TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET SIVU 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET-------------------------------- SIVU 5"

Transkriptio

1 1

2 SAATTEEKSI Paltamon esiopetusta koskeva opetussuunnitelma perustuu esiopetuksesta annettuun lainsäädäntöön (eduskunta / 1288, /642) ja Opetushallituksen antamiin esiopetuksen perusteisiin ( ). Paltamon esiopetuksen opetussuunnitelmaa on ollut työstämässä työryhmä, jonka jäseniä olivat Maija-Liisa Kemppainen, Virpi Kolehmainen, Iiris Tikkanen, Kaisa Toivonen, Anne Tolonen ja Pia Väisänen. Asiantuntijoina ovat lisäksi olleet Eija Alasalmi, Eija Homanen, Maria Juutinen, Sirpa Härkönen ja Tarja Leinonen. Teknisessä työstössä avusti Tanja Korhonen. 2

3 SISÄLLYS 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPERUSTA, TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET SIVU 5 1 Toiminta-ajatus SIVU 5 2 Arvoperusta SIVU 5 3 Tehtävä SIVU 5 4 Yleiset kasvamisen ja oppimisen tavoitteet SIVU 5 2. ESIOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN SIVU 6 1 Esiopetuksen järjestäminen SIVU 6 2 Oppimiskäsitys SIVU 7 3 Oppimisympäristö SIVU 8 4 Työtavat SIVU 8 5 Painotukset SIVU 8 3. ESIOPETUKSEN YKSITYISKOHTAISET TAVOITTEET JA SISÄLLÖT SIVU 9 1 Eheyttäminen SIVU 9 2 Keskeiset tavoitteet ja sisältöalueet SIVU 9 1 Kieli ja vuorovaikutus SIVU 9 2 Matematiikka SIVU 10 3 Etiikka ja katsomus SIVU 11 4 Ympäristö- ja luonnontieto SIVU 13 5 Terveys SIVU 15 6 Fyysinen ja motorinen kehitys SIVU 16 7 Taide ja kulttuuri SIVU 17 1 Musiikki SIVU 18 2 Kuvataide SIVU 19 3 Käsityö SIVU 20 3

4 4. KASVUN JA OPPIMISEN TUKI ESIOPETUKSESSA SIVU 21 1 Yleinen tuki SIVU 22 1 Yleinen tuki Paltamossa SIVU 23 2 Puheopetus SIVU 23 2 Tehostettu tuki SIVU 23 1 Tehostettu tuki Paltamossa SIVU 24 3 Erityinen tuki SIVU 24 1 Erityinen tuki Paltamossa SIVU 25 4 Yksilölliset suunnitelmat SIVU 25 1 Lapsen esiopetussuunnitelma SIVU 25 2 Oppimissuunnitelma SIVU 26 3 Henkilökohtaista järjestämistä koskeva suunnitelma SIVU 27 4

5 5. KASVUN JA OPPIMISEN TUKIMUODOT ESIOPETUKSESSA ---- SIVU 28 1 Esiopetuksen järjestämiseen liittyvä tuki SIVU 28 4 Erityisopetus SIVU 28 5 Pidennetty oppivelvollisuus SIVU 28 2 Esiopetuksen muu tuki SIVU 29 1 Yhteistyö kodin kanssa SIVU 29 4 Yhteistyön tavoitteet SIVU 29 5 Yhteistyön toimintatavat SIVU 29 6 Huoltajille tiedottamisen periaatteet SIVU 30 7 Vastuut ja työnjako kodin kanssa tehtävässä yhteistyössä SIVU30 8 Huoltajien osallisuuteen liittyvät periaatteet SIVU 31 9 Menettelytavat yhteistyöhön liittyvissä ongelmatilanteissa SIVU 32 2 Esiopetuksen tukipalvelut ja yhteistyö muiden asiantuntijoiden kanssa SIVU 32 3 Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen SIVU 33 3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen SIVU 35 1 Oppilashuolto SIVU 35 1 Koulumatkakuljetukset, ruokailu ja terveydenhuolto SIVU 35 2 Oppilashuoltoryhmä SIVU 35 3 Lastensuojeluilmoituksen tekeminen SIVU 38 2 Turvallisuuden edistäminen SIVU 39 3 Henkilötietojen käsittely, salassapito ja tietojen luovuttaminen SIVU ERI KIELI JA KULTTUURIRYHMIEN ESIOPETUS SIVU 40 1 Romanikieliset SIVU 40 5

6 2 Viittomakieliset SIVU 40 3 Maahanmuuttajat SIVU ESIOPETUKSEN YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSEN, TOISTEN ESIOPETUKSEN YKSIKÖIDEN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ MUIDEN TOIMIJOIDEN KESKEN--- SIVU 41 1 Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa SIVU 41 2 Yhteistyö esiopetuksen osallistuvien henkilöiden kanssa SIVU ARVIOINTI SIVU 42 1 Lapsen kehittymisen ja oppimisen seuranta ja arviointi SIVU 42 2 Toiminnan toteutumisen jatkuva arviointi SIVU 43 LIITTEET SIVU 44 6

7 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPERUSTA, TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET 1 Toiminta-ajatus Esiopetus tukee lapsen kokonaispersoonallisuuden kasvua sekä luo hyvän perustan oppimiselle. 2 Arvoperusta Arvopohja rakentuu valtakunnalliseen esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Keskeisiksi arvoiksi on määritelty seuraavat: suhde lapsuuteen: lapsuus on arvo sinänsä suhde itseensä: itsetuntemus, tuntee omat mahdollisuutensa ja rajoituksensa, terveet elämäntavat, vastuullisuus suhde toisiin: suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, empaattisuus, yhteistyökykyisyys, hyvät tavat suhde työhön: aloitteellisuus, vastuullisuus, yritteliäisyys, työn arvostuksen vahvistaminen suhde kulttuuriin: kulttuurimyönteisyys, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus suhde luontoon: ympäristön luonnon huomioiminen, kestävä kehitys 3 Tehtävä Esiopetus ohjaa lasta vastuulliseen toimintaan sääntöjen noudattamiseen toisten ihmisten arvostamiseen 4 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet Opetus on tavoitteellista lapsen kehityksen ja oppimistoimintojen vahvistamista. Opetus vahvistaa lapsen kokemuksia omasta osaamisestaan yksin ja yhdessä vertaisryhmässä. Leikin kautta oppiminen on keskeistä. Lapsi säilyttää oppimisen ilon ja innostuksen sekä uskaltaa rohkeasti ja luovasti kohdata uudet oppimishaasteet. Esiopetuksessa huomioidaan sukupuolten erityistarpeet sekä taataan tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen. 7

8 Kasvatus- ja oppimistavoitteet: 1. Lapsen myönteinen minäkuva vahvistuu. 2. Lapsi omaksuu tietoja ja taitoja eri sisältöalueilta ikänsä ja edellytystensä mukaisesti sekä saa valmiuksia elämäänsä ja jatkuvaan oppimiseen. 3. Lapsi kasvaa ahkeraksi, erilaisuuden hyväksyväksi ja vastuuntuntoiseksi yhteisön jäseneksi, joka ottaa toiset huomioon. Hän sisäistää yhteiselämän pelisääntöjä ja hyviä tapoja sekä käyttäytyy niiden mukaan. Hän oppii paremmin hallitsemaan itseään ja opettelee selviytymään arkipäivän tilanteissa. 4. Lapsi oppii ikävaiheensa mukaisesti ymmärtämään, miten terveyttä ja hyvinvointia ylläpidetään. 5. Lapsi oppii ikävaiheensa mukaisesti ymmärtämään ihmisen riippuvuuden ja vastuun luonnosta ja ympäristöstä. 6. Lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteetti sekä hänen kykynsä ilmaista itseään monipuolisesti vahvistuvat ja kehittyvät. 2. ESIOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 1 Esiopetuksen järjestäminen Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla ja perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin aloittavalla lapsella on oikeus saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa erityisopetuksessa kestää yhden tai kaksi vuotta. Esiopetusta annetaan koulujen lukuvuoden aikana vähintään 700 tuntia 4h/päivä. Esiopetuspäivän aikana lapsille tarjotaan lounas. Esiopetus on maksuton. Esiopetuksen maksuttomat kuljetukset järjestetään koulukuljetuksien yhteyteen. Esiopetusta annetaan Kelokujan esiopetusyksiköissä ja Korpitien koulukeskuksessa, Kontiomäen päiväkodissa sekä Hakasuon koululla. Esiopetusta annetaan koulujen lukuvuoden aikana vähintään 700 tuntia vuodessa ja noin 4 tuntia päivässä. Esiopetusta annetaan päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä toimivissa esiopetusryhmissä. Esiopetukseen osallistumisesta päättää lapsen huoltaja. Esiopetukseen ilmoittaudutaan samalla päivähoitohakemuksella, jolla lapselle haetaan päivähoitopaikkaa. Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli matka kotoa kaupungin osoittamaan esiopetusyksikköön on yli 3 kilometriä. Kuljetukset järjestetään vain pelkkään esiopetukseen osallistuvalle osana koulukuljetuksia. 8

9 2 Oppimiskäsitys Lapsi rakentaa aikaisemmin omaksumiensa käsitysten, kokemusten ja tietoaineksen pohjalta omaa tietorakennettaan. Oppiminen on aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, ongelmanratkaisua sisältävä prosessi, johon vaikuttaa vertaisryhmän vuorovaikutustilanteet. 3 9

10 Oppimisympäristö Oppimisympäristö koostuu fyysisestä ja psyykkisestä ympäristöstä. Psyykkinen oppimisympäristö sisältää sosiaalisen, kognitiivisen ja emotionaalisen ympäristön. FYYSINEN YMPÄRISTÖ on esteettinen, innostava, terveellinen ja turvallinen sekä innostaa lasta tutkimaan ja oppimaan itse. Työvälineiden ja materiaalien pitää olla lasten ulottuvilla. Oppimisympäristö on varustettu nykyaikaisella tietotekniikalla. Ympäröivä luonto ja lähiympäristö hyödynnetään palveluineen. PSYYKKINEN YMPÄRISTÖ on erityisesti vuorovaikutusympäristönä turvallinen, kiireetön, myönteinen ja rohkaiseva. Ryhmässä tulee olla hyväksyvä, kunnioittava, iloinen ilmapiiri, joka sisältää leikkiä sekä omaa rauhaa, herättää uteliaisuutta ja on kieliympäristönä virikkeellinen. Oppimisen kannalta on keskeistä opettajan ja lapsen välinen sekä oppilaiden keskeinen vuorovaikutus. Esiopetuksessa painotetaan ohjaavaa kasvatusta, jossa lapselle asetetaan rajoja ja lapseen kohdistetaan odotuksia ja vaatimuksia. 4 Työtavat Työtapojen tulee tukea oppimista sekä ohjata lasta tiedostamaan oma oppimisensa ja havaitsemaan, että hän voi itse vaikuttaa onnistumiseensa oppimisessa. Esiopetuksessa käytetään erilaisia työtapoja monipuolisesti. Työtapoina painottuvat: toiminnalliset työtavat lapsen elinympäristöön läheisesti liittyvien ilmiöiden ja tapahtumien havainnointi, tutkiminen ja johtopäätösten teko sosiaalista vuorovaikutusta edistävät työtavat kielellistä kehitystä edistävät työtavat leikki, luova toiminta, draamallinen työtapa 5 Painotukset Esiopetuksen painopistealueina ovat terveys-, ympäristö- ja taidekasvatus. Ympäristökasvatuksessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Vuosi- ja lukuvuosisuunnitelmissa päätetään painopistealueiden vuosittaiset sisällöt. Lisäksi voidaan päättää muista painopistealueista. 10

11 3. ESIOPETUKSEN YKSITYISKOHTAISET TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 1 Eheyttäminen Esiopetus pohjautuu opetuksen eheyttämiseen. Eheyttävä opetus muotoutuu kokonaisuuksista, jotka liittyvät lapsen elämänpiiriin ja maailmankuvaa laajentaviin sisältöihin. Teemakokonaisuuksien valinnassa pyritään löytämään lapsille merkitykselliset asiat ja otetaan heidät mukaan teemojen suunnitteluun. Oppimisprosessi on tärkeämpää kuin yksittäiset sisällöt. Esiopetuksen sisältöaluejako on tarkoitettu ohjaamaan opettajan työtä. 2 Keskeiset tavoitteet ja sisältöalueet 1 Kieli ja vuorovaikutus Kieli on ajattelun ja ilmaisun väline. Oppimiensa käsitteiden avulla lapsi jäsentää ympäristöään ja rakentaa maailmankuvansa. Kielen avulla tuetaan lapsen ajattelun, sosiaalisuuden, tunteiden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja oppimisprosessia. Kieli on sekä oppimisen kohde että sen väline kaikissa oppimistilanteissa. Esiopetuksessa luodaan pohjaa luku- ja kirjoitustaidon oppimiselle. Lapselle luetaan ja kerrotaan satuja, kertomuksia, kertovia tietotekstejä, runoja, loruja ym. Kielellä myös leikitään, loruillaan ja riimitellään. Lasta sadutetaan. Opetus antaa kokemuksia siitä, että puhuttu kieli voidaan muuttaa kirjoitetuksi ja kirjoitettu kieli puheeksi. Esiopetus tarjoaa avoimen oppimisympäristön, jossa kukin lapsi voi tarttua kirjoitettuun kieleen omien edellytystensä mukaisesti. Tavoitteet: Lapsi kuuntelee keskittyneesti ja nauttii kuulemastaan puhuu ja kertoo omista tunteistaan, toiveistaan, mielipiteistään ja ajatuksistaan kiinnostuu puhutun ja kirjoitetun kielen havainnoinnista ja tutkimisesta (mm. erilaiset tekstit, ilmaisut, yksittäiset sanat, kirjaimet ja äänteet) osallistuu keskusteluun sekä odottaa tarvittaessa omaa vuoroaan puhua SISÄLLÖT Puhuminen ja kuunteleminen suullinen ilmaisu erilaisissa viestintätilanteissa, osallistumista pari- ja ryhmäkeskusteluihin improvisointi, kerronta, leikki ja draama vuoron odottaminen saduttaminen roolileikit rytmitykset omat esitykset monipuoliset kuuntelutilanteet 11

12 puhemotoriikka keskittyvä kuuntelu kuunteleminen lorut, runot, riimittelyt Lukeminen Kirjoittaminen Kirjallisuus monipuoliseen kirjallisuuteen tutustuminen (sadut, runot, kertomukset, sarjakuvat) kirjastoon tutustuminen kirjaston käytön harjoitteleminen tietoisuus äänteistä, kirjaimista, tavuista ja sanoista kuvalukeminen lukusuuntaan tutustumista oikea kynäote oma nimi mallista kirjoittaminen isot tekstauskirjaimet silmä-käsi koordinaatio kirjoitussuunta 2 Matematiikka Esiopetuksessa luodaan ja vahvistetaan pohjaa matematiikan oppimiselle. Lasta ohjataan kiinnittämään huomiota luonnollisissa arkipäivän tilanteissa ilmeneviin matemaattisiin ilmiöihin. Opetuksessa käytetään leikkejä, tarinoita, lauluja, liikuntaa, pieniä työtehtäviä, keskusteluhetkiä, pelejä ja havainnollisuutta. Aikuisen tehtävänä on rakentaa oppimisympäristö, joka tukee ja edistää jokaisen lapsen yksilöllistä matemaattisen ajattelun kehittymistä. Tavoitteet: Lapsi suhtautuu myönteisesti matematiikkaan keskittyy, kuuntelee ja kommunikoi tutustuu matemaattisiin käsitteisiin osaa kertoa ajatuksiaan, ratkaisujaan ja päätelmiään tutkii ja jäsentää luokittelemalla, vertailemalla ja järjestämällä SISÄLLÖT Lukujärjestelmä lukukäsite ja lukujen ominaisuudet (vertailu, luokittelu, järjestäminen, lukujen hajottaminen ja kokoaminen) 12

13 lukualue 0-10 tutustuminen lukualueeseen Peruslaskutoimitukset yhteen- ja vähennyslasku ongelmanratkaisu Geometria avaruudelliset suhteet kaksi- ja kolmiulotteiset muodot peruskäsitteet (piste, viiva) kuviot (jäljentäminen ja omat kuviot) Mittaaminen ja arviointi periaate pituus, massa, tilavuus, aika, raha (e, snt) mittavälineet mittaustuloksen arviointi vuoden- ja vuorokaudenajat kuukaudet viikonpäivät kello, kellonaika (tasat ja puolet tunnit) tunti pituusmitat ( cm, m ) Tietojen käsittely ja tilastot tietojen etsiminen, kerääminen ja tallentaminen yksinkertaiset taulukot ja diagrammit Algebrallinen ajattelu säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien näkeminen kuvista lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen 3 Etiikka ja katsomus Esiopetukseen sisältyy eettistä kasvatusta ja kulttuurista katsomuskasvatusta. Siihen sisältyy myös uskontokasvatusta tai sille vaihtoehtoista elämänkatsomustietokasvatusta. Lapsen huoltaja valitsee, osallistuuko lapsi uskontokasvatukseen, elämänkatsomustietokasvatukseen tai muuhun opetukseen. Esiopetuksen järjestäjä voi päättää, ettei kyseisen uskontokunnan tunnustuksen mukaista uskontokasvatusta tai elämäntietokasvatusta järjestetä, jos lapsia on vähän tai siihen on muu hyväksyttävä opetuksen järjestämiseen liittyvä syy. Eettinen kasvatus sisältyy kaikkeen toimintaan ja on koko ryhmälle yhteistä. Kulttuurista katsomuskasvatusta opetetaan kaikille lapsille yhteisenä. Tavoitteena on katsomuksellisen ajattelun kehittyminen. Lapsen pitäisi tulla kuulluksi katsomuksellisissa elämänkysymyksissä. Hän tutustuu oman katsomuksen ja muiden lapsiryhmässä edustettuina olevien uskontojen ja vakaumusten tapoihin. Hänellä on mahdollisuus oppia tuntemaan ja arvostamaan oman kotiseudun kulttuuri- ja luontoperintöä. 13

14 Evankelis-luterilaisen uskontokasvatuksen tehtävät: Esiopetuksessa annetaan rakennusaineita oppilaan oman kristillisen maailmankuvan muodostamiseen. Oppilas kasvaa vastuuseen ja lähimmäisenrakkauteen sekä elämän kunnioittamiseen. Tavoitteet: Lapsi: tutustuu kristinuskon perusteisiin ja evankelisluterilaisen kirkon toimintaan lähiympäristössään omaksuu turvallisen Jumalakuvan tutustuu ortodoksiseen kirkkoon pohtii oikeaan ja väärään liittyviä kysymyksiä suhtautuu kunnioittavasti uskonnolliseen vakaumukseen ja erilaisiin katsomustapoihin tutustuu Raamatun kertomuksiin SISÄLLÖT Luottamus ja turvallisuus rukous hyvät tavat, tasa-arvo tutustutaan Raamatunkertomuksiin ja Jeesuksen opetuksiin Jumalan huolenpidosta Arvokas ja ainutlaatuinen elämä elämän ja luonnon kunnioitus oikeudenmukaisuus teemaan liittyvät Raamatunkertomukset suvaitsevaisuus, tasa-arvo, erilaisuuden hyväksyminen tutustuminen ortodoksiseen kirkkoon tutustuminen muihin kirkkoihin, jotka liittyvät lasten elämään kultainen sääntö Minun juureni perheen ja suvun arvot ja perinteet seurakunnan keskeiset toimintamuodot (Jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset sekä diakonia eli kristillinen palvelu, lähetystyö) Kirkkovuoden juhlat kalenteri- ja kirkkovuoden juhlat Lasten virret ja hengelliset laulut 14

15 Elämänkatsomustietokasvatuksen tavoitteena on kehittää valmiuksia kohdata vakaumuksellisia kysymyksiä, jotka liittyvät ihmissuhteisiin, kulttuuri-identiteettiin, ihmisen ja luonnon suhteisiin ja yhteisöön. Opetuksessa käsitellään suvaitsevaisuutta ja kohtuullisuutta, oikeudenmukaisuutta ja reiluutta, rohkeutta ja omaa identiteettiä sekä hyväntahtoisuutta ja huolenpitoa. 4 Ympäristö- ja luonnontieto Ympäristö- ja luonnontieto auttaa lasta ymmärtämään ympäristöään ja vahvistaa hänen suhdettaan luontoon ja muuhun ympäristöön. Opetuksessa käytetään mm. havaintojen tekemistä, aisteja, vertailemista, luokittelua, mittauksia, kertomista, piirtämistä ja näyttelemistä. Tavoitteet: Lapsi: oppii ymmärtämään ja arvostamaan luonnonvaraista ja rakennettua ympäristöä, erilaisia ihmisiä ja kulttuureja sekä tunteman oman toimintansa vaikutuksen lähiympäristöönsä oppii huomioimaan luonnon monimuotoisuuden, ympäristön viihtyisyyden ja kauneuden sekä toimii ympäristöä säästävällä tavalla ja sitä hoitaen luo käsityksen itsestään osana maailmankaikkeutta sekä tietoon ja tunteeseen perustuvan, myönteisen, arvostavan ja vastuullisen luontosuhteen omaksuu tutkivaa, kriittistä asennetta ympäristöä ja luonnon ilmiöitä kohtaan oppii havaintojen avulla muodostamaan käsitteitä, tekemään päätelmiä ja löytämään syy-seurausselityksiä oppii ryhmässä toimien myönteisiä vuorovaikutuksen taitoja oppii toimimaan turvallisesti ympäristössään SISÄLLÖT Ihminen ja hänen suhteensa ympäristöön Toimimme yhdessä: tutustuminen: luokkatoverit, henkilökunta, yhteistyön säännöt, turvallinen esikouluympäristö toimintaympäristö ja rajat Turvallisesti tiellä Matkustajana kouluautossa Hyvät tavat: käyttäytyminen, vastuuntunto, rehellisyys, 15

16 turvallisuus erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen Paltamo, kotiseutuni sijainti, vaakuna, puku, merkkihenkilöt rakennukset, veistokset ammatit, työpaikkavierailut Miten ennen elettiin Paltamossa? tervakulttuuri, elinkeinot, asuminen ja liikkuminen Kartta pohjapiirros, ilmansuunnat, pihakartta, ilmakuva Paltamolainen luonto Suomi, isänmaani lippu, vaakuna, kieli, Maamme - laulu presidentti itsenäisyys suomalainen maisema Suomalaiset juhlat: Mikkelinpäivä, Aleksis Kiven päivä ,YK:n päivä , pyhäinpäivä, adventti, itsenäisyyspäivä 6.12., joulu, uusi vuosi, loppiainen, Runebergin päivä 5.2., laskiainen,marian ilmestyspäivä, palmusunnuntai, pääsiäispyhät, aprillipäivä 1.4., Agricolan päivä 9.4., vappu 1.5., helatorstai, Snellmanin päivä 12.5., äitienpäivä, helluntai, juhannus Kansainvälisyys erilaisiin kulttuureihin ja eri maiden elämään tutustumista Eliöt ja elinympäristö Kesästä syksyyn kesä- ja syksyhavaintoja luonnosta lämpötila, sää, kasvu ja lisääntyminen luonnossa sato ruuan alkuperä ja tuottaminen kasvikunta eläinkunta elävä ja eloton luonto maaperä Syksystä talveen eläinten ja kasvien valmistautuminen talveen 16

17 muuttolinnut, talviturkki, talviuni ja horros lehtipuut havupuut Talvinen luonto eläimet ja kasvit talvella, suojaväri lajintuntemus eläinten ruokinta ja jäljet säähavainnot Talvesta kevääseen keväthavaintoja luonnosta eläimet ja kasvit keväällä talviunesta ja horroksesta herääminen kesäturkki pesiminen, kuteminen, perhosen kehitys siemenestä kasviksi Maa ja avaruus aurinko, planeetat, kuu ja tähtitaivas valo, varjo ja lämpö, pyörimisliike vuorokausi, vuosi ja vuodenajat, kello Ympäristön aineet, materiaalit ja energia esineiden ominaisuuksia erilaisia aineita: kivi, metalli, puu, vesi (veden kiertokulku), ilma aineen muuttuminen esim. palaminen ja paloturvallisuus sähkö, sähköturvallisuus ja sähkön säästäminen magneetti valon ja äänen, niiden lähteiden ja ominaisuuksien tutkiminen sekä kuulon ja näön suojeleminen lämmönlähteiden, lämmityksen tutkiminen sekä lämpötilan mittaaminen Kestävä kehitys erilaiset materiaalit (lasi, muovi, puu, paperi, metallit ja tekstiilit), niiden tutkiminen, säästävä käyttö ja kierrätys hajoavat ja hajoamattomat jätteet kompostointi energia ekologinen selkäreppu 17

18 5 Terveys Esiopetuksessa edistetään lapsen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä, kasvua ja kehitystä. Lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan huolehtimalla työn, levon ja virkistyksen välisestä tasapainosta. Tavoitteet Lapsi omaksuu terveyttä edistäviä elämäntapoja tuntee vastuuta omasta ja ympäristönsä terveydestä ja hyvinvoinnista rakentaa kokemuksillaan tervettä itsetuntoa Sisällöt: tällainen olen: kehonosat ja aistit lapsen kasvu ja kehitys, elämänkaari terveystottumukset ja omasta terveydestä huolehtiminen: ravinto, uni, puhtaus, harrastukset terveelliset ruokatottumukset ja hyvät ruokailutavat tapaturmien ehkäisy, vaaratilanteissa toimiminen myönteiset ihmissuhteet ja tunne-elämän terveys sairastaminen ja yksinkertaiset ensiaputoimet 6 Fyysinen ja motorinen kehitys Lapsi tarvitsee päivittäistä monipuolista liikuntaa. Liikkumisen ja leikin avulla harjaannutetaan lapsen fyysistä ja motorista kuntoa, liikehallintaa ja motorisia perustaitoja. Liikuntaleikit ja pelit edistävät yhteistyökykyä ja sosiaalisia taitoja. Ohjatun liikunnan lisäksi lapselle annetaan mahdollisuuksia omaehtoiseen liikunnalliseen toimintaan ja leikkiin. Tavoitteet: Lapsi: kasvaa liikuntaan ja liikunnan avulla kohti tervettä elämäntapaa oppii kehonsa tuntemusta ja ilmaisee itseään sekä kokee liikunnan iloa oppii leikinomaisin keinoin perusliikuntataitoja oppii ymmärtämään sääntöjä ja yhteistyön sekä reilun pelin hengen merkityksen oppii asianmukaista pukeutumista ja hygienian hoitoa 18

19 SISÄLLÖT PERUSLIIKEMUODOT Ryömiminen ja konttaaminen Käveleminen Juokseminen liikkeen kiihdyttäminen ja hidastaminen reaktiolähtöjä tasavauhtiset tarkkuusjuoksut Hyppääminen ja loikkaaminen rytmiset tasajalkahyppelyt juoksuvauhdista loikkaaminen juoksuvauhdista hyppääminen yhdellä jalalla erilaiset yhdenjalan hyppelyt (loikat, konkkaukset) jousto hyppyjen alastulossa Kiipeäminen kiipeäminen käsiä apuna käyttäen kiipeäminen käsin ja/tai jaloin Heittäminen heittäminen (yliolanheitto, vierittäminen) kiinniotto käsin pallon pomputtaminen yhdellä kädellä pallon kuljettaminen jaloin sekä potku oikeat nosto- ja kantotavat MENETELMÄT: järjestäytymismuodot ja leikit (rivi, jono, piiri) voimistelu musiikkiliikunta ja tanssi-ilmaisu välineliikunta (pallot, narut, vanteet, keilat, hernepussit, nauhat, kepit, varjo, huivit, frisbee) lajiesittelyt (esim. pesäpallo, jääkiekko, golf, yleisurheilu) yleisurheilu (pallonheitto, pituus- ja korkeushyppy, juoksut) palloilu, leikinomaiset viitepelit (pesäpallo, jalkapallo, koripallo, lentopallo, sähly talvilajit (hiihto, luistelu, mäenlasku, lumileikit) maastoleikit, retkeily ja suunnistus uinti ja vesileikit (mahdollisuuksien mukaan) liikuntaleikit nassikkapaini rentoutuminen Työntäminen ja vetäminen Peruskuntoharjoituksia Rytmiliikunta kokonaisvaltainen, rytminmukainen kehon liikuttaminen Tasapaino- ja koordinaatio liikkeen pysäyttäminen ja suunnan muuttaminen näkötai kuulomerkin mukaan painonsiirto kehon eri osille erilaiset raajojen ja vartalon liikkeet vastakkaisuusperiaatteen käyttö liikkeessä pyöriminen pystyakselin ympäri tasapainon hallinta paikalla olevissa asennoissa sekä yksinkertaisissa liikkeissä 19

20 7 Taide ja kulttuuri Esiopetuksessa musiikki- ja muut taidekokemukset ovat merkittävä osa lapsen emotionaalista, taidollista ja tiedollista kehitystä. Näiden tehtävä on tukea lapsen esteettistä, sosiaalista ja eettistä kasvua, kehittää aistiherkkyyttä sekä innostaa lasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti. Lapsi oppii leikin, mielikuvituksen ja tutkivan sekä kokeilevan taiteellisen toiminnan avulla etsimään tietoa itsestään ja kulttuuriympäristön ilmiöistä. Oppilasta ohjataan pitkäjänteiseen työstämiseen ja arvostamaan omaa ja muiden toimintaa ja tuotoksia. Lasta rohkaistaan monipuoliseen ilmaisuun erilaisten teemakokonaisuuksien yhteydessä. Tavoitteet: Lapsi saa mahdollisuuksia taidekokemuksiin ja taidenautintoihin sekä niistä keskustelemiseen kehittää aistiherkkyyttään, havaintokykyään ja avaruudellista hahmottamiskykyään tutustuu viestintävälineisiin ja harjoittelee niiden käyttöä oppii elämäntaitoja sekä ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja 20

21 1 Musiikki Tavoitteet: Lapsi: omaksuu musiikillisen ilmaisun perustietoja ja taitoja oppii luonnollista äänenkäyttöä ja rohkaistuu omaan musiikilliseen ilmaisuun laulaen soittaen ja liikkuen sekä ryhmässä että yksin opettelee keksimään omia melodia- ja rytmisommitelmia laulaen ja erilaisia soittimia käyttäen tutustuu erilaisiin rytmi- ja melodiasoittimiin kehollisen rytmin ilmaisun ja koordinaation kautta oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ja aktiivisesti ääniympäristöä ja musiikkia kokee leikinomaisesti ja kokonaisvaltaisesti erilaisia musiikkiin liittyviä käsitteitä musiikin mukaan liikkuen ja kuunnellen oppii ilmaisemaan itseään kehollisesti ja vapautuneesti musiikin mukaan tutustuu oman maan ja muun maailman musiikkiin opettelee tarkastelemaan oma musiikillista toimintaansa SISÄLLÖT MUSIIKIN PERUSKÄSITTEET dynamiikka (hiljainen, voimakas, hiljenevä, voimistuva) sointiväri (erilaiset äänilähteet, soittimet) rytmi (perussyke, erityisrytmi, säännöllinen ja epäsäännöllinen rytmi, rytmimerkit titi, taa, taa-aa, tau, kulmikas ja kaareva rytmi, marssi, valssi, tempo: nopea, kohtalainen, hidas harmonia (duuri, molli, säestäminen) muoto (säe, säkeistö, kertosäe, kaanon, soolo, tutti) MENETELMÄT Laulaminen äänenkäytön perusteet yksinkertaisten melodioiden laulaminen: lastenlaulut, laululeikit, ajankohtaiset laulut, kansanmusiikki (Suomi ja muut kulttuurit) omat melodiasommitelmat: Soittaminen kehosoittimet rytmi- ja melodiasoittimet säestystehtävät äänellinen ilmaisu kannel Kuunteleminen 21

22 22 monipuolista musiikkia havainnoidaan, arvioidaan, pohditaan ja perustellaan mieltymyksiä äänen ominaisuudet musiikkisatu Liikkuminen kehollinen rytminen ilmaisu musiikkiliikuntaleikit

23 2 Kuvataide Tavoitteet: Lapsi oppii havaintojen tekoa, mielikuvien prosessointia, kuvittelua, keksimistä, luovan ongelmanratkaisun taitoja, valintojen tekoa ja niiden perusteluja sekä omien tavoitteiden asettelua saa rakentelun ja tilan hahmottamisen kokemuksia, jotta hänen avaruudellinen ajattelunsa kehittyy oppii kuvataiteen taitoja ja tekniikoita opettelee tarkastelemaan omaa kuvataiteellista toimintaansa SISÄLLÖT Piirtäminen Maalaaminen Sommittelu piste, viiva, pinta, muoto, symmetria, spiraali, järjestys, epäjärjestys, rytmi, tila, paperin leikkaus ja taittelu Värioppi päävärit, värien sekoittaminen Muovailu ja rakentelu erilaisiin materiaaleihin tutustuminen (muovailuvaha, savi, hiekka, paperimassa, omat massat jne.) luonnonmateriaalit, sanomalehdet, kankaat, palikat ym. Grafiikka tutustuminen painannan alkeisiin ja painanta eri materiaaleille Mediateknologia Kuvaviestintä median kriittinen tarkastelu: tietokonepelit ja kuvat, TV, elokuva ja video Ympäristö: luonnonympäristö esineympäristö rakennettu ympäristö maisema eri vuodenaikoina, luonnonmateriaalien käyttö, vanhat ja uudet käyttö- ja käyttöesineet, esteettiset käyttö- ja taide-esineet, esteettiset ja kulttuuriset arvot, rakennukset, kirkot, veistokset, rakennetun lähiympäristön tutkiminen ja kuvaaminen, pohjapiirros ja kartta 23

24 Taidehistoria taidekokemuksia, taidekuvat, taitelijan työhön tutustuminen 24

25 3 Käsityö Tavoitteet: Lapsi oppii kädentaitoja kehittämällä ajattelun taitoa ja luovien ratkaisujen tekoa. oppii tuntemaan, käyttämään ja soveltamaan erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä sekä oppii käsityöhön liittyviä käsitteitä oppii avaruudellista hahmottamista suunnitellessaan ja toteuttaessaan käsityötuotettaan oppii valmistamaan ja korjaaman arkipäivän käytännöllisiä tuotteita oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin j a muotoihin oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on elinkaari oppii tarkastelemaan oma työskentelyään SISÄLLÖT Tekstiilityö lankatyöt: langan pujotus, nyörit, tupsut, solmut kudonta: pujottelu ompelu: kaava, kankaan leikkaaminen, etupisto, täyttäminen letitys virkkauksen alkeet ompelu: oma kaava, kankaan leikkaaminen, erilaisia pistoja, täyttäminen kehyskudonta nauhan pujotus Tekninen työ vasaran ja sahan käyttö puun liimaus naulaus mittaaminen maalaaminen 25

26 4. KASVUN JA OPPIMISEN TUKI ESIOPETUKSESSA Esiopetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä esiopetusryhmän että kunkin lapsen vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Kasvun ja oppimisen tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä lapsien yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Esiopetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi lapsen tarpeita tulee arvioida jatkuvasti ja aloittaa tuen antaminen riittävän varhain. Esiopetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Lapsella, jonka perusopetuksen aloittamista on päätetty siirtää vuotta myöhemmäksi, tuen tarpeen arviointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Tarvittaessa tuki suunnitellaan moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Huoltajalle tulee antaa tietoa tukitoimista sekä mahdollisuus esittää näkemyksensä tuen antamisesta. Tuki annetaan lapselle omassa esiopetusryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin, ellei tuen antaminen välttämättä edellytä lapsen siirtämistä toiseen esiopetusryhmään tai muuhun soveltuvaan esiopetuksen järjestämispaikkaan. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, esiopetuksesta perusopetukseen tai esiopetuksessa toiseen esiopetusryhmään siirryttäessä. Lapsi saattaa tarvita tukea erityisissä tilanteissa, kuten sairauden yhteydessä tai vaikeassa elämäntilanteessa. Opetusta voidaan järjestää tällöin mm. sairaalaopetuksena. 26

27 Tuen kolmiportaisuus. 1 Yleinen tuki Opettajalla on vastuu esiopetusryhmän ja sen jokaisen lapsen lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta esiopetuksessa. Onnistuminen edellyttää yhteistyötä huoltajien, muun varhaiskasvatuksen henkilöstön, toisten opettajien tai eri asiantuntijoiden kanssa. Opettaja auttaa lapsia tunnistamaan omat vahvuutensa ja voimavaransa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää lapsen oppimisen valmiuksien, myönteisen minäkuvan ja tekemisen ilon vahvistamiseen kaikissa työskentelytilanteissa. Esiopetuksen perustana on leikin kautta oppiminen. Lapsen tarvitsema tuki rakennetaan yhteistyössä huoltajien, lapsen, opettajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. Kasvun ja oppimisen tuen tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä, opettajien yhteistyöllä ja opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Esiopetuksessa voidaan käyttää erityisopettajan tai avustajan työpanosta keinoina vastata opetusryhmän tai yksittäisten lasten tuen tarpeisiin jo ennen tehostetun tuen vaiheeseen siirtymistä. 27

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet.

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014 Esiopetuksesta perusopetukseen 15.1.2014 Lapsen kasvun ja kehityksen polku varhaiskasvatus 0-6 v (=päivähoito ja esiopetus) -> esiopetus 6 v. -> perusopetus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Tuen kolmiportaisuus

Tuen kolmiportaisuus Tuen kolmiportaisuus Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho & Katja Räisänen 13.4.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 61 lähtökohtana sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis-

Lisätiedot

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Kasv. 12.6.2014 Liite 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika Osoite Vanhempien yhteystiedot Päiväkoti ja ryhmä (ryhmäkoko ja rakenne) Yhteystiedot Opettaja Hyvä lapsen huoltaja!

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty Suomenkielinen koulutusjaosto Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma 1.8.2016 / päivitetty 1.8.2017 Paikalliseen esiopetussuunnitelmaan tehdyt muutokset Koko suunnitelmassa muutettu Laadukkaan varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Koulu Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä 12.10.2011 Pyhäntä 17.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi Muutosprosessin aikataulua Erityisopetuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLTÖ: ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeiset tavoitteet ja järjestäminen sekä tuen rakenne. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot, yleinen, tehostettu

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi Syntymäaika Päväkoti/ryhmä, puh.nro Lastentarhanopettaja Huomioitavaa esim. kieli/kielet, kulttuuri, katsomus jne. Aikaisempi kokemus ryhmästä Lapsen aikaisempi tuki "Minä olen

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ

ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ Ilmajoen kunnassa opetuksen järjestämistä ohjaa inkluusioajattelu. Inklusiivisella opetuksella pyritään takaamaan jokaiselle lapselle riittävä

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat SUOMUSSALMEN KUNTA Perusopetus Arkistointiohje: SALASSA PIDETTÄVÄ Liite 2 PEDAGOGINEN SELVITYS Perustiedot Oppilas Nimi Osoite syntymäaika puh. Kansalaisuus äidinkieli Vanhemmat / huoltajat Huoltajan nimi

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Hyväksytty 8.5.2001 Voimaantulo 1.8.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esiopetuksen järjestämisen toiminta-ajatus 2. Esiopetuksen toimintaympäristö 3. Esiopetuksen painotukset

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Outi Rinne/ 5.4.2016 Jatkumo Perusopetus jäsentyy vuosiluokkien 1 2, 3 6 sekä 7-9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat. opetuksellisesti

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilaan tukea koskeva lainsäädäntö Perustuslaki Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan

Lisätiedot