POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ (46)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46)"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ (46) Maakuntahallitus Aika klo 10:05-12:04 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja 1-13, Hänninen Katja Jäsen Hänninen Tuomo Jäsen Kohonen Olli Jäsen 1-14, Luukkonen Jouko Jäsen Mattila Pirkko Jäsen Nahkanen Jari Jäsen Niinikoski Eija-Riitta Jäsen 1-11, 13-15, Pahkala Matti Jäsen Perkkiö Kaija-Maija Jäsen Ruonala Riikka Jäsen Ervasti Outi Varajäsen 1-13, Männistö Asko Varajäsen Muut läsnäolleet Kalliorinne Risto Maakuntavaltuuston pj Tuppurainen Tytti Maakuntavaltuuston 1. varapj. Ollikainen Antti Maakuntavaltuuston 2. varapj. Kortesalmi Joukamo Maakuntavaltuuston 3. varapj. Myllylä Raili MYR pj. 1-7 Kortesoja Jorma MYR varapj. 1-10, 12 Harju Pauli Maakuntajohtaja Hinno Kimmo Vs. hall.joht.,pöytäkirjanpit. Rämet Jussi Suunnittelujohtaja Rajala Tiina Kehitysjohtaja Keso-Laitinen Arja Viestintäpäällikkö Pitkänen Riitta Projektijohtaja 1-5 Ruokangas Marko Aluekehityspäällikkö 1-5 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Samuli Pohjamo Kaija-Maija Perkkiö Puheenjohtaja, asiat 1-13, Puheenjohtaja, asiat Kimmo Hinno Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastajat:

2 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka Virka-asema Allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastajat: 6

3 Kokouksen 1/2015 asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 8 3 Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus 9 4 Maakuntahallituksen edustajien nimeäminen Pohjois-Suomen 10 Sote-alueen perustamista valmistelevaan kokoukseen ja katsaus Sote-uudistuksen toimeenpanoon Pohjois-Pohjanmaalla 5 Tilannekatsaus Karelia ENPI CBC -ohjelman toteuttamiseen ja 11 Karelia CBC ohjelman valmisteluun 6 Pohjois-Pohjanmaan virkistysverkkoselvitys, hyväksyminen 12 7 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys, hyväksyminen 13 8 Lausunto Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 14 luonnoksesta 9 Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle / EAKR Oulun seudun matkailun yritys- ja markkinalähtöinen tutkimus- ja 18 kehitysohjelma / EAKR 11 Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle / EAKR Life City suomalaisen puurakentamisen kansainvälinen konsepti / 23 EAKR 13 KAAPO - Kaupunki- ja kuntakeskustat pohjoisessa / EAKR Growth Investment Opportunities / EAKR Oulu Sote Labs / EAKR Kaivosympäristöstä kansainväliseksi T&K -ympäristöksi / EAKR Käynnissä olevien EU:n rakennerahastoista rahoitettujen hankkeiden 38 hallinnoinnin siirto ja päättyneiden hankkeiden vastuiden siirto Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle 18 Käynnissä olevien EU:n rakennerahastoista ja maakunnan 39 kehittämisrahasta rahoitettujen hankkeiden hallinnoinnin siirto ja päättyneiden vastuiden siirto Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselta Luonnonvarakeskukselle 19 Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän varajäsenen 40 nimeäminen 20 Pohjois-Pohjanmaan liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Tiedoksiantoasiat Edunvalvonta-asiat Maakuntajohtajan tekemät päätökset Viraston antamat lausunnot Kokouksen päättäminen 46 Pöytäkirjan tarkastajat: 6

4 MUUTOKSENHAKUOHJEET (maakuntahallitus) Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Asiakohdat: 1-3, 5, Tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain val mistelua ja täytäntöönpanoa (kuntalaki 91 ) tai koska asiaa ei ole lopullisesti rat kaistu (HLL 5 1 mom.). Koska pää töksestä voi daan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, alla olevissa pykä lis sä tehtyihin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Asiakohdat: 4, 6-20 Em. päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen maakun ta halli tuk selle, osoi te: Sepänkatu 20, OULU, sähköposti: ja telefax: (08) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti näh täväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi yhteystietoineen, päätös, johon muutosta haetaan sekä vaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Asiakohdat: Em. asiakohdissa tehtyihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, OULU, sähköposti te le fax: Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jon ka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. allintovalituksen saa tehdä ainoastaan asianosainen eli se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittö mästi vaikuttaa. Valituksen saa tehdä paitsi edellä todetuilla kunnallisvalituksen valitusperusteilla, myös tarkoituksen mukaisuusperusteella. Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi; muutosvaatimuk sen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekir joittanut valituskirjan, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta vali tusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kir jeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty nä aikana. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä.tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Pöytäkirjan tarkastajat: 6

5 HANKINTAOIKAISU HANKINTAYKSIKÖLLE JA VALITUS MARKKINAOIKEUDELLE Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai suun voi daan jul ki sis ta hankin noista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankinta yksiköltä oikai sua (han kin taoi kaisu). Asia voidaan myös saattaa valituk sella markkinaoikeuden käsi teltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylit tää han kin talain 15 :n mu kaisen kynnysarvon. HANKINTAOIKAISU Asiakohdat: Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä tön voi teh dä han kin ta lain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tar jouskil pai luun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, jo hon päätös on kohdistettu tai jonka oi keu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saa nut tie don hankintayksikön pää töksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisus ta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedok si sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaan ottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemän tenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksi annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksi antotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oi kaisua vaativan nimi se kä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, OULU Sähköposti: Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosai nen voi hankintalain no jalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE Asiakohdat: Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsi teltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lu pa on myönnet tävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tär keää tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk sen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauk sessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapää tös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puut teellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedok si sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka joh- Pöytäkirjan tarkastajat: 6

6 dosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaan ottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemän tenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksi annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksi antotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjeste lyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitet tävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen lailli nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, vali tuksessa on il moitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Li säksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, lailli sen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todis tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alka misen ajankohdas ta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin va littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on lii tettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivä nä ennen markkinaoi keuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyt täen, lähe tin välityksellä, postit se, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viran omaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudel le ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muu tosta kuntalain eikä hal lintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkina oikeus myönnä asiassa käsitte lylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayk sikölle asian saattami sesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitet tava hankintayksiköl le viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markki naoikeuteen. Ilmoitus on toimi tettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, HELSINKI puh , fax , sähköposti: Pöytäkirjan tarkastajat: 6

7 Maakuntahallitus Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus MKH Maakuntajohtajan esitys: Suoritetaan kokouksen avaus, todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Maakuntahallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 7

8 Maakuntahallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta MKH Maakuntajohtajan esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Hänninen ja Tuomo Hänninen. Pöytäkirjan tarkastajat: 8

9 Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus MKH Maakuntajohtaja kertoi: - EAKR-hankevalinnan päätöksenteon oikaisu-/valitusmenettelystä erimielisyyttä Temin kanssa. - Sote-alueellinen valmistelu. Sovittuna kokoukset Pohjois-Suomen Soten osalta ja Pohjois-Pohjanmaan tuotantoalueen osalta. - Maakuntahallitusten puheenjohtajat keskustelleet aluehallinnon tulevaisuudesta. Maakuntien päätösvaltaa voitaisiin mahdollisesti vahvistaa kehittämisen osalta, samalla kuitenkin maakuntien lukumäärää tulisi vähentää. - Hilla-ohjelma. Tekesin rahoitusprosessissa alueellisen ohjelman tekeminen tuntuu olevan vaikeata. - VT 8 kannanotto tehdään tämän kokouksen lopussa. Pöytäkirjan tarkastajat: 9

10 Maakuntahallitus Maakuntahallituksen edustajien nimeäminen Pohjois-Suomen Sote-alueen perustamista valmistelevaan kokoukseen ja katsaus Sote-uudistuksen toimeenpanoon Pohjois-Pohjanmaalla MKH Hallitus antoi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen eduskunnalle Uusi palvelurakenne perustuu siihen, että sosiaalija terveysalueita on viisi ja ne järjestävät kaikki julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Pohjoinen sosiaali- ja terveysalue muodostuu kaikkiaan 68:sta Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan kunnasta. Uusien sote-alueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa ja palvelujen tuottamisesta vastaavien kuntayhtymien vuoden 2017 alussa. Pohjois-Suomen neuvottelukunta on lähettänyt kuntiin ja maakuntaliittoihin ennakkokutsun Oulun Madetojan salissa pidettävään kuntakokoukseen. Kuntakokouksen tavoitteena on käynnistää Pohjoisen sote-alueen kuntayhtymän valmistelu ja sopia sisällöstä ja menettelytavoista. Sen lisäksi mm. sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee informoi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain sisällöstä ja kansallisen valmistelun tilanteesta. Tilojen rajallisuuden vuoksi jokainen kunta ja maakuntaliitto voi lähettää tilaisuuteen 3-5 edustajaa. Tilaisuuden tarkemmasta ohjelmasta ilmoitetaan myöhemmin. Hallituksen antamassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksessä esitetään, että tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät tuottavat palvelut ihmisille. Sote-alueilla voi olla yhteensä enintään 19 tuottamisvastuussa olevaa kuntayhtymää. Pohjoisella sote-alueella kuntayhtymiä voi olla enintään viisi. Ne voivat halutessaan myös ostaa palveluja yksityisiltä yrityksiltä ja järjestöiltä. Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista, hoitavista, kuntouttavista ja muista sote-palveluista yhtenäisenä kokonaisuutena. Pohjois-Pohjanmaan sote-hankkeen projektijohtaja kertoo sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelusta Pohjois-Pohjanmaalla. (Valmistelija: prjojektijohtaja Riitta Pitkänen, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus merkitsee saadun informaation tiedoksi ja nimeää keskuudestaan 3-5 edustajaa pidettävään Pohjois-Suomen sote-alueen perustamista valmistelevaan kokoukseen. Maakuntahallitus merkitsi saadun informaation tiedoksi ja nimesi pidettävään kokoukseen edustajikseen Karoliina Nevalaisen, Olli Kohosen, Samuli Pohjamon, Jari Nahkasen ja Paula Jukan. Pöytäkirjan tarkastajat: 10

11 Maakuntahallitus Tilannekatsaus Karelia ENPI CBC -ohjelman toteuttamiseen ja Karelia CBC ohjelman valmisteluun MKH Karelia ENPI CBC -ohjelman hankkeiden toteutusaika päättyi vuoden 2014 lopussa. Hankkeet tulevat jättämään toimintaansa koskevat loppuraportit talven ja kevään aikana. Hankkeille kohdennettavat maksut tullaan arvion mukaan suorittamaan loppuun syksyyn 2015 mennessä. Vuoden 2015 aikana hankkeiden ja ohjelman tuloksista teetetään ulkopuolinen arviointi itse tuotettavien teemakohtaisten yhteenvetojen lisäksi. Karelia CBC -ohjelma jatkaa rajanylittävää yhteistyötä, jota on toteutettu päättyvässä Karelia ENPI CBC -ohjelmassa. Tavoitteena on saada ohjelmaesitys EU:n komission käsittelyyn kevään 2015 aikana. Ohjelman käynnistämisen arvioidaan tapahtuvan vuoden 2016 alussa. Tilannekatsauksen päättyvän ohjelman toteutuksesta sekä uuden ohjelman valmistelusta antaa kokouksessa ohjelmajohtaja Marko Ruokangas. Maakuntajohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 11

12 Maakuntahallitus Pohjois-Pohjanmaan virkistysverkkoselvitys, hyväksyminen MKH Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavaa varten on laadittu Pohjois-Pohjanmaan virkistysverkkoselvitys. Tavoitteena on ollut tuottaa ajantasaista tietoa maakunnan virkistysalueverkoston nykytilasta ja kehittämistarpeista ensisijaisesti maakuntakaavan laadintaa varten. Selvitys on laadittu liiton viraston toimesta tiiviissä vuorovaikutuksessa alueen kuntien ja keskeisten toimijoiden kanssa. Selvitys on muodostunut seuraavista osatehtävistä: toimintaympäristöanalyysi ja virkistysverkon nykytilan arviointi; virkistysverkon kehittämisvaihtoehtojen muodostaminen; alueiden, kohteiden ja reittien merkittävyysluokittelu sekä vaikutusten arviointi, johon sisältyy vaihtoehtojen vertailun. Maakunnallisen tavoiteverkon laajuuden määrittelemiseksi laadittiin kolme verkoston kehittämisvaihtoehtoa ja vertailtiin niiden toteuttamisen vaikutuksia muun muassa lähivirkistyksen, matkailun kehittämisen sekä taloudellisten vaikutusten näkökulmista. Selvityksessä on arvioitu yhteensä noin sadan alueen tai laajemman aluekokonaisuuden merkitystä osana maakunnallisen virkistysverkon kokonaisuutta. Merkittävyysluokittelujen tavoitteena oli tunnistaa virkistysverkon kehittämisen kannalta tärkeimmät alueet ja tukea siten maakuntakaavassa osoitettavien kohteiden valintaa. Reitistöjen osalta selvityksessä on määritelty muun muassa merkittävimmät olemassa olevat ja kehitettävät ylikunnalliset ulkoilu- ja vaellusreitit sekä tavoitteellinen moottorikelkkailun runkoreitistö. (Valmistelijat: suunnittelujohtaja Jussi Rämet, puh , erityisasiantuntija Tuomas Kallio, puh , paikkatietopäällikkö Rauno Malinen, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus päättää hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan virkistysverkkoselvityksen liitteineen. Selvityksen tietoja hyödynnetään Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan laadinnassa. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Liitteet 1 Pohjois-Pohjanmaan virkistysverkkoselvitys, Luonnos Pohjois-Pohjanmaan virkistysverkkoselvitys - liitteet, Luonnos Pöytäkirjan tarkastajat: 12

13 Maakuntahallitus Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys, hyväksyminen MKH Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan laatimista ohjaavassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on määritelty, että vaihemaakuntakaavassa käsitellään seudulliset ampumarata-alueet. Aihepiirin mukaan ottaminen perustuu ampumaratalain uudistamiseen ja alueellisiin tarpeisiin. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen ampumaratalain uudistamisesta. Esityksessä mm. velvoitetaan maakunnan liittoja suunnittelemaan maakunnan alueellinen ampumarataverkko. Lisäksi Suomen Riistakeskuksen Oulun alueyksikkö esitti ampumarataverkon käsittelemistä 1. vaihemaakuntakaavan laatimisen yhteydessä. Keskeinen perustelu oli, että alueellisia ampumaratatoimintoja on turvattava suhteessa muuhun maankäyttöön ja ympäristöluvitukseen. Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavaa varten on laadittu Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys -selvitys. Siinä on käsitelty maakunnan nykyinen ampumarataverkko. Kohteiden kehittämisen toiminnallista ja ympäristöllistä soveltuvuutta on arvioitu paikkatietoanalyyseillä ja kuulemalla ylläpitäjätahoja. Tämän pohjalta on muodostettu ehdotus seudullisista ampumarata-alueista. Seudullisen rataverkon yksityiskohtaisempi soveltuvuus on varmennettu kohdekohtaisilla melualueiden laskennoilla. Pohjois-Pohjanmaan seudullisen rataverkon laajuus on 18 ampumarata-aluetta, joista neljä on täysin uutta kohdetta. Uusista ampumarata-alueista on tehty myös luontoselvitykset maastossa kesällä Siviiliammunnan rataverkkoa tukee osaltaan Puolustusvoimien ratojen siviilikäyttö. Esimerkiksi Oulun Hiukkavaaran siviilikäyttöä on mahdollista vähentää kohdentamalla käyttöä myös Oulun seudun kahteen uuteen ampumarata-alueeseen. Seudullisen ampumarataverkon sisällyttäminen 2. vaihemaakuntakaavaan turvaa merkittävimpien ratojen kehittämisen alueidenkäytölliset edellytykset pitkällä aikavälillä. Seudullinen rataverkko ei kata kaikkia tarpeita, vaan niiden rinnalla on edelleen ylläpidettävä paikallisia ampumaratoja. (Valmistelijat: suunnittelujohtaja Jussi Rämet, puh ja ympäristöpäällikkö Ismo Karhu, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus päättää hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys -selvityksen liitteineen. Selvityksen tietoja hyödynnetään Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan laadinnassa. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Liitteet 3 Pohjois-Pohjanmaan ampumaradat 4 Ampumaratakortit Ampumaratakortit Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ampumaratojen melualueet 7 Kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista 8 Pohjois-Pohjanmaan seudullisten ampumaratojen melualueiden laskenta Pöytäkirjan tarkastajat: 13

14 Maakuntahallitus Lausunto Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta MKH Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Liikennevirasto laativat Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Suunnitteluprosessi on käynnistetty tammikuussa 2013 ja asiakirjat valmistuvat tammikuun 2015 lopussa. Valmistelua ovat ohjanneet työryhmä ja seurantaryhmä sekä konsulttien apuna toimiva työrukkanen. Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu rinnakkain Uuden Oulun yleiskaavan ja seudun kunnissa käynnissä olevien yleiskaavaprosessien kanssa. Lisäksi on otettu huomioon Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen tarpeet. Keskeiset lähtöaineistot ovat seudun aikaisempi liikennejärjestelmäsuunnitelma ja KAKEPOLI-liikennestrategia. Suunnittelutyön tavoitteena on päivittää seudun liikennejärjestelmän kehittämislinjaukset ja konkretisoida tarvittavat kehittämistoimenpiteet liikkumistarpeiden, suunnitellun maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteiden pohjalta. Suunnitelma on laadittu vuonna 2012 julkaistun liikennepoliittisen selonteon mukaisen uuden liikennepolitiikan hengessä. Suunnitelmassa kehittämisen painopistettä suunnataan kohti kestävää liikkumista. Suunnittelutyö on painottunut alueen kunnissa eri tavoin. Oulun valtakunnallisen ja seudun sisäisen saavutettavuuden parantaminen on tärkeää koko seudun kehitykselle. Oulun alueella suunnittelussa ovat painottuneet liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus sekä kestävää liikkumista ja liikennejärjestelmän toimivuutta edistävät toimenpiteet. Seudun muissa kunnissa suunnittelussa on painotettu kestävän liikkumisen kehittämisperiaatteita ja niihin liittyviä liikennejärjestelmän kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia kuntakeskuksissa sekä kuntakeskusten ja ydinkaupunkivyöhykkeen välisissä yhteyksissä. Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos on saatavissa osoitteesta: ja (Valmistelijat: suunnittelujohtaja Jussi Rämet, puh ja kaavoituspäällikkö Olli Eskelinen, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus päättää hyväksyä valmistellun lausunnon Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Liitteet 9 Lausuntopyyntö luonnoksesta Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi 10 Lausunto Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta Pöytäkirjan tarkastajat: 14

15 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 1 ja TEM Erityistavoite: 2.1 PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Hakemusnumero: Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy Toteutusaika: Toteuttamisalue: Koillismaan seutukunta Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Kuusamo-Taivalkoski alueen maaperä on puhdas, kesäajan valo runsas ja luonnonvarat kuten marjat ja sienet korkeatasoisia ja maukkaita. Alue on tunnettu hyvistä raaka-aineista elintarvikejalostuksen tuotteiksi. Villiruoka riista, marjat, sienet ja kalat ovat alueella valmiina, mutta alueelta puuttuu organisoitunutta luonnonvaratuotantoa ja jalostusta. Samoin ruokatuote matkailun vetovoimatekijänä on vasta alkuvaiheessa erityisesti kansainvälisellä sektorilla. Alueen ainutlaatuisen luonnon hyödyntäminen on myös vasta alussa. Mm. hyvinvointituotteet, erityisesti luonnossa tuotettavat tai villistä luonnosta saatavat, sekä luontokuvaus, ovat kasvava trendi ja niiltä puuttuu tekijöitä ja infrastruktuuria. Hankkeen perusteet ovat kansainvälisissä kulttuuri- ja ruokamatkailun trendeissä. Erica Croce&Giovanni Perri kirjoittivat teoksessa Food and Wine tourism seuraavasti: Gastronomic tourism has become a trend. We believe that gastronomic tourism is still an untapped resource in many parts of the world and, if managed and planned properly, has the power to bring recognition, wealth and prestige to many areas that have a real vocation for food or wine production." Hankkeessa pyritään sekä luomaan puitteita laajemmalle elintarviketuotannolle että vaikuttamaan alueen ruokamatkailun vetovoimaisuuteen. Luontoon kehitettävät matkailutuotteet sekä luonnosta saatavien tuotteiden hyödyntäminen lisäävät matkailun kysyntää. Keinoina käytetään lisäksi sekä sähköisen että henkilökohtaisen myyntityön kehittämistä yhteistyössä elintarvike-, matkailu- ja kaupan toimialojen kanssa. Hanke on valmisteltu yhteistyössä alueen yritysten ja Naturpolis Oy:n työntekijöiden kanssa. Hankkeen lähtökohta on Naturpolis Oy:n aiemmat hankkeet, Koillismaan luonnontuote- ja matkailualan esiselvityshanke ja kehittämisselvitys, Food&Travel -hankkeet sekä erityisesti Luonnollisesti läheltä -hanke, jossa on toteutettu Kuusamo Lapland Wild Food tavaramerkki ja Taivalkoski Wild Food tavaramerkki. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen työpaikkoja (tav. 20 uutta) sekä matkailun että elintarviketuotannon ja -jalostuksen sekä kaupan toimialoilla. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä sivutulona elintarviketeollisuudesta tai matkailusta saavien työntekijöiden lukumäärää. Pöytäkirjan tarkastajat: 17

16 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Koska projektin tavoitteena on tukea elintarvike-, matkailu- ja hyvinvointialojen kasvua ja kansainvälistymistä, voidaan toiminnalla tukea erityisesti naisten työmahdollisuuksia ja luoda myös uusia yrittämisen mahdollisuuksia, koska erityisesti matkailu- ja hyvinvointialat ovat naisvaltaisia. Hankkeessa kiinnitetään huomiota siihen, minkälaisia erilaisia liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisen haasteita nais- ja miesvaltaisilla toimialoilla sekä nais- ja miesyrittäjillä on. Näitä tavoitteita ja palautetta kartoitetaan kyselyillä sekä hankkeen alussa että hankkeen aikana. Keinoina tavoitteiden saavuttamiseksi ovat yritysten lisääntyvä yhteistyö, alueen tunnetuksi tekeminen, ammattitaidon ja -tiedon lisääminen, tuotteistaminen sekä sähköisen että henkilökohtaisen myyntityön kehittäminen (mm. sähköinen kauppapaikka kuluttajille). Kasvun tavoite on erityisesti kansainvälisissä asiakasmäärissä. Tähän haetaan oppia mm. ulkomaille suuntatuvilla opintomatkoilla sekä kansainvälisten asiantuntijoiden ja "bloggareiden" vierailuilla hankkeen tuotteistamistyöpajoissa. Hankkeessa on mukana elintarvike-, matkailu- ja kaupan alan yrityksiä sekä maataloustuottajia. Hankkeen uutuusarvona on eri toimialojen välinen yhteistyö, erityisesti matkailun, kaupan ja elintarviketuotannon ja -jalostuksen yhteistyö sekä uudet tuotanto- ja/tai jalostuslaitokset. Tarkoituksena on luoda pysyvä toimintamalli yhteistyölle, tuotekehitykselle ja myynnille kansainvälistä kohderyhmää silmällä pitäen. Hankkeella lisätään Kuusamon ja Taivalkosken mainetta ruoka- ja hyvinvointimatkailun kohteena. Toiminta suunnitellaan alueella tunnistettuja erikoistuotteita (luontokuvaus, pohjoinen huipputasoinen golf-kenttä kv-matkailijoineen, luontoon pohjautuva hyvinvointimatkailu ja villiruoka) tukevaksi, koska ne erottavat alueen muista alueista ja matkailukohteista, ja niiden toiminnallinen kehittäminen tuo siten erityistä lisäarvoa alueelle. Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 38/55 pistettä. Maakuntaohjelman toimintalinja: TL 1 E. Valmistelija: Heikki Laukkanen. puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Pöytäkirjan tarkastajat: 17

17 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Päätösesityksen perustelut: Hanke tukee Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmaa Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen osalta (erityistavoite 2.1). Hankkeella pyritään vahvistamaan kasvuhakuisten, kansainvälistyvien ekä kansainvälisille markkinoille tähtäävien pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia. Hankkeessa tuetaan yrityksiä verkostomaisen yhteistyön lisäämisessä alueella sekä tehdään ruokamatkailua tunnetuksi niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hanke on Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman mukainen erityisesti toimintalinjan 1 ja painopisteen E. osalta (Pohjois-Pohjanmaan toimialojen jatkokehittäminen, Matkailu kasvavana ja kansainvälistyvänä vientitoimialana monipuolistaa aluetaloutta). Hyväksyttiin. MKH Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy otsikossa mainitun hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 17

18 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Oulun seudun matkailun yritys- ja markkinalähtöinen tutkimus- ja kehitysohjelma / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 1/ OKM Erityistavoite: 2.1 Hakemusnumero: Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy Osahakija(t): Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulun ja Oulunkaaren seutukunnat Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Hankkeen tavoitteena on tukea Oulun seudun matkailuyrityksiä strategisesti tärkeässä kansainvälistymisessä sekä siihen liittyvässä markkinoinnissa valmistelemalla ja toteuttamalla niiden tarpeista lähtevä matkailuntutkimusohjelma. Hankkeessa tuotetaan yritysten kansainvälisen markkinoinnin ja tuotekehityksen onnistumisen kannalta oleellista asiakastietoa. Lisäksi selvitetään Oulun alueen matkailullinen asema tärkeimmillä lähtöalueilla ja tärkeimmät kilpailijat. Selvitetään teemat, joissa tuotetarjontaa pitää kehittää sekä alueet, joissa markkinointia voidaan tehostaa. Näiden pohjalta laaditaan vientimarkkina-aluekohtaiset kehittämissuositukset, jotka auttavat yrityksiä muokkaamaan tuotetarjontaansa sekä viestintäänsä. Hankkeessa kehitetään myös uusia ja tehokkaita tapoja reaaliaikaisen asiakastiedon keräämiseen. Hankkeessa luodaan ja pilotoidaan myös toimintamalli, jossa Oulun ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamista ja opiskelijoita voidaan kytkeä matkailualan yritysten ja muiden toimijoiden kehittämistarpeisiin keskeisillä osaamisalueilla. Näitä ovat mm. kansainvälistyminen, palvelumuotoilu- ja kehitys sekä digitaalinen liiketoiminta. Hankkeen toimenpiteet: 1. Täsmennetään ja priorisoidaan alueen toimijoiden kanssa asiakastutkimusohjelman toimenpiteet. 2. Toteutetaan asiakastutkimukset tärkeimmillä lähtöalueilla sekä matkanjärjestäjäkyselyt, tuotetaan maakohtaiset raportit sekä kehittämissuositukset, jotka tukevat matkailuyritysten kansainvälistä tuotekehitystä ja myyntiä. 3. Raportoidaan tutkimustulokset mm. BusinessOulun ja Oulun matkailu Oy:n toimijatapaamisten yhteydessä sekä sähköisinä julkaisuina 4. Kehitetään BusinessOulun, Oulun matkailu Oy:n ja yritysten kanssa uusia teknologiaa hyödyntäviä toimintatapoja nopeaan asiakastiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen. 5. Kehitetään ja pilotoidaan toimintamalli, jolla Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja henkilöstöä saadaan kytkettyä alueen matkailutoimijoiden kehittämistyötä tukemaan. Pöytäkirjan tarkastajat: 20

19 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Hanke tukee sekä Pohjois-Pohjanmaan että Oulun seudun matkailustrategioiden keskeisiä kansainvälistymiseen ja elinkeinon kehittämiseen liittyviä tavoitteita seuraavasti: 1. Oulun seudun matkailun kannalta tärkeimpien matkailun lähtöalueiden asiakasprofiilitutkimusraportit, jotka auttavat yrityksiä optimoimaan vientimarkkinoille suunnattua tuotekehitystään ja erityisesti digitaalista markkinointiaan. 2. Tutkimusraportti ja demo uudesta reaaliaikaisesta asiakastiedon keräämisjärjestelmästä 3. Toimintamalli joka lisää Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan osaamisen hyödyntämistä matkailualan yritysten kehittämisessä merkittävästi mm. laajojen opinnäytteiden/ opiskelijaprojektien sekä tuotteistettujen yrityspalveluiden muodossa. Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 31/ 55 Maakuntaohjelman toimintalinja: 1 E9 (Kilpailukyky ja työllisyys, Pohjois-Pohjanmaan toimialojen jatkokehittäminen, matkailu) Valmistelija: Aki Lappalainen, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Päätösesityksen perustelut: Hanke on kestävää kasvua ja työtä ohjelman mukainen. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan kasvuhakuisten, kansainvälistymiseen ja kansainvälisille markkinoille pyrkivien yritysten liiketoimintaosaamista. Samalla kehitetään elinkeinoelämän ja osaamisorganisaatioiden verkostoitumista. Hanke tukee Oulun seudun matkailustrategian toteutumista. Hyväksyttiin. MKH Pöytäkirjan tarkastajat: 20

20 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy otsikossa mainitun hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 20

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152 Maakuntahallitus AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 PAIKKA Savonlinna KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 86 Kokouksen avaus 154 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot