi & Winell 2005, 11.) Hoidossa olevien diabeetikoiden määrän uskotaan kaksinkertaistuvan Suomessa aina 12 vuoden välein, mikä puolestaan lisää diabeteksen hoidosta aiheutuvia kustannuksia yhteiskunnalle (DEHKO tiivistelmä, 4 5). Diabetes aiheuttaa paljon lisäsairauksia, jonka vuoksi se on kansantaloudellisesti kasvava menoerä. Pelkästään veren kohonnut sokeritaso ei aiheuta korkeita hoitokustannuksia, vaan ne aiheutuvat enimmäkseen diabetekseen liittyvistä lisäsairauksista. (Kangas 1995, 139.) Kankaan tutkimuksessa (2002, 83) tulokset osoittivat, että pitkäaikaisverensokeriarvojen perusteella tyypin 1 diabeetikoiden (n=1922) hoitotasapaino oli heikko enintään tyydyttävää tasoa. Noin 13 %:lla tyypin 1 diabeetikoista pitkäaikaisverensokeripitoisuus oli hälyttävän korkealla (> 10,0 %). Hyvässä hoitotasapainossa olevan tyypin 1 diabeetikon hoitokustannukset maksavat keskimäärin euroa vuodessa. Huonossa hoitotasapainossa olevan tyypin 1 diabeetikon hoito on vuodessa noin 650 euroa kalliimpaa. (Kangas 2002, 83, 87.) Valitsimme opinnäytetyömme aiheeksi diabetekseen sairastuneen lapsen alkuohuksen. Lasten diabetes on aiheena ankohtainen tkuvan lisääntymisensä vuoksi tutkimuskohteena erittäin tärkeä. Opinnäytetyöstä tehtiin toimeksiantosopimus (liite 1) Pohjois-Karlan sairaanhoito- sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) lastenpoliklinikan kanssa. Lasten diabetes on lähes aina insuliinipuutosdiabetesta eli tyypin 1 diabetesta (Kaprio & Tulokas 2003,

6 6 309). Opinnäytetyössämme esittelemme tyypin 1 diabeteksen diabetekseen sairastuneen lapsen alkuohuksen sekä hoidonohuksen teoriapoha. Yleisesti diabetesta sairastavasta käytetään nimitystä diabeetikko riippumatta sairauden tyypistä. Tässä opinnäytetyössä tarkoitamme diabeetikolla tyypin 1 diabetesta sairastavaa lasta tai nuorta. Suunnittelimme lukemamme teoriatiedon pohlta kyselylomakkeen (liite 2), jonka PKSSK:n lastenpoliklinikka lähetti 39 perheelle, jossa on alla kevät 2006 syksy 2008 diabetekseen sairastunut lapsi. Koska diabetekseen sairastuvat lapset ovat iältään 0 16-vuotiaita, kyselylomake suunnattiin ensisiisesti lapsen huoltajille. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia diabetekseen sairastuneilla lapsilla /tai heidän vanhemmillaan on saamastaan diabeteksen alkuohuksesta PKSSK:n osasto 10:llä. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä. 2 DIABETES Diabetes on sokeriaineenvaihdunnan häiriö, joka ilmenee kohonneena verensokeripitoisuutena. Diabetes etaan kahteen päätyyppiin, jotka ovat tyypin 1 eli nuoruustyypin diabetes tyypin 2 eli aikuistyypin diabetes. Tyypin 2 diabeteksessa aineenvaihduntahäiriö aiheutuu insuliinin vaikutuksen heikentymisestä eli insuliiniresistenssistä samanaikaisesta riittämättömästä häiriintyneestä insuliinierityksestä. Tyypin 1 diabeteksesta kerrotaan tarkemmin luvussa 2.1. Näiden kahden päätyypin lisäksi on myös luokiteltu muita diabeteksen muoto, joita ovat muun muassa raskausdiabetes sekä muista syistä johtuva diabetes. Raskausdiabeteksessa insuliinin teho vähenee istukan toiminnan aiheuttamista hormonitoiminnan muutoksista johtuen. Mikäli haima ei kykene tuottamaan tarpeeksi insuliinia, verensokeritaso nousee. Muista syistä johtuva diabetes voi olla seurauksena esimerkiksi haimatulehduksesta, hormonien erityshäiriöistä tai hemokromatoosista eli raudankertymäsairaudesta. Pitkään tkuessaan liian korkea verensokeritaso aiheuttaa vaurioita eli elinmuutoksia muun muassa silmiin, hermoihin munuaisiin. Lisäksi

7 7 diabetekseen liittyy lisääntynyt riski sydän- verisuonisairauksiin, jonka vuoksi verenpaine- veren rasva-arvojen tulee olla kunnossa. (Saraheimo & Kangas 2003a, 8 9; Saraheimo & Kangas 2003b, 12 13, 17; Kangas 2003a, ) Diabetes on heti astman jälkeen yleisin krooninen lastensairaus Suomessa (Knip & Sipilä 2004, 308). Vuosittain tyypin 1 diabetekseen sairastuu Suomessa arviolta 600 alle 15-vuotiasta lasta (Reunanen 2005). Syytä sairauden yleistymiseen ei tiedetä, mutta asiaa tutkitaan koko an (Ruuskanen 2004, 207). Myös tyypin 2 diabeteksen esiintyvyysaste on Suomessa hyvin korkea, sitä ilmenee yhä useammin nuorilla henkilöillä. Mikäli tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus tkuu entisellään, on arvioitu, että vuonna 2030 tyypin 2 diabeetikkojen määrä väestössä yltää puoleen miljoonaan. (Niemi & Winell 2005, 11.) 2.1 Tyypin 1 diabetes sairautena Tyypin 1 diabetes on elinikäinen sairaus, joka johtuu haiman insuliinituotannon vähentymisestä tai loppumisesta kokonaan (Suomen diabetesliitto 2001, 6). Haiman Langerhansin saarekesolut tuhoutuvat autoimmuunitulehduksen eli sisäsyntyisen tulehduksen seurauksena, mikä johtaa asteittain aina täydelliseen insuliinin puutteeseen. Tämän vuoksi tyypin 1 diabeetikko on täysin riippuvainen pistoksina annettavasta insuliinin korvaushoidosta loppuelämänsä an. (Saraheimo & Kangas 2003b, 13.) Tyypin 1 diabetes puhkeaa yleisimmin lapsuudessa, nuoruudessa tai varhaisessa aikuisiässä, mutta siihen voi sairastua myös vanhuusiällä (Suomen diabetesliitto 2000b, 17; Saraheimo & Kangas 2003b, 13). Tyypin 1 diabeteksen kehittymisen taustalla on tietyntyyppinen perimä yhdessä ympäristötekijöiden kanssa, joiksi epäillään mahdollisesti esimerkiksi virustulehduksia (Saraheimo & Kangas 2003b, 13). Tutkimuksia sairastumisen syistä on tehty, mutta täysin välitöntä tekijää diabeteksen puhkeamiselle ei vieläkään tiedetä. Kuitenkin tiedetään, että joka 170. suomalaislapsella on riski sairastua diabetekseen. (Ivanoff, Risku, Kitino, Vuori & Palo 2001, 136.) Noin viidesosalla

8 8 suomalaisista on HLA-geenien vaikuttamana perinnöllinen alttius sairastua diabetekseen, mutta kuitenkin vain hyvin pienelle osalle heistä diabetes puhkeaa lapsuusiässä. Ulkoisilla tekijöillä on siis merkittävä vaikutus tyypin 1 diabeteksen puhkeamiseen beetasolujen vaurioitumiseen. Täydellä varmuudella näitä ulkoisia tekijöitä ei silti ole pystytty tunnistamaan, mutta infektioilla ravinnolla uskotaan olevan osuutta asiaan. Eräiden tutkimusten mukaan pitkäaikainen imetys suoa lasta, kun taas liian aikaisessa vaiheessa lapselle tarjottu lehmänmaito voi kasvattaa diabeteksen puhkeamisen riskiä. (Knip & Sipilä 2004, ) 2.2 Tyypin 1 diabeteksen oireet diagnosointi Tyypin 1 diabeteksessa oireet ovat tavallisesti hyvin selkeät voivat kehittyä taudin puhjetessa hyvinkin nopeasti, jopa muutamien päivien tai viikkojen aikana. Tilanteessa, jossa insuliini ei pysty hoitamaan tehtäviään kunnolla tai kun sitä ei ole tarpeeksi saatavilla, vereen kertyy liikaa sokeria. Tästä johtuvia tavallisia diabeteksen oireita ovat virtsaamisen tarpeen lisääntyminen, non tunteen voimistuminen, väsymys painonlasku. Koska solut eivät pysty hyödyntämään vereen jäänyttä liiallista määrää sokeria, se poistuu virtsan mukana tämä aiheuttaa virtsamäärien kasvun. Samalla elimistö kuivuu, non tunne lisääntyy paino alkaa laskea. Koska solut ovat kykenemättömiä käyttämään sokeria totuttuun tapaan energiaksi, se aiheuttaa diabeetikolle väsymystä. Insuliinilla on vaikutusta lisäksi lihas- rasvakudoksen rakentumiseen niin, että puutteellinen insuliinivaikutus saa aikaan rasva- lihaskudoksen katoa, mikä johtaa edelleen painon laskuun. Diabeteksen oireisiin liittyy myös näkökyvyn vaihtelu. Verensokerin ollessa korkea on myös silmän mykiössä paljon sokeria. Tästä seuraa mykiön turpoaminen, joka johtaa näön heikentymiseen likinäköisyyteen. (Saraheimo 2003, 26.) Varsinaista diabetesta edeltävässä prekliinisessä vaiheessa haiman beetasolu tuhoutuu ilman oireilua. Tämän vaiheen kesto on hyvin yksilöllistä, yksittäisistä kuukausista useisiin vuosiin. Yleensä ensimmäiset oireet ilmenevät viimeistään silloin, kun % haiman beetasoluista on tuhoutunut. Oireet

9 9 saattavat ilmaantua yllättäen voimakkaina. Vaikka merkit diabeteksesta ovatkin usein hyvin ilmeiset, on tärkeää suorittaa lapselle huolellinen erotusdiagnostiikka. Lopullinen diagnoosi voidaan varmentaa kliinisillä tutkimuksilla, joista yleensä selviää kohonnut verensokeritaso. (Knip & Sipilä 2004, ) Tyypin 1 diabeteksen toteamisen viivästyminen voi johtaa hengenvaaralliseen happomyrkytykseen eli ketoasidoosiin (Saraheimo 2003, 26). Happomyrkytystä käsitellään tarkemmin luvussa Tyypin 1 diabeteksen hoito hoidon tavoitteet Diabeteksen hoidon keskeiset osatekijät ovat lääkehoito, ruokavalio, liikunta diabeetikon opettaminen insuliininpuutostauti, sen omahoitoon. tärkein Koska hoitomuoto tyypin on 1 diabetes on insuliinikorvaushoito. Insuliinihoidolla on tarkoitus korvata puuttuva insuliinin eritys oikein näin saada verensokeritaso pysymään mahdollisimman lähellä normaalia, jolloin myös diabeetikon hoitotasapaino säilyy hyvänä. Hyvää hoitotasapainoa ei kuitenkaan pysty saavuttamaan ainoastaan insuliinilla, vaan siihen vaikuttavat paljon myös ravitsemus liikunta. (Holmia, Murtonen, Myllymäki & Valtonen 2006, 539, ) Tyypin 1 diabeteksen hoidossa pyritäänkin insuliinin, ruokavalion liikunnan tasapainottamiseen (Saha 2001). Tyypin 1 diabeetikon hoidon tärkeimpänä tavoitteena on normaalin elämän hyvän terveyden ylläpitäminen (Holmia ym. 2006, 541). Muita keskeisiä diabetesta sairastavan lapsen yksilöllisiä hoidon tavoitteita ovat normaali kasvu kehitys, hyvä fyysinen, psyykkinen sosiaalinen terveys, äkillisten komplikaatioiden ehkäisy, veren sokeripitoisuuden pitäminen mahdollisimman sopivana sekä riittävä metabolinen eli aineenvaihdunnallinen tasapaino (Kortelainen 2008a). Lisäksi lisäsairauksien ehkäisy sekä hoidon turvallisuus joustavuus katsotaan kuuluviksi tyypin 1 diabeteksen hoidon tavoitteisiin (Himanen 2003a, 38). Tyypin 1 diabeetikoilla verensokerin tavoiteltavat arvot ovat hyvin yksilölliset, mutta on kuitenkin laadittu niin sanotut tavoitearvot, jotka sopivat useimmille

10 10 diabeetikoille. Kyseisissä verensokerin tavoitearvoissa ennen ateriaa otettavan verensokerin arvoksi on asetettu 4 7 mmol/l, aterian jälkeen alle 10 mmol/l, nukkumaan mentäessä verensokerin arvon tulisi olla yli 6 mmol/l aamulla 6 8 mmol/l. (Kortelainen 2008a; Kaprio 2003a, 313.) Metabolista tasapainoa seurataan mittaamalla sokerihemoglobiinia, eli HbA1c arvoa. HbA1c arvo osoittaa keskimääräisen verensokeripitoisuuden noin kahden kuukauden takautuvalta alta. Tavoitteena on pitää HbA1c arvo alle 7,5 %:n vältettävä sen nousemista yli 10,0 %:n. (Kortelainen 2008a; Ilanne-Parikka 2003, 46; Kaprio 2003a, 314.) Aalto (1999) on tutkinut diabetekseen liittyviä käsityksiä sekä sosiaalisen tuen merkitystä tyypin 1 diabeetikoilla. Tutkimustulokset osoittavat, että diabetesta sairastavien selviytymistä hoitotuloksia tulisi tarkastella potilaan omasta näkökulmasta, sen lisäksi että niitä arvioidaan lääketieteellisten kriteerien pohlta. Tyypin 1 diabeteksen hoitotavoitteisiin sisältyvät komplikaatioiden ehkäisy sekä toimintakyvyn ylläpito korostuvat, sillä komplikaatioilla huonolla fyysisellä toimintakyvyllä on suora yhteys heikentyneeseen elämänlaatuun. Lisäksi tuloksista käy ilmi, että terveyteen liittyvä elämänlaatu sekä diabetekseen liittyvät erilaiset psykososiaaliset tekijät ovat suorassa yhteydessä toisiinsa. Erityisen tärkeiksi osoittautui diabeetikon uskominen omiin kykyihinsä selviytyä sairauden tuottamista haasteista keskittyminen hoidon hyviin puoliin haittavaikutusten sista. (Aalto 1999, 93.) Diabeteksen hoito on edistynyt vuosien aikana huomattavasti. Uusia hoitokeino kehitellään tulevaisuutta varten käytössä olevia hyödynnetään entistä tehokkaammin. (Jokinen 1999, ) Aiemmin diabetesta sairastavan oli sopeuduttava hoidon sanelemiin ehtoihin, mutta nykyään jokainen diabetesta sairastava voi sopeuttaa hoidon omaan elämäänsä sopivaksi (Suomen diabetesliitto 2000b, 25).

11 11 3 LAPSEN DIABETEKSEN HOIDON ALKUOHJAUS Lapsen sairastuminen diabetekseen on aina järkytys perheelle, siihen sopeutuminen voi viedä aikaa. Sairauden diagnosointi voi tuoda mukanaan monenlaisia tunteita, kuten pettymystä, surua pelkoa sekä paljon kysymyksiä tulevaisuudesta. (Suomen diabetesliitto 2000b, 11.) Jokainen diabetekseen sairastuneen lapsen perhe saa sairaalahoidon aikana niin kutsutun alkuohuksen, jonka tavoitteena on, että lapsi perhe oppivat hoitamaan diabetesta tavalla, joka mahdollistaa turvallisen kotona selviytymisen. Tietojen tarkempi oppiminen sekä niiden syventäminen vievät enemmän aikaa, minkä vuoksi se tapahtuu pidemmällä aikatähtäimellä diabetespoliklinikan tukemana. (Kaprio 2003b, 311.) Tässä opinnäytetyössä käytetään sanaa alkuohus sekä rinnakkain sano hoidonohus ohus. Hoidonohus käsittää ohuksen, jota diabeetikko saa läpi elämänsä. Alkuohus on puolestaan osa hoidonohusta, joka annetaan heti diabeteksen toteamisen jälkeen. Kääriäisen Kynkään tutkimuksen (2005, 250) mukaan ohus on aktiivista tavoitteellista toimintaa, joka on sidoksissa ohan ohttavan taustatekijöihin jossa heidän välillään on vuorovaikutuksellinen ohussuhde. Vastasairastuneelle tyypin 1 diabeetikolle hoidon alkuohus toteutetaan joko sairaalassa tai polikliinisesti. Diabeteksen hoidossa pyritään alusta alkaen siihen, että diabeetikko hänen perheensä omaksuisivat diabetekseen liittyvää tietoa, näin heidän diabetestietämyksensä vähitellen lisääntyisi. (Knip & Sipilä 2004, 314.) alkuvaiheessa Sairastuneen hyvin lapsen tiiviisti, jopa tulee käydä kahden sairaalassa viikon välein. hoitonsa Jatkossa poliklinikkakäyntien määrää vähennetään huomattavasti. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että alkuvaiheen hoito ohus ovat onnistuneet suunnitelmien mukaisesti hoitotasapaino on hyvä. Poliklinikalla vanhemmilla lapsilla on mahdollisuus keskustella hoitavan lääkärin diabeteshoitan lisäksi myös muiden hoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. (Ivanoff ym. 2001, 144.)

12 Ohus hoitotyössä Ohus käsitettä on käytetty hoitotyössä paljon hyvin erilaisina määritelminä. Käsitteen synonyymeina käytetään muun muassa sano hoidonohus, neuvonta, tiedon antaminen opetus. Kääriäinen Kyngäs ovat tutkimuksessaan (2005, 253) tuoneet esille näiden eri määritelmien välillä havaittavat merkityserot: ohuksessa huomioidaan ohttava kokonaisuudessaan ohus kohdistuu ohttavan esille tuomiin tarpeisiin. Ohuksessa ei anneta suoria neuvo, vaan autetaan ohttavaa itse muodostamaan selviytymiskeino ongelmien ratkaisemiseksi. Neuvonta puolestaan on prosessi, jossa oha auttaa ohttavaa tekemään päätöksiä ohan ohttavan välinen suhde on tällöin eriarvoinen. Tiedon antamisen lähtökohtana eivät ole ohttavan yksilölliset tarpeet, vaan tiedon antamisessa painottuu ohttavan asian sisältö, jolloin vuorovaikutus jää vähemmälle kirllisen materiaalin käyttö on runsaampaa. Opetus kuvataan suunniteltujen toimintojen systeemiksi, joilla vaikutetaan ohttavan käyttäytymiseen itseohutuvuutta tukevia menetelmiä käyttäen. (Kääriäinen & Kyngäs 2005, 251, 253.) Ohuksella on hyvin keskeinen osa hoitotyössä. Ohus kuuluu jokaisen hoitotyötä tekevän hoitan toimenkuvaan, kukin ohustilanne suunnitellaan tarkasti kullekin asiakkaalle sopivaksi. Nykyään ohuksen tavoitteena on motivoida asiakasta parantamaan elämäänsä haluamallaan tavalla asiakasta kannustetaan ottamaan vastuuta omasta terveydestään. Ohussuhde perustuu asiakkaan hoitan väliseen tasa-arvoon sekä vuorovaikutuksellisuuteen. (Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen & Renfors 2007, 5, ) Ohustilanteessa hoita asiakas ovat molemmat asiantuntijoita: asiakas on oman elämänsä hoita ohusprosessin vuorovaikutuksen käynnistämisen asiantunti (Kääriäinen & Kyngäs 2006, 8). Lähtötilanteessa hoita arvioi selvittää ohuksen tarvetta yhdessä asiakkaan kanssa. Ohus perustuu asiakkaalle tärkeisiin asioihin, kuten hyvinvointiin terveyden edistämiseen sekä ylläpitämiseen. Jokaisen ohustilanteen tulee olla yksilöllinen asiakkaan omiin tarpeisiin perustuva. Jotta asiakkaan yksilöllinen ohaminen olisi mahdollista, hoitan on aluksi syytä selvittää arvioida

13 13 asiakkaan lähtötilanne, taustatekijät kyky osallistua omaa terveyttään edistävään toimintaan. (Kyngäs ym. 2007, ) Hyvän hoidon perusedellytys on asiakkaan oma sitoutuminen hoitoonsa. Tässä asiassa hoitalla on merkittävä tehtävä, sillä hoita on useimmiten se, joka opettaa asiakasta oman hoidon hallitsemiseen. Lisäksi hoitotasapainon saavuttamisessa ovat tärkeitä asiakkaan perhe muut läheiset, joiden tulee myös saada hoitalta ohusta neuvontaa. Hoitalla on tärkeä tehtävä antaa asiakkaalle hänen tarvitsemaansa ohusta huomioiden samalla asiakkaan esille tuomat tarpeet. Hoitan pitää kyetä asettumaan asiakkaan asemaan pyrkiä löytämään oikea opetustapa jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti. (Pelttari 1998, 6 7.) Lapsi perhe ohttavana Lapsen ohuksen tulee olla suunniteltu hänen ikä- kehitystasoaan vastaavaksi. Jotta tämä onnistuisi mahdollisimman hyvin, lasten hoidonohuksen sisältö on oteltu ikäryhmittäin: alle kouluikäiset, 7 10vuotiaat vuotiaat. Alle kouluikäisen diabeetikon ohus suunnataan pääosin lapsen vanhemmille, mutta lapsi otetaan aktiivisesti mukaan päivittäin tapahtuvaan hoitoon vuotiaan diabeetikon ohus suuntautuu jo enemmän lapseen itseensä. Tämän ikäinen lapsi voi valvonnan alaisena harjoitella toteuttaa pistämistä välipalojen annostelua, mutta vanhemmat vastaavat kuitenkin edelleen hoidon säätelystä vuotias diabeetikko hallitsee jo muun muassa pistämisen, tulosten kiramisen sekä ruokiensa annostelemisen. Tämän ikäinen nuori opettelee hoidonsäätelypäätöksien tekemistä erityistilanteiden huomioon ottamista. (Suomen diabetesliitto 1995, ) Ohuksessa on tärkeää kyetä erottamaan vanhempien osuus vastuu hoidossa sekä selvittää, mitä lapsen kuuluu tehdä itse (Suomen diabetesliitto 1995, 12). Lapsen hoito on kuitenkin aina iästä riippumatta vanhempien vastuulla, heidän tulee valvoa lapsen tekemisiä (Suomen diabetesliitto 2000b,

14 14 72). Lapsen kasvaessa kehittyessä vanhempia tulee kannustaa antamaan lapselle vähitellen enemmän vastuuta omasta hoidostaan, ottaen tietenkin huomioon lapsen henkilökohtaiset valmiudet (Ola 2002, 64). Lapset ovat erilaisia, riippuen heidän fyysisestä psyykkisestä kehityksestä, myös heidän yksilölliset tarpeensa hoidon ohuksen suhteen ovat erilaiset. Sairaus, joka vaikuttaa lapsen fyysiseen toimintakykyyn, vaikuttaa myös hänen henkiseen puoleensa. Lapset reagoivat sairauteensa monin tavoin, mutta kyky ilmaista itseään tuntemuksistaan kertominen voi olla lapselle hyvin vaikeaa. Tällöin vanhempien rooli on erityisen tärkeää, sillä he kykenevät parhaiten toimimaan tulkkina lapsen hoitohenkilökunnan välillä. Hyvän lasten hoidon toteuttamiseksi myös hoitohenkilökunnalta vaaditaan laamittaista lapsen tilanteeseen tutustumista tämän yksilöllisten piirteiden huomioonottamista. (Kantero, Levo & Österlund 1996, ) Lapsen sairastuessa on tärkeää, että vanhemmat saavat oikeaa olennaista tietoa sairaudesta siihen liittyvistä asioista (Silde 2003). Lääkärin hoitan tehtävänä on kertoa asiakkaalleen, miten on mahdollista ylläpitää edistää terveyttä. Lisäksi heidän tehtävänään on auttaa diabeetikkoa asettamaan tavoitteita omalle hoidolleen tukea häntä niiden saavuttamisessa. (Himanen 2003a, 37.) Hoidonohus toteutuu parhaiten pitkäaikaisessa hoitosuhteessa, jonka keskeisiä piirteitä ovat vastavuoroisuus, avoimuus, luottamus elämänläheisyys (Suomen diabetesliitto 1995, 9). Ohustilanteissa diabeetikon on tärkeää olla aktiivinen, oma-aloitteinen kantaa ottava (Himanen 2003b, 36). Diabetekseen sairastuneen lapsen ohukseen on tärkeää saada mukaan myös muut henkilöt, jotka tulevat omalta osaltaan osallistumaan lapsen hoitamiseen. Jollei tämä onnistu, varmistetaan tiedonkulku kaikille niille, jotka eivät pääse paikalle. (Suomen diabetesliitto 1995, 14.) Kaikille diabeetikoille tulee suunnitella yksilöllinen hoitosuunnitelma -tavoitteet, elämäntilanne huomioon ottaen. Nykyiseen hoitokäytäntöön liittyy niin sanottu Empowerment-attelu, jossa diabeetikko on itsensä paras tunti tekeekin näin ollen hoitoaan koskevat päätökset mahdollisuuksien mukaan itsenäisesti. (Ola 2002, 30, 32.)

15 15 Diabeteksen diagnoosin jälkeen perhe joutuu monien uusien haasteiden eteen. Omaisten ei kuitenkaan tarvitse olla yksin, vaan lapsen diabeteksen hoito on moniammatillista tiimityötä, johon osallistuvat useat eri ammattikuntien jäsenet. Hoidon alkuvaiheessa terveydenhuollon ammattilaisten ohuksella heidän antamillaan tiedoilla on hyvin tärkeä merkitys. Vähitellen perheen taitojen karttuessa vanhemmat kykenevät itse tekemään lapsensa hoitoa koskevia päätöksiä. (Suomen diabetesliitto 2000b, 72.) Äskettäin sairastuneet lapset heidän vanhempansa voivat saada vertaistukea tietoa juuri perheitä varten järjestetyistä ensitietopäivistä sopeutumisvalmennusleireistä. Niissä koulutuksesta vastaavat useat terveydenhuollon ammattilaiset. (Ivanoff ym. 2001, 144.) Pelkonen tutkimusten Hakulinen perusteella (2002) ovat kehittäneet käsiteanalyysien voimavaro aikaisempien vahvistavan mallin perhehoitotyöhön. Kyseisen mallin mukaan perheellä on elämän varrellaan sekä voimavaro että kuormittavia tekijöitä. Perheen voimavarojen vahvistuminen on prosessi, jota hoita tukee erilaisia voimavaro vahvistavia menetelmiä käyttäen. Niitä ovat muun muassa aktiivinen kuuntelu, tuen tarjoaminen perheen auttaminen omien vahvuuksien sekä tukijärjestelmien vahvuuksien arvioimisessa käyttöönotossa. Perhettä autetaan hyödyntämään vertaisryhmiä tunnistamaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia terveydenhuoltojärjestelmässä. Hoita tukee vanhempaa kykyjen taitojen kehittämisessä sekä pyrkii vahvistamaan vanhemman itsetuntoa lapsen sairauden hallinnan tunnetta. Keskustelemalla perheen omista voimavaroista niistä tehdään tietoisia näin autetaan perhettä tunnistamaan ottamaan voimavarat käyttöönsä. (Pelkonen & Hakulinen 2002, ) Ohusmenetelmät Ohusmenetelmien valinta riippuu ohuksen päämäärästä sekä asiakkaan kyvystä omaksua asioita. On arvioitu, että asiakkaat muistavat näkemästään 75 prosenttia, mutta kuulemastaan ainoastaan 10 prosenttia. Mikäli molempia

16 16 aiste käytetään ohustilanteessa yhtä aikaa, asiakas muistaa jopa 90 prosenttia siitä, mitä hänelle on ohuksessa kerrottu suullisesti näytetty visuaalisesti. Tämän perusteella voidaan todeta, että useiden eri ohusmenetelmien käyttö tukee varmentaa ohuksen vaikutusta. (Kyngäs ym. 2007, 73.) Suullisesti annettavaa ohusta toteutetaan joko yksilö- tai ryhmäohuksessa. Yksilöohus on asiakkaiden keskuudessa arvostettu yleisin muoto antaa ohusta. Ryhmäohukseen verrattuna yksilöohuksessa on mahdollisuus saada yksilöllisempää, asiakkaan omista tarpeista lähtevää ohusta. (Kyngäs ym. 2007, 74.) Yksilöohuksessa opetellaan hoidon perustietojen lisäksi käytännön taito kyseistä ohustapaa käytetään etenkin diabeteksen hoidon alkuvaiheessa. Ryhmäohusta voidaan käyttää sairauden eri vaiheissa täydentämään yksilöohusta. Ryhmäohuksen suurena etuna pidetään vertaistuen saamista, joka voi auttaa sairauteen sopeutumisessa. (Diabetesliitto 2005.) Vertaistuesta on usein hyötyä myös lapselle. Ryhmässä lapsi ymmärtää, ettei ole ainoa, joka on sairas. Esimerkiksi pistäminen voi tuntua helpommalta, kun lapsi näkee ikätoverinsa tekevän samalla tavalla. Sairauteen sopeutumisessa ikätoverit voivat siis toimia rohkaisevina tekijöinä. (Silmäki 2005.) Ryhmäohus on lisäksi kustannuksiltaan kannattava taloudellinen ohusmenetelmä, sillä siinä tietoa sekä taitoa voidaan kaa suuremmalle ryhmälle (Diabetesliitto 2005; Kyngäs ym. 2007, 104). Muita yleisimpiä käytetyimpiä ohusmenetelmiä ovat muun muassa puhelinohus, videot äänikasetit, kirlliset ohjeet sekä demonstraatio (Kyngäs ym. 2007, 116, 124, 128). Demonstraatio eli havainnollistaminen on tärkeä osa-alue hoidon ohuksessa. Havainnollistamisella tehtyä ohusta käytetään erityisesti motoristen taitojen opettamisessa tai harjoittamisessa silloin, kun potilas tai omainen suorittaa hoitotoimenpiteen. Demonstraation tarkoituksena on siis opettaa tarvittavat kädentaidot potilaalle niin, että potilas kokee selviävänsä itsenäisesti. Selviytymisen tunne parantaa myös potilaan vastaanottokykyä motivoi potilasta sitoutumaan hoitoonsa. (Heinola, Koivurova, Niskasaari, Rantala, Sulasalmi, Tokola & Tähtinen 2006, 57.)

17 17 Puhelinohus on terveydenhuollon ammattihenkilöstön puhelimitse antamaa ohusta potilaan terveyteen liittyvissä asioissa (Kontio, Kukkonen, Leiviskä, Leskinen, Murto, Mustonen, Nenonen, Orpana, Pekkinen & Törmä 2006, 77). Puhelinohus on erittäin haasteellinen ohustapa vaatii ohalta monipuolista tietämystä asiantuntemusta, sillä puhelinohuksessa käsiteltävät asiat voivat olla eri potilailla hyvinkin erilaisia. Puhelinohusta on kehitetty tutkimalla, mitkä ovat asiakkaiden yleisimpiä puhelimitse esittämiä kysymyksiä terveydenhuollossa. Saatu havainto tarkastelemalla on tehty erilaisia yksityiskohtaisia malle puhelinohukseen. Video- äänikasettien käyttö ohuksessa on hyödyllinen helposti vastaanotettava tapa, jolla voi antaa paljon tietoa oikea-aikaisesti. Erityisesti henkilöille, joilla on hankaluuksia ymmärtää kirllista materiaalia, video- äänikasettien käyttö ohuksessa on hyödyllistä. Videoilla pystytään välittämään ohttaville tietoa esimerkiksi kokemuksista, ohjeista tilanteista. (Kyngäs ym. 2007, , 122.) Potilaiden sairaalassaoloat ovat lyhentyneet huomattavasti, mikä puolestaan on korostanut kirllisten ohjeiden merkitystä. Potilaan tulee saada hoitoaan koskeva tarvittava tieto ennen hoitoa, hoidon aikana vielä hoidon jälkeenkin, minkä vuoksi kirllisten ohjeiden tulee olla selkeitä, ymmärrettäviä kieliasultaan asiakkaalle sopivia an tasalla olevia. Asiakkaiden mielestä kirlliset ohjeet tukevat hyvin suullista ohusta, niihin on helppo hyvä tukeutua tarpeen tullen. (Kyngäs ym. 2007, ) Lasta ohttaessa voidaan ottaa avuksi esimerkiksi leikki, sadut piirtäminen. Lapsilla on taipumus oppia uusia asioita käsitellä tunteitaan leikin avulla. Kun lasta totutellaan pistämiseen, apuna voidaan käyttää nukkea tai nallea, jota lapsi voi yhdessä hoitan kanssa harjoitella pistämään. Leikki antaa lapselle mahdollisuuden tutustua omalla tavallaan uuteen asiaan, sillä pieni lapsi ei osaa kertoa tunteistaan suoraan. (Silmäki 2005.) Lapsille ohuksen tueksi suositellaan käytettäväksi myös kuva- värityskirjo, hoito- tutkimusvälineitä sekä käsinukke. Ohuksen oikealla ajoittamisella on lapsen ohuksessa merkittävä si, sillä liian aikaisin tapahtunut ohus voi olla hyödytön lapsen unohtaessa ohuksen sisällön. Toisaalta liian myöhään tapahtuva ohus voi aiheuttaa enemmän pelko kuin vähentää niitä. (Hiitola 2004, 143.)

18 Vuorovaikutus ohuksessa Hoitan asiakkaan välinen vuorovaikutus eli sanallinen sanaton viestintä on yksi ohuksessa käytettävistä ohuskeinoista (Paane-Tiainen 1998, 12; Kyngäs ym. 2007, 38). Tavoitteena vuorovaikutteisessa ohussuhteessa on, että asiakas hoita puhuvat yhteistä kieltä ymmärtävät käymänsä keskustelun samalla tavalla. Sanallinen viestintä on vain pieni osa ihmisten välistä vuorovaikutusta, kun taas sanattomasta viestinnästä koostuu yli puolet vuorovaikutuksesta. Tämän vuoksi tulisikin kiinnittää enemmän huomiota sanallisen viestinnän selkeyteen. Sanattomaan viestintään katsotaan kuuluviksi muun muassa erilaiset ilmeet, eleet, teot kehon kieli. Ihmiset lähettävät sanatonta viestintää usein huomaamattaan, joten sen hallitseminen on hankalaa. (Kyngäs ym. 2007, ) Lapset nuoret muodostavat erityisen potilasryhmän terveydenhuollossa, sillä heidän tapansa ottaa osaa terveydenhuollon keskusteluun poikkeaa aikuisten vuorovaikutuksesta huomattavasti. Lisäksi lapsen nuoren vuorovaikutus muuttuu eri kehitysvaiheiden mukaan. (Pyörälä 2001.) Vuoropuhelun tarkoituksena on lapsen tarpeiden selvittäminen niihin vastaaminen, tiedon saanti antaminen sekä lapsen henkinen tukeminen turvallisuuden tunteesta huolehtiminen. Pienelle lapselle puhuttaessa hoitajien vanhempien tulee kiinnittää huomiota ilmaisutapaansa. Näissä keskusteluissa puheen on oltava yksinkertaista, lauseiden lyhyitä, elekieltä tulee käyttää asioiden selvittämiseksi ymmärrettävästi lapselle. (Kantero ym. 1996, 115.) Toimivan hoitosuhteen perustana pidetään hyvää vuorovaikutusta. Ensimmäisen tapaamisen merkitys hoitan potilaan välillä on erittäin tärkeä, sillä hyvällä ensivaikutelmalla luodaan poh luottamukselliselle turvalliselle hoitosuhteelle. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että luottamus turvallisuus potilassuhteessa syntyisivät osapuolten välille heti, vaan useimmiten nämä kehittyvät an myötä. Hoitan pitää välttää kiireen tuntua varata kylliksi aikaa jo ensimmäiselle tapaamiskerralle antaakseen asiakkaalle aidon välittävän kuvan itsestään. Kiireettömyyden välittämiseksi hoitan kannattaa kiinnittää huomiota myös ympäristöön. Keskusteluhetkiä varten varataan tila,

19 19 joka on rauhallinen, mahdolliset häiriötekijät on huomioitu. Hoitan tulee huomioida myös oma olemuksensa, sillä silmiin katsominen, kuunteleminen, an antaminen rauhallisuus antavat potilaalle mahdollisuuden selvittää tarpeitaan toivomuksiaan. Usein potilaat jännittävät hoitan kohtaamista, mutta edellä mainituin keinoin keskustelutilanteesta voi luoda turvallisen luontevan. (Anttila, Kaila-Mattila, Kan, Puska & Vihunen 2007, ) Vuorovaikutusta käytetään apuna ohussuhteen rakentamisessa. Ohuksen tuloksiin vaikuttaa huomattavan paljon se, kuinka hyvin ohussuhteessa otetaan huomioon asiakkaan tarpeet kuinka asiakasta tuetaan kannustetaan aktiivisuuteen. (Kyngäs ym. 2007, ) Hoidonohuksen tarkastelua tutkimusten näkökulmasta Hoidonohuksesta on tehty paljon tutkimuksia aihetta on tutkittu monelta eri näkökannalta. Uusimmat hoidonohusta koskevat tutkimukset on tehty eri potilasryhmien kokemuksista hoidonohuksesta, jonka käsityksistä vuoksi ne yhdistyvät heidän saamastaan opinnäytetyöhömme. Tutkimusten lähtökohtana on pääasiassa potilaiden sairaalahoidon aikaiset kokemukset hoidonohuksesta, useimmissa tarkastelemissamme tutkimuksissa kohteena ovat aikuispotilaat. Tutkimuksissa ei tarkastella alkuohusta erikseen, vaan tutkimuskohteena on koettu hoidonohus yleensä. Tutkimusten tuloksia ei siis voi täysin verrata oman tutkimuksemme tuloksiin. Mielestämme oli kuitenkin perusteltua ottaa mukaan tutkimuksia myös aikuispotilaiden hoidonohuksesta, koska opinnäytetyössämme tutkimme alkuohuksen toteutumista niin diabetesta sairastavan lapsen kuin lapsen vanhempienkin näkökannalta. Vanhemmat ovat hyvin keskeisesti mukana lapsensa hoidossa, joten myös heidän kokemuksensa saadusta hoidonohuksesta on merkittävää. Koska alkuohus on osa hoidonohusta, tutkimukset linkittyvät opinnäytetyöhömme. Tutkimukset antavat tärkeää tietoa hoidonohuksen potilasryhmien kehittämistarpeista välillä. Tarkastelemme hoidonohuksen hoidonohusta sitoutumisen näkökulmasta yhden tutkimuksen avulla. eroista myös eri hoitoon

20 20 Kyngäs, Kukkurainen Mäkeläinen (2004) tutkivat potilaiden saamaa hoidonohuksen riittävyyttä kokonaisuutta nivelreumaa sairastavilla potilailla. Kvantitatiivisella menetelmällä toteutettuun tutkimukseen aineisto kerättiin kyselylomakkeella osaa vastanneista haastateltiin. Kyselyyn vastanneista 70 % piti saamaansa ohusta kattavana kokonaisuutena. Potilaat kokivat saaneensa riittävästi ohusta monissa sairauteensa liittyvissä asioissa, mutta ei niinkään emootionaalista tai sosiaalista huomiota vaativissa seikoissa. Puutteita koettiin myös tiedonsaannin riittävyydessä ohuksen tkuvuudessa, yli puolet vastanneista haki jälkeenpäin antasalla olevaa lisätietoa sairautensa hoitoon muualta. Kotona selviytymisen arjen sujumisen kannalta ohusta pidettiin erityisen tärkeänä. Ohusmuodoista yksilöllinen hoidonohus koettiin merkittävimpänä. yksilöllisyyden huomiointi siten Perusteluna oppimista tälle oli edistävämpi parempi kokonaisuus. Ryhmäohuksessa merkittävimmät ongelmat koettiin juuri näillä osa-alueilla. Ryhmäohuksen yhtenä huomattavimpana vahvuutena koettiin tuen saanti muilta samassa tilanteessa olevilta. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että ohustilanteessa kiireettömyys, monipuolisempi yksilöllisyyden huomiointi sekä uusin käytettävissä oleva tiedon teknologian käyttö ovat sellaisia kehittämiskohteita, joihin hoitohenkilöstön tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota nyt tulevaisuudessa. (Kyngäs ym. 2004, ) Mattila (1998) on tarkastellut tutkimuksessaan potilaiden käsityksiä kokemuksia ohuksesta, ohuksen tarpeellisuudesta sekä ohuksen itsehoitoon vaikuttavuudesta sairaalahoidon aikana. Tutkimuksessaan Mattilalla on ollut mukana niin somaattisen puolen kuin psykiatrisen puolenkin potilaita, aineisto on kerätty haastatellen. Tutkimuksessa ilmenee molempien potilasryhmien yhdensuuntaisuus mieltää hoidonohus neuvojen ohjeiden saamiseksi sekä itsehoitoa edistäväksi toiminnaksi. Erokin potilasryhmien väliltä löytyy, sillä somaattiset potilaat kokivat ohuksen koskevan enemmän heidän kehonsa toimintojen seuraamista, kun taas psykiatriset potilaat ymmärsivät ohuksen oman hoidon oppimisena sosiaalisten taitojen kehittämisenä. Lisäksi psykiatriset potilaat olivat useammin hoitoon tullessaan pelokkaita, sillä heitä oli ohttu omatoimisuuteen eikä niinkään keskustelemaan omista tunteistaan. Somaattisen puolen potilaat puolestaan ymmärsivät

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ Lätti Sinikka Väänänen Riikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA

DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA Heta Mihailov Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisenlaitos Toukokuu 2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA OPINNÄYTETYÖ SANNA SAARINIEMI 2011 SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA SAIRAANHOITAJA AMK ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA Anita Rotso - Laura Salli - Tarja Ylöstalo Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan laitos

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille Kettunen Tiina Pulliainen Laura Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Anna-Liisa Kinnunen MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Kevät

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia OPINNÄYTETYÖ MERTANIEMI SATU PAKANEN HENNA SORVARI TIINA 2007 MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia ja odotuksia hoito- ja kuntoutusjärjestelmältä Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA

TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA Mielenkiinnon kohteena XXY-pojat Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Lahdensivu 11.05.2011 Helena Lauer OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Outi Silén AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖPOTILAAN KOTIUTUSVAIHEEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Opasvihko kotiutuvalle potilaalle Opinnäytetyö Tammikuu 2009

Lisätiedot

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina Noora Oinonen Anna-Stiina Ylimaa Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

UHKAAVA ENNENAIKAINEN SYNNYTYS Hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kuvaamana

UHKAAVA ENNENAIKAINEN SYNNYTYS Hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kuvaamana UHKAAVA ENNENAIKAINEN SYNNYTYS Hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kuvaamana Hoitotyön koulutusohjelma kätilö Opinnäytetyö 10.4.2007 Paula Burakoff-Heinonen Hanna-Kaisa Koskinen

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Syyllisyys, häpeä, helpotus - naisen tunteita, kokemuksia ja toiveita tuesta raskaudenkeskeytysprosessin aikana

Syyllisyys, häpeä, helpotus - naisen tunteita, kokemuksia ja toiveita tuesta raskaudenkeskeytysprosessin aikana Syyllisyys, häpeä, helpotus - naisen tunteita, kokemuksia ja toiveita tuesta raskaudenkeskeytysprosessin aikana Kirjallisuuskatsaus Kätilöopiston sairaalan perhesuunnittelupoliklinikalle Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa PÄÄTÖS /Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.varhaiskasvatusjohtaja PäivämääräVirhe. Viitteen lähdettä ei löyty- PykäläVirhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.90/2011 0/0 nyt.10.5.2011 Essi Kalaja Mervi Tikkala

Lisätiedot

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ OPINNÄYTETYÖ Riikka Tuisku 2011 KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet

Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet Suuntaviivoja nuorten nuorten ja ja aikuisten aikuisten tyypin 1 tyypin diabeetikoiden 1 diabeetikoiden hoitoon ja kuntoutukseen hoitoon ja kuntoutukseen

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN Mari Tami Opinnäytetyö Kesäkuu 2013 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

NIVELREUMAA SAIRASTAVIEN TYÖIKÄISTEN NAISTEN KOKEMUKSIA ARJESSA SELVIYTYMISESSÄ

NIVELREUMAA SAIRASTAVIEN TYÖIKÄISTEN NAISTEN KOKEMUKSIA ARJESSA SELVIYTYMISESSÄ NIVELREUMAA SAIRASTAVIEN TYÖIKÄISTEN NAISTEN KOKEMUKSIA ARJESSA SELVIYTYMISESSÄ Tuija Lahtinen Sirpa Mikkola Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Terveysalan koulutusohjelma

Lisätiedot