TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET SIVU 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET-------------------------------- SIVU 5"

Transkriptio

1 1

2 SAATTEEKSI Paltamon esiopetusta koskeva opetussuunnitelma perustuu esiopetuksesta annettuun lainsäädäntöön (eduskunta / 1288, /642) ja Opetushallituksen antamiin esiopetuksen perusteisiin ( ). Paltamon esiopetuksen opetussuunnitelmaa on ollut työstämässä työryhmä, jonka jäseniä olivat Maija-Liisa Kemppainen, Virpi Kolehmainen, Iiris Tikkanen, Kaisa Toivonen, Anne Tolonen ja Pia Väisänen. Asiantuntijoina ovat lisäksi olleet Eija Alasalmi, Eija Homanen, Maria Juutinen, Sirpa Härkönen ja Tarja Leinonen. Teknisessä työstössä avusti Tanja Korhonen. 2

3 SISÄLLYS 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPERUSTA, TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET SIVU 5 1 Toiminta-ajatus SIVU 5 2 Arvoperusta SIVU 5 3 Tehtävä SIVU 5 4 Yleiset kasvamisen ja oppimisen tavoitteet SIVU 5 2. ESIOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN SIVU 6 1 Esiopetuksen järjestäminen SIVU 6 2 Oppimiskäsitys SIVU 7 3 Oppimisympäristö SIVU 8 4 Työtavat SIVU 8 5 Painotukset SIVU 8 3. ESIOPETUKSEN YKSITYISKOHTAISET TAVOITTEET JA SISÄLLÖT SIVU 9 1 Eheyttäminen SIVU 9 2 Keskeiset tavoitteet ja sisältöalueet SIVU 9 1 Kieli ja vuorovaikutus SIVU 9 2 Matematiikka SIVU 10 3 Etiikka ja katsomus SIVU 11 4 Ympäristö- ja luonnontieto SIVU 13 5 Terveys SIVU 15 6 Fyysinen ja motorinen kehitys SIVU 16 7 Taide ja kulttuuri SIVU 17 1 Musiikki SIVU 18 2 Kuvataide SIVU 19 3 Käsityö SIVU 20 3

4 4. KASVUN JA OPPIMISEN TUKI ESIOPETUKSESSA SIVU 21 1 Yleinen tuki SIVU 22 1 Yleinen tuki Paltamossa SIVU 23 2 Puheopetus SIVU 23 2 Tehostettu tuki SIVU 23 1 Tehostettu tuki Paltamossa SIVU 24 3 Erityinen tuki SIVU 24 1 Erityinen tuki Paltamossa SIVU 25 4 Yksilölliset suunnitelmat SIVU 25 1 Lapsen esiopetussuunnitelma SIVU 25 2 Oppimissuunnitelma SIVU 26 3 Henkilökohtaista järjestämistä koskeva suunnitelma SIVU 27 4

5 5. KASVUN JA OPPIMISEN TUKIMUODOT ESIOPETUKSESSA ---- SIVU 28 1 Esiopetuksen järjestämiseen liittyvä tuki SIVU 28 4 Erityisopetus SIVU 28 5 Pidennetty oppivelvollisuus SIVU 28 2 Esiopetuksen muu tuki SIVU 29 1 Yhteistyö kodin kanssa SIVU 29 4 Yhteistyön tavoitteet SIVU 29 5 Yhteistyön toimintatavat SIVU 29 6 Huoltajille tiedottamisen periaatteet SIVU 30 7 Vastuut ja työnjako kodin kanssa tehtävässä yhteistyössä SIVU30 8 Huoltajien osallisuuteen liittyvät periaatteet SIVU 31 9 Menettelytavat yhteistyöhön liittyvissä ongelmatilanteissa SIVU 32 2 Esiopetuksen tukipalvelut ja yhteistyö muiden asiantuntijoiden kanssa SIVU 32 3 Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen SIVU 33 3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen SIVU 35 1 Oppilashuolto SIVU 35 1 Koulumatkakuljetukset, ruokailu ja terveydenhuolto SIVU 35 2 Oppilashuoltoryhmä SIVU 35 3 Lastensuojeluilmoituksen tekeminen SIVU 38 2 Turvallisuuden edistäminen SIVU 39 3 Henkilötietojen käsittely, salassapito ja tietojen luovuttaminen SIVU ERI KIELI JA KULTTUURIRYHMIEN ESIOPETUS SIVU 40 1 Romanikieliset SIVU 40 5

6 2 Viittomakieliset SIVU 40 3 Maahanmuuttajat SIVU ESIOPETUKSEN YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSEN, TOISTEN ESIOPETUKSEN YKSIKÖIDEN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ MUIDEN TOIMIJOIDEN KESKEN--- SIVU 41 1 Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa SIVU 41 2 Yhteistyö esiopetuksen osallistuvien henkilöiden kanssa SIVU ARVIOINTI SIVU 42 1 Lapsen kehittymisen ja oppimisen seuranta ja arviointi SIVU 42 2 Toiminnan toteutumisen jatkuva arviointi SIVU 43 LIITTEET SIVU 44 6

7 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPERUSTA, TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET 1 Toiminta-ajatus Esiopetus tukee lapsen kokonaispersoonallisuuden kasvua sekä luo hyvän perustan oppimiselle. 2 Arvoperusta Arvopohja rakentuu valtakunnalliseen esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Keskeisiksi arvoiksi on määritelty seuraavat: suhde lapsuuteen: lapsuus on arvo sinänsä suhde itseensä: itsetuntemus, tuntee omat mahdollisuutensa ja rajoituksensa, terveet elämäntavat, vastuullisuus suhde toisiin: suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, empaattisuus, yhteistyökykyisyys, hyvät tavat suhde työhön: aloitteellisuus, vastuullisuus, yritteliäisyys, työn arvostuksen vahvistaminen suhde kulttuuriin: kulttuurimyönteisyys, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus suhde luontoon: ympäristön luonnon huomioiminen, kestävä kehitys 3 Tehtävä Esiopetus ohjaa lasta vastuulliseen toimintaan sääntöjen noudattamiseen toisten ihmisten arvostamiseen 4 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet Opetus on tavoitteellista lapsen kehityksen ja oppimistoimintojen vahvistamista. Opetus vahvistaa lapsen kokemuksia omasta osaamisestaan yksin ja yhdessä vertaisryhmässä. Leikin kautta oppiminen on keskeistä. Lapsi säilyttää oppimisen ilon ja innostuksen sekä uskaltaa rohkeasti ja luovasti kohdata uudet oppimishaasteet. Esiopetuksessa huomioidaan sukupuolten erityistarpeet sekä taataan tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen. 7

8 Kasvatus- ja oppimistavoitteet: 1. Lapsen myönteinen minäkuva vahvistuu. 2. Lapsi omaksuu tietoja ja taitoja eri sisältöalueilta ikänsä ja edellytystensä mukaisesti sekä saa valmiuksia elämäänsä ja jatkuvaan oppimiseen. 3. Lapsi kasvaa ahkeraksi, erilaisuuden hyväksyväksi ja vastuuntuntoiseksi yhteisön jäseneksi, joka ottaa toiset huomioon. Hän sisäistää yhteiselämän pelisääntöjä ja hyviä tapoja sekä käyttäytyy niiden mukaan. Hän oppii paremmin hallitsemaan itseään ja opettelee selviytymään arkipäivän tilanteissa. 4. Lapsi oppii ikävaiheensa mukaisesti ymmärtämään, miten terveyttä ja hyvinvointia ylläpidetään. 5. Lapsi oppii ikävaiheensa mukaisesti ymmärtämään ihmisen riippuvuuden ja vastuun luonnosta ja ympäristöstä. 6. Lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteetti sekä hänen kykynsä ilmaista itseään monipuolisesti vahvistuvat ja kehittyvät. 2. ESIOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 1 Esiopetuksen järjestäminen Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla ja perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin aloittavalla lapsella on oikeus saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa erityisopetuksessa kestää yhden tai kaksi vuotta. Esiopetusta annetaan koulujen lukuvuoden aikana vähintään 700 tuntia 4h/päivä. Esiopetuspäivän aikana lapsille tarjotaan lounas. Esiopetus on maksuton. Esiopetuksen maksuttomat kuljetukset järjestetään koulukuljetuksien yhteyteen. Esiopetusta annetaan Kelokujan esiopetusyksiköissä ja Korpitien koulukeskuksessa, Kontiomäen päiväkodissa sekä Hakasuon koululla. Esiopetusta annetaan koulujen lukuvuoden aikana vähintään 700 tuntia vuodessa ja noin 4 tuntia päivässä. Esiopetusta annetaan päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä toimivissa esiopetusryhmissä. Esiopetukseen osallistumisesta päättää lapsen huoltaja. Esiopetukseen ilmoittaudutaan samalla päivähoitohakemuksella, jolla lapselle haetaan päivähoitopaikkaa. Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli matka kotoa kaupungin osoittamaan esiopetusyksikköön on yli 3 kilometriä. Kuljetukset järjestetään vain pelkkään esiopetukseen osallistuvalle osana koulukuljetuksia. 8

9 2 Oppimiskäsitys Lapsi rakentaa aikaisemmin omaksumiensa käsitysten, kokemusten ja tietoaineksen pohjalta omaa tietorakennettaan. Oppiminen on aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, ongelmanratkaisua sisältävä prosessi, johon vaikuttaa vertaisryhmän vuorovaikutustilanteet. 3 9

10 Oppimisympäristö Oppimisympäristö koostuu fyysisestä ja psyykkisestä ympäristöstä. Psyykkinen oppimisympäristö sisältää sosiaalisen, kognitiivisen ja emotionaalisen ympäristön. FYYSINEN YMPÄRISTÖ on esteettinen, innostava, terveellinen ja turvallinen sekä innostaa lasta tutkimaan ja oppimaan itse. Työvälineiden ja materiaalien pitää olla lasten ulottuvilla. Oppimisympäristö on varustettu nykyaikaisella tietotekniikalla. Ympäröivä luonto ja lähiympäristö hyödynnetään palveluineen. PSYYKKINEN YMPÄRISTÖ on erityisesti vuorovaikutusympäristönä turvallinen, kiireetön, myönteinen ja rohkaiseva. Ryhmässä tulee olla hyväksyvä, kunnioittava, iloinen ilmapiiri, joka sisältää leikkiä sekä omaa rauhaa, herättää uteliaisuutta ja on kieliympäristönä virikkeellinen. Oppimisen kannalta on keskeistä opettajan ja lapsen välinen sekä oppilaiden keskeinen vuorovaikutus. Esiopetuksessa painotetaan ohjaavaa kasvatusta, jossa lapselle asetetaan rajoja ja lapseen kohdistetaan odotuksia ja vaatimuksia. 4 Työtavat Työtapojen tulee tukea oppimista sekä ohjata lasta tiedostamaan oma oppimisensa ja havaitsemaan, että hän voi itse vaikuttaa onnistumiseensa oppimisessa. Esiopetuksessa käytetään erilaisia työtapoja monipuolisesti. Työtapoina painottuvat: toiminnalliset työtavat lapsen elinympäristöön läheisesti liittyvien ilmiöiden ja tapahtumien havainnointi, tutkiminen ja johtopäätösten teko sosiaalista vuorovaikutusta edistävät työtavat kielellistä kehitystä edistävät työtavat leikki, luova toiminta, draamallinen työtapa 5 Painotukset Esiopetuksen painopistealueina ovat terveys-, ympäristö- ja taidekasvatus. Ympäristökasvatuksessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Vuosi- ja lukuvuosisuunnitelmissa päätetään painopistealueiden vuosittaiset sisällöt. Lisäksi voidaan päättää muista painopistealueista. 10

11 3. ESIOPETUKSEN YKSITYISKOHTAISET TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 1 Eheyttäminen Esiopetus pohjautuu opetuksen eheyttämiseen. Eheyttävä opetus muotoutuu kokonaisuuksista, jotka liittyvät lapsen elämänpiiriin ja maailmankuvaa laajentaviin sisältöihin. Teemakokonaisuuksien valinnassa pyritään löytämään lapsille merkitykselliset asiat ja otetaan heidät mukaan teemojen suunnitteluun. Oppimisprosessi on tärkeämpää kuin yksittäiset sisällöt. Esiopetuksen sisältöaluejako on tarkoitettu ohjaamaan opettajan työtä. 2 Keskeiset tavoitteet ja sisältöalueet 1 Kieli ja vuorovaikutus Kieli on ajattelun ja ilmaisun väline. Oppimiensa käsitteiden avulla lapsi jäsentää ympäristöään ja rakentaa maailmankuvansa. Kielen avulla tuetaan lapsen ajattelun, sosiaalisuuden, tunteiden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja oppimisprosessia. Kieli on sekä oppimisen kohde että sen väline kaikissa oppimistilanteissa. Esiopetuksessa luodaan pohjaa luku- ja kirjoitustaidon oppimiselle. Lapselle luetaan ja kerrotaan satuja, kertomuksia, kertovia tietotekstejä, runoja, loruja ym. Kielellä myös leikitään, loruillaan ja riimitellään. Lasta sadutetaan. Opetus antaa kokemuksia siitä, että puhuttu kieli voidaan muuttaa kirjoitetuksi ja kirjoitettu kieli puheeksi. Esiopetus tarjoaa avoimen oppimisympäristön, jossa kukin lapsi voi tarttua kirjoitettuun kieleen omien edellytystensä mukaisesti. Tavoitteet: Lapsi kuuntelee keskittyneesti ja nauttii kuulemastaan puhuu ja kertoo omista tunteistaan, toiveistaan, mielipiteistään ja ajatuksistaan kiinnostuu puhutun ja kirjoitetun kielen havainnoinnista ja tutkimisesta (mm. erilaiset tekstit, ilmaisut, yksittäiset sanat, kirjaimet ja äänteet) osallistuu keskusteluun sekä odottaa tarvittaessa omaa vuoroaan puhua SISÄLLÖT Puhuminen ja kuunteleminen suullinen ilmaisu erilaisissa viestintätilanteissa, osallistumista pari- ja ryhmäkeskusteluihin improvisointi, kerronta, leikki ja draama vuoron odottaminen saduttaminen roolileikit rytmitykset omat esitykset monipuoliset kuuntelutilanteet 11

12 puhemotoriikka keskittyvä kuuntelu kuunteleminen lorut, runot, riimittelyt Lukeminen Kirjoittaminen Kirjallisuus monipuoliseen kirjallisuuteen tutustuminen (sadut, runot, kertomukset, sarjakuvat) kirjastoon tutustuminen kirjaston käytön harjoitteleminen tietoisuus äänteistä, kirjaimista, tavuista ja sanoista kuvalukeminen lukusuuntaan tutustumista oikea kynäote oma nimi mallista kirjoittaminen isot tekstauskirjaimet silmä-käsi koordinaatio kirjoitussuunta 2 Matematiikka Esiopetuksessa luodaan ja vahvistetaan pohjaa matematiikan oppimiselle. Lasta ohjataan kiinnittämään huomiota luonnollisissa arkipäivän tilanteissa ilmeneviin matemaattisiin ilmiöihin. Opetuksessa käytetään leikkejä, tarinoita, lauluja, liikuntaa, pieniä työtehtäviä, keskusteluhetkiä, pelejä ja havainnollisuutta. Aikuisen tehtävänä on rakentaa oppimisympäristö, joka tukee ja edistää jokaisen lapsen yksilöllistä matemaattisen ajattelun kehittymistä. Tavoitteet: Lapsi suhtautuu myönteisesti matematiikkaan keskittyy, kuuntelee ja kommunikoi tutustuu matemaattisiin käsitteisiin osaa kertoa ajatuksiaan, ratkaisujaan ja päätelmiään tutkii ja jäsentää luokittelemalla, vertailemalla ja järjestämällä SISÄLLÖT Lukujärjestelmä lukukäsite ja lukujen ominaisuudet (vertailu, luokittelu, järjestäminen, lukujen hajottaminen ja kokoaminen) 12

13 lukualue 0-10 tutustuminen lukualueeseen Peruslaskutoimitukset yhteen- ja vähennyslasku ongelmanratkaisu Geometria avaruudelliset suhteet kaksi- ja kolmiulotteiset muodot peruskäsitteet (piste, viiva) kuviot (jäljentäminen ja omat kuviot) Mittaaminen ja arviointi periaate pituus, massa, tilavuus, aika, raha (e, snt) mittavälineet mittaustuloksen arviointi vuoden- ja vuorokaudenajat kuukaudet viikonpäivät kello, kellonaika (tasat ja puolet tunnit) tunti pituusmitat ( cm, m ) Tietojen käsittely ja tilastot tietojen etsiminen, kerääminen ja tallentaminen yksinkertaiset taulukot ja diagrammit Algebrallinen ajattelu säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien näkeminen kuvista lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen 3 Etiikka ja katsomus Esiopetukseen sisältyy eettistä kasvatusta ja kulttuurista katsomuskasvatusta. Siihen sisältyy myös uskontokasvatusta tai sille vaihtoehtoista elämänkatsomustietokasvatusta. Lapsen huoltaja valitsee, osallistuuko lapsi uskontokasvatukseen, elämänkatsomustietokasvatukseen tai muuhun opetukseen. Esiopetuksen järjestäjä voi päättää, ettei kyseisen uskontokunnan tunnustuksen mukaista uskontokasvatusta tai elämäntietokasvatusta järjestetä, jos lapsia on vähän tai siihen on muu hyväksyttävä opetuksen järjestämiseen liittyvä syy. Eettinen kasvatus sisältyy kaikkeen toimintaan ja on koko ryhmälle yhteistä. Kulttuurista katsomuskasvatusta opetetaan kaikille lapsille yhteisenä. Tavoitteena on katsomuksellisen ajattelun kehittyminen. Lapsen pitäisi tulla kuulluksi katsomuksellisissa elämänkysymyksissä. Hän tutustuu oman katsomuksen ja muiden lapsiryhmässä edustettuina olevien uskontojen ja vakaumusten tapoihin. Hänellä on mahdollisuus oppia tuntemaan ja arvostamaan oman kotiseudun kulttuuri- ja luontoperintöä. 13

14 Evankelis-luterilaisen uskontokasvatuksen tehtävät: Esiopetuksessa annetaan rakennusaineita oppilaan oman kristillisen maailmankuvan muodostamiseen. Oppilas kasvaa vastuuseen ja lähimmäisenrakkauteen sekä elämän kunnioittamiseen. Tavoitteet: Lapsi: tutustuu kristinuskon perusteisiin ja evankelisluterilaisen kirkon toimintaan lähiympäristössään omaksuu turvallisen Jumalakuvan tutustuu ortodoksiseen kirkkoon pohtii oikeaan ja väärään liittyviä kysymyksiä suhtautuu kunnioittavasti uskonnolliseen vakaumukseen ja erilaisiin katsomustapoihin tutustuu Raamatun kertomuksiin SISÄLLÖT Luottamus ja turvallisuus rukous hyvät tavat, tasa-arvo tutustutaan Raamatunkertomuksiin ja Jeesuksen opetuksiin Jumalan huolenpidosta Arvokas ja ainutlaatuinen elämä elämän ja luonnon kunnioitus oikeudenmukaisuus teemaan liittyvät Raamatunkertomukset suvaitsevaisuus, tasa-arvo, erilaisuuden hyväksyminen tutustuminen ortodoksiseen kirkkoon tutustuminen muihin kirkkoihin, jotka liittyvät lasten elämään kultainen sääntö Minun juureni perheen ja suvun arvot ja perinteet seurakunnan keskeiset toimintamuodot (Jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset sekä diakonia eli kristillinen palvelu, lähetystyö) Kirkkovuoden juhlat kalenteri- ja kirkkovuoden juhlat Lasten virret ja hengelliset laulut 14

15 Elämänkatsomustietokasvatuksen tavoitteena on kehittää valmiuksia kohdata vakaumuksellisia kysymyksiä, jotka liittyvät ihmissuhteisiin, kulttuuri-identiteettiin, ihmisen ja luonnon suhteisiin ja yhteisöön. Opetuksessa käsitellään suvaitsevaisuutta ja kohtuullisuutta, oikeudenmukaisuutta ja reiluutta, rohkeutta ja omaa identiteettiä sekä hyväntahtoisuutta ja huolenpitoa. 4 Ympäristö- ja luonnontieto Ympäristö- ja luonnontieto auttaa lasta ymmärtämään ympäristöään ja vahvistaa hänen suhdettaan luontoon ja muuhun ympäristöön. Opetuksessa käytetään mm. havaintojen tekemistä, aisteja, vertailemista, luokittelua, mittauksia, kertomista, piirtämistä ja näyttelemistä. Tavoitteet: Lapsi: oppii ymmärtämään ja arvostamaan luonnonvaraista ja rakennettua ympäristöä, erilaisia ihmisiä ja kulttuureja sekä tunteman oman toimintansa vaikutuksen lähiympäristöönsä oppii huomioimaan luonnon monimuotoisuuden, ympäristön viihtyisyyden ja kauneuden sekä toimii ympäristöä säästävällä tavalla ja sitä hoitaen luo käsityksen itsestään osana maailmankaikkeutta sekä tietoon ja tunteeseen perustuvan, myönteisen, arvostavan ja vastuullisen luontosuhteen omaksuu tutkivaa, kriittistä asennetta ympäristöä ja luonnon ilmiöitä kohtaan oppii havaintojen avulla muodostamaan käsitteitä, tekemään päätelmiä ja löytämään syy-seurausselityksiä oppii ryhmässä toimien myönteisiä vuorovaikutuksen taitoja oppii toimimaan turvallisesti ympäristössään SISÄLLÖT Ihminen ja hänen suhteensa ympäristöön Toimimme yhdessä: tutustuminen: luokkatoverit, henkilökunta, yhteistyön säännöt, turvallinen esikouluympäristö toimintaympäristö ja rajat Turvallisesti tiellä Matkustajana kouluautossa Hyvät tavat: käyttäytyminen, vastuuntunto, rehellisyys, 15

16 turvallisuus erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen Paltamo, kotiseutuni sijainti, vaakuna, puku, merkkihenkilöt rakennukset, veistokset ammatit, työpaikkavierailut Miten ennen elettiin Paltamossa? tervakulttuuri, elinkeinot, asuminen ja liikkuminen Kartta pohjapiirros, ilmansuunnat, pihakartta, ilmakuva Paltamolainen luonto Suomi, isänmaani lippu, vaakuna, kieli, Maamme - laulu presidentti itsenäisyys suomalainen maisema Suomalaiset juhlat: Mikkelinpäivä, Aleksis Kiven päivä ,YK:n päivä , pyhäinpäivä, adventti, itsenäisyyspäivä 6.12., joulu, uusi vuosi, loppiainen, Runebergin päivä 5.2., laskiainen,marian ilmestyspäivä, palmusunnuntai, pääsiäispyhät, aprillipäivä 1.4., Agricolan päivä 9.4., vappu 1.5., helatorstai, Snellmanin päivä 12.5., äitienpäivä, helluntai, juhannus Kansainvälisyys erilaisiin kulttuureihin ja eri maiden elämään tutustumista Eliöt ja elinympäristö Kesästä syksyyn kesä- ja syksyhavaintoja luonnosta lämpötila, sää, kasvu ja lisääntyminen luonnossa sato ruuan alkuperä ja tuottaminen kasvikunta eläinkunta elävä ja eloton luonto maaperä Syksystä talveen eläinten ja kasvien valmistautuminen talveen 16

17 muuttolinnut, talviturkki, talviuni ja horros lehtipuut havupuut Talvinen luonto eläimet ja kasvit talvella, suojaväri lajintuntemus eläinten ruokinta ja jäljet säähavainnot Talvesta kevääseen keväthavaintoja luonnosta eläimet ja kasvit keväällä talviunesta ja horroksesta herääminen kesäturkki pesiminen, kuteminen, perhosen kehitys siemenestä kasviksi Maa ja avaruus aurinko, planeetat, kuu ja tähtitaivas valo, varjo ja lämpö, pyörimisliike vuorokausi, vuosi ja vuodenajat, kello Ympäristön aineet, materiaalit ja energia esineiden ominaisuuksia erilaisia aineita: kivi, metalli, puu, vesi (veden kiertokulku), ilma aineen muuttuminen esim. palaminen ja paloturvallisuus sähkö, sähköturvallisuus ja sähkön säästäminen magneetti valon ja äänen, niiden lähteiden ja ominaisuuksien tutkiminen sekä kuulon ja näön suojeleminen lämmönlähteiden, lämmityksen tutkiminen sekä lämpötilan mittaaminen Kestävä kehitys erilaiset materiaalit (lasi, muovi, puu, paperi, metallit ja tekstiilit), niiden tutkiminen, säästävä käyttö ja kierrätys hajoavat ja hajoamattomat jätteet kompostointi energia ekologinen selkäreppu 17

18 5 Terveys Esiopetuksessa edistetään lapsen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä, kasvua ja kehitystä. Lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan huolehtimalla työn, levon ja virkistyksen välisestä tasapainosta. Tavoitteet Lapsi omaksuu terveyttä edistäviä elämäntapoja tuntee vastuuta omasta ja ympäristönsä terveydestä ja hyvinvoinnista rakentaa kokemuksillaan tervettä itsetuntoa Sisällöt: tällainen olen: kehonosat ja aistit lapsen kasvu ja kehitys, elämänkaari terveystottumukset ja omasta terveydestä huolehtiminen: ravinto, uni, puhtaus, harrastukset terveelliset ruokatottumukset ja hyvät ruokailutavat tapaturmien ehkäisy, vaaratilanteissa toimiminen myönteiset ihmissuhteet ja tunne-elämän terveys sairastaminen ja yksinkertaiset ensiaputoimet 6 Fyysinen ja motorinen kehitys Lapsi tarvitsee päivittäistä monipuolista liikuntaa. Liikkumisen ja leikin avulla harjaannutetaan lapsen fyysistä ja motorista kuntoa, liikehallintaa ja motorisia perustaitoja. Liikuntaleikit ja pelit edistävät yhteistyökykyä ja sosiaalisia taitoja. Ohjatun liikunnan lisäksi lapselle annetaan mahdollisuuksia omaehtoiseen liikunnalliseen toimintaan ja leikkiin. Tavoitteet: Lapsi: kasvaa liikuntaan ja liikunnan avulla kohti tervettä elämäntapaa oppii kehonsa tuntemusta ja ilmaisee itseään sekä kokee liikunnan iloa oppii leikinomaisin keinoin perusliikuntataitoja oppii ymmärtämään sääntöjä ja yhteistyön sekä reilun pelin hengen merkityksen oppii asianmukaista pukeutumista ja hygienian hoitoa 18

19 SISÄLLÖT PERUSLIIKEMUODOT Ryömiminen ja konttaaminen Käveleminen Juokseminen liikkeen kiihdyttäminen ja hidastaminen reaktiolähtöjä tasavauhtiset tarkkuusjuoksut Hyppääminen ja loikkaaminen rytmiset tasajalkahyppelyt juoksuvauhdista loikkaaminen juoksuvauhdista hyppääminen yhdellä jalalla erilaiset yhdenjalan hyppelyt (loikat, konkkaukset) jousto hyppyjen alastulossa Kiipeäminen kiipeäminen käsiä apuna käyttäen kiipeäminen käsin ja/tai jaloin Heittäminen heittäminen (yliolanheitto, vierittäminen) kiinniotto käsin pallon pomputtaminen yhdellä kädellä pallon kuljettaminen jaloin sekä potku oikeat nosto- ja kantotavat MENETELMÄT: järjestäytymismuodot ja leikit (rivi, jono, piiri) voimistelu musiikkiliikunta ja tanssi-ilmaisu välineliikunta (pallot, narut, vanteet, keilat, hernepussit, nauhat, kepit, varjo, huivit, frisbee) lajiesittelyt (esim. pesäpallo, jääkiekko, golf, yleisurheilu) yleisurheilu (pallonheitto, pituus- ja korkeushyppy, juoksut) palloilu, leikinomaiset viitepelit (pesäpallo, jalkapallo, koripallo, lentopallo, sähly talvilajit (hiihto, luistelu, mäenlasku, lumileikit) maastoleikit, retkeily ja suunnistus uinti ja vesileikit (mahdollisuuksien mukaan) liikuntaleikit nassikkapaini rentoutuminen Työntäminen ja vetäminen Peruskuntoharjoituksia Rytmiliikunta kokonaisvaltainen, rytminmukainen kehon liikuttaminen Tasapaino- ja koordinaatio liikkeen pysäyttäminen ja suunnan muuttaminen näkötai kuulomerkin mukaan painonsiirto kehon eri osille erilaiset raajojen ja vartalon liikkeet vastakkaisuusperiaatteen käyttö liikkeessä pyöriminen pystyakselin ympäri tasapainon hallinta paikalla olevissa asennoissa sekä yksinkertaisissa liikkeissä 19

20 7 Taide ja kulttuuri Esiopetuksessa musiikki- ja muut taidekokemukset ovat merkittävä osa lapsen emotionaalista, taidollista ja tiedollista kehitystä. Näiden tehtävä on tukea lapsen esteettistä, sosiaalista ja eettistä kasvua, kehittää aistiherkkyyttä sekä innostaa lasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti. Lapsi oppii leikin, mielikuvituksen ja tutkivan sekä kokeilevan taiteellisen toiminnan avulla etsimään tietoa itsestään ja kulttuuriympäristön ilmiöistä. Oppilasta ohjataan pitkäjänteiseen työstämiseen ja arvostamaan omaa ja muiden toimintaa ja tuotoksia. Lasta rohkaistaan monipuoliseen ilmaisuun erilaisten teemakokonaisuuksien yhteydessä. Tavoitteet: Lapsi saa mahdollisuuksia taidekokemuksiin ja taidenautintoihin sekä niistä keskustelemiseen kehittää aistiherkkyyttään, havaintokykyään ja avaruudellista hahmottamiskykyään tutustuu viestintävälineisiin ja harjoittelee niiden käyttöä oppii elämäntaitoja sekä ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja 20

21 1 Musiikki Tavoitteet: Lapsi: omaksuu musiikillisen ilmaisun perustietoja ja taitoja oppii luonnollista äänenkäyttöä ja rohkaistuu omaan musiikilliseen ilmaisuun laulaen soittaen ja liikkuen sekä ryhmässä että yksin opettelee keksimään omia melodia- ja rytmisommitelmia laulaen ja erilaisia soittimia käyttäen tutustuu erilaisiin rytmi- ja melodiasoittimiin kehollisen rytmin ilmaisun ja koordinaation kautta oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ja aktiivisesti ääniympäristöä ja musiikkia kokee leikinomaisesti ja kokonaisvaltaisesti erilaisia musiikkiin liittyviä käsitteitä musiikin mukaan liikkuen ja kuunnellen oppii ilmaisemaan itseään kehollisesti ja vapautuneesti musiikin mukaan tutustuu oman maan ja muun maailman musiikkiin opettelee tarkastelemaan oma musiikillista toimintaansa SISÄLLÖT MUSIIKIN PERUSKÄSITTEET dynamiikka (hiljainen, voimakas, hiljenevä, voimistuva) sointiväri (erilaiset äänilähteet, soittimet) rytmi (perussyke, erityisrytmi, säännöllinen ja epäsäännöllinen rytmi, rytmimerkit titi, taa, taa-aa, tau, kulmikas ja kaareva rytmi, marssi, valssi, tempo: nopea, kohtalainen, hidas harmonia (duuri, molli, säestäminen) muoto (säe, säkeistö, kertosäe, kaanon, soolo, tutti) MENETELMÄT Laulaminen äänenkäytön perusteet yksinkertaisten melodioiden laulaminen: lastenlaulut, laululeikit, ajankohtaiset laulut, kansanmusiikki (Suomi ja muut kulttuurit) omat melodiasommitelmat: Soittaminen kehosoittimet rytmi- ja melodiasoittimet säestystehtävät äänellinen ilmaisu kannel Kuunteleminen 21

22 22 monipuolista musiikkia havainnoidaan, arvioidaan, pohditaan ja perustellaan mieltymyksiä äänen ominaisuudet musiikkisatu Liikkuminen kehollinen rytminen ilmaisu musiikkiliikuntaleikit

23 2 Kuvataide Tavoitteet: Lapsi oppii havaintojen tekoa, mielikuvien prosessointia, kuvittelua, keksimistä, luovan ongelmanratkaisun taitoja, valintojen tekoa ja niiden perusteluja sekä omien tavoitteiden asettelua saa rakentelun ja tilan hahmottamisen kokemuksia, jotta hänen avaruudellinen ajattelunsa kehittyy oppii kuvataiteen taitoja ja tekniikoita opettelee tarkastelemaan omaa kuvataiteellista toimintaansa SISÄLLÖT Piirtäminen Maalaaminen Sommittelu piste, viiva, pinta, muoto, symmetria, spiraali, järjestys, epäjärjestys, rytmi, tila, paperin leikkaus ja taittelu Värioppi päävärit, värien sekoittaminen Muovailu ja rakentelu erilaisiin materiaaleihin tutustuminen (muovailuvaha, savi, hiekka, paperimassa, omat massat jne.) luonnonmateriaalit, sanomalehdet, kankaat, palikat ym. Grafiikka tutustuminen painannan alkeisiin ja painanta eri materiaaleille Mediateknologia Kuvaviestintä median kriittinen tarkastelu: tietokonepelit ja kuvat, TV, elokuva ja video Ympäristö: luonnonympäristö esineympäristö rakennettu ympäristö maisema eri vuodenaikoina, luonnonmateriaalien käyttö, vanhat ja uudet käyttö- ja käyttöesineet, esteettiset käyttö- ja taide-esineet, esteettiset ja kulttuuriset arvot, rakennukset, kirkot, veistokset, rakennetun lähiympäristön tutkiminen ja kuvaaminen, pohjapiirros ja kartta 23

24 Taidehistoria taidekokemuksia, taidekuvat, taitelijan työhön tutustuminen 24

25 3 Käsityö Tavoitteet: Lapsi oppii kädentaitoja kehittämällä ajattelun taitoa ja luovien ratkaisujen tekoa. oppii tuntemaan, käyttämään ja soveltamaan erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä sekä oppii käsityöhön liittyviä käsitteitä oppii avaruudellista hahmottamista suunnitellessaan ja toteuttaessaan käsityötuotettaan oppii valmistamaan ja korjaaman arkipäivän käytännöllisiä tuotteita oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin j a muotoihin oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on elinkaari oppii tarkastelemaan oma työskentelyään SISÄLLÖT Tekstiilityö lankatyöt: langan pujotus, nyörit, tupsut, solmut kudonta: pujottelu ompelu: kaava, kankaan leikkaaminen, etupisto, täyttäminen letitys virkkauksen alkeet ompelu: oma kaava, kankaan leikkaaminen, erilaisia pistoja, täyttäminen kehyskudonta nauhan pujotus Tekninen työ vasaran ja sahan käyttö puun liimaus naulaus mittaaminen maalaaminen 25

26 4. KASVUN JA OPPIMISEN TUKI ESIOPETUKSESSA Esiopetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä esiopetusryhmän että kunkin lapsen vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Kasvun ja oppimisen tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä lapsien yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Esiopetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi lapsen tarpeita tulee arvioida jatkuvasti ja aloittaa tuen antaminen riittävän varhain. Esiopetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Lapsella, jonka perusopetuksen aloittamista on päätetty siirtää vuotta myöhemmäksi, tuen tarpeen arviointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Tarvittaessa tuki suunnitellaan moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Huoltajalle tulee antaa tietoa tukitoimista sekä mahdollisuus esittää näkemyksensä tuen antamisesta. Tuki annetaan lapselle omassa esiopetusryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin, ellei tuen antaminen välttämättä edellytä lapsen siirtämistä toiseen esiopetusryhmään tai muuhun soveltuvaan esiopetuksen järjestämispaikkaan. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, esiopetuksesta perusopetukseen tai esiopetuksessa toiseen esiopetusryhmään siirryttäessä. Lapsi saattaa tarvita tukea erityisissä tilanteissa, kuten sairauden yhteydessä tai vaikeassa elämäntilanteessa. Opetusta voidaan järjestää tällöin mm. sairaalaopetuksena. 26

27 Tuen kolmiportaisuus. 1 Yleinen tuki Opettajalla on vastuu esiopetusryhmän ja sen jokaisen lapsen lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta esiopetuksessa. Onnistuminen edellyttää yhteistyötä huoltajien, muun varhaiskasvatuksen henkilöstön, toisten opettajien tai eri asiantuntijoiden kanssa. Opettaja auttaa lapsia tunnistamaan omat vahvuutensa ja voimavaransa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää lapsen oppimisen valmiuksien, myönteisen minäkuvan ja tekemisen ilon vahvistamiseen kaikissa työskentelytilanteissa. Esiopetuksen perustana on leikin kautta oppiminen. Lapsen tarvitsema tuki rakennetaan yhteistyössä huoltajien, lapsen, opettajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. Kasvun ja oppimisen tuen tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä, opettajien yhteistyöllä ja opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Esiopetuksessa voidaan käyttää erityisopettajan tai avustajan työpanosta keinoina vastata opetusryhmän tai yksittäisten lasten tuen tarpeisiin jo ennen tehostetun tuen vaiheeseen siirtymistä. 27

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA 1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS PERUSOPETUKSEN ARVOT PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT EHEYTTÄMINEN

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1.

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. 1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 9 2.2 MONIPUOLINEN KASVU JA OPPIMINEN

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma

Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma Liite 1. Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu SISÄLLYS 1 Savonlinnan normaalikoulun esiopetuksen toiminta-ajatus...1 2 Oppimisympäristö...1 3 Esiopetuksen

Lisätiedot

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 1 / 144 Sisällysluettelo: Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet...1 vuosiluokille

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA KESTILÄN PERUSKOULU YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Kevät 2005 1 I SISÄLLYSLUETTELO 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokittain II OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA 2 eri oppiaineissa

Lisätiedot