Aronetin SMART-koulutukset Koulutukset Aronet Koulutuskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aronetin SMART-koulutukset Koulutukset Aronet Koulutuskeskus"

Transkriptio

1 Aronetin SMART-koulutukset Koulutukset Aronet Koulutkesk

2

3 Johdanto SMART-kouluttajan mietteitä Edessä on neljäs syksy SMART Board-koulutten parsa. Joka vuosi sadat opettajat ovat osalltuneet koulutuksiimme ja joka kesä olemme hioneet kouluttemme sältöjä ja kouluttapojamme kokemten perteella paremmin vastaamaan nykypäivän opettajien tarpeita. Koulutukssa painopte siirtyy jatkuvasti laitteiden käyttötaidosta uiin opettapoihin ja -taitoihin. Ilahduttavinta on kohdata luovia opettajia, jotka ovat vihdoinkin saaneet välineen toteuttaa kauan muhineita opetideoitaan. Rakastan kysymyksiä jotka, alkavat Voinko taikka Miten voin Vasta on yleensä kyllä!, ja yhdessä löydämme tavan, jolla teknologia saadaan palvelemaan opetta uudella tavalla. Olen saanut seurata läheltä monien opettajien matkaa uien opetvälineiden kanssa. Koulutten läksi tapaan opettajia messuilla, tapahtumsa ja KouluOn-tapaamsa. On ilo nähdä aiemmin alkekoulutuksiini osalltunut opettaja esittelemässä opettyötään ja -materiaaliaan toille intoa tihkuville opettajille. Myös kotimaan maantieteen tuntemukseni on karttunut saatuani vierailla kymmennsä koula, välillä paikkakunnilla, josa en ole koskaan aiemmin käynyt. Tahdon lämpimästi kiittää kaikkia koulunsa ovet avanneita ja toivon yhtetyön jatkumta hedelmällenä jatkossakin. Antoaa lukuvuotta! Arvi Timgren SMART-kouluttaja 3

4 Koulutpolku Valitse koulutpoluta sinulle parhaiten sopiva reitti oman ammatillen osaamesi kehittämeen SMART Boardien parsa. Perkoulutten jälkeen voit valita syventäviä koulutuksia eta eri aineryhmtä ja käyttötarkoituksta. Aloita tästä! SMART Tutuksi 1 (3h) SMART Tutuksi 2 (3h) SMART Intensiivi (3h + 3h) SMART Pedagoginen tehokäyttäjä (6h + 6h) Syventävät Ainekohtaet koulutukset SMART Matikka SMART Reaali SMART Luokanopet SMART Erityopet SMART Kuvataide SMART Kielet SMART Ammatillinenn SMART Äidinkieli (3h + 3h) Teemakohtaet koulutukset SMART Multimedia SMART Animaatio (3h + 3h) Muut SMART Kouluttajakoulut (6h + 6h) 4

5 Pedagoget perkoulutukset SMART tutuksi 1 Aloita tästä! Smart Tutuksi 1 -kurssilla osalltuja tuttuu maailman käytetyimmän opetohjelmton, Notebookin, tarjoamiin mahdolluuksiin opettuokioita ja -kokonauuksia valmteltaessa. Koulutuksessa opitaan taulunkäytön perteet, kokeillaan tuttujen ohjelmien ja tiedostojen käyttöä taululla Notebookin työkaluja hyödyntäen sekä opitaan digitaalen sällön tuottamta ja muokkaamta Notebook-ohjelman avulla. Lotava koulut vasta-alkajille! tuttutaan SMART Boardin ominauuksiin ja käyttötapoihin opitaan, miten Notebookin avulla valmtellaan ja pidetään oppitunteja tuttutaan käyttövalmiiin Toolkit-tehtäväpohjiin ja opitaan hyödyntämään niitä omsa harjoit- ja kertatehtävsä saadaan pedagogia ideoita ja malleja tuntitilanteiin tuttutaan KouluOn-sivtoon (rekteröityminen, oppimateriaalin jako, itseopkelumateriaalit, foorumi) valmtetaan oma Toolkit-esimerkki ja jaetaan se KouluOn-sivtolla tehdään paljon käytännön harjoituksia ottaa SMART Board-taulun osaksi päivittätä opetta käyttää valmta materiaalia taulun avulla suunnitella taululle omia tehtäviä ja opettuokioita pertyökaluja käyttäen taulun pedagogesti järkevän käytön perteet - SMART Boardin käyttöä aloittelevat henkilöt - Osalltujia ia max 15 ASO Vasta-alkaja aj 3 tuntia Aronet-Koulutkesk, kes k, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata t koulutuksen uksen koulullesi, ullesle ota ronet.fi TAUTUMINE N w oulut 5

6 Pedagoginen tehokäyttäjä SMART Pedagoginen tehokäyttäjä -koulutkokonau tähtää kokonavaltaeen opetteknologian käytön ymmärtämeen sekä SMART Boardin osaavaan ja pedagogesti tarkoituksenmukaeen opetkäyttöön. Ilmiöiden havainnolltaminen, oppijoiden motivointi ja sitouttaminen oppimeen, oppimprosessin näkyväksi tekeminen ja yhteöllinen oppiminen ovat esimerkkejä teemota, joita koulutuksessa nostetaan esille. Koulutuksen työtavat on toteutettu yhteöllen oppimen ja ongelmakeskeen oppimen viitekehyksiin, joita voi suoraan soveltaa malleina omassa opettyössä. Aloita tästä! ymmärretään opetteknologian tarjoamat mahdolluudet opet- ja oppimprosesssa syvennetään tietotaitoa SMARTin ja Notebookin työkalujen monipuolesta opetkäytöstä sovelletaan pedagogia malleja omaan työhön käytetään SMARTia eri opetmenetelmsä ymmärretään miten tukea erilaia oppijoita tämän päivän keinoin sovelletaan SMARTin mahdolluuksia mm. yhtetoiminnallessa oppimessa ja tutkivassa oppimessa kasvetaan pedagogeksi SMART-asiantuntijaksi verkostoitudutaan muiden SMART-opettajien kanssa ymmärtää opetteknologian ja SMARTin käytön pedagoget mahdolluudet oppimprosessin osana soveltaa SMARTin työkaluja ja mahdolluuksia eri opettilantesa käyttää SMARTin ja Notebookin työkaluja pedagogesti mielekkäällä tavalla soveltaa opittuja ja jaettuja pedagogia malleja eri aineiin ja opettilanteiin tuottaa omia opetkokonauuksia Kaikkien aineiden en opettajat, rehtorit rit ja kouluttajat, taj at, joiden päätavoitteena a on oppia SMARTin pedagoget mahdolluudet Vasta-alkaja alkajaaja 1+1 pv. etäjaksoineen en Aronet-Koulutkesk, tkesk Aviapol Äyritie 8b, Vantaa aa Jos haluat ttila tilata koulutuksen koulullesi, lesi, ota ronet. IN N: /www.aronet.fi/kou 6

7 SMART Tutuksi 2 Smart Tutuksi 2 -kurssilla osalltuja syventää tietojaan ja taitojaan Notebookin tarjoamiin mahdolluuksiin opettuokioita ja -kokonauuksia valmtettaessa. Tarjolla harjoittelua, soveltamta, omaan tuottamta sekä kollegiaalta tukea. syvennetään SMART Boardin käyttötapoja sekä Notebook-ohjelmton ominauuksia ja pertyökaluja opitaan kuinka voidaan hyödyntää Notebookin tallenninta ja videototinta tehdään käytännön harjoituksia: mm. tallentimen ja videototimen käytöstä harjoitellaan taulun käyttöä valmiiden tehtävien avulla sekä valmtetaan oma Toolkit-harjoit tuttutaan KouluOn- sekä Exchange-sivtoon opitaan pedagogesti järkevän käytön perteet hyödyntää erinomaesti SMART Boardin ominauuksia ja mahdolluuksia omassa opetuksessa havainnolltaa ja konkretoida ilmiöitä ja käsitteitä käyttää valmta materiaalia taulun avulla (esim. KouluOn ja Exhange-sivtot) hyödyntää Notebookin tallenninta ja videototinta omassa oppiaineessasi suunnitella taululle omia tehtäviä ja opettuokioita pertyökaluja käyttäen taulun pedagogesti järkevän käytön perteet SMART Boardin nkäyt käytön perteita e kertaavat at sekä tietojaan ja taitojaan aa syventävät t henkilöt, osalltujia lt ia max x15 ASO SMART Tutuksi u 1 suoritettuna tun 3 tuntia Aronet-Koulutkesk, tkesk Aviapol Äyritie 8b, Vantaaaa Jos haluat ttila tilata ta koulutuksen utuksuk koulullesi, lesi, ota ron TA TUMINEN: N: SMART Intensiivi SMART Intensiivi -koulut on tehokkain koulutpakettimme osaamtaan syventäville käyttäjille. Pedagoginen koulut on ihanteellinen paketti osaavaan SMART Board -interaktiiven taulun ja vuorovaikutteen oppimympärtön käyttöön. Harjoittelua, soveltamta, omaa tuottamta ja kollegiaalta tukea on tarjolla runsaasti! SMART Boardin sekä Notebookin käytön syventäminen koulutuksessa opitaan, miten Notebookin avulla: valmtellaan ja pidetään oppitunteja muokataan ja kootaan digitaalta ainetoa tuetaan erilaia oppijoita havainnolltetetaan ja konkretoidaan ilmiöitä ja käsitteitä aktivoidaan oppijoita toimimaan, ajattelemaan ja kesktelemaan käytetään äänitiedostoja opetuksen elävöittämeksi järjestää opetuksen monipuoleksi ja havainnolltavaksi opetteknologian avulla eri atikanavien tarjoamaa mahdolluutta hyödyntäen SMARTtia jo käyttävät ät opettajat, t, jotka haluavat at syventää taitojaan tojaan an ja tietojaan SMART-opetteknologian tek ogian käytössä sä ASO: SMART Boardin pertoiminnot not 3+3 h etäjaksoineen n Aronet-Koulutkesk, k Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata koulutuksen u koulullesi, les ota r ITTAUT TUMINEN: N: w.aronet.fi/koulutu 7

8 Teemakohtaet koulutukset: SMART Multimedia Elävöitä opetta äänin, kuvin, videoin. Multimedia-koulutuksessa opitaan kaikki mitä tarvitaan kuvien, äänten ja liikkuvan kuvan pedagogeen käyttöön SMART-luokassa. rohkataan käyttämään multimediaa luontevana osana opetta lätään liikettä ja animaatiota omiin oppitunteihin valmiiden äänitiedostojen käyttö ja omien ja oppilaiden äänten nauhoittaminen ja muokka tallennetaan omia opetvideoita, oppimprosesseja ja mutiinpanoja analysoidaan videoita ja elokuvia käsitellään ääntä ja videota parhaiten opetukseen soveltuvaan muotoon opitaan valmtelemaan kuvaa, ääntä ja liikettä sältävää oppimateriaalia tukemaan erilaia oppilaita hyödyntää ääntä, kuvaa ja liikkuvaa kuvaa monipuolesti ja pienellä vaivalla päivittäessä opetkäytössä Erityesti suosittelemme koulutta: kieltenopettajille, jotka haluavat lätä ääntämesimerkkejä tunneilleen äidinkielen ja kirjalluuden opettajille elokuvien tehokkaampaa analysointia varten ilmautaidon ja esiintymen opettajille tarjoamaan työkaluja oppilaiden esitysten purkameen kaikille opettajille, jotka haluavat tarjota kaikkia ateja tukevaa opetta kinesteettille, auditiiville ja vuaalille oppijoille HMÄ: Multimedian hyödyntämestä stä kiinnostuneet opettajat ta at ASO: SMART Boardin pertoiminnot t 3+3 h etäjaksoineen Aronet-Koulutkesk, tkes k, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata t koulutuksen uk koulullesi, l ota yhteyttä t TUMINEN: /www.aronet. SMART Animaatio SMART Animaatio -koulutuksessa opit tekemään animaatioita! Animaatiot toteutetaan lasten tarinota kuvataidetöiden kautta SMART -välinetöä hyödyntäen. Läksi koulutuksessa tuttutaan Windows Movie Makerin käyttämeen animaatioiden jatkotyöstämessä. tuttutaan SMART -dokumenttikameran, Notebook-ohjelman ja SMART -työkalujen sekä tallentimen yhtekäyttöön lasten tuotosten elävöittämessä tuttuttaa osalltujia SMARTin monipuoliin ominauuksiin ja mahdolluuksiin pedagogessa soveltamessa tuttutaan opetteknologiaan prosessityöskentelyn välineenä läksi tuttutaan Windows Movie Maker -ohjelman perkäyttöön SMART-välinetön tukena oppilaita osalltavan prosessin käyttötaito opetteknologiaa hyödyntäen HMÄ: Koulut on suunnattu alakoulun a opettyössä toimijoille oille ASO: SMART Boardin pertoiminnot t 3+3 h etäjaksoineen Aronet-Koulutkesk, tkes k, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata ta koulutuksen uk koulullesi, l ota yhteyttä t TUMINEN: /www.aronet. 8

9 Ainekohtaet koulutukset: SMART Matikka Koulutuksessa keskitytään SMART Boardin mahdolluuksien ymmärtämeen matemaattesta näkökulmasta. Notebook-ohjelmaa sekä taulunkäyttöä kerrataan ja opitaan siinä ohessa. Tuttutaan myös Notebook Math Tools -ohjelmaan. innostutaan SMART Boardin tarjoamta mahdolluuksta madalletaan kynnystä taulun tarkoituksenmukaen pedagogen käytön aloittamessa niin, että jokainen osalltuja saa eita sovellettavia esimerkkejä/käyttötapoja vietäväksi suoraan omaan opetukseen saadaan tietoja ja taitoja taulun pedagogesti järkevästä käyttämestä verkostoidutaan muiden SMART-opettajien kanssa tuttutaan SMART Boardin ominauuksiin ja käyttötapoihin taulun käyttö valmiiden sekä itse luotujen tehtävien avulla opitaan pedagogesti järkevän käytön perteet valmtetaan ja jaetaan omaa materiaalia KouluOn-sivtolle perteet SMART Boardin ominauuksta, mahdolluuksta, käyttämestä ja toiminnota matematiikan opetuksessa käyttää valmta materiaalia taulun avulla suunnitella taululle matematiikan atiikan tehtäviä ja opettuokioita taulun pedagogesti järkevän käytön perteet HMÄ: matemaattten attten aineiden en opettajille le A SMART Boardin pertoiminnot not 3+3 h etäjaksoineen n Aronet-Koulutkesk, tu k, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa a Jos haluat tilata koulutuksen ksen koulullesi, ota ronet. TAUTUMINE N: /www.aron ou 9

10 SMART Reaali Pedagogessa SMART-koulutuksessa paneudutaan Smart Board -interaktiiven taulun käyttöön reaaliaineiden opetuksessa. Notebookohjelmaa ja taulun tekntä käyttöä kerrataan ja harjoitellaan. Tuotetaan omaa opetmateriaalia. Saadaan palautetta ja tukea kollegoilta. saadaan intoa ja ideoita SMARTin käyttöön harjaannutaan SMARTin käytössä opitaan hyödyntämään SMARTia monipuolesti omassa opetuksessaan perehdytään SMARTin ominauuksiin ja käyttöön valmiiden opetmateriaalien käytön harjoittelu tuotetaan omaa materiaalia pedagoginen käyttö reaaliainesa hyödyntää SMARTia oppiainesa luontevammin ja vaivattomammin käyttää uia ideoitasi taulun enttä tehokkaampaan hyödyntämeen kokeilla uutta rohkeammin tuottaa opetmateriaalia reaaliaineiden opetuksen tukemeksi HMÄ: reaaliaineiden ali aineid en opettajille le A SMART Boardin pertoiminnot not 3+3 h etäjaksoineen n Aronet-Koulutkesk, t k,,avia Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata koulutuksen ksen koulullesi, ota ronet. TAUTUMINE N: /www.aron oulut 10

11 SMART Luokanopet Koulutuksen tavoitteena on valottaa SMARTin monipuolia mahdolluuksia opetkäytössä. Koulutuksessa tuttutaan SMART Board -interaktiiven valkotaulun käyttömahdolluuksiin oppituntien rakentamessa. Läksi koulut tarjoaa vinkkejä SMART Audion, SMART Student Editionin ja SMART Tablen käyttömahdolluuksiin oppimen tukena. tuttutaan SMART Boardin työkalujen ja Notebook-ohjelman monipuoliin ominauuksiin ja soveltameen opetuksessa luodaan oppitunteja havainnolltavia, osalltavia ja yhteölliä toimintatapoja jaetaan ideoita ja ajatuksia SMARTin monipuolesta käytöstä järjestää opetuksen monipuoleksi ja havainnolltavaksi opetteknologian avulla eri atikanavien tarjoamaa mahdolluutta hyödyntäen alakoulun lun opettyössä toimijat ija t A SMART Boardin pertoiminnot not 3+3 h etäjaksoineen n KA: Aronet-Koulutkesk, t k, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata koulutuksen ksen koulullesi, ota ronet. TA TUMINE N /www.aron SMART Erityopet Tämä koulutkokonau on tarkoitettu erityopettajille, jotka haluavat kehittää SMARTta pedagogen työvälineen, jolla aktivoida erityoppilaat toimimaan. opitaan käyttämään SMARTia työvälineenä erityoppilaiden kanssa opitaan aktivoimaan oppilaita SMARTin käyttöön opitaan kehittämään SMARTin avulla yksilölltä ja jotavaa opetmateriaalia kehitetään henkilökohtaia taitoja SMARTin käyttäjänä SMART ja Notebook -ohjelma erityoppilaan silmin: keinoja hahmottamen tukemeen, toiminnan ohjauksen kehittämeen, yksilöllen materiaalin tekemeen, oppilaan aktiiven roolin kehittämeen SMART -tallentimen mahdolluudet erityoppilaiden kanssa käyttää SMARTia aktiivesti työssään oppilaiden kanssa tuottaa opkelumateriaalia koulutyöskentelyyn SMARTIn avulla Erityluokanopettajat opett ajat ja erityopettajat tt alakoulsa lu sa ASO: SMART Boardin pertoiminnot 3+3 h etäjaksoineen n Aronet-Koulutkesk, kes k Aviapol Äyritie 8b, Vantaaaa Jos haluat tilata koulutuksen u koulullesi, lesi, ota yhteyttä tä ro T INEN: N: /w w.aronet. ut 11

12 SMART Kuvataide SMART-kuvataide on mahtava koulut, joka tähtää SMART Boardin mahdolluuksien ymmärtämeen kuvataiteen opetuksessa. Koulutuksen teemoja ovat havainnolltaminen, vuorovaikutteuuden monipuoltaminen, oppijoiden osalltaminen, projektien hallinta ja sosiaalen median mahdolluudet. tuttutaan SMART Boardin Notebook-ohjelman ominauuksiin ja käyttötapoihin kuvataiteen näkökulmasta esim. havainnolltamen apuna kuvataiteen perteiden kuten piirtämen, tilankuvaamen ja väriopin opettamen mahdolluudet taulun avulla valmtetaan omaa materiaalia rohkaee taulun luovaan ja kekseliääseen käyttöön tietoja ja taitoja taulun pedagogesti järkevästä käyttämestä eita sovellettavia esimerkkejä ja käyttötapoja suoraan omaan opetukseen käytettäväksi ymmärtää ja hyödyntää SMART Boardin ja Notebookin mahdolluuksia kuvataiteen opetuksessa käyttää valmta materiaalia taulun avulla suunnitella kuvataiteen tehtäviä ja opettuokioita taulun avulla kuvataidetta opettavat A SMART Boardin pertoiminnot t 3+3 h etäjaksoineen n KA: Aronet-Koulutkesk, kes k, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata koulutuksen uksen koulullesi, lesi, ota ronet. TAUTUMINE N /www.aron 12

13 SMART Ideas SMART Ideas -ohjelman saa kaupan päälle jokaen SMART Boardin oston yhteydessä. SMART Ideas -koulutuksessa opit käyttämään tätä mahtavaa työkalua käsitekarttojen tekoon tuttutaan SMART Ideas -käsitekarttaohjelman käyttöön opetuksessa opitaan tekemään selkeitä, sitejä ja monipuolia käsitekarttoja sekä koneen, että SMART Boardin avulla SMART Ideas -ohjelman yhtetoiminta muiden ohjelmien kanssa, galleriasältöjen liittäminen karttoihin ja käsitekarttojen hyödyntäminen ma ohjelmsa ja käsitekarttojen hyödyntäminen ma ohjelmsa luoda mielenkiintoia, monitasoia käsitekarttoja kerätä oppilaiden ennakkokäsitykset opetaiheesta välittömästi sitiksi käsitekartaksi esittää valmiita karttoja vaihe vaiheelta viedä valmiit käsitekartat verkkosivuiksi, kuvatiedostoiksi ja Word-dokumenteiksi tarpeen mukaan HMÄ: Opettajat, at jotka hyödyntävät yntävä t tai haluavat at hyödyntää yntää käsitekarttoja ttoja opetuksessa. ss Osalltujia lt max 15. ASO Vasta-alkaja alk aja / SMART Boardin käytön perteet eet hallitseva 3 h KA: Aronet-Koulutkesk, esk Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata ta koulutuksen uksen koulullesi, lesi, ota yhteyttä yttä tä ut UMINEN: /www.aronet. SMART Kielet SMART Kielet -koulut on pedagoginen koulut kieltenopettajille. Koulut koostuu kahdesta kolmen tunnin koulutkerrasta ja etäjaksosta näiden välsä. Koulutuksessa opitaan hyödyntämään SMART Boardin tarjoamia mahdolluuksia oman opettyön kehittämessä nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. ymmärretään opetteknologian tarjoamat mahdolluudet kieltenopet- ja oppimprosesssa syvennetään tietotaitoa SMARTin ja Notebookin työkalujen monipuolesta opetkäytöstä kieltenopetuksessa käytetään SMARTia erilasa opettilantesa ymmärretään miten tukea erilaia kieltenoppijoita tämän päivän keinoin verkostoidutaan muiden SMART-kieltenopettajien kanssa valmtaa ja pitää oppitunteja digitaalta sältöä hyödyntäen helpottaa työtäsi SMARTin työkaluja käyttäen esimerkiksi kieliopin opetuksessa, läksynkuultelsa, ääntämharjoitukssa ja oppikirjan kappaleen läpikäynnsä. hakea ja käyttää kieltenopetuksessa kuvia, ääniä ja videoita luoda vähällä vaivalla monenlaia interaktiivia harjoitteita oppilaille SMART Boardia a käyttävät tävätä kieltenopettajat ett ASO SMART Boardin perteet et tunteva t 3+3 h etäjaksoineen n KA: Aronet-Koulutkesk, tkesk, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata koulutuksen uksen koulullesi, lesi, ota ronet. TA TUMINE N oulut 13

14 SMART Äidinkieli Koulut on suunnattu vasta-alkajille, painopteenä äidinkielen ja kirjalluuden opet lukiossa. Koulutuksessa tuttutaan tauluun ja päästään harjoittelemaan sen käyttöä. Läksi sovelletaan ja tuotetaan oppimateriaalia. innostutaan SMARTin käyttöön tuodaan SMART luontevaksi osaksi omaa opetta tuttutaan SMART Boardin ja Notebookin ominauuksiin ja käyttötapoihin käytetään SMARTia sekä valmiiden että itse tehtyjen tehtävien avulla saadaan pedagogia näkökulmia äidinkieleen ja kirjalluuteen perteet SMART Boardin ominauuksta, mahdolluuksta, käyttämestä ja toiminnota matematiikan opetuksessa käyttää valmta materiaalia taulun avulla suunnitella taululle äidinkielen tehtäviä ja opettuokioita taulun pedagogesti järkevän käytön perteet SMARTia käyttäneet tä aineenopettajat nop ettajat ASO: Vasta-alkaja / SMART Boardin käytön perteet eetet hallitseva 3+3 h etäjaksoineen een Aronet-Koulutkesk, tkes Aviapol i Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata ta koulutuksen koulullesi, ota yhteyttä tä T INEN: N: ut SMART Ammatillinen SMART Board -interaktiivta taulua ja sen Notebook-opetohjelmaa käytetään paljon perkoula. Se ei kuitenkaan ole este, etteikö taulua voi käyttää myös ammatti- ja ammattikorkeakoulutasoessa opetuksessa. Päinvastoin, SMART Board sopii mainiosti ammatillelle puolelle ja tuo tehokkuutta hyvin moniin tilanteiin! tuttutaan SMART Boardin työkalujen ja Notebook-ohjelman monipuoliin ominauuksiin ja soveltameen opetuksessa opitaan hyödyntämään taulua käytännössä ammatillella puolella SMART Boardin ja Notebook-ohjelman tuomien mahdolluuksien yhdtäminen oppilaitoksen muihin järjestelmiin ja palveluihin (mm. Moodle, Skype) käyttää taulua (Notebook-ohjelmtoa galleria- ja Toolkit-sältöineen) suunnitella ja valmtaa oppitunneillesi tehtäviä Notebookia hyödyntäen ohjata ja hyödyntää tietokoneen omia ohjelmia (Word, Excel, PowerPoint) tiedät kuinka interaktiiven taulun käytön voi yhdtää muihin oppilaitoksen ja Internetin tarjoamiin järjestelmiin ja palveluihin ammatikoulun atikoulun un ja ammattikorkeakoulun m tikork akoul un opettajat, osalltujia ltuj ia max 15 ASO Vasta-alkaja alk aj / SMART Boardin käytön perteet eet hallitseva 3+3 h etäjaksoineen een KA: Aronet-Koulutkesk, k Aviapol i Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata ta koulutuksen uksen koulullesi, les ota yhteyttä yttä tä ut TAUTUMINEN: t 14

15 SMART Kouluttajakoulut SMART Kouluttajakoulut tähtää kokonavaltaeen opetteknologian käytön ymmärtämeen pedagogen ohjauksen näkökulmta. Koulutukseen osalltujat omaksuvat tavat ja menetelmät, joilla kollegoja voi tukea SMART Board -interaktiiven taulun käytössä opet- ja oppimprosessin eri vaihesa. Koulutukseen osalltuminen antaa valmiudet kollegaohjaukseen ja ohjaprosessin läpiviemeen, kokonavaltaeen interaktiiven taulun ja dokumenttikameran opetkäytön mahdolluuksien ymmärtämeen sekä vastauksia pedagog-didaktiin kysymyksiin, joita opetteknologian käyttö tuo tullessaan. syvennetään tietoja ja taitoja kollegojen ohjaprosesssa tuetaan ohjatoiminnan kehittämtä hyvän ohjaprosessin eri vaiheet ja sovelletaan näitä omaan kouluttamtyöhön ymmärretään, miten SMART Board voi auttaa oppimta, ajattelu- ja vuorovaikuttaitoja, luovuutta ja ongelmanratkautaitoja syvennetään omaa osaamta opetteknologian suhteen saaden teknet valmiudet SMARTympärtön käyttöön ja kouluttameen jaetaan palautetta ja kehitysajatuksia SMART-kouluttajana toimimesta ymmärretään hyvien tvt-käytänteiden ja pedagogten mallien jakamen tärkeys ohjata innostavasti ja kanntavasti kollegoitasi soveltaa SMARTin ja Notebookin työkaluja ja mahdolluuksia eri opettilantesa omaat vahvan pedagoginen osaamen SMARTin mahdolluuksta eri oppiainesa sekä peropetuksessa/jatko-opinnosa ymmärrät mitä SMART voi tuoda oppim- ja opetprosessiin rakentaa mielekkään SMART-koulutuksen kaikkien kkien aineiden en opettajat, rehtorit tj ja kouluttajat, jotka haluavat at toimia koulutta- utta- jina kollegoillensa AS SMART Board- ja Notebook-työkalujen oo en tuntem SMART Boardin npeda pedagoginen n käytön osaaminen 1+1 pv. etäjaksoineen e Aronet-Koulutkesk, Aviapol i Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata koulutuksen uksen koulullesi, lesi, ota ro TA TUMINEN: N: u 15

16 Aronet Koulutkesk SMART Certified Training Center Paras mahdollinen paikka SMART-koulutuksille on Aronetin ui ja upea koulutkesk. SMART-luokassa pidetään koulutaikataulun mukaan kaikille eri alojen opettajille ja eri taitotasoille sopivia pedagogia SMART-koulutuksia. Lukuat SMART Boardit mahdolltavat runsaat yksilö- ja ryhmäharjoittelut. Keskuksessa on esillä ja kokeiltavina kaikki uimmat SMART-oppimympärtöratkaut. Läksi tilosa voit tuttua Aronetin KokoOn ja InfoOn ratkauihin. Tervetuloa tuttumaan tiloihin ja uimpiin oppimympärtöratkauihin myös koulutten ulkopuolella! Ota yhteyttä Sovi ilmainen esittely. Kysy lätietoa KouluOn -oppimympärtöratkauta, SMART-tuoteperheestä, koulutuksta sekä tapahtumta osoitteesta: SMART-tuotteiden maahantuonti ja markkinointi Suomessa Aronet-Esitysyhtiö Oy Äyritie 8 B, Vantaa p. (09) , KouluOn on Aronet-Esitysyhtiö Oy:n rekteröity tavaramerkki.

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista

Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista Leena-Maija Niemi apulaisrehtori, OPS-koordinaattori Kauniaisten suomenkielinen perusopetus 4.2.2016 Oppijasta kasvaa vuorovaikutukseen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET kevät ja syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu Sanna Pensonen, suunnittelija Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettitietokoneiden käyttö koulussa vahvistaa lasten ongelmanratkaisutaitoja (Yle uutiset 6.8.14)

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

- Kuvan osoittamalla tavalla klikkaa kohtaa Tallenna Tiedosto. - Esimerkissämme Firefox selaimessa latauspalkki näyttää tältä

- Kuvan osoittamalla tavalla klikkaa kohtaa Tallenna Tiedosto. - Esimerkissämme Firefox selaimessa latauspalkki näyttää tältä 1 KODU OHJEET OSA 2 KODUN ASENNUS - Aloitamme asennuksen menemällä osoitteeseen www.google.fi ja sinne kirjoitamme kuvan osoittamalla tavalla kodu ja kun kuvan tapainen linkki listalta löytyy, niin siitä

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Oppimateriaalin tuottaminen videona

Oppimateriaalin tuottaminen videona Oppimateriaalin tuottaminen videona Kalle Romanov, yliopistonlehtori 4.2.2015 Esityksen sisältö Videon käyttöarvo, pedagoginen lisäarvo Videon tuottamisen tekniikkaa Videon jakelu /julkaisu Videokäytön

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) AVOIMET KOULUTUKSET syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme oheisesta

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016 AVOIMET KOULUTUKSET K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 & kevät 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 & kevät 2017 AVOIMET KOULUTUKSET syksy 2016 & kevät 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084)

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084) Lauantai 29.11.2014 pajat Klo13:00-13:45 Paja 1 Paja 2 Paja 3 Paja 4 Paja 5 Paja 6 Digabi - ohjelmistoihin tutustuminen Jussi Tyni, Digabi - kouluttaja (luokka 41032) Moodle työpaja sähköinen koe Tentti

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin.

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Tämä pätee arkisten haasteiden ohella suuriin kysymyksiin: kestävä kehitys, talous, lääketiede,

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 DIGITAALISUUS Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Ajatuksia oppimisesta

Ajatuksia oppimisesta Ajatuksia oppimisesta Turun normaalikoulun kouluttajat Tampereen normaalikoulun 3. 6. sekä 7. 9. luokkalaiset Tampereen yliopiston 2.vsk luokanopettajaopiskelijat OPPIMINEN ON MUUTOS. Luonto ja opetus

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertauskurssi *STACKjärjestelmän

Pitkän matematiikan kertauskurssi *STACKjärjestelmän Pitkän matematiikan kertauskurssi *STACKjärjestelmän avulla *System for Teaching and Assessment using a Computer algebra Kernel Mistä on kysymys? Mistä on kysymys? Mistä on kysymys? Mistä on kysymys? Järjestelmä,

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN

SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN Prof Kirsti Lonka kirstilonka.fi, Twitter: @kirstilonka Opettajankoulutuslaitos Helsingin yliopisto Blogs.helsinki.fi/mindthegap Blogs.helsinki.fi/mindthegap Opettajan

Lisätiedot

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Miksi lähdettiin l mukaan Tulevaisuuden koulu projektiin? Ritaharjuun valmistuva monitoimitalo 2010 (School of the Future-hanke) Oulun opetustoimi julisti haun

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Digitaalinen oppiminen lukiossa

Digitaalinen oppiminen lukiossa Digitaalinen oppiminen lukiossa Englanninopettajana tämän päivän koulussa Tuula Sutela 2.11.2011 Generation D, the digital natives, the natural born multi-taskers (Chris Sanderson, The Future Laboratory,

Lisätiedot

Kaikille avoin hiihtokoulu

Kaikille avoin hiihtokoulu Kaikille avoin hiihtokoulu Kaikille avoimessa hiihtokoulussa kaikki oppilaat ovat yhtä arvokkaita ja tervetulleita, hiihtokoulu ei rajaa ketään pois vamman tai toimintakyvyn vuoksi. Kaikilla on oikeus

Lisätiedot

Uusi opiskelukokemus

Uusi opiskelukokemus Uusi opiskelukokemus Mikä on elukio? 19 kunnan välinen verkosto = nettikoulu toiminnassa mukana 100 opettajaa mahdollisuus koulun hallinnolle, opettajille ja opiskelijoille Oulun aikuislukion OPS ja oppikirjat

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Mitä on oppimaan oppiminen? Kirjoita 3-5 sanaa, jotka sinulle tulevat mieleen käsitteestä. Vertailkaa sanoja ryhmässä. Montako samaa sanaa esiintyy? 1 Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Risto Korhonen, KM/LO, IlonaIT asiakkuusjohtaja, rehtori Risto Kilpeläinen 2010 Kyläkoulut Suomessa - Maaseudun pienet koulut oppimis- ja kasvuympäristöinä Höytiän

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOPIRAITTILAN KOULU Tekijänoikeustaidot on jaettu materiaalissa kolmeen osaan: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon ja tiedonhankintataitoon ja kriittiseen

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009

Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009 Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009 Peppi Taalas Jyväskylän yliopisto peppi.taalas@jyu.fi hdp://users.jyu.fi/~peppi hdp://kielikeskus.jyu.fi

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET, TEEMAOPINNOT JA OPS2016

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET, TEEMAOPINNOT JA OPS2016 MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET, TEEMAOPINNOT JA OPS2016 Aki Luostarinen ja Tiina Airaksinen (Otavan Opisto) OPS eläväksi -seminaari, Varkaus 31.3.2016 NEGATIIVINEN AIVORIIHI TAVOITE Työskentelyn tavoitteena

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Kodu Ohjeet. Jos päivityksiä ei löydy niin ohjelma alkaa latautumaan normaalisti.

Kodu Ohjeet. Jos päivityksiä ei löydy niin ohjelma alkaa latautumaan normaalisti. 1 Kodu Ohjeet Kodun käynnistys - Kodu peli kun on asennettu ja hienosäädetty omalle koneelle kohdilleen, niin sitten ei muutakuin pelaamaan / tekemään pelejä. Vihreästä Kodu kuvakkeesta pääset aloittamaan.

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Innovatiivinen, kehittyvä koulu: Tutkimuksen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja alustavia tuloksia

Innovatiivinen, kehittyvä koulu: Tutkimuksen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja alustavia tuloksia Innovatiivinen, kehittyvä koulu: Tutkimuksen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja alustavia tuloksia 21.4.2010 Liisa Ilomäki & Minna Lakkala minna.lakkala@helsinki.fi; liisa.ilomaki@helsinki.fi Technology

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA!

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAIDON OPPIMINEN TAITO TARTTUU TAITOTASON VAIHEET Suunnittele harjoitus 1, jossa on neljä osiota omalle joukkueellesi - (Pohdi mitä harjoitteita käyttäisit samaan harjoitteluun

Lisätiedot

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA JY/EOK-2016-2017 / ryhmä 2 Marjo Maula ERIA260 Teknologia ja apuvälineet vuorovaikutuksen ja viestinnän tukena Johanna Kainulainen 10.1.2017 EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA Ekapeli-sivusto tarjoaa

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot

Opetuskokonaisuus Mikämikä-päivään

Opetuskokonaisuus Mikämikä-päivään Opetuskokonaisuus Mikämikä-päivään Tutkivan oppimisen ote u Artikkelien etsiminen ja lukeminen > ymmärryksen syventäminen Mikämikä-päivä Vaajakumpu 8.3.2016 u 3D (Johanna ja Jenni) u 4B (Pauliina ja Tiina)

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin, loppukevät ja syksy 2016

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin, loppukevät ja syksy 2016 AVOIMET KOULUTUKSET K-ryhmän etuhinnoin, loppukevät ja syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN!

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä.

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Monipuoliset oppimisympäristöt ja -menetelmät, oppimisen ilo ja koulutettu

Lisätiedot

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten Ella Kiesi Opetushallitus Tietotekniikan opetuskäytön määrä Suomessa Suomi tietotekniikan opetuskäytön määrässä Eurooppalaisessa mittakaavassa

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa

Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa Prof. Sanna Järvelä Oulun yliopisto Oppijan taidot & oppivan yhteiskunnan haasteet Tarvitaan ehjät ja pidemmät työurat. Pään sisällä tehtävän työn osuus

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen OPS2016 - Koulu katsoo tulevaisuuteen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen laaja-alaisen osaamisen osana ITK-konferenssi 9.-11.4.2014 Juho Helminen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Taustaa

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD

Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD Anne Rongas 7.4.2015 Anne Rongas 2015, Creative Commons Nimeä-Tarttuva 4.0 Suomi Esitys löytyy: bit.ly/ilmioppibyod Jotain vanhaa, jotain uutta Tässä esityksessä: 1. Mitä

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO-hankkeen tarkoitus Kehittää käsityön opetuksessa innovatiivista ajattelua ja taitavaa oppimista tukevaa pedagogista toimintaa

Lisätiedot

Muuttuva opettajuus 3 pointtia

Muuttuva opettajuus 3 pointtia Muuttuva opettajuus 3 pointtia Toimitusjohtaja Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry @LempinenPetri #ammatillinenkoulutus #amke www.amke.fi 1. Ympäristön muuttuessa koulutus uudistuu

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media

Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Miikka Salavuo Turku 26.4.2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005 Tutkimus-, kehittämis- & koulutustehtävissä (JY

Lisätiedot

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet.

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet. RYHMÄ C 8. luokkaa varten 4 x 1 jakso / aine, /vko ÄIDINKIELI Luova kirjoittaminen 1 jaksoa, /vko Kurssilla saadaan virikkeitä ja ohjausta luovaan kirjoittamiseen. Kirjoitetaan esimerkiksi tarinoita, novelleja

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH)

OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH) Espoon seudun koulutkuntayhtymä Omnia PL 77700 02070 ESPOON KAUPUNKI omnia.fi OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH) Sosiaali- ja terveysalan pertutkinto, lähihoitaja Omnia, aikuisopisto Mallissa oppimisvalmiuksia

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. 16.3.2015 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen tarinan rakentaminen Digitaalinen

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

TS-tuki / TAKK. Lahti Marjo Nieminen & Henna-Riikka Ahvenjärvi

TS-tuki / TAKK. Lahti Marjo Nieminen & Henna-Riikka Ahvenjärvi TS-tuki / TAKK Lahti 14.11.2013 Marjo Nieminen & Henna-Riikka Ahvenjärvi 14.11.2013 TAKK / Nieminen & Ahvenjärvi 2 Tavoitteet ja kehittämiskohteet Ohjaus- ja tukipalveluiden kehittäminen menetelmällisesti

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 11.4.2012 Ohjelma 10.00 10.30 Päivän avaus ja katsaus edelliseen kertaan 10.30 12.00 Aivoriihityöskentelyä / Learning Cafe 12.00 13.00 Lounas 13.00 15.00 Aivoriihityöskentelyä

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot