Vesinäkökulma Länsi-Uudenmaan kehitykseen - Muistio Jyrki Kettunen Da Wo Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesinäkökulma Länsi-Uudenmaan kehitykseen - Muistio 20.12.2010. Jyrki Kettunen Da Wo Oy"

Transkriptio

1 Vesinäkökulma Länsi-Uudenmaan kehitykseen - Muistio Jyrki Kettunen Da Wo Oy

2 Sisällys: Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 I.Työmenetelmä... 2 II. Teollisuus ja teolliset palvelut... 3 III. Hyvinvointi ja matkailu... 5 IV. Uusia avauksia... 7 V. Markkinointinäkökohtia... 8 VI. Länsi-Uusimaan vesibrändäys... 9 Liitteet: Liite I. Käytetty keskeinen aineisto Liite II. Asiantuntijapaneeli, kutsutut ja osallistuminen (x) Liite III. Valmistelumuistio panelisteille Liite IV. Arviointilomake: kriteerit vesipohjaiselle liiketoiminnalle... 25

3 Tiivistelmä Muistiossa käsitellään Länsi-Uudenmaan koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) ja Työ- ja elinkeinoministeriön elinkeinorakenteen rikastuttamista koskevan HELMI ohjelman Länsi Uusimaalle kohdistettuja, VETEEN liittyviä toimintamahdollisuuksia. Työ tehtiin aineistokatsauksena, jonka tuotosta ja siitä kehitettyä 55 suositusta arvioitiin asiantuntijapaneelissa. Keskeisiksi tuloksiksi kohosivat: Teollisissa tuotteissa biojätetekniikka ja talousvesiketju kokonaisuudessaan, sekä hajakuormituksen uudet fosforinpoistomenetelmät. Lohjanjärven muikun kaupallistaminen, sekä alueen laituristandardi saivat myös kannatusta. Merialueella nähtiin mahdollisuuksia arvoveneiden säilytykselle ja huollolle. Hyvinvointi ja matkailupalveluissa nousi esiin Porlan akvaariokeskus, uusien ideoiden koordinoitu pilotointi sekä luonnonvesiin liittyvä tarjonta ongelmanratkaisuineen. Kulttuuritarjontaa viikinki- ja varhaisasutuspohjalla, sekä vanhojen vesihuvien elvytystä pidettiin kiintoisana. Mustion- Karjaanjoen voimalaitosten kehittämistä matkailumyönteiseksi suositeltiin. Uusissa avauksissa korostuu verkottuminen aiempaan yrityskantaan. Kohteina nousivat esiin vesitaide, talvinen pelastuskoulutus ja hylkyjen tarkastelu minisukellusveneestä. Markkinoinnista löytyi eniten kehittämistä lähes kaikissa suhteissa. Avainkysymys on kaksisuuntainen ja nopea tiedonkulku asiakaspinnassa, suuntautuminen uusiin asiakasryhmiin, yhdistetty ja helppokäyttöinen tarjonta (ei Venäjälle englanniksi!), sekä asiakaspalautteen käyttö toiminnan kehittämisessä. Alueen vesitarjontaan liittyvä brändi nähtiin harkinnan arvoiseksi. Tässä yhteydessä on luontevaa aikaansaada myös uusien hankkeiden riskirahoitusjärjestely. 1

4 Johdanto Länsi-Uudenmaan koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa (KOKO) on alueen kärkiteemoiksi määritelty kulttuuri ja hyvinvointi, teknologian soveltaminen sekä luova talous. Tavoitteena on vahvistaa elinkeinojen kilpailukykyä, yrityslähtöisiä toimintaedellytyksiä sekä panostaa toimintaympäristön elinvoimaisuuteen. Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2010 alussa julkistamassa HELMI-hankkeessa selvitetään Suomen elinkeinorakenteen vahvistamista ja rikastuttamista valiten aluekohtaisia erityisnäkökulmia. Hankkeessa on kaikkiaan yhdeksät silmälasit, joista Länsi-Uudenmaan tehtäväksi tuli tarkastella VETEEN alueella liittyviä mahdollisuuksia. Alustavasti nähtiin pohdinnan painottuvan Lohjalle, osahankkeen toimeenpanijana on Lykes Oy, mutta on selvää, että jo KOKO-ohjeistus edellyttää alueen pohdintaa kokonaisuutena. Länsi-Uudellamaalla on vesinäkökulman suhteen olennaista kilpailuetua siinä, että se on KOKOalueista käytännössä ainoa, jolla on sekä ison järvivesistön että meren tarjoamia mahdollisuuksia. Seuraavassa on periaatteena ollut kohdentaen mutta integroidusti : tietty suositus voi kohdentua, mutta kokonaisuus on oltava mielessä toimenpiteitä pohdittaessa. Muistion tarkastelu on tapahtunut edellä mainittujen alueen kärkiteemojen ja KOKO-tavoitteiden määrittämässä ympäristössä. Tutkimushankkeet, samoin kuin ideat, joihin liittyvää toimintaa ei seudulla ole, vaikka sitä löytyy muualta Suomessa, on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Toisaalta, jos edellä mainittu perustavoitteisto on idealle sopiva, ei vesiyhteyden ensisijaisuutta ole teoreettisemmin pohdittu. Tavoitteena on tunnistaa muutamia alueelle sopivia konkreettisia hankeaihioita, sekä pohtia näiden osalta, mikä on luontevin etenemistapa. I. Työmenetelmä Sopimusaikataulu asetti tiukat reunaehdot työn etenemiselle, ja siksi oli valittava suoraan etenevä prosessi, jossa ei jää aikaa takaisinkytkennöille eikä sinänsä hyödylliselle pohdinnalle. Tehtävän selvä rajaus teki tämän mahdolliseksi. On luultavaa ja jopa toivottavaa, että Lykes Oy:n työstäessä ohjelmaa edelleen löytyy joitakin nyt ohitettuja asioita, jotka voidaan luontevasti sisällyttää kokonaisuuteen. Työ eteni seuraavin vaihein: - Epävirallinen asiantuntijakokous, jossa pohdittiin, mitä vesisilmälasit voisivat Länsi- Uudenmaan KOKO-ohjelmaan yhdistettynä sisältää. - Neuvottelu Lykes Oy:ssä, tarjous ja tilaus. - Laajahkon aineiston hankinta ja läpikäynti: millaista liiketoimintaa on veteen liittyen globaalisti, millaista Suomessa ja mitä Länsi-Uudellamaalla. Balance Consultingin aineisto alueen yrityksistä kunnittain. Veteen liittyvä mediaseuranta kahden kuukauden ajan. Aineiston perusteella tunnistettiin noin sata ideaitua, joista oli kehitettävissä viitisenkymmentä suositusta hankkeiksi tai toimenpiteiksi. Liitteenä I on luettelo keskeisestä aineistosta. - Asiantuntijapaneelin valinta ja ohjeistus. Paneeli rajattiin pieneksi (13), koska kyse oli työryhmästä. Osallistujat haettiin teollisista ja palveluyrityksistä, kansalaisjärjestöistä ja alueen veteen liittyvästä virkamieskunnasta. Lista kutsutuista, sekä näiden osallistuminen 2

5 näkyy liitteestä II. Panelistit saivat etukäteen liitteenä III olevan muistion toivomuksella erityisesti pohtia suositusten haluttavuutta ja toteuttamismahdollisuuksia. Kireä aikataulu teki mahdottomaksi saada kaikkia paikalle, mutta myös estyneiltä pyydettiin suositusarviointi, tosin vain omaan asiantuntemukseensa liittyvien kysymysten suhteen. - Asiantuntijapaneeli Tällöin käytiin keskustellen läpi suositukset, ja kukin panelisti teki henkilökohtaisen arvioinnin niiden nykyisestä merkityksestä alueelle, ehdotuksen uutuusarvosta, toteutusvaikeudesta sekä toteutusnopeudesta. Arvioinnissa käytetty taulukko on Liitteenä IV. Keskustelussa aineisto sekä tarkentui että täydentyi, minkä arvioijat ottivat huomioon pohdinnassaan. Myös Lykes Oy:n edustajat osallistuivat paneeliin. - Raportin laatiminen asiantuntijapaneelin tulosten perusteella. Saatuja arvioita tarkasteltiin kolmesta näkökulmasta: mitkä ovat alueelle merkittävimpiä, mitkä ovat nopeimmin toteutettavissa sekä millä on korkein uutuusarvo. Jatkotarkasteluun otettiin ne aihiot, jotka vähintään kolme asiantuntijaa asetti suotuisimpaan luokkaan. Alueelle nykyisin merkityksellisiä aihioita erottui näin kolmetoista kappaletta, korkean uutuusarvon aihioita kahdeksantoista ja nopeasti toteutettavia kaksitoista. Jatkossa tarkastellaan lähemmin niitä suosituksia, joissa joko kaikki kolme tai ainakin kaksi kriteeriä toteutuu samanaikaisesti. Rajaus ei tarkoita sitä, että ulkopuolelle jääneet suositukset lakkaavat olemasta, ne ovat vapaasti käytettävissä ja erityisesti yrittäjien toivoisi hakevan aineistosta itselleen sopivaa. II. Teollisuus ja teolliset palvelut Tausta-aineiston perusteella on Länsi-Uudellamaalla verraten harvoja sellaisia, veteen liittyviä yrityksiä, joiden kasvunäkymät ja tuloskehitys tekevät mahdolliseksi itsenäisen laajenemisen. Pieniä veteen liittyviä yrityksiä on sen sijaan runsaasti, ja lisäksi löytyy keskisuuria, mutta kannattavuudeltaan heikompia. Kumpikaan yritystyyppi ei ole kiinnostunut eikä kykenevä merkittäviin irtiottoihin, sen sijaan verkottumalla ja konsortioita muodostamalla ne voivat saavuttaa menestykseen tarvittavan kriittisen massan. Tällaisia aloja ovat ainakin veneiden valmistus ja huolto, matkailupalvelut, pesulat sekä porakaivot/maanlämpö ja tähän liittyvät ilmastointiratkaisut, joissa kaikissa löytyy alueelta parikymmentä yritystä. Näissä tapauksissa ei siten olekaan kysymys siitä MITÄ tehdään, vaan siitä MITEN kokonaisuus saadaan kasvamaan nykyisen, usein paikallisen markkinan ulkopuolelle. Tämän ohella on alueella runsaat parikymmentä yksittäistä, veteen liittyvää yrityshanketta. Näiden suhteen tarkastellaan tässä raportissa myös kysymystä MITÄ, koska vesinäkökulman korostus saattaa avata niissä uusia mahdollisuuksia. Suuryrityksillä on alueella lukuisia toimipaikkoja, jotka kuitenkin vain poikkeustapauksissa pystyvät itsenäiseen päätöksentekoon. Sensijaan ne ovat hyviä kokeilu- ja pilotointipaikkoja teollisille palveluille, jotka menestyessään otetaan käyttöön myös ao. yrityksen muissa yksiköissä avaten näin ovet kansainväliseen menestykseen. Suosituksista nousivat esiin seuraavat: Biojätetekniikka, eli menetelmä, jossa uuden alueen taloudet varustetaan jätemyllyin, ja kaikki yhdyskunnan orgaaninen jäte käsitellään yhdessä energiaa tuottaen, priorisoitui kaikilla kolmella kriteerillä. Menetelmää ollaan parhaillaan soveltamassa Ruotsissa ja se soveltuu ensi sijassa uuden suurehkon asuinalueen ratkaisuksi. Yhdyskunnalle syntyvä etu on varsinkin logistiikan suhteen 3

6 merkittävä, mutta kun ratkaisu vähentää jäteyhtiöiden tuloja, on vastustus kiivasta. Järjestelmä on kokonaisuudessaan koottavissa standardikomponenteista, olennaista on syntyvän kaasun tehokas käyttö esim. joukkoliikenteen energialähteenä. Etenemistapa: Lykes Oy:n toimesta tutustutaan Ruotsin käytäntöihin ja kokemuksiin, ja mikäli ne ovat suotuisat, otetaan asia esille alueen uusia asuinalueita koskevassa pohdinnassa. Kytketään mukaan ympäristöviranomaiset ja ankkuriyritys. Tämä, maassa toistaiseksi ensimmäinen hanke esitellään pilottina, jonka tulosten perusteella sekä viranomaiset että ankkuriyritys voivat tehdä jatkolinjauksensa. Riskirahoitus oli toinen kaikilla kriteereillä priorisoitunut aihio. Maassa on runsaasti kaikenlaista riskirahoitukseksi kutsuttua, mutta todellista omaan pääomaan vertautuvaa riskirahaa niukalti. Asiaa on alueella aiemmin pohdittu, mutta se on jäänyt kuntien kyläpolitikointiin. Tulevaisuudessa päättäjiä on vähemmän ja asia tulee ottaa uudelleen esille niin, että myös alueen yritykset tulevat mukaan. Rahoituskohteiksi sopivat luontevasti yrittäjien yhteistyöverkot ja konsortiot, kohteita otetaan ohjelmaan korkeintaan kaksi vuodessa, ja exit tulee olla viimeistään kolmen vuoden kuluttua. Asiassa tulee edetä niin, että se otetaan KOKO-hankkeen agendalle ja kytketään mukaan alueen yrittäjäjärjestöt. Vastaavaa on tekeillä eräillä toisilla KOKO-alueilla. Alueellisen merkityksen kannalta priorisoitui fosforinpoisto, jota lähes koko ryhmä piti tärkeänä. Tässä on kyse aktiivisesta kytkeytymisestä asiassa jo meneillään oleviin hankkeisiin, tulee tarjota pilotointia, kokeilualueita ja paikallistuntemusta. Kontaktipintaa löytyy Länsi-Suomen jokivesistöjen sekä toisaalta Itämeri-hankkeen piiristä. Kun kyse on hajakuormituksen hallinnasta, on mukaan alusta alkaen saatava yrittäjiä tarjoamaan hyväksi havaittuja toimenpiteitä kuten kosteikkotekniikkaa, kalkitusta, kipsausta tai raudoitusta. Aiheeseen on syntymässä myös välitöntä taloudellista intressiä EU:n maatalouspäätösten ja uusimpien ympäristölinjausten myötä. Etenemistavaksi sopii Jykes Oy:n kokoon kutsuma intressipaneeli, joka laatii viranomaistahoille esitettävän agendan. Rahoituksenkin kannalta on olennaista, että tehdyn toimenpiteen teho voidaan mitata, mitä nyt on hajakuormituksen suhteen pikemmin vältetty. Uutuusarvon suhteen saivat vahvan kannatuksen Lohjanjärven laituristandardi ja muikun troolaus. Edellisessä on tehokkainta edetä suunnittelukilpailulla, jossa kiinnitetään huomiota ulkonäköön, käytettävyyteen, asennettavuuteen ja kustannuksiin. Yhteisön ohjeistus toimii vasta, kun on mitä ohjeistaa. Kilpailun tuloksen syntyvä standardi annetaan valmistajayrittäjille alhaista lisenssimaksua vastaan. Hanke sopii hyvin Lykes Oy:n HELMI kokonaisuuteen. Muikun troolaus rajoittuu sulaan kauteen. Itse troolauksen ja logistiikkaketjun teknologia on SITRAN kehittämänä käytössä, ja yrittäjiä, mikäli troolaukselle hankitaan tarvittavat luvat, löytyy kilpailutettaviksi saakka. Markkina-alueena metropolin seutu on Länsi-Uudellemaalle jopa maan suotuisin. Hanke etenee parhaiten niin, että Lykes Oy:n valitsema vastuuhenkilö tutustuu Säkylän Pyhäjärvellä tehtyyn menestykselliseen työhön. Veneiden talvisäilytys merenranta-alueella sai eniten kannatusta, kun arvioitiin toteutusnopeutta. Tätä toimintaa on jo jossakin määrin tarjolla, mutta kyse on merkittävästä laajennuksesta niin, että mukaan tulee myös veneiden huoltoon liittyvää yrittäjyyttä. Markkinointi suunnataan ensi sijassa Venäjälle, sillä jo Pietarissa on rikkaita ihmisiä neljän Suomen verran. Paikan valinnassa on 4

7 kiinnitettävä huomiota oheispalveluihin, tarvitaan korkealuokkaista majoitus- ja ravintolatarjontaa, sillä veneen omistajat haluavat käydä ihailemassa omistustaan. Toimintaa vaatii neliöitä, joten riittävä kaavavaraus on tarpeen. Toisaalta KOKO-ohjelman puitteissa on yritettävä välttää sitä, että asia pilataan useilla pienillä keskenään kilpailevilla hankkeilla. Keveimmin investoinnein hanke saadaan toimeksi Hangossa, jossa on kemian teollisuuden jäljiltä asumiseen vaikeasti kunnostettavaa tonttimaata, ja sataman infra suurtenkin veneiden siirtoon. III. Hyvinvointi ja matkailu Alueella on nykyisin kyse palveluista, joiden tarjonta kohdistuu lähialueille ja jossakin määrin Suomeen kokonaisuudessaan. Tavoitteeksi tulee kuitenkin ottaa laajempi markkina-alue jo siksi, että nyt ohjelmassa olevien veteraanipalveluiden tarve on nopeasti vähenemässä, ja yhteiskunnan rahoittamaa muutakin kuntoutusta tullaan leikkaamaan. Kuntoutukseen on jo syntynyt runsaasti ylikapasiteettia, ja alasajotilanteessa alueelliset sekä muut ei-kaupalliset näkökohdat tulevat sotkemaan kilpailua. Vaikka fysikaalisilla ja henkisillä palveluilla on omat erityispiirteensä kietoutuu tarjonta ja asiakaskunta monin tavoin yhteen. Parhaat asiakkaat korjaa se, joka kykenee luomaan näille houkuttelevia yhdistelmiä. Alueella on useita kylpylöitä ja näihin verrattavia, lähinnä liikuntaan suuntautuneita laitoksia. Käytännöllisesti katsoen kaikissa on tarjolla lääketieteellistä asiantuntemusta ja monipuolista fysikaalista hoitoa sekä kuntoutusta. Laitokset ovat jossakin määrin profiloituneet eri suuntiin, mutta yhteistyö vaikkapa kansainvälisessä markkinoinnissa puuttuu. Hyvän kylpylän tulee tarjota myös muita elämyksiä. Keski-Euroopan vanhoissa laitoksissa kuuluu kylpylän yhteyteen kasino, ja niissä on panostettu mahdollisuuteen luoda uusia ihmissuhteita. Tämä puoli on Suomessa toistaiseksi jäänyt verraten ohueksi. Ehkä tämä on osasyynä siihen, että laitosten majoituskapasiteetin täyttöä matkailijoilla ei juuri tapahdu. Pitemmän ajan kuluessa on useimmat laitokset kuitenkin nähtävä enemmän matkailun suuntautuneina. Suosituksista mikään ei läpäissyt kaikkia edellä esitettyä kolmea kriteeriä. Akvaariokeskus katsottiin lähes yksimielisesti uutuusarvoltaan korkeaksi ja myös nopeasti toteutettavaksi Porlan yhteydessä. Kyse on ainakin ensi vaiheessa makean veden kaloista. Asia etenee luontevasti niin, että Lykes HELMI-hankkeen puitteissa teettää kalabiologilla ja akvaariosuunnittelijalla kehyssuunnitelman, jonka jälkeen asia voi edetä omana yrityksenään. Asiakaskunnan valtaosan muodostavat koululaiset ja opiskelijat, mikä tulee ottaa huomioon tilasuunnittelussa. Akvaariokeskus on melkoinen energiasyöppö, ja edullisen energian mahdollisuus on tärkeä osa taloutta. Matkailuun liittyvien uusien ideoiden organisoitu pilotointi nähtiin sekä merkittäväksi että nopeasti toteutettavaksi. Kyse on siitä, että samoja asioita ei kokeilla useassa paikassa, vaan kokemuksia vaihdetaan, ja mieluummin kokeillaan viittä asiaa kuin samaa asiaa viidessä paikassa. Asia on käytännössä hankala, kun palveluideoille on vaikea saada mallisuojaa, mutta ainakin muualla tulevaisuuteensa panostavat yritykset on saatu tällaisen järjestelyn piiriin. Asia sopii laitosten yhteiselimen pohdittavaksi, kaikki eivät siihen ainakaan aluksi sitoudu, mutta jo muutamassa vuodessa mukana olijat saavat tuntuvan kilpailuedun samalla kun kokeilukustannukset laskevat. Jos alueelle syntyy riskirahoitusyhtiö, on tässä sille tyypillinen sijoituskohde. Alueellisen merkityksen suhteen priorisoitui edellisten lisäksi luonnonvesiin liittyvä toiminta sekä maaomistajanäkökulman mukaanotto aktiviteetteja suunniteltaessa. Edellisestä on suosituksissa 5

8 lukuisia esimerkkejä, joista todettiin, että ne voivat tulla kilpailukykyisiksi jonkin peruspalvelun, esim. kylpylän yhteydessä. Tässä on usein tarpeen, että peruspalvelun tarjoaja aktiivisesti etsii näitä oheispalveluja järjestäviä pieniä yrityksiä, joita nykyisin saatetaan jopa vierastaa kokonsa vuoksi. Maanomistajanäkökulma korostuu kaikessa retkeilyyn ja luonnossa liikkumiseen suuntautuvassa toiminnassa. Alueella on varsin huonosti huomioitu retkeilijän tarpeet, ja erityisesti kesämökkiasutus, mutta myös ylenpalttinen suojelu ovat suorastaan patoamassa mahdollisuuksia. Asiaa voidaan auttaa kaavoituksella, jos kaavoittaja tehdään tietoiseksi todellisista tarpeista. On tarpeen, että luontoa käyttävät yrittäjät yhdessä kokoavat toiveensa ja tarpeensa, ja nämä saatetaan kaavoittajien tietoon (vrt.esim. Uudenmaan liiton Mansikkapaikat Uudellamaalla). Lykes Oy voi auttaa asian liikkeellelähtöä. Merkittävää uutuusarvoa arvioitiin edellisten ohella olevan viikinkiteemalla, Mustion- Karjaanjoen kalaportailla ja vanhojen vesitapahtumien elvyttämisellä. Viikinkiteemaa on hyvin hyödynnetty Rosalassa, jossa historiallista taustaa asialle on merkittävästi vähemmän kuin Lohjanjärven vesistössä. Kuten arviointiryhmässä todettiin, kysymys on oheispalvelusta johonkin laajempaan liittyen. Mukaan voidaan ottaa myös merkittävästi viikinkiaikaa varhaisempi asutus. Valmistelu tulee tehdä Museoviraston ja muinaistieteellisen toimikunnan asiantuntemuksella. Hyvät tarinat ovat tärkeä osa, samoin ajanjaksoon liittyvä perinneruoka, tosin ilman kannibalismia. Asiaan tarvitaan veturiyritys joko Karjalohjalta, Mustiosta tai Lohjansaaresta. Lykes Oy voi tässäkin auttaa liikkeellelähtöä. Ensinnä voi selvittää, kuka nyt on organisoinut lukuisat bussiretket Jalassaaren kalmistoalueille. Karjaanjoen kalaportaat ovat aikoinaan jääneet pois voimalaluvasta, mutta nyt tulee huolehtia siitä, että ne tulevat mukaan ainakin lupaa seuraavan kerran uusittaessa. Tekniikka on mm. Ruotsissa ja Norjassa kehittynyt niin, että toimivia ratkaisuja löytyy. Tehonhäviö jää pieneksi, kun portaita ei ole tarvis juoksuttaa kuin kalojen nousuaikaan, jolloin vettä yleensä on yli turpiinien kapasiteetin. Viimeistään tässä yhteydessä tulee huolehtia melojien mahdollisuudesta ohittaa voimalaitokset, mikä on aikaansaatavissa minimi-investoinnein. Kokonaisuus soveltuu parhaiten kansalaisjärjestöjen huolehdittavaksi. Myös vanhojen vesitapahtumien elvytys voi ainakin aluksi nojata kansalaisaktiivisuuteen, josta se kenties muuttuu jonkin yrittäjän vetämäksi. Ensi vaiheessa on paikallisilta historian tuntijoista pyydettävä kuvaus, mitä kaikkea Lohjajärvellä ja Mustiossa puuhattiin 1800-luvun vaihteessa. Tästä voidaan sitten valita tapahtumia, joiden kiinnostusta nykyaikana pilotoidaan. Tarjontaa voi laajentaa myös kieltolakiaikaan, jonka historia on Lohjansaaren osalta varsin värikäs. Nopeasti toteuttaviksi arvioitiin edellisten ohella palvelujen lemmikkinäkökulma, voimalavierailut ja tiettyyn erikoisuuteen keskittyvät luontoretket. Kylpyläpalveluiden yhteydessä on jo huomioitu lemmikkien mukaanottoa, mikä on huonosti opetettujen koirien osalta varsin ongelmallista. Tässä suhteessa aktiivinen ote puree, tarjotaan koirille oma hoito-osasto, jolloin varsinaiset majoitustilat säilyvät häiriköinniltä. Pienemmistä eläimistä ei yleensä ole vastaavaa haittaa. Tärkeää on, että palveluyrittäjät pohtivat eläinkysymystä koko laajuudessaan, ja antavat tiedot laitoksensa verkkoesittelyssä. Mustio- ja Karjaanjoen voimalat ovat rakenteeltaan erilaisia, kaikki verrattain iäkkäitä ja laitteistoiltaan hyvin havainnollisia. Ne toimivat nykyisin kauko-ohjauksella, mikä tietää sitä, että vierailuja ei järjestetä. Sekä matkailun että voimayhtiön goodwillin kannalta mahdollisuus yhdistää Fiskars-Billnäs vierailuun myös pari voimalaa on varsin toivottavaa. Toiminta voi rajoittua 6

9 kesäkauteen, eikä vaadi yhden oppaan palkkaa suurempia kustannuksia. Jos vieraita riittää, voi jonkin voimalan yhteyteen pystyttää kesäkahvilan. Lykes voi ottaa yhteyttä voimayhtiöön, yrittäjiä oheispalveluihin löytyy paikkakunnalta. Alueen luontojärjestöt ovat aktiivisesti kehittäneet erikoispalveluita, esim. pöllöjen kuuntelua ja perhosten keräystä. Alueen runsas fauna tarjoaa kuitenkin paljon laajemmat mahdollisuudet. Ongelmana on sesongin lyhyys, joissakin tapauksissa pari päivää, jotka eivät ole kovin hyvin ennakoitavissa. Luontojärjestöt voisivat listata eri mahdollisuudet, ja järjestää seurannan, joka hälyttää ilmiön alkaessa. Erikoisesti koululuokat hyötyvät tästä palvelusta, joka kyllä nykyisen tiedonvälityksen aikaan tuo seuraajia kauempaakin. Tärkeimmät kohteet ovat Lohjanjärvi ja Pojoviken. IV. Uusia avauksia Veteen liittyvä toiminta on sinänsä niin ikiaikaista, että sisällöltään uusia toimintoja on vaikea löytää edes kansallisella tasolla. Uudistuminen tapahtuukin lähinnä liiketoimintamalleissa ja käytännöissä. Avainkysymys on miten ja keneltä voidaan saada maksu sellaisesta, jota paikkakuntalaiset ovat tottuneet pitämään ilmaisena tai kiinnostamattomana. Voidaan myös törmätä väärin tulkittuun jokamiehenoikeuteen, yrittäjän maksullinen palvelu vaaditaan ilmaiseksi tai ainakin yhteiskunnan maksettavaksi. Tulevan menestyksen keskiössä ovat verkostot ja yhteinen nettitarjonta, sillä ilman tätä tukea ehtii jokainen uusi idea kuolla jo ennen tunnetuksi tuloaan. Verkoston aktiivinen käyttöönotto muuttaa yritystä melko perusteellisesti, on kyse luottamuksesta, laadunvarmistuksesta ja asiakkuuden jakamisesta, kaikki seikkoja, jotka ovat suomalaiselle pkyritykselle pikemminkin heikkouksia. Muutos on kuitenkin välttämätön, jos tuotteemme ja palvelumme halutaan saada kaupaksi. Yhteistyötä ja verkottumista tulee aktiivisesti hakea myös Länsi-Uudenmaan ulkopuolelta. Esimerkiksi matkailussa Ahvenanmaa ja Viron monet alueet ovat onnistuneet kaupallistamaan vesielementtinsä merkittävän tehokkaasti. Malleja voi hakea, ja monet ovat lähes sellaisenaan siirrettävissä. Uusista Länsi-Uusimaalle sopivista ehdotuksista saivat kannatusta vesitaide, pelastuskoulutus ja pienoissukellusvene. Vesitaide on maassamme lumiveistoa lukuunottamatta heikosti tunnettua ja vähäistä, vaikka olosuhteet ovat monessa mielessä erinomaiset. Jäätaide, joka kukoistaa Hokkaidolla ja Koreassa soveltuu hyvin Lohjan kaupunginlahdelle. Samalle alueelle voidaan kesäajaksi pystyttää vesitaideinstallaatio, johon taiteilijat voivat säveltää omia teoksiaan. Kolmas rantaan pystytettävä mahdollisuus on vesiseinä, johon voidaan heijastaa erilaisia kuvioita jopa elokuvia. Vesitaiteen neljäs mahdollisuus, höyryseinämä vaatii onnistuakseen tuulettoman ympäristön. Alueella on vahva asema meriturvallisuudessa sekä siihen liittyvässä koulutuksessa. Jonkin verran on ollut vireillä myös yksittäisten kansalaisten koulutusta vesillä selviytymisessä. Tarjontaa tulee laajentaa ja ottaa mukaan myös jäissä selviytymiskursseja, sillä oppia tarvitsevat sekä jäillä ammatikseen liikkuvat että kaikki jäällä erilaisten harrastusten piirissä kulkevat. Toiminta soveltunee Meriturva Oy:ssa kehitettäväksi. 7

10 Hangon itäisellä merialueella on vuosisatojen kuluessa tapahtunut satoja haaksirikkoja, joiden hylkyjä meriarkeologit jatkuvasti paikantavat ja tutkivat. Turismin kannalta on käyttöä minisukellusveneelle, jolla vesien jälleen kirkastuessa voi esitellä lukuisia kiintoisia matalavesikohteita. Asia sopii parhaiten Hangon kehityssuunnitelmiin. Tekniikka on sinällään valmista jopa jään alla liikkumiseen. Paneelissa tuotiin esiin myös lumen siirto- ja käsittelytekniikka, jossa on runsaasti kehitysvaraa. Avainkysymys on tiivistäminen, litra vettä painaa kilon, litra pakkaslunta g ja nuoskalumikin vain puoli kiloa. Lumen siirto on nykyisellään tehotonta ja kallista. Jos seudulta löytyy kiinnostunut yrittäjä, on aihe mitä kiintoisin. V. Markkinointinäkökohtia Erityisesti kuluttajatuotteissa ja palveluissa menestys koostuu seuraavista viidestä asiakokonaisuudesta: tehokkuus ja hyödyllisyys, hinta/luvattu laatu näyttävyys tai status käyttömukavuus markkinoitavuus l. tuotteen hyvien ominaisuuksien tajuttavuus yhteensopivuus ostajan muiden valintojen kanssa Näistä ensimmäinen edustaa ns. insinöörinäkökulmaa, ja on Suomessa usein ylikorostunut, mikä koskee erityisesti vapaa-ajan tarjontaa. Näyttävyys on tärkeää kansainvälisillä markkinoilla, esim. eri suorituksista annettavat diplomit tai mitalit ovat arvostettuja. Käyttömukavuus korostuu jo palvelua tilattaessa, jos halutut palvelut on etsittävä useasta linkistä, etsii asiakas mukavamman vaihtoehdon. Palvelun hyvien ominaisuuksien tajuaminen vaatii asettumista käyttäjän asemaan, ja voidaan parhaiten varmistaa pilotoimalla. Sama koskee yhteensopivuutta, jossa mm. kulkuyhteydet tapahtumapaikalle, pukeutuminen, palvelukieli jne. ovat tärkeitä. Kokonaisuuksista kolme viimeistä ovat kriittisiä pitempiaikaiselle menestykselle. Markkinointiviestinnässä ja tarjonnan kehittämisessä tulee painopiste kohdentaa tänne teknisen eleganssin ja näyttävyyden sijaan. Nykyisin vanhimmat digiaikuiset, ihmiset jotka ovat jo tarhasta lähtien tutustuneet moderniin tietotekniikkaan, alkavat lähennellä neljääkymmentä. Tämä joukko alkaa muodostaa enemmistön niin väestöstä kuin ostovoimastakin, ja on tottunut käyttämään nettiä mahdollisuuksiin tutustumisen sekä yhä enemmän myös ostamiseen. Yritysten välisessä kaupassa netti jo dominoi, ja sama tapahtunee pian myös kuluttajarajapinnassa. Vanhempi polvi, jota kutsutaan digiemigranteiksi, suhtautuu verkkopalveluihin hieman samoin, kuin maahanmuuttaja uuteen kotimaahansa, varoen ja epäillen. Kuitenkin myös heillä varsinkin vaihtoehtojen etsintä ja niihin tutustuminen nojaa nettiin. Asiasta saa hyvän kuvan tarkastelemalla kansalaisopistojen tietotekniikan seniorikurssien suosiota ja jonoja. Asiantuntija-arvioissa markkinointi kokonaisuudessaan sai korkean prioriteetin, missä varmaan heijastui osallistujien kokemus nykytilanteesta. Asiakaspalautteen hankinta ja käyttö toiminnan kehityksen ohjeistajana koettiin tärkeäksi kaikilla kriteereillä. Tämä Suomessa huonosti hallittu alue Aasiakas on oikeassa edellyttää 8

11 asennemuutosta, joka ei ole mahdoton (vrt. Alko), mutta vaatii koulutusta. Aalto-yliopisto on paneutunut asiaan yritystasolla, ja voi auttaa. Koulutus voidaan jäljestää yrittäjien yhteisenä esim. yrittäjäjärjestön organisoimana. Tarjonnan kokoaminen yhden linkin taakse, helppokäyttöisyys ja säännöllinen päivitys katsottiin tärkeäksi. Tässä on todettava, että aina löytyy niitä, jotka haluavat puuhata omissa oloissaan, mutta tämän ei saa vaikuttaa muiden etenemiseen. Asia vaatii erillisen hankkeen, jota ei tule alistaa IT-eksperttien johtoon. Yhteismarkkinointi metropolialueille, ensinnä Pietariin koettiin, tärkeäksi. Vastaavaa toimintaa on jo olemassa Itä-Suomen matkailuyrittäjien kesken, ja eräs mahdollisuus on liittoutua heidän verkkoihinsa. Markkinoinnin nykytilaa kuvannee se, että valtaosa ennakkoaineistoon sisältyneistä ehdotuksista koettiin uutuusarvoltaan korkeiksi. Tilannetta voi kärjistäen kuvata niin, että tarjontaa on, mutta kyky löytää maksavia asiakkaita puuttuu. VI. Länsi-Uusimaan vesibrändäys Alueen tarjonnan tunnetuksi saattaminen vallankin uusille asiakkaille käy brändin ja sen taakse rakennetun palvelulinkin kautta. On luotava vetävä nimi, uskottavuutta palvelutarjontaan, nopeutta puutteiden korjauksen, ja uusia ideoita vuosittain kokeiltavaksi. Tavoitteeksi tulee asettaa, että alueen veteen liittyvä toiminta saadaan mahdollisimman laajasti yhden brändin alle, mutta jos tämä osoittautuu vaikeaksi, on brändin alaa rajattava, pitkät yhteistyöjahkailut sivuuttaen. Brändin rakentaminen onnistuu ehkä parhaiten kauppakamarien ja yrittäjäjärjestöjen yhteistyönä. Liikkeellelähtöön soveltuu vaihe, jossa Länsi-Uudenmaan HELMI-kokonaisuus on valittu. 9

12 Liite I. Käytetty keskeinen aineisto KOKO Länsi-Uudenmaan toimintasuunnitelma 2010 KOKO Länsi-Uudenmaan ohjelma 52 erilasita aluetta, KOKO alue kasvuun. TEM 2010 HELMI palveluinnovaatioita monialaisuudesta Rachel Thompson: Global Water Market 2011, meeting the world s water and wastewater needs until 2016 Amy Cole: Carbon Footprint of the Water Market Challenges and Opportunities 2010 Vision 2050, The new agendas for business. World Business Council for Sustainable Development 2009 Kalatalouden tulevaisuus I III, RKTL PORLA, järvikeskus loppuraportti 2010 Helsingin yliopiston Tvärminnen aseman esittely Uudenmaan, Lohjan, Raaseporin, Karkkilan ja Hangonmenestyjät. Kauppalehti/Balance consulting yritystilasto Melontapooli. Karttatiimi oy 2007 Suomen melontareitit 2009 Cleantech-ympäristöstä liiketoimintaa, SITRA 2007 Alueelliset teknologiastrategiat, TEK 2007 The Finnish Health Care System. SITRA 2009 Kansallinen luonnonvarastrategia. SITRA Hyvinvointipalveluja entistä tehokkaammin. VATT 2008 Elinvoimainen maaseutu. YTR 2004 Uskalikot tekevät tulevaisuutta. Kemianteollisuuden tulevaisuuslinjaus Alueellinen elinvoimaisuus ja kilpailuedut. Tekes 2009 The Age of Unthinkable. Joshua Cooper Ramo 2009 Beyond Crisis. Gill Ringland et al Vanajavesikeskus elämää vedestä Tekesin Vesi ohjelma Mansikkapaikat Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla, maakuntakaavan uudistaminen. Uudenmaan liitto 2010 Porlan alueen liiketoiminnan mahdollisuudet ja organisointi, Kaukoviisas Oy 2010 HELMI-tuote ja palveluinnovaatioita monialaisuudesta. PKT-säätö 2010 Suvi Nenonen et al.: Markkinointimuotoilu. WSOYPro 2010 Emma Storbacka: Barriers to Business Model Innovation, Aalto University 2010 Laura Wood: Water Meter Report, Database & Directory 2010 Ari Saura et al.: Mustionjoen pääuoman ja sivupurojen lohelle ja taimenelle soveltuvien poikastuotantoalueiden kartoitus ja poikastuotanto. RKTL selvityksiä n:o

13 Liite II. Asiantuntijapaneeli, kutsutut ja osallistuminen (x) Eskola Tero Haanpää Elli Hägg Margareta Kielinen Raimo Lehtonen Jaana Lönnkvist Stig Nyholm Stig Pokki Jouko Kylpylähotelli Päiväkumpu x Meriturva Oy x matkailuasiantuntija x Seliö Boats Oy Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.x Rosk and Roll Oy Ekenäs segelsällskap HY Tvärminne Rosenlew Alexander Orthex Oy Savelainen Martti Sjögren Pirjo Tarkkanen Petri Sappi Oy Lohjan kylät x Kisakallio x Lykes Oy:stä osallistuivat paneeliin lisäksi Seppo Kolo, Jorma Korhonen, Outi Nyman ja Erja Vaarala 11

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Heikki Susiluoma (versio 19.5. alkaen) LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä osana yhteisöään Syrjäisen maaseudun kehittämisnäkökulmat luontomatkailun

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalous / Teknologiayrittäjyys ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Tarkastajat: Professori

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

OUTDOORS FINLAND MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS

OUTDOORS FINLAND MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS OUTDOORS FINLAND MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS Outdoors Finland - aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 2011 Pertti Karttunen 2 SISÄLLYSLUETTELO MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS...

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 1. Tiivistelmä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader strategiaa toteutetaan 12 kunnan alueella Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Strategian hallinnoijana

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2013 16. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen TIETO- TEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa TYÖTERVEYS &hyvinvointi

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 8/2015 Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Ilkka Pirhonen, Timo Leinonen, Timo Karjalainen Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU DIRECT RESPONSE MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2014 Keskiviikkona 29. ja torstaina 30. lokakuuta 2014 Neuvotteluväki kokoontui Lahden Fellmanniassa!

Lisätiedot

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti 1.9.2013 31.12.2014 Jenni Mikkonen & Ira Lahovuo Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Itä-Suomen yliopisto Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Verkkolaskutus Electronic billing

Verkkolaskutus Electronic billing 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Verkkolaskutus Electronic billing Kandidaatintyö Petteri Westerholm Anssi Tura TIIVISTELMÄ Tekijät:

Lisätiedot