Aronetin SMART-koulutukset Koulutukset Aronet Koulutuskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aronetin SMART-koulutukset Koulutukset Aronet Koulutuskeskus"

Transkriptio

1 Aronetin SMART-koulutukset Koulutukset Aronet Koulutkesk

2

3 Johdanto SMART-kouluttajan mietteitä Edessä on neljäs syksy SMART Board-koulutten parsa. Joka vuosi sadat opettajat ovat osalltuneet koulutuksiimme ja joka kesä olemme hioneet kouluttemme sältöjä ja kouluttapojamme kokemten perteella paremmin vastaamaan nykypäivän opettajien tarpeita. Koulutukssa painopte siirtyy jatkuvasti laitteiden käyttötaidosta uiin opettapoihin ja -taitoihin. Ilahduttavinta on kohdata luovia opettajia, jotka ovat vihdoinkin saaneet välineen toteuttaa kauan muhineita opetideoitaan. Rakastan kysymyksiä jotka, alkavat Voinko taikka Miten voin Vasta on yleensä kyllä!, ja yhdessä löydämme tavan, jolla teknologia saadaan palvelemaan opetta uudella tavalla. Olen saanut seurata läheltä monien opettajien matkaa uien opetvälineiden kanssa. Koulutten läksi tapaan opettajia messuilla, tapahtumsa ja KouluOn-tapaamsa. On ilo nähdä aiemmin alkekoulutuksiini osalltunut opettaja esittelemässä opettyötään ja -materiaaliaan toille intoa tihkuville opettajille. Myös kotimaan maantieteen tuntemukseni on karttunut saatuani vierailla kymmennsä koula, välillä paikkakunnilla, josa en ole koskaan aiemmin käynyt. Tahdon lämpimästi kiittää kaikkia koulunsa ovet avanneita ja toivon yhtetyön jatkumta hedelmällenä jatkossakin. Antoaa lukuvuotta! Arvi Timgren SMART-kouluttaja 3

4 Koulutpolku Valitse koulutpoluta sinulle parhaiten sopiva reitti oman ammatillen osaamesi kehittämeen SMART Boardien parsa. Perkoulutten jälkeen voit valita syventäviä koulutuksia eta eri aineryhmtä ja käyttötarkoituksta. Aloita tästä! SMART Tutuksi 1 (3h) SMART Tutuksi 2 (3h) SMART Intensiivi (3h + 3h) SMART Pedagoginen tehokäyttäjä (6h + 6h) Syventävät Ainekohtaet koulutukset SMART Matikka SMART Reaali SMART Luokanopet SMART Erityopet SMART Kuvataide SMART Kielet SMART Ammatillinenn SMART Äidinkieli (3h + 3h) Teemakohtaet koulutukset SMART Multimedia SMART Animaatio (3h + 3h) Muut SMART Kouluttajakoulut (6h + 6h) 4

5 Pedagoget perkoulutukset SMART tutuksi 1 Aloita tästä! Smart Tutuksi 1 -kurssilla osalltuja tuttuu maailman käytetyimmän opetohjelmton, Notebookin, tarjoamiin mahdolluuksiin opettuokioita ja -kokonauuksia valmteltaessa. Koulutuksessa opitaan taulunkäytön perteet, kokeillaan tuttujen ohjelmien ja tiedostojen käyttöä taululla Notebookin työkaluja hyödyntäen sekä opitaan digitaalen sällön tuottamta ja muokkaamta Notebook-ohjelman avulla. Lotava koulut vasta-alkajille! tuttutaan SMART Boardin ominauuksiin ja käyttötapoihin opitaan, miten Notebookin avulla valmtellaan ja pidetään oppitunteja tuttutaan käyttövalmiiin Toolkit-tehtäväpohjiin ja opitaan hyödyntämään niitä omsa harjoit- ja kertatehtävsä saadaan pedagogia ideoita ja malleja tuntitilanteiin tuttutaan KouluOn-sivtoon (rekteröityminen, oppimateriaalin jako, itseopkelumateriaalit, foorumi) valmtetaan oma Toolkit-esimerkki ja jaetaan se KouluOn-sivtolla tehdään paljon käytännön harjoituksia ottaa SMART Board-taulun osaksi päivittätä opetta käyttää valmta materiaalia taulun avulla suunnitella taululle omia tehtäviä ja opettuokioita pertyökaluja käyttäen taulun pedagogesti järkevän käytön perteet - SMART Boardin käyttöä aloittelevat henkilöt - Osalltujia ia max 15 ASO Vasta-alkaja aj 3 tuntia Aronet-Koulutkesk, kes k, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata t koulutuksen uksen koulullesi, ullesle ota ronet.fi TAUTUMINE N w oulut 5

6 Pedagoginen tehokäyttäjä SMART Pedagoginen tehokäyttäjä -koulutkokonau tähtää kokonavaltaeen opetteknologian käytön ymmärtämeen sekä SMART Boardin osaavaan ja pedagogesti tarkoituksenmukaeen opetkäyttöön. Ilmiöiden havainnolltaminen, oppijoiden motivointi ja sitouttaminen oppimeen, oppimprosessin näkyväksi tekeminen ja yhteöllinen oppiminen ovat esimerkkejä teemota, joita koulutuksessa nostetaan esille. Koulutuksen työtavat on toteutettu yhteöllen oppimen ja ongelmakeskeen oppimen viitekehyksiin, joita voi suoraan soveltaa malleina omassa opettyössä. Aloita tästä! ymmärretään opetteknologian tarjoamat mahdolluudet opet- ja oppimprosesssa syvennetään tietotaitoa SMARTin ja Notebookin työkalujen monipuolesta opetkäytöstä sovelletaan pedagogia malleja omaan työhön käytetään SMARTia eri opetmenetelmsä ymmärretään miten tukea erilaia oppijoita tämän päivän keinoin sovelletaan SMARTin mahdolluuksia mm. yhtetoiminnallessa oppimessa ja tutkivassa oppimessa kasvetaan pedagogeksi SMART-asiantuntijaksi verkostoitudutaan muiden SMART-opettajien kanssa ymmärtää opetteknologian ja SMARTin käytön pedagoget mahdolluudet oppimprosessin osana soveltaa SMARTin työkaluja ja mahdolluuksia eri opettilantesa käyttää SMARTin ja Notebookin työkaluja pedagogesti mielekkäällä tavalla soveltaa opittuja ja jaettuja pedagogia malleja eri aineiin ja opettilanteiin tuottaa omia opetkokonauuksia Kaikkien aineiden en opettajat, rehtorit rit ja kouluttajat, taj at, joiden päätavoitteena a on oppia SMARTin pedagoget mahdolluudet Vasta-alkaja alkajaaja 1+1 pv. etäjaksoineen en Aronet-Koulutkesk, tkesk Aviapol Äyritie 8b, Vantaa aa Jos haluat ttila tilata koulutuksen koulullesi, lesi, ota ronet. IN N: /www.aronet.fi/kou 6

7 SMART Tutuksi 2 Smart Tutuksi 2 -kurssilla osalltuja syventää tietojaan ja taitojaan Notebookin tarjoamiin mahdolluuksiin opettuokioita ja -kokonauuksia valmtettaessa. Tarjolla harjoittelua, soveltamta, omaan tuottamta sekä kollegiaalta tukea. syvennetään SMART Boardin käyttötapoja sekä Notebook-ohjelmton ominauuksia ja pertyökaluja opitaan kuinka voidaan hyödyntää Notebookin tallenninta ja videototinta tehdään käytännön harjoituksia: mm. tallentimen ja videototimen käytöstä harjoitellaan taulun käyttöä valmiiden tehtävien avulla sekä valmtetaan oma Toolkit-harjoit tuttutaan KouluOn- sekä Exchange-sivtoon opitaan pedagogesti järkevän käytön perteet hyödyntää erinomaesti SMART Boardin ominauuksia ja mahdolluuksia omassa opetuksessa havainnolltaa ja konkretoida ilmiöitä ja käsitteitä käyttää valmta materiaalia taulun avulla (esim. KouluOn ja Exhange-sivtot) hyödyntää Notebookin tallenninta ja videototinta omassa oppiaineessasi suunnitella taululle omia tehtäviä ja opettuokioita pertyökaluja käyttäen taulun pedagogesti järkevän käytön perteet SMART Boardin nkäyt käytön perteita e kertaavat at sekä tietojaan ja taitojaan aa syventävät t henkilöt, osalltujia lt ia max x15 ASO SMART Tutuksi u 1 suoritettuna tun 3 tuntia Aronet-Koulutkesk, tkesk Aviapol Äyritie 8b, Vantaaaa Jos haluat ttila tilata ta koulutuksen utuksuk koulullesi, lesi, ota ron TA TUMINEN: N: SMART Intensiivi SMART Intensiivi -koulut on tehokkain koulutpakettimme osaamtaan syventäville käyttäjille. Pedagoginen koulut on ihanteellinen paketti osaavaan SMART Board -interaktiiven taulun ja vuorovaikutteen oppimympärtön käyttöön. Harjoittelua, soveltamta, omaa tuottamta ja kollegiaalta tukea on tarjolla runsaasti! SMART Boardin sekä Notebookin käytön syventäminen koulutuksessa opitaan, miten Notebookin avulla: valmtellaan ja pidetään oppitunteja muokataan ja kootaan digitaalta ainetoa tuetaan erilaia oppijoita havainnolltetetaan ja konkretoidaan ilmiöitä ja käsitteitä aktivoidaan oppijoita toimimaan, ajattelemaan ja kesktelemaan käytetään äänitiedostoja opetuksen elävöittämeksi järjestää opetuksen monipuoleksi ja havainnolltavaksi opetteknologian avulla eri atikanavien tarjoamaa mahdolluutta hyödyntäen SMARTtia jo käyttävät ät opettajat, t, jotka haluavat at syventää taitojaan tojaan an ja tietojaan SMART-opetteknologian tek ogian käytössä sä ASO: SMART Boardin pertoiminnot not 3+3 h etäjaksoineen n Aronet-Koulutkesk, k Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata koulutuksen u koulullesi, les ota r ITTAUT TUMINEN: N: w.aronet.fi/koulutu 7

8 Teemakohtaet koulutukset: SMART Multimedia Elävöitä opetta äänin, kuvin, videoin. Multimedia-koulutuksessa opitaan kaikki mitä tarvitaan kuvien, äänten ja liikkuvan kuvan pedagogeen käyttöön SMART-luokassa. rohkataan käyttämään multimediaa luontevana osana opetta lätään liikettä ja animaatiota omiin oppitunteihin valmiiden äänitiedostojen käyttö ja omien ja oppilaiden äänten nauhoittaminen ja muokka tallennetaan omia opetvideoita, oppimprosesseja ja mutiinpanoja analysoidaan videoita ja elokuvia käsitellään ääntä ja videota parhaiten opetukseen soveltuvaan muotoon opitaan valmtelemaan kuvaa, ääntä ja liikettä sältävää oppimateriaalia tukemaan erilaia oppilaita hyödyntää ääntä, kuvaa ja liikkuvaa kuvaa monipuolesti ja pienellä vaivalla päivittäessä opetkäytössä Erityesti suosittelemme koulutta: kieltenopettajille, jotka haluavat lätä ääntämesimerkkejä tunneilleen äidinkielen ja kirjalluuden opettajille elokuvien tehokkaampaa analysointia varten ilmautaidon ja esiintymen opettajille tarjoamaan työkaluja oppilaiden esitysten purkameen kaikille opettajille, jotka haluavat tarjota kaikkia ateja tukevaa opetta kinesteettille, auditiiville ja vuaalille oppijoille HMÄ: Multimedian hyödyntämestä stä kiinnostuneet opettajat ta at ASO: SMART Boardin pertoiminnot t 3+3 h etäjaksoineen Aronet-Koulutkesk, tkes k, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata t koulutuksen uk koulullesi, l ota yhteyttä t TUMINEN: /www.aronet. SMART Animaatio SMART Animaatio -koulutuksessa opit tekemään animaatioita! Animaatiot toteutetaan lasten tarinota kuvataidetöiden kautta SMART -välinetöä hyödyntäen. Läksi koulutuksessa tuttutaan Windows Movie Makerin käyttämeen animaatioiden jatkotyöstämessä. tuttutaan SMART -dokumenttikameran, Notebook-ohjelman ja SMART -työkalujen sekä tallentimen yhtekäyttöön lasten tuotosten elävöittämessä tuttuttaa osalltujia SMARTin monipuoliin ominauuksiin ja mahdolluuksiin pedagogessa soveltamessa tuttutaan opetteknologiaan prosessityöskentelyn välineenä läksi tuttutaan Windows Movie Maker -ohjelman perkäyttöön SMART-välinetön tukena oppilaita osalltavan prosessin käyttötaito opetteknologiaa hyödyntäen HMÄ: Koulut on suunnattu alakoulun a opettyössä toimijoille oille ASO: SMART Boardin pertoiminnot t 3+3 h etäjaksoineen Aronet-Koulutkesk, tkes k, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata ta koulutuksen uk koulullesi, l ota yhteyttä t TUMINEN: /www.aronet. 8

9 Ainekohtaet koulutukset: SMART Matikka Koulutuksessa keskitytään SMART Boardin mahdolluuksien ymmärtämeen matemaattesta näkökulmasta. Notebook-ohjelmaa sekä taulunkäyttöä kerrataan ja opitaan siinä ohessa. Tuttutaan myös Notebook Math Tools -ohjelmaan. innostutaan SMART Boardin tarjoamta mahdolluuksta madalletaan kynnystä taulun tarkoituksenmukaen pedagogen käytön aloittamessa niin, että jokainen osalltuja saa eita sovellettavia esimerkkejä/käyttötapoja vietäväksi suoraan omaan opetukseen saadaan tietoja ja taitoja taulun pedagogesti järkevästä käyttämestä verkostoidutaan muiden SMART-opettajien kanssa tuttutaan SMART Boardin ominauuksiin ja käyttötapoihin taulun käyttö valmiiden sekä itse luotujen tehtävien avulla opitaan pedagogesti järkevän käytön perteet valmtetaan ja jaetaan omaa materiaalia KouluOn-sivtolle perteet SMART Boardin ominauuksta, mahdolluuksta, käyttämestä ja toiminnota matematiikan opetuksessa käyttää valmta materiaalia taulun avulla suunnitella taululle matematiikan atiikan tehtäviä ja opettuokioita taulun pedagogesti järkevän käytön perteet HMÄ: matemaattten attten aineiden en opettajille le A SMART Boardin pertoiminnot not 3+3 h etäjaksoineen n Aronet-Koulutkesk, tu k, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa a Jos haluat tilata koulutuksen ksen koulullesi, ota ronet. TAUTUMINE N: /www.aron ou 9

10 SMART Reaali Pedagogessa SMART-koulutuksessa paneudutaan Smart Board -interaktiiven taulun käyttöön reaaliaineiden opetuksessa. Notebookohjelmaa ja taulun tekntä käyttöä kerrataan ja harjoitellaan. Tuotetaan omaa opetmateriaalia. Saadaan palautetta ja tukea kollegoilta. saadaan intoa ja ideoita SMARTin käyttöön harjaannutaan SMARTin käytössä opitaan hyödyntämään SMARTia monipuolesti omassa opetuksessaan perehdytään SMARTin ominauuksiin ja käyttöön valmiiden opetmateriaalien käytön harjoittelu tuotetaan omaa materiaalia pedagoginen käyttö reaaliainesa hyödyntää SMARTia oppiainesa luontevammin ja vaivattomammin käyttää uia ideoitasi taulun enttä tehokkaampaan hyödyntämeen kokeilla uutta rohkeammin tuottaa opetmateriaalia reaaliaineiden opetuksen tukemeksi HMÄ: reaaliaineiden ali aineid en opettajille le A SMART Boardin pertoiminnot not 3+3 h etäjaksoineen n Aronet-Koulutkesk, t k,,avia Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata koulutuksen ksen koulullesi, ota ronet. TAUTUMINE N: /www.aron oulut 10

11 SMART Luokanopet Koulutuksen tavoitteena on valottaa SMARTin monipuolia mahdolluuksia opetkäytössä. Koulutuksessa tuttutaan SMART Board -interaktiiven valkotaulun käyttömahdolluuksiin oppituntien rakentamessa. Läksi koulut tarjoaa vinkkejä SMART Audion, SMART Student Editionin ja SMART Tablen käyttömahdolluuksiin oppimen tukena. tuttutaan SMART Boardin työkalujen ja Notebook-ohjelman monipuoliin ominauuksiin ja soveltameen opetuksessa luodaan oppitunteja havainnolltavia, osalltavia ja yhteölliä toimintatapoja jaetaan ideoita ja ajatuksia SMARTin monipuolesta käytöstä järjestää opetuksen monipuoleksi ja havainnolltavaksi opetteknologian avulla eri atikanavien tarjoamaa mahdolluutta hyödyntäen alakoulun lun opettyössä toimijat ija t A SMART Boardin pertoiminnot not 3+3 h etäjaksoineen n KA: Aronet-Koulutkesk, t k, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata koulutuksen ksen koulullesi, ota ronet. TA TUMINE N /www.aron SMART Erityopet Tämä koulutkokonau on tarkoitettu erityopettajille, jotka haluavat kehittää SMARTta pedagogen työvälineen, jolla aktivoida erityoppilaat toimimaan. opitaan käyttämään SMARTia työvälineenä erityoppilaiden kanssa opitaan aktivoimaan oppilaita SMARTin käyttöön opitaan kehittämään SMARTin avulla yksilölltä ja jotavaa opetmateriaalia kehitetään henkilökohtaia taitoja SMARTin käyttäjänä SMART ja Notebook -ohjelma erityoppilaan silmin: keinoja hahmottamen tukemeen, toiminnan ohjauksen kehittämeen, yksilöllen materiaalin tekemeen, oppilaan aktiiven roolin kehittämeen SMART -tallentimen mahdolluudet erityoppilaiden kanssa käyttää SMARTia aktiivesti työssään oppilaiden kanssa tuottaa opkelumateriaalia koulutyöskentelyyn SMARTIn avulla Erityluokanopettajat opett ajat ja erityopettajat tt alakoulsa lu sa ASO: SMART Boardin pertoiminnot 3+3 h etäjaksoineen n Aronet-Koulutkesk, kes k Aviapol Äyritie 8b, Vantaaaa Jos haluat tilata koulutuksen u koulullesi, lesi, ota yhteyttä tä ro T INEN: N: /w w.aronet. ut 11

12 SMART Kuvataide SMART-kuvataide on mahtava koulut, joka tähtää SMART Boardin mahdolluuksien ymmärtämeen kuvataiteen opetuksessa. Koulutuksen teemoja ovat havainnolltaminen, vuorovaikutteuuden monipuoltaminen, oppijoiden osalltaminen, projektien hallinta ja sosiaalen median mahdolluudet. tuttutaan SMART Boardin Notebook-ohjelman ominauuksiin ja käyttötapoihin kuvataiteen näkökulmasta esim. havainnolltamen apuna kuvataiteen perteiden kuten piirtämen, tilankuvaamen ja väriopin opettamen mahdolluudet taulun avulla valmtetaan omaa materiaalia rohkaee taulun luovaan ja kekseliääseen käyttöön tietoja ja taitoja taulun pedagogesti järkevästä käyttämestä eita sovellettavia esimerkkejä ja käyttötapoja suoraan omaan opetukseen käytettäväksi ymmärtää ja hyödyntää SMART Boardin ja Notebookin mahdolluuksia kuvataiteen opetuksessa käyttää valmta materiaalia taulun avulla suunnitella kuvataiteen tehtäviä ja opettuokioita taulun avulla kuvataidetta opettavat A SMART Boardin pertoiminnot t 3+3 h etäjaksoineen n KA: Aronet-Koulutkesk, kes k, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata koulutuksen uksen koulullesi, lesi, ota ronet. TAUTUMINE N /www.aron 12

13 SMART Ideas SMART Ideas -ohjelman saa kaupan päälle jokaen SMART Boardin oston yhteydessä. SMART Ideas -koulutuksessa opit käyttämään tätä mahtavaa työkalua käsitekarttojen tekoon tuttutaan SMART Ideas -käsitekarttaohjelman käyttöön opetuksessa opitaan tekemään selkeitä, sitejä ja monipuolia käsitekarttoja sekä koneen, että SMART Boardin avulla SMART Ideas -ohjelman yhtetoiminta muiden ohjelmien kanssa, galleriasältöjen liittäminen karttoihin ja käsitekarttojen hyödyntäminen ma ohjelmsa ja käsitekarttojen hyödyntäminen ma ohjelmsa luoda mielenkiintoia, monitasoia käsitekarttoja kerätä oppilaiden ennakkokäsitykset opetaiheesta välittömästi sitiksi käsitekartaksi esittää valmiita karttoja vaihe vaiheelta viedä valmiit käsitekartat verkkosivuiksi, kuvatiedostoiksi ja Word-dokumenteiksi tarpeen mukaan HMÄ: Opettajat, at jotka hyödyntävät yntävä t tai haluavat at hyödyntää yntää käsitekarttoja ttoja opetuksessa. ss Osalltujia lt max 15. ASO Vasta-alkaja alk aja / SMART Boardin käytön perteet eet hallitseva 3 h KA: Aronet-Koulutkesk, esk Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata ta koulutuksen uksen koulullesi, lesi, ota yhteyttä yttä tä ut UMINEN: /www.aronet. SMART Kielet SMART Kielet -koulut on pedagoginen koulut kieltenopettajille. Koulut koostuu kahdesta kolmen tunnin koulutkerrasta ja etäjaksosta näiden välsä. Koulutuksessa opitaan hyödyntämään SMART Boardin tarjoamia mahdolluuksia oman opettyön kehittämessä nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. ymmärretään opetteknologian tarjoamat mahdolluudet kieltenopet- ja oppimprosesssa syvennetään tietotaitoa SMARTin ja Notebookin työkalujen monipuolesta opetkäytöstä kieltenopetuksessa käytetään SMARTia erilasa opettilantesa ymmärretään miten tukea erilaia kieltenoppijoita tämän päivän keinoin verkostoidutaan muiden SMART-kieltenopettajien kanssa valmtaa ja pitää oppitunteja digitaalta sältöä hyödyntäen helpottaa työtäsi SMARTin työkaluja käyttäen esimerkiksi kieliopin opetuksessa, läksynkuultelsa, ääntämharjoitukssa ja oppikirjan kappaleen läpikäynnsä. hakea ja käyttää kieltenopetuksessa kuvia, ääniä ja videoita luoda vähällä vaivalla monenlaia interaktiivia harjoitteita oppilaille SMART Boardia a käyttävät tävätä kieltenopettajat ett ASO SMART Boardin perteet et tunteva t 3+3 h etäjaksoineen n KA: Aronet-Koulutkesk, tkesk, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata koulutuksen uksen koulullesi, lesi, ota ronet. TA TUMINE N oulut 13

14 SMART Äidinkieli Koulut on suunnattu vasta-alkajille, painopteenä äidinkielen ja kirjalluuden opet lukiossa. Koulutuksessa tuttutaan tauluun ja päästään harjoittelemaan sen käyttöä. Läksi sovelletaan ja tuotetaan oppimateriaalia. innostutaan SMARTin käyttöön tuodaan SMART luontevaksi osaksi omaa opetta tuttutaan SMART Boardin ja Notebookin ominauuksiin ja käyttötapoihin käytetään SMARTia sekä valmiiden että itse tehtyjen tehtävien avulla saadaan pedagogia näkökulmia äidinkieleen ja kirjalluuteen perteet SMART Boardin ominauuksta, mahdolluuksta, käyttämestä ja toiminnota matematiikan opetuksessa käyttää valmta materiaalia taulun avulla suunnitella taululle äidinkielen tehtäviä ja opettuokioita taulun pedagogesti järkevän käytön perteet SMARTia käyttäneet tä aineenopettajat nop ettajat ASO: Vasta-alkaja / SMART Boardin käytön perteet eetet hallitseva 3+3 h etäjaksoineen een Aronet-Koulutkesk, tkes Aviapol i Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata ta koulutuksen koulullesi, ota yhteyttä tä T INEN: N: ut SMART Ammatillinen SMART Board -interaktiivta taulua ja sen Notebook-opetohjelmaa käytetään paljon perkoula. Se ei kuitenkaan ole este, etteikö taulua voi käyttää myös ammatti- ja ammattikorkeakoulutasoessa opetuksessa. Päinvastoin, SMART Board sopii mainiosti ammatillelle puolelle ja tuo tehokkuutta hyvin moniin tilanteiin! tuttutaan SMART Boardin työkalujen ja Notebook-ohjelman monipuoliin ominauuksiin ja soveltameen opetuksessa opitaan hyödyntämään taulua käytännössä ammatillella puolella SMART Boardin ja Notebook-ohjelman tuomien mahdolluuksien yhdtäminen oppilaitoksen muihin järjestelmiin ja palveluihin (mm. Moodle, Skype) käyttää taulua (Notebook-ohjelmtoa galleria- ja Toolkit-sältöineen) suunnitella ja valmtaa oppitunneillesi tehtäviä Notebookia hyödyntäen ohjata ja hyödyntää tietokoneen omia ohjelmia (Word, Excel, PowerPoint) tiedät kuinka interaktiiven taulun käytön voi yhdtää muihin oppilaitoksen ja Internetin tarjoamiin järjestelmiin ja palveluihin ammatikoulun atikoulun un ja ammattikorkeakoulun m tikork akoul un opettajat, osalltujia ltuj ia max 15 ASO Vasta-alkaja alk aj / SMART Boardin käytön perteet eet hallitseva 3+3 h etäjaksoineen een KA: Aronet-Koulutkesk, k Aviapol i Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata ta koulutuksen uksen koulullesi, les ota yhteyttä yttä tä ut TAUTUMINEN: t 14

15 SMART Kouluttajakoulut SMART Kouluttajakoulut tähtää kokonavaltaeen opetteknologian käytön ymmärtämeen pedagogen ohjauksen näkökulmta. Koulutukseen osalltujat omaksuvat tavat ja menetelmät, joilla kollegoja voi tukea SMART Board -interaktiiven taulun käytössä opet- ja oppimprosessin eri vaihesa. Koulutukseen osalltuminen antaa valmiudet kollegaohjaukseen ja ohjaprosessin läpiviemeen, kokonavaltaeen interaktiiven taulun ja dokumenttikameran opetkäytön mahdolluuksien ymmärtämeen sekä vastauksia pedagog-didaktiin kysymyksiin, joita opetteknologian käyttö tuo tullessaan. syvennetään tietoja ja taitoja kollegojen ohjaprosesssa tuetaan ohjatoiminnan kehittämtä hyvän ohjaprosessin eri vaiheet ja sovelletaan näitä omaan kouluttamtyöhön ymmärretään, miten SMART Board voi auttaa oppimta, ajattelu- ja vuorovaikuttaitoja, luovuutta ja ongelmanratkautaitoja syvennetään omaa osaamta opetteknologian suhteen saaden teknet valmiudet SMARTympärtön käyttöön ja kouluttameen jaetaan palautetta ja kehitysajatuksia SMART-kouluttajana toimimesta ymmärretään hyvien tvt-käytänteiden ja pedagogten mallien jakamen tärkeys ohjata innostavasti ja kanntavasti kollegoitasi soveltaa SMARTin ja Notebookin työkaluja ja mahdolluuksia eri opettilantesa omaat vahvan pedagoginen osaamen SMARTin mahdolluuksta eri oppiainesa sekä peropetuksessa/jatko-opinnosa ymmärrät mitä SMART voi tuoda oppim- ja opetprosessiin rakentaa mielekkään SMART-koulutuksen kaikkien kkien aineiden en opettajat, rehtorit tj ja kouluttajat, jotka haluavat at toimia koulutta- utta- jina kollegoillensa AS SMART Board- ja Notebook-työkalujen oo en tuntem SMART Boardin npeda pedagoginen n käytön osaaminen 1+1 pv. etäjaksoineen e Aronet-Koulutkesk, Aviapol i Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata koulutuksen uksen koulullesi, lesi, ota ro TA TUMINEN: N: u 15

16 Aronet Koulutkesk SMART Certified Training Center Paras mahdollinen paikka SMART-koulutuksille on Aronetin ui ja upea koulutkesk. SMART-luokassa pidetään koulutaikataulun mukaan kaikille eri alojen opettajille ja eri taitotasoille sopivia pedagogia SMART-koulutuksia. Lukuat SMART Boardit mahdolltavat runsaat yksilö- ja ryhmäharjoittelut. Keskuksessa on esillä ja kokeiltavina kaikki uimmat SMART-oppimympärtöratkaut. Läksi tilosa voit tuttua Aronetin KokoOn ja InfoOn ratkauihin. Tervetuloa tuttumaan tiloihin ja uimpiin oppimympärtöratkauihin myös koulutten ulkopuolella! Ota yhteyttä Sovi ilmainen esittely. Kysy lätietoa KouluOn -oppimympärtöratkauta, SMART-tuoteperheestä, koulutuksta sekä tapahtumta osoitteesta: SMART-tuotteiden maahantuonti ja markkinointi Suomessa Aronet-Esitysyhtiö Oy Äyritie 8 B, Vantaa p. (09) , KouluOn on Aronet-Esitysyhtiö Oy:n rekteröity tavaramerkki.

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Miksi yhteistyötä? 1. Suomi tarvitsee nuorensa nopeammin hyvään työelämään 2. Nuorella tulee olla paremmat mahdollisuudet tehdä koulutus- ja uravalintansa tietoon

Lisätiedot

OPPI KIRJA. Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA

OPPI KIRJA. Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA OPPI KIRJA Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA OPPIKIRJA Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu Toimittaneet Pauliina Jalonen & Noora Jokinen OTAVAN

Lisätiedot

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus #uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus Sitra 2015 Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista ISBN 978-951-563-929-5 (nid.) ISBN 978-951-563-928-8 (PDF) www.sitra.fi Julkaisua koskevat tiedustelut: julkaisut@sitra.fi

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

Tarja Kotamäki [tarja.kotamaki@kirkkonummi.fi] Kantvikin päiväkoti Eija Renvall [eija.renvall@kirkkonummi.fi]

Tarja Kotamäki [tarja.kotamaki@kirkkonummi.fi] Kantvikin päiväkoti Eija Renvall [eija.renvall@kirkkonummi.fi] Medialeikki yhteydet Kirkkonummen varhaiskasvatus Tarja Kotamäki [tarja.kotamaki@kirkkonummi.fi] Kantvikin päiväkoti Eija Renvall [eija.renvall@kirkkonummi.fi] medialeikin mediataiteellinen ohjaus Markus

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Mä ite koen et mä en o mikään rytmityyppi

Mä ite koen et mä en o mikään rytmityyppi Mä ite koen et mä en o mikään rytmityyppi Jazzlaulunharrastajien reflektointia oppimisestaan kolmimuunteisen rytmiikan parissa Tutkielma (Maisteri) Syksy 2014 Asta Levy Musiikkikasvatuksen aineryhmä Sibelius-

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot